LinkedIn: Tax Court Rules Google is as Good as a CPA

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Linked­In: Tax Court Rules Google is as Good as a CPA

Some read­ers see this part of your email after the sub­ject line in the inbox.
Write some­thing brief and catchy, com­pel­ling them to open the email.
Email Tem­plate Head­er
Your monthly news & updates
Amaz­ing, the Court approves Google research in avoid­ing IRS pen­al­ties. The Tax Court has favored Google over a CPA!

But here is the prob­lem- web­sites are selling a pro­duct and the Court warns you to avoid those sites.

And here is the solu­tion. I paid Google to cre­ate a private search engine of the IRS and the tax courts’ web­sites. It has more than 400,000 hard to find IRS doc­u­ments and Tax Court doc­u­ments to guide you.

Click here to get your 12 months sub­scrip­tion. it is free and it is great!

Vis­it our Web­site

Upcom­ing Events for Import­ers, Export­ers & E-com­mer­ce
Import­ers, export­ers and E-com­mer­ce busi­nesses are lower­ing taxes with the newest IRS approved tax strategies.

You can learn how to exploit these strategies and avoid the tax traps on August 29th.

The Cali­for­nIa CPA Soci­ety is hav­ing me host and lec­ture a live eight hour webin­ar con­fer­ence on August 29th.

Attend the con­fer­ence in San Fran­cis­co or watch from the com­fort of your home.

If you are busy on August 29th, you can watch a video of the con­fer­ence any time you want in the next twelve months.

Here is the link to sign up
Just Updated, my pop­ular book, Inter­na­tion­al Tax­a­tion in Amer­ica for the Entre­pren­eur
Amazon is run­ning a spe­cial this week. The KIndle is going for only $9.50.

This easy two hour read will make you an inter­na­tion­al small busi­ness tax pro.

If you find your­self spend­ing time driv­ing, then your will enjoy my audiobook.

Click here to buy now.
Name | Com­pany | Phone | Fax | Email | Web­site
STAY CONNECTED
Face­book Twit­ter You­Tube
basicIm­age
Inter­na­tion­al Tax Coun­selors | P.O. Box 685, Sil­verado Canyon, CA 92676 – 0685


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Linked­In: Taxxa Regoli tal-Qorti Google huwa kif tajba bħala CPA

Xi qar­re­j­ja tara din il-parti ta l-email tiegħek wara l-lin­ja tas-suġġett fil-inbox.
Ikteb xi ħaġa fil-qosor u catchy, kon­vinċenti biex tiftaħ l-email.
Email Tem­plate Head­er
Aħbar­iji­et ta kull xahar tiegħek & aġġor­na­menti
Aqwa, il-Qorti tap­prova Google riċerka fl-evitar pieni IRS. Il-Qorti tat-Taxxa iffa­vorixxa Google fuq CPA!

Iżda hawn­hekk huwa l-web­sa­jts ta prob­lemi bejgħ ta’ pro­dott u l-Qorti jwis­si li inti tevita dawk is-siti.

U hawn huwa s-soluzz­joni. I mħall­sa Google biex joħolqu mag­na tat-tiftix privata tal-IRS u l-web­sa­jts tal-qrati tat-taxxa “”. Hija għand­ha aktar minn 400,000 dif­fiċli li ssib dok­u­menti IRS u dok­u­menti tal-Qorti tat-Taxxa nigg­wid­awk.

Ikklikkja hawn biex tikseb tiegħek 12-il xahar abbo­na­ment. huwa b’xejn u huwa kbir!

Żur il-web­sa­jt tagħna

Avveni­menti li ġejjin għall import­aturi, esport­aturi & E-com­mer­ce
Import­aturi, l-esport­aturi u n-negozji E-com­mer­ce qed inaqqsu t-taxxi ma l-istrateġiji tat-taxxa ġod­da IRS approvat.

Tista tit­għallem kif jis­frut­taw dawn l-istrateġiji u jevitaw il-nases tat-taxxa fuq Awis­su 29.

Is-CPA Soċjetà Kali­fornja qed ikoll­ha lili jos­pita u taħdita kon­fer­en­za ħajjin Webin­ar tmi­en sigħat fuq Awis­su 29.

Jat­ten­du l-kon­fer­en­za f’San Fran­cis­co jew watch mill-kum­dità tad-dar tiegħek.

Jekk inti busy fuq Awis­su 29, inti tista watch a video tal-kon­fer­en­za kwalunk­we ħin li inti tix­tieq fl-tnax-il xahar li ġejjin.

Hawn hu l-link li jif­firm­aw
Just Updated, ktieb popolari tiegħi, Tas­sazz­joni Internazz­jon­ali fl-Amerika għall-Intrapren­dit­ur
Amazon qed taħ­dem speċ­jali din il-ġimgħa. Il-Kindle huwa għad­dej għal biss $ 9.50.

Din il sagħte­jn faċli tin­qara se tagħmel inti żgħira pro internazz­jon­ali tat-taxxa tan-negozju.

Jekk iss­ib ruħek ħin tas-sewqan infiq, allura tiegħek ser igaw­du audiobook tiegħi.

Ikklikkja hawn biex jix­tru issa.
Isem | kumpan­i­ja | phone | faks | email | web­site
Soġġorn kon­nessi
Face­book Twit­ter You­Tube
basicIm­age
Coun­selors Taxxa internazz­jon­ali | P.O. Kaxxa 685, Sil­verado Canyon, CA 92676 – 0685


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Linked­In: Belast­ing Hof Reëls Google is so goed soos CPA

Som­mi­ge lesers sien dit deel van jou e-pos na die onder­werp te reël in die pos­bus.
Skryf iets kort en catchy, dwin­gende hulle na die e-pos oop te maak.
E-pos sjabloon Selec­ted
Jou maan­delikse nuus & updates
Amaz­ing, die Hof goedkeur Google navors­ing in die voorkoms van IRS boetes. Die Belast­ing­hof het ten gun­ste van Google oor CPA!

Maar hier is die prob­leem- web­wer­we verkoop n produk en die Hof waarsku om daardie plekke te ver­my.

En hier is die oplossing. Ek betaal Google om n private soek­tog van die IRS en webtuistes die belast­ing howe se skep. Dit het meer as 400,000 moei­lik om te IRS dok­u­mente en belast­ing Luidens hof­s­tukke om jou te lei vind.

Klik hier om jou 12 maande sub­skrip­sie kry. Dit is grat­is en dit is n groot!

Besoek ons web­werf

Upcom­ing Events vir invo­er­ders, uit­vo­er­ders & E-han­del
Invo­er­ders, uit­vo­er­ders en E-han­del ondernem­ings ver­laag tar­iewe met die nuut­ste IRS goedgekeur belast­ing strategieë.

Jy kan leer hoe om hierdie strategieë te ont­gin en te ver­hoed dat die belast­ing val op 29 Augus­tus.

Die Kali­fornië CPA Soci­ety is die feit dat my gasheer en les­ings n lewendi­ge agt uur webin­ar kon­fer­en­sie oor 29 Augus­tus.

Woon die kon­fer­en­sie in San Fran­cis­co of kyk vanu­it die ger­ief van jou huis.

As jy besig is op 29 Augus­tus, kan jy n video van die kon­fer­en­sie te sien enige tyd wat jy wil in die vol­gende twaalf maande.

Hier is die skakel om aan te meld
Net Opged­at­eer, my gewilde boek, Interna­s­ionale Belast­ing in Amerika vir die Entre­pren­eur
Amazon loop n spesiale vandee­sweek. Die Kindle gaan vir net $ 9,50.

Hierdie mak­lik twee uur Lees gee jou n interna­s­ionale klein besigheid belast­ing pro maak.

As jy jou­self spand­eer tyd ry, dan sal julle geni­et my audioboek.

Klik hier om nou te koop.
Noem | maat­skappy | Phone | Faks | e-pos | web­werf
BLY VERBIND
Face­book Twit­ter You­Tube
basicIm­age
Interna­s­ionale Belast­ing Beraders | P.O. Box 685, Sil­verado Canyon, CA 92676 – 0685


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Linked­In: Tax Rregullat Gjykata Google është po aq i mirë sa një CPA

Disa lexues të shih­ni këtë pjesë të email-it tuaj pas rresht­in e sub­jek­tit në postë.
Shk­ru­ani diçka të shkur­tër dhe të mbetet në mend­je, imponues ata për të hapur email.
Email Tem­plate Head­er
Lajmi i juaj mujore & Përditësime
Amaz­ing, Gjykata aprovon kërkime Google në shmangi­en dënime IRS. Gjykata Tatimore ka favor­izuar Google për një CPA!