New answer to What are good marketing strategies for a small business?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What are good mar­ket­ing strategies for a small busi­ness?””

New Answer
What are good mar­ket­ing strategies for a small busi­ness?
Kuba Rogal­ski
Kuba Rogal­ski, Com­munity and Mar­ket­ing Man­ager at Brand24-com
192 views
Social media is an obvi­ous ele­ment of such strategy. With more and more people sign­ing up to social net­work­ing sites, it became much easi­er for busi­ness to reach wider audi­ences. What I’d advise to begin with is to research what are the places where your tar­get audi­ence hangs out the most fre­quently. With social listen­ing, you’ll be able to dis­cov­er what plat­form gen­er­ates the biggest volume of con­ver­sa­tions regard­ing your industry or your busi­ness dir­ectly. It will help you decide where to focus most of your pro­mo­tion­al efforts, after all, you don’t want to spend too much time cre­at­ing con­tent for the plat­form bring­ing you little or no engage­ment. Once you estab­lish your pres­ence, another great way of grow­ing your busi­ness is mon­it­or­ing the social chat­ter and again, it comes down to social media mon­it­or­ing. With tools like Brand24, you’ll find the con­ver­sa­tions you as a busi­ness should engage and I mean not only those men­tion­ing you dir­ectly, but also ques­tions from people ask­ing for recom­mend­a­tions, or gen­er­ally related to the kind of ser­vice you provide, where you could present your expert­ise and expose to poten­tial cus­tom­ers at the same time.
Upvote­Down­voteRead on Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ris­posta ġdida għal ““Liema huma strateġiji ta kum­mer­ċ­jalizza­zz­joni tajba għal negozju żgħir?””

Tweġiba ġdida
Liema huma strateġiji ta kum­mer­ċ­jalizza­zz­joni tajba għal negozju żgħir?
Kuba Rogal­ski
Kuba Rogalski,-Komunità u l-Mar­ket­ing Man­ager Brand24-com
192 fehmi­et
Soċ­jali media huwa ele­ment ovvju ta din l-istrateġi­ja. Bil aktar u aktar nies jif­firm­aw għal siti tan-netwerking soċ­jali, sar ħafna aktar faċli għan-negozju biex jilħqu udjen­zi akbar. Dak I d parir biex tib­da bil huwa li r-riċerka liema huma l-postiji­et fejn udjen­za fil-mira tiegħek prekar­ja l-aktar ta spiss. Bil smi­għ soċ­jali, inti ser tkun kapaċi jisko­pru dak pjat­ta­forma jiġġen­era l-akbar volum ta kon­ver­sazz­jon­iji­et li jir­rig­wardaw l-indus­tri­ja tiegħek jew negozju tiegħek direttament. Dan ser jgħinek tid­deċiedi fejn għand­hom jiġu ffukati l-aktar mill-isforzi pro­mozz­jon­ali tiegħek, wara kollox, inti ma tri­dx li jqat­tgħu wisq ħin joħ­loq kon­ten­ut għall-pjat­ta­forma ġabek ftit jew xejn ingaġġ. Ladar­ba inti jistabbilixxu preżen­za tiegħek, mod ieħor kbir ta tkab­bir tan-negozju tiegħek huwa l-mon­it­or­aġġ tal-chat­ter soċ­jali u għal darb’oħra, niġu isfel sa l-mon­it­or­aġġ soċ­jali media. B’għodod bħal Brand24, inti ser iss­ib l-kon­ver­sazz­jon­iji­et li inti bħala negozju għan­du jidħlu u I tfis­ser mhux biss dawk isem­mi lilek direttament, iżda wkoll mis­toqsiji­et minn nies tistaqsi għal rakko­mandazz­jon­iji­et, jew ġen­er­al­ment relatat mat-tip ta ser­vizz li jip­prov­du, fejn inti tista’ tip­preżenta kom­pet­en­za tiegħek u jesponu lill-klijenti poten­zjali fl-istess ħin.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Nuwe ant­woord op ““Wat is n goeie bemark­ing­strategieë vir n klein besigheid?””

nuwe Ant­woord
Wat is n goeie bemark­ing­strategieë vir n klein besigheid?
Kuba Rogal­ski
Kuba Rogal­ski, Gemeenskap en Bemark­ings­bestuurder by Brand24-com
192 views
Sosiale media is n duide­like ele­ment van so n strategie. Met meer en meer mense aan te meld om sosiale netwerk-web­wer­we, was dit baie mak­liker vir besigheid om wyer gehore te bereik. Wat ek wil aan­raai om mee te begin, is om na te vors wat die plekke waar jou teiken gehoor hang uit die mees alge­mene. Met sosiale luister, sal jy in staat wees om te ont­dek wat plat­form gene­reer die groot­ste volume van gesprekke met betrekking tot jou bedryf of jou besigheid direk. Dit sal help om te besluit waar om die meeste van jou pro­mosie pogings om te fok­us, na alles, jy wil nie te veel tyd te spand­eer die skep van inhoud vir die plat­form bring jy min of geen bet­rokken­heid. Sodra jy jou teen­woor­digheid, nog n groot mani­er om die groei van jou besigheid is die mon­iter­ing van die sosiale geklets en weer te vestig, dit kom neer op sosiale media mon­iter­ing. Met gereed­skap soos Brand24, sal jy die gesprekke wat jy as n besigheid moet betrek vind en ek bedoel nie net die noem jy direk nie, maar ook vrae van mense te vra vir aan­bev­el­ings, of oor die algemeen verb­and hou met die aard van die diens wat jy ver­skaf, waar jy kan bied jou kun­digheid en bloot te stel aan potensiële kliën­te op die­s­elf­de tyd.
Upvote­Down­voteRead op Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Për­g­jig­ja e re për të ““Cil­at janë strategjitë e mira të mar­ketin­gut për një biznes të vogël?””

New Për­g­jigje
Cil­at janë strategjitë e mira të mar­ketin­gut për një biznes të vogël?
Kuba Rogal­ski
Kuba Rogal­ski, Komuniteti dhe Mar­ket­ing Man­ager në Brand24-com
192 views
Social media është një ele­ment i duk­shëm i strategjie të tillë. Me më shumë njer­ëz nën­shkrim­in e deri në faqet e rrjeteve sociale, ajo u bë shumë më e lehtë për të biznes­it për të arrit­ur audi­en­cat më të gjerë. Ajo që unë do të këshil­lo­jë për të fil­lu­ar me të është për hulum­tim se çfarë janë ven­det ku audi­en­ca juaj objekt­iv varet nga më të shpeshta. Me dëgjuar­it sociale, ju do të jetë në gjend­je për të zbu­lu­ar se çfarë plat­formë gjen­er­on vël­lim­in më të madh të bisedave në lid­hje me indus­trinë tuaj ose biznes­in tuaj direkt. Kjo do t’ju ndih­mo­jë të vendos­ni se ku të për­qëndro­het më të mad­he të përpjekjeve tuaja pro­movuese, pasi të gjithë, ju nuk duan të shpen­zo­jnë shumë kohë duke krijuar përm­ba­jtje për plat­formën ju çoj pak ose aspak angazhim. Pasi të keni vendos­ur pran­inë tuaj, një mënyrë tjetër e mad­he e në rritje të biznes­it tuaj është duke mon­itoru­ar bër­bël­it sociale dhe për­sëri, ajo vjen poshtë për mon­it­or­im­in e mediave sociale. Me mjete si Brand24, ju do të gjeni bised­at që si një biznes duhet të angazho­hen dhe unë do të thotë jo vetëm ato të për­men­det direkt, por edhe pyetje nga njer­ëz­it kërko­jnë reko­mandime, apo në për­gjithësi në lid­hje me llojin e shërbim­it që ju ofro­jnë, ku ju mund të paraqesë ekspert­izën tuaj dhe e vë të kli­entëve të mund­shëm në të njëjtën kohë.
Upvote­Down­voteRead në Quora