Malta – Don Bosco International actively participates in “Lost in Migration” Conference

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579-malta-don-bosco-international-actively-participates-in-lost-in-migration-conference

Malta – Don Bosco International actively participates in “Lost in Migration” Conference

(ANS – Attard) – On 26th and 27th January, Fr. Antoine Farrugia and Ángel Gudiña have taken part in the Conference “Lost in Migration”, organized by the Maltese President’s Foundation for the Well-being of Society together with Missing Children Europe. The Conference was focused on the terrifying phenomenon of the 10,000 minors being unaccounted for in Europe last year, as Director of Europol, Mr. Rob Wainwright reported upon.

This is taking place simultaneously with the EU Council Meeting on Migration attended by Justice and Home Affairs ministers in Malta. The objective is for civil society to influence the decision-makers.

Mrs. Marie Louise Coleiro Preca, President of the Republic of Malta, and main supporter of the initiative, shared a nice moment with DBI representatives, thanking the work Salesians do in Malta but also in other countries for the education and adequate attention of migrants. An example of this, was the projection of a documentary, “Kakuma, the invisible city”, a huge refugee camp where Salesians do an excellent job with refugees on providing quality training for thousands of children and young people.

Friday 27th saw Commissioner on Migration Dimitris Avramopoulos and EASO director José Carreira joining the Conference to answer questions from the audience on what is failing in the system. Commissioner Avramopoulos committed himself to bring all the messages to the Council and thanked the organisers for the opportunity of meeting such an “expert audience” underlining that it was the first time he was invited to such a big gathering of Civil Society, and he appreciated this opportunity.

Panel discussions included quite significant contributions such as from Ambassador Laura Thompson, Deputy Director General of IOM who stated: “”We have many of these children… of 25,000 children that arrived in Italy last year, only 3800 are eligible for relocation. What do we do with the rest? The children have lost trust in the system. We have to find solutions to give them pathways to reunite with their families. A harmonized system is highly important”. Vincent Cochetel, Director of the Bureau for Europe, UNHCR was adamant that “”a non-individualized approach to these children is in direct contradiction of the principle of Best Interests of the Child. The EASO guidelines are not being implemented. A Guardian is given 80 children… they cannot even know where they all are, let alone build a relationship and get to know them. Why? We are not even trying to get in touch with their family.””

The Conference also included Living Libraries, personal stories from both practitioners and minor migrants sharing some of the reception conditions and integration procedures. In the last part of the Conference, several workshops were organized by different Civil Society organizations to provide concrete conclusions. Apart from a meaningful experience, the participation of DBI has opened many possibilities of cooperation for our Salesian realities working with Migrants.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579-malta-don-bosco-international-actively-participates-in-lost-in-migration-conference

Malta — Don Bosco Internazzjonali tipparteċipa attivament fil- “”Mitluf fit-Migrazzjoni“” Konferenza

(ANS — Attard) — Dwar 26 u 27 Jannar, Fr. Antoine Farrugia u Ángel Gudiña ħadu sehem fil-Konferenza “”Mitluf fit-Migrazzjoni“”, organizzat mill-Fondazzjoni tal-President Malti għall–benesseri tas-Soċjetà flimkien mal Missing Children Europe. Il-Konferenza kienet iffukata fuq il-fenomenu terrifying ta ‘l-10,000 minorenni jkunu mhux misjub fl-Ewropa aħħar sena, bħala Direttur tal-Europol, is-Sur Rob Wainwright rapport dwaru.

Dan hu li sseħħ fl-istess ħin mal-Laqgħa tal-Kunsill tal-UE dwar il-Migrazzjoni attendew għaliha Ġustizzja u Affarijiet Interni ministri f’Malta. L-għan huwa għas-soċjetà ċivili biex jinfluwenzaw l dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.

Mrs Marie Louise Coleiro Preca, President tar-Repubblika ta ‘Malta, u sostenitur ewlieni tal-inizjattiva, maqsuma mument sbieħ ma’ rappreżentanti DBI, rringrazzjat il Salesjani ta ‘ħidma do f’Malta iżda wkoll f’pajjiżi oħra għall-edukazzjoni u l-attenzjoni xierqa tal-migranti. Eżempju ta ‘dan, kien il-projezzjoni ta’ dokumentarju, “”Kakuma, il-belt inviżibbli””, f’kamp tar-refuġjati enormi meta Sależjani jagħmlu xogħol eċċellenti ma ‘refuġjati fuq jipprovdu taħriġ ta’ kwalità għal eluf ta ‘tfal u żgħażagħ.

Il-Ġimgħa 27 raw Kummissarju dwar il-Migrazzjoni Dimitris AVRAMOPOULOS u direttur EASO José CARREIRA tgħaqqad il-Konferenza biex iwieġeb mistoqsijiet mill-udjenza dwar dak qed jonqos fis-sistema. Il-Kummissarju AVRAMOPOULOS impenja ruħu li ġġib l-messaġġi lill-Kunsill u rringrazzja lill-organizzaturiall-opportunità ta ‘laqgħa ta’ tali “”udjenza espert”” tenfasizza li din kienet l-ewwel darba li hu kien mistieden għal tali ġbir kbir tas-Soċjetà Ċivili, u hu apprezzat dan l opportunità.

diskussjonijiet mill-panel inklużi kontribuzzjonijiet pjuttost sinifikanti bħal minn Ambaxxatur Laura Thompson, Deputat Direttur Ġenerali tad-IOM li ddikjara:. “”Għandna ħafna ta ‘dawn it-tfal … ta’ 25,000 tfal li waslu fl-Italja sena li għaddiet, biss 3800 huma eliġibbli għar-rilokazzjoni What do nagħmlu mal-bqija? It-tfal tilfu l-fiduċja fis-sistema. irridu isibu soluzzjonijiet biex jagħtuhom mogħdijiet biex jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. sistema armonizzata hija importanti ferm “”. Vincent Cochetel, Direttur tal-Uffiċċju għall-Ewropa, l-UNHCR kienet sod li “”approċċ mhux individwalizzat għal dawn it-tfal hija f’kontradizzjoni diretta tal-prinċipju ta ‘Interessi Aħjar tat-tfal. Il-linji gwida tal-EASO mhux qed jiġu implimentati. A Guardian huwa mogħti 80 tfal … dawn ma jistgħux anki taf fejn dawn kollha huma, aħseb u ara tinbena relazzjoni u jsiru jafu lilhom. Għaliex? Aħna lanqas biss tipprova tagħmel kuntatt mal-familja tagħhom. “”

Il-Konferenza inklużi wkoll Libreriji Ħajjin, stejjer personali mill-żewġ prattikanti u l-migranti żgħar li jaqsmu xi wħud mill-kundizzjonijiet ta ‘akkoljenza u l-proċeduri ta’ integrazzjoni. Fl-aħħar parti tal-Konferenza, diversi workshops ġew organizzati minn organizzazzjonijiet differenti tas-Soċjetà Ċivili biex jipprovdu konklużjonijiet konkreti. Barra minn esperjenza sinifikattiva, il-parteċipazzjoni ta DID fetħet bosta possibbiltajiet ta ‘kooperazzjoni għall realtajiet Salesjani tagħna jaħdmu ma Migranti.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://infoans.org/en/sezioni-eventi/item/2579-malta-don-bosco-international-actively-participates-in-lost-in-migration-conference

Malta — Don Bosco Internasionale neem aktief deel aan “”Lost in migrasie”” Konferensie

(ANS — Attard) — Op 26 en 27 Januarie, Fr. Antoine Farrugia en Ángel Gudiña het deel geneem in die konferensie “”Lost in migrasie””, georganiseer deur Stigting die Maltese President se vir die welstand van die samelewing saam met Missing Children Europa. Die konferensie is gefokus op die skrikwekkende verskynsel van die 10,000 minderjariges wat onverklaarbaar in Europa verlede jaar, as direkteur van Europol, mnr Rob Wainwright berig oor.

Dit is wat plaasvind gelyktydig met die EU Raadsvergadering op Migrasie bygewoon deur Justisie en Binnelandse Sake ministers in Malta. Die doel is om die burgerlike samelewing om die besluitnemers beïnvloed.

Mev Marie Louise Coleiro Preca, president van die Republiek van Malta, en die belangrikste ondersteuner van die inisiatief, het ‘n mooi oomblik met DBI verteenwoordigers, bedank die werk Salesiane doen in Malta maar ook in ander lande vir die onderwys en voldoende aandag van immigrante. ‘N Voorbeeld hiervan, was die projeksie van ‘n dokumentêre program, “”Kakuma, die onsigbare stad””, ‘n groot vlugtelingkamp waar Salesiane doen ‘n uitstekende werk met vlugtelinge op die voorsiening van gehalte-opleiding vir duisende kinders en jong mense.

Vrydag 27 gesien Kommissaris vir Migrasie Dimitris AVRAMOPOULOS en EASO direkteur José Carreira by die konferensie op vrae uit die gehoor oor wat faal in die stelsel beantwoord. Kommissaris AVRAMOPOULOS dit oorgegee het aan al die boodskappe aan die Raad te bring en bedank die organiseerders vir die geleentheid om van die vergadering so ‘n “”kenner gehoor”” onderstreep dat dit die eerste keer dat hy genooi is om so ‘n groot versameling van die burgerlike samelewing, en hy waardeer dit geleentheid.