Limited offer

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port this Page: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Lim­ited offer

Get six free pouches with every Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Ster­il­ised, Kit­ten Per­sian, Ster­il­ised and Hair & Skin 2Kg bags in the latest lim­ited time offer from Borg Car­dona & co. Ltd.

The offer is avail­able, until stocks last, from all lead­ing pet shop and garden centres. Keep an eye out for the co-pack­ing boxes.

For fur­ther inform­a­tion, call on +356 2141 4753 or send an email to: sales@borg-car­dona.com
Check out Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

offer­ta lim­it­ata

Get sitt boroż ħieles ma kull Kit­ten Irjali Can­in, Kit­ten Ster­ilizzat, Kit­ten Per­sjan, ster­ilizzata u Hair & Ġilda 2kg boroż fl-aħħar offer­ta ta’ żmi­en lim­it­at minn Borg Car­dona & ko. Ltd

L-offer­ta hija dispon­ib­bli, sakemm il-ħażni­et aħħar, minn jwasslu pet shop u tal-ġni­en ċentri koll­ha. Oqgħod attent għall-kaxxi ko-ippakkjar.

Għal aktar tagħrif, ċem­pel fuq +356 2141 4753 jew ibgħat email lil: sales@borg-car­dona.com
Check out Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
http://amzn.to/1Z7d5o: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

beperkte aan­bod

Kry ses grat­is sakke met elke Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Ges­ter­il­iseer­de, Kit­ten Per­siese, Ges­ter­il­iseer­de en Hair & Skin oplo­pend met 2 kg sakke in die nuut­ste beperkte tyd aan­bod van Borg Car­dona & co. Ltd

Die aan­bod is beskikbaar, solank die voor­raad hou, uit alle toon­aangewende tro­etel­dier­winkel en tuinsen­trums. Wees op die uitkyk vir die mede-ver­pakking bok­se.

Vir meer inligt­ing, bel op +356 2141 4753 of stuur n e-pos aan: sales@borg-car­dona.com
Kyk bietjie na Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/1Z7d5o~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ofer­të të kufizuar

Get gjashtë pouches falas me çdo Kit­ten Roy­al Can­in, Kit­ten Ster­il­ised, Kit­ten persisht, Ster­il­ised dhe flokeve dhe Skin 2 kg qese në ofer­tën e fun­dit të kufizuar kohore nga Borg Car­dona & co. Ltd.

Ofer­ta është në dispo­z­i­cion, derisa rezer­vat të fun­dit, nga të gjitha dyqan i përkëd­helur dhe kop­sht qendrat krye­sore. Mbani një sy jashtë për kutitë bashkë-pake­tim.

Për më shumë inform­a­cion, tele­fononi në +356 2141 4753 ose dër­goni një email tek: sales@borg-car­dona.com
Check out Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
http://amzn.to/1Z7d5o: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

የተወሰነ ቅናሽ

ቦርግ Car­dona እና ተባባሪ ከ የቅርብ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ቅናሽ ሁሉ ሮያል Can­in ግልገል, Ster­il­ised ግልገል, ግልገል በፋርስ, Ster­il­ised እና ፀጉር & የቆዳ 2Kg ከረጢቶች ጋር ስድስት ነጻ ኮሮጆዎች ያግኙ. Ltd.

አክሲዮኖች ሁሉ መሪ የቤት ሱቅ እና የአትክልት ማዕከላት, ሊቆይ ድረስ ቅናሽ, ይገኛል. የ ተባባሪ-ማሸጊያ ሳጥኖች አንድ ዓይን ይከታተሉ.

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, +356 2141 4753 ላይ መደወል ወይም ኢሜይል ይላኩ; sales@borg-car­dona.com
የሮያል Can­in ማልታ: ፌስቡክ ይመልከቱ


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

عرض محدود

الحصول على ستة الحقائب الحرة مع كل هريرة رويال كانين، هريرة معقم، هريرة الفارسي، معقم والشعر والبشرة 2KG أكياس في العرض الاخير زمنية محدودة من برج كاردونا وشركاه. المحدودة

العرض متاح، حتى تستمر الأسهم، من جميع المراكز محال بيع الحيوانات الاليفة وحديقة الرائدة. ترقب لمربعات شارك في التعبئة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على +356 2141 4753 أو إرسال بريد إلكتروني إلى: sales@borg-car­dona.com
تحقق من الفيسبوك: رويال كانين مالطا


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/1Z7d5o~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

սահմանափակ առաջարկը

Ստացեք վեց անվճար pouches հետ ամեն Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Ster­il­ised, kit­ten պարսկերեն, Ster­il­ised եւ մազերի եւ մաշկի 2 կգ պարկերով ի վերջին սահմանափակ ժամանակը առաջարկ ից Բորգ Car­dona & co. Ltd.

Առաջարկը հասանելի է, մինչեւ բաժնետոմսերը տեւել, բոլոր առաջատար Pet Shop եւ պարտեզի կենտրոնների: Պահպանեք աչքի դուրս համար համանախագահ փաթեթավորման տուփեր.

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, զանգահարեք վրա +356 2141 4753 կամ ուղարկել նամակ: sales@borg-car­dona.com
Ստուգել դուրս Face­book: Roy­al Can­in Մալթա


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
http://amzn.to/1Z7d5o: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Lim­ited tək­lif

Borg Car­dona & Co son məh­dud zaman tək­lif hər Roy­al Can­in Kit­ten, Ster­il­ised Kit­ten, Kit­ten fars, Ster­il­ised və Hair & Skin 2kg çanta ilə altı pulsuz paket alın. Ltd.

ehtiy­at­ları bütün aparıcı pet shop və bağ mərkəzlərindən dav­am qədər tək­lif, mövcud­dur. ATƏT-qab­laşdırma qutu­ları üçün bir göz tutun.

Daha çox məlu­mat üçün +356 2141 4753 zəng və ya bir e-poçt göndər: sales@borg-car­dona.com
Roy­al Can­in Malta: Face­book edin


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Onartzen Page hau: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

eskaintza mugat­ua

Talde bakoitzean Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Ster­il­ised, Kit­ten Per­sian, Ster­il­ised eta Hair & Skin 2Kg polt­sak azken mugat­ua time Borg Car­dona & co eskaintza batek­in sei pouches doan. SL

Eskaintza eskur­a­gar­ri dago, iza­k­in iraun arte, lider­ra Pet Shop eta lor­ategi zen­tro guzti­et­atik. Jar­rai begi bat co-pack­ing koad­roak da.

Inform­azio gehi­ago nahi izanez gero, +356 2141 4753 on deitu edo bid­ali email bat: sales@borg-car­dona.com
Check out Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/1Z7d5o~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

абмежаванае прапанова

Атрымаеце шэсць бясплатных мяшэчкі з кожным Roy­al Can­in Kit­ten, Каток Стэрылізаваныя, Каток персідскай, Стэрылізаваныя і валасоў і скуры 2кг сумкі ў апошнім абмежаваны час прапанова ад Borg Кардона & Ко. Ltd.

Прапанову даступна, пакуль запасы не апошні, з усіх вядучых зоомагазін і садовых цэнтраў. Сачыце за пераўпакоўку скрынак.

Для атрымання дадатковай інфармацыі тэлефануйце па +356 2141 4753 або адправіць па электроннай пошце: sales@borg-car­dona.com
Праверце Face­book: Roy­al Can­in Мальта


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
http://amzn.to/1Z7d5o: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

সীমিত সুযোগ

যে রয়েল Can­in ফ্লার্ট, ফ্লার্ট Ster­il­ised, ফ্লার্ট ফার্সি, Ster­il­ised এবং চুল ও ত্বকের 2KG ব্যাগ Borg কার্ডোনা & কো থেকে সর্বশেষ সীমিত সময়ের প্রস্তাব সঙ্গে ছয় বিনামূল্যে প্যাকেটে পান. লিমিটেড

পর্যন্ত স্টক, স্থায়ী সব নেতৃস্থানীয় পোষা দোকান বাগান কেন্দ্র থেকে প্রস্তাব পাওয়া যায়. কো-প্যাকিং বাক্সের জন্য নজর রাখুন.

আরও তথ্যের জন্য, +356 2141 4753 তে কল বা একটি ইমেল পাঠাতে: sales@borg-car­dona.com
রয়েল Can­in মাল্টা: ফেসবুক চেক আউট


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ogran­ičenu ponu­du

Get šest besplat­no vrećice sa svakom Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Ster­il­ised, Kit­ten perz­ijski, Ster­il­ised i kosu i kožu 2kg torbe u najnovijim ogran­ičeno vrije­me ponuda iz Borg Car­dona & co. Ltd.

Ponuda je dos­tupna, do isteka zali­ha, od svih vodećih pet shop i vrt­n­im cent­rima. Pazite za kutije ko-pakovan­je.

Za više inform­a­cija, pozovite na +356 2141 4753 ili pos­lati e-mail na: sales@borg-car­dona.com
Odlazak Face­book: Roy­al Can­in Malta


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Подкрепете този Page: http://amzn.to/1Z7d5o
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ограничена оферта

Вземете шест безплатни торбички с всеки Roy­al Can­in Kit­ten, Kit­ten Стерилизирано, Kit­ten Per­sian, стерилна и Коса & Skin 2kg торбички в последната ограничено време оферта от Borg Кардона & ко. Ltd.