Multiple Section Reports

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Mul­tiple Sec­tion Reports
This sec­tion intro­duces the vari­ous types of soph­ist­ic­ated reports you can cre­ate using the mul­tiple sec­tion report­ing cap­ab­il­it­ies in Crys­tal Reports. These cap­ab­il­it­ies enable you to cre­ate reports that treat indi­vidu­al val­ues dif­fer­ently based on sets of cri­ter­ia you estab­lish. These con­cepts are then applied to the cre­ation of Form Let­ters.
Online sup­port, samples, and tech­nic­al briefs
For more inform­a­tion about top­ics covered in this online help, vis­it our Tech­nic­al Sup­port web site where you’ll find a large col­lec­tion of samples, down­loads, tech­nic­al briefs, and oth­er use­ful inform­a­tion.
http://support.businessobjects.com
In this sec­tion:
Sample Reports
About sec­tions
Work­ing with sec­tions
Split­ting and res­iz­ing sec­tions
Using mul­tiple sec­tions in reports
Form let­ters
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Rap­porti Taqsima mul­ti­pli
Din it-taqsima tin­troduċi t-tipi varji ta rap­porti sofistikati inti tista’ toħ­loq tuża l-kapaċitaji­et mul­ti­pli taqsima ta rap­pur­tar fir-Rap­porti Crys­tal. Dawn il-kapaċitaji­et jgħi­nuk biex toħ­loq ir-rap­porti li jit­trat­taw valuri indi­vid­wali dif­fer­enti bbażati fuq set­tiji­et ta kriterji inti tistabbilixxi. Dawn il-kun­ċet­ti huma mbagħad app­likati għall-ħolqi­en tal-For­mola Ittri.
appoġġ onla­jn, kampju­ni, u briefs tekniċi
Għal aktar inform­azz­joni dwar suġġet­ti kop­er­ti f’dan għa­jnuna online, żur is-sit tagħna web Appoġġ Tekniku fejn inti ser iss­ib kollezz­joni kbira ta kampju­ni, down­loads, briefs tekniċi, u inform­azz­joni utli oħra.
http://support.businessobjects.com
F’din it-taqsima:
Rap­porti kampjun
dwar taqsi­mi­et
Ħid­ma ma taqsi­mi­et
Qsim u sezz­jon­iji­et res­iz­ing
Bl-użu sezz­jon­iji­et mul­ti­pli fir-rap­porti
ittri forma
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
Veelvuldige Artikel Verslae
Hierdie afdel­ing stel die ver­skil­lende tipes gesofisti­keer­de verslae wat jy kan skep met behulp van die veelvuldige artikel verslag­doen­ing ver­moëns in Crys­tal Reports. Hierdie ver­moëns in staat stel om berigte dat indi­viduele waardes ver­skil­lend behan­del op grond van stelle kri­ter­ia julle te ver­sterk skep. Hierdie kon­septe word dan toege­pas op die skep­ping van vorm­briewe.
Online onder­steun­ing, mon­sters, en teg­niese onder­broek
Vir meer inligt­ing oor onder­wer­pe wat in hierdie online help, besoek ons teg­niese onder­steun­ing web­werf waar jy n groot ver­samel­ing van mon­sters, down­loads, teg­niese onder­broek, en ander nut­ti­ge inligt­ing sal vind.
http://support.businessobjects.com
In hierdie afdel­ing:
Voor­beeld Verslae
oor afdel­ings
Werk met artikels
Ver­deel en die groot­te van artikels
Met behulp van ver­skeie afdel­ings in verslae
vorm­briewe
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
Neni Rapor­tet shumta
Ky sek­sion paraqet llo­jet e ndry­sh­me të raporteve të sofistikuara që mund të kri­jojë duke për­dor­ur të shumta aftës­itë sek­sioni rapor­tim­it në Crys­tal Reports. Këto aftësi të ju mun­dëso­jë për të krijuar raporte që tra­jto­jnë vler­at indi­viduale të ndry­sh­me bazuar në grupe të kritereve që për­cak­to­jnë. Këto kon­cepte janë aplikuar më pas në krijim­in e Forma Letra.
mbështetje në inter­net, mostrat, dhe pan­tal­lona të shkur­tra teknike
Për më shumë inform­a­cion në lid­hje me tem­at e tra­jtu­ara në këtë ndih­më online, viz­itoni faqen tonë Mbështetje Teknike, ku ju do të gjeni një koleksion të madh të mostrave, shkarkime, pan­tal­lona të shkur­tra, teknike dhe inform­a­cione të tjera të dobish­me.
