Marketing Management

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Mar­ket­ing Man­age­mentThe Mar­ket­ing Con­cept

What is Mar­ket­ing?

Dif­fer­ence between needs and wants.

Maslow’s hier­archy of needs

5th level: Self-actu­al­isa­tion

4th level: self-esteem needs

3rd level: social needs

2nd level: safety needs

1st level: psy­cho­lo­gic­al needs


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
kum­mer­ċ­jalizza­zz­joni ta Ġest­joni

 

Il-Kunċett Mar­ket­ing

 

X’inhi Mar­ket­ing?

 

Dif­fer­en­za bejn il-ħtiġiji­et u xewqat.

 

Maslowâ € ™ s-ġer­arki­ja tal-ħtiġiji­et

 

liv­ell 5: Awto-attwalizza­zz­joni

liv­ell 4: ħtiġiji­et self-esteem

liv­ell 3: bżon­niji­et soċ­jali

2 liv­ell: ħtiġiji­et ta sikur­ezza

liv­ell 1: bżon­niji­et psiko­loġiċi

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Bemark­ings­bestuur

 

Die bemark­ing­skon­sep

 

Wat is bemark­ing?

 

Ver­skil tussen behoeft­es en begeertes.

 

Maslowâ € ™ s hiërar­gie van behoeft­es

 

5 vlak: Sel­fak­tu­al­iser­ing

4-vlak: self­beeld behoeft­es

3-vlak: sosiale behoeft­es

2-vlak: vei­ligheid behoeft­es

1-vlak: sielkun­di­ge behoeft­es

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Men­ax­himi Mar­ket­ing

 

Kon­cepti Mar­ket­ing

 

Çfarë është Mar­ket­ing?

 

Dal­limi në mes nevo­jave dhe dëshiron.

 

Maslowâ € ™ s hier­arki e nevo­jave

 

Niveli 5: Self-aktu­al­iz­i­mi

Niveli 4: Nevo­jat e vetë-respekt

Niveli 3: nevo­jat sociale

Niveli 2: Nevo­jat e sig­ur­isë

Niveli 1: Nevo­jat psiko­lo­gjike

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ማርኬቲንግ ማኔጅመንት

 

ዘ ማርኬቲንግ ፅንሰ

 

ማርኬቲንግ ምንድን ነው?

 

ፍላጎት እና ይፈልጋል መካከል ልዩነት.

 

ፍላጎት Maslowâ € ™ s ተዋረድ

 

5 ኛ ደረጃ: ራስን-actu­al­iz­a­tion

4 ኛ ደረጃ: ለራሳቸው ያላቸው ግምት ፍላጎቶች

3 ኛ ደረጃ: ማህበራዊ ፍላጎቶች

2 ኛ ደረጃ: የደህንነት ፍላጎቶች

1 ኛ ደረጃ: ልቦናዊ ፍላጎት

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ادارة التسويق

 

مفهوم التسويق

 

ماهو التسويق؟

 

الفرق بين احتياجات ورغبات.

 

Maslowâ € ™ ق التسلسل الهرمي للاحتياجات

 

مستوى 5TH: تحقيق الذات

مستوى 4TH: احتياجات احترام الذات

مستوى 3RD: الاحتياجات الاجتماعية

2nd المستوى: احتياجات السلامة

مستوى 1ST: الحاجات النفسية

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing Man­age­ment

 

The Mar­ket­ing Con­cept

 

Ինչ է Mar­ket­ing?

 

Միջեւ տարբերությունը կարիքները եւ ցանկանում:

 

Maslowâ € ™ s հիերարխիա կարիքների

 

5-րդ մակարդակ: ինքնադրսեւորման

4-րդ մակարդակ: ինքնագնահատական ​​կարիքները

3-րդ մակարդակ: սոցիալական կարիքները

2-րդ մակարդակ: անվտանգության պահանջները

1-ին մակարդակ հոգեբանական կարիքները

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing Man­age­ment

 

Mar­ket­ing Con­cept

 

Mar­ket­ing nədir?

 

ehtiy­acları və istəyir arasında fərq.

 

ehtiy­acları Maslowâ € ™ s iyer­arx­iya

 

5-ci səviyyə: özünü gün­celleştirme

4-cü səviyyə: hey­siyyət ehtiy­acları

3-cü səviyyə: sosial ehtiy­aclar

2-ci səviyyə: təhlükəs­iz­lik ehtiy­acları

1-ci səviyyə: psix­o­loji ehtiy­acları

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing Kudeak­eta

 

Mar­ket­ing kontzep­tua

 

Zer da Mar­ket­ing?

 

behar­rak eta nahi arteko aldea.

 

Maslowâ € ™ s behar­ren hier­arkia

 

5. maila: Norbere erreal­iza­zio

4º maila: autoes­timua behar­rak

3. maila: giz­arte-behar­rak

2. maila: segur­tasun behar­rak

1. maila: behar­rak psiko­lo­giko­ak

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
кіраванне маркетынгам

 

канцэпцыя маркетынгу

 

Што такое маркетынг?

 

Розніца паміж патрэбамі і жаданнямі.

 

Maslowâ € ™ з іерархія патрэбаў

 

5-ты ўзровень: самаактуалізацыі

4-й ўзровень: запатрабаванні самаацэнка

3-ці ўзровень: сацыяльныя патрэбы

2-й ўзровень: патрэбы бяспекі

1-шы ўзровень: псіхалагічныя патрэбы

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট

 

মার্কেটিং কনসেপ্ট

 

মার্কেটিং কি?

 

চাহিদা এবং চায় মধ্যে পার্থক্য.

 

Maslowâ € ™ গুলি চাহিদা অনুক্রমের

 

5 ম স্তর: স্ব-কার্যে

4 র্থ স্তর: আত্মসম্মান চাহিদা

3 য় স্তর: সামাজিক চাহিদা

2nd স্তর: নিরাপত্তা চাহিদা

1 ম স্তর: মানসিক চাহিদা

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing men­adž­ment

 

Mar­ket­ing kon­cept

 

Što je mar­ket­ing?

 

Raz­lika između potre­be i želje.

 

Maslowâ € ™ e hijer­ar­hi­ja potre­ba

 

5. nivo: Self-aktu­al­iza­ciju

4. nivo: potre­be sam­o­poštovan­ja

3. nivo: socijalne potre­be

2. nivo: potre­ba sig­urnost

1. nivo: psi­ho­loške potre­be

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Управление на маркетинга

 

Най-маркетинг концепция

 

Какво е маркетинг?

 

Разлика между нужди и иска.

 

Maslowâ € ™ и йерархия на нуждите

 

5-то ниво: себеактуализация

4-то ниво: потребности самочувствие

3-то ниво: социални нужди

2-ро ниво: нужди за безопасност

1-во ниво: психологически нужди

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Gestió de màr­quet­ing

 

El con­cepte de màr­quet­ing

 

Què és el màr­quet­ing?

 

Difer­èn­cia entre neces­sit­ats i desit­jos.

 

jer­ar­quia de neces­sit­ats de Maslow € ™ s

 

5è niv­ell: Autoreal­itza­ció

4t niv­ell: neces­sit­ats d’autoestima

3r niv­ell: neces­sit­ats socials

2n niv­ell: neces­sit­ats de seguretat

1er niv­ell: neces­sit­ats psicolò­giques

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing Man­age­ment

 

Ang Mar­ket­ing Kon­septo

 

Unsa ang Mar­ket­ing?

 

Kalain­an tali sa mga pangi­na­hanglan ug mga gus­to.

 

Maslowâ € ™ s her­arkiya sa mga pangi­na­hanglan

 

5th nga lebel: Kaugalin­gon-actu­al­iz­a­tion

4th ang-ang: sa kaugalin­gon-sa-kaugalin­gon nga mga pangi­na­hanglan

3rd nga lebel: sosy­al nga mga pangi­na­hanglan

2nd nga lebel: pangi­na­hanglan sa kaluwas­an

1st nga lebel: psy­cho­lo­gic­al nga mga pangi­na­hanglan

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing Man­age­ment

 

The Mar­ket­ing Con­cept

 

Mar­ket­ing ndi chiy­ani?

 

Kusiy­an­it­sa zinthu zofunika ndi zosafunikira.

 

Maslowâ mâ € ™ utso­gol­eri wolowez­ana wa zosowa

 

5 mlin­go: Self-actu­al­iz­a­tion

mlin­go wa 4: zosowa kudz­id­a­lira

mlin­go 3: zosowa chikhal­id­we

mlin­go wa 2: zosowa chitetezo

mlin­go wa 1: zosowa maganizo

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
市场营销管理

 

营销理念

 

什么是营销?

 

需求和欲望之间的差异。

 

Maslow’的需求层次理论

 

5级:自我实现

4级:自尊需求

3级:社会需求

第二层:安全需要

第一级:心理需求

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
市場營銷管理

 

營銷理念

 

什麼是營銷?

 

需求和慾望之間的差異。

 

Maslow’的需求層次理論

 

5級:自我實現

4級:自尊需求

3級:社會需求

第二層:安全需要

第一級:心理需求

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Man­age­ment Mar­ket­ing

 

U Con­cept Ghe­orghe

 

Cosa hè Ghe­orghe?

 

Aghjustu­di­atu u so bisognu, e voli.

 

Maslowâ € ™ l hiérarchie

 

5 di liv­el­lu: Self-actu­al­iz­a­tion

4th liv­el­lu: influ­ence self-di stima

3rd liv­el­lu: a dis­grazia suciale

2nd liv­el­lu: influ­ence daniela

1st liv­el­lu: influ­ence psi­cu­loghjche

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­ket­ing men­adž­ment