Left Outer join

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Left Out­er join
The res­ult set from a Left Out­er join includes all the records in which the linked field value in both tables is an exact match. It also includes a row for every record in the primary (left) table for which the linked field value has no match in the look­up table. For instance, you can use a Left Out­er join to view all cus­tom­ers and the orders they have placed, but you also get a row for every cus­tom­er who has not placed any orders. These cus­tom­ers appear at the end of the list with blanks in the fields that would oth­er­wise hold order inform­a­tion:
Cus­tom­er Table Cus­tom­er Table Orders Table
Cus­tom­er ID Cus­tom­er Name Order Amount
52 Allez Dis­tri­bu­tion 25141.50
53 BG Moun­tain Inc. 19164.30
53 BG Moun­tain Inc. 1683.60
57 Hansen MTB Inc. 15716.40
58 La Bom­ba de Bicicleta 1956.20
60 Moun­tain Toad 24580.50
62 SFB Inc. 7911.80
63 Sier­ra Bicycle Group 19766.20
63 Sier­ra Bicycle Group 12763.95
64 Sier­ra Moun­tain 8233.50
54 Bicicletas Aztecas
55 Deely MTB Inc.

Note: Left Out­er and Right Out­er joins are handled dif­fer­ently in the SQL lan­guage from oth­er join types. If the data­base is accessed through ODBC, Crys­tal Reports uses ODBC syn­tax in the SQL state­ment. If you are con­nect­ing to an SQL data­base dir­ectly (not through ODBC), Crys­tal Reports uses a syn­tax nat­ive to the data­base. For more inform­a­tion about what an Out­er join looks like in an SQL state­ment, refer to Microsoft ODBC doc­u­ment­a­tion or to the doc­u­ment­a­tion for your SQL data­base.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Xel­lug bar­ra jis­sieħbu
Ir-riżultat sett minn bar­ra Xel­lug jis­sieħbu jinkludi l-regis­tri li fihom il-valur qasam mar­but fiż-żewġ tabel­li hija qbil eżatt. Tinkludi wkoll ring­iela għal kull rekord fit-tabel­la primar­ja (xel­lug) li għa­lih il-valur qasam mar­but m’għandha l-ebda taqb­ila fid-tabel­la Look­up. Per eżem­pju, inti tista tuża’ bar­ra Xel­lug jis­sieħbu biex tara klijenti koll­ha u l-ord­niji­et li jkunu qiegħ­du, imma int wkoll tikseb ring­iela għal kull klijent li ma jkunx imqiegħda xi ord­niji­et. Dawn il-klijenti tid­her fl-aħħar tal-lista bi spazji vojta fl-oqs­ma li altri­menti jkoll­hom tagħrif ord­ni:
Klijent Tabel­la Klijent Ord­niji­et Tabel­la Tabel­la
Klijent ID Klijent Isem Ord­ni Ammont
52 Allez Dis­tribuzz­joni 25,141.50
53 BG Mun­tanji Inc 19,164.30
53 BG Mun­tanji Inc 1,683.60
57. Hansen MTB Inc 15,716.40
58. La Bom­ba de Bicicleta 1,956.20
60. Mun­tanji TOAD 24,580.50
62 SFB Inc 7,911.80
63 Sier­ra Grupp Bicycle 19,766.20
63 Sier­ra Grupp Bicycle 12,763.95
64 Sier­ra Moun­tain 8,233.50
54 Bicicletas Aztecas
55 deely MTB Inc

Nota: Xel­lug bar­ra u Dritt ta bar­ra jingħaqad huma ttrat­tati b’mod dif­fer­enti fil-ling­wa SQL minn jis­sieħbu oħra­jn tipi. Jekk id-data­base hija aċċess­ib­bli per­mezz ODBC, Ġab­ra Crys­tal użi sin­tassi ODBC fid-dikjarazz­joni SQL. Jekk inti qed jaqb­du ma ‘SQL data­base direttament (mhux per­mezz ODBC), Rap­porti Crys­tal juża nat­tiv sin­tassi għad-data­base. Għal aktar inform­azz­joni dwar dak jis­sieħbu bar­ra jis­ten­na simili fi stqar­ri­ja SQL, irreferi għad-dok­u­mentazz­joni Microsoft ODBC jew għad-dok­u­mentazz­joni għall SQL data­base tiegħek.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Left Out­er sluit
Die stel van n Left Out­er sluit gevolg sluit al die rekords in die verb­and veld waarde in beide tafels is n pres­iese wed­stryd. Dit sluit ook n ry vir elke rekord in die tabel primêre (links) waar­voor die gekop­pelde veld waarde het geen wed­stryd in die look­up tafel. Byvoor­beeld, kan jy n Left Out­er sluit aan alle kliën­te en die bestellings wat hulle gep­laas sien, maar jy het ook n ry vir elke kliënt wat nie enige bestellings gep­laas te kry. Hierdie kliën­te ver­skyn aan die einde van die lys met spasies in die velde wat ander­sins einde inligt­ing sal hou:
Kliënt Table kliënt Table Bestellings Table
Cus­tom­er ID kliënt Naam Bestel Bedrag
52 Allez Dis­tri­bu­tion 25141,50
53 BG Berg Inc. 19164,30
53 BG Berg Inc. 1683,60
57 Hansen MTB Inc. 15716,40
58 La Bom­ba de BICICLETA 1956,20
60 Berg pad­da 24580,50
62 SFB Inc. 7911,80
63 Sier­ra Fiets Group 19766,20
63 Sier­ra Fiets Group 12763,95
64 Sier­ra Moun­tain 8233,50
54 bicicletas Aztecas
55 Deely MTB Inc.

Let wel: Left Out­er en regs Buite sluit word ver­skil­lend hanteer in die SQL taal van ander aan te sluit tipes. As die data­bas­is is toegank­lik deur mid­del van ODBC, Crys­tal Reports gebruik ODBC sin­tak­s­is in die SQL-stelling. As jy ver­bind is tot n SQL data­bas­is direk (nie deur ODBC), Crys­tal Reports gebruik n sin­tak­s­is inheems aan die data­bas­is. Vir meer inligt­ing oor wat n buiten­ste sluit lyk in n SQL-stelling, ver­wys na Microsoft ODBC dok­u­mentas­ie of die dok­u­mentas­ie vir jou SQL data­bas­is.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Left Out­er bashko­hen
Rezultati vendos­ur nga një Out­er Left bashkuar përf­sh­in të gjitha të dhën­at në të cil­at vlera e lidhur fushë në të dy tabelat është një ndeshje e sak­të. Ajo gjithashtu përf­sh­in një rresht për çdo rekord në primar (majtas), tavolinë për të cil­at vlera e lidhur në ter­ren nuk ka ndeshje në look­up tryezë. Për shem­bu­ll, ju mund të për­dorni një e majtë e jasht­me të bashko­hen për të parë të gjithë kli­entët dhe urdhrat që kanë vendos­ur, por edhe ju të mer­rni një rresht për çdo kli­ent i cili nuk ka vendos­ur asnjë urd­hër. Këto kon­sumat­orët të shfaqet në fund të listës me boshllëqet në fush­at që përndry­she do të mba­jnë inform­a­cion rendit:
Tabela kon­sumat­orëve Cus­tom­er Urd­hërat Tabela Tabela
Cus­tom­er ID Cus­tom­er Emri Order Shuma
52 Allez Dis­tri­bu­tion 25.141,50
53 BG Moun­tain Inc. 19.164,30
53 BG Moun­tain Inc. 1683,60
57 Hansen MTB Inc. 15.716,40
58 La Bom­ba de bicicleta 1956,20
60 Moun­tain Toad 24.580,50
62 SFB Inc. 7911,80
63 Sier­ra Bicik­lete Group 19.766,20
63 Sier­ra Bicik­lete Group 12.763,95
64 Sier­ra Moun­tain 8233,50
54 Bicicletas Aztecas
55 Deely MTB Inc.