New Answer What are your favorite facts of World War II?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New Answer
What are your favor­ite facts of World War II?
Peter Smith
Peter Smith, A vet­er­an of The Anglo-Zan­zib­ar War, I’m also employed as a FBI agent/assasin
5 views
One of the most dec­or­ated spies of Nazi Ger­many… and Israel.

Otto Skorzeny (1908 – 1975) He fought in the inva­sion of Poland, and later Rus­sia but what he’s most known for is the oper­a­tions he com­pleted. In 1943 Mus­solini had been cap­tured by the now anti-fas­cist gov­ern­ment of Ita­ly, that is until Otto came to res­cue him. After sev­er­al failed res­cue attempts, Otto and sev­er­al fel­low sol­diers landed their stealth gliders on nearby moun­tains before sneak­ing to the loc­a­tion where Mus­solini was held, and res­cuing him.

The res­cued Mus­solini Next was the battle of the Bul­ge, which was less suc­cess­ful. Otto sent out sev­er­al Ger­man saboteurs who spoke flu­ent eng­lish. Most were cap­tured but when inter­rog­ated, they fol­lowed Otto’s instruc­tions on what to do if cap­tured, and star­ted telling their inter­rog­at­ors mis­in­form­a­tion, which was so effect­ive that Amer­ic­ans were forced to answer ques­tions to prove they were amer­ic­an’ and Dwight Eis­en­hower was locked in his room because sup­posedly there were assas­sins com­ing for him.

Otto in a cell await­ing trail What happened next I think changes this story from an inter­est­ing spy story to just bonkers. Any­ways after the war Otto man­aged to escape pris­on with the help of some former asso­ci­ates, and might have worked for fas­cist Spain’s spy net­work, but there isn’t much known about his life then. But even­tu­ally he was recruited by another gov­ern­ment to work for their intel­li­gence agency. Not a coun­try with former good rela­tions with the Reich, like Argen­tina. No instead he was recruited by Mossad, as in Israel.

Cause really Why not? The exact reas­ons for his join­ing Mossad aren’t known very well, but he might have wanted to avoid assas­sin­a­tion, or have intrigue in his life again. Any­ways he ended up per­form­ing sev­er­al mis­sions for Israel, killing some Ira­ni­an sci­ent­ists, send­ing let­ter bombs to East Ger­many. A pretty inter­est­ing man, if not a good one, he was actu­ally pretty ded­ic­ated to Nazi ideao­logy.
Upvote­Down­voteRead on Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tweġiba ġdida
X’inhuma l-fat­ti favor­iti tiegħek tat-Tieni Gwer­ra Dinji­ja?
Peter Smith
Peter Smith, A vet­er­an tal-Gwer­ra Anglo-Żanżibar, jien ukoll impjegata bħala aġent FBI / assas­in
5 opin­jon­iji­et
Wieħed mill-Spies aktar imże­jjen ta Ġer­man­ja Nażista … u l-Iżrael.

Otto Skorzeny (19081975) Huwa miġġielda fil-invaż­joni tal-Polon­ja, u aktar tard Russ­ja imma dak li hu l-aktar magħruf għall huwa l-operazz­jon­iji­et li tlestew. Fl-1943 Mus­solini kien ġie maqbud mill-gvern issa kon­tra l-faxxisti l-Ital­ja, jiġi­fieri sat Otto was­let għall sal­vataġġ lilu. Wara bosta tentat­tivi ta sal­vataġġ fallew, Otto u diver­si suld­ati sħabi żbark­ati gla­jders stealth tagħhom fuq mun­tanji fil-qrib qabel sneak­ing għall-post fejn Mus­solini saret, u sal­vataġġ lilu.

Il Mus­solini jmiss sal­vati kien il-bat­tal­ja ta l-Bul­ge, li kien inqas suċċess. Otto bagħtet diver­si saboteurs Ġer­man­iżi li tkell­mu fluwenti Ingliż. Ħafna kienu maqbud­in imma meta inter­rog­ati, huma seg­witi l-istruzz­jon­iji­et Otto dwar x’għandek tagħmel jekk maqbud­in, u beda javżak-inter­rog­at­uri tagħhom mis­in­form­azz­joni, li tant kien effet­tiv li l-Amerik­ani kienu sfurz­a­ti biex jir­rispondi għal mis­toqsiji­et li jagħtu prova li kienu ““amer­ic­an”” u Dwight Eis­en­hower kien maq­ful fil tiegħu kam­ra għax allegata­ment kien hemm Assas­sins ġejjin għa­lih.

Otto fi traċċa ċel­lola jisten­new Dak li ġara jmiss Naħseb bid­li­et din l-istor­ja minn stor­ja spy interess­anti għal ftit bonkers. Any­ways wara l-gwer­ra Otto irnexxiel­hom jaħar­bu ħabs bl-għa­jnuna ta xi assoċ­jati qabel, u jista ħad­mu għal netwerk spy faxxista Span­ja, iżda ma jkunx hemm ħafna magħruf dwar il-ħaj­ja tiegħu imbagħad. Imma event­wal­ment ġie rreklutat mill-gvern ieħor biex jaħd­mu għal aġen­zi­ja intel­liġen­za tagħhom. Mhux pajjiż relazz­jon­iji­et tajbin preċedenti fl-Reich, bħall-Arġentina. Nru min­flok hija kien­et ingaġġata minn Mossad, kif fl-Iżrael.

Jikkawżaw vera­ment Għaliex le? Ir-raġuniji­et eżat­ti għal Mossad jingħaq­du tiegħu mhu­miex magħru­fa sew, iżda hu seta riedet tevita qtil, jew ikoll­hom b’qerq fil-ħaj­ja tiegħu mill-ġdid. Any­ways hu spiċċa jwettqu diver­si mis­s­jon­iji­et għall-Iżrael, il-qtil xi xjent­isti Iran­jani, jibgħat bom­bi ittra lill Ġer­man­ja tal-Lvant. Raġel pjut­tost interess­anti, jekk mhux waħda tajba, huwa kien attwal­ment pretty ded­ikata għall ideao­logy Nazisti.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
nuwe Ant­woord
Wat is jou gun­stel­ing feite van die Tweede Wêrel­door­log?
Peter Smith
Peter Smith, n vet­er­aan van die Anglo-Zan­zib­ar-oor­log, ek kan ook as n FBI-agent / Assas­in
5 views
Een van die mees ver­sier­de spi­oene van Nazi-Duitsland … en Israel.

Otto Skorzeny (19081975) het hy oor­log gevo­er in die inval van Pole en later Rusland, maar wat hy die meeste bek­end vir die oper­asies wat hy voltooi. In 1943 het Mus­solini is gevang deur die nou anti-fas­cistiese reger­ing van Italië, wat tot Otto het om hom te red. Na n paar mis­luk­te red­ding­spo­gings, Otto en ver­skeie mede-sold­ate geland hul stil­letjies sweeftu­ie op die nabygeleë berge voor sluip na die plek waar Mus­solini gehou is, en hom red.

Die gered Mus­solini Vol­gende was die Slag van die Arden­ne, wat mind­er suk­ses­vol was. Otto uit­ges­tuur ver­skeie Duit­se saboteurs wat vlot Engels gepraat. Die meeste gevang, maar wan­neer onder­v­ra, hulle het instruk­sies Otto se oor wat om te doen as vas­gevang, en begin sê dat hulle die onder­v­raers ver­keer­de inligt­ing, wat so effek­tief dat die Amerik­an­ers is ged­wing om vrae te beant­woord om te bewys dat hulle n Amerikaanse en Dwight Eis­en­hower was toegesluit in was sy kamer, want ver­moede­lik was daar moorde­naars kom vir hom.

Otto in n sel wag roete Wat gebeur vol­gende Ek dink ver­an­deringe hierdie stor­ie van n interess­ante spi­oen stor­ie om net waan­zin­nig. In elk geval na die oor­log Otto het daar­in ges­laag om die gevan­gen­is te ont­snap met die hulp van n paar voorm­a­li­ge medew­erkers, en dalk gew­erk het vir fas­cistiese Span­je se spi­oen netwerk, maar daar is nie veel bek­end oor sy lewe dan. Maar uiteindelik het hy gew­erf deur n ander reger­ing te werk vir hul intel­li­gen­sie-agent­skap. Nie n land met n voorm­a­li­ge n goeie ver­houd­ing met die Ryk, soos Argen­tin­ië. Geen plaas is hy gew­erf deur Mossad, soos in Israel.