Microsoft Dynamics NAV – How To: Find Start Date and End Date of Previous Month

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Find Start Date and End Date of Previous Month

Local/Global Variables:

Name DataType Subtype Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = Starting date of last month.
EndDate = Last day of last month.
StartDate := CALCDATE(‘<-CM-1M>’); //StartDate = 01/08/2012
EndDate := CALCDATE(‘CM’,StartDate); //EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

From Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Calculates a new date that is based on a date expression and a reference date.
NewDate := CALCDATE(DateExpression [, Date])
Parameters
DateExpression
Type: Text, Code, or DateFormula
The date expression can be any length. The string is interpreted from left to right with one subexpression at a time. The following rules describe the valid syntax of date expressions:
· DateExpression = [<SubExpression>][<SubExpression>][<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Number><Unit> | <Unit><Number> | <Prefix><Unit>
· <Number> = Positive integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D=day, WD=weekday, W=week, M=month, Q=quarter, Y=year)
· <Prefix> = C (C=current)
These production rules show that date expressions consist of zero, one, two, or three subexpressions. Each subexpression comprises an optional sign and a term. The following are some typical examples of terms:
· 30D (30 days; corresponds to <Number><Unit>)
· WD2 (weekday number 2; corresponds to <Unit><Number>)
· CW (current week; corresponds to <Prefix><Unit>)
The internal calendar of C/SIDE starts on Monday and ends on Sunday. This means that Monday is weekday 1 and Sunday is weekday 7.
A run-time error occurs if the syntax of DateExpression is incorrect.
Date
Type: Date
Use this optional parameter to define a reference date. The default is the current system date.
If you omit this optional value the current system date is used.

Property Value/Return Value
Type: Date
The date that is computed from the reference date and the date expression.

Remarks
DateExpression can be a field or variable of type Text or Code, and it can be a field or variable of type DATEFORMULA. The benefit of using a DateFormula field or variable is that the date formula becomes language independent.
The user can enter formulas in the currently selected language. The formula is stored in a generic format in a field or variable. When the formula needs to be displayed, the actual string that is displayed is converted to the currently selected language.
For example, if a user with language set to ENG (English) enters the date formula “”1W+1D”” for one week and one day, then a user with the language set to FRA (French) sees “”1S+1J,”” and a user with the language set to ESP (Spanish) sees “”1S+1D””.
If a date formula is entered with < > delimiters surrounding it, then the date formula is stored in a generic, nonlanguage-dependent format. This makes it possible to develop date formulas that are not dependent on the currently selected language.
For more information about calculating the duration between two DateTimes, see Duration Data Type.

Example 1

This code example shows how to use the production rules that were previously described.
Copy Code
<CQ+1M-10D>
This should be interpreted as the following: current quarter + 1 month – 10 days.
The DateExpression is composed of the following:
<Prefix><Unit><Sign><Number><Unit><Sign><Number><Unit>
Note
The angle brackets (< >) specify that the expression is not translated, regardless of the application language. For more information about multilanguage capabilities with date formulas, see Developing Multilanguage-Enabled Applications.

Example 2

This example shows how to use the CALCDATE function.
This code example requires that you create the following text constants in the C/AL Globals window.
Text constant
ENU value
Text000
‘The reference date is: %1 \’
Text001
‘The expression: %2 returns %3\’
Text002
‘The expression: %4 returns %5\’
Text003
‘The expression: %6 returns %7’
Copy Code
Expr1 := ‘<CQ+1M-10D>’; // Current quarter + 1 month – 10 days
Expr2 := ‘<-WD2>’; // The last weekday no.2, (last Tuesday)
Expr3 := ‘<CM+30D>’; // Current month + 30 days
RefDate := 052196D;
Date1 := CALCDATE(Expr1, RefDate);
Date2 := CALCDATE(Expr2, RefDate);
Date3 := CALCDATE(Expr3, RefDate);
MESSAGE(Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
The message window displays the following text:
The reference date is: 05/21/96
The expression: CQ+1M-10D returns 07/20/96
The expression: -WD2 returns 05/14/96
The expression: CM+30D returns 06/30/96


“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kif To: Sib Start Data u Tmiem Data tal Xahar Preċedenti

Lokali / Varjabbli Globali:

Isem datatype Sottotip Tul
StartDate Data
EndDate Data

StartDate = data tal-aħħar xahar Bidu.
EndDate = L-aħħar jum tax aħħar xahar.
StartDate: = CALCDATE ( “”<- CM-1M>””); // StartDate = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Minn Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Għajnuna.
Jikkalkula data ġdida li hija bbażata fuq l-espressjoni data u data ta ‘referenza.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Data])
parametri
DateExpression
Tip: Test, Kodiċi, jew DateFormula
L-espressjoni data jista ‘jkun kwalunkwe tul. -Sekwenza huwa interpretat mix-xellug għal-lemin bl subexpression wieħed kull darba. Ir-regoli li ġejjin jiddeskrivu l-sintassi validu ta ‘espressjonijiet data:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Terminu>
· <Sign> = + | –
· <Terminu> = <Numru> <Unità> | <Unità> <Numru> | <Prefiss> <Unità>
· <Numru> = numru sħiħ pożittiv
· <Taqsima> = D | WD | W | M | Q | Y (D = jum, WD = weekday, W = il-ġimgħa, M = il xahar, Q = kwart, Y = sena)
· <Prefiss> = C (Ċ = attwali)
Dawn ir-regoli ta ‘produzzjoni turi li l-espressjonijiet data tikkonsisti minn żero, wieħed, tnejn, jew tlieta subexpressions. Kull subexpression jinkludi sinjal obbligatorju u terminu. Dawn li ġejjin huma xi eżempji tipiċi ta ‘termini:
· 30d (30 jum; jikkorrispondi għal <Numru> <Unità>)
· WD2 (weekday numru 2; jikkorrispondi għal <Unità> <Numru>)
· CW (ġimgħa kurrenti; jikkorrispondi għal <Prefiss> <Unità>)
Il-kalendarju intern ta ‘C / SIDE jibda nhar it-Tnejn u jispiċċa l-Ħadd. Dan ifisser li it-tnejn hija weekday 1 u l-Ħadd huwa weekday 7.
Żball run-time iseħħ jekk l-sintassi ta DateExpression hija żbaljata.
data
Tip: Data
Uża dan il-parametru mhux obbligatorju li jiddefinixxu data ta ‘referenza. In-nuqqas hija d-data tas-sistema attwali.
Jekk inti jħalli barra dan il-valur mhux obbligatorja d-data tas-sistema attwali qed tintuża.

Valur Proprjetà / Ritorn Valur
Tip: Data
Id-data li jinħadem mid-data ta ‘referenza u l-espressjoni data.

rimarki
DateExpression jista ‘jkun qasam jew varjabbli tat-tip Test jew il-Kodiċi, u tista’ tkun għalqa jew varjabbli ta ‘DATEFORMULA tip. Il-benefiċċju ta ‘użu ta kamp DateFormula jew varjabbli hija li l-formula data isir lingwa indipendenti.
L-utent jista ‘jidħol formuli fil-lingwa magħżula bħalissa. Il-formula hija maħżuna f’format ġeneriku fil-qasam jew varjabbli. Meta l-formola jeħtieġ li jintwerew,-sekwenza attwali li hija murija huwa konvertit għal-lingwa magħżula bħalissa.
Per eżempju, jekk utent ma lingwistika disposta li ENG (Ingliż) iniżżel il-formula data “”1W + 1D”” għal ġimgħa waħda u ġurnata waħda, allura l-utent mal-lingwa ssettjat għal FRA (Franċiż) jara “”1S + 1J,”” u utent bil-lingwa ssettjat għal ESP (Spanjola) jara “”1S + 1D””.
Jekk formula data tiddaħħal bil <> delimiters madwaru, mela l-formula data hija maħżuna fil-ġeneriku, il-format li jiddependu mill-nonlanguage. Dan jagħmilha possibbli li jiġu żviluppati formuli data li mhumiex dipendenti fuq il-lingwa magħżula bħalissa.
Għal aktar informazzjoni dwar kalkolu tat-tul bejn żewġ DateTimes, ara Tul tat-tip Data.

eżempju 1

Dan l-eżempju kodiċi juri kif tuża r-regoli ta ‘produzzjoni li kienu deskritti qabel.
Kodiċi kopja
<CQ + 1M-10D>
Dan għandu jiġi interpretat bħala li ġej: attwali kwart + 1 xahar – 10 ijiem.
Il DateExpression huwa magħmul minn dan li ġej:
<Prefiss> <Unità> <Sign> <Numru> <Unità> <Sign> <Numru> <Unità>
Nota
Il-parentesi angolu (<>) jispeċifika li l-espressjoni ma jkunx tradott, irrispettivament mill-lingwa rikors. Għal aktar informazzjoni dwar il-kapaċitajiet multilanguage mal-formuli data, ara iżvilupp ta ‘applikazzjonijiet Multilanguage-Iffaċilitati.

eżempju 2

Dan l-eżempju juri kif tuża l-funzjoni CALCDATE.
Dan l-eżempju kodiċi jeħtieġ li inti toħloq l-kostanti test li ġej fil-tieqa C / AL globals.
kostanti Test
valur ENU
Text000
“”Id-data ta ‘referenza huwa:% 1 \””
Text001
“”L-espressjoni:% 2-prospetti% 3 \””
Text002
“”L-espressjoni:% 4 prospetti% 5 \””
Text003
“”L-espressjoni:% 6 prospetti% 7″”
Kodiċi kopja
Expr1: = “”<CQ + 1M-10D>””; // Kwart kurrenti + 1 xahar – 10 ijiem
Expr2: = “”<-WD2>””; // L-aħħar ġimgħa No.2, (l-aħħar it-Tlieta)
Expr3: = “”<CM + 30D>””; // Xahar kurrenti + 30 jum
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAĠĠ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
It-tieqa messaġġ juri t-test li ġej:
Id-data ta ‘referenza huwa: 05/21/96
L-espressjoni: prospetti CQ + 1M-10D 07/20/96
L-espressjoni: prospetti -WD2 05/14/96
L-espressjoni: prospetti CM + 30D 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Vind Begin en einddatum van Vorige Maand

Plaaslike / algemene veranderlikes:

Noem data type Subtype Lengte
Begindatum Datum
Einddatum Datum

Begindatum = Begin datum van die afgelope maand.
Einddatum = Laaste dag van verlede maand.
Begindatum: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Start Date = 01/08/2012
Einddatum: = CALCDATE ( ‘CM, Begindatum); // Einddatum = 31/08/2012.
CALCDATE

Van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Hulp.
Bereken ‘n nuwe datum wat gebaseer is op ‘n datum uitdrukking en ‘n verwysing datum.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Datum])
Grense
DateExpression
Type: text, Kode, of Date
Die datum uitdrukking kan enige lengte wees. Die string vertolk van links na regs met een subexpression op ‘n slag. Die volgende reëls beskryf die geldige sintaksis van datum uitdrukkings:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Teken>] <Termyn>
· <Teken> = + | –
· <Termyn> = <nommer> <Eenheid> | <Eenheid> <nommer> | <Voorvoegsel> <Eenheid>
· <Nommer> = positiewe heelgetal
· <Eenheid> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dag, WD = weekdag, W = week, M = maand, Q = kwartaal, Y = jaar)
· <Voorvoegsel> = C (C = huidige)
Hierdie produksie reëls wys daardie datum uitdrukkings bestaan uit nul, een, twee, of drie aangestel vir subuitdrukkingen. Elke subexpression bestaan ‘n opsionele teken en ‘n termyn. Die volgende is ‘n paar tipiese voorbeelde van terme:
· 30D (30 dae; ooreenstem met <nommer> <Eenheid>)
· WD2 (weekdag nommer 2, stem ooreen met <Eenheid> <nommer>)
· CW (huidige week, kom ooreen met <Voorvoegsel> <Eenheid>)
Die interne kalender van C / SIDE begin op Maandag en eindig op Sondag. Dit beteken dat Maandag is weekdag 1 en Sondag is weekdag 7.
‘N run-time fout kom voor wanneer die sintaksis van DateExpression is verkeerd.
datum
Tipe: Datum
Gebruik hierdie opsionele parameter na ‘n verwysing datum definieer. Die verstek is die huidige stelsel datum.
As jy hierdie opsionele waarde laat die huidige datum stelsel gebruik word.

Eiendomswaarde / Return Waarde
Tipe: Datum
Die datum waarop word uit die verwysing en die datum uitdrukking.

opmerkings
DateExpression kan ‘n stuk grond of veranderlike van tipe teks of Kode wees, en dit kan ‘n stuk grond of veranderlike van tipe Date wees. Die voordeel van die gebruik van ‘n Date veld of veranderlike is dat die datum formule word taal onafhanklik.
Die gebruiker kan formules te voer in die huidiglik gekose taal. Die formule is gestoor in ‘n generiese formaat in ‘n veld of veranderlike. Wanneer die formule moet vertoon, is die werklike string wat vertoon word omgeskakel na die huidiglik gekose taal.
Byvoorbeeld, as ‘n gebruiker met die taal stel om ENG (Engels) die datum formule “”1W + 1D”” gaan vir ‘n week en ‘n dag, dan ‘n gebruiker met die stel om FRA (Franse) taal sien “”1S + 1J,”” en ‘n gebruiker met die stel om ESP (Spaanse) taal sien “”1S + 1D””.
As ‘n datum formule met <> skeiding karakters ingevoer wat dit omring, dan is die datum formule word gestoor in ‘n generiese, nonlanguage-afhanklike formaat. Dit maak dit moontlik om op datum formules wat nie afhanklik is van die huidiglik gekose taal te ontwikkel.
Vir meer inligting oor die berekening van die tydsduur tussen twee DateTimes, sien Duur Data Type.

voorbeeld 1

Hierdie kode voorbeeld wys hoe om die produksie reëls wat voorheen beskryf gebruik.
kopie Kode
<CQ + 1M-10D>
Dit moet gesien word as die volgende: huidige kwartaal + 1 maand – 10 dae.
Die DateExpression is saamgestel uit die volgende:
<Voorvoegsel> <Eenheid> <Teken> <nommer> <Eenheid> <Teken> <nommer> <Eenheid>
nota
Die hoek tussen hakies (<>) spesifiseer dat die uitdrukking nie vertaal word, ongeag van die aansoek taal. Vir meer inligting oor veelvoudige tale met datum formules, sien Ontwikkeling Multilanguage-funksie aansoeke.

voorbeeld 2

Hierdie voorbeeld toon hoe om die CALCDATE funksie gebruik.
Hierdie kode voorbeeld vereis dat jy die volgende teks konstantes in die venster C / AL Globals te skep.
teks konstante
ENU waarde
Text000
‘Die verwysing datum is:% 1 \ “”
Text001
‘Die uitdrukking:% 2 opbrengste% 3 \ “”
Text002
‘Die uitdrukking:% 4 opbrengste% 5 \ “”
Text003
‘Die uitdrukking:% 6 opbrengste% 7’
kopie Kode
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Huidige kwartaal + 1 maand – 10 dae
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Die laaste weekdag no.2, (verlede Dinsdag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Maand + 30 dae
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
BOODSKAP (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Die boodskap venster vertoon die volgende teks:
Die verwysing datum is: 05/21/96
Die uitdrukking: CQ + 1M-10D terug 07/20/96
Die uitdrukking: -WD2 terug 05/14/96
Die uitdrukking: CM + 30D terug 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Gjej Data e fillimit dhe përfundimit të muajit të kaluar

Lokale / Variablat globale:

Emri tipi nëntip Length
StartDate Date
endDate Date

StartDate = Data e fillimit të muajit të kaluar.
EndDate = Dita e fundit e muajit të kaluar.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Nga Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Ndihmë.
Llogarit një datë të re që është i bazuar mbi një datë shprehjes dhe një datë reference.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Data])
Parameters
DateExpression
Lloji: Text, Kodi, ose DateFormula
Data Shprehja mund të jetë çdo gjatësi. Vargu është interpretuar nga e majta në të djathtë me një nënshprehje në një kohë. Rregullat e mëposhtme përshkruajnë sintaksë e vlefshme e data shprehjeve:
· DateExpression = [<nënshprehje>] [<nënshprehje>] [<nënshprehje>]
· <Nënshprehje> = [<Hyni>] <Term>
· <Hyni> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = numër i plotë pozitiv
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ditë, WD = ditë jave, W = javë, M = muaj, Q = katërta, Y = vit)
· <Prefix> = C (C = aktual)
Këto rregulla të prodhimit tregojnë se data shprehjet përbëhen nga zero, një, dy, ose tre nënshprehjet. Çdo nënshprehje përfshin një shenjë opsional dhe një afat. Në vijim janë disa shembuj tipike të termave:
· 30D (30 ditë, i korrespondon <Number> <Unit>)
· WD2 (numri ditë jave 2; korrespondon <Unit> <Number>)
· CW (javën aktuale, i korrespondon <Prefix> <Unit>)
Kalendari i brendshëm i C / anën fillon të hënën dhe mbaron të dielën. Kjo do të thotë se hëna është ditë të javës 1 dhe e diela është ditë jave 7.
ndodh një gabim drejtuar me kohë nëse sintaksa e DateExpression është i pasaktë.
data
Lloji: Data
Përdoreni këtë parametër opsional për të përcaktuar një datë reference. Default është data e tanishme të sistemit.
Nëse ju heq këtë vlerë opsionale data e tanishme sistem është përdorur.

Vlera e Pronës / Return Vlera
Lloji: Data
Data e cila llogaritet nga data e referencës dhe datën e shprehjes.

Vërejtje
DateExpression mund të jetë një fushë apo variabël të tipit Text ose Kodit, dhe kjo mund të jetë një fushë apo variabël të tipit DATEFORMULA. Përfitimet e përdorimit të një fushë DateFormula ose variabël është se data formula bëhet gjuha e pavarur.
Ky përdorues mund të hyjë në formulat në gjuhën e zgjedhur aktualisht. Formula është ruajtur në një format të përgjithshme në një fushë apo variabël. Kur formula duhet të shfaqet, vargu aktual që është shfaqur është konvertuar në gjuhën e zgjedhur aktualisht.
Për shembull, nëse një përdorues me gjuhë të vendosur për ENG (anglisht) hyn datën formulën “”1W + 1D”” për një javë dhe një ditë, atëherë një përdorues me gjuhën e përcaktuar për FRA (frëngjisht) sheh “”1S + 1J,”” dhe një përdorues me gjuhën e përcaktuar për ESP (spanjisht) e sheh “”1s + 1D””.
Nëse një formulë date është futur me <> përndarësit rrethon atë, atëherë data formula është e ruajtur në një format të përgjithshëm, nonlanguage-varur. Kjo bën të mundur për të zhvilluar date formula që nuk janë të varur nga gjuha e zgjedhur aktualisht.
Për më shumë informacion në lidhje me llogaritjen e kohëzgjatjes midis dy DateTimes, shih Kohëzgjatja Data Type.

shembulli 1

Ky shembull tregon se si kod të përdorin rregullat e prodhimit që janë përshkruar më parë.
Kodi Copy
<CQ + 1M-10D>
Kjo duhet të interpretohet si në vijim: aktuale çerek + 1 muaj – 10 ditë.
DateExpression përbëhet nga sa më poshtë:
<Prefix> <Unit> <Hyni> <Number> <Unit> <Hyni> <Number> <Unit>
shënim
Kllapa kënd (<>) specifikon se shprehja nuk është përkthyer, pavarësisht nga gjuha e aplikimit. Për më shumë informacion në lidhje me aftësitë e gjuheve me data formula, shohim zhvillimin e aplikacioneve Multilanguage-enabled.

shembulli 2

Ky shembull tregon se si të përdorin funksionin CALCDATE.
Ky shembull Kodi kërkon që ju të krijoni konstante e mëposhtme tekst në dritaren C / AL Globals.
Tekst vazhdueshme
vlera Enu
Text000
“”Data e referencës është:% 1 \ ‘
Text001
“”Shprehja:% 2% 3 kthimet \ ‘
Text002
“”Shprehja:% 4% 5 kthimit \ ‘
Text003
“”Shprehja:% 6% 7 kthimit ‘
Kodi Copy
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Tremujorin aktual + 1 muaj – 10 ditë
Expr2: = ‘<-WD2>’; // E fundit ditë jave nr.2, (e fundit e martë)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Muaj Aktuale + 30 ditë
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESAZHI (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Dritarja Mesazhi shfaq tekstin në vijim:
Data e references eshte: 05/21/96
Shprehja: CQ + 1M-10D kthehet 07/20/96
Shprehja: -WD2 kthehet 05/14/96
Shprehja: CM + 30D kthehet 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
የ Microsoft ተለዋዋጭ NAV – እንዴት ነው ለ: ቀዳሚ ወር ቀን እና መጨረሻ ቀን ጀምር አግኝ

አካባቢያዊ / አቀፍ ተለዋዋጮችን:

ይመዘገባል ንዑስ ርዝመት ሰይም
STARTDATE ቀን
endDate ቀን

STARTDATE = ባለፈው ወር ቀን በመጀመር ላይ.
ባለፈው ወር endDate = የመጨረሻ ቀን.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1 ሚ>’); // STARTDATE = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM », STARTDATE); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

የ Microsoft ተለዋዋጭ NAV 2009 R2 መርዳት.
አንድ ቀን አገላለጽ እና ማጣቀሻ ቀን ላይ የተመሠረተ አዲስ ቀን ያሰላል.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, ቀን])
ግቤቶች
DateExpression
ዓይነት: የፅሁፍ, ኮድ, ወይም DateFormula
ቀን አገላለጽ የቱንም ሊሆን ይችላል. በአንድ ጊዜ አንድ subexpression ጋር ከግራ ወደ ቀኝ ሕብረቁምፊ መተርጎም ነው. የሚከተሉት ሕጎች ቀን አባባል ትክክለኛ አገባብ የሚገልጸው:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ይግቡ>] <የሚቆይበት ጊዜ>
· <ይግቡ> = + | –
· <የሚቆይበት ጊዜ> = <ቁጥር> <አሃድ> | <አሃድ> <ብዛት> | <ቅጥያ> <ዩኒት>
· <ቁጥር> = አዎንታዊ ኢንቲጀር
· <አሃድ> = D | WD | W | M | ጥ | እኔ (D = ቀን, WD = በሳምንቱ ቀናት, ወ = ሳምንት, መ = ወር, ጥ = ሩብ, Y = ዓመት)
· <ቅጥያ> = ሲ (C = የአሁኑ)
እነዚህ የምርት ደንቦች ቀን መግለጫዎች ዜሮ, አንድ, ሁለት, ወይም ሶስት subexpressions የያዘ መሆኑን ያሳያሉ. እያንዳንዱ subexpression አማራጭ የሆነ ምልክት እና ቃል ይይዛል. ውሎች አንዳንድ ዓይነተኛ ምሳሌዎች ናቸው:
· 30D (30 ቀናት; ጋር ተመሳሳይ <ቁጥር> <Unit>)
· WD2 (በሳምንቱ ቁጥር 2; ጋር ተመሳሳይ <አሃድ> <ቁጥር>)
· CW (የአሁኑ ሳምንት; ጋር ተመሳሳይ <ቅጥያ> <Unit>)
ሐ / ወገን የውስጥ አቆጣጠር ሰኞ ላይ ነው የሚጀምረው እና እሁድ ላይ ያበቃል. ይህ ሰኞ በሳምንቱ ቀናት የሚሰጠውን 1 እና እሁድ በሳምንቱ 7 ነው ማለት ነው.
DateExpression ያለውን አገባብ ትክክል ከሆነ አንድ አሂድ-ጊዜ ስህተት ይከሰታል.
ቀን
አይነት: ቀን
ማጣቀሻ ቀን ለመግለጽ ይህን አማራጭ ልኬት ይጠቀሙ. ነባሪ የአሁኑን ስርዓት ቀን ነው.
ይህንን አማራጭ ዋጋ ሳይጠቅስ ከሆነ የአሁኑን ስርዓት ቀን ላይ ይውላል.

ንብረት ዋጋ / መመለስ እሴት
አይነት: ቀን
የማጣቀሻ ቀን እና ቀን መግለጫ የተሰላ ነው ቀን.

አስተያየት
DateExpression እርሻ ወይም ዓይነት ጽሑፍ ወይም ሕግ ተለዋዋጭ ሊሆን ይችላል, እና ይህ አይነት DATEFORMULA መስክ ወይም ተለዋዋጭ ሊሆን ይችላል. አንድ DateFormula መስክ ወይም ተለዋዋጭ መጠቀም ጥቅሙ ቀን ቀመር ቋንቋ ነፃ ይሆናል ማለት ነው.
ተጠቃሚው አሁን የተመረጠው ቋንቋ ቀመሮች ማስገባት ይችላሉ. ወደ ቀመር እርሻ ወይም ተለዋዋጭ ውስጥ ሁሉን አቀፍ ቅርጸት ውስጥ የሚከማች ነው. ቀመር መታየት አለበት ጊዜ, የሚታይ መሆኑን ትክክለኛ ሕብረቁምፊ በአሁኑ ጊዜ የተመረጠው ቋንቋ በመለወጥ ነው.
ኢንጂነር (እንግሊዝኛ) ከተዋቀረ ቋንቋ ጋር አንድ ተጠቃሚ አንድ በሳምንት አንድ ቀን ቀን ቀመር “”1 ሳምንት +1 ያደረጓቸው”” የሚገባ ከሆነ ለምሳሌ ያህል, ከዚያም FRA (ፈረንሳይኛ) ከተዋቀረ ቋንቋ ጋር አንድ ተጠቃሚ “”, 1S + 1J”” ያያል እና በተለይም (ስፓኒሽ) ከተዋቀረ ቋንቋ ጋር አንድ ተጠቃሚ “”1S +1 ያደረጓቸው”” ያያል.
አንድ ቀን ቀመር ነው በዙሪያዋ <> ገደብ ጋር ገብቶ ከሆነ, ከዚያ ቀን ቀመር አንድ የአጠቃላይ, nonlanguage-ጥገኛ ቅርጸት ውስጥ የሚከማች ነው. ይህ በተቻለ መጠን በአሁኑ ጊዜ የተመረጠው ቋንቋ ላይ ጥገኛ ያልሆኑ ቀን ቀመር ማዳበር ያደርገዋል.
ሁለት DateTimes መካከል ቆይታ በማስላት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, ቆይታ የውሂብ አይነት ተመልከት.

ምሳሌ 1

ይህ ኮድ ለምሳሌ ቀደም ሲል የተገለጹት የምርት ደንቦችን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ያሳያል.
ቅዳ ኮድ
<CQ + 1 ሚ-10D>
– በ 10 ቀናት የአሁኑ ሩብ; + 1 ወር: ይህ የሚከተሉትን ሆኖ መተርጎም አለበት.
ወደ DateExpression የሚከተሉትን ያካተተ ነው:
<ቅጥያ> <አሃድ> <ይግቡ> <ብዛት> <አሃድ> <ይግቡ> <ብዛት> <ዩኒት>
ማስታወሻ
አንግል ቅንፍ (<>) ምንም መተግበሪያ ቋንቋ: አገላለጽ አልተተረጎመም መሆኑን እንዲገልጹ. ቀን ቀመሮች ጋር ቋንቋዎች ችሎታዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, መልቲላንጉዌጅ-ነቅቷል መተግበሪያዎች መገንባት ይመልከቱ.

ምሳሌ 2

ይህ ምሳሌ CALCDATE ተግባር መጠቀም እንደሚቻል ያሳያል.
ይህ ኮድ ለምሳሌ እርስዎ ሐ / AL Globals መስኮት ውስጥ የሚከተለውን ጽሑፍ constants መፍጠር ይጠይቃል.
የጽሑፍ ቋሚ
ENU እሴት
Text000
‘መጽሐፍ ማጣቀሻ ቀን ነው:% 1 \’
Text001
‘የሚለው አገላለጽ:% 2 ይመለሳል% 3 \’
Text002
‘የሚለው አገላለጽ:% 4 ይመለሳል% 5 \’
Text003
‘የሚለው አገላለጽ:% 6 ይመለሳል% 7’
ቅዳ ኮድ
Expr1: = ‘<CQ + 1 ሚ-10D> »; // የአሁኑ ሩብ + 1 ወር – 10 ቀናት
Expr2: = ‘<-WD2>’; // የመጨረሻው በሳምንቱ no.2, (ባለፈው ማክሰኞ)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // የአሁኑ ወር + 30 ቀናት
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
መልዕክት (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
መልዕክቱ መስኮት የሚከተለውን ጽሑፍ ያሳያል:
ማጣቀሻው ቀን ነው: 05/21/96
የሚለው አገላለጽ: CQ + 1 ሚ-10D 07/20/96 ይመልሳል
የሚለው አገላለጽ: -WD2 05/14/96 ይመልሳል
የሚለው አገላለጽ: CM + 30D 06/30/96 ይመልሳል

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مايكروسوفت دايناميكس NAV – كيفية: البحث عن تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من الشهر السابق

/ المتغيرات العالمية المحلية:

اسم نوع البيانات نوع فرعي طول
تاريخ البدء تاريخ
ENDDATE التسجيل

تاريخ البدء = تاريخ الشهر الماضي ابتداء.
ENDDATE = اليوم الأخير من الشهر الماضي.
تاريخ البدء: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’)؛ // تاريخ البدء = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘سم’، تاريخ البدء)؛ // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

من مايكروسوفت دايناميكس NAV 2009 R2 مساعدة.
يحسب موعد جديد يستند على التعبير التاريخ والتاريخ المرجعي.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [، تاريخ])
المعلمات
DateExpression
نوع: نص، وقانون، أو DateFormula
التعبير التاريخ يمكن أن يكون أي طول. يتم تفسير سلسلة من اليسار إلى اليمين مع التعبير الجزئي واحد في وقت واحد. تصف القواعد التالية بناء الجملة صالحة من تعبيرات تاريخ:
· DateExpression = [<التعبير الجزئي>] [<التعبير الجزئي>] [<التعبير الجزئي>]
· <التعبير الجزئي> = [<تسجيل>] <الأجل>
· <تسجيل> = + | –
· <الأجل => <عدد> <وحدة> | <وحدة> <عدد> | <البادئة> <وحدة>
· <عدد> = عدد صحيح إيجابي
· <وحدة> = D | WD | W | M | س | Y (D = اليوم، WD = يوم من أيام الأسبوع، W = الأسبوع، M = الشهر، س = الربع، Y = السنة)
· <البادئة> = C (C = الحالي)
تظهر هذه القواعد الإنتاج التي تعبيرات تاريخ تتكون من الصفر، واحد، اثنان، أو ثلاثة subexpressions. ويتألف كل التعبير الجزئي علامة اختياري والمدى. وفيما يلي بعض الأمثلة النموذجية من حيث:
· 30D (30 يوما؛ يتوافق مع <عدد> <وحدة>)
· WD2 (أيام الأسبوع رقم 2، يتوافق مع <وحدة> <عدد>)
· CW (الأسبوع الحالي، يتوافق مع <البادئة> <وحدة>)
التقويم الداخلي للC / SIDE يبدأ يوم الاثنين وينتهي يوم الاحد. وهذا يعني أن يوم الاثنين هو يوم من أيام الأسبوع (1) ويوم الاحد هو يوم من أيام الأسبوع 7.
يحدث خطأ وقت التشغيل إذا كان بناء جملة DateExpression غير صحيح.
تاريخ
النوع: تاريخ
استخدام هذه المعلمة اختيارية لتحديد التاريخ المرجعي. الافتراضي هو تاريخ النظام الحالي.
إذا قمت بحذف هذه القيمة اختيارية يتم استخدام تاريخ النظام الحالي.

قيمة الملكية / قيمة إرجاع
النوع: تاريخ
التاريخ التي يتم حسابها من تاريخ المرجعية والتعبير التاريخ.

ملاحظات
DateExpression يمكن أن يكون حقل أو متغير من نوع النص أو الرمز، وأنه يمكن أن يكون حقل أو متغير من نوع DATEFORMULA. الاستفادة من استخدام حقل DateFormula أو المتغير هو أن صيغة التاريخ يصبح بلغة مستقلة.
يمكن للمستخدم إدخال الصيغ في اللغة المحددة حاليا. يتم تخزين الصيغة في شكل عام في حقل أو متغير. عندما تحتاج صيغة للظهور، يتم تحويل سلسلة الفعلية التي يتم عرضها إلى اللغة المحددة حاليا.
على سبيل المثال، إذا كان المستخدم مع لغة المقرر أن ENG (اللغة الإنجليزية) يدخل صيغة التاريخ “”1W + 1D”” لمدة أسبوع واحد ويوم واحد، ثم مستخدم مع تعيين اللغة على FRA (الفرنسية) يرى “”1S + 1J””، و مستخدم مع تعيين اللغة على ESP (الإسبانية) يرى “”1S + 1D””.
إذا تم إدخال صيغة موعد مع <> المحددات المحيطة به، ثم يتم تخزين صيغة التاريخ في شكل عام، تعتمد-nonlanguage. وهذا يجعل من الممكن تطوير صيغ التاريخ التي لا تعتمد على اللغة المحددة حاليا.
لمزيد من المعلومات حول حساب مدة بين اثنين DateTimes، انظر مدة نوع البيانات.

مثال 1

يوضح هذا المثال رمز كيفية استخدام قواعد الإنتاج التي تم وصفها سابقا.
كود النسخ
<CQ + 1M-10D>
ينبغي أن يفسر هذا كما يلي: الربع الحالي + 1 الشهر – 10 أيام.
يتكون DateExpression مما يلي:
<البادئة> <وحدة> <تسجيل> <عدد> <وحدة> <تسجيل> <عدد> <وحدة>
ملاحظة
أقواس زاوية (<>) يحدد هذا التعبير، والعالم العربي والإسلامي، بغض النظر عن لغة التطبيق. لمزيد من المعلومات حول قدرات متعددة اللغات مع الصيغ التاريخ، انظر تطوير تطبيقات تمكين متعدد اللغات.

مثال 2

هذا المثال يوضح كيفية استخدام وظيفة CALCDATE.
يتطلب هذا المثال التعليمات البرمجية التي تقوم بإنشاء ثوابت النص التالي في نافذة C / AL جلوبل.
ثابت النص
قيمة ENU
Text000
“”إن التاريخ المرجعي هو:٪ 1 \ ‘
Text001
“”إن التعبير:٪ 2 إرجاع٪ 3 \ ‘
Text002
“”إن التعبير: 4٪ عوائد٪ 5 \ ‘
Text003
“”إن التعبير: 6٪ العائد٪ 7 ‘
كود النسخ
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’؛ // الربع الحالي + 1 الشهر – 10 أيام
Expr2: = ‘<-WD2>’؛ // من الأسبوع الماضي NO.2، (آخر الثلاثاء)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’؛ // الشهر الحالي + 30 يوما
RefDate: = 052196D.
DATE1: = CALCDATE (Expr1، RefDate)؛
DATE2: = CALCDATE (Expr2، RefDate)؛
Date3: = CALCDATE (Expr3، RefDate)؛
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003،
RefDate، Expr1، DATE1، Expr2، DATE2، Expr3، Date3)؛
يعرض إطار الرسالة النص التالي:
التاريخ المرجعي هو: 05/21/96
التعبير: CQ + 1M-10D يعود 07/20/96
التعبير: -WD2 يعود 05/14/96
التعبير: CM + 30D يعود 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Ինչպես գտնել սկիզբը եւ ավարտի ամսաթվերով `ըստ, նախորդ ամսվա

Տեղական / գլոբալ փոփոխականներ:

Անունը datatype ենթատեսակ Length
StartDate Ամսաթիվ
endDate Ամսաթիվ

StartDate = Սկսած ամսաթիվը վերջին ամսվա:
EndDate = վերջին օրը վերջին ամսվա ընթացքում:
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM », StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

From Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 օգնել.
Հաշվարկում նոր ամսաթիվը, որը հիմնված է ամսաթվի արտահայտվելու եւ տեղեկանք ամսաթիվը.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, ամսաթիվը])
պարամետրեր
DateExpression
Type: Text, Code կամ DateFormula
Ամսաթիվը արտահայտությունը կարող է լինել ցանկացած երկարության: Տողը մեկնաբանվում ձախից աջ, մեկ subexpression միաժամանակ. Հետեւյալ կանոնները նկարագրելու համար վավերական շարահյուսական date արտահայտություններ:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Միավորների> <Unit> | <Unit> <Միավորների> | <Նախածանց> <Unit>
· <Միավորների> = Դրական թիվ
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = օրը, WD = աշխատանքային օր, W = շաբաթ, M = ամիս, Q = եռամսյակ Y = տարի)
· <Նախածանց> = C (C = ընթացիկ)
Այդ արտադրության կանոնները ցույց են տալիս, որ ամսաթիվը արտահայտությունները կազմված է զրոյական, մեկ, երկու, կամ երեք subexpressions. Յուրաքանչյուր subexpression կազմում է ընտրովի նշան եւ ժամկետը: Հետեւյալ են որոշ տիպիկ օրինակներից պայմաններով:
· 30D (30 օր, համապատասխանում է <Միավորների> <Unit>)
· WD2 (աշխատանքային թիվ 2, համապատասխանում է <Unit> <Միավորների>)
· CW (ընթացիկ շաբաթ, համապատասխանում է <նախածանց,> <Unit>)
Ներքին օրացույցը C / side սկսվում է երկուշաբթի եւ ավարտվում է կիրակի օրը: Դա նշանակում է, որ երկուշաբթի աշխատանքային օր 1 եւ կիրակի, աշխատանքային օրերին 7.
A Run անգամ սխալ է տեղի ունենում, եթե շարահյուսություն DateExpression սխալ է:
ամսաթիվ
Type: Ամսաթիվ
Օգտագործեք այս լրացուցիչ պարամետրը սահմանել տեղեկանք ամսաթիվը: Լռակյաց է ներկայիս համակարգը ամսաթիվը:
Եթե դուք չնկատել այդ ցանկության արժեքը ներկայիս համակարգը ամսաթիվը օգտագործվում է:

Գույքի արժեք / Վերադարձը արժեքը
Type: Ամսաթիվ
Ամսաթիվը, որը հաշվարկվում է հաշվետու ամսաթվի եւ ամսաթիվը արտահայտվելու:

Նշումներ
DateExpression կարող է լինել մի դաշտ կամ փոփոխական Մուտքագրել տեքստ կամ օրենսգրքով, եւ դա կարող է լինել մի դաշտ կամ փոփոխական տեսակի DATEFORMULA. Հօգուտ օգտագործելով DateFormula դաշտ կամ փոփոխական է, որ ամսաթիվն բանաձեւը դառնում լեզու անկախ:
Օգտագործողը կարող է մտնել բանաձեւեր է ներկայումս ընտրված լեզվով. Բանաձեւից պահվում է ընդհանուր ձեւաչափով մի դաշտ կամ փոփոխական. Երբ բանաձեւը պետք է դրսեւորվում, փաստացի տողը, որը դրսեւորվում փոխարկվում է ներկայումս ընտրված լեզվով.
Օրինակ, եթե օգտագործողը լեզվի սահմանված ENG (Անգլերեն) մտնում ամսաթիվը բանաձեւը «1W + 1D» համար մեկ շաբաթ եւ մեկ օր, ապա օգտագործողը լեզվով սահմանված FRA (Ֆրանսերեն) տեսնում է «1S + 1J», եւ ա օգտվողին լեզվով սահմանված ESP (Իսպաներեն) տեսնում է «1S + 1D»:
Եթե ամսաթիվը բանաձեւ է ընդունվել <> delimiters շրջապատող այն, ապա ամսաթիվը բանաձեւը պահվում է ընդհանուր, nonlanguage կախված ձեւաչափով: Սա ստիպում է դա հնարավոր է զարգացնել ամսաթիվը բանաձեւեր, որոնք կախված չէ ներկայումս ընտրված լեզվով.
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար մասին հաշվարկելիս տեւողությունը երկու DateTimes, տես Duration տիպով:

Օրինակ 1

Այս կոդը օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է օգտագործել արտադրության կանոնները, որոնք նախկինում նկարագրված.
Copy Code
<CQ + 1M-10D>
Սա պետք է մեկնաբանվի որպես հետեւյալ ընթացիկ եռամսյակի + 1 ամսվա – 10 օր:
The DateExpression կազմված է հետեւյալը.
<Նախածանց> <Unit> <Sign> <Միավորների> <Unit> <Sign> <Միավորների> <Unit>
Նշում
Տեսանկյունից փակագծերը (<>) նշել է, որ արտահայտությունը չի թարգմանվում, անկախ հայտի լեզվով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար մասին բազմալեզու կարողությունները ամսաթվի բանաձեւերի, տես Զարգացող Բազմալեզու-միացված դիմումները.

Օրինակ 2

Այս օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է օգտագործել CALCDATE գործառույթը.
Այս կոդը օրինակը պահանջում է, որ դուք կարող եք ստեղծել հետեւյալ տեքստային հաստատունների է C / AL Globals պատուհանից:
Տեքստը հաստատունը
enu արժեքը
Text000
‘The հղում ժամկետը:% 1 \’
Text001
«Արտահայտությունը% 2 վերադառնում% 3 \ ‘
Text002
«Արտահայտությունը% 4 վերադառնում% 5 \ ‘
Text003
«Արտահայտությունը% 6 վերադառնում% 7 ‘
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Ընթացիկ եռամսյակի + 1 ամիս – 10 օր
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Վերջին աշխատանքային օր No.2, (անցյալ երեքշաբթի)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Ընթացիկ ամսվա + 30 օր
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Ուղերձում պատուհանը ցուցադրում է հետեւյալ տեքստը:
Տեղեկանքը ամսաթիվը է: 05/21/96
Արտահայտությունը: CQ + 1M-10D վերադառնում 07/20/96
Արտահայտությունը: -WD2 վերադառնում 05/14/96
Արտահայտությունը: CM + 30D վերադառնում 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: əvvəlki aya tarixi və bitiş tarixi tap

Yerli / Global Dəyişənlər:

Veri sub Length Adı
StartDate Tarix
EndDate Tarix

StartDate = ötən ay tarixi başlayaraq.
keçən ay EndDate = sonuncu günü.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE (CM, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help From.
tarix ifadə və bir sened tarixi əsasında yeni bir tarix hesablayır.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Tarix])
Parameters
DateExpression
Növ: Text, Məcəlləsi, və ya DateFormula
tarix ifadə istənilən uzunluqda ola bilər. bir-bir subexpression ilə soldan sağa string şərh olunur. Aşağıdakı qaydalar tarixi ifadələrin etibarlı syntax təsvir:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ol>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <sayı> <Unit> | <Unit> <sayı> | <Müraciət> <Unit>
· <Number> = Müsbət tam
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = gün, WD = günü, W = həftə, M = ay, Q = rüb, Y = il)
· <Müraciət> = C (C = cari)
Bu istehsal qaydalar tarixi ifadələri sıfır, bir, iki və ya üç subexpressions ibarət olduğunu göstərir. Hər subexpression isteğe işarəsi və bir müddət ibarətdir. baxımından bəzi tipik nümunələri aşağıdakılardır:
· 30d (30 gün; uyğundur <sayı> <Unit>)
· WD2 (iş günü 2 nömrəli; uyğundur <Unit> <sayı>)
· CW (cari həftə; uyğundur <Müraciət> <Unit>)
C / Side daxili təqvim bazar ertəsi başlayır və bazar günü başa çatır. Bu Bazar ertəsi günü 1 və Bazar günü 7 deməkdir.
DateExpression sintaksis yanlış əgər run-time səhv baş verir.
Tarix
Növ: Tarix
istinad tarixi müəyyən etmək üçün bu isteğe parametri istifadə edin. default mövcud sistem tarixdir.
Bu isteğe dəyər buraxmaq varsa mövcud sistem tarix istifadə olunur.

Property Value / qayıt Value
Növ: Tarix
arayış tarix və tarix ifadə hesablanır tarixi.

Qeyd
DateExpression sahə və ya növü mətn və ya Məcəlləsinin dəyişən ola bilər, və bu tipli DATEFORMULA bir sahə və ya dəyişən ola bilər. bir DateFormula sahəsində və ya dəyişən istifadə fayda tarixi formula dil müstəqil olur ki.
istifadəçi Seçilmiş dilində düsturlar daxil edə bilərsiniz. formula bir sahədə və ya dəyişən ümumi formatında saxlanılır. formula göstərilir lazımdır zaman, göstərilir faktiki string Seçilmiş dil çevrilir.
ENG (İngilis dili) müəyyən dili ilə bir istifadəçi bir həftə və bir gün üçün tarix formula “”1W + 1D”” daxil Məsələn, əgər, sonra FRA (Fransız dili) müəyyən dili ilə bir istifadəçi “”, 1S + 1J”” görür və ESP (Ispan) müəyyən dili ilə bir istifadəçi “”1S + 1D”” görür.
tarix formula ətraf <> foydalanish ilə daxil, onda tarix formula ümumi, nonlanguage asılı formatında saxlanılır. Bu mümkün Seçilmiş dil asılı olmayan tarixi düsturlar inkişaf edir.
iki DateTimes arasında müddəti hesablanması haqqında daha ətraflı məlumat üçün, Duration Data növü oldu.

Misal 1

Bu kod misal əvvəl izah edildi istehsal qaydaları istifadə etmək necə göstərir.
Copy Kodu
<CQ + 1M-10D>
– 10 gün cari rüb + 1 ay: Bu aşağıdakı kimi təfsir olunmalıdır.
DateExpression aşağıdakılardan ibarətdir:
<Müraciət> <Unit> <ol> <sayı> <Unit> <ol> <sayı> <Unit>
Qeyd
bucaq mötərizədə (<>) asılı olmayaraq tətbiq dili, ifadə tərcümə deyil ki, müəyyən. tarixi düsturlar ilə çoxdilli imkanları haqqında daha ətraflı məlumat üçün, Multilanguage-Enabled proqramlar inkişaf görürük.

Misal 2

Bu, misal CALCDATE funksiyasından istifadə etmək necə göstərir.
Bu kod misal C / AL Globals pəncərə aşağıdakı mətn sabitləri yaratmaq tələb edir.
Text daimi
Enu dəyəri
Text000
‘Müraciəti tarixi:% 1 \’
Text001
‘Ifadəsi:% 2 qaytarır% 3 \’
Text002
‘Ifadəsi:% 4 qaytarır% 5 \’
Text003
‘Ifadəsi:% 6 qaytarır% 7
Copy Kodu
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Cari rüb + 1 ay – 10 gün
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Son iş günü No.2, (son Çərşənbə axşamı)
Expr3: = ‘<CM + 30d>’; // Cari ay + 30 gün
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (expr3, RefDate);
MESAJ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1, Date1, expr2, DATE2, expr3, Date3);
Mesaj pəncərə Aşağıdakı mətn göstərilir:
arayış tarixi: 05/21/96
ifadə: CQ + 1M-10D 07/20/96 qaytarır
ifadə: -WD2 05/14/96 qaytarır
ifadə: CM + 30d 06/30/96 qaytarır

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Nola: Bilatu Hasiera data End eta aurreko hilabetea portua

Bertako / aldagaiak orokorrak:

Izena dataType azpimota Luzera
startdate data
ENDDATE datan data

Startdate = hileko azken egunak.
ENDDATE datan = Azken hileko azken egunean.
Startdate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Startdate = 01/08/2012
ENDDATE datan: = CALCDATE ( ‘CM’, startdate); // ENDDATE datan = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Laguntza aurrera.
data berri bat da, data adierazpen bat eta erreferentzia-data oinarrituta kalkulatzen du.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parametroak
DateExpression
Mota: Testua, Kode, edo DateFormula
data adierazpen edozein zabalerakoak izan daiteke. katea interpretatzen da ezkerretik eskuinera aldi berean subexpression batekin. Arau hauek deskribatzeko baliozko data esamoldeak sintaxia:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Kontu>] <term>
· <Kontu> = + | –
· <Term> = <zenbakia> <Unitatea> | <Unitatea> <zenbakia> | <Aurrizkia> <Unitatea>
· <Zenbakia> = zenbaki oso positiboak
· <Unitatea> = D | WD | W | M | Q | Y (D = egun, WD = Astegun, W = astean, M = month, Q = hiruhilekoan, Y = urtea)
· <Aurrizkia> = C (C = Uneko)
ekoizpen arau hauek erakusten data esamolde hori zero, bat, bi, edo hiru patroia osatuta. subexpression bakoitzak aukerakoa seinale bat eta epe bat osatzen dute. Termino adibide tipiko batzuk honako hauek dira:
· 30D (30 egun; dagokio <zenbakia> <Unitatea>)
· WD2 (asteguna zenbakia 2; dagokio <Unitatea> <zenbakia>)
· CW (uneko astea; dagokio <Aurrizkia> <Unitatea>)
C / SIDE barne egutegia astelehenean hasten da eta igandean amaitzen. Horrek esan nahi du astelehenean hori asteguna 1 da eta igandean asteguna 7 da.
run-time-errore bat gertatzen DateExpression sintaxia zuzena ez bada.
data
Mota: Data
Erabili aukerako parametro hori erreferentzia-data definitzeko. Lehenetsia egungo sistemaren data da.
aukerako balio honi ezikusia baduzu, egungo sistemaren data erabiliko da.

Jabetza Balio / Return Balio
Mota: Data
data hori erreferentziako data eta data adierazpena nahian.

Oharrak
DateExpression eremu bat edo idatzi testua edo Kode aldakorra izan daiteke, eta eremu bat edo aldagai mota DATEFORMULA izan daiteke. DateFormula eremu bat edo aldagai erabiliz prestazioa da data formula hizkuntza independente bihurtzen.
Erabiltzaileak formulak sar daiteke, unean hautatutako hizkuntzan. Formula eremu bat edo aldagai ere formatu orokorra batean gordetzen da. formula bistaratuta behar duenean, benetako kate hori bistaratuko da uneko hautatutako hizkuntza bihurtu.
Adibidez, hizkuntza ENG (English) ezarrita erabiltzaileari data formula “”1W + 1D”” sartzen bada aste bat eta egun bat eta, ondoren FRA (frantsesa) ezarrita hizkuntzaren erabiltzaile “”1S + 1J,”” ikusten du eta ESP (gaztelania) ezarrita hizkuntzaren erabiltzaile ikusten “”1S + 1D””.
data formula bat da, inguruan dituen <> mugatzaileak sartu bada, orduan data formula generikoaren, nonlanguage-menpeko formatu batean gordetzen da. Horrek data formulak ez diren unean hautatutako hizkuntza menpe garatu ahal izateko.
bi DateTimes arteko iraupena kalkulatzeko buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Duration Data Mota.

Adibidea 1

kodea Adibide honek ekoizpen arauak Lehenago deskribatu nola erabili erakusten ditu.
Kopiatu Código
<CQ + 1M-10D>
– 10 egun uneko hiruhilekoan + 1 month: This gisa honako interpretatu behar dira.
DateExpression dago Honako hauek osatzen dute:
<Aurrizkia> <Unitatea> <Kontu> <zenbakia> <Unitatea> <Kontu> <zenbakia> <Unitatea>
Ohar
angelu Parentesi artean (<>) Zehaztu adierazpena ez dago itzulita, aplikazio hizkuntza kontuan hartu gabe. data formulak gaitasun anitzeko buruz informazio gehiago lortzeko, ikus Multilanguage gaitutako aplikazioak garatzea.

2. adibidea

Adibide honek CALCDATE funtzioa nola erabili erakusten ditu.
kodea Adibide honek honako testu C / AL orokorren leiho batean konstanteak sortzeko eskatzen dizu.
Idatzi etengabeko
enu balio
Text000
‘Erreferentzia data hauxe da:% 1 \’
Text001
‘Adierazpen hauek:% 2% 3 itzultzen \’
Text002
‘Adierazpen hauek:% 4 itzultzen% 5 \’
Text003
‘Adierazpen hauek:% 6 itzultzen% 7’
Kopiatu Código
Espr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Oraingo hiruhilekoan + 1 month – 10 egun
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Azken asteguna n.2, (azken asteartea)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Oraingoa Hilabete + 30 egun
RefDate: = 052196D;
Data1: = CALCDATE (espr1, RefDate);
Data2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MEZUA (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, espr1, Data1, expr2, Data2, Expr3, Date3);
Mezu hurrengo testua bistaratzen du:
erreferentzia-data da: 05/21/96
adierazpen hauek: CQ + 1M-10D 07/20/96 itzultzen
adierazpen hauek: -WD2 05/14/96 itzultzen
adierazpen hauek: CM + 30D 06/30/96 itzultzen

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Як: Знайсці Дата пачатку і выбегла папярэдняга месяца

Мясцовыя / глабальныя зменныя:

Імя ТипДанных падтып Даўжыня
StartDate Дата
EndDate Дата

StartDate = Пачатковая дата апошняга месяца.
EndDate = Апошні дзень апошняга месяца.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1М>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘СМ’, StartDate); // EndDate = 2012/08/31.
CALCDATE

З Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Даведка.
Вылічае новую дату, якая заснавана на выраз даты і базісную дату.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Дата])
параметры
DateExpression
Тып: тэкст, код, або DateFormula
Выраз дата можа быць любой даўжыні. Радок інтэрпрэтуецца злева направа, з аднаго подвыражения ў той час. Наступныя правілы апісваюць сапраўдны сінтаксіс даты выразаў:
· DateExpression = [<подвыражению>] [<подвыражению>] [<подвыражению>]
· <Подвыражению> = [<Увайсці>] <Тэрмін>
· <Уваход> = + | –
· <Тэрмін> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Прэфікс> <Unit>
· <Number> = Станоўчае цэлы лік
· <Unit> = D | WD | W | М | Q | Y (D = дзень, WD = дзень тыдня, W = тыдня, M = месяц, Q = чвэрць, Y = год)
· <Прэфікс> = C (C = ток)
Гэтыя правілы вытворчасці паказваюць, што дата выразы складаюцца з нуль, адзін, два ці тры подвыражения. Кожны Подвыражение ўтрымлівае неабавязковы знак і тэрмін. Ніжэй прыведзены некаторыя тыповыя прыклады тэрмінаў:
· 30D (30 дзён; адпавядае <Number> <Unit>)
· WD2 (будні дзень нумар 2, адпавядае <Unit> <Number>)
· CW (гэты тыдзень, адпавядае <Прэфікс> <Unit>)
Ўнутраны каляндар C / SIDE пачынаецца ў панядзелак і сканчаецца ў нядзелю. Гэта азначае, што панядзелак дзень тыдня 1 і нядзелю дзень тыдня 7.
Памылка падчас выканання адбываецца, калі сінтаксіс DateExpression няправільна.
дата
Тып: Дата
Выкарыстоўвайце гэты неабавязковы параметр, каб вызначыць апорную дату. Па змаўчанні выкарыстоўваецца бягучая сістэмная дата.
Калі апусціць гэты неабавязковае значэнне бягучая сістэмная дата выкарыстоўваецца.

Значэнне ўласцівасці / вяртаецца значэнне
Тып: Дата
Дата вылічаецца з даты адліку і выразы даты.

заўвагі
DateExpression можа быць поле або пераменная тыпу тэксту або кода, і гэта можа быць поле або пераменная тыпу DATEFORMULA. Перавага выкарыстання поля DateFormula або зменнай з’яўляецца тое, што формула дата становіцца незалежным ад мовы.
Карыстальнік можа ўводзіць формулы ў абраным мове. Формула захоўваецца ў універсальным фармаце ў поле або зменнай. Калі формула павінна быць адлюстравана, фактычная радок, якая адлюстроўваецца пераўтворыцца ў выбраны ў дадзены момант мову.
Напрыклад, калі карыстальнік з мовай, устаноўленых у ENG (англійская) уваходзіць дата формулу “”1W + 1D”” на працягу аднаго тыдня і адзін дзень, то карыстальнік з мовай, устаноўленых у FRA (французскі) бачыць “”1S + 1J,”” і карыстач з мовай, устаноўленых у ESP (іспанскі) бачыць “”1S + 1D””.
Калі дата формула ўводзіцца з <> падзельнікамі вакол яго, то формула дата захоўваецца ў агульным, nonlanguage-залежны фармат. Гэта робіць магчымым распрацоўку формул даты, якія не залежаць ад абранага мовы.
Для атрымання дадатковай інфармацыі аб разліку працягласці паміж двума DateTimes см Працягласць Тып дадзеных.

прыклад 1

Гэты прыклад кода паказвае, як выкарыстоўваць правілы вытворчасці, якія былі апісаны раней.
скапіяваць код
<CQ + 1M-10D>
Гэта павінна быць інтэрпрэтавана як наступнае: бягучы квартал + 1 месяц – 10 дзён.
DateExpression складаецца з наступных умоў:
<Прэфікс> <Unit> <Зарэгістравацца> <Number> <Unit> <Зарэгістравацца> <Number> <Unit>
Нататка
Вуглавыя дужкі (<>) паказаць, што выраз не пераводзіцца, незалежна ад мовы прыкладання. Для атрымання дадатковай інфармацыі аб шматмоўных магчымасцях з датай формул см Распрацоўка шматмоўны-прыкладанняў з падтрымкай.

прыклад 2

Гэты прыклад паказвае, як выкарыстоўваць функцыю CALCDATE.
Дадзены прыклад кода патрабуе, каб стварыць наступныя тэкставыя канстанты ў акне C / AL Globals.
пастаянная Тэкст
значэнне Гумілёва
Text000
“”Дата спасылкі:% 1 \ ‘
Text001
‘Выраз:% 2 вяртае% 3 \’
Text002
‘Выраз:% 4 вяртае% 5 \’
Text003
‘Выраз:% 6% вяртаецца 7’
скапіяваць код
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Бягучы квартал + 1 месяц – 10 дзён
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Апошні дзень тыдня № 2, (у мінулы аўторак)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Бягучы месяц + 30 дзён
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Дата2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ПАВЕДАМЛЕННЕ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Дата1, Expr2, Дата2, Expr3, Date3);
У акне паведамленняў адлюстроўваецца наступны тэкст:
Дата спасылкі: 05/21/96
Выраз: CQ + 1M-10D вяртае 07/20/96
Выраз: -WD2 вяртае 05/14/96
Выраз: CM + 30D вяртае 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ – কিভাবে: এটি শুরু তারিখ ও শেষ আগের মাস তারিখ

স্থানীয় / গ্লোবাল ভেরিয়েবল:

নাম ডাটাটাইপ উপপ্রকার দৈর্ঘ্য
StartDate তারিখ
EndDate তারিখ

StartDate = গত মাসের তারিখ শুরু হচ্ছে.
EndDate = গত মাসের শেষ দিন.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- সিএম-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘মুখ্যমন্ত্রী’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2009 R2 হলো সহায়তা থেকে.
একটি নতুন তারিখ যে একটি তারিখ অভিব্যক্তি এবং একটি রেফারেন্স তারিখ উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [তারিখ])
পরামিতিগুলি
DateExpression
প্রকার: পাঠ্য, কোড, বা DateFormula
তারিখ অভিব্যক্তি যে কোন দৈর্ঘ্যের হতে পারে. একটি সময়ে এক subexpression সঙ্গে বাঁ দিক থেকে ডানদিকে স্ট্রিং ব্যাখ্যা করা হয়. নিম্নলিখিত নিয়ম তারিখ এক্সপ্রেশন বৈধ সিনট্যাক্স বর্ণনা:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<সাইন ইন করুন>] <টার্ম>
· <সাইন ইন করুন> =, + | –
· <টার্ম> = <number> <ইউনিট> | <ইউনিট> <number> | <প্রিফিক্স> <ইউনিট>
· <Number> = ইতিবাচক পূর্ণসংখ্যা
· <ইউনিট> = D: | WD | ওয়াট | এম | প্রশ্নঃ | ওয়াই (ডি = দিন, WD = কাজের দিন, ওয়াট = সপ্তাহ, এম = মাস কিউ = সিকি, ওয়াই = বছর)
· <প্রিফিক্স> = সি (সি = বর্তমান)
এই উৎপাদন নিয়ম দেন যে তারিখ এক্সপ্রেশন শূন্য, এক, দুই, বা তিন subexpressions সমন্বয়ে গঠিত. প্রতিটি subexpression একটি ঐচ্ছিক চিহ্ন এবং একটি মেয়াদ রয়েছে. নিম্নলিখিত পদ কিছু টিপিক্যাল উদাহরণ হয়:
· 30D (30 দিন; অনুরূপ <number> <ইউনিট>)
· WD2 (কাজের দিন সংখ্যা 2; অনুরূপ <ইউনিট> <number>)
· হিসাবে The CW (বর্তমান সপ্তাহে; অনুরূপ <প্রিফিক্স> <ইউনিট>)
সি / সাইড এর অভ্যন্তরীণ ক্যালেন্ডার সোমবার শুরু হয় এবং রোববার শেষ হয়. এর অর্থ এই যে সোমবার কাজের দিন 1 এবং রবিবার কাজের দিন 7.
একটি রান টাইম এরর দেখা দেয় যদি DateExpression এর সিনট্যাক্স ভুল.
তারিখ
প্রকার: তারিখ
একটি রেফারেন্স তারিখ নির্ধারণ করতে এই ঐচ্ছিক প্যারামিটার ব্যবহার করুন. ডিফল্ট বর্তমান সিস্টেম তারিখ.
আপনি এই ঐচ্ছিক মান উপেক্ষা করা যদি বর্তমান সিস্টেম তারিখ ব্যবহার করা হয়.

সম্পত্তি মূল্য / রিটার্ন মূল্য
প্রকার: তারিখ
তারিখ যে রেফারেন্স তারিখ এবং তারিখ অভিব্যক্তি থেকে গণনা করা হয়.

মন্তব্য
DateExpression একটি ক্ষেত্র বা টাইপ টেক্সট বা কোড পরিবর্তনশীল হতে পারে, এবং এটি একটি ক্ষেত্র বা টাইপ DATEFORMULA পরিবর্তনশীল হতে পারে. একটি DateFormula ক্ষেত্র বা ভেরিয়েবল ব্যবহার সুবিধার তারিখ সূত্র স্বাধীন ভাষা হয়ে ওঠে যে, হয়.
ব্যবহারকারী বর্তমানে নির্বাচিত ভাষায় সূত্র লিখতে পারেন. সূত্র একটি ক্ষেত্র বা পরিবর্তনশীল একটি জেনেরিক ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়. সূত্র প্রদর্শন করা প্রয়োজন, তখন প্রকৃত স্ট্রিং যে প্রদর্শন করা হয় বর্তমানে নির্বাচিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়.
উদাহরণস্বরূপ, ইং (ইংরেজি) সেট ভাষা সঙ্গে একটি ব্যবহারকারী এক সপ্তাহ এবং এক দিনের জন্য তারিখ সূত্র “”1W + + 1D”” প্রবেশ করে, তাহলে FRA (ফরাসি) সেট ভাষা সঙ্গে একটি ব্যবহারকারী সূচিত “”1S + + 1J,”” এবং ESP (স্পেনীয়) সেট ভাষা সঙ্গে একটি ব্যবহারকারী “”1S + + 1D”” সূচিত.
একটি তারিখ সূত্র এটি পার্শ্ববর্তী <> বিভেদক সঙ্গে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তারিখ সূত্র একটি জেনেরিক, nonlanguage নির্ভর ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়. এই এটা সম্ভব তারিখ যে সূত্র বর্তমানে নির্বাচিত ভাষা উপর নির্ভরশীল নয় বিকশিত করে তোলে.
দুই DateTimes মধ্যে সময়কাল গণনা সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য, স্থিতিকাল ডাটা টাইপ দেখতে.

উদাহরণ 1

এই কোড উদাহরণস্বরূপ কিভাবে উৎপাদন বিধি জারি করে যে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ব্যবহার করতে দেখায়.
অনুলিপি কোড
<CQ + + 1 মি-10D>
– 10 দিন বর্তমান কোয়ার্টার +1 মাস: এই নিম্নলিখিত হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত.
DateExpression নিম্নলিখিত গঠিত হয়:
<প্রিফিক্স> <ইউনিট> <সাইন ইন করুন> <number> <ইউনিট> <সাইন ইন করুন> <number> <ইউনিট>
বিঃদ্রঃ
কোণ বন্ধনী (<>), উল্লেখ যে অভিব্যক্তি অনুবাদ করা হয়নি আবেদন ভাষা নির্বিশেষে. তারিখ সূত্র সঙ্গে multilanguage ক্ষমতা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, ডেভেলপিং Multilanguage-Enabled অ্যাপ্লিকেশন দেখতে.

উদাহরণ 2

এই উদাহরণটি কিভাবে CALCDATE ফাংশন ব্যবহার করতে দেখায়.
এই কোড উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজন যে আপনি সি / আওয়ামী Globals উইন্ডোতে নিচের টেক্সট ধ্রুবক তৈরি.
টেক্সট ধ্রুবক
Enu মান
Text000
‘রেফারেন্স তারিখ:% 1 \’
Text001
‘অভিব্যক্তি:% 2 আয়% 3 \’
Text002
‘অভিব্যক্তি:% 4 আয়% 5 \’
Text003
‘অভিব্যক্তি:% 6 আয়% 7’
অনুলিপি কোড
Expr1: = ‘<CQ + + 1 মি-10D>’; // বর্তমান কোয়ার্টার +1 মাস – 10 দিন
Expr2: = ‘<-WD2>’; // গত সপ্তাহের কোনো একদিনে No.2, (গত মঙ্গলবার)
Expr3: = ‘<মুখ্যমন্ত্রী + + 30D>’; // বর্তমান মাস + + 30 দিন
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
বার্তা (Text000 + + Text001 + + Text002 + + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
বার্তা উইন্ডোতে টেক্সট প্রদর্শন করা হয়:
রেফারেন্স তারিখ: 05/21/96
অভিব্যক্তি: CQ + + 1 মি-10D ফেরৎ 07/20/96
অভিব্যক্তি: -WD2 ফেরৎ 05/14/96
অভিব্যক্তি: মুখ্যমন্ত্রী + + 30D ফেরৎ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako: Pronađite Datum početka i datum završetka Prethodni mesec

Lokalni / Globalne varijable:

Ime DataType Podtip Dužina
Datum početka Datum
EndDate Datum

Datum početka = datum prošlog mjeseca počinje.
EndDate = Posljednji dan prošlog mjeseca.
Datum početka: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Datum početka = 01.08.2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, Datum početka); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Od Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomoć.
Izračunava novi datum koji je zasnovan na datum izražavanja i datum referenca.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Parametri
DateExpression
Vrsta: Tekst, kod, ili DateFormula
Datum izraz može biti bilo koje dužine. Niz se tumači s lijeva na desno sa jednim podizraz istovremeno. Sljedeća pravila opisuju važi sintaksu datuma izraza:
· DateExpression = [<podizraz>] [<podizraz>] [<podizraz>]
· <Podizraz> = [<Prijavi>] <term>
· <Prijavi> = + | –
· <Term> = <broj> <Jedinica> | <Jedinica> <Broj> | <Prefiks> <Jedinica>
· <Broj> = Pozitivan cijeli broj
· <Jedinica> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dan, WD = tjedne, W = sedmica, M = mjesec, Q = kvartalu, Y = godina)
· <Prefiks> = C (C = struja)
Ova pravila proizvodnja pokazuju da je datum izrazi sastoje od nula, jedan, dva, ili tri subexpressions. Svaki podizraz se sastoji od opcionalnog znak i termin. U nastavku su neke od tipičnih primjera termina:
· 30D (30 dana; odgovara <Broj> <Jedinica>)
· WD2 (tjedne broj 2; odgovara <jedinici> <broj>)
· CW (tekuće sedmice; odgovara <prefiks> <Jedinica>)
Unutrašnji kalendar C / SIDE počinje u ponedjeljak, a završava u nedjelju. To znači da je ponedjeljak je radni dan 1 i nedjelju je radni dan 7.
A run-time greška se javlja ako je sintaksa DateExpression je netočna.
datum
Tip: Datum
Koristite ovaj opcionalni parametar za definiranje datuma referencu. Je default trenutni datum sistem.
Ako izostavite ovaj opcioni vrijednost trenutni datum sistem se koristi.

Property Value / Povratna vrijednost
Tip: Datum
Datum koji se obračunava od dana referentne i datum izraz.

primjedbe
DateExpression može biti polje ili varijabla tipa teksta ili kod, a to može biti na terenu ili varijabla tipa DATEFORMULA. Prednost korištenja DateFormula terenu ili varijabla je da je datum formula postaje jezik nezavisni.
Korisnik može ući formule u trenutno odabranom jeziku. Formula je pohranjen u generički formatu u polju ili varijablu. Kada je formula treba da se prikaže, stvarni string koji se prikazuje se pretvara u trenutno odabranom jeziku.
Na primjer, ako korisnik sa jezikom postavljen na ENG (engleski) ulazi u datum formulu “”1W + 1D”” tjedan dana i jedan dan, onda korisnik sa jezik postavljen na FRA (francuski) vidi “”1S + 1J,”” i korisnik sa jezik postavljen na ESP (Spanish) vidi “”1S + 1D””.
Ako je datum formula ušao sa <> graničnici koja ga okružuje, zatim datum formula se skladišti u generički, nonlanguage zavisi od formata. Zbog toga je moguće da se razvije datum formula koje ne zavise od trenutno odabranom jeziku.
Za više informacija o izračunavanja trajanja između dva DateTimes, pogledajte Trajanje Type.

primjer 1

Ovaj kod primjer pokazuje kako koristiti pravila za proizvodnju koje su prethodno opisane.
Kopirajte kod
<CQ + 1M-10D>
Ovo treba tumačiti kao sljedeće: tekućem kvartalu + 1 mjesec – 10 dana.
U DateExpression se sastoji od sljedećeg:
<Prefiks> <Jedinica> <Prijavi> <Broj> <Jedinica> <Prijavi> <Broj> <Jedinica>
Bilješka
U zagradama kut (<>) navesti da izraz nije preveden, bez obzira na jezik aplikacije. Za više informacija o višejezični mogućnosti s datumom formula, pogledajte Razvoj višejezičnu-omogućenim aplikacijama.

primjer 2

Ovaj primjer pokazuje kako koristiti funkciju CALCDATE.
Ovaj kod primjer zahtijeva da napravite sljedeći tekst konstante u prozoru C / AL Globals.
tekst konstanta
ENU vrijednost
Text000
“”Datum referenca je:% 1 \ ‘
Text001
“”Izraz:% 2 vraća% 3 \ ‘
Text002
“”Izraz:% 4 vraća% 5 \ ‘
Text003
“”Izraz:% 6 vraća% 7 ‘
Kopirajte kod
Izraz1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Tekućem kvartalu + 1 mjesec – 10 dana
Izraz2: = ‘<-WD2>’; // Posljednji radni dan br.2, (prošlog utorka)
Izraz3: = ‘<CM + 30D>’; // Trenutni mjesec + 30 dana
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
Datum2: = CALCDATE (izraz2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (izraz3, RefDate);
PORUKA (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1, datum1, izraz2, datum2, izraz3, Date3);
U prozoru poruke prikazuje sljedeći tekst:
Datum referenca je: 05/21/96
Izraz: CQ + 1M-10D vraća 07/20/96
Izraz: -WD2 vraća 05/14/96
Izraz: CM + 30D vraća 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Как да: Намерете Начална дата и крайна дата на Предходния месец

Местни / Глобални променливи:

Име тип данни Подтип Дължина
STARTDATE Дата
Крайна дата на

STARTDATE = Начална дата на миналия месец.
ENDDATE = Последен ден на последния месец.
STARTDATE: = CALCDATE ( “”<- CM-1М>””); // STARTDATE = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( “”CM””, STARTDATE); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

От Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Изчислява нова дата, която се основава на изразяване на дата и референтната дата.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Параметри
DateExpression
Тип: Текст, Code, или DateFormula
Изразът за датата може да бъде всякаква дължина. Низът се тълкува от ляво на дясно с един subexpression в даден момент. Следните правила описват валиден синтаксис на дата изрази:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Влезте>] <Term>
· <Влезте> = + | –
· <Term> = <номер> <тяло> | <Unit> <номер> | <Префикс> <тяло>
· <Номер> = положително число
· <Тяло> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ден, WD = делничен ден, W = седмица, M = месец, Q = четвърт, Y = година)
· <Префикс> = C (C = ток)
Тези правила за производство показват, че дата изрази се състоят от нула, едно, две или три subexpressions. Всеки subexpression включва опция знак и срок. По-долу са някои типични примери на термини:
· 30D (30 дни; съответства <номер> <тяло>)
· Wd2 (делничен ден номер 2; съответства <Unit> <номер>)
· CW (текущата седмица; съответства <префикс> <тяло>)
Вътрешният календара на C / SIDE започва в понеделник и завършва в неделя. Това означава, че понеделник е работен ден 1 и неделя е делничен ден 7.
А грешка по време на изпълнение се случва, ако синтаксиса на DateExpression е неправилна.
Дата
Тип: Дата
Използвайте тази опция параметър за определяне на референтната дата. По подразбиране е текущата системна дата.
Ако пропуснете тази опция стойност се използва текущата системна дата.

Property Value / Return Value
Тип: Дата
Датата, на която се изчислява от референтната дата и израз на датата.

Забележки
DateExpression може да бъде поле или променлива от тип Текст или Code, и тя може да бъде поле или променлива от тип DATEFORMULA. Ползата от използването на едно поле DateFormula или променлива е, че формулата за дата става език независим.
Потребителят може да въведе формули в текущо избрания език. Формулата се съхранява в общ формат в поле или променлива. Когато формулата трябва да се покаже, действителната низ, който се появява се превръща в текущо избрания език.
Например, ако даден потребител с език настроен да ENG (на английски език) влиза в дата формулата “”1W + 1D”” за една седмица и един ден, след което един потребител с езика настроен на FRA (френски) вижда “”1S + 1J,”” и потребител с езика настроен на ESP (испански) вижда “”1S + 1D””.
Ако датата формула е вписан с <> разделители около него, тогава формулата за дата се съхраняват в родово, nonlanguage-зависима формат. Това дава възможност да се развиват дата формули, които не са зависими от текущо избрания език.
За повече информация за изчисляване на продължителността между две DateTimes, вижте Продължителност Тип данни.

Пример 1

Този код пример показва как да използвате правилата за производство, които са описани по-горе.
Copy Code
<CQ + 1М-10D>
Това трябва да се тълкува като следната: текущо тримесечие + 1 месец – 10 дни.
The DateExpression се състои от следните елементи:
<Префикс> <Unit> <Влезте> <номер> <Unit> <Влезте> <номер> <тяло>
Забележка
ъглови скоби (<>) уточняват, че изразът не е преведена, независимо от езика на заявление. За повече информация за многоезични възможности с дата формули, вижте Разработване многоезично-базирани приложения.

Пример 2

Този пример показва как да използвате функцията за CALCDATE.
Този код например изисква да се създадат следните константи текст в прозорец C / AL глобални.
Текст постоянна
ENU стойност
Text000
“”Референтната дата е:% 1 \””
Text001
“”Изразът:% 2 възвръщаемост% 3 \””
Text002
“”Изразът:% 4 възвръщаемост% 5 \””
Text003
“”Изразът:% 6 възвръщаемост% 7″”
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1М-10D>’; // Текущ четвърт + 1 месец – 10 дни
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Последния делничен ден @ 2, (миналия вторник)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Текущия месец + 30 дни
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ПОСЛАНИЕ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1, Date1, expr2, Date2, Expr3, DATE3);
прозореца на съобщението показва следния текст:
Референтната дата е: 05.21.96
Изразът: CQ + 1М-10D връща 7.20.96
Изразът: -WD2 връща 05.14.96
Изразът: CM + 30D връща 06.30.96

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Com: Cerca Data de començament i final del mes anterior

Variables globals / locals:

Nom Tipus de dades Subtipus Longitud
startdate Data
EndDate Data

Startdate = data del mes passat partir.
EndDate = Últim dia del mes passat.
Startdate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1 M>’); // Startdate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, startdate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

A partir de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ajuda.
Calcula una nova data que es basa en una expressió de data i una data de referència.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Data])
paràmetres
DateExpression
Tipus: Text, Codi, o DateFormula
L’expressió data pot ser de qualsevol longitud. La cadena s’interpreta d’esquerra a dreta amb una subexpressió alhora. Les regles descriuen la sintaxi vàlida d’expressions de data:
· DateExpression = [<subexpressió>] [<subexpressió>] [<subexpressió>]
· <Subexpressió> = [<Signatura>] <term>
· <Signatura> = + | –
· <Term> = <Nombre> <Unitat> | <Unitat> <Nombre> | <Prefix> <Unitat>
· <Nombre> = nombre enter positiu
· <Unitat> = D | WD | W | M | Q | I (D = dia, WD = dia de la setmana, W = setmana, m = mes, Q = trimestre, I = anys)
· <Prefix> = C (C = corrent)
Aquestes regles de producció mostren que les expressions de data consisteixen en zero, un, dos, o tres subexpressions. Cada sub-expressió comprèn un signe opcional i un terme. Els següents són alguns exemples típics de termes:
· 30D (30 dies; correspon a <Nombre> <Unitat>)
· WD2 (nombre de dies de la setmana 2, correspon a <unitat> <Nombre>)
· CW (setmana actual; correspon a <prefix> <Unitat>)
El calendari intern de C / SIDE comença dilluns i acaba el diumenge. Això vol dir que dilluns és dia de la setmana 1 i el diumenge és dia de la setmana 7.
Un error de temps d’execució es produeix si la sintaxi de DateExpression és incorrecta.
Data
Tipus: Data
Utilitzeu aquest paràmetre opcional per definir una data de referència. El valor per defecte és la data actual del sistema.
Si s’omet aquest valor opcional s’utilitza la data actual del sistema.

Valor de la propietat / Valor de retorn
Tipus: Data
La data que es calcula a partir de la data de referència i l’expressió de data.

Observacions
DateExpression pot ser un camp o variable de tipus Text o Codi, i pot ser un camp o variable de tipus DATEFORMULA. L’avantatge d’utilitzar un camp DateFormula o variable és que la fórmula data es torna independent del llenguatge.
L’usuari pot introduir fórmules en l’idioma actualment seleccionat. La fórmula s’emmagatzema en un format genèric en un camp o variable. Quan la fórmula necessita ser mostrada, la cadena real que es mostra és convertit en l’idioma actualment seleccionat.
Per exemple, si un usuari amb el llenguatge establert per a ENG (Anglès) entra a la fórmula de data “”1W + 1D”” durant una setmana i un dia, a continuació, un usuari amb l’idioma ajustat a FRA (francès) veu “”1S + 1J,”” i un usuari amb l’idioma establert per ESP (espanyol) veu “”1S + 1D””.
Si s’introdueix una fórmula de data amb <> delimitadors que l’envolta, llavors la fórmula data s’emmagatzema en un format genèric, no llenguatge-dependent. Això fa que sigui possible el desenvolupament de fórmules de data que no depenen de l’idioma actualment seleccionat.
Per obtenir més informació sobre com calcular la durada entre dos DateTime, consulteu Durada Tipus de dades.

exemple 1

Aquest exemple de codi mostra com utilitzar les regles de producció que s’han descrit anteriorment.
codi de la còpia
<CQ + 1 M-10D>
Això s’ha d’interpretar de la següent manera: trimestre actual + 1 mes – 10 dies.
El DateExpression es compon del següent:
<Prefix> <Unitat> <Signatura> <Nombre> <Unitat> <Signatura> <Nombre> <unitat>
Nota
Els claus angulars (<>) especifiquen que l’expressió no es tradueix, sense importar l’idioma de l’aplicació. Per obtenir més informació sobre les capacitats de diversos idiomes amb les fórmules de data, consulteu Desenvolupament d’aplicacions habilitades per multillenguatge.

exemple 2

Aquest exemple mostra com utilitzar la funció CALCDATE.
Aquest exemple de codi requereix la creació de les següents constants de text a la finestra de C / A Globals.
constant de text
valor ENU
Text000
‘La data de referència és:% 1 \’
Text001
‘L’expressió:% 2% 3 retorns \’
Text002
‘L’expressió:% 4% 5 retorns \’
Text003
‘L’expressió:% 6% retorns 7’
codi de la còpia
Expr1: = ‘<CQ + 1 M-10D>’; // Trimestre actual + 1 mes – 10 dies
Expr2: = ‘<-WD2>’; // L’últim dia de la setmana no.2, (dimarts passat)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mes en curs + 30 dies
REFDATE: = 052196D;
Data1: = CALCDATE (expr1, REFDATE);
Fecha2: = CALCDATE (expr2, REFDATE);
Fecha3: = CALCDATE (expr3, REFDATE);
MISSATGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
REFDATE, expr1, data1, expr2, Fecha2, expr3, fecha3);
La finestra de missatges mostra el següent text:
La data de referència és: 5/21/96
L’expressió: CQ + 1 M-10D torna 20/07/96
L’expressió: -WD2 retorna 14/05/96
L’expressió: CM + 30D torna 30/06/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Unsaon: Find Sugdi Petsa ug End Petsa sa Previous Month

Lokal nga / Global baryable:

Ngalan Length DataType Subtype
StartDate Petsa
EndDate Petsa

StartDate = Sugod sa petsa sa miaging bulan.
EndDate = miaging adlaw sa miaging bulan.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Gikan sa Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Tabang.
Nagtinguha sa usa ka bag-o nga petsa nga base sa usa ka petsa nga pagpahayag ug usa ka pakisayran petsa.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Petsa])
lantugi
DateExpression
Matang: Text, Code, o DateFormula
Ang petsa ekspresyon mahimong bisan unsa nga gitas-on. hilo nga hubaron gikan sa wala ngadto sa tuo sa usa ka subexpression sa usa ka panahon. Ang mosunod nga mga lagda paghulagway sa balido syntax sa petsa nga mga pahayag:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Termino>
· <Sign> = + | –
· <Termino> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = Positibo nga integer
· <Unit> = D | WD | K | M | Q | Y (D = adlaw, WD = adlaw sa semana, sa K = semana, M = bulan, Q = quarter, Y = tuig)
· <Prefix> = P (C = kasamtangan)
Kini nga mga produksyon lagda nagpakita nga ang petsa nga mga ekspresyon naglangkob sa zero, usa, duha, o tulo ka subexpressions. Ang matag subexpression naglangkob sa usa ka opsyonal nga ilhanan ug sa usa ka termino. Ang mosunod mao ang pipila ka tipikal nga mga ehemplo sa mga termino:
· 30D (30 ka adlaw; katumbas sa <Number> <Unit>)
· WD2 (adlaw sa semana nga gidaghanon 2; katumbas sa <Unit> <Numero>)
· CW (kasamtangan nga semana; katumbas sa <prefix> <Unit>)
Ang internal nga kalendaryo sa C / Side magsugod sa Lunes ug matapos sa Dominggo. Kini nagpasabot nga ang Lunes mao ang adlaw sa semana 1 ug Dominggo mao adlaw sa semana 7.
Ang usa ka run-panahon sayop mahitabo kon ang syntax sa DateExpression mao ang sayop nga.
Petsa
Matang: Petsa
Gamita kini nga opsyonal sukaranan sa nagpaila sa usa ka pakisayran petsa. remate mao ang kasamtangan nga petsa nga sistema.
Kon omit kaninyo niining opsyonal bili sa kasamtangan nga petsa sistema nga gigamit.

Property Value / Bumalik Value
Matang: Petsa
Ang petsa nga computed gikan sa petsa reperensiya ug sa mga petsa nga ekspresyon.

mga pamahayag
DateExpression mahimong usa ka uma o baryable sa matang teksto o Code, ug mahimo kini nga usa ka uma o baryable sa matang DATEFORMULA. Sa kaayohan sa paggamit sa usa ka DateFormula uma o baryable mao nga ang petsa pormula mahimong pinulongan independente.
Ang user makasulod pormula sa karon pinili nga pinulongan. pormula nga gitipigan sa usa ka generic format sa usa ka uma o sa baryable. Sa diha nga ang pormula kinahanglang gipakita, ang aktuwal nga hilo nga gipakita ang nakabig ngadto sa karon pinili nga pinulongan.
Pananglitan, kon ang usa ka user sa pinulongan nga gibutang sa Eng (Iningles) mosulod sa petsa pormula “”1W + 1D”” alang sa usa ka semana ug usa ka adlaw, unya ang usa ka user sa pinulongan sa sa fra (sa Pransiya) nakakita sa “”1s + 1J,”” ug usa ka user sa pinulongan sa sa sa ESP (Kinatsila) nakakita sa “”1s + 1D””.
Kon ang usa ka petsa pormula nga misulod uban sa <> delimiters sa palibot niini, nan ang petsa pormula nga gitipigan diha sa usa ka generic, nonlanguage-nagsalig format. Kini kini nga posible nga sa pag-ugmad pormula petsa nga wala nagsalig sa karon pinili nga pinulongan.
Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa pagkuwenta sa gidugayon sa taliwala sa duha ka mga DateTimes, tan-awa Duration Data Type.

Panig-ingnan 1

Kini nga code nga panig-ingnan nagpakita sa unsa nga paagi sa paggamit sa mga lagda sa produksyon nga kaniadto gihulagway.
Kopyaha Code
<CQ + 1M-10D>
Kini kinahanglan nga sabton nga sa mosunod: kasamtangang quarter + 1 bulan – 10 ka adlaw.
DateExpression Ang gilangkoban sa mga mosunod:
<Prefix> <Unit> <Sign> <Number> <Unit> <Sign> <Number> <Unit>
Mubo nga sulat
Ang anggulo brackets (<>) hingalan nga ang ekspresyon wala gihubad, sa walay pagtagad sa sa pinulongan aplikasyon. Alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa multilanguage kapabilidad sa petsa pormula, tan-awa Pagpalambo Multilanguage-nakahimo Aplikasyon.

Panig-ingnan 2

nga panig-ingnan nagpakita sa unsa nga paagi sa paggamit sa CALCDATE function.
Kini nga code panig-ingnan nagkinahanglan nga paghimo kaninyo sa mosunod nga mabag teksto sa tamboanan P / AL Globals.
Text kanunay
ENU bili
Text000
‘Ang paghisgot petsa mao:% 1 \’
Text001
‘Ang ekspresyon:% 2 mobalik% 3 \’
Text002
‘Ang ekspresyon:% 4 mobalik% 5 \’
Text003
‘Ang ekspresyon:% 6 mobalik% 7’
Kopyaha Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Current quarter + 1 bulan – 10 ka adlaw
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ang katapusan nga adlaw sa semana No. 2, (niadtong Martes)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Current bulan + 30 ka adlaw
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MENSAHE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Ang bintana nga mensahe nagapakita sa mosunod nga teksto:
Ang paghisgot petsa mao ang: 05/21/96
Ang ekspresyon: CQ + 1M-10D mobalik 07/20/96
Ang ekspresyon: -WD2 mobalik 05/14/96
Ang ekspresyon: CM + 30D mobalik 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Mphamvu NAV pofika – Kodi: Pezani Yambani Date ndi End Date a Mwezi Previous

Local / Global zosintha:

Dzina DataType Subtype Utali
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = tsiku la mwezi watha Kuyambira.
EndDate = tsiku Lomaliza mwezi watha.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- masentimita-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE (masentimita, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Kuchokera Microsoft Mphamvu NAV pofika 2009 R2 Help.
Linaŵerengera tsiku latsopano pogwiritsa ntchito tsiku akuti ndi tsiku Buku.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
magawo
DateExpression
Type: Text, Code, kapena DateFormula
Tsiku akuti angakhale utali uliwonse. Chingwe kutanthauziridwa kuchokera kumanzere kupita kumanja ndi subexpression imodziimodzi. Malamulo awa akufotokoza malembedwe chomveka tsiku mawu;
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Lowani>] <Yaitali>
· <Lowani> = + | –
· <Yaitali> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Manambala oyambirira> <Unit>
· <Number> = Zabwino inteja
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = tsiku, WD = m’kati mwa mlungu, W = sabata, M = mwezi, Q = kotala, Y = chaka)
· <Manambala oyambirira> = C (C = panopa)
malamulo kupanga izi zikusonyeza kuti tsiku mawu zigwirizana zero, mmodzi, awiri kapena atatu subexpressions. Aliyense subexpression limapangidwa chizindikiro optional ndi mawu. Zotsatirazi ndi zina mwa zitsanzo mmene mawu;
· 30D (masiku 30; limafanana <Number> <Unit>)
· WD2 (m’kati mwa mlungu number 2; limafanana <Unit> <Number>)
· CW (sabata panopa; limafanana <manambala oyambirira> <Unit>)
Kalendala mkati mwa C / mbali akuyamba pa Monday ndi chikutha Sunday. Izi zikutanthauza kuti Monday ndi m’kati mwa mlungu 1 and Sunday ndi m’kati mwa mlungu 7.
A zolakwa m’kupita nthawi kumachitika ngati malembedwe a DateExpression sizolondola.
Date
Type: Date
Ntchito chizindikiro optional kufotokoza tsiku Buku. The kusakhulupirika ndi dongosolo tsiku.
Ngati inu sanatchule mtengo uwu optional dongosolo tsiku ntchito.

Ubwino katundu / Bwererani Wapatali
Type: Date
Tsiku limene yopangidwa kuchokera tsiku kutchulidwa ndi tsiku mawu.

ndemanga
DateExpression kungakhale munda kapena variable a mtundu Text kapena Code, ndipo zingakhale munda kapena variable a mtundu DATEFORMULA. Athandize ntchito DateFormula munda kapena variable ndi kuti tsiku chilinganizo limakhala chinenero palokha.
wosuta angalowe mitunduyi mu chinenero panopa anasankha. chilinganizo amasungidwa mtundu generic m’munda kapena variable. Pamene njira ayenera kuwonetseredwa, chingwe enieni amene anasonyeza ndi kutembenukira ku chinenero panopa anasankha.
Mwachitsanzo, ngati wosuta ndi chinenero anayamba NYA (English) akulowa tsiku chilinganizo “”1W + 1d”” kwa sabata imodzi ndipo tsiku lina, ndiye wosuta ndi chinenero anayamba FRA (French) amaona “”1s + 1J,”” ndipo wosuta ndi chinenero anayamba ESP (Spanish) amaona “”1s + 1d””.
Ngati tsiku njira walowa ndi <> delimiters ozungulira izo, ndiye tsiku chilinganizo awasungira mu generic, nonlanguage amadalira mtundu. Izi zimathandiza kukhala tsiku mitunduyi kuti si amadalira chinenero panopa anasankha.
Kuti mudziwe zambiri za kuwerengetsa nthawi ya pakati DateTimes awiri, onani Nthawi Data Type.

Mwachitsanzo 1

Izi chitsanzo malamulo likusonyeza mmene ntchito malamulo kupanga amene kale anafotokoza.
buku Code
<CQ + 1m-10D>
Izi kutanthauziridwa monga izi: panopa kotala + 1 month – masiku 10.
DateExpression The wapangidwa ndi zotsatirazi:
<Manambala oyambirira> <Unit> <Lowani> <Number> <Unit> <Lowani> <Number> <Unit>
Zindikirani
The m’mabokosi ngodya (<>) mwachindunji mawu si anawamasulira, kaya chinenero ntchito. Kuti mudziwe zambiri za mphamvu zinenero zosiyanasiyana ndi tsiku mitunduyi, onani Kukulitsa Mapulogalamu Multilangua–chinathandiza.

Mwachitsanzo 2

Chitsanzo chimenechi chikusonyeza mmene ntchito CALCDATE ntchito.
Izi chitsanzo malamulo amafuna kuti munakonza zotsatirazi zokhazikika lemba mu C / AL Globals zenera.
Text zonse
mtengo ENU
Text000
‘Tsikuli Buku ndi:% 1 \’
Text001
‘The akuti:% 2 akadzabweranso% 3 \’
Text002
‘The akuti:% 4 akadzabweranso% 5 \’
Text003
‘The akuti:% 6 akadzabweranso% 7’
buku Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Kotala Current + 1 month – masiku 10
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The otsiriza m’kati mwa mlungu no.2, (otsiriza Lachiwiri)
Expr3: = ‘<masentimita + 30D>’; // Mwezi Current + 30 masiku
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
UTHENGA (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Uthenga window amasonyeza lemba zotsatirazi:
tsiku kutchulidwa ndi: 05/21/96
Mawu akuti: CQ + 1m-10D akubwerera 07/20/96
Mawu akuti: -WD2 akubwerera 05/14/96
Mawu akuti: masentimita + 30D akubwerera 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
的Microsoft Dynamics NAV – 如何:查找开始前一个月日期和结束日期

局部/全局变量:

名数据类型子类型长度
起始日期日期
结束日期日期

起始日期=开始上个月的日期。
结束日期=最后一天上个月。
开始日期:= CALCDATE(“< – CM-1M>’); //起始日期= 01/08/2012
结束日期:= CALCDATE(“CM”,起始日期); //结束日期31/08/2012 =。
CALCDATE

从Microsoft Dynamics NAV 2009 R2帮助。
计算,是基于一个日期表达和基准日期的新日期。
NewDate:= CALCDATE(DateExpression [,日期])
参数
DateExpression
类型:文本,代码或DateFormula
日期表达式可以是任意长度。从左至右以一次一个子表达式的字符串被解释。下列规则描述日期表达式的有效语法:
·DateExpression = [<子表达式>] [<子表达式>] [<子表达式>]
·<子表达式> = [<标志>] <项>
·<注册> = + | –
·<项> = <编号> <单位> | <单位> <编号> | <前缀> <单位>
·<编号> =正整数
·<单位> = D | WD | W | M | Q | Y(D =日,WD =工作日,W =周,M =月,Q =季度,Y =年)
·<前缀> = C(C =电流)
这些生产规则显示,日期表达式由零,一,二或三个子表达式。每个子表达式包含一个可选的符号和术语。以下是术语的一些典型例子:
·30D(30天;对应于<编号> <单位>)
·WD2(平日2号;对应于<单位> <编号>)
·CW(本周;对应于<前缀> <单位>)
C /侧内部日历从星期一开始,星期日结束。这意味着,周一是工作日1和周日为工作日7。
如果DateExpression的语法不正确,会发生运行时错误。
日期
类型:日期
使用此可选参数来定义一个基准日期。默认值是当前系统日期。
如果省略此可选值用于当前系统日期。

属性值/返回值
类型:日期
是从基准日期和日期表达式计算的日期。

备注
DateExpression可以是一个字段或类型文本或代码的变量,它可以是类型DATEFORMULA的场或变量。使用DateFormula字段或变量的好处是,日式变成语言无关。
用户可以在当前选择的语言输入的公式。式被存储在字段或变量的一般格式。当公式需要显示,所显示的实际的字符串被转换为当前选择的语言。
例如,如果与语言设置为ENG(英语)用户输入的时间公式“1W + 1D”为一个星期的一天,然后用设定为FRA(法国)的语言用户看到“1S + 1J,”和设置为ESP(西班牙语)的语言用户看到“1 + 1D”。
如果日期式输入与<>定界符周围,然后将日期式被存储在一个通用的,nonlanguage依赖性格式。这使得能够开发日期公式不依赖于当前所选的语言。
有关计算两个日期时间之间的时间的详细信息,请参阅时间数据类型。

例1

此代码示例说明如何使用先前描述的产生式规则。
复制代码
<CQ + 1M-10D>
这应被理解为以下内容:当前季度+ 1个月 – 10天。
该DateExpression组成如下:
<前缀> <单位> <登录> <编号> <单位> <登录> <编号> <单位>
注意
尖括号(<>)指定该表达式没有翻译,不管应用程序语言。有关使用日期公式多语言功能的详细信息,请参阅开发多语言 – 启用应用程序。

例2

这个例子展示了如何使用CALCDATE功能。
此代码示例要求您创建的C / AL全局窗口下面的文本常量。
文本常量
ENU值
Text000
“基准日期为:%1 \’
Text001
“表达式:%2返回%3 \’
Text002
“表达式:%4%回报率5 \’
Text003
“表达式:%6%回报率7′
复制代码
表达式1:='<CQ + 1M-10D>’; //当前季度+ 1个月 – 1天
EXPR2:='<-WD2>’; //最后一个工作日2号(上周二)
表达式3:='<CM + 30D>’; //当月起30天
RefDate:= 052196D;
日期1:= CALCDATE(表达式1,RefDate);
日期2:= CALCDATE(表达式2,RefDate);
DATE3:= CALCDATE(表达式3,RefDate);
MESSAGE(Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate,表达式1,日期1,表达式2,日期2,表达式3,DATE3);
消息窗口显示以下文字:
基准日期为:96年5月21日
表达式:CQ + 1M-10D返回96年7月20日
表达式:-WD2返回96年5月14日
表达式:CM + 30D返回96年6月30日

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
的Microsoft Dynamics NAV – 如何:查找開始前一個月日期和結束日期

局部/全局變量:

名數據類型子類型長度
起始日期日期
結束日期日期

起始日期=開始上個月的日期。
結束日期=最後一天上個月。
開始日期:= CALCDATE(“< – CM-1M>’); //起始日期= 01/08/2012
結束日期:= CALCDATE(“CM”,起始日期); //結束日期31/08/2012 =。
CALCDATE

從Microsoft Dynamics NAV 2009 R2幫助。
計算,是基於一個日期表達和基準日期的新日期。
NewDate:= CALCDATE(DateExpression [,日期])
參數
DateExpression
類型:文本,代碼或DateFormula
日期表達式可以是任意長度。從左至右以一次一個子表達式的字符串被解釋。下列規則描述日期表達式的有效語法:
·DateExpression = [<子表達式>] [<子表達式>] [<子表達式>]
·<子表達式> = [<標誌>] <項>
·<註冊> = + | –
·<項> = <編號> <單位> | <單位> <編號> | <前綴> <單位>
·<編號> =正整數
·<單位> = D | WD | W | M | Q | Y(D =日,WD =工作日,W =週,M =月,Q =季度,Y =年)
·<前綴> = C(C =電流)
這些生產規則顯示,日期表達式由零,一,二或三個子表達式。每個子表達式包含一個可選的符號和術語。以下是術語的一些典型例子:
·30D(30天;對應於<編號> <單位>)
·WD2(平日2號;對應於<單位> <編號>)
·CW(本週;對應於<前綴> <單位>)
C /側內部日曆從星期一開始,星期日結束。這意味著,週一是工作日1和週日為工作日7。
如果DateExpression的語法不正確,會發生運行時錯誤。
日期
類型:日期
使用此可選參數來定義一個基準日期。默認值是當前系統日期。
如果省略此可選值用於當前系統日期。

屬性值/返回值
類型:日期
是從基準日期和日期表達式計算的日期。

備註
DateExpression可以是一個字段或類型文本或代碼的變量,它可以是類型DATEFORMULA的場或變量。使用DateFormula字段或變量的好處是,日式變成語言無關。
用戶可以在當前選擇的語言輸入的公式。式被存儲在字段或變量的一般格式。當公式需要顯示,所顯示的實際的字符串被轉換為當前選擇的語言。
例如,如果與語言設置為ENG(英語)用戶輸入的時間公式“1W + 1D”為一個星期的一天,然後用設定為FRA(法國)的語言用戶看到“1S + 1J,”和設置為ESP(西班牙語)的語言用戶看到“1 + 1D”。
如果日期式輸入與<>定界符周圍,然後將日期式被存儲在一個通用的,nonlanguage依賴性格式。這使得能夠開發日期公式不依賴於當前所選的語言。
有關計算兩個日期時間之間的時間的詳細信息,請參閱時間數據類型。

例1

此代碼示例說明如何使用先前描述的產生式規則。
複製代碼
<CQ + 1M-10D>
這應被理解為以下內容:當前季度+ 1個月 – 10天。
該DateExpression組成如下:
<前綴> <單位> <登錄> <編號> <單位> <登錄> <編號> <單位>
注意
尖括號(<>)指定該表達式沒有翻譯,不管應用程序語言。有關使用日期公式多語言功能的詳細信息,請參閱開發多語言 – 啟用應用程序。

例2

這個例子展示了如何使用CALCDATE功能。
此代碼示例要求您創建的C / AL全局窗口下面的文本常量。
文本常量
ENU值
Text000
“基準日期為:%1 \’
Text001
“表達式:%2返回%3 \’
Text002
“表達式:%4%回報率5 \’
Text003
“表達式:%6%回報率7′
複製代碼
表達式1:='<CQ + 1M-10D>’; //當前季度+ 1個月 – 1天
EXPR2:='<-WD2>’; //最後一個工作日2號(上週二)
表達式3:='<CM + 30D>’; //當月起30天
RefDate:= 052196D;
日期1:= CALCDATE(表達式1,RefDate);
日期2:= CALCDATE(表達式2,RefDate);
DATE3:= CALCDATE(表達式3,RefDate);
MESSAGE(Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate,表達式1,日期1,表達式2,日期2,表達式3,DATE3);
消息窗口顯示以下文字:
基準日期為:96年5月21日
表達式:CQ + 1M-10D返回96年7月20日
表達式:-WD2返回96年5月14日
表達式:CM + 30D返回96年6月30日

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dinamica Nav – How To: Find Start Date End e Data di Mesi Previous

Local / Variàbile Global:

Nome DataType Subtype Length
StartDate Data
EndDate Data

StartDate = data di mese noms de stellaluna.
EndDate = Nom ghjornu di mese noms.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Da liate à mette in dinamica Nav 2009 R2 Help.
Calculates una nova data chì si basa nantu à una spressione data è na data di riferenza.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Francia Data])
login
DateExpression
Type: Text, Code, o DateFormula
L’espressione data pò esse ogni lunghezza. A catena hè interpretati da manca à diritta cun unu subexpression à un certu tempu. Li siquenti regule discrìviri l ‘sintassa abbastanza in gamba di a data sprissioni:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Langzeit>
· <Sign> = + | –
· <Langzeit> = <Nombre> <Unit> | <Unit> <Nombre> | <Prifissu> <Unit>
· <Nombre> = cuefficenti queruli
· <Unit> = D | s | W | M | Q | Y (D = ghjornu, s = weekday, W = settimana, M = mese, Q = quartu, Y = annu)
· <Prifissu> = C (C = currenti)
Rigulamentu pruduzzione mostranu chì a data sprissioni cumposti di zeru, unu, dui, tri o quattru subexpressions. Ogni subexpression c’hè un segnu vuòti è nu tèrmini. Li siguenti sunnu un pocu di esempi tipica di termini:
· 30D (30 di ghjorni; currisponde à <Nombre> <Unit>)
· WD2 (nùmeru weekday 2; currisponde à <Unit> <Nombre>)
· CW (semaine currenti; currisponde à <prifissu> <Unit>)
U calendariu internu di C / staiu cumencia on Monday e finiscinu cu dumenica. Chistu significa ca u luni è weekday 1 è dumenica hè weekday 7.
A errore scappu-tempu si faci s’ellu u sintassa di DateExpression è sgarratu.
Date
Type: Data
Usu stu paràmitru li vuòti à definisce una data di riferenza. Lu difettu hè la data attuali sistema.
Sè vo lunged stu valuri di li vuòti veni usatu lu tirritòriu data sistema.

Value Property / Luna Roja Value
Type: Data
La data chì hè labburata da la data di rifirimentu e lu sprissioni data.

nostru situ
DateExpression pò esse un campu o variàbbili di tipu Testu o Corsu, è si pò esse un campu o variàbbili di tipu DATEFORMULA. A prò di usannu un campu DateFormula o duve hè chì la data fòrmula diventa lingua ndipinnenti.
U me passaritzu formuli in la lingua s’arricorda ritenuti. A fòrmula hè cullucatu in un schedariu genèricu in un campu o variàbbili. Quannu la fòrmula ci vole à esse visti, a catena prucedura chi hè mustratu sù cunvirtuti a la lingua s’arricorda ritenuti.
Per esempiu, in casu chì un utilizatore incù lingua s’appronta à ENG (English) ntrasi la data formula “”1w + 1D”” per una settimana, è un ghjornu, tandu un utilizatore cu la lingua si misi subbitu a FRA (francese) vedé “”1S + 1J,”” e un utilizatore cu la lingua si misi subbitu a ESP (Spanish) vedé “”1S + 1D””.
S’è una fòrmula data hè intrutu cù <> delimiters circustanti si, allura la data di sòlitu veni cullucatu in un schedariu genèricu, nonlanguage-dipinnenza. Stu parmetti à sviluppà una fòrmula data chì ùn sò dipindenti da la lingua s’arricorda ritenuti.
Pè sapenne di più circa à calculer la durata trà dui DateTimes, voir Duration Type Dati.

Frasi 1

Stu esempiu codice mostra cumu a usari li reuli pruduzzione chì eranu digià discritti.
Code Copy
<CQ + 1M-10D>
Chistu avissi a èssiri nterpritata comu lu siquenti: realità quartu + 1 mese – 10 ghjorni.
U DateExpression hè cumpostu di i seguenti:
<Prifissu> <Unit> <Sign> <Nombre> <Unit> <Sign> <Nombre> <Unit>
Ppi
U ancini, angle (<>) specificà chì a spressione ùn hè micca traduttu, a priscinniri di l ‘applicazzioni di lingua. Pè sapenne di più di sviluppu: multilingua cù pussibulità data, vede chì Travaux multilingua-permessu.

Frasi 2

Stu esempiu, mostra quantu à aduprà li funzioni CALCDATE.
Stu esempiu di u corsu hè ubligatoriu chì ti metti in lu siquenti constants testu in la finestra C / AL Globals.
custanti testu
valuri ENU
Text000
‘U data di riferenza hè:% 1 \’
Text001
‘A sprissioni:% 2 torna% 3 \’
Text002
‘A sprissioni:% 4 torna% 5 \’
Text003
‘A sprissioni:% 6 torna% 7’
Code Copy
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Quartu attuale + 1 mese – 10 ghjorni
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The noms de no.2 weekday, (noms de marti)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mese attuale + 30 ghjorni
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Missaghju (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
U finestra messagiu u screnu u testu di chistu:
La data di riferenza hè: 05/21/96
L’espressione: CQ + 1M-10D torna 07/20/96
L’espressione: -WD2 torna 05/14/96
L’espressione: CM + 30D torna 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako: pronaći datum početka i datum završetka prethodnog mjeseca

Lokalne / Globalne varijable:

Ime vrsta podataka podtip Trajanje
STARTDATE Datum
Datum završetka

STARTDATE = datum početka prošlog mjeseca.
ENDDATE = Zadnji dan prošlog mjeseca.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

Od Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomoć.
Izračunava novi datum koji se temelji na datum izražavanja i referentnog datuma.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [datum])
Parametri
DateExpression
Vrsta: Tekst, kod, ili DateFormula
Datum izraz može biti bilo koje duljine. Niz se tumači s lijeva na desno s jednim subexpression u isto vrijeme. Sljedeća pravila opisuju važeće sintaksu turnira izraza:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Prijava>] <Pojam>
· <Prijavite> = + | –
· <Pojam> = <broj> <Jedinica> | <Jedinica> <broj> | <Prefiks> <Jedinica>
· <Broj> = pozitivni cijeli broj
· <Jedinica> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dan, WD = radni dan, W = tjedan, M = mjesec, Q = tromjesečje, Y = godina)
· <Prefiks> = C (C = struja)
Ova proizvodnja pravila pokazuju da je datum izrazi sastoje od nula, jedan, dva ili tri subexpressions. Svaki subexpression obuhvaća dodatni znak i izraz. Slijede neke tipične primjere uvjeta:
· 30d (30 dana, odgovara <broj> <Jedinica>)
· WD2 (dan u tjednu broj 2, odgovara <jedinica> <broj>)
· CW (tekući tjedan, odgovara <Prefiks> <Jedinica>)
Unutarnji kalendar C / SIDE počinje u ponedjeljak, a završava u nedjelju. To znači da je ponedjeljak dan u tjednu 1 i nedjelja radni dan 7.
Drugi krug Vrijeme pogreška pojavljuje ako je sintaksa DateExpression je netočna.
Datum
Tip: Datum
Koristite ovaj dodatni parametar za određivanje referentne datum. Zadana vrijednost je tekući datum sustav.
Ako izostavite tu dodatnu vrijednost tekući datum sustav koristi.

Vrijednost imovine / Povratak Vrijednost
Tip: Datum
Datum koji se izračunava iz referentnog datuma i datuma izražavanja.

Opaske
DateExpression može biti polje ili varijable tipa Tekst ili zakonom, a to može biti polje ili varijable tipa DATEFORMULA. Prednost korištenja DateFormula polje ili varijabla je da je datum formula postaje jezik neovisan.
Korisnik može unijeti formula u trenutno odabranom jeziku. Formula je pohranjena u općem obliku u polju ili varijable. Kada je formula mora biti prikazani, stvarna niz koji je prikazan je pretvoren u trenutno odabranom jeziku.
Na primjer, ako korisnik s jezikom postavljenim na regije (engleski) ulazi datum formulu “”1W + 1D”” za jedan tjedan i jedan dan, onda se korisnik s jezikom postavljen na FRA (francuski) vidi “”1S + 1J”” i korisnik sa jezikom postavljen na ESP (španjolski) vidi “”1S + 1D””.
Ako je datum formula je ušao s <> razdvojnike ga okružuje, a zatim datum formula je pohranjena u generičkom, nonlanguage ovisan formatu. To omogućuje da se razvije datum formule koje nisu ovisne o trenutno odabranom jeziku.
Za više informacija o izračunavanju trajanja između dva DateTimes, vidi Trajanje tip podataka.

primjer 1

Ovaj kod primjer pokazuje kako koristiti pravila za proizvodnju koje su prethodno opisane.
Kopiraj kod
<CQ + 1M-10D>
To treba tumačiti na sljedeći način: tekućem tromjesečju + 1 mjesec – 10 dana.
DateExpression se sastoji od sljedećeg:
<Prefiks> <Jedinica> <Prijavite> <broj> <Jedinica> <Prijavite> <broj> <Jedinica>
Bilješka
U uglate zagrade (<>) odrediti da se izraz nije preveden, neovisno o primjeni jezika. Za više informacija o višejezični sposobnosti s rokom formula, vidi Razvoj višejezičnu-aplikacija.

primjer 2

Ovaj primjer pokazuje kako koristiti funkciju CALCDATE.
Ovaj kod je primjer zahtijeva da se stvoriti sljedeće tekstualnih konstanti u prozoru C / AL globals.
Tekst konstanta
ENU vrijednost
Text000
“”Referentni datum:% 1 \ ‘
Text001
“”Izraz:% 2% 3 se vraća \ ‘
Text002
“”Izraz:% 4% 5 vraća \ ‘
Text003
“”Izraz:% 6% vraća 7 ‘
Kopiraj kod
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trenutna četvrtina + 1 mjesec – 10 dana
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Posljednji dan u tjednu br.2, (prošli utorak)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Tekući mjesec + 30 dana
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
PORUKA (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, DATE3);
Poruka prikazuje sljedeći tekst:
Referentni datum: 05/21/96
Izraz: CQ + 1M-10D vraća 07/20/96
Izraz: -WD2 vraća 05/14/96
Izraz: CM + 30D vraća 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sådan: Find Start og slutdato for Forrige måned

Lokale / globale variable:

Navn DataType Undertype Længde
StartDate Dato
EndDate Dato

StartDate = startdato sidste måned.
EndDate = Sidste dag i sidste måned.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01-08-2012
EndDate: = CALCDATE ( »CM«, StartDate); // EndDate = 31-08-2012.
CALCDATE

Fra Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Hjælp.
Beregner en ny dato, der er baseret på en dato udtryk og en referencedato.
Ny dato: = CALCDATE (DateExpression [, Dato])
Parametre
DateExpression
Type: Tekst, Code, eller DateFormula
Datoen ekspression kan være enhver længde. Strengen fortolkes fra venstre til højre med én subexpression ad gangen. Følgende regler beskriver gyldige syntaks forældede udtryk:
· DateExpression = [<underudtryk>] [<underudtryk>] [<underudtryk>]
· <Underudtryk> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <nummer> <Enhed> | <Enhed> <Number> | <Prefix> <Enhed>
· <Nummer> = positivt heltal
· <Enhed> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dag, WD = ugedag, W = uge, M = måned, Q = kvartal, Y = år)
· <Præfiks> = C (C = strøm)
Disse produktionsregler viser, at dato udtryk består af nul, en, to eller tre deludtryk. Hver underudtryk omfatter et valgfrit tegn og et udtryk. Følgende er nogle typiske eksempler på termer:
· 30D (30 dage svarer til <Number> <Enhed>)
· WD2 (ugedag nummer 2; svarer til <Enhed> <Number>)
· CW (aktuelle uge, svarer til <Prefix> <Enhed>)
Den interne kalender over C / SIDE starter mandag og slutter på søndag. Det betyder, at mandag er ugedag 1 og søndag er ugedag 7.
En run-time fejl opstår, hvis syntaksen for DateExpression er forkert.
Dato
Type: Dato
Brug denne valgfri parameter til at definere en referencedato. Standarden er det nuværende system dato.
Hvis du udelader denne valgfrie værdi bruges det nuværende system dato.

Ejendom Værdi / Return Value
Type: Dato
Den dato, der er beregnet ud fra referencedatoen og datoen udtryk.

Bemærkninger
DateExpression kan være et felt eller variabel af typen tekst eller kode, og det kan være et felt eller variabel af typen DATEFORMULA. Fordelen ved at bruge en DateFormula felt eller variabel er, at datoen formel bliver sprog uafhængig.
Brugeren kan indtaste formler i den aktuelt valgte sprog. Formlen er lagret i et generisk format i et felt eller variabel. Når formlen skal vises, er den faktiske strengen, der vises konverteret til den aktuelt valgte sprog.
For eksempel, hvis en bruger med sproget indstillet til ENG (engelsk) kommer ind i dato formel “”1W + 1D”” i en uge og en dag, da en bruger med sproget indstillet til FRA (fransk) ser “”1S + 1J””, og en bruger med sproget indstillet til ESP (spansk) ser “”1S + 1D””.
Hvis en dato formel indtastes med <> afgrænsere omgiver det, så datoen formel er gemt i en generisk, nonlanguage-afhængige format. Dette gør det muligt at udvikle dato formler, som ikke er afhængige af det aktuelt valgte sprog.
For mere information om beregningen af varigheden mellem to DateTimes, se Duration datatype.

eksempel 1

Denne kode eksempel viser, hvordan man bruger de produktionsregler, der tidligere blev beskrevet.
Kopier koden
<CQ + 1M-10D>
Dette bør fortolkes som følgende: indeværende kvartal + 1 måned – 10 dage.
Den DateExpression består af følgende:
<Prefix> <Enhed> <Log> <nummer> <Enhed> <Log> <nummer> <Enhed>
Note
De vinkelparenteser (<>) angiver, at udtrykket ikke er oversat, uanset hvilket program sprog. For mere information om multilanguage kapaciteter med dato formler, se Udvikling Multilanguage-aktiverede programmer.

eksempel 2

Dette eksempel viser, hvordan du bruger CALCDATE funktionen.
Denne kode eksempel kræver, at du oprette følgende tekst konstanter i vinduet C / AL Globals.
Tekst konstant
ENU værdi
Text000
‘Referencedatoen er:% 1 \’
Text001
“”Udtrykket:% 2 returnerer% 3 \ ‘
Text002
“”Udtrykket:% 4 returnerer% 5 \ ‘
Text003
“”Udtrykket:% 6 returnerer% 7 ‘
Kopier koden
Udtr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuel kvartal + 1 måned – 10 dage
Udtr2: = ‘<-WD2>’; // Den sidste hverdag no.2, (sidste tirsdag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Aktuel måned + 30 dage
RefDate: = 052196D;
Dato1: = CALCDATE (Udtr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Udtr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MEDDELELSE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Udtr1, date1, Udtr2, date2, Expr3, DATE3);
besked Vinduet viser følgende tekst:
Referencedatoen er: 05/21/96
Udtrykket: CQ + 1M-10D returnerer 07/20/96
Udtrykket: -WD2 returnerer 05/14/96
Udtrykket: CM + 30D returnerer 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Vind Startdatum en einddatum van Vorige Maand

Lokaal / Global variabelen:

Naam Gegevenstype Subtype Lengte
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = Aanvangsdatum van vorige maand.
EndDate = Laatste dag van vorige maand.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
Einddatum: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Berekent een nieuwe datum dat is gebaseerd op een datum expressie en een peildatum.
Zij een nieuwe: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parameters
DateExpression
Type: Tekst, Code of DateFormula
De datum expressie kan elke lengte zijn. De string wordt geïnterpreteerd van links naar rechts met één subexpressie tegelijk. De volgende regels beschrijven de geldige syntaxis van datum uitdrukkingen:
· DateExpression = [<subexpressie>] [<subexpressie>] [<subexpressie>]
· <Subexpressie> = [<Aanmelden>] <Term>
· <Aanmelden> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Voorvoegsel> <Unit>
· <Number> = positief geheel getal
· <Eenheid> = D | WD | w | M | Q | Y (D = dag, WD = weekdag, W = week, M = maand, Q = kwartaal, Y = jaar)
· <Voorvoegsel> = C (C = stroom)
Deze productie regels tonen die datum uitingen bestaan uit nul, één, twee, of drie subuitdrukkingen. Elke sub-expressie bestaat uit een optioneel teken en een termijn. De volgende zijn enkele typische voorbeelden van termen:
· 30D (30 dagen, komt overeen met <Nummer> <Unit>)
· WD2 (weekdag nummer 2, komt overeen met <Unit> <Number>)
· CW (huidige week, komt overeen met <voorvoegsel> <Unit>)
De interne kalender van de C / SIDE begint op maandag en eindigt op zondag. Dit betekent dat maandag is weekdag 1 en zondag is weekdag 7.
Een run-time fout treedt op als de syntaxis van DateExpression is onjuist.
Datum
Type: Date
Met deze optionele parameter om een referentiedatum te bepalen. De standaard is het huidige systeem datum.
Als u deze optionele waarde laat de huidige datum wordt gebruikt.

Eigenschap Waarde / Return Value
Type: Date
De datum die wordt berekend op basis van de referentiedatum en de datum expressie.

Opmerkingen
DateExpression een veld of variabele van het type tekst of code, en het kan een veld of variabele van het type DATEFORMULA zijn. Het voordeel van het gebruik van een DateFormula veld of variabele is dat de datum formule wordt taalonafhankelijk.
De gebruiker kan formules in te voeren in de geselecteerde taal. De formule is opgeslagen in algemene vorm in een veld of variabele. Wanneer de formule moet worden weergegeven, wordt in de string die wordt weergegeven omgezet in de geselecteerde taal.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker met de taal ingesteld op ENG (Engels) de datum formule “”1W + 1D”” komt voor een week en één dag, dan een gebruiker met de ingesteld op FRA (Frans) taal ziet “”1S + 1J,”” en een gebruiker met de ingesteld op ESP (Spaanse) taal ziet “”1S + 1D””.
Indien geen datum formule <> scheidingstekens ingevoerd eromheen, dan de datum formule is opgeslagen in een generieke, nonlanguage afhankelijk format. Dit maakt het mogelijk om dateringsformules die niet afhankelijk zijn van de geselecteerde taal te ontwikkelen.
Voor meer informatie over het berekenen van de duur tussen twee tijd-tags, zie Duur Data Type.

voorbeeld 1

Deze code voorbeeld laat zien hoe de productie regels die eerder zijn beschreven, te gebruiken.
Kopieer code
<CQ + 1M-10D>
Dit moet worden geïnterpreteerd als de volgende: huidige kwartaal + 1 maand – 10 dagen.
De DateExpression bestaat uit de volgende:
<Voorvoegsel> <Unit> <Aanmelden> <Number> <Unit> <Aanmelden> <Number> <Unit>
Notitie
De punthaken (<>) op te geven dat de uitdrukking niet vertaald is, ongeacht de toepassing taal. Voor meer informatie over meertalige mogelijkheden met de datum formules, zie Ontwikkeling van meertalige-enabled applicaties.

voorbeeld 2

Dit voorbeeld laat zien hoe de CALCDATE functie te gebruiken.
Deze code voorbeeld vereist dat u de volgende tekst constanten in het venster C / AL Globals maken.
tekstconstante
ENU waarde
Text000
‘De peildatum is:% 1 \’
Text001
‘De uitdrukking:% 2% rendement 3 \’
Text002
‘De uitdrukking:% 4% rendement 5 \’
Text003
‘De uitdrukking:% 6% rendement 7’
Kopieer code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Huidige kwartaal + 1 maand – 10 dagen
Expr2: = ‘<-WD2>’; // De laatste weekdag no.2, (afgelopen dinsdag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Deze maand + 30 dagen
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (Uitdr1, RefDate);
Datum2: = CALCDATE (Uitdr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (expr3, RefDate);
BERICHT (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Uitdr1, Date1, Uitdr2, datum2, expr3, Date3);
De boodschap venster toont de volgende tekst:
De peildatum is: 05/21/96
De uitdrukking: CQ + 1M-10D terug 07/20/96
De uitdrukking: -WD2 terug 05/14/96
De uitdrukking: CM + 30D terug 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Jak Najít Datum zahájení a ukončení předchozího měsíce

Lokální / globální proměnné:

Name Datový typ Subtyp Délka
StartDate Datum
EndDate Datum

StartDate = Datum zahájení minulý měsíc.
EndDate = Poslední den minulého měsíce.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 2012-01-08
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Z Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 nápovědy.
Vypočítá nový termín, který je založen na datum projevu a referenčním datem.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parametry
DateExpression
Typ: Textová, Code, nebo DateFormula
Výraz Datum může mít libovolnou délku. Řetězec je interpretován zleva doprava s jednou podvýrazu najednou. Následující pravidla popisují platnou syntaxi datum výrazů:
· DateExpression = [<podvýraz>] [<podvýraz>] [<podvýraz>]
· <Podvýraz> = [<Přihlásit>] <term>
· <Přihlásit> = + | –
· <Term> = <počet> <Jednotka> | <Jednotka> <Number> | <Předpona> <jednotka>
· <Number> = pozitivní integer
· <Jednotka> = D | WD | W | M | Q | Y (D = den, WD = den v týdnu, W = týden, M = měsíc, Q = čtvrtletí, Y = rok)
· <Předpona> = C (C = proud)
Tato pravidla produkce ukazují, že datum výrazy sestávají z nula, jedna, dvě, nebo tři podvýrazy. Každý podvýraz zahrnuje doplňkový znak a termín. Níže jsou uvedeny některé typické příklady podmínek:
· 30D (30 dní, odpovídá <Number> <jednotka>)
· WD2 (den v týdnu číslo 2, odpovídá <jednotka> <Číslo>)
· CW (aktuální týden, odpovídá <předpona> <jednotka>)
Vnitřní kalendář C / SIDE začíná v pondělí a končí v neděli. To znamená, že pondělí je den v týdnu 1 a neděle je den v týdnu 7.
Chyba run-time dochází, pokud je syntaxe DateExpression je nesprávná.
Datum
Typ: Datum
Použijte tento volitelný parametr pro definování referenční datum. Výchozí je aktuální systémové datum.
Pokud vynecháte tuto volitelnou hodnotu aktuální datum systém je používán.

Vlastnost Hodnota / Return Value
Typ: Datum
Datum, kdy je počítán od referenčního data a výrazu data.

Poznámky
DateExpression může být pole nebo proměnná typu textu nebo kódu, a to může být pole nebo proměnná typu DATEFORMULA. Výhodou použití pole DateFormula nebo proměnnou je, že datum vzorec stává jazykově nezávislá.
Uživatel může zadat vzorce v aktuálně zvoleném jazyce. Vzorec je uložen v obecném formátu v pole nebo proměnné. Pokud je třeba vzorec, který se zobrazí, skutečné řetězec, který je zobrazen se převede na aktuálně zvoleném jazyce.
Například, pokud uživatel s jazykem nastaveným na tech (anglicky) vstupuje do data vzorec “”1 W + 1D”” po dobu jednoho týdne a jeden den, pak uživatel s jazykem nastaveným na FRA (francouzsky) vidí “”1S + 1J,”” a uživatel s jazykem nastaveným na ESP (španělsky) vidí “”1S + 1D””.
Pokud je datum vzorec zadat s <> oddělovače okolí, pak se datum vzorec je uložen v obecné formě, nonlanguage závislé. Díky tomu je možné vyvinout datum vzorce, které nejsou závislé na aktuálně zvoleném jazyce.
Pro více informací o výpočtu doby mezi dvěma datetimes, viz Doba trvání datový typ.

příklad 1

Tento příklad kódu ukazuje, jak použít pravidla produkce, které byly dříve popsány.
Copy Code
<CQ + 1M-10D>
To by mělo být interpretováno jako následující: aktuálního čtvrtletí + 1 měsíc – 10 dnů.
DateExpression se skládá z následujících:
<Předpona> <jednotka> <Přihlásit> <Number> <jednotka> <Přihlásit> <Number> <jednotka>
Poznámka
Lomené závorky (<>) upřesnit, že výraz není překládáno, bez ohledu na jazyk aplikace. Pro více informací o možnostech vícejazyčné s datem vzorců, viz Vývoj více jazyků aplikacích podporujících rozhraní.

příklad 2

Tento příklad ukazuje, jak použít funkci CALCDATE.
Tento příklad kódu vyžaduje vytvořit následující textové konstanty v okně C / AL Globals.
Text konstantní
hodnota ENU
Text000
“”Referenční datum je:% 1 \ ‘
Text001
“”Výraz:% 2 vrací% 3 \ ‘
Text002
“”Výraz: 4% vrátí% 5 \ ‘
Text003
“”Výraz:% 6% se vrací 7 ‘
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuální čtvrtina + 1 měsíc – 10 dní
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Poslední den v týdnu č.2, (minulé úterý)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Aktuální měsíc + 30 dní
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Datum2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, datum1, expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Okno zprávy zobrazí následující text:
Referenční datum je: 05/21/96
Výraz: CQ + 1M-10D vrátí 07/20/96
Výraz: -WD2 vrací 05/14/96
Výraz: CM + 30D vrací 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Find Start Date and End Date of Previous Month

Local/Global Variables:

Name DataType Subtype Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = Starting date of last month.
EndDate = Last day of last month.
StartDate := CALCDATE(‘<-CM-1M>’); //StartDate = 01/08/2012
EndDate := CALCDATE(‘CM’,StartDate); //EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

From Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Calculates a new date that is based on a date expression and a reference date.
NewDate := CALCDATE(DateExpression [, Date])
Parameters
DateExpression
Type: Text, Code, or DateFormula
The date expression can be any length. The string is interpreted from left to right with one subexpression at a time. The following rules describe the valid syntax of date expressions:
· DateExpression = [<SubExpression>][<SubExpression>][<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Number><Unit> | <Unit><Number> | <Prefix><Unit>
· <Number> = Positive integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D=day, WD=weekday, W=week, M=month, Q=quarter, Y=year)
· <Prefix> = C (C=current)
These production rules show that date expressions consist of zero, one, two, or three subexpressions. Each subexpression comprises an optional sign and a term. The following are some typical examples of terms:
· 30D (30 days; corresponds to <Number><Unit>)
· WD2 (weekday number 2; corresponds to <Unit><Number>)
· CW (current week; corresponds to <Prefix><Unit>)
The internal calendar of C/SIDE starts on Monday and ends on Sunday. This means that Monday is weekday 1 and Sunday is weekday 7.
A run-time error occurs if the syntax of DateExpression is incorrect.
Date
Type: Date
Use this optional parameter to define a reference date. The default is the current system date.
If you omit this optional value the current system date is used.

Property Value/Return Value
Type: Date
The date that is computed from the reference date and the date expression.

Remarks
DateExpression can be a field or variable of type Text or Code, and it can be a field or variable of type DATEFORMULA. The benefit of using a DateFormula field or variable is that the date formula becomes language independent.
The user can enter formulas in the currently selected language. The formula is stored in a generic format in a field or variable. When the formula needs to be displayed, the actual string that is displayed is converted to the currently selected language.
For example, if a user with language set to ENG (English) enters the date formula “”1W+1D”” for one week and one day, then a user with the language set to FRA (French) sees “”1S+1J,”” and a user with the language set to ESP (Spanish) sees “”1S+1D””.
If a date formula is entered with < > delimiters surrounding it, then the date formula is stored in a generic, nonlanguage-dependent format. This makes it possible to develop date formulas that are not dependent on the currently selected language.
For more information about calculating the duration between two DateTimes, see Duration Data Type.

Example 1

This code example shows how to use the production rules that were previously described.
Copy Code
<CQ+1M-10D>
This should be interpreted as the following: current quarter + 1 month – 10 days.
The DateExpression is composed of the following:
<Prefix><Unit><Sign><Number><Unit><Sign><Number><Unit>
Note
The angle brackets (< >) specify that the expression is not translated, regardless of the application language. For more information about multilanguage capabilities with date formulas, see Developing Multilanguage-Enabled Applications.

Example 2

This example shows how to use the CALCDATE function.
This code example requires that you create the following text constants in the C/AL Globals window.
Text constant
ENU value
Text000
‘The reference date is: %1 \’
Text001
‘The expression: %2 returns %3\’
Text002
‘The expression: %4 returns %5\’
Text003
‘The expression: %6 returns %7’
Copy Code
Expr1 := ‘<CQ+1M-10D>’; // Current quarter + 1 month – 10 days
Expr2 := ‘<-WD2>’; // The last weekday no.2, (last Tuesday)
Expr3 := ‘<CM+30D>’; // Current month + 30 days
RefDate := 052196D;
Date1 := CALCDATE(Expr1, RefDate);
Date2 := CALCDATE(Expr2, RefDate);
Date3 := CALCDATE(Expr3, RefDate);
MESSAGE(Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
The message window displays the following text:
The reference date is: 05/21/96
The expression: CQ+1M-10D returns 07/20/96
The expression: -WD2 returns 05/14/96
The expression: CM+30D returns 06/30/96


“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kiel Al: Trovi Start Dato kaj End Dato de Antaŭa Monato

Loka / Tutmondaj Variabloj:

Nomu Datumtipo Subtipo Longeco
StartDate Dato
EndDate Dato

StartDate = Komencante daton de lasta monato.
EndDate = Lasta tago de la pasinta monato.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

De Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Helpo.
Kalkulas nova dato kiu baziĝas daton esprimo kaj referenco dato.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, dato])
parametroj
DateExpression
Tipo: Teksto, Kodo, aŭ DateFormula
La dato esprimo povas esti ajna longo. La kordoj estas interpretita de maldekstre dekstren kun unu subesprimo samtempe. La jenaj reguloj priskribi la valida sintakso de dato esprimoj:
· DateExpression = [<subesprimo>] [<subesprimo>] [<subesprimo>]
· <Subesprimo> = [<Ensaluti>] <Termino>
· <Ensaluti> = + | –
· <Termino> = <Nombro> <Unueco> | <Unueco> <Nombro> | <Prefikso> <Unueco>
· <Nombro> = Pozitivaj entjero
· <Unueco> = D | WD | W | M | Q | Y (D = tago, WD = semajntago, W = semajno, M = monato, Q = kvarono, Y = jaro)
· <Prefikso> = C (C = nuna)
Tiuj produktado reguloj montras ke nun esprimoj konsistas de nulo, unu, du, aŭ tri subexpressions. Ĉiu subesprimo konsistas laŭvola signo kaj termino. La sekvaj estas iuj tipaj ekzemploj de terminoj:
· 30D (30 tagoj, korespondas al <Nombro> <Unueco>)
· WD2 (semajntago nombro 2; respondas al <Unueco> <Nombro>)
· CW (nuna semajno; respondas al <Prefikso> <Unueco>)
La interna kalendaro de C / SIDE komenciĝas lunde kaj finoj dimanĉe. Tio signifas ke lundo estas labortago 1 kaj dimanĉo estas labortago 7.
A rultempa eraro se la sintakso de DateExpression estas malĝusta.
Dato
Tipo: Dato
Uzu ĉi nedeviga parametro difini referenco dato. La defaŭlta estas la aktuala sistemo dato.
Se vi preterlasos ĉi laŭvola valoro la nuna sistemo daton estas uzata.

Proprieto Valoro / Reveno Valoro
Tipo: Dato
La dato kiu estas komputita de la referenco dato kaj la dato esprimo.

rimarkoj
DateExpression povas esti kampo aŭ variablo de tipo teksto aŭ Code, kaj ĝi povas esti kampo aŭ variablo de tipo DATEFORMULA. Profito de uzante DateFormula kampo aŭ variablo estas ke la daton formulo iĝas lingvo sendependa.
La uzanto povas eniri formuloj en la elektitan lingvon. La formulo estas stokita en genérico formato en kampo aŭ variablo. Kiam la formulo devas esti montrata, la fakta ŝnuro kiu montriĝas estas konvertita al la elektitan lingvon.
Ekzemple, se uzanto kun lingvo metita ENG (Angla) eniras la dato formulo “”1W + 1D”” por unu semajno kaj unu tago, tiam uzanto kun la lingvo metita FRA (franca) vidas “”1S + 1J,”” kaj uzanto kun la lingvo metita ESP (hispana) vidas “”1S + 1D””.
Se iun daton formulo estas enirita per <> limoj ĉirkaŭas ĝin, ĉar la dato formulo estas stokita en genérico, nonlanguage-dependa formato. Tiu ebligas disvolvi daton formuloj kiuj ne dependas de la elektitan lingvon.
Por pli informo pri kalkulanta la daŭro inter du DateTimes, vidu Daŭro Datumoj Tipo.

ekzemplo 1

Tiu kodo ekzemplo montras kiel uzi la produktado reguloj kiuj antaŭe priskribita.
Kopio Kodo
<CQ + 1M-10D>
Ĉi devus esti interpretita kiel la jenaj: nuna trimestro + 1 monato – 10 tagoj.
La DateExpression konsistas el la jenaj:
<Prefikso> <Unueco> <Ensaluti> <Nombro> <Unueco> <Ensaluti> <Nombro> <Unueco>
noto
La angulo krampoj (<>) specifi ke la esprimo ne estas tradukita, nekonsiderante la apliko lingvo. Por pli informo pri Multalingva kapablojn kun daton formuloj, vidu Developing Multalingva-Enabled Aplikoj.

ekzemplo 2

Tiu ekzemplo montras kiel uzi la CALCDATE funkcio.
Tiu kodo ekzemplo postulas ke vi kreu la sekvan tekston konstantoj en la C / AL mallokajn variablojn fenestro.
teksto konstanta
ENU valoro
Text000
La referenco dato estas:% 1 \ ‘
Text001
La esprimo:% 2 revenas% 3 \ ‘
Text002
La esprimo:% 4 revenas% 5 \ ‘
Text003
La esprimo:% 6 revenas% 7 ‘
Kopio Kodo
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Nuna trimestro + 1 monato – 10 tagoj
Expr2: = ‘<-WD2>’; // La lasta semajntago no.2, (lasta mardo)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Nuna monato + 30 tagoj
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESAĜO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
La mesaĝa fenestro vidigas la sekvan tekston:
La referenco dato: 05/21/96
La esprimo: CQ + 1M-10D revenas 07/20/96
La esprimo: -WD2 revenas 05/14/96
La esprimo: CM + 30D revenas 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kuidas Leia alguse ja lõpu kuupäev Eelmine kuu

Kohalik / Globaalsed muutujad:

Nimi DataType alamtüübis pikkus
Alguskuupäev kuupäev
Lõppkuupäev kuupäev

Alguskuupäev = alguskuupäev eelmisel kuul.
Lõppkuupäev = Viimane eelmisel kuul.
Alguskuupäev: = CALCDATE ( “”<- CM-1M>””); // Alguskuupäev = 01/08/2012
Lõppkuupäev: = CALCDATE ( “”CM”” Alguskuupäev); // Lõppkuupäev = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Abi.
Arvutab uue tähtaja, mis põhineb kuupäeval väljendus ja viitekuupäeva.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, kuupäev])
parameetrid
DateExpression
Tüüp: Tekst, kood või DateFormula
Kuupäeva ekspressiooni võib olla suvalise pikkusega. String tõlgendada vasakult paremale ühe subexpression korraga. Järgnevad reeglid kirjeldavad kehtib süntaks kuupäeva väljendeid:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Logi>] <term>
· <Logi> = + | –
· <Term> = <arv> <Unit> | <Unit> <number> | <Eesliide> <Unit>
· <Arv> = positiivne täisarv
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = päev, WD = argipäevased, W = nädal, M = kuu, Q = kvartalis, Y = aasta)
· <Eesliide> = C (= praegune)
Need tootmise eeskirjade näitavad, et alates väljendeid koosneb null, üks, kaks või kolm subexpressions. Iga subexpression hõlmab vabatahtlik märk ja termin. Järgnevalt on toodud mõned tüüpilised näited poolest:
· 30D (30 päeva; vastab <arv> <Unit>)
· WD2 (argipäevased number 2; vastab <Unit> <arv>)
· CW (jooksva nädala; vastab <Eesliide> <Unit>)
Sisemine kalender C / SIDE algab esmaspäeval ja lõpeb pühapäeval. See tähendab, et esmaspäev on argipäevased 1 ja pühapäeval on argipäevased 7.
Run-time error tekib, kui süntaks DateExpression on vale.
kuupäev
Tüüp: Kuupäev
Kasutage seda lisaparameetri määratleda viitega kuupäeva. Vaikimisi on praeguse süsteemi kuupäeva.
Kui jätate selle vabatahtlik väärtus praeguse süsteemi kasutatakse käesolevat kuupäeva.

Property Value / tagastusväärtuse
Tüüp: Kuupäev
Kuupäev, mis on arvutatud viide kuupäeva ja väljendus.

Märkused
DateExpression saab välja või muutuja Tekst või kood, ja see võib olla põllul või muutuja tüüpi DATEFORMULA. Kasu kasutades DateFormula valdkonnas või muutuja on see, et kuupäeva valem muutub keelest sõltumatu.
Kasutaja saab sisestada valemid valitud keeles. Valem on salvestatud geneeriline formaat valdkonnas või muutuv. Kui valemiga tarvis kuvada, tegelik string mis kuvatakse muundatakse praegu valitud keelde.
Näiteks, kui kasutaja, keel seatud ENG (inglise keeles) siseneb kuupäeva valem “”1W + 1D”” ühe nädala ja ühe päeva, siis kasutajale keele seatud FRA (Prantsuse) näeb “”1S + 1J,”” ja kasutaja keelega seatud ESP (Hispaania) näeb “”1S + 1D””.
Kui kuupäeva valem sisestatakse <> piirajaid seda ümbritsevad, siis kuupäeva valem on salvestatud üldnimetuseks, nonlanguage sõltuv formaadis. See teeb võimalikuks arendada kuupäeva valemeid, mis ei sõltu valitud keeles.
Lisateavet kestuse arvutamisel kahe DateTimes vt Kestus Data Type.

Näide 1

See kood näide näitab, kuidas kasutada tootmise eeskirju, mis olid eelnevalt kirjeldatud.
Kopeeri kood
<CQ + 1M-10D>
Seda tuleb tõlgendada järgmist: praegune kvartalis + 1 kuu – 10 päeva.
DateExpression koosneb järgmistest
<Eesliide> <Unit> <Logi> <number> <Unit> <Logi> <number> <Unit>
Märge
Nurksulud (<>) täpsustada, et väljend ei ole tõlgitud, sõltumata taotluse keeles. Lisateavet Multi võimeid kuupäeva valemid, vaata arendamine Multi-toega rakenduste.

Näide 2

See näide näitab, kuidas kasutada CALCDATE funktsiooni.
See kood näiteks eeldab, et saate luua järgmise teksti konstandid C / AL globaalsed aknas.
tekst pidev
ENU väärtus
Text000
“”Kontrollkuupäev on:% 1 \””
Text001
“”Väljend:% 2 tagastab% 3 \ ‘
Text002
“”Väljend:% 4 tagastab% 5 \””
Text003
“”Väljend:% 6 naaseb% 7″”
Kopeeri kood
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Praegune kvartalis + 1 kuu – 10 päeva
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Viimane argipäevased nr.2, (eelmisel teisipäeval)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Jooksev kuu + 30 päeva
RefDate: = 052196D;
Kuupäev1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
SÕNUM (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, DATE3);
Sõnum aknas kuvatakse järgmine tekst:
Viide kuupäev on: 05/21/96
Väljend: CQ + 1M-10D naaseb 07/20/96
Väljend: -WD2 naaseb 05/14/96
Väljend: CM + 30D naaseb 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dynamics nav – Paano Upang Hanapin ang Petsa ng Pagsisimula at Petsa ng Pagtatapos ng Nakaraang Buwan

Local / Global Variable:

Pangalanan Haba datatype Subtype
STARTDATE Date
ENDDATE Date

STARTDATE = Simula petsa ng nakaraang buwan.
ENDDATE = Huling araw ng nakaraang buwan.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 2012/01/08
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

Mula sa Microsoft dinamika nav 2009 R2 Help.
Kinakalkula ang isang bagong petsa na ay batay sa isang petsa expression at isang reference na petsa.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Mag-date])
parameter
DateExpression
Type: Text, Code, o DateFormula
Ang petsa expression ay maaaring maging anumang haba. string ay interpreted mula kaliwa papuntang kanan sa isa subexpression sa isang pagkakataon. Ang mga sumusunod na alituntunin ilarawan ang wastong syntax sa petsa expression:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Mag-sign>] <Term>
· <Mag-sign> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = Positive integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = araw, WD = weekday, W = linggo, M = buwan, Q = quarter, Y = year)
· <Prefix> = C (C = kasalukuyang)
Ang mga production patakaran ipakita na petsa expression binubuo ng zero, isa, dalawa, o tatlong subexpressions. Ang bawat subexpression comprises isang opsyonal sign at isang term. Ang mga sumusunod ay ilang mga karaniwang mga halimbawa ng salitang ito:
· 30D (30 araw; tumutugon sa <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday number 2; tumutugon sa <Unit> <Number>)
· CW (kasalukuyang linggo; tumutugon sa <Prefix> <Unit>)
Ang panloob na kalendaryo ng mga C / SIDE nagsisimula sa Lunes at nagtatapos sa Linggo. Ito ay nangangahulugan na Lunes ay weekday 1 at Linggo ay karaniwang araw 7.
A run-time error ay nangyayari kung ang syntax ng DateExpression ay hindi tama.
petsa
Type: Date
Gamitin ang opsyonal na parameter upang tukuyin ang isang reference na petsa. Ang default ay ang kasalukuyang petsa system.
Kung ligtaan mo ang opsyonal na halaga ng kasalukuyang petsa ng sistema ay ginagamit.

Property Halaga / Return Value
Type: Date
Ang petsang iyon ay nakalkula mula sa petsa reference at ang petsa expression.

remarks
DateExpression ay maaaring maging isang patlang o variable ng uri Text o Code, at maaari itong maging isang patlang o variable ng uri DATEFORMULA. Ang mga benepisyo ng paggamit ng isang DateFormula field o variable ay na ang mga petsa formula nagiging wika independent.
Ang user ay maaaring ipasok ang mga formula sa ang kasalukuyang napiling wika. Ang formula ay naka-imbak sa isang pangkaraniwang format sa isang patlang o variable. Kapag ang formula ay kailangang maipakita, ang aktwal na string na ipapakita ay convert sa ang kasalukuyang napiling wika.
Halimbawa, kung ang isang user na may wika nakatakda sa ENG (English) papasok sa petsa formula “”1W + 1D”” para sa isang linggo at isang araw, pagkatapos ng isang user na may ang wika nakatakda sa FRA (Pranses) nakikita “”1S + 1J,”” at isang user na may ang wika nakatakda sa ESP (Espanyol) nakikita “”1S + 1D””.
Kung ang isang petsa formula ay ipinasok sa <> delimiters sa paligid nito, at pagkatapos ay ang petsa formula ay naka-imbak sa isang generic, nonlanguage-umaasa format. Ginagawa nitong posible upang bumuo ng mga formula ng petsang iyon ay hindi nakasalalay sa ang kasalukuyang napiling wika.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkalkula ng tagal sa pagitan ng dalawang DateTimes, tingnan Duration Data Uri.

halimbawa 1

Ang code na ito halimbawa ay nagpapakita kung paano gamitin ang mga patakaran ng produksyon na dati inilarawan.
Kopyahin Code
<CQ + 1M-10D>
Ito ay dapat na interpreted bilang mga sumusunod: kasalukuyang quarter + 1 buwan – 10 araw.
DateExpression ay binubuo ng ang mga sumusunod na:
<Prefix> <Unit> <Mag-sign> <Number> <Unit> <Mag-sign> <Number> <Unit>
nota
Ang anggulo bracket (<>) tukuyin na ang expression ay hindi isinalin, anuman ang wika application. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa multilanguage kakayahan na may petsa formula, tingnan Pagbuo Multilanguage-Pinagana Applications.

halimbawa 2

Halimbawa na ito ay nagpapakita kung paano gamitin ang CALCDATE function.
Ang code na ito halimbawa ay nangangailangan na lumikha ka ng ang mga sumusunod na constants teksto sa window C / AL Globals.
text constant
Enu halaga
Text000
‘Ang reference petsa ay:% 1 \’
Text001
‘Ang expression:% 2 returns% 3 \’
Text002
‘Ang expression:% 4 returns% 5 \’
Text003
‘Ang expression:% 6 returns% 7’
Kopyahin Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Kasalukuyang quarter + 1 buwan – 10 araw
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ang huling araw ng linggo no.2, (noong Martes)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Kasalukuyang buwan + 30 araw
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Ang window ng mensahe ay ipinapakita ang mga sumusunod na text:
Ang reference petsa ay: 05/21/96
Ang expression: CQ + 1M-10D nagbabalik 07/20/96
Ang expression: -WD2 nagbabalik 05/14/96
Ang expression: CM + 30D nagbabalik 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Miten Etsi alkamis- ja päättymispäivä Edellinen kuukausi

Local / Global muuttujat:

Nimi tietotyyppi alatyyppi Pituus
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = alkamispäivä viime kuussa.
EndDate = viimeinen päivä viime kuussa.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M> “”); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ohje.
Laskee uuden päivämäärän, joka perustuu ajankohtana ilmaisun ja tiettynä päivänä.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parametrit
DateExpression
Tyyppi: Teksti, Code, tai DateFormula
Päivämäärän ilme voi olla mikä tahansa pituus. Merkkijono tulkitaan vasemmalta oikealle yhdellä lauseketta kerrallaan. Seuraavat säännöt kuvaavat pätevä syntaksi date ilmauksia:
· DateExpression = [<lauseketta>] [<lauseketta>] [<lauseketta>]
· <Lauseketta> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <numero> <yksikkö> | <Yksikkö> <numero> | <Etuliite> <yksikkö>
· <Numero> = Positiivinen kokonaisluku
· <Yksikkö> = D | WD | W | M | Q | Y (D = päivä, WD = viikonpäivä, W = viikko, M = kuukausi, Q = neljännes, Y = vuosi)
· <Etuliite> = C (C = nykyinen)
Nämä tuotantoa koskevat säännöt osoittavat, että päivämäärä ilmaukset koostuvat nolla, yksi, kaksi tai kolme lausekkeita. Jokainen lauseketta käsittää valinnaisen merkki ja termi. Seuraavassa on muutamia tyypillisiä esimerkkejä ehdot:
· 30D (30 päivää; vastaa <numero> <yksikkö>)
· WD2 (viikonpäivä numero 2, vastaa <Unit> <numero>)
· CW (nykyinen viikossa vastaa <etuliite> <yksikkö>)
Sisäinen kalenteri C / SIDE alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina. Tämä tarkoittaa, että Maanantai on arkipäivä 1 ja sunnuntaina on viikonpäivä 7.
Ajonaikaisen virhe ilmenee, jos syntaksi DateExpression on virheellinen.
Treffi
Tyyppi: Päivämäärä
Tämän valinnainen parametri määrittää tiettynä päivänä. Oletuksena on nykyinen järjestelmän päivämäärän.
Jos jättää tämän Valinnainen arvo nykyisen järjestelmän päivämäärä on käytössä.

Ominaisuus Arvo / Return Arvo
Tyyppi: Päivämäärä
Päivämäärä, joka lasketaan viitteen sekä päivä ilme.

Huomautukset
DateExpression voi olla kentän tai vaihteleva tyypin Teksti tai Code, ja se voi olla kentän tai vaihteleva tyypin DATEFORMULA. Hyöty käyttämällä DateFormula kenttä tai muuttuja on, että päivämäärä kaava tulee kieliriippumaton.
Käyttäjä voi syöttää kaavoja valitun kielen. Kaava on tallennettu yleisessä muodossa alalla tai vaihteleva. Kun kaava tarvetta näyttää, todellinen merkkijono joka näytetään muunnetaan valitun kielen.
Jos esimerkiksi käyttäjä, jolla on kielen asetettu ENG (Englanti) siirtyy päivämäärä kaava “”1 W + 1D”” yhden viikon ja yhden päivän, käyttäjän kielen kanssa asetettu FRA (Ranska) näkee “”1 S + 1J,”” ja käyttäjälle kielen asetettu ESP (Spanish) näkee “”1S + 1D””.
Jos päivämäärä kaava syöttää <> eroittimille ympärillä, niin päivämäärä kaava tallennetaan geneeristä, nonlanguage riippuva muoto. Tämä tekee mahdolliseksi kehittää mennessä kaavoja, jotka eivät ole riippuvaisia valitulla kielellä.
Lisätietoja kestoa laskettaessa kahden DateTimes, katso Kesto Data Type.

Esimerkki 1

Tämä koodi esimerkki osoittaa, miten käyttää tuotantosäännöissä joka kuvattiin aikaisemmin.
Kopioi koodi
<CQ + 1M-10D>
Tämä tulisi tulkita seuraavasti: nykyinen neljännes + 1 kuukausi – 10 päivää.
DateExpression koostuu seuraavista:
<Etuliite> <yksikkö> <Kirjoita> <numero> <yksikkö> <Kirjoita> <numero> <yksikkö>
Huomautus
Kulmasulkeet (<>) täsmennetään, että ilmaisu ei ole käännetty, riippumatta hakemuksen kielen. Lisätietoja multilanguage voimavarojen päivämäärä kaavoja, katso kehittäminen Multilanguage-sovelluksia.

Esimerkki 2

Tämä esimerkki osoittaa, miten käyttää CALCDATE toimintoa.
Tämä koodi esimerkki edellyttää, että luot seuraavan tekstin vakiot C / AL Globals ikkuna.
teksti vakio
ENU arvo
Text000
“”Viitepäivä on:% 1 \ ‘
Text001
“”Ilmaisu:% 2 palaa% 3 \ ‘
Text002
“”Ilmaisu:% 4 tuotto% 5 \ ‘
Text003
“”Ilmaisu:% 6 tuotto% 7 ‘
Kopioi koodi
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D> “”; // Nykyinen neljännes + 1 kuukausi – 10 päivä
Lauseke2: = ‘<-WD2>’; // Viimeinen viikonpäivä No.2, (viimeinen tiistai)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Nykyinen kk + 30 päivää
RefDate: = 052196D;
Päivämäärä1: = CALCDATE (Laus1, RefDate);
Päivämäärä2: = CALCDATE (Laus2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
VIESTI (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Laus1, DATE1, Laus2, DATE2, Expr3, Date3);
Viesti-ikkunassa näkyy seuraava teksti:
Viitepäivä on: 21.5.96
Ilmaisu: CQ + 1M-10D palauttaa 20.7.96
Ilmaisu: -WD2 palauttaa 14/05/96
Ilmaisu: CM + 30D palauttaa 30.6.96

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Comment: Trouver Date de début et de fin du mois précédent

/ variables globales locales:

Nom DataType Subtype Longueur
StartDate date de
EndDate date

StartDate = date du mois dernier à partir.
EndDate = Dernier jour du mois dernier.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( «CM», StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

De Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 aide.
Calcule une nouvelle date qui est basée sur une expression de date et une date de référence.
NewDate: = CALCDATE (expressiondate [Date])
Paramètres
expressiondate
Type: Texte, Code, ou DateFormula
L’expression de la date peut être de toute longueur. La chaîne est interprétée de gauche à droite avec un subexpression à la fois. Les règles suivantes décrivent la syntaxe correcte des expressions de date:
· Expressiondate = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Se connecter>] <Term>
· <Connectez-vous> = + | –
· <Term> = <Nombre> <Unité> | <Unité> <Number> | <Prefix> <Unité>
· <Number> = nombre entier positif
· <Unité> = D | WD | W | M | Q | Y (D = jour, WD = semaine, W = semaine, M = mois, Q = trimestre, Y = an)
· <Prefix> = C (C = courant)
Ces règles de production montrent que la date expressions se composent de zéro, un, deux, ou trois sous-expressions. Chaque sous-expression comprend un signe optionnel et une durée. Voici quelques exemples typiques de termes sont les suivantes:
· 30D (30 jours, correspond à <Number> <Unité>)
· WD2 (semaine numéro 2, correspond à <Unité> <Number>)
· CW (semaine en cours; correspond à <Prefix> <Unité>)
Le calendrier interne de C / SIDE commence le lundi et se termine le dimanche. Cela signifie que le lundi est jour de semaine 1 et le dimanche est jour de semaine 7.
Une erreur d’exécution se produit si la syntaxe de expressiondate est incorrecte.
date
Type: date
Utilisez ce paramètre optionnel pour définir une date de référence. La valeur par défaut est la date actuelle du système.
Si vous omettez cette valeur facultative la date actuelle du système est utilisé.

Propriété Valeur / Valeur de retour
Type: date
La date qui est calculée à partir de la date de référence et l’expression de la date.

Remarques
Expressiondate peut être un champ ou une variable de type Texte ou code, et il peut être un champ ou variable de type DATEFORMULA. L’avantage d’utiliser un champ DateFormula ou variable est que la formule de date devient indépendante de la langue.
L’utilisateur peut entrer des formules dans la langue sélectionnée. La formule est stockée dans un format générique dans un champ ou variable. Lorsque la formule doit être affichée, la chaîne réelle qui est affiché est converti en la langue actuellement sélectionnée.
Par exemple, si un utilisateur avec la langue définie sur ENG (anglais) entre dans la formule de date “”1W + 1D”” pendant une semaine et un jour, puis un utilisateur avec la langue définie pour FRA (français) voit “”1S + 1J,”” et un utilisateur avec la langue définie sur ESP (espagnol) voit “”1S + 1D””.
Si une formule de date est entrée avec <> délimiteurs qui l’entoure, la formule de date est stockée dans un format générique, nonlanguage dépendant. Ceci permet de développer la date des formules qui ne dépendent pas de la langue actuellement sélectionnée.
Pour plus d’informations sur le calcul de la durée entre deux DateTimes, voir Durée Type de données.

Exemple 1

Cet exemple de code montre comment utiliser les règles de production qui ont été décrites précédemment.
Copie de code
<CQ + 1M-10D>
Cela devrait être interprété comme suit: courant trimestre + 1 mois – 10 jours.
Le expressiondate est composé des éléments suivants:
<Prefix> <Unité> <Se connecter> <Number> <Unité> <Se connecter> <Number> <Unité>
Remarque
Les crochets (<>) précisent que l’expression ne se traduit pas, quelle que soit la langue de l’application. Pour plus d’informations sur les capacités multilingues avec la date des formules, voir Développement d’applications Multilingue-Enabled.

exemple 2

Cet exemple montre comment utiliser la fonction CALCDATE.
Cet exemple de code exige que vous créez les constantes de texte suivantes dans la fenêtre C / AL Globals.
constante de texte
valeur ENU
Text000
«La date de référence est:% 1 \ ‘
Text001
‘L’expression:% 2% 3 rendements \’
Text002
‘L’expression:% 4% 5 rendements \’
Text003
‘L’expression:% 6% 7 rendements’
Copie de code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trimestre actuel + 1 mois – 10 jours
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Le dernier jour de la semaine no.2, (mardi dernier)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mois courant + 30 jours
REFDATE: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, REFDATE);
Date2: = CALCDATE (Expr2, REFDATE);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, REFDATE);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
REFDATE, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, DATE3);
La fenêtre de message affiche le texte suivant:
La date de référence est: 21/05/96
L’expression: CQ + 1M-10D retourne 20/07/96
L’expression: -WD2 retourne 14/05/96
L’expression: CM + 30D retourne 30/06/96

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Fyn ek Begjin Datum en End Datum fan Foarige moanne

Lokale / Global Fariabelen:

Name datatype Undersoart Length
twa Date
EndDate Date

Twa = Starting datum fan de lêste moanne.
EndDate = Lêste dei fan de lêste moanne.
Twa: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Twa = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, twa); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Ut Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Berekkent in nije datum dat is basearre op in útdrukking en in referinsje datum.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parameters
DateExpression
Type: Tekst, Code, of DateFormula
De datum útdrukking kin wêze elke lingte. De string is ynterpretearre fan lofts nei rjochts mei ien subexpression op in tiid. De folgjende regels beskriuwe it jildich syntaksis fan datum uteringen:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Oantal> <Unit> | <Unit> <Oantal> | <Prefix> <Unit>
· <Oantal> = Posityf lizzende hiele getal
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dei, WD = dei, W = wike, M = moanne, Q = kwart, Y = jier)
· <Prefix> = C (C = current)
Dizze produksje regels litte sjen dat datum uteringen bestean fan nul, ien, twa, of trije subexpressions. Elk subexpression bestiet út in opsjoneel teken en in term. De folgjende binne inkele typyske foarbylden fan de terms:
· 30D (30 dagen; komt oerien mei <Oantal> <Unit>)
· WD2 (dei nûmer 2; komt oerien mei <Unit> <Oantal>)
· CW (hjoeddeistige wike; komt oerien mei <Prefix> <Unit>)
De ynterne kalinder fan C / SIDE begjint op moandei en einiget op snein. Dat betsjut dat moandei is dei 1 en snein is dei 7.
In run-time flater komt as de syntaksis fan DateExpression is ferkeard.
Datum
Type: Date
Brûk dizze opsjoneel parameter te bepalen in referinsje datum. De standert is de hjoeddeiske systeem datum.
As jo weilitte dizze opsjoneel wearde de hjoeddeistige systeem datum wurdt brûkt.

Property Value / Return Value
Type: Date
De datum dat is computed fan de referinsje datum en de datum útdrukking.

Remarks
DateExpression kin wêze in fjild of fariabele fan type tekst of Code, en it kin wêze in fjild of fariabele fan type DATEFORMULA. It foardiel fan it brûken fan in DateFormula fjild of fariabele is dat de datum formule wurdt taal ûnôfhinklik.
De brûker kin gean formules yn de selektearre taal. De formule wurdt opslein yn in generike opmaak yn in fjild of fariabele. Doe’t de formule moat it wurde werjûn, it werklike tekenrige dat wurdt toand wurdt omsetten nei de no selektearre taal.
Bygelyks, as in brûker mei taal ynsteld nei ENG (Ingelsk) komt de datum formule “”1W + 1D”” foar ien wike en ien dei, dan in brûker mei de taal ynsteld nei FRA (Frânsk) sjocht “”1S + 1J,”” en in brûker mei de taal ynsteld nei ESP (Spaansk) sjocht “”1S + 1D””.
As in datum formule wurdt ynfierd mei <> begrinzers omhinne is, dan de datum formule wurdt opslein yn in generike, nonlanguage-ôfhinklik format. Dit makket it mooglik om te ûntwikkeljen date formules dat binne net ôfhinklik fan de no selektearre taal.
Foar mear ynformaasje oer it berekkenjen fan de doer tusken twa DateTimes, sjoch Duration Data Type.

foarbyld 1

Dizze koade foarbyld lit sjen hoe’t it brûken fan de produksje regels dy’t earder beskreaun.
kopiearje Code
<CQ + 1M-10D>
Dat moat útlein as de neikommende: hjoeddeistige kwart + 1 moanne – 10 dagen.
De DateExpression is gearstald út it folgjende:
<Prefix> <Unit> <Sign> <Oantal> <Unit> <Sign> <Oantal> <Unit>
Noat
De hoeke heakjes (<>) oantsjutte dat de útdrukking is net oerset, los fan de applikaasje taal. Foar mear ynformaasje oer multilanguage mooglikheden mei datum formules, sjoch ûntwikkeljen Multilanguage-Ynskeakele Applications.

foarbyld 2

Dit foarbyld lit sjen hoe’t it brûken fan de CALCDATE funksje.
Dizze koade foarbyld fereasket dat jo meitsje de folgjende tekst konstanten yn de C / AL Globals finster.
tekst konstant
Enu wearde
Text000
‘De referinsje datum is:% 1 \’
Text001
‘De útdrukking:% 2 jout% 3 \’
Text002
‘De útdrukking:% 4 jout% 5 \’
Text003
‘De útdrukking:% 6 jout% 7’
kopiearje Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuele kwart + 1 moanne – 10 dagen
Expr2: = ‘<-WD2>’; // De lêste dei no.2, (lêste tiisdei)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Aktuele moanne + 30 dagen
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Datum2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Berjocht (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, datum1, Expr2, datum2, Expr3, Date3);
It berjocht finster toant de folgjende tekst:
De referinsje datum is: 05/21/96
De útdrukking: CQ + 1M-10D jout 07/20/96
De útdrukking: -WD2 jout 05/14/96
De útdrukking: CM + 30D jout 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Como: Buscar Data de inicio e de remate do mes anterior

Lugares / variables globais:

Nome Tipo de datos subtipo Lonxitude
StartDate Data
EndDate Data

StartDate = data do último mes de inicio.
EndDate = último día do mes pasado.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( «CM», StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Desde o Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Axuda.
Calcúlase unha nova data que se basea nunha expresión da data e unha data de referencia.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parámetros
DateExpression
Tipo: Texto, Código, ou DateFormula
A expresión de data pode ser de calquera lonxitude. A cadea é interpretada de esquerda a dereita, cunha sub-expresión de cada vez. As regras a seguir describen a sintaxe válida de expresións de data:
· DateExpression = [<subexpressão>] [<subexpressão>] [<subexpressão>]
· <Subexpressão> = [<Entrar>] <Termo>
· <Entrar> = + | –
· <Termo> = <número> <Unidade> | <Unidade> <Number> | <Prefixo> <Unidade>
· <Number> = enteiro positivo
· <Unidade> = D | WD | W | H | Q | Y (D = día, WD = día da semana, W = semana, M = mes, Q = trimestre, Y = ano)
· <Prefixo> = C (C = actual)
Estas normas de produción mostran que expresións de data consisten cero, un, dous, ou tres subexpressions. Cada sub-expresión comprende un sinal opcional e un termo. A continuación, son algúns exemplos típicos de termos:
· 30D (30 días; corresponde a <Number> <Unidade>)
· WD2 (número durante a semana 2; corresponde a <Unidade> <Number>)
· CW (semana actual; corresponde a <Prefixo> <Unidade>)
O calendario interno do C / SIDE comeza o luns e remata o domingo. Isto quere dicir que o luns é día da semana 1 e domingo é día de semana 7.
Un erro de tempo de execución ocorre se a sintaxe de DateExpression incorrecto.
data
Tipo: Data
Use este parámetro opcional para definir unha data de referencia. O estándar é a data actual do sistema.
Se omitir ese valor opcional a data do sistema actual é usado.

Valor da propiedade / valor de retorno
Tipo: Data
A data na que se calcula a partir da data de referencia ea expresión de data.

observacións
DateExpression pode ser un campo ou variable do tipo Texto ou Código, e pode ser un campo ou variable do tipo DATEFORMULA. O beneficio da utilización dun campo DateFormula ou variable é que a fórmula data tórnase independente da lingua.
O usuario pode introducir fórmulas no idioma seleccionado no momento. A fórmula é almacenada nun formato xenérico dun campo ou variable. Cando a fórmula que ser exhibida, a cadea real que aparece é convertido para o idioma seleccionado.
Por exemplo, se un usuario coa linguaxe definida para ENG (Inglés) entra na fórmula de data “”1W + 1D”” para unha semana e un día, a continuación, un usuario co idioma definido para FRA (Francés) ve “”1S + 1J,”” e un usuario co idioma definido como ESP (español) ve “”1S + 1D””.
Se unha fórmula de data insírese con <> delimitadores en torno a ela, entón a fórmula de data é almacenada nun formato xenérico, -dependente sen linguaxe. Isto fai que sexa posible desenvolver fórmulas de data que non dependen do idioma seleccionado.
Para obter máis información sobre como calcular a duración entre dúas DateTimes, consulte Duración Tipo de datos.

exemplo 1

Este exemplo de código amosa como usar as normas de produción que foron descritos anteriormente.
copiar
<CQ +1 M-10D>
Isto debe ser interpretado como segue: actual trimestre + 1 mes – 10 días.
O DateExpression consta polo seguinte:
<Prefixo> <Unidade> <login> <Number> <Unidade> <login> <Number> <Unidade>
Nota
Os corchetes angulares (<>) especifica que a expresión non é traducido, con independencia do idioma da aplicación. Para máis información sobre as capacidades en varios idiomas con fórmulas de data, consulte Desenvolvendo aplicacións Multilanguage-activado.

exemplo 2

Este exemplo mostra como usar a función CALCDATE.
Este exemplo de código require que cree as constantes de texto no diálogo de C / AP Globals.
constante de texto
valor enu
Text000
‘A data de referencia é:% 1 \’
Text001
‘A expresión:% 2 retorna% 3 \’
Text002
‘A expresión:% 4 volve% 5 \’
Text003
‘A expresión:% 6% retorno 7’
copiar
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trimestre actual + 1 mes – 10 días
Expr2: = ‘<-WD2>’; // O último día da semana No.2, (martes)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mes actual + 30 días
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (expr3, RefDate);
MENSAXE (Text000 Text001 + + + Text002 Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, expr3, DATE3);
A xanela de mensaxe mostrará o seguinte texto:
A data de referencia é: 05/21/96
A expresión: CQ + 1M-10D retorna 07/20/96
A expresión: -WD2 retorna 05/14/96
A expresión: CM + 30D retorna 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – როგორ: ს დაწყების თარიღი და ბოლოს თარიღი წინა თვე

ადგილობრივი / გლობალური ცვლადები:

სახელი თემები Subtype სიგრძე
StartDate თარიღი
EndDate თარიღი

StartDate = დასაწყისი თარიღი გასულ თვეში.
EndDate = ბოლო დღეს გასულ თვეში.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

საწყისი Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 დახმარება.
ითვლის ახალი თარიღის რომელიც ეფუძნება თარიღი გამოხატვისა და მინიშნება თარიღი.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [თარიღი])
პარამეტრები
DateExpression
ტიპი: ტექსტი, კოდი, ან DateFormula
თარიღი გამოხატვის შეიძლება იყოს ნებისმიერი სიგრძის. სიმებიანი გაგებული, მარცხნიდან მარჯვნივ ერთი subexpression დროს. შემდეგი წესები აღწერს მოქმედებს სინტაქსის თარიღი გამოთქმები:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<შესვლა>] <ვადა>
· <შესვლა> = + | –
· <ვადა> = <პუნქტების> <განყოფილება> | <განყოფილება> <პუნქტების> | <პრეფიქსი> <განყოფილება>
· <პუნქტების> = დადებითი მთელი რიცხვი
· <განყოფილება> = D | WD | W | M | Q | Y (D = დღეს, WD = კვირის დღეების, W = კვირას, M = თვეში, Q = კვარტალში, Y = წელი)
· <პრეფიქსი> = C (C = მიმდინარე)
ეს წარმოების წესების აჩვენებს, რომ თარიღი გამონათქვამები შედგება ნულოვანი, ერთი, ორი, ან სამი ქვეგამოსახულებები წარმოიშვას. თითოეული subexpression შედგება სურვილისამებრ ნიშანი და ვადით. შემდეგ არის რამდენიმე ტიპიური მაგალითები პირობები:
· 30D (30 დღე; შეესაბამება <პუნქტების> <განყოფილება>)
· WD2 (კვირის დღეების რაოდენობა 2; შეესაბამება <განყოფილება> <პუნქტების>)
· CW (მიმდინარე კვირაში შეესაბამება <პრეფიქსი> <განყოფილება>)
შიდა კალენდარი C / SIDE იწყება ორშაბათს და მთავრდება კვირას. ეს ნიშნავს, რომ ორშაბათს, სამუშაო 1 და კვირას არის სამუშაო 7.
Run-time შეცდომა, თუ სინტაქსის DateExpression არასწორია.
თარიღი
ტიპი: თარიღი
გამოიყენეთ ეს პარამეტრი განსაზღვროს მითითება თარიღი. თავდაპირველად, არსებული სისტემა თარიღი.
თუ გამომრჩეს ეს სურვილისამებრ ღირებულება არსებული სისტემა თარიღი გამოიყენება.

ქონების ღირებულება / დაბრუნება Value
ტიპი: თარიღი
თარიღი, რომელიც აითვლება საწყისი თარიღი და თარიღი გამოხატვის.

შენიშვნები
DateExpression შეიძლება იყოს სფეროში ან ცვლადი ტიპის ტექსტი ან კოდი, და ეს შეიძლება იყოს სფეროში ან ცვლადი ტიპის DATEFORMULA. სასარგებლოდ გამოყენებით DateFormula სფეროში ან ცვლადი, რომ თარიღი formula ხდება ენის დამოუკიდებელი.
მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს ფორმულები არჩეული ენის. ფორმულა ინახება generic ფორმატი სფეროში ან ცვლადი. როდესაც ფორმულა საჭიროებს დაზუსტებას მფლობელის ნაჩვენები, ფაქტობრივი string, რომ არის ნაჩვენები მოაქცია არჩეული ენის.
მაგალითად, თუ მომხმარებელი ენის კომპლექტი ENG (ინგლისური) შემოდის თარიღი ფორმულა “”1W + 1D”” ერთი კვირის განმავლობაში და ერთ დღეს, მაშინ მომხმარებელი ენის კომპლექტი FRA (ფრანგული) ხედავს “”1S + 1J””, და მომხმარებელი ენის კომპლექტი ESP (ესპანური) ხედავს “”1S + 1D””.
თუ თარიღი ფორმულა შევიდნენ <> delimiters ირგვლივ, მაშინ თარიღი ფორმულა ინახება generic, nonlanguage დამოკიდებული ფორმატში. ეს საშუალებას იძლევა, განავითაროს თარიღი ფორმულები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული არჩეული ენის.
დამატებითი ინფორმაცია საანგარიშო ხანგრძლივობა ორ DateTimes, ვხედავ ხანგრძლივობა მონაცემები ტიპის.

მაგალითი 1

ეს კოდი მაგალითი გვიჩვენებს, თუ როგორ გამოიყენოთ წარმოების წესების, რომლებიც ადრე აღწერილი.
ასლი კოდექსი
<CQ + 1M-10D>
ეს უნდა იყოს გაგებული, როგორც შემდეგი: მიმდინარე კვარტალში + 1 თვე – 10 დღის განმავლობაში.
DateExpression შედგება შემდეგი:
<პრეფიქსი> <განყოფილება> <შესვლა> <პუნქტების> <განყოფილება> <შესვლა> <პუნქტების> <განყოფილება>
შენიშვნა
კუთხე ფრჩხილებში (<>) დააკონკრეტა, რომ გამოხატვის არ ითარგმნება, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადის ენაზე. დამატებითი ინფორმაცია მრავალენოვანი შესაძლებლობების მქონე თარიღი ფორმულები, ვხედავ განვითარებადი Multilanguage ჩართულია პროგრამები.

მაგალითი 2

ეს მაგალითი გვიჩვენებს, თუ როგორ გამოიყენოთ CALCDATE ფუნქცია.
ეს კოდი მაგალითად მოითხოვს, რომ თქვენ შექმნათ შემდეგი ტექსტით მუდმივები C / AL Globals window.
ტექსტი მუდმივი
enu მნიშვნელობა
Text000
“”მითითება თარიღი:% 1 \ ‘
Text001
“”გამოხატვის:% 2 ბრუნდება% 3 \ ‘
Text002
“”გამოხატვის:% 4 ბრუნდება% 5 \ ‘
Text003
“”გამოხატვის:% 6 ბრუნდება% 7 ‘
ასლი კოდექსი
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // მიმდინარე კვარტალში + 1 თვე – 10 დღე
Expr2: = ‘<-WD2>’; // ბოლო სამუშაო # 2, (ბოლო სამშაბათი)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // აქტუალური თვის + 30 დღე
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
გაგზავნა ფანჯარა აჩვენებს შემდეგ ტექსტი:
მინიშნება თარიღი: 05/21/96
გამოთქმა: CQ + 1M-10D ბრუნდება 07/20/96
გამოთქმა: -WD2 ბრუნდება 05/14/96
გამოთქმა: CM + 30D ბრუნდება 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Gewusst wie: Startdatum und Enddatum Vorheriger Monat

Lokale / Globale Variablen:

Name Datentyp Subtype Länge
Startdatum Datum
EndDate Datum

Startdatum = Datum Beginn des letzten Monats.
EndDate = Letzter Tag des letzten Monats.
Startdatum: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Startdatum = 01.08.2012
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, Startdatum); // EndDate = 31.08.2012.
CALCDATE

Von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2-Hilfe.
Berechnet ein neues Datum, das auf einen Zeitpunkt, Ausdruck und einem Stichtag beruht.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Datum])
Parameter
DateExpression
Typ: Text, Code oder DateFormula
Das Datum Ausdruck kann beliebig lang sein. Die Zeichenfolge wird von einem Unterausdruck in einer Zeit von links nach rechts ausgelegt. Die folgenden Regeln beschreiben die gültige Syntax von Datumsausdrücke:
· DateExpression = [<Subexpression>] [<Subexpression>] [<Subexpression>]
· <Subexpression> = [<Zeichen>] <Begriff>
· <Zeichen> = + | –
· <Begriff> = <Nummer> <Einheit> | <Unit> <Nummer> | <Präfix> <Unit>
· <Nummer> = Positive ganze Zahl
· <Einheit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = Tag, WD = Wochentag, W = Woche, M = Monat, Q = Quartal, Y = Jahr)
· <Präfix> = C (C = Strom)
Diese Produktionsregeln zeigen, dass Datum Ausdrücke bestehen aus null, eins, zwei oder drei Teilausdrücke. Jede subexpression umfasst ein optionales Vorzeichen und einen Begriff. Im Folgenden sind einige typische Beispiele der Begriffe:
· 30D (30 Tage; entspricht <Nummer> <Einheit>)
· WD2 (Wochentag Nummer 2; entspricht <Einheit> <Nummer>)
· CW (aktuelle Woche, entspricht <Präfix> <Unit>)
Der interne Kalender von C / SIDE beginnt am Montag und endet am Sonntag. Das bedeutet, dass Montag ist Wochentag 1 und Sonntag ist Wochentag 7.
Ein Laufzeitfehler tritt auf, wenn die Syntax von DateExpression falsch ist.
Datum
Art: Datum
Mit diesem optionalen Parameter, um einen Referenzdatum zu definieren. Der Standardwert ist das aktuelle Systemdatum.
Wenn Sie diese optionalen Wert weglassen wird das aktuelle Systemdatum verwendet.

Eigenschaftswert / Rückgabewert
Art: Datum
Das Datum, das von dem Referenzdatum und dem Datum Ausdruck berechnet wird.

Bemerkungen
DateExpression kann ein Feld oder eine Variable vom Typ Text oder Code sein, und es kann ein Feld oder eine Variable vom Typ DATEFORMULA sein. Der Vorteil der Verwendung eines DateFormula Feld oder eine Variable ist, dass das Datum Formelsprache unabhängig wird.
Der Benutzer kann Formeln in der aktuell ausgewählten Sprache eingeben. Die Formel wird in einem generischen Format in einem Feld oder einer Variablen gespeichert. Wenn die Formel angezeigt werden müssen, ist die tatsächliche Zeichenfolge, die angezeigt wird, wird der aktuell ausgewählte Sprache umgewandelt.
Zum Beispiel, wenn ein Benutzer mit der Sprache auf ENG (Englisch) für eine Woche die Datumsformel “”1W + 1D”” betritt und ein Tag, dann ein Benutzer mit der Sprache auf FRA (Französisch) sieht “”1S + 1J,”” und ein Benutzer mit dem ESP (Spanisch) eingestellte Sprache sieht “”1S + 1D””.
Wenn ein Datum Formel mit <> delimiters umgebenden eingegeben wird, dann das Datum Formel in einem generischen, nonlanguage abhängigen Format gespeichert. Dies ermöglicht es, Datum Formeln zu entwickeln, die auf die aktuell ausgewählte Sprache nicht abhängig sind.
Für weitere Informationen über die Dauer zwischen zwei Datetime Berechnung siehe Dauer Datentyp.

Beispiel 1

Dieses Codebeispiel zeigt, wie die Produktionsregeln zu verwenden, die zuvor beschrieben wurden.
Code kopieren
<CQ + 1M-10D>
laufenden Quartal + 1 Monat – 10 Tage: Dies sollte wie folgt interpretiert werden.
Die DateExpression wird sich wie folgt zusammen:
<Präfix> <Unit> <Zeichen> <Nummer> <Unit> <Zeichen> <Nummer> <Unit>
Hinweis
Die spitzen Klammern (<>) angeben, dass der Ausdruck nicht übersetzt wird, unabhängig von der Anwendungssprache. Weitere Informationen über mehrsprachige Fähigkeiten mit Datum Formeln finden Mehrsprachig-fähige Anwendungen zu entwickeln.

Beispiel 2

Dieses Beispiel zeigt, wie die CALCDATE Funktion zu verwenden.
Dieses Codebeispiel setzt voraus, dass Sie die folgenden Textkonstanten in der C / AL Globals Fenster erstellen.
Textkonstante
ENU Wert
Text000
“”Das Referenzdatum ist:% 1 \ ‘
Text001
“”Der Ausdruck:% 2% Rendite 3 \ ‘
Text002
“”Der Ausdruck:% 4% Rendite 5 \ ‘
Text003
“”Der Ausdruck:% 6% Rendite 7 ‘
Code kopieren
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuelle Quartal + 1 Monat – 10 Tagen
Ausdr2: = ‘<-WD2>’; // Der letzte Wochentag No.2, (letzten Dienstag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Aktueller Monat + 30 Tage
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Ausdr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Ausdr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Ausdr2, Date2, expr3, date3);
Das Meldungsfenster zeigt den folgenden Text:
Das Referenzdatum ist: 05/21/96
Der Ausdruck: CQ + 1M-10D liefert 07/20/96
Der Ausdruck: -WD2 kehrt 05/14/96
Der Ausdruck: CM + 30D liefert 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Πώς να: Βρείτε Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης των Προηγούμενος Μήνας

Τοπικές / Παγκόσμια μεταβλητές:

Ονομάστε Τύπος δεδομένων Δευτερεύων Μήκος
Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία
Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία

Ημερομηνία έναρξης = ημερομηνία του περασμένου μήνα έναρξης.
Ημερομηνία λήξης = Τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα.
Ημερομηνία έναρξης: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’)? // Ημερομηνία έναρξης = 01/08/2012
Ημερομηνία λήξης: = CALCDATE ( «CM», Ημερομηνία έναρξης)? // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Από το Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Βοήθεια.
Υπολογίζει μια νέα ημερομηνία που θα βασίζεται σε μια ημερομηνία έκφρασης και μια ημερομηνία αναφοράς.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Ημερομηνία])
παράμετροι
DateExpression
Τύπος: Κείμενο, κώδικα, ή DateFormula
Η έκφραση ημερομηνία μπορεί να είναι οποιοδήποτε μήκος. Η συμβολοσειρά ερμηνεύεται από αριστερά προς τα δεξιά με ένα υποέκφραση σε έναν χρόνο. Οι παρακάτω κανόνες περιγράφουν την έγκυρη σύνταξη της ημερομηνίας εκφράσεις:
· DateExpression = [<Υποέκφραση>] [<Υποέκφραση>] [<υποέκφραση>]
· <Υποέκφραση> = [<Σύνδεση>] <term>
· <Σύνδεση> = + | –
· <Term> = <Αριθμός> <μονάδα> | <Μονάδα> <Αριθμός> | <Πρόθεμα> <μονάδα>
· <Αριθμός> = θετικός ακέραιος
· <Μονάδα> = D | WD | W | M | Q | Υ (D = ημέρα, WD = ημέρα της εβδομάδας, W = εβδομάδα, Μ = μήνας, Q = τρίμηνο, Υ = έτος)
· <Πρόθεμα> = C (C = ρεύμα)
Αυτοί οι κανόνες παραγωγής δείχνουν ότι η ημερομηνία εκφράσεις αποτελούνται από μηδέν, ένα, δύο, ή τρεις υποεκφράσεις. Κάθε υποέκφραση περιλαμβάνει ένα προαιρετικό πρόσημο και έναν όρο. Τα παρακάτω είναι μερικά τυπικά παραδείγματα των όρων:
· 30D (30 ημέρες? Αντιστοιχεί σε <Αριθμός> <Μονάδα>)
· WD2 (αριθμός καθημερινές 2? Αντιστοιχεί σε <μονάδα> <Αριθμός>)
· CW (τρέχουσα εβδομάδα? Αντιστοιχεί σε <Πρόθεμα> <Μονάδα>)
Η εσωτερική ημερολόγιο του C / SIDE ξεκινά τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι η Δευτέρα είναι ημέρα της εβδομάδας 1 και την Κυριακή είναι ημέρα της εβδομάδας 7.
Ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης προκύπτει, εάν η σύνταξη του DateExpression είναι εσφαλμένη.
Ημερομηνία
Τύπος: Ημερομηνία
Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να ορίσετε μια ημερομηνία αναφοράς. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.
Εάν παραλείψετε αυτήν την προαιρετική τιμή χρησιμοποιείται η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.

Αξία ακινήτου / Επιστροφή Αξία
Τύπος: Ημερομηνία
Η ημερομηνία που υπολογίζεται από την ημερομηνία αναφοράς και την έκφραση ημερομηνίας.

Παρατηρήσεις
DateExpression μπορεί να είναι ένα πεδίο ή μεταβλητή τύπου κειμένου ή κώδικα, και μπορεί να είναι ένα πεδίο ή μεταβλητή τύπου DATEFORMULA. Το όφελος από τη χρήση ενός πεδίου DateFormula ή μεταβλητή είναι ότι ο τύπος σήμερα γίνεται ανεξάρτητη γλώσσα.
Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει τύπους στην τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα. Η φόρμουλα αποθηκεύεται σε μια γενική μορφή σε ένα πεδίο ή μεταβλητή. Όταν ο τύπος θα πρέπει να εμφανίζεται η πραγματική σειρά που εμφανίζεται μετατρέπεται στην τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.
Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης με τη γλώσσα που να ENG (Αγγλικά) εισέρχεται στο τύπο ημερομηνία “”1W + 1D”” για μία εβδομάδα και μία ημέρα, τότε ο χρήστης με τη γλώσσα που να FRA (γαλλικά) βλέπει «1S + 1J,”” και ένας χρήστης με τη γλώσσα που να ESP (ισπανικά) βλέπει «1δ + 1D””.
Εάν ένας τύπος ημερομηνία εισάγεται με το <> διαχωριστικά γύρω από αυτό, τότε ο τύπος ημερομηνία αποθηκεύεται σε ένα γενικό, nonlanguage-εξαρτώμενη μορφή. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάπτυξη τύπους ημερομηνία που δεν εξαρτώνται από την τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της διάρκειας μεταξύ δύο DateTimes, δείτε Διάρκεια Τύπος δεδομένων.

Παράδειγμα 1

Αυτό το παράδειγμα κώδικα δείχνει πώς να χρησιμοποιήσει τους κανόνες παραγωγής που περιγράφηκαν προηγουμένως.
Κωδικός αντίγραφο
<CQ + 1M-10D>
Αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εξής: τρέχον τρίμηνο + 1 μήνας – 10 ημέρες.
Η DateExpression αποτελείται από τα ακόλουθα:
<Πρόθεμα> <μονάδα> <Σύνδεση> <Αριθμός> <μονάδα> <Σύνδεση> <Αριθμός> <μονάδα>
Σημείωση
Οι γωνιακές αγκύλες (<>) προσδιορίζει ότι η έκφραση δεν μεταφράζεται, ανεξάρτητα από τη γλώσσα της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πολυγλωσσική δυνατότητες με ημερομηνία τύπους, δείτε Ανάπτυξη Πολυγλωσσική-enabled εφαρμογές.

Παράδειγμα 2

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CALCDATE.
Αυτό το παράδειγμα κώδικα απαιτεί να δημιουργήσετε τις ακόλουθες σταθερές κείμενο στο παράθυρο C / AL Globals.
σταθερό κείμενο
αξία ENU
Text000
«Η ημερομηνία αναφοράς είναι η:% 1 \””
Text001
«Η έκφραση:% 2 επιστρέφει% 3 \ ‘
Text002
«Η έκφραση:% 4 επιστρέφει 5% \””
Text003
«Η έκφραση:% 6 επιστρέφει% 7 ‘
Κωδικός αντίγραφο
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’? // Τρέχον τρίμηνο + 1 μήνας – 10 ημέρες
Expr2: = ‘<-WD2>’? // Η τελευταία ημέρα της εβδομάδας no.2, (την περασμένη Τρίτη)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’? // Τρέχων μήνας + 30 ημέρες
RefDate: = 052196D?
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate)?
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate)?
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate)?
ΜΗΝΥΜΑ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, DATE3)?
Το παράθυρο μηνύματος εμφανίζει το ακόλουθο κείμενο:
Η ημερομηνία αναφοράς είναι η: 21/05/96
Η έκφραση: CQ + 1M-10D επιστρέφει 07/20/96
Η έκφραση: -WD2 επιστρέφει 05/14/96
Η έκφραση: CM + 30D επιστρέφει 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
માઈક્રોસોફ્ટ ડાયનામિક્સ એનએવી – કેવી રીતે કરવા માટે: શોધો શરૂઆત તારીખ અને અંતે અગાઉના મહિનાની તારીખ

સ્થાનિક / વૈશ્વિક ચલો:

નામ ડેટાપ્રકાર પેટાપ્રકાર લંબાઈ
StartDate તારીખ
ENDDATE તારીખ

StartDate = ગયા મહિને શરૂ તારીખ.
ENDDATE = છેલ્લા મહિનાનો છેલ્લો દિવસ.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- મુખ્યમંત્રી-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘મુખ્યમંત્રી’ StartDate); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

માઈક્રોસોફ્ટ ડાયનામિક્સ એનએવી 2009 R2 ને મદદ થી.
નવી તારીખ તારીખ અભિવ્યક્તિ અને એક સંદર્ભ તારીખ પર આધારિત છે ગણતરી.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [તારીખ])
માપદંડ
DateExpression
પ્રકાર: ટેક્સ્ટ, કોડ, અથવા DateFormula
તારીખ અભિવ્યક્તિ કોઈપણ લંબાઈ હોઈ શકે છે. એક સમયે એક subexpression સાથે ડાબેથી જમણે શબ્દમાળા અર્થઘટન કરવામા આવે છે. નીચેના નિયમો તારીખ અભિવ્યક્તિઓ માન્ય વાક્યરચના વર્ણવે છે:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<સાઇન ઇન કરો>] <ગાળાના>
· <સાઇન ઇન કરો> = + | –
· <ગાળાના> = <સંખ્યા> <એકમ> | <એકમ> <સંખ્યા> | <પૂર્વગ> <એકમ>
· <સંખ્યા> = હકારાત્મક પૂર્ણાંક
· <એકમ> = ડી | WD | W | એમ | ક્યૂ | વાય (ડી = દિવસ, WD = અઠવાડિયાનું, ડબલ્યુ = સપ્તાહ, એમ = મહિને Q = ત્રિમાસિક વાય = વર્ષ)
· <પૂર્વગ> = સી (C = વર્તમાન)
આ ઉત્પાદન નિયમો દર્શાવે છે કે તારીખ સમીકરણો શૂન્ય, એક, બે, અથવા ત્રણ subexpressions સમાવેશ થાય છે. દરેક subexpression વૈકલ્પિક સાઇન ઇન કરો અને એક શબ્દ સમાવેશ થાય છે. નીચેની શરતો કેટલાક લાક્ષણિક ઉદાહરણો છે:
· 30D (30 દિવસ; અનુલક્ષે <સંખ્યા> <એકમ>)
· WD2 (અઠવાડિયાનું નંબર 2; અનુલક્ષે <એકમ> <સંખ્યા>)
· સીડબ્લ્યુ (વર્તમાન સપ્તાહ; અનુલક્ષે <પૂર્વગ> <એકમ>)
સી / બાજુ આંતરિક કૅલેન્ડર સોમવારે શરૂ થાય છે અને રવિવારે અંત થાય છે. આનો અર્થ એ થાય કે સોમવાર અઠવાડિયાનું 1 અને રવિવાર અઠવાડિયાનો દિવસ 7 છે.
એક રન સમય ભૂલ થાય તો DateExpression વાક્યરચના ખોટો છે.
તારીખ
પ્રકાર: તારીખ
સંદર્ભ તારીખ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આ વૈકલ્પિક પરિમાણ વાપરો. મૂળભૂત વર્તમાન સિસ્ટમ તારીખ છે.
તમે આ વૈકલ્પિક કિંમત ભૂલી જવું જો વર્તમાન સિસ્ટમ તારીખ વપરાય છે.

સંપત્તિ ભાવ / વળતર કિંમત
પ્રકાર: તારીખ
તારીખ કે સંદર્ભ તારીખ અને તારીખ અભિવ્યક્તિ થી ગણતરી કરવામાં આવે છે.

રીમાર્કસ
DateExpression એક ક્ષેત્ર અથવા પ્રકાર ટેક્સ્ટ અથવા કોડ ચલ હોઈ શકે છે, અને તે એક ક્ષેત્ર અથવા પ્રકાર DATEFORMULA ચલ હોઈ શકે છે. એક DateFormula ક્ષેત્ર અથવા ચલ મદદથી લાભ તારીખ સૂત્ર સ્વતંત્ર ભાષા બને છે.
વપરાશકર્તા હાલમાં પસંદ કરેલ ભાષામાં સૂત્રો દાખલ કરી શકો છો. સૂત્ર એક ક્ષેત્ર અથવા ચલ એક સામાન્ય બંધારણમાં માં સંગ્રહિત થાય છે. ફોર્મ્યુલા પ્રદર્શિત કરવા માટે જરૂર છે, ત્યારે વાસ્તવિક શબ્દમાળા પ્રદર્શિત છે હાલમાં પસંદ કરેલ ભાષા માટે રૂપાંતરિત થાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ENG (ઇંગલિશ) માં સુયોજિત ભાષા સાથે વપરાશકર્તા એક સપ્તાહ અને એક દિવસ માટે તારીખ સૂત્ર “”1W + 1 ડી જોઈ શકાય”” પ્રવેશે તો, પછી FRA (ફ્રેન્ચ) માટે સુયોજિત ભાષા સાથે વપરાશકર્તા જુએ છે “”1 સે + 1J,”” અને ખાસ કરીને (સ્પેનિશ) માટે સુયોજિત ભાષા સાથે વપરાશકર્તા “”1 સે + 1 ડી જોઈ શકાય”” જુએ છે.
તારીખ સૂત્ર તેની આજુબાજુના <> વિભાજકો સાથે દાખલ થયેલ નહિં હોય, તો પછી તારીખ સૂત્ર સામાન્ય, nonlanguage આધારિત બંધારણમાં માં સંગ્રહિત થાય છે. આ શક્ય તારીખ સૂત્રો કે હાલમાં પસંદ કરેલ ભાષા પર આધારિત નથી વિકાસ માટે બનાવે છે.
બે DateTimes વચ્ચે સમયગાળો ગણતરી વિશે વધુ જાણકારી માટે, સમયગાળો ડેટા પ્રકાર જુઓ.

ઉદાહરણ 1

આ કોડ કેવી રીતે ઉદાહરણ ઉત્પાદન નિયમો છે કે જે અગાઉ વર્ણન કરવામાં આવ્યું વાપરવા માટે બતાવે છે.
કૉપિ કોડ
<CQ + 1M-10D>
– 10 દિવસ વર્તમાન ત્રિમાસિક + + 1 મહિનો: આ નીચેના તરીકે અર્થઘટન જોઈએ.
DateExpression નીચેના બનેલા છે:
<પૂર્વગ> <એકમ> <સાઇન ઇન કરો> <સંખ્યા> <એકમ> <સાઇન ઇન કરો> <સંખ્યા> <એકમ>
નૉૅધ
કોણ કૌંસ (<>), સ્પષ્ટ છે કે અભિવ્યક્તિ અનુવાદ છે અરજી ભાષા અનુલક્ષીને. તારીખ સૂત્રો સાથે આંતરભાષીય ક્ષમતાઓ વિશે વધુ માહિતી માટે, વિકસતી આંતરભાષીય સક્ષમ કાર્યક્રમો જુઓ.

ઉદાહરણ 2

આ ઉદાહરણ કેવી રીતે CALCDATE કાર્ય વાપરવા માટે બતાવે છે.
આ કોડ ઉદાહરણ જરૂરી છે કે તમે સી / અલ globals વિન્ડોમાં નીચેનું લખાણ સ્થિરાંકો બનાવો.
લખાણ સતત
ENU કિંમત
Text000
‘સંદર્ભ તારીખ છે:% 1’ \
Text001
‘અભિવ્યક્તિ:% 2 વળતર% 3 \’
Text002
‘અભિવ્યક્તિ:% 4 વળતર% 5 \’
Text003
‘અભિવ્યક્તિ:% 6 વળતર% 7’
કૉપિ કોડ
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // વર્તમાન ત્રિમાસિક + 1 મહિનો – 10 દિવસ
Expr2: = ‘<-WD2>’; // છેલ્લા અઠવાડિયાનું નં .2, (છેલ્લા મંગળવાર)
Expr3: = ‘<મુખ્યમંત્રી + 30D>’; // વર્તમાન મહિનો + 30 દિવસ
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
સંદેશ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
સંદેશ વિન્ડો નીચેનું લખાણ દર્શાવે છે:
સંદર્ભ તારીખ: 05/21/96
અભિવ્યક્તિ: CQ + 1M-10D આપે 07/20/96
અભિવ્યક્તિ: -WD2 આપે 05/14/96
અભિવ્યક્તિ: મુખ્યમંત્રી + 30D આપે 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dinamik navigation – Kijan Pou: Jwenn Kòmanse Dat ak Fen Dat pou Mwa Previous

Lokal / Varyab Global:

Non datatip subtip Length
StartDate Dat
EndDate Dat

StartDate = Koumanse dat nan mwa pase a.
EndDate = Dènye jou nan mwa pase a.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Soti nan Microsoft dinamik navigation 2009 R2 èd la.
Kalkile yon dat nouvo ki baze sou yon ekspresyon dat ak yon dat referans.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Dat])
paramèt
DateExpression
Jan de: Tèks, Kòd, oswa DateFormula
ekspresyon nan dat kapab gen nenpòt ki longè. se fisèl la entèprete de gòch a dwat ak yon sèl subexpression nan yon tan. Règ yo yo dekri sentaks la ki valab nan dat ekspresyon:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Siyen>] <Peryòd>
· <Siyen> = + | –
· <Peryòd> = <Nimewo> <Inite> | <Inite> <Nimewo> | <Prefiks> <Inite>
· <Nimewo> = pozitif nonb antye relatif
· <Inite> = D | WD | W | M | K | Y (D = jou, WD = lasemèn, W = semèn, M = mwa, Q = trimès, Y = ane)
· <Prefiks> = C (C = kounye a)
règ pwodiksyon sa yo montre ke dat ekspresyon konpoze de zewo, yonn, de, oswa twa subexpressions. Chak subexpression konprann yon siy si ou vle ak yon tèm. Sa ki anba la yo se kèk egzanp tipik nan tèm:
· 30D (30 jou; koresponn ak <Nimewo> <Inite>)
· WD2 (nimewo pandan lasemèn 2; koresponn ak <Inite> <Nimewo>)
· CW (semèn aktyèl; koresponn ak <Prefiks> <Inite>)
Kalandriye a entèn nan C / SIDE kòmanse nan Lendi epi li fini nan Dimanch. Sa vle di ke Lendi se pandan lasemèn 1 ak Dimanch se jou lasemenn 7.
Yon erè kouri-tan rive si sentaks la nan DateExpression se kòrèk.
Dat
Jan de: Dat
Sèvi ak sa a paramèt si ou vle yo defini yon dat referans. default la se dat nan sistèm aktyèl la.
Si ou retire okenn pati sa a valè si ou vle se dat la sistèm aktyèl itilize.

Pwopriyete Valè / Retounen Valè
Jan de: Dat
Dat la ki calculée soti nan dat ki referans ak ekspresyon ki dat.

remak
DateExpression kapab yon jaden oswa varyab nan kalite Tèks oswa Postal, epi li ka gen yon jaden oswa varyab nan kalite DATEFORMULA. Benefis la nan lè l sèvi avèk yon jaden DateFormula oswa varyab se ke fòmil la dat vin ak lang endepandan.
Itilizatè a ka antre nan fòmil nan lang la kounye a chwazi. se Fòmil la ki estoke nan yon fòma jenerik nan yon jaden oswa varyab. Lè fòmil la bezwen yo dwe parèt, se fisèl aktyèl la ki se parèt konvèti nan lang lan kounye a chwazi.
Pou egzanp, si yon itilizatè ak lang mete nan ENG (angle) antre nan fòmil la dat “”1W + 1 D”” pou yon semèn ak yon sèl jou, lè sa a yon itilizatè ak lang nan mete nan FRA (franse) wè “”1S + 1J,”” ak yon itilizatè ak lang nan mete nan Piseta (Panyòl) wè “”1S + 1 D””.
Si yo yon fòmil dat antre ak <> separateur ki antoure li, lè sa a se fòmil la dat estoke nan yon jenerik, fòma nonlanguage-depandan. Sa fè li posib yo devlope dat fòmil ki pa depann sou lang lan kounye a chwazi.
Pou plis enfòmasyon sou kalkile dire ki genyen ant de DateTimes, gade Duration Done Kalite.

Egzanp 1

Sa a egzanp Kòd montre kouman yo sèvi ak règ yo pwodiksyon ki te deja dekri yo.
Kòd Kopi
<CQ + 1M-10D>
Sa a ta dwe entèprete kòm yo: aktyèl sezon plis pase 1 mwa a – 10 jou.
se DateExpression nan ki konpoze de sa ki annapre yo:
<Prefiks> <Inite> <Siyen> <Nimewo> <Inite> <Siyen> <Nimewo> <Inite>
Remak
parantèz yo ang (<>) presize ke ekspresyon ki se pa sa tradui, kèlkeswa lang nan aplikasyon an. Pou plis enfòmasyon sou kapasite miltileng ak dat fòmil, gade Devlope Miltileng ki pèmèt aplikasyon.

Egzanp 2

Egzanp sa a montre kouman yo sèvi ak fonksyon an CALCDATE.
Sa a egzanp Kòd mande pou ke ou kreye konstan yo tèks yo nan fenèt la C / AL global.
Tèks konstan
an valè
Text000
‘Dat la referans se:% 1 \’
Text001
‘Ekspresyon an:% 2 retounen% 3 \’
Text002
‘Ekspresyon an:% 4 retounen% 5 \’
Text003
‘Ekspresyon an:% 6 retounen% 7’
Kòd Kopi
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Kouran sezon plis pase 1 mwa – 10 jou
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Dènye pandan lasemèn no.2 a, (dènye Madi)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mwa Kouran + 30 jou
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESAJ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Fenèt la mesaj montre tèks sa a:
Dat la referans se: 05/21/96
ekspresyon an: CQ + 1M-10D retounen 07/20/96
ekspresyon an: -WD2 retounen 05/14/96
ekspresyon an: CM + 30D retounen 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft ƙarfafa NAV – Yadda za a: Find Fara Kwanan kuma End Date of Previous Watan

Local / Global canji:

Name DataType Subtype Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = An fara kwanan watan.
EndDate = Last ranar a watan jiya.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’). // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Daga Microsoft ƙarfafa NAV 2009 R2 Taimako.
Calculates wani sabon rana cewa dogara ne a kan wani kwanan wata magana da wani tunani date.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
sigogi
DateExpression
Type: Text, Code, ko DateFormula
A kwanan wata magana na iya zama wani tsawon. The kirtani ne fassara daga hagu zuwa dama tare da daya subexpression a lokaci. Wadannan dokoki bayyana m ginin kalma da rana maganganu:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = kyau lamba
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = rana, WD = weekday, W = mako, M = watan, Q = kwata, Y = shekara)
· <Prefix> = C (C = yanzu)
Wadannan samar dokoki nuna cewa rana maganganu kunshi sifili, daya, biyu, uku, ko subexpressions. Kowane subexpression qunshi wani tilas ãyã, kuma a lokaci. Wadannan su ne wasu hankula misalai na sharuddan:
· 30D (30 days. Yayi dace da <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday number 2; yayi dace da <Unit> <Number>)
· CW (yanzu mako. Yayi dace da <prefix> <Unit>)
The ciki kalanda na C / Side a fara a ranar Litinin, kuma ya ƙare a ranar Lahadi. Wannan yana nufin cewa Litinin ne weekday 1 da kuma Lahadi ne weekday 7.
A gudu-lokaci kuskure ya auku idan ginin kalma da DateExpression ne ba daidai ba.
kwanan
Type: Date
Yi amfani da wannan tilas siga domin ayyana wani tunani date. A tsoho ne halin yanzu tsarin kwanan wata.
Idan ka ƙetare wannan tilas darajar halin yanzu tsarin da ake amfani da kwanan wata.

Property Value / Return Value
Type: Date
A kwanan wata da aka lissafta daga reference rana da rana magana.

jawabinsa
DateExpression iya zama a filin ko m na type Text ko Code, kuma shi zai iya zama a filin ko m na type DATEFORMULA. The amfani da yin amfani da wani DateFormula filin ko m shi ne cewa ranar dabara zama harshen m.
Mai amfani iya shigar da dabarbari a halin yanzu zabi harshe. The dabara da aka adana a cikin wani Generic format a saura, ko m. Lokacin da dabara bukatar da za a nuna, da ainihin kirtani da aka nuna da ake tuba zuwa ga halin yanzu zabi harshe.
Alal misali, idan wani mai amfani da harshen saita zuwa Eng (English) shiga rana dabara “”1W + 1D”” daya mako, wata rana, to, mai amfani da harshen saita zuwa FRA (French) gani “”1s + 1J,”” kuma wani mai amfani da harshen saita zuwa Esp (Spanish) gani “”1s + 1D””.
Idan rana dabara aka shiga da <> delimiters kewaye da shi, to, rana dabara da aka adana a cikin wani Generic, nonlanguage dogara format. Wannan ya sa ya yiwu a ci gaba kwanan dabarbari da suke ba dogara a kan halin yanzu zabi harshe.
Don ƙarin bayani game da Ana kirga da duration tsakanin biyu DateTimes, gani Duration Data Type.

Example 1

Wannan code misali ya nuna yadda za a yi amfani da samar da dokoki da aka a baya aka bayyana.
Copy Code
<CQ + 1m-10D>
Wannan ya kamata a fassara a matsayin masu biyowa: yanzu kwata + 1 watan – 10 days.
The DateExpression aka hada da wadannan:
<Prefix> <Unit> <Sign> <Number> <Unit> <Sign> <Number> <Unit>
Note
The kwana brackets (<>) saka da cewa magana ba fassara, ko da kuwa da aikace-aikace da harshen. Don ƙarin bayani game da multilanguage damar da rana dabarbari, gani Developing Multilanguage-kunna aikace-aikacen kwamfuta.

Example 2

Wannan misali ya nuna yadda za a yi amfani da CALCDATE aiki.
Wannan code misali na bukatar cewa ka ƙirƙiri da wadannan rubutu constants a C / AL Globals taga.
Text akai
ENU darajar
Text000
‘The reference rana ne:% 1 \’
Text001
‘The magana:% 2 dawo% 3 \’
Text002
‘The magana:% 4 dawo% 5 \’
Text003
‘The magana:% 6 dawo% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Current kwata + 1 watan – 10 days
Expr2: = ‘<-WD2>’; // A karshe weekday no.2, (karshe Talata)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Current watan + 30 days
RefDate: = 052196D.
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
SAKON (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Sakon taga nuna da wadannan rubutu:
The reference rana ne: 05/21/96
The magana: CQ + 1m-10D dawo 07/20/96
The magana: -WD2 dawo 05/14/96
The magana: CM + 30D dawo 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Find hoʻomaka Ka lā a me ka Hopena Ka lā o ka malama Previous

Local / Laulā aiaiiuo:

Name DataType Subtype Length
StartDate lā
EndDate lā

StartDate = Kaleohano la hope o ka malama.
EndDate = hope la o ka hope o ka malama.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- knm-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘knm’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Mai Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Ho omaulia i ke i hou la ka mea ma luna o ka lā i kona ‘a me ka maopopo lā.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Lā])
kiko’î
DateExpression
Type: Kikokikona, Code, a DateFormula
I ka lā ‘aoʻao o ke lilo kekahi lōʻihi. Ua hoohalike ana i ke kaula, mai waiho i ka akau me kekahi subexpression i ka manawa. Ka hahai rula wehewehe i ka henua pololei Ka Mooolelo o ka la, ka ‘aoʻao;
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Haʻalele>] <kau>
· <Haʻalele> = + | –
· <Manawa> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Pākuʻina kau> <Unit>
· <Number> = Noke integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = la, WD = weekday, W = pule, M = malama, Q = hapa, Y = makahiki)
· <Pākuʻina kau> = C (C = he)
Keia mau iecaianoaaiiuo lula hoike o ia la, ka ‘aoʻao he poeʻole, hookahi, elua, a ekolu subexpressions. Kela subexpression maupaʻa i koho hōʻailona, a me ka makahiki. Ka hahai ana i kekahi mau KOLOHE examples o ka hua’ōlelo.
· 30D (30 la, hoʻopili like i <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday helu 2, hoʻopili like i <Unit> <Number>)
· CW (he pule, hoʻopili like i <pākuʻina kau> <Unit>)
I ka na ‘alemanaka o C /ʻaoʻao kaʻina kānāwai ma luna o ka Poakahi a me ka welau i ka Lāpule. Keia o ia hoʻi,ʻo ka Poakahi, he weekday 1 a me Sunday he weekday 7.
A holo-manawa hewa o keia hoopunipuni ia lŘlŘ ina ka Mooolelo o DateExpression, ua pololei ole.

Type: Lā
E hoʻohana i kēia koho aiao e hoakaka i maopopo lā. O ka paʻamau no ka ‘ōnaehana lā.
Ina oe omit keia koho na waiwai o ka ‘ōnaehana la, ua hoʻohana.

Property Value / Return Value
Type: Lā
Ka la i ka mea i Me mai ka kūmole la, a me ka la hōʻike.

olelo
DateExpression ke lilo i ka mahinaʻai a iaaanu o ke ‘ano Kikokikona a Code, a he hiki lilo i ka mahinaʻai a iaaanu o ka type DATEFORMULA. I ka pono o ka hoʻohana ‘ana i ka DateFormula mahinaʻai a iaaanu hoi i ka la haʻilula i’ ōlelo kuokoa.
Ka mea hoʻohana ke komo formulas ma ka ianoiyuaa a koho ‘ōlelo. Ka haʻilula Ua waiho ia ma ka generic kūmole i loko o ka mahinaʻai, a iaaanu. I ka wa pono ka haʻilula e hookiekieiaʻe ia, ka mea maoli kaula a pau ma ka papakaumaka, ua hoohuliia mai i ka ianoiyuaa a koho ‘ōlelo.
No ka mea, laʻana, ina he mea hoʻohana i ka ‘ōlelo kau i ENG (English) komo i ka la haʻilula “”1w + 1w”” no ka mea, hookahi hebedoma, a me hookahi la, alaila he mea hoʻohana me ka olelo i ke FRA (Farani) ike “”1s + 1J,”” a he mea hoʻohana me ka olelo i ke ESP (Paniolo) ike “”1s + 1w””.
Ina he lā haʻilula, ua komo pu <> delimiters a puni ia mea, alaila, o ka la haʻilula ua waiho ia ma ka generic, nonlanguage-e kaukaʻi format. Keia i mea e hiki ai e hoʻomōhala la formulas i ka poe aole e kaukaʻi ma ka ianoiyuaa a koho ‘ōlelo.
No ka mea, ‘ike hou aku e pili ana i ka helu ana Duration ma waena o elua DateTimes, ike Duration ikepili Type.

la’ana 1

Keia kivila laʻana e hōʻike mai ana i ka hoʻohana i ka iecaianoaaiiuo rula i hōʻike mua.
ke kope Code
<CQ + 1M-10D>
Keia e hoohalike ana e like me ka hahai: he hapaha + 1 malama – 10 la.
Ka DateExpression Ua haku o ka penei:
<Pākuʻina kau> <Unit> <Haʻalele> <Number> <Unit> <Haʻalele> <Number> <Unit>
palapala aie
Ka huina brackets (<>) hoakaka i ka ‘aoʻao o ka mea i unuhiia, ka nānā’ ole o ka palapala noi ‘ōlelo. No ka mea, ‘ike hou aku e pili ana multilanguage uea me ka la formulas, ike? Ac? Aaioea Multilanguage-pūnaewele noi.

la’ana 2

Keia laʻana e hōʻike mai ana i ka hoʻohana i ka papa CALCDATE.
Keia kivila kumu Pono ia oukou e hana i keia kikokikona ia a eia i loko o ka C / AL o ke ao holoʻokoʻa pukamakani.
kikokikona a eia i
ENU waiwai
Text000
‘O ka pili la oia:% 1 \’
Text001
‘O ka’ aoʻao o:% 2 hoike% 3 \ ‘
Text002
‘O ka’ aoʻao o:% 4 mai% 5 \ ‘
Text003
‘O ka’ aoʻao o:% 6 hoike% 7 ‘
ke kope Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Hawaii hapaha + 1 malama – 10 la
Expr2: = ‘<-WD2>’; // O ka hope weekday no.2, (hope ka Poalua)
Expr3: = ‘<knm + 30D>’; // Hawaii malama + 30 lā
RefDate: = 052196D.
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Memo (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Ka memo window IeEeAUUXAAaO kēia puke.
Ke pili la oia: 05/21/96
Ka ‘aoʻao o: CQ + 1M-10D, hoi mai 07/20/96
Ka ‘aoʻao o: -WD2 hoi mai 05/14/96
Ka ‘aoʻao o: knm + 30D, hoi mai 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – כיצד: מצא תאריך התחלת תאריך סוף החודש הקודם

משתנה מקומי / גלובלי:

שם אורך סוג משנה סוג הנתונים
תאריך startDate
תאריך ENDDATE

StartDate = החל ממועד בחודש שעבר.
ENDDATE = היום האחרון של החודש האחרון.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM’, startDate); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

מ- Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 עזרה.
חישוב תאריך חדש המבוסס על ביטוי תאריך תאריך הפניה.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [תאריך])
פרמטרים
DateExpression
סוג: טקסט, קוד, או DateFormula
ביטוי התאריך יכול להיות בכל אורך. המחרוזת מתפרשת משמאל לימין עם subexpression אחד בכל פעם. הכללים הבאים מתארים את התחביר החוקי של ביטויים בתאריך
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<הרשמה>] <Term>
· <הרשמה> = + | –
· <Term> = <מספר> <יחידה> | <יחידה> <מספר> | <קידומת> <יחידה>
· <מספר> = מספר חיובי
· <יחידה> = D | WD | W | M | Q | Y (D = יום, WD = חול, W = שבוע, M = חודש, Q = ברבעון, Y = שנה)
· <קידומת> = C (C = הנוכחית)
כללי ייצור אלו מראים כי ביטויי תאריך מורכבים אפס, אחת, שתיים, או שלוש subexpressions. כל subexpression כוללת שלט אופציונלי מונח. להלן כמה דוגמאות אופייניות של מונחים:
· 30D (30 ימים; מקביל <מספר> <יחידה>)
· WD2 (מספר חול 2; מקביל <יחידה> <מספר>)
· CW (השבוע הנוכחי; מקביל <קידומת> <יחידה>)
לוח השנה הפנימית של צד ג ‘/ מתחילה ביום שני ומסתיים ביום ראשון. משמעות הדבר היא כי יום שני הוא יום חול 1 וראשון הוא חול 7.
שגיאת זמן ריצה מתרחשת אם התחביר של DateExpression אינו נכון.
תַאֲרִיך
סוג: תאריך
השתמש בפרמטר אופציונאלי זו כדי להגדיר תאריך הפניה. ברירת המחדל היא התאריך הנוכחי של המערכת.
אם תשמיט ערך אופציונאלי זה מועד המערכת הנוכחי משמש.

ערך נכס / ערך שבות
סוג: תאריך
התאריך מחושב מיום הפנייה וביטוי התאריך.

הערות
DateExpression יכול להיות שדה או משתנה מסוג טקסט או קוד, וזה יכול להיות שדה או משתנה מסוג DATEFORMULA. היתרון של שימוש בשדה או משתנה DateFormula הוא שנוסחא התאריך הופכת שפה עצמאית.
המשתמש יכול להיכנס נוסחאות בשפה שנבחרה כרגע. הנוסחא מאוחסנת בפורמט גנרי בשדה או משתנה. כאשר הנוסחא צריכה להיות מוצגת, את המחרוזת בפועל מוצגת מומרת לשפה שנבחרה.
לדוגמא, אם משתמש עם כשהשפה המוגדרת ENG (אנגלית) נכנס נוסחא התאריך “”1D 1W +”” במשך שבוע אחד ויום אחד, ואז משתמש עם השפה המוגדרת FRA (צרפתית) רואה “”1S + 1J,”” ו משתמש עם כשהשפה מוגדרת ESP (ספרדית) רואה “”1S + 1D””.
אם נוסחא תאריך מוזן עם <מפריד> המקיפה אותו, אז נוסחא התאריך מאוחסנת בפורמט גנרי, nonlanguage התלוי. זה מאפשר לפתח נוסחאות תאריך שאינם תלויים לשפה שנבחרה.
לקבלת מידע נוסף על חישוב משך בין שני DateTimes, לראות סוג נתונים משך.

דוגמא 1

למשל קוד זה מראה כיצד להשתמש כללי הייצור שתוארו קודם לכן.
קוד העתק
<CQ + 1M-10D>
זה אמור להתפרש הבא: החודש הנוכחי ברבעון + 1 – 10 ימים.
DateExpression מורכב מהפעולות הבאות:
<קידומת> <יחידה> <הרשמה> <מספר> <יחידה> <הרשמה> <מספר> <יחידה>
הערה
סוגר הזווית (<>) לציין שהביטוי אינו מתורגם, ללא קשר לשפת היישום. לקבלת מידע נוסף אודות יכולות רבות-לשוניות עם נוסחות תאריך, לראות פיתוח יישומים תומך Multilanguage.

דוגמא 2

דוגמה זו מראה כיצד להשתמש בפונקציה CALCDATE.
למשל קוד זה מחייב אותך ליצור קבועי הטקסט הבא בחלון GLOBALS C / אל.
טקסט קבוע
ערך ENU
Text000
“”מועד הכוונה:% 1 \””
Text001
“”הביטוי:% 2 מחזירה% 3 \ ‘
Text002
“”הביטוי:% 4 מחזירה% 5 \ ‘
Text003
“”הביטוי:% 6 מחזירה% 7 ‘
קוד העתק
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // ברבעון נוכחי + חודש 1 – 10 ימים
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The מס ‘2 חול האחרון, (ביום שלישי שעבר)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // חודש נוכחי + 30 ימים
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, DATE3);
חלון ההודעה מציג את הטקסט הבא:
תאריך הכוונה: 05/21/96
הביטוי: CQ + 1M-10D חוזר 07/20/96
הביטוי: -WD2 חוזר 05/14/96
הביטוי: CM + 30D חוזר 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एनएवी – कैसे करने के लिए: खोजें प्रारंभ दिनांक और समाप्ति पिछले महीने की तिथि

स्थानीय / वैश्विक चर:

नाम डेटा प्रकार उपप्रकार की लंबाई
StartDate दिनांक
EndDate दिनांक

StartDate = पिछले महीने की तिथि शुरू।
EndDate = पिछले महीने के अंतिम दिन है।
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( ‘मुख्यमंत्री’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012।
CALCDATE

Microsoft Dynamics नेविगेशन 2009 R2 मदद से।
एक नई तारीख है कि एक तारीख अभिव्यक्ति और एक संदर्भ तिथि के आधार पर किया जाता है खरीदते हैं।
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, दिनांक])
पैरामीटर्स
DateExpression
टाइप: पाठ, कोड, या DateFormula
तारीख अभिव्यक्ति किसी भी हद हो सकता है। एक समय में एक उपसूचक साथ बाएं से दाएं स्ट्रिंग व्याख्या की है। निम्नलिखित नियम तारीख भाव के वैध वाक्य रचना का वर्णन:
· DateExpression = [<उपसूचक>] [<उपसूचक>] [<उपसूचक>]
· <उपसूचक> = [<साइन>] <अवधि>
· <साइन> = + | –
· <अवधि => <number> <यूनिट> | <यूनिट> <संख्या> | <उपसर्ग> <यूनिट>
· <संख्या> = सकारात्मक पूर्णांक
· <यूनिट> = डी | WD | डब्ल्यू | एम | क्यू | वाई (डी = दिन, WD = काम करने के दिन, डब्ल्यू = सप्ताह, एम = महीने, क्यू = तिमाही, वाई = वर्ष)
· <उपसर्ग> = सी (सी = वर्तमान)
ये उत्पादन नियम चलता है कि तारीख भाव शून्य, एक, दो, तीन या subexpressions से मिलकर बनता है। प्रत्येक उपसूचक एक वैकल्पिक निशानी है और एक अवधि शामिल है। निम्नलिखित शब्दों में से कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं:
· 30D (30 दिन; से मेल खाती है <number> <यूनिट>)
· WD2 (काम करने के दिन नंबर 2; से मेल खाती है <यूनिट> <संख्या>)
· सीडब्ल्यू (वर्तमान सप्ताह; से मेल खाती है <उपसर्ग> <यूनिट>)
सी / पक्ष के आंतरिक कैलेंडर सोमवार को शुरू होता है और रविवार को समाप्त होता है। इसका मतलब यह है कि सोमवार काम करने के दिन 1 है और रविवार को काम करने के दिन 7 है।
एक रन-टाइम त्रुटि तब होती है DateExpression की वाक्य रचना गलत है।
तारीख
प्रकार: दिनांक
एक संदर्भ तारीख को परिभाषित करने के लिए इस वैकल्पिक पैरामीटर का प्रयोग करें। डिफ़ॉल्ट मौजूदा प्रणाली तारीख है।
आप इस वैकल्पिक मूल्य न आना तो मौजूदा प्रणाली की तारीख प्रयोग किया जाता है।

गुण मान / वापसी मान
प्रकार: दिनांक
तारीख है कि संदर्भ तारीख और तारीख अभिव्यक्ति से गणना है।

टिप्पणियों
DateExpression एक क्षेत्र या प्रकार पाठ या संहिता की चर हो सकता है, और यह एक क्षेत्र या प्रकार DATEFORMULA के चर हो सकता है। एक DateFormula क्षेत्र या चर का उपयोग कर के लाभ तारीख सूत्र स्वतंत्र भाषा बन जाता है।
उपयोगकर्ता वर्तमान में चयनित भाषा में सूत्र दर्ज कर सकते हैं। सूत्र एक क्षेत्र या चर में एक सामान्य प्रारूप में संग्रहित है। सूत्र प्रदर्शित करने के लिए की जरूरत है, वास्तविक स्ट्रिंग प्रदर्शित होता है कि वर्तमान में चयनित भाषा में बदल जाती है।
उदाहरण के लिए, इंग्लैंड (अंग्रेजी) के लिए सेट भाषा के साथ एक उपयोगकर्ता एक सप्ताह और एक दिन के लिए तारीख सूत्र “”1W + 1 डी”” में प्रवेश करती है, तो एफआरए (फ्रेंच) के लिए सेट भाषा के साथ एक उपयोगकर्ता देखता है “”1S + 1J,”” और ईएसपी (स्पेनिश) के लिए सेट भाषा के साथ एक उपयोगकर्ता “”1S + 1 डी”” में देखता है।
एक तारीख सूत्र यह आसपास <> सीमांकक के साथ प्रवेश किया है, तो तारीख सूत्र एक सामान्य, nonlanguage निर्भर प्रारूप में संग्रहित है। यह संभव तारीख फार्मूले कि वर्तमान में चयनित भाषा पर निर्भर नहीं हैं विकसित करने के लिए बनाता है।
दो datetimes के बीच की अवधि की गणना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अवधि डेटा प्रकार देखते हैं।

उदाहरण 1

इस कोड उदाहरण कैसे उत्पादन नियम है कि पहले से वर्णित किया गया उपयोग करने से पता चलता है।
कॉपी कोड
<सीक्यू + 1M-10D>
– 10 दिन मौजूदा तिमाही + 1 महीने: यह निम्नलिखित के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए।
DateExpression निम्नलिखित से बना है:
<उपसर्ग> <यूनिट> <साइन> <संख्या> <यूनिट> <साइन> <संख्या> <यूनिट>
ध्यान दें
कोण कोष्ठक (<>), निर्दिष्ट करें कि अभिव्यक्ति अनुवादित नहीं है अनुप्रयोग भाषा की परवाह किए बिना। तारीख फार्मूले के साथ बहुभाषी क्षमताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, विकासशील बहुभाषी सक्षम अनुप्रयोगों को देखते हैं।

उदाहरण 2

यह उदाहरण है कि कैसे CALCDATE समारोह का उपयोग करने से पता चलता है।
इस कोड उदाहरण के लिए जरूरी है कि आप सी / अल वैश्विक विंडो में निम्न पाठ स्थिरांक पैदा करते हैं।
पाठ निरंतर
ENU मूल्य
Text000
‘संदर्भ तिथि है:% 1 \’
Text001
‘अभिव्यक्ति:% 2 रिटर्न% 3 \’
Text002
‘अभिव्यक्ति:% 4% रिटर्न 5 \’
Text003
‘अभिव्यक्ति:% 6% रिटर्न 7’
कॉपी कोड
Expr1: = ‘<सीक्यू + 1M-10D>’; // वर्तमान तिमाही + 1 महीने – 10 दिन
Expr2: = ‘<-WD2>’; // पिछले काम करने के दिन नं .2, (पिछले मंगलवार)
Expr3: = ‘<मुख्यमंत्री + 30D>’; // वर्तमान माह + 30 दिनों
RefDate: = 052196D;
तिथि 1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
तिथि 2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
संदेश (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, तिथि 1, Expr2, तिथि 2, Expr3, DATE3);
संदेश विंडो निम्न पाठ प्रदर्शित करता है:
संदर्भ तिथि है: 05/21/96
अभिव्यक्ति: सीक्यू + 1M-10D रिटर्न 07/20/96
अभिव्यक्ति: -WD2 रिटर्न 05/14/96
अभिव्यक्ति: CM + 30D रिटर्न 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Yuav ua li cas: Nrhiav Pib Hnub thiab End Hnub Previous Hlis

Local / Ntiaj teb no zog:

Lub npe DataType Subtype Length
StartDate Hnub
EndDate Hnub

StartDate = Pib hnub ntawm lub hli tas los.
EndDate = Hnub kawg ntawm lub hlis tas los.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Los ntawm Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pab.
Laij ib tug tshiab hnub uas yog raws li nyob rau hauv ib hnub qhia thiab ib tug siv hnub.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Hnub])
tsis
DateExpression
Hom: Phau ntawv, Code, los yog DateFormula
Lub hnub qhia yuav ua tau tej ntev. Cov hlua yog txhais los ntawm sab laug mus rau txoj cai nrog ib tug subexpression ntawm ib lub sij hawm. Cov cai nram qab no piav qhia txog lub siv tau syntax ntawm hnub kab zauv:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Kos>] <Term>
· <Kos> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = Zoo integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = hnub, WD = weekday, W = lub lim tiam, M = lub hli, Q = quarter, Y = xyoo)
· <Prefix> = C (C = tam sim no)
Cov ntau lawm cov kev cai qhia tias hnub kab zauv muaj pes tsawg, ib, ob, los yog peb subexpressions. Txhua subexpression comprises ib tug yeem kos npe rau thiab ib lub sij hawm. Cov nram qab no yog ib co raug piv txwv ntawm cov nqe lus:
· 30D (30 hnub; sau raws nkaus Ii <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday tooj 2; sau raws nkaus Ii <Unit> <Number>)
· CW (tam sim no lub lim tiam; sau raws nkaus Ii <prefix> <Unit>)
Lub sab hauv daim ntawv qhia hnub ntawm C / SAB pib rau hnub Monday thiab xaus rau hnub Sunday. Qhov no txhais tau tias hnub Monday yog weekday 1 thiab hnub Sunday yog weekday 7.
Ib tug mus dhia-lub sij hawm kev ua yuam kev no tshwm sim yog hais tias tus syntax ntawm DateExpression tsis yog.
Hnub
Hom: Hnub
Siv no los tsis ua cas parameter txhais ib tug siv hnub. Lub neej ntawd yog tus tam sim no system hnub.
Yog hais tias koj txiav no los tsis ua cas tus nqi tam sim no system hnub siv.

Khoom nqi / Rov qab tus nqi
Hom: Hnub
Cov hnub uas yog xoo los ntawm cov reference hnub thiab cov hnub qhia.

lus hais
DateExpression yuav ua tau ib daim teb los yog nce mus nce los ntawm hom ntawv nyeem los yog Code, thiab nws yuav ua tau ib daim teb los yog nce mus nce los ntawm hom DATEFORMULA. Cov kev pab ntawm kev siv ib tug DateFormula teb los yog nce mus nce los yog hais tias lub hnub mis yuav lus ywj siab.
Tus neeg siv yuav nkag mus rau cov qauv nyob rau hauv lub tam sim no xaiv lus. Cov mis yog muab cia rau hauv ib tug generic hom nyob rau hauv ib daim teb los yog nce mus nce los. Thaum cov mis yuav tsum tau tso tawm, qhov tseeb txoj hlua uas yog tso tawm yog hloov dua siab tshiab rau lub tam sim no xaiv lus.
Piv txwv li, yog tias ib tug neeg nrog cov lus teev rau ENG (English) nkag mus rau hauv hnub mis “”1W + 1D”” rau ib lub lim tiam thiab ib hnub, ces ib tug neeg nrog cov lus teev rau ntawm (Fabkis) pom “”1S + 1J,”” thiab ib tug neeg nrog cov lus teev rau ESP (Spanish) pom “”1S + 1D””.
Yog hais tias ib hnub mis no nkag mus nrog <> delimiters lwm tus nws, ces hnub mis yog muab cia rau hauv ib tug generic, nonlanguage-dependent hom ntawv. Qhov no ua rau nws tau los tsim hnub qauv uas yog tsis nyob rau hauv lub tam sim no xaiv lus.
Yog xav paub ntxiv txog kev xam lub caij ntawm ob datetimes, saib Duration ntaub ntawv hom.

Piv txwv li 1

Qhov no code piv txwv qhia tau hais tias yuav ua li cas siv lub ntau lawm cov kev cai uas tau yav tas los piav.
Daim Code
<CQ + 1M-10D>
Qhov no yuav tsum tau txhais raws li nram qab no: tam sim no peb lub hlis twg + 1 lub hli – 10 hnub.
Lub DateExpression yog muaj li ntawm cov nram qab no:
<Prefix> <Unit> <Kos> <Number> <Unit> <Kos> <Number> <Unit>
Ceeb toom
Lub kaum nkhaus (<>) qhia kom meej hais tias cov qhia yog tsis txhais, tsis hais txog ntawm daim ntawv thov lus. Yog xav paub ntxiv txog twj hu ua Multilanguage tuition nrog hnub qauv, saib kev twj hu ua Multilanguage-Enabled daim ntaub ntawv.

Piv txwv li 2

Qhov no qhia tau hais tias piv txwv li yuav ua li cas siv lub CALCDATE muaj nuj nqi.
Qhov no code piv txwv tias koj yuav tsum tsim cov ntawv nram qab no constants nyob rau hauv lub C / AL Globals qhov rais.
Phau ntawv qhov
ENU nqi
Text000
‘Lub reference hnub yog:% 1 \’
Text001
‘Cov kev qhia:% 2 rov qab% 3 \’
Text002
‘Cov kev qhia:% 4 rov qab% 5 \’
Text003
‘Cov kev qhia:% 6 rov qab% 7’
Daim Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Tam sim no peb lub hlis twg + 1 lub hli – 10 hnub
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Qhov kawg weekday No.2, (lub xeem Tuesday)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Tam sim no lub hli + 30 hnub
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
LUS (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Cov lus qhov rais qhia cov nram qab no phau ntawv:
Lub reference hnub yog: 05/21/96
Cov kev qhia: CQ + 1M-10D rov 07/20/96
Cov kev qhia: -WD2 rov 05/14/96
Cov kev qhia: CM + 30D rov 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Microsoft Dynamics NAV – Hogyan: megtalálni kezdő és befejező időpontja Előző hónap

Helyi / Globális változók:

Név DataType altípus hossza
KezdőDátum dátuma
EndDate dátuma

KezdőDátum = kezdő időpontja az utolsó hónapban.
EndDate = utolsó napja az utolsó hónapban.
Kezdő dátum: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // KezdőDátum = 2012/01/08
Záró dátum: = CALCDATE ( “”CM”” KezdőDátum); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

A Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Súgó.
Kiszámítja egy új időpontban, amely alapján a dátum kifejezése és a referencia-időpontot.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
paraméterek
DateExpression
Típus: Szöveg, Kód, vagy DateFormula
A dátum kifejezés tetszőleges hosszúságú lehet. A string értelmezzük balról jobbra egy alkifejezésre egy időben. A következő szabályok leírják a szintaxis dátum kifejezések:
· DateExpression = [<alkifejezésre>] [<alkifejezésre>] [<alkifejezésre>]
· <Alkifejezésre> = [<Bejelentkezés>] <term>
· <Bejelentkezés> = + | –
· <Kifejezés> = <szám> <egység> | <Egység> <szám> | <Előtag> <egység>
· <Szám> = Pozitív egész
· <Egység> = D | WD | W | M | Q | Y (D = nap, WD = hétköznap, W = hét, M = hónap, Q = negyed, Y = év)
· <Előtag> = (C = áram)
Ezek a termelési szabályok dátum megjelenítéséhez kifejezések állnak nulla, egy, kettő, vagy három részkifejezésekre. Minden alkifejezésre tartalmaz még egy választható jel és a kifejezés. Az alábbiakban néhány tipikus példát tekintve:
· 30D (30 nap; megfelel <szám> <egység>)
· WD2 (hétköznap 2-es szám, megfelel <Egység> <szám>)
· CW (jelenlegi heti megfelel <előtag> <egység>)
A belső naptár C / SIDE hétfőn kezdődik és vasárnap ér véget. Ez azt jelenti, hogy a hétfő hétköznap 1 és vasárnap hétköznap 7.
A futásidejű hiba történik, ha a szintaxis DateExpression helytelen.
találka
Típus: Dátum
Ez az opcionális paraméter határozza meg a referencia-időpontot. Az alapértelmezett érték a jelenlegi rendszer dátumát.
Ha kihagyja ezt a választható érték a jelenlegi rendszer dátum szerint.

Tulajdonság Érték / visszatérési érték
Típus: Dátum
A dátum, ami kiszámítható a referencia-időpontot és dátumot kifejezést.

Megjegyzések
DateExpression lehet egy mező vagy változó típusú szöveg vagy kód, és ez lehet egy mező vagy változó típusú DATEFORMULA. Az előnye a DateFormula mező vagy változó, hogy a dátum képlet válik nyelvfüggetlen.
A felhasználó adja meg képleteket az aktuálisan kiválasztott nyelven. A képlet tároljuk általános formátum egy olyan területen, vagy változó. Ha a képlet kell jelenik meg, a tényleges szöveg, amely megjelenik átalakítjuk a kiválasztott nyelven.
Például, ha egy felhasználó nyelvi beállítása ENG (angol) belép a dátum képlet “”1W + 1D”” egy hét és egy nap, akkor a felhasználó a nyelv beállítása FRA (francia) látja “”1S + 1J””, és a felhasználó a nyelv beállítása ESP (spanyol) látja “”1S + 1D””.
Ha egy dátum formula van tüntetve <> határolójelek körülötte, akkor a dátum képlet tároljuk generikus, nonlanguage függő formában. Ez lehetővé teszi, hogy dolgozzon dátum képletek, amelyek nem függnek a kiválasztott nyelven.
További információt időtartam kiszámításakor a két DateTimes lásd időtartama Adat típus.

1. példa

Ez a kód a példa azt mutatja, hogyan kell használni a termelési szabályokat, amelyeket korábban leírt.
copy Code
<CQ + 1M-10D>
Ezt úgy kell értelmezni, mint a következő: tárgynegyedévet + 1 hónap – 10 nap.
A DateExpression áll a következő:
<Előtag> <egység> <Bejelentkezés> <szám> <egység> <Bejelentkezés> <szám> <egység>
jegyzet
A kerek zárójelek (<>) meghatározza, hogy a kifejezés nincs lefordítva, függetlenül az alkalmazás nyelvét. További információ a többnyelvű képességekkel dátummal képleteket lásd fejlesztése többnyelvű alapú alkalmazások.

2. példa

Ez a példa azt mutatja, hogyan kell használni a CALCDATE funkciót.
Ez a kód például megköveteli, hogy hozzon létre a következő szöveg konstansokat C / AL Globálisak ablakot.
szöveg konstans
HUN érték
Text000
“”A referencia-időpont:% 1 \ ‘
Text001
“”A kifejezés:% 2% hozam 3 \ ‘
Text002
“”A kifejezés:% 4% 5 visszatér \ ‘
Text003
“”A kifejezés:% 6% hozam 7 ‘
copy Code
Kif1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Az aktuális negyedév + 1 hónap – 10 nap
Kif2: = ‘<-WD2>’; // Az utolsó hét napja No.2, (múlt kedd)
Kif3: = ‘<CM + 30D>’; // Az aktuális hónap + 30 nap
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (KIF1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (kif2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (kif3, RefDate);
ÜZENET (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, kif1, Date1 kif2, Date2, kif3, Date3);
A következő üzenet jelenik meg a következő szöveggel:
A referencia-időpont: 05/21/96
A kifejezés: CQ + 1M-10D visszatér 07/20/96
A kifejezés: -WD2 visszatér 05/14/96
A kifejezés: CM + 30D visszatér 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Hvernig Til: Finna byrja og lokadag á Fyrri mánuður

Local / Global breytur:

Name datatype undirgerð þjóðar
STARTDATE Dagsetning
ENDDATE Dagsetning

STARTDATE = Byrjar dagsetningu síðustu mánuði.
ENDDATE = Síðasti dagur síðasta mánaðar.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 2012/01/08
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

Frá Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Hjálp.
Reiknar nýja dagsetningu sem er byggt á dagsetningu tjáningu og frestdag.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [þann])
breytur
DateExpression
Tegund: Texti, Code, eða DateFormula
Dagsetningin tjáning getur verið hvaða lengd. Strengurinn er túlkuð frá vinstri til hægri með einni subexpression í einu. Eftirfarandi reglur lýsa gilt setningafræði dagsetning tjáning:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Skráðu>] <Term>
· <Skráðu> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Eining> <Number> | <Forskeyti> <Unit>
· <Number> = Jákvæð heiltala
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dagur, WD = virka daga, W = viku, M = mánuður, Q = ársfjórðungi, Y = ár)
· <Forskeyti> = C (C = núverandi)
Þessar framleiðslu reglur sýna að dagsetninga orðasambönd samanstanda af núll, einn, tveir eða þrír subexpressions. Hver subexpression samanstendur valfrjáls merki og tíma. Eftirfarandi eru nokkur dæmigerð dæmi um skilmála:
· 30D (30 dagar; samsvarar <Number> <Unit>)
· WD2 (virka daga númer 2; samsvarar <Eining> <Number>)
· CW (núverandi viku; samsvarar <forskeyti> <Unit>)
Innri dagbók C / SIDE hefst á mánudag og lýkur á sunnudag. Þetta þýðir að mánudagur er virka daga 1 og sunnudagur er vikublað 7.
A hlaupa-tími villa kemur ef setningafræði DateExpression er rangt.
Dagsetning
Tegund: Dagsetning
Notaðu þessa valfrjálst breytu til að skilgreina frestdag. Sjálfgefna er núverandi kerfi dagsetning.
Ef þú sleppa þessu valfrjálst gildi núverandi kerfi dagsetning er notuð.

Property Value / skilagildi
Tegund: Dagsetning
Dagsetningin sem er reiknaður frá viðmiðunardegi og dagsetningu tjáningu.

athugasemdir
DateExpression getur verið sviði eða af taginu texta eða kóða, og það geta vera a sviði eða af taginu DATEFORMULA. Ávinningur af því að nota DateFormula sviði eða breytu er að dagsetningu uppskrift verður tungumál sjálfstætt.
Notandinn getur slegið formúlur í tungumáli sem er valið. Formúlan er geymt í almenna sniði í akur eða breytu. Þegar uppskrift þarf til að sýna, í raun band sem birtist er breytt í tungumáli sem er valið.
Til dæmis, ef notandi með tungu stillt á ENG (á ensku) kemur inn á dagsetninguna uppskrift “”1W + 1D”” í eina viku og einn dag, þá notandi með tungumálið stillt á FRA (franska) sér “”1S + 1J,”” og notandi með tungumálið stillt á ESP (spænska) sér “”1S + 1D””.
Ef dagsetning uppskrift er slegið inn með <> afmarkararnir kringum það, þá dagsetningin uppskrift er geymt í almenna, nonlanguage háðir sniði. Þetta gerir það mögulegt að þróa dagsetninga formúlur sem eru ekki háð tungumáli sem er valið.
Fyrir frekari upplýsingar um útreikning á lengd milli tveggja DateTimes, sjá Tímalengd gögn tegund.

Example 1

Þetta númer dæmi sýnir hvernig á að nota framleiðslu reglur sem áður var lýst.
Afrita Code
<CQ + 1M-10D>
Þetta ætti að túlka sem eftirfarandi: yfirstandandi ársfjórðungi + 1 mánuð – 10 daga.
The DateExpression samanstendur af eftirfarandi:
<Forskeyti> <Unit> <Skráðu> <Number> <Unit> <Skráðu> <Number> <Unit>
Note
Hornið sviga (<>) tilgreina að tjáning er ekki þýtt, óháð umsókn tungumáli. Fyrir frekari upplýsingar um mismunandi tungumál hæfileiki með dagsetningu formúlur, sjá Þróun Multilanguage-virkt forrit.

Example 2

Þetta dæmi sýnir hvernig á að nota CALCDATE virka.
Þetta númer dæmi krefst þess að þú að búa til eftirfarandi texta fastar í C / AL Víðværur glugga.
Texti stöðug
Enu gildi
Text000
“”The viðmiðunardagur er:% 1 \ ‘
Text001
“”Orðalagið:% 2 skilar% 3 \ ‘
Text002
“”Orðalagið:% 4 skilar% 5 \ ‘
Text003
“”Orðalagið:% 6 skilar% 7 ‘
Afrita Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Núverandi ársfjórðungi + 1 mánuði – 10 dagar
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Síðasti virka daga No.2, (síðasta þriðjudag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Núverandi mánuði + 30 dagar
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Skilaboðin glugga birtir eftirfarandi texta:
Viðmiðunardagsetningunni er: 05/21/96
Orðalagið: CQ + 1M-10D skilar 07/20/96
Orðalagið: -WD2 skilar 05/14/96
Orðalagið: CM + 30D skilar 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Olee otú Iji: Chọta Malite Ụbọchị na End Ụbọchị nke Previous Month

Obodo / Global variables:

Aha DataType SUBTYPE Ogologo
StartDate Ụbọchị
EndDate Ụbọchị

StartDate = Malite ụbọchị nke ikpeazụ nke ọnwa.
EndDate = ikpeazụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- cm-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘cm’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Si Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Wepụtara a ọhụrụ ụbọchị na-adabere a ụbọchị okwu na a akwụkwọ ụbọchị.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Ụbọchị])
kwa
DateExpression
Ụdị: Text, Code, ma ọ bụ DateFormula
The ụbọchị okwu nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ogologo. The eriri na-kọrọ isi nrọ si n’aka ekpe gaa n’aka nri na otu subexpression na oge. The ụkpụrụ ndị a na-akọwa nti syntax nke ụbọchị okwu:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Banye>] <Okwu>
· <Banye> = + | –
· <Okwu> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Nganiihu> <Unit>
· <Number> = Positive integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ụbọchị, WD = weekday, W = izu, M = ọnwa, Q = nkeji iri na ise, Y = afọ)
· <Nganiihu> = C (C = ugbu a)
Ndị a mmepụta iwu na-egosi na ụbọchị okwu iso nke zero, otu, abụọ, ma ọ bụ atọ subexpressions. Onye ọ bụla subexpression comprises nhọrọ ịrịba ama na a okwu. -Esonụ bụ ụfọdụ ahụkarị ihe atụ nke okwu:
· 30D (ụbọchị 30; kwekọrọ na <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday nọmba 2; kwekọrọ na <Unit> <Number>)
· CW (ugbu a izu; kwekọrọ na <nganiihu> <Unit>)
Esịtidem kalenda nke C / akụkụ-amalite na Monday na-agwụ on Sunday. Nke a pụtara na Monday bụ weekday 1 na Sunday bụ weekday 7.
A ọsọ-oge njehie pụtara na ọ bụrụ na syntax nke DateExpression adabaghị.
Ụbọchị
Ụdị: Ụbọchị
Iji nke a nhọrọ oke kọwaa a akwụkwọ ụbọchị. The ndabere dị ugbu a usoro ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị hapụ idenye a nhọrọ uru nke ugbu a usoro ụbọchị na-eji.

Property Uru / Return Uru
Ụdị: Ụbọchị
The ụbọchị ahụ nke na-agbakọrọ si akwụkwọ ụbọchị na ụbọchị okwu.

Remarks
DateExpression nwere ike ịbụ a ubi ma ọ bụ variable nke ụdị Text ma ọ bụ Code, na ya nwere ike isi ubi ma ọ bụ variable nke ụdị DATEFORMULA. The uru nke na-eji a DateFormula ubi ma ọ bụ variable bụ na ụbọchị usoro na-aghọ asụsụ onwe ha.
Onye ọrụ nwere ike tinye formulas na ugbu a na-ahọrọ asụsụ. The usoro na-echekwara na a ọnyà format na a ubi ma ọ bụ variable. Mgbe nke usoro kwesịrị na-egosipụta, nke bụ ezigbo eriri na-egosipụta na ghọrọ ka ugbu a na-ahọrọ asụsụ.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na a onye ọrụ na-asụsụ setịpụrụ na-eng (English) abatakwa ụbọchị usoro “”1W + 1D”” n’ihi na a n’izu na-otu ụbọchị, mgbe ahụ, a onye ọrụ na asụsụ setịpụrụ na-fra (French) na-ahụ “”1S + 1J,”” na a onye ọrụ na asụsụ setịpụrụ na-ESP (Spanish)-ahụ “”1S + 1D””.
Ọ bụrụ na a ụbọchị usoro odụk na <> delimiters gbara ya gburugburu, mgbe ahụ na ụbọchị usoro na-echekwara na a ọnyà, nonlanguage-agbado format. Nke a ga-eme ka ịzụlite ụbọchị formulas ndị na-adịghị dabere na ugbu a na-ahọrọ asụsụ.
Maka ozi ọzọ banyere ịgbakọ oge n’etiti abụọ DateTimes,-ahụ Duration Data Type.

atụ 1

A koodu ihe atụ na-egosi otú e si eji mmepụta iwu na e mbụ kọwara.
Copy Code
<CQ + 1M-10D>
Nke a ga-tụgharịrị ka: ugbu a nkeji iri na ise + 1 ọnwa – 10 ụbọchị.
The DateExpression na-emi esịnede ndị na-esonụ:
<Nganiihu> <Unit> <Banye> <Number> <Unit> <Banye> <Number> <Unit>
Note
Na n’akuku brackets (<>) dee na okwu ahụ na-adịghị sụgharịa, n’agbanyeghị nke ngwa asụsụ. Maka ozi ọzọ banyere multilanguage ike na ụbọchị formulas,-ahụ emepe Multilanguage-nyeere Ngwa.

atụ 2

Ihe atụ a na-egosi otú e si eji CALCDATE ọrụ.
A koodu ihe atụ na-achọ ka ị mepụtara na-esonụ ederede constants na C / AL Globals window.
Text mgbe nile
ENU uru
Text000
‘The akwụkwọ ụbọchị bụ:% 1 \’
Text001
‘Okwu bụ:% 2 alaghachi% 3 \’
Text002
‘Okwu bụ:% 4 alaghachi% 5 \’
Text003
‘Okwu bụ:% 6 alaghachi% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Ugbu A nkeji iri na ise + 1 ọnwa – 10 ụbọchị
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The ikpeazụ weekday no.2, (ikpeazụ Tuesday)
Expr3: = ‘<cm + 30D>’; // Ugbu A ọnwa + 30 ụbọchị
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Ozi (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
The ozi window egosiputa ndị na-esonụ ederede:
The akwụkwọ na ụbọchị bụ: 05/21/96
Okwu: CQ + 1M-10D laghachi 07/20/96
Okwu: -WD2 laghachi 05/14/96
Okwu: cm + 30D laghachi 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cara: Cari Mulai Tanggal dan Tanggal Akhir Bulan Sebelumnya

Lokal / Global Variabel:

Nama DataType Subtipe Panjang
StartDate Tanggal
EndDate Tanggal

StartDate = tanggal bulan lalu Mulai.
EndDate = hari terakhir dari bulan lalu.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Bantuan.
Menghitung tanggal baru yang didasarkan pada ekspresi tanggal dan tanggal referensi.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Tanggal])
parameter
DateExpression
Jenis: Teks, Kode, atau DateFormula
Ekspresi tanggal dapat berupa panjang. string ditafsirkan dari kiri ke kanan dengan satu subexpression pada suatu waktu. Aturan berikut menggambarkan sintaks yang valid dari ekspresi tanggal:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Masuk>] <Term>
· <Masuk> = + | –
· <Term> = <Jumlah> <Satuan> | <Satuan> <Jumlah> | <Prefix> <Satuan>
· <Jumlah> = bilangan bulat positif
· <Satuan> = D | WD | W | M | Q | Y (D = hari, WD = hari kerja, W = minggu, M = bulan, Q = kuartal, Y = tahun)
· <Prefix> = C (C = saat)
aturan produksi ini menunjukkan bahwa ekspresi tanggal terdiri dari nol, satu, dua, atau tiga subexpressions. Setiap subexpression terdiri tanda opsional dan istilah. Berikut ini adalah beberapa contoh khas istilah:
· 30D (30 hari; sesuai dengan <Jumlah> <Satuan>)
· WD2 (hari kerja nomor 2; sesuai dengan <Satuan> <Nomor>)
· CW (minggu ini; sesuai dengan <Prefix> <Satuan>)
Kalender internal C / SIDE dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu. Ini berarti bahwa Senin adalah hari kerja 1 dan Minggu adalah hari kerja 7.
Sebuah kesalahan run-time terjadi jika sintaks DateExpression tidak benar.
Tanggal
Jenis: Tanggal
Gunakan parameter opsional ini untuk menentukan tanggal referensi. default adalah tanggal sistem saat ini.
Jika Anda menghilangkan nilai opsional ini tanggal sistem saat ini digunakan.

Nilai properti / Kembali Nilai
Jenis: Tanggal
Tanggal yang dihitung dari tanggal referensi dan ekspresi tanggal.

Keterangan
DateExpression dapat menjadi bidang atau variabel jenis Text atau Kode, dan itu bisa menjadi lapangan atau variabel jenis DATEFORMULA. Keuntungan menggunakan lapangan DateFormula atau variabel adalah bahwa formula tanggal menjadi bahasa independen.
Pengguna dapat memasukkan rumus dalam bahasa yang sedang dipilih. rumus disimpan dalam format generik di lapangan atau variabel. Ketika formula perlu ditampilkan, string aktual yang ditampilkan diubah menjadi bahasa yang dipilih saat ini.
Misalnya, jika pengguna dengan bahasa diatur ke ENG (Bahasa Inggris) memasuki formula tanggal “”1W + 1D”” selama satu minggu dan satu hari, maka pengguna dengan bahasa diatur ke FRA (Perancis) melihat “”1S + 1J,”” dan pengguna dengan bahasa yang ditetapkan untuk ESP (Spanyol) melihat “”1S + 1D””.
Jika formula tanggal dimasukkan dengan <> pembatas sekitarnya, maka rumus tanggal disimpan dalam format nonlanguage tergantung generik. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan formula tanggal tersebut tidak tergantung pada bahasa yang dipilih saat.
Untuk informasi lebih lanjut tentang menghitung durasi antara dua DateTimes, lihat Durasi Data Type.

contoh 1

Contoh kode ini menunjukkan bagaimana menggunakan aturan produksi yang sebelumnya dijelaskan.
Copy Kode
<CQ + 1M-10D>
Ini harus ditafsirkan sebagai berikut: saat kuartal + 1 bulan – 10 hari.
DateExpression ini terdiri dari berikut ini:
<Prefix> <Satuan> <Masuk> <Jumlah> <Satuan> <Masuk> <Jumlah> <Satuan>
Catatan
Kurung sudut (<>) menentukan bahwa ekspresi tidak diterjemahkan, terlepas dari bahasa aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang kemampuan multilanguage dengan formula saat ini, melihat Mengembangkan Aplikasi Multilanguage-Diaktifkan.

contoh 2

Contoh ini menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi CALCDATE.
Contoh kode ini mengharuskan Anda membuat konstanta teks berikut di jendela C / AL Globals.
teks konstan
nilai ENU
Text000
‘Tanggal referensi adalah:% 1 \’
Text001
‘Ekspresi:% 2 kembali% 3 \’
Text002
‘Ekspresi:% 4 pengembalian% 5 \’
Text003
‘Ekspresi:% 6 pengembalian% 7’
Copy Kode
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Kuartal sekarang + 1 bulan – 10 hari
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The hari kerja no.2 lalu, (Selasa lalu)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Bulan sekarang + 30 hari
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (EXPR1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (EXPR2, RefDate);
DATE 3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
PESAN (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, EXPR1, Date1, EXPR2, Date2, Expr3, DATE 3);
Jendela pesan menampilkan teks berikut:
Tanggal referensi: 05/21/96
ekspresi: CQ + 1M-10D kembali 07/20/96
ekspresi: -WD2 mengembalikan 05/14/96
ekspresi: CM + 30D mengembalikan 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Microsoft NAV – Conas: Aimsigh Dáta agus Dáta Deiridh Mí Roimhe Tosaigh

Athróga áitiúil / Global:

Ainm datatype Fochineál Fad
StartDate Dáta
EndDate Dáta

StartDate = dáta an mhí seo caite tosú.
EndDate = Last lá den mhí seo caite.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Ó Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Cabhair.
Ríomhann dáta nua atá bunaithe ar léiriú an dáta agus dáta tagartha.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Dáta])
paraiméadair
DateExpression
Cineál: Téacs, Cód, nó DateFormula
Is féidir leis an abairt an dáta san aon fhad. Is é an teaghrán léiriú ó chlé go deas le subexpression amháin ag an am. Na rialacha seo a leanas cur síos ar an error bailí nathanna dáta:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Cláraigh>] <Téarma>
· <Cláraigh> = + | –
· = <Uimhir> <Aonad> <Téarma> | <An tAonad> <Uimhir> | <Réimír> <Aonad>
· <Uimhir> = slánuimhir dearfach
· <Aonad> = D | WD | W | M | Q | Y (D = lá, WD = i rith na seachtaine, W = seachtain, M = mhí, Q = ráithe, Y = bhliain)
· <Réimír> = C (C = reatha)
Léiríonn na rialacha táirgeachta atá comhdhéanta léiriú dáta an náid, ceann amháin, dhá, nó trí subexpressions. Cuimsíonn gach subexpression comhartha roghnach agus ar feadh téarma. Seo a leanas roinnt samplaí tipiciúla iad de na téarmaí:
· 30D (30 lá; fhreagraíonn do <Uimhir> <Aonad>)
· WD2 (uimhir rith na seachtaine 2; fhreagraíonn <Aonad> <Uimhir>)
· CW (seachtaine faoi láthair; fhreagraíonn <Réimír> <Aonad>)
An féilire inmheánach C / TAOBH thosaíonn ar an Luan agus a chríochnaíonn ar an Domhnach. Ciallaíonn sé seo go bhfuil Dé Luain rith na seachtaine 1 agus Dé Domhnaigh rith na seachtaine 7.
Tarlaíonn earráid reáchtáil-am má tá an error an DateExpression mícheart.
dáta
Cineál: Dáta
Bain úsáid as an paraiméadar roghnach a shainmhíniú dáta tagartha. Is é an réamhshocrú an dáta gcóras reatha.
Má fhágáil ar lár tú an luach roghnach é an dáta córas reatha a úsáideadh.

Luach Maoine / Tuairisceán Luach
Cineál: Dáta
An dáta a ríomh ón dáta tagartha agus an abairt dáta.

Nótaí
Is féidir DateExpression bheith ina réimse nó athróg de chineál téacs Cód, agus is féidir é a bheith ina réimse nó athróg den chineál DATEFORMULA. Is é an tairbhe ag baint úsáide as réimse DateFormula nó athróg go mbeidh an fhoirmle dáta teanga neamhspleách.
Is féidir leis an úsáideoir a chur isteach foirmlí sa teanga roghnaithe faoi láthair. Is é an fhoirmle stóráilte i bhformáid cineálach i réimse nó athraitheach. Nuair a riachtanais an fhoirmle a chur ar taispeáint, tá an teaghrán féin atá ar taispeáint a chomhshó chun an teanga roghnaithe faoi láthair.
Mar shampla, má théann úsáideoir le teanga leagtha chun ENG (Béarla) an dáta foirmle “”1W + 1D”” ar feadh seachtaine agus lá amháin, ansin d’úsáideoir leis an teanga a leagtar a FRA (Fraincis) Feiceann “”1s + 1J,”” agus úsáideoir leis an teanga a leagtar a ESP (Spáinnis) feiceann “”1S + 1D””.
Má tá foirmle dáta isteach le <> carachtair, nó réimsí thart timpeall air, is ansin an fhoirmle dáta stóráil i bhformáid cineálach, nonlanguage-spleách. Seo a dhéanann sé indéanta foirmlí dáta nach bhfuil ag brath ar an teanga roghnaithe faoi láthair a fhorbairt.
Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoi ré idir dhá DateTimes ríomh, féach Ré Sonraí Cineál.

sampla 1

Léiríonn an sampla cód conas é a úsáid leis na rialacha táirgeachta a bhí síos roimhe seo.
Cóip Cód
<CQ + 1m-10D>
Ba chóir é sin a léiriú mar seo a leanas: reatha ráithe + 1 mhí – 10 lá.
Tá DateExpression comhdhéanta díobh seo a leanas:
<Réimír> <Aonad> <Cláraigh> <Uimhir> <Aonad> <Cláraigh> <Uimhir> <Aonad>
Nóta
Na lúibíní uilleacha (<>) sonrófar nach bhfuil an abairt aistrithe, gan aird ar an teanga iarratais. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoi cumais multilanguage le dáta foirmlí, féach fhorbairt Iarratais Multilanguage-Cumasaithe.

sampla 2

Léiríonn an sampla seo conas a bhaint as an fheidhm CALCDATE.
Éilíonn an sampla cód a chruthaíonn tú na tairisigh téacs seo a leanas i bhfuinneog C / AL Siombailí.
tairiseach téacs
luach ENU
Text000
‘Is é an dáta tagartha:% 1 \’
Text001
‘An abairt:% 2 tuairisceáin% 3 \’
Text002
‘An abairt:% 4 tuairisceáin% 5 \’
Text003
‘An abairt:% 6 tuairisceáin% 7’
Cóip Cód
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Ráithe reatha + 1 mhí – 10 lá
Expr2: = ‘<-WD2>’; // An lá den tseachtain Uimh.2 caite, (last Dé Máirt)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mhí reatha + 30 lá
RefDate: = 052196D;
Dáta1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Dáta2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
TEACHTAIREACHT (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, dáta1, Expr2, dáta2, Expr3, Date3);
Taispeánann an fhuinneog teachtaireacht téacs seo a leanas:
Is é an dáta tagartha: 05/21/96
Cialluíonn an abairt: CQ + 1m-10D Filleann 07/20/96
Cialluíonn an abairt: -WD2 Filleann 05/14/96
Cialluíonn an abairt: CM + 30D Filleann 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Come: Trovare Data inizio e di conclusione del mese precedente

Locali / variabili globali:

Nome tipo di dati Sottotipo Lunghezza
StartDate Data
DataFine Data

StartDate = data del mese scorso di partenza.
EndDate = Ultimo giorno del mese scorso.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, DataInizio); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Da Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Guida.
Calcola una nuova data che si basa su un’espressione di data e una data di riferimento.
NewDate: = CALCDATE (espressionedata [, data])
parametri
espressionedata
Tipo: Testo, Codice, o DateFormula
L’espressione data può essere di qualsiasi lunghezza. La stringa viene interpretato da sinistra a destra con uno subexpression alla volta. Le seguenti regole descrivono la sintassi valida di data espressioni:
· Espressionedata = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Sottoespressione> = [<Entra>] <Term>
· <Registrati> = + | –
· <Term> = <Number> <Unità> | <Unità> <Number> | <Prefisso> <unità>
· <Number> = intero positivo
· <Unità> = D | WD | W | M | Q | Y (D = giorno, WD = giorno della settimana, W = settimana, M = mese, Q = trimestre, Y = anno)
· <Prefisso> = C (C = corrente)
Queste regole di produzione dimostrano che la data espressioni costituite da zero, uno, due, o tre sottoespressioni. Ogni sottoespressione comprende un segno opzionale e un termine. Di seguito sono riportati alcuni esempi tipici di termini:
· 30D (30 giorni, corrisponde a <Number> <Unità>)
· WD2 (numero settimana 2; corrisponde a <unità> <Number>)
· CW (settimana corrente, corrisponde a <prefisso> <Unità>)
Il calendario interno di C / SIDE inizia il Lunedi e termina Domenica. Ciò significa che Lunedi è giorno della settimana 1 e Domenica è giorno della settimana 7.
Un errore di runtime si verifica se la sintassi di espressionedata non è corretta.
Data
Tipo: Data
Utilizzare questo parametro opzionale per definire una data di riferimento. Il valore predefinito è la data corrente del sistema.
Se si omette questo valore opzionale viene utilizzato l’attuale data di sistema.

Valore proprietà / Valore restituito
Tipo: Data
La data che viene calcolato a partire dalla data di riferimento e l’espressione data.

Osservazioni
Espressionedata può essere un campo o variabile di tipo testo o codice, e può essere un campo o una variabile di tipo DATEFORMULA. Il vantaggio di utilizzare un campo di DateFormula o variabile è che la data formula diventa indipendente dalla lingua.
L’utente può inserire le formule nella lingua selezionata. La formula è memorizzato in un formato generico in un campo o variabile. Quando la formula deve essere visualizzato, la stringa effettiva che viene visualizzato viene convertito alla lingua selezionata.
Ad esempio, se un utente con il linguaggio impostato ENG (inglese) entra la data formula “”1W + 1D”” per una settimana e un giorno, poi un utente con la lingua impostata per FRA (Francese) vede “”1S + 1J,”” e un utente con la lingua impostata di ESP (spagnolo) vede “”1S + 1D””.
Se una formula data viene inserito con <> delimitatori circonda, allora la data formula è memorizzato in un formato generico, nonlanguage-dipendente. Ciò consente di sviluppare formule data che non dipendono dalla lingua selezionata.
Per ulteriori informazioni sul calcolo della durata tra i due DateTimes, vedere Durata Tipo di dati.

esempio 1

Questo esempio di codice viene illustrato come utilizzare le regole di produzione che sono stati precedentemente descritti.
Codice Copy
<CQ + 1M-10D>
Questo dovrebbe essere interpretato come il seguente: corrente trimestre + 1 mese – di 10 giorni.
Il espressionedata è composto dal seguente:
<Prefisso> <unità> <Registrati> <Number> <unità> <Registrati> <Number> <unità>
Nota
Le parentesi angolari (<>) specificano che l’espressione non è tradotto, indipendentemente dalla lingua dell’applicazione. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità multilingua con formule di data, vedere Sviluppo di applicazioni multilingua abilitati.

esempio 2

Questo esempio mostra come utilizzare la funzione CALCDATE.
Questo esempio di codice è necessario creare le seguenti costanti di testo nella finestra C / AL Globali.
costante di testo
valore ITA
Text000
‘La data di riferimento è il seguente:% 1 \’
Text001
‘L’espressione:% 2 restituisce% 3 \’
Text002
‘L’espressione:% 4 restituisce% 5 \’
Text003
‘L’espressione:% 6% restituisce 7’
Codice Copy
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trimestre corrente + 1 mese – di 10 giorni
Espr2: = ‘<-WD2>’; // L’ultimo giorno della settimana n ° 2, (Martedì scorso)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mese corrente + 30 giorni
RefDate: = 052196D;
Data1: = CALCDATE (Espr1, RefDate);
Data2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Data3: = CALCDATE (espressione3, RefDate);
MESSAGGIO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Data1, Espr2, Data2, espressione3, data3);
La finestra di messaggio viene visualizzato il seguente testo:
La data di riferimento è: 05/21/96
L’espressione: CQ + 1M-10D torna 07/20/96
L’espressione: -WD2 ritorna 05/14/96
L’espressione: CM + 30D torna 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – どのようにするには:前の月の日と終了日を開始して下さい

ローカル/グローバル変数:

データ型サブタイプの長さに名前を付け
開始日の日付
終了日の日付

開始日は=先月の日付を開始しています。
先月の終了日=最終日。
開始日:= CALCDATE( ‘< – CM-1M>’); //開始日= 2012年1月8日
終了日:= CALCDATE( ‘CM’、開始日)。 //終了日= 31/08/2012。
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2のヘルプから。
日付式及び基準日に基づいて新しい日付を計算します。
NEWDATE:= CALCDATE(DateExpression [、日付])
パラメーター
DateExpression
タイプ:テキスト、コード、またはDateFormula
日付式の長さは任意です。文字列は一度に一つの部分式で、左から右に解釈されます。次の規則は日付式の有効な構文について説明します。
・DateExpression = [<部分式>] [<部分式>] [<部分式>]
・<部分式> = [<サイン>] <用語>
・<サイン> = + | –
・<用語> = <数値> <ユニット> | <単位> <番号> | <プレフィックス> <ユニット>
・<番号> =正の整数
・<単位> = D | WD | W | M | Q | Y(D =日、WD =平日、W =週、M =月、Q =四半期、Y =年)
・<プレフィックス> = C(C =現在)
これらの生成規則は、日付式は、ゼロ、1つ、2つ、または3つの部分式から成ることを示しました。各部分式は、オプションの符号および用語を含みます。用語のいくつかの典型的な例は次のとおりです。
・30D(30日; <番号> <単位>に相当)
・WD2(平日の数2; <単位> <番号>に相当)
・CW(現在の週; <プレフィックス> <単位>に相当)
C / SIDEの内部カレンダーは月曜日に始まり、日曜日に終了します。これは、月曜日は平日1、日曜日を平日7であることを意味します。
DateExpressionの構文が正しくない場合、実行時エラーが発生します。
日付
タイプ:日付
基準日を定義するには、このオプションパラメータを使用します。デフォルトでは、現在のシステム日付です。
あなたはこのオプションの値を省略した場合、現在のシステム日付が使用されます。

プロパティ値/戻り値
タイプ:日付
基準日と日付式から計算された日付。

備考
DateExpressionは、テキストまたはコードのフィールドまたは変数にすることができ、そしてそれは、タイプDATEFORMULAのフィールドまたは変数を指定できます。 DateFormulaフィールドまたは変数を使用することの利点は、日付式は、言語に依存しなくなるということです。
ユーザーは、現在選択された言語で数式を入力することができます。式はフィールドまたは変数で、一般的な形式で格納されます。式を表示する必要がある場合、表示される実際の文字列は、現在選択された言語に変換されます。
ENG(英語)に設定されている言語を持つユーザーは1週間と1日の日付式」1W + 1D」を入力した場合たとえば、その後、FRA(フランス)に設定されている言語を持つユーザは “”、1S + 1J」見てESP(スペイン語)に設定されている言語を持つユーザは、「1S + 1D」見ています。
日付式はそれを囲む<>区切り文字で入力された場合、日付式は、一般的な、非言語依存の形式で格納されます。これは、現在選択されている言語に依存しない日付式を開発することが可能となります。
2日時間の期間を計算する方法の詳細については、期間データ型を参照してください。

例1

このコード例は、以前に記載された生成規則を使用する方法を示しています。
コードのコピー
<CQ + 1M-10D>
– 10日現在の四半期+ 1ヶ月:これは、次のように解釈されるべきです。
DateExpressionは以下で構成されています。
<プレフィックス> <ユニット> <サイン> <番号> <ユニット> <サイン> <番号> <ユニット>
注意
山括弧(<>)式は関係なく、アプリケーション言語の翻訳されていないことを指定します。日付式と多言語機能の詳細については、多言語対応アプリケーションを開発するを参照してください。

例2

この例では、CALCDATE機能を使用する方法を示しています。
このコード例では、C / ALグローバルウィンドウに次のテキスト定数を作成する必要があります。
テキスト定数
ENU値
Text000
「基準日は、次のとおりです。%1 \ ‘
Text001
‘式:%2返し%3 \’
Text002
‘式:%4返し%5 \’
Text003
‘式:%6リターン%7’
コードのコピー
ただし、expr1:= ‘<CQ + 1M-10D>’; //現在の四半期+ 1月 – 10日
式2:= ‘<-WD2>’; //最後の平日の2番、(前火曜日)
expr3は:= ‘<CM + 30D>’; //現在の月+ 30日
RefDate:= 052196D。
日付1:= CALCDATE(ます。Expr1、RefDate)。
日付2:= CALCDATE(式2、RefDate)。
Date3:= CALCDATE(expr3は、RefDate)。
MESSAGE(Text000 + Text001 + Text002 + Text003、
RefDate、ます。Expr1、日付1、式2、日付2、expr3は、Date3)。
メッセージウィンドウには、次のテキストが表示されます。
基準日は、次のとおりです。05/21/96
式:CQ + 1M-10Dは07/20/96を返します。
式:-WD2は05/14/96を返します。
式:CM + 30Dは06/30/96を返します。

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cara: Golek Wiwit lan End Tanggal Wulan Previous

Local / variabel Global:

Jeneng jenis data subtipe Length
StartDate Tanggal
EndDate Tanggal

StartDate = tanggal sasi pungkasan Starting.
EndDate = dina Last sasi pungkasan.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Saka Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Pitulung.
Ngetung tanggal anyar sing adhedhasar expression tanggal lan tanggal referensi.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Tanggal])
paramèter
DateExpression
Koleksi: Tèks, Kode, utawa DateFormula
Ekspresi tanggal bisa dadi apa dawa. senar Juru saka kiwa menyang tengen karo siji subexpression ing wektu. Aturan iki nduwé njlèntrèhaké sintaksis bener ungkapan tanggal:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Mlebu>] <Term>
· <Mlebu> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Ater> <Unit>
· <Number> = ongko positif
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dina, WD = kerjo, W = minggu, M = sasi, Q = waktu, Y = taun)
· <Ater> = C (C = saiki)
aturan produksi iki nuduhake yen ungkapan tanggal kalebu nul, siji, loro, utawa telung subexpressions. Saben subexpression dumadi tandha pilihan lan istilah. Ing ngisor iki sawetara conto khas saka istilah:
· 30D (30 dina; cocok kanggo <Number> <Unit>)
· WD2 (kerjo nomer 2; cocok kanggo <Unit> <Number>)
· CW (minggu saiki; cocok kanggo <ater> <Unit>)
Pananggalan internal C / SIDE wiwit ana lan ends ana. Iki tegese ana iku kerjo 1 lan Minggu iku kerjo 7.
A kesalahan roto-wektu ana yen pangrinciané saka DateExpression iku salah.
tanggal
Koleksi: Tanggal
Gunakake parameter opsional kanggo netepake tanggal referensi. standar punika tanggal sistem saiki.
Yen sampeyan ngilangake Nilai pilihan iki ing tanggal sistem saiki wis digunakake.

Value Property / Bali Value
Koleksi: Tanggal
Tanggal sing wis komputer saka tanggal referensi lan expression tanggal.

ujar
DateExpression bisa dadi lapangan utawa global saka jinis Tèks utawa Code, lan bisa dadi lapangan utawa global saka jinis DATEFORMULA. Entuk manfaat saka nggunakake lapangan DateFormula utawa global iku rumus tanggal dadi basa mardika.
pangguna bisa ngetik rumus ing basa saiki milih. rumus iki disimpen ing format umum ing lapangan utawa global. Nalika rumus perlu supaya katampil, senar nyata sing ditampilake diowahi kanggo basa saiki milih.
Contone, yen pangguna karo basa disetel kanggo ENG (Inggris) lumebu ing formula tanggal “”1W + 1D”” siji minggu lan siji dina, banjur pangguna karo basa disetel kanggo FRA (French) sumerep “”1S + 1J,”” lan pangguna karo basa disetel kanggo ESP (Spanyol) sumerep “”1S + 1D””.
Yen rumus tanggal mlebu karo <> delimiters lingkungan iku, banjur rumus tanggal iki disimpen ing, format nonlanguage-gumantung umum. Iki ndadekake iku bisa kanggo berkembang rumus tanggal sing ora gumantung ing basa saiki milih.
Kanggo informasi luwih lengkap babagan ngitung dadi antarane loro DateTimes, ndeleng Duration Data Koleksi.

Conto 1

Contone kode iki nuduhake carane nggunakake aturan produksi sing padha sadurunge diterangake.
Copy Code
<CQ + 1M-10D>
Iki kudu Juru minangka ing ngisor iki: saiki waktu + 1 month – 10 dina.
DateExpression dumadi saka ing ngisor iki:
<Ater> <Unit> <Mlebu> <Number> <Unit> <Mlebu> <Number> <Unit>
catetan
Kelompok amba (<>) nemtokake sing expression ora dijarwakake, preduli saka basa aplikasi. Kanggo informasi luwih lengkap babagan Kapabilitas multilanguage karo rumus tanggal, ndeleng Ngembangaken Aplikasi Multi-Aktif.

Conto 2

Contone nuduhake carane nggunakake fungsi CALCDATE.
Contone kode iki mbutuhake sing nggawe ajeg teks ing ngisor iki ing jendhela C / AL Globals.
Tèks pancet
Nilai ENU
Text000
‘Tanggal referensi punika:% 1 \’
Text001
‘Ekspresi:% 2 ngasilake% 3 \’
Text002
‘Ekspresi:% 4 ngasilake% 5 \’
Text003
‘Ekspresi:% 6 ngasilake% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Waktu saiki + 1 month – 10 days
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ing kerjo no.2 pungkasan, (pungkasan ana)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Saiki sasi + 30 days
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
PESAN (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Jendhela pesen nampilake teks ing ngisor iki:
Tanggal referensi punika: 05/21/96
Ekspresi: CQ + 1M-10D ngasilake 07/20/96
Ekspresi: -WD2 ngasilake 05/14/96
Ekspresi: CM + 30D ngasilake 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಎವಿ – ಹೇಗೆ: ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್

ಸ್ಥಳೀಯ / ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರ:

ಹೆಸರು datatype ಉಪವಿಧಾನ ಉದ್ದ
StartDate ದಿನಾಂಕ
ENDDATE ದಿನಾಂಕ

StartDate = ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ ಆರಂಭಗೊಂಡು.
ENDDATE = ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ-1 ನಿ>’); // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’, StartDate); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಎವಿ 2009 R2 ಅನ್ನು ಸಹಾಯ ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, ದಿನಾಂಕ])
ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು
DateExpression
ಪ್ರಕಾರ: ಪಠ್ಯ, ಕೋಡ್, ಅಥವಾ DateFormula
ದಿನಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು subexpression ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ದಿನಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ವಿವರಿಸಲು:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ಸೈನ್>] <ಟರ್ಮ್>
· <ಸೈನ್> = + | –
· <ಟರ್ಮ್> = <ಸಂಖ್ಯೆ> <ಘಟಕ> | <ಘಟಕ> <ಸಂಖ್ಯೆ> | <ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ> <ಘಟಕ>
· <ಸಂಖ್ಯೆ> = ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ
· <ಘಟಕ> = ಡಿ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ | ವಾಟ್ | ಎಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ವೈ (ಡಿ = ದಿನ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ = ವಾರದ, ವಾಟ್ = ವಾರ, ಎಂ = ತಿಂಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ = ಕಾಲು, ವೈ = ವರ್ಷ)
· <ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ> = ಸಿ (ಸಿ = ಪ್ರಸಕ್ತ)
ಈ ತಯಾರಿಕಾ ನಿಯಮಗಳು ದಿನಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊನ್ನೆ, ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಅಥವಾ subexpressions ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು. ಪ್ರತಿ subexpression ಐಚ್ಛಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪದಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
· 30D (30 ದಿನಗಳು; ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಗೆ <ಸಂಖ್ಯೆ> <ಘಟಕ>)
· WD2 (ವಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ 2; ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ <ಘಟಕ> <ಸಂಖ್ಯೆ>)
· ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಪ್ರಸಕ್ತ ವಾರದಲ್ಲಿ; ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ <ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ> <ಘಟಕ>)
ಸಿ / ಸೈಡ್ ಆಂತರಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಮವಾರ ವಾರದ 1 ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ವಾರದ 7 ಎಂದರ್ಥ.
DateExpression ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ರನ್ ಸಮಯ ದೋಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ: ದಿನಾಂಕ
ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಿಸಲು ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ನಿಯತಾಂಕ ಬಳಸಿ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ / ರಿಟರ್ನ್ ಮೌಲ್ಯ
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ: ದಿನಾಂಕ
ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ.

ಟೀಕೆಗಳು
DateExpression ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾದರಿ DATEFORMULA ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು DateFormula ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆಯಾಧಾರಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಸೂತ್ರವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜನೆರಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ದಿನಾಂಕ ಸೂತ್ರ “”1W + 1D”” ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವೇಳೆ, ನಂತರ ಫ್ರ್ಯಾ (ಫ್ರೆಂಚ್) ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರನು ನೋಡುವ “”1 ಸೆ + 1J,”” ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಪಿ (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರನು ನೋಡುವ “”1 ಸೆ + 1D””.
ದಿನಾಂಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ <> ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಜೊತೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ ಸೂತ್ರವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, nonlanguage ಅವಲಂಬಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು DateTimes ನಡುವೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೋಡಿ ಅವಧಿ ಡೇಟಾ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1

ಈ ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಯಾರಿಕಾ ನಿಯಮಗಳು ಬಳಸಲು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಕಲಿಸಿ ಕೋಡ್
<CQ ಗಳು + 1 ನಿ-10D>
– 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ +1 ತಿಂಗಳು: ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು.
DateExpression ಕೆಳಗಿನ ಕೂಡಿದೆ:
<ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ> <ಘಟಕ> <ಸೈನ್> <ಸಂಖ್ಯೆ> <ಘಟಕ> <ಸೈನ್> <ಸಂಖ್ಯೆ> <ಘಟಕ>
ಸೂಚನೆ
ಕೋನ ಆವರಣ (<>) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುವಾದ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾಷೆಯ ಸೂಚಿಸಿ. ದಿನಾಂಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು Multilanguage ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, Multilanguage ಶಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ CALCDATE ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಿ / ಅಲ್ globals ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಠ್ಯ ಸ್ಥಿರ ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪಠ್ಯ ನಿರಂತರ
ENU ಮೌಲ್ಯವನ್ನು
Text000
‘ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ:% 1 \’
Text001
‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ:% 2 ಆದಾಯ% 3 \’
Text002
‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ:% 4 ಆದಾಯ% 5 \’
Text003
‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ:% 6 ಆದಾಯ% 7’
ನಕಲಿಸಿ ಕೋಡ್
Expr1: = ‘<CQ ಗಳು + 1 ನಿ-10D>’; // ಪ್ರಸಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ +1 ತಿಂಗಳ – 10 ದಿನಗಳ
Expr2: = ‘<-WD2>’; // ಕಳೆದ ವಾರದ .2, (ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳವಾರ)
Expr3: = ‘<ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ + 30D>’; // ಪ್ರವಾಹ ತಿಂಗಳು 30 + ದಿನಗಳ
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ಸಂದೇಶ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಂಡೋ ಕೆಳಗಿನ ಪಠ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:
ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ: 05/21/96
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: CQ ಗಳು + 1 ನಿ-10D ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ 07/20/96
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: -WD2 ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ 05/14/96
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ + 30D ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: табу алдыңғы айдың күні және аяқталу күнін бастаңыз

Жергілікті / Ғаламдық Айнымалылар:

Деректер түрі мен класы Length Аты
StartDate күні
EndDate күні

StartDate = өткен айдың күнін бастап.
Өткен айдың EndDate = соңғы күні.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- СМ-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘СМ «, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Көмек жылғы.
күн білдіру және анықтамалық күннен негізделген жаңа күні есептейді.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, күні])
Параметрлер
DateExpression
Түр: Мәтін, Кодекс, немесе DateFormula
күні өрнек кез келген ұзындықты болуы мүмкін. жол бір уақытта бір Бағыныңқы өрнек бар солдан оңға түсіндіріледі. мынадай ережелер күні өрнектердің жарамды синтаксисті сипаттау:
· DateExpression = [<Бағыныңқы өрнек>] [<Бағыныңқы өрнек>] [<Бағыныңқы өрнек>]
· <Бағыныңқы өрнек> = [<тіркеліңіз>] <мерзімі>
· <Кіру> = + | –
· <Мерзімі> = <саны> <Unit> | <Unit> <саны> | <Префикс> <Unit>
· <Number> = оң бүтін
· <Unit> = D | WD | W | М | Q | Y (D = күні, WD = WEEKDAY, W = аптада, М = ай, Q = тоқсан, Y = жыл)
· <Префикс> = C (C = ағымдағы)
Бұл өндірістік ережелер, күні өрнектер нөлге тұрады көрсеткендей, бір, екі, немесе үш subexpressions. Әрбір Бағыныңқы өрнек Қосымша белгісін және термин қамтиды. мынадай шарттардың кейбір әдеттегі мысалдар келтірілген:
· 30D (30 күн; <саны> <Unit> сәйкес келеді)
· WD2 (WEEKDAY саны 2; <Unit> <саны> сәйкес келеді)
· CW (ағымдағы аптада; <префикс> <Unit> сәйкес келеді)
C / Side ішкі күнтізбелік дүйсенбі күні басталады және жексенбі күні аяқталады. Бұл Дүйсенбі WEEKDAY 1 болып табылады және жексенбі WEEKDAY 7 екенін білдіреді.
DateExpression синтаксисі дұрыс емес болса, орындалудың қатесі орын алады.
дата
Түр: Күні
сілтеме күнді анықтау үшін осы қосымша параметрді пайдаланыңыз. Әдепкі қолданыстағы жүйесі күні болып табылады.
Егер сіз осы қосымша мәнді салбыраңқы қолданыстағы жүйесі күні пайдаланылады.

Сипат мәні / Қайтар- мағына
Түр: Күні
анықтамалық күні мен күні білдіру бастап есептеледі күні.

Ескертпелер
DateExpression түрі Мәтін немесе кодексінің өріс немесе айнымалы болуы мүмкін, және ол түрі DATEFORMULA өрісі немесе айнымалы болуы мүмкін. Бір DateFormula өрісті немесе айнымалыны пайдаланып пайдасы күні формуласы тілі тәуелсіз болып табылады.
пайдаланушы таңдалған тілде формулаларды енгізуге болады. формула саласындағы немесе айнымалы жалпы пішімде сақталады. формуласы көрсетілуі қажет кезде, көрсетіледі нақты жол қазіргі уақытта таңдалған тілге айналады.
Мысалы, ENG (ағылшын) үшін орнатылған тілмен пайдаланушы «, 1С + 1J», содан кейін FRA үшін орнатылған тілмен пайдаланушы (француз) көреді, бір апта және бір күні күні формуласын «1 Вт + 1D» жасайтын болса және ESP (испандық) күйіне орнатылған тілмен пайдаланушы «1С + 1D» көреді.
күн формуласы оны қоршаған <> бөлгіштері бар енгізілген болса, онда күні формуласы жалпы, nonlanguage тәуелді пішімде сақталады. Бұл қазіргі уақытта таңдалған тілде тәуелді емес күні формулаларын дамытуға мүмкіндік береді.
Екі DateTimes арасындағы ұзақтығын есептеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, ұзақтығы Деректер түрі қараңыз.

Мысал 1

Бұл код мысал бұрын сипатталған болды өндірістік ережелерін пайдалану жолын көрсетеді.
Код көшіру
<CQ + 1М-10D>
– 10 күн ағымдағы тоқсанда + 1 ай: Бұл келесі ретінде түсіндірілуі тиіс.
DateExpression келесілердің тұрады:
<Префикс> <Unit> <тіркеліңіз> <саны> <Unit> <тіркеліңіз> <саны> <Unit>
Ескерту
бұрыштық жақшалар (<>) өрнек қарамастан өтініш тілі, аударылған емес екенін көрсетіңіз. күні формулалармен көп тілді мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алу үшін, көп тілді-Enabled бағдарламаларын өңдеу бөлімін қараңыз.

2-мысал

Бұл мысал CALCDATE функциясын пайдалану жолын көрсетеді.
Бұл код Сіз мысал C / AL Глобалдыайнымалылар терезесінде мынадай мәтін константы жасауды талап етеді.
мәтін тұрақты
ЕҰУ-дың мәні
Text000
«Анықтама күн болып табылады:% 1 \ ‘
Text001
«Өрнек:% 2% 3 қайтару \ ‘
Text002
«Өрнек:% 4% 5 қайтару \ ‘
Text003
«Өрнек:% 6% қайтару 7
Код көшіру
Expr1: = ‘<CQ + 1М-10D>’; // Ағымдағы тоқсанда + 1 ай – 10 күн
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Соңғы WEEKDAY № 2, (соңғы сейсенбі)
Expr3: = ‘<СМ + 30D>’; // Ағымдағы ай + 30 күн
RefDate: = 052196D;
Күн1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Күн2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Күн1, Expr2, Күн2, Expr3, Date3);
хабар терезесі мынадай мәтінді көрсетеді:
анықтамалық күн болып табылады: 05/21/96
өрнек: CQ + 1М-10D 07/20/96 қайтарады
өрнек: -WD2 05/14/96 қайтарады
өрнек: CM + 30D 06/30/96 қайтарады

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ក្រុមហ៊ុន Microsoft សក្ដានុពល NAV – តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី: រកឃើញនិងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ផ្តើមនៃខែមុនកាលបរិច្ឆេទ

/ អថេរសកលក្នុងស្រុក:

ឈ្មោះប្រវែង DataType ប្រភេទរង
កាលបរិច្ឆេទកាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទ

កាលបរិច្ឆេទ = កាលបរិច្ឆេទនៃការកាលពីខែមុនចាប់ផ្តើម។
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ = ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែមុន។
កាលបរិច្ឆេទ: = CALCDATE ( ‘<- CM-1 លាន>’); // កាលបរិច្ឆេទ = 01/08/2012
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់: = CALCDATE ( ‘CM “”, កាលបរិច្ឆេទ); // កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ = 31/08/2012 ។
CALCDATE

ពីសក្ដានុពល NAV ឆ្នាំ 2009 ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានជំនួយ R2 ។
គណនាកាលបរិច្ឆេទថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្អែកលើការបញ្ចេញមតិកាលបរិច្ឆេទនិងកាលបរិច្ឆេទយោង។
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [កាលបរិច្ឆេទ])
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
DateExpression
ប្រភេទ: អត្ថបទ, លេខកូដឬ DateFormula
ការបញ្ចេញមតិកាលបរិច្ឆេទអាចមានប្រវែងណាមួយ។ ខ្សែអក្សរនេះត្រូវបានបកប្រែពីឆ្វេងទៅស្តាំជាមួយ subexpression មួយក្នុងពេលមួយ។ ច្បាប់ខាងក្រោមរៀបរាប់អំពីវាក្យសម្ព័ន្ធកន្សោមកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ចូល>] <រយៈពេល>
· <ចូល> = + + | –
· <រយៈពេល> = <ចំនួន> <អង្គភាព> | <អង្គភាព> <លេខ> | <បុព្វបទ> <អង្គភាព>
· <ចំនួន> = ចំនួនគត់វិជ្ជមាន
· <អង្គភាព> = d | WD | សរសេរ | M បាន | សំណួរ | Y (គ = ថ្ងៃ, WD = ថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍ = សរសេរ, M = ខែ Q = ត្រីមាស, y = ឆ្នាំ)
· <បុព្វបទ> = សេ (C = បច្ចុប្បន្ន)
វិធានការទាំងនេះបានបង្ហាញថាផលិតកម្មការបង្ហាញនូវកាលបរិច្ឆេទមានសូន្យមួយពីរឬបី subexpressions ។ subexpression នីមួយមានសមាសភាពជាសញ្ញាស្រេចចិត្តនិងពាក្យមួយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ធម្មតាខ្លះនៃពាក្យ:
· 30D (30 ថ្ងៃត្រូវគ្នាទៅនឹង <ចំនួន> <អង្គភាព>)
· WD2 (ថ្ងៃសប្តាហ៍ចំនួន 2 ត្រូវគ្នាទៅនឹង <អង្គភាព> <ចំនួន>)
· CW (សប្តាហ៍បច្ចុប្បន្ន; ទាក់ទងទៅនឹង <បុព្វបទ> <អង្គភាព>)
ប្រតិទិនផ្ទៃក្នុងរបស់គចំហៀង / ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃចន្ទនិងបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ នេះមានន័យថាកាលពីថ្ងៃចន្ទគឺថ្ងៃទី 1 និងថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃ 7 ។
កំហុសពេលរត់កើតឡើងបើវាក្យសម្ព័ន្ធនៃ DateExpression នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវ។
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភេទ: កាលបរិច្ឆេទ
ប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រជម្រើសនេះដើម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆេទយោងមួយ។ លំនាំដើមគឺជាកាលបរិច្ឆេទរបស់ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន។
ប្រសិនបើអ្នកលុបតម្លៃជម្រើសនេះកាលបរិច្ឆេទប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានប្រើ។

តម្លៃអចលនទ្រព្យ / ត្រឡប់តម្លៃ
ប្រភេទ: កាលបរិច្ឆេទ
កាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវបានគណនាពីកាលបរិច្ឆេទឯកសារយោងនិងការបញ្ចេញមតិកាលបរិច្ឆេទ។

សុន្ទរកថា
DateExpression អាចជាវាលមួយឬអថេរនៃប្រភេទអត្ថបទឬកូដហើយវាអាចជាវាលមួយឬអថេរនៃប្រភេទ DATEFORMULA ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើវាល DateFormula ឬអថេរនេះគឺថារូបមន្តកាលបរិច្ឆេទក្លាយជាភាសាឯករាជ្យ។
អ្នកប្រើអាចបញ្ចូលរូបមន្តក្នុងភាសាដែលបានជ្រើសបច្ចុប្បន្ន។ រូបមន្តនេះត្រូវបានទុកនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយទូទៅមួយនៅក្នុងវាលមួយឬអថេរ។ នៅពេលដែលរូបមន្តត្រូវការដើម្បីបង្ហាញខ្សែអក្សរពិតប្រាកដដែលត្រូវបានបង្ហាញត្រូវបានបម្លែងទៅជាភាសាដែលបានជ្រើសបច្ចុប្បន្ន។
ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកប្រើជាមួយនឹងភាសាត្រូវបានកំណត់ទៅអេង (អង់គ្លេស) ចូលរូបមន្តកាលបរិច្ឆេទ “”1W + + 1D”” សម្រាប់មួយសប្តាហ៍និងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកប្រើដោយប្រើការកំណត់ភាសាទៅ FRA (បារាំង) បានមើលឃើញ “”+ 1s 1J”” និង អ្នកប្រើដែលមានការកំណត់ភាសាទៅវិស័យអប់រំ (ភាសាអេស្ប៉ាញ) ជាការមើលឃើញ “”+ 1s 1D”” ។
បើរូបមន្តកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹង <> សញ្ញាកំណត់ព្រំដែនដែលនៅជុំវិញវា, បន្ទាប់មករូបមន្តកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលពឹងផ្អែកលើ nonlanguage ទូទៅ។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអភិវឌ្ឍរូបមន្តដែលមានកាលបរិច្ឆេទមិនអាស្រ័យលើភាសាដែលបានជ្រើសបច្ចុប្បន្ន។
ចំពោះការបន្ថែមទៀតអំពីការគណនារយៈពេលរវាង DATETIME ទាំងពីរនេះសូមមើលប្រភេទទិន្នន័យរយៈពេល។

ឧទាហរណ៍ទី 1

ឧទាហរណ៍កូដនេះបង្ហាញពីរបៀបប្រើវិធានការផលិតដែលត្រូវបានរៀបរាប់ពីមុន។
ចម្លងកូដ
<CQ + + 1 លាន-10D>
នេះគួរតែត្រូវបានបកប្រែដូចខាងក្រោម: បច្ចុប្បន្នត្រីមាស + + 1 ខែ – 10 ថ្ងៃ។
DateExpression នេះត្រូវបានសមាសភាពដូចខាងក្រោម:
<បុព្វបទ> <អង្គភាព> <ចូល> <ចំនួន> <អង្គភាព> <ចូល> <ចំនួន> <អង្គភាព>
ចំណាំ
តង្កៀបមុំ (<>) បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិនេះមិនត្រូវបានបកប្រែដោយមិនគិតពីភាសាកម្មវិធី។ ចំពោះការបន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពរូបមន្តកាលបរិច្ឆេទជាមួយភាសាសូមមើលការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីភាសាដែលបានអនុញ្ញាត។

ឧទាហរណ៍ទី 2

ឧទាហរណ៍នេះបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើមុខងារ CALCDATE នេះ។
ឧទាហរណ៍កូដនេះតម្រូវឱ្យអ្នកបង្កើតថេរអត្ថបទខាងក្រោមនៅក្នុងបង្អួចកម្មវិធី C / AL សកល។
ថេរអត្ថបទ
តម្លៃ ENU
Text000
“”កាលបរិច្ឆេទនេះសំដៅ:% 1 \ ‘
Text001
‘កន្សោមនេះ:% 2% 3 ត្រឡប់មកវិញ \’
Text002
‘កន្សោមនេះ:% 4 បានត្រឡប់មកវិញ% 5 \’
Text003
‘កន្សោមនេះ:% 6 ត្រឡប់មកវិញ% 7’
ចម្លងកូដ
Expr1: = ‘<CQ + + 1 លាន-10D>’; // ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន + + 1 ខែ – 10 ថ្ងៃ
Expr2: = ‘<-WD2>’; // នេះ 2 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ (កាលពីថ្ងៃអង្គារ)
Expr3: = ‘<CM + + 30D>’; // ខែបច្ចុប្បន្ន + រយៈពេល 30 ថ្ងៃ
RefDate: = 052196D;
កាលបរិច្ឆេទ 1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
កាលបរិច្ឆេទ 2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
សារ (Text000 + + + + Text002 + + Text001 Text003,
RefDate, Expr1, កាលបរិច្ឆេទ 1, Expr2, កាលបរិច្ឆេទ 2, Expr3, Date3);
បង្អួចសារបង្ហាញអត្ថបទដូចខាងក្រោម:
កាលបរិច្ឆេទសេចក្ដីយោងគឺ: 05/21/96
ការបញ្ចេញមតិនេះ: CQ + + 1 លាន-10D ត្រឡប់ 07/20/96
ការបញ្ចេញមតិនេះ: -WD2 ត្រឡប់ 05/14/96
ការបញ្ចេញមតិនេះ: CM + + 30D ត្រឡប់ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
의 Microsoft Dynamics NAV – 방법 : 이전 달의 날짜와 종료 날짜를 시작 찾기

로컬 / 글로벌 변수 :

데이터 형식 하위 유형 길이 이름을
STARTDATE 날짜
종료 날짜 날짜

STARTDATE는 = 지난 달의 날짜를 시작.
지난 달 종료 날짜는 = 마지막 날.
STARTDATE = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 01/08/2012
종료 날짜 : = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // 종료 날짜 = 31/08/2012.
CALCDATE

의 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 도움말에서.
날짜 표현과 기준 날짜를 기준으로 새 날짜를 계산합니다.
NewDate = CALCDATE (DateExpression [날짜])
매개 변수
DateExpression
형식 : 텍스트, 코드, 또는 DateFormula
날짜 표현은 길이 제한이 있습니다. 한 번에 하나의 표현식으로 왼쪽에서 오른쪽으로 문자열은 해석됩니다. 다음과 같은 규칙이 날짜 표현의 올바른 구문에 대해 설명합니다 :
· DateExpression = [<표현식>] [<표현식>] [<표현식>]
· <표현식> = <로그인>] <기간>
· <로그인> = + | –
· <용어> = <번호> <단위> | <단위> <번호> | <접두사> <단위>
· <번호> = 양의 정수
· <단위> = D | WD | W | M | Q | Y (D = 일, WD는 = 평일, W는 = 주, M = 월, Q = 분기, Y는 = 년)
· <접두사> = C (C = 전류)
이러한 생성 규칙 날짜 식은 0, 1, 2 또는 3 개의 서브 표현식 구성을 보여준다. 각 표현식은 옵션 기호 및 용어를 포함한다. 용어의 전형적인 예입니다 :
· 30D (삼십일;에 해당하는 <번호> <단위>)
· WD2 (평일 번호 2;에 해당하는 <단위> <번호>)
· CW (현재 주;에 해당하는 <접두사> <단위>)
C / SIDE의 내부 달력은 월요일에 시작해서 일요일에 끝납니다. 이 월요일 평일 1과 일요일은 평일 7 것을 의미한다.
DateExpression의 구문이 잘못된 경우 런타임 오류가 발생합니다.
날짜
유형 : 날짜
기준 날짜를 정의하려면이 옵션 매개 변수를 사용합니다. 기본값은 현재 시스템 날짜이다.
이 옵션 값을 생략 할 경우 현재 시스템 날짜가 사용된다.

속성 값 / 반환 값
유형 : 날짜
상기 기준 날짜 및 날짜의 식으로부터 계산되는 날짜.

비고
DateExpression는 필드 또는 텍스트 입력 또는 코드의 변수가 될 수 있으며, 입력 DATEFORMULA 필드 또는 가변 될 수있다. DateFormula 필드 또는 변수를 사용하는 이점은 날짜 화학식 언어와 무관하게한다는 것이다.
사용자는 현재 선택한 언어로 수식을 입력 할 수 있습니다. 수식은 필드 또는 변수의 일반적인 형식으로 저장된다. 화학식 표시 할 필요가있는 경우, 표시되는 실제 문자열은 현재 선택된 언어로 변환된다.
ENG (영어)로 설정 언어와 사용자가 하나 일주일에 하루 날짜 식 “”1W + 1D””를 입력하면 예를 들어, FRA (프랑스어)로 설정 언어 사용자는 “”1S + 1J””보고 ESP (스페인어)로 설정 언어 사용자는 “”1S + 1D””를 본다.
날짜 수식이 그것을 둘러싼 <> 구분 기호를 입력 한 경우, 그 기간은 일반 식, nonlanguage 의존 형식으로 저장된다. 이로써, 현재 선택된 언어에 의존하지 않는 기간 수식을 개발할 수있다.
두 날짜 시간 사이의 기간을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은, 시간 데이터 형식을 참조하십시오.

예 1

이 코드 예제는 이전에 설명 된 생성 규칙을 사용하는 방법을 보여줍니다.
코드 복사
<CQ + 1M-10D>
– 십일 현재 분기 + 1 달 : 이는 다음과 같이 해석되어야한다.
DateExpression은 다음으로 구성된다 :
<접두사> <단위> <로그인> <번호> <단위> <로그인> <번호> <단위>
노트
각도 괄호 (<>)에 관계없이 응용 프로그램 언어의 표현이 번역되지 않도록 지정합니다. 날짜 수식 다국어 기능에 대한 자세한 내용은 다국어 사용이 가능한 응용 프로그램 개발을 참조하십시오.

예 2

이 예는 CALCDATE 기능을 사용하는 방법을 보여줍니다.
이 코드 예제에서는 C / AL 전역 창에서 다음 텍스트 상수를 만들어야합니다.
텍스트 상수
ENU 값
Text000
‘기준 날짜 : % 1 \’
Text001
‘표현 : % 2를 반환 % 3 \’
Text002
‘표현 : % 4 반환 5 % \’
Text003
‘표현 : % 6 수익률 7 %’
코드 복사
expr1을 = ‘<CQ + 1M-10D>’; // 현재 분기 + 1개월 – 십일
expr2이 = ‘<-WD2>’; // 마지막 평일 2 번, (마지막 화)
expr3 표현식 = ‘<CM + 30D>’; // 현재 월 + 삼십일
RefDate = 052196D;
날짜 1 = CALCDATE (expr1을, RefDate);
날짜 2 = CALCDATE (expr2이, RefDate);
Date3 = CALCDATE (expr3를, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1을, 날짜 1, expr2이, DATE2 expr3 표현식, Date3);
메시지 창에는 다음과 같은 텍스트가 표시됩니다
기준 날짜 : 05/21/96
식 : CQ + 1M-10D는 07/20/96를 반환
식 : -WD2은 05/14/96을 반환
식 : CM + 30D는 06/30/96를 반환

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Find Destpêk Date û End Date of Month Previous

Herêmî / Variables Global:

Navê PHP’ê Subtype Length
STARTDATE Date
EndDate Date

STARTDATE = Dest date ji meha borî.
EndDate = roja dawî ya meha borî.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1w>’); // STARTDATE = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Ji Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Alîkarî.
Dihejmêre, a date ya nû ye ku li ser îfadeya date û Dîroka referansa li ser bingeha.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Parametreyên
DateExpression
Type: Nivîsar, Code, an DateFormula
Îfadeya date dikare bibe xwediyê length. The string, şîrovekirin, ji çepê ber bi rastê bi yek subexpression di her demê de. Li gor qaîdeyên piştî syntax derbasdar çareyên date salix:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Çûna>] <Term>
· <Çûna> = + | –
· <Term> = <Hejmara> <Unit> | <Unit> <Hejmara> | <Pêşgira ji> <Unit>
· <Hejmara> = hijmar Positive
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = roj, WD = dewamê, W = week, M = meha, Q = çaran, Y = year)
· <Pêşgira ji> = C (C = current)
Ev rêzikên hilberîna ku nîşan bide ku bi derbirînên date ji sifir, yek, du, an jî sê subexpressions pêk dihêt. Her subexpression birîtî ye nîşaneke ne pêwîst û demdirêj. Li jêr bi hinek wergerandî yên tîpîk terms:
· 30D (30 rojan de; beramberî <Hejmara> <Unit>)
· WD2 (Cardinal dewamê 2; beramberî <Unit> <Hejmara>)
· CW (week niha; beramberî <Pêşgira ji> <Unit>)
Salnameya navxweyî yên C / SIDE roja duşemê dest pê dike û roja yekşemê. Ev tê wê wateyê ku Monday dewamê 1 e û Sunday dewamê 7 e.
A error run-time diqewime eger hevoksaziya DateExpression şaş e.
Rojek
Type: Date
Bi kar tînin ev parametre bijare define a date reference. The default roja sîstema niha ye.
Ger tu şêniyê ev nirx ne pêwîst roja sîstema niha tê bikaranîn.

Taybetmendiyên Nirx / Return Nirx
Type: Date
Ji roja ku ji roja reference û îfadekirina dîrokê de hyperbola.

têbînî
DateExpression dikare bibe qada an variable yên Text type an Code, û dikare bibe ew zeviyê an variable ji type DATEFORMULA. Bi kêrî bikaranîna qada DateFormula an guherrok e ku formula date zimanê serbixwe dibe.
The bikarhêner dikarin formûlên di zimanê ku anha hilbijartî têkevê. Formula di a format buy li nav zeviyê an variable veşartin. Dema ku formula divê kiriyî werin nîşandan, ji string rastî heye ku nîşan ji bo zimanê ku anha hilbijartî misilman.
Ji bo nimûne, eger bikarhênerek bi zimanê set to ENG (English) dikeve formula date “”1W + 1D”” ji bo yek hefteyê û yek rojê de, paşê a user bi zimanê set to FRA (French) dibîne, “”1s + 1J,”” û bikarhênerek bi zimanê set to ESP (Spanish) dibîne, “”1s + 1D””.
Eger formula dîrok, bi <> delimiters ketin derdorê, piştre jî formula date ya di a, format girêdayî-nonlanguage buy veşartin. Ev jî gengaz e ku mirov pêş formûlên date ku ne girêdayî li ser zimanê ku anha hilbijartî ne.
Ji bo bêtir agahîya li ser hesabekî duration di navbera du DateTimes, dîtina Duration Type Data.

mînak 1

Ev nimûne code nîşan dide ka çawa bi kar qaîdeyên hilberînê ya ku berê hatibûn kirin.
Code Copy
<CQ + 1w-10D>
– 10 rojan de niha çaryeka + 1 month: Ev, divê wekî li jêr, şîrovekirin.
The DateExpression ku ji van pêk tê:
<Pêşgira ji> <Unit> <Çûna> <Hejmara> <Unit> <Çûna> <Hejmara> <Unit>
Not
Qewsan de nabêje (<>) de diyar kir ku fikir dikin ne, bêyî zimanê seredanê. Ji bo bêtir agahîya li ser şiyanên multilanguage bi formûlên date, dîtina Pêşxistina Applications Multilanguage-çalake.

mînak 2

Ev nimûne nîşan dide ku çawa bi kar function CALCDATE.
Ev nimûne code pêwîst e ku hûn avakirina constants text li jêr li ber pencereyê C / AL Globals.
berdewam text
nirxa ẹnu
Text000
‘The date referansa e:% 1 \’
Text001
‘The îfade:% 3 2 vegere% \’
Text002
‘The îfade:% 5 4 vegere% \’
Text003
‘The îfade:% 6 vegere% 7’ ‘
Code Copy
Expr1: = ‘<CQ + 1w-10D>’; // Çaryeka niha + 1 month – 10 rojan
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The last No.2 dewamê, (cara Sêşem)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Meha niha + 30 rojan de
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Di pencerê de peyamê nîşan dide ku text li jêr:
The date referansa e: 05/21/96
Îfadeya: CQ + 1w-10D vedigere 07/20/96
Îfadeya: -WD2 vedigere 05/14/96
Îfadeya: CM + 30D vedigere 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: табуу Мурунку ай датасы жана End датасы баштоо

Жергиликтүү / Global Variables:

Аты түрү Тили Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = өткөн айдын баштоо датасы.
EndDate = өткөн айдын акыркы күнү.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1 миллионго>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE (CM «, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
бир күнү сөз жана маалымат күнү негизделген жаңы датаны эсептейт.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [датасы])
параметрлер
DateExpression
Түрү: текст, Code, же DateFormula
күнү деген сөз айкашы кайсы бир узундугу болушу мүмкүн. сап бир учурда бир эле subexpression менен солдон которулат. төмөнкү эрежелер күнү сөздөрдү жарактуу синтаксисин сүрөттөйт:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<түзүү>] <мөөнөтү>
· <Түзүү> = + | –
· <Мөөнөтү> = <саны> <Unit> | <Unit> <саны> | <Prefix> <Unit>
· <Саны> = жакшы бүтүн
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = күнү, WD = күндөрү, W = аптада M = ай, Q = чейрек, Y = жыл)
· <Prefix> = C (C = учурдагы)
Бул өндүрүш эрежелери күнү билдирген нөл, бир, эки, же үч subexpressions тураарын көрсөтүп турат. Ар бир subexpression кошумча жышаан жана мөөнөтүн камтыйт. Төмөнкү терминдердин бир канча мисалдар келтирилген:
· 30d (30 күн; <саны> <Unit> туура келет)
· WD2 (шаарчада саны 2; <Unit> <саны> туура келет)
· CW (учурдагы жума; <Prefix> <Unit> туура келет)
C / тараптын ички календардык дүйшөмбү күнү башталат жана жекшемби күнү аяктайт. Ушул дүйшөмбү күндөрү 1 жана жекшемби күндөрү 7 дегенди билдирет.
Бир Нускасы жолу ката DateExpression синтаксиси туура эмес болсо, анда пайда болот.
дата
Түрү: Date
маалымкат күнүн аныктоо үчүн кошумча параметрин колдоно. жарыяланбаган азыркы система күнү болуп саналат.
Бул кошумча наркын кездешпейт болсо, азыркы система датасы колдонулат.

Мүлк баасы / Return баасы
Түрү: Date
шилтеме датасы жана күн сөз эсептелген дата.

Эскертүүлөр
DateExpression түрү Текст же кодексинин талаа же өзгөрмө болушу мүмкүн, ал эми бул түрү DATEFORMULA бир талаа же өзгөрүлмө болушу мүмкүн. бир DateFormula талаасын же өзгөрмө пайдалануу пайда күнү формула карандысыз тил болуп саналат.
Учурда тандалган тилде нерсени киргизе аласыз. формула талаада же өзгөрмөнүн бир жалпы түрдө сакталат. формула көрсөтүлөт керек болгондо, көрсөтүлгөн иш жүзүндө сап Учурда тандалган тилине которулуп жатат.
Мисалы ENG (англис) белгиленген тилде бир колдонуучу бир жума, бир күн үчүн күнү тамагын «1w + 1D» кирсе, анда FRA (French) белгиленген тилде колдонуучу «1S + 1J» көрүп, ESP (Spanish) белгиленген тилде колдонуучу «1S + 1d» көрөт.
аны курчап турган күн формула <> Delimiters менен кирген болсо, анда күн формула бир жалпы, nonlanguage көз каранды түрдө сакталат. Мындай учурда ал тандаган тилге көз каранды эмес, күн нерсени өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.
эки DateTimes ортосунда мөөнөтүн эсептөө жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Duration Берилиштердин Түрү.

1-мисал

Бул код мисал мурда айтылган өндүрүш эрежелерин кантип колдонууну көрсөтөт.
көчүрмөсү Code
<CQ + 1 миллионго-10D>
Бул кийинки катары чечмеленбеши керек: учурдагы чейрек + 1 айга – 10-күн.
DateExpression төмөнкүлөрдө турат:
<Prefix> <Unit> <түзүү> <саны> <Unit> <түзүү> <саны> <Unit>
Эскертүү
кашаа (<>) карабастан арыз тилинин, сөз которулган эмес деп аныктайт. күн акысы менен тилдүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, көп тилдеги-иштетилген Табыштамаларды иштеп чыгуу керек.

2-мисал

Бул мисал CALCDATE милдетин кантип колдонууну көрсөтөт.
Бул код мисал C / AL Globals терезесинин төмөнкү текст туруктуулар түзүү талап кылынат.
текст туруктуу
ENU наркы
Text000
«Маалымдама күнү:% 1 \ ‘
Text001
«Деген сөз айкашы:% 2 кайтып% 3 \ ‘
Text002
«Деген сөз айкашы:% 4 кайтып% 5 \ ‘
Text003
«Деген сөз айкашы:% 6 кайтып% 7 ‘
көчүрмөсү Code
Expr1: = «<CQ + 1 миллионго-10D> ‘; // Current чейрек + 1 ай – 10 күн
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Акыркы күндөрү no.2, (шейшемби)
Expr3: = «<CM + 30d> ‘; // Учурдагы ай + 30 күн
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
билдирүү терезеси төмөнкү текст көрсөтөт:
маалымдама күнү: 05/21/96
сөз айкашы: CQ + 1 миллионго-10D 07/20/96 кайтып келди
сөз айкашы: -WD2 05/14/96 кайтып келди
сөз айкашы: CM + 30d 06/30/96 кайтып келди

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – ວິທີການຄົ້ນຫາເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ່ສະຫມັກແລະວັນທີ່ສິ້ນສຸດຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

ທ້ອງຖິ່ນ / ຕົວແປ Global:

ຊື່ DataType ປະເພດ: Length
StartDate ວັນທີ່
EndDate ວັນທີ່

StartDate = ເລີ່ມວັນຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
EndDate = ມື້ສຸດທ້າຍຂອງເດືອນແລ້ວນີ້.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’) // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate) // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

ຈາກ Microsoft Dynamics ນໍາທາງ 2009 R2 ຊ່ວຍເຫຼືອ.
ຄໍານວນວັນທີ່ໃຫມ່ທີ່ແມ່ນອີງໃສ່ການສະແດງອອກວັນແລະວັນທີ່ອ້າງອິງໄດ້.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, ວັນ])
ຕົວກໍານົດການ
DateExpression
ປະເພດ: ຂໍ້ຄວາມ, ລະຫັດ, ຫລື DateFormula
ການສະແດງອອກວັນທີສາມາດຈະຍາວໃດ. ຊ່ອຍແນ່ແມ່ນການຕີລາຄາຈາກປ່ອຍໃຫ້ສິດມີຫນຶ່ງ Subexpression ທີ່ໃຊ້ເວລາ. ກົດລະບຽບການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍໄວຢາກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການສະແດງອອກວັນທີ່:
· DateExpression = [<Subexpression>] [<Subexpression>] [<Subexpression>]
<Subexpression> = [<ເຂົ້າ>] <Term>
<ເຂົ້າ> = + | –
<Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
<Number> = ຈໍານວນເຕັມບວກ
<Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D =, WD = ໃນວັນເຮັດວຽກ, W = ອາທິດ, M = ເດືອນ, Q = ໄຕມາດ, Y = ປີວັນ)
<Prefix> = C (C = ປັດຈຸບັນ)
ກົດລະບຽບການຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະແດງອອກວັນທີປະກອບດ້ວຍສູນ, ຫນຶ່ງ, ສອງ, ຫຼືສາມ Subexpression. ແຕ່ລະ Subexpression ປະກອບດ້ວຍອາການທາງເລືອກແລະເປັນໄລຍະ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງປົກກະຕິບາງສ່ວນຂອງຂໍ້ກໍານົດ:
· 30D (30 ວັນ; ເທົ່າກັບ <Number> <Unit>)
· WD2 (ຈໍານວນວັນເຮັດວຽກ 2 ເທົ່າກັບ <Unit> <Number>)
· CW (ອາທິດປັດຈຸບັນເທົ່າກັບ <Prefix> <Unit>)
ປະຕິທິນພາຍໃນຂອງ C / SIDE ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນຈັນແລະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອາທິດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈັນແມ່ນໃນວັນເຮັດວຽກ 1 ແລະວັນອາທິດເປັນວັນເຮັດວຽກ 7.
ມີຂໍ້ຜິດພາດການດໍາເນີນງານທີ່ໃຊ້ເວລາເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າໄວຢາກອນຂອງ DateExpression ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ວັນທີ່ສະຫມັກ
ປະເພດ: ວັນທີ່
ການນໍາໃຊ້ພາລາມິເຕີທາງເລືອກນີ້ເພື່ອກໍານົດວັນທີກະສານອ້າງອີງໄດ້. ການເລີ່ມຕົ້ນຄືວັນລະບົບປັດຈຸບັນ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໃຊ້ຄ່າທາງເລືອກນີ້ວັນທີ່ລະບົບປະຈຸບັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.

ຄຸນສົມບັດມູນຄ່າ / ຄ່າກັບຄືນ
ປະເພດ: ວັນທີ່
ວັນທີ່ໄດຈາກວັນທີ່ອ້າງອິງແລະສະແດງອອກວັນທີ.

ຂໍ້ສັງເກດ
DateExpression ສາມາດຈະເປັນພາກສະຫນາມຫຼືຂອງຕົວປ່ຽນແປງຂອງປະເພດຂໍ້ຄວາມຫລືລະຫັດ, ແລະມັນກໍສາມາດຈະເປັນພາກສະຫນາມຫຼືຂອງຕົວປ່ຽນແປງຂອງປະເພດ DATEFORMULA. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມ DateFormula ຫລືຕົວແປແມ່ນວ່າສູດທີ່ຈະກາຍເປັນພາສາເປັນເອກະລາດ.
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ສູດຢູ່ໃນພາສາທີ່ເລືອກໃນປັດຈຸບັນ. ສູດແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮູບແບບທົ່ວໄປໃນພາກສະຫນາມຫຼືການປ່ຽນແປງ. ໃນເວລາທີ່ສູດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງ, ສະຕິງຕົວຈິງທີ່ສະແດງຖືກແປງເປັນພາສາທີ່ເລືອກໃນປັດຈຸບັນ.
ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີພາສາກໍານົດທີ່ຈະ ENG (ພາສາອັງກິດ) ເຂົ້າສູ່ສູດວັນ “”1W + 1D”” ສໍາລັບໃນອາທິດຫນຶ່ງແລະມື້ຫນຶ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີພາສາທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອ FRA (French) ເຫັນ “”1S + 1J,”” ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີພາສາທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອ ESP (ແອສປາໂຍນ) ເຫັນ “”1S + 1D””.
ຖ້າຫາກວ່າສູດວັນທີແມ່ນເຂົ້າໄປ with <> ຄັ່ນອ້ອມຂ້າງມັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສູດວັນທີ່ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ການຜະລິດ, ຮູບແບບ nonlanguage ແມ່ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ເພື່ອພັດທະນາສູດວັນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບພາສາທີ່ເລືອກໃນປັດຈຸບັນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງສອງ DATETIME, ເບິ່ງໄລຍະເວລາປະເພດຂໍ້ມູນ.

ຕົວຢ່າງ 1

ຕົວຢ່າງລະຫັດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍກ່ອນຫນ້ານີ້.
ລະຫັດສໍາເນົາ
<CQ + 1M, 10D>
ນີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕີລາຄາເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃນປັດຈຸບັນໄຕມາດ + 1 ເດືອນ – 10 ມື້.
The DateExpression ປະກອບຂອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
<Prefix> <Unit> <ເຂົ້າ> <Number> <Unit> <ເຂົ້າ> <Number> <Unit>
ຫມາຍເຫດ
ວົງເລັບມຸມ (<>) ລະບຸວ່າການສະແດງອອກແມ່ນບໍ່ໄດ້ແປ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງພາສາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ multilanguage ກັບສູດວັນທີ, ເບິ່ງການພັດທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Multilanguage ເຮັດໃຫ້.

ຕົວຢ່າງທີ່ 2

ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນໍາໃຊ້ການທໍາງານຂອງ CALCDATE ໄດ້.
ຕົວຢ່າງລະຫັດນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສ້າງຄົງຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມ C / AL Globals.
ຄົງທີ່ຂໍ້ຄວາມ
ມູນຄ່າ ENU
Text000
‘ວັນທີ່ອ້າງອິງແມ່ນ:% 1 \’
Text001
‘ການສະແດງອອກ:% 2% ກັບຄືນ 3 \’
Text002
‘ການສະແດງອອກ:% 4% ກັບຄືນ 5 \’
Text003
‘ການສະແດງອອກ:% 6% ກັບຄືນ 7
ລະຫັດສໍາເນົາ
Expr1: = ‘<CQ + 1M, 10D>’ // ໄຕມາດປັດຈຸບັນ + 1 ເດືອນ – 10 ມື້
Expr2: = ‘<-WD2>’ // ການທີ່ 2 ໃນວັນເຮັດວຽກສຸດທ້າຍ, (ວັນອັງຄານ)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’ // ປະຈຸບັນເດືອນ + 30 ວັນ
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate)
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate)
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate)
ຂໍ້ຄວາມ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3)
ປ່ອງຢ້ຽມຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ວັນທີ່ອ້າງອິງແມ່ນ: 05/21/96
ການສະແດງອອກ: CQ + 1M, 10D ກັບຄືນມາ 07/20/96
ການສະແດງອອກ: -WD2 ກັບຄືນມາ 05/14/96
ການສະແດງອອກ: CM + 30D ກັບຄືນມາ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Edidit NAV – Qualiter Find Start Dies et Mensis End Date Previous

Loci / Global Variabiles:

Nomen datatype Subtype Length
startdate Date
EndDate Date

Startdate date = Satus de ultimo mense.
EndDate = Last ultimum mensis diem.
Startdate: CALCDATE = ( ‘<- 1M CM,>’); 01/08/2012 startdate // =
EndDate: CALCDATE = (CM, startdate); // = 31/08/2012 EndDate.
CALCDATE

Auxilium a Microsoft Edidit NAV R2 MMIX.
Calculates a new reference date, et illud quod fundatur in diem date.
NewDate: CALCDATE = (DateExpression [Date])
Morbi
DateExpression
Type: Text, Codice, vel DateFormula
Dies diutius expressio. Nervi subexpression interpretantur uno tempore a sinistro ad dextrum. Sequentes regulas valere Syntax of date verba describere:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression => [<Sign>] <term>
· <Sign> + = | –
· <Term> <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Praefixum> <Unit>
· <Number> integer =
· <Unit> D | WD | E | M | Q | Y (D illa, WD = feria, W = septimana, mensis, M, Q = parte, year = Y)
· <Praefixum> (C = current)
Haec productio date regulas, quae dicitur nulla consistere, unum, duo, vel tres subexpressions. Subexpression se comprehendit signum ad libitum et terminum. Nonnulla amet exemplis terminorum:
· 30D (XXX dies respondet <Number> <Unit>)
· WD2 (II feria numero; respondet <Unit> <Number>)
· C. (currente; respondet <Praefixum> <Unit>)
Internum Calendar of C / Side incipit feria et Dominica in finem. Hoc Monday, quae est feria et Dominica I VII feria.
Vicis adacto syntaxi DateExpression cursus errore perperam.
Date
Type: Date
Use this reference balanus a libitum modulo definiunt. Default est current ratio date.
Si tibi hoc liberum pendo current ratio omittit est date.

Property Value / Value Convertimini
Type: Date
Dies diei et date illud quod praedicatur de computatur.

Disputatio
Text DateExpression potest variabili type OR agri et potest variabili type DATEFORMULA agri. Beneficium of usura a DateFormula variabilis est ut in acie aut Date Language formula iuris fiat.
User potest vasa fortis ingressus in formulis electae lingua. Formula absconditum in agro, sive in forma generica variabilis. Cum forma debet ostendi, filum quod ipsa convertitur ad electae verbis ostenditur.
Nam cum lingua, si a user set to English (English) intrat date formula “”1W 1D +”” hebdomada una: et unum diem, et tunc cum in lingua user set ad fra (French) videt “”+ 1S 1J,”” et set ut in user a lingua ESP (Spanish) videt “”1S 1D +””.
Si date ingressus est formula <> Chinese circum illum, et date repono in forma generica, nonlanguage forma, dependentia. Hoc potest explicari sermone electae date formulae non dependet.
Pro magis notitia de colligendis tempus inter DateTimes vide Size notitia typus.

example I

Codex regularum productione qui exemplo uti supra docuimus.
Codex Copy
<1M-10D CQ +>
Quod sic interpretatur: current quarta mensis + I – X diebus.
Et DateExpression constat ex his sequentibus:
<Praefixum> <Unit> <Sign> <Number> <Unit> <Sign> <Number> <Unit>
Nota
Angulus uncis (<>) dicitur, non dat speciem translatus cujuscumque linguae usu. Nam dui elit caelus cum date de formulis videmus proficere Multilanguage Enabled-Latine.

example II

Unde manifestum CALCDATE uti munus.
Codex ut vos postulo creo a text ut est constans in C / AL Globals fenestra.
Text constant
ENU pretium
Text000
Quia data est secundum% I \
Text001
‘Cum dicitur: II% III% redit \’
Text002
‘Cum dicitur: redit% V% IV \’
Text003
‘Cum dicitur: VI%% VII redit,
Codex Copy
Expr1: = <1M-10D CQ +> ‘; Current // quarta mensis + I – X diebus
Expr2: = <-WD2> ‘; // De feriis, No.2 (Martis die)
Expr3: = <30D + CM,> ‘; Current // menses XXX dies,
RefDate: 052196D =;
Date1: CALCDATE = (Expr1, RefDate);
Date2: CALCDATE = (Expr2, RefDate);
Date3: CALCDATE = (Expr3, RefDate);
Nuntius (Text000 Text001 + + + Text002 Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Et propono sequens nuntius fenestra:
In quantum est Date: 05/21/96
Cum dicitur: CQ + 1M-10D redit 07/20/96
Cum dicitur: -WD2 redit 05/14/96
A voce: + CM 30D redit 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kā Atrast sākuma datumu un beigu datums iepriekšējo mēnesi

Vietējās / Globālie mainīgie:

Vārds datatype Apakštips garums
Sākuma datums datums
EndDate datums

Sākuma datums = sākuma datums pēdējā mēneša laikā.
EndDate = pēdējā diena pēdējā mēneša laikā.
Sākuma datums: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Sākuma datums = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, Sākuma datums); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

No Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 palīdzības.
Aprēķina jaunu datumu, kas ir balstīta uz datums izteiksmi un atsauces datumu.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parametri
DateExpression
Tips: Teksts, Code, vai DateFormula
Datumu izteiksme var būt jebkurš garums. Virkne tiek interpretēta no kreisās uz labo pusi ar vienu subexpression laikā. Šie noteikumi apraksta derīgu sintaksi datums izteiksmēm:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <skaits> <Unit> | <Unit> <numurs> | <Prefikss> <Unit>
· <Skaits> = pozitīvam skaitlim
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dienu, WD = nedēļas dienu, W = nedēļa, M = mēnesis, Q = ceturksnis, Y = gads)
· <Prefikss> = C (= strāva)
Šie ražošanas noteikumi liecina, ka datums izteicieni sastāv no nulle, viens, divi vai trīs subexpressions. Katrs subexpression satur papildu zīmi un termiņu. Tālāk ir daži tipiski piemēri terminu:
· 30D (30 dienas; atbilst <skaits> <Unit>)
· WD2 (darbdienās skaits 2; atbilst <Unit> <numurs>)
· CW (pašreizējais nedēļā; atbilst <Prefikss> <Unit>)
Iekšējais kalendārs C / SIDE sākas pirmdien un beidzas svētdien. Tas nozīmē, ka pirmdiena ir ikdiena 1 un svētdiena ir darba dienu 7.
Izpildes laika kļūda rodas, ja sintakse DateExpression ir nepareizs.
Datums
Tips: Datums
Izmantojiet šo izvēles parametrs, lai noteiktu atsauces datumu. Noklusējuma ir pašreizējā sistēma datums.
Ja jūs izlaist šo fakultatīvo vērtību pašreizējā sistēma datums tiek izmantots.

Property Value / Return Value
Tips: Datums
Datums, kas tiek aprēķināts no atsauces datumu un datumu izteiksmi.

Piezīmes
DateExpression var būt joma vai mainīga tipa tekstu vai kodu, un tas var būt joma vai mainīga tipa DATEFORMULA. No izmantojot DateFormula lauku vai mainīgo priekšrocība ir tā, ka datums formula kļūst valoda neatkarīgs.
Lietotājs var ievadīt formulas pašreiz izvēlētajā valodā. Formula tiek glabāta vispārēju formātā laukā vai mainīgs. Kad formula ir redzams, faktiskais virkne, kas tiek rādīts tiek pārvērsts pašreiz izvēlētajā valodā.
Piemēram, ja lietotājs ar valodu, kas uz ENG (angļu) iekļūst datumu formula “”1W + 1D”” vienu nedēļu un vienu dienu, tad lietotājs ar valodu, kas uz FRA (franču valodā) redz “”1S + 1J,”” un lietotājs ar valodu, kas līdz ESP (spāņu) redz “”1S + 1D””.
Ja datums formula ir ievadīta ar <> norobežojošā ap to, tad datums formula tiek uzglabāta sugas, nonlanguage atkarīgo formātā. Tas ļauj attīstīt datums formulas, kas nav atkarīgas no šobrīd izvēlētās valodas.
Lai iegūtu vairāk informācijas par ilgumu starp diviem DateTimes aprēķināšanai, skatiet Darbības laiks datu tips.

1. piemērs

Šis kods piemērs parāda, kā izmantot ražošanas noteikumus, kas iepriekš tika aprakstīti.
Kopēt Code
<CQ + 1M-10D>
Tas būtu jāinterpretē kā: kārtējā ceturkšņa + 1 mēnesim – 10 dienām.
DateExpression sastāv no šādiem kritērijiem:
<Prefikss> <Unit> <Sign> <skaits> <Unit> <Sign> <skaits> <Unit>
Piezīme
Leņķis kronšteini (<>) norāda, ka izteiciens nav tulkots, neatkarīgi no pieteikuma valodu. Plašāku informāciju par daudzvalodu spējas ar datumu formulām, skatiet attīstīšana Multilanguage iespējotu lietojumprogrammas.

2. piemērs

Šis piemērs parāda, kā izmantot CALCDATE funkciju.
Šis kods piemērs paredz, ka jums izveidot šādus teksta konstantes C / AL Globālie logu.
teksta konstante
ENU vērtība
Text000
“”Atsauces datums ir:% 1 \ ‘
Text001
“”Jēdziens:% 2. atgriežas% 3 \ ‘
Text002
“”Jēdziens:% 4 atgriežas% 5 \ ‘
Text003
“”Jēdziens:% 6 atgriežas% 7 ‘
Kopēt Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Pašreizējā ceturksnis + 1 mēnesis – 10 dienas
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Pēdējā darba dienu No.2, (pagājušajā otrdienā)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Pašreizējā mēnesī + 30 dienas
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Ziņa logs parāda šādu tekstu:
Atsauces datums ir: 05/21/96
Izteiksme: CQ + 1M-10D atgriežas 07/20/96
Izteiksme: -WD2 atgriežas 05/14/96
Izteiksme: CM + 30D atgriežas 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
“”Microsoft Dynamics NAV”” – Kaip: Ieškoti pradžios ir pabaigos data Ankstesnis mėnuo

Local / globalių kintamųjų:

Vardas Datatype potipio Ilgis
Pradžios data data
DataZakończenia data

Pradžios data = pradžios data pastarąjį mėnesį.
DataZakończenia = Paskutinis diena per pastarąjį mėnesį.
Pradžios data: = CALCDATE ( “”<- CM-1M> ‘); // Pradžios data = 01/08/2012
Pabaigos data: = CALCDATE ( “”CM””, Pradžios data); // DataZakończenia = 31/08/2012.
CALCDATE

“”Microsoft Dynamics NAV 2009 R2″” Pagalba.
Apskaičiuoja naują datą, kuri remiasi ant datos saviraiškos ir ataskaitinės datos.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parametrai
DateExpression
Tipas: Tekstas, kodas arba DateFormula
Data išraiška gali būti bet kokio ilgio. Eilutė yra aiškinama iš kairės į dešinę su vienu subexpression vienu metu. Šios taisyklės apibūdinti galiojantį sintaksę datos frazių:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Prisijunkite>] <Terminas>
· <Prisijunkite> + = | –
· <Terminas> = <Taškų> <vienetai> | <Vienetai> <Taškų> | <Priešdėlis> <vienetai>
· <Taškų> = teigiamas sveikasis skaičius
· <Vienetai> = D | WD | W | M | Klausimas | Metai (D = diena, WD = šiokiadienis, W savaitę, M = mėnuo, q = ketvirtį Y = per metus)
· <Priešdėlis> =, C (C = dabartinė)
Šios gamybos taisyklės rodo, kad data išraiška sudaro nulis, vienas, du, ar tris subexpressions. Kiekvienas subexpression sudaro papildomą ženklą ir terminą. Toliau pateikiami kai kurie tipinių pavyzdžių sąlygomis:
· 30D (30 dienų; atitinka <Taškų> <vienetai>)
· WD2 (šiokiadienis skaičius 2; atitinka <vienetai> <Taškų>)
· CW (dabartinis savaitę; atitinka <Priešdėlis> <vienetai>)
Vidaus kalendorius C / SIDE prasideda pirmadienį, o baigiasi sekmadienį. Tai reiškia, kad pirmadienis yra šiokiadienis 1 ir sekmadienį yra savaitės diena 7.
Run-time klaida įvyksta, jei DateExpression sintaksė yra neteisinga.
Data
Tipas: Data
Naudokite šią neprivalomą parametrą apibrėžti pamatinį datą. Numatytoji reikšmė yra dabartinė sistema datą.
Jei praleisti šią neprivalomą vertę yra naudojama dabartinė sistema datą.

Savybė Reikšmė / Grįžti Vertė
Tipas: Data
Data, skaičiuojamas nuo atskaitos datos ir datos išraiška.

Pastabos
DateExpression gali būti lauke ar kintamasis Įveskite tekstą ar kodą, ir ji gali būti lauko arba kintamųjų tipo DATEFORMULA. Iš naudojate DateFormula lauką ar kintamasis nauda yra ta, kad data formulė tampa kalba nepriklausoma.
Vartotojas gali įvesti formules šiuo metu pasirinkta kalba. Formulė yra saugomi bendrinis formatu lauke ar kintamasis. Kai formulė turi būti rodoma, faktinis eilutė, rodomas konvertuojamas į šiuo metu pasirinkta kalba.
Pavyzdžiui, jei vartotojas su kalbos nustatytas ENG (anglų kalba) patenka į datą formulę “”1W + 1D”” vieną savaitę ir vieną dieną, tada vartotojas su kalba nustatytas FRA (prancūzų) mato “”1S + 1J””, ir vartotojas su kalba nustatytas ESP (ispanų) mato “”1S + 1D””.
Jeigu datos formulė įrašomas su <> separatoriai aplink jį, tada data formulė yra saugomi bendrinis, nonlanguage priklauso nuo formato. Tai leidžia kurti data formules, kurios nepriklauso nuo metu pasirinkta kalba.
Daugiau informacijos apie skaičiuojant dviejų DateTimes trukmę žr Trukmė duomenų tipą.

1 pavyzdys

Šis kodas pavyzdys rodo, kaip naudoti gamybos taisykles, kurios anksčiau buvo aprašytas.
Kopijuoti kodas
<CQ + 1M-10D>
Tai turėtų būti aiškinama kaip: einamojo ketvirčio + 1 mėnuo – 10 dienų.
DateExpression yra sudaryta iš šių:
<Priešdėlis> <vienetai> <Prisijunkite> <Taškų> <vienetai> <Prisijunkite> <Taškų> <vienetai>
pastaba
Kampas skliausteliuose (<>) nurodo, kad sąvoka nėra išverstas, nepriklausomai nuo paraiškos kalba. Daugiau informacijos apie Multilanguage galimybes su data formules žr kūrimas Daugiakalbis raiška.

2 pavyzdys

Šis pavyzdys rodo, kaip naudoti CALCDATE funkciją.
Šis kodas pavyzdys reikalauja, kad jums sukurti šiuos teksto konstantos C / AL Globals lange.
tekstas pastovus
nacionalinis padalinys vertė
Text000
“”Atskaitos data yra:% 1 \””
Text001
“”Sąvoka:% 2% 3 grįžta \””
Text002
“”Sąvoka:% 4 sugrįžta% 5 \ ‘
Text003
“”Sąvoka:% 6 grįžta% 7 ‘
Kopijuoti kodas
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Dabartinis ketvirčio + 1 mėnesį – 10 dienų
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Paskutinė savaitės diena Nr.2, (pask antradienis)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Einamojo mėnesio + 30 dienų
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Pranešimas (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, DATE3);
Pranešimas lange rodomas šiuo tekstu:
Atskaitos data: 05/21/96
Sąvoka: CQ + 1M-10D grįžta 07/20/96
Sąvoka: -WD2 grįžta 05/14/96
Sąvoka: CM + 30D grįžta 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamik NAV – Wéi Fir: Bléck Start Datum an End Datum vum Mount virdrun

Lokal / Global Variablen:

Numm DataType Subtype Längt
StartDate Datum
EndDate Datum

StartDate = woufir Datum vum leschten Mount.
EndDate = Last Dag vum leschte Mount.
StartDate: = CALCDATE ( “”<- CM-1 m> ‘); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Vun Microsoft Dynamik NAV 2009 R2 Hëllef.
Rechent en neien Datum datt op engem Datum Ausdrock an eng Referenz Datum baséiert ass.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Datum])
Parameteren
DateExpression
Typ: Text, Code, oder DateFormula
Den Datum Ausdrock kann all Längt ginn. D’String aus mat een subexpression op eng Kéier zu Recht lénks interpretéiert. Déi folgend Regelen beschreiwen valabel Siwebiergen vun Datum Ausdrock:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Umellen>] <Fonctionnären>
· <Umellen> = + | –
· <Fonctionnären> = <Zuel> <Eenheetspräis> | <Eenheetspräis> <Zuel> | <Präfix> <Eenheetspräis>
· <Zuel> = Positiv ganz
· <Eenheetspräis> = D | héieren | W | M | Q | Y (D = Dag, héieren = Wochendag, W = Woch, M = Mount, Q = Trimester, Y = Joer)
· <Präfix> = C (C = aktuell)
Dës Produktioun Regelen weisen datt Datum Ausdrock aus null, een, zwee, oder dräi subexpressions. All subexpression regruppéiert optionalem Zeechen an e Begrëff. Déi folgend sinn e puer typesch Beispiller vun Konditiounen:
· 30D (30 Deeg; entsprécht <Zuel> <Eenheetspräis>)
· WD2 (Wochendag Nummer 2; entsprécht <Eenheetspräis> <Zuel>)
· Cw (aktuell Woch; entsprécht <Präfix> <Eenheetspräis>)
Déi intern Kalenner vun C / SIDE fänkt um Méindeg an goung um Sonndeg. Dëst bedeit datt e Méindeg ass Wochendag 1 a Sonndes ass Wochendag 7.
Eng Course-Zäit Feeler geschitt, wann der Siwebiergen vun DateExpression falsch ass.
Datum
Typ: Datum
Benotzt dëse optional Parameter eng Referenz Datum ze definéieren. De Standard ass den aktuellen System Datum.
Wann Dir dës fakultativ Wäert iwwersprongen ass den aktuellen System Datum benotzt.

Valeur / Zeréck Wäertbestännegkeet
Typ: Datum
Den Datum datt aus dem rouenden Datum an den Datum Ausdrock berechnen ass.

Wuertmeldung
DateExpression kann engem Feld oder Verännerleche vum Typ Text oder Code ginn, an et kann engem Feld oder Verännerleche vum Typ DATEFORMULA ginn. De Virdeel vun benotzt engem DateFormula Terrain oder Variabel ass, dass den Datum Formule Sprooch onofhängeg gëtt.
Den Benotzer kann Formelen am Moment gewielte Sprooch aginn. D’Formel ass an engem Glattauer Format vun engem Terrain oder Variabel gespäichert. Wann der Formel gin ugewisen Besoinen, déi tatsächlech String datt ugewisen ass fir de Moment gewielte Sprooch ze déngen.
Zum Beispill, wann e Benotzer mat Sprooch gesaat Bleif (Englesch) fir eng Woch der Datum Formule “”1W + 1D”” enters an een Dag, dann e Benotzer mat der Sprooch gesaat Fra (franséisch) gesäit “”mol 1. + 1J,”” a e Benotzer mat der ze wier (spuenesch) virbereet Sprooch gesäit “”mol 1. + 1D””.
Wann en Datum Formule mat <> delimiters Ëmfeld et koum ass, dann den Datum Formule ass zu engem Glattauer, nonlanguage-ofhängeg Format gespäichert. Dëst mécht et méiglech Datum Formelen ze entwéckelen, datt op de Moment gewielte Sprooch net ofhängeg sinn.
Fir méi Informatiounen iwwert d’Dauer tëschent zwee DateTimes oofhalen, gesinn Dauer Data Typ.

Beispill 1

Dëse Code Beispill weist wéi d’Produktioun Regelen ze benotzen, déi virdru beschriwwen huet.
Copy Code
<CQ + 1 m-10D>
aktuell Trimester + 1 Mount – 10 Deeg: Dëst soll den folgenden interpretéiert ginn.
D’DateExpression ass eng vun de folgenden zesummegesat:
<Präfix> <Eenheetspräis> <Umellen> <Zuel> <Eenheetspräis> <Umellen> <Zuel> <Eenheetspräis>
Notéiert
D’lt (<>) uginn, datt de Wëllen net iwwersat gëtt, onofhängeg vun der Applikatioun Sprooch. Fir méi Informatiounen iwwer multilanguage Kënnen mat Datum Formelen, gesinn Multilanguage-Ugeschalt Dossieren Entwecklung.

Beispill 2

Dëst Beispill weist wéi d’CALCDATE Funktioun ze benotzen.
Dëse Code Beispill verlaangt, dass Dir de folgenden Text léisst an der C / AL Globals Fënster schafen.
Text konstante
ENU Wäert
Text000
“”D’Referenz Datum ass:% 1 \””
Text001
“”De Beweis:% 2 preparéieren% 3 \ ‘
Text002
“”De Beweis:% 4 nees% 5 \ ‘
Text003
“”De Beweis:% 6 ze preparéieren% 7 ‘
Copy Code
Expr1: = “”<CQ + 1 m-10D> ‘; // Aktuell Trimester + 1 Mount – 10 Deeg
Expr2: = “”<-WD2> ‘; // D’lescht Wochendag No.2, (leschten Dënschdeg)
Expr3: = “”<CM + 30D> ‘; // Aktuell Mount + 30 Deeg
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Message (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
De Message Fënster weist de folgenden Text:
D’Referenz Datum: 05/21/96
Den Ausdrock: CQ + 1 m-10D preparéieren 07/20/96
Den Ausdrock: -WD2 preparéieren 05/14/96
Den Ausdrock: CM + 30D preparéieren 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Како да се: Најди Дата на започнување и завршување датум на претходниот месец

Локални / глобални променливи:

Име податочен тип Подтип должина
StartDate Датум
endDate Датум

StartDate = Датум на минатиот месец.
EndDate = Последен ден на минатиот месец.
StartDate: = CALCDATE ( “”<- CM-1M> ‘); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( “”КО””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Од Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 помош.
Пресметува нов датум кој се базира на изразување датум и референтен датум.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Дата])
параметри
DateExpression
Тип: Текст, код, или DateFormula
изразување на денот може да биде кој било должина. Низата се интерпретираат од лево на десно со еден подизраз во исто време. Следниве правила се опише валидна синтаксата на денот изрази:
· DateExpression = [<подизраз>] [<подизраз>] [<подизраз>]
· <Подизраз> = [<Пријавете>] <Термин>
· <Пријавете> = + | –
· <Термин> = <Број> <единица> | <Единица> <Број> | <Префикс> <единица>
· <Број> = позитивен цел број
· <Единица> = D | WD | W | М | Р | Y (D = ден, WD = работен ден, W = недела, M = месец, Q = квартал, Y = година)
· <Префикс> = C (C = струја)
Овие правила за производство покажуваат дека датумот изрази се состои од нула, еден, два, или три подизрази. Секој подизраз состои изборен знак и еден мандат. Следниве се некои типични примери на термини:
· 30D (30 дена; одговара на <Број> <единица>)
· WD2 (делничен број 2; одговара на <единица> <Број>)
· CW (тековна недела, одговара на <префикс> <единица>)
Внатрешната календар на С / СТРАНА започнува во понеделник, а завршува в недела. Ова значи дека понеделник е работен ден 1 и недела е работен ден 7.
Грешка во бегство време се случува ако на синтаксата на DateExpression не е точно.
датум
Тип: Датум
Користете го овој додате параметар за да се дефинира референтен датум. Стандардно е тековниот датум системот.
Ако изостави овој изборен вредност се користи за тековниот датум системот.

Податок / повратната вредност
Тип: Датум
Датумот на кој се пресметува од референтниот датум и изразување на датумот.

забелешки
DateExpression може да биде поле или променлива од тип на текст или код, и тоа може да биде поле или променлива од тип DATEFORMULA. Во корист на користење на поле DateFormula или променлива е дека формулата за датум станува јазикот независна.
Корисникот може да влезе формули во прозорецот за моментално избраниот јазик. Формулата се чува во генерички формат во полето или променлива. Кога формула треба да биде прикажано, вистинската низа која е прикажана е претворена во тековно избраниот јазик.
На пример, ако корисник со јазикот во собата да ENG (англиски) влегува денот формула “”1W + 1Д”” за една недела и еден ден, тогаш на корисникот со јазикот во собата да се Посети (француски) гледа “”1S + 1J””, и корисник со јазикот поставен на ESP (шпански) гледа “”1S + 1Д””.
Ако датум формула се влезе со <> Раздели околу него, тогаш формулата денот се чуваат во генерички, nonlanguage-зависни формат. Ова го прави можно да се развие датум формули кои не се зависни од тековно избраниот јазик.
За повеќе информации за пресметување на времетраењето меѓу две DateTimes, видете Времетраење тип на податок.

пример 1

Овој код пример покажува како да ги користат правилата за производство, кои беа претходно опишани.
Копирајте го кодот
<CQ + 1m-10d>
Ова треба да се толкува како што следува: тековниот квартал + 1 месец – 10 дена.
На DateExpression се состои од следново:
<Префикс> <единица> <Пријавете> <Број> <единица> <Пријавете> <Број> <единица>
Забелешка
загради аголот (<>) се истакнува дека на изразување не е преведен, без оглед на јазикот на пријавата. За повеќе информации за јазични способности со датум формули, видете во развој на повеќе јазици-от за апликации.

пример 2

Овој пример покажува како да ја користите функцијата CALCDATE.
Овој код пример бара да се создаде следниве константи текст во прозорецот за C / Al глобални.
текст постојана
изборникот вредност
Text000
“”На референтен датум е:% 1 \ ‘
Text001
“”Изразот:% 2% се враќа 3 \ ‘
Text002
“”Изразот:% 4 враќа% 5 \ ‘
Text003
“”Изразот:% 6% се враќа 7 ‘
Копирајте го кодот
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10d>’; // Тековниот квартал + 1 месец – 10 дена
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Последен работен ден бр.2, (минатиот вторник)
Expr3: = ‘<см + 30D>’; // Тековниот месец + 30 дена
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Порака (Text000 Text001 + + + Text002 Text003,
RefDate, expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
на прозорец за разговор покажува следниов текст:
Референтната датум е: 05/21/96
Изразот: CQ + 1m-10d враќа 07/20/96
Изразот: -WD2 враќа 05/14/96
Изразот: CM + 30D враќа 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft fanetsiketsehana Nav – Ahoana no To: Tadiavo Hanomboka Date sy ny Farany Date ny Previous Volana

Eo an-toerana / Global hiovaova:

Anarana DataType Subtype Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = nanomboka daty ny tamin’ny volana lasa.
EndDate = Last andro tamin’ny volana lasa.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Avy Microsoft fanetsiketsehana Nav 2009 R2 Help.
Kajy ny daty vaovao izay mifototra amin’ny daty maneho hevitra sy ny boky daty.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
masontsivana
DateExpression
Type: Text, Code, na DateFormula
Ny daty mety ho misy teny lavany. Ny tady dia adika avy eo ankavia miankavanana amin’ny subexpression iray isaky ny mandeha. Ireto manaraka ireto ny fitsipika mamaritra ny daty manan-kery Syntaxe teny:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Midira> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = Tsara integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = andro, WD = weekday, W = herinandro, M = volana, Q = tao an-tanàna, Y = taona)
· <Prefix> = C (C = ankehitriny)
Ireo fitsipika famokarana mampiseho fa daty teny javatra dia avy amin’ny zero ny, iray, roa, na telo subexpressions. Subexpression tsirairay tsy voatery ahitana ny famantarana sy ny teny. Ireto manaraka ireto misy ohatra mampiavaka ny teny:
· 30D (30 andro, mifanitsy amin’ny <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday isa 2; mifanitsy ny <Venty> <Number>)
· CW (amin’izao fotoana izao herinandro, mifanitsy amin’ny <Prefix> <Unit>)
Ny anatiny Kalandrien’ny C / andaniny manomboka ny Alatsinainy ary mifarana ny alahady. Midika izany fa ny Alatsinainy dia weekday 1 sy Alahady dia weekday 7.
A mihazakazaka-andro fahadisoana mitranga raha toa ny Syntaxe ny DateExpression no diso.
Date
Type: Date
Ampiasao izany tsy voatery fikirana ny atao hoe boky daty. Ny toerana misy anao amin’izao fotoana izao dia ny rafitra daty.
Raha nosoratan’i io sanda tsy voatery ny daty rafitra ankehitriny no ampiasaina.

Property Value / Return Value
Type: Date
Ny daty izay computed avy ao amin’ny boky sy ny daty daty fitenenana.

fanamarihana
DateExpression mety ho saha, na miovaova ny karazana Text na Code, ary mety ho saha, na miovaova ny karazana DATEFORMULA. Ny tombontsoa azo avy amin’ny fampiasana ny DateFormula saha na miovaova dia ny daty raikipohy lasa teny tsy miankina.
Ny mpampiasa dia afaka miditra ao amin’ny rijan-teny voaravona amin’izao fotoana izao teny voafantina. Ny raikipohy dia voatahiry ao amin’ny levitra endrika tany an-tsaha, na miova. Rehefa ny raiki-pohy mila aseho, ny tena kofehy izay miseho Niova fo ny amin’izao fotoana izao teny voafantina.
Ohatra, raha misy mpampiasa amin’ny teny napetraka ho ENG (anglisy) miditra ny daty raikipohy “”1W + 1a”” Fa ny herinandro ary indray andro, dia ny mpampiasa ny teny napetraka ho FRA (frantsay) mahita “”1s + 1J,”” ary ny mpampiasa ny teny napetraka ho ESP (Espaniola) mahita “”1s + 1a””.
Raha misy daty raikipohy dia niditra <> delimiters manodidina azy, dia ny daty raikipohy dia voatahiry ao amin’ny levitra, nonlanguage-miankina endrika. Mahatonga ny hampivelatra daty rijan-teny voaravona tsy miankina amin’ny fiteny amin’izao fotoana izao voafantina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fikajiana ny faharetan’ny roa DateTimes, dia jereo Duration Data Type.

ohatra 1

Fehezan-dalàna ity ohatra dia mampiseho ny fomba fampiasana ny famokarana fitsipika izay voalaza teo aloha.
Copy Code
<CQ + 1m-10D>
Izany dia tokony adika ho toy izao manaraka izao: amin’izao fotoana izao telovolana + 1 volana – 10 andro.
Ny DateExpression dia ahitana ireto manaraka ireto:
<Prefix> <Venty> <Sign> <Number> <Venty> <Sign> <Number> <Unit>
Fanamarihana
Ny zoro fononteny mahitsizoro (<>) mamaritra fa ny teny dia tsy nadika, na inona na inona ny fangatahana teny. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny multilanguage fahaiza-manao amin’ny daty rijan, jereo ny Fampandrosoana an’i Multilanguage-afaka Applications.

ohatra 2

Ity ohatra dia mampiseho ny fomba fampiasana ny CALCDATE asa.
Fehezan-dalàna ity ohatra dia mitaky fa Izay mahary ny lahatsoratra manaraka constants ao amin’ny C / AL Globals varavarankely.
Text tapaka
ENU sarobidy
Text000
‘Ny boky daty dia:% 1 \’
Text001
‘Ny teny:% 2 miverina% 3 \’
Text002
‘Ny teny:% 4 miverina% 5 \’
Text003
‘Ny teny:% 6 miverina% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Current telovolana + 1 volana – 10 andro
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ny farany weekday no.2, (farany Talata)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Current volana + 30 andro
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
HAFATRA (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Ny hafatra varavarankely mampiseho ny soratra manaraka izao:
Ny boky daty: 05/21/96
Ilay teny hoe: CQ + 1m-10D hiverina 07/20/96
Ilay teny hoe: -WD2 hiverina 05/14/96
Ilay teny hoe: CM + 30D hiverina 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Bagaimana Untuk Cari Tarikh Mula dan Tarikh Tamat Bulan Sebelum

/ Pembolehubah Bualan rangkaian tempatan:

Namakan jenis data Subjenis Panjang
StartDate Tarikh
endDate Tarikh

StartDate = tarikh bulan lepas Bermula.
EndDate = hari terakhir bulan lepas.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Bantuan.
Mengira tarikh baru yang berdasarkan pada tarikh yang bersuara dan tarikh rujukan.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Parameter
DateExpression
Jenis: Teks, Kod, atau DateFormula
Tarikh ungkapan boleh mana-mana panjang. Rentetan ditafsirkan dari kiri ke kanan dengan satu subexpression pada satu masa. Peraturan berikut menggambarkan sintaks yang sah daripada ungkapan Tarikh:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Daftar>] <Term>
· <Daftar> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Bilangan> | <Awalan> <Unit>
· <Number> = integer positif
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = hari, WD = hari minggu, W = minggu, M = bulan, Q = suku, Y = tahun)
· <Awalan> = C (C = semasa)
Peraturan-peraturan pengeluaran menunjukkan Ungkapan tarikh terdiri daripada sifar, satu, dua, atau tiga subexpressions. Setiap subexpression terdiri tanda pilihan dan tempoh. Berikut adalah beberapa contoh lazim istilah:
· 30D (30 hari; sepadan dengan <Number> <Unit>)
· WD2 (bilangan hari minggu 2; sepadan dengan <Unit> <Bilangan>)
· CW (minggu semasa; sepadan dengan <Awalan> <Unit>)
Kalendar dalaman C / SIDE bermula pada hari Isnin dan berakhir pada Ahad. Ini bermakna bahawa Isnin adalah hari minggu 1 dan Ahad adalah hari minggu 7.
Ralat semasa rehat berlaku jika sintaks DateExpression tidak betul.
Tarikh
Jenis: Tarikh
Gunakan parameter pilihan ini untuk menetapkan tarikh rujukan. Lalai adalah tarikh sistem semasa.
Jika anda meninggalkan nilai pilihan ini tarikh sistem semasa digunakan.

Nilai harta / Nilai Pengembalian
Jenis: Tarikh
Tarikh yang dikira dari tarikh rujukan dan tarikh ungkapan.

Kenyataan
DateExpression boleh menjadi medan atau pembolehubah jenis teks atau Kod, dan ia boleh menjadi satu bidang atau pembolehubah jenis DATEFORMULA. Manfaat menggunakan medan DateFormula atau pembolehubah adalah bahawa formula tarikh menjadi bahasa bebas.
Pengguna boleh memasukkan formula dalam bahasa yang sedang dipilih. formula ini disimpan dalam format generik dalam bidang atau berubah-ubah. Apabila formula yang perlu dipaparkan, rentetan sebenar yang dipaparkan ditukar kepada bahasa yang sedang dipilih.
Sebagai contoh, jika pengguna dengan Bahasa yang ditetapkan untuk ENG (English) memasuki tarikh formula “”1W + 1D”” selama seminggu dan satu hari, maka pengguna dengan bahasa yang ditetapkan untuk FRA (French) melihat “”1S + 1J,”” dan pengguna dengan bahasa yang ditetapkan untuk ESP (Sepanyol) melihat “”1S + 1D””.
Jika formula tarikh dimasukkan dengan <> pembatas sekitarnya, maka formula tarikh disimpan dalam format yang generik, nonlanguage bergantung. Ini menjadikan ia mungkin untuk membangunkan formula tarikh itu tidak bergantung kepada bahasa yang sedang dipilih.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai mengira tempoh antara dua DateTimes, lihat Tempoh Data Type.

contoh 1

Contoh kod menunjukkan bagaimana untuk menggunakan kaedah-kaedah pengeluaran yang telah diterangkan sebelum ini.
Copy Kod
<CQ + 1M-10D>
Ini boleh ditafsirkan sebagai berikut: semasa suku + 1 bulan – 10 hari.
DateExpression ini terdiri daripada yang berikut:
<Awalan> <Unit> <Daftar> <Bilangan> <Unit> <Daftar> <Bilangan> <Unit>
Nota
Ada kurungan (<>) menyatakan bahawa ungkapan itu tidak diterjemahkan, tanpa mengira bahasa permohonan. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai keupayaan bahasa yang dengan formula tarikh, lihat Membangunkan Aplikasi Multilanguage dibolehkan.

contoh 2

Contoh ini menunjukkan bagaimana untuk menggunakan fungsi CALCDATE itu.
Contoh kod memerlukan anda mencipta pemalar teks berikut dalam tetingkap C / AL Globals.
berterusan teks
nilai ENU
Text000
‘Tarikh rujukan ialah:% 1 \’
Text001
‘Ungkapan:% 2 mengembalikan% 3 \’
Text002
‘Ungkapan:% 4% 5 pulangan \’
Text003
‘Ungkapan:% 6% pulangan 7’
Copy Kod
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Suku Semasa + 1 bulan – 10 hari
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The no.2 hari minggu lepas, (akhir Selasa)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Bulan Ini + 30 hari
RefDate: = 052196D;
Tarikh 1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Tarikh 2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESEJ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, tarikh 2, Expr3, Date3);
Tetingkap mesej memaparkan teks berikut:
Tarikh rujukan ialah: 05/21/96
ungkapan: CQ + 1M-10D kembali 07/20/96
ungkapan: -WD2 kembali 05/14/96
ungkapan: CM + 30D kembali 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് കിഴിച്ച – എങ്ങനെ: കണ്ടെത്തുക ആരംഭിക്കുക മുമ്പത്തെ മാസം തീയതിയും അവസാനിക്കുന്ന തീയതി

ലോക്കൽ / ആഗോള വേരിയബിള്സ്:

പേര് ഡാറ്റാ സബ്ടൈപ്പ് നീളം
StartDate തീയതി
endDate തീയതി

StartDate = കഴിഞ്ഞ മാസം തീയതി ആരംഭിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം endDate = കഴിഞ്ഞ ദിവസം.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- മുഖ്യമന്ത്രി-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘മുഖ്യമന്ത്രി’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് കിഴിച്ച 2009 R2 സഹായം നിന്നും.
ഒരു തീയതി എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു റഫറൻസ് തീയതി അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതിയ തീയതി കണക്കാക്കുന്നു.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, തീയതി])
പരാമീറ്ററുകൾ
DateExpression
തരം: വാചക, കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ DateFormula
തീയതി എക്സ്പ്രഷൻ ഏതെങ്കിലും നീളം ആകാം. സ്ട്രിംഗ് ഒരു സമയം ഒരു അവിടെയിട്ടതാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാറ്. നിയമങ്ങൾ താഴെ തീയതി എക്സ്പ്രഷനുകളുടെ സാധുവായ വാക്യഘടന വിവരിക്കുക:
· DateExpression = [<അവിടെയിട്ടതാണ്>] [<അവിടെയിട്ടതാണ്>] [<അവിടെയിട്ടതാണ്>]
· <അവിടെയിട്ടതാണ്> = [<ഇൻ ചെയ്യുക>] <ടേം>
· <സൈൻ> = + | –
· <ടേം> = <നമ്പർ> <ഭാഗം> | <യൂണിറ്റ്> <നമ്പർ> | <ഉപസർഗം> <യൂണിറ്റ്>
· <നമ്പർ> = പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ
· <യൂണിറ്റ്> = ഡി | WD | പ | എം | ക്യു | വൈ (ഡി = ദിവസം, WD = പ്രവൃത്തിദിനം, പ = ആഴ്ച, എം = മാസം, ക്യു = പാദത്തിൽ, = വർഷം വൈ)
· <ഉപസർഗം> = സി (സി = നിലവിലെ)
ഈ ഉത്പാദനം നിയമങ്ങൾ തീയതി എക്സ്പ്രഷനുകളുടെ പൂജ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നു മൂന്നു subexpressions, കാണിക്കും രണ്ടു. ഓരോ അവിടെയിട്ടതാണ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ അടയാളം ഒരു അവധി അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ ചില സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങൾ:
· 30D (30 ദിവസം; <നമ്പർ> <യൂണിറ്റ്> വേറ്ഷൻ)
· WD2 (പ്രവൃത്തിദിനം നമ്പർ 2; <യൂണിറ്റ്> <നമ്പർ> വേറ്ഷൻ)
· CW (നിലവിലെ ആഴ്ച; <പ്രിഫിക്സ്> <ഭാഗം> വേറ്ഷൻ)
സി / വശത്തു ആന്തരിക കലണ്ടർ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും. ഈ തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തിദിനങ്ങളും 1 ആണ് ഞായറാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനം 7 എന്നാണ്.
ഒരു റൺ-സമയം പിശക് സംഭവിക്കുന്നു DateExpression സിന്റാക്സ് തെറ്റാണെങ്കിൽ.
തീയതി
ടൈപ്പ്: തീയതി
ഒരു റഫറൻസ് തീയതി നിർവ്വചിക്കുന്നതിന് ഈ പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. സ്വതവേയുള്ള നിലവിലെ സിസ്റ്റം ആണ്.
ഈ ഓപ്ഷണൽ മൂല്യം ജപം എങ്കിൽ നിലവിലെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യം / റിട്ടേൺ മൂല്യം
ടൈപ്പ്: തീയതി
റഫറൻസ് തീയതിയും തീയതി സൂചനയിൽനിന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ആ തീയതിയിൽ.

പരാമർശത്തെ
DateExpression തരം പാഠ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഒരു വയലോ വേരിയബിൾ ആകാം, അതു തരം DATEFORMULA ഒരു വയലോ വേരിയബിൾ ആകാം. ഒരു DateFormula ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആനുകൂല്യം തീയതി ഫോർമുല ഭാഷ സ്വതന്ത്ര മാറുന്നു എന്നതാണ്.
ഉപയോക്താവ് നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ സമവാക്യങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും. ഫോർമുല ഒരു വയലോ വേരിയബിൾ ഒരു ജനറിക് ഫോർമാറ്റിൽ ശേഖരിക്കും. ഫോർമുല പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ .ഒന്ന്, പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ട്രിംഗ് നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിലേക്ക് പരിവർത്തനം.
ഉദാഹരണത്തിന്, എല് (മലയാളം) ലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച ഭാഷ ഉപയോക്താവിനെ, ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം തീയതി ഫോർമുല “”1 ആഴ്ച + 1D”” പ്രവേശിക്കുന്നു പിന്നീട് FRA ലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച ഭാഷ ഒരു ഉപയോക്താവ് (ഫ്രെഞ്ച്) കാണുന്നുവെന്നും “”1S + 1J,”” ഒപ്പം ഇഎസ്പി (സ്പാനിഷ്) ലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച ഭാഷ ഉപയോക്താവിനെ കാണുന്നുവെന്നും “”1S + 1D””.
ഒരു തീയതി ഫോർമുല അതു ചുറ്റുമുള്ള <> ഡിലിമിറ്ററുകൾ കടന്നു എങ്കിൽ, തീയതി സമവാക്യത്തിൽ സാമാന്യ, nonlanguage-ആശ്രിത ഫോർമാറ്റിൽ ശേഖരിക്കും. ഈ അതു നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ ആശ്രയിച്ച് ഇല്ല എന്ന് തീയതി സൂത്രവാക്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു.
രണ്ടു DateTimes തമ്മിലുള്ള ദൈർഘ്യം കണക്കുകളുടെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, സമയദൈർഘ്യം ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് കാണും.

ഉദാഹരണം 1

ഈ കോഡ് ഉദാഹരണം നേരത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കാണിക്കുന്നു.
കോഡ് പകർത്തുക
<CQ + 1M-10D>
– 10 ദിവസം നിലവിലെ പാദത്തിൽ +1 മാസം: ഈ താഴെ ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വേണം.
DateExpression താഴെ ഘടന:
<പ്രിഫിക്സ്> <ഭാഗം> <ഇൻ ചെയ്യുക> <നമ്പർ> <യൂണിറ്റ്> <ഇൻ ചെയ്യുക> <നമ്പർ> <യൂണിറ്റ്>
കുറിപ്പ്
ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റുകൾ (<>) പദപ്രയോഗം പരിഗണിക്കാതെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഭാഷ, പരിഭാഷ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തമാക്കുക. തീയതി സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് multilanguage കഴിവുകൾ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കാണുക Multilanguage-പ്രാപ്തമാക്കി അപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ.

ഉദാഹരണം 2

ഈ ഉദാഹരണം CALCDATE ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കാണിക്കുന്നു.
ഈ കോഡ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സി / അൽ Globals വിൻഡോയിൽ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ടെക്സ്റ്റ് നിരന്തരമായ
ENU മൂല്യം
Text000
‘റഫറൻസ് തീയതി ഇതാണ്:% 1 \’
Text001
‘പദപ്രയോഗം:% 2 റിട്ടേൺ% 3 \’
Text002
‘പദപ്രയോഗം:% 4 റിട്ടേൺ% 5 \’
Text003
‘പദപ്രയോഗം:% 6 റിട്ടേൺ% 7’
കോഡ് പകർത്തുക
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // നിലവിൽ പാദത്തിൽ +1 മാസം – 10 ദിവസം
Expr2: = ‘<-WD2>’; // കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തിദിനങ്ങളും no.2, (കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച)
Expr3: = ‘<മുഖ്യമന്ത്രി + 30D>’; // നിലവിലെ മാസം + 30 ദിവസം
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
സന്ദേശം (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
സന്ദേശ വിൻഡോ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് display:
റഫറൻസ് തീയതി ഇതാണ്: 05/21/96
പദപ്രയോഗം: CQ + 1M-10D 07/20/96 തിരിച്ചെത്തി
പദപ്രയോഗം: -WD2 05/14/96 തിരിച്ചെത്തി
പദപ്രയോഗം: മുഖ്യമന്ത്രി + 30D 06/30/96 തിരിച്ചെത്തി

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kif To: Sib Start Data u Tmiem Data tal Xahar Preċedenti

Lokali / Varjabbli Globali:

Isem datatype Sottotip Tul
StartDate Data
EndDate Data

StartDate = data tal-aħħar xahar Bidu.
EndDate = L-aħħar jum tax aħħar xahar.
StartDate: = CALCDATE ( “”<- CM-1M>””); // StartDate = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Minn Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Għajnuna.
Jikkalkula data ġdida li hija bbażata fuq l-espressjoni data u data ta ‘referenza.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Data])
parametri
DateExpression
Tip: Test, Kodiċi, jew DateFormula
L-espressjoni data jista ‘jkun kwalunkwe tul. -Sekwenza huwa interpretat mix-xellug għal-lemin bl subexpression wieħed kull darba. Ir-regoli li ġejjin jiddeskrivu l-sintassi validu ta ‘espressjonijiet data:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Terminu>
· <Sign> = + | –
· <Terminu> = <Numru> <Unità> | <Unità> <Numru> | <Prefiss> <Unità>
· <Numru> = numru sħiħ pożittiv
· <Taqsima> = D | WD | W | M | Q | Y (D = jum, WD = weekday, W = il-ġimgħa, M = il xahar, Q = kwart, Y = sena)
· <Prefiss> = C (Ċ = attwali)
Dawn ir-regoli ta ‘produzzjoni turi li l-espressjonijiet data tikkonsisti minn żero, wieħed, tnejn, jew tlieta subexpressions. Kull subexpression jinkludi sinjal obbligatorju u terminu. Dawn li ġejjin huma xi eżempji tipiċi ta ‘termini:
· 30d (30 jum; jikkorrispondi għal <Numru> <Unità>)
· WD2 (weekday numru 2; jikkorrispondi għal <Unità> <Numru>)
· CW (ġimgħa kurrenti; jikkorrispondi għal <Prefiss> <Unità>)
Il-kalendarju intern ta ‘C / SIDE jibda nhar it-Tnejn u jispiċċa l-Ħadd. Dan ifisser li it-tnejn hija weekday 1 u l-Ħadd huwa weekday 7.
Żball run-time iseħħ jekk l-sintassi ta DateExpression hija żbaljata.
data
Tip: Data
Uża dan il-parametru mhux obbligatorju li jiddefinixxu data ta ‘referenza. In-nuqqas hija d-data tas-sistema attwali.
Jekk inti jħalli barra dan il-valur mhux obbligatorja d-data tas-sistema attwali qed tintuża.

Valur Proprjetà / Ritorn Valur
Tip: Data
Id-data li jinħadem mid-data ta ‘referenza u l-espressjoni data.

rimarki
DateExpression jista ‘jkun qasam jew varjabbli tat-tip Test jew il-Kodiċi, u tista’ tkun għalqa jew varjabbli ta ‘DATEFORMULA tip. Il-benefiċċju ta ‘użu ta kamp DateFormula jew varjabbli hija li l-formula data isir lingwa indipendenti.
L-utent jista ‘jidħol formuli fil-lingwa magħżula bħalissa. Il-formula hija maħżuna f’format ġeneriku fil-qasam jew varjabbli. Meta l-formola jeħtieġ li jintwerew,-sekwenza attwali li hija murija huwa konvertit għal-lingwa magħżula bħalissa.
Per eżempju, jekk utent ma lingwistika disposta li ENG (Ingliż) iniżżel il-formula data “”1W + 1D”” għal ġimgħa waħda u ġurnata waħda, allura l-utent mal-lingwa ssettjat għal FRA (Franċiż) jara “”1S + 1J,”” u utent bil-lingwa ssettjat għal ESP (Spanjola) jara “”1S + 1D””.
Jekk formula data tiddaħħal bil <> delimiters madwaru, mela l-formula data hija maħżuna fil-ġeneriku, il-format li jiddependu mill-nonlanguage. Dan jagħmilha possibbli li jiġu żviluppati formuli data li mhumiex dipendenti fuq il-lingwa magħżula bħalissa.
Għal aktar informazzjoni dwar kalkolu tat-tul bejn żewġ DateTimes, ara Tul tat-tip Data.

eżempju 1

Dan l-eżempju kodiċi juri kif tuża r-regoli ta ‘produzzjoni li kienu deskritti qabel.
Kodiċi kopja
<CQ + 1M-10D>
Dan għandu jiġi interpretat bħala li ġej: attwali kwart + 1 xahar – 10 ijiem.
Il DateExpression huwa magħmul minn dan li ġej:
<Prefiss> <Unità> <Sign> <Numru> <Unità> <Sign> <Numru> <Unità>
Nota
Il-parentesi angolu (<>) jispeċifika li l-espressjoni ma jkunx tradott, irrispettivament mill-lingwa rikors. Għal aktar informazzjoni dwar il-kapaċitajiet multilanguage mal-formuli data, ara iżvilupp ta ‘applikazzjonijiet Multilanguage-Iffaċilitati.

eżempju 2

Dan l-eżempju juri kif tuża l-funzjoni CALCDATE.
Dan l-eżempju kodiċi jeħtieġ li inti toħloq l-kostanti test li ġej fil-tieqa C / AL globals.
kostanti Test
valur ENU
Text000
“”Id-data ta ‘referenza huwa:% 1 \””
Text001
“”L-espressjoni:% 2-prospetti% 3 \””
Text002
“”L-espressjoni:% 4 prospetti% 5 \””
Text003
“”L-espressjoni:% 6 prospetti% 7″”
Kodiċi kopja
Expr1: = “”<CQ + 1M-10D>””; // Kwart kurrenti + 1 xahar – 10 ijiem
Expr2: = “”<-WD2>””; // L-aħħar ġimgħa No.2, (l-aħħar it-Tlieta)
Expr3: = “”<CM + 30D>””; // Xahar kurrenti + 30 jum
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAĠĠ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
It-tieqa messaġġ juri t-test li ġej:
Id-data ta ‘referenza huwa: 05/21/96
L-espressjoni: prospetti CQ + 1M-10D 07/20/96
L-espressjoni: prospetti -WD2 05/14/96
L-espressjoni: prospetti CM + 30D 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Nav Microsoft – Pehea Hei: Kimihia Tīmata Rā me te Whakamutunga Rā o Te marama kua pahure

/ Ngā Tāupe Global Local:

Ingoa Momoraraunga Momoroto Length
StartDate rā
RāMutunga rā

StartDate = Tīmata rā o whakamutunga marama.
RāMutunga = Last ra o whakamutunga marama.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
RāMutunga: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // RāMutunga = 31/08/2012.
CALCDATE

I Microsoft Dynamics Nav 2009 R2 Āwhina.
Tātaitia te rā hou e hāngai ana e te i runga i te whakapuaki rā me te rā tohutoro.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Rā])
tawhā
DateExpression
Momo: Kuputuhi, Waehere, DateFormula ranei
Ka taea e te faaiteraa te rā kia tetahi roa. te tikanga te aho te i mahue ki te matau ki tetahi subexpression i te wa. Nga ture e whai ake nei whakaahua i te wetereo tika o kīanga rā:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Waitohu>] <Term>
· <Waitohu> = + | –
· <Term> = <Tau> <Unit> | <Unit> <Tau> | <Kuhimua> <Unit>
· <Tau> = tau tōpū pai
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ra, WD = e uiké, W = wiki, M = marama, Q hauwhā =, Y = tau)
· <Kuhimua> = C (C = nāianei)
whakaatu ēnei ture production e ngā kīanga rā o kore, kotahi, e rua, ranei e toru subexpressions. Ia subexpression Kei roto he tohu kōwhiri me te wā. Te whai ake e te tahi mau hi’oraa angamaheni o ngā:
· 30D (30 ra; hāngai ki <Tau> <Unit>)
· WD2 (tau e uiké 2; hāngai ki <Unit> <Tau>)
· CW (wiki o nāianei: hāngai ki <Kuhimua> <Unit>)
Te maramataka ā-o C / TAHA tīmata i runga i te Mane, ka mutu i runga i te Sabati. Tenei te tikanga e Rāhina he Rāwiki 1 me Rātapu he uiké 7.
He hapa oma-wā puta ki te he hē te wetereo o DateExpression.

Momo: Rā
Whakamahia tēnei tawhā kōwhiri ki te tautuhi i te rā tohutoro. Ko te taunoa ko te rā pūnaha o nāianei.
Ki te waihotia ai koe i tenei uara kōwhiringa whakamahia te rā pūnaha o nāianei te.

Uara Āhuatanga / Hoki Uara
Momo: Rā
Ko te rā computed e te i te rā tohutoro me te faaiteraa rā.

mau parau
Ka taea e DateExpression hei mara tāupe o te momo Kuputuhi Code ranei ranei, a taea e te mea he mara tāupe ranei o te momo DATEFORMULA. Te painga o te whakamahi i te mara DateFormula tāupe ranei ko e riro te tātai rā reo motuhake.
Ka taea e te kaiwhakamahi te tomo tātai i roto i te reo tīpakohia tēnei wā. Kei te rongoa te tātai i roto i te hōputu kano i roto i te mara tāupe ranei. A, no te Me te tātai ki kia whakaaturia, kei te te string tūturu whakaaturia e te tahuri ki te reo tīpakohia tēnei wā.
Hei tauira, ki te mea he kaiwhakamahi ki te reo whakaturia ki ENG (English) tomo te tātai rā “”1W + 1D”” mō te kotahi wiki, me te kotahi ra, ka he kaiwhakamahi ki te reo whakaturia ki FRA (French) kite “”1s + 1J,”” me te he kaiwhakamahi ki te reo whakaturia ki ESP (Spanish) kite “”1s + 1D””.
Ki te tomo te tātai rā te ki <> wewehe e karapoti ana i te reira, na te rongoa te tātai rā i roto i te hōputu kano, nonlanguage-ti’aturi. hanga tenei e taea ki te whakawhanake i ngā tātai rā e kore e e ti’aturi i runga i te reo tīpakohia tēnei wā.
Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te tātai i te roanga i waenganui i rua DateTimes, kite Momo Raraunga Roa.

tauira 1

E whakaatu ana tēnei tauira waehere pehea ki te whakamahi i te ture production i whakaahuatia i mua.
tārua Waehere
<CQ + 1m-10D>
Kia te tikanga tenei rite te whai ake: nāianei hauwhā + 1 marama – 10 nga ra.
tito te DateExpression te o te whai:
<Kuhimua> <Unit> <Waitohu> <Tau> <Unit> <Waitohu> <Tau> <Unit>
tuhipoka
Nga taiapa koki (<>) whakapūtā e kore te whakamaoritia te faaiteraa, ahakoa o te reo tono. Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki kaha Multilanguage ki tātai rā, kite Developing Multilanguage-Whakahohea tono.

tauira 2

E whakaatu ana tēnei tauira ki te whakamahi i te mahi CALCDATE.
titau tenei tauira waehere e hanga e koe nga taimau kuputuhi e whai ake nei i roto i te matapihi C / AL Globals.
tamau kuputuhi
uara MRI
Text000
‘Ko te rā tohutoro he:% 1 \’
Text001
‘Ko te faaiteraa:% 2 hoki% 3 \’
Text002
‘Ko te faaiteraa:% 4 hoki% 5 \’
Text003
‘Ko te faaiteraa:% 6 hoki% 7’
tārua Waehere
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Hauwhā o nāianei + 1 marama – 10 ra
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ko te Nama 2 e uiké whakamutunga, (whakamutunga Rātū)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Marama nāianei + 30 ra
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
PŌPOAKI (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Whakaatu te matapihi karere te kuputuhi e whai ake:
Ko te rā tohutoro he: 05/21/96
Te faaiteraa: CQ + 1m-10D hoki 07/20/96
Te faaiteraa: -WD2 hoki 05/14/96
Te faaiteraa: CM + 30D hoki 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स एनएव्ही – कसे मागील महिना तारीख आणि समाप्ती तारीख प्रारंभ शोधा

स्थानिक / ग्लोबल व्हेरिएबल:

नाव DataType उपप्रकार लांबी
StartDate दिनांक
ENDDATE दिनांक

StartDate = प्रारंभ गेल्या महिन्यात तारीख.
गेल्या महिन्यात ENDDATE = अंतिम दिवस.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<! – मुख्यमंत्री-1 मेगा>’); // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘मुख्यमंत्री’ StartDate); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स एनएव्ही 2009 R2 मदत पासून.
एक तारीख अभिव्यक्ती आणि संदर्भ तारीख आधारित आहे की एक नवीन तारीख करते.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, दिनांक])
घटके
DateExpression
प्रकार: मजकूर, कोड, किंवा DateFormula
तारीख अभिव्यक्ती कोणत्याही लांबीची असू शकते. एका वेळी एक subexpression सह डावीकडून उजवीकडे स्ट्रिंग लावलेला अर्थ आहे. पुढील नियम तारीख अभिव्यक्ति वैध वाक्यरचना वर्णन:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<साइन इन करा>] <मुदत>
· <साइन इन करा> = + | –
· <मुदत> = <नंबर> <युनिट> | <युनिट> <नंबर> | <पूर्वपद> <युनिट>
· <नंबर> = धन पूर्णांक
· <युनिट> = डी | वायन | प | एम | प्रश्न | युसुफ (डी = दिवशी वायन = आठवड्यातील दिवस, W = आठवड्यात, एम = महिन्यात प्रश्न = तिमाहीत, युवराज = वर्ष)
· <पूर्वपद> = क (क = वर्तमान)
या उत्पादन नियम तारीख सूत्रांचे शून्य, एक, दोन, तीन subexpressions बनलेले दाखवा. प्रत्येक subexpression एक पर्यायी चिन्ह आणि एक शब्द यांचा समावेश आहे. अटी काही ठराविक उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत:
(<नंबर> <युनिट> परस्पर 30 दिवस) · 30D
(<युनिट> <नंबर> परस्पर आठवड्यातील दिवस संख्या 2) · WD2
· CW (चालू आठवड्याच्या; परस्पर <पूर्वपद> <युनिट>)
सी / साइड च्या अंतर्गत कॅलेंडर सोमवारी सुरू होते आणि रविवारी समाप्त. या सोमवारी आठवड्यातील दिवस आहे 1 आणि रविवार आठवड्यातील दिवस 7 असते.
DateExpression मांडणी अयोग्य आहे तर एक धाव वेळ त्रुटी येते.
तारीख
प्रकार: दिनांक
संदर्भ तारीख परिभाषित करण्यासाठी हे वैकल्पिक घटक वापरा. मुलभूत वर्तमान सिस्टीम तारीख आहे.
आपण या पर्यायी मूल्य वगळणे तर वर्तमान सिस्टीम तारीख वापरले जाते.

मालमत्ता मूल्य / रिटर्न मूल्य
प्रकार: दिनांक
संदर्भ तारीख आणि तारीख अभिव्यक्ती मोजलेली आहे की तारीख.

शेरा
DateExpression शेत किंवा मजकूर किंवा कोड प्रकारच्या चल असू शकते, आणि तो प्रकार DATEFORMULA एक फील्ड किंवा चल असू शकते. एक DateFormula फील्ड किंवा चल वापरून लाभ तारीख सूत्र भाषा स्वतंत्र झालं आहे.
वापरकर्ता सध्या निवडलेल्या भाषेतून सूत्रे प्रविष्ट करू शकता. सूत्र शेतात किंवा वेरियेबल एक सर्वसामान्य स्वरूपात संग्रहित आहे. सूत्र प्रदर्शित करण्यासाठी आवश्यक तेव्हा, प्रदर्शित केले आहे हे प्रत्यक्ष स्ट्रिंग सध्या निवडलेल्या भाषेमध्ये रूपांतरित.
उदाहरणार्थ, इंग्लंड (इंग्रजी) सेट भाषा वापरकर्ता एक आठवडा एक दिवस तारीख सूत्र “”1 आ + 1 दिवसापूर्वी”” प्रवेश करतो तर, नंतर भाषा FRA (फ्रेंच) सेट वापरकर्ता पाहतो “”1S + 1J,”” आणि भाषा ESP मध्ये (स्पॅनिश) सेट वापरकर्ता पाहतो “”1S + 1 दिवसापूर्वी””.
एक तारीख सूत्र आसपासच्या <> मर्यादा गेला आहे, तर तारीख सूत्र एक व्यापक, nonlanguage अवलंबून स्वरूपात संग्रहित आहे. हे शक्य सध्या निवडलेल्या भाषा अवलंबून नाहीत की तारीख सूत्रे विकसित करते.
दोन DateTimes कालावधी गणना अधिक माहितीसाठी, कालावधी डेटा प्रकार.

उदाहरण 1

हा कोड उदाहरण आधी वर्णन होते की उत्पादन नियम कसे वापरावे ते दाखवते.
कोड कॉपी करा
<CQ + 1 मेगा-10D>
– 10 दिवस चालू तिमाहीत + 1 महिना: हे खालील म्हणून लावलेला अर्थ पाहिजे.
DateExpression खालील बनलेला आहे:
<पूर्वपद> <युनिट> <साइन इन करा> <नंबर> <युनिट> <साइन इन करा> <नंबर> <युनिट>
टीप
कोन कंस (<>), पर्वा न करता अर्ज भाषा निर्देशीत अभिव्यक्ती भाषांतर न. तारीख सूत्रे सह multilanguage क्षमता अधिक माहितीसाठी, Multilanguage-सक्षम अनुप्रयोग विकसित करणे.

उदाहरण 2

हे उदाहरण CALCDATE फंक्शन कसे वापरावे ते दाखवते.
हा कोड उदाहरण तुमच्यासाठी सी / AL ग्लोबल विंडो मध्ये खालील मजकूर स्थिर तयार करणे आवश्यक आहे.
मजकूर सतत
ENU मूल्य
Text000
‘संदर्भ तारीख आहे:% 1 \’
Text001
‘अभिव्यक्ती:% 2 परतावा% 3 \’
Text002
‘अभिव्यक्ती:% 4 परतावा% 5 \’
Text003
‘अभिव्यक्ती:% 6 परतावा% 7’
कोड कॉपी करा
Expr1: = ‘<CQ + 1 मेगा-10D>’; // चालू तिमाहीत + 1 महिना – 10 दिवस
Expr2: = ‘<-WD2>’; // गेल्या आठवड्यातील दिवस नं .2 (गेल्या मंगळवारी)
Expr3: = ‘<मुख्यमंत्री + 30D>’; // चालू महिना + 30 दिवस
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
संदेश विंडो खालील मजकूर दाखवतो:
संदर्भ तारीख: 05/21/96
अभिव्यक्ती: CQ + 1 मेगा-10D परत 07/20/96
अभिव्यक्ती: -WD2 परत 05/14/96
अभिव्यक्ती: मुख्यमंत्री + 30D परत 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Хэрхэн тулд: Start хай Өмнөх сар огноо ба Төгсгөл огноо

Орон нутгийн / Дэлхийн хувьсагчууд:

DataType дэд төрөл урт нэр
StartDate огноо
EndDate огноо

StartDate = эхлэн өнгөрсөн сарын огноо.
Өнгөрсөн сарын EndDate = Өнгөрсөн өдөр.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1М>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM “”, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Тусламж байна.
Огноо үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон лавлагаа цаг дээр тулгуурласан байдаг бөгөөд энэ нь шинэ он сар өдөр тооцоолно.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, огноо])
Үзүүлэлтүүд
DateExpression
Санал авах Text, хууль, эсвэл DateFormula
огноо илэрхийлэл ямар ч урт байж болно. Нэг удаад нэг subexpression нь зүүнээс баруун тийш мөр ойлгож байна. Дараах дүрэм огноо илэрхийлэл хүчин төгөлдөр синтакс тайлбарлах:
· DateExpression = [<SubExpression> [] <SubExpression> [] <SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Нэвтрэх>] <Хугацаа>
· <Нэвтрэх> = + | –
· <Хугацаа> = <тоо> <Unit> | <Unit> <тоо> | <Угтвар> <Unit>
· <Тоо> = Эерэг бүхэл тоо
· <Unit> = D | АӨ | W | M | Q | Y (D = өдөр, АӨ = ажлын өдрүүдэд, W = долоо хоногт, M = сар, Q = улирал, Y = жил)
· <Угтвар> = C (C = одоогийн)
Эдгээр нь үйлдвэрлэл дүрэм огноо илэрхийллүүд нь тэг, нэг, хоёр, эсвэл гурван subexpressions бүрдэнэ гэдгийг харуулж байна. subexpression бүр нэмэлт тэмдэг, нэр томъёог бүрдэнэ. хувьд зарим нийтлэг жишээ нь дараах болно:
· 30D (30 хоног; харгалзана <тоо> <Unit>)
· WD2 (ажлын өдрүүдэд тоо 2; харгалзана <Unit> <тоо>)
· CW (одоогийн долоо хоногт, харгалзана <угтвар> <Unit>)
C / тал нь дотоод хуанлийн даваа гаригт эхэлж, ням гаригт өндөрлөлөө. Энэ даваа гаригт ажлын өдөр 1 болон Ням гарагийн ажлын өдөр 7 гэсэн үг юм.
DateExpression нь синтакс буруу бол A ажиллах үеийн алдаа гардаг.
огноо
Санал авах өдөр
лавлагаа хугацааг тодорхойлж, энэ нь заавал параметрийг ашиглах хэрэгтэй. анхдагч одоогийн систем нь өдөр байна.
Та энэ нь заавал үнэ цэнийг орхих бол одоогийн систем нь өдөр ашиглаж байна.

Эд хөрөнгийн үнэ цэнэ / буцах үнэ цэнэ
Санал авах өдөр
лавлах өдөр, он сар өдөр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нь тооцдог огноо.

Тайлбар
DateExpression хээрийн болон төрөл текст эсвэл хуулийн хувьсагч байж болно, энэ төрлийн DATEFORMULA нь ажлын талбайд болон хувьсагч байж болно. нь DateFormula талбар буюу хувьсагчийг ашиглан ашиг огноо томъёо хэлний хараат бус болж байгаа юм.
Хэрэглэгч одоогоор сонгосон хэл томьёог оруулж болно. томъёо нь салбар, хувьсагч ерөнхий хэлбэрээр хадгалагддаг байна. томъёо харуулах хэрэгтэй үед гарч байгаа бодит мөр одоо сонгосон хэл дээр хөрвүүлсэн юм.
Жишээ нь, хэрэв ENG (англи хэл дээр) гэж тохируулагдаж хэл хэрэглэгч нэг долоо хоног, нэг өдөр өдөр томъёог “”1W + 1D”” орж, дараа нь FRA (Франц) гэж тохируулагдаж хэл хэрэглэгч “”1S + 1J”” харж, ESP (испани) гэж тохируулагдаж хэл хэрэглэгч “”1S + 1D”” гэж үзэж байна.
Огноо томъёо үүнийг тойрсон <> хязгаарт оруулж байгаа бол огноо томъёо нь ерөнхий, nonlanguage хамааралтай хэлбэрээр хадгалагддаг байна. Энэ нь боломж одоогоор сонгосон хэл дээр хамааралтай биш юм огноо томьёог хөгжүүлэх боломжийг олгодог.
Хоёр DateTimes хоорондох хугацааг тооцох талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл Үргэлжлэх хугацаа Мэдээллийн төрөл үзнэ үү.

Жишээ 1

Энэ код нь жишээ нь өмнө нь дурдсан байв үйлдвэрлэл журмыг хэрхэн ашиглах талаар харуулж байна.
хуулбар хууль
<CQ + 1М-10D>
– 10 хоногийн одоогийн улирал + 1 сар: Энэ нь дараах байдлаар тайлбарлаж болно.
DateExpression дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:
<Угтвар> <Unit> <Нэвтрэх> <тоо> <Unit> <Нэвтрэх> <тоо> <Unit>
Тайлбар
өнцөг хаалт (<>) илэрхийлэл орчуулсан байна гэж үл хамааран хэрэглээний хэл зааж өгөх хэрэгтэй. он сар өдөр томъёо нь multilanguage боломжуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Multilanguage-идэвхжсэн Програм хөгжүүлэх үзнэ үү.