http://support.businessobjects.com
Në këtë nen:
Rapor­tet e mostrës
Rreth sek­sione
Duke punuar me sek­sione
Ndar­jen dhe sek­sione rimad­hës­isë
Për­dor­imi sek­sione të shumëfishta në rapor­tet
letra formë
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
በርካታ ክፍል ሪፖርቶች
ይህ ክፍል ክሪስትል ሪፖርቶች ውስጥ በርካታ ክፍል ሪፖርት ችሎታዎች በመጠቀም መፍጠር ይችላሉ የተራቀቁ ሪፖርቶች የተለያዩ አይነቶች ያስተዋውቃል. እነዚህ ችሎታዎች ተሰበከ መስፈርት ስብስቦች ላይ ተመስርቶ በተለያየ የግል እሴቶች መያዝ ሪፖርቶች ለመፍጠር ያስችልዎታል. እነዚህ ፅንሰ ከዚያም ቅጽ ደብዳቤዎች ፍጥረት ተፈጻሚ ይሆናሉ.
የመስመር ላይ ድጋፍ, ናሙናዎችን, እና ቴክኒካዊ ጥናታዊ
በዚህ የመስመር ላይ እገዛ ውስጥ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, እናንተ ናሙናዎች, ውርዶች, ቴክኒካዊ ጥናታዊ, እና ሌላ ጠቃሚ መረጃ ትልቅ ስብስብ ያገኛሉ የሚችሉበት የቴክኒክ ድጋፍ ድረ-ገጽ ይጎብኙ.
http://support.businessobjects.com
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
የናሙና ሪፖርቶች
ክፍሎች ስለ
ክፍሎች ጋር አብሮ መስራት
ስንጠቃ እና እንደገና መመጠን ክፍል
ሪፖርቶች ውስጥ በርካታ ክፍሎች በመጠቀም
ቅጽ ደብዳቤዎች
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
تقارير القسم متعددة
يقدم هذا القسم أنواع مختلفة من التقارير متطورة يمكنك إنشاء باستخدام متعددة القدرات قسم التقارير في تقارير كريستال. هذه القدرات تمكنك من إنشاء التقارير التي تعالج القيم الفردية بشكل مختلف على أساس مجموعة من المعايير التي تنشئ. ثم يتم تطبيق هذه المفاهيم في خلق نماذج رسائل.
الدعم، والعينات، وموجزات تقنية الانترنت
لمزيد من المعلومات حول الموضوعات التي يتم تناولها في هذه التعليمات على الإنترنت، قم بزيارة موقع على شبكة الإنترنت الدعم الفني لدينا حيث يمكنك العثور على مجموعة كبيرة من العينات، والتنزيلات، وموجزات التقنية، وغيرها من المعلومات المفيدة.
http://support.businessobjects.com
في هذا القسم:
تقارير عينة
حول مقاطع
العمل مع أقسام
تقسيم وأقسام تغيير حجم
باستخدام مقاطع متعددة في التقارير
نموذجية
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Mul­tiple Բաժին Ռեպորտաժ
Այս բաժինը ներկայացնում է տարբեր տեսակի բարդ հաշվետվություններ դուք կարող եք ստեղծել, օգտագործելով բազմաթիվ բաժինը հաշվետու կարողությունները Crys­tal Reports: Այս հնարավորությունները թույլ են տալիս Ձեզ ստեղծել հաշվետվություններ, որոնք վերաբերվում անհատական արժեքները, այլ կերպ հիման վրա սահմանում է չափանիշների եք ստեղծել. Այս հասկացությունները, ապա կիրառվում են ստեղծմանը ձեւ Նամակներ.
Օնլայն աջակցություն, նմուշները եւ տեխնիկական պատմել
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար մասին թեմաների ընդգրկված այս առցանց օգնություն, այցելեք մեր տեխնիկական աջակցություն վեբ կայքը, որտեղ դուք պետք է գտնել մի մեծ հավաքածու նմուշների, բեռնումների, տեխնիկական համառոտագրերի, եւ այլ օգտակար տեղեկատվություն:
http://support.businessobjects.com
Այս բաժնում:
Նմուշ Ռեպորտաժ
Օգտվողի բաժինների
Աշխատանքային հետ բաժինների
Պառակտող եւ res­iz­ing բաժինները
Օգտագործելով մի քանի բաժիններ հաշվետվություններում
ձեւ տառերը
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —