Malta – Don Bosco International actively participates in Lost in Migration” Conference

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579malta-don-bosco-inter­na­tion­al-act­ively-par­ti­cip­ates-in-lost-in-migra­tion-con­fer­enceMalta – Don Bosco Inter­na­tion­al act­ively par­ti­cip­ates in Lost in Migra­tion” Con­fer­ence

(ANS – Attard) – On 26th and 27th Janu­ary, Fr. Ant­oine Far­ru­gia and Ángel Gudiña have taken part in the Con­fer­ence Lost in Migra­tion”, organ­ized by the Maltese President’s Found­a­tion for the Well-being of Soci­ety togeth­er with Miss­ing Chil­dren Europe. The Con­fer­ence was focused on the ter­ri­fy­ing phe­nomen­on of the 10,000 minors being unac­coun­ted for in Europe last year, as Dir­ect­or of Euro­pol, Mr. Rob Wain­wright repor­ted upon.

This is tak­ing place sim­ul­tan­eously with the EU Coun­cil Meet­ing on Migra­tion atten­ded by Justice and Home Affairs min­is­ters in Malta. The object­ive is for civil soci­ety to influ­ence the decision-makers.

Mrs. Mar­ie Louise Coleiro Preca, Pres­id­ent of the Repub­lic of Malta, and main sup­port­er of the ini­ti­at­ive, shared a nice moment with DBI rep­res­ent­at­ives, thank­ing the work Salesians do in Malta but also in oth­er coun­tries for the edu­ca­tion and adequate atten­tion of migrants. An example of this, was the pro­jec­tion of a doc­u­ment­ary, Kak­u­ma, the invis­ible city”, a huge refugee camp where Salesians do an excel­lent job with refugees on provid­ing qual­ity train­ing for thou­sands of chil­dren and young people.

Fri­day 27th saw Com­mis­sion­er on Migra­tion Dimitris Avramo­poulos and EASO dir­ect­or José Car­reira join­ing the Con­fer­ence to answer ques­tions from the audi­ence on what is fail­ing in the sys­tem. Com­mis­sion­er Avramo­poulos com­mit­ted him­self to bring all the mes­sages to the Coun­cil and thanked the organ­isers for the oppor­tun­ity of meet­ing such an expert audi­ence” under­lin­ing that it was the first time he was invited to such a big gath­er­ing of Civil Soci­ety, and he appre­ci­ated this oppor­tun­ity.

Pan­el dis­cus­sions included quite sig­ni­fic­ant con­tri­bu­tions such as from Ambas­sad­or Laura Thompson, Deputy Dir­ect­or Gen­er­al of IOM who stated: ““We have many of these chil­dren… of 25,000 chil­dren that arrived in Ita­ly last year, only 3800 are eli­gible for relo­ca­tion. What do we do with the rest? The chil­dren have lost trust in the sys­tem. We have to find solu­tions to give them path­ways to reunite with their fam­il­ies. A har­mon­ized sys­tem is highly import­ant”. Vin­cent Cochet­el, Dir­ect­or of the Bur­eau for Europe, UNHCR was adam­ant that ““a non-indi­vidu­al­ized approach to these chil­dren is in dir­ect con­tra­dic­tion of the prin­ciple of Best Interests of the Child. The EASO guidelines are not being imple­men­ted. A Guard­i­an is given 80 chil­dren… they can­not even know where they all are, let alone build a rela­tion­ship and get to know them. Why? We are not even try­ing to get in touch with their fam­ily.””

The Con­fer­ence also included Liv­ing Lib­rar­ies, per­son­al stor­ies from both prac­ti­tion­ers and minor migrants shar­ing some of the recep­tion con­di­tions and integ­ra­tion pro­ced­ures. In the last part of the Con­fer­ence, sev­er­al work­shops were organ­ized by dif­fer­ent Civil Soci­ety organ­iz­a­tions to provide con­crete con­clu­sions. Apart from a mean­ing­ful exper­i­ence, the par­ti­cip­a­tion of DBI has opened many pos­sib­il­it­ies of coöper­a­tion for our Salesian real­it­ies work­ing with Migrants.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579malta-don-bosco-inter­na­tion­al-act­ively-par­ti­cip­ates-in-lost-in-migra­tion-con­fer­ence

Malta — Don Bosco Internazz­jon­ali tip­par­teċipa attiva­ment fil- ““Mitluf fit-Migrazz­joni”” Kon­fer­en­za

(ANS — Attard) — Dwar 2627 Jan­nar, Fr. Ant­oine Far­ru­gia u Ángel Gudiña ħadu sehem fil-Kon­fer­en­za ““Mitluf fit-Migrazz­joni””, organizzat mill-Fondazz­joni tal-Pres­id­ent Malti għall – benes­seri tas-Soċjetà flimki­en mal Miss­ing Chil­dren Europe. Il-Kon­fer­en­za kien­et iffukata fuq il-fenomenu ter­ri­fy­ing ta l-10,000 minoren­ni jkunu mhux mis­jub fl-Ewro­pa aħħar sena, bħala Direttur tal-Euro­pol, is-Sur Rob Wain­wright rap­port dwaru.

Dan hu li sseħħ fl-istess ħin mal-Laqgħa tal-Kun­sill tal-UE dwar il-Migrazz­joni attendew għa­li­ha Ġus­tizzja u Affar­iji­et Interni min­is­tri f’Malta. L-għan huwa għas-soċjetà ċivili biex jin­fluwen­zaw l dawk li jieħ­du d-deċiż­jon­iji­et.

Mrs Mar­ie Louise Coleiro Preca, Pres­id­ent tar-Repubb­lika ta Malta, u sos­ten­it­ur ewli­eni tal-iniz­jat­tiva, maqsuma mument sbieħ ma’ rap­preżent­anti DBI, rrin­grazzjat il Sales­jani ta ħid­ma do f’Malta iżda wkoll f’pajjiżi oħra għall-edukazz­jonil-atten­z­joni xier­qa tal-migranti. Eżem­pju ta dan, kien il-pro­jezz­joni ta’ dok­u­ment­ar­ju, ““Kak­u­ma, il-belt inviżib­bli””, f’kamp tar-refuġjati enormi meta Sależ­jani jagħm­lu xogħol eċċel­lenti ma refuġ­jati fuq jip­prov­du taħriġ ta’ kwal­ità għal eluf ta tfal u żgħażagħ.

Il-Ġimgħa 27 raw Kum­mis­sar­ju dwar il-Migrazz­joni Dimitris AVRAMOPOULOS u direttur EASO José CARREIRA tgħaqqad il-Kon­fer­en­za biex iwieġeb mis­toqsiji­et mill-udjen­za dwar dak qed jon­qos fis-sis­tema. Il-Kum­mis­sar­ju AVRAMOPOULOS impen­ja ruħu li ġġib l-mes­saġġi lill-Kun­sill u rrin­grazzja lill-organizzaturiall-oppor­tun­ità ta laqgħa ta’ tali ““udjen­za espert”” ten­fasizza li din kien­et l-ewwel dar­ba li hu kien mis­tieden għal tali ġbir kbir tas-Soċjetà Ċivili, u hu apprezzat dan l oppor­tun­ità.

diskuss­jon­iji­et mill-pan­el inklużi kon­tribuzz­jon­iji­et pjut­tost sin­i­fik­anti bħal minn Ambaxxatur Laura Thompson, Depu­tat Direttur Ġen­er­ali tad-IOM li ddikjara:. ““Għand­na ħafna ta dawn it-tfal … ta’ 25,000 tfal li waslu fl-Ital­ja sena li għad­di­et, biss 3800 huma eliġib­bli għar-rilokazz­joni What do nagħm­lu mal-bqi­ja? It-tfal tilfu l-fiduċja fis-sis­tema. irridu isibu soluzz­jon­iji­et biex jagħtuhom mogħdiji­et biex jer­ġgħu jingħaq­du mal-familji tagħhom. sis­tema armonizzata hija import­anti ferm “”. Vin­cent Cochet­el, Direttur tal-Uffiċċju għall-Ewro­pa, l-UNHCR kien­et sod li ““approċċ mhux indi­vid­walizzat għal dawn it-tfal hija f’kontradizzjoni diretta tal-prinċipju ta Interessi Aħjar tat-tfal. Il-linji gwida tal-EASO mhux qed jiġu impli­ment­ati. A Guard­i­an huwa mogħti 80 tfal … dawn ma jist­għux anki taf fejn dawn koll­ha huma, aħseb u ara tin­bena relazz­joni u jsiru jafu lil­hom. Għaliex? Aħna lan­qas biss tip­prova tagħmel kun­t­att mal-famil­ja tagħhom. “”

Il-Kon­fer­en­za inklużi wkoll Lib­rer­iji Ħajjin, stejjer per­son­ali mill-żewġ prat­tik­anti u l-migranti żgħar li jaqs­mu xi wħud mill-kun­dizz­jon­iji­et ta akkoljen­za u l-proċed­uri ta’ integ­razz­joni. Fl-aħħar parti tal-Kon­fer­en­za, diver­si work­shops ġew organizza­ti minn organizza­zz­jon­iji­et dif­fer­enti tas-Soċjetà Ċivili biex jip­prov­du konkluż­jon­iji­et konkreti. Bar­ra minn esper­jen­za sin­i­fikat­tiva, il-parteċipazz­joni ta DID fetħet bosta pos­sib­biltaji­et ta koop­erazz­joni għall realtaji­et Sales­jani tagħna jaħd­mu ma Migranti.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579malta-don-bosco-inter­na­tion­al-act­ively-par­ti­cip­ates-in-lost-in-migra­tion-con­fer­ence

Malta — Don Bosco Interna­s­ionale neem aktief deel aan ““Lost in migrasie”” Kon­fer­en­sie

(ANS — Attard) — Op 26 en 27 Janu­ar­ie, Fr. Ant­oine Far­ru­gia en Ángel Gudiña het deel gen­eem in die kon­fer­en­sie ““Lost in migrasie””, geor­gan­iseer deur Stigt­ing die Maltese Pres­id­ent se vir die wel­stand van die samelew­ing saam met Miss­ing Chil­dren Euro­pa. Die kon­fer­en­sie is gefok­us op die skrikwekkende ver­skyn­sel van die 10,000 mind­er­jari­ges wat onverk­laar­baar in Euro­pa verlede jaar, as direk­teur van Euro­pol, mnr Rob Wain­wright berig oor.

Dit is wat plaas­vind gelyk­ty­dig met die EU Raads­ver­ga­der­ing op Migrasie byge­woon deur Justis­ie en Bin­neland­se Sake min­is­ters in Malta. Die doel is om die bur­ger­like samelew­ing om die besluit­ne­mers beïn­vloed.

Mev Mar­ie Louise Coleiro Preca, pres­id­ent van die Repub­liek van Malta, en die belan­grikste onder­steu­ner van die inisi­atief, het n mooi oomb­lik met DBI ver­teen­woor­di­gers, bedank die werk Salesiane doen in Malta maar ook in ander lande vir die onder­wys en vol­doende aand­ag van immig­rante. N Voor­beeld hier­van, was die pro­jek­sie van n dok­u­mentêre pro­gram, ““Kak­u­ma, die onsig­bare stad””, n groot vlugtel­ingkamp waar Salesiane doen n uit­stek­ende werk met vlugtelinge op die voor­si­en­ing van gehal­te-opleiding vir duis­ende kinders en jong mense.

Vry­dag 27 gesi­en Kom­mis­sar­is vir Migrasie Dimitris AVRAMOPOULOS en EASO direk­teur José Car­reira by die kon­fer­en­sie op vrae uit die gehoor oor wat faal in die stelsel beant­woord. Kom­mis­sar­is AVRAMOPOULOS dit oorgegee het aan al die bood­skappe aan die Raad te bring en bedank die organ­iseer­ders vir die geleen­theid om van die ver­ga­der­ing so n ““ken­ner gehoor”” onder­streep dat dit die eer­ste keer dat hy gen­ooi is om so n groot ver­samel­ing van die bur­ger­like samelew­ing, en hy waardeer dit geleen­theid.