LooksLike (string, mask)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Look­s­Like (string, mask)
Basic and Crys­tal syn­tax.
Argu­ments
string is the text string or field con­tain­ing text string val­ues that are being com­pared to the mask.
mask is a text string that provides a mask for com­par­ing the value in the string argu­ment.
Returns
Boolean Value
Action
Enables you to loc­ate field val­ues using a stand­ard DOS wild­card (? = wild­card for single char­ac­ter, * = wild­card for any num­ber of char­ac­ters). It does this by com­par­ing a string to a mask that con­tains one or more wild­cards. The func­tion returns True if the string matches the mask and False if the string does not match the mask.
Typ­ic­al uses
Use this func­tion whenev­er you want to loc­ate records based on two or more field val­ues that are spelled dif­fer­ently yet look alike (have an essen­tially sim­il­ar struc­ture).
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
Look­s­Like (““Snyder””,”“Sn?der””)Returns TRUE.
Look­s­Like (““Schneider””,”“S?der””)Returns FALSE.
Look­s­Like (““Schneider””, ““S?????der””)Returns TRUE.
The fol­low­ing example is applic­able to Crys­tal syn­tax:
If Look­s­Like ({customer.CONTACT FIRST NAME},””?ris”” Then
{customer.CONTACT FIRST NAME}
Else
“””“Returns Cris, Kris, and Iris, but not Chris (assum­ing all of these val­ues are in the {customer.CONTACT FIRST NAME} data­base).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Look­s­Like (spag, maskra)
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
argu­menti
sek­wen­za huwa l-sek­wen­za ta test jew il-qasam fih valuri string test li qed jiġu mqabbla mal-maskra.
maskra hija sek­wen­za ta test li jip­provdi maskra għat-tqab­bil tal-valur fir-argu­ment sek­wen­za.
denun­zji
Valur Boolean
azz­joni
Jgħi­nuk biex jill­okalizza valuri qasam per­mezz ta Wild­card DOS stand­ard (? = Wild­card għall-kar­at­tru uniku, * = wild­card għal kull num­ru ta’ kar­at­tri). Hija tagħmel dan bil­li jitqabblu string għal maskra li fih wild­cards waħda jew aktar. Il-fun­z­joni jir­rit­or­na Veru jekk il-sek­wen­za jaq­bel mal-maskra u Foloz jekk l-sek­wen­za ma taqb­ilx ma l-maskra.
użi tipiċi
Uża din il-fun­z­joni meta inti tix­tieq li tkun lokalizzata rekords bbażati fuq żewġ jew aktar valuri qasam li huma spjeg­ati b’mod dif­fer­enti għad­hom jidhru l-istess (ikoll­hom strut­tura essen­zjalment simili).
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
Look­s­Like ( ““Snyder””, ““Sn? Der””) Denun­zji VERU.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S? Der””) Denun­zji FALZ.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S ????? der””) Denun­zji VERU.
L-eżem­pju li ġej huwa app­likab­bli għal sin­tassi Crys­tal:
Jekk Look­s­Like ({customer.CONTACT ISEM}, “”? RIS”” Imbagħad
{Customer.CONTACT ISEM}
Else
“””” Denun­zji CRIS, Kris, u Iris, iżda mhux Chris (jekk wieħed jas­sumi koll­ha ta dawn il-valuri huma fid-data­base {customer.CONTACT ISEM}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Look­s­Like (string, n mask­er)
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
argu­mente
string is die teks string of in die veld bev­at teks string waardes wat vergelyk word met die mask­er.
mask­er is n teks string wat n mask­er maak voor­si­en­ing vir die vergelyk­ing van die waarde in die string argu­ment.
opbreng­ste
Boole Waarde
Aksie
In staat stel om in die veld waardes te spoor met behulp van n standaard DOS wild­card (? = Wild­card vir enkel karak­ter * = wild­card vir enige aan­tal karak­ters). Dit word gedoen deur n vergelyk­ing n tou aan n mask­er wat een of meer wild­cards bev­at. Die funk­sie gee ter­ug Waar as die string ooreen­stem met die mask­er en Vals indi­en die tou kom nie ooreen met die mask­er.
tipiese gebruike
Gebruik hierdie funk­sie wan­neer jy wil om rekords wat gebaseer is op twee of meer veld waardes wat ver­skil­lend gespel nog eenders lyk ( n wese soort­gelyke struk­tuur) op te spoor.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
Look­s­Like ( ““Snyder””, ““Sn? Der””) gee ter­ug WAAR.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S? Der””) gee ter­ug ONWAAR is.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S ????? der””) gee ter­ug WAAR.