Жишээ 2

Энэ жишээ нь CALCDATE үйл ажиллагааг хэрхэн ашиглах талаар харуулж байна.
Энэ код нь жишээ нь та C / AL Globals цонхонд дараах текст тогтмолуудыг бий болгох шаардлагатай.
текст тогтмол
ENU үнэ цэнэ
Text000
“”Лавлагаа өдөр:% 1 \ ‘
Text001
“”Илэрхийлэл:% 2 өгөөж% 3 \ ‘
Text002
“”Илэрхийлэл:% 4 өгөөж% 5 \ ‘
Text003
“”Илэрхийлэл:% 6 өгөөж% 7″”
хуулбар хууль
Expr1: = ‘<CQ + 1М-10D>’; // Одоогийн улирлын + 1 сар – 10 хоног
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Өнгөрсөн ажлын өдрүүдэд 2-р (сүүлийн Мягмар)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Одоогийн сард + 30 хоног
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ЗАХИАС (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
мэдээ цонх дараах текстийг харуулна:
лавлагаа өдөр: 05/21/96
илэрхийлэл нь: CQ + 1М-10D 07/20/96 буцаана
илэрхийлэл нь: -WD2 05/14/96 буцаана
илэрхийлэл нь: CM + 30D 06/30/96 буцаана

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft က Dynamics ကို NAV – ဘယ်လိုရန်: Find နောက်သို့လ၏နေ့စွဲနဲ့ End နေ့စွဲ Start

local / ကမ္တာ့ Variables ကို:

DataType Subtype ရှည်အမည်
StartDate နေ့စွဲ
endDate နေ့စွဲ

StartDate = ပြီးခဲ့သည့်လက၏နေ့စွဲစတင်ကာ။
ပြီးခဲ့သည့်လက၏ endDate = နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်။
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
endDate: = CALCDATE ( ‘CM’ StartDate); // endDate = 31/08/2012 ။
CALCDATE

Microsoft က Dynamics ကို NAV 2009 ခုနှစ် R2 အကူအညီမှ။
ရက်စွဲတစ်ခုစကားရပ်နှင့်တစ်ဦးကိုကိုးကားရက်စွဲပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းအသစ်တခုနေ့စွဲတွက်ချက်။
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [နေ့စွဲ])
parameters
DateExpression
အမျိုးအစား: စာသား, Code ကို, ဒါမှမဟုတ် DateFormula
အဆိုပါနေ့စွဲစကားရပ်တစ်စုံတစ်ရာအရှည်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ string ကိုတစ်ကြိမ် subexpression နှင့်အတူလက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနေ့စွဲအသုံးအနှုန်းများ၏တရားဝင်အထားအသိုကိုဖော်ပြရန်:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <သင်္ကေတပြ> = + | –
· <Term> = <နံပါတ်> <ယူနစ်> | <ယူနစ်> <နံပါတ်> | <ရှေ့စာလုံး> <ယူနစ်>
· <နံပါတ်> = အပြုသဘောဆောင်သော integer ဖြစ်တဲ့အတွက်
· <ယူနစ်> = D ကို | WD | ဒဗလျူ | M က | မေး | Y က (ဃ = နေ့, WD = နင်္လာမှသောကြာ, W = သီတင်းပတ်က M = လ, မေး = လေးပုံတပုံ, Y ကို = နှစ်)
· <ရှေ့စာလုံး> = C ကို (C = လက်ရှိ)
ဤရွေ့ကားထုတ်လုပ်မှုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, နေ့စွဲအသုံးအနှုန်းများသုညထားရှိရေးကွောငျးဖျောပွတစျခု, နှစ်, သို့မဟုတ်သုံးခု subexpressions ။ တစ်ခုချင်းစီကို subexpression တစ်ဦး optional ကိုနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်တစ်ဦးသက်တမ်းပါဝင်သည်။ အောက်ပါဝေါဟာရများကိုအချို့ကိုပုံမှန်ဥပမာ:
· 30D (30 ရက်; <နံပါတ်> <ယူနစ်> ကိုက်ညီ)
· WD2 (နင်္လာမှသောကြာအရေအတွက် 2; <ယူနစ်> <နံပါတ်> ကိုက်ညီ)
· CW (လက်ရှိတပတ်; <ရှေ့စာလုံး> <ယူနစ်> ကိုက်ညီ)
ကို C / Side ၏ပြည်တွင်းရေးပြက္ခဒိန်တနင်္လာနေ့တွင်စတင်သည်နှင့်တနင်္ဂနွေအဆုံး။ ဒီတနင်္လာနေ့နင်္လာမှသောကြာက 1 နှင့်တနင်္ဂနွေနင်္လာမှသောကြာ 7 ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
DateExpression ၏အထားအသိုမမှန်ကန်လျှင်တစ်ဦးက Run-အချိန်အမှားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
နေ့စှဲ
အမျိုးအစား: နေ့စွဲ
တစ်ဦးကိုကိုးကားရက်စွဲသတ်မှတ်ဖို့ဒီ optional ကို parameter ကိုသုံးပါ။ ကို default လက်ရှိစနစ်အရက်စွဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤ optional ကိုတနျဖိုးကိုချန်လှပ်ခဲ့လျှင်လက်ရှိစနစ်အရက်စွဲအသုံးပြုသည်။

အိမ်ခြံမြေတန်ဖိုး / ပြန်သွား Value တစ်ခု
အမျိုးအစား: နေ့စွဲ
ရည်ညွှန်းရက်စွဲနှင့်ရက်စွဲစကားရပ်မှတွက်ချက်ကြောင်းရက်စွဲ။

မှတ်ချက်တွေ
DateExpression အမျိုးအစားစာသားသို့မဟုတ် Code ကို၏လယ်သို့မဟုတ် variable ကိုဖြစ်နိုင်, နှင့်ကအမျိုးအစား DATEFORMULA ၏လယ်သို့မဟုတ် variable ကိုဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦး DateFormula လယ်ကွင်းသို့မဟုတ် variable ကို အသုံးပြု. ၏အကျိုးကျေးဇူးရက်စွဲဖော်မြူလာဘာသာစကားလွတ်လပ်သောဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါအသုံးပြုသူလက်ရှိရွေးချယ်ထားသည့်ဘာသာစကားမှာဖော်မြူလာရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖော်မြူလာလယ်သို့မဟုတ် variable ကိုတစ်ဦးယေဘုယျပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖော်မြူလာပြသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခါ, ပြသကြောင်းအမှန်တကယ် string ကိုလက်ရှိရွေးချယ်ထားသည့်ဘာသာစကားမှကူးပြောင်းသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ENG (အင်္ဂလိပ်) မှသတ်မှတ်ထားဘာသာစကားနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦး “”, 1S + 1J”” ထို့နောက် FRA သတ်မှတ်ထားသည့်ဘာသာစကားနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦး (ပြင်သစ်) ကိုမြင်, တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်တနေ့များအတွက်နေ့စွဲဖော်မြူလာ “”1W + 1D”” ဝင်လျှင် ESP (စပိန်) မှသတ်မှတ်ထားသည့်ဘာသာစကားနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦး “”1S + 1D”” ကိုမြင်။
ရက်စွဲတစ်ခုဖော်မြူလာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင် <> အနားသတ်မျဉ်းနှင့်အတူဝငျတျောလျှင်, ထို့နောက်ရက်စွဲဖော်မြူလာတစ်ခုယေဘုယျ, nonlanguage-မှီခို format နဲ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကလက်ရှိရွေးချယ်ထားသည့်ဘာသာစကားအပေါ်မှီခိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုနေ့စွဲဖော်မြူလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။
နှစ်ဦး DATETIME အကြားကြာချိန်တွက်ချက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, Duration: ဒေတာအမျိုးအစားကိုကြည့်ပါ။

ဥပမာအား 1

ဒီ code ကိုဥပမာအားယခင်ကဖော်ပြခဲ့ခဲ့ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအသုံးပွုဖို့ဘယ်လိုပြသထားတယ်။
Code ကို Copy ကူး
<CQ + 1M-10D>
– 10 ရက်လက်ရှိသုံးလပတ် + 1 လ: ဒီအောက်ပါအဖြစ်ဘတ်ရပါမည်။
အဆိုပါ DateExpression အောက်ပါအချက်များကို၏ရေးစပ်သည်:
<ရှေ့စာလုံး> <ယူနစ်> <Sign> <နံပါတ်> <ယူနစ်> <Sign> <နံပါတ်> <ယူနစ်>
မှတ်စု
အဆိုပါထောင့်ကွင်း (<>) ဟူသောအသုံးအနှုနျးမခွဲခြားဘဲလျှောက်လွှာဘာသာစကား၏, ဘာသာပြန်ထားသောမဟုတ်ကြောင်းသတ်မှတ်။ နေ့စွဲဖော်မြူလာနှင့်အတူဘာသာစုံစွမ်းရည်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို, ဘာသာစုံ-Enabled Applications ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကိုကြည့်ပါ။

ဥပမာအား 2

ဒီဥပမာ CALCDATE function ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲပြသထားတယ်။
ဒီ code ကိုဥပမာအားသင်ကို C / AL Global င်းဒိုးထဲမှာအောက်ပါစာသားကိုရုံကလွဲပြီးဖန်တီးလိုအပ်သည်။
စာသားစဉ်ဆက်မပြတ်
ENU တန်ဖိုးကို
Text000
” ဒီကိုကိုးကားရက်စွဲသည်:% 1 \ ”
Text001
” ဟူသောအသုံးအနှုနျး:% 2 ပြန်% 3 \ ”
Text002
” ဟူသောအသုံးအနှုနျး:% 4 ပြန်% 5 \ ”
Text003
” ဟူသောအသုံးအနှုနျး:% 6 ပြန်လာပြီး% 7 ‘
Code ကို Copy ကူး
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // လက်ရှိသုံးလပတ် + 1 လ – 10 ရက်
Expr2: = ‘<-WD2>’; // နောက်ဆုံးနင်္လာမှသောကြာအမှတ် 2, (နောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // လက်ရှိလ + 30 ရက်
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
သတင်းစကား (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
အဆိုပါသတင်းစကားကိုပြတင်းပေါက်အောက်ပါစာသားကိုဖော်ပြပေး:
အဆိုပါရည်ညွှန်းရက်စွဲသည်: 05/21/96
အဆိုပါစကားရပ်: CQ + 1M-10D 07/20/96 ပြန်လာ
အဆိုပါစကားရပ်: -WD2 05/14/96 ပြန်လာ
အဆိုပါစကားရပ်: CM + 30D 06/30/96 ပြန်လာ

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics नेविगेशन – कसरी गर्न: पत्ता सुरु अघिल्लो महिना को तिथि र अन्त मिति

स्थानीय / ग्लोबल चल:

डेटाप्रकार उपप्रकार लंबाई नाम
StartDate तिथि
EndDate तिथि

StartDate = सुरु गत महिना को मिति।
गत महिना को EndDate = अन्तिम दिन।
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- मुख्यमंत्री-1 मेगा>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘सेमी’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012।
CALCDATE

Microsoft Dynamics 2009 R2 सहायता देखि।
मिति अभिव्यक्ति र एक सन्दर्भ मिति आधारित छ कि एक नयाँ मिति गणना गर्दछ।
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, तिथि])
परिमिति
DateExpression
प्रकार: पाठ, कोड, वा DateFormula
मिति अभिव्यक्ति कुनै पनि लम्बाइ हुन सक्छ। एक समयमा एउटा subexpression संग बायाँबाट दायाँ अक्षरले व्याख्या गरिएको छ। निम्न नियम मिति अभिव्यक्ति को मान्य विन्यास वर्णन:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<साइन>] <अवधि>
· <साइन> = + | –
· <अवधि> = <नम्बर> <एकाइ> | <एकाइ> <नम्बर> | <उपसर्ग> <एकाइ>
· <नम्बर> = सकारात्मक पूर्णांक
· <एकाइ> = डी | WD | डब्ल्यू | एम | क्यू | वाई (डी = दिन, WD = हप्ताका, डब्ल्यू = सप्ताह, एम = महिना, क्यू = चौथाई, वाई = वर्ष)
· <उपसर्ग> = सी (सी = वर्तमान)
यी उत्पादन नियम मिति अभिव्यक्ति शून्य, एक, दुई, तीन subexpressions समावेश छ भनेर देखाउँछ। प्रत्येक subexpression एक वैकल्पिक साइन र एक शब्द comprises। सर्तहरू केही विशिष्ट उदाहरण निम्न छन्:
· 30D (30 दिन; पारस्परिक <नम्बर> <एकाइ>)
· WD2 (हप्ताका नम्बर 2; पारस्परिक <एकाइ> <नम्बर>)
· CW (वर्तमान हप्ता; पारस्परिक <उपसर्ग> <एकाइ>)
सी / पक्ष आन्तरिक पात्रो सोमबार सुरु र आइतबार समाप्त हुन्छ। यो सोमवार हप्ताका 1 छ र आइतबार हप्ताका 7 छ भन्ने हो।
DateExpression विन्यास गलत छ भने एक रन-समय त्रुटि हुन्छ।
मिति
प्रकार: तिथि
एउटा सन्दर्भ मिति परिभाषित गर्न यो वैकल्पिक प्यारामिटर प्रयोग गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित वर्तमान प्रणाली मिति छ।
तपाईं यो वैकल्पिक मूल्य छोड्नु भने वर्तमान प्रणाली मिति प्रयोग गरिन्छ।

सम्पत्ति मूल्य / रिटर्न मूल्य
प्रकार: तिथि
सन्दर्भ मिति र मिति अभिव्यक्ति देखि गणना छ कि मिति।

कैफियत
DateExpression एक क्षेत्र वा प्रकार पाठ वा कोड को चर हुन सक्छ, र यो प्रकार DATEFORMULA को एक क्षेत्र वा चर हुन सक्छ। एक DateFormula क्षेत्र वा चर प्रयोग फाइदाको मिति सूत्र भाषा स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने छ।
प्रयोगकर्ता हालै चयन गरिएको भाषामा सूत्रहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सूत्र एक क्षेत्र वा चर एक सामान्य ढाँचामा भण्डारण गरिएको छ। सूत्र प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ जब, प्रदर्शित हुन्छ कि वास्तविक स्ट्रिङ हालै चयन गरिएको भाषामा रूपान्तरित छ।
उदाहरणका लागि, भाषामा ENG (अंग्रेजी) सेट सँग प्रयोगकर्ता एक हप्ता र एक दिनको लागि मिति सूत्र “”1W + 1D”” प्रवेश भने, त्यसपछि FRA (फ्रान्सेली) सेट भाषा संग एक प्रयोगकर्ता “”, 1S + 1J”” देख्नुहुन्छ र ESP (स्पेनिश) सेट भाषा संग एक प्रयोगकर्ता “”1S + 1D”” देख्नुहुन्छ।
मिति सूत्र यो वरपरका <> डेलिमिटरहरू सँग प्रवेश छ भने, त्यसपछि मिति सूत्र एक सामान्य, nonlanguage-निर्भर ढाँचामा भण्डारण गरिएको छ। यो सम्भव छन् कि हालै चयन गरिएको भाषा निर्भर छैन मिति सूत्रहरू विकास बनाउँछ।
दुई DateTimes बीच अवधि गणना बारेमा थप जानकारीको लागि, अवधि डाटा प्रकार हेर्नुहोस्।

उदाहरण 1

यो कोड उदाहरण पहिले वर्णन थिए कि उत्पादन नियम कसरी प्रयोग गर्ने देखाउँछ।
प्रतिलिपि कोड
<CQ + 1 मेगा-10D>
– 10 दिन वर्तमान चौथाई + 1 महिना: यो निम्न रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ।
यो DateExpression निम्न बनेको छ:
<उपसर्ग> <एकाइ> <साइन> <नम्बर> <एकाइ> <साइन> <नम्बर> <एकाइ>
नोट
यो कोण कोष्ठक (<>) भन्ने अभिव्यक्ति अनुवाद भएको छैन, निर्दिष्ट अनुप्रयोग भाषा बिना। मिति सूत्रहरू संग Multilanguage क्षमताहरु बारेमा थप जानकारीको लागि, Multilanguage-सक्षम आवेदन विकास हेर्नुहोस्।

उदाहरण 2

यो उदाहरण CALCDATE समारोह कसरी प्रयोग गर्ने देखाउँछ।
यो कोड उदाहरण तपाईं सी / अल Globals सञ्झ्यालमा निम्न पाठ स्थिर बनाउन आवश्यक छ।
पाठ स्थिर
काले अर्थव्यवस्था मूल्य
Text000
‘सन्दर्भ मिति छ:% 1 \’
Text001
‘अभिव्यक्तिले:% 2 लाभ% 3 \’
Text002
‘अभिव्यक्तिले:% 4 लाभ% 5 \’
Text003
‘अभिव्यक्तिले:% 6 लाभ% 7’
प्रतिलिपि कोड
Expr1: = ‘<CQ + 1 मेगा-10D>’; // वर्तमान चौथाई + 1 महिना – 10 दिन
Expr2: = ‘<-WD2>’; // अन्तिम हप्ताका no.2, (अन्तिम मंगलवार)
Expr3: = ‘<मुख्यमंत्री + 30D>’; // वर्तमान महिना + 30 दिन
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
संदेश (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
सन्देश विन्डो निम्न पाठ प्रदर्शन:
सन्दर्भ मिति छ: 05/21/96
अभिव्यक्ति: CQ + 1 मेगा-10D फिर्ता 07/20/96
अभिव्यक्ति: -WD2 फिर्ता 05/14/96
अभिव्यक्ति: सेमी + 30D फिर्ता 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Slik: Finn Startdato og sluttdato for forrige måned

Lokale / globale variabler:

Navn datatype Undergruppe Lengde
Startdato Date
Sluttdato

Startdato = Startdato av forrige måned.
Sluttdato = Siste dag av siste måned.
Startdato: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Startdato = 01.08.2012
Sluttdato: = CALCDATE ( ‘CM’, Startdato); // Sluttdato = 31/08/2012.
CALCDATE

Fra Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Hjelp.
Beregner en ny dato som er basert på en dato uttrykk og en referansedato.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Dato])
parametere
DateExpression
Type: Tekst, Code, eller DateFormula
Datoen uttrykket kan være hvilken som helst lengde. Strengen blir tolket fra venstre til høyre med en subexpression om gangen. Følgende regler beskrive gyldig syntaks utdatert uttrykk:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Meld>] <Term>
· <Meld> = + | –
· <Term> = <Nummer> <Enhet> | <Enhet> <Nummer> | <Prefiks> <Enhet>
· <Nummer> = Positiv heltall
· <Enhet> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dag, WD = ukedag, W = uke, M = måned, Q = kvartal, Y = år)
· <Prefiks> = C (C = strøm)
Disse produksjonsreglene viser at dato uttrykk består av null, ett, to eller tre underuttrykk. Hver subexpression omfatter et valgfritt tegn og et begrep. Følgende er noen typiske eksempler på vilkår:
· 30D (30 dager, tilsvarer <Nummer> <Enhet>)
· WD2 (ukedag nummer to, tilsvarer <Enhet> <Nummer>)
· CW (værende uke, tilsvarer <prefiks> <Enhet>)
Den interne kalender av C / SIDE starter på mandag og avsluttes på søndag. Dette betyr at mandag er ukedag en og søndag er ukedag 7.
En kjøretidsfeil oppstår hvis syntaksen DateExpression er feil.
Dato
Type: Dato
Bruk denne valgfri parameter for å definere en referansedato. Standarden er gjeldende systemdato.
Hvis du utelater dette valgfri verdi dagens system dato brukes.

Eiendomsverdien / Return Verdi
Type: Dato
Datoen som er beregnet fra referansedato og dato uttrykk.

Merknader
DateExpression kan være et felt eller variabel av type tekst eller kode, og det kan være et felt eller variabel av typen DATEFORMULA. Fordelen med å bruke en DateFormula felt eller variabel er at datoen formelen blir språkuavhengig.
Brukeren kan skrive inn formler i det aktuelle språk. Formelen er lagret i en generisk format i et felt eller variabel. Når formelen må vises, er selve strengen som vises konvertert til det aktuelle språk.
For eksempel, hvis en bruker med språk satt til ENG (engelsk) entrer dato formelen “”1W + 1D”” i en uke og en dag, da en bruker med språket satt til FRA (fransk) ser “”1S + 1J,”” og en bruker med språket satt til ESP (spansk) ser “”1S + 1D””.
Hvis en dato formelen er inngått med <> skilletegn rundt den, så dato formelen er lagret i en generisk, nonlanguage avhengig format. Dette gjør det mulig å utvikle dato formler som ikke er avhengig av det valgte språket.
For mer informasjon om beregning av tidsrommet mellom to DateTimes, se Varighet Datatype.

eksempel 1

Denne koden eksempelet viser hvordan du bruker produksjons regler som tidligere ble beskrevet.
Kopier koden
<CQ + 1M-10D>
Dette bør tolkes som følgende: værende kvartal + en måned – 10 dager.
Den DateExpression består av følgende:
<Prefiks> <Enhet> <Meld> <Nummer> <Enhet> <Meld> <Nummer> <Enhet>
Notat
Vinkelparenteser (<>) angir at uttrykket ikke er oversatt, uavhengig av søknaden språket. For mer informasjon om flerspråklige evner med dato formler, se Utvikle Multi-aktiverte programmer.

eksempel 2

Dette eksemplet viser hvordan du bruker CALCDATE funksjonen.
Denne koden eksempel krever at du oppretter følgende tekst konstanter i C / AL Globals vinduet.
tekst konstant
ENU verdi
Text000
‘The referansedato er:% 1 \’
Text001
‘The uttrykk:% 2 returnerer% 3 \’
Text002
‘The uttrykk:% 4 avkastning% 5 \’
Text003
‘Med uttrykket:% 6 returnerer% 7’
Kopier koden
Uttr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Nåværende kvartal + en måned – 10 dager
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Det siste ukedag nr.2, (forrige tirsdag)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Værende måned + 30 dager
RefDate: = 052196D;
Dato1: = CALCDATE (Uttr1, RefDate);
Dato2: = CALCDATE (Uttr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MELDING (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Uttr1, DATE1, Uttr2, DATE2, Expr3, DATE3);
Meldingen vinduet viser følgende tekst:
Referanse dato er: 05/21/96
Uttrykket: CQ + 1M-10D returnerer 07/20/96
Uttrykket: -WD2 returnerer 05/14/96
Uttrykket: CM + 30D returnerer 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
د Microsoft دینامیک NAV – څه ډول لپاره: د موندل بیا نېټه او د پای د مخکینی مياشتې نېټه

ځايي / Global متحولو:

نوم DataType Subtype اوږدوالی
StartDate نېټه
EndDate نېټه

StartDate = پیل د تیرې میاشتې نیټه.
EndDate = د تیرې میاشتې اخري ورځ.
StartDate: = CALCDATE ( ” – CM-1M> ‘)؛ // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE (CM ‘، StartDate)؛ // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

له Microsoft دینامیک NAV 2009 R2 مرسته.
یوه نوې نیټه ده چې په يوې نېټې بيان او مرجع يوې نېټې پر بنسټ محاسبه کوي.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [، نېټه])
پارامترونو
DateExpression
نوع: متن، قانون، او يا DateFormula
د نېټې بيان شي هر اوږدوالي. د تار په تفسير له سره په یوه وخت یوه subexpression حق پاتې. دغه لانديني اصول د نېټې اظهار ته د اعتبار وړ العروض تشریح:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<اېن بیا>] <مهاله>
· <اېن بیا> = + | –
· <مهاله> = <شمېر> <واحد> | <واحد> <شمېر> | <هغه مختاړی> <واحد>
· <شمېر> = مثبت integer
· <واحد> = D | WD | W | M | پوښتنه | Y (D = ورځ، WD = کاری ورځ، W = اونۍ، M = مياشت، پوښتنه = ربع کې، د Y = کال)
· <مختاړی> = C (C = اوسنی)
دغه تولید اصول ښيي چې د نېټې اظهار ته د صفر، يو، دوه، يا درې subexpressions لري. هر subexpression یو اختیاري نښه او په اصطلاح کې شامل دي. په لاندې ډول دي ځينې د شرایطو عادی بېلګې:
· 30D (30 ورځو کې؛ د سره متناسب <شمېر> <واحد>)
· WD2 (کاری 2 شمېر؛ د سره متناسب <واحد> <شمېر>)
· CW (اوسنی اونۍ؛ د سره متناسب <مختاړی> <واحد>)
د C / لوري د داخلي کلیزه د دوشنبې په پیل او د یکشنبې په ختميږي. دا په دې مانا چې د دوشنبې په دی کاری ورځ 1 او د یکشنبې په دی کاری ورځ 7.
A د دويم ځل تېروتنه واقع کيږي که د DateExpression د العروض ناسم دي.
نېټه
نوع: نېټه
دا اختیاري عوامل په استفادې سره د مرجع په يوې نېټې تعریف کړي. د تلواله ده د اوسني سیستم نېټه.
که تاسو دا اختیاري ارزښت دا اوازې د اوسني سیستم نېټه استفاده کيږي.

د جايدادونو د ارزښت / بیرته ارزښت
نوع: نېټه
د نېټې چې د مورد نظر نېټې او د نېټې بيان څخه محاسبه.

څرګندونې
DateExpression کیدای شي د پټی یا د ډول متن یا کوډ متحول، او دا کولای شي د پټی د ډول DATEFORMULA یا متحول وي. د يو DateFormula پټي يا متحول په کارولو سره ګټه یې دا ده چې د نېټې فورمول ژبه خپلواک شي.
د کارونکي کولای شي په اوس مهال ټاکل د ژبې د فورمول ته ننوځي. په د پټی یا متحول عمومي بڼه د فورمول کې زېرمل کيږي. کله چې د فورمول ته اړتيا وي، حقیقي تار چې نندارې ته بدلیږی د اوس ټاکل ژبه.
د بیلګې په توګه، که د ژبې ته ENG (English) جوړ يو کارن د يوې اوونۍ لپاره او يوه ورځ د نېټې فورمول “”1w + 1d”” ته داخليږي، نو سره د دې ژبې د چوکاټ (فرانسوي) جوړ یو کارن ګوري “”1S + 1J،”” او سره د دې ژبې ته ESP (Spanish) جوړ یو کارن “”1S + 1d”” ګڼي.
که يوې نېټې فورمول سره <> delimiters ننوتل شاوخوا دا، نو د نېټې فورمول په یوه عمومي، nonlanguage تړلی بڼه ساتل. دا کار دا امکان تر اوسه د فورمول دي چې په اوس مهال ټاکل ژبې سره تړاو لري نه کړي.
د دوو DateTimes تر منځ د مودې د محاسبي په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د وخت د معلوماتو ډول وګورئ.

1 بېلګه

دا کوډ بيلګه په ګوته کوي چې څنګه د تولید قواعد چې مخکې ذکر شوي وکاروي.
کاپي کوډ
<CQ + 1M-10D>
– 10 ورځو کې د اوسني ربع + 1 مياشت: دې ته باید د لاندې تفسیر شي.
د DateExpression د لاندې جوړ:
<هغه مختاړی> <واحد> <اېن بیا> <شمېر> <واحد> <اېن بیا> <شمېر> <واحد>
یادښت
د زاويه په قوسونو (<>)، چې د بيان نه دی ژباړل شوې، چې د کاريال د ژبې پورې تعلق لري. سره د نېټې د فورمول multilanguage وړتیاو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ Developing Multilanguage-چارن غوښتنلیکونه.

2 بېلګه

دغه مثال په ګوته کوي چې څنګه د CALCDATE کړنه وکاروئ.
دا کوډ مثال په توګه غواړي چې ته په C / AL Globals کړکۍ په لاندې متن ثوابت په رامنځ ته کړي.
متن ثابت
ENU ارزښت
Text000
‘د مرجع نیټه ده:٪ 1 \’
Text001
‘د بيان:٪ 2 عایدات٪ 3 \’
Text002
‘د بيان: 4٪ عایدات٪ 5 \’
Text003
‘د بيان: له 6٪ عایدات٪ 7’
کاپي کوډ
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’؛ // روانه ربعه + 1 مياشت – 10 ورځو
Expr2: = ‘<-WD2>’؛ // د تېر کاری ورځ no.2، (تیره سه شنبه)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’؛ // روانه مياشت + 30 ورځو کې
RefDate: = 052196D؛
Date1: = CALCDATE (Expr1، RefDate)؛
Date2: = CALCDATE (Expr2، RefDate)؛
Date3: = CALCDATE (Expr3، RefDate)؛
پیغام (Text000 + Text001 + Text002 + Text003،
RefDate، Expr1، Date1، Expr2، Date2، Expr3، Date3)؛
د پیغام د کړکۍ نندارې ته په لاندې متن:
د مورد نظر نیټه ده: 05/21/96
د بيان: CQ + 1M-10D راستون 07/20/96
د بيان: -WD2 راستون 05/14/96
د بيان: CM + 30D راستون 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مایکروسافت دینامیک NAV – چگونه برای یافتن تاریخ شروع تاریخ و تاریخ پایان از ماه قبل

محلی / متغیر های جهانی:

نام و نام خانوادگی نوع داده زیر گروه طول
تاریخ شروع تاریخ
ENDDATE تاریخ

STARTDATE = شروع تاریخ ماه گذشته.
ENDDATE = آخرین روز از ماه گذشته است.
تاریخ شروع: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’)؛ // تاریخ شروع = 2012/01/08
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM، STARTDATE)؛ // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

از مایکروسافت دینامیک NAV 2009 R2 راهنما.
محاسبه تاریخ جدید است که بر روی یک عبارت تاریخ و تاریخ مرجع است.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [، تاریخ])
پارامترهای
DateExpression
نوع: متن، کد، و یا DateFormula
بیان تاریخ می تواند هر طول. رشته تفسیر است از چپ به راست با یک subexpression در یک زمان. قوانین زیر نحو معتبر از عبارت تاریخ توصیف:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ثبت نام>] <مدت>
· <ثبت نام> = + | –
· <مدت> = <شماره> <واحد> | <واحد> <شماره> | <پیشوند> <واحد>
· <شماره> = عدد صحیح مثبت
· <واحد> = D | WD | W | M | Q | Y (D = روز، WD = روز هفته، W = هفته، M = ماه، Q = سه ماهه، Y = سال)
· <پیشوند> = C (C = فعلی)
این قوانین تولید نشان می دهد که عبارت تاریخ صفر، یک، دو، یا سه عبارات همگی تشکیل شده است. هر subexpression شامل یک علامت و یک ترم. در زیر برخی از نمونه های معمولی از نظر:
· 30D (30 روز؛ مربوط به <شماره> <واحد>)
· WD2 (تعداد روز هفته 2؛ مربوط به <واحد> <شماره>)
· CW (هفته جاری؛ مربوط به <پیشوند> <واحد>)
تقویم داخلی C / سمت در روز دوشنبه شروع می شود و به پایان می رسد در روز یکشنبه. این به این معنی است که دوشنبه هفته 1 است و یکشنبه هفته 7 است.
یک خطای زمان اجرا رخ می دهد اگر به نحو DateExpression نادرست است.
تاریخ
: نوع عکس:
با استفاده از این پارامتر اختیاری برای تعریف یک مرجع تاریخ. به طور پیش فرض تاریخ جاری سیستم است.
اگر شما حذف این مقدار اختیاری تاریخ جاری سیستم استفاده شده است.

ارزش املاک / مقدار برگشت
: نوع عکس:
از تاریخ است که از تاریخ مرجع و بیان تاریخ محاسبه شده است.

ملاحظات
DateExpression می تواند یک میدان و یا متغیر از نوع متن یا کد، و می توان آن یک میدان و یا متغیر از نوع DATEFORMULA. مزیت استفاده از یک میدان DateFormula یا متغیر است که فرمول تاریخ زبان مستقل می شود.
کاربر می تواند فرمول در زبان در حال حاضر انتخاب را وارد کنید. فرمول در یک فرمت کلی در یک میدان یا متغیر ذخیره می شود. هنگامی که فرمول نیاز به نمایش داده می شود، رشته واقعی است که نمایش داده می شود را به زبان حال حاضر انتخاب شده تبدیل شده است.
برای مثال، اگر یک کاربر با زبان را به ENG (انگلیسی) وارد فرمول تاریخ “”1W + 1D”” به مدت یک هفته و یک روز، پس از آن یک کاربر با زبان را به FRA (فرانسوی) می بیند “”1S + 1J””، و یک کاربر با زبان را به ESP (اسپانیایی) می بیند “”1S + 1D””.
اگر یک فرمول تاریخ با <> جداکننده وارد اطراف آن، پس از آن فرمول تاریخ در تصویر، فرمت وابسته به nonlanguage عمومی ذخیره می شود. این امکان را به توسعه فرمول تاریخ که وابسته به زبان حال حاضر انتخاب شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه مدت زمان بین دو DateTimes، و مدت زمان نوع داده.

مثال 1

این مثال کد نشان میدهد که چگونه به استفاده از قوانین تولید است که قبلا توضیح داده شد.
کد کپی
<CQ + 1M-10D>
– 10 روز فعلی سه ماهه + 1 ماه: این باید به عنوان در بر داشت زیر تفسیر شده است.
DateExpression است از موارد زیر تشکیل شده است:
<پیشوند> <واحد> <ثبت نام> <شماره> <واحد> <ثبت نام> <شماره> <واحد>
توجه داشته باشید
براکت زاویه (<>) مشخص است که بیان ترجمه نمی شود، صرف نظر از زبان برنامه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قابلیت های چند زبانه با فرمول تاریخ، و توسعه برنامه های چند زبانه را فعال کنید.

مثال 2

این مثال نشان میدهد که چگونه به استفاده از تابع CALCDATE.
این مثال کد مستلزم آن است که به شما در ایجاد ثابت متن زیر را در پنجره C / AL سراسری.
ثابت متن
ارزش ENU
Text000
‘تاریخ مرجع است:٪ 1 \’
Text001
“”ابراز:٪ 3 2 بازده٪ \ ‘
Text002
“”ابراز:٪ 5 4 بازده٪ \ ‘
Text003
“”ابراز:٪ 6 بازده 7٪ ‘
کد کپی
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’؛ // سه ماهه جاری + 1 ماه – 10 روز
Expr2: = ‘<-WD2>’؛ // آخرین NO.2 روز هفته، (آخرین سه شنبه)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’؛ // ماه جاری + 30 روز
RefDate: = 052196D؛
نوع Date1: = CALCDATE (Expr1، RefDate)؛
DATE2: = CALCDATE (Expr2، RefDate)؛
Date3: = CALCDATE (Expr3، RefDate)؛
پیام (Text000 + Text001 + Text002 + Text003،
RefDate، Expr1، از نوع Date1، Expr2، Date2 را، Expr3، Date3)؛
پنجره پیام نمایش متن زیر است:
تاریخ مرجع است: 05/21/96
بیان: CQ + 1M-10D گرداند 07/20/96
بیان: -WD2 گرداند 05/14/96
بیان: CM + 30D گرداند 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Jak Znajdź Data rozpoczęcia i zakończenia poprzedniego miesiąca

Local / Zmienne globalne:

Imię TypDanych podtypu Długość
StartDate Data
DataZakończenia Data

StartDate = datę ostatniego miesiąca Uruchamianie.
DataZakończenia = ostatniego dnia ostatniego miesiąca.
DataRozpoczęcia: = CALCDATE ( ‘<- CM-1 M>’); // StartDate = 08.01.2012
DataZakończenia: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // DataZakończenia = 31/08/2012.
CALCDATE

Z Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Pomocy.
Oblicza nowy termin, który jest oparty na ekspresji data i datę odniesienia.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parametry
DateExpression
Typ: Tekst, kod lub DateFormula
Termin wyrażenie może być dowolnej długości. Ciąg jest interpretowane od lewej do prawej, z jednym podwyrażenie w czasie. Poniższe zasady opisują poprawną składnię daty wyrażenia:
· DateExpression = [<podwyrażenie>] [<podwyrażenie>] [<podwyrażenie>]
· <Podwyrażenie> = [<Zapisz>] <term>
· <Zapisz> = + | –
· <Term> = <liczba> <jednostka> | <Jednostki> <Number> | <Prefiks> <jednostka>
· <Number> = dodatnia
· <Jednostki> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dzień, WD = dzień tygodnia, W = tygodnie, M = miesiąc, Q = czwarta, Y = rok)
· <Prefiks> = C (C = prąd)
Te zasady produkcji pokazują, że data wyrażenia składają się zero, jeden, dwa lub trzy podwyrażeń. Każdy podwyrażenie zawiera opcjonalny znak i hasło. Poniżej przedstawiono kilka typowych przykładów kategoriach:
· 30D (30 dni; odpowiada <Number> <jednostka>)
· WD2 (numer dnia tygodnia 2; odpowiada <Jednostki> <Number>)
· CW (bieżący tydzień; odpowiada <Prefiks> <jednostka>)
Wewnętrzny kalendarz C / SIDE zaczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Oznacza to, że poniedziałek jest dzień tygodnia 1 i niedzielę jest dzień tygodnia 7.
Błąd czasu wykonywania występuje, jeśli składnia DateExpression jest nieprawidłowy.
Data
Typ: Data
Za pomocą tego parametru opcjonalnego zdefiniować datę odniesienia. Domyślnie jest to bieżąca data systemowa.
Pominięcie tego opcjonalnego wartość jest używana bieżąca data systemowa.

Wartość / Wartość zwracana
Typ: Data
Termin, który jest liczony od daty odniesienia i wyrażenia dat.

Uwagi
DateExpression może być pole lub zmienna typu Tekst lub kod, a to może być pole lub zmienna typu DATEFORMULA. Korzyści wynikające z zastosowania pole DateFormula lub zmienną jest, że formuła staje się niezależny od języka data.
Użytkownik może wprowadzić formuł w aktualnie wybranym języku. Formuła przechowywana w formatu standardowego w dziedzinie, lub zmienną. Gdy wzór należy je wyświetlić, rzeczywisty ciąg znaków, który jest wyświetlany jest przekształcany w aktualnie wybranym języku.
Na przykład, jeśli użytkownik z językiem ustawionym na ENG (angielski) wchodzi do wzoru Date “”1W + 1D”” przez jeden tydzień i jeden dzień, po czym użytkownik z językiem ustawionym FRA (francuski) widzi “”1S + 1J”” i użytkownik z językiem ustawionym na ESP (Hiszpania) widzi “”1S + 1d””.
Jeśli formuła jest wpisana data z <> ograniczników otaczających go, a następnie formuła data jest przechowywana w sposób ogólny, format nonlanguage zależne. To sprawia, że możliwe jest opracowanie Data formuł, które nie są zależne od wybranego języka.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania czasu między dwoma DateTimes patrz Duration Typ danych.

Przykład 1

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak korzystać z zasady produkcji, które zostały opisane powyżej.
Kod Kopiuj
<CQ + 1M-10D>
Powinno to być interpretowane jako następujące: bieżącego kwartału + 1 miesiąc – 10 dni.
DateExpression składa się z następujących czynności:
<Prefiks> <jednostka> <Zapisz> <Number> <jednostka> <Zapisz> <Number> <jednostka>
Uwaga
Wsporniki kątowe (<>) określa, że ekspresja nie jest tłumaczony, niezależnie od języka aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości różnych językach z datą formuł, zobacz Rozwijanie Wielojęzyczny aplikacji obsługujących.

Przykład 2

Ten przykład pokazuje, jak korzystać z funkcji CALCDATE.
Ten przykładowy kod wymaga utworzenia następujących stałych tekstowych w oknie C / AL Globals.
stała Tekst
wartość POL
Text000
“”Datą odniesienia jest:% 1 \””
Text001
“”Wyrażenie:% 2% 3 powraca \ ‘
Text002
“”Wyrażenie:% 4% 5 powraca \ ‘
Text003
“”Wyrażenie:% 6% 7 powraca””
Kod Kopiuj
Wyr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Bieżący kwartał + 1 miesiąc – 10 dni
Wyr2: = ‘<-WD2>’; // Ostatni dzień tygodnia no.2 (ostatni wtorek)
Wyrażenie3: = ‘<CM + 30D>’; // Bieżący miesiąc + 30 dni
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (wyr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (wyr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (wyrażenie3, RefDate);
Wiadomość (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, wyr1, Data wprowadzenia1, wyr2, date2, wyrażenie3, Date3);
Okno dialogowe wyświetla następujący tekst:
Datą odniesienia jest: 21.05.96
Wyrażenie: CQ + 1M-10D wraca 07/20/96
Wyrażenie: -WD2 zwraca 05/14/96
Wyrażenie: CM + 30D wraca 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Como: Localizar Data de início e de término do mês anterior

Locais / variáveis globais:

Nome Tipo de dados subtipo Comprimento
StartDate Data
EndDate Data

StartDate = data do último mês de início.
EndDate = último dia do mês passado.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( «CM», StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

A partir do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Ajuda.
Calcula uma nova data que se baseia numa expressão de data e uma data de referência.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parâmetros
DateExpression
Tipo: Texto, Código, ou DateFormula
A expressão de data pode ser de qualquer comprimento. A cadeia é interpretada da esquerda para a direita, com uma sub-expressão de cada vez. As regras a seguir descrevem a sintaxe válida de expressões de data:
· DateExpression = [<subexpressão>] [<subexpressão>] [<subexpressão>]
· <Subexpressão> = [<Entrar>] <Termo>
· <Entrar> = + | –
· <Termo> = <número> <Unidade> | <Unidade> <Number> | <Prefixo> <Unidade>
· <Number> = inteiro positivo
· <Unidade> = D | WD | W | H | Q | Y (D = dia, WD = dia da semana, W = semana, M = mês, Q = trimestre, Y = ano)
· <Prefixo> = C (C = atual)
Estas regras de produção mostram que expressões de data consistem em zero, um, dois, ou três subexpressions. Cada sub-expressão compreende um sinal opcional e um termo. A seguir, são alguns exemplos típicos de termos:
· 30D (30 dias; corresponde a <Number> <Unidade>)
· WD2 (número durante a semana 2; corresponde a <Unidade> <Number>)
· CW (semana atual; corresponde a <Prefixo> <Unidade>)
O calendário interno do C / SIDE começa na segunda-feira e termina no domingo. Isto significa que segunda-feira é dia da semana 1 e domingo é dia de semana 7.
Um erro de tempo de execução ocorre se a sintaxe de DateExpression está incorreto.
Encontro
Tipo: Data
Utilize este parâmetro opcional para definir uma data de referência. O padrão é a data atual do sistema.
Se você omitir esse valor opcional a data do sistema atual é usado.

Valor da propriedade / Valor de retorno
Tipo: Data
A data em que é calculada a partir da data de referência ea expressão de data.

Observações
DateExpression pode ser um campo ou variável do tipo Texto ou Código, e pode ser um campo ou variável do tipo DATEFORMULA. O benefício da utilização de um campo DateFormula ou variável é que a fórmula data torna-se independente da língua.
O usuário pode inserir fórmulas no idioma selecionado no momento. A fórmula é armazenada num formato genérico de um campo ou variável. Quando a fórmula precisa ser exibida, a cadeia real que é exibido é convertido para o idioma selecionado.
Por exemplo, se um usuário com a linguagem definida para ENG (Inglês) entra na fórmula de data “”1W + 1D”” para uma semana e um dia, em seguida, um usuário com o idioma definido para FRA (Francês) vê “”1S + 1J,”” e um usuário com o idioma definido como ESP (espanhol) vê “”1S + 1D””.
Se uma fórmula de data é inserido com <> delimitadores em torno dela, então a fórmula de data é armazenada em um formato genérico,-dependente sem linguagem. Isto faz com que seja possível desenvolver fórmulas de data que não são dependentes do idioma seleccionado.
Para obter mais informações sobre como calcular a duração entre duas DateTimes, consulte Duração Tipo de dados.

exemplo 1

Este exemplo de código mostra como usar as regras de produção que foram descritos anteriormente.
Copiar
<CQ + 1 M-10D>
Isto deve ser interpretado da seguinte forma: atual trimestre + 1 mês – 10 dias.
O DateExpression é composto pelo seguinte:
<Prefixo> <Unidade> <login> <Number> <Unidade> <login> <Number> <Unidade>
Nota
Os colchetes angulares (<>) especificar que a expressão não é traduzido, independentemente do idioma do aplicativo. Para mais informações sobre as capacidades em vários idiomas com fórmulas de data, consulte Desenvolvendo Aplicativos Multilanguage-habilitado.

exemplo 2

Este exemplo mostra como usar a função CALCDATE.
Este exemplo de código requer que você crie as seguintes constantes de texto na janela de C / AL Globals.
constante de texto
valor ENU
Text000
‘A data de referência é:% 1 \’
Text001
‘A expressão:% 2 retorna% 3 \’
Text002
‘A expressão:% 4 retorna% 5 \’
Text003
‘A expressão:% 6% retornos 7’
Copiar
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trimestre atual + 1 mês – 10 dias
Expr2: = ‘<-WD2>’; // O último dia da semana no.2, (última terça-feira)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mês atual + 30 dias
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (expr3, RefDate);
MENSAGEM (Text000 Text001 + + + Text002 Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, expr3, DATE3);
A janela de mensagem exibirá o seguinte texto:
A data de referência é: 05/21/96
A expressão: CQ + 1M-10D retorna 07/20/96
A expressão: -WD2 retorna 05/14/96
A expressão: CM + 30D retorna 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੈਵ – ਕਿਸ ਕਰਨ ਲਈ: ਲੱਭੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਸਥਾਨਕ / ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ:

ਨਾਮ Datatype SUBTYPE ਦੀ ਲੰਬਾਈ
StartDate ਤਾਰੀਖ
endDate ਤਾਰੀਖ

StartDate = ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.
EndDate = ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੈਵ 2009 ਨੂੰ R2 ਮਦਦ.
ਇੱਕ ਨਵ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, ਤਾਰੀਖ])
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
DateExpression
ਕਿਸਮ: ਪਾਠ, ਕੋਡ, ਜ DateFormula
ਮਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ subexpression ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਤੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸੰਟੈਕਸ ਦਾ ਵਰਣਨ:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ਸਾਈਨ>] <ਟਰਮ>
· <ਸਾਈਨ> = + | –
· <ਟਰਮ> = <ਗਿਣਤੀ> <ਯੂਨਿਟ> | <ਯੂਨਿਟ> <ਨੰਬਰ> | <ਅਗੇਤਰ> <ਯੂਨਿਟ>
· <ਨੰਬਰ> = ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ
· <ਯੂਨਿਟ> = D | WD | W | ਐਮ | ਸ | Y (ਡੀ = ਦਿਨ, WD = ਹਫ਼ਤਾ, W = ਹਫ਼ਤੇ, ਐਮ = ਮਹੀਨੇ, ਸ = ਤਿਮਾਹੀ, Y = ਸਾਲ)
· <ਅਗੇਤਰ> = C (C = ਮੌਜੂਦਾ)
ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ subexpressions ਹੋਣੇ. ਹਰ subexpression ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹਨ. ਹੇਠ ਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ:
· 30D (30 ਦਿਨ; ਸੰਬੰਧਿਤ <ਨੰਬਰ> <ਯੂਨਿਟ>)
· WD2 (ਚਲਾਈ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2; ਸੰਬੰਧਿਤ <ਯੂਨਿਟ> <ਨੰਬਰ>)
· ਡਬਲਿਊ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਫ਼ਤੇ; ਸੰਬੰਧਿਤ <ਅਗੇਤਰ> <ਯੂਨਿਟ>)
C / ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ 7 ਹੈ.
ਇੱਕ ਰਨ-ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ DateExpression ਦੇ ਸੰਟੈਕਸ ਗਲਤ ਹੈ.
ਮਿਤੀ
ਕਿਸਮ: ਤਾਰੀਖ
ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਰਤੋ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੁੱਲ ਛੱਡਣੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ / ਵਾਪਸੀ ਮੁੱਲ
ਕਿਸਮ: ਤਾਰੀਖ
ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸਮੀਕਰਨ ਤੱਕ ਗਣਨਾ ਹੈ.

ਟਿੱਪਣੀ
DateExpression ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਜ ਕੋਡ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ ਕਿਸਮ ਦਾ DATEFORMULA ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ DateFormula ਖੇਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ.
ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਫਾਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ, ਅਸਲ ਸਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੰਜੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘1W + 1D “”ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ FRA (French) ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ”” 1 ਸਕਿੰਟ + 1J, “”ਅਤੇ ESP (ਸਪੇਨੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ “”1 ਸਕਿੰਟ + 1D”” ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ <> delimiters ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ ਮਿਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਆਮ, nonlanguage-ਨਿਰਭਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਦੋ DateTimes ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਿਆਦ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮ ਵੇਖੋ.

ਉਦਾਹਰਨ 1

ਇਹ ਕੋਡ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਕੋਡ
<CQ + 1M-10D>
– 10 ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ + 1 ਮਹੀਨੇ: ਇਹ ਹੇਠ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
DateExpression ਹੇਠ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ:
<ਅਗੇਤਰ> <ਯੂਨਿਟ> <ਸਾਈਨ> <ਗਿਣਤੀ> <ਯੂਨਿਟ> <ਸਾਈਨ> <ਗਿਣਤੀ> <ਯੂਨਿਟ>
ਸੂਚਨਾ
ਕੋਣ ਬਰੈਕਟ (<>), ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ. ਮਿਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ-ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਵੇਖੋ.

ਉਦਾਹਰਨ 2

ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ CALCDATE ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਕੋਡ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ C / AL ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ.
ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ
ENU ਮੁੱਲ
Text000
‘ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ:% 1 \’
Text001
‘ਸਮੀਕਰਨ:% 2 ਰਿਟਰਨ% 3 \’
Text002
‘ਸਮੀਕਰਨ:% 4 ਰਿਟਰਨ% 5 \’
Text003
‘ਸਮੀਕਰਨ:% 6 ਰਿਟਰਨ% 7’
ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਕੋਡ
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // ਵਰਤਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ + 1 ਮਹੀਨੇ – 10 ਦਿਨ
Expr2: = ‘<-WD2>’; // ਪਿਛਲੇ ਚਲਾਈ no.2, (ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ)
Expr3: = ‘<ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ + 30D>’; // ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ਸੁਨੇਹਾ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਹੇਠ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ:
ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ: 05/21/96
ਸਮੀਕਰਨ: CQ + 1M-10D ਵਾਪਸ 07/20/96
ਸਮੀਕਰਨ: -WD2 ਵਾਪਸ 05/14/96
ਸਮੀਕਰਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ + 30D ਵਾਪਸ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cum Pentru a: găsi Data începerii și Data de încheiere a lunii precedente

/ Variabile globale locale:

Lungime: Nume DataType Subtip
STARTDATE Data
Data DatăDeÎncheiere

Startdate = data ultimei luni de pornire.
DatăDeÎncheiere = Ultima zi din luna trecută.
Startdate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 01.08.2012
DatăDeÎncheiere: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // DatăDeÎncheiere = 31.08.2012.
CALCDATE

De la Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Ajutor.
Calculeaza o nouă dată, care se bazează pe o expresie dată și o dată de referință.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, data])
parametrii
DateExpression
Tip: Text, cod, sau DateFormula
Expresia dată poate fi orice lungime. Șirul este interpretat de la stânga la dreapta cu un singur subexpression la un moment dat. Următoarele reguli descriu sintaxa validă a expresiilor dată:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <număr> <unitate> | <Unitate> <Număr> | <Prefixul> <unitate>
· <Număr> = număr întreg pozitiv
· <Unitate> = D | WD | W | M | Q | Y (D =, WD = zi a săptămânii, W = săptămână, M = luna, Q = trimestru, Y = an zi)
· <Prefix> = C (C = curent)
Aceste reguli de producție arată că expresiile de date constau din zero, unu, doi, sau trei subexpressions. Fiecare subexpression cuprinde un semn opțional și un termen. Următoarele sunt câteva exemple tipice de termeni:
· 30D (30 de zile; corespunde <număr> <unitate>)
· WD2 (numărul 2 în timpul săptămânii, corespunde <Unitate> <număr>)
· CW (săptămâna curentă; corespunde <Prefix> <unitate>)
Calendarul intern al C / SIDE începe luni și se termină duminică. Acest lucru înseamnă că luni este zi lucrătoare a săptămânii 1 și duminica este zi lucrătoare a săptămânii 7.
O eroare de run-time are loc în cazul în care sintaxa DateExpression este incorectă.
Data
Tip: Data
Utilizați acest parametru opțional pentru a defini o dată de referință. Valoarea implicită este data curentă a sistemului.
În cazul în care se omite această valoare opțională este utilizată data curentă a sistemului.

Proprietate Valoare / returnare Valoare
Tip: Data
Data la care se calculează de la data de referință și expresia dată.

observaţii
DateExpression poate fi un câmp sau variabilă de tip text sau un cod, iar acesta poate fi un câmp sau variabilă de tip DATEFORMULA. Avantajul utilizării unui câmp DateFormula sau variabilă este faptul că formula dată devine independentă de limbă.
Utilizatorul poate introduce formule în limba selectată în mod curent. Formula este stocată într-un format generic într-un câmp sau variabil. Atunci când formula trebuie să fie afișat, șirul real care este afișat este convertit în limba selectată în mod curent.
De exemplu, dacă un utilizator cu limba setată la ENG (în limba engleză) introduce data cu formula “”1 W + 1D””, timp de o săptămână și o zi, apoi un utilizator cu limba setată la FRA (franceză) vede “”1S + 1J,”” și un utilizator cu limba setată la ESP (spaniolă) vede “”1S + 1D””.
În cazul în care o formulă dată este introdusă cu <> delimitatoare care îl înconjoară, atunci formula dată este stocată într-un format generic, dependente de nonlanguage. Acest lucru face posibil să se dezvolte formule de date care nu depind de limba selectată în prezent.
Pentru mai multe informații despre calcularea duratei între două DateTimes, consultați Durata Tip de date.

Exemplul 1

Acest exemplu de cod arată modul de utilizare a regulilor de producție care au fost descrise anterior.
Codul de copiere
<CQ + 1M-10D>
Acest lucru ar trebui să fie interpretat în sensul că următoarele: actualul trimestru + 1 lună – 10 zile.
DateExpression este compus din următoarele:
<Prefixul> <unitate> <Sign> <număr> <unitate> <Sign> <număr> <unitate>
Notă
Parantezele unghiulare (<>) specifică faptul că expresia nu este tradusă, indiferent de limba de aplicare. Pentru mai multe informații despre capacitățile multilimba cu data formule, vezi dezvoltarea de aplicatii multilanguage-enabled.

Exemplul 2

Acest exemplu arată modul de utilizare a funcției CALCDATE.
Acest exemplu de cod cere să creați următoarele constante de text în fereastra C / AL Globals.
constanta de text
Valoarea ENU
Text000
“”Data de referință este:% 1 \ ‘
Text001
“”Expresia: 2% întoarce% 3 \ ‘
Text002
“”Expresia: 4% întoarce% 5 \ ‘
Text003
“”Expresia:% 6% 7 se întoarce””
Codul de copiere
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trimestru curent + 1 lună – 10 zile
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Ultima zi a săptămânii nr.2, (ultima marți)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Luna curentă + 30 zile
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESAJ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, expr2, Date2, Expr3, DATE3);
Fereastra mesajului se afișează următorul text:
Data de referință este: 05/21/96
Expresia: CQ + 1M-10D returnează 07/20/96
Expresia: -WD2 returnează 05/14/96
Expresia: CM + 30D returnează 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Как: Найти Дата начала и Дата окончания предыдущего месяца

Местные / глобальные переменные:

Имя ТипДанных подтип Длина
StartDate Дата
EndDate Дата

StartDate = Начальная дата последнего месяца.
EndDate = Последний день последнего месяца.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1М>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘СМ’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Из Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Справка.
Вычисляет новую дату, которая основана на выражение даты и базисную дату.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Дата])
параметры
DateExpression
Тип: текст, код, или DateFormula
Выражение дата может быть любой длины. Строка интерпретируется слева направо, с одной подвыражения в то время. Следующие правила описывают действительный синтаксис даты выражений:
· DateExpression = [<подвыражению>] [<подвыражению>] [<подвыражению>]
· <Подвыражению> = [<Войти>] <Термин>
· <Вход> = + | –
· <Термин> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Префикс> <Unit>
· <Number> = Положительное целое число
· <Unit> = D | WD | W | М | Q | Y (D = день, WD = день недели, W = недели, M = месяц, Q = четверть, Y = год)
· <Префикс> = C (C = ток)
Эти правила производства показывают, что дата выражения состоят из ноль, один, два или три подвыражения. Каждый Подвыражение содержит необязательный знак и срок. Ниже приведены некоторые типичные примеры терминов:
· 30D (30 дней; соответствует <Number> <Unit>)
· WD2 (будний день номер 2, соответствует <Unit> <Number>)
· CW (текущая неделя, соответствует <Префикс> <Unit>)
Внутренний календарь C / SIDE начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Это означает, что понедельник день недели 1 и воскресенье день недели 7.
Ошибка во время выполнения происходит, если синтаксис DateExpression неверно.
Дата
Тип: Дата
Используйте этот необязательный параметр, чтобы определить опорную дату. По умолчанию используется текущая системная дата.
Если опустить этот необязательное значение текущая системная дата используется.

Значение свойства / возвращаемое значение
Тип: Дата
Дата вычисляется с даты отсчета и выражения даты.

замечания
DateExpression может быть поле или переменная типа текста или кода, и это может быть поле или переменная типа DATEFORMULA. Преимущество использования поля DateFormula или переменной является то, что формула дата становится независимым от языка.
Пользователь может вводить формулы в выбранном языке. Формула хранится в универсальном формате в поле или переменной. Когда формула должна быть отображена, фактическая строка, которая отображается преобразуется в выбранный в данный момент язык.
Например, если пользователь с языком, установленным в ENG (английский) входит дата формулу “”1W + 1D”” в течение одной недели и один день, то пользователь с языком, установленным в FRA (французский) видит “”1S + 1J,”” и пользователь с языком, установленным в ESP (испанский) видит “”1S + 1D””.
Если дата формула вводится с <> разделителями вокруг него, то формула дата хранится в общем, nonlanguage-зависимый формат. Это делает возможным разработку формул даты, которые не зависят от выбранного языка.
Для получения дополнительной информации о расчете продолжительности между двумя DateTimes см Длительность Тип данных.

Пример 1

Этот пример кода показывает, как использовать правила производства, которые были описаны ранее.
Скопировать код
<CQ + 1M-10D>
Это должно быть интерпретировано как следующее: текущий квартал + 1 месяц – 10 дней.
DateExpression состоит из следующих условий:
<Префикс> <Unit> <Зарегистрироваться> <Number> <Unit> <Зарегистрироваться> <Number> <Unit>
Заметка
Угловые скобки (<>) указать, что выражение не переводится, независимо от языка приложения. Для получения дополнительной информации о многоязычных возможностях с датой формул см Разработка многоязыковой-приложений с поддержкой.

Пример 2

Этот пример показывает, как использовать функцию CALCDATE.
Данный пример кода требует, чтобы создать следующие текстовые константы в окне C / AL Globals.
постоянная Текст
значение Гумилева
Text000
“”Дата ссылки:% 1 \ ‘
Text001
‘Выражение:% 2 возвращает% 3 \’
Text002
‘Выражение:% 4 возвращает% 5 \’
Text003
‘Выражение:% 6% возвращается 7’
Скопировать код
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Текущий квартал + 1 месяц – 10 дней
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Последний день недели № 2, (в прошлый вторник)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Текущий месяц + 30 дней
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Дата2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
СООБЩЕНИЕ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Дата1, Expr2, Дата2, Expr3, Date3);
В окне сообщений отображается следующий текст:
Дата ссылки: 05/21/96
Выражение: CQ + 1M-10D возвращает 07/20/96
Выражение: -WD2 возвращает 05/14/96
Выражение: CM + 30D возвращает 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Microsoft NAV – faapefea Ina ia: Saili Amata Aso Aso ma Iʻuga o Masina Talu

Le lotoifale / fesuiaiga Global:

Taʻu Umi DataType Subtype
StartDate Aso
EndDate Aso

StartDate = amata aso o le masina na teʻa nei.
EndDate = aso Mulimuli o masina mulimuli.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- cm-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘cm’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Mai Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Fesoasoani.
Fuafua se aso fou o loo faavae i luga o se aso faaupuga ma se aso faasinomaga.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Aso])
le faataamilosaga
DateExpression
Ituaiga: O tusiga, Tulafono, po o DateFormula
e mafai ona avea o so o se umi le faaupuga aso. ua faaliliuina le manoa mai le tauagavale i le taumatau ma le tasi subexpression i le taimi. O tulafono nei faamatalaina le syntax aloaia o faaupuga aso:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Saini>] <Vaitaimi>
· <Saini> = + | –
· <Vaitaimi> = <Numera> <Unit> | <Unit> <Numera> | <Perefisi> <Unit>
· <Numera> = integer Lelei
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = aso, WD = aso o le vaiaso, W = vaiaso, M = masina, Q = kuata, Y = tausaga)
· <Perefisi> = F (C = le taimi nei)
O nei tuuina tulafono faaalia e aofia ai faaupuga aso o le o, o le tasi, lua, po o le tolu subexpressions. Taitasi subexpression aofia ai se filifili faailoga ma se vaitaimi. O nisi nei o faataitaiga masani o tuutuuga:
· 30D (30 aso; tutusa ma <Numera> <Unit>)
· WD2 (aso o le vaiaso le numera 2; tutusa ma <Unit> <Numera>)
· CW (i le taimi nei vaiaso; tutusa ma <perefisi> <Unit>)
O le kalena i totonu o le F / itu e amata i le Aso Gafua ma faaiuina i le Aso Sa. O lona uiga e faapea o le Aso Gafua aso o le vaiaso 1 ma le Aso Sa aso o le vaiaso 7.
A sese taufetuli-taimi e tupu pe afai o le syntax o DateExpression e le saʻo.
aso
Ituaiga: Aso
Faaaoga lenei e filifili parameter e faamatala ai se aso faasinomaga. O le faaletonu o le aso faiga i le taimi nei.
Afai e aveese lenei e filifili taua o loo faaaogaina le aso faiga i le taimi nei.

Meatotino Tau / Toe Taua
Ituaiga: Aso
O le aso ua fuafuaina mai le mau aso ma le faaupuga aso.

saunoaga
e mafai ona avea DateExpression se fanua po o ma liuliuina o ituaiga tusiga po o Tulafono, ma e mafai ona avea o se fanua po o ma liuliuina o ituaiga DATEFORMULA. O le manuia o le faaaogaina o se DateFormula fanua po ma liuliuina o le avea gagana tutoatasi le fuafaatatau o aso.
O le faaaogāina o faiga e mafai ona ulu i le gagana filifilia i le taimi nei. O le fua faatatau ua teuina i totonu o se faatulagaga lautele i se fanua po o ma liuliuina. A e tatau ona faaalia le fua faatatau, o le manoa moni ua faaalia e liua i le gagana filifilia i le taimi nei.
Mo se faataitaiga, afai o se tagata e faaaogāina le gagana faatutuina e ENG (Igilisi) ua ulufale le fua faatatau aso “”1W + 1D”” mo le vaiaso e tasi ma le aso e tasi, lea o se tagata e faaaogāina i le gagana faatutuina e FRA (Farani) vaai “”1S + 1J,”” ma a tagata e faaaogāina i le gagana faatutuina e ESP (Sipaniolo) vaai “”1S + 1D””.
Afai e ulufale se fua faatatau aso ma <> delimiters o loo siomia ai, lea o le aso fua faatatau ua teuina i se lautele, faatulagaga nonlanguage-faalagolago. O lenei e mafai ai ona atiina ae ai o faiga aso e le faalagolago i le gagana filifilia i le taimi nei.
Mo nisi faamatalaga e uiga i le fuafuaina o le umi i le va o DateTimes lua, tagai i le Umi o le vaitaimi Ituaiga Faamatalaga.

faataitaiga 1

O lenei tulafono o faataitaiga o loo faaalia ai le auala e faaaoga le tulafono le tuuina atu na faamatalaina muamua.
kopi Tulafono
<CQ + 1M-10D>
O lenei e tatau ona faauigaina e pei o nei: taimi nei kuata + le masina e 1 – 10 aso.
e aofia ai le DateExpression o le taua i lalo:
<Perefisi> <Unit> <Saini> <Numera> <Unit> <Saini> <Numera> <Unit>
tusi
O le puipui laau (<>) faamaoti e le faaliliuina o le faaupuga, e tusa lava po o le gagana talosaga. Mo nisi faamatalaga e uiga i multilanguage gafatia ma o faiga aso, tagai i le atiina ae o Multilanguage-mafai ai ona talosaga.

faataitaiga 2

O lenei faataitaiga o loo faaalia ai auala e faaaoga ai le galuega tauave CALCDATE.
O lenei code faataitaiga e manaomia ai lou faia o nei mau constants i le faamalama C / Al Globals.
faifai pea le mau
ENU taua
Text000
‘O le faasinomaga aso o le:% 1 \’
Text001
‘O le faaupuga:% 2 tupe% 3 \’
Text002
‘O le faaupuga:% 4 tupe% 5 \’
Text003
‘O le faaupuga:% 6% o tupe maua 7’
kopi Tulafono
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Nei kuata + le masina e 1 – 10 aso
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Le Nu.2 aso o le vaiaso e gata ai, (o le Aso Lua mulimuli)
Expr3: = ‘<cm + 30D>’; // Nei masina + 30 aso
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
SAVALI (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
O le savali faamalama faaalia le mau lenei:
O le faasinomaga aso o le: 05/21/96
O le faaupuga: toe foi CQ + 1M-10D 07/20/96
O le faaupuga: toe foi -WD2 05/14/96
O le faaupuga: toe foi cm + 30D 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics Nav – How To: Lorg ceann là tòisichidh agus deireannach Ceann-là de mhìos roimhe

Ionadail / Global caochladairean:

Ainmich DataType Subtype Length
StartDate Ceann-là
EndDate Ceann-là

StartDate = ceann-latha tòiseachaidh air a ‘mhìos.
EndDate = latha mu dheireadh den mhìos.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Bho Microsoft Dynamics Nav 2009 R2 Help.
A ‘cunntadh ceann-latha ùr a tha stèidhichte air ceann-là a chur an cèill agus iomradh air ceann-latha.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Ceann-là])
Chrìochan
DateExpression
Type: Teacsa, Code, no DateFormula
Tha an ceann-latha a chur an cèill a dh’fhaodas a bhith fada. An t-sreang a tha air eadar-theangachadh bho chlì gu deas le aon subexpression aig an aon àm. Tha na riaghailtean a leanas ag innse mu dligheach sheantansan de cheann-là abairtean:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Clàraich>] <Teirm>
· <Clàraich> = + | –
· <Teirm> = <Àireamh> <Aonad> | <Aonad> <Àireamh> | <Ro-leasachan> <Aonad>
· <Àireamh> = adhartach integer
· <Aonad> D = | WD | W | M | Q | Y (D = là, WD = tron t-seachdain, W = seachdain, Me = mìos, Q = cairteal, Y = bhliadhna)
· <Ro-leasachan> = C (C =-dràsta)
Nam riochdachaidh riaghailtean a ‘sealltainn gun ceann-latha abairtean mairidh neoni, aon, a dhà, no trì subexpressions. Tha gach subexpression gabhail a-steach roghainneil soidhne agus ùine. Tha na leanas tha cuid coltach ri eisimpleirean de thaobh:
· 30D (30 làithean; riochdaicheas <Àireamh> <Aonad>)
· WD2 (gach latha seachdaineach àireamh 2; riochdaicheas <Aonad> <Àireamh>)
· CW (làithreach san t-seachdain; riochdaicheas <ro-leasachan> <Aonad>)
Tha an taobh a-staigh mìosachan C / taobh a ‘tòiseachadh air Diluain agus a’ crìochnachadh air Didòmhnaich. Tha seo a ‘ciallachadh gu bheil e Diluain tron t-seachdain agus Didòmhnaich 1 7’ S e gach latha seachdaineach.
A ruith-ùine mearachd a ‘tachairt ma tha a’ sheantansan de DateExpression ceàrr.
Ceann-là
Type: Ceann-là
Cleachd seo roghainneil paramadair a mhìneachadh iomradh air ceann-latha. Tha default ‘S e an siostam làithreach ruige seo.
Ma tha thu a ‘fàgail às seo roghainneil luach làithreach siostam ceann-latha a chleachdadh.

Seilbh Luach / Return Luach
Type: Ceann-là
Tha an ceann-latha a tha air a thomhas bho iomradh air ceann-latha agus an ceann-latha a chur an cèill.

beachdan
DateExpression urrainn a bhith an achadh no caochlaideach den t-seòrsa teacsa no Còd, agus faodaidh e bhith achadh no caochlaideach de seòrsa DATEFORMULA. Tha buannachd cleachdadh DateFormula achadh no caochlaideach gu bheil an ceann-latha foirmle a ‘fàs neo-eisimeileach cànan.
Faodaidh an neach-cleachdaidh a-steach foirmlean ann an-dràsta a thaghadh cànan. Tha am foirmle Thathar a ‘stòradh ann an cruth coitcheann ann an achadh no caochlaideach. Nuair am foirmle dh’fheumas a bhith air a thaisbeanadh, a ‘dearbh-sreang a tha air an taisbeanadh tha iompachadh gu bhith na cànan a thaghadh an-dràsta.
Mar eisimpleir, ma tha an neach-cleachdaidh le cànan a chur gu ENG (Beurla) a ‘dol air ceann-là foirmle “”1W + 1D”” airson aon t-seachdain agus aon latha, an uair sin neach-cleachdaidh a’ chànain a chur gu FRA (Fraingis) a ‘faicinn “”1s + 1J,”” agus an neach-cleachdaidh a ‘chànain a chur gu sòn- raichte (Spàinntis) a’ faicinn “”1s + 1D””.
Ma tha ceann-là a tha foirmle a-steach le <> delimiters mun cuairt e, an uair sin an ceann-latha foirmle Thathar a ‘stòradh ann an coitcheann, nonlanguage-eisimeil cruth. Tha seo ga dhèanamh comasach leasachadh ceann-latha foirmlean nach eil an eisimeil air a ‘chànan a thaghadh an-dràsta.
Airson tuilleadh fiosrachaidh mu obrachadh a-mach fhad ‘eadar dà DateTimes, fhaicinn Faid Dàta Type.

eisimpleir 1

Seo eisimpleir air còd a ‘sealltainn mar a chleachdadh a’ dèanamh riaghailtean a chaidh a mhìneachadh roimhe seo.
lethbhreac den Chòd
<CQ + 1m-10d>
Bu chòir seo a bhith air am mìneachadh mar a leanas: làithreach cairteal + 1 mhìos – 10 làithean.
Tha DateExpression air a dhèanamh de na leanas:
<Ro-leasachan> <Aonad> <Clàraich> <Àireamh> <Aonad> <Clàraich> <Àireamh> <Aonad>
Nota
Tha an ceàrn eadar camagan (<>) ‘sònrachadh gu bheil an abairt nach eil eadar-theangachadh, a dh’aindeoin an iarrtais cànan. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Multilanguage comasan le ceann-latha foirmlean, fhaicinn Leasachadh Multilanguage-comas Tagraidhean.

eisimpleir 2

An eisimpleir seo a ‘sealltainn mar a chleachdas CALCDATE ghnìomh.
Seo eisimpleir air còd ag iarraidh gum bi a chruthaicheas tu an teacs a leanas cunbhalachdan ann an C / AL Globals uinneig.
teacsa cunbhalach
ENU luach
Text000
‘The iomradh air ceann-là:% 1 \’
Text001
‘The labhairt:% 2% tilleadh 3 \’
Text002
‘The labhairt: 4% tilleadh 5% \’
Text003
‘The labhairt: 6% tilleadh% 7’
lethbhreac den Chòd
Expr1: = “”<CQ + 1m-10d> ‘; //-Dràsta cairteal + 1 mhìos – 10 làithean
Expr2: = “”<-WD2> ‘; // Mu dheireadh no.2 tron t-seachdain, (Dimàirt mu dheireadh)
Expr3: = “”<CM + 30D> ‘; //-Dràsta mhìos + 30 làithean
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
FACAL (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Tha an teachdaireachd taisbeanadh uinneig an teacs a leanas:
Tha iomradh air ceann-latha: 05/21/96
Tha na brìathran: CQ + 1m-10d thilleas 07/20/96
Tha na brìathran: -WD2 thilleas 05/14/96
Tha na brìathran: CM + 30D thilleas 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Мицрософт Динамицс НАВ – Како: Финд Датум почетка и краја претходног месеца

Локални / Глобал променљиве:

Име дататипе Подтип Дужина
СтартДате Датум
Крајњи датум

СтартДате = датум прошлог месеца Стартинг.
ЕНДДАТЕ = Последњи дан прошлог месеца.
СтартДате: = ЦАЛЦДАТЕ ( ‘<- ЦВ-1М>’); // СтартДате = 01.08.2012
Крај: = ЦАЛЦДАТЕ ( ‘ЦВ’, СтартДате); // ЕНДДАТЕ = 31/08/2012.
ЦАЛЦДАТЕ

Од Мицрософт Динамицс НАВ 2009 Р2 Хелп.
Израчунава нови датум који је заснован на изразу датум и референтног датума.
НевДате: = ЦАЛЦДАТЕ (ДатеЕкпрессион [, Дата])
parametri
ДатеЕкпрессион
Тип: Текст, код, или ДатеФормула
Израз датум може бити било које дужине. Стринг се тумачи с лева на десно са једним подизраз у датом тренутку. Следећа правила описују важећи синтаксу дата израза:
· ДатеЕкпрессион = [<подизраз>] [<подизраз>] [<подизраз>]
· <Подизраз> = [<Пријавите>] <терм>
· <Пријавите> = + | –
· <Терм> = <Број> <Јединица> | <Јединица> <Број> | <Префикс> <Јединица>
· <Број> = позитиван цео број
· <Јединица> = Д | ВД | Е | П | П | И (Д = дан ВД = радног дана, Ш = седмице, М = месец, К = квартал, И = година)
· <Префикс> = Ц (Ц = текућа)
Ова правила производње показују да је датум изрази састоје од нула, један, два, или три субекпрессионс. Сваки подизраз састоји опциони знак и термин. Следе неколико типичних примера термина:
· 30Д (30 дана, одговара <Број> <Јединица>)
· ВД2 (радним даном број 2, одговара <Јединица> <број>)
· ЦВ (струја недеље, одговара <префикс> <Јединица>)
Унутрашња календар Ц / сиде почиње у понедељак и завршава се у недељу. То значи да у понедељак је дан у недељи 1 и недеља је радни дан 7.
Грешка у круг пут када се догоди ако се синтакса ДатеЕкпрессион је нетачно.
датум
Тип: Датум
Користите ову опциони параметар за дефинисање референтни датум. Подразумевани је тренутни датум систем.
Ако изоставите овај опциони вредност тренутни датум систем се користи.

Вредност имовине / Повратак Вредност
Тип: Датум
Датум који се рачуна од референтног датума и израз датум.

Напомене
ДатеЕкпрессион може бити поље или променљива типа Текст или закона, а то може бити поље или променљива типа ДАТЕФОРМУЛА. Корист од употребе поље ДатеФормула или променљиву је да је датум формуле постају језика.
Корисник може да уђе формуле у тренутно изабраном језику. Формула се чува у генерички формату у пољу или променљиве. Када се формула треба да буде приказан, стварно стринг који је приказан је претворен у тренутно изабраном језику.
На пример, ако корисник са језиком постављен на енг (Енглисх) улази датум формулу “”В + 1 1Д”” за недељу дана и један дан, онда корисник са језиком постављен за ФРА (Френцх) види “”1С + 1Ј,”” и корисник са језиком постављен на ЕСП (Спанисх) види “”1С + 1Д””.
Ако је датум формула је ушао са <> знакове за раздвајање га окружује, онда датум формула чува у генерички, нонлангуаге-зависни формату. Ово омогућава да се развије датум формуле које не зависе од тренутно изабраног језика.
За више информација о израчунавању трајање између два ДатеТимес, погледајте Дуратион подаци Тип.

primer 1

Овај код пример показује како се користе правила производне које су претходно описане.
цопи код
<ЦК + 1М-10Д>
Ово би требало тумачити на следећи начин: тренутном кварталу + 1 месец – 10 дана.
ДатеЕкпрессион се састоји од следећих:
<Префикс> <Јединица> <Пријави> <Број> <Јединица> <Пријави> <Број> <Јединица>
Белешка
Угао заграде (<>) прописују да је израз није преведен, без обзира на језик апликације. За више информација о Мултилангуаге могућностима са датумом формулама, погледајте Развој Мултилангуаге-подржаних апликација.

primer 2

Овај пример показује како да користите функцију ЦАЛЦДАТЕ.
Овај код пример захтева да креирате следеће текстуалне константе у прозору, Ц / Ал ГлобалС.
tekst константа
ЕНУ вредност
Тект000
‘Референтни датум је:% 1 \’
тект001
‘Израз:% 2 врати% 3 \’
тект002
‘Израз:% 4 врати% 5 \’
Тект003
‘Израз:% 6 враћа% 7’
цопи код
Израз1: = ‘<ЦК + 1М-10Д>’; // Тренутни четвртина + 1 месец – 10 дана
Израз2: = ‘<-ВД2>’; // Последњи радни дан бр.2, (у уторак)
Екпр3: = ‘<ЦМ + 30Д>’; // Текући месец + 30 дана
РефДате: = 052196Д;
ДАТЕ1: = ЦАЛЦДАТЕ (екпр1, РефДате);
Дате2: = ЦАЛЦДАТЕ (израз2, РефДате);
Дате3: = ЦАЛЦДАТЕ (Екпр3, РефДате);
ПОРУКА (Тект000 + тект001 + тект002 + Тект003,
РефДате, екпр1, ДАТЕ1, израз2, Дате2, Екпр3, Дате3);
Прозор порука се приказује следећи текст:
Референтни датум је: 05/21/96
Израз ЦК + 1М-10Д враћа 07/20/96
Израз: -ВД2 враћа 05/14/96
Израз: ЦМ + 30Д враћа 06/30/96

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics Nav – How To: Find Tanga Date uye End Musi Previous Mwedzi

Local / Global Variables:

Doma DataType Subtype Length
StartDate Date
EndDate Date

StartDate = Kutanga musi mwedzi wokupedzisira.
EndDate = Last romwedzi rokupedzisira.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

From Microsoft Dynamics Nav 2009 R2 Help.
Anoti musi itsva kunobva musi okuti uye bhuku musi.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Parameters
DateExpression
Type: Text, Code, kana DateFormula
Musi okuti anogona kuva chero kureba. Tambo iri zvichishandurwa kubva kuruboshwe kuenda kurudyi mumwe subexpression panguva. Mitemo anotevera kurondedzera paine syntax musi mashoko:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Term>
· <Sign> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Prefix> <Unit>
· <Number> = Positive integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = zuva, WD = weekday, W = vhiki, M = mwedzi, Q = muzvina, Y = gore)
· <Prefix> = C (C = iyezvino)
Izvi Kugadzira mitemo inoratidza kuti musi mashoko ine zero, mumwe, vaviri, kana vatatu subexpressions. Mumwe subexpression unotora ane Opsioneel chiratidzo izwi. Dzinotevera ndedzimwe zvinowanzoitika mienzaniso okuti:
· 30d (mazuva 30; anoenderana <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday nhamba 2; anoenderana <Unit> <Number>)
· CW (vhiki kuitika; anoenderana <Prefix> <Unit>)
The womukati Karenda C / RUTIVI rinotanga neMuvhuro uye rinoguma musi weSvondo. Izvi zvinoreva kuti Monday ndiye weekday 1 uye Svondo ndiro weekday 7.
A run-nguva kukanganisa kunoitika kana syntax pamusoro DateExpression isiriyo.
zuva
Type: Date
Shandisa ichi Opsioneel parameter chidzore Munongedzo zuva. The default ndiro ano hurongwa zuva.
Kana dzinosiya Opsioneel kukosha ichi magetsi gadziriro musi inoshandiswa.

Property Value / Return Kukosha
Type: Date
Musi uyo computed kubva panotanga zuva uye musi okuti.

Hurukuro
DateExpression kunogona kuva munda kana shanduka kwezvinhu mhando Text kana Code, uye kunogona munda kana shanduka kwezvinhu mhando DATEFORMULA. Kubatsira vachishandisa DateFormula munda kana shanduka ndiko kuti musi inonyatsoita anova mutauro yakazvimirira.
The mushandisi angapinda zvokuimba mutauro parizvino vakasarudzwa. The yemaitiro inochengetwa ari Generic pamanyorerwo musango kana shanduka. Kana yemaitiro anofanira vakaratidza, tambo chaiwo rwunoratidzwa ari vatendeukira kuna mutauro parizvino vakasarudzwa.
Somuenzaniso, kana mumwe rokushandisa vane mutauro wakaiswa kuti ENG (Chirungu) anopinda musi payakavakirwa “”1W + 1d”” kwevhiki rimwe uye rimwe zuva, zvino mukomana aishandisa mutauro wakaiswa kuti frá (French) anoona “”1S + 1J,”” uye mukomana aishandisa mutauro wakaiswa kuti kunyanya (Spanish) anoona “”1S + 1d””.
Kana zuva inonyatsoita wakapinda ne <> delimiters yakapoteredza, ipapo zuva inonyatsoita inochengeterwa nenzira Generic, nonlanguage-zvaanoda format. Izvi zvinoita kuti tive dating Masvomhu dzisiri novimba mutauro parizvino vakasarudzwa.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pakuverenga nguva pakati DateTimes maviri, ona Duration Data Type.

muenzaniso 1

Izvi Bumbiro muenzaniso unoratidza sei kushandisa kudhindwa nemitemo vakarondedzerwa kare.
Copy Code
<CQ + 1M-10D>
Izvi zvinofanira zvichishandurwa seinotevera: ano kota + 1 mwedzi – mazuva 10.
The DateExpression rinoumbwa zvinotevera:
<Prefix> <Unit> <Sign> <Number> <Unit> <Sign> <Number> <Unit>
chitsamba
The angled mumabhuraketi (<>) zvakanyatsonanga kuti mashoko isina kushandurwa, pasinei mutauro chikumbiro. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro Multilanguage nezvaanogona vane zuva Masvomhu, ona Kukudziridza Multilanguage-akwanise Applications.

muenzaniso 2

Muenzaniso uyu unoratidza sei kushandisa CALCDATE basa.
Izvi bumbiro muenzaniso zvinoda kuti imi kusika zvinotevera rugwaro constants muna C / AL Globals hwindo.
Text chenguva
ENU ukoshi
Text000
‘The bhuku musi:% 1 \’
Text001
‘Mashoko okuti:% 2 anodzoka% 3 \’
Text002
‘Mashoko okuti:% 4 anodzoka% 5 \’
Text003
‘Mashoko okuti:% 6 anodzoka% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Current kota + 1 mwedzi – mazuva 10
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Wokupedzisira weekday No.2, (wokupedzisira Chipiri)
Expr3: = ‘<CM + 30d>’; // Mwedzi Current + kwemazuva 30
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
SHOKO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Shoko hwindo anoratidza zvinotevera acho:
The bhuku musi: 05/21/96
Mashoko okuti: CQ + 1M-10D anodzoka 07/20/96
Mashoko okuti: -WD2 anodzoka 05/14/96
Mashoko okuti: CM + 30d anodzoka 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft جي Dynamics NAV – ڪيئن ڪرڻ لاء: مان ڳولا ڪريو جي شروعاتي تاريخ ۽ آخر نظارو ورھين جي تاريخ

مقامي / گلوبل Variables:

نالو DataType Subtype ڊگھائي
StartDate تاريخ
EndDate تاريخ

StartDate = آخري مهيني جي تاريخ ٿيندڙ.
EndDate = آخري مهيني جي آخري ڏينهن.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- وڏي وزير-1M>’)؛ // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘وزير’، StartDate)؛ // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft جي Dynamics NAV 2009 ع R2 مدد کان.
هڪ نئين تاريخ آهي ته هڪ تاريخ اظهار ۽ هڪ حوالي جي تاريخ تي ٻڌل آهي Calculates.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [، تاريخ])
جي پيراميٽر
DateExpression
قسم: متن، ڪوڊ، يا DateFormula
سنڌ جي تاريخ اظهار ڪنهن به ڊيگهه ٿي سگهي ٿو. اهو جملو ڪنهن وقت ۾ هڪ subexpression سان کاٻي کان ساڄي کي interpreted آهي. جڏهن ته هيٺ ڏنل ضابطن جي تاريخ اظهار جي صحيح نحوي بيان:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<سائين>] <ٺھرايل مدت>
· <سائين> = + | –
· <ٺھرايل مدت> = <تعداد> <يونٽ> | <يونٽ> <تعداد> | <ترتيب> <يونٽ>
· <تعداد> = مثبت عدد
· <يونٽ> = د | WD | اوله | م | س | وائي (د = ڏينهن، WD = weekday، اوله = هفتي، م = مهينو، ق = لڏ، وائي = سال)
· <ترتيب> = س (س = موجوده)
انهن جي پيداوار ضابطن، ڏيکاري ٿو ته تاريخ اظهار ٻڙي جي مشتمل هڪ ٻه يا ٽي subexpressions. هر subexpression اختياري نشاني ۽ هڪ مدت هئا. هيٺين شرطن مان ڪجهه عام مثال آهن:
· 30D (30 ڏينهن؛ <تعداد> <يونٽ> ڪري سگهي)
· WD2 (weekday نمبر 2؛ <يونٽ> <تعداد> ڪري سگهي)
· سجھي (موجوده هفتي؛ <ترتيب> <يونٽ> ڪري سگهي)
س / پاسي جي اندروني وارو سومر تي شروع ٿئي ٿو ۽ آچر تي ڇڏيندي. هن جو مطلب آهي ته پير weekday 1 آھي ۽ آچر weekday 7 آهي.
هڪ هلائڻ وقت غلطي وٺندي آهي ته DateExpression جي نحوي غلط آهي.
تاريخ
قسم: تاريخ
هڪ حوالي تاريخ جي وصف بيان ڪرڻ لاء هن اختياري سميجي استعمال ڪريو. جڏهن ته رٿيل موجوده نظام جي تاريخ آهي.
توهان هن اختياري اهميت کي ختم ڪيو ته موجوده نظام کي تاريخ استعمال ڪيو ويندو آهي.

مال ويليو / موٽڻ ويليو
قسم: تاريخ
سنڌ جي تاريخ آهي ته حوالي تاريخ ۽ تاريخ جي اظهار کان computed آهي.

ريمارڪس
DateExpression هڪ ميدان يا قسم جي متن يا ڪوڊ جي variable ٿي سگهي ٿو، ۽ ان کي هڪ ميدان يا قسم DATEFORMULA جي variable ٿي سگهي ٿو. هڪ DateFormula جي ميدان ۾ يا variable استعمال ڪرڻ جي فائدي جي تاريخ فارمولا آزاد ٻولي ٿيندو آهي.
استعمال ڪندڙ کي هن وقت ٿيل ٻولي ۾ فارمولن ۾ داخل ڪري سگهن ٿا. هن فارمولا ۾ هڪ ميدان ۾ يا variable ۾ هڪ عام فارميٽ ۾ محفوظ آهي. فارمولا ڏيکاري ٿي رکي ٿو جڏهن، جو اصل جملو ته ڏيکاريل آهي ته هن وقت ٿيل ٻولي کي تبديل ڪيو ويو آهي.
مثال طور، لارڊز (انگريزي) کي مقرر زبان سان هڪ صارف جي تاريخ فارمولا “”1W + 1D”” هڪ هفتي ۽ هڪ ڏينهن ۾ داخل ٿي ته، پوء (فرانس) ڻي لاء مقرر زبان سان هڪ صارف ڏسي “”1S + 1J،”” ۽ ESP (اسپيني) کي سيٽ جي زبان سان هڪ صارف ڏسي “”1S + 1D””.
هڪ تاريخ فارمولا <> ان جي ڀرپاسي delimiters سان داخل ٿيو آهي ته، ان کان پوء سنڌ جي تاريخ فارمولا هڪ عام، nonlanguage-منحصر فارميٽ ۾ محفوظ آهي. هن ان لحاظ کان تاريخ ۽ فارمولن ته هن وقت ٿيل ٻولي تي منحصر نه آهي ترقيء کي ٻڌائيندو.
ٻه DateTimes جي وچ ۾ مدو حساب جي باري ۾ وڌيڪ معلومات لاء، پهتل ڊيٽا قسم ڏسندا.

مثال 1

هي ڪوڊ مثال ڪيئن جي پيداوار اصول آهي ته عربن بيان ڪيا ويا استعمال ڪرڻ ڏيکاري ٿو.
ڪاپي ڪوڊ
<CQ + 1M-10D>
– 10 ڏينهن موجوده لڏ + 1 مهيني: هيء هيٺين طور interpreted ڪيو وڃي.
هن DateExpression هيٺين جو ٺهيل آهي:
<ترتيب> <يونٽ> <سائين> <تعداد> <يونٽ> <سائين> <تعداد> <يونٽ>
نوٽ
هن موڙ brackets (<>) ڄاڻائي ٿو ته اظهار جو ترجمو نه آهي، ايپليڪيشن ٻوليء جي قطع. تاريخ ۽ فارمولن سان multilanguage صلاحيتون جي باري ۾ وڌيڪ معلومات لاء، ترقي Multilanguage-فعال ايپليڪشن ڏسي.

مثال 2

اهڙي ريت ڪيئن CALCDATE فنڪشن کي استعمال ڪرڻ ڏيکاري ٿو.
هي ڪوڊ مثال آهي ته توهان جي س / Al Globals ونڊو ۾ ڏنل متن constants پيدا ضرورت آهي.
متن مسلسل
ENU قدر
Text000
‘سنڌ جي حوالي تاريخ آهي:٪ 1 \’
Text001
‘هن اظهار:٪ 2 موٽڻ کان٪ 3 \’
Text002
‘هن اظهار:٪ 4 موٽڻ کان٪ 5 \’
Text003
‘هن اظهار:٪ 6 موٽڻ٪ 7’
ڪاپي ڪوڊ
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’. // موجوده لڏ + 1 مهيني – 10 ڏينهن
Expr2: = ‘<-WD2>’. // هن آخري weekday no.2، (آخري اڱارو)
Expr3: = ‘<وڏي وزير + 30D>’. // موجوده مهيني + 30 ڏينهن
RefDate: = 052196D؛
Date1: = CALCDATE (Expr1، RefDate)؛
Date2: = CALCDATE (Expr2، RefDate)؛
Date3: = CALCDATE (Expr3، RefDate)؛
تحرير (Text000 + Text001 + Text002 + Text003،
RefDate، Expr1، Date1، Expr2، Date2، Expr3، Date3)؛
هن پيغام دري ڊسپلي هيٺ ڏنل جملا:
هن حوالي تاريخ آهي: 05/21/96
هن اظهار: CQ + 1M-10D موٽي 07/20/96
هن اظهار: -WD2 موٽي 05/14/96
هن اظهار: وڏي وزير + 30D موٽي 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමේ ඉඳන් – කොහොමද කිරීම සඳහා: සොයන්න පසුගිය මාසික දිනය හා අවසාන දිනය ආරම්භ කරන්න

දේශීය / ගෝලීය විචල්යන්:

නම DataType Subtype දිග
StartDate දිනය
EndDate දිනය

StartDate = පසුගිය මාසයේ දිනය ආරම්භ වේ.
පසුගිය මාසය EndDate = අවසාන දිනය.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- මහ ඇමති-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘මහ ඇමති’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමේ ඉඳන් 2009 R2 උදවු සිට.
නම් දිනය හා අදහස් ප්රකාශ සැඳහුම දිනය මත පදනම් වූ නව දිනය ගණනය කර ඇත.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [දිනය])
පරාමිතීන්
DateExpression
වර්ගය: පෙළ, සංග්රහයේ, හෝ DateFormula
දිනය ප්රකාශනය ඕනෑම දිගකින් විය හැක. වැල වරකට එක subexpression සමග වමේ සිට දකුණට අර්ථ ඇත. පහත සඳහන් නීති දිනය ප්රකාශන වලංගු කාරක රීති විස්තර:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<වන්න>] <කාලීන>
· <සයින්> = + | –
· <කාලීන> = <අංකය> <ඒකකය> | <ඒකකය> <අංකය> | <උපසර්ගය> <ඒකකය>
· <අංකය> = ධන පූර්ණ සංඛ්යාමය
· <ඒකකය> = D | ඩබ්ලිව්.ඩී | W | එම් | කිව් | Y (D = දවසක්, ඩබ්ලිව්.ඩී = සතියේ දිනවල, W = සතියේ, එම් = මාසික, Q = කාර්තුව, Y = වසර)
· <උපසර්ගය> = C (C = වත්මන්)
මෙම නිෂ්පාදනය නීති දිනය ප්රකාශන ශුන්ය සමන්විත බව පෙන්වන්න, එක, දෙක, හෝ subexpressions තුනක්. එක් එක් subexpression විකල්ප ලකුණක් හා කාලීන සමන්විත වේ. පහත සඳහන් වචන කිහිපයක් සාමාන්ය උදාහරණ නම්:
· 30D Camera විකිණීමට (දින 30; <අංකය> <ඒකකය> අනුරූප)
· WD2 (සතියේ දිනවල අංකය 2; <ඒකකය> <අංකය> අනුරූප)
· CW (වත්මන් සතිය; <උපසර්ගය> <ඒකකය> අනුරූප)
සී / පැති අභ්යන්තර දින දර්ශනය සඳුදා ආරම්භ කිරීම හා ඉරිදා අවසන් වේ. මෙම සඳුදා සතියේ දිනවල 1 සහ ඉරිදා දිනවල 7 සිටින බව ඉන් අදහස් වේ.
DateExpression යන කාරක රීති වැරදි නම් ඒ ලකුණු-කාලීන දෝෂයක් සිදුවේ.
දිනය
වර්ගය: දිනය
සැඳහුම දිනය නිර්වචනය කිරීමට මෙම විකල්ප පරාමිතිය භාවිතා කරන්න. පෙරනිමි වත්මන් පද්ධතිය දිනය වේ.
ඔබ මෙම විකල්ප අගය පළමුෙවන් නම් පවතින ක්රමය දිනය භාවිතා කරනු ඇත.

දේපල වටිනාකම / ප්රතිලාභ අගය
වර්ගය: දිනය
සමුද්දේශ දිනය සහ දිනය ප්රකාශනය ගණනය වන දිනය.

සටහන්
DateExpression වර්ගය පෙළ හෝ සංග්රහයේ ක්ෂේත්ර හෝ වෙනස් විය හැකිය, එය වර්ගය DATEFORMULA යම් ක්ෂේත්ර හෝ විචල්ය විය හැක. එය DateFormula ක්ෂේත්රයේ හෝ විචල්ය භාවිතා කිරීමේ ප්රතිලාභය දිනය සූත්රය භාෂාව ස්වාධීන වන බව ය.
පරිශීලක දැනට තෝරා ඇති භාෂා සූත්ර ඇතුළු විය හැකිය. සූත්රය ක්ෂේත්ර හෝ විචල්ය තුළ වර්ගීය ආකෘතියෙන් ගබඩා කර ඇත. සූත්රය ප්රදර්ශනය කළ යුතු විට, ප්රදර්ශනය කරන බව සැබෑ string දැනට තෝරා ඇති භාෂා පරිවර්තනය කර ඇත.
උදාහරණයක් ලෙස, ENG (ඉංග්රීසි) සකසා භාෂාව සමඟ පරිශීලක දිනය සූත්රය සතියකට එක් දිනක් සඳහා “”1W + 1D”” නම් (ප්රංශ) FRA සකසා භාෂාව සමග පරිශීලක දකින “”ත 1 + 1J,”” ඇතුල් නම් ESP (ස්පාඤ්ඤ) සකසා භාෂාව සමග පරිශීලක “”ත 1 + 1D”” දකියි.
නම් දිනය සූත්රය <> එය අවට පරිසීමකය සමඟ එළැඹි නම්, එසේ නම් දිනය සූත්රය වන වර්ගීය, nonlanguage මත රඳා ආකෘතියෙන් ගබඩා කර ඇත. මෙය දැනට තෝරා භාෂාව මත රඳා පවතින බව නො දිනය සූත්ර සංවර්ධනය කිරීමට හැකි වේ.
DateTimes දෙක අතර කාල සීමාව ගණනය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, කාලය දත්ත වර්ගය බලන්න.

උදාහරණ 1

මෙම කේතය උදාහරණයක් පෙර විස්තර කරන ලද නිෂ්පාදන නීති භාවිතා කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.
පිටපතක් සංග්රහයේ
<CQ + 1m-10D>
– දින 10 වසරේ මෙම කාර්තුව + 1 මාසික: මෙම පහත සඳහන් ලෙස අර්ථ කළ යුතුය.
මෙම DateExpression පහත සමන්විත වේ:
<උපසර්ගය> <ඒකකය> <වන්න> <අංකය> <ඒකකය> <වන්න> <අංකය> <ඒකකය>
සටහන
කෝණික වරහන් (<>) ප්රකාශනය නොතකා අයදුම් භාෂාව, පරිවර්තන නැති බව සඳහන් කරන්න. දිනය සූත්ර සමග multilanguage හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, Multilanguage-ස අයදුම්පත් සංවර්ධනය බලන්න.

උදාහරණ 2

මෙම උදාහරණයේ CALCDATE ක්රියාව භාවිත කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.
මෙම කේතය ඔබට ආදර්ශයක්, C / පෙළ Globals කවුළුව තුළ පහත දැක්වෙන පෙළ නියත නිර්මාණය කළ යුතුයි.
පෙළ නිරන්තර
ENU අගය
Text000
‘ද සඳහන් දිනය:% 1 \’
Text001
‘ද අදහස් ප්රකාශ:% 2 ප්රතිලාභ% 3 \’
Text002
‘ද අදහස් ප්රකාශ:% 4 ප්රතිලාභ 5% \’
Text003
‘ද අදහස් ප්රකාශ: 6% ප්රතිලාභ% 7’
පිටපතක් සංග්රහයේ
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // වත්මන් කාර්තුව + 1 මාසික – දින 10
Expr2: = ‘<-WD2>’; // පසුගිය සතියේ දිනවල අංක 2, (පසුගිය අඟහරුවාදා)
Expr3: = ‘<මහ ඇමති + 30D Camera විකිණීමට>’; // වත්මන් මාසික + දින 30
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
පණිවුඩය (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
එම පණිවිඩය කවුළුව පහත දැක්වෙන පෙළ ප්රදර්ශනය:
සමුද්දේශ දිනය: 05/21/96
ප්රකාශනය: CQ + 1m-10D 07/20/96 නැවත
ප්රකාශනය: -WD2 නැවත 05/14/96
ප්රකාශනය: මහ ඇමති + 30D Camera විකිණීමට නැවත 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Ako Nájsť Dátum začatia a ukončenia predchádzajúceho mesiaca

Lokálne / globálne premenné:

Name Dátový typ Subtyp Dĺžka
startdate Dátum
enddate Dátum

Startdate = Dátum začiatku minulý mesiac.
Enddate = Posledný deň minulého mesiaca.
Startdate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Startdate = 2012-01-08
Enddate: = CALCDATE ( “”CM””, startdate); // Enddate = 31/08/2012.
CALCDATE

Z Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomocníka.
Vypočíta nový termín, ktorý je založený na dátum prejavu a referenčným dátumom.
NewDay: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
parametre
DateExpression
Typ: Textová, Code, alebo DateFormula
Výraz Dátum môže mať ľubovoľnú dĺžku. Reťazec je interpretovaný zľava doprava s jednou podvýrazu naraz. Nasledujúce pravidlá popisujú platnú syntax dátum výrazov:
· DateExpression = [<podvýraz>] [<podvýraz>] [<podvýraz>]
· <Podvýraz> = [<Prihlásiť>] <term>
· <Prihlásiť> = + | –
· <Term> = <počet> <Jednotka> | <Jednotka> <Number> | <Predpona> <jednotka>
· <Number> = kladné číslo
· <Jednotka> = D | WD | W | M | Q | Y (D = deň, WD = deň v týždni, W = týždeň, M = mesiac, Q = štvrťroku, Y = rok)
· <Predpona> = C (C = prúd)
Tieto pravidlá produkcie ukazujú, že dátum výrazy pozostávajú z nula, jedna, dve, alebo tri podvýrazy. Každý podvýraz zahŕňa doplnkový znak a termín. Nižšie sú uvedené niektoré typické príklady podmienok:
· 30D (30 dní, zodpovedá <Number> <jednotka>)
· WD2 (deň v týždni číslo 2, zodpovedá <jednotka> <číslo>)
· CW (aktuálny týždeň, zodpovedá <predpona> <jednotka>)
Vnútorné kalendár C / SIDE začína v pondelok a končí v nedeľu. To znamená, že pondelok je deň v týždni 1 a nedeľa je deň v týždni 7.
Chyba run-time dochádza, ak je syntax DateExpression je nesprávna.
dátum
Typ: Dátum
Použite tento voliteľný parameter pre definovanie referenčný dátum. Predvolené je aktuálny systémový dátum.
Ak vynecháte túto voliteľnú hodnotu aktuálny dátum systém je používaný.

Vlastnosť Hodnota / Return Value
Typ: Dátum
Dátum, kedy je počítaný od referenčného dátumu a výrazu dáta.

Poznámky
DateExpression môže byť pole alebo premenná typu textu alebo kódu, a to môže byť pole alebo premenná typu DATEFORMULA. Výhodou použitia poľa DateFormula alebo premennú je, že dátum vzorec stáva jazykovo nezávislá.
Užívateľ môže zadať vzorca v aktuálne zvolenom jazyku. Vzorec je uložený vo všeobecnom formáte v poľa alebo premenné. Ak je potrebné vzorec, ktorý sa zobrazí, skutočné reťazec, ktorý je zobrazený sa prevedie na aktuálne zvolenom jazyku.
Napríklad, ak používateľ s jazykom nastaveným na tech (anglicky) vstupuje do dátumu vzorec “”1 W + 1D”” po dobu jedného týždňa a jeden deň, potom užívateľ s jazykom nastaveným na FRA (francúzsky) vidí “”1S + 1J,”” a používateľ s jazykom nastaveným na ESP (španielsky) vidí “”1S + 1D””.
Ak je dátum vzorec zadať s <> oddeľovače okolia, potom sa dátum vzorec je uložený vo všeobecnej forme, nonlanguage závislé. Vďaka tomu je možné vyvinúť dátum vzorce, ktoré nie sú závislé na aktuálne zvolenom jazyku.
Pre viac informácií o výpočte obdobia medzi dvoma datetimes, pozri Čas trvania dátový typ.

príklad 1

Tento príklad kódu ukazuje, ako použiť pravidlá výroby, ktoré boli predtým opísané.
copy Code
<CQ + 1M-10D>
To by malo byť interpretované ako nasledujúce: aktuálneho štvrťrok + 1 mesiac – 10 dní.
DateExpression sa skladá z nasledujúcich:
<Predpona> <jednotka> <Prihlásiť> <Number> <jednotka> <Prihlásiť> <Number> <jednotka>
Poznámka
Lomené zátvorky (<>) spresniť, že výraz nie je preložený, bez ohľadu na jazyk aplikácie. Pre viac informácií o možnostiach viacjazyčné s dátumom vzorcov, pozri Vývoj viac jazykov aplikáciách podporujúcich rozhranie.

príklad 2

Tento príklad ukazuje, ako použiť funkciu CALCDATE.
Tento príklad kódu vyžaduje vytvoriť nasledujúce textové konštanty v okne C / AL Globals.
text konštantný
hodnota ENU
Text000
“”Referenčný dátum je:% 1 \ ‘
Text001
“”Výraz:% 2 vracia% 3 \ ‘
Text002
“”Výraz: 4% vráti% 5 \ ‘
Text003
“”Výraz:% 6% sa vracia 7 ‘
copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuálny štvrtina + 1 mesiac – 10 dní
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Posledný deň v týždni č.2, (minulý utorok)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Aktuálny mesiac + 30 dní
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Datum2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, datum1, expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Okno správy zobrazí nasledujúci text:
Referenčný dátum je: 05/21/96
Výraz: CQ + 1M-10D vráti 07/20/96
Výraz: -WD2 vracia 05/14/96
Výraz: CM + 30D vracia 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako Poiščite Začetni in končni datum Prejšnji mesec

Lokalni / Globalne spremenljivke:

Ime Podatkovni tip Podvrsta Dolžina
StartDate Datum
Končni datum Datum

StartDate = Začetni datum zadnjega meseca.
EndDate = Zadnji dan prejšnjega meseca.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M> “”); // StartDate = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( “”CM””, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Iz Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomoč.
Izračuna nov datum, ki temelji na datum izražanja in referenčni datum.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, datum])
parametri
DateExpression
Tip: Besedilo, Code, ali DateFormula
Datum izraz je lahko katero koli dolžino. Niz je razlaga od leve proti desni z enim subexpression naenkrat. Naslednja pravila opisujejo veljavno sintakso datum izrazov:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Prijava>] <Izraz>
· <Prijava> = + | –
· <Term> = <številka> <Unit> | <Unit> <številka> | <Predpona> <Unit>
· <Številka> = Pozitivno celo število
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dan, WD = dan v tednu, W = teden, M = mesec, Q = četrtletje, Y = leto)
· <Predpona> = C (C = tok)
Ta pravila pridelave kažejo, da je datum izrazi so sestavljeni iz nič, enega, dva ali tri subexpressions. Vsak subexpression obsega neobvezen znak in izraz. V nadaljevanju so nekaj tipičnih primerov pogoji:
· 30D (30 dni, ustreza <številka> <Unit>)
· WD2 (delavnik številka 2, ustreza <Unit> <številka>)
· CW (tekoči teden, ustreza <predpona> <Unit>)
Notranji koledar C / SIDE se začne v ponedeljek in konča v nedeljo. To pomeni, da je ponedeljek dan v tednu 1 in nedelja je dan v tednu 7.
Run-time error se pojavi, če je sintaksa DateExpression napačna.
Datum
Tip: Datum
Uporabite ta izbirni parameter opredeliti referenčni datum. Privzeta vrednost je tekoči datum sistem.
Če izpustite to izbirno vrednost se uporablja trenutni datum sistem.

Lastnost Vrednost / Return Value
Tip: Datum
Datum, ki je izračunana na referenčni datum in datum izražanja.

Opombe
DateExpression lahko polje ali spremenljivka tipa Besedilo ali zakonika, in je lahko na prostem ali spremenljivka tipa DATEFORMULA. Korist od uporabe polje DateFormula ali spremenljivko je, da je datum, formula, postane jezik neodvisen.
Uporabnik lahko vnese formule v trenutno izbranem jeziku. Formula je shranjena v generični obliki v polju ali spremenljivke. Ko mora formula, ki se prikaže, je dejansko niz, ki se prikaže pretvori v trenutno izbrani jezik.
Na primer, če uporabnik z jezikom nastavljen na ENG (angleško) vnese datum formulo “”1W + 1D”” za en teden in en dan, nato pa uporabnik z jezikom nastavljen na FRA (francoščini) vidi “”1S + 1J,”” in uporabnik z jezikom nastavljen na ESP (španski), vidi “”1S + 1D””.
Če je datum formulo vstopil s <> ločila, ki ga obkroža, potem je datum formula, shranjena v splošnem, nonlanguage odvisna od formata. To omogoča, da razvijejo datum formule, ki niso odvisne od trenutno izbranega jezika.
Za več informacij o izračunu trajanja med dvema DateTimes glej Trajanje Data Type.

primer 1

Ta koda primer prikazuje, kako uporabljati pravila proizvodnje, ki so bili prej opisane.
Kopiranje Code
<CQ + 1M-10D>
To je treba razlagati tako, da naslednji: tekoče četrtletje + 1 mesec – 10 dni.
DateExpression je sestavljen iz naslednjih:
<Predpona> <Unit> <Prijava> <številka> <Unit> <Prijava> <številka> <Unit>
Opomba
Oglate oklepaje (<>) določa, da se izraz ni prevedena, ne glede na jezik aplikacije. Za več informacij o večjezične zmožnosti z datumom formul, glejte Razvoj Večjezična-Enabled Applications.

primer 2

Ta primer kaže, kako uporabiti funkcijo CALCDATE.
Ta koda na primer zahteva, da ustvarite naslednje besedilne konstante v oknu C / AL GLOBALS.
stalna besedilo
ENU vrednost
Text000
“”Referenčni datum je:% 1 \ ‘
Text001
“”Izraz:% 2 vrne% 3 \ ‘
Text002
“”Izraz:% 4 vrne% 5 \””
Text003
“”Izraz:% 6 vrne% 7 ‘
Kopiranje Code
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Trenutni četrtletje + 1 mesec – 10 dni
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Zadnji dan v tednu št.2, (prejšnji torek)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Trenutni mesec + 30 dni
RefDate: = 052196D;
Datum 1.: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
SPOROČILO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Okno prikaže sporočilo naslednje besedilo:
Referenčni datum je: 05/21/96
Izraz: CQ + 1M-10D vrne 07/20/96
Izraz: -WD2 vrne 05/14/96
Izraz: CM + 30D vrne 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sida loo: Raadi bilow Taariikhda iyo End Date of Bisha Previous

Doorsoomeyaasha Local / Global:

Magaca Length DataType nooc hoosaadka
StartDate Taariikhda
EndDate Taariikhda

StartDate = Laga bilaabo taariikhda bishii la soo dhaafay.
EndDate = maalin hore ee bishii la soo dhaafay.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

From Microsoft Dynamics NAV 2009 Red2 Help.
Xisaabinaya taariikh cusub oo ku salaysan yahay hadal taariikh iyo taariikhda tixraaca ah.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Date])
Halbeegyada
DateExpression
Nooca: Text, Code, ama DateFormula
hadal taariikhda wuxuu noqon karaa dhererka kasta. string waxaa lagu micneeyey ka bidix ilaa midig la mid subexpression waqti. Xeerarka soo socdaa waxay tilmaamayaan Saan ansaxa ah ee taariikhda tibaaxaha:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Saxiix>] <Term>
· <Saxiix> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Horgalaha> <Unit>
· <Number> = abyoonaha Wanaagsan
· <Unit> = D | WD | W | M | S | Y (D = maalin, WD = maalmaha, W = todobaadka, M = bil, Q = quarter, Y = sanadka)
· <Horgalaha> = C (C = hadda)
sharciyada wax soo saarka waxay muujinayaan in taariikhda tibaaxaha ka kooban yahay eber, mid, laba, saddex ama subexpressions. subexpression kasta ka kooban yahay calaamad optional iyo muddo. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah tusaalooyinka caadiga ah ee la eego:
· 30D (30 maalmood ah, u dhiganta <Number> <Unit>)
· WD2 (tirada maalmaha 2; dhiganta <Unit> <Number>)
· CW (todobaadkii hadda, u dhiganta <Horgalaha> <Unit>)
Tirsiga taariikhda waxa gudaha ah ee C / DHINACA bilaabo on Monday iyo dhamaado on Sunday. Taas macnaheedu waa in Monday waa maalmaha 1 iyo Sunday waa maalmaha 7.
A baadi-time orod dhacdaa haddii Saan ee DateExpression waa sax ahayn.
Taariikhda
Nooca: Taariikhda
Isticmaal this dhimaya optional si ay u qeexaan taariikhda tixraaca ah. default waa taariikhda nidaamka hadda.
Haddii aad ka tegid qiimaha this optional taariikhda nidaamka hadda waxaa loo isticmaalaa.

Hantida Qiimaha / noqo Value
Nooca: Taariikhda
Taariikhda in waxa lagu xisaabiyaa laga bilaabo taariikhda tixraaca iyo hadal taariikhda ah.

aflagaada
DateExpression noqon kartaa beer ama variable of Text nooca ama Code, iyo waxay noqon kartaa beer ama variable of DATEFORMULA nooca. Faa’iidada isticmaalka beerta DateFormula ama variable waa in formula taariikhda noqdo luqadda madax banaan.
user The geli karaa qaaciidooyinka afka hadda soo xulay. formula waxaa lagu kaydiyaa format ah generic duurka ama variable. Markii caanaha u baahan yahay in loo soo bandhigo, string dhabta ah oo la soo bandhigay waxaa diinta luqadda hadda soo xulay.
Tusaale ahaan, haddii user la af qarka u saaran inuu SOM (English) gala formula taariikhda “”1W + 1m”” hal todobaad oo hal maalin, ka dibna user a af qarka u saaran inuu FRA (Faransiis) waa arkaa “”1S + 1J,”” iyo user a af qarka u saaran inuu gaar ahaan (Spanish) arkaa “”1S + 1m””.
Haddii caanaha taariikhda la galay <> delimiters waxaa ku wareegsan, ka dibna caanaha taariikhda waxa lagu kaydiyaa format ah generic, nonlanguage ku tiirsan. Taasi waxay suurto gal ah si ay u horumariyaan taariikhda qaaciidooyinka aan ku tiirsan luqadda hadda soo xulay.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan la xisaabinayo inta u dhaxaysa laba DateTimes, arki Duration Data Type.

Tusaale 1

Tusaale ahaan code Tani waxa ay muujinaysaa sida loo isticmaalo sharciyada wax soo saarka ah in hore ku tilmaamay.
Nuqul Code
<CQ + 1-10D>
Tani waa in lagu fasiraa sida soo socda: hadda quarter + 1 bil – 10 maalmood.
DateExpression wuxuu ka kooban yahay soo socda:
<Horgalaha> <Unit> <Saxiix> <Number> <Unit> <Saxiix> <Number> <Unit>
Note
qaansada ku xagal The (<>) sheeg in hadal uusan ka turjumay, iyadoo aan loo eegin luqadda codsiga. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan awoodaha multilanguage leh taariikhda qaaciidooyinka, arki Horumarinta Codsiyada Multilanguage-karti.

Tusaale 2

Tusaale ahaan waxa ay muujinaysaa sida loo isticmaalo shaqo CALCDATE ah.
Tusaale ahaan code waxay u baahan tahay in aad abuurin geysid qoraalka soo socda ee suuqa kala C / AL Globals.
joogto ah Text
ENU qiimaha
Text000
‘Taariikhda tixraaca waa: 1% \’
Text001
‘Muujinta The:% 2% celinta 3 \’
Text002
‘Muujinta The:% 4% celinta 5 \’
Text003
‘Muujinta The:% 6% celinta 7’
Nuqul Code
Expr1: = ‘<CQ + 1-10D>’; // Quarter hadda + 1 bil – 10 maalmood
Expr2: = ‘<-WD2>’; // The no.2 maalmaha la soo dhaafay, (ee la soo dhaafay Tuesday)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Bishii hadda + 30 maalmood
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
FARIIN (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
suuqa kala Farriinta soo bandhigay qoraalka soo socda:
taariikhda tixraaca waa: 05/21/96
Tibaaxda: CQ + 1-10D laabtay 07/20/96
Tibaaxda: -WD2 laabtay 05/14/96
Tibaaxda: CM + 30D laabtay 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cómo: Buscar Fecha de comienzo y final del mes anterior

Variables globales / locales:

Nombre Tipo de datos Subtipo Longitud
StartDate Fecha
EndDate Fecha

StartDate = fecha del mes pasado partir.
EndDate = Último día del mes pasado.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

A partir de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ayuda.
Calcula una nueva fecha que se basa en una expresión de fecha y una fecha de referencia.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Fecha])
parámetros
DateExpression
Tipo: Texto, Código, o DateFormula
La expresión fecha puede ser de cualquier longitud. La cadena se interpreta de izquierda a derecha con una subexpresión a la vez. Las siguientes reglas describen la sintaxis válida de expresiones de fecha:
· DateExpression = [<subexpresión>] [<subexpresión>] [<subexpresión>]
· <Subexpresión> = [<Firma>] <term>
· <Firma> = + | –
· <Term> = <Número> <Unidad> | <Unidad> <Número> | <Prefijo> <Unidad>
· <Número> = número entero positivo
· <Unidad> = D | WD | W | M | Q | Y (D = día, WD = día de la semana, W = semana, M = mes, Q = trimestre, Y = años)
· <Prefijo> = C (C = corriente)
Estas reglas de producción muestran que las expresiones de fecha consisten en cero, uno, dos, o tres subexpresiones. Cada sub-expresión comprende un signo opcional y un término. Los siguientes son algunos ejemplos típicos de términos:
· 30D (30 días; corresponde a <Número> <Unidad>)
· WD2 (número de días de la semana 2, corresponde a <unidad> <Número>)
· CW (semana actual; corresponde a <prefijo> <Unidad>)
El calendario interno de C / SIDE comienza el lunes y termina el domingo. Esto significa que el lunes es día de la semana 1 y el domingo es día de la semana 7.
Un error de tiempo de ejecución se produce si la sintaxis de DateExpression es incorrecta.
Fecha
Tipo: Fecha
Utilice este parámetro opcional para definir una fecha de referencia. El valor por defecto es la fecha actual del sistema.
Si se omite este valor opcional se utiliza la fecha actual del sistema.

Valor de la propiedad / Valor de retorno
Tipo: Fecha
La fecha que se calcula a partir de la fecha de referencia y la expresión de fecha.

observaciones
DateExpression puede ser un campo o variable de tipo Texto o Código, y puede ser un campo o variable de tipo DATEFORMULA. La ventaja de utilizar un campo DateFormula o variable es que la fórmula fecha se vuelve independiente del lenguaje.
El usuario puede introducir fórmulas en el idioma actualmente seleccionado. La fórmula se almacena en un formato genérico en un campo o variable. Cuando la fórmula necesita ser mostrada, la cadena real que se muestra es convertido en el idioma actualmente seleccionado.
Por ejemplo, si un usuario con el lenguaje establecido para ENG (Inglés) entra en la fórmula de fecha “”1W + 1D”” durante una semana y un día, a continuación, un usuario con el idioma ajustado a FRA (francés) ve “”1S + 1J,”” y un usuario con el idioma establecido para ESP (español) ve “”1S + 1D””.
Si se introduce una fórmula de fecha con <> delimitadores que lo rodea, entonces la fórmula fecha se almacena en un formato genérico, no lenguaje-dependiente. Esto hace que sea posible el desarrollo de fórmulas de fecha que no dependen de el idioma actualmente seleccionado.
Para obtener más información sobre cómo calcular la duración entre dos DateTime, consulte Duración Tipo de datos.

Ejemplo 1

Este ejemplo de código muestra cómo utilizar las reglas de producción que se han descrito anteriormente.
código de la copia
<CQ + 1M-10D>
Esto debe interpretarse de la siguiente manera: trimestre actual + 1 mes – 10 días.
El DateExpression se compone de lo siguiente:
<Prefijo> <Unidad> <Firma> <Número> <Unidad> <Firma> <Número> <unidad>
Nota
Los corchetes angulares (<>) especifican que la expresión no se traduce, sin importar el idioma de la aplicación. Para obtener más información acerca de las capacidades de varios idiomas con las fórmulas de fecha, consulte Desarrollo de aplicaciones habilitadas para multilenguaje.

Ejemplo 2

Este ejemplo muestra cómo utilizar la función CALCDATE.
Este ejemplo de código requiere la creación de las siguientes constantes de texto en la ventana de C / AL Globals.
constante de texto
valor ENU
Text000
‘La fecha de referencia es:% 1 \’
Text001
‘La expresión:% 2% 3 retornos \’
Text002
‘La expresión:% 4% 5 retornos \’
Text003
‘La expresión:% 6% retornos 7’
código de la copia
Expr1: = ‘<CQ + 1 M-10D>’; // Trimestre actual + 1 mes – 10 días
Expr2: = ‘<-WD2>’; // El último día de la semana no.2, (el martes pasado)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mes en curso + 30 días
REFDATE: = 052196D;
Fecha1: = CALCDATE (Expr1, REFDATE);
Fecha2: = CALCDATE (Expr2, REFDATE);
Fecha3: = CALCDATE (expr3, REFDATE);
MENSAJE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
REFDATE, Expr1, Fecha1, Expr2, Fecha2, expr3, fecha3);
La ventana de mensajes muestra el siguiente texto:
La fecha de referencia es: 5/21/96
La expresión: CQ + 1 M-10D vuelve 20/07/96
La expresión: -WD2 devuelve 14/05/96
La expresión: CM + 30D vuelve 30/06/96

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dinamika NAV – Kumaha To: Panggihan Mimiti Tanggal jeung End Tanggal of Bulan saméméhna

Lokal / variabel Global:

Ngaran DataType Subtype Panjang
StartDate Tanggal Ayeuna
EndDate Tanggal Ayeuna

StartDate = tanggal bulan pamungkas Dimimitian.
EndDate = poé kamari bulan ka tukang.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Ti Microsoft Dinamika NAV 2009 R2 Pitulung.
Etang tanggal anyar anu dumasar kana babasan tanggal jeung tanggal rujukan.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Tanggal])
parameter
DateExpression
Type: Téks, Code, atawa DateFormula
Babasan tanggal bisa wae panjang. string ieu diinterpretasi ti kénca ka katuhu jeung hiji subexpression dina hiji waktu. Aturan di handap ieu ngagambarkeun sintaksis valid tina ungkapan tanggal:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Asup>] <Istilah>
· <Asup> = + | –
· <Istilah> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Rarangkén Hareup> <Unit>
· <Number> = integer positif
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = poé, WD = weekday, W = minggu, M = bulan, Q = saparapat, Y = taun)
· <Rarangkén Hareup> = C (C = kiwari)
aturan produksi ieu nunjukkeun yen ungkapan tanggal diwangun ku enol, hiji, dua, atawa tilu subexpressions. Unggal subexpression ngandung hiji tanda pilihan jeung istilah a. Di handap ieu aya sababaraha conto has istilah:
· 30D (30 poé; pakait jeung <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday jumlah 2; pakait jeung <Unit> <Number>)
· CW (minggu ayeuna; pakait jeung <Rarangkén Hareup> <Unit>)
Kalénder internal tina C / sisi dimimitian dina Senén jeung ends dina Minggu. Ieu ngandung harti yén Senén nyaéta weekday 1 jeung Minggu nyaéta weekday 7.
A kasalahan ngajalankeun-time lumangsung lamun rumpaka tina DateExpression nyaéta salah.
Kaping
Type: Tanggal Ayeuna
Paké parameter pilihan ieu ngartikeun tanggal rujukan. standar nyaéta tanggal sistim kiwari.
Lamun ngaleungitkeun nilai pilihan ieu tanggal sistim kiwari dipaké.

Niley sipat / Return Value
Type: Tanggal Ayeuna
Tanggal anu diitung ti tanggal rujukan jeung ekspresi tanggal.

Katerangan
DateExpression bisa widang atawa variabel jenis Téks atawa Code, sarta bisa jadi widang atawa variabel jenis DATEFORMULA. Kauntungan make widang DateFormula atawa variabel nyaeta yen rumus tanggal jadi basa nu mandiri.
pamaké bisa ngasupkeun Rumusna dina basa ayeuna dipilih. Rumus disimpen dina format umum dina widang atawa variabel. Lamun rumus perlu dipintonkeun, nu string sabenerna anu dipintonkeun dirobah ka basa ayeuna dipilih.
Contona, lamun pamaké jeung basa disetel ka Néng (Basa Inggris) asup kana rumus tanggal “”1W + 1D”” pikeun hiji minggu jeung hiji poé, mangka pamaké jeung basa disetel ka FRA (Basa Perancis) nilik “”1s + 1J,”” jeung pamaké jeung basa disetel ka ESP (Spanyol) nilik “”1s + 1D””.
Lamun rumus tanggal anu asup jeung <> delimiters sakurilingna, mangka rumus tanggal disimpen dina, format nonlanguage-gumantung umum. Ieu ngamungkinkeun pikeun ngembangkeun Rumusna tanggal anu teu gumantung basa ayeuna dipilih.
Kanggo inpo nu leuwih lengkep ihwal ngitung durasi antara dua DateTimes, tempo Lilana Data Tipe.

conto 1

conto kode ieu nembongkeun kumaha carana make aturan produksi nya éta saméméhna dijelaskeun.
Tiron Code
<CQ + 1m-10D>
Ieu kudu diinterpretasi salaku handap ieu: kiwari saparapat + 1 month – 10 poé.
DateExpression ieu diwangun ku handap:
<Rarangkén Hareup> <Unit> <Asup> <Number> <Unit> <Asup> <Number> <Unit>
Catetan
Kurung sudut (<>) nangtukeun yen ekspresi teu ditarjamahkeun, mandang basa aplikasi. Kanggo inpo nu leuwih lengkep ihwal kamampuhan multilanguage jeung rumus tanggal, tempo ngembang Aplikasi Multilanguage-diaktipkeun.

conto 2

conto ieu nembongkeun kumaha carana make fungsi CALCDATE.
conto kode ieu merlukeun anjeun nyieun konstanta téks handap dina jandela C / AL Globals.
téks konstan
nilai ENU
Text000
‘The tanggal rujukan nyaeta:% 1 \’
Text001
‘Babasan The:% 2 mulih% 3 \’
Text002
‘Babasan The:% 4 mulih% 5 \’
Text003
‘Babasan The:% 6 mulih% 7’
Tiron Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Saparapat Wayah + 1 month – 10 poé
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Nu weekday no.2 pamungkas, (ahir Salasa)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Bulan Wayah + 30 poé
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Talatah (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Jandela talatah mintonkeun teks di handap:
Tanggal rujukan nyaeta: 05/21/96
babasan: CQ + 1m-10D mulih 07/20/96
babasan: -WD2 mulih 05/14/96
babasan: CM + 30D mulih 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics nav – Jinsi ya: Kupata Anza Tarehe na Mwisho Tarehe ya Mwezi jana

Mitaa / Global Vigezo:

Jina datatype Aina ndogo Length
STARTDATE Tarehe
endDate Tarehe

STARTDATE = tarehe ya mwezi uliopita Kuanzia.
EndDate = Siku ya mwisho ya mwezi uliopita.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 2012/01/08
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Kutoka Microsoft Dynamics nav 2009 R2 Msaada.
Mahesabu ya tarehe mpya kuwa ni msingi tarehe kujieleza na tarehe ya kumbukumbu.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Tarehe])
vigezo
DateExpression
Aina: Nakala, Kanuni, au DateFormula
tarehe kujieleza inaweza kuwa urefu yoyote. kamba ni kufasiriwa kutoka kushoto kwenda kulia na subexpression mmoja kwa wakati. sheria zifuatazo kuelezea syntax halali ya tarehe maneno:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Ingia>] <Term>
· <Ingia> = + | –
· <Term> = <Idadi> <Unit> | <Unit> <Idadi> | <Prefix> <Unit>
· <Idadi> = Chanya integer
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = kwa siku, WD = weekday, W = kwa wiki, M = kwa mwezi, Q = robo, Y = mwaka)
· <Prefix> = C (C = sasa)
sheria uzalishaji hizi zinaonyesha kuwa tarehe maneno wajumbe wa sifuri, moja, mbili, au tatu subexpressions. Kila subexpression inajumuisha ishara ya hiari na mrefu. zifuatazo ni baadhi ya mifano ya kawaida ya maneno:
· 30D (siku 30; sambamba na <Idadi> <Unit>)
· WD2 (wiki namba 2; sambamba na <Unit> <Idadi>)
· CW (wiki sasa; sambamba na <Prefix> <Unit>)
kalenda ya ndani ya C / SIDE kuanza Jumatatu na kuishia siku ya Jumapili. Hii ina maana kwamba Jumatatu ni siku ya juma 1 na Jumapili ni siku ya juma 7.
makosa kukimbia muda hutokea kama syntax ya DateExpression ni sahihi.
Tarehe
Aina: Tarehe
Kutumia hii parameter hiari kufafanua tarehe ya kumbukumbu. default ni mfumo wa sasa tarehe.
Kama wewe saza thamani hii hiari mfumo wa sasa tarehe ni kutumika.

Thamani ya mali / Return Thamani
Aina: Tarehe
tarehe hiyo ni computed kutoka tarehe ya kumbukumbu na tarehe kujieleza.

hotuba
DateExpression inaweza kuwa shamba au kutofautiana ya aina Nakala au Kanuni, na inaweza kuwa shamba au kutofautiana ya aina DATEFORMULA. faida ya kutumia DateFormula shamba au kutofautiana ni kwamba tarehe formula inakuwa lugha kujitegemea.
mtumiaji anaweza kuingia formula katika lugha sasa kuchaguliwa. formula ni kuhifadhiwa katika format generic katika uwanja au kutofautiana. Wakati formula mahitaji ya kuonyeshwa, kamba halisi kwamba ni kuonyeshwa ni kubadilishwa kwa lugha sasa kuchaguliwa.
Kwa mfano, kama user na lugha kuweka ENG (Kiingereza) inaingia tarehe formula “”1W + 1D”” kwa wiki moja na siku moja, basi mtumiaji na lugha kuweka FRA (Kifaransa) anaona “”1S + 1J,”” na user na lugha kuweka ESP (Hispania) anaona “”1S + 1D””.
Kama tarehe formula ni aliingia kwa <> delimiters jirani yake, kisha tarehe formula ni kuhifadhiwa katika generic, nonlanguage-tegemezi format. Hii inafanya uwezekano wa kuendeleza tarehe formula ambayo si tegemezi kwa lugha sasa kuchaguliwa.
Kwa habari zaidi kuhusu kuhesabu muda kati ya DateTimes mbili, kuona Duration Data Aina.

mfano 1

Hii mfano kificho inaonyesha jinsi ya kutumia sheria uzalishaji kwamba walikuwa ilivyoelezwa hapo awali.
Copy Kanuni
<CQ + 1M-10D>
Hii lazima kufasiriwa kama yafuatayo: sasa robo + 1 mwezi – siku 10.
DateExpression inaundwa na yafuatayo:
<Prefix> <Unit> <Ingia> <Idadi> <Unit> <Ingia> <Idadi> <Unit>
Kumbuka
mabano ya pembe (<>) bayana kwamba kujieleza ni si kutafsiriwa, bila kujali lugha ya maombi. Kwa habari zaidi juu ya uwezo multilanguage na tarehe formula, angalia zinazoendelea Matumizi ya lugha kadhaa-Kuwezeshwa.

mfano 2

Mfano huu unaonyesha jinsi ya kutumia CALCDATE kazi.
Hii mfano kificho inahitaji kuwa wewe kuunda zifuatazo constants maandishi katika C / AL Globals dirisha.
Nakala ya mara kwa mara
thamani Enu
Text000
‘Tarehe kumbukumbu ni:% 1 \’
Text001
‘Kujieleza:% 2 anarudi% 3 \’
Text002
‘Kujieleza:% 4 anarudi 5% \’
Text003
‘Kujieleza:% 6 anarudi% 7’
Copy Kanuni
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Robo Sasa + 1 mwezi – siku 10
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Mwisho wiki No.2, (Jumanne iliyopita)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mwezi sasa + 30 Siku
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
ujumbe dirisha maonyesho Nakala yafuatayo:
tarehe ya kumbukumbu ni: 05/21/96
kujieleza: CQ + 1M-10D anarudi 07/20/96
kujieleza: -WD2 anarudi 05/14/96
kujieleza: CM + 30D anarudi 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To: Hitta Startdatum och slutdatum för Föregående månad

Lokala / Globala variabler:

Namn Datatyp Undertyp Längd
Startdatum Datum
EndDate Datum

Startdatum = startdatum förra månaden.
Slutdatum = Sista dagen i förra månaden.
Startdatum: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // Startdate = 2012/1/8
Slutdatum: = CALCDATE ( “”CM””, Startdatum); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Från Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Hjälp.
Beräknar ett nytt datum som är baserad på ett datum uttryck och ett referensdatum.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Födelse])
parametrar
DateExpression
Typ: Text, kod eller DateFormula
Den dag uttryck kan vara vilken som helst längd. Strängen tolkas från vänster till höger med ett deluttryck i taget. Följande regler beskriver giltig syntax datum uttryck:
· DateExpression = [<deluttryck>] [<deluttryck>] [<deluttryck>]
· <Deluttryck> = [<Logga>] <term>
· <Logga> = + | –
· <Term> = <Number> <Enhet> | <Enhet> <Number> | <Prefix> <Enhet>
· <Number> = Positiv heltal
· <Enhet> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dag, WD = veckodag, W = vecka, M = månad, Q = kvartalet, Y = år)
· <Prefix> = C (C = aktuellt)
Dessa produktionsregler visar att datum uttryck består av noll, en, två, eller tre deluttryck. Varje deluttryck innefattar ett valfritt tecken och term. Följande är några typiska exempel på termer:
· 30D (30 dagar, motsvarar <Number> <Enhet>)
· WD2 (veckodag nummer 2, motsvarar <Enhet> <Number>)
· CW (aktuella veckan, motsvarar <Prefix> <Unit>)
Den interna kalender C / SIDE börjar på måndag och avslutas på söndag. Detta innebär att måndag är vardag 1 och söndag är vardag 7.
En run-time fel uppstår om syntax DateExpression är felaktig.
Datum
Typ: Datum
Använd denna valfri parameter för att definiera ett referensdatum. Standardvärdet är dagens datum.
Om du inte anger valfritt värde det nuvarande systemet datum använts.

Egenskap Värde / Returvärde
Typ: Datum
Datumet som beräknas från och med dagen referens och datum uttryck.

anmärkningar
DateExpression kan vara ett fält eller variabel av typen text eller kod, och det kan vara ett fält eller variabel av typen DATEFORMULA. Fördelen med att använda en DateFormula fält eller variabel är att dagen formel blir språkoberoende.
Användaren kan ange formler i det valda språket. Formeln lagras i ett generiskt format i ett fält eller variabel. När formel behöver visas, är den faktiska strängen som visas omvandlas till den valda språket.
Till exempel, om en användare med språk inställd på ENG (engelska) antecknar datum formel “”1W + 1D”” för en vecka och en dag, då en användare med språket inställt på FRA (franska) ser “”1S + 1J,”” och en användare med språket inställt på ESP (spanska) ser “”1S + 1D””.
Om ett datum formel anges med <> avgränsare omger den, sedan datum formel lagras i ett generiskt, nonlanguage beroende format. Detta gör det möjligt att utveckla datum formler som inte är beroende av den för tillfället valda språket.
För mer information om beräkning av varaktigheten mellan två DateTimes, se Längd datatyp.

exempel 1

Denna kod exempel visar hur man använder de produktionsregler som tidigare beskrevs.
Kopiera koden
<CQ + 1M-10D>
Detta bör tolkas som följande: varande kvartal + 1 månad – 10 dagar.
Den DateExpression består av följande:
<Prefix> <Enhet> <Logga> <Number> <Enhet> <Logga> <Number> <Enhet>
Notera
Vinkelfästen (<>) anger att uttrycket översätts inte, oavsett vilket program språk. För mer information om flerspråkiga kapacitet med datumformler, se Utveckla Multiaktiverade program.

exempel 2

Detta exempel visar hur man använder CALCDATE funktionen.
Denna kod exempel kräver att du skapar följande textkonstanter i C / AL Globals fönster.
text konstant
ENU värde
Text000
“”Referensdatum är:% 1 \ ‘
Text001
“”Uttrycket:% 2 återgår% 3 \ ‘
Text002
“”Uttrycket:% 4 returnerar% 5 \ ‘
Text003
“”Uttrycket:% 6 returer% 7 ‘
Kopiera koden
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Aktuell kvartalet + 1 månad – 10 dagar
Uttr2: = ‘<-WD2>’; // Den sista vardag nr.2, (i tisdags)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Innevarande månad + 30 dagar
RefDate: = 052196D;
Datum1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MEDDELANDE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Datum1, Expr2, date2, Expr3, Date3);
Meddelandefönstret visas följande text:
Referensdatum är: 05/21/96
Uttrycket: CQ + 1M-10D returnerar 07/20/96
Uttrycket: -WD2 returnerar 05/14/96
Uttrycket: CM + 30D returnerar 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Динамикаи нав – Чӣ тавр Барои: Пайдо оғоз Сана ва End Санаи Моҳи гузашта

Маҳаллӣ / Тағйиротҳое, Global:

Name DataType Subtype Length
StartDate Сана
EndDate Сана

StartDate = Оғози санаи моҳи гузашта.
EndDate = рӯзи охирини моҳи гузашта.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- СМ-1 миллион>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Аз Microsoft Динамикаи нав соли 2009 R2 кӯмак кунед.
Ҳисоб санаи нав аст, ки дар ифодаи сана ва санаи истинод асос ёфтааст.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Сана])
параметрҳо
DateExpression
Намуди: Матни, Кодекси ё DateFormula
Ибораи санаи метавонад ягон дарозии. Дар сатри тафсир аст, ки аз чап ба рост бо як subexpression дар як вақт. Қоидаҳои баъди наҳвӣ эътибор ибораҳоро санаи тасвир:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<ибратест>] <Мўњлати>
· <Ибратест> = + | –
· <Мўњлати> = <Number> <Шӯъбаи> | <Шӯъбаи> <Number> | <Роҳчаи> <Шӯъбаи>
· <Number> = бутуни мусбат
· <Шӯъбаи> = D | ҷип | В | Мард | Q | Y (D = рӯз ҷип = ҳафта, W = ҳафта, Мард = моҳ, Q = семоҳаи, Y = сол)
· <Роҳчаи> = C (C = кунунӣ)
Ин қоидаҳои истеҳсолӣ нишон медиҳанд, ки ифодаи санаи сифр, як, ду ё се subexpressions иборат мебошанд. Ҳар subexpression иборат аломати факултативӣ ва дарозмуддат. Дар зерин баъзе намунаҳои хос шартҳои:
· 30D (30 рўз; мувофиқ <Number> <Шӯъбаи>)
· WD2 (рақами ҳафта 2; мувофиқ <Шӯъбаи> <Number>)
· CW (ҳафтаи ҷорӣ; мувофиқ <Роҳчаи> <Шӯъбаи>)
Дар тақвими дохилии C / тарафи рӯзи душанбе оғоз меёбад ва якшанбе. Ин маънои онро дорад, ки Душанбе ҳафта 1 аст ва рӯзи якшанбе ҳафта 7 аст.
Хатогии замони иҷро рух медиҳад, агар наҳвӣ аз DateExpression нодуруст аст.
таърих
Намуди: Сана
Истифодаи ин параметри параметри муайян санаи истинод. Пешфарз таърихти система ҷорӣ шудааст.
Агар шумо ношуда ин арзиши параметри сохтани таърихти система истифода мешавад.

Амволи арзиши / Бозгашти арзиши
Намуди: Сана
Санаи аст, ки аз рӯзи муроҷиат ва ифодаи санаи инфиродӣ пайдо мегардад.

мулоҳизаҳо
DateExpression метавонад як соҳаи ё тағйирёбанда навъи матнӣ ё Кодекс, ва он метавонад дар як соҳаи ё тағйирёбанда навъи DATEFORMULA. Ба манфиати истифодаи майдони DateFormula ё тағйирёбанда аст, ки формулаи санаи забони мустақил мегардад.
Дар истифодакунанда метавонад формулаҳо дар забони интихобкардаи ҷорӣ эътибор пайдо мекунад. Дар формула аст, ки дар шакли умумӣ дар саҳро ва ё тағйирёбанда нигоњ дошта мешавад. Вақте, ки формулаи бояд нишон дода шавад, сатри воқеии аст, ки нишон дода мешавад, ба забони интихобкардаи ҷорӣ мубодила мешавад.
Барои мисол, агар як истифодабаранда бо забони танзим ENG (ба забони англисӣ) дохил формулаи санаи «1W + 1D» барои як ҳафта ва як рӯз, он гоҳ як истифодабаранда бо забони танзим FRA (Фаронса), мебинад »1S + 1J» ва истифодабаранда бо забони танзим ESP (Испания), мебинад »1S + 1D».
Агар формулаи санаи аст, ки бо <> delimiters дохил атрофи он, пас формулаи санаи аст, ки дар як, формати вобаста nonlanguage умумӣ нигоҳ дошта мешавад. Ин имкон медиҳад, ки ба инкишоф формулаҳои санаи ки вобаста ба забони интихобкардаи ҷорӣ нест.
Барои маълумоти бештар дар бораи ҳисоб кардани давомнокии ду DateTimes, нигаред Таърихи оѓоз ва анљомёбии намуди маълумот.

мисол 1

Ин мисол нишон медиҳад, рамзи чӣ тавр истифода бурдани қоидаҳои истеҳсолӣ, ки пештар тавсиф шуд.
Кодекси Нусхаи
<CQ + 1 миллион-10D>
– 10 рӯз ҷорӣ семоҳаи + 1 моҳ: Ин бояд ба таври зерин асос гардад.
Дар DateExpression аст, аз зерин иборат мебошад:
<Роҳчаи> <Шӯъбаи> <ибратест> <Number> <Шӯъбаи> <ибратест> <Number> <Шӯъбаи>
Шарҳ
Дар ќавс кунҷи (<>) муайян, ки ифодаи аст тарҷима нашудаанд, новобаста аз забони дархост. Барои маълумоти бештар дар бораи имкониятҳои multilanguage бо формулаҳои сана, нигаред ба тараққӣ Барномаҳо Multilanguage-Даргирифта.

мисол 2

Ин мисол нишон медиҳад, ки чӣ тавр истифода бурдани функсияи CALCDATE.
Ин мисол рамзи талаб мекунад, ки шумо эҷод constants матни зерин дар равзанаи C / АЛ Globals.
доимӣ матн
арзиши ENU
Text000
«Санаи истинод аст:% 1 \ ‘
Text001
‘Ибораи:% 3 2 бармегардад% \’
Text002
‘Ибораи:% 5 4 бармегардад% \’
Text003
‘Ибораи:% 6 бармегардад 7%’
Кодекси Нусхаи
Expr1: = ‘<CQ + 1 миллион-10D>’; // Семоҳаи ҷорӣ + 1 моҳ – 10 рӯз
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Дар охир no.2 рӯзи ҳафта, (охир сешанбе)
Expr3: = ‘<СМ + 30D>’; // Моҳи ҷорӣ + 30 рӯз
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
КУНЕД (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Равзанаи паём нишон медиҳад ки матни зерин:
Санаи истинод аст: 05/21/96
Ибораи: CQ + 1 миллион-10D бозгаштан 07/20/96
Ибораи: -WD2 бозгаштан 05/14/96
Ибораи: CM + 30D бозгаштан 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
மைக்ரோசாப்ட் டைனமிக்ஸ் என்ஏவி – எப்படி: முந்தைய மாதம் தேதி மற்றும் முடிவு தேதி தொடங்கும்

உள்ளூர் / உலக மாறிகள்:

பெயர் டேட்டாடை துணைத்தலைப்பும் நீளம்
StartDate தேதி
ENDDATE தேதி

StartDate = கடந்த மாதம் தேதி தொடங்கி.
கடந்த மாதம் ENDDATE = கடைசி நாள்.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- முதல்வர்-1 எம்>’); // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘முதல்வர்’, StartDate); // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

மைக்ரோசாப்ட் டைனமிக்ஸ் என்ஏவி 2009 R2, உதவி இருந்து.
ஒரு நாள் வெளிப்பாடு மற்றும் ஒரு குறிப்பு தேதி அடிப்படையாக கொண்டது என்று ஒரு புதிய தேதி கணக்கிடுகிறது.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, தேதி])
துப்புகள்
DateExpression
வகை: உரை, குறியீடு, அல்லது DateFormula
தேதி வெளிப்பாடு எந்த நீளம் இருக்க முடியும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு துணைக் குறிப்புத் தொடரை கொண்டு இடது இருந்து வலது சரம் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. பின்வரும் விதிகள் தேதி வெளிப்பாடுகள் செல்லுபடியாகும் தொடரியல் விவரிக்க:
· DateExpression = [<துணைக் குறிப்புத் தொடரை>] [<துணைக் குறிப்புத் தொடரை>] [<துணைக் குறிப்புத் தொடரை>]
· <துணைக் குறிப்புத் தொடரை> = [<உள்நுழையவும்>] <கால>
· <உள்நுழையவும்> = | –
· <கால> = <எண்> <பிரிவு> | <பிரிவு> <எண்> | <முன்னொட்டு> <பிரிவு>
· <எண்> = நேர்மறை முழு
· <பிரிவு> = டி | : WD | டபிள்யூ | எம் | கே | ஒய் (டி = நாள், WD = வார இல் = வாரம் M = மாதம், கே = காலாண்டில், y = ஆண்டு)
· <முன்னொட்டு> = சி (சி = தற்போதைய)
இந்த உற்பத்தி விதிகள் தேதி வெளிப்பாடுகள் பூஜ்யம், ஒன்று, இரண்டு, மூன்று subexpressions கொண்டுள்ளன என்று காட்ட. ஒவ்வொரு துணைக் குறிப்புத் தொடரை ஒரு விருப்ப அடையாளம் மற்றும் ஒரு கால கொண்டுள்ளது. பின்வரும் சொற்கள் சில பொதுவான உதாரணங்கள்:
· 30 டி (30 நாட்கள்; ஒத்துள்ளது <எண்> <பிரிவு>)
· WD2 (வாரநாள் எண் 2; ஒத்துள்ளது <பிரிவு> <எண்>)
· சிடபிள்யூ (நடப்பு வாரத்தில்; ஒத்துள்ளது <முன்னொட்டு> <பிரிவு>)
சி / பக்க உள் காலண்டர் திங்களன்று தொடங்குகிறது மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமை முடிவடையும். இந்த திங்கள் வார நாள் 1 மற்றும் ஞாயிறு வார நாள் 7 உள்ளது என்று அர்த்தம்.
ஒரு ரன் நேரத்தில் பிழை ஏற்படும் DateExpression இலக்கணத்தை தவறானது என்றால்.
தேதி
வகை: தேதி
ஒரு குறிப்பு தேதி வரையறுக்க இந்த விருப்ப அளவுருவில் பயன்படுத்தவும். இயல்புநிலை தற்போதைய அமைப்பு தேதி ஆகும்.
நீங்கள் இந்த விருப்ப மதிப்பு மாட்டா என்றால் தற்போதைய முறையிலான தேதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சொத்து மதிப்பு / திரும்ப மதிப்பு
வகை: தேதி
குறிப்பு தேதி மற்றும் தேதி வெளிப்பாடு இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது என்று தேதி.

குறிப்புகள்
DateExpression ஒரு துறையில் அல்லது வகை உரை அல்லது கோட் மாறி இருக்க முடியும், மற்றும் அது வகை DATEFORMULA ஒரு துறையில் அல்லது மாறி இருக்க முடியும். ஒரு DateFormula துறையில் அல்லது மாறி பயன்படுத்தி நன்மை தேதி சூத்திரம் மொழி சுயாதீன இருக்கிறார்.
பயனர் தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மொழியில் சூத்திரங்கள் நுழைய முடியும். சூத்திரம் ஒரு துறையில் அல்லது மாறி ஒரு பொதுவான வார்த்தையாக சேமிக்கப்படும். சூத்திரம் காட்டப்படும் வேண்டும் போது, காட்டப்படும் என்று உண்மையான சரம் தற்போது தேர்வு மொழி மாற்றப்படுகிறது.
உதாரணமாக, இங்கிலாந்து (ஆங்கிலம்) அமைக்கப்படுகிறது மொழி ஒரு பயனர் ஒரு வாரம் மற்றும் ஒரு நாள் தேதி சூத்திரம் “”1W + 1D”” நுழைகிறது என்றால், பின்னர் ஃப்ரா (பிரஞ்சு) அமைக்க மொழி ஒரு பயனர் “”, 1 வி + 1J”” பார்க்கும் மற்றும் இந்த ESP (ஸ்பானிஷ்) அமைக்கப்படுகிறது மொழி ஒரு பயனர் பார்க்கும் “”1 வி + 1D””.
ஒரு நாள் சூத்திரம் அதை சுற்றியுள்ள <> delimiters ஐக் கொண்டு உள்ளிட்ட என்றால், பின்னர் தேதி சூத்திரம் ஒரு பொதுவான, nonlanguage-சார்ந்து வார்த்தையாக சேமிக்கப்படும். இது தற்போது தேர்வு மொழி சார்ந்து இல்லை என்று தேதி சூத்திரங்களை அபிவிருத்தி செய்கிறது.
இரண்டு DateTimes இடையே கால கணக்கிட்டு பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, பார்க்க காலம் தரவு வகை.

உதாரணம் 1

இந்த குறியீடு உதாரணமாக முன்பு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தயாரிப்பு விதிகள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது.
நகல் குறியீடு
<க்யூ + 1 எம்-10D>
– 10 நாட்கள் நடப்பு காலாண்டில் +1 மாதம்: இந்த பின்வரும் பொருள் வேண்டும்.
DateExpression பின்வரும் உருவாக்குகின்றது:
<முன்னொட்டு> <பிரிவு> <உள்நுழையவும்> <எண்> <பிரிவு> <உள்நுழையவும்> <எண்> <பிரிவு>
குறிப்பு
கோண அடைப்புகள் (<>) வெளிப்பாடு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட இல்லை என்று, பொருட்படுத்தாமல் பயன்பாடு மொழி குறிப்பிடவும். தேதி சூத்திரங்கள் பன்மொழி திறன்களை பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, பார்க்க பன்மொழி இயக்கப்பட்டது செயலிகளை உருவாக்குவது.

உதாரணம் 2

இந்த உதாரணம் CALCDATE செயல்பாடு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது.
இந்த குறியீடு உதாரணமாக நீங்கள் சி / அல் Globals சாளரத்தில் பின்வரும் உரை மாறிலிகள் கோருகிறார்.
உரை நிலையான
ENU மதிப்பு
Text000
‘குறிப்பு தேதி:% 1 \’
Text001
‘வெளிப்பாடு:% 2 வருமானத்தை% 3 \’
Text002
‘வெளிப்பாடு:% 4 வருமானத்தை% 5 \’
Text003
‘வெளிப்பாடு:% 6 வருமானத்தை% 7’
நகல் குறியீடு
Expr1: = ‘<க்யூ + 1 எம்-10D>’; // நடப்பு காலாண்டில் +1 மாதம் – 10 நாட்கள்
Expr2: = ‘<-WD2>’; // கடந்த வார நாள் .2, (கடந்த செவ்வாயன்று)
Expr3: = ‘<முதல்வர் + 30 டி>’; // தற்போதைய மாதம் 30 நாட்கள்
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
செய்தி (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
செய்தி சாளரத்தில் பின்வரும் உரை காட்டுகிறது:
குறிப்பு தேதி: 05/21/96
வெளிப்பாடு: க்யூ + 1 எம்-10D 07/20/96 திரும்புகிறார்
வெளிப்பாடு: -WD2 05/14/96 திரும்புகிறார்
வெளிப்பாடு: முதல்வர் + 30 டி 06/30/96 திரும்புகிறார்

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics ఎన్ఎవి – ఎలా: వెతుకుము ప్రారంభం మునుపటి నెల తేదీ మరియు ముగింపు తేదీ

స్థానిక / గ్లోబల్ వేరియబుల్స్:

పేరు dataType ఉపరకం పొడవు
startDate తేదీ
endDate తేదీ

StartDate = గత నెల తేదీ ప్రారంభిస్తోంది.
EndDate = గత నెలలో చివరి రోజు.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘సీఎం’, startDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics ఎన్ఎవి 2009 R2 సహాయం నుండి.
తేదీ వ్యక్తీకరణ మరియు ఒక సూచన తేదీ ఆధారంగా ఒక కొత్త తేదీ లెక్కిస్తుంది.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [తేదీ])
పారామీటర్లు
DateExpression
రకం: వచన, కోడ్, లేదా DateFormula
తేదీ వ్యక్తీకరణ ఏ పొడవు ఉంటుంది. ఒక సమయంలో ఒక subexpression తో ఎడమ నుండి కుడికి స్ట్రింగ్ వివరించబడుతుంది. క్రింది నియమాలు తేదీ వ్యక్తీకరణలు చెల్లుబాటు వాక్యనిర్మాణం వివరిస్తున్నాము
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<చేయి>] <టర్మ్>
· <చేయి> = + | –
· <టర్మ్> = <number> <యూనిట్> | <యూనిట్> <number> | <ఉపసర్గ> <యూనిట్>
· <సంఖ్య> = సానుకూల పూర్ణాంక
· <యూనిట్> = D | WD | W | ఎం | Q | Y (డి = రోజు, డవు = వారం రోజుల, W = వారం, చి = నెల, Q = త్రైమాసికంలో Y = సంవత్సరం)
· <ఉపసర్గ> = సి (C = ప్రస్తుత)
ఈ ఉత్పత్తి నియమాలు తేదీ వ్యక్తీకరణలు సున్నా, ఒకటి, రెండు, లేదా మూడు subexpressions ఉంటాయి చూపిస్తున్నాయి. ప్రతి subexpression ఒక ఐచ్ఛిక సైన్ మరియు ఒక పదం వుంటారు. నిబంధనలు కొన్ని సాధారణ ఉదాహరణలు అనుసరిస్తున్నారు:
· 30D (30 రోజులు; అనుగుణంగా <number> <యూనిట్>)
· WD2 (సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు సంఖ్య 2; అనుగుణంగా <యూనిట్> <number>)
· CW (ప్రస్తుత వారం; అనుగుణంగా <ఉపసర్గ> <యూనిట్>)
సి / సైడ్ యొక్క అంతర్గత క్యాలెండర్ సోమవారం నాడు మొదలై ఆదివారం ముగుస్తుంది. ఈ సోమవారం వారం రోజుల 1 మరియు ఆదివారం వారం రోజుల 7 అని అర్థం.
DateExpression వాక్యనిర్మాణం తప్పుగా ఉంటే ఒక రన్-టైమ్ లోపం ఏర్పడుతుంది.
తేదీ
రకం: తేదీ
ఒక సూచన తేదీ నిర్వచించడానికి ఈ ఐచ్చిక పారామితి ఉపయోగించండి. డిఫాల్ట్ ప్రస్తుత వ్యవస్థ తేదీ.
మీరు ఈ ఐచ్ఛిక విలువ మినహాయించడం ఉంటే ప్రస్తుత సిస్టమ్ తేదీ ఉపయోగిస్తారు.

