Microsoft Excel

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Microsoft Excel
Column Width
The options in this area let you define the width of the columns in your out­put Excel work­sheet based on a width determ­ined by objects in vari­ous sec­tions of your Crys­tal report or a point width (a con­stant width).
Note: Select­ing ““Whole Report”” does not neces­sar­ily emu­late the lay­out of your Crys­tal report. Rather, the Excel cell width is based on objects found in any sec­tion of your report. Like­wise, for example, select­ing ““Details”” cre­ates cell widths based on the objects found only in the report’s Details sec­tion.
Export page head­ers and page foot­ers
You can choose to export your report’s page head­ers and foot­ers once for the entire report or repeatedly for each page in the report. If you choose Once Per Report, the head­er appears once at the top of your spread­sheet and the foot­er appears once at the bot­tom. If you choose On Each Page, the head­er and foot­er appear repeatedly through­out the spread­sheet in rela­tion to the pagin­a­tion of your report’s data. If you choose None, page head­ers and foot­ers are with­held.
Cre­ate page breaks for each page
Choose this option to main­tain page breaks from your report that you can see in Excel’s Page Break Pre­view. If this option is not selec­ted, Excel dic­tates the loc­a­tion of page breaks.
Note: Select­ing this option does not guar­an­tee abso­lute align­ment with the page breaks Excel cre­ates in the Page Break Pre­view.
Con­vert date val­ues to strings
Choose this option to con­vert date fields in your report to string fields in Excel. This can be use­ful if you don’t want Excel to change the format­ting of your report’s date inform­a­tion.
This options also address Excel’s inab­il­ity to handle dates pri­or to Janu­ary 1, 1900 (or 1904). If your report con­tains dates pri­or to this, Excel dis­plays an error and shows inval­id val­ues in the date cell.
Show Grid­lines
Choose this option to see grid­lines in Excel. Oth­er­wise, the grid will be invis­ible in your Excel spread­sheet.
Page range
Use the options in this area to lim­it the num­ber of report pages that you want to export.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Microsoft Excel
Wisa kolon­na
L-għażli­et f’dan il-qasam tavżak tid­definixxi l-wisa tal-kolon­ni fil-produzz­joni tiegħek Excel work­sheet bbażati fuq wisa determ­in­at mill-oġġet­ti fis-sezz­jon­iji­et varji ta’ rap­port Crys­tal tiegħek jew wisa punt (a wisa’ kostanti).
Nota: Għażla ““Rap­port Sħiħ”” mhux bil­fors jim­it­aw il-form­at tar-rap­port Crys­tal tiegħek. Pjut­tost, il-wisa ċel­lu­la Excel hija bbażata fuq oġġet­ti li jin­stabu fi kwalunk­we taqsima tar-rap­port tiegħek. Bl-istess mod, per eżem­pju, l-għażla ““Dettalji”” toħ­loq wis­għat ċel­loli bbażati fuq l-oġġet­ti mis­juba biss fl-artikolu Dettalji tar-rap­port.
head­ers paġna esportazz­joni u foot­ers paġna
Tista jagħżel li jes­porta head­ers paġna rap­port tiegħek u foot­ers dar­ba għar-rap­port kollu jew ripe­tuta­ment għal kull paġna fir-rap­port. Jekk inti tagħżel Ladar­ba Rap­port Per, l-head­er tid­her dar­ba fil-quċċata ta spread­sheet tiegħek u l-foot­er jid­her dar­ba fil-qiegħ. Jekk inti tagħżel fuq kull paġna, l-head­er u foot­er jidhru ripe­tuta­ment mat­ul l-ispread­sheet fir-rig­ward tal-numerazz­joni tad jir­rappur­taw data tiegħek. Jekk inti tagħżel Xejn, head­ers paġna u foot­ers huma miżmu­ma.
Oħloq pawżi paġna għal kull paġna
Agħżel din l-għażla li jżom­mu waqfi­et paġna minn rap­port tiegħek li inti tista tara fil-paġna Break Pre­view Excel. Jekk din l-għażla ma tkunx magħżu­la, Excel tid­detta il-post ta inter­ruzz­jon­iji­et paġna.
Nota: Għażla din l-għażla ma tig­garantix l-allin­ja­ment assol­uta mal-paġna pawżi Excel joħ­loq fir Page Break Pre­view.
Ikkon­ver­ti valuri data li kordi
Agħżel din l-għażla li jikkon­ver­tu oqs­ma data fir-rap­port tiegħek għal oqs­ma string fl-Excel. Dan jista jkun utli jekk inti ma tri­dx Excel li jibd­lu l-ifformat­tjar tar-rap­port tiegħek inform­azz­joni aġġor­nata.
Dan l-għażli­et jind­i­rizzaw ukoll l-inkapaċità Excel biex jim­man­iġġaw id-dati qabel Jan­nar 1, 1900 (jew 1904). Jekk ir-rap­port tiegħek fih id-dati qabel dan, Excel dis­plays żball u turi l-valuri inval­idi fil-ċel­lu­la data.
grid­lines Uri
Agħżel din l-għażla biex tara grid­lines fl-Excel. Inkel­la, il-grilja se jkun inviżib­bli fil Excel spread­sheet tiegħek.
Page med­da
Uża l-għażli­et f’dan il-qasam biex jill­im­it­aw l-għadd ta paġni rap­port li inti tix­tieq li l-esportazz­joni.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
Microsoft Excel
Kolom­wydte
Die opsies in hierdie gebied laat die breedte van die kolomme definieer in jou uit­set Excel werkblad wat gebaseer is op n breedte bepaal deur voor­wer­pe in ver­skil­lende dele van jou Crys­tal verslag of n punt breedte ( n kon­stante wydte).
Nota: Die keuse van ““hele verslag”” nie nood­wendig na te boots die uitleg van jou Crys­tal verslag. Inteendeel, is die Excel sel breedte gebaseer op voor­wer­pe wat in enige deel van die verslag. Net so, byvoor­beeld, kies ““Beson­der­hede”” skep sel breedtes gebaseer op die voor­wer­pe wat net in beson­der­hede artikel van die verslag.
Uit­vo­er blad­sy kop en blad­sy voet
Jy kan kies om jou verslag blad­sy kop-en voet een keer uit­vo­er vir die hele verslag of her­haalde­lik vir elke blad­sy in die verslag. As jy kies een maal per Verslag, ver­skyn die kop een keer aan die bokant van jou spread­sheet en die voet ver­skyn een keer aan die onder­kant. As jy kies op elke blad­sy, die kop-en voet ver­skyn her­haalde­lik in die sigblad met betrekking tot die pagi­n­er­ing van data jou verslag. As jy kies een, is blad­sy kop-en voet weer­hou.
Skep blad­sy breek vir elke blad­sy
Kies hierdie opsie na blad­sy breek in stand te hou van jou verslag wat jy kan sien in Excel se Page Break Voor­skou. As hierdie opsie nie gekies is, Excel dikteer die lig­ging van blad­sy breek.
Let wel: hierdie opsie kies nie waar­borg abso­lute ooreen­stem­ming met die blad­sy breek Excel skep in die Page Break Voor­skou.
Skakel datum waardes te snare
Kies hierdie opsie om op datum velde omskep in jou verslag te string velde in Excel. Dit kan nut­tig wees as jy nie wil hê dat Excel om die uitleg van die jong­ste inligt­ing van jou verslag te ver­ander.
Dit opsies ook aan te spreek Excel se onver­moë om datums te hanteer voor 1 Janu­ar­ie 1900 (of 1904). As jou verslag voor hierdie bev­at datums, Excel ver­toon n fout en toon ongeldig waardes in die datum sel.
Wys roost­erlyne
Kies hierdie opsie om ras­ter sien in Excel. Ander­sins, sal die roost­er onsig­bare in jou Excel sigblad wees.
Page reeks
Gebruik die opsies in hierdie gebied om die aan­tal verslag blad­sye wat jy wil uit te voer te beperk.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —