Maximum


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Max­im­um
Basic and Crys­tal syn­tax.
Over­loads
Max­im­um (fld)
Max­im­um (fld, cond­Fld)
Max­im­um (fld, cond­Fld, cond)
Max­im­um (x)
Argu­ments
fld is any val­id data­base or for­mu­la field that can be eval­u­ated by the func­tion.
cond­Fld is a field used to group the val­ues in fld by.
cond is a String indic­at­ing the type of group­ing for cond­Fld. You only spe­cify this argu­ment when cond­Fld is a Date, Time, Dat­e­Time or Boolean field. For more inform­a­tion on the val­id strings for this argu­ment, see Con­di­tions for sum­mary func­tions .
x is an array or range of val­ues that can be eval­u­ated by the func­tion being used.
Returns
Num­ber
Action
Enables you to find the max­im­um value that appears in a set of val­ues. For example:
If a sales report includes a field that shows the amount of each order, you can find the highest order amount of all the orders that appear on the report (a grand total max­im­um amount).
If you break orders into groups (for example, orders grouped by the state that they come from), you can find the highest order amount per group (in this case, per state).
If you break orders into date or Boolean groups (for example, orders grouped by the month in which they were placed), you can find the highest order amount per group based on a spe­cific change in the date or Boolean field (in this case, per month).
If you spe­cify a set of indi­vidu­al val­ues, you can find the highest value in the set. For inform­a­tion on find­ing this kind of max­im­um, see Array sum­mary func­tions .
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
Maximum({orders.ORDER AMOUNT})Returns the highest value in the Amount field.
Maximum({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID})Identifies the largest order in each group of orders in the Amount field (the largest order for each cus­tom­er). The orders are sep­ar­ated into groups whenev­er the value in the Cus­tom­er ID field changes.
Maximum({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, ““monthly””)Identifies the largest order in each group of orders in the Amount field (the largest order for each month). The orders are sep­ar­ated into groups whenev­er the value in the Date field changes to a new month.
The fol­low­ing example is applic­able to Crys­tal syn­tax:
Max­im­um also allows you to set a floor on a cal­cu­la­tion. For example: Maximum([{file.BALANCE}, 500]) sets a floor of 500 on the cal­cu­la­tion. The expres­sion will always return the bal­ance unless the bal­ance drops below 500. Then it will return the floor amount of 500. Thus:
Maximum([{file.PROFITS}, 500]) = {file.PROFITS}Where Profits > 500.
Note:
Using this func­tion in a for­mu­la forces the for­mu­la to be eval­u­ated at print time. For more inform­a­tion on eval­u­ation time con­sid­er­a­tions, see Eval­u­ation Time.
When using this func­tion, you can use the HasUp­per­Bound (x) func­tion to test if the range will have a Max­im­um before tak­ing the Max­im­um.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
massimu
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
kariki żejda
Massimu (FLD)
Massimu (FLD, cond­Fld)
Massimu (FLD, cond­Fld, cond)
Massimu (x)
argu­menti
FLD hija kwalunk­we data­base jew for­mu­la qasam val­ida li jist­għu jiġu eval­wati mill-fun­z­joni.
cond­Fld huwa qasam użata biex jag­grup­paw il-valuri fil FLD by.
cond hija String jindika t-tip ta grupp għall cond­Fld. Inti biss tis­peċi­fika dan l-argu­ment meta cond­Fld huwa Data, Ħin, Dat­e­Time jew qasam Boolean. Għal aktar inform­azz­joni dwar il-kordi val­idi għal dan l-argu­ment, ara Kondizz­jon­iji­et għal fun­z­jon­iji­et fil-qosor.
x hija firxa jew firxa ta valuri li jist­għu jiġu eval­wati mill-fun­z­joni qed jin­tużaw.
denun­zji
num­ru
azz­joni
Tip­per­met­tilek li ssib il-valur massimu li jid­her fil-sett ta valuri. Pereżem­pju:
Jekk rap­port ta bejgħ jinkludi qasam li turi l-ammont ta’ kull ord­ni, inti tista ssib l-ogħla ammont ord­ni tal-ord­niji­et koll­ha li jidhru fuq ir-rap­port (ammont massimu total sħiħ).
Jekk inti tikser l-ord­niji­et fi grup­pi (pereżem­pju, ord­niji­et rag­grup­pati mill-istat li jkunu ġejjin minn), tista ssib l-ogħla ammont ord­ni għal kull grupp (f’dan il-każ, kull stat).
Jekk inti tikser l-ord­niji­et fi data jew Boolean grup­pi (pereżem­pju, ord­niji­et rag­grup­pati mill-xahar li fih ikunu tqiegħ­du), tista ssib l-ogħla ammont ord­ni għal kull grupp ibbażat fuq bid­la speċi­fika fil – data jew qasam Boolean (f’dan il-każ, kull xahar).
Jekk inti tis­peċi­fika sett ta valuri indi­vid­wali, tista’ ssib l-ogħla valur fis-sett. Għal tagħrif dwar is-sejba dan it-tip ta massima, ara fun­z­jon­iji­et som­marji Array.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
Massimu ({AMMONT orders.ORDER}) Denun­zji l-ogħla valur fil-qasam Ammont.
Massimu ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Jiden­ti­fika l-ord­ni akbar f’kull grupp ta ord­niji­et fil-qasam Ammont (l-ikbar ord­ni għal kull klijent). L-ord­niji­et huma sep­ar­ati fi grup­pi kull meta l-valur fit-tib­dil qasam Klijent ID.
