Minimum


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Minimum
Basic and Crystal syntax.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Arguments
fld is any valid database or formula field that can be evaluated by the function.
condFld is a field used to group the values in fld by.
cond is a String indicating the type of grouping for condFld. You only specify this argument when condFld is a Date, Time, DateTime or Boolean field. For more information on the valid strings for this argument, see Conditions for summary functions .
x is an array or range of values that can be evaluated by the function being used.
Returns
Fractional Number
Action
Enables you to find the minimum value that appears in a set of values. For example:
If a sales report includes a field that shows the amount of each order, you can find the lowest order amount of all the orders that appear on the report (a grand total minimum amount).
If you break orders into groups (for example, orders grouped by the state that they come from), you can find the lowest order amount per group (in this case, per state).
If you break orders into date or Boolean groups (for example, orders grouped by the month in which they were placed), you can find the lowest order amount per group based on a specific change in the date or Boolean field (in this case, per month).
If you specify a set of individual values, you can find the lowest value in the set. For information on finding this kind of minimum, see Array summary functions .
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
Minimum({file.QTY})Returns the lowest value in the QTY field.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID})Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each customer). The orders are separated into groups whenever the value in the Customer ID field changes.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”monthly””)Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each month). The orders are separated into groups whenever the value in the Date field changes to a new month.
The following example is applicable to Crystal syntax:
Minimum also allows you to set a ceiling on a calculation. For example: Minimum([{file.COMMISSION}, 2500]) returns the commission accrued up to a cap or ceiling of 2500. Once accrued commission passes the $2500 mark, this expression returns 2500. Thus:
Minimum([{file.COMMISSION}, 2500])Returns 1575 where commission = 1575.
Note:
Using this function in a formula forces the formula to be evaluated at print time. For more information on evaluation time considerations, see Evaluation Time.
When using this function, you can use the HasLowerBound (x) function to test if the range will have a Minimum before taking the Minimum.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
minimu
Bażiku u Crystal sintassi.
kariki żejda
Minimu (FLD)
Minimu (FLD, condFld)
Minimu (FLD, condFld, cond)
Minimu (x)
argumenti
FLD hija kwalunkwe database jew formula qasam valida li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni.
condFld huwa qasam użata biex jaggruppaw il-valuri fil FLD by.
cond hija String jindika t-tip ta ‘grupp għall condFld. Inti biss tispeċifika dan l-argument meta condFld huwa Data, Ħin, DateTime jew qasam Boolean. Għal aktar informazzjoni dwar il-kordi validi għal dan l-argument, ara Kondizzjonijiet għal funzjonijiet fil-qosor.
x hija firxa jew firxa ta ‘valuri li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni qed jintużaw.
denunzji
Numru frazzjonali
azzjoni
Tippermettilek li ssib il-valur minimu li tidher fil-sett ta ‘valuri. Pereżempju:
Jekk rapport ta ‘bejgħ jinkludi qasam li turi l-ammont ta’ kull ordni, tista ‘ssib l-ammont ordni baxx ta’ l-ordnijiet kollha li jidhru fuq ir-rapport (ammont minimu total sħiħ).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-istat li jkunu ġejjin minn), tista ‘ssib l-ammont aktar baxx ordni għal kull grupp (f’dan il-każ, kull stat).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi data jew Boolean gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-xahar li fih ikunu tqiegħdu), tista ‘ssib l-ammont ordni aktar baxx għal kull grupp ibbażat fuq bidla speċifika fil–data jew qasam Boolean (f’dan il-każ, kull xahar).
Jekk inti tispeċifika sett ta ‘valuri individwali, tista’ ssib l-inqas valur fis-sett. Għal tagħrif dwar is-sejba dan it-tip ta ‘minimu, ara funzjonijiet sommarji Array.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
Minimu ({file.QTY}) Denunzji l-inqas valur fil-qasam Qty.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull klijent). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fit-tibdil qasam Klijent ID.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATA}, “”kull xahar””) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull xahar). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fil-qasam Data bidliet għal xahar ġdid.
L-eżempju li ġej huwa applikabbli għal sintassi Crystal:
Minimu tippermetti wkoll li inti jiffissaw limitu massimu fuq kalkolu. Per eżempju: Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) jirritorna l-kummissjoni akkumulat sa limitu jew limitu ta ‘2500. kummissjoni Ladarba akkumulat jgħaddi l-marka $ 2500, din l-espressjoni prospetti 2500. Għalhekk:
Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) Denunzji 1575 fejn kummissjoni = 1575.
Nota:
Meta tuża din il-funzjoni fil-formula Forzi il-formula li jiġu evalwati fil-ħin istampar. Għal aktar informazzjoni dwar kunsiderazzjonijiet ta ‘żmien ta’ valutazzjoni, ara Evalwazzjoni Ħin.
Meta tuża din il-funzjoni, inti tista ‘tuża l-HasLowerBound (x) il-funzjoni li jittestjaw jekk il-medda se jkollha minimu qabel tieħu l-minimu.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
minimum
Basiese en Crystal sintaksis.
oorlaai
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld olv)
Minimum (x)
argumente
fld is geen geldige databasis of formule in die veld wat geëvalueer kan word deur die funksie.
condFld is ‘n stuk grond wat gebruik word om groep die waardes in fld deur.
olv ‘n String dui die tipe groepering vir condFld. Jy gee net hierdie argument wanneer condFld is ‘n datum, tyd, Datum tyd of Boole veld. Vir meer inligting oor die geldige snare vir hierdie argument, sien Voorwaardes vir opsomming funksies.
x is ‘n skikking of reeks waardes wat geëvalueer kan word deur die funksie gebruik word.
opbrengste
fraksionele nommer
Aksie
In staat stel om die minimum waarde wat in ‘n stel waardes blyk vind. Byvoorbeeld:
As ‘n verkope verslag sluit in ‘n veld wat die bedrag van elke bestelling toon, kan jy die laagste orde bedrag van al die bestellings wat op die verslag ( ‘n groottotaal minimum bedrag) verskyn vind.
As jy bestellings in groepe te breek (byvoorbeeld bestellings gegroepeer deur die staat wat hulle vandaan kom), kan jy die laagste orde bedrag per groep (in hierdie geval, per staat) te vind.
As jy bestellings in datum of Boole groepe te breek (byvoorbeeld bestellings gegroepeer deur die maand waarin hulle geplaas is), kan jy die laagste orde bedrag per groep op grond van ‘n spesifieke verandering in die datum of Boole veld (in hierdie geval, per maand).
As jy ‘n stel van individuele waardes spesifiseer, kan jy die laagste waarde in die stel te vind. Vir meer inligting oor die vind van hierdie soort minimum, sien opsomming Array funksies.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
Minimum ({file.QTY}) gee terug Die laagste waarde in die veld HOEV.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) identifiseer die kleinste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die kleinste sodat elke kliënt). Die bestellings word verdeel in groepe wanneer die waarde in die kliënt ID veld veranderinge.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER date}, “”maandeliks””) identifiseer die kleinste orde in elke groep van bestellings in die veld Bedrag (die kleinste einde vir elke maand). Die bestellings word verdeel in groepe wanneer die waarde in die veld Datum verander na ‘n nuwe maand.
Die volgende voorbeeld is van toepassing op Crystal sintaksis:
Minimum kan jy ook ‘n plafon op ‘n berekening. Byvoorbeeld: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) gee terug Die kommissie toegeval tot ‘n pet of plafon van 2500. Sodra toegeval kommissie gaan die $ 2500 merk, hierdie uitdrukking terug 2500. Dus:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) gee terug 1575 waar kommissie = 1575.
Nota:
Die gebruik van hierdie funksie in ‘n formule magte die formule om geëvalueer te druk tyd. Vir meer inligting oor evaluering tyd oorwegings, sien Evaluering Tyd.
By die gebruik van hierdie funksie, kan jy die funksie HasLowerBound (x) te gebruik om te toets of die reeks ‘n Minimum voordat die Minimum sal hê.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
minimum
Basic dhe Crystal sintaksë.
mbingarkesa
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld, cond)
Minimum (x)
argumentet
FLD është çdo bazë të dhënash apo formula fushë të vlefshme që mund të vlerësohet nga funksioni.
condFld është një fushë e përdorur për grupin e vlerave në fld nga.
cond është një String tregon llojin e grupimin për condFld. Ju vetëm të specifikojë këtë argument kur condFld është një Date, Time, DateTime apo fushë Boolean. Për më shumë informacion mbi vargjet e vlefshme për këtë argument, shih Kushtet për funksionet përmbledhëse.
x është një grup ose varg i vlerave që mund të vlerësohet nga funksioni duke u përdorur.
Kthim
Numri i pjesshëm
veprim
ju mundëson për të gjetur vlerën minimale që shfaqet në një sërë vlerash. Për shembull:
Nëse një raport i shitjes përfshin një fushë që tregon sasinë e çdo qëllim, ju mund të gjeni shumën më të ulët e rendit e të gjitha urdhërave që shfaqen në raportin e (a grand totale sasi minimale).
Në qoftë se ju thyejnë urdhra në grupe (për shembull, urdhërat grupuara nga shteti se ata vijnë nga), ju mund të gjeni vlerën më të ulët të rendit per grupin (në këtë rast, per gjendjen).
Në qoftë se ju thyejnë urdhra në datën ose Boolean grupe (për shembull, urdhërat grupuara nga muaji në të cilën ato janë vendosur), ju mund të gjeni vlerën më të ulët të rendit per grupin e bazuar në një ndryshim të caktuar në datën apo fushë Boolean (në këtë rast, në muaj).
Nëse ju specifikoni një sërë vlerash të veçanta, ju mund të gjeni vlerën më të ulët në grup. Për informacion mbi gjetjen këtë lloj minimale, shih funksionet përmbledhëse Array.
shembuj
Shembujt e mëposhtëm janë të zbatueshme për të dy Themelore dhe Crystal sintaksë:
Minimum ({} file.QTY) Kthen vlerën më të ulët në fushën Qty.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifikon rendin më të vogël në secilin grup e urdhrave në fushën Shuma (rendin më të vogël për çdo klient). Urdhërat janë të ndara në grupe sa herë që vlera në ndryshime në terren ID Customer.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”muaj””) Identifikon rendin më të vogël në secilin grup e urdhrave në fushën Shuma (rendin më të vogël për çdo muaj). Urdhërat janë të ndara në grupe sa herë që vlera në Data fushë ndryshon për një muaj të ri.
Shembulli i mëposhtëm është i aplikueshëm për Crystal sintaksë:
Minimum gjithashtu ju lejon për të vendosur një tavan në një llogaritje. Për shembull: Minimumi ([{file.COMMISSION}, 2500]) kthen komisioni përllogaritur deri në një kapak ose tavan të 2500. komisionit Pasi përllogaritur kalon shenjën $ 2500, kjo shprehje kthehet 2500. Kështu:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Kthen 1575 ku komisioni = 1575.
Shënim:
Duke përdorur këtë funksion në një formulë detyron formulën që do të vlerësohen në kohën e shtypura. Për më shumë informacion mbi konsiderata kohore të vlerësimit, shih Koha Vlerësimit.
Kur përdorni këtë funksion, ju mund të përdorni HasLowerBound (x) funksionin për të provuar nëse varg do të ketë një minimum para se të marrë minimumin.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ዝቅተኛ
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
Overloads
ተፈላጊ (fld)
ዝቅተኛ (fld, condFld)
የስራ ልምድ (fld, condFld, cond)
ተፈላጊ (x)
የክርክሩ
fld ተግባሩ በማድረግ መገምገም የሚችል ምንም ትክክለኛ የሆነ የመረጃ ቋት ወይም ቀመር መስክ ነው.
condFld በ fld ውስጥ ቡድን እሴቶች ላይ የዋለ መስክ ነው.
cond condFld ለ የመልክ ዓይነት የሚያመለክት ሕብረቁምፊ ነው. condFld አንድ ቀን, ሰዓት, DATETIME ወይም ቡሊያን መስክ ጊዜ ብቻ ነው ይህንን ክርክር ይግለጹ. ይህ መከራከሪያ ለማግኘት ትክክለኛ አውታር ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, የማጠቃለያ ተግባራት ሁኔታዎች እናያለን.
x የሚለው ተግባር ተገምግሞ የሚችሉ እሴቶች አንድ ድርድር ወይም ክልል ጥቅም ላይ እየዋለ ነው.
ይመልሳል
የክፍልፋይ ቁጥር
እርምጃ
የእሴቶች ስብስብ ውስጥ የሚታየውን ዝቅተኛ ዋጋ ለማግኘት ያስችልዎታል. ለምሳሌ:
አንድ የሽያጭ ሪፖርት በእያንዳንዱ ትዕዛዝ መጠን የሚያሳይ እርሻ የሚያካትት ከሆነ ሪፖርት (ታላቅ ጠቅላላ ዝቅተኛው መጠን) ላይ ብቅ ሁሉ ትዕዛዞች ዝቅተኛው ትዕዛዝ መጠን ማግኘት ይችላሉ.
እናንተ ቡድኖች ትዕዛዞች እሰብራለሁ ከሆነ (ለምሳሌ, ከ የሚመጡትን በመንግስት ተመድበው ትዕዛዞች), እርስዎ (ሁኔታ በአንድ በዚህ ሁኔታ,) ቡድን ዝቅተኛው ትዕዛዝ መጠን ማግኘት ይችላሉ.
እርስዎ ቀን ወይም ቡሊያን ቡድኖች ወደ ትዕዛዞች እሰብራለሁ ከሆነ (ለምሳሌ, እነሱ ይመደባሉ ውስጥ ወር በ ተመድበው ትዕዛዞች), በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቀን ወይም ቡሊያን መስክ ውስጥ አንድ የተወሰነ ለውጥ ላይ የተመሠረተ ቡድን ዝቅተኛው ትዕዛዝ መጠን (ማግኘት ይችላሉ, በ ወር).
አንተ ግለሰብ የእሴቶች ስብስብ መጥቀስ ከሆነ ስብስብ ውስጥ ዝቅተኛው እሴት ማግኘት ይችላሉ. ዝቅተኛ የዚህ ዓይነት በማግኘት ላይ መረጃ ለማግኘት, የድርድር ማጠቃለያ ተግባራት ይመልከቱ.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
የስራ ልምድ ({file.QTY}) ላይ ብዛት መስክ ውስጥ ዝቅተኛው እሴት ያወጣል.
ተፈላጊ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER መታወቂያ}) ወደ መጠን መስክ ውስጥ ትዕዛዞች እያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ያለውን ትንሹ ትዕዛዝ (እያንዳንዱ ደንበኛ ትንሹ ትዕዛዝ) ይለያል. ወደ ትዕዛዞች ቡድኖች የተለያዩ ናቸው, ቁጥር ያለው የደንበኛ መታወቂያ መስክ ለውጥ ላይ እሴት.
({Orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”ወርሃዊ””) አነስተኛው መጠን መስክ ውስጥ ትዕዛዞች እያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ያለውን ትንሹ ትዕዛዝ (ለእያንዳንዱ ወር ትንሹ ትዕዛዝ) ይለያል. ወደ ቀን መስክ ውስጥ ያለውን ዋጋ አዲስ ወር ይለወጣል ቁጥር ወደ ትዕዛዞች ቡድኖች የተለዩ ናቸው.
የሚከተለውን ምሳሌ ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ነው:
የስራ ልምድ በተጨማሪም አንድ ስሌት ላይ ጣሪያ እንዲያዋቅሩ ያስችልዎታል. ለምሳሌ ያህል: ዝቅተኛ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ይህ አገላለጽ 2500. ስለሆነም ይመልሳል, 2500. አንዴ የተጠራቀሙ ተልእኮ አንድ ጣሪያ ወይም ጣሪያ ድረስ የተጠራቀሙ ተልእኮ የ $ 2500 ምልክት ያልፋል በመመለስ እንዲህ ብለዋል:
ተፈላጊ ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 የት ተልእኮ = 1575 ያወጣል.
ማስታወሻ:
ቀመር ቀመር ውስጥ ይህንን ተግባር ኃይሎችን በመጠቀም የህትመት ጊዜ መገምገም አለበት. ግምገማ ጊዜ ከግምት ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, የግምገማ ሰዓት ተመልከት.
ይህን ተግባር በመጠቀም ጊዜ, ወደ ክልል ዝቅተኛ ከመውሰድዎ በፊት ትንሹ ይኖራቸዋል ከሆነ ለመፈተሽ ወደ HasLowerBound (x) ተግባር መጠቀም ይችላሉ.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
الحد الأدنى
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
الزائدة
الحد الأدنى (الكبد الدهني)
الحد الأدنى (الكبد الدهني، condFld)
الحد الأدنى (الكبد الدهني، condFld، كوند)
الحد الأدنى (خ)
الحجج
الكبد الدهني غير أي قاعدة بيانات أو صيغة حقل صالح يمكن تقييمها من قبل وظيفة.
condFld حقل يستخدم لتجميع القيم في الكبد الدهني من قبل.
كوند هو سلسلة تشير إلى نوع من التجمع لcondFld. يمكنك فقط تحديد هذه الحجة عندما condFld هو التاريخ والوقت والتاريخ والوقت أو المجال منطقية. لمزيد من المعلومات حول سلاسل صالحة لهذه الحجة، انظر شروط وظائف ملخص.
x هو صفيف أو مجموعة من القيم التي يمكن تقييمها من قبل وظيفة المستخدمة.
عائدات
عدد كسري
عمل
يمكنك من العثور على الحد الأدنى من القيمة التي تظهر في مجموعة من القيم. فمثلا:
إذا تضمن تقرير مبيعات حقل يظهر مقدار من كل أمر، يمكنك العثور على أدنى قدر النظام من جميع الأوامر التي تظهر في التقرير (أ المجموع الكلي كمية الحد الأدنى).
إذا كنت كسر أوامر إلى مجموعات (على سبيل المثال، أوامر تجميعها من قبل الدولة التي تأتي منها)، يمكنك العثور على أدنى قدر النظام في كل مجموعة (في هذه الحالة، لكل ولاية).
إذا كنت كسر أوامر إلى تاريخ أو منطقية مجموعات (على سبيل المثال، أوامر التي تم تجميعها حسب الشهر الذي وضعوا)، يمكنك العثور على أدنى قدر النظام في كل مجموعة على أساس تغيير معينة في التاريخ أو حقل منطقي (في هذه الحالة، في الشهر).
إذا قمت بتحديد مجموعة من القيم الفردية، يمكنك العثور على أدنى قيمة في المجموعة. للحصول على معلومات حول العثور على هذا النوع من الحد الأدنى، انظر وظائف ملخص صفيف.
أمثلة
الأمثلة التالية تنطبق على كل من تركيب الأساسي وكريستال:
الحد الأدنى ({} file.QTY) إرجاع أقل قيمة في مجال الكمية.
الحد الأدنى ({orders.AMOUNT}، {orders.CUSTOMER معرف}) يحدد أصغر النظام في كل مجموعة من الأوامر في الحقل مبلغ (أصغر أجل كل العملاء). يتم فصل أوامر إلى مجموعات كلما القيمة في يتغير حقل معرف العميل.
الحد الأدنى ({orders.AMOUNT}، {orders.ORDER التاريخ}، “”شهريا””) ويحدد أصغر النظام في كل مجموعة من الأوامر في الحقل مبلغ (أصغر أجل كل شهر). يتم فصل أوامر إلى مجموعات كلما تغير القيمة في حقل التاريخ إلى الشهر الجديد.
المثال التالي ينطبق على جملة كريستال:
كما يسمح الدنيا لك لوضع حد أقصى للعملية حسابية. على سبيل المثال: الدنيا ([{file.COMMISSION}، 2500]) يعود لجنة المستحقة تصل إلى سقف أو سقف 2500. اللجنة مرة واحدة المستحقة يمر علامة 2500 $، وهذا التعبير بإرجاع 2500. وهكذا:
الحد الأدنى ([{file.COMMISSION}، 2500]) إرجاع 1575 حيث عمولة = 1575.
ملاحظة:
باستخدام هذه الدالة في صيغة قوات الصيغة التي سيتم تقييمها في وقت الطباعة. لمزيد من المعلومات حول اعتبارات وقت التقييم، نرى وقت التقييم.
عند استخدام هذه الوظيفة، يمكنك استخدام وظيفة HasLowerBound (خ) لاختبار إذا كان النطاق سيكون له الدنيا قبل اتخاذ الحد الأدنى.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Մինիմում
Հիմնական եւ Crystal շարահյուսական:
ավելորդ բեռ
Նվազագույն (FLD)
Նվազագույն (FLD, condFld)
Նվազագույն (FLD, condFld, վիճակ)
Նվազագույն (x)
փաստարկներն
FLD է ցանկացած վավեր տվյալների բազայի, կամ բանաձեւը դաշտ, որը կարող է գնահատել ըստ գործառույթը.
condFld մի դաշտ, որն օգտագործվում է խմբի արժեքները FLD կողմից:
Cond է լարային, նշելով տեսակը խմբավորման condFld. Դուք միայն նշեք այս փաստարկը, երբ condFld է ամսաթիվը, ժամը, datetime կամ Բուլյան դաշտը. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար մասին վավեր տողերի այս փաստարկի, տես պայմանները ամփոփ գործառույթները.
x է զանգված կամ շարք արժեքների, որոնք կարելի է գնահատել ըստ գործառույթը են օգտագործվել:
վերադառնում
կոտորակային քան
գործողություն
Ձեզ հնարավորություն է տալիս գտնել նվազագույն արժեքը, որը հայտնվում է մի շարք արժեքների: Օրինակ:
Եթե վաճառքի հաշվետվությունը ներառում է մի դաշտ, որը ցույց է տալիս գումարը յուրաքանչյուր պատվերի, դուք կարող եք գտնել ամենացածր պատվերի գումարը բոլոր պատվերների, որոնք հայտնվում են զեկույցի (հանրագումարն նվազագույն գումարը):
Եթե դուք կոտրել պատվերներ են խմբերի (օրինակ, պատվերները խմբավորված ըստ պետության, որ նրանք գալիս են), դուք կարող եք գտնել ամենացածր պատվերի գումարի մեկ խմբի (այս դեպքում, մեկ պետություն):
Եթե դուք կոտրել պատվերներ մեջ ամսաթվի կամ բուլյան խմբերի (օրինակ, պատվերները խմբավորված ըստ ամսվա, որտեղ նրանք էին տեղադրված), դուք կարող եք գտնել ամենացածր պատվերի գումարի յուրաքանչյուր խմբի հիման վրա կոնկրետ փոփոխության օրվանից կամ բուլյան դաշտում (այս դեպքում, ամսական).
Եթե դուք նշեք մի շարք անհատական արժեքների, դուք կարող եք գտնել ամենացածր արժեքը փաթեթի: Տեղեկությունների համար գտնելու այս տեսակի նվազագույնը, տես Array ամփոփ գործառույթները:
Օրինակներ
Հետեւյալ օրինակները, որոնք կիրառելի են, այնպես էլ հիմնական եւ Crystal syntax:
Նվազագույն ({file.QTY}) Վերադարձնում ամենացածր արժեքը Քանակ ոլորտում:
Նվազագույն ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) նույնականացնում ամենափոքր կարգը յուրաքանչյուր խմբում պատվերների չափով դաշտում (ամենափոքր որպեսզի յուրաքանչյուր հաճախորդի): Պատվերները բաժանված խմբերի, երբ արժեքը հաճախորդի ID դաշտը փոփոխությունների.
Նվազագույն ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, «ամսական») Նույնացնում ամենափոքր կարգը յուրաքանչյուր խմբում պատվերների չափով դաշտում (ամենափոքր որպեսզի յուրաքանչյուր ամիս): Պատվերները բաժանված խմբերի, երբ արժեք Ամսաթիվ դաշտում փոխում է նոր ամսվա ընթացքում:
Հետեւյալ օրինակը կիրառելի է Բյուրեղապակյա syntax:
Նվազագույն նաեւ թույլ է տալիս Ձեզ սահմանել առաստաղների վրա հաշվարկով: Օրինակ `նվազագույն ([{file.COMMISSION}, 2500]) վերադարձնում է հանձնաժողովը հաշվեգրվել մինչեւ գլխարկով կամ առաստաղի 2500 Երբ հաշվեգրված հանձնաժողովի անցնում է $ 2500 նշանի այս արտահայտությունը վերադառնում 2500 Այսպես,
Նվազագույն ([{file.COMMISSION}, 2500]) Վերադարձնում 1575, որտեղ հանձնաժողովի = 1575:
Նշում:
Օգտագործելով այս գործառույթը մի բանաձեւով ստիպում է բանաձեւ է գնահատվի տպագիր ժամանակ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար մասին գնահատման անգամ նկատառումներից, տես գնահատող Time:
Երբ օգտագործելով այս գործառույթը, դուք կարող եք օգտագործել HasLowerBound (x) ֆունկցիան փորձարկել, եթե տեսականին կունենա նվազագույնի նախքան նվազագույնի.
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
minimum
Basic və Crystal syntax.
ifrat yüklənmələr
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld, Cond)
Minimum (x)
Arqumentlər
FLD funksiyası ilə qiymətləndirilə bilər hər hansı bir etibarlı bazası və ya formula sahədir.
condFld ilə FLD qrup dəyərlər istifadə bir sahədir.
Cond condFld üçün qruplaşdırılması növü göstərən String edir. condFld bir tarixi, vaxtı, Datetime və ya Boolean sahədə zaman yalnız bu arqument daxil. Bu arqument üçün etibarlı strings haqqında daha ətraflı məlumat üçün, xülasə funksiyaları üçün şərtləri baxın.
x funksiyası ilə qiymətləndirilə bilər dəyərlərin bir sıra və ya sıra istifadə olunur.
Returns
kəsr ədədi
fəaliyyət
dəyərlər bir sıra görünür minimum dəyər tapmaq üçün imkan verir. Misal üçün:
satış hesabat hər sifariş məbləği göstərir sahə daxildir varsa, hesabat (bir ümumi cəmi minimum məbləği) görünür ki, bütün sifarişlər aşağı sifariş məbləği tapa bilərsiniz.
Əgər qrupa sifariş pozmaq (məsələn, onlar gəlib dövlət tərəfindən qruplaşdırılıb sifariş), siz (dövlət başına bu halda) qrupu başına ən aşağı sifariş məbləği tapa bilərsiniz.
Siz tarixi və ya Boolean qrupa sifariş pozmaq (məsələn, onlar yerləşdirilmiş olan ay qruplaşdırılıb sifariş), bu halda tarixi və ya Boolean sahəsində xüsusi dəyişiklik əsasında qrupu başına ən aşağı sifariş məbləği (tapa bilərsiniz, ) ayda.
fərdi dəyərlər bir sıra daxil varsa, set ən aşağı dəyər tapa bilərsiniz. minimum bu cür tapmaq haqqında məlumat üçün, Array xülasə funksiyaları baxın.
Nümunələr
Aşağıdakı nümunələr də Basic və Crystal sintaksis tətbiq olunur:
Minimum ({file.QTY}) Miktar sahəsində aşağı dəyəri qaytarır.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Məbləğ sahəsində sifarişlərin hər bir qrup kiçik sifariş (hər bir müştəri üçün kiçik üçün) müəyyən edir. sifariş qrupa ayrılır zaman Customer ID sahəsində dəyişikliklər dəyər.
({Orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE} “”aylıq””) Minimum məbləği sahəsində sifarişlərin hər bir qrup kiçik sifariş (hər ay üçün kiçik üçün) müəyyən edir. Date sahəsində dəyər yeni aya dəyişir zaman sifariş qrupa ayrılır.
Aşağıdakı misal Crystal sintaksis tətbiq edilir:
Minimum də bir hesablanması bir tavan qurmaq üçün imkan verir. Məsələn: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) bu ifadə 2500. Beləliklə qaytarır, 2500. sonra hesablanmış komissiya bir cap və ya tavan qədər hesablanmış komissiya $ 2500 nişanı keçir qaytarır:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 olduğu komissiya = 1575 qaytarır.
Qeyd:
formula bir düstur bu funksiyanı qüvvələrdən istifadə print zamanda qiymətləndirilməlidir. qiymətləndirmə vaxt mülahizələr haqqında daha ətraflı məlumat üçün, qiymətləndirilməsi Time oldu.
bu funksiyanı istifadə edərkən, siz sıra minimum alaraq əvvəl bir minimum olacaq əgər test üçün HasLowerBound (x) funksiyası istifadə edə bilərsiniz.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
Gutxieneko
Oinarrizko eta Crystal sintaxia.
gainkargek
Gutxieneko (FLD)
Gutxieneko (FLD, condFld)
Gutxieneko (FLD, condFld, bald)
Gutxieneko (x)
Argumentuak
FLD edozein baliozko datu-basea edo formula eremu hori funtzioa ebaluatu ahal izango da.
condFld talde erabilitako balioak FLD arabera eremu bat da.
Bakoitzaren String bat condFld egiteko taldekatze mota adierazten da. Argumentu hau da zehaztu duzu denean condFld data bat, Time, DateTime edo Boolean eremu da. du baliozko argudio hau kateak buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi laburpena funtzio baldintzak.
x da array edo sorta balioen duten funtzioa ebaluatu daiteke erabiltzen ari.
Itzultzen
frakzioak
Ekintza
Gaitzen duzun gutxieneko balioa balio multzo batean agertzen den aurkitzeko. Adibidez:
salmenta-txosten bat eremu bat ordena bakoitzaren zenbatekoa erakusten duten barne badu, txikiena ordena txostena (grand guztira gutxieneko kopuru bat) agertzen diren aginduak guztiak zenbatekoa zaren.
aginduak hautsi duzu taldetan bada (adibidez, bilduta egoera etorriko zutena arabera aginduak), txikiena ordena zenbatekoa talde bakoitzeko (kasu honetan, egoera bakoitzeko) aurkitu ahal izango duzu.
aginduak data edo Boolean taldetan hautsi baduzu (adibidez, bilduta hilabete horretan izan ziren jarri dituen aginduak), txikiena ordena zenbatekoa oinarritutako data edo eremu Boolean aldaketa zehatz bat talde bakoitzeko (aurkitu ahal izango duzu, kasu honetan, hilean).
balioak banakako multzo bat zehazten baduzu, txikiena multzoan balioa aurkitu ahal izango duzu. Gutxieneko mota hau aurkitzea buruzko informazioa eskuratzeko, ikusi Array laburpen funtzioak.
Adibideak
Adibide hauek bai Oinarrizko eta Crystal sintaxia aplikagarriak dira:
Gutxieneko ({} file.QTY) txikiena Kopurua eremuan balioa itzultzen du.
Gutxieneko ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) aginduak talde bakoitzaren zenbatekoa eremuan ordena txikiena (bezero bakoitzaren ordena txikiena) identifikatzen du. Eskaerak banatuta daude, betiere, Bezeroaren ID eremu aldaketak balioa.
Gutxieneko ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”hileko””) aginduak talde bakoitzeko ordena txikiena zenbatekoa eremuan (hilabete bakoitzeko ordena txikiena) identifikatzen du. Eskaerak banatuta daude Data eremu balioa Hileko berri batera aldatzen direnean.
Ondorengo adibidez Crystal sintaxia aplikatuko da:
Gutxieneko ere ahalbidetzen kalkulu baten gainean sabai bat ezarri nahi duzula. Adibidez: Gutxieneko ([{} file.COMMISSION, 2500]) itzultzen arte sortutako txano bat edo sabaia 2500. Behin sortutako batzorde batzorde pasatzen $ 2500 marka, adierazpen hau 2500. Horrela itzultzen:
Gutxieneko ([{} file.COMMISSION, 2500]) Itzultzen 1575 non batzorde = 1575.
Ohar:
formula bat funtzio hori formula erabiliz behartzen inprimatu berean ebaluatu ahal izateko. ebaluazio denbora gogoetak buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi ebaluazioa Time.
Funtzio hau erabiltzean, HasLowerBound (x) funtzioa erabil dezakezu sorta izango Gutxieneko hartu aurretik gutxieneko bat baduzu izan probatzeko.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
мінімальны
Базавы і крышталічны сінтаксіс.
перагрузкі
Мінімальная (ДПД)
Мінімум (ДПД, condFld)
Мінімум (ДПД, condFld, Конд)
Мінімум (х)
аргументы
ДПД любая сапраўдная база дадзеных або поле формулы, якія могуць быць ацэнены з дапамогай функцыі.
condFld гэта поле, якое выкарыстоўваецца для групоўкі значэнняў у ДПД па.
Конд з’яўляецца радок, якая ўказвае тып групоўкі для condFld. Вы толькі паказаць гэты аргумент, калі condFld з’яўляецца дата, час, DateTime або поле Boolean. Для атрымання дадатковай інфармацыі аб дапушчальных радках гэтага аргументу см Умовы для кароткіх функцый.
х ўяўляе сабой масіў або дыяпазон значэнняў, якія могуць быць ацэнены з дапамогай функцыі выкарыстоўваецца.
вяртае
дробавую лік
дзеянне
Дазваляе знайсці мінімальнае значэнне, якое з’яўляецца ў наборы значэнняў. Напрыклад:
Калі справаздачу аб продажах ўключае ў сябе поле, якое паказвае колькасць кожнага замовы, вы можаце знайсці самае нізкую колькасць заказаў ўсіх заказаў, якія з’яўляюцца на дакладзе (выніковая сума мінімальная сума).
Калі вы парушыце заказы на групы (напрыклад, заказы, згрупаваных дзяржавай, што яны прыходзяць з), вы можаце знайсці найменшую колькасць замовы для кожнай групы (у дадзеным выпадку, у кожным стане).
Калі вы парушыце заказы да пункта Дата ці лагічныя групы (напрыклад, заказы, згрупаваных па месяцы, у якім яны былі размешчаны), вы можаце знайсці найменшую колькасць замовы для кожнай групы на аснове канкрэтнага змены даты ці лагічны поле (у дадзеным выпадку, у месяц).
Калі пазначыць набор асобных значэнняў, вы можаце знайсці самае нізкае значэнне ў наборы. Для атрымання інфармацыі аб знаходжанні такога роду мінімуму, см зводныя масіў функцый.
прыкладаў
Наступныя прыклады дастасавальныя як Basic і Крыстал сінтаксіс:
Мінімальны ({file.QTY}) Вяртае мінімальнае значэнне ў полі QTY.
Мінімальны ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Вызначае найменшы парадак у кожнай групе замоў у поле Сума (найменшы парадак для кожнага кліента). Заказы падзеленыя на групы кожны раз, калі значэнне поля змяняецца ідэнтыфікатар кліента.
Мінімальны ({orders.AMOUNT}, {Orders.Order ДАТА} “”штомесяц””) Вызначае найменшы парадак у кожнай групе замоў у поле Сума (найменшы парадак за кожны месяц). Заказы падзеленыя на групы кожны раз, калі значэнне ў поле Date змяняецца на новы месяц.
Наступны прыклад выкарыстоўваецца і ў дачыненні да сінтаксісу Крышталь:
Мінімальная таксама дазваляе ўсталяваць столь на разліку. Напрыклад: Мінімум ([{file.COMMISSION}, 2500]) вяртае камісія налічваецца да каўпачком або столі 2500. Пасля таго, як налічанай камісіі праходзіць адзнаку $ 2500, гэта выраз вяртае 2500. Такім чынам:
Мінімальная ([{file.COMMISSION}, 2500]) Вяртае 1575 дзе камісія = 1575.
нататка:
З дапамогай гэтай функцыі ў формуле змушае формулу быць ацэнены падчас друку. Для атрымання дадатковай інфармацыі па меркаваннях часу ацэнкі, см ацэнкі часу.
Пры выкарыстанні гэтай функцыі, вы можаце выкарыстоўваць функцыю HasLowerBound (х), каб праверыць, калі дыяпазон будзе мець мінімум, перш чым прымаць мінімальнае значэнне.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
সর্বনিম্ন
বেসিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স.
Overloads
নূন্যতম (fld)
নূন্যতম (fld, condFld)
নূন্যতম (fld, condFld, Cond)
নূন্যতম (এক্স)
আর্গুমেন্ট
fld কোনো বৈধ ডাটাবেস অথবা সূত্র ফিল্ড যে ফাংশন দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে.
condFld গ্রুপ দ্বারা fld মান ব্যবহৃত একটি ক্ষেত্র.
Cond একটি স্ট্রিং condFld জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকার ইঙ্গিত হয়. তুমি তো শুধু এই যুক্তি উল্লেখ যখন condFld একটি তারিখ, সময়, তারিখসময় বা বুলিয়ান ক্ষেত্র. এই যুক্তি জন্য বৈধ স্ট্রিং উপর আরও তথ্যের জন্য, সারসংক্ষেপ ফাংশন শর্তঃ দেখতে.
এক্স একটি অ্যারে বা মান পরিসীমা যে ফাংশন দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে ব্যবহৃত হচ্ছে.
রিটার্নস
ভগ্ন সংখ্যা
কর্ম
সর্বনিম্ন মান একটি সেট মধ্যে প্রদর্শিত এটি করতে সক্ষম করে. উদাহরণস্বরূপ:
একটি বিক্রয় রিপোর্ট একটি ক্ষেত্র প্রতিটি আদেশের পরিমাণ দেখায় অন্তর্ভুক্ত করে, আপনি যে সব আদেশ রিপোর্ট (একটি সর্বোমোট ন্যূনতম পরিমাণ) প্রদর্শিত সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ জানতে পারেন.
আপনি দলের মধ্যে আদেশ ভঙ্গ করে (উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র যে তারা থেকে আসা দ্বারা গ্রুপকৃত অর্ডার), আপনি গ্রুপ প্রতি সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ (এই ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র প্রতি) জানতে পারেন.
আপনি তারিখ বা বুলিয়ান দলে বিভক্ত আদেশ ভঙ্গ করে (উদাহরণস্বরূপ, মাস যা তারা স্থাপন করা হয় দ্বারা গ্রুপকৃত অর্ডার), আপনি তারিখ বা বুলিয়ান ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গ্রুপ প্রতি সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ (এই ক্ষেত্রে এটি করতে পারেন, প্রতি মাসে).
আপনি পৃথক মান একটি সেট হয় তাহলে, আপনি সেট সর্বনিম্ন মূল্য জানতে পারেন. ন্যূনতম এই ধরনের খোঁজার উপর তথ্যের জন্য, এরে সারসংক্ষেপ ফাংশন দেখতে.
উদাহরণ
নিম্নলিখিত উদাহরণে উভয় মৌলিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স প্রযোজ্য:
নূন্যতম ({file.QTY}) Qty ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মান প্রদান করে.
নূন্যতম ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER আইডি}) পরিমাণ জমিতে অর্ডারের প্রতি গ্রুপে ক্ষুদ্রতম অর্ডার (প্রতিটি গ্রাহকের জন্য ক্ষুদ্রতম অর্ডার) সনাক্ত করে. আদেশ দলের মধ্যে বিভক্ত করা হয় যখনই গ্রাহক আইডি ক্ষেত্র পরিবর্তন মান.
নূন্যতম ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE তারিখে}, “”মাসিক””) পরিমাণ জমিতে অর্ডারের প্রতি গ্রুপে ক্ষুদ্রতম অর্ডার (প্রতি মাসে জন্য ক্ষুদ্রতম অর্ডার) সনাক্ত করে. আদেশ দলের মধ্যে বিভক্ত করা হয় যখনই তারিখ ক্ষেত্রের মান একটি নতুন মাস পরিবর্তন.
নিম্নলিখিত উদাহরণে ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স প্রযোজ্য:
নূন্যতম এছাড়াও আপনি একটি হিসাব উপর একটি সিলিং নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন. উদাহরণস্বরূপ: সর্বনিম্ন ([{file.COMMISSION}, 2500]) ফেরৎ কমিশন একটি টুপি বা 2500. একবার পুঞ্জিভূত কমিশনের সিলিং পর্যন্ত পুঞ্জিভূত $ 2500 চিহ্ন পাস, এই অভিব্যক্তি ফেরৎ 2500. এভাবে:
নূন্যতম ([{file.COMMISSION}, 2500]) রিটার্নস 1575 যেখানে কমিশন = 1575.
বিঃদ্রঃ:
বাহিনী সূত্র একটি সূত্র এই ফাংশন ব্যবহার করে মুদ্রণ সময়ে মূল্যায়ন করা. মূল্যায়নের সময় বিবেচনার উপর আরও তথ্যের জন্য, মূল্যায়ন সময় দেখতে.
এই ফাংশন ব্যবহার করা হলে, আপনি যদি পরিসীমা সর্বনিম্ন গ্রহণের পূর্বে একটি সর্বনিম্ন থাকতে হবে পরীক্ষা HasLowerBound (এক্স) ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
minimum
Osnovni i Crystal sintaksa.
preopterećenja
Minimalna (FLD)
Minimalna (FLD, condFld)
Minimalna (FLD, condFld, terasa, bazen)
Minimalna (x)
argumenti
FLD je bilo važi baze podataka ili formula polje koje se može proceniti funkciju.
condFld je polje koristi za grupu vrijednosti u FLD po.
cond je String ukazuje na vrstu grupisanje za condFld. Vi samo navesti ovaj argument kada condFld je datum, vrijeme, DateTime ili Boolean polje. Za više informacija o važećim konce za ovaj argument, pogledajte Uslovi za rezime funkcije.
x je niz ili raspon vrijednosti koje se mogu proceniti funkcija se koristi.
povraćaj
razlomljeni broj
Akcija
Omogućava vam da minimalna vrijednost koja se pojavljuje u skup vrijednosti. Na primjer:
Ako izvještaj prodaje uključuje polje koje pokazuje količinu svakog reda, možete pronaći najniže narudžba od svih naloga koje se pojavljuju na izvještaj (veliki ukupno minimalni iznos).
Ako break naredbe u grupe (na primjer, naredbe kliknite na države koje dolaze iz), možete pronaći na najniži narudžba po grupama (u ovom slučaju, po državu).
Ako break naloga u dan ili Boolean grupe (na primjer, naredbe grupisane po mjesecu u kojem su bili smješteni), možete pronaći na najniži narudžba po grupi bazirana na određenu promjenu u datumu ili Boolean polja (u ovom slučaju, Mjesečno).
Ako navedete skup pojedinačnih vrijednosti, možete pronaći najniža vrijednost u setu. Za informacije o pronalaženju ove vrste minimum, pogledajte sažetak Array funkcije.
Primjeri
Sljedeći primjeri važe i za Osnovni i Crystal sintaksa:
Minimalna ({file.QTY}) Vraća najniža vrijednost u polju kom.
Minimalna ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Označava najmanji reda u svakoj grupi naloga u polje Iznos (najmanji bi za svakog kupca). Nalozi su odvojeni u grupama kad god je vrijednost u Customer ID promjene na terenu.
Minimalna ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATUM}, “”mjesečno””) Označava najmanji reda u svakoj grupi naloga u polje Iznos (najmanji bi za svaki mjesec). Nalozi su odvojeni u grupama kad god je vrijednost u datumu polje mijenja u novi mjesec.
Sljedeći primjer je primjenjiv na Crystal sintaksu:
Minimalna također omogućava podešavanje strop na proračun. Na primjer: Minimalna ([{file.COMMISSION} 2500]) vraća komisija obračunatu do kapu ili strop od 2500. Kada obračunate komisija donosi 2.500 $ znak, ovaj izraz se vraća 2500. Dakle:
Minimalna ([{file.COMMISSION} 2500]) Vraća 1575, gdje komisija = 1575.
Bilješka:
Pomoću ove funkcije u formuli prisiljava formulu da se ocjenjivati u trenutku ispisa. Za više informacija o vremenu razmatranja evaluacije, pogledajte Evaluacija vremena.
Kada koristite ovu funkciju, možete koristiti funkciju HasLowerBound (x) za testiranje da li će opseg imati minimalno prije uzimanja minimum.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
минимум
Basic и Crystal синтаксис.
претоварвания
Минимална (Fld)
Минимална (Fld, condFld)
Минимална (Fld, condFld, дир)
Минимална (х)
Аргументи
Fld е всеки валиден база данни или формула поле, което може да бъде оценено от функцията.
condFld е поле се използва за група стойностите в Fld от.
Условие е String се посочва вида на групиране за condFld. Можете само уточни този аргумент, когато condFld е дата, час, DateTime или поле Булева. За повече информация за валидните Струни за този аргумент, вижте Условия за обобщаващи функции.
х е масив или диапазон от стойности, които могат да бъдат оценени от функцията се използва.
Се завръща
Дробни Номер
действие
Позволява ви да намерите минималната стойност, която се появява в един набор от ценности. Например:
Ако отчет за продажбите включва поле, което показва размера на всеки ред, можете да намерите най-ниския размер, за всички поръчки, които се появяват на доклада (общ сбор минимално количество).
Ако се прекъсне поръчки в групи (например, поръчки, групирани от държавата, че те идват от), които можете да намерите най-ниския размер, за всяка група (в този случай, на състояние).
Ако се прекъсне поръчки в дата или булеви групи (например, поръчки, групирани по месеца, в който са поставени), които можете да намерите най-ниския размер, за всяка група въз основа на конкретна промяна в датата или Булева областта (в този случай, на месец).
Ако посочите набор от отделни стойности, можете да намерите най-ниската стойност в комплекта. За информация относно намирането на този вид минимум, вижте Общо Array функции.
Примери
Следващите примери са приложими за двете Basic и Crystal синтаксис:
Минимална ({file.QTY}) Връща най-ниската стойност в областта на QTY.
Минимална ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Идентифицира малката ред във всяка група на поръчки в областта на сума (най-малката заповед за всеки клиент). Поръчките се разделят на групи, когато стойността в поле се променя за самоличност на клиента.
Минимална ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”месечно””) определя най-малката ред във всяка група на поръчки в областта на сума (най-малката заповед за всеки месец). Поръчките се разделят на групи, когато стойността в полето за дата се променя в нов месец.
Следващият пример е приложим за Crystal синтаксис:
Минимална също така ви позволява да се определи таван за изчисление. Например: Минимална ([{file.COMMISSION}, 2500]) се връща на Комисията натрупаната до капачка или таван от 2500. След като натрупаната комисионна минава $ 2500 знака за този израз връща 2500. По този начин:
Минимална ([{file.COMMISSION}, 2500]) Връща 1575, където комисионна = 1575.
Забележка:
С помощта на тази функция във формула принуждава формулата, за да бъдат оценени по време на печат. За повече информация за оценка съображения време, вижте оценка на времето.
Когато използвате тази функция, можете да използвате функцията за HasLowerBound (х) да се изследват, ако границите ще имат минимална преди да вземе минимум.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
mínim
sintaxi bàsica i Crystal.
sobrecàrregues
Mínim (FLD)
Mínim (FLD, campoCondicional)
Mínim (FLD, campoCondicional, cond)
Mínima (x)
Arguments
FLD és qualsevol camp de base de dades o fórmula vàlida que pot ser avaluada per la funció.
campoCondicional és un camp que s’utilitza per agrupar els valors en FLD per.
condició és una cadena que indica el tipus d’agrupació per campoCondicional. Només s’especifica aquest argument quan campoCondicional és una data, hora, o DateTime camp booleà. Per obtenir més informació sobre les cadenes vàlides per a aquest argument, vegeu Condicions per a les funcions de resum.
x és una matriu o rang de valors que pot ser avaluada per la funció que s’utilitza.
les devolucions
nombre fraccionari
acció
Aquesta opció permet trobar el valor mínim que apareix en un conjunt de valors. Per exemple:
Si un informe de vendes inclou un camp que mostra la quantitat de cada comanda, es pot trobar la quantitat de l’ordre més baix de totes les ordres que apareixen a l’informe (una quantitat mínima de total global).
Si es trenca comandes en grups (per exemple, comandes agrupats per l’estat que provenen de), es pot trobar la quantitat més baixa per a cada grup (en aquest cas, per cada estat).
Si es trenca comandes en grups de data o booleanes (per exemple, comandes agrupats pel mes en què es van col·locar), es pot trobar la quantitat de l’ordre més baix per grup basat en un canvi específic en el camp de data o booleà (en aquest cas, per mes).
Si s’especifica un conjunt de valors individuals, es pot trobar el valor més baix en el conjunt. Per informació sobre com trobar aquest tipus de mínim, consulteu les funcions de resum de matriu.
Exemples
Els següents exemples són aplicables a les sintaxi bàsica i Crystal:
Mínim ({} file.QTY) Retorna el valor més baix en el camp CANT.
Mínim ({orders.AMOUNT}, {} orders.CUSTOMER ID) Identifica l’ordre més petit de cada grup d’ordres en el camp Quantitat (l’ordre més petita per a cada client). Les ordres es separen en grups sempre que el valor en els canvis camp ID de client.
Mínim ({orders.AMOUNT}, {} Pedidos.Fecha de la comanda, “”mensual””) identifica l’ordre més petit de cada grup d’ordres en el camp Quantitat (l’ordre més petita per a cada mes). Les ordres són separats en grups sempre que el valor en el camp Data canvia a un nou mes.
El següent exemple és aplicable a la sintaxi Crystal:
Mínim també li permet establir un límit màxim d’un càlcul. Per exemple: Mínima ([{} file.COMMISSION, 2500]) retorna la comissió meritats fins a un límit o sostre de 2500. Una vegada que la comissió meritats passa la marca de $ 2500, aquesta expressió retorna 2500. Per tant:
Mínim ([{} file.COMMISSION, 2500]) Retorna 1575, on la comissió = 1,575.
Nota:
L’ús d’aquesta funció en una fórmula forces de la fórmula per ser avaluats al moment d’imprimir. Per obtenir més informació sobre les consideracions d’avaluació d’hora, vegeu l’avaluació en temps.
Quan s’utilitza aquesta funció, pot utilitzar la funció HasLowerBound (x) per comprovar si la gamma tindrà un mínim abans de prendre el mínim.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
minimum
Basic ug Crystal syntax.
overloads
Minimum nga (fld)
Minimum nga (fld, condFld)
Minimum nga (fld, condFld, cond)
Minimum nga (x)
argumento
fld mao sa bisan unsa nga balido database o pormula uma nga mahimong evaluate sa function.
condFld mao ang usa ka uma nga gigamit sa grupo ang mga prinsipyo sa fld sa.
cond mao ang usa ka Ipalusot nga nagpakita sa matang sa gihugpong sa condFld. Kamo lamang ang hingalan sa niini nga argumento sa dihang condFld mao ang usa ka Petsa, Panahon, DateTime o Boolean uma. Alang sa dugang nga impormasyon sa balido kuldas alang niini nga argumento, tan-awa ang kahimtang sa mga gimbuhaton summary.
x mao ang usa ka gubat o laing mga prinsipyo nga mahimong evaluate sa function nga gigamit.
mobalik
fractional Numero
Action
Makapahimo kaninyo sa pagpangita sa minimum nga bili nga makita diha sa usa ka hugpong sa mga prinsipyo. Pananglitan:
Kon ang usa ka sales report naglakip sa usa ka uma nga nagpakita sa kantidad sa matag order, kamo makakaplag sa labing ubos nga kantidad aron sa tanan nga mga sugo nga makita sa sa report (sa usa ka dakong kinatibuk-ang kantidad nga minimum).
Kon sa paglapas kamo sugo ngadto sa mga grupo (alang sa panig-ingnan, sugo gihugpong sa kahimtang nga sila gikan), nga imong mahimo sa pagpangita sa labing ubos nga kantidad aron matag grupo (sa niini nga kaso, matag estado).
Kon sa paglapas kamo sugo ngadto sa petsa o sa Boolean mga grupo (alang sa panig-ingnan, sugo gihugpong sa bulan diin sila gibutang), nga imong mahimo sa pagpangita sa labing ubos nga kantidad aron sa matag grupo base sa usa ka piho nga kausaban sa petsa o sa Boolean uma (sa niini nga kaso, kada bulan).
Kon hingalan sa kamo sa usa ka hugpong sa mga tagsa-tagsa nga mga prinsipyo, kamo makakaplag sa labing ubos nga bili sa sa set. Alang sa impormasyon sa pagpangita sa niini nga matang sa minimum, tan-awa Array summary gimbuhaton.
mga panig-ingnan
Ang mosunod nga mga ehemplo magamit sa duha Basic ug Crystal syntax:
Minimum nga ({file.QTY}) Mibalik sa labing ubos nga bili sa kapatagan QTY.
Minimum nga ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Tanda sa labing gamay nga han-ay sa matag grupo sa mga sugo sa kapatagan kantidad (sa labing gamay nga aron sa matag customer). Ang mga sugo nga mibulag ngadto sa mga grupo sa matag higayon nga sa bili sa mga kausaban Customer ID uma.
Minimum nga ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER PETSA}, “”binulan nga””) Tanda sa labing gamay nga han-ay sa matag grupo sa mga sugo sa kapatagan kantidad (sa labing gamay nga aron sa matag bulan). Ang mga sugo nga mibulag ngadto sa mga grupo sa matag higayon nga sa bili sa Petsa uma mga kausaban ngadto sa usa ka bag-o nga bulan.
Ang mosunod nga panig-ingnan mao ang magamit sa Crystal syntax:
Minimum nga nagtugot usab kanimo sa sa sa sa sa usa ka kisame sa usa ka pagtantiya, pagbanabana. Kay sa panig-ingnan: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) mobalik sa sugo value sa ilang natigom sa usa ka Cap o sa kisame sa 2500. Sa higayon nga value sa ilang natigom nga sugo moagi sa $ 2500 marka, kini nga ekspresyon mobalik 2500. Mao kini ang:
Minimum nga ([{file.COMMISSION}, 2500]) Mibalik 1575 diin komisyon = 1575.
Mubo nga sulat:
Pinaagi sa paggamit sa niini nga function sa usa ka pormula Forces sa pormula nga evaluate sa print panahon. Alang sa dugang nga impormasyon sa evaluation sa panahon konsiderasyon, tan-awa Evaluation Time.
Diha nga ang paggamit niini nga function, nga imong mahimo sa paggamit sa HasLowerBound (x) function sa pagsulay kon ang laing makabaton sa usa ka Minimum sa atubangan sa pagkuha sa Minimum.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
osachepera
Basic ndi Crystal malembedwe.
Overloads
Osachepera (fld)
Osachepera (fld, condFld)
Osachepera (fld, condFld, cond)
Osachepera (x)
mikangano
fld ndi chilichonse chodalirika Nawonso achichepere kapena njira munda akhoza ayesedwa ndi kugwira ntchito.
condFld ndi munda ntchito gulu makhalidwe a fld ndi.
cond ndi chingwe zizindikilo za mtundu grouping kwa condFld. Inu mwachindunji mfundo imeneyi pamene condFld ndi Date, Time, DATETIME kapena Buliyani kumunda. Kuti mudziwe zambiri pa zingwe chomveka mfundo imeneyi, onani zokwaniritsa kwa ntchito yolembera mwachidule.
× ndi mizere kapena osiyanasiyana mfundo zimene ayesedwa ndi ntchito ya ntchito.
akadzabweranso
Number Fractional
Action
Kumakuthandizani kupeza phindu osachepera amene amapezeka ya makhalidwe. Mwachitsanzo:
Ngati lipoti malonda zikuphatikizapo munda izo zikusonyeza kuchuluka kwa aliyense kuti mukhoza kupeza otsika kuti kuchuluka kwa Malamulo onse kuti awonekere lipoti (a kuphatikiza zonse pamodzi osachepera kuchuluka).
Ngati inu kuswa malamulo m’magulu (Mwachitsanzo, malamulo m’magulumagulu ndi boma kuti iwo anachokera), mungapeze chotsikitsitsa kuti kuchuluka pa gulu (mu nkhani iyi, pa boma).
Ngati inu kuswa malamulo m’magulu tsiku kapena Buliyani (Mwachitsanzo, malamulo m’magulumagulu ndi mwezi imene anaiika), mungapeze chotsikitsitsa kuti kuchuluka pa gulu zochokera kusintha achindunji tsiku kapena munda Buliyani (mu nkhani iyi, pa mwezi).
Ngati inu mwatchutchutchu ya makhalidwe munthu, mungapeze mtengo wotsikitsitsa mu Anatipatsa. Kuti mudziwe kupeza mtundu uwu wa osachepera, onani ntchito Zungulirani mwachidule.
zitsanzo
Zitsanzo zotsatirazi ndi ntchito zonse Basic ndi Crystal malembedwe:
Osachepera ({file.QTY}) abwerera mtengo wotsikitsitsa mu munda QTY.
Osachepera ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Kumadziwitsa dongosolo wamng’ono gulu lililonse la malamulo m’munda Kuchuluka (dongosolo zing’onozing’ono aliyense kasitomala). malamulo anasiyanitsidwa m’magulu pamene phindu mu kusintha Makasitomala ID kumunda.
Osachepera ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”pamwezi””) Kumadziwitsa dongosolo wamng’ono gulu lililonse la malamulo m’munda Kuchuluka (dongosolo zing’onozing’ono mwezi uliwonse). malamulo anasiyanitsidwa m’magulu pamene phindu mu Date munda akusintha ndi mwezi.
Zotsatirazi ndi ntchito Crystal malembedwe:
Osachepera komanso zimathandiza kuti anapereka denga pa mawerengedwe a. Mwachitsanzo: Osachepera ([{file.COMMISSION}, 2500]) umabwerera ntchito accrued ku chipewa kapena matabwa a 2500. ntchito Kamodzi accrued Wapambana $ 2500 chilemba, mawu amenewa akubwerera 2500. Choncho:
Osachepera ([{file.COMMISSION}, 2500]) abwerera 1575 pamene ntchito = 1575.
Zindikirani:
Kugwiritsa ntchito imeneyi dongosolo ndi mphamvu njira kuti ayesedwa nthawi kulisindikiza. Kuti mudziwe zambiri pa kuwunika tiganizira nthawi, onani Kufufuza Time.
Pamene ntchito nchito imeneyi, mungathe kugwiritsa ntchito HasLowerBound (x) Ntchito kuyesa ngati osiyanasiyana adzakhala ndi osachepera asanadye osachepera.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
最低限度
Basic和Crystal语法。
重载
最小(FLD)
最小(FLD,condFld)
最小(FLD,condFld,标准条件)
最小(X)
参数
FLD是任何有效的数据库或式字段可以由功能进行评估。
condFld是由FLD用于组值的字段。
cond是指示condFld分组的类型的字符串。你只当condFld是一个日期,时间,日期时间或布尔字段中指定此参数。有关此参数的有效字符串的详细信息,请参阅汇总函数的条件。
x是正在使用可以由函数评估值的阵列或范围。
返回
分数
行动
使您能够发现出现在一组值的最小值。例如:
如果销售报告包含一个字段显示每个订单的金额,你可以找到所有出现在报告(总计最低金额)订单的最低订单金额。
如果你打破订单分组(例如,他们来自国家分组订单),你可以找到每个组的最低订单金额(在这种情况下,每个状态)。
如果你打破订单为日期或布尔群体(例如,它们被放置在一个月分组订单),你可以找到在这种情况下,每个基于日期或布尔字段中的特定变化组的最低订单金额(,每月)。
如果指定一组单独的值,你可以找到在设定的最低值。有关查找这种最低限度的信息,请参阅阵列汇总函数。
例子
下面的实施例都适用于基本和Crystal语法:
最小({} file.QTY)返回在数量字段的最低值。
最小({orders.AMOUNT},{orders.CUSTOMER ID})标识金额字段每组订单中最小的订单(每个客户的最小订单)。该订单被分成组每当客户ID字段的值发生变化。
最小({orders.AMOUNT},{订单。订单日期},“每月”)标识金额字段每组订单中最小的订单(每个月的最小订单)。每当日期字段中的值更改为新的一个月的订单被分成组。
下面的例子是适用于Crystal语法:
最低还允许您设置一个上限计算。例如:最小([{} file.COMMISSION,2500])返回累计达2500一旦计提佣金上限或天花板佣金传入$ 2500大关,这个表达式返回2500这样:
最小([{} file.COMMISSION,2500])返回1575,其中佣金= 1575。
注意:
用公式中该功能强制公式在打印时进行评估。有关评估时考虑的更多信息,请参阅评估时间。
使用此功能时,您可以使用HasLowerBound(x)函数来测试范围将采取之前的最低最低。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
最低限度
Basic和Crystal語法。
重載
最小(FLD)
最小(FLD,condFld)
最小(FLD,condFld,標準條件)
最小(X)
參數
FLD是任何有效的數據庫或式字段可以由功能進行評估。
condFld是由FLD用於組值的字段。
cond是指示condFld分組的類型的字符串。你只當condFld是一個日期,時間,日期時間或布爾字段中指定此參數。有關此參數的有效字符串的詳細信息,請參閱匯總函數的條件。
x是正在使用可以由函數評估值的陣列或範圍。
返回
分數
行動
使您能夠發現出現在一組值的最小值。例如:
如果銷售報告包含一個字段顯示每個訂單的金額,你可以找到所有出現在報告(總計最低金額)訂單的最低訂單金額。
如果你打破訂單分組(例如,他們來自國家分組訂單),你可以找到每個組的最低訂單金額(在這種情況下,每個狀態)。
如果你打破訂單為日期或布爾群體(例如,它們被放置在一個月分組訂單),你可以找到在這種情況下,每個基於日期或布爾字段中的特定變化組的最低訂單金額(,每月)。
如果指定一組單獨的值,你可以找到在設定的最低值。有關查找這種最低限度的信息,請參閱陣列匯總函數。
例子
下面的實施例都適用於基本和Crystal語法:
最小({} file.QTY)返回在數量字段的最低值。
最小({orders.AMOUNT},{orders.CUSTOMER ID})標識金額字段每組訂單中最小的訂單(每個客戶的最小訂單)。該訂單被分成組每當客戶ID字段的值發生變化。
最小({orders.AMOUNT},{訂單。訂單日期},“每月”)標識金額字段每組訂單中最小的訂單(每個月的最小訂單)。每當日期字段中的值更改為新的一個月的訂單被分成組。
下面的例子是適用於Crystal語法:
最低還允許您設置一個上限計算。例如:最小([{} file.COMMISSION,2500])返回累計達2500一旦計提佣金上限或天花板佣金傳入$ 2500大關,這個表達式返回2500這樣:
最小([{} file.COMMISSION,2500])返回1575,其中佣金= 1575。
注意:
用公式中該功能強制公式在打印時進行評估。有關評估時考慮的更多信息,請參閱評估時間。
使用此功能時,您可以使用HasLowerBound(x)函數來測試範圍將採取之前的最低最低。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
Minima
Basic e Crystal funetica.
Overloads
Minima (Fld)
Minima (Fld, condFld)
Minima (Fld, condFld, conducteur)
Minima (x)
oji
Fld hè alcunu di dati o fòrmula campu di viaghju chì si pò rivalutatu da li funzioni.
condFld hè un campu di usatu à u gruppu di i valori in Fld da.
conducteur hè un String mintuvendu u tippu di gruppu di condFld. You solu sta jurnata quannu condFld hè un Date, Time, DateTime o campu value. Pè sapenne di più nantu à u filu valevule per sta jurnata, voir Cundizioni di e funzioni riassuntu.
X hè una scelta larga o catalogu di i valori chì si pò rivalutatu da li funzioni termale.
Returns
Nombre Fractional
Action
vi permette à truvà u valore minimu chi s’affaccia in un ghjocu di valuri. Per esempiu:
Sè un rapportu di vendita t’hà un chjosu chì mostra, u numeru di ogni modu, si pò truvà u numeru di modu più bassu di tuttu l ‘ordini ca appajunu sopra a lu rapportu (na granni numeru minimu tutali).
Sè vo rumpiri ordini nta gruppi (per esempiu, cumandati da Porno Gratis lu statu ca iddi nescinu), si pò truvà u numeru più bassu ordine per gruppu (in stu casu, pi statali).
Sè vo rumpiri ordini in data o value gruppi (per esempiu, cumandati da Porno Gratis u mese in ch’elli eranu misi), si pò truvà u numeru di modu più bassu per gruppu si basa supra un cambiamentu specifichi à la data o campu value (in stu casu, € per mese).
Sè omu l’indetta un gruppu di i valori individuali, pudete truvà i valori più bassu in u gruppu. Per infurmazione nantu à Guglielmu truvari stu tipu di u minimu, vede e funzioni riassuntu Casalingho.
Esempii
Li siquenti sunnu asempî da appiecà à prò sintassa tecnicu è Crystal:
Minima ({file.QTY}) torna a lu valuri di più bassu in u campu QTY.
Minima ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) identificheghja per l ‘ordini di u più chjucu à ogni gruppu d’ ordini in u campu numeru (l ‘ordini di u più chjucu di tutti i nostri clienti). U decretu hè spartuta nta tri gruppi pè u raportu in i cambiamenti di campu ID Customer.
Minima ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”minzili””) identificheghja per l ‘ordini di u più chjucu à ogni gruppu d’ ordini in u campu numeru (l ‘ordini di più chjuca per ogni mese). U decretu hè spartuta nta tri gruppi pè i valori di u campu Data cancia a na nova mese.
Li siquenti esempiu hè devuta quessa a sintassa Crystal:
Minima permette ancu voi à rifà un tettu nant’à un calculu. Per esempiu: Minima ([{file.COMMISSION}, 2500]) torna a la cummissioni accumula fin’à un birrittu o tettu di 2500. cummissioni Una volta accumula passa lu suprannomu $ 2500, sta spressione torna 2500. Cusì:
Minima ([{file.COMMISSION}, 2500]) torna a 1575 induve a permissione = 1575.
Nutate bè:
Aduprendu stu funzione à una formula forzi la fòrmula à esse rivalutatu à tempu stampa. Pè sapenne di più nantu à classi tempu valutati, voir Valutazione Time.
Quandu si adopra sta funzione, pudete puru aduprà u funzione HasLowerBound (x) à pruvà si la catena ti darà un Minima prima di ripiglià u Minima.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Minimum
Osnovni i Crystal sintakse.
preopterećenja
Minimalna (FLD)
Minimalna (FLD, condFld)
Minimalna (FLD, condFld Manufacturer)
Minimalna (x)
argumenti
FLD bilo važeće baze ili formule polje koje se može vrednovati funkcijom.
condFld je polje koje se koristi za grupiranje vrijednosti u FLD po.
Uslov je String pokazuje tip grupiranja za condFld. Vi samo navesti taj argument kada condFld je datum, vrijeme, Dio sekunde u kojem ili Boolean polje. Za više informacija o važećim žice za ovaj argument, vidi uvjete za zaključne funkcije.
x je polje ili raspon vrijednosti koje se mogu procijeniti funkciju koja se koristi.
vraća
frakcijske broj
Akcijski
Omogućuje vam da pronađete minimalnu vrijednost koja se pojavljuje u skupu vrijednosti. Na primjer:
Ako je izvješće o prodaji sadrži polje koje prikazuje količinu svake narudžbe, možete pronaći najniža narudžbe iznos svih naloga koji se pojavljuju na izvješću (sveukupno minimalna količina).
Ako break naredbe u skupine (na primjer, naredbe grupirane od strane države da oni dolaze iz), možete pronaći na najmanji iznos narudžbe po grupi (u ovom slučaju, po stanju).
Ako break naredbe na datum ili Boolean skupina (na primjer, naredbe grupirane po mjesecu u kojem su bili smješteni), možete pronaći na najmanji iznos narudžbe po skupinama na temelju određeni promjenu datuma ili Boolean polja (u ovom slučaju, na mjesec).
Ako odredite skup pojedinačnih vrijednosti, možete pronaći najniža vrijednost u setu. Za više informacija o pronalaženju ovakvu minimum, vidi Array sažetak funkcije.
Primjeri
Sljedeći primjeri su primjenjivi na osnovna i Crystal sintaksu:
Minimalna ({file.QTY}) Vraća najmanju vrijednost u polju Količina.
Minimalna ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Utvrđuje najmanji red u svaku grupu naloga u polje Iznos (najmanja nalog za svakog kupca). Nalozi su podijeljeni u grupe, kad god je vrijednost u polju promjene korisničkim ID-om.
Minimalna ({orders.AMOUNT} {orders.ORDER DATUM}, “”mjesečna””) Utvrđuje najmanji red u svaku grupu naloga u polje za iznos (najmanja narudžbe za svaki mjesec). Nalozi su podijeljeni u grupe, kad god je vrijednost u polju Datum promjene na novi mjesec.
Sljedeći primjer je primjenjiv na Crystal sintaksu:
Minimalna također vam omogućuje da postavite strop na izračun. Na primjer: Minimalna ([{file.COMMISSION}, 2500]) vraća povjerenstvo obračunata do kapu ili strop od 2500. Nakon obračunate provizije prolazi oznaku 2500 $, ovaj izraz se vraća 2500. Ovako:
Minimalna ([{file.COMMISSION}, 2500]) Vraća 1575 u kojem je Komisija = 1575.
Bilješka:
Pomoću ove funkcije u formuli prisiljava formulu koja će se vrednovati u vrijeme ispisa. Za više informacija o vremenskim razmatranja vrednovanja, vidi procjenu vremena.
Kada koristite ovu funkciju, možete koristiti HasLowerBound (x) funkcija za testiranje ako je raspon će imati minimalnu prije uzimanja minimum.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Minimum
Grundlæggende og Crystal syntaks.
overbelastninger
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld, cond)
Minimum (x)
argumenter
FLD er en gyldig database eller formel felt, der kan evalueres af funktion.
condFld er et felt, der bruges til at gruppere værdierne i FLD ved.
cond er en streng, der angiver typen af gruppering for condFld. Du skal kun angive dette argument, når condFld er en dato, tid, DateTime eller Boolean felt. For mere information om de gyldige strenge til dette argument, se Betingelser for summariske funktioner.
x er en matrix eller et interval af værdier, som kan evalueres ved den funktion, der anvendes.
Retur
Fractional Number
Handling
Gør det muligt at finde den mindste værdi, der vises i et sæt af værdier. For eksempel:
Hvis en salgsrapport indeholder et felt, der viser mængden af hver ordre, kan du finde den laveste orden mængden af alle ordrer, der vises på rapporten (en grand samlede minimumsbeløb).
Hvis du bryder ordrer i grupper (for eksempel ordrer grupperet efter den tilstand, de kommer fra), kan du finde den laveste orden beløb pr gruppe (i dette tilfælde, per tilstand).
Hvis du bryder ordrer ind dato eller booleske grupper (for eksempel ordrer grupperet efter den måned, hvor de blev placeret), kan du finde den laveste orden beløb pr gruppe baseret på en bestemt ændring i dato eller Boolesk område (i dette tilfælde, om måneden).
Hvis du angiver et sæt af individuelle værdier, kan du finde den laveste værdi i sættet. For oplysninger om at finde denne form for minimum, se sammenfattende Array funktioner.
Eksempler
De følgende eksempler er gældende for både Basic og Crystal syntaks:
Minimum ({file.QTY}) Giver laveste værdi i QTY feltet.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identificerer den mindste ordre i hver gruppe af ordrer i feltet Beløb (den mindste ordre for hver kunde). Ordrerne er adskilt i grupper, når værdien i Customer ID felt ændres.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”månedlige””) Identificerer den mindste ordre i hver gruppe af ordrer i feltet Beløb (den mindste ordre for hver måned). Ordrerne er adskilt i grupper, når værdien i feltet Dato skifter til en ny måned.
Det følgende eksempel er anvendelig til Crystal syntaks:
Minimum giver dig også mulighed for at fastsætte et loft på en beregning. For eksempel: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) returnerer kommissionen optjent op til et loft eller loft på 2500. Når påløbne kommission passerer $ 2500 mark, dette udtryk returnerer 2500. Således:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Giver 1575, hvor provision = 1575.
Note:
Ved hjælp af denne funktion i en formel tvinger formel, der skal evalueres på udskrivningstidspunktet. For mere information om evaluering tid overvejelser, se Evaluering Time.
Når du bruger denne funktion, kan du bruge funktionen HasLowerBound (x) for at teste, om området vil have en Minimum før du tager Minimum.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Minimum
Basic en Crystal-syntaxis.
overbelasting
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld olv)
Minimum (x)
argumenten
FLD is elke geldige database of formule veld dat kan worden geëvalueerd door de functie.
condFld is een veld dat wordt gebruikt om de groep van de waarden in FLD door.
cond is een String met vermelding van de aard van de groepering voor condFld. U specificeert alleen dit argument wanneer condFld is een datum, tijd, DateTime of Boolean veld. Voor meer informatie over de geldige strings voor dit argument, zie voorwaarden samenvatting functies.
x is een matrix of bereik van waarden die kunnen worden geëvalueerd door de functie wordt gebruikt.
opbrengst
Fractional Number
Actie
Hiermee kunt u de minimale waarde die in een reeks waarden lijkt te vinden. Bijvoorbeeld:
Als een verkoop rapport bevat een veld dat het bedrag van elke bestelling toont, kunt u de laagste orde bedrag van alle orders die in het rapport (een totaal minimum bedrag) lijken te vinden.
Als je orders in groepen te breken (bijvoorbeeld orders gegroepeerd door de staat dat ze vandaan komen), kunt u de laagste orderbedrag per groep (in dit geval, per staat) te vinden.
Als je orders in datum of Boolean groepen breken (bijvoorbeeld orders gegroepeerd op de maand waarin ze zijn geplaatst), kunt u de laagste orderbedrag per groep op basis van een specifieke verandering in de datum of Boolean veld (in dit geval, per maand).
Als je een set van individuele waarden opgeeft, kunt u de laagste waarde in de set te vinden. Voor informatie over het vinden van dit soort minimum, zie de samenvatting Array functies.
Voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn van toepassing op zowel de Basic en Crystal-syntaxis:
Minimum ({file.QTY}) Geeft de laagste waarde in het veld QTY.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {} orders.CUSTOMER ID) Geeft de kleinste orde in elke groep van orders in het veld Bedrag (de kleinste opdracht voor elke klant). De bestellingen zijn onderverdeeld in groepen als de waarde in het klant-ID veld verandert.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”maandelijks””) Geeft de kleinste orde in elke groep van orders in het veld Bedrag (de kleinste order voor elke maand). De bestellingen worden gescheiden in groepen als de waarde in het veld Datum verandert in een nieuwe maand.
Het volgende voorbeeld is van toepassing op Crystal-syntaxis:
Minimum kunt u ook een plafond vast te stellen op een berekening. Bijvoorbeeld: Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) geeft de commissie opgelopen tot een pet of het plafond van 2500. Zodra opgebouwde commissie passeert de $ 2.500 mark, deze uitdrukking geeft 2500. Dus:
Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) Geeft 1575 waarin de commissie = 1575.
Notitie:
Met behulp van deze functie in een formule dwingt de formule worden geëvalueerd tijdens het afdrukken. Voor meer informatie over de evaluatie tijd overwegingen, zie Evaluation Time.
Bij gebruik van deze functie, kunt u de functie HasLowerBound (x) te gebruiken om te testen of het bereik een minimum alvorens de minimum zal hebben.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Minimální
Základní a Crystal syntaxe.
přetížení
Minimální (Fld)
Minimální (Fld, condFld)
Minimální (Fld, condFld, cond)
Minimální (x)
Argumenty
Fld je jakýkoliv platný databáze nebo vzorce pole, které mohou být hodnoceny pomocí funkce.
condFld je pole použito ke skupině hodnot v Fld strany.
cond je řetězec označující typ seskupení pro condFld. Určíte pouze tento argument, když condFld je datum, čas, DateTime nebo Boolean pole. Pro více informací o platných řetězců k tomuto argumentu, viz Podmínky pro souhrnné funkce.
x je pole nebo rozsah hodnot, které mohou být hodnoceny pomocí funkce používán.
výnos
frakční Number
Akce
Umožňuje najít minimální hodnotu, která se zobrazí v sadě hodnot. Například:
Jestliže zpráva o prodeji obsahuje pole, které ukazuje množství každé objednávky, můžete najít nejnižší částku objednávky ze všech příkazů, které se objevují na zprávě (celkový součet minimální množství).
Pokud porušíte příkazy do skupin (například příkazy seskupené státem, které pocházejí z), najdete nejnižší množství objednávek podle skupiny (v tomto případě, za stavu).
Pokud porušíte objednávky do data nebo booleovské skupin (například příkazy seskupeny podle měsíce, ve kterém byly umístěny), najdete nejnižší množství objednávek podle skupiny na základě konkrétního změnu data nebo booleovské pole (v tomto případě, za měsíc).
Zadáte-li sadu jednotlivých hodnot naleznete nejnižší hodnoty v sadě. Další informace o zjištění tohoto druhu minimum viz souhrn Array funkcí.
Příklady
Následující příklady jsou použitelné pro základní i Crystal syntaxe:
Minimální ({} file.QTY) Vrací nejnižší hodnotu v poli Mn.
Minimální ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Určuje nejmenší pořadí v každé skupině zakázek v oblasti částka (nejmenší objednávky pro každého zákazníka). Objednávky jsou rozděleny do skupin vždy, když je hodnota ve změnách ID zákazníka pole.
Minimální ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”měsíční””) Určuje nejmenší pořadí v každé skupině zakázek v oblasti částka (nejmenší objednávky za každý měsíc). Příkazy jsou rozděleny do skupin, když je hodnota v poli Datum se změní na nový měsíc.
Následující příklad je použitelný pro Crystal syntaxe:
Minimální také umožňuje nastavit strop na výpočtu. Například: Minimální ([{} file.COMMISSION, 2500]) vrací provize časově rozlišené do víčka nebo stropu 2500. Po narostlých komise projde $ 2500 ochrannou známku, tento výraz vrací 2500. Tedy:
Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) Vrací 1575 kde provize = 1575.
Poznámka:
Při použití této funkce ve vzorci vynutí vzorec, které mají být hodnoceny při tisku. Pro více informací o časových hledisek hodnotících viz hodnotící Time.
Při použití této funkce, můžete použít funkci HasLowerBound (x) otestovat, zda rozsah bude mít minimální před přijetím minimum.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Minimum
Basic and Crystal syntax.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Arguments
fld is any valid database or formula field that can be evaluated by the function.
condFld is a field used to group the values in fld by.
cond is a String indicating the type of grouping for condFld. You only specify this argument when condFld is a Date, Time, DateTime or Boolean field. For more information on the valid strings for this argument, see Conditions for summary functions .
x is an array or range of values that can be evaluated by the function being used.
Returns
Fractional Number
Action
Enables you to find the minimum value that appears in a set of values. For example:
If a sales report includes a field that shows the amount of each order, you can find the lowest order amount of all the orders that appear on the report (a grand total minimum amount).
If you break orders into groups (for example, orders grouped by the state that they come from), you can find the lowest order amount per group (in this case, per state).
If you break orders into date or Boolean groups (for example, orders grouped by the month in which they were placed), you can find the lowest order amount per group based on a specific change in the date or Boolean field (in this case, per month).
If you specify a set of individual values, you can find the lowest value in the set. For information on finding this kind of minimum, see Array summary functions .
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
Minimum({file.QTY})Returns the lowest value in the QTY field.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID})Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each customer). The orders are separated into groups whenever the value in the Customer ID field changes.
Minimum({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”monthly””)Identifies the smallest order in each group of orders in the Amount field (the smallest order for each month). The orders are separated into groups whenever the value in the Date field changes to a new month.
The following example is applicable to Crystal syntax:
Minimum also allows you to set a ceiling on a calculation. For example: Minimum([{file.COMMISSION}, 2500]) returns the commission accrued up to a cap or ceiling of 2500. Once accrued commission passes the $2500 mark, this expression returns 2500. Thus:
Minimum([{file.COMMISSION}, 2500])Returns 1575 where commission = 1575.
Note:
Using this function in a formula forces the formula to be evaluated at print time. For more information on evaluation time considerations, see Evaluation Time.
When using this function, you can use the HasLowerBound (x) function to test if the range will have a Minimum before taking the Minimum.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
minimumo
Baza kaj Kristalo sintakso.
superŝarĝas
Minimumo (FLD)
Minimumo (FLD, condFld)
Minimumo (FLD, condFld, Cond)
Minimumo (x)
argumentoj
FLD estas ajna valida datumbazo aŭ formulo kampo kiu povas esti taksita per la funkcio.
condFld estas kampo uzita kolekti la valorojn en FLD per.
Cond estas Ŝnuro indikante la tipo de kolektante por condFld. Vi nur specifi tiun argumenton kiam condFld Estas Dato, Tempo, DatoTempo aŭ Bulea kampo. Por pli informo sur la valida kordoj por tiu argumento, vidi Kondiĉoj por resuma funkcioj.
x estas tabelo aŭ gamo de valoroj kiuj povas esti taksita per la funkcio estanta uzita.
revenas
frakcia Nombro
ago
Ebligas al vi trovi la minimuma valoro kiu aperas en aro de valoroj. Ekzemple:
Se vendoj raporto inkluzivas kampo kiu montras la kvanton de ĉiu ordo, vi povas trovi la plej malaltan ordon kvanto de ĉiuj ordoj kiuj aperas sur la raporto (kun totalsumo minimuma kvanto).
Se vi rompas ordoj en grupojn (ekzemple, ordoj kolektitaj de la stato kiun ili venas), vi povas trovi la plej malaltan ordon kvanto po grupo (en tiu kazo, por stato).
Se vi rompas ordoj en dato aŭ Bulea grupoj (ekzemple, ordoj kolektitaj de la monato en kiu ili estis metitaj), vi povas trovi la plej malaltan ordon kvanto po grupo bazita sur specifa ŝanĝo en la dato aŭ Bulea kampo (en tiu kazo, monataj).
Se vi specifas aro de individuaj valoroj, vi povas trovi la plej malalta valoro en la aro. Por informo sur trovanta tian minimumon, vidu array resumo funkcioj.
ekzemploj
La jenaj ekzemploj estas aplikebla al ambaŭ Baza kaj Kristalo sintakson:
Minimumo ({file.QTY}) Redonas plej malalta valoro en la QTY kampo.
Minimumo ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identigas la plej malgranda ordo en ĉiu grupo de ordonoj en la Kvanto kampo (la plej malgranda ordo por ĉiu kliento). La ordonoj estas apartigitaj en grupojn kiam ajn la valoro en la Kliento ID kampo ŝanĝoj.
Minimumo ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATO}, “”monata””) Identigas la plej malgranda ordo en ĉiu grupo de ordonoj en la Kvanto kampo (la plej malgranda ordo por ĉiu monato). La ordonoj estas apartigitaj en grupojn kiam ajn la valoro en la dato kampo ŝanĝas al nova monato.
La sekvanta ekzemplo estas aplikebla al Kristalo sintakson:
Minimumo ankaŭ permesas vin fiksi plafonon sur ŝtonon. Ekzemple: Minimuma ([{file.COMMISSION}, 2500]) redonas la komisiono akumuliĝis ĝis ĉapon aŭ plafono de 2500. Fojo akumuliĝis komisiono pasas la $ 2500 markon, ĉi tiu esprimo revenas 2500. Tiel:
Minimumo ([{file.COMMISSION}, 2500]) Returns 1575 kie komisiono = 1575.
Notu:
Uzante tiun funkcion en formulo devigas la formulo por esti taksitaj je presaĵo tempo. Por pli informo sur takso tempo konsideroj, vidu Evaluation Tempo.
Uzinte tiun funkcion, vi povas uzi la HasLowerBound (x) funkcio elprovi se la gamo havos Minimuma antaŭ preni la Minimuma.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
miinimum
Basic ja Crystal süntaks.
Ülekoormus
Minimaalne (FLD)
Minimaalne (FLD, condFld)
Minimaalne (FLD, condFld, dirigent)
Minimaalne (x)
argumendid
FLD on kõik kehtivad andmebaasi või valem valdkonnas, mida saab hinnata funktsiooni.
condFld on valdkond, mida kasutatakse rühma väärtused FLD poolt.
dirigent on string liiki tähistava rühmadesse condFld. Sa määrata ainult seda väidet kui condFld on kuupäev, kellaaeg, DateTime või Boole’i valdkonnas. Lisateavet kehtiv stringid selle argumendi, vaata tingimused kokkuvõte funktsioone.
x on hulga või väärtuste vahemik, mida saab hinnata funktsiooni kasutatakse.
tulu
murdarv
tegevus
Võimaldab leida minimaalne väärtus, mis ilmub väärtuste kogum. Näiteks:
Kui müügi aruanne sisaldab valdkond, mis näitab kui palju iga kord, võite leida madalaima et summa kõik tellimused, mis ilmuvad aruanne (grand summa vähemalt).
Kui sa murda tellimusi gruppidesse (näiteks korraldused koondada riigi poolt, et nad tulevad), võid leida madalaima tellimuse summa rühma kohta (antud juhul riigi kohta).
Kui sa murda tellimusi arvesse kuupäeva või Boole’i rühmade (nt korraldusi rühmitatud kuu, kus need olid paigutatud), võid leida madalaima tellimuse summa rühma kohta, mis põhineb konkreetse muutuse kuupäeva või Boole’i valdkonnas (antud juhul kuus).
Kui määrate valiku üksikuid väärtusi, võite leida madalaima hinna komplekti. Informatsiooni leidmine selline minimaalne, vaata Array kokkuvõte funktsioone.
Näited
Järgnevad näited on rakendatav nii põhikooli- ja Crystal süntaksit:
Minimaalne ({file.QTY}) Tagastab väikseima väärtuse Kogus valdkonnas.
Minimaalne ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Määrab väikseim et iga rühma tellimuste summaväli (väikseim et iga kliendile). Korraldused on jagatud rühmadesse alati väärtus Kliendi ID väljal.
Minimaalne ({orders.AMOUNT} {orders.ORDER DATE} “”kuus””) määratleb väikseim et iga rühma tellimuste summaväli (väikseim et iga kuu). Korraldused on jagatud rühmadesse alati väärtus väljal Kuupäev muutub uue kuu.
Järgnev näide on rakendatav Crystal süntaksit:
Minimaalne ka saate seada ülempiiri arvutamise. Näiteks: minimaalne ([{file.COMMISSION} 2500]) tagastab komisjon kogunenud kuni kork või lakke 2500. Kui kogunenud Komisjoni läbib $ 2500 märk, see väljend tagastab 2500. Seega:
Minimaalne ([{file.COMMISSION} 2500]) Tagastab 1575, kus vahendustasu = 1575.
Märge:
Kasutades seda funktsiooni valem sunnib valem hinnati print aega. Lisateavet hindamise aeg kaalutlused, vaata Hindamine aeg.
Kasutades seda funktsiooni, mida saab kasutada HasLowerBound (x) funktsiooni testida, kui vahemik on vähemalt enne miinimumini.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
pinakamaliit
Basic at Crystal syntax.
overloads
Minimum (Fld)
Minimum (Fld, condFld)
Minimum (Fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Pangangatwiran
Fld ay anumang wastong database o formula patlang na maaaring nasuri ng function.
condFld ay isang patlang na ginagamit sa grupong ang mga halaga sa Fld sa pamamagitan ng.
cond ay isang String na nagpapahiwatig ng uri ng pagpapangkat para condFld. Ka lamang tukuyin ito argument kapag condFld ay isang Petsa, Oras, DateTime o Boolean field. Para sa karagdagang impormasyon sa mga may-bisang mga string para sa argument na ito, tingnan ang Kondisyon para sa mga function na buod.
x ay isang array o hanay ng mga halaga na maaaring nasuri ng ang pag-andar na ginagamit.
returns
Fractional Number
aksyon
Pinapagana mo upang mahanap ang minimum na halaga na lumilitaw sa isang hanay ng mga halaga. Halimbawa:
Kung ang isang benta ulat ay nagsasama ng isang patlang na nagpapakita ng halaga ng bawat order, maaari mong mahanap ang pinakamababang halaga ng order ng lahat ng mga order na lumilitaw sa ulat (isang grand kabuuang halaga minimum).
Kung masira mo order sa mga pangkat (halimbawa, ang mga order naka-grupo sa pamamagitan ng estado na ang mga ito mula sa), maaari mong mahanap ang pinakamababang halaga ng order sa bawat pangkat (sa kasong ito, per estado).
Kung masira mo order sa petsa o Boolean grupo (halimbawa, ang mga order naka-grupo sa pamamagitan ng buwan na kung saan sila ay inilagay), maaari mong mahanap ang pinakamababang halaga ng order sa bawat grupo batay sa isang tiyak na pagbabago sa petsa o Boolean field (sa kasong ito, kada buwan).
Kung tinukoy mo ang isang hanay ng mga indibidwal na halaga, maaari mong mahanap ang pinakamababang halaga sa set. Para sa impormasyon sa paghahanap ng mga ito uri ng minimum, tingnan Array buod function.
Mga halimbawa
Ang mga sumusunod na halimbawa ay naaangkop sa parehong Basic at Crystal syntax:
Minimum ({file.QTY}) Returns ang pinakamababang halaga sa patlang QTY.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Kinikilala na ang pinakamaliit na pagkakasunod-sunod sa bawat grupo ng mga order sa larangan Halaga (ang pinakamaliit na order para sa bawat customer). Ang mga order ay pinaghihiwalay sa mga grupo sa tuwing ang halaga sa ang mga pagbabago Customer ID field.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”buwanang””) Kinikilala na ang pinakamaliit na pagkakasunod-sunod sa bawat grupo ng mga order sa larangan Halaga (ang pinakamaliit na order para sa bawat buwan). Ang mga order ay pinaghihiwalay sa mga grupo sa tuwing ang halaga sa Date field ay nagbabago sa isang bagong buwan.
Ang sumusunod na halimbawa ay naaangkop sa Crystal syntax:
Minimum nagpapahintulot sa iyo na magtakda ng isang kisame sa isang pagkalkula. Halimbawa: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) ay nagbabalik ng mga komisyon na naipon hanggang sa isang cap o kisame ng 2500. Kapag naipon komisyon ay ipinapasa ang $ 2500 markahan, ang expression na ito ay nagbabalik 2500. Kaya:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Returns 1575 kung saan komisyon = 1575.
tandaan:
Gamit ang function sa isang formula Pinipilit ang formula na sinusuri sa print oras. Para sa karagdagang impormasyon sa pagtasa time considerations, tingnan Pagsusuri Time.
Kapag ginagamit ang function, maaari mong gamitin ang HasLowerBound (x) function upang subukan kung ang hanay ay magkakaroon ng Minimum bago ang pagkuha ng Minimum.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
vähimmäismäärä
Basic ja Crystal syntaksin.
ylikuormitusta
Minimi (FLD)
Minimi (FLD, condFld)
Minimi (FLD, condFld, cond)
Minimi (x)
argumentit
FLD on mikä tahansa pätevä tietokanta tai kaavakenttää joka voidaan arvioida funktion.
condFld on kenttä, jota käytetään ryhmän arvojen fld mukaan.
joht on String tyypin osoittavan ryhmittelyä varten condFld. Sinä vain Määritä tämä argumentti kun condFld on päivämäärä, aika, päivämäärä ja aika tai Boolen kenttä. Lisätietoja voimassa jouset tämän argumentin, katso edellytykset yhteenvedon toimintoja.
x on joukko tai arvoalue voidaan arvioida olevan toiminnon käytössä.
tuotto
murtoluku
Toiminta
Mahdollistaa löytää pienin arvo, joka näkyy joukko arvoja. Esimerkiksi:
Jos myynti raportti sisältää kentän, joka näkyy määrä jokaisen tilauksen, voit löytää alin järjestys määrää kaikista tilauksista, jotka näkyvät raportissa (loppusumman vähimmäismäärä).
Jos rikot tilauksia ryhmiin (esimerkiksi tilausten ryhmitelty valtion että ne ovat peräisin), löytyy alhaisimman järjestys määrä ryhmää kohden (tässä tapauksessa per tila).
Jos rikot tilauksia osaksi päivämäärän tai loogisia ryhmiä (esimerkiksi tilausten ryhmitelty sitä kuukautta, jona ne on asetettu), voit löytää alin järjestys määrä per ryhmä perustuu tiettyyn muutoksen päivämäärä tai Boolen kenttä (tässä tapauksessa, kuukaudessa).
Jos määrittää joukko yksittäisiä arvoja, voit löytää pienimmän arvon asetettu. Lisätietoja löytää tällaista minimi, katso Array yhteenvedon toimintoja.
esimerkit
Seuraavat esimerkit ovat sovellettavissa sekä perus- ja Crystal syntaksi:
Pienin ({file.QTY}) Palauttaa pienimmän arvon KPL kenttään.
Pienin ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Osoittaa pienin järjestyksessä kunkin ryhmän tilauksia Määrä- kenttään (pienin jotta kunkin asiakkaan). Tilaukset erotellaan ryhmiksi kun arvo asiakastunnuksen kenttään.
Pienin ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”kuukausittain””) Osoittaa pienin järjestyksessä kunkin ryhmän tilauksia Määrä- kenttään (pienin tilauksen kuukausittain). Tilaukset erotetaan ryhmiksi, kun arvo päivämääräkenttään muuttuu uuteen kuukaudessa.
Seuraava esimerkki on sovellettavissa Crystal syntaksia:
Pienin voit myös asettaa ylärajan laskelmaan. Esimerkiksi: Minimi ([{file.COMMISSION}, 2500]) palauttaa komissio karttunut korkki tai kattoon 2500. Kun kertyneet provision kulkee $ 2500 merkki, tämä ilmaus palauttaa 2500. Siten:
Minimi ([{file.COMMISSION}, 2500]) Palauttaa 1575 jossa provision = 1575.
Huomautus:
Tätä toimintoa käyttämällä kaavassa voimia kaava voidaan arvioida tulostuksen aikana. Lisätietoja arviointiaika huomioiden katso Evaluation Time.
Kun käytät tätä toimintoa, voit käyttää HasLowerBound (x) funktio testata, jos alue on vähintään ennen ottaen Minimi.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Le minimum
La syntaxe de base et Crystal.
surcharges
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld, cond)
Minimum (x)
Arguments
FLD est un champ de base de données ou d’une formule valide qui peut être évaluée par la fonction.
condFld est un champ utilisé pour regrouper les valeurs en fld par.
cond est une chaîne indiquant le type de regroupement pour condFld. Vous ne spécifiez que cet argument lorsque condFld est une date, heure, DateHeure ou champ booléen. Pour plus d’informations sur les chaînes valides pour cet argument, voir Conditions pour les fonctions de synthèse.
x est un tableau ou une plage de valeurs qui peut être évaluée par la fonction utilisée.
résultats
Nombre fractionnaire
action
Permet de trouver la valeur minimale qui apparaît dans un ensemble de valeurs. Par exemple:
Si un rapport de vente comprend un champ qui indique le montant de chaque commande, vous pouvez trouver le montant le plus bas de l’ordre de tous les ordres qui apparaissent sur le rapport (un montant minimum grand total).
Si vous cassez les commandes en groupes (par exemple, des commandes groupées par l’Etat qu’ils viennent de), vous pouvez trouver le plus bas montant de la commande par groupe (dans ce cas, par État).
Si vous cassez les commandes en date ou booléennes groupes (par exemple, des commandes groupées par mois au cours duquel ils ont été placés), vous pouvez trouver de commande le plus bas par groupe basé sur un changement spécifique dans la date ou le champ Boolean (dans ce cas, par mois).
Si vous spécifiez un ensemble de valeurs individuelles, vous pouvez trouver la valeur la plus faible dans l’ensemble. Pour plus d’informations sur la recherche de ce genre de minimum, voir fonctions récapitulatives Array.
Exemples
Les exemples suivants sont applicables à la fois la syntaxe de base et Crystal:
Minimum ({file.QTY}) Renvoie la valeur la plus faible dans le domaine QTÉ.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifie le plus petit ordre dans chaque groupe de commandes dans le champ Montant (le plus petit ordre pour chaque client). Les ordres sont séparés en groupes chaque fois que la valeur dans les changements du champ d’identification du client.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, «mensuel») Identifie le plus petit ordre dans chaque groupe de commandes dans le champ Montant (le plus petit pour chaque mois). Les ordres sont séparés en groupes chaque fois que la valeur dans le champ de date change à un nouveau mois.
L’exemple suivant est applicable à la syntaxe Crystal:
Minimum permet également de définir un plafond sur un calcul. Par exemple: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) renvoie la commission accumulée jusqu’à un plafond ou un plafond de 2500. commission Une fois courus passe la marque de 2500 $, cette expression renvoie 2500. Ainsi:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Renvoie 1575 où commission = 1575.
Remarque:
L’utilisation de cette fonction dans une formule forces de la formule à évaluer au moment de l’impression. Pour plus d’informations sur l’évaluation des considérations de temps, voir Temps d’évaluation.
Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez utiliser la fonction HasLowerBound (x) pour tester si la gamme aura un minimum avant de prendre le minimum.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Minimum
Basic en Crystal syntaksis.
Overloads
Minimum (Fld)
Minimum (Fld, condFld)
Minimum (Fld, condFld, Cond)
Minimum (x)
arguminten
Fld is gjin jildich databank of formule fjild dat kin wurde beoardiele troch de funksje.
condFld is in fjild brûkt foar groep de wearden yn Fld troch.
Cond is in String oanjout it type fan groepearjen foar condFld. Jo allinnich opjaan dit argumint as condFld is in Datum, tiid, DateTime of Boolean fjild. Foar mear ynformaasje oer de jildige snaren foar dit argumint, sjoch Betingsten foar gearfetting funksjes.
x is in rige of berik fan wearden dat kin wurde beoardiele troch de funksje wurdt brûkt.
Returns
fraksjonele Oantal
Aksje
Stelt jo te finen de minimale wearde dy’t ferskynt yn in set fan wearden. Bygelyks:
As in sales rapport befettet in fjild dat sjen lit it bedrach fan eltse oarder, kinne jo fine op de leechste folchoarder bedrach fan alle oarders dy’t ferskine op it rapport (in grutte totaal minimumbedrach).
As jo brekke oarders yn groepen (bygelyks, oarders groepearre troch de steat, dat se komme út), kinne jo fine de leechste oarder bedrach per groep (yn dit gefal, per steat).
As jo brekke oarders yn datum of Boolean groepen (bygelyks, oarders groepearre troch de moanne yn dêr’t sy waarden pleatst), kinne jo fine de leechste oarder bedrach per groep basearre op in spesifyk feroaring yn de datum of Boolean fjild (yn dit gefal, per moanne).
As jo oantsjutte in set fan yndividuele wearden, kinne jo fine de leechste wearde yn de dea. Foar ynformaasje oer it sykjen dit soarte fan minimum, sjoch Array gearfetting funksjes.
foarbylden
De folgjende foarbylden binne fan tapassing foar sawol Basic en Crystal syntaksis:
Minimum ({file.QTY}) Jout de leechste wearde yn it Qty fjild.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER MT}) identifisearret de lytste oarder yn eltse groep fan oarders yn de Bedrach fjild (de lytste oarder foar elke klant). De oarders wurde skieden yn groepen as de wearde yn it Customer ID fjild feroarings.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”moanne””) identifisearret de lytste oarder yn eltse groep fan oarders yn de Bedrach fjild (de lytste oarder foar eltse moanne). De oarders wurde skieden yn groepen as de wearde yn it Datum fjild feroaret oan in nije moanne.
De folgjende foarbyld is fan tapassing foar Crystal syntaksis:
Minimum ek kinne jo om in plafond op in berekkening. Bygelyks: Minimale ([{file.COMMISSION}, 2500]) jout de kommisje de oprûne oant in pet of plafond fan 2500. Ien kear oprûne kommisje giet de $ 2500 mark, dizze útdrukking jout 2500. Sa:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Jout 1575 dêr’t kommisje = 1575.
Noat:
Mei help fan dizze funksje yn in formule twingt de formule wurde beoardiele op print tiid. Foar mear ynformaasje oer evaluaasje tiid oerwagings, sjoch Evaluaasje Time.
By it brûken fan dizze funksje, kinne jo gebrûk meitsje fan de HasLowerBound (x) funksje te testen oft it berik sille hawwe in Minimum foardat nimmen de Minimum.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
mínimo
Básico e Crystal sintaxe.
sobrecargas
Mínima (FLD)
Mínima (FLD, condFld)
Mínima (FLD, condFld, COND)
Mínima (x)
argumentos
FLD é calquera campo ou base de datos válida fórmula que pode ser avaliada pola función.
condFld é un campo usado para agrupar os valores en FLD por.
COND é unha cadea que indica o tipo de agrupación para condFld. Só especificar este argumento cando condFld é unha data, hora, DATETIME campo booleano. Para máis información sobre as cadeas válidas para este argumento, consulte Condicións para as funcións de resumo.
X é unha matriz ou intervalo de valores que poden ser avaliadas pola función a ser utilizada.
volve
número fracionário
acción
Permítelle atopar o valor mínimo que aparece un conxunto de valores. Por exemplo:
Un informe de vendas inclúe un campo que mostra a cantidade de cada orde, pode atopar o menor valor da solicitude de todas as ordes que aparecen no informe (a cantidade mínima total xeral).
Se romper as ordes en grupos (por exemplo, ordes agrupadas polo estado que veñen), pode atopar o menor valor da solicitude por grupo (neste caso, por estado).
Se romper as ordes en data ou booleanos grupos (por exemplo, ordes agrupadas por mes en que foron feitas), pode atopar o menor valor da solicitude por grupo baseado nun cambio específica na data ou campo booleano (neste caso, por mes).
Se se especifica un conxunto de valores individuais, pode atopar o valor máis baixo no conxunto. Para máis información sobre como atopar este tipo de mínimos, consulte funcións de resumo Matriz.
exemplos
Os exemplos a seguir aplica-se tanto a sintaxe básica e Cristal:
Mínimo ({} file.QTY) Devolve o menor valor no campo Qtde.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifica a menor orde en cada grupo de ordes no campo Importe (a menor orde para cada cliente). As ordes son separados en grupos, sempre que o valor das alteracións do campo ID do cliente.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER date}, “”mensual””) Identifica a menor orde en cada grupo de ordes no campo Importe (menor fin de cada mes). As ordes son separados en grupos, sempre que o valor no campo Data cambia a un novo mes.
O exemplo a seguir é aplicable a sintaxe de cristal:
Mínima tamén permite establecer un límite nun cálculo. Por exemplo: Mínimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) devolve a comisión auferidos ata un teito ou límite máximo de 2500. Comisión Xa acumulado pasa a marca de US $ 2500, esta expresión retorna 2500. Así:
Mínimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) Devolve 1575, onde comisión = 1575.
Nota:
Usando esta función nunha fórmula forza a fórmula a ser avaliada no momento da impresión. Para máis información sobre consideracións de tempo de avaliación, consulte Tempo de Avaliación.
Ao utilizar esta función, pode utilizar a función HasLowerBound (x) para comprobar se o intervalo terá un mínimo antes de tomar o mínimo.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
მინიმალური
ძირითადი და Crystal სინტაქსი.
overloads
მინიმალური (FLD)
მინიმალური (FLD, condFld)
მინიმალური (FLD, condFld, cond)
მინიმალური (x)
არგუმენტები
FLD არის მართებული მონაცემთა ბაზის ან formula სფეროში, რომელიც შეიძლება შეფასდება ფუნქცია.
condFld არის სფეროში გამოიყენება ჯგუფის ღირებულებების FLD მიერ.
cond არის სიმებიანი მითითებით ტიპის დაჯგუფება condFld. თქვენ მხოლოდ მიუთითოს ამ არგუმენტი, როდესაც condFld არის თარიღი, დრო, წამების და ლოგიკური სფეროში. დამატებითი ინფორმაციისათვის მოქმედი strings ეს არგუმენტი, ვხედავ პირობები შემაჯამებელი ფუნქციები.
x მასივი და დიაპაზონი, რომელიც შეიძლება შეფასდება ფუნქცია გამოიყენება.
ანაზღაურება
fractional ნომერი
აქცია
გაძლევთ საშუალებას იპოვოთ მინიმალური ღირებულება, რომელიც, როგორც ჩანს, გარკვეული ღირებულებები. მაგალითად:
იმ შემთხვევაში, თუ გაყიდვების ანგარიში მოიცავს სფეროში, რომელიც გვიჩვენებს ოდენობით თითოეული მიზნით, შეგიძლიათ ყველაზე რათა თანხა ყველა ბრძანება, რომ, როგორც ჩანს, ანგარიში (გრანდიოზული სულ მინიმალური ოდენობა).
თუ თქვენ შესვენება ბრძანებებს ჯგუფების (მაგალითად, ბრძანებები დაჯგუფებულია სახელმწიფო, რომ ისინი), შეგიძლიათ ყველაზე დაბალი მიზნით თანხა ჯგუფში (ამ შემთხვევაში, ერთ სახელმწიფო).
თუ თქვენ შესვენება ბრძანებებს თარიღი ან ლოგიკური ჯგუფების (მაგალითად, ბრძანებები დაჯგუფებულია თვის რომელშიც ისინი განთავსებული), შეგიძლიათ ყველაზე დაბალი მიზნით თანხა ჯგუფში საფუძველზე კონკრეტული ცვლილება თარიღი ან ლოგიკური სფეროში (ამ შემთხვევაში, თვეში).
თუ, თქვენ შეიტანეთ კომპლექტი ინდივიდუალური ღირებულებები, შეგიძლიათ ყველაზე დაბალი ღირებულება კომპლექტი. ინფორმაციის მოძიებაში ამ სახის მინიმუმ, ვხედავ Array შემაჯამებელი ფუნქციები.
მაგალითები
შემდეგი მაგალითები მიესადაგება როგორც ძირითადი და Crystal სინტაქსი:
მინიმალური ({file.QTY}) აბრუნებს დაბალი ღირებულება QTY სფეროში.
მინიმალური ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) განსაზღვრავს, რომ პატარა, რათა თითოეულ ჯგუფში ბრძანებებს სახეობა სფეროში (პატარა, რათა თითოეული დამკვეთის). ბრძანებებს ჯგუფებად დაყოფა, როდესაც ღირებულება მომხმარებელთა ID სფეროში ცვლილებები.
მინიმალური ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER თარიღი}, “”ყოველთვიური””) განსაზღვრავს, რომ პატარა, რათა თითოეულ ჯგუფში ბრძანებებს სახეობა სფეროში (პატარა რათა ყოველი თვის). ბრძანებებს ჯგუფებად დაყოფა, როდესაც ღირებულება თარიღი სფეროში ცვლილებების ახალი თვეში.
შემდეგი მაგალითი არის მოქმედი Crystal სინტაქსი:
მინიმალური ასევე გაძლევთ საშუალებას შექმნას ჭერი გაანგარიშება. მაგალითად: მინიმალური ([{file.COMMISSION}, 2500]) ბრუნდება კომისიის დარიცხული მდე ქუდი ან ჭერი 2500. მას შემდეგ, რაც დარიცხული კომისიის აკეთებს $ 2500 გასვლის შემდეგ, ამ გამოხატვის ბრუნდება 2500. ამგვარად:
მინიმალური ([{file.COMMISSION}, 2500]) ანაზღაურება 1575, სადაც კომისიის = 1575.
შენიშვნა:
ამ ფუნქციის გამოყენება ფორმულა ძალებმა ფორმულა შეფასდება ბეჭდვის დროს. დამატებითი ინფორმაციისათვის შეფასების დროს მოსაზრებები, ვხედავ შეფასების დროს.
გამოყენებისას ფუნქცია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ HasLowerBound (x) ფუნქციის შესამოწმებლად, თუ სპექტრი ექნება მინიმალური მიღებამდე მინიმალური.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Minimum
Basic und Crystal-Syntax.
Überlastungen
Minimum (FLD)
Minimum (FLD, condFld)
Minimum (FLD, condFld, Ltg)
Minimum (x)
Argumente
FLD ist jede gültige Datenbank oder Formelfeld, das von der Funktion ausgewertet werden kann.
condFld ist ein Feld zu gruppieren, indem die Werte in FLD verwendet.
cond ist eine Zeichenkette, die die Art der Gruppierung für condFld. Sie geben nur dieses Argument, wenn condFld ein Datum ist, Zeit, DateTime- oder Booleschen Feld. Weitere Informationen zu den gültigen Zeichenfolgen für dieses Argument, siehe Bedingungen für die Auswertungsfunktionen.
x ist ein Array oder einen Bereich von Werten, die durch die Funktion ausgewertet werden, können verwendet werden.
Kehrt zurück
Bruchzahl
Aktion
Hiermit können Sie den Minimalwert zu finden, die in einer Reihe von Werten erscheint. Beispielsweise:
Wenn ein Umsatzbericht ein Feld enthält, die die Menge jeder Bestellung zeigt, können Sie den niedrigsten Auftragsmenge aller Aufträge finden, die über den Bericht (eine Gesamtsumme Mindestbetrag) erscheinen.
Wenn Sie Aufträge in Gruppen aufteilen (zum Beispiel durch den Staat gruppiert Aufträge, die sie kommen), können Sie den niedrigsten Auftragsbetrag pro Gruppe zu finden (in diesem Fall pro Zustand).
Wenn Sie Aufträge in Datum oder Booleschen Gruppen brechen (zum Beispiel durch den Monat gruppiert Aufträge, in denen sie in Verkehr gebracht wurden), können Sie den niedrigsten Auftragsbetrag pro Gruppe zu einer bestimmten Änderung des Datums- oder booleschen Feld (in diesem Fall auf Basis finden, pro Monat).
Wenn Sie eine Reihe von Einzelwerten angeben, können Sie den niedrigsten Wert in der Menge zu finden. Weitere Informationen über diese Art von Minimum zu finden, Array Auswertungsfunktionen zu sehen.
Beispiele
Die folgenden Beispiele gelten sowohl für Basic und Crystal-Syntax:
Minimum ({file.QTY}) Gibt den niedrigsten Wert in der Menge Feld.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Gibt den kleinsten Auftrag in jeder Gruppe von Aufträgen im Feld Betrag (die kleinste Ordnung für jeden Kunden). Die Aufträge werden in Gruppen getrennt, wenn der Wert im Feld Kunden-ID ändert.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {Aufträge.AUFTRAGSDATUM}, “”monatlich””) Bezeichnet die kleinste Ordnung in jeder Gruppe von Aufträgen im Feld Betrag (die kleinste Ordnung für jeden Monat). Die Aufträge werden in Gruppen getrennt, wenn der Wert im Feld Datum zu einem neuen Monat ändert.
Das folgende Beispiel ist für Crystal-Syntax:
Minimum können Sie auch auf einer Berechnung eine Obergrenze festzulegen. Zum Beispiel: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) gibt die Kommission an einer Kappe oder Decke von 2500. Einmal aufgelaufenen Provision aufgelaufenen Pässen die $ 2.500 Marke, dieser Ausdruck liefert 2500. Also:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Liefert 1575, wo Provision = 1575.
Hinweis:
Mit Hilfe dieser Funktion in einer Formel Kräfte, die die Formel zur Druckzeit ausgewertet werden. Weitere Informationen zu den Überlegungen Auswertungszeit, siehe Auswertungszeit.
Wenn Sie diese Funktion verwenden, können Sie die HasLowerBound (x) Funktion verwenden, um zu testen, ob der Bereich ein Minimum Minimum haben vor der Einnahme.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Ελάχιστο
Βασικές και Crystal σύνταξη.
υπερφορτώσεις
Ελάχιστο (fld)
Ελάχιστο (fld, condFld)
Ελάχιστο (fld, condFld, διευθ)
Ελάχιστο (x)
επιχειρήματα
fld είναι οποιαδήποτε έγκυρη βάση δεδομένων ή τύπο πεδίο που μπορεί να αξιολογηθεί από τη λειτουργία.
condFld είναι ένα πεδίο που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των τιμών στην fld από.
cond είναι ένα String που υποδεικνύει τον τύπο της ομαδοποίησης για condFld. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο αυτό το επιχείρημα όταν condFld είναι μια ημερομηνία, ώρα, DateTime ή το πεδίο Boolean. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγκυρα χορδές για αυτό το επιχείρημα, δείτε Όροι για τη σύνοψη λειτουργιών.
χ είναι ένας πίνακας ή το εύρος των τιμών που μπορεί να αξιολογηθεί από τη λειτουργία που χρησιμοποιείται.
Επιστροφές
κλασματική Αριθμός
Δράση
σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε την ελάχιστη τιμή που εμφανίζεται σε ένα σύνολο αξιών. Για παράδειγμα:
Αν μια έκθεση πωλήσεων περιλαμβάνει ένα πεδίο που δείχνει την ποσότητα της κάθε παραγγελίας, μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο ποσό της παραγγελίας όλων των παραγγελιών που εμφανίζονται στην έκθεση (ένα μεγάλο σύνολο ελάχιστο ποσό).
Εάν σπάσει παραγγελίες σε ομάδες (για παράδειγμα, οι παραγγελίες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση που προέρχονται από), μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο ποσό της παραγγελίας ανά ομάδα (σε αυτή την περίπτωση, ανά κράτος).
Εάν σπάσει παραγγελίες σε ημερομηνία ή Boolean ομάδες (για παράδειγμα, οι παραγγελίες ομαδοποιούνται από το μήνα κατά τον οποίο είχαν τοποθετηθεί), μπορείτε να βρείτε το χαμηλότερο ποσό της παραγγελίας ανά ομάδα βασίζεται σε μια συγκεκριμένη αλλαγή στην ημερομηνία ή Boolean τομέα (σε αυτή την περίπτωση, κάθε μήνα).
Εάν καθορίσετε ένα σύνολο μεμονωμένων τιμών, μπορείτε να βρείτε τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο. Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση αυτού του είδους της ελάχιστης, βλέπε την περίληψη Array λειτουργίες.
παραδείγματα
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι εφαρμόσιμες τόσο στη βασική σύνταξη και Crystal:
Ελάχιστο ({} file.QTY) Επιστρέφει τη χαμηλότερη τιμή στο πεδίο QTY.
Ελάχιστο ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Προσδιορίζει τη μικρότερη σειρά σε κάθε ομάδα των παραγγελιών στον τομέα Ποσό (η μικρότερη παραγγελία για κάθε πελάτη). Οι εντολές χωρίζονται σε ομάδες, όταν η αξία των αλλαγών πεδίο Customer ID.
Ελάχιστο ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”μηνιαία””) Προσδιορίζει τη μικρότερη σειρά σε κάθε ομάδα των παραγγελιών στον τομέα Ποσό (η μικρότερη παραγγελία για κάθε μήνα). Οι εντολές χωρίζονται σε ομάδες κάθε φορά που η τιμή στο πεδίο Ημερομηνία αλλάζει σε νέο μήνα.
Το ακόλουθο παράδειγμα είναι εφαρμόσιμη σε σύνταξη κρυστάλλου:
Ελάχιστη σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε ένα ανώτατο όριο για έναν υπολογισμό. Για παράδειγμα: Ελάχιστο ([{file.COMMISSION}, 2500]) επιστρέφει η Επιτροπή δεδουλευμένα μέχρι ένα κάλυμμα ή την οροφή του 2500. Μόλις δεδουλευμένων Επιτροπή περνά το σήμα $ 2500, αυτή η έκφραση επιστρέφει 2500. Έτσι:
Ελάχιστο ([{file.COMMISSION}, 2500]) Επιστρέφει 1575 όπου προμήθειας = 1575.
Σημείωση:
Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία σε έναν τύπο αναγκάζει τον τύπο που πρέπει να αξιολογηθούν κατά το χρόνο εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρονικές παραμέτρους αξιολόγησης, βλ χρόνο αξιολόγηση.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HasLowerBound (x) για να ελέγξετε εάν η περιοχή θα έχει ένα ελάχιστο πριν από τη λήψη των ελάχιστων.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
ન્યુનત્તમ
મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના.
બોજો
ન્યુનત્તમ (fld)
ન્યુનત્તમ (fld, condFld)
ન્યુનત્તમ (fld, condFld, શરત)
ન્યુનત્તમ (X)
દલીલો
fld કોઈપણ માન્ય ડેટાબેઝ અથવા સૂત્ર ક્ષેત્ર કે કાર્ય દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.
condFld જૂથ દ્વારા fld કિંમતો ઉપયોગ એક ક્ષેત્ર છે.
શરત એક શબ્દમાળા condFld માટે જૂથ પ્રકાર સૂચવે છે. તમે માત્ર આ જ દલીલ સ્પષ્ટ જ્યારે condFld તારીખ, સમય, તારીખ સમય અથવા બુલિયન ક્ષેત્ર છે. આ દલીલ માટે માન્ય તાર પર વધુ માહિતી માટે, સારાંશ કાર્યો માટે શરતો જુઓ.
એક્સ એરે અથવા કિંમતો શ્રેણી કે કાર્ય દ્વારા મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે ઉપયોગ થાય છે.
રિટર્ન્સ
અપૂર્ણાંક સંખ્યા
ક્રિયા
ન્યૂનતમ કિંમત છે કે જે કિંમતો સમૂહ દેખાય છે શોધવા માટે સક્રિય કરે છે. દાખ્લા તરીકે:
વેચાણ અહેવાલ એક ક્ષેત્ર કે દરેક ઓર્ડર જથ્થો બતાવે છે સમાવેશ થાય છે, તો તમે બધા ઓર્ડર કે રિપોર્ટ (એક ભવ્ય કુલ ન્યુનત્તમ જથ્થો) પર દેખાય છે કે સૌથી જથ્થો શોધી શકો છો.
તમે જૂથો માં ઓર્ડર ભંગ હોય (ઉદાહરણ તરીકે, રાજ્ય છે કે જે તેઓ આવે અનુલક્ષીને જૂથમાં વિભાજિત થયેલ ઓર્ડર), તમે જૂથ દીઠ સૌથી નીચો ક્રમ રકમ (આ કિસ્સામાં, રાજ્ય દીઠ) શોધી શકો છો.
તમે તારીખ અથવા બુલિયન જૂથો માં ઓર્ડર ભંગ હોય (ઉદાહરણ તરીકે, મહિનો છે કે જેમાં તેઓ મૂકવામાં આવી હતી દ્વારા જૂથ ઓર્ડર), તમે તારીખ અથવા બુલિયન ક્ષેત્રમાં એક ચોક્કસ ફેરફાર પર આધારિત જૂથ દીઠ સૌથી નીચો ક્રમ રકમ (આ કિસ્સામાં શોધી શકો છો, દર મહિને).
તમે વ્યક્તિગત કિંમતો સમૂહ સ્પષ્ટ કરો તો, તમે સમૂહ માટે સૌથી ઓછી કિંમત શોધી શકો છો. ન્યુનત્તમ આ પ્રકારની શોધવા પર જાણકારી માટે, અરે સારાંશ કાર્યો જુઓ.
ઉદાહરણો
નીચેના ઉદાહરણોમાં બંને મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના માટે લાગુ પડે છે:
ન્યુનત્તમ ({file.QTY}) Qty ક્ષેત્રમાં સૌથી ઓછી કિંમત આપે છે.
ન્યુનત્તમ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID ને}) રકમ ક્ષેત્રમાં ઓર્ડર દરેક જૂથ નાના ઓર્ડર (દરેક ગ્રાહક માટે નાના ઓર્ડર) ઓળખાવે છે. ઓર્ડર જૂથો માં અલગ કરવામાં આવે છે જ્યારે ગ્રાહક આઈડી ક્ષેત્ર ફેરફારો મૂલ્ય.
ન્યુનત્તમ ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER તારીખ}, “”માસિક””) રકમ ક્ષેત્રમાં ઓર્ડર દરેક જૂથ નાના ઓર્ડર (દરેક મહિનાના નાના ઓર્ડર) ઓળખાવે છે. ઓર્ડર જૂથો માં અલગ કરવામાં આવે છે જ્યારે તારીખ ક્ષેત્રમાં કિંમત નવી મહિના બદલે છે.
નીચેના ઉદાહરણમાં ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના લાગુ પડે છે:
ન્યુનત્તમ પણ તમે ગણતરી પર એક છત સુયોજિત કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે: ન્યુનત્તમ ([{file.COMMISSION}, 2500]) આપે કમિશન કેપ અથવા 2500 એકવાર ઉપાર્જિત કમિશન છત સુધી ઉપાર્જિત $ 2500 માર્ક પસાર કરે છે, આ સમીકરણ આપે 2500 આમ:
ન્યુનત્તમ ([{file.COMMISSION}, 2500]) વળતર 1575 જ્યાં કમિશન = 1575.
નૉૅધ:
દબાણ સૂત્ર એક સૂત્ર આ કાર્ય ઉપયોગ કરીને છાપો સમયે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. મૂલ્યાંકન સમય માન્યતાઓ પર વધારે જાણકારી માટે, મૂલ્યાંકન સમય જુઓ.
આ કાર્ય વાપરી રહ્યા હોય, તો તમે શ્રેણી ન્યુનત્તમ લેવા પહેલાં એક ન્યુનત્તમ હશે ચકાસવા માટે HasLowerBound (X) વિધેય વાપરી શકે છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
minimòm
Debaz ak Crystal sentaks.
surcharj
Minimòm (fld)
Minimòm (fld, condFld)
Minimòm (fld, condFld, dir)
Minimòm (x)
agiman
fld se nenpòt baz done oswa fòmil valab jaden ki ka evalye pa fonksyon an.
condFld se yon jaden itilize nan gwoup valè yo nan fld pa.
dir se yon chèn ki endike ki kalite gwoupman pou condFld. Ou sèlman presize agiman sa a lè condFld se yon Dat, Tan, dattim oswa Boolean jaden. Pou plis enfòmasyon sou strings yo valab pou sa a agiman, gade Kondisyon pou fonksyon rezime.
x se yon etalaj oswa ran de valè ki ka evalye pa fonksyon an te itilize.
Retounen
fraksyon Nimewo
Aksyon
Pèmèt ou jwenn valè minimòm-nan ki parèt nan yon seri valè. Pa egzanp:
Si yon rapò lavant gen ladan yon jaden ki montre kantite lajan an nan chak lòd, ou ka jwenn kantite lajan an lòd pi ba la tout lòd yo ki parèt sou rapò a (yon Grand kantite lajan minimòm total).
Si ou kraze lòd nan gwoup (pou egzanp, lòd gwoupe pa eta a ki yo soti nan), ou ka jwenn pi ba montan lòd pou chak gwoup (nan ka sa a, pou chak eta).
Si ou kraze lòd nan dat ou Boolean gwoup (pou egzanp, lòd gwoupe pa mwa a nan kote yo yo te mete), ou ka jwenn kantite lajan an lòd ki pi ba pou chak gwoup ki baze sou yon chanjman espesifik nan dat la oswa jaden Boolean (nan ka sa a, pou chak mwa).
Si ou presize yon seri valè endividyèl, ou ka jwenn valè ki pi ba nan ansanm lan. Pou plis enfòmasyon sou jwenn sa a kalite minimòm, wè fonksyon rezime Array.
Men kèk egzanp
egzanp sa yo se aplikab a tou de sentaks debaz ak Crystal:
Minimòm ({file.QTY}) retounen valè ki pi ba nan jaden an Quantité.
Minimòm ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Idantifye lòd la pi piti a nan chak gwoup nan lòd nan jaden an Kantite lajan (lòd ki pi piti a pou chak kliyan). Lòd yo yo separe an gwoup chak fwa valè a nan chanjman sa yo jaden ID Kliyan.
Minimòm ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DAT}, “”chak mwa””) Idantifye lòd la pi piti a nan chak gwoup nan lòd nan jaden an Kantite lajan (lòd ki pi piti a pou chak mwa). Lòd yo yo separe an gwoup chak fwa valè a nan jaden an Dat chanje nan yon nouvo mwa.
egzanp ki anba la a se aplikab a Crystal sentaks:
Minimòm tou pèmèt ou mete yon plafon sou yon kalkil. Pou egzanp: Minimòm ([{file.COMMISSION}, 2500]) retounen komisyon an akimile jiska yon bouchon oswa plafon nan 2500. Yon fwa akimile komisyon pase $ 2500 mak sa a, sa a ekspresyon retounen 2500. Se konsa:
Minimòm ([{file.COMMISSION}, 2500]) retounen 1575 kote komisyon = 1575.
Remak:
Lè l sèvi avèk fonksyon sa a nan yon fòmil fòs fòmil la yo dwe evalye nan moman ekri an lèt detache. Pou plis enfòmasyon sou konsiderasyon tan evalyasyon, wè Tan Evalyasyon.
Lè w ap itilize fonksyon sa a, ou ka itilize fonksyon an HasLowerBound (x) li teste si seri a pral gen yon minimòm yo anvan yo pran Minimòm la.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
mafi qarancin
Basic da Crystal ginin kalma.
Overloads
Mafi qarancin (fld)
Mafi qarancin (fld, condFld)
Mafi qarancin (fld, condFld, cond)
Mafi qarancin (x)
Muhawara
fld ne wani m database ko dabara filin da za a iya kimanta da aiki.
condFld ne a filin amfani da tara da dabi’u a fld da.
cond ne mai Kirtani nuna irin ra’ayoyi for condFld. Ka kawai saka wannan shawara a lokacin da condFld ne mai Date, Time, DateTime ko Boolean filin. Don ƙarin bayani a kan m kirtani domin wannan shawara, ganin yanayi na summary ayyuka.
x ne wani tsararru ko kewayon dabi’u da za a iya kimanta da aiki da ake amfani da su.
dawo
fractional Number
Action
Sa ka ka sami m darajar da ya bayyana a cikin wani sa na dabi’u. Misali:
Idan wani tallace-tallace rahoton ya hada da wani filin da cewa ya nuna adadin kowane tsari, za ka iya samun mafi ƙasƙanci domin adadin dukan umarni da ya bayyana a kan rahoton (a grand total m adadin).
Idan ka karya umarni cikin kungiyoyin (misali, umarni harhada by jihar da suka zo daga), za ka iya samun mafi ƙasƙanci domin adadin da kungiyar (a cikin wannan harka, da jihar).
Idan ka karya umarni a cikin kwanan wata ko Boolean kungiyoyin (misali, umarni harhada by watan a cikin abin da suka kasance sunã sanya), za ka iya samun mafi ƙasƙanci domin adadin da kungiyar dangane da wani takamaiman canji a cikin rana, ko Boolean filin (a cikin wannan harka, da watan).
Idan ka saka wani sa na mutum dabi’u, za ka iya samun mafi ƙasƙanci darajar a cikin sa. Domin bayani game da gano irin wannan m, gani Array summary ayyuka.
misalan
Wadannan misalai ne m ga duka Basic da Crystal ginin kalma:
Mafi qarancin ({file.QTY}) Koma mafi ƙasƙanci darajar a Qty filin.
Mafi qarancin ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) gane karami domin a kowane rukuni na umarni a cikin adadin filin (karami domin ga kowane abokin ciniki). The umarni rabu cikin kungiyoyi a duk lokacin da darajar a Abokin ciniki ID filin canje-canje.
Mafi qarancin ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”wata””) gane karami domin a kowane rukuni na umarni a cikin adadin filin (karami domin kowane wata). The umarni rabu cikin kungiyoyi a duk lokacin da darajar a Date filin canza zuwa wani sabon wata.
Wadannan misali ne zartar Crystal ginin kalma:
Mafi qarancin kuma ba ka damar saita rufi a kan wani lissafi. Alal misali: Mafi qarancin ([{file.COMMISSION}, 2500]) dawo da hukumar accrued har zuwa wani hula ko rufi na 2500. Da zarar accrued hukumar wuce da $ 2500 lamba, wannan magana dawo 2500. Saboda haka:
Mafi qarancin ([{file.COMMISSION}, 2500]) Koma 1575 inda hukumar = 1575.
Note:
Amfani da wannan aikin a cikin wani dabara sojojin da dabara da za a kimanta a buga lokaci. Don ƙarin bayani a kan kimantawa lokaci sharudda, ga Evaluation Time.
Lokacin amfani da wannan aikin, za ka iya amfani da HasLowerBound (x) aiki a gwada idan fuska da wata Mafi qarancin da shan Mafi qarancin.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
palena iki
Walaʻauʻana a me he aniani la Ka Mooolelo O.
Overloads
Palena iki (fld)
Palena iki (fld, condFld)
Palena iki (fld, condFld, cond)
Palena iki (x)
oihana
fld hoi kekahi i pololei ia hōkeoʻikepili a haʻilula kahua e hiki ana kūponoʻia ma ka papa.
condFld, he mahinaʻaiʻia e ka hui, i na loina o fld ma.
cond ka mea, he kaula hoike ana i ke ‘ano o ka Hoʻohui’ ia no condFld. Oukou wale nō ke koho ‘ia kekahi manaʻo hoʻopiʻi i ka wa condFld no ka lā, ka hola, DateTime a Lālā paʻa kula. No ka mea, ‘ike hou ma luna o ka henua pololei kaula no keia i kekahi manaʻo hoʻopiʻi, ike Nā kūlana no ka hōʻuluʻulu manaʻo hana.
m, he ku ole ana i ka laulā o nā Hawaiʻi e hiki ana kūponoʻia ma ka papa, ua hoʻohana.
hoike
Fractional Number
hana
Mau hiʻohiʻona nō ia oukou e imi i ka palena iki cia a pau i ke i ke kaʻina o nā loina. ʻo kahi laʻana:
Ina i kuai hoike ka loaʻa o ke kula e hōʻike i ka huina o kela a me keia aoao, e hiki ke ‘imi i ka haahaa aoao dala o na mea a pau i na kauoha a pau ikeia ma ka hoike (ka Luna Nui huina palena iki dala).
Ina e uhai aku i loko o nā pūʻulu (no ka mea, laʻana, kauoha Hoʻohui ‘ia ma ka noho ana a lakou i hele mai, mai), e hiki ke’ imi i ka haahaa aoao dala no hui (ma keia hihia, o ka Moku’āina).
Ina e uhai aku i loko o ka lā, a Lālā paʻa hui, (no ka mea, laʻana, kauoha Hoʻohui ‘ia ma ka malama, i ka mea a lakou i kau), e hiki ke’ imi i ka haahaa aoao dala o ka hui ma muli o kekahi loli ma ka la, a Lālā paʻa ke kahua, (iloko o keia hihia, no ka malama).
Ina oe ke koho i ke kaʻina o nā lula o Hawaiʻi, hiki ke ‘imi i ka haahaa cia ma ka ahaaina. No ka mea, e pili ana i loaa i keia ano o ka palena iki, ike ku e hōʻuluʻulu manaʻo hana.
ano he kumu hoʻohālike
Ka hahai examples ua pili i na XIX., A me he aniani la Ka Mooolelo O;
Palena iki ({file.QTY}) ka Huli Hoʻi i ka haahaa cia ma ka QTY kula.
Palena iki ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) e hōʻike ana i ka huna uuku ano iloko o kela a me keia hui o na kauoha a ma na dala kula (i ka huna uuku aoao, no kela a me keia Customer). Na kauoha ua kaawale i hui hiki ka nui i loko o ke Customer ID kula mea hou.
Palena iki ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”malama””) e hōʻike ana i ka huna uuku ano iloko o kela a me keia hui o na kauoha a ma na dala kula (i ka huna uuku aoao, no kela a me keia mahina). Na kauoha ua kaawale i hui hiki ka nui i loko o ka lā kula hoʻololi i ka hou malama.
I ka hahai ana i laʻana, ua pili ia i aniani la Ka Mooolelo O:
Palena iki no hoi apono ia oukou, e kau aku i ka palena ma ka i ka ho omaulia. No ka mea, laʻana: palena iki ([{file.COMMISSION}, 2500]) huli ke Komisina accrued mai i ka chap, a me palena o 2500. Once accrued e kauoha ae i ka $ 2500 hoailona, i keia mau nanaina a hoi mai 2500. Penei:
Palena iki ([{file.COMMISSION}, 2500]) Huli Hoʻi 1575 kahi komisina = 1575.
‘Ōlelo Aʻo:
E ho ohana i keia hana i loko o ka haʻilula poe koa i ka haʻilula e ana kūponoʻia ma Print manawa. No ka mea, hou aku no loiloi manawa me ka noʻonoʻo, ike loiloi ‘Time.
keia papa, i ka wa ka hoʻohana ‘ana, e hiki ke HasLowerBound (x) kuleana pili i hoʻohana mea e hoao ai, ina o ka lohe ÿana e loaa i ka palena iki ma mua o ka lawe i ka palena iki.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
מִינִימוּם
תחביר בסיסי וקריסטל.
עומס
מינימום (FLD)
מינימום (FLD, condFld)
מינימום (FLD, condFld, מנצח)
מינימום (x)
טיעונים
FLD הוא בכל תחום מסד נתונים או נוסחה חוקית שיכולה להיות מוערך על ידי הפונקציה.
condFld הוא תחום נהג לקבץ את הערכים FLD ידי.
מנצח הוא מחרוזת המציינת את סוג הקיבוץ עבור condFld. אתה רק לציין טענה זו כאשר condFld הוא תאריך, שעה, DateTime או שדה בוליאני. לקבלת מידע נוסף על המייתרים התקפים טענה זו, ראה תנאים לפונקציות סיכום.
x הוא מערך או טווח הערכים שיכולים להיות מוערך על ידי הפונקציה בשימוש.
החזרות
מספר בשברי
פעולה
מאפשר לך למצוא את הערך המינימלי המופיע סט של ערכים. לדוגמה:
אם דו””ח מכירות כולל שדה שמציג את הסכום של כל צו, אתה יכול למצוא את סכום ההזמנה הנמוך ביותר של כל ההזמנות שמופיעות בדו””ח (כמות מינימום סכום כוללת).
אם אתה שובר הזמנות לקבוצות (למשל, הזמנות מקובצים על ידי המדינה כי הם באים), אתה יכול למצוא את סכום ההזמנה הנמוך ביותר לכל קבוצה (במקרה זה, לכל מדינה).
אם אתה שובר הזמנות לקבוצות תאריך או בוליאני (למשל, הזמנות מקובצים לפי החודש בו הם הונחו), אתה יכול למצוא את סכום ההזמנה הנמוך ביותר לכל קבוצה המבוססת על שינוי מסוים בתאריך או שדה בוליאני (במקרה זה, לחודש).
אם תציין סט של ערכים בודדים, אתה יכול למצוא את הערך הנמוך ביותר במערכה. לקבלת מידע על מציאת סוג זה של מינימאלי, ראה פונקציות סיכום Array.
דוגמאות
הדוגמות הבאות רלוונטיות הוא תחביר בסיסי וקריסטל:
מינימום ({file.QTY}) מחזיר את הערך הנמוך ביותר בתחום QTY.
מינימום ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) מזהה את הסדר הקטן בכל קבוצה של הזמנות בתחום הסכום (הסדר הקטן ביותר עבור כל לקוח). הצווים מופרדים לקבוצות בכל פעם את ערך השינויים בתחום זיהוי הלקוח.
מינימום ({orders.AMOUNT}, {DATE orders.ORDER}, “”חודשי””) מזהה את הסדר הקטן בכל קבוצה של הזמנות בתחום הסכום (הסדר הקטן ביותר עבור כל חודש). הצווים מופרדים לקבוצות אימת הערך בשדה תאריך משתנה חודש חדש.
הדוגמה הבאה ישימה לתחביר קריסטל:
מינימום גם מאפשר לך להגדיר תקרה על חישוב. לדוגמא: המינימום ([{file.COMMISSION}, 2500]) מחזיר את העמלה שנצברה עד לתקרה או תקרה של 2500. ועדה לאחר שנצברה עוברת את רף 2,500 $, ביטוי זה חוזר 2500. כך:
מינימום ([{file.COMMISSION}, 2500]) מחזיר 1575 שבו עמלה = 1575.
הערה:
שימוש בפונקציה זו בנוסחה מאלצת את הנוסחה להיבדק בשלב ההדפסה. לקבלת מידע נוסף על שיקולי זמן הערכה, ראה הערכת זמן.
בעת שימוש בפונקציה זו, אתה יכול להשתמש בפונקצית HasLowerBound (x) כדי לבדוק אם הטווח יהיה מזערי לפני שלקחתי את המינימום.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
न्यूनतम
बेसिक और क्रिस्टल सिंटेक्स।
overloads
न्यूनतम (FLD)
न्यूनतम (FLD, condFld)
न्यूनतम (FLD, condFld, cond)
न्यूनतम (x)
तर्क
FLD किसी भी वैध डेटाबेस या सूत्र क्षेत्र है कि समारोह से मूल्यांकन किया जा सकता है।
condFld समूह के द्वारा FLD में मूल्यों का इस्तेमाल एक क्षेत्र है।
cond एक स्ट्रिंग condFld के लिए समूहीकरण के प्रकार का संकेत है। आप केवल इस तर्क को निर्दिष्ट जब condFld एक दिनांक, समय, दिनांक या बूलियन क्षेत्र है। इस तर्क के लिए मान्य तार के बारे में अधिक जानकारी के लिए, सारांश कार्यों के लिए शर्तें देखें।
एक्स एक सरणी या मूल्यों की सीमा है कि समारोह से मूल्यांकन किया जा सकता इस्तेमाल किया जा रहा है।
रिटर्न
आंशिक संख्या
कार्य
न्यूनतम मूल्य है कि मूल्यों का एक सेट में प्रकट होता है पता लगाने के लिए सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए:
एक बिक्री रिपोर्ट एक क्षेत्र है कि प्रत्येक आदेश की राशि से पता चलता शामिल हैं, तो आप सभी आदेशों कि रिपोर्ट (एक भव्य कुल न्यूनतम राशि) पर प्रकट की सबसे कम आदेश राशि प्राप्त कर सकते हैं।
आप समूहों में आदेशों को तोड़ने (उदाहरण के लिए, राज्य है कि वे से आते हैं के आधार पर वर्गीकृत आदेश), आप समूह के प्रति सबसे कम आदेश राशि (इस मामले में, राज्य के प्रति) प्राप्त कर सकते हैं।
आप तारीख या बूलियन समूहों में आदेशों को तोड़ने (उदाहरण के लिए, महीने, जिसमें वे रखा गया था के आधार पर वर्गीकृत आदेश), आप तारीख या बूलियन क्षेत्र में एक विशिष्ट परिवर्तन के आधार पर समूह के प्रति सबसे कम आदेश राशि (इस मामले में पा सकते हैं, प्रति माह)।
आप व्यक्तिगत मूल्यों का एक सेट निर्दिष्ट करते हैं, तो आप सेट में सबसे कम मूल्य मिल सकता है। कम से कम इस तरह खोजने पर जानकारी के लिए, ऐरे सारांश कार्यों को देखते हैं।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दोनों बुनियादी और क्रिस्टल वाक्य रचना के लिए लागू कर रहे हैं:
न्यूनतम ({} file.QTY) मात्रा क्षेत्र में सबसे कम मान देता है।
न्यूनतम ({} orders.AMOUNT, {} orders.CUSTOMER आईडी) राशि क्षेत्र में आदेश के प्रत्येक समूह में सबसे छोटी आदेश (प्रत्येक ग्राहक के लिए छोटी से छोटी आदेश) की पहचान करता है। आदेश के समूहों में अलग हो रहे हैं जब भी ग्राहक आईडी क्षेत्र में परिवर्तन में मूल्य।
न्यूनतम ({} orders.AMOUNT, {} orders.ORDER तिथि, “”मासिक””) राशि क्षेत्र में आदेश के प्रत्येक समूह में सबसे छोटी आदेश (प्रत्येक माह के लिए छोटी से छोटी आदेश) की पहचान करता है। आदेश के समूहों में अलग हो रहे हैं जब भी दिनांक क्षेत्र में मूल्य एक नए महीने के लिए बदल जाता है।
निम्न उदाहरण क्रिस्टल वाक्य रचना के लिए लागू है:
न्यूनतम भी आप एक गणना पर एक छत स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। उदाहरण के लिए: न्यूनतम ([{} file.COMMISSION, 2500]) रिटर्न आयोग एक टोपी या 2500 एक बार उपार्जित आयोग की छत तक उपार्जित $ 2500 के निशान से गुजरता है, इस अभिव्यक्ति रिटर्न 2500 प्रकार:
न्यूनतम ([{} file.COMMISSION, 2500]) देता है 1575 में जहां आयोग = 1575।
ध्यान दें:
बलों सूत्र एक सूत्र में इस समारोह का उपयोग प्रिंट समय पर मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के समय विचारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मूल्यांकन समय देखते हैं।
इस समारोह का उपयोग कर, आप अगर सीमा न्यूनतम लेने से पहले एक न्यूनतम होगा परीक्षण करने के लिए HasLowerBound (x) समारोह का उपयोग कर सकते हैं।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Yam tsawg kawg nkaus
Basic thiab Crystal syntax.
overloads
Yam tsawg kawg nkaus (fld)
Yam tsawg kawg nkaus (fld, condFld)
Yam tsawg kawg nkaus (fld, condFld, cond)
Yam tsawg kawg nkaus (x)
sib ceg
fld yog tej siv tau database los yog mis teb uas yuav tsum tau soj ntsuam los ntawm cov nuj nqi.
condFld yog ib daim teb siv los pab pawg neeg lub qhov tseem ceeb nyob rau hauv fld los ntawm.
cond yog ib txoj hlua qhia lub hom grouping rau condFld. Koj tsuas qhia kom meej no sib cav thaum condFld yog ib tug Hnub, Lub sij hawm, DateTime los yog Boolean teb. Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv lub siv tau cov hlua no sib cav, saib yam kev mob rau txoj kev khiav dej num.
x yog ib qho array los yog ntau yam ntawm qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau soj ntsuam los ntawm cov nuj nqi siv.
rov qab los
fractional Number
Action
Enables koj yuav nrhiav tau qhov tsawg kawg nkaus tus nqi uas zoo nkaus li nyob rau hauv ib tug txheej ntawm qhov tseem ceeb. Piv txwv li:
Yog hais tias ib tug kev muag khoom daim ntawv qhia muaj xws li ib daim teb uas qhia tau hais tias tus nqi ntawm txhua kev txiav txim, koj yuav nrhiav tau tus nqi qis tshaj tau txiav txim ntawm tag nrho cov kev txiav txim uas tshwm nyob rau hauv daim ntawv qhia (ib tug neeg pej xeem nrog tag nrho yam tsawg kawg nkaus tus nqi).
Yog hais tias koj ua txhaum kev txiav txim mus rau hauv pab pawg (piv txwv li, kev txiav txim grouped los ntawm lub xeev uas lawv tuaj los ntawm), koj yuav nrhiav tau tus nqi qis tshaj tau txiav txim rau ib pab pawg neeg (nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, ib lub xeev).
Yog hais tias koj ua txhaum kev txiav txim mus rau hauv hnub los yog Boolean pawg (piv txwv li, kev txiav txim grouped los ntawm lub hli nyob rau hauv uas lawv muab tso rau), koj yuav nrhiav tau tus nqi qis tshaj tau txiav txim rau ib pab pawg neeg raws li nyob rau hauv ib lub hloov nyob rau hauv lub hnub los yog Boolean teb (nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, tauj ib lub hlis).
Yog hais tias koj qhia kom meej ib co ntawm ib tug neeg tseem ceeb, koj yuav nrhiav tau tus nqi qis tshaj tus nqi nyob rau hauv lub teeb. Rau cov lus qhia rau kev nrhiav qhov no zoo ntawm yam tsawg kawg nkaus, saib Array txoj kev khiav dej num.
Piv txwv
Cov nram qab no piv txwv yog muaj feem xyuam rau cov Basic thiab Crystal syntax:
Yam tsawg kawg nkaus ({file.QTY}) Rov tus nqi qis tshaj tus nqi nyob rau hauv lub Qty teb.
Yam tsawg kawg nkaus ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Qhia qhov tsawg tshaj plaws kev txiav txim nyob rau hauv txhua pab pawg neeg ntawm kev txiav txim nyob rau hauv lub nqi teb (qhov tsawg tshaj plaws kev txiav txim rau txhua qhua tuaj noj mov). Qhov kev txiav txim yog sib cais mus rau hauv pab pawg thaum twg tus nqi nyob rau hauv lub Cov neeg yuav khoom ID teb kev hloov.
Yam tsawg kawg nkaus ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER HNUB}, “”Ib hli””,) Qhia qhov tsawg tshaj plaws kev txiav txim nyob rau hauv txhua pab pawg neeg ntawm kev txiav txim nyob rau hauv lub nqi teb (qhov tsawg tshaj plaws kev txiav txim rau txhua lub hlis). Qhov kev txiav txim yog sib cais mus rau hauv pab pawg thaum twg tus nqi nyob rau hauv lub Hnub teb hloov mus rau ib tug tshiab lub hlis.
Cov piv txwv nram qab no yog muaj feem xyuam rau Crystal syntax:
Yam tsawg kawg nkaus kuj tso cai rau koj mus teem ib lub qab nthab rau ib tug xam. Piv txwv li: Yam tsawg kawg nkaus ([{file.COMMISSION}, 2500]) rov qaab moog lub commission accrued li mus rau ib tug hau los yog qab nthab ntawm 2500. Thaum accrued commission kis tus $ 2500 kos, qhov no qhia rov 2500. Yog li:
Yam tsawg kawg nkaus ([{file.COMMISSION}, 2500]) Rov 1575 qhov twg commission = 1575.
Nco ntsoov:
Siv no muaj nuj nqi nyob rau hauv ib lub mis rog cov mis yuav tsum tau soj ntsuam sau lub sij hawm. Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv qhov kev luj xyuas lub sij hawm xav txog kev teem, saib kev luj xyuas lub sij hawm.
Thaum uas siv cov no muaj nuj nqi, koj yuav tau siv cov HasLowerBound (x) muaj nuj nqi mus ntsuam xyuas yog hais tias tus ntau yuav muaj ib tug tsawg kawg nkaus ua ntej yuav noj lub Yam tsawg kawg nkaus.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Minimális
Alapvető és Crystal szintaxis.
túlterhelés
Minimum (Fld)
Minimális (Fld, condFld)
Minimális (Fld, condFld, vez)
Minimális (x)
érvek
Fld bármilyen érvényes adatbázis vagy képlet területen, amely lehet értékelni a funkciót.
condFld egy mezőt csoportosítására az értékeket Fld által.
vez egy karakterlánc típusát jelző csoportosításának az condFld. Csak adja meg ezt az állítást, ha condFld egy dátum, idő, DateTime vagy logikai területen. További információkat az érvényes húrok ez az érv, lásd feltételei összefoglaló funkciókat.
x egy tömb vagy tartomány értékek alapján lehet értékelni a funkciót használja.
Visszatér
Tört száma
Akció
Lehetővé teszi, hogy megtalálja a minimális érték, amely megjelenik egy értékrend. Például:
Ha egy értékesítési jelentést tartalmaz egy mezőt, amely megmutatja, mekkora az egyes megrendelések, megtalálja a legalacsonyabb rendű összegét valamennyi rendelés jelenik meg a jelentésben (a végösszeg minimális mennyiség).
Ha megszeged megrendelések csoportokba (például megrendelések szerint csoportosított az állam, hogy jönnek), megtalálja a legalacsonyabb rendű összeg csoport (ebben az esetben egy állam).
Ha megszeged megbízások dátum vagy logikai csoportok (például megrendelések szerint csoportosított a hónap, amelyben helyezték őket), megtalálja a legalacsonyabb rendű összeg alapján a csoport egy adott változás a dátumot vagy logikai (ebben az esetben, havonta).
Ha megadod, az egyéni értékek, megtalálja a legalacsonyabb érték a beállított. További információ a megállapítás az ilyen minimális lásd Array összefoglaló funkcióit.
Példák
Az alábbi példák egyaránt alkalmazandó Basic és Crystal szintaxis:
Minimum ({} file.QTY) Visszaadja a legalacsonyabb érték a DB területén.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Meghatározza a legkisebb sorrendben az egyes csoportokban a megrendeléseket a Mennyiség mezőben (a legkisebb sorrendben minden ügyfél). A megrendeléseket csoportokra osztjuk, amikor az értéket a Customer ID mezőben változásokat.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”havi””) azonosítja a legkisebb sorrendben az egyes csoportokban a megrendeléseket a Mennyiség mezőben (a legkisebb sorrendben minden hónapban). A megrendeléseket csoportokra osztjuk, amikor az értéket a Dátum mező átvált egy új hónap.
A következő példa alkalmazandó Crystal szintaxis:
Minimum is lehetővé teszi, hogy a felső határt a számítás. Például: Minimum ({[file.COMMISSION}, 2500]) visszaadja jutalék felhalmozott egy sapkát vagy mennyezetre 2500. Miután felhalmozott Bizottság továbbítja az 2500 $ jelet, ez a kifejezés visszatérési 2500. Így:
Minimum ({[file.COMMISSION}, 2500]) visszaadja 1575 ahol jutalék = 1575.
Jegyzet:
Ezt a funkciót használva a képlet kényszeríti a képletet kell értékelni, hogy nyomtatás közben. További információk az értékelési idő megfontolások lásd értékelési idő.
Amikor ezt a funkciót használja, akkor a HasLowerBound (x) függvény annak tesztelésére, hogy a tartomány lesz egy minimális, mielőtt a legkisebb.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Lágmark
Basic og Crystal setningafræði.
yfirálagi
Lágmark (FLD)
Lágmark (FLD, condFld)
Lágmark (FLD, condFld, Cond)
Lágmark (x)
Rifrildi
FLD er einhver gild gagnasafn eða formúlu reit sem hægt er að meta með því að virka.
condFld er reitur notað til hóps gildin í FLD eftir.
Cond er String tilgreina tegund af flokkun fyrir condFld. Þú verður að tilgreina aðeins þessa rifrildi þegar condFld er Date, Time, DateTime eða Boolean sviði. Fyrir frekari upplýsingar um gildan fyrir þessa röksemdafærslu, sjá Skilyrði fyrir Yfirlit aðgerðir.
x er fylki eða svið gilda sem hægt er að meta með því að virka sem notuð er.
Skil
brotin Number
aðgerð
Gerir þér kleift að finna lágmarks gildi sem birtist í mengi gilda. Til dæmis:
Ef velta skýrsla inniheldur reit sem sýnir upphæð hverrar röð, getur þú fundið lægsta röð magn af allar pantanir sem birtast á skýrslu (Grand alls lágmarksfjárhæð).
Ef þú brýtur pantanir í hópa (til dæmis, pantanir flokkaðar eftir ríki sem þeir koma frá), er hægt að finna lægsta röð upphæð á hóp (í þessu tilfelli, á ástand).
Ef þú brýtur pantanir í dagsetningu eða Boolean hópa (til dæmis, pantanir flokkaðar eftir þann mánuð sem þeir voru settir), er hægt að finna lægsta röð upphæð á hóp sem byggist á tilteknum breytingum á dagsetningu eða Boolean sviði (í þessu tilfelli, á mánuði).
Ef þú tilgreinir sett af einstökum gildum, getur þú fundið lægsta gildi í mengi. Til að fá upplýsingar um að finna þessa tegund af lágmarki, sjá Array yfirlit virka.
dæmi
Eftirfarandi dæmi eiga við bæði Basic og Crystal setningafræði:
Lágmark ({file.QTY}) Gefur lægsta gildi í Magn sviði.
Lágmark ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) er bent á minnstu röð í hverjum hópi pantana á Magn-reitinn (minnstu röð fyrir hvern viðskiptavin). Pantanir eru aðskilin í hópa hvenær sem gildi í Auðkenni viðskiptavinar sviði breytingum.
Lágmark ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”mánaðarlega””) er bent á minnstu reglu í hvern hóp pantanir að upphæð sviði (minnstu röð fyrir hvern mánuð). Pantanir eru aðskilin í hópa hvenær gildi á Dagsetning sviði breytist að nýju mánuð.
Eftirfarandi dæmi er notuð við Crystal setningafræði:
Lágmark leyfir þér einnig að setja þak á útreikningum. Til dæmis: lágmark ([{file.COMMISSION}, 2500]) skilar þóknun áföllnum upp á hettu eða þak á 2500. Þegar áföllnum þóknun líður $ 2500 merkja, þessi tjáning skilar 2500. Svona:
Lágmark ([{file.COMMISSION}, 2500]) Gefur 1575 hvar þóknun = 1575.
Ath:
Notkun þessa aðgerð í formúlu þvingar formúluna til að vera metin á prenti tíma. Fyrir frekari upplýsingar um mat sinn forsendum, sjá mat Time.
Þegar þú notar þessa aðgerð, getur þú notað HasLowerBound (x) aðgerð til að prófa hvort svið vilja hafa í lágmarki áður en þú tekur lágmarki.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
kacha nta
Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu.
Overloads
Kacha nta (fld)
Kacha nta (fld, condFld)
Kacha nta (fld, condFld, cond)
Kacha nta (x)
arụmụka
fld bụ ihe ọ bụla nti nchekwa data ma ọ bụ usoro ubi na nwere ike inyocha site ọrụ.
condFld bụ a ubi na-eji otu ụkpụrụ na fld site.
cond bụ a eriri na-egosi ụdị nke nkụzị maka condFld. Ị naanị dee arụmụka a mgbe condFld bụ a Ụbọchị, Time, DateTime ma ọ bụ Boolean ubi. Maka ozi ọzọ na nti ndido urụk n’ihi na arụmụka a, lee ọnọdụ nchịkọta ọrụ.
x bụ otu n’usoro ma ọ bụ nso nke ụkpụrụ na nwere ike inyocha site ọrụ na-eji.
alaghachi
fractional Number
Action
-Enyere gị aka inweta kacha nta uru na-egosi na a set nke ụkpụrụ. Ọmụmaatụ:
Ọ bụrụ na a ahịa akụkọ na-agụnye a ubi nke na-egosi ego nke ọ bụla iji, i nwere ike ịhụ nke kasị ala iji ego nke niile iwu ka,-egosi na akụkọ (a mkpokọta niile kacha nta ego).
Ọ bụrụ na ị na-agbaji iwu n’ime otu (n’ihi na ihe atụ, iwu grouped site na steeti na ha si), i nwere ike ịhụ nke kasị ala iji ego kwa otu (na nke a, kwa ala).
Ọ bụrụ na ị na-agbaji iwu n’ime ụbọchị ma ọ bụ Boolean otu (n’ihi na ihe atụ, iwu grouped site n’ọnwa a nke ha enịm), i nwere ike ịhụ nke kasị ala iji ego kwa otu dabere na a kpọmkwem mgbanwe ke ụbọchị ma ọ bụ Boolean ubi (na nke a, kwa ọnwa).
Ọ bụrụ na gị ezipụta a set nke onye ụkpụrụ, i nwere ike ịhụ nke kasị ala uru na set. Maka ozi na-achọta ụdị kacha nta, na-ahụ Hazienụ nchịkọta ọrụ.
atụ
Ihe atụ ndị na-ọdabara ma Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu:
Kacha nta ({file.QTY}) alaghachi kasị ala uru nke qty ubi.
Kacha nta ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID})-achọpụta ihe ndị kasị nta na iji nke ọ bụla otu nke iwu na Ọnụ ego ubi (ndị kasị nta ka ọ bụla ndị ahịa). The iwu na-kewapụrụ n’ìgwè na mgbe ọ bụla uru na Ahịa ID ubi mgbanwe.
Kacha nta ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER ỤBỌCHỊ}, “”kwa ọnwa””)-achọpụta ihe ndị kasị nta na iji nke ọ bụla otu nke iwu na Ọnụ ego ubi (ndị kasị nta ka ọ bụla n’ọnwa). The iwu na-kewapụrụ n’ime ìgwè dị iche iche mgbe ọ bụla na-aba uru nke Ụbọchị ubi na-agbanwe ka a ọhụrụ ọnwa.
The atụ na-esonụ bụ na ọdabara ka Crystal ahazi ahịrịokwu:
Kacha nta-enye gị ohere ka a n’uko on a ngụkọta oge. Dị ka ihe atụ: Opekempe ([{file.COMMISSION}, 2500]) na-alaghachikwuru ọrụ nweworo ruo a okpu ma ọ bụ n’uko nke 2500. Ozugbo nweworo ọrụ na-aga nke $ 2500 akara, a okwu laghachi 2500. N’ihi ya:
Kacha nta ([{file.COMMISSION}, 2500])-alaghachi 1575 ebe ọrụ = 1575.
Cheta na:
Na iji ọrụ a usoro-agha nke usoro na ike inyocha na-ebipụta oge. Maka ozi ọzọ nwale oge echiche, ịhụ Evaluation Time.
Mgbe na-eji ọrụ a, i nwere ike iji HasLowerBound (x) ọrụ iji nwalee ma ọ bụrụ na nso ga-enwe a Opekempe tupu ewere nke kacha nta.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Minimum
Dasar dan Crystal sintaks.
overloads
Minimum (Field)
Minimum (Field, condFld)
Minimum (Field, condFld, cond)
Minimum (x)
argumen
Field adalah database atau formula lapangan yang valid yang dapat dievaluasi dengan fungsi.
condFld adalah bidang yang digunakan untuk kelompok nilai dalam Field oleh.
cond adalah String menunjukkan jenis pengelompokan untuk condFld. Anda hanya menentukan argumen ini ketika condFld adalah Tanggal, Waktu, DateTime atau lapangan Boolean. Untuk informasi lebih lanjut tentang string yang valid untuk argumen ini, lihat Ketentuan untuk fungsi ringkasan.
x adalah array atau rentang nilai yang dapat dievaluasi dengan fungsi yang digunakan.
Pengembalian
Jumlah pecahan
Tindakan
Memungkinkan Anda untuk menemukan nilai minimum yang muncul dalam satu set nilai. Sebagai contoh:
Jika laporan penjualan mencakup bidang yang menunjukkan jumlah setiap pesanan, Anda dapat menemukan jumlah pesanan terendah dari semua perintah yang muncul di laporan (total jumlah besar minimum).
Jika Anda melanggar perintah ke dalam kelompok (misalnya, perintah yang dikelompokkan berdasarkan negara bahwa mereka datang dari), Anda dapat menemukan jumlah terendah order per kelompok (dalam hal ini, per negara).
Jika Anda melanggar perintah ke tanggal atau Boolean kelompok (misalnya, perintah yang dikelompokkan berdasarkan bulan di mana mereka ditempatkan), Anda dapat menemukan jumlah pesanan terendah per kelompok berdasarkan pada perubahan tertentu di tanggal atau lapangan Boolean (dalam hal ini, per bulan).
Jika Anda menentukan seperangkat nilai-nilai individu, Anda dapat menemukan nilai terendah di set. Untuk informasi tentang menemukan semacam ini minimum, lihat fungsi ringkasan Array.
contoh
Contoh-contoh berikut berlaku untuk kedua Basic dan Crystal sintaks:
Minimum ({file.QTY}) Mengembalikan nilai terendah di bidang QTY.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Mengidentifikasi urutan terkecil di setiap kelompok perintah pada kolom Jumlah (urutan terkecil untuk setiap pelanggan). Perintah dipisahkan menjadi kelompok-kelompok setiap kali nilai dalam perubahan medan ID Pelanggan.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”bulanan””) Mengidentifikasi urutan terkecil di setiap kelompok perintah pada kolom Jumlah (urutan terkecil untuk setiap bulan). Perintah dipisahkan menjadi kelompok-kelompok setiap kali nilai di bidang Tanggal perubahan ke bulan baru.
Contoh berikut ini berlaku untuk sintaks Crystal:
Minimum juga memungkinkan Anda untuk mengatur langit-langit pada perhitungan. Sebagai contoh: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) mengembalikan komisi yang masih harus dibayar sampai dengan topi atau langit-langit 2500. komisi Setelah diperoleh melewati tanda $ 2500, ungkapan ini mengembalikan 2500. Dengan demikian:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Mengembalikan 1575 di mana komisi = 1.575.
catatan:
Menggunakan fungsi ini dalam formula memaksa rumus yang akan dievaluasi pada saat cetak. Untuk informasi lebih lanjut tentang pertimbangan waktu evaluasi, lihat Evaluasi Waktu.
Bila menggunakan fungsi ini, Anda dapat menggunakan fungsi HasLowerBound (x) untuk menguji apakah kisaran akan memiliki Minimum sebelum mengambil Minimum.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
íosta
error Basic agus Crystal.
iomarca brú
Íosta (FLD)
Íosta (FLD, condFld)
Íosta (FLD, condFld, cond)
Íosta (x)
argóintí
Is FLD aon bhunachar sonraí nó foirmle réimse bailí a aimsiú a mheas ag an bhfeidhm.
Is condFld réimse úsáidtear a ghrúpáil na luachanna i FLD ag.
Is cond Teaghrán léiríonn an cineál grúpáil do condFld. Tú a shonrú ach an argóint nuair is condFld Dáta, Am, DateTime nó réimse Boole. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar an teaghráin bailí ar feadh an argóint, féach Coinníollacha maidir le feidhmeanna achomair.
Is x sraith nó raon de luachanna is féidir a mheas ag an bhfeidhm á n-úsáid.
tuairisceáin
Uimhir fractional
gníomh
Do chumas a fháil ar an luach is lú gur dealraitheach i sraith de luachanna. Mar shampla:
Má áirítear tuairisc díolacháin ina réimse a thaispeánann an méid gach ordú, is féidir leat teacht ar an méid ordú is ísle de na horduithe sin le feiceáil ar an tuarascáil (a méid íosta iomlán mhór).
Má tá tú ag orduithe briseadh ina ngrúpaí (mar shampla, orduithe i ngrúpaí de réir an stát a thagann siad as), is féidir leat teacht ar an méid is ísle ordú in aghaidh an ghrúpa (sa chás seo, in aghaidh an stáit).
Má bhriseann tú orduithe isteach dáta nó Boole grúpaí (mar shampla, orduithe i ngrúpaí de réir na míosa a cuireadh), is féidir leat teacht ar an méid ordú is ísle in aghaidh an ghrúpa bunaithe ar athrú ar leith sa dáta nó réimse Boole (sa chás seo, in aghaidh na míosa).
Má tá tú a shonrú sraith de luachanna ar leith, is féidir leat teacht ar an luach is ísle sa tacar. Chun tuilleadh eolais ar aimsiú an gcineál seo íosta, féach feidhmeanna Eagar achomair.
samplaí
Tá na samplaí seo a leanas is infheidhme maidir le error bunúsach agus Crystal araon:
Íosta ({file.QTY}) Tuairisceáin an luach is ísle sa réimse Qty.
Íosta ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER Aitheantais}) Sainaithníonn an t-ordú is lú i ngach grúpa na n-orduithe i réimse Méid (an t-ordú is lú do gach custaiméir). Na horduithe scartha i ngrúpaí uair an luach na n-athruithe réimse ID Chustaiméirí.
Íosta ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”míosúil””) Sainaithníonn an t-ordú is lú i ngach grúpa na n-orduithe i réimse Méid (an t-ordú is lú do gach mí). Na horduithe scartha i ngrúpaí nuair a athraíonn an luach i réimse Date dtí mí nua.
Is é an sampla seo a leanas is infheidhme maidir le Crystal error:
Íosta féidir leat chomh maith uasteorainn a leagan síos ar ríomh. Mar shampla: Íosta ([{file.COMMISSION}, 2500]) tuairisceáin Gabhann an coimisiún fabhraithe go dtí teorainn nó uasteorainn de 2500. coimisiún Chomh luath agus fabhraithe an $ 2500 marc, tuairisceáin an abairt 2500. Dá bhrí sin:
Íosta ([{file.COMMISSION}, 2500]) Torthaí 1575 i gcás coimisiún = 1575.
Nóta:
Ag baint úsáide as an fheidhm seo i foirmle fórsaí an fhoirmle a mheas ag am cló. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar dhálaí am meastóireachta, féach Time Meastóireacht.
Nuair a úsáid an fheidhm seo, is féidir leat úsáid a bhaint as an HasLowerBound (x) fheidhm a thástáil má tá an raon a bhfuil Íosta sula ndéanfaidh sé an Íosta.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Minimo
Di base e Crystal sintassi.
sovraccarico
Minimo (FLD)
Minimo (FLD, condFld)
Minimo (FLD, condFld, cond)
Minimo (x)
argomenti
FLD è un qualsiasi database o formula di campo valido che può essere valutata dalla funzione.
condFld è un campo utilizzato per raggruppare i valori in FLD da.
cond è una stringa che indica il tipo di raggruppamento per condFld. Hai solo si specifica questo argomento quando condFld è un Data, Ora, Data e ora, o campo booleano. Per ulteriori informazioni sulle corde validi per questo argomento, vedi Condizioni per le funzioni di sintesi.
x è una matrice o un intervallo di valori che può essere valutata dalla funzione in uso.
Restituisce
numero frazionario
Azione
Consente di trovare il valore minimo che appare in un insieme di valori. Per esempio:
Se un rapporto di vendita include un campo che mostra la quantità di ogni ordine, è possibile trovare l’importo di ordine più basso di tutti gli ordini che compaiono sulla relazione (un grande totale minimo).
Se si interrompe ordini in gruppi (ad esempio, gli ordini raggruppati per lo Stato che essi provengono da), è possibile trovare l’importo più basso ordine per gruppo (in questo caso, per ogni Stato).
Se si interrompe ordini in data o booleani gruppi (ad esempio, gli ordini raggruppati per il mese in cui sono state vincolate), è possibile trovare l’importo di ordine più basso per gruppo sulla base di una specifica modifica della data o campo booleano (in questo caso, al mese).
Se si specifica un insieme di valori individuali, è possibile trovare il valore più basso nel set. Per informazioni su come trovare questo tipo di minima, vedi le funzioni di rappresentazione Array.
Esempi
I seguenti esempi sono applicabili sia sintassi di base e cristallo:
Minimo ({} file.QTY) Restituisce il valore più basso nel campo QTY.
Minimo ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifica l’ordine più piccolo in ciascun gruppo di ordini nel campo Importo (l’ordine minimo per ogni cliente). Gli ordini sono separati in gruppi ogni volta che il valore cambia campo ID cliente.
Minimo ({orders.AMOUNT}, {} Ordini.Data ordine, “”mensile””) identifica l’ordine più piccolo in ciascun gruppo di ordini nel campo Importo (l’ordine minimo per ogni mese). Gli ordini sono separati in gruppi quando il valore nel campo Data cambia in un mese.
Il seguente esempio è applicabile a sintassi Crystal:
Minimo permette anche di impostare un limite massimo per un calcolo. Per esempio: Minimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) restituisce la Commissione maturato fino a un tetto o al soffitto del 2500. Una volta maturati commissione passa il marchio di $ 2500, questa espressione restituisce 2500. Così:
Minimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) Restituisce 1575 dove commissione = 1575.
Nota:
Utilizzando questa funzione in una formula forze la formula da valutare al momento della stampa. Per ulteriori informazioni su considerazioni tempo di valutazione, vedere valutazione del tempo.
Quando si utilizza questa funzione, è possibile utilizzare la funzione HasLowerBound (x) per verificare se la gamma avrà un minimo prima di prendere il minimo.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
最小
BasicおよびCrystal構文。
オーバーロード
最小(FLD)
最小(FLD、condFld)
最小(FLD、condFldは、cond)
最小の(X)
引数
FLDは、関数により評価することができる任意の有効なデータベースまたは式フィールドです。
condFldは、値がによってFLDにグループ化するために使用されるフィールドです。
condがcondFldのグループ化のタイプを示す文字列です。 condFldは日付、時刻、日時またはブールフィールドである場合にのみ、この引数を指定します。この引数の有効な文字列の詳細については、集計関数の条件を参照してください。
xが機能することにより評価することができる値の配列または範囲が使用されています。
収益
分数
アクション
値のセットに表示される最小値を見つけることができます。例えば:
売上レポートは、各注文の量を示しているフィールドが含まれている場合は、レポート(総計最小量)に表示されるすべての注文の最低注文金額を見つけることができます。
あなたが(例えば、注文がどこから来ている状態でグループ化された)グループに注文を破る場合は、(この場合は、状態ごとに)グループごとに最低注文金額を見つけることができます。
日付またはブールグループ(例えば、注文は、彼らが置かれた月ごとにグループ化された)に注文を破る場合は、(この場合は、日付またはブールフィールド内の特定の変化に基づいて、グループごとに最低注文金額を見つけることができます)月額。
あなたは、個々の値のセットを指定する場合は、セット内の最小値を見つけることができます。最小のこの種を検索する方法については、アレイの集計機能を参照してください。

次の例では、基本とCrystal構文の両方に適用されます。
最小({file.QTYは})QTYフィールドの最小値を返します。
最小({orders.AMOUNT}、{orders.CUSTOMER ID})金額フィールドの受注の各グループ内の最小の順序(各顧客のための最小の順序)を指定します。注文がグループに分けられたときに顧客IDフィールドの値が変わります。
最小({orders.AMOUNT}、{orders。受注DATE}、 “”毎月””)金額フィールドの受注の各グループ内の最小の順序(月ごとの最小の順序)を指定します。日付フィールドの値が新しい月に変更するたびに注文がグループに分かれています。
次の例では、Crystal構文に適用されます。
最小はまた、計算上の天井を設定することができます。例えば:最小([{file.COMMISSION}、2500])未払手数料は$ 2500のマークを通過すると2500のキャップや天井までの未払手数料を返し、この表現は、このように2500を返します。
最小([{file.COMMISSION}、2500])1575手数料は= 1575を返します。
注意:
式では、この機能を使用すると、印刷時に評価される式を強制します。評価時間の考慮事項の詳細については、評価時間を参照してください。
この機能を使用するときは、範囲が最小を取る前に最小になりますかどうかをテストするHasLowerBound(x)関数を使用することができます。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
minimal
Basic lan Crystal pangrinciané.
Overloads
Minimal (Fld)
Minimal (Fld, condFld)
Minimal (Fld, condFld, cond)
Minimal (x)
bantahan
Fld apa database utawa rumus lapangan bener sing bisa mandhiri dening fungsi.
condFld punika lapangan digunakake kanggo grup angka ing Fld dening.
cond punika String nuduhake jinis kelompokan kanggo condFld. Sampeyan mung nemtokake pitakonan iki nalika condFld punika Tanggal, Wektu, werna utawa lapangan Boolean. Kanggo informasi luwih lengkap ing strings bener kanggo pitakonan iki, ndeleng Ketentuan kanggo fungsi ringkesan.
x iku Uploaded utawa sawetara nilai sing bisa mandhiri dening fungsi kang digunakake.
ngasilake
Panggil cilik
Tindakan
Ngijini sampeyan kanggo nemokake nilai minimal sing katon ing pesawat saka nilai. Tuladhane:
Yen laporan sales klebu lapangan sing nuduhake jumlah saben supaya, sampeyan bisa nemokake jumlah supaya paling kabeh pesenan sing katon ing laporan (total jumlah grand minimal).
Yen sampeyan break pesenan menyang grup (contone, pesenan diklompokaké miturut negara sing padha teka saka), sampeyan bisa nemokake jumlah paling supaya saben klompok (ing ngono, saben negara).
Yen sampeyan break pesenan menyang tanggal utawa Boolean kelompok (contone, pesenan diklompokaké miturut sasi kang padha diselehake), sampeyan bisa nemokake jumlah supaya paling per kelompok ing owah-owahan tartamtu ing tanggal utawa lapangan Boolean (ing ngono, saben sasi).
Yen sampeyan nemtokake pesawat saka nilai individu, sampeyan bisa nemokake nilai paling ing pesawat. Kanggo informasi ing nemokake iki jenis minimal, ndeleng fungsi ringkesan Array.
conto
Conto ing ngisor iki sing ditrapake kanggo loro dhasar lan Crystal sintaksis:
Minimal ({file.QTY}) Ngasilake Nilai paling ing lapangan Qty.
Minimal ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Ngenali supaya cilik ing saben klompok pesenan ing lapangan Jumlah (urutan cilik kanggo saben customer). Pesenan sing kapisah menyang kelompok kapan nilai ing owah-owahan lapangan ID Customer.
Minimal ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”saben wulan””) Ngenali supaya cilik ing saben klompok pesenan ing lapangan Jumlah (urutan cilik kanggo saben sasi). Pesenan sing kapisah menyang kelompok kapan nilai ing lapangan Tanggal diganti sasi anyar.
Tuladha ing ngisor iki ditrapake kanggo pangrinciané Crystal:
Minimal uga ngijini sampeyan kanggo nyetel langit-langit ing pitungan. Contone: Minimal ([{file.COMMISSION}, 2500]) ngasilake Komisi accrued nganti tutup utawa langit-langit saka 2500. Komisi Sawise accrued liwat tandha $ 2500, expression iki ngasilake 2500. Mangkono:
Minimal ([{file.COMMISSION}, 2500]) bali 1575 ngendi Komisi = 1575.
Catetan:
Nggunakake fungsi iki ing rumus pasukan rumus kanggo mandhiri ing wektu print. Kanggo informasi luwih lengkap ing anggit wektu evaluasi, ndeleng Evaluation Time.
Nalika nggunakake fungsi iki, sampeyan bisa nggunakake fungsi HasLowerBound (x) kanggo nyoba yen sawetara bakal duwe Minimal sadurunge njupuk Minimal.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಕನಿಷ್ಠ
ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ.
overloads
ಕನಿಷ್ಠ (FLD)
ಕನಿಷ್ಠ (FLD, condFld)
ಕನಿಷ್ಠ (FLD, condFld, ಷರತ್ತು)
ಕನಿಷ್ಠ (X)
ವಾದಗಳು
FLD ಎಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
condFld ಮೂಲಕ FLD ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಷರತ್ತು condFld ಫಾರ್ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. condFld ಒಂದು ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, DATETIME ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಾರಾಂಶ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳು ನೋಡಿ.
ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ.
ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ಆಂಶಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕ್ರಿಯೆ
ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಸೇಲ್ಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವರದಿ (ಒಂದು ಭವ್ಯ ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ) ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನೀವು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಬರುವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು) ನೀವು (ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನೀವು ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಇರಿಸಲಾಯಿತು ತಿಂಗಳು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು), ನೀವು ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಧರಿಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದ (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು).
ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೂಚಿಸಲು, ನೀವು ಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅರೇ ಸಾರಾಂಶ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:
ಕನಿಷ್ಠ ({file.QTY}) ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ಐಡಿ}) ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆದೇಶ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ) ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕ ID ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯ.
ಕನಿಷ್ಠ ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER ದಿನಾಂಕ}, “”ಮಾಸಿಕ””) ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ) ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ತಿಂಗಳ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಬಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:
ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕನಿಷ್ಠ ([{file.COMMISSION}, 2500]), ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಅಥವಾ 2500. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಚಿತ ಆಯೋಗದ ಸೀಲಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಆಯೋಗದ $ 2500 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 2500. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ:
ಕನಿಷ್ಠ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 1575 ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ = 1575.
ಸೂಚನೆ:
ಮುದ್ರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ.
ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು HasLowerBound (X) ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
минимум
Негізгі және Crystal синтаксис.
асқын
Ең төменгі (FLD)
Ең төменгі (FLD, condFld)
Ең төменгі (FLD, condFld, р)
Ең төменгі (х)
дәлелдер
FLD функциясы бағалануы мүмкін кез келген жарамды дерекқор немесе формула кен орны болып табылады.
condFld құндылықтар арқылы FLD топ үшін пайдаланылатын өрісі болып табылады.
Cond condFld үшін топтау түрін көрсететін жол болып табылады. condFld күні, уақыты, DateTime немесе бульдік далалық кезде ғана осы дәлел көрсетіңіз. осы параметр үшін жарамды ішекті туралы қосымша ақпарат алу үшін, жиынтық функциялар үшін шарттары бөлімін қараңыз.
X пайдаланылуда функциясы бағалануы мүмкін мәндердің жиымы немесе ауқымы болып табылады.
Қайтару
бөлшек саны
Іс-шаралар
Егер сіз құндылықтар жиынтығы пайда ең аз мәнін табуға мүмкіндік береді. Мысалға:
сату есеп әрбір тапсырыс мөлшерін көрсетеді өрісті қамтитын болса, сіз есепте (салтанатты жалпы ең төменгі сомасы) пайда барлық тапсырыстарды ең төменгі сомасы тапсырыс таба аласыз.
(мысалы, тапсырыстар олар қайдан екенін мемлекет бойынша топтастырылған) топқа бұйрықтар бұзған жағдайда, сіз (бұл жағдайда, мемлекет бір) бір топқа ең төменгі сомасы тапсырыс таба аласыз.
Сіз күннен немесе Буль топтардың (мысалы, тапсырыстар олар орналастырылған айдың бойынша топтастырылған) ішіне бұйрықтар бұзған жағдайда, сіз (бұл жағдайда күннен немесе Буль саласында нақты өзгеруіне негізделген топтың бір ең төменгі сомасы тапсырыс таба аласыз ) айына.
Егер сіз жеке мәндер жиынтығын көрсетсеңіз, жиынтығы ең төменгі мәні таба аласыз. минимум осы түрін табу туралы ақпарат алу үшін, Array жиынтық функцияларын қараңыз.
мысалдары
Төмендегі мысалдар Basic және Crystal синтаксисіне де қолданылады:
Ең төменгі ({} file.QTY) Саны саласындағы ең төменгі мәнді қайтарады.
Ең төменгі ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) сомасы саласындағы тапсырмаларын әр топта ең кіші тәртібін (әрбір клиент үшін ең аз тапсырысты) анықтайды. тапсырыстар Тапсырыс ID далалық өзгерістерге топтарға кезде, мән бөлінеді.
Ең төменгі ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, «айлық») сомасы саласындағы тапсырмаларын әр топта ең кіші тәртібін (әрбір ай үшін ең аз тапсырысты) анықтайды. Күні өрісіндегі мән жаңа аймен өзгертеді, қашан. Тапсырыстар топтарға бөлінеді
Келесі мысалда Crystal синтаксис қолданылады:
Минимум, сондай-ақ сіз есептеу бойынша төбесі орнатуға мүмкіндік береді. Мысалы: ең төменгі ([{} file.COMMISSION, 2500]) есептелген комиссиялық $ 2500 белгісін өтеді кейін 2500. бір қалпақ немесе төбеге дейін есептелген комиссиялық қайтарады, бұл өрнек Осылайша 2500. қайтарады:
Ең төменгі ([{} file.COMMISSION, 2500]) 1575 комиссиясы = 1575 қайтарады.
Ескерту:
Формулада Бұл функцияны пайдалану басып шығару уақытта бағалануы формуланы мәжбүр. бағалау уақыты пайымдауларға туралы қосымша ақпарат алу үшін, бағалау уақыты қараңыз.
Бұл функцияны пайдаланған кезде, сіз ауқымы Ең кіші отырып дейін кемінде ие болады, егер тексеру үшін HasLowerBound (х) функциясын пайдалануға болады.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
អប្បបរមា
វាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិងគ្រីស្តាល់។
ការផ្ទុកលើសចំណុះ
អប្បបរមា (FLD)
អប្បបរមា (FLD, condFld)
អប្បបរមា (FLD, condFld, ល័ក្ខខ័ណ្ឌ)
អប្បបរមា (X)
អាគុយម៉ង់
FLD គឺវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យឬរូបមន្តដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដែលអាចត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអនុគមន៍។
condFld គឺជាវាលបានប្រើដើម្បីតម្លៃនៅក្នុងក្រុមដោយ FLD ។
ល័ក្ខខ័ណ្ឌគឺខ្សែអក្សរចង្អុរបង្ហាញពីប្រភេទនៃការដាក់ជាក្រុមសម្រាប់ condFld នេះ។ អ្នកគ្រាន់តែបញ្ជាក់អាគុយម៉ង់នេះនៅពេលដែល condFld គឺជាកាលបរិច្ឆេទជាពេលវេលា, DATETIME ឬវាលប៊ូលីន។ ចំពោះមេរៀនបន្ថែមពីនេះខ្សែអក្សរត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាគុយម៉ង់នេះសូមមើលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មុខងារសង្ខេប។
X គឺជាអារ៉េឬជួរតម្លៃដែលអាចត្រូវបានវាយតម្លៃដោយមុខងារនេះត្រូវបានប្រើ។
ត្រឡប់
លេខប្រភាគ
សកម្មភាព
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកតម្លៃអប្បបរមាដែលលេចឡើងក្នុងសំណុំនៃតម្លៃ។ ឧទាហរណ៍:
ប្រសិនបើមានរបាយការណ៍ពីការលក់រួមបញ្ចូលទាំងវាលដែលបង្ហាញចំនួននៃលំដាប់គ្នាមួយ, អ្នកអាចរកឃើញចំនួនទឹកប្រាក់បំផុតនៃការបញ្ជាទិញទាំងអស់ដែលលេចឡើងនៅលើរបាយការណ៍នេះ (ចំនួនអប្បបរមាសរុបធំ) ។
ប្រសិនបើអ្នកបានបំបែកទៅជាក្រុមការបញ្ជាទិញ (ឧទាហរណ៍, ការបញ្ជាទិញបានដាក់ជាក្រុមដោយរដ្ឋថាពួកគេមកពី) អ្នកអាចរកឃើញកម្រិតទាបបំផុតលំដាប់ដែលក្នុងមួយក្រុម (ក្នុងករណីនេះ, ក្នុងមួយរដ្ឋ) ។
ប្រសិនបើអ្នកបានបំបែកទៅជាក្រុមកាលបរិច្ឆេទបញ្ជាទិញឬប៊ូលីន (ឧទាហរណ៍ការបញ្ជាទិញបានដាក់ជាក្រុមដោយខែដែលពួកគេត្រូវបានគេដាក់), អ្នកអាចរកឃើញចំនួនទឹកប្រាក់លំដាប់ទាបបំផុតក្នុងមួយក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅលើការផ្លាស់ប្តូរជាក់លាក់មួយនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទឬវាលប៊ូលីន (ក្នុងករណីនេះ, ក្នុងមួយខែ)។
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់សំណុំនៃតម្លៃរបស់បុគ្គលមួយដែលអ្នកអាចរកតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងសំណុំ។ សម្រាប់ពលើការស្វែងរកប្រភេទនៃអប្បបរមានេះសូមមើលមុខងារសង្ខេបអារេ។
ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះទាំងពីរវាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិង Crystal:
អប្បបរមា ({file.QTY}) ត្រឡប់តម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងវាល qty ។
អប្បបរមា ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER លេខសម្គាល់}) កំណត់លំដាប់តូចជាងគេបំផុតក្នុងក្រុមនីមួយនៃការបញ្ជាទិញនៅក្នុងវិស័យចំនួនទឹកប្រាក់នេះ (លំដាប់តូចជាងគេបំផុតសម្រាប់អតិថិជនគ្នា) ។ ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបំបែកទៅជាក្រុមនៅពេលណាដែលតម្លៃក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវាលលេខសម្គាល់អតិថិជន។
អប្បបរមា ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER date} “”ប្រចាំខែ””) កំណត់លំដាប់តូចជាងគេបំផុតក្នុងក្រុមនីមួយនៃការបញ្ជាទិញនៅក្នុងវិស័យចំនួនទឹកប្រាក់នេះ (លំដាប់តូចជាងគេបំផុតសម្រាប់ខែគ្នា) ។ ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបំបែកទៅជាក្រុមនៅពេលណាដែលតម្លៃក្នុងវាលកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ប្តូរទៅជាខែថ្មី។
ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមនេះត្រូវបានអនុវត្តវាក្យសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់:
អប្បបរមាផងដែរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ពិដានមួយនៅលើគណនា។ ឧទាហរណ៍: អប្បបរមា ([{file.COMMISSION}, 2500]) ត្រឡប់គណៈកម្មា CAP បានកើតឡើងរហូតដល់ទៅពិដាននៃឬគណៈកម្មការនៅពេលដែលកើត 2500 នេះបានឆ្លងកាត់សញ្ញា $ 2500, ការបញ្ចេញមតិនេះត្រឡប់ 2500 ដូច្នេះ:
អប្បបរមា ([{file.COMMISSION}, 2500]) ដែលជាកន្លែងដែលគណៈកម្មាការត្រឡប់ 1575 = 1575 ។
ចំណាំ:
ការប្រើមុខងារនៅក្នុងរូបមន្តនេះបង្ខំរូបមន្តត្រូវបានវាយតម្លៃនៅពេលបោះពុម្ព។ ចំពោះមេរៀនបន្ថែមពីការពិចារណាពេលការវាយតំលៃ, ការវាយតម្លៃពេលវេលាឃើញ។
ពេលប្រើមុខងារនេះអ្នកអាចប្រើមុខងារ HasLowerBound (X) ដើម្បីសាកល្បងប្រសិនបើជួរនេះនឹងមានអប្បបរមាមុនពេលទទួលយកអប្បបរមានេះ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
최저한의
기본 및 크리스탈 구문.
오버로드
최소 (FLD)
최소 (FLD, condFld)
최소 (FLD, condFld에서 cond)
최소 (X)
논쟁
FLD는 함수에 의해 평가 될 수있는 임의의 유효한 데이터베이스 또는 화학식 필드이다.
condFld 의해 FLD에 그룹의 값을 사용하는 분야이다.
COND는 condFld 대한 그룹핑의 종류를 나타내는 문자열이다. condFld는 날짜, 시간, 날짜 시간 또는 부울 필드 인 경우에만이 인수를 지정합니다. 이 인수에 대한 올바른 문자열에 대한 자세한 내용은 요약 함수 조건을 참조하십시오.
x는 함수에 의해 평가 될 수있는 값의 배열 또는 범위가 사용되고있다.
보고
분수 번호
동작
값 세트에 표시되는 최소 값을 찾을 수 있습니다. 예를 들면 :
영업 보고서는 각 주문의 양을 표시하는 필드를 포함하는 경우 보고서 (총계 최소 금액)에 표시되는 모든 주문의 최저 주문 금액을 찾을 수 있습니다.
당신이 그룹으로 주문을 중단하는 경우 (예를 들어, 그들이에서 온 상태로 그룹화 주문), 당신은 (주 당이 경우) 그룹 당 최소 주문 금액을 찾을 수 있습니다.
당신이 날짜 또는 부울 그룹으로 주문을 중단하는 경우 (예를 들어, 그들은 넣고있는 월별로 그룹화 주문),이 경우 날짜 또는 부울 필드의 특정 변화에 따라 그룹별로 최소 주문 금액을 (찾을 수 있습니다, 달마다).
개별 값 세트를 지정하는 경우에는 집합에서 가장 낮은 값을 찾을 수 있습니다. 최소의이 종류를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 배열 요약 함수를 참조하십시오.

다음의 예는 모두 기본 및 Crystal 구문에 적용 할 수 있습니다 :
최소 ({file.QTY은})를 수량 필드에서 가장 낮은 값을 돌려줍니다.
최소 ({orders.AMOUNT는}, {orders.CUSTOMER ID는}) 양 필드에 주문의 각 그룹에서 가장 작은 순서 (각 고객에 대한 가장 작은 순서)를 식별합니다. 주문은 그룹으로 분리 될 때마다 고객 ID 필드의 값이 변경.
({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER 날짜}, “”월””) 최소 금액 필드에 주문의 각 그룹에서 가장 작은 순서 (각 월의 작은 순서)를 식별합니다. 날짜 필드의 값이 새로운 개월로 변경 될 때마다 순서는 그룹으로 분리된다.
다음의 예는 Crystal 구문에 적용 할 수있다 :
최소 또한 계산에 천장을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 : 최소 ([{file.COMMISSION}, 2500])이 표현은 2500을 따라서 반환, 2500 번 발생한위원회의 모자 또는 천장까지 발생한 수수료는 $ 2,500 마크를 통과 반환
최소 ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 곳위원회 = 1575를 돌려줍니다.
노트:
수식을 수식에서이 기능을 강제로 사용하는 것은 인쇄 시간에 평가합니다. 평가 시간 고려 사항에 대한 자세한 내용은 평가 시간을 참조하십시오.
이 기능을 사용하면 범위는 최소를 복용하기 전에 최소이 경우 테스트 HasLowerBound (x)의 기능을 사용할 수 있습니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Kêmtirîn
Bingehîn û Crystal syntax.
Overloads
Herî kêm (fld)
Herî kêm (fld, condFld)
Herî kêm (fld, condFld, Cond)
Herî kêm (x)
argumentên
fld çi heye an formula warê derbasdar e ku dikare ji aliyê function nirxandin e.
condFld meydanek li fld destê bikaranîn ji bo ku nirxên e.
Cond a String de nîşanên type of dyalogê, ji bo condFld e. Tu dikarî vê argumana diyar dema condFld a Date, Time, DateTime an jî qada Boolean e. Ji bo bêtir agahîya li ser rêzika derbasdar e ji bo vê argumanê, Şertên ji bo fonksiyonên summary bibînin.
x e an array an range ji nirxên ku mirov dikare ji aliyê function nirxandin tên bi kar anîn.
vegere
Hejmara Fractional
Çalakî
hûn derfetê bibînin herî kêm nirxa ku di set of nirxên xuya dike. Bo nimûne:
Eger rapora firotina di nav zeviyê ku nîşan dide ku miqdara hev da, hûn dikarin meblexa da ji hemû fermanan ku li ser rapora (a rêjeya giştî kêm grand) xuya bibînin.
Heke hun bi fermana nav komên (ji bo nimûne, ferman tên komkirin ji aliyê dewletê ve, ku ew ji ba), tu dikarî ji meblexa da per koma (di vê rewşê de, per dewletê) bibînin.
Heke hun bi fermana nav komên date an Boolean (ji bo nimûne, ferman tên komkirin ji aliyê meh in ku ew bi cih bûn), tu dikarî ji meblexa da per koma li ser guhertina taybetî di date an jî qada Boolean (di vê rewşê de bibînin, mehê).
Eger tu set of nirxên takekesî diyar bike, tu dikarî herî paş nirxê di set bibînin. Ji bo agahiyên li ser dîtina vî rengî ya herî kêm, fonksîyon summary Array bibînin.
wergerandî
Nimûneyên li jêr ji bo hem syntax Basic û Crystal in:
Herî kêm ({file.QTY}) a herî kêm nirxê di warê QTY Þexsî.
Herî kêm ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) tê binavkirin ku şaşiyek da Di her komê de ji ferman di warê Mîqdar de (ya herî biçûk jî, ji bo her mişterî). Bi fermana bi nav komên ji hev cuda dema ku nirxa li guhertinên di warê ID Mişterî.
Herî kêm ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER TARÎXA}, “”mehane””) tê binavkirin ku şaşiyek da Di her komê de ji ferman di warê Mîqdar de (ya herî biçûk jî, ji bo ku her meh). Bi fermana bi nav komên ji hev cuda Dema ku nirxê di warê Date Guhertinên ji bo mehekê ya nû.
Mînaka jêrîn ji bo syntax Crystal e:
Herî kêm bi destûrê dide te ku set banek li ser hesaba. Ji bo nimûne: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) vedigere ku komîsyon ji bo cap an banê 2500. komîsyona Piştî Qeza`yê Xormato`yê derbas deqa 2500 $, vê ramanê vedigere 2500. Bi vî awayî:
Herî kêm ([{file.COMMISSION}, 2500]) Þexsî 1575 ku komîsyona = 1575.
Not:
Bi bikaranîna vê fonksiyona di formula hêzên formula ji bo di dema print bên nirxandin. Ji bo agahiyên zêdetir li ser xemên dem nirxandinê, Time Nirxandina bibînin.
Dema ku bikaranîna vî wezîfeyî, tu ku fonksiyona HasLowerBound (x) ji bo ceribandinê eger range wê herî kêm beriya ku herî kêm heye bi kar tînin.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
минимум
Негизги жана Crystal синтаксис.
куюу
Минималдуу (Кентукки)
Минималдуу (Кентукки, condFld)
Минималдуу (Кентукки, condFld, шарт)
Минималдуу (х)
аргументтер
Кентукки милдеттери менен бааланышы мүмкүн негиздүү маалымат базасын же формула кени болуп саналат.
condFld менен Fld баалуу тобу үчүн талаа пайда болот.
шарт condFld үчүн бириктирүүчү түрүн көрсөтүү менен Сап болуп саналат. condFld турган күнү, убактысы, DateTime же логикалык талаасы качан гана бул аргумент аныктайт. Бул талаш үчүн жарактуу Саптар тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, жыйынды иш шарттарын карап.
х милдеттери менен бааланышы мүмкүн баалуулуктардын бир катар же диапазону колдонулган.
кайтып
бөлчөк саны
иш-аракеттер
баалуулуктардын жыйындысы пайда минималдуу маанисин таба алабыз. Мисалы:
сатык отчет ар бир суммасы көрсөтөт жерин камтыйт, анда отчет (а жалпы минималдуу суммасы) пайда бардык буйруктарын төмөнкү тартиби көлөмүн таба аласыз.
Сиз топко буйрук сындырып келсе, (мисалы, алар келип чыккан мамлекеттин топтоштурулган буйруктары), сен (мамлекеттик күнүнө бул учурда,) топтун санын тартип төмөн болот.
Сиз дата же логикалык топко буйрук сындырып келсе, (мисалы, алар салынган берген ай боюнча топтоштурулган буйруктары), бул учурда күндөн же логикалык тармагында белгилүү бир өзгөртүү боюнча топтун төмөнкү тартиби суммасын (таба аласыз, айына).
айрым баалуулуктар комплексин көрсөтүү болсо, комплекске төмөнкү баасын таба аласыз. дегенде ушул түрүн табуу жөнүндө маалымат алуу үчүн, Array жыйынды иш-милдеттерди көрө.
мисалдар
Төмөнкү мисалдарды да негизги жана Crystal синтаксисин колдонулат:
Минималдуу ({file.QTY}) Саны жаатында төмөнкү маанини кайтарат.
Минималдуу ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) кичинекей суммасы тармагында буйруктарын ар бир топтун тартипти (ар бир кардар үчүн майда тартип) аныктайт. Буйруктар, Кардар ID талаа өзгөрүүлөргө наркы сайын топко бөлүнгөн.
Минималдуу ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, «ай сайын») суммасы тармагында буйруктарын ар бир топ кичинекей тартипти (ар бир ай үчүн майда тартип) аныктайт. Буйруктар Date тармагында наркы бир айга өзгөрүлгөндүгү топторго бөлүнгөн.
