New Answer Have you ever caught someone talking about you in another language?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

How to do 100 things you’re passionate about
Creatomic
How to do 100 things you’re passionate about

Hi!

It’s Jon.

I wanted to share my process with you. The way I make sure I’m living in the best way I can, building my business the best way I can, and not just existing on autopilot.

This is step one…

Write A List Of 100 Things.

Define where you want to get to, no matter where that is.

I have a list of 100 things I’m going to do in my life. It’s not a bucket list, it’s not things I wish I could do — it’s things I really am going to do.

It took me 3 hours to put that list together, and it covers everything I’ve wanted to accomplish or experience since I can remember.

Here’s some of my list:

☐Publish a novel

☐Publish a comic

☐Publish a business book

✓Consult on business (done)

☐Have a podcast

☐Maintain a high level of fitness

☐Teach an online course

…and a whole lot more.

Now if I can only accomplish 4 of those things per year, in 25 years’ time I will have worked my way through the entire list. Since I came up with the framework in 2015, I’ve ticked off a few — I’m engaged to my amazing partner, I took up cycling, I’m consulting on business every week, I wrote the introduction to an incredible book…it’s been awesome.

If I keep this up, I will have lived a life that I will be proud of. I will have lived a life with a strong, clearly defined direction.

So make a list. Don’t feel you have to copy mine — it can be full of anything. Ever wanted to build a mobile app on your own?

Participate in a skateboarding competition? Own a ranch? Learn to make your Grandmother’s chocolate mud cake?

Put them on the list.

Divide the list into these 3 categories:

Things that I need skills for
Things that I can do immediately
Things that I need time for
Now you have to live with it. You have to keep it with you for the next 2 weeks. Add to it, cut it down, analyse it.

Start to hate it, start to love it more.

Just slowly become accustomed to it and work out if it really is a reflection of who you are and what you want.

Ask someone close to you if they’ll read it.

When you have a list that you’re happy with, you can jump onto the second step — I’ll send it to you soon!

It’s what drives and motivates me throughout my day. Reading it constantly means I can never forget anything from it.

That’s step one of my program, How To Invest In Yourself. You can find out more right here!

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar
Creatomic
Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar

Hi!

Huwa Jon.

Jien ridt li jaqsmu proċess tiegħi miegħek. Il-mod I jagħmlu ċert jien jgħixu fl-aħjar mod I tista ‘, bini tan-negozju tiegħi l-aħjar mod li nista’, u mhux biss eżistenti fuq awtopilota.

Dan huwa pass wieħed …

Ikteb A Lista Ta ‘100 Oġġetti.

Iddefinixxi fejn inti tixtieq li tikseb sa, irrispettivament minn fejn dan huwa.

I jkollhom lista ta ‘100 affarijiet li jien ser tagħmel fil-ħajja tiegħi. Mhuwiex lista barmil, mhuwiex affarijiet I jixtiequ I jistgħu jagħmlu – huwa affarijiet I really am ser tagħmel.

Hija ħadet me 3 sigħat biex tpoġġi din il-lista flimkien, u din tkopri kollox stajt riedu biex ittemm jew esperjenza peress I tista tiftakar.

Hawn xi wħud lista tiegħi:

☐Publish rumanz

☐Publish komiks

☐Publish ktieb tan-negozju

✓Consult fuq in-negozju (li sar)

☐Have podcast

☐Maintain livell għoli ta ‘saħħa

☐Teach kors onlajn

… U aktar lott kollu.

Issa jekk nista ‘biss twettaq 4 ta’ dawn l-affarijiet fis-sena, fi żmien 25 sena I se jkollhom maħduma mod tiegħi permezz tal-lista sħiħa. Peress I ħarāet bil-qafas fl-2015, stajt mmarkata off ftit – jien imqabbad biex partner aqwa tiegħi, jien ħa ċikliżmu, jien konsultazzjoni fuq in-negozju kull ġimgħa, I kiteb l-introduzzjoni għal ktieb inkredibbli … huwa kien tal-biża.

Jekk I iżommu dan up, I se għexu ħajja li jien se jkun kburi. I se għexu ħajja bil-qawwi, direzzjoni definita b’mod ċar.

Sabiex tagħmel lista. M’għandekx tħoss għandek kopja mini – tista ‘tkun sħiħa ta’ xejn. Dejjem ried li tinbena app mobbli fuq tiegħek?

Jipparteċipaw f’kompetizzjoni skateboarding? Stess Ranch? Jitgħallmu jagħmlu ċikkulata kejk tajn Nanna tiegħek?

Jqiegħdhom fuq il-lista.

Aqsam il-lista f’dawn il-kategoriji 3:

Affarijiet li għandi bżonn ħiliet għall
Affarijiet li nista ‘tagħmel immedjatament
Affarijiet li għandi bżonn iż-żmien biex
Issa inti jkollok tgħix miegħu. Int għandek iżżomm miegħek għall-2 ġimgħat li ġejjin. Żid ma ‘dan, jniżżluha, janalizzah.

Ibda biex mibegħda, tibda imħabba tiegħu aktar.

Biss bil-mod jidraw lilha u xogħol barra jekk verament huwa riflessjoni ta ‘min int u dak li trid.

Staqsi lil xi ħadd viċin tiegħek jekk dawn ser taqrah.

Meta jkollok lista li int kuntent ma ‘, inti tista’ tiżdied fuq it-tieni pass – I ser jibgħatha lill inti hekk!

Huwa x’inhu dak li jmexxi u jimmotiva lili matul il-ġurnata tiegħi. Qari huwa kontinwament ifisser nista ‘qatt tinsa xejn minnha.

C’est pass tal-programm tiegħi, Kif Biex Invest Fil Yourself. Tista ‘ssir taf aktar dritt hawn!

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hoe om te doen 100 dinge wat jy passievol is
Creatomic
Hoe om te doen 100 dinge wat jy passievol is

Hi!

Dit is Jon.

Ek wou my proses met julle te deel. Die manier wat ek maak seker ek woon in die beste manier wat ek kan, die bou van my besigheid die beste manier wat ek kan, en nie net bestaande op auto pilot.

Dit is die eerste stap …

Skryf ‘n lys van 100 Dinge.

Definieer waar jy wil om te kry, maak nie saak waar dit is.

Ek het ‘n lys van 100 dinge wat ek gaan doen in my lewe. Dit is nie ‘n emmer lys, dit is nie dinge wat ek wens ek kon doen nie – dit is dinge wat ek regtig ek gaan om dit te doen.

Dit het my 3 uur om die lys saam te stel, en dit dek alles wat ek wou bereik of ondervinding, want ek kan onthou.

Hier is ‘n paar van my lys:

☐Publish n roman

☐Publish n komiese

☐Publish n besigheid boek

✓Consult op besigheid (gedoen)

☐Have n podcast

☐Maintain ‘n hoë vlak van fiksheid

☐Teach n aanlyn kursus

… En nog baie meer.

Maar as ek kan net bewerkstellig 4 van daardie dinge per jaar, in 25 jaar se tyd sal ek my pad gewerk het deur die hele lys. Sedert ek het met die raamwerk in 2015, het ek afgemerk ‘n paar – ek besig om my wonderlike lewensmaat, het ek tot fietsry, ek raadgewende besigheid elke week, het ek die inleiding tot ‘n ongelooflike boek … dit is awesome gewees.

As ek hierdie byhou, sal ek ‘n lewe wat ek trots sal wees geleef het. Ek sal gewoon het ‘n lewe met ‘n sterk, duidelike rigting.

So maak ‘n lys. Moenie dink dat jy moet my kopieer – dit kan vol enigiets wees. Het jy al ooit wou ‘n foon te bou op jou eie?

Neem deel aan ‘n skateboarding-kompetisie? Besit ‘n plaas? Leer om jou ouma se sjokolade modder koek te maak?

Sit hulle op die lys.

Verdeel die lys in hierdie 3 kategorieë:

Dinge wat ek nodig het vaardighede vir
Dinge wat ek onmiddellik kan doen
Dinge wat ek tyd nodig vir
Nou het jy om te leef met dit. Jy moet dit in bewaring hou met jou vir die volgende 2 weke. Voeg dit, kap dit af, analiseer dit.

Begin om dit te haat, begin om dit meer lief te hê.

Net stadig daaraan gewoond te raak en uit te werk as dit is regtig ‘n weerspieëling van wie jy is en wat jy wil hê.

Vra iemand naby aan jou as hulle dit sal lees.

As jy ‘n lys wat jy tevrede is met, kan jy spring op die tweede stap – ek sal dit aan jou stuur gou!

Dit is wat dryf en motiveer my deur my dag. Lees dit voortdurend beteken dat ek kan nooit iets daaruit te vergeet.

Dit is stap een van my program: Hoe om te belê in jouself. Jy kan ook meer uitvind hier!

RecommendRespond
Kyk in die leser
medium Logo
Gestuur deur middel · 760 Markstraat, 9de vloer, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Si për të bërë 100 gjëra që ju jeni i apasionuar pas
Creatomic
Si për të bërë 100 gjëra që ju jeni i apasionuar pas

Hi!

Është Jon.

Unë të kërkuar për të ndarë procesin time me ju. Mënyrën se si unë t’u siguruar që unë jam që jetojnë në mënyrën më të mirë unë mund të, duke ndërtuar biznesin tim mënyra më e mirë unë mund, dhe jo vetëm ekzistues në autopilot.

Ky është hapi i parë …

Shkruani një listë të 100 Things.

Define ku ju doni të merrni për të, pa marrë parasysh se ku është.

Unë kam një listë të 100 gjërave që unë jam duke shkuar për të bërë në jetën time. Kjo nuk është një listë kovë, kjo nuk është gjëra Unë kam dëshirë mund të bëjë – kjo është gjëra që unë me të vërtetë jam duke shkuar për të bërë.

Ajo mori me 3 orë për të vënë atë listë së bashku, dhe ajo mbulon çdo gjë që kam kërkuar për të kryer ose përvojë që unë mund të mbani mend.

Ja disa prej listën time:

☐Publish një roman

☐Publish një komik

☐Publish një libër të biznesit

✓Consult mbi biznesin (bërë)

☐Have një podcast

☐Maintain një nivel të lartë të palestër

☐Teach një kurs online

… Dhe një tërësi shumë më tepër.

Tani, nëse unë mund të arrijnë vetëm 4 nga ato gjëra në vit, në kohën e 25 vjet do të kam punuar rrugën time përmes të gjithë listën. Që unë doli me kornizën në vitin 2015, unë kam ticked off disa – Unë jam i angazhuar për partnerin tim të mahnitshme, unë e mora çiklizmit, unë jam duke u konsultuar me biznesin e çdo javë, kam shkruar hyrje në një libër të pabesueshme … kjo është awesome.

Nëse unë mbaj këtë, unë do të ketë jetuar një jetë që unë do të jetë krenar. Unë do të ketë jetuar një jetë me një drejtim, të fortë të përcaktuar qartë.

Pra, të bëjë një listë. A nuk mendoni se duhet të kopje e imja – kjo mund të jetë e plotë të çdo gjë. Kurrë të kërkuar për të ndërtuar një app celular në tuaj?

Marrin pjesë në një konkurs skateboarding? Vetë një fermë? Mëso për të bërë çokollatë tortë baltë gjyshes suaj?

Vënë ato në listë.

Ndani listën në këto 3 kategori:

Gjërat që kam nevojë për aftësi
Gjërat që unë mund të bëni menjëherë
Gjërat që kam nevojë për kohë
Tani ju keni për të jetuar me të. Ju duhet të mbani atë me ju për 2 javët e ardhshme. Shtoni në të, prerë atë poshtë, analizuar atë.

Fillojnë të urrejnë atë, fillojnë ta duan atë më shumë.

Vetëm ngadalë bërë për të mësuar për të dhe të punojnë jashtë në qoftë se me të vërtetë është një reflektim i cili jeni dhe atë që ju dëshironi.

Pyesni dikë të afërt për ju, nëse ata do të lexojnë atë.

Kur ju keni një listë që ju jeni të kënaqur me të, ju mund të kërcejnë mbi hapin e dytë – unë do të dërgoj atë me ju së shpejti!

Kjo është ajo që drejton dhe motivon mua gjatë gjithë ditës sime. Lexuar atë vazhdimisht do të thotë që unë nuk mund ta harroj asgjë nga ajo.

Ky është një hap i programit tim, Si të investojë në veten tuaj. Ju mund të gjeni më shumë të drejtë këtu!

RecommendRespond
Shiko në shfletuesin
Medium Logo
Dërguar nga Medium · 760 Market Street, kati 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ስለ አንተ እንደሚወዱ 100 ነገሮች ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው?
Creatomic
ስለ አንተ እንደሚወዱ 100 ነገሮች ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው?

ታዲያስ

ይህ ኢዮብ ነው.

እኔ ከአንተ ጋር ሂደት ማካፈል ፈለግሁ. እኔ የእኔ ንግድ እኔ የሚችሉት የተሻለ መንገድ በመገንባት, እኔ የሚችሉት ከሁሉ በተሻለ መንገድ መኖር, እና አይደለሁም ያረጋግጡ መንገድ ብቻ ማሳረፍም ላይ ነባር.

ይህ እርምጃ ነው …

100 ነገሮች በዝርዝር ይጻፉ.

ይህን ነው; የትም ይሁን የት, ወደ ለማግኘት ይፈልጋሉ የት ይግለጹ.

እኔም በሕይወቴ ውስጥ ማድረግ መሄዴ 100 ነገሮች ዝርዝር አለን. ይህ ደግሞ እኔ አደርጋለሁ ብችል ደስ ይለኝ ነበር ነገር አይደለም ነው, አንድ ባልዲ ዝርዝር አይደለም – እኔ በእርግጥ ለማድረግ እሄዳለሁ; ነገር ነው.

ይህ በአንድነት ያንን ዝርዝር ማስቀመጥ 3 ሰዓት ወሰደኝ, እና እኔ አስታውሳለሁ ጀምሮ ለመፈጸም ወይም ተሞክሮ እፈልግ ነበር ነገር ሁሉ ይሸፍናል.

እዚህ የእኔን ዝርዝር አንዳንድ ነው:

አንድ ልብ ወለድ ☐Publish

አንድ የቀልድ ☐Publish

የንግድ መጽሐፍ ☐Publish

የንግድ ላይ ✓Consult (ማድረግ)

ፖድካስት ☐Have

ብቃት በከፍተኛ ደረጃ ☐Maintain

አንድ የመስመር ላይ ትምህርት ☐Teach

… እና አንድ ሙሉ ብዙ ተጨማሪ.

አሁን ግን እኔ ብቻ 25 ዓመት ጊዜ ውስጥ እኔ መላውን ዝርዝር በኩል የእኔን መንገድ ሰርቶ ሊሆን ይችላል, በዓመት እነዚህን ነገሮች 4 ዳር ማድረስ ይችላል. እኔ በ 2015 ማዕቀፍ ጋር መጣ ጀምሮ እኔ ጥቂት ማጥፋት አልተፈተሸም አግኝተናል – እኔ አስደናቂ አጋር ታጭታ ነኝ, እኔ በየሳምንቱ ንግድ ላይ በማማከር ነኝ, የብስክሌት አነሡ: እኔ አንድ አስገራሚ መጽሐፍ በመግቢያው ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል … ይህ አስደናቂ ሆኖታል.

እኔም በዚሁ ከቀጠልክ, እኔ ኩራት ይሆናል ሕይወት ይኖር ይሆናል. እኔ ጠንካራ, ግልጽ መመሪያ ጋር ሕይወት ይኖር ይሆናል.

ስለዚህ ዝርዝር ማድረግ. አንተ የእኔ ለመቅዳት አለኝ አይሰማቸውም – ምንም ነገር የተሞላ ሊሆን ይችላል. ከመቼውም ጊዜ በራስህ ላይ የተንቀሳቃሽ መተግበሪያ ለመሥራት ፈለገ?

አንድ ቦርዲንግ ውድድር ውስጥ ይሳተፉ ነበር? አንድ እርባታ ባለቤት? የእርስዎ አያቴ ቸኮሌት ጭቃ ኬክ ማድረግ ሊማሩ?

በዝርዝሩ ላይ አደረጋቸው.

እነዚህ 3 ምድቦች ወደ ዝርዝር መከፋፈል:

እኔ ስለ ክህሎት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች
እኔም ወዲያውኑ ማድረግ የሚችሉ ነገሮች
እኔ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች
አሁን ግን ጋር መኖር ነው. በሚቀጥሉት 2 ሳምንቶች ከእናንተ ጋር መጠበቅ አለባቸው. ተንትነው, ይህ ይቈረጣል ወደ እሱ ያክሉ.

ይህ ጥላቻ ይጀምሩ, ይበልጥ መውደድ ይጀምራሉ.

በቀላሉ ቀስ በቀስ መልመድ እና በእርግጥ እርስዎ ማን እንደሆኑ ስለ ነጸብራቅ እና ምን የሚፈልጉ ከሆነ ፈጽሙ.

እነርሱ አነበዋለሁ ከሆነ ቅርብ ሰው ጠይቅ.

ከእናንተ ጋር ደስተኛ እንደሆንክ ዝርዝር አለህ ጊዜ, ሁለተኛው ደረጃ ላይ መዝለል ይችላሉ – በቅርቡ ወደ እናንተ መላክ ትችላለህ!

ይህ እንዲሁም አስጠንቼ በእኔ ዘመን ሁሉ እኔን የሚያነሳሳቸው ነገር ነው. ያለማቋረጥ ማንበብ እኔ ምንም ነገር ፈጽሞ አልረሳውም ይችላሉ ማለት ነው.

ይህ ራስህን ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ እንዴት ነው የእኔ ፕሮግራም, ስለ ደረጃ ውስጥ አንዱ ነው. ተጨማሪ እዚህ ማወቅ ይችላሉ!

RecommendRespond
በአሳሽ ውስጥ ይመልከቱ
መካከለኛ አርማ
መካከለኛ · 760 የገበያ መንገድ; 9 ኛ ፎቅ, ሳን ፍራንሲስኮ, CA 94102 የተላከ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

كيف نفعل 100 أشياء كنت متحمسا
Creatomic
كيف نفعل 100 أشياء كنت متحمسا

مرحبا!

انها جون.

أنا أردت أن أشارك في عملية معكم. الطريق أتأكد من أنني أعيش في أفضل طريقة ممكنة، بناء عملي أفضل وسيلة أستطيع، وليس موجودا فقط على الطيار الآلي.

هذا هو خطوة واحدة …

كتابة قائمة 100 الأشياء.

تحديد المكان الذي تريد الوصول إليه، بغض النظر عن المكان الذي هو.

لدي قائمة من 100 الامور انا ذاهب الى القيام به في حياتي. انها ليست قائمة دلو، انها ليست الأشياء التي كنت أتمنى أن تفعل – انها الأشياء التي كنت حقا انا ذاهب الى القيام به.

استغرق مني 3 ساعات لوضع تلك القائمة معا، وأنه يغطي كل ما كنت أريد تحقيقه أو خبرة منذ ما أتذكره.

وهنا بعض من قائمتي:

☐Publish رواية

☐Publish فكاهي

☐Publish كتاب الأعمال

✓Consult على الأعمال التجارية (فعل)

☐Have بودكاست

☐Maintain على مستوى عال من اللياقة البدنية

☐Teach دورة على شبكة الإنترنت

… ومجموعها أكثر بكثير.

الآن ما اذا كان يمكنني إنجاز 4 فقط من تلك الأشياء سنويا، في الوقت 25 عاما سأكون قد عملت في طريقي من خلال القائمة بأكملها. منذ جئت حتى مع الإطار في عام 2015، لقد تكتك قبالة قليل – أنا مخطوبة لشريكي مذهلة، توليت ركوب الدراجات، وأنا التشاور حول الأعمال كل أسبوع، وكتب مقدمة لكتاب لا يصدق … انها كانت رهيبة.

إذا أظل هذا الأمر، وسوف عاشوا حياة بأنني سأكون فخورا. سأكون قد عاش حياة مع قوي الاتجاه، واضحة المعالم.

وهكذا جعل قائمة. لا تظن ان لديك نسخ الألغام – أنها يمكن أن تكون كاملة من أي شيء. يريد من أي وقت مضى لبناء تطبيقات الجوال لوحدك؟

المشاركة في مسابقة التزلج؟ تملك مزرعة؟ تعلم كيفية جعل كعكة الطين الشوكولاته جدتك؟

وضعها على القائمة.

تقسيم القائمة إلى هذه الفئات 3:

الأشياء التي أنا بحاجة إلى مهارات ل
الأشياء التي يمكنني القيام به فورا
الأشياء التي كنت بحاجة الى وقت ل
الآن عليك أن تعيش معها. لديك للحفاظ معك في الأسابيع القادمة 2. إضافة إلى ذلك، أقطعها وتحليلها.

البدء في الكراهية، والبدء في الحب أكثر.

فقط تصبح ببطء اعتادوا على ذلك والعمل ما إذا كان هو حقا انعكاس من أنت وماذا تريد.

اطلب من شخص قريب منك اذا كانت سوف يقرأها.

عندما يكون لديك القائمة التي كنت راضيا، يمكنك الانتقال إلى الخطوة الثانية – سوف نرسل إليك قريبا!

وهذا ما يدفع ويحفز لي طوال حياتي اليوم. قراءته باستمرار يعني أنني لا يمكن أبدا أن ننسى شيئا من ذلك.

هذه هي الخطوة الاولى من برنامجي، كيفية الاستثمار في نفسك. يمكنك معرفة المزيد هنا!

RecommendRespond
عرض في المستعرض
متوسطة الشعار
أرسلت بواسطة المتوسطة · 760 شارع السوق، 9th الكلمة، سان فرانسيسكو، CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ինչպես անել, 100 բան դու կրքոտ մասին
Creatomic
Ինչպես անել, 100 բան դու կրքոտ մասին

Ողջու՜յն!

Դա Jon:

Ես ուզում եմ կիսվել իմ գործընթացը ձեզ հետ. Այն ճանապարհը, որ ես համոզված եմ, ապրում եմ լավագույն ձեւով, ես կարող, կառուցելու իմ գործը, որ լավագույն միջոց կարող եմ, եւ ոչ միայն գոյություն է autopilot.

Սա քայլ է, մի …

Գրեք մի ցուցակում 100 Things:

Սահմանել, որտեղ դուք ցանկանում եք հասնել, անկախ նրանից, թե որտեղ է, որ.

Ես ունեմ ցուցակը 100 բաների մասին ես պատրաստվում եմ անել իմ կյանքում: Դա ոչ մի դույլ ցուցակը, դա ոչ թե, ինչ ես ուզում եմ, կարող եմ անել, դա բաներ ես իսկապես պատրաստվում եմ անել:

Այն տեւել է ինձ 3 ժամ դնելու այդ ցանկը միասին, եւ այն ընդգրկում է այն ամենը, ինչ ես ուզում էի իրականացնել կամ փորձը, քանի որ ես կարող եմ հիշել.

Ահա մի քանիսը իմ ցուցակում:

☐Publish վեպ

☐Publish մի զավեշտական

☐Publish բիզնես գիրք

✓Consult ձեռնարկատիրական գործունեություն (արել)

☐Have է podcast

☐Maintain բարձր մակարդակի վրա պիտանիության

☐Teach օնլայն դասընթաց

… Եւ մի ամբողջ շատ ավելին.

Հիմա եթե ես կարող եմ միայն իրականացնել 4 թէ այդ բաներուն մեկ տարվա ընթացքում `25 տարի անց, ես արդեն աշխատել եմ իմ ճանապարհը ողջ ցուցակը. Քանի որ ես եկան շրջանակներում 2015 թ-ին, ես ticked դուրս մի քանիսը ես զբաղվում եմ իմ զարմանալի գործընկեր, Ես վերցրի Հեծանվավազք, ես խորհրդատվություն բիզնեսի ամեն շաբաթ, ես գրել եմ ներդրումը անհավանական գրքում … դա եղել է awesome.

Եթե ես պահել, ես պիտի ապրել մի կյանք, որ լինելու եմ հպարտանալ: Ես արդեն ապրել է կյանքը ուժեղ, հստակ սահմանված ուղղությամբ:

Այնպես որ, իմ ցուցակը: Չեն զգում, դուք պետք է պատճենել իմը, այն կարող է լինել լի ամեն ինչից: Երբեւէ ցանկացել է կառուցել բջջային հավելվածը ձեր սեփական.

Մասնակցել է մի Գլորասահք մրցույթի. Պատկանում է ագարակ. Իմացեք, թե ինչպես անել, ձեր Տատի շոկոլադե ցեխի տորթ.

Դնում նրանց վրա ցանկում:

Բաժանել ցուցակի մեջ այդ 3 կատեգորիաների:

Բաներ, որոնք ես պետք հմտություններ
Բաներ, որոնք ես կարող եմ անել անմիջապես
Բաներ, որոնք ես պետք է ժամանակ է
Այժմ դուք պետք է ապրել դրա հետ. Դուք պետք է պահել այն ձեզ համար առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում: Ավելացնել այն, կտրէ զայն, վերլուծել այն:

Սկսում են ատել այն, սկսում է սիրել այն ավելի:

Պարզապես կամաց – կամաց դառնում սովոր են դրան, եւ աշխատում են, եթե դա իսկապես արտացոլումն է, թե ով եք դուք եւ ինչ եք ուզում.

Հարցրեք մեկին մոտ է ձեզ, եթե նրանք պետք է կարդալ այն:

Երբ դուք ունեք մի ցանկ, որը դու գոհ, որ դուք կարող եք ցատկել վրա երկրորդ քայլը – Ես կուղարկեմ այն քեզ շուտով!

Այն, ինչ մղում եւ ինձ դրդում ողջ իմ օրը. Կարդալով այն անընդհատ նշանակում է, որ երբեք չի կարող մոռանալ, ոչինչ դրանից:

Դա այն է, քայլը մեկը իմ ծրագրի, թե ինչպես է ներդրումներ ինքներդ. Դուք կարող եք պարզել, թե ավելի շատ հենց այստեղ!

RecommendRespond
Դիտել բրաուզերում
միջին Logo
Ուղարկվել է միջին · 760 Market Street, 9-րդ հարկում, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

haqqında ehtiraslı olduğunuz 100 şeyə necə
Creatomic
haqqında ehtiraslı olduğunuz 100 şeyə necə

Salam!

Bu Jon var.

Mən sizə mənim prosesi bölüşmək istədim. Mən iş mən ən yaxşı şəkildə bina, mən ən yaxşı şəkildə yaşayan və deyiləm əmin olun yolu yalnız autopilot mövcud.

Bu addım bir …

100 şeyi bir siyahısı yazın.

ki, harada olursa olsun, almaq istədiyiniz müəyyən edir.

Mən həyatda nə üçün gedirəm 100 şeyi bir siyahısı var. Bu mən isterdim şey deyil, bir bucket siyahısı deyil – mən, həqiqətən, gedirəm şeylər var.

Bu birlikdə siyahısını qoymaq üçün 3 saat apardı və mən xatırlayıram bilər-ci ildən həyata və ya təcrübə istəyirdilər etdik hər şeyi əhatə edir.

Burada mənim siyahısı bəzi var:

bir roman ☐Publish

bir komik ☐Publish

bir iş kitab ☐Publish

biznes ✓Consult (işlər)

Podcast ☐Have

fitness yüksək səviyyədə ☐Maintain

bir online kurs ☐Teach

… Və daha çox bütövlükdə çox.

İndi yalnız 25 il vaxt mən bütün siyahısı vasitəsilə mənim yol işləmiş ki, hər il o şeyi 4 yerinə yetirmək bilər. Mən 2015-ci ildə çərçivəsində gəldi ildən, mən bir neçə off ticked etdik – Mən gözəl tərəfdaş məşğul alıram, mən hər həftə iş konsaltinq edirəm, velosiped aldı, mən inanılmaz Kitaba ön söz yazan … bu zəhmli oldu.

Mən bu qədər saxlamaq varsa, mən fəxr edəcək bir həyat yaşamış olacaq. Mən güclü aydın müəyyən istiqamətdə bir həyat yaşamış olacaq.

Belə ki, bir siyahısı etmək. Siz mina surəti hiss etməyin – bu bir şey dolu ola bilər. Heç öz mobil app qurmaq istəyirdi?

bir Kaykay müsabiqədə iştirak? bir ranch sahibi? Sizin nənə şokolad palçıq tort etmək üçün məlumat əldə edin!

siyahısı onları qoyun.

bu 3 kateqoriyalara siyahısı bölün:

Mən bacarıq lazımdır Things
Mən dərhal edə bilərsiniz Things
Mən vaxt lazımdır Things
İndi siz bu yaşamaq lazımdır. Siz növbəti 2 həftə onu saxlamaq lazımdır. təhlil, onu kəsmək, onu əlavə edin.

nifrət başladı, daha sevgi başlayın.

Just yavaş-yavaş ona adət və bu, həqiqətən bir kim əks və nə istədiyiniz əgər işləyib.

Onlar oxumaq lazımdır, əgər sizə yaxın kimsə soruşun.

Siz memnun bir siyahısı var zaman, ikinci addım üzərində atlayabilir – Mən tezliklə sizə göndərmək lazımdır!

Bu sürücü və mənim gün ərzində mənə motive budur. daim oxumaq, ondan heç bir şey heç vaxt unuda bilərsiniz deməkdir.

Ki, özünüzü investisiya necə mənim proqram, addım biri. Daha çox burada tapa bilərsiniz!

RecommendRespond
brauzerinizin View
Orta Logo
Orta · 760 Market Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94102 tərəfindən göndərilən

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nola 100 gauza egin duzun gogoko
Creatomic
Nola 100 gauza egin duzun gogoko

Hi!

It Jon da.

Nire prozesua zurekin partekatu nahi nuen. Modu ziurtatu egin dut modurik onena I can bizi naiz, nire enpresa modurik onena I can eraikitzeko, eta ez besterik autopilot on existitzen diren.

Hau urrats bat da …

Idatzi 100 gauzen zerrenda bat.

Zehaztu non lortu, ez du axola non erabiltzen da nahi duzun.

100 gauzak nire bizitzan egin noa zerrenda bat daukat. Ez da ontzi zerrenda bat, ez da gauza egin izan dut nahi dut – Gauza I am benetan joan egin da.

Ninduten 3 ordu Zerrenda hori elkarrekin jartzea, eta nahi izan dut betetzeko edo esperientzia gogoratzen geroztik I guztia estaltzen du.

Hona hemen nire zerrenda batzuk:

☐Publish eleberri bat

☐Publish komiki bat

☐Publish enpresa liburu bat

✓Consult enpresa (egin)

☐Have podcast bat

fitness-maila handia ☐Maintain

☐Teach online ikastaro bat

… Eta askoz gehiago.

Orain bada bakarrik ezin dut betetzeko, urtean gauza horietako 4, 25 urte barru izan dut lan egingo nire bidea Zerrenda osoa bitartez. Hasi nintzen geroztik esparru batera 2015ean, zuk ticked I off batzuk – nire bikotearekin harrigarria naiz arduratzen, hartu nuen txirrindularitza, enpresa naiz astean behin kontsultatzeko, liburu sinestezina sarrera idatzi nuen … awesome izan da.

hau mantentzeko I ireki bada, bizitza bat dagoela harro izango dut nik bizi izan dira. I bizitza bat bizi izan izango indartsu bat, argi eta garbi definitu norabidea.

Beraz, egin zerrenda bat. Ez sentitzen nirea kopiatu egin behar duzu – ezer betea izan daiteke. Inoiz nahi zeure mobile app bat eraikitzeko?

skate lehiaketa batean parte hartzeko? Estudioan arrantxo batean? Ikasi zure amonaren chocolate lokatza pastela egiteko?

Jarri horiek zerrendan.

Banatu 3 kategoria horiek zerrendan:

Gauzak trebetasunak behar dut
Things berehala egin ahal dut
Gauzak denbora behar dut
Orain berarekin bizi behar duzu. mantentzeko zurekin hurrengo 2 asteetan duzu. da gehitu, moztu, aztertu.

Hasi gorroto, hasi da gehiago maitatzen.

Just poliki bihurtu ohituta eta lan benetan nor zaren isla eta zer nahi duzu bada.

Galdetu norbait gertu dute irakurri dudan.

Noiz zerrenda bat bazara pozik duzula, bigarren urratsa kalera jauzi egin ahal izango duzu – I bidaliko dituzu lehenbailehen!

It zer gidatzen eta motibatzen dit nire egun osoan zehar da. irakurtzen etengabe esan inoiz ez dut ahaztuko ezer.

Hori urrats bat nire programa, Nola Yourself inbertitzeko of da. Aurkitu ahal izango duzu gehiago hemen!

RecommendRespond
nabigatzailean ikusi
Medium logotipoa
Bidalitako Medium · 760 Market Street, 9an solairuan, San Francisco, CA 94102 arabera

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Як зрабіць 100 рэчаў, якія вы захопленыя
Creatomic
Як зрабіць 100 рэчаў, якія вы захопленыя

Прывітанне!

Гэта Джон.

Я хацеў бы падзяліцца мой працэс з вамі. Як я пераканацца, што я жыву ў лепшым выпадку я магу, будаваць мой бізнэс лепшы спосаб, што я магу, а не толькі існуючыя на аўтапілоце.

Гэта першы крок …

Складзіце спіс 100 рэчаў.

Вызначыце, дзе вы хочаце, каб дабрацца да, незалежна ад таго, дзе гэта.

У мяне ёсць спіс з 100 рэчаў, якія я збіраюся зрабіць у сваім жыцці. Гэта не спіс вядра, гэта не тое, што я хацеў бы зрабіць – гэта рэчы, якія я сапраўды буду рабіць.

Гэта заняло ў мяне 3 гадзіны, каб змясціць гэты спіс разам, і яна ахоплівае ўсе, што я хацеў зрабіць або вопыт, так як я памятаю.

Вось некаторыя з майго спісу:

☐Publish раман

☐Publish камічны

☐Publish бізнес-кнігу

✓Consult па справе (зроблена)

☐Have подкаста

☐Maintain высокі ўзровень фізічнай падрыхтоўкі

☐Teach онлайн курс

… І многае іншае.

Цяпер, калі я магу выканаць толькі 4 з гэтых рэчаў у год, праз 25 гадоў я працаваў мой шлях праз увесь спіс. Так як я прыдумаў рамках у 2015 годзе, я галачкай некалькі – я заручана з маім дзіўным партнёрам, я ўзяў на ровары, я кансультацыі па пытаннях бізнесу кожны тыдзень, я напісаў ўвядзенне да неверагоднай кнігі … гэта было дзіўным.

Калі я трымаць гэта, я пражыў жыццё, якую я буду ганарыцца. Я пражыў жыццё з моцным, выразна вызначаным кірунку.

Так зрабіце спіс. Не адчуваеце, што вы павінны скапіяваць міну – яна можа быць поўная нічога. Заўсёды хацеў стварыць мабільнае прыкладанне па сваім меркаванні?

Прыняць удзел у конкурсе скейтбордынгу? Уласны ранча? Вучыцеся рабіць шакаладны торт бруду вашай бабулі?

Змесціце іх у спісе.

Падзяліце спіс на гэтых 3-х катэгорый:

Рэчы, якія мне патрэбныя навыкі
Тое, што я магу зрабіць неадкладна
Тое, што мне трэба час для
Цяпер вы павінны жыць з ёй. Вы павінны трымаць яго з вамі на працягу наступных 2 тыдняў. Дадайце да гэтага, скараціць яго, прааналізаваць яе.

Пачніце ненавідзець яго, пачынаюць любіць яго больш.

Проста павольна прывыкаюць да яго і працаваць, калі гэта на самай справе з’яўляецца адлюстраваннем таго, хто вы і што вы хочаце.

Папытаеце каго-небудзь побач з вамі, калі яны будуць чытаць.

Калі ў вас ёсць спіс, які вы задаволеныя, вы можаце перайсці на другі крок – я пашлю яго да вас у бліжэйшы час!

Гэта тое, што рухае і матывуе мяне на працягу ўсёй маёй дзень. Чытаючы гэта пастаянна азначае, што я ніколі не магу нічога ад яго забыць.

Гэта першы крок маёй праграмы, як інвеставаць у сябе. Вы можаце даведацца больш прама тут!

RecommendRespond
Прагляд у браўзэры
сярэдні Лагатып
Даслаў Medium · 760 Market Street, 9-й паверх, Сан-Францыска, Каліфорнія 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 কিছু করার কিভাবে আপনি সম্পর্কে উত্সাহী হন
Creatomic
100 কিছু করার কিভাবে আপনি সম্পর্কে উত্সাহী হন

হাই!

এটা জন আছে.

আমি তোমার সাথে আমার প্রক্রিয়া শেয়ার করতে চেয়েছিলেন. উপায় আমি নিশ্চিত আমি, সবচেয়ে ভালো উপায় আমি বাস করছি আমার ব্যবসার সবচেয়ে ভালো উপায় আমি করতে পারেন বিল্ডিং, এবং না করা শুধু স্বনির্দেশকারী উপর বিদ্যমান.

এই ধাপে এক …

100 জিনিষ একটি তালিকা লিখুন.

নির্ধারণ যেখানে আপনি, পেতে কোন ব্যাপার যেখানে যে বলতে চাই.

আমি 100 পয়েন্ট আমি আমার জীবনে কি করতে যাচ্ছি একটি তালিকা আছে. এটা একটি বালতি তালিকা নয়, এটা কিছু আমি করতে পারতাম না – এটা কিছু আমি সত্যিই কাজ করতে যাচ্ছি.

এটা আমার 3 ঘন্টা যে তালিকা একত্র করা নিয়ে গিয়ে সবকিছু আমি সাধা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করতে পারেন চেয়েছিলেন করেছি জুড়ে.

এখানে আমার তালিকা হওয়ার পেছনে কাজ করেছে:

একটি উপন্যাস ☐Publish

একটি কমিক ☐Publish

একটি ব্যবসা বই ☐Publish

ব্যবসা ✓Consult (করা)

একটি পডকাস্ট ☐Have

ফিটনেসের একটি উচ্চ পর্যায়ের ☐Maintain

একটি অনলাইন কোর্স ☐Teach

… এবং একটি সম্পূর্ণ অনেক বেশী.

এখন আমি যদি শুধুমাত্র প্রতি বছর ঐ জিনিস 4 সাধন করতে পারে, 25 বছর ‘সময় আমি সম্পূর্ণ তালিকা মাধ্যমে আমার উপায় কাজ করেছি হবে. যেহেতু আমি 2015 সালে ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে এসেছেন, আমি কয়েক বন্ধ ticked করেছি – আমি আমার আশ্চর্যজনক অংশীদার জড়িত করছি, আমি সাইক্লিং তুলে নিয়ে আমি প্রতি সপ্তাহে ব্যবসা পরামর্শ করছি, আমি একটি অবিশ্বাস্য বই ভূমিকাতে লিখেছেন … এটা ভয়ঙ্কর হয়েছে.

যদি আমি এই পর্যন্ত রাখা, আমি একটি জীবন যে আমি গর্বিত হবে বেঁচে থাকতে হবে. আমি একটি শক্তিশালী, সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত দিক দিয়ে একটি জীবন বসবাস করবে.

সুতরাং একটি তালিকা করা. মনে করবেন না আপনি খনি কপি আছে – এটা কিছু পূর্ণ হতে পারে. কখনো আপনার নিজস্ব একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন?

একটি স্কেটবর্ডিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ? একটা খামার মালিক? আপনার নানী এর চকলেট কাদা পিষ্টক করতে শিখতে?

তাদের তালিকায় রাখা.

এই 3 ক্যাটাগরিতে ভাগ তালিকা বিভক্ত:

থিংস যে আমি জন্য দক্ষতা প্রয়োজন
থিংস যে আমি অবিলম্বে নির্বাচন করতে পারবেন
থিংস যে আমি জন্য সময় প্রয়োজন
এখন আপনি এটি দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে. আপনি পরবর্তী 2 সপ্তাহ আপনার সাথে এটা রাখা আছে. এটি যোগ করুন, এটা কেটে তা বিশ্লেষণ.

ঘৃণার শুরু, এটা আরও বেশি ভালবাসতে শুরু.

শুধু ধীরে ধীরে এটা অভ্যস্ত হয়ে এবং কাজ যদি এটা সত্যিই আপনি কে একটি প্রতিফলন কি চাও.

কেউ আপনাকে পাসে জিজ্ঞাসা করুন যদি তারা এটা পড়তে হবে.

আপনি একটি তালিকা যে আপনার সাথে খুশি হলে, আপনি দ্বিতীয় ধাপে সম্মুখের তিড়িং লাফ পারেন – আমি শীঘ্রই তোমাদের তা পাঠাব!

এটা কি ড্রাইভ এবং আমার সারা দিন আমাকে অনুপ্রাণিত করে. এটি ক্রমাগত পড়া মানে আমি এটা থেকে কিছু ভুলতে পারব না.

যে আমার প্রোগ্রাম, কিভাবে নিজেকে বিনিয়োগে এর ধাপ এক. আপনি আরো অধিকার এখানে খুঁজে বের করতে পারেন!

RecommendRespond
ব্রাউজারে দেখুন
মাঝারি লোগো
মাঝারি · 760 মার্কেট স্ট্রিট, 9th মেঝে, সান ফ্রান্সিসকো, CA 94102 প্রেরণ করেছে

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kako do 100 stvari koje ste strastveni o
Creatomic
Kako do 100 stvari koje ste strastveni o

Hi!

To je Jon.

Htio sam da podelim proces sa vama. Kako ja budem siguran da sam živi na najbolji mogući način, gradi svoj posao na najbolji način mogu, a ne samo postojeće na autopilot.

Ovo je prvi korak …

Napišite popis 100 stvari.

Definirajte gdje želite doći do, bez obzira na to gdje je to.

Imam listu od 100 stvari koje ću učiniti u životu. To nije Bucket List, to nisu stvari ja bih da mogu učiniti – to je stvari koje sam stvarno ću učiniti.

Trebalo mi je 3 sata da stavi tu listu zajedno, i pokriva sve što sam htio postići ili iskustvo jer znam za sebe.

Evo nekih od moje liste:

☐Publish a roman

☐Publish strip

☐Publish poslovne knjige

✓Consult o poslovanju (učinjeno)

☐Have podcast

☐Maintain visok nivo fitness

☐Teach online kurs

… I još mnogo toga.

Sada, ako mogu ostvariti samo 4 od tih stvari godišnje, u 25 godina kada sam se radila svoj put kroz cijeli popis. Od kada sam došao sa okvirom u 2015. godini, sam označeno off par – Verena sam da moje neverovatno partnera, uzeo sam biciklizam, ja svake nedelje savjetovanja o poslovanju, napisao sam uvod u neverovatan knjigu … to je bilo super.

Ako nastavim ovako, ja ću živeo život da ću biti ponosna. Ja ću živeo život sa snažnim, jasno definisane pravcu.

Dakle, napraviti popis. Nemojte da moraš moja kopirati – to može biti puna ništa. Ikada željeli izgraditi mobilnu aplikaciju na svoj?

Učestvuje u skateboarding konkurencije? Vlasnica ranč? Naučite da se čokolada blato kolač vaše bake?

Stavi ih na listi.

Podelite lista u ove 3 kategorije:

Stvari koje treba vještine za
Stvari koje mogu odmah učiniti
Stvari koje mi je potrebno vremena za
Sada imate da živi s njim. Morate držati ga sa sobom u narednih 2 tjedna. Dodaj u to, smanjiti ga, analizirati ga.

Počnite da ga mrzi, počne da mi se više.

Samo polako navikli na to i raditi da li je zaista odraz ko ste i šta želite.

Pitaj nekog bliskog ako oni će pročitati.

Kada imate popis koji ste zadovoljni, možete skočiti na drugi korak – uskoro ću ga poslati na vas!

To je ono što pokreće i motivira me tokom moj dan. to čitanje stalno znači da ne mogu nikada zaboraviti ništa od toga.

To je prvi korak u moj program, Kako ulagati u sebe. Možete saznati više ovdje!

RecommendRespond
Pogledaj u preglednik
Srednji Logo
Poslao Srednji · 760 Market Street, 9. kat, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Как да направя 100 неща сте страстен за
Creatomic
Как да направя 100 неща сте страстен за

Здравейте!

Това е Джон.

Исках да споделя моя процес с вас. Начинът, по който се уверете, че живея в най-добрият начин мога, изграждане на бизнеса ми най-добрият начин мога, а не само на съществуващите на автопилот.

Това е една стъпка …

Напишете Списък от 100 неща.

Определяне на мястото, където искате да стигнем до, без значение къде е това.

Имам списък от 100 неща, аз ще направя в живота си. Това не е списък на кофа, това не е всичко ми се иска да направя – това е неща, които наистина ще направя.

Отне ми 3 часа, за да постави този списък заедно, и обхваща всичко, което съм искал да постигнем или опит, тъй като аз мога да си спомня.

Ето някои от моя списък:

☐Publish роман

☐Publish комикс

☐Publish бизнес книга

✓Consult на бизнеса (прави)

☐Have подкаст

☐Maintain високо ниво на фитнес

☐Teach онлайн курс

… И много повече.

Сега, ако мога само да постигнете 4 от тези неща, за година, във времето 25 години ще са работили по моя начин чрез целия списък. Тъй като аз дойдох с рамката през 2015 г., аз съм отмятат няколко – аз съм ангажиран да ми невероятно партньор, аз взех колоездене, аз съм се консултира по работа всяка седмица, аз написах въвеждането на една невероятна книга … това е било страхотно.

Ако продължаваш така, ще са живели един живот, който ще се гордеем. Аз ще съм живял живота си с един силен, ясно определена посока.

Така че направете списък. Не се чувствам, което трябва да копирате мои – тя може да бъде пълна с нещо. Винаги сте искали да се изгради мобилно приложение на собствения си?

Участвайте в конкурса за скейтборд? Собствени ранчо? Научете се да се направи шоколад кал торта си баба?

Сложете ги в списъка.

Разделете списъка в тези 3 категории:

Нещата, които трябва умения за
Нещата, които мога да направя веднага
Неща, които аз се нуждаят от време за
Сега трябва да живее с нея. Трябва да я държи с вас за следващите 2 седмици. Добави към това, той отсече, го анализира.

Започнете да го мразя, започнете да го обичат повече.

Просто бавно се свикне с него, за да разбере дали тя наистина е отражение на това кой сте и какво искате.

Попитайте някой близо до вас, ако те ще го прочете.

Когато имате списък, че сте доволни, можете да скочи върху втората стъпка – аз ще ви я изпратим веднага!

Това е това, което кара и ме мотивира целия ми ден. Четейки я постоянно означава, че никога не може да забрави нещо от него.

Това е първата стъпка от програмата си, как да инвестират в себе си. Можете да разберете повече тук!

RecommendRespond
Вижте в браузъра
Medium Logo
Изпратено от Средна · Маркет Стрийт 760, 9-ти етаж, Сан Франциско, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Com fer 100 coses que li apassiona
Creatomic
Com fer 100 coses que li apassiona

Hola!

És Jon.

Volia compartir el meu procés amb vostè. La forma m’asseguro que estic vivint de la millor manera possible, la construcció del meu negoci la millor manera possible, i no només existent en el pilot automàtic.

Aquest és el primer pas …

Escriure una llista de 100 coses.

Definir on vol arribar, no importa on és.

Tinc una llista de 100 coses que faré en la meva vida. No és una llista de desitjos, no és el que m’agradaria poder fer-ho – és coses que realment faré.

Em va prendre 3 hores per posar aquesta llista junts, i que cobreix tot el que he volgut dur a terme o experiència des que puc recordar.

Aquí és una mica de la cistella:

☐Publish una novel·la

☐Publish un còmic

☐Publish un llibre de negocis

✓Consult de negocis (fet)

☐Have un podcast

☐Maintain un alt nivell d’aptitud

☐Teach un curs en línia

… I molt més.

Ara bé, si només puc aconseguir 4 d’aquestes coses per any, en el termini de 25 anys jo he treballat el meu camí a través de tota la llista. Des que va ocórrer el marc en l’any 2015, he disparada uns pocs – Estic compromès amb la meva parella increïble, vaig prendre el ciclisme, estic assessoria en el seu negoci cada setmana, vaig escriure la introducció a un llibre increïble … ha estat impressionant.

Si segueixo així, hauré viscut una vida que estaré orgullós. Jo he viscut una vida amb una direcció forta i clarament definida.

Així que fer una llista. No pensi que ha de copiar la meva – que pot estar ple de res. Alguna vegada ha volgut construir una aplicació mòbil pel seu compte?

Participar en un concurs de skate? Posseir un ranxo? Aprendre a fer la coca de xocolata de fang de la seva àvia?

Posar-los en la llista.

Dividir la llista en aquestes 3 categories:

Les coses que em falten habilitats per
Coses que puc fer immediatament
Coses que necessito temps per
Ara vostè ha de viure amb això. Vostè ha de mantenir amb vostè durant les properes 2 setmanes. Afegir a que, tallar-lo, analitzar-lo.

Començar a odiar-lo, començar a estimar-lo més.

Només a poc a poc acostumat a ella i esbrinar si realment és un reflex del que ets i el que vols.

Demanar a algú proper a vostè si van a llegir-lo.

Quan vostè té una llista que vostè és feliç amb, pot saltar a la segona etapa – Vaig a enviar a vostè aviat!

És el que impulsa i em motiva llarg de la meva dia. La seva lectura constant vol dir que mai podré oblidar res d’ella.

Aquest és el primer pas del meu programa, Com invertir en vostè mateix. Vostè pot trobar més informació aquí!

RecommendRespond
Veure en el navegador
logotip mitjà
Enviat per mitjà · 760 Market Street, pis 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unsa nga paagi sa pagbuhat sa 100 ka mga butang nga ikaw mabination mahitungod
Creatomic
Unsa nga paagi sa pagbuhat sa 100 ka mga butang nga ikaw mabination mahitungod

Hi!

Kini Jon.

gusto ko sa pagpakigbahin sa akong proseso uban kaninyo. Ang paagi sa paghimo sa ako sigurado ko nga nagpuyo sa sa labing maayo nga paagi nga akong mahimo, sa pagtukod sa akong negosyo sa labing maayo nga paagi nga akong mahimo, ug dili lang sa kasamtangan nga sa autopilot.

Kini mao ang lakang sa usa ka …

Isulat sa usa ka Lista sa 100 Butang.

Nagpaila diin kamo gusto sa pagkuha sa, bisan diin nga.

Ako adunay usa ka listahan sa mga 100 ka mga butang ako sa pagbuhat sa akong kinabuhi. Kini dili usa ka listahan sa timba, dili mga butang nga gusto ko nga akong buhaton – kini butang nga akong tinuod nga ako buhaton.

Kini gidala ako sa 3 ka oras sa pagbutang sa listahan nga sa tingub, ug kini naglangkob sa tanan nga mga butang nga akong ganahang sa pagtuman o kasinatian sukad sa akong mahinumduman.

Ania ang pipila sa akong listahan:

☐Publish sa usa ka nobela

☐Publish sa usa ka komik

☐Publish sa usa ka negosyo nga basahon

✓Consult sa negosyo (gibuhat)

☐Have sa usa ka Podcast

☐Maintain sa usa ka hataas nga ang-ang sa fitness

☐Teach sa usa ka online nga kurso

… Ug ang usa ka bug-os nga daghan pa.

Karon, kon ako lang sa pagtuman 4 sa mga butang matag tuig, sa 25 ka tuig sa panahon nga ako nagtrabaho sa akong dalan pinaagi sa bug-os nga listahan. Sukad ako miabut uban sa mga gambalay sa tuig 2015, na mihagtok ako sa usa ka pipila ka – ako moapil sa akong talagsaon nga partner, akong gikuha cycling, ako pagkonsulta sa negosyo sa matag semana, ako misulat sa pasiuna sa usa ka talagsaon nga basahon … kini na makalilisang.

Kon ako mosunod niini nga sa, ako nagkinabuhi nga usa ka kinabuhi nga ako mahimong mapahitas-on sa. ako nagpuyo sa usa ka kinabuhi sa usa ka lig-on, tin-aw nga gihubit direksyon.

Busa sa paghimo sa usa ka listahan. Ayaw dili mobati nga kamo sa pagkopya sa akong – kini mahimong puno sa bisan unsa nga butang. Sukad gusto sa pagtukod sa usa ka mobile app sa ibabaw sa imong kaugalingon?

Pag-apil sa usa ka skateboarding kompetisyon? Iya sa usa ka ranso? Pagkat-on sa paghimo sa inyong Lola ni chocolate lapok cake?

Ibutang sila sa ibabaw sa mga listahan.

Bahina ang listahan ngadto sa niini nga mga 3 kategoriya:

Butang nga akong gikinahanglan kahanas alang sa
Butang nga akong buhaton diha-diha dayon
Butang nga akong gikinahanglan panahon alang sa
Karon kamo adunay sa pagpuyo uban niini. Ikaw aron sa pagbalaan niini uban kanimo alang sa sunod nga 2 ka semana. Idugang niini, putla kana, pag-analisar niini.

Sugdi sa pagdumot niini, magsugod sa paghigugma niini nga mas.

Lang sa hinay-hinay naanad niini ug sa pagbuhat kon kini gayud usa ka pagpamalandong sa kinsa kamo ug unsa ang imong gusto.

Hangyoa ang usa ka tawo nga suod sa imo kon sila sa pagbasa niini.

Kon kamo adunay usa ka listahan nga ikaw malipayon sa, imong moambak ngadto sa ikaduha nga lakang – ko ipadala kini ngadto sa kaninyo sa dili madugay!

Kini kon unsa ang Ginamaneho ug nagdasig kanako sa akong tibuok adlaw. Pagbasa niini kanunay nagpasabot ako dili gayud makalimot sa bisan unsa gikan niana.

Kana ang lakang sa usa sa akong programa, Unsaon mamuhunan Sa Imong Kaugalingon. Ikaw makakaplag sa labaw nga katungod dinhi!

RecommendRespond
Tan-awa sa browser
medium Logo
Gipadala sa Medium · 760 Market Street, ika-9 nga salog, sa San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kodi kuchita zinthu 100 ndinu mokhudza za
Creatomic
Kodi kuchita zinthu 100 ndinu mokhudza za

Hi!

Ndi Jon.

Ndinkafuna nawo ndondomeko wanga ndi inu. Momwe ine onetsetsani ine ndikukhala mu njira mopambana momwe ine ndingathere, kumanga ntchito yanga njira yabwino ine ndingathere, ndipo osati analipo Autopilot.

Ichi ndi chinthu chimodzi …

Lembani 100 Zinthu.

Kutanthauzira kumene mukufuna kuti, ziribe kanthu kumene ali.

Ine ndi mndandanda wa zinthu 100 Ine ndikuti pa moyo wanga. Si mndandanda chidebe, si zinthu ine ndikukhumba ine ndikanakhoza kuchita – ndi zinthu I kwenikweni ndichita.

Zinanditengera hours 3 muyike mndandanda pamodzi, ndipo likutanthauza zinthu zonse ine ankafuna kuchita kapena zochitika kuyambira ndili mwana.

Pano pali ena mwa zanga:

☐Publish buku

☐Publish ndi azithunzithunzi

☐Publish buku bizinesi

✓Consult malonda (wachita)

☐Have ndi Podcast

☐Maintain mkulu mlingo wa oyenerera

☐Teach Intaneti N’zoona

… Ndi zochuluka kwambiri.

Tsopano ngati ine ndingakhoze kokha kuchita 4 zinthu pa chaka, pa nthawi zaka 25 ‘Ine adzakhala ntchito kudutsa mndandanda wonse. Popeza ine anabwera ndi chimango mu 2015, ine ticked pa angapo – Ine chinkhoswe ndi mnzanga zodabwitsa, ndinayamba kukwera njinga, ine kufunsira malonda mlungu uliwonse, ine analemba kumayambiriro kwa buku zosaneneka … izo zakhala zozizwitsa.

Ngati ine kusunga izi, ine ndakhala moyo kuti ine kunyadira. Ine adzakhala moyo ndi amphamvu, tioneratu malangizo.

Motero mndandanda. Musaganize muli kutengera anga – izo tikhoza kukhala ndi chirichonse. Konse anafuna kumanga app m’manja nokha?

Nawo mpikisano skateboarding? Ali ndi munda? Kusankha Agogo ako chokoleti matope mkate?

Anawaika pa mndandanda.

Gawani mndandanda m’magulu awa 3:

Zimene ndikufunika luso kwa
Zinthu zimene ndingachite yomweyo
Zimene ndikufunika nthawi
Tsopano inu muyenera kukhala nawo. Inu kusunga ndi inu kwa milungu 2. Mowirikiza, tawulikha kuchifotokoza icho.

Kuyamba nako, kuyamba kukonda kwambiri.

Basi pang’onopang’ono amakonda ndi ntchito ngati alidi chinyezimiro cha makhalidwe anu ndi chimene inu mukufuna.

Pemphani wina kwa inu ngati ndiwerenga.

Pamene muli mndandanda umene inu muli okondwa ndi, inu akhoza kulumpha pa sitepe yachiwiri – Ine ndidzatumiza kwa inu msanga!

Chimene amayendetsa ndi chimandilimbikitsa mu tsiku langa. Kuliwerenga nthawi zonse amatanthauza sindingathe kuiwala chirichonse kwa izo.

Ndicho sitepe imodzi wanga, Kodi aganyali Nokha. Mukhoza tikupeza apa!

RecommendRespond
View osatsegula
Logo sing’anga
Anatumidwa ndi Yapakatikati · 760 Market Street, 9 pansi, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

怎么做的100件事你热爱
Creatomic
怎么做的100件事你热爱

嗨!

这是乔恩。

我想与大家分享我的过程。我要确保我住在我所能的最好方法,构建我的生意,我可以的最好方式,而不是仅仅的方式上存在的自动驾驶仪。

这是第一步……

写一个清单100的事情。

定义你想要去,无论身在何处即是。

我有100件事我会在我的生活做一个列表。这不是一个水桶名单,这不是事情我希望我能做到 – 这事我真的会怎么做。

我花了3个小时把该名单在一起,它涵盖一切,我一直想完成或经验,因为我还记得。

下面是一些我的清单:

☐Publish一种新型

☐Publish漫画

☐Publish商业书籍

业务✓Consult(完成)

☐Have播客

☐Maintain高水平健身

☐Teach网上课程

……和很多更多。

现在,如果我只能做到每年那些东西4,在25年的时候,我将不得不通过整个列表的工作我的方式。自从我在2015年的框架来了,我已经列举了一些 – 我从事我的惊人的合作伙伴,我接受了骑自行车,每周我咨询业务,我写的介绍了一个令人难以置信的书…它一直真棒。

如果我这样保持下去,我会住一个生命,我会感到自豪。我已经过生活,有强烈的明确方向。

所以,做一个清单。不要觉得你必须复制我的 – 它可以是完全的东西。曾经想建立自己的移动应用?

在滑板比赛参加?拥有一个牧场?学习,使你奶奶的巧克力泥饼?

把他们的名单上。

将列表分为以下3类:

的事情,我需要的技能
的事情,我可以马上做
的事情,我需要时间
现在,你必须忍受它。你必须随身携带在未来2个星期。添加到它,剪下来,进行分析。

开始讨厌它,开始喜欢它了。

只是慢慢习惯它,并制定出如果真的是,你想要什么你是谁的反映。

问问你身边的人,如果他们会读它。

当你有你满意的一个列表,你可以跳上第二个步骤 – 我很快就会将它发送给你!

这是什么驱使和激励我在我的一天。阅读它不断地意味着我永远不能忘记的任何事情。

这一步我的程序,如何投资自己的一个。您可以了解更多就在这里!

RecommendRespond
浏览器查看
中等标志
由中等·760市场街,9楼,旧金山,CA 94102发送

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

怎麼做的100件事你熱愛
Creatomic
怎麼做的100件事你熱愛

嗨!

這是喬恩。

我想與大家分享我的過程。我要確保我住在我所能的最好方法,構建我的生意,我可以的最好方式,而不是僅僅的方式上存在的自動駕駛儀。

這是第一步……

寫一個清單100的事情。

定義你想要去,無論身在何處即是。

我有100件事我會在我的生活做一個列表。這不是一個水桶名單,這不是事情我希望我能做到 – 這事我真的會怎麼做。

我花了3個小時把該名單在一起,它涵蓋一切,我一直想完成或經驗,因為我還記得。

下面是一些我的清單:

☐Publish一種新型

☐Publish漫畫

☐Publish商業書籍

業務✓Consult(完成)

☐Have播客

☐Maintain高水平健身

☐Teach網上課程

……和很多更多。

現在,如果我只能做到每年那些東西4,在25年的時候,我將不得不通過整個列表的工作我的方式。自從我在2015年的框架來了,我已經列舉了一些 – 我從事我的驚人的合作夥伴,我接受了騎自行車,每週我諮詢業務,我寫的介紹了一個令人難以置信的書…它一直真棒。

如果我這樣保持下去,我會住一個生命,我會感到自豪。我已經過生活,有強烈的明確方向。

所以,做一個清單。不要覺得你必須複製我的 – 它可以是完全的東西。曾經想建立自己的移動應用?

在滑板比賽參加?擁有一個牧場?學習,使你奶奶的巧克力泥餅?

把他們的名單上。

將列表分為以下3類:

的事情,我需要的技能
的事情,我可以馬上做
的事情,我需要時間
現在,你必須忍受它。你必須隨身攜帶在未來2個星期。添加到它,剪下來,進行分析。

開始討厭它,開始喜歡它了。

只是慢慢習慣它,並制定出如果真的是,你想要什麼你是誰的反映。

問問你身邊的人,如果他們會讀它。

當你有你滿意的一個列表,你可以跳上第二個步驟 – 我很快就會將它發送給你!

這是什麼驅使和激勵我在我的一天。閱讀它不斷地意味著我永遠不能忘記的任何事情。

這一步我的程序,如何投資自己的一個。您可以了解更多就在這裡!

RecommendRespond
瀏覽器查看
中等標誌
由中等·760市場街,9樓,舊金山,CA 94102發送

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

How to faire 100 cosi ti Patrunu Du appassiunatu di circa
Creatomic
How to faire 100 cosi ti Patrunu Du appassiunatu di circa

Salute !

Hè Jon.

Aghju vulsutu fà sparte u mio prucessu cun voi. A strada I verificate Je suis vivant à u modu megghiu ti pozzu, custruennu me los lu modu megghiu mi pari, è micca i soli chì esiste nantu à autopilot.

Chistu è un passu unu …

Arriti A List of 100 Visiter.

Difinizzioni di unni ti vogghiu marità si, senza fastidiu, unni chi hè.

Aghju una lista di i 100 cose I decisu chè vocu à fà a mio vita. Ùn hè un Mustaches, ma ùn l’cosi mi vulete aghju pussutu fà – qualle cose I parlà vocu à fà.

Ci vosi 3 ore à mette chì a lista nsemmula, e si copre tuttu ciò ch’e pensu è vulia à rializà la spirienza dipoi I pò ricurdari.

Parlami D’una parte di u mo listinu:

☐Publish un rumanzu

☐Publish nu comicu

☐Publish un libru los

✓Consult nantu à los (fattu)

☐Have un italie

☐Maintain un altu livellu di FORZA ITALIA

☐Teach un cursu nanu

… È un inseme assai di più.

Ora si mi pò rializà solu 4 di e cose à l’annu, in tempu 25 anni ‘ti haiu travagliatu a me manera à traversu u lista intera. Dapoi I nèsciri cu lu quadru in u 2015, quandu sò natu hò ticked s’asciugau ‘na piccaredda – Je suis zitu a me cumpagna di la donna, mi pigliò, su ciclismu, mi sentu giulia nantu à los ogni simana, mi scrivi ntruduzzioni a nu libbru stupendu … si d’stata tremenda.

Sè mi tene sta crisciuta, ti aghju vissutu una vita chì mi sarà fiera di. Vi aghju vissutu una vita cù un forti sensu, quatru eticu.

So fà una lista. Ùn sentu vo avete a cupià a meia – si pò esse pienu di qualcosa. Mai vulsutu à custruisce una mobile app nantu à u vostru propriu?

Participà à una cumpetizione coppia? Corsi Impinzutiti un paesani? Scuole di a fari, torta fangu cioccolatu l’vostru Arrière?

messi nantu à u listinu.

Sparte u listinu in sti 3 categorie:

E cose chì t’aghju bisognu di sapè fà di
E cose chì ti pò fà subitu
E cose chì t’aghju bisognu di tempu per
Avà vi tocca à campà cun ella. Ci voli à tena lu quantunqua cun voi, per u prossimu 2 settimane. Ajouter à ella, li fece falà, abbatte si.

Principià a noia è cosa accumènza a amuri miu si di più.

Just divintatu pianu pianu era abbituatu, si è u travagliu fora s’ellu hè veramenti un riflessu di quale tù sì, è ciò chì vo vulete.

Fammi un omu Vicinu à tè si fussiru Mulateri Di L’lighjiti.

Quandu vo avete una lista chi vi sacciu ca filici cu, sapiti satari ‘nmanu lu secunnu passu – I Mulateri Di L’mandà lu à voi prestu!

Hè ciò chì rutazioni è à mè ch’eddi sò tuttu u mo ghjornu. Reading si arricchisci significa ti pozzu chiù scurdari nenti da lu.

Eccu u primu passu unu di i mio prugramma, How To Iurilli In Culinaria. You can find più dirittu quì!

RecommendRespond
View in u navigatore
Medium Logo
Mandatu da Medium · 760 Market Street, 9 pianu, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kako napraviti 100 stvari koje vas zanimaju
Creatomic
Kako napraviti 100 stvari koje vas zanimaju

Bok!

To je Jon.

Ja sam htjela podijeliti moj postupak s vama. Način na koji sam biti sigurna da živim na najbolji način mogu, zgrada moj posao najbolje što znam i mogu, a ne samo postojeće na autopilotu.

To je prvi korak …

Napišite popis od 100 stvari.

Odredite gdje želite doći do, bez obzira gdje je to.

Imam popis od 100 stvari koje ću učiniti u životu. To nije popis kanta, to nije ono Volio bih da mogu učiniti – to je ono što sam stvarno ću učiniti.

Trebalo mi je 3 sata da se stavi taj popis zajedno, a to se odnosi na sve što sam htio postići ili iskustvo, jer se sjećam.

Evo neke moje liste:

☐Publish roman

☐Publish strip

☐Publish poslovni knjigu

✓Consult na posao (radi)

☐Have podcast

☐Maintain visoke razine fitnessa

☐Teach online predavanja

… I još mnogo toga.

Sada, ako ja mogu samo ostvariti četiri od tih stvari godišnje, u 25 godina vrijeme ja ću sam radio moj put kroz cijeli popis. Budući da sam došao gore sa okvirom u 2015, ja sam označeno off nekoliko – Ja sam angažiran na mom iznenađujuće partnerom, ja uzeo bicikl, ja sam savjetovanja na posao svaki tjedan, napisao sam uvod u nevjerojatnom knjige … to je bio strašan.

Ako sam držati ovaj gore, ja ću imati živio da ću biti ponosni. Ja ću imati živio sa jakim, jasno definiranom smjeru.

Dakle, napraviti popis. Ne osjećam se morate mina kopirati – to može biti pun ništa. Jeste li ikada htjeli napraviti mobilnu aplikaciju na svoju ruku?

Sudjelovati u skateboarding natjecanje? Vlastiti ranč? Saznajte kako bi vaše bake čokoladni mud kolač?

Stavite ih na popisu.

Podijeljeno je popis u ove 3 kategorije:

Stvari koje trebam vještine
Stvari koje mogu učiniti odmah
Stvari koje trebam vremena za
Sada morate živjeti s njom. Morate ga držati s vama za sljedeća 2 tjedna. Dodaj u njemu, to cut down, analizirati ga.

Počnite da ga mrzim, počnite voljeti ga više.

Samo polako navikli na to i raditi, ako to stvarno je odraz tko ste i što želite.

Pitajte netko blizak vas, ako oni će ga pročitati.

Kada imate popis koji ste zadovoljni, možete skočiti na drugi korak – ja ću poslati na vas uskoro!

To je ono što pokreće i motivira me kroz moj dan. čitajući ga stalno znači da ja nikada ne mogu zaboraviti ništa od toga.

To je prvi korak u mom programu, Kako ulagati u sebe. Možete saznati više ovdje!

RecommendRespond
Prikaži u pregledniku
Srednja Logo
Poslao Medium · 760 Market Street, 9. katu, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sådan gør 100 ting du brænder for
Creatomic
Sådan gør 100 ting du brænder for

Hej!

Det er Jon.

Jeg ønskede at dele min proces med dig. Den måde jeg sikre jeg bor på den bedste måde jeg kan, bygge min forretning den bedste måde jeg kan, og ikke bare eksisterende på autopilot.

Dette er første trin …

Skriv en liste over 100 ting.

Definer, hvor du vil komme til, uanset hvor det er.

Jeg har en liste over 100 ting, jeg har tænkt mig at gøre i mit liv. Det er ikke en spand liste, er det ikke ting, jeg ville ønske jeg kunne gøre – det er ting, jeg virkelig tænkt mig at gøre.

Det tog mig 3 timer at sætte denne liste sammen, og det dækker alt, hvad jeg har ønsket at udrette eller erfaring siden jeg kan huske.

Her er nogle af min liste:

☐Publish en roman

☐Publish en tegneserie

☐Publish en business bog

✓Consult på business (gjort)

☐Have en podcast

☐Maintain et højt niveau af fitness

☐Teach et online kursus

… Og en hel masse mere.

Nu, hvis jeg kan kun udrette 4 af disse ting om året, i 25 år vil jeg har arbejdet mig igennem hele listen. Da jeg kom op med rammerne i 2015, har jeg afkrydset nogle få – jeg forlovet med min fantastiske partner, tog jeg op cykling, jeg høre på business hver uge, jeg skrev indledningen til en utrolig bog … det har været fantastisk.

Hvis jeg holder dette op, vil jeg have levet et liv, at jeg vil være stolt af. Jeg vil have levet et liv med en stærk, klart defineret retning.

Så lave en liste. Må ikke føler, at du nødt til at kopiere mine – det kan være fuld af noget. Nogensinde ønsket at bygge en mobil app på din egen?

Deltag i en skateboarding konkurrence? Eje en ranch? Lær at lave din bedstemors chokolade mudder kage?

Sæt dem på listen.

Opdel listen i disse 3 kategorier:

Ting, jeg har brug for kompetencer til
Ting, jeg kan gøre det samme
Ting, jeg har brug for tid til
Nu er du nødt til at leve med det. Du er nødt til at holde den med dig i de næste 2 uger. Tilføj til det, skære det ned, analysere det.

Begynd at hade det, begynde at elske det mere.

Bare langsomt vænnet sig til det og arbejde ud af, om det virkelig er en afspejling af, hvem du er og hvad du ønsker.

Spørg en person tæt på dig, hvis de vil læse den.

Når du har en liste, som du er tilfreds med, kan du hoppe på det andet trin – Jeg sender den til dig snart!

Det er, hvad der driver og motiverer mig i hele min dag. Læsning det hele tiden betyder, at jeg kan aldrig glemme noget fra den.

Det er trin et af mit program, hvordan du investere i dig selv. Du kan læse mere lige her!

RecommendRespond
Vis i browser
Medium Logo
Sendt af Medium · 760 Market Street, 9. etage, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hoe dat te doen 100 dingen die je gepassioneerd bent
Creatomic
Hoe dat te doen 100 dingen die je gepassioneerd bent

Hoi!

Het is Jon.

Ik wilde mijn proces met u delen. De manier waarop ik ervoor zorgen dat ik woon in de beste manier ik kan, het bouwen van mijn bedrijf de beste manier ik kan, en niet alleen de bestaande op de automatische piloot.

Dit is de eerste stap …

Schrijf een lijst van 100 Things.

Bepaal waar je wilt krijgen, ongeacht waar dat is.

Ik heb een lijst van 100 dingen die ik ga doen in mijn leven. Het is niet een emmer lijst, het is niet wat ik wou dat ik kon doen – het is dingen die ik echt ga doen.

Het kostte me 3 uren om deze lijst samen te stellen, en omvat alles wat ik wilde bereiken of ervaring sinds ik me kan herinneren.

Hier zijn een paar van mijn lijst:

☐Publish een roman

☐Publish een komische

☐Publish een bedrijf boek

✓Consult op het bedrijfsleven (gedaan)

☐Have een podcast

☐Maintain een hoog niveau van fitness

☐Teach een online cursus

… En nog veel meer.

Nu als ik kan alleen bereiken 4 van die dingen per jaar, in 25 jaar tijd zal ik mijn weg hebben gewerkt door de hele lijst. Sinds ik kwam met het kader in 2015, heb ik afgevinkt een paar – ik ben verloofd met mijn geweldige partner, nam ik upcycling, ik overleg op zakenreis elke week schreef ik de inleiding van een ongelooflijke boek … het is geweldig geweest.

Als ik dit houden, zal ik een leven dat ik trots op zal zijn geleefd hebben. Ik zal geleefd hebben een leven met een sterke, duidelijke richting.

Dus maak een lijst. Heb niet het gevoel dat je de mijne te kopiëren – het kan vol van alles zijn. Ooit wilde een mobiele app bouwen op uw eigen?

Deelnemen aan een skateboarden concurrentie? Bezit een ranch? Leer om uw Grootmoeder chocoladecake te maken?

Leg ze op de lijst.

Verdeel de lijst in deze 3 categorieën:

Dingen die ik nodig vaardigheden voor
Dingen die ik meteen kan doen
Dingen die ik tijd nodig voor
Nu moet je leven. Je moet het met u te houden voor de komende 2 weken. Voeg daarbij, houw hem uit, analyseren.

Beginnen te haten, te beginnen om het meer te houden.

Gewoon langzaam aan gewend raken en uit te werken als het echt een weerspiegeling van wie je bent en wat je wilt.

Vraag iemand die dicht bij u of ze het zullen lezen.

Wanneer u een lijst die u tevreden bent, kunt u springen op de tweede stap – ik zal het naar u binnenkort!

Het is wat drijft en motiveert me mijn hele dag. Het lezen van het constant betekent dat ik kan nooit iets van het te vergeten.

Dat is stap één van mijn programma, hoe te investeren in jezelf. U kunt meer informatie vinden hier!

RecommendRespond
Bekijk in je browser
medium Logo
Verzonden door Medium · 760 Market Street, 9e verdieping, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Jak to udělat 100 věci jste vášnivý
Creatomic
Jak to udělat 100 věci jste vášnivý

Ahoj!

To je Jon.

Chtěl jsem se podělit o své proces s vámi. Způsob, jakým mohu ujistit, že žiju v nejlepším způsobem můžu, budování moje věc, jak nejlépe budu moci, a to nejen existující na autopilota.

To je první krok …

Napište si seznam 100 věcí.

Definovat, kde chcete dostat, bez ohledu na to, kde to je.

Mám seznam 100 věcí, budu dělat v mém životě. Není to seznam kbelík, není to, co jsem si přál, abych mohl dělat – je to, co opravdu budu dělat.

Trvalo mi to 3 hodiny dát dohromady tento seznam, a to se vztahuje na všechno, co jsem chtěl dosáhnout nebo zkušenosti, protože jsem si vzpomenout.

Zde je několik z mého seznamu:

☐Publish román

☐Publish komická

☐Publish obchodní knihu

✓Consult za obchodem (udělal)

☐Have podcast

☐Maintain vysoké úrovně zdatnosti

☐Teach on-line kurz

… A mnohem více.

Teď, jestli můžu dosáhnout pouze čtyři z těch věcí, za rok, za 25 let doby budu pracoval svou cestu skrz celý seznam. Protože jsem přišel s rámcem v roce 2015, jsem odtikávaly málo – jsem zasnoubená do mého úžasného partnera, vzal jsem si na kole, já poradenství v oblasti podnikání každý týden, jsem napsal úvod ke knize neuvěřitelné … to bylo úžasné.

Pokud bych vydržet, budu žít život, který budu hrdý. Budu žít život se silnou, jasně definované směru.

Tak, aby seznam. Nemějte pocit, že musíte zkopírovat důl – to může být plný všeho. Někdy chtěli vytvořit mobilní aplikaci na vlastní pěst?

Účast v soutěži skateboarding? Vlastní farmu? Naučte se, aby vaše babička je čokoládový dort bahno?

Dát je na seznamu.

Rozdělte seznam do těchto 3 kategorií:

Věci, které jsem se potřebují dovednosti
Věci, které mohu okamžitě dělat
Věci, které jsem se potřebují čas
Teď musíte žít s ním. Musíte ho držet s vámi pro další 2 týdny. Přidejte k tomu, jej porazit, analyzovat ji.

Začnou nenávidět, začnou milovat to víc.

Jen pomalu zvykli na to a pracovat ven, jestli to opravdu je odrazem toho, kdo jste a co chcete.

Zeptejte se někoho blízkého na vás, jestli budou číst.

Když máte seznam, který jste spokojeni, můžete přeskočit na druhém kroku – se mi to brzy poslat na vás!

To je to, co pohání a motivuje mě po celý můj den. Čtení neustále znamená, že mohu něco od něj nikdy nezapomenu.

To je první krok mého programu, jak investovat do sebe. Můžete se dozvědět více tady!

RecommendRespond
Zobrazit v prohlížeči
Medium Logo
Poslal podle média · 760 Market Street, 9. patro, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

How to do 100 things you’re passionate about
Creatomic
How to do 100 things you’re passionate about

Hi!

It’s Jon.

I wanted to share my process with you. The way I make sure I’m living in the best way I can, building my business the best way I can, and not just existing on autopilot.

This is step one…

Write A List Of 100 Things.

Define where you want to get to, no matter where that is.

I have a list of 100 things I’m going to do in my life. It’s not a bucket list, it’s not things I wish I could do — it’s things I really am going to do.

It took me 3 hours to put that list together, and it covers everything I’ve wanted to accomplish or experience since I can remember.

Here’s some of my list:

☐Publish a novel

☐Publish a comic

☐Publish a business book

✓Consult on business (done)

☐Have a podcast

☐Maintain a high level of fitness

☐Teach an online course

…and a whole lot more.

Now if I can only accomplish 4 of those things per year, in 25 years’ time I will have worked my way through the entire list. Since I came up with the framework in 2015, I’ve ticked off a few — I’m engaged to my amazing partner, I took up cycling, I’m consulting on business every week, I wrote the introduction to an incredible book…it’s been awesome.

If I keep this up, I will have lived a life that I will be proud of. I will have lived a life with a strong, clearly defined direction.

So make a list. Don’t feel you have to copy mine — it can be full of anything. Ever wanted to build a mobile app on your own?

Participate in a skateboarding competition? Own a ranch? Learn to make your Grandmother’s chocolate mud cake?

Put them on the list.

Divide the list into these 3 categories:

Things that I need skills for
Things that I can do immediately
Things that I need time for
Now you have to live with it. You have to keep it with you for the next 2 weeks. Add to it, cut it down, analyse it.

Start to hate it, start to love it more.

Just slowly become accustomed to it and work out if it really is a reflection of who you are and what you want.

Ask someone close to you if they’ll read it.

When you have a list that you’re happy with, you can jump onto the second step — I’ll send it to you soon!

It’s what drives and motivates me throughout my day. Reading it constantly means I can never forget anything from it.

That’s step one of my program, How To Invest In Yourself. You can find out more right here!

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kiel fari 100 aferoj vi estas pasia pri
Creatomic
Kiel fari 100 aferoj vi estas pasia pri

Saluton!

Ĝi estas Jon.

Mi volis dividi mian procezon kun vi. La vojo mi certiĝu mi vivas en la plej bona maniero mi povas, konstruado mian negocon la plej bona vojo mi povas, kaj ne nur ekzistantaj sur autopilot.

Tio estas paŝo unu …

Skribi A Lerta De 100 Aferoj.

Difini kie vi volas atingi, negrave kie tio estas.

Mi havas liston de 100 aferoj mi tuj faros en mia vivo. Ĝi ne sitelo lerta, ĝi ne estas aferoj mi deziras min povus fari – ĝi estas aferoj mi vere tuj faros.

Mi bezonis 3 horoj meti tiun liston, sed gxi kovras ĉion mi volis plenumi aŭ sperto kiam mi povas memori.

Jen kelkaj el miaj listo:

☐Publish romano

☐Publish komikan

☐Publish negoco libro

✓Consult en negoco (farita)

☐Have podkaston

☐Maintain altan nivelon de taŭgeco

☐Teach reta kurson

… Kaj tuta multe pli.

Nun se mi povas nur plenumi 4 el tiuj aferoj jare, en 25 jaroj ‘tempo Mi laboris mia maniero tra la tutan liston. Kiam mi venis supre kun la kadro en 2015, mi tiktakis for kelkaj – mi okupiĝis mian mirindan partnero, mi prenis biciklado, mi konsulti en negoco ĉiusemajne, mi skribis la enkondukon al nekredebla libro … jam pasis timinda.

Se mi daŭrigi ĉi tion, Mi vivis vivon kiu estos fiera de. Mi jam vivis vivon kun forta, klare difinita direkto.

Do fari liston. Ne sentas vi devas kopii la mia – ĝi povas esti plena de io. Iam volis konstrui moveblaj app sur via propra?

Partopreni en skateboarding konkurado? Posedas ranĉon? Lerni fari vian Avino de ĉokolado koto kuko?

Metis ilin sur la listo.

Dividi la liston en tiuj 3 kategorioj:

Kion mi bezonas kapablojn por
Kion mi povas fari tuj
Kion mi bezonas tempon por
Nun vi devas vivi kun tio. Vi devas teni ĝin kun vi por la proksimaj 2 semajnoj. Aldoni al ĝi, tranĉi ĝin malsupren, analizi lin.

Komencas malami ĝin, komencas ami ĝin pli.

Nur malrapide kutimiĝis al ĝi kaj laboras ekstere se ĝi vere estas spegulbildo de kiu vi estas kaj kion vi volas.

Demandu iu proksima al vi se ili legos gxin.

Kiam vi havas liston ke vi estas feliĉa kun, vi povas salti sur la dua ŝtupo – mi sendos ĝin al vi frue!

Ĝi estas kio pelas kaj motivas min tra mia tago. Legi ĝin konstante signifas, mi neniam forgesos ion el ĝi.

Jen paŝo el mia programo, Kiel Investi En Yourself. Vi povas trovi ekstere pli ĝuste ĉi tie!

RecommendRespond
Vido en retumilo
meza Logo
Sendita de Medium · 760 Market Street, 9a etaĝon, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kuidas teha 100 asja, mida oled kirglik
Creatomic
Kuidas teha 100 asja, mida oled kirglik

Tere!

See on Jon.

Tahtsin jagada oma protsessi teile. Kuidas ma veendumaks, et ma elan parim viis suudan, hoone oma äri on parim viis suudan, ja mitte ainult olemasolevate autopiloot.

See on esimene samm …

Kirjutada nimekirjas 100 asja.

Määrake, kui soovite, et saada, ükskõik, kus see on.

Mul on nimekirjas 100 asju, mida ma lähen tegema oma elus. See ei ole ämber nimekirja, see ei ole asi, mida ma soovin, et ma võiks teha – see on asi, mida ma tõesti hakkan tegema.

Ta võttis mind 3 tundi panna, et nimekirja koos, ja see hõlmab kõike olen tahtnud täita või kogemus, sest ma ei mäleta.

Siin on mõned minu nimekirja:

☐Publish romaan

☐Publish koomiline

☐Publish äri raamat

✓Consult äri (tehtud)

☐Have podcast

☐Maintain kõrge tase fitness

☐Teach online muidugi

… Ja palju muud.

Nüüd, kui ma saan ainult täita 4 nendest asjadest aastas, 25 aasta pärast ma olen töötanud minu teed läbi kogu nimekiri. Kuna ma tulid raames 2015. aastal, olen ärritasid mõned – ma tegelenud minu hämmastav partner, võtsin üles jalgrattasõit, ma konsulteerimist äri iga nädal, ma kirjutasin sissejuhatuses uskumatu raamat … see on olnud fantastiline.

Kui ma saan selle üles, ma olen elanud elu, mis ma olen uhke. Ma olen elanud elu, millel on tugev, selgelt määratletud suunas.

Nii teha nimekirja. Ei tunne teil kopeerida minu – see võib olla täis midagi. Kunagi tahtis ehitada mobiilne app ise?

Osale rula konkurentsi? Oma rantšo? Õpi teha oma vanaema šokolaadi muda kook?

Pane need nimekirja.

Jaga nimekirja nendesse 3 kategooriasse:

Asjad, mis mul on vaja oskusi
Asjad, mis ma teha saan kohe
Asjad, mis mul on vaja aega
Nüüd on teil sellega elama. Sa pead hoidma seda teiega järgmise 2 nädala jooksul. Lisa see, lõika ta maha, seda analüüsida.

Alusta vihkan seda hakkavad meeldib rohkem.

Just aeglaselt harjunud seda ja töötada välja, kui ta tegelikult on peegeldus sellest, kes sa oled ja mida sa tahad.

Küsi keegi lähedane teile, kui nad seda lugeda.

Kui teil on loetelu, et olete rahul, saab hüpata peale teine etapp – Ma saadan selle sulle varsti!

See on see, mis juhib ja motiveerib mind kogu mu päev. Lugemine see pidevalt tähendab, et ma ei saa kunagi unustada kõike seda.

See on samm üks mu programm, kuidas investeerida ise. Leiate rohkem siin!

RecommendRespond
Vaata brauseris
keskmise Logo
Saadetud Medium · 760 Market Street, 9. korrusel, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Paano gawin 100 bagay na ikaw ay madamdamin tungkol sa
Creatomic
Paano gawin 100 bagay na ikaw ay madamdamin tungkol sa

Hi!

Walang Jon.

Nais kong ibahagi ang aking proseso sa iyo. Ang paraan gumawa ako sigurado ako nakatira sa ang pinakamahusay na paraan ang maaari kong, gusali ng aking negosyo ang pinakamahusay na paraan na kaya ko, at hindi lamang umiiral sa autopilot.

Ito ang unang hakbang …

Sumulat A List Of 100 Things.

Tukuyin kung saan mo nais upang makakuha ng sa, kahit na kung saan na.

Mayroon akong isang listahan ng mga 100 mga bagay-bagay ako ng pagpunta sa gawin sa aking buhay. Ito ay hindi isang listahan ng bucket, ito ay hindi bagay na gusto ko kaya kong gawin – ito ay mga bagay-bagay ko talagang am pagpunta sa gawin.

Kinuha ito sa akin ng 3 oras upang ilagay listahan na magkasama, at ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na nais kong tuparin o karanasan dahil ang maaari kong matandaan.

Narito ang ilan sa aking listahan:

☐Publish isang nobela

☐Publish isang comic

☐Publish isang negosyo book

✓Consult sa negosyo (tapos na)

☐Have isang podcast

☐Maintain isang mataas na antas ng fitness

☐Teach isang online na kurso

… At isang buong maraming higit pa.

Ngayon kung ako ay maaari lamang makamit 4 ng mga bagay sa bawat taon, sa 25 taon ‘oras ay ako ay may nagtrabaho ang aking paraan sa pamamagitan ng buong listahan. Dahil ako ay dumating up gamit ang framework sa 2015, na ticked off ko ng ilang – Ako ay nakikibahagi sa aking amazing partner, kinuha ko up pagbibisikleta, ako pagkonsulta sa negosyo sa bawat linggo, ako wrote sa pagpapakilala sa isang napakalaking libro … ito ay naging kahanga-hangang.

Kapag patuloy ko ito up, ako ay nanirahan ng isang buhay na ako ay ipagmalaki. Ako ay may nanirahan sa isang buhay na may isang malakas, malinaw na tinukoy na direksyon.

Kaya gumawa ng isang listahan. Huwag pakiramdam mayroon kang upang kopyahin minahan – maaari itong maging puno ng kahit ano. Minsan ba’y ninais na bumuo ng isang mobile app sa iyong sarili?

Makilahok sa isang skateboarding competition? Nagmamay-ari ng isang rantso? Alamin kung paano gumawa ng iyong lola ni chocolate putik cake?

Ilagay ang mga ito sa listahan.

Hatiin ang listahan sa mga 3 mga kategorya:

Mga bagay na kailangan ko para sa mga kasanayan sa
Mga bagay na maaari kong gawin kaagad
Mga bagay na kailangan ko ng oras para sa
Ngayon ay mayroon kang upang manirahan dito. Mayroon kang upang panatilihin ito sa iyo para sa susunod na 2 linggo. Dagdagan, ay puputulin mo, pag-aralan ito.

Simulan upang mapoot ito, simulan upang pag-ibig ito higit pa.

Just dahan-dahan maging bihasa sa mga ito at gumawa ng mga kung ito ay tunay na isang salamin ng kung sino ka at kung ano ang gusto mo.

Magtanong ng isang tao na malapit sa iyo kung ang mga ito ay basahin ito.

Kapag ikaw ay may isang listahan na masaya ka na sa, maaari mong tumalon papunta sa ikalawang hakbang – kukunin ko na ipadala ito sa iyo sa lalong madaling panahon!

Ito ay kung ano ang nag-mamaneho at motivates sa akin sa buong aking araw. Binabasa ito patuloy ay nangangahulugan na hindi ko maaaring kalimutan ang anumang bagay mula sa mga ito.

Iyan ay hakbang isa sa aking mga programa, Paano Upang Mamuhunan Sa Iyong Sarili. Maaari mong malaman ang higit pa dito mismo!

RecommendRespond
Tingnan sa browser
medium Logo
Ipinadala ni Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Miten tehdä 100 asioita olet intohimoisesti
Creatomic
Miten tehdä 100 asioita olet intohimoisesti

Moi!

Se on Jon.

Halusin jakaa prosessi kanssasi. Tapa Varmistan asun paras tapa voin, rakentaa oman yrityksen paras tapa voin, eikä vain nykyisten automaattiohjauksella.

Tämä on ensimmäinen vaihe …

Kirjoita luetteloa, 100 Things.

Määrittele minne haluat päästä, missä se on.

Olen lista 100 asiaa aion tehdä elämässäni. Se ei ole Bucket List, se ei ole asioita Voisinpa tehdä – se on asiat todella aion tehdä.

Kesti 3 tuntia laittaa tähän luetteloon yhteen, ja se kattaa kaikki Olen halunnut saavuttaa tai kokemus, koska en voi muistaa.

Tässä muutamia minun lista:

☐Publish uusi

☐Publish sarjakuva

☐Publish liiketoimintaa kirja

✓Consult liiketoiminnan (tehty)

☐Have podcast

☐Maintain korkeatasoista kunto

☐Teach verkkokurssi

… Ja paljon muuta.

Nyt jos voin vain saavuttaa 4 näistä asioista vuodessa, 25 vuoden kuluttua minä työskennellyt minun läpi koko luettelon. Koska päädyin puitteet vuonna 2015, olen vihainen pari – Olen kihloissa minun hämmästyttävä kumppani, otin pyöräily, olen konsultointi liiketoiminnan joka viikko, kirjoitin johdannossa uskomaton kirja … se on ollut mahtava.

Jos pidän tätä, minä elänyt elämää, että olen ylpeä. Aion elänyt elämänsä, jolla on vahva, selkeästi määritelty suuntaan.

Joten tee lista. Älä tunne sinun täytyy kopioida minun – se voi olla täynnä mitään. Oletko koskaan halunnut rakentaa mobiilisovelluksen omalla?

Osallistu rullalautailu kilpailussa? Omista karjatila? Opi tehdä Isoäidin suklaa muta kakku?

Laita ne luetteloon.

Jaa lista näihin 3 ryhmään:

Mitä tarvitsen taitoja
Asioita, että voin tehdä heti
Mitä tarvitsen aikaa
Nyt sinun täytyy elää sen kanssa. Sinun täytyy pitää se mukanasi seuraavan 2 viikkoa. Lisää se, leikata se alas, analysoida sitä.

Aloita vihaa sitä, alkaa rakastaa sitä enemmän.

Vain hitaasti tottuneet siihen ja työstää jos se todella on heijastusta siitä, kuka olet ja mitä haluat.

Pyydä joku läheisesi jos he lukea sitä.

Kun sinulla on luettelo, että olet tyytyväinen, voit hypätä toinen vaihe – Lähetän sen pian!

Se, mitä ajaa ja motivoi minua koko päivän. Lukeminen sitä jatkuvasti tarkoittaa En voi koskaan unohtaa mitään siitä.

Se on askel eräs ohjelma, Kuinka sijoittaa itse. Voit lukea lisää täältä!

RecommendRespond
Avaa selaimella
Medium Logo
Lähettämä Medium · 760 Market Street, 9. kerros, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Comment faire 100 choses que vous êtes passionné
Creatomic
Comment faire 100 choses que vous êtes passionné

Salut!

Il est Jon.

Je voulais partager mon processus avec vous. La façon dont je fais en sorte que je vis de la meilleure façon que je peux, construire mon entreprise la meilleure façon que je peux, et non pas seulement existante sur le pilote automatique.

Ceci est la première étape …

Rédigez une liste de 100 choses.

Définir où vous voulez aller, peu importe où cela se trouve.

J’ai une liste de 100 choses que je vais faire dans ma vie. Il est pas une liste de seau, il est pas des choses que je souhaite que je pouvais faire – ce sont des choses que je vais vraiment faire.

Il m’a fallu 3 heures pour mettre cette liste ensemble, et il couvre tout ce que je voulais accomplir ou de l’expérience que je me souvienne.

Voilà une partie de ma liste:

☐Publish un roman

☐Publish une bande dessinée

☐Publish un livre d’affaires

✓Consult d’affaires (fait)

☐Have un podcast

☐Maintain un haut niveau de remise en forme

☐Teach un cours en ligne

…Et bien plus.

Maintenant, si je ne peux accomplir 4 de ces choses par an, dans un délai de 25 ans, je travaille mon chemin à travers toute la liste. Depuis que je suis venu avec le cadre en 2015, je l’ai coché quelques – Je suis engagé à mon partenaire incroyable, je pris le vélo, je suis consultant d’affaires chaque semaine, je l’ai écrit l’introduction à un livre incroyable … il a été génial.

Si je continue comme ça, je l’ai vécu une vie que je serai fier. Je l’ai vécu une vie avec une forte direction, clairement défini.

Donc, faire une liste. Ne vous sentez pas obligé de la mienne copier – il peut être plein de quoi que ce soit. Vous avez toujours voulu construire une application mobile sur votre propre?

Participer à une compétition de planche à roulettes? Vous possédez un ranch? Apprenez à faire du chocolat gâteau de boue de votre grand-mère?

Mettez-les sur la liste.

Divisez la liste en ces 3 catégories:

Les choses que je dois compétences pour
Les choses que je peux faire immédiatement
Les choses que je dois temps pour
Maintenant que vous avez à vivre avec elle. Vous devez garder avec vous pour les 2 prochaines semaines. Ajoutez à cela, le couper, de les analyser.

Commencer à détester, commencez à l’aimer plus.

Juste devenir lentement habitués à lui et travailler si elle est vraiment un reflet de qui vous êtes et ce que vous voulez.

Demandez à quelqu’un proche de vous s’ils vont le lire.

Lorsque vous avez une liste que vous êtes satisfait, vous pouvez sauter sur la deuxième étape – Je vais vous l’envoyer bientôt!

Il est ce qui motive et me motive tout au long de ma journée. La lecture constamment signifie que je ne pourrai jamais oublier quelque chose de lui.

C’est la première étape de mon programme, Comment investir en vous-même. Vous pouvez en savoir plus ici!

RecommendRespond
Visualiser
Logo Medium
Envoyé par moyen · 760 Market Street, 9e étage, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hoe te dwaan 100 dingen jo binne hertstochtlike oer
Creatomic
Hoe te dwaan 100 dingen jo binne hertstochtlike oer

Hoi!

It is Jon.

Ik woe share my proses mei jimme. De wize Ik soargje derfoar Ik wenje yn ‘e bêste wize ik kin, it bouwen fan myn bedriuw de bêste manier ik kin, en net allinne besteande op autopilot.

Dat is stap ien …

Skriuw In List Of 100 Dingen.

Definiearje wêr’t jo wolle krije ta, gjin saak wêr’t dat is.

Ik ha in list fan 100 dingen ik te dwaan yn myn libben. It is net in bucket list, it is gjin dingen ik woe ik koe dwaan – it dingen ik echt bin hinne te dwaan.

It naam my 3 oeren te setten dat list gear, en dat hat alles haw ik woe reach of ûnderfining sûnt ik kin ûnthâlden.

Hjir is in pear fan myn list:

☐Publish in roman

☐Publish in stripferhaal

☐Publish in saaklik boek

✓Consult op bedriuw (dien)

☐Have in podcast

☐Maintain in heech nivo fan fitness

☐Teach in online kursus

… En in hiele soad mear.

No as ik kin allinne reach 4 fan dy dingen yn ‘t jier, yn 25 jier’ tiid scil Ik haw wurke myn wei troch de hiele list. Sûnt ik kaam mei de ramt yn 2015, ik haw ynskeakele ôf in pear – Ik bin dwaande om myn amazing partner, ik naam omheech fytse, ik rieplachtsjen op saken elke wike, ik skreau de ynlieding ta in ûnwierskynlike boek … it west awesome.

As ik hâld dit omheech, ik sil hawwe libbe in libben dat ik wêze sil grutsk op. Ik sil hawwe wenne in libben mei in sterke, dúdlik omskreaun rjochting.

Sa meitsje in list. Net fiele jo moatte kopiearje mines – it kin wêze fol fan alles. Ever woe bouwe in mobile app op jo eigen?

Meidwaan oan in skateboarden kompetysje? Eigen in ranch? Leare om jo Beppe fan chocolate modder taart?

Set se op de list.

Ferdiel de list yn dy 3 kategoryen:

Dingen dy’t ik nedich feardichheden foar
Dingen dy’t ik kin dwaan daliks
Dingen dy’t ik nedich tiid foar
No jo te wenjen mei it. Jo hawwe te hâlden it mei dy foar de kommende 2 wiken. Taheakje oan it, roegje him út, analysearjen is.

Begjin te haat it, begjinne te love it mear.

Krekt stadichoan wurden hiem oan it en work out as it echt is in wjerspegeling fan wa’t jo binne en wat jo wolle.

Freegje immen ticht by jo as se sil lêze it.

As jo in list dat jo binne bliid mei, jo kinne springe op de twadde stap – Ik stjoer it nei jim gau!

It is wat driuwt en motivearret my yn myn dei. Lêzen it hieltyd betsjut Ik kin nea ferjitte neat út it.

Dat is stap ien fan myn programma, How To Invest In Yourself. Jo kinne útfine mear rjocht hjir!

RecommendRespond
View in blêder
medium Logo
Stjoerd troch Medium · 760 Market Street, 9e flier, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Como facer 100 cousas que está namorada
Creatomic
Como facer 100 cousas que está namorada

Ola!

É Jon.

Eu quería compartir o meu proceso con vostede. O xeito que eu me asegurarse de que estou vivindo da mellor maneira que poida, a construción de meu negocio da mellor maneira que podo, e non só existente no piloto automático.

Este é o primeiro paso …

Escribir unha lista de 100 cousas.

Establecer onde queiras chegar, non importa onde está.

Eu teño unha lista de 100 cousas que eu vou facer a miña vida. Non é unha lista de balde, non é cousas que eu desexo que eu podería facer – é cousas que realmente vou facer.

Me levou 3 horas para poñer esa lista xuntos, e que abrangue todo o que eu quería realizar ou experiencia desde que recordo.

Aquí está un pouco da miña lista:

☐Publish unha novela

☐Publish un cómic

☐Publish un libro de negocios

✓Consult a empresas (feito)

☐Have un podcast

☐Maintain un alto nivel de aptitude

☐Teach un curso en liña

… E moito máis.

Agora, se eu só pode realizar catro destas cousas por ano, de aquí a 25 anos eu traballei meu camiño a través da lista enteira. Dende que eu vin co cadro en 2015, xa enumerou algúns – Estou comprometido co meu compañeiro incrible, eu peguei ciclismo, estou consultando a empresas cada semana, eu escribiu a introdución a un libro incrible … foi incrible.

Se eu continuar así, vou vivir unha vida que eu vou estar orgullosos. Vou vivir unha vida con sentido forte, claramente definidas.

Entón, faga unha lista. Non pense que ten que copiar o meu – pode estar cheo de algo. Sempre quixen construír unha aplicación móbil no seu propio país?

Participar nunha competición de skate? Posúe un rancho? Aprende a facer bolo de barro de chocolate da súa avoa?

Colocalos na lista.

Débeda a lista en estas 3 categorías:

Cousas que eu teño habilidades para
Cousas que podo facer inmediatamente
Cousas que eu teño tempo para
Agora tes que vivir con ela. Ten que mantelo con vostede durante as próximas 2 semanas. Engadir a iso, corte-la, analiza-lo.

Comezar a odialo, comezar a ama-lo máis.

Só lentamente se acostumar con iso e traballar para fóra se realmente é un reflexo de quen é vostede eo que quere.

Peza a alguén preto de ti, se eles van lelo.

Cando ten unha lista que está feliz, pode ir para a segunda etapa – Vou envialo para que en breve!

É o que impulsa e motiva-me todo o meu día. Lelo constantemente significa que eu non pode esquecer algo del.

Este é o primeiro paso do meu programa, Como investir en si mesmo. Pode descubrir máis aquí!

RecommendRespond
Ver no navegador
logo medio
Enviado por medio · 760 Market Street, 9º andar, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

როგორ გავაკეთოთ 100 რამ თქვენ აღშფოთებული შესახებ
Creatomic
როგორ გავაკეთოთ 100 რამ თქვენ აღშფოთებული შესახებ

Hi!

ეს არის ჯონ.

მსურდა ჩემი პროცესი თქვენთან ერთად. გზა მე დარწმუნებული ვარ, მე მცხოვრები საუკეთესო გზა შემიძლია, მშენებლობის ჩემი ბიზნესის საუკეთესო გზა შემიძლია, და არა მხოლოდ არსებული ავტოპილოტი.

ეს არის ნაბიჯი ერთი …

დაწერეთ სიაში 100 რამ.

განსაზღვრა, სადაც გსურთ, რომ მიიღოთ, არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც ეს არის.

მაქვს სიაში 100 რამ, მე ვაპირებ, რომ ჩემს ცხოვრებაში. ეს არ არის bucket list, ეს არ არის, რაც მე მინდა, მე ვერ გავაკეთებ – ის, რაც მე ნამდვილად ვაპირებ.

ეს წამიყვანეს 3 საათის განმავლობაში უნდა დააყენოს, რომ სიაში ერთად, და ეს ფარავს ყველაფერს მე მინდოდა, რომ მიზნის მისაღწევად და გამოცდილება მას შემდეგ, რაც მე მახსოვს.

აქ ზოგიერთი ჩემი სია:

☐Publish რომანი

☐Publish კომიკური

☐Publish ბიზნეს წიგნაკი

✓Consult ბიზნეს (შესრულებული)

☐Have პოდკასტი

☐Maintain მაღალი დონის ფიტნეს

☐Teach ონლაინ კურსი

… და უამრავი სხვა.

ახლა, თუ შეიძლება მხოლოდ მიზნის მისაღწევად 4 იმ რამ წელიწადში, 25 წლის განმავლობაში მე არ მუშაობდა ჩემი გზას მთელი სია. მას შემდეგ, რაც მე გამოვიდა ფარგლებში 2015 წელს, მე გაღიზიანებულმა ჩამოთვალა რამდენიმე – მე დაკავებული, რომ ჩემი საოცარი პარტნიორი, მე აიღო Cycling, მე საკონსულტაციო ბიზნესის ყოველ კვირას, მე დავწერე შესავალი წარმოუდგენელი წიგნი … ეს იყო რა.

თუ მე შენარჩუნება ეს, მე არ ცხოვრებით ცხოვრობდა, რომ მე ვიქნები ამაყი. მე არ ცხოვრებით ცხოვრობდა, ძლიერი, მკაფიოდ განსაზღვრული მიმართულებით.

ასე რომ სიაში. არ გრძნობს, თქვენ უნდა დააკოპირეთ ჩემია – ის შეიძლება იყოს სრული არაფერი. ოდესმე სურდა აშენება პორტალის app საკუთარი?

მონაწილეობა skateboarding კონკურსში? ფლობდეს ranch? Learn რათა თქვენი ბებია შოკოლადის ტალახი ტორტი?

ამით მათ სიაში.

დაიყოს სიაში შევიდა ამ 3 კატეგორიაში:

რამ, რომ მე უნდა უნარ-ჩვევები
რამ, რომ მე შეგიძლიათ გააკეთოთ დაუყოვნებლივ
რამ, რომ მე უნდა დრო
ახლა თქვენ უნდა ცხოვრება მას. თქვენ უნდა შეინახოს იგი თქვენ მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში. სანიშნეს ეს, დაჭრილი მას, გაანალიზება.

დაწყება სიძულვილი მას, დაიწყოს მიყვარს უფრო.

უბრალოდ ნელა შეეჩვია და შეიმუშაოს, თუ ის ნამდვილად არის გამოხატულება, ვინ ხარ და რა გსურთ.

დასვით ვინმე ახლოს თქვენ, თუ ისინი წაიკითხავს.

როდესაც თქვენ გაქვთ სია, რომ თქვენ კმაყოფილი, შეგიძლიათ ხტომა გადატანა მეორე ნაბიჯი – მე გაუგზავნოთ თქვენ მალე!

ეს არის ის, რაც მართავს და აღძრავს ჩემთვის მთელი ჩემი დღე. კითხულობს იგი მუდმივად იმას ნიშნავს, რომ მე არ უნდა დაგვავიწყდეს, არაფერი მისგან.

სწორედ ნაბიჯი ერთი ჩემი პროგრამა, როგორ ინვესტირება Yourself. თქვენ შეგიძლიათ გასარკვევად მეტი უფლება აქ!

RecommendRespond
იხილეთ ბრაუზერის
საშუალო ლოგო
გამოგზავნილი საშუალო · 760 Market Street, მე -9 სართულზე, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Wie 100 Dinge zu tun, du bist Leidenschaft
Creatomic
Wie 100 Dinge zu tun, du bist Leidenschaft

Hallo!

Es ist Jon.

Ich wollte mein Prozess mit Ihnen teilen. Die Art, wie ich sicherstellen, dass ich in der besten Art und Weise leben, ich kann, bauen mein Geschäft der beste Weg, ich kann, und nicht nur bestehende auf Autopilot.

Dies ist der erste Schritt …

Schreiben Sie eine Liste von 100 Sachen.

Definieren Sie, wo Sie erhalten wollen, egal wo das ist.

Ich habe eine Liste von 100 Dinge, die ich in meinem Leben tun werde. Es ist nicht ein Eimer Liste, es ist nicht, was ich wünsche ich tun könnte – es ist, was ich wirklich tun werde.

Es dauerte 3 Stunden diese Liste zusammengestellt, und es deckt alles, was ich wollte, habe zu tun oder Erfahrung, da ich mich erinnern kann.

Hier einige meiner Liste:

☐Publish einen Roman

☐Publish ein Comic

☐Publish ein Business-Buch

✓Consult geschäftlich (fertig)

☐Have einen Podcast

☐Maintain ein hohes Maß an Fitness

☐Teach einen Online-Kurs

… Und eine ganze Menge mehr.

Nun, wenn ich nur erreichen 4 dieser Dinge pro Jahr, in 25 Jahren Zeit werde ich meinen Weg durch die gesamte Liste gearbeitet haben. Da ich mit dem Rahmen im Jahr 2015 kam, habe ich ein paar abgehakt – ich meine erstaunliche Partner beschäftigt bin, ich Radfahren nahm, ich bin jede Woche auf Consulting-Geschäft, schrieb ich die Einleitung zu einem unglaublichen Buch … es ist fantastisch gewesen.

Wenn ich so weitermachen, wird habe ich ein Leben gelebt, das ich stolz sein wird. Ich will haben, ein Leben mit einem starken, klar definierte Richtung gelebt.

So machen Sie eine Liste. Fühlen Sie sich nicht, Sie haben meine kopieren – es kann voll von irgendetwas sein. Wollten Sie schon immer eine mobile App auf eigene Faust zu bauen?

Beteiligen Sie sich an einem Skateboard-Wettbewerb? Besitzen Sie eine Ranch? Lernen Sie Ihre Großmutter Schokolade Schlammkuchen zu machen?

Setzen Sie sie auf der Liste.

Teilen Sie die Liste in diese drei Kategorien:

Dinge, die ich brauche Fähigkeiten für
Dinge, die ich sofort tun können,
Dinge, die ich benötige Zeit für
Nun muss man damit leben. Sie müssen es für die nächsten 2 Wochen mit Ihnen halten. In den es, schneiden Sie es nach unten, zu analysieren.

Starten Sie es hassen, starten Sie ihn mehr zu lieben.

werden nur langsam daran gewöhnt, sie und finden Sie heraus, ob es wirklich ein Spiegelbild ist, wer Sie sind und was Sie wollen.

Bitten Sie jemanden, der Nähe zu Ihnen, wenn sie es lesen werden.

Wenn Sie eine Liste, die Sie mit zufrieden sind, können Sie auf den zweiten Schritt zu springen – ich es bald zu euch senden werde!

Es ist, was treibt und motiviert mich während meiner ganzen Tag. Lesen bedeutet ständig kann ich nie etwas von ihm vergessen.

Das ist Schritt eins meines Programms, wie in sich selbst investieren. Sie können mehr hier erfahren!

RecommendRespond
Ansicht im Browser
Medium Logo
Gesendet von Medium · 760 Market Street, 9. Stock, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Πώς να κάνει 100 πράγματα είστε παθιασμένοι με
Creatomic
Πώς να κάνει 100 πράγματα είστε παθιασμένοι με

Γεια!

Είναι Jon.

Ήθελα να μοιραστώ τη διαδικασία μου μαζί σας. Ο τρόπος που μπορώ να βεβαιωθώ ότι είμαι ζουν με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ, την οικοδόμηση της επιχείρησής μου με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ, και όχι μόνο τα υπάρχοντα στον αυτόματο πιλότο.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα …

Γράψτε μια λίστα των 100 πράγματα.

Καθορίστε πού θέλετε να φτάσετε στο, δεν έχει σημασία πού είναι αυτό.

Έχω μια λίστα με 100 πράγματα Πάω να κάνω στη ζωή μου. Δεν είναι μια λίστα κουβά, δεν είναι πράγματα Μακάρι να μπορούσα να κάνω – είναι πράγματα που πραγματικά πρόκειται να το κάνω.

Μου πήρε 3 ώρες για να βάλει αυτόν τον κατάλογο μαζί, και καλύπτει όλα όσα έχω ήθελε να ολοκληρώσει ή εμπειρία από τότε που μπορώ να θυμηθώ.

Εδώ είναι μερικά από λίστα μου:

☐Publish ένα μυθιστόρημα

☐Publish ένα κόμικ

☐Publish ένα βιβλίο των επιχειρήσεων

✓Consult για επαγγελματικούς λόγους (γίνεται)

☐Have ένα podcast

☐Maintain ένα υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης

☐Teach ένα online μάθημα

… Και ένα σωρό άλλα.

Τώρα αν μπορώ μόνο να ολοκληρώσει 4 από αυτά τα πράγματα κάθε χρόνο, σε χρόνο 25 χρόνια θα έχω εργαστεί το δρόμο μου μέσα από όλη τη λίστα. Από τότε που ήρθε με το πλαίσιο το 2015, έχω συμεριφορά λίγα – είμαι αρραβωνιασμένη με το καταπληκτικό μου συνεργάτη, ανέλαβα την ποδηλασία, είμαι από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις κάθε εβδομάδα, έγραψα την εισαγωγή σε ένα απίστευτο βιβλίο … αυτό είναι φοβερό.

Εάν κρατώ αυτό επάνω, θα έχω ζήσει μια ζωή που θα είναι υπερήφανοι. Θα έχουν ζήσει μια ζωή με μια ισχυρή, σαφώς καθορισμένη κατεύθυνση.

Έτσι κάνει μια λίστα. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να ορυχείο αντιγραφή – μπορεί να είναι γεμάτη από τίποτα. Πάντα ήθελε να χτίσει μια εφαρμογή για κινητά για τη δική σας;

Συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό skateboarding; Ίδια ένα ράντσο; Μάθετε να κάνετε κέικ σοκολάτας λάσπη της γιαγιάς σας;

Βάλτε τους στη λίστα.

Χωρίστε τη λίστα σε αυτές τις 3 κατηγορίες:

Πράγματα που χρειάζονται δεξιότητες για
Πράγματα που μπορώ να κάνω αμέσως
Πράγματα που χρειάζονται χρόνο για
Τώρα θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Προσθέστε σε αυτό, το κόβουμε τα κάτω, να το αναλύσουμε.

Ξεκινήστε να μισούν, να αρχίσει να μου αρέσει περισσότερο.

Απλά σιγά-σιγά συνηθίσει σε αυτό και να λειτουργήσει αν είναι πραγματικά μια αντανάκλαση του ποιοι είστε και τι θέλετε.

Ζητήστε από κάποιον κοντά σε σας αν θα το διαβάσετε.

Όταν έχετε μια λίστα που είστε ευχαριστημένοι με, μπορείτε να πηδούν πάνω το δεύτερο βήμα – Θα σας σταλεί σύντομα!

Είναι αυτό που οδηγεί και μου δίνει το κίνητρο καθ ‘όλη την ημέρα μου. Διαβάζοντας αυτό διαρκώς σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω τίποτα από αυτό.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα του προγράμματός μου, πώς να επενδύσουν σε εαυτό σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ!

RecommendRespond
Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης
Μεσαία Logo
Εστάλη από Μεσαίο · 760 Street Market, 9ος όροφος, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 વસ્તુઓ કરવા માટે તમે કેવી રીતે વિશે ચાહક છો
Creatomic
100 વસ્તુઓ કરવા માટે તમે કેવી રીતે વિશે ચાહક છો

હાય!

તે જોન છે.

હું તમારી સાથે મારા પ્રક્રિયા શેર કરવા ઇચ્છતા. માર્ગ મને ખાતરી છે કે હું શ્રેષ્ઠ રીતે હું કરી શકો છો રહેતા છું મારા બિઝનેસ માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ હું કરી શકો છો બનાવવા માટે, અને ન કરી માત્ર ઓટોપાયલટ પર હાલની.

આ પગલું એક છે …

100 વસ્તુઓ યાદી લખો.

વ્યાખ્યાયિત કરે છે જ્યાં તમે મેળવવા માટે જ્યાં કોઈ બાબત છે કે છે કરવા માંગો છો.

હું 100 વસ્તુઓ હું મારા જીવન માં કરવા જઇ રહ્યો છું એક યાદી હોય છે. તેને એક ડોલ યાદી નથી, તે વસ્તુઓ હું શું કરી શકે તમે નથી – તે વસ્તુઓ હું ખરેખર કરવા જઇ રહ્યો છું છે.

તે મને 3 કલાક કે યાદી સાથે મૂકવામાં લીધો, અને તે બધું જ હું પરિપૂર્ણ અથવા અનુભવ છે કારણ કે હું યાદ કરી શકો છો ઇચ્છતા કર્યું આવરી લે છે.

અહીં મારા યાદી અમુક છે:

એક નવલકથા ☐Publish

એક કોમિક ☐Publish

બિઝનેસ પુસ્તક ☐Publish

બિઝનેસ પર ✓Consult (પૂર્ણ)

એક પોડકાસ્ટ ☐Have

ફિટનેસ એક ઉચ્ચ સ્તર ☐Maintain

એક ઓનલાઇન કોર્સ ☐Teach

… અને સમગ્ર વધુ ઘણો.

હવે જો હું માત્ર દર વર્ષે તે વસ્તુઓ 4 પરિપૂર્ણ કરી શકો છો, 25 વર્ષની સમય હું સમગ્ર યાદી મારફતે મારા માર્ગ કામ કર્યું હશે. ત્યારથી હું 2015 માં ફ્રેમવર્ક સાથે આવ્યા, હું થોડા બોલ ધબ્બાવાળી કર્યું છે – હું મારા અમેઝિંગ ભાગીદાર માટે રોકાયેલા છું, હું સાયકલિંગ લીધો, હું દર અઠવાડિયે બિઝનેસ પર ચર્ચા કરું છું, હું એક અદ્ભુત પુસ્તક માટે પ્રસ્તાવના લખી … તે ભયાનક કરવામાં આવી છે.

જો હું આ રાખવા, હું એક જીવન કે હું ગર્વ હશે રહેતા હશે. હું એક મજબૂત, સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત દિશા સાથે જીવન જીવતા હતા હશે.

તેથી યાદી બનાવે છે. શું લાગે છે નથી તમે ખાણ નકલ હોય છે – તે કશું સંપૂર્ણ હોઈ શકે છે. ક્યારેય તમારા પોતાના પર એક મોબાઇલ એપ્લિકેશન બીલ્ડ કરવા માગે છે?

એક સ્કેટબોર્ડિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે? પશુઉછેર માલિક? તમારી દાદી ચોકલેટ કાદવ કેક બનાવવા જાણો?

તેમને યાદી પર મૂકો.

આ 3 વર્ગોમાં યાદી વહેંચી:

વસ્તુઓ કે હું માટે કૌશલ્ય જરૂર
વસ્તુઓ છે કે જે હું તરત જ કરી શકો છો
વસ્તુઓ કે હું માટે સમય જરૂર
હવે તમે તે સાથે રહેવા માટે હોય છે. તમે આગામી 2 અઠવાડિયા માટે તમારી સાથે રાખવો પડે છે. તે ઉમેરો, તે નીચે કાપી, તેને વિશ્લેષણ.

તે અપ્રિય શરૂ, તે વધુ પ્રેમ શરૂ કરો.

માત્ર ધીમે ધીમે તેને માટે ટેવાયેલા બની અને બહાર કામ જો તે ખરેખર છે અને તમે જે છે એક પ્રતિબિંબ શું તમે કરવા માંગો છો.

તમે નજીક કોઈને પૂછો જો તેઓ તે વાંચી શકશો.

તમે યાદી છે કે જે તમારી સાથે ખુશ છો હોય, ત્યારે તમે બીજું પગલું પર કૂદાવી શકે છે – હું ટૂંક સમયમાં તમે પર મોકલી શકશો!

તે શું નહીં અને મારા સમગ્ર દિવસ દરમિયાન મને પ્રેરે છે છે. તે સતત વાંચન અર્થ હું તે કંઈપણ ક્યારેય ભૂલી શકો છો.

તે મારા કાર્યક્રમ, કેવી રીતે જાતે રોકાણ માટે પગલું એક છે. તમે વધુ અહીં શોધી શકો છો!

RecommendRespond
બ્રાઉઝર માં જુઓ
મધ્યમ લોગો
મધ્યમ · 760 બજાર સ્ટ્રીટ, 9 ફ્લોર, સાન ફ્રાન્સિસ્કો, CA 94102 દ્વારા મોકલ્યું

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ki jan fè 100 bagay w ap pasyone sou
Creatomic
Ki jan fè 100 bagay w ap pasyone sou

Hi!

Li nan Jon.

Mwen te vle pataje pwosesis avè ou. fason a mwen asire yo ke mwen ap k ap viv nan fason ki pi bon mwen kapab, bati biznis mwen an fason ki pi bon mwen kapab, epi li pa jis ki deja egziste sou pilot.

Sa a se etap yon sèl …

Ekri yon Lis Nan 100 bagay sa yo.

Defini kote ou vle pou li ale nan, pa gen pwoblèm kote li ye.

Mwen gen yon lis nan 100 bagay mwen pral fè nan lavi mwen. Li pa yon lis bokit, li pa bagay sa yo mwen swete mwen te ka fè – li nan bagay sa yo mwen reyèlman mwen pral jwenn fè.

Li te pran m ‘3 èdtan yo mete ke lis ansanm, epi li kouvri tout bagay mwen te te vle akonpli oswa eksperyans depi mwen ka sonje.

Isit la nan kèk nan lis mwen an:

☐Publish yon woman

☐Publish yon komik

☐Publish yon liv biznis

✓Consult sou biznis (fè)

☐Have yon Podcast

☐Maintain yon wo nivo de kondisyon fizik

☐Teach yon kou sou entènèt

… Ak yon anpil antye plis.

Koulye a, si mwen ka sèlman akonpli 4 nan bagay sa yo pou chak ane, nan tan 25 ane ‘M ap te travay fason mwen an nan lis la tout antye. Depi mwen te vini ak fondasyon an nan 2015, mwen te koche koupe yon kèk – Mwen angaje ak patnè etonan mwen, mwen pran monte bisiklèt, mwen konsiltasyon sou biznis chak semèn, mwen te ekri entwodiksyon nan yon liv enkwayab … li te gen pè.

Si m ‘kenbe sa a leve, mwen pral te viv yon lavi ke mwen pral fyè de li. Mwen pral te viv yon lavi ak yon fò, defini aklè direksyon.

Se konsa, fè yon lis. pa santi ou gen a kapab bay kopi m ‘- li kapab plen ak anyen. Tout tan tout tan te fè lide bati yon app mobil sou pwòp ou a?

Patisipe nan yon konpetisyon skèyt? Posede yon ranch? Aprann fè chokola labou gato Granmè ou a?

Mete yo sou lis la.

Divize lis la nan 3 kategori sa yo:

Bagay sa yo ke mwen bezwen ladrès pou
Bagay sa yo ke mwen kapab fè imedyatman
Bagay sa yo ke mwen bezwen tan pou
Koulye a, ou oblije ap viv avèk li. Ou gen kenbe li avèk ou pou pwochen 2 semèn yo. Ajoute sou li, koupe l ‘desann, analize li.

Kòmanse rayi l ‘, kòmanse renmen li plis.

Jis tou dousman vin abitye nan li ak travay deyò si li vrèman se yon refleksyon nan ki moun ou ye epi kisa ou vle.

Mande yon moun fèmen nan ou si yo pral li li l ‘.

Lè ou gen yon lis ke w ap kontan ak, ou ka sote sou dezyèm etap la – Mwen pral voye li nan ou byento!

Li nan sa ki kondui ak motive m ‘pandan tout jounen m’ yo. Lekti li toujou ap vle di mwen pa janm ka bliye anyen nan men li.

Sa a etap youn nan pwogram m ‘yo, Kijan Pou envesti nan tèt ou. Ou ka jwenn plis dwa isit la!

RecommendRespond
Gade nan navigatè
mwayen Logo
Voye pa mwayen · 760 Market Street, 9yèm etaj, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Yadda za a yi 100 abubuwa kana m game da
Creatomic
Yadda za a yi 100 abubuwa kana m game da

Hi!

Yana da Jon.

Ina so a raba ta aiwatar tare da ku. A yadda nake tabbatar Ina zaune a hanya mafi kyau na iya, gina ta kasuwanci hanya mafi kyau na iya, kuma ba kawai data kasance a kan autopilot.

Wannan shi ne mataki daya …

Rubuta jerin 100 Things.

Ƙayyade inda ka ke so don samun zuwa, komai inda yake.

Ina da jerin 100 abubuwa zan yi a rayuwata. Yana da ba guga list, ba haka ba abin da na so zan iya yi – yana da abubuwa na ainihi za ni yi.

Sai da na ɗauki ni 3 hours saka cewa list tare, da kuma da ya rufe dukan abin da na sha ya so ya yi, ko kuma kwarewa tun lokacin da na iya tuna.

Ga wasu daga ta list:

☐Publish wani labari

☐Publish a comic

☐Publish kasuwanci littafin

✓Consult a business (aikata)

☐Have a podcast

☐Maintain a high matakin fitness

☐Teach wani online Hakika

… Da kuma dukan yawa more.

Yanzu idan ba zan iya yi 4 wadanda abubuwa a kowace shekara, a cikin shekaru 25 da ‘lokaci zan yi aiki ta hanyar ta hanyar dukan list. Tun lokacin da na je sama tare da tsarin a 2015, Na ticked kashe ‘yan – Ina tsunduma ga m abokin tarayya, na ɗauki keke, Ina tuntubar on business kowane mako, na rubuta gabatarwar zuwa wani m littafin … shi ke yi madalla.

Idan na ci gaba da wannan up, zan rayu a rayuwa da cewa zan kasance alfahari. Zan rayu a rayuwa da karfi, a fili a tsare shugabanci.

Sai ka sanya wani list. Kada ka ji kana da ka kwafe mine – zai iya zama cike da wani abu. Mai so ya gina a mobile app on your own?

Shiga a cikin wani skateboarding gasar? Mallaka a ranch? Koyi su sa ka Kaka ta cakulan laka cake?

Ya sa su a cikin jerin.

Raba jerin cikin wadannan 3 Categories:

Abubuwa da na bukatar basira ga
Abin da na iya yi nan da nan
Abubuwa da na bukatar lokaci domin
Yanzu dole ka yi rayuwa tare da shi. Dole ka ci gaba da shi tare da ku domin na gaba makonni 2. Add to shi, a yanka shi, bincika shi.

Fara ƙi shi, fara son shi more.

Just sannu a hankali zama saba da shi da kuma aiki idan da gaske ne a gani na wanda kai ne da kuma abin da ka ke so.

Ka tambayi wani kusa da ku, idan za su karanta shi.

A lokacin da ka yi wani jerin cewa kana farin ciki tare da, za ka iya tsalle uwa na biyu mataki – Zan aika da shi zuwa gare ka nan da nan!

Yana da abin da koran da motsa ni cikin ta yau. Karanta shi kullum yana nufin zan iya taba manta wani abu daga gare shi.

Wannan mataki daya na shirin, yaya zuba jari a gunKa. Za ka iya neman ƙarin dama a nan!

RecommendRespond
View a browser
Medium Logo
Sent da Medium · 760 Market Street, 9th bene, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pehea e hana 100 mau mea oe passionate no
Creatomic
Pehea e hana 100 mau mea oe passionate no

Hui!

It Ka Jon.

I makemake e kaʻanalike i koʻu manaʻo kaʻina me oukou. Ke ala au i ike maopopo nei au e noho ma kahi maikai loa ala au e hiki, e hana i kaʻu mea a ka maikaʻi ala au e hiki, a aole wale na ma autopilot.

‘O kēia’ anuʻu hoʻokahi …

E käkau i ka papa inoa o 100 Mau.

Hoakaka kahi o oukou makemake e hele mai ai, aole mea kahi ia mea.

I i ka papa inoa o 100 mau mea kaʻu e hele ana au i ka hana i loko o koʻu ola. It Aole he bākeke helu, ka mea, aole mea au i makemake hiki iaʻu ke hana – ua mea I maoli hele ana au e hana aku ai.

It lawe mai iaʻu 3 hora, e kau i ka papa inoa pu, a me ka mea uhi Fashion makemake e hana ‘ole ka ho’āʻoʻana, mai ka manawa au e hiki no na mea a pau.

Eia kekahi o koʻu papa:

☐Publish i kekahi puke

☐Publish i comic

☐Publish i ka hana buke

✓Consult ma ka hana (hana)

☐Have i podcast

☐Maintain ka nui kiʻekiʻe o ka hola

☐Teach i online no papa

… A he okoa hailona hou.

Ano, ina au e hiki wale hooko 4 o ia mau mea o ka makahiki, i loko o 25 makahiki ‘manawa aʻu e ua hana i koʻu ala i loko o ka papa holoʻokoʻa. mai, mai ka manawa aʻu i hele mai ai me ka? aieao i ka 2015, Fashion ticked aku he kakaikahi – I komo pū ai i koʻu kupaianaha hoalawepu, ua lawe au i Paikikala, I hele Consulting i hana kela hebedoma, au i palapala aku i ka hoʻokomo ‘ana i ka mea hiki ole puke … he hana i ka weliweli.

Ina I mālama i keia la, e ua ola ka ola a pau aʻu e haʻaheo o. I e ua noho i ke ola me ka ikaika, maopopo i ho’ākāka ‘kuhikuhi ana.

No laila, e hana i kekahi papa. Mai manaʻoʻoe i ke kope koʻu – ka mea, e hiki e ua piha i ka mea. Loa makemake ai e kukulu i ka Mobile mail app maluna o oukou iho?

Komo ai i ke skateboarding Competition? Ponoi, he wahi? E aʻo aku i ko oukou kupunawahine ke kokoleka mud kaka?

Kau akula iā lāua ma luna o ka papa.

E ho oka awale i ka papa i loko o kēia 3 waeʻano:

Na mea a pau aʻu e pono ai nā mākau no ka mea,
Na mea a pau au e hiki ke hana koke
Na mea a pau aʻu e pono manawa no
Ano ia oukou i e noho pu me ia. Oe e, e malama ia me oukou, no ka mea aʻe 2 pule. Hui ia ia mea, e kua aku ia, kālailai ia mea.

Olalo e inaina mai ia mea, olalo e aloha ia aku.

Pono mālie lilo i maʻa i ia mea, ae hana aku ina anei he manaʻo o ka mea nana oukou i ka poe a ka mea a oukou makemake.

E noi i nä mea kokoke mai ia oe, ina lakou e heluhelu ia mea.

I ka wa e loaa i ka papa inoa ia oe pomaikai me, oe ke lele ma luna o ka lua o ka mua – Wahine hoouna aku ia mea i ka oukou koke.

It O ka mea kipaku a paipai nō ho`ii mai iaʻu ma koʻu manawa. Heluhelu ia mau ‘o ia hoʻi au e hiki loa poina i kekahi mea, mai ia mea.

I ka ‘anuʻu kekahi o kaʻu papahana, Pehea la i ke kālele’ In iho. Hiki ke ‘imi aku oi pono maʻaneʻi!

RecommendRespond
View i lako kamepiula
Medium Logo
Hoouna e Medium · 760 Market Street, 9th papa, San Francisco, HI 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

איך לעשות 100 דברים שאת מתלהבת
Creatomic
איך לעשות 100 דברים שאת מתלהבת

היי!

זה ג’ון.

רציתי לשתף בתהליך שלי איתך. הדרך שבה אני לוודא שאני חייתי הדרך הטובה ביותר שאני יכול, לבנות את העסק שלי בדרך הכי הטובה שאני יכול, ולא רק קיימת על טייס אוטומטי.

זהו השלב הראשון …

לכתוב רשימה של 100 דברים.

גדר שבו אתה רוצה להגיע, לא משנה איפה זה.

יש לי רשימה של 100 דברים שאני הולך לעשות בחיים שלי. זה לא רשימה דלי, זה לא דברים הלוואי שיכולתי לעשות – זה דברים שאני באמת אעשה.

לקח לי 3 שעות לשים רשימה שיחד, והוא מכסה את כל מה שאני רציתי להשיג או ניסיון מאז שאני זוכר את עצמי.

הנה כמה הרשימה שלי:

☐Publish רומן

☐Publish קומיקס

☐Publish ספר עסקים

✓Consult בתפקיד (נעשה)

☐Have פודקאסט

☐Maintain רמה גבוהה של כושר

☐Teach קורס מקוון

… והרבה יותר.

עכשיו, אם אני יכול רק להשיג 4 מאותם דברים בשנה, ב ‘זמן 25 שנים אני עובד בדרך שלי דרך הרשימה כולה. מאז אני בא עם המסגרת בשנת 2015, אני כבר מעוצבן כמה – אני מאורסת השותף המדהים שלי, לקחתי את אופניים, אני התייעצות על עסק מדי שבוע, כתבתי בהקדמת ספר מדהים … זה היה מדהים.

אם אני שומר את זה, אני חי חיים כי אני אהיה גאה. אני חי חיים עם כיוון מוגדר חזק, ברור.

אז להכין רשימה. אל תרגיש שאתה צריך להעתיק שלי – זה יכול להיות מלא כלום. פעם רציתי לבנות אפליקציה לנייד בעצמך?

להשתתף בתחרות סקייטבורד? בעלים של חווה? למד לעשות עוגת בוץ שוקולד של סבתא שלך?

שים אותם ברשימה.

מחלק את הרשימה ל -3 קטגוריות הבאות:

דברים שאני צריך מיומנויות
דברים שאני יכול לעשות מיד
דברים שאני צריך להקדיש זמן גם
עכשיו אתה צריך לחיות עם זה. אתה צריך לשמור את זה איתך במשך 2 השבועות הבאים. הוסף אותו, לכרות אותו, לנתח אותו.

התחל לשנוא אותו, להתחיל לאהוב אותו יותר.

רק לאט התרגלתי אליו ולהתאמן אם זה באמת הוא השתקפות של מי אתה ומה אתה רוצה.

שאל מישהו קרוב אליך אם הם יקראו אותו.

כאשר יש לך רשימה שאתה מרוצה, אתה יכול לקפוץ על השלב השני – אני אשלח לך את זה בקרוב!

זה מה שמניע ומניע אותי לאורך כל היום שלי. לקרוא אותו כל הזמן אומר שאני לא יכול לשכוח מזה כלום.

זה צעד אחד בתוכנית שלי, איך להשקיע בעצמך. ניתן לברר פרטים נוספים כאן!

RecommendRespond
הצג בדפדפן
לוגו בינוני
נשלח ע””י בינוני · 760 Market Street, קומה 9, סן פרנסיסקו, קליפורניה 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 काम करने के लिए आप के बारे में भावुक हो
Creatomic
100 काम करने के लिए आप के बारे में भावुक हो

नमस्ते!

यह जॉन की।

मैं तुम्हारे साथ मेरी प्रक्रिया साझा करना चाहता था। जिस तरह से मैं यकीन है कि मैं, सबसे अच्छा तरीका है मैं कर सकता हूँ में रह रहा हूँ मेरे व्यापार का सबसे अच्छा तरीका मैं कर सकता हूँ के निर्माण, और नहीं कर सिर्फ autopilot पर मौजूदा।

इस कदम से एक है …

100 चीजों की एक सूची लिखें।

परिभाषित करें जहाँ आप को पाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जहां है चाहता हूँ।

मैं 100 बातें मैं अपने जीवन में क्या करने जा रहा हूँ की एक सूची है। यह एक बाल्टी सूची नहीं है, यह बातें मैं मैं कर सकता इच्छा नहीं है – यह बातें मैं वास्तव में क्या करने जा रहा हूँ।

यह मुझे 3 घंटे उस सूची को एक साथ रखा करने के लिए ले लिया है, और यह सब कुछ मैं पूरा या अनुभव के बाद से मैं याद कर सकते हैं चाहता है, शामिल हैं।

यहाँ मेरी सूची में से कुछ है:

एक उपन्यास ☐Publish

एक हास्य ☐Publish

एक व्यापार पुस्तक ☐Publish

व्यापार पर ✓Consult (किया)

एक पॉडकास्ट ☐Have

फिटनेस के लिए एक उच्च स्तरीय ☐Maintain

एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम ☐Teach

…और भी बहुत कुछ अधिक।

अब अगर मैं केवल प्रति वर्ष उन चीजों में से 4 को पूरा कर सकते हैं, 25 साल के समय में मैं पूरी सूची के माध्यम से अपने तरीके से काम किया है जाएगा। जब से मैं 2015 में ढांचे के साथ आया था, मैं कुछ बंद ticked है – मैं अपने अद्भुत साथी को लगी हूँ, मैं साइकिल चालन के ऊपर ले लिया, मैं हर हफ्ते कारोबार पर परामर्श कर रहा हूँ, मैं एक अविश्वसनीय पुस्तक का परिचय में लिखा है … यह भयानक हो गया है।

अगर मैं इस रखने के लिए, मैं एक जीवन है कि मुझे गर्व होगा रह चुके हैं जाएगा। मैं एक मजबूत, स्पष्ट रूप से परिभाषित दिशा के साथ एक जीवन जिया है जाएगा।

तो एक सूची बनाते हैं। लगता है कि आप मेरा नकल है – यह कुछ भी से भरा हो सकता है। कभी अपने दम पर एक मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण करना चाहता था?

एक skateboarding प्रतियोगिता में भाग लेने? एक खेत के मालिक हैं? अपनी दादी माँ के चॉकलेट कीचड़ केक बनाने के लिए जानें?

उन्हें सूची में डाल दिया।

इन 3 श्रेणियों में सूची विभाजित:

हालात यह है कि मैं के लिए कौशल की जरूरत है
हालात यह है कि मैं तुरंत कर सकते हैं
हालात यह है कि मैं के लिए समय की जरूरत है
अब आप इसके साथ जीना है। आप अगले 2 सप्ताह के लिए इसे आप के साथ रख दिया है। यह करने के लिए जोड़ें, यह नीचे में कटौती, यह विश्लेषण।

यह नफरत करने के लिए शुरू, यह अधिक प्यार करने के लिए शुरू करते हैं।

बस धीरे धीरे यह करने के आदी हो जाते हैं और बाहर काम करता है, तो यह वास्तव में है और आप जो कर रहे हैं का एक प्रतिबिंब क्या आप चाहते है।

आप किसी करीबी से पूछें कि वे इसे पढ़ा होगा।

आप एक सूची है कि आप के साथ खुश हैं है, तो आप दूसरे चरण पर कूद कर सकते हैं – मैं जल्द ही आप के लिए भेज देंगे!

यह क्या ड्राइव और अपने दिन भर के लिए मुझे प्रेरित है। यह लगातार पढ़ने का मतलब है मैं इसे से कुछ भी कभी नहीं भूल सकता है।

यही कारण है कि अपने कार्यक्रम, कैसे अपने आप में निवेश करने के लिए एक कदम है। आप अधिक यहीं पता कर सकते हैं!

RecommendRespond
ब्राउज़र में देखें
मीडियम लोगो
मीडियम · 760 मार्केट स्ट्रीट, 9 वीं मंजिल, सैन फ्रांसिस्को, सीए 94102 द्वारा भेजे गए

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Yuav ua li cas yuav ua li cas 100 yam koj passionate txog
Creatomic
Yuav ua li cas yuav ua li cas 100 yam koj passionate txog

Nyob zoo!

Nws yog Jon.

Kuv xav qhia kuv txoj kev nrog koj. Txoj kev uas kuv paub tseeb tias kuv yuav nyob rau hauv qhov zoo tshaj plaws txoj kev uas kuv ua tau, lub tsev kuv ua lag ua luam qhov zoo tshaj plaws txoj kev uas kuv ua tau, thiab tsis yog uas twb muaj lawm nyob rau hauv autopilot.

Qhov no yog kauj ruam ib …

Sau Ib Sau Ntawm 100 yam.

Txhais qhov chaw uas koj xav kom tau rau, tsis muaj teeb meem qhov twg uas yog.

Kuv muaj ib daim ntawv teev ntawm 100 yam uas kuv yuav mus ua nyob rau hauv kuv lub neej. Nws tsis yog ib tug thoob daim ntawv teev, nws tsis yog yam uas kuv xav tias kuv yuav ua li cas – nws yog yam uas kuv yeej yuav mus ua.

Nws coj kuv 3 xuab moos mus rau muab tso rau ntawd daim ntawv teev ua ke, thiab nws npog txhua yam kuv twb xav ua kom tiav los yog kev txij li thaum kuv yuav nco ntsoov.

Ntawm no yog ib co ntawm kuv daim ntawv teev:

☐Publish ib tug tshiab

☐Publish ib phau ntawv dab neeg

☐Publish ib lub lag luam phau ntawv

✓Consult rau ua lag ua luam (ua li cas)

☐Have ib tug podcast

☐Maintain ib theem siab ntawm kev qoj

☐Teach ib qho hauv internet cov chav kawm

… Thiab ib tug tag nrho ntau heev.

Tam sim no yog kuv thiaj tsuas kom tiav 4 ntawm cov neeg tej yam uas ib xyoo, nyob rau hauv 25 xyoo ‘lub sij hawm kuv yuav tau ua hauj lwm kuv txoj kev los ntawm tag nrho daim ntawv. Txij li thaum kuv tuaj nrog lub moj khaum nyob rau hauv 2015, Kuv twb ho tawm ib tug ob peb – Kuv koom rau kuv amazing khub, kuv coj li cycling, kuv kev noj kev haus rau ua lag ua luam txhua txhua lub lim tiam, kuv tau sau cov kev taw qhia rau ib qho zoo kawg phau ntawv … nws tau txaus.

Yog hais tias kuv kom qhov no, kuv yuav tau nyob ib lub neej uas kuv yuav zoo siab rau. Kuv yuav tau nyob ib lub neej nrog ib tug muaj zog, kom meej meej txhais taw qhia.

Yog li ntawd ua ib daim ntawv teev. Tsis txhob xav tias koj yuav tsum luam kuv – nws yuav ua tau tag nrho cov ntawm dab tsi. Puas xav ua ib lub mobile app rau koj tus kheej?

Koom nyob rau hauv ib tug skateboarding kev sib tw? Nyias muaj nyias ib tug ranch? Kawm kom koj pog lub chocolate av nkos ncuav mog qab zib?

Muab lawv nyob rau hauv daim ntawv teev.

Faib daim ntawv mus rau hauv cov 3 pawg:

Tej yam uas kuv yuav tsum tau kev txawj ntse rau
Tej yam uas kuv yuav ua li cas tam sim ntawd
Tej yam uas kuv yuav tsum tau lub sij hawm rau
Tam sim no koj yuav tsum nyob nrog nws. Koj yuav tsum kom nws nrog koj rau tom ntej no 2 lub lis piam. Ntxiv rau nws, txiav nws down, tsom xam nws.

Pib ntxub nws, pib mus hlub nws ntxiv.

Cia li maj mam ua accustomed mus rau nws thiab ua hauj lwm tawm yog hais tias nws yeej yog ib tug rog xav txog ntawm koj yog leej twg thiab yog dab tsi koj xav tau.

Nug ib tug neeg nyob ze ntawm koj yog hais tias lawv yuav nyeem nws.

Thaum koj muaj ib daim ntawv teev tias koj nyob nraum zoo siab nrog, koj yuav dhia mus rau lub kauj ruam thib ob – Kuv mam li xa nws rau koj sai sai!

Nws yog lub ntsiab thiab motivates kuv thoob plaws kuv lub hnub. Nyeem nws tas li txhais tau tias kuv yuav tsis hnov qab dab tsi los ntawm nws.

Uas yog kauj ruam ib yam ntawm kuv qhov kev pab cuam, Yuav ua li cas piv cov nqi rau hauv koj tus kheej. Koj yuav nrhiav tau tawm ntau txoj cai ntawm no!

RecommendRespond
Saib nyob rau hauv browser
Medium Logo
Xa mus los ntawm Medium · 760 Market Street, 9 pem teb, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hogyan kell csinálni a 100 dolog, amit szenvedélyesen
Creatomic
Hogyan kell csinálni a 100 dolog, amit szenvedélyesen

Szia!

Ez Jon.

Akartam megosztani a folyamat magával. Ahogy én győződjön meg arról, élek a legjobb módja tudok, az épület az én dolgom a legjobb módja tudok, és nem csak a meglévő robotpilóta.

Ez az első lépés …

Készítsünk egy listát arról a 100 Things.

Adjuk hová szeretnénk eljutni, nem számít, hol van.

Van egy lista a 100 dolgot fogok csinálni az életemben. Ez nem egy vödör lista, ez nem a dolgok Bárcsak tehetnék – ez a dolgok igazán fogom tenni.

Beletelt 3 órát, hogy ezt a listát össze, és ez kiterjed mindenre, amit meg akartam valósítani, vagy tapasztalat, mert én is emlékszem.

Itt van néhány listám:

☐Publish újszerű

☐Publish egy képregény

☐Publish üzleti könyv

✓Consult üzleti (kész)

☐Have podcast

☐Maintain magas szintű fitness

☐Teach online tanfolyam

… És egy csomó más.

Most, ha tudok csak elérni 4 azokat a dolgokat, évente, 25 év múlva én dolgoztam végig az egész listát. Mivel én találtam ki a keretet 2015-ben, amit kipipálni egy pár – én részt az én csodálatos partner, vettem fel a kerékpározás, én tanácsadás üzleti minden héten írtam a bevezetőben, hogy hihetetlen könyv … ez már félelmetes.

Ha így folytatom, én éltem egy életet, hogy én büszke lesz. Én éltem egy életet egy erős, egyértelműen meghatározott irányba.

Tehát egy listát. Nem érzi úgy, hogy másolja az enyém – lehet tele semmit. Mindig is akartam építeni egy mobil app a saját?

Részt vesznek a gördeszka verseny? Saját farmot? Tanuld meg, hogy a nagymama csokoládé sár torta?

Tedd a listán.

Osszuk a listát a 3 kategóriában:

Dolog, amit kell, készségek
A dolgok, amit tehetek, azonnal
Dolog, amit időre van szükségük
Most meg kell élni vele. Meg kell tartani azt, hogy a következő 2 hétben. Add hozzá, vágd le, elemezni.

Kezdje utálni, elkezd szeretik jobban.

Csak lassan megszokták, és dolgozzanak ki, ha ez tényleg tükrözi, hogy ki vagy, és mit akar.

Kérjen meg valakit, közel van, ha majd olvasni.

Ha van egy lista, hogy meg van elégedve, akkor ugorj be a második lépésben – Küldök neked hamarosan!

Ez mi hajtja, és motivál, az egész az én napom. Olvasás állandóan azt jelenti, soha nem felejti el belőle semmit.

Ez az első lépés a programom, hogyan kell befektetni magad. Megtalálható meg többet itt!

RecommendRespond
Megtekintés a böngészőben
Medium Logo
Által küldött nyomtatott · 760 Market Street, 9. emeleti, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hvernig á að gera 100 hluti sem þú ert ástríðufullur óður í
Creatomic
Hvernig á að gera 100 hluti sem þú ert ástríðufullur óður í

Hi!

Það er Jón.

Mig langaði til að deila ferli mínum með þér. Leiðin ég tryggt að ég bý á sem bestan hátt og ég get, að byggja fyrirtækið mitt besta leiðin sem ég get, og ekki bara það sem á Autopilot.

Þetta er skref eitt …

Skrifaðu lista yfir 100 Things.

Skilgreina hvar þú vilt fá að, sama hvar það er.

Ég er með lista yfir 100 hluti sem ég ætla að gera í lífi mínu. Það er ekki fötu lista, það er ekki það sem ég vildi að ég gæti gert – það er það sem ég virkilega er að fara að gera.

Það tók mig 3 klst að setja þessi listi saman, og það tekur allt sem ég hef langað til að ná eða reynslu þar sem ég man.

Hér er sumir af listanum mínum:

☐Publish skáldsögu

☐Publish grínisti

☐Publish viðskiptamiðstöð bók

✓Consult á fyrirtæki (gert)

☐Have netvarp

☐Maintain háu stigi hæfni

☐Teach á netinu námskeið

… Og a heild einhver fjöldi fleiri.

Nú ef ég get bara náð 4 af þeim hlutum á ári, í tíma 25 ára ég mun hafa unnið leið mína í gegnum allan listann. Þar sem ég kom upp með ramma árið 2015, hef ég merkt burt nokkrar – ég trúlofaðist ótrúlega maka mínum, ég tók upp hjólreiðar, ég ráðgjöf um fyrirtæki í hverri viku, ég skrifaði kynningu á ótrúlegum bók … það hefur verið frábært.

Ef ég halda þetta upp, mun ég hafa lifað lífi sem ég mun vera stolt af. Ég mun hafa lifað lífi með sterka, skýrt skilgreind átt.

Svo gera lista. Finnst þú ekki þurfa að afrita minn – það getur verið fullur af neinu. Alltaf langað til að byggja upp farsíma app á eigin spýtur?

Taka þátt í skateboarding samkeppni? Eiga Ranch? Lærðu að gera súkkulaði drullu köku ömmu þinnar?

Setja þá á listann.

Skiptið listann í þessar 3 flokka:

Hlutir sem ég þarf færni fyrir
Hlutir sem ég get gert í stað
Hlutir sem ég þarf tíma til
Nú þú þarft að lifa með henni. Þú þarft að halda það með þér fyrir næstu 2 vikur. Bæta við það, skera það niður, greina það.

Byrja að hata það, byrja að elska það meira.

Bara hægt að verða vön því og vinna út ef það er í raun spegilmynd af hver þú ert og hvað þú vilt.

Biddu einhver nálægt þér ef þeir ætla að lesa hana.

Þegar þú ert með lista sem þú ert ánægð með, getur þú stökkva á öðru þrepi – Ég skal senda það til þín fljótlega!

Það er það sem rekur og hvetur mig allan daginn minn. Lesa það stöðugt þýðir að ég get aldrei gleyma neinu af því.

Það er skref eitt af áætlun minni, hvernig á að fjárfesta í sjálfum. Þú getur fundið út meira hérna!

RecommendRespond
Skoða í vafra
Medium Logo
Sendur af Medium · 760 Market Street, 9. hæð, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Otú e si eme 100 ihe ị na-omiiko banyere
Creatomic
Otú e si eme 100 ihe ị na-omiiko banyere

Hi!

Ọ bụ Jon.

M chọrọ ịkọrọ m usoro na gị. The ụzọ m jide n’aka na me bi n’ụzọ kasị mma m nwere ike, ewu azụmahịa m na ụzọ kasị mma m nwere ike, ma ọ bụghị nanị ẹdude on autopilot.

Nke a bụ nzọụkwụ otu …

Dee A List Of 100 Ihe.

Kọwaa ebe ị chọrọ ka-esi na-, n’agbanyeghị ebe ọ bụ.

M nwere a na ndepụta nke 100 ihe m na-aga ime ná ndụ m. Ọ bụghị a ịwụ ndepụta, ọ bụghị ihe m chọrọ ka m nwere ike ime – ọ bụ ihe m n’ezie ga m aga-eme.

O were m awa 3 na-etinye na ndepụta ọnụ, na ọ na-ekpuchi ihe niile m na chọrọ ịrụ ma ọ bụ ahụmahụ ebe ọ bụ na m maara ihe.

A bụ ụfọdụ n’ime m ndepụta:

☐Publish a akwụkwọ

☐Publish a na-atọ ọchị

☐Publish a azụmahịa akwụkwọ

✓Consult on azụmahịa (mere)

☐Have a podcast

☐Maintain a elu larịị nke na-agbatị

☐Teach ihe online N’ezie

… Na a dum ọtụtụ ihe ndị ọzọ.

Ugbu a ọ bụrụ na m nwere ike na-emezu 4 n’ime ihe ndị ahụ kwa afọ, na 25 afọ ‘oge m ga na-arụ ọrụ m ụzọ site dum ndepụta. Ebe ọ bụ na m wee na ihe ndị kpuchie na 2015, M na ticked ole na ole na – m na-emekwa ụfọdụ ka m ịtụnanya ibe, m malitere ịgba ígwè, na m na-agba izu na azụmahịa kwa izu, m dere, kwuo ihe dị ịrịba akwụkwọ … ọ meela egwu.

Ọ bụrụ na m na-a, m ga dịrị ndụ a ndụ na m ga-eme ọnụ. M ga dịrị ndụ a ndụ na a siri ike, doro anya direction.

Ya mere, mee ka a na ndepụta. Na-eche na i nwere na-idetuo m – o nwere ike jupụtara ọ bụla. Mgbe chọrọ iwu a mobile ngwa na gị onwe gị?

Isonye na a skateboarding mpi? Nwere a akpa anụ ụlọ? Na-amụta ime gị na nne nne m chocolate apịtị achicha?

Tiye ha n’elu ndepụta.

Kewaa ndepụta n’ime ndị a 3 ige:

Ihe na m kwesịrị nkà
Ihe m nwere ike ime ozugbo
Ihe na m kwesịrị oge maka
Ugbu a, ị na-ebi na ya. I nwere na-na ọ na ị na-esote 2 izu. Tụkwasịkwa ihe na ya,-egbutu ya, nyochaa ya.

-Amalite ya asị,-amalite na hụrụ ya n’anya karị.

Dị nnọọ nwayọọ nwayọọ edi nsogbu akụnụba ya na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ n’ezie a echiche nke onye ị bụ na ihe ị chọrọ.

Gwa onye na unu nso ma ọ bụrụ na ha ga na-agụ ya.

Mgbe i nwere ndepụta na ị na-enwe obi ụtọ na, ị nwere ike ima elu na na nzọụkwụ nke abụọ – na m ga-ezite ya na ị adịghị anya!

Ọ bụ ihe mere na-akpali m nile m ụbọchị. Agụ ya mgbe niile pụtara M nwere ike ghara ichefu mgbe ọ bụla si na ya.

Nke ahụ bụ nzọụkwụ m otu n’ime usoro ihe omume, Olee otú itinye ego na Onwe Gị. Ị nwere ike ịhụ ihe ebe a!

RecommendRespond
View na ihe nchọgharị
ọkara Logo
Zitere Ọkara · 760 Market Street, usen 9 n’ala, San Francisco, Azu 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bagaimana melakukan 100 hal Anda sukai
Creatomic
Bagaimana melakukan 100 hal Anda sukai

Hai!

Ini Jon.

Saya ingin berbagi proses saya dengan Anda. Cara saya memastikan aku tinggal di cara terbaik yang saya bisa, membangun bisnis saya cara terbaik yang saya bisa, dan tidak hanya ada pada autopilot.

Ini adalah langkah pertama …

Menulis Sebuah Daftar 100 Hal.

Tentukan di mana Anda ingin mendapatkan, tidak peduli di mana itu.

Saya memiliki daftar 100 hal yang saya akan lakukan dalam hidup saya. Ini bukan daftar ember, itu bukan hal yang saya berharap saya bisa melakukannya – itu hal yang saya benar-benar akan dilakukan.

Butuh waktu 3 jam untuk menempatkan daftar itu bersama-sama, dan itu mencakup segala sesuatu yang saya ingin capai atau pengalaman sejak aku bisa mengingat.

Berikut beberapa daftar saya:

☐Publish novel

☐Publish komik

☐Publish buku bisnis

✓Consult di bisnis (dilakukan)

☐Have podcast

☐Maintain tingkat tinggi kebugaran

☐Teach kursus online

…dan masih banyak lagi.

Sekarang jika saya hanya bisa mencapai 4 dari hal-hal per tahun, dalam waktu 25 tahun ‘Saya akan bekerja dengan cara saya melalui seluruh daftar. Sejak saya datang dengan kerangka pada tahun 2015, saya sudah menandai beberapa – aku bertunangan dengan pasangan saya luar biasa, saya mengambil bersepeda, aku konsultasi pada bisnis setiap minggu, saya menulis pengantar untuk buku yang luar biasa … itu sudah mengagumkan.

Jika saya begini terus, saya akan menjalani kehidupan yang saya akan bangga. Aku akan tetap hidup dengan kuat, arah yang jelas.

Jadi membuat daftar. Jangan merasa Anda harus menyalin tambang – itu bisa penuh apa pun. Pernah ingin membangun aplikasi seluler Anda sendiri?

Berpartisipasi dalam kompetisi skateboard? Pemilik peternakan? Belajar membuat kue coklat lumpur nenek Anda?

Menempatkan mereka dalam daftar.

Membagi daftar menjadi 3 kategori:

Hal-hal yang saya butuhkan keterampilan untuk
Hal-hal yang bisa saya lakukan segera
Hal-hal yang saya perlu waktu untuk
Sekarang Anda harus hidup dengan itu. Anda harus tetap dengan Anda selama 2 minggu ke depan. Menambahkan untuk itu, memotongnya, menganalisanya.

Mulai membencinya, mulai menyukainya lebih.

Hanya perlahan-lahan menjadi terbiasa untuk itu dan bekerja tahu apakah itu benar-benar merupakan cerminan dari siapa Anda dan apa yang Anda inginkan.

Meminta seseorang yang dekat dengan Anda jika mereka akan membacanya.

Bila Anda memiliki daftar yang Anda senang dengan, Anda dapat melompat ke langkah kedua – saya akan mengirimkannya kepada Anda segera!

Ini yang mendorong dan memotivasi saya sepanjang hari saya. Membaca terus-menerus berarti saya tidak pernah bisa lupa apa-apa dari itu.

Itu langkah salah satu program saya, Cara Berinvestasi di Diri. Anda dapat mengetahui lebih lanjut di sini!

RecommendRespond
Lihat di browser
Logo menengah
Dikirim oleh Medium · 760 Market Street, lantai 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Conas a dhéanamh ar 100 rudaí go bhfuil tú paiseanta faoi
Creatomic
Conas a dhéanamh ar 100 rudaí go bhfuil tú paiseanta faoi

Haigh!

Tá sé Jon.

Bhí mé a roinnt mo phróiseas leat. An bealach a dhéanamh mé cinnte Tá mé ag cónaí orthu ar an mbealach is fearr is féidir liom, ag tógáil mo ghnó an bealach is fearr is féidir liom, agus nach raibh ann díreach ar autopilot.

Tá sé seo céim amháin …

Scríobh Liosta As 100 Rudaí.

Sainmhínigh inar mian leat a fháil chun, is cuma cá é sin.

Tá mé liosta de 100 rudaí Tá mé ag dul a dhéanamh i mo shaol. Níl sé liosta buicéad, nach bhfuil sé rudaí is mian liom raibh mé in ann a dhéanamh – tá sé rudaí liom ag dul a dhéanamh.

Thóg sé dom 3 uair an chloig a chur le liosta sin le chéile, agus clúdaíonn sé gach rud mé ag iarraidh a chur i gcrích nó taithí toisc gur féidir liom cuimhneamh orthu.

Seo roinnt de mo liosta:

☐Publish úrscéal

☐Publish Comic

☐Publish leabhar gnó

✓Consult ar ghnó (déanta)

☐Have podchraoladh

☐Maintain ardleibhéal aclaíochta

☐Teach cúrsa ar líne

… Agus a lán níos iomláine.

Anois, má féidir liom a chur i gcrích ach 4 de na rudaí sa bhliain, i 25 bliain ‘am a bheidh mé ag obair ar mo bhealach a dhéanamh tríd an liosta ar fad. Ó tháinig mé suas leis an gcreat i 2015, bhí mé tic amach cúpla – Tá mé ag gabháil le mo pháirtí iontach, ghlac mé suas rothaíocht, Tá mé ag dul i gcomhairle ar ghnó gach seachtain, scríobh mé a thabhairt isteach go dtí leabhar dochreidte … é a bhí uamhnach.

Má choinneáil mé suas seo, beidh mé ag cónaí ar an saol go mbeidh mé a bheith bródúil as. Beidh mé ag cónaí ar an saol le láidir, treoir atá sainithe go soiléir.

Sin a dhéanamh liosta. Ná mbraitheann bhfuil tú a chóipeáil mianach – is féidir é a bheith iomlán de rud ar bith. Riamh ag iarraidh a thógáil app soghluaiste ar do chuid féin?

Glac páirt i gcomórtas skateboarding? Féin feirm? Foghlaim a dhéanamh do Mhamó císte láibe seacláide?

Iad a chur ar an liosta.

Roinn an liosta i na 3 chatagóir:

Rudaí gur gá dom scileanna
Rudaí is féidir liom a dhéanamh láithreach
Rudaí gur gá dom am do
Anois tá tú chun cónaí leis. Tá tú a choinneáil le leat chun an 2 sheachtain eile. A chur air, ghearradh síos, anailís a dhéanamh air.

Tosaigh a fuath dó, tús go breá liom í níos mó.

Just a bheith mall i dtaithí ar dó agus ag obair amach má tá sé i ndáiríre léiriú ar cé tú féin agus cad ba mhaith leat.

Iarr ar dhuine éigin gar duit más rud é go mbainfidh siad é a léamh.

Nuair a bheidh tú liosta go bhfuil tú sásta leis, is féidir leat léim isteach ar an dara céim – beidh mé é a sheoladh chuig leat go luath!

Tá sé an méid a thiomáineann agus a spreagann mé i rith mo lá. Léitheoireacht sé i gcónaí a chiallaíonn nach féidir liom dearmad rud ar bith as é.

Sin céim amháin de mo chlár, Conas a Infheistiú I Yourself. Is féidir leat tuilleadh eolais a dheis anseo!

RecommendRespond
Amharc ar bhrabhsálaí
Medium Lógó
Seolta ag Medium · 760 Market Street, 9 urlár, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Come fare 100 cose che ti appassiona
Creatomic
Come fare 100 cose che ti appassiona

Ciao!

E ‘Jon.

Ho voluto condividere il mio processo con voi. Il modo in cui mi assicuro che sto vivendo nel modo migliore che posso, costruire il mio business nel modo migliore che posso, e non solo esistente con il pilota automatico.

Questo è il primo passo …

Scrivere una lista di 100 cose.

Definire dove si vuole raggiungere, non importa dove si trova.

Ho una lista di 100 cose che ho intenzione di fare nella mia vita. Non è una lista secchio, non è cose che vorrei che potevo fare – è davvero cose che sto per fare.

Mi ci sono voluti 3 ore per mettere insieme quella lista, e copre tutto quello che ho voluto realizzare o esperienza da quando mi ricordo.

Ecco alcuni della mia lista:

☐Publish un romanzo

☐Publish un fumetto

☐Publish un libro di business

✓Consult per affari (fatto)

☐Have un podcast

☐Maintain un elevato livello di fitness

☐Teach un corso online

…e molto altro ancora.

Ora, se posso fare solo 4 di queste cose ogni anno, nel tempo di 25 anni io ho lavorato il mio modo attraverso l’intera lista. Dal momento che mi si avvicinò con il quadro nel 2015, ho spuntato fuori un paio – Sono fidanzata al mio partner incredibile, ho preso il ciclismo, sto consultando per lavoro ogni settimana, ho scritto l’introduzione a un libro incredibile … è stato impressionante.

Se continuo questo in su, io ho vissuto una vita che sarò orgoglioso. Io ho vissuto una vita con un forte senso, chiaramente definita.

Quindi fare una lista. Non sente il bisogno di copiare il mio – può essere pieno di nulla. Hai mai voluto costruire un app mobile per conto proprio?

Partecipare a un concorso skateboarding? Proprio un ranch? Imparare a fare torta al cioccolato fango di tua nonna?

Mettetele sulla lista.

Dividete la lista in queste 3 categorie:

Le cose che ho bisogno di competenze per
Le cose che posso fare subito
Le cose che ho bisogno di tempo per
Ora devi convivere con essa. Bisogna tenerlo con voi per le prossime 2 settimane. Aggiungere ad essa, tagliare verso il basso, analizzarlo.

Inizia a odiarlo, inizia ad amarlo di più.

Basta diventare lentamente abituati ad esso e capire se è davvero un riflesso di ciò che sei e ciò che si desidera.

Chiedere a qualcuno vicino a voi se lo leggerò.

Quando si dispone di un elenco che sei felice con, si può saltare sul secondo gradino – mando a voi presto!

E ‘ciò che spinge e mi motiva tutta la mia giornata. Leggendo costantemente significa che posso mai dimenticare nulla da esso.

Questo è uno step del mio programma, Come investire in te stesso. Potete saperne di più qui!

RecommendRespond
Solo lettura
Media Logo
Inviato da Media · 760 Market Street, 9 ° piano, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

あなたが情熱を持っている100物事を行う方法
Creatomic
あなたが情熱を持っている100物事を行う方法

こんにちは!

それはジョンです。

私はあなたと私のプロセスを共有したいと思いました。私は、私ができる最善の方法に住んでいる私ができる最善の方法自分のビジネスを構築し、ちょうど自動操縦上に存在しないんだことを確認してください方法。

これは、ステップ1であります…

100もののリストを書きます。

あなたが取得したい場合には、つまり、どんなにを定義します。

私は私の人生で何をするつもりだ100もののリストを持っています。それは私が行うことができることを望むものではありません、バケットリストではありません – それは私が本当にするつもりですものです。

それは、一緒にそのリストを置くために3時間かかったし、それは私が覚えていることができるので達成や経験たいと思っていたすべてのものをカバーしています。

ここに私のリストの一部です:

小説を☐Publish

☐Publishコミック

ビジネス書を☐Publish

ビジネス上の✓Consult(行われます)

ポッドキャストを☐Have

フィットネスのハイレベル☐Maintain

オンラインコースを☐Teach

…と、全体の多くの。

今、私は唯一の年間ものの4を達成することができれば、25年後に私はリスト全体を通して私の方法を働いているだろう。私は2015年に、フレームワークを思い付いたので、私はいくつかのムッてきた – 私は私の素晴らしいパートナーに従事している、私は毎週、ビジネス上のコンサルティングよ、サイクリングを取り上げた、私は信じられないほどの本の紹介を書きました…それは素晴らしいされています。

私はこれを維持した場合、私は私の誇りになる人生を生きてきたします。私は強い、明確に定義された方向に人生を生きてきたします。

だから、リストを作ります。あなたは私のものをコピーする必要が感じていない – それは何のフルすることができます。今まで自分でモバイルアプリを構築したいですか?

スケートボード競争に参加?牧場のオーナー?あなたの祖母のチョコレートマッドケーキを作るために学ぶのか?

リスト上に置きます。

これらの3つのカテゴリにリストを分割:

私はのためのスキルを必要とするもの
私はすぐに行うことができます物事
私は時間が必要なもの
今、あなたはそれと一緒に暮らす必要があります。あなたは、次の2週間はあなたとそれを維持する必要があります。それを分析、それを切り倒し、それに追加します。

それを嫌いに開始し、より多くのことを好きに開始します。

ただゆっくりに慣れ、それは本当にあなたが誰であるかの反射と何をしたいのであればうまく。

彼らはそれを読んであげるならば、あなたの近くに誰かを確認して下さい。

あなたはと満足しているリストを持っているときは、第二のステップにジャンプすることができます – 私はすぐにあなたにそれをお送りします!

それはドライブと私の一日を通して私に動機を与えるものです。常にそれを読むと、私はそれから何かを決して忘れないことを意味します。

それは自分自身に投資するにはどのように、私のプログラムのステップ1です。あなたはもっと右ここで見つけることができます!

RecommendRespond
ブラウザで表示
ミディアムロゴ
ミディアム・760マーケットストリート、9階、サンフランシスコ、CA 94102によって送信されました

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Carane nggawe 100 iku sampeyan hasrat babagan
Creatomic
Carane nggawe 100 iku sampeyan hasrat babagan

Hi!

Iku Jon.

Aku wanted kanggo nuduhake proses karo sampeyan. Cara aku nggawe manawa aku sing manggen ing cara sing paling aku bisa, bangunan bisnis cara paling aku bisa, lan ora mung ana ing autopilot.

Iki langkah siji …

Tulis A Daftar 100 iku.

Netepake ngendi arep njaluk, ora prakara ngendi sing.

Aku duwe dhaftar 100 iku aku arep kanggo apa ing gesang kawula. Iku ora dhaftar ember, iku ora iku aku pengin aku bisa apa – iku iku aku tenan iki arep kanggo apa.

Sampeyan njupuk kula 3 jam kanggo nyelehake dhaftar sing bebarengan, lan isine kabeh aku wis wanted kanggo ngrampungake utawa pengalaman wiwit aku bisa.

Punika sawetara saka dhaptar:

☐Publish novel

☐Publish a komik

☐Publish bisnis buku

✓Consult ing bisnis (rampung)

☐Have podcast

☐Maintain tingkat dhuwur saka fitness

☐Teach mesthi online

… Lan kabèh kathah liyane.

Saiki yen aku mung bisa ngrampungake 4 iku saben taun, ing wektu 25 taun ‘Aku bakal wis makarya cara liwat kabeh dhaftar. Wiwit aku teka munggah karo framework ing 2015, aku wis ticked mati sawetara – Aku melu kanggo partner sange, Aku njupuk munggah muter, aku Consulting ing bisnis saben minggu, aku wrote introduksi buku luar biasa … iku wis apik tenan.

Yen aku tetep iki munggah, aku bakal urip sing urip aku bakal bangga. Aku bakal urip urip karo kuwat, arah cetha ditetepake.

Dadi nggawe dhaptar. Aja rumangsa kudu nyalin mine – iku bisa dadi kebak apa. Tau wanted kanggo mbangun app mobile ing dhewe?

Melu ing kompetisi Man? Duwe ranch a? Sinau kanggo nggawe coklat cake lendhut Eyang kang?

Sijine wong ing dhaftar.

Dibagi dhaftar dadi 3 kategori iki:

Iku aku kudu skills kanggo
Iku aku bisa apa langsung
Iku aku kudu wektu kanggo
Saiki sampeyan kudu manggon karo. Sampeyan kudu tetep karo sampeyan kanggo 2 minggu. Tambah iku, Cut iku mudhun, njelasno iku.

Mulai sengit iku, miwiti tresna luwih.

Mung alon dadi rakulino kanggo iku lan bisa metu yen tenan punika bayangan sing sampeyan lan apa sing arep.

Takon wong cedhak yen padha bakal maca.

Nalika sampeyan duwe dhaftar sing lagi seneng karo, sampeyan bisa mlumpat dhateng langkah kapindho – Aku bakal ngirim kanggo sampeyan rauh!

Iku apa drive lan ew kula sedina muput kawula. Maca iku saya tegese aku bisa tau lali apa-apa saka iku.

Sing langkah siji saka program sandi, Cara nandur modal ing dhewe. Sampeyan bisa ngerteni luwih tengen kene!

RecommendRespond
View ing browser
Logo medium
Dikirim dening Sedheng · 760 Market Street, lantai 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಹೇಗೆ 100 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಆರ್
Creatomic
ಹೇಗೆ 100 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಆರ್

ಹಾಯ್!

ಇದು ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಾನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ.

ಈ ಹಂತದ ಒಂದಾಗಿದೆ …

100 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂವೇಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಾಣತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ, ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.

ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ 100 ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ – ಇದು ನಾನು ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಥಿಂಗ್ಸ್.

ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು 3 ಗಂಟೆಗಳ ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಯಸಿದರು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ☐Publish

ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ☐Publish

ವ್ಯಾಪಾರದ ಪುಸ್ತಕ ☐Publish

ವ್ಯವಹಾರ ✓Consult (ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಒಂದು ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ☐Have

ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ☐Maintain

ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ☐Teach

… ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಈಗ ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ 4 ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ,. ನಾನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಕೆಲವು ಆಫ್ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ – ನಾನು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆ, ನಾನು ನಂಬಲಾಗದ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯದ ಬರೆದು … ಇದು ನಾಡಿದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಈ ಅಪ್ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇಳೆ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಒಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರಬಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು. ನೀವು ಗಣಿ ನಕಲಿಸಲು ಹೊಂದಿವೆ ಭಾವನೆ – ಇದು ಏನು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎವರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರು?

ಒಂದು ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು? ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಯಿರಿ?

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಸಿ:

ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ
ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದು ವಸ್ತುಗಳ
ನಾನು ಸಮಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ
ಈಗ ನೀವು ಇರಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಂದಿವೆ. , ಇದು ಸೇರಿಸಲು ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಇದು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಲು.

ಕೇವಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಯಾವ ನೀವು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ.

ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವೇಳೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿ.

ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು – ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ!

ಇದು ಡ್ರೈವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದಿನವಿಡೀ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಲು ನಾನು ಏನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ.

ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಹಂತದ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು!

RecommendRespond
ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಧ್ಯಮ ಲೋಗೋ
ಮಧ್ಯಮ · 760 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಸಿಎ 94102 ಕಳುಹಿಸಿದ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Сіз туралы ынтық боласыз 100 нәрселерді істеуге қалай
Creatomic
Сіз туралы ынтық боласыз 100 нәрселерді істеуге қалай

Hi!

Ол Jon ғой.

Мен сіздермен өзімнің процесін бөлісуге келді. Мен, мен ең жақсы жолмен өмір сүріп аламын ең жақсы жолы бизнесімді құру, және тек автопилоттың бойынша қолданыстағы емес жатырмын көз жеткізіңіз жолы.

Бұл қадам бірі болып табылады …

100 нәрселердің тізімін жазу.

Сіз алғыңыз қайда, яғни ешқандай мәселені анықтаңыз.

Мен өмірімде істеу бара жатырмын 100 нәрселердің тізімін бар. Ол Мен жасағымыз келетін нәрселер емес, бір шелек тізімі емес – бұл Мен шынында істеу алмақшымын нәрселер ғой.

Ол бірге сол тізімді қоюға маған 3 сағат иеленді, және бұл, менің есімде болады, өйткені орындау немесе тәжірибесі үшін келді бәрін қамтиды.

Міне, менің тізімінде кейбір екен:

роман ☐Publish

☐Publish күлкілі

бизнес кітап ☐Publish

бизнеске ✓Consult (Дайын)

подкастты ☐Have

фитнес жоғары деңгейде ☐Maintain

онлайн курсын ☐Teach

… Және тұтас көп.

Енді мен ғана жылына осы заттарды 4 орындауға болады, егер, 25 жылдан кейін, мен бүкіл тізім бойынша жолымды жұмыс істеді болады. Мен 2015 жылы шеңберінде ойлап бері, мен бірнеше созу болатынмын – менің ғажайып серіктес айналысатын жатырмын, мен велоспортты алды, мен әр апта сайын бизнеске консультациялық жатырмын, мен керемет кітабына алғысөз жазған … бұл керемет болды.

Мен осы дейін ұстап алса, Мен мақтан болады өмір сүрген болады. Мен күшті, анық белгіленген бағытта өмір сүрген болады.

Сондықтан тізімін жасау. Сіз кенішін көшіру керек сезінеді емес – бұл ештеңеге толық болуы мүмкін. өз мобильді бағдарламаны салу Ever келді?

бір Скейтбординг конкурсқа қатыса? Бір Ranch иелігімдегі? Егер әжесінің шоколад балшық торт жасауға біліңіз?

тізімінде қойғызды.

Осы 3 санатқа бөлінеді тізімін бөліңіз:

Мен үшін дағдыларын қажет нәрселер
Мен бірден істеуге болады Things
Мен үшін уақыт керек Things
Енді сіз онымен өмір сүріп жатырмыз. Сіз келесі 2 апта үшін өзіңізбен бірге алып ұстап керек. оны талдауға, оны кесіп, оған қосу.

оны жек Бастау, одан оны сүйемін бастайды.

Тек баяу оған үйреніп және ол шын мәнінде Сен келеді қандай кім көрінісі болып табылады, егер әзірлеу.

олар оны оқисыздар, егер сізге жақын біреуді сұраңыз.

Сіз бақытты боласыз тізімі бар кезде, сіз екінші қадамда запрыгнуть болады – Мен көп ұзамай сізге оны жібереміз!

Бұл дискілер және менің күні бойы мені талпындырады қандай. оны үнемі Оқу Мен оған ештеңе ешқашан ұмытпаймыз болады дегенді білдіреді.

Бұл қолданушымен қалай инвестиция, менің бағдарламасының қадам бірі. Сіз неғұрлым дәл осы жерде білуге болады!

RecommendRespond
браузерде қарау
Орташа Логотип
760 Market Street, 9-қабат, San Francisco, CA 94102 · орташа арқылы жіберіледі

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកមាន 100 ងប់ងល់អំពី
Creatomic
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកមាន 100 ងប់ងល់អំពី

សួស្តី!

វាជាការលោក Jon ។

ខ្ញុំចង់ចែករំលែកដំណើររបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នក។ វិធីនេះខ្ញុំបានធ្វើឱ្យប្រាកដថាខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងវិធីដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន, ការកសាងមុខជំនួញរបស់ខ្ញុំវិធីដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននិងមិនមែនគ្រាន់តែការដែលមានស្រាប់នៅលើ autopilot ។

នេះគឺជាជំហានមួយ …

ការសរសេរបញ្ជីចំនួន 100 រឿងមួយ។

កំណត់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទទួលបានទៅ, មិនថាជាកន្លែងដែលថាគឺជា។

ខ្ញុំមានបញ្ជីនៃ 100 អ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ វាមិនមែនជាបញ្ជីដាក់ធុងមួយវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន – វាជាអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាខ្ញុំនឹងធ្វើ។

វាបាននាំឱ្យខ្ញុំ 3 ម៉ោងដើម្បីដាក់បញ្ជីដែលរួមគ្នា, ហើយវាគ្របដណ្តប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានចង់សម្រេចឬបទពិសោធចាប់តាំងពីខ្ញុំអាចចាំបាន។

នៅទីនេះជាមួយចំនួននៃបញ្ជីរបស់ខ្ញុំ:

☐Publishប្រលោមលោកមួយ

☐Publishកំប្លែងមួយ

☐Publishសៀវភៅអាជីវកម្មមួយ

✓Consultលើអាជីវកម្ម (ធ្វើរួច)

☐Haveផតឃែស្ថ

☐Maintainកម្រិតខ្ពស់នៃកាយសម្បទា

☐Teachវគ្គសិក្សាលើបណ្តាញ

… និងច្រើនទៀត។

ឥឡូវនេះប្រសិនបើខ្ញុំអាចសម្រេចបានតែ 4 នៃរឿងទាំងនោះក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំខ្ញុំនឹងបានធ្វើវិធីរបស់ខ្ញុំតាមរយៈបញ្ជីទាំងមូល។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមកឡើងជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌនៅឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំបានធីកបិទមួយចំនួន – ខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយដៃគូអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំបានយកប្រណាំងកង់, ខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់លើអាជីវកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីផ្តើមទៅជាមួយមិនគួរឱ្យជឿនេះ … សៀវភៅ វាត្រូវបានគេល្អមែនទែន។

ប្រសិនបើខ្ញុំបានរក្សាការនេះខ្ញុំនឹងបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពនៃ។ ខ្ញុំនឹងបានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានយ៉ាងខ្លាំងទិសដៅដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់មួយ។

ដូច្នេះធ្វើបញ្ជីមួយ។ សូមកុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានដើម្បីចម្លងមីន – វាអាចជាការពេញលេញនៃអ្វីនោះទេ។ ធ្លាប់ចង់កសាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយនៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬ?

ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង Skateboarding មួយ? ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមួយ? រៀនដើម្បីធ្វើឱ្យនំសូកូឡាជីដូនភក់របស់អ្នក?

ដាក់ពួកគេនៅលើបញ្ជី។

ចែកជា 3 ប្រភេទបញ្ជីទាំងនេះ:

អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជំនាញសម្រាប់
អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានភ្លាម
អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់
ឥឡូវនេះអ្នកមានដើម្បីរស់នៅជាមួយវា។ អ្នកត្រូវរក្សាវាជាមួយនឹងអ្នកសម្រាប់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍។ បន្ថែមទៅវាបានកាត់បន្ថយវាចុះវិភាគវា។

ចាប់ផ្តើមស្អប់វាចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់វាកាន់តែច្រើន។

គ្រាន់តែក្លាយទៅជាទម្លាប់ធ្វើការកត់សំគាល់ទៅវាយឺតនិងធ្វើការចេញប្រសិនបើវាពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្នកជានរណានិងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

សួរនរណាម្នាក់ជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកប្រសិនបើពួកគេនឹងអានវា។

នៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ជីដែលអ្នកមានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការ, អ្នកអាចលោតលើជំហានទីពីរ – ខ្ញុំនឹងផ្ញើវាទៅអ្នកឆាប់!

វាជាអ្វីដែលជំរុញនិងជំរុញចិត្ដខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។ អានវាជានិច្ចន័យថាខ្ញុំមិនអាចភ្លេចអ្វីនោះទេពីវា។

នោះហើយជាជំហានមួយនៃកម្មវិធីតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមខាងស្ដាំនៅទីនេះ!

RecommendRespond
មើលនៅក្នុងកម្មវិធីរុករក
រូបសញ្ញាមធ្យម
ផ្ញើដោយមធ្យម· 760 ផ្លូវផ្សារ, ជាន់ទី 9, សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ,, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

당신에 대한 열정이야 100 일을하는 방법
Creatomic
당신에 대한 열정이야 100 일을하는 방법

안녕!

그것은 존입니다.

당신과 함께 나의 과정을 공유하고 싶었다. 나는 내 비즈니스 내가 할 수있는 최선의 방법을 구축, 내가 할 수있는 최선의 방법에 거주하고 있지 않다 있는지 확인하는 방법은 자동 조종 장치에 존재하는.

이 단계 중 하나입니다 …

(100) 것들의 목록을 작성합니다.

당신이이 위치에 상관없이,로 얻을 할 위치를 정의합니다.

나는 내 인생에서 할거야 (100) 것들의 목록이 있습니다. 그것은 내가 할 수있는 할 일이 아니다, 버킷리스트 아니다 – 그것은 정말 할 예정이다 것입니다.

그것은 함께 그 목록을 넣어 3 시간 걸렸다, 그리고 그것은 내가 기억할 수 있기 때문에 수행이나 경험 싶었던 모든 것을 포함한다.

여기 내 목록의 일부입니다 :

소설을 ☐Publish

만화를 ☐Publish

비즈니스 책을 ☐Publish

사업에 ✓Consult (완료)

팟 캐스트를 ☐Have

피트니스 높은 수준의 ☐Maintain

온라인 과정을 ☐Teach

… 그리고 훨씬 더.

지금은 25 년의 시간에 나는 전체 목록을 내 방식대로 일 것이다, 연간 것들의 4 수행 할 수 있습니다합니다. 나는 2015 년에 프레임 워크를 내놓았다 때문에, 나는 몇 오프 쳤다했습니다 – 나는 나의 놀라운 파트너로 참여하고있어, 나는 매주 비즈니스 컨설팅있어, 자전거를했다, 나는 놀라운 책에 대한 소개를 쓴 … 그것은 굉장되었습니다.

나는이를 유지하는 경우, 내가 자랑스러워 할 것입니다 삶을 살았던 것입니다. 나는 강한, 명확하게 정의 된 방향으로 삶을 살았던 것입니다.

그래서 목록을 확인합니다. 당신이 내 복사해야 느끼지 않는다 – 그것은 아무것도의 전체가 될 수 있습니다. 이제까지 자신에 모바일 앱을 구축하고 싶어?

스케이트 대회에 참여? 목장을 소유? 당신의 할머니의 초콜릿 진흙 케이크를 만들기 위해 알아?

목록에 넣어.

이 3 개의 범주로 목록을 분할 :

I가 기술이 필요 것들
내가 바로 할 수있는 일
내가 시간을 필요로 할 것들
지금 당신은 그것으로 살 수있다. 당신은 다음 2 주 동안 당신과 함께 그것을 유지해야합니다. 그것을 분석, 그것을 잘라, 그것을 추가합니다.

싫어하기 시작, 더 사랑을 시작합니다.

그냥 천천히 익숙해 질과 정말 당신이 누구의 반사와 당신이 원하는 경우 운동.

그들은 그것을 읽을 것이다 경우에 가까운 사람에게 물어보십시오.

당신이 마음에 목록이있을 때, 당신은 두 번째 단계로 이동할 수 있습니다 – 내가 곧 당신에게 그것을 보내드립니다!

그것은 드라이브 내 하루 종일 나에게 동기를 부여거야. 끊임없이 그것을 읽는 것은 내가 아무것도 잊지 못할 수 있음을 의미합니다.

즉, 자신에 대한 투자를 어떻게 내 프로그램의 단계 하나입니다. 당신은 더 여기 찾을 수 있습니다!

RecommendRespond
브라우저에서보기
중간 로고
중간 · 760 시장 거리, 9 층, 샌프란시스코, CA 94102으로 전송

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

How to do 100 tiştên hûn bi hewes in
Creatomic
How to do 100 tiştên hûn bi hewes in

Merheba!

Ev Jon ye.

Min xwest ez bi wan re pêvajoya min bi we re. Di rê de ez teqez ez di rêya herî baş ez dikarim jîndar im, avakirina business min rêya herî baş ez dikarim, û ne tenê heyî li ser pesnek.

Ev gav yek e …

Hewe lîsteya 100 Things.

Define tu li ku derê dixwazin ji bo, emê li wê derê ye.

Ez a list of 100 tiştan Ez diçim ji bo ku ez di jiyana xwe de. Ev ne list, ev tiştên min dixwest ez wê yekê nikarim – ev tiştên ku ez bi rastî, ez ê çi bikim.

Ev ji min re girt 3 saetan ji bo danîn ku lîsteya bi hev re, û ew tiştên ku min dixwest kiriye ji bo temamkirina an tecrubeya ji ber ku ez bi bîr covers.

Li vir, hinek ji lîsteya min de ye:

☐Publish romana

☐Publish Komîk

☐Publish pirtûka business

✓Consult li ser kar (kirin)

☐Have a podcast

☐Maintain asteke bilind a fitness

☐Teach kursa bike

… Û gelek hemû more.

Îcar, eger ez bi tenê dikare bigihê 4 ji wan tiştên di salê de, di 25 salan de ez ê riya xwe bi tevahiya lîsteyê de kar kiriye. Ji ber ku ez xwe bi di çarçoveya li 2015 hat, ez hatibe kiriye off çend – Ez ji bo hevjînê amazing min dimeşandin, ez hildan bisiklêtan, ez şêwiriya li ser kar, her hefte, ez nivîsî danasîna pirtûkeke bêhempa ye … ku ev ecêb dîtin.

Eger ez vê nimêja xwe bikin, ez ê di jiyana ku ez serbilind wê jiyam. Ez dê jiyana bi hêz, alî bi awayekî zelal hatiye ravekirin jiyam.

So lîsteya bikin. Hest nakin ku hûn ji bo min wê kopî – ew dikare bibe full of tiştekî. Ever xwest bi avakirina app mobile li ser xwe bi xwe?

Beşdarî pêşbirkê skateboarding? Xwe a ranch? Hîn bibin ji bo ku çikolata cake mud Grandmother te?

wan têxe li ser lîsteya.

Divide di lîsteyê de nav van 3 Kategorî:

Tiştên ku divê ez zanîna ji bo
Tiştên ku ez di cih de dikarin çi bikin
Tiştên ku divê ez dem ji bo
Niha hûn bi wê bijîn. Ku hûn ji bo xwey bi we re ji bo 2 hefteyên bê de. Add to it, wê bibire, analîz dike.

Destpêk ji bo ev nefret, dest bi love it more.

Just hêdî hêdî fêrî wê bûye û kar derket, eger ew bi rastî jî neynika tu kî yî û tu çi dixwazî e.

kesek ku nêzî te bipirse ka ew ê xwend.

Gava tu lîsteyeke ku bi dilê we ye, hûn dikarin tikandinê de gava duyem bavêje – Ez ê wê ji bo we nêzîk de bişîne!

Ev çi diajo û ji min re li seranserê roj min dengkirinê. Reading ew her tim tê wateya ez qet nikare tiştekî ji bîr.

Ku gava yek ji bernameya min, How To weberhênan di Yourself ye. Hun dikanin bibînin ku zêdetir mafê here!

RecommendRespond
View di geroka
Logo Medium
Şandin ji aliyê Medium · 760 Market Street, qatê 9th, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 иштерди кылууга кантип жөнүндө жалындуу албайсыз
Creatomic
100 иштерди кылууга кантип жөнүндө жалындуу албайсыз

Салам!

Бул Jon жатат.

Мен сени менен менин жараянын бөлүшүү үчүн келген. жолу мен жакшы, мен бизнес куруу мыкты жол алат үйдө жашап жатам, ал эле эмес, AUTOPILOT боюнча орун алат болушу керек.

Бул кадам бири болуп саналат …

Жаз тизмесинин 100 нерселер.

Сиз кайсы жерде болбосун, каалаган жерде аныктайт.

Мен бул жашоодо эмне үчүн бара жатам, 100 нерселердин тизмеси бар. Бир чака тизме эмес, ал мен эмне кыла алмак каалаган нерселерди эмес, бул – мен чындап эмне үчүн бара жатам нерселерди.

Аны менен бирге ошол тизмесин үчүн мага 3 саат алып, аны мен эсимде бери аткаруу же тажрыйбасы келген баарын камтыйт.

Бул жерде менин тизмесинин бир эле:

бир көркөм кара сөз ☐Publish

бир комикс ☐Publish

бизнес китепти ☐Publish

бизнеске ✓Consult (кылган)

подкастты ☐Have

Даярдыктын жогору ☐Maintain

онлайн курс ☐Teach

… Менен бир топ көп.

Мен азыр эле жылына нерселердин 4 аткаруу мүмкүн болсо, 25 жыл ичинде мен бүт тизме аркылуу менин иштеген болот. Мен 2015-жылы алкагында менен келип, анткени, мен бир аз эс алууну жатабыз – Мен кереметтүү өнөктөш менен убадалашып жатам, мен жарыш алып, мен жума сайын бизнеске консалтинг жатам, мен бир укмуш китепке киргизүүнү жазган … ал сонун болуп жатат.

Мен мындан ары болсо, анда мен сыймыктана турган бир жашоону жашап калат. Мен күчтүү, так аныкталган жетекчилиги менен жашап калат.

Демек, бир жаз. сен меники көчүрүү керек деп айта албайм, – бул эч нерсе толтура албайт. Эч качан өз мобилдик колдонмо куруу үчүн келген?

бир Skateboarding конкурска катышат? бир гана жата бересиз ээ? Сиздин апабыздын шоколад сел тортту үчүн үйрөнүш керек?

тизмесине коюу.

ушул 3 категорияга тизмесин бөлүп:

Мен үчүн жөндөмдүүлүктөрүн керек нерселер
Мен дароо кыла алам
Мен үчүн убакыт керек нерселер
Эми силер аны менен бирге жашап керек. Сиз кийинки 2 жума бою сени менен беришибиз керек. ага кошуп, аны кыйып, аны талдап чык.

аны жек көрө баштайсыз, ал көбүрөөк жакшы башташат.

Жөн гана жай ага көнүп болуп, чын эле сен жана сен каалагандай ким бир чагылуусу, анда иштеп чыгуу.

Алар катты окуп эгер сага жакын адамды сура.

Сиз менен бактылуу болосуз тизмесин болсо, экинчи кадам көздөй секирип болот, – Мен сага жакында жөнөтөбүз!

Ал эмне дисктер менен бир күн бою мени түрткү болот. дайыма, аны окуп, мен аны эч качан унутпайм болот дегенди билдирет.

Кандай гана болбо жумшай Менин программасынын кадам бири. Көбүрөөк туура бул жерден таба аласыз!

RecommendRespond
браузерде көрүү
орто Logo
Орточо · 760 Базар көчөсү менен жиберип, 9-кабат, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ວິທີການເຮັດ 100 ສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງ passionate ກ່ຽວກັບ
Creatomic
ວິທີການເຮັດ 100 ສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງ passionate ກ່ຽວກັບ

Hi!

ມັນເປັນ Jon.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະແບ່ງປັນຂະບວນການຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບທ່ານ. ວິທີການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດໃນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ການກໍ່ສ້າງທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບ autopilot.

ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຫນຶ່ງ …

ຂຽນລາຍຊື່ຂອງ 100 ສິ່ງ.

ກໍານົດບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ, ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງທີ່ວ່າແມ່ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຊີລາຍການຂອງ 100 ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ມັນບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍການ bucket ເປັນ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ – ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ.

ມັນໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າ 3 ຊົ່ວໂມງເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຊີລາຍການທີ່ຮ່ວມກັນ, ແລະມັນກວມເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກທີ່ຈະສໍາເລັດຫຼືປະສົບການນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຈື່.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງບັນຊີລາຍການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:

☐Publishນະວະນິຍາຍ

☐Publishເປັນ comic

☐Publishຫນັງສືທຸລະກິດ

✓Consultໃນທຸລະກິດ (ເຮັດ)

☐Have podc ast ເປັນ

☐Maintainລະດັບສູງຂອງການສອດຄ່ອງກັບ

☐Teachແນ່ນອນອອນໄລນ໌

… ແລະມີຫຼາຍທັງຫມົດຫຼາຍ.

ໃນປັດຈຸບັນຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ສາມາດຮັບຜົນສໍາເລັດ 4 ຂອງສິ່ງທີ່ຕໍ່ປີ, ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາ 25 ປີຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດວຽກວິທີການຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍຜ່ານບັນຊີລາຍຊື່ທັງຫມົດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນມາມີການໃນປີ 2015, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ticked ໄປບໍ່ພໍເທົ່າໃດ – ຂ້າພະເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ປະລາດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຖິງວົງຈອນການ, ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການທຸລະກິດທຸກອາທິດ, ຂ້າພະເຈົ້າວ່າການນໍາສະເຫນີເພື່ອເປັນຫນັງສື incredible … ມັນໄດ້ຫນ້າຫວາດສຽວ.

ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮັກສາເຖິງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່ຊີວິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງການເປັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທິດທາງກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ບັນຊີລາຍການ. ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານມີໃຫ້ສໍາເນົາລະເບີດຝັງດິນ – ມັນສາມາດເປັນອັນເຕັມທີ່ຂອງສິ່ງທີ່. ເຄີຍຕ້ອງການຢາກການກໍ່ສ້າງເປັນ app ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເອງ?

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ skateboard ບໍ? ເຈົ້າຂອງ ranch ໄດ້? ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ cake ຕົມເລດ Grandmother ຂອງທ່ານ?

ເອົາໃຈໃສ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍການ.

ແບ່ງບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້າໄປໃນເຫຼົ່ານີ້ 3 ປະເພດ:

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຄວາມສາມາດສໍາລັບການ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາສໍາລັບການ
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານມີເພື່ອອາໄສຢູ່ກັບມັນ. ທ່ານມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນກັບທ່ານສໍາລັບການ 2 ອາທິດຕໍ່ໄປ. ຕື່ມການກັບມັນ, ຕັດມັນລົງ, ວິເຄາະມັນ.

ເລີ່ມຕົ້ນກັບ hate ມັນ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຮັກມັນຫຼາຍ.

ພຽງແຕ່ຊ້າກາຍເປັນເຮັດໃຫ້ເຄຍຊີນກັບມັນແລະເຮັດວຽກອອກຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອງຜູ້ທີ່ທ່ານມີແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ອ່ານມັນ.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີບັນຊີລາຍການທີ່ທ່ານກໍາລັງມີຄວາມສຸກກັບ, ທ່ານສາມາດເຕັ້ນໄປຫາໃສ່ຂັ້ນຕອນທີສອງ – ຂ້າພະເຈົ້າຈະສົ່ງມັນກັບທ່ານໃນໄວໆນີ້!

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕະຫຼອດມື້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ສືບຕໍ່ການອ່ານມັນຢູ່ສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດລືມຫຍັງຈາກມັນ.

ວ່າເປັນບາດກ້າວຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ວິທີການລົງທຶນໃນຕົວທ່ານເອງ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້!

RecommendRespond
ເບິ່ງໃນຕົວທ່ອງເວັບ
Logo ຂະຫນາດກາງ
ສົ່ງໂດຍ Medium · 760 Market Street, ຊັ້ນ 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Facere C iracundus circa vos sunt
Creatomic
Facere C iracundus circa vos sunt

Salve!

Suus ‘Jon.

Volui processus meum vobiscum. Fac mihi viam in melius ego possum, re optime potest aedificare, et non existente Autopilot.

Haec est una step …

A C Quintus ea scribere.

Definire ubi vis ut, ubicumque sit.

C album habeo quae facturus sum in vita mea. Non situlae list, non quae vellem facere – suus ‘vere volo ut vado.

Eam tulit me hoc album III horas, et quod tegit omnia experiri actum aut nudius tertius quaerebatis memini.

Hic quidam my list

A ☐Publish

☐Publish comici

☐Publish a Business Books

✓Consult in negotiis (quae)

☐Have a Podcast

☐Maintain altiorem gradum congrui

An scilicet ☐Teach

… Et omnis amet.

Si autem non potest esse nisi per ea perficere IV anno XXV annos meos pro quibus servivi tibi per totum tempus elit. Cum ascenderunt in compage MMXV habeo ticked off paucis – mirabile ego meam operam socium levavi revolutio ego singulis septimanis negotium consilia scripsi librum incredibili introductio … eam est terribilis.

Si secundo hoc feceritis, quae ego vitam et gloriam. Ego vitam forti, certa directione.

Et facere album. Noli imitari meum tibi – quid potest esse plenum. Tuis semper cogitavi ut aedificarem mobile app?

Participant elit in skateboarding? Own a villa? Discite bonum facere avia socolate placentam luto?

Et pones eis in album.

Album III divisa in his praedicamenta:

Quae quod non opus est artibus
Omnia possum, quod statim,
Quae quod non opus est tempore,
Habetis eum vivere. Deinde habes tecum facere II septimanas. Adde, abscide eam, et resolvere.

Start odisse incipiunt magis amare.

Nam si vere tardius perficere assuescant et qui sis et quid vis imago.

Pete tibi proximus si legisset.

Tu cum sis felix quod album potest salire super Secundus – mittam ad te cito

Sed mihi in diem agit et movet. Sit natura inquisita perpetuo Lectio oblitus sum ab eis.

Id unum gradu progressio Invest Quam in te. Potes invenire rectius hic

RecommendRespond
View in browser
Medium logo
Medium · missus DCCLX Market Street, 9 aream San Francisco, (XCIV)CII

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kā to darīt 100 lietas, ko tu esi kaismi
Creatomic
Kā to darīt 100 lietas, ko tu esi kaismi

Sveiki!

Tas ir Jon.

Es gribēju dalīties savā procesu ar jums. Veids, kā es pārliecinos, ka es esmu dzīvo vislabākajā veidā es varu, veidojot mans bizness labākais veids, kā es, un ne tikai esošo autopilots.

Tas ir viens solis …

Rakstīt sarakstā 100 lietas.

Noteikt, kur jūs vēlaties nokļūt, vienalga, kur tas ir.

Man ir saraksts ar 100 lietām, ko es esmu gatavojas darīt manā dzīvē. Tas nav spainis sarakstu, tas nav lietas, es vēlos es varētu darīt – tas ir lietas, es tiešām esmu gatavojas darīt.

Bija man 3 stundas, lai šo sarakstu kopā, un tas aptver visu, ko es esmu vēlējies paveikt vai pieredze, jo es varu atcerēties.

Lūk, daži no manu sarakstu:

☐Publish romānu

☐Publish komiksu

☐Publish biznesa grāmatu

✓Consult uzņēmējdarbību (izdarīts)

☐Have podcast

☐Maintain augsta līmeņa fitnesa

☐Teach tiešsaistes kursu

… Un kopumā daudz vairāk.

Tagad, ja es varētu paveikt tikai 4 no tām lietām gadā, 25 gadu laikā es strādāju manu ceļu cauri visam sarakstam. Tā kā es nāca klajā ar sistēmu 2015. gadā, es esmu atzīmes daži – es esmu nodarbojas ar savu apbrīnojamo partnerim, es paņēma riteņbraukšana, es esmu konsultāciju uzņēmējdarbību katru nedēļu, es uzrakstīju ievadu neticami grāmatu … tas ir bijis lielisks.

Ja es saglabāt šo augšu, es esmu dzīvojis dzīvi, kas man būs lepoties. Es esmu dzīvojis dzīvi ar spēcīgu, noteiktu virzienu.

Tātad, lai sarakstu. Nejūtos jums ir kopēt raktuves – tas var būt pilns ar neko. Ever gribēja būvēt mobilo app par savu?

Piedalās skeitborda konkursā? Pašu sēta? Uzziniet, kā padarīt jūsu vecmāmiņas šokolādes dubļu kūka?

Put tos sarakstā.

Sadaliet sarakstu šajās 3 kategorijās:

Lietas, kas man ir nepieciešams prasmes
Lietas, ko es varu darīt uzreiz
Lietas, kas man ir nepieciešams laiks
Tagad jums ir dzīvot ar to. Jums ir, lai saglabātu to ar Jums tuvāko 2 nedēļu laikā. Pievienot to, samazināt to uz leju, analizēt to.

Sāk ienīst to, sāk mīlēt to.

Tikai lēnām pierast pie tā, un darbu, ja tas tiešām ir pārdomas par to, kas jūs esat un ko jūs vēlaties.

Palūdziet, lai kāds tuvu jums, ja tie būs izlasīt.

Kad jums ir saraksts, ka jūs esat apmierināti ar, jūs varat lēkt uz otro posmu – es jums to nosūtīt jums drīz!

Tas ir tas, kas vada un motivē mani visu manu dienu. Lasot to pastāvīgi nozīmē, ka es nekad nevar aizmirst kaut ko no tā.

Tas ir viens solis no manas programmas, Kā ieguldīt sevi. Jūs varat uzzināt vairāk šeit!

RecommendRespond
Skatīt pārlūkprogrammā
Medium Logo
Iesūtīja Medium · 760 Market Street, 9.stāvā, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kaip tai padaryti 100 dalykus esate aistringai
Creatomic
Kaip tai padaryti 100 dalykus esate aistringai

Sveiki!

Tai Jon.

Norėjau pasidalinti savo procesą su jumis. Kaip aš įsitikinkite, aš gyvenu geriausiu būdu aš galiu, pastato mano reikalas, kad geriausias būdas, ką galiu, ir ne tik esamas autopilotas.

Tai vienas žingsnis …

Rašyti kurių sąrašas 100 daiktų.

Nustatyti, kur norite gauti, nesvarbu, kur tai yra.

Turiu 100 dalykų, aš ruošiuosi daryti savo gyvenime, sąrašą. Tai ne kibiras sąrašas, tai nėra dalykų, aš norėčiau, galėčiau padaryti – tai dalykai, aš tikrai ketinu daryti.

Jis paėmė mane 3 valandas įdėti šį sąrašą kartu, ir ji apima viską, ką norėjau pasiekti ar patirtis, nes aš atsimenu.

Štai keletas mano sąraše:

☐Publish romaną

☐Publish komiška

☐Publish verslo knyga

✓Consult verslo (padaryta)

☐Have podcast

☐Maintain aukšto lygio tinkamumą

☐Teach internetu kursą

… Ir daug daugiau.

Dabar, jei galiu atlikti tik 4 iš tų dalykų per metus, per 25 metų laikotarpį aš dirbau savo kelią per visą sąrašą. Kadangi aš atėjo su programos 2015 m, aš pažymėjote ne kelias – aš užsiima mano nuostabios partneriu, aš paėmė dviračiu, aš konsultavimas verslo kiekvieną savaitę rašiau, įvadas į neįtikėtinai knygos … tai buvo nuostabus.

Jei aš nuolat tai aukštyn, aš gyveno gyvenimą, kad aš didžiuotis. Aš gyveno gyvenimą su stipriu, aiškiai apibrėžta kryptimi.

Taigi padaryti sąrašą. Nesijaučia turite nukopijuoti mano – ji gali būti visiškai nieko. Kada nors norėjo sukurti mobiliąją programą savo?

Dalyvauti skateboarding konkurencijos? Nuosavas žirgyną? Sužinokite, kaip padaryti savo močiutės šokolado purvo pyragą?

Įdėkite juos sąraše.

Padalinkite sąrašą į šiuos 3 kategorijas:

Dalykų, kad man reikia įgūdžių
Dalykų, kad aš galiu padaryti iš karto
Dalykų, kad man reikia laiko
Dabar jūs turite gyventi su juo. Jūs turite laikyti jį su jumis per artimiausius 2 savaites. Pridėti į jį, supjaustyti jį žemyn, ją analizuoti.

Pradėkite nekenčiu, pradėti mylėti jį labiau.

Tiesiog truputį priprato prie jo ir dirbti, jei ji tikrai yra kas esate atspindys ir ką norite.

Klauskite kas nors šalia jūsų, jei jie jį perskaityti.

Kai jūs turite sąrašą, kad jūs esate laimingas su, galite pereiti į antrąjį žingsnį – Aš atsiųsime jį jums iškart!

Tai, kas skatina ir motyvuoja mane per mano dieną. Skaityti nuolat reiškia, kad aš niekada negali pamiršti nieko iš jo.

Štai mano programa, kaip investuoti į save vienas žingsnis. Galite sužinoti daugiau čia!

RecommendRespond
Peržiūrėti naršyklėje
Vidutinis Logotipas
Išsiuntė Medium · 760 Market Street, 9 aukšte, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Wéi 100 Saachen ze maachen, bass du passionéierte iwwer
Creatomic
Wéi 100 Saachen ze maachen, bass du passionéierte iwwer

Salut!

Et ass Jon.

Ech wollt meng Prozess mat Iech ze deelen. D’Manéier ech sécherstellen ech am beschte Wee wunnen ech kann, Gebai mäi Betrib déi bescht Manéier kann ech, an net just bestehend op autopilot.

Dëst ass Schrëtt ee …

Schreif eng Lëscht vun 100 Saachen.

Definéieren, wou Dir un ze wëllen, egal wou dat ass.

Ech hunn eng Lëscht vun 100 Saache ech a mengem Liewen ze maachen mech elo. Et ass net en Eemer setzen, et ass net Saachen sin ech wënschen kéint maachen – et d’Saache ech wierklech do nënnen.

Et huet mech 3 Stonnen, déi Lëscht ze zesummesetzen, an et deckt alles, ech wollt mech fir anzeschalten oder Erfahrung well ech erënnere kann.

Hei ass eng vun meng Lëscht:

☐Publish engem Roman

☐Publish engem Comic

☐Publish engem Betrib Buch

✓Consult op Betrib (gemaach)

☐Have engem Podcast

☐Maintain engem héijen Niveau u

☐Teach en online natierlech

… An e ganze Koup méi.

Elo, wann ech kann nëmmen anzeschalten 4 vun deene Saachen pro Joer, an 25 Joer Zäit wäert ech mengem Wee duerch de ganze Lëscht geschafft hunn. Well ech mat der am Kader vun 2015 huet, ech hun e puer ugekräizt huet – ech zu mengem erstaunlech Partner engagéiert hun, ech Vëlos huet an, ech mengen all Woch op Geschäft beroden, geschriwwen sin der Aféierung zu engem schéinen Buch … et ass fantastesch ginn.

Wann ech dat haalt, da muss ech e Liewe gelieft, datt ech vun houfreg ginn. Ech hunn e Liewen mat enger staarker, kloer definéiert Richtung gelieft.

Sou eng Lëscht ze maachen. mengen net Dir hutt Grouf ze kopéieren – et kann voller näischt ginn. Jee nach eng Handy-App op Är eegen ze bauen?

Bei engem Board Concours? Eege enger Ranch? Léiert Är Bom d’Schockela Bulli Kuch ze maachen?

Stiech se op der Lëscht.

Deelen déi Lëscht an dës 3 Kategorien:

Saachen déi ech brauch Fäegkeete fir
Saachen déi ech direkt do kann
Saachen, déi ech Zäit brauch fir
Elo musst Dir mat et liewen. Du muss se fir d’nächst 2 Wochen mat Iech. Foto fir et, koum et ënnen, analyséiere se.

Start ass ze haassen, fänkt et méi zu Léift.

ginn nëmme lues Gewunnecht ass an Aarbecht, wann et wierklech eng Reflexioun vun ass deen Dir sidd a wat Dir wëllt.

Froen Iech nosteet, wann se se liesen wäert.

Wann Dir eng Lëscht hunn, datt Dir mat frou bass, kanns du op der zweeter Etapp sprangen – ech et geschwënn ze Dir schéckt Medizin!

Et ass dat, wat Motoren a motivéiert mech duerch meng Dag. Liesen dat heescht permanent kann ech nach nie eppes vun et vergiessen.

Datt d’Schrëtt eent vun mengem Programm, wéi selwer ze investéieren. Dir kënnt méi richteg hei gewuer!

RecommendRespond
View am Browser
mëttel- Logo
Geschéckt vun mëttlerer · 760 Market Street, 9. Stack, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Како да се направи 100 работи си страсна за
Creatomic
Како да се направи 100 работи си страсна за

Здраво!

Тоа е Џон.

Сакав да го споделам моето процес со вас. Начинот на кој јас бидете сигурни дека јас живеам во на најдобар начин што може, градење на мојот бизнис на најдобар начин што може, и не само постоењето на автоматски.

Ова е првиот чекор …

Напишете листа на 100 работи.

Дефинирање на местото каде што сакате да се добие, без оглед на тоа каде е тоа.

Имам листа на 100 работи јас ќе одам да се направи во мојот живот. Тоа не е листа кофа, тоа не е она што сум сакал да можам да се направи – тоа е она што сум навистина идам да се направи.

Тоа ми траеше 3 часа за да го списокот заедно, и таа ги опфаќа сè што сум сакал да се постигне или искуство, бидејќи можам да се сетам.

Еве некои од моите листа:

☐Publish роман

☐Publish стрип

☐Publish деловна книга

✓Consult на бизнис (прави)

☐Have подкаст

☐Maintain високо ниво на фитнес

☐Teach онлајн курс

… И многу повеќе.

Сега, ако јас само може да се постигне 4 од оние работи на годишно ниво, во време од 25 години “”Јас ќе го работел мојот начин преку целата листа. Бидејќи јас излезе со рамка во 2015 година, јас сум разочарана од неколку – Јас сум ангажиран за мојата неверојатна партнер, отидов до велосипедизам, јас сум консултации за бизнис секоја недела, напишав вовед во неверојатна книга … тоа е страшно.

Ако јас го задржите ова, јас ќе го живееле животот, што ќе се гордееме. Јас ќе го живееше со силна, јасно дефинирана насока.

Така да се направи листа. Не сметаш дека треба да го копирате мое – тоа може да биде полн со ништо. Дали некогаш сте сакале да се изгради мобилна апликација на свој?

Учествуваат во конкуренција на скејтбордингот? Поседувате ранчот? Научете како да се направи чоколадо кал торта вашата баба?

Ги стави на листата.

Поделете листата во овие 3 категории:

Работи што треба вештини за
Работи што можам да направам веднаш
Работи што ми треба време за
Сега ќе мора да живее со него. Мора да го носите со вас за следните 2 недели. Додади во него, тоа се намали, го анализира.

Start за да го мразам, почнете да го сакаат повеќе.

Само полека се навикнати на тоа и да работат надвор ако тоа навистина е одраз на тоа кој сте и што сакате.

Прашајте некој близок да ти дали тие ќе ја прочита.

Кога ќе имаш листа дека сте задоволни со тоа, можете да скокаат врз вториот чекор – Јас ќе го испратам до тебе наскоро!

Тоа е она што вози и ме мотивира во текот на мојот ден. ја читам постојано значи дека никогаш не може да го заборави нешто од него.

Тоа е првиот чекор од мојата програма, како да се инвестира во себе. Можете да дознаете повеќе, токму тука!

RecommendRespond
Види во прелистувачот
средни логото
Испратени од Медиум · пазар улиците 760, 9 кат, San Francisco, CA 94.102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ahoana no mba hanao zavatra ianao 100 liana
Creatomic
Ahoana no mba hanao zavatra ianao 100 liana

Hi!

Izany Jon.

Te hizara aminareo ny dingana. Ny fomba ho azo antoka aho miaina ao ny fomba tsara indrindra azoko atao, ny fanorenana ny raharaham-barotra ny fomba tsara indrindra azoko atao, fa tsy misy ny Mifantoka fotsiny.

Izany no dingana iray …

Soraty ny lisitr’ireo zava-100.

Mamaritra izay te-hahazo ny, na aiza na aiza izany.

Manana ny lisitry ny zavatra 100 handeha aho hanao eo amin’ny fiainako. Tsy amin’ny siny lisitra, izany zavatra izany no tsy te azoko atao – izany zavatra izany no tena no hataony.

Tsy nandray ahy 3 ora hametraka izany lisitra miaraka, ary mandrakotra ny zavatra rehetra aho te hanatanteraka na traikefa hatramin’ny Tsaroako.

Ity ny sasany ny lisitra;

☐Publish ny tantara

☐Publish ny tantara an-tsary

☐Publish ny raharaham-barotra boky

✓Consult eo amin’ny raharaham-barotra (atao)

☐Have ny podcast ity

☐Maintain avo lenta ny Fitness

Mazava ho azy fa ☐Teach an-tserasera

… Ary iray manontolo be kokoa.

Ary raha afaka fotsiny hanatanteraka 4 ‘ireo zavatra isan-taona, tamin’ny 25 taona’ ny fotoana dia efa niasa ny lalana amin’ny alalan’ny lisitra iray manontolo. Koa satria aho, niakatra ny sehatra tamin’ny 2015, aho ticked eny vitsivitsy – aho ny mahagaga mpifamofo ny mpiara-miasa, dia naka ny bisikileta, aho mila hevitra amin’ny raharaham-barotra isan-kerinandro, no nanoratra ny teny fampidirana ny boky iray tsy mampino … izany dia midika hoe efa mahatahotra.

Raha mitandrina izany izy, dia efa niaina ny fiainako fa ho faly ny. Dia niaina ny fiainana mafy, tari-dalana mazava tsara.

Koa manao lisitra. Aza mihevitra tsy maintsy handika Ahy – dia mety ho feno ny na inona na inona. Ever te hanorina finday fampiharana amin’ny anareo?

Mandray anjara amin’ny fifaninanana ny Skateboarding? Manana Ranch? Mianara hanao ny sokola ny Bebe mofomamy fotaka?

Nataony teo amin’ny lisitra.

Zarao ny lisitr’ireo ho ireo 3 Sokajy:

Zavatra izay mila fahaiza-manao ho an’ny
Zavatra azoko atao avy hatrany
Zavatra izay mila fotoana
Ankehitriny tsy maintsy miaina miaraka amin’izany. Tsy maintsy mitandrina izany miaraka aminao nandritra ny 2 herinandro. Ampiana izany, dia hokapainao ihany, mandinika izany.

Manomboka mankahala azy, manomboka ho tia azy bebe kokoa.

Vao lasa zatra tsikelikely izany, ary miasa avy raha tena dia taratry ny hoe iza ianao ary inona no tianao.

Mangataha olona iray akaiky anao, raha mamaky izany dry zareo.

Rehefa manana ny lisitry fa faly ianao miaraka, dia afaka mitsambikina teo amin’ny dingana faharoa – aho hanateranay azy ho any aminareo tsy ho ela!

Izany no mitarika sy manosika ahy mandritra ny andro. Ny famakiana azy io foana aho, dia tsy midika na inona na inona avy aminy manadino.

Izany no dingana iray ny fandaharana, Ahoana no To vola amin’ny Tenanao. Afaka mahita bebe kokoa eto!

RecommendRespond
View in mpitety
Medium Logo
Sent ny Medium · 760 Market Street, rihana faha-9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bagaimana untuk melakukan 100 perkara yang anda minati
Creatomic
Bagaimana untuk melakukan 100 perkara yang anda minati

Hi!

Ia Jon.

Saya ingin berkongsi proses saya dengan anda. Cara saya memastikan saya hidup dengan cara yang terbaik yang saya boleh, membina perniagaan saya cara terbaik yang saya boleh, dan bukan hanya yang sedia ada secara autopilot.

Ini adalah langkah pertama …

Menulis Senarai 100 Perkara.

Menentukan di mana anda mahu untuk mendapatkan, tidak kira di mana yang.

Saya mempunyai senarai 100 perkara yang saya akan lakukan dalam hidup saya. Ia bukan satu senarai baldi, ia bukan perkara yang saya ingin saya boleh lakukan – ia perkara yang saya benar-benar sedang akan lakukan.

Saya mengambil masa 3 jam untuk meletakkan senarai yang bersama-sama, dan ia meliputi segala-galanya yang saya mahu untuk mencapai atau pengalaman sejak saya boleh ingat.

Berikut adalah sebahagian daripada senarai saya:

☐Publish novel

☐Publish komik

☐Publish sebuah buku perniagaan

✓Consult perniagaan (yang dilakukan)

☐Have podcast

☐Maintain tahap kecergasan tinggi

☐Teach kursus dalam talian

… Dan banyak lagi.

Sekarang jika saya hanya boleh mencapai 4 daripada perkara-perkara setiap tahun, dalam masa 25 tahun saya akan telah bekerja cara saya melalui keseluruhan senarai. Oleh kerana saya datang dengan rangka kerja ini pada 2015, saya telah menegur beberapa – saya bertunang dengan rakan kongsi yang menakjubkan saya, saya mengambil berbasikal, saya berunding perniagaan setiap minggu, saya menulis pengenalan kepada sebuah buku yang luar biasa … ia telah menggerunkan.

Jika saya berbuat begitu, saya akan telah hidup kehidupan yang saya akan berbangga dengan. Saya akan telah hidup kehidupan yang dengan kuat, arahan yang jelas.

Oleh itu, satu senarai. Jangan rasa anda perlu menyalin saya – ia boleh menjadi penuh dengan apa-apa. Pernah ingin untuk membina aplikasi mudah alih anda sendiri?

Mengambil bahagian dalam pertandingan skateboarding? Memiliki ladang yang? Belajar untuk membuat coklat lumpur kek Nenek anda?

Meletakkan mereka dalam senarai.

Bahagikan senarai ke dalam 3 kategori:

Perkara-perkara yang saya perlu kemahiran
Perkara-perkara yang saya boleh lakukan dengan segera
Perkara-perkara yang saya perlukan masa untuk
Sekarang anda perlu untuk hidup bersamanya. Anda perlu menyimpannya dengan anda untuk 2 minggu akan datang. Menambah kepadanya, memotong ke bawah, menganalisisnya.

Mula membencinya, mula menyukainya lebih.

Hanya perlahan-lahan menjadi biasa dengan ia dan bersenam jika ia benar-benar mencerminkan siapa anda dan apa yang anda mahu.

Tanya seseorang yang rapat dengan anda jika mereka akan membacanya.

Apabila anda mempunyai senarai yang anda berpuas hati dengan, anda boleh melompat ke langkah kedua – saya akan hantar kepada anda tidak lama lagi!

Ia adalah apa yang mendorong dan mendorong saya sepanjang hari saya. Membacanya sentiasa bermakna saya tidak boleh lupa apa-apa daripadanya.

Itulah langkah salah satu daripada program saya, Bagaimana Melabur Di Sendiri. Anda boleh mengetahui lebih lanjut di sini!

RecommendRespond
Lihat dalam pelayar
Logo sederhana
Dihantar oleh Sederhana · 760 Market Street, Lantai 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

എങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ
Creatomic
എങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ

ഹായ്!

ഇത് ജോൺ തുടർന്ന്.

നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ പ്രക്രിയ പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് വസിക്കുന്ന എന്റെ ബിസിനസ്സ് എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന മികച്ച വഴി കെട്ടിടവും വെറും ഔട്ടോപൈലറ്റ് നിലവിലുള്ള അർത്ഥമില്ല ഉറപ്പുവരുത്തുക വഴി.

ഈ നടപടി ഒന്നാണ് …

100 കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതുക.

നിങ്ങൾക്ക് നേടുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എവിടെ എവിടെ ആണ് സാരമില്ല നിർവചിക്കുക.

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോവുന്നതെന്ന് 100 കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അല്ല, ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് – ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ ആകുന്നു.

ഒരുമിച്ച് ആ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നെ 3 മണിക്കൂർ എടുത്തു അത് ഞാൻ ഓർക്കും സാധിക്കും നിവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം മൂടുന്നു.

ഇവിടെ എന്റെ ലിസ്റ്റ് ചില തുടർന്ന്:

ഒരു നോവൽ ☐Publish

☐Publish ഒരു കോമിക്ക്

ഒരു ബിസിനസ്സ് പുസ്തകം ☐Publish

ബിസിനസ്സ് ന് ✓Consult (ചെയ്തു)

ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ☐Have

ഫിറ്റ്നസ് ഉയർന്ന ☐Maintain

ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ☐Teach

… കൂടുതൽ ധാരാളമില്ല.

ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ സാധിക്കും എങ്കിൽ പ്രതിവർഷം കാര്യങ്ങള് 4, 25 വർഷം ‘കാലത്തു ഞാൻ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റിലൂടെ എന്റെ വഴി ജോലി ചെയ്യും. ഞാൻ 2015 ൽ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ട് വന്നു മുതൽ, ഞാൻ കുറച്ച് ഓഫ് ചെക്കടയാളമിടാത്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് – ഞാൻ എന്റെ അത്ഭുതകരമായ പങ്കാളി വിവാഹനിശ്ചയം, എനിക്ക് സ്ലൈക്ലിംഗിൽ എടുത്തു ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബിസിനസിൽ കൂടിയാലോചിക്കാതെ, എനിക്ക് അവിശ്വസനീയമായ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുതിയ ആമുഖം … അതു ആകർഷണീയമായ നാളായി.

ഞാൻ ഈ നിലനിർത്തുകയും എങ്കിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിച്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ശക്തമായ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ദിശ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചു ചെയ്യും.

അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. തോന്നുന്നില്ലേ എന്റേം പകർത്താനും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് – അതു ഒന്നും നിറയും കഴിയും. എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുക ആഗ്രഹിച്ചു?

ഒരു സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗിനായി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം? ഒരു റാൻഞ്ച് സ്വന്തം? നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചെളി നിഗൂഡ പഠിക്കൂ?

ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചു.

ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളായി ലിസ്റ്റ് രണ്ടായി:

ഞാൻ കഴിവുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ സമയം വേണമെന്ന് കാര്യങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ജീവിക്കേണ്ടിവരും. അടുത്ത 2 ആഴ്ച ഇത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷിക്കണം. അത് ചേർക്കുക അതു അരിഞ്ഞു വിശകലനം.

അതു വെറുക്കാൻ ആരംഭിക്കുക, കൂടുതൽ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരംഭിക്കുക.

വെറും പതുക്കെ ആ ശീലിച്ചു സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതു ശരിക്കും: നിങ്ങൾ എന്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് എങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിൻ.

അവർ അതു വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക.

നിങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ലേക്കായി ചാടാൻ കഴിയും – നിന്നെ താമസിയാതെ അയയ്ക്കും!

ഇത് ഡ്രൈവുകളും എന്റെ ദിവസം മുഴുവനും എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ്. നിരന്തരം അതു വായന ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കഴിയും എന്നാണ്.

അതാണ് വിധം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഘട്ടം ഒരുവൻ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും!

RecommendRespond
ബ്രൗസറിൽ കാണുക
ഇടത്തരം ലോഗോ
· മീഡിയം അയച്ചത് 760 മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, 9 ഫ്ലോർ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar
Creatomic
Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar

Hi!

Huwa Jon.

Jien ridt li jaqsmu proċess tiegħi miegħek. Il-mod I jagħmlu ċert jien jgħixu fl-aħjar mod I tista ‘, bini tan-negozju tiegħi l-aħjar mod li nista’, u mhux biss eżistenti fuq awtopilota.

Dan huwa pass wieħed …

Ikteb A Lista Ta ‘100 Oġġetti.

Iddefinixxi fejn inti tixtieq li tikseb sa, irrispettivament minn fejn dan huwa.

I jkollhom lista ta ‘100 affarijiet li jien ser tagħmel fil-ħajja tiegħi. Mhuwiex lista barmil, mhuwiex affarijiet I jixtiequ I jistgħu jagħmlu – huwa affarijiet I really am ser tagħmel.

Hija ħadet me 3 sigħat biex tpoġġi din il-lista flimkien, u din tkopri kollox stajt riedu biex ittemm jew esperjenza peress I tista tiftakar.

Hawn xi wħud lista tiegħi:

☐Publish rumanz

☐Publish komiks

☐Publish ktieb tan-negozju

✓Consult fuq in-negozju (li sar)

☐Have podcast

☐Maintain livell għoli ta ‘saħħa

☐Teach kors onlajn

… U aktar lott kollu.

Issa jekk nista ‘biss twettaq 4 ta’ dawn l-affarijiet fis-sena, fi żmien 25 sena I se jkollhom maħduma mod tiegħi permezz tal-lista sħiħa. Peress I ħarāet bil-qafas fl-2015, stajt mmarkata off ftit – jien imqabbad biex partner aqwa tiegħi, jien ħa ċikliżmu, jien konsultazzjoni fuq in-negozju kull ġimgħa, I kiteb l-introduzzjoni għal ktieb inkredibbli … huwa kien tal-biża.

Jekk I iżommu dan up, I se għexu ħajja li jien se jkun kburi. I se għexu ħajja bil-qawwi, direzzjoni definita b’mod ċar.

Sabiex tagħmel lista. M’għandekx tħoss għandek kopja mini – tista ‘tkun sħiħa ta’ xejn. Dejjem ried li tinbena app mobbli fuq tiegħek?

Jipparteċipaw f’kompetizzjoni skateboarding? Stess Ranch? Jitgħallmu jagħmlu ċikkulata kejk tajn Nanna tiegħek?

Jqiegħdhom fuq il-lista.

Aqsam il-lista f’dawn il-kategoriji 3:

Affarijiet li għandi bżonn ħiliet għall
Affarijiet li nista ‘tagħmel immedjatament
Affarijiet li għandi bżonn iż-żmien biex
Issa inti jkollok tgħix miegħu. Int għandek iżżomm miegħek għall-2 ġimgħat li ġejjin. Żid ma ‘dan, jniżżluha, janalizzah.

Ibda biex mibegħda, tibda imħabba tiegħu aktar.

Biss bil-mod jidraw lilha u xogħol barra jekk verament huwa riflessjoni ta ‘min int u dak li trid.

Staqsi lil xi ħadd viċin tiegħek jekk dawn ser taqrah.

Meta jkollok lista li int kuntent ma ‘, inti tista’ tiżdied fuq it-tieni pass – I ser jibgħatha lill inti hekk!

Huwa x’inhu dak li jmexxi u jimmotiva lili matul il-ġurnata tiegħi. Qari huwa kontinwament ifisser nista ‘qatt tinsa xejn minnha.

C’est pass tal-programm tiegħi, Kif Biex Invest Fil Yourself. Tista ‘ssir taf aktar dritt hawn!

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pehea ki te mahi 100 nga mea kei ngākau e pā ana ki a koutou
Creatomic
Pehea ki te mahi 100 nga mea kei ngākau e pā ana ki a koutou

Hi!

te reira Jon.

hinaaro e ahau ki te faaite i toku tukanga ki a koutou. Te ara kia ahau tino au noho ahau i roto i te ara pai e taea e ahau, hanga toku mahi i te ara pai e taea e ahau, a kore noa ngā i runga i Autopilot.

Ko te taahiraa kotahi tenei …

Tuhia te Rārangi o 100 mea.

Tautuhi te wahi e hiahia ana koe ki te tiki ki, noa’tu te wahi e he.

E ahau he rārangi o 100 nga mea haere ahau ki te mahi i roto i toku ora. Ehara i te te rārangi peere, e kore te reira mea e ahau hiahia taea e ahau te mea i – te reira mea e ahau tino e haere ki te mahi.

ka mau te reira ahau 3 haora ki te hoatu tahi taua rārangi, a hipokina nga mea katoa kua hiahia ahau ki te rave i wheako ranei mai taea ahau mahara.

Tenei te tahi mau o toku rārangi:

☐Publish te pūrākau

☐Publish he kōmeke

☐Publish he pukapuka pakihi

✓Consult runga pakihi (mahi)

☐Have he podcast

☐Maintain te taumata tiketike o te tinana

☐Teach te akoranga ipurangi

… Me te katoa rota atu.

Na, ki te taea anake e ahau rave i 4 o aua mea ia tau, i roto i te 25 tau ‘wa ka kua mahi ahau i toku ara i roto i te rārangi katoa. Mai haere ahau ake ki te anga i roto i te 2015, kua tohua e ahau atu he torutoru – ahau whai wāhi ahau ki toku hoa mīharo, ka mau ake ahau pahikara, Au kōrero ahau i runga i mahi he uike kotoa, tuhituhi ahau i te omuaraa ki te pukapuka maere … kua ngā reira whakamataku.

Ki te puritia e ahau tenei ake, ka kua ora ahau i te ora e ka waiho e ahau te hunga whakakake o. ka kua ora ahau i te ora ki te kaha, te aronga mārama.

Na te hanga i te rārangi. Kaua e ite whai koe ki te tārua i oku – ka taea e te mea tonu i te tetahi mea. Ake hiahia ki te hanga i te taupānga pūkoro i runga i tou ake?

Whai wāhi i roto i te whakataetae eke papa retireti? Ake i te faaapu? Ako ki te hanga tiakarete keke paru o tou mama ruau?

Hoatu ki a ratou i runga i te rārangi.

A vahi i te rārangi ki enei kāwai 3:

Mea e hiahia ana ahau pūkenga hoki
Mea e taea e ahau tonu
Mea e hiahia ana ahau ki te wā mō te
Na whai koe ki te ora ki reira. whai ki te pupuri i te reira ki a koutou mo te 2 wiki i muri mai ki a koutou. Tāpiri ki reira, tuaina ki raro, tātari reira.

Tīmata ki te kino i te reira, tīmata ki te aroha atu i te reira.

Just āta waia ki reira, ka mahi i roto i te mea tino reira ko te whakaata o te hunga e ko koe, me te mea e hiahia ana koe.

Kole ki ha taha tata ki a koutou, ki te ka lau ratou i te reira.

A, no te whai koe i te rārangi e kei koutou hari ki, ka taea e koe peke ki runga i te taahiraa tuarua – Ka tukua atu e ahau ki a koutou hohoro!

te reira te mea pei a ue’i ahau, puta noa i toku ra. Te tai’oraa i te reira tonu te tikanga e kore ahau e taea e wareware tetahi mea i reira.

Ko te taahiraa kotahi o toku hōtaka, Pehea Hei Haumi I roto i koe. Ka taea e kitea e koe i roto i atu tika konei!

RecommendRespond
Tirohia i roto i te pūtirotiro
Moko Waenga
Tonoa e Waenga · 760 Market Street, 9 witi, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

आपण खूपच प्रेरित आहोत 100 गोष्टी कसे करायचे ते
Creatomic
आपण खूपच प्रेरित आहोत 100 गोष्टी कसे करायचे ते

हाय!

हे Jon आहे.

मी तुम्हाला माझ्या प्रक्रिया शेअर करायचे. मी मी हे करू शकता उत्तम प्रकारे जिवंत आहे माझा व्यवसाय मी हे करू शकता सर्वोत्तम मार्ग इमारत, आणि नाही याची खात्री करा मार्ग फक्त autopilot विद्यमान.

ही पद्धत आहे …

100 गोष्टी यादी लिहा.

आपण त्या ठिकाणी, काही हरकत नाही प्राप्त करू इच्छित जेथे हे स्पष्ट करा.

मी 100 गोष्टी मी माझ्या आयुष्यात करणार आहे सूची आहे. तो एक बादली यादी नाही, तो मी काय करू शकतो इच्छा गोष्टी नाही – हे मी खरोखर करणार आहे काही आहे.

हे एकत्र यादी ठेवले मला घेतला 3 तास, आणि तो मी साध्य किंवा अनुभव मला लक्षात शकतो पासून होते केलेले सर्वकाही समाविष्टीत आहे.

येथे माझी यादी काही आहे:

एक कादंबरी ☐Publish

कॉमिक ☐Publish

व्यवसाय पुस्तक ☐Publish

व्यवसाय ✓Consult (पूर्ण)

एक पॉडकास्ट ☐Have

फिटनेस एक उच्च पातळी ☐Maintain

एक ऑनलाइन कोर्स ☐Teach

… आणि एक संपूर्ण खूप अधिक.

आता मी फक्त साध्य करू शकता तर दर वर्षी त्या गोष्टी 4, 25 वर्षांनंतर मी संपूर्ण यादी माध्यमातून माझे मार्ग काम असेल. मी 2015 मध्ये फ्रेमवर्क आली असल्याने, मी काही बंद केलेला चेक बॉक्स आहे – मी माझ्या आश्चर्यकारक भागीदार करण्यात व्यस्त आहे, मी अप सायकलिंग, मी प्रत्येक आठवड्यात व्यवसाय सल्ला आहे घेतला, मी अविश्वसनीय पुस्तक परिचय लिहिले … तो छान आहे.

मी या राहण्यासाठी, तर मी एक जीवन मी अभिमान वाटेल की वास्तव्य असेल. मी एक मजबूत, स्पष्टपणे परिभाषित दिशा जीवन जगले आहेत.

त्यामुळे एक यादी करा. तू माझा कॉपी करण्यासाठी वाटत नाही – तो काही असू शकतात. कधीही आपल्या स्वत: च्या वर एक मोबाइल अॅप तयार करायचे होते?

एक स्केटबोर्डिंग स्पर्धेत सहभागी? एक क्षेत्र मालकी आहे? आपल्या आजीचे चॉकलेट चिखल केक करण्यासाठी जाणून घ्या?

यादीत टाकले.

या 3 श्रेणींमध्ये यादी दोन भाग होतील

गोष्टी मी कौशल्य आवश्यक आहे की
मी लगेच करू शकता गोष्टी
गोष्टी मी वेळ पाहिजे आहे हे
आता आपण सह जगणे आहे. आपण पुढील 2 आठवड्यांमध्ये आपण तो ठेवणे आवश्यक आहे. तोडून टाकले ते जोडा विश्लेषण.

तो द्वेष सुरू, तो अधिक प्रेम सुरू.

फक्त हळू हळू नित्याचा आणि तो खरोखर आपण कोण आहात आणि प्रतिबिंब काय करू असेल तर काम.

जवळच्या कोणीतरी म्हणेल ते वाचू शकाल तर.

आपण आनंदी आहोत की एक यादी आहे तेव्हा, आपण दुसरी पद्धत वर उडी शकता – मी लवकरच तुमच्याकडे पाठवू!

तो काय नाही आणि माझ्या दिवसभर मला प्रेरणा मिळते आहे. सतत वाचन मी काहीही कधीच विसरू शकणार नाही याचा अर्थ.

हे माझे कार्यक्रम, स्वत: मध्ये गुंतवणूक कसे चरण एक आहे. आपण अधिक योग्य येथे शोधू शकता!

RecommendRespond
ब्राउझरमध्ये पहा
मध्यम लोगो
मध्यम · 760 बाजार स्ट्रीट, 9 मजला, सॅन फ्रान्सिस्को, सीए 94102 करून पाठविले

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

талаар та омогтой байгаа 100 зүйлийг хэрхэн хийх талаар
Creatomic
талаар та омогтой байгаа 100 зүйлийг хэрхэн хийх талаар

Сайн байна уу!

Энэ нь Jon юм.

Би та нартай үйл явцыг хуваалцахыг хүссэн юм. Би бизнесийн би чадах хамгийн сайн арга замыг бий болгох, би чадах хамгийн сайн арга амьдарч байгаа биш, харин байгаа эсэхийг шалгах арга зам нь зүгээр л autopilot дээр байгаа.

Энэ алхам нь нэг юм …

100 зүйлсийн жагсаалт бич.

та нар хаана нь, ямар ч хамаагүй авч байгаа газраа тодорхойлох.

Би амьдралдаа юу хийх гэж байна 100 зүйлсийн жагсаалт байдаг. Энэ нь би хийж чадах хүсэж байгаа зүйл биш, хувин жагсаалт биш юм – энэ нь би үнэхээр хийх гэж байгаа зүйл юм.

Энэ нь хамтад нь тэр жагсаалтыг тавих 3 цаг намайг авч, би хийж, эсвэл туршлага би санаж хойш хүсдэг байсан бүгдийг хамардаг.

Энд миний жагсаалтад зарим нь юм:

нь роман ☐Publish

нь комикс ☐Publish

бизнесийн номыг ☐Publish

бизнест ✓Consult (хийсэн)

нэг нэвтрүүлэг ☐Have

бялдрын өндөр түвшинд ☐Maintain

Онлайн сургалт ☐Teach

… Болон бүхэлд нь илүү их.

Одоо би л жилд тэдгээр зүйлүүдийн 4 хүрэхийн бол болно, 25 жилийн хугацаанд би нийт жагсаалт дундуур нь миний арга замыг ажиллаж байсан юм. Би 2015 онд хүрээнд гаргаж ирсэн учраас би хэд хэдэн удаагийн ticked дээ – Би гайхалтай түнш сүй байна, би дугуй унах, би долоо хоног бүр бизнесийн зөвлөх байна аваад, би нэг гайхалтай ном танилцуулгыг бичсэн … энэ гайхалтай болсон.

Би энэ дээр байх бол би бахархаж байх болно амьдралаар амьдарч байсан юм. Би хүчтэй, тодорхой чиглэл нь амьдарч байсан юм.

Тиймээс жагсаалтыг гаргах. та нар минийх хуулах гэж боддог байхгүй юу – энэ нь юу ч дүүрэн байх болно. Ямагт өөрийн нь гар апп барих хүссэн?

нь тэшүүр тэмцээнд оролцох? нь ранч эзэмших? Таны эмээгийнхээ шоколад шавар бялуу хийх мэдсэн бэ?

жагсаалтад тавив.

жагсаалт нь эдгээр 3 зэрэглэлд хуваана:

Би ур чадвар хэрэгтэй зүйлс
Би тэр даруй хийж чадах зүйлс
Би цаг хугацаа хэрэгтэй зүйлс
Одоо та хамт амьдарч байна. Та дараагийн 2 долоо хоногийн турш тантай хамт байх ёстой. , Үүн дээр нэмэх нь огтолж ч дүн шинжилгээ хийх.

үүнийг үзэн ядаж эхлэх, илүү хайрлах эхэлнэ.

Зүгээр л аажмаар түүнд дассан болж, энэ нь үнэхээр танд хэн нь тусгал мөн та юу хүсэж байгаа юм бол гарч ажиллаж байна.

тэд үүнийг уншиж болно бол та нарт ойр дотно хэн нэгнийг асуу.

Та аз жаргалтай байна жагсаалтыг байгаа бол, та хоёр дахь алхам руу очиж болно – Би удахгүй та нарт илгээх болно!

Энэ нь жолоодож, ямар миний өдрийн турш намайг урамшуулж байна. байнга уншиж Би юу ч хэзээ ч мартаж болно гэсэн үг юм.

Энэ бол миний хөтөлбөр, өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх вэ алхам нэг юм. Та илүү энд олж болно!

RecommendRespond
браузер харах
Дунд Logo
Дунд · 760 Market Street, 9-р давхарт, Сан-Франциско, CA 94102 илгээсэн

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

သငျသညျအကွောငျးကိုအသည်းအသန်နေ 100 ကိုအမှုတို့ကိုပြုလုပ်နည်း
Creatomic
သငျသညျအကွောငျးကိုအသည်းအသန်နေ 100 ကိုအမှုတို့ကိုပြုလုပ်နည်း

မင်္ဂလာပါ

ဒါဟာ Jon ပါပဲ။

ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအကြှနျုပျ၏ process ကိုမျှဝေချင်တယ်။ ငါ, ငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွင်နေထိုင်သောကျွန်မတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်ငါ့စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်, ပဲ autopilot အပေါ်လက်ရှိမဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်အလမ်း။

ဒီခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် …

100 ကိုအရာများစာရင်းကိုရေးထားလော့။

သငျသညျရချင်ဘယ်မှာသောဘယ်မှာနေပါစေ Define ။

ငါသည်ငါ့အသက်တာ၌ပြုပါသွားတာပါ 100 ကိုအမှုအရာများစာရင်းကိုရှိသည်။ ဒါဟာငါလုပ်နိုင်ဆန္ဒရှိသောအရာတို့ကိုမင်ပုံးတစ်ပုံးစာရင်းမင့် – ငါတကယ်လုပ်ဖို့သွားပါ၏အမှုအရာပါပဲ။

ဒါဟာအတူတကွကြောင်းစာရင်းသွင်းထားဖို့ကျွန်မကို 3 နာရီကို ယူ. ငါမှတ်မိနိုင်ကတည်းကပွီးမွောကျသို့မဟုတ်အတှေ့အကွုံချင်တယ်င့်အရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်း။

ဤတွင်အကြှနျုပျ၏စာရင်းအချို့ကိုင်:

တစ်ဝတ္ထု☐Publish

☐Publishတစ်ရုပ်ပြ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစာအုပ်☐Publish

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်✓Consult (ပြုမိ)

Podcast တခုကို☐Have

ကြံ့ခိုင်ရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်☐Maintain

အွန်လိုင်းမှသင်တန်း☐Teach

… တစ်ပြင်လုံးကိုအများကြီးပို။

ယခုငါသာတစ်နှစ်လျှင်သူတို့အားအရာ 4 ပွီးမွောကျနိုငျလြှငျ, 25 နှစ်ကြာ ” အချိန်ကိုငါတစ်ခုလုံးကိုစာရင်းအားဖြင့်, ငါ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီမည်ဖြစ်သည်။ ငါ 2015 ခုနှစ်တွင်မူဘောင်နှင့်အတူတက် လာ. ကတည်းကကျွန်မအနည်းငယ်ချွတ်အမှန်ခြစ်ထားတာင့် – ငါသည်ငါ့အံ့သြဖွယ်မိတ်ဖက်ဖို့စေ့စပ်တာပါ, ကျွန်မစက်ဘီးကိုတက် ယူ. , ငါအပတ်တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်တိုင်ပင်တာပါ, ကျွန်မတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စာအုပ်မိတ်ဆက်ရေးသားခဲ့သည် … ကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။

ငါသည်ဤထစောင့်ရှောက်လျှင်, ငါ၏မာနထောင်လွှားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးဘဝနေထိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။ ငါသည်တအားကြီးသော, ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ညှနျကွားခနှင့်အတူဘဝနေထိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။

ဒါကြောင့်စာရင်းကိုပါစေ။ သငျသညျငါ့ဥစ္စာကော်ပီကူးဖို့ရှိသည်မခံစားရဘူး – ဒါကြောင့်ဘာမှအပြည့်အဝရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်း app ဆောက်လုပ်ဖို့အစဉ်အဆက်ချင်တယ်?

တစ်ဦးစကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်? တစ်ဦးမွေးမြူရေးခြံပိုင်ဆိုင်? သင့်ရဲ့အဖွားရဲ့ချောကလက်ရွှံ့ကိတ်မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါလေ့လာပါ?

စာရင်းထဲမှာပေါ်မှာဆွဲထား၏။

ဤသူ 3 အမျိုးအစားသို့စာရင်း Divide:

ငါအဘို့အကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောအရာ
ငါချက်ချင်းလုပျနိုငျသောအရာ
ငါအတှကျအခြိနျလိုအပျကွောငျးအရာမြား
ယခုသင်ကသူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့် 2 ပတ်သင်တို့နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကခုတ်လှဲ, အဲဒါကိုထည့်ပါ။

ဒါကြောင့်ကိုမုန်းဖို့ Start ပိုကကိုချစ်ရန်စတင်။

ရုံဖြည်းဖြည်းကနေသားတကျဖြစ်လာနှင့်တကယ့်သင်နှင့်သင်ဘာလိုချင်သူတစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိလျှင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။

သူတို့ကဖတ်လိမ့်မယ်လျှင်သင်နှင့်နီးစပ်သောသူတစ်ဦးဦးကိုမေးပါ။

သငျသညျသငျနှငျ့အတူပျြောရှငျတဲ့နေတဲ့စာရင်းရှိတဲ့အခါ, သငျသညျဒုတိယခြေလှမ်းပေါ်သို့ခုန်နိုင် – ငါမကြာမီသင်ဖို့ကပေးပို့မယ်!

ဒါဟာမောင်းနှင့်ငါ့နေ့ရက်ကိုတလျှောက်လုံးငါ့ကိုလှုံ့ဆျောတယျ။ အဆက်မပြတ်ကြောင့် Reading ငါကမှတစုံတခုကိုဘယ်တော့မှမေ့နိုင်ဆိုလိုသည်။

ဒါကကိုယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဘယ်လို, ငါ၏အစီအစဉ်၏ခြေလှမ်းတစ်ပါပဲ။ သင်ပိုမိုဒီမှာထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်!

RecommendRespond
browser မှာကြည့်ရန်
အလတ်စားအမှတ်တံဆိပ်
760 စျေးလမ်း, 9th ကြမ်းပြင်ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA 94102 ·အလတ်စားကစေလွှတ်

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 कुराहरू कसरी गर्न बारेमा भावुक हुनुहुन्छ
Creatomic
100 कुराहरू कसरी गर्न बारेमा भावुक हुनुहुन्छ

नमस्ते!

यो जन छ।

म मेरो प्रक्रिया साझेदारी गर्न चाहन्थे। म निश्चित म, म गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो तरिका बस्ने छु म सक्छन् सबै भन्दा राम्रो तरिका निर्माण मेरो व्यापार, र बाटो बस AutoPilot मा अवस्थित।

यो एक कदम हो …

100 कुराहरू सूची लेख्नुहोस्।

जहाँ तपाईं कहाँ छ गर्न, कुनै कुरा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ परिभाषित।

म मेरो जीवन मा के गर्न लागिरहेको छु 100 कुराको सूची छ। यो म म गर्न सक्थे इच्छा कुराहरू छ, एक बाल्टिन सूची होइन – यो म साँच्चै के गर्न जाँदैछु कुराहरू छ।

त्यो सूची सँगै राख्न 3 घण्टा मलाई लिएर, र यो म पूरा वा अनुभव गर्न सम्झना देखि चाहन्थे सबै कुरा समेट्छ।

यहाँ मेरो सूची केही छ:

एक उपन्यास ☐Publish

एक हास्य ☐Publish

एक व्यापार पुस्तक ☐Publish

व्यापार मा ✓Consult (गरेका)

पोडकास्ट ☐Have

फिटनेस को एक उच्च स्तर ☐Maintain

अनलाइन पाठ्यक्रम ☐Teach

… र एक पूरी धेरै अधिक।

अब म मात्र 4 प्रति वर्ष ती कुराहरू पूरा गर्न सक्छ भने, 25 वर्ष ‘समय मा म सम्पूर्ण सूचिमा मेरो बाटो काम हुनेछ। म मा 2015 ढांचे संग आए पछि मैले केही बन्द ticked गर्नुभएको – म मेरो अचम्मको साझेदार संलग्न छु, मैले साइकलको, म हरेक हप्ता व्यापार मा परामर्श छु गरे, म एक अविश्वसनीय पुस्तक परिचय लेखे … यो भयानक भएको।

म यो राख्न भने, म गर्व हुनेछ भन्ने जीवन बस्थे हुनेछ। म बलियो, स्पष्ट परिभाषित निर्देशन संग जीवन बस्थे हुनेछ।

त्यसैले सूची बनाउन। तपाईं मेरो प्रतिलिपि गर्न महसुस छैन – यो केहि को पूर्ण हुन सक्छ। कहिल्यै आफै एक मोबाइल अनुप्रयोग निर्माण गर्न चाहन्थे?

एक स्केटबोर्डिङ्ग प्रतियोगिता मा भाग? एक खेत स्वामित्व? आफ्नो हजुरआमाको चकलेट माटोको केक बनाउन सिक्न?

तिनीहरूलाई सूचीमा राखे।

सूचीमा यी 3 विभाग मा विभाजित:

म कौशल आवश्यक कुराहरू
कुरा म तुरुन्तै गर्न सक्छौं कि
म समय आवश्यक कुराहरू
अब तिमी यसलाई साथ बाँचिरहेका छौं। तपाईंले अर्को 2 हप्ता को लागि तपाईं संग राख्न छ। यसलाई थप्न, यो कटौती, यो विश्लेषण।

यसलाई घृणा गर्न सुरु गर्नुहोस्, यो थप प्रेम गर्न सुरु गर्नुहोस्।

बस बिस्तारै यसलाई accustomed बन्न र यसलाई साँच्चै तपाईं जो एक प्रतिबिम्ब र के तपाईं चाहनुहुन्छ भने बाहिर काम।

तिनीहरूले पढ्न छौँ यदि तपाईं नजिक कसैले सोध्छन्।

के तपाईं खुसी हुनुहुन्छ भनेर सूची छ जब, तपाईं दोश्रो चरण मा हाम फाल्न सक्छ – म चाँडै तपाईंलाई यो पठाउने!

यो के ड्राइव र मेरो दिन भर मलाई उत्प्रेरित गर्छ छ। निरन्तर यो पढेर अर्थ म यसलाई देखि केहि कहिल्यै बिर्सन सक्छन्।

त्यो आफूलाई लगानी गर्न कसरी मेरो कार्यक्रम, एक कदम हो। तपाईंले धेरै यहाँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ!

RecommendRespond
ब्राउजरमा हेर्नुहोस्
मध्यम लोगो
मध्यम · 760 बजार सडक, 9 तल्ला, सान फ्रान्सिस्को, संविधानसभा 94102 द्वारा पठाईएको

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hvordan gjøre 100 ting du brenner for
Creatomic
Hvordan gjøre 100 ting du brenner for

Hei!

Det er Jon.

Jeg ønsket å dele min prosessen med deg. Måten jeg sørge for at jeg bor i den beste måten jeg kan, bygge min virksomhet den beste måten jeg kan, og ikke bare eksisterer på autopilot.

Dette er trinn en …

Skriv en liste over 100 ting.

Definer hvor du ønsker å få til, uansett hvor det er.

Jeg har en liste over 100 ting jeg kommer til å gjøre i livet mitt. Det er ikke en bøtte liste, det er ikke ting jeg skulle ønske jeg kunne gjøre – det er ting jeg virkelig kommer til å gjøre.

Det tok meg 3 timer å sette den listen sammen, og det dekker alt jeg har ønsket å oppnå eller erfaring siden jeg kan huske.

Her er noen av min liste:

☐Publish en roman

☐Publish en tegneserie

☐Publish en virksomhet bok

✓Consult på forretningsreise (gjort)

☐Have en podcast

☐Maintain et høyt nivå av form

☐Teach et nettbasert kurs

… Og en hel masse mer.

Nå hvis jeg kan bare oppnå fire av disse tingene per år, i 25 års tid vil jeg har jobbet meg gjennom hele listen. Siden jeg kom opp med rammene i 2015, har jeg haket av noen – jeg er forlovet med min fantastiske partner, jeg tok opp sykling, jeg konsulenttjenester på forretningsreise hver uke, skrev jeg innledningen til en utrolig bok … det har vært kjempebra.

Hvis jeg holder dette opp, vil jeg ha levd et liv som jeg vil være stolt av. Jeg vil ha levd et liv med en sterk, tydelig definert retning.

Så lage en liste. Ikke føl at du må kopiere mine – det kan være full av noe. Noen gang ønsket å bygge en mobil-app på egen hånd?

Delta i et skateboard konkurranse? Eier en ranch? Lær å lage din bestemor sjokolade mud kake?

Sett dem på listen.

Del opp listen i disse 3 kategorier:

Ting som jeg trenger ferdigheter for
Ting som jeg kan gjøre umiddelbart
Ting som jeg trenger tid for
Nå må du leve med det. Du må holde den med deg for de neste 2 ukene. Legg til det, klippe det ned, analysere den.

Begynn å hate det, begynner å elske det mer.

Bare sakte blitt vant til det og finne ut om det virkelig er en refleksjon av hvem du er og hva du ønsker.

Spør noen nær deg om de vil lese den.

Når du har en liste som du er fornøyd med, kan du hoppe på det andre trinnet – Jeg skal sende det til deg snart!

Det er det som driver og motiverer meg gjennom dagen min. Lese det stadig betyr at jeg kan aldri glemme noe fra den.

Det er trinn én av mitt program, Hvor å investere i deg selv. Du kan finne ut mer her!

RecommendRespond
Leseren
medium Logo
Sendt av Medium · 760 Market Street, 9. etasje, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

څنګه کولای شو چی 100 کارونه تاسو په اړه بوکسنګ
Creatomic
څنګه کولای شو چی 100 کارونه تاسو په اړه بوکسنګ

سلام!

دا Jon.

ما غوښتل چې له تا سره زما د بهير سره شریک کړي. په لاره کې زه ډاډه مې په ډېره ښه لاره زه اوسيږم، زما د کاروبار د ښه لاره زه د جوړولو، او نه يوازې پر autopilot موجوده.

دا ګام یو …

ولیکئ A د 100 شيان بشپړفهرست.

define تاسو غواړئ چې د تر لاسه کړي، پروا نه چیرته چې د ده.

زه د 100 شيان زه ځم چې زما په ژوند کې د يو لست لري. دا نه یو سطل لست، دا نه شيان کاشکې زه څه نه شي کولای – دا کارونه زه په رښتيا سره ته روان يم وکړم.

دا زما په رامنځته 3 ساعته چې د لست سره یوځای، او دا هر څه ما غوښتل چې د ترسره او يا تجربه چې زه په ياد لري.

دلته زما د لست يو شمېر:

يوه نوې ☐Publish

☐Publish یو طنزي

د کاروبار کتاب ☐Publish

✓Consult د کاروبار د (کار)

یوه پیلوټ له ☐Have

☐Maintain د هغوي د وړتيا په لوړه کچه

د انلاين کورس ☐Teach

… او د ټول ډېر.

اوس که زه يوازې ترسره هر کال هغه شیان 4، په 25 کلونو وخت زه به د ټول لست له لارې خپل لاره کار کاوه. څنګه چې زه سره په چوکاټ کې راغلي په 2015 کال پورې، ما تنيو پړاو د يو څو – زه د خپل حیرانونکې همکار ته بوخت یم، زه ځغلونې پيل کړ، هره اوونۍ د کاروبار زه مشوره ورکوم، زه د یوه اریانونکی کتاب د معرفي لیکلي … دا په زړه پوری دي.

که زه په دې وساتي کړي، زه به یو ژوند چې زه به د وياړه ډکه ژوند کاوه. زه به سره يو قوي، په څرګنده توګه تعريف جهت کې ژوند کاوه.

نو یو لست جوړ کړي. احساس ونه تاسو له کان کاپي – دا کیدای شي د څه ډک دي. تل غوښتل چې د خپل يو ګرځنده اپلیکیشن جوړ کړي؟

يو سکیت بوردنګ سيالۍ کې ګډون؟ يو ranch لري؟ زده کړو تر څو ستاسو د Grandmother د چاکلېټو خټو کيک کړئ؟

په لست کې يې اچوي.

په دغو کتګوریو کې 3 لست وویشئ:

هغه شیان چی زه د مهارتونو ته اړتيا لري
هغه شیان چی زه ژر تر ژره کار
هغه شیان چی د ما لپاره وخت ته اړتیا لري
اوس تاسو سره ژوند کوي. تاسو باید دا له تاسو سره په راتلونکو 2 اونيو لپاره وساتي. جمع کړئ، څو دا، دا وهي، تحلیل یې کړي.

بیا نفرت دا، پيل ته دا ډیره مینه لرم.

يوازې ورو ورو دا عادت شي او کار وکړي نو دا په رښتيا د تاسو څوک یاست انعکاس او هغه څه چې تاسو غواړئ ده.

څوک چې تاسو ته نږدی څخه پوښتنه وکړئ که به لولي.

کله چې تاسو يو لست چې تاسو سره خوښ یاست، تاسې کولای شی اي پر دوهم ګام ټوپ – زه به ډېر ژر دا شي تاسو ته ولېږدوي!

دا هغه څه دي چې ددې فرصت ورکوي او زما ټوله ورځ ماته تحرک. لولي نو هغه پرله پسې مانا زه هيڅکله کولای سی څه هېر شوی وي.

دا ګام زما د پروګرام، څنګه ته د پانګونې په ځان یو. تاسو کولای شی دلته زيات حق څخه ترلاسه کړو!

RecommendRespond
View په لټونګر کې
منځني Logo
ته وليږدول له خوا د منځني · 760 بازار Street، 9th پوړ، د سان فرانسیسکو، CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

چگونه به انجام 100 چیزهایی که شما در مورد پرشور هستید
Creatomic
چگونه به انجام 100 چیزهایی که شما در مورد پرشور هستید

سلام!

این جان است.

من می خواستم برای به اشتراک گذاشتن روند من با شما. راه من مطمئن شوید که من در بهترین وجه من می توانم زندگی می کنم، ساختمان کسب و کار من بهترین راه من می توانم، و نه فقط موجود بر روی خلبان اتوماتیک.

این مرحله یکی است …

ارسال یک لیست از چیزهایی که 100.

تعریف که در آن شما می خواهید برای رسیدن به، بدون توجه به جایی که است.

من یک لیست از 100 چیزهایی که من قصد دارم برای انجام در زندگی من است. این یک لیست سطل، آن را همه چیز من آرزو می کنم من می توانم انجام نیست – آن را همه چیز من واقعا میخواهید انجام دهید.

آن زمان من 3 ساعت برای قرار دادن این لیست با هم، و همه چیز را من می خواستم برای به انجام رساندن و یا تجربه از من می توانم به یاد داشته باشید را پوشش می دهد.

در اینجا برخی از لیست من است:

☐Publish یک رمان

☐Publish یک کمیک

☐Publish کتاب کسب و کار

✓Consult در کسب و کار (انجام شده)

☐Have یک پادکست

☐Maintain سطح بالایی از تناسب اندام

☐Teach یک دوره آنلاین

… و کل خیلی بیشتر.

در حال حاضر اگر من فقط می توانم انجام 4 از کسانی که همه چیز در هر سال، در 25 سال زمان من راه من از طریق لیست کل کار کرده اند. از آنجا که من تا با چارچوب در سال 2015 آمد، من علامت خاموش چند – من به شریک شگفت انگیز من درگیر، من در زمان دوچرخه سواری، من مشاوره در کسب و کار در هر هفته، من نوشت مقدمه یک کتاب باور نکردنی … آن را بسیار جذاب بوده است.

اگر من این را نگه دارید تا، من یک زندگی که من افتخار خواهد بود زندگی می کردند. من به یک زندگی با یک قوی، جهت به روشنی تعریف شده زندگی کرده اند.

بنابراین یک لیست است. آیا احساس شما باید به معدن کپی – می توان آن را پر از هر چیزی. همیشه می خواستم برای ساخت یک برنامه تلفن همراه در خود را؟

شرکت در رقابت های اسکیت بورد؟ صاحب یک مزرعه؟ بدانید به شکلات کیک گل مادر بزرگ خود را؟

آنها را در لیست.

تقسیم این لیست را به این 3 دسته بندی:

چیزهایی که من نیاز به مهارت های برای
چیزهایی که من بلافاصله می توانید انجام دهید
چیزهایی که من نیاز به زمان برای
در حال حاضر شما باید با آن زندگی می کنند. شما باید برای آن را نگه دارید با شما برای 2 هفته آینده. اضافه کردن به آن، برش آن را، تجزیه و تحلیل آن.

شروع به از آن متنفرم، شروع به عشق آن است.

فقط به آرامی به آن عادت تبدیل شده و کار کردن اگر آن را واقعا بازتابی از که شما و آنچه شما می خواهید است.

کسی که نزدیک به شما بپرسید که آیا آنها آن را بخوانید.

هنگامی که شما یک لیست است که شما با، شما می توانید بر روی مرحله دوم پرش – من آن را به شما به زودی ارسال کنید!

این چیزی است که درایوهای و من در طول روز من انگیزه. خواندن آن به طور مداوم به معنای من هرگز نمی تواند هر چیزی از آن را فراموش نکنید.

این مرحله یکی از برنامه های من، چگونه به سرمایه گذاری در خود است. شما می توانید پیدا کردن اطلاعات بیشتر در اینجا ببینید!

RecommendRespond
مشاهده در مرورگر
لوگو متوسط
ارسال شده توسط متوسط · 760 بازار خیابان، طبقه 9، سان فرانسیسکو، CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Jak zrobić 100 rzeczy jesteś pasjonatem
Creatomic
Jak zrobić 100 rzeczy jesteś pasjonatem

Cześć!

To Jon.

Chciałem podzielić się z wami moją proces. Sposób, w jaki się upewnić, że żyję w jak najlepszy sposób mogę, moja firma buduje się najlepiej jak potrafię, a nie tylko istniejące na autopilocie.

To jest pierwszy krok …

Napisz listę 100 rzeczy.

Określ, gdzie chcesz się dostać, bez względu na to, gdzie to jest.

Mam listę 100 rzeczy, które zamierzam zrobić w moim życiu. To nie goni, to nie rzeczy Chciałabym zrobić – to rzeczy naprawdę zamierzam zrobić.

Zajęło mi to 3 godziny, aby umieścić tę listę razem, i obejmuje wszystko, czego chciałem, aby osiągnąć lub doświadczenia odkąd pamiętam.

Oto niektóre z moich listy:

☐Publish powieść

☐Publish komiks

☐Publish książkę biznesowych

✓Consult w interesach (zrobione)

☐Have podcast

☐Maintain wysoki poziom sprawności

☐Teach kurs online

…I dużo więcej.

Teraz, jeśli mogę tylko osiągnąć cztery z tych rzeczy, w ciągu roku, w czasie 25 lat będę pracował mój sposób przez całą listę. Odkąd wyszedł z ram w 2015 roku, byłem wkurzony kilka – Jestem zaręczona z mojego wspaniałego partnera, wziąłem się na rowerze, mam konsultacji w interesach co tydzień, napisałem wstęp do niesamowitej książki … to było niesamowite.

Jeśli będę mieć to w górę, to żyłem życiem, że będę dumny. Będę żył życiem z silnym, jasno określonym kierunku.

Więc zrób listę. Nie czuj trzeba skopiować kopalni – może to być pełna wszystkiego. Czy kiedykolwiek chciałeś zbudować aplikację mobilną na własną rękę?

Weź udział w konkursie na deskorolce? Własnością ranczo? Naucz się babci ciasto czekoladowe błocie?

Umieścić je na liście.

Podzielić listy do tych 3 kategoriach:

Rzeczy, które muszę umiejętności
Rzeczy, które można zrobić, natychmiast
Rzeczy, które trzeba czasu
Teraz musisz z tym żyć. Musisz zachować je ze sobą przez następne 2 tygodnie. Dodaj do tego, wyciąć go, analizować je.

Zacznij go nienawidzą, zacznij kochać go bardziej.

Tylko powoli przyzwyczaić do tego i wyszło, czy to naprawdę jest odbiciem tego, kim jesteś i co chcesz.

Zapytaj kogoś bliskiego do Ciebie, jeśli będą go czytać.

Gdy masz listę, że jesteś zadowolony, możesz wskoczyć do drugiego etapu – wyślę je do Ciebie wkrótce!

To co napędza i motywuje mnie przez cały mój dzień. Czytając go stale oznacza, że nigdy nie można zapomnieć niczego od niego.

To pierwszy krok w moim programie, jak inwestować w siebie. Możesz dowiedzieć się więcej tutaj!

RecommendRespond
Podgląd
Średni Logo
Wysłane przez Średni · 760 Market Street, 9. piętrze, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Como fazer 100 coisas que você está apaixonada
Creatomic
Como fazer 100 coisas que você está apaixonada

Oi!

É Jon.

Eu queria compartilhar o meu processo com você. A maneira que eu me certificar de que estou vivendo da melhor maneira que puder, a construção de meu negócio da melhor maneira que posso, e não apenas existente no piloto automático.

Este é o primeiro passo …

Escreva uma lista de 100 coisas.

Definir onde você quer chegar, não importa onde é.

Eu tenho uma lista de 100 coisas que eu vou fazer na minha vida. Não é uma lista de balde, não é coisas que eu desejo que eu poderia fazer – é coisas que eu realmente vou fazer.

Ele me levou 3 horas para colocar essa lista juntos, e que abrange tudo o que eu queria realizar ou experiência desde que me lembro.

Aqui está um pouco da minha lista:

☐Publish um romance

☐Publish uma história em quadrinhos

☐Publish um livro de negócios

✓Consult a negócios (feito)

☐Have um podcast

☐Maintain um alto nível de aptidão

☐Teach um curso online

…E muito mais.

Agora, se eu só pode realizar quatro dessas coisas por ano, daqui a 25 anos eu tenho trabalhado meu caminho através da lista inteira. Desde que eu vim com o quadro em 2015, eu já enumerou alguns – Eu estou comprometido com o meu parceiro incrível, eu peguei ciclismo, eu estou consultando a negócios a cada semana, eu escreveu a introdução para um livro incrível … tem sido incrível.

Se eu continuar assim, vou ter vivido uma vida que eu vou estar orgulhosos. Vou ter vivido uma vida com um sentido forte, claramente definidas.

Então, faça uma lista. Não pense que você tem que copiar o meu – ele pode estar cheio de qualquer coisa. Sempre quis construir um aplicativo móvel em seu próprio país?

Participar de uma competição de skate? Possui um rancho? Aprenda a fazer bolo de lama de chocolate da sua avó?

Colocá-los na lista.

Divida a lista em essas 3 categorias:

Coisas que eu preciso habilidades para
Coisas que eu posso fazer imediatamente
Coisas que eu preciso de tempo para
Agora você tem que viver com ela. Você tem que mantê-lo com você durante as próximas 2 semanas. Adicione a isso, cortá-la, analisá-lo.

Começar a odiá-lo, começar a amá-lo mais.

Apenas lentamente se acostumar com isso e trabalhar para fora se ele realmente é um reflexo de quem você é eo que você quer.

Peça a alguém perto de você, se eles vão lê-lo.

Quando você tem uma lista que você está feliz, você pode saltar para a segunda etapa – Vou enviá-lo para você em breve!

É o que impulsiona e motiva-me todo o meu dia. Lê-lo constantemente significa que eu nunca pode esquecer qualquer coisa dele.

Esse é o primeiro passo do meu programa, Como investir em si mesmo. Você pode descobrir mais aqui!

RecommendRespond
Ver no navegador
Logo médio
Enviado por Medio · 760 Market Street, 9º andar, São Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ
Creatomic
100 ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ

ਅਧਿਕਤਮ!

ਇਹ ਜੌਨ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ.

ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਹੈ …

100 ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਿਖੋ.

ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਮੈਨੂੰ 100 ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ.

ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ:

ਨਾਵਲ ☐Publish

ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ☐Publish

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ☐Publish

ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ✓Consult (ਕੀਤਾ ਹੈ)

ਇੱਕ ਕਾਸਟ ☐Have

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ☐Maintain

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ☐Teach

… ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ.

ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ 4 ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ‘ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦ -ਸਤੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪਛਾਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ … ਇਸ ਨੂੰ awesome ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫ਼-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ. ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ?

ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ? ਨੂੰ ਇੱਕ Ranch ਦੇ ਮਾਲਕ? ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਕੜ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖੋ?

ਉਹ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ.

ਇਹ 3 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ:

ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.

ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ.

ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੀ ਬਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋਵੋਗੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਹੋਵੋਗੇ!

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹੈ ਇਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

RecommendRespond
ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਗੋ
ਦਰਮਿਆਨੇ · 760 ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੀਟ, 9 ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਨ ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕੋ, CA 94102 ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Cum să faci 100 de lucruri esti pasionat
Creatomic
Cum să faci 100 de lucruri esti pasionat

Bună!

Este Jon.

Am vrut să împărtășesc procesul meu cu tine. Modul în care mă asigur că eu trăiesc în cel mai bun mod în care pot, construind afacerea mea cel mai bun mod pot, și nu doar existente pe pilot automat.

Acesta este primul pas …

A scrie o listă de 100 de lucruri.

Defini în cazul în care doriți să ajungi la, indiferent unde este.

Am o listă de 100 de lucruri am de gând să fac în viața mea. Nu este o listă găleată, nu-i lucruri aș vrea să pot face – lucruri pe eu chiar am de gând să fac.

Mi-a luat 3 ore pentru a pune această listă împreună, și acoperă tot ceea ce mi-am dorit să realizeze sau experiență de când îmi amintesc.

Iată câteva din lista mea:

☐Publish un roman

☐Publish un comic

☐Publish o carte de afaceri

✓Consult pentru afaceri, (făcut)

☐Have un podcast

☐Maintain un nivel ridicat de aptitudini

☐Teach un curs online

… Și un întreg lot mai mult.

Acum, dacă mă pot realiza doar 4 din acele lucruri pe an, în timp de 25 de ani, voi fi lucrat prin felul meu întreaga listă. Din moment ce am venit cu cadrul în 2015, am bifat pe câteva – sunt logodit cu partenerul meu uimitor, am luat bicicleta, eu sunt consultanta pentru afaceri, în fiecare săptămână, am scris introducerea la o carte incredibilă … acesta a fost minunat.

Dacă aș fi continua așa, voi fi trăit o viață pe care voi fi mândru. Voi fi trăit o viață cu o direcție puternică, definită în mod clar.

Așa că fac o listă. Nu crezi că trebuie să copiați a mea – poate fi plin de nimic. dorit vreodată să construiască o aplicație mobilă pe cont propriu?

Participa la un concurs de skateboarding? Dețin o fermă? Să învețe să facă tort de noroi de ciocolata bunicii tale?

Pune-le pe listă.

Se împarte lista în aceste 3 categorii:

Lucruri pe care am nevoie de aptitudini pentru
Lucruri pe care le pot face imediat
Lucruri pe care am nevoie de timp pentru
Acum trebuie să trăiești cu ea. Trebuie să-l păstrați cu tine pentru următoarele 2 săptămâni. Adăugați la aceasta, se taie în jos, analizați-l.

Începe să-l urăsc, începe să-l iubească mai mult.

Pur și simplu devin încet obișnuiți să-l și de a lucra în cazul în care într-adevăr este o reflectare a cine esti si ce vrei.

Adresați-vă pe cineva aproape de tine, dacă o vor citi.

Cand ai o listă pe care sunteți mulțumit, puteți sări pe al doilea pas – O să-l trimit la tine în curând!

Este ceea ce conduce și mă motivează pe toată ziua. Citit-o în mod constant înseamnă că nu pot uita nimic de la ea.

Asta e primul pas din programul meu, cum să investească în tine. Poți afla mai multe aici!

RecommendRespond
Vizualizare în browser
Logo-ul mediu
Trimise de Mediu · Strada 760 Market, etaj 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Как сделать 100 вещей, которые вы увлечены
Creatomic
Как сделать 100 вещей, которые вы увлечены

Здравствуй!

Это Джон.

Я хотел бы поделиться мой процесс с вами. Как я убедиться, что я живу в лучшем случае я могу, строить мой бизнес лучший способ, что я могу, а не только существующие на автопилоте.

Это первый шаг …

Составьте список 100 вещей.

Определите, где вы хотите, чтобы добраться до, независимо от того, где это.

У меня есть список из 100 вещей, которые я собираюсь сделать в своей жизни. Это не список ведра, это не то, что я хотел бы сделать – это вещи, которые я действительно буду делать.

Это заняло у меня 3 часа, чтобы поместить этот список вместе, и она охватывает все, что я хотел сделать или опыт, так как я помню.

Вот некоторые из моего списка:

☐Publish роман

☐Publish комический

☐Publish бизнес-книгу

✓Consult по делу (сделано)

☐Have подкаста

☐Maintain высокий уровень физической подготовки

☐Teach онлайн курс

… И многое другое.

Теперь, если я могу выполнить только 4 из этих вещей в год, через 25 лет я работал мой путь через весь список. Так как я придумал рамках в 2015 году, я галочкой несколько – я помолвлена с моим удивительным партнером, я взял на велосипеде, я консультации по вопросам бизнеса каждую неделю, я написал введение к невероятной книги … это было удивительным.

Если я держать это, я прожил жизнь, которую я буду гордиться. Я прожил жизнь с сильным, четко определенном направлении.

Так сделайте список. Не чувствуете, что вы должны скопировать мину – она может быть полна ничего. Всегда хотел создать мобильное приложение по своему усмотрению?

Принять участие в конкурсе скейтбординга? Собственный ранчо? Учитесь делать шоколадный торт грязи вашей бабушки?

Поместите их в списке.

Разделите список на этих 3-х категорий:

Вещи, которые мне нужны навыки
То, что я могу сделать немедленно
То, что мне нужно время для
Теперь вы должны жить с ней. Вы должны держать его с вами в течение следующих 2 недель. Добавьте к этому, сократить его, проанализировать ее.

Начните ненавидеть его, начинают любить его больше.

Просто медленно привыкают к нему и работать, если это на самом деле является отражением того, кто вы и что вы хотите.

Попросите кого-нибудь рядом с вами, если они будут читать.

Когда у вас есть список, который вы довольны, вы можете перейти на второй шаг – я пошлю его к вам в ближайшее время!

Это то, что движет и мотивирует меня на протяжении всей моей день. Читая это постоянно означает, что я никогда не могу ничего от него забыть.

Это первый шаг моей программы, как инвестировать в себя. Вы можете узнать больше прямо здесь!

RecommendRespond
Просмотр в браузере
Средний Логотип
Прислал Medium · 760 Market Street, 9-й этаж, Сан-Франциско, Калифорния 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

E faapefea ona e faia le 100 mea e te alofa i
Creatomic
E faapefea ona e faia le 100 mea e te alofa i

malo

O Jon.

Sa ou manao e faasoa atu laʻu faagasologa faatasi ma oe. O le auala ou te mautinoa ou te le ola ai i le auala sili ou te mafaia, le fausiaina o laʻu pisinisi i le auala sili ou te mafaia, ma e le na o lo oi ai nei i luga o autopilot.

o laasaga se tasi lenei …

Tusi se lisi o le 100 Mea.

Faamatala le mea e te manao e maua i ai, e tusa lava po o fea oi ai lena mea.

Ou maua se lisi o le 100 mea ou te alu e fai i loʻu olaga. E le o se lisi pakete, e le o mea ou te fia mafai ona ou faia – o le mea ou te moni le ae faia.

E ave au 3 itula e tuu lena lisi faatasi, ma e aofia ai mea uma ou te manao e ausia po o aafiaga talu mai le mafai ona ou manatua.

O nisi nei o laʻu lisi:

☐Publish se tala

☐Publish a faʻaluma

☐Publish se tusi pisinisi

✓Consult pisinisi (faia)

☐Have a podcast

☐Maintain se tulaga maualuga o le malosi

☐Teach se ala i le initoneti

… Ma sili atu ona tele atoa.

O lenei pe afai e mafai ona ou faataunuuina 4 o na mea i le tausaga, i le 25 tausaga le taimi o le a ou galue o loʻu auala i le lisi atoa. Talu ai ou te alu aʻe i le faavaa i le 2015, sa ou ticked ese ni nai – ou auai i loʻu paaga ofoofogia, ou te ave tietie uila, ou te feutagai pisinisi i vaiaso uma, sa ou tusia i le faatomuaga o se tusi maoae … o loo ua mataʻutia.

Afai ou te tausia lenei i luga, o le a ou ola i se olaga o le a ou mitamita ai. O le a ou ola i se olaga ma se malosi, faamatalaina manino faatonuga.

faia lea o se lisi. Aua e te manatu e tatau ona e kopiina loʻu – e mafai ona atoatoa o se mea. Lava manao e fausia se polokalama feaveai i luga o outou?

Auai i se tauvaga skateboarding? Lava a faatoaga? Aoao e faia keke sukalati palapala o lou Tinamatua?

Tuu i luga o le lisi.

Vaevae le lisi i totonu o nei vaega 3:

Mea e tatau ona ou tomai mo
Mea e mafai ona ou faia i le taimi lava
Mea e tatau ona ou taimi mo
O lenei e tatau ona e ola ai. E tatau ona e tausia faatasi ma outou mo le isi 2 vaiaso. Faaopoopo i ai, tipi i lalo, iloilo ai.

Amata ia inoino i ai, ia amata ia fiafia i ai e sili atu.

E malie ma masani i ai ma galulue i fafo pe afai e le o se ata o oe ma mea e te manao.

Fai atu i se tasi e latalata atu ia te outou pe afai latou te faitau i ai.

Afai e te maua se lisi ua e fiafia i ai, e mafai ona e oso i luga o le laasaga lona lua – o le a ou auina atu ia te oe le taimi!

O le mea e tuli ma faaosofia ai au i loʻu aso. Faitau i ai o lona uiga o taimi uma e mafai ona ou le faagaloina lava se mea mai ai.

O laasaga o se tasi o loʻu polokalama, faapefea Le teu faafaigaluegaina I Oe Lava. E mafai ona e saili atili e iinei!

RecommendRespond
View i browser
Logo feololo
Auina e Feololo · 760 Maketi Street, fola 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ciamar a dhèanamh 100 rudan thu dìoghrasach mu
Creatomic
Ciamar a dhèanamh 100 rudan thu dìoghrasach mu

Hi!

Tha e Jon.

Bha mi ag iarraidh a ‘roinn mo phròiseas maille ribh. Tha an dòigh a nì mi cinnteach gu bheil mi a ‘fuireach ann an dòigh as fheàrr as urrainn dhomh, a’ togail mo ghnothuchsa an dòigh as fheàrr as urrainn dhomh, agus nach ann a-mhàin air autopilot.

‘S e seo aon cheum …

Sgrìobh liosta de 100 Things.

A ‘mìneachadh far a bheil thu ag iarraidh faighinn gu, ge bith far a bheil sin.

Tha mi liosta de 100 rudan mi a ‘dol a dhèanamh na mo bheatha. Chan e liosta bucaid, chan eil e rudan mi a ‘guidhe b’ urrainn dhomh a dhèanamh – ‘se rudan mi mi dol a dhèanamh.

Thug e dhomh 3 uairean a thìde a chur gu bheil an liosta còmhla, agus tha e a ‘còmhdach h-uile nì mi ag iarraidh a choilionadh no bho eòlas tha cuimhn’ agam.

Seo cuid de mo liosta:

☐Publish nobhail

☐Publish èibhinn

☐Publish gnìomhachais leabhar

✓Consult air gnothachas (rinn)

☐Have podcast

☐Maintain àrd-ìre fallaineachd

☐Teach chùrsa air-loidhne

… Agus fad tòrr a bharrachd.

A nis ma ‘s urrainn dhomh a-mhàin choilionadh 4 de na rudan sin gach bliadhna, ann an 25 bliadhna bidh mi ag obair air mo shlighe tro liosta air fad. Bhon a thàinig mi suas leis am frèam-obrach ann an 2015, tha mi ticked beagan dheth – tha mi an sàs gu iongantach mo chom-pàirtiche, ghabh mi suas rothaireachd, tha mi co-chomhairleachadh gnothachais air a h-uile seachdain, sgrìobh mi an ro-ràdh don leabhar iongantach … e air a bhith fìor mhath.

Ma tha mi seo a chumail suas, bidh mi a ‘fuireach beatha sin bithidh mise moiteil às. Bidh mi a bhith a ‘fuireach beatha le làidir, soilleir stiùireadh.

Mar sin, dèan liosta. ‘Faireachdainn nach eil feumaidh tu lethbhreac mèinn – dh’fhaodadh ia bhith làn de rud sam bith. A-riamh ag iarraidh a thogail air an app gluasadach agad fhèin?

Pàirt a ghabhail ann an co-fharpais spèile-bhòrdadh? Sealbh air tuathanas? Ionnsaich gus ur seanmhair teòclaid poll cèic?

Chuir siad iad air liosta.

Divide an liosta-steach do na 3 roinnean-seòrsa:

Rudan a dh’fheumas mi airson sgilean
Rudan a nì mi anns a ‘bhad
Rudan a dh’fheumas mi àm airson
Nise, feumaidh tu a ‘fuireach leis. Feumaidh tu a chumail còmhla ribh airson an ath 2 sheachdain. Cuir ris e, air an gearradh sìos, a mhion-sgrùdadh e.

Tòisich fuath e, tòisich a ghràdhachadh e tuilleadh.

Dìreach slaodach a ‘fàs cleachdte ris agus obrachadh a-mach ma tha e dha-rìribh’ S e meòrachadh air cò sibh agus dè tha thu ag iarraidh.

Iarr air cuideigin dlùth dhuibh ma gheibh iad ‘ga leughadh.

Nuair a tha thu liosta gu bheil thu toilichte leis, ‘s urrainn dhut leumadh air an dàrna ceum – mi a chur gu dh’ aithghearr thu!

Tha e dè a ‘biathadh agus a’ brosnachadh dhomh fad mo là. Leughadh e daonnan a ‘ciallachadh’ S urrainn dhomh rud sam bith bho nach dìochuimhnich e.

Sin aon cheum de m ‘phrògram, Ciamar a thasgadh ann an Yourself. ‘S urrainn dhut faighinn a-mach tuilleadh làimh dheis an seo!

RecommendRespond
View ann an brabhsair Opera
tro Mheadhan na Suaicheantas
A chuir tro Mheadhan · 760 Sràid a ‘Mhargaidh, 9mh làr, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Како да урадите 100 ствари које сте страствени
Цреатомиц
Како да урадите 100 ствари које сте страствени

Хи!

То је Џон.

Желео сам да поделим процес са вама. Начин на који сам се уверите да живим на најбољи начин могу, изградња мој посао на најбољи начин што могу, а не само постојеће на аутопилот.

Ово је први корак …

Напишите листу 100 ствари.

Дефинисати где желите да стигнете, без обзира где је то.

Имам списак од 100 ствари које ћу да радим у животу. То није списак кашика, није ствари које желим да могу – то је ствари Стварно сам да радим.

Требало ми је 3 сата да се тај списак заједно, и то све што сам желео да постигне или искуство откад знам за себе покрива.

Ево неких мојој листи:

☐Публисх роман

☐Публисх стрип

☐Публисх пословну књигу

✓Цонсулт на послу (урађено)

☐Хаве подкаст

☐Маинтаин висок ниво спремности

☐Теацх онлине курс

… И још много тога.

Сада када бих само могу постићи 4 од тих ствари годишње, за 25 година ћу сам радио свој пут кроз целе листе. Од када сам дошао са оквиром у 2015., ја сам забележила са неколико – Ја сам верена за мог невероватног партнера, узео сам бицикл, ја сваке недеље консултације о послу, написао сам увод у невероватном књигу … било је супер.

Ако наставим овако, ја ћу живео живот да ћу бити поносан. Ја ћу живео живот са јаким, јасно дефинисаном правцу.

Па направи списак. Не осећају ли да мој копирати – то може бити пуна свега. Икада желели да се изгради за мобилне уређаје на свој?

Учествујте у такмичењу скатебоардинг? Поседује ранч? Научите да твоје баке чоколадни колач блату?

Ставите их на листи.

Поделити списак у ове 3 категорије:

Ствари које морам вештине за
Ствари које могу одмах ураде
Ствари које треба ми времена за
Сада морате да живите са тим. Мораш да га носи са собом у наредне 2 недеље. Додај на то, смањи га, анализирају.

Почните да га мрзим, почињу да лове ит више.

Само полако навикну на то и радити да ли је заиста одраз ко сте и шта желите.

Питајте неког блиског теби ако ћу га прочитати.

Када имате списак да сте задовољни, можете скочити на други корак – Ја ћу ускоро послати!

То је оно што покреће и мотивише ме током мог дана. Читајући стално значи да не могу заборавити ништа од тога.

То је први корак мог програма, Како инвестирати у себе. Можете сазнати више овде!

РецоммендРеспонд
Погледај у бровсеру
Средњи Логотип
Послао Медијум · 760 Маркет Стреет, 9. спрат, Сан Францисцо, ЦА 94102

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sei kuita 100 zvinhu uri wakazadzwa pamusoro
Creatomic
Sei kuita 100 zvinhu uri wakazadzwa pamusoro

Mhoro!

Zviri Jon.

Ndaida kuudza muitiro yangu nemi. Nzira Ini nechokwadi ndiri kurarama zvakanaka Ini handigoni, kuvaka bhizimisi rangu nzira yakanakisisa Ini handigoni, uye kwete huripo pasi autopilot.

Uyu danho rimwe …

Nyora A List Of 100 Zvinhu.

Jekesai apo uchida kuwana, zvisinei kupi kuti.

Ndine mazita zvinhu 100 Ndava kuita muupenyu hwangu. Haisi mugomo list, hazvisi zvinhu Ini ndaigona kuita dai – zviri zvinhu Ini chaizvo ndiri kuzoita.

Zvakanditorera maawa 3 kuisa kuti pasi pamwe chete, uye rinotaura zvose ndava aida kuita kana ruzivo kubva ndinogona kuyeuka.

Pano vamwe vangu pasi:

☐Publish munhu nganonyorwa

☐Publish munhu munhu anofadza

☐Publish bhuku bhizimisi

✓Consult bhizimisi (kuitwa)

☐Have Podcast

☐Maintain yakakwirira azvipire kugwinya

☐Teach paIndaneti kosi

… Uye mujenya wose zvikuru.

Zvino kana ndinogona chete kuita 4 zvinhu pagore, mumakore 25 ‘nguva ndichaita vakashanda nzira yangu yose pasi. Sezvo ini vaikwira asingaputsi muna 2015, ndava ticked kure mashoma – Ndiri kuroorana yangu zvinoshamisa nomumwe, ndakatanga kuchovha, ndiri kubvunza bhizimisi vhiki imwe neimwe, ndakanyora musumo incredible bhuku … rave zvikuru.

Kana ndikaramba ichi kumusoro, ndichaita kuti akararama hupenyu kuti ndichava kudada. Ini ndichava vakararama upenyu ane simba, nhungamiro zvakajeka.

Saka nyora pasi. Usafunga unofanira kutevedzera vangu – zvingava azere chinhu. Ever achida kuvaka Mobile App woga?

Itaiwo vari Skateboarding makwikwi? Watenga remombe? Dzidza kuti wako kwandaiitwa naambuya Chocolate madhaka keke?

Akaaisa pachikwata.

Gurai pamazita kupinda izvi 3 mumapoka:

Zvinhu zvandinoda unyanzvi kuti
Zvinhu ndinogona kuita pakarepo
Zvinhu zvandinoda nguva yokuti
Zvino unofanira kurarama nayo. Unofanira kuiita nemi nokuti akatevera 2 weeks. Ngaawedzere pazviri, zvidimure pasi, ongorora pairi.

Tanga kuvenga nayo, kutanga kuda kakawanda.

Just zvishoma nezvishoma vajaira uye kushanda panze kana chaizvoizvo chinoratidza ani ndimi uye zvaunoda.

Kumbira mumwe munhu pedyo newe kana ravachanoita kuriverenga.

Kana uine nyora kuti uri kufara, unogona kusvetuka zviende danho rechipiri – ndichamutumira kwamuri nokukurumidza!

Ndicho chii chinotuma uye chinokurudzira ini kumarudzi zuva rangu. Nokuriverenga nguva dzose zvinoreva ndinogona kukanganwa chinhu pazviri.

Ndizvo danho rimwe chirongwa wangu, How To Ushandise In Yourself. Unogona kuwana mamwe pano chaipo!

RecommendRespond
View mubrowser
Medium Logo
Akatumwa Medium · 760 Market Street, 9th uriri, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ڪيئن 100 شيون توهان جي باري ۾ پرجوش آهيو ڪندا
Creatomic
ڪيئن 100 شيون توهان جي باري ۾ پرجوش آهيو ڪندا

سلام

اهو Jon آهي.

مون کي اوھان سان منهنجي عمل ۾ حصيداري ڪرڻ جو خواهشمند آهي. هن طريقي مون کي پڪ مون کي، بهترين انداز ۾ مون کي ڏيئي ۾ رهندڙ آهيان منهنجو ڪاروبار بهترين انداز ۾ ٿو سورهيه، ۽ صرف autopilot تي موجود نه ڪر.

اهو قدم هڪ آهي …

100 شيء جي هڪ فهرست لکو.

وصف جتي توهان کي حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا، ڪو به ڪم ڪٿي ته آهي.

مون کي 100 شيء مون کي منهنجي زندگي ۾ ايئن ڪرڻ وارو آهيان جي هڪ فهرست آهي. اهو ڪو ڏول لسٽ نه آهي، اها شيء مون کي مون کي ائين ٿي سگهي ٿو جي خواهش نه آهي – ان شيء مون کي واقعي ڪندا ڏانھن وڃڻ وارو آھيان آهي.

اها ڳالهه مون کي ته فهرست گڏجي وجهي 3 ڪلاڪ ٿي گذريو آهي، ۽ ان کي سڀڪنھن شيء مون کي پورو ڪندڙ يا تجربو ڪرڻ کان مون کي ياد ٿو اچي جو خواهشمند آهي وڃان تي پکڙيل آهي.

هتي منهنجي فهرست مان ڪجهه آهي:

هڪ ناول ☐Publish

☐Publish هڪ مزاحيه

هڪ ڪاروباري ڪتاب ☐Publish

ڪاروبار تي ✓Consult (حال)

هڪ podcast ☐Have

فٽنيس جو هڪ اعلي سطحي ☐Maintain

هڪ آن لائن ڪورس ☐Teach

… ۽ هڪ سڄي گهڻو.

هاڻي ته مون کي صرف رپيا سال جن شين جي 4 جي سعادت حاصل ڪري سگهو ٿا، 25 سالن کان ‘وقت ۾ مون کي پوري لسٽ جي ذريعي منهنجي واٽ ڪم ڪيو ويندو. تنهنڪري مون کي 2015 ع ۾ سنڌ جي فريم ورڪ سان وٺي آيو، مون کي چند بند ticked وئي – مون کي منهنجي هذا شريڪ ڪرڻ ۾ مصروف آهيان، مون کي سائيڪل مٿي ٿي گذريو آهي، مون کي هر هفتي جي ڪاروبار تي به مشاورت ڪئي رهيو آهيان، مون کي هڪ بيٽسمين ڪتاب جي تعارف لکيو … ان تعجب انگيز ويو آهي.

جيڪڏهن مون کي هن اٿي پوي، مون کي هڪ زندگي آهي ته مون کي فخر ٿيندو رهندو ڪيو ويندو. مون کي هڪ مضبوط، چٽيء طرح بيان ڪيو ويو آهي هدايتن سان هڪ زندگي رهندو ڪيو ويندو.

پوء هڪ فهرست ڪر. تون منهنجو نقل ڪرڻ آهي محسوس نه ٿا – ان کي ڪا شيء جو پورو ٿي سگهي ٿو. هونئن به توهان کي پنهنجي تي هڪ موبائل ائپ تعمير ڪرڻ جو خواهشمند آهي؟

هڪ skateboarding مقابلي ۾ حصو وٺڻ؟ هڪ واڙو پنهنجي؟ پنهنجي ڏاڏي جي چاڪليٽ گاري ڪيڪ ڪرڻ سکو؟

انھن جي لسٽ تي ڪر.

انهن 3 ڀاڱا ۾ فهرست جدا ٿي:

شيون ته مون لاء صلاحيتن جي ضرورت آهي
شيون ته مون کي فوري طور تي ڪري سگهو ٿا
شيون ته مون لاء وقت جي ضرورت آهي
هاڻي توهان ان سان گڏ رهندا آهن. توهان جي ايندڙ 2 هفتن لاء اوھان سان ان کي رکڻ لاء ڪيو آهي. ان ڪري شامل ڪريو، ان کي وڍيو، ان جو تجزيو.

ان کان نفرت ڪرڻ شروع ڪريو، ان کان وڌيڪ پيار ڪرڻ شروع ڪري.

بس کاڌائين ان جا عادي بنجي ۽ ٻاهر ڪم ته ان واقعي توهان جو آهي ۽ توهان کي جيڪي ڪرڻو آهي جو پرتوو آهي.

ٺيڪ آ توهان کي بند ڪرڻ کان پڇ ته جيڪڏھن (اھي) ان کي پڙهڻ ويندس.

توهان هڪ فهرست آهي ته اوھان سان خوش آهين نه آھي (تڏھن) اوھان جو ٻيو قدم تي مدار رکندي جمپ ڪري سگهي ٿو – مون کي جلد ئي اوھان وٽ ان جي موڪل ويندس!

اهو ڇا ھلائيندو آھي ۽ منھنجي ڏينھن دٻيل مون کي motivates آهي. ان کي مسلسل پڙهڻ جو مطلب مون کي ان کان ڪا به ڪڏهن به نه وساريو ڪري سگهو ٿا.

ته منهنجو پروگرام جي قدم هڪ آهي، ڪيئن پاڻ ۾ سيڙپ لاء. توهان کان وڌيڪ حق هتي ٻاهر ڏسي سگهو ٿا!

RecommendRespond
برائوزر ۾ ڏسو
وچولو لوگو
وچولو ذريعي موڪليو · 760 مارڪيٽ گهٽي، 9th ماڙ، سين، سيي 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ඔබ ගැන, අනුරාගී ඉන්නේ දේවල් 100 කරන්නේ කෙසේද
Creatomic
ඔබ ගැන, අනුරාගී ඉන්නේ දේවල් 100 කරන්නේ කෙසේද

හායි!

එය ජෝන් වේ.

මම ඔබ සමඟ මගේ ක්රියාවලිය බෙදා ගැනීමට අවශ්ය විය. මම, මට හැකි හොඳම විදිහට ජීවත් මගේ ව්යාපාරය ගොඩ මට පුළුවන් හොඳම ක්රමය, යන්තම් ස්වයං ගුවන් නියමුවකු මත පවතින නැහැ බවට වග බලා මාර්ගය.

මෙම පියවර එකක් …

100 දේවල් ලැයිස්තුවක් ලියන්න.

බව ය කොතැනක ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්ය තැනට අර්ථ දක්වා,.

මම මගේ ජීවිතයේ කරන්න යන්නෙ දේවල් 100 ක ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. එය මම මට කරන්න පුළුවන් කැමති දේවල් නැහැ, බාල්දියක් ලැයිස්තුව නොවේ – එය මම ඇත්තටම කරන්න යන්නේ දේවල් වේ.

එය එකට ඒ ලැයිස්තුව දමා මට පැය 3 ක් අතර, එය මම මට මතක සිට ඉටු හෝ පළපුරුද්දක් අවශ්ය ගත් සියල්ල ආවරණය කරයි.

මගේ ලැයිස්තුව සමහරක් මෙහි දැක්වේ:

නව්ය ☐Publish

☐Publish වූ විකට

ව්යාපාර පොත ☐Publish

ව්යාපාරයක් මත ✓Consult (සිදු)

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ☐Have

ශාරීරික යෝග්යතා ඉහළ මට්ටමක ☐Maintain

අන්තර්ජාල පාඨමාලාව ☐Teach

… හා සමස්තයක් හුඟක් දේවල්.

දැන් මම පමණක් එම දේවල් වසරකට 4 ඉටු කළ හැකි නම්, වසර 25 කාලය තුළ මම මුළු ලැයිස්තුව මගේ මාර්ගය වැඩ කර ඇත ඇත. මම 2015 දී රාමුව සමග පැමිණි නිසා, මම කිහිපයක් කපා ඉඩහරින්න තියෙනවා – මම මගේ පුදුම සහකරු ගිවිසගෙන කරනවා, මම පාපැදි ගෙන ගොස්, මම සෑම සතියකම ව්යාපාරයක් මත උපදේශන කරනවා, මම ඇදහිය නොහැකි පොත හඳුන්වා ලියූ … එය නියමයි ගොසින්.

මම මේ තබා නම්, මම මම ආඩම්බර වෙන බව ජීවිතයක් ජීවත් වනු ඇත. මම ශක්තිමත්, පැහැදිලිව අර්ථ දිශාව සහිත ජීවිත ජීවත් වනු ඇත.

ඒ නිසා ලැයිස්තුවක් සාදන්න. ඔයා මගේ කාර්යය පිටපත් කිරීමට ඇති දැනෙන්නේ නැහැ – එය කිසිම දෙයක් පූර්ණ විය හැක. ඔබේ ම මත ජංගම යෙදුම ඉදි කිරීමට දැනගන්න ඕන?

එය Skateboarding තරඟ සඳහා සහභාගි? එය සේක්වා අයිති? ඔබේ ආච්චිගේ චොකලට් මඩ කේක් එකක් හදන්න ඉගෙන?

ලැයිස්තුවේ තැබුවේ ය.

මෙම කාණ්ඩ 3 කට ලැයිස්තුව බෙදීමට:

මම කුසලතා අවශ්ය දේවල්
මම ක්ෂණිකව කළ හැකි දේවල්
මම කාලයක් අවශ්ය දේවල්
දැන් ඔබ එය සමග ජීවත් වීමට. ඔබ ඊළඟ සති 2 සඳහා ඔබ සමඟ එය තබා ගැනීමට ඇති. එය විශ්ලේෂණය, එය කපා, එය එක් කරන්න.

එය වෛර කිරීමට ආරම්භ කරන්න, වඩා එය ප්රේම කිරීමට ආරම්භ කරන්න.

යන්තම් සෙමින් එය හුරු පුරුදුවී හා ඒ ඇත්තටම ඔබ හා ඔබට අවශ්ය දේ කරන ලෙස පිළිබිඹු වේ නම් සිදු වැඩ.

ඔවුන් එය කියවා කරන්නම් නම් ඔබට සමීප කෙනෙක් අහන්න.

ඔබ ගැන ඔබ සතුටු කියලා ලැයිස්තුවක් ඇති වූ විට, ඔබ දෙවන පියවර මතට පැනිය හැක – මම ඉතා ඉක්මනින් ඔබ වෙත එවන්නම්!

ඊට පසුබිම්වන සහ මගේ දවස පුරා මා දිරිමත් කරන දේ. නිරන්තරයෙන් එය කියවීමෙන් මම කවදාවත් එය කිසිම දෙයක් අමතක කරන්න පුළුවන් බවයි.

ඒ ආයෝජනය අයුරු ඔබම, මගේ වැඩ පියවර එකක්. ඔබට වඩා මෙතන හොයාගන්න පුළුවන්!

RecommendRespond
බ්රවුසරයේ දැක්ම
මධ්යම ලාංඡනය
මධ්යම විසින් එවන · 760 මාකට් ස්ටීට්, 9 වැනි මහල, සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ako to urobiť 100 veci ste vášnivý
Creatomic
Ako to urobiť 100 veci ste vášnivý

Ahoj!

To je Jon.

Chcel som sa podeliť o svoje proces s vami. Spôsob, akým môžem uistiť, že žijem v najlepším spôsobom môžem, budovanie moja vec, ako najlepšie budem môcť, a to nielen existujúce na autopilota.

To je prvý krok …

Napíšte si zoznam 100 vecí.

Definovať, kde chcete dostať, bez ohľadu na to, kde to je.

Mám zoznam 100 vecí, budem robiť v mojom živote. Nie je to zoznam vedierko, nie je to, čo som si prial, aby som mohol robiť – je to, čo naozaj budem robiť.

Trvalo mi to 3 hodiny dať dohromady tento zoznam, a to sa vzťahuje na všetko, čo som chcel dosiahnuť alebo skúsenosti, pretože som si spomenúť.

Tu je niekoľko z môjho zoznamu:

☐Publish román

☐Publish komická

☐Publish obchodné knihu

✓Consult za obchodom (urobil)

☐Have podcast

☐Maintain vysokej úrovne zdatnosti

☐Teach on-line kurz

… A oveľa viac.

Teraz, či môžem dosiahnuť iba štyri z tých vecí, o rok, o 25 rokov doby budem pracoval svoju cestu skrz celý zoznam. Pretože som prišiel s rámcom v roku 2015, som odtikávaly málo – som zasnúbená do môjho úžasného partnera, vzal som si na bicykli, ja poradenstvo v oblasti podnikania každý týždeň, som napísal úvod ku knihe neuveriteľné … to bolo úžasné.

Ak by som vydržať, budem žiť život, ktorý budem hrdý. Budem žiť život so silnou, jasne definované smere.

Tak, aby zoznam. Nemajte pocit, že musíte skopírovať baňa – to môže byť plný všetkého. Niekedy chceli vytvoriť mobilnú aplikáciu na vlastnú päsť?

Účasť v súťaži skateboarding? Vlastnú farmu? Naučte sa, aby vaša babička je čokoládová torta bahno?

Dať ich na zozname.

Rozdeľte zoznam do týchto 3 kategórií:

Veci, ktoré som sa potrebujú zručnosti
Veci, ktoré môžem okamžite robiť
Veci, ktoré som sa potrebujú čas
Teraz musíte žiť s ním. Musíte ho držať s vami pre ďalšie 2 týždne. Pridajte k tomu, ho poraziť, analyzovať ju.

Začnú nenávidieť, začnú milovať to viac.

Len pomaly zvykli na to a pracovať von, či to naozaj je odrazom toho, kto ste a čo chcete.

Opýtajte sa niekoho blízkeho na vás, či budú čítať.

Keď máte zoznam, ktorý ste spokojní, môžete preskočiť na druhom kroku – sa mi to čoskoro poslať na vás!

To je to, čo poháňa a motivuje ma po celý môj deň. Čítanie neustále znamená, že môžem niečo od neho nikdy nezabudnem.

To je prvý krok môjho programu, ako investovať do seba. Môžete sa dozvedieť viac tu!

RecommendRespond
Zobraziť v prehliadači
Medium Logo
Poslal podľa média · 760 Market Street, 9. poschodie, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kako narediti 100 stvari, ki jih še posebej pri srcu
Creatomic
Kako narediti 100 stvari, ki jih še posebej pri srcu

Hi!

To je Jon.

Hotela sem deliti svoj proces z vami. Tako kot sem se prepričajte, živim na najboljši način sem lahko, graditi svoj posel najboljši način sem lahko, in ne le obstoječe na avtopilot.

To je prvi korak …

Napišite seznam 100 stvari.

Določite, če želite, da, ne glede na to, kje je to.

Imam seznam 100 stvari, bom naredil v mojem življenju. To ni seznam vedro, ni stvari, ki si želijo, da bi lahko naredil – to je stvari, ki sem res bom naredil.

To me je 3 ure, naj ta seznam skupaj, in zajema vse, kar sem želel doseči ali izkušnje, saj pomnim.

Tukaj je nekaj v moj seznam:

☐Publish roman

☐Publish strip

☐Publish poslovno knjigo

✓Consult na poslovanje (opravljeno)

☐Have podcast

☐Maintain visoko stopnjo fitnes

☐Teach spletni tečaj

… In še veliko več.

Zdaj, če bi lahko dosegli le 4 od teh stvari na leto, v času 25 let sem se delal svojo pot skozi celoten seznam. Ker sem prišel z okvirom iz leta 2015, sem odkljukati nekaj – sem se ukvarjajo z mojim neverjetno partnerja, sem se s kolesom, sem posvetu o poslovanju vsak teden, sem napisal uvod v neverjetno knjigo … bilo je super.

Če bi tako nadaljevali, bom živel življenje, da bom lahko ponosni. Sem bo živel življenje z močno, jasno določeno smer.

Torej, da seznam. Ne počutite se moraš mine kopiranje – lahko je polna vsega. Kdaj želeli zgraditi mobilno aplikacijo na svoje?

Sodelujte v tekmovanju rolkanje? Lastna ranč? Več o tem, da bi svojo babico v čokoladno blato torto?

Daj jih na seznamu.

Razdelite seznam v teh 3 kategorije:

Stvari, ki sem jih veščine
Stvari, ki sem lahko storite takoj
Stvari, ki jih moram čas
Zdaj moraš živeti s tem. Moraš, da ostane z vami v naslednjih 2 tednih. Dodaj v njem, ga posekali, ga analizirati.

Začni, da ga sovražim, začnite ljubiti bolj.

Samo počasi navadili na to in delo, če je res odraz, kdo ste in kaj želite.

Vprašajte nekoga blizu vas, če bodo to prebrali.

Ko imate seznam, da ste zadovoljni s, lahko skočite na drugi stopnji – bom ga poslali, da se kmalu!

To je tisto, kar poganja in me motivira skozi moj dan. branju vedno pomeni, da nikoli ne more pozabiti ničesar od njega.

To je prvi korak v mojem programu, kako vlagati v sebi. Tu lahko izveste več tukaj!

RecommendRespond
Ogled v brskalniku
Medium Logo
Poslala srednje · 760 Market Street, 9. nadstropju, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sida loo sameeyo 100 waxyaabaha aad dareen ku saabsan tahay
Creatomic
Sida loo sameeyo 100 waxyaabaha aad dareen ku saabsan tahay

Hi!

Waa Jon.

Waxaan doonayay inaan habka aan idinla wadaagno. Habka ugu hubiyo in waxaan ka dhigi waxaan ku nool sida ugu fiican ee aan awoodo, dhismaha aan ganacsiga habka ugu wanaagsan ee aan awoodo, oo ma jira kaliya on autopilot.

Tani waa tallaabo ka mid ah …

Qor liiska 100 Waxyaabaha.

Qeex meesha aad rabto in aad hesho in ay, iyadoo aan loo eegayn meesha in uu yahay.

Waxaan leeyahay liiska 100 waxyaalahan waxaan doonayaa inaan ku sameeyo noloshayda. Ma ahan liiska baaldi, waxyaalahan ayaan jeclaan lahaa in aan u qaban karo ma ahan – waa wax dhab ahaantii waxaan u tegayaa inaan sameeyo.

Waxay igu qaadatay 3 saacadood in ay ka wada saaray liiska, oo waxay qarinayaan wax walba oo aan rabay in aan dhammayn lahaa ama waayo-aragnimo tan iyo markii aan xusuusan karo.

Halkan ka mid ah oo aan liiska:

☐Publish novel ah

☐Publish maadda ah

☐Publish buug ganacsi

✓Consult on ganacsiga (sameeyey)

☐Have podcast ah

☐Maintain heer sare ah taam

☐Teach dabcan ah online

… Iyo wax badan oo dhan ka badan.

Haddaba haddii aan kaliya ku dhammayn kartaa 4 waxyaalahaas sannadkii, in waqti 25 sano aan jid aan la soo shaqeeyay doonaa liiska oo dhan. Tan iyo markii aan soo baxay la dhismeedka 2015, waxaan saxay yar – Waxaan ku hawlan in aan nolosha la wadaago cajiib ah, waxaan kor u qaadeen baaskiil, waxaan la tashan on ganacsiga toddobaad kasta, waxaan qoray hordhaca inuu kitaabka cajiib ah … waxa uu ahaa mid laga cabsado.

Haddii aan taas sii, waxaan ku noolaa nolol aan noqon doono faraxsanahay. Waxaan ku noolaa nolol la, jihada xoog badan si cad loo qeexay.

Sidaas dhigi liiska. Ha dareemin aad leedahay si anigaa nuqul – waxaa waxaa ka buuxsami wax karaa. Ever doonayay in la dhiso app a mobile on adiga kuu gaar ah?

Ka qaybqaado tartanka skateboard ah? LAHAANSHAHA beer weyn ah? Baro si ay u sameeyaan shukulaatada cake dhoobo aad ayeeyenimo?

iyaga liiska.

U qaybi liiska soo galay, kuwaas oo 3 qaybood:

Waxyaabaha aan u baahan tahay xirfado
Waxyaabaha aan si degdeg ah u samayn karaa
Waxyaabaha aan u baahanahay waqti aan
Hadda aad leedahay si aad u la noolaan. Waxaad si ay u dhawraan idinla ee 2 isbuuc ee soo socota. Ku dar in ay, jari, waxay kala dhig.

Ku bilow in ay neceb yihiin, bilow in badan jeclahay.

Just si tartiib ah sidiiay in ay ka shaqeeyaan iyo haddii ay dhab ahaantii waa mid muujisa qofka aad tahay iyo waxa aad doonayso.

Weydii qof kuu dhow haddii ay akhriyi doonaa.

Marka aad qabtid liiska in aad ku faraxsan tahay tahay, waxaad u gudbi kartaa gal tallaabo labaad – dhakhsaha badan aan u soo diri doonaa in aad!

Waa maxay kaxeeya oo ii qaadeysaa aan maalin oo dhan. waxaa si joogto ah loola jeedaa Reading waxaan wax ka ilaawi karin.

Taasi waa mid ka mid ah tallaabo aan barnaamijka, Sidee inay maalgashadaan Naftaada. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo halkan!

RecommendRespond
View in browser
Logo Dhexdhexaad
La diray by Dhexdhexaad · 760 Market Street, dabaqa 9aad, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Cómo hacer 100 cosas que le apasiona
Creatomic
Cómo hacer 100 cosas que le apasiona

¡Hola!

Es Jon.

Quería compartir mi proceso con usted. La forma me aseguro de que estoy viviendo de la mejor manera posible, la construcción de mi negocio la mejor manera posible, y no sólo existente en el piloto automático.

Este es el primer paso …

Escribir una lista de 100 cosas.

Definir dónde desea llegar, no importa dónde está.

Tengo una lista de 100 cosas que voy a hacer en mi vida. No es una lista de deseos, no es lo que me gustaría poder hacerlo – es cosas que realmente voy a hacer.

Me tomó 3 horas para poner esa lista juntos, y que cubre todo lo que he querido llevar a cabo o experiencia desde que puedo recordar.

Aquí es un poco de mi lista:

☐Publish una novela

☐Publish un cómic

☐Publish un libro de negocios

✓Consult de negocios (hecho)

☐Have un podcast

☐Maintain un alto nivel de aptitud

☐Teach un curso en línea

…Y mucho más.

Ahora bien, si sólo puedo lograr 4 de esas cosas por año, en el plazo de 25 años yo he trabajado mi camino a través de toda la lista. Desde que ocurrió el marco en el año 2015, he disparada unos pocos – Estoy comprometido con mi pareja increíble, tomé el ciclismo, estoy asesoria en su negocio cada semana, escribí la introducción a un libro increíble … ha sido impresionante.

Si sigo así, habré vivido una vida que voy a estar orgulloso. Yo he vivido una vida con una dirección fuerte y claramente definida.

Así que hacer una lista. No piense que tiene que copiar la mía – que puede estar lleno de nada. Alguna vez ha querido construir una aplicación móvil por su cuenta?

Participar en un concurso de skate? Poseer un rancho? Aprender a hacer la torta de chocolate de barro de su abuela?

Ponerlos en la lista.

Dividir la lista en estas 3 categorías:

Las cosas que me faltan habilidades para
Cosas que puedo hacer inmediatamente
Cosas que necesito tiempo para
Ahora usted tiene que vivir con ello. Usted tiene que mantener con usted durante las próximas 2 semanas. Añadir a que, cortarlo, analizarlo.

Empezar a odiarlo, comenzar a amarlo más.

Sólo poco a poco acostumbrado a ella y averiguar si realmente es un reflejo de lo que eres y lo que quieres.

Pedir a alguien cercano a usted si van a leerlo.

Cuando usted tiene una lista que usted es feliz con, puede saltar a la segunda etapa – Voy a enviar a usted pronto!

Es lo que impulsa y me motiva lo largo de mi día. Su lectura constante significa que nunca podré olvidar nada de ella.

Ese es el primer paso de mi programa, Cómo invertir en usted mismo. Usted puede encontrar más información aquí!

RecommendRespond
Ver en el navegador
Logotipo medio
Enviado por medio · 760 Market Street, piso 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kumaha atuh 100 hal anjeun gairah ngeunaan
Creatomic
Kumaha atuh 100 hal anjeun gairah ngeunaan

Baraya!

Ieu Jon.

Kuring hayang babagi prosés mah sareng anjeun. Cara mah pastikeun Kaula hirup di cara anu pangalusna mah bisa, ngawangun bisnis mah kalawan cara anu pangalusna mah bisa, jeung teu saukur aya dina autopilot.

Ieu lengkah hiji …

Tulis A Daptar Of 100 Hal.

Ngartikeun mana Anjeun hoyong meunangkeun ka, euweuh urusan mana nu.

Kuring geus daptar 100 hal Kaula bade ngalakukeun dina kahirupan mah. Ieu teu daptar LIPI, éta teu hal mah keukeuh mah bisa ngalakukeun – éta hal Nyaan keur bade ngalakukeun.

Butuh waktu kuring 3 jam pikeun nunda daptar nu babarengan, sarta nyertakeun sagalana mah geus hayang ngalengkepan atawa pangalaman saprak kuring bisa inget.

Di dieu Kang sababaraha daptar mah:

☐Publish novel a

☐Publish hiji komik

☐Publish buku bisnis

✓Consult dina bisnis (dipigawé)

☐Have podcast a

☐Maintain tingkat luhur jasmani

☐Teach an tangtu online

… Jeung sakabeh loba deui.

Ayeuna lamun kuring ngan bisa ngalengkepan 4 jalma hal per taun, dina jangka waktu 25 taun ‘mah bakal geus digawé jalan mah ngaliwatan sakabéh daptar. Saprak Kuring datang nepi ka kerangka dina 2015, kuring geus ticked off sababaraha – Kaula aktipitas ka pasangan mah endah pisan, kuring nyandak nepi Ngabuburit, Kaula konsultan dina bisnis saban minggu, kuring wrote bubuka ka hiji buku luar biasa … ayeuna teh geus Heboh.

Lamun kuring tetep ieu nepi, Kuring bakal geus cicing kahirupan mah bakal reueus tina. Kuring bakal geus cicing hirup jeung kuat, arah tangtu jelas.

Jadi nyieun daptar. Ulah ngarasa anjeun kudu nyalin tambang – bisa pinuh ku nanaon. Pernah hayang ngawangun aplikasi mobile dina anjeun sorangan?

Ilubiung dina hiji kompetisi skateboarding? Sorangan ranch a? Diajar nyieun coklat cake leutak Eyang Anjeun?

Pasang eta dina daptar.

Ditilik daptar jadi 3 kategori ieu:

Hal anu kudu kaahlian keur
Hal anu bisa mah ulah langsung
Hal anu kudu waktu keur
Ayeuna anjeun kudu hirup jeung eta. Anjeun kudu nyimpen eta sareng anjeun pikeun 2 minggu hareup. Tambahkeun ka eta, motong eta turun, nganalisis eta.

Mimiti hate eta, mimiti cinta leuwih.

Ngan lalaunan jadi biasa ka dinya jeung digawe kaluar lamun bener ngarupakeun cerminan saha anjeun jeung naon nu Anjeun hoyongkeun.

Tanya batur deukeut ka anjeun lamun maranehna bakal maca eta.

Lamun anjeun boga daptar nu anjeun bagja jeung, Anjeun bisa luncat onto lengkah kadua – Abdi gé ngirim ka anjeun geura-giru!

Ieu naon drive jeung motivates kuring sapopoe mah. Maca eta terus hartina mah can kungsi poho nanaon ti dinya.

Éta lengkah salah sahiji program mah, Kumaha pikeun investasi di sorangan. Anjeun tiasa manggihan leuwih katuhu euy!

RecommendRespond
Témbongkeun di browser
Logo medium
Dikirim ku Medium · 760 Market Street, floor 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Jinsi ya kufanya mambo 100 wewe ni shauku
Creatomic
Jinsi ya kufanya mambo 100 wewe ni shauku

Hi!

Ni Jon.

Nilitaka kushiriki mchakato wangu na wewe. njia ya mimi kuhakikisha mimi nina wanaoishi katika njia bora naweza, kujenga biashara yangu njia bora naweza, na si tu zilizopo kwenye autopilot.

Hii ni hatua moja …

Kuandika Orodha Of 100 Mambo.

Kufafanua ambapo unataka kupata, bila kujali ambapo kwamba ni.

Nina orodha ya mambo 100 mimi nina kwenda kufanya katika maisha yangu. Siyo orodha ndoo, siyo mambo Nilikuwa napenda kufanya – ni mambo mimi kwa kweli nitaenda kufanya.

Ilinichukua saa 3 kuweka kwamba orodha pamoja, na ni inashughulikia kila kitu nimekuwa alitaka kukamilisha au uzoefu tangu naweza kukumbuka.

Hapa ni baadhi ya orodha yangu:

☐Publish riwaya

☐Publish Comic

☐Publish kitabu biashara

✓Consult juu ya biashara (kufanyika)

☐Have podcast

☐Maintain kiwango cha juu cha fitness

☐Teach online kozi

… Na mengi zaidi.

Sasa kama naweza tu kukamilisha 4 wa mambo hayo kwa mwaka, katika muda wa miaka 25 ‘Mimi kuwa na kazi njia yangu kwa njia orodha nzima. Tangu mimi kuja na mfumo katika mwaka 2015, nimekuwa ticked off chache – mimi nina wanaohusika na mpenzi wangu wa ajabu, mimi akachukua baiskeli, mimi nina ushauri juu ya biashara ya kila wiki, niliandika utangulizi wa kitabu ajabu … imekuwa ni ya kutisha.

Kama mimi kuweka hii up, nami wamekuwa wakiishi maisha kwamba mimi kujivunia. Nami wamekuwa wakiishi maisha kwa nguvu, wazi mwelekeo.

Hivyo kufanya orodha. Je, si kuhisi una nakala ya mgodi – inaweza kuwa kamili ya kitu chochote. Milele alitaka kujenga programu ya simu juu yako mwenyewe?

Kushiriki katika mashindano skateboarding? Kumiliki ranchi? Kujifunza kufanya Bibi yako ya chocolate matope keki?

Kuziweka kwenye orodha.

Kugawanya orodha katika makundi haya 3:

Mambo ambayo mimi haja ya ujuzi kwa
Mambo ambayo siwezi kufanya mara moja
Mambo ambayo nahitaji muda kwa
Sasa una kuishi kwa hayo. Una kuweka ni pamoja na wewe kwa kipindi cha wiki 2. Kuongeza hilo, kuukata, kuchambua hilo.

Kuanza chuki yake, kuanza kupenda zaidi.

Tu polepole kuwa wamezoea hilo na kufanya kazi nje kama ni kweli ni reflection ya wewe ni nani na unataka nini.

Kuuliza mtu wa karibu na wewe kama wao itabidi kusoma.

Wakati una orodha hiyo wewe ni furaha na, unaweza kuruka kwenye hatua ya pili – Mimi itabidi kutuma kwa hivi karibuni!

Ni nini anatoa na kilichomsukuma mimi katika siku zangu. Kuisoma mara kwa mara ina maana siwezi kamwe kusahau kitu chochote kutoka humo.

Hiyo ni hatua moja ya mpango wangu, jinsi ya kuwekeza katika Yourself. Unaweza kujua haki zaidi hapa!

RecommendRespond
View katika browser
Logo Medium
Kutumwa na Medium · 760 Market Street, 9 sakafu, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hur man gör 100 saker du brinner
Creatomic
Hur man gör 100 saker du brinner

Hej!

Det är Jon.

Jag ville dela min process med dig. Som jag se till att jag lever på bästa sätt jag kan, bygga mitt företag på bästa sätt jag kan, och inte bara existerar på autopilot.

Detta är steg ett …

Skriv en lista över 100 saker.

Definiera var du vill komma till, oavsett var det är.

Jag har en lista över 100 saker jag kommer att göra i mitt liv. Det är inte en hink lista, det är inte saker som jag önskar att jag kunde göra – det är saker som jag verkligen tänker göra.

Det tog mig 3 timmar att sätta denna lista tillsammans, och det täcker allt jag har velat åstadkomma eller erfarenhet eftersom jag kan minnas.

Här är några av min lista:

☐Publish en roman

☐Publish en komisk

☐Publish ett företag bok

✓Consult på affärsresa (klart)

☐Have en podcast

☐Maintain en hög nivå av kondition

☐Teach en kurs på nätet

… Och en hel del mer.

Nu om jag kan bara åstadkomma fyra av dessa saker per år i 25 år kommer jag att ha arbetat igenom hela listan. Eftersom jag kom upp med ramen 2015, har jag bockas av ett par – Jag förlovad med min fantastiska partner, tog jag upp cykling, jag hört på företag varje vecka, skrev jag inledningen till en otrolig bok … det har varit häftigt.

Om jag håller upp detta, kommer jag har levt ett liv som jag kommer att vara stolt över. Jag kommer att ha levt ett liv med en stark och tydlig riktning.

Så gör en lista. Inte känner att du måste kopiera min – det kan vara full av någonting. Har du någonsin velat bygga en mobilapp på egen hand?

Delta i en skateboard tävling? Äger en ranch? Lär dig att göra din mormors choklad kladdkaka?

Sätta dem på listan.

Dela upp listan i dessa 3 kategorier:

Saker som jag behöver färdigheter för
Saker som jag kan göra omedelbart
Saker som jag behöver tid för
Nu måste du leva med det. Du måste hålla den med dig för de närmaste 2 veckorna. Lägg till det, skära ner, analysera det.

Börja med att hata det, börja älska det mer.

Bara långsamt vänja sig vid det och räkna ut om det verkligen är en återspegling av vem du är och vad du vill.

Be någon nära dig om de ska läsa det.

När du har en lista som du är nöjd med, kan du hoppa på det andra steget – Jag skickar det till dig snart!

Det är vad som driver och motiverar mig under hela min dag. Att läsa den ständigt innebär att jag kan aldrig glömma något från det.

Det är steg ett av mitt program, hur man investerar i dig. Du kan läsa mer här!

RecommendRespond
Visa i webbläsaren
medel Logo
Skickas efter medium · 760 Market Street, 9 tr, San Francisco 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Чӣ тавр ба кор 100 чиро, ки шумо дар бораи дилчасп ҳастед
Creatomic
Чӣ тавр ба кор 100 чиро, ки шумо дар бораи дилчасп ҳастед

Салом!

Ин Jon аст.

Ман мехостам ба нақл раванди ман бо шумо. Дар роҳи Ман боварӣ ҳосил Ман дар тарзи бехтарини метавонад зиндагӣ дорам, эҷоди бизнес ман беҳтарин роҳи ман метавонад, ва на танҳо мавҷуда дар бораи мусоъидат мекунад.

Ин қадами як аст …

Нависед рӯйхати 100 чиз.

Муайян, ки шумо мехоҳед, ки ба даст, новобаста аз он ҷо, ки аст.

Ман як рӯйхати 100 чи ман дорам, ба кор дар ҳаёти ман. Ин нест, ки рӯйхати сатил, он чи ман мехоҳам, иҷро карда наметавонӣ, – он чи ки ман дар ҳақиқат меравам ба кор.

Ин маро ба 3 соат ба гузошта, ки рӯйхати якҷоя, ва он чизе, ки ман мехостам кардам ба иҷро ё таҷрибаи нагузаштааст, ки ман ёд мегирад.

Дар ин ҷо баъзе аз рӯйхати ман аст:

☐Publish роман

☐Publish як хазли,

☐Publish як китоби корӣ

✓Consult оид ба бизнес (анҷом)

☐Have як подкаст

☐Maintain сатҳи баланди фитнес

☐Teach курси онлайн

… Ва бисёр тамоми бештар.

Ҳоло, агар ман танҳо имконпазир 4 он чи дар як сол, ки дар 25 сол вақт хоҳам роҳи ман тавассути тамоми рӯйхати кор кардаанд. Азбаски ман, то бо доираи дар соли 2015 расид, ки ман кардам, санҷида хомӯш чанд – ман ба шарики аҷибе ман машғул аст, Ман гирифт, то велосипедронӣ, ман машварат оид ба бизнес ҳар ҳафта, ки ман навишт сарсухани китоби ақл … он бузург буд.

Агар ман ба ин нигоҳ, то, Ман ба дунё, ки ман фахр хоҳад диёр набудаанд. Ман ба дунё бо як қавӣ, самти даќиќи диёр набудаанд.

Пас, як рӯйхати кунад. Фикр накунед, ки шумо ба минаҳо нусхабардорӣ – он метавонад пур аз чизе. Ҳамеша мехостам, ки ба сохтани барнома мобилӣ дар бораи худ?

Иштирок дар озмуни skateboarding? Худ як ҳавлӣ? Омӯзед, то шоколад торт лой бибии худ?

онҳо Гузошта дар рӯйхати.

Тақсим рӯйхати ба ин 3 категорияи:

Чи, ки ман бояд малакаи
Чи, ки ман зуд метавонед
Чи, ки ман бояд барои
Ҳоло шумо барои бо он зиндагӣ мекунанд. Шумо бояд ба он нигоҳ бо шумо барои 2 ҳафта оянда. Илова ба он, онро бурида, ба поён, тањлили он.

Оғози ба он нафрат доранд, оғоз ба муҳаббат аз он бештар.

Танҳо оҳиста одат ба он табдил ва кор берун, агар он дар ҳақиқат як инъикоси, ки шумо ва ҳар чӣ ба шумо мехоҳед аст.

касе ба шумо наздик бипурсед, агар онҳо дар онҷо аз он хонед.

Вақте, ки шумо як рӯйхати, ки шумо хушбахт бо ҳастед, шумо метавонед биронанд қадами дуюм ҷаҳида – ман онро ба шумо ба зудӣ фиристодани!

Он чӣ меронад ва ба ман дар давоми рӯзи Маро бармеангезад. Хондани он доимо маънои онро дорад, ки ман ҳеҷ гоҳ наметавонем чизе аз он фаромӯш.

Ин қадами як барномаи ман, чӣ гуна ба сармоягузорӣ дар худ дорад. Шумо метавонед маълумоти бештарро пайдо ҳуқуқ дар ин ҷо!

RecommendRespond
View дар браузери
Logo миёна
Фиристода аз тарафи миёна · 760 Бозор Кӯчаи, ошёнаи 9, Сан-Франсиско, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 விஷயங்களை செய்ய எப்படி நீங்கள் ஆர்வமுள்ளவற்றையும் பற்றி
Creatomic
100 விஷயங்களை செய்ய எப்படி நீங்கள் ஆர்வமுள்ளவற்றையும் பற்றி

வணக்கம்!

ஜோன் தான்.

நான் என்னுடைய செயல்முறை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன். நான், என்னால் முடியும் சிறந்த வழி வாழும் என் வணிக என்னால் முடியும் சிறந்த வழி போகிறேன், மற்றும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்யும் வழி தான் தன்னியக்க இருக்கும்.

இந்த நடவடிக்கை ஒன்றாகும் …

100 விஷயங்களை பட்டியல் எழுது.

நீங்கள் எந்த விஷயத்தை, பெற என்று எங்கே வேண்டும், அங்கு வரையறை.

நான் என் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறேன் 100 விஷயங்களை ஒரு பட்டியல் உண்டு. அது நான் செய்ய விரும்புகிறேன் விஷயங்கள் இல்லை, இல்லை ஒரு வாளி பட்டியலில் தான் – அது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் விஷயங்கள் தான்.

அது ஒன்றாக என்று பட்டியல் போட எனக்கு 3 மணி நேரம் எடுத்து, அதை நான் நிறைவேற்ற அல்லது அனுபவம் நான் நினைவில் கொள்ள முடியும் என்பதால் நினைத்தேன் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது.

இங்கே என் பட்டியலில் சில தான்

ஒரு நாவல் ☐Publish

ஒரு காமிக் ☐Publish

ஒரு வணிக புத்தகத்தை ☐Publish

வணிக ✓Consult (செய்ய)

ஒரு போட்காஸ்ட் ☐Have

உடற்பயிற்சி ஒரு உயர் மட்ட ☐Maintain

ஒரு ஆன்லைன் நிச்சயமாக ☐Teach

… மற்றும் ஒரு முழு நிறைய.

இப்போது நான் மட்டும் வருடத்திற்கு அந்த விஷயங்களை 4 சாதிக்க முடியும் என்றால், 25 ஆண்டுகள் ‘நேரத்தில் நான் முழு பட்டியல் மூலம் என் வழி பணியாற்றுவர். நான் 2015 இல் கட்டமைப்பை கொண்டு வந்த பின்னர், நான் ஒரு சில ஆஃப் ticked – நான் என் அற்புதமான பங்குதாரர் ஈடுபட்டு, நான் வரை சைக்கிள் ஓட்டுதல், நான் ஒவ்வொரு வாரமும் வணிக ஆலோசனை நான் எடுத்து, நான் ஒரு நம்பமுடியாத நூலின் முன்னுரையில் எழுதினார் … அது அற்புதமான இருந்தது.

நான் இந்த வைத்து இருந்தால், நான் பெருமை இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வேண்டும். நான் ஒரு வலுவான, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட திசையில் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வேண்டும்.

எனவே ஒரு பட்டியல் தயார். நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் என்னுடைய நகலெடுக்க வேண்டும் – அது எதையும் முழு இருக்க முடியும். எப்போதும் உங்கள் சொந்த ஒரு மொபைல் பயன்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும்?

ஒரு ஸ்கேட்போர்டிங் போட்டியில் பங்கேற்க? ஒரு பண்ணையில் வேண்டுமா? உங்கள் பாட்டி சாக்லேட் மண் கேக் செய்ய கற்று?

பட்டியலில் மீது வைக்கவும்.

இந்த 3 பிரிவுகள் ஒரு பட்டியலை பிரித்து:

நான் திறன்கள் வேண்டும் என்று விஷயங்கள்
நான் உடனடியாக செய்ய முடியும் என்று விஷயங்கள்
நான் நேரம் வேண்டும் என்று விஷயங்கள்
இப்போது நீங்கள் வாழ வேண்டும். நீங்கள் அடுத்த 2 வாரங்களில் நீங்கள் அதை வைத்திருக்க வேண்டும். , அதை சேர்க்க அதை வெட்டி, அதை ஆய்வு.

அதை வெறுக்கிறேன் தொடங்க, அது இன்னும் அன்பு தொடங்கும்.

மெதுவாக அது பழக்கமாகிவிட்டது மற்றும் அது உண்மையில் நீங்கள் யார் ஒரு பிரதிபலிப்பு மற்றும் என்ன நீங்கள் என்றால் வெளியே வேலை.

அவர்கள் அதை படிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நெருக்கமான ஒருவர் கேளுங்கள்.

நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் என்று ஒரு பட்டியல் உண்டு போது, நீங்கள் இரண்டாவது படி ஏற முடியும் – நான் விரைவில் நீங்கள் அதை அனுப்ப வேண்டும்!

அதை விரட்டி, என் நாள் முழுவதும் என்னை ஊக்குவிக்கிறார் என்ன. தொடர்ந்து அதை படித்தல் நான் அதை இருந்து எதையும் என்னால் என்றுமே மறக்க முடியாது என்பதாகும்.

என்று உங்களை முதலீடு செய்ய, என் திட்டத்தை படி ஒன்று தான். நீங்கள் இன்னும் இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும்!

RecommendRespond
உலாவியில் காண்க
நடுத்தர சின்னம்
நடுத்தர · 760 Market Street தபால், 9 வது மாடியில், சான் பிரான்சிஸ்கோ, CA 94102 அனுப்பிய

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

100 పనులను ఎలా మీకు ఏది ఇష్టమో
Creatomic
100 పనులను ఎలా మీకు ఏది ఇష్టమో

హాయ్!

ఇది జాన్ వార్తలు.

నేను మీతో నా ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యం కోరుకున్నారు. నేను నా వ్యాపారం నేను ఉత్తమ మార్గం నిర్మాణం, నేను ఉత్తమ విధంగా నివసిస్తున్న వెబ్, మరియు నిర్ధారించుకోండి మార్గం కేవలం ఆటోపైలట్ ఇప్పటికే.

ఈ దశ ఒకటి …

100 విషయాల జాబితా వ్రాయండి.

మీరు అని ఎక్కడ ఉన్నా, చెయ్యడానికి ఎక్కడ నిర్వచించండి.

నేను 100 అంశాలను నా జీవితంలో అలా వెళుతున్న జాబితా. ఇది నేను కోరుకుంటాను విషయాలు కాదు, ఒక బకెట్ లిస్ట్ – అది నేను నిజంగా వెళ్తున్నాను థింగ్స్.

ఇది కలిసి ఆ జాబితాలో ఉంచాలి 3 గంటలు పట్టింది, మరియు అది నేను సాధనకు లేదా అనుభవానికి నేను గుర్తుంచుకోగలరు నుంచి కోరిక చేసిన ప్రతిదీ వర్తిస్తుంది.

ఇక్కడ నా జాబితాలో కొన్ని వార్తలు:

ఒక నవల ☐Publish

ఒక హాస్య ☐Publish

ఒక వ్యాపార పుస్తకం ☐Publish

వ్యాపార న ✓Consult (పూర్తి)

పోడ్కాస్ట్ ☐Have

ఫిట్నెస్ ఒక ఉన్నత స్థాయి ☐Maintain

ఆన్లైన్ కోర్సు ☐Teach

… మరియు మరింత ఒక మొత్తం చాలా.

ఇప్పుడు నేను మాత్రమే 25 సంవత్సరాల సమయంలో నేను మొత్తం జాబితా ద్వారా నా మార్గం పని ఉంటుంది, సంవత్సరానికి ఆ విషయాలు 4 సాధనకు పోతే. నేను 2015 లో ముసాయిదాతో ముందుకు వచ్చిన తర్వాత, నేను ఆఫ్ ticked చేసిన కొన్ని – నేను నా అద్భుతమైన భాగస్వామి నిశ్చితార్థం, నేను, సైక్లింగ్ తీసుకున్నాడు నేను ప్రతి వారం వ్యాపార కన్సల్టింగ్, నేను ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం పరిచయ వాక్యాలు కూడా రాశాడు … ఇది అద్భుతంగా అయ్యింది.

నేను ఈ అప్ గైకొనినయెడల నేను గర్వపడింది ఉంటుంది ఒక జీవితాన్ని గడిపాడు ఉంటుంది. నేను ఒక బలమైన, చక్కగా వివరించిన దిశలో ఒక జీవితాన్ని గడిపాడు ఉంటుంది.

కాబట్టి ఒక జాబితా తయారు. మీరు గని కాపీ కలిగి ఫీల్ లేదు – అది ఏదైనా యొక్క పూర్తి ఉంటుంది. ఎవర్ మీ స్వంత ఒక మొబైల్ అనువర్తనం నిర్మించాలని అనుకున్నారు?

స్కేట్బోర్డింగ్ పోటీలో పాల్గొనేందుకు? ఒక గడ్డిబీడు స్వంతం? మీ అమ్మమ్మ యొక్క చాక్లెట్ మట్టి కేక్ తయారు తెలుసుకోండి?

జాబితాలో వాటిని ఉంచండి.

ఈ 3 విభాగాలుగా జాబితా విభజించాలనే:

నేను నైపుణ్యాలు అవసరమైన విషయాలు
నేను వెంటనే చేయగల విషయాలు
నేను సమయం అవసరమైన విషయాలు
ఇప్పుడు మీరు దానితో ప్రత్యక్ష ఉంటుంది. మీరు తదుపరి 2 వారాలు మీరు తో పెట్టాలి. అది జోడించండి, నరికివేసి ఇది విశ్లేషిస్తుంది.

ద్వేషం మొదలు, అది మరింత ప్రేమ మొదలు.

జస్ట్ నెమ్మదిగా అభిమానం మారింది మరియు ఇది నిజంగా మీరు ఎవరో ఒక ప్రతిబింబం మరియు మీరు ఏమి ఉంటే పని.

వారు చదవడానికి కాకపోతే మీరు దగ్గరగా ఎవరైనా అడగండి.

మీరు సంతోషంగా జాబితా కలిగి ఉన్నప్పుడు, మీరు రెండవ దశ లోకి జంప్ – నేను వెంటనే మీరు దానిని పంపుతాము!

ఇది సమీపిస్తుంది మరియు నా రోజంతా నాకు ప్రోత్సహిస్తుంది ఏమిటి. నిరంతరం చదవడం నేను నుండి ఏదైనా మర్చిపోతే ఎప్పుడూ అర్థం.

నా ప్రోగ్రామ్, యువర్సెల్ఫ్ పెట్టుబడి ఎలా దశ ఒకటి. మీరు మరింత ఇక్కడే తెలుసుకోవచ్చు!

RecommendRespond
బ్రౌజర్లో వీక్షించండి
మీడియం లోగో
మీడియం · 760 మార్కెట్ వీధి, 9 వ అంతస్తు, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, CA 94102 చే పంపబడింది

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

วิธีการทำ 100 สิ่งที่คุณหลงใหลเกี่ยวกับ
Creatomic
วิธีการทำ 100 สิ่งที่คุณหลงใหลเกี่ยวกับ

Hi!

มันจอน

ผมอยากจะแบ่งปันกระบวนการของฉันกับคุณ วิธีที่ฉันแน่ใจว่าฉันกำลังอาศัยอยู่ในวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถสร้างธุรกิจของฉันวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถและไม่เพียง แต่ที่มีอยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้า

นี่คือขั้นตอนหนึ่ง …

เขียนรายการสิ่งที่ 100

กําหนดที่คุณต้องการที่จะได้รับไม่ว่านั่นคือ

ฉันมีรายชื่อของ 100 สิ่งที่ฉันจะทำในชีวิตของฉัน มันไม่ได้เป็นรายการถังก็ไม่ได้สิ่งที่ฉันหวังว่าฉันจะทำ – มันเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำ

ผมใช้เวลา 3 ชั่วโมงที่จะนำรายชื่อที่ร่วมกันและมันครอบคลุมทุกอย่างที่ฉันต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือมีประสบการณ์ตั้งแต่ผมจำได้

นี่คือบางส่วนของรายการของฉัน:

☐Publishนวนิยาย

☐Publishการ์ตูน

☐Publishหนังสือธุรกิจ

✓Consultในธุรกิจ (ทำ)

☐Haveพอดคาสต์

☐Maintainระดับสูงของการออกกำลังกาย

☐Teachหลักสูตรออนไลน์

… และทั้งมากเพิ่มเติม

ตอนนี้ถ้าฉันสามารถบรรลุ 4 จากสิ่งเหล่านั้นต่อปีในเวลา 25 ปีผมจะได้ทำงานทางของฉันผ่านรายการทั้งหมด ตั้งแต่ผมมากับกรอบการทำงานในปี 2015 ฉันได้ ticked off ไม่กี่ – ฉันหมั้นกับพันธมิตรที่น่าตื่นตาตื่นใจของฉันฉันหยิบขึ้นมาขี่จักรยานผมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทุกสัปดาห์ผมเขียนแนะนำให้รู้จักกับหนังสืออย่างไม่น่าเชื่อ … จะได้รับน่ากลัว

ถ้าผมเก็บเรื่องนี้ขึ้นมาผมจะมีชีวิตอยู่ว่าชีวิตฉันจะเป็นความภาคภูมิใจของ ฉันจะมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งทิศทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้นทำรายการ อย่ารู้สึกว่าคุณมีการคัดลอกเหมือง – มันสามารถจะเต็มไปด้วยอะไร เคยต้องการที่จะสร้าง app มือถือด้วยตัวคุณเอง?

มีส่วนร่วมในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดหรือไม่? เจ้าของไร่? เรียนรู้ที่จะทำเค้กช็อคโกแลตโคลนคุณยายของคุณ?

ใส่ไว้ในรายการ

แบ่งรายการออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องใช้ทักษะในการ
สิ่งที่ฉันสามารถทำได้ทันที
สิ่งที่ฉันต้องการเวลาสำหรับ
ตอนนี้คุณต้องอยู่กับมัน คุณจะต้องเก็บไว้กับคุณสำหรับ 2 สัปดาห์ถัดไป เพิ่มไปตัดมันลงวิเคราะห์มัน

เริ่มต้นที่จะเกลียดมันเริ่มที่จะรักมันมากขึ้น

เพียงแค่ช้ากลายเป็นที่คุ้นเคยกับมันและทำงานว่าจริงๆมันเป็นภาพสะท้อนของคุณคือใครและสิ่งที่คุณต้องการ

ขอให้คนที่ใกล้ชิดกับคุณว่าพวกเขาจะได้อ่านมัน

เมื่อคุณมีรายการที่คุณมีความสุขกับคุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่สอง – ฉันจะส่งให้คุณเร็ว ๆ นี้!

มันเป็นสิ่งที่ผลักดันและกระตุ้นให้ผมตลอดทั้งวันของฉัน อ่านมันอย่างต่อเนื่องหมายความว่าฉันไม่สามารถลืมอะไรจากมัน

นั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งในโปรแกรมของฉัน, วิธีการลงทุนในตัวเอง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่!

RecommendRespond
ดูในเบราว์เซอร์
โลโก้ขนาดกลาง
ที่ส่งมาจากกลาง· 760 Market Street, ชั้น 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Eğer tutkulu konum 100 şeyler yapmak nasıl
Creatomic
Eğer tutkulu konum 100 şeyler yapmak nasıl

Merhaba!

Bu Jon.

Seninle benim sürecini paylaşmak istedim. Ben iş elimden en iyi şekilde inşa elimden en iyi şekilde yaşayan ve değilim emin yolu sadece otomatik pilotta mevcut.

Bu adım biridir …

100 şeylerin bir listesini yazın.

Eğer nerede olduğunu olursa olsun, almak istediğiniz yere tanımlayın.

Ben hayatımda yapacağım 100 şeylerin bir listesi var. O ben yapmak isterdim şeyler değil, bir kova listesi değil – gerçekten yapacağım şeyler var.

Bu arada bu liste koymak 3 saat sürdü ve ben bildim bileli gerçekleştirmek ya da deneyim istedim her şeyi kapsar.

İşte benim listesinin bazı var:

bir roman ☐Publish

komik ☐Publish

Bir iş kitabı ☐Publish

iş ✓Consult (yapıldı)

Bir podcast ☐Have

spor yüksek bir düzeyde ☐Maintain

bir online ders ☐Teach

… Ve daha bir sürü.

Şimdi sadece 25 yıl içinde ben tüm liste üzerinden yoluma çalışmış olacak, yılda o şeylerden 4 başarmak eğer. Ben 2015 yılında çerçeve geldi beri, birkaç kapalı bilet ettik – Ben inanılmaz ortağı nişanlıyım, ben her hafta iş danışmanlık yapıyorum, bisiklet aldı, ben inanılmaz bir kitabın tanıtım yazdı … bu harika oldu.

Ben bu kadar tutarsanız, ben gurur olacak bir hayat yaşamış olacaktır. Ben güçlü, açıkça tanımlanmış yöne sahip bir hayat yaşamış olacaktır.

Yani bir listesini yapın. sen benimsin kopyalamak zorunda hissetmeyin – bu şey dolu olabilir. Hiç kendi mobil uygulama oluşturmak istedi?

Bir kaykay yarışmaya katılmaya? bir çiftlik sahibi? büyükannesinin çikolata çamur kek yapmak öğrenin?

Listede koyun.

Bu 3 kategoride listesini bölün:

Ben becerilerini gerekenler
Ben hemen yapabileceğiniz şeyler
Ben için zamana ihtiyaç şeyler
Şimdi bununla yaşamak zorunda. Önümüzdeki 2 hafta boyunca yanınızda tutmak zorunda. analiz, onu kesmek, buna ekleyin.

nefret başlayın, daha sevmek başlar.

Sadece yavaş yavaş buna alışmış ve gerçekten kim yansıması ve ne istediğinizi olup olmadığını çalışır.

bunu okuyacağım eğer size yakın birine sormak.

Eğer memnunsanız bir liste varsa, ikinci aşamaya atlayabilir – Yakında size göndereceğiz!

Bu sürücüler ve benim gün boyunca beni motive budur. sürekli onu okurken ondan bir şey asla unutmayacağım anlamına gelir.

Bu Kendinize Yatırım için Nasıl benim program, adım biridir. Sen daha burada bulabilirsiniz!

RecommendRespond
Tarayıcıda görüntüle
orta Logo
Orta · 760 Market Street, 9. katta, San Francisco, CA 94102 tarafından gönderilen

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Як зробити 100 речей, які ви захоплені
Creatomic
Як зробити 100 речей, які ви захоплені

Привіт!

Це Джон.

Я хотів би поділитися мій процес з вами. Як я переконатися, що я живу в кращому випадку я можу, будувати мій бізнес кращий спосіб, що я можу, а не тільки існуючі на автопілоті.

Це перший крок …

Складіть список 100 речей.

Визначте, де ви хочете, щоб дістатися до, незалежно від того, де це.

У мене є список з 100 речей, які я збираюся зробити в своєму житті. Це не список відра, це не те, що я хотів би зробити – це речі, які я дійсно буду робити.

Це зайняло у мене 3 години, щоб помістити цей список разом, і вона охоплює всі, що я хотів зробити або досвід, так як я пам’ятаю.

Ось деякі з мого списку:

☐Publish роман

☐Publish комічний

☐Publish бізнес-книгу

✓Consult у справі (зроблено)

☐Have подкасту

☐Maintain високий рівень фізичної підготовки

☐Teach онлайн курс

… І багато чого іншого.

Тепер, якщо я можу виконати тільки 4 з цих речей в рік, через 25 років я працював мій шлях через весь список. Так як я придумав рамках в 2015 році, я галочкою кілька – я заручена з моїм дивним партнером, я взяв на велосипеді, я консультації з питань бізнесу щотижня, я написав введення до неймовірної книги … це було дивним.

Якщо я тримати це, я прожив життя, яку я буду пишатися. Я прожив життя з сильним, чітко визначеному напрямку.

Так зробіть список. Чи не відчуваєте, що ви повинні скопіювати міну – вона може бути повна нічого. Завжди хотів створити мобільний додаток на свій розсуд?

Взяти участь в конкурсі скейтбордингу? Власний ранчо? Вчіться робити шоколадний торт бруду вашої бабусі?

Помістіть їх в списку.

Розділіть список на цих 3-х категорій:

Речі, які мені потрібні навички
Те, що я можу зробити негайно
Те, що мені потрібен час для
Тепер ви повинні жити з нею. Ви повинні тримати його з вами протягом наступних 2 тижнів. Додайте до цього, скоротити його, проаналізувати її.

Почніть ненавидіти його, починають любити його більше.

Просто повільно звикають до нього і працювати, якщо це насправді є відображенням того, хто ви і що ви хочете.

Попросіть кого-небудь поруч з вами, якщо вони будуть читати.

Коли у вас є список, який ви задоволені, ви можете перейти на другий крок – я пошлю його до вас найближчим часом!

Це те, що рухає і мотивує мене протягом всього мого день. Читаючи це постійно означає, що я ніколи не можу нічого від нього забути.

Це перший крок моєї програми, як інвестувати в себе. Ви можете дізнатися більше прямо тут!

RecommendRespond
Перегляд в браузері
середній Логотип
Надіслав Medium · 760 Market Street, 9-й поверх, Сан-Франциско, Каліфорнія 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

آپ کے بارے میں پرجوش ہیں 100 چیزیں کس طرح
Creatomic
آپ کے بارے میں پرجوش ہیں 100 چیزیں کس طرح

ہیلو!

یہ جان ہے.

میں آپ کے ساتھ اپنے عمل کا اشتراک کرنا چاہتے تھے. راستے میں میں، کا بہترین طریقہ میں کر سکتا ہوں میں رہ رہا ہوں میں اپنے کاروبار میں کر سکتا ہوں سب سے بہتر طریقہ کی تعمیر، اور نہ بات کو یقینی بنانا صرف autopilot پر موجودہ.

یہ ایک قدم ہے …

100 چیزوں کی ایک فہرست لکھیں.

تم وہ ہے جہاں کوئی بات نہیں، کرنے کے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں کی وضاحت کریں.

میں 100 باتیں میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنے جا رہا ہوں کی ایک فہرست ہے. یہ ایک بالٹی کی فہرست نہیں ہے، یہ میں نے ایسا پاتی چیزیں نہیں ہے – یہ چیزوں میں واقعی میں کیا کرنے جا رہا ہوں.

یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس فہرست کو ڈال کرنے کے لئے 3 گھنٹے لے گئے، اور اس میں پورا یا تجربہ سے میں یاد کر سکتے ہیں چاہتے تھے سب کچھ کا احاطہ کرتا ہے.

یہاں میری فہرست میں سے کچھ ہے

ایک ناول ☐Publish

ایک مزاحیہ ☐Publish

ایک کاروبار کی کتاب ☐Publish

کاروبار پر ✓Consult (کیا)

ایک podcast ☐Have

فٹنس کے ایک اعلی سطحی ☐Maintain

ایک آن لائن کورس ☐Teach

… اور ایک پوری بہت زیادہ.

اب میں صرف پورا فی سال ان چیزوں میں سے 4 سکتے ہیں تو، 25 سال کے عرصے میں میں نے مکمل فہرست کے ذریعے اپنے راستے کام کیا ہے گا. میں نے 2015 ء میں فریم ورک کے ساتھ آئے تھے چونکہ، میں نے چند آف ticked ہے – میں نے اپنی حیرت انگیز پارٹنر کو مصروف رہا ہوں، میں، سائیکلنگ اٹھا کر مجھے ہر ہفتے کاروبار پر مشاروتی رہا ہوں، میں ایک ناقابل یقین کتاب کا تعارف لکھا تھا … یہ بہت اچھا ہو گیا ہے.

میں اس کو رکھنے کے، تو میں ایک زندگی مجھے فخر ہو گا کہ رہ رہے ہیں گے. میں نے ایک مضبوط، واضح سمت کے ساتھ ایک زندگی رہ رہے ہیں گے.

چنانچہ ایک فہرست بنانے کے. تم میری کاپی کرنے کے لئے ہے محسوس نہ کرو – یہ کسی بھی چیز کی مکمل ہو سکتا ہے. کبھی اپنے اپنے طور پر ایک موبائل اپلی کیشن کی تعمیر کرنا چاہتے تھے؟

ایک اسکیٹ مقابلہ میں حصہ لیتے ہیں؟ ایک کھیت کے مالک ہیں؟ آپ کی دادی کی چاکلیٹ مٹی کا کیک بنانے کے لئے معلومات حاصل کریں؟

لسٹ پر ڈال.

ان 3 اقسام میں تقسیم کی فہرست:

میں نے کے لئے مہارت کی ضرورت ہے کہ چیزیں
میں نے فوری طور کر سکتے ہیں کہ چیزیں
میں نے کے لئے وقت کی ضرورت ہے کہ چیزیں
اب آپ اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ کو اگلے 2 ہفتوں کے لئے آپ کے ساتھ اسے رکھنے کے لئے ہے. اس میں شامل، اس کو کاٹ، اس کا تجزیہ.

اس سے نفرت کرنے شروع، یہ زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں.

صرف آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ واقعی آپ کون ہیں کی عکاسی کرتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں ہے، اگر باہر کام.

آپ کے قریب کسی سے پوچھو کہ وہ اسے پڑھیں گے تو.

اگر آپ کے ساتھ خوش ہیں کہ ایک فہرست ہے جب، آپ کو دوسرے مرحلے پر کود کر سکتے ہیں – میں جلد ہی آپ کو بھیج دیں گے!

اس چلاتے ہیں اور میرا دن بھر مجھے تحریک کیا ہے. مسلسل اس پڑھنا مجھے اس سے کچھ بھی کبھی نہیں بھول سکتا ہے کا مطلب.

یہ میرا پروگرام، اپنے آپ میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے کس طرح میں سے ایک قدم ہے. تم زیادہ یہیں باہر تلاش کر سکتے ہیں!

RecommendRespond
براؤزر میں دیکھیں
درمیانہ علامت
درمیانہ · 760 مارکیٹ سٹریٹ، 9th کے فلور، سان فرانسسکو، CA 94102 طرف بھیجا

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Agar haqida ishtiyoqli odamsiz 100 narsaga qanday
Creatomic
Agar haqida ishtiyoqli odamsiz 100 narsaga qanday

Hi!

Bu Jon bo’ldi.

Men siz bilan mening jarayonini baham so’radim. Men biznes Men eng yaxshi yo’l qurish, men eng yaxshi tarzda yashab, va yo’q ishonch hosil qilish yo’li faqat uchuvchi mavjud.

Bu qadam biri …

100 narsalarning ro’yxatini yozing.

Siz bu qaerda bo’lishidan qat’iy nazar, qabul qilish istayman qaerda aniqlang.

Men hayotimda nima uchun ketyapman 100 narsalar ro’yxatini ega. Bu men, albatta istardim narsalar emas, bir chelak ro’yxati emas – u, men, albatta, albatta ketyapman narsalar ekan.

Bu bilan birga, bu ro’yxatni qo’yish 3 soat meni olib, men esimda mumkin buyon amalga yoki tajribasi bo’ldim ayting hamma narsani o’z ichiga oladi.

Mana mening ro’yxatida ba’zi ekan:

roman ☐Publish

a kulgili ☐Publish

biznes kitob ☐Publish

biznes ✓Consult (amalga)

podcast ☐Have

fitness yuqori darajada ☐Maintain

onlayn kursi ☐Teach

… Va bir poda yana.

Endi men faqat 25 yil vaqt ichida men butun ro’yxat orqali mening yo’l ishlagan bo’ladi, yiliga narsalar 4 amalga mumkin. Men 2015 yilda doirasida bilan keldi boshlab, men bir necha off chipta ayting – Men ajoyib sherik qilish bilan shug’ullanadi qilyapman, men har hafta ish bilan maslahat qilyapman, velosiped olib, men bir ajoyib kitob uchun joriy yozgan … bu ajoyib edi.

Men bu qadar davom bo’lsa, men bilan faxrlanamiz bo’ladi hayot yashagan bo’ladi. Men kuchli, aniq belgilangan yo’nalishda bilan hayot yashab bo’ladi.

Shunday qilib, bir ro’yxatini qilish. Agar meniki nusxa kerak his qilmang – bu hech narsa to’liq bo’lishi mumkin. Ever o’z mobil ilovasini qurmoqchi?

a skateboarding tanlovda ishtirok? a Ranch chi? Sizning Buvilarning shokolad loy kek qilishni o’rganish?

ro’yxatida qo’ydi.

Bu 3 toifaga ro’yxatini ajratish:

Men uchun ko’nikmalarini kerak narsalar
Men darhol, albatta, mumkin narsalar
Men uchun vaqt kerak narsalar
Endi siz u bilan yashash kerak. Siz keyingi 2 hafta davomida siz bilan uni tutish kerak. uni tahlil qilish, uni kesib, unga qo’shing.

yoqtirmasa boshlaydi, u ko’proq sevish boshlaydi.

Faqat sekin unga siyqasi va, albatta, bir siz kim ko’zgu va nima siz istagan bo’lsa chiqish.

ular uni o’qib olaman, agar sizga yaqin kimnidir so’rang.

Agar siz bilan baxtli odamsiz ro’yxatini bo’lsa, ikkinchi bosqich ustiga sakrab mumkin – men tez orada uni sizlarga yuboraman!

Bu haydashini va mening kun davomida menga undaydi nima. doimo uni o’qib, men undan hech narsa hech qachon unutmasligimiz mumkin degan ma’noni anglatadi.

Bu o’zingizga sarmoya qanday mening dasturi, bosqichma biridir. Siz ko’proq bu erda topishingiz mumkin!

RecommendRespond
-brauzerida ko’rish
o’rta Logo
O’rta · 760 Canlı Street, 9 qavat, San-Fransisko, CA 94102 tomonidan yuborilgan

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Làm thế nào để làm 100 điều bạn đam mê
Creatomic
Làm thế nào để làm 100 điều bạn đam mê

Chào!

Đó là Jon.

Tôi muốn chia sẻ quá trình của tôi với bạn. Cách tôi chắc chắn rằng tôi đang sống một cách tốt nhất tôi có thể, xây dựng doanh nghiệp của tôi là cách tốt nhất tôi có thể, và không chỉ tồn tại trên máy lái tự động.

Đây là một bước …

Viết một Danh sách 100 điều.

Xác định nơi bạn muốn đến, không có vấn đề ở đâu.

Tôi có một danh sách 100 điều tôi sẽ làm trong cuộc sống của tôi. Nó không phải là một danh sách xô, nó không phải là điều tôi muốn tôi có thể làm – đó là điều tôi thực sự đang đi làm.

Tôi mất 3 giờ để đưa danh sách đó với nhau, và nó bao gồm tất cả mọi thứ tôi đã muốn thực hiện hoặc kinh nghiệm kể từ khi tôi có thể nhớ.

Dưới đây là một số trong danh sách của tôi:

☐Publish một cuốn tiểu thuyết

☐Publish một truyện tranh

☐Publish một cuốn sách kinh doanh

✓Consult về kinh doanh (thực hiện)

☐Have một podcast

☐Maintain một mức độ cao của tập thể dục

☐Teach một khóa học trực tuyến

…Và một đống lô nhiều hơn.

Bây giờ nếu tôi chỉ có thể thực hiện được 4 trong những điều đó mỗi năm, trong thời gian 25 năm ‘Tôi sẽ làm việc theo cách của mình thông qua toàn bộ danh sách. Kể từ khi tôi đến với khung vào năm 2015, tôi đã bực mình một vài – Tôi đang tham gia để đối tác tuyệt vời của tôi, tôi lấy xe đạp, tôi tư vấn về kinh doanh hàng tuần, tôi đã viết giới thiệu về một cuốn sách đáng kinh ngạc … nó được awesome.

Nếu tôi giữ này lên, tôi sẽ sống một cuộc sống mà tôi sẽ tự hào. Tôi sẽ sống một cuộc sống với một mạnh mẽ, hướng xác định rõ ràng.

Vì vậy, làm cho một danh sách. Đừng cảm thấy bạn phải sao chép mỏ – nó có thể được đầy đủ bất cứ điều gì. Bao giờ muốn xây dựng một ứng dụng di động trên của riêng bạn?

Tham gia vào một cuộc thi trượt ván? Sở hữu một trang trại? Tìm hiểu để làm bánh sô cô la bùn của Bà của bạn?

Đặt chúng trên danh sách.

Chia danh sách thành 3 hạng mục:

Những điều mà tôi cần các kỹ năng cho
Những điều mà tôi có thể làm ngay
Những điều mà tôi cần thời gian để
Bây giờ bạn phải sống với nó. Bạn phải giữ nó với bạn trong 2 tuần tới. Thêm vào đó, cắt nó xuống, phân tích nó.

Bắt đầu ghét nó, bắt đầu yêu nó nhiều hơn.

Chỉ cần từ từ trở nên quen với nó và làm việc ra nếu nó thực sự là một sự phản ánh của bạn là ai và những gì bạn muốn.

Nhờ một người gần gũi với bạn nếu họ sẽ đọc nó.

Khi bạn có một danh sách mà bạn thích, bạn có thể nhảy sang bước thứ hai – tôi sẽ gửi cho bạn sớm!

Đó là những gì thúc đẩy và tạo động lực cho tôi trong suốt cả ngày của tôi. Đọc nó liên tục có nghĩa là tôi không bao giờ có thể quên bất cứ điều gì từ nó.

Đó là bước một trong những chương trình của tôi, Làm thế nào để đầu tư Trong Yourself. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây!

RecommendRespond
Xem trong trình duyệt
Logo Medium
Gửi bởi Medium · 760 Market Street, tầng 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sut i wneud 100 o bethau yr ydych yn angerddol ynghylch
Creatomic
Sut i wneud 100 o bethau yr ydych yn angerddol ynghylch

Hi!

Mae’n Jon.

Roeddwn i eisiau rhannu fy broses gyda chi. Y ffordd yr wyf yn sicrhau fy mod yn byw yn y ffordd orau y gallaf, gan adeiladu fy musnes y ffordd orau y gallaf, ac nid dim ond bodoli ar awtobeilot.

Mae hwn yn gam un …

Ysgrifennwch restr o’r 100 Pethau.

Diffiniwch lle rydych am i gyrraedd, ni waeth ble y mae.

Mae gen i restr o 100 o bethau yr wyf i’n mynd i wneud yn fy mywyd. Nid yw’n rhestr bwced, nid yw’n pethau yr wyf yn dymuno gallwn i ei wneud – mae’n pethau Fi ‘n sylweddol wyf yn mynd i wneud.

Mae’n cymryd i mi 3 awr i roi’r rhestr at ei gilydd, ac mae’n cwmpasu popeth rydw i wedi bod eisiau ei gyflawni neu brofiad ers gallaf gofio.

Dyma rai o fy rhestr:

☐Publish nofel

☐Publish comic

☐Publish llyfr busnes

✓Consult ar fusnes (wneud)

☐Have podlediad

☐Maintain lefel uchel o ffitrwydd

☐Teach cwrs ar-lein

… A llawer llawer mwy.

Nawr, os Ni allaf ond gyflawni 4 o’r pethau hynny y flwyddyn, ymhen 25 mlynedd ‘Byddaf wedi gweithio fy ffordd drwy’r rhestr gyfan. Ers i mi ddod i fyny gyda’r fframwaith yn 2015, rwyf wedi ticio i ffwrdd ychydig – dwi’n cymryd rhan i fy mhartner anhygoel, cymerais i fyny seiclo, rwy’n ymgynghori ar fusnes bob wythnos, ysgrifennais y cyflwyniad i’r llyfr anhygoel … mae wedi bod yn awesome.

Os byddaf yn cadw hyn i fyny, bydd yr wyf wedi byw bywyd y byddaf yn falch ohono. Byddaf wedi byw bywyd â chyfarwyddyd cryf, wedi’u diffinio’n glir.

Felly, gwnewch restr. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi gopïo fy – gall fod yn llawn o unrhyw beth. Ydych chi erioed wedi eisiau adeiladu app symudol ar eich pen eich hun?

Cymryd rhan mewn cystadleuaeth sglefrfyrddio? Hun ransh? Dysgwch sut i wneud cacen siocled mwd eich Nain?

Rhowch nhw ar y rhestr.

Rhannwch y rhestr yn y 3 chategori:

Pethau y mae angen sgiliau arnaf ar gyfer
Pethau y gallaf ei wneud ar unwaith
Pethau y mae angen amser i mi i
Nawr mae’n rhaid i chi fyw gydag ef. Mae’n rhaid i chi gadw gyda chi am y 2 wythnos nesaf. Ychwanegu ato, torri i lawr, ei ddadansoddi.

Dechrau casineb, yn dechrau i garu yn fwy.

Dim ond yn araf yn dod yn gyfarwydd â ac yn gweithio allan os yw’n wir yn adlewyrchiad o pwy ydych chi a beth rydych chi eisiau.

Gofynnwch i rywun agos i chi os byddant yn ei ddarllen.

Pan fydd gennych restr eich bod yn hapus gyda, gallwch neidio ar yr ail gam – ‘n annhymerus’ yn ei hanfon atoch cyn bo hir!

Mae’n beth sy’n ysgogi ac yn fy ysgogi drwy gydol fy niwrnod. Ei ddarllen yn gyson yn golygu y gallaf byth yn anghofio unrhyw beth ohono.

Dyna cam un o fy rhaglen, Sut i Buddsoddi Yn Eich Hun. Gallwch ddarganfod mwy yma!

RecommendRespond
Golygfa mewn porwr
Logo canolig
Anfonwyd gan Canolig · 760 Stryd y Farchnad, llawr 9fed, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Indlela yokwenza 100 izinto nguwe uyawuthanda
Creatomic
Indlela yokwenza 100 izinto nguwe uyawuthanda

Mholo

Yinto Jon.

Ndandifuna ukwabelana inkqubo kwam nani. Indlela qiniseka ndiza abahlala ndlela ibalaseleyo, ukwakha le ndlela ibalaseleyo ishishini lam, kungekhona ezikhoyo nje yayizihambela.

Eli linyathelo elinye …

Bhala uluhlu lwezinto 100.

Chaza apho ufuna ukufumana ukuba, naphi na apho oko.

Ke uluhlu lwezinto 100 Ndiza kwenza ntoni ngobomi bam. Akukho nto uluhlu emphandeni, ayikho izinto Akwaba kuyenza – zizinto ngokwenene endiza kuyenza.

Kukuthathe iiyure 3 ukubeka loo uluhlu ndawonye, babugubungela zonke iimpazamo ndifuna ukwenza okanye amava ukususela Ndikhumbula.

Nazi ezinye kuluhlu yam:

☐Publish inoveli

☐Publish ibali

☐Publish incwadi ishishini

✓Consult ishishini (kwenziwe)

☐Have i-podcast

☐Maintain kwinqanaba eliphezulu fitness

☐Teach ikhosi online

… Kwaye okuninzi ngokupheleleyo.

Ke ukuba unako ukwenza kuphela 4 kwezo zinto ngonyaka, ngexesha engama-25 Ndiya Sisebenze ngendlela wam kuluhlu lonke. Ekubeni weza kunye sikhokelo ngowe-2015, ndiye okuphunyezwe ezimbalwa – mna eganelwe iqabane lam emangalisayo, ndayithabatha ibhayisekile, ndiza kokubonisana ishishini veki nganye, Ndabhalela Kwintshayelelo incwadi eningenakukholwa yiyo … ibe owoyikekayo.

Ukuba ndiyaqhubeka oku, ndiya kuba ndahlala ukuba ndiya kuba nebhongo ubomi. Ndiya kuphila ubomi kunye, kwicala eyomeleleyo kuchazwe ngokucacileyo.

Ngoko yenza uluhlu. Musa ukucinga ukuba ukukhuphela am – kunokuba ezele nantoni na. Wakha wafuna ukwakha app mobile uwedwa?

Thatha inxaxheba kukhuphiswano skateboarding? Wayenayo fama? Funda ukwenza ikeyiki udaka yetshokolethi uMakhulu wakho?

Bawafaka ezizibeni kuluhlu.

Yahlula kuluhlu kwezi ndidi 3:

Izinto ukuba ufuna izakhono
Izinto ukuba ndinako ukukwenza nangoko
Izinto ekufuneka mna ixesha
Ngoku kufuneka siphile nayo. Kufuneka ndiwugcine nawe kwiiveki 2 ezayo. Ongeze kuwo, uwugawule, ukuhlalutya oko.

Qalisa sithiye, uqale ukuba umthande ngakumbi.

Kanye kancinci sakuqhela kuyo uze ubale ukuba ngenene kubonisa ukuba ungubani na nokuba yintoni na oyifunayo.

Cela umntu osondeleyo kuwe ukuba baza uyifunde.

Xa sele unoluhlu kukuba nguwe ukwanela, ungatsiba kwi Inyathelo lesibini – ndiza kuthumela kuwe kungekudala!

Oku nto uqhuba kwaye luyabakhuthaza kum yonke imihla yam. Ukuyifunda rhoqo kuthetha mna kuzilibala nto kuyo.

Leyo inyathelo elinye inkqubo yam, Indlela Yokusebenzisa kuwe. Ungafumanisa okuninzi apha!

RecommendRespond
Imboniselo kwi umkhangeli
mlinganiselo Medium
Wathumela Medium · 760 Market Street, umgangatho 9, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

ווי צו טאָן 100 זאכן איר ניטאָ לייַדנשאַפטלעך וועגן
קרעאַטאָמיק
ווי צו טאָן 100 זאכן איר ניטאָ לייַדנשאַפטלעך וועגן

הי!

עס ס דזשאָן.

איך געוואלט צו טיילן מיין פּראָצעס מיט איר. די וועג איך מאַכן זיכער איך בין לעבעדיק אין דער בעסטער וועג איך קענען, בנין מיין געשעפט דער בעסטער וועג איך קענען, און ניט נאָר יגזיסטינג אויף אָטאָופּיילאַט.

דאס איז שריט איינער …

שרייב אַ רשימה פֿון 100 זאכן.

דעפינירן ווו איר ווילן צו באַקומען צו, קיין ענין ווו וואָס איז.

איך האָבן אַ רשימה פון 100 זאכן איך בין געגאנגען צו טאָן אין מיין לעבן. עס ס נישט אַ עמער רשימה, עס ס ‘נישט דאס איך ווונטש איך געקענט טאָן – עס ס’ זאכן איך טאַקע בין געגאנגען צו טאָן.

עס האט מיר 3 שעה צו שטעלן אַז רשימה צוזאַמען, און עס קאָווערס אַלץ איך ווע געוואלט צו ויספירן אָדער דערפאַרונג זינט איך קענען געדענקען.

דאָ ס עטלעכע פון מיין רשימה:

☐פּובליש אַ ראָמאַן

☐פּובליש אַ קאָמיקער

☐פּובליש אַ געשעפט בוך

✓קאָנסולט אויף געשעפט (געטאן)

☐האַווע אַ פּאָדקאַסט

☐מאַינטאַין אַ הויך מדרגה פון טויגיקייַט

☐טעאַטש אַן אָנליין קורס

… און אַ גאַנץ פּלאַץ מער.

איצט אויב איך קען נאָר ויספירן 4 פון יענע זאכן פּער יאָר, אין 25 יאר ‘צייַט איך וועט האָבן געארבעט מיין וועג דורך די גאנצע רשימה. זינט איך געקומען אַרויף מיט די ראַם אין 2015, איך ווע טיקט אַוועק אַ ביסל – איך בין פאַרקנאַסט צו מיין אַמייזינג שוטעף, איך גענומען אַרויף סייקלינג, איך בין קאַנסאַלטינג אויף געשעפט יעדער וואָך, איך געשריבן די הקדמה צו אַ גלייבן בוך … עס ס ‘שוין אָסאַם.

אויב איך האַלטן דעם אַרויף, איך וועט האָבן געלעבט אַ לעבן אַז איך וועט זיין שטאָלץ פון. איך וועל האָבן געלעבט אַ לעבן מיט אַ שטאַרק, קלאר Defined ריכטונג.

אזוי מאַכן אַ רשימה. דו זאלסט נישט פילן איר האָבן צו קאָפּיע מייַן – עס קענען זיין פול פון עפּעס. אלץ געוואלט צו בויען אַ מאָביל אַפּ אויף דיין אייגן?

אָנטייל נעמען אין אַ סקייטבאָרדינג פאַרמעסט? אייגן אַ ראַנטש? לערן צו מאַכן דיין באָבע ס שאָקאָלאַד בלאָטע שטיקל?

שטעלן זיי אויף דעם רשימה.

דיווייד די רשימה אין די 3 קאַטעגאָריעס:

זאכן וואָס איך דאַרפֿן סקילז פֿאַר
זאכן וואָס איך קענען טאָן מיד
זאכן וואָס איך דאַרפֿן צייַט פֿאַר
איצט איר האָבן צו לעבן מיט אים. איר האָבן צו האַלטן עס מיט איר פֿאַר די ווייַטער 2 וואָכן. לייג צו עס, שנייַדן עס אַראָפּ, אַנאַלייז עס.

אָנהייבן צו האַס עס, אָנהייבן צו ליבע עס מער.

נאָר סלאָולי ווערן צוגעוווינט צו עס און אַרבעט אויס אויב עס טאַקע איז אַ אָפּשפּיגלונג פון וואס איר זענען און וואָס איר ווילן.

פרעגן עמעצער נאָענט צו איר אויב זיי וועט לייענען עס.

ווען איר האָט אַ רשימה אַז איר ניטאָ צופרידן מיט, איר קענען שפּרינגען אַנטו די רגע שריט – איך וועט שיקן עס צו איר באַלד!

עס ס וואָס דרייווז און מאָוטאַווייץ מיר איבער מיין טאָג. לייענען עס קעסיידער מיטל איך קענען קיינמאָל פאַרגעסן עפּעס פון אים.

אַז ס שריט איינער פון מיין פּראָגראַם, ווי צו ינוועסטירן אין זיך. איר קענען געפֿינען אויס מער רעכט דאָ!

רעקאָממענדרעספּאָנד
View אין בלעטערער
מיטל לאָגאָ
געשיקט דורך מיטל · 760 מאַרקעט גאַס, 9 שטאָק, סאַן פֿראַנסיסקאָ, CA 94,102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bi o lati se 100 ohun ti o ba kepe nipa
Creatomic
Bi o lati se 100 ohun ti o ba kepe nipa

Hi!

O ni Jon.

Mo fe lati pin mi ilana pẹlu nyin. Ni ọna ti mo rii daju Mo n ngbe ni o dara ju ona ti mo ti le, ile mi owo ti o dara ju ona ti mo ti le, ki o si ko o kan wa tẹlẹ lori autopilot.

Eleyi jẹ igbese kan …

Kọ A Akojọ Of 100 Ohun.

Setumo ibi ti o fẹ lati gba lati, ko si ibi ti o jẹ.

Mo ni akojọ kan ti 100 ohun ti Mo n lilọ lati ṣe ninu aye mi. O ni ko kan garawa akojọ, o ni ko ohun ti mo fẹ Mo le se – o ni ohun ti mo ti gan n lọ lati se.

O si mu mi 3 wakati lati fi wipe akojọ jọ, ati awọn ti o ni wiwa ohun gbogbo ti mo ti sọ fe lati se àsepari tabi iriri niwon mo ti le ranti.

Eyi ni diẹ ninu awọn ti mi akojọ:

☐Publish a aramada

☐Publish a apanilerin

☐Publish a owo iwe

✓Consult lori owo (ṣe)

☐Have a adarọ ese

☐Maintain a ipele ti o ga ti amọdaju ti

☐Teach ohun online dajudaju

… Ati ki o kan gbogbo pupo siwaju sii.

Bayi ti o ba ti mo ti le nikan se àsepari 4 ti awon ohun fun odun, ni 25 years ‘akoko ti mo ti yoo ti sise mi ọna nipasẹ gbogbo akojọ. Niwon Mo wá soke pẹlu awọn ilana ni 2015, Mo ti sọ ticked pa a diẹ – Mo n npe si mi iyanu alabaṣepọ, Mo si mu soke gigun, Mo n consulting lori owo gbogbo ose, Mo ti kowe awọn ifihan to ohun alaragbayida iwe … o ti oniyi.

Ti o ba ti mo ti pa yi soke, emi o ti gbé kan aye ti mo ti yoo jẹ lọpọlọpọ ti. Mo ti yoo ti gbé kan aye pẹlu kan to lagbara, kedere telẹ itọsọna.

Ki o si ṣe akojọ kan. Ma ko lero o ni lati da mi – o le jẹ kún fun ohunkohun. Fe lati lailai kọ kan mobile app lori ara rẹ?

Kopa ninu a skateboarding idije? Ara kan ọsin? Mọ lati ṣe rẹ agba ká chocolate pẹtẹpẹtẹ oyinbo?

O si fi wọn lori awọn akojọ.

Pin awọn akojọ sinu wọnyi 3 isori:

Ohun ti mo nilo ogbon fun
Ohun ti mo le se lẹsẹkẹsẹ
Ohun ti Mo nilo akoko fun
Bayi o ni lati gbe pẹlu o. O ni lati pa o pẹlu ti o fun awọn tókàn 2 ọsẹ. Fi si o, ge o mọlẹ, itupalẹ o.

Bẹrẹ lati korira o, bẹrẹ lati ni ife ti o siwaju sii.

Kan laiyara di saba si o ki o si sise jade ti o ba ti o gan ni a otito ti o ba wa ati ohun ti o fẹ.

Beere ẹnikan sunmo si ti o ba ti won yoo ka o.

Nigba ti o ni akojọ kan ti o ba dun pẹlu, o le sí pẹlẹpẹlẹ awọn keji igbese – Mo ti yoo fi o si ti o laipe!

O ni ohun ti iwakọ ati ki o motivates mi jakejado mi ọjọ. Kika ti o nigbagbogbo tumo si ni mo le ko gbagbe ohunkohun lati o.

Ti o ni igbese ọkan ninu awọn mi eto, Bawo ni Lati Nawo Ni ara. O le wa jade siwaju sii ọtun nibi!

RecommendRespond
Wo ni browser
alabọde Logo
Rán nipa alabọde · 760 Market Street, 9th pakà, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Indlela ukwenza izinto 100 uku abanothando
Creatomic
Indlela ukwenza izinto 100 uku abanothando

Hi!

Akuve Jon.

Ngangifuna ukwabelana inqubo yami nawe. Indlela I qinisekisa mina ngihlala ngendlela engcono kunazo zonke engingathola, ekwakheni ibhizinisi lami indlela engcono I can, hhayi ekhona nje sasilokhu.

Lena isinyathelo esisodwa …

Bhala uhlu lwezinto 100.

Zibonakalise Ukuthi lapho ufuna uthole, kungakhathaliseki ukuthi lokho kuyinto.

I abe uhlu lwezinto 100 Ngizofika ukwenza ekuphileni kwami. Akukona uhlu ibhakede, akusiwona izinto bengingathanda ukukwenza – kungcono I ngempela ngiya ukwenza izinto.

Kwangithatha 3 amahora ukubeka ohlwini ndawonye, futhi ihlanganisa nakho konke mina ngifuna ukuba afeze noma isipiliyoni njengoba Ngikhumbula.

Nakhu abanye uhlu lwami;

☐Publish inoveli

☐Publish yamahlaya

☐Publish ncwadi ibhizinisi

✓Consult ibhizinisi (kwenziwe)

☐Have podcast

☐Maintain ezingeni lelisetulu imfanelo

☐Teach inkambo online

… Futhi nokunye okuningi.

Manje uma ngingakwazi nje afeze 4 zalezo zinto zize kuye ngonyaka, esikhathini iminyaka engu-25 ngiyobe emsebenzini wami lonke uhlu. Njengoba mina ekhuphuka nge uhlaka 2015, ngiye kuhloliwe off ambalwa – Ngithathe umshado umlingani wami amazing, ngaqala wamabhayisikili, Ngithathe Consulting ibhizinisi masonto onke, ngabhalela esethulweni sencwadi ethi Amazing … kube amangalisayo.

Uma ngilokhu lokhu, ngiyobe waphila ukuphila engikuphila kuyoba siziqhenye ngayo. Ngiyobe waphila ukuphila nge, esiqinile nesiqondiso ecacile neqondile.

Ngakho yenza uhlu. Ungabi nomuzwa kumele ukukopisha emayini – kungaba egcwele lutho. Ever wayefuna ukwakha app mobile uwedwa?

Bamba iqhaza emncintiswaneni namabhodi okushibilika? Wayenalo epulazini? Funda ukwenza chocolate cake odakeni kagogo wakho?

Beka them on ohlwini.

Hlukanisa uhlu kulezi zigaba 3:

Izinto engizidingayo amakhono
Izinto engingazenza ngokushesha
Izinto engizidingayo isikhathi sokuba
Manje kufanele aphile nalo. Kumele ugcine nawe elandelayo 2 amaviki. Engeza kuso, wowunquma, sihlaziye.

Qala nokuyibona, qala singayithandi more.

Just kancane zijwayele it futhi zifezeke uma ngempela kuveza ukuthi ungubani nokuthi yini ofuna.

Cela othile omaziyo uma uzoba uyifunde.

Uma une uhlu ukuthi ujabulile ne, ungakwazi sifinyelele ungene isinyathelo sesibili – Ngizakuthuma it kini masinyane!

Akuve yini ushayela futhi okungikhuthaza usuku lonke. Ukufunda njalo kusho Angikwazi ukukhohlwa lutho kuwo.

Lokho isinyathelo omunye Uhlelo lwami, How To Zisize. Ungathola ulwazi oluthe xaxa lapha!

RecommendRespond
Buka kusiphequluli
Medium Ilogo
Ithumele by Medium · 760 Market Street, floor 9, San Francisco, CA 94102