Maptech-Marine waterproof monitor

Una ver­sió amb pan­talla tàctil ha d’estar dispon­ible a prin­cip­is de 2007, i si t’agrada veure pel·lícules, les més grans de 25 cm i 30 cm pan­talles estarà dispon­ible avi­at, afe­gint una nova dimensió a l’entreteniment à la llar.Si va a util­itzar el seu PC en un ambi­ent humit, tam­bé pot valer la pena la com­pra d’Maptech teclat fàcil de nete­jar que és com­pleta­ment res­ist­ent a l’aigua. Advert­im que és difí­cil d’usar â € ““estar pre­par­ats per als errors tipo­gràfics â €”” però almenys vostè no ha de pre­ocu­par-se per degoteig punys o mantenir-la neta.

Pos­eu-vos en con­tac­te amb: Maptech-Mar­ina

Pàgina web: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech-Mar­ine water­proof mon­it­or

bag-o nga 21cm water­proof mon­it­or Maptech-Mar­ine ni mahi­mong gamiton sa bis­an unsa nga PC, ug adunay usa ka trans­flect­ive screen nga nag­pas­abot sa kahay­ag nag­pakita gik­an sa likod sa hulag­way, sa pag­putol gik­an sa glare. Kini nga-instalar sa sa cock­pit sa pag­gam­it sa duha lamang ka kable, ug kuhaa ang pangi­na­hanglan alang sa pop­ping sa sa ubos sa pag­susi sa mga nag­laraw nga tsart sa imong laptop.

Usa ka touch­screen ber­sy­on kina­hanglan nga anaa sa unang mga 2007, ug kon gus­to ikaw nagtan-aw sa mga salida sa sine, ang mas dako 25cm ug 30cm screens mahi­mong anaa sa dili madugay, sa pag­dugang sa usa ka bug-os nga bag-o nga dimensy­on sa balay-kalingawan.

Kon kamo moadto sa nga sa pag­gam­it sa sa imong PC sa usa ka damp nga pal­ibot, mahimo usab kini nga bili sa pag­pal­it ni Maptech pag­pahid-limpyo nga key­board nga mao ang bug-os nga water­proof. kami mopahi­mangno kan­inyo nga kini mao ang tricky sa pag­gam­it sa â € ““nga gian­dam alang sa typos â €”” apan sa labing men­os nga kamo dili kina­hanglan nga mabal­aka mahi­tun­god sa nagat­u­lo posas o pagtu­man sa kini nga mahin­lo.

Con­tact: Maptech-Mar­ine

Web­site: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iz­ira Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech-sitima madzi polo­jekiti

Maptech-sitima yat­sopano 21cm madzi polo­jekiti zik­hoza kug­wir­it­sid­wa ntchito ndi PC ali­y­ense, ndi­po ali chophim­ba trans­flect­ive kut­anthauza kuwala akugan­iz­ira kuchokera kum­buyo chithun­zi, kudu­la kun­ja glare. Izo zik­hoza kuikid­wa cock­pit ntchito zing­we ziwiri zokha, ndi­po adz­a­chot­sa kufunika zayam­ba pansi kukay­endera tchati plot­ter pa laputopu wanu.

A Baibu­lo touch­screen ayen­era kupezeka oyam­biri­ra 2007, ndi­po ngati muku­funa kuon­era mafilimu, iku­luiku­lu 25cm ndi 30cm zowon­et­sera ipezeka posached­wa, kuwon­jezera lon­se gawo lat­sopano ku nyum­ba zosangal­at­sa.

Ngati mukupita ntchito PC añu mu chikhal­id­we achinyezi, mwina kukhala ofunika kug­u­la Maptech ndi misozi-woy­era kiyibodi ame­ne amadzi­wa madzi. Tikukuchen­jez­ani Zachil­an­go ndi lach­iny­en­go ntchito â € ““kukonzekera typos â €”” koma osachep­era mulibe nkhawa akun­gotu­luka cuffs kapena kuwasun­ga woy­era.

Lumikiz­anani: Maptech-zam’madzi

Web­site: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech船用防水显示器

Maptech-Marine的新21厘米防水显示器可以与任何电脑上使用,并具有半透屏幕,这意味着光从画面背后反映,交织出刺眼。它可以只用两根电缆被安装在驾驶舱,并删除不需要弹出下面停机检查您的笔记本电脑的海图。

触摸屏版本应该2007年初,如果你喜欢看电影,较大25厘米至30厘米的屏幕也将很快面市,加入了全新的元素,家庭娱乐。

如果你要使用你的电脑在潮湿的环境中,它也可能是值得买Maptech的擦拭干净键盘是完全防水的。我们警告你,这是非常棘手的用途€“错别字â€准备“,但至少你不用担心滴水袖口或保持它的清洁。

联系方式:Maptech,海洋

网址:http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech船用防水顯示器

Maptech-Marine的新21厘米防水顯示器可以與任何電腦上使用,並具有半透屏幕,這意味著光從畫面背後反映,交織出刺眼。它可以只用兩根電纜被安裝在駕駛艙,並刪除不需要彈出下面停機檢查您的筆記本電腦的海圖。

觸摸屏版本應該2007年初,如果你喜歡看電影,較大25厘米至30厘米的屏幕也將很快面市,加入了全新的元素,家庭娛樂。

如果你要使用你的電腦在潮濕的環境中,它也可能是值得買Maptech的擦拭乾淨鍵盤是完全防水的。我們警告你,這是非常棘手的用途€“錯別字â€準備”,但至少你不用擔心滴水袖口或保持它的清潔。

聯繫方式:Maptech,海洋

網址:http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

curà water­proof Maptech-Mar­ine

novu curà water­proof 21cm l’Maptech-Marine pò ièssiri usatu cu ogni PC, è hà un screnu trans­flect­ive chi sig­ni­fica lume rif­let­ti da dare­tu à l pic­ture, tagghi­an­nu fora vivida. Si pò esse stall­atu in u crew cù solu dui Fran­cia +, è vi cac­cià u bisognu per pop­ping falà sot­tu à veri­ficà i grap­piller cuad­ru nant’à u vostru presen­te.

A ver­sione toc­cu deve esse dispon­ibile prin­cipiu di u 2007, è s’ellu vi piace vegh­janu da i filmi, u più 25cm è 30cm scher­mi sarà dispon­ibile pre­s­tu, agghi­uncennu un tut­ta a nova dimen­sione à casa-intrat­teni­men­tu.

Sè vo jemu a esse cù u vostru PC in un ambi­en­te damp, si pò dinù esse u colpu accat­tu lin­ea asciucàrisi-puri l’Maptech chì hè cumplettamen­te water­proof. Avemu du voi hè scal­tru à aduprà â € ““cun­zari di typos â €””, ma almenu tu nun han­nu a scant­ati cir­ca suduri polsini o tinil­lu puri.

Cun­t­at­tu: Maptech-Mar­ine

Situ: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech mar­in­ac vodoot­por­an mon­it­ora

Maptech mar­in­ac novi 21cm vodoot­por­an mon­it­or može se kor­istiti s bilo kojeg račun­ala, a ima i trans­flekt­ivni ekran što znači svjetlost reflektira od iza na sli­ci, izrezivan­je iz odraza. To može biti instalir­an u kok­pitu kor­isteći samo dva kabela, te će uklon­iti potre­bu za iskakan­je dolje provjer­iti chart plot­ter na prijen­os­nom račun­alu.

Zaslon osjetljiv na dodir verz­i­ja tre­bala bi biti dos­tupna početkom 2007. god­ine, a ako vam se sviđa gledan­je filmova, veća 25cm i 30cm ekrani će biti dos­tupna uskoro, dodajući novu dimen­ziju u kućnu zabavu.

Ako će se kor­istiti račun­ala u vlažnoj okolini, to također može biti vrijedan kupn­je Maptech je bris­an­je čišćen­je tip­kovn­ica koja je u pot­pun­osti vodoot­por­an. Upo­zorava­mo vas da je lukav kor­istiti â € biti spre­man za pri upisu â €„ali barem né mor­ate brinuti o kaplje lis­ice ili održavajući ga čis­tim.

Kon­takt: Maptech mar­in­ac

Web stran­ica: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech-Mar­ine vandtæt skærm

Maptech-Mar­ines nye 21cm vandtæt mon­it­or kan bruges med enhver pc, og har en trans­flekt­iv skærm, som bety­der lys reflekter­er fra bag bille­det, skære ud blænd­ing. Det kan installeres i cock­pit­tet ved hjælp af kun to kabler, og vil fjerne behovet for knaldende ned neden­for for at se den kort­plot­ter på din bærbare com­puter.

En touch­screen-ver­sion skal være til rådighed i begyn­delsen af ​​2007, og hvis du kan lide at se film, vil de stør­re 25cm og 30cm skærme snart være tilgæn­geli­ge, tilføjer en helt ny dimen­sion til hjem­met-under­hold­ning.

Hvis du skal bruge din pc i fugti­ge omgiv­elser, kan det også være værd at købe Maptech s tør­re-ren tastatur, som er helt vandtæt. Vi advarer dig, det er svært at bruge en € være for­beredt på stave­fe­jl â €”men i det mind­ste behøver du ikke at bekym­re sig om dryp­pende manchet­ter eller holde det rent.

Kon­takt: Maptech-Mar­ine

Hjemmeside: http://www.maptech-marine.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Maptech-Mar­ine water­di­chte-mon­it­or

nieuwe 21cm water­di­cht scherm Maptech-Mar­ine kan worden gebruikt met elke PC, en heeft een trans­flect­ive scherm dat licht betek­ent reflect­eert van achter de foto, het uit­s­nijden van verblind­ing. Het kan in de cock­pit worden geïn­stalleerd met slechts twee kabels, en zal de behoefte aan pop­ping bene­den naar de kaart­plot­ter con­troler­en op uw laptop te ver­wijder­en.