Die vol­gende voor­beeld is van toe­p­assing op Crys­tal sin­tak­s­is:
As Look­s­Like ({customer.CONTACT VOORNAME}, “”? Ris”” Toe
{Customer.CONTACT VOORNAME}
anders
“””” Returns Cris, Kris, en Iris, maar nie Chris (met die aan­vaard­ing al hierdie waardes in die {customer.CONTACT VOORNAME} data­bas­is).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Look­s­Like (string, maskë)
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
argu­mentet
string string është tek­sti apo fushë përm­ban vler­at string tek­st që janë duke u kra­hasuar me maskë.
maskë është një varg tek­sti që ofron një maskë për kra­hasim­in e vler­ës në argu­mentin string.
Kthim
Vlera Boolean
vep­rim
Ju mun­dëson për të gjetur vler­at në ter­ren duke për­dor­ur një stand­ard DOS wild­card (? = Wild­card për karak­ter të vetëm, * = wild­card për çdo numër të karaktereve). Ai e bën këtë duke kra­hasuar një varg në një maskë që përm­ban një ose më shumë wild­cards. Funk­sioni kthen True nëse var­gu ndeshjet maskë dhe False nëse var­gu nuk për­puthet me maskë.
për­dor tipike
Për­doreni këtë funk­sion sa herë që ju dëshironi për të gjetur të dhën­at në bazë të dy ose më shumë vlera në ter­ren që janë të para­shikuara ndry­she ende duken njësoj (kanë një struk­turë në thelb të ngjash­me).
shem­buj
Shem­bujt e mëposhtëm janë të zbatuesh­me për të dy Themelore dhe Crys­tal sin­tak­së:
Look­s­Like ( ““Snyder””, ““Sn? Der””) Kthen TRUE.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S? Der””) Kthen FALSE.
Look­s­Like ( ““Schneider””, ““S ????? der””) Kthen TRUE.
Shem­bu­l­li i mëposhtëm është i aplikueshëm për Crys­tal sin­tak­së:
Nëse Look­s­Like ({customer.CONTACT FIRST NAME} “”? Ris”” Pas­taj
{Customer.CONTACT FIRST NAME}
tjetër
“””” Kthim Cris, Kris, dhe Iris, por jo Chris (duke supozuar të gjitha këto vlera janë në bazën e të dhënave {customer.CONTACT PARË EMRI}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
Look­s­Like (ሕብረቁምፊ, ጭንብል)
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
የክርክሩ
ሕብረቁምፊ ወደ ጭምብል ጋር ሲነጻጸር ያሉ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ እሴቶችን የያዘ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ ወይም መስክ ነው.
ጭንብል ሕብረቁምፊ ክርክር ውስጥ ያለውን ዋጋ በማወዳደር አንድ ጭንብል የሚሰጥ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ ነው.
ይመልሳል
ቡሊያን ዋጋ
እርምጃ
(ቁምፊዎች ማንኛውም ቁጥር ለማግኘት * = ልዩ ምልክት:? ነጠላ ቁምፊ ለ = ልዩ ምልክት) አንድ መደበኛ የሚሰሩ ልዩ ምልክት በመጠቀም የመስክ እሴቶች ለማግኘት ያስችለናል. ይህ አንድ ወይም ከዛ በላይ ልዩ ምልክቶች የያዘ ጭንብል ወደ ሕብረቁምፊ በማነጻጸር አማካኝነት ነው. ሕብረቁምፊ ላይ ጭምብል ጋር አይዛመድም ከሆነ ሕብረቁምፊ ወደ ጭንብል ጋር የሚዛመድ እና ሐሰት ከሆነ ተግባር እውነተኛ ይመልሳል.
በተለምዶ አጠቃቀም
በተለየ መፃፋቸውን ገና (አንድ በመሠረቱ ተመሳሳይ መዋቅር አላቸው), ይበልጡን ናቸው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ መስክ እሴቶች ላይ የተመሠረተ መዝገቦች ለማግኘት በፈለጉበት ጊዜ ይህን ተግባር ይጠቀሙ.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
Look­s­Like ( ““ሲንደር””, ““sn? Der””) TRUE ይመልሳል.
Look­s­Like ( ““ሽናይደርና””, ““S? Der””) FALSE ይመልሳል.
Look­s­Like ( ““ሽናይደርና””, ““S ????? der””) TRUE ይመልሳል.
የሚከተለውን ምሳሌ ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ነው:
Look­s­Like ({customer.CONTACT አንደኛ NAME}; ከዚያም “”? ደቡባውያን”” ከሆነ
{Customer.CONTACT መጀመሪያ ስም}
ያለዚያ
“””” Cris, በክሪስ እና አይሪስ, ነገር ግን (እነዚህን እሴቶች ሁሉ {customer.CONTACT አንደኛ NAME} ጎታ ውስጥ ነው ብሎ ከመደምደም) እንጂ ክሪስ ያወጣል.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —