LinRegPoint

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Lin­Reg­Point
OLAP Syn­tax.
Cal­cu­lates the lin­ear regres­sion of a set and returns a point on the regres­sion line spe­cified by its x-coördin­ate.
The func­tion uses the least squares meth­od to cal­cu­late an equa­tion of best fit for the spe­cified data. The Set para­met­er spe­cifies which mem­bers are used for the ana­lys­is. Numeric­Ex­pres­sion2 spe­cifies the x-axis data points. Numeric­Ex­pres­sion3 spe­cifies the y-axis data points. The least squares meth­od fits a line to the equa­tion:
y=ax+b
where a is the gradi­ent or slope, and b is the y-axis inter­cept. The func­tion uses the cal­cu­lated val­ues of a and b to find y when x is the value spe­cified by Numeric­Ex­pres­sion1.
If Numeric­Ex­pres­sion3 is not spe­cified, the mem­bers of the spe­cified set are used as val­ues for the x-axis.
Syn­tax
LinRegPoint(NumericExpression1,Set,NumericExpression2[,NumericExpression3])Parameters
Numeric­Ex­pres­sion1 An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value.
Set The set over which to cal­cu­late the lin­ear regres­sion.
Numeric­Ex­pres­sion2 An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value.
Numeric­Ex­pres­sion3 An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value.

Return value
Returns a numer­ic value.
Example
The fol­low­ing example returns the y-coördin­ate cor­res­pond­ing to the x-coördin­ate spe­cified by Pro­jec­ted for the plot of Sales again­st Profit, for the mem­bers of the Products dimen­sion.
Lin­Reg­Point( [email protected]} Members({Products}), [email protected]}, [email protected]} )See also Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Lin­Reg­Point
OLAP Sin­tassi.
Tikkalku­la l-rigress­joni lin­eari ta sett u pros­pet­ti punt fuq il-lin­ja tar-rigress­joni speċi­fikat mill tagħha x-jikkoordina.
Il-fun­z­joni tuża l-met­odu ta least squares biex jikkalku­law l-ekwazz­joni ta’ tajbin aħjar għad-data spe­cifikati. Il-para­metru Set jis­peċi­fika li l-mem­bri huma użati għall-analiżi. Numeric­Ex­pres­sion2 jis­peċi­fika l-punti ta dejta x-assi. Numeric­Ex­pres­sion3 jis­peċi­fika l-punti ta dejta y-axis. Il-met­odu ta least squares aċċess­jon­iji­et lin­ja l-ekwazz­joni:
y = ax + b
fejn a hija l-ink­linazz­joni jew ink­linazz­joni, u b hija l-inter­ċettazz­joni y-axis. Il-fun­z­joni juża l-valuri kkalkolati ta aub biex isibu y meta x hija l-valur speċi­fikat mill Numeric­Ex­pres­sion1.
Jekk Numeric­Ex­pres­sion3 mhuwiex speċi­fikat, il-mem­bri tas-sett speċi­fikat jin­tużaw bħala valuri ta l-assi x.
sin­tassi
Lin­Reg­Point (Numeric­Ex­pres­sion1, Set, Numeric­Ex­pres­sion2 [, Numeric­Ex­pres­sion3]) Para­met­ri
Numeric­Ex­pres­sion1 Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku.
Set Is-sett li fiha għan­du jiġi kkalku­lat il-rigress­joni lin­eari.
Numeric­Ex­pres­sion2 Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku.
Numeric­Ex­pres­sion3 Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku.

valur tar-ritorn
Denun­zji valur numeriku.
eżem­pju
L-eżem­pju li ġej jir­rit­or­na l-y-jikkoordinaw jikkor­rispondi mal-x-koordin­ati speċi­fikata mill mbas­sar għall-plott tal-Bejgħ kon­tra Qligħ, għall-mem­bri tal-dimens­joni Pro­dot­ti.
Lin­Reg­Point ({profit_loss @ ““Pro­jec­ted””} Mem­bri ({Pro­dot­ti}), {profit_loss @ ““Bejgħ””}, {profit_loss @ ““Qligħ””}) Ara wkoll il-mem­bri — Dimens­joni.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Lin­Reg­Point
OLAP Syn­tax.
Berek­en die lineêre regressie van n stel en gee n punt op die regressielyn wat deur sy x-koördin­aat.
Die funk­sie maak gebruik van die klein­ste kwad­rate met­ode om n vergelyk­ing van beste passing te berek­en vir die gespesi­fiseer­de data. Die para­met­er Stel spesi­fiseer wat lede is gebruik vir die ontled­ing. Numeric­Ex­pres­sion2 spesi­fiseer die x-as data­punte. Numeric­Ex­pres­sion3 spesi­fiseer die y-as data­punte. Die klein­ste kwad­rate met­ode pas n lyn om die vergelyk­ing:
y = ax + b
waar a die helling, en b is die y-as afs­nit. Die funk­sie maak gebruik van die berek­ende waardes van a en b te y vind wan­neer x is die wat deur Numeric­Ex­pres­sion1 waarde.
As Numeric­Ex­pres­sion3 nie gespesi­fiseer word nie, is die lede van die gespesi­fiseer­de set as waardes vir die x-as.
sin­tak­s­is
Lin­Reg­Point (Numeric­Ex­pres­sion1, Stel, Numeric­Ex­pres­sion2 [, Numeric­Ex­pres­sion3]) Para­met­ers
Numeric­Ex­pres­sion1 n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde.
Stel die stel waaroor die lineêre regressie te berek­en.
Numeric­Ex­pres­sion2 n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde.
Numeric­Ex­pres­sion3 n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde.

ter­ug­keer waarde
Wys n numer­iese waarde.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld gee die y-koördin­aat wat ooreen­stem met die x-koördin­aat bepaal deur gepro­jek­teer vir die plot van verko­pe teen Wins vir die lede van die produk­te dimen­sie.
Lin­Reg­Point ({profit_loss @ Gepro­jek­teer­de’} Lede ({Produk­te}), {profit_loss @ Verko­pe’}, {profit_loss @ ““wins””}) Sien ook lede — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Lin­Reg­Point
OLAP Sin­tak­sa.
Llog­ar­it regre­sion­in lin­ear të një grupi dhe të kthehet një pikë në vijën e regre­sion­it për­cak­tu­ar nga vet x-koordinu­ar.
Funk­sioni për­dor met­odën pak shesh­et për të llog­ar­it­ur një ekua­cion i aftë të mirë për të dhën­at e spe­cifikuara. Para­met­ri Set spe­cifikon cilën anëtarët janë për­dor­ur për anal­izën. Numeric­Ex­pres­sion2 për­cak­ton pikat e të dhënave x-aks. Numeric­Ex­pres­sion3 për­cak­ton pikat e të dhënave y-aks. Met­oda më pak shesh­et për­shtat­et një lin­jë me ekua­cion­in:
y = ax + b
ku a është gradi­ent ose pjer­rësia, dhe b eshte y-aks inter­cept. Funk­sioni për­dor vler­at e llog­ar­it­ura të a dhe b të gjetur y kur x është vlera e për­cak­tu­ar nga Numeric­Ex­pres­sion1.
Nëse Numeric­Ex­pres­sion3 nuk është spe­cifikuar, anëtarët e cak­tu­ar të cak­tu­ar janë për­dor­ur si vlera për bosht­in x.
Sin­tak­së
Lin­Reg­Point (Numeric­Ex­pres­sion1, Set, Numeric­Ex­pres­sion2 [, Numeric­Ex­pres­sion3]) Para­metra
Numeric­Ex­pres­sion1 Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike.
Set i vendos­ur mbi të cil­at për të llog­ar­it­ur regres lin­ear.
Numeric­Ex­pres­sion2 Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike.
Numeric­Ex­pres­sion3 Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike.

vlera e kthim­it
Kthen një vlerë numerike.
shem­bu­ll
Shem­bu­l­li i mëposhtëm kthen y-koordinu­ar që kor­res­pon­don me x-koordinu­ar spe­cifikuar nga pro­jek­tu­ara për kom­plot të Shitjes kun­dër Fitimi, për anëtarët e dimen­sion­it Produk­te.
Lin­Reg­Point ({profit_loss @ Pro­jek­tu­ar’} Anëtarët ({} Products), {profit_loss @ Sales’}, {profit_loss @ Fitimi’}) Shih gjithashtu Anëtarët — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
Lin­Reg­Point
OLAP አገባብ.
አንድ ስብስብ ያለውን ተዛምዶ ያሰላል እና የተገለጸውን ተዛምዶ መስመር ላይ አንድ ነጥብ ተመልሶ x-ያስተባብራል.
ወደ ተግባር የተጠቀሰው የውሂብ የተሻለ የሚመጥን አንድ ቀመር ማስላት ወደ ቢያንስ ርቢዎች ዘዴ ይጠቀማል. የ አዘጋጅ ግቤት አባላት ትንተና የትኛዎቹ መተግበሪያዎች ጥቅም ላይ ይገልጻል. Numeric­Ex­pres­sion2 x-axis የውሂብ ነጥቦች ይገልጻል. Numeric­Ex­pres­sion3 በ y-ዘንግ የውሂብ ነጥቦች ይገልጻል. የ ቢያንስ ካሬዎች ዘዴ እኩልዮሽ አንድ መስመር የሚገጥመው:
የ y = መጥረቢያ + b
ቦታ ወደ ቅልመት ወይም ኩርባ ጋር ነው, እና ለ የ y- ዘንግ አቋርጥ ነው. ተግባር x Numeric­Ex­pres­sion1 የተገለጸውን እሴት ጊዜ የ y ማግኘት a ና በ b መካከል መሳሪያዎችን እሴቶች ይጠቀማል.
Numeric­Ex­pres­sion3 ካልተገለጸ ከሆነ, ከተጠቀሰው ስብስብ አባላት በ x-axis እሴቶችን ጥቅም ላይ ይውላሉ.
የአገባብ
Lin­Reg­Point (Numeric­Ex­pres­sion1, አዘጋጅ, Numeric­Ex­pres­sion2 [, Numeric­Ex­pres­sion3]) መለኪያዎች
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion1 አንድ አገላለጽ.
የ ተዛምዶ ለማስላት በላይ ስብስብ ያዘጋጁ.
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion2 አንድ አገላለጽ.
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion3 አንድ አገላለጽ.