Never Suffer from the “Six Month Rule” Again

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never Suffer from the “”Six Month Rule”” Again

Good morning!
Is the Six Month rule holding your property investing back? Have you been told by a mortgage broker that buy, refurbish, remortgage doesn’t work? Well it’s complete codswallop.

There is no Six Month Rule in Property Finance.

It’s one of the biggest excuses we hear – used by people who can’t or won’t do what it takes to grow.

The “”six month rule””, if you haven’t heard of it, is something that gets bandied about by mortgage brokers who work in retail finance.

If you’ve ever walked into your bank and met their mortgage broker, these are typically the types who deal with vanilla applications for the bulk of the house-buying public, and they say things like:

“”You have to own a property for six months before you can refinance it,”” and
“”You can’t refinance for any more than you paid for it 7 months ago.””

But it’s a fallacy. There is no six month rule. While it’s a guideline for some lenders, it’s not for all lenders, and certainly not for investors and the products they have access to.

And the thing that really bakes my biscuit is the fact that I’ve done it literally hundreds of times. Speed of capital re-use is a key factor I’ve taken advantage of in order to grow my personal portfolio so quickly. I can recycle my funds from one deposit to buy another home quickly. Waiting six or more months for my money to come back just wouldn’t work out so well.

If I told you that there are several products that you can use to buy an investment and recycle that deposit in under six weeks, I hope you’d appreciate what that could do for your portfolio growth. And I hope you’d talk to someone regulated by the FCA who could confirm the products. Luckily we have such a person in our office.

At our Discovery Days in August, as well as learning how to rapidly grow your own portfolio, you can chat face to face with our expert finance broker.

Steve at Lace Market Mortgages and Insurance does this day in, day out for investors.

He’s on hand at our Discovery Days to answer your questions so you can leave with the knowledge you need to build your property empire quickly.

We invite you to join us at our office at no cost, and learn the system that we’ve used to buy 536 properties, recycling our money with momentum investing.

There are only 12 spots in our boardroom, so book today and meet us in August.

If you want to learn our system for momentum investing, for recycling your deposit to buy multiple properties, we have eight places on our FREE Discovery Day.

We show:
– you can see the systems
– you can see the numbers
– understand the formulas for buying below market value
– see which property to buy
– talk to our expert finance broker to learn how to build quickly

We operate a first come, first served basis for our free Discovery Days, so book on now to learn exactly how to build a property portfolio by ignoring the so-called “”rules””
To Your Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors’ Estate Agent

£48m in property purchased for clients and growing

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Qatt Jbatu mill- “”Regola Sitt Xahar”” darb’oħra

Bongu!
Hija r-regola Sitt Xahar azjenda proprjetà tiegħek investiment lura? Qatt qalulek minn sensar ipoteka li jixtru, jimmodernizza, remortgage ma taħdimx? Ukoll huwa codswallop komplet.

M’hemm l-ebda regola tas-sitt Xahar fl Proprjetà Finanzi.

Huwa wieħed mill-akbar skużi aħna tisma – wżati minn persuni li ma jistgħux jew mhumiex se jagħmlu dak li hemm bżonn biex jikbru.

Il- “”regola ta ‘sitt xhur””, jekk int ma semgħu biha, hija xi ħaġa li gets bandied dwar minn sensara ta’ ipoteki li jaħdmu fil-finanzi bl-imnut.

Jekk inti stajt qatt mixi fis-bank tiegħek u ltaqa sensar ipoteka tagħhom, dawn huma tipikament t-tipi li jittrattaw l-applikazzjonijiet vanilla għall-biċċa l-kbira tal-pubbliku xiri ta ‘ġewwa, u jgħidu affarijiet simili:

“”Int għandek stess proprjetà għal sitt xhur qabel ma inti tista ‘tiffinanzja mill-ġdid dan,”” u
“”Inti ma tistax tiffinanzja mill-ġdid għal kwalunkwe aktar milli suppost mħallas għaliha 7 xhur ilu.””

Imma hija fallacy. M’hemm l-ebda regola tas-sitt xhur. Filwaqt li huwa linja gwida għal xi selliefa, mhuwiex għall-selliefa kollha, u ċertament mhux għall-investituri u l-prodotti li jkollhom aċċess għall.

U l-ħaġa li verament bakes gallettini tiegħi huwa l-fatt li I ghamilt litteralment mijiet ta ‘drabi. Veloċità ta ‘użu mill-ġdid tal-kapital huwa fattur ewlieni stajt jittieħed vantaġġ ta’ biex tikber portafoll personali tiegħi hekk malajr. I jistgħu riċiklu fondi tiegħi minn depożitu wieħed għandhom jixtru ieħor dar malajr. Stennija sitt xhur jew aktar għall-flus tiegħi li jiġu lura biss ma tkunx taħdem hekk ukoll.

Jekk I qallek li hemm diversi prodotti li tista ‘tuża biex jixtri investiment u jirriċiklaw dak id-depożitu fil taħt sitt ġimgħat, I hope youd japprezzaw dak li tista’ tagħmel għat-tkabbir portafoll tiegħek. U nispera youd tkellem lil xi ħadd regolati mill-FCA li tista ‘tikkonferma l-prodotti. Fortunatament għandna tali persuna fl-uffiċċju tagħna.

Fil Jiem Discovery tagħna f’Awissu, kif ukoll it-tagħlim kif jikbru malajr portafoll tiegħek stess, inti tista ‘chat wiċċ imb’wiċċ ma’ sensar finanzi espert tagħna.

Steve fil Ipoteki Suq Bizzilla u l-Assigurazzjoni jagħmel dan il-jum fl-barra jum għall-investituri.

Hu fuq naħa fil-Jiem Discovery tagħna biex jirrispondi għal mistoqsijiet tiegħek sabiex inti tista ‘tħalli bl-għarfien li għandek bżonn biex jibnu imperu proprjetà tiegħek malajr.

Aħna nistedinkom biex jingħaqdu magħna fl-uffiċċju tagħna bl-ebda spiża, u jitgħallmu s-sistema li konna użati biex jixtru 536 proprjetajiet, riċiklaġġ flusna ma jinvestu momentum.

Hemm biss 12 tikek fil boardroom tagħna, sabiex ktieb illum u jiltaqa magħna f’Awissu.

Jekk inti tixtieq titgħallem sistema tagħna għall-investiment momentum, għar-riċiklaġġ depożitu tiegħek biex jixtru proprjetajiet multipli, aħna għandna tmien postijiet fuq FREE Jum Discovery tagħna.

Nuru:
– Tista ‘tara s-sistemi
– Tista ‘tara n-numri
– Jifhmu r-formuli għal xiri taħt il-valur tas-suq
– Tara liema proprjetà li jixtru
– Kellem lit-espert sensar finanzi tagħna biex jitgħallmu kif jibnu malajr

Noperaw first come, first served għal Jiem tagħna Discovery ħielsa, hekk ktieb fuq issa biex jitgħallmu eżattament kif jibnu portafoll tal-proprjetà billi injorat l-hekk imsejħa “”regoli””
Biex Suċċess Tiegħek,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Estate Agent “”Il Investituri

£ 48m fi proprjetà mixtrija għall-klijenti u li qed jikber

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
IR-RENJU UNIT

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nooit ly aan die “”Ses Maand Reël”” Weereens

Goeie more!
Is die Ses Maand reël hou jou eiendom te belê terug? Het jy al vertel is deur ‘n lening makelaar wat koop, op te knap, beteken sluit verstand nie werk nie? Wel dit is volledige codswallop.

Daar is geen Ses Maand Reël in Property Finance.

Dit is een van die grootste verskonings wat ons hoor – wat gebruik word deur mense wat nie kan of wil nie doen wat dit neem om te groei.

Die “”ses maande reël””, as jy nog nie gehoor van dit, is iets wat oor kry rondgegooi deur lening makelaars wat in die kleinhandel finansies werk.

As jy al ooit geloop het in jou bank en ontmoet hul lening makelaar, dit is tipies die tipe wat met vanielje aansoeke vir die grootste deel van die huis te koop publiek, en hulle sê dinge soos:

“”Jy moet die eienaar van ‘n eiendom vir ses maande voor jy dit kan herfinansier,”” en
“”Jy kan nie herfinansier vir ‘n meer as wat jy daarvoor betaal het 7 maande gelede.””

Maar dit is ‘n dwaling. Daar is geen ses maande reël. Terwyl dit is ‘n riglyn vir ‘n paar leners, dit is nie vir almal leners, en beslis nie vir beleggers en die produkte wat hulle toegang tot het.

En die ding wat regtig bak my koekie is die feit dat ek dit letterlik gedoen het honderde kere. Spoed van kapitaal hergebruik is ‘n belangrike faktor Ek het gebruik gemaak van om my persoonlike portefeulje so vinnig groei. Ek kan my fondse herwin uit een deposito na ‘n ander huis vinnig te koop. Wag ses of meer maande vir my geld om terug te kom net nie uitwerk so goed.

As ek jou te kenne gegee dat daar ‘n hele paar produkte wat jy kan gebruik om ‘n belegging te koop en te herwin wat deposito in minder as ses weke, ek hoop jy sal dit waardeer wat dit vir jou portefeulje groei kon doen. En ek hoop dat jy aan iemand gereguleer deur die FCA wat die produkte kan bevestig wil praat. Gelukkig het ons so ‘n persoon in ons kantoor.

By ons Discovery Days in Augustus, asook om te leer hoe om vinnig te groei jou eie portefeulje, kan jy gesels aangesig tot aangesig met ons kundige finansies makelaar.

Steve by Kant Market Verbande en Versekering doen vandag in, dag uit vir beleggers.

Hy is op die hand op ons Discovery Days om jou vrae te beantwoord sodat jy kan los met die kennis wat jy nodig het om jou eiendom ryk vinnig te bou.

Ons nooi jou uit om saam met ons by ons kantoor teen geen koste, en leer die stelsel wat ons gebruik het om 536 eiendomme te koop, herwinning ons geld met momentum te belê.

Daar is slegs 12 plekke in ons raadsaal, so bespreek vandag en ontmoet ons in Augustus.

As jy wil hê dat ons stelsel vir momentum te belê leer, vir herwinning jou deposito verskeie eiendomme te koop, ons het agt plekke op ons GRATIS Discovery Dag.

Ons wys:
– Jy kan die stelsels te sien
– Jy kan die getalle sien
– Verstaan die formules vir die aankoop van onder markwaarde
– Sien watter eiendom te koop
– Praat met ons kundige finansies makelaar om te leer hoe om vinnig te bou

Ons bedryf ‘n eerste kom, eerste bedien basis vir ons gratis Discovery Days, so bespreek maar voort om presies te leer hoe om ‘n eiendomsportefeulje te bou deur ignoreer die sogenaamde “”reëls””
Tot jou sukses,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Die Beleggers se Eiendomsagent

£ 48m in eiendom gekoop vir kliënte en groeiende

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
VERENIGDE KONINKRYK

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Asnjëherë Vuajnë nga “”Sundimit gjashtë muaj”” Përsëri

Miremengjes!
Është rregulli Gjashtë muaj duke mbajtur pronën tuaj investuar mbrapa? A ju është thënë nga një broker mortgage që blejnë, rinovoj, remortgage nuk punon? E pra kjo është codswallop plotë.

Nuk ka asnjë Rregulla Gjashtë muaj në Pronës Financave.

Kjo është një nga justifikimet më të mëdha që ne dëgjojmë – të përdorura nga njerëz që nuk mund ose nuk do të bëjë atë që duhet të rritet.

“”Gjashtë muaj Rregulli”” The, në qoftë se ju nuk keni dëgjuar për atë, është diçka që merr bandied lidhje me agjentët e hipotekave që punojnë në sektorin e financës të shitjes me pakicë.

Nëse ju keni ecur ndonjëherë në bankën tuaj dhe u takua me ndërmjetësi e tyre peng, këto janë zakonisht llojet cilët merren me aplikime vanilje për pjesën më të madhe të publikut shtëpi-blerjen, dhe ata thonë gjëra të tilla si:

“”Ju duhet të zotërojnë një pronë për gjashtë muaj para se ju mund të refinance atë,”” dhe
“”Ju nuk mund të refinance për ndonjë më shumë se sa keni paguar për atë 7 muaj më parë.””

Por kjo është një ide e gabuar. Nuk ka asnjë rregull gjashtë muaj. Ndërsa kjo është një udhëzues për disa huadhënësit, kjo nuk është për të gjithë huadhënësve, dhe sigurisht jo për investitorët dhe prodhimet që ata të kenë qasje në.

Dhe gjëja që me të vërtetë bakes biskotë time është fakti se unë kam bërë atë fjalë për fjalë qindra herë. Shpejtësia e kapitalit ri-përdorim është një faktor kyç që unë kam përfituar nga në mënyrë që të rritet portofolin tim personal në mënyrë të shpejtë. Unë mund të riciklojnë fondet e mia nga një depozitë për të blerë një shtëpi shpejt. Duke pritur gjashtë muaj ose më shumë për paratë e mia të kthehen vetëm nuk do të punojë aq mirë.

Nëse unë ju tha se ka disa produkte të cilat ju mund të përdorni për të blerë një investim dhe riciklimi se depozitë në nën gjashtë javë, unë shpresoj se ju do të vlerësojmë atë që mund të bëjë për rritjen tuaj portofolit. Dhe unë shpresoj se ju do të bisedoni me dikë rregullohet nga FCA të cilët mund të konfirmojnë produktet. Për fat të mirë ne kemi një person të tillë në zyrën tonë.

Në Ditët tona Discovery në gusht, si dhe të mësuarit se si të rritet me shpejtësi portofolin tuaj, ju mund të bisedojnë ballë për ballë me ndërmjetësi tonë financave ekspert.

Steve në Lace Pengu Tregut dhe Sigurimet e bën këtë ditë në, ditën jashtë për investitorët.

Ai është në dorë në ditët tona Discovery të përgjigjem pyetjeve tuaja kështu që ju mund të lënë me njohuri që ju duhet për të ndërtuar perandorinë tuaj pronës shpejt.

Ne ju ftojmë që të bashkohet me ne në zyrën tonë pa kosto, dhe të mësojnë sistemin që kemi përdorur për të blerë 536 pronat, riciklimin paratë tona me investimin momentit.

Nuk janë vetëm 12 vende në boardroom tonë, kështu që libri sot dhe na takohen në gusht.

Nëse doni të mësoni sistemin tonë për të investuar momentit, për riciklimin e depozitën tuaj për të blerë prona të shumta, ne kemi tetë vende në falas ditën tonë Discovery.

Ne tregojnë:
– Ju mund të shihni sistemet
– Ju mund të shihni numrat
– Të kuptojnë formulat për blerjen nën vlerën e tregut
– Shikoni se cilat prona për të blerë
– Bisedoni me ndërmjetësi tonë të ekspertëve të financave për të mësuar se si për të ndërtuar shpejt

Ne të veprojë një vijë të parë, së pari shërbeu bazën e ditëve tona të lira Discovery, kështu që libri më tani për të mësuar saktësisht se si për të ndërtuar një portofol të pronës duke injoruar të ashtuquajturat “”rregullat””
Për suksesin tuaj,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – i investitorëve Estate Agent

£ 48m në pronën blerë për klientët dhe në rritje

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
MBRETËRIA E BASHKUAR

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
በጭራሽ “”ስድስት ወር ሕግ”” ከ መከራ እንደገና

እንደምን አደርክ!
የ ስድስት ወር አገዛዝ የእርስዎን ንብረት መልሰው ኢንቨስት ይዞ ነው? እናንተ ለመግዛት refurbish አንድ ሞርጌጅ ደላላ እንደተናገረው ያውቃሉ, remortgage አይሰራም? በሚገባ ሙሉ codswallop ነው.

ንብረት ፋይናንስ ውስጥ ምንም ስድስት ወር ደንብ የለም.

ሰዎች ጥቅም ላይ ውሏል ወይም እድገት ይወስዳል ምን ማድረግ አይሆንም የማይችሉ – እኛ መስማት ትልቁ ሰበብ መካከል አንዱ ነው.

አንተ ይህን በሰሙ ካላገኙ “”ስድስት ወር አገዛዝ””,, የችርቻሮ ፋይናንስ የሚሰሩ የሞርጌጅ ደላሎች አማካኝነት ስለ bandied የማያገኘው ነገር ነው.

መቼም የእርስዎ ባንክ ውስጥ ተመላለሰ እና የሞርጌጅ ደላላ ተዋወቅሁ ከሆነ, እነዚህ በተለምዶ ቤት-መግዛት የሕዝብ ቁጥር የሚሸፍኑ ቫኒላ መተግበሪያዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ዓይነቶች ናቸው, እና የመሳሰሉትን ነገሮች ማለት:

“”አንተ, ወደ አንተ refinance በፊት ለስድስት ወራት ያህል አንድ የንብረት ባለቤት መሆን”” እና
“”እናንተ 7 ወራት በፊት ለዚህ የሚከፈልበት ይልቅ ማንኛውም ተጨማሪ refinance አይችልም.””

ነገር ግን የተሳሳተ ፕሮፖጋንዳ ነው. ምንም ስድስት ወር አገዛዝ የለም. አንዳንድ ተቋሞችና የሚሆን መመሪያ ነው ቢሆንም ባለሀብቶች እና መዳረሻ ያላቸው ምርቶች በእርግጥ ሁሉ አይደለም ተበዳሪ የሚሆን አይደለም, እና.

እና በእርግጥ ብስኩት ይጋግርበታል ያለውን ነገር እኔ ቃል በቃል በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጊዜያት ይህን አድርገናል መሆኑ ነው. ዋና ዳግም አጠቃቀም ፍጥነት በጣም በፍጥነት የግል ፖርትፎሊዮ ለማሳደግ ሲሉ መጠቀሚያ ወስደዋል ቁልፍ ነገር ነው. እነሆ: ቶሎ ብዬ ወደ ሌላ ቤት ለመግዛት አንድ ተቀማጭ ቃሌን ገንዘብ ሪሳይክል ይችላሉ. ተመልሰው ወደ እንዲሁ መልካም መሥራት ነበር የእኔ ገንዘብ ለስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ በመጠበቅ ላይ.

ነገርኋችሁ ከሆነ ከስድስት ዓመት በታች ሳምንታት ውስጥ ተቀማጭ የኢንቨስትመንት ለመግዛት እና እንደገና ጥቅም ላይ መጠቀም እንችላለን በርካታ ምርቶች እንዳሉ, እኔ የአንተ ፖርትፎሊዮ እድገት ማድረግ ይችላል ነገር ማድነቅ እፈልጋለሁ ተስፋ አደርጋለሁ. እኔ ግን ምርቶች ማረጋገጥ ይችላል ማን FCA በ ቁጥጥር ሰው ጋር መነጋገር ደስ ይለኛል ተስፋ አደርጋለሁ. ደግነቱ እኛ ቢሮ ውስጥ እንዲህ ያለ ሰው ነው.

የእኛን ግኝት በነሐሴ ውስጥ ያሉ ቀናት, እንዲሁም በፍጥነት የራስህን ፖርትፎሊዮ ለማሳደግ እንዴት መማር ጊዜ, በእኛ ኤክስፐርት የፋይናንስ ደላላ ጋር ፊት ለፊት መወያየት ይችላሉ.

ጥልፍ ገበያ የቤት ብድሮች ላይ ስቲቭ እና ዋስትና ባለሀብቶች ቀን ወጣ: በዚህ ዕለት ነው.

እርሱ እናንተ በፍጥነት ንብረት ግዛት ለመገንባት የሚያስፈልጋቸውን እውቀት ጋር መውጣት ይችላሉ, ስለዚህ ጥያቄዎች መልስ የእኛን ግኝት ቀኖች ላይ እጅ ላይ ነው.

እርስዎ ምንም ወጪ ቢሮ እኛን መቀላቀል, እና የለውጡ ኢንቨስት ጋር ያለንን ገንዘብ ላይ እንዲውል ማድረግ, 536 ንብረቶች ለመግዛት የተጠቀሙባቸውን ያለውን ሥርዓት እንድትማር እንጋብዝሃለን.

አሉ በእኛ በቦርድ ውስጥ ብቻ 12 እንደ እድፍ ናቸው; ስለዚህ ዛሬ መያዝ እና ነሐሴ ውስጥ ሊወጉን.

እናንተ የለውጡ ኢንቨስት ያለንን ስርዓት ለማወቅ የሚፈልጉ ከሆነ, በርካታ ንብረቶች ለመግዛት የእርስዎ ተቀማጭ ለዳግም, እኛ ነጻ ግኝት ቀን ስምንት ቦታዎች አሏቸው.

እኛ ለማሳየት:
– አንተ ስርዓቶች ማየት ይችላሉ
– አንተ ቁጥሮች ማየት ይችላሉ
– የገበያ ዋጋ በታች ለመግዛት ቀመሮች ለመረዳት
– ለመግዛት የትኛው ንብረት ተመልከት
– በፍጥነት መገንባት እንደሚችሉ ለማወቅ የእኛን ባለሙያ ፋይናንስ ደላላ ጋር መነጋገር

እኛ አንድ አስቀድሞ ሊመጣ ለማከናወን በመጀመሪያ ነፃ ግኝት ቀናት መሠረት አገልግሏል, ስለዚህ እንዲህ ተብለው “”ሕግጋት”” ችላ ማለት አንድ ንብረት ፖርትፎሊዮ ለመገንባት ምን ያህል በትክክል ለመማር አሁን ላይ ቦታ መያዝ
የእርስዎ ስኬታማ ለመሆን,

እሴይም Fossey ቴይለር

Fossey ቴይለር – የ ባለሃብቶች ‘እስቴት ወኪል

ተገልጋዮች እና ለማሳደግ የተገዛ ንብረት ውስጥ £ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
እንግሊዝ

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
أبدا تعاني من “”القاعدة ستة شهر”” مرة أخرى

صباح الخير!
وحكم ستة أشهر القابضة الممتلكات الخاصة بك الاستثمار مرة أخرى؟ قيل لك من قبل سمسار الرهن العقاري التي تشتري، تجديد، ريمورتغاغي لا تعمل؟ حسنا انها codswallop كاملة.

لا يوجد ستة شهر القاعدة في التمويل العقاري.

انها واحدة من أكبر الأعذار نسمع – التي يستخدمها الناس الذين لا يستطيعون أو لا سوف تفعل ما في وسعها لتنمو.

و””ستة حكم الشهر””، إذا لم تكن قد سمعت به، هو الشيء الذي يحصل انتشرت حول من قبل سماسرة الرهن العقاري الذين يعملون في مجال التمويل التجزئة.

إذا كنت قد مشى من أي وقت مضى إلى البنك الذي تتعامل معه، والتقى سمسار الرهن العقاري، وهذه عادة ما تكون أنواع من التعامل مع التطبيقات الفانيليا الجزء الأكبر من الجمهور لشراء منزل، ويقولون أشياء مثل:

“”عليك أن امتلاك العقارات لمدة ستة أشهر قبل أن تتمكن من إعادة تمويل””، و
“”لا يمكنك اعادة تمويل أي أكثر من الذي دفعته لذلك منذ 7 أشهر.””

ولكن هذا مغالطة. لا توجد قاعدة لمدة ستة أشهر. في حين انها توجيهي لبعض المقرضين، انها ليست للجميع المقرضين، وبالتأكيد ليس للمستثمرين والمنتجات التي من الوصول إليها.

والشيء الذي يخبز حقا بلدي البسكويت هو حقيقة أنني قد فعلت ذلك مئات المرات. سرعة إعادة الاستخدام لرأس المال هي عامل رئيسي لقد استغلت من أجل أن تنمو محفظتي الشخصية بسرعة. أنا يمكن إعادة تدويرها أموالي من إيداع واحد لشراء منزل آخر بسرعة. الانتظار ستة أشهر أو أكثر من أجل أموالي ليعود فقط لن تعمل بشكل جيد جدا.

لو قلت لك أن هناك العديد من المنتجات التي يمكنك استخدامها لشراء استثمار وإعادة تدوير تلك الودائع في أقل من ستة أسابيع، وآمل أن نقدر ما الذي يمكن القيام به لنمو المحفظة الخاصة بك. وآمل كنت تتحدث إلى شخص تنظمها الهيئة الاتحادية للجمارك الذي يستطيع تأكيد المنتجات. لحسن الحظ لدينا مثل هذا الشخص في مكتبنا.

في أيامنا ديسكفري في أغسطس، وكذلك تعلم كيفية تنمو بسرعة محفظة الخاصة بك، يمكنك الدردشة وجها لوجه مع وسيط التمويل الخبراء لدينا.

ستيف في الرهون العقارية سوق الرباط والتأمين يفعل ذلك يوما بعد يوم من المستثمرين.

انه في متناول اليد في يوم ديسكفري جهدنا للرد على الأسئلة الخاصة بك حتى تتمكن من ترك مع المعرفة التي تحتاجها لبناء امبراطورية الممتلكات الخاصة بك بسرعة.

ندعوكم للانضمام إلينا في مكتبنا في أي تكلفة، وتعلم النظام التي استخدمناها لشراء 536 خصائص، إعادة تدوير أموالنا مع الاستثمار الزخم.

هناك فقط 12 نقاط في مجلس الإدارة لدينا، حتى وقع اليوم ويجتمع لنا في أغسطس.

إذا كنت تريد معرفة نظامنا للاستثمار الزخم، لإعادة تدوير الودائع الخاصة بك لشراء خصائص متعددة، لدينا ثمانية مراكز لدينا اليوم مجانا ديسكفري.

نحن نعرض:
– يمكنك أن ترى النظم
– يمكنك أن ترى الأرقام
– فهم صيغ لشراء أقل من القيمة السوقية
– معرفة أي ممتلكات لشراء
– التحدث إلى وسيط تمويل خبير لمعرفة كيفية بناء بسرعة

نحن نعمل من يأتي أولا يخدم أولا الأساس لدينا يوم ديسكفري حرة، لذلك الكتاب الآن إلى معرفة بالضبط كيفية بناء محفظة عقارية من خلال تجاهل ما يسمى “”قواعد””
لنجاحكم،

جيسي فوسي تايلور

فوسي تايلور – والمستثمرين وكيل عقارات

48M £ في الممتلكات التي تم شراؤها للعملاء ومتنامية

0115 824 8484
4 Hollowstone
نوتنغهام نوتينغمشير NG11JH
المملكة المتحدة

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Երբեք տառապում «վեցամսյա կանոնի« Կրկին

Բարի առավոտ!
Արդյոք վեց ամսվա կանոնը անցկացնելու ձեր գույքը ներդնելով ետ. Դուք արդեն հայտնել է հիփոթեքային բրոքերի, որը գնել, refurbish, remortgage չի աշխատում? Դե դա ամբողջական codswallop:

Չկա ոչ մի վեց ամիս Կանոն գույքի ֆինանսների.

Դա մեկն է ամենամեծ պատճառաբանումներով մենք լսում ենք, օգտագործվում են մարդիկ, ովքեր չեն կարող կամ չի անել այն, ինչ տեւում է աճել:

The “”վեց ամիս կանոնը», եթե դուք չեք լսել այն, ինչ – որ բան, որ ստանում bandied մեր կողմից հիփոթեքային բրոքերների, ովքեր աշխատում են մանրածախ ֆինանսների.

Եթե դուք երբեւէ քայլել դեպի ձեր բանկի եւ հանդիպել իրենց հիփոթեքային Բրոքեր, սրանք են սովորաբար տեսակներ, որոնք զբաղվում են վանիլի հայտերի զգալի մասը տան գնելու հանրության, եւ նրանք ասում են բաներ, ինչպիսիք են:

«Դուք պետք է սեփականություն վեց ամիս առաջ, դուք կարող եք refinance այն», եւ
«Դուք չեք կարող refinance համար որեւէ ավելի, քան դուք վճարել դրա համար 7 տարի առաջ»:

Բայց դա մի մոլորություն: Չկա ոչ մի վեց ամիս կանոն. Թեեւ դա մի ուղեցույց որոշ վարկատուների, դա ոչ բոլոր վարկատուների, եւ, իհարկե, ոչ թե նրա համար ներդրողների եւ արտադրանքի նրանք ունեն մուտք դեպի:

Եվ բանը, որ, իրոք, թխում իմ տափակ է այն փաստը, որ ես արել դա բառացիորեն հարյուրավոր անգամներ: Speed կապիտալի վերաօգտագործման առանցքային գործոն եմ վերցրել օգտվել, որպեսզի մեծանա իմ անձնական պորտֆելը այնքան արագ: Ես կարող եմ վերամշակել իմ միջոցներ մեկ ավանդ է գնել մեկ այլ տուն արագ. Սպասում վեց կամ ավելի ամիսներ իմ փողի վերադառնալու պարզապես չի աշխատում, այնքան լավ:

Եթե ես ասացի ձեզ, որ կան մի քանի արտադրանք, որը դուք կարող եք օգտագործել գնել ներդրում եւ վերամշակել այդ ավանդ տակ վեց շաբաթ, ես հուսով եմ, որ դուք ուզում գնահատել, թե ինչ է, որ կարող է անել ձեր պորտֆելի աճի. Եվ ես հուսով եմ, որ դուք ուզում խոսել ինչ – որ մեկին կարգավորվում է ՖԿԱ, ովքեր կարող էին հաստատելու արտադրանքը. Բարեբախտաբար, մենք ունենք այնպիսի մի մարդու, մեր գրասենյակում.

Ժամը մեր Discovery օր օգոստոսին, ինչպես նաեւ սովորում, թե ինչպես պետք է արագորեն աճել ձեր սեփական պորտֆելը, դուք կարող եք զրուցել Դեմառդեմ հետ մեր փորձագետը ֆինանսների միջնորդի:

Սթիվ ժամը Lace շուկայի վարկավորում եւ ապահովագրական անում է այս օրը, օրը դուրս ներդրողների համար:

Նա է ձեռքը մեր Discovery օրերի պատասխանել ձեր հարցերին, որպեսզի դուք կարող եք թողնել հետ գիտելիքներով դուք պետք է կառուցել ձեր գույքը կայսրություն արագ.

Մենք հրավիրում ենք Ձեզ միանալ մեզ մեր գրասենյակում ոչ մի գնով, եւ սովորել համակարգ, որը մենք օգտագործել ենք գնել 536 հատկությունները, վերամշակման մեր փողերը հետ թափ ներդրումներ:

Կան ընդամենը 12 ԿԵՏԵՐ մեր սենյակից, այնպես որ այսօր եւ հանդիպել մեզ օգոստոսին:

Եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե մեր համակարգը թափ ներդրումներ, վերամշակման ձեր ավանդը գնել բազմաթիվ հատկությունների, մենք ունենք ութ տեղերը մեր ազատ Discovery օրվա կապակցությամբ:

Մենք ցույց:
– Դուք կարող եք տեսնել, որ համակարգերը
– Դուք կարող եք տեսնել, որ համարները
– Հասկանալ բանաձեւերը գնելու համար ստորեւ շուկայական արժեքից
– Տես, որը գույքը գնել է
– Խոսում է մեր փորձագիտական ֆինանսների բրոքերի է սովորել, թե ինչպես պետք է կառուցել արագ

Մենք աշխատում ենք առաջին գալիս, առաջին ծառայել հիմքը մեր ազատ Discovery օր է, ուստի Գիրք այժմ իմանալ, թե ինչպես պետք է կառուցել մի գույքը պորտֆելը անտեսելով այսպես կոչված «կանոնների»
Է ձեր հաջողության,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – ներդրողներն գույքի գործակալ

£ 48m գույքի ձեռք բերել հաճախորդների համար եւ աճող

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never “”Altı ay Qaydası”” əziyyət Again

Sabahınız xeyir!
Altı ay qayda Sizin əmlak geri investisiya keçirilməsi mı? Siz almaq təzələmək ipoteka brokeri bildirib edilmişdir, remortgage işləmir? Yaxşı tam codswallop var.

Property Maliyyə heç bir altı ay qayda var.

insanlar tərəfindən istifadə və ya inkişaf edir nə deyil bilməz – biz eşitmək böyük bəhanələrlə biridir.

Siz onu eşitdim əgər “”altı ay qaydası””, pərakəndə maliyyə işləmək ipoteka broker tərəfindən irəli sürülür olur ki, bir şey.

Əgər sizin bank daxil gəzmiş və onların ipoteka brokeri görüşüb varsa, bu adətən ev satın ictimai toplu vanil proqramları ilə məşğul növləri və onlar kimi şeylər demək:

“”Siz onu yenidən maliyyələşdirilməsini əvvəl altı ay üçün bir mülkiyyət var”” və
“”Siz 7 ay öncə bunun üçün ödənilən daha çox üçün yenidən maliyyələşdirilməsini bilməz.””

Amma fallacy var. heç bir altı ay qayda var. Bəzi kreditorlar üçün bir kılavuz var baxmayaraq, investorlar və onlar etmək imkanı məhsulları üçün əlbəttə bütün kreditorlar üçün deyil, və.

Və həqiqətən, mənim biskvit Bakes şey sözün yüzlərlə dəfə bunu etdik ki, faktdır. kapital təkrar istifadə Speed Mən tez mənim şəxsi portfeli inkişaf üçün istifadə qəbul etdik əsas amildir. Mən tez bir ev almaq üçün bir əmanət mənim vəsait təkrar edə bilərsiniz. geri gəlmək üçün yalnız belə yaxşı iş deyil ki, mənim pul üçün altı və ya daha çox ay gözləyirəm.

Mən sizə dedim, əgər altı altında həftə ki əmanət investisiya almaq və təkrar istifadə edə bilərsiniz bir neçə məhsulları var ki, mən sizin portfelinin artım üçün nə edə bilər nə qiymətləndirirəm ediyorum ümid edirik. Mən məhsulları təsdiq edə bilər FCA tənzimlənir kimsə danışmaq istədiyiniz ümid edirik. Xoşbəxtlikdən biz ofisində belə bir şəxs var.

Bizim Discovery avqust ayında günləri, eləcə də sürətlə öz portfelinin inkişaf necə öyrənmək, siz ekspert maliyyə broker ilə üz-üzə söhbət edə bilərsiniz.

Lace Market ipoteka ilə Steve və sığorta investorlar üçün gün, bu gün yoxdur.

O, tez əmlak imperiya qurmaq üçün lazım olan bilik ilə tərk edə bilər, belə ki, sizin suallara cavab bizim Discovery günləri əl var.

Biz sizə heç bir dəyəri bizim ofisində bizə qoşulmaq və biz momentum investisiya ilə pul təkrar, 536 xassələri almaq üçün istifadə etdiyiniz sistemi öyrənmək üçün dəvət edirik.

Orada bizim Room 12 ləkələr var, belə ki, bu gün kitab və avqust ayında bizə cavab.

Siz momentum investisiya üçün sistem öyrənmək istəyirsinizsə, çox xassələri almaq üçün əmanət təkrar üçün, biz PULSUZ Discovery günü səkkiz yerlərdə var.

Biz göstərir:
– Siz sistemləri bilərsiniz
– Siz nömrələri görə bilərsiniz
– Bazar dəyəri aşağıdakı alınması üçün düsturlar anlamaq
– Almaq üçün əmlak görmək
– Tez qurmaq üçün necə öyrənmək üçün ekspert maliyyə broker danışmaq

Biz ilk gəlmək fəaliyyət ilk pulsuz Discovery günləri üçün əsas xidmət, belə ki, qondarma “”qaydaları”” məhəl tərəfindən əmlak portfeli qurmaq üçün dəqiq öyrənmək üçün indi kitab
Sizin Uğur üçün,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – İnvestorlar Estate Agent

müştərilər və artan üçün alınmış əmlak £ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
BİRLƏŞMİŞ KRALLIQ

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Inoiz ez du “”Sei Hilabetea Araua”” pairatzen Again

Egun on!
Sei Hilabetea arauaren zure jabetza atzera inbertituz eusten? Izan duzu bada esan, hipoteka broker bat erosi, birgaitu arabera, remortgage ez du funtzionatzen? Beno Codswallop osoa da.

Ez dago Jabetza Ogasun Sei Hilabetea Araua da.

pertsonek erabiltzen duten edo ez ez du egin dezakezu zer hazten hartzen du – aitzakiak handiena entzuten dugu bat da.

The “”sei hilabetean arau””, ez baduzu entzun, zerbait lortzen gauzei buruz txikizkako finantzaketa lan egiten duten hipoteka-artekarien da.

Inoiz ikusi duzu zure banku batean ibili bada eta beren hipoteka broker ezagutu, horiek dira normalean mota etxe-erosi publikoaren ontziratu bainila aplikazio aurre egiteko duten, eta gauzak bezala esaten dute:

“”Sei hilabete etxebizitza bat eduki duzu refinance aurretik behar duzu””, eta
“”Ezin duzu ordaindu duzu baino Duela 7 hilabete edozein gehiagorako refinance.””

Baina gezurra da. Ez dago sei hilabetean araua da. emaileek batzuk jarraibidea da bitartean, ez da lenders guztientzat, eta zalantzarik ez inbertitzaile eta produktuen sarbidea dute egiteko.

Eta gauza benetan bakes nire gaileta Izan ere, Egin dut literalki ehunka aldiz da. berrerabiltzea kapitalaren Abiadura funtsezko faktore bat hartu dut abantaila ordena nire zorroa pertsonala hazten hain azkar hasi da. nire funtsak birziklatu ahal dut gordailu batetik, beste etxe bat azkar erosteko. sei edo gehiago hilabete zain nire dirua itzultzea besterik ez litzateke lan hain ongi da.

Esan nizun bada hori hainbat produktu inbertsio bat gordailu hori erosi eta birziklatu sei aste Legeak erabili dezakezu daude, eskertuko nuke zer esan zure zorroa hazteko egin izan espero dut. Eta norbaitek arautu FCA duten produktuak berretsi zezakeen hitz egin zenuela espero dut. Zorionez, gure bulegoan pertsona bat, hala nola behar dugu.

Gure Discovery abuztuan Days, baita nola azkar hazten zure zorroa ikasteko berean, aurpegia chat dezakezu gure aditua finantza broker aurre.

Steve Lace Market Hipotekak at eta Aseguru Egun honetan ez, egun out inbertitzaileei.

da gure Discovery Days at eskuan zuen zure galderei erantzun dezaten ezagutza zure jabetza inperio azkar eraikitzeko behar duzun batera utz dezakete.

Gurekin bat egin duzu gure kosturik gabe bulegoan, eta hori 536 propietate erosteko, gure dirua birziklatzeko bultzada inbertitzen batera erabili dugu sistema ikasteko gonbidatzen zaitugu.

Badira 12 bakarrik gure bilera-gela lekuak, beraz, gaur erreserbatu eta guregana abuztuan.

Gure bultzada inbertitzen sistema ikasi nahi baduzu, zure gordailua hainbat propietate erosteko birziklatzeko, gure dohainik Discovery egunean zortzi lekuak izan dugu.

erakutsiko dugu:
– Sistema guztiak ikus ditzakezu
– Zenbakiak ikusi ahal izango duzu
– Formulak ulertzen merkatuko balioaren azpitik erosteko
– Ikusi zein etxebizitza erosteko
– Gure aditu finantza broker hitz egin, nola azkar eraikitzeko ikasten

lehen bat etorriko jarduten dugu, lehen zerbitzatzen gure free Discovery Days oinarria, beraz, liburu on orain zehazki ikasteko jabetza zorro bat nola eraiki llamado “”arauak”” jaramonik ez
Zure Arrakastaren,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Investors The ‘Estate Agent

£ jabetza ere 48m bezeroei eta hazteko erosi

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ERRESUMA BATUA

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ніколі не Пакутуюць ад “”Шэсць месяцаў Правіла”” Ізноў

Добрай раніцы!
Ці з’яўляецца правіла шасці месяц трымае сваю ўласнасць інвеставанне назад? Вы сказалі па іпатэчных брокерам, што купіць, адрэстаўраваць, перезакладывают не працуе? Ну, гэта поўная лухта.

Там няма Шэсць Месяц Правіла ва ўласнасці фінансаў.

Гэта адна з самых вялікіх апраўданняў мы чуем – выкарыстоўваецца людзьмі, якія не могуць ці не будзе рабіць тое, што трэба, каб расці.

“”Шэсць месяцаў правіла””, калі вы яшчэ не чулі пра яго, гэта тое, што атрымлівае пляткарства іпатэчных брокераў, якія працуюць у рознічных фінансавых паслуг.

Калі вы калі-небудзь увайшоў у свой банк і сустрэў іх іпатэчнага брокера, яны, як правіла, тыпы, якія маюць справу з ванільным прыкладанняў для асноўнай масы дома якая купляе публікі, і яны кажуць такія рэчы, як:

“”Вы павінны валодаць уласнасцю на працягу шасці месяцаў, перш чым вы можаце рэфінансаваць яго”” і
“”Вы не можаце рэфінансаваць для больш, чым вы заплацілі за яго 7 месяцаў таму.””

Але гэта зман. Там няма шасці месяцаў правілы. Хоць гэта кіраўніцтва для некаторых крэдытораў, гэта не для ўсіх крэдытораў, і, вядома, не для інвестараў, так і прадукты, якія яны маюць доступ.

І тое, што на самой справе пячэ мой бісквіт з’яўляецца той факт, што я зрабіў гэта літаральна сотні разоў. Хуткасць капіталу паўторнага выкарыстання з’яўляецца ключавым фактарам, я скарыстаўся для таго, каб вырасціць мой асабісты партфель так хутка. Я магу перапрацаваць свае сродкі з аднаго дэпазіту, каб купіць іншы дом хутка. Чаканне шэсць або больш месяцаў за свае грошы, каб вярнуцца проста не будзе працаваць так добра.

Калі б я сказаў вам, што ёсць некалькі прадуктаў, якія вы можаце выкарыстоўваць, каб купіць інвестыцыі і перапрацоўку, што дэпазіт ва ўзросце да шасці тыдняў, я спадзяюся, што вы б шанаваць тое, што можа зрабіць для вашага росту партфеля. І я спадзяюся, што вы б пагаварыць з кімсьці рэгулюецца FCA, якія маглі б пацвердзіць прадукты. На шчасце, у нас ёсць такі чалавек у нашым офісе.

На нашым адкрыцці Дзён ў жніўні, а таксама даведацца, як хутка вырасціць свой уласны партфель, вы можаце мець зносіны тварам да твару з нашым экспертам фінансавага брокера.

Стыў ў Lace Market Іпатэка і страхаванне робіць гэта з дня ў дзень для інвестараў.

Ён на руках у нашых дзён Discovery, каб адказаць на вашыя пытанні, так што вы можаце пакінуць з ведама вам трэба пабудаваць вашу ўласнасць імперыю хутка.

Мы запрашаем вас далучыцца да нас у нашым офісе на бязвыплатнай аснове, а таксама даведацца сістэму, якую мы выкарыстоўвалі для куплі 536 уласцівасцяў, перапрацоўка нашы грошы з імпульсам інвеставання.

Ёсць толькі 12 месцаў у нашым канферэнц-зале, так што кнігу сёння і сустрэцца з намі ў жніўні.

Калі вы хочаце даведацца пра нашу сістэму для імпульсу інвеставання, для перапрацоўкі свой дэпазіт, каб купіць некалькі уласцівасцяў, у нас ёсць восем месцаў на нашым вольны дзень Discovery.

Мы паказваем:
– Вы можаце ўбачыць сістэмы
– Вы можаце ўбачыць нумары
– Разумець формулы для куплі ніжэй рынкавай кошту
– Убачыць, якія нерухомасць купіць
– Пагаварыць з нашым экспертам фінансавага брокера, каб даведацца, як будаваць хутка

Мы працуем першым прыйшоў, першым абслужаны для нашых свабодных Discovery Days, таму кніга зараз, каб даведацца, як менавіта пабудаваць партфель аб’ектаў нерухомасці, ігнаруючы так званыя “”правілы””
Для Вашага поспеху,

Джэсі Фосс Тэйлар

Фосс Тэйлар – інвестараў Агент па продажы нерухомасці

£ 48m ў маёмасць, набытая для кліентаў і працягвае расці

0115 824 8484
4 Hollowstone
Нотынгем Нотынгемшыра NG11JH
ЗЛУЧАНАЕ КАРАЛЕЎСТВА

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
কখনও “”ছয় মাসের বিধি”” ভোগা আবার

সুপ্রভাত!
ছয় মাসের নিয়ম আপনার সম্পত্তি ফিরে বিনিয়োগের অধিষ্ঠিত হয়? আপনি একটি বন্ধকী দালাল, কিনতে সাজানোগোছানো দ্বারা বলা হয়েছে, remortgage কাজ করে না? আচ্ছা এটা সম্পূর্ণ codswallop এর.

সেখানে সম্পত্তি অন্যদের মধ্যে কোন ছয় মাসের নিয়ম নেই.

মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত কে বা কি এটি হত্তয়া লাগে না কিছু করতে হবে না করতে পারেন – এটা সবচেয়ে বড় অজুহাত আমরা শুনতে এক.

“”ছয় মাস বিধি””, যদি আপনি তা শোননি কিছু যে বন্ধকী দালালেরা কে খুচরো ফাইনান্স কাজ দ্বারা সম্পর্কে bandied পরার.

আপনি কি কখনও আপনার ব্যাংক মধ্যে গিয়েছিলাম এবং তাদের বন্ধকী ব্রোকার পূরণ করে থাকেন তাহলে, এই সাধারণত ধরনের যারা ঘর-কেনার প্রকাশ্য বাল্ক জন্য ভ্যানিলা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে মোকাবেলা হয়, এবং তারা ভালো জিনিস বলে:

“”আপনি ছয় মাসের জন্য একটি সম্পত্তি মালিক আগে আপনি এটা পুনঃঅর্থনৈতিক সংস্থানের পারেন,”” এবং
“”তুমি কোন বেশী আপনি 7 মাস আগে এটি জন্য দেওয়া জন্য পুনঃঅর্থনৈতিক সংস্থানের করতে পারবেন না.””

কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে. কোন ছয় মাস নিয়ম নেই. যদিও কিছু ঋণ জন্য একটি গাইডলাইন, এটা না সব ঋণদাতা জন্য না বিনিয়োগকারী এবং পণ্য তারা এক্সেস আছে জন্য, এবং অবশ্যই.

এবং জিনিস যে সত্যিই আমার বিস্কুট bakes যে আমি এটা আক্ষরিক করেছি শতবার হয়. রাজধানী পুনরায় ব্যবহারের গতি একটি মূল ফ্যাক্টর আমি এত তাড়াতাড়ি আমার ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও বৃদ্ধি করার জন্য যে সুযোগ গ্রহণ করেছি. আমি এক আমানত থেকে আমার তহবিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা জিনিসকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা আরেকটি বাড়ি কিনতে দ্রুত করতে. আমার টাকা ফেরত আসা ঠিক তাই ভাল কাজ না করার জন্য ছয় বা তার বেশি বছর অপেক্ষা করা হচ্ছে.

তাহলে আমি আপনাকে বলেছি সেখানে বিভিন্ন পণ্য যে আপনি সপ্তাহ ছয় অধীনে একটি বিনিয়োগ যে আমানত কিনতে এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা জিনিসকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা ব্যবহার করতে পারেন যে, আমি আশা করি আপনি যে আপনার পোর্টফোলিও বৃদ্ধি জন্য কি করতে পারে মানি. এবং আমি আশা করি আপনি এফসিএ যারা পণ্য নিশ্চিত পারে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই. সৌভাগ্য যে আমরা আমাদের অফিসে যেমন একটি ব্যক্তি আছে.

আগস্ট আমাদের ডিসকভারি দিন, সেইসাথে শেখার কিভাবে দ্রুত আপনার নিজস্ব পোর্টফোলিও হত্তয়া, আপনি মুখ চ্যাট আমাদের বিশেষজ্ঞ ফাইনান্স ব্রোকারের সাথে মুখোমুখি করতে পারেন.

জরি বাজার মর্টগেজ এ স্টিভ ও বীমা বিনিয়োগকারীদের জন্য দিন আউট আজ নেই.

তিনি যাতে আপনি আপনার জ্ঞান আপনার সম্পত্তি সাম্রাজ্য দ্রুত নির্মাণ করা প্রয়োজন সঙ্গে চলে যাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের ডিসকভারি দিনের হাত উপর.

আমরা আপনাকে কোন খরচ আমাদের অফিসে আমাদের সঙ্গে যোগদান, এবং সিস্টেম যে আমরা 536 বৈশিষ্ট্যাবলী কিনতে, ভরবেগ বিনিয়োগ সঙ্গে আমাদের টাকা পুনর্ব্যাবহার ব্যবহার করেছি শিখতে আমন্ত্রণ.

সেখানে আমাদের boardroom মধ্যে শুধুমাত্র 12 দাগ আছে, তাই আজ বুক এবং আগস্ট আমাদের দেখা.

আপনি ভরবেগ বিনিয়োগ জন্য আমাদের সিস্টেম শিখতে চান, একাধিক বৈশিষ্ট্য কিনতে আপনার আমানত পুনর্ব্যাবহার জন্য, আমরা আমাদের বিনামূল্যে ডিস্কভারি দিবসে আট স্থান আছে.

আমরা দেখাতে:
– আপনি সিস্টেম দেখতে পারেন
– আপনি সংখ্যা দেখতে পারেন
– বাজার মূল্য নীচের কেনার জন্য সূত্র বুঝতে
– যা সম্পত্তি কিনতে দেখুন
– দ্রুত নির্মাণ করা শিখতে আমাদের বিশেষজ্ঞ ফাইনান্স দালাল কথা

আমরা একটি প্রথম আসা অপারেট, প্রথম আমাদের বিনামূল্যে ডিস্কভারি দিনের জন্য পরিবেশিত ভিত্তিতে, তাই বুক এখন ঠিক শিখতে কিভাবে তথাকথিত “”বিধি”” উপেক্ষা করে একটি সম্পত্তি পোর্টফোলিও বিল্ড
আপনার সাফল্য,

জেসি Fossey টেলর

Fossey টেলর – ইনভেস্টরস এস্টেট এজেন্ট

সম্পত্তিতে £ 48m ক্লায়েন্ট এবং ক্রমবর্ধমান জন্য ক্রয়

0115 824 8484
4 Hollowstone
নটিংহ্যাম নটিংহ্যামশায়ারের NG11JH
যুক্তরাজ্য

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nikada ne pate od “”Šest Mjesec pravilo”” Opet

Dobro jutro!
Se pravilo od šest meseci držite imovine ulaže nazad? Da li vam je rekao hipoteka brokera koji kupuju, obnoviti, Remortgage ne radi? Pa to je potpuna codswallop.

Nema Šest Mjesec pravilo u nekretnine financije.

To je jedan od najvećih opravdanja čujemo – koriste osobe koje ne mogu ili ne će učiniti sve što je potrebno da raste.

U “”šest mjeseci vladavine””, ako niste čuli za njega, je nešto što biva baratalo hipotekom brokera koji rade u maloprodaji finansija.

Ako ste ikada ušli u vaše banke i ispune njihovi hipoteka brokera, to su obično tipovi koji se bave vanilije aplikacija za najveći dio javnog kuće kupuju, a oni kažu stvari kao što su:

“”Morate da imate nekretninu za šest mjeseci prije nego što ga možete refinanciranje,”” i
“”Ne možete refinanciranje za više nego što ste platili za to prije 7 mjeseci.””

Ali, to je zabluda. Nema šest mjeseci vladavine. Iako je putokaz za neke zajmodavce, to nije za sve kreditore, i sigurno ne za investitore i proizvoda koje imaju pristup.

I ono što stvarno peče moj biskvit je činjenica da sam to učinio doslovno stotine puta. Brzina kapitala ponovnu upotrebu je ključni faktor koji sam iskoristila kako bi se tako brzo rasti moj lični portfolio. Ja mogu reciklirati moja sredstva iz jedne depozit kupiti drugi dom brzo. Čeka šest ili više mjeseci za svoj novac da se vrati samo ne bi išlo tako dobro.

Ako sam vam rekao da postoji nekoliko proizvoda koje možete koristiti za kupnju ulaganja i reciklirati da depozit u okviru šest tjedana, nadam se da bih vam zahvalan šta to mogao učiniti za svoju rast portfelja. I nadam se da ćeš razgovarati s nekim regulisan FCA koji bi mogli potvrditi proizvode. Srećom imamo takvu osobu u našem uredu.

Na našem Discovery dana u kolovozu, kao i učenje kako da brzo rasti svoj portfelj, možete razgovarati licem u lice s našim stručnim finansija broker.

Steve u Lace Market hipoteke i osiguranja radi ovaj dan u dan za investitore.

On je pri ruci u našem Discovery dana odgovoriti na vaša pitanja, tako da možete ostaviti sa znanjem trebate izgraditi svoju nekretninu carstvo brzo.

Pozivamo vas da nam se pridružite u našem uredu bez troškova, i naučiti sistem koji smo koristili za kupovinu 536 svojstava, recikliranje naš novac sa zamah ulaganja.

Postoje samo 12 mesta u našoj sali, pa rezervacije danas i upoznajte nas u avgustu.

Ako želite da saznate naš sistem za zamah ulaganja, za reciklažu svoj depozit kupiti više svojstava, imamo osam mjesta na našim BESPLATNO Discovery dan.

Pokazujemo:
– Možete vidjeti sistema
– Možete vidjeti brojeve
– Razumjeti formule za kupovinu ispod tržišne vrijednosti
– Pogledajte koja imovina kupiti
– Razgovarati s našeg stručnjaka financija brokera da nauče kako da brzo izgraditi

Poslujemo prvi došao, prvi uslužen za naše besplatno Discovery dana, tako da rezervacije sada na tačno naučiti kako izgraditi portfelja imovine ignorišući tzv “”pravila””
Za vaš uspeh,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – investitora za nekretnine

£ 48m u imovinu kupiti za klijente i raste

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UJEDINJENO KRALJEVSTVO

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Никога не страдат от “”Six месеца”” Отново

Добро утро!
Дали правилото шестмесечния държи вашия имот инвестират обратно? Казал ли ви е с ипотека брокер, който купуват, ремонт, remortgage не работи? Ами това е пълна codswallop.

Не е шест Месец правило в Property Finance.

Това е един от най-големите извинения, които чуваме – използвани от хора, които не могат или не ще направи каквото е необходимо, за да растат.

В “”шест месеца””, ако не сте чували за него, е нещо, което получава подмятаха от ипотечните брокери, които работят в областта на финансите на дребно.

Ако някога сте се влезе в банката си и се срещна тяхната ипотека брокер, те обикновено са видовете, които се занимават с ванилия приложения за по-голямата част от къща-закупуване обществеността, и те казват неща като:

“”Трябва да притежавате имот в продължение на шест месеца, преди да можете да го рефинансират””, и
“”Вие не може да рефинансира за повече, отколкото сте платили за него преди 7 месеца.””

Но това е заблуда. Не е шест месеца правило. Макар да е насока за някои кредитори, това не е за всички кредитори, и със сигурност не за инвеститори и продуктите, които имат достъп до.

А това, че наистина пече ми бисквити, е фактът, че съм го буквално стотици пъти. Скорост на капитала повторна употреба е ключов фактор съм се възползва от, за да расте моето лично портфолио толкова бързо. Мога да рециклираме моите средства от един депозит, за да купи друг дом бързо. В очакване на шест или повече месеца за моите пари, за да се върне просто няма да работи толкова добре.

Ако ви кажа, че има няколко продукта, които можете да използвате, за да купуват инвестиция и рециклират, че депозит в рамките на шест седмици се надявам, че ще оцените какво може да направи за вашия растеж портфейл. И се надявам, че ще говоря с някой, регулирана от FCA, които биха могли да се потвърди на продуктите. За щастие ние имаме такъв човек в нашия офис.

В нашето откритие дни през август, както и обучение как да се бързо растат собствения си портфейл, можете да говорите лице в лице с нашия експерт финансов брокер.

Стив по пазарни Ипотеки дантела и застраховане прави този ден след ден за инвеститорите.

Той е на ръка в нашето откритие дни да отговори на вашите въпроси, така че може да напусне със знанието, което трябва да се изгради империята си имот бързо.

Каним ви да се присъедините към нас в нашия офис, без разходи, и да научат системата, която сме използвали, за да купуват 536 имота, рециклиране нашите пари с инерция инвестиране.

Има само 12 точки в нашия заседателната зала, така че книгата днес и ни посрещне през август.

Ако искате да научите нашата система за инерция инвестиране, за рециклиране на депозита си, за да се закупят множество свойства, имаме осем места на нашия безплатен Discovery ден.

Ние показваме:
– Можете да видите на системите
– Можете да видите номерата
– Разбере формулите за закупуване под пазарната стойност
– Да видим кой имот да купуват
– Говори с нашия експерт финансов брокер, за да научите как да се изгради бързо

Ние работим първи дошъл, първи обслужен за нашите безплатни Discovery дни, така че книгата на предприятието, за да научите как точно да се изгради портфолио на имот чрез игнориране на така наречените “”правила””
За вашия успех,

Джеси Фоси Тейлър

Фоси Тейлър – Estate Agent на инвеститорите

£ 48м в имот закупен за клиенти и нарастващата

0115 824 8484
4 Hollowstone
Нотингам Нотингамшир NG11JH
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Estem segurs que la “”norma dels sis mesos de”” De nou

Bon dia!
És la norma dels sis mesos de la celebració de la seva propietat invertir de nou? Li han dit per un agent d’hipoteques que compren, refrescar, rehipotecas no funciona? Bé, és Codswallop completa.

No hi ha una regla de sis mesos a la propietat Finances.

És un dels majors excuses que senti – utilitzats per les persones que no poden o no volen fer el que es necessita per créixer.

El “”sis el mes regla””, si vostè no ha sentit parlar d’ell, és una cosa que se sent parlar dels corredors d’hipoteca que treballen en el finançament al detall.

Si alguna vegada ha caminat en el seu banc i va complir amb el seu agent d’hipoteques, és a dir, normalment els tipus que s’ocupen de les aplicacions de vainilla per al gruix del públic Casa-compra, i diuen coses com:

“”Vostè ha de posseir una propietat de sis mesos abans de poder refinançar””, i
“”No es pot refinançar més del que va pagar per ell fa 7 mesos.””

Però és una fal·làcia. No hi ha una regla de sis mesos. Si bé és una guia per a alguns prestadors, no no és per a tots els prestadors, i per descomptat per als inversors i els productes que tenen accés.

I el que realment es cou la meva galeta és el fet que ho he fet centenars de vegades. Velocitat del capital reutilització és un factor clau que he pres avantatge de la finalitat de fer créixer la meva cartera personal tan ràpidament. Puc reciclar els meus fons d’un dipòsit per comprar una altra casa ràpidament. Esperar sis mesos o més per la meva diners per tornar simplement no funcionaria tan bé.

Si et digués que hi ha diversos productes que es poden utilitzar per comprar una inversió i reciclar aquest dipòsit en menys de sis setmanes, espero que apreciarías el que podria fer per al seu creixement de la cartera. I espero que et parla amb algú regulada per la FCA que podria confirmar els productes. Per sort tenim una persona a la nostra oficina.

En el nostre descobriment dies a l’agost, així com aprendre a créixer ràpidament la seva pròpia cartera, pot conversar cara a cara amb el nostre agent del finançament d’experts.

Steve en hipoteques Lace Market i segur que té aquest dia sí, dia també per als inversors.

Està a la mà en els nostres dies de descobriment per ajudar-vos perquè pugui portar-se el coneixement que necessita per construir el seu imperi propietat ràpidament.

El convidem a unir-se a nosaltres a la nostra oficina sense cap cost, i aprendre el sistema que hem utilitzat per comprar 536 propietats, el reciclatge dels nostres diners amb la inversió d’impuls.

Només hi ha 12 llocs a la sala de juntes, pel que és el dia per reunir-se amb nosaltres a l’agost.

Si vostè vol aprendre el nostre sistema d’inversió d’impuls, per al reciclatge del seu dipòsit per comprar diverses propietats, tenim vuit llocs en el nostre Dia lliure Descobriment.

mostrem:
– Es pot veure els sistemes
– Es pot veure els números
– Comprendre les fórmules per a la compra per sota del valor de mercat
– Vegeu el qual la propietat per comprar
– Parlar amb el nostre agent del finançament d’experts per aprendre a construir ràpidament

Operem un primer arribat, primer servit base per als nostres dies lliures de descobriment, així que reservi ara a aprendre exactament com construir una cartera de propietats fent cas omís de les anomenades “”regles””
Per al seu èxit,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – Immobiliària Els inversors

48m £ en l’adquisició de béns per als clients i en creixement

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REGNE UNIT

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ayaw gayod Pasagdi gikan sa “”Unom ka Month Lagda”” Pag-usab

Maayong buntag!
Ang unom ka Month nga pagmando nga naghupot sa imong kabtangan namuhunan balik? Wala ba kamo gisultihan pinaagi sa usa ka mortgage broker nga pagpalit, pag-ayo sa, remortgage wala magbuhat? Maayo kini bug-os nga codswallop.

Walay unom ka Month nga Pagsulundan sa Property Finance.

Kini usa sa mga pinakadako nga mga pasangil kita makadungog – gigamit sa mga tawo nga dili o dili pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron motubo.

Ang “”sa unom ka bulan nga pagmando””, kon dili kamo nakadungog niini, mao ang usa ka butang nga gets hambog bahin pinaagi sa Mortgage brokers nga nagtrabaho sa retail finance.

Kon ko walay katapusan naglakaw sa imong bangko ug misugat sa ilang Mortgage broker, kini mao ang kasagaran sa mga matang nga pag-atubang sa vanilla aplikasyon alang sa kinabag-an sa balay-sa pagpalit sa sa publiko, ug sila nanag-ingon sa mga butang sama sa:

“”Ikaw nga iya sa usa ka kabtangan alang sa unom ka bulan sa wala pa kamo makahimo balik ug puhunan niini,”” ug
“”Dili kamo mahimong balik ug puhunan alang sa bisan unsa nga labaw pa kay sa imong gibayad alang niini 7 ka bulan ang milabay.””

Apan kini usa ka fallacy. Walay unom ka bulan nga pagmando. Samtang kini usa ka sumbanan alang sa pipila tigpahulam, kini dili alang sa tanan nga tigpahulam, ug sa pagkatinuod dili alang sa mga investors ug ang mga produkto nga sila adunay access sa.

Ug ang butang nga tinuod nga magaluto sa akong biscuit mao ang kamatuoran nga gibuhat ko kini gatusan sa mga panahon. Speed sa kapital re-paggamit mao ang usa ka importante nga butang nga akong gipahimuslan sa aron sa pagtubo sa akong personal nga portfolio kalit. nga ako recycle sa akong mga pundo gikan sa usa ka deposit sa pagpalit sa lain balay sa madali. Naghulat sa unom ka o labaw pa nga mga bulan alang sa akong salapi, aron mobalik lang dili kaayo mosaler.

Kon giingnan ko kamo nga adunay mga pipila ka mga nga mga produkto nga imong magamit sa pagpalit sa usa ka investment ug recycle nga deposit sa ilalum sa unom ka semana, ako naglaum nga ikaw mapasalamaton sa unsa nga mahimo alang sa imong portfolio nga pagtubo. Ug ako naglaum nga ikaw pud makigsulti sa usa ka tawo nga regulated sa FCA kinsa sa pagmatuod sa mga produkto. Swerte kita sa maong usa ka tawo sa among opisina.

Sa atong Discovery Adlaw sa Agosto, ingon man usab sa sa pagkat-on kon sa unsang paagi sa paspas nga pagtubo sa imong kaugalingong mga porfolio, nga kamo mahimo chat nawong sa nawong uban sa atong eksperto nga finance broker.

Steve sa Lace Market ipoteka ug Insurance nagabuhat niining adlawa sa, sa adlaw sa alang sa mga investors.

Siya sa ibabaw sa kamot sa atong Discovery Adlaw sa pagtubag sa imong mga pangutana aron nga kamo mobiya uban sa kahibalo nga imong gikinahanglan sa pagtukod sa imong mga kabtangan imperyo sa madali.

Kami nagdapit kanimo sa pagduyog kanamo sa among opisina nga walay bayad, ug pagkat-on sa sistema nga among gigamit sa pagpalit 536 kabtangan, recycle sa atong salapi sa momentum pagpondo.

Adunay lamang 12 ka spots sa atong boardroom, mao nga basahon karon ug pagsugat kanato sa Agosto.

Kon gusto sa pagkat-on sa atong sistema sa momentum pagpondo, alang sa pag-recycle sa imong deposito sa pagpalit daghang kabtangan, kita adunay walo ka mga dapit sa atong FREE Discovery Adlaw.

kita nagpakita:
– Nga imong mahimo tan-awa ang mga sistema
– Nga imong mahimo tan-awa ang numero
– Makasabut sa mga pormula alang sa pagpalit sa ubos sa merkado bili
– Tan-awa ang nga kabtangan sa pagpalit
– Makig-istorya ngadto sa atong mga eksperto sa pinansya broker sa pagkat-on kon sa unsang paagi sa pagtukod sa madali

Kita-operate sa usa ka una nga moabut, unang nag-alagad sa basehan alang sa atong free Discovery Adlaw, mao nga basahon sa karon sa pagkat-on kon unsaon sa pagtukod sa usa ka kabtangan porfolio pinaagi sa pagbaliwala sa mao nga-gitawag nga “”mga lagda””
Sa imong mga Kalampusan,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Ang Investors ‘Estate Ahente

£ 48m sa kabtangan nga gipalit alang sa mga kliyente ug sa nagtubo nga

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never Lolani ku “”Six Mwezi Rule”” Again

M’mawa wabwino!
Kodi Six Mwezi ulamuliro atanyamula katundu wanu pakuika mmbuyo? Kodi atauzidwa ndi kubweza wogula kuti agule, refurbish, remortgage sachiza? Bwino ndi amphumphu codswallop.

Palibe Six Mwezi Rule mu Katundu Finance.

Ndicho chimodzi cha zifukwa lalikulu timamva – ntchito ndi anthu amene sangathe kapena sangachite zimene zimafunika kukula.

The “”sikisi mwezi ulamuliro”” Ngati iwe sunamve za izo, ndi chinachake kamakhala bandied mwa amkhalapakati kubweza ogwira ntchito zachuma ritelo.

Ngati inu munayamba kuyenda mu banki yanu ndipo anakumana kubweza wogula yawo, chimakhala mitundu amene amachitira ntchito vanila chifukwa zambiri za nyumba kugula poyera, ndipo zinthu monga:

“”Iwe uyenera kukhala ndi katundu kwa miyezi isanu iwe usanati refinance izo,”” ndipo
“”Inu simungakhoze refinance kwa zinthu kuposa inu kulipililatu 7 miyezi yapitayo.””

Koma ndi fallacy. Palibe mwezi isanu ulamuliro. Ngakhale pali mfundo zina obwereketsa, si kwa obwereketsa zonse, ndiponso si kwa ndalama ndi zinthu zimene mumagwiritsa ntchito.

Ndi chinthu chimene anaphikira biscuit wanga kuti ine ndachita izo maulendo zina. Liwiro la likulu kukonzanso ntchito ndi chofunika ine agwiritsa ntchito kuti chikule mbiri wanga mofulumira. Ine ndikhoza akonzanso ndalama yanga pokongoletsa wina kugula nyumba ina mwamsanga. Kudikira miyezi sikisi kapena kuposa ndalama zanga kubwerera basi sizinayende bwino.

Ngati ine nditakuuzani inu kuti pali mankhwala ambiri amene mungagwiritse ntchito kugula ndalama ndi akonzanso kuti gawo pansi pa masabata asanu, ine ndikuyembekeza inu mukanati kuzindikira chimene akanachita kukula kwanu mbiri. Ndipo ine ndikuyembekeza inu mukanati kucheza ndi malamulo a FCA amene akanakhoza kutsimikizira mankhwala. Mwamwayi tili ndi munthu wotereyo mu ofesi yathu.

Pa masiku athu Apeza mu August, komanso kudziwa mofulumira mbiri anu, mukhoza kucheza pamasom’pamaso ndi katswiri ndalama zathu wogula.

Steve pa zingwe Market zanyumba ndi Insurance amachita lero, tsiku kwa ndalama.

Iye ali pa dzanja pa Apeza Masiku ayankhe mafunso anu kotero inu mukhoza kusiya ndi chidziwitso muyenera kumanga katundu wanu ufumu mwamsanga.

Tikukupemphani nafe ku ofesi yathu ku kwaulere, ndi kuphunzira dongosolo limene ife ankakonda kugula 536 katundu, yobwezeretsanso ndalama zathu mofulumira kupatula.

Pali mawanga 12 kokha boardroom athu, choncho buku lero ndi nafe August.

Ngati mukufuna kuphunzira dongosolo kwathu patsogolo kupatula, kuti yobwezeretsanso gawo lanu kugula katundu osiyanasiyana, tili ndi malo atatu pa FREE wathu Apeza Tsiku.

Timasonyeza:
– Inu mukhoza kuwona kachitidwe
– Mukuonera manambala
– Kumvetsa mitunduyi kugula m’munsimu mtengo msika
– Kuwona katundu kugula
– Kulankhula kwa katswiri wathu zachuma wogula kuphunzira m’mene tingamangire mwamsanga

Ife ntchito ndi choyamba, choyamba anatumikira maziko Apeza ufulu wathu Masiku kotero buku tsopano kuphunzira mmene kumanga katundu mbiri ngakhale otchedwa “”malamulo””
Yothandiza Wanu,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The ndalama ‘Malo Mtumiki

£ 48m mu malo Nagula makasitomala ndi kukula

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
切勿从“六个月规则”再次挨

早上好!
是六月份举行的规则你的财产投资回来?你有没有被抵押贷款经纪人那买,翻新告诉记者,转按不起作用?那么它的完整的废话。

有物业财务没有六个月规则。

这是我们听到的最大的借口之一 – 谁也不能或不会做什么需要成长的人使用。

“六个月规则”,如果你还没有听说过,是什么,得到由谁在零售金融工作的抵押贷款经纪人不停地谈论。

如果你曾经走进银行,并会见了他们的抵押贷款经纪人,这些都是典型的谁与大头的房子,购买公众香草应用处理的类型,他们说这样的话:

“你必须给自己半年的属性,然后才能再融资吧”
“你不能再融资的时间超过了它7个月前付了。”

但它是一个谬论。没有6个月规则。虽然这对一些贷款的准则,它不适合所有的贷款人,当然不是为投资者和他们有机会获得的产品。

这真是我的烤饼干的东西是事实,我已经从字面上做过几百次了。资本再利用的速度是我以这样快速增长我个人的投资组合所利用的一个关键因素。我可以从一个存款回收我的资金能够迅速购买另一家。等待六个或更多个月,我的钱要回来就是不工作这么好。

如果我告诉你,有几个产品,你可以用它来购买投资和回收的存款不满6个星期,我希望你会体会到什么是可以为你的投资组合的增长做。我希望你交谈的人由FCA谁能够确定产品监管。幸运的是,我们在我们的办公室这样的人。

在我们发现天八月,以及学习如何快速增长自己的投资组合,可以面对面聊天与我们的专业金融经纪人。

史蒂夫在花边市场抵押和保险做这天,一天供投资者参考。

他对我们的发现天的手回答您的问题,您可以与您需要快速建立自己的地产王国的知识离开。

我们邀请您来我们的无成本的办公室加入我们,知道我们已经用来买536的属性,回收我们的钱与投资的动力系统。

有12只在我们的会议室斑点,所以预定今天和我们见面在8月。

如果您想了解我们的气势投资体系,为回收您的存款购买多个属性,我们有我们的免费发现日八强名额。

我们发现:
– 你可以看到系统
– 你可以看到的数字
– 了解公式购买低于市场价值
– 看看买哪个属性
– 谈谈我们的专家理财的经纪人学会如何快速构建

我们经营一个先来先服务为我们的自由探索天的基础上,所以在预订现在学习究竟如何无视所谓的“规则”,以建立一个物业组合
您的成功,

杰西·弗西泰勒

弗西泰勒 – 投资者“地产代理

物业£48米购买客户和成长

0115 824 8484
4 Hollowstone
诺丁汉诺丁汉郡NG11JH
英国

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
切勿從“六個月規則”再次挨

早上好!
是六月份舉行的規則你的財產投資回來?你有沒有被抵押貸款經紀人那買,翻新告訴記者,轉按不起作用?那麼它的完整的廢話。

有物業財務沒有六個月規則。

這是我們聽到的最大的藉口之一 – 誰也不能或不會做什麼需要成長的人使用。

“六個月規則”,如果你還沒有聽說過,是什麼,得到由誰在零售金融工作的抵押貸款經紀人不停地談論。

如果你曾經走進銀行,並會見了他們的抵押貸款經紀人,這些都是典型的誰與大頭的房子,購買公眾香草應用處理的類型,他們說這樣的話:

“你必須給自己半年的屬性,然後才能再融資吧”
“你不能再融資的時間超過了它7個月前付了。”

但它是一個謬論。沒有6個月規則。雖然這對一些貸款的準則,它不適合所有的貸款人,當然不是為投資者和他們有機會獲得的產品。

這真是我的烤餅乾的東西是事實,我已經從字面上做過幾百次了。資本再利用的速度是我以這樣快速增長我個人的投資組合所利用的一個關鍵因素。我可以從一個存款回收我的資金能夠迅速購買另一家。等待六個或更多個月,我的錢要回來就是不工作這麼好。

如果我告訴你,有幾個產品,你可以用它來購買投資和回收的存款不滿6個星期,我希望你會體會到什麼是可以為你的投資組合的增長做。我希望你交談的人由FCA誰能夠確定產品監管。幸運的是,我們在我們的辦公室這樣的人。

在我們發現天八月,以及學習如何快速增長自己的投資組合,可以面對面聊天與我們的專業金融經紀人。

史蒂夫在花邊市場抵押和保險做這天,一天供投資者參考。

他對我們的發現天的手回答您的問題,您可以與您需要快速建立自己的地產王國的知識離開。

我們邀請您來我們的無成本的辦公室加入我們,知道我們已經用來買536的屬性,回收我們的錢與投資的動力系統。

有12只在我們的會議室斑點,所以預定今天和我們見面在8月。

如果您想了解我們的氣勢投資體系,為回收您的存款購買多個屬性,我們有我們的免費發現日八強名額。

我們發現:
– 你可以看到系統
– 你可以看到的數字
– 了解公式購買低於市場價值
– 看看買哪個屬性
– 談談我們的專家理財的經紀人學會如何快速構建

我們經營一個先來先服務為我們的自由探索天的基礎上,所以在預訂現在學習究竟如何無視所謂的“規則”,以建立一個物業組合
您的成功,

傑西·弗西泰勒

弗西泰勒 – 投資者“地產代理

物業£48米購買客戶和成長

0115 824 8484
4 Hollowstone
諾丁漢諾丁漢郡NG11JH
英國

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Mo Lasciate, da l ‘ «rien Six Populu Và”” Again

Bonghjornu!
Hè u duminiu Six Mesi tenia u vostru bè Investimenti daretu? Avete voi stata annunziata da un oie chì cumprà, ricchissima, remortgage ùn viaghja? Giustu d’cumpleta codswallop.

Ùn ci hè micca rien Six Mesi in Property finanziariu.

Hè unu di li cchiù granni lame sintemu – adupratu da persone chì pò micca o ùn vi fate ciò chì piglia a crisciri.

U “”sei règula mese””, s’è vo ùn avete amparata di quessa, hè qualcosa chì si bandied circa par affari in cucina ca travagghiu a finanza impieghi.

Sè vo avete i sèculi, camina in la vostra banca, e scontra a so oie, ‘sti sunnu tipicamenti lu tippi chì guvernà appiicazioni, vaniglia, di u nordu di u publicu casa di-accattu, è si pò dì chì e cose cum’è:

«Ci voli à pusseda un bè per sei mesi prima di pudè refinance ella,”” e
“”Ùn Pudete refinance di più cà voi pagatu apposta pi lu 7 mesi fa.””

Ma ch’ellu si trattava d’un été. Ùn ci hè micca règula sei misi. Mentre ch’ellu si trattava d’un guideline di certi finanziadori, ùn hè per tutti finanziadori, è di sicuru micca di Investisseur è i prudutti ch’elli anu accessu à.

È a cosa chì appronta lu me biscottu è u fattu ca M’anu fattu lu ca significa centinaie di voti. Speed of capital reutilisazione hè un fattore chiavi M’anu fattu di dispone di manera à batta u mio Portfolio persunale, accussì prestu. I pò chiappa mio fondi da un ‘accontu à cumprà un altru in casa prestu. Aspittava à sei o più mesi di u mo soldi à turnarà sulu nun avissi u travagliu fora tantu beni.

Si ti dissi ca ci sunnu diversi prudutta chì u pudete puru aduprà a accattari un investimentu è chiappa ca impegni in sottu à sei settimane, speru ca ti d’apprezzà ciò chì pudia fà di u vostru crescita Portfolio. E speru ca ti d’parlanu à calchissia animatu da u FCA ca putissi cunfirmari la prudutti. Pi bona furtuna avemu un tali parsona à u nostru ufficiu.

À u nostru Scuparta Journées in August, oltri ca comu què cumu a crisciri li carti a vostra propria Portfolio, pudete chatter faccia a faccia cù u nostru caca tercani di i Finanzi.

Steve à Pizzo Mortgages Market e Assicurazioni faci stu ghjornu, in, ghjornu fora di Investisseur.

Iddu hè nantu à manu à i nostri jorna Scuparta di risponde à i vostri dumanni accussi vi pò fà incù u sapè, ci vole à custruisce, u vostru imperu pruprietà prestu.

Avemu ju v’invitu a andemu à noi à u nostru ufficiu à senza costu, e amparà u sistema chi avemu a francisata troppu avvezza à cumprà 536 uggetti, capitalisés i nostri soldi cun mumentu Kindle.

Cci sunnu sulu 12 ostàculi in u nostru boardroom, tantu pagà oghje, è noi scuntrà à aostu.

S’è vo vulete amparà a nostra sistema di momontum Kindle, di capitalisés u vostru accontu à cumprà parechje pruprietà, avemu ottu posti nantu à i nostri Scuparta Day FREE.

Ci mostranu:
– Si pò vìdiri li sistemi
– Si pò vìdiri li nummari
– Capiscia i formuli di avirimi sottu à a valurizazioni mercatu
– Vede chì a pruprietà di cumprà
– Parlanu à u nostru finanza a pera tercani à amparà à fà ne prestu

Avemu upirari una prima ghjunghje, prima sirvutu basa di a nostra senza Scuparta Journées, tantu pagà u avà à amparà esattamente quantu à custruisce un Portfolio pruprietà di ignurannu li accussì diciuti “”règule””
To Your Shiva,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – L’Investors ‘Estate Agent

£ 48m a pruprietà accattatu di i clienti, è criscia

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Enna NG11JH
REGNU UNITU

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nikad ne pate od “”šestomjesečne pravilom”” Opet

Dobro jutro!
Je šestomjesečne pravilo drži svoje imovine ulaganjem natrag? Jeste li bili rekli hipoteku brokera da kupi, obnoviti, remortgage ne radi? Pa to je potpuna codswallop.

Nema Šest Mjesec pravilo u nekretnine financija.

To je jedan od najvećih izgovore čujemo – koriste osobe koje ne mogu ili neće raditi ono što je potrebno za rast.

Na “”šest mjeseci vladavine””, ako niste čuli za njega, je nešto što se dobiva rašireno po hipoteka brokera koji rade u maloprodaji financije.

Ako ste ikada ušao u svoju banku i postići svoj hipoteka brokera, to su obično tipovi koji se bave vanilije aplikacija za najveći dio kuće-kupovina javnosti, a oni kažu stvari kao što su:

“”Vi morate posjedovati imovinu za šest mjeseci prije nego što ga se može refinancirati””, a
“”Ne mogu refinancirati na bilo više nego što je plaćen za to prije 7 mjeseci””.

No, to je zabluda. Ne postoji šest mjeseci pravilo. Iako je putokaz za neke lenders, to nije sve lenders, a pogotovo ne za investitore i proizvode za koje imaju pristup.

I ono što stvarno peče moj biskvit je činjenica da sam to učinio doslovno na stotine puta. Brzina kapitala ponovno korištenje je ključni čimbenik sam iskoristio kako bi rasli moj osobni portfolio tako brzo. Ja mogu reciklirati moje sredstva iz jednog depozita kupiti drugi dom brzo. Čeka šest ili više mjeseci za svoj novac da se vrati samo ne bi radili tako dobro.

Ako sam vam rekao da postoji nekoliko proizvoda koje možete koristiti za kupnju ulaganja i preraditi tu polog za manje od šest tjedana, nadam se da ćeš cijeniti ono što mogu učiniti za svoj rast portfelja. I nadam se da ćeš razgovarati s nekim regulirano FCA koji bi mogao potvrditi proizvode. Srećom imamo takvu osobu u našem uredu.

U našim Discovery dana u kolovozu, kao i učenje kako brzo rasti svoj portfelj, možete razgovarati licem u lice s našim stručnjak za financije brokera.

Steve na čipka tržišta hipoteka i osiguranje to čini iz dana u dan za investitore.

On je pri ruci na našim Discovery dana odgovoriti na vaša pitanja, tako da možete vratiti znanje koje je potrebno da izgrade svoje imovine carstvo brzo.

Pozivamo vas da nam se pridružite u našem uredu bez troškova, i naučiti sustav koji smo koristili za kupnju 536 nekretnina, recikliranje naš novac s zamah ulaganja.

Ima samo 12 mjesta u našoj dvorani za sastanke, tako da knjiga danas i upoznajte nas u kolovozu.

Ako želite naučiti naš sustav za zamah ulaganja, za recikliranje polog za kupnju više nekretnina, imamo osam mjesta na naš besplatni Discovery dan.

Pokazujemo:
– Možete vidjeti sustave
– Možete vidjeti brojeve
– Razumjeti formule za kupnju ispod tržišne vrijednosti
– Vidi koja je imovina za kupnju
– Razgovarati s našim stručnim financijski posrednik kako bi naučili kako brzo izgraditi

Mi djelujemo prvi došao, prvi je služio osnovu za naše besplatne Discovery dana, tako da knjiga na sada da biste saznali kako točno graditi portfelj u vlasništvu ignoriranjem takozvane “”pravila””
Za Vaš uspjeh,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – investitora Estate Agent

£ 48m u nekretnine kupio za klijente i uzgoj

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UJEDINJENO KRALJEVSTVO

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aldrig Suffer fra “”Six Month Rule”” Again

God morgen!
Er seks måneders reglen holde din ejendom investerer tilbage? Har du fået at vide af en pant mægler, der køber, renovere, er remortgage ikke virker? Jamen det er fuldstændig codswallop.

Der er ingen seks måneders regel i Property Finance.

Det er en af de største undskyldninger vi hører – bruges af folk, der ikke kan eller ikke vil gøre, hvad det tager at vokse.

Den “”seks måneders reglen””, hvis du ikke har hørt om det, er noget, der bliver slår om sig med pant mæglere, der arbejder i detailhandlen finansiering.

Hvis du nogensinde har gik ind i din bank og mødte deres pant mægler, disse er typisk de typer, der beskæftiger sig med vanille ansøgninger om hovedparten af huset-opkøb offentlige, og de siger ting som:

“”Du er nødt til at eje en ejendom i seks måneder, før du kan refinansiere det,”” og
“”Du kan ikke refinansiere for nogen mere end du har betalt for det 7 måneder siden.””

Men det er en fejlslutning. Der er ingen seks måneders reglen. Selv om det er en rettesnor for nogle långivere, det er ikke for alle långivere, og bestemt ikke for investorer og de produkter, de har adgang til.

Og det, der virkelig bager min småkage er, at jeg har gjort det bogstaveligt talt hundredvis af gange. Hastighed af kapital genbrug er en nøglefaktor, jeg har draget fordel af for at dyrke min personlige portefølje så hurtigt. Jeg kan genbruge mine penge fra en indbetaling til at købe et andet hjem hurtigt. Venter seks eller flere måneder for mine penge til at komme tilbage bare ikke ville fungere så godt.

Hvis jeg fortalte dig, at der er flere produkter, som du kan bruge til at købe en investering og genbruge denne deponering i under seks uger, jeg håber du ville sætte pris på, hvad det kunne gøre for din portefølje vækst. Og jeg håber, du ville tale med nogen reguleret af FCA, der kunne bekræfte produkterne. Heldigvis har vi sådan en person i vores kontor.

På vores Discovery dage i August, samt lære at stige hurtigt din egen portefølje, kan du chatte ansigt til ansigt med vores ekspert finans mægler.

Steve på Lace Market Realkreditlån og forsikring gør denne dag ud og dag ind for investorerne.

Han er på hånd på vores Discovery dage til at besvare dine spørgsmål, så du kan forlade med den viden, du behøver for at opbygge din ejendom imperium hurtigt.

Vi inviterer dig til at slutte sig til os på vores kontor uden omkostninger, og lære det system, vi har brugt til at købe 536 ejendomme, genbrug vores penge med momentum investere.

Der er kun 12 pladser i vores bestyrelseslokale, så book i dag og møde os i august.

Hvis du ønsker at lære vores system for momentum investere, til genbrug din indbetaling til at købe flere ejendomme, har vi otte steder på vores GRATIS Discovery Day.

Vi viser:
– Du kan se systemer
– Du kan se tallene
– Forstå formlerne for køb under markedsværdien
– Se, hvilke ejendomme til at købe
– Tale med vores ekspert finansiering mægler til at lære at bygge hurtigt

Vi driver en første mølle grundlag for vores gratis Discovery dage, så book på nu for at lære præcis, hvordan man opbygger en ejendomsportefølje ved at ignorere de såkaldte “”regler””
Til din succes,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investorernes Ejendomsmægler

£ 48m i ejendom købt for kunder og voksende

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
DET FORENEDE KONGERIGE

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nooit lijden onder de “”Halfjaarlijkse Rule”” Again

Goedemorgen!
Is de Halfjaarlijkse regel houden van uw woning te investeren rug? Ben je al verteld door een hypotheek makelaar die kopen, renoveren, is remortgage niet werkt? Nou het is compleet codswallop.

Er is geen Halfjaarlijkse Rule in Property Finance.

Het is een van de grootste excuses horen we – gebruikt door mensen die niet kunnen of niet zal doen wat nodig is om te groeien.

De “”zes maanden”” -regel, als je niet hebt gehoord, is iets dat ongeveer wordt bandied door hypotheek makelaars die in de retail finance werken.

Als je ooit hebt liep in uw bank en ontmoetten hun hypotheek makelaar, deze zijn meestal de types die zich bezighouden met vanille aanvragen voor het grootste deel van het huis kopende publiek, en ze zeggen dingen als:

“”Je moet het bezit van een onroerend goed voor zes maanden voordat je het kan herfinancieren,”” en
“”Je kunt niet herfinancieren voor een meer dan u betaald voor het 7 maanden geleden.””

Maar het is een misvatting. Er is geen zes maanden regel. Hoewel het een richtlijn voor sommige kredietverstrekkers, het is niet voor alle kredietverstrekkers, en zeker niet voor beleggers en de producten die zij toegang hebben.

En het ding dat echt bakt mijn biscuit is het feit dat ik het letterlijk heb gedaan honderden keren. Snelheid van het kapitaal van hergebruik is een belangrijke factor die ik heb gebruik gemaakt van in om mijn persoonlijke portefeuille zo snel te groeien. Ik kan mijn geld recyclen van de ene depot naar een ander huis snel te kopen. Wachten zes maanden of langer voor mijn geld terug te komen gewoon niet zou werken zo goed.

Als ik je vertelde dat er verschillende producten die u kunt gebruiken om een investering te kopen en te recyclen die storting in minder dan zes weken, ik hoop dat je zou begrijpen wat dat voor uw groei van de portefeuille kon doen. En ik hoop dat je naar iemand gereguleerd door de FCA die de producten zouden kunnen bevestigen zou praten. Gelukkig hebben we een dergelijk persoon in ons kantoor.

Op onze Discovery Days in augustus, evenals het leren hoe om snel te groeien uw eigen portefeuille, kunt u chatten oog in oog met onze deskundige finance broker.

Steve bij Lace Market Hypotheken en Verzekeringen doet dit dag in, dag uit voor beleggers.

Hij is bij de hand op onze Discovery Days om uw vragen te beantwoorden, zodat u kunt verlaten met de kennis die je nodig hebt om uw woning imperium snel te bouwen.

Wij nodigen u uit om met ons mee op ons kantoor zonder kosten, en leert het systeem dat we hebben gebruikt om 536 woningen te kopen, recycling van ons geld met momentum investeren.

Er zijn slechts 12 plekken in onze boardroom, dus reserveer vandaag en ontmoet ons in augustus.

Wilt u ons systeem voor momentum investeren leren, voor de recycling van uw storting om meerdere eigenschappen te kopen, we hebben acht plaatsen op onze GRATIS Discovery Day.

We laten zien:
– U kunt de systemen te zien
– U kunt de nummers te zien
– Inzicht in de formules voor het kopen onder de marktwaarde
– Zien welke woning aan te kopen
– Praat met onze deskundige finance makelaar om te leren hoe je snel te bouwen

Wij hanteren een first come, first served basis voor onze gratis Discovery Days, dus boeken op nu om precies te leren hoe je een vastgoedportefeuille op te bouwen door het negeren van de zogenaamde “”regels””
Om uw succes,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – De Investors ‘Estate Agent

£ 48m in onroerend goed gekocht voor klanten en groeiende

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
VERENIGD KONINGKRIJK

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nikdy trpí “”Šestiměsíční pravidlo”” Znovu

Dobré ráno!
Je pravidlem šestiměsíčního drží svůj majetek investuje zpátky? Byl jste řekl hypotečního makléře, který koupit, renovovat, remortgage nefunguje? No to je úplná pitomost.

Neexistuje žádný Six měsíc Pravidlo v majetku financí.

Je to jedna z největších výmluv slyšíme – používají lidé, kteří nemohou nebo nechtějí dělat, co to znamená růst.

Dále jen “”šest měsíců pravidlo””, pokud jste ještě neslyšeli o tom, je něco, co dostane bandied o hypotečních makléřů, kteří pracují v maloobchodním financí.

Pokud jste někdy vstoupil do své banky a setkal se s jejich hypoteční makléř, to jsou typicky typy, kteří se zabývají vanilkové žádostí o objemu domu-kupovat veřejnost, a říkají věci jako:

“”Musíte vlastnit majetek po dobu šesti měsíců, než budete moci refinancovat,”” a
“”Nemůžete refinancovat za nic víc, než jste zaplatili za to 7 měsíci.””

Ale je to klam. Neexistuje žádné pravidlo šest měsíců. I když je to vodítkem pro některé věřitele, není to pro všechny věřitele, a už vůbec ne pro investory a výrobky, které mají přístup.

A věc, která skutečně peče moje sušenku je fakt, že jsem to udělal doslova stokrát. Rychlost hlavního opětovného použití je klíčovým faktorem jsem využil, aby se růst své osobní portfolio tak rychle. Mohu recyklovat své finanční prostředky z jednoho vkladu rychle koupit jiný domov. Čekání šest nebo více měsíců za své peníze vrátit se prostě nebude fungovat tak dobře.

Kdybych vám řekl, že existuje několik produktů, které můžete použít k nákupu investice a recyklovat vklad za méně než šest týdnů, doufám, že bych ocenil co by to mohlo pro svůj růst portfolia dělat. A doufám, že byste si s někým promluvit regulován FCA, který mohl potvrdit produktů. Naštěstí máme takovou osobu v naší kanceláři.

Na Náš objev dny v srpnu, stejně jako učení, jak rychle rostou své vlastní portfolio, můžete chatovat tváří v tvář s naším odborníkem financí makléře.

Steve u hypoték Market krajky a pojišťovací dělá tento den za dnem se pro investory.

Je na straně u našich Discovery dnů odpovídat na vaše dotazy, takže můžete odejít s vědomím, co potřebujete rychle budovat svůj majetek říši.

Zveme vás k nám v naší kanceláři bez nákladů, a naučit se systém, který jsme použili na nákup 536 nemovitostí, recyklace našich peněz s hybností investování.

Existuje pouze 12 míst v naší zasedací místnosti, takže si dnes a setkat se s námi v srpnu.

Pokud se chcete dozvědět náš systém pro hybnosti investování, k recyklaci vkladu ke koupi více vlastností, máme osm míst zdarma naši Discovery Day.

Ukážeme:
– Můžete vidět systémy
– Můžete vidět čísla
– Pochopit vzorce pro nákup pod tržní hodnotou
– Zjistit, které nemovitost koupit
– Hovořit s naším odborným finančním makléřem se naučit stavět rychle

Působíme kdo dřív přijde, ten dřív mele základ pro naše volné Discovery dní, takže rezervovat hned přesně zjistit, jak vybudovat portfolio nemovitostí tím, že ignoruje takzvané “”pravidla hry””
Chcete-li Váš úspěch,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – investorů Estate Agent

£ 48m do nemovitostí zakoupit za klienty a pěstování

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never Suffer from the “”Six Month Rule”” Again

Good morning!
Is the Six Month rule holding your property investing back? Have you been told by a mortgage broker that buy, refurbish, remortgage doesn’t work? Well it’s complete codswallop.

There is no Six Month Rule in Property Finance.

It’s one of the biggest excuses we hear – used by people who can’t or won’t do what it takes to grow.

The “”six month rule””, if you haven’t heard of it, is something that gets bandied about by mortgage brokers who work in retail finance.

If you’ve ever walked into your bank and met their mortgage broker, these are typically the types who deal with vanilla applications for the bulk of the house-buying public, and they say things like:

“”You have to own a property for six months before you can refinance it,”” and
“”You can’t refinance for any more than you paid for it 7 months ago.””

But it’s a fallacy. There is no six month rule. While it’s a guideline for some lenders, it’s not for all lenders, and certainly not for investors and the products they have access to.

And the thing that really bakes my biscuit is the fact that I’ve done it literally hundreds of times. Speed of capital re-use is a key factor I’ve taken advantage of in order to grow my personal portfolio so quickly. I can recycle my funds from one deposit to buy another home quickly. Waiting six or more months for my money to come back just wouldn’t work out so well.

If I told you that there are several products that you can use to buy an investment and recycle that deposit in under six weeks, I hope you’d appreciate what that could do for your portfolio growth. And I hope you’d talk to someone regulated by the FCA who could confirm the products. Luckily we have such a person in our office.

At our Discovery Days in August, as well as learning how to rapidly grow your own portfolio, you can chat face to face with our expert finance broker.

Steve at Lace Market Mortgages and Insurance does this day in, day out for investors.

He’s on hand at our Discovery Days to answer your questions so you can leave with the knowledge you need to build your property empire quickly.

We invite you to join us at our office at no cost, and learn the system that we’ve used to buy 536 properties, recycling our money with momentum investing.

There are only 12 spots in our boardroom, so book today and meet us in August.

If you want to learn our system for momentum investing, for recycling your deposit to buy multiple properties, we have eight places on our FREE Discovery Day.

We show:
– you can see the systems
– you can see the numbers
– understand the formulas for buying below market value
– see which property to buy
– talk to our expert finance broker to learn how to build quickly

We operate a first come, first served basis for our free Discovery Days, so book on now to learn exactly how to build a property portfolio by ignoring the so-called “”rules””
To Your Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors’ Estate Agent

£48m in property purchased for clients and growing

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Neniam Lasu el la “”Ses Monato Regulo”” Denove

Bonan matenon!
Estas la Ses Monato regulo tenante vian propraĵo investanta reen? Ĉu vi ofte parolas al hipotekon broker acxetantoj, plibeligi, remortgage ne funkcias? Nu ĝi estas kompleta codswallop.

Ne ekzistas Ses Monato Regulo en Property Finance.

Ĝi estas unu el la plej grandaj pretekstoj oni aŭdas – uzata de homoj kiuj ne povas aŭ ne fari kion ĝi prenas por kreski.

La “”ses monato regulo””, se vi ne auxdis pri tio, estas iu kiu prenas bandied pri de hipotekaj makleristoj kiu laboras en podetala financo.

Se vi iam promenis en vian bankon kaj renkontis ilian hipotekon broker, tiuj estas tipe la tipoj kiuj trakti vanilo aplikoj por la plejparto de la domo-aĉetanta publiko, kaj ili diras aĵojn kiel:

“”Vi devas posedi proprieton por ses monatoj antaŭ ol vi povos refinance ŝin,”” kaj
“”Vi ne povas refinance por plu ol vi pagis por ĝi 7 monatoj.””

Sed ĝi estas trompo. Ne ekzistas ses monato regulo. Dum ĝi estas gvidlinio por kelkaj pruntedonantoj, ĝi ne estas por ĉiuj pruntedonantoj, kaj certe ne por investantoj kaj la produktoj ili havas aliron al.

Kaj kion vere bakas mia biskvito estas la fakto ke mi jam faris laŭvorte centoj de tempoj. Rapido de ĉefurbo re-uzo estas ŝlosila faktoro Mi utiligita por kreski mian personan biletujo tiel rapide. Mi povas reciclar mia financojn de unu tavolo por aĉeti alian hejmon rapide. Atendante ses aŭ pli da monatoj por mia mono reveni ĵus ne funkciis tiel bone.

Se mi dirus al vi, ke ekzistas pluraj produktoj kiuj vi povas uzi por aĉeti inversio kaj reciclar tiu deponejo en sub ses semajnoj, mi esperas vi volas estimi kion tio povus fari por via biletujo kresko. Kaj mi esperas ke vi volas paroli kun iu reguligita de la FCA kiuj povis konfirmi la produktoj. Feliĉe ni havas tian personon en nia oficejo.

Ĉe nia Malkovro Tagoj en aŭgusto, tiel kiel lerni kiel rapide kreski vian propran biletujo, vi povas babili vizaĝon alfronti kun nia sperta financo makleristo.

Steve ĉe Lace Market Mortgages kaj Asekuro faras hodiaux post tago por investantoj.

Li estas sur mano ĉe nia Malkovro Tagoj respondi viajn demandojn do vi povas lasi la scion vi bezonas konstrui vian propraĵo imperio rapide.

Ni invitas vin aliĝi nin ĉe nia oficejo ĉe neniu kosto, kaj lerni la sistemo kiun ni uzis por aĉeti 536 propraĵoj, reciclaje nian monon kun momanta investado.

Ekzistas nur 12 punktoj en nia salono de kune, tiel rezervi hodiaŭ kaj ni renkonte en aŭgusto.

Se vi volas lerni nian sistemon por movokvanto investado, por reciklanta via deponejo aĉeti plurajn proprietojn, ni havas ok lokojn sur nia SENPAGA Discovery Day.

Ni montros:
– Vi povas vidi la sistemoj
– Vi povas vidi la numerojn
– Kompreni la formuloj por aĉeti sub merkata valoro
– Vidu kion proprieto aĉeti
– Paroli al nia sperta financoj broker lerni kiel konstrui rapide

Ni operacii veni, unua servis bazo por nia libera Malkovro Tagoj, tiel rezervi nun lerni ĝuste kiel konstrui bienon biletujo de ignorante la tn “”reguloj””
Via Sukceso,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – La Investantoj ‘Estate Agent

£ 48m en posedaĵo aĉetita por klientoj kaj kreskanta

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNUIĜINTA REĜLANDO

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Kunagi kannatavad “”Kuus kuu reegel”” Jällegi

Tere hommikust!
Kas kuuekuuline reeglina hoiab oma vara investeerides tagasi? Kas olete rääkinud hüpoteegi maakler, et osta, renoveerimiseks, remortgage ei tööta? Noh see on täielik codswallop.

Ei ole kuuekuuline reeglit Kinnisvara rahandus.

See on üks suurimaid vabandusi kuuleme – kasutada inimesed, kes ei saa või ei tee seda, mida ta võtab, et kasvada.

“”Iga kuue kuu reegel””, kui sa ei ole kuulnud seda, on midagi, mida saab bandied hüpoteegiga maaklerid, kes töötavad jaemüügi rahastamiseks.

Kui olete kunagi käinud oma panga ja täitsid oma hüpoteegi maakler, need on tavaliselt liigid, kes tegelevad vanilje taotluste lahtiselt maja ostu-avalik ja nad ütlevad asju nagu:

“”Sa pead oma vara kuus kuud enne saate refinantseerida,”” ja
“”Sa ei saa refinantseerida enam kui oled maksnud selle eest 7 kuud tagasi.””

Aga see on eksitus. Ei ole kuue kuu reegel. Kuigi see suunis mõned laenuandjad, see ei ole kõik laenuandjad, ja kindlasti ei ole investoritele ja tooted neil on juurdepääs.

Ja asi, mis tõesti küpsetab minu biskviit on see, et ma olen seda teinud sadu kordi. Kiirus kapitali taaskasutamise on võtmetegur Olen kasutanud selleks, et kasvatada oma isikliku portfelli nii kiiresti. Ma ei recycle oma raha ühe hoiuse osta veel kodus kiiresti. Ootan juba rohkem kui kuus kuud oma raha tagasi tulla lihtsalt ei tööta nii hästi.

Kui ma ütlesin, et seal on mitmeid tooteid, mida saab kasutada, et osta investeeringute ja taaskasutada, et tagatisraha alla kuue nädala, ma loodan, et sa hindan, mida see võiks teha oma portfelli kasv. Ja ma loodan, et sa tahaks rääkida kellegagi reguleerib FCA, kes võiks kinnitada tooteid. Õnneks on meil selline inimene meie kontoris.

Meie Discovery päeva augustis, samuti õppida, kuidas kiiresti kasvatada oma portfelli saate vestelda silmitsi meie ekspert rahanduse maakler.

Steve on Lace Market hüpoteegid ja Kindlustus teeb seda päevast päeva välja investoritele.

Ta on kätt meie Discovery Päeva et vastata teie küsimustele nii saate jätta teadmisega, mida vaja ehitada oma vara impeerium kiiresti.

Kutsume teid meiega ühinema meie kontoris tasuta, ja õppida, mis me oleme harjunud ostma 536 omadused, taaskasutus meie raha hoogu investeerida.

Seal on ainult 12 täpid meie koosolekuruumi, et broneerida täna ja meiega kohtuda augustini.

Kui soovite õppida meie süsteem hoogu investeerida, ringlussevõtu oma deposiidi osta mitu omadused, meil on kaheksa kohtades meie TASUTA Discovery Day.

Näitame:
– Näete süsteemid
– Näed numbrid
– Mõista valemeid osta allpool turuväärtust
– Vaata, milline omadus osta
– Rääkida meie ekspert rahanduse maakler teada, kuidas ehitada kiiresti

Me töötame kes ees, see mees meie tasuta Discovery Päevad, nii raamatu kohta nüüd õppima täpselt, kuidas ehitada kinnisvaraportfelli eirates nn “”reeglid””
Oma edu,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – investorite Estate Agent

£ 48m kinnisvara ostnud klientidele ja kasvab

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ÜHENDKUNINGRIIK

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never Suffer mula sa “”Anim na Buwan Rule”” Again

Magandang umaga!
Ay ang Anim na Buwan rule humahawak ng iyong ari-arian pamumuhunan sa likod? Matagal ka na sinabi sa pamamagitan ng isang mortgage broker na bumili, bumago, remortgage ay hindi gumagana? Well ito ay kumpleto codswallop.

Walang Anim na Buwan Rule in Property Finance.

Ito ay isa sa mga pinakamalaking excuses marinig namin – ginagamit ng mga tao kung sino ang maaaring hindi o hindi gawin kung ano ang kinakailangan upang palaguin.

Ang “”anim na buwan rule””, kung hindi mo pa naririnig ng mga ito, ay isang bagay na ay makakakuha ng bandied tungkol sa pamamagitan ng mortgage brokers na nagtatrabaho sa tingian finance.

Kung sakaling mo na lumakad sa iyong bangko at matugunan ang kanilang mga mortgage broker, ang mga ito ay karaniwang ang uri na harapin ang vanilla mga aplikasyon para sa karamihan ng mga bahay-pagbili pampublikong, at sinasabi nila bagay tulad ng:

“”Mayroon kang mag-angkin ng ari-arian sa loob ng anim na buwan bago ka makakapag-Refinance ito,”” at
“”Hindi ka maaaring refinance para sa anumang higit sa iyong binayaran para dito 7 months ago.””

Ngunit ito ay isang kamalian. Walang anim na buwan panuntunan. Habang ito ay isang guideline para sa ilang mga lenders, ito ay hindi para sa lahat ng lenders, at tiyak na hindi para sa mga mamumuhunan at ang mga produkto na na-access.

At ang bagay na talagang bakes aking biscuit ay ang katunayan na Ginawa ko na ng literal daan-daang ng beses. Bilis ng capital muling paggamit ay isang mahalagang kadahilanan ko na kinuha bentahe ng sa pagkakasunod-sunod sa paglaki ang aking personal na portfolio kaya mabilis. Maaari ko bang gumamit na muli ang aking mga pondo mula sa isang deposito upang bumili ng isa pang bahay mabilis. Naghihintay anim o higit pang buwan para sa aking pera na bumalik lamang ay hindi gumagana out sa gayon na rin.

Kung sinabi ko sa iyo na may ilang mga produkto na maaari mong gamitin upang bumili ng isang investment at recycle na deposito sa ilalim ng anim na linggo, Umaasa ako na nais mong Pinahahalagahan kung ano na maaaring gawin para sa iyong portfolio paglago. At Umaasa ako na nais mong makipag-usap sa isang tao kinokontrol ng FCA na dapat hindi kumpirmahin ang mga produkto. Sa kabutihang-palad mayroon kaming tulad ng isang tao sa aming opisina.

Sa aming Discovery Araw sa Agosto, pati na rin ang pag-aaral kung paano mabilis na mapalago ang iyong sariling portfolio, maaari kang makipag-chat nang harapan gamit ang aming mga dalubhasang finance broker.

Steve sa Lace Market Mortgages at Insurance ay sa araw na ito sa, araw out para sa mga mamumuhunan.

Siya ay sa kamay sa aming Discovery Days to sagutin ang mga katanungan upang maaari mong iwanan na may kaalaman na kailangan mo upang bumuo ng iyong ari-arian empire mabilis.

Inaanyayahan ka naming sumali sa amin sa aming opisina nang walang gastos, at malaman ang sistema na kami ay ginagamit upang bumili ng 536 ari-arian, recycling ang aming pera sa momentum pamumuhunan.

May mga lamang ng 12 mga spot sa aming boardroom, kaya libro ngayon at makilala sa amin sa Agosto.

Kung nais mong malaman ang aming system para sa momentum pamumuhunan, para sa recycling ang iyong deposito upang bumili ng maramihang mga katangian, mayroon kaming walong mga lugar sa aming LIBRENG Discovery Day.

Ipakita namin:
– Maaari mong makita ang mga sistema ng
– Maaari mong makita ang mga numero
– Nauunawaan ang mga formula para sa pagbili sa ibaba merkado halaga
– Makita kung aling mga ari-arian upang bumili
– Makipag-usap sa aming mga dalubhasang finance broker upang malaman kung paano bumuo ng mabilis

Paandarin namin first come, first served basis para sa aming libreng Discovery Days, kaya libro sa ngayon upang malaman eksakto kung paano bumuo ng isang ari-arian portfolio sa pamamagitan ng hindi papansin ang tinatawag na “”patakaran””
Upang ang iyong tagumpay,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Ang Investors ‘Estate Agent

£ 48m sa ari-arian na binili para sa mga kliyente at lumalaki

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Koskaan kärsivät “”Kuusi Month Rule”” Taas

Hyvää huomenta!
Onko kuuden kuukauden sääntö pitämällä omaisuutta sijoittamalla takaisin? Oletko kertonut kiinnitys välittäjä, joka ostaa, kunnostaa, remortgage ei toimi? No se on täydellinen codswallop.

Ei ole Kuuden kuukauden sääntö Property Finance.

Se on yksi suurimmista tekosyitä kuulemme – käyttää ihmiset, jotka eivät voi tai halua tehdä, mitä se tekee kasvaa.

“”Kuuden kuukauden sääntö””, jos et ole kuullut siitä, on jotain, joka saa bandied kiinnitys välittäjät, jotka toimivat vähittäiskaupan rahoituksen.

Jos olet koskaan kävellyt pankkiin ja tapasivat kiinnitys välittäjänä, nämä ovat yleensä tyyppejä, jotka käsittelevät vanilja hakemuksia pääosa talon ostavan yleisön, ja he sanovat asioita, kuten:

“”Sinun täytyy omistaa kiinteistön kuusi kuukautta, ennen kuin voit jälleenrahoittaa sen,”” ja
“”Et voi jälleenrahoittaa mistään enemmän kuin olet maksanut sen 7 kuukautta sitten.””

Mutta se on harhaluulo. Ei ole kuusi kuukautta sääntöä. Vaikka se ohjenuorana joillekin lainanantajat, se ei ole kaikille lainanantajat, eikä ainakaan sijoittajille ja tuotteita he pääsevät.

Ja asia, joka todella paistaa minun keksi on se, että olen tehnyt sen satoja kertoja. Nopeus pääoman uudelleenkäyttö on avaintekijä Olen hyödyntänyt kasvaakseen minun henkilökohtainen portfolio niin nopeasti. Voin kierrättää minun varoja yhdestä talletus ostaa toisen kotiin nopeasti. Odotetaan kuusi tai useamman kuukauden rahani palata vain ei toimi niin hyvin.

Jos sanoisin, että on olemassa useita tuotteita, jotka voit ostaa investointi ja kierrättää että talletus alle kuuden viikon toivon sinun arvostaa mitä se voisi tehdä oman salkun kasvuun. Ja toivon sinun puhua jonkun säätelee Kilpailuviraston joka voisi vahvistaa tuotteita. Onneksi meillä on tällainen henkilö toimistossamme.

Meillä Discovery Days elokuussa, sekä opetella nopeasti kasvattaa oman salkun, voit keskustella kasvotusten osaavan rahoituksen välittäjä.

Steve at Lace Market Kiinnitykset ja vakuutus tekee tämän päivästä toiseen ulos sijoittajille.

Hän käsillä meidän Discovery päivää vastaamaan kysymyksiin, jotta voit saanut tiedon sinun täytyy rakentaa oman omaisuuden imperiumi nopeasti.

Kutsumme sinut liittymään meihin toimistossa ilman kustannuksia, ja oppia järjestelmä, joka olemme käyttäneet ostaa 536 ominaisuudet, kierrätys meidän rahaa vauhtia investointeja.

On vain 12 paikkoja meidän kokoushuoneen, joten varaa tänään ja tavata meidät elokuussa.

Jos haluat oppia meidän järjestelmä vauhtia investoimalla, kierrättämiseksi talletuksen ostaa useita ominaisuuksia, meillä on kahdeksan paikkoja ILMAISTA Discovery Day.

Osoitamme:
– Näet järjestelmät
– Näet numeroita
– Ymmärtää kaavat ostamista alle markkina-arvon
– Mitkä omaisuus ostaa
– Puhua meidän asiantuntija rahoituksen välittäjä oppia rakentamaan nopeasti

Toimimme ensin tullutta palvellaan ensin meidän ilmaiseksi Discovery päivää, joten varaa on nyt oppia miten rakentaa kiinteistökanta sivuuttamalla niin sanottu “”säännöt””
Menestykseen,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Sijoittajien Estate Agent

£ 48m kiinteistöjen hankittu asiakkaiden ja kasvavat

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ne jamais souffrir de la “”Six mois Rule”” Encore une fois

Bonjour!
Est-ce que la règle de six mois tient votre propriété d’investissement de retour? Avez-vous été informé par un courtier en hypothèques qui achètent, rénover, réhypothéquer ne fonctionne pas? Eh bien, il est codswallop complet.

Il n’y a pas la règle de six mois dans la propriété Finance.

Il est l’un des plus grands excuses que nous entendons – utilisés par les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire ce qu’il faut pour se développer.

La «règle six mois””, si vous ne l’avez pas entendu parler, est quelque chose qui obtient galvaudé par les courtiers hypothécaires qui travaillent dans la finance de détail.

Si vous avez déjà entré dans votre banque et rencontré leur courtier hypothécaire, ce sont généralement les types qui traitent avec des applications de vanille pour la majeure partie du public de la maison-achat, et ils disent des choses comme:

«Vous devez posséder une propriété pendant six mois avant de pouvoir refinancer,”” et
“”Vous ne pouvez pas refinancer pour plus que vous avez payé pour cela il y a 7 mois.””

Mais il est une erreur. Il n’y a pas de règle de six mois. Bien qu’il soit un guide pour certains prêteurs, ce n’est pas pour tous les prêteurs, et certainement pas pour les investisseurs et les produits auxquels ils ont accès.

Et la chose qui cuit vraiment mon biscuit est le fait que je l’ai fait littéralement des centaines de fois. Vitesse du capital réutilisation est un facteur clé que j’ai pris avantage de dans le but de développer mon portefeuille personnel si rapidement. Je peux recycler mes fonds d’un dépôt pour acheter une autre maison rapidement. Attendre six mois ou plus pour mon argent pour revenir juste ne fonctionnerait pas si bien.

Si je vous disais qu’il ya plusieurs produits que vous pouvez utiliser pour acheter un investissement et recycler ce dépôt dans moins de six semaines, j’espère que vous apprécierez ce que cela pourrait faire pour la croissance de votre portefeuille. Et je souhaite que vous parlez à quelqu’un réglementé par la CAF qui pourrait confirmer les produits. Heureusement, nous avons une telle personne dans notre bureau.

Lors de nos Journées Découverte en Août, ainsi que d’apprendre à se développer rapidement votre propre portefeuille, vous pouvez discuter face à face avec notre courtier en financement d’experts.

Steve à dentelle Hypothèques du marché et de l’assurance ne ce jour après jour pour les investisseurs.

Il est à portée de main à nos Journées Découverte à répondre à vos questions afin que vous pouvez laisser les connaissances dont vous avez besoin pour construire votre empire de propriété rapidement.

Nous vous invitons à nous rejoindre à notre bureau sans frais, et d’apprendre le système que nous avons utilisé pour acheter 536 propriétés, le recyclage de l’argent avec notre dynamique d’investissement.

Il n’y a que 12 places dans notre salle de réunion, alors réservez aujourd’hui et nous rencontrer en Août.

Si vous voulez apprendre notre système dynamique d’investissement, pour le recyclage de votre dépôt pour acheter des propriétés multiples, nous avons huit places sur notre Journée Découverte libre.

Nous montrons:
– Vous pouvez voir les systèmes
– Vous pouvez voir les numéros
– Comprendre les formules pour l’achat ci-dessous la valeur de marché
– Voir quels biens acheter
– Parler à notre courtier en financement d’experts pour apprendre à construire rapidement

Nous exploitons un premier arrivé, premier servi de base à nos jours gratuits Discovery, alors réservez maintenant pour savoir exactement comment construire un portefeuille immobilier en ignorant les soi-disant «règles»
Pour votre réussite,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Agent immobilier des Investisseurs

£ 48m dans les biens achetés pour les clients et la croissance

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ROYAUME-UNI

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nea: Lit út de “”Seis moanne Regel”” Again

Goeie moarn!
Is de Seis moanne regel holding jo eigendom ynvestearret werom? Hawwe jo al ferteld troch in hypoteek makelder dy’t keapje, opknappen, remortgage net wurket? No is it folsleine codswallop.

Der is gjin Seis moanne Rule yn Property Finânsjes.

It is ien fan de grutste excuses wy hearre – brûkt troch minsken dy’t net of net dwaan wat it kostet om te groeien.

De “”seis moanne regel””, as jo hawwe net heard fan het, is wat dat kriget bandied oer de hypoteek makelders dy’t wurkje yn de detailhannel finânsjes.

As jo ha ea rûn yn jo bank en mei harren hypoteek makelder, dat binne typysk de soarten dy’t omgean mei vanille applikaasjes foar it grutste part fan it hûs-kopen publyk, en hja sizze dingen lykas:

“”Jo moatte in eigen wenning foar seis moannen foar jo kinne refinance it,”” en
“”Jo kinne net refinance foar in mear as jo betelle foar it 7 months ago.””

Mar it is in konklúzje. Der is gjin seis moanne regel. Wylst it is in rjochtline foar in stikmannich jildsjitters, it is net foar alle jildsjitters, en seker net foar ynvestearders en de produkten se hawwe tagong ta.

En it ding dat echt bakt myn biscuit is it feit dat ik haw dien dat letterlik hûnderten kearen. Speed fan haadstêd re-gebrûk is in wichtige faktor ik haw nommen gebrûk fan om te groeien myn persoanlike portfolio sa gau. Ik kin recycle myn jild út ien boarch te keapjen oare thús gau. Wachtsje seis of mear moannen foar myn jild te komme werom krekt soe net work out sa goed.

As ik sei dy, dat der binne ferskate produkten dy’t jo brûke kinne om te keapjen in ynvestearring en recycle dat boarch yn ûnder seis wiken, ik hoopje dat jim soe wurdearje wat dat koe dwaan foar dyn portefúlje groei. En ik hoopje dat jo wolle prate mei immen regele troch de FCA dy’t koe befêstigje de produkten. Lokkich ha wy sa’n persoan yn ús kantoar.

By ús Discovery Dagen yn augustus, lykas learen hoe’t om fluch groeie dyn eigen portefúlje, kinne jo petear oantlit ta oantlit mei ús saakkundige finance makelder.

Steve at Lace Market Photos en Insurance docht dizze dei yn, dei út foar ynvestearders.

Hy is op hân by ús Discovery Dagen te beantwurdzjen jo fragen sa kinne litte mei de kennis jo moatte bouwen jo eigendom ryk fluch.

Wy noegje jo om mei te dwaan ús op ús kantoar op gjin kosten, en leare it systeem dat wy ha brûkt om te keapjen 536 eigenskippen, recycling ús jild mei momentum ynvestearjen.

Der binne mar 12 plakken yn ús bestjoerskeamer, sa boek hjoed en moetsje ús yn augustus.

As jo wolle leare ús systeem foar momentum ynvestearjen, foar recycling jo boarch te keapjen meardere eigenskippen, wy hawwe acht plakken op ús FREE Discovery Day.

Wy litte:
– Kinne jo sjen yn de systemen
– Kinne jo sjen op de nûmers
– Begripe de formules foar it keapjen fan ûnder merk wearde
– Sjen hokker eigendommen te keapjen
– Prate nei ús deskundige finance makelder om te learen hoe om te bouwen gau

Wy wurkje in earste komme, earst tsjinne basis foar ús frije Discovery Dagen, sa boek op no te learen krekt hoe’t it bouwen fan in wenning portefúlje troch negearjen de saneamde “”regels””
To Your Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – De Investors ‘Estate Agent

£ 48m yn eigendom kocht foar kliïnten en groeiende

0115 824 8484
4 Hollowstone
Derby Nottinghamshire NG11JH
FERIENE KENINKRYK

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nunca sofren coa “”Regra de seis meses”” Unha vez

Bos días!
É a regra de seis meses sostendo a súa propiedade investir de novo? Xa se dixo por un corretor de hipoteca que mercar, reformar, remortgage non funciona? Ben, é codswallop completa.

Non existe unha regra de seis meses en Propiedade Finanzas.

É unha das maiores desculpas que escoitamos – utilizados por persoas que non poden ou non vai facer o que fai falta para crecer.

O “”seis regra mes””, se non teña oído falar del, é algo que queda matinados polos corretores de hipoteca que traballan en finanzas polo miúdo.

Se xa entrou na súa base e atoparon o seu corretor de hipotecas, eses son normalmente tipo que lidan con aplicacións de vainilla para a maior parte do público comprador de casa, e din cousas como:

“”Ten que ter unha propiedade de seis meses antes de que pode refinanciar-lo””, e
“”Non pode refinanciar a calquera máis que pagou por el 7 meses.””

Pero é unha falacia. Non existe unha regra de seis meses. Aínda que é unha directiva para algúns acredores, non é para todos os acredores, e por suposto non para os investimentos e os produtos que teñen acceso.

E o único que realmente coze o meu biscoito é o feito de que eu teño feito isto literalmente centos de veces. Velocidade do capital re-uso é un factor clave que aproveitado para crecer miña carteira persoal tan axiña. Podo reciclar meus fondos dun depósito para mercar outra casa rapidamente. Esperando seis meses ou máis para o meu diñeiro para volver simplemente non funcionaría tamén.

Se eu lle dixo que hai varios produtos que poden ser usados para mercar un investimento e reciclar ese depósito en menos de seis semanas, eu espero que quere recibir o que iso podería facer para o seu crecemento da carteira. E eu espero que falar con alguén regulada pola FCA, que podería confirmar os produtos. Afortunadamente, temos unha persoa na nosa oficina.

Nas nosas Días descubrimento, en agosto, así como aprender a crecer rapidamente a súa propia carteira, podes falar cara a cara co noso corrector experto en finanzas.

Steve en Mortgages Lace Market e Seguros fai día si, día non para os investimentos.

Está na man nos nosos días de descubrimento para responder as súas preguntas de modo que pode saír co coñecemento que precisa para construír o seu imperio de propiedade rapidamente.

Nós invitados a unirse a nós na nosa oficina, sen ningún custo, e aprender o sistema que usan para mercar 536 propiedades, reciclando noso diñeiro co investimento momento.

Hai só 12 puntos na nosa sala de reunións, polo tanto, reservase hoxe e Coñécenos en agosto.

Se queres aprender o noso sistema para investir momento, para reciclar o seu depósito para mercar varias propiedades, temos oito prazas no noso día libre Discovery.

amosamos:
– Podes ver os sistemas
– Podes ver os números
– Comprender as fórmulas para a compra por baixo do valor de mercado
– Ver que inmoble para mercar
– Falar co noso financiamento corrector especialista para aprender a construír rapidamente

Operador nun primeiro en chegar, primeiro en ser servido para os nosos libres Descubrimento Días, polo tanto, reservase agora para saber exactamente como construír unha carteira de inmobles, ignorando os chamados “”regras””
Para o seu éxito,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – Os investimentos Estate Agent

48m £ o inmoble adquirido a clientes e crecendo

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REINO UNIDO

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
არასოდეს განიცდიან “”ექვსი თვე წესის შესახებ”” Again

დილა მშვიდობისა!
არის ექვსი თვე წესი ჩატარების თქვენი ქონება ინვესტიციების უკან? თქვენ უკვე უთხრა მიერ იპოთეკური საბროკერო რომ იყიდოს, განახლება, Remortgage არ მუშაობს? ისე ეს სრული codswallop.

არ არის ექვსი თვის წესის Property Finance.

ეს არის ერთ ერთი ყველაზე დიდი excuses გვესმის – გამოყენებული ადამიანები, რომლებიც ვერ ან არ გააკეთებს რასაც ის იღებს იზრდება.

“”ექვსი თვის წესი””, თუ არ გამიგია, ეს რაღაც რომ იღებს bandied შესახებ იპოთეკური ბროკერებს, რომლებიც მუშაობენ საცალო ფინანსები.

თუ თქვენ ოდესმე დადიოდა შევიდა საბანკო და შეხვდნენ იპოთეკური საბროკერო, ეს არის, როგორც წესი, ტიპები, რომლებიც გაუმკლავდეთ ვანილის განაცხადების ნაყარი სახლის ყიდვის საჯარო და ამბობენ, რომ რამ, როგორიცაა:

“”თქვენ უნდა ფლობდეს ქონებას ექვსი თვით ადრე შეიძლება refinance ის””, და
“”არ შეიძლება refinance ნებისმიერი მეტი, ვიდრე თქვენ გადახდილი 7 თვის წინ.””

მაგრამ ეს არასწორი. არ არის ექვსი თვის წესი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელო ზოგიერთი კრედიტორების, ეს არ არის ყველა კრედიტორების, და რა თქმა უნდა არ ინვესტორებისთვის და პროდუქტების, მათ ჰქონდეთ.

და ის, რომ ნამდვილად აცხობს ჩემი ბისკვიტის ის ფაქტი, რომ მე ვაკეთებ ეს ასობით ჯერ. სიჩქარე კაპიტალის ხელახალი გამოყენება არის მთავარი ფაქტორი მე მიღებული უპირატესობა, რათა გაიზარდოს ჩემი პირადი პორტფელის ასე სწრაფად. შემიძლია მეორადი ჩემი თანხები ერთი ანაბარი ყიდვა მეორე სახლში სწრაფად. ველოდები ექვსი ან მეტი თვის განმავლობაში ჩემი ფული დაბრუნდება უბრალოდ ვერ იმუშავებს, იმდენად კარგად.

თუ მე ვუთხარი, რომ არსებობს რამდენიმე პროდუქციის, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყიდვა საინვესტიციო და მეორადი, რომ ანაბრის ქვეშ ექვსი კვირის განმავლობაში, მე იმედი მაქვს, ნეტავ ვაფასებთ რა, რომ შეიძლება გავაკეთოთ თქვენი პორტფელის ზრდის. და იმედი მაქვს, ნეტავ გაიგო, რომ ვინმე რეგულირდება FCA, რომელიც ვერ ადასტურებენ პროდუქცია. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ასეთი პირი ჩვენს ოფისში.

ჩვენს Discovery დღის აგვისტოში, ისევე, როგორც სწავლის, თუ როგორ სწრაფად იზრდება საკუთარი პორტფელის, შეგიძლიათ ესაუბროთ პირისპირ ჩვენი ექსპერტი ფინანსთა საბროკერო.

Steve at Lace Market იპოთეკა და დაზღვევა აკეთებს ამ დღეს, დღის out ინვესტორებისთვის.

ის, ხელი ჩვენი Discovery Days უპასუხოს თქვენს შეკითხვებს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ცოდნა, თქვენ უნდა ავაშენოთ თქვენი უძრავი ქონების იმპერია სწრაფად.

გეპატიჟებით შემოგვიერთდეს ჩვენს ოფისში არ ღირებულება, და ვისწავლოთ სისტემა, რომელიც ჩვენ ვყიდულობდით 536 თვისებები, გადამუშავების ჩვენი ფული იმპულსი ინვესტირებას.

არსებობს მხოლოდ 12 ლაქების ჩვენი boardroom, ასე რომ წიგნის დღეს და შეხვდება აგვისტოში.

თუ გსურთ ვისწავლოთ ჩვენი სისტემის იმპულსი ინვესტიციების, რეციკლირების თქვენი ანაბარი ყიდვა სხვადასხვა თვისებები, ჩვენ გვაქვს რვა ადგილებში ჩვენს უფასო Discovery დღე.

ჩვენ გაჩვენებთ:
– ხედავთ სისტემები
– ხედავთ ნომრები
– მესმის ფორმულები ყიდულობენ ქვემოთ საბაზრო ღირებულება
– ვხედავ, რომელიც ქონების ყიდვა
– ესაუბრეთ ჩვენი ექსპერტი ფინანსთა საბროკერო უნდა ვისწავლოთ თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სწრაფად

ჩვენ ვმუშაობთ პირველი მოდის, პირველი მსახურობდა საფუძველზე ჩვენი უფასო Discovery Days, ასე რომ წიგნის ახლა უნდა ვისწავლოთ ზუსტად თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ქონების პორტფელი იგნორირება ე.წ. “”წესები””
თქვენი წარმატების,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – ინვესტორების ქონების აგენტი

£ 48m in შეძენილი ქონების კლიენტებს და მზარდი

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
გაერთიანებული სამეფო

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Suffer nie von der “”Sechs-Monate-Regel”” Wieder

Guten Morgen!
Ist der Sechs Halte Monat Regel Ihre Immobilie investieren zurück? Haben Sie von einem Hypotheken-Broker gesagt worden, die kaufen, zu säubern, Umschuldung nicht funktioniert? Nun, es ist komplett codswallop.

Es gibt keine Sechs-Monate-Regel in Property Finance.

Es ist eines der größten Ausreden hören wir – von Menschen, die nicht können oder nicht tun, was sie wachsen nimmt.

Die “”Sechs-Monate-Regel””, wenn Sie nicht davon gehört haben, ist etwas, das von Hypothekenmakler bandied über bekommt, die im Einzelhandel Finanzen arbeiten.

Wenn Sie jemals in Ihrer Bank gegangen sind und ihre Hypotheken-Broker erfüllt, diese sind in der Regel die Typen, die mit Vanille-Anwendungen für den Großteil des Hauses Käufer beschäftigen, und sie sagen Dinge wie:

“”Sie haben eine Immobilie für sechs Monate zu besitzen, bevor Sie es zu refinanzieren””, und
“”Sie können nicht für mehr refinanzieren als vor für sie 7 Monate bezahlt.””

Aber es ist ein Irrtum. Es gibt keine Regel 6 Monate. Zwar ist es eine Richtlinie für einige Kreditgeber ist, ist es nicht für alle Kreditgeber, und schon gar nicht für die Anleger und die Produkte, die sie Zugriff haben.

Und die Sache, die wirklich mein Keks backt, ist die Tatsache, dass ich es buchstäblich hunderte Male getan haben. Die Geschwindigkeit der Kapital Wiederverwendung ist ein wichtiger Faktor, den ich nutzen, um genommen habe mein persönliches Portfolio so schnell zu wachsen. Ich kann meine Gelder von einem Einlagen recyceln schnell ein anderes Haus zu kaufen. Warten sechs oder mehr Monate für mein Geld würde wieder zu kommen funktionieren einfach nicht so gut aus.

Wenn ich Ihnen gesagt, dass es mehrere Produkte, die Sie eine Investition zu kaufen und zu recyceln, dass die Kaution in weniger als sechs Wochen nutzen können, ich hoffe, Sie würden schätzen, was das für Ihr Portfolio Wachstum tun könnte. Und ich hoffe, dass Sie mit jemandem von der FCA geregelt sprechen würde, die die Produkte bestätigen könnten. Zum Glück haben wir eine solche Person in unserem Büro.

In unserem Geschäftsbereich Discovery Tage im August, sowie zu lernen, wie schnell Ihr eigenes Portfolio zu wachsen, können Sie Gesicht Chat mit unseren erfahrenen Finanzmakler zu stellen.

Steve in Lace Market Hypotheken und Versicherungen tut dies Tag für Tag für die Anleger.

Er ist auf der Hand zu unserem Geschäftsbereich Discovery Tage, um Ihre Fragen zu beantworten, so dass Sie mit dem Wissen, das Sie Ihr Eigentum Reich schnell aufbauen müssen verlassen können.

Wir laden Sie kostenfrei bei uns in unserem Büro zu verbinden, und das System lernen, die wir verwendet haben 536 Objekte zu kaufen, unser Geld mit dem Impuls zu investieren Recycling.

Es gibt nur 12 Plätze in unserem Sitzungssaal, so buchen Sie noch heute und treffen uns im August.

Wenn Sie unser System für Dynamik investieren zu lernen, für Ihre Einzahlung Recycling mehrere Eigenschaften zu kaufen, haben wir acht Plätze auf unseren kostenlosen Discovery Day.

Wir zeigen:
– Können Sie die Systeme sehen
– Können Sie die Zahlen sehen
– Verstehen die Formeln für die unter dem Marktwert zu kaufen
sehen, welche Immobilie zu kaufen –
– Zu unserem Experten Finanzmakler sprechen zu lernen, wie man schnell zu bauen

Wir betreiben ein first come, first served für unseren kostenlosen Schnuppertage, so dass jetzt genau zu lernen Buch auf, wie ein Immobilienportfolio aufzubauen, indem die so genannten “”Regeln”” zu ignorieren
Zu Ihrem Erfolg,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Die von den Investoren Immobilienmakler

£ 48m in Immobilien für Kunden gekauft und wächst

0115 824 8484
4 Hohlstein
Nottingham Nottingham NG11JH
GROSSBRITANNIEN

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ποτέ μην υποφέρουν από την «Εξαμηνιαία κανόνα”” Πάλι

Καλημέρα!
Είναι ο κανόνας Εξαμηνιαία κατέχουν περιουσία σας επενδύοντας πίσω; Έχετε ενημερωθεί από έναν μεσίτη υποθηκών που αγοράζουν, ανακαίνιση, remortgage δεν λειτουργεί; Καλά είναι πλήρης ανοησία.

Δεν υπάρχει κανένας κανόνας Εξαμηνιαία στα Χρηματοοικονομικά ακινήτου.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες δικαιολογίες που ακούμε – που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θα κάνει ό, τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

Η «έξι κανόνα μήνα””, αν δεν έχετε ακούσει για αυτό, είναι κάτι που παίρνει διαδίδεται από τους μεσίτες υποθηκών που εργάζονται στον τομέα της λιανικής χρηματοδότησης.

Αν έχετε περπατήσει ποτέ στον τραπεζικό σας και συναντήθηκε μεσίτη υποθηκών τους, αυτοί είναι συνήθως οι τύποι που ασχολούνται με τις εφαρμογές βανίλια για το μεγαλύτερο μέρος του κοινού σπιτιού, την αγορά, και λένε τα πράγματα όπως:

“”Θα πρέπει να αγοράσω ένα ακίνητο για έξι μήνες για να μπορέσετε να αναχρηματοδοτήσει””, και
“”Δεν μπορείτε να αναχρηματοδοτήσει για οποιαδήποτε περισσότερο από ό, τι έχετε πληρώσει για αυτό πριν από 7 μήνες.””

Αλλά είναι μια πλάνη. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας έξι μηνών. Ενώ είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για μερικούς δανειστές, δεν είναι για όλους τους δανειστές, και σίγουρα όχι για τους επενδυτές και τα προϊόντα που έχουν πρόσβαση.

Και το πράγμα που ψήνει πραγματικά μπισκότο μου είναι το γεγονός ότι έχω κάνει κυριολεκτικά εκατοντάδες φορές. Ταχύτητα του κεφαλαίου επαναχρησιμοποίησης είναι ένας βασικός παράγοντας που έχω λάβει πλεονέκτημα, προκειμένου να αυξηθεί η προσωπική μου χαρτοφυλάκιο τόσο γρήγορα. Μπορώ να ανακυκλώνουν τα κεφάλαια μου από μια κατάθεση για να αγοράσει ένα άλλο σπίτι γρήγορα. Αναμονή έξι ή περισσότερους μήνες για τα λεφτά μου να επιστρέψω απλά δεν θα λειτουργήσει τόσο καλά.

Αν σας είπα ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αγοράσουν μια επένδυση και ανακύκλωση της κατάθεσης κάτω των έξι εβδομάδων, ελπίζω ότι τότε θα εκτιμήσετε τι θα μπορούσε να κάνει για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σας. Και ελπίζω ότι θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον που ρυθμίζονται από το FCA ο οποίος θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τα προϊόντα. Ευτυχώς έχουμε ένα τέτοιο άτομο στο γραφείο μας.

Σε μας Discovery μέρες τον Αύγουστο, καθώς και την εκμάθηση πώς να αυξηθεί γρήγορα το δικό σας χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να συνομιλήσετε πρόσωπο με πρόσωπο με τη χρηματοδότηση των εμπειρογνωμόνων μεσίτης μας.

Steve σε Υποθήκες Market Lace και Ασφαλιστική κάνει αυτό μέρα με την ημέρα για τους επενδυτές.

Είναι στο χέρι μας Discovery ημέρες για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, ώστε να μπορείτε να αφήσετε με τις γνώσεις που χρειάζεστε για να χτίσει την αυτοκρατορία του ακινήτου σας γρήγορα.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στο γραφείο μας χωρίς κόστος, και να μάθουν το σύστημα που έχουμε χρησιμοποιήσει για να αγοράσει 536 ιδιότητες, την ανακύκλωση χρημάτων μας με ορμή επένδυση.

Υπάρχουν μόνο 12 θέσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων μας, έτσι ώστε το βιβλίο σήμερα και να μας γνωρίσετε τον Αύγουστο.

Αν θέλετε να μάθετε το σύστημά μας για δυναμική επένδυση, για την ανακύκλωση κατάθεσή σας για να αγοράσει πολλαπλές ιδιότητες, έχουμε οκτώ θέσεις σε ελεύθερη ημέρα Discovery μας.

Δείχνουμε:
– Μπορείτε να δείτε τα συστήματα
– Μπορείτε να δείτε τους αριθμούς
– Κατανοούν τις φόρμουλες για την αγορά κάτω από την τιμή της αγοράς
– Δείτε ποια ιδιότητα να αγοράσουν
– Μιλήστε με χρηματοδότηση μεσίτη εμπειρογνώμονα μας για να μάθετε πώς να φτιάξετε γρήγορα

Λειτουργούμε μια πρώτη προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος βάση για μας δωρεάν Discovery μέρες, οπότε κάντε κράτηση τώρα για να μάθετε ακριβώς πώς να οικοδομήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αγνοώντας τις λεγόμενες “”κανόνες””
Για την επιτυχία σας,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – τους επενδυτές »γραφείο

£ 48m σε ακίνητα που αγοράστηκαν για τους πελάτες και την αυξανόμενη

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ક્યારેય “”છ મહિનાના રૂલ”” પીડાય ફરીથી

સુપ્રભાત!
છ મહિનાના નિયમ તમારા મિલકત પાછી રોકાણ હોલ્ડિંગ છે? તમે ગીરો દલાલ કે, ખરીદી refurbish દ્વારા કહેવામાં આવી છે, પુનઃ ગીરો કામ કરતું નથી? વેલ તે સંપૂર્ણ codswallop છે.

ત્યાં મિલકત નાણાં કોઈ છ મહિનાના નિયમ છે.

લોકો દ્વારા ઉપયોગ કોણ શું તે વધવા માટે લે નથી કરી શકો છો – તે સૌથી મોટી માફી અમે સાંભળવા એક છે.

“”છ મહિના નિયમ””, જો તમે તેને સાંભળ્યું ન હોય, કંઈક કે જે ગીરો દલાલ જે રિટેલ ફાઇનાન્સમાં કામ દ્વારા bandied નહીં.

તમે ક્યારેય તમારા બેંક માં લોકો ચાલતા જતા હતા અને તેમના ગીરો દલાલ મળ્યા છે, તો આ ખાસ કરીને પ્રકારના જે ઘર ખરીદી જાહેર બલ્ક માટે વેનીલા કાર્યક્રમો સાથે વ્યવહાર હોય છે, અને તેઓ જેવી વસ્તુઓ કહે છે:

“”તમે છ મહિના માટે મિલકત માલિકી તે પહેલાં તમે તેને પુનર્ધિરાણ કરી શકે છે,”” અને
“”તમે કોઈપણ કરતાં વધુ તમે 7 મહિના પહેલા તે માટે ચૂકવણી માટે પુનર્ધિરાણ કરી શકો છો.””

પરંતુ તે એક તર્કદોષ છે. આ બોલ પર કોઈ છ મહિનાના નિયમ છે. જ્યારે તે કેટલાક ધિરાણકર્તાઓએ માટે માર્ગદર્શિકાનું છે, તે બધા શાહુકાર માટે રોકાણકારો અને ઉત્પાદનો તેઓ વપરાશ હોય છે માટે છે, અને ચોક્કસપણે.

અને વસ્તુ ખરેખર મારા બિસ્કિટ bakes હકીકત એ છે કે હું તે શાબ્દિક કર્યું સેંકડો વખત છે. મૂડી ફરીથી ઉપયોગ ઝડપ કી પરિબળ હું તેથી ઝડપથી મારી વ્યક્તિગત પોર્ટફોલિયો વધવા માટે લાભ લેવામાં કર્યું છે. હું એક થાપણ માંથી મારા ભંડોળ રિસાયકલ બીજા ઘર ખરીદી ઝડપથી કરી શકો છો. મારા પૈસા પાછા આવો માત્ર એટલી સારી રીતે બહાર કામ કરશે નહિં કરવા માટે છ અથવા વધુ મહિના રાહ જુએ છે.

જો હું તમને કહ્યું હતું કે ત્યાં ઘણા ઉત્પાદનો છે કે જે તમને અઠવાડિયા છ હેઠળ એક રોકાણ છે કે થાપણ ખરીદી અને રિસાયકલ ઉપયોગ કરી શકે છે કે, મને આશા છે કે તમે તમારા પોર્ટફોલિયો વિકાસ માટે શું કરી શકે કદર કરશો. અને હું આશા છે કે તમે FCA જે ઉત્પાદનો ખાતરી કરી શકે છે દ્વારા નિયમન કોઈને વાત કરશો. સદભાગ્યે અમે અમારી ઓફિસ જેમ કે એક વ્યક્તિ છે.

ઓગસ્ટમાં અમારા ડિસ્કવરી દિવસો, તેમજ કેવી રીતે શીખવા ઝડપથી તમારા પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં વધવા માટે, તમે ચહેરો ચેટ અમારા નિષ્ણાત નાણા બ્રોકર સાથે સામનો કરવા માટે કરી શકો છો.

દોરી બજાર ગીરો પર સ્ટીવ અને વીમા રોકાણકારો માટે દિવસ બહાર આ દિવસ કરે છે.

તેમણે જેથી તમે જ્ઞાન તમે તમારી મિલકત સામ્રાજ્ય ઝડપથી બિલ્ડ કરવા માટે જરૂર સાથે છોડી શકો છો તમારા પ્રશ્નો જવાબ આપવા માટે અમારી ડિસ્કવરી દિવસો હાથ પર છે.

અમે તમને કોઇ પણ ખર્ચ અમારી ઓફિસ પર અમને જોડાવા માટે, અને સિસ્ટમ છે કે જે અમે 536 મિલકતો ખરીદી, વેગ રોકાણ સાથે અમારા મની રિસાયક્લિંગ ઉપયોગ કર્યો છે તે જાણવા માટે આમંત્રિત કરો.

અમારા boardroom માં માત્ર 12 સ્થળો છે, તેથી આજે બુક અને ઓગસ્ટ અમને મળે છે.

તમે વેગ રોકાણ માટે અમારા સિસ્ટમ જાણવા માંગો છો, તો ઘણી મિલકતોને ખરીદી તમારી ડિપોઝિટ રિસાયક્લિંગ માટે, અમે અમારા મફત ડિસ્કવરી દિવસ પર આઠ સ્થળોએ છે.

અમે બતાવવા:
– તમે સિસ્ટમો જોઈ શકો છો
– તમે જે નંબરો જોઈ શકો છો
– બજાર કિંમત નીચે ખરીદી માટે સૂત્રો સમજવા
– જે મિલકત ખરીદી જોવા
– ઝડપથી બિલ્ડ શીખવા માટે કેવી રીતે કરવા માટે અમારા નિષ્ણાત નાણા બ્રોકર સાથે વાત

અમે પ્રથમ આવે છે કામ, પ્રથમ અમારા મફત ડિસ્કવરી દિવસો માટે આધાર સેવા આપી હતી, તેથી આ પુસ્તક હવે બરાબર શીખવા માટે કેવી રીતે કહેવાતા “”નિયમો”” અવગણીને દ્વારા મિલકત પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ
તમારી સફળતા માટે,

જેસી Fossey ટેલર

Fossey ટેલર – ઇન્વેસ્ટર્સ એસ્ટેટ એજન્ટ

મિલકત માં £ 48m ક્લાઈન્ટો અને ઉગાડવા માટે ખરીદી

0115 824 8484
4 Hollowstone
નોટિંગહામ નોટિંગહામશાયરના NG11JH
યુનાઇટેડ કિંગડમ

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Pa janm Kite ki soti nan “”Règ la Sis Mwa”” Yon fwa ankò

Bonjou!
Èske règ la Sis Mwa kenbe pwopriyete w la envesti tounen ankò? Eske ou te di pa yon koutye ipotèk ki achte, rénovation, Remortgage pa travay? Oke li nan konplè codswallop.

Pa gen okenn Règ Sis Mwa nan Property Finans.

Li nan youn nan eskiz yo pi gwo nou tande – itilize pa moun ki pale ki pa ka oswa ou pa pral fè sa li pran yo grandi.

“”Sis mwa Règ la””, si ou pa t ‘tande nan li, se yon bagay ki vin bandied sou pa koutye ipotèk ki ap travay nan finans an detay.

Si ou te janm te mache nan bank ou ak te rankontre koutye ipotèk yo, sa yo yo, se tipikman ki kalite ki fè fas ak aplikasyon pou vaniy pou èstime nan kay-achte piblik la, yo di bagay sa yo tankou:

“”Ou gen posede yon pwopriyete pou sis mwa anvan ou kapab refinanse li,”” ak
“”Ou pa ka refinanse pou nenpòt ki plis pase sa ou peye pou li 7 mwa de sa.””

Men, li la yon ilizyon. Pa gen okenn règ sis mwa. Pandan ke li la yon gid pou kèk pretè, li pa pou tout pretè, epi sètènman pa pou envèstisè yo ak pwodwi yo yo gen aksè a.

Epi bagay la ki vrèman kwit biskit mwen an se lefèt ke mwen te fè l ‘literalman dè santèn de fwa. Vitès nan kapital re-itilize se yon faktè kle mwen te pran avantaj de yo nan lòd yo grandi dosye pèsonèl mwen la vit konsa. Mwen kapab resikle lajan mwen soti nan yon depo fèt nan achte yon lòt kay byen vit. Ap tann sis oubyen plis mwa pou lajan m ‘ou tounen jis pa ta travay deyò sa byen.

Si mwen te di nou ke gen plizyè pwodwi ke ou ka itilize yo achte yon envestisman ak resikle ki depo nan ki poko gen sis semèn, Mwen espere ou ta apresye sa ki ta ka fè pou kwasans dosye ou yo. Apre sa, mwen espere ou ta pale ak yon moun réglementées pa FCA la ki moun ki ka konfime pwodwi yo. Chans nou gen tankou yon moun nan biwo nou an.

Nan Jou Dekouvèt nou an nan mwa Out, osi byen ke aprann kouman rapidman grandi dosye pwòp ou a, ou ka chat fas a fas ak koutye ekspè finans nou an.

Steve a Ipotèk Market Lace ak Asirans fè jou sa a nan, jou deyò pou envestisè yo.

Li se sou men nan Jou Dekouvèt nou yo reponn kesyon ou pou ou ka kite ki gen konesans nan ou bezwen bati anpi pwopriyete w la byen vit.

Nou envite ou jwenn nou nan biwo nou an a pa koute, epi yo aprann sistèm lan ke nou te itilize yo achte 536 pwopriyete yo, resiklaj lajan nou ak momantòm envesti.

Gen sèlman 12 tach nan boardroom nou an, se konsa liv jodi a ak jwenn nou nan mwa Out.

Si ou vle aprann sistèm nou an pou momantòm envesti, pou resiklaj depo ou yo achte pwopriyete miltip, nou gen uit kote nan Jou GRATIS Dekouvèt nou an.

Nou montre:
– Ou ka wè sistèm yo
– Ou ka wè nimewo yo
– Konprann fòmil yo pou achte anba a valè sou mache
– Wè ki pwopriyete yo achte
– Pale ak koutye finans ekspè nou pou aprann kijan pou bati byen vit

Nou opere yon premye vini, premye sèvi baz pou Dekouvèt Jou gratis nou an, se konsa liv sou kounye a yo aprann egzakteman ki jan yo bati yon pòtfolyo pwopriyete a nan inyore sa yo rele “”règleman yo””
Nan siksè ou,

Izayi Fossey Taylor

Fossey Taylor – Imobilye Ajan Envestisè yo ‘

£ 48m nan pwopriyete achte pou kliyan ak ap grandi

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
WAYÒM INI

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Kada fama da “”Shida Watan Rule”” Again

Good morning!
An shida Watan mulki rike dũkiyõyinku da zuba jari da baya? Shin, ba ka aka ce da wani jinginar gida kulla cewa saya, refurbish, remortgage ba ya aiki? Well yana da cikakken codswallop.

Babu shida Watan Rule a Property Finance.

Yana da daya daga cikin manyan uzuri mu ji – yi amfani da mutanen da suka iya ba, ko ba za su yi abin da yana daukan su girma.

The “”shida watan mulki””, idan ka ba su ji daga gare ta, shi ne wani abu da samun bandied game da jinginar gida dillalai suka yi aiki a kiri kudi.

Idan ka taba tafiya a cikin bankin da ya gana da jinginar gida kulla, wadannan su ne yawanci na iri da suka magance vanilla aikace-aikace na girma na gidan-sayen jama’a, kuma su ce abubuwa kamar:

“”Dole ka mallaka a dukiya ga watanni shida da za ka iya sabunta shi,”” da kuma
“”Ba za ka iya sabunta ga wani fiye da ku biya shi 7 months ago.””

Amma yana da wani shirme kawai. Babu wata shida mulki. Duk da yake yana da wani guideline ga wasu masu ba da bashi, ba haka ba domin dukan masu ba da bashi, kuma lalle ba ga masu zuba jari da kuma kayayyakin da suke da damar yin amfani.

Kuma abin da gaske bakes ta biskit ne da cewa Na aikata shi a zahiri daruruwan sau. Speed na babban birnin kasar sake amfani da shi ne a key factor Na dauki amfani da domin ya girma na sirri fayil haka da sauri. Zan iya maimaita ta kudi daga ajiya saya wani gida da sauri. Jiran shida ko fiye da watanni for my kudi don dawo kawai zai yi aiki ba daga sosai.

Idan na ce maka cewa akwai da dama da kayayyakin da za ka iya amfani da su domin sayen wani zuba jari da kuma maimaita cewa ajiya a karkashin makonni shida, Ina fata za ku so yaba abin da zai iya yi don fayil girma. Kuma ina fatan ka so magana da wani kayyade ta FCA wanda zai iya tabbatar da kayayyakin. Sa’ar al’amarin shine muna da irin wannan mutum a cikin ofishin.

A mu Discovery Days a watan Agusta, kazalika da koyon yadda za su hanzari girma your own fayil, za ka iya chat fuska da fuska tare da gwani finance kulla.

Steve a Lace Market jinginar gidaje da kuma Insurance aikata wannan rana a, rana fitar ga masu zuba jari.

Da ya ke a hannun a mu Discovery Days amsa tambayoyi saboda haka za ka iya barin da sanin kana bukatar ka gina dũkiyõyinku daular sauri.

Muna gayyatar ka ka shiga da mu, ofishin a wani farashi, da kuma koyi da tsarin da muka yi amfani saya 536 Properties, sake amfani da kudi tare da lokacinta zuba jari.

Akwai kawai 12 spots a cikin boardroom, don haka littafin yau da kuma saduwa da mu a cikin watan Agusta.

Idan kana so ka koyi mu tsarin for lokacinta zuba jari, domin sake amfani your ajiya saya mahara Properties, muna da wurare takwas a kan FREE Discovery Day.

Muna nuna:
– Za ka iya ganin tsarin
– Za ka iya ganin lambobin
– Fahimci dabarbari sayen kasa kasuwa darajar
– Ga abin da dukiya saya
– Magana da mu gwani finance kulla su koyi yadda za a gina da sauri

Mun yi aiki a farko zo, na farko bauta wa-akai domin mu free Discovery Days, don haka littafin a yanzu su koyi daidai yadda za a gina dukiya fayil da yin watsi da abin da ake kira “”dokokin””
To Your Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The zuba jari ‘Estate Agent

£ 48m a dukiya saya don abokan ciniki da kuma girma

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED MULKIN

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Loa E ae mai ka “”Eono malama alii”” hou

Aloha kakahiaka!
I ka Eono malama rula paʻa ko oukou waiwai investing hou? Uaʻoukou, ua haʻiʻia ka moraki broker e kuai, hoʻoponopono, remortgage, aole ia e hana? Well ua piha codswallop.

Aole he Eono malama Rule ma Property Waiwai.

ItʻO kekahi o ka nui excuses makou lohe – hoʻohana ‘ia e ka poʻe i hiki ole paha e ole e hana i ka mea a ka mea ai e ulu.

Ka “”eono malama rula””, ina i ole oukou i lohe ai ia mea, he mea eʻia bandied a puni ma ka moraki brokers e hana i ka liʻiliʻio Waiwai.

Inā he paena loa hele iloko o ko oukou kapa, a halawai me ko lakou moraki broker, eia nō kāu i nāʻano e hana aku me ka vanilla palapala noi no ka hoʻouka o ka hale, kūʻai Aupuni, a me ka lakou olelo i na mea e like me:

“”Pono ‘oe ka’ ona, he waiwai no ka eono malama mamua o oukou e hiki refinance ia mea,”” a
“”Aole e hiki ia refinance no ka mea, e like me ka oukou uku no ka mea, 7 months ago.””

Aka, he he fallacy. Aole he eono malama rula. Oiai ka mea, he kulekele no kekahi kanaka, ka mea, aole no na kanaka, a me ka oiaio ole no nā kānaka hoʻopukapuka kālā, a me nā huahana lakou ia e nānā i.

A o ka mea a pūlehu akula i ka maoli koʻu biscuit, oia ka mea i Fashion hana ia literally haneri o na manawa. Ka mämä holo o ke kapikala hou hoʻohana he ki ololi Fashion lawe ka lanakila o ka mea e ulu koʻu kino waihona kālā pela koke. I hiki recycle i kaʻu mau dala mai kekahi e waiho e kuai i kekahi hale koke. E kali ana eono a oi malama i kaʻu kala i hoi mai la pono e, aole hana pela maikai aku.

A ina paha e hai aku ia oukou ka mea, ua mau huahana ia oe ke hoʻohana i kuai i ka waiwai kūʻai, a me recycle e waiho ana ma lalo o eono hebedoma, ke manao nei au ia oukou Kuahiwi O mahalo i ka mea a ka mea hiki ke hana no ko oukou ulu waihona kālā. A ke manao nei ia oukou Kuahiwi’ōlelo i ka mea hooponopono ma ka FCA nana e hoopaa i na huahana. Luckily kakou ke ano o ka mea i loko o ko makou oihana.

I ko kakou Discovery Na iloko o Augate, e like me ka ai e hoʻomaka koke ulu ko oukou mau waihona kālā ke aʻo ‘ana, e hiki eʻauʻau kai alo a he alo me ko kakou akamai Waiwai, broker.

Steve ma manuel Market Mortgages, a me Insurance hana i kēia lā i loko, la i waho i nā kānaka hoʻopukapuka kālā.

He Aloha ma ka lima o ko kakou Discovery Na e pane i kou ninau i hiki ia oukou ke waiho me ka ike oukou pono e hana i ko oukou waiwai aupuni a pau koke.

Makou kono ia oukou e hui kakou i ko kakou oihana ka uku ‘ole, ae aʻo i ka nenoaia a makou hana e kuai 536 ka waiwai, hoʻopōaiapuni ko makou kala me ka momentum investing.

He nui wale 12 pūkoʻa ia i loko o ko mākou boardroom, pela buke i keia la, ae hālāwai me kākou i loko o Augate.

Inā makemakeʻoe e aʻo mai ko kakou nenoaiu no ka momentum investing, no ka mea, hoʻopōaiapuni ko oukou waiho e kuai mau waiwai, kakou he ewalu wahi i ko kakou FREE Discovery La.

Kakou e hōʻike:
– ‘Oe ke’ ike i ka ‘oihana
– Ia oukou ke ike i ka helu
– Hoʻomaopopo i nā formulas no ka mea, kūʻai lalo makeke waiwai
– Ike i ka waiwai e kuai
-‘ōlelo Aku i ko kakou akamai Waiwai broker e aʻo mai ana e kukulu koke

Kakou hana i kekahi mamua e pono ai, iki iloko no ko makou kaawale Discovery Na mua i mālama ai, pela puke i kēia manawa, e aʻo mai e like pehea e kukulu i ka waiwai waihona kālā ma ka ignoring i ka pela-kapaia “”rula””
I kou Oka,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The nā kānaka hoʻopukapuka kālā ‘Estate paula

£ 48m ma ka waiwai kuai iho la ia i nā mea mālama mai, a ulu

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
KE AUPUNI HUI PŪ ʻIA

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
לא סובל מן “”כלל שישה חודשים”” שוב

בוקר טוב!
הוא הכלל שישה חודשים מחזיק הנכס שלך להשקיע בחזרה? אמרו לך כבר על ידי ברוקר משכנתאות כי לקנות, לשפץ, remortgage לא עובד? ובכן זה מוחלט codswallop.

אין כלל שישה חודשים במימון נכס.

זה אחד התירוצים הגדולים שאנו שומעים – בשימוש על ידי אנשים שאינם יכולים או לא יעשה את מה שנדרש כדי לגדול.

“”שלטון של שישה חודשים””, אם לא שמעתם על זה, זה משהו שמקבל bandied על ידי הברוקרים למשכנתאות שעובדים האוצר הקמעונאי.

אם אי פעם נכנסו הבנק שלך ונפגש ברוקר המשכנתא שלהם, אלה הם בדרך כלל הסוגים העסק יישומים וניל עבור הכמות הגדולה של הציבור קונה ללא צורך במיקור החוץ, והם אומרים דברים כמו:

“”אתה צריך להיות בעלים של נכס במשך שישה חודשים לפני שתוכל למחזר אותו,”” ו
“”אתה לא יכול למחזר עבור יותר מ ששילמת עבורו לפני 7 חודשים.””

אבל זה כשל. אין כלל שישה חודשים. למרות שזה קו מנחה מלווה כמה, זה לא עבור כל המלווים, ובוודאי לא עבור משקיע את המוצרים יש להם גישה.

והדבר שבאמת אופה הביסקוויט שלי הוא העובדה כי עשיתי את זה מאות פעמים. מהירות של שימוש חוזר הון היא גורם מפתח שצלמתי יתרון של על מנת לצמוח התיק האישי שלי כל כך מהר. אני יכול למחזר הקרנות שלי הפקדה אחד לקנות בית אחר במהירות. המתנה של שישה חודשים או יותר לכסף שלי לחזור פשוט לא עבד כל כך טוב.

אם אמרתי לך שיש כמה מוצרים שאתה יכול להשתמש בו כדי לקנות השקעה ולמחזר פיקדון בתוך פחות שישה שבועות, אני מקווה שאתה תעריך מה שיכול לעשות לצמיחת תיק ההשקעות שלך. ואני מקווה שאתה תדבר עם מישהו מוסדר על ידי FCA שיכול לאשר את המוצרים. למזלנו יש לנו אדם כזה במשרדנו.

בשעת הימים דיסקברי שלנו באוגוסט, כמו גם ללמוד כיצד לגדול תיק משלך במהירות, אתה יכול לשוחח פנים אל פנים עם ברוקר אוצר מומחה שלנו.

סטיב ב משכנתאות שוק תחרה והביטוח עושים היום, יום בחוץ למשקיעים.

הוא בהישג יד הימים דיסקברי שלנו לענות על השאלות שלך, כך שאתה יכול לעזוב עם הידע הדרוש לך כדי לבנות את אימפרית הנכס שלך במהירות.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו במשרדנו ללא עלות, וללמוד את המערכת כי השתמשנו כדי לקנות 536 נכסים, מחזור כספנו עם השקעת מומנטום.

יש רק 12 מקומות בחדר הישיבות שלנו, ולכן ספר היום לפגוש אותנו באוגוסט.

אם אתה רוצה ללמוד את המערכת שלנו עבור משקיעי מומנטום, למחזור ההפקדה לקנות נכסים מרובים, יש לנו שמונה מקומות על יום הגילוי שלנו בחינם.

אנו מציגים:
– אתה יכול לראות את המערכות
– אתה יכול לראות את המספרים
– להבין את הנוסחות לרכישה מתחת לשווי שוק
– לראות אילו לקנות נכס
– לדבר עם ברוקר אוצר המומחה שלנו כדי ללמוד כיצד לבנות במהירות

אנו מפעילים ראשונים לבוא, ראשונים שמשנו בסיס הימים דיסקברי בחינם שלנו, ולכן ספר על חברה כדי ללמוד בדיוק איך לבנות פורטפוליו נכסים על ידי התעלמות “”הכלליים”” שנקרא
להצלחה שלך,

ג’סי פוסי טיילור

פוסי טיילור – סוכן הנדל””ן המשקיע

-48 £ ב הנכס שנרכש עבור לקוחות וצומח

0115 824 8484
4 Hollowstone
נוטינגהאם Nottinghamshire NG11JH
הממלכה המאוחדת

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
कभी “”छह महीने के शासन”” से ग्रस्त एक बार फिर

शुभ प्रभात!
छह महीने के शासन अपनी संपत्ति वापस निवेश पकड़ है? आप एक बंधक दलाल है कि, खरीदने refurbish द्वारा कहा गया है, remortgage काम नहीं करता है? वैसे यह पूरा codswallop है।

वहाँ संपत्ति वित्त में कोई छह महीने के शासन है।

लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जो या जो इसे विकसित करने के लिए ले जाता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे कर सकते हैं – यह सबसे बड़ी बहाने हम सुनते हैं में से एक है।

“”छह महीने के शासन””, अगर आप इसके बारे में नहीं सुना है, कुछ है कि बंधक दलालों जो खुदरा वित्त में काम के बारे में द्वारा bandied हो जाता है।

क्या तुमने कभी अपने बैंक में चला गया और अपने बंधक दलाल से मुलाकात की है, तो आम तौर पर इन प्रकार जो घर खरीदने जनता के थोक के लिए वेनिला अनुप्रयोगों के साथ सौदा कर रहे हैं, और वे की तरह बातें कहते हैं:

“”आप छह महीने के लिए एक संपत्ति के मालिक हैं इससे पहले कि आप यह पुनर्वित्त कर सकते है,”” और
“”आप किसी भी अधिक की तुलना में आप 7 महीने पहले इसके लिए भुगतान के लिए पुनर्वित्त नहीं कर सकते।””

लेकिन यह एक भ्रम है। इसमें कोई छह महीने के नियम है। हालांकि यह कुछ उधारदाताओं के लिए एक दिशानिर्देश है, यह नहीं है कि सभी उधारदाताओं के लिए नहीं निवेशकों और वे उत्पादों के लिए उपयोग के लिए है, और निश्चित रूप से।

और बात यह है कि वास्तव में मेरे बिस्कुट bakes सच है कि मैं यह सचमुच किया है समय के सैकड़ों है। राजधानी में फिर से उपयोग की गति एक महत्वपूर्ण कारक मैं क्रम इतनी जल्दी मेरी व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में विकसित करने के लिए का लाभ ले लिया गया है। मैं एक जमा से अपने धन रीसायकल एक और घर खरीदने के लिए जल्दी से कर सकते हैं। मेरे पैसे वापस आने के लिए सिर्फ इतनी अच्छी तरह से बाहर काम नहीं होगा करने के लिए छह महीने या उससे अधिक प्रतीक्षा कर रहा है।

अगर मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ कई उत्पादों है कि आप सप्ताह छह के तहत में एक निवेश है कि जमा खरीदने के लिए और पुनरावृत्ति करने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि, मुझे आशा है कि आप अपने पोर्टफोलियो के विकास के लिए क्या कर सकता सराहना करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप एफसीए जो उत्पादों की पुष्टि कर सकता द्वारा विनियमित किसी से बात करूँगा। सौभाग्य से हम अपने कार्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की है।

अगस्त में हमारे डिस्कवरी दिन, साथ ही सीखने कैसे तेजी से अपने खुद के पोर्टफोलियो विकसित करने के लिए कम, आप चेहरे चैट हमारे विशेषज्ञ वित्त दलाल के साथ सामना करने के लिए कर सकते हैं।

लेस मार्केट बंधक पर स्टीव और बीमा निवेशकों के लिए बाहर दिन में इस दिन करता है।

उन्होंने कहा कि इसलिए यदि आप ज्ञान आप अपनी संपत्ति साम्राज्य जल्दी से निर्माण करने की आवश्यकता के साथ छोड़ सकते हैं अपने सवालों का जवाब देने के लिए हमारी खोज के दिनों में हाथ पर है।

हम आपको कोई भी कीमत पर हमारे कार्यालय में हमारे साथ शामिल है, और प्रणाली है कि हम 536 गुण खरीदने के लिए, गति निवेश के साथ हमारे पैसे रीसाइक्लिंग का उपयोग किया है जानने के लिए आमंत्रित करते हैं।

हमारे बोर्डरूम में केवल 12 धब्बे होते हैं, इसलिए आज बुक और अगस्त में हमें मिलते हैं।

तुम गति निवेश के लिए हमारे सिस्टम में जानने के लिए चाहते हैं, तो कई संपत्तियों को खरीदने के लिए अपने जमा रीसाइक्लिंग के लिए, हम अपनी स्वतंत्र डिस्कवरी दिवस के अवसर पर आठ स्थानों की है।

हम दिखाते है:
– आप सिस्टम को देख सकते हैं
– आप संख्या देख सकते हैं
– बाजार मूल्य से कम खरीदने के लिए फार्मूले को समझने
– जो संपत्ति खरीदने के लिए देख
– जल्दी से निर्माण करने के लिए कैसे जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ वित्त दलाल से बात

हम एक पहले आओ काम करते हैं, पहले हमारे नि: शुल्क डिस्कवरी दिनों के लिए पाओ के आधार है, इसलिए अभी बुक करें वास्तव में जानने के लिए कैसे तथाकथित “”नियम”” की अनदेखी करके एक संपत्ति पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए
अपनी सफलता के लिए,

जेसी Fossey टेलर

Fossey टेलर – इन्वेस्टर्स एस्टेट एजेंट

संपत्ति में £ 48M ग्राहकों और बढ़ के लिए खरीदा

0115 824 8484
4 Hollowstone
नॉटिंघम नॉटिंघमशायर NG11JH
यूनाइटेड किंगडम

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Tsis txhob Txom nyem los ntawm lub “”Rau lub Hlis Rule”” Ib zaug ntxiv

Zoo thaum sawv ntxov!
Yog lub Rau Hlis cai tuav koj tej khoom investing rov qab? Koj puas tau hais los ntawm ib tug nqi tsev broker uas yuav, refurbish, remortgage tsis ua hauj lwm? Zoo nws yog tiav codswallop.

Yog tsis muaj Rau lub Hlis Rule nyob rau hauv Khoom nyiaj txiag.

Nws yog ib tug ntawm cov loj tshaj excuses peb hnov – siv los ntawm cov neeg uas tsis tau los yog yuav tsis ua dab tsi nws yuav siv sij hawm kom loj hlob.

Lub “”rau lub hlis txoj cai””, yog koj tsis tau hnov ntawm nws, yog ib yam dab tsi uas tau bandied txog los ntawm txais nyiaj yuav tsev brokers uas ua hauj lwm nyob rau hauv khw muag khoom nyiaj txiag.

Yog hais tias koj twb puas tau taug kev mus rau hauv koj txhab nyiaj thiab tau ntsib lawv nqi tsev broker, cov no yog cov feem ntau cov hom uas nrog vanilla daim ntaub ntawv rau lub ib thooj ntawm lub tsev-yuav pej xeem, thiab lawv hais tias tej yam xws li:

“”Koj yuav tsum muaj ib tug rau rau lub hlis ua ntej koj yuav refinance nws,”” thiab
“”Koj muaj peev xwm tsis refinance rau tej yam ntau tshaj li koj tau them rau nws 7 lub hlis dhau los.””

Tab sis nws yog ib tug fallacy. Yog tsis muaj rau lub hlis txoj cai. Thaum nws yog ib tug yeej rau ib co chaw qiv nyiaj, nws tsis yog rau tag nrho cov chaw qiv nyiaj, thiab yeej tsis rau tub ua lag luam thiab cov khoom lawv muaj kev nkag tau mus.

Thiab qhov uas yeej bakes kuv biscuit yog qhov tseeb hais tias kuv tau ua nws cia pua pua ntawm lub sij hawm. Ceev peev re-siv yog ib tug tseem ceeb tau kuv twb coj kom zoo dua nyob rau hauv thiaj li yuav loj hlob kuv tus kheej portfolio li ntawd sai sai. Kuv yuav nqa kuv cov nyiaj los ntawm ib tug deposit mus yuav lwm lub tsev sai sai. Tos rau los yog ntau tshaj lub hlis rau kuv cov nyiaj rov qab los cia li yuav tsis ua hauj lwm ces zoo.

Yog hais tias kuv hais rau koj hais tias muaj ntau cov khoom uas koj yuav siv mus yuav ib tug peev thiab nqa uas deposit nyob rau hauv nyob rau hauv rau lub lim tiam, kuv vam thiab cia siab tias koj yuav txaus siab rau dab tsi uas yuav ua rau koj portfolio kev loj hlob. Thiab kuv vam tias koj xav tham nrog ib tug neeg tswj los ntawm cov FCA uas yuav paub meej tias cov khoom. Luckily peb muaj xws li ib tug neeg nyob rau hauv peb chaw ua hauj lwm.

Nyob rau ntawm peb Discovery Hnub nyob rau hauv lub yim hli ntuj, raws li zoo raws li kev kawm yuav ua li cas sai loj hlob koj tus kheej portfolio, koj yuav sib tham tim ntsej tim muag nrog peb cov kws muaj txuj nyiaj txiag broker.

Steve ntawm Lace Market Mortgages thiab Insurance li no hnub nyob rau hauv, hnub tawm rau tub ua lag luam.

Nws yog nyob ntawm tes ntawm peb Discovery Hnub rau teb koj cov lus nug li koj muaj peev xwm tawm mus nrog cov txuj ci koj yuav tsum tau tsim rau koj tej khoom faj tim teb chaws sai sai.

Peb caw koj tuaj koom peb hauv peb cov chaw ua hauj lwm tsis tau them nyiaj, thiab paub cov system uas peb twb siv mus yuav 536 zog, ub peb tau nyiaj nrog momentum investing.

Muaj tsuas yog 12 me ntsis nyob rau hauv peb boardroom, yog li phau ntawv hnub no thiab raws li peb nyob rau hauv lub yim hli ntuj.

Yog hais tias koj xav mus kawm peb system rau momentum investing, rau ub koj deposit mus yuav ntau yam zog, peb muaj yim qhov chaw nyob rau peb dawb Discovery hnub.

Peb qhia:
– Koj yuav saib tau lub tshuab
– Koj yuav pom tau cov zauv
– Nkag siab txog cov qauv muas hauv qab no kev ua lag luam tus nqi
– Saib uas vaj tse yuav
– Hais lus rau peb cov kws muaj txuj nyiaj txiag broker kawm yuav ua li cas los tsim kom tau sai sai

Peb ua hauj lwm ib tug thawj zaug tuaj, ua ntej tau txais kev pab lub hauv paus rau peb dawb Discovery Hnub, yog li phau ntawv rau tam sim no kawm raws nraim li cas los tsim kom tau ib tug portfolio ntawm uas raug nqi ntau qhov thiaj li hu ua “”kev cai””
Rau koj zoo,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Lub lag luam ‘Av Tus neeg saib xyuas

£ 48m nyob rau hauv vaj tse muas rau cov neeg thiab loj hlob

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED NCEEG VAJ

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Soha nem szenved a “”Hat hónapos szabály”” Újra

Jó reggelt!
A hat hónapos szabályt tartja az ingatlan befektetés vissza? Voltál már mondták, egy jelzálog bróker, hogy vásárolni, felújítani, remortgage nem működik? Hát ez teljesen codswallop.

Nincs Hat hónapos szabály az ingatlan finanszírozás.

Ez az egyik legnagyobb kifogásokat hallunk – használják az emberek, akik nem tudnak, vagy nem tudja, mit kell ahhoz, hogy növekedni.

A “”hat hónapos szabályt””, ha még nem hallott róla, van valami, hogy lesz bandied körülbelül a jelzáloghitel-brókerek, akik a lakossági finanszírozás.

Ha valaha is besétált a bankba, és találkozott a jelzálog bróker, ezek jellemzően a típusok, akik foglalkoznak a vanília alkalmazások nagy részét a ház-vásárlás állami, és azt mondják, ilyeneket:

“”Meg kell, hogy a saját tulajdon hat hónapig mielőtt refinanszírozni azt””, és
“”Nem lehet refinanszírozni bármilyen mint amennyit fizetett érte 7 hónappal ezelőtt.””

De ez egy tévedés. Nincs hat hónapos szabály. Bár ez egy iránymutatás egyes hitelezők, ez nem minden hitelezők, és semmiképpen sem a befektetők és az általuk férhetnek hozzá.

És az a helyzet, hogy tényleg süt én keksz, az a tény, hogy én megtettem több száz alkalommal. Speed tőke újrahasználat kulcstényező vettem előnye, hogy nő a személyes portfolió olyan gyorsan. Azt lehet újrahasznosítani én alapok egyik betét vásárolni egy másik haza gyorsan. Várakozás hat vagy annál több hónapot pénzem, hogy jöjjön vissza, hogy nem működik olyan jól.

Ha azt mondom, hogy több termék, amit lehet használni vásárolni befektetési és újra, hogy a betét alatt hat hét, remélem, örülnék, hogy mit tehet a tárca növekedés. És remélem azt beszélni valakivel által szabályozott FCA akik megerősítik a termékeket. Szerencsére van egy ilyen személy irodánkban.

Nálunk Discovery Napok augusztusban, valamint a tanulás, hogyan kell gyorsan növekszik a saját portfolió, beszélgethet szemtől szemben a szakértő pénzügy iroda.

Steve a Lace Market Jelzálog és biztosítás teszi ezt nap, mint nap a befektetők számára.

Ő viszont a mi Discovery Days válaszolni a kérdésekre, így elhagyja a tudást meg kell építeni a tulajdon birodalom gyorsan.

Meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon hozzánk irodánkban költség nélkül, és megtanulják a rendszer, hogy már használt vásárolni 536 ingatlan, újrahasznosítás a pénzt lendületet befektetés.

Már csak 12 foltok a tanácsteremben, így a könyv ma elénk augusztusban.

Ha azt szeretnénk, hogy megtanulják a rendszer lendületet befektetés, újrahasznosítására a befizetés vásárolni több tulajdonságot, már nyolc helyen az ingyenes Discovery Day.

Megmutatjuk:
– Láthatjuk a rendszerek
– Láthatjuk a számokat
– Megérteni a képletet vásárlás a piaci érték alatt
– Melyik tulajdonság vásárolni
– Beszélni szakértő finanszírozás tette, hogy megtanulják, hogyan kell építeni gyorsan

Mi működik egy érkezési sorrendben történik a mi ingyenes Discovery Napok, így a könyv a most tanulni pontosan hogyan kell építeni egy ingatlan portfolió figyelmen kívül hagyja az úgynevezett “”szabályok””
Az Ön sikere,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – A befektetők Estate Agent

£ 48m az ingatlan vásárolt az ügyfelek és a növekvő

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aldrei Þjást frá “”sex mánaða reglu”” Again

Góðan daginn!
Er sex mánaða reglan halda eign að fjárfesta aftur? Hefur þú verið sagt af veð miðlari sem kaupa, lagfæra, remortgage virkar ekki? Jæja það er heill codswallop.

Það er engin Sex Mánuður Regla í Property Finance.

Það er eitt af stærstu afsökun við heyrum – notuð af fólki sem getur ekki eða vill ekki gera það sem þarf til að vaxa.

The “”sex mánaða regla””, ef þú hefur ekki heyrt um það, er eitthvað sem fær bandied um eftir veð miðlari sem vinna í smásölu fjármálum.

Ef þú hefur einhvern tíma gekk inn í bankann þinn og hitti veð miðlari þeirra, þetta eru yfirleitt gerðir sem fást við vanillu umsóknir um megnið af hús-kaupa almenningi og þeir segja hluti eins og:

“”Þú þarft að eiga eignir í sex mánuði áður en þú getur endurfjármagna það,”” og
“”Þú getur ekki endurfjármagna fyrir eitthvað meira en þú greiddir fyrir það 7 mánuðum síðan.””

En það er hrösunar. Það er engin sex mánaða regla. Á meðan það er leiðbeinandi fyrir nokkrum lánveitendur, það er ekki fyrir alla lánveitendur, og vissulega ekki fyrir fjárfesta og þær vörur sem þeir hafa aðgang að.

Og hlutur sem raunverulega bakar kex mína er sú staðreynd að ég hef gert það bókstaflega hundruð sinnum. Hraði fjármagns endurnotkun er lykilatriði sem ég hef tekið sér til að vaxa persónulega safn mitt svo fljótt. Ég get endurvinna fé mínum frá einum afhendingu að kaupa annað heimili fljótt. Bíð sex eða fleiri mánuði fyrir peningana mína til að koma aftur bara myndi ekki virka svo vel.

Ef ég sagði þér að það eru nokkrar vörur sem þú getur notað til að kaupa fjárfestingu og endurvinna það inn í undir sex vikur, vona ég að þú vilt þakka það sem gæti gert fyrir vöxt eigu þinni. Og ég vona að þú vilt tala við einhvern stjórnað af FCA sem gæti staðfest vörur. Sem betur fer höfum við slíka manneskju í skrifstofu okkar.

Á Discovery daga okkar í ágúst, auk læra hvernig á að hratt vaxa eigin eigu þinni, getur þú spjallað augliti til auglitis við okkar sérfræðingur fjármál miðlara.

Steve á Lace Market Veðlán og tryggingar gerir þetta í dag í, dag út fyrir fjárfesta.

Hann er á hendi á Discovery Dagar okkar til að svara spurningum þínum þannig að þú getur skilið við þá þekkingu sem þú þarft til að byggja upp eign heimsveldi fljótt.

Við bjóðum þér að taka þátt okkur á skrifstofu okkar á neitun kostnaður, og læra kerfi sem við höfum notað til að kaupa 536 eignir, endurvinnslu peningana okkar með skriðþunga fjárfesta.

Það eru aðeins 12 blettur í boardroom okkar, svo bók í dag og hitta okkur í ágúst.

Ef þú vilt læra kerfið okkar fyrir skriðþunga fjárfesta, til endurvinnslu innborgun þína til að kaupa margar eignir, höfum við átta stöðum á okkar ÓKEYPIS Discovery Day.

Við sýnum:
– Er hægt að sjá kerfi
– Þú getur séð tölurnar
– Skilja formúlur fyrir að kaupa undir markaðsvirði
– Sjá sem eign til að kaupa
– Tala við sérfræðinga fjármáladeild okkar miðlara til að læra hvernig á að byggja hratt

Við starfa fyrstur kemur, fyrstur fær fyrir okkar ókeypis Discovery daga, svo bók á nú að læra nákvæmlega hvernig á að byggja upp eign eigu með því að hunsa hina svokölluðu “”reglur””
Til að árangur þinn,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – fjárfestisins Estate Agent

48m £ í eign keypt fyrir viðskiptavini og vaxandi

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
BRETLAND

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Mgbe ata ahụhụ site na “”isii Month Ọma ahụ”” Ọzọ

Ụtụtụ ọma!
Na Isii Month ọchịchị ejide gị ihe onwunwe etinye azụ? Ị a gwara a mortgage ore na-azụta, refurbish, remortgage anaghị arụ ọrụ? Ọma ọ bụ zuru codswallop.

Ọ dịghị isii Month Ọma Property Finance.

Ọ bụ otu n’ime ndị kasị ngọpụ anyị na-anụ – eji na mmadụ ndị pụrụ ma ọ bụ ga-eme ihe ọ na-ewe na-eto eto.

The “”isii n’ọnwa achị””, ọ bụrụ na ị nụrụ ya, bụ ihe na ego n’anya bandied banyere site mortgage Broka na-arụ ọrụ mkpọsa ego.

Ọ bụrụ na gị na mgbe ije gị akụ na zutere ha nnyefe ore, ndị a bụ a na ụdị na-emeso vanilla ngwa maka nnukwu nke ulo-ịzụ ọha, na ha na-ekwu ihe dị ka:

“”I nwere aka a onwunwe n’ihi na ọnwa isii tupu i nwere ike refinance ya,”” ma
“”Ị gaghị refinance maka ihe ọ bụla karịrị ị akwụ ụgwọ maka ya 7 ọnwa gara aga.””

Ma ọ bụ a aghụghọ. Ọ dịghị isii n’ọnwa achị. Mgbe ọ bụ a guideline n’ihi na ụfọdụ lenders, ọ bụghị ihe niile lenders, na-abụghị maka investors na ihe ndị ha nwere ohere.

Na ihe n’ezie bakes m bisikiiti bụ eziokwu na na emewo m ya gaa ọtụtụ narị ugboro. Ọsọ nke isi obodo re-eji bụ ihe bụ isi mere m na-iwere uru nke iji na-eto onwe m Pọtụfoliyo mere ngwa ngwa. M nwere ike egweri m ego si otu nkwụnye ego ịzụta ụlọ ọzọ ngwa ngwa. -Eche isii ma ọ bụ karịa ọnwa m ego-abịa azụ nnọọ agaghị na-arụ ọrụ nke ọma.

Ọ bụrụ na m gwara gị na e nwere ọtụtụ ngwaahịa na ị nwere ike iji ịzụta ihe ulo oru mbo na gbagharịa na nkwụnye ego ke idak izu isii, M anya na ị ga-aghọta ihe na nwere ike imere gị Pọtụfoliyo ibu. Na m nwere olileanya na ị ga-agwa onye chịkwaa ya FCA onye nwere ike gosi na ngwaahịa. Luckily, anyị nwere onye dị otú ahụ na anyị ọrụ.

Na anyị Discovery Days na August, nakwa dị ka na-amụta otú e si amụba ngwa ngwa na gị onwe gị Pọtụfoliyo, ị nwere ike ikori ihu na ihu ya anyị ọkachamara ego ore ahia.

Steve na Mkpịsị Market mortgages na Insurance ka nke a na ụbọchị na, ụbọchị maka investors.

Ọ bụ na aka anyị Discovery Days ịza ajụjụ gị otú i nwere ike ịhapụ ihe ọmụma dị mkpa ka ị na-ewu gị ihe onwunwe alaeze ngwa ngwa.

Anyị na-agba gị ka i sonyere anyị na anyị ụlọ ọrụ ọ na-eri, na-amụta usoro na anyị na-eji ịzụta 536 Njirimara, imegharị ihe maka iji ego anyị na ọkụ ịkwụsị.

E nwere nanị 12 tụrụ anyị boardroom, otú akwụkwọ taa na ibuso anyị August.

Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta anyị na usoro maka ọkụ ịkwụsị, n’ihi Recycling gị ego ịzụta multiple Njirimara, anyị nwere asatọ n’ebe on anyị FREE Discovery Day.

Anyị na-egosi:
– Ị pụrụ ịhụ na usoro
– Ị pụrụ ịhụ ọnụ ọgụgụ
– Ịghọta formulas maka ịzụ n’okpuru ahịa uru
–Ahụ nke ihe onwunwe ịzụta
– Ịgwa anyị ọkachamara ego ore ịmụta otú iwu ngwa ngwa

Anyị rụọ ọrụ a mbụ-abịa, akpa ozi ndabere maka anyị free Discovery Days, otú akwụkwọ on ugbu a ịmata kpọmkwem otú iwu a property Pọtụfoliyo site n’ileghara a na-akpọ “”iwu””
Gị nke Ọma,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors ‘Estate Nnọchiteanya Ukwu

£ 48m na ihe onwunwe zụrụ ahịa na-eto eto

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Tidak pernah Menderita dari “”Aturan Enam Bulan”” Lagi

Selamat pagi!
Apakah aturan Enam Bulan memegang properti Anda berinvestasi kembali? Apakah Anda telah diberitahu oleh seorang broker hipotek yang membeli, membarui, Remortgage tidak bekerja? Baik itu codswallop lengkap.

Tidak ada Peraturan Enam Bulan di Properti Keuangan.

Ini salah satu alasan terbesar yang kami dengar – digunakan oleh orang-orang yang tidak dapat atau tidak akan melakukan apa yang diperlukan untuk tumbuh.

“”Enam bulan aturan””, jika Anda belum mendengar tentang hal itu, adalah sesuatu yang akan buah mulut oleh broker hipotek yang bekerja di bidang keuangan ritel.

Jika Anda pernah berjalan ke bank Anda dan bertemu broker hipotek mereka, ini biasanya jenis yang menangani aplikasi vanili untuk sebagian besar masyarakat rumah-membeli, dan mereka mengatakan hal-hal seperti:

“”Anda harus memiliki properti selama enam bulan sebelum Anda dapat membiayai itu,”” dan
“”Anda tidak bisa membiayai untuk lebih dari yang Anda dibayar untuk itu 7 bulan yang lalu.””

Tapi itu suatu kesalahan. Tidak ada aturan enam bulan. Sementara itu pedoman untuk beberapa pemberi pinjaman, itu tidak untuk semua pemberi pinjaman, dan tentu saja tidak bagi investor dan produk yang mereka memiliki akses ke.

Dan hal yang benar-benar bakes biskuit saya adalah kenyataan bahwa aku sudah melakukannya ratusan kali. Kecepatan modal digunakan kembali adalah faktor kunci saya telah mengambil keuntungan dari untuk tumbuh portofolio pribadi saya begitu cepat. Saya dapat mendaur ulang dana saya dari satu deposit untuk membeli rumah lain dengan cepat. Menunggu enam bulan atau lebih untuk uang saya kembali tidak akan berhasil dengan baik.

Jika saya katakan bahwa ada beberapa produk yang dapat Anda gunakan untuk membeli investasi dan mendaur ulang deposit yang di bawah enam minggu, saya harap Anda akan menghargai apa yang bisa dilakukan untuk pertumbuhan portofolio Anda. Dan saya harap Anda akan berbicara dengan seseorang diatur oleh FCA yang bisa mengkonfirmasi produk. Untungnya kami memiliki orang seperti di kantor kami.

Di Discovery Days kami pada bulan Agustus, serta belajar bagaimana untuk berkembang pesat portofolio Anda sendiri, Anda dapat chatting tatap muka dengan broker keuangan ahli kami.

Steve di Hipotek Pasar Lace dan Asuransi tidak hari ini, hari keluar bagi investor.

Dia di tangan di Discovery Days kami untuk menjawab pertanyaan Anda sehingga Anda dapat meninggalkan dengan pengetahuan yang Anda butuhkan untuk membangun kerajaan properti Anda dengan cepat.

Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di kantor kami tanpa biaya, dan mempelajari sistem yang kita telah digunakan untuk membeli 536 properti, daur ulang uang kita dengan momentum investasi.

Hanya ada 12 tempat di ruang rapat kami, jadi buku hari ini dan menemui kami pada bulan Agustus.

Jika Anda ingin belajar sistem kami untuk momentum investasi, untuk daur ulang deposit Anda untuk membeli beberapa properti, kami memiliki delapan tempat di Discovery Day GRATIS kami.

Kami menunjukkan:
– Anda dapat melihat sistem
– Anda dapat melihat nomor
– Memahami rumus untuk membeli di bawah nilai pasar
– Melihat mana properti untuk membeli
– Berbicara dengan broker keuangan ahli kami untuk mempelajari bagaimana membangun cepat

Kami beroperasi datang pertama, pertama dilayani gratis kami Penemuan Days, jadi buku pada sekarang untuk belajar bagaimana membangun sebuah portofolio properti dengan mengabaikan apa yang disebut “”aturan””
Untuk Sukses Anda,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investor Estate Agent

£ 48m di properti yang dibeli untuk klien dan berkembang

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ná Ag fulaingt ó na “”Riail Sé Mí”” Arís

Maidin mhaith!
An bhfuil an riail Sé Mí a bhfuil do mhaoin infheistiú ar ais? An raibh tú ag insint ag bróicéir morgáiste a cheannach, athchóiriú, ní remortgage ag obair? Bhuel tá sé codswallop iomlán.

Níl aon Riail Sé Mí i Maoin Airgeadais.

Tá sé ar cheann de na excuses is mó a chloiseann muid – úsáid ag daoine nach féidir leo nó nach ndéanfaidh sé cad a thógann sé ag fás.

An “”sé riail mhí””, más rud é nach bhfuil tú ag éisteacht de, tá rud éigin go bhfaigheann bandied faoi ag bróicéirí morgáiste a bhíonn ag obair i airgeadais miondíola.

Má tá tú ag shiúil riamh i do bhanc agus bhuail a bróicéir morgáiste, is iad seo de ghnáth na cineálacha a bhíonn ag déileáil le hiarratais vanilla don chuid is mó den phobal tí-cheannach, agus deir siad rudaí ar nós:

“”Tá tú a tá maoin ar feadh sé mhí sular féidir leat refinance sé,”” agus
“”Ní féidir leat a refinance ar aon níos mó ná íoc tú as é 7 mí ó shin.””

Ach tá sé ina fallacy. Níl aon riail sé mhí. Cé tá sé ina treoirlíne do roinnt iasachtóirí, nach bhfuil sé do gach iasachtóir, agus is cinnte nach d’infheisteoirí agus na táirgí a bhfuil rochtain acu.

Agus is é an rud go bakes i ndáiríre mo briosca an bhfíric go atá déanta agam sé literally na céadta uair. Tá luas an chaipitil a athúsáid ina fhachtóir lárnach mé glacadh buntáiste a bhaint d’fhonn fás ar mo phunann pearsanta chomh tapa. Is féidir liom a athchúrsáil mo cistí ó taisce amháin a cheannach sa bhaile eile go tapa. Ag feitheamh sé nó níos mó mhí as mo chuid airgid chun teacht ar ais ach ní bheadh ag obair amach chomh maith.

Má Dúirt mé leat go bhfuil roinnt táirgí gur féidir leat é a úsáid a cheannach ar infheistíocht agus athchúrsáil taisce sin in faoi sé seachtaine, tá súil agam gur mhaith leat buíoch as an méid a d’fhéadfadh a dhéanamh do do fhás phunann. Agus tá súil agam gur mhaith leat labhairt le duine éigin á rialú ag an FCA a d’fhéadfadh a dhaingniú táirgí. Luckily ní mór dúinn den sórt sin in ár n-oifig.

Ag ár Laethanta Discovery i mí Lúnasa, chomh maith le foghlaim conas a fhás go tapa do phunann féin, is féidir leat comhrá a dhéanamh duine le duine lenár bróicéir airgeadais saineolaithe.

Steve ag Lace Morgáistí Margaidh agus Árachas dhéanann an lá seo i, lá amach d’infheisteoirí.

Tá sé ar láimh ag ár Laethanta Discovery a fhreagairt do cheisteanna ionas gur féidir leat a fhágáil an t-eolas is gá duit a thógáil do Impireacht mhaoin go tapa.

Tugaimid cuireadh duit a bheith linn ag ár n-oifig gan aon chostas, agus foghlaim ar an gcóras go atá againn a úsáidtear a cheannach 536 maoin, athchúrsáil ár n-airgead le infheistiú móiminteam.

Níl ach 12 spotaí inár seomra boird, mar sin in áirithe sa lá atá inniu agus bualadh linn i mí Lúnasa.

Más mian leat a fháil amach ár gcóras chun infheistiú móiminteam, le haghaidh athchúrsála do taisce a cheannach airíonna il, ní mór dúinn ocht áiteanna ar ár Lá Discovery SAOR IN AISCE.

Léiríonn muid:
– Is féidir leat a fheiceáil ar na córais
– Is féidir leat a fheiceáil ar an líon
– Tuiscint a fháil ar foirmlí do cheannach bhun luach an mhargaidh
– Lena fháil amach cé maoin a cheannach
– Labhair lenár bróicéir airgeadais saineolaithe a fháil amach conas a thógáil go tapa

Oibrímid an chéad teacht, bonn le haghaidh ár n-Laethanta Fionnachtana saor in aisce ar dtús sheirbheáil, mar sin in áirithe ar anois chun foghlaim go cruinn conas a thógáil punann maoine trí neamhaird a dhéanamh ar a dtugtar “”rialacha””
Chun Do Rath,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – An Infheisteoirí ‘Estate Agent

£ 48m i maoin ceannaíodh do chliaint agus ag fás

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
AN RÍOCHT AONTAITHE

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Non soffrire della “”regola dei sei mese”” Ancora una volta

Buongiorno!
È la regola di sei mesi in mano la vostra proprietà di investire di nuovo? Ti è stato detto da un mediatore di ipoteca che acquistare, ristrutturare, remortgage non funziona? Beh, è completo codswallop.

Non esiste una regola di sei mesi in Property Finance.

E ‘uno dei più grandi scuse che sentiamo – utilizzati da persone che non possono o non vogliono fare quello che serve per crescere.

Il “”sei mesi regola””, se non avete sentito parlare, è qualcosa che viene sbandierata dai mediatori di ipoteca che lavorano nella finanza di vendita al dettaglio.

Se hai mai camminato in banca e hanno incontrato i loro broker di mutui, queste sono in genere i tipi che si occupano con le applicazioni di vaniglia per la maggior parte del pubblico casa-acquisto, e dicono cose come:

“”Bisogna possedere una proprietà per sei mesi prima di poter rifinanziare,”” e
“”Non si può rifinanziare per non più di quanto avete pagato per questo 7 mesi fa.””

Ma è un errore. Non esiste una regola di sei mesi. Mentre è una linea guida per alcuni istituti di credito, non è per tutti i mutuatari, e non certo per gli investitori ed i prodotti che hanno accesso.

E la cosa che cuoce in realtà il mio biscotto è il fatto che ho fatto centinaia di volte. Velocità del capitale riutilizzo è un fattore chiave che ho preso vantaggio, al fine di far crescere il mio portafoglio personale così in fretta. Posso riciclare i miei fondi da un deposito per comprare un’altra casa in fretta. In attesa di sei mesi o più per i miei soldi per tornare semplicemente non avrebbe funzionato così bene.

Se vi dicessi che ci sono diversi prodotti che è possibile utilizzare per acquistare un investimento e riciclare che si depositano in meno di sei settimane, mi auguro che ci si apprezzare ciò che potrebbe fare per la vostra crescita del portafoglio. E spero che ci si parla con qualcuno regolato dalla FCA che potrebbe confermare i prodotti. Per fortuna abbiamo una tale persona nel nostro ufficio.

Alla nostra scoperta giorni d’agosto, così come imparare a crescere rapidamente il proprio portafoglio, è possibile parlare faccia a faccia con il nostro mediatore esperto di finanza.

Steve in pizzo Ipoteche di mercato e di assicurazione non questo giorno dopo giorno per gli investitori.

E ‘a portata di mano i nostri giorni Discovery per rispondere alle vostre domande in modo da poter partire con le conoscenze necessarie per costruire il tuo impero immobiliare rapidamente.

Vi invitiamo ad unirvi a noi nel nostro ufficio a costo zero, e imparare il sistema che abbiamo usato per comprare 536 proprietà, riciclando i nostri soldi con slancio investire.

Ci sono solo 12 punti nella nostra sala riunioni, in modo da prenotare oggi e ci si incontrano nel mese di agosto.

Se volete imparare il nostro sistema di slancio investire, per il riciclaggio il deposito per comprare più proprietà, abbiamo otto luoghi del nostro Discovery giorno libero.

Noi mostriamo:
– È possibile vedere i sistemi
– È possibile vedere i numeri
– Comprendere le formule per l’acquisto di sotto del valore di mercato
– Vedere quali immobile da acquistare
– Parlare con il nostro finanza mediatore esperto per imparare a costruire rapidamente

Operiamo in un primo arrivato, primo servito per la nostra scoperta giorni, in modo da prenotare adesso per imparare esattamente come costruire un portafoglio di proprietà ignorando le cosiddette “”regole””
Per il vostro successo,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – degli investitori Agenzia

£ 48m in proprietà acquistata per i clienti e la crescente

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REGNO UNITO

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
再び「6ヶ月ルール」苦しむことはありません

おはようございます!
6ヶ月ルールは、あなたの財産のバック投資を保持していますか?あなたが抵当条件を変更するが動作しない、改装、購入するモーゲージブローカーに言われていますか?まあそれは完全なたわ言です。

不動産ファイナンスには6ヶ月ルールはありません。

人々によって使用されるか、または、それが成長するために必要なものをしないだろうことはできません – それは我々が聞く最大の言い訳の一つです。

あなたはそれを聞いていない場合は、「6ヶ月ルール」は、リテール金融で働くモーゲージブローカーによって約噂ますものです。

あなたがあなたの銀行に歩いて、彼らのモーゲージブローカーを満たしている場合、これらは一般的に家の買い公共のバルクのためのバニラアプリケーションを扱う種類あり、それらはのようなものを言います:

「あなたは、あなたがそれを借り換えすることができます前に、6ヶ月間の財産を所有しなければならない」と
「あなたは7ヶ月前にそれのために支払ったよりも、それ以上のために借り換えすることはできません。」

しかし、それは誤謬です。何の6ヶ月ルールはありません。それはいくつかの貸し手のためのガイドラインですが、それはすべての貸し手のためではないですが、確かに投資家や製品のために、彼らはへのアクセス権を持っていません。

そして、本当に私のビスケットを焼くことは、私は文字通り何百回もそれをやったことは事実です。資本の再利用の速度は、私はすぐに私の個人的なポートフォリオを成長させるためにの利点を撮影した重要な要因です。私はすぐに別の家を買うために1預金から私の資金をリサイクルすることができます。戻ってきてちょうどので、うまく動作しません私のお金のために6カ月以上を待っています。

私はあなたが投資を購入し、6下週間で、寄託をリサイクルするために使用できるいくつかの製品があることを言った場合、私はあなたがそれはあなたのポートフォリオの成長のために何ができるかをいただければと思います願っています。そして、私はあなたが製品を確認することができFCAによって規制誰かに話をしたい願っています。幸いなことに私たちは私たちのオフィスでそのような人を持っています。

私たちのディスカバリー8月のDaysだけでなく、急速にあなた自身のポートフォリオを成長させる方法を学んで、あなたは、私たちの専門家の金融ブローカーと顔をチャットすることができます。

レースマーケット住宅ローンでのスティーブ・保険は、投資家のための一日、この日に行われます。

彼はあなたがすぐにあなたの財産の帝国を構築するために必要な知識を残すことができますので、あなたの質問に答えるために私たちの発見日で手にです。

私たちは、あなたが無償で私たちのオフィスで私たちに参加するために招待し、勢い投資で私たちのお金をリサイクル、我々は536の特性を購入するために使用したシステムを学びます。

そこに私たちの会議室での唯一の12スポットがあるので、今日予約し、8月に私たちを満たしています。

あなたは勢い投資のための私達のシステムを学びたいのであれば、複数のプロパティを購入するあなたの沈殿物をリサイクルするために、私たちは私たちの無料ディスカバリーデーに8ヶ所を持っています。

我々は示しています。
– あなたはシステムを見ることができます
– あなたは数字を見ることができます
– 時価を下回る購入するための式を理解します
– 買うためにどのプロパティを参照してください。
– 迅速に構築する方法を学ぶために私たちの専門家の金融ブローカーに話します

私たちは、最初は来る動作最初に私達の自由ディスカバリー日の基礎を務めた、所謂「ルール」を無視することで財産ポートフォリオを構築する方法を正確に学ぶために今予約します
あなたの成功に、

ジェシー・フォッシー・テイラー

フォッシーテイラー – 投資家の不動産エージェント

クライアントと成長のために購入プロパティには£48メートル

0115 824 8484
4 Hollowstone
ノッティンガムシャーNG11JH
イギリス

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aja duwe bandha saka “”Aturan Enem Wulan”” Maneh

Sugeng enjang!
Punika aturan Six Wulan nyekeli properti nandur modal maneh? Wis wis kapangandikakake dening maklar hipotek sing tuku, refurbish, remortgage ora bisa? Inggih puniko codswallop lengkap.

Ana Aturan Enem Wulan in Property Finance.

Iku salah siji saka alesan paling gedhe kita krungu – digunakake dening wong-wong sing ora bisa utawa ora nindakake apa iku njupuk kanggo tuwuh.

The “”enem sasi aturan””, yen wis ora krungu saka iku, iku soko sing bakal bandied bab dening makelar mortgage sing bisa ing finance toko.

Yen wis tau mlaku menyang bank lan ketemu broker mortgage sing, iki biasane jinis sing menehi hasil karo aplikasi vanilla kanggo akeh ing umum house-tuku, lan padha ngomong iku kaya:

“”Sampeyan kudu duwe sifat kanggo nem sasi sadurunge sampeyan bisa refinance iku,”” lan
“”Sampeyan ora bisa refinance kanggo apa luwih saka kowe mbayar kanggo 7 months ago.””

Nanging fallacy. Ana aturan enem sasi. Nalika iku pedoman kanggo sawetara tukang kredit, iku ora kanggo kabeh tukang kredit, lan mesthi ora kanggo investor lan produk padha duwe akses kanggo.

Lan bab sing tenan Bakes biscuit iku kasunyatan sing aku wis rampung iku secara harfiah atusan kaping. Kacepetan saka ibukutha re-nggunakake punika faktor tombol aku wis dijupuk kauntungan saka supaya tuwuh portofolio pribadi supaya cepet. Aku bisa ulang dana saka siji simpenan tuku ngarep liyane cepet. Nunggu enem utawa luwih sasi kanggo dhuwit teka bali mung ora bakal bisa metu supaya uga.

Yen aku marang kowé sing ana sawetara produk sing bisa digunakake kanggo tuku investasi lan ulang simpenan sing ing ing enem minggu, aku pengen ngene appreciate apa sing bisa nindakake kanggo wutah portofolio. Aku ngarep-arep ngene diajak wong diatur dening FCA sing bisa konfirmasi produk. Kebeneran kita duwe wong kuwi ing kantor kita.

Ing Discovery Days kita ing Agustus, uga sinau carane berkembang cepet portofolio dhewe, sampeyan bisa ngobrol pasuryan kanggo ngadhepi karo broker finance pakar kita.

Steve ing Mortgages Market Lace lan Insurance ora dina iki ing, dina metu kanggo investor.

Gusti iku ing tangan ing Discovery Days kita kanggo njawab pitakonan supaya sampeyan bisa ninggalake karo kawruh sing kudu mbangun kekaisaran properti cepet.

Ngundang sampeyan gabung kita ing kita kantor ing ora biaya, lan sinau ing sistem sing kita wis digunakake kanggo tuku 536 situs, ulang dhuwit kita karo semangat nandur modal.

Ana mung 12 panggonan ing boardroom kita, supaya Book dina lan ketemu kita ing Agustus.

Yen sampeyan pengin sinau sistem kita kanggo semangat nandur modal, kanggo ulang simpenan tuku macem-macem situs, kita kudu wolung panggonan ing Discovery Day FREE kita.

We nuduhake:
– Sampeyan bisa ndeleng ing sistem
– Sampeyan bisa ndeleng nomer
– Ngerti formula kanggo tuku ngisor nilai pasar
– Ndeleng kang property tuku
– Diajak broker finance pakar kita sinau carane mbangun cepet

We operate teka kawitan, pisanan dadi basis kanggo free kita Discovery Dina, supaya Book ing saiki sinau persis carane mbangun portofolio déning godha-disebut “”aturan””
Kanggo Panjenengan Sukses,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors ‘Estate Agent

£ 48m ing property dituku kanggo klien lan akeh

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Langkawi NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ನೆವರ್ “”ಆರು ತಿಂಗಳ ರೂಲ್”” ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ

ಶುಭೋದಯ!
ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮರಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಡುವಳಿ ಇದೆ? ನೀವು ಖರೀದಿ ನವೀಕರಿಸು ಒಂದು ಅಡಮಾನ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡವಿಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ codswallop ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ಯಾವುದೇ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಜನರು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏನು ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಇದು ನಾವು ಕೇಳಲು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಿಸುವ ಒಂದಾಗಿದೆ.

“”ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ””, ನೀವು ಕೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ವೇಳೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಡಮಾನ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ bandied ಗಳಿಸುವ ವಿಷಯ.

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಡಮಾನ ಬ್ರೋಕರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ರೀತಿಯ, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“”ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನೀವು ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ಮುನ್ನ”” ಮತ್ತು
“”ನೀವು ಹಣ ಹೆಚ್ಚು 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.””

ಆದರೆ ಆಭಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಾತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು.

ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬೇಕ್ಸ್ ಎಂದು ನಾನು ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಸತ್ಯ. ರಾಜಧಾನಿ ಮರುಬಳಕೆ ವೇಗ ನಾನು ಬೇಗ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಭ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ಠೇವಣಿ ನನ್ನ ಹಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಆರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೀವು ವಾರಗಳ ಆರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ಸಿಎ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಡೇಸ್, ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಕಲಿಕೆಯ, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ಹಣಕಾಸು ದಲ್ಲಾಳಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲೇಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಮಾನ ಸ್ಟೀವ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಈ ದಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದಿನ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅವರು ನೀವು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಡೇಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆವೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಮರುಬಳಕೆ, 536 ಮಾರಬಹುದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಭಾಗಗಳು.

ನಮ್ಮ ಸಭಾಕೊಠಡಿ ಕೇವಲ 12 ತಾಣಗಳು ಇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ.

ನೀವು ಆವೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಹು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಡಿಸ್ಕವರಿ ದಿನದಂದು ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ನಾವು ತೋರಿಸಲು:
– ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಬಹುದು
– ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು
– ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಖರೀದಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
– ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಆಸ್ತಿ ನೋಡಿ
– ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ಹಣಕಾಸು ದಲ್ಲಾಳಿ ಮಾತನಾಡಲು

ನಾವು ಮೊದಲ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಡೇಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ “”ನಿಯಮಗಳು”” ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ
ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ,

ಜೆಸ್ಸಿ Fossey ಟೇಲರ್

Fossey ಟೇಲರ್ – ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್

ಆಸ್ತಿ £ 48m ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಖರೀದಿ

0115 824 8484
4 Hollowstone
ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಷೈರ್ NG11JH
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Тағы «Алты ай қағидада» Зардап Ешқашан

Қайырлы таң!
Артқа инвестиция сіздің мүлікті өткізу алты ай ереже ма? Егер сіз remortgage жұмыс істемейді, жөндеу, сатып алу ипотекалық брокер айтты? Ал, бұл толық ерунда майға арналған постном ғой.

Жылжымайтын мүлік Қаржы жоқ, алты ай ереже бар.

немесе ол өсе алады, не істеу емес, мүмкін емес, адамдар пайдаланатын – Ол біз естиміз ірі ақтау бірі.

Сіз бұл туралы естіген жоқ болса, «алты ай ереже», бөлшек Қаржы саласында жұмыс ипотекалық брокерлер арқылы ТІРЛІК туралы алады нәрсе.

Сіз бір кездері сіздің банкке жүріп және олардың ипотекалық брокер кездесті болсаңыз, бұл әдетте үй-сатып жұртшылық үймелі ваниль қосымшаларымен түрлері бар, және олар сияқты нәрселерді айтады:

«Сіз, оны қайта қаржыландыра алады бұрын алты ай үшін мүлікті иелену керек» және
«Сіз 7 ай бұрын оған төленген артық үшін қайта қаржыландыра алмайды.»

Бірақ бұл жаңылыстыруға ғой. жоқ алты ай ереже бар. бұл кейбір кредиторлар үшін бағдар болып жатқанда, ол барлық кредиторлар үшін емес, және, әрине, инвесторлар мен өнімдері үшін олар қол жеткізе алмайды.

Ал шын мәнінде менің бисквитті пісіреді нәрсе Мен сөзбе жүздеген мәрте Қолынан факт болып табылады. капитал қайта пайдалану жылдамдығы Мен де тез менің жеке портфелін өсе мақсатында артықшылығы түсірген шешуші факторы болып табылады. Мен тез басқа үй сатып алу бір кен менің қаражат қайта өңдеуге болады. менің ақша солай жақсы жұмыс емес еді қайтып оралуға арналған алты немесе одан да көп ай күту.

Мен сізге инвестиция сатып алу және алты астында аптадан деп депозит қайта өңдеуден өткізу үшін пайдалануға болатын бірнеше өнімдер бар екенін салса, Мен сізге бұл сіздің портфелінің өсу үшін не істеу еді бағалаймыз келеді деп үміттенеміз. Ал менің ойымша, сіз өнімді растау мекен FCA реттеледі біреуге айтуға келеді деп үміттенеміз. Бақытымызға орай, біз біздің офиске осындай адамды бар.

Біздің Discovery тамыз айында күндері, сондай-ақ тез, өз портфелін өсе үйрену кезінде, Сіз біздің сараптамалық қаржы брокермен бетпе-бет сөйлесуге болады.

Lace Market Ипотекалық несиелеу кезінде Стив және сақтандыру инвесторлар үшін күні сыртында осы күні жасайды.

Ол сіз тез мүліктік империяны құру керек білімі бар қалдыра алады, сондықтан Сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге біздің Discovery күндері кезінде жағынан ғой.

Біз сіз ешқандай құны бойынша біздің кеңсесінде бізге қосылуға шақырамыз, және импульс инвестициялау біздің ақша қайта өңдеу, біз 536 қасиеттерін сатып алу үшін пайдаланылды болатынмын жүйесін білу.

Онда біздің мәжіліс залында тек 12 дақтар, сондықтан бүгін қоя тамыз айында бізді қарсы.

Егер бірнеше қасиеттерін сатып сіздің депозит қайта өңдеу үшін, импульс инвестициялау біздің жүйесін білгіңіз келсе, біздің ТЕГІН Discovery күнімен сегіз орындарға ие.

Біз көрсету:
– Сіз жүйесін көруге болады
– Егер сіз сандарды көре аласыз
– Нарықтық құнынан төмен сатып алу үшін формулалар түсіну
– Онда жылжымайтын мүлік сатып алу үшін қараңыз
– Тез салу жолын білу үшін, біздің сараптамалық қаржы брокер сөйлесіп

Біз, келіп бірінші жұмыс істейді бірінші біздің тегін Discovery күндері үшін негіз атқарды, сондықтан деп аталатын «ережелерін» елемеушілік мүліктік портфелін салу дәл үйренуіміз Енді тапсырыс
Сіздің табысыңыз үшін,

Джесси Fossey Тейлор

Fossey Тейлор – инвесторлар Estate Agent

клиенттер мен өсіру үшін сатып алынған мүлікті жылы £ 48м

0115 824 8484
4 Hollowstone
Ноттингем Nottinghamshire NG11JH
БІРІККЕН КОРОЛЬДІГІ

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
កុំទុកអោយពី “”វិធានប្រាំមួយខែ”” ជាថ្មីម្តងទៀត

អរុណសួស្តី!
ត្រូវបានច្បាប់ប្រាំមួយខែកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកវិនិយោគត្រឡប់មកវិញ? តើអ្នកត្រូវបានប្រាប់ដោយឈ្មួញកណ្តាលប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយដែលទិញ, ជួសជុល, remortgage មិនដំណើរការ? ផងដែរវាជា codswallop ពេញលេញ។

មិនមានវិធានប្រាំមួយខែនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យគឺជា។

វាជាលេសធំបំផុតដែលយើងបានឮ – ត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សដែលមិនអាចឬនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវការដើម្បីរីកលូតលាស់។

«ការគ្រប់គ្រងខែប្រាំមួយ “”ប្រសិនបើអ្នកមិនបានឮពីវា, គឺជាអ្វីដែលត្រូវបាន bandied អំពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដែលមានឈ្មួញកណ្តាលដោយធ្វើការងារក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលក់រាយ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានដើរចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់អ្នកនិងបានជួបជាមួយឈ្មួញកណ្តាលប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់ពួកគេទាំងនេះគឺជាធម្មតាប្រភេទដែលបានដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធី vanilla សម្រាប់ភាគច្រើននៃការទិញផ្ទះជាសាធារណៈនោះហើយពួកគេបាននិយាយថាអ្វីដែលដូចជា:

“”អ្នកមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែមុនពេលដែលអ្នកអាច refinance វា,”” និង
“”អ្នកមិនអាចផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីសម្រាប់ច្រើនជាងអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់វា 7 ខែកន្លងទៅនេះទេ”” ។

ប៉ុន្តែវាជាការ fallacy មួយ។ មិនមានក្បួនប្រាំមួយខែគឺ។ ខណៈពេលដែលវាជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួន, វាជាការមិនមែនសម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ហើយពិតជាមិនមែនសម្រាប់វិនិយោគិននិងផលិតផលដែលពួកគេមានការចូលដំណើរការទៅ។

ហើយរឿងដែលពិតជា bakes biscuit របស់ខ្ញុំគឺជាការពិតដែលថាខ្ញុំបានធ្វើវារាប់រយដង។ ល្បឿននៃរដ្ឋធានីការប្រើឡើងវិញគឺជាកត្តាគន្លឹះមួយខ្ញុំបាននាំយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនផលប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ខ្ញុំអាចកែច្នៃមូលនិធិរបស់ខ្ញុំពីការដាក់ប្រាក់មួយដើម្បីទិញផ្ទះមួយទៀតយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កំពុងរង់ចាំរយៈពេលប្រាំមួយខែឬច្រើនខែសម្រាប់ប្រាក់ខ្ញុំទៅមកគ្រាន់តែនឹងមិនធ្វើការចេញយ៉ាងល្អត្រឡប់មកវិញ។

បើសិនជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមានផលិតផលជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីទិញវិនិយោគនិងលាយដាក់ប្រាក់ដែលនៅក្រោមប្រាំមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកពេញចិត្តនូវអ្វីដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់កំណើនសំពៀតរបស់អ្នក។ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ FCA ដែលអាចបញ្ជាក់ថាផលិតផលនេះ។ សំណាងល្អដែលយើងមានដូចជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់យើង។

ការរកឃើញរបស់យើងនៅថ្ងៃនៅក្នុងខែសីហាព្រមទាំងរៀនពីរបៀបដើម្បីរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សផលប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចជជែកកំសាន្តមុខដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងឈ្មួញកណ្តាលហិរញ្ញវត្ថុជំនាញរបស់យើង។

លោក Steve ផ្សារចរនៅបញ្ចាំនិងធានារ៉ាប់រងធ្វើថ្ងៃនេះក្នុងមួយថ្ងៃចេញសម្រាប់វិនិយោគិន។

គាត់ជានៅថ្ងៃនៅលើដៃរបស់យើងដើម្បីរកឃើញឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចទុកជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីកសាងអាណាចក្រទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅការិយាល័យរបស់យើងនៅក្នុងការចំណាយនោះទេ, និងរៀនប្រព័ន្ធដែលយើងបានប្រើដើម្បីទិញ 536 លក្ខណៈសម្បត្តិ, recycling របស់យើងជាមួយការវិនិយោគប្រាក់សន្ទុះនេះ។

មានតែ 12 ចំណុចរបស់យើងគឺនៅខ្វែងគំនិតគ្នាដូច្នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងជួបកក់យើងក្នុងខែសីហា។

ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនប្រព័ន្ធរបស់យើងសម្រាប់ការវិនិយោគសន្ទុះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដើម្បី recycling លក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនទិញយើងមានចំនួនប្រាំបីកន្លែងនៅថ្ងៃរកឃើញដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។

យើងបានបង្ហាញ:
– អ្នកអាចមើលឃើញប្រព័ន្ធ
– អ្នកអាចមើលឃើញលេខនេះ
– យល់ពីរូបមន្តសម្រាប់ការទិញនៅក្រោមតម្លៃទីផ្សារ
– សូមមើលការទិញអចលនទ្រព្យដែលមាន
– និយាយទៅកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងហិរញ្ញវត្ថុឈ្មួញកណ្តាលដើម្បីរៀនពីរបៀបដើម្បីកសាងយ៉ាងលឿន

យើងធ្វើប្រតិបត្តិការជាលើកដំបូងមួយមកមុនបានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរកឃើញដោយឥតគិតថ្ងៃរបស់យើងដូច្នេះកក់ឥឡូវនេះដើម្បីរៀនច្បាស់អំពីរបៀបដើម្បីកសាងផលប័ត្រអចលនទ្រព្យមួយដោយមិនបាន “”ច្បាប់”” ដូច្នេះគេហៅថា
ដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់អ្នក,

លោកអ៊ីសាយ Fossey លោក Taylor

Fossey លោក Taylor – ភ្នាក់ងារអចលនវិនិយោគិន

48m £នៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលបានទិញសម្រាប់អតិថិជននិងការរីកលូតលាស់

0115 824 8484
4 Hollowstone
ទីក្រុង Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ចក្រភពអង់គ្លេស

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
결코 “”6 개월 규칙””에서 고통 다시

좋은 아침!
식스 달 규칙은 속성 다시 투자를 잡고있다? 당신이 구입 닦다 모기지 브로커가 말했다되었습니다 remortgage에 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 잘가 완료 codswallop입니다.

부동산 금융에는 6 개월 규칙은 없습니다.

사람들이 사용하거나 성장하는 데 걸리는 무엇을하지 않을 수 없다 – 우리가들을 수있는 가장 큰 변명 중 하나입니다.

당신이 그것을 들어하지 않은 경우 “”6 개월 규칙은””소매 금융에서 작동 모기지 브로커에 대한 퍼뜨려되는 무언가이다.

만약 당신이 은행에 들어갔다과 모기지 브로커를 만난 경우, 이들은 일반적으로 집 구매 공공의 대부분을위한 바닐라 응용 프로그램 처리 유형이며, 그들은 같은 말을 :

“”당신은, 당신이 그것을 재정을 재건하기 전에 6 개월 동안 부동산을 소유해야한다””와
“”당신은 당신이 6 개월 전 그것을 위해 지불 한 것보다 더 이상에 대한 재 융자 할 수 없습니다.””

그러나 그것은 잘못된 생각입니다. 더 6 개월 규칙은 없습니다. 그것은 일부 대출에 대한 가이드 라인이지만, 그것은 투자자와 그들이에 액세스 할 수있는 제품을 확실히 모든 대출에 대해 아니에요합니다.

그리고 정말 내 비스킷을 굽는 것은 내가 문자 그대로 수백 번 그것을 한 적이 있다는 사실이다. 자본 재사용의 속도 내가 그렇게 빨리 내 개인 포트폴리오를 성장하기 위해의 장점을 촬영했습니다 핵심 요소이다. 나는 빨리 다른 주택을 구입 한 보증금에서 내 자금을 재활용 할 수 있습니다. 돌아올 너무 잘 작동하지 않을 것입니다 내 돈을 6 개 이상 개월을 기다리고 있습니다.

내가 당신에게하는 경우가 여섯 아래 주에 그 보증금을 투자를 구입하고 재활용하는 데 사용할 수있는 여러 가지 제품이 있다는 것을, 나는 당신이 당신의 포트폴리오 성장을 위해 무엇을 할 수 있는지 감사하겠습니다 바랍니다. 그리고 난 당신이 제품을 확인할 수있는 FCA의 규제를 다른 사람에게 이야기 것입니다 바랍니다. 운 좋게 우리는 우리의 사무실에서 그런 사람이 있습니다.

우리의 발견 8 월 일뿐만 아니라, 신속하게 자신의 포트폴리오를 성장하는 방법을 학습에서, 당신은 우리의 전문 금융 브로커와 얼굴을 채팅 할 수 있습니다.

레이스 시장 대출에서 스티브 보험은 투자자를위한 하루,이 일한다.

그는 당신이 신속하게 부동산 제국을 구축하는 데 필요한 지식을 남길 수 있습니다 귀하의 질문에 대답하기 위해 디스커버리 일에서 손에있다.

우리는 당신이 무료로 저희 사무실에서 우리와 함께, 우리는 모멘텀 투자와 우리의 돈을 재활용, 536 속성을 구입하는 데 사용했던 시스템을 배울 초대합니다.

거기에 우리의 회의실에서 만 12 반점은, 그래서 오늘을 예약하고 8 월에 우리를 만난다.

당신이 모멘텀 투자에 대한 우리의 시스템을 배우고 싶은 경우에, 여러 속성을 구입하는 당신의 예금을 재활용, 우리는 우리의 무료 검색 날에 팔 곳이 있습니다.

우리는 보여
– 당신은 시스템을 볼 수 있습니다
– 당신은 숫자를 볼 수 있습니다
– 시장 가치 이하로 구입을위한 공식을 이해
– 구입하는 속성 참조
– 신속하게 빌드하는 방법은 우리의 전문 금융 브로커 이야기

우리는 제 와서 작동 최초의 무료 검색 일을위한 기초를 제공, 그래서 소위 “”규칙””을 무시하여 재산 포트폴리오를 구축하는 방법을 정확하게 배우고 지금 예약
당신의 성공에,

제시 포시 테일러

포시 테일러 – 투자자 ‘부동산 에이전트

클라이언트와 성장을 위해 구입 한 재산에 £ 48m의

0115 824 8484
4 Hollowstone
노팅엄 노팅엄 NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Qet bila ji “”Rule Six Month”” dîsa

Beyanî baş!
Ma bi serweriya bi şeş mehan li cem malê te, razemeniyan paş? Ma tu ji aliyê Broker mortgage, ku buy, nuh re got, remortgage bi kêr nayê? Baş ew codswallop temam e.

e tu Rule bi şeş mehan li Aborî babet hene.

bikaranîn, ji aliyê kesên ku ne an ne, wê çi ew digire bi arîşenî – Ev yek ji mezintirîn hicetan em dibihîzin ye.

The “”şeş meha desthilata””, eger hûn ên ku ev bihîstin, bi tiştekî dikujî ku li ser destê brokers mortgage, ku li fînansê perakende kar bandied e.

Eger tu her û her di nav banka xwe de digeriya kiriye û Broker mortgage xwe re hevdîtin, ev in, civak cureyên ku bi sepanên vanilla bo piranîyeke mezin a raya giştî mala-kirîna mijûl, û ew dibêjin ku tiştên wek:

“”Tu ji bo xwe xanî a ji bo şeş mehan berî tu dikarî Norwecî,”” û
“”Tu nikarî bo tu zêdetir ji we ji bo wê pere 7 months ago Norwecî.””

Lê belê, ev çewt e. e tu hukmê şeş meha hene. Çaxê ku ew weke rêbaz ji bo hin deyndêran ve ye, ev ne ji bo hemû alî deyndêran, û bi rastî ne ji bo veberhênerên û berhemên ew access to heye.

Û tiştê ku bi rastî jî bakes biscuit min ji ber ku ez bi sedan caran kiribûn di rastiya xwe de ye. Speed ya paytexta ji nû ve bikaranîna faktoreke sereke ez sûd ji ji bo ku mezin dibin pirsiyariya şexsî min, da zû Stanbol e. Ez pereyên min ji yek spartinê cardin ji bo kirîna mala din bi lez. Li benda şeş an jî bêhtir mehan de ji bo pereyê min bi şûn de werin çawa dê dest bi xebatên bi derve pir baş.

Eger ez ji we re got ku ne ji berhemên çend ku tu dikarî bikar bîne ji bo kirîna an veberhênanê û cardin ku spartinê li bin şeş hefteyan li wê derê, ez hêvî dikim ku hûn ê bizanibin, çi ku dikare ji bo mezinbûna pirsiyariya te bikim. Û ez hêvî dikim ku hûn ê ji bo kesekî têt tertîb kirin ji aliyê FCA ku dikare berhemên piştrast biaxivin. Di vê êrîşê em xwedî wisa kesê li ofîsa me.

Li Rojan Discovery me di meha Tebaxê de, û herweha hîn çawa bi lez mezin dibin pirsiyariya xwe bi xwe, hûn dikarin rû bi rû bi Broker fînansê pisporê me chat.

Steve li Lace Mortgages Market û Insurance nizane ev roj in, roj ji bo veberhênerên.

Ew li milê li Discovery Rojên me jî ev e ku bersiva pirsên te, da tu bi zanîna we pêdivî bi avakirina Împaratorîya malê te bi lez derkeve.

Em we vedixwînin ku me beşdarî li ofîsa me li tu mesrefa, û hîn di sîstema ku em bi kar neaniye ji bo kirîna 536 milkên, vezîvirandina pereyên me bi rêya weberhênana pêş.

ne tenê 12 deqên di menfaeta me li wê derê, da ku pirtûkek îro û di tebaxa pêşiya me.

Heke tu dixwazî fêr sîstema me ji bo razemeniyan bilez, ji bo vezîvirandina û emaneta te ji bo kirîna xanîyan multiple, em heşt cihan li ser Roja Discovery FREE me dike.

Em nîşan bide:
– Tu sîstemên bibînin
– Tu bi wê hejmara ku bibînin
– Fêm formulên ji bo kirîna jêr nirxê bazarê
– Dîtina ku malê ji bo kirîna
– Gotûbêja neçar fînansê pisporê me hîn bibin ku çawa ji bo avakirina zû

Em kar dikin pêþî hat, pêþî rûniþt bingeh ji bo me free Discovery Rojan, da pirtûka li ser niha ji bo hînbûna tam çawa bi avakirina pirsiyariya malê piştguh di bin navê “”qaîdeyên””
Ji bo serketinê te,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – veberhêneran Estate Agent

48m £ li malê kirîn ji bo muwekîlên û mezin dibe

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
INGLÎZ

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Эч качан «алты ай үстөмдүгү» оорулар Again

Куттуу таң!
Алты ай бийлик мүлкүн кармап артка жатат? Эгер, сатып эпке ипотекалык брокери тарабынан берилди, remortgage иштебей жатат? Ошондой эле аны толук codswallop болот.

Менчик Каржы эч кандай алты ай эреже бар.

Биз ири актануу бири уга – мүмкүн эмес адамдар пайдаланса же аны өстүрүү үчүн эмне кыла албайт.

«Алты ай эрежеси», сен бул жөнүндө уккан эмес болсо, чекене, каржы тармагында иштегендердин ипотекалык далдалчылары божомолдор калса бир нерсе болуп саналат.

Эгер банктын салып жүргөн жана алардын ипотекалык ортомчусу жолугушту болсо, бул, адатта, үй-сатып алуу коомчулуктун негизги бөлүгүн Vanilla колдонмолор менен түрлөрү бар жана алар сыяктуу нерселерди айтып:

«Сен, сен, аны каржылоо чейин алты ай үчүн мүлккө ээлик кылуу керек», жана
«Силер 7 ай мурун ал үчүн төлөнгөн артык эч үчүн каржылоо мүмкүн эмес.»

Бирок бул ката болот. жок алты ай эреже бар. кээ бир кредиторлор үчүн колдонмо жатканда, колдоо жана алар менен таанышууга укуктуу болушу азыктарын үчүн бардык кредиторлор үчүн, жана, албетте, жок эмес.

Жана чын эле менин печенийин бышырат нерсе жүздөгөн жолу түзмө-түз аны кылып жатам деп чындык. капиталдык кайра пайдалануу ылдамдык мен бат эле, менин жеке куржунун өсүү үчүн пайдаланып кетишиптир негизги шарты болуп саналат. Мен жакын арада дагы бир үй сатып алып, бир кен Менин каражаттарын иштетүүгө болот. алты же андан көбүрөөк ай күтүү үчүн акча кайра келип, так ошондой эле иштеп келген жок.

Мен сенин жумшап сатып алууга жана алты жумага чейинки ошол кенин иштетүүгө колдоно аласыз нече буюмдар бар экенин сага айткан болсо, анда мен силердин куржунунун өсүшү үчүн эмне кыла аларын да ыраазы элем деп үмүттөнөм. Мен силерге продукттарды ырастоо мүмкүн FCA менен жөнгө бирөө менен сүйлөшкүсү келет деп үмүттөнөм. Бактыга жараша, биз кызмат мындай адам бар.

-Жылы биздин Discovery күндөр, ошондой эле тез, өз куржунун өсө кантип үйрөнүп, анда биздин эксперттик финансы брокер менен бетме-бет чатта сүйлөшүүгө болот.

Бул күнү Steve боосу Базар Ипотекалык жана камсыздандыруу кылса, күн салым үчүн.

Сиз тез мүлк империяны түзүү зарыл билим менен кетүүгө болот, ал суроолорго жооп алуу үчүн биздин Discovery күн колуна жатат.

Силер эч кандай баасы Биздин дарегибиз бизге кошулуп, жана биз моменти салууда менен биздин акчаны кайра иштетүү, 536 касиеттерин сатып колдонгон системасын көбүрөөк билүүгө чакырабыз.

Биздин мансаптан гана 12 тактар бар, ошондуктан, бүгүн жана-жылы бизди тосуп брондоо.

Сиз моменти салууда биздин системасын билүү үчүн, бир нече мал үчүн кенин иштетүү үчүн, биз FREE Discovery күнү сегиз жерлер бар.

Биз көрсөтөбүз:
– Сиз системасын көрө аласыз
– Сиз сандарды көрө аласыз
– Базар наркынан бир топ төмөнкү сатып жасаш түшүнүү
– Сатып алуу үчүн мүлк көрүү
– Тез куруу үчүн кантип билүү үчүн эксперттик финансы брокер менен сүйлөшүү

Биз биринчи эле жолу акысыз Discovery күндөр, азыр деп аталган «эрежелерди» көрмөксөн мүлк куржунун куруу керектигин так билүү үчүн брондоо үчүн негиз болуп кызмат кылып келген иш
Сиздин Ийгиликтин,

Джесси Fossey Тейлор

Fossey Тейлор – Investors «Estate Agent

мүлктү £ 48m кардарларга жана өстүрүү үчүн сатылып алынган

0115 824 8484
4 Hollowstone
Ноттингем NG11JH
БИРИККЕН КОРОЛДУК

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ບໍ່ເຄີຍທຸກທໍລະມານຈາກ “”ກົດລະບຽບຫົກເດືອນ”” ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ!
ແມ່ນກົດລະບຽບຫົກເດືອນຖືຄຸນສົມບັດຂອງທ່ານລົງທຶນກັບຄືນໄປບ່ອນ? ທ່ານໄດ້ຮັບການບອກໂດຍນາຍຫນ້າຈໍານອງທີ່ຊື້, ຕົກແຕ່ງ, remortgage ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ? ດີມັນເປັນການ codswallop ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ບໍ່ມີກົດລະບຽບຫົກເດືອນໃນການເງິນຄຸນສົມບັດເປັນ.

ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນການແກ້ຕົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ – ການນໍາໃຊ້ used ໂດຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼືຈະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັນໃຊ້ເວລາກັບການຂະຫຍາຍຕົວ.

“”ກົດລະບຽບຫົກເດືອນ””, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນຂອງມັນ, ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການ bandied ກ່ຽວກັບການໂດຍນາຍຫນ້າຈໍານອງທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານການເງິນຂາຍຍ່ອຍ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ເຄີຍຍ່າງເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານຂອງທ່ານແລະໄດ້ພົບກັບນາຍຫນ້າຈໍານອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິປະເພດທີ່ຈັດການກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ vanilla ສໍາລັບການຫຼາຍຂອງປະຊາຊົນບ້ານ, ຊື້, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:

“”ທ່ານມີເພື່ອເຈົ້າຂອງຊັບສິນສໍາລັບຫົກເດືອນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດ refinance ມັນ,”” ແລະ
“”ທ່ານບໍ່ສາມາດ refinance ສໍາລັບການຫຼາຍກ່ວາທ່ານໄດ້ຈ່າຍຄ່າມັນ 7 ເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້.””

ແຕ່ວ່າມັນເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດ. ບໍ່ມີກົດລະບຽບຫົກເດືອນແມ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນແນວທາງໃນການທະນາຄານຈໍານວນຫນຶ່ງ, ມັນບໍ່ສໍາລັບທະນາຄານທັງຫມົດ, ແລະແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ສໍາລັບນັກລົງທຶນແລະຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງ.

ແລະສິ່ງທີ່ກໍ່ bakes biscuit ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດມັນຮູ້ຫນັງສືຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງເວລາ. ຄວາມໄວຂອງນະຄອນຫຼວງການນໍາໃຊ້ຄືນແມ່ນເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບປະໂຍດຈາກໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວຜົນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ recycle ເງິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກເງິນຝາກຫນຶ່ງໃນການຊື້ເຮືອນຢ່າງໄວວາ. ລໍຖ້າຫົກຫຼືຫຼາຍເດືອນສໍາລັບການເງິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນມາພຽງແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກອອກນັ້ນໄດ້ດີ.

ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອຊື້ການລົງທຶນແລະລີໄຊເຄີນເງິນຝາກທີ່ຢູ່ໃນພາຍໃຕ້ຫົກອາທິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຕ້ອງການສົນທະນາກັບຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງຄວບຄຸມໂດຍ FCA ຜູ້ທີ່ສາມາດຢືນຢັນການຜະລິດຕະພັນ. Luckily ພວກເຮົາມີບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.

ໃນ Discovery ວັນຂອງພວກເຮົາໃນເດືອນສິງຫາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮຽນຮູ້ວິທີການຢ່າງໄວວາຂະຫຍາຍຕົວຫຼັກຊັບຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານສາມາດສົນທະນາໃບຫນ້າເພື່ອປະເຊີນກັບນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍທາງດ້ານການເງິນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ.

Steve ຢູ່ຈໍານອງ Market Lace ແລະການປະກັນໄພບໍ່ມື້ນີ້ໃນວັນອອກສໍາລັບນັກລົງທຶນ.

ພຣະອົງເປັນຢູ່ໃນມືທີ່ Days Discovery ຂອງພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດອອກຈາກທີ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອສ້າງ empire ຄຸນສົມບັດຂອງທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ.

ພວກເຮົາເຊີນທ່ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ແລະຮຽນຮູ້ລະບົບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ 536 ຄຸນສົມບັດ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນເງິນຂອງພວກເຮົາກັບການລົງທຶນ momentum.

ມີພຽງແຕ່ 12 ຈຸດໃນ boardroom ຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃນມື້ນີ້ແລະຕອບສະຫນອງໃຫ້ພວກເຮົາໃນເດືອນສິງຫາ, ດັ່ງນັ້ນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ລະບົບຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການລົງທຶນ momentum, ສໍາລັບເອົາມາໃຊ້ຄືນເງິນຝາກຂອງທ່ານທີ່ຈະຊື້ຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ພວກເຮົາມີແປດສະຖານທີ່ສຸດວັນ Discovery ຂອງພວກເຮົາອອນໄລນ໌.

ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
– ທ່ານສາມາດເບິ່ງລະບົບ
– ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈໍານວນ
– ເຂົ້າໃຈສູດສໍາລັບການຊື້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ລາຄາຕະຫຼາດ
– ເບິ່ງທີ່ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະຊື້
– ສົນທະນາກັບນາຍຫນ້າທາງດ້ານການເງິນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງຢ່າງວ່ອງໄວ

ພວກເຮົາປະຕິບັດງານເປັນຄັ້ງທໍາອິດມາ, ຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຮັບຜິດຊອບບົນພື້ນຖານສໍາລັບການຂອງພວກເຮົາວັນ Discovery ຟຣີ, ສະນັ້ນປື້ມໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວ່າວິທີການກໍ່ສ້າງຫຼັກຊັບສົມບັດໂດຍບໍ່ສົນໃຈກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “”ກົດລະບຽບ””
ຄວາມສໍາເລັດຂອງທ່ານ,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – ການລົງທຶນຕົວແທນຊັບ

48m £ໃນຄຸນສົມບັດຊື້ສໍາລັບການລູກຄ້າແລະການຂະຫຍາຍຕົວ

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ສະຫະປະຊາຊະອານາຈັກ

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Numquam in “”Regula Six months”” apud eundem,

Bonum mane!
In sex mensis principatum tenens est, ad studium bonorum? Numquid non adnuntiatum est ab hypotheca sectorem esse, quod emere, refurbish, Remortgage non opus? Bene suus ‘perfecta codswallop.

Non est regula, in sex mensis Property nulla.

Suus ‘unus of maximus audimus excusat – aut usus, qui non habet quod non germinet.

“”Sex menses imperio”” si te non audierit, sit qui in meliori hypotheca sectoribus scruta iactatum a rebus oeconomicis.

Si youve ‘umquam ambulavit in ripa hypotheca sectorem uisa sunt genera, qui de more domum emere vanilla applications molem communem, et dicunt:

“”Habes habere potestis refinance proprietas mensibus sex,”” et
«Non potestis refinance per VII menses ultra quam pro eo.””

Sed hoc est fallacia. Nulla sex menses imperio. Dum alii creditores indices, non omnes creditores, et non habent accessum ad fructus elit.

Et hoc est quod vere coxit buccellatum meo feci litteram centies. Celeritas usurpari capitale est Acutus meis ego uti ad crescendum cito portfolio. Mea pecunia emere alia positio est a potest redivivus cito. Exspecto Sex mensium vel pecuniam iuxta numerum uniuscuiusque multitudinis referantque non bene operatur.

Si plures uber ut dixi tibi emere possis quae appendam arcariis infra sex septimanas obsidionem redivivus spero bene quid facere velis portfolio ad augmentum. Et ego youd ‘loqui ad aliquem habere spero per FCA qui confirmant products. Feliciter habemus in tali officio.

In inventionis dierum Augusto, ut discat celeriter senescunt tua Portfolio potest chat cum facie stabant oeconomicis sectorem.

Steve apud Lace Market ipsum impignoratur, et non in die hac, quia hodie de elit.

Ille simul manibus inventionis dierum responde quaestiones opus aedificare possis discedere agnitione imperii tuam velociter.

Te invitamus nostro officio nihil ad pretium DXXXVI cognoscere ratio emere eget proprietates redivivus momentum argentum cum obsiderent.

Non solum in suas XII boardroom, ut liber, et nunc ad nos in August.

Si vis scire momentum system pro circumsedere, in redivivus depositum emere plures proprietates, est nobis free octo alibi in die Inventionis.

Ostende nobis:
– Potest ratio videre
– Vos can animadverto in numero
– Formulae emere infra forum valorem intelligunt
– Rem videat, quem ad buy
– Ad periti loqui de rebus oeconomicis sectorem esse discere, quam ad celeriter aedificant

Et primo movet, praemunitus liberum Inventionis rationem dierum, ut scire iam liber portfolio proprietatem prorsus neglecto aedificare sic dicitur “”praecepta””
To Success tua,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – obsido ‘Estate Agent

£ 48m pro clients, et crescit in perquisitum

CXV DCCCXXIV (VIII)CDLXXXIV
IV Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REGNUM UNITUM

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nekad Cieš no “”Six mēnešu noteikuma”” Again

Labrīt!
Vai sešu mēnešu norma turot savu īpašumu ieguldot atpakaļ? Vai jums ir teicis, hipotēku brokeri, kas pērk, atjaunošanai, remortgage nedarbojas? Nu tas ir pilnīgs codswallop.

Nav Six Mēnesis Likumam Property Finance.

Tā ir viena no lielākajām attaisnojumus mēs dzirdam – ko izmanto cilvēki, kuri nevar vai negrib darīt to, ko tā veic, lai augt.

Par “”sešu mēnešu noteikums””, ja neesat dzirdējuši par to, ir kaut kas izpaužas bandied apmēram ar hipotēku brokeri, kas strādā mazumtirdzniecības finansēs.

Ja esat kādreiz gāja uz savu banku un met to hipotēku brokeri, tie parasti ir veidi, kas nodarbojas ar vaniļas pieteikumiem lielāko daļu mājas pērk sabiedrību, un viņi saka lietas, piemēram:

“”Jums ir sava īpašumu sešus mēnešus pirms varat refinansēt to,”” un
“”Jūs nevarat refinansēt par vairāk nekā tu par to maksā pirms 7 mēnešiem.””

Bet tas ir maldi. Nav sešu mēnešu norma. Lai gan tā ir vadlīnija dažiem aizdevējiem, tas nav visiem aizdevējiem, un, protams, ne investoriem un produktiem, ko tie ir piekļuve.

Un lieta, kas patiešām cep mans biskvīts ir tas, ka es esmu darījusi to burtiski simtiem reižu. Ātrums kapitāla atkalizmantošanu ir galvenais faktors, es esmu izmantojuši, lai augt savu personīgo portfolio tik ātri. Es varu pārstrādāt savus līdzekļus no viena noguldījuma nopirkt citu mājās ātri. Gaida sešus vai vairāk mēnešus par manu naudu atgriezties vienkārši nevarētu strādāt tik labi.

Ja es tev teicu, ka ir vairāki produkti, kurus var izmantot, lai iegādātos ieguldījumu un pārstrādāt šo depozītu zem sešām nedēļām, es ceru, ka jūs novērtēt to, ka varētu darīt, lai jūsu portfeļa izaugsmē. Un es ceru, ka jūs vēlaties runāt ar kādu, ko regulē FCA, kas varētu apstiprināt produktus. Par laimi mums ir tik persona mūsu birojā.

Pie mūsu Discovery dienas augustā, kā arī mācīties, kā strauji augt savu portfolio, jūs varat tērzēt aci pret aci ar mūsu ekspertu finanšu brokeris.

Steve at Lace Market Hipotēkas un apdrošināšana dara dienu, dienu, kas investoriem.

Viņš ir uz rokas, mūsu Discovery dienas, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, lai jūs varētu atstāt ar zināšanām jums ir nepieciešams, lai izveidotu savu īpašumu impēriju ātri.

Mēs aicinām jūs pievienoties mums mūsu birojā bez maksas, un apgūt sistēmu, kas mēs esam, ko izmanto, lai iegādātos 536 īpašības, pārstrādes mūsu naudu ar impulsu ieguldījumus.

Ir tikai 12 plankumi mūsu sēžu zālēm, lai grāmatu šodien un tikties augustā.

Ja jūs vēlaties uzzināt mūsu sistēmu momenta investīcijām, pārstrādei savu depozītu iegādāties vairākas īpašības, mums ir astoņas vietas uz mūsu BEZMAKSAS Discovery diena.

Mēs parādīt:
– Jūs varat redzēt sistēmas
– Jūs varat redzēt numurus
– Izprast formulas pērkot zem tirgus vērtības
– Redzētu, kura īpašums nopirkt
– Runāt ar mūsu ekspertu finanšu brokeris, lai uzzinātu, kā veidot ātri

Mēs strādājam pirmais brauc, tas pirmais maļ mūsu bezmaksas Discovery dienās, tā grāmata tagad, lai uzzinātu, kā tieši veidot īpašumu portfeli, ignorējot tā sauktās “”noteikumi””
Lai Jūsu Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Par Investoru Estate Agent

£ 48m īpašumā iegādājās klientiem un pieaug

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
APVIENOTĀ KARALISTE

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Niekada kenčia nuo “”šešių mėnesių taisyklė”” Vėlgi

Labas rytas!
Ar šešių mėnesių taisyklė turintis savo turtą investuoja atgal? Ar jums buvo pasakyta, paskolų brokeris, kad pirkti, numatoma atnaujinti, Remortgage neveikia? Na tai visiškas nesąmonė.

Nėra šešių mėnesių taisyklė nekilnojamojo turto finansų.

Tai vienas iš didžiausių pasiteisinimų girdime – naudojamų žmonėms, kurie negali ar nenori daryti tai, ką ji mano, kad didės.

“”Šeši mėnesių taisyklė””, jei dar nesate girdėję apie jį, yra kažkas, kad bus bandied pagal hipotekos makleriai, kurie dirba mažmenine finansai.

Jeigu jūs kada nors vaikščiojo į savo banką ir susitiko savo paskolų brokeris, tai yra paprastai tipai, kurie dirba su vanilės paraiškų namo-pirkti visuomenei urmu, tai jie sako tokius dalykus kaip:

“”Jūs turite savo turtą už šešis mėnesius, kol galėsite refinansuoti ją””, ir
“”Jūs negalite refinansuoti bet daugiau nei jūs už jį 7 mėnesiai atgal.””

Bet tai klaidingas įsitikinimas. Nėra šešių mėnesių taisyklė. Nors tai gairės Kai kurie skolintojai, tai ne visiems skolintojams, ir tikrai ne investuotojų ir produktų, kuriuos jie turi prieigą prie.

Ir dalykas, kad tikrai kepa mano sausainių yra tai, kad aš padariau tai šimtus kartų. Greitis kapitalo pakartotinio naudojimo yra pagrindinis veiksnys, aš pasinaudojo tam, kad taip greitai augti savo asmeninį portfelį. Galiu perdirbti savo lėšas iš vienos indėlių pirkti kitą namo greitai. Laukiama šešis ar daugiau mėnesių už savo pinigus sugrįžti tik nebūtų dirbti taip pat.

Jei aš jums sakiau, kad yra keletas produktų, kad jūs galite naudoti norėdami įsigyti investicijų ir perdirbti, kad indėlį pagal šešias savaites, tikiuosi jums reikia įvertinti tai, ką, kad galėtų padaryti dėl savo portfelio augimą. Ir aš tikiuosi, kad jūs norite pasikalbėti su kuo nors reglamentuota FCA, kurie galėtų patvirtinti produktus. Laimei mes turime tokį žmogų mūsų biure.

Tuo mūsų Discovery dienų rugpjūtį, taip pat sužinoti, kaip greitai auga savo portfelį, galite kalbėtis akis į akį su mūsų ekspertas finansų makleris.

Steve’as ne Nėriniai rinkos Hipotekos ir draudimas daro ši diena iš dienos investuotojams.

Jis ant rankų mūsų Discovery dienų atsakyti į jūsų klausimus, kad būtų galima palikti su žinių, jums reikia sukurti savo nekilnojamojo turto imperiją greitai.

Kviečiame prisijungti prie mūsų mūsų biure jokių išlaidų, ir išmokti sistemą, kad mes naudojamas įsigyti 536 savybes, perdirbimo mūsų pinigus su impulso investuoti.

Yra tik 12 vietų mūsų salę, todėl užsakyti šiandien ir susitikti su mumis rugpjūčio mėn.

Jei norite sužinoti mūsų sistemą momento investuoti, perdirbti savo indėlių pirkti kelis savybes, turime aštuonis vietas mūsų NEMOKAMOS Discovery diena.

Mes rodyti:
– Jūs galite pamatyti sistemas
– Jūs galite pamatyti skaičių
– Suprasti formules perkant mažesne nei rinkos verte
– Pamatyti, nuosavybė pirkti
– Pasikalbėti su mūsų ekspertų finansų maklerio išmokti greitai sukurti

Mes dirbame pirmas atėjai, pirmas gavai “”mūsų nemokamą Discovery dienų, todėl užsakyti nuo dabar tiksliai sužinoti, kaip sukurti turto portfelį ignoruojant vadinamąsias”” taisykles “”
Jūsų sėkmė,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Investuotojų turto agentas

£ 48m į nekilnojamąjį turtą įsigyti už klientų ir auga

0115 824 8484
4 Hollowstone
Notingemas Nottinghamshire NG11JH
DIDŽIOJI BRITANIJA

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dach ni aus den “”Six Mount Rechtsstaat”” neits

Gudde Moien!
Ass de Six mengn Mount Regel Är Propriétéit Investitioun zeréck? Hutt Dir vun engem Prêt broker gesot ginn, datt kafen, refurbish, remortgage Aarbecht net? Ma et ass komplett codswallop.

Et ass kee Six Mount Rechtsstaat an Property Finance.

Et ass eent vun de gréisste Ausried mir héieren – déi vun de Leit benotzt, déi net kann oder net maachen, wat se ze wuessen hëlt.

De “”sechs Mount Regel””, wann Dir net dovun héieren hunn, ass eppes, dass déi Hypothéik Courtieren wäerte ronn kritt, deen am Handel finanzéieren Aarbecht.

Wann Dir schons eng Kéier an Ärer Bank dohannen hun an hir Hypothéik broker begéint, déi sinn normalerweis d’Typen déi mat Vanill Programmer fir de Gros vun der Haus-Billjeeën ëffentlechen këmmeren, an si Saache wéi:

“”Dir hutt eng Immobilie fir sechs Méint bis eege ier Dir et refinance kann,”” a
“”Dir kënnt net fir all méi refinance wéi Dir ago fir et 7 Méint bezuelt.””

Mä et ass e fallacy. Et ass keng sechs Mount Regel. Während et eng gewëssen Hoffnung fir e puer wäit ass, ass et net fir all wäit, a sécher net fir Investisseuren an d’Produite si Zougang hun.

An der Saach, datt wierklech meng Kichelcher baakt ass de Fait, dass ech et wuertwiertlech honnerte vun Zäite gemaach hunn. Speed vum Kapital du-benotzen ass e wichtege Faktor ech Virdeel vun fir geholl hun meng perséinlech Portfolio sou séier ze wuessen. Ech kann meng Suen aus engem Dreckstipp recycléiert séier aneren doheem ze kafen. Waardezäit sechs oder méi Méint fir meng Suen géifen zreck Aarbecht just net sou gutt aus.

Wann ech Iech gesot, dass do e puer Produiten sinn, datt Dir en Investissement ze kafen a recycléiert datt Depot vun ënner sechs Wochen benotzen kann, ech hoffen du hues am beschten, wat dat fir Portefeuille Wuesstem maachen kéint. An ech hoffen Dir fir een duerch d’FCA reegelen Diskussioun wéilt déi de Produiten confirméieren kéint. Zum Gléck hu mer esou eng Persoun an eisem Büro.

Op eise Discovery Days am August, wéi och geléiert wéi séier Är eege Portfolio ze wuessen, kënnt Dir Gesiicht chat mat eisem Expert finanzéieren broker ze suivéieren.

Steve op Spëtzekleeder Market Persoun an assurances heescht dëst Dag an, Dag aus fir Investisseuren.

Hien ass op dem op eise Discovery Days zu Äre Froen äntweren sou Dir mat de Kenntnisser Dir Är Propriétéit Räich séier bauen brauch Congé fir.

Mir invitéieren Iech bei eis um keng Käschten op eise Büro matzeman, an de System léieren, datt mir benotzt hunn 536 Wunnengen ze kafen, eis Suen mat erun Investitioun recycling.

Et sinn nëmmen 12 Plazen an eiser boardroom, sou Buch haut an treffen eis am August.

Wann Dir wëllt eise System fir erun Investitioun ze léieren, fir Är Dreckstipp recycling méi Wunnengen ze kafen, hu mer aacht Plazen op eise GRATIS Discovery Day.

Mir weisen:
– Dir kënnt d’Systemer gesinn
– Dir kënnt d’Zuelen gesinn
– Verstinn d’Formelen fir hei drënner Handelswäert kaafen
gesinn déi Propriétéit kafen –
– Fir eis Expert finanzéieren broker schwätzen ze léieren wéi séier ze bauen

Mir bedreiwen eng éischt kommen, éischt zerwéiert Basis fir eis fräi Discovery Days, also elo genee ze léieren Buch op wéi enger Propriétéit Portfolio ze bauen, déi vun der sougenannter “”Regelen”” heescht
Fir Ären Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – D’Investisseuren Estate Agent

£ 48m am Besëtz fir Clienten kaaft a wiisst

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
VEREENEGT KINNEKRÄICH

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Никогаш не страдаат од “”Шест правилото”” Повторно

Добро утро!
Е правилото за шест месеци држи вашиот имот инвестирање во грбот? Дали ви е кажано од хипотека брокер може да се купат, реконструкција, remortgage не функционира? Добро, тоа е целосна codswallop.

Не постои шестмесечен правило во сопственост финансии.

Тоа е една од најголемите изговори слушаме – се користи од страна на луѓе кои не можат или не ќе го направи она што е потребно за да расте.

“”Шест месеци правило””, ако не сте слушнале за него, е нешто што добива bandied за од страна на хипотекарни брокери кои работат во финансии мало.

Ако некогаш сте се влезе во вашата банка и се сретна со нивната хипотека брокер, тие обично се видови кои се занимаваат со ванила апликации за најголемиот дел од куќа купување на јавноста, и тие велат дека работите како:

“”Треба да се поседуваат недвижен имот за шест месеци пред да можете да го рефинансира””, и
“”Не можете да ги рефинансираат за кој било повеќе отколку што платиле за тоа пред 7 месеци””.

Но, тоа е заблуда. Не постои шест месеци правило. Иако тоа е водич за некои кредитори, тоа не е за сите заемодавците, и сигурно не е за инвеститорите и на производите што имаат пристап.

И нешто што навистина ми пече бисквити е фактот дека јас сум го направи буквално стотици пати. Брзина на капиталот повторна употреба е клучен фактор што сум се искористи со цел да расте мојот личен портфолио толку брзо. Јас може да се рециклира моите средства од депозит да се купи уште дома брзо. Чекајќи шест или повеќе месеци, за моите пари да се врати само не ќе работат толку добро.

Ако јас ти реков дека постојат неколку производи кои можете да го користите да се купи за инвестирање и за рециклирање на тој депозит во помалку од шест недели, се надевам дека би го цениме она што може да направи за вашиот раст портфолио. И се надевам дека ќе разговара со некој регулирани од страна на FCA кои можеше да ги потврди производи. За среќа, имаме таков човек во нашата канцеларија.

Во нашата Дискавери дена во август, како и учење како да се брзо се развива свој портфолио, можете да разговарате лице во лице со нашиот експерт за финансии брокер.

Стив на пазарот Хипотеки Чипка и осигурување прави овој ден во ден надвор за инвеститорите.

Тој е на страна на нашите Дискавери дена да одговори на вашите прашања, па можете да го напуштите со знаење што треба да се изгради на вашата империја имот брзо.

Ве покануваме да ни се придружат во нашата канцеларија, без трошоците, и да научат систем дека ние сме искористени за купување на 536 имоти, рециклирање нашите пари со интензитет инвестирање.

Има само 12 места во нашата сала, па книга денес и да се сретне со нас во август.

Ако сакате да дознаете нашиот систем за динамиката инвестирање, за рециклирање на вашиот депозит да се купи повеќе својства, имаме осум места на нашата бесплатна Дискавери ден.

Ние ќе се покаже:
– Ќе може да ги видите системите
– Можете да видите на броеви
– Разбирање на формули за купување на под пазарната вредност
– Видете кој имот да се купи
– Разговарајте со нашиот експерт за финансии брокер да научат како да се изгради брзо

Ние работиме на прв дојден, прв услужен основа за нашата слободна Дискавери дена, па книга за сега да научат како точно да се изгради портфолио имот со неа т.н. “”правила””
Кон вашиот успех,

Џеси Fossey Тејлор

Fossey Тејлор – продавач на фотографии на инвеститори

£ 48 во имот купен за клиенти и расте

0115 824 8484
4 Hollowstone
Нотингем Нотингемшир NG11JH
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aza Hijaly avy amin’ny “”Six volana Fitsipika”” indray

Salama!
Moa ny enina volana fitsipika mitazona ny fananana mampiasa vola indray? Efa nolazaina iray antoka broker izay hividy, refurbish, remortgage tsy miasa? Tsara izany codswallop tanteraka.

Tsy misy enina Month hanapaka ao Property Finance.

Izany no iray amin’ny lehibe indrindra fialan-tsiny isika mandre – ampiasain’ny olona izay tsy afaka na tsy hanao ny zavatra ilaintsika mba hitombo.

Ny “”fitondrana volana enina””, raha toa ianao ka tsy nandre izany, dia zavatra izay mahazo bandied momba ny antoka mpanakalo izay miasa amin’ny antsinjarany fitantanam-bola.

Raha efa nandeha an-banky sy nihaona ny antoka broker, ireo izay miavaka dia ny karazana izay miatrika lavanila fangatahana ny ampahany ao amin’ny trano-nividy-bahoaka, ka hoy izy ireo zavatra toy ny:

“”Tsy maintsy manana fananana ho an’ny enim-bolana eo anatrehanao refinance afaka izany,”” ary
“”Tsy afaka ny refinance ho an’ny intsony noho ianao nandoa fa 7 volana lasa izay.””

Saingy ny Hadisoana. Tsy misy fitsipika enina volana. Na dia misy tondrozotra ho an’ny lenders sasany, fa tsy ho an’ny lenders rehetra, ary azo antoka fa tsy ho an’ny mpampiasa vola sy ny vokatra dia efa mahazo.

Ary ny zavatra izay tena bakes ny biscuit dia ny hoe nanao izany aho-jatony ara-bakiteny indraindray. Speed ny Renivohitra re-fampiasana no zava-dehibe aho naka manararaotra mba hitombo ny portfolio-manokana haingana dia haingana. Afaka efa niasa ho ny vola avy amin’ny petra-bola iray hividy an-trano iray hafa haingana. Miandry enim-bolana na mihoatra noho ny vola mba hiverina fotsiny tsy mety miasa avy tsara.

Raha Efa nolazaiko taminareo fa misy vokatra maro izay azonao ampiasaina mba hividy ny fampiasam-bola ary fanamboarana ny petra-bola ao anatin’ny iray volana sy tapany, manantena aho fa ianareo Te mankasitraka ny zavatra izay mety atao ho ny portfolio-mitombo. Ary manantena aho fa miresaka amin’ny olona iray Te voafehin’ny ny FCA izay afaka manamafy ny vokatra. Soa ihany isika ny olona toy izany eo amin’ny birao.

Any am-Discovery Days tamin’ny Aogositra, ary koa ny fianarana ny fomba mitombo haingana ny portfolio anao manokana, dia afaka hiresaka mifanatrika amin ‘ny manam-pahaizana bola broker.

Steve amin’ny Lace Market fametrahana antoka sy Insurance manao izany andro, andro ho an’ny mpampiasa vola.

Izy eo amin’ny tanana any am-Discovery Days mba hamaly ny fanontaniana mba hahafahanao miala amin’ny fahalalana tokony hanorina fanjakana ny fananany haingana.

Manasa anao izahay mba hiaraka aminay any am-birao amin’ny tsy misy vola, ary mianatra ny rafitra fa efa ampiasaina mba hividy 536 fananana, tsingerin’ny ny vola amin’ny vàhana vola.

Tsy misy afa-12 harambato voasaron-drano eo amin’ny boardroom, ka boky sy hitsena antsika ankehitriny tamin’ny Aogositra.

Raha te-hianatra ny rafitra ho foana ny vola, noho ny tsingerin’ny ny petra-bola mba hividy fananana maro, dia manana toerana valo eo amin’ny FREE Discovery Day.

Asehontsika:
– Afaka mahita ny rafitra
– Afaka mahita ny isa
– Hahatakatra ny rijan-teny voaravona ho an’ny tsena mividy ambany vidy
– Jereo izay fananana mba hividy
– Miresaka ny manam-pahaizana bola broker mba hianatra ny fomba hanangana haingana

Miasa isika ny ho avy aloha, voalohany nanompo mahatonga antsika maimaim-poana Discovery Days, ka boky ary ankehitriny mba hianatra tsara ny fomba hanorenana ny fananana portfolio-ny tsy firaharahiana ilay antsoina hoe “”fitsipika””
To ny fahombiazanao,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Ny mpampiasa vola ‘Estate Agent

£ 48m amin’ny fananana novidina ho an’ny mpanjifa sy ny mitombo

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
FANJAKANA MITAMBATRA

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Jangan sekali-kali Mengalami “”Enam Bulan Rule”” Sekali lagi

Selamat Pagi!
Apakah peraturan Enam Bulan memegang harta anda melabur kembali? Adakah anda telah diberitahu oleh broker gadai janji yang membeli, membaik pulih, remortgage tidak berfungsi? Baik itu Codswallop lengkap.

Tidak ada Peraturan Enam Bulan Kewangan Hartanah.

Ia adalah salah satu alasan yang paling besar yang kita dengar – yang digunakan oleh orang-orang yang tidak boleh atau tidak akan melakukan apa yang diperlukan untuk berkembang.

“”Enam bulan pemerintahan””, jika anda tidak pernah mendengar ia, adalah sesuatu yang mendapat buah mulut oleh broker gadai janji yang bekerja dalam kewangan runcit.

Jika anda pernah berjalan ke bank anda dan bertemu broker gadai janji mereka, ini biasanya jenis yang berurusan dengan aplikasi vanila untuk sebahagian besar daripada orang ramai dari rumah membeli, dan mereka berkata perkara seperti:

“”Anda perlu memiliki hartanah selama enam bulan sebelum anda boleh membiayai semula,”” dan
“”Anda tidak boleh membiayai semula bagi apa-apa lebih daripada yang anda dibayar untuk itu 7 bulan yang lalu.””

Tetapi ia adalah anggapan yang salah. Tidak ada peraturan enam bulan. Walaupun ia adalah satu garis panduan bagi sesetengah peminjam, ia bukan untuk semua pemberi pinjaman, dan sudah tentu bukan untuk pelabur dan produk yang mereka mempunyai akses kepada.

Dan perkara yang benar-benar pandai membuat biskut saya ialah hakikat bahawa saya telah melakukannya secara literal beratus-ratus kali. Speed modal penggunaan semula adalah faktor utama saya mengambil kesempatan untuk berkembang portfolio peribadi saya begitu cepat. Saya boleh mengitar semula wang saya dari satu deposit untuk membeli rumah lain dengan cepat. Menunggu enam bulan atau lebih untuk wang saya untuk kembali hanya tidak akan bekerja dengan baik.

Jika saya memberitahu anda bahawa terdapat beberapa produk yang boleh anda gunakan untuk membeli pelaburan dan mengitar semula deposit yang di bawah enam minggu, saya berharap anda akan menghargai apa yang boleh lakukan untuk pertumbuhan portfolio anda. Dan saya berharap anda sedang bercakap dengan seseorang yang dikawal selia oleh FCA yang dapat mengesahkan produk. Nasib baik kami mempunyai seseorang di pejabat kami.

Di Discovery Days kami pada bulan Ogos, dan juga belajar bagaimana untuk cepat berkembang portfolio anda sendiri, anda boleh berbual bersemuka dengan broker kewangan pakar kami.

Steve di Lace Market Gadai janji dan Insurans tidak hari ini, keluar hari untuk pelabur.

Dia pula di Days Discovery kami untuk menjawab soalan anda supaya anda boleh meninggalkan dengan pengetahuan yang anda perlukan untuk membina empayar harta anda dengan cepat.

Kami menjemput anda untuk menyertai kami di pejabat kami tanpa sebarang kos, dan belajar sistem yang kami telah digunakan untuk membeli 536 hartanah, kitar semula wang kita dengan momentum melabur.

Hanya ada 12 tempat dalam lembaga pengarah kami, jadi menempah hari ini dan bertemu dengan kami pada bulan Ogos.

Jika anda mahu belajar sistem kami untuk momentum pelaburan, untuk kitar semula deposit anda untuk membeli pelbagai hartanah, kami mempunyai lapan tempat pada Hari Discovery PERCUMA kami.

Kami menunjukkan kepada:
– Anda boleh melihat sistem
– Anda boleh melihat nombor
– Memahami formula untuk membeli di bawah nilai pasaran
– Lihat mana harta untuk membeli
– Bercakap kepada broker kewangan pakar kami untuk belajar bagaimana untuk membina dengan cepat

Kami beroperasi pertama datang, pertama dilayani secara percuma Discovery Days kami, jadi tempah pada sekarang untuk belajar bagaimana untuk membina portfolio hartanah dengan mengabaikan apa yang dikenali sebagai “”kaedah-kaedah””
Untuk Kejayaan Anda,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The pelabur Estate Agent

£ 48m di hartanah yang dibeli untuk pelanggan dan berkembang

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
വീണ്ടും “”ആറു മാസം നയം”” ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും

സുപ്രഭാതം!
തിരികെ മുടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശമുള്ള ആറു മാസം ഭരണം ആണോ? നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ മോർട്ട്ഗേജ് ബ്രോക്കര് ലഭിച്ചിരിക്കയില്ല refurbish, remortgage പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? നന്നായി അത് പൂർണ്ണമായ codswallop തുടർന്ന്.

പ്രോപ്പർട്ടി ധനകാര്യം യാതൊരു ആറു മാസം റൂൾ ഉണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ അതു വളരാൻ എടുക്കുന്ന എന്തു പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ചെയ്യും കഴിയില്ല ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന – അതു ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ വലിയ ഒഴികഴിവ് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്.

“”ആറു മാസം ഭരണം”” നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ വായ്പ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോർട്ട്ഗേജ് ബ്രോക്കർമാർ വഴി വിത്യസ്തമായിരിക്കും നേരിടുമ്പോഴാണ് സംഗതിയാണത്.

എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നടന്നു അവരുടെ മോർട്ട്ഗേജ് ബ്രോക്കർ കൂടിക്കാഴ്ച ചെയ്തെങ്കിൽ, ഈ സാധാരണ വീട്ടിൽ-വാങ്ങുന്നത് പൊതു ബൾക്ക് വേണ്ടി വാനില പ്രയോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം തരം, അവർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും:

“”നിങ്ങൾ തന്നേ അതു വാമിംഗ് മുമ്പ് ആറു മാസം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമാകും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്”” ഉം
“”നിങ്ങൾ 7 മാസം മുമ്പ് അതിനായി പണം അധികം ഇനി വേണ്ടി വാമിംഗ് കഴിയില്ല.””

എന്നാൽ ഒരു മതിഭ്രമം തുടർന്ന്. യാതൊരു ആറു മാസം ഭരണം ഉണ്ട്. അതു ചില പണമിടപാടുകാർ ഗൈഡ്ലൈനായി, ആരെയൊക്കെയാണ് അത് എല്ലാം പണമിടപാടുകാർ വേണ്ടി അല്ല തീർച്ചയായും നിക്ഷേപകർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവർ ആക്സസ് ഇല്ല.

ശരിക്കും എന്റെ ബിസ്കറ്റ് ചുടുകയും കാര്യം ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു തവണ അത് ചെയ്തുവെന്ന് വസ്തുതയാണ്. മൂലധന റീ-ഉപയോഗ സ്പീഡ് ഞാൻ വേഗം എന്റെ സ്വകാര്യ പോർട്ട്ഫോളിയോ വളരാൻ ക്രമത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ കൈക്കൊണ്ട ഒരു കീ ഘടകമാണ്. ഞാൻ വേഗം മറ്റൊരു ഹോം വാങ്ങാൻ നിക്ഷേപത്തിന്റെയും എന്റെ ഫണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ. എന്റെ പണം വെറും നന്നായി പുറത്തു ശരിയാകില്ല തിരികെ വന്നു ആറോ അതിലധികമോ മാസം കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നിക്ഷേപം വാങ്ങാൻ ആറു ആഴ്ചകൾക്കകം ആ നിക്ഷേപം ബദറ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വളർച്ച എന്തു ചെയ്യേണ്ടു അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർ എഫ്സിഎ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കവറി ഡെയ്സ്, അതുപോലെ എത്ര അതിവേഗം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പോർട്ട്ഫോളിയോ വളരാൻ പഠന, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ ധനകാര്യ ബ്രോക്കർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖാമുഖം ചാറ്റ് ചെയ്യാം.

ലെയ്സ് മാർക്കറ്റ് പണയങ്ങൾ വയസ്സിൽ സ്റ്റീവ് ഇൻഷ്വറൻസ്, നിക്ഷേപകരുടെ ഔട്ട് ദിവസം ഇന്നു ചെയ്യുന്ന.

അവൻ അതിനാൽ നിങ്ങൾ അറിവ് എളുപ്പത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സാമ്രാജ്യം പണിയാൻ മതിയാകും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കവറി ദിവസത്തിനകം കൈ വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ചെലവില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങളെ ചേരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ആക്കം നിക്ഷേപ നമ്മുടെ പണം ആഴ്ന്നുപോകലുകൾ ഞങ്ങൾ 536 ഉള്ള വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ.

ഞങ്ങളുടെ boardroom വെറും 12 പാടുകൾ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇന്നു ബുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ എതിരേറ്റു.

നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഉള്ള വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റീസൈക്കിൾ, ആക്കം നിക്ഷേപ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അറിയണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൌജന്യ കണ്ടെത്തൽ നാളിൽ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ:
– നിങ്ങൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും
– നമ്പറുകൾ കാണാൻ കഴിയും
– വിപണി മൂല്യം താഴെ വാങ്ങിയതിന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
– ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ കാണും
– വേഗം പണിയാൻ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ധനകാര്യ ബ്രോക്കർ സംസാരിക്കുക

ആദ്യം നാം സേവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സൌജന്യ ഡിസ്കവറി ഡെയ്സ് അടിസ്ഥാനമായത്, ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് അതിനാൽ “”നിയമങ്ങൾ”” വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവഗണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പോർട്ട്ഫോളിയോ പണിയാൻ കൃത്യമായി എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബുക്ക്
നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള,

ജെസി Fossey ടെയ്ലർ

Fossey ടെയ്ലർ – നിക്ഷേപകരുടെ വീട് ഏജന്റ്

പ്രോപ്പർട്ടി ലെ £ 48m ഉപഭോക്താക്കളുടെ വളരുന്ന വാങ്ങിയ

0115 824 8484
4 Hollowstone
നോട്ടിങ്ങാം നോട്ടിംഗ്ഹാം NG11JH
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Qatt Jbatu mill- “”Regola Sitt Xahar”” darb’oħra

Bongu!
Hija r-regola Sitt Xahar azjenda proprjetà tiegħek investiment lura? Qatt qalulek minn sensar ipoteka li jixtru, jimmodernizza, remortgage ma taħdimx? Ukoll huwa codswallop komplet.

M’hemm l-ebda regola tas-sitt Xahar fl Proprjetà Finanzi.

Huwa wieħed mill-akbar skużi aħna tisma – wżati minn persuni li ma jistgħux jew mhumiex se jagħmlu dak li hemm bżonn biex jikbru.

Il- “”regola ta ‘sitt xhur””, jekk int ma semgħu biha, hija xi ħaġa li gets bandied dwar minn sensara ta’ ipoteki li jaħdmu fil-finanzi bl-imnut.

Jekk inti stajt qatt mixi fis-bank tiegħek u ltaqa sensar ipoteka tagħhom, dawn huma tipikament t-tipi li jittrattaw l-applikazzjonijiet vanilla għall-biċċa l-kbira tal-pubbliku xiri ta ‘ġewwa, u jgħidu affarijiet simili:

“”Int għandek stess proprjetà għal sitt xhur qabel ma inti tista ‘tiffinanzja mill-ġdid dan,”” u
“”Inti ma tistax tiffinanzja mill-ġdid għal kwalunkwe aktar milli suppost mħallas għaliha 7 xhur ilu.””

Imma hija fallacy. M’hemm l-ebda regola tas-sitt xhur. Filwaqt li huwa linja gwida għal xi selliefa, mhuwiex għall-selliefa kollha, u ċertament mhux għall-investituri u l-prodotti li jkollhom aċċess għall.

U l-ħaġa li verament bakes gallettini tiegħi huwa l-fatt li I ghamilt litteralment mijiet ta ‘drabi. Veloċità ta ‘użu mill-ġdid tal-kapital huwa fattur ewlieni stajt jittieħed vantaġġ ta’ biex tikber portafoll personali tiegħi hekk malajr. I jistgħu riċiklu fondi tiegħi minn depożitu wieħed għandhom jixtru ieħor dar malajr. Stennija sitt xhur jew aktar għall-flus tiegħi li jiġu lura biss ma tkunx taħdem hekk ukoll.

Jekk I qallek li hemm diversi prodotti li tista ‘tuża biex jixtri investiment u jirriċiklaw dak id-depożitu fil taħt sitt ġimgħat, I hope youd japprezzaw dak li tista’ tagħmel għat-tkabbir portafoll tiegħek. U nispera youd tkellem lil xi ħadd regolati mill-FCA li tista ‘tikkonferma l-prodotti. Fortunatament għandna tali persuna fl-uffiċċju tagħna.

Fil Jiem Discovery tagħna f’Awissu, kif ukoll it-tagħlim kif jikbru malajr portafoll tiegħek stess, inti tista ‘chat wiċċ imb’wiċċ ma’ sensar finanzi espert tagħna.

Steve fil Ipoteki Suq Bizzilla u l-Assigurazzjoni jagħmel dan il-jum fl-barra jum għall-investituri.

Hu fuq naħa fil-Jiem Discovery tagħna biex jirrispondi għal mistoqsijiet tiegħek sabiex inti tista ‘tħalli bl-għarfien li għandek bżonn biex jibnu imperu proprjetà tiegħek malajr.

Aħna nistedinkom biex jingħaqdu magħna fl-uffiċċju tagħna bl-ebda spiża, u jitgħallmu s-sistema li konna użati biex jixtru 536 proprjetajiet, riċiklaġġ flusna ma jinvestu momentum.

Hemm biss 12 tikek fil boardroom tagħna, sabiex ktieb illum u jiltaqa magħna f’Awissu.

Jekk inti tixtieq titgħallem sistema tagħna għall-investiment momentum, għar-riċiklaġġ depożitu tiegħek biex jixtru proprjetajiet multipli, aħna għandna tmien postijiet fuq FREE Jum Discovery tagħna.

Nuru:
– Tista ‘tara s-sistemi
– Tista ‘tara n-numri
– Jifhmu r-formuli għal xiri taħt il-valur tas-suq
– Tara liema proprjetà li jixtru
– Kellem lit-espert sensar finanzi tagħna biex jitgħallmu kif jibnu malajr

Noperaw first come, first served għal Jiem tagħna Discovery ħielsa, hekk ktieb fuq issa biex jitgħallmu eżattament kif jibnu portafoll tal-proprjetà billi injorat l-hekk imsejħa “”regoli””
Biex Suċċess Tiegħek,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Estate Agent “”Il Investituri

£ 48m fi proprjetà mixtrija għall-klijenti u li qed jikber

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
IR-RENJU UNIT

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Kaua rawa e Tukua i te “”Ture ono Marama”” ano

Pai te ata!
Kei te te tikanga ono Marama pupuri koutou taonga haumi hoki? Kua korerotia ki a koutou e te kaihokohoko mokete e hoko, refurbish, e kore e remortgage mahi? Well te reira codswallop oti.

Kahore he Ture ono Marama i roto i Āhuatanga Finance.

te reira tetahi o nga ngatahi nui rongo tatou – whakamahia e te iwi ko wai e ahei te kore ranei e kore e mahi i te mea e te reira ki te tupu.

Te “”ono marama tikanga””, ki te kahore i koe i rongo o reira, he te tahi mea tangata bandied e pā ana ki i brokers mokete e mahi i roto i te pūtea hokohoko.

Ki te kua ake koe i haere ki roto ki o koutou pēke, a tutaki ratou kaihokohoko mokete, ko enei tikanga nga momo e mahi ki tono vanilla mo te nuinga o te iwi whānui whare-hoko, a mea ratou nga mea rite:

“”E koe ki te ake i te taonga mō te ono marama koutou i mua i taea refinance reira,”” me te
“”E kore koe e taea e refinance mo tetahi nui atu i utua e koe mo reira 7 marama ki muri.””

Engari te mea he hape. Kahore he ono marama tikanga. Ahakoa te mea he aratohu mo te tahi mau kaituku, e kore te mea mo kaituku katoa, a tino e kore hoki pūtea me nga hua whai wāhi ki ratou.

Na te mea e tino tunu toku pihikete ko te meka e kua mahi ahau i te reira mooni rau o nga wa. Tere o te whakapaipai re-whakamahi ko te take matua kua tangohia e ahau painga o roto i te tikanga ki te tupu toku kōpaki whaiaro hohoro pena. Ka taea e ahau te hangarua oku moni i moni tāpui kotahi ki te hoko i hohoro tetahi whare. Tatari marama e ono, neke atu rānei mo toku moni ki hoki mai kore noa e mahi i roto i na pai.

Ki te korerotia e ahau ki a koutou e te reira e rave rahi hua e taea e koe te whakamahi i ki te hoko i te haumi, me te hangarua e tāpui i raro i ono wiki, e tumanako ana ahau hiahia koe mauruuru ta e nehenehe e rave no to koutou tupu kōpaki. A tumanako ahau hiahia kōrero koe ki te tangata whakaritea e te FCA nei i taea e whakau i te hua. Waimarie to tatou he tangata penei i roto i to tatou tari.

I to tatou Discovery Days i August, me te ako pehea ki te tere tupu koutou ake kōpaki, ka taea e koe kōrero kanohi ki te kanohi ki to tatou kaihokohoko tohunga pūtea.

Steve i Mortgages Market reihi me Insurance mahi i tenei ra i roto i, ra i roto i hoki pūtea.

te ia i runga i te ringa i to tatou Discovery Days ki te whakahoki kupu koutou pātai kia taea e koe te waiho ki te matauranga e hiahia ana koe ki te hanga hohoro koutou kingitanga taonga.

Te ani nei matou ki a koutou amui mai ia matou i to tatou tari i kore utu, a ka ako te pūnaha e kua whakamahia tatou ki te hoko 536 āhuatanga, hangaruatanga i to tatou moni ki torohaki haumi.

He 12 anake wahi i roto i to tatou rūnanga, na tāpui i tenei ra, me te whakatau ia matou i roto i August.

Ki te hiahia koe ki te ako i to tatou pūnaha mo te torohaki haumi, no te hangaruatanga koutou tāpui ki te hoko āhuatanga maha, to tatou waru nga wahi i runga i to tatou FREE Day Discovery.

whakaatu tatou:
– Ka taea e kite koe i te pūnaha
– Ka taea e kite koe i te tau
– Mārama te tātai mō te hoko i raro uara mākete
– Kite ai taonga ki te hoko
– Kōrero ki to tatou pūtea kaihokohoko tohunga ki te ako ki te hanga hohoro

mahi tatou mai te tuatahi, te tuatahi i mahi pūtake mo to tatou Discovery Days free, na tāpui i runga i teie nei ki te ako rite pehea ki te hanga i te kōpaki taonga i te tau’a ore i te pera-ka karanga “”ture””
Ki tou Success,

Hehe Fossey Taylor

Fossey Taylor – Te Investors ‘Estate Agent

48m £ i roto i te taonga hokona hoki kiritaki me te tipu

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
कधीच नाही “”सहा महिना नियम”” ग्रस्त पुन्हा

शुभ प्रभात!
सहा महिना नियम आपली संपत्ती परत गुंतवणूक धारण आहे? आपण विकत स्वच्छ व तकाकणारा एक गहाण दलाल यांनी सांगितले गेले आहेत, remortgage कार्य करत नाही? पण ते पूर्ण codswallop आहे.

मालमत्ता वित्त नाही सहा महिना नियम आहे.

किंवा तो वाढू लागतात काय करू शकतो लोक द्वारे वापरले – तो सर्वात मोठा आम्ही ऐकू माफ एक आहे.

“”सहा महिन्यात राज्य””, तुम्ही ऐकलं नाही तर, किरकोळ वित्त कार्य अशा गहाण दलाल यांनी बद्दल bandied नाही की काहीतरी आहे.

आपण कधीही आपल्या बँक मध्ये देवा व त्यांच्या गहाण दलाल यांची भेट घेतली आहे, तर, या विशेषत: प्रकार घर खरेदी सार्वजनिक बल्क साठी या वनस्पतीसाठी केलेला अर्क अनुप्रयोग सामोरे कोण आहेत, आणि ते अशा गोष्टी बोलतात ते:

“”आपण हे refinance करण्यापूर्वी सहा महिने, एक मालमत्ता धारण करण्याचा आहे,”” आणि
“”आपण ती अदा 7 महिने पूर्वी पेक्षा अधिक refinance शकत नाही.””

पण तो एक चुकीची कल्पना आहे. नाही सहा महिन्यात नियम आहे. काही सावकार मार्गदर्शक आहे, तर, तो सर्व सावकार नाही गुंतवणूकदार आणि ते प्रवेश उत्पादने आहे, आणि खुपच.

आणि खरोखर माझ्या बिस्कीट bakes गोष्ट मी वेळा शेकडो शब्दशः पूर्ण केले की खरं आहे. राजधानी पुन्हा वापर गती म्हणून मी पटकन माझ्या वैयक्तिक पोर्टफोलिओ वाढण्यास करण्यासाठी लाभ घेतला आहे की घटक आहे. मी लवकर आणखी एक घर खरेदी एक ठेव माझ्या निधी रिसायकल करू शकता. माझे पैसे परत आला फक्त चांगले काम नाही, असे सहा किंवा अधिक महिने प्रतीक्षा करीत आहे.

मी तुम्हांला सांगितले, तर आपण सहा अंतर्गत आठवडे एक गुंतवणूक खरेदी आणि ठेव रिसायकल करण्यासाठी वापरू शकता अनेक उत्पादने आहेत, मी तुम्हाला तुमच्या पोर्टफोलिओचे वाढ करू शकतो काय प्रशंसा आशा आहे. आणि मी आपण उत्पादने पुष्टी शकतो कोण चलन नियंत्रित कोणीतरी बोलू इच्छित आशा आहे. सुदैवाने आम्ही आमच्या ऑफिस मध्ये एक अशी व्यक्ती आहे आहे.

ऑगस्ट आमच्या डिस्कवरी दिवस, तसेच वेगाने आपल्या स्वत: च्या पोर्टफोलिओ वाढण्यास कसे शिकणे, आपण आमच्या तज्ज्ञ आर्थिक दलाल समोरासमोर गप्पा मारू शकता.

नाडी बाजार गहाण येथे स्टीव्ह आणि विमा गुंतवणूकदारांसाठी दिवशी या दिवशी नाही.

तो तुम्हांला माहीत आपण पटकन आपल्या मालमत्ता साम्राज्य तयार आवश्यक सोडू शकता आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आमच्या डिस्कवरी दिवस हात येथे आहे.

आपण नाही खर्च आमच्या कार्यालयात आम्हाला सामील आणि आम्ही गती गुंतवणूक आमच्या पैसा पुनर्वापराचे 536 गुणधर्म खरेदी करण्यासाठी वापरले आहे की प्रणाली जाणून आमंत्रित करा.

आमच्या boardroom मध्ये केवळ 12 स्पॉट्स आहेत, त्यामुळे आज बुक आणि ऑगस्ट मध्ये आम्हाला पूर्ण.

आपण गती गुंतवणूक आमच्या प्रणाली जाणून घेऊ इच्छित असल्यास, अनेक गुणधर्म खरेदी करण्यासाठी आपल्या ठेव पुनर्वापराचे, आम्ही आमच्या मोफत शोध दिवशी आठ ठिकाणी आहेत.

आम्ही दाखवा:
– आपण प्रणाली पाहू शकता
– आपण क्रमांक पाहू शकता
– बाजार मूल्य खाली खरेदी सूत्रे समजून
– मालमत्ता खरेदी पाहू
– त्वरीत तयार कसे जाणून घेण्यासाठी आमच्या तज्ज्ञ आर्थिक दलाल चर्चा

आम्ही प्रथम येतात येथपासून, पहिल्या आमच्या मोफत शोध दिवस आधार सेवा केली, त्यामुळे-म्हणतात “”नियम”” दुर्लक्ष गुणधर्म पोर्टफोलिओ तयार कसे नक्की जाणून घेण्यासाठी आता बुक
आपल्या यशस्वी करण्यासाठी,

जेसी Fossey टेलर

Fossey टेलर – इन्व्हेस्टर्स इस्टेट एजंट

मालमत्ता £ 48m क्लायंट आणि वाढत खरेदी

0115 824 8484
4 Hollowstone
आइल ऑफ मन नॉटिंगहॅमशायर NG11JH
युनायटेड किंगडम

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Хэзээ ч “”Зургаан сар журам”” болж зовж шаналах Дахин

Өглөөний мэнд!
Зургаан сар дүрэм буцаж хөрөнгө оруулалтын таны эд хөрөнгийг барьж байна уу? Хэрэв та худалдан авч засан тохижуулах нь орон сууцны брокер хэлсэн байна, remortgage ажиллах вэ? За энэ нь бүрэн гүйцэд codswallop юм.

Эд хөрөнгийн Сангийн ямар ч зургаан сар дүрэм байдаг.

эсвэл өсөх хэрэгтэй юу ч хийж чадахгүй нь үгүй хүмүүсийн хэрэглэдэг – Энэ нь хамгийн том нь бид сонсож шалтаг нэг юм.

“”Зургаан сар дүрэм””, та энэ тухай сонсоогүй юм бол, жижиглэн худалдааны санхүү ажиллах орон сууцны брокер ээс тухай bandied болдог зүйл юм.

Та хэзээ нэгэн цагт таны банк руу алхаж, тэдний орон сууцны зуучлагч уулзаж байсан бол, эдгээр нь ихэвчлэн төрлийн байшин-худалдан авах олон нийтийн бөөнөөр нь ваниль програмууд шийдвэрлэх бөгөөд тэдгээр нь адил зүйлийг хэлж байна:

“”Та, та үүнийг дахин санхүүжүүлэх өмнө зургаан сарын турш эд хөрөнгө эзэмших ёстой”” гэж
“”Та 7 сар өмнө Хэрэв төлсөн ч илүү хувьд дахин санхүүжүүлэх чадахгүй.””

Гэхдээ энэ нь ноцтой эндүүрэл юм. ямар ч зургаан сар дүрэм байдаг. Энэ нь зарим нэг зээлдэгч нь удирдамж юм бол, энэ нь бүх зээлдэгч нь мэдээж үгүй биш хөрөнгө оруулагч, бүтээгдэхүүний тэд хандах нь юм, гэх мэт.

Тэгээд үнэхээр миний жигнэмэг bakes зүйл бол би үүнийг шууд утгаар нь хэдэн зуун удаа хийсэн явдал юм. Нийслэл дахин ашиглах хурд би ийм хурдан миний хувийн багцын өсөх тулд давуу талыг авч байсан нэг гол хүчин зүйл юм. Би өөр гэр хурдан худалдан авах нэг ордоос миний хөрөнгийг дахин боловсруулах болно. буцаж ирэх л маш сайн ажиллаж байх байсан миний мөнгө зургаан буюу түүнээс дээш сар хүлээж байна.

Би та нарт хэлсэн бол зургаан дор долоо хоногийн дотор хөрөнгө оруулалт гэж орд худалдан авах, дахин боловсруулах ашиглаж болох хэд хэдэн бүтээгдэхүүн байдгийг би та өөрийн багцын өсөлт юу хийж болох үнэлж байсан гэж найдаж байна. Мөн би та бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах боломжтой FCA зохицуулна хэн нэгэнтэй ярьж байсан гэдэгт найдаж байна. Азаар бид албанд ийм хүн байдаг.

Наймдугаар сард манай Discovery өдрүүд, түүнчлэн хэрхэн хурдан өөрийн багцын өсөх сурах үед та манай шинжээч санхүүгийн зуучлагч нь нүүр тулан чатлаж болно.

Lace зах зээлийн орон сууцны үед Стив болон даатгалын хөрөнгө оруулагчдын хувьд өдөр нь энэ өдөр вэ.

Тэрээр та нарыг мэдлэг, та хурдан таны үл хөдлөх хөрөнгийн эзэнт гүрнийг бий болгох хэрэгтэй нь үлдээж болно, тэгэхээр таны асуултад хариулахын тулд бид Discovery хоногийн гар дээр байна.

Бид та ямар ч үнээр манай оффист нь биднийг нэгдэж, бид эрч хөрөнгө оруулалт нь бидний мөнгийг дахин, 536 эд хөрөнгө худалдан авч ашиглаж байсан системийг сурч урьж байна.

Манай танхимын зөвхөн 12 толбо байдаг, тиймээс өнөөдөр захиалга, наймдугаар сард биднийг хангасан.

Та эрч хөрөнгө оруулалт хийх нь бидний системийг сурч байгаа бол, олон шинж худалдаж авах нь таны ордыг ашиглахын тулд бид үнэгүй Discovery өдөр найман газар байна.

Бид харуулж байна:
– Хэрэв та систем харж болно
– Хэрэв та тоо харж болно
– Зах зээлийн үнэлгээгээр доорх худалдан авах томьёог ойлгох
– Тухайн эд хөрөнгийг худалдан авч үзнэ үү
– Хурдан бий болгох хэрхэн сурах нь бидний шинжээч санхүүгийн зуучлагч ярих

Бид анх ирж үйл ажиллагаа явуулж эхлээд үнэгүй Discovery өдрүүд суурийг байсан, тиймээс “”дүрэм”” гэж нэрлэдэг үл тоомсорлож гэхэд үл хөдлөх хөрөнгийн багцыг барих хэрхэн яг мэдэхийн тулд одооноос захиалга
Таны амжилт,

Жесси Fossey Тейлор

Fossey Taylor – хөрөнгө оруулагчдын үл хөдлөх хөрөнгийн агент

эд хөрөнгө нь £ 48M үйлчлүүлэгч, өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд зориулан худалдаж авсан

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham NOTTINGHAMSHIRE NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
တဖန် “”ခြောက်လနည်းဥပဒေ”” မှသည်းခံဘယ်တော့မှမ

မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!
နောက်ကျောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေကိုင်ပြီးခြောက်လအုပ်ချုပ်မှုကိုလား? သငျသညျ remortgage အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ပြင်ဆင်ပေးခြင်း, ဝယ်တစ်ပေါင်နှံအကျိုးဆောင်များကပြောပြသည်ခံကြပြီလော ကောင်းပြီဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံ codswallop ပါပဲ။

အိမ်ခြံမြေဘဏ္ဍာရေးမရှိခြောက်လနည်းဥပဒေရှိပါတယ်။

သို့မဟုတ်ပါကကြီးထွားဖို့ကြာအဘယ်သို့ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမနိုင်သူတွေကိုအသုံးပြုသော – ဒါဟာကျနော်တို့စကားကိုနားထောငျအကြီးမားဆုံးဆင်ခြေတယောက်ပါပဲ။

သငျသညျကမကြားပြီဆိုပါကအဆိုပါ “”ခြောက်ခုလအုပ်ချုပ်မှုကို””, လက်လီဘဏ္ဍာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုပေါင်နှံပွဲစားများအားဖြင့်အကြောင်း bandied ရရှိကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။

သငျသညျအစဉျအသင့်ရဲ့ဘဏ်သို့သွားလာနှင့်သူတို့၏အပေါင်ခံပွဲစားတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါကဤအပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်ဝယ်အများပြည်သူ၏အမြောက်အများအဘို့အ vanilla applications များနှင့်အတူကိုင်တွယ်တဲ့သူအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့တူအမှုအရာဆို

“”သင်, သင်က refinance နိုင်မီခြောက်လအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ရန်ရှိသည်”” နှင့်
“”သင် 7 months ago ထိုသို့ပေးဆောင်ထက်မဆိုပိုပြီးအဘို့အ refinance နိုငျပါဘူး။ “”

သို့သော်ထိုသို့ဟာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမခြောက်ခုလအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိ၏။ အချို့ငွေချေးများအတွက်လမ်းညွှန်င်နေစဉ်, ကအားလုံးကိုငွေချေးဘို့မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်ဆက်ဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်သူတို့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်။

ထိုအကယ့်ကိုငါ့ဘီစကွတ် bakes သောအရာငါစာသားကြိမ်ရာနဲ့ချီပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော် Re-အသုံးပြုမှုမြန်နှုန်းငါဒါလျင်မြန်စွာငါ့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစုစုကိုကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက်၏အားသာချက်ယူပြီးပြီအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်အလျင်အမြန်အခြားအိမ်မှာဝယ်ဖို့တစ်သိုက်မှငါ့ရန်ပုံငွေများကိုပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ငါ့ပိုက်ဆံပဲဒါကြောင့်ကောင်းစွာထွက်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပြန်လာရန်အဘို့အခြောက်ယောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလအတွင်းစောင့်ဆိုင်း။

ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဝယ်ခြောက်ထောင်အောက်မှာရက်သတ္တပတ်၌သိုက်ပြန်သုံးဖို့ကိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအများအပြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်သင်တို့အားကြားပြောလျှင်, ငါသည်သင်ကြောင်းကိုသင်၏အစုစုကိုတိုးတက်မှုနှုန်းအဘို့ပြုနိုင်ကြောင်းအဘယျသို့တန်ဖိုးထားင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုအခါငါသင်ထုတ်ကုန်ကိုအတည်ပြုနိုင်သူကို FCA အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တစ်စုံတစ်ဦးမှစကားပြောချင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာကငါတို့သည်ငါတို့၏ရုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိသည်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Discovery သြဂုတ်လအတွင်းနေ့ရက်များအဖြစ်လျှင်မြန်စွာသင့်ကိုယ်ပိုင်အစုစုကိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမှာသင်တို့သည်ငါတို့၏ကျွမ်းကျင်သူဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆောင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မကျြနှာကို chat နိုင်ပါတယ်။

ဇာပန်းထည်စျေးကွက်အိမ်ခြံမြေမှာစတိဗ်နှင့်အာမခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့နေ့ရက်ထဲက, ထိုနေ့ရက်ကိုပါဘူး။

သူကသင်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေအင်ပါယာတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်အတူထွက်ခွာနိုင်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Discovery နေ့ရက်များမှာလက်ပေါ်ပါတယ်။

ငါတို့သည်သင်တို့အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်နှင့်အရှိန်အဟုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပိုက်ဆံပြန်သုံးကျနော်တို့ 536 ဂုဏ်သတ္တိများကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်ကြောင်းစနစ်သင်ယူကြသည်။

အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ boardroom ၌သာ 12 အစက်အပြောက်များ, ဒါကြောင့်ယနေ့စာအုပ်ဆိုင်နှင့်သြဂုတ်လအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံရန်။

သငျသညျမျိုးစုံဂုဏ်သတ္တိများကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့၏သိုက်ပြန်သုံးဘို့, အရှိန်အဟုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအဘို့ငါတို့စနစ်ကသင်ယူဖို့လိုပါလျှင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့ Discovery နေ့တွင်ရှစ်သောနေရာများရှိသည်။

ကျနော်တို့ကိုပြသ:
– သင်စနစ်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်
– သင်ကဂဏန်းတွေ့နိုင်ပါသည်
– စျေးကွက်တန်ဖိုးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝယ်ယူများအတွက်ဖော်မြူလာနားလည်
– သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ခြင်းငှါတွေ့မြင်
– လျင်မြန်စွာဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆောင်စကားပြော

ကျွန်တော်တို့သည်လာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးလည်ပတ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ Discovery နေ့ရက်များများအတွက်အခြေခံတာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါဒါခေါ် “”စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း”” လျစ်လျူရှုနေဖြင့်အိမ်ခြံမြေအစုစုကိုတည်ဆောက်ရန်အတိအကျဘယ်လိုသင်ယူဖို့ယခုအပေါ်စာအုပ်ဆိုင်
သင့်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့,

ယေရှဲ Fossey တေလာ

Fossey တေလာ – အရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ” အိမ်ရာအေးဂျင့်

client နှင့်စိုက်ပျိုးမှုများအတွက်ဝယ်ယူပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်£ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
कहिल्यै “”छ महिना नियम”” ग्रस्त फेरि

शुभ – प्रभात!
छवटा महिना नियम आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लगानी रोकिराखेको छ? तपाईं एक बंधक दलाल भनेर किन्न, refurbish द्वारा भनिएको छ, remortgage काम गर्दैन? खैर यो पूर्ण codswallop छ।

त्यहाँ सम्पत्ति वित्त मा कुनै वटा महिना नियम छ।

मानिसहरूले प्रयोग वा यसलाई बढ्न लिन्छ के गर्न सक्छ जसले छैन – यो हामी सुन्न भन्दा ठूलो बहाना को एक हो।

यो “”छ महिना शासन””, तपाईं यो सुने छैन भने, खुद्रा वित्त मा काम गर्ने बंधक दलाल द्वारा बारेमा bandied हुन्छ भन्ने कुरा छ।

के तपाईंले आफ्नो बैंक मा हिंडे र उनको बंधक दलाल भेटे गर्नुभएको छ भने, यी सामान्यतया घरमा-खरीद सार्वजनिक को थोक लागि वेनिला आवेदन सामना गर्ने प्रकार हो, र तिनीहरूले जस्तै कुरा भन्न:

“”तपाईं, तपाईं यसलाई पुनर्वित्त अघि छ महिना लागि एक सम्पत्ति स्वामित्व छ”” र
“”तपाईंले 7 महिना पहिले यसको लागि भुक्तानी भन्दा कुनै पनि थप पुनर्वित्त गर्न सक्दैन।””

तर यो एक भ्रम छ। त्यहाँ कुनै छ महिना शासन छ। यसलाई केही उधारदाताओं लागि एक दिशानिर्देश छ, यो सबै उधारदाताओं लागि पक्कै पनि छैन लगानीकर्ताले र तिनीहरूले पहुँच उत्पादनहरु लागि हो, र।

र साँच्चै मेरो बिस्कुट bakes कि कुरा म यसलाई शाब्दिक पटक सयौं गर्नुभएको भन्ने तथ्यलाई छ। राजधानी पुन प्रयोग गति म यति चाँडै मेरो व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बढ्न क्रममा फाइदा लिनुभएको छ एक प्रमुख कारक हो। म चाँडै अर्को घर किन्न एक जम्मा मेरो धन फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गर्न सक्नुहुन्छ। फिर्ता आउन बस यति राम्रो तरिकाले काम छैन मेरो मुद्रा को लागि छ वा धेरै महिना प्रतीक्षा गर्दै।

म तिमीलाई भन्नुभयो भने त्यहाँ तपाईं लगानीको छ अन्तर्गत हप्तामा कि जम्मा किन्न र फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ धेरै उत्पादनहरु हो, म तपाईं आफ्नो पोर्टफोलियो विकास को लागि गर्न सक्ने के बुझ्न चाहन्छु आशा। र म तपाईंलाई उत्पादनहरु पुष्टि गर्न सके जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ द्वारा नियमन कसैसित चाहन्छु आशा। Luckily हामी हाम्रो कार्यालय मा यस्तो व्यक्ति छ।

अगस्ट मा हाम्रो आविष्कार दिन, साथै तीव्र गतिमा आफ्नो आफ्नै पोर्टफोलियो बढ्न कसरी सिक्ने, तपाईं हाम्रो विशेषज्ञ वित्त दलाल संग सामना गर्न अंकित कुराकानी गर्न सक्छन्।

बेल बजार बंधक मा स्टीव र बीमा लगानीकर्ताले लागि दिन बाहिर यो दिन गर्छ।

उहाँले ताकि तपाईंले चाँडै आफ्नो सम्पत्ति साम्राज्य निर्माण गर्न आवश्यक ज्ञान संग पार्नसक्छन् आफ्नो प्रश्नको जवाफ हाम्रो आविष्कार दिन मा हात मा छ।

हामी तपाईंलाई कुनै लागत मा हाम्रो कार्यालय हामीलाई सामेल गर्न, र हामी गति निवेश हाम्रो पैसा रीसाइक्लिंग, 536 गुण किन्न प्रयोग गर्नुभएको प्रणाली सिक्न निमन्त्रणा।

हाम्रो बोर्डरूम मा मात्र 12 स्थलहरू छन्, त्यसैले आज बुक र अगस्ट मा हामीलाई भेट्न।

तपाईं गति निवेश लागि हाम्रो सिस्टम सिक्न चाहन्छन् भने, धेरै गुण किन्न आफ्नो जम्मा रीसाइक्लिंग लागि, हामी हाम्रो मुफ्त आविष्कार दिन मा आठ ठाउँमा छ।

हामीले देखाउने:
– तपाईं प्रणाली हेर्न सक्नुहुन्छ
– तपाईं संख्या देख्न सक्नुहुन्छ
– बजार मूल्य तल खरीद लागि सूत्रहरू बुझ्न
– जो सम्पत्ति किन्न हेर्न
– चाँडै कसरी निर्माण गर्न सिक्न हाम्रो विशेषज्ञ वित्त दलाल कुरा

हामी, एक पहिलो सञ्चालन हाम्रो पहिलो मुक्त आविष्कार दिन को लागि आधार सेवा, त्यसैले कसरी तथाकथित “”नियम”” बेवास्ता गरेर एक सम्पत्ति पोर्टफोलियो निर्माण गर्न ठीक सिक्न अब बुक
तपाईंको सफलता,

यिशैको Fossey टेलर

Fossey टेलर – द निवेशक ‘घर एजेन्ट

ग्राहकहरु र बढ्दै लागि खरिद सम्पत्ति मा £ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
संयुक्त राज्य

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aldri lider av “”seks måneders regelen”” Again

God morgen!
Er seks måneders regelen holde din eiendom investere tilbake? Har du blitt fortalt av et boliglån megler som kjøper, oppussing, betyr remortgage ikke fungerer? Vel det er fullstendig codswallop.

Det er ingen seks måneders regelen i Property Finance.

Det er en av de største unnskyldninger vi hører – som brukes av folk som ikke kan eller ikke vil gjøre det som trengs for å vokse.

Den “”seks måneders regelen””, hvis du ikke har hørt om det, er noe som blir bandied om av boliglån meglere som jobber i detaljhandel finans.

Hvis du noensinne har vandret inn i banken din og møtte sine boliglån megler, disse er vanligvis de typene som omhandler vanilje søknader om hoveddelen av huset-kjøp offentlige, og de sier ting som:

“”Du må eie en eiendom i seks måneder før du kan refinansiere det,”” og
“”Du kan ikke refinansiere for noe mer enn du betalte for den 7 måneder siden.””

Men det er en feilslutning. Det er ingen seks måneders regelen. Selv om det er en retningslinje for noen långivere, er det ikke for alle långivere, og absolutt ikke for investorer og de produktene de har tilgang til.

Og det som virkelig bakes min kjeks er det faktum at jeg har gjort det bokstavelig talt hundrevis av ganger. Speed av kapital gjenbruk er en viktig faktor som jeg har tatt nytte av for å vokse min personlige portefølje så raskt. Jeg kan resirkulere mine midler fra et innskudd for å kjøpe et annet hjem raskt. Venter seks eller flere måneder for min penger til å komme tilbake bare ville ikke fungerer så bra.

Hvis jeg fortalte deg at det er flere produkter som du kan bruke til å kjøpe en investering og resirkulere at innskudd på under seks uker, håper jeg du vil sette pris på hva som kan gjøre for din portefølje vekst. Og jeg håper du vil snakke med noen regulert av FCA som kunne bekrefte produktene. Heldigvis har vi en slik person på vårt kontor.

På våre Discovery dager i august, samt lære hvordan å vokse raskt din egen portefølje, kan du chatte ansikt til ansikt med vår ekspert finans megler.

Steve på Lace Market boliglån og forsikring gjør dette dag inn og dag ut for investorer.

Han er på hånden ved våre Discovery dager å svare på dine spørsmål, så du kan få med seg kunnskapen du trenger for å bygge din eiendom imperium raskt.

Vi inviterer deg til å bli med oss på vårt kontor uten kostnad, og lære systemet som vi har brukt til å kjøpe 536 eiendommer, resirkulering våre penger med momentum investere.

Det er bare 12 plasser i vår styrerommet, så bestill i dag og møte oss i august.

Hvis du ønsker å lære systemet vårt for momentum investere, for resirkulering innskuddet til å kjøpe flere eiendommer, har vi åtte steder på vår GRATIS Discovery Day.

Vi viser:
– Du kan se systemene
– Du kan se tallene
– Forstå formlene for å kjøpe under markedsverdi
– Se hvilke eiendom for å kjøpe
– Snakke med vår ekspert finans megler for å lære å bygge raskt

Vi driver en først til mølla basis for våre gratis Discovery Days, så bestill på nå for å lære nøyaktig hvordan å bygge en eiendomsportefølje ved å ignorere de såkalte “”regler””
Til suksess,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Investorene ‘Eiendomsmegler

£ 48m i eiendom kjøpt for kunder og vokser

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
STORBRITANNIA

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
هیڅکله د «شپږ مياشتې حاکمیت”” څخه د اخته يو ځل بيا

سهار مو پخير!
د شپږ میاشتنی واکمنۍ ترسره خپل ملکیت بېرته پانګونه کوي؟ آيا تاسو د دګروپي معاملاتو دلال، چې د اخيستلو، د تودولو له خوا ويل شوي، remortgage کار نه کوی؟ او همدارنګه دا د بشپړ codswallop.

په ملکیت د مالیې له مياشتې د حاکمیت نه شته.

دا د سترو پلمې موږ اورو يو – د خلکو له خوا کارول چې نه شي او یا به نه هغه څه چې د رشد او نمو کوي.

د “”شپږو میاشتو کې د واکمنۍ:”” که چيرې تاسو د دا نه وي اورېدلي، هغه څه دي چې هغه روږدې له خوا د رهني دلالان چې په پرچون مالي کار په اړه bandied.

که تاسو هر وخت ستاسو د بانک له لارې ووتل او د هغوی د دګروپي معاملاتو دلال سره وکتل، دا ډولونه چې د کور په اخلي عامه برخه vanilla غوښتنلیکونه د مقابلې په خاصه توګه دي، او د دوی په څېر شيان وايي:

“”تاسو له د شپږو مياشتو لپاره د ملکيت لري مخکې تاسو کولای ورکۍ، دا،”” او
“”تاسو کولای نه زیات تاسو 7 مياشتې وړاندې د هغې لپاره ورکول لپاره ورکۍ.””

خو دا یو غلط. شپږ میاشتې وخت کې شتون نه لري. په داسې حال کې چې دا د ځينو پور یو لارښود، دا د هغو ټولو پور نه ده، او یقینا د پانګوالو او د محصولاتو لپاره دوی ته لاسرسی نه.

او هغه څه چې په رښتيا سره زما د بیسکویت پخوي حقیقت دا دی چې زه واقعا هم ترسره دا د وختونو د سلګونو. د مرکز د بيا استعمال سرعت یو مهم فکتور دی ما په دې لپاره چې زما شخصي دوسيه وده دومره ژر نه ګټه اخیستل. زه زما د فنډونو څخه د یوه اداره د امانت ریسایکل بل کور ژر واخلي. زما پيسې بېرته راشي يوازې به کار نه بهر په ښه ډول د انتظار تر شپږ ځله زيات میاشتو.

که زه تاسو ته وويل، چې څو محصولات چې تاسو کولای شی چې د يوې پانګې په لاندې شپږو اونيو چې د امانت اخلي او ریسایکل ګټه شته، زه هيله لرم چې تاسې غواړم مننه کوم چې کولی شي ستاسو د ټولګې وده لپاره ترسره کړي. او زه هيله لرم چې تاسې غواړم د چا د FCA چې د توليداتو تایید له الرې تنظیمیږي خبرې وکړي. له نېکه مرغه موږ داسې يو کس په خپل دفتر کې لري.

په اګست زموږ د کشف ورځې، او همدارنګه د زده کړې څنګه په چټکۍ سره خپل دوسيه او نمو کوي، تاسو کولای مخ chat سره زموږ کارپوه مالي کمېشنکار سره مخامخ دي.

Steve په مساپرين بازار رهن او د بيمې دا ورځ په ورځ لپاره پانګه لري،.

هغه زموږ په کشف ورځې لاس د ستاسو پوښتنو ته ځواب نو تاسو کولی شئ چې د علم تاسو باید خپل ملکیت د امپراتورۍ په چټکۍ سره د جوړولو څخه ووځي.

موږ تاسی ته بلنه يې موږ ته په کې نه لګښت زموږ دفتر سره یوځای شي، او دا د هغه نظام چې موږ ته د 536 مال واخلي، سره خوځښت کې پانګونو ته زموږ د پيسو په سېستم کې کارول زده کړي.

زموږ په boardroom یوازې 12 ټوټې شتون لري، له دې امله نن د کتاب او په اګست کې موږ پوره کړي.

که تاسو غواړی چې د خوځښت کې پانګونو ته زمونږ د سيستم زده، ستاسو د امانت څو د جايدادونو د اخيستلو په سېستم کې، چې موږ په وړیا کشف ورځ اته ځایونه لري.

موږ وښيي:
– تاسو کولی شئ د سیستمونو وګورئ
– تاسې کولی شمېر وګورئ
– د لاندې د بازار د ارزښت اخلي د فارمولې په پوه
– وګورئ چې د ملکیت د اخيستلو
– ته په چټکۍ سره څنګه جوړ زده خبرې زموږ د کارپوه مالي کمېشنکار

موږ د فعاليت د لومړي راځي، لومړی زموږ د وړيا کشف ورځې بنسټ خدمت کاوه، نو اوس کتاب په زده څومره کې ملکیت دوسيه له خوا د تش په نامه “”اصولو”” سترګې پټې د جوړولو
ستاسو د برياليتوب،

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – د پانګه ‘د معاملاتو د استازي

په ملکیت £ 48m مراجعینو او د کرلو لپاره پیرودل

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
انګلستان

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
هرگز رنج از “”قانون شش ماه”” دوباره

صبح بخیر!
آیا حکومت شش ماه برگزاری اموال خود را سرمایه گذاری تماس؟ آیا شما شده است توسط یک واسطه وام مسکن خرید، بازسازی گفت: remortgage کار نمی کند؟ خوب آن codswallop کامل است.

هیچ قانون شش ماه در مالی اموال وجود دارد.

استفاده شده توسط افرادی که می توانند یا نمی خواهد انجام آنچه در آن طول می کشد به رشد – آن را یکی از بزرگترین بهانه ما می شنویم است.

“”شش ماه حکومت””، اگر شما از آن شنیده نمی، چیزی می شود که در مورد کارگزاران وام مسکن که در امور مالی فروشی کار bandied است.

اگر شما تا به حال به بانک خود راه می رفت و کارگزار وام مسکن خود را ملاقات کرد، این معمولا انواع که با برنامه های کاربردی وانیل برای بخش عمده ای عمومی خانه خرید این معامله، و آنها می گویند چیزهایی مانند:

“”شما باید برای داشتن یک ملک به مدت شش ماه قبل از شما می توانید آن تشکیلات جدید بکار تجاری””، و
“”شما نمی توانید برای بیشتر از آنکه شما برای آن پرداخت 7 ماه پیش تشکیلات جدید بکار تجاری.””

اما این یک مغالطه است. هیچ قانون شش ماه وجود دارد. در حالی که آن یک راهنما برای برخی از وام دهندگان، آن را نه برای همه وام دهندگان، و قطعا برای سرمایه گذاران و محصولات آنها دسترسی داشته باشند.

و چیزی که واقعا می پزد بیسکویت من این واقعیت است که من آن را صدها بار انجام داده ام به معنای واقعی کلمه است. سرعت سرمایه استفاده مجدد یک عامل کلیدی من استفاده از به منظور رشد نمونه کارها شخصی من تا به سرعت گرفته است. من می توانم وجوه من از یک سپرده بازیافت قبل از خرید خانه دیگری به سرعت. انتظار شش ماه یا بیشتر برای پول من به بازگشت فقط نمی خواهد کار کند تا به خوبی.

اگر من به شما گفت که محصولات مختلف است که شما می توانید استفاده کنید برای خرید یک سرمایه گذاری و بازیافت که سپرده در کمتر از شش هفته وجود دارد، من امیدوارم که شما می خواهم قدر آنچه را که می تواند برای رشد نمونه کارها خود را انجام دهید. و من امیدوارم که شما می خواهم به کسی تنظیم شده توسط FCA که می تواند محصولات اعلام می شود. خوشبختانه ما چنین شخصی در دفتر ما.

در روز کشف ما در ماه اوت، و همچنین یادگیری چگونه به سرعت در حال رشد نمونه کارها خود را، شما می توانید چهره به چهره با کارگزار امور مالی کارشناس ما چت.

استیو در توری رهن و بیمه می کند به این روز در، روز از برای سرمایه گذاران.

او در دست در کشف روز ما برای پاسخ به سوالات خود را به طوری که شما می توانید با دانش شما نیاز به ساخت امپراطوری اموال خود را به سرعت ترک کنند.

ما از شما دعوت به پیوستن به ما در دفتر ما بدون هیچ هزینه و یادگیری سیستم است که ما استفاده کرده ایم قبل از خرید 536 خواص، بازیافت پول ما با سرمایه گذاری حرکت.

تنها 12 نقطه در هیئت مدیره ما وجود دارد، به طوری که کتاب امروز و در ماه اوت دیدار با ما.

اگر شما می خواهید به یادگیری سیستم ما برای سرمایه گذاری حرکت، برای پردازش زباله سپرده خود را به خرید خواص متعدد، ما هشت مکان در روز کشف رایگان ما.

ما نشان می دهیم:
– شما می توانید سیستم را ببینید
– شما می توانید اعداد را ببینید
– درک فرمول برای خرید زیر ارزش بازار
– ببینید که ملک برای خرید
– صحبت کردن با کارگزار مالی متخصص ما به یاد بگیرند که چگونه به ساخت به سرعت

ما در عمل اول آمده، اول خدمت اساس برای ما کشف FREE روز، پس برای رزرو در حال حاضر به یادگیری دقیقا چگونه برای ساخت یک نمونه کارها اموال با نادیده گرفتن به اصطلاح “”قوانین””
برای موفقیت شما،

جسی Fossey تیلور

Fossey تیلور – سرمایه گذاران و مستغلات عامل

48m گزینش £ در اموال خریداری شده برای مشتریان و در حال رشد

0115 824 8484
4 Hollowstone
ناتینگهام ناتینگهام NG11JH
انگلستان

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nigdy nie cierpią z powodu “”reguły sześciu miesięcy”” Znowu

Dzień dobry!
Czy zasada sześciu miesięcy posiadania nieruchomości inwestycyjnej z powrotem? Czy zostałeś poinformowany przez brokera kredytów hipotecznych, które kupują, na remont, remortgage nie działa? No to kompletna codswallop.

Nie ma reguły sześciu miesięcy w Property Finance.

To jedna z największych wymówek słyszymy – używana przez ludzi, którzy nie mogą lub nie zrobi co trzeba, aby się rozwijać.

W “”sześć miesięcy regułą””, jeśli nie słyszeli o nim, jest coś, co robi na topie przez brokerów kredytów hipotecznych, którzy pracują w finansach detalicznym.

Jeśli kiedykolwiek wszedł do banku i spotkał ich broker kredytów hipotecznych, są to zazwyczaj rodzaje zajmujący się aplikacjami wanilii przypada przeważająca część domu-kupowania publiczności, a oni mówią takie rzeczy jak:

“”Trzeba być właścicielem nieruchomości na sześć miesięcy, zanim będzie można go refinansować”” i
“”Nie można refinansować o więcej niż zapłacił za to 7 miesięcy temu.””

Ale to jest błędne. Nie ma reguły sześć miesięcy. Choć jest to wskazówka dla niektórych kredytodawców, że nie nie jest dla wszystkich kredytodawców, a na pewno dla inwestorów i produktów, które mają dostęp.

I rzecz, która naprawdę piecze moje ciastko jest fakt, że robiłem to setki razy. Szybkość kapitału ponownego wykorzystania jest kluczowym czynnikiem Wziąłem wykorzystać w celu tak szybko rosną moje osobiste portfolio. Mogę recyklingu swoje fundusze z jednego złoża kupić inny dom szybko. Oczekiwanie sześć lub więcej miesięcy za moje pieniądze, aby wrócić po prostu nie działa tak dobrze.

Gdybym ci powiedział, że istnieje wiele produktów, które można wykorzystać do zakupu inwestycji i recyklingu tego depozytu w ramach sześciu tygodni, mam nadzieję, że docenisz co to może zrobić dla swojego wzrostu portfela. I mam nadzieję, że rozmawiasz z kimś regulowany przez FCA, którzy mogliby potwierdzić produktów. Na szczęście mamy taką osobę w naszym biurze.

Na naszych Discovery dni w sierpniu, a także nauczyć się szybko rozwijać swój własny portfel, można rozmawiać twarzą w twarz z naszym ekspertem finansów brokera.

Steve Lace Market i ubezpieczenie hipoteczne robi to dzień w dzień dla inwestorów.

On jest pod ręką w naszych Discovery dni, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, dzięki czemu można zostawić ze świadomością, trzeba szybko budować swoje imperium nieruchomości.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas w naszym biurze bez żadnych kosztów, i nauczyć się systemu, który został użyty do zakupu 536 właściwości, recykling nasze pieniądze z inwestowaniem pędu.

Są tylko 12 miejsca w naszej sali konferencyjnej, więc zarezerwować już dziś i spotkać się z nami w sierpniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, nasz system inwestowania pędu, do recyklingu wpłaty kupić wiele właściwości, mamy osiem miejsc na nasz bezpłatny Discovery Day.

Pokazujemy:
– Widać, systemy
– Można zapoznać się z numerami
– Zrozumieć formuły zakupu poniżej wartości rynkowej
– Sprawdzić, które nieruchomość kupić
– Mówić do naszego eksperta finansowego pośrednika, aby dowiedzieć się, jak zbudować szybko

Działamy kto pierwszy, ten lepszy dla naszych darmowych Discovery Days, więc zarezerwować na teraz, aby dowiedzieć się dokładnie, jak zbudować portfel nieruchomości poprzez ignorowanie tak zwane “”zasady””
Do Twojego sukcesu,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – Estate Agent inwestorów

£ 48m w nieruchomości zakupione przez klientów i rośnie

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nunca sofrem com a “”Regra de seis meses”” Mais uma vez

Bom Dia!
É a regra de seis meses segurando sua propriedade investir de volta? Você já foi dito por um corretor de hipoteca que comprar, reformar, remortgage não funciona? Bem, é codswallop completa.

Não existe uma regra de seis meses em Propriedade Finanças.

É uma das maiores desculpas que ouvimos – usados por pessoas que não podem ou não vai fazer o que é preciso para crescer.

O “”seis regra mês””, se você não tenha ouvido falar dele, é algo que fica cogitados pelos corretores de hipoteca que trabalham em finanças varejo.

Se você já entrou em seu banco e encontraram seu corretor de hipotecas, estes são normalmente os tipos que lidam com aplicações de baunilha para a maior parte do público comprador de casa, e eles dizem coisas como:

“”Você tem que possuir uma propriedade de seis meses antes que você pode refinanciar-lo””, e
“”Você não pode refinanciar para qualquer mais do que você pagou por ele 7 meses atrás.””

Mas é uma falácia. Não existe uma regra de seis meses. Embora seja uma diretriz para alguns credores, não é para todos os credores, e certamente não para os investidores e os produtos que eles têm acesso.

E a única coisa que realmente coze o meu biscoito é o fato de que eu tenho feito isso literalmente centenas de vezes. Velocidade do capital re-uso é um fator chave que eu aproveitado para crescer minha carteira pessoal tão rapidamente. Posso reciclar meus fundos de um depósito para comprar outra casa rapidamente. Esperando seis meses ou mais para o meu dinheiro para voltar simplesmente não iria funcionar tão bem.

Se eu lhe disser que existem vários produtos que podem ser usados para comprar um investimento e reciclar esse depósito em menos de seis semanas, eu espero que você gostaria de receber o que isso poderia fazer para o seu crescimento da carteira. E eu espero que você falar com alguém regulada pela FCA, que poderia confirmar os produtos. Felizmente, temos uma pessoa em nosso escritório.

Nas nossas Dias descoberta, em Agosto, bem como aprender a crescer rapidamente sua própria carteira, você pode conversar cara a cara com o nosso corretor especialista em finanças.

Steve em Mortgages Lace Market e Seguros faz isso dia sim, dia não para os investidores.

Ele está na mão em nossos dias de Descoberta para responder suas perguntas de modo que você pode sair com o conhecimento que você precisa para construir seu império de propriedade rapidamente.

Nós convidamos você a se juntar a nós em nosso escritório, sem nenhum custo, e aprender o sistema que usamos para comprar 536 propriedades, reciclando nosso dinheiro com o investimento momentum.

Há apenas 12 pontos em nossa sala de reuniões, portanto, reserve hoje e conheça-nos em agosto.

Se você quer aprender nosso sistema para investir momentum, para reciclar o seu depósito para comprar várias propriedades, temos oito lugares em nosso dia livre Discovery.

Nós mostramos:
– Você pode ver os sistemas
– Você pode ver os números
– Compreender as fórmulas para a compra abaixo do valor de mercado
– Ver qual imóvel para comprar
– Falar com o nosso financiamento corretor especialista para aprender a construir rapidamente

Operamos um primeiro a chegar, primeiro a ser servido para os nossos livres Descoberta Dias, portanto, reserve agora para saber exatamente como construir uma carteira de imóveis, ignorando os chamados “”regras””
Para o seu sucesso,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – Os Investidores Estate Agent

48m £ no imóvel adquirido para clientes e crescendo

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REINO UNIDO

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ਕਦੇ “”ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ”” ਤਪੀੜਤ ਫਿਰ

ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ!
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗੇਜ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਕਿ, ਖਰੀਦਣ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, remortgage ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ codswallop ਹੈ.

ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮ ਹੈ.

ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਜ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ.

“”ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਜ”” ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਰਗੇਜ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰੇ bandied ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਘਰ-ਖਰੀਦਣ ਜਨਤਕ ਦੇ ਬਲਕ ਲਈ ਵਨੀਲਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“”ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,”” ਅਤੇ
“”ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.””

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ fallacy ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਣਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ.

ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਸਕੁਟ bakes ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੜ-ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਕਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਜ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਛੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦਰ ਆਏਗਾ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਸੀਏ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਏਗਾ. ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ.

ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਿਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਚੈਟ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਿੱਤ ਦਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਨਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਧਕ ‘ਤੇ ਸਟੀਵ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ,.

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਹੱਥ’ ਤੇ ਹੈ.

ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ’ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 536 ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਗਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਤਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ boardroom ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਚਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਅ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:
– ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
– ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
– ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ
– ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
– ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਿੱਤ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸੰਚਲਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “”ਨਿਯਮ”” ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ,

ਯੱਸੀ Fossey ਟੇਲਰ

Fossey ਟੇਲਰ – ਨਿਵੇਸ਼ਕ ‘ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ £ 48m ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham ਨਾਟਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ NG11JH
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Niciodată nu Suferă de “”Regula Șase luni”” Din nou

Buna dimineata!
Este regula de sase luni care dețin proprietatea ta investi înapoi? Au fost spus de către un broker de credit ipotecar, care cumpara, renoveze, remortgage nu funcționează? Ei bine este codswallop complet.

Nu există nici șase luni de Regula în Proprietate Finanțe.

Este una dintre cele mai mari scuze pe care le auzim – folosite de oameni care nu pot sau nu va face ceea ce este nevoie să crească.

De “”regula celor șase luni””, în cazul în care nu ați auzit de ea, este ceva care devine vehiculate de către brokerii de credit ipotecar care lucreaza in domeniul financiar cu amănuntul.

Dacă v-ați intrat vreodată în banca și brokerul lor de credit ipotecar întâlnit, acestea sunt, de obicei tipurile care se ocupă cu cererile de vanilie pentru cea mai mare parte a publicului-cumpărare casa, și spun lucruri cum ar fi:

“”Trebuie să dețină o proprietate de șase luni înainte de a putea refinanța,”” și
“”Nu poți refinanța pentru mai mult decât plătit 7 luni în urmă.””

Dar este o aberație. Nu există nici o regulă de șase luni. Deși este un ghid pentru unii creditori, nu nu este pentru toți creditorii, și în mod sigur pentru investitori și produsele pe care le au acces.

Și lucrul pe care bakes într-adevăr biscuit meu este faptul că am făcut-o literalmente de sute de ori. Viteza de capital de reutilizare este un factor cheie pentru care am profitat de pentru a creste portofoliul meu personal atât de repede. Pot să recicla fondurile mele de la un depozit pentru a cumpăra un alt acasă repede. În așteptare de șase luni sau mai mult pentru banii mei să se întoarcă pur și simplu nu ar funcționa așa de bine.

În cazul în care v-am spus că există mai multe produse pe care le puteți utiliza pentru a cumpăra o investiție și să recicleze că, în depozit sub șase săptămâni sper că vei aprecia ceea ce ar putea face pentru creșterea ta de portofoliu. Și sper că vei vorbi cu cineva reglementată de FCA, care ar putea confirma produsele. Din fericire, avem o astfel de persoană în biroul nostru.

La Discovery noastre Zilele în luna august, precum și de învățare cum să crească rapid propriul portofoliu, puteți discuta față în față cu brokerul nostru expert finanțe.

Steve la ipoteci Piața de dantelă și asigurări face această zi, zi pentru investitori.

E pe o parte, la Discovery noastre zile pentru a răspunde la întrebările dvs., astfel încât să puteți lăsa cu cunoștințe aveți nevoie pentru a construi imperiul dvs. de proprietate rapid.

Vă invităm să vă alăturați nouă la sediul nostru fara nici un cost, și să învețe sistemul pe care le-am folosit pentru a cumpăra 536 de proprietăți, reciclare banii cu investirea impuls.

Mai sunt doar 12 locuri în sala de consiliu nostru, așa că puteți rezerva astăzi și să ne întâlnim în luna august.

Dacă doriți ca să învețe sistemul nostru pentru a investi impuls, pentru reciclare depozitul dvs. pentru a cumpăra mai multe proprietăți, avem opt locuri pe noastre Discovery Day GRATUIT.

Noi arătăm:
– Puteți vedea sistemele
– Puteți vedea numerele
– Să înțeleagă formulele de cumpărare sub valoarea de piață
– A se vedea care proprietatea de a cumpăra
– Vorbesc cu brokerul nostru de finanțe expert pentru a învăța cum să construiască rapid

Ne desfasuram activitatea primul venit, primul servit pentru noastre gratuite Discovery Days, așa că acum contabilizeze în a învăța exact cum să construiască un portofoliu de proprietate prin ignorarea așa-numitele “”reguli””
Pentru succesul dumneavoastră,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Estate Agent a investitorilor

£ 48m în proprietate achiziționate pentru clienți și în creștere

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REGATUL UNIT

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Никогда не Страдают от “”Шесть месяцев Правило”” Опять

Доброе утро!
Является ли правило шести месяц держит свою собственность инвестирование обратно? Вы сказали по ипотечным брокером, что купить, отреставрировать, перезакладывают не работает? Ну, это полная чепуха.

Там нет Шесть Месяц Правило в собственности финансов.

Это одна из самых больших оправданий мы слышим – используется людьми, которые не могут или не будет делать то, что нужно, чтобы расти.

“”Шесть месяцев правило””, если вы еще не слышали о нем, это то, что получает толков ипотечных брокеров, которые работают в розничных финансовых услуг.

Если вы когда-либо вошел в свой банк и встретил их ипотечного брокера, они, как правило, типы, которые имеют дело с ванильным приложений для основной массы дома покупающей публики, и они говорят такие вещи, как:

“”Вы должны владеть собственностью в течение шести месяцев, прежде чем вы можете рефинансировать его”” и
“”Вы не можете рефинансировать для больше, чем вы заплатили за него 7 месяцев назад.””

Но это заблуждение. Там нет шести месяцев правила. Хотя это руководство для некоторых кредиторов, это не для всех кредиторов, и, конечно, не для инвесторов, так и продукты, которые они имеют доступ.

И то, что на самом деле печет мой бисквит является тот факт, что я сделал это буквально сотни раз. Скорость капитала повторного использования является ключевым фактором, я воспользовался для того, чтобы вырастить мой личный портфель так быстро. Я могу переработать свои средства с одного депозита, чтобы купить другой дом быстро. Ожидание шесть или более месяцев за свои деньги, чтобы вернуться просто не будет работать так хорошо.

Если бы я сказал вам, что есть несколько продуктов, которые вы можете использовать, чтобы купить инвестиции и переработку, что депозит в возрасте до шести недель, я надеюсь, что вы бы ценить то, что может сделать для вашего роста портфеля. И я надеюсь, что вы бы поговорить с кем-то регулируется FCA, которые могли бы подтвердить продукты. К счастью, у нас есть такой человек в нашем офисе.

На нашем открытии Дней в августе, а также узнать, как быстро вырастить свой собственный портфель, вы можете общаться лицом к лицу с нашим экспертом финансового брокера.

Стив в Lace Market ипотекам и страхование делает это изо дня в день для инвесторов.

Он на руках у наших дней Discovery, чтобы ответить на ваши вопросы, так что вы можете оставить с ведома вам нужно построить вашу собственность империю быстро.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в нашем офисе на безвозмездной основе, а также узнать систему, которую мы использовали для покупки 536 свойств, переработка наши деньги с импульсом инвестирования.

Есть только 12 мест в нашем конференц-зале, так что книгу сегодня и встретиться с нами в августе.

Если вы хотите узнать нашу систему для импульса инвестирования, для переработки свой депозит, чтобы купить несколько свойств, у нас есть восемь мест на нашем свободный день Discovery.

Мы показываем:
– Вы можете увидеть системы
– Вы можете увидеть номера
– Понимать формулы для покупки ниже рыночной стоимости
– Увидеть, какие недвижимость купить
– Поговорить с нашим экспертом финансового брокера, чтобы узнать, как строить быстро

Мы работаем первым пришел, первым обслужен для наших свободных Discovery Days, поэтому книга сейчас, чтобы узнать, как именно построить портфель объектов недвижимости, игнорируя так называемые “”правила””
Для Вашего успеха,

Джесси Фосси Тейлор

Фосси Тейлор – инвесторов Агент по продаже недвижимости

£ 48m в имущество, приобретенное для клиентов и продолжает расти

0115 824 8484
4 Hollowstone
Ноттингем Ноттингемшир NG11JH
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aua nei tuu mai le “”ono Masina Tulafono”” Toe

Oa mai le ataeao!
Ua umia outou meatotino teuina toe tulafono Masina ono le? Ua taʻu atu ia te outou i a faia fefaatauaiga tau mokesi e faatau, refurbish, e le galulue remortgage? Ia e codswallop atoatoa.

E leai se ono Masina Tulafono i Tupe Meatotino.

O se tasi o le ‘alofaga sili tatou faalogo – faaaogaina e tagata e le mafai ona pe o le a le faia le mea e fai ina ia tuputupu ae.

O le “”ono masina tulafono””, pe afai e te le faalogo i ai, o se mea lea e oo atu bandied e uiga i e mokesi faia fefaatauaiga tau inisiua e galulue i mea tau tupe taitasi.

Afai ua savalia i lau faletupe ma feiloai latou faia fefaatauaiga tau mokesi, e masani lava o nei ituaiga o feagai ma talosaga vanilla mo le tele o le fale-le faatauina o tagata lautele, ma ua latou fai mea e pei o:

“”E tatau ona lava se meatotino mo le ono masina i luma e mafai ona e refinance ai,”” ma
“”E le mafai ona refinance mo so o se sili atu nai lo le totogi mo le 7 masina ua mavae.””

Ae o se fallacy. E leai se tulafono e ono masina. A o se taiala mo nisi o le au faaunetupe, e le mo le au faaunetupe uma, ma e mautinoa e le mo tupe ma le oloa latou ona e maua.

Ma o le mea moni lava bakes loʻu masi o le mea moni e faapea ou faia i ai moni le faitau selau o taimi. Saosaoa o tupe faavae o le toe faaaogāina o se vaega autu ou faia faaaoga ina ia tuputupu ae vave loʻu matafaioi patino. E mafai ona ou toe faʻaaogā loʻu tupe mai le tasi o tupe teu e faatau vave se isi aiga. Faatalitali le ono po o le sili masina mo laʻu tupe e toe foi mai na te le galulue lelei.

Afai ou te taʻu atu ia te oe o loo i ai le tele o oloa e mafai ona e faaaoga e faatau ai se tupe teu faafaigaluega ma toe faʻaaogā e teuina i lalo o le ono vaiaso, ou te faamoemoe e te talisapaia mea e mafai ona faia mo lou tuputupu ae matafaioi. Ma ou te faamoemoe e te talanoa i se tasi e faatonutonuina e le FCA e mafai ona faamaonia o le oloa. Mea e laki ai i tatou e pei o se tagata i lo tatou tofi.

I lo tatou Discovery Aso i Aokuso, faapea foi le aoaoina o le auala e vave tuputupu ae lau lava matafaioi, e mafai ona e tālatala faafesagai ma lo tatou faia fefaatauaiga tau tupe tomai faapitoa.

Steve i Mokesi Maketi leise ma o Inisiua e lenei aso i aso mo tupe.

O ia o i lima i tatou Discovery Aso e tali mai i au fesili o lea e mafai ona e tuua i le malamalama e tatau ona e fausia vave lou malo meatotino.

Matou te valaaulia oe e auai ma i matou i lo matou ofisa i se tau, ma aoao le faiga ua tatou faaaogaina e faatau 536 meatotino, toe faʻaaogā tatou tupe faatasi ai ma le teu.

E na o le 12 nofoaga i tatou boardroom, o lea tusi i aso nei ma feiloai ai i tatou i Aokuso.

Afai e te manao e aoao tatou faiga mo le malosiaga o le teu, ona toe faʻaaogā lau tupe teu e faatau ai meatotino tele, ua tatou maua nofoaga e valu i luga o lo tatou saoloto Aso Discovery.

Tatou te faaalia:
– E mafai ona e vaai i le faiga
– E mafai ona e vaai i le numera
– Malamalama i le o faiga mo le faatauina atu i lalo tau maketi
– Vaai lea meatotino e faatau
– Talanoa i lo tatou faia fefaatauaiga tau tupe tomai faapitoa e aoao ai le auala e vave fausia

Tatou faagaoioia se muamua oo mai, muamua auauna faavae mo lo tatou saoloto Aso Discovery, o lea tusi i le taimi nei e aoao tonu pe faapefea ona fausia se matafaioi meatotino e ala i le le amanaiaina o mea ua taʻua o “”tulafono faafoe””
Ina ia Outou le Manuia,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – O le tupe ‘Sui Esetete

£ 48m i meatotino faatauina mo tagata e faaaogāina auaunaga ma le tuputupu ae

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
MALO TUPU

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never fulang bho an “”Sia Mìos Rule”” A-rithist

Madainn mhath!
Tha nan sia mìosan a ‘riaghladh a’ cumail seilbh agaibh tasgadh air ais? A bheil sibh air a bhith a dh’innis le morgaids reiceadair gun cheannach, ùraich, remortgage nach eil ag obair? Uill tha e deiseil codswallop.

Chan eil Six Mìos Riaghailt Seilbh ann an Ionmhais.

‘S e aon de na leisgeulan as motha a chluinneas sinn – air a chleachdadh le daoine nach urrainn no nach eil a’ dèanamh dè tha e a ‘gabhail a’ fàs.

Tha an “”sia mìosan riaghailt””, mura bheil sibh air a chuala e, ‘S e rudeigin a tha a’ faighinn mu bandied le morgaids bròcairean a tha ag obair ann an reic ionmhas.

Ma tha thu riamh a ‘coiseachd a-steach don bhanca agaibh agus choinnich iad morgaidse reiceadair, tha iad seo mar as trice an t-seòrsa a bha a’ dèiligeadh ri iarrtasan airson faoineig ‘mhòr-chuid de na taigh-ceannach poblach, agus tha iad ag ràdh rudan mar:

“”Feumaidh tu a bhuineas seilbh airson sia mìosan mus urrainn dhut refinance e,”” agus
“”Chan urrainn dhut refinance airson sam bith còrr is phàigh thu air a shon bho chionn 7 mìosan.””

Ach tha e fallacy. Chan eil riaghailt sia mìosan. Ged a tha an treòir airson cuid de luchd-iasaid, chan eil e airson a h-uile luchd-iasaid, agus gu dearbh chan eil airson luchd-tasgaidh agus bathar bi cothrom aca.

Agus an rud a tha dha-rìribh bakes mo briosgaid e gu bheil mi a rinn e gu litireil ceudan de amannan. Astar na gaoithe calpa ath-chleachdadh ‘S e prìomh bàillidh mi cothrom a ghabhail gus fàs pearsanta agam màileid cho luath. ‘S urrainn dhomh m’ ath-chuartachadh airgead bho aon tasgadh a cheannach eile dhachaigh gu luath. A ‘feitheamh sia mìosan no barrachd airson mo airgead a’ tighinn air ais dìreach nach biodh obrachadh a-mach cho math.

Ma tha mi ag innse dhut gu bheil grunn stuthan gun urrainn dhut cleachdadh a cheannach an tasgadh agus ath-chuairteachadh a tha a ‘tasgadh ann fo sia seachdainean, tha mi an dòchas thu’ cur luach air dè a dh’fhaodadh a dhèanamh airson ur cùram-roinne fàs. Agus tha mi an dòchas bhiodh tu bruidhinn ri cuideigin air an riaghladh leis an FCA a b ‘urrainn a dhearbhadh am bathar. Gu fortanach, tha sinn a ‘bheil a leithid de neach ann an oifis againn.

Aig ar Discovery làithean ann an Lùnasdal, a thuilleadh air ionnsachadh mar a ‘fàs gu luath agad fhèin cùram-roinne, faodaidh sibh bruidhinn aghaidh ri aghaidh ri ar n-eòlaiche ionmhais reiceadair.

Steve aig lace Margaidh na morgaidsean is Àrachais a ‘dèanamh seo ann an latha, a-mach airson latha-tasgaidh.

Tha e air làimh aig ar Discovery Days ceistean agad a fhreagairt mar sin faodaidh tu fhàgail leis an eòlas a dh’fheumas sibh a ‘togail ur seilbh ìmpireachd luath.

Tha sinn a ‘toirt cuireadh dhuibh tighinn còmhla rinn aig ar oifis ann gun chosgais sam bith, agus ag ionnsachadh an t-siostam a tha sinn air a chleachdadh a cheannach 536 lotaichean, ath-chuartachadh le ar n-airgead a thasgadh air luaths.

Chan eil ach 12 àiteachan ann ar seòmraichean bùird, mar sin glèidh an-diugh agus ar coinneachadh san Lùnastal.

Ma tha thu ag iarraidh a bhith ag ionnsachadh ar siostam airson luaths a thasgadh, airson ath-chuartachadh do thasgadh a cheannach ioma seilbhean, feumaidh sinn a h-ochd àiteachan air ar n-ASGAIDH Latha Discovery.

Tha sinn a ‘sealltainn:
– Chì thu na siostaman
– Chì thu na h-àireamhan
– ‘Tuigsinn foirmlean dhe na h-ìosal a’ ceannach luach a ‘mhargaidh
– Faic a-seilbh a cheannach
– Bruidhinn ri ar n-eòlaiche ionmhais reiceadair a bhith ag ionnsachadh ciamar a thogail gu luath

Tha sinn ag obrachadh a tighinn an toiseachd, faighinn seirbheis an toiseach bhunait airson ar saor Discovery Làithean, mar sin a ghlèidheadh a-nis air a bhith ag ionnsachadh ciamar a thogail seilbh le aire dha na sin ris an canar “”riaghailtean””
Do Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors ‘Oighreachd Àidseant

£ 48m ann an seilbh a cheannach airson luchd-cleachdaidh agus a ‘fàs

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
AN RIOGHACHD AONAICHTE

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Никада пате од “”шест месеци правило”” Поново

Добро јутро!
Да ли је шест месец правило држи своју имовину улаже назад? Да ли вам је речено од стране мортгаге брокер који купују, обновили, ремортгаге не ради? Па то је потпуна цодсваллоп.

Не постоји шест месец правило у својину финансија.

То је један од највећих изговора чујемо – користе људи који не могу или неће учинити оно што је потребно да расте.

Је “”шест месеци правило””, ако нисте чули за њега, је нешто што буде олако разбацивало хипотеком брокера који раде у малопродаји финансија.

Ако сте икада ушао у својој банци и испунили своју хипотека брокера, то су обично типови који се баве ванили апликација за већи део јавности куће-куповине, а они кажу ствари као што су:

“”Морате да поседују имовину за шест месеци пре него што га рефинансирање,”” и
“”Не можете рефинансирање за више него што плаћени за то пре 7 месеци.””

Али то је заблуда. Постоји шест месеци правило бр. Иако је путоказ за неке кредитора, није за све кредиторе, а сигурно не за инвеститоре и производе које имају приступ.

И оно што заиста пече мој кекс је чињеница да сам то урадио буквално на стотине пута. Брзина капитала поновну употребу је кључни фактор сам искористио како би тако брзо расте мој лични портфолио. Могу да рециклирам своје средства из једног депозита да купи други дом брзо. Чека шест или више месеци због мог новца да се врати само не би ради се тако добро.

Ако бих вам рекао да постоји неколико производа које можете користити за куповину инвестиција и рециклирати да депозит за мање од шест недеља, надам се да ћеш ценити шта би то могло учинити за своју раст портфолиа. И надам се да ћеш разговарати са неким регулисано ФЦА који би могли да потврде производа. Срећом имамо такву особу у нашој канцеларији.

На нашим Откриће дана августа, као и учење како да убрзано расте свој портфолио, можете разговарати лицем у лице са нашим стручњак за финансије брокера.

Стив на Лаце Маркет хипотекама и осигурање чини то из дана у дан се за инвеститоре.

Он је при руци у нашим Откриће дана да одговори на ваша питања, тако да можете вратити знање које је потребно да се изгради свој имовинско царство брзо.

Позивамо вас да нам се придружите на нашој канцеларији на без трошкова, и научи систем који смо користили да купи 536 својства, рециклажу новац са моментум улагања.

Постоје само 12 места у нашој сали за састанке, па наручити данас и испунити нас у августу.

Ако желите да сазнате наш систем за импулса улагања, за рециклажу свој депозит за куповину више својства, имамо осам места на нашој ФРЕЕ Дисцовери дана.

Ми показујемо:
– Можете видети системе
– Можете видети бројеве
– Разуме формуле за куповину испод тржишне вредности
– Види која имовина купити
– Разговарати са стручног финансија брокера да науче како да брзо изградити

Послујемо први дође, први био основ за наше бесплатне Откриће дана, тако наручити сада на тачно научити како да се изгради портфолио имовине игнорисањем такозване “”правила””
То Иоур Суццесс,

Џеси Фоссеи Тејлор

Фоссеи Таилор – инвеститора Естате Агент

£ 48м у власништву купити за клијенте и већи

0115 824 8484
4 Холловстоне
Ноттингхам Ноттингхамсхире НГ11ЈХ
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Usamborega Tenderai kubva “”matanhatu Month Rule”” Zvakare

Mangwanani akanaka!
Ko Six Month mutemo vakabata pfuma yako bhizimisi shure? Wati kuzviudzwa mumwe mogeji bhuroka kuti vatenge, refurbish, remortgage haashandi? Zvakanaka kuti codswallop zvakakwana.

Hapana Six Month Vakuitirewo Property Finance.

Ndicho chimwe chezvinhu zvikuru zvikonzero tinonzwa – asingamborevi kana musingadi kuita zvinodiwa kukura anoshandiswa nevanhu.

The “”matanhatu mwedzi Kutonga””, kana usina achizvinzwa, chinhu chinozadzwa bandied pamusoro nokuda mogeji nevaichinja vanoshanda mune chitoro mari.

Kana wakambotamba nokusingaperi aifamba kupinda kubhengi yako uye akasangana yavo mogeji bhuroka, aya sezviri mhando vanoitira Vanilla zvikumbiro unorema reimba kutenga pachena, uye vanoti zvinhu zvakafanana:

“”Unofanira watenga pfuma kwemwedzi mitanhatu usati refinance izvozvo,”” uye
“”Haukwanisi refinance chipi kupfuura iwe wabhadharwa 7 months ago.””

Asi chinhu fallacy. Hapana mwedzi mitanhatu utongi. Nepo zviri senhungamiro vamwe Lenders, hazvisi nokuda Lenders zvose, uye zvechokwadi kwete makambani uye zvigadzirwa ivo kuwana.

Uye chinhu chaizvo nadzo, ndokubika bhisikiti wangu ndechokuti ndakaita sezvariri kakawanda. Speed pamusoro guru kunenge kushandiswa chinhu chinokosha ndava vashungurudzwe kuti kukura kwangu pachangu Portfolio nokukurumidza zvakadaro. Ndinogona bikurudza mari yangu kubva okubhengi mumwe kutenga imwe musha nokukurumidza. Kumirira mitanhatu kana kupfuura mwedzi kuti mari yangu kudzoka chete asingadi kushanda kunze saka zvakanaka.

Kana ndakakuudzai kuti pane zvinhu zvakati kuti ungashandisa kutenga imwe mari uye bikurudza kuti dhipozita muna pasi mavhiki matanhatu, ndinovimba waizozviita kunzwisisa chii kuti kuita kwako Portfolio kukura. Uye ndinovimba ungave kutaura munhu nokudzorwa FCA vaigona kuzosimbisa zvigadzirwa. Luckily tine munhu akadaro muhofisi yedu.

Panguva yedu Discovery Days muna August, uyewo kudzidza nokukurumidza kukura kwako Portfolio, unogona Chat chiso nechiso yedu nyanzvi mari bhuroka.

Steve panguva Lace Market Mortgages uye Insurance anoita nhasi, nezuva nokuda makambani.

Ari paruoko pana Kuwanika Days yedu kupindura mibvunzo yako saka unogona kusiya nezivo unofanira kuvaka yenyu pfuma umambo nokukurumidza.

Tinokukumbira kuti ubatane nesu pahofisi yedu pasina mutengo, uye kudzidza hurongwa kuti takave inoshandiswa kutenga 536 zvivako, kierrätys mari yedu pamwe tichimhanya bhizimisi.

Pane mavara 12 chete boardroom yedu, saka bhuku nhasi uye kuzosangana nesu August.

Kana uchida kudzidza maitiro yedu tichimhanya bhizimisi, nokuti kierrätys mubhangi yako kutenga akawanda zvivako, tine nzvimbo sere yedu FREE Discovery Day.

Tinoratidza:
– Unogona kuona hurongwa
– Unogona kuona nhamba
– Kunzwisisa zvokuimba yokutenga pazasi musika ukoshi
– Ona iyo pfuma kutenga
– Taura yedu nyanzvi mari bhuroka kudzidza nokukurumidza kuvaka

Isu anoshanda chekutanga kuuya, kutanga vakashumira hwaro hwedu Kuwanika Days akasununguka, saka bhuku ikozvino kudzidza chaizvo kuvaka pfuma Portfolio nokusateerera vanonzi “”mitemo””
To Your Kubudirira,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The makambani ‘Estate Agent

£ 48m mune pfuma kutengwa nemari kuzobatsirwa uye kukura

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
NYIKA DZAKABATANA

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ڪڏهن وري “”ڇهه ورھين راڄ”” مان جو شڪار

صبح جو سلام!
ڇهه ورھين راڄ پنهنجي ملڪيت جوت واپس investing آھي ڇا؟ توهان هڪ گروي دلال ته خريد ڪندي چيو آھي، refurbish، remortgage ڪم نه ايندي آهي؟ خير ان کي مڪمل codswallop آهي.

نه ملڪيت ناڻي ۾ ڪو ڇهين مھيني راڄ آهي.

قوم يا جيڪي ان کي سٺا لڳن ٿا نه ڪندا نه ٿيندو ڪري سگهو ٿا جي استعمال – ان جي وڏي عذر اسان کي اهو ٻڌي مان هڪ آهي.

جڏهن ته “”ڇهين مهيني راڄ””، ۽ جيڪڏھن اوھان کي ان جو ٻڌي نه ڪيو آهي، ڪجهه ته گروي brokers جو ريزڪي ناڻي ۾ ڪم جي باري ۾ bandied طريقو آهي.

توهان ڪڏهن پنهنجي ڪناري ۾ نڪري ويو ۽ سندن گروي دلال ملاقات وڃان ته، اهي عام طرح جي قسمن جو گھر-خرید عوام جي کربين لاء vanilla اپليڪشن سان ڀائر آھن، ۽ اھي وانگر شيء جو چوڻ آهي ته:

“”توهان کي ڇهن مهينن لاء پنهنجي ملڪيت تي اڳ اوھان کي ان refinance ڪري سگهو ٿا ڪيو،”” ۽
“”توهان کي ڪنهن کان به وڌيڪ توهان کي 7 مهينا اڳ ان لاء ڏنا لاء refinance نه ٿا ڪري سگهو.””

پر ان کي هڪ مغالطن آهي. نه ڪو ڇهين مهيني راڄ آهي. جڏهن ته ان جي ڪجهه لينڊرس لاء رھنمائي آهي، اهو سڀ لينڊرس لاء نه آهي، ۽ پڪ سان نه investors ۽ شين لاء اهي تائين رسائي آهي.

۽ ويهي ته واقعي منهنجي biscuit bakes جي حقيقت اها آهي ته مون کي ان جي لفظي معني ٿي چڪو آهي وڃان دور جي سو آهي. گاديء جو ٻيهر استعمال ڪرڻ جي رفتار هڪ اهم عنصر مون کي حڪم پوء جلدي منهنجي ذاتي پورٽ فوليو سٺا ۾ مان فائدو ورتو وئي آهي. مون کي هڪ جمع کان منهنجي پئسن recycle ٻئي گهر خريد ڪرڻ لاء جلدي ڪري سگهي ٿو. ڇهه يا وڌيڪ مهينن جي انتظار ۾ منهنجي رقم واپس اچي لاء صرف ايترو چڱي طرح ٻاهر ڪم نه ايندو آهي.

جيڪڏھن آء اوھان کي ٻڌايو ڪيترن ئي شين ته توهان هڪ سيڙپڪاري خريد ۽ هفتا ڇهه هيٺ ۾ آهي ته جمع recycle ڪرڻ لاء استعمال ڪري سگهي ٿو نه آهي ته، مون کي اميد آهي ته توهان کي ته پنهنجي پورٽ فوليو ترقي لاء ائين ٿي سگهي ٿو ڇا داد لڳي. ۽ مون کي اميد آهي ته توهان جي FCA جن شين جي تصديق ٿي سگهي ٿو جي regulated ڪنهن سان ڳالهائي لڳي. Luckily اسان کي اسان جي آفيس ۾ جيئن ته هڪ شخص آهي.

آگسٽ ۾ اسان جي دريافت ڏينهن، گڏو گڏ سکيا ڪيئن وهن پنهنجي پنهنجي پورٽ فوليو سٺا ۾، توهان کي منهن اسان جي ماهر ناڻي واري دلال سان منهن چيٽ ڪري سگهو ٿا.

ليس مارڪيٽ Mortgages تي سليم ۽ بيمه ۾، investors لاء ڏينهن ٻاهر هن ڏينهن ٿو.

هن چيو ته پوء توهان جي علم توهان کي پنهنجي ملڪيت سلطنت جلدي تعمير ڪرڻ جي ضرورت سان ٻاهر نڪري سگهي ٿو توهان جي سوالن جا جواب لاء اسان جي دريافت ڏينهن تي هٿ تي آهي.

اسان توهان کي ڪو به قيمت تي اسان جي آفيس ۾ اسان کي شامل ڪرڻ جي دعوت، ۽ ان جي نظام کي ته اسان 536 مال خريد ڪرڻ لاء استعمال ڪيو وڃان معلوم ٿئي ٿو، momentum investing سان اسان جي رقم ٻيھر استعمال.

نه اسان جي boardroom ۾ رڳو 12 مچلن ۾ آهي، تنهنڪري اڄ به ڪتاب ۽ آگسٽ ۾ اسان کي ملن ٿا.

توهان کان وڌيڪ مال خريد ڪرڻ لاء توهان جي جمع ٻيھر استعمال لاء، momentum investing لاء اسان جي نظام کي سکڻ چاهيو ٿا ته، اسان کي اسان سان مفت ۾ دريافت ڏينھن اٺ جايون آهن.

اسان کي ڏيکاريو:
– توهان جي نظام کي ڏسي سگهو ٿا
– توهان جو انگ ڏسي سگهو ٿا
– مارڪيٽ ۾ قدر هيٺ خرید لاء فارمولن کي سمجهڻ
– جنهن کي ملڪيت خريد ڪرڻ لاء ڏسي
– تڪڙو کپن کي ڪيئن معلوم ٿئي ٿو ته اسان جي ماهر ناڻي واري دلال سان ڳالهائي

اسان کي، هڪ پهريون ڀيرو آيو هلائڻ پهرين اسان جي آزاد دريافت ڏينهن تائين بنياد رهيو، پوء تي ڪتاب هاڻي انهيء ڪيئن هڪ ملڪيت پورٽ فوليو کپن کي سکڻ جو ايترو-سڏيو “”ضابطن”” ڏيندو ڪندي
پنهنجي ڪاميابي حاصل ڪرڻ،

جسسي Fossey Taylor

Fossey Taylor – هن Investors ‘جي خريد و فروخت ايجنٽ

ملڪيت ۾ £ 48m خريدار ۽ وڌندڙ لاء خريد

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
برطانيه

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
නැවතත් “”සය මාසික නියාමය”” සිට දුක් විඳින්න එපා

සුභ උදෑසනක්!
යන සය මාසික පාලනය නැවත ආයෝජනය ඔබේ දේපල පැවැත්වීම ද? ඔබ remortgage වැඩ කරන්නේ නැහැ, නවීකරණය, මිලදී බව උගස් බ්රෝකර් පවසා ඇති බවත්; හොඳයි එය සම්පූර්ණ codswallop වේ.

ඉඩකඩම් මුදල් කිසිදු හය මාසික පාලනය පවතී.

හෝ එය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගත කළ හැක්කේ කුමක්ද නොකරන නොවන ජනතාව විසින් භාවිතා – එය අපට අසන්නට විශාලතම නිදහසට කරුණු එකක්.

මෙම “”මාස හයක පාලනය””, ඔබ එය අසා නොමැති නම්, සිල්ලර මූල්ය වැඩ කරන උකස් තැරැුව්කරුවන් විසින් ගැන bandied රැඳි දෙයක්.

ඔබ කවදා හෝ ඔබේ බැංකුව වෙත ඇවිද හා ඔවුන්ගේ උගස් බ්රෝකර් හමුවුනා නම්, මෙම සාමාන්යයෙන් ගෙයින් මිලදී ගැනීම ජනතාවගේ තොග සඳහා වැනිලා යෙදුම් සමඟ ගණුදෙනු කරන වර්ග වන අතර, ඔවුන් වැනි දේවල් කියන්න:

“”ඔබ ඔබ එය යලි පෙර මාස හය සඳහා දේපළ අයිති කර ගැනීමට ඇති,”” හා
“”ඔබ මාස 7 කට පෙර ඒ සඳහා ගෙවිය වඩා වැඩියෙන් සඳහා යලි නො හැකි ය.””

නමුත්, එය කදිමය වේ. කිසිදු මාස හයක නීතියක් වෙයි. එය සමහර ණය දෙන්නන් සඳහා වන මාර්ගෝපදේශයක් තියෙන්නේ අතර, ඒ සියල්ල ණය දෙන්නන් සඳහා නොවේ, සහ නිසැකව ආයෝජකයින් හා නිෂ්පාදන සඳහා ඔවුන් වෙත ප්රවේශ විය නොවේ.

ඇත්තටම මගේ බිස්කට් bakes බව දෙයක් මම වචනාර්ථයෙන් එය සිදු කර ඇති බව වාර සිය ගණනක් නිසා ය. ප්රාග්ධන නැවත භාවිතයට වේගය මම එතරම් ඉක්මනින් මගේ පෞද්ගලික කළඹ වර්ධනය කිරීම සඳහා ප්රයෝජනයට ගෙන තියෙනවා ප්රධාන සාධකයක් වේ. මම ඉක්මනින් තවත් ගෙදර මිලදී ගැනීමට එක් තැන්පතු මගේ අරමුදල් ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැක. මගේ මුදල් නැවත පමණක් හොඳින් සිදු වැඩ නැහැ එන්න මාස හයක් හෝ ඊට වැඩි එනතෙක් බලා සිටිනවා.

මම ඔබට ආයෝජන හා මිලදී හයක් යටතේ සති බව තැන්පතු ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි නිෂ්පාදන කිහිපයක් පවතින බව ඔබට පැවසුවා නම්, මම ඔබ බව ඔබේ කළඹ වර්ධනය සඳහා කළ හැකි දේ තේරෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඔබට නිෂ්පාදන තහවුරු කළ හැකි වූ FCA මගින් නියාමනය කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වාසනාවකට මෙන් අපේ කාර්යාලයේ එවන් පුද්ගලයෙකුට ඇති.

අගෝස්තු මාසයේ දී අපගේ ඩිස්කවරි දින, මෙන්ම වේගයෙන් ඔබේ ම කළඹ වගා කරන ආකාරය ඉගෙන දී, ඔබ අපේ විශේෂඥ මූල්ය තැරැව්කාර සමග මුහුණට මුහුණ චැට් කළ හැක්කේ.

ෙල්ස් වෙළඳපොළ ෂ දී ස්ටීව් හා රක්ෂණ ආයෝජකයින් සඳහා දින අතර, මෙම දිනය කරන්නේ.

ඔහු ඔබේ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු ඔබට ඔබ ඉක්මනින් ඔබේ දේපල අධිරාජ්යය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්ය දැනුම සහිත නිවාඩු හැකි නිසා අපගේ ඩිස්කවරි දින දී අතට වේ.

ඔබ අප කිසිදු වියදමින් අපගේ කාර්යාලයේ එක්වන ලෙස අපි ආරාධනා කරනවා, සහ ගම්යතාව ආයෝජනය සමග අපේ සල්ලි ප්රතිචක්රීකරණය, අපි 536 ගුණ මිලදී ගැනීම සඳහා භාවිතා කර ඇති බව පද්ධතිය ඉගෙනගන්න.

අපගේ අධ්යක්ෂ මන්ඩල කාමරය තුළ ලප පමණක් 12 ක් වන අතර, ඒ නිසා අද වෙන්කර හා අගෝස්තු මාසයේ දී අපිව හම්බවෙන්න.

ඔබ සතුව ගුණ මිලදී ගැනීමට ඔබේ තැන්පතු ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා, ගම්යතාව ආයෝජනය සඳහා අපගේ පද්ධතිය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය නම්, අප අපගේ නොමිලේ ඩිස්කවරි දිනය දා ස්ථාන අට ඇත.

අපට පෙන්විය:
– ඔබ පද්ධති බලන්න පුළුවන්
– ඔයාට සංඛ්යා බලන්න පුළුවන්
– වෙළඳපළ වටිනාකම පහත මිලදී ගැනීම සඳහා සූත්ර තේරුම්
– එයින් දේපල මිලදී ගැනීමට බලන්න
– ඉක්මනින් ඉදි කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අපගේ ප්රවීණයන්ගේ මූල්ය තැරැව්කාර කතා

අපි පළමුවෙන් එන්න ක්රියාත්මක කිරීමට, මුලින්ම කළ යුත්තේ, අපේ නිදහස් ඩිස්කවරි දින සඳහා සේවය කිරීමේ පදනම, ඒ නිසා ඊනියා “”නීති”” හරිමින්, දේපළ කළඹ ගොඩනැගීමට ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට දැන් වෙන්කර
ඔබේ සාර්ථකත්වයට,

ජෙසී Fossey ටේලර්

Fossey ටේලර් – මෙම ආයෝජකයින් ‘වතු නියෝජිත

දේපල £ 48m සේවාදායකයින් සහ වගා කටයුතු සඳහා මිල දී ෙගන

0115 824 8484
4 Hollowstone
නොටින්හැම් නොටිංහැම්ෂයර් NG11JH
එක්සත් රාජධානිය

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nikdy trpí “”Šesťmesačné pravidlo”” Znovu

Dobré ráno!
Je pravidlom šesťmesačného drží svoj majetok investuje späť? Bol ste povedal hypotekárneho makléra, ktorý kúpiť, renovovať, remortgage nefunguje? No to je úplná hlúposť.

Neexistuje žiadny Six mesiac Pravidlo v majetku financií.

Je to jedna z najväčších výhovoriek počujeme – používajú ľudia, ktorí nemôžu alebo nechcú robiť, čo to znamená rast.

Ďalej len “”šesť mesiacov pravidlo””, ak ste ešte nepočuli o tom, je niečo, čo dostane bandied o hypotekárnych maklérov, ktorí pracujú v maloobchodnom financií.

Ak ste niekedy vstúpil do svojej banky a stretol sa s ich hypotekárny maklér, to sú typicky typy, ktorí sa zaoberajú vanilkovej žiadosťou o objeme domu-kupovať verejnosť, a hovoria veci ako:

“”Musíte vlastniť majetok po dobu šiestich mesiacov, než budete môcť refinancovať,”” a
“”Nemôžete refinancovať za nič viac, než ste zaplatili za to 7 mesiacmi.””

Ale je to klam. Neexistuje žiadne pravidlo šesť mesiacov. Aj keď je to vodítkom pre niektoré veriteľa, nie je to pre všetkých veriteľov, a už vôbec nie pre investorov a výrobky, ktoré majú prístup.

A vec, ktorá skutočne pečie moja sušienku je fakt, že som to urobil doslova stokrát. Rýchlosť hlavného opätovného použitia je kľúčovým faktorom som využil, aby sa rast svoje osobné portfólio tak rýchlo. Môžem recyklovať svoje finančné prostriedky z jedného vkladu rýchlo kúpiť iný domov. Čakanie šesť alebo viac mesiacov za svoje peniaze vrátiť sa jednoducho nebude fungovať tak dobre.

Keby som vám povedal, že existuje niekoľko produktov, ktoré môžete použiť na nákup investície a recyklovať vklad za menej ako šesť týždňov, dúfam, že by som ocenil čo by to mohlo pre svoj rast portfólia robiť. A dúfam, že by ste si s niekým porozprávať regulovaný FCA, ktorý mohol potvrdiť produktov. Našťastie máme takú osobu v našej kancelárii.

Na Náš objav dni v auguste, rovnako ako učenie, ako rýchlo rastú svoje vlastné portfólio, môžete chatovať tvárou v tvár s naším odborníkom financií makléra.

Steve u hypoték Market čipky a poisťovacie robí tento deň za dňom sa pre investorov.

Je na strane pri našich Discovery dní odpovedať na vaše otázky, takže môžete odísť s vedomím, čo potrebujete rýchlo budovať svoj majetok ríši.

Pozývame vás k nám v našej kancelárii bez nákladov, a naučiť sa systém, ktorý sme použili na nákup 536 nehnuteľností, recyklácie našich peňazí s hybnosťou investovania.

Existuje iba 12 miest v našej zasadacej miestnosti, takže si dnes a stretnúť sa s nami v auguste.

Ak sa chcete dozvedieť náš systém pre hybnosti investovania, k recyklácii vkladu ku kúpe viac vlastností, máme osem miest zadarmo našu Discovery Day.

ukážeme:
– Môžete vidieť systémy
– Môžete vidieť čísla
– Pochopiť vzorce pre nákup pod trhovou hodnotou
– Zistiť, ktoré nehnuteľnosť kúpiť
– Hovoriť s naším odborným finančným maklérom sa naučiť stavať rýchlo

Pôsobíme kto skôr príde, ten skôr melie základ pre naše voľné Discovery dní, takže rezervovať hneď presne zistiť, ako vybudovať portfólio nehnuteľností tým, že ignoruje takzvané “”pravidlá hry””
Ak chcete Váš úspech,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – investorov Estate Agent

£ 48m do nehnuteľností zakúpiť za klientov a pestovanie

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nikoli ne trpijo od “”šest mesecev pravilu”” Spet

Dobro jutro!
Pravilo šestih mesecev, ki imajo svoje premoženje vlagajo nazaj? Ali vam je povedal, hipotekarni posrednik, da nakup, obnovo, remortgage ne deluje? No, to je popolna codswallop.

Ni ąestmesečnim pravilo v lastnino finance.

To je eden od največjih izgovorov slišimo – ljudje, ki se uporabljajo, ki ne morejo ali ne bo naredil, kar je potrebno za gojenje.

“”Šest mesec pravilo””, če še niste slišali za to, je nekaj, kar dobi opletal o hipotekarnih posredniki, ki delajo v trgovini na drobno financ.

Če ste kdaj vstopil v svojo banko in dosegel svoj hipotekarni posrednik, so običajno vrste, ki se ukvarjajo s vanilije vlog za večji del hiš odkup javnosti, in pravijo, stvari, kot so:

“”Ti imajo v lasti nepremičnine za šest mesecev, preden ga lahko refinancira,”” in
“”Ne moreš refinanciranje za več, kot bi plačali za to pred 7 mesecev.””

Toda to je zmota. Ni šest mesecev pravilo. Čeprav je smernica za nekatere posojilodajalce, to ni za vse posojilodajalce, zagotovo pa ne za vlagatelje in izdelkov, do katerih imajo dostop.

In stvar, ki res peče moj piškot, je dejstvo, da sem to storil dobesedno stokrat. Hitrost kapitala ponovne uporabe je ključni dejavnik, da sem izkoristil, da bi rast svoj osebni portfelj tako hitro. Lahko reciklirajo svoje sredstev iz ene vloge, na hitro kupiti drug dom. Čakanje šest ali več mesecev, za svoj denar, da pridejo nazaj preprosto ne bi izšlo tako dobro.

Če bi ti povedal, da obstaja več izdelkov, ki jih lahko uporabite za nakup naložbe in recikliranje ta depozit v manj kot šestih tednih, upam, da boš cenil kaj bi to lahko stori za vaše rast portfelja. In upam, da boš govoril z nekom, ki ga FCA, ki lahko potrdi izdelke urejena. Na srečo imamo takšno osebo v naši pisarni.

Na naših Discovery dni v avgustu, kot tudi za učenje, kako hitro rastejo svoj portfelj, lahko klepetate iz oči v oči z našo strokovno finančni posrednik.

Steve na Lace Market Hipoteke in zavarovanju pa ta dan za dnem za vlagatelje.

On je na strani na naših Discovery dneh odgovoriti na vaša vprašanja, tako da lahko pustil z znanjem, ki ga potrebujete za izgradnjo svojega premoženja imperij hitro.

Vabimo vas, da se nam pridružite v naši pisarni brez stroškov in spoznajo sistem, ki smo ga uporabili za nakup 536 lastnosti, recikliranje naš denar z gibalno vlaganje.

Obstaja le 12 vložki v naši sejni sobi, tako da knjigo še danes in nas izpolnjujejo v avgustu.

Če želite izvedeti naš sistem za gibalno investiranja, za recikliranje vaš polog za nakup več lastnosti, imamo osem mest na FREE dan Discovery.

Pokazali smo:
– Si lahko ogledate sisteme
– Si lahko ogledate številke
– Razumeti formule za nakup pod tržno vrednostjo
– Prikaz, ki premoženje za nakup
– Govoriti z našim strokovnim finančni posrednik, da se naučijo, kako hitro zgraditi

Delujemo prvi pride, prvi melje za naše brezplačno Discovery dni, tako da knjigo za zdaj natančno izvedeti, kako zgraditi portfelj nepremičnin, ki ga ignorirajo tako imenovane “”pravila””
Za vaš uspeh,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Estate Agent za investitorje

£ 48m v nepremičnine kupili za stranke in raste

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
ZDRUŽENO KRALJESTVO

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Marna ha ka “”Rule Lix Bisha”” daaya Haddana

Subax wanaagsan!
Waxaa xukunka Lix Bil haysta hanti aad dib u maal? Ma lagu sheegay by Somailand mortgage in iibsadaan, dayactir ah, remortgage uma shaqeeyo? Well waa complete codswallop.

Ma jiro Rule Lix Bil in Hantida Maaliyadda.

Waa mid ka mid ah marmarsiiyo ugu weyn ee aan maqlo – isticmaalaan dadka aan ama aan samayn doonaa karaa waxa ay qaadataa si ay u koraan.

The “”lix bilood xeerka””, haddii aadan taas maqlay, waa wax uu haadiyaa by dilaaliinta mortgage ka shaqeeya maaliyadda tafaariiqda.

Haddii aad weligaa ku socday galay aad bangiga iyo kulmay ay Somailand mortgage, kuwaas oo sida caadiga ah waa nooc ah oo la codsiyada vanilj for bulk of dadweynaha guriga-gadashada ka qaban, oo waxay yidhaahdaan wax la mid ah:

“”Waa inaad leedahay guri muddo lix bilood ah ka hor inta aadan refinance karo,”” iyo
“”Ma waxaad ka refinance kartaa wax ka badan inta aad bixisay waxaa loogu talagalay 7 bilood ka hor.””

Laakiin waa reer xamarku ah. Ma jiro lix bilood xukunka. Inkasta oo ay tahay xeerka ah deyn qaar ka mid ah, ma ahan ee dhammaan deyn, oo sida xaqiiqada ah aan maal iyo waxyaabaha ay u leeyihiin in ay helaan.

Oo waxaasuna run ahaantii in shitaa oo aan buskut waa xaqiiqada ah in aan macno ahaan u sameeyeen boqolaal jeer. Speed caasimada dib-u-isticmaalka waa arrin muhiim ah ayaan ka faa’idaysteen si ay u koraan oo aan gaadhnay shakhsi si deg deg ah. Waxaan lacag aan ka mid deposit dib kara inay si dhakhso ah u iibsadaan guri kale. Sugitaanka lix bilood ama ka badan aan lacag aad u soo noqonayso oo keliya ma si fiican u shaqayn lahaa.

Haddii aan kuu sheegay in ay jiraan wax soo saarka badan oo aad isticmaali karto si ay u iibsadaan maalgelinta iyo dib u deposit in ka yar lix todobaad, waxaan rajeynayaa in aad ku faraxsantahay lahaa waxa in u qaban karo koritaanka faylalka aad. Oo haddana waxaan rajaynayaa in aad la hadasho lahaa inaan qof nidaaminaya by FCA, kuwaas oo xaqiijin karin badeecada. Nasiib wanaag waxaan leenahay qof ee xafiiskayaga sida.

Boggeena Discovery Days ee August, sidoo kale barashada sida loo si degdeg ah u koraan boortofooliyada u gaar ah, aad chat karaa fool ka fool ula Somailand maaliyadda khabiir.

Steve ee amaahda Market shalash iyo Caymiska sameeya ee maanta, maalin ka maqnaan maal.

Waxa uu on gacanta at our Discovery Days inuu ka jawaabo su’aalaha si aad ka bixi kartaa aqoonta aad u baahan tahay in si deg deg dhiso aad boqortooyadiisa hantida.

Waxaan kugu casumaynaa in aad inoo ku biiro xafiiska our lacag la’aan ah, oo ay bartaan nidaamka ah in aan loo isticmaalaa in lagu iibsan 536 guryaha, dib lacagtayadii la maalgashado dardar.

Waxaa jira dhibco 12 oo keliya in our shaqada agaasime, si ballansan maanta oo inaga hor imanaya ee August.

Haddii aad rabto in aad si aad u barato habka for maalgashado dardar our, waayo, dib deposit aad si ay u iibsadaan guryaha kala duwan, waxaan heysanaa sideed meelaha on our FREE Discovery Day.

Waxaan ku tusi:
– Waxaad ka arki kartaa nidaamyada
– Waxaad ka arki kartaa lambarada
– Fahmi qaaciidooyinka iibsato qiimaha suuqa hoose
– Eeg oo hanti si ay u iibsadaan
– Hadal noo Somailand maaliyadda khabiir in ay bartaan sida si dhakhso ah in la dhiso

Waxaan ku shaqeeyaan marka hore iman, horeysay eed noo Discovery Days free u adeegeen, oo sidaas daraaddeed ballansan on haatan si ay u bartaan sida si ay u dhisaan gaadhnay guri ay iska indha-tiray waxa loogu yeero “”sharciyada””
Si aad Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors ‘Estate Agent

£ 48m in hantida iibsaday macaamiisha iyo sii kordhaya

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
BOQORTOOYADA INGIRIISKA

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Estamos seguros de que la “”norma de los seis meses de”” De nuevo

¡Buenos días!
Es la norma de los seis meses de la celebración de su propiedad invertir de nuevo? ¿Le han dicho por un agente de hipotecas que compran, refrescar, rehipotecas no funciona? Bueno, es Codswallop completa.

No hay una regla de seis meses en la propiedad Finanzas.

Es uno de los mayores excusas que oiga – utilizados por las personas que no pueden o no quieren hacer lo que se necesita para crecer.

El “”seis el mes regla””, si usted no ha oído hablar de él, es algo que se oye hablar de los corredores de hipoteca que trabajan en la financiación al por menor.

Si alguna vez ha caminado en su banco y cumplió con su agente de hipotecas, es decir, normalmente los tipos que se ocupan de las aplicaciones de vainilla para el grueso del público Casa-compra, y dicen cosas como:

“”Usted tiene que poseer una propiedad de seis meses antes de poder refinanciar””, y
“”No se puede refinanciar a más de lo que pagó por él hace 7 meses.””

Pero es una falacia. No hay una regla de seis meses. Si bien es una guía para algunos prestamistas, no no es para todos los prestamistas, y desde luego para los inversores y los productos que tienen acceso.

Y lo que realmente se cuece mi galleta es el hecho de que lo he hecho cientos de veces. Velocidad del capital reutilización es un factor clave que he tomado ventaja de el fin de hacer crecer mi cartera personal tan rápidamente. Puedo reciclar mis fondos de un depósito para comprar otra casa rápidamente. Esperar seis meses o más para mi dinero para volver simplemente no funcionaría tan bien.

Si te dijera que hay varios productos que se pueden utilizar para comprar una inversión y reciclar ese depósito en menos de seis semanas, espero que apreciarías lo que podría hacer para su crecimiento de la cartera. Y espero que te habla con alguien regulada por la FCA que podría confirmar los productos. Por suerte tenemos una persona en nuestra oficina.

En nuestro descubrimiento días en agosto, así como aprender a crecer rápidamente su propia cartera, puede conversar cara a cara con nuestro agente de la financiación de expertos.

Steve en hipotecas Lace Market y seguro que tiene este día sí, día también para los inversores.

Está a la mano en nuestros días de descubrimiento para responder a sus preguntas para que pueda llevarse el conocimiento que necesita para construir su imperio propiedad rápidamente.

Le invitamos a unirse a nosotros en nuestra oficina sin costo alguno, y aprender el sistema que hemos utilizado para comprar 536 propiedades, el reciclaje de nuestro dinero con la inversión de impulso.

Sólo hay 12 lugares en la sala de juntas, por lo que es el día para reunirse con nosotros en agosto.

Si usted quiere aprender nuestro sistema de inversión de impulso, para el reciclaje de su depósito para comprar varias propiedades, tenemos ocho lugares en nuestro Día libre Descubrimiento.

Mostramos:
– Se puede ver los sistemas
– Se puede ver los números
– Comprender las fórmulas para la compra por debajo del valor de mercado
– Véase el cual la propiedad para comprar
– Hablar con nuestro agente de la financiación de expertos para aprender a construir rápidamente

Operamos un primer llegado, primer servido base para nuestros días libres de descubrimiento, así que reserve ahora a aprender exactamente cómo construir una cartera de propiedades haciendo caso omiso de las llamadas “”reglas””
Para su éxito,

Jesse Taylor Fossey

Fossey Taylor – Inmobiliaria Los inversores

48m £ en la adquisición de bienes para los clientes y en crecimiento

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
REINO UNIDO

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Kungsi sangsara ti “”Aturan Genep Bulan”” deui

Wilujeng énjing!
Nyaeta aturan Genep Bulan nyekel milik Anjeun investasi deui? Dupi anjeun geus ka ku calo KPR nu meuli, refurbish, remortgage teu hasil? Nah éta codswallop lengkep.

Teu aya Aturan Genep Bulan di Harta sewangan.

Ieu salah sahiji excuses pangbadagna we ngadenge – dipaké ku jalma anu teu bisa atawa moal ngalakukeun naon waktu nu diperlukeun pikeun tumuwuh.

Nu “”genep bulan aturan””, lamun geus teu kadéngé eta, hiji hal anu bakal bandied ngeunaan ku calo KPR anu digawé di keuangan ritel.

Mun anjeun geus kungsi walked kana bank jeung papanggih calo KPR maranéhanana, ieu ilaharna jenis anu nungkulan aplikasi vanili pikeun bulk tina public imah-meuli, jeung maranehna nyebutkeun hal saperti:

“”Geus sorangan sipat salila genep bulan saencan Anjeun bisa refinance eta,”” jeung
“”Anjeun teu bisa refinance keur unggal leuwih ti anjeun nu mayar kanggo eta 7 bulan ka tukang.””

Tapi éta fallacy a. Teu aya aturan genep bulan. Sedengkeun éta hiji guideline keur sababaraha lenders, éta teu kabéh lenders, sarta pasti teu investor jeung produk maranéhanana miboga aksés ka.

Jeung hal anu bener bakes kueh garing mah kanyataan yén kuring geus dipigawé eta hartina ratusan kali. Laju ibukota re-pamakéan mangrupa faktor konci mah geus dicokot Kauntungannana guna tumuwuh portopolio pribadi mah jadi gancang. Kuring bisa ngajadikeun bisa dipake deui dana mah ti hiji deposit meuli imah sejen gancang. Nungguan genep atawa leuwih bulan duit mah datang deui ngan teu bakal digawe kaluar jadi oge.

Lamun kuring ka yén aya sababaraha produk nu bisa Anjeun pake meuli hiji investasi jeung ngajadikeun bisa dipake deui deposit di handapeun genep minggu, Kuring ngaharepkeun Anjeun kukituna ngahargaan naon anu bisa ngalakukeun pikeun tumuwuh portopolio Anjeun. Jeung Kuring ngaharepkeun Anjeun kukituna ngobrol ka batur diatur ku FCA anu bisa mastikeun produk. Kabeneran urang boga hiji jalma saperti di kantor urang.

Dina Papanggihan Days urang dina bulan Agustus, kitu ogé pangajaran kumaha gancang tumuwuh portopolio Anjeun sorangan, Anjeun bisa ngobrol beungeut nyanghareupan jeung calo keuangan ahli urang.

Steve di Mortgages Market renda jeung asuransi teu poe ieu, poe kaluar pikeun investor.

Anjeunna dina leungeun di Papanggihan Days urang ngajawab patanyaan anjeun jadi Anjeun bisa ninggalkeun jeung pangaweruh Anjeun kudu ngawangun kakawasaan sipat Anjeun gancang.

Urang ngajak anjeun ngagabung urang di kantor urang di no ongkos, sarta diajar sistim urang geus dipaké pikeun meuli 536 sipat, didaur ulang duit urang jeung moméntum investasi.

Aya ngan 12 spot dina boardroom urang, jadi buku ayeuna jeung minuhan urang dina bulan Agustus.

Upami anjeun hayang diajar sistim urang keur moméntum investasi, pikeun didaur ulang deposit Anjeun meuli sababaraha sipat, urang boga dalapan tempat dina Papanggihan Poé FREE urang.

Urang mintonkeun:
– Anjeun bisa nempo sistem
– Anjeun bisa nempo nomer
– Ngarti rumus keur meuli di handap nilai pasar
– Tempo nu sipat meuli
– Ngobrol calo keuangan ahli urang diajar kumaha carana ngawangun gancang

Urang beroperasi datang a kahiji, kahiji dilayanan dasar haratis urang Papanggihan Days, jadi buku on ayeuna diajar persis kumaha ngawangun portopolio harta ku ignoring nu disebut “”aturan””
Pikeun Kasuksesan anjeun,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Nu Investor ‘estate Agen

£ 48m di sipat dibeuli pikeun klien sarta ngembang

0115 824 8484
4 Hollowstone
Makasar Nottinghamshire NG11JH
KARAJAAN INGGRIS

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Kamwe Wanakabiliwa na “”Six Mwezi Rule”” Tena

Habari za asubuhi!
Ni Six Mwezi utawala kumiliki mali yako kuwekeza nyuma? Umekuwa kuambiwa na mortgage broker kwamba kununua, ukarabati, remortgage haifanyi kazi? Naam ni kamili codswallop.

Hakuna Six Mwezi Utawala katika Property Finance.

Ni moja ya udhuru kubwa tunasikia – kutumiwa na watu ambao hawawezi au si kufanya nini inachukua kukua.

“”Sita mwezi utawala””, kama wewe si habari ya hayo, ni kitu ambacho anapata bandied kuhusu na mawakala mortgage ambao wanafanya kazi katika fedha reja reja.

Kama wameweza milele kutembea katika benki yako na kukutana na mortgage broker yao, haya ni kawaida aina ambao kukabiliana na maombi vanilla kwa wingi wa nyumba kununua umma, na wanasema mambo kama:

“”Una kumiliki mali kwa miezi sita kabla unaweza refinance hayo,”” na
“”Huwezi refinance kwa yoyote zaidi ya wewe kulipwa kwa ajili yake miezi 7 iliyopita.””

Lakini ni uongo. Hakuna miezi sita ya utawala. Wakati ni mwongozo kwa baadhi wakopeshaji, siyo kwa wakopeshaji wote, na kwa hakika si kwa ajili ya wawekezaji na bidhaa kuwa wanapata.

Na jambo kwamba kweli bakes biskuti yangu ni ukweli kwamba Nimekuwa amefanya hivyo literally mamia ya nyakati. Kasi ya mji mkuu re-matumizi ni sababu muhimu nimekuwa kuchukuliwa kwa faida ya ili kukua kwingineko yangu binafsi hivyo haraka. Siwezi kusaga fedha yangu kutoka amana moja kununua nyumba nyingine haraka. Kusubiri miezi sita au zaidi kwa fedha yangu kurudi tu bila kazi nje hivyo vizuri.

Ikiwa nimewaambieni kwamba kuna bidhaa kadhaa ambayo unaweza kutumia kununua uwekezaji na kusaga kwamba amana katika chini ya wiki sita, natumaini wewe d kufahamu nini kwamba inaweza kufanya kwa ajili ya ukuaji wako kwingineko. Na natumaini wewe d kuzungumza na mtu umewekwa na FCA ambaye angeweza kuthibitisha bidhaa. Kwa bahati tuna mtu huyo katika ofisi yetu.

Wakati Siku yetu Discovery mwezi Agosti, kama vile kujifunza jinsi ya kasi kukua kwingineko yako mwenyewe, unaweza kuzungumza uso kwa uso na mtaalam fedha yetu broker.

Steve katika Lace Soko Rehani na Bima gani leo katika siku nje kwa wawekezaji.

Yeye ni juu ya mkono katika Discovery Siku ya kujibu maswali yako ili uweze kuondoka na maarifa unahitaji kujenga mali yako himaya haraka.

Sisi kuwakaribisha kujiunga na sisi katika ofisi yetu kwa gharama yoyote, na kujifunza mfumo kwamba tumekuwa kutumika kununua 536 mali, kusindika fedha zetu kwa kasi kuwekeza.

Kuna matangazo 12 tu katika Boardroom yetu, hivyo kitabu leo na kukutana na sisi katika Agosti.

Kama unataka kujifunza mfumo wetu kwa kasi kuwekeza, kwa ajili ya kusindika amana yako kununua mali nyingi, tuna maeneo nane juu ya simu za yetu Discovery Day.

Sisi kuonyesha:
– Unaweza kuona mifumo
– Unaweza kuona idadi
– Kuelewa kanuni kwa ajili ya kununua chini ya thamani ya soko
– Kuona ambayo mali kwa kununua
– Kuzungumza na mtaalam wetu fedha broker kujifunza jinsi ya kujenga haraka

Sisi kazi ya kwanza kuja, kwanza aliwahi msingi kwa ajili ya Discovery yetu ya bure Siku, hivyo kitabu juu ya sasa ya kujifunza hasa jinsi ya kujenga mali kwingineko kwa kupuuza kinachojulikana “”sheria””
Kwa Mafanikio yako,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Wawekezaji ‘Estate Agent

£ 48M Mara katika mali ya kununuliwa kwa wateja na kukua

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UINGEREZA

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Aldrig lider av “”Sex månadersregeln”” Igen

God morgon!
Är Sexmånadersregelhåll din egendom investera tillbaka? Har du fått höra av en inteckning mäklare som köper, renovera, inte remortgage inte fungerar? Det är väl helt smörja.

Det finns ingen sex månadersregeln i Property Finance.

Det är en av de största ursäkter vi hör – används av personer som inte kan eller inte kommer att göra vad som krävs för att växa.

“”Sex månadersregeln””, om du inte har hört talas om det, är något som blir svänger av inteckning mäklare som arbetar inom detaljhandeln finansiering.

Om du någonsin gått in i din bank och träffade sin inteckning mäklare, dessa är oftast de typer som arbetar med vanilj applikationer för den största delen av de offentliga hus-köp, och de säger saker som:

“”Du måste äga en fastighet i sex månader innan du kan refinansiera det,”” och
“”Du kan inte refinansiera för något mer än du betalat för det 7 månader sedan.””

Men det är en villfarelse. Det finns ingen sex månadersregeln. Även om det är en riktlinje för vissa långivare, det är inte för alla långivare, och absolut inte för investerare och de produkter som de har tillgång till.

Och det som verkligen bakar min kex är det faktum att jag har gjort det bokstavligen hundratals gånger. Hastighet av kapital återanvändning är en viktig faktor som jag har utnyttjat för att växa min personliga portfölj så snabbt. Jag kan återvinna mina pengar från en deposition för att köpa ett annat hem snabbt. Väntar sex månader eller mer för mina pengar att komma tillbaka bara skulle inte fungera så bra.

Om jag sa att det finns flera produkter som du kan använda för att köpa en investering och återvinna det insättning på mindre än sex veckor, hoppas jag att du skulle uppskatta vad det kan göra för din portfölj tillväxt. Och jag hoppas att du skulle prata med någon reglerad av Konkurrensverket som kunde bekräfta produkterna. Lyckligtvis har vi en sådan person i vårt kontor.

Vid våra Discovery dagar i augusti, samt att lära sig snabbt att odla din egen portfölj, kan du chatta ansikte mot ansikte med vår expert finans mäklare.

Steve vid Lace Market inteckningar och försäkring gör denna dag ut och dag in för investerare.

Han är på plats på vår upptäckt dagar för att besvara dina frågor så att du kan lämna med den kunskap du behöver för att bygga din egendom imperium snabbt.

Vi inbjuder dig att ansluta sig till oss på vårt kontor utan kostnad, och lära sig systemet som vi har använt för att köpa 536 fastigheter, återvinning våra pengar med fart investera.

Det finns bara 12 platser i vår styrelserum, så boka idag och träffa oss i augusti.

Om du vill lära dig vårt system för momentum investera, för återvinning din insättning att köpa flera egenskaper, har vi åtta platser på vår GRATIS Discovery Day.

Vi visar:
– Du kan se systemen
– Du kan se siffrorna
– Förstå formlerna för att köpa under marknadsvärdet
– Se vilken egenskap att köpa
– Prata med vår finansiering mäklare expert för att lära sig att bygga snabbt

Vi driver en först till kvarn får först mala grund för våra gratis Discovery dagar, så boka på nu att lära sig exakt hur man bygger ett fastighetsbestånd genom att ignorera de så kallade “”regler””
Till din framgång,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – De investerare Fastighetsmäklare

£ 48m i fastigheten köpts för kunder och växande

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
STORBRITANNIEN

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ҳеҷ гоҳ бигзоред, аз «Ќоидаи шаш моҳи« Боз

Субҳ ба хайр!
Оё волоияти Шаш моҳ гузаронидани молу мулки худ сармоягузорӣ бозгашт? Оё шумо аз ҷониби брокери ипотека, ки ба харидани, таъмири гуфт, remortgage кор намекунад? Хуб, он codswallop пурра мекунанд.

аст, Ќоидаи Шаш моҳ дар молияи амволи нест.

истифода одамоне, ки мумкин нест ё не хоҳад кард он фаро мегирад, то ба воя – Ин яке аз калонтарин узр аз мо сухани онҳоро дорад.

Дар “”шаш моҳ қоида””, агар шумо аз он чизе нашунидаанд, чизе гираду, ки дар бораи аз ҷониби брокерҳои ипотека, ки дар молияи чакана кор bandied аст.

Агар шумо ягон вақт ба бонки худ мерафтанд кардам ва брокери ипотека онҳо вохӯрда, ин одатан дар намуди, ки бо барномаҳои Бахром барои ќисми зиёди давлатӣ хона-харидани сару кор мекунанд, ва мегӯянд чиз монанди:

«Шумо ба худ молу мулки барои шаш моҳ пеш аз шумо метавонед онро азнавсармоякунонии» ва
“”Шумо наметавонед ба ягон зиёда аз шумо барои он пардохта 7 моҳ пеш азнавсармоякунонии.””

Аммо он fallacy аст. аст, волоияти шаш моҳ аст. Дар ҳоле ки онро роњнамо барои баъзе аз қарздиҳандагон аст, он на барои ҳамаи қарздиҳандагон, ва албатта на барои сармоягузорон ва маҳсулоти онҳо дастрасӣ дошта бошанд.

Ва чизе, ки дар ҳақиқат bakes регак ман он аст, ки ман аз он садҳо маротиба анҷом кардам, аслан аст. Суръати сармояи истифодаи такрорӣ омили асосии ман бартарии бо мақсади ба воя сандуқи шахсии ман ин қадар зуд гирифта будам. Ман маблағҳои ман, аз як кони нав истифода баред барои харидани хона дигар зуд. Интизорӣ шаш ё бештар моҳ барои пули маро барои баргаштан танҳо мебуд, кор на аз пас хуб.

Агар ман ба шумо гуфтам, ки маҳсулоти чанд, ки шумо метавонед истифода баред харидан сармоягузорӣ ва аз нав истифода баред, ки амонат дар зери шаш ҳафта он ҷо, Ман умедворам, ки шумо мехоҳам қадр чӣ, ки метавонад барои рушди маљмўи худ чи кор. Ва ман умедворам, ки шумо мехоҳам ба касе танзим аз тарафи FCA ки метавонад маҳсулоти тасдиқ гап. Хушбахтона, мо чунин як шахс дар идораи мо.

Дар Рӯзҳои Кашфи мо дар моҳи август, инчунин омӯзиш, ки чӣ тавр ба суръати баланди инкишоф сандуқи худ, шумо метавонед рў ба рў бо брокери молияи коршиноси мо сӯҳбат.

Стив дар тӯрӣ ипотекаҳои бозор ва суғурта мекунад имрӯз дар, рӯз аз барои сармоягузорон.

Ӯ ба ямини дар Кашфи Рӯзҳои мо аст ба саволҳои шумо посух, то ба шумо метавонед бо дониши шумо лозим аст, ки ба сохтани империяи амволи худро зуд тарк.

Мо шуморо даъват мекунем ба мо ҳамроҳ дар идораи мо ё не, ва омӯхта системаи, ки мо истифода кардам ба харидани 536 объектҳо, нобудкунии пул бо сармоягузорӣ импулсро.

танҳо 12 олудагие дар boardroom мо нест, пас китоби имрӯз ва дар моҳи август ҷавобгӯ мо.

Агар шумо хоҳед, ки ба ёд системаи мо барои сармоягузорӣ импулсро, барои истифодаи такрорӣ амонатии худ барои харидани хосиятҳои гуногун, мо ҳашт ҷойҳои рӯзи Кашфи РОЙГОН мо.

Мо нишон медиҳем:
– Шумо метавонед, ки системаҳои дид
– Шумо метавонед ба рақамҳои дид
– Фаҳмидани формулаҳо барои харидани аз арзиши бозор пасттар
– То бингаред, ки молу мулк барои харидани
– Гап брокери молияи коршиноси мо ба ёд, ки чӣ тавр ба зудӣ ба сохтани

Мо фаъолият якум омада, аввал хизмат дар асоси барои мо озод Кашфи Рӯзҳои, то китоб дар бораи ҳоло ба ёд маҳз чӣ тавр сохтани сандуқи молу мулк аз ҷониби накардани ба ном «Ыоидаьо»
Барои Муваффақият Шумо,

Йисой Fossey Taylor

Fossey Тейлор – The сармоягузорон Estate Agent

48m £ дар моликияти харидорӣ барои муштариён ва парвариши

0115 824 8484
4 Hollowstone
Ноттингем Nottinghamshire NG11JH
ИНГЛИСТОН

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
இல்லை “”ஆறு மாதம் விதி”” பாதிக்கப்படுகின்றனர் மீண்டும்

காலை வணக்கம்!
ஆறு மாதம் ஆட்சி உங்கள் சொத்து மீண்டும் முதலீடு வைத்திருக்கும்? நீங்கள், வாங்க என்று மிக்கதாகச் ஒரு அடமான தரகர் மூலம் கூறினார், remortgage வேலை இல்லை? சரி அது முழுமையான codswallop தான்.

சொத்து நிதி எந்த ஆறு மாதம் விதி உள்ளது.

அல்லது அது வளர எடுத்து என்ன செய்ய யார் முடியாது மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் – நாம் கேட்கும் மிகப்பெரிய சாக்கு ஒன்று தான்.

“”ஆறு மாதம் ஆட்சி””, நீங்கள் அதை கேட்டது இல்லை என்றால், சில்லறை நிதி பணிபுரியும் அடமான தரகர்கள் உச்சரிக்கப்படுகிறது விடும் என்று ஒன்று உள்ளது.

நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் வங்கி நுழைந்து தங்கள் அடமான தரகர் சந்தித்த என்றால், இந்த பொதுவாக வீட்டில் வாங்கும் பொது பெரும்பாலானவற்றிற்கு வெண்ணிலா பயன்பாடுகள் சமாளிக்க யார் வகைகள் உள்ளன, மற்றும் அவர்கள் போன்ற விஷயங்களை சொல்ல:

“”நீங்கள், நீங்கள் அதை புதுப்பிக்க முடியும் முன் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு சொத்து சொந்தமாக வேண்டும்”” மற்றும்
“”நீங்கள் 7 மாதங்களுக்கு முன்பு அது பணம் விட இன்னும் ஐந்து மறுநிதியாக்கம் முடியாது.””

ஆனால் அது ஒரு வாதத்தை தான். எந்த ஆறு மாதம் ஆட்சி உள்ளது. அது சில கடன் ஒரு வழிகாட்டு என்றாலும், அது அனைத்து கடன், நிச்சயமாக இல்லை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் அணுக வேண்டும் பொருட்கள் மற்றும்.

உண்மையில் என் பிஸ்கட் பேக்ஸ் அந்த விஷயம் நான் உண்மையில் நூறு முறை செய்துவிட்டேன் என்று உண்மை. தலைநகர் மறு உபயோகத்திற்கு வேகம் நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் என் தனிப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ வளர பொருட்டு பயன்படுத்தி எடுத்திருக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது. நான் விரைவில் மற்றொரு வீடு வாங்க ஒரு வைப்பு இருந்து என் நிதி மறுசுழற்சி செய்யலாம். திரும்பி வந்து மட்டும் நன்றாக வேலை இல்லை என் பணம் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாதங்களுக்கு காத்திருக்கிறது.

நீங்கள் ஆறு கீழ் வாரங்களில் ஒரு முதலீட்டு என்று வைப்பு வாங்க மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யும் பயன்படுத்தலாம் என்று பல பொருட்கள் உள்ளன என்று நான் சொன்னேன் என்றால், நான், நீ என்று உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று பாராட்டுகிறோம் என்று நம்புகிறேன். நான் நீங்கள் பொருட்கள் உறுதிப்படுத்த முடியும் எஃப்.சி.ஏ மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன யாராவது பேச விரும்புகிறேன் நம்புகிறேன். அதிர்ஷ்டவசமாக நாங்கள் எங்கள் அலுவலகத்தில் போன்ற ஒரு நபர் வேண்டும்.

ஆகஸ்ட் எங்கள் டிஸ்கவரி நாட்கள், அத்துடன் எப்படி விரைவாக உங்கள் சொந்த போர்ட்ஃபோலியோ வளர கற்றல் நீங்கள் எங்கள் நிபுணர் நிதி தரகர் நேருக்கு நேர் அரட்டை அடிக்க முடியும்.

சரிகை சந்தை அடமானங்கள் ஸ்டீவ் மற்றும் காப்புறுதி முதலீட்டாளர்களுக்கு நாள், இந்த நாள் இல்லை.

அவர் நீங்கள் அறிவு நீங்கள் விரைவில் உங்கள் சொத்து பேரரசை உருவாக்க வேண்டும் கொண்டு செல்ல முடியும் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க கை எங்கள் டிஸ்கவரி நாட்கள் இருந்தது தான்.

நாம் நீங்கள் எந்த செலவில் எங்கள் அலுவலகத்தில் எங்களுக்கு சேர, நாம், 536 பண்புகள் வாங்க வேகத்தை முதலீடு நமது பணம் மறு சுழற்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று முறையை கற்று கொள்ள அழைக்கிறோம்.

எங்கள் போர்டு ரூம் மட்டுமே 12 புள்ளிகள் உள்ளன, எனவே இன்று புத்தகம் மற்றும் ஆகஸ்ட் எங்களுக்கு சந்திக்க.

நீங்கள் வேகத்தை முதலீடு நம் கணினியில் அறிய விரும்பினால், பல பண்புகள் வாங்க உங்கள் வைப்பு மறு சுழற்சி, நாம் சுதந்திரமாக டிஸ்கவரி நாளில் எட்டு இடங்களில் வேண்டும்.

நாம் காட்ட:
– நீங்கள் அமைப்புகள் பார்க்க முடியும்
– நீங்கள் எண்கள் பார்க்க முடியும்
– சந்தை மதிப்பு கீழே வாங்கும் சூத்திரங்கள் புரிந்து
– வாங்க எந்த சொத்து பார்க்க
– விரைவாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதை அறிய எங்கள் நிபுணர் நிதி தரகர் பேச

நாம் முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை என்ற எங்கள் இலவச டிஸ்கவரி நாட்கள் அடிப்படையில், ஒரு முதல் வந்து செயல்பட, அதனால் இப்போது “”விதிகள்”” என்று அழைக்கப்படும் புறக்கணிப்பதன் மூலம் ஒரு சொத்து போர்ட்ஃபோலியோ உருவாக்க எப்படி சரியாக அறிய செய்லாம்
உங்கள் வெற்றிக்கு,

ஜெஸ்ஸி Fossey டெய்லர்

Fossey டெய்லர் – முதலீட்டாளர்கள் ‘எஸ்டேட் முகவர்

சொத்து £ 48m வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வாங்கிய

0115 824 8484
4 Hollowstone
நாட்டிங்காம் இங்கிலாந்து NG11JH
ஐக்கிய ராஜ்யம்

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ఎప్పుడూ “”సిక్స్ నెల రూల్”” బాధపడుతున్నారు మళ్ళీ

శుభోదయం!
ఆరు నెల నియమం మీ ఆస్తిని తిరిగి పెట్టుబడి పట్టుకున్న? కొనుగోలు పునరుద్ధరించి ఒక తనఖా మధ్యవర్తి ద్వారా మీరు చెప్పి, remortgage పని లేదు? బాగా పూర్తి codswallop వార్తలు.

ఆస్తి ఫైనాన్స్ ఆరుకు నెల రూల్ ఉంది.

లేదా అది పెరగడం పడుతుంది ఏమి లేదు ఎవరు కాదు ప్రజలు ఉపయోగిస్తారు – ఇది అతిపెద్ద మేము వినటానికి సాకులు ఒకటి.

“”ఆరు నెలల నియమం””, మీరు విని ఉండకపోతే, రిటైల్ ఆర్థిక పని తనఖా బ్రోకర్లు గురించి bandied పొందే విషయం.

మీరు ఎప్పుడైనా మీ బ్యాంకు లోకి వెళ్ళిపోయాడు మరియు వారి తనఖా మధ్యవర్తి కలుసుకున్న ఉంటే, ఈ సాధారణంగా ఇంటి కొనుగోలు ప్రజా పెద్దమొత్తంలో కోసం వనిల్లా అప్లికేషన్లు వ్యవహరించే రకాల ఉన్నాయి, మరియు వారు వంటి విషయాలు చెప్పే:

“”మీరు దానిని తిరిగి రుణాలు ముందు ఆరు నెలల ఆస్తి కలిగి ఉంటుంది,”” మరియు
“”మీరు దాని కోసం చెల్లించిన కంటే 7 నెలల క్రితం ఏ కోసం రీఫైనాన్స్ కాదు.””

కానీ అది ఒక భ్రమ ఉంది. ఆరుకు నెల నియమం ఉంది. ఇది కొన్ని రుణదాతలు కోసం ఒక మార్గదర్శకంగా ఉన్నప్పటికీ, అన్ని రుణదాతలు కోసం, ఖచ్చితంగా కాదు పెట్టుబడిదారులు మరియు వారు యాక్సెస్ ఉత్పత్తులకు కాదు.

నిజంగా నా బిస్కట్ బేక్స్ విషయం నేను అక్షరాలా అది పూర్తి చేసిన వందల సార్లు నిజానికి. రాజధాని తిరిగి ఉపయోగం వేగం నేను త్వరగా నా వ్యక్తిగత పోర్ట్ ఫోలియో పెరగడం క్రమంలో ప్రయోజనాన్ని తీసుకున్నారు ఒక కీలకమైన అంశం. నేను త్వరగా మరొక ఇల్లు కొనుగోలు ఒక డిపాజిట్ నుంచి నా నిధులను రీసైకిల్ చేయవచ్చు. ఆరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెలల వేచి తిరిగి రావాలని కేవలం బాగా పని కాదు నా డబ్బు కోసం.

నేను మీరు చెప్పారు ఉంటే మీరు వారాలు కింద ఆరు పెట్టుబడి డిపాజిట్ కొనుగోలు మరియు రీసైకిల్ ఉపయోగించే అనేక ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి, నేను మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియో పెరుగుదలకు ఏమి చేయగలరో అభినందిస్తున్నాము ఆశిస్తున్నాము. నేను మీరు ఎవరు ఉత్పత్తులు నిర్ధారించడానికి కాలేదు FCA ద్వారా నియంత్రించబడతాయి ఎవరైనా మాట్లాడటానికి ఇష్టం ఆశిస్తున్నాము. అదృష్టవశాత్తు మనం మా ఆఫీసు లో ఒక వ్యక్తి కలిగి.

ఆగస్టు లో మా డిస్కవరీ డేస్, అలాగే వేగంగా మీ సొంత పోర్ట్ఫోలియో పెరగడం నేర్చుకోవడం, మీరు మా నిపుణుడు ఫైనాన్స్ బ్రోకర్ తో ముఖాముఖి చాట్ చెయ్యవచ్చు.

లేస్ మార్కెట్ మార్ట్గేజెస్ స్టీవ్ మరియు బీమా పెట్టుబడిదారులకు రోజు ఈ రోజు చేస్తుంది.

అతను మీరు త్వరగా మీ ఆస్తి సామ్రాజ్యం నిర్మించడానికి అవసరం జ్ఞానం తో వదిలి కాబట్టి మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం మా డిస్కవరీ డేస్ వైపు ఉంది.

మేము మీరు ఏ ధర వద్ద మా కార్యాలయం వద్ద మాకు చేరడానికి మరియు మేము వేగాన్ని పెట్టుబడి మా డబ్బు రీసైక్లింగ్, 536 లక్షణాలు కొనుగోలు ఉపయోగిస్తారు చేసిన వ్యవస్థ తెలుసుకోవడానికి ఆహ్వానించండి.

మా సమావేశ గది లో కేవలం 12 మచ్చలు ఉన్నాయి, కాబట్టి నేడు బుక్ మరియు ఆగస్టు లో మాకు కలిసే.

ఊపందుకుంటున్నది పెట్టుబడి కోసం మా సిస్టమ్ నేర్చుకోవాలి, బహుళ లక్షణాలు కొనుగోలు మీ డిపాజిట్ రీసైక్లింగ్ కోసం, మేము మా ఉచిత డిస్కవరీ డే న ఎనిమిది ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

మేము చూపించు:
– మీరు వ్యవస్థలు చూడగలరు
– మీరు సంఖ్యలు చూడగలరు
– మార్కెట్ విలువ క్రింద కొనుగోలు సూత్రాలు అర్థం
– ఆస్తి కొనుగోలు చూడండి
– ఎంత త్వరగా నిర్మించడానికి తెలుసుకోవడానికి మా నిపుణుడు ఫైనాన్స్ బ్రోకర్ మాట్లాడటానికి

మేము ఒక మొదటి వస్తాయి ఆపరేట్ వారివి మా ఉచిత డిస్కవరీ డేస్ ఆధారంగా, కాబట్టి ఎలా అని పిలవబడే “”నియమాలు”” విస్మరించడం ద్వారా ఒక ఆస్తి పోర్ట్ఫోలియో నిర్మించడానికి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ఇప్పటి బుక్
మీ విజయానికి,

జెస్సీ ఫోసే టేలర్

ఫోసే టేలర్ – పెట్టుబడిదారుల ఎస్టేట్ ఏజెంట్

ఆస్తి లో £ 48m ఖాతాదారులకు మరియు పెరుగుతున్న కోసం కొనుగోలు

0115 824 8484
4 Hollowstone
నాటింగ్హామ్ నగరంలో నాటింగ్హామ్షైర్ NG11JH
యునైటెడ్ కింగ్డమ్

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ไม่เคยทนทุกข์ทรมานจาก “”กฎหกเดือน”” อีกครั้ง

สวัสดีตอนเช้า!
เป็นกฎหกเดือนการถือครองทรัพย์สินของคุณลงทุนกลับมา? คุณได้รับการบอกเล่าจากนายหน้าจำนองที่ซื้อใหม่, remortgage ไม่ทำงาน ดีมัน codswallop สมบูรณ์

ไม่มีกฎข้อที่หกเดือนในการเงินทรัพย์สิน

มันเป็นหนึ่งในข้อแก้ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้ยิน – ใช้โดยคนที่ไม่สามารถหรือจะไม่ทำสิ่งที่มันจะเติบโต

“”กฎหกเดือน”” ถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินของมันเป็นสิ่งที่ได้รับการ bandied เกี่ยวกับโบรกเกอร์จำนองที่ทำงานในด้านการเงินการค้าปลีก

หากคุณเคยเดินเข้าไปในธนาคารของคุณและได้พบกับนายหน้าจำนองของพวกเขาเหล่านี้มักจะมีประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวานิลลาสำหรับกลุ่มของประชาชนบ้านซื้อและพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่ต้องการ:

“”คุณต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเวลาหกเดือนก่อนที่คุณจะสามารถรีไฟแนนซ์มัน”” และ
“”คุณไม่สามารถรีไฟแนนซ์สำหรับการใด ๆ มากกว่าที่คุณจ่ายสำหรับมัน 7 เดือนที่ผ่านมา.””

แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด ไม่มีกฎหกเดือน ขณะที่มันเป็นแนวทางสำหรับผู้ให้กู้บางส่วนก็ไม่ได้สำหรับผู้ให้กู้ทั้งหมดและไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีการเข้าถึง

และสิ่งที่จริงๆอบบิสกิตของฉันคือความจริงที่ว่าฉันได้ทำมันอย่างแท้จริงหลายร้อยครั้ง ความเร็วของเงินทุนกลับมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผมได้นำประโยชน์จากเพื่อที่จะเติบโตผลงานส่วนบุคคลของฉันได้อย่างรวดเร็ว ฉันสามารถรีไซเคิลเงินจากบัญชีเงินฝากของฉันหนึ่งที่จะซื้อบ้านอื่นได้อย่างรวดเร็ว รอหกเดือนหรือมากกว่าเงินของฉันจะกลับมาก็จะไม่ทำงานออกมาให้ดี

ถ้าฉันบอกคุณว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อซื้อเงินลงทุนและรีไซเคิลฝากว่าในอายุต่ำกว่าหกสัปดาห์ที่ผ่านมาผมหวังว่าคุณจะพอใจในสิ่งที่จะทำสำหรับการเจริญเติบโตผลงานของคุณ และฉันหวังว่าคุณจะพูดคุยกับคนควบคุมโดย FCA ที่สามารถยืนยันผลิตภัณฑ์ โชคดีที่เรามีเช่นคนในสำนักงานของเรา

ที่ Discovery วันของเราในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับการเรียนรู้วิธีการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วผลงานของคุณเองคุณสามารถแชทแบบเห็นหน้ากับโบรกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญการเงินของเรา

สตีฟที่จำนองลูกไม้ตลาดและการประกันภัยไม่ในวันนี้ในวันออกสำหรับนักลงทุน

เขาเป็นคนที่อยู่ในมือที่วันการค้นพบของเราที่จะตอบคำถามของคุณเพื่อให้คุณสามารถปล่อยให้มีความรู้ที่จำเป็นในการสร้างอาณาจักรของทรัพย์สินของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมกับเราที่สำนักงานของเราไม่มีค่าใช้จ่ายและเรียนรู้ระบบที่เราใช้ในการซื้อ 536 คุณสมบัติรีไซเคิลเงินของเรากับการลงทุนโมเมนตัม

มีเพียง 12 จุดในห้องประชุมของเราจองวันนี้และตอบสนองเราในเดือนสิงหาคมดังนั้น

หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้ระบบของเราสำหรับการลงทุนโมเมนตัมสำหรับการรีไซเคิลเงินฝากของคุณในการซื้อทรัพย์สินหลายรายการเรามีแปดสถานที่ในวันที่การค้นพบของเราฟรี

เราแสดง:
– คุณสามารถดูระบบ
– คุณสามารถเห็นตัวเลข
– เข้าใจสูตรสำหรับการซื้อต่ำกว่ามูลค่าตลาด
– ดูซึ่งทรัพย์สินที่จะซื้อ
– พูดคุยกับโบรกเกอร์การเงินผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างได้อย่างรวดเร็ว

เราดำเนินงานแรกมาเสิร์ฟแรกพื้นฐานสำหรับการค้นพบของเราวันฟรีเพื่อจองตอนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าการสร้างผลงานของสถานที่ให้บริการโดยไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่า “”กฎ””
เพื่อความสำเร็จของคุณ

เจส Fossey เทย์เลอร์

Fossey เทย์เลอร์ – นักลงทุน ‘ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

48m £ในทรัพย์สินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและการเจริญเติบโต

0115 824 8484
4 Hollowstone
น็อตติงแฮมน็อตติงแฮม NG11JH
ประเทศอังกฤษ

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Asla “”Altı Aylık Kural”” muzdarip Yine

Günaydın!
Altı Aylık kural mülklerini geri yatırım düzenliyor? Eğer satın almak yenilemek bir mortgage broker tarafından söylendi, remortgage çalışmıyor? Peki tam codswallop var.

Mülkiyet Finans hiçbir Altı Ay Kuralı vardır.

kişi tarafından kullanılan ya da büyümek için gerekenlere yapmayacağım olamaz – Biz duymak büyük mazeretler biri.

bunu duymamış varsa “”altı ay kuralına””, perakende finans çalışmak mortgage brokerları tarafından ileri sürülüyor alır bir şeydir.

Hiç banka yürüdü ve onların mortgage broker tanıştım, bunlar genellikle ev satın alma halkın toplu için vanilya uygulamaları ile anlaşma türleri vardır ve bunlar gibi şeyler söylüyorlar:

“”Sen, bunu finanse önce altı ay için bir mülk sahibi olmanız”” ve
“”Sen 7 ay önce bunun için ödenen herhangi bir daha fazla için yeniden finanse edemez.””

Ama bu bir yanılgı var. Hiçbir altı aylık bir kural yoktur. bazı kredi için bir rehber olsa da, yatırımcılar ve onlar erişimi olan ürünler için kesinlikle tüm kredi için değil, ve.

Ve gerçekten benim bisküvi pişiren şey kelimenin tam anlamıyla yüzlerce kez bunu yaptık olmasıdır. sermaye yeniden kullanım hızı o kadar çabuk benim kişisel portföy büyümek için avantaj aldım önemli bir faktördür. Ben hızlı bir şekilde başka bir ev satın almak için bir depozito benim para geri dönüşüm olabilir. geri gelmek sadece çok iyi işe yaramaz paramı altı ya da daha fazla ay bekliyorum.

Sana söyledim Eğer altı altında hafta içinde bu depozito bir yatırım satın almak ve geri dönüşüm için kullanabileceğiniz çeşitli ürünler vardır, bunu portföy büyümesi için neler yapabileceğini takdir ediyorum umarım. Ve seni ürünleri onaylamak olabilir FCA tarafından düzenlenen biriyle konuşmak istiyorum umuyoruz. Neyse ki bizim ofiste böyle bir kişi var.

Bizim Keşif Ağustos ayında Günleri yanı sıra, hızla kendi portföyünü büyütme öğrenerek, size uzman finans komisyoncu ile yüz yüze sohbet edebilirsiniz.

Lace Market ipotekler Steve ve Sigorta yatırımcılar için gün dışarı, bu gün yapar.

O hızla mülkiyet imparatorluk inşa etmek gerekir bilgilerle bırakabilirsiniz sizin sorularınızı cevaplamak için bizim Keşif Günleri taraftan var.

Biz hiçbir ücret ödemeden bizim ofiste bize katılın ve biz ivme yatırım ile paramızı geri dönüşüm, 536 mülk için kullandığınız sistemi öğrenmek için davet ediyoruz.

Bizim yönetim kurulunda sadece 12 noktalar vardır, bu yüzden bugün kitap ve Ağustos ayında bizi karşılamaya.

Eğer ivme yatırım için sistemi öğrenmek istiyorsanız, birden fazla gayrimenkul almak depozito geri dönüşüm için, bizim ÜCRETSİZ Discovery gününde sekiz yerler var.

Biz göstermektedir:
– Eğer sistemleri görebilirsiniz
– Eğer numaralarını görebilirsiniz
– Piyasa değerinin altında satın almak için formüller anlama
– Satın almak için hangi özelliği bkz
– Hızlı bir şekilde inşa öğrenmek için uzman finans komisyoncu konuşmak

Biz, bir ilk gelen işletmek ilk ücretsiz Discovery Günleri gelenin, yani sözde “”kurallar”” görmezden gelerek bir gayrimenkul portföyü oluşturmak için tam olarak nasıl öğrenmek için şimdi kitap
Kişisel Başarı için,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Yatırımcı Firma Yetkilisi

müşteriler ve büyüyen için satın özelliğinde £ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
BİRLEŞİK KRALLIK

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ніколи не Страждають від “”Шість місяців Правило”” Знову

Доброго ранку!
Чи є правило шести місяць тримає свою власність інвестування назад? Ви сказали по іпотечним брокером, що купити, відреставрувати, перезакладивают не працює? Ну, це повна нісенітниця.

Там немає Шість Місяць Правило у власності фінансів.

Це одна з найбільших виправдань ми чуємо – використовується людьми, які не можуть або не буде робити те, що потрібно, щоб рости.

“”Шість місяців правило””, якщо ви ще не чули про нього, це те, що отримує розмов іпотечних брокерів, які працюють в роздрібних фінансових послуг.

Якщо ви коли-небудь увійшов в свій банк і зустрів їх іпотечного брокера, вони, як правило, типи, які мають справу з ванільним додатків для основної маси будинку купує публіки, і вони говорять такі речі, як:

“”Ви повинні володіти власністю протягом шести місяців, перш ніж ви можете рефінансувати його”” і
“”Ви не можете рефінансувати для більше, ніж ви заплатили за нього 7 місяців тому.””

Але це помилка. Там немає шести місяців правила. Хоча це керівництво для деяких кредиторів, це не для всіх кредиторів, і, звичайно, не для інвесторів, так і продукти, які вони мають доступ.

І те, що насправді пече мій бісквіт є той факт, що я зробив це буквально сотні разів. Швидкість капіталу повторного використання є ключовим фактором, я скористався для того, щоб виростити мій особистий портфель так швидко. Я можу переробити свої кошти з одного депозиту, щоб купити інший будинок швидко. Очікування шість або більше місяців за свої гроші, щоб повернутися просто не буде працювати так добре.

Якби я сказав вам, що є кілька продуктів, які ви можете використовувати, щоб купити інвестиції і переробку, що депозит у віці до шести тижнів, я сподіваюся, що ви б цінувати те, що може зробити для вашого зростання портфеля. І я сподіваюся, що ви б поговорити з кимось регулюється FCA, які могли б підтвердити продукти. На щастя, у нас є така людина в нашому офісі.

На нашому відкритті Днів в серпні, а також дізнатися, як швидко виростити свій власний портфель, ви можете спілкуватися віч-на-віч з нашим експертом фінансового брокера.

Стів в Lace Market іпотекам і страхування робить це з дня на день для інвесторів.

Він на руках у наших днів Discovery, щоб відповісти на ваші запитання, так що ви можете залишити з відома вам потрібно побудувати вашу власність імперію швидко.

Ми запрошуємо вас приєднатися до нас в нашому офісі на безоплатній основі, а також дізнатися систему, яку ми використовували для покупки 536 властивостей, переробка наші гроші з імпульсом інвестування.

Є тільки 12 місць в нашому конференц-залі, так що книгу сьогодні і зустрітися з нами в серпні.

Якщо ви хочете дізнатися нашу систему для імпульсу інвестування, для переробки свій депозит, щоб купити кілька властивостей, у нас є вісім місць на нашому вільний день Discovery.

Ми показуємо:
– Ви можете побачити системи
– Ви можете побачити номери
– Розуміти формули для покупки нижче ринкової вартості
– Побачити, які нерухомість купити
– Поговорити з нашим експертом фінансового брокера, щоб дізнатися, як будувати швидко

Ми працюємо першим прийшов, першим обслужений для наших вільних Discovery Days, тому книга зараз, щоб дізнатися, як саме побудувати портфель об’єктів нерухомості, ігноруючи так звані “”правила””
Для Вашого успіху,

Джессі Фоссі Тейлор

Фоссі Тейлор – інвесторів Агент з продажу нерухомості

£ 48m в майно, придбане для клієнтів і продовжує зростати

0115 824 8484
4 Hollowstone
Ноттінгем Ноттінгемшир NG11JH
ОБ’ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
کبھی “”چھ ماہ اصول”” سے شکار ایک بار پھر

صبح بخیر!
چھ ماہ قاعدہ آپ کی پراپرٹی کی پیٹھ کی سرمایہ کاری کررہی ہے؟ آپ کو خریدنے کی تعمیر نو ہے ایک مارگیج بروکر کی طرف سے بتایا گیا ہے، remortgage کام نہیں کرتا؟ ویسے یہ مکمل codswallop ہے.

پراپرٹی خزانہ میں کوئی چھ ماہ اصول ہے.

یا اس میں اضافہ کرنے کے لئے لیتا ہے کیا کرنا نہیں کر سکتے جو نہیں لوگوں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے – یہ ہم نے سنا سب سے بڑی بہانے میں سے ایک ہے.

“”چھ ماہ حکمرانی””، آپ اسے نہیں سنا ہے تو، خوردہ خزانہ میں کام کرنے والے رہن بروکرز کی طرف سے کے بارے میں bandied جاتا ہے کہ کچھ ہے.

کیا تم نے کبھی آپ کے بینک میں آیا اور ان کے مارگیج بروکر سے ملاقات کی ہے تو، یہ عام طور پر گھر کی خرید پبلک کا بڑا حصہ کے لئے Vanilla پروگراموں کے ساتھ نمٹنے کے، جو اقسام ہیں، اور وہ طرح باتیں کہتے ہیں:

“”آپ، آپ اسے ری فائنانس کر سکتے ہیں اس سے پہلے چھ ماہ کے لئے جائیداد کی ملکیت جانا ہے””
“”آپ کو آپ 7 مہینے پہلے اس کے لئے ادائیگی سے زیادہ کے لئے ری فائنانس نہیں کر سکتے.””

لیکن یہ ایک ہیتواباس ہے. کوئی چھ ماہ اصول ہے. یہ کچھ قرض دہندہ کے لئے ایک راہنمائی ہے جبکہ، یہ سب نہیں قرض دہندہ کے لئے نہیں سرمایہ کاروں اور وہ تک رسائی حاصل کی مصنوعات کے لئے ہے، اور یقینی طور پر.

اور واقعی میری بسکٹ میں bakes وہ چیز اس حقیقت میں لفظی سینکڑوں بار یہ کیا ہے کہ ہے. دارالحکومت دوبارہ استعمال کی رفتار ایک اہم عنصر میں اتنی جلدی میرا ذاتی پورٹ بڑھ کرنے کے لئے کا فائدہ اٹھایا گیا ہے. میں نے جلدی سے ایک اور گھر خریدنے کے لئے ایک جمع سے میری فنڈز کو ری سائیکل کر سکتے ہیں. میرے پیسے واپس آ صرف اتنی اچھی طرح باہر کام نہیں کرے گا کے لئے چھ یا اس سے زیادہ مہینے انتظار.

میں نے تمہیں کہا تو آپ کو چھ کے تحت ہفتے میں ایک سرمایہ کاری ہے کہ ڈپازٹ خریدنے اور ری سائیکل کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کہ کئی مصنوعات سے ہیں کہ، میں تمہیں وہ اپنے پورٹ فولیو کی ترقی کے لئے کیا کر سکتے تھے کی تعریف کروں گا امید ہے کہ. اور میں تم FCA مصنوعات کی تصدیق کر سکتے ہیں کی طرف سے باقاعدگی سے کیا کسی سے بات کروں گا امید ہے کہ. خوش قسمتی سے ہم نے اپنے دفتر میں اس طرح ایک شخص ہے.

اگست میں ہمارے ساتھ سفر ایام، کے ساتھ کے طور پر تیزی سے آپ کے اپنے پورٹ فولیو میں اضافہ کس طرح سیکھنے پر، آپ ہمارے ماہر فنانس بروکر کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کر سکتے.

فیتا مارکیٹ مارگیج پر اسٹیو اور انشورنس سرمایہ کاروں کے لئے باہر دن میں اس دن کرتا ہے،.

اس نے آپ کو تیزی سے آپ کی پراپرٹی کی سلطنت کی تعمیر کرنے کی ضرورت علم کے ساتھ چھوڑ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کا جواب کرنے کے لئے اپنی ڈسکوری دنوں میں ہاتھ پر ہے.

ہم آپ کو کوئی قیمت پر ہمارے دفتر میں ہمارے ساتھ شامل، اور ہم رفتار سرمایہ کاری کے ساتھ اپنے پیسے ری سائیکلنگ، 536 کی خصوصیات کو خریدنے کے لئے استعمال کیا ہے کہ نظام کو جاننے کے لئے کی دعوت دیتے.

ہمارے بورڈ روم میں صرف 12 مقامات ہیں، تو آج کتاب اور اگست میں ہم سے ملنے.

آپ کی رفتار کو سرمایہ کاری کے لئے ہمارے نظام کو جاننے کے لئے چاہتے ہیں، ایک سے زیادہ خصوصیات کو خریدنے کے لئے آپ کی جمع ری سائیکلنگ کے لئے، ہم اپنے فارغ ڈسکوری دن آٹھ مقامات نہیں ہیں.

ہم ظاہر:
– اگر آپ کو نظام کو دیکھ سکتے ہیں
– آپ کی تعداد کو دیکھ سکتے ہیں
– مارکیٹ کی قیمت سے نیچے کی خریداری کے لئے فارمولوں کو سمجھ
– خریدنے کے لئے جس کی پراپرٹی دیکھیں
– فوری طور پر تعمیر کرنے کے لئے کس طرح جاننے کے لئے ہمارے ماہر فنانس بروکر سے بات

ہم نے ایک سب سے پہلے آنے کام سب سے پہلے ہماری مفت ڈسکوری دنوں کے لئے بنیاد کی عبادت کی اسی نام نہاد “”قواعد”” کو نظر انداز کر کے ایک جائیداد پورٹ فولیو کی تعمیر کے لئے کس طرح جاننے کے لئے اب کتاب
آپ کی کامیابی کی،

یشی Fossey ٹیلر

Fossey ٹیلر – سرمایہ کاروں اسٹیٹ ایجنٹ

کلائنٹس اور بڑھتی ہوئی کے لئے خریدی جائیداد میں £ 48M

0115 824 8484
4 Hollowstone
نوٹنگھم ناٹنگھم شائر NG11JH
متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Hech qachon “”Olti oy qoida”” dan totib Yana

Xayrli tong!
Olti oy qoida mollaringizni qaytib sarmoya o’tkazish emasmi? Agar, sotib yangilash bir ipoteka broker tomonidan aytib berilgan, Remortgage ishlamaydi? Xo’sh, u to’liq codswallop bo’ldi.

Mulk Moliya hech olti oy qoida bor.

odamlar tomonidan ishlatiladigan yoki o’sishda davom etadi nima bo’lmaydi olmaydi – u biz eshitish eng katta uzr biridir.

Agar u eshitgan bo’lsa, «olti oy qoida””, chakana moliya ishlash ipoteka brokerlari tomonidan haqida bandied oladi narsadir.

Agar qachondir bank kirdi va ularning ipoteka brokeri uchrashdi ayting bo’lsa, bu odatda uy-sotib jamoatchilik jamoa uchun vanil ilovalar bilan shug’ullanish turlari va ular kabi narsalarni aytish:

“”Siz, uni qayta moliyaviy oldin olti oy davomida bir shaxs mulkdor kerak”” va
“”Siz 7 oy oldin buning uchun to’langan ko’proq uchun qayta moliyaviy mumkin emas.””

Lekin u bir xato ekan. yo’q olti oy qoida bor. ba’zi kredit uchun dasturilamal bo’ldi-da, u investorlar va ular uchun foydalanish imkoniyatiga ega mahsulotlar uchun, albatta emas, balki butun kredit uchun emas, va.

Va, albatta, mening pechene dumli narsa men tom ma’noda yuzlab marta uni amalga ayting haqiqatdir. kapital qayta foydalanish tezligi men shunday tez mening shaxsiy portfelini o’sishi uchun afzalliklaridan olingan ayting muhim omil hisoblanadi. Men tez boshqa uy sotib olish, bir koni mening mablag’larini qayta ishlash mumkin. qaytib kelib, faqat juda yaxshi ish emas edi, mening pul uchun olti yoki undan ko’p oy kutish.

Men sizlarga aytdim, agar siz olti ostida hafta o’sha omonatini investitsiya sotib olish va qayta ishlash uchun foydalanishingiz mumkin bir necha mahsulotlar borligini, men bu sizning portfeli o’sishi uchun nima qadrlayman edim umid qilamiz. Va men siz mahsulotlarini tasdiqlash mumkin FCA bilan tartibga kishi bilan gaplashib edim umid qilamiz. Yaxshiyamki, biz ofisida bunday odamni ega.

Bizning Discovery avgust oyida kunlari, shuningdek, tez o’z portfelini o’sishi qanday o’rganish da, siz bizning ekspert moliya brokeri bilan yuzma-yuz suhbat qilishingiz mumkin.

Lace Market Ipoteka kreditlari da Steve va sug’urta investorlar uchun kun, bu kun qiladi.

U siz tez mulk imperiyasi barpo kerak bilim bilan tark mumkin, shuning uchun siz savollarga javob berish uchun biz Discovery kunlari da tomondan keldi.

Biz sizga hech qanday xarajat bizning ofisida bizga qo’shiling va biz tezlashtirish investitsiya bilan pul qayta ishlash, 536 xususiyatlarini sotib olish uchun ishlatiladi ayting tizimini o’rganish taklif qilamiz.

U erda bizning xonasiga faqat 12 dog’lar bor, shuning uchun bugungi kunda kitob va avgust oyida bizni kutib.

Agar tezlashtirish investitsiyalash uchun tizim o’rganish bo’lsangiz, bir necha xususiyatlarini sotib olish uchun sizning omonat qayta ishlash uchun, biz BEPUL Discovery kuni sakkiz joylar bor.

Biz ko’rsatish:
– Agar tizimlari ko’rish mumkin
– Agar raqamlar ko’rish mumkin
– Bozor qiymati quyida sotib olish uchun formulalar tushunish
– Sotib olish uchun qaysi mulk ko’rish
– Tez qurish uchun qanday o’rganish uchun, biz ekspert moliya broker bilan gaplashib

Biz, birinchi kelgan faoliyat birinchi bizning bepul Discovery kunlari asos, shuning uchun deb atalmish “”qoidalar”” e’tiborsizlik bilan mulkiy portfelini qurish uchun qanday aniq o’rganish endi kitob
Shaxsiy muvaffaqiyati uchun,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Teylor – investor »estate Agent

mijozlar va etishtirish uchun sotib mulkni £ 48m

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
BIRLASHGAN QIROLLIK

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Chưa bao giờ Bị từ “”Sáu tháng Rule”” Một lần nữa

Chào buổi sáng!
Sản cai trị sáu tháng nắm giữ tài sản đầu tư trở lại của bạn? Bạn đã từng nói với một nhà môi giới thế chấp mua, tân trang, remortgage không hoạt động? Vâng đó là hoàn codswallop.

Không có Sáu Tháng Rule trong Tài chính bất động sản.

Đó là một trong những lý do lớn nhất chúng tôi nghe thấy – được sử dụng bởi những người không thể hoặc sẽ không làm những gì nó cần để phát triển.

Những “”quy tắc tháng sáu””, nếu bạn đã không nghe nói về nó, là một cái gì đó mà được bàn tán bởi các nhà môi giới thế chấp người làm việc trong ngành tài chính bán lẻ.

Nếu bạn đã từng bước vào ngân hàng của bạn và gặp môi giới thế chấp của họ, đây là những điển hình là loại người đối phó với các ứng dụng vani cho phần lớn các công nhà mua, và họ nói những câu như:

“”Bạn cần phải sở hữu một tài sản cho sáu tháng trước khi bạn có thể tái tài trợ””, và
“”Bạn không thể tái tài trợ cho bất kỳ nhiều hơn bạn trả tiền cho nó 7 tháng trước đây.””

Nhưng đó là một sai lầm. Không có quy tắc sáu tháng. Trong khi đó là một hướng dẫn cho một số ngân hàng, nó không phải dành cho tất cả những người cho vay, và chắc chắn không cho các nhà đầu tư và các sản phẩm mà họ có thể truy cập.

Và điều đó thực sự bakes bánh của tôi là một thực tế mà tôi đã thực hiện nó hàng trăm lần. Tốc độ của vốn tái sử dụng là một yếu tố quan trọng tôi đã bị lợi dụng để phát triển danh mục đầu tư cá nhân của tôi một cách nhanh chóng. Tôi có thể tái chế tiền của tôi từ một tiền gửi để mua một ngôi nhà khác một cách nhanh chóng. Chờ đợi sáu tháng hoặc hơn cho tiền của tôi trở lại chỉ sẽ không làm việc ra rất tốt.

Nếu tôi nói với bạn rằng có một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng để mua một khoản đầu tư và tái chế tiền gửi ở dưới sáu tuần, tôi hy vọng bạn sẽ đánh giá cao những gì mà có thể làm cho sự phát triển danh mục đầu tư của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ nói chuyện với một người nào đó theo quy định của FCA người có thể xác nhận các sản phẩm. May mắn chúng tôi có được một người trong văn phòng của chúng tôi.

Tại Discovery ngày của chúng tôi trong tháng Tám, cũng như học hỏi làm thế nào để nhanh chóng phát triển danh mục đầu tư của riêng bạn, bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhà môi giới chuyên gia tài chính của chúng tôi.

Steve tại Thế chấp thị trường ren và bảo hiểm không ngày này trong, ngày ra cho các nhà đầu tư.

Anh ấy trên tay tại Discovery ngày của chúng tôi để trả lời câu hỏi của bạn, do đó bạn có thể để lại với những kiến thức bạn cần để xây dựng đế chế bất động sản của bạn một cách nhanh chóng.

Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi tại không có chi phí, và tìm hiểu những hệ thống mà chúng tôi đã sử dụng để mua 536 tài sản, tái chế tiền của chúng tôi với đà đầu tư.

Chỉ có 12 điểm trong phòng họp của chúng tôi, vì vậy đặt ngày hôm nay và gặp chúng tôi vào tháng Tám.

Nếu bạn muốn tìm hiểu hệ thống của chúng tôi cho đà đầu tư, tái chế tiền gửi của bạn để mua nhiều tài sản, chúng tôi có tám nơi trên Discovery ngày miễn phí của chúng tôi.

Chúng tôi biểu diễn:
– Bạn có thể thấy các hệ thống
– Bạn có thể xem những con số
– Hiểu những công thức để mua thấp hơn giá trị thị trường
– Xem tài sản để mua
– Nói chuyện với nhà môi giới tài chính chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào để xây dựng một cách nhanh chóng

Chúng tôi hoạt động một đầu tiên đến, đầu tiên phục vụ cơ sở miễn phí của chúng tôi Discovery ngày, vì vậy đặt ra bây giờ để tìm hiểu chính xác làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản bằng cách bỏ qua cái gọi là “”nguyên tắc””
Để thành công của bạn,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – Estate Agent Các nhà đầu tư ‘

48m £ trong tài sản mua cho khách hàng và phát triển

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
VƯƠNG QUỐC ANH

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Peidiwch byth â Dioddef o’r “”Rheol Chwe Mis”” Eto

Bore da!
A yw’r rheol Chwe Mis dal eich eiddo buddsoddi yn ôl? Ydych chi wedi cael gwybod gan brocer morgeisi sy’n prynu, adnewyddu, nid yw ail-forgeisio yn gweithio? Wel mae’n codswallop gyflawn.

Nid oes unrhyw Rheol Chwe Mis mewn Cyllid Eiddo.

Mae’n un o’r esgusodion mwyaf yr ydym yn clywed – a ddefnyddir gan bobl sy’n gallu methu neu’n gwrthod gwneud yr hyn y mae’n ei gymryd i dyfu.

Mae’r “”rheol chwe mis””, os nad ydych wedi clywed amdano, yn rhywbeth sy’n cael ei ysgrifennu o broceriaid morgeisi sy’n gweithio ym maes cyllid manwerthu.

Os ydych erioed wedi cerdded i mewn i’ch cyfrif banc ac yn cwrdd â’u brocer morgeisi, mae’r rhain yn nodweddiadol o’r mathau sy’n ymdrin â cheisiadau fanila am y rhan fwyaf o’r cyhoedd tŷ-brynu, ac maent yn dweud pethau fel:

“”Rhaid i chi fod yn berchen ar eiddo am chwe mis cyn y gallwch refinance yn,”” a
“”Allwch chi ddim refinance am unrhyw mwy nag a dalwyd gennych amdano 7 mis yn ôl.””

Ond mae’n camsyniad. Nid oes rheol chwe mis. Er ei fod yn ganllaw ar gyfer rhai benthycwyr, nid yw’n addas i bob benthyciwr, ac yn sicr nid ar gyfer buddsoddwyr a hefyd y cynhyrchion y maent yn cael mynediad at.

A’r peth sydd wir yn pobi fy bisgedi yw’r ffaith fy mod i wedi gwneud yn llythrennol gannoedd o weithiau. Cyflymder ailddefnyddio cyfalaf yn ffactor allweddol rwyf wedi manteisio er mwyn tyfu fy mhortffolio bersonol mor gyflym. Gallaf ailgylchu fy arian o un blaendal i brynu cartref arall yn gyflym. Aros chwe mis neu fwy am fy arian i ddod yn ôl ni fyddai dim ond yn gweithio allan mor dda.

Os wyf yn dweud wrthych bod yna nifer o gynhyrchion y gallwch eu defnyddio i brynu buddsoddiad ac ailgylchu y blaendal yn llai na chwe wythnos, yr wyf yn gobeithio y byddech yn gwerthfawrogi’r hyn a allai wneud ar gyfer eich twf portffolio. Ac yr wyf yn gobeithio y byddech yn siarad â rhywun ei reoleiddio gan yr FCA a allai gadarnhau’r cynnyrch. Yn ffodus mae gennym berson o’r fath yn ein swyddfa.

Yn ein Diwrnodau Darganfod ym mis Awst, yn ogystal â dysgu sut i dyfu’n gyflym eich portffolio eich hun, gallwch chi sgwrsio wyneb yn wyneb â’n brocer gyllid arbenigol.

Steve yn Morgeisi Marchnad Lace ac Yswiriant gwneud hyn dydd ar ôl dydd i fuddsoddwyr.

Mae’n wrth law yn ein Diwrnodau Darganfod i ateb eich cwestiynau fel y gallwch adael gyda’r wybodaeth mae angen i chi adeiladu eich ymerodraeth eiddo yn gyflym.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein swyddfa heb unrhyw gost, ac yn dysgu y system yr ydym wedi ei ddefnyddio i brynu 536 o eiddo, ailgylchu ein harian gyda buddsoddi momentwm.

Dim ond 12 o smotiau yn ein ystafell fwrdd, felly archebwch heddiw i gwrdd â ni ym mis Awst.

Os ydych chi eisiau dysgu ein system ar gyfer buddsoddi momentwm, ar gyfer ailgylchu eich blaendal i brynu eiddo lluosog, mae gennym wyth lle ar ein Diwrnod Darganfod DDIM.

Rydym yn dangos:
– Gallwch weld y systemau
– Gallwch weld y rhifau
– Yn deall y fformiwlâu ar gyfer prynu yn is na gwerth y farchnad
– Weld pa eiddo i’w brynu
– Siarad â’n brocer gyllid arbenigol i ddysgu sut i adeiladu gyflym

Rydym yn gweithredu yn dod yn gyntaf, y cyntaf i’r felin ar gyfer ein Diwrnodau Darganfod rhad ac am ddim, felly archebwch ymlaen yn awr i ddysgu yn union sut i adeiladu portffolio eiddo drwy anwybyddu yr hyn a elwir “”rheolau””
I Eich Llwyddiant,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Buddsoddwyr ‘Gwerthwr Tai

£ 48m mewn eiddo a brynwyd ar gyfer cleientiaid a thyfu

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
DEYRNAS UNEDIG

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ungaze Batsha ukusuka ‘Inyanga ezintandathu Rule “”Kwakhona

Mholo ngalentsasa!
Ingaba ulawulo Inyanga ezintandathu ngokubamba impahla yakho utyalo umva? Ukhe waxelelwa pawnbroker mortgage abavuyayo, ekuhlaziyeni, remortgage ayisebenzi? Kulungile codswallop epheleleyo.

Akukho Rule Month ezintandathu lweziMali Property.

Yinto enye ukuzithethelela inkulu siva – esetyenziswa ngabantu abangakwaziyo okanye uya kwenza into efunekayo ukuze zikhule.

U “”ezintandathu rule ngenyanga””, ukuba weva, yinto inqamla ebezisloko yi mortgage abarhwebi abasebenza kwezezimali neevenkile.

Ukuba ndanabo wangena yebhanki yakho wadibana mortgage broker zabo, ezi ngokokuqhelekileyo iindidi abasingatha izicelo ivanila ngenxa isambuku wonke wendlu-bethenga, baze bathi izinto ezifana:

“”Kufuneka lokuba ipropati iinyanga ezintandathu phambi kokuba refinance nto,”” kwaye
“”Awukwazi refinance na ngaphezu kokuba uhlawule kuba iinyanga 7 eyadlulayo.””

Kodwa ke le mampunge. Akukho ulawulo kwinyanga ezintandathu. Nangona oko njengesikhokelo abanye ngemali, ayikho zonke kubananisi, yaye ngokuqinisekileyo hayi nabatyali iimveliso bayakwazi ukufikelela.

Ke loo nto wayenzayo ngokwenene ziko Biscuit wam kukuba ndenze oko khulu amaxesha. Isantya eyinkunzi kwakhona ukusetyenziswa-yinto ephambili Ndakhe mna luwadalile ukuze akhule ipotfoliyo yam ngokukhawuleza. Ndiya nga ri imali yam ebhankini omnye ukuthenga kwenye ekhaya ngokukhawuleza. Ilinde iinyanga ezintandathu okanye ngaphezulu imali yam ukuba ubuyele nje akathandi kusebenza ngaphandle kakuhle.

Ukuba ndikuxelela ukuba kukho iimveliso ezininzi onokuzisebenzisa ukuthenga mali kwaye Risayikilisha imali kwiiveki ngaphantsi ezintandathu, ndiyathemba ukuba Ndingathanda yiqonda kakuhle into yokuba bangenza ukukhula ipotifoliyo yakho. Kwaye ndiyathemba ukuba Ndingathanda ukuthetha nomntu kulawulwa FCA abangangqina imveliso. Ngethamsanqa ke umntu onjalo kwi-ofisi yethu.

Ngelo kweFidi Days wethu ngo-Agasti, ngokunjalo nokufunda ukuze akhule ngayo ngokukhawuleza ipotifoliyo yakho, u nga ncokola ubuso ngobuso kunye broker yethu ingcali ezemali.

Steve kule zokubambisa Market ngentsontelo and Insurance oku namhla, mini waphuma kubatyali.

Nguye olusesandleni Days sethu kweFidi ukuphendula imibuzo yakho ukuze ushiyeke ngolwazi ufuna ukwakha ubukhosi kwipropati yakho ngokukhawuleza.

Siyakumema ukuba kunye nathi kwi-ofisi yethu ngaphandle kweendleko, kwaye bafunde inkqubo ukuba sele isetyenziselwa ukuthenga kwiipropati 536, ku ri imali yethu nabakwaMomentum imali.

Kukho 12 kuphela amabala lebhodi yethu, ngoko ke incwadi namhlanje uze kudibana nathi Agasti.

Ukuba ufuna ukufunda kwinkqubo yethu umfutho lotyalo, zokurisayikilishwa idipozithi yakho ukuba athenge imihlaba ezininzi, kufuneka iindawo ezisibhozo Day yethu Discovery FREE.

Sibonisa:
– Ungabona umtshini
– Ungabona amanani
– Ukuqonda neefomula ukuthenga ngaphantsi kwexabiso lemarike
– Jonga propati ukuba athenge
– Ukuthetha broker ethu ingcali ukufunda ukwakha indlela ngokukhawuleza

Sisebenza first come, first served simahla kweFidi Days yethu, ngoko incwadi ngoku ukuze bafunde kakuhle ukwakha ipotifoliyo yepropati ngokungahoyi ebizwa ngokuba “”imithetho””
Kwimpumelelo lakho,

KaYese Fossey Taylor

Fossey Taylor – Abatyali ‘Estate Agent

£ 48m kwipropati kuthengelwa abathengi kunye nokukhula

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
IUNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
קיינמאָל לייַדן פון די “”זעקס חודש הערשן”” ווידער

גוט מארגן!
איז די זעקס חודש הערשן האלטן דיין פאַרמאָג ינוועסטינג צוריק? האָבן איר שוין דערציילט דורך אַ היפּאָטעק מעקלער וואָס קויפן, רעפורביש, רעמאָרטגאַגע טוט נישט אַרבעטן? גוט עס ס גאַנץ קאָדסוואַללאָפּ.

עס איז קיין זעקס חודש הערשן אין פּראָפּערטי Finance.

עס ס איינער פון די ביגאַסט יקסקיוסיז מיר הערן – געניצט דורך מענטשן וואס קענען נישט אָדער וועט ניט טאָן וואָס עס נעמט צו וואַקסן.

די “”זעקס חודש הערשן””, אויב איר האָבן ניט געהערט פון אים, איז עפּעס אַז געץ באַנדיעד וועגן דורך היפּאָטעק בראָקערס וואס אַרבעט אין לאַכאָדימ פינאַנצן.

אויב איר ווע אלץ געגאנגען אין אייער באַנק און באגעגנט זייער היפּאָטעק מעקלער, די ביסט טיפּיקלי די טייפּס וואס האַנדלען מיט וואַניל אַפּלאַקיישאַנז פֿאַר די פאַרנעם פון די הויז-בייינג ציבור, און זיי זאָגן זאכן ווי:

“”איר האָבן צו אייגן אַ פאַרמאָג פֿאַר זעקס חדשים איידער איר קענען רעפינאַנסע עס,”” און
“”איר קענען ניט רעפינאַנסע פֿאַר קיין מער ווי איר באַצאָלט פֿאַר עס 7 חדשים צוריק.””

אבער עס ס אַ פאַללאַסי. עס איז קיין זעקס חודש הערשן. בשעת עס ס אַ גיידליין פֿאַר עטלעכע לענדערס, עס ס ניט פֿאַר אַלע לענדערס, און אוודאי נישט פֿאַר ינוועסטערז און די פּראָדוקטן זיי האָבן צוטריט צו.

און די זאַך אַז טאַקע בייקס מיין ביסקאַט איז די פאַקט אַז איך ווע געטאן עס ממש הונדערטער פון מאל. ספּיד פון הויפּטשטאָט שייַעך-נוצן איז אַ שליסל פאַקטאָר איך ווע גענומען מייַלע פון אין סדר צו וואַקסן מיין פּערזענלעך טעקע אַזוי געשווינד. איך קענען רעסיקלע מיין געלט פון איין אַוועקלייגן צו קויפן אן אנדער היים געשווינד. ווארטן זעקס אָדער מער חדשים פֿאַר מיין געלט צו קומען צוריק נאָר וואָלט נישט אַרבעטן אויס אַזוי געזונט.

אויב איך דערציילט איר אַז עס זענען עטלעכע פּראָדוקטן וואָס איר קענען נוצן צו קויפן אַ ינוועסמאַנט און ריסייקאַל אַז אַוועקלייגן אין אונטער זעקס וואָכן, איך האָפֿן איר ‘ד אָפּשאַצן וואָס אַז קען טאָן פֿאַר דיין פּאָרטפעל גראָוט. און איך האָפֿן איר ‘ד רעדן צו עמעצער רעגיאַלייטאַד דורך די פקאַ וואס קען באַשטעטיקן די פּראָדוקטן. צומ גליק מיר האָבן אַזאַ אַ מענטש אין אונדזער אָפיס.

אין אונדזער דיסקאָווערי טעג אין אויגוסט, ווי געזונט ווי לערנען ווי צו ראַפּאַדלי וואַקסן דיין אייגן פּאָרטפעל, איר קענען שמועסן פּנים צו פּנים מיט אונדזער מומחה פינאַנצן מעקלער.

סטיוו בייַ לייס מאַרקעט מאָרגידזשיז און ינסוראַנסע טוט דעם טאָג אין, טאָג אויס פֿאַר ינוועסטערז.

ער ס אויף האַנט אין אונדזער דיסקאָווערי טעג צו ענטפֿערן דיין שאלות אַזוי איר קענען לאָזן מיט דעם וויסן איר דאַרפֿן צו בויען דיין פאַרמאָג ימפּעריע געשווינד.

מיר לאַדן איר צו פאַרבינדן אונדז אין אונדזער אָפיס בייַ קיין פּרייַז, און לערנען די סיסטעם אַז מיר ווע געניצט צו קויפן 536 פּראָפּערטיעס, ריסייקלינג אונדזער געלט מיט מאָמענטום ינוועסטינג.

עס זענען בלויז 12 ספּאַץ אין אונדזער באָרדרום, אַזוי בוך הייַנט און טרעפן אונדז אין אויגוסט.

אויב איר ווילן צו לערנען אונדזער סיסטעם פֿאַר מאָמענטום ינוועסטינג, פֿאַר ריסייקלינג דיין אַוועקלייגן צו קויפן קייפל פּראָפּערטיעס, מיר האָבן אַכט ערטער אויף אונדזער פּאָטער דיסקאָווערי טאָג.

מיר ווייַזן:
– איר קענען זען די סיסטעמס
– איר קענען זען די נומערן
– פֿאַרשטיין די פאָרמולאַס פֿאַר בייינג אונטן מאַרק ווערט
– זען וואָס פאַרמאָג צו קויפן
– רעדן צו אונדזער מומחה פינאַנצן מעקלער צו לערנען ווי צו בויען געשווינד

מיר אַרבעטן אַ ערשטער קומען, ערשטער געדינט יקער פֿאַר אונדזער פּאָטער דיסקאָווערי טעג, אַזוי בוך אויף איצט צו לערנען פּונקט ווי צו בויען אַ פאַרמאָג פּאָרטפעל דורך יגנאָרינג די אַזוי-גערופֿן “”כּללים””
צו אייער סאַקסעס,

דזשעסי פאָססיי טיילער

פאָססיי טיילער – די ינוועסטערז ‘נחלה אַגענט

£ 48ם אין פאַרמאָג פּערטשאַסט פֿאַר קלייאַנץ און גראָוינג

0115 824 8484
4 האָללאָווסטאָנע
נאָטטינגהאַם Nottinghamshire נג11דזשה
פֿאַראייניקטע מלכות

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ma jẹ lati “”mẹfa ni osù Ofin”” tún

E kaaro!
Ti wa ni awọn mefa Month ofin dani rẹ ini idoko pada? Nje o ti a ti so fun nipa a yá alagbata ti o ra, refurbish, remortgage ko ṣiṣẹ? Daradara o ni pari codswallop.

Nibẹ ni ko si mefa Month Ofin ni ini Finance.

O ni ọkan ninu awọn tobi excuses a gbọ – lo nipa awon eniyan ti o ko ba le tabi yoo ko se ohun ti o gba lati dagba.

Awọn “”mẹfa osù ofin””, ti o ba ti o ba ti ko gbọ, jẹ nkan ti olubwon bandied nipa nipa yá tẹliffonu ti o sise ni soobu Isuna.

Ti o ba ti sọ lailai rin sinu rẹ ifowo ati ki o pade wọn yá alagbata, wọnyi ni o wa ojo melo awọn orisi ti o se amojuto pẹlu fanila ohun elo fun awọn olopobobo ti awọn ile-ifẹ si àkọsílẹ, nwọn si sọ ohun bi:

“”O ni lati ara kan ini fun osu mefa ki o to le refinance o,”” ati
“”O ko le refinance fun eyikeyi diẹ sii ju ti o san fun o 7 osu ti okoja.””

Sugbon o ni a Iro. Nibẹ ni ko si mefa osu ofin. Nigba ti o a itọnisọna fun diẹ ninu awọn ayanilowo, o ni ko fun gbogbo ayanilowo, ati esan ko fun afowopaowo ati awọn ọja ti won ni wiwọle si.

Ati awọn ohun ti o gan bakes mi biscuit ni o daju pe Mo ti sọ ṣe o gangan ogogorun ti igba. Iyara ti olu re-lilo ni a bọtini ifosiwewe Mo ti sọ ya anfani ti ni ibere lati dagba mi ti ara ẹni portfolio ki ni kiakia. Mo ti le atunlo mi owo lati ọkan idogo lati ra miiran ile ni kiakia. Nduro mefa tabi diẹ ẹ sii osu fun mi owo lati pada wa kan ti yoo ko sise jade bẹ daradara.

Ti o ba ti mo wi fun ọ ti o wa ni o wa ni ọpọlọpọ awọn ọja ti o le lo lati ra ohun idoko ati atunlo ti idogo ni labẹ mefa ọsẹ, Mo lero ti o fẹ riri ohun ti o le se fun portfolio idagbasoke. Ati ki o Mo lero ti o fẹ sọrọ si ẹnikan ofin nipa awọn FCA ti o le jẹrisi awọn ọja. Oriire a ni iru eniyan ninu wa ọfiisi.

Ni wa Discovery Ọjọ ni Oṣù, bi daradara bi eko bi o si nyara dagba ara rẹ portfolio, o le iwiregbe oju lati koju si pẹlu wa iwé Isuna alagbata.

Steve ni lesi Market Mortgages ati Insurance wo ni oni yi ni, ọjọ jade fun afowopaowo.

O ni lori ọwọ ni wa Discovery Ọjọ lati dahun ibeere rẹ ki o le fi pẹlu awọn ìmọ o nilo lati kọ rẹ ini ijoba ni kiakia.

A pe o lati da wa ni wa ọfiisi ni ko si iye owo, ki o si ko awọn eto ti a ti sọ lo lati ra 536 ini, atunlo wa owo pẹlu ipa idokowo.

Nibẹ ni o wa nikan 12 to muna wa boardroom, ki iwe loni ati pade wa ni Oṣù.

Ti o ba fẹ lati ko eko wa eto fun ipa idokowo, fun atunlo rẹ idogo lati ra ọpọ ini, a ni mẹjọ ibi lori wa FREE Discovery Day.

A fi:
– O ti le ri awọn ọna šiše
– O le wo awọn nọmba
– Ye awọn fomula fun ifẹ si isalẹ oja iye
– Wo eyi ti ohun ini lati ra
– Sọrọ si wa iwé Isuna alagbata lati ko bi lati kọ ni kiakia

A ṣiṣẹ kan ti akọkọ wá, akọkọ yoo wa-igba fun wa free Discovery Ọjọ, ki iwe lori bayi lati ko eko gangan bi o lati kọ kan ini portfolio nipa iko awọn ti ki-ti a npe ni “”awọn ofin””
Lati rẹ Aseyori,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors ‘Estate Agent

£ 48m ni ini ra fun ibara ati ki o dagba

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
APAPỌ IJỌBA GẸẸSI

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ungalokothi Vuma kusukela “”Inyanga Eziyisithupha Rule”” Again

Sawubona!
Ingabe lo mthetho Inyanga Eziyisithupha ubambe impahla yakho ukutshala imali emuva? Wake ilandiswa broker mortgage athenga, isiqiniseko, remortgage akusebenzi? Hhayi-ke codswallop ephelele.

Akukho Rule esiyizinyanga eziyisithupha ngo Property Finance.

Kuyinto omunye izaba enkulu esibhekene ukuzwa – olusetshenziswa abantu abangakwazi noma ungeke ukwenze lokho kuthatha ukuba sikhule.

I “”eziyisithupha ngenyanga ukubusa””, uma ungazange ezwa ngakho, kuba into Ufika bandied ngokuziphendukela mortgage nabashintshi nabo kulabo abasebenza ngezimali tekutsengisa.

Uma uke wangena ebhange lakho bese bahlangana mortgage yabo broker, lawa ngokuvamile izinhlobo abasebenzelana vanilla izicelo omningi omphakathi yendlu-ukuthenga, futhi basho izinto like:

“”Kufanele ungumnikazi wesakhiwo izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuthi refinance it,”” futhi
“”Awukwazi refinance nganoma yisiphi kakhulu kunawe elikhokhiwe ngayo Sekwedlule izinyanga 7.””

Kodwa kungcono ubuze besimo. Akukho rule inyanga eziyisithupha. Nakuba kungcono engumhlahlandlela abanye ababolekisi, akunjalo ngoba bonke ababolekisi, futhi ngokuqinisekile ngeke zimali kanye nemikhiqizo banayo ukufinyelela.

Futhi into abhake ngempela bhisikidi yami ukuthi sengikwenze ngokoqobo kaningi. Speed capital re-use luyisici esiyinhloko Ngiye sasebenzisa ukuze sikhule iphothifoliyo yami siqu ngokushesha kangaka. Ngiyakwazi recycle izimali zami kusuka deposit omunye ukuthenga komunye umuzi ngokushesha. Waiting izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu ukuba imali yami buya nje ayengeke lisebenze kahle.

Uma ngikutshele ukuthi kukhona imikhiqizo eziningana ukuthi ungakwazi ukusebenzisa ukuthenga utshalomali babuye bavuselele ukuthi idiphozi ngaphansi kwamasonto ayisithupha, ngithemba uzowathola Uyaqonda yini ukuthi lokho ongazenzela ukukhula iphothifoliyo yakho. Futhi ngiyethemba uzowathola ukukhuluma nothile kulawulwa yezimali zikagesi.BREAK ubani owayengazishaya uqinisekise imikhiqizo. Ngenhlanhla sinawo umuntu onjalo abahumushi ehhovisi lethu.

At Discovery Izinsuku zethu ngo-Agasti, kanye nokufunda indlela akhula ngokushesha iphothifoliyo yakho siqu, ungaxoxa ubuso nobuso uchwepheshe ezezimali yethu broker.

Steve at Lace nokuthathelwa Market and Insurance enza kube namuhla e, nosuku zimali.

Muhle ngaleso Discovery Izinsuku zethu ukuphendula imibuzo yakho ukuze ungakwazi ushiye ngolwazi udinga ukwakha impahla umbuso wakho ngokushesha.

Sikumema ukuba uhlanganyele nathi ehhovisi lethu ngaphandle kokukhokha, futhi ufunde uhlelo ukuthi sinezinto esetshenziswa ukuthenga 536 izakhiwo, kabusha imali yethu ngejubane nokutshala izimali.

Kukhona amabala 12 kuphela eboardroom zethu, ngakho bhalisa namhlanje futhi asihlangabeze Agasti.

Uma ufuna ukufunda uhlelo lwethu ngoba umfutho nokutshala izimali, ngoba kabusha imali yakho ukuthenga izakhiwo eziningi, sinazo izindawo abayisishagalombili FREE Discovery Day yethu.

Sibonisa:
– Ungabona izinhlelo
– Ungabona izinombolo
– Ukuqonda amafomula for ukuthenga ngezansi inani lemakethe
– Ubone ukuthi iyiphi impahla ukuthenga
– Khuluma uchwepheshe wethu ezezimali broker ukuze ufunde indlela yokwakha ngokushesha

Esisebenza lokuqala eze, kuqala wakhonza isisekelo sokuba yethu free Ukutholwa Days, ngakho bhalisa manje ukuze ufunde ukuthi awakhe kanjani iphothifoliyo impahla ngokusishaya indiva okuthiwa “”imithetho””
Empumelelweni yakho,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The zimali ‘Estate Agent

£ 48M e wathenga amaklayenti kanye ezikhulayo

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
I-UNITED KINGDOM