Minimum


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Minimum
Basic and Crystal syntax.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Arguments
fld is any valid database or formula field that can be evaluated by the function.
condFld is a field used to group the values in fld by.
cond is a String indicating the type of grouping for condFld. You only specify this argument when condFld is a Date, Time, DateTime or Boolean field. For more information on the valid strings for this argument, see Conditions for summary functions .
x is an array or range of values that can be evaluated by the function being used.
Returns
Fractional Number
Action
Enables you to find the minimum value that appears in a set of values. For example:
If a sales report includes a field that shows the amount of each order, you can find the lowest order amount of all the orders that appear on the report (a grand total minimum amount).
If you break orders into groups (for example, orders grouped by the state that they come from), you can find the lowest order amount per group (in this case, per state).
If you break orders into date or Boolean groups (for example, orders grouped by the month in which they were placed), you can find the lowest order amount per group based on a specific change in the date or Boolean field (in this case, per month).
If you specify a set of individual values, you can find the lowest value in the set. For information on finding this kind of minimum, see Array summary functions .
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
Minimum({file.QTY})Returns the lowest value in the QTY field.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID})Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each customer). The orders are separated into groups whenever the value in the Customer ID field changes.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”monthly””)Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each month). The orders are separated into groups whenever the value in the Date field changes to a new month.
The following example is applicable to Crystal syntax:
Minimum also allows you to set a ceiling on a calculation. For example: Minimum([{file.COMMISSION}, 2500]) returns the commission accrued up to a cap or ceiling of 2500. Once accrued commission passes the $2500 mark, this expression returns 2500. Thus:
Minimum([{file.COMMISSION}, 2500])Returns 1575 where commission = 1575.
Note:
Using this function in a formula forces the formula to be evaluated at print time. For more information on evaluation time considerations, see Evaluation Time.
When using this function, you can use the HasLowerBound (x) function to test if the range will have a Minimum before taking the Minimum.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
minimu
Bażiku u Crystal sintassi.
kariki żejda
Minimu (FLD)
Minimu (FLD, condFld)
Minimu (FLD, condFld, cond)
Minimu (x)
argumenti
FLD hija kwalunkwe database jew formula qasam valida li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni.
condFld huwa qasam użata biex jaggruppaw il-valuri fil FLD by.
cond hija String jindika t-tip ta ‘grupp għall condFld. Inti biss tispeċifika dan l-argument meta condFld huwa Data, Ħin, DateTime jew qasam Boolean. Għal aktar informazzjoni dwar il-kordi validi għal dan l-argument, ara Kondizzjonijiet għal funzjonijiet fil-qosor.
x hija firxa jew firxa ta ‘valuri li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni qed jintużaw.
denunzji
Numru frazzjonali
azzjoni
Tippermettilek li ssib il-valur minimu li tidher fil-sett ta ‘valuri. Pereżempju:
Jekk rapport ta ‘bejgħ jinkludi qasam li turi l-ammont ta’ kull ordni, tista ‘ssib l-ammont ordni baxx ta’ l-ordnijiet kollha li jidhru fuq ir-rapport (ammont minimu total sħiħ).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-istat li jkunu ġejjin minn), tista ‘ssib l-ammont aktar baxx ordni għal kull grupp (f’dan il-każ, kull stat).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi data jew Boolean gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-xahar li fih ikunu tqiegħdu), tista ‘ssib l-ammont ordni aktar baxx għal kull grupp ibbażat fuq bidla speċifika fil–data jew qasam Boolean (f’dan il-każ, kull xahar).
Jekk inti tispeċifika sett ta ‘valuri individwali, tista’ ssib l-inqas valur fis-sett. Għal tagħrif dwar is-sejba dan it-tip ta ‘minimu, ara funzjonijiet sommarji Array.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
Minimu ({file.QTY}) Denunzji l-inqas valur fil-qasam Qty.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull klijent). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fit-tibdil qasam Klijent ID.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATA}, “”kull xahar””) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull xahar). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fil-qasam Data bidliet għal xahar ġdid.
L-eżempju li ġej huwa applikabbli għal sintassi Crystal:
Minimu tippermetti wkoll li inti jiffissaw limitu massimu fuq kalkolu. Per eżempju: Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) jirritorna l-kummissjoni akkumulat sa limitu jew limitu ta ‘2500. kummissjoni Ladarba akkumulat jgħaddi l-marka $ 2500, din l-espressjoni prospetti 2500. Għalhekk:
Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) Denunzji 1575 fejn kummissjoni = 1575.
Nota:
Meta tuża din il-funzjoni fil-formula Forzi il-formula li jiġu evalwati fil-ħin istampar. Għal aktar informazzjoni dwar kunsiderazzjonijiet ta ‘żmien ta’ valutazzjoni, ara Evalwazzjoni Ħin.
Meta tuża din il-funzjoni, inti tista ‘tuża l-HasLowerBound (x) il-funzjoni li jittestjaw jekk il-medda se jkollha minimu qabel tieħu l-minimu.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
minimum
Basiese en Crystal sintaksis.
oorlaai
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld olv)
Minimum (x)
argumente
fld is geen geldige databasis of formule in die veld wat geëvalueer kan word deur die funksie.
condFld is ‘n stuk grond wat gebruik word om groep die waardes in fld deur.
olv ‘n String dui die tipe groepering vir condFld. Jy gee net hierdie argument wanneer condFld is ‘n datum, tyd, Datum tyd of Boole veld. Vir meer inligting oor die geldige snare vir hierdie argument, sien Voorwaardes vir opsomming funksies.
x is ‘n skikking of reeks waardes wat geëvalueer kan word deur die funksie gebruik word.
opbrengste
fraksionele nommer
Aksie
In staat stel om die minimum waarde wat in ‘n stel waardes blyk vind. Byvoorbeeld:
As ‘n verkope verslag sluit in ‘n veld wat die bedrag van elke bestelling toon, kan jy die laagste orde bedrag van al die bestellings wat op die verslag ( ‘n groottotaal minimum bedrag) verskyn vind.
As jy bestellings in groepe te breek (byvoorbeeld bestellings gegroepeer deur die staat wat hulle vandaan kom), kan jy die laagste orde bedrag per groep (in hierdie geval, per staat) te vind.
As jy bestellings in datum of Boole groepe te breek (byvoorbeeld bestellings gegroepeer deur die maand waarin hulle geplaas is), kan jy die laagste orde bedrag per groep op grond van ‘n spesifieke verandering in die datum of Boole veld (in hierdie geval, per maand).
As jy ‘n stel van individuele waardes spesifiseer, kan jy die laagste waarde in die stel te vind. Vir meer inligting oor die vind van hierdie soort minimum, sien opsomming Array funksies.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
Minimum ({file.QTY}) gee terug Die laagste waarde in die veld HOEV.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) identifiseer die kleinste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die kleinste sodat elke kliënt). Die bestellings word verdeel in groepe wanneer die waarde in die kliënt ID veld veranderinge.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER date}, “”maandeliks””) identifiseer die kleinste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die kleinste einde vir elke maand). Die bestellings word verdeel in groepe wanneer die waarde in die veld Datum verander na ‘n nuwe maand.
Die volgende voorbeeld is van toepassing op Crystal sintaksis:
Minimum kan jy ook ‘n plafon op ‘n berekening. Byvoorbeeld: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) gee terug Die kommissie toegeval tot ‘n pet of plafon van 2500. Sodra toegeval kommissie gaan die $ 2500 merk, hierdie uitdrukking terug 2500. Dus:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) gee terug 1575 waar kommissie = 1575.
Nota:
Die gebruik van hierdie funksie in ‘n formule magte die formule om geëvalueer te druk tyd. Vir meer inligting oor evaluering tyd oorwegings, sien Evaluering Tyd.
By die gebruik van hierdie funksie, kan jy die funksie HasLowerBound (x) te gebruik om te toets of die reeks ‘n Minimum voordat die Minimum sal hê.
————————————————– ——————————