New answer to What are negative traits in introverts?”

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —New answer to What are neg­at­ive traits in intro­verts?”New Answer

What are neg­at­ive traits in intro­verts?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, a mere Earth­ling!

60 views

I’m con­fused wheth­er I’m an introvert,extrovert or both although I have been called an intro­vert by my mom out of all people. So I’ll be answer­ing the ques­tion from the third person’s per­spect­ive. There are a few things I dis­like about the intro­verts I have been around.

Over­glor­i­fic­a­tion of intro­verts. Accord­ing to a research I read a few days back, approx­im­ately 51% of the world’s pop­u­la­tion com­prises of intro­verts. There’s noth­ing unique about it. But, you turn to the inter­net , vis­it any pub­lic for­um or social media, there will be so many art­icles ded­ic­ated to perks of being an intro­vert”, daily life of an intro­vert”, intro­vert bla bla bla. The list is just end­less. It’s OK if you are an intro­vert. Just don’t make it to be a super power of some sort. There’s noth­ing great about being an intro­vert. You are just another fel­low human being. Move on!

Extreme ignor­ance. Dude, I get it. You like solitude. Don’t like any­body bar­ging into your private bubble. That you are an INTROVERT. But that doesn’t mean you have to ignore oth­er people’s feel­ings or even their mere pres­ence. For instance, if there are guests at home, your par­ents are show­ing them around the house and they just hap­pen to enter your room, you don’t have to be an abso­lute douche and pre­tend like they don’t exist or worse, just run out of there without mak­ing an eye con­tact. Intro­ver­sion isn’t an excuse for being man­ner less. It won’t hurt to look at them, away from your book, and just give them a smile. You can hap­pily get back to your adven­tur­ous life after the 3 second detour. Nobody’s ask­ing you to make a con­ver­sa­tion with them. Just acknow­ledge their pres­ence.

Frown­ing down upon extro­verts. Again, there’s noth­ing spe­cial about being an intro­vert. You are not bet­ter than that talk­at­ive cheer­ful extro­vert you see hit­ting on your crush. For whatever reas­on, I have often noticed this in some of my intro­vert friends. The moment they see someone mak­ing a con­ver­sa­tion with any­one AND hold­ing the con­ver­sa­tion for long enough, they sud­denly get these bad vibes from that talk­at­ive asshole who can’t shut up. In fact, no mat­ter what that guy does, his exist­ence is a pain for the intro­verts in the vicin­ity. They won’t say it out loud, but it is pretty evid­ent from their beha­vi­or.

I am not say­ing all intro­verts have these traits. It’s just that I’ve seen this kind of beha­vi­or more in intro­verts and ALL of them give the same jus­ti­fic­a­tion, no points for guess­ing it.

Upvote­Down­voteRead on Quora
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —ris­posta ġdida għal Liema huma kar­at­ter­istiċi negat­tivi intro­verts?”Tweġiba ġdida

X’inhuma kar­at­ter­istiċi negat­tivi intro­verts?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, sem­pliċi Earth­ling!

60 fehmi­et

Jien kon­fuż dwar jekk jien intro­vert, extro­vert jew it-tne­jn għalkemm I ġew imse­jħa intro­vert mill mom tiegħi mill-pop­lu kollu. So I ser tkun ris­posta għad-domanda mill-per­s­pet­tiva tal-per­suna terza. Hemm ftit affar­iji­et I dis­like dwar il intro­verts jien kienu mad­war.

Over­glor­i­fic­a­tion ta intro­verts. Skond riċerka I jaqra ftit jiem lura, mad­war 51% tal-popolazz­joni tad-din­ja jinkludi ta intro­verts. M’hemm xejn uniku dwar dan. Iżda, inti ddur lejn l-inter­net, kull żjara for­um pubb­liku jew mid­ja soċ­jali, se jkun hemm tant artikoli dded­ikati għal perks li jkunu intro­vert”, ħaj­ja ta kuljum ta intro­vert”, intro­vert bla bla bla. Il-lista hija biss bla tmiem. Huwa OK jekk inti intro­vert. Biss ma tagħmel lill ikun set­għa super ta xi tip. M’hemm xejn kbir dwar jiġu intro­vert. Inti sem­pliċi­ment bniedem ieħor sħabi. Nim­xu fuq!

injor­an­za estremi. Raġel, I ġġibu. Inti tix­tieq solitud­ni. Ma simili xi ħadd bar­ging fis bużżieqa privata tiegħek. Li inti intro­vert. Iżda dan ma jfis­sirx li inti għandek jin­jora sen­ti­menti nies oħra jew saħansitra sem­pliċi preżen­za tagħhom. Per eżem­pju, jekk ikun hemm misted­nin id-dar, il-ġen­it­uri tiegħek qed juru lil­hom mad­war id-dar u huma biss jiġri li jidħlu kam­ra tiegħek, inti ma għandekx tkun douche assol­uta u nip­pre­ten­du bħal dawn ma jeżis­tux jew agħar minn hekk, biss run minn hemm­hekk mingħajr ma jagħmel kun­t­att mal-għa­jne­jn. Intro­ver­sion mhix skuża biex ikunu b’mod inqas. Dan mhux se iweġġgħu li tħares lejn lil­hom, il bogħod mill-ktieb tiegħek, u biss jagħtuhom tbis­sima. Tista heureuse­ment ter­ġa lura għall-ħaj­ja avven­tur­uża tiegħek wara t-tieni dawra 3. Ħadd inti tit­lob sabiex tagħmel kon­ver­żazz­joni magħhom. Just jir­rikonoxxu l-preżen­za tagħhom.

Frown­ing stabbil­iti fuq extro­verts. Għal darb’oħra, m’hemm xejn speċ­jali dwar jiġu intro­vert. Inti mhux aħjar minn dak extro­vert fer­rieħa talk­at­ive tara laqtu fuq tgħaf­fiġ tiegħek. Għal kwalunk­we raġuni, I spiss ndunat dan xi ħbieb intro­vert tiegħi. -Mument li tara xi ħadd jagħmel kon­ver­żazz­joni ma xi ħadd u żżomm il-kon­ver­sazz­joni għal żmi­en twil biżże­jjed, f’daqqa waħda jiks­bu dawn vibes ħżi­ena minn dik asshole talk­at­ive li ma jist­għux shut up. Fil-fatt, l-ebda kwist­joni dak li Guy ma, l-eżisten­za tiegħu hija uġigħ għall-intro­verts fil-viċin­an­za. Dawn mhux se ngħid out loud, iżda huwa pjut­tost evid­enti mill-imġiba tagħhom.

I am not qal intro­verts koll­ha jkoll­hom dawn il-kar­at­ter­istiċi. Huwa biss li sta­jt tid­her dan it-tip ta mġieba aktar intro­verts u ALL min­nhom jagħtu l-istess ġus­ti­fikazz­joni, l-ebda punti għal guess­ing.

Upvote­Down­voteRead fuq Quora
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Nuwe ant­woord op Wat is neg­atiewe eienskappe in intro­ver­te?”nuwe Ant­woord

Wat is neg­atiewe eienskappe in intro­ver­te?

Nachiketh Shetty

Nachiketh Shetty, n blote aard­se!

60 views

Ek is ver­ward of ek n intro­vert, ekstro­vert of albei maar ek het n intro­vert is uit­ger­oep my ma uit alle mense. So ek sal die vraag beant­woord word vanu­it die per­spek­tief van die derde per­soon se. Daar is n paar dinge wat ek hou nie van die intro­ver­te Ek het rond.

Over­glor­i­fic­a­tion van intro­ver­te. Vol­gens n onder­soek te lees ek n paar dae ter­ug, ongeveer 51% van die wêreld se bevolk­ing bestaan uit intro­ver­te. Daar is niks unieke daaroor. Maar, jy draai na die inter­net, besoek n open­bare for­um of sosiale media, sal daar so baie artikels gewy aan byvoor­dele dat hy n intro­vert”, die daag­likse lewe van n intro­vert”, intro­vert bla bla bla. Die lys is net einde­loos. Dit is OK as jy n intro­vert. Moet net nie maak dit n super krag van n soort wees. Daar is niks groot oor die feit dat n intro­vert. Jy is net nog n medemens. Beweeg aan!

Extreme onkun­de. Dude, ek kry dit. Jy wil eensaam­heid. Hou nie van enige iemand bar­ging in jou private bor­rel. Dat jy n intro­vert. Maar dit betek­en nie dat jy moet ander mense se gevoelens of selfs hul blote teen­woor­digheid igno­reer. Byvoor­beeld, as daar gaste by die huis, jou ouers hulle te wys en om die huis en dit gebeur net om jou kamer te gaan, hoef jy nie n abso­lute stort­bad wees en voor­gee asof hulle nie bestaan nie of nog erger, net hard­loop daar uit son­der om n oog kon­tak. Intro­ver­sie is nie n ver­skon­ing vir die feit dat so min. Dit sal nie seer­maak om te kyk na hulle, weg van jou boek, en net gee hulle n glim­lag. Jy kan gelukkig kom ter­ug na jou avon­tuurlust­i­ge lewe na die 3 tweede ompad. Niemand vra dat jy n gesprek met hulle. Net erken hul teen­woor­digheid.

Frons af op ekstro­ver­te. Weereens, daar is niks beson­ders nie oor die feit dat n intro­vert. Jy is nie beter as dit spraak­saam vro­like ekstro­vert sien jy slaan op jou gelief­de. Vir een of ander rede, het ek dikwels hierdie opge­merk in n paar van my intro­vert vriende. Die oomb­lik as hulle sien iemand maak n gesprek met iemand en hou die gesprek vir n lang gen­oeg, skie­lik kry hulle hierdie slegte vibes uit dat spraak­saam asshole wat nie kan toesluit. Trouens, maak nie saak wat die man doen, sy bestaan is n pyn vir die intro­ver­te in die omgew­ing. Hulle sal nie uit sê dit hard, maar dit is rede­lik duide­lik uit hul gedrag.

Ek sê nie al intro­ver­te het hierdie eienskappe. Dis net dat ek hierdie soort gedrag gesi­en het meer in intro­ver­te en almal van hulle gee die­s­elf­de regver­di­ging, geen punte vir die raai nie.

Upvote­Down­voteRead op Quora