Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
Perspectives »
Milestones »
What’s on
About »
Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on
22 Sep 2016 by Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley celebrated its 60th anniversary with a Mass that also included a blessing of four new chalices and a paten. Photo: Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley celebrated its 60th anniversary with a Mass that also included a blessing of four new chalices and a paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

The Mt Lawley Parish community have last weekend commenced celebrations of its 60th anniversary with the blessing of new chalices and communion paten.

In celebrating Mass on Saturday 17 September for the occasion, Parish Priest Fr Tim Deeter reflected on how the community had grown from a small but dedicated group of parishioners. Fr Brian Limbourn co-celebrated for the occasion.

“It was very appropriate that for 28 years, even before our parish was officially founded, the Mount Lawley and Menora overflow from Highgate Parish was meeting for Mass in the upper storey, the upper room of the small Montessori School on Learoyd Street,” he said.

“The community was growing, so the people asked the Highgate priests for a second Mass time – and they also wanted to have Benediction after Mass – no leaving Mass early for those hardy souls! And then, like the first Christians, they met in their homes to pray the Rosary together, and to share cake and a cuppa.”

He added that the adaptability and sense of community seen in former parishioners continued to be a feature of St Paul’s today.

“We still gather for the breaking of the bread, the Mass, and we know that it is not the Church building that defines us,” Fr Deeter said.

“At times we have had Mass in the school hall, in the school yard, in the undercroft, on the brick verandah outside, and even in the grounds of the Mount Lawley Tennis Club. In doing so, we have followed in the footsteps of our forebears, who didn’t care so much where they had Mass, as long as they had Mass.

“And like our forebears, we still pray the Rosary, we still have Benediction of the Blessed Sacrament, and we still like to share cake and a cuppa.”

In the lead-up to the 60th anniversary, St Paul’s provided worshippers with historical notes in each weekly newsletter, about the early years of the parish, and on the weekend of 17 to 18 September, several Masses were held, with refreshments provided afterwards.

Reflecting on this history, Fr Deeter urged parishioners to continue in the spirit of their forebears, with simple generosity and social interaction that would reflect the true idea of Christian community.

“We cannot come here simply for ourselves; we must ‘hang together’, because, as the Gospel reminded us, a branch cannot bear fruit all by itself,” he said.

“So we must remain attached to Christ, the true vine, yes, first of all, through our regular breaking of the bread at Mass, and through frequent prayer, study of the scriptures, and discussion of the important issues of the day.

“But we must also come together to form a strong community, and this is important not only for the adults, but also for the kids. When our children and teenagers see the adults being together, chatting together after Mass, attending social events together like morning teas, parish dinners and even movie outings, then our young people feel secure in their own future as members of a living, vibrant and welcoming community.”

Fr Deeter added that St Paul’s was likely to remain a strong and vibrant parish in years to come, as its worshippers included people coming from elsewhere for Mass, and many young parishioners.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
About the Author
Caroline Smith has been a journalist of The Record since 2016. She has previously worked for Community Newspapers and Australian Associated Press (AAP), with her stories appearing in The Age, Sydney Morning Herald and The Australian.
Most Recent Articles
Annual Catholic conference will encourage participants to ‘feed the soul’
2016 SOCIAL JUSTICE STATEMENT: Perspectives on an aged care workforce strategy
Peru calling: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope highlights sanctity of life in Year of Mercy visits
Advocating for homelessness provides life lessons
MOVIE REVIEW: The Light Between Oceans sends powerful message of forgiveness and conscience
Archbishop Costelloe welcomes six new members to ancient papal order
October to be nationwide month of prayer and fasting for marriage and families
Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on
Abraham Day brings three monotheistic faiths together in spirit of fraternity and communion
Search The Record

Search…

The Record on Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.therecord.com.au.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

-logo
facebooktwitter
home
Aħbarijiet »
perspettivi »
Milestones »
X’hemm fuq
dwar »
Mount Lawley parroċċa tikber fil-qawwa u l-fidi, 60 sena wara
Settembru 22, 2016 minn Caroline Smith
Knisja ta ‘San Pawl fil-Muntanja Lawley ċċelebrat 60 anniversarju tagħha bil-quddiesa li kien jinkludi wkoll barka ta’ erba chalices ġodda u paten. Ritratt: Caroline Smith
Knisja ta ‘San Pawl fil-Muntanja Lawley ċċelebrat 60 anniversarju tagħha bil-quddiesa li kien jinkludi wkoll barka ta’ erba chalices ġodda u paten. Ritratt: Caroline Smith

Minn Caroline Smith

Il-komunità Mt Lawley Parrokkjali jkollu aħħar weekend beda ċelebrazzjonijiet tal-60 anniversarju tagħha bil-barka ta ‘chalices ġodda u paten komunjoni.

Fil jiċċelebra Quddiesa nhar is-Sibt 17 Settembru għall-okkażjoni, Kappillan Dun Tim Deeter rifless fuq kif il-komunità kienet kibret minn grupp żgħir iżda dedikat ta ‘parruċċani. Dun Brian Limbourn ko-iċċelebrata għall-okkażjoni.

“”Kien ferm xieraq li għal 28 snin, anke qabel parroċċa tagħna kienet uffiċjalment fondat, il-Muntanja Lawley u Menora ifur minn Highgate Parroċċa kien qed jiltaqa għat Quddiesa fil-sular ta ‘fuq, il-kamra ta’ fuq tal-Iskola Montessori żgħir fuq Learoyd Street,”” huwa qal.

“”Il-komunità kien qed jikber, sabiex il-poplu talab lill-qassisin HIGHGATE għat-tieni darba Massa – u huma wkoll riedu li jkollhom Barka wara quddiesa – ebda jitilqu Quddiesa kmieni għal dawk l-erwieħ jifilħu! U mbagħad, bħall-ewwel insara, huma ltaqgħu fid-djar tagħhom biex nitolbu l-Rużarju flimkien, u biex jaqsmu kejk u cuppa. “”

Huwa żied li l-adattabilità u s-sens ta ‘komunità tidher fil parroċċani’ qabel kompliet tkun karatteristika tal-lum San Pawl.

“”Aħna xorta jiġbru għall-tkissir tal-ħobż, il-Quddiesa, u aħna nafu li dan mhuwiex il-bini Knisja li tiddefinixxi lilna,”” Dun Deeter qal.

“”Fi żminijiet kellna quddiesa fis-sala iskola, fil-tarzna iskola, fil-Undercroft, fuq il-verandah briks barra, u anki fil-motivi tad-Muntanja Lawley Tennis Club. Meta tagħmel dan, aħna għandna segwiti fil-passi ta ‘missirijietna, li ma kura daqstant fejn kellhom Massa, sakemm dawn kellhom Massa.

“”U bħall missirijietna, aħna xorta nitolbu l Rużarju, aħna xorta jkollhom Barka tal-Sagrament Imqaddes, u aħna xorta simili biex jaqsmu kejk u cuppa.””

Fil-ċomb-sa l-60 anniversarju, ipprovduti aduraturi San Pawl bin-noti tal storiċi f’kull newsletter fil-ġimgħa, madwar is-snin bikrija tal-parroċċa, u fuq il-weekend ta ‘Settembru 17-18, diversi quddies saru, bil x-xorb stipulati wara.

Riflessjoni dwar din l-istorja, Dun Deeter ħeġġeġ parruċċani biex ikomplu fl-ispirtu ta ‘dixxendenti tagħhom, bil-ġenerożità sempliċi u l-interazzjoni soċjali li tkun tirrifletti l-idea vera tal-komunità nisranija.

“”Aħna ma jistgħux jidħlu hawnhekk għal nfusna; irridu “”hang flimkien””, peress li, hekk kif l-Evanġelju fakkruna, fergħa ma jistgħux jagħtu riżultati kollha minnu stess, “”huwa qal.

“”Allura aħna trid tibqa ‘mwaħħla mal Kristu, il-dielja vera, iva, l-ewwel nett, permezz tkissir tagħna regolari tal-ħobż fil-quddiesa, u permezz ta’ talb frekwenti, studju ta ‘l-Iskrittura, u d-diskussjoni tal-kwistjonijiet importanti tal-ġurnata.

“”Imma rridu wkoll jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw komunità b’saħħitha, u dan huwa importanti mhux biss għall-adulti, iżda wkoll għall-gidien. Meta t-tfal tagħna u ż-żgħażagħ jaraw l-adulti jkunu flimkien, chat flimkien wara quddiesa, li jattendu avvenimenti soċjali flimkien bħal tejiet filgħodu, ikliet parrokjali u anke ħarġiet movie, allura iż-żgħażagħ tagħna jħossuhom sikuri fil-futur tagħhom stess bħala membri ta ‘għajxien, vibranti u jilqa komunità. “”

Fr Deeter żied li San Pawl kien probabbli li tibqa parroċċa b’saħħitha u vibranti fis-snin li ġejjin, bħala prattikanti tagħha inklużi nies li ġejjin minn x’imkien ieħor għal quddiesa, u parruċċani ħafna żgħażagħ.

Share fuq FacebookShare fuq TwitterShare fuq Google +
caroline Smith
Dwar l-Awtur
Caroline Smith kien ġurnalist ta ‘The Record peress 2016. Hija qabel kienu ħadmu għal gazzetti Komunitarji u Awstraljani Associated Press (PAA), bi stejjer tagħha jidhru fl-Età, Sydney Morning Herald u Il Awstraljan.
Ħafna Riċenti Artikoli
konferenza Kattolika annwali se tinkoraġġixxi lill-parteċipanti biex “”għalf r-ruħ””
2016 ġustizzja soċjali DIKJARAZZJONI: Perspettivi dwar strateġija ta ‘età ħaddiema kura
Perù sejħa: Sr Palafox farewells Caritas Awstralja
Papa jenfasizza qdusija tal-ħajja fis-Sena ta ‘żjarat Ħniena
Favur għal persuni mingħajr dar jipprovdi lezzjonijiet tal-ħajja
REVIŻJONI Movie: Il Dawl Bejn Oċeani jibgħat messaġġ qawwi ta ‘maħfra u kuxjenza
Arċisqof Costelloe jilqa sitt membri ġodda għall-ordni papali qedem
Ottubru li jkunu xahar nazzjon ta ‘talb u sawm għaż-żwieġ u l-familji
Mount Lawley parroċċa tikber fil-qawwa u l-fidi, 60 sena wara
Abraham Jum ġġib tliet reliġjonijiet monoteistiċi flimkien fi spirtu ta ‘fraternità u komunjoni
Fittex Il Record

Fittex …

-Rekord fuq Facebook

Kuntatt Il Record

Indirizz: PO Box 3075, Perth, Western Awstralja, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Websajt: www.therecord.com.au

-Rekord hija liċenzjata taħt Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Unported.
Permessi lil hinn mill-ambitu ta ‘din il-liċenzja jistgħu jkunu disponibbli fuq www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Tuis
Nuus »
perspektiewe »
mylpale »
Wat is op
oor »
Mount Lawley gemeente groei in krag en geloof, 60 jaar later
September 22, 2016 deur Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley sy 60ste bestaansjaar met ‘n massa wat ook ‘n seën van vier nuwe kelke en ‘n pateen. Foto: Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley sy 60ste bestaansjaar met ‘n massa wat ook ‘n seën van vier nuwe kelke en ‘n pateen. Foto: Caroline Smith

Deur Caroline Smith

Die Mt Lawley Parish gemeenskap het verlede naweek begin vieringe van sy 60ste bestaansjaar met die seën van nuwe kelke en nagmaal pateen.

In die viering van massa op Saterdag 17 September vir die geleentheid, pastoor Fr Tim Deeter besin oor hoe die gemeenskap van ‘n klein, maar toegewyde groep gemeentelede het gegroei. Fr Brian Limbourn mede-gevier vir die geleentheid.

“”Dit was baie gepas dat vir 28 jaar, nog voordat ons gemeente amptelik gestig, die Mount Lawley en Menora oorloop van Highgate Parish is vergadering vir die massa in die boonste verdieping, die bo-kamer van die klein Montessori Skool op Learoyd Street,”” het hy gesê.

“”Die gemeenskap was groei, sodat die mense gevra om die Highgate priesters vir ‘n tweede Mass tyd – en hulle wou ook hê Seëngroet na Mass – geen massa om vroeg vir diegene geharde siele! En dan, soos die eerste Christene, het hulle in hul huise aan die Rosekrans saam te bid, en om koek en ‘n koppie tee te deel. “”

Hy het bygevoeg dat die aanpasbaarheid en gevoel van die gemeenskap gesien word in die voormalige gemeentelede het voortgegaan om ‘n kenmerk van vandag St Paul’s wees.

“”Ons het nog steeds bymekaar vir die breking van die brood, die massa, en ons weet dat dit nie die gebou Kerk wat ons definieer,”” sê Fr Deeter.

“”By tye het ons Mass het in die skoolsaal, in die skool erf, in die Under Croft, op die baksteen stoep buite, en selfs in die grond van die Mount Lawley Tennisklub. Deur dit te doen, het ons in die voetspore van ons voorvaders, wat nie soseer het om waar hulle Mass het, so lank as wat hulle moes Mass gevolg.

“”En soos ons voorvaders, ons bid steeds die Rosekrans, het ons nog seën met die H. Sacrament, en ons nog graag koek en ‘n koppie tee te deel.””

In die aanloop tot die 60ste herdenking, St Paul’s verskaf aanbidders met geskiedkundige aantekeninge in elke weeklikse nuusbrief, oor die vroeë jare van die gemeente, en op die naweek van 17 tot September 18, ‘n paar massas gehou, met verversings daarna voorsien.

Dink na oor hierdie geskiedenis, Fr Deeter aangemoedig gemeentelede om voort te gaan in die gees van hul voorvaders, met ‘n eenvoudige vrygewigheid en sosiale interaksie wat die ware idee van Christelike gemeenskap weerspieël.

“”Ons kan nie hier bloot kom vir onsself; Ons moet ‘saam hang’, want, soos die Evangelie ons herinner, ‘n tak kan nie vrugte dra op sigself, “”het hy gesê.

“”Ons moet dus aan Christus, die ware wynstok, ja bly, in die eerste plek, deur middel van ons gereelde breek van die brood by Massa en deur gereelde gebed, studie van die Skrif, en bespreking van die belangrike kwessies van die dag.

“”Maar ons moet ook saamkom om ‘n sterk gemeenskap te vorm, en dit is belangrik om nie net vir die volwassenes, maar ook vir die hele gesin. Wanneer ons kinders en tieners sien die volwassenes wat saam saam gesels nadat Mass, die bywoning van sosiale geleenthede saam soos oggend tee, gemeente-etes en selfs film uitstappies, dan is ons jong mense veilig voel in hul eie toekoms as lede van ‘n lewende, dinamiese en verwelkoming gemeenskap. “”

Fr Deeter bygevoeg dat St Paul’s was waarskynlik ‘n sterk en lewenskragtige gemeente bly in die komende jaar, as sy aanbidders ingesluit mense wat van elders vir Mass, en baie jong gemeentelede.

Deel op FacebookShare op TwitterShare op Google
Caroline Smith
Oor die skrywer
Caroline Smith het ‘n joernalis van die rekord sedert 2016. Sy het voorheen gewerk vir Gemeenskap Koerante en Australiese Associated Press (AAP), met haar stories wat in die ouderdom, Sydney Morning Herald en The Australian.
Mees onlangse artikels
Jaarlikse Katolieke konferensie sal die deelnemers aan te moedig om ‘die siel voed’
2016 SOSIALE GEREGTIGHEID STELLING: Perspektiewe op ‘n bejaarde sorg arbeidsmag strategie
Peru roep: Sr Palafox afskeid Caritas Australië
Pous beklemtoon heiligheid van die lewe in Jaar van Barmhartigheid besoeke
Pleit vir dakloosheid bied lewenslesse
Movie Review: Die Lig Tussen Oseane stuur kragtige boodskap van vergifnis en gewete
Aartsbiskop Costelloe verwelkom ses nuwe lede tot antieke pouslike orde
Oktober tot landwye maand van gebed wees en vas vir die huwelik en gesin
Mount Lawley gemeente groei in krag en geloof, 60 jaar later
Abraham Dag bring drie monoteïstiese gelowe saam in die gees van broederskap en die nagmaal
Soek Die Rekord

Soek…

Die Rekord op Facebook

Kontak Die Rekord

Adres: Posbus 3075, Perth, Wes-Australië, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
E-pos: [email protected]
Webwerf: www.therecord.com.au

Die rekord is gelisensieer ingevolge ‘n Creative Commons Erkenning-Niekommersieel-NoDerivs 3.0 Unported lisensie.
Permissions buite die omvang van hierdie lisensie kan by www.therecord.com.au wees.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
shtëpi
Lajme “”
perspektivat »
Historiku »
Çfare eshte ne
Rreth »
Mount Lawley famullisë rritet në forcë dhe besim, 60 vjet me radhë
22 shtator 2016 nga Caroline Smith
Kisha e Shën Palit në Mount Lawley festoi 60 vjetorin e saj me një Meshë e cila gjithashtu përfshinte një bekim të katër kupa të reja dhe një pjatë. Photo: Caroline Smith
Kisha e Shën Palit në Mount Lawley festoi 60 vjetorin e saj me një Meshë e cila gjithashtu përfshinte një bekim të katër kupa të reja dhe një pjatë. Photo: Caroline Smith

Nga Caroline Smith

Komuniteti Mt Lawley Parish kanë fundjavën e kaluar ka filluar festimet e përvjetorit të saj të 60 me bekimin e kupa të reja dhe bashkësi pjatë.

Në festuar meshën të shtunën 17 shtator për këtë rast, Parish Priest Fr Tim Deeter reflektuar mbi atë se si komuniteti ishte rritur nga një grup i vogël, por të përkushtuar të famullisë. Fr Brian Limbourn bashkë-festohet për këtë rast.

“”Ajo ishte shumë e përshtatshme që për 28 vjet, madje edhe para se famullia jonë është themeluar zyrtarisht, del nga shtrati Mount Lawley dhe Menora nga Highgate Qarku ishte takuar për meshë në kat të sipërm, dhoma e sipërme e Shkollës së vogël Montessori në Learoyd Rruga,”” ai tha.

“”Komuniteti ka qenë në rritje, kështu që njerëzit pyeti priftërinjtë Highgate për herë të dytë Mass – dhe ata gjithashtu donte të kishte Lutja e mbylljes, pas Meshës – nuk ka lënë Mass herët për ata shpirtra të guximshëm! Dhe pastaj, ashtu si të krishterët e parë, ata u takuan në shtëpitë e tyre për t’u lutur rruzaren së bashku, dhe për të ndarë tortë dhe një filxhan çaji. “”

Ai shtoi se përshtatshmëria dhe ndjenjën e komunitetit të parë në ish-famullisë vazhduar të jetë një karakteristikë e sotme e Shën Palit.

“”Ne ende mblidhen për thyerjen e bukës, Meshës, dhe ne e dimë se kjo nuk është ndërtesa e Kishës që na definon,”” tha Fr Deeter.

“”Disa herë kemi pasur Meshën në sallën e shkollës, në oborrin e shkollës, në bodrum, në verandë tulla jashtë, dhe madje edhe në bazë të malit Lawley Tennis Club. Duke bërë këtë, ne kemi ndjekur në gjurmët e të parëve tanë, të cilët nuk kujdesen aq shumë ku ata kishin meshën, për aq kohë sa ata kishin Mass.

“”Dhe si parëve tanë, ne ende lutemi rruzare, ne ende kemi bekimin e Sakramentit të Bekuar, dhe ne ende të doja të ndajnë tortë dhe një filxhan çaji.””

Në çojë deri në përvjetorin e 60-të, të parashikuara adhuruesit e Shën Palit me shënime historike në çdo newsletter javore, për vitet e para të famullisë, dhe në fundjavë e 17 deri në 18 shtator, u mbajtën disa Masat, me pije të ofruara më pas.

Duke reflektuar mbi këtë histori, Fr Deeter kërkoi famullisë për të vazhduar në frymën e të parëve të tyre, me bujari të thjeshtë dhe ndërveprimin shoqëror që do të pasqyrojnë idenë e vërtetë të komunitetit të krishterë.

“”Ne nuk mund të vijnë këtu thjesht për veten; ne duhet të “”ul receptorin e telefonit së bashku””, për shkak se, si Ungjilli na kujtoi, një shermendi nuk mund të japë fryt të gjitha nga vetë, “”tha ai.

“”Pra, ne duhet të mbeten të bashkangjitur në Krishtin, hardhinë e vërtetë, po, para së gjithash, me thyerjen tonë të rregullt e bukës në meshë, dhe përmes lutjes shpeshta, studimit të shkrimeve të shenjta, dhe diskutimin e çështjeve të rëndësishme të ditës.

“”Por ne gjithashtu duhet të vijnë së bashku për të formuar një komunitet të fortë, dhe kjo është e rëndësishme jo vetëm për të rriturit, por edhe për fëmijët. Kur fëmijët tanë dhe të rinjtë shohin të rriturit të qenë së bashku, të biseduar së bashku pas meshës, të ndjekur ngjarjet sociale së bashku si TEAS mëngjes, darka famullisë dhe madje edhe outings film, atëherë të rinjtë tanë të ndihen të sigurt në të ardhmen e tyre si anëtarë të një jetesë, të gjallë dhe mikpritëse komunitetit. “”

Fr Deeter shtoi se Shën Palit ka të ngjarë të mbetet një famulli të fortë dhe të gjallë në vitet që do të vijnë, pasi adhuruesit e saj të përfshihen njerëz që vijnë nga vende të tjera për të Meshës, dhe shumë famullisë rinj.

Share në FacebookShare në TwitterShare në Google+
Caroline Smith
Rreth Autorit
Caroline Smith ka qenë një gazetar i Procesverbalit nga viti 2016. Ajo më parë ka punuar për Gazetat Komunitetit dhe Australian Associated Press (AAP), me tregimet e saj të botuar në The Age, Sydney Morning Herald dhe The Australian.
Shumica Artikujt e fundit
Konferenca vjetore e katolike do të inkurajojë pjesëmarrësit të “”ushqyer shpirtin ‘
2016 SOCIAL DREJTËSIA DEKLARATA: Perspektivat në një strategji të moshës fuqisë punëtore të kujdesit
Peru quajtur: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Papa thekson shenjtërinë e jetës në Vitin e vizitave Mercy
Avokimi për pastrehët ofron mësimet e jetës
MOVIE REVIEW: The Light Between Oceans dërgon mesazh të fuqishëm të faljes dhe të ndërgjegjes
Kryepeshkopi Costelloe përshëndet gjashtë anëtarë të rinj në mënyrë që të lashtë papnor
Tetor-jetë muaji në mbarë vendin e lutjes dhe agjërimit për martesë dhe familje
Mount Lawley famullisë rritet në forcë dhe besim, 60 vjet me radhë
Dita Abraham sjell tre besimet monoteiste së bashku në frymën e vëllazërisë dhe bashkimit
Kërko Procesverbalin

Kërko …

Procesverbali në Facebook

Kontakti i Record

Adresa: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Procesverbali është i licencuar sipas një Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.
Permissions përtej fushës së kësaj licence mund të jenë në dispozicion në www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

አርማ
facebooktwitter
መኖሪያ ቤት
ዜና »
አመለካከቶች »
ምዕራፎች »
ምን ላይ ነው
»ስለ
ተራራ Lawley ደብር ጥንካሬ እና እምነት, በ 60 ዓመታት ውስጥ ማደግ
ካሮሊን ስሚዝ በ 22 ሴፕቴ 2016
ተራራ Lawley ውስጥ የቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አራት አዳዲስ chalices እና paten አንድ በረከት ጨምሮ አንድ በቅዳሴ ጋር ያለውን ያሳለፈችውን 60 ኛ ዓመት ተከበረ. ፎቶ: ካሮላይን ስሚዝ
ተራራ Lawley ውስጥ የቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አራት አዳዲስ chalices እና paten አንድ በረከት ጨምሮ አንድ በቅዳሴ ጋር ያለውን ያሳለፈችውን 60 ኛ ዓመት ተከበረ. ፎቶ: ካሮላይን ስሚዝ

ካሮላይን ስሚዝ

በ ማቴ Lawley ፓሪሽ ማህበረሰብ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አዲስ chalices እና የኅብረት paten በረከት ጋር ያለው ያሳለፈችውን 60 ኛ ዓመት ምክንያት በዓላት ጀመረ አላቸው.

ወቅት ቅዳሜ 17 መስከረም ላይ በቅዳሴ በዓል ላይ ቤተ-ክህነት ካህናት ዓ ጢሞ Deeter የማህበረሰቡ ምዕመናን አንድ ትንሽ ነገር ግን ራሱን የወሰነ ቡድን ካደገ በኋላ እንዴት ላይ ተንጸባርቋል. Fr ቢንያም Limbourn ወቅት ለ በጋራ አክብረዋል.

“”ይህ 28 ዓመት, የእኛ ደብር በይፋ ተመሠረተ በፊት እንኳ, Highgate ፓሪሽ ከ ተራራ Lawley እና Menora ሞልቶ በላይኛው ፎቅ ላይ ቅዳሴ ለማግኘት ስብሰባ ላይ ነበር; በጣም ተገቢ ነበር; Learoyd ስትሪት ላይ አነስተኛ Montessori ትምህርት ቤት ደርብ:”” ሲል አለው.

“”ማህበረሰቡ እያደገ ነበር, ስለዚህ ሰዎች ለሁለተኛ በቅዳሴ ጊዜ ለማግኘት Highgate ካህናት ጠየቀ – እና ደግሞ መናገሩ ቅዳሴ በኋላ ምን ፈልጎ – ምንም እነዚያ የማይበግራቸው ነፍሳት ቅድሚያ ቅዳሴ ትቶ! ከዚያም, የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች እንደ በአንድነት ማስቀደስ, ለመጸለይ, እና ኬክ እና cuppa ለመጋራት ያላቸውን ቤቶች ውስጥ ነበር. “”

እርሱ የሚያስተናግድ የቀድሞ ምዕመናን ውስጥ የታዩት ማህበረሰብ ስሜት የቅዱስ ጳውሎስ በዛሬው አንዱ ገጽታ መሆን ቀጥሏል ብለዋል.

“”እኛ አሁንም እንጀራ ወደ የቅዳሴ ልንበላ ይሰበስባሉ, እና ለእኛ የሚወስን ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ እንዳልሆነ አውቃለሁ”” ዓ Deeter አለ.

“”አንዳንድ ጊዜ እኛ ውጭ, እና እንዲያውም ተራራ Lawley ቴኒስ ክለብ ቅጥር ግቢ ውስጥ ጡብ verandah ላይ, undercroft ውስጥ, በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ, በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቅዳሴ አግኝተዋል. ይህን በማድረግ, እኛ በቅዳሴ በሌለበት ለረጅም እነርሱ ቅዳሴ ነበር እንዲሁ ያህል ደንታ አልነበራቸውም ሰዎች በእኛ አያቶቻችን, ፈለግ ተከትለዋል.

“”እናም የእኛ አያቶቻችን እንደ አሁንም አሁንም የቡሩክ ቁርባን ስለ መናገሩ አለን ስለመጠቀም እንጸልያለን; እንዲሁም አሁንም ኬክ እና cuppa ለመካፈል እፈልጋለሁ.””

ወደ ያሳለፈችውን 60 ኛ ዓመት ወደ ግንባር-እስከ ውስጥ ደብር መጀመሪያ ዓመታት ገደማ, እና 18 እስከ መስከረም 17 ቅዳሜና እሁድ ላይ እያንዳንዱ ሳምንታዊ ጋዜጣ ውስጥ ታሪካዊ ማስታወሻዎች ጋር የቅዱስ ጳውሎስ ያቀረቡት አምላኪዎች, በርካታ ለብዙኃኑ በኋላ የቀረቡ ሻይ ጋር, ተይዞ ነበር.

በዚህ ታሪክ ላይ በማሰላሰል ዓ Deeter ክርስቲያን ማህበረሰብ እውነተኛ ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ነበር ቀላል ልግስና እና ማህበራዊ መስተጋብር ጋር በማዳቀል መንፈስ ለመቀጠል እያራመዱ አሳስቧል.

“”እኛ ለራሳችን ብቻ እዚህ ልትመጡ አትችሉም; የወንጌል አስታውሶናል እንደ ቅርንጫፍ ሁሉ ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም, ምክንያቱም, ‘አንድ ላይ ታንጠለጥለዋለህ’ መሆን አለበት “”አለ.

“”ስለዚህ እኛ በቅዳሴ ላይ እንጀራ ዘወትር በመቍረስ በየጸሎቱም በኩል, ከሁሉም በፊት በመጀመሪያ, ክርስቶስ, እውነተኛ የወይን ግንድ, አዎ ጋር አባሪ ሆነው, እና ተደጋጋሚ ጸሎት, ቅዱሳት መጻህፍትን ጥናት, እና ቀን አስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ውይይት በኩል መሆን አለበት.

“”ነገር ግን እኛ ደግሞ ጠንካራ ማኅበረሰብ ለማቋቋም በተሰበሰባችሁ አለበት; ይህ ለአዋቂዎች, ግን ደግሞ ለልጆች ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ ነው. ልጆቻችን እና በአሥራዎቹ ዕድሜ ላይ አዋቂዎች ጠዋት በሻይ, ደብር የራት ቀርቶ ፊልም ለሽርሽር እንደ አብረው ማህበራዊ ክስተቶች ላይ መገኘት, በቅዳሴ በኋላ አብረው በማውራት, በአንድነት በመሆን ስታዩ በዚያን ጊዜ ወጣቶቻችን የተሞላበት እና ጋባዥ ሕያው አባላት, እንደ በራሳቸው ለወደፊቱ አስተማማኝ ስሜት ማህበረሰብ. “”

Fr Deeter በውስጡ አምላኪዎች በሌላ ቅዳሴ ከ ለ ሲመጣ ሰዎች እና ብዙ ወጣት ምዕመናን የተካተቱት እንደ ሴንት ጳውሎስ: ይመጣ ዘንድ ዓመታት ውስጥ አንድ ጠንካራ የተሟላ ደብር ሆነው አልተገኙም ነበር ብለዋል.

Google+ ላይ Twitter ላይ ላይ አጋራ Facebook ላይ አጋራ
ካሮላይን ስሚዝ
ስለደራሲው
ካሮሊን ስሚዝ ኤጅ, ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ እና የአውስትራሊያ ውስጥ እንዳይታይ ከእርስዋ ታሪኮች ጋር, እሷ ቀደም የማህበረሰብ ጋዜጦች እና የአውስትራሊያ አሶሺየትድ ፕሬስ (AAP) ሠርቷል 2016 ጀምሮ ዘ ሪከርድ አንድ ጋዜጠኛ ሆኖ ቆይቷል.
በጣም የቅርብ ጊዜ ጽሑፎች
ዓመታዊ የካቶሊክ ጉባኤ ‘ነፍስ ለመመገብ’ ተሳታፊዎች ለማበረታታት ይሆናል
2016 ማህበራዊ ፍትሕ መግለጫ: አንድ የአዛውንቶች እንክብካቤ የሥራ ኃይል ስትራቴጂ ላይ አመለካከቶች
ፔሩ ጥሪ: SR Palafox ካሪታስ አውስትራሊያ ተሳስቀን
ጳጳስ ምህረት ጉብኝቶች ዓመት ውስጥ ሕይወት ቅድስና ጎላ
እጦት ጠበቃ ሕይወት ትምህርት ይሰጣል
MOVIE ግምገማ: በውቅያኖስ መካከል ያለው ብርሃን ይቅር እና ሕሊና ኃይለኛ መልእክት ይልካል
ሊቀ ጳጳስ Costelloe ጥንታዊ ለእሳቸው ሥርዓት ስድስት አዲስ አባላት በደስታ ይቀበላል
ጥቅምት የጸሎት አገሪቱ ወር እና ጋብቻ እና ለቤተሰቦች ጾም ወደ
ተራራ Lawley ደብር ጥንካሬ እና እምነት, በ 60 ዓመታት ውስጥ ማደግ
አብርሃም ቀን ግብዣዎችና የኅብረት መንፈስ በአንድነት ሦስት አምላክ አምላኪ እምነቶች ያስገኛል
ዘ ሪከርድ ፈልግ

ፈልግ …

Facebook ላይ ሪከርድ

የእውቂያ ዘ ሪከርድ

አድራሻ: PO Box 3075, ፐርዝ, በምዕራብ አውስትራሊያ, 6000
ስልክ ቁጥር: +61 8 9220 5900
ፋክስ: +61 8 9325 4580
ኢሜይል: [email protected]
የድር ጣቢያ: www.therecord.com.au

ዘ ሪከርድ በ Creative Commons Attribution-ለንግድ ያልሆነ-NoDerivs 3.0 Unported ፈቃድ ስር ነው.
ይህ ፈቃድ ክልል ውጭ ፍቃዶች www.therecord.com.au ላይ ሊገኙ ይችላሉ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

شعار
facebooktwitter
الصفحة الرئيسية
أخبار “”
وجهات نظر »
معالم “”
ماذا يجري
حول “”
ينمو جبل Lawley الرعية في قوة وإيمان، 60 عاما
22 سبتمبر 2016 من قبل كارولين سميث
احتفلت كنيسة القديس بولس في جبل Lawley الذكرى السنوية ال60 لتأسيسها بقداس التي شملت أيضا نعمة من أربعة كؤوس جديدة والطبق. صور: كارولين سميث
احتفلت كنيسة القديس بولس في جبل Lawley الذكرى السنوية ال60 لتأسيسها بقداس التي شملت أيضا نعمة من أربعة كؤوس جديدة والطبق. صور: كارولين سميث

كارولين سميث

يكون المجتمع جبل Lawley أبرشية بدأت نهاية الأسبوع الماضي احتفالات الذكرى ال60 لتأسيسها بمباركة من كؤوس جديدة والطبق بالتواصل.

في الاحتفال قداس يوم السبت 17 سبتمبر لهذه المناسبة، والتي ترد كاهن الرعية الاب تيم ديتير على كيف يمكن للمجتمع قد نمت من مجموعة صغيرة لكنها مخصصة لأبناء الرعية. الاب بريان Limbourn شارك في الاحتفال بهذه المناسبة.

“”وكان من الملائم جدا أن لمدة 28 عاما، حتى قبل تأسست الرعية لدينا رسميا، وتجاوز جبل Lawley ومينورا من هاي جيت باريش كان الاجتماع للقداس في الطابق العلوي، الغرفة العليا من مدرسة صغيرة مونتيسوري في شارع Learoyd””، كما قال.

“”إن المجتمع المتنامي، لذلك طلب من الناس الكهنة هاي جيت لفترة الجماعي الثاني – وأرادوا أيضا أن يكون الدعاء بعد القداس – لا تترك قداس في وقت مبكر لتلك النفوس هاردي! وبعد ذلك، مثل المسيحيين الأوائل، اجتمعوا في منازلهم للصلاة الوردية معا، وتقاسم الكعكة وفنجان “”.

وأضاف أن القدرة على التكيف والإحساس بالانتماء للمجتمع ينظر في الرعية السابقة ما زالت تشكل ميزة القديس بولس اليوم.

واضاف “”اننا لا يزال جمع لكسر الخبز، القداس، ونحن نعلم أنه ليس مبنى الكنيسة الذي يحدد لنا”” قال الأب ديتير.

“”في بعض الأحيان كان لدينا قداس في قاعة المدرسة، في ساحة المدرسة، في undercroft، على شرفة الطوب خارج، وحتى في أراضي جبل Lawley نادي التنس. في القيام بذلك، ولقد تابعنا على خطى أجدادنا، الذين لم يهتموا كثيرا حيث كان القداس، طالما كان لديهم قداس.

“”ومثل أجدادنا، نحن ما زلنا نصلي الوردية، لا يزال لدينا الدعاء من القربان المقدس، ونحن لا تزال ترغب في تبادل كعكة وفنجان””.

في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية ال60، شريطة المصلين سانت بول مع الملاحظات التاريخية في كل رسالة إخبارية أسبوعية، عن السنوات الأولى من الرعية، وفي عطلة نهاية الأسبوع من 17-18 سبتمبر، عقدت عدة الجماهير، مع المشروبات المقدمة بعد ذلك.

التفكير في هذا التاريخ، حث الأب ديتير الرعية على الاستمرار في روح من أسلافهم، مع سخاء بسيط والتفاعل الاجتماعي التي من شأنها أن تعكس فكرة حقيقية من المجتمع المسيحي.

“”نحن لا يمكن أن يأتي هنا ببساطة لأنفسنا. وقال انه يجب علينا “”شنق معا، لأنه، كما ذكرنا في الإنجيل، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من تلقاء نفسه””.

“”لذلك يجب أن تبقى تعلق على المسيح، الكرمة الحقيقية، نعم، أولا وقبل كل شيء، من خلال كسر منتظم من الخبز في القداس، وخلال الصلاة متكررة، دراسة الكتاب المقدس، ومناقشة القضايا الهامة اليوم.

واضاف “”لكن يجب علينا أيضا أن تأتي معا لتشكيل مجتمع قوي، وهذا أمر مهم ليس فقط بالنسبة للبالغين، ولكن أيضا للأطفال. عندما يرى أطفالنا والمراهقين والبالغين الحاضر معا، والدردشة معا بعد القداس، وحضور المناسبات الاجتماعية معا مثل الشاي الصباح والعشاء الرعية وحتى مباريات الفيلم، ثم شبابنا يشعرون بالأمان في مستقبلهم كأعضاء في لقمة العيش، نابض بالحياة والترحيب المجتمع “”.

واضاف الاب ديتير أن القديس بولس كان من المرجح أن تبقى الرعية قوية وحيوية في السنوات القادمة، كما شملت المصلين شعبها القادمة من أماكن أخرى للقداس، والعديد من أبناء الرعية الشباب.

حصة على FacebookShare على TwitterShare على Google+
كارولين سميث
عن المؤلف
وقد كارولين سميث صحفي من السجل منذ عام 2016. وقد عمل سابقا في جماعة جرائد وكالة اسوشيتد برس الاسترالية (AAP)، مع قصص لها الظهور في العمر، سيدني مورنينغ هيرالد والاسترالية.
معظم المقالات الأخيرة
وسيتم عقد المؤتمر الكاثوليكي السنوي تشجيع المشتركين على “”تغذية الروح””
2016 العدالة الاجتماعية بيان: وجهات نظر حول استراتيجية الذين تتراوح أعمارهم بين القوى العاملة الرعاية
بيرو الدعوة: الأب Palafox الوداع كاريتاس أستراليا
البابا يؤكد قدسية الحياة في سنة مرة الرحمة
الدعوة إلى التشرد توفر دروس الحياة
الفيلم الاستعراضي: الضوء بين المحيطات يرسل رسالة قوية للغفران والضمير
ترحب المطران Costelloe ستة أعضاء جدد للنظام البابوي القديم
أكتوبر ليكون شهر البلاد للصلاة وصيام الزواج وتكوين الأسر
ينمو جبل Lawley الرعية في قوة وإيمان، 60 عاما
يوم إبراهيم يجمع ثلاثة أديان السماوية معا في روح من الأخوة والشراكة
بحث السجل

بحث…

وسجل في الفيسبوك

الاتصال السجل

العنوان: PO Box 3075، بيرث، أستراليا الغربية، 6000
الهاتف: +61 8 9220 5900
فاكس: +61 8 9325 4580
البريد الإلكتروني: [email protected]
موقع: www.therecord.com.au

يتم ترخيص السجل بموجب Unported الترخيص جميل عزو، غير تجاري-NoDerivs 3.0.
قد تكون أذونات خارج نطاق هذا الترخيص متوفر في www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

լոգոն
facebooktwitter
տուն
Նորություններ »
հեռանկարներ »
Milestones »
Ինչ է
Մասին “”
Mount Lawley ծխական աճում է ուժ եւ հավատի, 60 տարեկան վերաբերյալ
22 Սեպ. 2016 թ. Քերոլայն Սմիթի
St Paul Եկեղեցին է լեռան Lawley տոնեց իր 60-ամյակը, ինչպես նաեւ զանգվածային նաեւ մի օրհնություն չորս նոր սկիհներ եւ paten: Լուսանկարը `Caroline Smith
St Paul Եկեղեցին է լեռան Lawley տոնեց իր 60-ամյակը, ինչպես նաեւ զանգվածային նաեւ մի օրհնություն չորս նոր սկիհներ եւ paten: Լուսանկարը `Caroline Smith

Քերոլայն Սմիթի

The Mt Lawley Ծխական համայնքը անցյալ շաբաթ սկսվել տոնակատարություններին իր 60-ամյակի առթիվ, ինչպես նաեւ օրհնությամբ նոր սկիհներ եւ communion paten:

Ի տոնում զանգվածի Շաբաթ 17 Սեպտեմբերի առիթով, Parish քահանա Ուրբ Tim Deeter անդրադարձել է, թե ինչպես է համայնքը աճել է փոքր, բայց նվիրված խմբի ծխականների: Fr Brian Limbourn համանախագահ նշվում է Ս.

«Դա շատ տեղին է, որ 28 տարի է, նույնիսկ նախքան մեր ծխական պաշտոնապես հիմնադրվել է, Mount Lawley եւ Մենորա հեղեղել է Highgate Parish էր հանդիպում զանգվածային վերին հարկում, վերնահարկում փոքր Montessori դպրոցին Learoyd փողոցում», – ասաց ասել է.

«Համայնքը աճում էր, ուստի ժողովուրդը խնդրել է Highgate քահանաներին երկրորդ զանգվածային ժամանակ, եւ նրանք նույնպես ցանկանում են ունենալ Փակող բանից հետո, երբ զանգվածային ոչ մեկնում պատարագ վաղ այդ hardy հոգիների համար: Եվ ապա, ինչպես առաջին քրիստոնյաների, նրանք հանդիպել են իրենց տներում է աղոթել, որ տերողորմյա միասին, եւ պետք է կիսել տորթ եւ cuppa »:

Նա հավելել է, որ կիրառելիություն եւ զգացում համայնքի երեւում է նախկին ծխականների շարունակում է լինել առանձնահատկությունն St Պողոսի այսօր.

«Մենք դեռ հավաքվում է հաց կտրելու, զանգվածային, եւ մենք գիտենք, որ դա ոչ թե Եկեղեցին շենքը, որը սահմանում է մեզ», – Fr Deeter ասել է.

«Երբեմն մենք ունեցել պատարագը դպրոցի դահլիճում, որ դպրոցի բակում, որ undercroft վրա աղյուսով ծածկապատշգամբ դրսում, եւ նույնիսկ այն հիմքով, որ լեռան Lawley թենիսի ակումբում: Դրանով, մենք հետքերով մեր նախնիների, ովքեր չեն մտածում, այնքան, որտեղ նրանք ունեին զանգված, քանի դեռ նրանք ունեին պատարագը:

«Եվ ինչպես մեր նախնիների, մենք դեռ աղոթում եմ, որ տերողորմյա, մենք դեռ ունենք օրհնություն է օրհնված հաղորդությունը, եւ մենք դեռ ցանկանում է կիսել տորթ եւ cuppa»:

Ի կապար-ի 60-ամյակին, St Paul – ի տրամադրվող երկրպագուները պատմական գրառումների յուրաքանչյուր շաբաթական լրահոսին, վաղ տարիներին ծխական, իսկ շաբաթ եւ կիրակի 17-ից սեպտեմբերի 18-մի քանի զանգվածներով են անցկացվել, ինչպես հյուրասիրւթյունը նախատեսված հետո.

Անդրադառնալով այս պատմության, Ուրբ Deeter կոչ է արել համայնքը շարունակում է ոգով իրենց նախնիների, պարզ առատաձեռնության եւ սոցիալական փոխազդեցության, որը կարտացոլի ճշմարիտ գաղափարը, քրիստոնեական համայնքի.

«Մենք չենք կարող գալ այստեղ, պարզապես մեզ համար. մենք պետք է «կախել միասին», քանի որ, ինչպես Ավետարանն հիշեցրեց մեզ, մի ճյուղ չի կարող պտուղ տալ բոլոր իր կողմից », – ասել է նա:

«Այնպես որ, մենք պետք է կառչած մնալ Քրիստոսի, ճշմարիտ որթատունկը, այո, առաջին հերթին, մեր կանոնավոր հաց կտրելու զանգվածային, եւ հաճախակի աղոթքի, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության եւ քննարկման կարեւոր հարցերի մասին:

«Բայց մենք պետք է նաեւ գալիս միասին ձեւավորել ուժեղ համայնք, եւ սա կարեւոր է ոչ միայն մեծահասակների, այլեւ երեխաների. Երբ մեր երեխաները եւ դեռահասները տեսնել մեծահասակների համար լինելով միասին, chatting միասին հետո զանգվածային, հաճախում սոցիալական միջոցառումներ միասին, ինչպես վաղորդյան թեյեր, ծխական dinners եւ նույնիսկ ֆիլմից էքսկուրսիաների, ապա մեր երիտասարդները զգում են ապահով իրենց ապագայի, որպես անդամների մի կենդանի, վառ եւ ողջույնի համայնք.””

Fr Deeter հավելել է, որ St Paul է եղել ամենայն հավանականությամբ, կմնա մի ուժեղ եւ կենսունակ ծխական տարիներին, քանի որ դրա երկրպագուները ընդգրկված մարդկանց եկող այլուր զանգվածը, եւ շատ երիտասարդ ծխականների:

Տարածել FacebookShare վրա TwitterShare վրա Google+
Caroline Smith
Հեղինակի մասին
Caroline Սմիթը եղել է լրագրող արձանագրել, քանի որ 2016 թ. Նա նախկինում աշխատել է Համայնքի Թերթեր եւ Ավստրալիայի Associated Press (AAP), ինչպես նաեւ իր պատմվածքների հայտնվող տարիքի, Sydney Morning Herald- ը եւ The Australian:
Most Recent Articles
Տարեկան Կաթոլիկ համաժողովը կխրախուսի մասնակիցներին ‘կերակրել հոգին,
2016 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հայտարարությունը: հեռանկարները տարեց խնամքի աշխատուժի ռազմավարության
Պերու զանգահարելով: Sr Palafox հրաժեշտ Կարիտաս Ավստրալիա
Հռոմի պապը կարեւորում սուրբ կյանքի տարվա Գթասրտության այցելությունների
Քարոզում է անօթեւանության ապահովում կյանքի դասեր
Movie Review: The Light միջեւ օվկիանոսների ուղարկում հզոր ուղերձ ներման եւ խղճի
Արքեպիսկոպոս Costelloe ողջունում է վեց նոր անդամներին հին պապական կարգով
Հոկտեմբերի լինի համազգային ամիսը աղոթքի եւ ծոմապահության ամուսնության եւ ընտանիքների
Mount Lawley ծխական աճում է ուժ եւ հավատի, 60 տարեկան վերաբերյալ
Աբրահամը Օր բերում երեք մոնոթեիստական faiths միասին եղբայրության ոգով եւ communion
Որոնել ռեկորդ

Որոնել …

The Record on Facebook

Կապվեք Record

Հասցե: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Հեռ: +61 8 9220 5900
Ֆաքս: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Կայք: www.therecord.com.au

The Record լիցենզավորված տակ Creative Commons Attribution – Ոչ-NoDerivs 3.0 Unported լիցենզիա.
Թույլտվությունները շրջանակներից դուրս այս Լիցենզիան կարող է լինել հասանելի է www.therecord.com.au:

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
Ləğv
Ev
Xəbərlər »
perspektivlər »
mərhələləri »
Nə var
»haqqında
Mount Lawley kilise gücü və iman, 60 il artır
Caroline Smith tərəfindən 22 Sep 2016
Mt Lawley St Paul Church də dörd yeni qablar və Patent bir xeyir daxil kütləvi ilə 60 illik yubileyi qeyd. Foto: Caroline Smith
Mt Lawley St Paul Church də dörd yeni qablar və Patent bir xeyir daxil kütləvi ilə 60 illik yubileyi qeyd. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith By

Mt Lawley Parish icma keçən həftə sonu yeni qablar və birlik Patent xeyir-duası ilə 60 illik yubileyi qeyd etmələri başladı var.

münasibətilə üçün Şənbə 17 Sentyabr Kütləvi qeyd, Parish Priest Fr Tim Deeter icma parishioners bir kiçik, lakin xüsusi qrup artıb necə öz əksini tapmışdır. Fr Brian Limbourn münasibətilə birgə qeyd etdi.

“”Bu 28 il üçün, bizim kilise rəsmi olaraq quruldu əvvəl, Highgate kilise Mount Lawley və Menora daşqın yuxarı mərtəbəli Kütləvi cavab ki, çox uyğun idi, Learoyd küçəsində kiçik Montessori məktəbi yuxarı otaq”” deyə deyib.

“”İcma artan idi, belə ki, insanlar ikinci Mass dəfə Highgate kahinlər istədi – və onlar da Benediction Kütləvi sonra etmək istəyirdi – no o Hardy ruhları üçün erkən kütləvi tərk! Və sonra, ilk xristianlar kimi, onlar birlikdə Rosary dua və tort və bir cuppa bölüşmək üçün öz evlərində görüşüb. “”

O, adaptasiya və keçmiş parishioners görüldü icma hissi St Paul bu gün bir xüsusiyyət olmağa davam edib.

“”Biz hələ çörək, kütləvi pozulması üçün toplamaq və biz bizə müəyyən Church bina deyil ki, bilirik”” Fr Deeter bildirib.

“”Bəzən biz xaricində, hətta Mount Lawley Tennis Klubu səbəbiylə kərpic veranda haqqında, Undercroft, məktəb bağçasında məktəb salonunda kütləvi var. Bunu etməklə, biz kütləvi olduğu kimi uzun onlar kütləvi idi, çox qayğı etməyib bizim forebears, izində təqib etdik.

“”Və bizim forebears kimi, biz hələ biz hələ Mübarək rabbani ayini bénédiction var Rosary dua və biz hələ tort və bir cuppa bölüşmək istəyirəm.””

60 illik yubileyinə qurğuşun-up, mahalleli ilk illərində haqqında və 18 sentyabr 17 həftə sonu hər həftəlik bültenimize tarixi qeydlər, St Paul tutulmuş ibadət bir neçə kütlələri sonra təqdim məzə ilə keçirilib.

Bu tarixi əks etdirən Fr Deeter xristian icmasının əsl fikir əks etdirən sadə alicənablıq və sosial qarşılıqlı, onların forebears ruhunda davam etdirmək parishioners çağırıb.

“”Biz özümüz üçün sadəcə bura gələ bilməz; Gospel xatırlatdı kimi, filial bütün özü tərəfindən bəhrə verə bilməz, çünki biz birlikdə asmaq “”lazım”” dedi.

“”Belə ki, biz kütləvi da çörək müntəzəm qıran vasitəsilə ilk növbədə Məsih, həqiqi üzüm, bəli əlavə qalır və tez-tez dua kitab öyrənilməsi və gün əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsi ilə olmalıdır.

“”Amma biz də güclü icma yaratmaq üçün birlikdə gəlmək lazımdır, və bu böyüklər, həm də uşaqlar üçün yalnız vacibdir. bizim uşaqlar və yeniyetmələr böyüklər səhər çaylar, mahalleli axşam və hətta film outings kimi birlikdə ictimai hadisələr iştirak, Kütləvi sonra birlikdə söhbət, birlikdə olmanın görəndə, sonra gənclərimiz canlı və salamlama yaşayış üzvləri öz gələcəkdə təhlükəsiz hiss icma “”.

Fr Deeter onun ibadət başqa Kütləvi gələn insanlar, və bir çox gənc parishioners daxil kimi St Paul, gələcək illərdə güclü və canlı kilise qalacaq olduğunu bildirib.

Google Twitter’da on FacebookShare Share
Caroline Smith
Müəllif haqqında
Caroline Smith Age, Sydney Morning Herald və Avstraliya görünen onun hekayələri ilə, O, əvvəllər Community Qəzet və Avstraliya Associated Press (AAP) işləyib 2016-ci ildən bu yana rekord bir jurnalist olmuşdur.
Ən Son Məqalələr
İllik Catholic konfrans “”soul qidalandırmaq”” iştirakçıları təşviq edəcək
2016 SOCIAL JUSTICE BƏYANATI: bir yaşlı uşaq işçi qüvvəsinin strategiyası perspektivlər
Peru zəng: Sr Palafox Caritas Avstraliya vidalaşdı
Papa Mercy səfərlər ili həyat toxunulmazlığı vurğulayır
evsizlik üçün müdafiə həyat dərsləri təmin edir
Film baxış: Oceans arasında Light bağışlanma və vicdan güclü mesaj göndərir
Arxiyepiskop Costelloe qədim papal üçün altı yeni üzvləri alqışlayır
Oktyabr dua ümummilli ay və nikah və ailə üçün oruc
Mount Lawley kilise gücü və iman, 60 il artır
İbrahim Gündüz qardaşlıq və birlik ruhunda birlikdə üç səmavi dini gətirir
qeyd etmə axtarış

Axtarış …

Facebook Record

Əlaqə The Record

Ünvan: PO Box 3075, Perth, Qərbi Avstraliya, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Veb səhifə: www.therecord.com.au

Record Creative Commons Attribution-kommersiya-NoDerivs Creative Commons 3.0 Unported Lisenziya altında lisenziya olunur.
Bu lisenziyanın çərçivəsindən kənara Permissions www.therecord.com.au mövcud ola bilər.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Hasiera
Albisteak »
ikuspegiak »
Mugarri »
Zer da
»buruz
Lawley mendia parrokia indarra eta fedea, 60 urte on hazten
22 Ira 2016 Caroline Smith arabera
St Paul eliza Mount Lawley ere bere 60. urteurrena ospatu zuen Meza ere barne lau kalizak berriak eta paten baten bedeinkazioa batera. Argazkia: Caroline Smith
St Paul eliza Mount Lawley ere bere 60. urteurrena ospatu zuen Meza ere barne lau kalizak berriak eta paten baten bedeinkazioa batera. Argazkia: Caroline Smith

Caroline Smith By

Mt Lawley Parrokia komunitatea dute azken asteburuan hasi bere 60. urteurrenaren ospakizunak kalizak berri eta komunio paten bedeinkazioa batera.

Meza larunbatean, irailaren 17an, ocasión gain, apaiza Fr Tim Deeter nola komunitateari eliztar talde txiki baina dedikatu bat hazi zuen islatzen. ocasión Fr Brian Limbourn co-ospatzen.

“”Oso egokia dela 28 urte, gure parrokia ofizialki sortu zen, aurretik ere, Highgate Parrokia from Lawley mendia eta menora gainezka zegoen Mass bilera goiko solairuko ere izan zen, goiko txiki Montessori Eskola Learoyd Street-aretoan,”” he esan.

“”Komunitatea hazten ari zen, beraz, jendeak galdetu Highgate apaizek bigarren aldiz meza bat – eta, gainera, nahi zuten Benediction Meza ondoren dute – Mass ez uztearen arimak Hardy dutenentzat! Eta gero, lehen kristauek bezala, ezagutu beren etxeetan dute arrosarioa otoitz elkarrekin, eta tarta eta cuppa bat partekatzeko. “”

moldagarritasuna eta komunitatearen eliztar ohia ikusten zentzu horretan jarraitu St Paul gaur ezaugarri bat izan, gehitu zuen.

“”Ogia, Meza haustura da oraindik dugu bildu, eta badakigu ez dela Elizaren eraikina definitzen gaitu,”” Fr Deeter esan.

“”Batzuetan Mass izan ditugu eskolako aretoan, eskolako patioan, undercroft ere, adreiluzko galerian kanpo, eta, are gehiago, mendia Lawley Tennis Club arrazoi en gainean. Hori egitean, gure arbasoen, nork ez zuen zaintzen hainbeste non meza izan zuten, betiere meza izan baita urratsei jarraitu ditugu.

“”Eta gure aurrekoek bezala, oraindik ere otoitz egiten dugu Errosarioko, oraindik ez dugu Santísimo Sacramento Benediction, eta oraindik ere nahi dugu tarta eta cuppa bat partekatzeko.””

du 60. urteurrena markagailuan-up batean, St Paul emandako asteko buletina bakoitzean ohar historikoak, parrokiako lehen urteetan buruz, eta 17ko asteburuan, irailaren 18ra on batekin worshipers, hainbat mezak ospatu ziren, gerora emandako freskagarriak.

Historia honen inguruko gogoeta, Fr Deeter insta eliztar beren arbasoen izpiritu jarraitzeko, eskuzabaltasuna simple eta elkarrekintza soziala duten benetako kristau komunitatearen ideia islatu litzateke.

“”Ezin dugu hona etorri besterik geure burua; behar dugu ‘zintzilikatzeko elkarrekin’,, baita Ebanjelioaren gogorarazi zigun bezala, adar bat ezin fruiturik emanen guztiak berak, “”esan zuen.

“”Beraz, Kristo, aihen eguiazcoa, bai atxikita geldituko behar dugu, lehenik eta behin, gure Mass at ogia zatitzean erregularra bidez, eta maiz otoitz, Eskrituretako azterketa, eta eguneko gai garrantzitsua eztabaida bidez.

“”Baina guk ere etorri behar elkarrekin komunitate sendo bat osatzeko, eta hau ez da bakarrik garrantzitsua helduek, baina, halaber, haurrek da. Gure seme-alabak eta nerabeen ikusi helduek elkarrekin egotea, elkarrekin berriketan Meza ondoren, gizarte-gertaerak joan elkarrekin goizean te, parrokiako afari eta are movie irteerak bezala, ondoren, gure gazteek sentitzen bere etorkizuna segurua bizi bat kidek, kartsua eta abegitsua gisa komunitatea. “”

Fr Deeter gehitu duenez St Paul litekeena parrokia indartsu eta zirraragarri bat izaten etorkizunean ere izan zen, bere worshipers sartutako pertsonen beste nonbait Meza etorritakoak, eta eliztar gazte asko bezala.

Facebook Twitter Google on on
Caroline Smith
Egilea buruz
Caroline Smith grabatu The kazetaria izan da 2016. Aurretik ditu Erkidegoko Egunkariak eta Australian Associated Press (AAP) lan egin du geroztik, bere istorioak Aroa, Sydney Morning Herald eta Australian ere agertzen.
Azken artikuluak
Urteko katolikoa hizlarien bultzatuko du ‘arima elikatzeko’
2016 SOCIAL JUSTICE ADIERAZPENA: onduak zainketa plantilla estrategia baten ikuspegia
Peru deituz: Sr Palafox agurrak Caritas Australia
Aita Santuak azpimarratzen bizitzaren santutasun Mercy bisitak urtea hasi
errancia defendatzen eskaintzen bizitza ikasgai
Movie Review: Oceans artean argia barkamena eta kontzientzia mezu indartsua bidaltzen
Artzapezpiku Costelloe ongietorria antzinako pontificia izateko sei kide berriak
Urriaren otoitz hileko nazio izan eta ezkontza eta familia barau
Lawley mendia parrokia indarra eta fedea, 60 urte on hazten
Abraham Day ekartzen hiru erlijio elkarrekin senidetasun eta komunio espirituz
Search Record

Search …

Grabatu Facebooken

Harremanetan The Record

Helbidea: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Web: www.therecord.com.au

Grabatu Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 3.0 Unported baimen baten mende dago.
lizentzia honen esparrutik haratago Baimenak www.therecord.com.au eskuragarri izan daiteke.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

лагатып
FacebookTwitter
дома
навіны »
перспектывы »
вехі »
што на
О »
Гара Лоли прыход расце ў сіле і веры, 60 гадоў на
22 верасня 2016 Кэралайн Сміт
Царква Святога Паўла ў Маунт Лоли адзначыў сваё 60-годдзе з масай, якая таксама ўключала дабраславеньне чатырох новых чараў і дзіскасы. Фота: Кэралайн Сміт
Царква Святога Паўла ў Маунт Лоли адзначыў сваё 60-годдзе з масай, якая таксама ўключала дабраславеньне чатырох новых чараў і дзіскасы. Фота: Кэралайн Сміт

Па Кэралайн Сміт

Мт Лоли парафіяльны абшчыны ёсць у мінулыя выхадныя пачалося святкаванне свайго 60-годдзя з блаславення новых чараў і прычасця дзіскасы.

У Імшу ў суботу 17 верасня па нагоды, пробашч бацька Цім Дытэр адбіваецца на тым, як абшчына вырасла з невялікай, але адданай групай вернікаў. Fr Браян Limbourn сумесна святкавалі з гэтай нагоды.

“”Гэта было вельмі дарэчы, што на працягу 28 гадоў, яшчэ да таго, наш прыход быў афіцыйна заснаваны, Маунт Лоли і Менора перацякае з Highgate прыходу была сустрэча для імшы ў верхнім паверсе, верхняя пакой маленькай школы Мантэсоры на Learoyd-стрыт””, ён сказаў.

“”Суполка расла, так што людзі прасілі святароў Highgate для другога масавага часу – і яны таксама хацелі, каб мець Дзякаваць пасьля імшы – ня пакінуўшы Масу рана для гэтых цягавітых душ! А потым, як і першыя хрысціяне, яны сустрэліся ў сваіх дамах, каб маліцца Ружанца разам, і падзяліць пірог і кубак гарбаты “”.

Ён дадаў, што адаптыўнасць і пачуццё агульнасці бачылі ў былых парафіянаў працягвае заставацца характэрнай рысай сённяшняга дня Святога Паўла.

“”Мы па-ранейшаму збіраюцца на ламаньні хлеба, імшы, і мы ведаем, што гэта не будынак царквы, якая вызначае нас,”” сказаў бацька Дытэр.

“”Час ад часу мы мелі імшу ў школьнай зале, у школьным двары, у Undercroft, на цаглянай веранды на вуліцы, і нават у падставе горы Лоли тэніснага клуба. Пры гэтым, мы ішлі па слядах нашых продкаў, якія не клапоцяцца так шмат, дзе яны павінны былі Імшу, да таго часу, як яны мелі масу.

“”І як нашы продкі, мы да гэтага часу моляцца Ружанец, у нас яшчэ ёсць благаслаўленні Найсвяцейшым Сакрамэнтам, і мы па-ранейшаму хацелі б падзяліцца торт і кубак гарбаты.””

Напярэдадні 60-годдзя, пры ўмове, прыхільнікі святога Паўла з гістарычнымі нотамі ў кожным штотыднёвым інфармацыйным бюлетэні, пра першыя гады прыходу, і ў выхадныя дні 17 па 18 верасня, было праведзена некалькі імшы, з пачастункам, прадастаўленых пасля.

Разважаючы пра гэтую гісторыю, бацька Дытэр заклікаў прыхаджан працягваць у духу сваіх продкаў, з простай шчодрасцю і сацыяльнага ўзаемадзеяння, якія будуць адлюстроўваць сапраўдную ідэю хрысціянскай суполкі.

“”Мы не можам прыйсці сюды проста для сябе; мы павінны “”трымацца разам», таму што, як нагадаў нам Евангелле, галіна ня можа прыносіць плёну сама па сабе, “”сказаў ён.

“”Такім чынам, мы павінны заставацца прымацаванай да Хрыста, праўдзівай вінаграднай лазы, так, перш за ўсё, праз наш рэгулярны ламаньні хлеба на імшы, і праз частыя малітвы, вывучэнне Святога Пісання і абмеркаванне важных пытанняў дня.

“”Але мы таксама павінны сабрацца разам, каб сфармаваць моцнае супольнасць, і гэта важна не толькі для дарослых, але і для дзяцей. Калі нашы дзеці і падлеткі бачаць дарослыя быць разам, маюць зносіны адзін з адным пасля таго, як імшы, наведваючы грамадскія мерапрыемствы разам, як ранішнія гарбата, парафіяльныя абеды і нават экскурсіі кіно, то нашы маладыя людзі адчуваюць сябе ў бяспецы ў сваёй будучыні ў якасці членаў жыцця, яркія і вітаючы супольнасць “”.

Fr Дытэр дадаў, што Святога Паўла, верагодна, застанецца моцным і яркім прыход у наступныя гады, бо яе прыхаджане ўваходзілі людзі, якія прыходзяць з іншых крыніц для масавага, і шмат маладых вернікаў.

Выкласці на FacebookShare на Шчабятаць ў Google+
Кэралайн Сміт
пра аўтара
Кэралайн Сміт быў журналістам рэкордам з 2016 г. Раней яна працавала ў газетах супольнасці і Australian Associated Press (АПУ), са сваімі гісторыямі, якія ўваходзяць у The Age, Sydney Morning Herald і The Australian.
новыя Артыкулы
Штогадовая каталіцкая канферэнцыя будзе заахвочваць удзельнікаў “”карміць душу””
2016 г. сацыяльнай справядлівасці ЗАЯВА: Перспектывы стратэгіі сыходу рабочай сілы ва ўзросце
Перу выкліку: Sr Палафокс развітваецца Карытас Аўстралія
Тата падкрэслівае святасць жыцця ў год наведвання Міласэрнасці
Адстойваючы бяздомнасці дае ўрокі жыцця
ФІЛЬМ АГЛЯД: Святло паміж акіянамі пасылае магутны сігнал аб прабачэнні і сумлення
Арцыбіскуп Costelloe вітае шэсць новых членаў старажытнага папскай парадку
З кастрычніка па ўсёй краіне быць месяц посту і малітвы для шлюбу і сям’і
Гара Лоли прыход расце ў сіле і веры, 60 гадоў на
Абрагам дзень прыносіць тры монатэістычных рэлігій разам у духу братэрства і зносін
пошук Запіс

Пошук …

Запіс на Facebook

Як звязацца з The Record

Адрас: PO Box 3075, Перт, Заходняя Аўстралія, 6000
Тэлефон: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Вэб-сайт: www.therecord.com.au

Запіс пад ліцэнзіяй Creative Commons Attribution-BY License 3.0 Unported.
Дазволу выходзіць за рамкі дадзенай ліцэнзіі, могуць быць даступныя на www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

লোগো
সম্পাদনা করুন
বাড়ি
এর সব খবর »
প্রেক্ষাপট »
মাইলস্টোন »
কী আছে
সম্বন্ধে “”
মাউন্ট Lawley প্যারিশ শক্তি এবং বিশ্বাস, 60 বছর বৃদ্ধি
22 সেপ্টেম্বর 2016 ক্যারোলিন স্মিথ
মাউন্ট Lawley সেন্ট পৌলের চার্চ একটি গণ যে চারটি নতুন chalices এবং খ্রিস্টের নৈশ-ভোজ পর্বে ব্যবহৃত রুটি রাখার থালা একটি আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত সঙ্গে তার 60 তম বার্ষিকী উদযাপন. ছবি: ক্যারোলিন স্মিথ
মাউন্ট Lawley সেন্ট পৌলের চার্চ একটি গণ যে চারটি নতুন chalices এবং খ্রিস্টের নৈশ-ভোজ পর্বে ব্যবহৃত রুটি রাখার থালা একটি আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত সঙ্গে তার 60 তম বার্ষিকী উদযাপন. ছবি: ক্যারোলিন স্মিথ

ক্যারোলিন স্মিথ

মেগাটন Lawley প্যারিশ সম্প্রদায় গত সপ্তাহান্তে নতুন chalices এবং আলাপন খ্রিস্টের নৈশ-ভোজ পর্বে ব্যবহৃত রুটি রাখার থালা আশীর্বাদপুষ্ট তার 60 তম বার্ষিকী উদযাপন প্রারব্ধ আছে.

অনুষ্ঠানের জন্য শনিবার 17 সেপ্টেম্বর ভর উদযাপন, প্যারিশ ঋত্বিক ফরাসী ভাষায় টিম Deeter কিভাবে সম্প্রদায় parishioners একটি ছোট কিন্তু ডেডিকেটেড গ্রুপ থেকে জন্মায় ছিল উপর প্রতিফলিত. অনুষ্ঠানে জন্য ফরাসী ভাষায় ব্রায়ান Limbourn কো-পালিত.

“”এটা খুব উপযুক্ত যে 28 বছর জন্য, এমনকি আগে আমাদের প্যারিশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হাইগেট প্যারিশ থেকে মাউন্ট Lawley এবং Menora ওভারফ্লো ভর জন্য উপরতলা সাক্ষাৎ হয়েছিল, ছোট মন্টেসরি স্কুল Learoyd স্ট্রিটের ওপরের কুঠুরিতে,”” তিনি বলেন.

“”সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান ছিল, তাই মানুষ একটি দ্বিতীয় ভর সময় জন্য হাইগেট যাজকদের জিজ্ঞাসা – এবং তারা আশীর্বচন ভর পর চেয়েছিলেন – কোন ভর তাড়াতাড়ি ঐ কষ্টসহিষ্ণু আত্মার জন্য রেখে! এবং তারপর, প্রথম খ্রিস্টানদের মত, তারা নিজ নিজ গৃহে পূরণ জপমালা একসঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য এবং কেক এবং cuppa শেয়ার করতে. “”

তিনি আরো বলেন যে অভিযোজন এবং সাবেক parishioners দেখা সম্প্রদায় অর্থে সেন্ট পলের আজ একটি বৈশিষ্ট্য অব্যাহত.

“”আমরা এখনও রুটি, গণ ভাঙ্গাসহ জন্য জড়ো করা, এবং আমরা জানি যে এটা চার্চ ভবন আমাদের সংজ্ঞায়িত নয়,”” ফরাসী ভাষায় Deeter বলেন.

“”মাঝে মাঝে আমরা ভর স্কুল কক্ষে, বিদ্যালয়ের মাঠে, undercroft মধ্যে, ইটের বারান্দা বাইরে, এবং এমনকি মাউন্ট Lawley টেনিস ক্লাবের মাঠে উপর ছিল. তাই করছেন, আমরা আমাদের forebears, এত যত্ন করা হয়নি যারা যেখানে তারা ভর ছিল, যতদিন তারা ভর ছিল পদাংক অনুসরণ করেছেন.

“”এবং আমাদের forebears মত, আমরা এখনও জপমালা প্রার্থনা, আমরা এখনও ধন্য স্যাক্রামেন্ট এর আশীর্বচন আছে, এবং আমরা এখনও পিষ্টক এবং একটি cuppa ভাগ করে নিতে চাই.””

60 তম বার্ষিকী সীসা-আপ, প্রতিটি সাপ্তাহিক নিউজলেটার ঐতিহাসিক নোট, প্যারিশ প্রথম বছর সম্পর্কে, এবং 18 সেপ্টেম্বর থেকে 17 এর সপ্তাহান্তে সঙ্গে সেন্ট পলের প্রদান উপাসনাকারীরা বিভিন্ন জনসাধারণ পরে প্রদত্ত নাস্তা অনুষ্ঠিত হয়.

এই ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, ফরাসী ভাষায় Deeter parishioners প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সহজ দাক্ষিণ্য এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সত্য ধারণা প্রতিফলিত হবে সঙ্গে তাদের forebears আত্মা চালিয়ে যাওয়ার.

“”আমরা এখানে কেবল নিজেদের জন্য আসতে পারবে না; আমরা ‘একসঙ্গে স্তব্ধ’ নয়, কারণ হিসাবে গসপেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, একটি শাখার সব নিজে ফল সহ্য করতে পারে না, “”বলেন তিনি.

“”তাই আমরা ভর এ রুটির আমাদের নিয়মিত ব্রেকিং মাধ্যমে, খ্রীষ্ট, সত্য দ্রাক্ষালতা, হ্যাঁ সংযুক্ত থাকা আবশ্যক প্রথম সব, এবং ঘন প্রার্থনা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার মাধ্যমে.

“”কিন্তু আমরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় গঠন একসঙ্গে আসতে হবে, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ না শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য হয়. আমাদের শিশু এবং তের থেকে ঊনিশ বছর দেখতে যখন প্রাপ্তবয়স্কদের একসঙ্গে হচ্ছে, গণ পর একসঙ্গে চ্যাটিং, সকালে চা, প্যারিশ নৈশভোজনের এবং এমনকি সিনেমা ম্যাচে মত একসঙ্গে সামাজিক ঘটনা দোসর, তারপর আমাদের তরুণদের একটি জীবন্ত সদস্য, স্পন্দনশীল এবং স্বাগতপূর্ণ হিসাবে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যতে নিরাপদ বোধ সম্প্রদায়.””

ফরাসী ভাষায় Deeter যোগ সেন্ট পলের বছরে একটি শক্তিশালী এবং স্পন্দনশীল প্যারিশ থাকা কাছে আসতে পারে এইরূপ ছিল যে, যেমন তার উপাসক ভর জন্য অন্যত্র থেকে আসছে মানুষ, এবং অনেক তরুণ parishioners অন্তর্ভুক্ত.

Google+ এ ফেসবুকে! Twitter- উপর সেয়ার
ক্যারোলিন স্মিথ
লেখক সম্পর্কে
ক্যারোলিন স্মিথ বয়স, সিডনি মর্নিং হেরাল্ড এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রদর্শনে তার গল্প দিয়ে, 2016. তিনি পূর্বে কমিউনিটি সংবাদপত্র এবং অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এএপি) জন্য কাজ করেছেন যেহেতু রেকর্ড একটি সাংবাদিক হয়েছে.
সম্প্রতি প্রবন্ধ
বার্ষিক ক্যাথলিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের ‘আত্মা ফিড’ উৎসাহিত করবে
2016 সামাজিক ন্যায়বিচার ্ণকিনাঃ একজন বৃদ্ধ যত্ন দুইই কৌশলের প্রেক্ষাপট
পেরু কলিং: সিনিয়র Palafox বিদায় কারিতাস অস্ট্রেলিয়া
পোপ মার্সি ভিজিট বছরের মধ্যে জীবনের পবিত্রতা হাইলাইট
গৃহহীনতা জন্য সমর্থনে জীবন পাঠ উপলব্ধ
ছায়াছবির পর্যালোচনা: হাল্কা মহাসাগরের মধ্যে ক্ষমা ও বিবেকের শক্তিশালী বার্তা পাঠায়
আর্চবিশপ Costelloe প্রাচীন পোপের আদেশ ছয় নতুন সদস্যদের স্বাগত
অক্টোবর প্রার্থনার দেশব্যাপী মাস হতে হবে এবং বিবাহ এবং পরিবার জন্য উপবাস করার
মাউন্ট Lawley প্যারিশ শক্তি এবং বিশ্বাস, 60 বছর বৃদ্ধি
আব্রাহাম দিবস ভ্রাতৃত্ব এবং আলাপন আত্মা একসঙ্গে তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর এনেছে
খোঁজো রেকর্ড

অনুসন্ধান …

রেকর্ড ফেসবুকে

যোগাযোগ দ্য রেকর্ড

ঠিকানা: PO Box: 3075, পার্থ, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, 6000
টেলিফোন: +61 8 9220 5900
ফ্যাক্স: +61 8 9325 4580
ই-মেইল: [email protected]
ওয়েবসাইট: www.therecord.com.au

রেকর্ড একটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-অবাণিজ্যিক-NoDerivs 3.0 লাইসেন্সের আওতায় লাইসেন্সকৃত.
এই লাইসেন্সের সাধ্যাতীত অনুমতিসমূহ www.therecord.com.au এ উপলব্ধ করা হবে.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitterGoogle
kući
Novosti »
perspektive »
prekretnice »
Šta je na
o »
Mount Lawley župna raste u snagu i vjeru, 60 godina na
22 Sep 2016 Caroline Smith
Crkva Svetog Pavla u Mount Lawley proslavio svoju 60. godišnjicu s masom koja također uključen blagoslov od četiri nova trofeja i Paten. Foto: Caroline Smith
Crkva Svetog Pavla u Mount Lawley proslavio svoju 60. godišnjicu s masom koja također uključen blagoslov od četiri nova trofeja i Paten. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

U Mt Lawley Parish zajednice imaju prošlog vikenda je počela proslava 60. godišnjice uz blagoslov novog trofeja i pričest Paten.

U misu na Saturday 17 septembra povodom, župnik Fr Tim Deeter ogleda o tome kako zajednica izrasla iz male, ali posvećen grupa župljana. Fr Brian Limbourn ko-slavi za ovu priliku.

“”To je vrlo prikladno da za 28 godina, čak i prije nego što naša župna je zvanično osnovana, Mount Lawley i Menora preljevom od Highgate Parish je sastanak za Mass u gornjoj etaži, na gornjoj sobi male Montessori školi Learoyd Street””, on rekao je.

“”Zajednica je sve veći, tako da ljudi zamolio Highgate svećenici po drugi Mass put – i oni su takođe želeli da imaju Benediction nakon Mass – ne ostavljajući Mass rano za one Hardy duše! A onda, kao i prvi kršćani, sastali su se u svoje domove da se mole Rozarija zajedno, i da dijele kolač i cuppa. “”

On je dodao da je prilagodljivost i osjećaj zajednice vide u bivšoj župljane i dalje biti mogućnost danas Svetog Pavla u.

“”Mi i dalje okupljaju za razbijanje hleba, misu, a znamo da to nije zgrada crkve koja nas definira,”” rekao je Fr Deeter.

“”S vremena na vrijeme smo imali misa u holu škole, u školskom dvorištu, u kripta, na verandi cigle van, pa čak i na parceli od planine Lawley Teniski klub. Pri tome smo pratili u stopu naših predaka, koji nije toliko stalo, gdje su imali Mass, dok su imali Mass.

“”I kao naš preci, mi i dalje moliti Rozarija, i dalje imamo Benediction Blažene Sakramenta, a mi i dalje rado podijeliti kolač i cuppa.””

U olovom do 60. godišnjicu, St Paul pruža vjernika sa istorijskim nota u svakom Newsletter, o prvim godinama župe, a na vikend od 17. do 18. septembra održano nekoliko Mase, uz osvježenje ako nakon toga.

Osvrćući se na ovu istoriju, Fr Deeter pozvao župljane da nastave u duhu svojih predaka, sa jednostavnim velikodušnosti i socijalne interakcije koji će odražavati pravu ideju hrišćanske zajednice.

“”Ne možemo doći ovdje samo za sebe; moramo ‘objesiti zajedno’, jer, kako nas Evanđelje podsjetio, grana ne može uroditi plodom sve od sebe “”, rekao je on.

“”Dakle, mi moramo ostati vezan za Hrista, pravi vino, da, prije svega, kroz naše redovne lomljenju kruha na misi, a kroz česte molitvu, proučavanje svetih spisa, i raspravu o važnim pitanjima dana.

“”Ali moramo doći zajedno da se formira jaka zajednica, a to je važno ne samo za odrasle, ali i za djecu. Kada naša djeca i tinejdžeri vide odrasli smo zajedno, razgovor zajedno nakon Mass, koji pohađaju društvene događaje zajedno kao jutro čajeva, župna večere, pa čak i film izlete, onda naši mladi ljudi osjećaju sigurnim u svoju budućnost kao članovi života, jarke i dobrodošlice zajednice. “”

Fr Deeter je dodao da je svetog Pavla bio je vjerovatno ostati snažan i jarke parohija u godinama koje dolaze, kao vjernika uključeni ljudi koji dolaze iz drugih krajeva za Mass, a mnoge mlade župljane.

Podijeli na FacebookPodijeli na Twitter na Google+
Caroline Smith
o autoru
Caroline Smith je novinar The Record od 2016. Ona je ranije radio za lokalne novine i Australian Associated Press (AAP), sa svojim pričama koje se pojavljuju u The Age, Sydney Morning Herald i The Australian.
Najnovije Članci
Godišnja Katolička konferencija će ohrabriti učesnike da “”hrani dušu ‘
2016 SOCIJALNA PRAVDA IZJAVA: Perspektive na starom njegu strategije radne snage
Peru pozivom: Sr Palafox rastancima Caritas Australija
Papa ističe svetost života u Godina Mercy posjeta
Zalaganje za beskućništvo pruža životne lekcije
Movie Review: The Light Između Oceans šalje snažnu poruku oprosta i savjesti
Nadbiskup Costelloe pozdravlja šest novih članova u drevne papin kako
Oktobra biti zemlje mjeseca molitve i posta za brak i porodica
Mount Lawley župna raste u snagu i vjeru, 60 godina na
Abraham dan donosi tri monoteističke vjere zajedno u duhu bratstva i zajedništva
Traži The Record

Traži …

The Record na Facebook-u

Kontakt The Record

Adresa: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.therecord.com.au

The Record je licenciran pod Unported licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0.
Dozvole izvan opsega ove licence mogu biti dostupne na www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

лого
FacebookTwitter
У дома
Новини “”
перспективи »
Важни събития »
К’во става
Относно “”
Mount Lawley енория расте в сила и вяра, 60 години по-късно
22 сеп, 2016 от Caroline Smith
Църква Сейнт Пол в Mount Lawley отпразнува своята 60-годишнина с Маса, който също включва благословение на четири нови чаши и поднос за нафора. Снимка: Каролин Смит
Църква Сейнт Пол в Mount Lawley отпразнува своята 60-годишнина с Маса, който също включва благословение на четири нови чаши и поднос за нафора. Снимка: Каролин Смит

Чрез Каролин Смит

общността на Mt Lawley Parish имат миналия уикенд започва честванията на 60-ата си годишнина с благословията на нови потири и общение поднос за нафора.

В литургията на събота 17 септември, за повод, енорийски свещеник отец Тим Deeter отразява върху начина, по който обществото се е увеличил от малък, но специалната група на енориашите. Fr Brian Limbourn съвместно чества за случая.

“”Това беше много подходящо, че в продължение на 28 години, още преди нашата енория беше официално създадена, за Mount Lawley и Менора преливане от Хайгейт Parish се среща за Mass в горния етаж, в горната стая на малкия Montessori School на Learoyd Street,”” той каза.

“”Обществото е расте, така че хората, зададен свещениците Highgate за втори Mass време – и те също искаха да имат Benediction след Mass – не оставяйки Mass рано за тези верни души! И тогава, като първите християни, те се срещнаха в домовете си, за да се моли броеница заедно и да споделят торта и чаша чай. “”

Той добави, че на адаптивността и чувството за общност вижда в бившите енориаши продължи да бъде функция от днес Сейнт Пол.

“”Ние все още се събират за разчупването на хляба, масата, и ние знаем, че това не е сградата Църква, която ни определя””, каза Fr Deeter.

“”На моменти сме имали Mass в училищния салон, в двора на училището, в подземно помещение, върху тухла верандата отвън, и дори в мотивите на Lawley тенис клуб планината. По този начин, ние сме по стъпките на нашите предци, които не се интересуват толкова много, когато те трябваше Mass, толкова дълго, колкото те са имали Mass.

“”И като нашите предци, ние все още се молят Броеницата, ние все още имаме Благословението на тайнството, и ние все още искал да споделя торта и чаша чай.””

В олово действия във връзка с 60-годишнината, предвидени поклонници Сейнт Пол с исторически бележки във всеки седмичен бюлетин, за ранните години на енорията, и през почивните дни от 17 до 18 септември, бяха проведени няколко маси, с освежителни напитки, предоставени след това.

Разсъждавайки върху тази история, Fr Deeter призова енориаши да продължи в духа на своите предци, с прост щедрост и социално взаимодействие, което би се отразило на истинската идея на християнска общност.

“”Ние не може да дойде тук просто за себе си; ние трябва да “”виси заедно””, защото, както Евангелието ни напомни, клон, който не може да даде плод от само себе си “”, каза той.

“”Така че ние трябва да остане прикрепена към Христос, истинската лоза, да, на първо място, чрез нашия редовен счупване на хляба в Mass, и чрез чести молитва, изучаване на Писанията, и обсъждане на важни въпроси на деня.

“”Но ние също така трябва да се обединят, за да образуват силна общност, и това е важно не само за възрастните, но и за децата. Когато нашите деца и младежи виждат възрастните са заедно, да чатите заедно след Mass, посещават светски събития заедно като сутрешните чайове, енорийски вечери и дори филмови излети, след което нашите млади хора да се чувстват сигурни в собственото си бъдеще като членове на прехраната, ярки и приветливи общност. “”

Fr Deeter добави, че Сейнт Пол е вероятно да остане силна и жизнена енория в идните години, като неговите поклонници включени хора, които идват от други места за Маса, както и много млади енориаши.

Сподели във FacebookShare на Twitter Споделяне в Google+
Каролин Смит
за автора
Каролин Смит е бил журналист на записа, тъй като 2016 г. Преди това е работил в продължение на Общността Вестници и Australian Associated Press (AAP), с нейните разкази, включени в The Age, Sydney Morning Herald и Австралиецът.
Последни статии
Годишен католическа конференция ще насърчи участниците да “”нахрани душата””
2016 социална справедливост изявление: Перспективи за стратегия на възраст грижи работна сила
Перу вика: Sr Palafox сбогувания Каритас Австралия
Папа подчертава светостта на живота в Година на Mercy посещения
Застъпничество за бездомността осигурява житейски уроци
Movie Review: Светлината Между Oceans изпраща мощно послание за прошка и съвестта
Архиепископ Costelloe приветства шест нови членове на древна папския поръчка
Октомври до бъде национален месец на молитва и пост за брак и семейство
Mount Lawley енория расте в сила и вяра, 60 години по-късно
Авраам ден носи трите монотеистични религии заедно в дух на братство и общение
Търсене The Record

Търсене…

The Record на Facebook

Свържи The Record

Адрес: PO Box 3075, Пърт, Западна Австралия, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record е лицензиран под Криейтив Комънс лиценз Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни 3.0.
Разрешения се извън обхвата на този лиценз може да бъде на разположение на www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
casa
Notícies “”
perspectives »
Fites “”
Que fan
sobre »
Muntanya Lawley parròquia creix en força i la fe, 60 anys després
22 Sep 2016 Caroline Smith
Església de Sant Pau a Mount Lawley va celebrar el seu 60 aniversari amb una missa que també va incloure una benedicció de quatre nous calzes i una patena. Foto: Caroline Smith
Església de Sant Pau a Mount Lawley va celebrar el seu 60 aniversari amb una missa que també va incloure una benedicció de quatre nous calzes i una patena. Foto: Caroline Smith

Per Caroline Smith

La comunitat Mt Lawley Parish té cap de setmana va començar les celebracions del seu 60 aniversari amb la benedicció de les noves calzes i patena comunió.

En la celebració de la missa del dissabte 17 de setembre per a l’ocasió, Rector P. Tim Deeter reflecteix en la forma en què la comunitat havia crescut d’un petit però dedicat grup de feligresos. P. Brian Limbourn co-celebrat per l’ocasió.

“”Va ser molt apropiat que fa 28 anys, fins i tot abans de la nostra parròquia va ser fundada oficialment, el desbordament del muntatge Lawley i Menora d’Highgate Parish es reunia per la missa a la planta superior, la sala superior de l’intestí Montessori School a Learoyd carrer””, dit.

“”La comunitat era cada vegada més gran, de manera que la gent va demanar als sacerdots Highgate per segona vegada la missa – i també volia tenir la benedicció després de la missa – sense sortir de missa d’hora per aquestes ànimes resistents! I llavors, com els primers cristians, que es van reunir a casa per resar el rosari junts i compartir la coca i una tassa de te “”.

Va afegir que la capacitat d’adaptació i sentit de comunitat es veu en els antics feligresos van seguir sent una característica de l’actualitat de Sant Pau.

“”Encara es reuneixen per partir el pa, la missa, i sabem que no és l’edifici de l’Església que ens defineix,”” va dir el P. Deeter.

“”A vegades hem tingut la missa a la sala de l’escola, al pati de l’escola, a la cripta, a la terrassa de maó fora, i fins i tot en els terrenys de la Muntanya Lawley club de tennis. En fer-ho, hem seguit els passos dels nostres avantpassats, que no li importava tant on tenien massa, sempre que no tenien massa.

“”I de la mateixa manera que els nostres avantpassats, encara resar el Rosari, encara tenim la benedicció del Santíssim Sagrament, i encara ens agradaria compartir la coca i una tassa de te.””

En el període previ als 60 anys, els fidels previstes de Sant Pau amb notes històriques en cada butlletí setmanal, sobre els primers anys de la parròquia, i en el cap de setmana del 17 al 18 de setembre es van dur a terme diverses misses, amb refrigeris després.

En reflexionar sobre aquesta història, el P. Deeter va instar els fidels a continuar en l’esperit dels seus avantpassats, amb la simple generositat i la interacció social que reflecteixi la veritable idea de la comunitat cristiana.

“”No podem venir aquí simplement per a nosaltres mateixos; cal “”passar junts””, perquè, com l’Evangeli ens ha recordat, el sarment no pot donar fruit per si mateix “”, va dir.

“”Així que hem de romandre units a Crist, el cep veritable, sí, en primer lloc, mitjançant la nostra última hora regular del pa en la missa, ia través de l’oració freqüent, l’estudi de les Escriptures, i la discussió dels temes importants del dia.

“”Però també cal s’uneixen per formar una comunitat forta, i això és important no només per als adults, sinó també per als nens. Quan els nostres nens i adolescents veuen els adults d’estar junts, xerrant després de la missa, assistir a esdeveniments socials junts com tes del matí, sopars parroquials i fins i tot sortides al cinema, a continuació, els nostres joves se senten segurs en el seu propi futur com a membres de la vida, vibrants i acollidores comunitat “”.

Fr Deeter va afegir que Sant Pau era probable que segueixi sent una parròquia forta i vibrant en els propers anys, ja que els seus adoradors inclouen persones que vénen d’altres parts de la missa, i molts feligresos joves.

Compartir a TwitterComparteix a FacebookShare a Google+
Caroline Smith
Sobre l’autor
Caroline Smith ha estat periodista de The Record des 2016. Anteriorment ha treballat per a diaris comunitaris i Australian Associated Press (AAP), amb les seves històries que apareixen en l’edat, el Sydney Morning Herald i The Australian.
El més recent
Conferència Anual Catòlica animarà els participants a “”alimentar l’ànima ‘
2016 La justícia social declaració: Perspectives sobre una estratègia de força de treball de cura d’ancians
Perú trucant a: Sr Palafox acomiada Càritas Austràlia
El Papa posa en relleu la santedat de la vida en l’Any de visites Mercy
Advocant per la manca d’habitatge proporciona lliçons de vida
Ressenya de la pel·lícula: La llum entre els oceans envia poderós missatge de perdó i de consciència
Arquebisbe Costelloe dóna la benvinguda a sis nous membres en ordre papal antiga
Mes d’octubre per ser el país de l’oració i el dejuni per al matrimoni i la família
Muntanya Lawley parròquia creix en força i la fe, 60 anys després
Abraham dia porta tres religions monoteistes junts en esperit de fraternitat i comunió
Buscar en el Registre

Cerca…

El registre a Facebook

Contacte El Registre

Direcció: PO Box 3075, Perth, Austràlia Occidental, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Correu electrònic: [email protected]
Pàgina web: www.therecord.com.au

El registre està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0.
Permisos més enllà de l’abast d’aquesta llicència poden estar disponibles en www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Panimalay
Balita »
panglantaw »
milestones »
Unsay naa
Mahitungod sa “”
Sa Bukid sa Lawley parokya motubo sa kalig-on ug hugot nga pagtuo, 60 ka tuig sa
22 Nov 2016 pinaagi sa Caroline Smith
Ni San Pablo sa Simbahan sa Bukid sa Lawley nagsaulog sa iyang ika-60 nga anibersaryo sa usa ka Santos nga Misa nga naglakip usab sa usa ka panalangin sa upat ka bag-ong mga ilimnan ug sa usa ka paten. Photo: Caroline Smith
Ni San Pablo sa Simbahan sa Bukid sa Lawley nagsaulog sa iyang ika-60 nga anibersaryo sa usa ka Santos nga Misa nga naglakip usab sa usa ka panalangin sa upat ka bag-ong mga ilimnan ug sa usa ka paten. Photo: Caroline Smith

Pinaagi sa Caroline Smith

Ang Mat Parish Lawley komunidad adunay miaging semana misugod pagsaulog sa iyang ika-60 nga anibersaryo sa panalangin sa bag-ong ilimnan ug panag-ambit paten.

Sa pagsaulog sa Misa sa Sabado 17 September alang sa okasyon, Parish Priest Fr Tim Deeter nga makita kon sa unsang paagi nga ang komunidad nga mitubo gikan sa usa ka gamay nga apan mapahinunguron nga grupo sa mga parokyano. Fr Brian Limbourn co-gisaulog alang sa okasyon.

“”Kini mao ang haom kaayo nga alang sa 28 ka tuig, bisan sa wala pa sa atong parokya opisyal nga natukod, ang bukid sa Lawley ug Menora awas gikan sa Highgate Parish nga miting alang sa Misa sa ibabaw nga andana, ang ibabaw nga lawak sa mga gagmay nga mga Montessori School sa Learoyd Street,”” siya miingon.

“”Komunidad ang nagtubo, mao nga ang mga tawo nangutana sa Highgate mga sacerdote alang sa usa ka ikaduha nga Misa nga panahon – ug sila gusto usab nga adunay Panapos nga pag- ampo human sa Misa – dili mobiya sa Misa sa sayo alang sa mga lig-on sa mga kalag! Ug unya, sama sa unang mga Kristohanon, sila nahimamat sa ilang mga panimalay sa pag-ampo sa Rosaryo sa tingub, ug sa pagpakigbahin sa cake ug usa ka cuppa. “”

Dugang pa niya nga ang pagkamapasiboon ug pagbati sa komunidad makita sa kanhi parokyano nagpadayon nga usa ka bahin sa San Pablo karon.

“”Kita sa gihapon tigumon alang sa pagpikaspikas sa tinapay, ang Misa, ug kami nasayud nga kini dili mao ang building sa Simbahan nga naghubit kanato,”” Fr Deeter miingon.

“”Sa mga panahon nga kita adunay Misa sa hall sa eskwelahan, sa nataran sa eskwelahan, sa undercroft, sa tisa verandah sa gawas, ug bisan diha sa mga nataran sa mga bukid sa Lawley Tennis Club. Sa pagbuhat sa ingon, kita misunod sa mga lakang sa atong mga katigulangan, nga wala pag-atiman sa ingon sa daghan nga sa diin sila Misa, samtang sila Misa.

“”Ug sama sa atong mga katigulangan, kita sa gihapon mag-ampo sa Rosaryo, kita pa Panapos nga pag- ampo sa Sakramento, ug kita sa gihapon gusto nga mopakigbahin sa cake ug usa ka cuppa.””

Sa tingga-ngadto sa ika-60 nga anibersaryo, ni San Pablo nga gihatag magsisimba sa kasaysayan nga mubo nga mga sulat sa matag kada semana newsletter, mahitungod sa unang mga tuig sa parokya, ug sa hinapos sa semana sa 17 ngadto sa 18 sa Septyembre, sa pipila ka mga Misa gipahigayon, uban sa mga pagpabugnaw gihatag sa human niini.

Ang pagpamalandong sa kasaysayan niini, Fr Deeter nag-awhag sa mga parokyano sa pagpadayon diha sa espiritu sa ilang mga katigulangan, uban sa yano nga pagkamanggihatagon ug sa social interaction nga nagpakita sa tinuod nga ideya sa Kristohanong komunidad.

“”Dili kita dinhi lamang alang sa atong kaugalingon; kita kinahanglan gayud nga ‘nagasukad sa tingub’, tungod kay, ingon nga mipahinumdom kanato sa Ebanghelyo, usa ka sanga dili mamunga sa tanan pinaagi sa iyang kaugalingon, “”siya miingon.

“”Busa kita kinahanglan gayud nga magpabilin nga gilakip sa Cristo, ang matuod nga punoan sa parras, oo, una sa tanan, pinaagi sa atong regular nga pagpikaspikas sa tinapay sa Misa, ug pinaagi sa kanunay nga pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, ug panaghisgot sa mga importante nga mga isyu sa adlaw.

“”Apan kita kinahanglan gayud nga usab sa tingub aron sa pagporma sa usa ka lig-on nga komunidad, ug kini mao ang importante nga dili lamang alang sa mga hamtong, apan usab alang sa mga bata. Kon ang atong mga anak ug mga tin-edyer sa pagtan-aw sa mga hamtong nga sa tingub, chat sa tingub sa pagsunod sa Misa, pagtambong sa sosyal nga mga panghitabo sa tingub sama sa buntag teas, parokya panihapon ug bisan sa movie outing, nan ang atong mga batan-on nga mga tawo mobati nga luwas diha sa ilang kaugalingon nga umaabut nga isip mga sakop sa usa ka buhi, baskog ug welcoming komunidad. “”

Fr Deeter midugang nga ni San Pablo mao ang lagmit nga magpabilin sa usa ka lig-on ug madasigon parokya sa tuig nga moabut, ingon nga mga magsisimba niini naglakip sa mga tawo gikan sa ubang dapit alang sa Misa, ug sa daghan nga mga batan-on nga mga parokyano.

Share sa FacebookShare sa TwitterIbahagi sa Google+
Caroline Smith
About sa mga Author
Caroline Smith nga usa ka journalist sa Ang Rekord sukad sa 2016. Siya kaniadto nagtrabaho sa Mantalaan Community ug Australian Associated Press (AAP), uban sa iyang mga sugilanon nga makita sa Ang Age, Sydney Morning Herald ug Ang Australian.
Labing bag-ong mga Artikulo
Tinuig nga Katoliko komperensya awhag sa mga partisipante sa ‘pagpakaon sa kalag’
2016 KATILINGBANONG HUSTISYA PAMAHAYAG: Panglantaw sa usa ka tigulang nga pag-atiman nga trabahante nga pamaagi
Peru sa pagtawag: Sr Palafox pagpanamilit Caritas Australia
Papa nagpasiugda kabalaan sa kinabuhi sa Tuig sa Kaluoy mga pagbisita
Nagpasiugda sa pagkawalay puy-anan naghatag og mga leksyon sa kinabuhi
MOVIE REPASO: Ang Kahayag Tali Kadagatan nagpadala gamhanan nga mensahe sa pagpasaylo ug sa tanlag
Archbishop Costelloe abi-abi sa unom ka mga bag-ong mga miyembro sa karaang papa aron
Oktubre nga mahimong sa tibuok nasud nga bulan sa pag-ampo ug pagpuasa alang sa kaminyoon ug mga pamilya
Sa Bukid sa Lawley parokya motubo sa kalig-on ug hugot nga pagtuo, 60 ka tuig sa
Abraham Adlaw nagdala sa tulo ka monoteyistikong mga tinuohan sa tingub sa espiritu sa fraternity ug panag-ambit
Pangitaa Ang Talaan

Pangita …

Ang Talaan sa Facebook

Contact Ang Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Ang Talaan lisensiya sa ilalum sa usa ka Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Kini nga License.
Permissions sa unahan sa kasangkaran sa lisensya niini nga mahimong anaa sa www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Logo
facebooktwitter
Home
News »
malingaliro »
yachitika »
Kodi pa
About »
Mount Lawley parishi umakhala mphamvu ndi chikhulupiriro, zaka 60 pa
22 Sep 2016 ndi Caroline Smith
Church St Paul ku phiri Lawley chikondwerero chikumbutso ake 60 ndi Misa kuti unalinso ndi madalitso a chalices anayi ndi paten. Photo: Caroline Smith
Church St Paul ku phiri Lawley chikondwerero chikumbutso ake 60 ndi Misa kuti unalinso ndi madalitso a chalices anayi ndi paten. Photo: Caroline Smith

Ndi Caroline Smith

Dera Mt Parish Lawley ndi mlungu watha anayamba zikondwerero za chikumbutso ake 60 ndi madalitso a chalices latsopano ndi mgonero paten.

Mu chikondwerero Misa Loweruka 17 September pamwambowo, Parish Ansembe FR Tim Deeter kuganizira momwe anthu ammudzi anakulira ku gulu laling’ono koma wodzipereka wa molimba mtima. FR Brian Limbourn co-chikondwerero cha mwambo umenewu.

“”Kunali koyenera kwambiri kuti kwa zaka 28, ngakhale pamaso pa parishi yathu inali yololedwa maziko phiri Lawley ndi Menora kusefukira kwa Parish Highgate anali kukumana Misa mu storey chapamwamba, m’chipinda chapamwamba ang’ono School Montessori pa Learoyd Street,”” iye anati.

“”Dera The anali kukula, anthu atafunsa ansembe Highgate lachiwiri Misa nthawi – komanso anafuna kukhala dalitso pambuyo Misa – palibe kusiya Misa mwamsanga miyoyo Hardy! Ndiyeno, ngati Akristu oyambirira ankasonkhana m’nyumba zawo kupemphera ndi Korona Popemphera limodzi, ndi kuuza mkate ndi cuppa. “”

Iye anawonjezera kuti kusinthasintha ndi mphamvu ya m’dera m’zimene a m’matchalitchi kale anapitiriza kukhala mbali ya lero St Paulo.

“”Ife akadali kusonkhanitsa kwa kunyema mkate, Misa, ndipo ife tikudziwa kuti icho sichiri nyumba Church kuti limatanthauzira ife,”” FR Deeter anati.

“”Nthawi zina takhala Misa ku holo sukulu, ku bwalo la sukulu, mu undercroft, pa njerwa verandah kunja, ndipo ngakhale malo a Mount Lawley tenesi Club. Potero, ife atsatira mapazi a makolo athu, amene sanali kusamala kwambiri pamene iwo anali Misa, malingana ngati iwo anali Misa.

“”Ndipo ngati makolo athu, ife adzapempha kolona tiri dalitso wa Wodalitsika sacramenti, ndipo mpaka pano kugaŵana mkate ndi cuppa.””

Akutsogola-ku chikumbutso 60, malinga olambira St Paul ndi zolemba za mbiri yakale aliyense Kalatayi mlungu uliwonse, za zaka zoyambirira za parishi, ndi kumapeto kwa mlungu 17 mpaka 18 September, Misa angapo inachitika, ndi zakumwa anapereka pambuyo pake.

Poganizira mbiri imeneyi, FR Deeter anauza anthu atchalitchi kupitiriza mzimu wa makolo awo, ndi wowolowa manja yosavuta mogwirizana chikhalidwe kuti chidzakhudza mfundo zoona za Akristu.

“”Ife sitingakhoze kubwera kuno chabe tokha; tiyenera ‘kukangamira pamodzi, chifukwa, monga Gospel watikumbutsa, nthambi siingathe kubala zipatso zonse palokha, “”iye anati.

“”Choncho tiyenera amatsatirabe Khristu, mpesa weniweni, inde, woyamba wa zonse, mwa kumatula wathu nthawi zonse mkate Misa, ndi mwa kupemphera nthawi, kuphunzira Malemba, ndi kukambirana za zinthu zofunika kwa tsiku.

“”Koma tiyeneranso aphatikizane kuti apange mudzi wolimba, ndipo izi ndi zofunika osati kwa achikulire, komanso ana. Ana athu ndi achinyamata kuona akuluakulu limodzi, kucheza limodzi pambuyo Misa, kupezeka zochitika zosangalatsa pamodzi ngati teas mmawa, parishi zakudya ndipo ngakhale kanema kokasangalala, ndiye achinyamata athu otetezeka ku tsogolo lawo monga anthu wamoyo, lodzaza ndi kulandiridwa ammudzi. “”

FR Deeter anawonjezera kuti St Paulo ayenera kukhala amphamvu ndi kumpanga weniweni parishi zaka zikubwerazi, monga olambira ake m’gulu anthu akubwera kuchokera kwina kulikonse Misa, ndipo ambiri a m’matchalitchi achinyamata.

Share on FacebookShare pa TwitterShare pa Google+
Caroline Smith
Za Author
Caroline Smith wakhala mtolankhani wa The Record kuyambira 2016. Iye wakhala kale ankagwira ntchito Nyuzipepala Community ndi Australia Associated Press (AAP), ndi nkhani yake mu The Age, Sydney Morning Herald ndi The Australia.
Ambiri Nkhani Recent
Catholic pachaka msonkhano amalimbikitsa ophunzira kuti ‘kudyetsa moyo’
2016 chikhalidwe CHILUNGAMO mawu akuti: malingaliro pa wokalamba chisamaliro ogwira ntchito strategy
Peru kuitana kuti: SR Palafox farewells Caritas Australia
Papa likusonyeza kupatulika kwa moyo Chaka maulendo Mercy
Kumemeza kusowa pokhala ndi maphunziro moyo
MOVIE KUUNIKANSO: The Kuwala Pakati Nsomba zopezeka m’nyanja zikuluzikulu amatumiza uthenga wamphamvu wa chikhululukiro ndi chikumbumtima
Alikibishopu Costelloe amalandira anthu asanu ndi zatsopano kuti wakale wa upapa
October kukhala mwezi m’dzikolo pemphero ndi kusala kudya kwa ukwati ndi mabanja
Mount Lawley parishi umakhala mphamvu ndi chikhulupiriro, zaka 60 pa
Abraham Tsiku kumabweretsa atatu zikhulupiriro monotheistic pamodzi mu mzimu wa fraternity ndi mgonero
Fufuzani The Record

Search …

Nkhani pa Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Australia Western, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fakisi: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Nkhani ndi chiphatso pa Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3,0 Unported License.
Zilolezo singathe kufotokoza laisensi iyi angathe pa www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

商标
facebooktwitter

新闻»
展望»
里程碑»
什么是上
关于 ”
罗礼山堂生长在力量和信念,60年代
2016年9月22日由卡罗琳·史密斯
圣保罗山罗礼教堂庆祝建国60周年纪念弥撒,其中还包括了四个新的酒杯和一个专利莲花祝福。照片:卡罗琳·史密斯
圣保罗山罗礼教堂庆祝建国60周年纪念弥撒,其中还包括了四个新的酒杯和一个专利莲花祝福。照片:卡罗琳·史密斯

卡罗琳·史密斯

在罗礼山社区教区拥有的最后一个周末开始其60周年庆祝活动随着新的酒杯与共融专利莲花的祝福。

在上周六9月17日庆祝弥撒之际,教区神父神父蒂姆·迪特反映如何社会已经从一个小,但专门小组教友增长。神父布赖恩Limbourn共同庆祝的场合。

“这是非常恰当的28年,甚至在我们教区正式成立,从海格特堂山罗礼和Menora溢出是在上部楼层满足大众,小蒙特梭利学校在Learoyd街上面的房间,”他说过。

“社区是不断增长的,所以人们要求海格特祭司第二弥撒的时间 – 他们也希望有祈福弥撒之后 – 没有离开群众早对那些顽强的灵魂!然后,像第一基督徒,他们在自己家中开会的念珠一起祈祷,并分享蛋糕,一杯茶“。

他补充说,适应性和前中看到教友社区意识依然是圣保罗今天的一个特点。

“我们仍然聚集了面包,地下的断裂,而且我们知道这是不是教会建筑,它定义了我们,”迪特神父说。

“有时候,我们在学校礼堂有质量,在学校的院子里,在墓室,在外面,即便是在罗礼山网球俱乐部的理由砖阳台。在此过程中,我们遵循了我们的先辈,谁也顾不了那么多,他们拥有大规模,只要他们有大规模的脚步。

“像我们的祖先,我们还是祈祷念珠,我们还有圣体的祝福,我们仍然喜欢分享的蛋糕和一杯茶。”

在铅行动60周年,圣保罗,每组每周时事通讯的历史笔记,对早年的教区,并在17周末9月18日提供的崇拜者,有几个群众都举行,事后提供茶点。

反思这段历史,迪特神父教区居民呼吁继续在他们的祖先的精神,以简约大方的与社会的互动,将反映基督教社区的真实想法。

“我们不能简单地来这里为自己;我们必须“团结在一起”,因为,作为福音提醒我们,一个分支不能全部由自己结出硕果,“他说。

“因此,我们必须保持连接到基督,真葡萄树,是的,首先,通过我们的大众面包打破常规,并通过频繁的祈祷经文的研究,当天的重要问题的讨论。

“但是,我们也必须走到一起,形成一个强大的社区,这不仅是大人,也为孩子们很重要。当我们的儿童和青少年看到大人在一起,马萨诸塞后一起聊天,参加社交活动在一起,就像上午茶,教区晚餐,甚至电影郊游,那么我们的年轻人觉得自己的未来安全作为生活的成员,充满活力和热情社区。”

迪特神父补充说,圣保罗是可能保持一个强大和充满活力的教区在今后几年里,因为它的崇拜者包括人们从海量其他地方就要到了,很多年轻的教友。

分享到Facebook分享到Twitter在Google+上
卡罗琳·史密斯
关于作者
卡罗琳·史密斯已经记录的记者,因为2016年她之前的社区报纸和澳大利亚联合新闻社(AAP)的工作,与出现在时代,悉尼先驱晨报和澳大利亚的她的故事。
最近文章
年度天主教会议将鼓励参与者“喂灵魂”
2016年社会正义声明:在一个老年护理队伍的战略展望
秘鲁呼吁:SR Palafox酒店告别澳大利亚明爱
教宗强调了生命的神圣慈悲访问年
倡导无家可归者提供生活教训
电影评论:海洋之间的光发出强大的原谅和良心的消息
大主教Costelloe欢迎六个新成员古教皇秩序
10月份祈祷月份全国空腹婚姻和家庭
罗礼山堂生长在力量和信念,60年代
亚伯拉罕日在友爱与共融的精神带来了三大一神信仰在一起
搜索记录

搜索…

记录在Facebook上

联系记录

地址:PO Box 3075,西澳大利亚州珀斯,6000
电话:+61 8 9220 5900
传真:+61 8 9325 4580
电子邮件:[email protected]
网址:www.therecord.com.au

记录是一个知识共享署名 – 非商业性使用 – 禁止演绎3.0 Unported许可证。
超出了许可范围的权限可能提供www.therecord.com.au。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

商標
facebooktwitter

新聞»
展望»
里程碑»
什麼是上
關於 ”
羅禮山堂生長在力量和信念,60年代
2016年9月22日由卡羅琳·史密斯
聖保羅山羅禮教堂慶祝建國60週年紀念彌撒,其中還包括了四個新的酒杯和一個專利蓮花祝福。照片:卡羅琳·史密斯
聖保羅山羅禮教堂慶祝建國60週年紀念彌撒,其中還包括了四個新的酒杯和一個專利蓮花祝福。照片:卡羅琳·史密斯

卡羅琳·史密斯

在羅禮山社區教區擁有的最後一個週末開始其60週年慶祝活動隨著新的酒杯與共融專利蓮花的祝福。

在上週六9月17日慶祝彌撒之際,教區神父神父蒂姆·迪特反映如何社會已經從一個小,但專門小組教友增長。神父布賴恩Limbourn共同慶祝的場合。

“這是非常恰當的28年,甚至在我們教區正式成立,從海格特堂山羅禮和Menora溢出是在上部樓層滿足大眾,小蒙特梭利學校在Learoyd街上面的房間,”他說過。

“社區是不斷增長的,所以人們要求海格特祭司第二彌撒的時間 – 他們也希望有祈福彌撒之後 – 沒有離開群眾早對那些頑強的靈魂!然後,像第一基督徒,他們在自己家中開會的念珠一起祈禱,並分享蛋糕,一杯茶“。

他補充說,適應性和前中看到教友社區意識依然是聖保羅今天的一個特點。

“我們仍然聚集了麵包,地下的斷裂,而且我們知道這是不是教會建築,它定義了我們,”迪特神父說。

“有時候,我們在學校禮堂有質量,在學校的院子裡,在墓室,在外面,即便是在羅禮山網球俱樂部的理由磚陽台。在此過程中,我們遵循了我們的先輩,誰也顧不了那麼多,他們擁有大規模,只要他們有大規模的腳步。

“像我們的祖先,我們還是祈禱念珠,我們還有聖體的祝福,我們仍然喜歡分享的蛋糕和一杯茶。”

在鉛行動60週年,聖保羅,每組每週時事通訊的歷史筆記,對早年的教區,並在17週末9月18日提供的崇拜者,有幾個群眾都舉行,事後提供茶點。

反思這段歷史,迪特神父教區居民呼籲繼續在他們的祖先的精神,以簡約大方的與社會的互動,將反映基督教社區的真實想法。

“我們不能簡單地來這裡為自己;我們必須“團結在一起”,因為,作為福音提醒我們,一個分支不能全部由自己結出碩果,“他說。

“因此,我們必須保持連接到基督,真葡萄樹,是的,首先,通過我們的大眾麵包打破常規,並通過頻繁的祈禱經文的研究,當天的重要問題的討論。

“但是,我們也必須走到一起,形成一個強大的社區,這不僅是大人,也為孩子們很重要。當我們的兒童和青少年看到大人在一起,馬薩諸塞後一起聊天,參加社交活動在一起,就像上午茶,教區晚餐,甚至電影郊遊,那麼我們的年輕人覺得自己的未來安全作為生活的成員,充滿活力和熱情社區。”

迪特神父補充說,聖保羅是可能保持一個強大和充滿活力的教區在今後幾年裡,因為它的崇拜者包括人們從海量其他地方就要到了,很多年輕的教友。

分享到Facebook分享到Twitter在Google+上
卡羅琳·史密斯
關於作者
卡羅琳·史密斯已經記錄的記者,因為2016年她之前的社區報紙和澳大利亞聯合新聞社(AAP)的工作,與出現在時代,悉尼先驅晨報和澳大利亞的她的故事。
最近文章
年度天主教會議將鼓勵參與者“餵靈魂”
2016年社會正義聲明:在一個老年護理隊伍的戰略展望
秘魯呼籲:SR Palafox酒店告別澳大利亞明愛
教宗強調了生命的神聖慈悲訪問年
倡導無家可歸者提供生活教訓
電影評論:海洋之間的光發出強大的原諒和良心的消息
大主教Costelloe歡迎六個新成員古教皇秩序
10月份祈禱月份全國空腹婚姻和家庭
羅禮山堂生長在力量和信念,60年代
亞伯拉罕日在友愛與共融的精神帶來了三大一神信仰在一起
搜索記錄

搜索…

記錄在Facebook上

聯繫記錄

地址:PO Box 3075,西澳大利亞州珀斯,6000
電話:+61 8 9220 5900
傳真:+61 8 9325 4580
電子郵件:[email protected]
網址:www.therecord.com.au

記錄是一個知識共享署名 – 非商業性使用 – 禁止演繹3.0 Unported許可證。
超出了許可範圍的權限可能提供www.therecord.com.au。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logu
facebooktwitter
Home
News »
NS »
Milestones »
Chì hè in u
About »
Munti Lawley parrocchia Cresce in forza, è a fede, 60 anni in u
22 Sep 2016 par Caroline Smith
Chiesa di San Paulu a lu Munti Lawley festighjeghja i so 60th cimiteriu cù una Mass ca cumprinnìa puru na binidizioni di quattru novi chalices è un paten. Photo: Caroline Smith
Chiesa di San Paulu a lu Munti Lawley festighjeghja i so 60th cimiteriu cù una Mass ca cumprinnìa puru na binidizioni di quattru novi chalices è un paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

U cullettivu Mt Lawley Parrocchia me ultima duminicata accuminzatu a celebrazione di a so 60th cimiteriu cù a benedizzione di novu chalices e cummunione paten.

In celebrà a Mass nantu à u sabbatu 17 di settembre di u occasioni, Parrocchia Priest Fr Tim Deeter, reflété, cumu u cullettivu avia cultivata da una piccula ma didicata gruppu di parisians. Fr Brian Limbourn co-cilibbratu di la festa.

“”Era assai bè chì di 28 anni, ancu davanti à u nostru parrocchia e fu funnati ufficiarmenti, la spiscina Munti Lawley e Menora da Highgate Parrocchia fu a riunioni di Mass in lu chi tocca supranu, la alta, di i picculi School Montessori nantu à Learoyd Street,”” iddu dissi.

“”U cullettivu era sempri cchiù, e cuscì u populu addumannau a li parrini Highgate per a seconda volta Mass – e iddi dinò vulia à avè bénédiction dopu Mass – ùn mancavanu Mass principiu di ddi animi rustica! È tandu, cum’è i primi cristiani, ncuntraru a li so ‘casi pi priari lu Rosariu inseme, è fà sparte pane è una cuppa. “”

Iddu dissi ca l ‘adattazioni è u sensu di u cullettivu vistu in anzianu parisians cuntinuau a essiri un dispusitivu di oggi l’St Paul.

“”Avemu sempre vinianu di u scundizà di a lu pani, la Missa, e sapemu ca nun è lu bastimentu Chiesa ca nni rici,”” disse: Fr Deeter.

«À i tempi avemu avutu Mass in lu salone, scola, in lu spiazzu scola, in i undercroft, nantu à u verandah mattone, fora, è ancu in i piantazioni di lu Munti Lawley Tennis Club. In pràtica tantu, avemu a seguita di i nostri antenati, chi nun azzarda tantu unni avìanu Mass, pi quantu avìanu Mass.

“”È cum’è i nostri antenati, avemu ancora precu lu Rosariu, avemu ancora bénédiction de la Serra, è avemu sempre in brama di sparte pane è una cuppa.””

In lu piombu-up à u 60th anniversariu, befallen furnì l’St Paul cù qualchì storica in ogni Lettera da Ghjenuva, circa i primi anni di la parrocchiali, è nantu à a duminicata di 17 a 18 di sittèmmiru, parechji Buccati Corsi Dimucràtica Tudisca, cù risturau furnì pü.

Liati à nantu à sta storia, Fr Deeter tenutu parisians à cuntinuvà in u spiritu di i so antenati, cù un sèmplice ginirusità è azioni suciale chì si riflette u veru scopu di a cumunità cristiana.

«Ùn si pò vinutu quì, ma solu per noi stessi; am’a ‘impiccà nsemmula’, pirchì, comu lu Vangelu ci ramenta, un ramu ùn pò purtà u fruttu tuttu par iddu stissu, “”li disse.

“”So ci vole à stà attenti à a Cristu, u veru, vite, iè, prima di tuttu, à traversu a nostra frazzione di modu regulare di u pane in Mass, è à traversu preghiera est aici, lu studiu di li scritturi, e discussione di i prublematichi maiò di u ghjornu.

“”Ma ci vole ancu ghjuntu insieme a furmari na cumunità forti, e chistu è mpurtanti nun sulu pi l ‘generale, ma ancu per i ziteddi. Quandu i nostri zitelli, è parte di vede u generale esse inseme, Miranda inseme dopu à Mass, ìri evenimenti suciali tra iddi, comu teas matina, infetà parrocchia è ancu giri movie, tandu i nostri ghjovani sentu propiu in u so avvene com’è i membri di ‘na vita, pieni è l’accolta di a cumunità. “”

Fr Deeter aghjustatu chì St Paul l’era atta à tene un parrocchia e forti è pieni à anni à vene, cum’è u so befallen facía genti ca veni da in altrò per Mass, e tanti giovani parisians.

Share on UV Indice on Google+
Caroline Smith
Prupòsitu di lu Author
Caroline Smith hè statu un ghjurnalistu di u Pronuncia dipoi 2016. Ci hè digià travagliatu per Newspapers Community e Australian Associated Press (AAP), cù a so storia di apparisce in u Age, Sydney Mattina Herald è The Australian.
Most Articuli ricenti
cungressu Cattòlica annuale, vi incuragisce i participanti à ‘pascia l’ anima ‘
2016 JUSTICE SOCIAL manifestu: Prague nantu à una strategia forza travagghiu a vasciu cura veni fattu mmicchiari
Peru di cridenza ribumbarà: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Papa Care santità di a vita in Year di vìsite A Misericordia
Advocating di homelessness dà lizioni a vita
Calmos JOURNAL: The Light Trà oceani manna putenti missaghju di u pirdunu e averebbi
Arcivescamu Costelloe accoglie sei novi membri di a anticu modu papali
October à esse mese, a Francia sana di prighera è ch’elli dighjunàvanu di matrimoniu e famìglie
Munti Lawley parrocchia Cresce in forza, è a fede, 60 anni in u
Abraham Day par vìa di trè faiths ACCIACCATURAS inseme in u spiritu Fraternity e cummunione
Búsqueda A Santuzza

Cerca …

U Pronuncia nant’à Facebook

Contact U Pronuncia

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Situ: www.therecord.com.au

U Pronuncia hè sottu à un Creative Commons Paternité-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions da quandi à u so circulu di sta licenza pò esse dispunibule à www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Dom
Vijesti »
perspektive »
Dostignuća »
Što je na
O »
Planina Lawley župa raste u snagu i vjeru, 60 godina na
22. rujna 2016 Caroline Smith
Pavlovo Crkva u Mount Lawley proslavio 60. godišnjicu misom koja je uključivala i blagoslov od četiri nova kaleža i patini. Foto: Caroline Smith
Pavlovo Crkva u Mount Lawley proslavio 60. godišnjicu misom koja je uključivala i blagoslov od četiri nova kaleža i patini. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

MT Lawley župne zajednice imaju proteklog vikenda započeli proslavu svog 60. obljetnice s blagoslovom novih kaleža i zajedništva patini.

U misu u subotu 17. rujna za ovu prigodu, župnik fra Tim Deeter ogleda o tome kako zajednica je narasla od male, ali namjenski skupinom svojih župljana. Fr Brian Limbourn ko-slavio za tu prigodu.

“”To je vrlo prikladno da za 28 godina, čak i prije nego što je naša župa službeno je osnovan, Mount Lawley i Menora prelijevati iz Highgate župe je sastanak na misu u gornjoj etaži, gornja soba u malom Montessori škola na Learoyd ulici””, rekao je rekao je.

“”Zajednica je rasla, pa su se ljudi pitali su Highgate svećenike po drugi Mass vrijeme – i oni također htjeli imati Blagoslovom nakon mise – bez napuštanja misu rano za one jednogodišnja duša! A onda, poput prvih kršćana, susreli su se u svojim domovima da mole krunicu zajedno, i da dijele kolač i cuppa “”.

On je dodao da je prilagodljivost i osjećaj za zajednicu vidi u bivšim župljanima i dalje biti obilježje svetoga Pavla danas.

“”Mi i dalje okupljaju na lomljenju kruha, masa, a znamo da to nije zgrada Crkva koja nas definira””, rekao je fra Deeter.

“”S vremena na vrijeme smo imali misu u školskoj dvorani, u školskom dvorištu, u podzemni hodnik, na verandi cigla izvana, pa čak i na temelju Mount Lawley Teniski klub. Na taj način, mi smo stopama naših predaka, koji nije stalo toliko, gdje su imali misu, dokle god su imali misu.

“”A kao i naši preci, mi još uvijek moli krunica, još uvijek imamo blagoslov Presvetim, a mi smo htjeli podijeliti kolač i cuppa””.

U vode-do 60. obljetnicu, St. Paul pruža štovatelji s povijesnim bilješkama u svakoj tjedni newsletter, o ranim godinama župe, a na vikend od 17. do 18. rujna, održano je nekoliko misa, uz osvježenje pod uvjetom poslije.

Razmišljajući o toj povijesti, fra Deeter pozvao župljane da nastave u duhu svojih predaka, s jednostavnim velikodušnosti i socijalne interakcije koji će odražavati pravu ideju kršćanske zajednice.

“”Mi ne možemo doći ovamo samo za sebe; moramo “”objesiti zajedno””, jer je, kako nam je Evanđelje podsjetio, što loza ne može donijeti roda sama od sebe “”, rekao je on.

“”Dakle, moramo ostati vezan za Krista, istinskog trsa, da, prije svega, kroz naše redovite lomljenju kruha na misi, a kroz česte molitve, proučavanje Svetih pisama i rasprava o važnim pitanjima u dan.

“”Ali moramo također dolaze zajedno da se formira snažna zajednica, a to je važno ne samo za odrasle, ali i za djecu. Kada se naša djeca i tinejdžeri vide odrasli su zajedno, pričajući zajedno nakon mise, prisustvovali događajima zajedno poput jutarnjih čajevi, župnim večere, pa čak i filmske izlete, onda su naši mladi ljudi osjećaju sigurno u vlastitoj budućnosti kao članovi žive, jarke i srdačnih zajednica.””

Fra Deeter dodao da je sveti Pavao bio vjerojatno će ostati jaki i jarke župa u godinama koje dolaze, kao i njegovi štovatelji uključeni ljudi koji dolaze iz drugdje na misu, te mnoge mlade župljane.

Podijeli na FacebookShare na usluzi TwitterPodijeli na usluzi Google+
Caroline Smith
o autoru
Caroline Smith je bio novinar rekord otkad 2016. Ona je prethodno radio za novine Zajednice i Australian Associated Press (AAP), sa svojim pričama pojavljuju u The Age, Sydney Morning Herald i The Australian.
Najnovije članke
Godišnja Katolička konferencija će potaknuti sudionike da ‘nahrani dušu “”
2016 socijalna pravda tvrdnjom: Perspektive ostarjelog njegu radne snage strategije
Peru zove: Sr Palafox rastanci Caritas Australia
Papa naglašava svetost života u Year of Mercy posjeta
Zagovaranje za beskućništvo pruža životnih lekcija
Movie Review: The Light između oceana šalje snažnu poruku oprosta i savjesti
Nadbiskup Costelloe pozdravlja šest novih članova u drevnoj papinskog reda
Listopada biti nacionalni mjesec molitve i posta za brak i obitelj
Planina Lawley župa raste u snagu i vjeru, 60 godina na
Abraham dan donosi tri monoteističke religije zajedno u duhu bratstva i zajedništva
Traži zapisnik

Traži…

Zapisnik na Facebooku

Kontakt Snimanje

Adresa: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.therecord.com.au

Zapisnik je licencirana pod Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-NoDerivs 3.0 nelokaliziranom licencijom.
Dozvole izvan opsega ove licence svibanj biti dostupni na www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Hjem
Nyheder “”
perspektiver »
Milepæle »
Hvad er på
Om “”
Mount Lawley sogn vokser i styrke og tro, 60 år på
22 Sep 2016 af Caroline Smith
St. Pauls Kirke i Mount Lawley fejrede sit 60 års jubilæum med en masse, der også omfattede en velsignelse af fire nye kalke og en paten. Foto: Caroline Smith
St. Pauls Kirke i Mount Lawley fejrede sit 60 års jubilæum med en masse, der også omfattede en velsignelse af fire nye kalke og en paten. Foto: Caroline Smith

Af Caroline Smith

Den Mt Lawley Parish samfund har sidste weekend begyndte fejringen af sit 60 års jubilæum med velsignelse af nye kalke og altergang paten.

I fejrer messe på lørdag den 17. September til lejligheden, Parish Priest Fr Tim Deeter afspejles på, hvordan samfundet var vokset fra en lille, men dedikeret gruppe af sognebørn. Fr Brian Limbourn co-fejret til lejligheden.

“”Det var meget passende, at i 28 år, selv før vores sogn blev officielt grundlagt, Mount Lawley og Menora overløb fra Highgate Parish var møde for Mass i den øverste etage, den øverste plads af den lille Montessori School på Learoyd Street,”” han sagde.

“”Samfundet var voksende, så folk spurgte Highgate præster for anden Mass gang – og de ville også gerne have Velsignelse efter Mass – ingen forlader Mass tidligt for de hårdføre sjæle! Og så, ligesom de første kristne, de mødtes i deres hjem for at bede Rosenkransen sammen, og dele kage og en kop te. “”

Han tilføjede, at tilpasningsevne og følelse af fællesskab set i tidligere sognebørn fortsatte med at være en del af St. Pauls i dag.

“”Vi har stadig samles til bruddet på brød, messen, og vi ved, at det ikke er kirken bygning, der definerer os,”” Fr Deeter sagde.

“”Til tider har vi haft Messe i skolens hal, i skolegården, i undercroft, på mursten verandaen udenfor, og selv i begrundelsen for Mount Lawley Tennis Club. Dermed har vi fulgt i fodsporene på vores forfædre, der ikke bekymrer sig så meget, hvor de havde Mass, så længe de havde Mass.

“”Og ligesom vores forfædre, vi stadig bede Rosenkransen, vi stadig har Velsignelse af den hellige sakramente, og vi stadig gerne dele kage og en kop te.””

I optakten til det 60-årsdagen, St. Pauls forudsat tilbedere med historiske noter i hver ugentlige nyhedsbrev, om de tidlige år af sognet, og i weekenden den 17. til 18. september blev der afholdt flere Masses, med forfriskninger forudsat bagefter.

Reflektere over denne historie, Fr Deeter opfordrede sognebørn til at fortsætte i en ånd af deres forfædre, med enkle generøsitet og social interaktion, der ville afspejle den sande idé om kristne samfund.

“”Vi kan ikke komme her blot for os selv; Vi skal “”hænge sammen””, fordi, som evangeliet mindede os, kan en filial ikke bære frugt af sig selv, “”sagde han.

“”Så vi skal forblive knyttet til Kristus, det sande vintræ, ja, først og fremmest gennem vores regelmæssige brød Brødet på messen, og gennem hyppig bøn, studium af skrifterne, og diskussion af de vigtige spørgsmål af dagen.

“”Men vi må også komme sammen for at danne et stærkt fællesskab, og det er vigtigt ikke kun for de voksne, men også for børnene. Når vores børn og teenagere ser voksne at være sammen, chatter sammen efter Mass, deltage sociale arrangementer sammen som morgen te, kirkebøger middage og endda film udflugter, så vores unge mennesker føler sig trygge i deres egen fremtid som medlemmer af en levende, levende og indbydende fællesskab.””

Fr Deeter tilføjede, at St. Pauls var sandsynligvis fortsat en stærk og levende sogn i de kommende år, da dens tilbedere omfattede folk, der kommer fra andre steder for Mass, og mange unge sognebørn.

Del på FacebookShare på TwitterDel på Google+
Caroline Smith
Om forfatteren
Caroline Smith har været en journalist fra The Record siden 2016. Hun har tidligere arbejdet for EF Aviser og Australian Associated Press (AAP), med hendes historier optræder i The Age, Sydney Morning Herald og The Australian.
De fleste Seneste artikler
Årlig katolske konference vil tilskynde deltagerne til at “”fodre sjælen ‘
2016 Social retfærdighed erklæring: Perspectives on en alderen pleje arbejdsstyrken strategi
Peru kalder: Sr Palafox afsked Caritas Australien
Paven fremhæver livets ukrænkelighed i år for Mercy besøg
Fortaler for hjemløshed giver liv lektioner
Film anmeldelse: The Light Between Oceans sender stærkt budskab om tilgivelse og samvittighed
Ærkebiskop Costelloe glæder seks nye medlemmer til gamle pavelige orden
Oktober til at være landsdækkende måned i bøn og faste for ægteskab og familier
Mount Lawley sogn vokser i styrke og tro, 60 år på
Abraham Day bringer tre monoteistiske trosretninger sammen i ånd broderskab og fællesskab
Søg The Record

Søge…

The Record på Facebook

Kontakt The Record

Adresse: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tlf: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.therecord.com.au

The Record er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 3.0 Unported Licens.
Tilladelser uden for rammerne af denne licens kan være tilgængelige på www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Huis
Nieuws »
Perspectives »
Mijlpalen “”
Wat is er op
over »
Mount Lawley parochie groeit in kracht en geloof, 60 jaar op
22 september 2016 door Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley viert haar 60-jarig bestaan met een mis, dat ook een zegen van vier nieuwe kelken en een pateen. Foto: Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley viert haar 60-jarig bestaan met een mis, dat ook een zegen van vier nieuwe kelken en een pateen. Foto: Caroline Smith

Door Caroline Smith

De Mt Lawley Parish gemeenschap laatste weekend begon de viering van haar 60-jarig bestaan met de zegen van nieuwe kelken en gemeenschap pateen.

In het vieren van de mis op zaterdag 17 september voor de gelegenheid, pastoor Fr Tim Deeter terug te vinden op de manier waarop de gemeenschap van een kleine maar toegewijde groep parochianen was gegroeid. Fr Brian Limbourn co-gevierd voor de gelegenheid.

“”Het was heel passend dat voor 28 jaar, zelfs voordat onze parochie officieel werd opgericht, de Mount Lawley en Menora overloop van Highgate Parish was bijeenkomst voor de mis in de bovenste verdieping, de bovenste kamer van de kleine Montessori School on Learoyd Street,”” hij genoemd.

“”De gemeenschap was groeien, zodat de mensen vroeg de Highgate priesters voor een tweede keer mis – en ze wilden ook hebben Benediction na de mis – geen Mass vroeg verlaten voor degenen hardy zielen! En dan, net als de eerste christenen, kwamen ze in hun huizen om de rozenkrans samen te bidden, en taart en een kopje koffie te delen. “”

Hij voegde toe dat het aanpassingsvermogen en het gevoel van gemeenschap gezien in het voormalige parochianen nog steeds een kenmerk van de huidige St Paul’s zijn.

“”We hebben nog steeds te verzamelen voor het breken van het brood, de mis, en we weten dat het niet de bouw van de kerk die ons definieert,”” zei Fr Deeter.

“”Op sommige momenten hebben we de mis hadden in de school hal, op het schoolplein, in de undercroft, op de bakstenen veranda buiten, en zelfs op het terrein van de Mount Lawley Tennis Club. Daarbij hebben we in de voetsporen van onze voorouders, die niet zo veel schelen waar ze de mis hadden, zolang ze hadden Mass gevolgd.

“”En net als onze voorouders, we bidden nog steeds de Rozenkrans, we hebben nog steeds Zegening van het Heilig Sacrament, en we nog steeds graag taart en een kopje koffie te delen.””

In de aanloop naar de 60ste verjaardag, St Paul’s voorzien aanbidders met historische aantekeningen in elke wekelijkse nieuwsbrief, over de vroege jaren van de parochie, en in het weekend van 17-18 september, meerdere Missen werden gehouden, met een drankje achteraf verstrekt.

Nadenken over deze geschiedenis, Fr Deeter drong er bij parochianen om verder te gaan in de geest van hun voorouders, met eenvoudige vrijgevigheid en sociale interactie dat de ware idee van de christelijke gemeenschap zou weerspiegelen.

“”We kunnen hier niet alleen komen voor onszelf; we moeten ‘hangen samen’, omdat, zoals het Evangelie ons eraan herinnerd, een tak kan niet vruchten afwerpen op zichzelf, “”zei hij.

“”Dus we moeten verbonden aan Christus, de ware wijnstok, ja blijven, in de eerste plaats, door middel van onze vaste breken van het brood tijdens de mis, en door middel van frequente gebed, studie van de Schriften, en de bespreking van de belangrijke onderwerpen van de dag.

“”Maar we moeten ook samen te komen tot een sterke gemeenschap te vormen, en dit is belangrijk, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de kinderen. Toen onze kinderen en tieners zie de volwassenen het samenzijn, samen chatten na de mis, het bijwonen van sociale evenementen samen als ‘s ochtends thee, parochie diners en zelfs film uitstapjes, dan is onze jonge mensen zich veilig voelen in hun eigen toekomst als leden van een levend, levendige en gastvrije gemeenschap.””

Fr Deeter voegde eraan toe dat St Paul’s was waarschijnlijk een sterke en levendige parochie blijven in de komende jaren, zoals de gelovigen opgenomen mensen die van elders naar de mis, en veel jonge parochianen.

Deel via FacebookDeel via TwitterDeel via Google+
Caroline Smith
Over de auteur
Caroline Smith heeft een journalist van The Record sinds 2016. Ze heeft eerder gewerkt voor communautaire kranten en Australian Associated Press (AAP), met haar verhalen te zien zijn in The Age, Sydney Morning Herald en The Australian.
Meest recente artikelen
De jaarlijkse katholieke conferentie zullen de deelnemers aan te moedigen om ‘de ziel te voeden’
2016 Sociale rechtvaardigheid STATEMENT: perspectieven op een ouderenzorg arbeidskrachten strategie
Peru roepen: Sr Palafox Afscheid Caritas Australië
Paus benadrukt heiligheid van het leven in Jaar van Barmhartigheid bezoeken
Pleiten voor dakloosheid biedt levenslessen
MOVIE REVIEW: The Light Between Oceans stuurt krachtige boodschap van vergeving en geweten
Aartsbisschop Costelloe is verheugd over zes nieuwe leden tot het oude pauselijke orde
Oktober tot landelijke maand van gebed en vasten voor het huwelijk en gezin
Mount Lawley parochie groeit in kracht en geloof, 60 jaar op
Abraham Day brengt drie monotheïstische godsdiensten samen in de geest van broederschap en gemeenschap
Zoeken The Record

Zoeken…

The Record op Facebook

Contact The Record

Adres: PO Box 3075, Perth, West-Australië, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie.
Machtigingen buiten het bestek van deze licentie beschikbaar tegen www.therecord.com.au zijn.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Domov
Zprávy »
Perspektivy »
milníky »
Co se děje
o »
Mount Lawley farnost roste na síle a víře, 60 let na
22.září 2016 Caroline Smith
St Paulův kostel ve městě Mount Lawley oslavila 60. výročí své existence s hmotou, která zahrnovala také požehnání čtyř nových kalichů a paténu. Foto: Caroline Smith
St Paulův kostel ve městě Mount Lawley oslavila 60. výročí své existence s hmotou, která zahrnovala také požehnání čtyř nových kalichů a paténu. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

MT Lawley Parish komunita minulý víkend byla zahájena oslav svého 60. výročí s požehnáním nových kalichů a společenství paténu.

Při mši v sobotu 17. září při příležitosti farář Fr Tim Deeter odráží na tom, jak komunita vyrostla z malé, ale specializovanou skupinou farníků. Fr Brian Limbourn společně oslavili pro tuto příležitost.

“”Bylo to velmi vhodné, aby po dobu 28 let, ještě předtím, než naše farnost byla oficiálně založena, Mount Lawley a Menora přepad z Highgate Parish bylo setkání na mši v horním patře, horní místnosti malého Montessori School na Learoyd ulici,”” řekl řekl.

“”Komunita rostla, takže lidé požádal kněze Highgate pro druhý Mass dobu – a oni také chtěli mít modlitba po mši – bez opuštění mši brzy pro ty vytrvalé duše! A pak, jako první křesťané, oni se setkali ve svých domovech, aby se modlili růženec dohromady a sdílet dort a šálek čaje. “”

Dodal, že přizpůsobivost a smysl pro komunitu vidět v bývalých farníků i nadále rys svatého Pavla dnes.

“”Stále jsme shromáždit na lámání chleba, mši, a víme, že to není stavba kostela, který nás definuje,”” řekl Fr Deeter.

“”Občas jsme měli mši ve školním sále, na školním dvoře, v undercroft na cihlové verandy venku, a to i v areálu Mount Lawley tenisového klubu. Přitom jsme se po stopách našich předků, kteří neměli tolik starat kde měli mši, jak dlouho jak oni měli mši.

“”A stejně jako našich předků, stále se modlit růženec, máme před sebou ještě požehnání Nejsvětější svátosti, a stále se chtěl podělit dort a šálek čaje.””

V vedení-až do 60. výročí, St Paul je stanovená ctitelé s historickými poznámkami v každé týdenní informační bulletin, o dávných dobách farnosti, a o víkendu 17. až 18. září, několik mše konaly, s občerstvením poskytnutých později.

Úvahy o této historii, Fr Deeter vyzval farníky, aby pokračovala v duchu svých předchůdců, s jednoduchým štědrosti a sociální interakci, která by odrážela skutečnou představu o křesťanské komunity.

“”Nemůžeme sem jen pro sebe; musíme “”držet pohromadě””, protože, jak nám evangelium připomněl, pobočka nemůže nést ovoce sama od sebe, “”řekl.

“”Takže musíme zůstat připojený ke Kristu, pravému révy, ano, v první řadě, a to prostřednictvím našich pravidelných lámání chleba při mši, i přes časté modlitby, studium písem a diskuse o důležitých otázkách dne.

“”Ale musíme také přijít spolu tvořit silnou komunitu, a to je důležité nejen pro dospělé, ale i pro děti. Když naše děti a dospívající viz dospělí jsou spolu, chatování dohromady po mši, které se účastní společenských akcí dohromady jako ranních čajů, farnosti večeře a dokonce i filmových výletů, pak naši mladí lidé cítit bezpečně ve své vlastní budoucnosti jako členové bydlení, energický a příjemný společenství.””

Fr Deeter dodal, že St Paul je byl pravděpodobně zůstane silný a energický farnost v příštích letech, protože jeho ctitelé byli lidé přicházející odjinud pro hmotnost a mnoho mladých farníků.

Share on FacebookShare na TwitteruSdíled na Google+
Caroline Smith
o autorovi
Caroline Smith byl novinář záznamu od roku 2016. Předtím pracoval pro noviny Společenství a Australian Associated Press (AAP), se svými příběhy, které jsou v věk, Sydney Morning Herald a The Australian.
Nejnovější články
Roční Katolická konference bude podporovat účastníky, aby “”krmit duši””
2016 Sociální spravedlnost prohlášení: Pohledy na věku péče o pracovní síly strategie
Peru volá: Sr Palafox loučení Caritas Austrálie
Papež zdůrazňuje posvátnost života v roce Mercy návštěv
Obhajovat pro bezdomovectví poskytuje životní lekce
Filmové recenze: Světlo mezi oceány vysílá silné poselství odpuštění a svědomí
Arcibiskup Costelloe vítá šest nových členů do dávné papežského řádu
Říjen být celostátní měsíc modliteb a půstu za manželství a rodiny
Mount Lawley farnost roste na síle a víře, 60 let na
Abraham den přináší tří monoteistických víry společně v duchu bratrství a společenství
Vyhledávání záznamu

Vyhledávání…

Record na Facebooku

Kontakt Record

Adresa: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.therecord.com.au

Record podléhá licenci Unported License Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0.
Práva nad rámec této licence může být k dispozici na www.therecord.com.au.

 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
Perspectives »
Milestones »
What’s on
About »
Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on
22 Sep 2016 by Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley celebrated its 60th anniversary with a Mass that also included a blessing of four new chalices and a paten. Photo: Caroline Smith
St Paul’s Church in Mount Lawley celebrated its 60th anniversary with a Mass that also included a blessing of four new chalices and a paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

The Mt Lawley Parish community have last weekend commenced celebrations of its 60th anniversary with the blessing of new chalices and communion paten.

In celebrating Mass on Saturday 17 September for the occasion, Parish Priest Fr Tim Deeter reflected on how the community had grown from a small but dedicated group of parishioners. Fr Brian Limbourn co-celebrated for the occasion.

“It was very appropriate that for 28 years, even before our parish was officially founded, the Mount Lawley and Menora overflow from Highgate Parish was meeting for Mass in the upper storey, the upper room of the small Montessori School on Learoyd Street,” he said.

“The community was growing, so the people asked the Highgate priests for a second Mass time – and they also wanted to have Benediction after Mass – no leaving Mass early for those hardy souls! And then, like the first Christians, they met in their homes to pray the Rosary together, and to share cake and a cuppa.”

He added that the adaptability and sense of community seen in former parishioners continued to be a feature of St Paul’s today.

“We still gather for the breaking of the bread, the Mass, and we know that it is not the Church building that defines us,” Fr Deeter said.

“At times we have had Mass in the school hall, in the school yard, in the undercroft, on the brick verandah outside, and even in the grounds of the Mount Lawley Tennis Club. In doing so, we have followed in the footsteps of our forebears, who didn’t care so much where they had Mass, as long as they had Mass.

“And like our forebears, we still pray the Rosary, we still have Benediction of the Blessed Sacrament, and we still like to share cake and a cuppa.”

In the lead-up to the 60th anniversary, St Paul’s provided worshippers with historical notes in each weekly newsletter, about the early years of the parish, and on the weekend of 17 to 18 September, several Masses were held, with refreshments provided afterwards.

Reflecting on this history, Fr Deeter urged parishioners to continue in the spirit of their forebears, with simple generosity and social interaction that would reflect the true idea of Christian community.

“We cannot come here simply for ourselves; we must ‘hang together’, because, as the Gospel reminded us, a branch cannot bear fruit all by itself,” he said.

“So we must remain attached to Christ, the true vine, yes, first of all, through our regular breaking of the bread at Mass, and through frequent prayer, study of the scriptures, and discussion of the important issues of the day.

“But we must also come together to form a strong community, and this is important not only for the adults, but also for the kids. When our children and teenagers see the adults being together, chatting together after Mass, attending social events together like morning teas, parish dinners and even movie outings, then our young people feel secure in their own future as members of a living, vibrant and welcoming community.”

Fr Deeter added that St Paul’s was likely to remain a strong and vibrant parish in years to come, as its worshippers included people coming from elsewhere for Mass, and many young parishioners.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
About the Author
Caroline Smith has been a journalist of The Record since 2016. She has previously worked for Community Newspapers and Australian Associated Press (AAP), with her stories appearing in The Age, Sydney Morning Herald and The Australian.
Most Recent Articles
Annual Catholic conference will encourage participants to ‘feed the soul’
2016 SOCIAL JUSTICE STATEMENT: Perspectives on an aged care workforce strategy
Peru calling: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope highlights sanctity of life in Year of Mercy visits
Advocating for homelessness provides life lessons
MOVIE REVIEW: The Light Between Oceans sends powerful message of forgiveness and conscience
Archbishop Costelloe welcomes six new members to ancient papal order
October to be nationwide month of prayer and fasting for marriage and families
Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on
Abraham Day brings three monotheistic faiths together in spirit of fraternity and communion
Search The Record

Search…

The Record on Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.therecord.com.au.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
hejmo
novaĵoj »
perspektivoj »
limŝtonoj »
Kio estas sur
pri »
Monto Lawley paroko kreskas en forto kaj fido, 60 jarojn sur
22 Sep 2016 por Caroline Smith
Sankta Paŭlo Preĝejo en Mount Lawley festis ĝian 60-an datrevenon kun Meso kiu ankaŭ inkludis donacon de kvar novaj kalikoj kaj patena. Foto: Caroline Smith
Sankta Paŭlo Preĝejo en Mount Lawley festis ĝian 60-an datrevenon kun Meso kiu ankaŭ inkludis donacon de kvar novaj kalikoj kaj patena. Foto: Caroline Smith

Por Caroline Smith

La Mt Lawley Paroko komunumo havas fina semajnfino komenciĝis festoj de lia 60a datreveno kun la beno de nova kalikoj kaj komuneco patena.

En festas Meson sabate 17 septembro por la okazo, parokestro Fr Tim Deeter pripensis sur kiel la komunumo kreskis de malgranda sed diligenta grupo de paroĥanoj. Fr Brian Limbourn ko-okazigis por la okazo.

“”Estis tre taŭga ke dum 28 jaroj, eĉ antaŭ nia paroko estis oficiale fondita, la Mount Lawley kaj Menora troplenigxis el Highgate Paroko kunvenis por Meso en la supra etaĝo, la supera ĉambro de la malgranda Montessori Lernejo sur Learoyd Strato,”” li diris.

“”La komunumo estis kreskanta, tiel la homo demandis la Highgate pastroj dum sekundo Meso tempo – kaj ili ankaŭ volis havi Benediction post Meso – ne lasante Meso komence por tiuj fortaj animoj! Kaj tiam, kiel la unuaj kristanoj, ili renkontis en siaj hejmoj preĝi la Rozarion kune, kaj kunhavigi kuko kaj cuppa. “”

Li aldonis ke la adapto kaj senson de komunumo vidis en antaŭaj paroĥanoj daŭre estis karakterizaĵo de Sankta Paŭlo hodiaŭ.

“”Ni ankoraŭ kolektas por la dispecigo de la pano, la meso, kaj ni scias, ke ĝi ne estas la Preĝejo konstruaĵo kiu difinas nin,”” Fr. Deeter diris.

“”Foje ni havis Meso en la lernejo halo, en la lernejo korto, en la Undercroft, sur la brika verando ekstere, kaj eĉ en la grundoj de la Monto Lawley Tenisklubo. En fari tion, ni sekvis la paŝojn de niaj prapatroj, kiuj ne zorgas tiom kie havis Meso, tiel longe kiel ili havis meso.

“”Kaj kiel niaj prapatroj, ni ankoraŭ preĝi la Rozarion, ni ankoraŭ havas Benediction de la Feliĉega Sakramento, kaj ni ankoraŭ ŝatas dividi kuko kaj cuppa.””

En la antaŭeco al la 60a datreveno, Sankta Paŭlo provizita adorantoj kun historiaj notoj en ĉiu semajna novaĵletero, pri la fruaj jaroj de la paroĥo, kaj sur la semajnfino de 17 ĝis 18 septembro, pluraj mesoj estis okazigitaj, kun refreshments provizita poste.

Pripensante sur tiu historio, Fr Deeter instigis paroĥanoj daŭrigi en la spirito de ilia prapatroj, kun simpla malavareco kaj socia interago kiu reflektus la veran ideon de kristana komunumo.

“”Ni ne povas veni ĉi tie simple por ni mem; ni devas ‘pendigi kune’, ĉar, kiel la Evangelio rememorigis nin, branĉo ne povas porti frukton ĉiuj per sin, “”li diris.

“”Do ni devas resti konektita al Kristo, la vera vinberarbo, jes, unue pro nia regula dispecigo de la pano en meso kaj per oftaj preĝo, studo de la Skriboj, kaj diskuto de la gravaj temoj de la tago.

“”Sed ni devas ankaŭ venas kune por formi fortan komunumon, kaj tio estas grava ne nur por plenkreskuloj, sed ankaŭ por la infanoj. Kiam niaj infanoj kaj adoleskantoj vidi la plenkreskuloj estanta kune, babilante kune post Meso, ĉeestante sociaj eventoj kune kiel matena teoj, paroko vespermanĝoj kaj eĉ filmo ekskursoj, tiam niaj junuloj sentas sekura en sia propra estonteco kiel membroj de vivanta, vigla kaj bonveniganta komunumo. “”

Fr Deeter aldonis ke Sankta Paŭlo estis probable restos forta kaj vigla paroĥo en venontaj jaroj, kiel lia adorantoj inkluzivita personoj el aliloke Mass, kaj multaj junaj paroĥanoj.

Interŝanĝado sur FacebookShare sur TwitterShare sur Google+
Caroline Smith
Pri la Aŭtoro
Caroline Smith estis ĵurnalisto de La Rekordo ekde 2016. Ŝi antaŭe laboris por Community Newspapers kaj Aŭstralia Associated Press (AAP), kun ŝiaj rakontoj aperis en La Aĝo, Sydney Morning Herald kaj The Australian.
Plej Lastatempaj Artikoloj
Jara Katolika konferenco kuraĝigos partoprenantoj al ‘manĝigas la animo “”
2016 SOCIA JUSTECO DEKLARO: Perspektivoj sur maljunan prizorgon laborantaro strategio
Peruo vokante: Sr Palafox adiaŭ Caritas Aŭstralio
Papo reliefigas sanktecon de vivo en Jaro de Kompato vizitoj
Rekomendado por senhejmeco provizas vivo lecionoj
KINO REVIZIO: La Lumo Inter Oceanoj sendas potencan mesaĝon de pardono kaj konscienco
Ĉefepiskopo Costelloe bonvenigas ses novaj membroj al malnova papa ordono
Oktobro esti nacia monato de preĝo kaj fastanta por geedzeco kaj familioj
Monto Lawley paroko kreskas en forto kaj fido, 60 jarojn sur
Abraham Tago alportas tri monoteismaj kredoj kune en spirito de frateco kaj komunio
Serĉu The Record

Serĉo …

La Rekordo en Facebook

Kontakto La Rekordo

Adreso: PO Box 3075, Perto, Okcidenta Aŭstralio, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fakso: +61 8 9325 4580
Retpoŝto: [email protected]
Retejo: www.therecord.com.au

La Rekordo estas disponebla laŭ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Neadaptita.
Permesoj preter la kadro de tiu ĉi permesilo estu disponebla ĉe www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Kodu
Uudised “”
Perspectives »
tähtsündmused »
Mis on
umbes »
Mount Lawley vald kasvab tugevus ja usk, 60 aastat hiljem
22. september 2016 Caroline Smith
St Pauli kirikus Mount Lawley tähistas oma 60. sünnipäeva Mass, et ka õnnistus neli uut chalices ja patent. Foto: Caroline Smith
St Pauli kirikus Mount Lawley tähistas oma 60. sünnipäeva Mass, et ka õnnistus neli uut chalices ja patent. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

Mt Lawley vald kogukond on eelmisel nädalavahetusel alanud tähistamisest 60. aastapäeva õnnistust uue chalices ja osadust patent.

Tähistamisel Mass laupäeval, 17. septembril korral, koguduse preester Fr Tim Deeter kajastub kuidas kogukond oli kasvanud väike, kuid spetsiaalse kogudusliikmete. Fr Brian Limbourn co-tähistati korral.

“”See oli väga sobiv, et 28 aastat juba enne meie vald asutati ametlikult, Mount Lawley ja Menora voolaks Highgate vald oli kokku tulnud, Missa ülemine korrus, ülemine ruum on väike Montessori School LEAROYD Street,”” ütles ta ütles.

“”Ühendus oli kasvanud, nii et inimesed palusid Highgate preestrid teist Mass aega – ja nad ka tahtnud õnnistuse pärast Mass – no jättes Mass alguses neile Hardy hinge! Ja siis, nagu esimene kristlased, nad kohtusid oma kodudes palvetama Rosary koos ja jagada kooki ja Tassike teed. “”

Ta lisas, et kohanemisvõime ja kogukonna näha endise koguduse jätkuvalt iseloomulik St Pauli täna.

“”Meil on veel kogunevad leivamurdmises, Mass, ja me teame, et see ei ole kiriku hoone, mis iseloomustab meid,”” Fr Deeter ütles.

“”Kohati on meil olnud Missa kooli saalis, kooliõuel, et Undercroft, telliskivi veranda väljaspool, ja isegi alustel Mount Lawley tenniseklubi. Seejuures oleme järginud jälgedes meie esivanemad, kes ei hooli nii palju, kui nad olid Mass, kui nad olid Mass.

“”Ja nagu meie esivanemad, me veel palvetada Roosipärg, meil on veel õnnistamine Püha Sakramendi, ja me veel jagada kooki ja Tassike teed.””

Kui plii-kuni 60 aastat, St Pauli ette kummardajad ajaloolise märkmeid iga iganädalane uudiskiri, umbes algusaastatel vald ja nädalavahetusel, 17. kuni 18. septembril mitu Massid toimusid, suupisteid esitada hiljem.

Peegeldades selle ajalugu, Fr Deeter kutsus koguduse jätkata vaimus oma eelkäijatele, lihtsate suuremeelsus ja sotsiaalse suhtluse, mis peegeldavad tegelikku idee kristlik kogukond.

“”Me ei saa siia lihtsalt enda jaoks; peame “”riputada koos””, sest nagu evangeelium meile meelde, filiaal ei või vilja kanda kõik ise, “”ütles ta.

“”Nii et me peame jääma lisatud Kristus, tõeline viinapuu, jah, esiteks, meie korrapäraste leivamurdmises Mass ja sagedase palve, pühakirjade uurimine ja arutelu olulistes küsimustes päev.

“”Aga me peame ka tulevad kokku, et moodustada tugev kogukond, ja see on oluline mitte ainult täiskasvanute, vaid ka lastele. Kui meie lapsed ja noored näha täiskasvanutele koos olla, jututoas koos pärast Mass, käivad ühisüritusi koos nagu hommikul teed, vald õhtusööke ja isegi filmi väljasõitudel, siis meie noored tunnevad end turvaliselt oma tulevase liikmena elu, elav ja külalislahke kogukonnas. “”

Fr Deeter lisas, et Pauluse tõenäoliselt jätkuvalt tugev ja jõuline vald lähiaastatel, sest selle kummardajad hulka inimesi mujalt Mass, ja paljud noored koguduseliikmed.

Jaga FacebookShare kohta TwitterShare teenuse Google+
Caroline Smith
Teave Autor
Caroline Smith on olnud ajakirjanik rekord aastast 2016. Ta on varem töötanud ühenduse Ajalehed ja Australian Associated Press (AAP), tema lood ilmuvad vanus, Sydney Morning Herald ja Austraalia.
Viimati artiklid
Aastane katoliku konverents julgustada osalejaid “”toita hinge””
2016 sotsiaalsele õiglusele avalduse: Perspectives on vananenud hooldus tööjõu strateegia
Peruu helistades: Sr Palafox farewells Caritas Austraalia
Paavst rõhutab elu pühaduse aastal of Mercy külastused
Propageerib kodutus annab elu lugu
Filmi vaadata: valguse vahel Oceans saadab võimas sõnum andestust ja südametunnistus
Peapiiskop Costelloe tervitab kuus uut liiget iidse paavsti et
Oktoobrist on üleriigiline kuu palve ja paastumise abielu ja peredele
Mount Lawley vald kasvab tugevus ja usk, 60 aastat hiljem
Abraham päev toob kolme monoteistliku usundid koos vaimu vendlus ja osadust
Otsi Record

Otsing…

Record Facebookis

Kontakt Record

Aadress: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
E-post: [email protected]
Koduleht: www.therecord.com.au

Record on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions väljuvad selle litsentsi võib olla kättesaadav www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
bahay
News »
perspectives »
milestones »
Ano ang sa
Tungkol sa »
Mount Lawley parokya ay lumalaki sa lakas at pananampalataya, 60 taon sa
22 Sep 2016 sa pamamagitan ng Caroline Smith
St Paul ng Iglesia sa Mount Lawley bantog nito ika-60 anibersaryo na may isang Mass na Kasama rin ang isang pagpapala ng apat na bagong kalis at isang paten. Photo: Caroline Smith
St Paul ng Iglesia sa Mount Lawley bantog nito ika-60 anibersaryo na may isang Mass na Kasama rin ang isang pagpapala ng apat na bagong kalis at isang paten. Photo: Caroline Smith

Sa pamamagitan ng Caroline Smith

Ang Mt Lawley Parish komunidad ay may huling weekend nagsimula celebrations ng kanyang ika-60 anibersaryo ng pagpapala ng bagong kalis at pakikipag paten.

Sa pagdiriwang Mass sa Sabado 17 Setyembre para sa okasyon, Parish Priest Fr Tim Deeter masasalamin sa kung paano ang komunidad ay lumago mula sa isang maliit ngunit dedikado grupo ng mga parishioners. Fr Brian Limbourn co-bantog para sa okasyon.

“”Ito ay napaka-angkop na para sa 28 taon, kahit na sa harap ng aming parokya ay opisyal na itinatag, ang Mount Lawley at Menora overflow mula Highgate Parish ay pulong para sa Mass sa itaas na palapag, silid sa itaas ng maliit na Montessori School sa Learoyd Street,”” siya sinabi.

“”Ang komunidad ay lumalaki, kaya ang mga tao ay nagtanong sa Highgate pari para sa isang segundo Mass oras – at ang kanilang nais din na magkaroon ng Benediction pagkatapos Mass – walang umaalis Mass maagang para sa mga hardy mga kaluluwa! At pagkatapos, tulad ng unang mga Kristiyano, sila ay nakikita sa kanilang mga tahanan upang magdasal ng rosaryo sama-sama, at upang ibahagi ang cake at isang kapa. “”

Siya idinagdag na ang kaya sa pagbagay at pakiramdam ng komunidad makikita sa dating parishioners patuloy na maging isang tampok ng St Paul ngayon.

“”Kami pa rin magtipon para pagputolputulin ang tinapay, ang Mass, at alam namin na ito ay hindi ang gusali ng Simbahan na tumutukoy sa amin,”” Fr Deeter sinabi.

“”Kung minsan, tayo’y nangagkaroon ng Mass sa bulwagan ng paaralan, sa bakuran ng paaralan, sa arko sa ilalim, sa brick balkonahe sa labas, at kahit na sa mga batayan ng mga Mount Lawley Tennis Club. Sa paggawa nito, kami ay sumunod sa mga yapak ng ating mga ninuno, na hindi mahalaga kaya magkano na doo’y Mass, hangga’t sila ay nagkaroon ng Mass.

“”At tulad ng ating mga ninuno, kami pa rin magdasal ng rosaryo, mayroon pa rin kaming Benediction ng Mapalad Sakramento, at kami pa rin ay nais na ibahagi cake at isang kapa.””

Sa lead-up sa ika-60 anibersaryo, St Paul ni ibinigay worshipers sa makasaysayang mga tala sa bawat lingguhang newsletter, tungkol sa mga unang bahagi ng taon ng parokya, at sa katapusan ng linggo ng 17 sa 18 Setyembre, ilang Masses ay gaganapin, na may pampalamig na ibinigay pagkatapos.

Na sumasalamin sa kasaysayan na ito, Fr Deeter urged parishioners upang magpatuloy sa espiritu ng kanilang mga ninuno, na may simpleng kabutihang-loob at panlipunang pakikipag-ugnayan na sumasalamin sa tunay na ideya ng mga Kristiyano na komunidad.

“”Hindi namin maaaring dumating dito lamang para sa ating sarili; kailangan naming ‘magsama-sama’, dahil, bilang mapaalalahanan sa amin ng Ebanghelyo, isang sanga na di makapagbunga sa kaniyang lahat sa pamamagitan ng kanyang sarili, “”sinabi niya.

“”Kaya kailangan naming manatiling naka-attach sa Kristo, ang tunay na puno ng ubas, yes, una sa lahat, sa pamamagitan ng aming mga regular na pagputolputulin ang tinapay sa Misa, at sa pamamagitan ng madalas na panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, at talakayan sa mga mahahalagang isyu ng araw.

“”Ngunit kailangan din namin dumating magkasama upang bumuo ng isang malakas na komunidad, at ito ay mahalaga hindi lamang para sa mga matatanda, ngunit din para sa mga bata. Kapag ang aming mga bata at mga tinedyer makita ang mga matatanda pagiging sama-sama, pakikipag-chat na magkasama na kasunod Mass, nag-aaral sa panlipunang mga kaganapan na magkakasama na parang umaga teas, parokya dinners at kahit movie outings, pagkatapos ay ang aming mga kabataan pakiramdam secure sa kanilang sariling mga hinaharap bilang mga miyembro ng isang buhay, masigla at welcoming komunidad. “”

Fr Deeter idinagdag na St ni Pablo ay malamang na mananatiling isang malakas at makulay na parokya sa taon na dumating, bilang mga mananamba nito kasama tao na nagmumula sa ibang lugar para sa Misa, at maraming mga batang parishioners.

Ibahagi sa FacebookIbahagi sa TwitterIbahagi sa Google+
Caroline Smith
Tungkol sa Author
Caroline Smith ay naging isang mamamahayag ng Ang Record since 2016. Siya ay dati nagtrabaho para sa Pahayagan Komunidad at Australian Associated Press (AAP), sa kanyang mga kuwento lumilitaw sa Ang Edad, Sydney Morning Herald and The Australian.
Pinakararaang Mga Artikulo
Taunang Katoliko conference ay hinihikayat kalahok sa ‘feed ang kaluluwa’
2016 SOCIAL JUSTICE PAHAYAG: Perspectives sa isang aged care workforce diskarte
Peru pagtawag: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope highlights kabanalan ng buhay sa Year of Mercy pagbisita
Pagtataguyod para sa kawalan ng tirahan ay nagbibigay ng mga aralin sa buhay
MOVIE REVIEW: The Light Sa pagitan Oceans nagpapadala makapangyarihang mensahe ng pagpapatawad at budhi
Archbishop Costelloe welcomes anim na bagong miyembro sa sinaunang pang-papa-sunod
Oktubre upang maging nationwide buwan ng panalangin at pag-aayuno para sa kasal at pamilya
Mount Lawley parokya ay lumalaki sa lakas at pananampalataya, 60 taon sa
Abraham Day pinagsasama tatlong diyos faiths magkasama sa espiritu ng kapatiran at pakikipag-isa
Paghahanap Ang Record

Paghahanap …

Ang Record sa Facebook

Makipag-ugnay sa Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Ang Record ay lisensiyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Pahintulot lampas sa saklaw ng lisensiya na ito ay maaaring makuha sa www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Kotiin
News »
Perspectives »
Milestones »
Mitä on
Noin “”
Mount Lawley seurakunta kasvaa voimaa ja uskoa, 60 vuotta
22 syyskuu 2016 Caroline Smith
St Paulin kirkon Mount Lawley 60-vuotispäivä kanssa Mass joka sisälsi myös siunauksen neljä uutta chalices ja paten. Kuva: Caroline Smith
St Paulin kirkon Mount Lawley 60-vuotispäivä kanssa Mass joka sisälsi myös siunauksen neljä uutta chalices ja paten. Kuva: Caroline Smith

Caroline Smith

Mt Lawley Parish yhteisö on viime viikonloppuna aloittanut juhlia 60 vuotta siunauksella uusi chalices ja ehtoollinen paten.

Vuonna juhlii Mass lauantaina, 17. syyskuuta tilaisuudessa kirkkoherra Fr Tim Deeter heijastuu kuinka yhteisö oli kasvanut pieni mutta oma ryhmä seurakuntalaisten. Fr Brian Limbourn yhteistyössä vietetään tilaisuutta varten.

“”Se oli hyvin tarkoituksenmukaista, että 28 vuotta, jopa ennen meidän seurakunta perustettiin virallisesti, Mount Lawley ja Menora ylivuoto Highgate Parish oli kokous Mass ylemmässä kerroksessa, ylähuoneessa pienen Montessori School on Learoyd Street””, hän sanoi.

“”Yhteisö oli kasvava, joten ihmiset pyysi Highgate pappeja toisen Mass kerran – ja he halusivat myös Benediction jälkeen Mass – ei lähtevät Mass aikaisin niille Hardy sieluja! Ja sitten, kuten ensimmäiset kristityt, he tapasivat kotinsa rukoilemaan Rosary yhteen ja jakamaan kakkua ja kuppi teetä. “”

Hän lisäsi, että sopeutumiskykyä ja yhteisöllisyyttä nähdään entinen seurakuntalaisia edelleen ominaisuus St Paulin tänään.

“”Emme vielä kokoontuvat mursi leivän, messun, ja tiedämme, että se ei ole kirkon rakennus, joka määrittelee meidät,”” Fr Deeter sanoi.

“”Tällä kertaa olemme saaneet Mass koulun salissa, koulun pihalla, että Undercroft, tiili veranta ulkopuolella, ja jopa perusteella Mount Lawley Tennis Club. Näin olemme seuranneet jalanjäljissä meidän esivanhempamme, joka ei välitä niin paljon, jos heillä oli Massa, kunhan heillä oli Mass.

“”Ja kuten esivanhempamme, vielä rukoilemme ruusukkoa, meillä on vielä adoraatio, ja me silti jakaa kakku ja kuppi teetä.””

Vuonna lyijyä jopa 60 vuotta, St Paulin edellyttäen palvojia historiallisia muistiinpanoja yksi viikoittainen uutiskirje noin alkuvuosina seurakunnan, ja viikonloppuna 17. ja 18. syyskuuta useita Massat pidettiin, virvokkeita tarjotaan jälkeenpäin.

Pohtiminen tätä historiaa, Fr Deeter kehotti seurakuntalaisia jatkaa hengessä heidän esivanhempansa, yksinkertaisia anteliaisuus ja sosiaalista vuorovaikutusta, joka vastaisi todellista ajatusta kristillisen yhteisön.

“”Emme voi tulla tänne pelkästään itse; meidän on “”roikkua yhdessä””, koska, kuten evankeliumi muistutti meitä, sivuliikkeen ei voi kantaa hedelmää kaikki itse “”, hän sanoi.

“”Meidän on pysyttävä kiinni Kristukseen, tosi viinipuu, kyllä, ensinnäkin Tavallisessa mursi leivän messussa, ja läpi usein rukouksen tutkimus kirjoituksia, ja keskustelua tärkeistä asioista päivä.

“”Meidän on kuitenkin myös muodostaneet yhdessä vahvan yhteisön, ja tämä on tärkeää paitsi aikuisille, vaan myös lapsille. Kun meidän lapsille ja nuorille nähdä aikuisille yhdessäolosta, jutella yhdessä kun Mass, osallistuvat sosiaalisia tapahtumia yhteen kuin aamulla teetä, seurakunta illallisia ja jopa elokuva retkille, niin meidän nuoret tuntevat olonsa turvalliseksi omassa tulevaisuudessa jäseninä elävä, elinvoimainen ja kutsuva yhteisö. “”

Fr Deeter lisäsi, että St Paulin oli todennäköisesti pysyy vahva ja elinvoimainen seurakunta tulevina vuosina, koska sen palvojia mukana tulevien ihmisten muualle Mass, ja monet nuoret seurakuntalaisten.

Jaa FacebookissaJaa Twitteriin Google+
Caroline Smith
kirjailijasta
Caroline Smith on ollut toimittajana The Record vuodesta 2016. Hän on aiemmin toiminut yhteisön Sanoma- ja Australian Associated Press (AAP), hänen tarinoita esiintyy The Age, Sydney Morning Herald ja The Australian.
Uusimmat Artikkelit
Varsinainen Katolinen konferenssi kannustaa osallistujia “”ruokkia sielua””
2016 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus SELVITYS: Näkökulmia vuotiaiden hoidon työntekijöiden strategia
Peru soittamalla: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope esiin elämän pyhyyttä Year of Mercy käyntiä
Suosien kodittomuus tarjoaa elämän oppitunteja
Movie Review: The Light Valtamerten lähettää voimakkaan viestin anteeksiantoa ja omantunnon
Arkkipiispa COSTELLOEn tyytyväinen kuusi uutta jäsentä antiikin paavin järjestyksessä
Lokakuusta olla valtakunnallinen kuukausi rukoilla ja paastota avioliiton ja perheiden
Mount Lawley seurakunta kasvaa voimaa ja uskoa, 60 vuotta
Abraham Day tuo kolme monoteistisen uskonnon yhdessä hengessä veljeys ja ehtoollisen
Haku Record

Haku…

Record Facebookissa

Ota yhteyttä The Record

Osoite: PL 3075, Perth, Western Australia, 6000
Puh: +61 8 9220 5900
Faksi: +61 8 9325 4580
Sähköposti: [email protected]
Verkkosivu: www.therecord.com.au

Record on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-NoDerivs 3.0 Unported License.
Käyttöoikeudet kuulu tämän lisenssin voi olla saatavilla www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Accueil
Nouvelles “”
Points de vue “”
Milestones »
Quel est le
Sur “”
Mount Lawley paroisse grandit en force et la foi, 60 ans
22 septembre 2016 par Caroline Smith
Eglise Saint-Paul à Mount Lawley a célébré son 60e anniversaire avec une messe qui comprenait également une bénédiction de quatre nouveaux calices et une patène. Photo: Caroline Smith
Eglise Saint-Paul à Mount Lawley a célébré son 60e anniversaire avec une messe qui comprenait également une bénédiction de quatre nouveaux calices et une patène. Photo: Caroline Smith

Par Caroline Smith

La communauté Mt Lawley Parish ont week-end dernier a commencé les célébrations de son 60e anniversaire avec la bénédiction des nouvelles calices et communion patène.

En célébrant la messe le samedi 17 Septembre pour l’occasion, curé Fr Tim Deeter réfléchi sur la façon dont la communauté avait passé d’une petite, mais dédiée groupe de paroissiens. Fr Brian Limbourn co-célébrée pour l’occasion.

“”Il était très approprié que pendant 28 ans, avant même que notre paroisse a été fondée officiellement, le débordement Mount Lawley et Menora de Highgate Parish se réunissait pour la messe à l’étage supérieur, la chambre haute de la petite école Montessori sur Learoyd Street,”” il dit.

«La communauté est de plus en plus, pour que les gens demandé aux prêtres Highgate pour une deuxième fois de masse – et ils voulaient aussi avoir Benediction après la messe – ne laissant la première messe pour ces âmes hardy! Et puis, comme les premiers chrétiens, ils se sont rencontrés dans leurs maisons pour prier le chapelet ensemble, et de partager le gâteau et une tasse de thé “”.

Il a ajouté que la capacité d’adaptation et le sens de la communauté vu dans les anciens paroissiens ont continué à être une caractéristique du jour de St Paul.

“”Nous rassemblons encore pour la fraction du pain, de la messe, et nous savons que ce n’est pas le bâtiment de l’église qui nous définit,”” a déclaré le père Deeter.

“”Parfois, nous avons eu la messe dans la salle de l’école, dans la cour de l’école, dans le undercroft, sur la véranda de brique à l’extérieur, et même dans le parc du Mont Lawley Tennis Club. Ce faisant, nous avons suivi les traces de nos ancêtres, qui ne se souciait pas tant où ils ont eu la messe, tant qu’ils avaient la messe.

“”Et comme nos ancêtres, nous prions toujours le Rosaire, nous avons encore la bénédiction du Saint-Sacrement, et nous aimons toujours partager le gâteau et une tasse de thé.””

Dans le cadre des préparatifs du 60e anniversaire, les adorateurs de St Paul fournies avec des notes historiques dans chaque bulletin d’information hebdomadaire, sur les premières années de la paroisse, et le week-end du 17 au 18 Septembre, plusieurs messes ont eu lieu, avec des rafraîchissements offerts par la suite.

Réfléchissant sur cette histoire, le père Deeter a exhorté les paroissiens à continuer dans l’esprit de leurs ancêtres, avec une simple générosité et l’interaction sociale qui reflète la véritable idée de la communauté chrétienne.

“”Nous ne pouvons pas venir ici simplement pour nous-mêmes; nous devons «tenir ensemble», parce que, comme l’Évangile nous a rappelé, une branche ne peut pas porter du fruit par lui-même “”, at-il dit.

“”Donc, nous devons rester attachés au Christ, la vraie vigne, oui, tout d’abord, grâce à notre rupture régulière du pain à la messe, et par la prière fréquente, l’étude des Écritures, et la discussion des questions importantes de la journée.

“”Mais nous devons aussi nous réunissons pour former une communauté forte, ce qui est important non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Quand nos enfants et les adolescents voient les adultes d’être ensemble, bavarder ensemble après la messe, assister à des événements sociaux ensemble comme des thés du matin, des dîners de paroisse et même des sorties de films, nos jeunes se sentent en sécurité dans leur propre avenir en tant que membres d’un être vivant, dynamique et accueillant Communauté.””

Fr Deeter a ajouté que St Paul était susceptible de rester une paroisse solide et dynamique dans les années à venir, comme ses adorateurs comprenaient des personnes venues d’ailleurs pour la messe, et beaucoup de jeunes paroissiens.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+
Caroline Smith
A propos de l’auteur
Caroline Smith a été un journaliste du record depuis 2016. Elle a auparavant travaillé pour les journaux communautaires et Australian Associated Press (AAP), avec ses histoires apparaissant dans The Age, Sydney Morning Herald et The Australian.
Articles les plus récents
Conférence catholique annuel encouragera les participants à «nourrir l’âme»
2016 JUSTICE SOCIALE ÉTAT: Perspectives sur une stratégie de la main-d’œuvre de soins aux personnes âgées
Pérou appelant: Sr Palafox adieux Caritas Australie
Le pape souligne la sainteté de la vie dans l’année de visites Mercy
Plaider pour l’itinérance fournit des leçons de vie
MOVIE REVIEW: The Light Entre Océans envoie puissant message de pardon et de conscience
Mgr Costelloe accueille six nouveaux membres à ancien ordre du pape
Octobre pour être le mois national de prière et de jeûne pour le mariage et les familles
Mount Lawley paroisse grandit en force et la foi, 60 ans
Jour Abraham apporte trois religions monothéistes ensemble dans un esprit de fraternité et de communion
Recherche The Record

Chercher…

Le dossier sur Facebook

Contactez The Record

Adresse: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Site Web: www.therecord.com.au

Le dossier est sous une licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0.
Autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être disponibles à www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Thús
Nieuws »
perspektiven »
mylpeallen »
Wat is der
oer »
Mount Lawley parochy waakst yn krêft en leauwe, 60 jier op
22 Sep 2016 troch Caroline Smith
St Paul fan Tsjerke yn ‘e berch Lawley fierd har 60th jierdei mei in Mass dat ek in seine fan fjouwer nije Tsjelken en in Paten. Foto: Caroline Smith
St Paul fan Tsjerke yn ‘e berch Lawley fierd har 60th jierdei mei in Mass dat ek in seine fan fjouwer nije Tsjelken en in Paten. Foto: Caroline Smith

By Caroline Smith

De Mt Lawley Parish mienskip hawwe lêste wykein commenced fieringen fan syn 60th jierrich bestean mei de seine fan de nije Tsjelken en mienskip Paten.

Yn fieren Mass op sneon 17 septimber foar de gelegenheid, Parish Priest Fr Tim Deeter bliken op hoe’t de mienskip hie groeid út in lyts mar tawijd groep fan parochianen. Fr Brian Limbourn co-fierd foar de gelegenheid.

“”It wie tige passend dat foar 28 jier, ek foar ús parochy waard offisjeel stifte, de berch Lawley en Menora oerrin út Highgate Parish wie gearkomste foar Mass yn ‘e boppeste boulaach, de boppeseal fan de lytse Montessori Skoalle op Learoyd Street,”” hy sei.

“”De mienskip wie groeiende, dus de minsken frege de Highgate preesters foar in twadde Mass kear – en se ek woene hawwe Eingebed nei Mass – gjin leaving Mass betiid foar dy hardy sielen! En dan, as de earste kristenen, se moete yn harren wenten te bidden de Rosary gear, en te dielen taart en in cuppa. “”

Hy tafoege dat it oanpassingsfermogen en gefoel fan mienskip sjoen yn eardere parochianen fierder te wêzen in funksje fan St Paul fan hjoed.

“”Wy noch sammeljen foar it brekken fan it brea, de mis, en wy witte dat it net de tsjerke gebou dat bepaalt ús,”” Fr Deeter sei.

“”By kear hawwe wy hân mis yn ‘e skoalle hal, yn’ e skoalle hiem, yn ‘e undercroft, op de bakstien verandah bûten, en sels yn’ e grûn fan ‘e berch Lawley Tennis Club. Yn dogge sa, wy hawwe folge yn ‘e fuotleasten fan ús forebears, dy’t net soarch sa folle wêr’t se hie Mass, sa lang as sy hiene Mass.

“”En as ús forebears, wy noch bidde de Rosary, wy noch hawwe Eingebed fan it Hillich Sakramint, en wy noch graach diele taart en in cuppa.””

Yn de foarsprong-up foar de 60th jubileum, St Paul fan foarsjoen tsjinners mei histoaryske oantekeningen yn elk wyklikse nijsbrief, oer de iere jierren fan de parochy, en op it wykein fan 17 oant 18 septimber, ferskate Masses waarden hâlden, mei konsumpsjes foarsjoen dêrnei.

Reflecting op dizze skiednis, Fr Deeter trune parochianen te bliuwen yn de geast fan harren forebears, mei ienfâldige goederjouskens en sosjale ynteraksje, dat soe oerien mei de wiere idee fan kristlike mienskip.

“”Wy kinne net komme hjir gewoan foar ússels; wy moatte ‘hang byinoar’, om’t, as de evangeelje sin brocht ús, in tûke kin net drage frucht al troch himsels, “”sei er.

“”Sa moatte wy bliuwe taheakke oan Kristus, de wiere wynstôk, ja, earst fan alle, troch ús fêste brekken fan it brea by mis, en troch faak gebed, stúdzje fan ‘e Skriften, en diskusje fan de wichtige saken fan’ e dei.

“”Mar wy moatte ek komme byinoar om te foarmjen fan in sterke mienskip, en dat is fan belang net allinne foar de folwoeksenen, mar ek foar de bern. Doe’t ús bern en jongerein sjogge de folwoeksenen wêzen inoar, petear ha tegearre nei Mass, it folgjen fan sosjale eveneminten gear as moarn teas, parochy dinners en sels film útstapkes, dan ús jonge minsken fiele feilich yn harren eigen takomst as leden fan in libbene, brûzjende en gastfrije mienskip.””

Fr Deeter tafoege dat St Paulus wie nei alle gedachten te bliuwen in sterk en libbene parochy yn de kommende jierren, as syn tsjinners opnaam minsken út oare plakken foar Mass, en in protte jonge parochianen.

Share on FacebookDelen op TwitterDelen op Google+
Caroline Smith
Oer de Skriuwer
Caroline Smith hat in sjoernalist fan The Record sûnt 2016. Sy hat earder wurke foar Community Kranten en Australyske Associated Press (AAP), mei har ferhalen ferskynde yn De Age, Sydney Morning Herald en The Australian.
Most Recent Articles
Jierlikse katolike kongres sil stimulearje dielnimmers oan ‘feed de siel’
2016 sosjale rjochtfeardigens WIENEKE: perspektiven op in âld soarch personielsbestân strategy
Peru calling: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Paus beljochtet sanctity fan it libben yn Year of Mercy besites
Oanhinge foar homelessness jout libben lessen
MOVIE Review: It Ljocht Tusken Oceans stjoert machtige berjocht fan ferjouwing en gewisse
Aartsbiskop Costelloe bliid seis nije leden foar âlde pauslike folchoarder
Oktober te wêzen lanlik moanne fan gebed en fêsteltiid foar houlik en famyljes
Mount Lawley parochy waakst yn krêft en leauwe, 60 jier op
Abraham Day bringt trije monoteïstyske leauwe tegearre in geast fan bruorskip en mienskip
Search The Record

Sykje…

De Record op Facebook

Kontakt The Record

Adres: Postbus 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

De Record is beskikber ûnder in Creative Commons Nammefermelding-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Foundation diele.
Permissions bûten it berik fan dizze lisinsje kin beskikber by www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logotipo
facebooktwitter
casa
Novas »
perspectivas »
marcos »
O que está en
sobre “”
Mount Lawley parroquial medra en forza e fe, de 60 anos sobre
22 de setembro de 2016 por Carolina Smith
Igrexa de Galicia en Mount Lawley celebrou o seu 60 aniversario cunha misa que incluíu tamén unha bendición de catro novas cálices e unha patena. Foto: Carolina Smith
Igrexa de Galicia en Mount Lawley celebrou o seu 60 aniversario cunha misa que incluíu tamén unha bendición de catro novas cálices e unha patena. Foto: Carolina Smith

Por Caroline Smith

A comunidade Mt Lawley Parroquia teñen último fin de semana comezou celebracións do seu 60 aniversario coa bendición de novos cálices e patena comuñón.

Ao celebrar misa o sábado, 17 de setembro, para a ocasión, Pároco Pe Tim Deeter reflexionou sobre como a comunidade crecera dun pequeno, pero dedicada grupo de paroquianos. Fr Brian Limbourn co-celebrada para a ocasión.

“”Foi moi apropiado que hai 28 anos, antes de nosa parroquia foi fundada oficialmente, o estourido de Mount Lawley e menorá de Highgate Parish estaba reunido para a misa na planta superior, o cuarto superior da pequena escola Montessori en Learoyd Street,”” el dixo.

“”A comunidade foi crecendo, entón a xente pediu aos sacerdotes Highgate por segunda vez en masa – e eles tamén querían ter Benediction despois da misa – non deixando Mass cedo para aquelas almas resistentes! E entón, como os primeiros cristiáns, eles se atoparon nas súas casas para rezar o terzo xuntos, e compartir bolo e unha cunca de té. “”

Engadiu que a adaptabilidade e sentido de comunidade visto en antigos paroquianos continuou a ser unha característica de hoxe de Galicia.

“”Aínda se reúnen para a fracción do pan, a masa, e sabemos que non é o edificio da Igrexa que nos define””, dixo Pe Deeter.

“”Ás veces tivemos Misa no hall da escola, no patio da escola, na undercroft, na terraza ladrillo fóra, e mesmo en razón do Mount Lawley Tennis Club. Ao facelo, temos seguido os pasos dos nosos antepasados, que non lle importaban tanto onde tiñan masa, sempre que eles tiñan Mass.

“”E como os nosos antepasados, aínda rezar o Rosario, aínda temos Bendición do Santísimo Sacramento, e aínda quere compartir bolo e unha cunca de té.””

No preparativos para o 60 aniversario, proporcionados adoradores de Galicia con notas históricas en cada boletín semanal, sobre os primeiros anos da parroquia, e na fin de semana do 17 ao 18 de setembro de varias misas foron realizadas, con bebidas previstas despois.

Reflexionando sobre esta historia, Pe Deeter pediu paroquiana para continuar no espírito dos seus antepasados, con xenerosidade simple e interacción social que ía reflectir a verdadeira idea de comunidade cristiá.

“”Non podemos vir aquí simplemente para nós mesmos; debemos “”estar xuntos””, porque, como o Evanxeo nos recordou, unha rama non pode dar froito por si mesmo “”, dixo.

“”Entón temos que permanecer conectados a Cristo, a vide verdadeira, si, en primeiro lugar, a través da nosa quebra regular do pan en masa, ea través da oración frecuente, estudo das escrituras e discusión das cuestións importantes do día.

“”Pero nós tamén precisamos unir para formar unha comunidade forte, e iso é importante non só para os adultos, pero tamén para os nenos. Cando os nosos nenos e adolescentes ver os adultos estaren xuntos, falando xuntos despois da misa, participando de eventos sociais xuntos como tés mañá, ceas parroquiais e mesmo paseos de cine, a continuación, os nosos mozos sentirse seguro no seu propio futuro como membros dunha vida, vibrante e acolledor comunidade “”.

Fr Deeter engadiu que St Paul era probable que se manteña unha parroquia forte e vibrante nos próximos anos, como os seus adoradores incluídas as persoas que veñen doutros lugares para a misa, e moitos fregueses mozos.

Compartir en FacebookPartilhar no TwitterPartilhar en Google+
Caroline Smith
Sobre o autor
Caroline Smith foi un xornalista de The Record desde 2016. Ela xa traballou para os xornais comunitarios e Australian Associated Press (AAP), con súas historias que aparecen nas The Age, Sydney Morning Herald e The Australian.
Artigos máis recentes
Conferencia Anual Católico vai impulsar os participantes a “”alimentar a alma””
2016 xustiza social declaración: Perspectivas sobre unha estratexia de forza de traballo de coidados a anciáns
Perú chamando: Sr Palafox despedidas Caritas Australia
Papa destaca santidade da vida no Ano de visitas Mercy
Avogando para os sen teito ofrece leccións de vida
REVISIÓN DE PELÍCULA: A Luz Entre Océanos envía poderosa mensaxe de perdón e de conciencia
Dom Costelloe recibe seis novos membros para a orde papal antiga
Outubro sendo mes nacional de oración e xaxún para o matrimonio e familias
Mount Lawley parroquial medra en forza e fe, de 60 anos sobre
Abraham Day trae tres fes monoteístas xuntos espírito de fraternidade e de comuñón
Buscar The Record

Buscar …

A Record en Facebook

Contact The Record

Dirección: PO Box 3075, Perth, Australia Occidental, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Web: www.therecord.com.au

A Record está licenciada baixo unha licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Permisos ademais do alcance desta licenza pode estar dispoñible en www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
მთავარი
ახალი ამბები »
პერსპექტივები »
ეტაპები »
რა არის
ჩვენს შესახებ »
Mount Lawley მრევლი იზრდება ძალა და რწმენა, 60 წლის
22 სექტემბერი 2016 by Caroline Smith
წმინდა პავლეს ეკლესიის Mount Lawley დაარსებიდან 60 წლის იუბილეს მასობრივი, რომელიც ასევე მოიცავდა კურთხევით ოთხი ახალი chalices და ფეშხუმი. სურათი: Caroline Smith
წმინდა პავლეს ეკლესიის Mount Lawley დაარსებიდან 60 წლის იუბილეს მასობრივი, რომელიც ასევე მოიცავდა კურთხევით ოთხი ახალი chalices და ფეშხუმი. სურათი: Caroline Smith

By Caroline Smith

Mt Lawley Parish საზოგადოებას გასულ კვირას დაიწყო ზეიმი მისი მე -60 წლისთავს კურთხევით new chalices და ზიარება ფეშხუმი.

ზეიმობს მასობრივი შაბათს 17 სექტემბერს იმ შემთხვევაში, მღვდელი Fr Tim Deeter აისახება თუ როგორ თანამეგობრობას ჰქონდა ამოსული პატარა, მაგრამ ერთგულ ჯგუფის მრევლი. Fr Brian Limbourn თანამშრომლობის აღინიშნება შემთხვევა.

“”ეს იყო ძალიან სწორი, რომ 28 წლის განმავლობაში, ჯერ კიდევ ჩვენი მრევლი ოფიციალურად დაფუძნდა, მთა Lawley და Menora overflow ეხლა Highgate Parish შეხვედრის მასობრივი ზედა სართულიანი, ზედა ოთახში პატარა Montessori სკოლაში Learoyd Street,”” იგი განაცხადა.

“”საზოგადოება იყო იზრდება, ასე რომ იმ ადამიანებს სთხოვა Highgate მღვდლები მეორე მასობრივი დრო – და მათ ასევე მინდოდა Benediction შემდეგ მას – არ ტოვებს მას ადრე მათთვის hardy სულები! და შემდეგ, როგორც პირველი ქრისტიანები, ისინი შეხვდნენ თავიანთ სახლებში სალოცავად Rosary ერთად, და გაუზიაროს ტორტი და cuppa. “”

მან დასძინა, რომ ადაპტაციის გრძნობა საზოგადოების ჩანს ყოფილი მრევლი კვლავ იყოს თვისება წმინდა პავლეს დღეს.

“”ჩვენ კვლავ შეიკრიბებიან განხეთქილება პური, მასობრივი, და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის ეკლესიის შენობა, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენთვის””, Fr Deeter განაცხადა.

“”ამავე დროს, ჩვენ არ ჰქონდა მასობრივი სკოლის დარბაზში, სკოლის ეზოში, იმ undercroft, აგურის ვერანდით გარეთ, და კიდევ იმ მოტივით, Mount Lawley ჩოგბურთის კლუბი. ამგვარად, ჩვენ მოჰყვა კვალდაკვალ ჩვენი წინაპრების მსგავსად, რომელმაც არ აინტერესებს იმდენად, სადაც მათ მასობრივი, რადგან მათ არ ჰქონდათ მასობრივი.

“”და როგორც ჩვენი წინაპრების მსგავსად, ჩვენ მაინც სალოცავად Rosary, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს Benediction ნეტარ Sacrament, და ჩვენ მაინც მინდა, რომ გაუზიაროს ტორტი და cuppa.””

ტყვიის-მდე მე -60 წლისთავთან დაკავშირებით, წმინდა პავლეს გათვალისწინებული თაყვანისმცემლებს ისტორიული შენიშვნები თითოეულ ყოველკვირეული საინფორმაციო ბიულეტენი, დაახლოებით ადრეულ წლებში მრევლს, და კვირას 17 დან 18 სექტემბერი, რამდენიმე მასები ჩატარდა, გამაგრილებელი გათვალისწინებული შემდეგ.

ამსახველი ამ ისტორიაში, Fr Deeter მოუწოდა მრევლს გაგრძელდება სული თავიანთი წინაპრების მსგავსად, მარტივი სიკეთისთვის და სოციალური ურთიერთქმედების, რომელიც ასახავს იდეა ქრისტიანული საზოგადოების.

“”ჩვენ ვერ მოვა აქ უბრალოდ საკუთარ თავს; ჩვენ ასევე უნდა “”გათიშეთ ერთად””, რადგან, როგორც სახარების შეგვახსენა, ფილიალი ვერ მოისხამს ნაყოფს ყველა თავისთავად, “”განაცხადა მან.

“”ასე რომ, ჩვენ უნდა დარჩეს ერთვის ქრისტე, ვაზი ჭეშმარიტი, დიახ, პირველ რიგში, ჩვენი რეგულარული განხეთქილება პური მასობრივი და ხშირი ლოცვა, წმინდა წერილების შესწავლის და დისკუსია-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დღის.

“”მაგრამ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ შექმნან ძლიერი საზოგადოება, და ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მოზარდები, არამედ ბავშვებისთვის. როდესაც ჩვენი ბავშვები და მოზარდები ნახოთ მოზარდები ერთად ყოფნა, მშვენიერი ერთად შემდეგ მასა, დამსწრე სოციალური მოვლენების ერთად, დილით ჩაი, მრევლს ვახშმისათვის და კიდევ ფილმის გასვლებს, მაშინ ჩვენი ახალგაზრდები თავს დაცულად გრძნობენ საკუთარი მომავალი, როგორც ერთი ცოცხალი, აქტიური და მისასალმებელი საზოგადოებას. “”

Fr Deeter დასძინა, რომ წმინდა პავლეს იყო, სავარაუდოდ, დარჩება ძლიერი და აქტიური მრევლის წლის განმავლობაში, როგორც მისი თაყვანისმცემლები შედის ადამიანი მოდის სხვაგან მასობრივი, და ბევრი ახალგაზრდა მრევლი.

გადაიტანე FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
ავტორის შესახებ
Caroline Smith უკვე ჟურნალისტის ჩანაწერი მას შემდეგ, რაც 2016 წელს მან ადრე მუშაობდა Community გაზეთები და ავსტრალიის Associated Press (AAP), მისი მოთხრობები გამოჩენა ასაკი, Sydney Morning Herald და ავსტრალიის.
ყველაზე ბოლო სტატიები
წლიური კათოლიკური კონფერენცია ხელი შეუწყოს მონაწილეებს ‘შესანახი სულის
2016 SOCIAL JUSTICE განცხადება: პერსპექტივები ასაკის ჯანდაცვის მუშახელის სტრატეგია
პერუს მოუწოდებს: Sr Palafox farewells Caritas Australia
პაპი მიმოიხილავს სიწმინდე ცხოვრების წელი Mercy ვიზიტები
ადვოკატირება უსახლკარობა უზრუნველყოფს ცხოვრების გაკვეთილები
ფილმის მიმოხილვა: Light შორის Oceans აგზავნის ძლიერი გზავნილი პატიება და სინდისი
მეუფე Costelloe მიესალმება ექვსი ახალი წევრების უძველესი პაპის ბრძანებით
ოქტომბერი იყოს ქვეყნის თვეში ლოცვა და მარხვა ქორწინება და ოჯახი
Mount Lawley მრევლი იზრდება ძალა და რწმენა, 60 წლის
აბრაამი მოაქვს სამი მონოთეისტური აღმსარებლობის ერთად სული fraternity და ზიარება
ძებნა ჩანაწერი

ძებნა …

ჩანაწერი on Facebook

საკონტაქტო ჩანაწერი

მისამართი: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
ტელ: +61 8 9220 5900
ფაქსი: +61 8 9325 4580
ელ-ფოსტა: [email protected]
საიტი: www.therecord.com.au

ჩანაწერი ლიცენზირებულია ქვეშ Creative Commons Attribution- არაკომერციული- NoDerivs 3.0 Unported ლიცენზია.
ნებართვების სცილდება ამ ლიცენზია შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომია www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Logo
Facebook Twitter
Zuhause
Nachrichten “”
Perspektiven »
Meilensteine »
Was geht ab
Etwa “”
Berg Lawley Gemeinde wächst in Kraft und Glauben, 60 Jahre auf
22. September 2016 von Caroline Smith
St-Paul-Kirche in Mount Lawley feierte seinen 60. Geburtstag mit einer Messe, die auch einen Segen von vier neuen Kelche und Hostienteller enthalten. Foto: Caroline Smith
St-Paul-Kirche in Mount Lawley feierte seinen 60. Geburtstag mit einer Messe, die auch einen Segen von vier neuen Kelche und Hostienteller enthalten. Foto: Caroline Smith

Von Caroline Smith

Die Mt Lawley Pfarr haben am vergangenen Wochenende Feiern seines 60. Geburtstages mit dem Segen der neuen Kelche und Gemeinschaft Patene begonnen.

Bei der Feier der Messe am Samstag, 17. September für die Gelegenheit, Pfarrer Pater Tim Deeter spiegelt sich auf, wie die Gemeinschaft von einem kleinen, aber engagierten Gruppe von Pfarr gewachsen war. Fr Brian Limbourn für den Anlass gemeinsam gefeiert.

“”Es war sehr angemessen, dass 28 Jahre, noch bevor unsere Gemeinde offiziell gegründet wurde, den Berg Lawley und Menora Überlauf von Highgate Parish im Obergeschoss für die Messe war die Begegnung, der obere Raum der kleinen Montessori-Schule auf Learoyd Street,”” er sagte.

“”Die Gemeinschaft wuchs, so fragte die Leute, die Highgate Priester für eine zweite Massen Zeit – und sie wollten auch Benediction nach der Messe zu haben – keine Massen früh für die hardy Seelen zu verlassen! Und dann, wie die ersten Christen trafen sie sich in ihren Häusern zusammen den Rosenkranz zu beten und Kuchen und eine Tasse Tee zu teilen. “”

Er fügte hinzu, dass die Anpassungsfähigkeit und das Gefühl der Gemeinschaft in früheren Pfarr gesehen weiterhin ein Merkmal der St. Pauls heute.

“”Wir sammeln immer noch für das Brechen des Brotes, der Messe, und wir wissen, dass es nicht die Kirche Gebäude, das uns ausmacht””, sagte Fr Deeter.

“”Manchmal haben wir die Messe in der Halle der Schule, auf dem Schulhof, in dem unterirdischen Gewölbe, auf dem Backstein Veranda draußen hatte, und auch auf dem Gelände des Mount Lawley Tennis Club. Dabei haben wir uns auf den Spuren unserer Vorfahren folgen, die nicht so viel haben egal, wo sie Massen hatte, solange sie Masse hatte.

“”Und wie unsere Vorfahren, beten wir noch den Rosenkranz, wir noch Segnung des Allerheiligsten Sakramentes, und wir nach wie vor und bei einer Tasse Tee wie Kuchen zu teilen.””

Im Vorfeld des 60. Jahrestages, St. Paul vorgesehen Verehrer mit historischen Anmerkungen in jedem wöchentlichen Newsletter, über die frühen Jahre der Gemeinde, und am Wochenende von 17 bis 18. September wurden mehrere Messen statt, mit Erfrischungen später zur Verfügung gestellt.

Nachdenken über diese Geschichte, Fr Deeter Pfarr drängte im Geiste ihrer Vorfahren fortzusetzen, mit einfachen Großzügigkeit und soziale Interaktion, die die wahre Idee der christlichen Gemeinschaft widerspiegeln würde.

“”Wir können hier nicht einfach für uns kommen; wir müssen “”zusammen hängen””, weil, wie uns das Evangelium erinnert, ein Zweig nicht Frucht von selbst “”tragen kann, sagte er.

“”Also müssen wir mit Christus verbunden bleiben, der wahre Weinstock, ja, vor allem durch unsere regelmäßigen Brechen des Brotes in der Messe und durch häufige Gebet, Studium der Schriften, und die Diskussion über die wichtigen Fragen des Tages.

“”Aber wir müssen zusammen kommen auch eine starke Gemeinschaft zu bilden, und das ist wichtig, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Wenn unsere Kinder und Jugendlichen die Erwachsenen sehen, zusammen zu sein, zusammen nach der Messe im Chat, gesellschaftliche Veranstaltungen zusammen wie Morgen Tees, Pfarr Abendessen und sogar Film Ausflügen teilnehmen, dann fühlen sich unsere jungen Leute sicher in ihre eigene Zukunft als Mitglieder eines lebendigen, lebhaften und einladenden Gemeinschaft.””

Fr Deeter fügte hinzu, dass St. Paul war wahrscheinlich eine starke und lebendige Gemeinde in den nächsten Jahren bleiben wird, als seine Anbeter Menschen eingeschlossen für Mass von anderswo kommen, und viele junge Pfarr.

Teilenteilen Twitter auf Google+
Caroline Smith
Über den Autor
Caroline Smith ist seit dem Jahr 2016 ein Journalist der Aufzeichnung war sie für zuvor gearbeitet hat, Gemeinschaftszeitungen und Australian Associated Press (AAP), mit ihren Geschichten im Zeitalter erscheinen, Sydney Morning Herald und The Australian.
Neueste Artikel
Jahres katholische Konferenz werden die Teilnehmer ermutigen, “”die Seele baumeln””
2016 SOZIALE GERECHTIGKEIT STATEMENT: Perspektiven einer Altenpflegepersonalstrategie
Peru Aufruf: Sr Palafox Abschiede Caritas Australien
Papst unterstreicht Heiligkeit des Lebens im Jahr der Gnade Besuche
Plädoyer für Obdachlosigkeit bietet Lektionen fürs Leben
FILM REVIEW: Das Licht zwischen Ozeane sendet starke Botschaft der Vergebung und Gewissen
Erzbischof Costelloe begrüßt sechs neue Mitglieder in alten päpstlichen Auftrag
Oktober bundesweit Monat des Gebets und des Fastens für Ehe und Familie zu sein
Berg Lawley Gemeinde wächst in Kraft und Glauben, 60 Jahre auf
Abraham Tag bringt drei monotheistischen Religionen zusammen im Geist der Brüderlichkeit und Gemeinschaft
Suchen Die Bilanz

Suche…

Der Record on Facebook

Kontakt Die Record

Anschrift: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-Mail: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Die Bilanz ist unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz.
Berechtigungen über den Rahmen dieser Lizenz kann bei www.therecord.com.au verfügbar sein.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

λογότυπο
facebooktwitter
Σπίτι
Νέα “”
προοπτικές »
ορόσημα »
Τι παίζει
σχετικά »
Όρος Lawley ενορία μεγαλώνει σε δύναμη και πίστη, μετά από 60 χρόνια
22 του Σεπτεμβρίου του 2016 από Caroline Smith
Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Άγιον Lawley γιόρτασε την 60η επέτειό του με μια μάζα που περιλάμβανε επίσης μια ευλογία των τεσσάρων νέων δισκοπότηρα και ένα δισκάριο. Φωτογραφία: Caroline Smith
Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Άγιον Lawley γιόρτασε την 60η επέτειό του με μια μάζα που περιλάμβανε επίσης μια ευλογία των τεσσάρων νέων δισκοπότηρα και ένα δισκάριο. Φωτογραφία: Caroline Smith

Με Caroline Smith

Η κοινότητα Mt Lawley Parish έχουν το περασμένο Σαββατοκύριακο ξεκίνησε τους εορτασμούς της 60ης επετείου του με την ευλογία του νέου δισκοπότηρα και κοινωνίας δισκάριο.

Στην Θεία Λειτουργία το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου για την περίσταση, Εφημέριος π Tim Deeter αντανακλάται στο πώς η κοινότητα είχε αυξηθεί από μια μικρή αλλά αφοσιωμένη ομάδα των ενοριτών. Fr Brian Limbourn συν-γιόρτασε για την περίσταση.

«Ήταν πολύ κατάλληλο ότι για 28 χρόνια, ακόμη και πριν από την ενορία μας ιδρύθηκε επίσημα, ο όρος Lawley και Menora υπερχείλιση από Highgate Parish ήταν η συνάντηση για Mass στο ανώτερο επίπεδο, το ανώτερο δωμάτιο του μικρού Montessori School στο Learoyd Street,”” ο είπε.

«Η κοινότητα ήταν αυξανόμενη, έτσι ώστε οι άνθρωποι ζήτησαν από τους ιερείς Highgate για δεύτερη φορά Mass – και επίσης ήθελαν να έχουν Ευλογία μετά τη Θεία Λειτουργία – δεν αφήνει Μαζικής νωρίς για αυτά τα σκληραγωγημένα ψυχές! Και τότε, όπως και οι πρώτοι Χριστιανοί, που συναντήθηκαν στα σπίτια τους για να προσευχηθούν το ροδάριο μαζί, και να μοιραστούν κέικ και ένα τσαγάκι. “”

Πρόσθεσε ότι η προσαρμοστικότητα και η αίσθηση της κοινότητας δει στην πρώην ενορίτες συνέχισε να είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής Αγίου Παύλου.

“”Έχουμε ακόμα συγκεντρωθούν για το σπάσιμο του ψωμιού, η μάζα, και γνωρίζουμε ότι δεν είναι το κτίριο Εκκλησία που μας ορίζει,”” είπε ο π Deeter.

“”Κατά καιρούς είχαμε Μαζικής στην αίθουσα του σχολείου, στην αυλή του σχολείου, στην κρύπτη, στη βεράντα τούβλο έξω, ακόμα και στους λόγους του Αγίου Lawley Tennis Club. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε ακολουθήσει τα χνάρια των προγόνων μας, οι οποίοι δεν νοιάζονται τόσο πολύ όπου είχαν μάζα, εφ ‘όσον είχαν Mass.

“”Και όπως οι πρόγονοί μας, εξακολουθούμε να προσευχόμαστε η Ροζάριο, έχουμε ακόμα Ευλογία της Θείας Ευχαριστίας, και μας αρέσει ακόμα να μοιραστούν κέικ και ένα τσαγάκι.””

Στην πορεία προς την 60η επέτειο, με την προϋπόθεση προσκυνητές του Αγίου Παύλου με ιστορικές σημειώσεις σε κάθε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, για τα πρώτα χρόνια της ενορίας, και το Σαββατοκύριακο από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου αρκετές Μάζες διεξήχθησαν, με αναψυκτικά που παρέχονται στη συνέχεια.

Προβληματισμό σχετικά με αυτή την ιστορία, Fr Deeter κάλεσε τους ενορίτες να συνεχίσει στο πνεύμα των προγόνων τους, με απλή γενναιοδωρία και την κοινωνική αλληλεπίδραση που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική ιδέα της χριστιανικής κοινότητας.

«Δεν μπορούμε να έρθουμε εδώ απλά για τον εαυτό μας? πρέπει να «κολλάει μαζί», επειδή, όπως το Ευαγγέλιο μας υπενθύμισε, ένα υποκατάστημα δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς από μόνη της », είπε.

“”Γι ‘αυτό και πρέπει να παραμείνει συνδέονται με τον Χριστό, τον αληθινό αμπέλι, ναι, πρώτα απ’ όλα, μέσω της τακτικής μας σπάσιμο του ψωμιού σε μάζα, και μέσω συχνών προσευχή, μελέτη των γραφών, και συζήτηση από τα σημαντικά θέματα της ημέρας.

«Αλλά πρέπει επίσης να έρθει μαζί για να σχηματίσουν μια ισχυρή κοινότητα, και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά. Όταν τα παιδιά και οι έφηβοι μας βλέπουν οι ενήλικες να είναι μαζί, κουβεντιάζοντας μαζί μετά Mass, προκειμένου να παρακολουθήσουν κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί σαν πρωί τσάι, δείπνα ενορία ακόμη και εξόδους ταινία, τότε οι νέοι μας να αισθάνονται ασφαλείς με το δικό τους μέλλον ως μέλη μιας ζωής, ζωντανή και φιλόξενη κοινότητα.””

Fr Deeter πρόσθεσε ότι Αγίου Παύλου ήταν πιθανό να παραμείνει μια ισχυρή και ζωντανή ενορία στα επόμενα χρόνια, καθώς οι λάτρεις του περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έρχονται από αλλού για μαζική, και πολλοί νέοι ενορίτες.

Μοιραστείτε το στο FacebookShare στο TwitterΜοιραστείτε το στο Google+
Caroline Smith
Σχετικά με τον Συγγραφέα
Caroline Smith υπήρξε ένας δημοσιογράφος από το ρεκόρ από το 2016. Έχει εργαστεί στο παρελθόν για τις κοινοτικές Εφημερίδες και της Αυστραλίας Associated Press (AAP), με τις ιστορίες της, που περιλαμβάνεται στο The Age, Sydney Morning Herald και The Australian.
Πιο Πρόσφατα άρθρα
Ετήσια Καθολική συνέδριο θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να «τραφεί η ψυχή””
2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Προοπτικές για μια παλιά στρατηγική του εργατικού δυναμικού περίθαλψης
Περού καλώντας: Sr Palafox αποχαιρετά Caritas Αυστραλία
Πάπας τονίζει ιερότητα της ζωής στο έτος επισκέψεων Ελέους
Υποστηρίζοντας για το πρόβλημα των αστέγων παρέχει μαθήματα ζωής
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑ: Το φως μεταξύ των Ωκεανών στέλνει ισχυρό μήνυμα της συγχώρεσης και της συνείδησης
Αρχιεπίσκοπος Costelloe καλωσορίζει έξι νέα μέλη στην αρχαία παπική σειρά
Τον Οκτώβριο μέχρι να είναι σε εθνικό επίπεδο μήνα της προσευχής και της νηστείας για το γάμο και τις οικογένειες
Όρος Lawley ενορία μεγαλώνει σε δύναμη και πίστη, μετά από 60 χρόνια
Αβραάμ μέρα φέρνει τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες μαζί σε πνεύμα αδελφοσύνης και της κοινωνίας
Αναζήτηση στο Εγγραφή

Έρευνα…

Η Εγγραφή στο Facebook

Επικοινωνία Το Εγγραφή

Διεύθυνση: PO Box 3075, Περθ, Δυτική Αυστραλία, 6000
Τηλ: +61 8 9220 5900
Φαξ: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Η Εγγραφή είναι με μία άδεια Unported License Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική-NoDerivs 3.0.
Δικαιώματα πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

લોગો
facebooktwitter
મુખ્ય પૃષ્ઠ
સમાચાર “”
દ્રષ્ટિકોણ »
સીમાચિહ્નો »
શું ચાલી રહ્યું છે
લગભગ »
માઉન્ટ લૉલી પરગણું તાકાત અને શ્રદ્ધા, 60 વર્ષ વધે છે
22 સપ્ટે 2016 કેરોલિન સ્મિથ દ્વારા
માઉન્ટ લૉલી માં સેન્ટ પોલ ચર્ચ એક માસ પણ ચાર નવા chalices અને paten આશીર્વાદ સમાવેશ થાય છે સાથે તેની 60 મી વર્ષગાંઠ ઉજવી હતી. ફોટો: કેરોલિન સ્મિથ
માઉન્ટ લૉલી માં સેન્ટ પોલ ચર્ચ એક માસ પણ ચાર નવા chalices અને paten આશીર્વાદ સમાવેશ થાય છે સાથે તેની 60 મી વર્ષગાંઠ ઉજવી હતી. ફોટો: કેરોલિન સ્મિથ

કેરોલિન સ્મિથ દ્વારા

એમટી લૉલી પરગણું સમુદાય છેલ્લા સપ્તાહમાં નવા chalices અને બિરાદરી paten ના આશીર્વાદ સાથે તેની 60 મી વર્ષગાંઠ ઉજવણી શરૂ હોય છે.

આ પ્રસંગ માટે શનિવારે 17 સપ્ટેમ્બર માસ ઉજવણી, પરગણાના પાદરી ફાધર ટિમ Deeter કેવી રીતે સમુદાય parishioners એક નાનો પણ સમર્પિત જૂથ માંથી ઉગાડવામાં હતી પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ પ્રસંગ માટે ફાધર બ્રાયન Limbourn સહ ઉજવવામાં આવે છે.

“”તે ખૂબ જ યોગ્ય છે કે 28 વર્ષ માટે, પણ તે પહેલાં અમારા પરગણું સત્તાવાર રીતે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, Highgate પૅરિશ માઉન્ટ લૉલી અને Menora ઓવરફ્લો માસ માટે ઉચ્ચ તળ બેઠક કરવામાં આવી હતી, નાની મોન્ટેસરી સ્કુલ Learoyd સ્ટ્રીટ પર ઉપરના માળે,”” તેમણે જણાવ્યું હતું.

“”સમુદાય વધતી જતી હતી, તેથી લોકો બીજા માસ સમય માટે Highgate પાદરીઓ પૂછવામાં – અને તેઓ પણ બેનેડિક્શન માસ પછી માગે છે – કોઈ માસ શરૂઆતમાં તે નિર્ભય આત્માઓ માટે છોડી! અને પછી, પહેલી સદીના ખ્રિસ્તીઓ જેમ, તેઓ તેમના ઘરો માં મળ્યા ગુલાબવાડી મળીને પ્રાર્થના, અને કેક અને cuppa શેર કરવા માટે. “”

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અનુકૂલનક્ષમતા અને ભૂતપૂર્વ parishioners જોવા મળે સમુદાય અર્થમાં સેન્ટ પોલ આજે એક લક્ષણ હોઈ ચાલુ રાખ્યું.

“”અમે હજી પણ બ્રેડ, માસ ના ભંગ માટે ભેગા, અને આપણે જાણીએ છીએ કે તે ચર્ચ ઇમારત અમને વ્યાખ્યાયિત નથી કે,”” ફાધર Deeter જણાવ્યું હતું.

“”અમે સમય માસ શાળા હોલ, શાળા યાર્ડ માં, ગુફા માં, ઈંટ ઓટલા બહાર, અને તે પણ માઉન્ટ લૉલી ટેનિસ ક્લબ મેદાન પર રહ્યો છે. આમ કરવાથી, અમે અમારા પૂર્વજો, ખૂબ કાળજી ન હતી જે જ્યાં તેઓ સામૂહિક હતી, કારણ કે લાંબા સમય સુધી તેઓ સામૂહિક હતી અનુસર્યા છે.

“”અને અમારા પૂર્વજો જેવા, અમે હજુ પણ આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના, અમે હજુ પણ બ્લેસિડ સેક્રામેન્ટ બેનેડિક્શન હોય છે, અને અમે હજુ પણ કેક અને cuppa શેર કરવા માંગો.””

60 મી વર્ષગાંઠ માટે લીડ અપ, દરેક સાપ્તાહિક ન્યૂઝલેટર માં ઐતિહાસિક નોંધો, પરગણું શરૂઆતના વર્ષોમાં વિશે, અને 18 સપ્ટેમ્બર 17 સપ્તાહમાં સાથે સેન્ટ પોલ પૂરી પાડવામાં ભક્તો, કેટલાક લોકો પછીથી પૂરી પાડવામાં refreshments સાથે યોજાઇ હતી.

આ ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડતા, ફાધર Deeter parishioners વિનંતી કરી સરળ ઉદારતા અને સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કે ખ્રિસ્તી સમુદાય સાચા વિચાર અસર કરે છે સાથે તેમના પૂર્વજો ની ભાવના ચાલુ રાખવા માટે.

“”અમે અહીં ફક્ત જાતને માટે ન આવી શકે; અમે સાથે મળીને અટકી જ જોઈએ, કારણ કે ગોસ્પેલ અમને યાદ છે, એક શાખા બધા પોતાને દ્વારા ફળ સહન કરી શકતા નથી, “”તેમણે જણાવ્યું હતું.

“”તેથી અમે માસ ખાતે બ્રેડ અમારી નિયમિત ભંગ દ્વારા, ખ્રિસ્ત ખરો દ્રાક્ષાવેલો હા, સાથે જોડાયેલ રહે છે જ જોઈએ તમામ પ્રથમ, અને વારંવાર પ્રાર્થના, બાઇબલ અભ્યાસ, અને દિવસ મહત્વના મુદ્દાઓ ચર્ચા દ્વારા.

“”પરંતુ અમે પણ મજબૂત સમુદાય રચના કરવા સાથે આવે છે જ જોઈએ, અને આ મહત્વપૂર્ણ માત્ર પુખ્ત વયના લોકો માટે, પણ બાળકો માટે છે. અમારા બાળકો અને કિશોરો જોવા જ્યારે પુખ્ત સાથે છે, માસ બાદ ભેગા ચેટિંગ, સવારે ચા, પરગણું ડિનર અને તે પણ ફિલ્મ outings જેવા મળીને સામાજિક ઘટનાઓ હાજરી, તો પછી અમારા યુવાન લોકો એક વસવાટ કરો છો સભ્યો, ગતિશીલ અને સ્વાગત તરીકે તેમના પોતાના ભાવિ સુરક્ષિત લાગે સમુદાય.””

ફાધર Deeter ઉમેરી સેન્ટ પોલ વર્ષમાં એક મજબૂત અને ગતિશીલ પરગણું રહે આવે તેવી શક્યતા હતી, કારણ કે તેના ભક્તો માસ માટે અન્યત્ર આવતા લોકો છે, અને ઘણા યુવાન parishioners સમાવેશ થાય છે.

Google+ પર કરો Facebook Twitter પર પર શેર
કેરોલિન સ્મિથ
લેખક વિશે
કેરોલિન સ્મિથ ઉંમર, સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયન દેખાય તેના કથાઓ સાથે, 2016 તેમણે અગાઉ કોમ્યુનિટી ન્યૂઝપેપર્સ અને ઓસ્ટ્રેલિયન એસોસિયેટેડ પ્રેસ (આપ) માટે કામ કર્યું છે કારણ કે રેકોર્ડ એક પત્રકાર કરવામાં આવી છે.
મોટા ભાગના તાજેતરના લેખ
વાર્ષિક કેથોલિક કોન્ફરન્સ સહભાગીઓ ‘આત્મા ફીડ’ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે
2016 સામાજિક ન્યાય નિવેદન: એક વૃદ્ધ કાળજી કર્મચારીઓ વ્યૂહરચના પર દ્રષ્ટિકોણ
પેરુ ફોન: એસઆર Palafox farewells કારીટાસ ઓસ્ટ્રેલિયા
પોપ મર્સી મુલાકાત વર્ષ જીવન પવિત્રતા પ્રકાશિત
બેઘરને માટે હિમાયત જીવન પાઠ પૂરો પાડે છે
ફિલ્મ રિવ્યૂ: પ્રકાશ મહાસાગરની વચ્ચે માફી અને અંતરાત્મા શક્તિશાળી સંદેશ મોકલે છે
આર્કબિશપ Costelloe પ્રાચીન પોપના ક્રમમાં છ નવા સભ્યો સ્વાગત
ઓક્ટોબર પ્રાર્થના રાષ્ટ્રવ્યાપી મહિને અને લગ્ન અને પરિવારો માટે ઉપવાસ
માઉન્ટ લૉલી પરગણું તાકાત અને શ્રદ્ધા, 60 વર્ષ વધે છે
અબ્રાહમ ડે બંધુત્વ અને બિરાદરી ભાવના સાથે ત્રણ એકેશ્વરવાદની ધર્મો લાવે
શોધ રેકોર્ડ

શોધ …

રેકોર્ડ ફેસબુક પર

સંપર્ક ધ રેકોર્ડ

સરનામું: PO BOX 3075, પર્થ, પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયા, 6000
ફોન: +61 8 9220 5900
ફેક્સ: +61 8 9325 4580
ઇમેઇલ: [email protected]
વેબસાઈટ: www.therecord.com.au

રેકોર્ડ ક્રિએટીવ કોમન્સ-આરોપણ NoDerivs ક્રિએટીવ કોમન્સ 3.0 Unported License હેઠળ લાઇસન્સ થયેલ છે.
આ લાઇસન્સ અવકાશ બહાર પરવાનગીઓ www.therecord.com.au આગળ પણ ઉપલબ્ધ હશે.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Kay
Nouvèl »
pèspektiv »
Milestones »
Ki sa ki nan sou
sou »
Mòn Lawley pawas ap grandi nan fòs ak konfyans nan Bondye, 60 ane sou
22 Sep 2016 pa Caroline Smith
Legliz St Paul a sou mòn Lawley selebre anivèsè 60th li yo ak yon Mass ki tou te gen ladann yon benediksyon nan kat kalis nouvo ak yon patèn. Foto: Caroline Smith
Legliz St Paul a sou mòn Lawley selebre anivèsè 60th li yo ak yon Mass ki tou te gen ladann yon benediksyon nan kat kalis nouvo ak yon patèn. Foto: Caroline Smith

Pa Caroline Smith

Kominote a MT Lawley Pawas gen fen semèn pase kòmanse selebrasyon nan anivèsè 60th li yo ak benediksyon an nan kalis ak nouvo kominyon patèn.

Nan selebre Mass nan Samdi 17 September pou okazyon an, Pawas Prèt Fr Tim Deeter reflete sou kòman kominote a te grandi nan yon ti men dedye gwoup pawasyen. Fr Brian Limbourn ko-selebre pou okazyon an.

“”Li te trè ki apwopriye ki pou 28 ane, menm anvan menm yo te pawas nou ofisyèlman te fonde, sou mòn Lawley ak Menora debòde nan soti nan Highgate Pawas te satisfè pou Mass nan etaj la anwo, sal la anwo nan lavil la nan ti Montessori sou Learoyd Street,”” li te te di.

“”Kominote a te ap grandi, se konsa moun yo mande prèt yo Highgate pou yon dezyèm fwa Mass – ak yo menm tou yo te vle gen benediksyon apre Mass – pa gen okenn kite Mass bonè pou moun ki nanm hardy! Lè sa a,, tankou kretyen yo an premye, yo te rankontre nan kay yo yo lapriyè kolye a ansanm, epi yo pataje gato ak yon cuppa. “”

Li te ajoute ke adaptabilité a ak sans kominote wè nan pawasyen ansyen kontinye gen yon karakteristik nan jounen jodi a St Paul la.

“”Nou toujou ranmase pou kraze nan pen an, Mass la, e nou konnen ke li se pa bilding nan Legliz ki defini nou,”” Fr Deeter te di.

“”Pafwa nou te gen Mass nan sal la lekòl la, nan lakou lekòl la, nan undercroft a, sou véranda an brik deyò, e menm nan teren yo nan mòn Lawley tenis Club la. Nan fè sa, nou te dwe swiv nan mak pye yo nan paran nou an, ki moun ki pa t ‘pran swen anpil kote yo te gen Mass, osi lontan ke yo te gen Mass.

“”Li te tankou paran nou an, nou toujou priye kolye a, nou toujou gen benediksyon nan Sentsèn a te beni, epi nou toujou renmen pataje gato ak yon cuppa.””

Nan plon-up nan anivèsè a 60th, bay adoratè St Paul a avèk nòt istorik nan chak bilten chak semèn, sou ane yo byen bonè nan pawas la, ak sou fen semèn nan nan 17 a 18 septanm, plizyè mas yo te fèt, ak rafrechisman bay apre sa.

Reflechi sou istwa sa a, Fr Deeter te mande pawasyen kontinye nan Lespri Bondye a nan desandan yo, ak jenerozite senp ak entèraksyon sosyal ki ta reflete lide a vre nan kominote kretyen.

“”Nou pa ka vin isit la tou senpleman pou tèt nou; nou dwe ‘pann ansanm’, poutèt, tankou Levanjil la raple nou, yon branch pa ka donnen tout pou kont li, “”li te di.

“”Se konsa, nou dwe rete tache ak Kris la, pye rezen tout bon an, repons lan se wi, premye nan tout, nan kraze regilye nou nan pen an nan Mass yo, ak nan lapriyè souvan, etid nan ekriti yo, ak diskisyon sou pwoblèm yo ki enpòtan nan jounen an.

“”Men, nou dwe vini tou ansanm yo fòme yon kominote fò, ak sa a se enpòtan pa sèlman pou granmoun yo, men tou pou timoun yo. Lè timoun nou yo ak adolesan wè granmoun yo ke yo te ansanm, diskite ansanm apre Mass, ale nan evènman sosyal ansanm tankou ti maten, dine pawas e menm sorti fim, lè sa a jèn nou santi yo an sekirite nan tan kap vini pwòp yo kòm manm nan yon k ap viv, pwosede ki vibwan e akeyan kominote a. “”

Fr Deeter te ajoute ke St Paul a te gen anpil chans yo rete yon pawas ki gen fòs ak pwosede ki vibwan nan lanne k’ap vini, kòm adoratè li yo enkli moun ki vini soti nan yon lòt kote pou Mass, ak anpil pawasyen jèn.

Pataje sou FacebookShare sou TwitterShare sou Google +
Caroline Smith
Sou otè a
Caroline Smith te gen yon jounalis nan Dosye la depi 2016. Li te deja te travay pou Jounal Kominote ak Ostralyen Associated Press (AAP), ak istwa li parèt nan Laj la, Sydney Morning Herald ak Ostralyen an.
Ki pi resan Atik
Anyèl konferans Katolik ap ankouraje patisipan yo ‘manje nanm nan’
2016 JUSTICE SOSYAL DEKLARASYON: Pèspektiv sou yon swen estrateji mendèv ki gen laj
Perou rele: Sr Palafox orevwa Caritas Ostrali
Pap mete aksan sou sakre nan lavi nan Ane nan vizit Mercy
Defann pou sanzabri bay leson lavi
Revizyon fim: Limyè ki genyen ant osean voye pwisan mesaj de padon ak konsyans
Achevèk Costelloe resevwa sis nouvo manb nan lòd ansyen Pap
Oktòb yo dwe mwa nan tout peyi nan lapriyè, ak jèn pou maryaj ak fanmi
Mòn Lawley pawas ap grandi nan fòs ak konfyans nan Bondye, 60 ane sou
Abraram jou pote twa fwa monoteyis ansanm nan lespri fratènite ak kominyon
Search Dosye a

Search …

Dosye a sou Facebook

Kontakte nan Dosye

Adrès: Box nonb 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
Imèl: [email protected]
Sit entènèt: www.therecord.com.au

Dosye a gen lisans anba yon Creative Commons Wikimedia-non komèsyal-NoDerivs 3.0 Foundation Lisans pou.
Permissions pi lwen pase sijè ki abòde lan lisans sa a pouvwa ap disponib nan www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
ra’ayoyi »
Milestones »
Abin da ke a
game »
Mount Lawley Ikklesiya girma a cikin ƙarfi da bangaskiya, da shekaru 60 a kan
22 Sep 2016 by Caroline Smith
St Paul ta Church a Mount Lawley bikin da 60th anniversary da Mass cewa kuma hada mai albarka hudu sabon chalices da paten. Photo: Caroline Smith
St Paul ta Church a Mount Lawley bikin da 60th anniversary da Mass cewa kuma hada mai albarka hudu sabon chalices da paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

The Mat Lawley Parish al’umma da na karshe karshen mako fara bikin na 60th ranar tunawa da albarkar sabon chalices kuma tarayya paten.

A bikin Mass a ranar Asabar 17 Satumba domin lokaci, Parish Firist Fr Tim Deeter nuna a kan yadda al’umma suka girma daga karamin amma kwazo rukuni na parishioners. Fr Brian Limbourn co-bikin domin lokaci.

“”Shi ne sosai m cewa shekaru 28, ko da a gaban mu Ikklesiya da aka hukuma da kafa, da Dutsen Lawley da Menora ambaliya daga Highgate Parish aka ganawa for Mass a cikin sama storey, benen da kananan Montessori School a Learoyd Street,”” ya ce.

“”The al’umma ya girma, don haka mutane tambayi Highgate firistoci a karo na biyu Mass lokaci – da kuma su ma so a yi Benediction bayan Mass – babu barin Mass farkon wadanda Hardy rãyukansu! Kuma a sa’an nan, kamar na farko Kiristoci, suka hadu a gidajensu su yi addu’a da Rosary tare, da kuma raba cake da cuppa. “”

Ya kara da cewa, adaptability kuma gabar al’umma gani a tsohon parishioners ci gaba da zama a alama na St Paul ta yau.

“”Har yanzu muna tattara ga gutsura gurasa, da Mass, kuma mun sani cewa shi ne, ba da Church gini, shine abubuwan da mu,”” Fr Deeter ce.

“”A lokuta da muka yi Mass a makarantar zauren, a makarantar yadi, a cikin undercroft, a kan tubali verandah waje, kuma ko da a cikin filaye da Dutsen Lawley Tennis Club. A yin haka, mun bi sahun mu jagoranci} asar, wanda bai damu ba sosai inda suka yi Mass, muddin suna da Mass.

“”Kuma kamar mu jagoranci} asar, har yanzu muna addu’a da Rosary, har yanzu muna da Benediction na Albarka sacrament, kuma har yanzu muna so a raba cake da cuppa.””

A cikin gubar-up zuwa 60th anniversary, St Paul ta bayar bauta da tarihi bayanin kula a kowane mako-mako Newsletter, game da farkon shekaru na Ikklesiya, kuma a karshen mako na 17 zuwa 18 ga watan Satumba, da dama talakawa da aka gudanar, tare da sha bayar bayan haka.

Nuna a kan wannan tarihi, Fr Deeter bukaci parishioners su ci gaba a cikin ruhun su jagoranci} asar, da sauki karimci da kuma zamantakewa hulda da zai daidai da gaskiya ra’ayin jama’ar Kirista.

“”Ba za mu iya zo nan kawai ga kanmu. dole ne mu ‘rataya tare’, saboda, kamar yadda Bishara tunãtar da mu, wani reshe na iya ba da ‘ya’ya duk da kanta, “”ya ce.

“”Sabõda haka, dole ne mu kasance a haɗe da Almasihu, na gaskiya itacen inabi, a, na farko, ta hanyar da muke na yau da kullum gutsura gurasa a Mass, kuma ta m salla, nazarin Littattafai, kuma tattaunawa daga cikin muhimman al’amurran da suka shafi na yau.

“”Amma dole ne mu zo tare domin samar da wani karfi al’umma, kuma wannan yana da muhimmanci ba kawai ga manya, amma kuma ga yara. A lokacin da mu yara da matasa ga manya kasancewa tare, hira tare, bayan Mass, halartar zamantakewa events tare kamar safe teas, Ikklesiya cin abinci, har ma movie outings, sa’an nan mu matasa amince a kansu a nan gaba kamar yadda ‘yan mai rai, Tsayayyar kuma marabtar jama’a. “”

Fr Deeter kara da cewa St Bulus ya iya zama mai karfi da kuma Tsayayyar Ikklesiya a cikin shekaru masu zuwa, kamar yadda ta bauta hada mutane suna tahowa daga wurare for Mass, kuma mutane da yawa matasa parishioners.

Share on FacebookShare a TwitterShare kan Google+
Caroline Smith
Game da Author
Caroline Smith ya kasance wani dan jarida na The Record tun 2016. Ta baya aiki domin Community Jaridu da Australian Associated Press (AAP), tare da ita labaru bayyana a The Age, Sydney Morning Herald da kuma The Australian.
Mai Recent Articles
Annual Katolika taron zai karfafa mahalarta da su ‘ciyar da rai’
2016 Social Justice bayani: ra’ayoyi a kan shekaru kula ma’aikata dabarun
Peru kira: Sr Palafox kwana da Caritas Australia
Paparoma Highlights halattar da rayuwa a cikin Year of rahama ziyara
Advocating ga rashin matsuguni samar rayuwa darussa
Movie NAZARI: The Light Tsakanin teku aika iko sakon gãfara da lamiri
Archbishop Costelloe maraba shida sabon members to tsoho papal domin
Oktoba zama kasar watan da salla, kuma azumi domin aure da kuma iyalan
Mount Lawley Ikklesiya girma a cikin ƙarfi da bangaskiya, da shekaru 60 a kan
Ibrahim Day kawo uku tauhidi addinai tare a ruhun kauna kuma tarayya
Search The Record

Search …

The Record on Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Yanar Gizo: www.therecord.com.au

The Record lasisi a karkashin wata Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Izini bayan da ikon yinsa, daga wannan lasisi na iya zama available a www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Hawaii
facebooktwitter
Home
News »
kuanaʻike »
Milestones »
He aha ka mea ma luna o
About »
Mount Lawley County ulu ma ka ikaika a me ka manaoio, 60 makahiki ma
22 Sep 2016, ma Hiʻiakakahanuolaokahula Smith
St Paul ke Church, ma ka mauna Lawley kaulana kona 60th lā hoʻomanaʻo i ka Mass ka mea hoi komo i ka pomaikai o ka eha hou chalices, a me ka paten. Photo: Hiʻiakakahanuolaokahula Smith
St Paul ke Church, ma ka mauna Lawley kaulana kona 60th lā hoʻomanaʻo i ka Mass ka mea hoi komo i ka pomaikai o ka eha hou chalices, a me ka paten. Photo: Hiʻiakakahanuolaokahula Smith

By Hiʻiakakahanuolaokahula Smith

Ke HI Lawley County kaiāulu i hope hopena pule hoomaka hang o kona 60th lā hoʻomanaʻo me ka pomaikai o ka hou chalices a me ka launa pu paten.

I ka hauʻoli o Mass ma ka Poaono 17 September no ka wā, County Priest FR Tim Deeter lewa ma luna o ko ke kaiāulu, ua ulu mai ka mea uuku aka, mea laʻa a hui o hoahānau. FR Brian Limbourn ke kākoʻo ‘-kaulana no ka manawa.

“”He mea kūpono loa ia no 28 makahiki, a hiki i mua o ko kakou County ua officially hoʻokumu, i ka mauna Lawley, a me Menora hoʻohālana mai Highgate County ua halawai no ka mea, Mass ma ke keena o yoa? Iiai, ke kee na malunao o ka poe liilii Montessori Kula ma Learoyd ke alanui,”” oia olelo.

“”O ka kaiauluʻo e ulu ana, pela ninau aku la na kanaka i ka Highgate kahuna no ka lua o Mass manawa – a lakou i makemake no hoi e loaa Benediction mahope iho o Mass – aole e haalele ana Mass kakahiaka nui no ka poe Hardy uhane! A laila, e like me ka poe Kristiano mua, halawai aku la lakou ma ko lakou mau home e pule i ka lei kolona a pau, a me ke kaʻana like ‘kaka, a me ka cuppa. “”

He hui pu ia ka adaptability, a me ke aloha kaiāuluʻikeʻia i loko o hoahānau kahiko mau ia e lilo i ka hiʻona St Paul ka i keia la no.

“”Ke noho ho’ākoakoa no ka wawahi ana i ka berena, ka Mass, a ua ike makou he mea ole ka Ekalesia hale e Ho’ākāka ‘ia kakou,”” FR Deeter olelo.

“”I kekahi manawa a makou, ua i Mass ma ke kula keʻena, ma ka pā hale kula, ma ka undercroft, ma ka pōhaku verandah waho, a hiki ma ke kumu o ka mauna Lawley Hana Club. I ka hana ana pela, ua hahai kakou i loko o nā kapuwaʻi o ko kakou forebears, ka poe i malama i nui kahi a lakou i Mass, e like me ka loihi e like me lakou i Mass.

“”A e like me ko makou forebears, makou mālie pule i ka lei kolona, makou nae ua Benediction o ka mea i hoomaikaiia Kakelema, a makou makemake nō e hōʻike kaka, a me ka cuppa.””

Ma ke kēpau-i i ka 60th lā hoʻomanaʻo, St Paul ka hoomakaukau hoomana i ka mōʻaukala memo o kela a me keia pule LekaʻElele, e pili ana i na makahiki kakahiaka nui o ka County, a ma ka hopena pule o 17 i ka 18 September, ua paʻa kekahi mau nā paʻi hua, me na kukui i hoakaka hope mai.

Lewa ma luna o kēia moʻolelo, FR Deeter Koi hoahānau, e noho no oia iloko o ka naau o ko lakou mau forebears, a me na mea lokomaikaʻi a me ka nohona AaOIeIOUIeXAOAaIN ka mea e ai ka manaʻo oiaio o Christian kaiāulu noonoo.

“” ‘Aʻole hiki ke hele mai nei wale no makou; kakou e ‘lī pu’, no ka mea, e like me ka euanelio hoʻomanaʻo kākou, he lala hiki ole hoomanawanui hua a pau ma ona iho, i mai la oia “”.

“”Pela kakou e koe pili ia Kristo, ke kumu waina oiaio,ʻo ia, mua o na mea a pau, ma ko kakou maʻamau wawahi i ka berena ma Mass, a ma pinepine pule, study o ka palapala hemolele, a me ka ohumu ana o ka nui aʻe o ka lā.

“”Aka hoi, e hoi mai no ka ahakanaka e lilo i kaiaulu ikaika, a me keia mea nui, aole wale no i na nā mākua, aka hoi, no na keiki. ike i ka wa a ko kakou poe keiki, a me teenagers na nā mākua noho pu, chatting pu ma muli o Mass, e hele ana i ka nohona hanana pū e like me ke kakahiaka kī, County Lokomaikaʻi a hiki Movie outings, alaila, ko makou poe opiopio kanaka manao makau iloko o ko lakou mau mua e like me nā lālā o ka poʻe ola, kaiāulu hoihoi a me ka maʻi o kaiaulu. “”

FR Deeter hui pu ana St Paul, ua kiʻi mai ia e noho i ka ikaika a me ka kaiāulu hoihoi County iloko o na makahiki e hiki mai ana, e like me kona hoomana me kanaka e hele mai ana mai na wahi e ae no Mass, a he’ōpiopio hoahānau he nui.

Share maluna o FacebookShare ma TwitterShare ma Google+
Hiʻiakakahanuolaokahula Smith
About ka mea kākau
Hiʻiakakahanuolaokahula Smith Ua ka journalist o ka Record mai 2016. She i mua hana no Community Nupepa, a me’Aukekulelia hui pu Press (aap), a me kona mau moʻolelo hōʻike ‘ia ma ka Age, Sydney Morning KA LAHUI a me The’Aukekulelia.
Most Nā Articles
Makahiki Hui hālāwai, e hōʻeuʻeu aku i komo ‘hanai i ka uhane’ e
2016 i ka nohona kaulike hoike: kuanaʻike ma luna, he kanaka kahiko mālama polokalamu kākoʻo kou akamai
Peru kahea: M. Palafox aloha ma waena o Caritas Australia
Pope Highlights hemolele o ke ola i loko o Year o Mercy kipa ‘
Koiʻo no ka mea, ka noho hale hoʻolako ola haʻawina
MOVIE KA NĀNĀ: The Light ma waena o Ka Moana e hoouna olelo ikaika o ke kala a me ka naau
Archbishop Costelloe aloha lala eono hou i kahiko papal aoao
‘Okakopa, e lilo nationwide malama o ka pule a me ka hookeai ana au, no ka mare ana, a me na ohana
Mount Lawley County ulu ma ka ikaika a me ka manaoio, 60 makahiki ma
Aberahama Day lawe mai ekolu monotheistic ‘aoʻao hoʻomana pu ma ka Uhane o ka fraternity a me ka noho pu ana
Huli The Record

Search …

Ka Record ma Facebook

Hoʻokaʻaʻike The Record

Wahi kūkahi: PO Box 3075, Perth, Hawaii Australia, 6000
Loko aku: +61 8 9220 5900
Kelepaʻi: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Kahua pūnaewele: www.therecord.com.au

Ka Record, ua i ae ia ma lalo o ka Creative maoli Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported laikini.
Hiki ke loaʻa ma www.therecord.com.au ka ‘ae ma o aku o ka laulā o keia laikini.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

סֵמֶל
facebooktwitter
בית
חדשות »
נקודות מבט “”
אבני דרך “”
מה קורה
על אודות “”
קהילת ההר Lawley גדלה כוח ואמונה, 60 שנים על
22 ספ 2016 על ידי קרוליין סמית
כנסיית סנט פול במאונט Lawley חגג 60 שנה להיווסדו עם מיסה שכלל גם ברכה של ארבעה גביעים חדשים paten. תמונה: קרוליין סמית
כנסיית סנט פול במאונט Lawley חגג 60 שנה להיווסדו עם מיסה שכלל גם ברכה של ארבעה גביעים חדשים paten. תמונה: קרוליין סמית

על ידי קרוליין סמית

הקהילה פאריש Lawley Mt יש בסוף השבוע שעבר החלה חגיגות יום השנה ה -60 בברכת גביעים חדשים paten הקודש.

בשנת מיסה חגיגית ביום שבת 17 בספטמבר לרגל, פאריש כהן ו’טים דיטר משתקף על איך הקהילה גדלה מקבוצה קטנה אך מסורה של קהילה. ו’בריאן Limbourn שיתוף חגגו לכבוד המאורע.

“”זה היה מאוד מתאים כי במשך 28 שנים, עוד לפני הקהילה שלנו נוסדה באופן רשמי, הצפת ההר Lawley ו המנורה מן פאריש הייגייט נפגשה עבור המסה של הקומה העליונה, בחדר העליון של בית ספר מונטסורי הקטן ברחוב Learoyd,”” הוא אמר.

“”הקהילה גדלה, כך האנשים שאלו כהנים הייגייט במשך זמן Mass שני – והם גם רצו לקיים ברכה לאחר המוני – לא עוזבת מיסה עבור אותן נשמות קשוחות! ואז, כמו הנוצרים הראשונים, נפגש בבתיהם להתפלל את התפילה יחד, לחלוק עוגה לספל תה. “”

הוא הוסיף כי ההסתגלות ותחושת הקהילה לראות קהילה לשעבר המשיכו להיות תכונה של היום סנט פול.

“”אנחנו עדיין מתכנסים השבירים הלחם, המיסה, ואנחנו יודעים שזה לא מבנה הכנסייה שמגדיר אותנו,”” אמר ו’דיטר.

“”לפעמים היו לנו המוני באולם בית הספר, בחצר בית הספר, ב מהפתח, על המרפסת הלבנה בחוץ, ואפילו בחצר מועדון טניס Lawley ההר. בעשותו כן, יש לנו הלכנו בדרכו של אבותינו, אשר לא היה אכפת כל כך איפה הם היו המונים, כל עוד יש להם מסה.

“”וכמו אבותינו, אנחנו עדיין מתפללים את התפילה, עדיין יש לנו ברכה של לחם הקודש, ואנחנו עדיין רוצים לחלוק עוגה לספל תה.””

ב המוביל עד יום השנה ה -60, מתפללים הניתנים סנט פול עם הערות היסטוריות בכל עלון שבועי, על השנים הראשונות של הקהילה, ועל סוף שבוע 17 עד 18 בספטמבר, מספר מיסות התקיימו, עם כיבוד הניתנים לאחר מכן.

הרהורים על ההיסטוריה הזאת, ו’דיטר דחק הקהילה להמשיך ברוח אבותיהם, בנדיבות פשוט ואינטראקציה חברתית שתשקף את הרעיון האמיתי של הקהילה הנוצרית.

“”אנחנו לא יכולים לבוא לכאן פשוט לעצמנו; עלינו ‘לתלות יחד “”, כי, כמו הבשורה הזכיר לנו, סניף לא יכול להניב פירות בכוחות עצמו””, הוא אמר.

“”לכן אנחנו חייבים להישאר מחוברי המשיח, הגפן נכון, כן, קודם כל, באמצעות שבירת הרגיל שלנו של הלחם במיסה, ובאמצעות תפילה תכופה, ללימוד הכתבים, ודיון בנושאים החשובים של היום.

“”אבל אנחנו גם חייבים לבוא יחד כדי ליצור קהילה חזקה, וזה חשוב לא רק עבור המבוגרים, אלא גם עבור הילדים. כאשר הילדים ובני הנוער שלנו לראות את המבוגרים להיות ביחד ושוחחו לאחר המיסה, השתתפות באירועים חברתיים יחד כמו תה בבוקר, ארוחות קהילה ואפילו לטיולי סרט, אז הצעירים שלנו להרגיש בטוחים עתידם כחברי פרנסה, תוססים ומזמינים קהילה. “”

ו’דיטר הוסיף כי סנט פול הנראה תישאר קהילה חזקה ותוססת בשנים הבאות, כמו המתפללים שלו כללו אנשים באים ממקום אחר למיסה, ואנשי קהילה צעירה רבה.

שתף FacebookShare על Twitter שתף ב- Google+
קרוליין סמית
על הסופר
קרוליין סמית כבר עיתונאי של התקליט מאז 2016. היא עבדה בעבר עבור עיתונים קהילתיים הידיעות AP האוסטרלית (AAP), בסיפוריה המופיעים גיל, סידני מורנינג הראלד האוסטרלי.
רוב המאמרים האחרונים
כנס שנתי קתולי יעודד את משתתפים “”להזין את הנשמה””
2016 צדק חברתי המסר: פרספקטיבות על אסטרטגיית העבודה טיפול בגילאי
פרו קורא: SR Palafox פרידות קריטאס אוסטרליה
האפיפיור מדגיש קדושת החיים שנת ביקורים רחמים
הדוגלת למחוסרי הבית מספק שיעורי חיים
ביקורת סרט: האור בין האוקיינוסים שולח מסר חזק של סליחה ומצפון
ארכיבישוף קוסטלו מברך שישה חברים חדשים כדי אפיפיור עתיק
אוקטובר להיות חודש ארצי תפילה והצום לנישואים ומשפחות
קהילת ההר Lawley גדלה כוח ואמונה, 60 שנים על
אברהם Day מביא שלוש הדתות המונותיאיסטיות יחד ברוח של אחווה ושיתוף
חיפוש הרשום

לחפש…

התקליט בפייסבוק

לתקשר שיא

כתובת: ת.ד. 3075, פרת ‘, מערב אוסטרליה, 6000
טלפון: +61 8 9220 5900
פקס: +61 8 9325 4580
דוא””ל: [email protected]
אתר: www.therecord.com.au

הרשומה תחת רישיון לא מותאם 3.0 Creative Commons ייחוס-שימוש לא מסחרי-איסור יצירה נגזרת.
הרשאות מעבר להיקף של רישיון זה עשויות להיות זמינות ב www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

प्रतीक चिन्ह
फेसबुक ट्विट्टर
घर
समाचार “”
परिप्रेक्ष्य »
मील के पत्थर »
क्या चल रहा है
के बारे में “”
माउंट लॉली पल्ली शक्ति और विश्वास, 60 साल पर में बढ़ता है
22 सितं, 2016 और अधिक पढ़ें कैरोलीन स्मिथ द्वारा
माउंट लॉली में सेंट पॉल चर्च एक मास भी है कि चार नए chalices और एक रकाबी का एक आशीर्वाद शामिल साथ अपनी 60 वीं वर्षगांठ मनाई। फोटो: कैरोलीन स्मिथ
माउंट लॉली में सेंट पॉल चर्च एक मास भी है कि चार नए chalices और एक रकाबी का एक आशीर्वाद शामिल साथ अपनी 60 वीं वर्षगांठ मनाई। फोटो: कैरोलीन स्मिथ

कैरोलीन स्मिथ द्वारा

माउंट लॉली पल्ली समुदाय पिछले सप्ताह के अंत में नई chalices और भोज रकाबी के आशीर्वाद के साथ अपनी 60 वीं वर्षगांठ के समारोह शुरू किया है।

इस अवसर पर शनिवार 17 सितंबर मास मनाने में, पादरी फादर टिम Deeter कैसे समुदाय parishioners की एक छोटी लेकिन समर्पित समूह से हो गई थी पर परिलक्षित होता है। इस अवसर के लिए फादर ब्रायन Limbourn सह मनाया।

“”यह बहुत ही उचित है कि 28 साल के लिए, पहले भी हमारे पल्ली आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था, हाईगेट पल्ली से माउंट लॉली और Menora अतिप्रवाह मास के लिए ऊपरी मंजिल में बैठक कर रहा था, छोटे मोंटेसरी स्कूल Learoyd स्ट्रीट पर की ऊपरी कमरे,”” उन्होंने कहा हुआ।

“”समुदाय बढ़ रहा था, तो लोगों को एक दूसरे मास समय के लिए हाईगेट पुजारियों से पूछा – और वे भी आशीर्वाद मास के बाद करना चाहता था – कोई जनसंचार जल्दी उन हार्डी आत्माओं के लिए छोड़ रहा है! और फिर, पहले ईसाइयों की तरह, वे अपने घरों में मुलाकात की माला एक साथ प्रार्थना करने के लिए, और केक और एक cuppa साझा करने के लिए। “”

उन्होंने कहा कि अनुकूलनशीलता और पूर्व parishioners में देखा समुदाय की भावना सेंट पॉल आज की एक विशेषता होना जारी रहा।

“”हम अभी भी रोटी, मास के टूटने के लिए इकट्ठा होते हैं, और हम जानते हैं कि यह चर्च के निर्माण के लिए हमें परिभाषित करता है कि नहीं है,”” फादर Deeter कहा।

“”कई बार हम मास स्कूल हॉल में, स्कूल यार्ड में, अंडर में, ईंट बरामदे के बाहर, और यहां तक कि माउंट लॉली टेनिस क्लब के मैदान में चल पड़ा है। ऐसा करने में, हम अपने शुभचिंतकों इतना परवाह नहीं थी जो जहां वे बड़े पैमाने पर किया था, जब तक कि वे बड़े पैमाने पर किया था के नक्शेकदम पर पालन किया है।

“”और हमारे पूर्वजों की तरह, हम अभी भी माला प्रार्थना करते हैं, हम अभी भी धन्य धर्मविधि का आशीर्वाद है, और हम अभी भी केक और एक cuppa साझा करना चाहते।””

60 वीं वर्षगांठ के लिए नेतृत्व अप में, प्रत्येक साप्ताहिक समाचार पत्र में ऐतिहासिक नोट्स, पल्ली के प्रारंभिक वर्षों के बारे में, और 18 सितंबर को 17 वर्ष की सप्ताहांत पर साथ सेंट पॉल प्रदान की उपासक, कई जनता बाद में प्रदान की जलपान के साथ आयोजित किया गया।

इस इतिहास को दर्शाती है, फादर Deeter parishioners से आग्रह किया सरल उदारता और सामाजिक संपर्क है कि ईसाई समुदाय के सच्चे विचार प्रतिबिंबित करेगा साथ उनके forebears की भावना में जारी रखने के लिए।

“”हम यहाँ बस खुद के लिए नहीं आ सकते, हम ‘एक साथ रहना’ चाहिए, क्योंकि जैसा कि इंजील हमें याद दिलाया, एक शाखा से ही सभी फल नहीं कर सकते हैं, “”उन्होंने कहा।

“”तो हम बड़े पैमाने पर रोटी के हमारे नियमित रूप से तोड़ने के माध्यम से, मसीह, सच बेल, हाँ करने के लिए संलग्न रहना चाहिए सब से पहले, और लगातार प्रार्थना, शास्त्रों का अध्ययन, और दिन के महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा के माध्यम से।

“”लेकिन हम भी एक मजबूत समुदाय के रूप में करने के लिए एक साथ आना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण है न केवल वयस्कों के लिए, लेकिन यह भी बच्चों के लिए है। हमारे बच्चों और किशोरों को देखते हैं वयस्कों के साथ किया जा रहा, मास के बाद एक साथ बातचीत कर रही है, सुबह चाय, पल्ली रात्रिभोज और यहां तक कि फिल्म की तरह एक साथ सैर सामाजिक घटनाओं में भाग ले, तो हमारे युवा लोगों को जीने के सदस्यों, जीवंत और स्वागत के रूप में अपने स्वयं के भविष्य में सुरक्षित महसूस समुदाय है। “”

फादर Deeter जोड़ा सेंट पॉल वर्षों में एक मजबूत और जीवंत पल्ली रहने के लिए आने की संभावना थी, के रूप में अपने भक्तों मास के लिए कहीं और से आने वाले लोगों, और कई युवा parishioners शामिल थे।

गूगल + पर करें Facebook Twitter पर पर पर साझा करें
कैरोलीन स्मिथ
लेखक के बारे में
कैरोलीन स्मिथ आयु, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और ऑस्ट्रेलियाई में दिखने उसकी कहानियों के साथ, 2016 में वह पहले सामुदायिक समाचार पत्र और ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) के लिए काम किया है के बाद से रिकॉर्ड की एक पत्रकार की गई है।
सर्वाधिक हाल के लेख
वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने कैथोलिक ‘आत्मा फ़ीड’ के लिए प्रोत्साहित करेंगे
2016 सामाजिक न्याय वक्तव्य: एक वृद्ध देखभाल कार्यबल रणनीति पर परिप्रेक्ष्य
पेरू बुला: सीनियर Palafox विदाई Caritas ऑस्ट्रेलिया
पोप दया दर्शक के साल में जीवन की पवित्रता पर प्रकाश डाला गया
बेघर के लिए वकालत जीवन सबक प्रदान करता है
फिल्म समीक्षा: प्रकाश महासागरों के बीच क्षमा और अंतरात्मा की शक्तिशाली संदेश भेजता है
आर्कबिशप Costelloe प्राचीन पोप के आदेश करने के लिए छह नए सदस्यों का स्वागत
अक्टूबर प्रार्थना की राष्ट्रव्यापी महीने हो सकता है और शादी और परिवारों के लिए उपवास करने के लिए
माउंट लॉली पल्ली शक्ति और विश्वास, 60 साल पर में बढ़ता है
अब्राहम डे बिरादरी और भोज की भावना में एक साथ तीन अद्वैतवादी धर्मों लाता है
खोज रिकॉर्ड

खोज…

रिकार्ड फेसबुक पर

संपर्क रिकॉर्ड

पता: PO Box 3075, पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 6000
टेलीफोन: +61 8 9220 5900
फैक्स: +61 8 9325 4580
ईमेल: [email protected]
वेबसाइट: www.therecord.com.au

रिकार्ड एक क्रिएटिव कॉमन्स रोपण- Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है।
इस लाइसेंस के दायरे से परे अनुमतियाँ www.therecord.com.au पर उपलब्ध हो सकता है।

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
tsev
Xov xwm »
Kev xaav »
milestones »
Yuav ua li cas yog nyob rau
Hais txog »
Mount Lawley parish hlob nyob rau hauv lub dag lub zog thiab txoj kev ntseeg, 60 xyoo nyob rau
22 Sep 2016 los ntawm Caroline Smith
St Paul lub Koom Txoos nyob rau hauv Mount Lawley lom nws 60th ib nrog ib tug huab hwm coj uas tseem muaj ib tug koob hmoov ntawm plaub tug tshiab chalices thiab ib tug paten. Yees duab: Caroline Smith
St Paul lub Koom Txoos nyob rau hauv Mount Lawley lom nws 60th ib nrog ib tug huab hwm coj uas tseem muaj ib tug koob hmoov ntawm plaub tug tshiab chalices thiab ib tug paten. Yees duab: Caroline Smith

Los ntawm Caroline Smith

Lub Mt Lawley Parish lub zej lub zos muaj lub xeem lis xaus pib ua koob tsheej nco txog nws txoj kev 60th ib nrog cov koob hmoov ntawm tshiab chalices thiab communion paten.

Nyob rau hauv kev zoo siab pawg nyob rau hnub Saturday 17 Cuaj hlis rau lub ntees, Parish Pov Thawj Fr Tim Deeter reflected nyob rau hauv yuav ua li cas lub zej zog tau zus los ntawm ib tug me me tab sis muaj nplooj siab pab pawg neeg ntawm parishioners. Fr Brian Limbourn co-lom rau lub ntees.

“”Nws yog heev tsim nyog uas rau 28 xyoo, txawm ua ntej peb pawg ntseeg tau officially nrhiav tau, cov Mount Lawley thiab Menora phwj los ntawm Highgate Parish twb ntsib pawg rau hauv lub Upper storey, lub chav sab saud ntawm tus me Montessori School nyob Learoyd Street,”” nws hais tias.

“”Lub zej zog yog hlob, yog li cov neeg hais kom cov Highgate pov thawj rau ib tug thib ob pawg lub sij hawm – thiab lawv kuj xav kom muaj benediction tom qab pawg – tsis muaj tawm hauv pawg thaum ntxov rau cov neeg muaj zog ntsuj plig! Thiab ces, zoo ib yam li cov thawj cov Khixatia, lawv tau ntsib nyob rau hauv lawv cov tsev thov Vajtswv lub Rosary ua ke, thiab qhia ncuav mog qab zib thiab ib tug cuppa. “”

Nws ntxiv hais tias lub adaptability thiab kev nkag siab ntawm lub zej lub zos tau pom nyob rau hauv yav tas los parishioners txuas ntxiv mus yuav ib tug feature ntawm St Paul lub hnub no.

“”Peb tseem sib sau ua ke rau lub tawg ntawm lub khob cij, cov Mass, thiab peb paub tias nws tsis yog lub Koom Txoos lub tsev uas qhia rau peb,”” Fr Deeter hais tias.

“”Thaum lub sij hawm peb tau muaj pawg nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv nrog, nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv vaj, nyob rau hauv lub undercroft, nyob rau lub cib verandah nraum zoov, thiab txawm nyob rau hauv lub plag ntawm lub Mount Lawley ntaus pob tesniv Club. Nyob rau hauv ua li ntawd, peb tau ua raws li nyob rau hauv lub footsteps ntawm peb forebears, uas tsis tu npaum li ntawd qhov uas lawv muaj Mass, raws li ntev raws li lawv muaj pawg.

“”Thiab zoo li peb cov forebears, peb tseem thov Vajtswv lub Rosary, peb tseem muaj benediction ntawm lub Blessed Cim Nco Txog, thiab peb tseem xav qhia ncuav mog qab zib thiab ib tug cuppa.””

Nyob rau hauv cov hlau lead-mus txog rau lub 60th hnub tseem ceeb, St Paul lub muab pe hawm nrog keeb kwm sau ntawv nyob rau hauv txhua txhua lub limtiam tsab ntawv xov xwm, hais txog rau hauv thaum ntxov xyoo ntawm lub parish, thiab nyob rau lub weekend ntawm 17 mus 18 Cuaj hlis, ob peb Masses twb muaj, nrog refreshments muab afterwards.

Xav nyob rau hauv no yav dhau los, Fr Deeter hais tias parishioners mus ntxiv nyob rau hauv tus ntsuj plig ntawm lawv forebears, nrog yooj yim generosity thiab kev sis raug zoo uas yuav muaj kev cuam tshuam qhov tseeb lub tswv yim ntawm Christian lub zej lub zos.

“”Peb yuav tsis tuaj ntawm no tsuas yog rau peb tus kheej; peb yuav tsum tau ‘dai ua ke, vim hais tias, raws li Txoj Moo Zoo rau peb nco qab, ib ceg tsis tau dais txiv hmab txiv ntoo tag nrho los ntawm nws tus kheej, “”nws hais.

“”Yog li ntawd peb yuav tsum nyob twj ywm uas txuas mus rau Tswv Yexus, txoj hmab tseeb, yog, ua ntej ntawm tag nrho cov, los ntawm peb cov tawg ntawm cov mov ntawm pawg, thiab los ntawm heev thov Vajtswv, kawm vaj lug kub, thiab sib tham ntawm cov teeb meem tseem ceeb ntawm lub hnub.

“”Tab sis peb yuav tsum tau tuaj ua ke los tsim ib tug muaj zog lub zej lub zos, thiab qhov no yog ib qho tseem ceeb xwb tsis rau tus neeg laus, tab sis kuj rau cov me nyuam. Thaum peb cov me nyuam thiab cov hluas pom cov laus nyob ua ke, sib tham ua ke tom qab Mass, mus kawm social txheej xwm ua ke zoo li yav sawv ntxov teas, parish noj hmo thiab txawm movie si, ces peb cov hluas xav tias kev ruaj ntseg nyob rau hauv lawv tus kheej yav tom ntej raws li cov neeg ntawm ib tug nyob, vibrant thiab zoo siab txais tos lub zej lub zos. “”

Fr Deeter ntxiv tias St Paul lub yog yuav nyob twj ywm ib tug muaj zog thiab vibrant pawg ntseeg nyob rau lub xyoo yuav tuaj, raws li nws pe hawm muaj cov neeg tuaj ntawm lwm qhov rau pawg, thiab ntau cov tub ntxhais parishioners.

Qhia rau FacebookShare rau TwitterShare rau hauv Google
Caroline Smith
Hais txog qhov kev sau
Caroline Smith tau ib tug journalist ntawm Lub Ntaub txij thaum 2016. Nws tau yav tas los ua hauj lwm rau Community Nqi ntawv xov xwm thiab Australian Associated Xovxwm (AAP), nrog rau cov dab neeg uas tshwm nyob rau hauv Lub hnub nyoog, Sydney Morning Herald thiab cov Australian.
Feem ntau cov Tsis ntev los no cov khoom
Xyoo Catholic lub rooj sib tham yuav txhawb kom koom rau ‘pub tus ntsuj plig’
2016 SOCIAL JUSTICE LUS: Kev xaav nyob ib aged kho mob ua hauj lwm zoo
Peru hu: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope tseem ceeb dawb huv ntawm lub neej nyob rau hauv xyoo hlub mus ntsib
Tawm suab rau tsis muaj tsev nyob muaj lub neej qhia
MOVIE XYUAS: Lub teeb ntawm Oceans xa haib lus ntawm kev zam txim thiab siab
Archbishop Costelloe zoo siab txais tos rau cov mej zeej tshiab rau ancient papal kev txiav txim
Lub kaum hli ntuj yuav tsum tau teb chaws hlis ntawm kev thov Vajtswv thiab yoo mov rau kev sib yuav thiab tsev neeg
Mount Lawley parish hlob nyob rau hauv lub dag lub zog thiab txoj kev ntseeg, 60 xyoo nyob rau
Abraham hnub theem peb monotheistic faiths ua ke nyob rau hauv ntsuj plig ntawm fraternity thiab sib
Nrhiav Tus Ntaub

Nrhiav …

Cov Ntaub Ntawv rau Facebook

Tiv tauj Tus Ntaub

Chaw nyob: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Lub vas sab: www.therecord.com.au

Cov Ntaub Ntawv muaj ntawv tso cai nyob rau hauv ib tug Muab kev Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions tshaj lub Scope ntawm no daim ntawv tso cai tej zaum yuav muaj nyob rau ntawm www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Otthon
Hírek “”
Perspectives »
mérföldkövek »
Mit adnak
Ról ről “”
A Mount Lawley plébánia növekszik erőt és hitet, 60 évvel ezelőtt
Szeptember 22, 2016 Caroline Smith
Szent Pál-templom Mount Lawley ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy Mass, amely szintén tartalmaz egy áldást négy új kelyhek és kehelytányér. Fotó: Caroline Smith
Szent Pál-templom Mount Lawley ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy Mass, amely szintén tartalmaz egy áldást négy új kelyhek és kehelytányér. Fotó: Caroline Smith

Caroline Smith

Az Mt Lawley Parish közösség a hétvégén megkezdte ünnepségek a 60. évfordulója az áldást az új kelyhek és a közösség kehelytányér.

Ünnepli Mass szombaton szeptember 17. az alkalomra, plébános Fr Tim Deeter tükröződik, hogy a közösség már nőtt egy kis, de lelkes csoport hívek. Fr Brian Limbourn együttes ünnepelte az alkalomra.

“”Nagyon helyénvaló, hogy a 28 éves, még mielőtt a plébánia alakult meg hivatalosan, Mount Lawley és nyolcágú túlfolyó Highgate Parish találkozik Mass az emeletre, a felső szobában a kis Montessori Iskola LEAROYD Street,”” ő mondott.

“”A közösség növekszik, így az emberek kérték, a Highgate papok a második Mass idő – és ők is azt akarta, hogy Áldás mise után – nem hagyva Mass korai azok szívós lelkek! Majd, mint az első keresztények, találkoztak a saját otthonukban imádkozni a rózsafüzért együtt, és megosztani sütemény és egy csésze alakú. “”

Hozzátette, hogy a alkalmazkodóképességének és a közösségi érzés látni egykori hívek továbbra is jellemző a Szent Pál ma.

“”Még mindig összegyűlnek a kenyértörés, a tömeg, és tudjuk, hogy ez nem a templom, amely meghatározza számunkra”” Fr Deeter mondta.

“”Időnként volt Mass az iskolai folyosón, az iskola udvarán, a altemplom, a tégla veranda kívül, és még az okok Mount Lawley Tennis Club. Ezzel már követte a nyomában Elődeink, akik nem érdekel annyira, ahol volt tömeg, amíg ők Mass.

“”És mint elődeink, még mindig imádkozni a rózsafüzért, még mindig Áldás az Oltáriszentség, és még mindig szeretnék megosztani sütemény és egy csésze alakú.””

Az ólom-ig a 60. évfordulója, a Szent Pál feltéve imádók történelmi jegyzetek minden heti hírlevél, a korai években a község, és a hétvégén szeptember 17-18, több Tömegek tartottak, frissítőkkel feltéve utána.

Reflektálva ez a történelem, Fr Deeter sürgette híveket, hogy továbbra is a szellemében elődeik, egyszerű nagylelkűség és a társadalmi interakció, amely tükrözi a valós képet a keresztény közösség.

“”Mi nem jöhet itt egyszerűen magunk; kell “”függenek össze””, mert mint az evangélium emlékeztetett bennünket, egy ág nem teremhet gyümölcsöt magától minden, “”mondta.

“”Így kell maradnia kapcsolódik Krisztus, az igazi szőlőtő, igen, először is, a rendszeres kenyértörés misén, és gyakori ima, a szentírások tanulmányozása és megvitatása fontos kérdés a nap.

“”De azt is meg kell jön össze, hogy egy erős közösség, és ez fontos, hogy ne csak a felnőttek, hanem a gyerekek. Amikor a gyerekek és a tizenévesek látni a felnőttek, hogy együtt, beszélgetés után együtt Mass, részt vett a társadalmi események együttesen, mint a reggeli teát, plébánia vacsorát, és még filmet kirándulások, majd a fiatalok biztonságban érezze magát a saját jövőbeli tagjaként egy élő, vibráló és barátságos közösség.””

Fr Deeter hozzátette, hogy Szent Pál valószínűleg továbbra is erős és élénk plébánia években, mint a hívők benne emberek máshonnan Mass, és sok fiatal híveket.

Share on FacebookShare on Twitteren Google+
Caroline Smith
A szerzőről
Caroline Smith volt újságíró a The Record óta 2016. Ő korábban dolgozott a közösségi újságok és az ausztrál Associated Press (AAP), vele történeteket megjelenő The Age, Sydney Morning Herald és a The Australian.
Legfrissebb cikkek
Éves katolikus konferencia ösztönzi a résztvevőket, hogy “”táplálja a lelket””
2016 SZOCIÁLIS JUSTICE NYILATKOZAT: Perspectives on egy idősgondozó munkaerő-stratégia
Peru hívja: Sr Palafox búcsúzás Caritas Ausztrália
Pope rávilágít az élet szentsége az év Mercy látogatások
Támogatja hajléktalanság rendelkezik életfeladatokat
Film Review: The Light között óceánok küld erőteljes üzenetet a megbocsátás és a lelkiismeret
Érsek Costelloe üdvözli hat új tag a régi pápai megbízás
Október, hogy országos hónap ima és böjt a házasság és a család
A Mount Lawley plébánia növekszik erőt és hitet, 60 évvel ezelőtt
Abraham nap hoz három monoteista vallás együtt szellemében testvériség és a közösség
Keresés a Record

Keresés…

A Record on Facebook

Kapcsolat felvétele

Cím: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.therecord.com.au

A Record licenc alatt a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported licenc.
Engedélyek túlmutat Az engedélyt elérhető www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
Fréttir »
Perspectives »
áfangar »
Hvað er í gangi
um »
Mount Lawley sóknarprest vex í styrk og trú, 60 ára á
22 Sep 2016 af Caroline Smith
Church St Paul er í Mount Lawley fagnaði 60 ára afmæli sínu með messu sem einnig fól í sér blessun fjórum nýjum kaleikar og einkaleyfi haf. Photo: Caroline Smith
Church St Paul er í Mount Lawley fagnaði 60 ára afmæli sínu með messu sem einnig fól í sér blessun fjórum nýjum kaleikar og einkaleyfi haf. Photo: Caroline Smith

Af Caroline Smith

The Mt Lawley Parish samfélag hefur síðustu helgi hóf hátíðahöld 60 ára afmæli sínu með blessun nýrra kaleikar og samfélag einkaleyfi haf.

Fagna messu á laugardaginn 17. september fyrir tilefnið, sóknarprestur Fr Tim Deeter fram á hvernig samfélagið hafði vaxið úr litlu en hollur hópur sóknarbörn. Fr Brian Limbourn co-haldin fyrir tilefnið.

“”Það var mjög viðeigandi að í 28 ár, jafnvel áður en sókn okkar var formlega stofnað, Mount Lawley og Menora flæða frá Highgate sóknin var fundur fyrir messu í efri hæð, efri herbergi á litlu Montessori School á Learoyd Street,”” sagði hann sagði.

“”Samfélagið var vaxandi, þannig að fólk spurði Highgate prestana í annað Mass tíma – og þeir vildu einnig að hafa blessun eftir messu – ekkert að fara Mass snemma fyrir þá Hardy sálir! Og þá, eins og fyrstu kristnu, hitti þau á heimilum sínum til að biðja Rosary saman, og til að deila köku og cuppa “”.

Hann bætti við að aðlögunarhæfni og samheldnin séð í fyrrum sóknarbörn áfram að vera lögun í dag heilags Páls.

“”Við safna enn fyrir brotning brauðsins, messu, og við vitum að það er ekki kirkjan bygging sem skilgreinir okkur,”” Fr Deeter sagði.

“”Stundum höfum við haft messu í skólann sal, í skólann garðinum, í undercroft, á múrsteinn verandah úti, og jafnvel í tilefni af Mount Lawley Tennis Club. Í aðgerð svo, höfum við fylgt í fótspor forfeðrum okkar, sem ekki kæra svo mikið þar sem þeir höfðu messu, svo lengi sem þeir höfðu messu.

“”Og eins og forfeðrum okkar, við biðjum samt Rosary, að við höfum enn blessun hins heilaga sakramentis, og við eins og enn að deila köku og cuppa””.

Í aðdraganda 60 ára afmæli, sem kveðið tilbiðjendur St Páls með sögulegum skýringum í hverju vikulega fréttabréf, um fyrstu árum sókn, og um helgina 17. til 18. september, nokkrir messur voru haldnir með veitingar veitt eftirá.

Hugsar um þessa sögu, Fr Deeter hvatti parishioners að halda áfram í anda forfeðrum sínum, með einföldum örlæti og félagsleg samskipti sem myndi endurspegla hið sanna hugmynd um kristna samfélag.

“”Við getum ekki komið hingað bara fyrir okkur sjálf; Við verðum ‘hanga saman’, vegna þess, eins og Gospel minnti okkur, og greinin getur ekki borið ávöxt allt af sjálfu sér, “”sagði hann.

“”Þannig að við verðum að vera fest við Krist, hinn sanni vínviður, já, fyrst af öllu, með reglubundnum braut okkar á brauð í messu, og í gegnum tíð bæn, ritningarnar, og umfjöllun um mikilvæg málefni dagsins.

“”En við verðum einnig að koma saman til að mynda sterka samfélag, og þetta er ekki aðeins mikilvægt fyrir fullorðna, en einnig fyrir krakkana. Þegar börn okkar og unglingar sjá fullorðnir samveru, spjalla saman eftir messu, mæta félagslegum atburðum saman eins tei morgun, sókn- kvöldverði og jafnvel bíómynd skemmtiferð, þá ungt fólk okkar feel öruggur í eigin framtíð sem meðlimir lifandi, lifandi og velkominn samfélag. “”

Fr Deeter bætti við að St Paul var líklegt til að halda áfram að vera sterk og lifandi sóknarprest á komandi árum, eins og tilbiðjendur hennar með fólk kemur annars staðar frá til messu, og margt ungt sóknarbörn.

Deila á Facebook Deila á TwitterDeila á Google+
Caroline Smith
Um höfundinn
Caroline Smith hefur verið blaðamaður á The Record síðan 2016. Hún hefur áður starfað hjá bandalagsins Dagblöð og áströlsku Associated Press (AAP), með sögum sínum sem birtast í The Age, Sydney Morning Herald og The Australian.
Flestir Nýlegar greinar
Árleg Catholic Ráðstefnan mun hvetja þátttakendur til að “”fæða sál ‘
2016 félagslegt réttlæti yfirlýsingu: Perspectives á öldrunarstofnun vinnuafli stefnu
Peru kalla: Sr Palafox farewells Caritas Ástralía
Pope hápunktur helgi lífsins í Ár miskunnar heimsóknir
Talsmaður fyrir heimilisleysi veitir líf lærdóm
Movie Review: The Light Between Oceans sendir öflug skilaboð um fyrirgefningu og samvisku
Erkibiskup Costelloe fagnar sex nýja meðlimi forn Papal röð
Október til að almennur mánuð bæn og föstu fyrir hjónaband og fjölskyldur
Mount Lawley sóknarprest vex í styrk og trú, 60 ára á
Abraham Day færir þrjú monotheistic trúarbrögðum saman anda bræðralag og samfélag
Leit The Record

Leita …

The Record á Facebook

Viltu samband við The Record

Heimilisfang: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Tölvupóstur: [email protected]
Vefsíða: www.therecord.com.au

The Record er leyfi undir Creative Commons Attribution-ALMENNRI-NoDerivs 3.0 Unported License.
Heimildir utan gildissviðs þessarar leyfi kunna að vera tiltækir á www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
Perspectives »
milestones »
Gịnị bụ ihe na
banyere »
Mount Lawley parish na-etolite ike na okwukwe, afọ 60 na
22 Sep 2016 site Caroline Smith
St Paul Church n’Ugwu Lawley-eme ememe ya 60th ncheta na a Mass na-gụnyere a ngọzi nke anọ ọhụrụ chalices na a paten. Photo: Caroline Smith
St Paul Church n’Ugwu Lawley-eme ememe ya 60th ncheta na a Mass na-gụnyere a ngọzi nke anọ ọhụrụ chalices na a paten. Photo: Caroline Smith

Site Caroline Smith

The Mt Lawley Parish obodo nwere ikpeazụ ná ngwụcha izu malitere ememe nke ya 60th ncheta na ngozi nke ọhụrụ chalices na udo paten.

Na-eme ememe Mass on Saturday 17 September maka oge, Parish Oku Fr Tim Deeter gosipụtara na otú ndị obodo ya etoola si a obere ma raara onwe ya nye ìgwè nke parishioners. Fr Brian Limbourn ngalaba-eme ememe maka oge.

“”Ọ dị nnọọ ihe kwesịrị ekwesị na ihe 28 afọ, ọbụna tupu anyị parish e eze tọrọ ntọala, Ugwu Lawley na Menora ejupụta si Highgate Parish zukọrọ maka Mass ke n’elu storey, n’ọnụ ụlọ dị n’elu nke nta Montessori School on Learoyd Street,”” ọ kwuru.

“”The obodo bụ na-eto eto, otú ahụ ka ndị mmadụ jụrụ Highgate-nchu-àjà nke a nke abụọ Mass oge – na ha onwe-ha choburu inwe ngọzi mgbe Mass – mba ahapụ Mass n’oge ndị gbasiri mkpụrụ obi! Na, na, dị ka Ndị Kraịst oge mbụ, ha zutere n’ebe obibi ha kpee ekpere ndị Rosary ọnụ, na-eso achicha na a cuppa. “”

O kwukwara na ndị ime mgbanwe na echiche nke obodo hụrụ na mbụ parish wee bụrụ onye ikpehe St Paul taa.

“”Anyị ka na-akpọkọta maka n’inyawa achicha, na Mass, na anyị maara na ọ bụghị ya bụ Church ụlọ na-akọwa anyị,”” Fr Deeter kwuru.

“”Mgbe ụfọdụ anyị nwere Mass n’ụlọ akwụkwọ ụlọ nzukọ, na n’èzí ụlọ akwụkwọ, na undercroft, na brick verandah n’èzí, na ọbụna ahịhịa nke Ugwu Lawley Tenis Club. Dị na ya, anyị soro nzọụkwụ nke anyị forebears, bụ onye na-eche nnọọ ebe ha na Mass, ogologo oge ka ha nwere Mass.

“”Ma dị ka anyị forebears, anyị ka na-ekpe ekpere na Rosary, anyị ka nwere ngọzi nke a gọziri agọzi sacrament, na-amasị anyị eso achicha na a cuppa.””

Na-edu ndú-ruo ncheta nke 60th ncheta, St Paul nyere efe na akụkọ ihe mere eme na ndetu na onye ọ bụla kwa izu ala, banyere mmalite afọ nke parish, na ná ngwụsị izu nke 17 ruo 18 September, ọtụtụ pụta e ẹkenịmde, na ntụrụndụ nyere mesịa.

Ichebara a akụkọ ihe mere eme, Fr Deeter gwara ndị chọọchị ha ka ọ nọgide na mmụọ nke ha forebears, na mfe emesapụ aka ma na-elekọta mmadụ na mmekọrịta na ga-emetụta ezi echiche nke Kraịst.

“”Anyị agaghị abịa ebe a nanị maka anyị onwe anyị; anyị aghaghị ‘kpọgidere ọnụ’, n’ihi na, dị ka Gospel chetaara anyị, a alaka-apụghị ịmị mkpụrụ niile site n’onwe ya, “”ka o kwuru.

“”Ya mere, anyị ga-anọgide na mmasị Christ, ezi osisi vaịn, ee, nke mbụ, site na anyị mgbe nile n’inyawa achicha na-edo Mas, na ya ugboro n’ekpere, ọmụmụ ihe nke Akwụkwọ Nsọ, na ntụle nke dị mkpa nke ụbọchị.

“”Ma anyị ga-ezukọta na-etolite a siri ike obodo, nke a bụ ihe dị mkpa ọ bụghị naanị n’ihi na ndị okenye, ọ bụkwa ya ka ụmụaka. Mgbe ụmụ anyị na-eto eto na-ahụ ndị okenye na-ọnụ, akparị ụka ọnụ mgbe Mass, ịga nnọkọ ntụrụndụ ọnụ dị ka ụtụtụ teas, parish dinners na ọbụna nkiri mkpapụ, mgbe ahụ anyị na-eto eto nọ ná nchebe na ha onwe ha ga-eme n’ọdịnihu dị ka òtù nke a dị ndụ, vibrant na afọ ọma obodo. “”

Fr Deeter kwukwara na St Paul bụ nke nwere ike ịnọgide na a siri ike na ewu ewu parish na afọ na-abịa, dị ka ya na-efe gụnyere ndị na-abịa site n’ebe ndị ọzọ n’ihi na Mass, na ọtụtụ na-eto parishioners.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
Banyere chepụtara
Caroline Smith kemgbe a nta akụkọ nke The Record ebe ọ bụ na 2016. Ọ emewo mbụ rụrụ ọrụ maka Community Newspapers na Australian Associated Press (AAP), na ya akụkọ na-apụta n’akwụkwọ The Age, Sydney Morning Herald na The Australian.
Kasị nso nso Isiokwu
Kwa afọ Catholic ogbako ga-agba sonyere na ‘na-eri nri na mkpụrụ obi’
2016 mmadụ ikpe ziri ezi okwu: Perspectives on meworo agadi na-elekọta arụ ọrụ ego atụmatụ
Peru akpọ: SR Palafox farewells Caritas Australia
Pope pụta ìhè ịdị nsọ nke ndụ na Year of Ebere nleta
Advocating n’ihi enweghị ebe obibi na-enye ndụ ihe
Fim: The Light N’etiti oké osimiri na-eziga ozi kpụ nke mgbaghara mmehie, akọ na uche
Akwa Bishop Costelloe anabata isii ndị ọhụrụ so na-oge ochie popu iji
October na-mba ọnwa nke ikpe ekpere na-ebu ọnụ n’ihi na alụmdi na nwunye na ezinụlọ
Mount Lawley parish na-etolite ike na okwukwe, afọ 60 na
Abraham Day eweta atọ monotheistic okpukpe ọnụ spirit of fraternity na udo
Chọọ The Record

Search …

The Record on Facebook

Kpọtụrụ The Record

Okwu: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record enyere ikikere na usoro a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Ikikere n’ofè akporo a ikike ike-abụ dị na www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Rumah
Berita »
perspektif »
tonggak »
Apa yang ada di
Tentang »
Mount Lawley paroki tumbuh dalam kekuatan dan iman, 60 tahun pada
22 Sep 2016 oleh Caroline Smith
Gereja St Paulus di Mount Lawley merayakan ulang tahun ke-60 dengan Misa yang juga termasuk berkat empat piala baru dan paten a. Foto: Caroline Smith
Gereja St Paulus di Mount Lawley merayakan ulang tahun ke-60 dengan Misa yang juga termasuk berkat empat piala baru dan paten a. Foto: Caroline Smith

Oleh Caroline Smith

Masyarakat Mt Lawley Parish memiliki akhir pekan lalu memulai perayaan ulang tahun ke-60 dengan restu dari piala baru dan persekutuan paten.

Dalam merayakan Misa pada Sabtu 17 September untuk acara ini, Pastor Paroki Pastor Tim Deeter tercermin pada bagaimana masyarakat telah berkembang dari sebuah kelompok kecil tetapi berdedikasi umat. Fr Brian Limbourn co-dirayakan untuk acara ini.

“”Itu sangat tepat bahwa selama 28 tahun, bahkan sebelum paroki kami secara resmi didirikan, Gunung Lawley dan Menora melimpah dari Highgate Parish bertemu untuk Misa di lantai atas, ruang atas dari Montessori School kecil di Learoyd Street,”” dia kata.

“”Masyarakat itu tumbuh, sehingga orang-orang menanyakan para imam Highgate untuk waktu Misa kedua – dan mereka juga ingin memiliki Do’a setelah Misa – tidak meninggalkan Misa awal untuk jiwa-jiwa hardy! Dan kemudian, seperti Kristen pertama, mereka bertemu di rumah mereka untuk berdoa Rosario bersama-sama, dan untuk berbagi kue dan secangkir teh. “”

Dia menambahkan bahwa adaptasi dan rasa komunitas terlihat di bekas umat terus menjadi fitur dari St Paul hari ini.

“”Kami masih berkumpul untuk memecahkan roti, Misa, dan kita tahu bahwa itu bukan bangunan Gereja yang mendefinisikan kita,”” kata Fr Deeter.

“”Pada saat kami telah Misa di aula sekolah, di halaman sekolah, di lantai itu, di teras bata luar, dan bahkan di lapangan dari Mount Lawley Tennis Club. Dalam melakukannya, kita telah mengikuti jejak leluhur kita, yang tidak peduli begitu banyak di mana mereka memiliki Mass, selama mereka memiliki Mass.

“”Dan seperti para leluhur kita, kita masih berdoa Rosario, kita masih memiliki Do’a dari Sakramen Mahakudus, dan kami masih ingin berbagi kue dan secangkir teh.””

Dalam menjelang ulang tahun ke-60, St Paul disediakan jamaah dengan catatan sejarah di setiap newsletter mingguan, tentang tahun-tahun awal paroki, dan pada akhir pekan 17-18 September, beberapa Misa diadakan, dengan minuman yang disediakan setelah itu.

Berkaca pada sejarah ini, Fr Deeter mendesak umat untuk terus dalam semangat leluhur mereka, dengan kemurahan hati yang sederhana dan interaksi sosial yang akan mencerminkan ide sebenarnya dari komunitas Kristen.

“”Kita tidak bisa datang ke sini hanya untuk diri kita sendiri; kita harus ‘menggantung bersama-sama’, karena, seperti Injil mengingatkan kita, cabang tidak bisa berbuah dengan sendirinya, “”katanya.

“”Jadi kita harus tetap melekat pada Kristus, pokok anggur yang benar, ya, pertama-tama, melalui melanggar reguler kami dari roti dalam Misa, dan melalui doa sering, mempelajari tulisan suci, dan diskusi tentang isu-isu penting hari.

“”Tapi kami juga harus datang bersama-sama untuk membentuk komunitas yang kuat, dan ini penting tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Ketika anak-anak dan remaja kita melihat orang dewasa bersama-sama, mengobrol bersama setelah Misa, menghadiri acara sosial bersama seperti teh pagi, makan malam paroki dan bahkan acara film, maka orang muda yang merasa aman di masa depan mereka sendiri sebagai anggota hidup, bersemangat dan menyambut masyarakat.””

Fr Deeter menambahkan bahwa St Paul adalah mungkin untuk tetap menjadi paroki yang kuat dan bersemangat dalam tahun-tahun mendatang, sebagai jamaah yang termasuk orang-orang yang datang dari tempat lain untuk Misa, dan banyak umat paroki muda.

Berbagi di FacebookShare di Twitter di Google+
Caroline Smith
tentang Penulis
Caroline Smith telah menjadi jurnalis dari The Record sejak 2016. Dia sebelumnya bekerja untuk Koran Komunitas dan Australian Associated Press (AAP), dengan cerita yang muncul di The Age, Sydney Morning Herald dan The Australian.
Kebanyakan Artikel Terbaru
konferensi Katolik tahunan akan mendorong peserta untuk ‘memberi makan jiwa’
2016 SOSIAL KEADILAN PERNYATAAN: Perspektif tentang strategi tenaga kerja perawatan manula
Peru memanggil: Sr Palafox Melepas Caritas Australia
Paus menyoroti kesucian kehidupan di Tahun Mercy kunjungan
Advokasi untuk tunawisma memberikan pelajaran hidup
MOVIE REVIEW: The Light Antara Oceans mengirimkan pesan yang kuat pengampunan dan hati nurani
Uskup Agung Costelloe menyambut enam anggota baru untuk memesan paus kuno
Oktober menjadi bulan nasional doa dan puasa untuk menikah dan keluarga
Mount Lawley paroki tumbuh dalam kekuatan dan iman, 60 tahun pada
Abraham Day membawa tiga agama monoteistik bersama dalam semangat persaudaraan dan persekutuan
Cari The Record

Pencarian…

Record di Facebook

Kontak Rekam

Alamat: PO Box 3075, Perth, Australia Barat, 6000
Telp: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Record berada dibawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Unported.
Izin luar lingkup lisensi ini mungkin tersedia dengan www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Baile
Nuacht »
Perspectives »
Clocha Míle »
Cad atá ar suil
Maidir »
Fásann mount Lawley paróiste i neart agus creideamh, 60 bliain ar
22 Meán Fómhair, 2016 ag Caroline Smith
Eaglais Naomh Pól i Mount Lawley ceiliúradh cothrom 60 bliain le Aifreann sin san áireamh freisin a blessing ceithre cailísí nua agus paiteana. Grianghraf: Caroline Smith
Eaglais Naomh Pól i Mount Lawley ceiliúradh cothrom 60 bliain le Aifreann sin san áireamh freisin a blessing ceithre cailísí nua agus paiteana. Grianghraf: Caroline Smith

De réir Caroline Smith

An pobal Mt Lawley Parish tá tús curtha deireadh seachtaine seo caite cheiliúradh a chomóradh 60 bliain le beannacht cailísí nua agus paiteana comaoineach.

I ceiliúradh Aifreann ar an Satharn 17 Meán Fómhair don ócáid, léirithe Sagart Paróiste An tAthair Tim Deeter ar an gcaoi a bhí méadú ar an phobal ó ghrúpa beag ach tiomanta de paróistigh. TAthair Brian Limbourn comh-cheiliúradh ar an ócáid.

“”Bhí sé an-oiriúnach go feadh 28 bliain, fiú sula raibh pharóiste bunaíodh go hoifigiúil, an Mhóta Lawley agus MENORA thar maoil ó Highgate Paróiste bhí cruinniú don Aifreann sa stór uachtarach, an seomra uachtair an beag Montessori Scoile ar Shráid Learoyd,”” sé dúirt.

“”Ba é an pobal atá ag fás, mar sin de na daoine a d’iarr na sagairt Highgate feadh an dara Aifreann – agus bhí siad freisin go bhfuil Benediction i ndiaidh Aifrinn – ní ag fágáil Aifreann go luath do na anamacha Hardy! Agus ansin, ar nós na chéad Chríostaithe, bhuail siad ina dtithe le guí an Phaidrín le chéile, agus císte agus cupán tae a roinnt. “”

Dúirt sé gur lean an inoiriúnaitheacht agus meon pobail le feiceáil in iar paróistigh mar ghné an lae inniu Naomh Pól.

“”Táimid bhailiú i gcónaí le haghaidh an mbriseadh an aráin, an Aifrinn, agus tá a fhios againn nach bhfuil sé ar an bhfoirgneamh Eaglais a shainmhíníonn dúinn,”” a dúirt an tAthair Deeter.

“”Uaireanta ní mór dúinn a bhí Aifreann i halla na scoile, i gclós na scoile, sa undercroft, ar an verandah bríce taobh amuigh, agus fiú i dtailte an Mhóta Chlub Leadóige Lawley. Lena linn sin, ní mór dúinn leanúint i footsteps ar ár sinsear, nach raibh cúram an oiread sin nuair a bhí siad Aifreann, chomh fada agus a bhí siad Mass.

“”Agus ar nós ár sinsear, táimid ag guí go fóill an phaidrín, ní mór dúinn fós Benediction an Sacraimint Naofa, agus is maith linn go fóill císte agus cupán tae a roinnt.””

Sa luaidhe-suas go dtí an comóradh 60 bliain, worshippers fáil Naomh Pól le nótaí stairiúil i ngach nuachtlitir sheachtainiúil, mar gheall ar na blianta tosaigh an pharóiste, agus ar an deireadh seachtaine an 17 go 18 Meán Fómhair, bhí roinnt Aifrinn ar siúl, le sólaistí ar fáil ina dhiaidh sin.

Ag machnamh ar an stair, d’áitigh an tAthair Deeter paróistigh leanúint ar aghaidh sa spiorad na n-sinsear, le flaithiúlacht simplí agus idirghníomhú sóisialta a bheadh a léiríonn an smaoineamh fíor pobal Críostaí.

“”Ní féidir linn teacht anseo ach le haghaidh dúinn féin; ní mór dúinn a ‘hang le chéile’, mar gheall ar, mar a gcuimhne an Soiscéal linn, ní féidir le brainse iompróidh torthaí go léir a chuireann sé féin, “”a dúirt sé.

“”Mar sin, ní mór dúinn a bheith ag gabháil leis Críost, an vine fíor, yes, ar an gcéad dul síos, trínár bhriseadh rialta ar an t-arán ar Aifreann, agus trí urnaí go minic, staidéar a dhéanamh ar na scrioptúir, agus plé ar na saincheisteanna tábhachtacha an lae.

“”Ach ní mór dúinn teacht freisin le chéile chun pobal láidir, agus tá sé seo tábhachtach, ní hamháin do na daoine fásta, ach freisin do na páistí. Nuair a fheiceann ár bpáistí agus do dhéagóirí na daoine fásta a bheith le chéile, ag caint le chéile i ndiaidh Aifrinn, ag freastal ar imeachtaí sóisialta le chéile cosúil le taenna maidin, dinners paróiste agus fiú turais scannán, ansin bhraitheann ár ndaoine óga slán ina dtodhchaí féin mar bhaill de beo, bríomhar agus fáilteach pobal. “”

TAthair Deeter leis go raibh Naomh Pól dócha go bhfanfaidh paróiste láidir agus bríomhar sna blianta atá le teacht, mar atá áirithe a worshipers daoine ag teacht ó áiteanna eile le haghaidh Aifreann, agus paróistigh óga go leor.

Comhroinn ar FacebookShare ar TwitterShare ar Google+
Caroline Smith
Written by:
Caroline Smith tá sé ina iriseoir de The Taifead ó 2016. Tá sí ag obair roimhe sin le haghaidh Nuachtáin Pobail agus na hAstráile Associated Press (AAP), lena scéalta a bheidh in Aois, Sydney Morning Herald agus The hAstráile.
An chuid is mó Airteagail Déanaí
Beidh comhdháil bhliantúil Caitliceach rannpháirtithe a spreagadh chun ‘beatha an anam’
2016 JUSTICE SÓISIALTA RÁITEAS: Peirspictíochtaí maidir le straitéis lucht oibre cúraim d’aois
Peru glaoch: Sr Palafox slán Caritas Astráil
Aibhsíonn Pápa beannaitheacht na beatha i mBliain na gcuairteanna Trócaire
Abhcóideacht ar son easpa dídine Soláthraíonn ceachtanna saoil
ATHBHREITHNIÚ MOVIE: An Solas Idir Oceans cuireann teachtaireacht cumhachtach maithiúnas agus an choinsiasa
Ardeaspag Costelloe fáilte roimh seisear ball nua hordú an Phápa ársa
Deireadh Fómhair chun bheith mí náisiúnta de urnaí agus troscadh do pósadh agus do theaghlaigh
Fásann mount Lawley paróiste i neart agus creideamh, 60 bliain ar
Tugann Lá Abraham trí creidimh aondiacha chéile i spiorad na Bráithreachas agus comaoineach
Cuardaigh An Taifead

Search …

An Taifead ar Facebook

Teagmhála Taifead

Seoladh: PO Box 3075, Perth, Iarthar na hAstráile, 6000
Teil: +61 8 9220 5900
Facs: +61 8 9325 4580
Ríomhphost: [email protected]
Suíomh Gréasáin: www.therecord.com.au

An Taifead atá ceadúnaithe faoi Creative Commons Attribution-neamhthráchtála-NoDerivs 3.0 Ceadúnas Unported.
Is féidir Ceadanna thar an raon feidhme an cheadúnais a bheith ar fáil ag www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Casa
Notizia “”
prospettive »
Pietre miliari »
Cosa c’è su
Di “”
Mount Lawley parrocchia cresce in forza e la fede, 60 anni
22 settembre 2016 da Caroline Smith
Chiesa di San Paolo a Mount Lawley ha celebrato il suo 60 ° anniversario con una Messa che comprendeva anche una benedizione di quattro nuovi calici e una patena. Foto: Caroline Smith
Chiesa di San Paolo a Mount Lawley ha celebrato il suo 60 ° anniversario con una Messa che comprendeva anche una benedizione di quattro nuovi calici e una patena. Foto: Caroline Smith

Con Caroline Smith

La comunità Mt Lawley Parish hanno iniziato lo scorso fine settimana celebrazioni del suo 60 ° anniversario con la benedizione dei nuovi calici e la comunione patena.

Nel celebrare la Messa il Sabato 17 settembre, per l’occasione, Parroco P. Tim Deeter riflettuto su come la comunità era cresciuta da un piccolo ma dedicato gruppo di parrocchiani. P. Brian Limbourn co-celebrata per l’occasione.

“”E ‘stato molto opportuno che per 28 anni, prima ancora che la nostra parrocchia è stata fondata ufficialmente, l’overflow Mount Lawley e Menora da Highgate parrocchia stava incontrando per la Messa nel piano superiore, la sala superiore della piccola scuola Montessori in Learoyd Street””, ha disse.

“”La comunità era in crescita, così la gente ha chiesto ai sacerdoti di Highgate per la seconda volta la Messa – e hanno anche voluto avere la benedizione dopo la messa – non lasciando Messa in anticipo per quelle anime hardy! E poi, come i primi cristiani, si sono incontrati nelle loro case per pregare il Rosario insieme, e di condividere torta e una tazza di tè. “”

Egli ha aggiunto che l’adattabilità e senso di comunità visto nella ex parrocchiani hanno continuato a essere una caratteristica di oggi di St Paul.

“”Abbiamo ancora riuniamo per la frazione del pane, la Messa, e sappiamo che non è l’edificio della Chiesa che ci definisce,”” ha detto p Deeter.

“”A volte abbiamo avuto la Messa nella sala della scuola, nel cortile della scuola, nella cripta, sulla veranda di mattoni al di fuori, e anche nella motivazione del Mount Lawley Tennis Club. Così facendo, abbiamo seguito le orme dei nostri antenati, che non mi importava tanto dove avevano messa, a patto che avevano Messa.

“”E come i nostri antenati, abbiamo ancora recitare il Rosario, abbiamo ancora benedizione eucaristica, e ci piace ancora di condividere torta e una tazza di tè.””

In testa-up per il 60 ° anniversario, adoratori forniti di san Paolo con le note storiche in ogni newsletter settimanale, sui primi anni della parrocchia, e nel fine settimana del 17-18 settembre, diverse messe si sono svolte, con bevande di cui in seguito.

Riflettendo su questa storia Fr Deeter ha invitato i parrocchiani a continuare nello spirito dei loro antenati, con la semplice generosità e l’interazione sociale che riflettesse la vera idea di comunità cristiana.

“”Non possiamo venire qui semplicemente per noi stessi; dobbiamo ‘appendere insieme’, perché, come il Vangelo ci ha ricordato, un tralcio non può portare frutto da se stesso “”, ha detto.

“”Quindi dobbiamo restare attaccati a Cristo, la vera vite, sì, prima di tutto, attraverso la nostra rottura regolare del pane durante la Messa, e attraverso la preghiera frequente, studio delle scritture, e la discussione dei temi importanti della giornata.

“”Ma dobbiamo anche si uniscono per formare una comunità forte, e questo è importante non solo per gli adulti, ma anche per i bambini. Quando i nostri bambini e adolescenti vedono le adulti stare insieme, chiacchierando insieme dopo la Messa, partecipare a eventi sociali insieme come tè del mattino, cene parrocchiali e anche gite di film, allora i nostri giovani si sentono sicuri nel proprio futuro come membri di una vita, vibrante e accogliente comunità.””

P. Deeter aggiunto che San Paolo era destinato a rimanere una parrocchia forte e vibrante negli anni a venire, come i suoi adoratori inclusi persone provenienti da altrove per la Messa, e molti giovani parrocchiani.

Condividi su FacebookCondividi su TwitterCondividi su Google+
Caroline Smith
Circa l’autore
Caroline Smith è stato un giornalista del record dal 2016. In precedenza ha lavorato per giornali della comunità e Australian Associated Press (AAP), con le sue storie compaiono in The Age, Sydney Morning Herald e The Australian.
Articoli più recenti
Conferenza Cattolica annuale incoraggiare i partecipanti a ‘nutrire l’anima’
2016 La giustizia sociale dichiarazione: Prospettive sulla strategia della forza lavoro di assistenza agli anziani
Perù chiamando: Sr Palafox addii Caritas Australia
Papa sottolinea santità della vita nell’anno delle visite Mercy
Difendere i senzatetto fornisce lezioni di vita
RASSEGNA DI FILM: La luce tra gli oceani manda potente messaggio di perdono e di coscienza
Arcivescovo Costelloe accoglie sei nuovi membri antico ordine papale
Ottobre a essere il mese nazionale di preghiera e digiuno per il matrimonio e le famiglie
Mount Lawley parrocchia cresce in forza e la fede, 60 anni
Abraham giorno porta tre fedi monoteistiche insieme in spirito di fraternità e di comunione
Ricerca The Record

Ricerca…

Il Record su Facebook

Contatto The Record

Indirizzo: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Sito web: www.therecord.com.au

Il record è sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Unported.
Permessi al di fuori di questa licenza possono essere disponibili presso www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ロゴ
facebooktwitter
ホーム
ニュース»
展望»
マイルストーン “”
どうしたの
約 “”
マウントローリーの教区は、上の60年、強さと信仰に育ちます
キャロライン・スミス2016年9月22日
マウントローリーにあるセントポール教会も4新しいchalicesと金属製の円盤の祝福を含まミサで創立60周年を迎えました。写真:キャロライン・スミス
マウントローリーにあるセントポール教会も4新しいchalicesと金属製の円盤の祝福を含まミサで創立60周年を迎えました。写真:キャロライン・スミス

キャロライン・スミス

山ローリー教区コミュニティは先週末には新しいchalicesと交わりの金属製の円盤の祝福と、その60周年のお祝いを開始しています。

機会のために土曜日9月17日にミサを祝っでは、教区司祭神父ティムDeeterはコミュニティが氏子の小さいが、専用のグループから成長していた方法に反映しました。神父ブライアンLimbournは機会のための共同祝いました。

彼「私たちの教区が正式に設立された前の28年間は、でも、ハイゲート教区からマウントローリーとMenoraオーバーフローが、上階にミサのためにLearoydストリートに小さなモンテッソーリスクールの上部部屋を満たしたことを非常に適切でした」前記。

「コミュニティが成長していたので、人々は、第二のミサの時間ハイゲートの司祭に尋ねていない – と彼らはまた、ミサの後に祝福を持っていると思った – 何もそれらの丈夫な魂のために早期のミサを残して!そして、最初のキリスト教徒のように、彼らは一緒にロザリオを祈るために、そしてケーキと杯の紅茶を共有するために自分の家で会いました。 “”

彼はかつての氏子で見られる社会の適応性と感覚はセントポールの今日の特徴であり続けていることを付け加えました。

「我々はまだパンの破壊、ミサのために収集し、我々はそれが私たちを定義し、教会の建物ではないことを知っている、「FR Deeterは言いました。

「時々、私たちは校庭で、地下室では、外部のレンガ造りのベランダに、さらにマウントローリーテニスクラブの敷地内に、学校のホールでミサを持っていました。そうすることで、我々は、彼らが質量を持っていた場合に限り、彼らはミサを持っていたとして、あまり気にしませんでした私たちの祖先の足跡を続いています。

「私たちの先祖のように、我々はまだロザリオを祈るそして、我々はまだ御聖体の祝福を持っている、と我々はまだケーキと杯の紅茶を共有したいです。」

60周年にリードアップでは、教区の早い時期について、そして9月18日〜17日の週末に、それぞれの週刊ニュースレターの歴史ノート、セントポールの提供崇拝者は、いくつかの大衆は、その後提供軽食で、開催されました。

この歴史を振り返り、神父Deeterは、キリスト教社会の真のアイデアを反映するシンプルな寛大さと社会的相互作用で、彼らの先祖の精神で継続する氏子を促しました。

「私たちは、単に自分のためにここに来ることができません。福音は私たちに思い出させたとして、ブランチは全て自身で実を結ぶことができない、ので、我々は、「一緒にハングアップ」しなければならない “”と彼は言いました。

“”だから我々はミサでのパンの私たちの定期的な破壊を通じ、頻繁祈り、聖文の研究、およびその日の重要な問題の議論を通じて、すべての最初の、はい、キリスト、真のつるに付着したままでなければなりません。

「しかし、我々はまた、強力なコミュニティを形成するために一緒に来なければならない、これは大人のためだけでなく、子供のためだけでなく、重要です。私たちの子供やティーンエイジャーは、朝のお茶、教区ディナー、さらには映画の外出のように一緒に社会的なイベントに参加し、大人はミサの後に一緒におしゃべり、一緒にいる見るときは、私たちの若い人たちは、生活のメンバーとして活気に満ちた独自の将来の安心と歓迎しますコミュニティ。””

神父Deeterは、その崇拝者はミサのために他の場所から来た人、そして多くの若い氏子が含まれるセントポールは、今後数年間で強いと活気のある教区残りやすいだったと付け加えました。

Google+のTwitterで上FacebookShareでシェア
キャロライン・スミス
著者について
キャロラインスミスは年齢、シドニーモーニングヘラルドオーストラリアに登場する彼女の話で、彼女は以前にコミュニティ新聞とオーストラリアAP通信(AAP)のために働いている2016年以来の記録のジャーナリストとなっています。
最も最近の記事
年間カトリック会議は「魂を養う」ために参加者を奨励します
2016社会正義の声明:高齢者介護労働力戦略の展望
ペルーは呼び出し:Srのパラフォックスはカリタスオーストラリアの別れ
法王は慈悲訪問の年で命の尊厳を強調します
ホームレスのために提唱人生の教訓を提供
映画のレビュー:オーシャンズとの間の光が赦しと良心の強力なメッセージを送ります
大司教Costelloeは、古代ローマ教皇のために6つの新しいメンバーを歓迎します
10月には、結婚と家族のために祈りと断食の全国ヶ月であることを
マウントローリーの教区は、上の60年、強さと信仰に育ちます
アブラハムの日は、友愛と交わりの精神で一緒に3一神教の信仰をもたらします
レコードの検索

サーチ…

Facebookの録音

録音にお問い合わせください

住所:私書箱3075、パース、西オーストラリア、6000
電話:+61 8 9220 5900
ファックス:+61 8 9325 4580
メール:[email protected]
ウェブサイト:www.therecord.com.au

録音はクリエイティブ・コモンズ表示 – 非営利 – NoDerivs 3.0 Unportedのライセンスの下でライセンスされています。
このライセンスの範囲を超えたアクセス許可がwww.therecord.com.auで入手可能です。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
persepektif »
tondo »
Apa ing
About »
Gunung Lawley paroki mundak akeh ing kekuatan lan iman, 60 taun ing
22 Sep 2016 dening Caroline Smith
Church St Paulus ing Gunung Lawley ngrayakake ulang taun kaping 60 kanthi massa sing uga klebu berkah saka papat chalices anyar lan Paten a. Photo: Caroline Smith
Church St Paulus ing Gunung Lawley ngrayakake ulang taun kaping 60 kanthi massa sing uga klebu berkah saka papat chalices anyar lan Paten a. Photo: Caroline Smith

Miturut Caroline Smith

Masyarakat Mt Lawley Parish duwe pungkasan akhir minggu miwiti hajat ulang taun kaping 60 bapaké sawijining berkah chalices anyar lan persekutuan Paten.

Ing ngerayakno Massa ana 17 September kanggo wusana, Langkawi Imam Fr Tim Deeter dibayangke carane masyarakat wis thukul saka klompok cilik nanging darmabakti parishioners. Fr Brian Limbourn co-ngrayakake kanggo wusana.

“”Iku banget cocok sing kanggo 28 taun, malah sadurunge paroki kita iki resmi diadegaké, ing Gunung Lawley lan Menora kebanjiran saka Highgate Parish iki patemon kanggo Massa ing loteng ndhuwur, kamar ndhuwur Montessori School cilik ing Learoyd Street,”” kang ngandika.

“”Masyarakat ana akeh, supaya wong-wong takon marang para imam Highgate kanggo wektu Massa liya – lan padha uga wanted kanggo duwe Janjimu sawise Massa – ora ninggalake Massa awal kanggo sing jiwo Hardy! Lan banjur, kaya Kristen, padha ketemu ing omah-omahé kanggo ndedonga ing Rosary bebarengan, lan kanggo nuduhake cake lan cuppa a. “”

Dheweke nambahake sing daya adaptasi lan pangertèn saka masyarakat katon ing tilas parishioners terus dadi fitur saka St Paulus dina.

“”We isih ngumpulake kanggo nyuwil-nyuwil roti, Misa, lan kita ngerti sing ora bangunan Gréja sing nemtokake kita,”” ngandika Fr Deeter.

“”Ing wekdal kita wis Massa ing bale sekolah, ing yard sekolah, ing Undercroft, ing emper bata njaba, lan malah ing latar kang Gunung Lawley Tennis Club. Ing mengkono, kita wis padha ndhèrèk ing HBS forebears kita, sing ora Care supaya akeh ngendi padha Massa, anggere padha Massa.

“”Lan kaya forebears kita, kita isih ndedonga ing Rosary, kita isih duwe Janjimu saka Sakramen Mahasuci, lan kita isih seneng bareng cake lan cuppa a.””

Ing timbal-nganti mengeti 60th, St Paulus kasedhiya nyembah karo cathetan sajarah ing saben newsletter minggu, bab taun awal saka paroki, lan ing akhir minggu saka 17 kanggo 18 September, sawetara bengi padha dianakaké, karo refreshments kasedhiya sesampunipun.

Nggambarake ing sajarah iki, Fr Deeter sanget parishioners terus ing roh forebears sing, karo loman prasaja lan interaksi sosial sing bakal nuduhaké informasi saka idea bener masyarakat Kristen.

“”Kita ora bisa teka kene mung kanggo awakku dhewe; kita kudu ‘nyumerepi bebarengan’, amarga, minangka Injil ngilingake kita, cabang ora bisa metokake woh kabeh dhewe, “”ngandika.

“”Dadi kita kudu tetep ditempelake Kristus, wit anggur kang sajati, ya, pisanan kabeh, liwat bejat biasa kita saka roti ing Massa, lan ing pandonga Kerep, sinau ing Kitab Suci, lan diskusi masalah penting dinane.

“”Nanging kita uga kudu teka bebarengan kanggo mbentuk masyarakat kuwat, lan iki penting ora mung kanggo wong diwasa, nanging uga kanggo bocah. Nalika pendek kita ndeleng wong diwasa kang bebarengan, petung bebarengan sawise Massa, nekani acara sosial bebarengan kaya teas esuk, mangan paroki lan malah mlaku-mlaku movie, banjur kita enom aran aman ing mangsa dhewe minangka anggota saka urip, sregep lan sambutan masyarakat. “”

Fr Deeter ditambahaké St Paulus ana kamungkinan kanggo tetep paroki kuwat lan sregep ing taun teka, minangka sujud sawijining klebu wong teka saka liya kanggo Massa, lan akeh parishioners enom.

Share on FacebookKongsi ing TwitterBerbagi ing Google+
Caroline Smith
Babagan Author
Caroline Smith wis wartawan saka Rekam wiwit 2016. Dheweke wis tau kerja kanggo Newspapers Community lan Australia Associated Press (AAP), karo crita dheweke muncul ing Age, Sydney Morning Herald lan Australia.
Paling Artikel Anyar
konferensi Katulik Annual bakal kasurung peserta kanggo ‘Feed nyawa’
2016 SOSIAL JUSTICE Statement: Perspectives ing strategi kekiyatan kerjo care umur
Peru nelpon: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Paus highlights kasucèn urip ing Taun Mercy kunjungan
Nganjuraken kanggo homelessness menehi piwulang urip
MOVIE REVIEW: The Light Antarane Oceans dikirim ing pesen kuat pangapunten lan kalbu
Uskup Agung Costelloe nampani enem anggota anyar kanggo supaya papal kuna
Oktober dadi sasi negoro pandonga lan pasa marriage lan kulawargané
Gunung Lawley paroki mundak akeh ing kekuatan lan iman, 60 taun ing
Abraham Day ndadekke telung agama monoteistik bebarengan ing roh persaudaraan lan persekutuan
Search Record

Search …

Rekam ing Facebook

Contact Rekam

Address: PO Box 3075, Perth, Australia Kulon, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Situs web: www.therecord.com.au

Rekam dilisensi sing Creative Commons Attribution-topik-NoDerivs 3.0 Commons;.
Ijin ngluwihi orane katrangan saka lisènsi iki bisa uga wis kasedhiya ing www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ಲೋಗೋ
facebooktwitter
ಮುಖಪುಟ
ಸುದ್ದಿ “”
ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ »
ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು »
ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಗ್ಗೆ »
ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್
ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಚ್ಯಾಲಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ ತನ್ನ 60 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೋಟೋ: ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್
ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಚ್ಯಾಲಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ ತನ್ನ 60 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೋಟೋ: ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್

ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್

ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಸಮುದಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚ್ಯಾಲಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ತಟ್ಟೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 60 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉತ್ಸವಾಚರಣೆಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಸ್ ಆಚರಿಸುವ ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರ್ ಟಿಮ್ Deeter ಸಮುದಾಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಮೀಸಲಾದ ಗುಂಪು ಬೆಳೆದ ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾ ಬ್ರಿಯಾನ್ Limbourn ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

“”ಇದು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮುಂಚೆಯೇ, ಹೈಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಮತ್ತು Menora ಉಕ್ಕಿ ಮಾಸ್ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಸಭೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ, Learoyd ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ,”” ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

“”ಸಮುದಾಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಎರಡನೇ ಮಾಸ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಗೇಟ್ ಪುರೋಹಿತರು ಕೇಳಿದರು – ಮತ್ತು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಸ್ ನಂತರ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರು – ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆ ಹಾರ್ಡಿ ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು! ತದನಂತರ, ಮೊದಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪ ಷೇರು ಭೇಟಿಯಾದರು. “”

ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಣಬಹುದು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

“”ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೆಡ್, ಮಾಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು,”” ಫಾ Deeter ಹೇಳಿದರು.

“”ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ನೆಲಮನೆ, ಹೊರಗೆ, ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜಗುಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ forebears, ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರು.

“”ಮತ್ತು ನಮ್ಮ forebears ಹಾಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ, ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು.””

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ 60 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಗೆ, ಪ್ಯಾರಿಷ್ ನ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು 17 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಆರಾಧಕರು, ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳು, ನಂತರ ಒದಗಿಸಿದ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆದವು.

ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಫಾ Deeter ಸರಳ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ forebears ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

“”ನಾವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ನಾವು ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದು ಒಂದು ಶಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತಃ ಫಲದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ‘ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು’ ಮಾಡಬೇಕು, “”ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

“”ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಬಳ್ಳಿ, ಹೌದು ಜೋಡಿಸಲಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಮೊದಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಬ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯು ಮೂಲಕ.

“”ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ವಯಸ್ಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ, ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ನಂತಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಮಾಸ್ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಟ್ ಎಂದು ನೋಡಲು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ. “”

ಫಾ Deeter ಅದರ ಆರಾಧಕರು ಮಾಸ್ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಜನರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Google+ ನಲ್ಲಿ! Twitter ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ Facebook ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್
ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ
ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಯಸ್ಸು, ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಕಥೆಗಳು, 2016 ಅವಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮುದಾಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ (ಎಎಪಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ‘ಆತ್ಮ ಆಹಾರ’ ಗೆ
2016 ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಕೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ತಂತ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್
ಪೆರು ಕರೆ: ಎಸ್ಆರ್ Palafox ವಿದಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಟಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಪೋಪ್ ಮರ್ಸಿ ಭೇಟಿ ವರ್ಷದ ಜೀವನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ವಸತಿರಹಿತ ಸಲಹೆ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ನಡುವೆ ಲೈಟ್ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ
ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ Costelloe ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಪಲ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆರು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಪವಾಸ
ಮೌಂಟ್ ಲಾಲೆ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
ಅಬ್ರಹಾಂ ಡೇ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಧರ್ಮಗಳ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕು …

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್

ವಿಳಾಸ: PO BOX 3075, ಪರ್ತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 6000
ದೂರವಾಣಿ: +61 8 9220 5900
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +61 8 9325 4580
ಇಮೇಲ್: [email protected]
ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.therecord.com.au

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ವಾಣೀಜ್ಯೇತರವಲ್ಲದ- NoDerivs ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ 3.0 Unported ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ.
ಈ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅನುಮತಿಗಳು www.therecord.com.au ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

логотип
FacebookTwitter
үй
Жаңалықтар «
«перспективалары
«кезеңдері
не бар
туралы «
Тауында Лоли болыс туралы 60 жыл, беріктігі мен сенімі өсуде
Caroline Смит 22 Sep 2016
Mount Лоли Санкт Пауылдың шіркеуі, сондай-ақ төрт жаңа chalices бір бата мен paten енгізілген массасы өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтті. Фото: Caroline Смит
Mount Лоли Санкт Пауылдың шіркеуі, сондай-ақ төрт жаңа chalices бір бата мен paten енгізілген массасы өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтті. Фото: Caroline Смит

Caroline Смит

Мт Лоли Приход қоғамдастық Өткен демалыс күндері жаңа chalices және татулық paten игілігі оның 60 жылдығын мерекелеуге басталды.

орай сенбі 17 қыркүйек бұқаралық мерекелеу жылы приход дін Fr Тим Deeter қоғамдастық келушілердің шағын, бірақ бөлінген топтан өсті қалай көрініс. Fr Брайан Limbourn орай тең атап өтті.

Ол «Бұл біздің приход құрылған бұрын 28 жыл бойы, тіпті, Highgate келу тауына Лоли мен Menora толып, жоғарғы ярусының Mass үшін Learoyd көшесіндегі шағын Монтессори мектебі жоғарғы бөлмесіне кездесу болды бұл өте орынды болды» деді.

«Қоғамдастық өсіп, сондықтан адам екінші рет Бұқаралық Highgate діни қызметкерлер сұрады – және олар сондай-ақ Бұқаралық кейін Benediction келді – жоқ сол Харди жандарың ерте массасы қалдырып! Ал содан кейін, Алғашқы мәсіхшілер сияқты, олар бірге Rosary дұға ету, сондай-ақ торт және Cuppa бөлісуге өз үйлерінде қарсы алды. «

Ол бұрынғы келушілердің көрген қоғамдастықтың жерсінуі сезімі Санкт-Пауылдың Бүгінгі күні ерекшелігі болуы жалғастырды, деп қосты.

«Біз әлі күнге дейін нан бұзып, бұқаралық ақпарат жинап, және біз ол бізге анықтайды шіркеуі ғимараты емес екенін білемін», Fr Deeter деді.

«Кейде біз мектеп ауласында, undercroft жылы тыс кірпіш верандасында, тіпті тауында Лоли Теннис клубының негіздер бойынша, мектеп залында бұқаралық болды. Бұл ретте, біз сондай-ақ ұзақ олар бұқаралық болды ретінде, олар бұқаралық болды, онда сонша қамқорлық емес, біздің сүргендерге, оның еліктейді.

«Біздің сүргендерге сияқты, біз әлі күнге дейін Rosary дұға етіп, біз әлі күнге дейін Пресвятой Даров Benediction бар, және біз әлі торт және Cuppa бөліскім».

60 жылдығына қорғасын-дейін, болысының ерте жылдары туралы әр апта сайын бюллетень тарихи ноталар, Санкт Пауылдың көзделген қызметшілері, сондай-ақ 17-ден 18 қыркүйек демалыс, бірнеше масс кейіннен көзделген тісбасар, өткізілді.

Осы тарих ой жүгірте отырып, FR Deeter қарапайым жомарттық және христиан қоғамдастықтың шынайы идеясын көрсететін еді әлеуметтік өзара іс-қимыл жасай отырып, өзінің сүргендерге рухында жалғастыруға келушілерді шақырды.

«Біз жай ғана өзіміз үшін осында келіп мүмкін емес; Інжіл есімізге салды ретінде, филиалы барлық өзі жемісін мүмкін емес, өйткені біз, «бірге іліп» керек «, деді ол.

«Сондықтан біз бұқаралық кезінде нан біздің тұрақты бұзып арқылы, сондай-ақ жиі дұға, Киелі жазбаларды оқып, күн мен маңызды мәселелерді талқылау арқылы, ең алдымен, иә, Мәсіхтің шынайы жүзім қоса тiркелуге болуы қажет.

«Бірақ біз сондай-ақ күшті қауымдастықты қалыптастыру бірге жиналуға тиіс, және бұл ересектерге арналған, сондай-ақ балаларға арналған ғана емес, маңызды болып табылады. Біздің балалар мен жасөспірімдер таңертең шай, приход түскі астар, тіпті кино экскурсия секілді бірге әлеуметтік іс-шаралар қатысып, ересектер Масса кейін бірге чатқа, бірге бола көргенде, содан кейін біздің жас адам, өмір сүру мүшелері ретінде жарқын өз болашақта қауіпсіз сезінуге және қолдай қоғамдастық «.

Fr Deeter оның қызметшілері Mass үшін басқа жерде түсетін адамдарды, сондай-ақ көптеген жас келушілерді енгізілген Санкт-Пауылдың, алдағы жылдары күшті және жарқын приход қалады, ең алдымен, болды деп қосты.

Google+ бойынша TwitterShare бойынша FacebookShare бөлісу
Caroline Смит
Автор туралы
Caroline Смит Ол бұрын дәуірінің пайда оның әңгімелер, Sydney Morning Herald және австралиялық бар, Қоғамдастық Газеттер мен австралиялық Associated Press (AAP) жұмыс істеді 2016 жылдан бастап Record журналисті болды.
Ең соңғы Мақалалар
Жыл сайынғы католик конференция «жан тамақтандыруға» қатысушыларға ынталандыратын болады
2016 әлеуметтік әділеттілік ЕСЕП: қарт Күтім жұмыс күші стратегиясына перспективалары
Перу қоңырау: Sr Palafox Caritas Австралия соңғы сапарға шығарып салу
Рим Папасы Mercy сапарлар жылы өмірдің қасиеттілігін атап көрсетеді
панасыз қолдау, өмірлік сабақ қамтамасыз
Movie Review: мұхиттар арасындағы Light кешірім және ар-ождан қуатты хабарлама жібереді
Архиепископ Costelloe ежелгі Папа бұйрығына алты жаңа мүшелерін құптайды
Қазан Неке және отбасы үшін дұға және ораза ұстау жалпыұлттық ай болуға
Тауында Лоли болыс туралы 60 жыл, беріктігі мен сенімі өсуде
Ыбырайым күні бауырластық және тілдесімге рухында бірге үш монотеистік діни конфессиялардан әкеледі
Жазу Іздеу

Іздеу …

Facebook жазба

Жазу хабарласыңыз

Мекен-жайы: PO Box 3075, Перт, Батыс Австралия, 6000
Тел: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Веб-сайт: www.therecord.com.au

Жазу Creative Commons Attribution-коммерциялық емес-NoDerivs 3.0 Unported лицензиясы бойынша қолжетімді.
Осы лицензияның шеңберінен Рұқсаттар www.therecord.com.au қол жетімді болуы мүмкін.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ស្លាកសញ្ញា
facebooktwitter
ទំព័រដើម
News »
ទស្សនៈ»
ដំក់ល»
តើអ្វីទៅជាការនៅលើ
អំពី»
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភ្នំ Lawley ដុះនៅក្នុងកម្លាំងនិងជំនឿ 60 ឆ្នាំនៅលើ
22 កញ្ញាឆ្នាំ 2016 ដោយ Caroline Smith
សាសនាចក្រផ្លូវរបស់ប៉ុលនៅភ្នំ Lawley បានប្រារព្ធខួបលើកទី 60 របស់ខ្លួនជាមួយនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរអភិបូជាទទួលពរជ័យពី chalice ថ្មីចំនួនបួននិង paten មួយ។ រូបថត: Caroline Smith
សាសនាចក្រផ្លូវរបស់ប៉ុលនៅភ្នំ Lawley បានប្រារព្ធខួបលើកទី 60 របស់ខ្លួនជាមួយនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរអភិបូជាទទួលពរជ័យពី chalice ថ្មីចំនួនបួននិង paten មួយ។ រូបថត: Caroline Smith

ដោយ Caroline Smith

សហគមន៍ព្រះសហគមន៍កាតូលិកមានព្រះ Lawley ចាប់ផ្តើមប្រារព្ធពិធីសប្តាហ៍មុននៃខួបលើកទី 60 របស់ខ្លួនជាមួយនឹងពរជ័យនៃ chalice ថ្មីនិង paten រួម។

ក្នុងការអបអរអភិបូជានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 17 ខែកញ្ញាសម្រាប់ឱកាសនោះ, ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបូជាចារ្យលោក Tim Deeter បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបូលើរបៀបដែលសហគមន៍បានរីកធំធាត់ពីក្រុមតូចមួយដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ parishioners ។ បូសហលោក Brian Limbourn ប្រារព្ធពិធីមួយសម្រាប់ឱកាសនោះ។

«វាជាការសមរម្យណាស់ដែលថាសម្រាប់ 28 ឆ្នាំមកហើយសូម្បីតែមុនពេលព្រះសហគមន៍កាតូលិករបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការលើសចំណុះភ្នំ Lawley និង Menora ពី Highgate ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានជួបសម្រាប់អភិបូជានៅជាន់ខាងលើដែលជាបន្ទប់ខាងលើនៃសាលារៀន Montessori តូចនៅ Learoyd ផ្លូវ, “”គាត់ បានឱ្យដឹងថា។

«សហគមនេះគឺមានការកើនឡើងដូច្នេះប្រជាជនបានសួរពួកបូជាចារ្យ Highgate ជាលើកទីពីរអភិបូជា – ហើយពួកគេថែមទាំងចង់ឱ្យមាន Benedict បន្ទាប់ពីអភិបូជា – គ្មានការចាកចេញពីអភិបូជាដើមសម្រាប់ព្រលឹង hardy ទាំងនោះ! ហើយបន្ទាប់មក, ដូចជាពួកគ្រីស្ទានដំបូងដែលពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីអធិស្ឋាន rosary ជាមួយគ្នានិងការចែករំលែកនំនិង cuppa មួយ “”។

លោកបានបន្ថែមថាអាដាប់ធ័រនិងអារម្មណ៍នៃសហគមន៍ឃើញនៅក្នុងអតីតសាសនាកាតូលិកបានបន្តជាលក្ខណៈពិសេសនៃផ្លូវរបស់លោកប៉ូលនៅថ្ងៃនេះ។

បូ Deeter បានថ្លែងថា: «យើងនៅតែប្រមូលផ្តុំដើម្បីធ្វើពិធីកាច់នំបុ័ង, អភិបូជានេះ, ហើយយើងដឹងថាវាមិនមែនជាការកសាងសាសនាចក្រដែលកំណត់យើង»។

«នៅពេលដែលយើងមានអភិបូជានៅក្នុងសាលសាលានេះនៅក្នុង yard សាលារៀនក្នុង undercroft នេះ, នៅលើឥដ្ឋនៅខាងក្រៅ verandah, និងសូម្បីតែនៅក្នុងបរិវេណនៃភ្នំ Lawley កីឡាវាយកូនបាល់ក្លឹបនេះ។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងបានដើរតាមគន្លងរបស់ជីដូនជីតាដែលមិនខ្វល់ច្រើនដូច្នេះដែលជាកន្លែងដែលពួកគេមានអភិបូជា, ដែលវែងដូចដែលពួកគេមានអភិបូជារបស់យើង។

«ហើយដូចជីដូនជីតារបស់យើង, យើងនៅតែអធិស្ឋាន rosary នេះយើងនៅតែមាន Benedict ប្រទានពរដល់សាក្រាម៉ង់នៃការនោះហើយយើងនៅតែចង់ចែករំលែកនំនិង cuppa មួយ»។

នៅក្នុងការនាំមុខរហូតដល់ខួបលើកទី 60 នេះ, ផ្លូវរបស់លោកប៉ូលបានផ្តល់ជូនជាអ្នកគោរពប្រណិប័តន៍មួយនឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយ, អំពីឆ្នាំដំបូងនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងនៅលើចុងសប្តាហ៍នេះ 17 ទៅ 18 ខែកញ្ញា, មហាជនជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានភេសជ្ជៈផ្តល់ជូននៅពេលក្រោយទៀត។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើប្រវត្តិសាស្រ្តនេះបានជំរុញឱ្យសាសនាកាតូលិកបូ Deeter ដើម្បីបន្តនៅក្នុងស្មារតីនៃជីដូនជីតារបស់ពួកគេនេះដោយមានចិត្ដទូលាយសាមញ្ញនិងអន្តរកម្មសង្គមដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតពិតនៃសហគមន៍សាសនាគ្រិស្ត។

«យើងមិនអាចមកទីនេះគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្លួនយើង! លោកបាននិយាយថាយើងត្រូវតែ«ដើរលេងជាមួយគ្នា, ដោយសារតែ, ដែលជាដំណឹងល្អរំឭកយើងសាខាមួយដែលមិនអាចទទួលផ្លែឈើទាំងអស់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ “”។

«ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រះគ្រិស្ដជាដើមទំពាំងបាយជូរពិត, បាទ, ដំបូងនៃការទាំងអស់តាមរយៈការបំបែកទៀងទាត់របស់យើងនំបុ័ងនៅអភិបូជានិងតាមរយៈការអធិស្ឋានជាញឹកញាប់, ការសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរហើយការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់នៃថ្ងៃ។

«ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមករួមគ្នាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងហើយនេះគឺមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនោះទេប៉ុន្តែផងដែរសម្រាប់កុមារ។ នៅពេលដែលកុមារនិងក្មេងជំទង់របស់យើងមើលឃើញមនុស្សពេញវ័យដែលត្រូវបានរួមគ្នា, ការជជែកកំសាន្តជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីអភិបូជា, បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរួមគ្នាដូចជាតែព្រឹក, អាហារពេលល្ងាចព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសូម្បីតែការប្រកួតខ្សែភាពយន្ដនោះមកប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាសមាជិកនៃការរស់នៅជារស់រវើកនិងស្វាគមន៍ សហគមន៍ “”។

បូ Deeter បានបន្ថែមថាផ្លូវប៉ូលគឺទំនងជានឹងនៅតែជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅខ្លាំងនិងរស់រវើកឆ្នាំដើម្បីមក, ជាអ្នកថ្វាយបង្គំរបស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សដែលមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់អភិបូជានិង parishioners វ័យក្មេងជាច្រើន។

ចែករំលែកនៅលើ FacebookShare នៅលើ TwitterShare នៅលើ Google+
Caroline Smith
អំពីអ្នកនិពន្ធ
Caroline Smith បានជាអ្នកកាសែតនៃការថតនេះតាំងពីឆ្នាំ 2016 អ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើការឱ្យសហគមន៍កាសែតនិង Associated Press ថាប្រទេសអូស្រ្តាលី (AAP), ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាងបានលេចមុខនៅក្នុងអាយុនេះ Sydney Morning Herald បាននិងអូស្ត្រាលី។
អត្ថបទថ្មីបំផុត
សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនឹងលើកទឹកចិត្តកាតូលិកអ្នកចូលរួមទៅនឹង ‘ចិញ្ចឹមព្រលឹង “”
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ Justice សង្គមឆ្នាំ 2016: ទស្សនៈយុទ្ធសាស្រ្តកម្លាំងពលកម្មថែទាំដែលមានអាយុពី
ប្រទេសប៉េរូការហៅទូរស័ព្ទ: លេខសំគាល់ Palafox farewells អង្គការការីតាសអូស្ត្រាលី
សម្តេចប៉ាគូសបញ្ជាក់ពិសិដ្ឋនៃជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំនៃការបើកមើលនាវា Mercy
ករគំពរគ្មានផ្ទះសម្បែងផ្តល់នូវមេរៀនជីវិត
ពិនិត្យឡើងវិញភាពយន្ត: ពន្លឺរវាងមហាសមុទ្រដែលផ្ញើសារដែលមានអនុភាពនៃការអភ័យទោសនិងមនសិការ
អាចារ្យលោក Costello បានស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីចំនួនប្រាំមួយដើម្បីឱ្យការបញ្ជាម្តេចប៉ាបនៅសម័យបុរាណ
ខែតុលាដើម្បីជាខែនៅទូទាំងប្រទេសនៃការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភ្នំ Lawley ដុះនៅក្នុងកម្លាំងនិងជំនឿ 60 ឆ្នាំនៅលើ
លោកអប្រាហាំថ្ងៃនាំមកនូវជំនឿ monotheistic ទាំងបីជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីភាតរភាពនិងការរួម
ស្វែងរកកំណត់ត្រា

ស្វែងរក …

កំណត់ត្រានៅលើ Facebook

កត់ត្រាទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: ប្រអប់សំបុត្រលេខ 3075, ទីក្រុង Perth ភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលី, 6000
ទូរស័ព្ទ: +61 8 9220 5900
ទូរសារ: +61 8 9325 4580
អ៊ីម៉ែល: [email protected]
វេបសាយ: www.therecord.com.au

កំណត់ត្រានេះត្រូវបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ Unported Creative Commons Attribution-noncommercial-NoDerivs 3.0 ។
សិទ្ធិហួសពីវិសាលភាពនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអាចនឹងមានលក់នៅ www.therecord.com.au ។

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

심벌 마크
facebooktwitter

뉴스»
관점»
연혁»
무슨 일이야
»에 대한
산 Lawley 교구 힘과 믿음, 육십년에에서 성장
캐롤라인 스미스 2016년 9월 22일
산 Lawley 세인트 폴 교회는 네 개의 새로운 성배와 얇고 둥근 접시의 축복을 포함 질량과의 60 주년을 축하했다. 사진 : 캐롤라인 스미스
산 Lawley 세인트 폴 교회는 네 개의 새로운 성배와 얇고 둥근 접시의 축복을 포함 질량과의 60 주년을 축하했다. 사진 : 캐롤라인 스미스

캐롤라인 스미스

마운트 Lawley 교구 커뮤니티는 지난 주말 새로운 성배와 친교의 얇고 둥근 접시의 축복과 함께 창립 60 주년 기념 행사를 시작합니다.

행사 토요일 (17) 9 월 미사에서 교구 사제 천을 팀 Deeter는 지역 사회가 교구민의 작지만 헌신적 인 그룹에서 성장했다 방법에 반영. FR 브라이언 Limbourn의 행사에 대한 공동는-축하했다.

“”그것은 28 년 동안, 우리 교구가 공식적으로 설립되었다 전에도 하이 게이트 교구에서 산 Lawley과 Menora 오버 플로우가 상부 층에 질량을위한 모임 것을 매우 적합했다 Learoyd 거리에있는 작은 몬테소리 학교의 다락방””고 고 말했다.

“”지역 사회는 성장하고, 그래서 사람들은 두 번째 미사 시간 동안 하이 게이트 사제에게 물었다 – 그리고 그들은 또한 축도 미사 후이 없다 싶어 – 아니 그 강건한 영혼 초기 질량을 떠나! 그리고, 최초의 그리스도인들처럼, 그들은 함께 묵주기도를하고, 케이크와 차 한잔을 공유 할 자신의 집에서 만났다. “”

그는 적응성 전 교구에서 본 지역 사회의 감각 세인트 폴 오늘의 기능으로 계속 덧붙였다.

“”우리는 여전히 빵, 대량의 파괴에 대한 수집, 우리는 그것이 우리를 정의하는 교회 건물이 아니라는 것을 알고,””프랑 Deeter 말했다.

“”때때로 우리는 외부, 심지어 산 Lawley 테니스 클럽의 경내에서 벽돌 베란다에의 둥근 천정의 지하실에서, 학교 마당에, 학교 강당에서 미사가 있었다. 이 과정에서 우리는 질량을 가지고 어디에 그들이 질량을 가지고로서, 너무 많은 관심이 없었어요 우리 조상의 발자취를 따랐다.

“”그리고 우리의 선조처럼, 우리는 여전히 우리가 아직 성체의 축도가, 묵주기도, 우리는 여전히 케이크와 차 한잔을 공유하고 싶다.””

60 주년을 리드 – 업에서 교구의 초기에 대해, 18 9 월 17 일의 주말에 각 주간 뉴스 레터 역사 노트와 세인트 폴 제공 숭배는, 여러 대중은 이후에 제공되는 다과와 함께 개최되었다.

이 기록에 반영, 백 Deeter는 기독교 공동체의 진정한 생각을 반영 단순한 관용, 사회적 상호 작용, 그들의 조상의 정신을 계속 교구를 촉구했다.

“”우리는 자신을 위해 단순히 여기에 올 수 없습니다; 복음이 우리를 생각 나게으로, 분기 모두 그 자체로 열매를 맺을 수 없기 때문에 우리가 ‘함께 걸어’해야한다 “”고 말했다.

“”그래서 우리는 미사에서 빵의 정기 파괴를 통해, 첫째로, 그리스도, 참 포도 나무, yes로 연결을 유지하며, 자주기도, 경전 공부, 하루의 중요한 문제의 논의를 통해해야합니다.

“”그러나 우리는 또한 강력한 커뮤니티를 형성하기 위해 함께 제공해야하며, 이는 성인뿐만 아니라 아이들을위한뿐만 아니라 중요합니다. 우리의 어린이와 청소년이 성인이 아침 차, 교구 저녁 식사, 심지어 영화 소풍처럼 함께 행사에 참석, 미사 후 함께 채팅, 함께있는 볼 때, 우리의 젊은 사람들은 활기차고 친근한 생활의 구성원으로서 자신의 미래에 안심 커뮤니티.””

FR Deeter는 숭배가 다른 곳에서 미사에서 오는 사람들, 많은 젊은 신자를 포함으로 세인트 폴이 와서 몇 년 동안 강력하고 역동적 인 교구 남아있을 가능성이라고 덧붙였다.

Google+에서 Twitter에서에 FacebookShare 공유
캐롤라인 스미스
저자에 관하여
캐롤라인 스미스는 나이, 시드니 모닝 헤럴드와 호주에 나타나는 그녀의 이야기로, 그녀는 이전에 지역 신문과 호주 AP 통신 (AAP)를 위해 일했다 2016 년 이후 기록의 기자였다.
최근 기사
연간 천주교 회의는 ‘영혼을 먹이’참가자를 격려 할 것이다
2016 사회 정의 성명 : 세 의료 인력 전략에 대한 전망
페루 전화 : 시니어 팔라 폭스가 카리타스 호주 이별
교황은 자비 방문의 해 삶의 존엄성을 강조
노숙자에 대한 옹호 삶의 교훈을 제공합니다
영화 리뷰는 : 바다 사이 빛은 용서와 양심의 강력한 메시지를 전송
대주교 Costelloe 고대 로마 교황 순서에 6 개의 새로운 회원을 환영합니다
10 월기도의 전국 개월하고 결혼과 가족을 위해 금식합니다
산 Lawley 교구 힘과 믿음, 육십년에에서 성장
아브라함의 날 사교 클럽과 친교의 정신으로 함께 세 개의 유일신 신앙을 제공합니다
녹화 검색

수색…

페이스 북의 기록

연락 녹화

주소 : PO 상자 3075, 퍼스, 웨스턴 오스트레일리아, 6000
전화 : +61 8 9220 5900
팩스 : +61 8 9325 4580
이메일 : [email protected]
웹 사이트 : www.therecord.com.au

녹화는 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 – 비영리 – 변경 금지 3.0 Unported 라이선스로 배포됩니다.
이 라이선스의 범위를 벗어나는 권한 www.therecord.com.au에서 사용할 수 있습니다.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Xane
Nûçe »
perspektîfên »
Milestones »
Çi ye li ser
Der barê »
Çiyayê Lawley parish li hêz û bawerî, 60 sal li ser mezin dibe
22 Sep 2016 by Caroline Smith
Dêra St Paul li Mount Lawley 60th salvegera xwe bi a komî ku di nav wan de bereket ji çar chalices nû û paten pîrozkirin. Photo: Caroline Smith
Dêra St Paul li Mount Lawley 60th salvegera xwe bi a komî ku di nav wan de bereket ji çar chalices nû û paten pîrozkirin. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

Civaka Mt Lawley Parish heye dawîya pîrozbahîyên 60th salvegera xwe bi bereketa chalices nû û paten cemaetê dest.

Di pîrozbahiyên bi girseyî di şemiyê de li 17 ê Îlonê de ji bo bi minasebeta, Parish Serokkahîn Fr Tim Deeter li ser çawa civaka ji komeke piçûk belê dilsoz ên Dîlanê de mezin bûne de xuya dike. Fr Brian Limbourn co-pîrozkirin ji bo minasebeta.

“”Ev pir guncaw ku ji bo 28 salan, heta berî parish me bi awayekî fermî hate damezrandin, ji bo gelekan Mount Lawley û Menora ji Highgate Parish bo Mass di civîna ji qata jorîn bû bû, li oda jorîn a School Montessori biçûk li ser Learoyd Street,”” ew got.

“”Civaka diçe bû, da ku gelê serekên Highgate ji bo demeke Mass duyemîn pirsî: – û ew jî xwest ku xwedî Aştiyê piştî Mass – tu dev ji Mass zû ji bo kesên canê hardy! Û paşê jî, wek Mesîhî yekem, ew di malên xwe de ji bo ku dua bike li Rosary bi hev re, û ji bo parvekirina cake û cuppa. “”

Wî diyar kir ku hikûmkirinê, û hesta civaka dîtin li Dîlanê de berê berdewam be û taybetiya îro St Paul da.

Fr Deeter û got, “”Em hê jî ji bo şikandina nên, ji Mass bicivîne, û em dizanin ku ev e di avahiya Church ku me destnîşan dike ne””.

“”Di demên em hatine Mass li salona dibistanê li hewşa dibistanê di undercroft û li gîtarê brick li derve, û heta li ber yên li Çiyayê Lawley Club Tennis hebû,,,,,. Bi vî awayî, em hatine li ser şopa forebears me, yên ku nedixwestin ewqas ne xema ku ew bi girseyî hebû, heta ku ew bi girseyî hebû pey.

“”Û wekî forebears me dike, em hê jî dua li Rosary, em hê jî Aştiyê ya sacrament Xwezî heye, û em hê jî dixwazim ji bo parvekirina cake û a cuppa.””

Di lead-up to the 60th salvegera, diperizin, provided St Pawlos bi notên dîrokî li her bultena me ya heftane de, di derbarê salên destpêkê yên Saît, û dawiya hefteyê ji 17 heta 18 Îlonê de, gelek tije, bi sivik paşê pêk hatin.

Reflecting li ser vê dîrokê de, Fr Deeter Dîlanê kir ku berdewam di ruh û forebears xwe, bi merdî sade û vejîn civakî ya ku dê ramana rasteqîn ya civaka Christian hisandin.

“”Em ne li vir ji bo xwe bê tênê; , “”Wî got, divê em ‘hang bi hev re’ ‘, ji ber ku, wek ku di Mizgînê de me bi bîr xist, ku beşek nikare berê hemû destê xwe hilgirin ne.

“”Loma em divê di pêvekê de ji bo ku Mesîh, mêwa rastîn, erê bimîne, berî her tiştî, bi şikandina nîzamî me ya bi nan li Mass, û bi riya dua caran, lêkolîneke li ser Nivîsarên Pîroz, û gotûbêjkirina li ser mijarên girîng yên rojê de.

“”Lê belê, divê em bi hev re bên ji bo avakirina civaka bi hêz, û ev girîng e ne tenê ji bo mezinan, di heman demê de jî ji bo zarokan e. Dema ku zarok û ciwanan dike dîtina kesên ku bi hev re, sohbet bi hev re piştî Mass, tevlî bûyerên civakî bi hev re wek çay sibê, şîvên Saît û heta seyranê movie, paşê ciwanên me hest bi ewle di pêşerojê de xwe bi xwe wekî endamên xwe yên zindî, zindî dikin û xêrhatinî civatî.””

Fr Deeter got ku St Paul bû muhtemel a parish dewruber û bimîne di salên bên, çawa ku diperizin, xwe di nav de kesên ku ji deverên din ji bo Mass, û gelek Dîlanê de ciwan.

Share on FacebookShare li ser TwitterShare li ser Google+
Caroline Smith
Li ser Author
Caroline Smith hatiye rojnamevan yên The Record ji sala 2016. Ew berê ji bo Rojnameyan Community û Australian Associated Press (AAP) kar bi çîrokên xwe xuyabûna di Serdema, Sydney Morning Herald û The Australian bûye,.
Most Recent Articles
Konferansa katolîk ya salane dê beşdar teşwîq bike ji bo ‘feed can’
2016 dadperweriya civakî daxuyaniyên: Perspectives li ser stratejiya xebatkaran lênêrîna salî
Peru bang: Sr Palafox de xatirê Caritas Australia
Pope, têkîlîya hurmeta ên jiyanê di Sal serdanên Mercy
Xebata ji bo bêmal provides dersên jiyanê
Movie Review: The Light navbera Oceans peyamek xurt ya bexşandin û wijdan re dişîne
Sermetranê Costelloe bixêrhatina şeş endamên nû ji bo nîzama Kandayê kevnar
Cotmehê de ji bo mehekê ya neteweyî ji dua û rojî de ji bo zewacê û malbatên
Çiyayê Lawley parish li hêz û bawerî, 60 sal li ser mezin dibe
Day Birahîm tîne sê mezheban re bi monoteîzmê bi hev re li ruhê biratî û parvekirinê
Search Record

Gerr…

The Record on Facebook

Têkilî Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record di bin lîsansa License Creative Commons Attribution-Share-NoDerivs 3.0 standin.
Permissions li derveyî çarçoveya vê lîsansê dikarin li www.therecord.com.au tune be.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

логотип
facebooktwitter
үй
Кабарда «
келечеги «
Тарыхы «
Эмне болуп
жөнүндө «
Mount Lawley чиркөө күч жана ишеним, 60 жыл ичинде өсөт
22 Sep 2016 Caroline Смиттин
Mount Lawley аган Пабылдын Church да каражаттары менен, анын 60 жылдык мааракесин белгиледи төрт жаңы чөйчөктөр жана СССРдин бата кирген. Сүрөт: Caroline Smith
Mount Lawley аган Пабылдын Church да каражаттары менен, анын 60 жылдык мааракесин белгиледи төрт жаңы чөйчөктөр жана СССРдин бата кирген. Сүрөт: Caroline Smith

Менен Caroline Смит

Мт Lawley Parish коомчулук өткөн дем алыш күндөрү жаңы чөйчөктөр менен тынчтык СССРдин бата менен, анын 60 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларды баштады.

жолу үчүн ишемби 17-сентябрда массалык белгилөөгө, чиркөө кызматкери Fr Тим Deeter коомчулук чиркөөгө чакан, бирок атайын топ өскөн кандайча чагылдырылат. Fr Брайан Limbourn жолу кошумча белгиледи.

«28 жылдан бери биздин чиркөө расмий түрдө негизделген электе, Highgate Parish тоосунун Lawley жана Menora ашыра жогорку кабаттан массалык үчүн жолукканда абдан орундуу болгон, Learoyd көчөсүндөгү кичи Монтессори мектебинин үстүнкү бөлмөдөн, ал» деди.

«Өсүүдө, ошондуктан эл экинчи Mass жолу Хайгейт дин сурады – алар да Benediction месса кийин келген – жок ошол чыдамкай жан эрте Мессага калтырган! Андан кийин, биринчи жолдоочуларына окшоп, алар болсо үйлөрүнө чогуу теспе сыйынуу үчүн, жана тортту жана cuppa бөлүшүү үчүн жолугушту. «

Ал мурдагы чиркөөгө көргөн жамааттын планынын жана мааниси Сент Пабылдын бүгүнкү күндө бир өзгөчөлүгү болуп жатканын кошумчалады.

«Биз дагы, нан сындырышчу үчүн чогултуп, массалык, биз ал бизге аныктайт Church имараты эмес экенин билем», Fr Deeter билдирди.

«Кээде биз мектептин залында Мессага бар болчу, мектептин короосундагы, undercroft менен, кыш verandah сыртта, жана Mount Lawley Теннис клубунун негиздер да болот. Ошентип, биз көп, алар Мессага эле, алар Мессага болгон жерде ушунчалык кам эмес, биздин ата-бабаларынын, изи менен ээрчип жүрөбүз.

«Биздин ата-бабаларына окшоп, биз дагы деле Rosary тиленип, биз дагы деле бактылуу айланбай берекети бар, биз дагы эле тортту жана cuppa бөлүшкүм келет.»

60 жылдыгына коргошун алдында, 17-коншулар алгачкы жылдары жөнүндө, ал эми дем алыш күндөрү 18-сентябрга чейин ар бир жумалык маалымат бюллетенинде тарыхый менен Сент-Пабылдын берилген кызматчылары, бир нече бак конуп, андан кийин каралган суусундуктар менен өткөрүлдү.

Бул тарыхтын жөнүндө ой жүгүртүү, Fr Deeter жолдоочуларынын чыныгы идеяны чагылдырып турган жөнөкөй берешендик жана коомдук өз ара аракеттенүү менен бирге, алардын ата-бабаларынын руху менен улантуу үчүн чиркөөгө чакырды.

«Биз бул жерде өзүбүз үчүн эле пайда боло албайт; биз Инжилдеги эсибизге, бир бутак баары өзүнөн-өзү жемиш бере албайт, анткени, «чогуу асып» керек «, деди ал.

«Ошентип, биз Машайактын тиркелген болушубуз керек, чыныгы жүзүм сабагынын, ооба, биринчи кезекте, массалык нан үзгүлтүксүз сындырышчу аркылуу, ошондой эле тез-тез тиленип, Ыйык Жазманы изилдеп, күндүн маанилүү маселелерди талкуулоо аркылуу.

«Бирок биз дагы күчтүү коомду түзөт чогулуп керек, бул бир гана кишилер үчүн, ошондой эле балдар үчүн эмес, маанилүү болуп саналат. Mass кийин чогуу туруп пикир алмашууда, биздин балдар жана өспүрүмдөр ата-энелери менен чогуу болуу көрүп, бирге эртең менен бардыгы болуп, коомдук иш-чараларды катышып, чиркөө кечки жана кино чакырсак, анда биздин жаштар өз келечекте жашоо мүчөлөрү катары өзүбүздү коопсуз сезебиз, жандуу жана куттуктоо жамаат «.

Fr Deeter анын кызматчылары месса башка жактан келген адамдар киргизилген, жана көптөгөн жаш чиркөөгө катары Сент Пабылдын жылдан күчтүү жана жигердүү иш алып баруучу чиркөө бойдон калышы керек эле, деп кошумчалады.

боюнча TwitterShare боюнча FacebookShare бөлүшүү Google+
Caroline Smith
Автор жөнүндө
Caroline Smith доору, Sydney Morning Herald жана Багамдык-жылы пайда болгон жана анын окуялар менен ал мурда Community гезиттик жана Багамдык Associated Press (Аап) иштеген 2016-жылдан бери Катталган журналист болуп калды.
Көпчүлүк Акыркы макалалар
Жылдык католик жыйыны жанын тамак «катышуучуларга түрткү берет
2016 SOCIAL JUSTICE дил улгайган сактоо жумушчу стратегиясы боюнча кө
Перу чакырып: Sr Алдамашы Caritas Australia коштошуу
Поп Mercy баруу жылы өмүрдүн ыйыктыгын баса
Үй-жайы жоктор үчүн үгүттөө жашоо нерсеге үйрөнө алабыз
MOVIE сөзү: океандардын ортосундагы Light кечирим жана абийири күчтүү кабар жөнөтөт
Архиепископ Costelloe байыркы Рим папасынын үчүн алты жаңы мүчөлөрүн кабыл алды
October намаз улуттук ай болуп, нике жана үй-бүлө үчүн орозо үчүн
Mount Lawley чиркөө күч жана ишеним, 60 жыл ичинде өсөт
Ыбрайым Day бир туугандык жана тынчтык руху менен бирге үч монотеисттик диндерди алып келет
издөө жазуу

Издөө …

жөнүндө жазуу Facebook

Байланыш Record

Дареги: PO Box 3075, Перт, Батыш Австралия, 6000
Тел: +61 8 9220 5900
Тел: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Record бир Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License усулуобуйатынан жатат.
Бул укугун чегинен уруксаттар www.therecord.com.au жеткиликтүү болушу мүмкүн.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
ຫນ້າທໍາອິດ
ຂ່າວ»
ທັດສະນະ»
ເຫດການສໍາຄັນ»
ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນ
ກ່ຽວກັບ»
Mount Lawley parish ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສັດທາ, 60 ປີ
22 Sep 2016 by Caroline Smith
ສາດສະຫນາຈັກ St Paul ໃນ Mount Lawley ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 60 ປີຂອງຕົນທີ່ມີມະຫາຊົນທີ່ມີການລວມເອົາການຕາຍຂອງສີ່ chalices ໃຫມ່ແລະ paten ໄດ້. Photo: Caroline Smith
ສາດສະຫນາຈັກ St Paul ໃນ Mount Lawley ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 60 ປີຂອງຕົນທີ່ມີມະຫາຊົນທີ່ມີການລວມເອົາການຕາຍຂອງສີ່ chalices ໃຫມ່ແລະ paten ໄດ້. Photo: Caroline Smith

ໂດຍ Caroline Smith

ຊຸມຊົນ Mt Lawley Parish ມີທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາເລີ່ມສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງຄົບຮອບ 60 ປີຂອງຕົນທີ່ມີພອນຂອງ chalices ໃຫມ່ແລະ communion paten ໄດ້.

ໃນການຊົມເຊີຍມະຫາຊົນໃນວັນເສົາທີ 17 ກັນຍາສໍາລັບໂອກາດ, Parish ປະໂລຫິດ Fr Tim Deeter ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບວິທີຂອງຊຸມຊົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ການອຸທິດຂອງ parishioners. Fr Brian Limbourn ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງສໍາລັບໂອກາດ.

“”ມັນເປັນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດທີ່ສໍາລັບການ 28 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະ parish ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດ້ Mount Lawley ແລະ Menora overflow ຈາກ Highgate Parish ໄດ້ປະຊຸມສໍາລັບມະຫາຊົນໃນຊັ້ນເທິງ, ຫ້ອງຊັ້ນເທິງຂອງໂຮງຮຽນ Montessori ຂະຫນາດນ້ອຍສຸດ Learoyd Street,”” ເຂົາ ໄດ້ກ່າວວ່າ.

“”ຊຸມຊົນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ, ສະນັ້ນປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະໂລຫິດ Highgate ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາມະຫາຊົນຄັ້ງທີສອງ – ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການຢາກມີ Benediction ຫຼັງຈາກມະຫາຊົນ – ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຕົ້ນສໍາລັບຈິດວິນຍານຂອງ hardy ເຫຼົ່ານັ້ນ? ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຊັ່ນຊາວຄຣິດສະຕຽນຄັ້ງທໍາອິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອອະທິຖານ Rosary ຮ່ວມກັນ, ແລະເພື່ອແລກປ່ຽນ cake ແລະ cuppa ໄດ້. “”

ພຣະອົງໄດ້ເພີ່ມວ່າການດັດແປງງ່າຍແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊຸມຊົນໄດ້ເຫັນໃນອະດີດ parishioners ຍັງຄົງເປັນຄຸນນະສົມບັດຂອງມື້ນີ້ St Paul ຂອງ.

“”ພວກເຮົາຍັງຄົງເກັບກໍາສໍາລັບການພັກຜ່ອນຂອງເຂົ້າຈີ່, ມະຫາຊົນໄດ້, ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການກໍ່ສ້າງສາດສະຫນາຈັກທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ພວກເຮົາ,”” Fr Deeter ເວົ້າວ່າ.

“”ໃນເວລາພວກເຮົາໄດ້ມີມະຫາຊົນໃນຫ້ອງໂຮງຮຽນ, ໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ, ໃນ undercroft ໄດ້, ກ່ຽວກັບການລະບຽງ brick ນອກ, ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ Mount Lawley Tennis Club ໄດ້. ໃນດໍາເນີນການດັ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນ footsteps ຂອງ forebears ຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ບົວລະບັດຫຼາຍສະນັ້ນການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເປັນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມະຫາຊົນໄດ້.

“”ແລະຄື forebears ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງອະທິຖານ Rosary ໄດ້, ພວກເຮົາຍັງມີ Benediction ຂອງຕາຍສິນລະລຶກ, ແລະພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະແບ່ງປັນ cake ແລະ cuppa ໄດ້.””

ໃນເປັນຜູ້ນໍາພາເຖິງວັນຄົບຮອບ 60, ນະມັດສະການສະຫນອງໃຫ້ St Paul ກັບບັນທຶກປະຫວັດສາດໃນຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາອາທິດແຕ່ລະຄົນ, ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ parish ໄດ້, ແລະໃນທ້າຍອາທິດຂອງ 17 ເຖິງ 18 ກັນຍາ, ຫຼາຍມະຫາຊົນໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນໃນວັນ, ກັບໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໃຫ້ຫລັງຈາກນັ້ນ.

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດນີ້, Fr Deeter ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ parishioners ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນຈິດໃຈຂອງ forebears ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີຄວາມເອື້ອອາທອນງ່າຍດາຍແລະປະຕິສໍາພັນທາງສັງຄົມທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊຸມຊົນ Christian.

“”ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມາທີ່ນີ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບຕົວເຮົາເອງ; ພວກເຮົາຕ້ອງ “”ຢູ່ນໍາກັນ, ເພາະວ່າ, ເປັນພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ, ເປັນສາຂາບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຫມາກໄມ້ທັງຫມົດດ້ວຍຕົວມັນເອງ,”” ເຂົາເວົ້າວ່າ.

“”ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ຕິດກັບພຣະຄຣິດ, ເຄືອແທ້ຈິງແລ້ວ, ແມ່ນ, ທໍາອິດຂອງການທັງຫມົດ, ໂດຍຜ່ານການພັກຜ່ອນເປັນປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາເຂົ້າຈີ່ທີ່ມະຫາຊົນໄດ້, ແລະໂດຍຜ່ານການອະທິຖານເລື້ອຍໆ, ການສຶກສາພຣະຄໍາພີ, ແລະການສົນທະນາໃນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຂອງມື້.

“”ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ມາຮ່ວມກັນເພື່ອປະກອບເປັນຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່, ແຕ່ຍັງສໍາລັບເດັກນ້ອຍໄດ້. ໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍແລະວັຍລຸ້ນຂອງພວກເຮົາເບິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາກັນ, ການສົນທະນາຮ່ວມກັນຫຼັງຈາກມະຫາຊົນ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຮ່ວມກັນຄື teas ໃນຕອນເຊົ້າ, ຄ່ໍາ parish ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ outings ຮູບເງົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຊາຊົນຊາວຫນຸ່ມຂອງພວກເຮົາຮູ້ສຶກປອດໄພໃນອະນາຄົດຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງດໍາລົງຊີວິດ, vibrant ແລະຍິນດີຕ້ອນຮັບ ຂອງຊຸມຊົນ. “”

Fr Deeter ເພີ່ມທີ່ St Paul ແມ່ນວ່າຈະຍັງຄົງເປັນ parish ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຊີວິດຊີວາໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ເປັນນະມັດສະການຂອງຕົນລວມປະຊາຊົນມາຈາກບ່ອນອື່ນສໍາລັບມະຫາຊົນ, ແລະ parishioners ຫນຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍ.

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສ on TwitterShare ກ່ຽວກັບກູໂກພລາສ
Caroline Smith
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
Caroline Smith ໄດ້ເປັນນັກຂ່າວຂອງບັນທຶກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ນາງໄດ້ເຮັດວຽກຜ່ານມາສໍາລັບຫນັງສືພິມແລະຊຸມຊົນອົດສະຕຣາລີ Associated Press (AAP), ກັບເລື່ອງຂອງນາງປາກົດຢູ່ໃນອາຍຸສູງສຸດ, Sydney Morning Herald ແລະອົດສະຕຣາລີ.
ທີ່ສຸດບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ
ກອງປະຊຸມຂອງກາໂຕລິກປະຈໍາປີຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ‘ອາຫານຈິດວິນຍານ’
2016 ຍຸຕິທໍາສັງຄົມງົບ: ທັດສະນະກ່ຽວກັບການດູແລແຜນຍຸດທະສາດກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ
ປະເທດເປຣູໂທ: Sr Palafox farewells Caritas ອົດສະຕາລີ
Pope ເນັ້ນຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດໃນປີທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມຄວາມເມດຕາ
ສະຫນັບສະຫນຸນສໍາລັບການນອນຕາມຖະຫນົນໃຫ້ບົດຮຽນຊີວິດ
MOVIE REVIEW: The Light ລະຫວ່າງມະຫາສະຫມຸດສົ່ງຂໍ້ຄວາມມີອໍານາດຂອງການໃຫ້ອະໄພແລະຈິດໃຈ
Archbishop Costello ຍິນດີຕ້ອນຮັບຫົກສະມາຊິກໃຫມ່ຄໍາສັ່ງ papal ວັດຖຸບູຮານ
ເດືອນຕຸລາຫາເປັນເດືອນທົ່ວປະເທດການອະທິຖານແລະຖືສິນອົດເຂົ້າສໍາລັບການແຕ່ງງານແລະຄອບຄົວ
Mount Lawley parish ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສັດທາ, 60 ປີ
ອັບຣາຮາມວັນເອົາສາມສາດສະຫນາ monotheistic ຮ່ວມກັນໃນພຣະວິນຍານຂອງພີ່ນ້ອງແລະ communion
ຄົ້ນຫາບັນທຶກ

ຄົ້ນຫາ …

ການບັນທຶກກ່ຽວກັບເຟສບຸກ

ການຕິດຕໍ່ການບັນທຶກ

ທີ່ຢູ່: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
ໂທຫ້ອງການ: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
ເວັບໄຊທ໌: www.therecord.com.au

ການບັນທຶກແມ່ນອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ການເປັນໃບອະນຸຍາດ Unported Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0.
ການອະນຸຍາດເກີນຂອບເຂດຂອງໃບອະນຸຍາດນີ້ອາດຈະມີຢູ່ www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
domum
News »
Commentationes »
Milestones »
Quod in
De »
Lawley crescit in vires et fidem monte paroeciam, in LX annorum,
Feb XXII MMXVI by Smith
Sancti Pauli in monte Lawley ejus celebravit, 60 anniversario in Missa, quae etiam in benedictione et quatuor calices in patenam. Photo: Maria Smith
Sancti Pauli in monte Lawley ejus celebravit, 60 anniversario in Missa, quae etiam in benedictione et quatuor calices in patenam. Photo: Maria Smith

By Marcus Cicero

Mt Lawley in communitate paroeciali, est ultimum volutpat vestibulum, incepta per 60th anniversario celebrationes calix novum benedictionem, et communionem cum patena.

XVII Septembris die sabbati in Missae celebratione ad tempus, quo parochus Fr Tim Deeter consideratione sanctorum sed coetus multitudinis parochiani de parvo crevit. O Brian Limbourn co-celebratur tempore.

“”Non fuit conveniens quod pro XXVIII diebus, usque ad nostra parrochia publice fundavit, et in monte Lawley Menora foras de Highgate pro Missa paroecialis erat placitum in contignatione superiori, in cœnaculum parvum Montessori on Learoyd Street,”” inquit, dicitur.

“”Multitudinis autem crescebat, et ad sacerdotes, et dixit ad secundam Missam Highgate in tempore – et illi et volebat ut, post Missam Benedictus – Missa in nocte quia non relicto fortes animas eorum! Denique ut prima Christianorum domos conueniunt Rosarii recitatio, et panis et partem cuppa. “”

Et quod ille sensus communis in illa apta parochianis adhuc hodie S. Pauli esse notam.

“”Adhuc congregabo ad fractionem panis, Missa, et scimus quod non definit sacras nobis”” inquit Deeter Fr.

“”Credo in schola aula habuimus aliquando in schola antenna in Undercroft in verandah lateris forinsecus Lawley Tennis montis in campos. Hac de causa, ut majorum nostrorum vestigiis, qui ibi non ita curant massa, quamdiu massa.

“”Sicut et patres nostros, et orare Rosarii adhuc benedictio Sanctissimi Sacramenti, et crustulam, et tamen amo communico cuppa.””

In plumbo usque ad 60 annum Apostolus dum sacra historia notis singulis septimanis newsletter circiter annis paroeciae ac volutpat in XVII et XVIII Octobris Missæ plures erant et refrigeria si postea.

Considerantes historia parochianis manere coegit P. Deeter spiritu maiorum, qui simpliciter referre liberalitati conversationis veram communitatem christianam.

“”Non veni nisi ad nos; dicendum, cohaerent, quia Evangelium commemoraverit, palmes non potest ferre fructum a se, “”inquit.

“”Et ideo oportet adhaerere Christo vitis vera, immo ante omnia per fractionem panis iusto Missam per frequentes orationes et studio Scripturarum, et de rebus magnis diei.

“”Sed etiam formare fortis conveniunt, et hoc pertinet non solum adultis, sed etiam pro haedos. Cum filiis nostris et cum teenagers videre se adultis, confabulationes post Missam, convenit ut eventus circa socialis mane teas, et prandia et Movie parochus outings, et iuvenes in sua secura futuri, ut membra viva, Vividiorque et benevolum Community ».

P. Deeter Apostolus addidit vir fortis et maiora natent paroeciam annis, ut ex alio cultores includuntur Missae multae pulchrae parochianis.

Share on FacebookShare in TwitterShare in Google+
Maria Smith
De Author:
2016. Cicero Maria cum illa fuit antea labores wisi Record of Australia Latina et Arabica adiunctam Press (AAP) cum fabulis apparent in saeculum Australian Sydney Mane praeco.
Most Recent Articles
Annual Catholic Church participantes excitetur ad pascant animam ‘
IUSTITIA SOCIALIS MMXVI STATEMENT: Commentationes in workforce senex cura consilium
Peru vocans: Sr Palafox valet caritas Australia
Sanctitatem vitae, et in lumine Papa annus misericordiae visitationes
Adnuntiant pro vita lectiones praebet tectum
Movie Review: Lux Oceani inter potentes mittit nuntium remissionis, et conscientia
Archiepiscopi, sex Costelloe excipit novum membrum est, ut antiquitus apostolica
Nationwide mensis Octobris, ut ad nuptias, et familias in oratione et ieiunio
Lawley crescit in vires et fidem monte paroeciam, in LX annorum,
Abrahae fides unius tres dies et in spiritu communionis et fraternitatis
Search Record

Search …

In Record in Facebook

Contact Record

Address: PO Box MMMLXXV Perth, Australia, (VI)
Tel: LXI VIII (IX)CCXX (V)CM
Fax: LXI VIII (IX)CCCXXV (IV)DLXXX
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Recordum licentiati sub Creative Commons Wikimedia Foundation NoDerivs 3.0.
Permissions excedunt www.therecord.com.au licentia sit at.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logotips
facebooktwitter
Mājas
Ziņas »
Perspectives »
pavērsieni »
Kas par
Par »
Mount Lawley pagasts aug spēku un ticību, 60 gadus
22 Sep 2016 iesniedza Caroline Smith
St Pāvila baznīca Mount Lawley svinēja savu 60 gadu jubileju ar masu, kas arī ietvēra svētību četru jaunu chalices un disks. Foto: Caroline Smith
St Pāvila baznīca Mount Lawley svinēja savu 60 gadu jubileju ar masu, kas arī ietvēra svētību četru jaunu chalices un disks. Foto: Caroline Smith

Iesniedza Caroline Smith

MT Lawley pagasta kopiena ir pagājušajā nedēļas nogalē uzsākts svētkus savā 60. gadu jubilejā ar svētību jaunu chalices un kopības disks.

In svinot Misi sestdien 17. septembrī par godu, draudzes priesteris Fr Tim Deeter atspoguļots, cik sabiedrība ir izaudzis no neliela, bet veltīta grupas draudzes. Fr Brian Limbourn kopīgi svinēja par godu.

“”Tas bija ļoti pareizi, ka par 28 gadiem, vēl pirms mūsu pagasts tika oficiāli dibināts, Mount Lawley un Menora pārplūdes no Highgate pagastā bija tikšanās par Mass augšējā stāva augšējā telpa mazo Montesori skola par Learoyd ielā,”” viņš teica.

“”Kopienai bija aug, tāpēc cilvēki lūdza Highgate priesterus uz otru masu reizi – un viņi arī vēlējās Svētība pēc Mises – nav atstājot Misi agri tiem izturīgu dvēselēm! Un tad, tāpat kā pirmajiem kristiešiem, viņi tikās savās mājās lūgties Rožukroni kopā, un dalīties kūka un cuppa. “”

Viņš piebilda, ka pielāgošanās un sajūtu kopienai redzams bijušo draudzes turpināja būt pazīme Sv.Pāvila šodien.

“”Mēs joprojām pulcēsies laušanas maizi, masu, un mēs zinām, ka tas nav baznīcas ēka, kas mūs definē,”” Fr Deeter teica.

“”Reizēm mums ir bijusi Misi skolas zālē, skolas pagalmā, jo undercroft, uz ķieģeļu veranda ārpuses, un pat dēļ Mount Lawley Tennis Club. To darot, mēs esam sekoja pēdās mūsu senči, kuri bija vienalga tik daudz, kur tie bija Misi, kamēr viņi bija Misi.

“”Un kā mūsu senči, mēs joprojām lūgties Rožukroni, mums vēl ir svētību Vissvētākajā Sakramentā, un mēs joprojām patīk dalīties kūka un cuppa.””

Jo svinu līdz 60. gadadienu, St Pāvila paredzētie pielūdzēji ar vēsturiskajām piezīmēm katrā iknedēļas biļetenu, par pirmajos gados pagasta, un par nedēļas nogalē 17. līdz 18. septembrim, notika vairākas Masas, ar sniegtajiem vēlāk atspirdzinājumiem.

Pārdomājot šo vēsturi, Fr Deeter mudināja draudzes turpināt garā viņu senči, ar vienkāršu augstsirdību un sociālās mijiedarbības, kas atspoguļotu patieso priekšstatu par kristiešu kopienas.

“”Mēs nevaram nākt šeit tikai par sevi; mums ir “”pakārt kopā””, jo, kā Evaņģēlijs mums atgādināja, filiāle nevar nest augļus visu pati, “”viņš teica.

“”Tāpēc mums jāpaliek pie Kristus, patiess vīnogulāju, jā, pirmkārt, caur mūsu regulāri lauza maizi pie Mises, un, izmantojot biežas lūgšanu, studējot Rakstus, un diskusijas par svarīgiem jautājumiem dienas.

“”Taču mums ir arī nāk kopā, lai veidotu spēcīgu kopienu, un tas ir svarīgi ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Kad mūsu bērni un pusaudži redzēt pieaugušajiem būt kopā, čatā kopā pēc Mises, apmeklē sabiedriskus pasākumus kopā, piemēram, rīta tējas, pagasta vakariņas un pat filmu izbraukumos, tad mūsu jaunieši jūtas droši savā nākotnē, kā locekļi dzīvo, dinamiskas un sveikt kopiena. “”

Fr Deeter piebilda, ka St Pāvila, visticamāk, saglabāsies spēcīga un dinamiskas pagastā turpmākajos gados, jo tās pielūdzēji iekļauti cilvēki nāk no citur masa un daudz jaunu draudzes.

Share on FacebookShare uz TwitterKoplietot Google+
Caroline Smith
par autoru
Caroline Smith ir bijis žurnālists The Record kopš 2016. Viņa iepriekš ir strādājis par Kopienas Laikraksti un Austrālijas Associated Press (AAP), ar saviem stāstiem parādās vecumā, Sydney Morning Herald un Austrālijas.
Visjaunākās Raksti
Ikgadējā katoļu konference mudinās dalībniekus “”pabarot dvēseli””
2016 Sociālais taisnīgums paziņojums: perspektīvas ir vecumā aprūpes darbaspēka stratēģiju
Peru zvanot: Sr Palafox atvadas Caritas Austrālija
Pāvests uzsver svētumu dzīves gads Žēlsirdības apmeklējumu
Iestājas par bezpajumtniekiem nodrošina dzīves mācības
Movie Review: The Light starp okeāniem sūta spēcīgu vēstījumu piedošanas un sirdsapziņas
Arhibīskaps Costelloe atzinīgi sešus jaunus dalībniekus senām pāvesta rīkojumu
Oktobra līdz būt valstī mēnesis lūgšanu un gavēni par laulības un ģimenes
Mount Lawley pagasts aug spēku un ticību, 60 gadus
Abraham diena nes trīs monoteistisks ticību kopā garā brālība un vienotībā
Meklēt ieraksts

Meklēt…

Record Facebook

Sazināties ar Record

Adrese: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-pasts: [email protected]
Tīmekļa vietne: www.therecord.com.au

Record ir licencēta saskaņā ar Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Atļaujas ārpus darbības jomas šīs licences var būt pieejama www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logotipas
facebooktwitter
Namai
Naujienos »
perspektyvos »
Etapai “”
Kas vyksta
apie »
Mount Lawley parapija auga jėga ir tikėjimu, 60 metų apie
Rgs 22, 2016 pateikė Caroline Smith
Pauliaus bažnyčia Mount Lawley atšventė savo 60-metį su Mišių, kad taip pat buvo keturi nauji trofėjai ir tenos palaiminimą. Nuotrauka: Karolina Smith
Pauliaus bažnyčia Mount Lawley atšventė savo 60-metį su Mišių, kad taip pat buvo keturi nauji trofėjai ir tenos palaiminimą. Nuotrauka: Karolina Smith

Caroline Smith

Mt Lawley Parapijos bendruomenė turi Praėjusį savaitgalį pradėjo šventes savo 60-mečiui su naujų trofėjai ir bendrystės tenos palaiminimo.

Be Mišias šeštadienio 17 rugsėjo proga, klebonas kun Timas Deeter svarstė, kaip bendruomenė išaugo iš mažo, tačiau speciali grupė parapijiečių. Fr Brianas Limbourn bendrai švenčiama proga.

“”Tai buvo labai tikslinga, kad 28 metų, dar prieš mūsų parapija buvo oficialiai įkurta, Mount Lawley ir Menora perpildymo iš Highgate parapijos buvo susitikimas dėl Mišių viršutiniame aukšte, viršutinis kambarys mažame Montessori mokykla apie Learoyd Street””, jis sakė.

“”Bendrija augo, todėl žmonės paprašė Highgate kunigus antrą masinio metu – ir jie taip pat norėjo turėti Palaiminimas po Mišių – ne paliekant Mišias anksti tų atsparių sielų! Ir tada, kaip pirmųjų krikščionių, jie susitiko savo namus melstis rožinį kartu ir pasidalinti pyragą ir Cuppa “”.

Jis pridūrė, kad prisitaikyti ir jausmas bendruomenės matė buvusių parapijiečių toliau būti Pauliaus šiandien bruožas.

“”Mes vis dar susirenka duonos, Mišių laužymo, ir mes žinome, kad tai ne bažnyčia pastatas, kuris apibrėžia mus”” Fr Deeter pasakė.

“”Tuo metu mes turėjome Mišias mokyklos salėje, į mokyklos kiemą, į Kripta, ant plytų veranda lauke, ir net Mount Lawley Tennis Club pagrindais. Tai darydami, mes laikytis mūsų protėvių, kurie nerūpėjo tiek daug, kur jie turėjo Mišias, tol, kol jie turėjo Mišias pėdomis.

“”Ir kaip mūsų protėviai, mes vis dar melstis rožinį, mes vis dar turime Benediction Švenčiausiojo Sakramento, o mes vis dar norėčiau pasidalinti pyragą ir Cuppa””.

Be švino-iki 60-mečiui, Šv Pauliaus numatytos garbintojai su istorinių užrašų kiekvienos savaitės naujienas, apie pirmuosius metus parapijoje, ir apie 17 savaitgalį rugsėjo 18 d, vyko keletas Mišios, su numatytais po užkandžių.

Mąstydami apie šią istoriją, FR Deeter ragino parapijiečius tęsti savo protėvių dvasios, su paprasta dosnumą ir socialinės sąveikos, kad būtų atspindėti tikrąją idėją krikščionių bendruomenės.

“”Mes negalime ateiti čia tiesiog dėl savęs; turime “”pakabinti kartu””, nes, kaip Evangelija mums priminė, filialas negali duoti vaisiaus visiems savaime, “”sakė jis.

“”Taigi, mes turime likti pritvirtintas prie Kristaus, tikrasis vynmedis, taip, visų pirma, per mūsų reguliariai laužymo į Mišiose duonos ir per dažnai maldos, studijų Raštų ir aptarti svarbius klausimus dieną.

“”Bet mes taip pat turi būti kartu, kad sudarytų stiprią bendruomenę, ir tai yra svarbu ne tik suaugusiųjų, bet taip pat dėl vaikams. Kai mūsų vaikai ir paaugliai pamatyti suaugusieji būti kartu, kalbasi kartu po Mišių, lankyti socialinius renginius kartu kaip ryte arbatos, parapijų vakarienė ir net kino išvykose, tada mūsų jauni žmonės jaučiasi saugūs savo ateitį nariais gyvenimo, energingas ir draugiška bendruomenė “”.

Fr Deeter pridūrė, kad Pauliaus buvo greičiausiai išliks stiprus ir energingas parapija ateinančius metus, nes jos garbintojai įtraukti žmonių, atvykstančių iš kitur masę ir daug jaunų parapijiečių.

Dalintis apie FacebookShare apie “”Twitter”” Google+ “”
Karolina Smith
apie autorių
Karolina Smith buvo įrašo žurnalistas nuo 2016 m Ji anksčiau dirbo Bendrijos Laikraščiai ir Australijos “”Associated Press”” (AAP), su savo istorijomis nesimatytų amžiaus, Sydney Morning Herald “”ir Australijos.
Dauguma Naujausi straipsniai
Metinė katalikų konferencija paskatins dalyvius “”pamaitinti sielą””
2016 socialinio teisingumo ATASKAITA: perspektyvos yra sendinto priežiūros darbuotojų strategijos
Peru telefonu: sr Palafox Pożegnania Caritas Australija
Popiežius pabrėžia šventumą gyvenimo metų Mercy apsilankymų
Pasisako už benamių suteikia gyvenimo pamokų
Filmų apžvalga: Šviesa tarp vandenynų siunčia žinią atleidimo ir sąžinės
Arkivyskupas Costelloe sveikina šešis naujus narius į senovės popiežiaus kad
Spalio būti šalyje mėnesį maldos ir pasninko už santuokos ir šeimos
Mount Lawley parapija auga jėga ir tikėjimu, 60 metų apie
Abraomas diena atneša tris monoteistinius tikėjimus kartu dvasia brolija ir bendrystės
Paieška įrašas

Paieška…

Rekordinis “”Facebook””

Kontaktinė įrašas

Adresas: PO Box 3075, Pertas, Vakarų Australija, 6000
Telefonas: +61 8 9220 5900
Faksas: +61 8 9325 4580
Paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.therecord.com.au

Rekordinis yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Leidimai už šio pažymėjimo taikymo sritis gali būti prieinama www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
Zukunftsvisiounen »
Milestones »
Wat ass op
Iwwer »
Mount Lawley Parkierch geplëmmt an Kraaft an de Glawen, 60 Joer op
22. Sept 2016 vum Caroline Smith
St Paul d’Kierch am Mount Lawley gefeiert hiren 60. Gebuertsdag mat enger Mass, déi och e Segen vun véier nei chalices an enger paten abegraff. Photo: Caroline Smith
St Paul d’Kierch am Mount Lawley gefeiert hiren 60. Gebuertsdag mat enger Mass, déi och e Segen vun véier nei chalices an enger paten abegraff. Photo: Caroline Smith

Mam Caroline Smith

De Mt Lawley Parish Communautéit hunn leschte Weekend Zelebratiounen hiren 60. Gebuertsdag mat de Segen vun neie chalices a Gemeinschaft paten geéiert.

An dach Mass op Samschden 17. September fir déi Gelegenheet, Parish Priest Fr Tim Deeter passt op wéi d’Communautéit vun engem klengen, awer dofir Grupp vun Porkanner ugebaut haten. Fr Brian Limbourn fir déi Occasioun Co-gefeiert.

“”Et war ganz adäquat datt 28 Joer fir, och virun eiser Parkierch offiziell gegrënnt gouf, de Mount Lawley an Menora absolut näischt soen aus bestëmmt soen Parish am ieweschte Stack fir Mass war Reunioun, déi iewescht Kummer vun de klenge Montessori Schoul op Learoyd Street,”” hien gesot.

“”D’Gemeng huet wuessen, sou gefrot d’Leit déi bestëmmt soen Priister fir eng zweet Mass Zäit – a si wollt och Benediction der Mass ze hunn – kee Mass fréi fir déi Spectateuren Séilen geklappt! An dann, wéi déi éischt Chrëschten, erfëllt se an hirem Doheem zesummen de Bléck ze bieden, a Kuch an engem cuppa ze deelen. “”

Hien notéiert, datt d’Adaptatioun a Sënn vun enger Communautéit am fréiere Porkanner gesinn weiderhinn eng Fonktioun vu St Paul senger haut ze ginn.

“”Mir sammelen nach fir den Uschlossgoal vum Brout, der Mass, a mir wëssen, dass et net d’Kierch Gebai ass, dass eis definéiert,”” sot Fr Deeter.

“”Op Mol hu mir Mass an der Schoul Hal, an der Schoul Haff, an der undercroft, op der Zillekonstruktioune verandah ausserhalb haten, an och am Terrain vun der Mount Lawley Tennis Club. An sou maachen, hu mir an der Spass vun eiser forebears gefollegt, déi net sou vill gemaach egal wou se Mass huet, esou laang wéi se Mass haten.

“”A wéi eis forebears, erklär mer nach de Mee, mir nach Benediction vun der Glécklech Sakrament hunn, a mir nach an engem cuppa wëll Kuch ze deelen.””

An der Féierung-bis de 60. Anniversaire, St Paul senger gëtt treien mat historeschen Schäiner an all Wochenzeitung Newsletter, iwwer d’fréi Joer vun der Por, an op de Weekend vum 17. bis den 18. September, goufen e puer Deeg ofgehalen, mat Gedrénks duerno gëtt.

Bidden, op dëser Geschicht, Fr Deeter Porkanner Katalounien am Geescht vun hirem forebears weiderfueren, mat einfachen Generositéit a sozial Interaktioun dass de richteg Iddi vum Christian Communautéit spigelen géif.

“”Mir kënnen net hei einfach fir eis kommen; mir mussen “”Ënnerdaach zesummen””, well, wéi de Joh eis drun erënnert, e soll net Uebst all déi selwer “”Bier kann, sot hien.

“”Also musse mir zu Christus verbonnen bleiwen, déi richteg Fruucht, jo, éischt vun all, duerch eis regelméisseg mam Uschlossgoal vum Brout um Mass, an duerch heefeg Gebied, Studium vun de Schrëften, an der Diskussioun vun de wichtegen Aspekter vun de Dag.

“”Awer mir mussen zesummekommen och eng staark Communautéit ze Form, an dat ass wichteg, net nëmmen fir d’Erwuessener, mä och fir d’Kanner. Wann eis Kanner a Jugendlecher d’Erwuessener gesinn zesumme ginn, zesummen an der Mass ze poteren, sozialen Evenementer zesummen wëll Moien Téi, Parkierch z’organiséieren an souguer Film Madame Rodesch Richterskala, da fillen eis jonk Leit sécher an hir eegen Zukunft als Membere vun engem liewege, knalleg a begréissen Communautéit. “”

Fr Deeter notéiert datt St Paul huet sech wahrscheinlech eng staark a lieweg Por am Joer ze bleiwen ze kommen, well hir treien Leit abegraff fir Mass vu soss nächste, a vill jonk Porkanner.

Deelen op FacebookShare op gefrot op Google+
Caroline Smith
Iwwert den Auteur
Caroline Smith huet zënter 2016 e Journalist vun der Record gouf Hatt fir virdrun geschafft huet Community Zeitungen an Australian dësen Awards (Récktrëtt ugekënnegt), mat hire Geschichte Den Alter optauchen, Sydney Muere Herald an The Australian.
Rezente Artikelen
TAEG kathoulescher Konferenz gëtt Participanten encouragéieren fir “”d’Séil fidderen ‘
2016 SOCIAL JUSTICE AUSSO: Vue op en Alter vun ëm Salariéë Strategie
Peru Vocatioun: SR Palafox kennt Caritas Australien
Poopst Héichpunkter verlaangt vum Liewen am Joer vu Mercy Visiten
Dofir fir homelessness stellt Liewen Lektioune
MOVIE Emailen: De Light Tëscht Oceans schéckt staarke Message vun Verzeiung a Gewësse
Äerzbëschof Costelloe empfänkt sechs nei Memberen ze ural peepstlecher Uerdnung
Oktober Land Mount vum Gebied an fasting fir Bestiednis a Famillen ze ginn
Mount Lawley Parkierch geplëmmt an Kraaft an de Glawen, 60 Joer op
Abraham Day bréngt dräi eropgelueden Gleeweger zesummen am Geescht vun ginnn an Kommioun
Sich D’Record

Sich …

De Record op Facebook

Kontakt D’Record

Adress: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Telefon: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Websäit: www.therecord.com.au

De Record ass ënnert enger Creative Commons BY-NonCommercial-NoDerivs 3.0 uginn Lizenz lizenzéierte.
Rechter iwwer de Kader vun dëser Lizenz ka bei www.therecord.com.au sinn ginn.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

логото
facebooktwitter
Насловна
Вести “”
перспективи »
Важни настани »
Она што е на
за »
Монт Lawley парохија расте во сила и верба, 60 години
Септември 22, 2016 од страна на Каролин Смит
Црква Свети Павле во Mount Lawley ја прослави својата 60-годишнина со миса, која вклучуваше и благослов на четири нови пехари и Патен. Фото: Каролин Смит
Црква Свети Павле во Mount Lawley ја прослави својата 60-годишнина со миса, која вклучуваше и благослов на четири нови пехари и Патен. Фото: Каролин Смит

Каролин Смит

заедница на планината Lawley Парохија имаат минатиот викенд започна прославата на 60-годишнината со благослов на нови пехари и заедница Патен.

Во слави миса во сабота 17-ти септември, по повод, парохискиот свештеник отец Тим Deeter гледа на тоа како на заедницата порасна од мал, но посветена група на парохијани. Fr Брајан Limbourn ко-слави за оваа пригода.

“”Тоа беше многу соодветно за 28 години, дури и пред нашата парохија беше официјално основана, планината Lawley и Менора прелевање од Highgate парохија средба за миса во горниот кат, во горната соба на малите Монтесори училиште на Learoyd Стрит””, вели тој кажа.

“”Заедницата е во пораст, така што луѓето праша свештениците Highgate за втор масовно време – и тие, исто така, сака да има благослов по маса – не оставајќи масовно рано за оние Харди души! И тогаш, како и на првите христијани, тие се сретнаа во нивните домови за да се моли на броеница заедно, и да го споделат торта и чаша Чај “”.

Тој додаде дека адаптибилност и чувство за заедницата се гледа во поранешна парохијани продолжи да биде карактеристика на денешниот Свети Павле.

“”Се ‘уште се собираат за кршењето на лебот, на маса, и знаеме дека тоа не е во зградата црква што нè дефинира””, рече отец Deeter.

“”Понекогаш имавме миса во училишниот хол, во дворот на училиштето, во крипта, на тули веранда надвор, па дури и во основа на Lawley Тениски Клуб на гората. Притоа, ние го следеа стапките на нашите предци, кои не се грижат толку многу, каде што масовно се, се додека тие имале миса.

“”И како нашите предци, ние се уште се моли на бројаница, имаме уште благословување на светата Тајна Евхаристија, а ние сепак сакал да го споделам торта и чаша Чај””.

Во пресрет на 60-годишнината, под верници Свети Павле со историски белешки во секој неделни билтени, за раните години на парохијата, и за време на викендот од 17 до 18 септември, се одржаа неколку маси, со освежителни пијалоци соопштено.

Размислувајќи за оваа историја, отец Deeter ги повика верниците да продолжи и во духот на своите предци, со едноставни дарежливост и социјална интеракција која ќе се одрази вистинската идеја на христијанската заедница.

“”Ние не може да дојде тука само за себе; ние мора да “”висат заедно””, бидејќи, како што Евангелието нè потсети, една гранка не може да роди плод сама од себе “”, рече тој.

“”Значи, ние мора да остане во прилог на Христос, вистинската лоза, да, прв од сите, преку нашите редовни кршење на лебот на маса, и преку чести молитва, проучување на Светото Писмо, и дискусија за важни прашања на денот.

“”Но, ние исто така мора да се здружат за да се формира силна заедница, а тоа е важно не само за возрасни, но исто така и за деца. Кога нашите деца и тинејџери се види на возрасните да бидат заедно, разговор заедно по маса, кои присуствуваа на општествените текови и како утро чаеви, парохискиот вечери, па дури и филм излети, тогаш нашите млади луѓе се чувствуваат безбедно во сопствената иднина како членови на живеење, жив и добредојде заедница. “”

Fr Deeter додаде дека Свети Павле е веројатноста да остане силна и енергична парохија во годините што доаѓаат, бидејќи нејзината верници вклучени луѓе кои доаѓаат од други места за маса, и многу млади парохијани.

Сподели на FacebookShare на TwitterShare на Google+
Каролин Смит
за авторот
Каролин Смит е новинар на рекорд од 2016 година претходно Таа има работено за заедница Весници и Австралија Асошиетед прес (ААП), со нејзините приказни се појавуваат во возраста, Сиднеј морнинг хералд и Австралиецот.
Повеќето Последни написи
Годишен католичката конференција ќе ги поттикне учесниците да се “”хранат душата””
2016 СОЦИЈАЛНА ПРАВДА изјава: Перспективи на стратегијата за нега на постари лица работна сила
Перу вика: Sr Palafox збогувања Каритас Австралија
Папата ја нагласува светоста на животот во Година на Милоста посети
Застапување за бездомништво дава живот лекции
ВИДЕО ПРЕГЛЕД: Светлината меѓу океаните испраќа силна порака за простување и совест
Архиепископот Costelloe поздравува шест нови членови на античките папската цел
Октомври да биде национално месец на молитва и пост за брак и семејство
Монт Lawley парохија расте во сила и верба, 60 години
Авраам ден носи три монотеистички вери заедно во духот на братството и заедништво
Барај Рекорд

Барај …

Рекорд на Фејсбук

Контакт Рекорд

Адреса: PO Box 3075, Перт, Западна Австралија, 6000
Тел: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
Е-пошта: [email protected]
Веб-страница: www.therecord.com.au

Рекорд е лиценциран под Нелокализирана Криејтив комонс Наведи извор-Некомерцијално-NoDerivs 3.0.
Дозволи надвор од опсегот на оваа лиценца може да биде на располагање во www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Logo
facebooktwitter
Home
News »
Perspectives »
Zava-nitranga teo »
Inona no ao
About »
Tendrombohitra Lawley paroasy Mitombo amin’ny hery sy ny finoana, 60 taona tamin’ny
22 Sep 2016 amin’ny Caroline Smith
St Paul ny Fiangonana teo an-tendrombohitra dia nankalaza ny faha-60 Lawley taona amin’ny Mass izay ihany koa ny nahitana ny fitahiana ny efatra chalices vaovao sy ny paten. Photo: Caroline Smith
St Paul ny Fiangonana teo an-tendrombohitra dia nankalaza ny faha-60 Lawley taona amin’ny Mass izay ihany koa ny nahitana ny fitahiana ny efatra chalices vaovao sy ny paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

Ny Mt Lawley Parish vondrom-piarahamonina manana faran’ny herinandro nanomboka tamin’ny fankalazana ny faha-60 taona ny amin’ny fitahiana ny vaovao sy ny fiombonana paten chalices.

Amin’ny fankalazana Lamesa ny Sabotsy 17 Septambra ny fotoana, Parish mpisorona Fr Tim Deeter hita taratra amin’ny fomba efa nitombo ny fiaraha-monina avy amin’ny kely, fa fanoloran-tena vondrona mpiangona. Fr Brian Limbourn mpiara-ankalazaina ho ny fotoana.

“”Fa tena tsara fa ny 28 taona, na dia teo paroasy tamin’ny fomba ofisialy nanorina, ny tendrombohitra Lawley sy Menora tondraka avy Highgate Parish dia fihaonana ho an’ny Lamesa ao ambony rihana, ny efitra ambony ny kely Montessori Sekoly tamin’ny Learoyd Street,”” izy hoy izy.

“”Ny fiaraha-monina dia nitombo, ka ny olona nanontany ny Highgate mpisorona ho fanindroany Mass fotoana – ary izy ireo koa dia te hanana Vavaka Famaranana taorian’ny Mass – tsy nandao Lamesa tany am-boalohany ho an’ireo matanjaka fanahy! Ary avy eo, toy ny Kristianina voalohany, dia nihaona tao an-tranony mba hivavaka miaraka amin’ny sapile, ary mba hizara mofo sy ny cuppa. “”

Nilaza koa izy fa ny mahay mampifanara-javatra sy ny hevitry ny fiaraha-monina teo aloha hita ao amin’ny mpiangona mbola ho endri-javatra ny St Paul ny amin’izao andro izao.

“”Mbola hamory ny famakiana ny mofo, ny Lamesa, ary fantatsika fa tsy ny Fiangonana trano izay mamaritra antsika,”” hoy Deeter Fr.

“”Indraindray isika dia nanana Lamesa ao amin’ny efitrano sekoly, tao amin’ny sekoly tokotany, any amin’ny undercroft, teo amin’ny gorodona verandah ivelany, ary na dia ao amin’ny antony ny tendrombohitra Lawley Tennis Club. Rehefa manao izany isika, dia efa nanaraka ny dian-tongotry ny razambeny, izay tsy miraharaha loatra izay nanana Lamesa, raha mbola nanana Lamesa.

“”Ary toy ny razambeny, dia mbola mivavaka amin’ny sapile, isika mbola manana Vavaka Famaranana ny Isaorana Fanasan’ny Tompo, ary izahay dia mbola toy ny mizara mofo sy ny cuppa.””

Tamin’ny nitarika-niakatra ho any amin’ny faha-60 taona, St Paoly nanome mpivavaka amin’ny tantara an-tsoratra isaky ny isan-kerinandro gazety, ny tany am-piandohan’ny taona ny paroasy, sy ny faran’ny herinandro, ny 17 ka hatramin’ny 18 Septambra, maro Lamesa natao, amin’ny fialana hetaheta omena avy eo.

Fisaintsainana tantara ity, Fr Deeter namporisika mpiangona haharitra amin’ny fanahy ny razambeny, miaraka tsotra fahalalahan-tanana sy ny ara-tsosialy fifandraisana izay maneho ny tena Kristianina hevitra ny fiaraha-monina.

“”Tsy afaka ho tonga eto fotsiny ho an’ny tenantsika; tsy maintsy ‘nahantona miara’, satria, tahaka ny Filazantsara Nampahatsiahy antsika, ny sampany tsy mahay mamoa ho azy rehetra, “”hoy izy.

“”Noho izany dia tsy maintsy mitoetra tia Kristy, no tena voaloboka, eny, voalohany indrindra, amin’ny alalan’ny tsy tapaka famakiana ny mofo amin’ny Lamesa, sy amin’ny alalan’ny vavaka matetika, fandalinana ny soratra masina, ary ny fifanakalozan-kevitra ny olana manan-danja ny andro.

“”Fa tsy maintsy ho tonga miaraka mba hanangana fiaraha-monina mafy, ary izany no zava-dehibe, tsy ho an’ny olon-dehibe, fa koa ho an’ny ankizy. Rehefa ny ankizy sy ny tanora hahita ny olon-dehibe hoe miara, Niady hevitra eo aminy araka Lamesa, manatrika ara-tsosialy zava-nitranga miaraka toy ny maraina teas, paroasy fiaraha-misakafo ary na dia sarimihetsika fivoahana, dia ny tanora tsy hanana ahiahy eo ny hoavy amin’ny maha-mpikambana ny velona, mavitrika sy mpandray fiaraha-monina. “”

Fr Deeter koa fa St Paoly dia mety hijanona ho matanjaka sy mihetsiketsika paroasy ao amin’ny taona maro ho avy, ho toy ny mpivavaka ahitana olona avy amin’ny toeran-kafa noho ny lamesa, ary maro tanora mpiangona.

Share on FacebookPartager tamin’ny TwitterPartager amin’ny Google+
Caroline Smith
About ny Author
Caroline Smith no mpanao gazety ny The Record nanomboka tamin’ny 2016. Efa niasa teo aloha ho an’ny Community Gazety sy Australian Associated Press (AAP), sy ny tantara, ao The Age, Sydney Morning Herald sy The Australian.
Farany indrindra Articles
Isan-taona dia handrisika fihaonambe Katolika mpandray anjara mba ‘hamahana ny fanahy’
Rariny ara-tsosialy 2016 FANAMBARANA: Fomba Fijerin’ireo fikarakarana ny be taona mpiasa tetika
Peroa niantso: Sr Palafox veloma farany Caritas Aostralia
Manasongadina Papa fahamasinan’ny fiainana ao taona ny famindram-po mpitsidika
Fisoloana vava ho an’ny tsy manan-kialofana amin’ny fiainana dia manome lesona
MOVIE FAMERENANA: Ny Mazava ny ranomasina Teo anelanelan’ny mandefa hafatra mahery ny famelan-keloka sy ny feon’ny fieritreretana
Arseveka Costelloe mandray enina mpikambana vaovao ho papa fahiny mba
Oktobra ho manerana ny firenena volana ny vavaka sy fifadian-kanina ho an’ny fanambadiana sy ny fianakaviana
Tendrombohitra Lawley paroasy Mitombo amin’ny hery sy ny finoana, 60 taona tamin’ny
Abraham Day finoana mino Andriamanitra tokana dia mitondra telo miaraka amin’ny fanahy ny firahalahiana sy ny fiombonana
Search The Record

Search …

The Record tao amin’ny Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record dia fahazoan-dalana Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions any an-dafin’ny tafiditra ny fahazoan-dalana io dia mety ho hita ao amin’ny www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
Laman
Berita »
perspektif »
pencapaian »
Apa yang ada pada
Mengenai “”
Mount Lawley paroki tumbuh dalam kekuatan dan iman, 60 tahun ke atas
22 Sep 2016 oleh Caroline Smith
Church St Paul di Mount Lawley menyambut ulang tahun ke-60 dengan Mass yang juga termasuk berkat empat Kejuaraan baru dan paten yang. Photo: Caroline Smith
Church St Paul di Mount Lawley menyambut ulang tahun ke-60 dengan Mass yang juga termasuk berkat empat Kejuaraan baru dan paten yang. Photo: Caroline Smith

Oleh Caroline Smith

Masyarakat Mt Lawley Parish mempunyai hujung minggu lepas telah memulakan sambutan ulang tahun ke-60 dengan berkat Kejuaraan baru dan perhubungan paten.

Dalam meraikan Mass pada Sabtu 17 September untuk majlis itu, Parish Priest Fr Tim Deeter merenungkan bagaimana umat telah berkembang daripada sebuah kumpulan kecil tetapi berdedikasi umat. Fr Brian Limbourn bersama diraikan untuk majlis itu.

“”Ia adalah sangat sesuai yang selama 28 tahun, walaupun sebelum paroki kami ditubuhkan secara rasmi, limpahan Mount Lawley dan Menora dari Highgate Parish telah mesyuarat untuk Mass di tingkat atas, bilik atas daripada Montessori School kecil di Learoyd Street,”” katanya berkata.

“”Masyarakat adalah semakin meningkat, jadi orang-orang bertanya kepada imam Highgate masa Mass kedua – dan mereka juga mahu mempunyai Do’a selepas Misa – tidak meninggalkan Mass awal untuk jiwa-jiwa tahan lasak! Dan kemudian, seperti orang-orang Kristian yang pertama, mereka bertemu di rumah mereka untuk berdoa tasbih bersama-sama, dan untuk berkongsi kek dan secangkir teh, “”katanya.

Tambahnya, keupayaan menyesuaikan diri dan rasa masyarakat dilihat dalam bekas umat terus menjadi ciri hari St Paul.

“”Kami masih berkumpul untuk memecahkan roti itu, Mass, dan kita tahu bahawa ia tidak bangunan Gereja yang mentakrifkan kami,”” kata Fr Deeter.

“”Kadang-kadang kita mempunyai Mass di dewan sekolah, di halaman sekolah, dalam undercroft, di serambi bata di luar, dan juga di perkarangan Mount Lawley Tennis Club. Dengan berbuat demikian, kami telah mengikuti jejak langkah nenek moyang kami, yang tidak mengambil berat di mana mereka mempunyai Mass, selagi mereka mempunyai Mass.

“”Dan seperti nenek moyang kita, kita masih berdoa Rosari, kita masih mempunyai Do’a Sakramen Mahakudus, dan kita masih suka untuk berkongsi kek dan secangkir teh,”” katanya.

Menjelang sehingga ulang tahun ke-60, dengan syarat penyembah St Paul dengan nota sejarah dalam setiap surat berita mingguan, kira-kira tahun-tahun awal paroki, dan pada hujung minggu 17 hingga 18 September, beberapa Golongan-golongan telah diadakan, dengan hidangan ringan disediakan selepas itu.

Mengimbas sejarah ini, Fr Deeter menggesa umat untuk terus dengan semangat nenek moyang mereka, dengan kemurahan hati mudah dan interaksi sosial yang akan mencerminkan idea sebenar masyarakat Kristian.

“”Kita tidak boleh datang ke sini semata-mata untuk diri kita sendiri; kita mesti ‘saling menolong’, kerana, seperti Injil mengingatkan kita, cawangan tidak dapat berbuah dengan sendirinya, “”katanya.

“”Oleh itu, kita mesti berpegang teguh kepada Kristus, pokok anggur yang sejati, ya, pertama sekali, melalui majlis berbuka tetap kami roti di Mass, dan melalui doa yang kerap, kajian kitab suci, dan perbincangan mengenai isu-isu penting hari ini.

“”Tetapi kita juga harus datang bersama-sama untuk membentuk masyarakat yang kuat, dan ini adalah penting bukan sahaja untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Apabila kanak-kanak dan remaja kami melihat orang dewasa yang bersama-sama, berbual bersama-sama selepas Misa, menghadiri acara sosial bersama-sama seperti teh pagi, makan malam paroki dan walaupun perlawanan filem, maka orang muda kita merasa aman dalam masa depan mereka sendiri sebagai ahli hidup, meriah dan mesra masyarakat. “”

Fr Deeter berkata St Paul dijangka kekal paroki yang kukuh dan berdaya pada tahun-tahun akan datang, ketika jemaah mereka ialah orang yang datang dari tempat lain untuk Mass, dan banyak umat muda.

Kongsi di FacebookKongsi pada TwitterKongsi di Google+
Caroline Smith
Mengenai Pengarang
Caroline Smith telah menjadi wartawan The Record sejak 2016. Beliau sebelum ini telah bekerja untuk Komuniti Akhbar dan Australian Associated Press (AAP), dengan cerita-cerita yang terdapat dalam The Age, Sydney Morning Herald dan The Australian.
Kebanyakan Artikel terkini
persidangan Katolik Tahunan akan menggalakkan peserta untuk ‘memberi makan jiwa’
2016 KEADILAN SOSIAL PENYATA: Perspektif satu strategi tenaga kerja penjagaan orang tua
Peru memanggil: Sr Palafox farewells Caritas Australia
Pope menonjolkan kesucian hidup dalam Tahun lawatan Mercy
Menyokong tempat tinggal menyediakan pelajaran hidup
ULASAN FILEM: The Light Antara Oceans menghantar mesej yang kuat dengan keampunan dan hati nurani
Archbishop Costelloe mengalu-alukan enam ahli baru kepada perintah paus purba
Oktober hingga menjadi bulan di seluruh negara doa dan puasa untuk perkahwinan dan keluarga
Mount Lawley paroki tumbuh dalam kekuatan dan iman, 60 tahun ke atas
Hari Abraham membawa tiga agama monoteistik bersama-sama dalam semangat persaudaraan dan perhubungan
Cari The Record

Cari …

Rekod di Facebook

Hubungi The Record

Alamat: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mel: [email protected]
Laman Web: www.therecord.com.au

Rekod dilesenkan di bawah Lesen Unported Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0.
Kebenaran di luar skop lesen ini boleh didapati di www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ലോഗോ
facebooktwitter
വീട്
വാർത്ത »
പെർസ്പക്ടീവ്സ് »
നാഴികക്കല്ലുകൾ »
എന്തു നടക്കുന്നു
കുറിച്ച് »
മൗണ്ട് Lawley ഇടവക 60 വർഷം ശക്തിയും വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നു,
22 സെപ്റ്റംബർ 2016 കരോളിൻ സ്മിത്ത്
മൗണ്ട് Lawley സെന്റ് പോൾസ് പള്ളി നാല് പുതിയ chalices ഒരു അനുഗ്രഹവും paten ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു പിണ്ഡമുള്ള അതിന്റെ 60 വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. ഫോട്ടോ: കരോളിൻ സ്മിത്ത്
മൗണ്ട് Lawley സെന്റ് പോൾസ് പള്ളി നാല് പുതിയ chalices ഒരു അനുഗ്രഹവും paten ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു പിണ്ഡമുള്ള അതിന്റെ 60 വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. ഫോട്ടോ: കരോളിൻ സ്മിത്ത്

കരോളിൻ സ്മിത്ത്

മത്താ Lawley പാരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ പുതിയ chalices കുർബാന paten അനുഗ്രഹം അതിന്റെ 60 ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച സെപ്റ്റംബർ 17 ന് മാര്പാപ്പ ൽ ഇടവക വികാരിയും ഫാ ടിം Deeter കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടവകക്കാരും ചെറുതാണെങ്കിലും സമർപ്പിത ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വളർന്നിരുന്നു എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും. ഫാ ബ്രയാൻ Limbourn ചമയവും കോ-ആഘോഷിച്ചു.

അവൻ “”ഇത് 28 വർഷമായി, നമ്മുടെ ഇടവക ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിച്ചത് മുമ്പ്, ഹൈഗേറ്റ് പാരിഷ് മൗണ്ട് Lawley ആൻഡ് Menora കവിഞ്ഞ് മാസ് ഉയർന്ന നില ൽ, കൂടിക്കാഴ്ച എന്നു Learoyd സ്ട്രീറ്റിലെ ചെറിയ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ ഗ്രീഷ്മഗൃഹത്തില് വളരെ ഉചിതമായ ആയിരുന്നു”” പറഞ്ഞു.

“”കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർന്നു അങ്ങനെ ജനം രണ്ടാമതും മാസ് തവണയാണ് ഹൈഗേറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ ചോദിച്ചു – അവർ പിണ്ഡം ശേഷം ആശീര്വ്വാദവും ആഗ്രഹിച്ചു – യാതൊരു ആ ഹാർഡി ആത്മാക്കൾക്ക് ആദ്യകാല മാസ് വിട്ടുകൊടുത്തത്! അപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലെ അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ച് ജപമാല പ്രാർഥിക്കാൻ, കേക്കും ഒരു cuppa പങ്കിടാൻ കണ്ടു. “”

മുൻ ഇടവകക്കാരും കണ്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും അർഥത്തിൽ സെന്റ് പോൾസ് ഇന്ന് ഒരു സവിശേഷത തുടർന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“”ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അപ്പം മുറിക്കുമ്പോൾ, മാസ് ഒത്തുചേർന്നാൽ, ഞങ്ങൾ അത് നമ്മെ നിർവചിക്കുന്ന സഭ കെട്ടിടം അല്ല എനിക്കറിയാം,”” ഫാ Deeter പറഞ്ഞു.

“”ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാസ് സ്കൂൾ ഹാളിൽ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത്, undercroft പുറം ഇഷ്ടിക വരാന്തയിൽ പോലും, മൗണ്ട് Lawley ടെന്നീസ് ക്ലബ് മൈതാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ forebears, മണവാളൻ പിണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലെ, അവർ എവിടെ പിണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പിന്തുടർച്ചയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

“”ഞങ്ങളുടെ forebears പോലെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുമ്പസാരമാണെന്നും ഓഫ് ആശീര്വ്വാദവും; ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അടയും ഒരു cuppa ചെല്ലാന്.””

, 60 വാർഷികം നേതൃത്വം-ലെ ഇടവകയുടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കുറിച്ച് ഓരോ പ്രതിവാര വാർത്താക്കുറിപ്പ് ചരിത്രപരമായ കുറിപ്പുകൾ, കൂടെ പൗലോസിന്റെ നൽകിയ ആരാധകർ എന്നിവയും 17 18 സെപ്തംബർ വാരാന്ത്യത്തിൽ, നിരവധി ജനങ്ങള്ക്ക് പിന്നീടു നൽകിയ refreshments കൂടെ നിരോധിച്ചിരുന്നു.

ഈ ചരിത്രം ചിന്തിക്കണം, ഫാ Deeter ലളിതമായ ഔദാര്യവും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ യഥാർഥ ആശയം നിന്നു തന്നെ സോഷ്യൽ നൽകൽ, അവരുടെ forebears ആത്മാവിൽ തുടരാൻ ഇടവകക്കാരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

“”ഞങ്ങൾ ലളിതമായി നമ്മെത്തന്നെ ഇവിടെ വരുവാൻ കഴികയില്ല സുവിശേഷം നമ്മെ പോലെ ഒരു ശാഖയിൽ തനിയെ ഫലം വഹിക്കും കഴിയില്ല, കാരണം, ‘ഒന്നിച്ചു തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് വേണം, “”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“”അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു കായ്പാന് ലേക്ക്, മാസ് ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ പതിവ് ബ്രേക്കിംഗ് വഴി, ഇടക്കിടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠനത്തിനാണ് ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച വഴി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുടരേണ്ട അതെ, ഒന്നാമത്.

“”എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും വരേണ്ടതു ഈ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും കൌമാരപ്രായക്കാരുടെ രാവിലെ പെടുന്ന, ഇടവക അത്താഴം പോലും സിനിമ എസ് പോലുള്ള ഒന്നിച്ചു സോഷ്യൽ ഇവന്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു, മുതിർന്നവർ മാസ് ശേഷം ഒരുമിച്ചു ചാറ്റിംഗ് ഒരുമിച്ചു ഒരാളായി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വന്തം ഭാവിയിൽ സുരക്ഷിത ജീവനുള്ള അംഗങ്ങളെന്ന നിലയില് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സജീവവും സ്വാഗതം കമ്മ്യൂണിറ്റി. “”

ഫാ Deeter സെന്റ് പോൾസ്, വരും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തവും ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇടവക തുടരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ ആരാധകർ മാസ് എവിടെയോ നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾ, അനേകം യുവ ഇടവകക്കാരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേർത്തു.

Google+ ൽ പങ്കിടുക Facebook ൽ പങ്കിടുക Facebook ൽ പങ്കിടുക
കരോളിൻ സ്മിത്ത്
എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച്
കരോളിൻ സ്മിത്ത് അവൾ മുമ്പ് പ്രായം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവളുടെ കഥകൾ, സിഡ്നി മോണിങ് ഹെറാൾഡ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ കൂടെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പത്രങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് (ആദ്മി) വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് 2016 മുതലുള്ള റെക്കോർഡിന്റെ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ
വാർഷിക കത്തോലിക്കാ സമ്മേളനം ‘പ്രാണനെ ഫീഡ്’ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും
2016 സാമൂഹിക നീതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്: വൃദ്ധനും കെയർ തൊഴിൽശക്തി സ്ട്രാറ്റജി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്
പെറു വിളിക്കുന്നു: സീനിയർ Palafox സ്നേഹമാകുന്നു ആസ്ട്രേലിയ farewells
മാർപ്പാപ്പ കാരുണ്യം സന്ദർശനങ്ങൾ മാസം മതത്തിന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു
വീടില്ലാത്ത വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ജീവിതം പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നു
സിനിമ: സമുദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രകാശ പാപമോചനവും മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശക്തമായ സന്ദേശം അയക്കുകയും
ആർച്ച് Costelloe പുരാതന മാർപ്പാപ്പയുടെ ഓർഡർ ആറ് പുതിയ അംഗങ്ങളെ സ്വാഗതം
ഒക്ടോബർ വിവാഹം കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം ദേശീയ മാസം ആയിരിക്കാൻ
മൗണ്ട് Lawley ഇടവക 60 വർഷം ശക്തിയും വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നു,
അബ്രാഹാം ദിനം സാഹോദര്യത്തിൻറെയും കൂട്ടായ്മയുടെ ആത്മാവിൽ മൂന്നു monotheistic വിഭാഗങ്ങളും നൽകുന്നു
റെക്കോർഡ് തിരയുക

തിരയുക …

ഫേസ്ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ്

റെക്കോർഡ് ബന്ധപ്പെടുക

വിലാസം: പിഒ ബോക്സ് 3075, പെർത്ത്, പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയ, 6000
ഫോൺ: +61 8 9220 5900
ഫാക്സ്: +61 8 9325 4580
ഇമെയിൽ: [email protected]
വെബ്സൈറ്റ്: www.therecord.com.au

റെക്കോർഡ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-വാണിജ്യേതരം ലൈസൻസിന് 3.0 അൺപോർട്ടഡ് പ്രകാരമാണ്.
ഈ ലൈസൻസ് പാഠത്ത് അനുമതികൾ www.therecord.com.au പരിശോധിക്കുക.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

-logo
facebooktwitter
home
Aħbarijiet »
perspettivi »
Milestones »
X’hemm fuq
dwar »
Mount Lawley parroċċa tikber fil-qawwa u l-fidi, 60 sena wara
Settembru 22, 2016 minn Caroline Smith
Knisja ta ‘San Pawl fil-Muntanja Lawley ċċelebrat 60 anniversarju tagħha bil-quddiesa li kien jinkludi wkoll barka ta’ erba chalices ġodda u paten. Ritratt: Caroline Smith
Knisja ta ‘San Pawl fil-Muntanja Lawley ċċelebrat 60 anniversarju tagħha bil-quddiesa li kien jinkludi wkoll barka ta’ erba chalices ġodda u paten. Ritratt: Caroline Smith

Minn Caroline Smith

Il-komunità Mt Lawley Parrokkjali jkollu aħħar weekend beda ċelebrazzjonijiet tal-60 anniversarju tagħha bil-barka ta ‘chalices ġodda u paten komunjoni.

Fil jiċċelebra Quddiesa nhar is-Sibt 17 Settembru għall-okkażjoni, Kappillan Dun Tim Deeter rifless fuq kif il-komunità kienet kibret minn grupp żgħir iżda dedikat ta ‘parruċċani. Dun Brian Limbourn ko-iċċelebrata għall-okkażjoni.

“”Kien ferm xieraq li għal 28 snin, anke qabel parroċċa tagħna kienet uffiċjalment fondat, il-Muntanja Lawley u Menora ifur minn Highgate Parroċċa kien qed jiltaqa għat Quddiesa fil-sular ta ‘fuq, il-kamra ta’ fuq tal-Iskola Montessori żgħir fuq Learoyd Street,”” huwa qal.

“”Il-komunità kien qed jikber, sabiex il-poplu talab lill-qassisin HIGHGATE għat-tieni darba Massa – u huma wkoll riedu li jkollhom Barka wara quddiesa – ebda jitilqu Quddiesa kmieni għal dawk l-erwieħ jifilħu! U mbagħad, bħall-ewwel insara, huma ltaqgħu fid-djar tagħhom biex nitolbu l-Rużarju flimkien, u biex jaqsmu kejk u cuppa. “”

Huwa żied li l-adattabilità u s-sens ta ‘komunità tidher fil parroċċani’ qabel kompliet tkun karatteristika tal-lum San Pawl.

“”Aħna xorta jiġbru għall-tkissir tal-ħobż, il-Quddiesa, u aħna nafu li dan mhuwiex il-bini Knisja li tiddefinixxi lilna,”” Dun Deeter qal.

“”Fi żminijiet kellna quddiesa fis-sala iskola, fil-tarzna iskola, fil-Undercroft, fuq il-verandah briks barra, u anki fil-motivi tad-Muntanja Lawley Tennis Club. Meta tagħmel dan, aħna għandna segwiti fil-passi ta ‘missirijietna, li ma kura daqstant fejn kellhom Massa, sakemm dawn kellhom Massa.

“”U bħall missirijietna, aħna xorta nitolbu l Rużarju, aħna xorta jkollhom Barka tal-Sagrament Imqaddes, u aħna xorta simili biex jaqsmu kejk u cuppa.””

Fil-ċomb-sa l-60 anniversarju, ipprovduti aduraturi San Pawl bin-noti tal storiċi f’kull newsletter fil-ġimgħa, madwar is-snin bikrija tal-parroċċa, u fuq il-weekend ta ‘Settembru 17-18, diversi quddies saru, bil x-xorb stipulati wara.

Riflessjoni dwar din l-istorja, Dun Deeter ħeġġeġ parruċċani biex ikomplu fl-ispirtu ta ‘dixxendenti tagħhom, bil-ġenerożità sempliċi u l-interazzjoni soċjali li tkun tirrifletti l-idea vera tal-komunità nisranija.

“”Aħna ma jistgħux jidħlu hawnhekk għal nfusna; irridu “”hang flimkien””, peress li, hekk kif l-Evanġelju fakkruna, fergħa ma jistgħux jagħtu riżultati kollha minnu stess, “”huwa qal.

“”Allura aħna trid tibqa ‘mwaħħla mal Kristu, il-dielja vera, iva, l-ewwel nett, permezz tkissir tagħna regolari tal-ħobż fil-quddiesa, u permezz ta’ talb frekwenti, studju ta ‘l-Iskrittura, u d-diskussjoni tal-kwistjonijiet importanti tal-ġurnata.

“”Imma rridu wkoll jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw komunità b’saħħitha, u dan huwa importanti mhux biss għall-adulti, iżda wkoll għall-gidien. Meta t-tfal tagħna u ż-żgħażagħ jaraw l-adulti jkunu flimkien, chat flimkien wara quddiesa, li jattendu avvenimenti soċjali flimkien bħal tejiet filgħodu, ikliet parrokjali u anke ħarġiet movie, allura iż-żgħażagħ tagħna jħossuhom sikuri fil-futur tagħhom stess bħala membri ta ‘għajxien, vibranti u jilqa komunità. “”

Fr Deeter żied li San Pawl kien probabbli li tibqa parroċċa b’saħħitha u vibranti fis-snin li ġejjin, bħala prattikanti tagħha inklużi nies li ġejjin minn x’imkien ieħor għal quddiesa, u parruċċani ħafna żgħażagħ.

Share fuq FacebookShare fuq TwitterShare fuq Google +
caroline Smith
Dwar l-Awtur
Caroline Smith kien ġurnalist ta ‘The Record peress 2016. Hija qabel kienu ħadmu għal gazzetti Komunitarji u Awstraljani Associated Press (PAA), bi stejjer tagħha jidhru fl-Età, Sydney Morning Herald u Il Awstraljan.
Ħafna Riċenti Artikoli
konferenza Kattolika annwali se tinkoraġġixxi lill-parteċipanti biex “”għalf r-ruħ””
2016 ġustizzja soċjali DIKJARAZZJONI: Perspettivi dwar strateġija ta ‘età ħaddiema kura
Perù sejħa: Sr Palafox farewells Caritas Awstralja
Papa jenfasizza qdusija tal-ħajja fis-Sena ta ‘żjarat Ħniena
Favur għal persuni mingħajr dar jipprovdi lezzjonijiet tal-ħajja
REVIŻJONI Movie: Il Dawl Bejn Oċeani jibgħat messaġġ qawwi ta ‘maħfra u kuxjenza
Arċisqof Costelloe jilqa sitt membri ġodda għall-ordni papali qedem
Ottubru li jkunu xahar nazzjon ta ‘talb u sawm għaż-żwieġ u l-familji
Mount Lawley parroċċa tikber fil-qawwa u l-fidi, 60 sena wara
Abraham Jum ġġib tliet reliġjonijiet monoteistiċi flimkien fi spirtu ta ‘fraternità u komunjoni
Fittex Il Record

Fittex …

-Rekord fuq Facebook

Kuntatt Il Record

Indirizz: PO Box 3075, Perth, Western Awstralja, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Websajt: www.therecord.com.au

-Rekord hija liċenzjata taħt Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Unported.
Permessi lil hinn mill-ambitu ta ‘din il-liċenzja jistgħu jkunu disponibbli fuq www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Kāinga
News »
tirohanga »
Milestones »
He aha te i runga i
Mō »
tupu Maunga Lawley pāriha i roto i te kaha me te whakapono, 60 tau i runga i
22 Sep 2016 e Caroline Smith
Hato Paora Ekalesia i roto i te Maunga Lawley whakanuia ona huritau 60 ki te Mass e whakaurua hoki he manaaki o oko hou e wha, me te Ehara. Whakaahua: Caroline Smith
Hato Paora Ekalesia i roto i te Maunga Lawley whakanuia ona huritau 60 ki te Mass e whakaurua hoki he manaaki o oko hou e wha, me te Ehara. Whakaahua: Caroline Smith

E Caroline Smith

E te hapori Mt Lawley Parish tīmata wiki whakamutunga whakanui o ona tau 60 ki te manaaki o oko hou, me te whiwhinga tahitanga ki Ehara.

I roto i te whakanui Mass i runga i Rāhoroi 17 Mahuru mo te take, kitea Parish tohunga Fr Tim Deeter i runga i te pehea i tupu te hapori i te rōpū iti, engari i whakatapua o pāriha. Fr Brian Limbourn tahi-whakanuia mo te take.

“”Ko te tino tika e hoki 28 nga tau, ara i te aroaro o to tatou pāriha i whakaturia mana, te Maunga Lawley me Menora waipuke i Highgate Parish i te whakaminenga no te Mass i roto i te papa o runga, te ruma i runga o te Montessori Kura iti i runga i Learoyd Street,”” ia ka mea.

“”Ko te hapori tipu, na ka ui nga iwi nga tohunga Highgate mo te wa Mass tuarua – a hiahia hoki ratou ki te whai Haamaitairaa i muri Mass – e kore mahue wawe Mass mo aua wairua maia! Na reira, kia rite ki nga Kerisetiano tuatahi, ka tutaki ratou i roto i to ratou mau utuafare ia pure amui i te Rosary, a ki te faaite keke me te Aunty. “”

tapiritia ia e tonu te urutau me te tikanga o kite i roto i te pāriha o mua hapori ki te waiho i te āhuatanga o St Paora o tenei ra.

“”Kohikohi tonu matou mo te whawhati o te taro, te Mass, a e matau ana tatou e kore ko reira te whare Ekalesia e tautuhi ana tatou,”” ka mea a Fr Deeter.

“”I te mau taime i tatou Mass i roto i te whare kura, i roto i te iari kura, i roto i te undercroft, i runga i te mahau pereki waho, a tae noa i roto i nga whenua o te Maunga Lawley Tennis Club. I roto i te raveraa i te reira, kua aru matou i roto i te taahiraa avae o to tatou mau tupuna, e kihai i tiaki pera nui te wahi i ratou Mass, rite te roa rite ratou Mass.

“”A rite tatou mau tupuna, inoi tatou tonu te Rosary, kua tonu matou Haamaitairaa o te whakapaingia oro’a, a rite tonu tatou ki te faaite i keke me te Aunty.””

I roto i te mata-ake ki te tau 60, karakia whakaratohia St Paora o ki tuhipoka o mua i roto i ia pānui wiki, e pā ana ki te tau wawe o te pāriha, me ki te wiki o 17 ki 18 o Hepetema, i puritia e rave rahi tini, me paramanawa whakaratohia muri.

Feruri i runga i tenei hītori, tohe Fr Deeter pāriha ki tonu i roto i te wairua o ratou tupuna, ki te manaaki ohie, me te taunekeneke pāpori e e whakaata te whakaaro pono o te hapori Karaitiana.

“”E kore matou e ahei te haere mai ki konei noa hoki matou; ti’a ia tatou ia ‘whakairi tahi’, no te mea, pera me te Evanelia fakamanatu tatou, e kore e taea e te manga whai hua katoa i tahaki, “”ka mea ia.

“”Na me noho tatou piri ki te Karaiti, te waina pono, ae, te tuatahi o nga mea katoa, i roto i to tatou pakaru auau o te taro i Mass, a roto i te pure auau, ako o te mau papa’iraa mo’a, a kōrero o nga take nui o te ra.

“”Engari me hoki mai ia tatou ia amui ki te hanga i te hapori kaha, a he nui hoki te pakeke e kore anake, engari ano hoki mo nga tamariki tenei. A, no te kite i te pakeke te tahi, kōrerorero tahi i muri i Mass, te haere tahi ngā pāpori rite teas ata, hakari pāriha, me te ara kiriata ngā haerenga tatou tamariki, me taiohi, ka ite haumaru i roto i to ratou ake a muri ake to tatou iwi taitamariki ano te mau melo o te ora, hihiri me te atawhai hapori. “”

tapiritia Fr Deeter e ko pea ki te noho i te pāriha kaha, me te hihiri i roto i nga tau ki te haere mai St Paora o, rite haamori ona ngā iwi e haere mai ana i wāhi kē hoki Mass, a he tokomaha taitamariki pāriha.

Share i runga i FacebookShare i runga i TwitterShare i runga i Google
Caroline Smith
Mō te Kaituhi
kua Caroline Smith kua he kairīpoata o te Record mai 2016. Kua mahi mua ia mo Hapori Newspapers me Ahitereiria Associated Press (AAP), me ona kōrero putanga i roto i te Age, Sydney Morning Herald me te Ahitereiria.
Te nuinga o Tefito Tata
Ka whakatenatena te amuiraa Katorika Annual kaiuru ki ‘whangai i te wairua’
2016 SOCIAL FAKAMAAU TOTONU STATEMENT: Tirohanga i runga i te rautaki kaimahi tiaki koroheke
Peru karanga: Kaumātua Palafox poroporoaki Caritas Ahitereiria
Pope ngā mo’araa o te ora i roto i te Tau o toronga tohu
Taunaki mō te kāinga whakarato haapiiraa ora
MOVIE REVIEW: te marama waenganui Moana tukua karere kaha o te faaoreraa hara, me te hinengaro
manako Archbishop Costelloe mema hou e ono ki te tikanga Rome tahito
Oketopa ki te kia motu marama o te inoi, me te nohopuku mo te faaipoiporaa, me mau utuafare
tupu Maunga Lawley pāriha i roto i te kaha me te whakapono, 60 tau i runga i
hopoi mai Day Aperahama toru mau faaroo monotheistic tahi i roto i te wairua o te ongo fakatokoua me tahitanga
Rapu te Record

Rapu …

Te Record i runga i Facebook

Whakapā Ko te Record

Wāhi noho: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Teremera: +61 8 9220 5900
Waea whakaahua: +61 8 9325 4580
Īmēra: [email protected]
Paetukutuku: www.therecord.com.au

raihana te Record te i raro i te Creative Commons Attribution-fakakomēsialé-NoDerivs 3.0 Raihana Unported.
kia Whakaaetanga tera taha o te hōkai o tenei raihana e wātea ana i www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

लोगो
सोशल
घर
बातम्या »
दृष्टीकोन »
टप्पे »
काय चालू आहे
विषयी »
माउंट Lawley तेथील रहिवासी शक्ती आणि विश्वास, 60 वर्षे वाढत
22 सप्टेंबर 2016 कॅरोलिन स्मिथ यांनी
माउंट Lawley मध्ये स्ट्रीट पौल चर्च एक मास चार नवीन chalices आणि प्रभुभोजनातील भाकरी ठेवण्याचे चांदीचे किंवा सोन्याचे ताट एक आशीर्वाद समाविष्ट की त्याच्या 60 व्या वर्धापनदिन साजरा केला. फोटो: कॅरोलीन स्मिथ
माउंट Lawley मध्ये स्ट्रीट पौल चर्च एक मास चार नवीन chalices आणि प्रभुभोजनातील भाकरी ठेवण्याचे चांदीचे किंवा सोन्याचे ताट एक आशीर्वाद समाविष्ट की त्याच्या 60 व्या वर्धापनदिन साजरा केला. फोटो: कॅरोलीन स्मिथ

कॅरोलीन स्मिथ यांनी

माऊंट Lawley परगणा समुदाय गेल्या शनिवार व रविवार नवीन chalices आणि जिव्हाळ्याचा प्रभुभोजनातील भाकरी ठेवण्याचे चांदीचे किंवा सोन्याचे ताट आशीर्वाद त्याच्या 60 व्या वर्धापनदिन साजरा सुरू आहे.

प्रसंगी शनिवारी 17 सप्टेंबर मास साजरा मध्ये, परगणा याजक फ्रान्स टीम Deeter समुदाय parishioners एक लहान पण समर्पित गट वाढले होते कसे प्रतिबिंबित. प्रसंगी फ्रान्स ब्रायन Limbourn सहकारी साजरा केला.

“”तो 28 वर्षे, आमच्या तेथील रहिवासी अधिकृतपणे स्थापना केली अगदी आधी होते, Highgate परगणा पासून माउंट Lawley आणि Menora उतू साठी मास वरच्या मजला मध्ये बैठक होती की अतिशय योग्य होते, Learoyd स्ट्रीट वर लहान माँटेसरी वरच्या खोलीत,”” तो आहे.

“”समुदाय वाढत होते, त्यामुळे लोक दुसरे वस्तुमान वेळ Highgate याजक विचारले – आणि ते देखील आशीर्वाद मास नंतर हवे होते – नाही मास लवकर त्या हार्डी आत्म्यास सोडून! आणि नंतर, पहिल्या ख्रिस्ती, ते त्यांच्या घरामध्ये एकत्र जपमाळ प्रार्थना करणे केक आणि एक चहाचा पेला शेअर भेट घेतली. “”

तो जुळवून घेण्याची आणि माजी parishioners दिसत समुदाय अर्थ स्ट्रीट पौल आज एक वैशिष्ट्य चालू आहे.

“”आम्ही अजूनही अन्न, मास मोडत गोळा, आणि आम्ही तो पप्पा चर्च इमारत नाही आहे हे जाणून,”” फ्रान्स Deeter आहे.

“”कधीकधी आम्ही मास शाळा हॉल मध्ये, शाळा आवारातील मध्ये, undercroft बाहेर, आणि अगदी माउंट Lawley टेनिस क्लब कारणास्तव विटांची व्हरांड्यात होते आहे. असे केल्याने, आम्ही आमच्या पूर्वज, कोण जोपर्यंत ते वस्तुमान होते म्हणून, ते मास होती जेथे खूप काळजी नाही पावलावर पाऊल आहे.

“”आणि आमच्या पूर्वज जसे, आम्ही अजूनही जपमाळ प्रार्थना, आम्ही अजूनही धन्य Sacrament च्या आशीर्वाद आहे, आणि आम्ही अजूनही केक आणि एक चहाचा पेला सामायिक करू.””

60 व्या वर्धापनदिन आघाडी-अप, स्ट्रीट पौल प्रत्येक साप्ताहिक वृत्तपत्र ऐतिहासिक नोट्स, तेथील रहिवासी लवकर वर्षे, 17 ते शनिवार व रविवार 18 सप्टेंबर वर प्रदान उपासना करणारे, अनेक जनतेला, नंतर प्रदान वात्रटिका सह आयोजित करण्यात आले होते.

हा इतिहास विचार, फ्रान्स Deeter ख्रिश्चन समुदाय खरे कल्पना परावर्तित होईल सोपे औदार्य आणि सामाजिक संवाद त्यांच्या पूर्वज आत्मा सुरू parishioners सरकारकडे केली.

“”आम्ही फक्त येथे येता येणार नाही, आम्ही ‘एकत्र स्तब्ध’ पाहिजे, कारण गॉस्पेल आमच्याशी reminded म्हणून, एक शाखा सर्व स्वत: हून फळ सहन करू शकत नाही, “”तो म्हणाला.

“”त्यामुळे आम्ही ख्रिस्त खरा द्राक्षवेल होय संलग्न राहिले पाहिजे, सर्व प्रथम, मास येथे भाकरी आमच्या नियमित ब्रेकिंग माध्यमातून आणि वारंवार प्रार्थना, पवित्र शास्त्र अभ्यास करण्यासाठी व दिवस महत्वाचे मुद्दे चर्चा माध्यमातून.

“”परंतु आम्ही देखील मजबूत समुदाय तयार करण्यासाठी एकत्र आला पाहिजे, आणि हे केवळ प्रौढांसाठी, पण मुलांसाठी महत्वाचे आहे. आमच्या मुले आणि युवक, प्रौढ, एकत्र असल्याने मास एकत्र गप्पा मारत सकाळी चहाचा, तेथील रहिवासी जेवणासाठी आणि चित्रपटगृहे सामन्यात एकत्र सामाजिक कार्यक्रम उपस्थित पाहाल, तेव्हा आमच्या तरुण लोक दोलायमान आणि स्वागत जिवंत सदस्य, म्हणून त्यांच्या स्वत: च्या भावी सुरक्षित वाटते समुदाय. “”

फ्रान्स Deeter त्याच्या उपासकांनी मास दुसरीकडून येत लोक, आणि अनेक तरुण parishioners समाविष्ट सेंट पॉल यांच्या, येणे वर्षांत मजबूत आणि सशक्त तेथील रहिवासी राहण्याची शक्यता होती, असेही त्यांनी सांगितले.

Facebook वर Twitter वर Google+ वरील वर सामायिक करा
कॅरोलीन स्मिथ
लेखकाबद्दल
कॅरोलीन स्मिथ, अिभलेख एक पत्रकार केले गेले 2016 तिने पूर्वी समुदाय वर्तमानपत्रे ऑस्ट्रेलियन असोसिएटेड प्रेस (आप) काम केले आहे वय, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड व ऑस्ट्रेलियन दिसणारी तिच्या कथा.
सर्वात अलीकडील लेख
वार्षिक कॅथोलिक परिषद ‘आत्मा फीड’ सहभागी प्रोत्साहित करेल
2016 सामाजिक न्याय निवेदन: एक वृद्ध काळजी काम करणार्या लोकांपैकी धोरण वर दृष्टीकोन
पेरू कॉल: सीनियर Palafox Caritas ऑस्ट्रेलिया farewells
पोप प्रेम भेटी वर्ष जीवन पावित्र्य ठळक
homelessness सल्ला जीवन धडे उपलब्ध
चित्रपट पुनरावलोकन: महासागर दरम्यान प्रकाश क्षमा आणि विवेक शक्तिशाली संदेश पाठवते
मुख्य बिशप Costelloe प्राचीन पोपचा ऑर्डर सहा नवीन सदस्यांना आपले स्वागत
ऑक्टोबर प्रार्थना राष्ट्रीय महिना आणि लग्नाला आणि कुटुंबांना उपास करीत
माउंट Lawley तेथील रहिवासी शक्ती आणि विश्वास, 60 वर्षे वाढत
अब्राहाम दिवस समितीतील आणि जिव्हाळ्याचा आत्म्याने तीन समोर येणे गरजेचे धर्मांतील आणते
रेकॉर्ड शोध

शोध …

Facebook वर नोंद

संपर्क द रेकॉर्ड

पत्ता: पोस्ट बॉक्स 3075, पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 6000
तेल: +61 8 9220 5900
फॅक्स: +61 8 9325 4580
ई-मेल: [email protected]
वेबसाइट: www.therecord.com.au

नोंद क्रीएटिव्ह कॉमन्स Attribution-अव्यावसायिक- NoDerivs 3.0 Unported परवाना अंतर्गत परवानाकृत आहे.
हा परवाना पलिकडे परवानगी www.therecord.com.au वर उपलब्ध असू शकते.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

лого
facebooktwitter
Нүүр хуудас
Мэдээ мэдээлэл »
үзэл бодол »
мөчлөгүүд »
Юу байна
»тухай
Mount Lawley тойрог хүч чадал, итгэл, 60 жил дээр ургадаг
Caroline Смит 22 есдүгээр сар сарын 2016
Mount Lawley дахь St Паулын сүм масс нь дөрвөн шинэ chalices болон paten нь адислал орсон нь түүний 60 жилийн ойг тэмдэглэлээ. Photo: Каролин Смит
Mount Lawley дахь St Паулын сүм масс нь дөрвөн шинэ chalices болон paten нь адислал орсон нь түүний 60 жилийн ойг тэмдэглэлээ. Photo: Каролин Смит

Caroline Смит

Mt Lawley Parish олон нийтийн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд шинэ chalices болон харилцаа paten адислалын өөрийн 60 жилийн ойн баярыг эхэлсэн байна.

удаа хувьд Бямба 17 сарын нд Mass тэмдэглэж онд Parish Priest эцэг Тим Deeter орон нутгийн сүмийн гишүүд нь бага боловч тусгай бүлэг болтлоо өссөн байлаа хэрхэн тусгасан. удаа хувьд Fr Brian Limbourn хамтран тэмдэглэлээ.

“”Энэ бол 28 жилийн турш, манай тойрог албан ёсоор байгуулагдсан ч өмнө Highgate тойрог нь Mount Lawley болон Menora халих Массын дээд давхар байшинтай тэнцэх нь уулзаж байсан нь маш тохиромжтой байсан Learoyd гудамжинд жижиг Montessori сургуулийн дээд өрөө”” гэж тэр байна.

“”Орон нутгийн өсөн нэмэгдэж байсан, тийм болохоор хүмүүс хоёр дахь масс удаагаа Highgate тахилч асуухад – мөн түүнчлэн тэд ерөөл массын дараа бий хүссэн – ямар ч Mass эхээр тэд тэсвэртэй сэтгэлдээ орхиж! Тэгээд дараа нь анхны Христэд итгэгчдийн шиг, тэд гэрт уулзаж бөмбөлгүүдийг хамтдаа залбирахыг, мөн бялуу болон cuppa хуваалцах. “”

Тэр дасан зохицох болон хуучин сүмийн гишүүд харж хамтын нийгэмлэгийн мэдрэмж St Паулын өнөөдөр нэг онцлог байх үргэлжлүүлэн гэж нэмж хэлэв.

“”Бид одоо ч талх, олон нийтийн хуваахад нь цуглуулж, бид биднийг тодорхойлдог Сүмийн барилга биш гэдгийг мэдэж,”” эцэг Deeter байна.

“”Заримдаа бид Mass сургуулийн танхимд, сургуулийн хашаан дотор, undercroft онд гадна, тэр ч байтугай холбох Lawley теннисний клубын үндэслэлээр тоосгон verandah дээр байсан. Ингэхдээ бид өвөг дээдсийнхээ, урт нь Mass байсан, тэд Mass байсан бол маш их анхаарал халамж биш үү мөрийг дагаж байна.

“”Мөн бидний өвөг дээдсийнхээ адил бид ч Rosary, бид ч Хазрат-и Ариун ёслолын адислалыг байна залбирч, бид ч бялуу болон cuppa хуваалцах дуртай.””

60 жилийн ойд хар тугалга хүртэл нь долоо хоног тутмын сонин тус бүр түүхэн тэмдэглэл, тосгоноор эхэн тухай, 18 сарын 17-ын амралтын өдрүүдэд дээр нь Гэгээн Паулын өгсөн мөргөгчид нь хэд хэдэн масс, дараа нь өгсөн зууш нь зохион байгуулсан.

Энэ түүхийг тусган, эцэг Deeter энгийн өгөөмөр, нийгмийн харилцааны христийн олон нийтийн үнэн санааг тусгасан байсан нь тэдний өвөг дээдсийнхээ сүнс нь үргэлжлүүлэн сүмийн гишүүд уриалсан юм.

“”Бид өөрсдийнхөө төлөө л энд ирж чадахгүй; Сайн мэдээ бидэнд сануулсан зэрэг салбарын бүхий л өөрөө жимс ургуулж чадахгүй байгаа учраас бид “”хамтдаа өлгөж”” байх ёстой “”гэж тэр хэлсэн байна.

“”Тэгэхээр бид Христийн үнэн усан үзмийн мод, тийм хавсаргасан, юуны түрүүнд, олон нийтийн үед талх бидний тогтмол хувааж дундуур байх ёстой бөгөөд ойр ойрхон залбирал, судар судлах, өдөр чухал асуудлыг хэлэлцэх замаар.

“”Гэхдээ бид ч бас хүчтэй олон нийтийн бий хамтдаа ирэх ёстой бөгөөд энэ нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулсан, бас хүүхдүүд нь чухал юм. Манай хүүхэд, өсвөр насныхан насанд хүрэгчид хамт, олон нийтийн дараа хамтдаа чатлаж байгаа, өглөө цай, тойрог оройн, тэр ч байтугай кино зугаалгаар явах шиг хамтад нь нийгмийн үйл явдлуудыг оролцож байгаа хараад, дараа нь манай залуу хүн эрч хүчтэй, найрсаг нь амьжиргааны гишүүдийн талаар өөрийн ирээдүйд аюулгүй мэдрэх олон нийтийн “”.

Fr Deeter St Paul-н, ирэх жилүүдэд хүчтэй, гал цогтой тойрог байх магадлалтай гэж түүний мөргөгчид нь хаа нэгтээ Массын ирж хүн, олон залуу сүмийн гишүүд багтсан гэж нэмж хэлэв.

Google+ дээр TwitterShare дээр FacebookShare дээр эзлэх хувь
Caroline Smith
Зохиогчийн Тухай
Каролин Смит нас, Sydney Morning Herald, Австралийн гарч түүний түүх нь 2016 Тэрээр өмнө нь орон нутгийн сонин, Австралийн Associated Press (нян тархалт) ажилласан -с хойш Record нь сэтгүүлч байсан юм.
Хамгийн сүүлийн үеийн зүйл
Жилийн Католик бага хурал “”сэтгэлийг тэжээх”” оролцогчдыг дэмжих болно
2016 оны нийгмийн шударга ёсны МЭДЭГДЭЛ: тухайн насны тусламж ажиллах хүчний стратегийн үзэл бодол
Перу дуудаж: Sr Palafox Каритас Австрали farewells
Ромын Пап Гэгээн хутагт Мерси айлчлал жил амьдралын ариун онцолж
Орон гэргүй нөлөөлөх амьдралын сургамж өгдөг
MOVIE ТОЙМ: далайгаас хооронд Хөнгөн уучлал болон ухамсрын хүчирхэг зурвас илгээх
Хамба Costelloe эртний папын тулд зургаан шинэ гишүүдийг талархан хүлээн авч,
Аравдугаар сар залбирлын улсын сард болж, гэрлэлт, гэр бүлийн хувьд мацаг барих нь
Mount Lawley тойрог хүч чадал, итгэл, 60 жил дээр ургадаг
Абрахам өдөр ойр дотныхны харилцаандаа сүнсний хамт гурван monotheistic шүтлэг авчирдаг
Бичлэг хайх

Хайх …

Facebook дээр Record

Холбоо барих The Record

Хаяг: PO Box 3075, Perth, Баруун Австрали, 6000
Утас: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
И-мэйл: [email protected]
Вэб сайт: www.therecord.com.au

Бичлэг нь Creative Commons Attribution-арилжааны бус-NoDerivs 3.0 Unported лицензийн доор байдаг.
Энэ тусгай зөвшөөрлийн хүрээнээс гадуур зөвшөөрлүүд www.therecord.com.au боломжтой байж болох юм.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

လိုဂို
facebooktwitter
နေအိမ်
သတင်း»
»အမြင်များ
»သမိုင်းမှတ်တိုင်များ
အပေါ်ကဘာလဲ
အကြောင်း»
တောင်ပေါ်မှာ Lawley စီရင်စုနယ်အပေါ်အနှစ် 60, အစွမ်းသတ္တိနှင့်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားလာ
ကယ်ရိုလိုင်းစမစ်သဖြင့် 22 Sep 2016
တောင်ပေါ် Lawley အတွက်စိန့်ပေါလုရဲ့ဘုရားကျောင်းလည်းလေးအသစ် chalices ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်တစ်ဦး paten ထည့်သွင်းမယ့် Mass နှင့်အတူ၎င်း၏ 60 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ။ Photo: ကယ်ရိုလိုင်းစမစ်
တောင်ပေါ် Lawley အတွက်စိန့်ပေါလုရဲ့ဘုရားကျောင်းလည်းလေးအသစ် chalices ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်တစ်ဦး paten ထည့်သွင်းမယ့် Mass နှင့်အတူ၎င်း၏ 60 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ။ Photo: ကယ်ရိုလိုင်းစမစ်

ကယ်ရိုလိုင်းစမစ်အားဖြင့်

အဆိုပါ Mt Lawley ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်အသိုင်းအဝိုင်းနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအသစ် chalices နှင့်ဆက်ဆံခြင်း paten ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူ၎င်း၏ 60 နှစ်ပြည့်၏ပွဲတော်များစတင်ရှိသည်။

အခါသမယဘို့စနေနေ့ 17 စက်တင်ဘာလအပေါ် Mass ကျင်းပခုနှစ်, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ယဇ်ပုရောဟိတ် Fr တိ Deeter ရပ်ရွာအသင်းသားတွေကို၏သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံထား group မှစိုက်ပျိုးခဲ့ပုံကိုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။ fr ဘရိုင်ယန် Limbourn အခါသမယများအတွက်ပူးတွဲကျင်းပ။

သူက “”ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်စုနယ်ကိုတရားဝင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခင် 28 နှစ်အဘို့, ပင်, Highgate ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်မှတောင်ပေါ် Lawley နှင့် Menora လျတ်, အထက်ထပ်အတွက် Mass ဘို့ Learoyd Street မှာငယ်လေးမွန်တက်ဆိုရီကျောင်းရဲ့အထက်အခန်းတွေ့ဆုံခဲ့ကွောငျးအလွန်သင့်လျော်သောခဲ့သည်”” ကပြောပါတယ်။

“”ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်လူများဒုတိယ Mass အချိန်များအတွက် Highgate ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟုမေး – သူတို့ကလည်း Mass ပြီးနောက် Benedict ရှိသည်ဖို့ချင်တယ် – မရှိသူတို့အား Hardy အသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘို့အအစောပိုင်း Mass ထွက်ခွာ! ပြီးတော့, ပထမဦးဆုံးခရစ်ယာန်တွေကိုတူ, သူတို့အတူတကွပုတီးဆုတောင်းရန်နှင့်ကိတ်မုန့်နှင့်တစ်ဦး cuppa ဝေမျှဖို့၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ “”

သူဟောင်းအသင်းသားတွေကိုတွင်တွေ့မြင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အလိုက်အထိုက်နဲ့သဘောစိန့်ပေါလု၏ယနေ့တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ဆက်လက်ကဆက်ပြောသည်။

“”ကျနော်တို့ဆဲမုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း, Mass အဘို့အစုဝေးစေပြီးလျှင်, ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်သောဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦးမဟုတျကွောငျးကိုသိ,”” Fr Deeter ကဆိုသည်။

“”တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကျောင်းခြံ၌, undercroft အတွက်, အပြင်ဘက်အုတ် verandah အပေါ်တိုင်အောင်, တောင်ပေါ် Lawley တင်းနစ်ကလပ်၏ခိုင်ခိုင်လုံလုံအတွက်, ကျောင်းခန်းမထဲမှာ Mass ခဲ့ကြပြီ။ ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ Mass ယောက်အဖြစ်, သူတို့ Mass ယောက်ဘယ်မှာသိပ်ဂရုမစိုခဲ့ဘူးသောငါတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မျိုးရိုး၏ခြေရာကိုနင်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။

“”ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မျိုးရိုးတူ, ကျနော်တို့နေဆဲပုတီးဆုတောင်းပဌနာ, ငါတို့သည်နေဆဲမင်္ဂလာခံယူ၏ Benedict ရှိသည်, ကျနော်တို့ဆဲကိတ်မုန့်နှင့်တစ်ဦး cuppa မျှဝေလို။ “”

အနှစ် 60 နှစ်မြောက်ဖို့ခဲ-up က၌, စီရင်စုနယ်၏အစောပိုင်းနှစ်အကြောင်းကိုတစ်ခုချင်းစီအပတ်စဉ်သတင်းလွှာအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်စုများ, အတူစိန့်ပေါလုရဲ့ထောက်ပံ့ကိုးကွယ်သူများနှင့် 17 မှ 18 စက်တင်ဘာလ၏တနင်္ဂနွေအပေါ်အများအပြားစည်းဝေးနောက်မှထောက်ပံ့စေားနှင့်အတူကျင်းပခဲ့ကြသည်။

ဒီသမိုင်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်, Fr Deeter ရိုးရှင်းတဲ့ရက်ရောနှင့်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ကူးရောင်ပြန်ဟပ်မယ်လို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်အတူ, သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မျိုးရိုး၏၌စိတ်ဝိညာဉ်အားဆက်လက်အသင်းသားတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။

“”ကျနော်တို့ကရိုးရိုးကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့ဤအရပ်၌မရောကျနိုငျ; ဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသည်အတိုင်း, ဌာနခွဲအားလုံးသူ့ဟာသူအသီးမခံနိုငျသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ ” အတူတူတွဲလွဲဆွဲထား ” ရပါမယ် “”ဟုသူကပြောသည်။

“”ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ Mass မှာမုန့်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ကွဲမှတဆင့်များနှင့်မကြာခဏဆုတောင်းပဌနာ, ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. လေ့လာမှု, နေ့၏အရေးကြီးသောကိစ္စများ၏ဆှေးနှေးခတဆင့်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, ဟုတ်ကဲ့, ခရစ်တော်, မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်မှပူးတွဲအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းရပါမည်။

“”ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းခိုင်ခံ့သောအသိုင်းအဝိုင်းကဖွဲ့စည်းရန်အတူတူလာရမညျ, ဤအလူကြီးများအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းကလေးတွေအဘို့မသာအရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နံနက်လက်ဖက်ရည်, စီရင်စုနယ်ညစာစားပွဲနှင့်ပင်ရုပ်ရှင် outings တူအတူတူလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ခြင်း, လူကြီးများ Mass ပြီးနောက်အတူတူ chatting အတူတကွဖြစ်ခြင်းကိုမြင်သောအခါ, ငါတို့ကလူငယ်တွေ, တစ်ဦးလူနေမှုအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်တက်ကြွမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်အတွက်လုံခြုံဟုခံစားရနှင့်ကြိုဆို ရပ်ရွာ။ “”

fr Deeter ၎င်း၏ကိုးကှယျသူ Mass ဘို့တခြားနေရာမှလာလူနှင့်များစွာသောလူငယ်အသင်းသားတွေကိုပါဝင်အဖြစ်စိန့်ပေါလု၏, လာရန်အနှစ်တစ်ခိုင်နှင့်တက်ကြွစီရင်စုနယ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ဖွယ်ခဲ့သည်ကဆက်ပြောသည်။

Google+ တွင် TwitterShare အပေါ်နဲ့အပေါ်ဝေမျှမယ်
ကယ်ရိုလိုင်းစမစ်
အာဘော်အကြောင်း
ကယ်ရိုလိုင်း Smith ကသူမသည်ယခင်ကအဆိုပါခေတ်ထဲမှာပေါ်ထွန်းသူမ၏ပုံပြင်များ, Sydney Morning Herald သတင်းစာနှင့် The သြစတြေးလျနှင့်အတူလူထုသတင်းစာများနှင့်သြစတြေးလျက Associated Press (AAP) အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည် 2016 ကတည်းကစံချိန်တင်တဲ့သတင်းစာဆရာခဲ့သည်။
အများစုမှာလတ်တလောဆောင်းပါးများ
နှစ်ပတ်လည်ကက်သလစ်ညီလာခံ ” စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစာကျွေး ‘ဖို့သင်တန်းသားများကိုအားပေးလိမ့်မည်
2016 လူမှုရေးတရားမျှတမှုထုတ်ပြန်ချက်: တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားအင်အားမဟာဗျူဟာပတ်သ က်.
ပီရူးတောင်းဆို: မူလ Palafox Caritas သြစတြေးလျ farewells
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကရုဏာလာရောက်လည်ပတ်သူတစ်နှစ်တာ၌အသက်မြတ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက်ဆော်သြဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုထောက်ပံ့ပေး
MOVIE အတူတကွလေ့လာရန်: သမုဒ္ဒရာအကြားအဆိုပါ Light ကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်အစွမ်းထက်သတင်းစကားပေးပို့
ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး Costelloe ရှေးခေတ်ပုပ်ရဟန်းမင်းအမိန့်ခြောက်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များကကြိုဆို
အောက်တိုဘာလအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့မိသားစုများအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း၏တစ်နိုင်ငံလုံးလဖြစ်
တောင်ပေါ်မှာ Lawley စီရင်စုနယ်အပေါ်အနှစ် 60, အစွမ်းသတ္တိနှင့်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားလာ
အာဗြဟံသည်နေ့ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားနှင့်ဆက်ဆံခြင်း၏ဝိညာဉျတျောအတွက်အတူတကွသုံး monotheistic ဘာသာတရားတတ်၏
အဆိုပါမှတ်တမ်းရှာရန်

ရှာရန် …

Facebook ပေါ်မှာစံချိန်သစ်တင်

အဆိုပါမှတ်တမ်းကိုဆက်သွယ်ပါ

နေရပ်လိပ်စာ: PO Box 3075, ပါ့, အနောကျပိုငျးသြစတြေးလျ, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
ဖက်စ်: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

အဆိုပါမှတ်တမ်းတစ်ဦးကို Creative Commons Attribution-ရယူထားရတာ-NoDerivs 3.0 Unported License အောက်တွင်လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုင်စင်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ခွင့်ပြုချက် www.therecord.com.au မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

लोगो
facebooktwitter
घर
समाचार »
परिप्रेक्ष्य »
माइलस्टोनहरू »
के छ
बारेमा »
माउन्ट Lawley इलाकाका बल र विश्वास, 60 वर्ष मा बढ्छ
22 सेप्टेम्बर 2016 क्यारोलिन स्मिथ द्वारा
माउन्ट Lawley मा सेन्ट पावलको चर्च एक मास पनि चार नयाँ chalices र एक paten को आशिष् समावेश कि यसको 60 औं वार्षिकोत्सव मनाइन्छ। फोटो: क्यारोलिन स्मिथ
माउन्ट Lawley मा सेन्ट पावलको चर्च एक मास पनि चार नयाँ chalices र एक paten को आशिष् समावेश कि यसको 60 औं वार्षिकोत्सव मनाइन्छ। फोटो: क्यारोलिन स्मिथ

द्वारा क्यारोलिन स्मिथ

यो पर्वत Lawley प्यारिस समुदाय पछिल्लो सप्ताह नयाँ chalices र सहभागिता paten को आशिष् यसको 60 औं वार्षिकोत्सव को समारोह commenced छ।

अवसर लागि शनिबार 17 सेप्टेम्बर मास जन्मोत्सव मनाउने मा, पादरीले Fr टिम Deeter समुदायको अनुयायीहरूले एउटा सानो तर समर्पित समूहबाट उत्पादन थियो कसरी प्रतिबिम्बित। अवसर लागि fr ब्रायन Limbourn सह-मनाइन्छ।

“”यो 28 वर्ष को लागि, हाम्रो इलाकाका आधिकारिक स्थापित भएको थियो पनि अघि, Highgate प्यारिस देखि डाँडाको Lawley र Menora ओभरफ्लो मास लागि माथिल्लो मंजिल्ला मा बैठक भएको थियो कि धेरै उपयुक्त थियो, Learoyd सडक मा सानो मोन्टेस्वरी विद्यालय माथिल्लो कोठा,”” उहाँले बताए।

“”सामुदायिक बढ्दै थियो, त्यसैले मानिसहरू दोस्रो मास समय लागि Highgate पूजाहारीहरूले सोधे – र तिनीहरूले पनि Benediction मास पछि चाहन्थे – कुनै मास प्रारम्भिक ती हार्डी प्राण लागि छोडेर! र त्यसपछि, पहिलो मसीहीहरूले जस्तै तिनीहरूले आफ्नो घर मा माला सँगै प्रार्थना गर्न, र केक र एक cuppa साझेदारी गर्न भेटे। “”

उहाँले adaptability र पूर्व अनुयायीहरूले देख्न समुदाय को अर्थमा सेन्ट पावलको आज एक सुविधा हुन गरिरह्यो भनेर थपियो।

“”हामी अझै पनि रोटी, जनसंचार को तोडने लागि भेला, र हामी यो हामीलाई परिभाषित कि चर्च भवन होइन भनेर थाहा छ,”” Fr Deeter बताए।

“”कहिलेकाहीं हामी मास स्कूल हल मा, स्कूल यार्ड मा, undercroft मा, बाहिर, र पनि डाँडाको Lawley टेनिस क्लब को आधार मा ईटा verandah मा छन्। यसो हामी लामो तिनीहरूले मास थियो रूपमा जहाँ तिनीहरूले मास थियो धेरै ख्याल छैन जसले गरे, हाम्रो forebears, को पाइला पछ्याएका छन्।

“”अनि हाम्रो forebears जस्तै, हामी अझै पनि माला, हामी अझै पनि अनमोल Sacrament को Benediction छ प्रार्थना, र हामी अझै पनि केक र एक cuppa साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ।””

को 60 औं वार्षिकोत्सव गर्न नेतृत्व-अप मा, बारेमा इलाकाका को प्रारम्भिक वर्ष, र 18 सेप्टेम्बर 17 को सप्ताह मा, प्रत्येक साप्ताहिक समाचारपत्र मा ऐतिहासिक टिप्पणीका साथ सेन्ट पावलको प्रदान उपासकहरूले धेरै जनता पछि प्रदान जलपान पक्राउ थिए।

यो इतिहास सम्झँदै Fr Deeter मसीही समुदाय को साँचो विचार प्रतिबिम्बित भनेर सरल उदारता र सामाजिक अन्तरक्रिया संग, आफ्नो forebears आत्मा मा जारी अनुयायीहरूले आग्रह गरे।

“”हामी यहाँ आफूलाई लागि बस आउन सक्नुहुन्छ; हामी किनभने, सुसमाचारको हामीलाई सम्झना रूपमा, एक शाखा सबै आफैमा फल फलाउन सक्दैन, ‘सँगै रचनाहरू’ गर्नुपर्छ, “”उहाँले भन्नुभयो।

“”त्यसैले हामी, ख्रीष्ट साँचो दाखको बोट, हाँ संलग्न रहने सबै को पहिलो आम मा रोटी हाम्रो नियमित तोडेर मार्फत पर्छ, र बारम्बार प्रार्थना धर्मशास्त्रको अध्ययन र दिन को महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको छलफल मार्फत।

“”तर हामी पनि बलियो समुदाय गठन गर्ने सँगै आउन पर्छ, र यो वयस्क लागि, तर पनि बच्चाहरूको लागि मात्र होइन महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा छोराछोरी तथा किशोरीहरूको को वयस्क बिहान चाय, इलाकाका रात्रिभोज र पनि चलचित्र सैर जस्तै सँगै सामाजिक घटनाहरू उपस्थित, सँगै रहेको मास पछि सँगै कुराकानी देख्दा, त्यसपछि हाम्रो जवान मानिसहरू आफ्नै भविष्यमा सुरक्षित जीवित सदस्य, जीवंत र स्वागत रूपमा महसुस समुदाय। “”

Fr Deeter यसको उपासकहरू मान्छे मास लागि अन्यत्र बाट आउँदै, र धेरै युवा अनुयायीहरूले समावेश रूपमा सेन्ट पावलको, आउन वर्ष मा एक मजबूत र जीवंत इलाकाका रहन संभावना थियो भनेर थपियो।

Google+ मा TwitterShare मा FacebookShare मा शेयर
क्यारोलिन स्मिथ
लेखक को बारेमा
क्यारोलिन स्मिथ आयु, सिडनी बिहान हेराल्ड र द अष्ट्रेलियन देखा उनको कथा, 2016. त्यो पहिले समुदाय समाचार पत्र र अष्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (चिंता हिड) को लागि काम गरेको छ देखि रेकर्ड को एक पत्रकार भएको छ।
हाल नै लेख
वार्षिक क्याथोलिक सम्मेलन ‘प्राण खुवाउन’ सहभागीहरू प्रोत्साहित गर्नेछ
2016 सामाजिक न्याय कथन: एक वृद्ध हेरविचार कर्मचारीहरु रणनीति मा परिप्रेक्ष्य
पेरु कल: सिनियर Palafox विदाई Caritas अष्ट्रेलिया
पोपको दया भ्रमणको वर्ष जीवन को शुद्धि जोड दिन्छ
homelessness लागि वकालत जीवन पाठ प्रदान
फिलिम समीक्षा: समुद्रहरू बीच हल्का क्षमा र अन्तस्करणको शक्तिशाली सन्देश पठाउँछ
पुरातन पोप क्रममा छ नयाँ सदस्य आर्कबिशप Costelloe स्वागत
प्रार्थनाको राष्ट्रव्यापी महिना हुन र विवाह र परिवारको लागि व्रत गर्न अक्टोबर
माउन्ट Lawley इलाकाका बल र विश्वास, 60 वर्ष मा बढ्छ
अब्राहाम दिन तीन monotheistic faiths fraternity र सहभागिता को आत्मा सँगै ल्याउँछ
रेकर्ड खोजी

खोज …

फेसबुकमा रेकर्ड

संपर्क रेकर्ड

ठेगाना: PO Box 3075, पर्थ, अष्ट्रेलिया, 6000
टेलिफोन: +61 8 9220 5900
फ्याक्स: +61 8 9325 4580
इमेल: [email protected]
वेबसाइट: www.therecord.com.au

रेकर्ड एक Creative Commons विशेषता-गैर व्यावसायिक-NoDerivs 3.0 Unported लाइसेन्स अन्तर्गत इजाजत प्राप्त छ।
यो लाइसेन्स को दायरा बाहिर अनुमति www.therecord.com.au मा उपलब्ध हुन सक्छ।

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
Facebooktwitter
Hjem
Nyheter »
Perspectives »
milepæler »
Hva skjer
Handle om “”
Mount Lawley sogn vokser i styrke og tro, 60 år på
22 september 2016 av Caroline Smith
St Pauls kirke i Mount Lawley feiret sitt 60-årsjubileum med en messe som også inkluderte en velsignelse av fire nye kalker og en paten. Foto: Caroline Smith
St Pauls kirke i Mount Lawley feiret sitt 60-årsjubileum med en messe som også inkluderte en velsignelse av fire nye kalker og en paten. Foto: Caroline Smith

Av Caroline Smith

Mt Lawley Parish samfunnet har sist helg startet feiringen av sitt 60-årsjubileum med velsignelse av nye kalker og nattverd paten.

I feire messen på lørdag 17. september for anledningen, Parish Priest Fr Tim Deeter reflektert på hvordan samfunnet hadde vokst fra en liten, men dedikert gruppe av sognebarn. Fr Brian Limbourn co-feiret for anledningen.

“”Det var veldig passende at i 28 år, selv før vår prestegjeld ble offisielt stiftet, Mount Lawley og Menora overløp fra Highgate Parish var møte for messe i øverste etasje, det øvre rom av den lille Montessori School på Learoyd Street,”” han sa.

“”Samfunnet var økende, slik at folk spurte Highgate prester for en andre Mass tid – og de ønsket også å ha Bønn etter messen – ikke forlate Mass tidlig for de hardføre sjeler! Og så, som de første kristne, de møttes i sine hjem for å be rosenkransen sammen, og for å dele kake og en kopp te. “”

Han la til at omstillingsevne og følelse av fellesskap sett i tidligere sognefortsatte å være en funksjon av St Pauls dag.

“”Vi har fortsatt samles for å bryte brødet, messen, og vi vet at det ikke er kirkebygningen som definerer oss,”” Fr Deeter sa.

“”Til tider har vi hatt messe i skolen hall, i skolegården, i kjeller, på murstein veranda utenfor, og selv i den begrunnelse av Mount Lawley Tennis Club. Ved å gjøre det, har vi fulgt i fotsporene til våre forfedre, som ikke bryr seg så mye der de hadde masse, så lenge de hadde Mass.

“”Og som våre forfedre, vi fortsatt be rosenkransen, vi har fortsatt Benediction av Det hellige sakrament, og vi fremdeles liker å dele kake og en kopp te.””

I den innledende opp til 60-årsdagen, St Pauls følger tilbedere med historiske notater i hver ukentlige nyhetsbrev, om de tidlige årene av bygda, og i helgen 17. til 18. september ble flere messer holdt, med forfriskninger gitt etterpå.

Reflektere over denne historien, Fr Deeter oppfordret menigheten til å fortsette i ånden av sine forfedre, med enkle gavmildhet og sosial interaksjon som ville være den riktige ideen om kristne fellesskapet.

“”Vi kan ikke komme her bare for oss selv; vi må “”henge sammen””, fordi, som evangeliet minnet oss, kan en gren ikke bære frukt av seg selv, “”sa han.

“”Så vi må være knyttet til Kristus, det sanne vintre, ja, først av alt, gjennom vår vanlige brøt brødet i messen, og gjennom hyppig bønn, skriftstudium, og drøfting av viktige saker av dagen.

“”Men vi må også komme sammen for å danne et sterkt fellesskap, og dette er viktig, ikke bare for de voksne, men også for barna. Når våre barn og tenåringer se de voksne å være sammen, prater sammen etter messen, deltar på sosiale arrangementer sammen som morgen te, kirke middager og til og med film utflukter, så våre unge føler seg trygge i sin egen fremtid som medlemmer av et levende, levende og innbydende samfunnet.””

Fr Deeter la til at St Pauls var trolig fortsatt være en sterk og levende menighet i årene som kommer, som sine tilbedere inkludert folk som kommer fra andre steder for Mass, og mange unge sognebarn.

Del på FacebookShare på TwitterDel på Google+
Caroline Smith
om forfatteren
Caroline Smith har vært en journalist fra The Record siden 2016. Hun har tidligere jobbet for fellesskaps Aviser og Australian Associated Press (AAP), med sine historier dukker opp i The Age, Sydney Morning Herald og The Australian.
Nyeste artikler
Årlig katolske Konferansen vil oppmuntre deltakerne til å “”mate sjelen””
2016 Sosial rettferdighet uttalelse: Perspektiver på en gammel vare arbeidsstyrke strategi
Peru ringer: Sr Palafox farvel Caritas Australia
Paven understreker livets hellighet i Year of Mercy besøk
Talsmann for bostedsløse gir livsvisdom
MOVIE GJENNOMGANG: The Light Between Oceans sender kraftig budskap om tilgivelse og samvittighet
Erkebiskop Costelloe imot seks nye medlemmer til det gamle pave rekkefølge
Oktober for å være landsdekkende måned for bønn og faste for ekteskap og familier
Mount Lawley sogn vokser i styrke og tro, 60 år på
Abraham Dag bringer tre monoteistiske religioner sammen i ånden av brorskap og fellesskap
Søk The Record

Søke…

The Record på Facebook

Kontakt The Record

Adresse: Postboks 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-post: [email protected]
Nettsted: www.therecord.com.au

Rekorden er lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Tillatelser utenfor omfanget av denne lisensen kan være tilgjengelig på www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

لوګو
facebooktwitter
کور
خبرونه »
ليدلوري »
Milestones »
څه دی په
په اړه »
غره Lawley parish په قوت او ایمان، د 60 کلونو په وده او نمو کوی
22 Sep 2016 له خوا Caroline Smith
په غره Lawley St پاول د کلیسا سره د ټوليزو چې هم د څلور نوي chalices او يو paten د برکت شامل خپل 60th کلیزه ولمانځل شوه. Photo: Caroline Smith
په غره Lawley St پاول د کلیسا سره د ټوليزو چې هم د څلور نوي chalices او يو paten د برکت شامل خپل 60th کلیزه ولمانځل شوه. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

د ميګا Lawley Parish ټولنې لري تېره اوونۍ د نوي chalices او communion paten برکت د خپلو 60th کلیزې د لمانځلو پيل.

د دې لپاره چې په مناسبت د شنبې په 17 د سپتمبر د ټوليزو لمانځي، Parish پادرې fr Tim Deeter چې څنګه د ټولنې څخه د parishioners واړه خو ژمنه ډله يې کرل انعکاس. لپاره په مناسبت fr Brian Limbourn ګډه ولمانځله.

“”دا ډېره مناسبه وي چې د 28 کلونو و، آن مخکی زموږ parish په رسمي بنسټ، له ګېټ Parish د غره Lawley او Menora ننوزي لپاره د ټوليزو د مشرانو منزله په غونډه وه، د وړو Montessori ښوونځی پر Learoyd Street مشرانو کوټې،”” هغه وايي.

“”د ټولنې د ودې وه، له دې امله د خلکو د دوهم ځل لپاره د ټوليزو د ګېټ کاهنانو وغوښتل – او دوي هم غوښتل چې لري خیر د ټوليزو وروسته – نه د ټوليزو په لومړيو هغو کسانو لپاره ستونځی روحونه وځي! او بیا، لکه د لومړي مسيحيانو، دوی په خپلو کورونو کې سره ولیدل چې د Rosary دعا په ګډه، او د کيک او يو cuppa سره شریک کړي. “”

هغه زياته کړه چې د adaptability او د ټولنې په پخواني parishioners ليدل احساس دوام د St پاول د نن يوه ځانګړنه وي.

fr Deeter وويل: “”موږ لا تر اوسه د ډوډۍ، د ټوليزو د ماتولو په راټولولو، او موږ پوهیږو چې دا د کلیسا ودانۍ، چې له موږ تعریف نه ده.””

“”په وختونو کې موږ د ټوليزو په ښوونځي کې په تالار کې د ښوونځي په انګړ کې د undercroft درلود،،، د خښتو verandah بهر، او آن د غره Lawley ټینس په کلپ کې په انګړونو کې. په دې کار، چې مونږ د خپلو اونيکونو، چې تر هغه وخته پوري د ټوليزو درلود دومره پروا نه چې د ټوليزو درلود، د قدمونو ورپسې دي.

«او زموږ اونيکونو په شان، موږ اوس هم د Rosary دعا، موږ اوس هم د قسمتۍ Sacrament خیر لري، او موږ اوس هم غواړم چې کیک او يو cuppa سره شریک کړي.””

په دغه 60th تلين په غاړه-up، سره په هر اونیزې خبرپاڼې تاريخي ياداښتونه، د parish د لومړیو کلونو په اړه، او د سپتامبر د 18 د 17 د اونۍ په St پاول د عبادت برابر، څو مدني ټولنې جوړې شوې، سره کولو وروسته ورکړل.

انعکاس ته په دې تاريخ، FR Deeter parishioners وغوښتل، چې د خپلو اونيکونو روح ته دوام ورکړي، د ساده سخاوت او ټولنیز متقابل عمل څخه چې د عيسويانو د ټولنې د واقعي نظر څرګندوي.

“”موږ نشو کولای چې دلته په ساده ډول د ځان لپاره راځي؛ هغه وويل: “”موږ بايد په ګډه ځوړند ‘، ځکه، لکه چې د رښتیا موږ یادونه وکړه، په یوه څانګه نه شي ميوه د ټولو له خوا په خپله ګالي.

“”نو موږ باید پاتې شي تر څو مسيح، د رښتيا د تاکونو، هو وصل، تر ټولو لومړی، زموږ د ټوليزو ډوډۍ منظم ماتولو له لارې، او د پرله پسې لمونځ، د کلام مطالعه، او د نن ورځې د مهمو مسايلو بحث له لارې.

“”خو موږ بايد په ګډه سره د يو غښتلي ټولنې جوړوي، او دا نه يوازې، خو هم د کوچنیانو لپاره د لويانو مهم دي. کله چې زموږ د ماشومانو او تنکيو ځوانانو ته وګورئ د لويانو په ګډه کیږي، د ټوليزو وروسته په ګډه چټ، په ګډه د سهار دعطرو، parish ڼ او آن فلم بيرون تګ په شان ټولنیزو پیښو ته ځي، نو زموږ د ځوانانو په خپلې راتلونکې خوندي د ژوند د غړو، خوځنده او هرکلي په توګه احساس د ټولنې د. “”

fr Deeter زياته کړه، چې St پاول د احتمال لري چې په کلونو کې د يوه پياوړي او خوځنده parish پاتې راغلي و، په توګه خپل عبادت خلکو څخه نورو ځايونو لپاره د ټوليزو راځي، زياتره ځوانان د parishioners شامل دي.

Share پر TwitterShare FacebookShare پر ګوګل
Caroline Smith
د لیکوال په اړه
2016. نوموړې پخوا د ټولنې د ور پا ې او د استراليا د اسوشېټد پرس (منتظم) کار راهیسې Caroline Smith د د ریکارډ یوه خبریال شوي، د هغې سره کيسو کې د عمر، په سيدني کې د سهار د Herald او د استراليا څرګندېږي.
تر ټولو وروستي بیشتر
کلنی کاتولیک کنفرانس به ګډونوال وهڅوي چې ‘د روح خواړه’
د 2016 کال د ټولنيز عدالت شرحه: د عمر د پاملرنې کاري ستراتېژۍ پر ليدلوري
پیرو غږ: SR Palafox farewells کاریتاس استرالیا
پاپ د رحمت څخه لیدنه کال د ژوند د حرمت په ګوته کوي
د بې کورۍ تبليغ ژوند درسونه برابروي
فلم ته کتنه: د رڼا سمندر په منځ کې د مغفرت او وجدان ځواکمن پيغام استوي
اسقف Costelloe ته لرغوني بنیدیکت د نظم شپږ نوي غړي هرکلی کوي
د اکتوبر ته په ملي کچه د لمانځه مياشت وي او د واده او کورنيو لپاره د روژه
غره Lawley parish په قوت او ایمان، د 60 کلونو په وده او نمو کوی
ابراهيم ورځ د ګڼو او communion روح درې monotheistic دينونو راټوليږي
پلټنه د ثبت

د لټون …

د ثبت په فیس بوک کې

د تماس د ثبت

پته: د پېرلو بکس 3075، پرت، غربي استرالیا، 6000
شمیره: +61 8 9220 5900
فاکس: +61 8 9325 4580
برېښناليک: [email protected]
وېب پاڼه: www.therecord.com.au

د ریکارډ د کريټيف کامنز Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported په منښتليک سمبال ده.
د دې جواز له حوصلې بهر دي حلال ښايي په www.therecord.com.au موجود وي.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

آرم
facebooktwitter
خانه
اخبار “”
دیدگاه »
نقاط عطف »
آنچه در
در باره “”
MOUNT LAWLEY محله در قدرت و ایمان، 60 سال در رشد می کند
2016 سپتامبر 22 توسط کارولین اسمیت
کلیسای سنت پل در کوه لولی 60 سالگرد خود را با توده است که همچنین شامل یک برکت و رحمت از چهار جام جدید و یک دوری را جشن گرفتند. عکس: کارولین اسمیت
کلیسای سنت پل در کوه لولی 60 سالگرد خود را با توده است که همچنین شامل یک برکت و رحمت از چهار جام جدید و یک دوری را جشن گرفتند. عکس: کارولین اسمیت

توسط کارولین اسمیت

جامعه کوه لولی پریشی دارند هفته گذشته جشن 60 سالگرد خود را با برکت جام جدید و دوری و همدلی آغاز شده است.

در جشن توده در روز شنبه 17 سپتامبر برای این مناسبت است، اهل محله کشیش چاپی تیم Deeter در مورد چگونه جامعه از یک گروه کوچک اما اختصاص داده شده از محله های کشیش نشین رشد کرده بود منعکس شده است. FR برایان Limbourn شرکت جشن به مناسبت.

“”این بسیار مناسب است که به مدت 28 سال، حتی قبل از اهل محله ما رسما تاسیس شد، سرریز کوه لولی و MENORA از گیت پریشی برای توده در جلسه ای در طبقه بالا بود، اتاق فوقانی مدرسه مونتسوری کوچک در Learoyd خیابان،”” او گفت.

“”جامعه در حال رشد بود، به طوری که مردم کشیش گیت برای یک مدت توده دوم پرسید: – و آنها نیز می خواستم به نیایش، بعد از – بدون ترک توده اولیه برای کسانی که روح سرسخت و متعصب! و پس از آن، مانند مسیحیان اولیه، آنها را در خانه های خود ملاقات کرد به دعا تسبیح با هم، و به اشتراک گذاشتن کیک و cuppa. “”

او اضافه کرد که سازگاری و حس اجتماعی دیده می شود در محله های کشیش نشین سابق ادامه داد: به یکی از ویژگی های امروز سنت پل است.

چاپی Deeter گفت: “”ما هنوز هم برای شکستن نان، جرم جمع آوری، و ما می دانیم که آن را ساختمان کلیسای که ما را تعریف می کند نیست.””

“”در زمان ما باید توده در سالن مدرسه در حیاط مدرسه در اتاق زیر زمینی در ایوان آجر خارج، و حتی در زمین های کوه لولی تنیس باشگاه بود،،،. در انجام این کار، ما در قدم به قدم از پدران و اجداد خود، که خیلی مهم نیست که در آن آنها توده ای، تا زمانی که آنها جمعی در اختیار دارد به دنبال.

“”و مانند اجداد ما، ما هنوز هم دعا تسبیح، ما هنوز هم نیایش سوگندی پر برکت، و ما هنوز هم برای به اشتراک گذاشتن کیک و cuppa.””

در سرب تا 60 سالگرد، نمازگزاران ارائه سنت پل همراه با یادداشت های تاریخی در هر خبرنامه هفتگی، در مورد سال های اولیه از اهل محله، و در تعطیلات آخر هفته 17 تا 18 سپتامبر، چند توده، با تنقلات ارائه پس از آن برگزار شد.

تأمل در این تاریخ، FR Deeter محله های کشیش نشین را وادار به ادامه در روح اجداد خود، با سخاوت ساده و تعامل اجتماعی است که این ایده را واقعی جامعه مسیحی را منعکس کند.

“”ما نمی توانیم در اینجا برای خودمان آمده به سادگی. ، “”او گفت: ما باید با هم آویزان، زیرا، به عنوان انجیل به ما یادآوری، یک شاخه می تواند میوه همه به خودی خود تحمل نمی کند.

“”بنابراین ما باید متصل به مسیح، تاک حقیقی، بله باقی می ماند، اول از همه، از طریق شکستن ما به طور منظم از نان در توده، و از طریق دعا مکرر، مطالعه کتاب مقدس، و بحث در مورد مسائل مهم روز است.

“”اما ما نیز باید با هم می آیند به شکل یک جامعه قوی، و این مهم نه تنها برای بزرگسالان، بلکه برای بچه ها است. هنگامی که کودکان و نوجوانان ما را ببینید بزرگسال، با هم بودن، چت با هم، بعد از، حضور در رویدادهای اجتماعی با هم مانند چای صبح، شام اهل محله و حتی گردش فیلم، پس از آن جوانان ما احساس امنیت در آینده خود را به عنوان اعضای یک زندگی، پر جنب و جوش و استقبال جامعه است. “”

FR Deeter افزود که سنت پل است به احتمال زیاد به اهل محله قوی و پر جنب و جوش باقی می ماند در سال های آینده، که نمازگزاران آن شامل افرادی که از جای دیگر برای توده، و بسیاری از محله های کشیش نشین جوان است.

اشتراک در در Facebook ها دوست در + Google
کارولین اسمیت
درباره نویسنده
کارولین اسمیت است یک روزنامه نگار از رکورد از سال 2016. او پیش از این برای روزنامه جامعه و آسوشیتد پرس استرالیا (AAP) کار می کرد با داستان او ظاهر می شود در سن، صبح سیدنی هرالد و استرالیا بوده است.
ترین مقاله های اخیر
کنفرانس کاتولیک سالانه شرکت کنندگان را تشویق به ‘تغذیه روح »
2016 عدالت اجتماعی بیانیه: دیدگاه یک استراتژی نیروی کار مراقبت از سالمندان
پرو خواستار دارد: Sr Palafox خداحافظی کاریتاس استرالیا
پاپ برجسته تقدس زندگی در سال بازدیدکننده داشته است رحمت
دفاع از بی خانمانی فراهم می کند درس های زندگی
بررسی فیلم: نور بین اقیانوس پیام قدرتمند بخشش و وجدان می فرستد
اسقف اعظم Costelloe استقبال شش نفر از اعضای جدید به سفارش پاپ باستان
اکتبر به ماه در سراسر کشور از نماز و روزه برای ازدواج و خانواده
MOUNT LAWLEY محله در قدرت و ایمان، 60 سال در رشد می کند
روز ابراهیم به ارمغان می آورد سه ادیان توحیدی با هم در روح برادری و صمیمیت و همدلی
جستجو در ضبط

جستجو کردن…

رکورد بر روی فیس بوک

تماس با ضبط

نشانی: PO Box 3075، پرث در غرب استرالیا، 6000
تلفن: +61 8 9220 5900
فکس: +61 8 9325 4580
ایمیل: [email protected]
وب سایت: www.therecord.com.au

رکورد تحت مجوز سازگار نشده منتشر شدهاست خلاق Creative Commons Attribution-مستندات NoDerivs 3.0 مجوز.
مجوز های فراتر از محدوده این مجوز ممکن است در www.therecord.com.au در دسترس باشد.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Dom
Aktualności “”
Perspektywy »
etapy »
Co się dzieje
O “”
Mount Lawley parafia rośnie w siłę i wiarę, 60 lat później
22 września 2016 przez Caroline Smith
Kościół Świętego Pawła w Mount Lawley obchodził swoje 60-lecie Mszy, które również zawarte błogosławieństwo cztery nowe kielichy i patenę. Zdjęcie: Caroline Smith
Kościół Świętego Pawła w Mount Lawley obchodził swoje 60-lecie Mszy, które również zawarte błogosławieństwo cztery nowe kielichy i patenę. Zdjęcie: Caroline Smith

Caroline Smith

Wspólnota Mt Lawley Parafia posiada ostatni weekend rozpoczęła obchody 60. rocznicy z błogosławieństwem nowych kielichy i pateny komunijnej.

Sprawując Mszę w sobotę 17 września na tę okazję, proboszcz ks Tim Deeter odzwierciedlenie w jaki sposób wspólnota urosła z małego, ale dedykowanej grupy parafian. Pt Brian Limbourn koncelebrowanej na tę okazję.

“”To było bardzo właściwe, że w ciągu 28 lat, jeszcze zanim została oficjalnie założona nasza parafia, przepełnienie Mount Lawley i Menora z Highgate parafii było spotkanie na Mszę w górnej kondygnacji, górna sala małego Montessori School na Learoyd ulicy,”” on powiedziany.

“”Wspólnota była rośnie, więc ludzie poprosili księży Highgate na drugi raz Mass – i też chciał mieć Błogosławieństwo po mszy – bez wychodzenia mszę wcześnie dla tych hardy dusz! A potem, jak pierwsi chrześcijanie spotykali się w swoich domach, aby modlić się na różańcu razem i podzielić tort i wklęsły. “”

Dodał, że zdolność do adaptacji i poczucie wspólnoty widziana w dawnych parafian nadal cechą dziś św Pawła.

“”My wciąż gromadzą się na łamaniu chleba, masa, i wiemy, że to nie jest budynek Kościół, który nas określa,”” ks Deeter powiedział.

“”Czasami mieliśmy Mszę w sali szkolnej, na podwórku szkolnym, w Undercroft, na werandzie z cegły na zewnątrz, a nawet w terenie Mount Lawley Tennis Club. W ten sposób mamy poszedł w ślady naszych przodków, którzy nie dbają tak bardzo, gdzie mieli Mszę, tak długo, jak mieli masę.

“”I jak nasi przodkowie, nadal odmawiać różaniec, wciąż mamy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a my wciąż się podzielić tort i wklęsły.””

Na czele przygotowań do 60. rocznicy, St Paul przewidziane czciciele z notatek historycznych w każdym cotygodniowy newsletter, o wczesnych latach parafii, a na weekend 17 do 18 września, kilka Msze odbywały się z przekąsek przekazane w późniejszym terminie.

Zastanawiając się nad tą historią, ks Deeter wezwał parafian, aby kontynuować w duchu swoich poprzedników, z prostą hojność i interakcji społecznych, które odzwierciedlają prawdziwą ideę wspólnoty chrześcijańskiej.

“”Nie możemy tu tylko dla siebie; musimy “”zawiesić się razem””, ponieważ, jak Ewangelia przypomina nam, oddział nie może przynosić owocu sama z siebie “”, powiedział.

“”Musimy więc pozostać przymocowane do Chrystusa, który jest prawdziwym krzewem winnym, tak, przede wszystkim za pośrednictwem naszego regularnego łamaniu chleba na mszy, a dzięki częstej modlitwy, studium Pisma i dyskusji na temat ważnych kwestii dnia.

“”Ale musimy też wspólnie tworzą silną społeczność, a to jest ważne nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Kiedy nasze dzieci i młodzież zobaczyć dorośli bycia razem, jak rozmawiają ze sobą po Mszy uczestniczy w wydarzeniach społecznych razem jak herbatę rano, kolacje parafialnych, a nawet wycieczki film, a następnie nasi młodzi ludzie czują się bezpiecznie w swojej przyszłości jako członkowie życia, żywych i przyjemnych społeczność.””

Pt Deeter dodać, że Paweł był prawdopodobnie pozostanie mocny i wyrazisty parafialny w nadchodzących latach, a jego wyznawcy były osoby pochodzące z innych źródeł na Mszę, a wielu młodych parafian.

Podziel się FacebookShare na TwitterUdostępnij w Google+
Caroline Smith
o autorze
Caroline Smith został dziennikarzem rekordu od 2016. Ma wcześniej pracował dla Wspólnoty Gazety i australijskiego Associated Press (AAP), z jej opowiadań zamieszczonych w epoce, Sydney Morning Herald i australijskiej.
Najnowsze artykuły
Roczne katolicka konferencja zachęci uczestników do “”nakarmić duszę””
2016 sprawiedliwości społecznej oświadczenie: Perspektywy na wieku strategii zatrudnienia opieki
Peru numerem: Sr Palafox Pożegnania Caritas Australii
Papież podkreśla świętość życia w roku wizyt Mercy
Opowiadając o bezdomności zapewnia lekcji życia
Recenzja filmu: The Light Between Oceans wysyła potężną wiadomość przebaczenia i sumienia
Abp Costelloe wita sześć nowych członków do antycznego papieskiego kolejności
Października będzie ogólnopolski miesiąc modlitwy i postu za małżeństwa i rodziny
Mount Lawley parafia rośnie w siłę i wiarę, 60 lat później
Abraham dzień przynosi trzy monoteistyczne religie razem w duchu braterstwa i jedności
Szukaj rekord

Szukanie…

Rekord na Facebook

Kontakt The Record

Adres: PO Box 3075, Perth, Australia Zachodnia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
WWW: www.therecord.com.au

Płyta jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.
Uprawnienia poza zakres tej licencji mogą być dostępne w www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logotipo
facebooktwitter
Casa
Notícias »
perspectivas »
marcos »
O que está passando
Sobre “”
Mount Lawley paroquial cresce em força e fé, de 60 anos sobre
22 de setembro de 2016 por Caroline Smith
Igreja de São Paulo em Mount Lawley celebrou o seu 60º aniversário com uma missa que incluiu também uma bênção de quatro novas cálices e uma patena. Foto: Caroline Smith
Igreja de São Paulo em Mount Lawley celebrou o seu 60º aniversário com uma missa que incluiu também uma bênção de quatro novas cálices e uma patena. Foto: Caroline Smith

Por Caroline Smith

A comunidade Mt Lawley Freguesia têm último fim de semana começou comemorações do seu 60º aniversário com a bênção de novos cálices e patena comunhão.

Ao celebrar missa no sábado, 17 de Setembro, para a ocasião, Pároco Pe Tim Deeter refletiu sobre como a comunidade tinha crescido de um pequeno, mas dedicado grupo de paroquianos. Fr Brian Limbourn co-celebrada para a ocasião.

“”Foi muito apropriado que há 28 anos, antes mesmo de nossa paróquia foi fundada oficialmente, o estouro de Mount Lawley e Menora de Highgate Parish estava reunido para a missa no piso superior, o quarto superior da pequena escola Montessori em Learoyd Street,”” ele disse.

“”A comunidade foi crescendo, então o povo pediu aos sacerdotes Highgate pela segunda vez em Massa – e eles também queriam ter Benediction depois da missa – não deixando Mass cedo para aquelas almas resistentes! E então, como os primeiros cristãos, eles se encontraram em suas casas para rezar o terço juntos, e compartilhar bolo e uma xícara de chá. “”

Ele acrescentou que a adaptabilidade e senso de comunidade visto em antigos paroquianos continuou a ser uma característica de hoje de São Paulo.

“”Nós ainda se reúnem para a fração do pão, a massa, e nós sabemos que não é o edifício da Igreja que nos define””, disse Pe Deeter.

“”Às vezes temos tido Missa no hall da escola, no pátio da escola, na undercroft, na varanda tijolo fora, e até mesmo em razão do Mount Lawley Tennis Club. Ao fazê-lo, temos seguido os passos de nossos antepassados, que não se importavam tanto onde eles tinham massa, desde que eles tinham Mass.

“”E como nossos antepassados, nós ainda rezar o Rosário, ainda temos Bênção do Santíssimo Sacramento, e ainda gostaria de compartilhar bolo e uma xícara de chá.””

No preparativos para o 60º aniversário, fornecidos adoradores de São Paulo com notas históricas em cada boletim semanal, sobre os primeiros anos da paróquia, e no fim de semana de 17 a 18 de setembro de várias missas foram realizadas, com bebidas previstas depois.

Refletindo sobre essa história, Pe Deeter pediu paroquianos para continuar no espírito de seus antepassados, com generosidade simples e interação social que iria reflectir a verdadeira idéia de comunidade cristã.

“”Não podemos vir aqui simplesmente para nós mesmos; devemos “”ficar juntos””, porque, como o Evangelho nos lembrou, um ramo não pode dar fruto por si mesmo “”, disse ele.

“”Então devemos permanecer ligados a Cristo, a videira verdadeira, sim, em primeiro lugar, através do nosso quebra regular do pão em massa, e através da oração freqüente, estudo das escrituras e discussão das questões importantes do dia.

“”Mas nós também precisamos nos unir para formar uma comunidade forte, e isso é importante não só para os adultos, mas também para as crianças. Quando as nossas crianças e adolescentes ver os adultos estarem juntos, conversando juntos depois da missa, participando de eventos sociais juntos como chás manhã, jantares paroquiais e até mesmo passeios de cinema, em seguida, os nossos jovens se sentir seguro em seu próprio futuro como membros de uma vida, vibrante e acolhedor comunidade.””

Fr Deeter acrescentou que St Paul era provável que se mantenha uma paróquia forte e vibrante nos próximos anos, como seus adoradores incluídas as pessoas que vêm de outros lugares para a missa, e muitos paroquianos jovens.

Partilhar no FacebookPartilhar no TwitterPartilhar no Google+
Caroline Smith
Sobre o autor
Caroline Smith tem sido um jornalista de The Record desde 2016. Ela já trabalhou para os jornais comunitários e Australian Associated Press (AAP), com suas histórias que aparecem nas The Age, Sydney Morning Herald e The Australian.
Artigos mais recentes
Conferência Anual Católico vai incentivar os participantes a “”alimentar a alma””
2016 justiça social declaração: Perspectivas sobre uma estratégia de força de trabalho de cuidados a idosos
Peru chamando: Sr Palafox despedidas Caritas Austrália
Papa destaca santidade da vida no Ano de visitas Mercy
Advogando para os sem-abrigo fornece lições de vida
REVISÃO DE FILME: A Luz Entre Oceanos envia poderosa mensagem de perdão e de consciência
Dom Costelloe recebe seis novos membros para a ordem papal antiga
Outubro a ser mês nacional de oração e jejum para o casamento e famílias
Mount Lawley paroquial cresce em força e fé, de 60 anos sobre
Abraham Day traz três fés monoteístas juntos em espírito de fraternidade e de comunhão
Pesquisar The Record

Pesquisa…

A Record no Facebook

Contact The Record

Endereço: PO Box 3075, Perth, Austrália Ocidental, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

A Record está licenciada sob uma Licença Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Permissões além do escopo desta licença pode estar disponível em www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ਲੋਗੋ
facebooktwitter
ਮੁੱਖ
ਨਿਊਜ਼ »
ਨਜ਼ਰੀਏ »
ਮੀਲਪੱਥਰ “”
ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਾਰੇ »
ਪਹਾੜ Lawley ਪਾਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 60 ਸਾਲ ‘ਤੇ’ ਚ ਵਧਦੀ
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2016 ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ ਨੇ
ਪਹਾੜ Lawley ਵਿਚ St ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਨਵ chalices ਅਤੇ ਇੱਕ paten ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ. ਫੋਟੋ: ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ
ਪਹਾੜ Lawley ਵਿਚ St ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਨਵ chalices ਅਤੇ ਇੱਕ paten ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ. ਫੋਟੋ: ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ

ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ ਕੇ

ਮੱਤੀ Lawley ਪੈਰੀਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਊ chalices ਅਤੇ ਨੜੀ paten ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਮਾਸ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ, ਪਾਦਰੀ Fr ਟਿਮ Deeter ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ fr ਬ੍ਰਾਇਨ Limbourn ਸਹਿ-ਮਨਾਇਆ.

“”ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੇਟ ਪੈਰੀਸ਼ ਤੱਕ ਪਰਬਤ Lawley ਅਤੇ Menora ਓਵਰਫਲੋ ਮਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ Montessori ਸਕੂਲ Learoyd ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ,”” ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ.

“”ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਾਸ ਵਾਰ ਗੇਟ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ – ਕੋਈ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ੍ਡੀ ਰੂਹ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ! ਅਤੇ ਫਿਰ, ਪਹਿਲੀ ਮਸੀਹੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ cuppa ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ. “”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਪੌਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ.

“”ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਮਾਸ ਦੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੈ,”” Fr Deeter ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ.

“”ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਸਕੂਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, undercroft ਵਿੱਚ, ਇੱਟ verandah ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜ Lawley ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਸ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਸੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.

“”ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਸਾਦ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ cuppa ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.””

60 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ-ਅੱਪ ਵਿਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੋਟ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਪੌਲ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਭਗਤ, ਕਈ ਜਨਤਾ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਈਆ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ,.

ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, Fr Deeter ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ,.

“”ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ‘ਇਕੱਠੇ ਲਟਕ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,, ਕਿਉਕਿ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “”ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.

“”ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਯਮਤ ਤੋੜ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹ, ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ, ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ.

“”ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਦ ਬਾਲਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਵੇਰ ਚਾਹ, ਪਾਦਰੀ ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦੇ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਭਾਈਚਾਰੇ. “”

Fr Deeter ਜੋੜੇ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਪੌਲ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਪਾਦਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਮਾਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.

Google+ ਤੇ FacebookShare TwitterShare ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਕੈਰੋਲੀਨ ਸਮਿਥ ਉੁਮਰ, ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆ ਨਾਲ, 2016 ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਆਪ) ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਸਭ ਹਾਲ ਲੇਖ
ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਾਣ’ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
2016 ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਸਟੇਟਮਟ: ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਰਿਪੇਖ
ਪੇਰੂ ਨੂੰ ਕਾਲ: ਸੀਨੀਅਰ Palafox ਅਲਵਿਦਾ ਕੈਰੀਟਾਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪੋਪ ਰਹਿਮਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ
ਬੇਘਰੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਆ: ਚਾਨਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ Costelloe ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਪ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੇ ਨਵ ਮਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਕਤੂਬਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਹਾੜ Lawley ਪਾਦਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 60 ਸਾਲ ‘ਤੇ’ ਚ ਵਧਦੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦਿਵਸ ਭਰੱਪਣ ਅਤੇ ਨੜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਖੋਜ ਭਰੋ

ਖੋਜ …

ਭਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ

ਸੰਪਰਕ The ਭਰੋ

ਪਤਾ: PO Box 3075, ਪਰਥ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, 6000
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +61 8 9220 5900
ਫੈਕਸ: +61 8 9325 4580
ਈਮੇਲ: [email protected]
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.therecord.com.au

ਭਰੋ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ-ਗੈਰਵਪਾਰਿਕ-NoDerivs 3.0 Unported ਲਾਈਸਿੰਸ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਪਰੇ ਅਧਿਕਾਰ www.therecord.com.au ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

siglă
facebooktwitter
Acasă
Știri “”
perspective »
Puncte de reper »
Ce este
Despre “”
Muntele Lawley parohie crește în putere și credință, peste 60 de ani
22 septembrie 2016 de Caroline Smith
Biserica St Paul din Muntele Lawley a sărbătorit aniversarea a 60-a, cu o Liturghie, care a inclus, de asemenea, o binecuvântare a patru noi potire și un Paten. Fotografie: Caroline Smith
Biserica St Paul din Muntele Lawley a sărbătorit aniversarea a 60-a, cu o Liturghie, care a inclus, de asemenea, o binecuvântare a patru noi potire și un Paten. Fotografie: Caroline Smith

Caroline Smith

Comunitatea Mt Lawley Parish au la sfârșitul săptămânii trecute au început festivitățile de aniversare a 60 cu binecuvântarea de noi potire și Paten comuniune.

Celebrările de masă sâmbătă, 17 septembrie, pentru această ocazie, paroh Părintele Tim Deeter a reflectat asupra modului în care comunitatea a crescut de la un grup mic, dar dedicat de enoriași. Părintele Brian Limbourn co-a sărbătorit pentru această ocazie.

“”A fost foarte potrivit ca timp de 28 de ani, chiar înainte ca parohia noastră a fost fondat oficial, preaplinul Muntele Lawley și Menora din Highgate Parish a fost întâlnire pentru Liturghie în etajul superior, camera superioară a mic Scoala Montessori pe Learoyd Street””, el a spus.

“”Comunitatea a fost în creștere, astfel încât poporul a cerut preoților Highgate pentru a doua oară în masă – și, de asemenea, a vrut să aibă Binecuvântare după Masa – fără a lăsa în masă timpurie pentru acele suflete au venit! Și apoi, la fel ca primii creștini, s-au întâlnit în casele lor să se roage Rozariul împreună, și pentru a partaja tort și o ceașcă de ceai. “”

El a adăugat că adaptabilitatea și simțul comunității observate la foștii enoriași au continuat să fie o trăsătură de astăzi St Paul.

“”Noi încă se adună pentru frângerea pâinii, Liturghie, și noi știm că nu este clădirea Bisericii care ne defineste””, a spus părintele Deeter.

“”Uneori am avut de masă în sala de școală, în curtea școlii, în undercroft, pe prispă de cărămidă din afară, și chiar și în motivele muntelui Lawley Tennis Club. În acest sens, am urmărit pe urmele înaintașilor noștri, care nu-i păsa atât de mult în cazul în care au avut în masă, atâta timp cât au avut în masă.

“”Și la fel ca strămoșii noștri, noi încă ne rugăm Rozariul, avem încă Binecuvantarea Preasfântului Sacrament, și ne place încă să împartă tort și o ceașcă de ceai.””

În plumb până la a 60-a aniversare, adoratori furnizate sfântului Paul cu note istorice în fiecare buletin saptamanal, despre primii ani ai parohiei, iar pe week-end de 17 până la 18 septembrie au avut loc mai multe Liturghii, cu băuturi răcoritoare furnizate ulterior.

Reflectand asupra acestei istorii, părintele Deeter a îndemnat enoriașii să continue în spiritul strămoșilor lor, cu generozitate simplă și interacțiune socială, care să reflecte adevărata idee a comunității creștine.

“”Nu putem veni aici, pur și simplu pentru noi înșine; trebuie să ne “”atârnă împreună””, pentru că, așa cum Evanghelia ne-a amintit, o ramură nu poate aduce roadă de la sine “”, a spus el.

“”Deci, noi trebuie să rămână atașat la Hristos, adevărata viță, da, în primul rând, prin ruperea noastră regulată a pâinii la Liturghie, și prin rugăciune frecventă, studiul scripturilor și discutarea problemelor importante ale zilei.

“”Dar noi trebuie să vină împreună pentru a forma o comunitate puternică, iar acest lucru este important nu numai pentru adulți, dar, de asemenea, pentru copii. Atunci când copiii și adolescenții noștri văd adulții fiind împreună, discutând după Liturghie, participarea la evenimente sociale împreună cum ar fi ceaiurile de dimineață, mese parohiale și chiar ieșiri de film, atunci tinerii noștri se simtă în siguranță în propriul lor viitor ca membri ai unui trai, vibrante și primitoare comunitate.””

Părintele Deeter a adăugat că Sf Paul era probabil să rămână o parohie puternică și vibrantă în anii care vor veni, ca și închinători săi au inclus oameni care vin din alte părți pentru masă, și mulți tineri enoriași.

Ponderea pe FacebookShare pe Google+ Twitter
Caroline Smith
Despre autor
Caroline Smith a fost jurnalist la revista record din 2016. Ea a lucrat anterior pentru ziare comunitare și Australian Associated Press (AAP), cu poveștile ei care apar în The Age, Sydney Morning Herald și The Australian.
Cele mai recente articole
conferința anuală catolică va încuraja participanții să “”hrănească sufletul””
2016 JUSTIȚIE SOCIALĂ Statement: Perspective privind o strategie în vârstă de îngrijire a forței de muncă
Peru de asteptare: Sr Palafox despărțiri Caritas Australia
Papa subliniază sfințenia vieții în anul de vizite Mercy
Pledand pentru persoanele fără adăpost oferă lecții de viață
Cronică de film: Lumina dintre oceane trimite mesajul puternic al iertării și a conștiinței
Arhiepiscopul Costelloe salută șase membri noi ordine papale antice
Octombrie să fie o lună la nivel național de rugăciune și post pentru căsătorie și familii
Muntele Lawley parohie crește în putere și credință, peste 60 de ani
Abraham Ziua aduce trei credințe monoteiste împreună în spirit de fraternitate și comuniune
Căutare Înregistrarea

Căutare…

Record pe Facebook

Contact Înregistrarea

Adresa: PO Box 3075, Perth, Australia de Vest, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Site-ul: www.therecord.com.au

Înregistrarea este licențiat sub o licență Neadaptată Creative Commons Atribuire-Necomercial-NoDerivs 3.0.
Permisiuni dincolo de domeniul de aplicare al acestei licențe pot fi disponibile la www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

логотип
FacebookTwitter
Главная
Новости “”
перспективы »
Вехи »
Как дела
Около “”
Гора Лоли приход растет в силе и вере, 60 лет на
22 сентября 2016 Кэролайн Смит
Церковь Святого Павла в Маунт Лоли отметил свое 60-летие с массой, которая также включала благословение четырех новых чаш и дискос. Фото: Кэролайн Смит
Церковь Святого Павла в Маунт Лоли отметил свое 60-летие с массой, которая также включала благословение четырех новых чаш и дискос. Фото: Кэролайн Смит

По Кэролайн Смит

Мт Лоли приходской общины есть в минувшие выходные началось празднование своего 60-летия с благословения новых чаш и причастию дискос.

В Мессу в субботу 17 сентября по случаю, приходский священник отец Тим Дитер отражается на том, как община выросла из небольшой, но преданной группой прихожан. Fr Брайан Limbourn совместно праздновали по этому случаю.

“”Это было очень уместно, что в течение 28 лет, еще до того, наш приход был официально основан, Маунт Лоли и Менора перетекает из Highgate прихода была встреча для мессы в верхнем этаже, верхняя комната маленькой школы Монтессори на Learoyd-стрит””, он сказал.

“”Община росла, так что люди просили священников Highgate для второго массового времени – и они также хотели, чтобы иметь Благодарение после мессы – не оставив Массу рано для этих выносливых душ! А потом, как и первые христиане, они встретились в своих домах, чтобы молиться Розария вместе, и разделить пирог и чашку чаю “”.

Он добавил, что адаптивность и чувство общности видели в бывших прихожан продолжает оставаться характерной чертой сегодняшнего дня Святого Павла.

“”Мы по-прежнему собираются на преломлении хлеба, мессы, и мы знаем, что это не здание церкви, которая определяет нас,”” сказал отец Дитер.

“”Время от времени мы имели мессу в школьном зале, в школьном дворе, в Undercroft, на кирпичной веранды на улице, и даже в основании горы Лоли теннисного клуба. При этом, мы следовали по стопам наших предков, которые не заботятся так много, где они должны были Мессу, до тех пор, как они имели массу.

“”И как наши предки, мы до сих пор молятся Розарий, у нас еще есть благословении Святыми Дарами, и мы по-прежнему хотели бы поделиться торт и чашку чаю.””

В преддверии 60-летия, при условии, почитатели святого Павла с историческими нотами в каждом еженедельном информационном бюллетене, о первые годы прихода, и в выходные дни 17 по 18 сентября, было проведено несколько мессы, с угощением, предоставленных впоследствии.

Размышляя об этой истории, отец Дитер призвал прихожан продолжать в духе своих предков, с простой щедростью и социального взаимодействия, которые будут отражать истинную идею христианской общины.

“”Мы не можем прийти сюда просто для себя; мы должны «держаться вместе», потому что, как напомнил нам Евангелие, ветвь не может приносить плода сама по себе, “”сказал он.

“”Таким образом, мы должны оставаться прикрепленной ко Христу, истинной виноградной лозы, да, прежде всего, через наш регулярный преломлении хлеба на мессе, и через частые молитвы, изучение Священных Писаний и обсуждение важных вопросов дня.

“”Но мы также должны собраться вместе, чтобы сформировать сильное сообщество, и это важно не только для взрослых, но и для детей. Когда наши дети и подростки видят взрослые быть вместе, общаются друг с другом после того, как мессы, посещая общественные мероприятия вместе, как утренние чаи, приходские обеды и даже экскурсии кино, то наши молодые люди чувствуют себя в безопасности в своем будущем в качестве членов жизни, яркие и приветствуя сообщество “”.

Fr Дитер добавил, что Святого Павла, вероятно, останется сильным и ярким приход в последующие годы, так как ее прихожане входили люди, приходящие из других источников для массового, и много молодых прихожан.

Выложить на FacebookShare на Щебетать в Google+
Кэролайн Смит
об авторе
Кэролайн Смит был журналистом рекордом с 2016 г. Ранее она работала в газетах сообщества и Australian Associated Press (АПУ), со своими историями, входящих в The Age, Sydney Morning Herald и The Australian.
Новые Статьи
Ежегодная католическая конференция будет поощрять участников “”кормить душу””
2016 г. социальной справедливости ЗАЯВЛЕНИЕ: Перспективы стратегии ухода рабочей силы в возрасте
Перу вызова: Sr Палафокс прощается Каритас Австралия
Папа подчеркивает святость жизни в год посещения Милосердия
Отстаивая бездомности дает уроки жизни
ФИЛЬМ ОБЗОР: Свет между океанами посылает мощный сигнал о прощении и совести
Архиепископ Costelloe приветствует шесть новых членов древнего папской порядка
С октября по всей стране быть месяц поста и молитвы для брака и семьи
Гора Лоли приход растет в силе и вере, 60 лет на
Авраам день приносит три монотеистических религий вместе в духе братства и общения
Поиск Запись

Поиск…

Запись на Facebook

Как связаться с The Record

Адрес: PO Box 3075, Перт, Западная Австралия, 6000
Телефон: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.therecord.com.au

Запись под лицензией Creative Commons Attribution-BY License 3.0 Unported.
Разрешения выходит за рамки данной лицензии, могут быть доступны на www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

tagavai
facebooktwitter
aiga
News »
manatu Faaalia o »
Milestones »
O le a i
E tusa »
tuputupu aulotu Mauga Lawley i le malosi ma le faatuatua, 60 tausaga i luga o
22 Setema 2016 e Caroline Samita
faamanatuina St a le Ekalesia Paul i le Mauga o Lawley lona 60 tausaga ma se Misasa e aofia ai foi se faamanuiaga o chalices fou e fa ma a paten. Photo: Caroline Samita
faamanatuina St a le Ekalesia Paul i le Mauga o Lawley lona 60 tausaga ma se Misasa e aofia ai foi se faamanuiaga o chalices fou e fa ma a paten. Photo: Caroline Samita

Saunia e Caroline Samita

Le Mt Lawley aulotu nuu maua faaiuga o le vaiaso mulimuli amata faamanatuina o lona 60 tausaga i le faamanuiaga o le chalices fou ma mafutaga paten.

I le faamanatuina o Misasa i le Aso Toonai 17 o Setema mo le taimi, atagia aulotu Faitaulaga Fr Tim Deeter i le auala na faatupulaia ai le nuu mai i se vaega laitiiti ae tuuto o parishioners. faatasi-faamanatuina Fr Brian Limbourn mo le taimi.

“”Sa lava e talafeagai ai mo le 28 tausaga, e oo lava ao lei faavaeina aloaia le tatou aulotu, o le na feiloai Mauga Lawley ma Menora faatumulia mai Highgate aulotu mo Misasa i le storey pito i luga, o le potu pito i luga o le tamai Aoga Montessori i Learoyd Street,”” na ia fai mai ai.

“”Sa faatupulaia le nuu, o lea o le tagata na fesili ai le ositaulaga Highgate mo se taimi o Misasa lona lua – ma sa latou mananao foi ia maua faamanuiaga pe a mavae Misasa – vave leai tuua Misasa mo i latou agaga Hardy! Ma o lea, e pei o le uluai Kerisiano, latou feiloai io latou aiga e tatalo faatasi le Rosary, ma e faasoa atu le keke ma se cuppa. “”

Sa ia faaopoopo e faaauau pea ona avea o se vaega o le aso nei o le St Paul le adaptability ma lagona o le nuu vaaia i parishioners muamua.

“”Tatou te faapotopoto ai pea mo le solia o le areto, o le Misasa, ma ua tatou iloa e le o le fale o le Ekalesia e faamatalaina ai i tatou,”” na saunoa Fr Deeter.

“”I taimi tatou te maua Misasa i le fale aoga, i le aoga fanua, i le undercroft, i luga o le verandah piliki i fafo, ma e oo lava i le mafuaaga o le Mauga Lawley tenisi Club. I le faia o lea, tatou te mulimuli ai i tulagaaao o lo tatou tuaa, e le popole tele o nofoaga sa latou maua Misasa, e pei o le umi latou sa Misasa.

“”Ma e pei o tatou tuaa, tatou lava tatalo le Rosary, ua tatou maua pea faamanuiaga o le Faamanatuga Faamanuiaina, ma tatou te mananao pea e faasoa atu keke ma a cuppa.””

I le taitai-e oo atu i le tausaga 60, St tapuaʻi tuuina atu a Paulo ma faamatalaga talafaasolopito i taitasi lomiga i vaiaso taitasi, e uiga i le popofou o le aulotu, ma i le faaiuga o le vaiaso o le 17 i le 18 o Setema, na faia le tele o ‘au, faatasi ai ma mama e tuuina atu mulimuli ane.

Manatunatu i lenei talafaasolopito, uunaia Fr Deeter parishioners e faaauau pea i le agaga o latou tuaa, ma le agalelei faigofie ma fegalegaleaiga faaagafesootai o le a atagia ai le manatu moni o le nuu Kerisiano.

“”E mafai ona tatou le o mai iinei lava mo i tatou lava; e tatau ona tatou ‘tautau faatasi’, aua, e pei ona faamanatu mai e le Talalelei i tatou, o se lala e le mafai ona fua uma lava ia, “”na ia fai mai ai.

“”O lea e tatau ona tatou tumau faapipii ia Keriso, o le vine moni, ioe, muamua o le uma, e ala i lo tatou solia masani o le areto i le Misasa, ma ala i le tatalo soo, suesue i tusitusiga paia, ma le talanoaga o le mataupu taua o le aso.

“”Ae e tatau ona tatou o mai foi faatasi e maua ai se nuu malosi, ma e taua lenei e le gata mo tagata matutua, ae faapea foi mo le fanau. Pe a tatou fanau ma le tupulaga talavou vaai i le matutua o faatasi, talatalanoa faatasi pe a mavae Misasa, auai i mea lautele faatasi e pei o teas taeao, afiafi ma e oo lava tafaoga tifaga aulotu, ona lagona le saogalemu o tatou tagata talavou i latou lava i le lumanai o ni tagata o le a ola, malosi ma faafeiloai nuu. “”

faaopoopo Fr Deeter e ono a le St Paul e tumau pea o se aulotu malosi ma olaola i tausaga e oo mai, e pei ona tapuaʻi aofia ai tagata oo mai o se isi nofoaga mo le Misasa, ma le tele o parishioners talavou.

Faasoa atu i FacebookShare i TwitterShare i Google+
Caroline Samita
E tusa o le Tusitala
ua Caroline Samita se tusitala o le Faamaumauga talu mai le 2016. Sa galue muamua mo Community Nusipepa ma Press fesootai Ausetalia (AAP), ma lana tala faaali mai i le Tausaga, Sydney Taeao Herald ma le Australian.
Sili ona lata mai nei i le Mataupu Faavae
a uunaia konafesi Katoliko Faaletausaga auai e ‘fafaga ai le agaga’
2016 FAAMATALAGA AGAFESOOTAI FAAMASINOGA: Manatu Faaalia o luga o se fuafuaga faataatitia o le aufaigaluega tausiga matua
valaau Peru: Sr Palafox faamavaega Caritas Ausetalia
faamatilatila Pope paia o le ola i le Tausaga o asiasiga Mercy
Lagolagoina mo homelessness maua lesona olaga
TOE FAAMANATU ata tifaga: O le Malamalama va vasa auina savali mamana o le faamagaloga ma le mafaufau
talia Archbishop Costelloe ono tagata fou e poloaiga pope anamua
Oketopa e avea masina le atunuu o le tatalo ma le anapogi mo le faaipoipoga ma le aiga
tuputupu aulotu Mauga Lawley i le malosi ma le faatuatua, 60 tausaga i luga o
aumaia Aperaamo Aso faatuatuaga monotheistic tolu faatasi i le agaga o le fraternity ma mafutaga
Suesue le Faamaumauga

Search …

O le Faamaumauga i le Facebook

Contact le Faamaumauga

Address: Pusa PO 3075, Perth, Western Ausetalia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

ua laiseneina i le Faamaumauga o le i lalo o se Creative Commons Attribution-faapisinisi-NoDerivs 3.0 Laisene Unported.
Faatagaga i tala atu o le lio o mafai ona maua lenei laisene i www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Gaidhealtachd
facebooktwitter
Dachaigh
Naidheachdan »
beachdan »
Clachan-mhìle »
Dè th ‘air
mu »
Mount Lawley paraiste a ‘fàs ann an neart agus an creidimh, 60 bliadhna air a’
22 Sep 2016 le Caroline Mac a ‘Ghobhainn
Eaglais an Naoimh Pòl ann an Mount Lawley chomharraich an 60mh ceann-bliadhna le Mass sin cuideachd beannachd ceithir ùr cailisean agus paten. Photo: Caroline Mac a ‘Ghobhainn
Eaglais an Naoimh Pòl ann an Mount Lawley chomharraich an 60mh ceann-bliadhna le Mass sin cuideachd beannachd ceithir ùr cailisean agus paten. Photo: Caroline Mac a ‘Ghobhainn

Le Caroline Mac a ‘Ghobhainn

Tha Mt Lawley Paraiste coimhearsnachd a tha air an deireadh sheachdain Thòisich comharrachadh a 60mh ceann-bliadhna le beannachadh ùr cailisean agus co-chomunn paten.

Ann an Aifreann air Disathairne 17 An t-Sultain airson an tachartais, sagart paraiste Mgr Tim Deeter a ‘meòrachadh air mar a tha coimhearsnachd air fàs bho beag ach a dh’aon ghnothach buidheann de paraiste. Mgr Brian Limbourn co-chomharrachadh airson an tachartais.

“”Bha e gu math iomchaidh gun airson 28 bliadhna, fiù ‘s mus ar paraiste a chaidh gu h-oifigeil a chur air bhonn, an Mount Lawley agus Menora overflow bho Highgate Paraiste Chaidh a’ coinneachadh airson an Aifreann anns na h-àrd ùrlar, air an ceann shuas an t-seòmar beag Montessori Sgoil air Learoyd Sràid,”” e Thuirt.

“”Tha a ‘choimhearsnachd a bha a’ fàs, agus mar sin na daoine a dh’iarr an Highgate sagairt airson an dàrna Mass àm – agus iad cuideachd ag iarraidh dhealbhan dèidh Mass – chan eil a ‘fàgail tràth airson Mass fheadhainn Hardy anaman! Agus an uair sin, mar a ‘chiad Crìosdaidhean, choinnich iad ann an dachaighean aca gus ùrnaigh a dhèanamh an Rosary còmhla, is roinn a bhith cèic agus cuppa. “”

Thuirt e gu bheil an sùbailteachd agus faireachdainn de choimhearsnachd fhaicinn ann an seann paraiste leantainn gu bhith na phàirt de Naoimh Pòl an-diugh.

“”Tha sinn fhathast a ‘cruinneachadh airson a’ briseadh air an t-aran, an Aifreann, agus tha fios againn nach b ‘e an togalach Eaglais a’ mìneachadh dhuinn,”” thuirt Mgr Deeter.

“”Aig amannan tha sinn air Mass ann an talla na sgoile, ann an gàrradh na sgoile, anns an fho, air an breige ‘bhearanda rim faicinn a-muigh, agus fiù’ s ann an gàradh na Mount Lawley Club Teanas. Anns a ‘dèanamh sin, tha sinn air leantainn ann an ceumannan ar sinnsear, nach robh cùram cho mòr far an robh iad Mass, cho fad’ sa bha iad Mass.

“”Agus mar ar sinnsear, tha sinn fhathast guidheam an Rosary, fhathast againn Beannachd na Sacramaid Naoimhe, agus tha sinn fhathast a ‘còrdadh ri roinn cèic agus cuppa.””

Anns a ‘phrìomh-suas ris an 60mh ceann-bliadhna, Naomh Pòl a’ toirt seachad adhraidh le notaichean eachdraidheil anns gach seachdaineil cuairt-litir, mu na tràth-bhliadhnaichean na paraiste, agus air an deireadh-sheachdain de 17 gu 18 an t-Sultain, grunn meallan mòra a chumail, le biadh is deoch a thoirt seachad an dèidh sin.

Gabhail beachd air seo eachdraidh, Fr Deeter ìmpidh paraiste gus leantainn air adhart ann an spiorad an sinnsearan, le sìmplidh fialaidheachd agus eadar-obrachadh sòisealta a bhiodh a ‘nochdadh fìor beachd air a’ choimhearsnachd Chrìosdail.

“”Chan urrainn dhuinn tighinn an seo dìreach airson fhìn; feumaidh sinn ‘crochadh còmhla’, oir, mar an t-Soisgeil an cuimhne dhuinn, meur chan urrainn toradh a h-uile leis fhèin, “”thuirt e.

“”Mar sin feumaidh sinn fhathast ceangailte ri Criosd, an fìonan fìor, tha, a ‘chiad de na h-uile, tro ar cunbhalach briseadh an arain aig an aifrinn, agus gu tric tro ùrnaigh, sgrùdadh nan sgriobtairean, agus deasbad de na cùisean cudromach an latha.

“”Ach feumaidh sinn cuideachd a ‘tighinn còmhla gus coimhearsnachd làidir, agus tha seo cudromach chan ann dìreach airson na h-inbhich, ach cuideachd airson na minn. Nuair ar clann agus deugairean fhaicinn na h-inbhich a bhith còmhla, a ‘bruidhinn ri chèile an dèidh Mass, a’ frithealadh thachartasan sòisealta còmhla mar mhadainn teathaichean, paraiste dìnnearan agus fiù ‘s movie turasan a-muigh, an uair sin na daoine òga againn a’ faireachdainn tèarainte ann aca fhèin san àm ri teachd mar bhuill de beò, beothail agus aoigheil choimhearsnachd. “”

Mgr Deeter Thuirt Naoimh Pòl a bha buailteach fuireach làidir agus beothail paraiste sna bliadhnaichean ri teachd, mar a adhraidh gabhail a-steach daoine a ‘tighinn à àiteachan eile airson Mass, agus iomadh òga na paraiste.

Sgaoil air Facebookshare air TwitterShare air Google+
Caroline Mac a ‘Ghobhainn
Mun Author
Caroline Mac a ‘Ghobhainn air a bhith na neach-naidheachd aig The Record bho 2016. Tha i air a bhith ag obair roimhe airson pàipearan-naidheachd coimhearsnachd agus Associated Press Astràilia (AAP), le sgeulachdan aice a’ nochdadh ann an The Age, Sydney Morning Herald agus an Astràilia.
As Tachartasan Articles
Co-labhairt Bhliadhnail Chaitligeach a ‘brosnachadh com-pàirtichean a’ biathadh an t-anam ‘
2016 ceartas sòisealta AITHRIS: Beachdan air aois luchd-obrach cùram ro-innleachd
Peru gairm: Gd Palafox soraidh Caritas Astràilia
Pope ‘cur cuideam air naomhachd beatha ann Bliadhna Mercy tadhal
Tagradh airson dìth dachaigh a ‘toirt beatha leasain
MOVIE SGRÙDADH: The Light Eadar Oceans cumhachdach a ‘cur teachdaireachd maitheanas agus cogais
Àrd-easbaig Costelloe sia ‘cur fàilte air buill ùra gus seann pàpa òrdugh
Dàmhair gu bhith na dùthcha mìos air ùrnaigh agus traisg airson pòsadh agus teaghlaichean
Mount Lawley paraiste a ‘fàs ann an neart agus an creidimh, 60 bliadhna air a’
Latha Abraham a ‘toirt trì monotheistic chreideamhan còmhla ann an spiorad fraternity agus co-chomunn
Lorg The Record

Lorg …

The Record air Facebook

Fios The Record

Seòladh: PO Box 3075, Peairt, Astràilia an Iar, 6000
Fòn: +61 8 9220 5900
Facs: +61 8 9325 4580
Post-d: [email protected]
Làrach-lìn: www.therecord.com.au

The Record seo ceadaichte fo riaghailtean Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Unported 3.0 License.
Ceadan taobh a-muigh de raon a ‘chead seo dh’fhaodadh a bhith ri fhaotainn aig www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
хттп://ввв.тхерецорд.цом.ау/невс/лоцал/моунт-лавлеи-парисх-гровс-ин-стренгтх-анд-фаитх-60-иеарс-он/

лого
ФацебоокТвиттер
Дом
vesti »
перспективе »
прекретнице »
Шта је на
О томе “”
Моунт Лавлеи парохија расте у снагу и веру, 60 година на
22 Јул 2016 Царолине Смитх
Ст Павла у Моунт Лавлеи прославио је 60 година постојања са масом која такође укључује и благослов четири нова пехара и на Патен. Фото: Каролина Смит
Ст Павла у Моунт Лавлеи прославио је 60 година постојања са масом која такође укључује и благослов четири нова пехара и на Патен. Фото: Каролина Смит

Царолине Смитх

МТ Лавлеи Парохијски заједница има прошлог викенда почело прославу свог 60. годишњице уз благослов нових пехара и заједништва Патен.

У слави мису у суботу 17. септембра за ову прилику, парох Пет Тим Деетер огледа о томе како заједница је израсла из мале али посвећеном групи парохијана. Фр Брајан Лимбоурн ко-славила за ову прилику.

“”Било је врло прикладно да за 28 година, чак и пре него што наша парохија је званично основана, Моунт Лавлеи и Менора прелив од Хигхгате парохије је састанак на мису у спрата, горњи простор малог Монтесори школи на Леароид улици,”” он рекао.

“”Заједница је већи, тако да људи замолио Хигхгате свештенике по други пут Масс – и они су такође желели да имају Бенедицтион после мисе – не оставља мису рано за те отпорних душе! И онда, као првих хришћана, састали су се у својим домовима да се моле круницу заједно, и да деле торту и сољу цаја. “”

Он је додао да су прилагодљивост и осећај заједништва види у бившим парохијана је наставио да буде карактеристика Светог Павла данас.

“”Ми смо и даље окупљају на ломљењу хлеба, миси, а знамо да то није зграда црква која нас дефинише””, рекао је Пет Деетер.

“”Повремено смо имали мису у холу школе, у школском дворишту, у Ундерцрофт, на цигала веранди испред, па чак и на основу Моунт Лавлеи тениског клуба. На тај начин, ми смо пратили у стопу наших предака, који није стало толико где су имали мису, све док су имали мису.

“”И као наших предака, ми и даље молити круницу, и даље имамо благослов Пресвете Сакраменту, и још увек желели да поделимо торту и сољу цаја.””

У водећем-до 60 година, Свети Павле је обезбедио обожаваоци са историјским белешкама у сваком недељном билтену, о раним годинама парохији, а на викенда од 17. до 18. септембра, одржано је неколико Масе, уз освежење пружају касније.

Размишљајући о овом историји, Пт Деетер позвао парохијани да настави у духу својих предака, са једноставним великодушност и социјалне интеракције који ће одражавати праву идеју хришћанске заједнице.

“”Ми не можемо доћи овде једноставно за себе; морамо ‘виси заједно “”, јер, како нам Јеванђеље је подсетио, огранак не може уродити плодом све од себе””, рекао је он.

“”Зато морамо остати везани за Христа, прави винове лозе, да, пре свега, кроз нашег редовног ломљењу хлеба на мисе, и кроз честе молитву, проучавање списа, и дискусију о важним питањима дана.

“”Али, морамо заједно да формирају јаку заједницу, а то је важно не само за одрасле, али и за децу. Када наша деца и тинејџери виде одрасли буду заједно, разговор заједно после мисе, присуства друштвеним догађајима заједно као јутарњим чајева, Парисх вечере и чак филмских излети, онда наши млади људи осећају сигурним у властиту будућност као чланови живот, живим и добродошлице заједница. “”

Фр Деетер је додао да Свети Павле је био вероватно ће остати снажан и жива парохија у годинама које долазе, као њени верници укључени људи који долазе из других земаља на мису, а многи млади парохијана.

Учешће на ФАЦЕБООКСХАРЕ на Твиттер-у Гоогле+
царолине Смит
О аутору
Царолине Смит је новинар Тхе Рецорд од 2016. Она је раније радила за заједнице новине и Аустралије Ассоциатед Пресс (ААП), са својим причама се појављују у узрасту, Сиднеи Морнинг Хералд и Тхе Аустралиан.
Мост Рецент Артицлес
Годишња конференција Католичка ће подстаћи учеснике да “”храни душу””
2016 Социјална правда изјаву: Перспецтивес он старом заштите радне снаге стратегије
Перу зове: Ср Палафокс опростим Царитас Аустралиа
Папа наглашава светости живота у години Мерци посета
Залагање за бескућнике пружа животне лекције
Мовие Ревиев: Тхе Лигхт Између Оцеанс шаље снажну поруку о праштања и савести
Архиепископ Цостеллое поздравља шест нових чланова у древном папског како
Октобар да се на националном нивоу месеца молитвом и постом за брак и породицу
Моунт Лавлеи парохија расте у снагу и веру, 60 година на
Аврам дан доноси три монотеистичке вере заједно у духу братства и заједништва
Претрага Рецорд

Претраживање…

Записник о Фацебоок

Контакт за Снимање

Адреса: ПО Бок 3075, Перт, Западна Аустралија, 6000
Тел: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
Е-маил: оффице@тхерецорд.цом.ау
Сајт: ввв.тхерецорд.цом.ау

Рекорд је лиценциран под Цреативе Цоммонс Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Унпортед Лиценсе.
Дозволе ван опсега ове лиценце може бити доступан у ввв.тхерецорд.цом.ау.

 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
musha
News »
maonero »
Milestones »
Zviri
About »
Mount Lawley chechi zvakunokura simba uye kutenda, makore 60 ari
22 Sep 2016 by Caroline Smith
Church St hwaPauro Mount Lawley vakapemberera ayo 60th gore aine Misa kuti kwaisanganisirawo chikomborero pakati chalices itsva ina uye paten. Photo: Caroline Smith
Church St hwaPauro Mount Lawley vakapemberera ayo 60th gore aine Misa kuti kwaisanganisirawo chikomborero pakati chalices itsva ina uye paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

The Mt Lawley Parish munzanga vane okupedzisira vhiki vakatanga kupemberera yayo 60th gore neropafadzo chalices itsva uye chirairo paten.

In kupemberera Misa musi woMugovera 17 September kuti chiitiko, Parish Priest Fr Tim Deeter akaratidza sei munharaunda yacho yakawedzera kubva duku asi vakazvitsaurira boka vomuchechi. Fr Brian Limbourn co-vakapemberera nepatinenge.

“”Zvakanga chaizvo Zvakakodzera kuti kwemakore 28, kunyange pamberi yeko wedu pamutemo nheyo, Gomo Lawley uye Menora nokupararira kubva Highgate Parish akanga kusangana nokuda paMisa rokumusoro storey, yepamusoro pakati Montessori duku School musi Learoyd Street,”” iye akati.

“”Ungano yaiva kukura, saka vanhu vakabvunza vapristi Highgate kwenguva Misa nguva wechipiri – uye vaida kuti pashure Misa kukomborera – hapana vachisiya Misa mangwanani nokuda akaomarara mweya iwayo! Zvino, kufanana nevaKristu vokutanga, vakasangana mumisha yavo kunyengetera Ruzariro pamwechete, uye kugoverana keke uye cuppa. “”

Akawedzera kuti anochinjika uye nepfungwa vemunharaunda kuonekwa vaimbova vomuchechi vakaramba kuva rutivi St kwaPauro nhasi.

“”Tichiri kuungana nokuda paakamedura chingwa, Misa, uye tinoziva kuti hachisi Church chivakwa kuti rinotsanangura isu,”” Fr Deeter akati.

“”Dzimwe nguva isu takambova paMisa kuchikoro imba yacho, pachivanze yechikoro, vari undercroft, pamusoro zvidhina verandah panze, uye kunyange nhandare iri Mount Lawley Tennis Club. Mukuita kudaro, isu zvakatevera mumakwara nemadzitateguru edu, vasina hanya zvikuru apo vakange Misa, chero bedzi akanga Misa.

“”Uye kufanana nemadzitateguru edu, isu vachiri kunyengetera Ruzariro, isu vachiri kukomborera woWakaropafadzwa reMinamato yeChirairo, uye tichiri vanoda kugoverana keke uye cuppa.””

In kutungamirira-kusvika 60th musi, St Paul yakapiwa vanamati vane nhoroondo manotsi neimwe mugwaronhau nevhiki, anenge makore yeko mangwanani, uye pakupera kwevhiki 17 kusvika 18 September, Misa vanoverengeka dzakaitwa, pamwe dyira inopiwa pashure.

Tichifunga nezvenhoroondo iyi, Fr Deeter akakurudzira vomuchechi kuramba mweya nemadzitateguru avo, nyore rupo uye evanhu nekuita kuti kwaizopa pfungwa ravaKristu wechokwadi.

“”Hatigoni kuuya pano kungoisikira pachedu; tinofanira ‘yokuturika pamwe chete’, nokuti, sezvo Evhangeri akatiyeuchidza, bazi risingagoni kubereka zvibereko zvose roga, “”akati.

“”Saka tinofanira kuramba dzakabatana Kristu, muzambiringa wechokwadi, hongu, pakutanga kwezvose, kuburikidza tichikurukura paakamedura chingwa paMisa, uye kuburikidza nemunamato kakawanda, kudzidza magwaro, uye nezvechikamu dzinokosha zuva.

“”Asi isu kuchauyawo pamwe chete kuumba nzanga simba, uye ichi ndicho chinokosha kwete chete nokuda vakuru, asiwo vana. Apo vana vedu uye vechiduku vanoona vakuru ari pamwe chete, nokungotaura pamwe pashure Misa, kupinda pasocial zviitiko pamwe chete kufanana mangwanani teas, yeko kunodya zvinenge uye kunyange firimu Kumboshanya, ipapo vedu vechiduku vanonzwa vakachengeteka mune ramangwana ravo sezvo nhengo mupenyu, vakagwinya uye kugamuchira munharaunda. “”

Fr Deeter akawedzera kuti St Pauro angangodaro kuramba akasimba uye vakagwinya yeko mumakore kuuya kwakanga, sevanamati dzayo vaisanganisira vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo kuti Misa, uye vechiduku vomuchechi zhinji.

Share on FacebookShare musi TwitterShare musi Google+
Caroline Smith
Pamusoro Author
Caroline Smith rave wenhau The Record kubva 2016. Harina kare akashanda Community Newspapers uye Australian Associated Press (AAP), pamwe nyaya yake inoonekwa mune The Age, Sydney Morning Herald uye The Australian.
Most Recent Articles
Annual musangano Catholic inozokurudzira vatori vechikamu kuti ‘zvokudya mweya’
2016 gutsaruzhinji okuti: Perspectives riri akwegura kutarisirwa kubasa nzira
Peru achidana: Sr Palafox namaropafadzo orugare Caritas Australia
Pope rinosimbisa hutsvene muupenyu Gore Mercy kushanya
Kumirira pokugara rinopa upenyu zvidzidzo
Kwefirimu: Chiedza Between makungwa anotumira mashoko simba kukanganwirwa uye nehana
Archbishop Costelloe anogamuchira nhengo nhanhatu itsva yekare akakamukana hurongwa
October kuva mwedzi munyika yokunyengetera uye achitsanya muchato uye mhuri
Mount Lawley chechi zvakunokura simba uye kutenda, makore 60 ari
Abraham Day anounza monotheistic zvitendero zvitatu pamwe chete nemweya Fraternity uye nechirairo
Search The Record

Search …

The Record on Facebook

Contact The Record

Address: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record ari mumatunhu pasi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Permissions chisingakwanisi kutsanangurwa rezinesi iri kuwanikwa pana www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

لوگو
facebooktwitter
گھر جي
نيوز »
تناظر »
Milestones »
ڇا پيو ٿئي
بابت »
جبل Lawley parish، طاقت ۽ ايمان ۾ ڄمائي تي 60 سال
22 ڏاهري 2016 Caroline حيدرآباد جي
جبل Lawley ۾ پهرين پولس جي چرچ هڪ ماس ته به چار نوان chalices جي نعمت ۽ هڪ paten شامل سان ان جي 60th سالگره ملهائي. Photo: Caroline حيدرآباد
جبل Lawley ۾ پهرين پولس جي چرچ هڪ ماس ته به چار نوان chalices جي نعمت ۽ هڪ paten شامل سان ان جي 60th سالگره ملهائي. Photo: Caroline حيدرآباد

Caroline حيدرآباد جو قسم

هن مهانگي Lawley Parish برادري جي آخري هفتي نئين chalices ۽ communion paten جي نعمت سان ان جي 60th سالگره جو جشن commenced آهن.

ان موقعي لاء تي ڇنڇر 17 سيپٽمبر ماس گڏ پاڪائي بيان ۾، Parish پادري ساند بن تيم Deeter ڪيئن برادري جي علائقن جو هڪ ننڍڙو پر وقف گروپ جا آڳ پئي ڀڙڪي تي ڌيان. ان موقعي لاء ساند بن شيخ Limbourn جي ناتي-ملهايو.

“”اها ڳالهه بلڪل مناسب هو ته 28 سالن جي لاء، جيتوڻيڪ کان اڳ اسان جي parish سرڪاري ٺهرايو ويو، وڇوڙو Parish کان جبل Lawley ۽ Menora Overflow ماس لاء اپر ماڙي ۾ ننڍي مونٽيسري اسڪول Learoyd گهٽي تي جي اپر ڪمري ۾، اجلاس ۾ ڪيو ويو آهي،”” ته هن کي چيو.

“”هن ساٿ ۾ وڌندڙ ڪيو ويو، تنهنڪري سنڌ جي ماڻهن کي هڪ ٻئي وڏي پيماني وقت لاء وڇوڙو عالمن چيو – ۽ اھي به وڏي پيماني کان پوء Benediction آھي ڪري ڇڏيو – ڪو به سي آبهوا پاڻ لاء شروعات ماس ٿيندي! ۽ پوء، پهرين عيسائين وانگر، انھن لاء سندن گھرن ۾ ملاقات جي Rosary گڏجي دعا ڪرڻ، ۽ ڪيڪ ۽ هڪ cuppa حصيداري ڪرڻ لاء. “”

هن چيو ته سنڌ جي adaptability ۽ ساٿ جو احساس اڳوڻي علائقن ۾ ڏٺو ايس پولس جي اڄ جي هڪ مضمون ۾ وڃي رهيو.

“”اسان اڃا ماني جي ٽوڙڻ، جو ماس لاء گڏ، ۽ اسان کي خبر آهي ته ان جي چرچ جي عمارت اسان defines ته نه آهي،”” ساند بن Deeter چيو.

“”ان زماني ۾ اسان کي وڏي پيماني جي اسڪول جي هال ۾، اسڪول لينڊ يارڊ ۾، جي undercroft ۾، ٻاهر جي سرن verandah تي، ۽ ڪڏهن به جبل Lawley ٽينس ڪلب جي گرائونڊ ۾ پيو آهي. ائين ڪندي ع ۾، اسان کي اسان جي forebears، پوء الله تعالي جتي اهي ماس پيو خيال نه ڪيو جو، جيستائين اهي ماس پيو جي پيرن تي پيروي ڪئي اٿم.

“”۽ اسان جي forebears وانگر، اسان کي اڃا به Rosary دعا، اسان اڃا تائين، سنڌ برڪت Sacrament جي Benediction آھي، ۽ اسان کي اڃا ڪيڪ ۽ هڪ cuppa حصيداري ڪرڻ چاهيو.””

جي 60th ملهائي ڪرڻ جي ڏس اپ ۾، هر هڪ هفتيوار Newsletter ۾ تاريخي نوٽس، جي parish جي شروعات سال جي باري ۾ سان ايس پولس جي مهيا عبادت، ۽ 18 کي 17 سيپٽمبر جي ھفتي جي آخر ۾، ڪيترن ئي عوام وري مهيا refreshments سان، منعقد ڪيا ويا.

هن جي تاريخ تي فڪر، ساند بن Deeter علائقن تي زور ڏنو، سادو سخاوت ۽ سماجي لهه وچڙ ته مسيحي برادري جي سچي خيال فڪر ھا سان سندن forebears جي روح ۾ جاري رکڻ لاء،.

“”اسان هتي رڳو پاڻ لاء نه اچي سگهي ٿو. اسان کي ‘گڏجي اونڌا’ هجڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته جيئن انجيل اسان جي نصيحت، هڪ شاخ سڀ پاڻ جي ڦر برداشت نه ٿا ڪري سگهو، “”هن چيو.

“”پوء اسان کي، مسيح، جي سچي ول انسيت هجڻ ضروري آهي رهنديون ها، سڀ کان پهريون، وڏي پيماني تي ان جي ماني جو اسان جي باقاعده ٽوڙڻ جي ذريعي، ۽ مظاهرا نماز، هن ڪتاب جي مطالعي، ۽ ڏينھن جي اهم مسئلن جي بحث وسيلي.

“”پر اسان کي پڻ هڪ مضبوط ساٿ بڻجي لاء اچي گڏ هجڻ ضروري آهي، ۽ هن نه رڳو بالغ لاء، پر پڻ ٻارن لاء اهم آهي. اسان جي ٻارن کي ۽ لڃالٽ ڏسڻ جي بالغ گڏ رهيو، ماس کان پوء گڏجي سگهان ٿو، صبح جو teas، parish dinners ۽ اڃا فلم outings وانگر گڏ سماجي ڏينهن به شرڪت ڪئي جڏهن، پوء اسان جي نوجوان ماڻهو هڪ جاندار جي ميمبر جي حيثيت سان پنهنجي مستقبل ۾ محفوظ محسوس ڪري، شوخ ۽ welcoming ڪميونٽي. “”

ساند بن Deeter شامل ايس پولس جي سال اچي ۾ هڪ مضبوط ۽ شوخ parish رهنديون امڪان هو ته، جيئن ان جي عبادت ماس لاء ٻين ملڪن کان اچڻ قوم، ۽ ڪيترن ئي نوجوان علائقن مان به شامل آهن.

Google+ تي FacebookShare تي مشهور TwitterShare تي
Caroline حيدرآباد
جي باري ۾ الاهي
Caroline حيدرآباد رڪارڊ جي هڪ صحافي ٿي چڪو آهي 2016. کان هوء عربن، ڪميونٽي اخبارون ۽ آسٽريليا جي لاڳاپيل پريس (AAP) لاء ڪم ڪيو آهي هن عمر ۾ ظاهر سندس ڪهاڻيون، مئچ صبح ٻڏي ويو ۽ جڏهن ته آسٽريليا سان.
گهڻو ڪري موجوده مقالات
سالياني ڪيٿولڪ ڪانفرنس ڌرين ‘جي روح کي کارايو’ ڪرڻ جي هدايت ڪئي ويندي
2016 سماجي انصاف جو بيان: هڪ وڏي عمر جو خيال افرادي قوت حڪمت عملي تي تناظر
پيرو ڪيئي: Sr Palafox farewells Caritas آسٽريليا
پوپ ٻاجھ ڇوڪرن جي سال ۾ زندگي جي تقدس ڪاردگي
homelessness لاء حمايت ڪرڻ جي زندگي سبق مهيا ڪري
فلم نذرثاني نور ساگر جي وچ بخشش ۽ فڪر جي طاقتور پيغام موڪلي
پادري Costelloe قديم نانشو امان کي ڇهه نئين ميمبرن جي آجيان
آڪٽوبر شادي ۽ خاندانن جي لاء نماز ۽ صوم جي nationwide مهيني ۾ ٿي
جبل Lawley parish، طاقت ۽ ايمان ۾ ڄمائي تي 60 سال
ابراھيم جي ڏينھن کي چاهين ٿيون ۽ communion جي روح ۾ گڏ ٽي توحيدي عقيدن التي
رڪارڊ مان ڳوليو

ڳولا …

رڪارڊ ڪريو تي

لکندڙ سان رابطو ڪريو

ائڊريس: پوسٽ باڪس 3075، Perth، مغربي آسٽريليا، 6000
تل: +61 8 9220 5900
فيڪس: +61 8 9325 4580
أي: [email protected]
ويب سائيٽ: www.therecord.com.au

لکندڙ هڪ تخليقي Commons انتساب-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported نامي جي تحت لائسنس آهي.
هن لائسنس جي دائري کان اجازت www.therecord.com.au تي دستياب ٿي سگهي ٿي.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

ලාංඡනය
facebooktwitter
ගෙදර
පුවත් “”
ඉදිරි දර්ශන »
වැදගත් සන්ධිස්ථාන »
මත මොකක්ද
ගැන “”
කන්ද Lawley කෝරලයේ මත වසර 60, ශක්තිය හා විශ්වාසය වර්ධනය වේ
22 සැප්තැම්බර් 2016 කැරොලයින් ස්මිත් විසින්
Lawley කන්ද සාන්ත පාවුලු දේවස්ථානය ද නව chalices හතරක ආශීර්වාදයක් ද paten ඇතුළත් බව ජනමාධ්ය සමඟ සිය 60 වැනි සංවත්සරය සමරනු ලැබීය. ඡායා: කැරොලයින් ස්මිත්
Lawley කන්ද සාන්ත පාවුලු දේවස්ථානය ද නව chalices හතරක ආශීර්වාදයක් ද paten ඇතුළත් බව ජනමාධ්ය සමඟ සිය 60 වැනි සංවත්සරය සමරනු ලැබීය. ඡායා: කැරොලයින් ස්මිත්

කැරොලයින් ස්මිත් විසින්

ගල්කිස්ස පැත්තේ Lawley මීසම් පාලක ප්රජාව පසුගිය සති අන්තයේ නව chalices සහ හවුල් paten ආශීර්වාද සමඟ සිය 60 වැනි සංවත්සරය සමරමින් ආරම්භ කර ඇත.

මෙම අවස්ථාව වෙනුවෙන් 17 සැප්තැම්බර් සෙනසුරාදා ජනමාධ්ය පිස, මීසම් පාලක පියතුමා ටිම් Deeter ප්රජාව, මීසම්වැසියන් කුඩා නමුත් කැප කණ්ඩායමේ වර්ධනය වී ඇති ආකාරය පිළිබඳ පිලිබිඹු කලේ ය. පියතුමා බ්රයන් Limbourn මෙම අවස්ථාව වෙනුවෙන් සම-සමරනු ලැබීය.

ඔහු “”එය වසර 28 ක්, අපේ කෝරලයේ නිල වශයෙන් ආරම්භ කරන ලදී පෙර, බ්රෙනස් මීසම් පාලක සිට කන්ද Lawley හා Menora පිටාර ගලා ඉහළ මහල් තුළ, Learoyd වීදියේ කුඩා ළදරු පාසල් පාසලේ ඉහළ කාමරය, සාකච්ඡා පවත්වන ජනමාධ්ය සඳහා ඉතා සුදුසු”” මහතා පැවසීය.

“”මෙම ප්රජා වර්ධනය වන අතර, ඒ නිසා ජනතාව දෙවන ජනමාධ්ය කාලයක් සඳහා බ්රෙනස් පූජකයන් ඇසුවා – හා ඔවුන් ද පූජාවෙන් පසු Benediction ඇති කිරීමට අවශ්ය – නෑ අය මෝඩ ආත්මවලට මුල් ජනමාධ්ය හැර! ඊට පස්සෙ, මුල් කිතුනුවන් මෙන්, ඔවුන් තම නිවෙස්වල එකට අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤා කිරීමට, සහ කේක් හා cuppa බෙදා හදා ගැනීමට හමුවිය. “”

ඔහු හිටපු මීසම්වැසියන් දක්නට ප්රජාවගේ තත්වයන්ට අනුව සකස් වීමේ හෝ හැඟීමක් දිගටම සාන්ත පාවුලු අද විශේෂාංගයක් විය යුතු බව සඳහන් කළේය.

“”අප තවමත් ජනමාධ්ය රොටි කැඩීමෙහි සඳහා රැස්, අපි එය අපට නිර්වචනය සභාව ගොඩනැගිල්ල නොවන බව ඔබ දන්නා,”” පියතුමා Deeter පවසයි.

“”සමහර අවස්ථාවලදී අපි ජනමාධ්ය පාසල් ශාලාව තුල, එම පාසල මිදුලේ දී, undercroft තුළ, පිටත ගඩොල් ආලින්දයේ මත, පවා කන්ද Lawley ටෙනිස් සමාජයේ භූමිය තුළ තිබුණා. එසේ කිරීමේ දී, අප ඔවුන් ජනමාධ්ය විය තාක් කල්, ඒ නිසා බොහෝ ඔවුන් ජනමාධ්ය එහිදී ගණන් ගත්තේ නැහැ අපේ සහිත ජනයාගෙන්, අඩි පාරේ ගමන් අනුගමනය කර ඇත.

“”අපේ සහිත ජනයාගෙන් මෙන් අපි තවමත් අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤා, අප තවමත් භාග්යවන්ත පළිගන්න Benediction ඇති වන අතර, අප තවමත් කේක් හා cuppa හුවමාරු කර ගැනීමට කැමති.””

60 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දක්වා වූ කි්රයාදාමය තුල, කෝරලයේ මුල් කාලය ගැන, එක් එක් සතිපතා පුවත් ලිපියක් ඓතිහාසික නෝට්ටු සාන්ත පාවුලු නමස්කාර ලබා දුන් අතර සැප්තැම්බර් 17 සිට 18 දක්වා වූ සති අන්තයේ, ජනතාව කිහිපයක් පසුව ලබා දීමෙන්, පවත්වන ලදී.

මෙම ඉතිහාසය ගැන කල්පනා, පියතුමා Deeter සරල දයාව හා ක්රිස්තියානි ප්රජාව සැබෑ අදහස පිළිබිඹු කරන බව සමාජ අන්තර් සමග, ඔවුන්ගේ සහිත ජනයාගෙන් ආත්මය දිගටම කරගෙන යන්න, මීසම්වැසියන් ඉල්ලා සිටියේය.

“”අපි සරලව අප සඳහා මෙහි එන්න බැහැ; නිසා සුවිශේෂ අපට මතක් කර දුන් පරිදි, සියලු ම විසින් ශාඛා පල වත් හටගන්නේ නැත අපි ‘එකට එල්ලී’ යුතුය, “”ඔහු පැවසීය.

“”ඒ නිසා අපි ක්රිස්තුස්, සැබෑ මිදි වැල කිරීමට, ඔව්,, ජනමාධ්ය දී පාන් අපගේ නිරන්තර බිඳ හරහා, සහ නිතර නිතර යාච්ඤා කිරීම, ශුද්ධ ලියවිලි අධ්යයනය, හා දවසේ වැදගත් වන කරුණු සාකච්ඡා හරහා අමුණා පැවතිය යුතු සියලු මුලින්ම.

“”නමුත් අප ශක්තිමත් ප්රජා පිහිටුවීමට එකට ද ඉදිරිපත්විය යුතු අතර මේ වැඩිහිටියන් සඳහා පමණක් නොව, මෙම දරුවන් සඳහා වැදගත් වේ. අපේ දරුවන් හා නව යොවුන් වියේ උදෑසන තේ කෝරලයේ රාත්රී ආහාරයක් සහ සිනමා විනෝද චාරිකා පවා වගේ එකට සමාජ සිද්ධීන් සහභාගි වීම, වැඩිහිටියන් ජනමාධ්ය පසු එකට කතා බහ කරමින්, එකට වීම දකින විට අපේ තරුණ ජනතාවට තමන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත ජීවන සාමාජිකයන් ලෙස දැනෙනවා දීප්තිමත් හා පිළිගැනීමේ ප්රජාව. “”

පියතුමා Deeter එහි නමස්කාර ජනතාව ජනමාධ්ය සඳහා වෙනත් තැන්වල සිට පැමිණෙන, හා තවත් බොහෝ තරුණ, මීසම්වැසියන් ඇතුළත් ලෙස සාන්ත පාවුලු, එන්න වසර තුළ ශක්තිමත් දීප්තිමත් කෝරලයේ පවතිනු බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Google+ හි TwitterShare මත FacebookShare මත මෙම දැන්වීම
කැරොලයින් ස්මිත්
කර්තෘ ගැන
කැරොලයින් ස්මිත් 2016 සිට ඇය විසින් මීට පෙර ද ඒජ් පෙනී ඇගේ නවකතා, කෙටිකතා, සිඞ්නි මෝර්නින් හෙරල්ඞ් හා ඕස්ට්රේලියානු සමග, ප්රජා පුවත්පත් හා ඕස්ට්රේලියානු ඇසෝසියේටඩ් ප්රෙස් (AAP) සේවය කර ඇති මෙම වාර්තාව පිළිබඳ මාධ්යවේදියෙකු වී ඇත.
මෑතකාලීන ලිපි
වාර්ෂික කතෝලික සමුළුව ‘ආත්මය පෝෂණය’ වෙත සහභාගි දිරිමත් කරනු ඇත
2016 සමාජ සාධාරණත්වය ප්රකාශය: ක වයස අවුරුදු සේවා ශ්රම බලකාය මූලෝපාය මත පර්යාලෝක
පේරු කරවීම: දකුණේද Palafox කැරිටාස්ි ඕස්ට්රේලියාව farewells
පාප් වහන්සේ මර්සි චාරිකා වර්ෂය තුළ ජීවිත ශුද්ධවන්තකම ඉස්මතු
නිවාස නොමැතිකම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේදී ජීවිතය පාඩම්
චිත්රපට උළෙලට: සාගර අතර ආලෝකය සමාව දීම හා හෘදය සාක්ෂිය ප්රබල පණිවිඩයක්
අගරදගුරු Costelloe පුරාණ පාප් සඳහා නව සාමාජිකයින් හය ප්රසාදය
ඔක්තෝබර් විවාහය සහ පවුල් සඳහා යාච්ඤාවෙන් හා උපවාසයෙන් විසින් රට මාසික විය
කන්ද Lawley කෝරලයේ මත වසර 60, ශක්තිය හා විශ්වාසය වර්ධනය වේ
ආබ්රහම් දිනය, ජායාරූප සහ හවුල් ආත්මය එකට ඒක දේවවාදය තුනකින් යුතුව යථාභූත ඤාණ ගෙන එයි
මෙම වාර්තාව සොයන්න

සෙවීම…

ෆේස්බුක් වාර්තා

අමතන්න වාර්තා

ලිපිනය: තැ.පෙ. 3075, පර්ත්, බටහිර ඕස්ට්රේලියාවේ, 6000
දුරකථනය: +61 8 9220 5900
ෆැක්ස්: +61 8 9325 4580
විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
වෙබ් අඩවිය: www.therecord.com.au

මෙම පටිගත කර ඇති අතර, නිර්මාණශීලී පොදුවූවන් Attribution-වාණිජ නොවන-NoDerivs 3.0 Unported බලපත්රය යටතේ අවසර ලබා ඇත බලපත්රය යටතේ අවසර ලබා ඇත.
මෙම බලපත්රය හි විෂය පථය ඉක්මවා අවසර www.therecord.com.au ලබාගත හැක.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Domov
Noviny “”
perspektívy »
Míľniky “”
Čo je na
o »
Mount Lawley farnosť rastie na sile a viere, 60 rokov na
22. septembra 2016 Caroline Smith
St Paulov kostol v meste Mount Lawley oslávila 60. výročie svojej existencie s hmotou, ktorá zahŕňala tiež požehnanie štyroch nových kalichov a Patente. Foto: Caroline Smith
St Paulov kostol v meste Mount Lawley oslávila 60. výročie svojej existencie s hmotou, ktorá zahŕňala tiež požehnanie štyroch nových kalichov a Patente. Foto: Caroline Smith

caroline Smith

MT Lawley Parish komunita minulý víkend bola zahájená osláv svojho 60. výročia s požehnaním nových kalichov a spoločenstvá Patente.

Pri omši v sobotu 17. septembra pri príležitosti farár Fr Tim Deeter odráža na tom, ako komunita vyrástla z malej, ale špecializovanú skupinou farníkov. Fr Brian Limbourn spoločne oslávili pre túto príležitosť.

“”Bolo to veľmi vhodné, aby po dobu 28 rokov, ešte predtým, ako naša farnosť bola oficiálne založená, Mount Lawley a Menora prepad z Highgate Parish bolo stretnutie na omši v hornom poschodí, horné miestnosti malého Montessori School na Learoyd ulici,”” povedal povedal.

“”Komunita rástla, takže ľudia požiadal kňaza Highgate pre druhý Mass dobu – a oni tiež chceli mať modlitba po omši – bez opustenia omšu čoskoro pre tých vytrvalé duše! A potom, ako prví kresťania, oni sa stretli vo svojich domovoch, aby sa modlili ruženec dohromady a zdieľať tortu a šálku čaju. “”

Dodal, že prispôsobivosť a zmysel pre komunitu vidieť v bývalých farníkov naďalej rys svätého Pavla dnes.

“”Stále sme zhromaždiť na lámanie chleba, omšu, a vieme, že to nie je stavba kostola, ktorý nás definuje,”” povedal Fr Deeter.

“”Občas sme mali omšu v školskom sále, na školskom dvore, v undercroft na tehlovej verandy vonku, a to aj v areáli Mount Lawley tenisového klubu. Pritom sme sa po stopách našich predkov, ktorí nemali toľko starať kde mali omšu, ako dlho ako oni mali omšu.

“”A rovnako ako našich predkov, stále sa modliť ruženec, máme pred sebou ešte požehnanie Najsvätejšej sviatosti, a stále sa chcel podeliť tortu a šálku čaju.””

V vedenie-až do 60. výročie, St Paul je stanovená ctitelia s historickými poznámkami v každej týždennej informačný bulletin, o dávnych dobách farnosti, a cez víkend 17. až 18. septembra, niekoľko omše konali, s občerstvením poskytnutých neskôr.

Úvahy o tejto histórii, Fr Deeter vyzval farníkov, aby pokračovala v duchu svojich predchodcov, s jednoduchým štedrosti a sociálnu interakciu, ktorá by odrážala skutočnú predstavu o kresťanskej komunity.

“”Nemôžeme sem len pre seba; musíme “”držať pohromade””, pretože, ako nám evanjelium pripomenul, pobočka nemôže prinášať ovocie sama od seba, “”povedal.

“”Takže musíme zostať pripojený ku Kristovi, pravému viniča, áno, v prvom rade, a to prostredníctvom našich pravidelných lámanie chleba pri omši, aj napriek časté modlitby, štúdium písiem a diskusie o dôležitých otázkach dňa.

“”Ale musíme tiež prísť spolu tvoriť silnú komunitu, a to je dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Keď naše deti a mladiství pozri dospelí sú spolu, chatovanie dohromady po omši, ktoré sa zúčastňujú spoločenských akcií dohromady ako ranných čajov, farnosti večera a dokonca aj filmových výletov, potom naši mladí ľudia cítiť bezpečne vo svojej vlastnej budúcnosti ako členovia bývanie, energický a príjemný komunitu. “”

Fr Deeter dodal, že St Paul je bol pravdepodobne zostane silný a energický farnosť v najbližších rokoch, pretože jeho ctitelia boli ľudia prichádzajúci odinakiaľ pre hmotnosť a mnoho mladých farníkov.

Share on FacebookShare na TwitteruSdíled na Google+
caroline Smith
O autorovi
Caroline Smith bol novinár záznamu od roku 2016. Predtým pracoval pre noviny spoločenstva a Australian Associated Press (AAP), so svojimi príbehmi, ktoré sú v vek, Sydney Morning Herald a The Australian.
Najnovšie články
Ročný Katolícka konferencia bude podporovať účastníkov, aby “”kŕmiť dušu””
2016 Sociálna spravodlivosť vyhlásenie: Pohľady na veku starostlivosť o pracovnej sily stratégie
Peru volá: Sr Palafox lúčenia Caritas Austrálie
Pápež zdôrazňuje posvätnosť života v roku Mercy návštev
Obhajovať pre bezdomovectvo poskytuje životné lekcie
Filmové recenzie: Svetlo medzi oceánmi vysiela silné posolstvo odpustenia a svedomia
Arcibiskup Costelloe víta šesť nových členov do dávnej pápežského rádu
Október byť celoštátnej mesiac modlitieb a pôstu za manželstva a rodiny
Mount Lawley farnosť rastie na sile a viere, 60 rokov na
Abraham deň prináša troch monoteistických viery spoločne v duchu bratstva a spoločenstva
vyhľadávanie záznamu

Vyhľadanie…

Record na Facebooku

kontakt Record

Adresa: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.therecord.com.au

Record podlieha licencii Unported License Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0.
Práva nad rámec tejto licencie môže byť k dispozícii na www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Domov
Novice »
obeti »
mejniki »
Kaj je na sporedu
O »
Mount Lawley župnija raste v moč in vero, 60 let kasneje
22. september 2016, ki jih Caroline Smith
Cerkev svetega Pavla v Mount Lawley praznoval svojo 60. obletnico z mašo, ki je vključevala tudi blagoslov štiri nove kelihov in paten. Foto: Caroline Smith
Cerkev svetega Pavla v Mount Lawley praznoval svojo 60. obletnico z mašo, ki je vključevala tudi blagoslov štiri nove kelihov in paten. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

Mt Lawley župnijska skupnost še zadnji konec tedna začela praznovanja 60. obletnice z blagoslovom novih kelihov in občestva paten.

V praznuje mašo v soboto 17. septembra ob tej priložnosti, župnik Fr Tim Deeter kaže na to, kako se je skupnost zrasla iz majhne, a namenske skupine vernikov. Fr Brian Limbourn co-praznovali za to priložnost.

“”Bilo je zelo primerno, da se za 28 let, še preden je bila naša župnija uradno ustanovljena, Mount Lawley in Menora prelivna od Highgate Župnija je bila srečanja za mašo v zgornjem nadstropju, zgornji sobi majhnega Montessori School na Learoyd ulici,”” je je dejal.

“”Skupnost je narašča, tako da so ljudje vprašal duhovnike Highgate za drugo množično časa – in prav tako želeli imeti Blagoslov po maši – ne zapusti mašo zgodaj teh odpornih duše! In potem, kot prvi kristjani, so se srečali v svoje domove, da bi molili rožni venec skupaj in deliti torto in cuppa. “”

Dodal je, da sta prilagodljivost in občutek skupnosti videli v prejšnjih vernikov še vedno značilnost današnjega svetega Pavla.

“”Še vedno zbirajo za lomljenju kruha, maše, in vemo, da to ni cerkev stavba, ki nas določa,”” je dejal Fr Deeter.

“”Včasih smo imeli mašo v šolski avli, na šolskem dvorišču, v undercroft, na opeko verandi zunaj, in tudi v obrazložitvi Mount Lawley Tennis Club. Pri tem smo sledili zgledu naših prednikov, ki niso skrbi toliko, kjer so imeli mašo, dokler so imeli mašo.

“”In kot naši predniki, še vedno molijo rožni venec, imamo še vedno blagoslov v zakramentu, in še vedno radi delili torto in cuppa.””

V uvodu do 60. obletnici, St Paul je iz vernikov z zgodovinskimi pojasnili v vsaki tedenske e-novice, o prvih letih župniji, in na koncu tedna od 17. do 18. septembra, so potekale številne maše, z osvežilno pijačo, ki kasneje.

Razmislek o tej zgodovini, Fr Deeter pozval župljane, da še naprej v duhu svojih prednikov, s preprostim velikodušnost in socialne interakcije, ki bi odražali dejansko idejo krščanske skupnosti.

“”Ne moremo priti sem le zase; moramo “”visi skupaj””, ker, kot nas je spomnil evangelij, podružnica ne more roditi sadu sama od sebe, “”je dejal.

“”Zato moramo ostati pritrjena na Kristusa, prave vinske trte, ja, najprej z našim običajnim lomljenju kruha pri maši, in s pogostim molitev, preučevanje svetih spisov, in razpravo o pomembnih vprašanjih dan.

“”Vendar pa moramo tudi priti skupaj, da tvorijo močno skupnost, in to je pomembno ne le za odrasle, temveč tudi za otroke. Ko so naši otroci in najstniki glej odrasli druženje, klepet skupaj po maši, obiskovanje družabnih dogodkov skupaj kot jutranjih čajev, župnijskih večerje in celo filmskih izlete, nato pa so naši mladi počutijo varne v svoji prihodnosti, saj člani življenja, živahno in prijazno skupnosti. “”

Fr Deeter dodal, da je St Paul je verjetno ostala močna in živahna župnija v prihodnjih letih, saj njegovi častilci vključeni ljudje, ki prihajajo od drugod, za maso in veliko mladih župljanov.

Delite na FacebookShare na Twitter na Google+
Caroline Smith
O avtorju
Caroline Smith je bil novinar The Record od leta 2016. Pred tem je delala za časopise Skupnosti in avstralski Associated Press (AAP), s svojimi zgodbami, ki se pojavljajo v dobi, Sydney Morning Herald in The Australian.
Večina Nedavni članki
Letno katoliška konferenca bo spodbudila udeležence k “”nahraniti dušo””
2016 Socialna pravičnost izjavo: Perspektive o strategiji zaposlenih starih nego
Peru kliče: Sr Palafox slovesa Karitas Avstralija
Papež poudarja svetost življenja v letu usmiljenja obiskov
Zagovarjanje brezdomstvo zagotavlja življenjske lekcije
FILM PREGLED: The Light med oceane pošilja močno sporočilo za odpuščanje in vesti
Nadškof Costelloe pozdravlja šest novih članov starodavni papeški da
Oktobra do biti državi mesec molitve in posta za poroke in družine
Mount Lawley župnija raste v moč in vero, 60 let kasneje
Abraham dan prinaša tri monoteistične vere skupaj v duhu bratstva in občestva
Iskanje zapisa

Iskanje…

Evidenca na Facebooku

Kontakt Record

Naslov: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Spletna stran: www.therecord.com.au

Record je pod licenco Unported License Creative Commons Attribution-Nekomercialno-NoDerivs 3.0.
Dovoljenja presegajo področje uporabe te licence so lahko na voljo na www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
Aragtida »
Milestones »
Waa maxay on
About »
Mount Lawley kaniisadda koraa xoog iyo iimaanka, 60 sano on
22 Sep 2016 by Caroline Smith
Church St Paul ee Mount Lawley dabaaldageyso sannadguuradii 60aad la Mass a in sidoo kale ka mid barako afar chalices cusub iyo paten ah. Photo: Caroline Smith
Church St Paul ee Mount Lawley dabaaldageyso sannadguuradii 60aad la Mass a in sidoo kale ka mid barako afar chalices cusub iyo paten ah. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

The bulshada Mt Lawley Parish leeyihiin todobaadkii la soo dhaafay bilaabay dabaal of-guuradii 60aad la barakada chalices cusub iyo paten wadaagis.

In dabaal Mass on Saturday 17 September marmarsiinyo ah, Parish Wadaadka Fr Tim Deeter ka muuqataa ku saabsan sida bulshada ayaa koray ka koox yar laakiin quduuska ah parishioners. Fr Brian Limbourn co-dabaal for munaasabadda.

“”Waxa ay aheyd mid aad u haboon in 28 sano, xitaa ka hor inta aannu kaniisadda waxaa si rasmi ah aasaasay, Buur Lawley iyo Menora faafi ka Highgate Parish ayaa waxaa kulan loogu talagalay Mass in dabaq sare, qowladda sare ee School Montessori yar on Learoyd Street,”” ayuu ayuu yiri.

“”Beesha ahaa koraya, si dadka ka codsaday wadaaddadii Highgate markii labaad Mass – iyo sidoo kale ay doonayeen in ay Ducadan ka dib Mass – ma tago Mass hore kuwa naftiinna Hardy! Ka dibna, sida dadka Masiixiyiinta ah ee ugu horeysay, ay ku kulmeen guryahooda si ay u wada baryayaaye Rosary ah, iyo in ay wadaagaan keega iyo cuppa ah. “”

Wuxuu intaa ku daray in waafajinta iyo dareenka bulshada arkay in parishioners hore sii waday in ay noqon feature a of St Paul ee maanta.

“”Waxaan weli soo ururiyaan kala jejebintii kibista ah, Mass, oo waxaynu og nahay in aanay dhismaha Church inaga qeexayaa,”” ayuu yiri Fr Deeter.

“”Mararka qaar waxaan ku lahaa Mass hoolka iskuulka, dayrka dugsiga, in undercroft ah, on daarad leben ka baxsan, iyo xitaa ku salaysan Mount Lawley Tennis Club ah. In sidaas la sameeyo, waxaan ku raacay wadadii Dadkeeni our, kuwaas oo aan daryeel aad u badan, halkaas oo ay lahaayeen Mass, inta ay lahaayeen Mass.

“”Oo sida Dadkeeni, waxaan weli ku baryayaaye Rosary ah, aan weli Ducadan ee karaamada barakaysan, oo aan weli jeceshahay inaad la wadaagto cake iyo cuppa ah.””

In hogaanka u-ilaa-guuradii 60aad, St Paul ayaa la siiyaa dadka cibaadaysanaya qoraallada taariikhiga ah ee warsidaha kasta todobaadle ah, oo ku saabsan sannadaha hore ee kaniisadda, oo isbuucaan ee 17 ilaa 18 September, dhowr Tacsida lagu qabtay, iyada oo khafiifa bixiyo ka dib.

Ka fikirka ku saabsan taariikhda this, Fr Deeter ugu baaqay in ay sii wadaan parishioners ruuxa Dadkeeni ay, la deeqsinimada fudud iyo dhexgalka bulshada ka tarjumaya lahaa fikrad dhabta ah ee bulshada Christian.

“”Waxaan halkan ma iman karo si fudud Waayo, qudheenna; waa in aan ‘wada sudhan yihiin’, maxaa yeelay, sida Injiil ina xusuusiyey, laan ma midho u dhali karin oo dhan keligeed, “”ayuu yiri.

“”Sidaas waa in aan sii lifaaqan Masiix, canabka ah oo runta, haa, ugu horreeya oo dhan, xagga breaking joogto ah oo kibis ah ee Mass, iyo iyada oo salaadda soo noqnoqda, waxbarasho Qorniinka, iyo ka doodida arrimaha muhiimka ah ee maalinta.

“”Laakiin waxaan sidoo kale waa in ay isu yimaadaan si ay u sameeyaan bulsho xoog leh, oo tanuna waa muhiim ma aha oo kaliya loogu talagalay dadka waaweyn ah, laakiin sidoo kale for kids ah. Marka carruurta iyo dhallinyarada noo arkaan dadka waaweyn wada iyagoo, wada-sheekaynta ka dib Mass, ka qeyb galka xafladaha bulshada u wada sida shah subax, casho kaniisadda iyo xataa kulan movie, markaas dadkeena da’da yar aamin ku mustaqbalkooda sida xubno ka mid ah ku nool, nashaad iyo soo dhawayn bulshada. “”

Fr Deeter ku daray in St Paul ee ahayd ay u badan tahay inuu ku sii negaado kaniisadda xooggan oo firfircoon ee sanadaha soo socda, sida dadka cibaadaysanaya ay ka mid dadka ka imaanaya meelo kale, waayo, Mass, iyo parishioners badan oo dhallinyaro ah.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
About the Author
Caroline Smith ayaa wariye ka mid ah Record ayaa tan iyo 2016. Waxa ay horay u soo shaqeeyay Wargeysyada Community iyo Australian Associated Press (AAP), sheekooyinka iyada muuqday The Age, Sydney Morning Herald iyo Australia.
Most Recent Articles
shir Catholic Annual dhiiri ka qaybgalayaasha in ay ‘nafta u quudiyaan’
2016 BULSHADA CADDAALAD STATEMENT: Aragtida on tab da’doodu daryeelka shaqaalaha
Peru wacaya: Sr Palafox nabadgelyeynta Caritas Australia
Pope muujineysaa xurmada nolosha ee Year of booqashada Mercy
Dooddidda hoy siisaa casharo nolosha
DIB U EEGIDDA Movie: Light ee u dhexeeyay Oceans diraysaa fariin awood dambi dhaaf iyo qalbi
Archbishop Costelloe soo dhaweeyay lix xubnood oo cusub si ay u si le’daan hore
October in ay bisha heer qaran ah oo cibaado iyo soon guur iyo qoysaska
Mount Lawley kaniisadda koraa xoog iyo iimaanka, 60 sano on
Maalinta Ibraahim isu keentaa saddex diimaha muwaxidiin ah ruuxa ah bahda iyo wehelnimada
Raadi Record The

Search …

Record The on Facebook

Contact The Record

Cinwaanka: Box PO 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Record waxaa ruqsad ka heeysan a Creative Commons Astaan-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Unported.
Ogolaanshaha ka baxsan baaxadda liisanka this waxaa laga yaabaa in laga heli karo www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
Facebook Twitter
Casa
Noticias “”
perspectivas »
Los hitos »
Lo que está en
Acerca de “”
Monte Lawley parroquia crece en fuerza y la fe, 60 años después
22 de Sep 2016 Caroline Smith
Iglesia de San Pablo en Mount Lawley celebró su 60 aniversario con una misa que también incluyó una bendición de cuatro nuevos cálices y una patena. Foto: Caroline Smith
Iglesia de San Pablo en Mount Lawley celebró su 60 aniversario con una misa que también incluyó una bendición de cuatro nuevos cálices y una patena. Foto: Caroline Smith

Por Caroline Smith

La comunidad Mt Lawley Parish tiene pasado fin de semana comenzó las celebraciones de su 60 aniversario con la bendición de las nuevas cálices y patena comunión.

En la celebración de la misa del sábado 17 de septiembre para la ocasión, Párroco P. Tim Deeter refleja en la forma en que la comunidad había crecido de un pequeño pero dedicado grupo de feligreses. P. Brian Limbourn co-celebrado para la ocasión.

“”Fue muy apropiado que hace 28 años, incluso antes de nuestra parroquia fue fundada oficialmente, el desbordamiento del montaje Lawley y Menora de Highgate Parish se reunía por la misa en la planta superior, la sala superior del intestino Montessori School en Learoyd calle””, dijo.

“”La comunidad era cada vez mayor, por lo que la gente pidió a los sacerdotes Highgate por segunda vez la misa – y también quería tener la bendición después de la misa – sin salir de misa temprano para esas almas resistentes! Y entonces, como los primeros cristianos, que se reunieron en sus casas para rezar el rosario juntos y compartir la torta y una taza de té “”.

Añadió que la capacidad de adaptación y sentido de comunidad se ve en los antiguos feligreses siguieron siendo una característica de la actualidad de San Pablo.

“”Todavía se reúnen para la fracción del pan, la misa, y sabemos que no es el edificio de la Iglesia que nos define,”” dijo el P. Deeter.

“”A veces hemos tenido la misa en el salón de la escuela, en el patio de la escuela, en la cripta, en la terraza de ladrillo fuera, e incluso en los terrenos del Monte Lawley club de tenis. Al hacerlo, hemos seguido los pasos de nuestros antepasados, que no le importaba tanto donde tenían masa, siempre y cuando no tenían masa.

“”Y al igual que nuestros antepasados, todavía rezar el Rosario, todavía tenemos la bendición del Santísimo Sacramento, y todavía nos gustaría compartir la torta y una taza de té.””

En el período previo a los 60 años, los fieles previstas de San Pablo con notas históricas en cada boletín semanal, sobre los primeros años de la parroquia, y en el fin de semana del 17 al 18 de septiembre se llevaron a cabo varias misas, con refrigerios después.

Al reflexionar sobre esta historia, el P. Deeter instó a los fieles a continuar en el espíritu de sus antepasados, con la simple generosidad y la interacción social que refleje la verdadera idea de la comunidad cristiana.

“”No podemos venir aquí simplemente para nosotros mismos; hay que “”pasar juntos””, porque, como el Evangelio nos ha recordado, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo “”, dijo.

“”Así que tenemos que permanecer unidos a Cristo, la vid verdadera, sí, en primer lugar, a través de nuestra última hora regular del pan en la misa, ya través de la oración frecuente, el estudio de las Escrituras, y la discusión de los temas importantes del día.

“”Pero también hay que se unen para formar una comunidad fuerte, y esto es importante no sólo para los adultos, sino también para los niños. Cuando nuestros niños y adolescentes ven a los adultos de estar juntos, charlando después de la misa, asistir a eventos sociales juntos como tés de la mañana, cenas parroquiales e incluso salidas al cine, a continuación, nuestros jóvenes se sienten seguros en su propio futuro como miembros de la vida, vibrantes y acogedoras comunidad.””

Fr Deeter añadió que San Pablo era probable que siga siendo una parroquia fuerte y vibrante en los próximos años, ya que sus adoradores incluyen personas que vienen de otras partes de la misa, y muchos feligreses jóvenes.

Compartir en TwitterCompartir en FacebookShare en Google+
Caroline Smith
Sobre el Autor
Caroline Smith ha sido periodista de The Record desde 2016. Anteriormente ha trabajado para periódicos comunitarios y Australian Associated Press (AAP), con sus historias que aparecen en la edad, el Sydney Morning Herald y The Australian.
Lo más reciente
Conferencia Anual Católica animará a los participantes a “”alimentar el alma ‘
2016 La justicia social declaración: Perspectivas sobre una estrategia de fuerza de trabajo de cuidado de ancianos
Perú llamando a: Sr Palafox despide Caritas Australia
El Papa pone de relieve la santidad de la vida en el Año de visitas Mercy
Abogando por la falta de vivienda proporciona lecciones de vida
Reseña de la película: La luz entre los océanos envía poderoso mensaje de perdón y de conciencia
Arzobispo Costelloe da la bienvenida a seis nuevos miembros en orden papal antigua
Mes de octubre para ser el país de la oración y el ayuno para el matrimonio y la familia
Monte Lawley parroquia crece en fuerza y la fe, 60 años después
Abraham día trae tres religiones monoteístas juntos en espíritu de fraternidad y comunión
Buscar en el Registro

Buscar…

El registro en Facebook

Contacto El Registro

Dirección: PO Box 3075, Perth, Australia Occidental, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Página web: www.therecord.com.au

El registro está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0.
Permisos más allá del alcance de esta licencia pueden estar disponibles en www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
imah
News »
perspéktif »
Milestones »
Naon dina
ngeunaan »
Gunung Lawley paroki tumuwuh di kakuatan jeung iman, 60 taun dina
22 Sep 2016 ku Caroline Smith
Garéja St Paul di Gunung Lawley sohor ulang ke-60 anak jeung Massa éta ogé kaasup hiji berkah opat chalices anyar jeung paten a. Photo: Caroline Smith
Garéja St Paul di Gunung Lawley sohor ulang ke-60 anak jeung Massa éta ogé kaasup hiji berkah opat chalices anyar jeung paten a. Photo: Caroline Smith

Ku Caroline Smith

Masarakat Mt Lawley Parish geus sabtu minggu pamungkas commenced celebrations of ulang ke-60 anak jeung rohmat chalices anyar jeung komuni paten.

Dina celebrating Massa dina Saptu 17 September pikeun kasempetan nu, Parish Imam Agung rajékan Tim Deeter reflected kumaha masarakat geus tumuwuh ti grup leutik tapi dedicated tina parishioners. Rajékan Brian Limbourn ko-sohor pikeun kasempetan teh.

“”Ieu pisan hade nu keur 28 taun, komo saméméh paroki urang ieu resmi diadegkeun, Gunung Lawley jeung Menora mudal ti Highgate Parish ieu pasamoan pikeun Massa dina tingkat luhur, kamar luhur tina Montessori Sakola leutik dina Learoyd Street,”” manéhna ceuk.

“”Masarakat ieu ngembang, ku kituna urang nanya ka imam Highgate for Massa kadua – jeung maranéhanana ogé hayang boga Benediction sanggeus Massa – no ninggalkeun Massa awal pikeun maranéhanana jiwa Hardy! Terus, kawas Kristen kahiji, maranéhanana papanggih di imahna solat nu Rosary babarengan, sarta pikeun ngabagikeun cake jeung cuppa a. “”

Manéhna ditambahkeun yen adaptability jeung rasa masarakat ditempo dina urut parishioners terus jadi ciri tina St Paul urang ayeuna.

“”Urang masih ngumpulkeun pikeun pegatna roti, nu Massa, sarta urang nyaho yén éta téh teu wangunan Garéja nu ngahartikeun urang,”” ceuk rajékan Deeter.

“”Dina kali we geus kungsi Massa di pendopo sakola, di pakarangan sakola, di undercroft, di verandah bata di luar, komo dina grounds tina Gunung Lawley ténis Club. Dina ngalakonan kitu, urang geus dituturkeun dina footsteps tina forebears urang, nu teu paduli jadi loba mana maranéhanana miboga Massa, salami maranéhanana geus Massa.

“”Jeung kawas forebears urang, urang masih solat nu Rosary, urang masih boga Benediction tina Sacrament rahayu, sarta urang masih kawas pikeun ngabagikeun cake jeung cuppa a.””

Dina kalungguhan-up ka ulang ke-60, St Paul sacara disadiakeun nyembah jeung catetan sajarah dina unggal newsletter mingguan, kira taun awal paroki, sarta dina sabtu minggu 17 ka 18 September, sababaraha massa anu diayakeun, jeung refreshments disadiakeun afterwards.

Reflecting dina sajarah ieu, rajékan Deeter ngadesek parishioners nuluykeun dina sumanget forebears maranéhanana, jeung generosity basajan jeung interaksi sosial nu bakal ngagambarkeun ide bener masarakat Kristen.

“”Urang teu bisa datang ka dieu ngan saukur keur diri urang sorangan; urang kudu ‘ngagantung babarengan’, sabab, salaku Injil ngingetkeun urang, cabang teu bisa tega buah sagala ku sorangan, “”cenah.

“”Jadi urang kudu tetep napel Kristus, Vine bener, enya, kahiji sakabeh, ngaliwatan pegatna teratur urang roti di Massa, sarta ngaliwatan solat sering, ulikan ngeunaan kitab suci, sarta sawala ngeunaan isu penting poé.

“”Tapi urang oge kudu datang babarengan pikeun ngawangun masarakat kuat, jeung ieu téh penting mah ngan pikeun dewasa, tapi ogé pikeun kids. Lamun barudak rumaja urang nempo sawawa keur babarengan, galecok babarengan sanggeus Massa, attending kajadian sosial babarengan kawas teas isuk, dinners paroki komo outings film, mangka jalma ngora urang ngarasa aman dina mangsa nu bakal datang sorangan salaku anggota hirup, vibrant jeung welcoming masarakat. “”

Rajékan Deeter ditambahkeun nu St Paul sacara ieu dipikaresep tetep hiji paroki kuat jeung vibrant di taun datang, sakumaha nyembah anak kaasup jalma datang ti nguap for Massa, sarta loba parishioners ngora.

Share on FacebookShare on TwitterShare dina Google+
Caroline Smith
Ngeunaan Author nu
Caroline Smith geus wartawan The Rékam saprak 2016. Manéhna saméméhna geus digawé pikeun Koran Community jeung Australia Associated Press (AAP), jeung carita nya muncul dina The Jaman, Sydney Isuk Herald jeung The Australia.
Kalolobaan Artikel anyar
konferensi Katolik taunan bakal ajak pamilon ka ‘eupan jiwa’
2016 sosial kaadilan pernyataan: perspéktif dina hiji strategi workforce perawatan yuswa
Peru nelepon: SR Palafox farewells Lutung Kasarung Australia
Paus highlights syi’ar hirup di Taun Mercy kunjungan
Nyokong keur homelessness nyadiakeun palajaran hirup
Film Review: Nu Light Antara sagara ngirimkeun talatah kuat panghampura jeung hate nurani
Archbishop Costelloe ngabagéakeun genep anggota anyar order papal kuna
Oktober jadi bulan nasional sholat jeung puasa pikeun nikah jeung kulawarga
Gunung Lawley paroki tumuwuh di kakuatan jeung iman, 60 taun dina
Abraham Poé brings tilu atawa agama monotéis babarengan dina sumanget fraternity jeung komuni
Sungsi Rékam

Search …

Nu Rékam on Facebook

Kontak Nu Rékam

Alamat: PO Box 3075, Perth, Australia Kulon, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Surélék: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Nu Rékam téh dilisénsikeun a Kreatif Commons Attribution-non-komersil-NoDerivs 3.0 Lisensi Unported.
Idin leuwih ti lingkup lisénsi ieu bisa jadi geus sadia di www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

alama
facebooktwitter
nyumbani
News »
mitazamo »
Milestones »
Nini juu ya
kuhusu »
Mount Lawley Parokia kukua kwa nguvu na imani, miaka 60 juu ya
22 Sep 2016 na Caroline Smith
Church St Paulo katika Mount Lawley ilisherehekea miaka yake 60 na Misa kwamba pia ni pamoja na baraka za vikombe vinne mpya na paten. Picha: Caroline Smith
Church St Paulo katika Mount Lawley ilisherehekea miaka yake 60 na Misa kwamba pia ni pamoja na baraka za vikombe vinne mpya na paten. Picha: Caroline Smith

By Caroline Smith

jamii Mt Lawley Parish kuwa mwishoni mwa wiki iliyopita ulianzia maadhimisho ya miaka yake 60 na baraka ya vikombe mpya na ushirika paten.

Katika kuadhimisha Misa ya Jumamosi 17 September kwa ajili ya tukio, Paroko Padre Tim Deeter yalijitokeza juu ya jinsi jamii alikuwa mzima kutoka kundi dogo lakini ari ya parishioners. Fr Brian Limbourn ushirikiano sherehe ajili ya tukio.

“”Ilikuwa ni sahihi sana kwamba kwa miaka 28, hata kabla ya Parokia yetu ilikuwa ilianzishwa rasmi, Mount Lawley na Menora kufurika kutoka Parish Highgate alikuwa mkutano kwa ajili ya Misa katika ghorofa ya juu, chumba cha juu cha ndogo Shule Montessori juu ya Learoyd Street,”” yeye alisema.

“”Jumuiya ya mara kuongezeka, hivyo watu aliuliza makuhani Highgate kwa ajili ya pili Misa wakati – na wao pia alitaka kuwa na Baraka baada ya Misa – hakuna kuacha Misa mapema kwa nafsi wale imara! Na kisha, kama Wakristo wa kwanza, walikutana katika nyumba zao ili kuomba Rozari pamoja, na kushiriki keki na cuppa. “”

Aliongeza kuwa adaptability na hisia ya jamii kuonekana katika parishioners wa zamani iliendelea kuwa hulka ya leo St Paulo.

“”Sisi bado kukusanya kwa ajili ya kuumega mkate, Misa, na tunajua kwamba si jengo Church kwamba amefafanua kwetu,”” Fr Deeter alisema.

“”Wakati mwingine sisi kuwa na Misa katika ukumbi wa shule, katika yadi ya shule, katika undercroft, juu ya matofali verandah nje, na hata katika viwanja vya Mlimani Lawley Tennis Club. Kwa kufanya hivyo, tuna alifuata nyayo za mababu zetu, ambao hawakuwa na huduma sana ambapo walikuwa Misa, kwa muda mrefu kama walikuwa na Misa.

“”Na kama mababu zetu, sisi bado kuomba Rozari, bado tuna Baraka ya Sakramenti, na sisi bado kama kushiriki keki na cuppa.””

Katika kuongoza-up kwa maadhimisho ya miaka 60, mradi waja St Paulo kwa maelezo ya kihistoria katika kila barua ya kila wiki, kuhusu miaka ya mwanzo ya Parokia, na mwishoni mwa wiki ya 17 ya Septemba 18, Misa kadhaa ilifanywa, na vinywaji zinazotolewa baadaye.

Kutafakari juu ya historia hii, Padre Deeter wito parishioners kuendelea katika roho ya mababu zao, na ukarimu rahisi na mahusiano ya kijamii ambayo kutafakari wazo la kweli la jumuiya ya kikristo.

“”Hatuwezi kuja hapa tu kwa wenyewe; ni lazima ‘inia pamoja’, kwa sababu, kama Gospel aliwakumbusha yetu, tawi lisivyoweza kuzaa matunda yote kwa yenyewe, “”alisema.

“”Kwa hiyo, tunapaswa kubaki masharti ya Kristo, mzabibu wa kweli, ndiyo, kwanza ya yote, kupitia kuvunja wetu mara kwa mara ya mkate katika Misa, na kwa njia ya maombi ya mara kwa mara, utafiti wa maandiko, na majadiliano ya masuala muhimu ya siku.

“”Lakini ni lazima pia kuja pamoja na kuunda jamii imara, na hii ni muhimu si tu kwa watu wazima, lakini pia kwa ajili ya watoto. Wakati watoto wetu na vijana kuona watu wazima kuwa pamoja, kuzungumza pamoja baada ya Misa, kuhudhuria matukio ya kijamii pamoja kama chai asubuhi, Parokia dinners na hata movie outings, basi vijana wetu kujisikia salama katika maisha yao ya baadaye kama wanachama wa maisha, mahiri na kukaribisha jamii. “”

Fr Deeter Aliongeza kuwa St Paulo kulikuwa na uwezekano wa kubaki imara na mahiri Parokia katika miaka ijayo, kama waabudu wake ni pamoja na watu kuja kutoka mahali pengine kwa ajili ya Misa, na wengi parishioners vijana.

Kushiriki katika FacebookShiriki juu ya TwitterShiriki on Google+
Caroline Smith
kuhusu Mwandishi
Caroline Smith imekuwa mwandishi wa habari wa Rekodi tangu mwaka 2016. Yeye ana awali alifanya kazi kwa Magazeti Jumuiya na Australia Associated Press (AAP), na hadithi yake kuonekana katika Umri, Sydney Morning Herald na Australia.
Wengi Makala ya hivi karibuni
Catholic mkutano wa mwaka itakuwa kuhamasisha washiriki ‘kulisha nafsi’
2016 SOCIAL JUSTICE TAMKO: Mitazamo juu ya umri wa miaka huduma nguvukazi mkakati
Peru wito: Sr Palafox Maagano Caritas Australia
Papa inaonyesha utakatifu wa maisha katika Mwaka wa ziara Mercy
Kutetea kutokuwa na makazi hutoa masomo maisha
MOVIE REVIEW: Mwanga Kati Bahari inapeleka ujumbe wenye nguvu wa msamaha na dhamiri
Askofu Mkuu Costelloe inakaribisha wanachama wapya sita na utaratibu wa kale wa papa
Oktoba hadi kuwa mwezi nchi nzima ya maombi na kufunga kwa ajili ya ndoa na familia
Mount Lawley Parokia kukua kwa nguvu na imani, miaka 60 juu ya
Abraham Day huleta tatu dini ya Mungu mmoja pamoja katika roho ya udugu na ushirika
Tafuta Rekodi

Search …

Rekodi katika Picha

Mawasiliano Rekodi

Mitaani: 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Barua pepe: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Rekodi ni leseni chini ya Creative Commons Attribution-yasiyo ya kibiashara-NoDerivs 3.0 Unported Leseni.
Ruhusa zaidi ya upeo wa leseni hii inaweza kuwa inapatikana katika www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logotyp
Facebooktwitter
Hem
Nyheter “”
perspektiv »
delmål »
Vad tittar du på
Handla om “”
Mount Lawley socken växer i styrka och tro, 60 år på
22 Sep 2016 av Caroline Smith
Pauluskyrkan i Mount Lawley firade sitt 60-årsjubileum med en massa som också inkluderade en välsignelse av fyra nya kalkar och en paten. Foto: Caroline Smith
Pauluskyrkan i Mount Lawley firade sitt 60-årsjubileum med en massa som också inkluderade en välsignelse av fyra nya kalkar och en paten. Foto: Caroline Smith

Caroline Smith

Mt Lawley Parish gemenskap har förra helgen inledde firandet av sitt 60-årsjubileum med välsignelse av nya kalkar och gemenskap paten.

Fira mässan på lördag 17 september för tillfället, församlingsprästen Fr Tim Deeter funderat på hur samhället vuxit från en liten men hängiven grupp av församlingsmedlemmar. Fr Brian Limbourn samarbete firas för tillfället.

“”Det var mycket lämpligt att i 28 år, redan innan vår församling officiellt bildades, Mount Lawley och Menora spill från Highgate Parish mötet för massa i övervåningen, det övre rummet i den lilla Montessori School på Learoyd Street”” han sa.

“”Samhället växte, så att folk frågade Highgate präster för en andra mass tid – och de ville också ha Benediction efter mässan – ingen lämnar Mass tidigt för dessa hardy själar! Och sedan, som de första kristna, mötte de i sina hem för att be rosenkransen tillsammans och dela kakan och en cuppa. “”

Han tillade att anpassningsförmåga och känsla av gemenskap ses i tidigare församlingsmedlemmar fortsatte att vara en del av St Pauls idag.

“”Vi samlas fortfarande för brytandet av bröd, mässan, och vi vet att det inte är kyrkobyggnad som definierar oss””, säger Fr Deeter.

“”Ibland har vi haft massa i skolsalen, på skolgården, i croft, på tegel veranda utanför, och även i grunderna för Mount Lawley Tennis Club. På så sätt har vi följt i fotspåren av våra förfäder, som inte bryr sig så mycket om de hade mässan, så länge de hade Mass.

“”Och som våra förfäder, vi fortfarande be rosenkransen, vi har fortfarande Eukaristisk välsignelse, och vi fortfarande vilja dela tårta och en cuppa.””

I upptakten till 60-årsdagen, St Pauls som tillbedjare med historiska anteckningar varje veckobrev i, om de första åren av socknen, och på helgen av 17 till 18 september, har flera mässor hålls, med förfriskningar som föreskrivs i efterhand.

Reflektera över denna historia, Fr Deeter uppmanade församlingsbor att fortsätta i samma anda som sina förfäder, med enkel generositet och social interaktion som återspeglar den verkliga idén om kristen gemenskap.

“”Vi kan inte komma hit bara för oss själva; vi måste “”hänga ihop””, eftersom, som evangeliet påminde oss, kan en filial inte bära frukt av sig självt “”, sade han.

“”Så vi måste vara ansluten till Kristus, den sanna vinstocken, ja, först och främst genom våra regelbundna brödbrytandet i mässan, och genom täta bön, studier av skrifterna, och diskussion om viktiga frågor för dagen.

“”Men vi måste också komma samman för att bilda en stark gemenskap, och detta är viktigt inte bara för vuxna, utan också för barnen. När våra barn och tonåringar se de vuxna att vara tillsammans, chatta tillsammans efter mässan, gå sociala evenemang tillsammans som morgon teer, församlingsmiddagar och även film utflykter, då våra ungdomar känner sig trygga i sin egen framtid som medlemmar i en levande, pulserande och välkomnande gemenskap.””

Fr Deeter tillade att St Paul var sannolikt att förbli en stark och levande församling i många år framöver, eftersom dess dyrkare ingår människor som kommer från annat håll för massa och många unga församlingsmedlemmar.

Dela på Facebookdela på Twitter på Google+
Caroline Smith
Om författaren
Caroline Smith har varit en journalist på The Record sedan 2016. Hon har tidigare arbetat för gemenskaptidningar och Australian Associated Press (AAP), med hennes berättelser som förekommer i The Age, Sydney Morning Herald och The Australian.
De senaste artiklarna
Årlig katolsk konferens kommer att uppmuntra deltagarna att “”mata själen””
2016 Social rättvisa uttalande: Perspektiv på en äldre vård arbetskraft strategi
Peru ringer: Sr Palafox farväl Caritas Australien
Påven belyser livets okränkbarhet År av Mercy besök
Förespråka hemlöshet ger liv lektioner
Film granskning: The Light mellan Oceans skickar kraftfullt budskap om förlåtelse och samvete
Ärkebiskop Costelloe välkomnar sex nya medlemmar till gamla påvliga order
Oktober vara rikstäckande månad bön och fasta för äktenskap och familjer
Mount Lawley socken växer i styrka och tro, 60 år på
Abraham dag ger tre monoteistiska religioner tillsammans i en anda av broderskap och gemenskap
Sök Record

Sök…

The Record på Facebook

Kontakta Record

Adress: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
E-post: [email protected]
Webbplats: www.therecord.com.au

Record är licensierat under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-Noderivs 3,0 Unported License.
Behörigheter utanför ramen för denna licens kan vara tillgängliga på www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

тамғаи
facebooktwitter
хона
News »
дурнамои »
Milestones »
Чӣ дар бораи
дар бораи »
Маунт Lawley азизашон дар қувват ва имони, 60 сол меафзояд
22 сен 2016 аз тарафи Каролин Смит
Калисои Сент-Пол дар кӯҳи Lawley 60-солагии худро бо ВАО низ дохил баракат чор chalices нав ва paten ҷашн гирифта мешавад. Аксҳо: Каролин Смит
Калисои Сент-Пол дар кӯҳи Lawley 60-солагии худро бо ВАО низ дохил баракат чор chalices нав ва paten ҷашн гирифта мешавад. Аксҳо: Каролин Смит

Бо Каролин Смит

Ҷамоати тоаш Lawley азизашон доранд истироҳат гузашта ҷашни 60-солагии худро бо баракати chalices нав ва paten саломатӣ оғоз ёфт.

Дар ҷашни Муҳити рӯзи шанбе 17-уми сентябр барои муносибати, азизашон рӯҳониён Fr Тим Deeter дар бораи чӣ гуна ҷомеа аз як гурӯҳи хурд, вале бахшида parishioners парвариш буд, инъикос ёфтааст. Fr Брайан Limbourn ҳамкорӣ ҷашн барои муносибати.

“”Ин хеле муҳим аст, ки барои 28 сол, ҳатто пеш аз азизашон мо расман таъсис дода шудааст, ки њиљрати кӯҳи Lawley ва Menora аз Highgate азизашон барои ВАО мулоқот дар ошёнаи болоии буд, ҳуҷраи болоии Мактаби Montessori хурди Learoyd Street,”” Ӯ гуфт.

«Ҷомеаи парвариши буд, то ба мардум коҳинон Highgate барои як муддати ВАО дуюм пурсид – ва онҳо низ мехостанд, ки Benediction пас аз ВАО – на тарк Муҳити барвақт барои касоне, ҷонҳои тобоваре! Ва он гоҳ, мисли масеҳиёни асри як, ки онҳо дар хонаҳои хеш мулоқот дуо Rosary ҳамаро гирд кунад ва ба нақл торт ва cuppa ».

Ӯ афзуд, ки мутобиқ ва ҳисси ҷомеа дида дар parishioners собиқ идома шавад, хусусияти имрӯз Сент-Пол мекунад.

Fr Deeter гуфт: “”Мо ҳанӯз барои шикастани нон, ки ВАО гирд оварем, ва мо медонем, ки дар он аст, ки бинои калисо, ки ба мо муайян нест».

«Баъзан мо аз ВАО дар толори мактаб дар ҳавлӣ мактаб дар undercroft оид ба кунҷакии хишт берун, ва ҳатто дар асосҳои кӯҳи Lawley Клуби теннис дошт,,,. Бо ин, мо дар пои аҷдодони мо, ки ин қадар бисёр фарқ надорад, ки онҳо Муҳити буд, то даме ки онҳо Муҳити буд, пайравӣ менамуданд.

“”Ва мисли аҷдодони мо, ки мо ҳанӯз ҳам дуо Rosary, ки мо ҳанӯз ҳам Benediction аз Sacrament Хушо доранд, ва мо то ҳол мехоҳам барои мубодилаи торт ва cuppa».

Дар ӯҳда-то ба 60-умин солгарди ходимони таъмин Сент-Пол бо ёддоштҳои таърихии дар ҳар як номаи ҳафта, дар бораи солҳои аввали азизашон, ва дар рӯзҳои истироҳат аз 17 то 18-уми сентябр, якчанд оммаи бо буфет таъмин баъдан баргузор шуданд.

Мулоҳиза дар бораи ин таърих, Fr Deeter parishioners ташвиқ ба идома ва дар рӯҳияи аҷдодони худ, ки бо саховатмандӣ оддӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ, ки ғояи ҳақиқии ҷомеаи масеҳӣ инъикос мекунанд.

«Мо наметавонем дар ин ҷо барои худ омада, танҳо; “”Ӯ гуфт, ки мо бояд« ба деворы якҷоя ‘, зеро, чунон ки Инҷил ба мо хотиррасон кард, ки навда наметавонад худ мева ҳама аз худ масъулият надорад.

«Пас, мо бояд замима ба Масеҳ, Токи ҳақиқӣ, ҳа бимонад, пеш аз ҳама, ба воситаи пора мунтазам мо аз нон дар ВАО, ва ба воситаи дуо зуд-зуд, омӯзиши Навиштаҳо хабардор буд, ва муҳокимаи масъалаҳои муҳими рӯз.

«Лекин мо ҳамчунин бояд ҷамъ меомаданд, барои ташкили ҷомеаи қавӣ, ва ин муҳим нест, танҳо барои калонсолон, балки низ барои кудакон аст. Вақте ки кӯдакон ва наврасони мо мебинем, ки калонсолон будан якҷоя, чатро бо ҳам пас аз ВАО, ташрифорӣ ба чорабиниҳои иҷтимоӣ якҷоя мисли чой субҳ, чоштҳо азизашон ва ҳатто outings филм, он гоҳ ҷавонони мо дар амонанд ояндаи худ чун ба аъзои як зинда, далер ва ифтитоҳӣ ҷомеа. “”

Fr Deeter афзуд, ки Сент-Пол буд, эҳтимол ба азизашон қавӣ ва солим бимонад, дар соли оянда, ки ходимони он дохил карда нафар аз ҷойҳои барои зист, ва бисьёр parishioners ҷавон.

Садо FacebookShare оид ба TwitterShare ба Google+
Каролин Смит
Дар бораи муаллиф
Каролин Смит як журналисти The Record соли 2016 Вай қаблан барои рӯзномаҳои ҷомеа ва Австралия Associated Press (AAP) кор бо ҳикояҳои ӯ зуҳури, дар синну сол, Сидней Ҳералд субҳ ва The Австралия шуд.
Аксари Мақолаҳо охирин
Конфронси католикӣ солона иштирокчиёни ҳавасманд ба ‘таъом ҷон »
2016 ИҶТИМОӢ АДОЛАТИ ҲИСОБОТ: Дурнамои оид ба стратегияи ќувваи корї нигоҳубини пиронсолон
Перу даъват: SR Palafox farewells Каритас Австралия
Папа қайд муқаддас будани ҳаёт дар соли сафарҳои Mercy
Ташвиқи бесарпаноњї таъмин дарсҳои ҳаёти
ТАФСИРИ филм: The Light байни уќёнусњои паёми пуриқтидори бахшоиш ва виҷдони мефиристад
Архиепископ Costelloe Истиқболи шаш узви нави тартибот papal қадим
Октябр ба моҳи умумимиллӣ дуо ва рӯза барои издивоҷ ва оилаҳои
Маунт Lawley азизашон дар қувват ва имони, 60 сол меафзояд
Рӯзи Иброҳим меорад се ҳеҷкадом аз орзӯҳои худ якҷоя дар рӯҳияи fraternity ва саломатӣ
Ҷустуҷӯ The нависед

Ҷустуҷӯи …

Дар Сабт дар бораи Facebook

Тамос The Сабт

Нишонӣ: ТҶ Чорчӯби 3075, Perth, Австралия, 6000
Тел: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Сомона: www.therecord.com.au

Дар Сабт аст, зери Литсензия Unported Creative Commons Attribution-ғайритиҷоратӣ-NoDerivs 3.0 иҷозатнома.
Иҷозатҳои берун аз доираи ин иҷозатнома, метавонад www.therecord.com.au дастрас бошанд.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

லோகோ
facebooktwitter
முகப்பு
செய்திகள் »
கண்ணோட்டங்கள் »
மைல்கற்கள் “”
என்ன விஷேஷம்
»பற்றி
மவுண்ட் லாலி திருச்சபை வலிமை மற்றும் நம்பிக்கை, 60 ஆண்டுகள் வளரும்
22 செப் 2016 கரோலின் ஸ்மித் மூலம்
மவுண்ட் லாலி செயின்ட் பால் தேவாலயம் நான்கு புதிய chalices மற்றும் ஒரு paten ஒரு ஆசி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு மாஸ் அதன் 60 வது ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. புகைப்படம்: கரோலின் ஸ்மித்
மவுண்ட் லாலி செயின்ட் பால் தேவாலயம் நான்கு புதிய chalices மற்றும் ஒரு paten ஒரு ஆசி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு மாஸ் அதன் 60 வது ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. புகைப்படம்: கரோலின் ஸ்மித்

கரோலின் ஸ்மித் மூலம்

மத் லாலி திருச்சபை சமூகம் கடந்த வார இறுதியில் புதிய chalices மற்றும் தோழமை paten ஆசீர்வாதத்துடன் 60 வது ஆண்டு கொண்டாட்டங்களின் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்ச்சிக்காக சனிக்கிழமை 17 செப்டம்பர் அன்று மாஸ் கொண்டாட, பங்கு குருவாய் Fr டிம் Deeter சமூகத்தில் இறை வணக்கத்தின் ஒரு சிறிய ஆனால் அர்ப்பணித்து குழு இருந்து உயர்ந்து விட்டது எப்படி பிரதிபலித்தது. நிகழ்ச்சிக்காக fr பிரையன் Limbourn இணை கொண்டாடப்படுகிறது.

“”இது 28 ஆண்டுகள், நமது திருச்சபை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது கூட முன், Highgate பாரிஷ் இருந்து மவுண்ட் லாலி மற்றும் Menora வழிதல் மாஸ் மேல் மாடி உள்ள சந்திக்கிறோம் என்பதை மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது, Learoyd ஸ்ட்ரீட் சிறிய மாண்டிசோரி பள்ளி மாடி அறையில்,”” அவர் கூறினார்.

“”சமூகத்தில் வளர்ந்து இருந்தது, அதனால் மக்கள் இரண்டாவது வெகுசன முறையாக Highgate குருக்கள் கேட்டார் – மேலும் அவர்கள் ஆசியும் மாஸ் பிறகு வேண்டும் வேண்டும் – எந்த மாஸ் ஆரம்ப அந்த ஹார்டி ஆத்துமாக்களுக்கு விட்டு! பின்னர், முதல் கிரிஸ்துவர் போன்ற, அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் ஒன்றாக ஜெபமாலை பிரார்த்தனை செய்ய, மற்றும் கேக் மற்றும் ஒரு cuppa பகிர்ந்து கொள்ள சந்தித்தார். “”

அவர் ஒத்துப்போகும் தன்மை மற்றும் முன்னாள் இறை வணக்கத்தின் காணப்படும் சமூகத்தின் உணர்வு செயின்ட் பால் இன்று ஒரு அம்சம் இருக்க தொடர்ந்து என்று கூறினார்.

“”நாம் இன்னும் ரொட்டி, மாஸ் உடைக்க சேகரிக்க, மற்றும் நாம் அது எங்களுக்கு வரையறுக்கிறது என்று சர்ச் கட்டிடம் இல்லை என்று எனக்கு தெரியும்,”” Fr Deeter கூறினார்.

“”சில நேரங்களில் நாங்கள் மாஸ் பள்ளி கூடத்தில், பள்ளி முற்றத்தில், undercroft, வெளியில், மற்றும் எவரெஸ்ட் லாலி டென்னிஸ் கிளப் மைதானத்தில் செங்கல் தாழ்வாரத்தில் இருந்தது. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், நாம் எமது முன்னவர்கள், நீண்ட அவர்கள் மாஸ் இருந்தது என, அவர்கள் மாஸ், அங்கு மிகவும் கவலை வில்லை பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் வேண்டும்.

“”மேலும், எமது முன்னவர்கள் போன்ற, நாம் இன்னும் ஜெபமாலை, நாம் இன்னும் நற்கருணை ஆசீர்வாதம் வேண்டும் பிரார்த்தனை, மற்றும் நாம் இன்னும் கேக் மற்றும் ஒரு cuppa பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.””

60-வது ஆண்டு நடத்துவதற்கு முன், ஒவ்வொரு வார செய்திமடல் உள்ள வரலாற்று குறிப்புகள், திருச்சபை ஆரம்ப ஆண்டுகளில் பற்றி, மற்றும் 18 செப்டம்பர் 17 வார இறுதியில் கொண்டு செயின்ட் பால் வழங்கப்படும் பக்தர்களிடம், பல பெருந்திரளான, பின்னர் வழங்கப்படும் சாப்பாட்டில் நடத்தப்பட்டன.

இந்த வரலாற்றில் பிரதிபலிக்கும், Fr Deeter கிரிஸ்துவர் சமூகத்தின் உண்மையான யோசனை பிரதிபலிக்கும் என்று எளிய பெருந்தன்மை மற்றும் சமூக தொடர்பு கொண்டு, தங்கள் மூதாதையர்கள் ஆவி தொடர இறை வணக்கத்தின் வலியுறுத்தினார்.

“”நாங்கள் வெறுமனே இங்கே வர முடியாது; நாம் நற்செய்தி நமக்கு நினைவுக்கு என, ஒரு கிளை அனைத்து தன்னை பழம் தாங்க முடியாது, ஏனெனில், ‘ஒன்றாக தடை’ வேண்டும், “”என்று அவர் கூறினார்.

“”எனவே நாம் கிறிஸ்து, மெய்யான திராட்சச்செடி, ஆம் இணைக்கப்பட்ட, முதலில், மாஸ் ரொட்டி எங்கள் வழக்கமான உடைப்பதன் மூலம் இருக்க வேண்டும், அடிக்கடி ஜெபம், வேத ஆய்வு, மற்றும் நாள் முக்கியமான பிரச்சினைகள் பற்றிய கலந்துரையாடல் மூலம்.

“”ஆனால் நாங்கள் ஒரு வலுவான சமூகம் அமைக்க ஒன்றாக வர வேண்டும், மற்றும் இந்த, ஆனால் குழந்தைகள், பெரியவர்களுக்கு மட்டும் முக்கியம். எங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினர் பெரியவர்கள் ஒன்றாக, காலை டீஸ், திருச்சபை இரவு உணவு கூட படத்தில் பிரயாணங்களை போன்ற ஒன்றாக சமூக நிகழ்வுகளை கலந்து, மாஸ் பிறகு ஒன்றாக நேரில் இருப்பது காணும்போது, நமது இளைஞர்கள் துடிப்பான மற்றும் வரவேற்பு ஒரு வாழ்க்கை உறுப்பினர்கள், தங்கள் சொந்த எதிர்கால பாதுகாப்பை உணர சமூகம். “”

Fr Deeter செயின்ட் பால், வரும் ஆண்டுகளில் ஒரு வலுவான மற்றும் துடிப்பான திருச்சபை இருக்க வாய்ப்பு என்று அதன் வழிபாடு மற்ற இடங்களில் மாஸ் இருந்து வரும் மக்கள், மற்றும் பல இளம் இறை வணக்கத்தின் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என கூறினார்.

Google+ இல் Twitter இல் மீது Facebook இல் பகிர்
கரோலின் ஸ்மித்
எழுத்தாளர் பற்றி
கரோலின் ஸ்மித் வயது, சிட்னி மார்னிங் ஹெரால்டு மற்றும் ஆஸ்திரேலிய காணப்படும் அவரது கதைகள், 2016 அவர் முன்னர் சமூக செய்தித்தாள்கள் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அசோசியேட்டட் பிரஸ் (ஆம் ஆத்மி) பணிபுரிந்த முதல் பதிவு ஒரு பத்திரிகையாளர் வருகிறது.
மிக சமீபத்திய கட்டுரைகள்
வருடாந்த கத்தோலிக்க மாநாடு ‘ஆன்மா உணவளிக்க’ பங்கேற்பாளர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும்
2016 சமூக நீதி அறிக்கை: ஒரு வயதான பராமரிப்பு தொழிலாளர் தொகுப்பில் மூலோபாயம் கண்ணோட்டங்கள்
பெரு அழைப்பு எஸ்ஆர் Palafox கரித்தாஸ் ஆஸ்திரேலியா farewells
போப் மெர்சி வருகைகள் ஆண்டு வாழ்க்கை புனித உயர்த்தி காட்டுகிறது
வீடற்ற நிலை வாதாடி வாழ்க்கை பாடங்களை அளிக்கிறது
சினிமா விமர்சனம்: கடல்கள் இடையே ஒளி மன்னிப்பும், மனசாட்சி சக்திவாய்ந்த செய்தியை அனுப்புகிறது
பேராயர் Costelloe பண்டைய போப்பாண்டவர் பொருட்டு ஆறு புதிய உறுப்பினர்கள் வரவேற்கிறது
அக்டோபர் பிரார்த்தனை நாடு தழுவிய மாதம் இருக்கும் மற்றும் திருமணம் மற்றும் குடும்பங்கள் உபவாசிக்கிறதை
மவுண்ட் லாலி திருச்சபை வலிமை மற்றும் நம்பிக்கை, 60 ஆண்டுகள் வளரும்
ஆபிரகாம் நாள் சகோதரத்துவம் மற்றும் ஒற்றுமை ஒற்றுமையுடன் மூன்று ஓரிறைக் மதங்களை கொண்டு
பதிவு தேடல்

தேடல் …

Facebook இல் பதிவு

தொடர்பு த ரெக்கார்டு

முகவரி PO Box: 3075, பேர்த், 6000
தொலைபேசி: +61 8 9220 5900
தொலைநகல்: +61 8 9325 4580
மின்னஞ்சல்: [email protected]
வலைத்தளம்: www.therecord.com.au

பதிவு கீழ் ஒரு கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூசன் NoDerivs 3.0 Unported உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உரிமம் நோக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அனுமதிகள் www.therecord.com.au கிடைக்கும் இருக்கலாம்.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

లోగో
facebooktwitter
హోమ్
వార్తలు »
పర్స్పెక్టివ్స్ »
మైలురాళ్ళు »
ఏం వార్తలు
గురించి »
మౌంట్ లాలీ పారిష్ బలం మరియు విశ్వాసం, 60 సంవత్సరాల పెరుగుతుంది
22 కారోలిన్ స్మిత్ ద్వారా Nov 2016
మౌంట్ లాలీ సెయింట్ పాల్స్ చర్చ్ కూడా నాలుగు కొత్త chalices మరియు ఒక paten ఒక వరం చేర్చిన మాస్ తో 60 వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంది. ఫోటో: కారోలిన్ స్మిత్
మౌంట్ లాలీ సెయింట్ పాల్స్ చర్చ్ కూడా నాలుగు కొత్త chalices మరియు ఒక paten ఒక వరం చేర్చిన మాస్ తో 60 వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంది. ఫోటో: కారోలిన్ స్మిత్

కారోలిన్ స్మిత్ ద్వారా

Mt లాలీ పారిష్ కమ్యూనిటీ గత వారాంతంలో కొత్త chalices మరియు రాకపోకలు paten ఆశీర్వచనం 60 వ వార్షికోత్సవం వేడుకలు ఆరంభించారు.

సందర్భంలోనే శనివారం 17 సెప్టెంబర్ న మాస్ సంబరాలు లో, ది పారిష్ ప్రీస్ట్ Fr టిమ్ Deeter కమ్యూనిటీ చర్చి ఒక చిన్న కానీ అంకితమైన ఒక వర్గము నుండి పెరిగిన ఎలా ప్రతిబింబించింది. సందర్భంలోనే fr బ్రియాన్ Limbourn సహ జరుపుకుంటారు.

“”ఇది 28 సంవత్సరాలు, మా పారిష్ అధికారికంగా స్థాపితమైంది కూడా ముందు, హైగేట్ పారిష్ నుండి మౌంట్ లాలీ మరియు Menora ఓవర్ఫ్లో మాస్ కోసం ఉన్నత అంతస్తుల లో సమావేశం అని చాలా సరైనది, Learoyd స్ట్రీట్ చిన్న మాంటిస్సోరి స్కూల్ ఎగువ గదిలో,”” అతను అన్నారు.

“”కమ్యూనిటీ పెరుగుతున్న ఉంది, కాబట్టి ప్రజలు రెండో మాస్ సారి హైగేట్ పూజారులు అడిగాడు – మరియు వారు కూడా దీవన మాస్ తర్వాత కలిగి కోరుకున్నాడు – ఏ ఆ హార్డీ ఆత్మలు కోసం ప్రారంభ మాస్ వదిలి! ఆపై, మొదటి క్రైస్తవులు వంటి, వారు వారి ఇళ్లలో కలిసి ప్రార్థన ప్రార్థన, మరియు కేక్ మరియు ఒక cuppa పంచుకునేందుకు కలిశారు. “”

అతను స్వీకృతి మరియు మాజీ parishioners చూసిన సమాజం యొక్క భావాన్ని సెయింట్ పాల్ నేడు యొక్క లక్షణం అని కొనసాగింది తెలిపారు.

“”మేము ఇంకా బ్రెడ్, మాస్ విరగొట్టడం కోసం సేకరించడానికి, మరియు మేము అది మాకు నిర్వచిస్తుంది చర్చి భవనం కాదని తెలుసు,”” Fr Deeter చెప్పారు.

“”సార్లు మనం మాస్ పాఠశాల హాల్ లో, పాఠశాల యార్డ్ లో, క్రైస్తవగోరీగా లో, మరియు కూడా మౌంట్ లాలీ టెన్నిస్ క్లబ్ యొక్క మైదానాల్లో బయట ఇటుక వరండా లో కలిగి ఉన్నాయి. అలా చేయడం, మేము వారు మాస్ కలిగి ఉన్నంత, వారు మాస్ కలిగి ఉన్న చాలా శ్రధ్ధ తీసుకోని మా forebears అడుగుజాడల్లో నడిచారు చేశారు.

“”మరియు మా forebears వంటి, మేము ఇంకా రోసరీ ప్రార్థన, మేము ఇప్పటికీ దీవించబడిన దీవన కలిగి, మరియు మేము ఇంకా కేక్ మరియు ఒక cuppa పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.””

60 వ వార్షికోత్సవం రసవత్తరం, ప్రతి వారం న్యూస్లెటర్ చారిత్రక గమనికలు, పారిష్ యొక్క ఆరంభ సంవత్సరాల గురించి, మరియు 18 సెప్టెంబర్ 17 వారాంతంలో సెయింట్ పాల్ యొక్క అందించిన భక్తులు, అనేక ద్రవ్యరాశులు తర్వాత అందించిన ఫలహారాలు జరిగాయి.

ఈ చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతూ, Fr Deeter సాధారణ దాతృత్వం మరియు సాంఘిక సంబంధాలను క్రైస్తవ సమాజం నిజమైన ఆలోచన ప్రతిబింబించే విధంగా, వారి forebears ఆత్మ కొనసాగించడానికి parishioners కోరారు.

“”మనం కేవలం ఇక్కడ వచ్చి కాదు; మేము ఎందుకంటే సువార్త గుర్తుచేసాడు వంటి, ఒక శాఖ స్వయంగా అన్ని పండు భరించలేదని కాదు, ‘కలిసి వింటారు ఉండాలి, “”అతను అన్నాడు.

“”కనుక మనం క్రీస్తు, నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, అవును జత, మొదటి అన్ని యొక్క, మాస్ వద్ద బ్రెడ్ మా సాధారణ బ్రేకింగ్ ద్వారా ఉండాలి, మరియు తరచుగా ప్రార్థన, గ్రంధములను అధ్యయనం, మరియు రోజు యొక్క ముఖ్యమైన విషయాల పై చర్చ ద్వారా.

“”కానీ మేము కూడా ఒక బలమైన కమ్యూనిటీ ఏర్పాటు కలిసి వచ్చి ఉండాలి, మరియు ఈ ముఖ్యమైన పెద్దలకు, కానీ కూడా పిల్లల కోసం మాత్రమే ఉంది. మా పిల్లలు మరియు యువకులు పెద్దలు ఉదయం టీ, పారిష్ విందులు మరియు కూడా సినిమా విహారయాత్రలకు వంటి కలిసి సామాజిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నది, కలిసి ఉండటం మాస్ తర్వాత కలిసి చాటింగ్ చూసినప్పుడు, అప్పుడు మా యువకులు ఒక జీవన సభ్యులు, శక్తివంతమైన మరియు స్వాగతించడం వంటి వారి సొంత భవిష్యత్తు సురక్షిత అనుభూతి సంఘం.””

Fr Deeter దాని భక్తులు చోట్ల మాస్ నుండి వచ్చే ప్రజలు, మరియు అనేక యువ parishioners చేర్చబడిన సెయింట్ పాల్స్, రాబోయే సంవత్సరాలలో ఒక బలమైన మరియు శక్తివంతమైన పారిష్ ఉండటానికి అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

Twitter కు పై చెయ్యండి Facebook Google+ లో న భాగస్వామ్యం
కారోలిన్ స్మిత్
రచయిత గురుంచి
కారోలిన్ స్మిత్ తన కథలు వయసు, సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ మరియు ఆస్ట్రేలియన్ లో కనిపించాడు, 2016 ఆమె గతంలో కమ్యూనిటీ వార్తాపత్రికలు మరియు ఆస్ట్రేలియన్ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ (ఎఎపి) కోసం పని చేసింది నుండి రికార్డ్ యొక్క విలేఖరి ఉంది.
ఇటీవల కథనాలు
వార్షిక కాథలిక్ సమావేశంలో ‘ఆత్మ ఆహారం’ ప్రోత్సహిస్తుందని
2016 సోషల్ జస్టిస్ స్టేట్మెంట్: ఒక వయస్సు మళ్లిన వారి సంరక్షణ శ్రామిక వ్యూహం పర్స్పెక్టివ్
పెరు కాల్: Sr Palafox వీడ్కోలు కారిటాస్ ఆస్ట్రేలియా
పోప్ మెర్సీ సందర్శనల ఇయర్ లో జీవితం యొక్క పవిత్రత హైలైట్
నివాసాలు కోసం వాదించడం జీవిత పాఠాలు అందిస్తుంది
సినిమా రివ్యూ: సముద్రాల మధ్య లైట్ క్షమ మరియు మనస్సాక్షి శక్తివంతమైన సందేశాన్ని పంపుతుంది
ఆర్చ్ బిషప్ Costelloe పురాతన పాపల్ క్రమాన్ని ఆరు కొత్త సభ్యులు స్వాగతించింది
అక్టోబర్ ప్రార్థన దేశవ్యాప్తంగా నెల మరియు వివాహం మరియు కుటుంబాలకు ఉపవాసం
మౌంట్ లాలీ పారిష్ బలం మరియు విశ్వాసం, 60 సంవత్సరాల పెరుగుతుంది
అబ్రహం డే కూటము మరియు రాకపోకలు ఆత్మ కలిసి మూడు ఏకేశ్వరవాద విశ్వాసాల తెస్తుంది
రికార్డ్ శోధన

శోధన …

ఫేస్బుక్లో రికార్డ్

సంప్రదించండి రికార్డ్

చిరునామా: PO బాక్స్ 3075, వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా పెర్త్, 6000
టెల్: +61 8 9220 5900
ఫ్యాక్స్: +61 8 9325 4580
ఇమెయిల్: [email protected]
వెబ్సైట్: www.therecord.com.au

రికార్డ్ క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్ వ్యాపారేతర- NoDerivs క్రియేటివ్ కామన్స్ 3.0 అన్పోర్టెడ్ లైసెన్సు క్రింద లభ్యం.
ఈ లైసెన్సు యొక్క పరిధిని దాటి అనుమతులు www.therecord.com.au వద్ద అందుబాటులో ఉండవచ్చు.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

เครื่องหมาย
facebooktwitter
บ้าน
ข่าว»
มุมมอง»
เหตุการณ์สำคัญ»
สิ่งที่อยู่บน
เกี่ยวกับ»
เมา Lawley ตำบลเติบโตในความแข็งแรงและความเชื่อ 60 ปีที่ผ่านมา
22 กันยายน 2016 โดยแคโรไลน์สมิ ธ
โบสถ์เซนต์พอลใน Mount Lawley การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีกับมวลที่ยังรวมถึงการให้ศีลให้พรสี่ chalices ใหม่และ paten ที่ Photo: แคโรไลน์สมิ ธ
โบสถ์เซนต์พอลใน Mount Lawley การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีกับมวลที่ยังรวมถึงการให้ศีลให้พรสี่ chalices ใหม่และ paten ที่ Photo: แคโรไลน์สมิ ธ

โดยแคโรไลน์สมิ ธ

ชุมชน Mt Lawley ตำบลมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีกับพรของ chalices ใหม่และร่วม paten

ในการเฉลิมฉลองพิธีมิสซาในวันเสาร์ที่ 17 กันยายนสำหรับโอกาสตำบลพระ Fr ทิม Deeter สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ชุมชนได้เติบโตขึ้นจากกลุ่มเล็ก ๆ แต่ที่ทุ่มเทของนักบวช FR ไบรอัน Limbourn ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส

“”มันเป็นความเหมาะสมมากว่า 28 ปีแม้กระทั่งก่อนที่ตำบลของเราก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภูเขา Lawley และ Menora ล้นจาก Highgate ตำบลประชุมมวลชนในชั้นบนห้องชั้นบนของโรงเรียน Montessori เล็ก ๆ บน Learoyd ถนน”” เขา กล่าว.

“”ชุมชนมีการเติบโตเพื่อให้คนที่ถามปุโรหิต Highgate เป็นเวลาสองมวล – และพวกเขายังต้องการที่จะมีพรหลังจากมวล – ไม่ออกจากมวลต้นสำหรับวิญญาณบึกบึนเหล่านั้น! แล้วเช่นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบกันในบ้านของพวกเขาที่จะอธิษฐานภาวนาร่วมกันและการแบ่งปันเค้ก cuppa ได้. “”

เขาเสริมว่าการปรับตัวและความรู้สึกของชุมชนที่เห็นในอดีตนักบวชยังคงเป็นคุณลักษณะของวันนี้เซนต์พอล

“”เรายังคงรวมตัวกันเพื่อหักขนมปัง, มวลและเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอาคารคริสตจักรที่กำหนดเรา”” Fr Deeter กล่าวว่า

“”เวลาที่เรามีมวลชนในฮอลล์โรงเรียนในสนามโรงเรียนใน undercroft บนระเบียงอิฐนอกและแม้แต่ในพื้นที่ของภูเขา Lawley เทนนิสคลับ ในการทำเช่นนี้เราได้เดินตามรอยเท้าของปู่ย่าตายายของเราที่ไม่ได้ดูแลมากที่พวกเขามีมวลตราบเท่าที่พวกเขามีมวล

“”และเช่นปู่ย่าตายายของเราเรายังคงอธิษฐานภาวนาเรายังมีพรของศีลมหาสนิทและเรายังคงต้องการที่จะแบ่งปันเค้กและเค้กนุ่ม ๆ ได้.””

ในนำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีนมัสการให้ไว้เซนต์พอลกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ในจดหมายข่าวรายสัปดาห์แต่ละเกี่ยวกับในช่วงปีแรกของตำบลและในวันหยุดสุดสัปดาห์ 17-18 กันยายนหลายมวลชนถูกจัดขึ้นด้วยเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้ในภายหลัง

สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์นี้ Fr Deeter กระตุ้นให้นักบวชเพื่อดำเนินการต่อในจิตวิญญาณของปู่ย่าตายายของพวกเขาที่มีความเอื้ออาทรที่เรียบง่ายและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แท้จริงของชุมชนคริสเตียน

“”เราไม่สามารถมาที่นี่ก็เพื่อตัวเราเอง; เราต้อง ‘แขวนด้วยกัน’ เพราะเป็นพระเยซูเตือนเราเป็นสาขาไม่สามารถแบกผลไม้ทั้งหมดด้วยตัวเอง “”เขากล่าว

“”ดังนั้นเราจะต้องยังคงติดอยู่กับพระคริสต์เป็นเถาองุ่นแท้ใช่ครั้งแรกของทั้งหมดที่ผ่านการทำลายปกติของเราของขนมปังที่มวลและผ่านการอธิษฐานบ่อยศึกษาพระคัมภีร์และการอภิปรายในประเด็นสำคัญของวันนี้

“” แต่เรายังต้องมารวมกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่เพียง แต่สำหรับผู้ใหญ่ แต่ยังสำหรับเด็ก เมื่อเด็กและเยาวชนของเราดูผู้ใหญ่อยู่ด้วยกัน, คุยกันหลังจากมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมด้วยกันเช่นชาเช้าอาหารเย็นตำบลและแม้กระทั่งนอกสถานที่ภาพยนตร์แล้วคนหนุ่มสาวของเรารู้สึกปลอดภัยในอนาคตของตัวเองของพวกเขาเป็นสมาชิกของชีวิตที่สดใสและเป็นมิตร ชุมชน.””

FR Deeter เสริมว่าเซนต์พอลมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นตำบลที่แข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาในปีที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้รวมคนที่มาจากที่อื่น ๆ สำหรับมวลและนักบวชหนุ่มสาวจำนวนมาก

แบ่งปันบน FacebookShare บน Twitter แบ่งปันบน Google+
แคโรไลน์สมิ ธ
เกี่ยวกับผู้เขียน
แคโรไลน์สมิ ธ ได้รับการเป็นนักข่าวของระเบียนตั้งแต่ปี 2016 เธอได้ทำงานก่อนหน้านี้สำหรับชุมชนหนังสือพิมพ์และออสเตรเลีย Associated Press (AAP) กับเรื่องราวของเธอที่ปรากฏในอายุ Sydney Morning Herald และออสเตรเลีย
บทความล่าสุด
คาทอลิกประชุมประจำปีจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม ‘กินจิตวิญญาณ’
2016 ความยุติธรรมทางสังคมงบ: มุมมองในการดูแลกลยุทธ์แรงงานอายุ
เปรูโทร: อาร์ฟอกซ์ลา Caritas ออสเตรเลีย
สมเด็จพระสันตะปาปาไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตในปีของการเข้าชมความเมตตา
เรียกร้องให้คนเร่ร่อนให้บทเรียนชีวิต
MOVIE Review: The Light ระหว่างมหาสมุทรจะส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพของการให้อภัยและจิตสำนึก
อาร์คบิชอป Costelloe ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่หกคำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปาโบราณ
เดือนตุลาคมเป็นเดือนทั่วประเทศของการสวดมนต์และการอดอาหารสำหรับการแต่งงานและครอบครัว
เมา Lawley ตำบลเติบโตในความแข็งแรงและความเชื่อ 60 ปีที่ผ่านมา
อับราฮัมวันนำสามศาสนา monotheistic ร่วมกันในจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องและร่วม
ค้นหาระเบียน

ค้นหา…

บันทึกบน Facebook

ติดต่อบันทึก

ที่อยู่: PO Box 3075, เพิร์ ธ ออสเตรเลียตะวันตก 6000
โทร: +61 8 9220 5900
โทรสาร: +61 8 9325 4580
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.therecord.com.au

บันทึกได้รับใบอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 ใบอนุญาต Unported
สิทธิ์เกินขอบเขตของใบอนุญาตนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ที่ www.therecord.com.au

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Ev
Haber “”
perspektifler »
Dönüm »
Ne var
Hakkında “”
Mount Lawley bucak gücü ve inanç, 60 yıl üzerinde yetişen
Caroline Smith 22 Eylül 2016
Mount Lawley St Paul Kilisesi de dört yeni kadehler ve paten bir nimet dahil Kitle ile 60. yılını kutladı. Fotoğraf: Caroline Smith
Mount Lawley St Paul Kilisesi de dört yeni kadehler ve paten bir nimet dahil Kitle ile 60. yılını kutladı. Fotoğraf: Caroline Smith

Caroline Smith

Mt Lawley Parish topluluk geçen hafta sonu yeni kadehler ve cemaat paten nimet ile 60. yıldönümü kutlamaları başladı var.

vesilesiyle Cumartesi 17 Eylül’de Ayini ise, Parish Priest Fr Tim Deeter topluluk etrafımızdakilere küçük ama adanmış gruptan büyümüştü nasıl yansır. Fr Brian Limbourn vesilesiyle eş kutladı.

“”Bu 28 yıl boyunca, bizim cemaat resmen kuruldu bile önce, Highgate Parish Mount Lawley ve Menora taşma üst katta yer ayin için toplantı oldu çok uygun olduğunu, LEAROYD Caddesi üzerinde küçük Montessori Okulu üst oda”” diye dedim.

“”Topluluk büyüyen, bu yüzden insanlar ikinci Kütle kez Highgate rahipleri istedi – ve onlar da Benediction ayinden sonra olmasını istedik – hayır o yürekli ruhlar için erken Mass bırakarak! Ve sonra, ilk Hristiyanlar gibi, birlikte Tesbih dua etmek ve kek ve bir cuppa paylaşmak için evlerinde bir araya geldi. “”

O uyum ve eski parishioners görülen topluluk duygusu St Paul bugün bir özellik olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

“”Biz hala ekmek, Mass kırılması için toplamak ve bunu bize tanımlar kilise binası olmadığını biliyorum,”” Fr Deeter dedi.

“”Zaman zaman biz dışında ve hatta Mount Lawley Tenis Kulübü’nde gerekçesiyle tuğla veranda, yeraltı kemerleri içinde, okul bahçesinde, okul salonunda kitle vardı. Bunu yaparken, biz onlar ayin vardı nerede sürece ayin olduğu gibi, çok umursamadı bizim atalarından, ayak izlerini takip ettim.

“”Ve ataları gibi, biz hala hala Blessed Sacrament kutsama var, Tesbih dua ve biz hala kek ve bir cuppa paylaşmak istiyorum.””

60 yıldönümü kurşun-up, bucak ilk yıllarında hakkında ve 18 Eylül tarihleri 17 hafta sonu her haftalık bülten tarihsel notlar, St Paul sağlanan kulları, birkaç Kitleler sonradan sağlanan ikramlar ile gerçekleştirildi.

Bu tarihe Yansıtma, Fr Deeter Hıristiyan cemaatinin gerçek bir fikir yansıtacak basit cömertlik ve sosyal etkileşim ile, onların atalarının ruhuna devam etrafımızdakilere çağırdı.

“”Kendimiz için sadece buraya gelemez; Müjde bize hatırlattığı gibi, bir dal kendi başına meyve veremez, çünkü, ‘birlikte asmak’ olmalı “”dedi.

“”Bu yüzden ayinde ekmek bizim düzenli kırma yoluyla, her şeyden önce, İsa, gerçek asma, evet bağlı kalır ve sık sık dua, kutsal çalışmada, ve günün önemli konuların tartışılması yoluyla olmalıdır.

“”Ama biz de güçlü bir topluluk oluşturmak için bir araya gelmeli ve bu yetişkinler için değil, aynı zamanda çocuklar için de önemlidir. Bizim çocuklar ve gençler yetişkin sabah çaylar, kilise yemekleri ve hatta film gezileri gibi sosyal olaylara beraber katılıyor, ayinden sonra birlikte sohbet, birlikte olmak görünce, o zaman bizim gençler canlı ve misafirperver bir yaşam üyeleri olarak kendi gelecekte güvenli hissediyorum topluluk. “”

Fr Deeter onun kulları başka yerde ayin için gelen insanlar, ve pek çok genç etrafımızdakilere dahil olarak St Paul, gelecek yıllarda güçlü ve canlı bir bucak kalması muhtemeldir olduğunu sözlerine ekledi.

Google + ‘da Twitter’da on FacebookShare Paylaş
Caroline Smith
yazar hakkında
Caroline Smith Yaş, Sydney Morning Herald ve Avustralya görünen onun hikayeleri ile, Daha önce Toplum Gazete ve Avustralya Associated Press (AAP) için çalıştı 2016 yılından beri Record bir gazeteci olmuştur.
En Son Haberler
Yıllık Katolik konferans ‘ruh beslemek’ katılımcıları teşvik edecek
2016 SOSYAL ADALET TABLOSU: bir yaşlı bakım işgücü stratejisi üzerine Perspektifler
Peru çağırarak: Sr Palafox Caritas Avustralya Uğurlama
Papa Mercy ziyaret Yılı yaşam kutsallığını vurgulamaktadır
evsizlik savunan hayat dersleri sağlar
FİLM İNCELEME: Oceans Arasında Işık af ve vicdan güçlü bir mesaj gönderir
Başpiskopos Costelloe eski papalık düzene altı yeni üyelerini kabul
Ekim dua çapında ay olacak ve evlilik ve aileler için oruç için
Mount Lawley bucak gücü ve inanç, 60 yıl üzerinde yetişen
İbrahim Gündüz kardeşlik ve birliğin ruhu içinde birlikte üç semavi dinleri getiriyor
Kayıt Arama

Arama…

Facebook Kayıt

Temas Kayıt

Adres: PO Box 3075, Perth, Batı Avustralya, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.therecord.com.au

Tutanak bir Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı altındadır.
Bu lisansın kapsamı dışında izinler www.therecord.com.au mevcut olabilir.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

логотип
FacebookTwitter
будинки
Новини »
перспективи »
віхи »
що на
О »
Гора Лоли прихід зростає в силі і вірі, 60 років на
22 вересня 2016 Керолайн Сміт
Церква Святого Павла в Маунт Лоли відзначив своє 60-річчя з масою, яка також включала благословення чотирьох нових чаш і дискос. Фото: Керолайн Сміт
Церква Святого Павла в Маунт Лоли відзначив своє 60-річчя з масою, яка також включала благословення чотирьох нових чаш і дискос. Фото: Керолайн Сміт

За Керолайн Сміт

Мт Лоли парафіяльної громади є в минулі вихідні почалося святкування свого 60-річчя з благословення нових чаш і причастя дискос.

У Месу в суботу 17 вересня по нагоди, парафіяльний священик отець Тім Дітер відбивається на тому, як громада виросла з невеликої, але відданою групою парафіян. Fr Брайан Limbourn спільно святкували з цієї нагоди.

“”Це було дуже доречно, що протягом 28 років, ще до того, наш прихід був офіційно заснований, Маунт Лоли і Менора перетікає з Highgate приходу була зустріч для меси в верхньому поверсі, верхня кімната маленької школи Монтессорі на Learoyd-стріт””, він сказав.

“”Громада росла, так що люди просили священиків Highgate для другого масового часу – і вони також хотіли, щоб мати Дяка після меси – не залишивши Масу рано для цих витривалих душ! А потім, як і перші християни, вони зустрілися в своїх будинках, щоб молитися на вервиці разом, і розділити пиріг і чашку чаю “”.

Він додав, що адаптивність і почуття спільності бачили в колишніх прихожан продовжує залишатися характерною рисою сьогоднішнього дня Святого Павла.

“”Ми як і раніше збираються на ламанні хліба, меси, і ми знаємо, що це не будівля церкви, яка визначає нас,”” сказав батько Дітер.

“”Час від часу ми мали месу в шкільному залі, в шкільному дворі, в Undercroft, на цегляній веранди на вулиці, і навіть в основі гори Лоли тенісного клубу. При цьому, ми слідували по стопах наших предків, які не дбають так багато, де вони повинні були Месу, до тих пір, як вони мали масу.

“”І як наші предки, ми до сих пір моляться Розарій, у нас ще є благословення Святими Дарами, і ми як і раніше хотіли б поділитися торт і чашку чаю.””

Напередодні 60-річчя, за умови, шанувальники святого Павла з історичними нотами в кожному щотижневому інформаційному бюлетені, про перші роки приходу, і в вихідні дні 17 по 18 вересня, було проведено кілька меси, з частуванням, наданих згодом.

Розмірковуючи про цю історію, батько Дітер закликав прихожан продовжувати в дусі своїх предків, з простої щедрістю і соціальної взаємодії, які будуть відображати справжню ідею християнської громади.

“”Ми не можемо прийти сюди просто для себе; ми повинні «триматися разом», тому що, як нагадав нам Євангеліє, вітка не може вродити плоду сама по собі, “”сказав він.

“”Таким чином, ми повинні залишатися прикріпленою до Христа, істинної виноградної лози, та, перш за все, через наш регулярний ламанні хліба на месі, і через часті молитви, вивчення Писань і обговорення важливих питань дня.

“”Але ми також повинні зібратися разом, щоб сформувати сильне співтовариство, і це важливо не тільки для дорослих, а й для дітей. Коли наші діти і підлітки бачать дорослі бути разом, спілкуються один з одним після того, як меси, відвідуючи громадські заходи разом, як ранкові чаї, парафіяльні обіди і навіть екскурсії кіно, то наші молоді люди відчувають себе в безпеці в своєму майбутньому в якості членів життя, яскраві і вітаючи спільнота “”.

Fr Дітер додав, що Святого Павла, ймовірно, залишиться сильним і яскравим прихід в наступні роки, так як її парафіяни входили люди, що приходять з інших джерел для масового, і багато молодих прихожан.

Викласти на FacebookShare на Щебетати в Google+
Керолайн Сміт
Про автора
Керолайн Сміт був журналістом рекордом з 2016 р Раніше вона працювала в газетах спільноти і Australian Associated Press (АПУ), зі своїми історіями, що входять в The Age, Sydney Morning Herald і The Australian.
нові Статті
Щорічна католицька конференція буде заохочувати учасників “”годувати душу””
2016 р соціальної справедливості ЗАЯВА: Перспективи стратегії відходу робочої сили у віці
Перу виклику: Sr Палафокс прощається Карітас Австралія
Папа підкреслює святість життя в рік відвідування Милосердя
Відстоюючи бездомності дає уроки життя
ФІЛЬМ ОГЛЯД: Світло між океанами посилає потужний сигнал про прощення і совісті
Архієпископ Costelloe вітає шість нових членів стародавнього папської порядку
З жовтня по всій країні бути місяць посту і молитви для шлюбу і сім’ї
Гора Лоли прихід зростає в силі і вірі, 60 років на
Авраам день приносить три монотеїстичних релігій разом в дусі братерства і спілкування
Пошук Запис

Пошук …

Запис на Facebook

Зв’язок з The Record

Адреса: PO Box 3075, Перт, Західна Австралія, 6000
Телефон: +61 8 9220 5900
Факс: +61 8 9325 4580
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.therecord.com.au

Запис під ліцензією Creative Commons Attribution-BY License 3.0 Unported.
Дозволи виходить за рамки даної ліцензії, можуть бути доступні на www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

علامت (لوگو)
facebooktwitter
ہوم
خبریں »
تناظر »
سنگ میل “”
کیا ہو رہا ہے
کے بارے میں “”
ماؤنٹ Lawley پارش طاقت اور ایمان، 60 سال میں اگنے
22 ستمبر 2016 کیرولین سمتھ کی طرف سے
ماؤنٹ Lawley میں سینٹ پال چرچ ایک بڑے پیمانے پر بھی چار نئے chalices اور ایک تالی کے ایک نعمت بھی شامل ہے کے ساتھ اس کی 60th سالگرہ منائی. تصویر: کیرولین سمتھ
ماؤنٹ Lawley میں سینٹ پال چرچ ایک بڑے پیمانے پر بھی چار نئے chalices اور ایک تالی کے ایک نعمت بھی شامل ہے کے ساتھ اس کی 60th سالگرہ منائی. تصویر: کیرولین سمتھ

کیرولین سمتھ کی طرف سے

ماؤنٹ Lawley پللی کمیونٹی گزشتہ ہفتے کے آخر میں نئے chalices اور بوج تالی کی نعمت کے ساتھ اس کی 60th سالگرہ کی تقریبات شروع کر دیا ہے.

اس موقع کے لئے ہفتہ 17 ستمبر ماس منا میں، پادری فادر ٹم Deeter کس طرح کمیونٹی parishioners کے ایک چھوٹے لیکن مخلص گروپ سے ہو گیا تھا پر عکاسی. اس موقع کے لئے فادر برائن Limbourn شریک منایا.

“”یہ بہت مناسب ہے کہ 28 سال کے لئے، ہمارے پارش سرکاری طور پر قائم کیا گیا تھا یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ، Highgate پیرش سے پہاڑ Lawley اور Menora اتپرواہ ماس کے لئے اوپری منزل میں ملاقات تھی، Learoyd سٹریٹ پر چھوٹے مونٹیسوری سکول کے بالاخانہ،”” انہوں نے کہا.

“”کمیونٹی بڑھ رہی تھی، تاکہ لوگ ایک دوسرے ماس مرتبہ Highgate کاہنوں پوچھا – اور وہ بھی مجزوب ماس کے بعد ہے کرنا چاہتا تھا – کوئی بڑے پیمانے پر ابتدائی لوگ جو ہارڈی روح کے لئے چھوڑ کر جا! اور پھر، سب سے پہلے عیسائیوں کی طرح، وہ اپنے گھروں میں ایک ساتھ مالا نماز ادا کرنا، اور کیک اور ایک cuppa کے اشتراک کرنے کے لئے ملاقات کی. “”

انہوں ملائمیت اور سابق parishioners کے میں دیکھا کمیونٹی کا احساس سینٹ پال آج کی ایک خصوصیت ہونے کا سلسلہ جاری ہے.

“”ہم اب بھی روٹی، ماس کے ٹوٹنے کے لئے جمع، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ چرچ کی عمارت نہیں ہے کہ،”” فادر Deeter کہا.

“”بعض اوقات ہم بڑے پیمانے پر اسکول کے ہال میں، اسکول کے صحن میں، undercroft میں، باہر، اور یہاں تک کہ پہاڑ Lawley ٹینس کلب کی بنیاد میں اینٹ برامدا پر پڑا ہے. ایسا کرنے میں، ہم نے اپنے آباء و اجداد، وہ بڑے پیمانے پر تھا، جہاں اتنا کچھ، پرواہ نہیں ہے جو جب تک وہ بڑے پیمانے پر تھا کے طور پر کے قدموں میں کی پیروی کی ہے.

“”اور ہمارے آباء و اجداد کی طرح، ہم اب بھی مالا نماز ادا، ہم اب بھی دنی تدفین کا مجزوب حاصل ہے، اور ہم اب بھی کیک اور ایک cuppa کے اشتراک کرنا چاہتے.””

60th سالگرہ کی قیادت اپ میں، پارش کے ابتدائی سالوں کے بارے میں، اور 18 ستمبر سے 17 ہفتے کے آخر پر ایک ہفتہ وار نیوز لیٹر میں تاریخی نوٹ، سے سینٹ پال سے فراہم نمازیوں، کئی عوام، اس کے بعد فراہم کی ناشتا کے ساتھ منعقد کیا گیا تھا.

اس تاریخ پر اشارہ، فادر Deeter سادہ سخاوت اور سماجی تعلقات مسیحی برادری کی حقیقی خیال کی عکاسی کریں گے کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کی روح میں جاری رکھنے کے لئے parishioners کے پر زور دیا کہ.

“”ہم نے خود کے لئے صرف یہاں نہیں آ سکتا ہے؛ ہم، کیونکہ انجیل ہمیں یاد دلایا کے طور پر، ایک شاخ تمام خود کی طرف سے پھل لا سکتا ہے، ‘ایک دوسرے کے ساتھ پھانسی’ ضروری ہے، “”انہوں نے کہا.

“”تو ہم،، مسیح، انگور کا حقیقی درخت، ہاں کے ساتھ منسلک رہنا چاہئے ماس اوپر روٹی کے اپنے باقاعدہ ٹوٹنے کے ذریعے سب سے پہلے، اور بار بار نماز، صحائف کا مطالعہ، اور دن کے اہم مسائل میں سے بات چیت کے ذریعے.

“”لیکن ہم بھی ایک مضبوط کمیونٹی کی تشکیل کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہوگا، اور یہ نہ صرف بالغوں کے لیے، بلکہ بچوں کے لئے اہم ہے. جب ہمارے بچوں اور نوجوانوں بالغوں،، ایک ساتھ مل کر کیا جا رہا ماس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ صبح کی چائے، پارش کے کھانے کے اور بھی فلم کے باہر کی طرح ایک ساتھ سماجی تقریبات میں شرکت کر دیکھیں، تو پھر ہمارے نوجوان لوگوں کو ایک زندہ کے ارکان، متحرک اور استقبال کے طور پر ان کے اپنے ہی مستقبل میں محفوظ محسوس برادری.””

فادر Deeter سینٹ پال، آنے والے سالوں میں ایک مضبوط اور متحرک پارش رہنے کا امکان تھا کہ اس کے پرستاروں ماس کے لئے دوسری جگہوں سے آنے والے لوگوں، اور بہت سے نوجوان parishioners کے شامل کے طور پر شامل.

Google+ پر کریں پر Facebook پر پر بانٹیں
کیرولین سمتھ
مصنف کے بارے میں
کیرولین سمتھ عمر، سڈنی مارننگ ہیرالڈ اور آسٹریلیا میں دکھائے اس کی کہانیوں کے ساتھ، 2016. وہ پہلے کمیونٹی اخبارات اور آسٹریلوی ایسوسی ایٹڈ پریس (اے اے پی) کے لئے کام کیا ہے کے بعد سے ریکارڈ کے ایک صحافی رہا ہے.
سب سے زیادہ حالیہ مضامین
سالانہ کیتھولک کانفرنس کے شرکاء کی حوصلہ افزائی ‘روح فیڈ’ کے لئے کرے گا
2016 سماجی انصاف کا بیان: ایک عمر کی دیکھ بھال کی افرادی قوت کی حکمت عملی پر تناظر
پیرو بلا: سینئر Palafox Caritas کی آسٹریلیا الوداعی کلمات
پوپ کی رحمت کے دوروں کے سال میں زندگی کی حرمت پر روشنی ڈالی گئی
بے گھری کے قیام کی وکالت زندگی سبق فراہم کرتا ہے
فلم کا جائزہ لیں: سمندر کے درمیان روشنی بخشش اور ضمیر کی طاقتور پیغام بھیجتا ہے
آرچ بشپ Costelloe قدیم پوپ کے حکم کے چھ نئے ارکان کا خیر مقدم
اکتوبر دعا کا ملک بھر میں ماہ ہونا اور شادی اور خاندانوں کے لئے روزے کی حالت میں کرنے کے لئے
ماؤنٹ Lawley پارش طاقت اور ایمان، 60 سال میں اگنے
ابراہیم بھائی چارے اور بوج کی روح میں ایک ساتھ تین وحدانی مذاہب لاتا
ریکارڈ میں تلاش کریں

تلاش کریں …

فیس بک پر ریکارڈ

رابطہ ریکارڈ

ایڈریس: PO باکس 3075، پرتھ، مغربی آسٹریلیا، 6000
ٹیلی فون: +61 8 9220 5900
فیکس: +61 8 9325 4580
ای میل: [email protected]
ویب سائٹ: www.therecord.com.au

ریکارڈ ایک تخلیقی العام انتساب Noncommercial کے NoDerivs 3.0 Unported لائسنس کے تحت لائسنس یافتہ ہے.
اس اجازت نامے کے دائرہ کار سے باہر اجازت www.therecord.com.au پر دستیاب ہو سکتا ہے.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
FacebookTwitter
uy
Yangiliklar “”
istiqbollar »
Milestones »
Nima haqida ekan
»haqida
Mount Lawley qavm kuch va e’tiqod, 60 yil kuni o’sadi
Caroline Smit tomonidan 22 Sep 2016
Mount Lawley Sit Pavlusning cherkovi ham to’rt yangi chalices va paten bir ne’matini kiritilgan ommaviy bilan 60 yilligini nishonladi. Foto: Caroline Smith
Mount Lawley Sit Pavlusning cherkovi ham to’rt yangi chalices va paten bir ne’matini kiritilgan ommaviy bilan 60 yilligini nishonladi. Foto: Caroline Smith

Caroline Smit tomonidan

Mt Lawley Parish hamjamiyat o’tgan hafta yangi chalices va jamoat paten barakasi bilan 60 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir boshlangan bor.

munosabati uchun Shanba, 17 sentyabr kuni Mass nishonlash, Parish ruhoniy Fr Tim Deeter jamiyat atrofdagi bir kichik, ammo maxsus guruhdan o’sgan qanday aks ettirgan. Fr Brian Limbourn munosabati uchun hamraisi nishonladi.

“”Bu 28 yil davomida, biz cherkov rasman tashkil etilgan, hatto oldin, Highgate Parish dan Mount Lawley va Menora qilsin, yuqori qavat ommaviy uchun uchrashuv bo’ldi, deb juda mos edi, Learoyd ko’chasida kichik Montessori maktabining yuqori xona,”” u dedi.

“”Jamoat borayotgan edi, shuning uchun odamlar ikkinchi Mass marta Highgate ruhoniylar so’radi – va ular ham duodagi Mass keyin ega bo’ldim – hech o’sha jasur jonlaringiz erta Mass tark! Va keyin, birinchi xristianlar kabi, ular bilan birga tasbeh ibodat qilish uchun, va kek va cuppa almashish uchun o’z uylarida qabul qildi. “”

U moslashuvchanlik va sobiq atrofdagi ko’rilgan jamiyat hissi St Pavlusning bugungi kunda bir xususiyati bo’lishi davom deb qo’shib qo’ydi.

“”Biz hali ham non, massa buzganlari uchun to’plab, va biz u bizga belgilaydi cherkov binosi emas, deb bilaman””, Fr Deeter dedi.

“”Ba’zan biz tashqarida, va hatto tog’i Lawley Tennis klubi bahona bilan g’isht ayvonda, Undercroft yilda, maktab hovlisida, maktab zalida ommaviy bor. Shunday qilib, biz ular Mass edi qaerda modomiki ular Mass edi, juda ko’p yog’ishiga bizning otalaridan, izidan ergashganlar.

“”Va bizning otalaridan kabi, biz hali ham biz hali qovushish marosimiga of duodagi bor, tasbeh ibodat, va biz hali ham kek va cuppa baham ko’raman.””

60 yilligiga tayyorgarlik yili, jamoat dastlabki yillarida haqida, va 18 sentyabr 17 hafta har bir axborot haftalik tarixiy yozuvlari, Sit Pavlusning taqdim ibodat, bir necha ommaviy keyin taqdim ichimliklar bilan bo’lib o’tdi.

Bu tarix haqida mulohaza yuritib, Fr Deeter nasroniy haqiqiy g’oyasini aks edi oddiy bag’rikenglik va ijtimoiy hamkorlikni, ota-bobolarining ruhi davom ettirish uchun atrofdagi chaqirdi.

“”Biz o’zimiz uchun shunchaki bu erda kelmagan mumkin; Injil bizga eslatib, bir filiali barcha o’zidan mevasini mumkin emas, chunki biz, birga osgan “”kerak””, deydi u.

“”Shunday qilib, biz Mass da non bizning muntazam sindirishga orqali, avvalo, Masih haqiqiy tok, ha biriktirilgan qoladi, va tez-tez ibodat, Muqaddas Kitob o’rganish va kunning muhim masalalarni muhokama orqali kerak.

“”Lekin biz ham kuchli jamoaga shakllantirish uchun birga kelishi kerak, va bu kattalar uchun, balki Bolalar uchun nafaqat muhim ahamiyatga ega. Bizning bolalar va o’smirlar kattalar ertalab choy damlab, qavm-ovqatlarni va hatto kino qilayotgan payitda kabi birgalikda, ijtimoiy hodisalarni qatnash Mass keyin birgalikda suhbat, birga bo’lish ko’rganingizda, keyin bizning yoshlar jonli va mehmondo’st bir hayot a’zolari, o’z kelajakda xavfsiz his jamiyat ».

Fr Deeter uning ibodat, boshqa joyda Mass uchun kelayotgan odamlarni, va ko’plab yosh atrofdagi kiritilgan sifatida St Pavlus, kelish yillarda kuchli va jonli cherkov qoladi, ehtimol ekanini qo’shimcha qildi.

Google+ haqida TwitterShare haqida FacebookShare Share
Caroline Smith
Muallif haqida
Caroline Smit asri, Sidney Morning Herald va Avstraliya paydo uning hikoyalar bilan, U ilgari Community Newspapers va Avstraliya Associated Press (AAP) uchun ishlagan 2016 yildan beri kitobda bir jurnalist bo’ldi.
Eng So’nggi Maqolalar
Yillik katolik anjumani “”jonga boqish» ishtirokchilarni rag’batlantiradi
2016 IJTIMOIY ADOLAT bayonot: bir keksa saqlash kadrlar strategiyasi istiqbollari
Peru qo’ng’iroq: Sr Palafox Caritas Avstraliya xayrlashib,
Papa Mehribonlik tashriflar yilida hayotining daxlsizligini urg’u
norasida tarafdori hayot saboq beradi
Movie sharhlari: Okeanlar orasida Light mag’firat va vijdon kuchli xabar yuboradi
Arxiepiskop Costelloe qadimiy Papa maqsadida olti yangi a’zolari qutlaydi
Oktyabr ibodat umummilliy oy bo’lishi va nikoh va oila uchun ro’za uchun
Mount Lawley qavm kuch va e’tiqod, 60 yil kuni o’sadi
Ibrohim kuni birodarlik va muloqot ruhida birgalikda uch monoteistik din olib keladi
Ro’yxatdan o’tish Izlash

Qidiruv …

Facebookda Record

Aloqa The Record

Manzil: PO Box 3075, Perth, G’arbiy Avstraliya, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Faks: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Veb-sayt: www.therecord.com.au

Record bir Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Xalqaro litsenziyasi bo’yicha litsenziyaga ega.
Ushbu litsenziya doirasi ruxsati www.therecord.com.au mavjud bo’lishi mumkin.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

Logo
facebooktwitter
Nhà
Tin tức “”
Quan điểm »
»Lịch sử phát
Cai gi vậy
Giới thiệu »
giáo xứ Mount Lawley lớn lên trong sức mạnh và niềm tin, 60 năm trên
22 tháng 9 năm 2016 của Caroline Smith
Nhà thờ St Paul ở Mount Lawley tổ chức kỷ niệm lần thứ 60 của mình với một Thánh Lễ mà cũng bao gồm một phước lành của bốn chén lễ mới và một dĩa. Ảnh: Caroline Smith
Nhà thờ St Paul ở Mount Lawley tổ chức kỷ niệm lần thứ 60 của mình với một Thánh Lễ mà cũng bao gồm một phước lành của bốn chén lễ mới và một dĩa. Ảnh: Caroline Smith

Caroline Smith

Các cộng đồng giáo xứ Mt Lawley có vào cuối tuần qua bắt lễ kỷ niệm 60 năm thành lập với sự giúp đỡ của chén lễ mới và hiệp thông dia.

Trong cử hành Thánh Lễ vào thứ bảy ngày 17 tháng 9 cho dịp này, giáo xứ Priest Cha Tim Deeter phản ánh về cách cộng đồng đã phát triển từ một nhóm nhỏ nhưng chuyên dụng của giáo dân. Cha Brian Limbourn đồng tổ chức trong dịp này.

“”Nó rất thích hợp cho 28 năm, thậm chí trước khi giáo xứ của chúng tôi đã được chính thức thành lập, Mount Lawley và Menora tràn từ giáo xứ Highgate đã họp thánh lễ tại các tầng trên, các phòng trên lầu của trường Montessori nhỏ trên Learoyd Street””, ông nói.

“”Các cộng đồng đã phát triển, vì vậy những người được hỏi các linh mục Highgate trong một thời gian Thánh Lễ thứ hai – và họ cũng muốn có Chầu sau Thánh Lễ – không để lại Thánh Lễ đầu cho những linh hồn khỏe mạnh! Và sau đó, giống như các Kitô hữu đầu tiên, họ gặp nhau trong ngôi nhà của mình để cầu nguyện kinh Mân Côi với nhau, và chia sẻ bánh và một tách trà. “”

Ông nói thêm rằng khả năng thích ứng và ý thức cộng đồng thấy trong các giáo dân cũ tiếp tục là một tính năng của ngày hôm nay của Thánh Phaolô.

“”Chúng tôi vẫn tập trung cho việc bẻ bánh, Thánh Lễ, và chúng tôi biết rằng nó không phải là xây dựng Giáo Hội định nghĩa chúng tôi,”” Cha Deeter nói.

“”Tại thời điểm chúng tôi đã có thánh lễ tại hội trường trường học, trong sân trường, trong Dưới hầm, trên hiên nhà gạch bên ngoài, và ngay cả trong các căn cứ của Lawley Tennis Club núi. Khi làm như vậy, chúng tôi đã theo bước chân của các bậc tiền bối của chúng ta, những người không quan tâm quá nhiều nơi họ đã có Thánh Lễ, miễn là họ có Thánh Lễ.

“”Và cũng giống như tổ tiên của chúng tôi, chúng tôi vẫn cầu nguyện kinh Mân Côi, chúng ta vẫn có Chầu Mình Thánh Chúa, và chúng tôi vẫn muốn chia sẻ bánh và một tách trà.””

Trong chì lên đến kỷ niệm lần thứ 60, các tín đồ cung cấp St Paul với ghi chú lịch sử trong mỗi bản tin hàng tuần, khoảng những năm đầu của giáo xứ, và vào cuối tuần của ngày 17-ngày 18 tháng chín, một số thánh lễ đã được tổ chức, với giải khát được cung cấp sau đó.

Phản ánh về lịch sử này, cha Deeter kêu gọi giáo dân để tiếp tục theo tinh thần của tổ tiên của họ, với lòng quảng đại đơn giản và tương tác xã hội sẽ phản ánh ý tưởng thực sự của cộng đoàn Kitô hữu.

“”Chúng tôi không thể đến đây chỉ đơn giản là cho chính mình; chúng ta phải ‘treo cùng nhau’, bởi vì, như Tin Mừng nhắc nhở chúng ta, một chi nhánh không thể đơm hoa kết trái tất cả bởi chính nó, “”ông nói.

“”Vì vậy, chúng ta phải luôn gắn liền với Chúa Kitô, là cây nho thật, có, trước hết, thông qua phá thường xuyên của chúng ta về bánh mì trong Thánh Lễ, và qua lời cầu nguyện thường xuyên, nghiên cứu kinh điển, và thảo luận về các vấn đề quan trọng nhất trong ngày.

“”Nhưng chúng ta cũng phải đến với nhau để tạo thành một cộng đồng mạnh mẽ, và điều này là rất quan trọng không chỉ đối với người lớn, mà còn cho những đứa trẻ. Khi trẻ em và thanh thiếu niên của chúng tôi nhìn thấy những người lớn cùng nhau, trò chuyện với nhau sau Thánh Lễ, tham dự các sự kiện xã hội với nhau như các loại trà buổi sáng, bữa ăn tối của giáo xứ và thậm chí đi chơi phim, sau đó những người trẻ chúng tôi cảm thấy an toàn trong tương lai của chính họ như là các thành viên của một cuộc sống, sôi động và chào đón cộng đồng.””

Cha Deeter thêm rằng Thánh Phaolô đã có khả năng vẫn là một giáo xứ mạnh mẽ và sôi động trong những năm tới, khi các tín đồ của nó bao gồm những người đến từ những nơi khác cho Thánh Lễ, và nhiều giáo dân trẻ.

Chia sẻ trên FacebookShare trên TwitterChia trên Google+
Caroline Smith
Giới thiệu về tác giả
Caroline Smith đã được một nhà báo của The Record kể từ năm 2016. Trước đó, cô đã làm việc cho báo cộng đồng và Australian Associated Press (AAP), với những câu chuyện của cô xuất hiện trong The Age, Sydney Morning Herald và The Australian.
Hầu hết các bài viết gần đây
Hội nghị Công giáo hàng năm sẽ khuyến khích học viên nguồn cấp dữ liệu linh hồn ‘
2016 CÔNG BẰNG XÃ HỘI BÁO CÁO: nhận thức về một chiến lược nguồn nhân lực chăm sóc người già
Peru gọi: Sr Palafox tạm biệt Caritas Úc
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh thiêng liêng của cuộc sống trong Năm Mercy thăm
Ủng hộ cho vô gia cư cung cấp những bài học cuộc sống
MOVIE REVIEW: The Light giữa đại dương sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ của sự tha thứ và lương tâm
Đức Tổng Giám mục Costelloe đón sáu thành viên mới để để giáo hoàng cổ xưa
Tháng Mười là tháng trên toàn quốc của sự cầu nguyện và ăn chay cho hôn nhân và gia đình
giáo xứ Mount Lawley lớn lên trong sức mạnh và niềm tin, 60 năm trên
Abraham ngày mang đến cho ba tôn giáo độc thần với nhau trong tinh thần huynh đệ và hiệp thông
Tìm trên Ghi

Tìm kiếm…

The Record trên Facebook

Liên hệ với The Record

Địa chỉ: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

The Record được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivs 3.0 Chưa chuyển đổi Giấy phép.
Quyền vượt ra ngoài phạm vi của giấy phép này có thể có sẵn tại www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Cartref
Newyddion »
safbwyntiau »
Cerrig Milltir »
Beth sy ‘mlaen
Amdanom ni »
plwyf Mount Lawley yn tyfu mewn nerth a ffydd, 60 mlynedd yn ddiweddarach
Medi 22, 2016 gan Caroline Smith
Dathlodd Eglwys St Paul yn Mount Lawley ei ben-blwydd yn 60 oed gyda Offeren oedd hefyd yn cynnwys yn fendith o bedwar gwpanau cymun newydd a paten. Photo: Caroline Smith
Dathlodd Eglwys St Paul yn Mount Lawley ei ben-blwydd yn 60 oed gyda Offeren oedd hefyd yn cynnwys yn fendith o bedwar gwpanau cymun newydd a paten. Photo: Caroline Smith

Gan Caroline Smith

Mae’r gymuned Mt Lawley Plwyf wedi cychwyn y penwythnos diwethaf dathliadau ei ben-blwydd yn 60 oed gyda bendith gwpanau cymun newydd a paten cymun.

Wrth ddathlu Offeren ar Sadwrn 17 Medi i’w yr achlysur, Offeiriad y Plwyf Tad Tim Deeter myfyrio ar sut y mae’r gymuned wedi tyfu o grŵp bach ond ymroddedig o blwyfolion. Tad Brian Limbourn gyd yn dathlu-ar gyfer yr achlysur.

“”Roedd yn briodol iawn bod am 28 mlynedd, hyd yn oed cyn ein plwyf a sefydlwyd yn swyddogol, y Mount Lawley a Menora gorlif o Highgate Plwyf yn cyfarfod ar gyfer Offeren yn y llawr uchaf, yr ystafell uchaf yr Ysgol Montessori bach yn Stryd Learoyd,”” meddai Dywedodd.

“”Roedd y gymuned yn tyfu, felly gofynnodd y bobl yr offeiriaid Highgate am yr ail dro Offeren – ac maent hefyd am gael Fendith ar ôl Offeren – dim yn gadael Offeren gynnar ar gyfer eneidiau caled y rhai! Ac yna, fel y Cristnogion cyntaf, maent yn cwrdd yn eu cartrefi i weddïo y Llaswyr at ei gilydd, ac i rannu chacen a phaned. “”

Ychwanegodd fod y gallu i addasu ac ymdeimlad o gymuned a welir mewn hen blwyfolion yn parhau i fod yn nodwedd o St Paul heddiw.

“”Rydym yn dal i ymgynnull ar gyfer doriad y bara, yr Offeren, ac rydym yn gwybod nad yw’n adeilad yr Eglwys sy’n ein diffinio,”” meddai Tad Deeter.

“”Ar adegau yr ydym wedi cael Offeren yn neuadd yr ysgol, ar iard yr ysgol, yn y gladdgell, ar y feranda brics y tu allan, a hyd yn oed ar dir y Clwb Tennis Mount Lawley. Wrth wneud hynny, rydym wedi dilyn yn ôl troed ein cyndeidiau, nad oedd yn poeni cymaint pan oedd ganddynt Offeren, cyn belled â bod ganddynt Offeren.

“”Ac fel ein cyndeidiau, rydym yn dal i weddïo y Llaswyr, mae gennym Fendith y Sacrament Bendigaid, ac rydym yn dal i hoffi rhannu cacen a phaned.””

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at y pen-blwydd yn 60 oed, ar yr amod addolwyr Sant Paul gyda nodiadau hanesyddol ym mhob cylchlythyr wythnosol, am y blynyddoedd cynnar y plwyf, ac ar y penwythnos o 17 i Medi 18fed sawl Offerennau cael eu cynnal, gyda lluniaeth a ddarperir ar ôl hynny.

Myfyrio ar yr hanes hwn, anogodd Tad Deeter plwyfolion i barhau yn ysbryd eu cyndeidiau, gyda haelioni syml a rhyngweithio cymdeithasol a fyddai’n adlewyrchu gwir syniad o gymuned Gristnogol.

“”Ni allwn ddod yma yn syml i ni ein hunain; mae’n rhaid i ni ‘hongian gyda’i gilydd’, oherwydd, fel yr Efengyl ein hatgoffa, ni all gangen ddwyn ffrwyth i gyd ei ben ei hun, “”meddai.

“”Felly mae’n rhaid i ni aros ynghlwm wrth Grist, y wir winwydden, ie, yn gyntaf oll, trwy ein torri rheolaidd o’r bara yn yr Offeren, a thrwy weddi aml, astudio’r ysgrythurau, a thrafodaeth ar y materion pwysig y dydd.

“”Ond mae’n rhaid i ni hefyd yn dod at ei gilydd i ffurfio cymuned gref, ac mae hyn yn bwysig nid yn unig ar gyfer yr oedolion, ond hefyd ar gyfer y plant. Pan fydd ein plant a phobl ifanc yn gweld yr oedolion bod gyda’i gilydd, yn sgwrsio gyda’i gilydd ar ôl Offeren, mynychu digwyddiadau cymdeithasol at ei gilydd fel te bore, ciniawau plwyf a hyd yn oed tripiau ffilm, yna mae ein pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel yn eu dyfodol eu hunain fel aelodau o fyw, bywiog a chroesawgar gymuned. “”

Ychwanegodd Tad Deeter fod Sant Paul yn debygol o barhau i fod yn blwyf cryf a bywiog yn y blynyddoedd i ddod, fel ei addolwyr yn cynnwys pobl yn dod o fannau eraill ar gyfer Offeren, a llawer o blwyfolion ifanc.

Rhannu ar FacebookShare ar TwitterShare ar Google +
Caroline Smith
Am y Awdur
Caroline Smith wedi bod yn newyddiadurwr o The Record ers 2016. Mae hi wedi gweithio o’r blaen ar gyfer Papurau Bro a Awstralia Cysylltiedig Press (AAP), gyda’i straeon yn ymddangos yn The Age, Sydney Morning Herald a The Australian.
Mae’r rhan fwyaf Erthyglau diweddar
Bydd cynhadledd flynyddol Gatholig annog cyfranogwyr i ‘bwydo’r enaid’
2016 DATGANIAD CYFIAWNDER CYMDEITHASOL: Safbwyntiau ar strategaeth gweithlu gofal oed
Peru ffonio: Sr Palafox ffarwelio Caritas Awstralia
Pab yn tynnu sylw at sancteiddrwydd bywyd ym Mlwyddyn o ymweliadau Mercy
Eiriol dros ddigartrefedd yn darparu gwersi bywyd
ADOLYGIAD FFILMIAU: Y Golau Rhwng Cefnforoedd yn anfon neges bwerus o faddeuant a chydwybod
Archesgob Costelloe yn croesawu chwe aelod newydd i orchymyn y Pab hynafol
Hydref i fod yn fis cenedlaethol o weddi ac ymprydio am briodas a theuluoedd
plwyf Mount Lawley yn tyfu mewn nerth a ffydd, 60 mlynedd yn ddiweddarach
Diwrnod Abraham yn dod â tair ffydd monotheistic at ei gilydd mewn ysbryd o frawdoliaeth a chymundeb
Chwilio Y Cofnod

Chwilio …

Y Cofnod ar Facebook

Cysylltwch â Y Cofnod

Cyfeiriad: Blwch Post 3075, Perth, Gorllewin Awstralia, 6000
Ffôn: +61 8 9220 5900
Ffacs: +61 8 9325 4580
E-bost: [email protected]
Gwefan: www.therecord.com.au

Mae’r Cofnod yn cael ei drwyddedu o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Diogelir.
Efallai y caniatadau tu hwnt i gwmpas y drwydded hon ar gael yn www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
ikhaya
iindaba »
Perspectives »
Iimbalasane »
Yintoni ese
malunga »
Mount Lawley iinqila ikhula ngamandla nokholo, engama-60 ngomhla
22 Sep 2016 by Caroline Smith
Church St uPawulos entabeni Lawley yabhiyozela iminyaka yayo 60 kunye Mass ukuba iye yaquka intsikelelo chalices ezine ezitsha kunye ULA. Photo: Caroline Smith
Church St uPawulos entabeni Lawley yabhiyozela iminyaka yayo 60 kunye Mass ukuba iye yaquka intsikelelo chalices ezine ezitsha kunye ULA. Photo: Caroline Smith

Ngu Caroline Smith

Uluntu Mt Lawley Parish kuba veki yokugqibela yaqala yemibhiyozo yesikhumbuzo wayo 60 yintsikelelo chalices ezintsha yobudlelane ULA.

Lokubhiyozela Mass ngoMgqibelo 17 Septemba ngenxa sihlandlo, Parish uMbingeleli guyot Tim Deeter qatha indlela uluntu lakhula ukususela iqela elincinane kodwa abazahluleleyo amarhamente. Tsh, Brian Limbourn co-kubhiyozelwa kwesi sihlandlo.

“”Kwakufanelekile kakhulu ukuba engama-28, kwanangaphambi lethu likhule eyasekwayo ngokusesikweni, iNtaba Lawley and Menora ukuphuphuma ukusuka Highgate Parish yayihlanganisana ngenxa kwiingqungquthela ezinemigangatho eliphezulu, kwigumbi eliphezulu Montessori School elincinane Learoyd Street,”” yena wathi.

“”Waye Uluntu ekhulayo, ngoko abantu wabuza ababingeleli Highgate okwesibini Mass – kwaye babefuna ukuba emva Mass Benediction – hayi eshiya Mass kwangethuba kwabo imiphefumlo itye! Kwaye ke, ngathi ngamaKristu okuqala, badibana emakhayeni abo ukuthandaza seRosari ndawonye, yaye ukwabelana nomqhathane ongenagwele ube cuppa. “”

Wongeze ukuba bhetyebhetye nokuba novakalelo sibonile ngaphambili amarhamente ekuhlaleni waqhubeka osemqoka St kaPawulos namhlanje.

“”Thina nangoku ndawonye ngenxa ekuqhekezeni isonka, uMthendeleko, yaye siyazi ukuba asinguye kwisakhiwo Church elichaza nathi,”” utshilo guyot Deeter.

“”Maxa wambi siye Mass kwiholo yesikolo, eyadini esikolweni, kwi undercroft, phezu yezitena kwiveranda ngaphandle, kwaye nkqu kumhlaba Mount Lawley Tennis Club. Ngokwenza njalo, siye walandela emanyathelweni kookhokho bethu, abangazange ukunyamekela kakhulu apho Mass, logama nje ukuba Mass.

“”Kwaye kookhokho bethu, nangoku siyathandaza seRosari, isekho Benediction ungowokubongwa kweSakramente, kwaye nangoku Ndingathanda ukwabelana ikeyiki kunye cuppa.””

Makakhokele-ukuya engama 60, abanquli ezinikiweyo St kaPawulos amanqaku zembali kwincwadana ngasinye ngeveki, malunga kwiminyaka yokuqala kumarhamente, naphezu ngempelaveki ye-17 ukuya kwi-18 Septemba, iMithendeleko ezininzi ziye zabanjwa, zizimuncumuncu ngaphandle koko.

Xa sicinga ngalo imbali, guyot Deeter wabongoza amarhamente ukuqhubeka ngomoya kookhokho babo, kunye nesisa ezilula kunye nentsebenziswano yoluntu eza kubonisa ingcamango yokwenene kwamaKristu.

“”Asinako ukuza apha nje thina; simele ‘inokuxhoma kunye’, ngokuba, njengoko yeVangeli yasikhumbuza, isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo isango, “”utshilo.

“”Ngoko ke kufuneka sihlale apha uKristu, ndingumdiliya wenyaniso, ewe, kuqala kwiinto zonke, ngo kwaphula rhoqo isonka ndeleko, kwaye ngokuthandaza rhoqo, efunda izibhalo ezingcwele, kunye nengxoxo imiba ebalulekileyo mini.

“”Kodwa kufuneka beze ndawonye ukwenza noluntu, kwaye oku kubalulekile nje ukuba abadala, kodwa ngenxa kids. Xa abantwana bethu kunye nolutsha ukubona abadala ukuba kunye, bencokola kunye emva uMthendeleko, ukuya iziganeko zentlalo kunye ezifana iti kusasa, iidinala kumarhamente kunye imovie niphume, ngoko abantu bethu abatsha bazive nabakholose kwikamva labo njengamalungu ophilileyo, eliqaqambileyo ezishushu ekuhlaleni. “”

Tsh, Deeter wongezelela ukuba St uPawulos Kusenokwenzeka ukuba ahlale wecawa ngamandla edlamkileyo kwiminyaka ezayo, njengoko abanquli zayo ubandakanye abantu bevela kwenye ngoBuninzi, yaye amarhamente abaninzi abaselula.

Thetha FacebookShare on TwitterShare kuGoogle
Caroline Smith
Ngombhali
Caroline Smith uye intatheli yerekhodi ukususela 2016 Uye ngaphambili wasebenza Newspapers loLuntu Australian Associated Press (AAP), kunye namabali zakhe bavele The Age, Sydney Morning Herald kunye IAustralian.
Uninzi Amanqaku zakutsha
nkomfa Catholic yonyaka iya kukhuthaza nxaxheba ukuba ‘ukondla umphefumlo’
2016 Social Justice INGXELO: Perspectives kwi esiliqili ndaluphele abasebenzi inkathalo
Peru embiza: Sr Palafox ntle Xhosa Australia
Upopu kubalaselisa ubungcwele ubomi Unyaka utyelelo Mercy
Abaququzelela namakhaya sinezifundo ubomi
Zeemovie: Ukukhanya Phakathi Oceans uthumela umyalezo esinamandla woxolelo isazela
Archbishop Costelloe wamkela amalungu amathandathu amatsha ukuze yamandulo kwiRoma
Oktobha njengeNyanga lizwe yomthandazo kunye nokuzila umtshato kunye neentsapho
Mount Lawley iinqila ikhula ngamandla nokholo, engama-60 ngomhla
Day uAbraham uzisa iinkonzo ezintathu ngcaciso kunye ngomoya se bhola yobudlelane
Ukufuna The Record

Ukufuna …

Kwingxelo kwiFacebook

Qhagamshelana The Record

Idilesi: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Yinyaniso: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Website: www.therecord.com.au

Irekhodi mvume phantsi Creative Commons imbeko-nolungelulo-NoDerivs 3.0 License Unported.
Iimvume ngaphaya kwemida yeli Ilayisensi ziyafumaneka www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

לאָגאָ
פאַסעבאָאָקטוויטטער
היים
נייַעס »
פּערספּעקטיווז »
מילעסטאָנעס »
וואָס ס אויף
וועגן »
בארג לאַווליי פּאַראַפיע וואקסט אין שטאַרקייַט און אמונה, 60 יאר אויף
22 סעפטעמבער 2016 דורך קעראַליין סמיט
סט Paul ס טשורטש אין בארג לאַווליי סעלאַברייטיד זייַן 60 יאָרטאָג מיט אַ מאַסע אַז אויך ינקלודעד אַ ברכה פון פיר נייַ טשאַליסעס און אַ פּאַטען. Photo: קעראַליין סמיט
סט Paul ס טשורטש אין בארג לאַווליי סעלאַברייטיד זייַן 60 יאָרטאָג מיט אַ מאַסע אַז אויך ינקלודעד אַ ברכה פון פיר נייַ טשאַליסעס און אַ פּאַטען. Photo: קעראַליין סמיט

דורך קעראַליין סמיט

די מט לאַווליי פּאַריש קהל האָבן לעצטע אָפּרוטעג קאַמענסט סעלאַבריישאַנז פון זייַן 60 יאָרטאָג מיט די ברכה פון נייַ טשאַליסעס און קאַמיוניאַן פּאַטען.

אין סעלאַברייטינג מאַסע אויף שבת סעפטעמבער 17 פֿאַר די געלעגנהייַט, פּאַריש פּריסט Fr טים דעעטער רעפלעקטעד אויף ווי די קהל האט דערוואַקסן פון אַ קליין אָבער דעדאַקייטאַד גרופּע פון פּערישאַנערז. Fr ברייאַן לימבאָורן גלויבנס-סעלאַברייטיד פֿאַר די געלעגנהייַט.

“”עס איז געווען זייער צונעמען אַז פֿאַר 28 יאר, אַפֿילו איידער אונדזער פּאַראַפיע איז Officially געגרינדעט, דער בארג לאַווליי און מענאָראַ לויפן פון Highgate פּאַריש איז געווען באַגעגעניש פֿאַר מאַסע אין דער אויבערשטער סטאָרי, דער אויבערשטער צימער פון די קליין מאָנטעססאָרי שולע אויף לעאַרויד סטריט,”” האט ער האט געזאגט.

“”די קהל איז גראָוינג, אַזוי די מענטשן געבעטן די Highgate כהנים פֿאַר אַ רגע מאַסע מאָל – און זיי אויך געוואלט צו האָבן בענעדיקטיאָן נאָך מאַסע – ניט געלאזן מאַסע פרי פֿאַר די האַרדי נשמות! און דעמאָלט, ווי דער ערשטער קריסטן, זיי באגעגנט אין זייער האָמעס צו דאַוונען די ראָסאַרי צוזאַמען, און צו טיילן שטיקל און אַ קופּפּאַ. “”

ער צוגעגעבן אַז די אַדאַפּטאַבילאַטי און חוש פון קהל געזען אין פרייַערדיק פּערישאַנערז געצויגן צו זיין אַ שטריך פון סט Paul ס הייַנט.

“”מיר נאָך קלייַבן פֿאַר די ברייקינג פון די ברויט, די מאַסע, און מיר וויסן אַז עס איז נישט דער קירך בנין אַז דעפינעס אונדז,”” Fr דעעטער געזאגט.

“”אין מאל מיר האָבן געהאט מאַסע אין די שולע זאַל, אין דער שולע הויף, אין די ונדערקראָפט, אויף די ציגל וועראַנדאַה אַרויס, און אַפֿילו אין די גראָונדס פון די בארג לאַווליי טעניס קלוב. אין טאן אַזוי, מיר האָבן נאכגעגאנגען אין די טריט פון אונדזער פאָרעבעאַרס, וואס האט ניט זאָרגן אַזוי פיל ווו זיי האבן מאַסע, ווי לאַנג ווי זיי האבן מאַסע.

“”און ווי אונדזער פאָרעבעאַרס, מיר נאָך דאַוונען די ראָסאַרי, מיר נאָך האָבן בענעדיקטיאָן פון די וואויל סאַקראַמענט, און מיר נאָך ווי צו טיילן שטיקל און אַ קופּפּאַ.””

אין די פירן אַרויף צו די 60 יאָרטאָג, סט Paul ס ביטנייַ ווערשיפּערז מיט היסטארישע הערות אין יעדער וויקלי נוזלעטער, וועגן די פרי יאָרן פון די פּאַראַפיע, און אויף די אָפּרוטעג פון סעפטעמבער 17-18, עטלעכע מאַססעס האבן געהאלטן, מיט יבערבייַסן ביטנייַ דערנאָכדעם.

רעפלעקטינג אויף דעם געשיכטע, Fr דעעטער ערדזשד פּערישאַנערז צו פאָרזעצן אין די גייסט פון זייער פאָרעבעאַרס, מיט פּשוט וואַטראָנעס און סאציאלע ינטעראַקשאַן וואָס וואָלט פאַרטראַכטנ זיך די אמת געדאַנק פון קריסטלעך קהל.

“”מיר קענען נישט קומען דאָ נאָר פֿאַר זיך; מיר מוזן ‘הענגען צוזאַמען’, ווייַל, ווי די בשורה רימיינדיד אונדז, אַ צווייַג קענען נישט טראָגן פרוכט אַלע דורך זיך, “”ער האט געזאגט.

“”אזוי מיר מוזן בלייַבן אַטאַטשט צו משיח, דער אמת ווייַנשטאָק, יאָ, ערשטער פון אַלע, דורך אונדזער רעגולער ברייקינג פון די ברויט אין מאַס, און דורך אָפט תּפֿילה, לערנען פון די סקריפּטשערז, און דיסקוסיע פון די וויכטיק ישוז פון דעם טאָג.

“”אבער מיר מוזן אויך קומען צוזאַמען צו פאָרעם אַ שטאַרק קהל, און דעם איז וויכטיק נישט בלויז פֿאַר די אַדאַלץ, אָבער אויך פֿאַר די קידס. ווען אונדזער קינדער און טיניידזשערז זען די אַדאַלץ ווייל צוזאַמען, טשאַטינג צוזאַמען נאָך מאַס, אַטענדינג געזעלשאַפטלעך געשעענישן צוזאַמען ווי מאָרגן טיז, פּאַראַפיע דינערז און אַפֿילו פֿילם אָוטינגס, דעמאָלט אונדזער יונג מענטשן פילן זיכער אין זייער אייגן צוקונפֿט ווי מיטגלידער פון אַ לעבעדיק, וויבראַנט און וועלקאַמינג קהילה.””

Fr דעעטער צוגעגעבן אַז סט Paul ס איז מסתּמא צו בלייַבן אַ שטאַרק און וויבראַנט פּאַראַפיע אין יאָרן צו קומען, ווי זייַן ווערשיפּערז ינקלודעד מענטשן קומען פֿון אנדערש פֿאַר מאַסע, און פילע יונג פּערישאַנערז.

שער אויף פאַסעבאָאָקשאַרע אויף טוויטטערשאַרע אויף Google+
קעראַליין סמיט
וועגן דעם מחבר
קעראַליין סמיט האט שוין אַ זשורנאַליסט פון די רעקאָרד זינט 2016. זי האט ביז אַהער געארבעט פֿאַר קהל נעווספּאַפּערס און אויסטראַלישע אָנגעבונדענער דרוק (אַאַפּ), מיט איר מעשיות אַפּירינג אין די עלטער, סידני מאָרגן העראַלד און די אַוסטראַליאַן.
לעצטן ארטיקלען
יערלעך קאַטהאָליק זיצונג וועט מוטיקן פּאַרטיסאַפּאַנץ צו ‘קאָרמען די נשמה’
2016 סאשל יושר ויסזאָגונג: פּערספּעקטיווז אויף אַ אַלט זאָרגן וואָרקפאָרסע סטראַטעגיע
פּערו פאַך: סיסטער פּאַלאַפאָקס פאַרעוועללס קאַריטאַס אויסטראַליע
פּאָפּע כיילייץ הייליקייַט פון לעבן אין יאָר פון רחמנות וויזיץ
אַדוואַקייטינג פֿאַר האָמעלעססנעסס גיט לעבן לעקציעס
פֿילם אָפּשאַצונג: די ליכט צווישן אָסעאַנס סענדז שטאַרק אָנזאָג פון מחילה און געוויסן
אַרטשבישאָפּ קאָסטעללאָע וועלקאַמז זעקס נייַ מיטגלידער צו פאַרצייַטיק פּייפּאַל סדר
אקטאבער צו זייַן ניישאַנווייד חודש פון טפילע און פאַסטינג פֿאַר חתונה און משפּחות
בארג לאַווליי פּאַראַפיע וואקסט אין שטאַרקייַט און אמונה, 60 יאר אויף
אברהם טאָג ברענגט דרייַ מאָנאָטהעיסטיק פאַיטהס צוזאַמען אין גייסט פון פראַטערניטי און קאַמיוניאַן
זוכן די רעקאָרד

זוכן …

די רעקאָרד אויף Facebook

קאָנטאַקט די רעקאָרד

אַדרעס: PO Box 3075, פּערט, מערב אויסטראַליע, 6000
תּל: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
עמאַיל: [email protected]
וועבסייט: www.therecord.com.au

די רעקאָרד איז לייסאַנסט אונטער אַ Creative Commons צושרייבן-נאָנקאָממערסיאַל-נאָדעריווס 3.0 ונפּאָרטעד דערלויבעניש.
פּערמישאַנז ווייַטער פון דעם פאַרנעם פון דעם דערלויבעניש מייַ זיין בנימצא אין www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Home
News »
ăti »
milestones »
Ohun ti ni on
About »
Mount Lawley Parish gbooro ni agbara ati igbagbọ, 60 years on
22 Sep 2016 nipa Caroline Smith
St Paul ká Ijo ni Mount Lawley se awọn oniwe-60th aseye pẹlu kan Ibi ti o tun wa kan ibukun ti mẹrin titun chalices ati ki o kan paten. Photo: Caroline Smith
St Paul ká Ijo ni Mount Lawley se awọn oniwe-60th aseye pẹlu kan Ibi ti o tun wa kan ibukun ti mẹrin titun chalices ati ki o kan paten. Photo: Caroline Smith

Nipa Caroline Smith

The Mt Lawley Parish awujo ni kẹhin ìparí ti bẹrẹ ayẹyẹ ti awọn oniwe-60th aseye pẹlu awọn ibukun ti titun chalices ati communion paten.

Ni ayẹyẹ Ibi on Saturday 17 September fun ayeye, Parish alufa kn Tim Deeter reflected lori bi awujo ti po lati kan kekere sugbon ifiṣootọ egbe ti parishioners. Fr Brian Limbourn àjọ-se fun awọn ayeye.

“”O je gan yẹ ti o fun 28 years, koda ki o to wa Parish ti ifowosi da, Òkè Lawley ati Menora kún lati Highgate Parish ti a pade fun Ibi ni oke ni oke, oke ni yara ti awọn kekere Montessori School on Learoyd Street,”” o wi.

“”The awujo je dagba, ki awọn enia beere awọn Highgate alufa fun keji Ibi akoko – ati awọn ti wọn tun fe lati ni Benediction lẹhin Ibi – ko si nlọ Ibi tete fun awon Hardy ọkàn! Ati ki o, bi awọn igba akọkọ ti kristeni, nwọn si pade ni ibugbe won lati gbadura awọn Rosary jọ, ki o si lati pin akara oyinbo ati ki o kan cuppa. “”

O fi kun pe awọn adaptability ati ori ti awujo ti ri ninu tele parishioners tesiwaju lati wa ni a ẹya-ara ti St Paul ká loni.

“”A si tun kó fun awọn bibu àkara, awọn Ibi, ati awọn ti a mọ pe o jẹ ko ni Ìjọ ile ti o asọye wa,”” kn Deeter wi.

“”Ni igba ti a ti ní Ibi ni ile-iwe alabagbepo, ni ile-iwe àgbàlá, ni undercroft, lori biriki verandah ita, ati paapa ninu awọn aaye yi ti awọn òke Lawley Tennis Club. Ni ń ṣe bẹẹ, a ti tọ ninu awọn footsteps ti wa ṣaju, ti ko bikita ki Elo ni ibi ti nwọn ní Ibi, bi gun bi nwọn ní Ibi.

“”Ati bi wa ṣaju, a si tun gbadura Rosary, a si tun ni Benediction ti awọn Olubukun Sakramenti, ati awọn ti a si tun fẹ lati pin akara oyinbo ati ki o kan cuppa.””

Ninu awọn asiwaju-soke si awọn 60th aseye, St Paul ká pese sin pẹlu itan awọn akọsilẹ ni kọọkan osẹ iwe iroyin, nipa awọn ibẹrẹ ọdun ti awọn Parish, ati lori awọn ìparí ti 17 si 18 September, orisirisi awọn ọpọ eniyan won waye, pẹlu refreshments pese lehin.

Afihan lori yi itan, kn Deeter ro parishioners lati tesiwaju ninu awọn ẹmí ti o ṣaju wọn, pẹlu awọn ilawo ati awujo ibaraenisepo ti yoo afihan awọn otito agutan ti Christian awujo.

“”A ko le wa nibi nìkan fun ara wa; a gbọdọ ‘idorikodo jọ’, nitori, bi awọn Ihinrere leti wa, a ẹka kò ti le so eso gbogbo nipa ara, “”o si wi.

“”Nítorí náà, a gbọdọ wa so si Kristi, ni àjara tõtọ, bẹẹni, akọkọ ti gbogbo, nipasẹ wa deede bibu àkara ni Ibi, ati nipasẹ loorekoore adura, iwadi ti awọn mimọ, ati fanfa ti awọn pataki oran ti awọn ọjọ.

“”Sugbon a gbodo tun wá jọ lati fẹlẹfẹlẹ kan ti lagbara awujo, ki o si yi ni pataki ko nikan fun awọn agbalagba, sugbon o tun fun awọn ọmọ wẹwẹ. Nigba ti awọn ọmọ wa ki o si odo ri awọn agbalagba jije jọ, OBROLAN jọ lẹhin Ibi, deede si awujo iṣẹlẹ jọ bi owurọ teas, Parish ase ati paapa movie outings, ki o si wa odo awon eniyan lero ni aabo ninu ara wọn ojo iwaju bi awọn ọmọ ẹgbẹ ti a alãye, o larinrin ati ki o fanimọra awujo. “”

Fr Deeter fi kun pe St Paul ká je seese lati wa kan to lagbara ati ki o larinrin Parish ni ọdun lati wa, bi awọn oniwe-sin to awon eniyan nbo lati ibomiiran fun Ibi, ati ọpọlọpọ awọn ọmọ parishioners.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Caroline Smith
Nipa awọn Author
Caroline Smith ti a onise ti The Gba niwon 2016. O ti tẹlẹ sise fun Community Newspapers ati Australian àsàyàn Tẹ (AAP), pẹlu rẹ itan han ni The-ori, Sydney Morning Herald ati The Australian.
Julọ Recent Articles
Lododun Catholic apero na yio se iwuri fun awọn alabaṣepọ to ‘ifunni awọn ọkàn’
2016 ÀDÍRÉŞÌ IDAJO gbólóhùn: ăti lori ohun tó itoju oṣiṣẹ nwon.Mirza
Peru pipe: SR Palafox farewells Caritas Australia
Pope ifojusi sanctity ti aye ni odun ti Mercy ọdọọdun
Nkepe fun homelessness pese aye eko
Fiimu Atunwo: Awọn Light Laarin awon okun rán awọn alagbara ifiranṣẹ ti idariji ati ọkàn
Archbishop Costelloe kaabọ mefa titun omo egbe to atijọ ti papal ibere
October lati wa ni jakejado orilẹ-ede osu ti adura ati ãwẹ fun igbeyawo ati awọn idile
Mount Lawley Parish gbooro ni agbara ati igbagbọ, 60 years on
Abraham Day mú mẹta monotheistic oniruru papo ni ẹmí ti fraternity ati communion
Wa The Gba

Search …

Awọn Gba on Facebook

Kan si The Gba

Adirẹsi: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tẹli: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Imeeli: [email protected]
Aaye ayelujara: www.therecord.com.au

Awọn Gba ni iwe-ašẹ labẹ a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Awọn igbanilaaye kọja awọn dopin ti yi iwe-aṣẹ ni o le wa wa ni www.therecord.com.au.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mount Lawley parish grows in strength and faith, 60 years on

logo
facebooktwitter
Ikhaya
Izindaba »
izinhlobonhlobo zezindlela zokubona »
Milestones »
Yini on
Mayelana »
Mount Lawley parish likhula ngamandla nangokukholwa, iminyaka engu-60 ku-
22 Septhemba 2016 by Caroline Smith
Church St kukaPawulu e Mount Lawley yayigubha iminyaka engu 60 nge Mass ukuthi kwakuhlanganisa isibusiso ngezitsha amane amasha paten. Photo: Caroline Smith
Church St kukaPawulu e Mount Lawley yayigubha iminyaka engu 60 nge Mass ukuthi kwakuhlanganisa isibusiso ngezitsha amane amasha paten. Photo: Caroline Smith

By Caroline Smith

Umphakathi Math Lawley Parish babe ngempelasonto yokugcina luqale imikhosi yokugubha usuku yayo 60 isibusiso ngezitsha ezintsha nemihlatshelo paten.

Uma sigubha uSuku eMiseni ngoMgqibelo 17 September for the senzakalo, Parish Priest uFata Thim Deeter wayecabanga indlela umphakathi wanda usuka kubantu iqembu elincane kodwa ezizinikezele esonto. Fr Brian Limbourn co-kugujwa for the senzakalo.

“”Yingaleso ezifanele kakhulu ukuthi iminyaka engu-28, ngisho nangaphambi kokuba epherishi yethu yasungulwa ngokusemthethweni, iNtaba Lawley futhi Menora zichichima kusukela Highgate Parish umhlangano for IMisa storey engenhla, ekamelweni eliphezulu elincane Montessori School Learoyd Street,”” esho wathi.

“”Umphakathi sasikhula, ngakho abantu wababuza abapristi Highgate okwesibili Mass – nabo bathi bafuna ukuba yisibusiso emva Mass – engashiyanga Mass zakuqala labo imiphefumulo sithunywa! Futhi-ke, njengamaKristu lokuqala, ayehlangana emizini yabo ukuthandaza Rosary ndawonye, futhi wabelane ikhekhe kanye cuppa. “”

Wanezela ukuthi nezimo futhi umuzwa wokuba yingxenye yomphakathi kubonwe okunje kwa-besonto zangaphambili waqhubeka isici St sikaPawulu namuhla.

“”Thina namanje ubuthe for ekuhlephuleni isinkwa, iMisa, futhi siyazi ukuthi akusikho isakhiwo Church kusichaza,”” kusho uFata Deeter.

“”Ngezinye izikhathi siye saba eMiseni ehholo lesikole, egcekeni esikoleni, undercroft, kwi verandah ngezitini ngaphandle, ngisho emagcekeni Mount Lawley Tennis Club. Ngokwenza kanjalo, siye walandela ezinyathelweni okhokho bethu, ongakaze azinakekele kakhulu lapho kwadingeka iMisa, inqobo nje ababenakho Mass.

“”Futhi like okhokho bethu, thina namanje thandaza Ngerosari, solo sisenayo yisibusiso we Sacrament Blessed, futhi asikazi namanje uthanda ukwabelana ikhekhe kanye cuppa.””

In the lead-up to the yokugubha usuku 60, abakhulekeli St Paul kwanikeza amanothi ngokomlando newsletter ngamunye wamasonto onke, mayelana neminyaka yokuqala esifunda, futhi ngezimpelasonto 17 kuya ku-18 September, iMisa eziningana yayiqhutshwa, ne okuphuzwayo enikeziwe kamuva.

Lapho sicabanga ngale emlandweni, uFata Deeter wanxusa amalungu esonto ukuba baqhubeke umoya okhokho babo, ngomuzwa wokusiza elula kanye nokuxhumana nabanye ukuthi siyobonisa umqondo ka womphakathi wamaKristu eqiniso.

“”Asikwazi ukuza lapha ngoba nje ngokwethu; kumelwe ‘hang ndawonye’, ngoba, njengoba iVangeli wasikhumbuza, igatsha lingenakukwazi ukuthela izithelo ngokwalo zonke by, “”esho.

“”Ngakho kumelwe sihlale exhunywe uKristu, nomvini weqiniso, yebo, okokuqala kunakho konke, ngokwephula yethu njalo isinkwa eMiseni, futhi ngomthandazo kaningi, ekutadisheni imibhalo, futhi ingxoxo izimpikiswano ezibalulekile of the day.

“”Kodwa kumelwe futhi eze ndawonye ukwakha umphakathi eqinile, futhi lokhu kubaluleke kabi, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa abadala, kodwa futhi ngoba izingane. Lapho izingane zethu ezincane nesezikhulile ubone abadala ukuba ndawonye, chatting ndawonye ngemva iMisa, ukuya imibuthano ndawonye like ekuseni zezinkambi, epherishi sokudla ngisho ukuphuma nishaywe umoya movie, khona-ke abantu abasha sizizwa silondekile ikusasa labo siqu njengokungathi amalungu ophilayo, ukhombise impilo futhi basamukela umphakathi. “”

Fr Deeter wanezela ukuthi St kukaPawulu kwaba cishe ukuhlala kukuliphi eqinile nobungqabavu eminyakeni ezayo, njengoba nabakhulekayo kulo babehlanganisa abantu befika bevela kwezinye izindawo ngenxa Mass, futhi amalungu esonto amaningi asemasha.

Ungahlukıselana Ne FacebookYabelana ku-TwitterYabelana ku-Google
Caroline Smith
Mayelana Nombhali
Caroline Smith bekulokhu intatheli yerekhodi kusukela 2016. Uye ngaphambilini wasebenzela Amaphephandaba Community and Australian Associated Press (AAP), ne izindaba zakhe esikuyi Age, Sydney Morning Herald and The Australian.
Izihloko Iningi kwakamuva
inkomfa Catholic Annual ngeke ukhuthaze abahlanganyeli ‘ukondla umphefumulo’
2016 SOCIAL JUSTICE NEKUHLOLA: Perspectives on an abaneminyaka engu-ukunakekelwa bangabasebenzi isu
Peru calling: Sr Palafox sivalelisa Caritas Australia
Pope uqokomisa ngobungcwele bokuphila e Year of Mercy ukuvakashelwa
Iqophelo nakhaya inikeza izifundo zokuphila
Movie Review: The Light Between Oceans uthumela isigijimi esinamandla intethelelo nonembeza
Archbishop Costelloe iyakwamukela amalungu amasha ayisithupha oda sobupapa yasendulo
Okthoba ukuze kube inyanga lonke lomthandazo futhi ukudla umshado kanye nemindeni
Mount Lawley parish likhula ngamandla nangokukholwa, iminyaka engu-60 ku-
U-Abrahama Day kuletha izinkolo ezintathu monotheistic ndawonye ngomoya elangenza nemihlatshelo
Ukucinga Qopha

Ukucinga …

The Record on Facebook

Contact Qopha

Ikheli: PO Box 3075, Perth, Western Australia, 6000
Tel: +61 8 9220 5900
Fax: +61 8 9325 4580
Email: [email protected]
Iwebhusayithi: www.therecord.com.au

Qopha inikwe ilayisense ngaphansi Creative Commons Qaphela Umnikazi-Ungayisebenziseli Ezentengiselwano-Ungasuseli lutho kulokhu 3.0 License Unported.
Izimvume awanakufundwa le layisensi kungase kungatholakali at www.therecord.com.au.