төмөнкү мисал Crystal синтаксисин колдонулуучу болуп саналат:
Минималдуу да бир эсептөө боюнча лимиттерди коюуга мүмкүндүк берет. Мисалы: Мин ([{file.COMMISSION}, 2500]) 2500 жолу чегерилген комиссиянын капкак же шыпка чейин чегерилген комиссия $ 2500 белгисин өтөт кайтарып, бул сөз айкашы 2500 Ошентип, кайра:
Минималдуу ([{file.COMMISSION}, 2500]) кайра 1575 кайда комиссия = 1575.
Эскертүү:
бир бутылка менен бул иш-милдетин пайдалануу топ басып чыгаруу жолу менен бааланышы керек мажбурлайт. баалоо убакыт ой тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, баалоо Time карагыла.
Бул иш-милдетин пайдалануу менен, сиз, HasLowerBound (х) диапазону минимум алдында минимум ээ болсо, сыноо үчүн кызматын колдоно аласыз.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ຂັ້ນຕ່ໍາ
ຂັ້ນພື້ນຖານແລະ Crystal syntax.
overloads
ຕໍາ່ສຸດທີ່ (fld)
ຕໍາ່ສຸດທີ່ (fld, condFld)
ຕໍາ່ສຸດທີ່ (fld, condFld, ທໍ່ລະບົບ)
ຕໍາ່ສຸດທີ່ (x)
ການໂຕ້ຖຽງ
fld ເປັນຖານຂໍ້ມູນຫລືສູດພາກສະຫນາມທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວ.
condFld ແມ່ນພາກສະຫນາມການນໍາໃຊ້ກຸ່ມຄ່າໃນ fld ໂດຍ.
ປັບເປັນ String ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຂອງການຈັດກຸ່ມສໍາລັບ condFld ໄດ້. ທ່ານພຽງແຕ່ລະບຸການໂຕ້ຖຽງນີ້ໃນເວລາທີ່ condFld ເປັນວັນເວລາ, DateTime ຫຼືພາກສະຫນາມ Boolean. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊ່ອຍແນ່ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການໂຕ້ຖຽງນີ້, ເຫັນສະພາບສໍາລັບການປະຕິບັດຫນ້າສະຫຼຸບສັງລວມ.
x ເປັນແຖວຫລືລະດັບຂອງຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໂດຍການເຮັດວຽກຈະຖືກນໍາໃຊ້.
ຜົນຕອບແທນ
ຈໍານວນແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງ
ການປະຕິບັດ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຊອກຫາຄ່າຕ່ໍາທີ່ປະກົດວ່າໃນທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຄຸນຄ່າໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ:
ຖ້າຫາກວ່າບົດລາຍງານການຂາຍປະກອບມີພາກສະຫນາມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຈໍານວນຄໍາສັ່ງຕ່ໍາສຸດຂອງຄໍາສັ່ງທັງຫມົດທີ່ປາກົດໃນບົດລາຍງານໄດ້ (ຍິ່ງໃຫຍ່ຈໍານວນຕໍາ່ສຸດທີ່ທັງຫມົດ).
ຖ້າທ່ານທໍາລາຍຄໍາສັ່ງເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມ (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຄໍາສັ່ງກຸ່ມຂອງລັດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກ), ທ່ານສາມາດຊອກຫາຈໍານວນຕ່ໍາສຸດເພື່ອຕໍ່ກຸ່ມ (ໃນກໍລະນີນີ້, ຕໍ່ລັດ).
ຖ້າທ່ານທໍາລາຍຄໍາສັ່ງເຂົ້າໄປໃນວັນທີຫຼື Boolean ກຸ່ມ (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຄໍາສັ່ງຈັດກຸ່ມຕາມເດືອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງໄວ້), ທ່ານສາມາດຊອກຫາຈໍານວນຄໍາສັ່ງຕ່ໍາສຸດຕໍ່ກຸ່ມອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງສະເພາະໃນວັນທີ່ຫລືພາກສະຫນາມ Boolean (ໃນກໍລະນີນີ້, ຕໍ່ເດືອນ).
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍານົດທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຄຸນຄ່າສ່ວນບຸກຄົນ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາໄດ້ມູນຄ່າຕ່ໍາສຸດໃນທີ່ກໍານົດໄວ້. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊອກຫາປະເພດຂອງຕໍາ່ສຸດທີ່ນີ້, ເບິ່ງຫນ້າ Array ສະຫຼຸບສັງລວມ.
ຕົວຢ່າງ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງພື້ນຖານແລະ Crystal syntax:
ຕໍາ່ສຸດທີ່ ({file.QTY}) ຄືນມູນຄ່າຕ່ໍາສຸດໃນພາກສະຫນາມຈໍານວນ.
ຕໍາ່ສຸດທີ່ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງຂະຫນາດນ້ອຍສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂອງຄໍາສັ່ງໃນພາກສະຫນາມຈໍານວນເງິນໄດ້ (ຄໍາສັ່ງຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ). ຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນກຸ່ມເມື່ອໃດກໍຕາມມູນຄ່າໃນການປ່ຽນແປງພາກສະຫນາມລະຫັດລູກຄ້າໄດ້.
ຕໍາ່ສຸດທີ່ ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER ວັນ}, “”ລາຍເດືອນ””) ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງຂະຫນາດນ້ອຍສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂອງຄໍາສັ່ງໃນພາກສະຫນາມຈໍານວນເງິນໄດ້ (ຄໍາສັ່ງຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບການໃນແຕ່ລະເດືອນ). ຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນກຸ່ມເມື່ອໃດກໍຕາມມູນຄ່າໃນພາກສະຫນາມວັນທີຈະປ່ຽນເປັນເດືອນໃຫມ່.
ຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄປເຊຍກັນ syntax:
ຕໍາ່ສຸດທີ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອກໍານົດເພດານໃນການຄິດໄລ່ເປັນ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ: ຕ່ໍາສຸດ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ຈະກັບຄືນມາຄະນະກໍາມະທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງຫລວງຫຼືເພດານຂອງ 2500. ຄະນະກໍາມະທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜ່ານເຄື່ອງຫມາຍ $ 2500, ການສະແດງອອກນີ້ຈະກັບຄືນມາ 2500. ດັ່ງນັ້ນ:
ຕໍາ່ສຸດທີ່ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ກັບຄືນ 1575 ທີ່ຄະນະກໍາມະ = 1575.
ຫມາຍເຫດ:
ການນໍາໃຊ້ການທໍາງານນີ້ໃນສູດກໍາລັງສູດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໃນເວລາພິມ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາທີ່ໃຊ້ເວລາການປະເມີນຜົນ, ເບິ່ງການປະເມີນຜົນທີ່ໃຊ້ເວລາ.
ໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້, ທ່ານສາມາດໃຊ້ HasLowerBound (x) ການທົດສອບຖ້າຫາກວ່າລະດັບການຈະມີຂັ້ນຕ່ໍາກ່ອນທີ່ຈະກິນໄດ້ຂັ້ນຕ່ໍາໄດ້.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
minimum
Basic et Crystal syntax.
gravat
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, Palestrina)
Minimum (x)
Rationes
fld validus database ratio est aestimari potest ab agro, qui munus.
condFld est ager ad coetus in fld per valores.
Gloria in genere significat cond est adjunctio ad condFld. Et hoc modo dat speciem, quando est condFld Date, tempus, vel DateTime Boolean agro. Pro magis notitia in nervos valet hoc argumento Tempestas summary functionum.
x valores rhoncus perpensum aut exercitu opus esse solebat.
Returns
numerus fractus
actionis
Ope invenire minimum valorem bonorum quae in statuto. For example:
Si ager ostendit venditionesque fama includit quantitatem ordo infimus quantum potest ut sint in testimonium omnium ordinum (Summa minimum est).
Si mandatum transgressi in partis (exempli gratia, in statu sint distincti ordines), quantum potest per coetus infima (hic per statum).
Iniussuque praetorum miscendi Number Si irritum data seu coetus (ut ex ordine mensem quo continentur posita), quantum potest per coetus ex infima certum tempus vel mutationem agro String (in hoc casu, per mensis).
Set si singula specificare valores minimi potest in copia. Non enim invenitur in eo genere minimum notitia, de qua forum summa functiones.
examples
Haec exempla s & Crystalli competunt utrique syntax
Minimum (file.QTY {}) Returns ad infimum pretium QTY in agro.
Minimum (orders.AMOUNT} {,} {orders.CUSTOMER ID) determinat se in coetus, ordines, ut minimum in quantitate agri (hoc enim in minimis se ipsum). Ordines sunt separatae, in coetibus, ubi valor mutationes in agro Customer ID.
Minimum (orders.AMOUNT} {,} {orders.ORDER Date, “”menses””) determinat se in coetus, ut minimum in quantitate agri, iussit (ut minus in singulis mensis). Quoties ordines dividitur in partes quanti in agro Date mense novo mutatur.
Crystalli convenit sequenti exemplo syntax
Minimum etiam sino vos ut in a faucibus a ratione. For example: Minimum ([file.COMMISSION {}, MMD]) redit negotium accessit, ut in cap et laquearia of $ MMD Mark transit 2500. Semel negotium accessit, 2500. Et hoc redit:
Minimum ([file.COMMISSION {}, MMD]), ubi mandatum Returns MDLXXV = MDLXXV.
Note:
Usura hoc munus in forma ratio cogit, ut iudicari apud print tempus. Pro magis notitia in tempus Aestimatio ratio, expendendo tempore videre.
Utentes hoc munus utere HasLowerBound (x) munus habebis facultatem temptare si minima ante minimam.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
minimums
Pamata un Crystal sintakse.
pārslodzēm
Minimālā (FLD)
Minimālais (FLD, condFld)
Minimālais (FLD, condFld, cond)
Minimālā (x)
argumenti
FLD ir jebkura pamatota datu vai formulu lauks, kuru var novērtēt ar funkciju.
condFld ir lauks izmanto, lai sagrupētu vērtības FLD pa.
cond ir String norādot grupēšanas par condFld veidu. Jums tikai norādīt šo argumentu, ja condFld ir datums, laiks, datetime vai Būla lauks. Lai iegūtu vairāk informācijas par derīgiem virknes šo argumentu, skatiet nosacījumi kopsavilkuma funkcijas.
x ir masīvs vai vērtību diapazons, kuru var novērtēt pēc funkcijas tiek lietots.
atgriešana
daļskaitlis
rīcība
Ļauj, lai atrastu minimālo vērtību, kas parādās vērtību kopas. Piemēram:
Ja pārdošanas ziņojums ietver lauku, kas parāda summu katram pasūtījumam, jūs varat atrast zemāko pasūtījuma summa visiem pasūtījumiem, kas parādās uz ziņojumu (grand kopējā minimālā).
Ja jūs pauze pasūtījumus grupās (piemēram, rīkojumi, ko valsts, ka viņi nāk no sagrupēti), jūs varat atrast zemāko pasūtījuma summu par grupas (šajā gadījumā, vienas valsts).
Ja jūs pauze norīkojumus uz datuma vai Būla grupām (piemēram, rīkojumi, ko mēnesī, kurā tās nodotas sagrupēti), jūs varat atrast zemāko pasūtījuma apjomu uz vienu grupu, balstoties uz konkrētu izmaiņām datuma vai Būla jomā (šajā gadījumā mēnesī).
Ja norādāt kopums individuālo vērtību, jūs varat atrast zemāko vērtību kopumu. Lai iegūtu informāciju par atrastu šāda veida minimumu, skatiet Array kopsavilkuma funkcijas.
piemēri
Šie piemēri ir piemērojami gan Basic un Crystal sintaksi:
Minimālā ({file.QTY}) Atgriež mazāko vērtību QTY jomā.
Minimālā ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identificē mazākais rīkojumu katrā grupā pasūtījumu par summu jomā (mazākais rīkojumu katram klientam). Pasūtījumi tiek sadalīts grupās, kad vērtība Klienta ID lauka izmaiņas.
Minimālā ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”mēneša””) Identificē mazākais rīkojumu katrā grupā pasūtījumu par summu jomā (mazākais rīkojumu par katru mēnesi). Pasūtījumi tiek sadalīts grupās, kad vērtība Datums jomā mainās uz jaunu mēnesi.
Nākamajā piemērā ir piemērojams Crystal sintaksi:
Minimālā arī ļauj noteikt maksimālo uz aprēķiniem. Piemēram: Minimālais ([{file.COMMISSION}, 2500]) atgriež uzkrātā līdz vāciņu vai griestiem 2500 Kad uzkrāto komisijas komisija iet $ 2500 atzīmi, šis izteiciens atgriežas 2500. Līdz:
Minimālā ([{file.COMMISSION} 2500]) Atgriež 1575 kur komisijas = 1575.
Piezīme:
Izmantojot šo funkciju formulu spēki formulu jānovērtē drukāšanas laikā. Lai iegūtu vairāk informācijas par vērtēšanas laika apsvērumiem, skatiet vērtēšanas laiks.
Izmantojot šo funkciju, jūs varat izmantot HasLowerBound (x) funkciju, lai pārbaudītu, ja diapazons būs vismaz pirms lietojat minimumam.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Minimumas
Basic ir “”Crystal sintaksė.
perkrovų
Minimalus (FLD)
Minimalus (FLD, condFld)
Minimalus (FLD, condFld, dir)
Minimalus (X)
argumentai
FLD yra galiojantis duomenų arba formulė laukas, kuris gali būti vertinamas pagal funkciją.
condFld yra laukas naudojamas grupės reikšmes FLD iki.
dir yra Styginių nurodant grupavimo už condFld tipą. Jums tik nurodyti šį argumentą, kai condFld yra data, laikas, Datos ir laiko arba Būlio laukas. Daugiau informacijos apie galiojančių stygos šio argumento žr sąlygos suvestinių funkcijas.
x yra naudojamas masyvo arba verčių, kad būtų galima įvertinti pagal funkciją.
grąžinimas
Dalinis Taškų
veiksmas
Leidžia jums rasti mažiausią vertę, rodomą vertybių rinkinys. Pavyzdžiui:
Jei pardavimo ataskaita apima lauką, kuris rodo kiekvieno užsakymo sumą, galite rasti mažiausią užsakymo sumos visų užsakymų, kurie rodomi ataskaitoje (grand minimalios sumos).
Jei pažeisite užsakymus į grupes (pavyzdžiui, užsakymai sugrupuoti pagal valstybės, kad jie kilę iš), galite rasti mažiausią užsakymo sumos vienai grupei (šiuo atveju, už valstybės).
Jei pažeisite pavedimus į datą arba Būlio grupių (pavyzdžiui, užsakymai sugrupuoti pagal to mėnesio, kurį prekės buvo įformintos), galite rasti mažiausią užsakymo sumos vienai grupei grindžiamas konkrečiu pasikeitimo dienos ar Būlio srityje (šiuo atveju, per mėnesį).
Jei nurodyti atskirų vertybių rinkinį, galite rasti mažiausią vertę į rinkinį. Norėdami gauti daugiau informacijos, kad rastume šią minimalių natūra žr masyvas suvestinės funkcijas.
pavyzdžiai
Šie pavyzdžiai yra taikomos tiek pagrindiniam, tiek Crystal sintaksė:
Minimalus ({file.QTY}) Grąžina mažiausią vertę Kiekis srityje.
Minimalus ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifikuoja mažiausią tvarką kiekvienoje užsakymų grupės, kurių suma srityje (mažiausias Kad kiekvienam klientui). Užsakymai suskirstyti į grupes, kai tik į Kliento ID lauko reikšmė kinta.
Minimalus ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE} “”Mėnesio””) Identifikuoja mažiausią tvarką kiekvienoje užsakymų grupės, kurių suma srityje (mažiausias užsakymo kiekvieną mėnesį). Užsakymai suskirstyti į grupes, kai tik Data srityje vertė pasikeičia į naują mėnesį.
Toliau pateiktas pavyzdys yra taikomas Crystal sintaksė:
Minimalus taip pat leidžia jums nustatyti ribą dėl skaičiavimo. Pavyzdžiui: mažiausias ([{file.COMMISSION}, 2500]) grąžina komisija sukauptas iki dangtelio ar lubų 2500. Kai sukauptų komisijos eina $ 2500 ženklą, ši išraiška grąžina 2500. Taigi:
Minimalus ([{file.COMMISSION}, 2500]) Grąžina 1575 Kai Komisijos = 1575.
dėmesį:
Naudojant šią funkciją formule jėgas formulė, kuri bus įvertinta spausdinimo metu. Daugiau informacijos apie vertinimo metu aplinkybes žr vertinimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, galite naudoti HasLowerBound (x) funkciją išbandyti, jei diapazonas turės minimalų prieš pradėdami minimumo.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Minimum
Grondleeënd Crystal Siwebiergen.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Argumenter
fld ass keng valabel Datebank oder Formel Terrain datt duerch d’Funktioun bewäert ginn.
condFld ass en Terrain ze Grupp vun de Wäerter vun fld benotzt.
cond ass enger Kette besot der Zort vun Glidderung fir condFld. Dir uginn nëmmen dat Argument, wou condFld en Datum ass, Time, DateTime oder Boolschen Terrain. Fir méi Informatiounen iwwert d’valabel Sieg fir dat Argument, gesinn Konditioune fir Resumé Funktiounen.
x ass eng Hellewull oder Gamme vu Wäerter, déi vun der Funktioun évaluéiert gin kann benotzt ginn.
Returns
Fractional Number
Aktiounen
Erlaabt Dir der minimum Wäert ze fannen, datt an engem Set vu Wäerter schéngt. Zum Beispill:
Wann engem Reesender Rapport engem Beräich beinhalt datt den Undeel vun all Bestellung weist, kënnt Dir déi ënnescht Fir Zomm vun all de Commanden fannen dass op der Rapport (e groussherzoglecht total Minimumsmontant) optrieden.
Wann Dir Commanden an Gruppen Paus (zum Beispill, duerch de Staat gruppéiere Stänn dass se kommen aus), kënnt Dir déi ënnescht Fir Betrag pro Grupp fannen (an dësem Fall, pro Staat).
Wann Dir Commanden an Datum oder Boolschen Gruppen Paus (zum Beispill, duerch de Mount gruppéiere Commanden an déi se gesat goufen), kënnt Dir déi ënnescht Fir Betrag pro Grupp op engem spezifeschen Changement an der Datum oder Boolschen Terrain (an dësem Fall baséiert fannen, pro Mount).
Wann Dir eng Rei vun eenzelne Wäerter uginn, kënnt Dir déi ënnescht Wäert an d’Formatioun fannen. Fir Informatiounen iwwert dës Zort vu minimum fannen, Singular Resumé Funktiounen gesinn.
Beispiller
Déi folgend Beispiller uwendbar fir béid Grondakommes an Crystal Siwebiergen:
Minimum ({file.QTY}) Returns den niddregsten Wäert vun der QTY Terrain.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) identifizéiert de klengste Uerdnung an all Grupp vun Stänn vun der Betrag Terrain (de klengste fir all Client). D’Commanden sinn an Gruppen getrennt wann de Wäert vun de Cliente ID Terrain Ännerungen.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATUM}, “”Mount””) identifizéiert de klengste Uerdnung an all Grupp vun Stänn vun der Betrag Terrain (de klengste fir all Mount). D’Commanden sinn an Gruppen getrennt wann de Wäert vun den Datum Terrain zu engem neien Mount Ännerungen.
Déi folgend Beispill ass eventuell zu Crystal Siwebiergen:
Minimum erlaabt och Dir op eng Berechnung enger Héicht astellen. Zum Beispill: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) preparéieren der Kommissioun zu enger Mutz oder Plafongsbiller vun 2500. Wann ugesammelt commission ugesammelt an Passë vum $ 2500 Zeechen, dat Ausdrock ze preparéieren 2500. Dofir:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Returns 1575 wou commission = 1575.
Opgepasst:
Mat Hëllef vun dëser Funktioun vun enger Formel Kräften der Formel um print Zäit évaluéiert gin. Fir méi Informatiounen iwwert Considératiounen Evaluatioun Zäit, gesinn Evaluatioun Time.
Wann dës Funktioun benotzt, kënnt Dir d’HasLowerBound (x) Funktioun benotzen ze testen wann der Rei e Minimum de Minimum muss ginn ier huelen.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Минимална
Основни и Кристал синтакса.
преоптоварувања
Минимум (FLD)
Минимум (FLD, condFld)
Минимум (FLD, condFld, како второ)
Минимум (x)
аргументи
FLD е некој валиден база на податоци или формула област која може да се оценува од страна на функцијата.
condFld е поле се користи да се група на вредности во FLD од.
како второ е стринг укажувајќи на типот на групирање за condFld. Можете само да се определи тоа аргумент кога condFld е датумот, времето, DateTime или поле Булова. За повеќе информации на оригиналниот жици за овој аргумент, видете Услови за резиме функции.
x е низа или опсег на вредности кои може да се оценува од страна на функција се користи.
Се враќа
фракционо број
акција
Ви овозможува да ги најдете на минималната вредност, која се појавува во еден сет на вредности. На пример:
Ако извештајот за продажба вклучува поле што го покажува количеството на секој ред, можете да најдете на најнизок износ ред на сите налози кои се појавуваат на извештајот (голема вкупно минимален износ).
Ако се скрши наредби во групи (на пример, налози групирани на државата, кои доаѓаат од), може да се најде на најниска цел износ по група (во овој случај, на државата).
Ако се скрши нарачки во денот или Булова групи (на пример, налози групирани по месецот во кој биле ставени), може да се најде на најниска цел износ по група врз основа на специфични промени во датумот или Булова поле (во овој случај, месечно).
Ако се определи збир на индивидуални вредности, може да се најде на најниска вредност во собата. За повеќе информации за наоѓање на овој вид на минимум, види резиме Низа функции.
примери
Следниве примери се применуваат за двете основни и Кристал синтакса:
Минимум (file.QTY {}) Враќање на најниска вредност во полето КОЛИЧИНА.
Минимална ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) ги идентификува најмалиот цел во секоја група на налози во поле за Сума (најмалиот цел за секој клиент). Нарачките се поделени во групи секогаш кога вредноста на полето промени проект на клиентите.
Минимална ({orders.AMOUNT}, {date} orders.ORDER “”месечно””) утврдува најмалиот цел во секоја група на налози во поле за Сума (најмалиот цел за секој месец). Нарачките се поделени во групи секогаш кога вредноста во полето за Датум промени на нов месец.
Следниот пример се однесува на Кристал синтакса:
Минимална исто така ви овозможува да се постави горната граница на пресметка. На пример: Минимална ([{file.COMMISSION}, 2500]) се враќа на Комисијата настанала до капа или таванот од 2500. Откако настанала комисија поминува $ 2500 марка, овој израз се враќа во 2500. Така:
Минимум ([{file.COMMISSION}, 2500]) Враќа 1575 каде комисија = 1575.
Забелешка:
Користење на оваа функција во формула сили на формула за да се процени во време на печатење. За повеќе информации за евалуација размислувања време, видете евалуација на времето.
Кога ја користите оваа функција, можете да ја користите функцијата за HasLowerBound (x) за да се тестира дали изборот ќе имаат минимум, пред преземањето на минимум.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
farafahakeliny
Fototra sy Crystal Syntaxe.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, Fepe)
Minimum (X)
hevitra
fld no misy manan-kery banky angona na raikipohy saha izay azo fizahana ny asa.
condFld dia saha ampiasaina ho vondrona ny soatoavina eo amin’ny fld avy.
Fepe dia String manondro ny karazana famaritana sokajin for condFld. Ianao ihany no milaza izany fandresen-dahatra, rehefa condFld dia Date, Time, DateTime na Boolean saha. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny marim-pototra tady ho an’ity hevitra, jereo ny fepetra famintinana fiasan’ny.
X dia voaomana na soatoavina isan-karazany izay azo fizahana ny asa ampiasaina.
miverina
Fractional Number
Action
Dia manome fahafahana anao hahita ny kely indrindra sarobidy izay hita ao amin’ny napetraka ny soatoavina. Ohatra:
Raha misy varotra tatitra dia ahitana ny saha izay mampiseho ny habetsahan’ny lamina tsirairay, dia afaka mahita ny ambany indrindra mba habetsaky ny rehetra ny baiko izay hita amin’ny tatitra (lehibe tanteraka kely indrindra).
Raha tapahiko baiko ho vondrona (ohatra, mivondrona baiko avy amin’ny fanjakana izay avy), dia afaka mahita ny ambany indrindra mba vola isan-tarika (amin’ity tranga ity, isaky ny fanjakana).
Raha tapahiko baiko ho daty na Boolean vondrona (ohatra, baiko mivondrona ny volana izay izy ireo napetraka), dia afaka mahita ny ambany indrindra mba vola isaky ny vondrona mifototra amin’ny iray manokana fiovana eo amin’ny daty na Boolean saha (amin’ity tranga ity, isam-bolana).
Raha milaza ny soatoavina napetraka ny tsirairay, dia afaka mahita ny ambany indrindra sarobidy eo napetraka. Manazava ny mahita ity karazana kely indrindra ianao, dia jereo Array famintinana fiasan’ny.
ohatra
Ireto ohatra manaraka ireto dia hampiharina amin’ny samy Fototra sy Crystal Syntaxe:
Minimum ({file.QTY}) Miverina ambany indrindra Qty sarobidy eo an-tsaha.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {} orders.CUSTOMER ID) Mampiavaka ny filaminana ny kely indrindra ao amin’ny vondrona tsirairay ny baiko eo amin’ny vola an-tsaha (ny kely indrindra ho an’ny tsirairay mba mpanjifa). Ny baiko dia misaraka ho vondrona isaky ny sarobidy eo an-tsaha ID Customer miova.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”isam-bolana””) Mampiavaka ny filaminana ny kely indrindra ao amin’ny vondrona tsirairay ny baiko eo amin’ny vola an-tsaha (ny kely indrindra mba ho an’ny isam-bolana). Ny baiko dia misaraka ho vondrona isaky ny sarobidy eo an-tsaha Date miova ho iray volana vaovao.
Ny ohatra manaraka ity dia azo ampiharina ny Crystal Syntaxe:
Minimum koa dia mamela anao mba hametraka ny valin-drihana amin’ny kajy. Ohatra: Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) miverina ny asa accrued niakatra ho any ny satrony na ny valin-drihana ny 2500. Raha vao mandalo accrued asa nanirahana ny $ 2500 Marka, io fomba fiteny io miverina 2500. Noho izany:
Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) Miverina 1575 izay asa = 1575.
Fanamarihana:
Ny fampiasana izany asa ao amin’ny raikipohy manery ny raikipohy mba ho fizahana amin’ny pirinty fotoana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fotoana tombana fiheverana, jereo ny fanombanana ny Time.
Rehefa mampiasa asa izany, dia afaka mampiasa ny HasLowerBound (x) asa mba hitsapana raha ny isan-karazany dia hanana Minimum alohan’ny maka ny Minimum.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Minimum
Asas dan Crystal sintaksis.
muatan
Minimum (Fld)
Minimum (Fld, condFld)
Minimum (Fld, condFld, cond)
Minimum (x)
hujah
Fld sebarang pangkalan data atau formula bidang sah yang boleh dinilai oleh fungsi.
condFld adalah satu bidang yang digunakan untuk mengumpul nilai dalam Fld oleh.
cond adalah String menunjukkan jenis kumpulan untuk condFld. Anda hanya nyatakan hujah ini apabila condFld adalah Tarikh, Masa, DateTime atau bidang Boolean. Untuk maklumat lanjut mengenai tali sah untuk hujah ini, lihat Syarat untuk fungsi ringkasan.
x adalah tatasusunan atau julat nilai yang boleh dinilai oleh fungsi yang digunakan.
pulangan
Bilangan pecahan
Tindakan
Membolehkan anda untuk mencari nilai minimum yang muncul dalam satu set nilai-nilai. Sebagai contoh:
Jika laporan jualan termasuk tanaman yang telah menunjukkan jumlah setiap pesanan, anda boleh mencari jumlah pesanan terendah semua perintah yang muncul di laporan (jumlah minimum yang besar).
Jika anda memecahkan pesanan ke dalam kumpulan (contohnya, perintah dikumpulkan oleh kerajaan bahawa mereka datang dari), anda boleh mencari jumlah yang paling rendah bagi setiap kumpulan (dalam kes ini, setiap negeri).
Jika anda memecahkan pesanan ke dalam tarikh atau Boolean kumpulan (contohnya, perintah dikumpulkan mengikut bulan di mana mereka ditempatkan), anda boleh mencari jumlah pesanan yang paling rendah bagi setiap kumpulan berdasarkan perubahan tertentu dalam tarikh atau bidang Boolean (dalam kes ini, sebulan).
Jika anda menentukan satu set nilai-nilai individu, anda boleh mencari nilai yang paling rendah dalam set. Untuk maklumat kepada mencari jenis ini minimum, melihat fungsi ringkasan Array.
Contoh
Contoh berikut adalah digunapakai bagi sintaks Asas dan kristal:
Minimum ({file.QTY}) Mengembalikan nilai terendah dalam bidang QTY itu.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Mengenal pasti usaha yang paling kecil dalam setiap kumpulan pesanan dalam kotak jumlah (perintah yang paling kecil bagi setiap pelanggan). Tempahan yang dipisahkan ke dalam kumpulan apabila nilai dalam ID Pelanggan perubahan lapangan.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”bulanan””) Mengenal pasti usaha yang paling kecil dalam setiap kumpulan pesanan dalam kotak jumlah (perintah yang paling kecil bagi setiap bulan). Tempahan yang dipisahkan ke dalam kumpulan apabila nilai dalam medan Tarikh bertukar kepada bulan baru.
Contoh berikut adalah terpakai kepada Crystal sintaks:
Minimum juga membolehkan anda untuk menetapkan had bagi pengiraan. Sebagai contoh: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) mengembalikan suruhanjaya itu terakru sehingga topi atau siling 2500. komisen Setelah terakru pas tanda $ 2500, ungkapan ini mengembalikan 2500. Oleh itu:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Mengembalikan 1575 di mana komisen = 1575.
Nota:
Menggunakan fungsi ini dalam formula memaksa formula yang akan dinilai pada masa cetak. Untuk maklumat lanjut mengenai pertimbangan masa penilaian, melihat Masa Penilaian.
Apabila menggunakan fungsi ini, anda boleh menggunakan fungsi HasLowerBound (x) untuk menguji jika julat akan mempunyai Minimum sebelum mengambil Minimum.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
അടിസ്ഥാന ക്രിസ്റ്റൽ വാക്യഘടന.
Overloads
മിനിമം (fld)
മിനിമം (fld, condFld)
മിനിമം (fld, condFld, തുടരു)
മിനിമം (X)
ആർഗ്യുമെന്റുകൾ
fld ചടങ്ങിൽ വഴി മൂല്യനിർണയം കഴിയുന്ന സാധുവായ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ഫീൽഡ് ആണ്.
condFld വഴി fld ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂല്ല്യങ്ങൾ ഫീൽഡ് ആണ്.
തുടരു condFld വേണ്ടി വർഗീകരണത്തിനും തരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ്. condFld ഒരു തീയതി, സമയം, തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ഫീൽഡ് എപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാദം വ്യക്തമാക്കുക. ഈ വാദം വേണ്ടി സാധുവായ സ്ട്രിങിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നില കാണുക.
X ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ വഴി മൂല്യനിർണയം കഴിയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ അറേയിലെയോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
റിട്ടേൺസ്
ഭിന്ന നമ്പർ
ആക്ഷൻ
മൂല്യങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ദൃശ്യമാകുന്ന കുറഞ്ഞ മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്:
ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഓരോ ഓർഡർ തുക കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് (ആകെ ഒരു മിനിമം തുക) ദൃശ്യമാകുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവുകൾ താഴ്ന്ന ഓർഡർ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ നിന്നു വരുന്നവരെ സംസ്ഥാന ഗ്രൂപ്പുചെയ്ത ഓർഡറുകൾ) ഗ്രൂപ്പുകളായി ഓർഡറുകൾ ലംഘിക്കുകയും, ഗ്രൂപ്പ് ശതമാനം താഴ്ന്ന ഓർഡർ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയും (ഈ കേസിൽ സംസ്ഥാനത്തിനും,).
നിങ്ങൾ തീയതിയോ ബൂളിയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് മാസം ഗ്രൂപ്പുചെയ്ത ഓർഡറുകൾ) കടന്നു ഓർഡറുകൾ പൊട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് (ഈ കേസിൽ തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ വയലിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ശതമാനം താഴ്ന്ന ഓർഡർ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മാസം തോറും).
വെവ്വേറെ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മിനിമം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് അറേ സംഗ്രഹം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നതിന്.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബേസിക്, ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ഇരുവരും ക്രോഡീകരിച്ച്:
മിനിമം ({file.QTY}) അളവ് വയലിൽ താഴ്ന്ന മൂല്യം നൽകുന്നു.
മിനിമം ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ഐഡി}) തുക വയലിൽ ഉത്തരവുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെറിയ ഓർഡർ (ഓരോ ഉപഭോക്താവിന് ചെറിയ ഓർഡർ) തിരിച്ചറിയുന്നു. ഓർഡറുകൾ ഉപഭോക്തൃ ID ഫീൽഡ് മാറ്റങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എപ്പോഴൊക്കെ മൂല്യമായി ചിതറി.
മിനിമം ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER, DATE}, “”പ്രതിമാസ””) തുക വയലിൽ ഉത്തരവുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെറിയ ഓർഡർ (ഓരോ മാസത്തിനും ചെറിയ ഓർഡർ) തിരിച്ചറിയുന്നു. തീയതി വയലിൽ മൂല്യം ഒരു പുതിയ മാസം മാറുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ. ഓർഡറുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി ചിതറി
താഴെക്കാണുന്ന ഉദാഹരണം ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ബാധകമാകുന്നതാണ്:
മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു പരിധി സജ്ജീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: മിനിമം ([{file.COMMISSION}, 2500]) വന്നുചേരുന്ന കമ്മീഷൻ $ 2500 അടയാളം അന്തരിച്ചു ഒരിക്കൽ 2500. ഒരു തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പരിധി വന്നുചേരുന്ന കമ്മീഷൻ തിരിച്ചെത്തി ഈ പദപ്രയോഗം 2500. ഇപ്രകാരം തിരിച്ചെത്തി:
മിനിമം ([{file.COMMISSION}, 2500]) നൽകുന്നു 1575 എവിടെ കമ്മീഷൻ = 1575.
കുറിപ്പ്:
ഒരു സമവാക്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിക്കുക സമയത്ത് മൂല്യനിർണയം ലേക്കുള്ള ഫോർമുല നിർബന്ധിക്കുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ സമയം പരിഗണനകൾവെച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിലയിരുത്തൽ സമയം കാണും.
ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ശ്രേണി മിനിമം മുമ്പ് ഒരു മിനിമം ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിന് HasLowerBound (X) ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
minimu
Bażiku u Crystal sintassi.
kariki żejda
Minimu (FLD)
Minimu (FLD, condFld)
Minimu (FLD, condFld, cond)
Minimu (x)
argumenti
FLD hija kwalunkwe database jew formula qasam valida li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni.
condFld huwa qasam użata biex jaggruppaw il-valuri fil FLD by.
cond hija String jindika t-tip ta ‘grupp għall condFld. Inti biss tispeċifika dan l-argument meta condFld huwa Data, Ħin, DateTime jew qasam Boolean. Għal aktar informazzjoni dwar il-kordi validi għal dan l-argument, ara Kondizzjonijiet għal funzjonijiet fil-qosor.
x hija firxa jew firxa ta ‘valuri li jistgħu jiġu evalwati mill-funzjoni qed jintużaw.
denunzji
Numru frazzjonali
azzjoni
Tippermettilek li ssib il-valur minimu li tidher fil-sett ta ‘valuri. Pereżempju:
Jekk rapport ta ‘bejgħ jinkludi qasam li turi l-ammont ta’ kull ordni, tista ‘ssib l-ammont ordni baxx ta’ l-ordnijiet kollha li jidhru fuq ir-rapport (ammont minimu total sħiħ).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-istat li jkunu ġejjin minn), tista ‘ssib l-ammont aktar baxx ordni għal kull grupp (f’dan il-każ, kull stat).
Jekk inti tikser l-ordnijiet fi data jew Boolean gruppi (pereżempju, ordnijiet raggruppati mill-xahar li fih ikunu tqiegħdu), tista ‘ssib l-ammont ordni aktar baxx għal kull grupp ibbażat fuq bidla speċifika fil–data jew qasam Boolean (f’dan il-każ, kull xahar).
Jekk inti tispeċifika sett ta ‘valuri individwali, tista’ ssib l-inqas valur fis-sett. Għal tagħrif dwar is-sejba dan it-tip ta ‘minimu, ara funzjonijiet sommarji Array.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
Minimu ({file.QTY}) Denunzji l-inqas valur fil-qasam Qty.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull klijent). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fit-tibdil qasam Klijent ID.
Minimu ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATA}, “”kull xahar””) Jidentifika l-iżgħar ordni f’kull grupp ta ‘ordnijiet fil-qasam Ammont (l-iżgħar ordni għal kull xahar). L-ordnijiet huma separati fi gruppi kull meta l-valur fil-qasam Data bidliet għal xahar ġdid.
L-eżempju li ġej huwa applikabbli għal sintassi Crystal:
Minimu tippermetti wkoll li inti jiffissaw limitu massimu fuq kalkolu. Per eżempju: Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) jirritorna l-kummissjoni akkumulat sa limitu jew limitu ta ‘2500. kummissjoni Ladarba akkumulat jgħaddi l-marka $ 2500, din l-espressjoni prospetti 2500. Għalhekk:
Minimu ([{file.COMMISSION}, 2500]) Denunzji 1575 fejn kummissjoni = 1575.
Nota:
Meta tuża din il-funzjoni fil-formula Forzi il-formula li jiġu evalwati fil-ħin istampar. Għal aktar informazzjoni dwar kunsiderazzjonijiet ta ‘żmien ta’ valutazzjoni, ara Evalwazzjoni Ħin.
Meta tuża din il-funzjoni, inti tista ‘tuża l-HasLowerBound (x) il-funzjoni li jittestjaw jekk il-medda se jkollha minimu qabel tieħu l-minimu.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
mōkito
wetereo Basic ko Crystal.
Overloads
Mōkito (fld)
Mōkito (fld, condFld)
Mōkito (fld, condFld, cond)
Mōkito (x)
tohenga
fld Ko tetahi pātengi raraunga tātai ranei mara tika e taea te aromātai e te mahi.
condFld Ko te mara whakamahia ki rōpū te uara i roto i te fld e.
cond Ko te aho tohu i te momo o whakarōpū hoki condFld. Koe whakapūtā anake tenei tautohe, ka condFld ko te Rā, Time, dateTime Boolean mara ranei. Mō ētahi atu pārongo i runga i te aho tika mo tenei tautohe, e kite Tikanga mō ngā mahi whakarāpopototanga.
x Ko te whakamahia he ngohi awhe ranei o uara e taea te aromātai e te mahi.
Returns
Tau hautanga
Mahi
Whakahohe ana koe ki te kitea te uara iti e puta i roto i te huinga o ngā uara. Hei tauira:
Ki te ngā i te pūrongo hoko he mara e whakaatu ana i te nui o ia tikanga, ka taea e kitea e koe i te nui tikanga i raro o nga whakahau katoa e puta i runga i te pūrongo (he katoa nui iti rahi).
Ki te wahi i koe whakahau ki ngā rōpū (hei tauira, whakahau whakarōpūtia e te kāwanatanga e haere mai ratou i), ka taea e kitea e koe i te nui raro kia ia rōpū (i roto i tenei take, ia kāwanatanga).
Ki te wahi i koe whakahau ki te rā Boolean ranei ngā rōpū (hei tauira, whakahau whakarōpūtia e te marama i roto i i i whakanohoia e ratou), ka taea e kitea e koe i te nui kia raro ia rōpū e hāngai ana i runga i te huringa motuhake i roto i te rā parae Boolean ranei (i roto i tenei take, ia marama).
Ki te whakapūtā koe he huinga o ngā uara takitahi, ka taea e kitea e koe i te uara i raro i roto i te huinga. No te mōhiohio i runga i te kimi i tenei ahua o te iti, kite mahi huānga whakarāpopototanga.
tauira
E hāngai ana ki e rua wetereo Basic me Crystal nga tauira e whai ake nei:
Mōkito ({file.QTY}) Whakahokia te uara i raro i roto i te Qty parae.
Mōkito ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Ka tautuhi i te raupapa iti i roto i te ia rōpū o whakahau i roto i te mara Moni (te tikanga iti mo ia kiritaki). Kua wehea nga whakahau ki ngā rōpū wa te uara i roto i te huringa parae ID Kiritaki.
Mōkito ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”marama””) Ka tautuhi i te raupapa iti i roto i te ia rōpū o whakahau i roto i te mara Moni (te tikanga iti mo te ia marama). Kua wehea nga whakahau ki ngā rōpū wa te uara i roto i te Rā parae taui ki te marama hou.
he hāngai ki Crystal turereo te tauira e whai ake nei:
Mōkito taea hoki ki a koutou whakaturia he tuanui i runga i te tātai. Hei tauira: Mōkito ([{file.COMMISSION}, 2500]) hoki te kōmihana putu ake ki te pōtae tuanui ranei o 2500. kōmihana Kia putu haere te tohu $ 2500, tenei faaiteraa hoki 2500. Ko te kupu:
Mōkito ([{file.COMMISSION}, 2500]) Whakahokia 1575 te wahi kōmihana = 1575.
Tuhipoka:
Mā te tenei mahi i roto i te tātai taruke te tātai ki te aromātai i te wā tā. Mō ētahi atu pārongo i runga i whakaaro wa aro mātai, kite Time Aromātai.
A, no te whakamahi i tenei mahi, ka taea e koe te whakamahi i te HasLowerBound (x) mahi ki te whakamātau i te mea ka whai i te awhe he Mōkito i mua i te tango i te Mōkito.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
किमान
मूलभूत आणि क्रिस्टल मांडणी.
overloads
किमान (fld)
किमान (fld, condFld)
किमान (fld, condFld, स्थिती)
किमान (नाम)
वितर्क
fld कार्य मूल्यांकन केले जाऊ शकते की कोणत्याही वैध डेटाबेस किंवा सूत्र क्षेत्र आहे.
condFld गट करून fld मूल्य वापरले क्षेत्र आहे.
स्थिती साठी condFld गट प्रकार दर्शविणारे एक स्ट्रिंग आहे. condFld एक तारीख, वेळ, तारीख वेळ किंवा बुलियन क्षेत्र आहे तेव्हा आपल्याला फक्त हा युक्तिवाद निर्देशीत करा. हा युक्तिवाद वैध स्ट्रिंग अधिक माहितीसाठी, सारांश कार्ये अटी पहा.
नाम कार्य मूल्यांकन केले जाऊ शकते मूल्यांचे अॅरे किंवा श्रेणी वापरले जात आहे.
परतावा
अगदी लहान क्रमांक
कृती
मूल्ये संच दिसते की किमान मूल्य शोधण्यासाठी आपण सक्षम करते. उदाहरणार्थ:
एक विक्री अहवाल प्रत्येक ऑर्डर रक्कम दाखवते की शेत समाविष्ट असल्यास, आपण अहवाल (एक भव्य एकूण किमान रक्कम) दिसत असलेल्या सर्व आज्ञा सर्वात कमी करण्यासाठी रक्कम शोधू शकता.
आपण गट आदेश खंडित तर (उदाहरणार्थ, राज्य ते येतात की गटात समाविष्ट केले आज्ञा), आपण (राज्य प्रति या बाबतीत), गट प्रति सर्वात कमी करण्यासाठी रक्कम शोधू शकता.
आपण तारीख किंवा बुलियन गट आदेश खंडित तर (उदाहरणार्थ, महिन्यात ते आणण्यात आले प्रमाणे गटात समाविष्ट केले आज्ञा), आपण तारीख किंवा बुलियन क्षेत्रात एक विशिष्ट बदल आधारित गट प्रति सर्वात कमी करण्यासाठी रक्कम (या प्रकरणात शोधू शकता, दर महिन्याला).
आपण वैयक्तिक मूल्ये एक संच निर्देशीत केल्यास, आपण सेट सर्वात कमी मूल्य शोधू शकता. किमान या प्रकारची शोधत माहितीसाठी, अरे सारांश कार्ये पाहण्यासाठी.
उदाहरणे
खालील उदाहरणांमध्ये दोन्ही मूळ आणि क्रिस्टल मांडणी लागू आहेत:
किमान ({file.QTY}) प्रमाण क्षेत्रात सर्वात कमी मूल्य मिळविते.
किमान ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER आयडी}) रक्कम क्षेत्रात ऑर्डर प्रत्येक समूहातील लहान मागणी (प्रत्येक ग्राहकाला सर्वात लहान सुव्यवस्था) ओळखते. आदेश गट वेगळे आहेत तेव्हा ग्राहक ID क्षेत्रामध्ये बदल मूल्य.
किमान ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”मासिक””) रक्कम क्षेत्रात ऑर्डर प्रत्येक समूहातील लहान मागणी (प्रत्येक महिन्यात लहान सुव्यवस्था) ओळखते. तारीख क्षेत्रात मूल्य एक नवीन महिना बदलते तेव्हा आदेश गट वेगळे केले जातात.
खालील उदाहरण क्रिस्टल मांडणी लागू आहे:
किमान देखील आपण एक गणना एक कमाल मर्यादा सेट करण्याची परवानगी देते. उदाहरणार्थ: किमान ([{file.COMMISSION}, 2500]) परत 2500 एकदा जमा आयोगाच्या एक टोपी किंवा कमाल मर्यादा पर्यंत जमा कमिशन $ 2500 चिन्ह जातो, या अभिव्यक्ती परत 2500 त्यामुळे:
किमान ([{file.COMMISSION}, 2500]) परत 1575 जेथे कमिशन = 1575.
टीप:
प्रिंट वेळी मुल्यमापन करणे सूत्र एक सूत्र मध्ये हे फंक्शन वापरून करते. मूल्यमापन वेळ विचारांवर अधिक माहितीसाठी, पहा मूल्यांकन वेळ.
हे कार्य वापरताना, आपण श्रेणी किमान घेण्यापूर्वी किमान असेल तर चाचणी करण्यासाठी HasLowerBound (नाम) फंक्शन वापरू शकतो.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Хамгийн бага
Үндсэн болон Кристал синтакс.
хэт ачаалахад
Хамгийн бага (fld)
Хамгийн бага (fld, condFld)
Хамгийн бага (fld, condFld, cond)
Хамгийн бага (х)
нэмэлт өгөгдлүүд нь
fld функцээр үнэлж болно ямар ч хүчин төгөлдөр мэдээллийн сан эсвэл томъёо талбар юм.
condFld өөр fld дахь бүлэг утгуудыг ашигладаг талбар юм.
cond condFld нь бүлэглэх төрлийг харуулсан мөр юм. condFld нь огноо, цаг, ОгнооЦаг эсвэл Бүүлийн талбар үед Та зөвхөн энэ аргументыг зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ нэмэлт өгөгдөл нь хүчин төгөлдөр үгнүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл хураангуй үйл ажиллагаанд нөхцөл үзнэ үү.
х функцээр үнэлж болно утгыг нь массив эсвэл муж ашиглаж байгаа юм.
Буцаах
бутархай тоо
үйл ажиллагааны
үнэ цэнэ нь багц гарч хамгийн бага утгыг олох нь танд боломж олгож байна. Жишээлбэл:
борлуулалтын тайлан зорилгоор тус бүрийн хэмжээг харуулсан талбайг багтаасан бол та тайлан (а их нийт доод хэмжээ) дээр гарч бүх захиалгын хамгийн бага зэрэг хэмжээний олж болно.
Та бүлгүүд болгон захиалга эвдэж бол (жишээ нь, тэд ирэх төр бүлэглэсэн захиалга), та бүлгийн тутамд хамгийн бага зэрэг хэмжээний (энэ тохиолдолд төрийн хувь) олж болно.
Та огноо эсвэл Бүүлийн бүлгүүд болгон захиалга эвдэж бол (жишээ нь, тэдгээрийн байрлуулсан байв сарын бүлэглэсэн захиалга), та огноо эсвэл Бүүлийн салбарт тодорхой өөрчлөлт дээр суурилсан бүлэг тутамд хамгийн бага зэрэг хэмжээний (энэ тохиолдолд олж болно, сар бүр).
Та хувь хүний үнэт зүйлсийн цогц зааж байгаа бол та олонлог дахь хамгийн бага үнэ цэнийг олж болно. наад зах нь энэ төрлийн олох тухай мэдээллийг Array хураангуй чиг үзнэ үү.
жишээ нь
Дараах жишээнүүд нь аль аль нь үндсэн болон Кристал синтаксын хэрэглэх нь:
Хамгийн бага ({file.QTY}) Qty салбарт хамгийн бага утгыг буцаана.
Хамгийн бага ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) хэмжээ салбарт захиалга бүлэг тус бүрийн хамгийн бага захиалга (хэрэглэгч бүрийн хувьд хамгийн бага зэрэг) тодорхойлно. захиалга бүлэгт хуваагддаг байна бүрт Хэрэглэгчийн ID хээрийн өөрчлөлт утга.
Хамгийн бага ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER ОГНОО}, “”сар””) хэмжээ салбарт захиалга бүлэг тус бүрийн хамгийн бага захиалга (сар бүр бага зэрэг) тодорхойлно. Огноо салбарт утга нь шинэ сар өөрчлөгддөг үед захиалга бүлэгт хуваагддаг байна.
Дараах жишээ нь болор синтакс хэрэглэж болно:
Хамгийн бага нь бас таныг тооцоо дээр дээд хязгаарыг тогтоох боломжийг олгодог. Жишээ нь: хамгийн бага ([{file.COMMISSION}, 2500]) энэ илэрхийлэл 2500. Тиймээс буцаж, 2500. дараа хуримтлагдсан комисс нь малгай, эсвэл хязгаарт хүртэл хуримтлагдсан комисс нь $ 2500 тэмдгийг өнгөрөх буцаана:
Хамгийн бага ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 хаанаас комисс = 1575 буцаана.
Тайлбар:
томъёо нь дараах томъёогоор энэ функцийг ашиглан хүчний хэвлэх үед үнэлэх болно. Үнэлгээний цаг асуудлуудын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл, үнэлгээ Цаг үзнэ үү.
Энэ функцийг ашиглаж байгаа үед та хязгаар дээр заавал авахын өмнө хамгийн бага байх юм бол тест HasLowerBound (х) функц ашиглаж болно.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
အနည်းဆုံး
အခြေခံပညာနှင့် Crystal အထားအသို။
ဝန်တင်လွန်း
နိမ့်ဆုံး (fld)
နိမ့်ဆုံး (fld, condFld)
နိမ့်ဆုံး (fld, condFld, cond)
နိမ့်ဆုံး (x) အဖွဲ့
အငြင်းပွားမှုများ
fld function ကိုအားဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်မည်သည့်ခိုင်လုံသောဒေတာဘေ့စသို့မဟုတ်ဖော်မြူလာလယ်ပြင်သည်။
condFld တန်ဖိုးများအားဖြင့် fld အတွက်အုပ်စုအသုံးပြုတဲ့လယ်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
cond condFld ဘို့အုပ်စုဖွဲ့အမျိုးအစားကိုညွှန်ပြနေတဲ့့ String ဖြစ်ပါတယ်။ condFld တစ်နေ့စွဲ, အချိန်, DATETIME သို့မဟုတ် Boolean လယ်ပြင်သည်အခါသင်ကသာဤဆင်ခြေကိုသတ်မှတ်။ ဤဆင်ခြေများအတွက်တရားဝင်ကြိုးအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, အကျဉ်းချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အခြေအနေများကိုကြည့်ပါ။
x ကိုအသုံးပြုခံရသည့် function ကိုအားဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်တန်ဖိုးများတစ်ခုခင်းကျင်းသို့မဟုတ်အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်
အနုအရေအတွက်
လှုပ်ရှားမှု
သငျသညျတန်ဖိုးများကိုအစုတခုထဲမှာပေါ်လာနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကရှာတွေ့မှဖွင့်ပေးသည်။ ဥပမာ:
အရောင်းအစီရင်ခံစာအသီးအသီးအမိန့်ပမာဏကိုပြသထားတယ်သောလယ်များပါဝင်သည်လျှင်သင်သည်အစီရင်ခံစာ (ကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စုစုပေါင်းအနည်းဆုံးငွေပမာဏ) ပေါ်တွင်ပေါ်လာသမျှသောအမိန့်များနိမ့်ဆုံးအမိန့်ငွေပမာဏကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျ (ဥပမာ, အမိန့်သူတို့ထံမှလာသည်ဟုနိုင်ငံတော်ကအုပ်စုဖွဲ့) အုပ်စုများသို့အမိန့်ကိုချိုးဖျက်လျှင်သင် (ဒီအမှု၌, ပြည်နယ်နှုန်း) အုပ်စုနှုန်းနိမ့်ဆုံးအမိန့်ငွေပမာဏကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျနေ့စွဲသို့မဟုတ် Boolean အုပ်စုများ (ဥပမာအားဖြင့်, အမိန့်သူတို့ချထားခဲ့ပြီးသောအတွက်လအားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့) သို့အမိန့်ကိုချိုးဖျက်လျှင်သင် (ဤကိစ္စတွင်အတွက်ရက်စွဲသို့မဟုတ် Boolean လယ်ပြင်၌တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ. အုပ်စုနှုန်းနိမ့်ဆုံးအမိန့်ငွေပမာဏကိုရှာတှေ့နိုငျ ) တစ်လလျှင်။
သငျသညျတဦးချင်းတန်ဖိုးတွေကိုအစုတခုသတ်မှတ်လျှင်သင်သည်အစုံအတွက်နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နိမ့်ဆုံးဒီလိုမျိုးရှာဖွေတာစသည်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, Array အကျဉ်းချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကြည့်ပါ။
ဥပမာ
အောက်ပါဥပမာအခြေခံပညာနှင့် Crystal syntax နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်နေသောခေါင်းစဉ်:
နိမ့်ဆုံး ({file.QTY}) ကိုအရည်အတွက်သည်လယ်ပြင်၌နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးက Returns ။
နိမ့်ဆုံး ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID ကို}) ကိုပမာဏလယ်ပြင်၌အမိန့်အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာအသေးဆုံးအမိန့် (အသီးအသီးဖောက်သည်များအတွက်အသေးငယ်ဆုံးအမိန့်) ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါအမိန့်သုံးစွဲသူ ID ကိုလယ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတွက်အုပ်စုများအခါတိုင်းတန်ဖိုးကိုသို့ကွဲကွာကြသည်။
နိမ့်ဆုံး ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER, DATE ရက်နေ့}, ‘လစဉ် “”) အငွေပမာဏလယ်ပြင်၌အမိန့်အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာအသေးဆုံးအမိန့် (အသီးအသီးအဘို့အလအသေးဆုံးအမိန့်) ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုနေ့စွဲသည်လယ်ပြင်၌တန်ဖိုးသစ်တစ်ခုလမှပြောင်းလဲအခါတိုင်း။ အဆိုပါအမိန့်အုပ်စုများသို့ကွဲကွာကြသည်
အောက်ကဥပမာ Crystal အထားအသိုသက်ဆိုင်သည်:
နိမ့်ဆုံးလည်းသင်တစ်ဦးတွက်ချက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမျက်နှာကြက်ကိုထားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာ: နိမ့်ဆုံး ([{file.COMMISSION}, 2500]) ရရှိသောကော်မရှင် $ 2500 အမှတ်အသားဖြတ်သန်းပြီးတာနဲ့ 2500. တစ်ဦးထုပ်သို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်မှတက်ရရှိသောကော်မရှင်ကပြန်လာ, ဒီစကားရပ်ထို့ကြောင့် 2500. ပြန်လာ:
နိမ့်ဆုံး ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 ရှိရာကော်မရှင် = 1575 Returns ။
မှတ်စု:
တစ်ဦးဖော်မြူလာအတွက်ဒီ function ကိုအသုံးပြုခြင်းပုံနှိပ်အချိန်တွင်အကဲဖြတ်ဖို့ဖော်မြူလာတွန်းအားပေးသည်။ အကဲဖြတ်အချိန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, အကဲဖြတ်အချိန်ကိုကြည့်ပါ။
ဒီ function ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်အကွာအဝေးအနိမ့်ဆုံးကိုယူပြီးရှေ့တော်၌နိမ့်ဆုံးရှိလိမ့်မည်မယ်ဆိုရင်စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ HasLowerBound (x) အဖွဲ့ function ကိုသုံးနိုင်သည်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
न्यूनतम
आधारभूत र क्रिस्टल विन्यास।
overloads
न्यूनतम (fld)
न्यूनतम (fld, condFld)
न्यूनतम (fld, condFld, Cond)
न्यूनतम (X)
तर्क
fld समारोह द्वारा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ कि कुनै पनि मान्य डेटाबेस वा सूत्र क्षेत्र हो।
condFld द्वारा fld मा मान समूह गर्न प्रयोग क्षेत्र हो।
Cond condFld लागि समूहन प्रकार संकेत स्ट्रिङ छ। condFld एक तिथि, समय, DATETIME वा बुल क्षेत्र हो जब तपाईं मात्र यो तर्क निर्दिष्ट गर्नुहोस्। यो तर्क लागि मान्य तार थप जानकारीको लागि, सारांश कार्यहरु लागि स्थितिहरु हेर्नुहोस्।
x मान वा array दायरा समारोह द्वारा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोग भइरहेको छ।
लाभ
आंशिक नम्बर
कार्य
भनेर मान को एक सेट देखा न्यूनतम मूल्य पाउन मदत गर्छ। जस्तै:
एक बिक्री रिपोर्ट प्रत्येक आदेश मात्रा देखाउँछ कि एक क्षेत्र समावेश छ भने, तपाईँले प्रतिवेदन (एक कुल न्यूनतम रकम) मा देखा सबै आदेश कम आदेश मात्रा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं समूह मा आदेश तोड्न भने (उदाहरणका लागि, तिनीहरूले आउने राज्य समूहीकृत आदेश), तपाईं प्रति समूह सबै भन्दा कम आदेश मात्रा (यस मामला मा, प्रति राज्य) पाउन सक्छन्।
तपाईं मिति वा बुल समूह मा आदेश तोड्न भने (उदाहरणका लागि, तिनीहरूले राखिएको थियो जसमा महिना द्वारा समूहीकृत आदेश), तपाईं प्रति मिति वा बुल क्षेत्रमा विशिष्ट परिवर्तन आधारित समूह सबै भन्दा कम आदेश मात्रा (यस मामला मा पाउन सक्नुहुन्छ, प्रति महिना)।
तपाईं व्यक्तिगत मान को एक सेट निर्दिष्ट भने, सेट मा सबै भन्दा कम मूल्य पाउन सक्छन्। न्यूनतम यस प्रकारको फेला मा जानकारी को लागि, एरे सारांश कार्यहरु हेर्न।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दुवै मूल र क्रिस्टल विन्यास लागि लागू गर्दै छन्:
न्यूनतम ({file.QTY}) को मात्रा क्षेत्र मा सबै भन्दा कम मूल्य फर्काउँछ।
न्यूनतम ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER आईडी}) रकम क्षेत्रमा आदेश प्रत्येक समूहमा सानो अर्डर (प्रत्येक ग्राहक को लागि सानो अर्डर) पहिचान गर्दछ। यो आदेश समूह अलग छन् जब ग्राहक आईडी क्षेत्र परिवर्तन मा मान।
न्यूनतम ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”मासिक””) रकम क्षेत्रमा आदेश प्रत्येक समूहमा सानो अर्डर (प्रत्येक महिनाको लागि सानो अर्डर) पहिचान गर्दछ। को तिथि क्षेत्र मा मूल्य एक नयाँ महिना लागि परिवर्तन जब आदेश समूह अलग छन्।
उदाहरणका निम्न क्रिस्टल विन्यास गर्न लागू हुन्छ:
न्यूनतम पनि एक हिसाब मा एक छत सेट गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि: न्यूनतम ([{file.COMMISSION}, 2500]) यो अभिव्यक्ति यसरी फिर्ता 2500., 2500. एकपटक अर्जित आयोग को एक टोपी वा छत सम्म इकट्ठे आयोग $ 2500 मार्क बित्दै फिर्ता:
न्यूनतम ([{file.COMMISSION}, 2500]) फर्काउँछ 1575 जहाँ आयोग = 1575।
नोट:
सूत्र सेना एक सूत्र यो प्रकार्य प्रयोग मुद्रण समयमा मूल्यांकन गर्न। मूल्यांकन समय विचार थप जानकारीको लागि, मूल्यांकन समय हेर्नुहोस्।
यो प्रकार्य प्रयोग गर्दा, तपाईंले दायरा न्यूनतम लिएर अघि एक न्यूनतम छ भने परीक्षण गर्न HasLowerBound (X) समारोह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Minimum
Grunnleggende og Crystal syntaks.
overbelastning
Minimum (Fld)
Minimum (Fld, condFld)
Minimum (Fld, condFld, dirigent)
Minimum (x)
argumenter
Fld er noen gyldig database eller formel felt som kan evalueres av funksjonen.
condFld er et felt som brukes til å gruppere verdiene i Fld av.
dirigent er en streng som angir type gruppering for condFld. Du bare angir dette argumentet når condFld er en dato, klokkeslett, Datetime eller boolsk felt. For mer informasjon om de gyldige strenger for dette argumentet, se betingelser for utregningsfunksjoner.
x er en matrise eller et område av verdier som kan bli vurdert av funksjonen som brukes.
returer
Delvis Number
Handling
Gjør at du kan finne minimumsverdien som vises i et sett av verdier. For eksempel:
Hvis en salgsrapport inneholder et felt som viser hvor mye hver bestilling, kan du finne den laveste orden mengden av alle ordrene som vises på rapporten (a grand total minimumsbeløp).
Hvis du bryter ordre i grupper (for eksempel ordre gruppert etter staten at de kommer fra), kan du finne den laveste ordrebeløp per gruppe (i dette tilfellet, per stat).
Hvis du bryter ordre til dato eller boolske grupper (for eksempel ordre gruppert etter den måneden hvor de ble plassert), kan du finne den laveste ordrebeløp per gruppe basert på en bestemt endring i dato eller boolsk felt (i dette tilfellet, per måned).
Hvis du angir et sett av individuelle verdier, kan du finne den laveste verdien i settet. For informasjon om å finne denne typen minimum, se Array utregningsfunksjoner.
eksempler
De følgende eksemplene gjelder for både Basic og Crystal syntaks:
Minimum ({file.QTY}) Returnerer den laveste verdien i ANT feltet.
Minimum ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Identifiserer den minste orden i hver gruppe av ordre i feltet Mengde (den minste rekkefølge for hver kunde). Ordrene er delt inn i grupper når verdien i Kunde-ID-feltet endres.
Minimum ({orders.AMOUNT} {orders.ORDER DATE}, “”månedlige””) Identifiserer minste orden i hver gruppe av ordre i feltet Mengde (den minste rekkefølge for hver måned). Ordrene er delt inn i grupper når verdien i feltet Dato endres til en ny måned.
Følgende eksempel gjelder for Crystal syntaks:
Minimum kan du også sette et tak på en beregning. For eksempel: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) returnerer kommisjonen påløpt frem til et lokk eller tak av 2500. Når opptjent provisjon passerer $ 2500 mark, dette uttrykket returnerer 2500. Dermed:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Returnerer 1575 hvor provisjon = 1575.
notat:
Ved hjelp av denne funksjonen i en formel tvinger formelen som skal evalueres ved utskrift. For mer informasjon om evalueringstidshensyn, se Evaluering Time.
Når du bruker denne funksjonen, kan du bruke HasLowerBound (x) funksjon for å teste om serien vil ha et minimum før du tar Minimum.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
لږ تر لږه
د اساسی او Crystal العروض.
بارولو
لږ تر لږه (fld)
لږ تر لږه (fld، condFld)
لږ تر لږه (fld، condFld، cond)
لږ تر لږه (x)
ناندرۍ
fld ده کوم د اعتبار وړ ډیټابیس یا فورمول برخه کې چې کوالی شي د فعالیت له خوا وارزول شي.
condFld دی ډګر کې د fld لپاره کارول کيږي چې د ډلې د ارزښتونو.
cond يو تار څرګندونه لپاره condFld ګروپ په ډول. تاسو يوازې دا استدلال مشخص کله condFld يو نېټه، وخت، DateTime یا څرګندکه ډګر. د دې دليل د اعتبار وړ تار الزیاتو معلوماتو لپاره، شرايط لنډیز دندو وګورئ.
x دی پیشه يا رېنجونو د ارزښتونو چې کوالی شي د فعالیت له خوا وارزول شي کارول کیږي.
په راستنېدو
Fractional شمېر
کړنه
تاسو څو کم له کمه ارزښت چې په یو د ارزښتونو ټولګه په څرګند کړو. د مثال په توګه:
که د پلورنې راپور کې شامل دي د پټی چی د هر امر په اندازه په ګوته کوي، تاسو کولای شي د ټولو په امر چې د دغه رپوټ په (د يو ستر ټولو لږه اندازه) داسې ښکاري چې د نظم ټيټه اندازه پيدا کړي.
که تاسو په څو ګروپونو امر مات (د مثال په توګه، امر ترکمه د دولت څخه د هغوی د راغلي له خوا)، تاسو کولی شئ د ټیټ نظم اندازه د هرې ډلې لپاره (په دې صورت کې، د هر ايالت لپاره) پيدا کړي.
که تاسو ته د نېټې او یا څرګندکه ډلو حکم مات (د مثال په توګه، امر ترکمه په میاشت کې چې د دوی پر ځاي شوي وو له خوا)، تاسو کولی شئ د ټیټ نظم اندازه په سلو کې پر بنسټ په د نېټې او یا څرګندکه ډګر کې د ځانګړو بدلون ډلې (په دې صورت کې ترلاسه کړو، په هره میاشت کې).
که تاسو د انفرادي ارزښتونو يوه ټولګه مشخص، تاسو کولای شی چې د سیټ د ټیټ ارزښت پیدا کړي. د د لږ تر لږه دا ډول موندلو معلومات، پیشه لنډیز دندو وګورئ.
مثالونه
دغه لانديني مثالونه د تطبيق وړ دواړو د اساسی او Crystal العروض دي:
لږ تر لږه ({} file.QTY) ته راستون شو په QTY برخه کې د ټیټ ارزښت.
لږ تر لږه ({orders.AMOUNT}، {orders.CUSTOMER تذکرو}) معلوموي په مقدار ډګر کې د امر د هر ګروپ د کوچنۍ نظم (د د هر پیرودونکي په وړوکي نظم). په امر په ګروپونو سره جلا کيږي، کله چې په پيرودونکو تذکرو ډګر بدلونونه ارزښت.
لږ تر لږه ({orders.AMOUNT}، {orders.ORDER نېټه}، “”مياشتنۍ””) معلوموي په مقدار په ساحه کې د امر د هر ګروپ د کوچنۍ نظم (د لپاره هره مياشت يوه کوچنۍ ترتيب). په امر په ګروپونو سره جلا کيږي، کله چې په نېټه ډګر ارزښت د يو نوي مياشت بدلوي.
لاندې مثال د تطبيق وړ Crystal العروض ده:
لږ تر لږه هم تاسو ته اجازه درکوي په يوه محاسبه يو چت جوړ. د مثال په توګه: لږ تر لږه ([{file.COMMISSION}، 2500]) بيرته د کميسون د يوه خولۍ د 2500. کله چې ته راغلې کمیسیون یا چت ته راغلې د 2500 $ نښه څخه تېرېږي، په دې بيان ته راستون 2500. په دې ډول:
لږ تر لږه ([{file.COMMISSION}، 2500]) ته راستون شو جملوڅخه 1575 کې چې د کمیسیون = جملوڅخه 1575.
یادښت:
په کارولو سره په يو فورمول دا کړنه ځواکونو د فورمول په چاپي وخت ارزول شي. د ارزونې په وخت کې په پام الزیاتو معلوماتو لپاره، وګورئ ارزونې د وخت.
کله چې دا کړنې، تاسو کولی شئ د HasLowerBound (x) کړنه وکاروئ ته امتحان که لړی کې به د لږ تر لږه مخکې لږ تر لږه لري.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
کمترین
عمومی و کریستال نحو.
اضافه بار
حداقل (FLD)
حداقل (FLD، condFld)
حداقل (FLD، condFld، COND)
حداقل (X)
استدلال
FLD هر پایگاه داده و یا فرمول فیلد معتبر است که می تواند توسط تابع ارزیابی است.
condFld یک میدان در FLD توسط استفاده می شود به این گروه ارزش ها است.
Cond یک رشته نشان می دهد نوع گروه بندی برای condFld است. شما فقط این استدلال مشخص و زمانی که condFld تاریخ، زمان، تاریخ ساعت یا درست بولی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رشته های معتبر برای این بحث، شرایط برای توابع خلاصه ببینید.
X است یک آرایه یا محدوده ای از مقادیر است که می تواند توسط تابع ارزیابی استفاده می شود.
بازگشت
شماره جزء به جزء
عمل
شما را قادر به پیدا کردن حداقل مقدار که در مجموعه ای از ارزش به نظر می رسد. مثلا:
اگر یک گزارش فروش شامل یک میدان است که نشان می دهد میزان هر سفارش، شما می توانید به پایین ترین میزان سفارش از تمام دستورات است که در این گزارش (در مجموع حداقل مقدار بزرگ) به نظر می رسد پیدا
اگر شما شکستن سفارشات به دو گروه (به عنوان مثال، دستور گروه بندی شده توسط دولت است که آنها آمده)، شما می توانید به پایین ترین میزان سفارش در هر تعداد گروه (در این مورد، در هر حالت) پیدا کنید.
اگر شما شکستن سفارشات به دو گروه تاریخ و یا بولی (برای مثال، سفارشات گروه بندی شده توسط ماه که در آن قرار داده شد)، شما می توانید به پایین ترین میزان سفارش در هر گروه بر اساس یک تغییر خاص در تاریخ و یا درست بولی (در این مورد پیدا کنید، هر ماه).
اگر شما یک مجموعه ای از ارزش های فردی مشخص، شما می توانید پایین ترین ارزش در مجموعه پیدا کنید. برای کسب اطلاعات در پیدا کردن این نوع از حداقل، توابع خلاصه آرایه را ببینید.
مثال ها
نمونه های زیر قابل اجرا به هر دو نحو عمومی و کریستال عبارتند از:
حداقل ({file.QTY}) کمترین مقدار در این زمینه تعداد گرداند.
حداقل ({orders.AMOUNT}، {orders.CUSTOMER ID}) شناسایی کوچکترین سفارش در هر گروه از سفارشات در فیلد Amount (به کوچکترین سفارش برای هر مشتری). سفارشات به صورت گروههای جداگانه هر زمان که ارزش در زمینه تغییرات شناسه مشتری.
حداقل ({orders.AMOUNT}، {orders.ORDER DATE}، “”ماهانه””) شناسایی کوچکترین سفارش در هر گروه از سفارشات در فیلد Amount (به کوچکترین سفارش برای هر ماه). سفارشات به صورت گروههای جداگانه هر زمان که ارزش در زمینه تاریخ تغییرات به یک ماه جدید.
در مثال زیر، قابل اجرا به نحو کریستال است:
حداقل همچنین اجازه می دهد شما را به مجموعه یک سقف در محاسبه. به عنوان مثال: حداقل ([{file.COMMISSION}، 2500) را برمی گرداند کمیسیون به یک کلاه یا سقف 2500. کمیسیون پس از تعلق تعلق تا عبور علامت $ 2500، این عبارت را برمی گرداند 2500. بنابراین:
حداقل ([{file.COMMISSION}، 2500]) بازگرداندن 1575 که در آن کمیسیون = 1575.
توجه داشته باشید:
با استفاده از این تابع در یک فرمول نیروهای فرمول در زمان چاپ ارزیابی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر بر ملاحظات زمان ارزیابی، زمان ارزیابی را ببینید.
هنگام استفاده از این تابع، شما می توانید از تابع HasLowerBound (X) برای تست اگر محدوده خواهد شد حداقل قبل از مصرف حداقل استفاده کنید.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Minimum
Podstawowe Crystal składni.
przeciążenia
Minimalny (FLD)
Minimalny (FLD, condFld)
Minimalny (FLD, condFld, dyr)
Minimalna (x)
Argumenty
FLD jest dowolnym polu bazy danych lub formuła może być oceniona przez funkcję.
condFld jest to pole wykorzystywane do grupy wartości w Fld przez.
Warunek jest String wskazując rodzaj grupowania dla condFld. Wystarczy tylko podać ten argument przy condFld jest data, godzina, DateTime lub pole logiczna. Aby uzyskać więcej informacji na temat ważnych ciągów dla tego argumentu, zapoznaj się z warunkami funkcji podsumowania.
x jest tablicą lub zakres wartości, które mogą być oceniane przez funkcję używany.
zwroty
Ilość frakcyjny
Akcja
Pozwala znaleźć minimalną wartość, która pojawia się w zbiorze wartości. Na przykład:
Jeżeli raport sprzedaży zawiera pole, które pokazuje ilość każdego zamówienia można znaleźć najniższą kwotę zlecenia ze wszystkich zleceń, które pojawiają się na raporcie (grand łączna kwota minimalna).
Jeśli złamiesz zamówień na grupy (na przykład, zamówienia pogrupowane według stanu, że pochodzą one z) można znaleźć najniższą kwotę zamówienia na grupę (w tym przypadku, za państwo).
Jeśli złamiesz klas, do daty lub logicznych grup (na przykład zamówienia pogrupowane według miesiąca, w którym zostały one objęte), można znaleźć najniższą kwotę zamówienia na grupę opartą na konkretnej zmiany daty lub Boolean dziedzinie (w tym przypadku, na miesiąc).
Jeśli określisz zestaw pojedynczych wartości, można znaleźć najmniejszą wartość w zbiorze. Aby uzyskać informacje o znalezieniu tego rodzaju minimum, patrz funkcje podsumowania Array.
Przykłady
Poniższe przykłady mają zastosowanie zarówno w składni podstawowe i kryształu:
Minimum ({file.QTY}) Zwraca najmniejszą wartość w polu st.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Określa najmniejszą porządek w każdej grupie zleceń w polu kwota (najmniejsze zamówienia dla każdego klienta). Zamówienia są podzielone na grupy, gdy wartość w polu ID klienta zmian.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATA} “”, miesięcznik””) Określa najmniejszą porządek w każdej grupie zleceń w polu kwota (najmniejsze zamówienia za każdy miesiąc). Rozkazy są podzielone na grupy w przypadku, gdy wartość pola Data zmienia się w miesiąca.
Poniższy przykład dotyczy składni kryształu:
Minimalna pozwala także ustalić maksymalny poziom w obliczeniach. Na przykład: minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) zwraca prowizji naliczonych do kapelusza lub suficie 2500. Po naliczonych prowizji przechodzi znaku $ 2500, to wyrażenie zwraca 2500. A zatem:
Minimalny ([{file.COMMISSION}, 2500]) Zwraca 1575 gdzie Prowizja = 1575.
Uwaga:
Korzystanie z tej funkcji w formule wymusza formułę należy ocenić w momencie wydruku. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozważań czas oceny, patrz analizy czasu.
Przy użyciu tej funkcji można korzystać z funkcji HasLowerBound (x), aby sprawdzić, czy zasięg będzie mieć minimalną przed podjęciem minimum.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Mínimo
Básico e Crystal sintaxe.
sobrecargas
Mínima (FLD)
Mínima (FLD, condFld)
Mínima (FLD, condFld, cond)
Mínima (x)
argumentos
fld é qualquer campo ou base de dados válido fórmula que pode ser avaliada pela função.
condFld é um campo usado para agrupar os valores em fld por.
cond é uma String que indica o tipo de agrupamento para condFld. Você só especificar este argumento quando condFld é uma data, hora, DateTime ou campo booleano. Para mais informações sobre as cadeias válidas para este argumento, consulte Condições para as funções de resumo.
X é uma matriz ou intervalo de valores que podem ser avaliadas pela função a ser utilizada.
retorna
número fracionário
Açao
Permite-lhe encontrar o valor mínimo que aparece em um conjunto de valores. Por exemplo:
Se um relatório de vendas inclui um campo que mostra a quantidade de cada ordem, você pode encontrar o menor valor do pedido de todas as ordens que aparecem no relatório (a quantidade mínima total geral).
Se você quebrar as ordens em grupos (por exemplo, ordens agrupadas pelo estado que eles vêm), você pode encontrar o menor valor do pedido por grupo (neste caso, por estado).
Se você quebrar as ordens em data ou booleanos grupos (por exemplo, ordens agrupadas por mês em que eles foram colocados), você pode encontrar o menor valor do pedido por grupo baseado em uma mudança específica na data ou campo booleano (neste caso, por mês).
Se você especificar um conjunto de valores individuais, você pode encontrar o valor mais baixo no conjunto. Para informações sobre como encontrar esse tipo de mínimos, consulte funções de resumo Matriz.
Exemplos
Os exemplos a seguir aplicam-se tanto a sintaxe Básica e Cristal:
Mínimo ({} file.QTY) Retorna o menor valor no campo Qtde.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifica a menor ordem em cada grupo de ordens no campo Montante (a menor ordem para cada cliente). As ordens são separados em grupos, sempre que o valor nas alterações do campo ID do cliente.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”mensal””) Identifica a menor ordem em cada grupo de ordens no campo Montante (o menor fim de cada mês). As ordens são separados em grupos, sempre que o valor no campo Data muda para um novo mês.
O exemplo a seguir é aplicável a sintaxe de cristal:
Mínima também permite estabelecer um limite em um cálculo. Por exemplo: Mínimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) retorna a comissão auferidos até um teto ou limite máximo de 2500. Comissão Uma vez acumulado passa a marca de US $ 2500, esta expressão retorna 2500. Assim:
Mínimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) Retorna 1575, onde comissão = 1575.
Nota:
Usando esta função em uma fórmula força a fórmula a ser avaliada no momento da impressão. Para mais informações sobre considerações de tempo de avaliação, consulte Tempo de Avaliação.
Quando utilizar esta função, você pode usar a função HasLowerBound (x) para testar se o intervalo terá um mínimo antes de tomar o mínimo.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ.
Overloads
ਘੱਟੋ (fld)
ਘੱਟੋ (fld, condFld)
ਘੱਟੋ (fld, condFld, ਸ਼ਰਤ)
ਘੱਟੋ (x)
ਆਰਗੂਮਿੰਟ
fld ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
condFld ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ fld ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ.
ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ condFld ਲਈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਦ condFld ਇੱਕ ਮਿਤੀ, ਟਾਈਮ, DATETIME ਜ ਬੂਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ.
X ਇੱਕ ਐਰੇ ਜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਰਿਟਰਨ
ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ
ਐਕਸ਼ਨ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ (ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ) ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੁਕਮ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਕਮ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ) ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜ ਬੂਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਹੁਕਮ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜ ਬੁਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਕਮ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ).
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਐਰੇ ਸੰਖੇਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ.
ਉਦਾਹਰਨ
ਹੇਠ ਮਿਸਾਲ ਦੋਨੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਘੱਟੋ ({file.QTY}) QTY ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁੱਲ ਵਾਪਿਸ.
ਘੱਟੋ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID ਹੈ}) ਰਕਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਮ (ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਮ) ਦੀ ਪਛਾਣ. ਹੁਕਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਗਾਹਕ ID ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ.
ਘੱਟੋ ({orders.AMOUNT}, {date} ਮਿਤੀ ਨੂੰ orders.ORDER, “”ਮਹੀਨੇਵਾਰ””) ਮਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਮ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਮ) ਦੀ ਪਛਾਣ. ਹੁਕਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਨਵ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.
ਹੇਠਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਘੱਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਘੱਟੋ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ਵਾਪਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਜ 2500. ਵਾਰ ਅਰਜਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ $ 2500 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਾਪਸ 2500. ਇਸ:
ਘੱਟੋ ([{file.COMMISSION}, 2500]) ਵਾਪਿਸ 1575, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ = 1575.
ਨੋਟ:
ਫ਼ੌਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੜਤਾਲ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਨੁਮਾਨ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ.
ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ HasLowerBound (X) ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Minim
De bază și Crystal sintaxa.
suprasarcinilor
Minimă (Fld)
Minimă (Fld, condFld)
Minimă (Fld, condFld, cond)
Minim (x)
Argumente
Fld este orice domeniu de bază de date sau formulă validă care poate fi evaluată prin funcția.
condFld este un câmp utilizat pentru a grupa valorile în Fld de.
Cond este un șir care indică tipul de grupare pentru condFld. Specifici doar acest argument atunci când condFld este data, ora, DateTime sau câmpul boolean. Pentru mai multe informații despre siruri de caractere valide pentru acest argument, a se vedea Condițiile pentru funcțiile de sinteză.
x este o matrice sau interval de valori care pot fi evaluate de funcția utilizată.
Se intoarce
Numărul fractional
Acțiune
vă permite să găsiți valoarea minimă care apare într-un set de valori. De exemplu:
În cazul în care un raport de vânzare include un câmp care indică valoarea fiecărei comenzi, puteți găsi cea mai mică sumă de ordine al tuturor ordinelor care apar în raportul (o mare sumă totală minimă).
Dacă încălcați ordinele de în grupuri (de exemplu, comenzi grupate în functie de stat, care provin de la), puteți găsi cea mai mică sumă, pentru fiecare grup (în acest caz, pentru fiecare stat).
Dacă încălcați ordinele de în data sau Boolean grupuri (de exemplu, comenzi grupate în funcție de luna în care au fost plasate), puteți găsi cea mai mică sumă, pentru fiecare grup bazat pe o anumită modificare în data sau câmpul Boolean (în acest caz, pe luna).
Dacă specificați un set de valori individuale, puteți găsi cea mai mică valoare din set. Pentru informații privind găsirea acestui tip de minim, vezi funcțiile de sinteză Array.
exemple
Exemplele care urmează sunt aplicabile atât sintaxa de bază și Crystal:
Minim ({file.QTY}) Returnează cea mai mică valoare în câmpul Qty.
Minim ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Identifică cea mai mică ordinea în fiecare grup de comenzi în câmpul Suma (cel mai mic ordinul pentru fiecare client). Comenzile sunt separate în grupuri de câte ori valoarea în modificările câmpului ID pentru clienți.
Minim ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”lunar””) Identifică cea mai mică ordinea în fiecare grup de comenzi în câmpul Suma (cel mai mic ordinul pentru fiecare lună). Comenzile sunt separate în grupuri de câte ori valoarea din câmpul Dată se schimbă într-o lună nouă.
Următorul exemplu se aplică sintaxa Crystal:
Minimă, de asemenea, vă permite să setați un plafon pentru un calcul. De exemplu: Minim ([{file.COMMISSION}, 2500]) returnează comisionul acumulat până la un plafon sau plafon de 2500. comision Odată acumulată trece pragul de $ 2500, această expresie returnează 2500. Astfel:
Minimă ([{file.COMMISSION}, 2500]) Returnează 1575 în cazul în care comisionul = 1575.
Notă:
Cu ajutorul acestei funcții într-o formulă forțează formula care urmează să fie evaluate în momentul imprimării. Pentru mai multe informații cu privire la considerente de timp de evaluare, a se vedea timpul de evaluare.
La utilizarea acestei funcții, puteți utiliza funcția HasLowerBound (x) pentru a testa dacă gama va avea o minimă înainte de a lua minimum.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
минимальный
Базовый и кристаллический синтаксис.
Перегрузки
Минимальная (ДПД)
Минимум (ДПД, condFld)
Минимум (ДПД, condFld, конд)
Минимум (х)
аргументы
ДПД любая действительная база данных или поле формулы, которые могут быть оценены с помощью функции.
condFld это поле, используемое для группировки значений в ДПД по.
конд является строка, указывающая тип группировки для condFld. Вы только указать этот аргумент, когда condFld является дата, время, DateTime или поле Boolean. Для получения дополнительной информации о допустимых строках этого аргумента см Условия для кратких функций.
х представляет собой массив или диапазон значений, которые могут быть оценены с помощью функции используется.
Возвращает
дробное число
действие
Позволяет найти минимальное значение, которое появляется в наборе значений. Например:
Если отчет о продажах включает в себя поле, которое показывает количество каждого заказа, вы можете найти самое низкое количество заказов всех заказов, которые появляются на докладе (итоговая сумма минимальная сумма).
Если вы нарушите заказы на группы (например, заказы, сгруппированных государством, что они приходят из), вы можете найти наименьшее количество заказа для каждой группы (в данном случае, в каждом состоянии).
Если вы нарушите заказы к пункту Дата или логические группы (например, заказы, сгруппированных по месяцу, в котором они были размещены), вы можете найти наименьшее количество заказа для каждой группы на основе конкретного изменения даты или логическое поле (в данном случае, в месяц).
Если указать набор отдельных значений, вы можете найти самое низкое значение в наборе. Для получения информации о нахождении такого рода минимума, см сводные массив функций.
Примеры
Следующие примеры применимы как Basic и Кристал синтаксис:
Минимальный ({file.QTY}) Возвращает минимальное значение в поле QTY.
Минимальный ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Определяет наименьший порядок в каждой группе заказов в поле Сумма (наименьший порядок для каждого клиента). Заказы разделены на группы всякий раз, когда значение поля изменяется идентификатор клиента.
Минимальный ({orders.AMOUNT}, {Orders.Order ДАТА} “”ежемесячно””) Определяет наименьший порядок в каждой группе заказов в поле Сумма (наименьший порядок за каждый месяц). Заказы разделены на группы всякий раз, когда значение в поле Date изменяется на новый месяц.
Следующий пример применим к синтаксису Кристалл:
Минимальная также позволяет установить потолок на расчете. Например: Минимум ([{file.COMMISSION}, 2500]) возвращает комиссия начисляется до колпачком или потолка 2500. После того, как начисленной комиссии проходит отметку $ 2500, это выражение возвращает 2500. Таким образом:
Минимальная ([{file.COMMISSION}, 2500]) Возвращает 1575 где комиссия = 1575.
Заметка:
С помощью этой функции в формуле вынуждает формулу быть оценены во время печати. Для получения дополнительной информации по соображениям времени оценки, см оценки времени.
При использовании этой функции, вы можете использовать функцию HasLowerBound (х), чтобы проверить, если диапазон будет иметь минимум, прежде чем принимать минимальное значение.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
aupito itiiti
syntax Faavae ma Crystal.
Overloads
Maualalo (fld)
Maualalo (fld, condFld)
Maualalo (fld, condFld, cond)
Maualalo (x)
finauga
fld o so o se nofoaga autu o faamatalaga aloaia po o fua faatatau fanua e mafai ona iloiloina e le galuega tauave.
condFld o se fanua e faaaoga e vaega le tulaga faatauaina i fld e.
cond o se manoa e faailoa le ituaiga o faapotopotoina mo condFld. E na o faamaoti lenei finauga pe condFld o se aso, taimi, DateTime po o fanua Boolean. Mo nisi faamatalaga i luga o le manoa aloaia mo lenei finauga, tagai i Tuutuuga mo galuega tauave aotelega.
x o se ituaiga po o le tele o tulaga faatauaina e mafai ona iloiloina e le galuega tauave o loo faaaogaina.
tupe maua
Numera Fractional
faatinoga
Mafai ai ona e maua le tau aupito i maualalo e foliga mai i se seti o tulaga faatauaina. Faataitaiga:
Afai o se faatauina lipoti e aofia ai se fanua o loo faaalia ai le aofaiga o le tasi i poloaiga, e mafai ona e maua ai le aofaiga poloaiga e sili ona maualalo o poloaiga uma e foliga mai i luga o le lipoti (a aofaiga aupito maualalo atoa tele).
Afai e te solia poloaiga i ni vaega (mo se faataitaiga, o poloaiga faavasegaina e le tulaga o le a oo mai), e mafai ona e maua ai le aofaiga poloaiga e sili ona maualalo i le vaega (i le tulaga lenei, i le tulaga).
Afai e te solia poloaiga i aso po o vaega Boolean (mo se faataitaiga, o poloaiga faavasegaina e le masina lea ua tuuina i latou), e mafai ona e maua ai le aofaiga i le vaega ina maualalo e faavae i luga o se suiga patino i le aso po o fanua Boolean (i lenei tulaga, i le masina).
Afai e te faamaoti se seti o tulaga faatauaina o tagata taitoatasi, e mafai ona e maua ai le taua sili ona maualalo i le seti. Mo faamatalaga e uiga i le sailia o lenei ituaiga o le maualalo, tagai i le ituaiga galuega tauave aotelega.
faataitaiga
O faataitaiga nei ua faatatau i tagata uma syntax Faavae ma Crystal:
Maualalo ({file.QTY}) Faafoi le taua sili ona maualalo i le fanua QTY.
Maualalo ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) faailoa mai le faatulagaga i vaega taitasi itiiti o poloaiga i le fanua Aofaiga (o le poloaiga sili ona itiiti mo le tagata e faaaogāina auaunaga taitasi). O le poloaiga o loo tuueseeseina i ni vaega i soo se taimi o le taua i le suiga fanua ID o Faaaogāina Auaunaga.
Maualalo ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER ASO}, “”masina””) faailoa mai le faatulagaga i vaega taitasi itiiti o poloaiga i le fanua Aofaiga (o le poloaiga sili ona itiiti mo masina taitasi). O le poloaiga o loo tuueseeseina i ni vaega i soo se taimi e suia ai le taua i le fanua Aso i se masina fou.
O le faataitaiga lenei e talafeagai i syntax Crystal:
Maualalo foi e mafai ai ona e faatu se taualuga i luga o se faatatauina. Mo se faataitaiga: maualalo ([{file.COMMISSION}, 2500]) Ua toe foi le faia faatupulaia oo atu i se pulou po o le faalo o le 2500. O le taimi faatupulaia faia pasia le $ 2500 faailoga, o lenei faaupuga toe foi 2500. lea:
Maualalo ([{file.COMMISSION}, 2500]) Faafoi 1575 lea faia = 1575.
Manatua:
O le faaaogaina o malosiaga o lenei galuega tauave i se fua faatatau o le fua faatatau o le a iloiloina i le taimi lomia. Mo nisi faamatalaga i le iloiloga iloiloga taimi, tagai Iloiloga Taimi.
A faaaoga lenei galuega tauave, e mafai ona e faaaogaina le HasLowerBound (x) galuega tauave e tofotofo ai pe afai ua i ai se maualalo o le a tele i luma o le faia o le maualalo.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
as ìsle tron
Basic agus Crystal sheantansan.
Overloads
As ìsle tron (fld)
As ìsle tron (fld, condFld)
As ìsle tron (fld, condFld, cond)
As ìsle tron (x)
argamaidean
fld ‘S e stòr-dàta dligheach sam bith no am foirmle achadh gum faodar a mheasadh a rèir a’ ghnìomh.
condFld ‘S e achadh a chleachdadh airson buidheann na luachan ann an fld leis.
cond tha String ‘sealltainn an t-seòrsa’ bhuidhneachaidh b airson condFld. Chan eil agad ach an argamaid seo a shònrachadh nuair a condFld ‘S e Ceann-là, Uair, DateTime no boolean a’ mhachair. Airson tuilleadh fiosrachaidh air na dligheach strings airson an argamaid seo, faic Cor na h-Geàrr-chunntas airson gnìomhan.
x Tha an ordugh no raon de luachan sin faodar a mheasadh a rèir a ‘ghnìomh a bhith ga chleachdadh.
a ’tilleadh
Àireamh Fractional
Gnìomh
Cur air chomas dhut lorg a ‘char as lugha luach a nochdas ann an seata de luachan. Mar eisimpleir:
Ma reic gabhail a-steach aithisg achaidh a ‘sealltainn gu bheil an t-suim de gach òrdugh,’ s urrainn dhut lorg as ìsle òrdugh suim de na h-òrdughan a ‘nochdadh air an aithisg (grand’ char as lugha gu h-iomlan an tuaiream).
Ma tha thu a ‘briseadh a-steach òrdughan buidhnean (mar eisimpleir, òrduighean an seòrsachadh a rèir an stàit gu bheil iad a’ tighinn bho), gheibh thu as ìsle òrdugh suim gach buidheann (sa chùis seo, gach stàit).
Ma tha thu a bhriseadh òrdughan a-steach ceann-latha no boolean buidhnean (mar eisimpleir, òrduighean an seòrsachadh a rèir a ‘mhìos sa bheil iad a chur), gheibh thu as ìsle òrdugh suim gach buidheann stèidhichte air sònraichte atharrachadh ann an ceann-latha no boolean achaidh (sa chùis seo, gach mìos).
Ma tha thu a shònrachadh seata de fa leth luachan, gheibh thu an luach as ìsle ann an seata. Airson fiosrachadh air lorg t-seòrsa seo de ‘char as lugha, faic an ordugh Geàrr-chunntas gnìomhan.
eisimpleirean
Tha eisimpleirean a leanas a tha iomchaidh airson an dà chuid Basic agus Crystal sheantansan:
As ìsle tron (file.QTY {}) ’tilleadh as ìsle luach ann an QTY achadh.
As ìsle tron (orders.AMOUNT {}, {orders.CUSTOMER Thùsail}) Aithnichidh an òrdugh as lugha anns gach buidheann de òrdughan ann an achadh Suim (an òrdugh as lugha airson luchd-cleachdaidh gach). Na h-òrdughan a tha a ‘sgaradh ann am buidhnean far an luach anns a’ Luchd-cleachdaidh ‘Chlàir achadh atharrachaidhean.
As ìsle tron (orders.AMOUNT {}, {orders.ORDER DEIT}, “”mìosail””) Aithnichidh an òrdugh as lugha anns gach buidheann de òrdughan ann an achadh Suim (as lugha òrdugh airson gach mìos). Na h-òrdughan a tha a ‘sgaradh ann am buidhnean far an luach ann an Ceann-là achadh atharrachadh gu ùr mìos.
Eisimpleir a leanas a tha iomchaidh airson Crystal sheantansan:
As ìsle tron cuideachd a ‘leigeil leat a shuidheachadh air mullach àireamhachadh. Mar eisimpleir: as ìsle tron ([{} file.COMMISSION, 2500]) a thilleas an coimisean tàrmaichte suas gu ceap no mullach 2500. Aon uair ‘s tàrmaichte Coimisean a’ dol an $ 2500, comharra seo a chur an cèill a thilleas 2500. Mar sin:
As ìsle tron ([{} file.COMMISSION, 2500]) a ’tilleadh 1575 far an coimisean = 1575.
Note:
A ‘cleachdadh a’ ghnìomh seo ann foirmle feachdan na foirmle gu bhith air a mheasadh aig àm clò-bhualaidh. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu mheasadh àm beachdachaidhean, fhaicinn Luachadh Time.
Nuair a bhith a ‘cleachdadh a’ ghnìomh seo, faodaidh sibh a ‘cleachdadh an HasLowerBound (x) dhleastanas gus deuchainn a dhèanamh ma tha an raon a tha a’ gabhail as ìsle tron mus na as ìsle tron.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
минимум
Основни и Кристал синтакса.
преоптерећења
Минимална (ФЛД)
Минимална (ФЛД, цондФлд)
Минимална (ФЛД, цондФлд, цонд)
Минимална (х)
argumenti
ФЛД је било које поље важећа база података или формула која се може оценити функције.
цондФлд је поље користи за групу вредности у ФЛД стране.
Услов је низ указује на врсту груписања за цондФлд. Ви само навести овај аргумент када цондФлд је датум, време, Датум време или Булова поље. За више информација о важећим жице за ову тврдњу, погледајте услове за скраћеном функције.
к је низ или опсег вредности које се може оценити функције се користи.
повраћај
разломачки број
акција
Омогућава вам да пронађете минималну вредност која се појављује у низу вредности. На пример:
Ако је извештај продаје садржи поље које показује количину сваки налог, можете пронаћи најнижег реда износ свих налога који се појављују на извештају (гранд укупан износ минималне).
Ако прекршите налоге у групи (на пример, налози груписане по државе која долазе из), можете наћи на најнижи износ поруџбине по групи (у овом случају, по држава).
Ако прекршите налога у дата или Боолеан група (на пример, налози груписане по месецу у којем су стављена), можете наћи на најнижи износ поруџбине по групи на основу одређену промену у дан или Боолеан области (у овом случају, месечно).
Ако наведете скуп појединачних вредности, можете наћи најнижу вредност у сету. За информације о проналажењу ову врсту минимум, погледајте сажете Арраи функције.
Примери
Следећи примери су примењиве на основним и Цристал синтаксу:
Минимална ({филе.КТИ}) Даје најнижу вредност у пољу КТИ.
Минимална ({ордерс.АМОУНТ} {ордерс.ЦУСТОМЕР ИД}) одредјује најмањи ред у свакој групи налога у поље количина (најмањи налог за сваког купца). Наређења су подељени у групе кад год је вредност у променама ИД клијената на терену.