ఆస్తి విలువ / రిటర్న్ విలువ
రకం: తేదీ
సూచన తేదీ మరియు తేదీ వ్యక్తీకరణ నుండి లెక్కించబడుతుంది ఆ తేదీ.

విశేషాంశాలు
DateExpression ఒక రంగంలో లేదా రకం టెక్స్ట్ లేదా కోడ్ యొక్క మార్పులు ఉండవచ్చు, మరియు అది రకం DATEFORMULA ఒక రంగంలో లేదా మార్పులు ఉండవచ్చు. ఒక DateFormula రంగంలో లేదా వేరియబుల్ ఉపయోగించి ప్రయోజనం తేదీ ఫార్ములా భాష స్వతంత్ర మారుతుంది.
యూజర్ ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న భాషలో సూత్రాలు నమోదు చేయవచ్చు. ఫార్ములా ఒక రంగంలో లేదా వేరియబుల్ జెనెరిక్ ఫార్మాట్ లో నిల్వ చేయబడుతుంది. సూత్రం ప్రదర్శించబడతాయి అవసరం ఉన్నప్పుడు, ప్రదర్శించబడే అసలు స్ట్రింగ్ ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న భాష మార్చబడుతుంది.
ఉదాహరణకు, భాషకు ENG (ఇంగ్లీష్) సెట్ తో ఒక వినియోగదారు ఒక వారం మరియు ఒక రోజు కోసం తేదీ ఫార్ములా “”1W + 1D”” ప్రవేశిస్తుంది ఉంటే, అప్పుడు భాషకు FRA (ఫ్రెంచ్) సెట్ ఒక యూజర్ చూస్తాడు “”1s కోసం + 1J,”” మరియు భాష ESP (స్పానిష్) సెట్ ఒక యూజర్ చూస్తాడు “”1s కోసం + 1D””.
తేదీ ఫార్ములా దాని చుట్టూ <> ఆద్యంతాలు ప్రవేశించింది, అప్పుడు తేదీని ఫార్ములా ఒక సాధారణ, nonlanguage ఆధారితమైన ఫార్మాట్ లో నిల్వ చేయబడుతుంది. అంటే ఇది ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న భాషపై ఆధారపడి కాదు ఆ తేదీ సూత్రాలు అభివృద్ధి సాధ్యం చేస్తుంది.
ఇద్దరు DateTimes మధ్య వ్యవధి గణన గురించి మరింత సమాచారం కోసం, వ్యవధి డేటా రకం చూడండి.

ఉదాహరణ 1

ఈ కోడ్ ఉదాహరణకు గతంలో వివరించారు ఉత్పత్తిని నియమాలు ఎలా ఉపయోగించాలో చూపుతుంది.
కాపీ కోడ్
<CQ + 1M-10D>
– 10 రోజుల ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో +1 నెల: ఈ కింది చెప్పింది.
DateExpression కింది ఏర్పాటయ్యింది:
<ఉపసర్గ> <యూనిట్> <చేయి> <number> <యూనిట్> <చేయి> <number> <యూనిట్>
గమనిక
బ్రాకెట్లు (<>) వ్యక్తీకరణ అనువాదం కాదని, సంబంధం లేకుండా అప్లికేషన్ భాష యొక్క పేర్కొనండి. తేదీ సూత్రాలు బహుభాషా సామర్థ్యాలను గురించి మరింత సమాచారం కోసం, చూడండి బహుభాషా ప్రారంభించబడ్డ సాధనాలను అభివృద్ధి.

ఉదాహరణ 2

ఈ ఉదాహరణ CALCDATE ఫంక్షన్ ఎలా ఉపయోగించాలో చూపుతుంది.
ఈ కోడ్ ఉదాహరణకు మీరు C / AL గ్లోబల్స్ విండోలో క్రింది టెక్స్ట్ స్థిరాంకాలు సృష్టించే అవసరం.
టెక్స్ట్ స్థిరమైన
enu విలువ
Text000
‘రిఫరెన్స్ తేదీ:% 1 \’
Text001
‘వ్యక్తీకరణ:% 2 తిరిగి% 3 \’
Text002
‘వ్యక్తీకరణ:% 4 తిరిగి% 5 \’
Text003
‘వ్యక్తీకరణ:% 6 తిరిగి% 7’
కాపీ కోడ్
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో + 1 నెల – 10 రోజుల
Expr2: = ‘<-WD2>’; // గత వారం రోజుల .2, (గత మంగళవారం)
Expr3: = ‘<ముఖ్యమంత్రి + 30D>’; // ప్రస్తుత నెల 30 రోజుల
RefDate: = 052196D;
DATE 1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
సందేశం (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE 1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
సందేశం విండో కింది టెక్స్ట్ ప్రదర్శిస్తుంది:
సూచన తేదీ: 05/21/96
వ్యక్తీకరణ: CQ + 1M-10D 07/20/96 తిరిగి
వ్యక్తీకరణ: -WD2 05/14/96 తిరిగి
వ్యక్తీకరణ: సీఎం + 30D 06/30/96 తిరిగి

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – วิธีการค้นหาวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเดือนก่อน

ท้องถิ่น / ตัวแปรทั่วโลก:

ชื่อ DataType ย่อยยาว
วันที่เริ่มวันที่
วันที่สิ้นสุด

วันที่เริ่ม = วันเริ่มต้นของเดือนที่ผ่านมา
วันที่สิ้นสุด = วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา
วันที่เริ่ม: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // = วันที่เริ่ม 01/08/2012
EndDate = CALCDATE (CM ‘StartDate); // EndDate = 31/08/2012
CALCDATE

จาก Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 ช่วยเหลือ
คำนวณวันที่ใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของการแสดงออกของวันที่และวันที่อ้างอิง
NewDate = CALCDATE (DateExpression [วันที่])
พารามิเตอร์
DateExpression
ประเภท: ข้อความรหัสหรือ DateFormula
การแสดงออกวันสามารถยาว ๆ สตริงจะถูกตีความจากซ้ายไปขวากับหนึ่ง subexpression ในเวลา กฎต่อไปนี้อธิบายไวยากรณ์ที่ถูกต้องของการแสดงออกวันที่:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <subexpression> = [<เข้าสู่ระบบ>] <ลงทุน>
· <เข้าสู่ระบบ> = + | –
· <ลงทุน> = <number> <หน่วย> | <หน่วย> <number> | <คำนำหน้า> <หน่วย>
· <number> = จำนวนเต็มบวก
· <หน่วย> = D | WD | W | M | Q | Y (D = = WD ในวันทำงาน w = สัปดาห์ M = เดือน q = ไตรมาส, Y = ปีวัน)
· <คำนำหน้า> = C (C = ปัจจุบัน)
กฎการผลิตเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกวันประกอบด้วยศูนย์หนึ่งสองหรือสาม subexpressions แต่ละ subexpression ประกอบด้วยเครื่องหมายตัวเลือกและคำที่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปบางคำ:
· 30D (30 วันสอดคล้องกับ <number> <หน่วย>)
· WD2 (จำนวนวันทำงาน 2; สอดคล้องกับ <หน่วย> <number>)
· CW (สัปดาห์ปัจจุบันสอดคล้องกับ <คำนำหน้า> <หน่วย>)
ปฏิทินภายในของ C / ด้านข้างจะเริ่มต้นในวันจันทร์และจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ ซึ่งหมายความว่าวันจันทร์เป็นวันที่ 1 และวันอาทิตย์เป็นวันที่ 7
มีข้อผิดพลาดเวลาทำงานจะเกิดขึ้นหากไวยากรณ์ของ DateExpression ไม่ถูกต้อง
วันที่
ประเภท: วัน
ใช้พารามิเตอร์ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดวันที่อ้างอิง เริ่มต้นคือวันที่ระบบปัจจุบัน
ถ้าคุณไม่คุ้มค่าตัวเลือกนี้วันที่ระบบปัจจุบันถูกนำมาใช้

ทรัพย์สินมูลค่า / คืนค่า
ประเภท: วัน
วันที่มีการคำนวณจากวันที่การอ้างอิงและการแสดงออกวัน

หมายเหตุ
DateExpression สามารถเป็นเขตข้อมูลหรือตัวแปรประเภทข้อความหรือรหัสและมันอาจจะเป็นเขตข้อมูลหรือตัวแปรประเภท DATEFORMULA ประโยชน์ของการใช้สนาม DateFormula หรือตัวแปรที่ว่าสูตรวันจะกลายเป็นภาษาที่เป็นอิสระ
ผู้ใช้สามารถป้อนสูตรในภาษาที่เลือกในปัจจุบัน สูตรจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบทั่วไปในเขตข้อมูลหรือตัวแปร เมื่อสูตรจะต้องมีการแสดงสตริงที่เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏจะถูกแปลงเป็นภาษาที่เลือกในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าภาษาเอ็ง (อังกฤษ) เข้าสู่สูตรวัน “”1W + 1D”” เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และวันหนึ่งแล้วผู้ใช้ที่มีภาษาที่กำหนดให้ FRA (ฝรั่งเศส) เห็น “”+1 1J”” และ ผู้ใช้ที่มีภาษาที่กำหนดให้ ESP (สเปน) เห็น “”+1 1D””
ถ้าสูตรวันที่มีการป้อนด้วย <> คั่นรอบมันแล้วสูตรวันที่จะถูกเก็บไว้ในทั่วไป, รูปแบบ nonlanguage ขึ้นอยู่กับ นี้จะทำให้มันเป็นไปได้ในการพัฒนาสูตรวันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกในปัจจุบัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาระหว่างสอง DateTimes ให้ดูระยะเวลาประเภทข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างรหัสนี้แสดงวิธีการใช้กฎการผลิตที่ได้รับการอธิบายไว้ก่อนหน้า
คัดลอกโค้ด
<CQ + 1M-10D>
นี้ควรจะตีความได้ว่าต่อไปนี้: ปัจจุบันไตรมาส + 1 เดือน – 10 วัน
DateExpression ประกอบด้วยต่อไปนี้:
<คำนำหน้า> <หน่วย> <เข้าสู่ระบบ> <number> <หน่วย> <เข้าสู่ระบบ> <number> <หน่วย>
บันทึก
วงเล็บมุม (<>) ระบุว่าการแสดงออกที่ไม่ได้รับการแปลโดยไม่คำนึงถึงภาษาแอพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถหลายภาษาด้วยสูตรวันเห็นการพัฒนาโปรแกรมที่เปิดใช้งานหลายภาษา

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ฟังก์ชั่น CALCDATE
ตัวอย่างเช่นรหัสนี้ต้องให้คุณสร้างค่าคงที่ข้อความต่อไปนี้ในหน้าต่าง C / AL Globals
คงข้อความ
ค่าเ
Text000
‘วันที่อ้างอิงคือ:% 1 \’
Text001
‘การแสดงออก: 2% ผลตอบแทน 3% \’
Text002
‘การแสดงออก: 4% ผลตอบแทน 5% \’
Text003
‘การแสดงออก: 6% ผลตอบแทน 7%’
คัดลอกโค้ด
expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // ไตรมาสปัจจุบัน + 1 เดือน – 10 วัน
Expr2: = ‘<-WD2>’; // ครั้งที่ 2 วันที่ผ่านมา (วันอังคาร)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // เดือนปัจจุบัน + 30 วัน
RefDate = 052196D;
DATE1 = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2 = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3 = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESSAGE (Text000 + + Text001 Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, DATE3);
หน้าต่างข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
วันที่อ้างอิง: 05/21/96
การแสดงออก: CQ + 1M-10D ผลตอบแทนที่ 07/20/96
การแสดงออก: -WD2 ผลตอบแทนที่ 05/14/96
การแสดงออก: CM + 30D ผลตอบแทนที่ 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV, – Nasıl Yapılır: Bir Önceki Aya Bitiş Tarihi Başlangıç Tarihi bul

Yerel / Küresel Değişkenler:

Veri türü Tipi Uzunluk Ad
StartDate tarihi
bitiştarihi tarihi

StartDate = geçen ay başlangıç tarihi.
Geçtiğimiz ay bitiştarihi = son gün.
BaşlangıçTarihi: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // BaşlangıçTarihi = 01/08/2012
Bitiş Tarihi: = CALCDATE ( ‘CM’ StartDate); // BitişTarihi = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Yardım itibaren.
Bir tarih ifadesi ve bir referans tarihine göre yeni bir tarih hesaplar.
Newdate: = CALCDATE (DateExpression [Tarih])
parametreler
DateExpression
Tür: Metin, Kod veya DateFormula
tarih ifadesi herhangi bir uzunlukta olabilir. her seferinde bir alt ifade ile soldan sağa doğru dizgenin. Aşağıdaki kurallar tarih ifadelerin geçerli sözdizimi açıklanmaktadır:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Oturum aç>] <Terim>
· <Oturum aç> = + | –
· <Terim> = <Number> <Ünite> | <Birimi> <Number> | <Önek> <Birimi>
· <Number> = Pozitif tamsayı
· <Ünitesi> = D | WD | W | M | Q | Y (D = gün, WD = hafta içi, W = hafta, M = ay, Q = çeyrek, Y = yıl)
· <Önek> = C (= akım)
Bu üretim kuralları tarihi ifadeler, sıfır, bir, iki, ya da üç alt ifadelerin oluşur göstermektedir. Her subexpression isteğe bağlı işareti ve bir dönem oluşmaktadır. terimlerin bazı tipik örnekler şunlardır:
· 30D (30 gün; tekabül <Number> <Birimi>)
· WD2 (hafta içi 2 numaralı; tekabül <Birimi> <Number>)
· CW (şimdiki hafta; tekabül <öneki> <Birimi>)
C / SIDE iç takvim Pazartesi günü başlar ve Pazar günü sona erer. Bu Pazartesi günlük 1 ve Pazar günlük 7 olduğu anlamına gelir.
DateExpression sözdizimi yanlış ise bir çalışma zamanı hatası oluşur.
tarih
Tür: Tarih
Bir referans tarihi tanımlamak için bu isteğe bağlı parametreyi kullanın. Varsayılan geçerli sistem tarihidir.
Bu isteğe bağlı bir değer atlarsanız geçerli sistem tarihini kullanılır.

Özellik Değeri / Dönüş Değeri
Tür: Tarih
Referans tarih ve tarih ifadeden hesaplanır tarih.

Uyarılar
DateExpression alan veya tip metin veya Kodu değişken olabilir ve bu tip DATEFORMULA bir alan ya da değişken olabilir. Bir DateFormula alan veya değişken kullanmanın yararı tarih formülü dil bağımsız hale gelmesidir.
Kullanıcı şu anda seçilen dilde formüller girebilirsiniz. Formül alanı veya değişken bir genel biçimde depolanır. Formül görüntülenecek gerektiğinde, görüntülenen gerçek dize Seçili dile dönüştürülür.
ENG (İngilizce) olarak ayarlanmış bir dil olan bir kullanıcı bir hafta ve bir gün tarih formülünü “”1W + 1D”” girerse, örneğin, daha sonra FRA (Fransızca) olarak ayarlanmış bir dil olan bir kullanıcı, “”1S + 1J”” görür ve ESP (İspanyolca) olarak ayarlanmış bir dil olan bir kullanıcı “”1S + 1D”” görür.
Bir tarih formülü onu çevreleyen <> sınırlayıcı ile girilirse, o zaman tarih formülü genel, nonlanguage bağımlı biçimde saklanır. Bu mümkün Seçili dile bağımlı olmayan tarih formüller geliştirmek için yapar.
İki tarihsaat arasındaki süreyi hesaplama hakkında daha fazla bilgi için, Süre Veri türü bkz.

Örnek 1

Bu kod örneği, daha önce tarif edildi üretim kurallarını nasıl kullanılacağını gösterir.
Kopya Kodu
<CQ + 1M-10D>
– 10 günlük akım, çeyrek + 1 ay: Bu, aşağıdaki şekilde yorumlanmalıdır.
DateExpression aşağıdakilerden oluşur:
<Önek> <Birimi> <Oturum aç> <Number> <Birimi> <Oturum aç> <Number> <Birimi>
Not
açılı ayraçlar (<>) ne olursa olsun, uygulama dili, anlatım tercüme olmadığını belirtin. tarih formülleri ile çok dilli yetenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Çoklu dil Etkin Uygulamaları Geliştirme bkz.

Örnek 2

Bu örnek CALCDATE işlevini nasıl kullanılacağını gösterir.
Bu kod örneği C / AL Globals penceresinde aşağıdaki metin sabitler oluşturmak gerektirir.
metin sabiti
TRK değeri
Text000
‘Referans tarih:% 1 \’
Text001
‘Ifadesi:% 2 döner% 3 \’
Text002
‘Ifadesi:% 4 döndürür% 5 \’
Text003
‘Ifadesi:% 6 döndürür% 7’
Kopya Kodu
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Geçerli çeyrek + 1 ay – 10 gün
Ifade2: = ‘<-WD2>’; // Son hafta içi No.2, (geçen Salı)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Geçerli ay + 30 gün
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Deyim1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
DATE3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
MESAJ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Deyim1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, DATE3);
ileti penceresi aşağıdaki metni görüntüler:
Referans tarih: 05/21/96
ifadesi: CQ + 1M-10D 07/20/96 döndürür
ifadesi: -WD2 05/14/96 döndürür
ifadesi: CM + 30D 06/30/96 döndürür

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Як: Знайти Дата початку та Дата закінчення попереднього місяця

Місцеві / глобальні змінні:

Ім’я ТіпДанних підтип Довжина
StartDate Дата
EndDate Дата

StartDate = Початкова дата останнього місяця.
EndDate = Останній день останнього місяця.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1М>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘СМ’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

З Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Довідка.
Обчислює нову дату, яка заснована на вираз дати і базисну дату.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Дата])
параметри
DateExpression
Тип: текст, код, або DateFormula
Вираз дата може бути будь-якої довжини. Рядок інтерпретується зліва направо, з одного подвираженія в той час. Наступні правила описують дійсний синтаксис дати виразів:
· DateExpression = [<подвираженія>] [<подвираженія>] [<подвираженія>]
· <Подвираженія> = [<Ввійти>] <Термін>
· <Вхід> = + | –
· <Термін> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Префікс> <Unit>
· <Number> = Позитивне ціле число
· <Unit> = D | WD | W | М | Q | Y (D = день, WD = день тижня, W = тижні, M = місяць, Q = чверть, Y = рік)
· <Префікс> = C (C = ток)
Ці правила виробництва показують, що дата вираження складаються з нуль, один, два або три подвираженія. Кожен подвираженія містить необов’язковий знак і термін. Нижче наведені деякі типові приклади термінів:
· 30D (30 днів; відповідає <Number> <Unit>)
· WD2 (будній день номер 2, відповідає <Unit> <Number>)
· CW (поточний тиждень, відповідає <Префікс> <Unit>)
Внутрішній календар C / SIDE починається в понеділок і закінчується в неділю. Це означає, що понеділок день тижня 1 та неділю день тижня 7.
Помилка під час виконання відбувається, якщо синтаксис DateExpression невірно.
Дата
Тип: Дата
Використовуйте цей необов’язковий параметр, щоб визначити опорну дату. За замовчуванням використовується поточна системна дата.
Якщо опустити цей необов’язкове значення поточна системна дата використовується.

Значення властивості / значення, що повертається
Тип: Дата
Дата обчислюється з дати відліку і вирази дати.

зауваження
DateExpression може бути поле або змінна типу тексту або коду, і це може бути поле або змінна типу DATEFORMULA. Перевага використання поля DateFormula або змінною є те, що формула дата стає незалежним від мови.
Користувач може вводити формули в обраною мовою. Формула зберігається в універсальному форматі в поле або змінною. Коли формула повинна бути відображена, фактична рядок, яка відображається перетворюється в обраний в даний момент мова.
Наприклад, якщо користувач з мовою, встановленим в ENG (англійська) входить дата формулу “”1W + 1D”” протягом одного тижня і один день, то користувач з мовою, встановленим в FRA (французький) бачить “”1S + 1J,”” і користувач з мовою, встановленим в ESP (іспанська) бачить “”1S + 1D””.
Якщо дата формула вводиться з <> роздільниками навколо нього, то формула дата зберігається в загальному, nonlanguage-залежний формат. Це робить можливим розробку формул дати, що не залежать від вибраної мови.
Для отримання додаткової інформації про розрахунок тривалості між двома DateTimes см Тривалість Тип даних.

приклад 1

Цей приклад коду показує, як використовувати правила виробництва, які були описані раніше.
Скопіювати код
<CQ + 1M-10D>
Це повинно бути інтерпретовано як наступне: поточний квартал + 1 місяць – 10 днів.
DateExpression складається з наступних умов:
<Префікс> <Unit> <Зареєструватися> <Number> <Unit> <Зареєструватися> <Number> <Unit>
Примітка
Кутові дужки (<>) вказати, що вислів не перекладається, незалежно від мови додатки. Для отримання додаткової інформації про багатомовних можливості з датою формул см Розробка багатомовною-додатків з підтримкою.

приклад 2

Цей приклад показує, як використовувати функцію CALCDATE.
Даний приклад коду вимагає, щоб створити такі текстові константи в вікні C / AL Globals.
постійна Текст
значення Гумільова
Text000
“”Дата посилання:% 1 \ ‘
Text001
‘Вираз:% 2 повертає% 3 \’
Text002
‘Вираз:% 4 повертає% 5 \’
Text003
‘Вираз:% 6% повертається 7’
Скопіювати код
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Поточний квартал + 1 місяць – 10 днів
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Останній день тижня № 2, (минулого вівторка)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Поточний місяць + 30 днів
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Дата2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
ПОВІДОМЛЕННЯ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Дата1, Expr2, Дата2, Expr3, Date3);
У вікні повідомлень відображається наступний текст:
Дата посилання: 05/21/96
Вираз: CQ + 1M-10D повертає 07/20/96
Вираз: -WD2 повертає 05/14/96
Вираз: CM + 30D повертає 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مائیکروسافٹ ڈائنامکس NAV – کس طرح کرنے کے لئے: شروع کریں پچھلے مہینے کی تاریخ اور تاریخ اختتام

مقامی / عالمی متغیر:

نام دیں ڈیٹاپرکار ذیلی قسم لمبائی
StartDate تاریخ
ENDDATE تاریخ

StartDate = گزشتہ ماہ کی تاریخ شروع.
گزشتہ ماہ کے ENDDATE = آخری دن.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’)؛ // StartDate = 01/08/2012
ENDDATE: = CALCDATE ( ‘وزیراعلی’، StartDate)؛ // ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

مائیکروسافٹ ڈائنامکس NAV 2009 R2 مدد سے.
ایک تاریخ کے اظہار اور ایک مرکز تاریخ پر مبنی ہے کہ ایک نئی تاریخ کو شمار.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [، تاریخ])
پیرامیٹر
DateExpression
قسم: متن، کوڈ، یا DateFormula
تاریخ اظہار کسی بھی حد ہو سکتا ہے. ایک وقت میں ایک subexpression ساتھ بائیں سے دائیں سٹرنگ تشریح کی ہے. مندرجہ ذیل قواعد کی تاریخ اظہار کا صحیح نحو کی وضاحت:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<سائن ان کریں>] <ٹرم>
· <سائن ان کریں> = + | –
· <ٹرم> = <تعداد> <یونٹ> | <یونٹ> <تعداد> | <سابقہ> <یونٹ>
· <تعداد> = مثبت عدد صحیح
· <یونٹ> = D | WD | W | M | Q | Y (D = دن، WD = یوم ہفتہ، W = ہفتہ، م = مہینہ، Q = چوتھائی، Y = سال)
· <سابقہ> = C (C = موجودہ)
یہ پیداوار کے قواعد کی تاریخ اظہارات صفر، ایک، دو، تین تین subexpressions پر مشتمل ہوتے ہیں دکھانے کے. ہر subexpression ایک اختیاری نشانی اور ایک مدت کے پر مشتمل ہے. شرائط میں سے کچھ عام مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
· 30D (30 دن؛ کے مساوی <تعداد> <یونٹ>)
· WD2 (یوم ہفتہ نمبر 2؛ کے مساوی <یونٹ> <تعداد>)
· CW (موجودہ ہفتے؛ کے مساوی <سابقہ> <یونٹ>)
C / سائیڈ کے اندرونی کیلنڈر پیر کو شروع ہوتا ہے اور اتوار کو ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب پیر کے دن 1 ہے اور اتوار کے دن 7 ہے.
ایک رن ٹائم خرابی اس وقت ہوتی DateExpression کی نحو غلط ہے تو.
تاریخ
قسم: تاریخ
ایک حوالہ کی تاریخ کی وضاحت کرنے کی یہ اختیاری پیرامیٹر کا استعمال. ڈیفالٹ موجودہ نظام کی تاریخ ہے.
آپ کو اس اختیاری قدر کے ترک کو موجودہ نظام کی تاریخ استعمال کیا جاتا ہے.

پراپرٹی قیمت / واپسی قیمت
قسم: تاریخ
تاریخ ریفرنس کی تاریخ اور تاریخ اظہار کی طرف سے حساب کیا جاتا ہے کہ.

ریمارکس
DateExpression ایک میدان یا قسم متن یا کوڈ کے متغیر ہو سکتا ہے، اور یہ قسم DATEFORMULA کے ایک کھیت یا متغیر ہو سکتا ہے. ایک DateFormula میدان یا متغیر کا استعمال کرتے ہوئے کے فائدے اس تاریخ کے فارمولے زبان آزاد ہو جاتا ہے.
صارف فی الحال منتخب زبان میں فارمولوں درج کر سکتے ہیں. فارمولا ایک میدان یا متغیر میں ایک عام شکل میں محفوظ ہے. فارمولہ دکھایا جا کرنے کی ضرورت ہے جب، ظاہر کیا جاتا ہے کہ اصل سٹرنگ فی الحال منتخب زبان میں تبدیل کیا جاتا ہے.
مثال کے طور پر، زبان ENG (انگریزی) پر سیٹ کے ساتھ ایک صارف ایک ہفتے اور ایک دن کے لئے تاریخ کے فارمولے “”1W + 1D”” میں داخل ہوتا ہے، تو پھر FRA (فرانسیسی) کے لئے مقرر کی زبان کے ساتھ ایک صارف دیکھتا ہے “”1S + 1J،”” اور ESP (ہسپانوی) کے لئے مقرر کی زبان کے ساتھ ایک صارف “”1S + 1D”” دیکھتا.
ایک تاریخ کے فارمولے اس کے ارد گرد <> تحدید کاران کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے تو، پھر تاریخ کا فارمولا ایک عام، nonlanguage انحصار کی شکل میں محفوظ ہے. یہ یہ ممکن تاریخ فارمولوں کہ فی الحال منتخب زبان پر منحصر نہیں ہیں تیار کرنے کے لئے بناتا ہے.
دو DateTimes درمیان مدت کا حساب لگانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے دیکھیں دورانیہ ڈیٹا کی قسم.

مثال 1

یہ کوڈ مثال پہلے بیان کیا گیا ہے کہ پیداوار کے قواعد کا استعمال کس طرح سے پتہ چلتا ہے.
کاپی کوڈ
<سیکیو + 1M-10D>
– 10 دن کے موجودہ سہ ماہی + 1 مہینہ: یہ مندرجہ ذیل کے طور پر تشریح کی جانی چاہئے.
DateExpression مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے:
<سابقہ> <یونٹ> <سائن ان کریں> <تعداد> <یونٹ> <سائن ان کریں> <تعداد> <یونٹ>
نوٹ
زاویہ بریکٹ (<>) قطع نظر اس درخواست زبان کی وضاحت ہے کہ اظہار رائے پر مشتمل ہے،. تاریخ فارمولوں کے ساتھ Multilanguage کی صلاحیتوں کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، دیکھیں Multilanguage کی فعال ایپلی کیشنز تیار.

مثال 2

یہ مثال CALCDATE تقریب کا استعمال کس طرح سے پتہ چلتا ہے.
یہ کوڈ مثال ہے کہ آپ C / AL globals کے ونڈو میں مندرجہ ذیل متن constants کی تخلیق کی ضرورت ہوتی ہے.
ہائے مسلسل
Enu کی قدر
Text000
ریفرنس کی تاریخ ہے:٪ 1 \ ‘
Text001
‘اظہار:٪ 2 ریٹرن٪ 3 \’
Text002
‘اظہار:٪ 4 ریٹرن٪ 5 \’
Text003
‘اظہار:٪ 6 ریٹرن٪ 7’
کاپی کوڈ
Expr1: = ‘<سیکیو + 1M-10D>’؛ // موجودہ سہ ماہی + 1 مہینہ – 10 دن
Expr2: = ‘<-WD2>’؛ // گزشتہ دن no.2، (گزشتہ منگل)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’؛ // موجودہ ماہ + 30 دن
RefDate: = 052196D؛
DATE1: = CALCDATE (Expr1، RefDate)؛
DATE2: = CALCDATE (Expr2، RefDate)؛
Date3: = CALCDATE (Expr3، RefDate)؛
MESSAGE (Text000 + Text001 + Text002 + Text003،
RefDate، Expr1، DATE1، Expr2، DATE2، Expr3، Date3)؛
پیغام ونڈو مندرجہ ذیل متن دکھاتا ہے:
ریفرنس کی تاریخ یہ ہے کہ: 05/21/96
اظہار: سیکیو + 1M-10D 07/20/96 لوٹتا
اظہار: -WD2 05/14/96 لوٹتا
اظہار: CM + 30D 06/30/96 لوٹتا

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamic NAV – Qanday uchun: Avvalgi oy sanasi va End Sana boshlang topish

Mahalliy / Global o’zgaruvchilar:

DataTypebir turi uzunligi nom
BaşlangıçTarihi Sana
BitişTarihi Sana

BaşlangıçTarihi = o’tgan oyning sana boshlab.
O’tgan oyning BitişTarihi = oxirgi kuni.
BaşlangıçTarihi: = CALCDATE ( «<- CM-1M> ‘); // BaşlangıçTarihi = 01/08/2012
BitişTarihi: = CALCDATE ( ‘Sm’, BaşlangıçTarihi); // BitişTarihi = 31/08/2012.
CALCDATE

Microsoft Dynamic nav, 2009 R2 Yordam dan.
sana ifoda va mos yozuvlar sana asoslangan yangi sanasini hisoblangan.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [Sana])
Parameters
DateExpression
Turi: Matn, Code, yoki DateFormula
sana ifoda har qanday uzunligi bo’lishi mumkin. bir vaqtning o’zida bir kichik so’z bilan chapdan o’ngga string talqin etiladi. Quyidagi qoidalar sana so’zlar amal sintaksisini tasvirlab:
· DateExpression = [<kichik so’z>] [<kichik so’z>] [<kichik so’z>]
· <Kichik so’z> = [<Kirish>] <Term>
· <Kirish> = + | –
· <Term> = <soni> <birligi> | <Birligi> <soni> | <Old> <birligi>
· <Number> = musbat butun
· <Birligi> = D | WD | W | M | Q | Y (D = kun, WD = hafta kuni, W = hafta, M = oy, Q = chorak, Y = yil)
· <Old> = C (C = joriy)
Bu ishlab chiqarish qoidalari sana ifodalar nol, bir, ikki yoki uch subexpressions iborat ekanligini ko’rsatadi. Har bir kichik ifoda ixtiyoriy oyat va bir muddat o’z ichiga oladi. jihatidan ba’zi tipik misollar quyidagilar:
· 30d (30 kun; mos keladi <soni> <birligi>)
· WD2 (kundalik soni 2; mos keladi <birligi> <soni>)
· CW (joriy hafta; mos keladi <Old> <birligi>)
C / Side ichki kalendar dushanba kuni boshlanadi va yakshanba kuni tugaydi. Bu dushanba ish kuni 1 va yakshanba hafta kuni 7, degan ma’noni anglatadi.
DateExpression sintaksisi noto’g’ri bo’lsa A arafasida vaqti xato bo’ladi.
sana
Turi: Sana
mos yozuvlar sana aniqlash uchun, bu ixtiyoriy parametrni foydalaning. Standart joriy tizimning sana hisoblanadi.
Agar bu ixtiyoriy qiymatini tark bo’lsa, joriy tizim sana ishlatiladi.

Mulk Value / Qaytish bahosi
Turi: Sana
yozuvlar sana va sana ifoda boshlab hisoblanadi sana.

Remarks
DateExpression dala yoki turi matn yoki kodeksining o’zgaruvchan bo’lishi mumkin, va u turi DATEFORMULA bir maydon yoki o’zgartirilgan bo’lishi mumkin. a DateFormula maydonini yoki o’zgaruvchini ishlatish foyda sana formula tili mustaqil bo’lib, deb.
Foydalanuvchi Joriy tanlangan tilda formulalar kiritishingiz mumkin. formula bir sohada yoki o’zgaruvchilar umumiy shaklda saqlanadi. formula ko’rsatilgan bo’lishi kerak bo’lsa, ko’rsatiladi dolzarb string hozirda tanlagan tilga aylanadi.
ENG (ingliz) o’rnatilgan tili bilan bir foydalanuvchi bir hafta, bir kun uchun sana formulasini “”1W + 1D”” kirsa Misol uchun, keyin FRA (frantsuz) o’rnatilgan tili bilan bir foydalanuvchi “”, 1S + 1J”” ko’radi va ESP (ispan) o’rnatilgan tili bilan bir foydalanuvchi “”1S + 1d”” ko’radi.
sana formula atrofidagi <> sınırlayıcıları bilan kirib bo’lsa, sana formula umumiy, nonlanguage bog’liq formatida saqlanadi. Bu ayni paytda tanlagan tilga bog’liq emas sana formulalar ishlab chiqish qiladi.
ikki DateTimes o’rtasidagi davomiyligini hisoblash haqida qo’shimcha ma’lumot olish uchun, Duration Data turi qarang.

misol 1

Ushbu kod misoli ilgari ta’riflangan edi chiqarish qoidalarini qanday foydalanishni ko’rsatib turibdi.
nusxa olish Code
<CQ + 1m-10D>
– 10 kun joriy chorak + 1 oy: Bu quyidagi sifatida talqin qilinishi kerak.
DateExpression quyidagilardan iborat:
<Old> <birligi> <Kirish> <soni> <birligi> <Kirish> <soni> <birligi>
Eslatma
burchakli Qavslar (<>) qat’i nazar, ariza tili, ifoda tarjima emas, deb belgilash. sana formulalar bilan ko’p til qobiliyatlari haqida qo’shimcha ma’lumot olish uchun, ko’p til-Yoqilgan Ilovalar Rivojlanayotgan qarang.

misol 2

Bu misol CALCDATE vazifasini qanday foydalanishni ko’rsatib turibdi.
Ushbu kod misoli siz C / AL Globals oynada quyidagi matn konstantalarni yaratish talab qiladi.
matn doimiy
TRK qiymati
Text000
«Yozuvlar sana:% 1 \ ‘
Text001
“”Ifodasi:% 2 qaytadi% 3 \ ‘
Text002
“”Ifodasi:% 4 qaytadi% 5 \ ‘
Text003
“”Ifodasi:% 6 qaytadi% 7″”
nusxa olish Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Hozirgi chorak + 1 oy – 10 kun
Expr2: = ‘<-WD2>’; // O’tgan hafta kuni ¹2, (oxirgi seshanba)
Expr3: = ‘<CM + 30d>’; // Hozirgi oy + 30 kun
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
XABARI (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, date1, Expr2, date2, Expr3, Date3);
Xabar oyna quyidagi matnni ko’rsatadi:
yozuvlar sana: 05/21/96
ifoda: CQ + 1m-10D 07/20/96 qaytadi
ifoda: -WD2 05/14/96 qaytadi
ifoda: sm + 30d 06/30/96 qaytadi

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Làm thế nào để: Tìm Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tháng trước

Local / biến toàn cầu:

Đặt tên DataType Loại con Length
StartDate ngày
ngày Kết thúc

StartDate = ngày tháng cuối cùng Bắt đầu.
EndDate = ngày cuối của tháng trước.
NgàyBắtđầu: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
NgàyKếtthúc: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Từ Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 giúp.
Tính toán một ngày mới đó là dựa trên một biểu thức ngày và một ngày tham chiếu.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Ngày])
Thông số
DateExpression
Loại: Văn bản, luật, hoặc DateFormula
Các biểu thức ngày có thể là bất kỳ chiều dài. Các chuỗi được giải thích từ trái sang phải với một subexpression tại một thời điểm. Các quy tắc sau đây mô tả cú pháp hợp lệ của biểu thức ngày:
· DateExpression = [<subexpression>] [<subexpression>] [<subexpression>]
· <Subexpression> = [<Đăng>] <Term>
· <Đăng> = + | –
· <Hạn> = <Number> <Đơn vị> | <Đơn vị> <Number> | <Prefix> <Đơn vị>
· <Number> = số nguyên dương
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ngày, WD = ngày trong tuần, W = tuần, M = tháng, Q = quý, Y = năm)
· <Prefix> = C (C = hiện hành)
Những quy định sản xuất cho thấy rằng biểu thức ngày bao gồm không, một, hai, hoặc ba subexpressions. Mỗi subexpression bao gồm một dấu tùy chọn và một hạn. Sau đây là một số ví dụ điển hình của các điều khoản:
· 30D (30 ngày; tương ứng với <Number> <Đơn vị>)
· WD2 (tuần số 2; tương ứng với <Đơn vị> <Number>)
· CW (tuần hiện tại; tương ứng với <Prefix> <Đơn vị>)
Các lịch nội bộ của C / SIDE bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào ngày Chủ nhật. Điều này có nghĩa rằng thứ hai là ngày trong tuần 1 và chủ nhật là ngày trong tuần 7.
Một lỗi thời gian chạy xảy ra nếu cú pháp của DateExpression là không chính xác.
Ngày
Loại: ngày
Sử dụng tham số tùy chọn này để xác định một ngày tham chiếu. Mặc định là ngày hệ thống hiện tại.
Nếu bạn bỏ qua giá trị tùy chọn này ngày hệ thống hiện tại đang được sử dụng.

Giá trị tài sản / Return Value
Loại: ngày
Ngày mà được tính kể từ ngày tài liệu tham khảo và các biểu thức ngày.

Các chú thích
DateExpression có thể là một lĩnh vực hoặc biến kiểu văn bản hoặc mã, và nó có thể là một lĩnh vực hoặc biến kiểu DATEFORMULA. Lợi ích của việc sử dụng một lĩnh vực DateFormula hoặc biến là công thức ngày trở thành ngôn ngữ độc lập.
Người dùng có thể nhập công thức trong ngôn ngữ hiện đang được chọn. Công thức này được lưu trữ trong một định dạng chung trong một lĩnh vực hoặc biến. Khi công thức cần phải được hiển thị, chuỗi thực tế đó là hiển thị được chuyển đổi sang ngôn ngữ hiện đang được chọn.
Ví dụ, nếu một người sử dụng với ngôn ngữ thiết lập để ENG (tiếng Anh) vào công thức ngày “”1W + 1D”” trong một tuần và một ngày, sau đó một người sử dụng với ngôn ngữ thiết lập để FRA (tiếng Pháp) thấy “”1S + 1J,”” và một người sử dụng với ngôn ngữ thiết lập để ESP (Tây Ban Nha) thấy “”1S + 1D””.
Nếu một công thức ngày được nhập với <> delimiters xung quanh nó, sau đó công thức ngày tháng được lưu trữ trong một định dạng chung, nonlanguage phụ thuộc. Điều này làm cho nó có thể phát triển các công thức ngày đó không phụ thuộc vào ngôn ngữ được chọn.
Để biết thêm thông tin về tính toán thời gian giữa hai DateTimes, xem Thời Data Type.

Ví dụ 1

Ví dụ code này cho thấy làm thế nào để sử dụng các quy tắc sản xuất đã được mô tả trước đây.
sao chép mã
<CQ + 1M-10D>
Điều này cần được giải thích như sau: hiện tại quý + 1 tháng – 10 ngày.
Các DateExpression gồm những điều sau đây:
<Prefix> <Đơn vị> <Đăng> <Number> <Đơn vị> <Đăng> <Number> <Đơn vị>
chú thích
Các dấu ngoặc nhọn (<>) xác định rằng các biểu hiện không được dịch, bất kể ngôn ngữ ứng dụng. Để biết thêm thông tin về khả năng đa ngôn ngữ với các công thức ngày, xem Phát triển ứng dụng đa ngôn ngữ-Enabled.

Ví dụ 2

Ví dụ này cho thấy làm thế nào để sử dụng chức năng CALCDATE.
Ví dụ mã này yêu cầu bạn tạo ra các hằng số văn bản sau đây trong cửa sổ C / AL Globals.
hằng số văn bản
giá trị ENU
Text000
‘Ngày tham chiếu là:% 1 \’
Text001
‘Biểu thức:% 2 trả% 3 \’
Text002
‘Biểu thức:% 4 trở về% 5 \’
Text003
‘Biểu thức:% 6% lợi nhuận 7’
sao chép mã
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Quý hiện tại + 1 tháng – 10 ngày
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Các ngày trong tuần qua số 2, (trước thứ ba)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Tháng hiện tại + 30 ngày
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
THÔNG ĐIỆP (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, expr2, Date2, Expr3, Date3);
Các cửa sổ thông báo sẽ hiển thị các văn bản sau:
Ngày tham chiếu là: 05/21/96
Các biểu hiện: CQ + 1M-10D trả 07/20/96
Các biểu hiện: -WD2 trả 05/14/96
Các biểu: CM + 30D trả 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sut i: Dod o hyd i Dyddiad Dechrau a Diwedd Dyddiad Mis Blaenorol

Newidynnau lleol / byd-eang:

Enw datatype isfath Hyd
StartDate Dyddiad
EndDate Dyddiad

StartDate = dyddiad y mis diwethaf Dechrau.
EndDate = Diwrnod olaf y mis diwethaf.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

O Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Cyfrifo dyddiad newydd sy’n seiliedig ar ddyddiad fynegiant a dyddiad cyfeirnod.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Dyddiad])
paramedrau
DateExpression
Type: Testun, Cod, neu DateFormula
Gall y dyddiad mynegiant fod o unrhyw hyd. Mae’r llinyn Dehonglir o’r chwith i’r dde gydag un subexpression ar y tro. Mae’r rheolau canlynol yn disgrifio’r gystrawen dilys o ymadroddion Dyddiad:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Cofrestrwch>] <Tymor>
· <Cofrestrwch> = + | –
· <Tymor> = <Rhif> <Uned> | <Uned> <Rhif> | <Rhagddodiad> <Uned>
· <Rhif> = cyfanrif positif
· <Uned> = D | WD | W | M | Q | Y (D = dydd, WD = yn ystod yr wythnos, W = wythnos, M = mis, C = chwarter, Y = blwyddyn)
· <Rhagddodiad> = C (C = cyfredol)
Mae’r rheolau hyn yn cynhyrchu yn dangos bod ymadroddion dyddiad yn cynnwys sero, un, dau, neu dri subexpressions. Mae pob subexpression cynnwys arwydd dewisol a thymor. Mae’r canlynol yn rhai enghreifftiau nodweddiadol o dermau:
· 30D (30 diwrnod; yn cyfateb i <Rhif> <Uned>)
· WD2 (rhif yn ystod yr wythnos 2; yn cyfateb i <Uned> <Rhif>)
· CW (wythnos cyfredol; yn cyfateb i <Rhagddodiad> <Uned>)
Mae’r calendr mewnol C / OCHR dechrau ddydd Llun ac yn gorffen ar ddydd Sul. Mae hyn yn golygu mai dydd Llun yw ystod yr wythnos 1 a dydd Sul yn ystod yr wythnos 7.
Mae gwall rhedeg-amser yn digwydd os bydd y cystrawen DateExpression yn gywir.
dyddiad
Type: Dyddiad
Defnyddiwch y paramedr dewisol hwn i ddiffinio dyddiad cyfeirnod. Mae’r diofyn yw’r dyddiad system bresennol.
Os byddwch yn hepgor y gwerth dewisol y dyddiad system bresennol yn cael ei ddefnyddio.

Gwerth Eiddo / Gwerth Dychwelyd
Type: Dyddiad
Y dyddiad sy’n cael ei gyfrifo o’r dyddiad cyfeirnod a’r dyddiad mynegiant.

sylwadau
Gall DateExpression fod cae neu amrywiol o Math o destun neu God, a gall fod yn cae neu amrywiol o DATEFORMULA fath. Mantais defnyddio cae DateFormula neu amrywiol yw bod y fformiwla dyddiad yn dod yn iaith annibynnol.
Gall y defnyddiwr fynd i mewn fformiwlâu yn yr iaith a ddewisir ar hyn o bryd. Mae’r fformiwla yn cael ei storio mewn fformat generig mewn cae neu amrywiol. Pryd mae angen i gael eu harddangos y fformiwla, y llinyn gwirioneddol sy’n cael ei arddangos yn cael ei drawsnewid i’r iaith a ddewiswyd ar hyn o bryd.
Er enghraifft, os yw defnyddiwr ag iaith a osodwyd i ENG (Saesneg) mynd i mewn i’r dyddiad fformiwla “”1W + 1D”” ar gyfer un wythnos ac un diwrnod, yna defnyddiwr gyda’r iaith a osodwyd i FRA (Ffrangeg) yn gweld “”1S + 1J,”” a defnyddiwr gyda’r iaith a osodwyd i ESP (Sbaeneg) yn gweld “”1S + 1D””.
Os fformiwla ddyddiad ei gofnodi gyda <> amffinyddion amgylchynu, yna bydd y fformiwla dyddiad yn cael ei storio mewn fformat generig, nonlanguage-ddibynnol. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i ddatblygu fformiwlâu dyddiad nad ydynt yn ddibynnol ar yr iaith a ddewisir ar hyn o bryd.
I gael rhagor o wybodaeth am gyfrifo’r cyfnod rhwng dau DateTimes, gweler Hyd Math Data.

enghraifft 1

Mae’r enghraifft hon cod yn dangos sut i ddefnyddio’r rheolau cynhyrchu a ddisgrifiwyd yn flaenorol.
Cod copi
<CQ + 1M-10D>
Dylai hyn gael ei ddehongli fel y canlynol: gyfredol chwarter + 1 mis – 10 diwrnod.
Mae’r DateExpression yn cynnwys y canlynol:
<Rhagddodiad> <Uned> <Cofrestrwch> <Rhif> <Uned> <Cofrestrwch> <Rhif> <Uned>
Nodyn
Mae’r cromfachau ongl (<>) yn pennu nad yw’r ymadrodd yn cael ei gyfieithu, waeth pa iaith cais. I gael mwy o wybodaeth am alluoedd amlieithog gyda fformiwlâu dyddiad, gweler Datblygu Ceisiadau amlieithog-Galluogwyd.

enghraifft 2

Mae’r enghraifft hon yn dangos sut i ddefnyddio’r swyddogaeth CALCDATE.
Mae’r enghraifft hon cod yn mynnu eich bod yn creu y cysonion testun canlynol yn y ffenestr C / AL Eangderau.
cyson Testun
gwerth ENU
Text000
‘The dyddiad cyfeirnod yw:% 1 \’
Text001
‘Mae’r ymadrodd:% 2 yn dychwelyd% 3 \’
Text002
‘Mae’r ymadrodd:% 4 Ffurflenni% 5 \’
Text003
‘Mae’r ymadrodd:% 6 ffurflenni% 7’
Cod copi
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Chwarter cyfredol + 1 mis – 10 diwrnod
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Mae’r rhif 2 yn ystod yr wythnos diwethaf, (olaf dydd Mawrth)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Mis cyfredol + 30 diwrnod
RefDate: = 052196D;
Dyddiad1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Dyddiad2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
NEGES (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, dyddiad1, Expr2, dyddiad2, Expr3, Date3);
Mae’r ffenestr neges yn dangos y testun canlynol:
Y dyddiad cyfeirnod yw: 05/21/96
Mae’r ymadrodd: CQ + 1M-10D yn dychwelyd 07/20/96
Mae’r ymadrodd: -WD2 yn dychwelyd 05/14/96
Mae’r ymadrodd: CM + 30D yn dychwelyd 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Indlela To: Fumana Qalisa Umhla Isiphelo Umhla Inyanga Edlulileyo

/ Ifaka Global weNgingqi:

Name DataType yimbi Ubude
inxenye Umhla
lenani Umhla

Inxenye = umhla kwinyanga ephelileyo Ukuqalisa.
Lenani = Usuku lokugqibela kwinyanga ephelileyo.
Inxenye: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // Inxenye = 01/08/2012
Lenani: = CALCDATE ( ‘CM’, inxenye); // Lenani = 31/08/2012.
CALCDATE

Ukusuka Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Help.
Ubala umhla omtsha ukuba isekelwe ibinzana umhla nomhla yesalathiso.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Umhla])
iparameters
DateExpression
Udidi: Mbhalo, Code, okanye DateFormula
Umhla ibinzana lingaba naliphi na ubude. Umtya itolikwa ukusuka ekhohlo ukuya ekunene kunye subexpression mnye ngexesha. Le migaqo ilandelayo ichaza wobeko engeyiyi amabinzana Umhla:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Sign>] <Ikota>
· <Sign> = + | –
· <Ikota> = <Inani> <Unit> | <Unit> <Inani> | <Lwesimaphambili> <Unit>
· <Inani> = Positive elipheleleyo
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = umhla, WD = losuku, W = veki, M = ngenyanga, Q = kota, Y = ngonyaka)
· <Lwesimaphambili> = C (C = yangoku)
Le migaqo imveliso zibonisa ukuba umhla amabinzana luqulathe zero, inye, zimbini, okanye abathathu subexpressions. subexpression nganye iquka uphawu ngokuzithandela kunye elide. Le ilandelayo ke yeminye yemizekelo yezinto ngokwemiqathango:
· 30D (iintsuku ezingama-30; ekwafanekisa <Inani> <Unit>)
· WD2 (inombolo losuku 2; ekwafanekisa <Unit> <Inani>)
· CW (kwiveki yangoku; engqamene <Prefix> <Unit>)
Ikhalenda lwangaphakathi C / KUNENE ivekiiqala Ngomvulo luze luphele ngeCawa. Oku kuthetha ukuba ngoMvulo losuku 1 seCawe losuku 7.
Imposiso run-xesha kwenzeka ukuba sesivakalisi DateExpression ayichanekanga.
umhla
Udidi: Umhla
Sebenzisa oku parameter optional ukuchaza umhla yesalathiso. Ukungagqibeki umhla inkqubo yangoku.
Ukuba Ungashiya eli xabiso optional kusetyenziswe umhla inkqubo yangoku.

Ixabiso Property / Ixabiso lokubuya
Udidi: Umhla
Umhla ukuba kwikhompyutha ukususela kumhla yesalathiso ibinzana nomhla.

Remarks
DateExpression inokuba intsimi okanye elitshintshayo uhlobo lwetekisi okanye Code, yaye oko kunokuba intsimi okanye elitshintshayo uhlobo DATEFORMULA. Ingenelo usebenzisa intsimi DateFormula okanye umahluko kukuba kwifomula umhla iba lulwimi oluzimeleyo.
Umsebenzisi ungangenisa neefomula kulwimi okhethiweyo ngoku. Ifomula zigcinwe kwindawo ifanayo entsimini okanye umahluko. Xa ifomula kufuneka siboniswe, umtya Eyona oluxhonywe i guqulwa ulwimi okhethiweyo ngoku.
Umzekelo, ukuba umsebenzisi ulwimi ucwangciselwe XHO (IsiNgesi) ongena nefomula umhla “”1w + 1D”” iveki enye imini enye, ngoko ke umsebenzisi kunye nolwimi belucwangcisiwe ku saze (French) ubona “”1 + 1J,”” kwaye umsebenzisi kunye nolwimi belucwangcisiwe ku ESP (isiSpanish) ubona “”1 + 1D””.
Ukuba ifomula mhla yangena <> delimiters zilurhangqile, ngoko ifomula umhla igcinwe kwindawo, ifomathi nonlanguage-ixhomekeke oluthile. Oku kwenza kube lula ukuba ukuphuhlisa ifomula mhla ukuba akukho ixhomekeke kulwimi okhethiweyo ngoku.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga ukubala ixesha phakathi DateTimes ezimbini, funda Ubude Data Type.

umzekelo 1

Lo mzekelo ikhowudi ubonisa indlela yokusebenzisa imigaqo yokuvelisa babebizwa ngaphambili.
Khuphela Code
<Cq + 1m-10D>
Oku kufuneka mayingatolikwa kulandelayo: yangoku ikota + ngenyanga 1 – iintsuku ezili-10.
Lo DateExpression ubunjwe kulandelayo:
<Lwesimaphambili> <Unit> <Sign> <Inani> <Unit> <Sign> <Inani> <Unit>
Phawula
Kwizibiyeli ikona (<>) ucacise ukuba ibinzana aliguqulelwanga, kungakhathaliseki ulwimi yesicelo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga capabilities weelwimi kunye ifomula umhla, bona Ukuphuhlisa Applications yiMultilanguage-Yenziswe.

umzekelo 2

Lo mzekelo ubonisa ukuba usebenzise indlela umsebenzi CALCDATE.
Lo mzekelo ikhowudi ifuna ukuba uyila constants zeetekisi zilandelayo kwi C / AL kelele window.
rhoqo text
ixabiso Enu
Text000
‘Umhla yesalathiso:% 1 \’
Text001
‘Ibinzana elithi:% 2 returns% 3 \’
Text002
‘Ibinzana elithi:% returns 4% 5 \’
Text003
‘Ibinzana elithi:% 6 returns% 7’
Khuphela Code
Expr1: = “”<cq + 1m-10D> ‘; // Kwikota Current + ngenyanga 1 – iintsuku 10
Expr2: = “”<-WD2> ‘; // Lokugqibela lweveki no.2, (lokugqibela ngoLwesibini)
Expr3: = “”<CM + 30D> ‘; // Nyanga + iintsuku 30
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
UMYALEZO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Le window umyalezo uzobonisa zeetekisi zilandelayo:
Umhla yesalathiso: 05/21/96
Ibinzana elithi: cq + 1m-10D ibuyisela 07/20/96
Ibinzana elithi: -WD2 ibuyisela 05/14/96
Ibinzana elithi: CM + 30D ibuyisela 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
מייקראָסאָפֿט דינאַמיקס נאַוו – ווי צו: געפֿינען אָנהייב טאָג און סוף טאָג פון פֿריִערדיקע חודש

היגע / גלאבאלע וואַריאַבלעס:

נאמען דאַטאַטיפּע סובטיפּע לענג
סטאַרטדאַטע דאַטע
ענדדאַטע דאַטע

סטאַרטדאַטע = סטאַרטינג דאַטע פון לעצט חודש.
ענדדאַטע = לעצטע טאָג פון לעצטע חודש.
סטאַרטדאַטע: = קאַלקדאַטע ( ‘<- סענטימעטער 1 ם>’); // סטאַרטדאַטע = 08/01/2012
ענדדאַטע: = קאַלקדאַטע ( ‘סענטימעטער’, סטאַרטדאַטע); // ענדדאַטע = 31/08/2012.
קאַלקדאַטע

פון מייקראָסאָפֿט דינאַמיקס נאַוו 2009 ר 2 הילף.
קאַלקולאַטעס אַ נייַ טאָג וואָס איז באזירט אויף אַ דאַטע אויסדרוק און אַ דערמאָנען טאָג.
נעוודאַטע: = קאַלקדאַטע (דאַטעעקספּרעססיאָן [, דאַטע])
פּאַראַמעטערס
דאַטעעקספּרעססיאָן
טיפּע: טעקסט, קאָוד, אָדער דאַטעפאָרמולאַ
די דאַטע אויסדרוק קענען זייַן קיין לענג. די שטריקל איז ינטערפּראַטאַד פון לינקס צו רעכט מיט איין סובעקספּרעססיאָן בייַ אַ מאָל. די ווייַטערדיק כּללים באַשרייַבן די גילטיק סינטאַקס פון טאָג אויסדרוקן:
· דאַטעעקספּרעססיאָן = [<סובעקספּרעססיאָן>] [<סובעקספּרעססיאָן>] [<סובעקספּרעססיאָן>]
· <סובעקספּרעססיאָן> = [<צייכן>] <טערם>
· <צייכן> =, + | –
· <טערם> = <נומער> <יוניט> | <יוניט> <נומער> | <פּרעפֿיקס> <יוניט>
· <נומער> = positive ינטאַדזשער
· <יוניט> = ד | ווד | W | ב | ק | י (ד = טאָג, ווד = וויקדיי, ד = וואָך, ב = חודש, ק = פערטל, י = יאָר)
· <פּרעפֿיקס> = C (C = קראַנט)
די פּראָדוקציע כּללים ווייַזן אַז טאָג אויסדרוקן צונויפשטעלנ זיך פון נול, איין, צוויי, אָדער דרייַ סובעקספּרעססיאָנס. יעדער סובעקספּרעססיאָן קאַמפּרייזיז אַ אַפּשאַנאַל צייכן און פֿאַר אַ טערמין. די ווייַטערדיק זענען עטלעכע טיפּיש יגזאַמפּאַלז פון ווערטער:
· 30 ד (30 טעג; קאָראַספּאַנדז צו <נומער> <יוניט>)
· ווד2 (וויקדיי נומער 2; קאָראַספּאַנדז צו <יוניט> <נומער>)
· קוו (קראַנט וואָך, קאָראַספּאַנדז צו <פּרעפֿיקס> <יוניט>)
די ינערלעך לוח פון C / זייַט סטאַרץ אויף מאנטאג און ענדס אויף זונטיק. דעם מיטל אַז מאנטאג איז וויקדיי 1 און זונטיק איז וויקדיי 7.
א לויפן-צייַט טעות אַקערז אויב די סינטאַקס פון דאַטעעקספּרעססיאָן איז פאַלש.
דאַטע
טיפּ: דאַטע
ניצן דעם אַפּשאַנאַל פּאַראַמעטער צו דעפינירן אַ דערמאָנען טאָג. די ניט ויסצאָלן איז די קראַנט סיסטעם דאַטע.
אויב איר דורכלאָזן דעם אַפּשאַנאַל ווערט די קראַנט סיסטעם דאַטע איז געניצט.

פאַרמאָג ווערט / צוריקקומען ווערט
טיפּ: דאַטע
די דאַטע אַז איז קאַמפּיוטאַד פון דער דערמאָנען דאַטע און די דאַטע אויסדרוק.

רעמאַרקס
דאַטעעקספּרעססיאָן קענען זיין אַ פעלד אָדער בייַטעוודיק פון טיפּ טעקסט אָדער קאָד, און עס קענען זיין אַ פעלד אָדער בייַטעוודיק פון טיפּ דאַטעפאָרמולאַ. די נוץ פון ניצן אַ דאַטעפאָרמולאַ פעלד אָדער בייַטעוודיק איז אַז די דאַטע פאָרמולע ווערט שפּראַך זעלבשטענדיק.
דער באַניצער קענען אַרייַן פאָרמולאַס אין די איצט אויסגעקליבן שפּראַך. די פאָרמולע איז סטאָרד אין אַ דזשאַנעריק פֿאָרמאַט אין אַ פעלד אָדער בייַטעוודיק. ווען די פאָרמולע דארף צו זיין געוויזן, די פאַקטיש שטריקל וואָס איז געוויזן איז קאָנווערטעד צו די איצט אויסגעקליבן שפּראַך.
לעמאָשל, אויב אַ באַניצער מיט לשון שטעלן צו ענג (ענגליש) גייט אריין די דאַטע פאָרמולע “”1 וו, + 1 ד”” פֿאַר איין וואָך און איין טאָג, דעמאָלט אַ באַניצער מיט די שפּראַך שטעלן צו FRA (פראנצויזיש) זעט “”1 ס, + 1דזש,”” און אַ באַניצער מיט די שפּראַך שטעלן צו עספּ (שפּאַניש) זעט “”1 ס, + 1 ד””.
אויב אַ טאָג פאָרמולע איז אריין מיט <> דעלימיטערס אַרומיק עס, דעריבער די דאַטע פאָרמולע איז סטאָרד אין אַ דזשאַנעריק, נאָנלאַנגואַגע-אָפענגיק פֿאָרמאַט. דעם מאכט עס מעגלעך צו אַנטוויקלען דאַטע פאָרמולאַס אַז זענען נישט אָפענגיק אויף די איצט אויסגעקליבן שפּראַך.
פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע וועגן קאַלקיאַלייטינג די געדויער צווישן צוויי דאַטעטימעס, זען געדויער דאַטן טיפּ.

בייַשפּיל 1

דעם קאָד בייַשפּיל ווייזט ווי צו נוצן די פּראָדוקציע כּללים אַז זענען ביז אַהער דיסקרייבד.
קאָפּי קאָוד
<CQ, + 1 ם-10D>
דעם זאָל זיין ינטערפּראַטאַד ווי די ווייַטערדיק: קראַנט פערטל 1 חודש – 10 טעג.
די דאַטעעקספּרעססיאָן איז קאַמפּאָוזד פון די ווייַטערדיק:
<פּרעפֿיקס> <יוניט> <צייכן> <נומער> <יוניט> <צייכן> <נומער> <יוניט>
נאטיץ
די ווינקל בראַקאַץ (<>) ספּעציפיצירן אַז די אויסדרוק איז ניט איבערגעזעצט, ראַגאַרדלאַס פון די אַפּלאַקיישאַן שפּראַך. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע וועגן מולטילאַנגואַגע קייפּאַבילאַטיז מיט דאַטע פאָרמולאַס, זען דעוועלאָפּינג מולטילאַנגואַגע-ענייבאַלד אַפּפּליקאַטיאָנס.

בייַשפּיל 2

דעם בייַשפּיל ווייזט ווי צו נוצן די קאַלקדאַטע פֿונקציע.
דעם קאָד בייַשפּיל ריקווייערז אַז איר מאַכן די ווייַטערדיק טעקסט קאַנסטאַנץ אין די C / על גלאָבאַלס פֿענצטער.
טעקסט קעסיידערדיק
ענו ווערט
טעקסט000
‘די דערמאָנען דאַטע איז:% 1 \’
טעקסט001
‘די אויסדרוק:% 2 קערט% 3 \’
טעקסט002
‘די אויסדרוק:% 4 קערט% 5 \’
טעקסט003
‘די אויסדרוק:% 6 קערט% 7’
קאָפּי קאָוד
עקספּר1: = ‘<CQ, + 1 ם-10D>’; // קראַנט פערטל 1 חודש – 10 טעג
עקספּר2: = ‘<-ווד2>’; // די לעצטע וויקדיי No.2, (לעצט דינסטיק)
עקספּר3: = ‘<סענטימעטער + 30 ד>’; // קראַנט חודש, + 30 טעג
רעפדאַטע: = 052196ד;
דאַטע1: = קאַלקדאַטע (עקספּר1, רעפדאַטע);
דאַטע2: = קאַלקדאַטע (עקספּר2, רעפדאַטע);
דאַטע3: = קאַלקדאַטע (עקספּר3, רעפדאַטע);
אָנזאָג (טעקסט000, + טעקסט001, + טעקסט002, + טעקסט003,
רעפדאַטע, עקספּר1, דאַטע1, עקספּר2, דאַטע2, עקספּר3, דאַטע3);
דער אָנזאָג פֿענצטער דיספּלייז די ווייַטערדיק טעקסט:
דער דערמאָנען דאַטע איז: 05/21/96
דער אויסדרוק: CQ, + 1 ם-10D קערט 07/20/96
דער אויסדרוק: -ווד2 קערט 05/14/96
דער אויסדרוק: סענטימעטער + 30 ד קערט 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dainamiki NAV – Bawo ni Lati: Wa Bẹrẹ Ọjọ ati Opin Ọjọ ti Previous osù

Agbegbe / Global oniyipada:

Lorukọ DataType subtype Ipari
StartDate Ọjọ
EndDate Ọjọ

StartDate = Bibẹrẹ ọjọ ti osu to koja.
EndDate = Last ọjọ ti osu to koja.
StartDate: = CALCDATE ( ‘<- CM-1m>’); // StartDate = 01/08/2012
EndDate: = CALCDATE ( ‘CM’, StartDate); // EndDate = 31/08/2012.
CALCDATE

Lati Microsoft dainamiki NAV 2009 R2 Iranlọwọ.
Calculates titun kan ọjọ ti o ti wa ni da lori a ọjọ ikosile ati ki o kan itọkasi ọjọ.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Ọjọ])
sile
DateExpression
Iru: Text, koodu, tabi DateFormula
Awọn ọjọ ikosile le jẹ eyikeyi ipari. Awọn okun ti ijẹ lati osi si otun pẹlu ọkan subexpression ni akoko kan. Awọn wọnyi ofin apejuwe awọn wulo sintasi ti ọjọ expressions:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Wọlé>] <Term>
· <Wọlé> = + | –
· <Term> = <Number> <Unit> | <Unit> <Number> | <Ìpele> <Unit>
· <Number> = Rere odidi
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = ọjọ, WD = weekday, W = ọsẹ, M = oṣù Q = mẹẹdogun, Y = odun)
· <Ìpele> = C (C = lọwọlọwọ)
Awọn wọnyi ni isejade ofin fi hàn pé ọjọ expressions ni odo, ọkan, meji, tabi mẹta subexpressions. Kọọkan subexpression ninu ohun iyan ami ati ki o kan oro. Awọn wọnyi ti wa ni diẹ ninu awọn aṣoju apeere ti awọn ofin:
· 30D (30 ọjọ; ibamu si <Number> <Unit>)
· WD2 (weekday nọmba 2; ibamu si <Unit> <Number>)
· CW (lọwọlọwọ ọsẹ; ibamu si <ìpele> <Unit>)
Awọn ti abẹnu kalẹnda ti C / ẹgbẹ bẹrẹ on Monday o si dopin lori Sunday. Eleyi tumo si wipe Monday ni weekday 1 ati Sunday ni weekday 7.
A run-akoko ašiše waye ti o ba ti sintasi ti DateExpression ni ko tọ.
ọjọ
Iru: Ọjọ
Lo yi je eyi ko je paramita lati setumo a itọkasi ọjọ. Awọn aiyipada ni isiyi eto ọjọ.
Ti o ba omit yi je eyi ko je iye ti isiyi eto ọjọ ti wa ni ti lo.

Ohun ini Iye / pada Iye
Iru: Ọjọ
Awọn ọjọ ti o ti wa se isiro lati itọkasi ọjọ ati awọn ọjọ ikosile.

awọn ifiyesi
DateExpression le jẹ kan oko tabi ayípadà of iru Text tabi koodu, ati awọn ti o le jẹ kan oko tabi ayípadà of iru DATEFORMULA. Ni anfaani ti lilo a DateFormula oko tabi ayípadà ni wipe awọn ọjọ agbekalẹ di ede ominira.
Awọn olumulo le tẹ fomula ni Lọwọlọwọ ti a ti yan ede. Awọn agbekalẹ wa ni fipamọ ni a jeneriki kika ni a oko tabi ayípadà. Nigbati awọn agbekalẹ nilo lati wa ni han, gangan okun ti o ti wa han ni iyipada si awọn Lọwọlọwọ ti a ti yan ede.
Fun apẹẹrẹ, ti o ba ti a olumulo pẹlu ede ṣeto si Eng (English) ti nwọ awọn ọjọ agbekalẹ “”1W + 1D”” fun ọsẹ kan ati ki o ọjọ kan, ki o si a olumulo pẹlu awọn ede ṣeto si fra (French) rí “”1s + 1J,”” ati a olumulo pẹlu awọn ede ṣeto si ESP (Spanish) rí “”1s + 1D””.
Ti o ba ti a ọjọ agbekalẹ ti wọ pẹlu <> delimiters agbegbe o, ki o si awọn ọjọ agbekalẹ ti wa ni fipamọ ni a jeneriki, nonlanguage-ti o gbẹkẹle kika. Eleyi mu ki o ṣee ṣe lati se agbekale ọjọ fomula ti o wa ni ko ti o gbẹkẹle lori awọn Lọwọlọwọ ti a ti yan ede.
Fun alaye siwaju sii nipa isiro iye laarin meji DateTimes, wo Iye Data Iru.

apere 1

Yi koodu apẹẹrẹ fihan bi o lati lo isejade ofin ti a tẹlẹ ṣàpèjúwe.
Copy Code
<CQ + 1m-10D>
Eleyi yẹ ki o wa tumo bi awọn wọnyi: lọwọlọwọ mẹẹdogun + 1 osù – 10 ọjọ.
Awọn DateExpression wa ni kq ti awọn wọnyi:
<Ìpele> <Unit> <Wọlé> <Number> <Unit> <Wọlé> <Number> <Unit>
akọsilẹ
Awọn igun biraketi (<>) pato pe awọn ikosile ti a ko ti túmọ, lai ti awọn ohun elo ede. Fun alaye siwaju sii nipa Orísírísí agbara pẹlu ọjọ fomula, wo Ilosiwaju Orísírísí-Igbaalaaye Awọn ohun elo.

apere 2

Yi apẹẹrẹ fihan bi o lati lo awọn CALCDATE iṣẹ.
Yi koodu apẹẹrẹ nbeere wipe ti o ba ṣẹda awọn wọnyi ọrọ adúróṣinṣin ninu awọn C / AL Globals window.
Text ibakan
ẹnu iye
Text000
‘The itọkasi ọjọ jẹ:% 1 \’
Text001
‘The ikosile:% 2 padà% 3 \’
Text002
‘The ikosile:% 4 padà% 5 \’
Text003
‘The ikosile:% 6 padà% 7’
Copy Code
Expr1: = ‘<CQ + 1m-10D>’; // Ti isiyi mẹẹdogun + 1 osù – 10 ọjọ
Expr2: = ‘<-WD2>’; // Awọn kẹhin weekday No.2, (kẹhin Tuesday)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Ti isiyi oṣù + 30 ọjọ
RefDate: = 052196D;
Date1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
Date2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
Ifiranṣẹ (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, Date1, Expr2, Date2, Expr3, Date3);
Awọn ifiranṣẹ window tágbára awọn wọnyi ọrọ sii:
Awọn itọkasi ọjọ jẹ: 05/21/96
Awọn ikosile: CQ + 1m-10D pada 07/20/96
Awọn ikosile: -WD2 pada 05/14/96
Awọn ikosile: CM + 30D pada 06/30/96

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV kusuka – How To: Thola Qala Usuku Usuku lokugcina iNyanga Previous

Local / eziguquguqukayo Global:

Qamba DataType SubType Ubude
STARTDATE Usuku
kube ngo-ENDDATE Usuku

STARTDATE = Iqalisa usuku ngenyanga eyedlule.
Kube ngo-ENDDATE = lokugcina lwenyanga yokugcina.
STARTDATE: = CALCDATE ( ‘<- CM-1M>’); // STARTDATE = 01/08/2012
Kube ngo-ENDDATE: = CALCDATE ( ‘CM’, STARTDATE); // Kube ngo-ENDDATE = 31/08/2012.
CALCDATE

Ibhayisikobho Microsoft Dynamics NAV kusuka 2009 R2 Usizo.
Ibala ngosuku entsha ukuthi kusekelwe nkulumo usuku kanye usuku reference.
NewDate: = CALCDATE (DateExpression [, Usuku])
Amapharamitha
DateExpression
Uhlobo: Text, Code, noma DateFormula
Usuku lokuphuma Inkulumo kungaba ubude. Iyunithi sihunyushwa kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla omunye subexpression ngesikhathi. Imithetho elandelayo ukuchaza kwamagama okusebenzayo yimanje izinkulumo:
· DateExpression = [<SubExpression>] [<SubExpression>] [<SubExpression>]
· <SubExpression> = [<Ngena ngemvume>] <Ithemu>
· <Ngena> = + | –
· <Ithemu> = <Inombolo> <Unit> | <Unit> <Number> | <Isiqalo> <Unit>
· <Inombolo> = lwenombolo Positive
· <Unit> = D | WD | W | M | Q | Y (D = usuku, WD = nesonto, W = ngesonto, M = ngenyanga, Q = ikota, Y = ngonyaka)
· <Isiqalo> = C (C = lamanje)
Lezi mithetho ukukhiqizwa zibonisa ukuthi usuku izinkulumo kuqukathe zero, kunye, kubili, noma abathathu subexpressions. subexpression ngalinye linama isibonakaliso ozikhethela kanye ngethemu. Lokhu okulandelayo ezinye zezibonelo ejwayelekile of imigomo:
· 30D (izinsuku ezingu-30; oluhambisana <Number> <Unit>)
· WD2 (inombolo phakathi nesonto 2; oluhambisana <Unit> <Number>)
· CW (ngesonto wamanje; oluhambisana <Isiqalo> <Unit>)
Ikhalenda yangaphakathi C / SIDE iqala ngoMsombuluko futhi iphela ngeSonto. Lokhu kusho ukuthi UMsombuluko nesonto 1 nangeSonto kuyinto nesonto 7.
Iphutha run-time kwenzeka uma isimiso sokuhlelwa kwamazwi DateExpression ayilungile.
Usuku
Uhlobo: Date
Sebenzisa lokhu ipharamitha ye ozikhethela ukuchaza usuku reference. Okuzenzakalelayo wamanje uhlelo usuku.
Uma eqa lokhu value ozikhethela lwamanje uhlelo usuku isetshenziswa.

Impahla Value / Buyisela Value
Uhlobo: Date
Usuku kufakwa kukhompyutha kusukela ngosuku reference kanye usuku nkulumo.

Amazwi
DateExpression kungaba insimu noma elibanzi uhlobo Umbhalo noma Ikhodi, futhi kungaba insimu noma elibanzi uhlobo DATEFORMULA. Inzuzo yokusebenzisa insimu DateFormula noma variable wukuthi formula usuku kuba ulimi ezimele.
Umsebenzisi angangena amafomula ngolimi okwamanje ezikhethiwe. Le formula egcinwa format abajwayelekile ensimini noma zamatshe. Lapho formula kudingeka ukuboniswa, string langempela ukuthi ibonakala is kuguquka ulimi njengamanje ezikhethiwe.
Ngokwesibonelo, uma umsebenzisi ulimi isethwe ku ENG (English) engena usuku formula “”1 iviki + 1D”” isonto elilodwa bese ngelinye ilanga, bese umsebenzisi ulimi isethwe ku FRA (French) ubona “”1S + 1J,”” futhi umsebenzisi ulimi isethwe ku ESP (Spanish) ubona “”1S + 1D””.
Uma formula usuku esephethe <> delimiters nxazonke, khona-ke formula usuku egcinwa abajwayelekile, nonlanguage-nasekuthengeni format. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuthuthukisa usuku amafomula ukuthi kukhona akuxhomekile ulimi okwamanje ezikhethiwe.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana kokubala okuyisikhathi phakathi DateTimes ezimbili, bheka besikhatsi Data Uhlobo.

Isibonelo 1

Lesi sibonelo code sikhombisa indlela ukusebenzisa imithetho production ukuthi yayikade kuchazwe.
Kopisha Ikhodi
<CQ + 1M-10D>
Lokhu kufanele uhunyushwe njengalezi ezilandelayo: lamanje ikota + ngenyanga 1 – kwezinsuku 10.
I DateExpression yakhiwa okulandelayo:
<Isiqalo> <Unit> <Ngena ngemvume> <Number> <Unit> <Ngena ngemvume> <Number> <Unit>
Note
The kubakaki engela (<>) ucacise ukuthi le nkulumo akuhunyushiwe, kungakhathaliseki ulimi isicelo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana namakhono Multilanguage usuku amafomula, bheka Ukuthuthukisa Izicelo Multilanguage-amandla.

Isibonelo 2

Lesi sibonelo sikhombisa indlela ukusebenzisa umsebenzi CALCDATE.
Lesi sibonelo code kudinga ukuthi wena ukudala umbhalo constants elandelayo efasiteleni C / AL Globals.
Umbhalo njalo
ENU value
Text000
‘Usuku lokuphuma okuyinkomba:% 1 \’
Text001
‘Le nkulumo:% 2 uyabuya% 3 \’
Text002
‘Le nkulumo:% 4 uyabuya% 5 \’
Text003
‘Le nkulumo:% 6% uyabuya 7’
Kopisha Ikhodi
Expr1: = ‘<CQ + 1M-10D>’; // Ikota yamanje + 1 inyanga – kwezinsuku 10
Expr2: = ‘<-WD2>’; // I last ngesonto No.2, (last ngoLwesibili)
Expr3: = ‘<CM + 30D>’; // Inyanga yamanje + izinsuku ezingu-30
RefDate: = 052196D;
DATE1: = CALCDATE (Expr1, RefDate);
DATE2: = CALCDATE (Expr2, RefDate);
Date3: = CALCDATE (Expr3, RefDate);
UMLAYEZO (Text000 + Text001 + Text002 + Text003,
RefDate, Expr1, DATE1, Expr2, DATE2, Expr3, Date3);
Iwindi umyalezo ubonisa umbhalo elandelayo:
Usuku lokuphuma okuyinkomba: 05/21/96
Inkulumo ethi: CQ + 1M-10D uphindela 07/20/96
Inkulumo ethi: -WD2 uphindela 05/14/96
Inkulumo ethi: CM + 30D uphindela 06/30/96