Making a report, section, area, or object read-only

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Mak­ing a report, sec­tion, area, or object read-only
You can make a report, sec­tion, area, or object read-only so it can’t be format­ted. When you set this option, choices in the Form­at Edit­or become inact­ive. The format­ting options that are usu­ally avail­able on the tool­bars or short­cut menus are also sup­pressed for the report or object.
Note: This fea­ture is for your con­veni­ence in pro­tect­ing report format­ting; it is not inten­ded to be used as report secur­ity.
To make a report read-only
On the File menu, select Report Options.
Select Read-only.
To make a sec­tion or area read-only
On the Report menu, select Sec­tion Expert.
Select the sec­tion or area that you want to make read-only.
On the Com­mon tab, select Read-only.
Note: When a sec­tion is read-only, you can move it, cut it, and delete it, but you can­not make changes with­in the sec­tion. When an area is read-only, all sec­tions in the area are read-only; there­fore, you can­not insert another sec­tion, nor can you move, cut, or delete an exist­ing sec­tion.
To make an object read-only
Right-click the object you want to make read-only.
On the short­cut menu, click Form­at Field.
The Form­at Edit­or dia­log box appears.
On the Com­mon tab, select Read-only.
Note:
You can also do this by click­ing the Lock Form­at but­ton on the Format­ting tool­bar.
When a report object is read-only, you can move it, copy it, cut it, delete it, browse its data, and select it, but you can­not form­at it.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Nagħm­lu rap­port, it-taqsima, iż-żona, jew oġġett read-only
Inti tista tagħmel rap­port, it-taqsima, iż-żona, jew joġġezz­jona read-only għal­hekk ma tistax tiġi format­ted. Meta tis­settja din l-għażla, għażli­et fl-Edit­ur Form­at jsiru inat­tivi. L-għażli­et ifformat­tjar li huma nor­mal­ment dispon­ib­bli fuq il tool­bars jew menus short­cut huma wkoll mrażżna għar-rap­port jew l-oġġett.
Nota: Din il-kar­at­ter­istika huwa għall-kon­ven­jen­za tiegħek fil-ħar­si­en rap­port ifformat­tjar; mhuwiex maħsub li jin­tuża bħala rap­port ta sig­urtà.
Biex tagħmel rap­port read-only
Fuq il-menu File, tagħżel Rap­port Għażli­et.
Agħżel Aqra biss.
Biex tagħmel taqsima jew żona jin­qraw biss
Fuq il-menu Rap­port, tagħżel it-Taqsima ta Esper­ti.
Agħżel il-taqsima jew qasam li inti tix­tieq li tagħmel read-only.
Fuq il-tab Komuni, tagħżel Read biss.
Nota: Meta taqsima jin­qara biss, inti tista timxi dan, taqt­għu, u iħas­sar­ha, imma inti ma tistax tagħmel bid­li­et fi ħdan is-sezz­joni. Meta żona tkun jin­qraw-biss, it-taqsi­mi­et koll­ha fil-qasam jin­qraw biss ‘; Għal­hekk, inti ma tistax tid­daħħal sezz­joni oħra, lan­qas inti tista timxi, maqtugħ, jew iħas­sar sezz­joni eżist­enti.
Biex tagħmel oġġett jin­qraw-biss
Right-click l-oġġett li inti tix­tieq li tagħmel read-only.
Fuq il-menu short­cut, ikklikkja Qasam Form­at.
Il dia­log box Edit­ur Form­at jid­her.
Fuq il-tab Komuni, tagħżel Read biss.
Nota:
Tista wkoll tagħmel dan bil­li tikklikkja l-but­tuna Form­at Lock fuq il-tool­bar Ifformat­tjar.
Meta rap­port oġġett read-only, inti tista jġor­rhom, jibagħtu kop­ja tagħha, taqt­għu, iħas­sar­ha, jib­brawż­jaw data tiegħu, u jagħżel dan, imma inti ma tistax form­at.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Die maak van n verslag, artikel, omgew­ing, of voor­werp lees-alleen
Jy kan n verslag, artikel, omgew­ing maak, of beswaar lees-alleen, sod­at dit nie kan geform­at­eer word. As jy hierdie opsie stel, keuses in die form­aat Redak­teur geword onaktiewe. Die uitleg opsies wat gewoon­lik beskikbaar op die balke of kort­pad spyskaarte is ook onder­druk vir die verslag of voor­werp.