Massimu ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATA}, ““kull xahar””) Jiden­ti­fika l-ord­ni akbar f’kull grupp ta ord­niji­et fil-qasam Ammont (l-ikbar ord­ni għal kull xahar). L-ord­niji­et huma sep­ar­ati fi grup­pi kull meta l-valur fil-qasam Data bid­li­et għal xahar ġdid.
L-eżem­pju li ġej huwa app­likab­bli għal sin­tassi Crys­tal:
Massimu tip­per­met­ti wkoll li inti biex jistabbilixxu lim­itu min­imu fuq kalkolu. Per eżem­pju: Massimu ([{file.BALANCE}, 500]) tistabbilixxi art ta ‘500 fuq il-kalkolu. L-espress­joni dejjem se ter­ġa lura l-bil­anċ sakemm il-bil­anċ taqa’ taħt 500. Imbagħad se jir­rit­or­na l-ammont art ta 500. Għal­hekk:
Massimu ([{file.PROFITS}, 500]) = {file.PROFITS} Fejn Profit­ti> 500.
Nota:
Meta tuża din il-fun­z­joni fil-for­mu­la Forzi il-for­mu­la li jiġu eval­wati fil-ħin istam­par. Għal aktar inform­azz­joni dwar kun­sid­erazz­jon­iji­et ta żmi­en ta’ valutazz­joni, ara Eval­wazz­joni Ħin.
Meta tuża din il-fun­z­joni, inti tista tuża l-HasUp­per­Bound (x) il-fun­z­joni li jit­testjaw jekk il-med­da se jkoll­ha massimu qabel tieħu l-massimu.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
mak­sim­um
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
oor­laai
Mak­sim­um (FLD)
Mak­sim­um (FLD, cond­Fld)
Mak­sim­um (FLD, cond­Fld olv)
Mak­sim­um (x)
argu­mente
fld is geen geldige data­bas­is of for­mule in die veld wat geë­valueer kan word deur die funk­sie.
cond­Fld is n stuk grond wat gebruik word om groep die waardes in fld deur.
olv n String dui die tipe groep­er­ing vir cond­Fld. Jy gee net hierdie argu­ment wan­neer cond­Fld is n datum, tyd, Datum tyd of Boole veld. Vir meer inligt­ing oor die geldige snare vir hierdie argu­ment, sien Voor­waardes vir opso­m­ming funk­sies.
x is n skikking of reeks waardes wat geë­valueer kan word deur die funk­sie gebruik word.
opbreng­ste
nom­mer
Aksie
In staat stel om die mak­sim­um waarde wat in n stel waardes blyk vind. Byvoor­beeld:
As n verko­pe verslag sluit in n veld wat die bedrag van elke bestelling toon, kan jy die hoog­ste orde bedrag van al die bestellings wat op die verslag ( n groot­totaal bedrag mak­sim­um) ver­skyn vind.
As jy bestellings in groepe te breek (byvoor­beeld bestellings gegroep­eer deur die staat wat hulle vandaan kom), kan jy die hoog­ste orde bedrag per groep (in hierdie geval, per staat) te vind.
As jy bestellings in datum of Boole groepe te breek (byvoor­beeld bestellings gegroep­eer deur die maand waar­in hulle gep­laas is), kan jy die hoog­ste orde bedrag per groep op grond van n spesi­fieke ver­an­der­ing in die datum of Boole veld (in hierdie geval, per maand).
As jy n stel van indi­viduele waardes spesi­fiseer, kan jy die hoog­ste waarde in die stel te vind. Vir meer inligt­ing oor die vind van hierdie soort mak­sim­um, sien opso­m­ming Array funk­sies.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
Mak­sim­um ({orders.ORDER BEDRAG}) gee ter­ug Die groot­ste waarde in die veld Bedrag.
Mak­sim­um ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) iden­ti­fiseer die groot­ste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die groot­ste orde vir elke kliënt). Die bestellings word ver­deel in groepe wan­neer die waarde in die kliënt ID veld ver­an­deringe.
Mak­sim­um ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER date}, ““maan­deliks””) iden­ti­fiseer die groot­ste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die groot­ste orde vir elke maand). Die bestellings word ver­deel in groepe wan­neer die waarde in die veld Datum ver­ander na n nuwe maand.
Die vol­gende voor­beeld is van toe­p­assing op Crys­tal sin­tak­s­is:
Mak­sim­um kan jy ook n vlo­er op n berek­en­ing. Byvoor­beeld: Mak­sim­um ([{file.BALANCE}, 500]) stel n vlo­er van 500 op die berek­en­ing. Die uit­drukking sal altyd die bal­ans ter­ug te keer nie, tensy die bal­ans drup­pels hieron­der 500. Dan sal dit die vlo­er bedrag van 500. So ter­ug­keer:
Mak­sim­um ([{file.PROFITS}, 500]) = {file.PROFITS} Waar Win­ste> 500.
Nota:
Die gebruik van hierdie funk­sie in n for­mule magte die for­mule om geë­valueer te druk tyd. Vir meer inligt­ing oor eval­u­er­ing tyd oor­we­gings, sien Eval­u­er­ing Tyd.
By die gebruik van hierdie funk­sie, kan jy die funk­sie HasUp­per­Bound (x) te gebruik om te toets of die reeks n mak­sim­um sal voor die neem van die mak­sim­um.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —