Networking and Communication Issues in IT Lecture 6

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————Networking and Communication Issues in IT Lecture 6

ISO OSI Reference Model

Data link layer

– Recognize frame boundaries

– Control of data synchronisation

– Error handling

Network layer (layer 3)

– Communication subnet layer

– Routing of packets

Aim – cell based

Ethernet 1532 bytes

Token rings routing

FDDI I/O driver

Are frame based

Virtual LAN’s – found in switched LAN’s.

Switched and shared connection – switched – Each and every node has virtual connection to node.

Shared – sharing bandwith

MAC address

IP address

ISO OSI Reference Model

Transport layer (Host-to-Host)

– Accept data from the session layer

– Split it up into smaller units

– Pass it up to the network layer

– Creates a network connection for each transport connection required by the session layer.

– Determines type of service to provide to the session layer.

– Partly implemented at the host operating system (transport station).

ISO OSI Reference Model

Session layer (layer 5)

– User’s interface to the network

– The layer that the user must negotiate to establish a connection with a process on another host.

– Establish session address

– Convert session address into a transport address

ISO OSI Reference Model

Session layer

– Set transport connection

– Provide authentication

o The operation of setting up a session between two processes is called “binding”

– Session management

– Recovery of session

ISO OSI Reference Model

Presentation layer (layer 6)

– Data compression

– Data encryption/decryption


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

Netwerking u Kwistjonijiet Komunikazzjoni fl-IT Lecture 6
ISO Mudell Referenza OSI
saff tad-data link

– Jirrikonoxxu konfini qafas

– Kontroll ta ‘sinkronizzazzjoni tad-data

– Tqandil Żball

 

 

sezzjoni ta ‘networks (saff 3)

– Saff subnet Komunikazzjoni

– Rotot ta ‘pakketti

 

 

Jimmiraw â € “”ċellula bbażati

Ethernet 1532 bytes

ċrieki token rotta

FDDI I / O sewwieq

 

Huma frame ibbażat

 

Virtwali Lana € ™ s â € “”misjub fl qalbu lana € ™ s.

 

Kommutazzjoni u maqsuma konnessjoni â € “”mixgħul â €”” Kull node għandu konnessjoni virtwali biex node.

 

“”Bandwidth qsim maqsuma â €

 

indirizz MAC

indirizz IP

 

ISO Mudell Referenza OSI
Saff Trasport (Ospitanti to-Ospitanti)

– Aċċetta dejta mill-saff sessjoni

– Maqsuma it up f’unitajiet iżgħar

– Pass f’idejn l-sezzjoni ta ‘networks

– Toħloq konnessjoni tan-netwerk għal kull konnessjoni trasport meħtieġ mill-saff sessjoni.

– Jiddetermina tip ta ‘servizz li jipprovdi lis-saff sessjoni.

– Implimentat Parzjalment lejn is-sistema operattiva ospitanti (stazzjon trasport).

 

 

ISO Mudell Referenza OSI
saff Sessjoni (saff 5)

– Userâ € ™ s interface għan-netwerk

Is-saff li l-utent irid jinnegozja biex jistabbilixxu rabta ma ‘proċess fuq ieħor ospitanti.

– Tistabbilixxi indirizz sessjoni

– Ikkonverti indirizz sessjoni fi indirizz tat-trasport

 

 

ISO Mudell Referenza OSI
saff sessjoni

– Konnessjoni trasport Set

– Tipprovdi awtentikazzjoni

o L-operazzjoni tat-twaqqif ta sessjoni bejn żewġ proċessi tissejjaħ € € œbindingâ

 

 

– Ġestjoni Sessjoni

– Irkupru ta ‘sessjoni

 

 

ISO Mudell Referenza OSI
saff Preżentazzjoni (saff 6)

– Kompressjoni Dejta

– Ħabi ta ‘data / deċifrar

 

 


“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– —————————————–

Netwerke en Kommunikasie Kwessies in IT Lesing 6
ISO OSI-verwysingsmodel
Dataverbindingslaag

– Erken raam grense

– Beheer van data sinchronisasie

– Hantering van foute

 

 

Netwerklaag (laag 3)

– Kommunikasie subnet laag

– Routing van pakkies

 

 

Doel â € “”sel gebaseer

Ethernet 1532 grepe

Teken ringe routing

FDDI I / O bestuurder

 

Is raam gebaseer

 

Virtuele Lana € ™ s â € “”in gevind aangeskakel Lana € ™ s.

 

Aangeskakel en gedeelde verbinding â € “”aangeskakel â €”” Elke node het virtuele verbinding met knoop.

 

Gedeel â € “”deel bandwydte

 

MAC-adres

IP adres

 

ISO OSI-verwysingsmodel
Transportlaag (gasheer-tot-gasheer)

– Aanvaar data van die sessie laag

– Verdeel dit in kleiner eenhede

– Slaag dit tot die netwerk laag

– Skep ‘n netwerkverbinding vir elke vervoer verband vereis deur die sessie laag.

– Bepaal tipe diens aan te bied aan die sessie laag.

– Gedeeltelik geïmplementeer by die gasheer bedryfstelsel (vervoer stasie).

 

 

ISO OSI-verwysingsmodel
Sessie laag (laag 5)

– USERA € ™ s koppelvlak tot die netwerk

– Die laag wat die gebruiker moet onderhandel om ‘n verband met ‘n proses op ‘n ander gasheer te vestig.

– Stel sessie adres

– Skakel sessie adres in ‘n vervoer-posadres

 

 

ISO OSI-verwysingsmodel
sessie laag

– Vervoer Stel verband

– Voorsien verifikasie

o Die werking van die oprigting van ‘n sessie tussen twee prosesse genoem â € œbindingâ €

 

 

– Sessie bestuur

– Verhaal van sessie

 

 

ISO OSI-verwysingsmodel
Aanbieding laag (laag 6)

– Data kompressie

– Data enkripsie / dekripsie

 

 


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Përkraheni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– —————————————–

Networking dhe çështjet e komunikimit në IT Leksion 6
Model ISO OSI Reference
shtresa Lidhje të dhënave

– Njohin kufijtë kornizë

– Kontrolli i sinkronizimit të të dhënave

– Trajtimin Error

 

 

Shtresa e rrjetit (shtresa 3)

– Shtresa subnet Komunikimi

– Routing i paketave

 

 

Synojnë â € “”qelizë bazuar

Ethernet 1532 bytes

Unaza Token kurs

FDDI I / O shofer

 

Janë të bazuara frame

 

Virtuale Lana € ™ s â € “”gjendet në kaloi Lanës € ™ s.

 

Kaloi dhe ndanë lidhje â € “”kaloi â €”” Secila dhe çdo nyje ka lidhje virtuale në nyje.

 

Shared â € “”bandwidth sharing

 

Adresa mac

adresa IP

 

Model ISO OSI Reference
Shtresa e transportit (Host-to-Host)

– Prano dhënat nga shtresa e seancës

– Split atë në njësi më të vogla

– Pass atë deri në shtresën e rrjetit

– Krijon një lidhje të rrjetit për çdo lidhje të transportit të kërkuar nga shtresa e seancës.

– Përcakton llojin e shërbimit të siguruar në shtresën e seancës.

– Zbatuar pjesërisht në sistemin operativ të presë (stacioni i transportit).

 

 

Model ISO OSI Reference
Shtresa Sesioni (shtresa 5)

– Usera € ™ s ndërfaqe me rrjetin

– Shtresa që përdoruesi duhet të negociojë për të krijuar një lidhje me një proces në një tjetër host.

– Krijimi adresën sesion

– Convert adresë seancë në një adresë të transportit

 

 

Model ISO OSI Reference
shtresa Session