Let wel: Hierdie funk­sie is vir u ger­ief in die besker­m­ing van die verslag opmaak; Dit is nie bedoel om gebruik te word as n verslag sekur­iteit.
Om n verslag te maak lees-alleen
Op die menu lêer, kies Verslag Options.
Kies Lees-alleen.
Om n artikel of gebied te maak lees-alleen
Op die Rap­port menu, kies Afdel­ing Expert.
Kies die artikel of gebied wat jy wil lees-alleen maak.
Op die Alge­mene blad, kies net-lees.
Let wel: Wan­neer n artikel gelees-net, jy kan dit te skuif, kap dit en ver­wyder dit, maar jy kan nie ver­an­deringe bin­ne die artikel maak. Wan­neer n gebied is lees-alleen, al die afdel­ings in die gebied is-net gelees; dus kan jy nie voeg n ander artikel, of kan jy beweeg, sny, of n bestaande artikel te skrap.
Om n voor­werp te maak lees-alleen
Regs-kliek op die item wat jy wil lees-alleen maak.
Op die snel menu op Form­at Field.
Die dia­loog form­aat edit­or word ver­toon.
Op die Alge­mene blad, kies net-lees.
Nota:
Jy kan dit ook doen deur te kliek op die Lock form­aat knop­pie op die nuts­balk Forma­ter­ing.
Wan­neer n verslag voor­werp-net gelees het, kan jy dit skuif, kopieer dit, sny dit, ver­wyder dit, blaai sy data, en kies dit, maar jy kan nie die form­aat nie.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke bërë një raport, sek­sioni, zona, apo objekt vetëm për lex­im
Ju mund të bëni një raport, sek­sioni, zona, apo objekt read-only kështu që nuk mund të jetë i form­atu­ar. Kur keni vendos­ur këtë opsion, zgjed­hje në Edit­or Form­at bëhen joakt­ive. Opsion­et e form­atim­it që janë zakon­isht në dispo­z­i­cion në panele apo men­utë shkur­tore janë shty­pur edhe për raportin apo objekt.
Shën­im: Ky funk­sion është për lehtësinë tuaj në mbro­jtjen e raportit form­atim­it; nuk ka për qël­lim të për­doret si raport sig­ur­isë.
Për të bërë një raport të vetëm për lex­im
Në menynë File, zgjidh­ni Opsion­et Report.
Zgjidh­ni Read-only.
Për të bërë një pjesë apo zonë vetëm për lex­im
Në Raportin menu, zgjidh­ni Sek­sioni Ekspert.
Zgjidh­ni sek­sion­in apo zonë që ju doni të bëni vetëm për lex­im.
Në skedën e përbashkët, zgjidh­ni Read-only.
Shën­im: Kur një pjesë është lexuar vetëm, ju mund të lëv­iz­in atë, prerë atë, dhe fshini atë, por ju nuk mund të bëjë ndry­shime brenda sek­sion­it. Kur një zonë është lexuar vetëm, të gjitha sek­sion­et në zonë janë vetëm për lex­im; pra, ju nuk mund të futur një pjesë tjetër, as nuk mund të lëv­iz­in, të prerë, apo fshij një sek­sion ekzis­tuese.
Për të bërë një objekt vetëm për lex­im
Djathtas-klikoni objekt që dëshironi të bëni vetëm për lex­im.
Në të shkur­tër menu, kliko Field Form­at.
Kutia e dia­logut Form­at Edit­or duket.
Në skedën e përbashkët, zgjidh­ni Read-only.
Shën­im:
Ju gjithashtu mund të bëni këtë duke klikuar but­on­in Lock Form­at në Format­ting tool­bar.
Kur një objekt raport është lexuar vetëm, ju mund të lëv­iz­in atë, kopje atë, prerë atë, fshini, shf­letoni të dhën­at e saj, dhe zgjidh­ni atë, por ju nuk mund të form­at atë.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —