New answer to “What are negative traits in introverts?”

——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————New answer to “What are negative traits in introverts?”New Answer

What are negative traits in introverts?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, a mere Earthling!

60 views

I’m confused whether I’m an introvert,extrovert or both although I have been called an introvert by my mom out of all people. So I’ll be answering the question from the third person’s perspective. There are a few things I dislike about the introverts I have been around.

Overglorification of introverts. According to a research I read a few days back, approximately 51% of the world’s population comprises of introverts. There’s nothing unique about it. But, you turn to the internet , visit any public forum or social media, there will be so many articles dedicated to “perks of being an introvert”, “daily life of an introvert”, introvert bla bla bla. The list is just endless. It’s OK if you are an introvert. Just don’t make it to be a super power of some sort. There’s nothing great about being an introvert. You are just another fellow human being. Move on!

Extreme ignorance. Dude, I get it. You like solitude. Don’t like anybody barging into your private bubble. That you are an INTROVERT. But that doesn’t mean you have to ignore other people’s feelings or even their mere presence. For instance, if there are guests at home, your parents are showing them around the house and they just happen to enter your room, you don’t have to be an absolute douche and pretend like they don’t exist or worse, just run out of there without making an eye contact. Introversion isn’t an excuse for being manner less. It won’t hurt to look at them, away from your book, and just give them a smile. You can happily get back to your adventurous life after the 3 second detour. Nobody’s asking you to make a conversation with them. Just acknowledge their presence.

Frowning down upon extroverts. Again, there’s nothing special about being an introvert. You are not better than that talkative cheerful extrovert you see hitting on your crush. For whatever reason, I have often noticed this in some of my introvert friends. The moment they see someone making a conversation with anyone AND holding the conversation for long enough, they suddenly get these bad vibes from that talkative asshole who can’t shut up. In fact, no matter what that guy does, his existence is a pain for the introverts in the vicinity. They won’t say it out loud, but it is pretty evident from their behavior.

I am not saying all introverts have these traits. It’s just that I’ve seen this kind of behavior more in introverts and ALL of them give the same justification, no points for guessing it.

UpvoteDownvoteRead on Quora
——————————————————————————————————————————————————Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————risposta ġdida għal “Liema huma karatteristiċi negattivi introverts?”Tweġiba ġdida

X’inhuma karatteristiċi negattivi introverts?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, sempliċi Earthling!

60 fehmiet

Jien konfuż dwar jekk jien introvert, extrovert jew it-tnejn għalkemm I ġew imsejħa introvert mill mom tiegħi mill-poplu kollu. So I ser tkun risposta għad-domanda mill-perspettiva tal-persuna terza. Hemm ftit affarijiet I dislike dwar il introverts jien kienu madwar.

Overglorification ta introverts. Skond riċerka I jaqra ftit jiem lura, madwar 51% tal-popolazzjoni tad-dinja jinkludi ta ‘introverts. M’hemm xejn uniku dwar dan. Iżda, inti ddur lejn l-internet, kull żjara forum pubbliku jew midja soċjali, se jkun hemm tant artikoli ddedikati għal “perks li jkunu introvert”, “ħajja ta ‘kuljum ta introvert”, introvert bla bla bla. Il-lista hija biss bla tmiem. Huwa OK jekk inti introvert. Biss ma tagħmel lill ikun setgħa super ta ‘xi tip. M’hemm xejn kbir dwar jiġu introvert. Inti sempliċiment bniedem ieħor sħabi. Nimxu fuq!

injoranza estremi. Raġel, I ġġibu. Inti tixtieq solitudni. Ma simili xi ħadd barging fis bużżieqa privata tiegħek. Li inti introvert. Iżda dan ma jfissirx li inti għandek jinjora sentimenti nies oħra jew saħansitra sempliċi preżenza tagħhom. Per eżempju, jekk ikun hemm mistednin id-dar, il-ġenituri tiegħek qed juru lilhom madwar id-dar u huma biss jiġri li jidħlu kamra tiegħek, inti ma għandekx tkun douche assoluta u nippretendu bħal dawn ma jeżistux jew agħar minn hekk, biss run minn hemmhekk mingħajr ma jagħmel kuntatt mal-għajnejn. Introversion mhix skuża biex ikunu b’mod inqas. Dan mhux se iweġġgħu li tħares lejn lilhom, ‘il bogħod mill-ktieb tiegħek, u biss jagħtuhom tbissima. Tista heureusement terġa ‘lura għall-ħajja avventuruża tiegħek wara t-tieni dawra 3. Ħadd inti titlob sabiex tagħmel konverżazzjoni magħhom. Just jirrikonoxxu l-preżenza tagħhom.

Frowning stabbiliti fuq extroverts. Għal darb’oħra, m’hemm xejn speċjali dwar jiġu introvert. Inti mhux aħjar minn dak extrovert ferrieħa talkative tara laqtu fuq tgħaffiġ tiegħek. Għal kwalunkwe raġuni, I spiss ndunat dan xi ħbieb introvert tiegħi. -Mument li tara xi ħadd jagħmel konverżazzjoni ma ‘xi ħadd u żżomm il-konversazzjoni għal żmien twil biżżejjed, f’daqqa waħda jiksbu dawn vibes ħżiena minn dik asshole talkative li ma jistgħux shut up. Fil-fatt, l-ebda kwistjoni dak li Guy ma, l-eżistenza tiegħu hija uġigħ għall-introverts fil-viċinanza. Dawn mhux se ngħid out loud, iżda huwa pjuttost evidenti mill-imġiba tagħhom.

I am not qal introverts kollha jkollhom dawn il-karatteristiċi. Huwa biss li stajt tidher dan it-tip ta ‘mġieba aktar introverts u ALL minnhom jagħtu l-istess ġustifikazzjoni, l-ebda punti għal guessing.

UpvoteDownvoteRead fuq Quora
——————————————————————————————————————————————————Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————Nuwe antwoord op “Wat is negatiewe eienskappe in introverte?”nuwe Antwoord

Wat is negatiewe eienskappe in introverte?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, ‘n blote aardse!

60 views

Ek is verward of ek ‘n introvert, ekstrovert of albei maar ek het ‘n introvert is uitgeroep my ma uit alle mense. So ek sal die vraag beantwoord word vanuit die perspektief van die derde persoon se. Daar is ‘n paar dinge wat ek hou nie van die introverte Ek het rond.

Overglorification van introverte. Volgens ‘n ondersoek te lees ek ‘n paar dae terug, ongeveer 51% van die wêreld se bevolking bestaan uit introverte. Daar is niks unieke daaroor. Maar, jy draai na die internet, besoek ‘n openbare forum of sosiale media, sal daar so baie artikels gewy aan “byvoordele dat hy ‘n introvert”, “die daaglikse lewe van ‘n introvert”, introvert bla bla bla. Die lys is net eindeloos. Dit is OK as jy ‘n introvert. Moet net nie maak dit ‘n super krag van ‘n soort wees. Daar is niks groot oor die feit dat ‘n introvert. Jy is net nog ‘n medemens. Beweeg aan!

Extreme onkunde. Dude, ek kry dit. Jy wil eensaamheid. Hou nie van enige iemand barging in jou private borrel. Dat jy ‘n introvert. Maar dit beteken nie dat jy moet ander mense se gevoelens of selfs hul blote teenwoordigheid ignoreer. Byvoorbeeld, as daar gaste by die huis, jou ouers hulle te wys en om die huis en dit gebeur net om jou kamer te gaan, hoef jy nie ‘n absolute stortbad wees en voorgee asof hulle nie bestaan nie of nog erger, net hardloop daar uit sonder om ‘n oog kontak. Introversie is nie ‘n verskoning vir die feit dat so min. Dit sal nie seermaak om te kyk na hulle, weg van jou boek, en net gee hulle ‘n glimlag. Jy kan gelukkig kom terug na jou avontuurlustige lewe na die 3 tweede ompad. Niemand vra dat jy ‘n gesprek met hulle. Net erken hul teenwoordigheid.

Frons af op ekstroverte. Weereens, daar is niks besonders nie oor die feit dat ‘n introvert. Jy is nie beter as dit spraaksaam vrolike ekstrovert sien jy slaan op jou geliefde. Vir een of ander rede, het ek dikwels hierdie opgemerk in ‘n paar van my introvert vriende. Die oomblik as hulle sien iemand maak ‘n gesprek met iemand en hou die gesprek vir ‘n lang genoeg, skielik kry hulle hierdie slegte vibes uit dat spraaksaam asshole wat nie kan toesluit. Trouens, maak nie saak wat die man doen, sy bestaan is ‘n pyn vir die introverte in die omgewing. Hulle sal nie uit sê dit hard, maar dit is redelik duidelik uit hul gedrag.

Ek sê nie al introverte het hierdie eienskappe. Dis net dat ek hierdie soort gedrag gesien het meer in introverte en almal van hulle gee dieselfde regverdiging, geen punte vir die raai nie.

UpvoteDownvoteRead op Quora