Map menu

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Map menu
The Map menu appears when you select a map in a report. The menu includes com­mands used cus­tom­ize your map.
Depend­ing on the type of map you select, the Map menu includes com­mands for zoom­ing, pan­ning, and cen­ter­ing maps; chan­ging the map title, map type, and set­ting the over­all style of the map; reor­gan­iz­ing the lay­ers of report ele­ments (for example, you can dis­play the Major Cit­ies lay­er above the High­ways lay­er); resolv­ing data mis­matches; chan­ging the geo­graph­ic map; and hid­ing and show­ing the Map Nav­ig­at­or.
In this sec­tion:
Select Mode com­mand (Map menu)
Zoom In com­mand (Map menu)
Zoom Out com­mand (Map menu)
Pan com­mand (Map menu)
Center Map com­mand (Map menu)
Title com­mand (Map menu)
Type com­mand (Map menu)
Lay­ers com­mand (Map menu)
Resolve Mis­match com­mand (Map menu)
Map Nav­ig­at­or com­mand (Map menu)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
menu map­pa
Il-menu Map­pa jid­her meta inti tagħżel map­pa f’rapport. Il-menu jinkludi kmandiji­et użati cus­tom­ize Map­pa tiegħek.
Jid­de­pendi mit-tip ta map­pa inti tagħżel, il-menu Map­pa jinkludi kmandi għall zoom­ing, pan­ning, u cen­ter­ing mapep; jin­bidel it-tit­oli map­pa, tip map­pa, u l-istabbili­ment l-istil glob­ali tas-map­pa; rior­ganizza­zz­joni-saf­fi ta ele­menti rap­port (per eżem­pju, inti tista dis­play s-saff Bli­et kbar fuq mis-saff High­ways); riżoluzz­joni ta diskre­pan­zi ta’ data; jin­bidel il-map­pa ġeo­grafika; u ħabi u li juru l-Nav­ig­at­or Map­pa.
F’din it-taqsima:
Agħżel kmand Mod­al­ità (-menu Map­pa)
Zoom Fl-kmand (-menu Map­pa)
Zoom Out kmand (-menu Map­pa)
kmand Pan (-menu Map­pa)
Center Map­pa kmand (-menu Map­pa)
Tit­olu kmand (-menu Map­pa)
kmand tip (-menu Map­pa)
Saf­fi kmand (-menu Map­pa)
Tin­stab soluzz­joni kmand tlaqqigħ ħażin (-menu Map­pa)
Map­pa Nav­ig­at­or kmand (-menu Map­pa)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
kaart spyskaart
Die Kaart menu ver­skyn wan­neer jy n kaart in n verslag te kies. Die spyskaart sluit opdragte gebruik pas jou kaart.
Afhan­gende van die tipe kaart wat jy kies, die Kaart spyskaart sluit instruk­sies vir inzoomen, pan­ning, en sen­t­reer kaarte; ver­an­der­ing van die kaart titel, kaart tipe, en die opstel van die alge­hele styl van die kaart; her­struk­turer­ing van die lae van die verslag ele­men­te (byvoor­beeld, kan jy die hoofs­tede laag bo die High­ways laag ver­toon); die oplossing van data inco; ver­an­der­ing van die geo­grafiese kaart; en wegk­ruip en wys die kaart Nav­ig­at­or.
In hierdie afdel­ing:
Kies opdrag mod­us (Kaart spyskaart)
Zoom In opdrag (Kaart spyskaart)
Klik op die Out opdrag (Kaart spyskaart)
Pan opdrag (Kaart spyskaart)
Sen­trum Kaart opdrag (Kaart spyskaart)
Titel opdrag (Kaart spyskaart)
Tipe opdrag (Kaart spyskaart)
Lae opdrag (Kaart spyskaart)
Los Wanaan­passing opdrag (Kaart spyskaart)
Kaart Nav­ig­at­or opdrag (kaart spyskaart)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
menu Map
Menu­ja Map shfaqet kur ju zgjidh­ni një hartë në një raport. Menu­ja përf­sh­in koman­dat e për­dor­ura rregul­lo­je hartën tuaj.
Varës­isht nga lloji i hartës që ju zgjidh­ni, menu Harta përf­sh­in koman­dat për zoom­ing, Humor, dhe qendërz­im harta; ndry­shim­in e titullit hartë, llojin hartë, dhe vendos­jen stil­in e për­gjith­sh­me të hartës; rior­gan­iz­i­m­in shtresat e ele­men­teve të raportit (për shem­bu­ll, ju mund të shfaqin shtresa të mëd­ha Qytetet sipër shtresës Auto­strada); zgjid­hjen mospër­puthjet e të dhënave; ndryshuar hartën gjeografike; dhe të fshehur dhe duke treguar Harta Nav­ig­at­or.
Në këtë nen:
Select Mode komandën (menu Map)
Zoom In komandën (menu Map)
Zoom Out komandën (menu Map)
Komanda Pan (menu Map)
Qendra Map komandën (menu Map)
Titul­li komandën (menu Map)
Lloji i komandës (menu Map)
Shtresat komandën (menu Map)
Zgjid­hë komandën mospër­puthje (menu Map)
Harta Nav­ig­at­or komandën (menu Map)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
የካርታ ምናሌ
አንድ ሪፖርት ውስጥ ያለ አንድ ካርታ ይምረጡ ጊዜ የካርታ ምናሌ ይመስላል. ምናሌ ትዕዛዞች በእርስዎ ካርታ ለማበጀት ያካትታል.
እናንተ ለመምረጥ የካርታ አይነት ላይ በመመስረት, በካርታ ምናሌው, በሚያሳየው ተወዛዋዥ, እና ካርታዎች በመገንባቱ ምክንያት ትዕዛዞችን ያካትታል; የካርታ ርዕስ, የካርታ አይነት በመቀየር, እና በካርታው አጠቃላይ ቅጥ ማዋቀር; (ለምሳሌ, በ ሀይዌዮች ንብርብር ከላይ ያለውን ዋና ዋና ከተሞች ንብርብር ማሳየት ይችላሉ) ሪፖርት ኃይሎች ንብርብሮች እንደገና በማደራጀት; የውሂብ አለመጣጣሞችን ለመፍታት; ምድራዊ ካርታ በመቀየር; እና መደበቅ እና የካርታ ናቪጌተር በማሳየት ላይ.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
ሁነታ ምረጥ ትዕዛዝ (ካርታ ምናሌ)
ትዕዛዝ ውስጥ አጉላ (ካርታ ምናሌ)
አሳንስ ትእዛዝ (ካርታ ምናሌ)
ፓን ትዕዛዝ (ካርታ ምናሌ)
ማዕከል ካርታ ትእዛዝ (ካርታ ምናሌ)
ርዕስ ትዕዛዝ (ካርታ ምናሌ)
አይነት ትዕዛዝ (ካርታ ምናሌ)
ሽፋኖች ትእዛዝ (ካርታ ምናሌ)
አለመዛመድ ትእዛዝ ይፍቱ (ካርታ ምናሌ)
ካርታ ናቪጌተር ትእዛዝ (ካርታ ምናሌ)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
القائمة خريطة
تظهر القائمة مخطط عند تحديد خريطة في التقرير. وتشمل القائمة الأوامر المستخدمة تخصيص الخريطة الخاصة بك.
اعتمادا على نوع من خريطة تحدده، وتشمل القائمة خريطة أوامر التكبير، بالغسل، وتتمحور الخرائط. تغيير عنوان الخريطة، نوع الخريطة، وتحديد النمط العام من الخريطة. إعادة تنظيم طبقات من عناصر التقرير (على سبيل المثال، يمكنك عرض طبقة المدن الرئيسية فوق طبقة الطرق السريعة)؛ حل عدم التطابق البيانات؛ تغيير الخارطة الجغرافية. وإخفاء وإظهار خريطة الملاح.
في هذا القسم:
الأمر select وضع (قائمة خريطة)
تكبير الأوامر (القائمة خريطة)
تصغير الأوامر (القائمة خريطة)
قيادة عموم (القائمة خريطة)
مركز الخريطة الأوامر (القائمة خريطة)
القيادة عنوان (القائمة خريطة)
نوع الأوامر (القائمة خريطة)
قيادة طبقات (القائمة خريطة)
حل قيادة فمنها (القائمة خريطة)
خريطة المستكشف الأوامر (القائمة خريطة)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Քարտեզ մենյու
Քարտեզը մենյուն հայտնվում է, երբ դուք ընտրել մի քարտեզ է զեկույցում: Ցանկը ներառում է հրամաններ, որոնք օգտագործվում հարմարեցնել Ձեր քարտեզ.
Կախված տեսակից քարտեզի եք ընտրել, որ Քարտեզ մենյուն ներառում է հրամանների zoom­ing, pan­ning, եւ cen­ter­ing քարտեզներ, փոխելով քարտեզը տիտղոսը, Քարտեզ տեսակի, եւ ընդլայնված ընդհանուր ոճը քարտեզի; Վերակազմակերպելով շերտերը զեկույցի տարրերի (օրինակ, դուք կարող եք ցուցադրել խոշոր քաղաքներում շերտը վերեւում ավտոմայրուղիներում շերտի); լուծելու տվյալների անհամապատասխանությունները. փոխելով աշխարհագրական քարտեզը: եւ թաքցնելու եւ ցույց է Քարտեզ Nav­ig­at­or.
Այս բաժնում:
Ընտրել Mode հրամանը (քարտեզ մենյու)
Մեծացնել հրամանատարության (քարտեզ մենյու)
Մանրացնել հրամանը (քարտեզ մենյու)
Պան հրամանը (քարտեզ մենյու)
Center Քարտեզ հրամանը (քարտեզ մենյու)
Title հրամանը (քարտեզ մենյու)
Type հրամանը (քարտեզ մենյու)
Շերտեր հրամանը (քարտեզ մենյու)
Լուծի անհամապատասխանություն հրահանգը (քարտեզ մենյու)
Քարտեզ Nav­ig­at­or հրամանը (քարտեզ մենյու)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —