New Answer Have you ever caught someone talking about you in another language?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

How to do 100 things you’re pas­sion­ate about
Cre­atom­ic
How to do 100 things you’re pas­sion­ate about

Hi!

It’s Jon.

I wanted to share my pro­cess with you. The way I make sure I’m liv­ing in the best way I can, build­ing my busi­ness the best way I can, and not just exist­ing on auto­pi­lot.

This is step one…

Write A List Of 100 Things.

Define where you want to get to, no mat­ter where that is.

I have a list of 100 things I’m going to do in my life. It’s not a buck­et list, it’s not things I wish I could do — it’s things I really am going to do.

It took me 3 hours to put that list togeth­er, and it cov­ers everything I’ve wanted to accom­plish or exper­i­ence since I can remem­ber.

Here’s some of my list:

☐Pub­lish a nov­el

☐Pub­lish a com­ic

☐Pub­lish a busi­ness book

✓Con­sult on busi­ness (done)

☐Have a pod­cast

☐Main­tain a high level of fit­ness

☐Teach an online course

…and a whole lot more.

Now if I can only accom­plish 4 of those things per year, in 25 years’ time I will have worked my way through the entire list. Since I came up with the frame­work in 2015, I’ve ticked off a few — I’m engaged to my amaz­ing part­ner, I took up cyc­ling, I’m con­sult­ing on busi­ness every week, I wro­te the intro­duc­tion to an incred­ible book…it’s been awe­some.

If I keep this up, I will have lived a life that I will be proud of. I will have lived a life with a strong, clearly defined dir­ec­tion.

So make a list. Don’t feel you have to copy mine — it can be full of any­thing. Ever wanted to build a mobile app on your own?

Par­ti­cip­ate in a skate­board­ing com­pet­i­tion? Own a ranch? Learn to make your Grandmother’s chocol­ate mud cake?

Put them on the list.

Divide the list into these 3 cat­egor­ies:

Things that I need skills for
Things that I can do imme­di­ately
Things that I need time for
Now you have to live with it. You have to keep it with you for the next 2 weeks. Add to it, cut it down, ana­lyse it.

Start to hate it, start to love it more.

Just slowly become accus­tomed to it and work out if it really is a reflec­tion of who you are and what you want.

Ask someone close to you if they’ll read it.

When you have a list that you’re happy with, you can jump onto the second step — I’ll send it to you soon!

It’s what drives and motiv­ates me through­out my day. Read­ing it con­stantly means I can nev­er for­get any­thing from it.

That’s step one of my pro­gram, How To Invest In Your­self. You can find out more right here!

Recom­mendRespond
View in browser
Medi­um Logo
Sent by Medi­um · 760 Mar­ket Street, 9th floor, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kif tagħmel 100 affar­iji­et int pass­jon­at dwar
Cre­atom­ic
Kif tagħmel 100 affar­iji­et int pass­jon­at dwar

Hi!

Huwa Jon.

Jien ridt li jaqs­mu proċess tiegħi miegħek. Il-mod I jagħm­lu ċert jien jgħixu fl-aħjar mod I tista ‘, bini tan-negozju tiegħi l-aħjar mod li nista’, u mhux biss eżist­enti fuq awto­pi­lota.

Dan huwa pass wieħed …

Ikteb A Lista Ta ‘100 Oġġet­ti.

Iddefinixxi fejn inti tix­tieq li tikseb sa, irrispet­tiva­ment minn fejn dan huwa.

I jkoll­hom lista ta ‘100 affar­iji­et li jien ser tagħmel fil-ħaj­ja tiegħi. Mhuwiex lista barmil, mhuwiex affar­iji­et I jix­tiequ I jist­għu jagħm­lu — huwa affar­iji­et I really am ser tagħmel.

Hija ħadet me 3 sigħat biex tpoġġi din il-lista flimki­en, u din tko­pri kollox sta­jt riedu biex ittemm jew esper­jen­za peress I tista tiftakar.

Hawn xi wħud lista tiegħi:

☐Pub­lish rumanz

☐Pub­lish komiks

☐Pub­lish ktieb tan-negozju

✓Con­sult fuq in-negozju (li sar)

☐Have pod­cast

☐Main­tain liv­ell għoli ta saħħa

☐Teach kors onla­jn

… U aktar lott kollu.

Issa jekk nista biss twettaq 4 ta’ dawn l-affar­iji­et fis-sena, fi żmi­en 25 sena I se jkoll­hom maħ­du­ma mod tiegħi per­mezz tal-lista sħiħa. Peress I ħarāet bil-qafas fl-2015, sta­jt mmarkata off ftit — jien imqab­bad biex part­ner aqwa tiegħi, jien ħa ċik­liżmu, jien kon­sultazz­joni fuq in-negozju kull ġimgħa, I kiteb l-introduzz­joni għal ktieb inkred­ib­bli … huwa kien tal-biża.

Jekk I iżom­mu dan up, I se għexu ħaj­ja li jien se jkun kburi. I se għexu ħaj­ja bil-qawwi, direzz­joni defin­ita b’mod ċar.

Sabiex tagħmel lista. M’għandekx tħoss għandek kop­ja mini — tista tkun sħiħa ta’ xejn. Dejjem ried li tin­bena app mob­bli fuq tiegħek?

Jip­par­teċi­paw f’kompetizzjoni skate­board­ing? Stess Ranch? Jit­għall­mu jagħm­lu ċikku­lata kejk tajn Nan­na tiegħek?

Jqiegħd­hom fuq il-lista.

Aqsam il-lista f’dawn il-kat­egor­iji 3:

Affar­iji­et li għandi bżonn ħili­et għall
Affar­iji­et li nista tagħmel immed­jata­ment
Affar­iji­et li għandi bżonn iż-żmi­en biex
Issa inti jkollok tgħix miegħu. Int għandek iżżomm miegħek għall-2 ġimgħat li ġejjin. Żid ma dan, jniżżluha, jan­alizzah.

Ibda biex mibegħda, tib­da imħab­ba tiegħu aktar.

Biss bil-mod jidraw lil­ha u xogħol bar­ra jekk vera­ment huwa rif­less­joni ta min int u dak li trid.

Staqsi lil xi ħadd viċin tiegħek jekk dawn ser taqrah.

Meta jkollok lista li int kun­tent ma ‘, inti tista’ tiżdied fuq it-tieni pass — I ser jibgħatha lill inti hekk!

Huwa x’inhu dak li jmexxi u jim­mo­tiva lili mat­ul il-ġurnata tiegħi. Qari huwa kontin­wa­ment ifis­ser nista qatt tin­sa xejn min­nha.

C’est pass tal-pro­gramm tiegħi, Kif Biex Invest Fil Your­self. Tista ssir taf aktar dritt hawn!

Recom­mendRespond
View fil-browser
Logo med­ju
Mibgħuta mill Med­ju · 760 Mar­ket Street, 9 art, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Hoe om te doen 100 dinge wat jy passiev­ol is
Cre­atom­ic
Hoe om te doen 100 dinge wat jy passiev­ol is

Hi!

Dit is Jon.

Ek wou my proses met julle te deel. Die mani­er wat ek maak seker ek woon in die beste mani­er wat ek kan, die bou van my besigheid die beste mani­er wat ek kan, en nie net bestaande op auto pilot.