Минимална ({ордерс.АМОУНТ} {ордерс.ОРДЕР ДАТЕ} “”месечно””) одредјује најмањи ред у свакој групи налога у поље количина (најмањи налог за сваки месец). Наређења су подељени у групе кад год је вредност на датум терену се мења у нови месец.
Следећи пример се може применити на Цристал синтакса:
Минимална такође омогућава да подесите плафон на обрачун. На пример: Минимум ([{филе.ЦОММИССИОН}, 2500]) враћа комисија обрачунате до капом или плафон од 2500. Када обрачунате комисија доноси знак $ 2500, овај израз се враћа 2500. Дакле:
Минимална ([{филе.ЦОММИССИОН}, 2500]) Враћа 1575 где провизије = 1575.
Белешка:
Користећи ову функцију у формули присиљава формулу да се оцењује у време штампања. За више информација о евалуације време разматрања, види евалуацију Тиме.
Када користите ову функцију, можете да користите функцију ХасЛоверБоунд (к) да тестира да ли ће опсег имати минималну пре узимања на минимум.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

#VALUE!

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
pasipasi
Basic uye Crystal syntax.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
Yaitaurwa
fld ndiye chero paine munda Database kana inonyatsoita kuti anogona kungoonekwa kubudikidza basa.
condFld ari munda rinoshandiswa boka tsika vari fld kubudikidza.
cond ari String inotaridza mhando muzvikwata zvisina tsarukano nokuda condFld. Imi chete tsanangurai nharo ichi apo condFld ari Date, Time, DateTime kana Boolean munda. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro paine tambo kuti nharo ichi, ona Conditions kuti pfupiso mabasa.
X chinhu hondo kana chikuva netsika anogona kungoonekwa kubudikidza basa kushandiswa.
Returns
Fractional Number
Action
Inoita kuti kuwana shoma chinokosha anooneka tsika. Semuyenzaniso:
Kana kutengesa mushumo rinosanganisira munda inoratidza uwandu mumwe murayiro, unogona kuwana yakadereresa hurongwa chitsama Mirayiro yose kuti aonekwa mushumo (a Nhamba zvishoma uwandu).
Kana iwe kuputsa mirairo muzvikwata (somuenzaniso, mirayiro zvakazviisa neHurumende kuti vachibva), unogona kuwana yakadereresa murayiro mari pa boka (iyi, muzana state).
Kana iwe kuputsa mirairo kupinda zuva kana Boolean mapoka (somuenzaniso, mirayiro zvakazviisa nokuda mwedzi yavakanga akagoverwa), unogona kuwana yakadereresa murayiro mari pa boka kunobva chairo kuchinja musi kana Boolean munda (munyaya iyi, pamwedzi).
Kana tsanangurai kutaridza nezvaunokoshesa, unogona kuwana yakadereresa kukosha yakatarwa. Kuti mashoko panyaya yokutsvaka dzeMinimum mhando ichi, ona Array pfupiso mabasa.
mienzaniso
Mienzaniso inotevera kushandiswawo zvose Basic uye Crystal syntax:
Minimum ({file.QTY}) Unodzokera yakadereresa kukosha mune Qty mumunda.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Kwavo duku kuitira chimwe nechimwe boka mirairo vari Amount mumunda (duku kuti mumwe mutengi). Zvinorayirwa vanoparadzaniswa muzvikwata pose kunokosha ari Customer ID munda kuchinja.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER MUSI}, “”pamwedzi””) Kwavo duku kuitira chimwe nechimwe boka mirairo vari Amount mumunda (duku kuti mumwe mwedzi). Zvinorayirwa vanoparadzaniswa muzvikwata pose kunokosha ari Date mumunda Kuchinja kuti mwedzi itsva.
Zvinotevera muenzaniso rinoshanda kuna Crystal syntax:
Minimum inokupai iwe tikaisa sirin’i pamusoro kukarukureta. Somuenzaniso: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) anodzoka komisheni dzakava maererano chivharo kana sirin’i pamusoro 2500. kamwe dzakava basa rinopfuura iri $ 2500 mucherechedzo, mashoko aya anodzoka 2500. Saka:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Anodzokera 1575 apo basa = 1575.
Cherechedza:
Kushandisa basa iri nzira yemaitiro mauto nzira kuti kungoonekwa panguva anodhinda nguva. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro paakamubvunzurudza nguva nezvavanofunga, ona Evaluation Time.
Kana kushandisa basa iri, unogona kushandisa HasLowerBound (x) basa yokuedza kana kuwanda achava Minimum asati achitora Minimum.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
نالي ماتر
بنيادي ۽ ھوندا نحو.
Overloads
نالي ماتر (fld)
نالي ماتر (fld، condFld)
نالي ماتر (fld، condFld، cond)
نالي ماتر (x)
دلائل
fld ڪنهن به صحيح ڊيٽابيس يا فارمولا جي ميدان ۾ ته فعل جي ڳولي هٿ ڪري سگهجي ٿو آھي.
condFld ته انهيء جي fld ۾ گروپ کي استعمال ڪري هڪ ميدان آهي.
cond هڪ جملو condFld لاء grouping جو قسم اهو ظاهر آهي. توهان صرف هن دليل ڄاڻائي جڏهن condFld هڪ تاريخ، وقت، DateTime يا Boolean جي ميدان ۾ آهي. هن دليل لاء صحيح strings تي وڌيڪ ڄاڻ لاء، خلاصو ڪم لاء حالتون ڏسي.
x جي هڪ صف يا انهيء جي فنڪشن استعمال ڪيو پيو وڃي جي ڳولي هٿ ڪري سگهجي ٿو جي حد تائين آهي.
موٽي
ڪسري تعداد
ايڪشن
سنڌ جي نالي ماتر اهميت حاصل آهي ته انهيء جي هڪ سيٽ ۾ اچن ٿا سٽ ڪرڻ جي قابل بنائي. مثال طور:
هڪ سيلز رپورٽ هڪ ميدان آهي ته هر حڪم جي رقم ڏيکاري شامل آهي ته، توهان جي موڪليل حڪم آهي ته ان جي رپورٽ (هڪ پوٽي جو مجموعو نالي ماتر رقم) تي ويهڻ جي زير ترتيب رقم ڏسي سگهو ٿا.
توهان گروپن ۾ حڪم ڀڃندا ته (مثال طور، حڪم جي رياست جي مقتدر ته مان اھي کان اچي)، اوھان کي (ھن حالت ۾، رياست رپيا) گروپ في جي زير ترتيب رقم ڏسي سگهو ٿا.
اوھان جي تاريخ يا Boolean ٽوليون ٽوليون (مثال طور، حڪم جي مهيني جنهن ۾ اهي رکيا ويا نذرٿاني) ۾ حڪم ڀڃندا ته، توهان (، هن ڪيس ۾ سنڌ جي تاريخ يا Boolean ميدان ۾ هڪ خاص تبديلي جي بنياد تي گروپ في جي زير ترتيب رقم ڏسي سگهو ٿا هر مهيني).
توهان فرد انهيء جي هڪ سيٽ ڄاڻائي ته، توهان جي سيٽ ۾ جڙندڙ قدر ڏسي سگهو ٿا. وقفي جي هن قسم جي خبر پئجي تي معلومات لاء، ڪيريو خلاصو ڪم کي ڏسي.
مثال
هيٺ ڏنل مثال ٻئي بنيادي ۽ ھوندا نحو کي لاڳو آهن:
نالي ماتر ({file.QTY}) جي QTY ميدان ۾ جڙندڙ قدر موٽي.
نالي ماتر ({orders.AMOUNT}، {orders.CUSTOMER سڃاڻپ}) رقم جي ميدان ۾ حڪم جي هر گروپ ۾ smallest حڪم (هر صارف لاء smallest حڪم) سڃاڻپ ڪري ٿي. هن حڪم گروپن ته ڪسٽمر جي سڃاڻپ جي ميدان ۾ تبديليون ۾ جڏهن قيمت ۾ جدا جدا آهن.
نالي ماتر ({orders.AMOUNT}، {orders.ORDER DATE}، “”وارو””) رقم جي ميدان ۾ حڪم جي هر گروپ ۾ smallest حڪم (هر مهيني لاء smallest حڪم) سڃاڻپ ڪري ٿي. هن حڪم جي گروهن ۾ جدا جدا آهن جڏهن سنڌ جي تاريخ جي ميدان ۾ قيمت هڪ نئين مهيني کي مٽائيندو.
هيٺين ريت ھوندا نحو کي لاڳو آهي:
نالي ماتر به توهان هڪ حساب تي هڪ حيلي مقرر ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو. مثال طور: گھٽ ([{file.COMMISSION}، 2500]) جي ڪميشن هڪ ڏڪڻ يا 2500. جي حيلي لاء ٻنن هڪ دفعو ٻنن ڪميشن جي $ 2500 نشان گذري ٿو موٽي، هن اظهار 2500. موٽي، اھڙي طرح:
نالي ماتر ([{file.COMMISSION}، 2500]) موٽي 1575 جتي ڪميشن = 1575.
نوٽ:
هڪ فارمولا ۾ هن فنڪشن جو استعمال جي فارمولا پرنٽ وقت ڳولي هٿ ڪيو وڃي ۾ آڻن. اوسر وقت considerations تي وڌيڪ معلومات لاء، سرانجام وقت ڏسي.
هن فنڪشن کي استعمال ڪندي جڏهن، تون ته حد ۾ گھٽ کڻڻ کان اڳ ۾ وقفي آهن پرکي ته HasLowerBound (x) فنڪشن کي استعمال ڪري سگهو ٿا.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
අවම
මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති.
Overloads
අවම (fld)
අවම (fld, condFld)
අවම (fld, condFld, cond)
අවම (x)
තර්ක
fld උත්සවයට විසින් ඇගයීමට ලක් කළ හැකි බව ඕනෑම වලංගු දත්ත සමුදායේ හෝ සූත්රය ක්ෂේත්රයකි.
condFld විසින් fld කණ්ඩායම් සඳහා අගයන් භාවිතා කරන ක්ෂේත්රයකි.
cond condFld සඳහා ජිනිවා හි වර්ගය දක්වමින්, සංගීත වේ. ඔබ පමණක් මෙම තර්කය නියම condFld වූ දිනය, වේලාව, දිනයවේලාව හෝ බූලියන් ක්ෂේත්රයේ විට. මෙම තර්කය සඳහා වලංගු නූල් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, සාරාංශයක් කාර්යයන් සඳහා කොන්දේසි බලන්න.
x යොදා ශ්රිතය විසින් ඇගයීමට ලක් කළ හැකි බව වටිනාකම් රැසක් හෝ පරාසය වේ.
ප්රතිලාභ
භාගික අංකය
කටයුතු
ඔබ සාරධර්ම මාලාවක් තුළ පෙනී අවම අගය සොයා ගැනීමට හැකියාව ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන්:
අලෙවි වාර්තා එක් එක් නියෝගයක් කර ඇති මුදල පෙන්වන ක්ෂේත්ර ඇතුළත් කරයි නම්, ඔබ වාර්තාව (මහා මුළු අවම ප්රමාණය) මත දිස් වූ සියලු නියෝග අඩුම සඳහා මුදල සොයා ගත හැකි වනු ඇත.
ඔබ කණ්ඩායම් නියෝග කඩ නම් (උදාහරණයක් ලෙස, නියෝග ඔවුන් එන රාජ්ය වර්ගීකරණය), ඔබ කණ්ඩායමකට අවම පිණිස මුදල සොයා ගත හැකි (මේ අවස්ථාවේ දී, රාජ්ය අනුව).
ඔබ දිනය හෝ බූලියන් කණ්ඩායම් (උදාහරණයක් ලෙස, නියෝග ඔවුන් තබා කරන ලද මෙම මාසය වර්ගීකරණය) බවට නියෝග කඩ කරයි නම්, ඔබ (මේ අවස්ථාවේදී, එම දිනය හෝ බූලියන් ක්ෂේත්රයේ විශේෂිත වෙනසක් මත පදනම් කණ්ඩායමකට අවම පිණිස මුදල සොයා ගත හැකි මසකට).
ඔබ තනි තනි සාරධර්ම මාලාවක් නියම කරයි නම්, ඔබ තුළ මේ වනවිට අඩුම අගය සොයා ගත හැකි වනු ඇත. අවම මේ ආකාරයේ සොයා පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා, Array සාරාංශයක් කාර්යයන් බලන්න.
උදාහරණ
පහත සඳහන් උදාහරණ මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති දෙකටම අදාළ වේ:
මෙම යවන ලද ක්ෂේත්රයේ අඩුම අගය අවම ({file.QTY}) ආයෙත්.
අවම ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER හැඳුනුම්පත}) වන මුදල ක්ෂේත්රයේ නියෝග එක් එක් කණ්ඩායමක් කුඩාම සඳහා (එක් එක් පාරිභෝගිකයා සඳහා කුඩාම සඳහා) හඳුනා ගනී. නියෝග පාරිභෝගික ID ක්ෂේත්රයේ වෙනස්කම් සෑම අවස්ථාවකදීම වටිනාකම කණ්ඩායම් වලට වෙන් කර ඇත.
අවම ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER දිනය}, “”මාසික””) මෙම ප්රමාණය ක්ෂේත්රයේ නියෝග එක් එක් කණ්ඩායමක් කුඩාම සඳහා (එක් එක් මාසය සඳහා කුඩාම සඳහා) හඳුනා ගනී. දිනය ක්ෂේත්රයේ අගය නව මාසය වෙනස් සෑම අවස්ථාවකදීම. නියෝග කණ්ඩායම් වෙන්
පහත සඳහන් උදාහරණය ක්රිස්ටල් කාරක රීති අදාළ වේ:
අවම ද ඔබ ගණනය මත ඉහළ සීමාවක් නියම කිරීමට ඉඩ දෙයි. උදාහරණයක් ලෙස: අවම ([{file.COMMISSION}, 2500]) උපචිත කොමිසම $ 2500 ක් ලකුණ වෙයි පසු 2500. ක කැප් හෝ සීමාව දක්වා ලැබුණු කොමිසම නැවත, මෙම ප්රකාශනය 2500. මේ අනුව වාර්තා:
අවම ([{file.COMMISSION}, 2500]) ආයෙත් 1575 එහිදී කොමිසම = 1575.
සටහන:
සූත්රයක් මෙම ක්රියාව භාවිතා කරමින් මුද්රිත අවස්ථාවේ දී ඇගයීමට ලක් කළ යුතු සූත්රය බලකරනු ලබයි. ඇගයීම කාලය සලකා බැලීම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, ඇගයීමේ කාලය බලන්න.
මෙම ශ්රිතය භාවිතා කරන විට, ඔබ පරාසය අවම ගනිමින් පෙර අවම වනු ඇත නම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා HasLowerBound (x) ශ්රිතය භාවිතා කළ හැකිය.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
minimum
Základné a Crystal syntaxe.
preťaženie
Minimálna (Fld)
Minimálna (Fld, condFld)
Minimálna (Fld, condFld, cond)
Minimálna (x)
argumenty
Fld je akýkoľvek platný databázy alebo vzorce poľa, ktoré môžu byť hodnotené pomocou funkcie.
condFld je pole použité k skupine hodnôt v Fld strany.
cond je reťazec označujúci typ zoskupenie condFld. Určíte iba tento argument, keď condFld je dátum, čas, DateTime alebo Boolean pole. Pre viac informácií o platných reťazcov k tomuto argumentu, pozri Podmienky pre súhrnné funkcie.
x je pole alebo rozsah hodnôt, ktoré môžu byť hodnotené pomocou funkcie používaný.
výnos
frakčný Number
akčná
Umožňuje nájsť minimálnu hodnotu, ktorá sa zobrazí v sade hodnôt. Napríklad:
Ak správa o predaji obsahuje pole, ktoré ukazuje množstvo každej objednávky, môžete nájsť najnižšiu sumu objednávky zo všetkých príkazov, ktoré sa objavujú na správe (celkový súčet minimálne množstvo).
Ak porušíte príkazy do skupín (napríklad príkazy zoskupené štátom, ktoré pochádzajú z), nájdete najnižšie množstvo objednávok podľa skupiny (v tomto prípade, za stavu).
Ak porušíte objednávky do dáta alebo booleovské skupín (napríklad príkazy zoskupené podľa mesiaca, v ktorom boli umiestnené), nájdete najnižšie množstvo objednávok podľa skupiny na základe konkrétneho zmenu dátumu alebo booleovské pole (v tomto prípade, za mesiac).
Ak zadáte sadu jednotlivých hodnôt nájdete najnižšie hodnoty v sade. Ďalšie informácie o zistenie tohto druhu minimum pozri súhrn Array funkcií.
Príklady
Nasledujúce príklady sú použiteľné pre základné i Crystal syntaxe:
Minimálna ({} file.QTY) Vracia najnižšiu hodnotu v poli Mn.
Minimálna ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Určuje najmenší poradie v každej skupine zákaziek v oblasti suma (najmenšia objednávky pre každého zákazníka). Objednávky sú rozdelené do skupín vždy, keď je hodnota v zmenách ID zákazníka poľa.
Minimálna ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”mesačná””) Určuje najmenší poradie v každej skupine zákaziek v oblasti suma (najmenšie objednávky za každý mesiac). Príkazy sú rozdelené do skupín, keď je hodnota v poli Dátum sa zmení na nový mesiac.
Nasledujúci príklad je použiteľný pre Crystal syntaxe:
Minimálna tiež umožňuje nastaviť strop na výpočte. Napríklad: Minimálna ([{} file.COMMISSION, 2500]) vracia provízie časovo rozlíšené do viečka alebo stropu 2500. Po narastené komisie prejde $ 2500 ochrannú známku, tento výraz vracia 2500. Teda:
Minimum ([{} file.COMMISSION, 2500]) Vracia 1575 kde provízie = 1575.
Poznámka:
Pri použití tejto funkcie vo vzorci vynúti vzorec, ktoré sa majú hodnotiť pri tlači. Pre viac informácií o časových hľadísk hodnotiacich pozri hodnotiacu Time.
Pri použití tejto funkcie, môžete použiť funkciu HasLowerBound (x) otestovať, či rozsah bude mať minimálny pred prijatím minimum.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Minimalna
Osnovno in Crystal sintakso.
preobremenitve
Minimalna (FLD)
Minimalna (FLD, condFld)
Minimalna (FLD, condFld, Cond)
Minimalna (x)
argumenti
FLD je vsaka veljavna baza ali formula polje, ki lahko ovrednotimo s funkcijo.
condFld je polje se uporablja za skupino vrednosti v FLD ga.
Cond je String označuje vrsto skupin za condFld. Vi določite le ta argument, ko je condFld z datumom, Time, DateTime ali polje logična. Za več informacij o veljavnih strune za to trditev, glej Pogoji za povzetek funkcij.
x je matrika ali obseg vrednosti, ki jih je mogoče ovrednotiti s funkcije, ki se uporabljajo.
vrne
Britansko Število
Ukrep
Omogoča vam, da bi našli minimalno vrednost, ki se pojavi v nizu vrednot. Na primer:
Če je poročilo o prodaji vsebuje polje, ki prikazuje količino vsako naročilo, lahko najdete najnižji znesek naročila vseh naročil, ki se pojavljajo v poročilu (grand skupni minimalni znesek).
Če prekinil naročila v skupine (na primer naročila združene s strani države, ki prihajajo), lahko najdete najnižji znesek naročila na skupino (v tem primeru, na državo).
Če prekinil nalogov v datum ali logičnih skupin (na primer naročila razvrščene po mesecu, v katerem je bilo dano), lahko najdete najnižji znesek naročila na skupino, ki temelji na specifične spremembe v dnevu ali Boolove področju (v tem primeru, na mesec).
Če podate niz posameznih vrednot, ki jih lahko najdete na najnižjo vrednost v nizu. Za informacije o iskanju tovrstne minimum, glej Array povzetek funkcij.
Primeri
Naslednji primeri se uporabljajo tako za osnovne in Crystal sintakso:
Minimalna ({file.QTY}) Vrne najnižjo vrednost v polju Kol.
Minimalna ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Določa najmanjšo red v vsako skupino nalogov v polje Količina (najmanjša naročila za vsako stranko). Naročila se razdelili v skupine, kadar vrednost spremembe polja ID stranke.
Minimalna ({orders.AMOUNT} {orders.ORDER DATE}, “”mesečno””) Določa najmanjšo red v vsaki skupini naročil v polje Količina (najmanjša naročila za vsak mesec). Naročila se razdelili v skupine, kadar je vrednost v polju Datum spremeni v nov mesec.
Naslednji primer je uporaben za Crystal sintakso:
Minimalna omogoča tudi določiti zgornjo mejo za izračun. Na primer: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) vrne komisija obračunane do kapo ali na strop 2500. Po obračunanih provizij mimo $ 2500 znamke, ta izraz vrne 2500. Tako:
Minimalna ([{file.COMMISSION}, 2500]) Vrne 1575 kjer provizije = 1575.
Opomba:
Z uporabo te funkcije v formuli sile formulo, ki se ocenijo v času tiskanja. Za več informacij o problematiki vrednotenja časa, glej vrednotenje časa.
Pri uporabi te funkcije, lahko uporabite funkcijo HasLowerBound (x) za test, če bo obseg imeti najmanj preden vzamete minimum.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Ugu Yar
Saan aasaasiga ah iyo Crystal.
Overloads
Ugu Yar (fld)
Ugu Yar (fld, condFld)
Ugu Yar (fld, condFld, Xaal)
Ugu Yar (x)
Xujooyin
fld waa wax database ama formula beerta sax ah in lagu qiimayn karaa by shaqada.
condFld waa beer loo isticmaalaa in lagu group qiyamka ee fld by.
Xaal waa String ah oo muujinaysa nooca kooxaynta for condFld. Waxa kaliya ee aad sheeg dooddan markii condFld waa Date ah, Time, DateTime ama beerta Boolean. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xadhig ansax dood this, ka eeg Shuruudaha hawlaha kooban.
x waa soo diyaariyeen ah ama kala duwan oo ka mid ah qiyamka in lagu qiimayn karaa by function la isticmaalo.
dib
Number jajab
Action
aad awood u si aad u hesho qiimaha ugu yar oo u muuqata in set oo ah qiimaha. Tusaale ahaan:
Haddii warbixin iibka ka mid ah beer muujinaysa xaddiga si kasta, waxaad ka heli kartaa lacagta ugu hooseeya si ay dhammaan amarada ka soo baxa warbixinta (wadarta lacagta ugu yar ee grand).
Haddii aad jebiso amar kooxo (tusaale ahaan, amar hoosyimaada gobolka in ay ka yimaadeen), waxaad ka heli kartaa lacagta ugu hooseeya si ay halkii group (kiiskan, halkii gobolka).
Haddii aad jebiso amar galay taariikhda ama Boolean kooxaha (tusaale ahaan, amar laysku daraa intii bil ah, taas oo ay la dhigay), waxaad ka heli kartaa lacagta ugu hooseeya si ay halkii group ku saleysan isbedelka gaar ah ee taariikhda ama beerta Boolean (kiiskan, bishii).
Haddii aad sheeg set oo ah qiimaha shakhsiga, waxaad ka heli kartaa qiimaha ugu hooseeya ee la ballamay. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan helidda noocan oo kale ah ugu yaraan, arki hawlaha kooban Array.
Tusaalooyinka
Tusaalayaasha soo socda ayaa lagu dabaqi karo in labada Saan aasaasiga ah iyo Crystal:
Ugu Yar ({} file.QTY) Waxay soo celisaa qiimaha ugu hooseeya duurka QTY ah.
Ugu Yar ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) tilmaamo si ugu yar ee group kasta oo amar duurka Lacagta ah (si yar loogu talagalay macaamiisha kasta). amarada waxaa lagu kala kooxaha markasta oo qiimaha duurka ID Macaamiisha isbedel.
Ugu Yar ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER TAARIIKHDA}, “”billaha””) tilmaamo si ugu yar ee group kasta oo amar duurka Lacagta ah (si yar bil kasta). amarada waxaa lagu kala kooxaha markasta oo qiimaha duurka Taariikhda ay isbedesho in bil cusub.
Tusaalaha soo socda waa mid ku habboon Crystal Saan:
Ugu Yar sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad dhigay saqaf on xisaab ah. Tusaale ahaan: Ugu Yar ([{file.COMMISSION}, 2500]) laabtay komishanka kor u uruurtay in cap ama saqafka of 2500.- guddiga Marka ee uruurtay maraa ku sumadda $ 2500, ra’yi this laabtay 2500.- leeyahay,
Ugu Yar ([{file.COMMISSION}, 2500]) Waxay soo celisaa 1575 halkaas oo guddi = 1575.
Fiiro gaar ah:
Isticmaalka shaqo this ee formula ah ciidamadii formula in lagu qiimeeyo waqti print. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tixgelin waqtiga qiimeynta, arki Time Qiimeynta.
Marka la isticmaalayo shaqo this, waxaad isticmaali kartaa shaqo HasLowerBound (x) si ay u tijaabiso hadii duwan waxay yeelan doonaan ugu yar ka hor qaadashada ugu Hooseeya.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Mínimo
sintaxis básica y Crystal.
sobrecargas
Mínimo (FLD)
Mínimo (FLD, campoCondicional)
Mínimo (FLD, campoCondicional, cond)
Mínima (x)
argumentos
FLD es cualquier campo de base de datos o fórmula válida que puede ser evaluada por la función.
campoCondicional es un campo que se utiliza para agrupar los valores en FLD por.
condición es una cadena que indica el tipo de agrupación para campoCondicional. Sólo se especifica este argumento cuando campoCondicional es una fecha, hora, o DateTime campo booleano. Para obtener más información sobre las cadenas válidas para este argumento, véase Condiciones para las funciones de resumen.
x es una matriz o rango de valores que puede ser evaluada por la función que se utiliza.
Devoluciones
número fraccionario
Acción
Esta opción permite encontrar el valor mínimo que aparece en un conjunto de valores. Por ejemplo:
Si un informe de ventas incluye un campo que muestra la cantidad de cada pedido, se puede encontrar la cantidad de la orden más bajo de todas las órdenes que aparecen en el informe (una cantidad mínima de total global).
Si se rompe pedidos en grupos (por ejemplo, pedidos agrupados por el estado que provienen de), se puede encontrar la cantidad más baja para cada grupo (en este caso, por cada estado).
Si se rompe pedidos en grupos de fecha o booleanas (por ejemplo, pedidos agrupados por el mes en el que se colocaron), se puede encontrar la cantidad de la orden más bajo por grupo basado en un cambio específico en el campo de fecha o booleano (en este caso, por mes).
Si especifica un conjunto de valores individuales, se puede encontrar el valor más bajo en el conjunto. Para información sobre cómo encontrar este tipo de mínimo, consulte las funciones de resumen de matriz.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos son aplicables a las sintaxis básica y Crystal:
Mínimo ({} file.QTY) Devuelve el valor más bajo en el campo CANT.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {} orders.CUSTOMER ID) Identifica el orden más pequeño de cada grupo de órdenes en el campo Cantidad (la orden más pequeña para cada cliente). Las órdenes se separan en grupos siempre que el valor en los cambios campo ID de cliente.
Mínimo ({orders.AMOUNT}, {} Pedidos.Fecha del pedido, “”mensual””) identifica el orden más pequeño de cada grupo de órdenes en el campo Cantidad (la orden más pequeña para cada mes). Las órdenes son separados en grupos siempre que el valor en el campo Fecha cambia a un nuevo mes.
El siguiente ejemplo es aplicable a la sintaxis Crystal:
Mínimo también le permite establecer un límite máximo de un cálculo. Por ejemplo: Mínima ([{} file.COMMISSION, 2500]) devuelve la comisión devengados hasta un límite o techo de 2500. Una vez que la comisión devengados pasa la marca de $ 2500, esta expresión devuelve 2500. Por lo tanto:
Mínimo ([{} file.COMMISSION, 2500]) Devuelve 1575, donde la comisión = 1,575.
Nota:
El uso de esta función en una fórmula fuerzas de la fórmula para ser evaluados al momento de imprimir. Para obtener más información sobre las consideraciones de evaluación de hora, véase la evaluación en tiempo.
Cuando se utiliza esta función, puede utilizar la función HasLowerBound (x) para comprobar si la gama tendrá un mínimo antes de tomar el mínimo.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
pang copelna
Dasar jeung Crystal sintaksis.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, cond)
Minimum (x)
alesan
fld wae database atawa rumus widang valid anu bisa dievaluasi ku fungsi.
condFld nyaeta widang dipaké pikeun grup nilai dina fld ku.
cond nyaeta string nunjukkeun jinis ngagolongkeun keur condFld. Anjeun ngan nangtukeun argumen ieu lamun condFld nyaeta Tanggal Ayeuna, Waktu, DateTime atawa widang Boolean. Kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal senar valid keur argumen ieu, tempo Kaayaan keur fungsi kasimpulan.
x mangrupakeun Asép Sunandar Sunarya atawa range nilai anu bisa dievaluasi ku fungsi dipake.
mulih
Number fractional
aksi
Nyandak Anjeun pikeun manggihan nilai minimum nu nembongan dina susunan nilai. Salaku conto:
Lamun laporan penjualan ngawengku hiji widang nu mintonkeun jumlah unggal order, Anjeun bisa manggihan jumlah order panghandapna sakabéh pesenan nu mucunghul dina laporan (a total jumlah grand minimum).
Lamun megatkeun pemesanan kana kelompok (contona, pemesanan dikelompokkeun ku kaayaan nu asalna ti), Anjeun bisa manggihan jumlah panghandapna order per grup (dina kasus ieu, per nagara).
Lamun megatkeun pemesanan kana tanggal atawa Boolean grup (contona, pemesanan dikelompokkeun ku bulan nu maranéhanana ditempatkeun), Anjeun bisa manggihan jumlah order panghandapna per grup dumasar kana parobahan husus dina tanggal atawa widang Boolean (dina kasus ieu, per bulan).
Lamun nangtukeun susunan nilai individual, Anjeun bisa manggihan nilai panghandapna dina susunan data. Kanggo inpo nu dina manggihan nanaon ieu minimum, tempo fungsi kasimpulan Array.
conto
Conto di handap ieu lumaku ka boh Dasar jeung Crystal rumpaka:
Minimum ({file.QTY}) mulih nilai panghandapna dina widang QTY.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) nangtukeun runtuyan pangleutikna dina unggal grup pemesanan dina widang Jumlah (Urutan pangleutikna keur unggal customer). Nu pesenan nu dipisahkeun kana golongan iraha nilai di robah widang ID Palanggan.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER tanggal}, “”bulanan””) nangtukeun runtuyan pangleutikna dina unggal grup pemesanan dina widang Jumlah (Urutan pangleutikna keur unggal bulan). Nu pesenan nu dipisahkeun kana golongan iraha nilai dina widang Tanggal Ayeuna robah ka bulan anyar.
Conto di handap ieu ngarupakeun lumaku ka sintaksis Crystal:
Minimum ogé ngidinan Anjeun pikeun nangtukeun siling dina itungan a. Contona: minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) mulih komisi accrued nepi ka cap atawa siling tina 2500. komisi Sakali accrued pas tanda $ 2500, ekspresi ieu mulih 2500. Ku kituna:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) mulih 1575 mana komisi = 1575.
Catetan:
Maké fungsi ieu rumus a gaya rumus bisa dievaluasi dina waktu print. Kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal pertimbangan waktu evaluasi, tempo Evaluasi Time.
Lamun maké ieu pungsi, Anjeun bisa make fungsi HasLowerBound (x) pikeun nguji lamun range bakal boga minimum saméméh nyokot minimum.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
kiwango cha chini
Basic na Crystal syntax.
overloads
Kiwango cha chini (FLD)
Kiwango cha chini (FLD, condFld)
Kiwango cha chini (FLD, condFld, cond)
Kiwango cha chini (x)
hoja
FLD ni yoyote halali database au formula shamba ambayo yanaweza tathmini na kazi.
condFld ni uwanja kutumika kwa kundi maadili katika FLD kwa.
cond ni String ikionyesha aina ya kambi kwa ajili ya condFld. Wewe tu kutaja hoja hii wakati condFld ni Tarehe, Wakati, DateTime au Boolean shamba. Kwa habari zaidi juu ya masharti halali kwa hoja hii, angalia Masharti ya kazi muhtasari.
x ni safu au mbalimbali ya maadili ambayo inaweza kuwa tathmini na kazi zinatumika.
anarudi
Idadi fractional
hatua
Inawezesha kupata thamani ya chini kwamba inaonekana katika seti ya maadili. Kwa mfano:
Kama ripoti ya mauzo ni pamoja na shamba ambayo inaonyesha kiasi cha kila ili, unaweza kupata chini ili kiasi cha amri yote ambayo yanaonekana kwenye ripoti (grand jumla kiasi cha chini).
Kama kuvunja amri katika makundi (kwa mfano, amri makundi na hali ya kuwa wametoka), unaweza kupata chini ili kiasi kwa kundi (katika kesi hii, kwa hali).
Kama kuvunja amri katika makundi tarehe au Boolean (kwa mfano, amri makundi na mwezi ambao walikuwa na kuwekwa), unaweza kupata chini ili kiasi kwa kundi msingi juu ya mabadiliko maalum katika tarehe au shamba Boolean (katika kesi hii, kwa mwezi).
Kama wewe taja seti ya maadili ya mtu binafsi, unaweza kupata thamani ya chini kabisa katika kuweka. Kwa habari juu ya kutafuta aina hii ya kiwango cha chini, kuona kazi Array muhtasari.
mifano
Mifano ifuatayo ni husika kwa wote Basic na Crystal syntax:
Kiwango cha chini ({file.QTY}) anarudi thamani ya chini kabisa katika uwanja Uchina.
Kiwango cha chini ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Huelezea ili ndogo katika kila kundi la amri katika uwanja Kiasi (ili ndogo kwa kila mteja). amri ni kutenganishwa katika makundi wakati wowote thamani katika mabadiliko Wateja ID shamba.
Kiwango cha chini ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER TAREHE}, “”kila mwezi””) Huelezea ili ndogo katika kila kundi la amri katika uwanja Kiasi (ili ndogo kwa kila mwezi). amri ni kutenganishwa katika makundi wakati wowote thamani katika Tarehe shamba mabadiliko ya mwezi mpya.
mfano zifuatazo ni husika kwa Crystal syntax:
Kiwango cha chini pia utapata kuweka dari juu ya hesabu. Kwa mfano: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) anarudi tume yatokanayo hadi cap au dari ya 2500. tume Mara yatokanayo hupita $ 2,500 alama, msemo huu anarudi 2500. Hivyo:
Kiwango cha chini ([{file.COMMISSION}, 2500]) anarudi 1575 ambapo tume = 1575.
Kumbuka:
Kutumia kazi hii katika formula vikosi formula kwa kuwa tathmini wakati magazeti. Kwa habari zaidi juu ya tathmini ya masuala wakati, kuona Tathmini Time.
Wakati wa kutumia kazi hii, unaweza kutumia HasLowerBound (x) kazi mtihani kama mbalimbali itakuwa na Minimum kabla ya kuchukua Minimum.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Minimum
Grundläggande och Crystal syntax.
överlaster
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, dir)
Minimum (x)
Argument
fld är någon giltig databas eller formel fält som kan utvärderas av funktionen.
condFld är ett område som används för att gruppera värdena i fld av.
cond är en sträng som anger vilken typ av gruppering för condFld. Du anger bara detta argument när condFld är ett datum, tid, Datetime eller Boolean fält. För mer information om giltiga strängar för detta argument, se Villkor för summariska funktioner.
x är en matris eller ett intervall av värden som kan utvärderas av den funktion som används.
avkastning
fraktionerad Antal
Handling
Gör att du kan hitta det lägsta värdet som visas i en uppsättning värden. Till exempel:
Om en försäljningsrapport innehåller ett fält som visar mängden av varje beställning, kan du hitta den lägsta mängden av alla order som visas på rapporten (en totalsumma minimibelopp).
Om du bryter order i grupper (t.ex. order grupperade av staten som de kommer från), kan du hitta den lägsta belopp per grupp (i detta fall, per tillstånd).
Om du bryter order till datum eller Boolean grupper (t ex order grupperade efter den månad då de placerades), kan du hitta den lägsta belopp per grupp grundad på en specifik förändring i datum eller Boolean fält (i det här fallet, per månad).
Om du anger en uppsättning av enskilda värden, kan du hitta det lägsta värdet i uppsättningen. För information om att hitta denna typ av minimi se Array sammanfattande funktioner.
Exempel
Följande exempel gäller för både grundläggande och Crystal syntax:
Minimum ({file.QTY}) Returnerar det lägsta värdet i QTY fältet.
Minimum ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Identifierar minsta ordning i varje grupp av order beloppsfältet (den minsta order för varje kund). Orderna är separerade i grupper när värdet i fältet ändras kund-ID.
Minimum ({orders.AMOUNT} {orders.ORDER DATE} “”månatliga””) Identifierar minsta ordning i varje grupp av order beloppsfältet (den minsta för att varje månad). Orderna är separerade i grupper när värdet i fältet Datum ändras till en ny månad.
Följande exempel är tillämpligt på Crystal syntax:
Minsta gör det också möjligt att sätta ett tak på en beräkning. Till exempel: Minst ([{file.COMMISSION}, 2500]) returnerar kommissionen upplupna upp till ett tak eller tak av 2500. När upplupen provision passerar $ 2500 märket, detta uttryck returnerar 2500. Således:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Ger 1575 där provision = 1575.
Notera:
Med hjälp av denna funktion i en formel tvingar formel som ska utvärderas vid utskriftstillfället. För mer information om utvärderingstiden överväganden se utvärderingstiden.
När du använder denna funktion, kan du använda HasLowerBound (x) för att testa om intervall kommer att ha ett lägsta innan ett minimum.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Хадди
Асосӣ ва Crystal наҳвӣ.
Overloads
Хадди (fld)
Ҳадди ақал (fld, condFld)
Хадди (fld, condFld, сардии)
Хадди (х)
далеліо
fld ягон базаи ё формулаи соҳаи дуруст, ки аз тарафи вазифаи арзёбӣ мешавад.
condFld соҳаи дар fld бо истифода бурда ба гурӯҳи арзишҳо аст.
сардии сатри зикри навъи гурӯҳбандӣ барои condFld аст. Шумо танҳо ба ин далел, вақте муайян condFld як Сана, Time, DateTime ё соҳаи мақодири мантиқиро аст. Барои маълумоти бештар дар бораи сатр боэътибор барои ин далел, Шартњо барои функсияи мухтасари нигаред.
х ќатори ва доираи арзишҳое, ки метавонад аз тарафи Функсияи арзёбӣ шуда, истифода бурда мешавад.
бармегардад
Number касрӣ
Чорабиниҳои
ба шумо имкон медиҳад, ки ба пайдо кардани ҳадди ақали арзиши, ки дар маҷмӯи арзишҳои пайдо мешавад. Барои намуна:
Агар гузориши фур мегирад соҳа, ки нишон медиҳад, ки маблағи ҳар тартибот, шумо метавонед ба пасттарин маблағи тартиби ҳамаи фармонҳои, ки доир ба гузориш (а умумии маблағи ҳадди ақал боҳашамати) пайдо ёфт.
Агар шумо вайрон фармоиш ба гурўњњои (масалан, фармон гурӯҳбандӣ аз тарафи давлат, ки онҳо аз омад), шумо метавонед пасттарин маблағи тартиби як гурӯҳи (дар ин ҳолат, дар як давлат) ёфт.
Агар шумо вайрон фармоиш ба гурӯҳҳои санаи ё мақодири мантиқиро, (масалан, фармон гурӯҳбандӣ аз тарафи моње, ки дар он ҷойгир шуданд), шумо метавонед пасттарин маблағи тартиби як гурӯҳи асоси тағйироти мушаххас дар ин сана ё соҳаи мақодири мантиқиро, (дар ин ҳолат пайдо, дар як моҳ).
Агар шумо маҷмӯи арзишҳои инфиродӣ муайян, шумо метавонед ба пасттарин арзиши дар маҷмӯи ёфт. Барои маълумот оид ба дарёфти ин гуна ҳадди ақали, вазифаҳои мухтасари Array дид.
Намунаҳои
Дар мисолҳои зерин татбиқ ҳам наҳвӣ асосї ва Crystal аз инњо иборатанд:
Хадди ({file.QTY}) камтарин арзиш дар соҳаи QTY бармегардад.
Ҳадди ақал ({orders.AMOUNT} {orders.CUSTOMER ID}) Идентификатсияи хурдтарин тартибот дар ҳар як гурӯҳи фармоиш дар соҳаи Љамъ кардани (хурдтарин тартиби барои ҳар як муштарӣ). Дар фармон ба гурӯҳҳои ҷудо чун арзиши дар тағйироти соҳаи ID муштариён.
Ҳадди ақал ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER САНАИ}, “”ҳар моҳ») Идентификатсияи хурдтарин тартибот дар ҳар як гурӯҳи фармоиш дар соҳаи Љамъ кардани (хурдтарин тартиби барои ҳар моҳ). Дар фармон ба гурӯҳҳои ҷудо чун арзиши дар соҳаи Сана тағйирот ба моҳи нав.
Мисоли зерин татбиқ наҳвӣ Crystal аст:
Хадди инчунин ба шумо имкон танзими шифт дар њисоб карда мешавад. Барои мисол: ҳадди ақал ([{file.COMMISSION}, 2500]) бозгаштан комиссия ба як ҳадди ақалли ё шифти намудани 2500. комиссия Пас аз ҳисобшуда ҳисобшуда, то мегузарад тамғаи 2500 $, ин ибора бозгаштан 2500. тариқ:
Ҳадди ақал ([{file.COMMISSION}, 2500]) бозмегардонад 1575, ки комиссияи = 1575.
Шарҳ:
Бо истифода аз ин функсия дар як формулаи Қувваҳои формулаи то дар вақти чоп арзёбӣ мешавад. Барои маълумоти бештар дар бораи мулоҳизаҳои вақти арзёбӣ, Time арзёбї дид.
Ҳангоми истифодаи ин функсия, шумо метавонед вазифаи HasLowerBound (х), ки барои санҷидани агар қатор хоҳад ҳадди ақал пеш аз ҳадди ақал доранд, истифода баред.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
குறைந்தபட்ச
அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல்.
சுமை
குறைந்தபட்ச (Fld)
குறைந்தபட்ச (Fld, condFld)
குறைந்தபட்ச (Fld, condFld, நிலை)
குறைந்தபட்ச (X)
விவாதங்கள்
Fld செயல்பாடு மதிப்பீடு செய்யப்பட முடியும் என்று எந்த சரியான தகவல் அல்லது சூத்திரம் துறையில் உள்ளது.
condFld மூலம் Fld உள்ள மதிப்புகள் குழு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துறையில் இருக்கும்.
நிலை condFld ஐந்து குழுக்கள் வகையைக் குறிக்கும் சரம் உள்ளது. condFld ஒரு தேதி, நேரம், நாள்நேரம் அல்லது பூலியன் துறையில் இருக்கும் போது நீங்கள் மட்டும் இந்த வாதம் குறிப்பிட. இந்த வாதம் செல்லுபடியாகும் சரங்களை பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, சுருக்கம் செயல்பாடுகளை நிபந்தனைகள் பார்க்க.
X செயல்பாடு மதிப்பீடு செய்யப்பட முடியும் என்று மதிப்புகள் ஒரு வரிசை அல்லது வரம்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ரிட்டர்ன்ஸ்
பின்ன எண்
அதிரடி
தொகுப்பு மதிப்புகள் தோன்றும் குறைந்தபட்ச மதிப்பு கண்டுபிடிக்க உதவும். உதாரணமாக:
ஒரு விற்பனை அறிக்கையில் ஒவ்வொரு வரிசையில் அளவு காட்டுகிறது என்று ஒரு துறையில் இருந்தால், நீங்கள் அறிக்கை (ஒரு பெரும் மொத்த குறைந்தபட்ச அளவு) தோன்றும் என்று அனைத்து உத்தரவுகளை மிக குறைந்த பொருட்டு அளவு கண்டுபிடிக்க முடியும்.
நீங்கள் குழுக்களாக உத்தரவுகளை மீறினால் (எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் வரும் என்று மாநில மூலம் குழுவாக உத்தரவுகளை), நீங்கள் குறைந்த பொருட்டு குழு ஒன்றுக்கு (, மாநில ஒன்றுக்கு இந்த வழக்கில்) அளவு கண்டுபிடிக்க முடியும்.
நீங்கள் தேதி அல்லது பூலியன் குழுக்களாக உத்தரவுகளை மீறினால் (எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் வைக்கப்பட்டனர் மாதம் குழுவாக உத்தரவுகளை), நீங்கள் தேதி அல்லது பூலியன் துறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றம் அடிப்படையில் குழு குறைவான பொருட்டு அளவு (இந்த வழக்கில் காணலாம், மாதத்திற்கு).
நீங்கள் தனிப்பட்ட தொகுப்பு மதிப்புகள் குறிப்பிட என்றால், நீங்கள் செட் குறைந்த மதிப்பு காணலாம். குறைந்தபட்ச இந்த வகையான கண்டுபிடித்து தகவல், வரிசை சுருக்கம் செயல்பாடுகளை பார்க்க.
எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வரும் உதாரணங்கள் அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல் இருவரும் பொருந்தும்:
குறைந்தபட்ச ({file.QTY}) கொத்தமல்லி துறையில் குறைந்த மதிப்பை திருப்பும்.
குறைந்தபட்ச ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ஐடி}) தொகை துறையில் ஆர்டர்கள் ஒவ்வொரு குழுவிலும் சிறிய பொருட்டு (ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் சிறிய பொருட்டு) கண்டறிகிறது. உத்தரவுகளை குழுக்களாக பிரிந்து போதெல்லாம் வாடிக்கையாளர் ஐடி துறையில் மாற்றங்கள் மதிப்பு.
குறைந்தபட்ச ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE} அன்று, “”மாத””) தொகை துறையில் ஆர்டர்கள் ஒவ்வொரு குழுவிலும் சிறிய பொருட்டு (ஒவ்வொரு மாதமும் சிறிய பொருட்டு) கண்டறிகிறது. தேதி புலத்தில் மதிப்பு ஒரு புதிய மாதம் மாற்றும் போதெல்லாம் உத்தரவுகளை குழுக்கள்-பிரிப்பு.
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு கிரிஸ்டல் தொடரியல் பொருந்தும்:
குறைந்தபட்ச நீங்கள் ஒரு கணக்கீடு உச்சவரம்பு அமைக்க அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக: குறைந்தபட்ச ([{file.COMMISSION}, 2500]) இந்த வெளிப்பாடு 2500. இவ்வாறு கொடுக்கிறது, 2500. ஒருமுறை சிறுகச் சிறுகச் கமிஷன் ஒரு தொப்பி அல்லது உச்சவரம்பு வரை சிறுகச் சிறுகச் கமிஷன் $ 2500 குறி கடந்து கொடுக்கிறது:
குறைந்தபட்ச ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 அங்கு கமிஷன் = 1575 ரிட்டர்ன்ஸ்.
குறிப்பு:
அச்சு நேரம் சக்திகள் சூத்திரம் ஒரு சூத்திரத்தை இந்த செயல்பாடு பயன்படுத்தி, மதிப்பீடு செய்ய. மதிப்பீடு நேரம் பரிசீலனைகள் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, மதிப்பீட்டுக் காலம் பார்க்க.
இந்த செயல்பாடு பயன்படுத்தி போது, நீங்கள் வரம்பு குறைந்தபட்ச எடுக்கும் முன் ஒரு குறைந்தபட்ச வேண்டும் என்றால் சோதிக்க HasLowerBound (X) செயல்பாட்டை பயன்படுத்த முடியும்.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
కనీస
ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ సింటాక్స్.
overloads
కనీస (FLD)
కనీస (FLD, condFld)
కనీస (FLD, condFld, స్థితి)
కనీస (X)
వాదనలు
FLD ఫంక్షన్ ద్వారా అంచనా చేయవచ్చు ఏదైనా ప్రామాణిక డేటాబేస్ లేదా ఫార్ములా రంగం.
condFld ద్వారా FLD లో గుంపు ఉపయోగిస్తారు విలువలు రంగం.
స్థితి condFld కోసం చోట రకాన్ని సూచించే స్ట్రింగ్ ఉంది. condFld ఒక తేదీ, సమయం, తేదీసమయం లేదా బూలియన్ రంగంలో ఉన్నప్పుడు మీరు మాత్రమే ఈ వాదన పేర్కొనండి. ఈ వాదన చెల్లుబాటు తీగలను మరింత సమాచారం కోసం, సారాంశాన్ని విధులు షరతులు చూడండి.
x ఫంక్షన్ ద్వారా లెక్కించాలి చేసే ఒక విన్యాసం లేదా విలువల పరిధి వాడబడుతుంది.
రిటర్న్స్
ఫ్రాక్షనల్ సంఖ్య
యాక్షన్
విలువలు సమితి కనిపించే కనీస విలువ కనుగొనేందుకు మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకి:
అమ్మకాలు నివేదిక ప్రతి క్రమంలో మొత్తం చూపే ఒక రంగంలో కలిగి ఉంటే, మీరు రిపోర్ట్ (గొప్ప మొత్తం కనీస మొత్తం) కనిపించే అన్ని ఆర్డర్లు అత్యల్ప క్రమంలో మొత్తం వెదుక్కోవచ్చు.
మీరు సమూహాలుగా ఆదేశాలు విచ్ఛిన్నం ఉంటే (ఉదాహరణకు, వారు నుండి వచ్చిన రాష్ట్ర ద్వారా సమూహం ఆదేశాలు), మీరు గుంపు ప్రతి తక్కువ క్రమంలో మొత్తం (ఈ సందర్భంలో, రాష్ట్ర చొప్పున) ను పొందవచ్చు.
మీరు తేదీ లేదా బూలియన్ సమూహాలుగా ఆదేశాలు విచ్ఛిన్నం ఉంటే (ఉదాహరణకు, వారు ఉంచారు దీనిలో నెల ద్వారా సమూహం ఆదేశాలు), మీరు తేదీ లేదా బూలియన్ రంగంలో ఒక నిర్దిష్ట మార్పు ఆధారంగా సమూహం ప్రతి తక్కువ క్రమంలో మొత్తం (ఈ సందర్భంలో వెదుక్కోవచ్చు, ఒక నెలకి).
మీరు వ్యక్తిగత విలువలు సమితి తెలిపితే, మీరు సెట్ లో అత్యల్ప విలువ వెదుక్కోవచ్చు. కనీస ఈ రకమైన కనుగొనడంలో సమాచారం కోసం, చూడండి అర్రే సారాంశం విధులు.
ఉదాహరణలు
క్రింది ఉదాహరణలు రెండు ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం వర్తిస్తాయి:
కనీస ({file.QTY}) QTY రంగంలో అతి తక్కువ విలువ రిటర్న్స్.
కనీస ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) మొత్తం రంగంలో ఆదేశాల ప్రతి సమూహంలోని చిన్న క్రమంలో (ప్రతి కస్టమర్ కోసం చిన్న క్రమంలో గుర్తింపు). ఆదేశాలు సమూహాలుగా వేరు చేసినప్పుడు కస్టమర్ ID రంగంలో మార్పులు విలువ.
కనీస ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”నెలవారీ””) మొత్తం రంగంలో ఆదేశాల ప్రతి సమూహంలోని చిన్న క్రమంలో (ప్రతి నెల చిన్న క్రమంలో గుర్తింపు). చేసినప్పుడు తేదీ రంగంలో విలువ ఒక కొత్త నెల మార్పులు ఆదేశాలు సమూహాలుగా వేరు.
కింది ఉదాహరణ క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం వర్తిస్తుంది:
కనీస కూడా మీరు ఒక ఆన్ కాలిక్యులేషన్ ఒక పైకప్పు సెట్ అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు: కనీస ([{file.COMMISSION}, 2500]), తిరిగి 2500. ఒకసారి ప్రాప్తించిన కమిషన్ ఒక టోపీ లేదా పైకప్పు వరకు ప్రాప్తించిన కమిషన్ $ 2500 మార్క్ వెళుతుంది ఈ వ్యక్తీకరణ అందువలన 2500. తిరిగి:
కనీస ([{file.COMMISSION}, 2500]) రిటర్న్స్ 1575 ఎక్కడ కమిషన్ = 1575.
గమనిక:
ఒక సూత్రం లో ఈ ఫంక్షన్ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే దళాలు ముద్రణ సమయంలో లెక్కించాలి. మూల్యాంకనం సమయం పరిగణనలు మరింత సమాచారం కోసం, మూల్యాంకనం సమయం చూడండి.
ఈ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి, మీరు పరిధి కనీస తీసుకునే ముందు కనీసం ఉంటుంది లేదో పరీక్షించడానికి HasLowerBound (X) ఫంక్షన్ ఉపయోగించవచ్చు.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
ขั้นต่ำ
พื้นฐานและไวยากรณ์คริสตัล
overloads
ขั้นต่ำ (FLD)
ขั้นต่ำ (FLD, condFld)
ขั้นต่ำ (FLD, condFld, cond)
ขั้นต่ำ (x)
ข้อโต้แย้ง
FLD เป็นฐานข้อมูลหรือสูตรข้อมูลที่ถูกต้องใด ๆ ที่สามารถประเมินโดยฟังก์ชั่น
condFld เป็นเขตที่ใช้ในกลุ่มค่าใน FLD โดย
cond เป็นสตริงที่ระบุประเภทของการจัดกลุ่มสำหรับ condFld คุณระบุอาร์กิวเมนต์นี้เมื่อ condFld เป็นวันที่เวลา DateTime หรือสาขาบูลีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ดูเงื่อนไขในการฟังก์ชั่นการสรุป
X คืออาร์เรย์หรือช่วงของค่าที่สามารถประเมินโดยฟังก์ชั่นที่ใช้
ผลตอบแทน
จำนวน Fractional
การกระทำ
ช่วยให้คุณสามารถที่จะหาค่าต่ำสุดที่ปรากฏในชุดของค่า ตัวอย่างเช่น:
หากมีการรายงานการขายรวมถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นจำนวนเงินของการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่คุณสามารถหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำสุดของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน (แกรนด์จำนวนเงินขั้นต่ำรวม)
ถ้าคุณทำลายคำสั่งซื้อเป็นกลุ่ม (ตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้อโดยรัฐจัดกลุ่มที่พวกเขามาจาก) คุณสามารถหาปริมาณการสั่งซื้อต่ำสุดต่อกลุ่ม (ในกรณีนี้ต่อรัฐ)
ถ้าคุณทำลายคำสั่งซื้อเข้ามาในวันที่หรือแบบบูลกลุ่ม (ตัวอย่างเช่นคำสั่งจัดกลุ่มตามเดือนที่พวกเขาอยู่) คุณสามารถหาปริมาณการสั่งซื้อต่ำสุดต่อกลุ่มอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในวันที่หรือข้อมูลแบบบูล (ในกรณีนี้ ต่อเดือน).
ถ้าคุณระบุชุดของแต่ละค่าที่คุณสามารถหาค่าต่ำสุดในชุด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการหาชนิดของขั้นต่ำนี้ดูฟังก์ชัน Array สรุป
ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งพื้นฐานและคริสตัลไวยากรณ์:
ขั้นต่ำ ({} file.QTY) คืนค่าต่ำสุดในเขต QTY
ขั้นต่ำ ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) ระบุคำสั่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในแต่ละกลุ่มของคำสั่งในฟิลด์ยอดเงิน (คำสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย) คำสั่งจะถูกแยกออกเป็นกลุ่มเมื่อใดก็ตามที่ความคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสลูกค้า
ขั้นต่ำ ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE} “”รายเดือน””) ระบุคำสั่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในแต่ละกลุ่มของคำสั่งในฟิลด์ยอดเงิน (คำสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในแต่ละเดือน) คำสั่งจะถูกแยกออกเป็นกลุ่มเมื่อใดก็ตามที่ค่าในฟิลด์วันที่เปลี่ยนเป็นเดือนใหม่
ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ได้กับคริสตัลไวยากรณ์:
ขั้นต่ำนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเพดานในการคำนวณ ตัวอย่างเช่น: จำนวนขั้นต่ำ ([{} file.COMMISSION 2500]) ผลตอบแทนคณะกรรมการที่เกิดขึ้นเป็นหมวกหรือเพดานของ 2500 คณะกรรมการที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านเครื่องหมาย $ 2,500 ได้แสดงออกนี้ส่งกลับ 2500 ดังนี้:
ขั้นต่ำ ([{} file.COMMISSION 2500]) คืน 1575 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ = 1575
บันทึก:
การใช้ฟังก์ชันนี้ในสูตรกองกำลังสูตรการได้รับการประเมินในขณะพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเวลาการประเมินผลการประเมินผลการดูเวลา
เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้คุณสามารถใช้ HasLowerBound (x) ฟังก์ชั่นเพื่อทดสอบว่าช่วงจะมีน้อยที่สุดก่อนที่จะขั้นต่ำ
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
asgari
Temel ve Kristal sözdizimi.
aşırı yükler
Asgari (fld)
Asgari (fld, condFld)
Asgari (fld, condFld, koşul)
Asgari (x)
Argümanlar
Fld fonksiyonu ile değerlendirilebilir geçerli herhangi bir veri tabanı ya da formül bir alandır.
condFld tarafından Fld grup değerleri kullanılan bir alandır.
koşul condFld için gruplama türünü belirten bir dize olduğunu. condFld bir Tarih, Saat, DateTime veya Boolean alan olduğunda, yalnızca bu argümanı belirtin. Bu argümanın geçerli dizeleri hakkında daha fazla bilgi için, özet fonksiyonları için Koşullar bakın.
x fonksiyonu ile değerlendirilebilir değerler bir dizi ya da aralık kullanılıyor.
İade
fraksiyonel Numarası
Aksiyon
değerler kümesi görünen minimum değeri bulmanızı sağlar. Örneğin:
Bir satış raporu her sipariş miktarını gösterir bir alan içeriyorsa, raporu (büyük bir toplam asgari miktar) görünen tüm siparişlerin düşük sipariş miktarı bulabilirsiniz.
Eğer gruplar halinde siparişler uymazsanız (örneğin, geldikleri devlet tarafından gruplandırılmış siparişler), sen (devlet başına bu durumda,) grup başına en düşük sipariş miktarı bulabilirsiniz.
Tarih veya Boolean gruba emir uymazsanız (örneğin, yerleştirildikleri edildiği aya göre gruplandırılmış siparişleri), bu durumda tarih veya Boolean alanına belirli bir değişime dayalı grup başına en düşük sipariş miktarı (bulabilirsiniz, her ay).
Eğer bireysel bir takım değerleri belirtirseniz, sette en düşük değerini bulabilirsiniz. en az bu tür bulma ile ilgili bilgi almak için, Dizi özet fonksiyonları bakın.
Örnekler
Aşağıdaki örnekler, her ikisi de temel ve kristal sözdizimine geçerlidir:
Asgari ({file.QTY}) ADET alanındaki en düşük değeri döndürür.
Asgari ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Miktar alanına siparişlerin her iki grupta da en küçük sipariş (her bir müşteri için en küçük sipariş) tanımlar. emir gruplara ayrılır zaman Müşteri No alanı değişiklikleri değer.
({Orders.AMOUNT}, {orders.ORDER TARİH}, “”aylık””) Minimum Miktar alanına siparişlerin her iki grupta da en küçük sipariş (her ay için küçük sipariş) tanımlar. Tarih alanındaki değer, yeni bir aya değiştiğinde emir gruplara ayrılır.
Aşağıdaki örnek Kristal sözdizimi için geçerlidir:
Asgari ayrıca bir hesaplama üzerine bir tavan ayarlamanızı sağlar. Örneğin: Minimum ([{file.COMMISSION} 2500]) Bu ifade 2500 Böylece döner, 2500 kere tahakkuk komisyon bir kapakla veya tavana kadar tahakkuk eden komisyon 2500 $ işareti geçer döndürür:
Asgari ([{file.COMMISSION} 2500]) 1575 burada komisyon = 1575 döndürür.
Not:
formülü bir formül bu işlevi zorlar kullanarak baskı sırasında değerlendirilmek üzere. değerlendirme süresi konularıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için, Değerlendirme Zaman bkz.
Bu fonksiyonu kullanırken, aralık Minimum almadan önce bir Minimum olacak sınamak için HasLowerBound (x) işlevini kullanabilirsiniz.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
мінімальний
Базовий і кристалічний синтаксис.
перевантаження
Мінімальна (ДПД)
Мінімум (ДПД, condFld)
Мінімум (ДПД, condFld, конд)
Мінімум (х)
аргументи
ДПД будь дійсна база даних або поле формули, які можуть бути оцінені за допомогою функції.
condFld це поле, яке використовується для угруповання значень в ДПД по.
конд є рядок, що вказує тип угруповання для condFld. Ви тільки вказати цей аргумент, коли condFld є дата, час, DateTime або поле Boolean. Для отримання додаткової інформації про допустимі рядках цього аргументу см Умови для коротких функцій.
х являє собою масив або діапазон значень, які можуть бути оцінені за допомогою функції використовується.
повертає
дробове число
дію
Дозволяє знайти мінімальне значення, яке з’являється в наборі значень. Наприклад:
Якщо звіт про продажі включає в себе поле, яке показує кількість кожного замовлення, ви можете знайти найнижчу кількість замовлень всіх замовлень, які з’являються на доповіді (підсумкова сума мінімальна сума).
Якщо ви порушите замовлення на групи (наприклад, замовлення, згрупованих державою, що вони приходять з), ви можете знайти найменшу кількість замовлення для кожної групи (в даному випадку, в кожному стані).
Якщо ви порушите замовлення до пункту Дата або логічні групи (наприклад, замовлення, згрупованих по місяцю, в якому вони були розміщені), ви можете знайти найменшу кількість замовлення для кожної групи на основі конкретного змінити час або логічне поле (в даному випадку, на місяць).
Якщо вказати набір окремих значень, ви можете знайти найнижче значення в наборі. Для отримання інформації про знаходження такого роду мінімуму, см зведені масив функцій.
прикладів
Наступні приклади застосовні як Basic і Крістал синтаксис:
Мінімальний ({file.QTY}) Повертає мінімальне значення в полі QTY.
Мінімальний ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Визначає найменший порядок в кожній групі замовлень в поле Сума (найменший порядок для кожного клієнта). Замовлення розділені на групи щоразу, коли значення поля змінюється ідентифікатор клієнта.
Мінімальний ({orders.AMOUNT}, {Orders.Order ДАТА} “”щомісяця””) Визначає найменший порядок в кожній групі замовлень в поле Сума (найменший порядок за кожен місяць). Замовлення розділені на групи щоразу, коли значення в поле Date змінюється на новий місяць.
Наступний приклад застосуємо до синтаксису Кристал:
Мінімальна також дозволяє встановити стелю на розрахунку. Наприклад: Мінімум ([{file.COMMISSION} 2500]) повертає комісія нараховується до ковпачком або стелі 2500. Після того, як нарахованої комісії проходить позначку $ 2500, це вираз повертає 2500. Таким чином:
Мінімальна ([{file.COMMISSION} 2500]) Повертає 1575 де комісія = 1575.
Примітка:
За допомогою цієї функції у формулі змушує формулу бути оцінені під час друку. Для отримання додаткової інформації з міркувань часу оцінки, см оцінки часу.
При використанні цієї функції, ви можете використовувати функцію HasLowerBound (х), щоб перевірити, якщо діапазон матиме мінімум, перш ніж приймати мінімальне значення.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
کم از کم کے
بنیادی اور کرسٹل نحو.
overloads پیش
کم از کم کے (FLD)
کم از کم کے (FLD، condFld)
کم از کم کے (FLD، condFld، صورتحال)
کم از کم کے (X)
دلائل
FLD تقریب کی طرف سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی درست ڈیٹا بیس یا فارمولا میدان ہے.
condFld طرف FLD میں گروپ کے لئے استعمال کیا اقدار ایک فیلڈ ہے.
صورتحال condFld لئے گروہ بندی کی قسم کا اشارہ ایک تار ہے. تم صرف اس دلیل کی وضاحت condFld ایک تاریخ، وقت، تریخ ویلہ یا بولین میدان ہے جب. اس دلیل کے لئے درست ڈور پر مزید معلومات کے لئے، کے خلاصے کے افعال کے لئے ضوابط دیکھیں.
X تقریب کی طرف سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک صف یا اقدار کی حد پر استعمال کیا جا رہا ہے.
واپسی
کسری تعداد
عمل
کم از کم قیمت اقدار کے مجموعے میں ظاہر ہوتا ہے کہ تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے. مثال کے طور پر:
فروخت رپورٹ ہر حکم کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک فیلڈ شامل ہیں تو، آپ کو رپورٹ (ایک عظیم الشان کل کم از کم رقم) پر ظاہر ہے کہ تمام احکامات کے سب سے کم آرڈر کی رقم حاصل کر سکتے ہیں.
آپ گروپوں میں احکامات توڑنے ہے (مثلا، وہ سے آتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے گروپ احکامات)، آپ (ریاست فی اس معاملے میں،) گروپ کے مطابق سب سے کم آرڈر کی رقم حاصل کر سکتے ہیں.
آپ کو تاریخ یا بولین گروپوں میں احکامات توڑنے ہے (مثلا، مہینہ ہے جس میں وہ رکھا گیا تھا کی طرف سے گروپ احکامات)، آپ کو تاریخ یا بولین میدان میں ایک مخصوص تبدیلی کی بنیاد پر گروپ فی سب سے کم آرڈر کی رقم (اس کیس میں تلاش کر سکتے ہیں، فی مہینہ).
آپ کو انفرادی اقدار کی ایک سیٹ کی وضاحت تو، آپ کو سیٹ میں سب سے کم قیمت حاصل کر سکتے ہیں. کم از کم کے اس قسم تلاش کرنے پر معلومات کے لئے، ارے سمری افعال دیکھیں.
مثال کے طور پر
مندرجہ ذیل مثالیں دونوں بنیادی اور کرسٹل نحو پر لاگو ہوتے ہیں:
کم از کم کے ({file.QTY}) قی میدان میں سب سے کم قیمت کو لوٹاتا.
کم از کم کے ({orders.AMOUNT}، {orders.CUSTOMER ID}) رقم میدان میں احکامات کے ہر گروپ میں سب سے چھوٹی حکم (ہر گاہک کے لئے سب سے چھوٹی حکم) کو پہچانتی ہے. احکامات گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جب بھی کسٹمر ID میدان تبدیلیوں میں قدر.
کم از کم کے ({orders.AMOUNT}، {orders.ORDER DATE}، “”ماہانہ””) رقم میدان میں احکامات کے ہر گروپ میں سب سے چھوٹی حکم (ہر ماہ کے لئے سب سے چھوٹی حکم) کو پہچانتی ہے. تاریخ کے میدان میں قیمت ایک نیا مہینے پر تبدیلیاں جب بھی احکامات گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں.
مندرجہ ذیل مثال کرسٹل نحو پر لاگو ہے:
کم از کم کے بھی آپ کو ایک حساب کتاب پر ایک چھت قائم کرنے کے لئے کی اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر: کم از کم ([{file.COMMISSION}، 2500])، کمیشن 2500. ایک بار جمع ہونے پر کمیشن کی ایک ٹوپی یا چھت تک جمع ہونے پر $ 2500 نشان گزر جاتا ہے کی واپسی اس اظہار 2500. اس طرح لوٹتا ہے:
کم از کم کے ([{file.COMMISSION}، 2500]) لوٹاتا 1575 جہاں کمیشن = 1575.
نوٹ:
پرنٹ وقت پر جانچا جائے ایک فارمولے میں اس تقریب فورسز کے فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے. تشخیص کے وقت تحفظات پر مزید معلومات کے لئے، تشخیص کے وقت دیکھیں.
اس تقریب کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کی حد کم از کم کے لینے سے پہلے ایک کم از کم کے پڑے گا تو ٹیسٹ کرنے HasLowerBound (X) کی تقریب کا استعمال کر سکتے ہیں.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
minimum
Asosiy va Crystal sintaksisi.
haddan tashqari Yuklab olish
Minimal (FLD)
Minimal (FLD, condFld)
Minimal (FLD, condFld, cond)
Minimal (x)
vajlari
FLD funktsiyasi tomonidan baholanadi mumkin har qanday amal bazasi yoki formula faoliyat hisoblanadi.
condFld tomonidan Fld yilda guruhga qadriyatlarni foydalaniladigan maydon hisoblanadi.
cond condFld uchun guruhlash turini ko’rsatuvchi bir satr bo’ladi. condFld bir Sana, Time, DATETIME yoki Boolean dala bo’lsa siz faqat shu nuqtai ko’rsating. Bu argument uchun amal satrlari haqida qo’shimcha ma’lumot olish uchun, abstrakt vazifalar uchun shartlar qarang.
x funktsiya bilan baholanadi mumkin qadriyatlar bir qator oralig’i yoki qo’llanilmoqda.
qaytadi
kasr soni
harakat
qadriyatlar majmui paydo minimal qiymatini topish imkonini beradi. Masalan:
savdo hisobot har bir tartibda miqdorini ko’rsatadi maydon o’z ichiga oladi bo’lsa, hisobot (a grand jami minimal miqdori) paydo barcha buyurtmalar eng past buyurtma miqdori topishingiz mumkin.
Agar guruhga buyurtmalar sindirish bo’lsa (masalan, ular kelgan davlat tomonidan guruhlangan buyruq), siz (davlat boshiga bu holda,) guruhi boshiga eng past buyurtma miqdori topishingiz mumkin.
Agar sana yoki Boolean guruhga buyurtmalar sindirish bo’lsa (masalan, ular joylashtirilgan bo’lgan oy guruhlangan buyruq), bu holatda sana yoki Boolean sohasida muayyan o’zgarishi asosida guruhi boshiga eng past buyurtma miqdori (topishingiz mumkin, ) oyiga.
Agar individual qadriyatlar majmuini belgilash bo’lsa, to’plamda eng past qiymatiga topishingiz mumkin. eng kam bunday topish haqida ma’lumot olish uchun, Array xulosa vazifalarni qarang.
misollar
Quyidagi misollar, ham asosiy va Crystal sintaksisi qo’llaniladi:
Minimal ({file.QTY}) Miqdor sohasida eng past qiymatini qaytaradi.
Minimal ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Miqdor sohasida buyurtmalarini har bir guruhda eng kichik tartibini (har bir mijoz uchun eng kichik tartibi) belgilaydi. buyruq guruhga bo’linadi qachon Mijozlar ID sohada qiymati o’zgartirildi.
({Orders.AMOUNT}, {orders.ORDER TARIX}, “”oylik””) Minimal miqdori sohasida buyurtmalarini har bir guruhda eng kichik tartibini (har bir oy uchun eng kichik tartibi) belgilaydi. Sana sohasida qiymati yangi oyga o’zgartiradi qachon buyruq guruhga bo’linadi.
Quyidagi misol Crystal sintaksisi uchun amal qiladi:
Minimal, shuningdek, bir hisob-kitob bo’yicha shift belgilash uchun imkon beradi. Misol uchun: Minimal ([{file.COMMISSION}, 2500]) bu ifoda 2500. Shunday qilib qaytaradi, 2500. marta hisoblangan komissiyasi bir idish yoki shiftga qadar hisoblangan komissiyasi $ 2500 iz o’tadi qaytaradi:
Minimal ([{file.COMMISSION}, 2500]) 1575 qaerda komissiya = 1575 beradi.
Eslatma:
formula bir formulada bu vazifani kuchlar yordamida kiritish vaqtda baholanadi uchun. baholash vaqti hisobga haqida qo’shimcha ma’lumot olish uchun, baholash Time qarang.
bu vazifani foydalanish, qator Minimal olishdan oldin minimal bo’ladi, agar sinash uchun HasLowerBound (x) funksiyasi foydalanishingiz mumkin.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
tối thiểu
Cơ bản và Crystal cú pháp.
quá tải
Tối thiểu (fld)
Tối thiểu (fld, condFld)
Tối thiểu (fld, condFld, cond)
Tối thiểu (x)
Lập luận
fld là bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc công thức trường hợp lệ có thể được đánh giá bởi các chức năng.
condFld là một lĩnh vực sử dụng để nhóm các giá trị trong fld bằng.
cond là một String chỉ ra loại của nhóm cho condFld. Bạn chỉ định lập luận này khi condFld là một ngày, thời gian, DateTime hoặc trường Boolean. Để biết thêm thông tin về chuỗi giá trị cho lập luận này, thấy điều kiện cho các chức năng tóm tắt.
x là một mảng hay dãy các giá trị có thể được đánh giá bởi các chức năng được sử dụng.
Returns
Số Fractional
Hoạt động
Cho phép bạn tìm giá trị nhỏ nhất xuất hiện trong một tập các giá trị. Ví dụ:
Nếu một báo cáo bán hàng bao gồm một lĩnh vực cho thấy số tiền của mỗi đơn hàng, bạn có thể tìm thấy số tiền đặt hàng thấp nhất của tất cả các đơn đặt hàng xuất hiện trên báo cáo (tổng số tiền tối thiểu lớn).
Nếu bạn phá vỡ lệnh vào các nhóm (ví dụ, các đơn đặt hàng được phân nhóm theo các bang mà họ đến từ), bạn có thể tìm thấy số lượng thấp nhất để mỗi nhóm (trong trường hợp này, mỗi tiểu bang).
Nếu bạn phá vỡ các đơn đặt hàng vào ngày hoặc Boolean nhóm (ví dụ, các đơn đặt hàng được phân nhóm theo tháng mà họ đã đặt), bạn có thể tìm thấy số thứ tự thấp nhất cho mỗi nhóm dựa trên một sự thay đổi cụ thể trong ngày hoặc trường Boolean (trong trường hợp này, mỗi tháng).
Nếu bạn chỉ định một tập các giá trị riêng lẻ, bạn có thể tìm thấy giá trị thấp nhất trong bộ này. Để biết thông tin về việc tìm kiếm loại tối thiểu, xem chức năng tóm tắt Array.
Các ví dụ
Các ví dụ sau đây được áp dụng cho cả hai cơ bản và Crystal cú pháp:
Tối thiểu ({} file.QTY) Trả về giá trị thấp nhất trong lĩnh vực QTY.
Tối thiểu ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Xác định thứ tự nhỏ nhất trong mỗi nhóm các đơn đặt hàng trong lĩnh vực tiền (theo thứ tự nhỏ nhất cho mỗi khách hàng). Các đơn đặt hàng được tách thành các nhóm bất cứ khi nào giá trị trong lĩnh vực thay đổi ID khách hàng.
Tối thiểu ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”hàng tháng””) Xác định thứ tự nhỏ nhất trong mỗi nhóm các đơn đặt hàng trong lĩnh vực tiền (theo thứ tự nhỏ nhất cho mỗi tháng). Các đơn đặt hàng được tách thành các nhóm bất cứ khi nào giá trị trong lĩnh vực ngày thay đổi đến một tháng mới.
Ví dụ sau đây được áp dụng Crystal cú pháp:
Tối thiểu cũng cho phép bạn thiết lập một trần trên một tính toán. Ví dụ: Tối thiểu ([{} file.COMMISSION, 2500]) trả hoa hồng tích lũy lên đến một nắp hoặc trần 2500. hoa hồng khi tích lũy qua mốc $ 2500, biểu thức này trả về 2500. Như vậy:
Tối thiểu ([{} file.COMMISSION, 2500]) Trả về 1575 mà hoa hồng = 1575.
Chú thích:
Sử dụng chức năng này trong một công thức bắt buộc đối công thức được đánh giá vào thời điểm in. Để biết thêm thông tin về cân nhắc thời gian thẩm định, xem Thời gian đánh giá.
Khi sử dụng chức năng này, bạn có thể sử dụng các HasLowerBound (x) chức năng để kiểm tra nếu phạm vi sẽ có tối thiểu trước khi lấy tối thiểu.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
isafswm
Sylfaenol a Crystal chystrawen.
gorlwytho
Isafswm (FLD)
Isafswm (FLD, condFld)
Isafswm (FLD, condFld, cond)
Isafswm (x)
dadleuon
FLD yw unrhyw faes cronfa ddata neu fformiwla dilys y gellir eu gwerthuso gan y swyddogaeth.
condFld yn faes a ddefnyddir i grŵp gwerthoedd yn FLD gan.
cond yn Llinynnol sy’n dangos y math o grwpio ar gyfer condFld. Rydych ond yn nodi y ddadl hon pan condFld yn Dyddiad, Amser, datetime neu gae Boole. I gael rhagor o wybodaeth am y tannau ddilys ar gyfer y ddadl hon, gweler Amodau ar gyfer swyddogaethau cryno.
x yn arae neu amrediad o werthoedd y gellir eu gwerthuso gan y swyddogaeth yn cael ei ddefnyddio.
ffurflenni
Rhif ffracsiynol
Gweithred
Yn eich galluogi i ddod o hyd i’r gwerth lleiaf sy’n ymddangos yn set o werthoedd. Er enghraifft:
Os bydd adroddiad gwerthiant yn cynnwys cae sy’n dangos faint o bob gorchymyn, gallwch ddod o hyd i’r gorchymyn swm isaf o holl archebion sy’n ymddangos ar yr adroddiad (cyfanswm isafswm grand).
Os byddwch yn torri gorchmynion yn grwpiau (er enghraifft, gorchmynion grwpio gan y wladwriaeth bod yn dod o), gallwch ddod o hyd i’r swm isaf gorchymyn i bob grŵp (yn yr achos hwn, fesul cyflwr).
Os byddwch yn torri gorchmynion i mewn i ddyddiad neu Boolean grwpiau (er enghraifft, gorchmynion grwpio gan y mis y cawsant eu rhoi), gallwch ddod o hyd i’r swm gorchymyn isaf fesul grw p yn seiliedig ar newid penodol yn y dyddiad neu’r cae Boolean (yn yr achos hwn, y mis).
Os byddwch yn nodi set o werthoedd unigol, gallwch ddod o hyd i’r gwerth isaf yn y set. I gael gwybodaeth am ddod o hyd y math hwn o leiaf, gweler swyddogaethau cryno Array.
Enghreifftiau
Mae’r enghreifftiau canlynol yn berthnasol i gystrawen Sylfaenol a Crystal:
Isafswm ({file.QTY}) Dychwelyd y gwerth isaf yn y maes QTY.
Isafswm ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Mae’n nodi y gorchymyn lleiaf ym mhob grŵp o orchmynion yn y maes Swm (y gorchymyn lleiaf am bob cwsmer). Mae’r gorchmynion yn cael eu gwahanu i mewn i grwpiau pryd bynnag y bydd gwerth yn y ID Cwsmeriaid newid cae.
Isafswm ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DYDDIAD}, “”misol””) Nodi y gorchymyn lleiaf ym mhob grŵp o orchmynion yn y maes Swm (y gorchymyn lleiaf ar gyfer pob mis). Mae’r gorchmynion yn cael eu gwahanu i mewn i grwpiau pryd bynnag y bydd gwerth yn y Dyddiad maes yn newid at fis newydd.
Mae’r enghraifft ganlynol yn berthnasol i Crystal cystrawen:
Isafswm hefyd yn eich galluogi i osod terfyn uchaf ar gyfrifiad. Er enghraifft: Isafswm ([{file.COMMISSION}, 2500]) yn dychwelyd y comisiwn a gronnwyd hyd at gap neu nenfwd o 2500. comisiwn Unwaith gronnwyd yn pasio heibio i’r marc $ 2500, mynegiant yma yn dychwelyd 2500. Felly:
Isafswm ([{file.COMMISSION}, 2500]) Enillion 1575 pan comisiwn = 1575.
Nodyn:
Gan ddefnyddio’r swyddogaeth hon mewn fformiwla lluoedd y fformiwla gael ei werthuso ar adeg argraffu. Am fwy o wybodaeth ar ystyriaethau amser gwerthuso, gweler Gwerthuso Amser.
Wrth ddefnyddio’r swyddogaeth hon, gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth HasLowerBound (x) i brofi os bydd yr ystod yn cael Isafswm cyn cymryd yr Isafswm.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
ubuncinane
EsiSiseko kunye Crystal lwesivakalisi.
nomthwalo
Ubuncinane (fld)
Ubuncinane (fld, condFld)
Ubuncinane (fld, condFld, ophol)
Ubuncinane (x)
iimpikiswano
fld na uvimba okanye ifomula ifildi esebenzayo ukuze kuvavanywa yi-msebenzi.
condFld ke intsimi kusetyenziswa iqela yeenqobo fld ngokuthi.
ophol ngumtya ichaza udidi ngamaqela ngenxa condFld. Ukhankanya le ngxoxo kuphela xa condFld lingumhla, ixesha, ServerAdmin okanye Boolean intsimi. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi imitya ezivakalayo kule ngxoxo, bona Iimeko isishwankathelo imisebenzi.
x liyindlela yobeko okanye uluhlu lwamaxabiso ukuze kuvavanywa yi-umsebenzi ezisetyenziswayo.
iimbuyekezo
Inani iqhezu
inyathelo
Ikuvumela ukuba ukufumana ixabiso ubuncinane livela iseti imilinganiselo. Umzekelo:
Ukuba ingxelo yentengiso iquka intsimi ebonisa isixa-odolo nganye, unako ukufumana umyalelo sixa lisezantsi yonke imiyalelo zivelayo ingxelo (a iyonke ubuncinane isixa grand).
Ukuba ndaphule umthetho ngokwamaqela (umzekelo, imiyalelo ezidityaneswe ngurhulumente ukuba avela), unako ukuyifumana imali iphantsi ukuze iqela ngalinye (kulo mzekelo, chaza nganye).
Ukuba ndaphule umthetho zibe umhla okanye seBhulin amaqela (umzekelo, imiyalelo ezidityaneswe yi ngenyanga apho ziye zabekwa), unako ukuyifumana imali umyalelo asezantsi iqela esekelwe utshintsho oluthile umhla okanye intsimi Boolean ngamnye (kulo mzekelo, ngenyanga).
Ukuba awukhankanyi iseti imilinganiselo ngamnye, unako ukufumana ixabiso usezantsi kwiseti. Ukuze ufumane inkcazelo ukufumana olu uhlobo ubuncinane, funda Array isishwankathelo imisebenzi.
imizekelo
Le mizekelo ilandelayo kusebenza olunguNdoqo Crystal lwesivakalisi:
Ubuncinane ({file.QTY}) Ibuyisela ixabiso usezantsi endle QTY.
Ubuncinane ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Uchonga umyalelo incinane kwiqela ngalinye odolo endle Isixa (umyalelo incinane ukuba umthengi ngamnye). Imiyalelo abazakluleyo ngokwamaqela xa ixabiso le Customer ID utshintsho endle.
Ubuncinane ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER UMHLA}, “”ngenyanga””) Uchonga umyalelo incinane kwiqela ngalinye odolo endle Isixa (umyalelo incinane ngenyanga nganye). Imiyalelo abazakluleyo ngokwamaqela xa ixabiso kwi Umhla Umhla itshintsha inyanga entsha.
Lomzekelo ulandelayo usebenza Crystal lwesivakalisi:
Zincinane ikuvumela ukuba isilingi kubalo. Umzekelo: Ubuncinane ([{file.COMMISSION}, 2500]) ubuyisela ikhomishini ethe ukuya ikepusi okanye amaceba 2500. ikhomishini Xa ethe iyipasise uphawu $ 2500, eli binzana ubuyisela 2500. Ngoko ke:
Ubuncinane ([{file.COMMISSION}, 2500]) Ibuyisela 1575 apho ikhomishini = 1575.
Phawula:
Ukusebenzisa lo msebenzi ifomula inyanzela ifomula ukuba bavandlakanywe ngexesha print. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela elandela ngexesha uvavanyo, bona noVavanyo Time.
Xa usebenzisa lo msebenzi, ungasebenzisa HasLowerBound (x) umsebenzi ukuvavanya ukuba uluhlu kuya kufuneka ubuncinane phambi kokuthatha Minimum.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
מינימום
בייסיק און קריסטאַל סינטאַקס.
אָווערלאָאַדס
מינימום (פלד)
מינימום (פלד, קאָנדפלד)
מינימום (פלד, קאָנדפלד, COND)
מינימום (רענטגענ)
טענות
פלד איז קיין גילטיק דייטאַבייס אָדער פאָרמולע פעלד וואס קענען זיין עוואַלואַטעד דורך די פֿונקציע.
קאָנדפלד איז אַ פעלד געניצט צו גרופּע די וואַלועס אין פלד דורך.
COND איז אַ שטריקל ינדאַקייטינג די טיפּ פון גרופּינג פֿאַר קאָנדפלד. איר נאָר ספּעציפיצירן דעם אַרגומענט ווען קאָנדפלד איז אַ טאָג, צייט, דאַטעטימע אָדער באָאָלעאַן פעלד. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע אויף די גילטיק סטרינגס פֿאַר דעם אַרגומענט, זען טנאָים פֿאַר קיצער פֿעיִקייטן.
רענטגענ איז אַ מענגע אָדער קייט פון וואַלועס אַז קענען זיין עוואַלואַטעד דורך די פֿונקציע ווייל געניצט.
קערט
פראַקטיאָנאַל נומער
קאַמף
ענאַבלעס איר צו געפינען די מינימום ווערט אַז אויס אין אַ סכום פון וואַלועס. למשל:
אויב אַ סאַלעס מעלדונג כולל אַ פעלד אַז ווייזט די סומע פון יעדער סדר, איר קענען געפינען די לאָואַסט סדר סומע פון אַלע די אָרדערס וואָס דערשייַנען אויף די מעלדונג (אַ גראַנד גאַנץ מינימום סומע).
אויב איר ברעכן אָרדערס אין גרופּעס (פֿאַר משל, אָרדערס גרופּט דורך די שטאַט אַז זיי קומען פֿון), איר קענען געפינען די לאָואַסט סדר סומע פּער גרופּע (אין דעם פאַל, פּער שטאַט).
אויב איר ברעכן אָרדערס אין טאָג אָדער באָאָלעאַן גרופּעס (פֿאַר משל, אָרדערס גרופּט דורך די חודש אין וואָס זיי זענען געשטעלט), איר קענען געפינען די לאָואַסט סדר סומע פּער גרופּע באזירט אויף אַ ספּעציפיש טוישן אין די טאָג אָדער באָאָלעאַן פעלד (אין דעם פאַל, פּער חודש).
אויב איר ספּעציפיצירן אַ סכום פון יחיד וואַלועס, איר קענען געפֿינען די לאָואַסט ווערט אין דער שטעלן. פֿאַר אינפֿאָרמאַציע אויף דערגייונג דעם מין פון מינימום, זען מענגע קיצער פֿעיִקייטן.
עקסאַמפּלעס
די ווייַטערדיק יגזאַמפּאַלז זענען אָנווענדלעך צו ביידע יקערדיק און קריסטאַל סינטאַקס:
מינימום ({פילע.קטי}) רעטורנס די לאָואַסט ווערט אין דער קטי פעלד.
מינימום ({אָרדערס.אַמאָונט}, {אָרדערס.קוסטאָמער שייַן}) אידענטיפֿיצירט דער קלענסטער סדר אין יעדער גרופּע פון אָרדערס אין דער סומע פעלד (דער קלענסטער סדר פֿאַר יעדער קונה). די אָרדערס זענען צעשיידט אין גרופּעס ווען די ווערט אין דער קונה שייַן פעלד ענדערונגען.
מינימום ({אָרדערס.אַמאָונט}, {אָרדערס.אָרדער טייטל}, “”כוידעשלעך””) אידענטיפֿיצירט דער קלענסטער סדר אין יעדער גרופּע פון אָרדערס אין דער סומע פעלד (דער קלענסטער סדר פֿאַר יעדער חודש). די אָרדערס זענען צעשיידט אין גרופּעס ווען די ווערט אין דער דאַטע פעלד ענדערונגען צו אַ נייַ חודש.
די ווייַטערדיק משל איז אָנווענדלעך צו קריסטאַל סינטאַקס:
מינימום אויך אַלאַוז איר צו שטעלן אַ סטעליע אויף אַ כעזשבן. לעמאָשל: מינימום ([{פילע.קאָממיססיאָן}, 2500]) קערט די קאָמיסיע אַקרוד אַרויף צו אַ היטל אָדער סטעליע פון 2500. אַמאָל אַקרוד קאָמיסיע פּאַסיז די $ 2500 צייכן, דעם אויסדרוק קערט 2500. אזוי:
מינימום ([{פילע.קאָממיססיאָן}, 2500]) רעטורנס 1575 ווו קאָמיסיע = 1575.
נאטיץ:
ניצן דעם פֿונקציע אין אַ פאָרמולע פאָרסעס די פאָרמולע צו זיין עוואַלואַטעד בייַ דרוק צייַט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע אויף יוואַליויישאַן צייַט קאַנסידעריישאַנז, זען עוואַלואַטיאָן צייט.
ווען ניצן דעם פֿונקציע, איר קענען נוצן די האַסלאָווערבאָונד (רענטגענ) פֿונקציע צו פּרובירן אויב די קייט וועט האָבן אַ מינימום איידער גענומען די מינימום.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
kere
Ipilẹ ati Crystal sintasi.
Overloads
Kere (fld)
Kere (fld, condFld)
Kere (fld, condFld, cond)
Kere (x)
ariyanjiyan
fld ni eyikeyi wulo database tabi agbekalẹ oko ti o le wa ni akojopo nipa awọn iṣẹ.
condFld ni a oko lo lati ẹgbẹ awọn iye ni fld nipa.
cond ni a Okun afihan iru ti kikojọ fun condFld. Ti o nikan pato yi ariyanjiyan nigba ti condFld ni a Ọjọ, Time, DateTime tabi Bolianu aaye. Fun alaye siwaju sii lori awọn wulo awọn gbolohun ọrọ fun oro yi, wo ipo fun Lakotan iṣẹ.
x jẹ ẹya orun tabi ibiti o ti iye ti o le wa ni akojopo nipa awọn iṣẹ ni lilo.
padà
ida Number
Action
Kí o lati ri awọn kere iye ti yoo han ninu kan ti ṣeto iye. Fun apere:
Ti o ba ti a tita Iroyin pẹlu kan oko ti o fihan ni iye ti kọọkan ibere, o le ri awọn ni asuwon ti ibere iye ti gbogbo awọn ibere ti o han lori awọn iroyin (a sayin lapapọ kere iye).
Ti o ba ya bibere sinu awọn ẹgbẹ (fun apẹẹrẹ, ibere ti ya nipasẹ awọn ipinle ti won ti wa lati), o le ri awọn ni asuwon ti ibere iye fun ẹgbẹ (ninu apere yi, fun ipinle).
Ti o ba ya bibere sinu ọjọ tabi Bolianu awọn ẹgbẹ (fun apẹẹrẹ, ibere ti ya nipasẹ awọn osù ninu eyi ti won ni won gbe), o le ri awọn ni asuwon ti ibere iye fun ẹgbẹ da lori kan pato ayipada ninu awọn ọjọ tabi Bolianu oko (ninu apere yi, fun osu).
Ti o ba pato kan ti ṣeto ti olukuluku iye, o le ri awọn ni asuwon ti iye ninu awọn ṣeto. Fun alaye lori wiwa yi ni irú ti kere, wo orun Lakotan iṣẹ.
apeere
Awọn wọnyi apeere ni o wa wulo si mejeji Ipilẹ ati Crystal sintasi:
Kere ({file.QTY}) Padà awọn ni asuwon ti iye ninu awọn Qty aaye.
Kere ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Nse awọn kere ibere ni kọọkan ẹgbẹ ti ibere ni iye oko (awọn kere ibere fun kọọkan onibara). Awọn ibere ti wa ni niya sinu awọn ẹgbẹ nigbakugba ti awọn iye ninu awọn Onibara ID oko ayipada.
Kere ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”oṣooṣu””) Nse awọn kere ibere ni kọọkan ẹgbẹ ti ibere ni iye oko (awọn kere ibere fun kọọkan osù). Awọn ibere ti wa ni niya sinu awọn ẹgbẹ nigbakugba ti awọn iye ninu awọn Ọjọ oko ayipada si titun kan osu kan.
Awọn wọnyi apẹẹrẹ jẹ wulo to gara sintasi:
Kere tun faye gba o lati ṣeto a aja kan lori isiro. Fun apẹẹrẹ: kere ([{file.COMMISSION}, 2500]) pada ni Igbimo accrued soke lati kan fila tabi aja ti 2500. Lọgan ti accrued Igbimo koja awọn $ 2500 ami, ikosile yi pada 2500. Bayi:
Kere ([{file.COMMISSION}, 2500]) Padà 1575 ibi ti Igbimo = 1575.
akiyesi:
Lilo yi iṣẹ ni a agbekalẹ ologun awọn agbekalẹ to wa ni akojopo ni tìte akoko. Fun alaye siwaju sii lori imọ akoko ti riro, wo Igbelewọn Time.
Nigba lilo iṣẹ yi, o le lo awọn HasLowerBound (x) iṣẹ lati se idanwo ti o ba ti awọn ibiti yoo ni a kere ṣaaju ki o to mu awọn kere.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Minimum
Eyisisekelo Crystal e-syntax.
Overloads
Minimum (fld)
Minimum (fld, condFld)
Minimum (fld, condFld, Cond)
Minimum (x)
Izimpikiswano
fld kuyinto yimuphi database noma ifomula inkundla esemthethweni okungatholakala esikalini umsebenzi.
condFld iwumkhakha esetshenziswa iqembu amanani fld by.
Cond kuyinto String eveza uhlobo ngeenqhema for condFld. Wena nje ucacise le ngxoxo uma condFld kuyinto Usuku, Isikhathi, DATETIME noma Izimiso eziphusile field. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe izintambo esemthethweni kuleli agumenti, bheka nemibandela isifinyezo imisebenzi.
x olungaphezulu kukhona uxhaxha noma uhla amagugu okungatholakala esikalini umsebenzi asetshenziswayo.
Uphindela
Inombolo fractional
Action
Kwenza ukuba uthole inani eliphansi ukuthi livela emibhalweni izindinganiso. Ngokwesibonelo:
Uma umbiko yokuthengisa sihlanganisa mkhakha kubonisa ukuthi umthamo oda ngalinye, ungathola oda lemali eziphansi yonke imiyalo evela umbiko (a grand Imininingwane elincane).
Uma wephula oda ngemacembu (sib: imiyalo ndawonye ngama isimo ukuthi bavela), ungakwazi ukuthola umyalelo lemali eliphansi kunawo wonke neqembu ngalinye (kuleli cala, isimo ngasinye).
Uma wephula oda zibe usuku noma Izimiso eziphusile amaqembu (isibonelo, ama-oda ndawonye ngama ngenyanga lapha bekene ibekwe), ungakwazi ukuthola umyalelo amount ephansi kunazo zonke iqembu esekelwe ushintsho othize ngelanga noma insimu Izimiso eziphusile ngalinye (kuleli cala, ngenyanga).
Uma ucacise izindinganiso ngabanye, ungathola value ephansi isethi. Ukuze uthole ukwaziswa on ekutholeni lolu hlobo ubuncane, bheka Array isifinyezo imisebenzi.
Izibonelo
Izibonelo ezilandelayo ziyasetshenziswa kokubili i-syntax Basic Crystal:
Minimum ({file.QTY}) Ibuyisa value ephansi kunazo Qty ensimini.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.CUSTOMER ID}) Ubona oda elincane kunawo wonke neqembu ngalinye oda lemali ensimini (oda elincane ikhasimende ngalinye). Ama-oda leyabantu amaqembu noma nini lenani ID Customer izinguquko emkhakheni.
Minimum ({orders.AMOUNT}, {orders.ORDER DATE}, “”nyangazonke””) Ubona oda elincane kunawo wonke neqembu oda ngalinye emisebenzini yakho nokukhinyabezeka enanini ensimini (oda elincane inyanga ngayinye). Ama-oda leyabantu amaqembu noma nini lenani Date ensimini eshintsha inyanga entsha.
Isibonelo esilandelayo kusebenza Crystal i-syntax:
Minimum futhi ikuvumela ukuba usethe ophahleni on izibalo. Ngokwesibonelo: Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) ibuyisela ikhomishana enqwabelene kuze kufinyelele cap noma ophahleni 2500. ikhomishini Once enqwabelene uphasisa $ 2500 uphawu, le nkulumo ibuyisa 2500. Ngakho:
Minimum ([{file.COMMISSION}, 2500]) Ibuyisa 1575 lapho ikhomishana = 1575.
Qaphela:
Ukusebenzisa lo msebenzi ngendlela ifomula amabutho formula ihlaziywe labhaliwe sikhathi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuhlola isikhathi okumele zibhekwe, bheka Evaluation Time.
Uma usebenzisa lokhu function, ungasebenzisa HasLowerBound (x) function ukuze avivinye uma uhla bayoba Minimum ngaphambi kokuthatha Minimum.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/