New Answer What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Whenever I’m having any problem in life, I remind this line. NOTHING CAN BE SO HARD THAN MY DAD’S STRUGGLE IN LIFE.
Year 1986. My dad first saw my mom. He instantly liked her. As per this generation’s terminology, LOVE AT FIRST SIGHT. Dad never expressed his feelings. He was so careful that my mom got to know about this 18 months after my dad had his LOVE AT FIRST SIGHT moment. That too accidentally. Year 1988. One fine day, dad found a private job and decided to express his feelings. Somehow managed to gather his guts and face my mom for the first time. He introduced himself and straight away said, “I really like you and I know you come from a good family. I wish to marry you. Take your time and let me know if you like me too. My mom will talk to your parents. Waiting for your reply”. He left the place. A stranger comes to you and says he’s willing to marry you. Mom didn’t have a clue what happened. Dad met her again in 2 weeks. Mom said, “I don’t know anything about you. I didn’t make up my mind yet”. My dad is a true gentleman. He felt sad and was was about to leave the place. He heard an unexpected voice (in a soft tone) from my mom. “But If you wish to, you can talk to my parents”. When in love, tone doesn’t matter right? My dad was the happiest person on the planet that very moment. He thanked my mom. Mom then said, “If they don’t accept, never see me again.” Dad said, “I promise.”
Now comes the actual story. My maternal grandfather straight away rejected my dad. REASON: NO GOVERNMENT JOB. My dad tried to convince my grandpa but he was not in a position to listen to anything. Only thing that matched was CASTE. Those days, CASTE was the major issue for marriage. Dad’s family was poor, mom’s family was quite rich back then. Dad didn’t give up. He asked grandpa, “What should I do to marry your daughter?” Grandpa replied, “Your father is not alive today. You have 2 younger brothers . They are degree holders. Guide them. Help them find a good job. You have a younger sister too. Find her a good match and make the marriage arrangements with your money (without borrowing). Then find a Government Job and come back to me.” Dad said (looking at my mom), “I promise you today. I’ll come back to you in an year. I’ll fulfill all my responsibilities. Just give me this one chance”. Mere words cannot express what that one year had taught my dad. My dad and his brothers rented a small room in a nearby town with my dad’s salary. 1 Brother got placed in Indian Army, another in Indian Navy. Sister is married to a wonderful man. Dad spent every penny he earned on that marriage. Dad worked really hard and got a GOVERNMENT JOB. That one year transformed my dad from a carefree person to a responsible man. He got to know the responsibilities in life. Value of money. Value of time. How hard it is to achieve a goal. Not finding right words to explain everything. YEAR 1989, He met grandpa. Grandpa kept his word. Dad got married to the love of his life.
Today, I don’t have any problems related to money or relationships. If at all I have any problem, I still have my dad’s story ringing in my ears. Everything is achievable. I STAY POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhi sentenza waħda inti fakkar lilek innifsek ta ‘sabiex jibqgħu pożittivi?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Anzjan Kuntratti Inġinier – Hindustan Kostruzzjoni Company Ltd
1 fehma
Kulmeta jien li xi problema fil-ħajja, Infakkarkom din il-linja. Xejn tista ‘tkun tant diffiċli MINN ġlieda my dad fil-ħajja.
Sena 1986. My dad ewwel raw mom tiegħi. Huwa istantanjament gustado tagħha. Skond it-terminoloġija din il-ġenerazzjoni, il imħabba ewwel daqqa t’għajn. Dad qatt esprima sentimenti tiegħu. Huwa kien tant attenti li mom tiegħi ltqajna biex tkun taf dwar dan 18-il xahar wara dad tiegħi kellhom IMĦABBA tiegħu fil-mument JIDHIRX MIT EWWEL. Li wisq aċċidentalment. Sena 1988. Ġurnata waħda multa, dad sabu xogħol privat u ddeċieda li jesprimu sentimenti tiegħu. B’xi mod irnexxielu jiġbor imsaren tiegħu u jiffaċċjaw mom tiegħi għall-ewwel darba. Huwa introduċa lilu nnifsu u minnufih qal, “”I really bħalek u naf li inti ġejjin minn familja tajba. Nixtieq li jiżżewġu lilek. Ħu l-ħin tiegħek u let me know jekk inti bħali wisq. My mom ser ikellem lill-ġenituri tiegħek. Stennija għat-tweġiba tiegħek “”. Hu ħalla l-post. A barrani jiġi lilek u jgħid hu lest biex jiżżewġu lilek. Omm ma kellhiex clue dak li ġara. Dad met tagħha mill-ġdid fit-2 ġimgħat. Omm qal, “”Jien ma nafx xejn dwarek. I ma tagħmel mind tiegħi s’issa “”. My dad huwa gentleman veru. Huwa ħass diqa u kien kien wasal biex jitlaq il-post. Huwa sema ‘leħen mhux mistennija (fil-ton artab) mill mom tiegħi. “”Imma Jekk inti tixtieq li, inti tista ‘tkellem lill-ġenituri tiegħi””. Meta fl-imħabba, ton ma jimpurtax dritt? My dad kien il-persuna happiest fuq il-pjaneta li ħafna mument. Huwa rringrazzja mom tiegħi. Omm allura qal, “”Jekk dawn ma jaċċettawx, qatt tara lili darb’oħra.”” Dad qal, “”I wegħda.””
Issa ġejja l-istorja attwali. grandfather materna tiegħi minnufih miċħuda my dad. RAĠUNI: NO JOB GVERN. My dad ppruvaw biex jikkonvinċu nanniet tiegħi iżda huwa ma kienx f’pożizzjoni li jisimgħu xejn. Biss ħaġa li jkun qabbel kien kasti. Dawk il-jiem, kasta kien il-kwistjoni ewlenija għaż-żwieġ. familja Dad kienet fqira, il-familja mom kien pjuttost sinjuri lura imbagħad. Dad ma jieqfu. Huwa talab Grandpa, “”X’għandi nagħmel biex jiżżewġu tifla tiegħek?”” Grandpa wieġbu, “”missier tiegħek mhux ħajjin illum. Inti għandek 2 aħwa iżgħar. Dawn huma detenturi grad. Imexxuhom. Tgħinhom isibu xogħol tajjeb. Inti għandek sister iżgħar wisq. Isibu tagħha logħba tajba u jagħmlu l-arranġamenti żwieġ bil-flus tiegħek (mingħajr self). Imbagħad issib Impjiegi Gvern u terga ‘lura lili. “”Dad qal (tħares lejn mom tiegħi),”” I wegħda illum. I ser jiġu lura lilek f’sena. I ser tissodisfa r-responsabbiltajiet kollha tiegħi. Biss jagħtu me din l-opportunità wieħed “”. Kliem sempliċi ma jistgħux jesprimu dak li sena kien mgħallma my dad. My dad u aħwa tiegħu tikri kamra żgħira fil-belt fil-qrib ma ‘salarju dad tiegħi. 1 Brother ltqajna jitqiegħdu Armata Indjan, ieħor fil Indjan Navy. Sister huwa miżżewweġ lil raġel mill-isbaħ. Dad jintefqu kull Penny huwa kiseb fuq li ż-żwieġ. Dad maħduma verament iebsa u ltqajna xogħol GVERN. Dik sena trasformati dad tiegħi minn persuna carefree għal raġel responsabbli. Huwa ltqajna biex tkun taf ir-responsabbiltajiet fil-ħajja. Valur tal-flus. Valur tal-ħin. Kif iebes huwa li tilħaq għan. Mhux issib il-kliem dritt li jispjega kollox. SENA 1989, Hu ltaqa nanniet. Grandpa miżmuma kelma tiegħu. Dad żżewweġ lill-imħabba ta ‘ħajtu.
Illum, jien ma jkollhom xi problemi li jirrigwardjaw flus jew relazzjonijiet. Jekk fil-livelli kollha ikolli xi problema, għadni istorja dad tiegħi tisfir fil-widnejn tiegħi. Kollox jista ‘jinkiseb. I jibqgħu pożittivi.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuwe Antwoord
Wat is ‘n sin wat jy jouself herinner aan ten einde positief te bly?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontrakte ingenieur – Hindustan Construction Company Ltd
1 oog
Wanneer Ek het ‘n probleem in die lewe, ek hierdie lyn te herinner. Niks kan so hard AS se stryd MY DAD in die lewe.
Jaar 1986. My pa het eers my ma. Hy dadelik graag haar. Soos per terme van hierdie geslag, liefde met die eerste oogopslag. Pa nooit het sy gevoelens. Hy was so versigtig wees dat my ma het om te weet oor hierdie 18 maande na my pa het sy liefde met die eerste oogopslag oomblik. Ook ongeluk. Jaar 1988. Op ‘n dag, pa het ‘n private werk en besluit om sy gevoelens uit te druk. Een of ander manier daarin geslaag om sy guts in te samel en die gesig staar my ma vir die eerste keer. Hy het homself en dadelik gesê: “”Ek hou van wat jy regtig en ek weet jy kom uit ‘n goeie familie. Ek wil u trou. Neem jou tyd en laat my weet as jy my ook wil. My ma sal met jou ouers praat. Wag vir jou antwoord””. Hy het die plek. ‘N vreemdeling kom na jou toe en sê hy is bereid om jou te trou. Mamma het nie ‘n idee wat gebeur het. Pa het haar weer in 2 weke. Ma het gesê: “”Ek weet niks van wat jy ken. Ek het nie make-up my gedagtes nog “”. My pa is ‘n ware gentleman. Hy voel hartseer en was was op die punt om die plek te verlaat. Hy hoor ‘n onverwagse stem (in ‘n sagte stem) van my ma. “”Maar as jy wil, kan jy vir my ouers praat””. Wanneer jy in liefde, maak toon nie saak reg? My pa was die gelukkigste persoon op die planeet daardie oomblik. Hy bedank my ma. Ma sê toe: “”As hulle nie aanvaar nie, my nooit weer sien nie.”” Pa het gesê: “”Ek belowe.””
Nou kom die werklike storie. My moeder se oupa dadelik my pa verwerp. Rede: Geen regering baan. My pa het probeer om my oupa te oortuig, maar hy was nie in ‘n posisie om iets te luister. Enigste ding wat ooreenstem was caste. Daardie dae, kaste was die groot probleem vir die huwelik. Pa se familie was arm, gesin ma se was nogal ryk terug daarna. Pa het nie moed opgee nie. Hy het gevra oupa, “”Wat moet ek doen om jou dogter te trou?”” Oupa het geantwoord: “”Jou pa is nie vandag leef. Jy het 2 jonger broers. Hulle is graad houers. Lei hulle. Help om ‘n goeie werk te kry. Jy het ‘n jonger suster ook. Vind haar ‘n goeie wedstryd en maak die huwelik reëlings met jou geld (sonder om te leen). vind dus Regering Job en kom terug na my toe. “”sê Pa (kyk na my ma),”” Ek belowe jou vandag. Ek kom terug na jou toe kom in ‘n jaar. Ek sal al my verantwoordelikhede na te kom. Gee my net hierdie een kans “”. Blote woorde kan nie uitdruk wat dit ‘n jaar my pa geleer het. My pa en sy broers huur ‘n klein kamertjie in ‘n nabygeleë dorp met salaris my pa se. 1 broer geplaas in die Indiese weermag, ‘n ander in die Indiese vloot. Suster is getroud met ‘n wonderlike man. Pa spandeer elke sent wat hy verdien op dat die huwelik. Pa baie hard gewerk en het ‘n regering baan. Dat ‘n jaar verander my pa van ‘n sorgelose persoon om ‘n verantwoordelike man. Hy het aan die verantwoordelikhede in die lewe te leer ken. Waarde van geld. Waarde van die tyd. Hoe moeilik is dit om ‘n doel te bereik. Nie vind regte woorde om alles te verduidelik. JAAR 1989, Hy het oupa. Oupa het sy woord. Pa getroud met die liefde van sy lewe.
Vandag, Ek het nie probleme met betrekking tot geld of verhoudings het. Indien dit enigsins ek ‘n probleem het, ek het nog ‘n storie van my pa se lui in my ore. Alles is haalbaar. Ek Bly positief.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Përgjigje
Çfarë është një fjali që ju kujtoj veten e për të qëndruar pozitiv?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR ish-nxënës, Kontratat lartë Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Sa herë që unë jam i pasur ndonjë problem në jetë, unë kujtoj këtë linjë. Asgjë nuk mund të SO HARD SE LUFTE Babi im në jetë.
Viti 1986. Babai im i parë e pa nënën time. Ai menjëherë i pëlqente të saj. Sipas terminologjisë këtij brezi, i dashuri në shikim të parë. Babi nuk shprehu ndjenjat e tij. Ai ishte aq i kujdesshëm që nëna ime mori të dini në lidhje me këtë 18 muaj pasi babai im kishte dashurinë e tij AT moment shikim të parë. Se edhe aksidentalisht. Viti 1988. Një ditë prej ditësh, babai gjetur një punë private dhe vendosi për të shprehur ndjenjat e tij. Arrin të mbledhë guxim e tij dhe të përballet me nënën time për herë të parë. Ai paraqiti veten e tij dhe menjëherë i tha: “”Unë me të vërtetë si ju dhe unë e di se ju vini nga një familje e mirë. Dua të martohem me ty. Merrni kohën tuaj dhe të më lejoni të di nëse ju pëlqen edhe mua. Nëna ime do të bisedoni me prindërit tuaj. Duke pritur për përgjigjen tuaj””. Ai e la vendin. Një i huaj vjen tek ju dhe thotë se ai është i gatshëm të martohet me ju. Mami nuk kanë një çelës se çfarë ka ndodhur. Babi u takua e saj përsëri në 2 javë. Mami tha: “”Unë nuk di asgjë për ju. Unë nuk e kam bërë deri mendjen time ende “”. Babai im është një zotëri i vërtetë. Ai ndjeu trishtuar dhe ishte ishte gati për të lënë vendin. Ai dëgjoi një zë papritur (në një ton të butë) nga nëna ime. “”Por, Nëse dëshironi të, ju mund të bisedoni me prindërit e mi””. Kur në dashuri, tone nuk ka rëndësi apo jo? Babai im ishte personi më i lumtur në planet që shumë moment. Ai falënderoi nënën time. Mom pastaj tha: “”Nëse ata nuk pranojnë, nuk më shihni më.”” Babi tha: “”Unë premtoj.””
Tani vjen historia e vërtetë. Gjyshi im nga nëna menjëherë refuzoi baba im. ARSYEJA: NO JOB QEVERIA. Babai im u përpoq të bindë gjysh tim, por ai nuk ishte në gjendje për të dëgjuar ndonjë gjë. Vetmja gjë që përputhet ishte kastë. Këto ditë, kastës ishte çështje e madhe për martesë. Familja Dad ishte e varfër, familja e mamit ishte mjaft e pasur në atë kohë. Babai nuk u dorëzua. Ai e pyeti gjysh: “”Çfarë duhet të bëj që të martohet me vajzën tuaj?”” Gjyshi i tha: “”Ati yt nuk është i gjallë sot. Ju keni 2 vëllezër më të rinj. Ata janë mbajtësit shkallë. T’i udhëzojë. Ndihmuar ata të gjejnë një punë të mirë. Ju keni një motër më të rinj shumë. Të gjetur asaj një ndeshje të mirë dhe të bëjë rregullimet e martesës me paratë tuaja (pa huamarrjes). Pastaj gjeni një punë të Qeverisë dhe të kthehen tek unë. “”Tha Dad (duke kërkuar në nënën time):”” Unë ju premtoj sot. Unë do të kthehet tek ju në një vit. Unë do të përmbushë të gjitha përgjegjësitë e mia. Vetëm më jepni këtë mundësi një “”. thjesht fjalë nuk mund të shprehin atë që një vit kishte mësuar baba im. Babai im dhe vëllezërit e tij me qira një dhomë të vogël në një qytet të afërt me pagën e babait tim. 1 Brother u vendosen në ushtrinë indiane, një tjetër në indian Marinës. Motra është i martuar me një burrë të mrekullueshëm. Dad shpenzuar çdo qindarkë që ai të fituara në këtë martesë. Dad punuar vërtetë e vështirë dhe mori një punë të qeverisë. Se një vit transformuar baba im nga një person i lumtur me një njeri të përgjegjshëm. Ai u njoh përgjegjësitë në jetë. Vlera e parave. Vlera e kohës. Sa e vështirë është për të arritur një qëllim. Nuk është gjetur fjalët e duhura për të shpjeguar çdo gjë. VITI 1989 Ai u takua gjysh. Gjysh e mbajti fjalën. Babi u martua me dashurinë e jetës së tij.
Sot, unë nuk kam ndonjë problem në lidhje me të holla apo marrëdhënie. Nëse në të gjitha kam ndonjë problem, unë ende kanë histori baba im kumbonte në veshët e mi. Çdo gjë është e arritshme. I QENDRIM POZITIV.
UpvoteDownvoteRead në Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
አዲስ መልስ
አዎንታዊ ለመቆየት ሲሉ ለማሰብ አንድ ዓረፍተ ነገር ምንድን ነው?
Kasee Sreenivas
Hindustan ኮንስትራክሽን ኩባንያ ኃላፊነቱ የተወሰነ – Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, ከፍተኛ ኮንትራት መሐንዲስ
1 እይታ
እኔ ሕይወት ውስጥ ምንም ዓይነት ችግር እያጋጠመኝ ነው በምትጸልዩበት ጊዜ: እኔ ይህን መስመር ያስታውሰናል. ሰው ሕይወት ውስጥ አባቴ ትግል ይልቅ ይህን ያህል ከባድ ሊሆን ይችላል.
ዓመት 1986 አባቴ መጀመሪያ እናቴ አየሁ. እሱም ወዲያውኑ አላት ወዶታል. በመጀመሪያ እይታ ይህ ትውልድ የአምላክ ቃላትን, ፍቅር መሰረት. አባዬ ስሜቱን ገልጿል አያውቅም. እናቴ አባቴን በመጀመሪያ እይታ በአሁኑ ጊዜ ያለውን ፍቅር ነበረው በኋላ ይህን ከ 18 ወራት ማወቅ አግኝቷል በጣም ጥንቃቄ ነበር. በጣም በድንገት ነው. ዓመት 1988 አንድ ጥሩ ቀን, አባቴ የግል ሥራ አግኝቶ ስሜቱን ለመግለጽ ወሰነ. በሆነ መንገድ የእርሱን ዕቃቸውን ሰብስበው ወደ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእናቴ ፊት ለፊት የሚተዳደር. እርሱ ራሱን አስተዋወቀ ወዲያው እኔም የምር እርስዎን ይወዳሉ; እኔም ጥሩ ቤተሰብ የመጣ ታውቃለህ “”አለው. እኔ ለማግባት እወዳለሁ. ጊዜ ወስደህ እናንተ ደግሞ በእኔ እንደ ከሆነ እኔን ይወቅ. እናቴ ወላጆችህ ጋር መነጋገር ነው. በእርስዎ መልስ «በመጠበቅ ላይ. ስፍራ ሄደ. አንድ እንግዳ ወደ እናንተ ቢመጣ; እርሱም ለማግባት ፈቃደኛ ነው ይላል. እማማ ምን ፍንጭ የላቸውም ነበር. አባባ 2 ሳምንቶች ውስጥ እንደገና ተገናኘን. እማማ እኔ ስለ አንተ ምንም ነገር አላውቅም “”አለ. እኔም “”ገና በአእምሮዬ እስከ እንዲሆን አላደረገውም. አባቴ እውነተኛ ልደትህን ነው. እርሱ ሐዘን ተሰማኝ ስፍራ ለመውጣት ስለ ነበር ነው. እናቴ ከ (ለስላሳ ቃና) አንድ ያልተጠበቀ ድምፅ ሰማሁ. “”እናንተ የሚፈልጉ ከሆነ ግን: አንተ ከወላጆቼ ጋር መነጋገር ይችላሉ.”” ጊዜ በፍቅር, የድምፅ ቃና ትክክል ለውጥ አያመጣም? አባቴ ፕላኔቷን በዚያች ቅጽበት ላይ ከማንም በላይ ደስተኛ ሰው ነበር. እናቴ አመሰገንኩት. እማዬ “”እነርሱም የማይቀበሉ ከሆነ, እንደገና እኔን አያይም.”” አለ አባባ, እንዲህ አለ “”እኔ ቃል እገባለሁ.””
አሁን ትክክለኛ ታሪክ ይመጣል. የእኔ በእናቶች አያቴ ወዲያውም አባቴ ተቀባይነት አላገኘም. ምክንያት: ምንም መንግስት ኢዮብ. አባቴ የእኔ ቢኖሩኝ ለማሳመን ሞከረ ግን ምንም ነገር ማዳመጥ ቦታ ላይ አልነበረም. የተስማማ መሆኑን ብቻ ነው ነገር ካስት ነበር. በዚያ ዘመን በጐሳ, ትዳር ዋና ጉዳይ ነበር. አባባ ቤተሰብ እናት ቤተሰብ በዚያን ወቅት በጣም ሀብታም ሲሆን, ድሃ ነበር. አባባ ተስፋ አልቆረጠም. እሱም “”እኔ ሴት ለማግባት ምን ማድረግ ይኖርብናል?””, አያቴ ጠየቃቸው አያቴ “”አለው አባትህ በዛሬው ጊዜ በሕይወት አይደለም. 2 ታናናሽ ወንድሞች. እነዚህ ዲግሪ ባለመብቶች ናቸው. ይመራቸዋል. ለእነሱ ጥሩ ሥራ እንዲያገኙ ያግዟቸው. አንተም ታናሽ እህት አለህ. እሷ ጥሩ ተዛማጅ ያግኙ እና (መበደር ያለ) ገንዘብህን ጋር የጋብቻ ዝግጅት ማድረግ. ከዚያም አንድ መንግስት ኢዮብ ለማግኘት ወደ እኔ ተመልሰው ይምጡ. እኔም ዛሬ አንተን ተስፋ “”አባዬ, (እናቴ ሲመለከቱ)”” አለው. እኔ አንድ ዓመት ውስጥ ወደ እርስዎ ይመጣል. እኔ ሁሉ ኃላፊነቶች ለመወጣት እንመለከታለን. ልክ እንደ እኔ ይህን አንድ ዕድል “”መስጠት. እንዲያው ቃላት አንድ ዓመት አባቴ ያስተምር ነበር; ነገር ለመግለጽ አይችልም. አባቴ እና ወንድሞቹ አባቴ ደመወዝ ጋር በአቅራቢያቸው በሚገኝ ከተማ ውስጥ አንድ ትንሽ ክፍል ቤት ተከራየን. 1 ወንድም የህንድ የባህር ኃይል ውስጥ ሌላ, የህንድ ሠራዊት ውስጥ ይመደባሉ ጀመርኩ. እህት ግሩም ሰው ወደ ታጨች ነው. አባዬ ጋብቻ ላይ አግኝቷል ሁሉ ዲናር አሳልፈዋል. አባባ ብርቱ ጥረት እና የመንግሥት ሥራ አገኘ. ይህ አንድ ዓመት ኃላፊነት ሰው አንድ በስሜትና ሰው አባቴ ተለወጡ. አንድ ሰው በሕይወቱ ውስጥ ኃላፊነት ማወቅ አግኝቷል. ገንዘብ ዋጋ ነው. ጊዜ እሴት. አንድ ግብ ለማሳካት እንዴት ጭንቅ ነው. ሁሉም ነገር ለማብራራት ትክክለኛ ቃላትን መምረጥ. ዓመት 1989, እርሱ አያቴ ጋር ተገናኘሁ. አያቴ ቃሉን ጠብቋል. አባዬ ሕይወቱን ፍቅር ወደ ተጋባን.
ዛሬ, ገንዘብ ወይም ግንኙነት ጋር የተያያዙ ማንኛውም ችግር አይደለም. ሁሉ ላይ ምንም ዓይነት ችግር ከሆነ, እኔ አሁንም በጆሮዬ እያቃጨሉ አባቴ ታሪክ አላቸው. ሁሉም ነገር መሳካት ነው. እኔም አዎንታዊ መቆየት.
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
الإجابة الجديد
ما هو جملة واحدة كنت تذكير نفسك من أجل البقاء إيجابية؟
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas، NICMAR الخريج، أول العقود المهندس – هندوستان شركة البناء المحدودة
1 عرض
كلما أواجه أي مشكلة في الحياة، وأنا أذكر هذا الخط. لا شيء يمكن يكون من الصعب جدا أن نناضل من والدي في الحياة.
عام 1986. والدي شاهد للمرة الاولى أمي. كان يحب الفور لها. حسب المصطلحات هذا الجيل، الحب من النظرة الأولى. أبي أبدا أعرب عن مشاعره. وكان حريصا جدا أن أمي حصلت أن تعرف عن هذا بعد 18 شهرا من زيارتها والدي حبه في لحظة أول وهلة. أن طريق الخطأ أيضا. عام 1988. في يوم من الأيام على ما يرام، وجدت أبي وظيفة خاصة، وقرر في التعبير عن مشاعره. ما تمكن من جمع احشاءه ومواجهة أمي للمرة الأولى. وقدم نفسه وعلى الفور قال، “”أنا حقا أحب أنت وأنا أعلم أنك جئت من أسرة طيبة. وأود أن أتزوجك. خذ وقتك واسمحوا لي أن أعرف إذا كنت مثلي أيضا. والدتي تتحدث مع والديك. في انتظار ردكم “”. غادر المكان. يأتي غريب عليك ويقول انه على استعداد لالزواج منك. أمي لم يكن لديك أدنى فكرة عما حدث. التقى والدها مرة أخرى في 2 أسابيع. قالت أمي، “”أنا لا أعرف أي شيء عنك. أنا لم يعوض ذهني حتى الآن “”. والدي هو رجل حقيقي. انه شعر بالحزن وكان على وشك مغادرة المكان. سمع صوتا غير متوقع (في لهجة لينة) من أمي. “”ولكن إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك التحدث مع والدي””. عندما تكون في حالة حب، لهجة لا يهم حق؟ والدي كان أسعد شخص على وجه الأرض تلك اللحظة جدا. وأعرب عن شكره أمي. وقال أمي ثم، “”إذا لم تقبل، لا يراني مرة أخرى.”” وقال أبي، “”أعدك””.
الآن يأتي القصة الحقيقية. جدي الأمهات رفضت على الفور والدي. سبب: لا حكومة JOB. حاول والدي لإقناع جدي لكنه لم يكن في موقف للاستماع إلى أي شيء. وكان الشيء الوحيد الذي يقابل الطبقي. تلك الأيام، كانت الطائفة القضية الكبرى للزواج. كانت عائلة أبي الفقيرة، كانت عائلة أمي غنية جدا في ذلك الوقت. لم يا أبي لا تستسلم. سأل الجد، “”ماذا علي أن أفعل ليتزوج ابنتك؟”” أجاب الجد: “”أبوك ليس على قيد الحياة اليوم. لديك 2 من الأخوة الأصغر سنا. هم حاملي الشهادات. إرشادهم. مساعدتهم في العثور على وظيفة جيدة. لديك الشقيقة الصغرى للغاية. تجد لها مباراة جيدة وجعل ترتيبات الزواج مع المال الخاص بك (دون الاقتراض). ثم العثور على وظيفة حكومية وتعود لي. “”وقال أبي (النظر في أمي)،”” أنا أعدكم اليوم. سأعود لكم في السنة. سوف نكمل كل مسؤولياتي. فقط أعطني هذه فرصة واحدة “”. مجرد كلام لا يمكن أن تعبر عن ما أن سنة واحدة قد علمت والدي. والدي وإخوته استأجر غرفة صغيرة في بلدة مجاورة مع راتب والدي. 1 الأخ حصلت على وضعها في الجيش الهندي، وآخر في البحرية الهندية. وهو متزوج أخت لرجل رائع. قضى أبي كل قرش حصل على هذا الزواج. عمل أبي بجد وحصلت على وظيفة حكومية. تحولت أن سنة واحدة والدي من شخص الهم لرجل مسؤول. حصل لمعرفة المسؤوليات في الحياة. قيمة المال. قيمة الوقت. كم هو صعب لتحقيق الهدف. عدم العثور على الكلمات المناسبة لشرح كل شيء. سنة 1989، والتقى الجد. أبقى الجد كلمته. أبي تزوج حب حياته.
اليوم، ليس لدي أي مشاكل تتعلق المال أو العلاقات. على كل حال أنا لديك أي مشكلة، لا يزال لدي قصة والدي يرن في أذني. كل شيء يمكن تحقيقه. أنا تبقى إيجابية.
UpvoteDownvoteRead على قرة

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Նոր Պատասխան
Որն է մի նախադասություն, դուք ինքներդ ձեզ հիշեցրեք, որպեսզի մնա դրական.
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR շրջանավարտ, ավագ պայմանագրերը Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 տեսություն
Ամեն անգամ, երբ ես որեւէ խնդիր կյանքում, ես հիշեցնում եմ այս գիծը: Ոչինչ չի կարող այնքան դժվար է, քան իմ հայրիկի ՊԱՅՔԱՐԻ կյանքում.
Տարի 1986 Հայրս առաջին անգամ տեսա իմ մայրը: Նա ակնթարթորեն դուր եկավ նրան. Ըստ այս սերնդի տերմինաբանության, սեր առաջին հայացքից: Dad երբեք իր զգացումները: Նա այնքան էր զգույշ լինել, որ իմ մայրը ստացել է իմանալ այս 18 ամիսների ընթացքում, երբ իմ հայրը իր սեր առաջին հայացքից պահին: Որ էլ պատահաբար: Տարի 1988 Մի գեղեցիկ օր, հայրիկ գտել անձնական աշխատանք եւ որոշել է արտահայտել իր զգացմունքները: Ինչ – որ կերպ հաջողվել է հավաքել իր փորոտիք եւ դիմակայել իմ մայրը, առաջին անգամ: Նա ներկայացրել է ինքն իրեն, եւ իսկոյն ասաց. «Ես, իրոք, սիրում եմ քեզ, եւ ես գիտեմ, որ դուք գալիս մի լավ ընտանիքում. Ես ցանկանում եմ ամուսնանալ քեզ: Վերցրեք Ձեր ժամանակը եւ ինձ տեղյակ պահեք, եթե Ձեզ դուր է գալիս ինձ էլ. Մայրս կլինի խոսել ձեր ծնողների. Սպասում է ձեր պատասխանի ». Նա լքել է տեղը: A անծանոթը գալիս է ձեզ եւ ասել է, որ պատրաստ է ամուսնանալ քեզ: Mom չուներ թել, ինչ տեղի է ունեցել: Dad հանդիպել նրան կրկին 2 շաբաթվա ընթացքում: Mom ասել է. «Ես չգիտեմ, թե ոչինչ քո մասին: Ես չեմ կատարել իմ միտքը չէ ». Հայրս իսկական ջենթլմեն. Նա զգաց, տխուր էր, պատրաստվում էր հեռանալ տեղը. Նա լսեց անսպասելի ձայնը (մի փափուկ տոնով) իմ մայրը: «Բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք խոսել իմ ծնողների». Երբ սիրով, տոնով չէ, թե ճիշտ: Իմ հայրը եղել է ամենաերջանիկ մարդն է մոլորակի, որ հենց այս պահին: Նա շնորհակալություն է հայտնել եմ իմ մայրը: Mom, ապա ասաց. «Եթե նրանք չեն ընդունում, երբեք չեք տեսնի ինձ նորից.« Հայրիկ ասաց, «Ես խոստանում»:
Այժմ գալիս է փաստացի պատմություն է: Իմ մայրական պապը ուղիղ հեռավորության վրա մերժեց իմ հայրիկ. Պատճառը, ոչ կառավարական աշխատանքում: Հայրս փորձել է համոզել պապիս, բայց նա ոչ մի դիրքում լսել է մի բան. Միակ բանը, որ համապատասխանում էր կաստա: Այդ օրերին, կաստայից էր լուրջ խնդիր է ամուսնության համար. Dad- ի ընտանիքը աղքատ էր, մայրը ընտանիքը բավական հարուստ ետ ժամանակ: Հայրը չի հրաժարվի: Նա հարցրեց, թե պապը, «Ինչ պետք է անեմ, որպեսզի ամուսնանալ ձեր դստերը». Պապիկը պատասխանեց. «Քո հայրը չէ կենդանի է: Դուք ունեք 2 երիտասարդ եղբայրներին. Նրանք են ԿՈՉՈՒՄՈՎ: Առաջնորդել նրանց. Օգնել նրանց գտնել լավ աշխատանք: Դուք ունեք մի փոքր քրոջը էլ. Գտնել նրան լավ խաղը եւ կատարել ամուսնական պայմանավորվածություններ ձեր գումարը (առանց փոխառության): Այնուհետեւ գտնել մի կառավարության Աշխատանք եւ վերադառնալ դեպի ինձ. «Հայրիկ – ասել է (նայում իմ մայրը),« Ես խոստանում եմ ձեզ այսօր. Ես կվերադառնամ ձեզ հետ է տարվա ընթացքում: Ես պետք է կատարել բոլոր իմ պարտականությունները: Պարզապես ինձ համար այս մեկ հնարավորություն »: Ընդամենը բառերը չեն կարող արտահայտել այն, ինչ որ արդեն մեկ տարի էր սովորեցրել իմ հայրիկ. Հայրս եւ նրա եղբայրները մի փոքրիկ սենյակ վարձեց մի մոտակա քաղաք հայրիկիս հետ աշխատավարձով: 1 Եղբայր ստացել տեղադրվում հնդկական բանակի, մյուսը Հնդկաստանի ռազմածովային նավատորմում: Քույր ամուսնացած է մի հրաշալի մարդու: Dad ծախսած յուրաքանչյուր լումա նա վաստակած է այդ ամուսնությունը. Dad աշխատել, իրոք, դժվար է եւ ստացել ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ. Որ մեկ տարի փոխել է իմ հայրիկ մի անհոգ անձի պատասխանատու մարդու: Նա ստացել է իմանալ պարտականությունները կյանքում: Արժեքը փողի. Արժեքը ժամանակի: Ինչպես դժվար է հասնել նպատակին: Not գտնելու ճիշտ խոսքեր է բացատրել ամեն ինչ: 1989 թ., Նա հանդիպել պապը. Պապս պահեց իր խոսքը: Dad ամուսնացել է սիրո իր կյանքի.
Այսօր, ես չեմ կարող որեւէ խնդիր հետ կապված դրամական միջոցների կամ հարաբերությունների: Եթե բնավ ես որեւէ խնդիր, ես դեռ իմ հոր պատմությունը զնգում ականջներով. Ամեն ինչ հասանելի է. Ես մնալ դրական.
UpvoteDownvoteRead է Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Cavab
Əgər müsbət qalmaq üçün özünüzü xatırlatmaq bir cümlə nədir?
Kasee Sreenivas
Hindustan Construction Company Ltd. – Kasee Sreenivas, NICMAR məzunu, Senior Contracts Engineer
1
Mən həyatda hər hansı bir problem yaşıyorum zaman, mən bu xətti xatırladır. HEÇ həyat mənim dad mübarizə daha belə çətin ola bilər.
Buraxılış 1986. Atam ilk anam gördüm. O, dərhal öz xoşuma gəldi. Ilk baxışdan bu nəslin terminologiya, sevgi görə. Dad duyğularını dilə gətirdi heç vaxt. O, mənim ana atam FIRST SIGHT anda sevgisini əldə sonra bu 18 ay haqqında bilmək var ki, belə ki, ehtiyatlı idi. çox təsadüfən edir. Buraxılış 1988-ci il Bir gözəl gün, dad xüsusi iş tapdı və onun hisslərini ifadə etmək qərarına gəlib. Elə onun içalat toplamaq və ilk dəfə mənim ana üz bacardı. O, özünü təqdim hemen mən, həqiqətən, sizin kimi və mən yaxşı bir ailə gəlir bilirik “”dedi. Mən sizə evlənmək istəyirəm. Tələsməyin və siz də mənim kimi, əgər Mənə bildirin. Anam valideynləri danışacağıq. Sizin cavab “”üçün gözləyir. O, yer ayrıldı. A qərib sizə gəlir və o sizə evlənmək istəyən deyir. Ana yaşananlar bir ipucu yox idi. Dad 2 həftə yenidən onun görüşüb. Ana mən sizə haqqında bir şey bilmirəm “”dedi. Mən “”hələ mənim fikrinizi etməyib. Atam əsl centlmen edir. O, kədərli hiss və yer tərk etmək haqqında idi. O mənim ana (yumşaq tonda) gözlənilməz səs eşitdim. “”Əgər istəyirsinizsə Lakin, mənim valideynlər danışmaq olar””. Zaman sevgi, ton doğru etməz? Atam dünyanın çox an ən xoşbəxt adam idi. O, mənim ana təşəkkür etdi. Ana sonra “”qəbul deyilsə, yenə məni görmək heç vaxt”” dedi. Ata, “”Mən söz verirəm.””
İndi faktiki hekayə gəlir. Mənim ana babası hemen atam rədd etdi. SƏBƏB: NO GOVERNMENT JOB. Atam mənim baba razı salmağa çalışdı, lakin o, bir şey qulaq asmaq üçün bir mövqedə deyildi. eşlemeli Yalnız şey kasta idi. Bu gün, kasta evlilik üçün əsas məsələ idi. Baba Ailə Ana ailəsi geri sonra olduqca zəngin idi, kasıb idi. Dad imtina etmədi. O, “”Mən sizin qızı evlənmək üçün nə etməlidir?”” Baba xahiş Baba cavab verdi: «Atan bu gün sağ deyil. Siz 2 kiçik qardaşları var. Onlar dərəcəsi sahibləri var. onları doğru yola. Onlara yaxşı bir iş tapmaq kömək edir. Siz də bir kiçik bacısı var. onun yaxşı bir matç tap və (borc olmadan) pul ilə evlilik tənzimləmələr etmək. Sonra Hökumət iş tapmaq və mənə geri gəlir. Mən bu gün sizə söz verirəm “”Ata, (mənim ana baxaraq) dedi:””. Mən il geri gəlmək lazımdır. Mən bütün vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır. Yalnız mənə bu şansı “”verir. Mere sözləri bir il atam tədris nə ifadə edə bilməz. Atam və qardaşları atamın əmək haqqı ilə yaxın şəhərində kiçik bir otaq icarəyə. 1 Brother Indian Dəniz başqa, Indian Ordu yerləşdirilmiş oldu. Sister gözəl insan evli olunur. Dad o nigah haqqında qazanılmış hər quruş sərf. Dad həqiqətən çox çalışdıq və hökumət iş var. Bu bir il məsuliyyətli adam bir qayğısız adam mənim dad transformasiya. O, həyat vəzifələrini bilmək lazımdır. pul dəyər. zaman dəyəri. bir məqsədə nail olmaq üçün nə qədər çətin. Hər şey izah etmək doğru söz tapmaq. YEAR 1989 O, baba bir araya gəldi. Baba verdiyi sözü tutdu. Dad onun həyat sevgisi evləndi.
Bu gün mən pul və ya münasibətləri ilə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. bütün Mən heç bir problem varsa, mən hələ də mənim qulaqlarına zəng atamın hekayə var. Hər şey mümkündür. Mən müsbət qalmaq.
Quora on UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Erantzuna New
Zer da esaldi bat gogorarazteko dituzun ordenan positiboa lo egin?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontratuak ingeniaria – Hindustan Eraikuntza Company SL
1 view
Bakoitzean naiz bizitza arazorik nituenez, lerro hau gogorarazten dut. Ezer ez da hain nire aitaren BORROKA bizitzan baino zaila izan daitekeela.
Urtea 1986. Nire aita lehen ikusi nire ama. berehala gustuko zuen bere. gizaldi honen terminologian, LOVE AT lehen begiradan per bezala. Dad inoiz adierazi bere sentimenduak. beraz, kontuz ibili nire ama lortu den honetan 18 hilabete inguru ezagutzen nire aita bere LOVE izan ondoren AT lehen begiradan une zen. Hori ere ustekabean. Urtea 1988. One fine day, aita lan pribatu bat topatu eta bere sentimenduak adierazteko erabaki. Nolabait kudeatzen bere tripak bildu eta nire ama aurpegia lehen aldiz. berak sartu zuen eta berehala esan, “”oso gustukoa dut eta etorri familia onekoa duzu ezagutzen dut. duzu ezkondu nahi dut. Hartu zure denbora eta utzi me ni bezalako baduzu gehiegi ezagutzen. Nire ama izango da zure gurasoekin hitz egin. Zure erantzuna “”zain. lekuan utzi zuen. arrotz bat duzu dator, eta dio, ezkontzeko prest da zuen. Mom ez dakite zer gertatu behar. Aita ezagutu bere berriro 2 asteetan. Ama esan, “”Ez dut ezer jakin. Nik ez dut egin nire kontuan oraindik “”. Nire aita benetako zaldun bat da. Triste sentitu zen eta lekua utzi behar izan zen. ustekabeko ahots bat (tonu samur) nire ama entzun zuen. “”Baina nahi baduzu, nire gurasoekin hitz egin ahal izango duzu””. maitasunean denean, tonu, ez du inporta, ezta? Nire aita planeta hori oso momentu on pertsona zoriontsuena izan zen. Nire ama eskertu zuen. Mom eta gero esan zuen, “”ez badute onartzen, inoiz ikusi berriro.”” Aitak esan zuen, “”I agintzen.””
Orain benetako istorioa dator. Nire gurasoek berehala baztertu nire aita. Arrazoia: Jaurlaritzako Enplegu NO. Nire aita saiatu nire aitonak konbentzitzea baina ez zen posizioa ezer entzun ere. Gauza bakarra dela datorren kasta izan zen. Egun horietan, kasta ezkontza arazo garrantzitsu izan zen. Dad familia pobrea zen, Amaren familia oso aberatsa izan zen itzuli ondoren. Aitak ez zuen amore eman. Aitona eskatu zuen, “”Zein da zure alaba ezkontzeko egin behar dut?”” Aitona erantzun zion: “”Zure aita ez da bizirik gaur egun. 2 anai gazteagoa duzu. tituludunak dira. Gida horiek. Laguntza lan ona aurkitu. arreba gazteago bat duzu gehiegi. Aurkitu bere partida ona eta zure dirua ezkontza moldaketak egin (maileguan hartzean gabe). Orduan aurkitu Jaurlaritzako Enplegu eta niregana itzuli. “”Aitak esan (nire ama begira),”” I agintzen gaur. zuk itzuli beharko dut urte batean. nire ardurak bete dut. Just eman dit inork aukera “”hau. Mere hitzak ezin adieraz bat urte horretan zer irakatsi zuen nire aita. Nire aita eta bere anaiak hurbileko herri batean gela txiki bat nire aita soldata batekin alokatu. 1 Brother got Indian Army jartzen, beste Indian Armadaren ere. Arreba da gizon zoragarri batekin ezkondu. Dad Penny behin irabazi ezkontzak zuen gastatu. Dad benetan gogor lan egin eta Jaurlaritzako Enplegu bat lortu. inork Urte horretan eraldatu nire aita arduragabea Pertsona bat gizon arduratsua izateko. bizitzan erantzukizunak ezagutzea lortu zuen. diruaren balioa. Denboraren balioa. Nola gogor gol bat lortu nahi da. Ez da hitz egokiak aurkitzeko dena azaltzeko. YEAR 1989, aitona ezagutu zuen. Aitona mantendu du bere hitza. Dad got bere bizitzako maitasuna ezkondu.
Gaur egun, ez dut dirua edo harremanak lotutako inolako arazorik izan. Bada guztietan arazorik izan dut, oraindik ere nire aitaren istorioa daukat nire belarrietan dei. Dena lor da. Positiboa lo dut.
UpvoteDownvoteRead Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
новы адказ
Што такое адна прапанова вы нагадаць сабе аб тым, каб заставацца пазітыўным?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR аддзяленне Выпускнік, старэйшы інжынер кантракты – Hindustan Construction Company Ltd.
1 прагляд
Кожны раз, калі ў мяне ўзнікаюць якія-небудзь праблемы ў жыцці, я нагадваю гэтую лінію. Нішто не можа быць настолькі жорсткім, ЧЫМ БАРАЦЬБЫ татавай ў жыцці.
Год 1986. Мой бацька ўпершыню ўбачыў маю маму. Ён адразу спадабаўся ёй. Паводле тэрміналогіі гэтага пакалення, каханне з першага погляду. Тата ніколі не выказваў свае пачуцці. Ён быў настолькі асцярожны, што мая мама атрымала ведаць аб гэтым 18 месяцаў пасля таго, як мой бацька быў яго Каханне з першага погляду момант. Гэта таксама выпадкова. Год 1988. У адзін цудоўны дзень, бацька знайшоў працу прыватнага і вырашыў выказаць свае пачуцці. Нейкім чынам удалося сабраць яго кішкі і твар маёй маме ў першы раз. Ён прадставіўся і адразу сказаў: “”Я вельмі люблю цябе, і я ведаю, што ты родам з добрай сям’і. Я хачу выйсці за цябе замуж. Не спяшайцеся і дайце мне ведаць, калі вы любіце мяне таксама. Мая мама будзе гаварыць з вашымі бацькамі. Чакаю Вашага адказу “”. Ён пакінуў месца. Незнаёмец прыходзіць да вас і кажа, што ён гатовы ажаніцца з табой. Мама не мае ні найменшага паняцця, што адбылося. Тата сустрэў яе зноў праз 2 тыдні. Мама сказала: “”Я нічога не ведаю пра вас. Я не вырашуся яшчэ “”. Мой тата сапраўдны джэнтльмен. Ён адчуваў сябе сумна і было збіраўся пакінуць месца. Ён пачуў нечаканы голас (у мяккім тоне) ад маёй мамы. “”Але калі вы хочаце, вы можаце пагаварыць з маімі бацькамі””. Калі ў каханні, тон не мае значэння, ці не так? Мой тата быў самым шчаслівым чалавекам на планеце, што самы момант. Ён падзякаваў сваю маму. Мама тады сказала: “”Калі яны не прымаюць, ніколі не ўбачыць мяне.”” Папа сказаў, “”Я абяцаю.””
Цяпер ідзе фактычная гісторыя. Мой дзед па матчынай лініі адразу ж адхіліў мой тата. ЧЫННІК: НЕ дзяржслужбу. Мой бацька спрабаваў пераканаць майго дзядулю, але ён быў не ў стане слухаць што-небудзь. Адзінае, што адпавядае была касты. У тыя дні, КАСТА была галоўнай праблемай для шлюбу. сям’я таты была беднай, сям’я мамы была даволі багатая тады. Тата не здаўся. Ён спытаў дзядулю: «Што я павінен зрабіць, каб ажаніцца на вашай дачкі?» Дзядуля адказаў: “”Твой бацька не жывы сёння. У вас ёсць 2 малодшых братоў. Яны з’яўляюцца ступень трымальнікі. Накіроўваць іх. Дапамажыце ім знайсці добрую працу. У вас ёсць малодшая сястра таксама. Знайсці ёй добры матч і зрабіць дамоўленасцей шлюб з вашымі грашыма (без запазычанні). Затым знайсці працу ўрада і вярнуцца да мяне. “”Сказаў тата (гледзячы на маю маму),”” Я абяцаю вам сёння. Я вярнуся да вас у год. Я буду выконваць усе свае абавязкі. Проста дайце мне гэты адзін шанец “”. Простыя словы не могуць выказаць тое, што адзін год вучыў мой тата. Мой бацька і яго браты арандавалі невялікую пакой у суседнім горадзе з заробкам майго бацькі. 1 Брат быў змешчаны ў індыйскай арміі, іншы ў ВМС Індыі. Сястра выйшла замуж за выдатнага чалавека. Тата выдаткаваў кожны пені, ён зарабіў на гэтым шлюбе. Тата працаваў вельмі цяжка і атрымаў ўрадавае заданне. Гэта адзін год ператварыў майго бацьку ад бесклапотнага чалавека да адказнага чалавеку. Ён павінен ведаць абавязкі ў жыцці. Каштоўнасць грошай. Значэнне часу. Як цяжка дасягнуць мэты. А не знайшоўшы патрэбных слоў, каб растлумачыць усё. 1989 год, ён сустрэў дзядулю. Дзядуля стрымаў слова. Тата ажаніўся на любові свайго жыцця.
Сёння ў мяне няма ніякіх праблем, звязаных з грашыма або адносін. Калі наогул у мяне ёсць якія-небудзь праблемы, я да гэтага часу гісторыя майго бацькі звон у вушах. Усё гэта дасягальна. Я застаюся дадатныя.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
নতুন উত্তর
এক বাক্যে আপনি অনুক্রমে নিজেকে মনে করিয়ে ইতিবাচক থাকার কি?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR প্রাক্তন ছাত্র, সিনিয়র চুক্তি প্রকৌশলী – হিন্দুস্থান নির্মাণ কোম্পানি লিমিটেড
1 বার দেখা হয়েছে
যখনই আমি জীবনে কোনো সমস্যা হচ্ছে, আমি এই লাইন মনে করিয়ে দেয়. কিছুই আর তাই আমার জীবনের ডিএডি সংগ্রামের কঠিন হতে পারে.
বছর 1986 আমার বাবার প্রথম আমার মায়ের দেখেছি. তিনি অবিলম্বে তার পছন্দ. এই প্রজন্মের পরিভাষা, প্রেম প্রথম দর্শনমাত্র মোতাবেক. বাবা তার অনুভূতি প্রকাশ না. তিনি তাই সতর্কতা অবলম্বন করা যে আমার মায়ের পরে আমার বাবার প্রথম দর্শনে মুহূর্তে তার প্রেম ছিল এই 18 মাস সম্পর্কে জানতে পেয়েছিলাম. খুব ঘটনাক্রমে যে. বছর 1988 একটি সুন্দর দিন, বাবার একটি ব্যক্তিগত কাজ পাওয়া যায় এবং তার অনুভূতি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে. একরকম তার নাড়িভুঁড়ি জড়ো করা এবং প্রথম সময় জন্য আমার মায়ের মুখোমুখি পরিচালিত. তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সরাসরি বললেন, “”আমি আসলেই তোমাকে পছন্দ করি এবং আমি আপনি একটি ভাল পরিবার থেকে আসা জানি. আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই. আপনার সময় নিন এবং আমাকে যদি তুমি আমাকে অনেক পছন্দ করি. আমার মায়ের পিতামাতার কথা বলতে হবে. তোমার উত্তরের অপেক্ষা করছি””. তিনি স্থান ত্যাগ করেন. একজন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসে এবং তিনি আপনাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক বলছেন. মায়ের একটি সুরুক কি ঘটেছে ছিল না. বাবার 2 সপ্তাহের মধ্যে আবার তার সাথে দেখা. মা বললেন, “”আমি আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না. আমি আমার মন এখনো “”আপ করেননি. আমার বাবা একজন সত্য ভদ্রলোক. তিনি দু: খিত অনুভূত এবং সম্পর্কে জায়গা ছেড়ে ছিল. তিনি আমার মায়ের কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত ভয়েস (ভয়েস একটি নরম স্বরে) শুনেছি. “”কিন্তু আপনি করতে চান, আপনি আমার বাবা কথা বলতে পারেন””. যখন প্রেমে, স্বন অধিকার কোন ব্যাপার না? আমার বাবার গ্রহ যে খুব মুহূর্তে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি ছিলেন. তিনি আমার মায়ের ধন্যবাদ জানান. মা বললেন, “”তারা গ্রহণ না করেন তাহলে, আমাকে আবার দেখা যায় না.”” বাবা বললেন, “”আমি কথা দিচ্ছি.””
এখন আসল কাহিনী আসে. আমার মাতামহ সরাসরি আমার বাবার প্রত্যাখ্যাত. কারণ: কোন সরকারি চাকরি. আমার বাবা আমার দাদু বোঝানোর চেষ্টা কিন্তু তিনি একটি অবস্থানে কিছু কথা শোনার জন্য ছিল না. শুধু যে মিলেছে বর্ণ ছিল. সেই দিন, বর্ণ বিয়ের জন্য বড় ইস্যু ছিল. বাবার পরিবার দরিদ্র ছিল, মায়ের পরিবার ফিরে তারপর বেশ সমৃদ্ধ ছিল. বাবা হাল ছেড়ে দেননি. তিনি দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, “”আমি কি আপনার মেয়ের বিয়ে করতে কি করা উচিত?”” দাদু বললেন, “”তোমার পিতা আজ জীবিত নয়. আপনি 2 কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে. তারা ডিগ্রী হোল্ডার হয়. তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন. তাদের একটি ভাল কাজ খুঁজে পেতে সহায়তা করুন. আপনি একটি ছোট বোন খুব আছে. তার একটি ভাল ম্যাচ খুঁজুন এবং (ধার ছাড়া) আপনার টাকা দিয়ে বিয়ে ব্যবস্থা করতে. এরপর সরকারি চাকরিতে এটি এবং আমার কাছে ফিরে আসবে. “”বাবা বললেন (আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে),”” আমি আজ আপনাকে কথা দিচ্ছি. আমি আপনাকে ফিরে একটি বছর আসব. আমি আমার সব দায়িত্বগুলো পালন করব. আমাকে শুধু এই এক সুযোগ “”দিতে. নিছক শব্দ প্রকাশ করতে পারবেন না কি যে এক বছর আমার বাবা শিখিয়েছিলেন. আমার বাবা এবং তাঁর ভাইদের আমার বাবার বেতন সঙ্গে একটি কাছাকাছি শহরে একটি ছোট রুম ভাড়া. 1 ভাই ভারতীয় নৌবাহিনীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে স্থাপন করা, অন্য. বোন একটি বিস্ময়কর পুরুষকে বিবাহ হয়. বাবার প্রতি টাকা তিনি যে বিবাহ অর্জিত অতিবাহিত. বাবার সত্যিই কঠোর পরিশ্রম এবং একটি সরকারি চাকরি পেয়েছেন. এক বছরের একটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি একটি ভাবনাহীন ব্যক্তি থেকে আমার বাবার রুপান্তরিত. তিনি জীবনে দায়িত্ব জানতে পেরেছি. টাকা মূল্য. সময় এর মূল্য. কত কঠিন একটি লক্ষ্য অর্জন করা হল. না সঠিক শব্দ খুঁজে পেতে সবকিছু ব্যাখ্যা. 1989, তিনি দাদু সাক্ষাৎ. দাদু তার কথা রেখেছিলেন. বাবা তার জীবনের প্রেম বিয়ে করেন.
আজ, আমি টাকা বা সম্পর্ক এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন সমস্যা থাকে না. এ সব আমি কোন সমস্যা থাকে তাহলে, আমি এখনও আমার কানে বাজছে আমার বাবার গল্প আছে. সবকিছু সাধনযোগ্য. আমি ইতিবাচক মনোভাব রাখুন.
Quora তে UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
novi Odgovor
Ono što je jedna rečenica ste sami podsjećaju na, kako bi se ostati pozitivan?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, viši Ugovori inženjer – Hindustan Gradnja doo
1 view
Kad god imam neki problem u životu, ja podsjetim ove linije. Ništa se ne može tako teško OD BORBE mog oca u životu.
Godina 1986. Moj tata prvi put vidio moju mamu. On ju je odmah dopao. Prema terminologiji ove generacije, Ljubav na prvi pogled. Tata nikada nije izrazio osjećaje. On je bio toliko oprezan da moja mama mora da zna za ovo 18 mjeseci nakon što je moj otac imao Ljubav na prvi pogled trenutak. I to slučajno. Godina 1988. One Fine Day, tata našao privatni posao i odlučio da izrazi svoje osjećaje. Nekako je uspeo da okupi svoju hrabrost i suočiti moja mama po prvi put. On se predstavio i odmah rekao: “”Zaista mi se i znam da dolazi iz dobre porodice. Želim da se udam za tebe. Samo polako i pusti me da znam da li me želite previše. Moja mama će razgovarati sa svojim roditeljima. Čekivanje za tvoj odgovor “”. On je napustio mjesto. A stranac dođe do vas i kaže da je spreman da se udam za tebe. Mama nije imao pojma što se dogodilo. Tata je sreo jednom u 2 tjedna. Mama je rekla: “”Ja ne znam ništa o tebi. Nisam da se odlučim još “”. Moj tata je pravi džentlmen. On je tužna i bio je oko da napusti mjesto. Čuo je neočekivani glas (u mekim tonovima) od moje mame. “”Ali, ako želite, možete razgovarati s roditeljima””. Kada je u ljubavi, ton nije bitno je li tako? Moj otac je bio najsrećnija osoba na planeti tom trenutku. On je zahvalio moja mama. Mama je tada rekao: “”Ako ne prihvate, nikad me više vidjeti.”” Tata je rekao: “”Obećavam.””
Sada dolazi stvarne priče. Moj deda majki odmah odbacio moj tata. Razlog: Nijedna vlada posao. Moj tata je pokušao da ubedi svog dedu, ali on nije bio u poziciji da slušaju ništa. Jedino što koji odgovaraju bilo CASTE. Tih dana, CASTE je bio veliki problem za brak. Tata je porodica je bila loša, mama porodica je bio prilično bogat tada. Tata nije odustao. Pitao je deda, “”Šta da radim da se udam za vaše kćeri?”” Deda je odgovorio: “”Tvoj otac nije živ danas. Imate 2 mlađa brata. Oni su stepen vlasnika. Vodič ih. Pomoć ih naći dobar posao. Imate mlađa sestra previše. Nađi njoj dobar meč i da je brak dogovore sa svojim novcem (bez zaduživanja). Onda naći Vlade posao i vrati se meni. “”, Rekao je tata (gledajući moju mamu),”” Obećavam vam danas. Ja ću ti se vratiti u godini. Ja ću ispuniti sve svoje obaveze. Samo mi daj ovaj jednu šansu “”. Više riječi ne mogu izraziti ono što je da godinu dana naučio moj tata. Moj otac i njegova braća iznajmili malu sobu u obližnjem gradu sa tatom platu. 1 Brother dobio smješteni u Indian vojske, drugi u indijskoj mornarici. Sestra je udata za divan čovjek. Tata je proveo svaki peni koji je zaradio na taj brak. Tata je radio naporno i dobio VLADA posao. To godinu transformiran moj tata iz bezbrižan osobe na odgovoran čovjek. Dobio znati odgovornosti u životu. Vrijednost novca. Vrijednost vremena. Koliko je teško postići cilj. Nije pronalaženje prave reči sve objasniti. GODINA 1989. Sastao se deda. Deda održao riječ. Tata se udala za ljubav svog života.
Danas, ja nemam nikakvih problema vezanih za novac ili odnosa. Ako je sve što imam neki problem, ja i dalje imam priču mog oca odzvanjale u ušima. Sve je ostvariv. Ja ostanem pozitivna.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нов Отговор
Какво е едно изречение ти си напомняте за, за да остане положителен?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR випускник, старши Договори Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 изглед
Всеки път, когато аз съм като всеки проблем в живота, аз напомня тази линия. Нищо не може да бъде толкова HARD ОТ БОРБАТА баща ми в живота.
Година 1986. Баща ми за първи път видях майка ми. Той веднага я харесва. Според терминологията на това поколение, любов от пръв поглед. Татко никога не изрази чувствата си. Той беше толкова внимателни, че майка ми трябва да знае за това 18 месеца след баща ми имаше своята любов от пръв поглед момент. Това също случайно. Година 1988. Един прекрасен ден, татко намери частна работа и реши да изрази чувствата си. Някак си успя да събере кураж му и лицето на майка ми за първи път. Той се представи и веднага каза: “”Аз наистина ви харесва, и знам, че идват от добро семейство. Искам да се оженя за теб. Отделете малко време и да ме уведомите, ако ми хареса. Майка ми ще говори с родителите си. Чакам вашия отговор””. Той напуснал мястото. А непознат идва при вас и казва, че той е готов да се ожени за теб. Мама не е имал представа какво се е случило. Татко й срещнаха отново в 2 седмици. Мама каза, “”Аз не знам нищо за теб. Не да се реша още “”. Баща ми е истински джентълмен. Той усети тъжен и е бил на път да напусне мястото. Той чу неочакван глас (с мек тон) от майка ми. “”Но ако желаете, можете да говорите с родителите ми””. Когато в любовта, тон не е от значение, нали? Баща ми беше най-щастливият човек на планетата този момент. Той благодари на майка ми. Мама после каза: “”Ако те не приемат, никога не ме види отново.”” Татко каза, “”Аз обещавам.””
Сега идва на действителната история. Моят дядо по майчина линия веднага отхвърли баща ми. Причина: NO работа, правителството. Баща ми се опита да убеди дядо ми, но той не е бил в състояние да слуша нищо. Единственото нещо, което съответства беше каста. Тези дни, каста е основният въпрос за брак. семейството на татко беше лошо, семейството на майка беше доста богата тогава. Татко не се отказва. Той помоли дядо, “”Какво трябва да направя, за да се ожени за дъщеря си?”” Дядо отговори: “”Баща ти не е жив днес. Имате 2 по-малки братя. Те са градусови притежатели. Пътеводител тях. Помогнете им да намерят добра работа. Имате по-малка сестра също. Намерете си добър мач и направи режима на брак с парите си (без заеми). Тогава се намери работа, правителството и да се върне при мен. “”Татко каза (гледа майка ми),”” Обещавам ви днес. Ще се върна при теб в една година. Аз ще изпълни всичките си задължения. Просто ми даде този шанс “”. Само думи не могат да изразят това, което от една година беше научил баща ми. Баща ми и братята му под наем малка стая в близкия град с заплата на баща ми. 1 Brother бе поставен в индийската армия, друг в индийския флот. Сестра е омъжена за един прекрасен човек. Татко прекарва всяка стотинка той спечелени от този брак. Татко е работил наистина усилено и имам работа, правителството. От една година трансформира баща ми от безгрижен човек на отговорен човек. Той трябва да знае отговорностите в живота. Стойност на парите. Стойност от време. Колко трудно е да се постигне целта. Не е намирането на правилните думи, за да обясни всичко. ГОДИНА 1989 г. Той се срещна дядо. Дядо удържа на думата си. Татко се омъжва за любовта на живота си.
Днес, аз нямам никакви проблеми, свързани с пари или връзки. Ако изобщо имам някакъв проблем, аз все още имам история на баща ми звъни в ушите ми. Всичко е постижимо. Остана положителен.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova resposta
Què és una frase que es recorda per tal de mantenir una actitud positiva?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, contractes Enginyer – Hindustan Construction Company Ltd
1 vista
Cada vegada que estic tenint cap problema a la vida, em recordo a aquesta línia. Res no pot ser tan difícil que la lluita del meu pare a la vida.
Any 1986. El meu pare va veure per primera vegada a la meva mare. A l’instant li agradava. D’acord amb la terminologia d’aquesta generació, amor a primera vista. El pare mai va expressar els seus sentiments. Era tan acurada que la meva mare va arribar a conèixer sobre aquest 18 mesos després que el meu pare tenia la seva AMOR A PRIMERA VISTA moment. Això també forma accidental. Any 1988. Un bon dia, pare va trobar una feina privat i va decidir expressar els seus sentiments. D’alguna manera va aconseguir reunir els budells i la cara de la meva mare per primera vegada. Es va presentar i de seguida va dir: “”M’agrades molt i sé que ve d’una bona família. Desitjo casar-me amb tu. Preneu-vos el temps i vull saber si m’agrada gaire. La meva mare va a parlar amb els pares. Esperant la seva resposta””. Va abandonar el lloc. Un estrany s’acosta i et diu que està disposat a casar-se amb tu. La mare no té ni idea del que va passar. El pare li va reunir de nou en 2 setmanes. La mare va dir: “”No sé res de tu. No he fet a la idea encara “”. El meu pare és un veritable cavaller. Se sentia trist i estava a punt d’abandonar el lloc. Va sentir una veu inesperada (en un to suau) de la meva mare. “”Però si es desitja, es pot parlar amb els meus pares””. Quan en l’amor, el to no importa oi? El meu pare era la persona més feliç del planeta aquest mateix moment. Va donar les gràcies a la meva mare. Mare i després va dir: “”Si no accepten, mai em tornaria a veure.”” Papa ha dit, “”ho prometo.””
Ara ve la història real. El meu avi matern immediatament va rebutjar meu pare. Raó: no treball en el govern. El meu pare va tractar de convèncer al meu avi, però ell no estava en condicions d’escoltar qualsevol cosa. L’única cosa que feia joc era casta. Aquests dies, la casta era el principal problema per al matrimoni. La família del pare era pobra, la família de la mare era bastant rica en aquell temps. El pare no es va rendir. Li va preguntar l’avi, “”Què he de fer per casar-se amb la seva filla?”” Va respondre l’avi, “”El teu pare no és viu avui. Té 2 germans més joves. Són titulars de grau. Guiar-los. Ajudar-los a trobar una bona feina. Té una germana menor també. Trobar-li un bon partit i fer els arranjaments matrimonials amb els seus diners (sense demanar prestat). A continuació, trobar una feina en el govern i torna a mi. “”Papa va dir (mirant a la meva mare),”” Et prometo avui. Vaig a tornar a vostè en un any. Vaig a complir totes les meves responsabilitats. Només dóna’m una oportunitat “”. Les meres paraules no poden expressar el que, un any havia ensenyat el meu pare. El meu pare i els seus germans van llogar una habitació petita en un poble proper amb el sou del meu pare. 1 germà es col·loca en Exèrcit de l’Índia, un altre a l’Armada de l’Índia. Germana està casada amb un home meravellós. El pare va passar cada cèntim que guanyava en aquest matrimoni. El pare treballava molt dur i va aconseguir un treball en el govern. Aquell any va transformar el meu pare d’una persona sense preocupacions a un home responsable. Va arribar a conèixer les responsabilitats de la vida. Valor dels diners. Valor del temps. El difícil que és per aconseguir un objectiu. En no trobar paraules adequades per explicar tot. ANY 1989 Es va reunir amb l’avi. L’avi va mantenir la seva paraula. El pare es va casar amb l’amor de la seva vida.
Avui en dia, no té cap problema en relació amb els diners o les relacions. Si en tot el que tinc cap problema, encara tinc la història del meu pare brunzit a les orelles. Tot es pot aconseguir. Em mantenir una actitud positiva.
UpvoteDownvoteRead en Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bag-ong Tubag
Unsa ang usa ka hukom kaninyo sa pagpahinumdom sa imong kaugalingon sa aron magpabilin positibo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR gradwado, Senior kontrata Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 panglantaw
Sa matag higayon nga ako may bisan unsa nga problema sa kinabuhi, ako sa pagpahinumdom niini nga linya. WALAY MAHIMONG SO MALISOD KAY PAKIGBISOG AKONG AMAHAN NI SA KINABUHI.
Tuig 1986. Ang akong papa unang nakita sa akong mama. Siya diha-diha dayon ang ganahan niya. Ingon nga kada sa terminolohiya niini nga kaliwatan, ang GUGMA SA UNANG PANAN-AW. Papa wala gayud nagpahayag sa iyang mga pagbati. Kaayo siya amping nga ang akong mama nahibalo mahitungod niini 18 ka bulan human sa akong papa ang iyang GUGMA SA UNANG PANAN-AW higayon. Kana usab aksidenteng. Tuig 1988. Usa ka lino nga fino nga adlaw, papa nakakaplag sa usa ka pribado nga trabaho ug nakahukom sa pagpahayag sa iyang mga pagbati. Paagi nakahimo sa pagtigum sa iyang mga guts ug moatubang sa akong mama sa unang higayon. gipaila-ila siya sa iyang kaugalingon ug sa dihadiha miingon, “”Ako gayod ang sama kanimo ug ako nasayud nga ikaw moabut gikan sa usa ka maayo nga pamilya. gusto ko nga magminyo ka. Dad-a sa imong panahon ug himoa nga kanako nga masayud kon gusto ninyo ako usab. Ang akong mama makig-istorya sa imong mga ginikanan. Naghulat alang sa inyong mga tubag. “” Siya mibiya sa dapit. Usa ka dumuloong moabut kaninyo ug nag-ingon nga siya andam nga magminyo kaninyo. Mama wala sa usa ka ideya kon unsa ang nahitabo. Papa nahimamat sa iyang pag-usab sa 2 ka semana. Mama miingon, “”Ako wala mahibalo sa bisan unsa mahitungod kanimo. wala ko sa paghimo sa akong hunahuna pa “”. Ang akong papa mao ang usa ka tinuod nga lalaki. Siya mibati nga masulub-on ug mao ang mahitungod sa pagbiya sa dapit. Siya nakadungog sa usa ka wala damha nga tingog (sa usa ka humok nga tono) gikan sa akong mama. “”Apan Kon gusto mo, mahimo ka makighambal sa akong mga ginikanan.”” Sa diha nga sa gugma, tono dili igsapayan matarung? Ang akong papa mao ang labing malipayon nga tawo sa planeta nga gayud nga higayon. nagpasalamat siya sa akong mama. Mama miingon, “”Kon dili sila modawat, dili gayud makakita kanako pag-usab.”” Miingon si Papa, “”Mosaad ko.””
Karon moabut ang aktuwal nga istorya. Amahan sa akong inahan nga matul-id ang misalikway sa akong papa. RASON: WALAY GOBYERNO JOB. Ang akong papa naningkamot sa pagkombinser sa akong lolo apan siya wala sa usa ka posisyon sa pagpaminaw sa bisan unsa nga butang. Lamang nga butang nga gipaangay, gisama si kasta. Niadtong mga adlawa, caste mao ang mayor nga isyu alang sa kaminyoon. Ni Papa pamilya kabus, sa pamilya ni mama mao na dato kaniadto. Papa wala mohunong. Siya nangutana lolo, “”Unsay akong buhaton sa pagminyo sa imong anak nga babaye?”” Lolo mitubag, “”Ang imong amahan dili buhi karon. Kamo adunay 2 manghud nga igsoon nga mga lalaki. Sila mao ang mga degree nga mga naghupot. Mogiya kanila. Tabangi sila sa pagpangita sa usa ka maayo nga trabaho. Ikaw nga usa ka manghud nga igsoon nga babaye usab. Pangitaa ang iyang usa ka maayo nga match ug sa paghimo sa kahikayan sa kaminyoon uban sa imong salapi (sa walay paghulam). Unya makita ang usa ka Gobyerno Job ug mobalik kanako. “”Miingon si Papa (nagtan-aw sa akong mama),”” Ako mosaad kaninyo karon. ako mobalik kaninyo sa usa ka tuig. ko sa pagtuman sa akong tanan nga mga responsibilidad. Lang ihatag kanako niining usa ka higayon. “” Lamang mga pulong dili makapahayag sa unsay nga usa ka tuig nagtudlo sa akong papa. Ang akong papa ug ang iyang mga igsoon nag-abang sa usa ka gamay nga lawak sa usa ka duol nga lungsod uban sa sweldo sa akong papa. 1 Brother na gibutang sa Indian Army, sa usa diha sa mga Indian Navy. Sister minyo sa usa ka talagsaon nga tawo. Papa migahin sa Penny iyang naangkon sa kaminyoon nga. Papa nagtrabaho Naglisod ug na sa usa ka GOBYERNO JOB. Nga usa ka tuig nga mausab ang akong papa gikan sa usa ka walay kabalaka nga tawo ngadto sa usa ka responsable nga tawo. Siya nakaila sa mga responsibilidad sa kinabuhi. Bili sa salapi. Bili sa panahon. Lisod kini mao ang pagkab-ot sa usa ka tumong. Dili sa pagpangita sa matarung nga mga pulong sa pagpatin-aw sa tanan. TUIG 1989, nahimamat niya ang lolo. Lolo sa iyang pulong. Papa naminyo sa gugma sa iyang kinabuhi.
Karon, ako dili sa bisan unsa nga mga problema nga may kalabutan sa salapi o mga relasyon. Kon sa tanan ako sa bisan unsa nga problema, ako sa gihapon adunay istorya sa akong papa pagbagting sa akong mga igdulungog. Ang tanan nga makab-ot. PADAYON ako POSITIBO.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
latsopano Answer
ndi chimodzi inu ganizirani za kuti tikhale bwino choncho?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus zosiyanasiyana Senior akatswiri okonza – Hindustan yomanga Company Ltd.
view 1
Pamene ine ndikukhala nako vuto lililonse moyo, ndimakumbukira mzerewu. Palibe chimene chingabisike molimba KUPOSA kulimbana bambo anga KU MOYO.
Chaka cha 1986. Bambo anga koyamba mayi anga. Iye yomweyo ankakonda wake. Monga pa terminology m’badwo uno, chikondi POYAMBA AMAONA. Bambo konse maganizo ake. Iye anali kuchita mosamala kuti mayi anga anadziwa za zimenezi miyezi 18 kuchokera pamene bambo anga ankakonda ake POYAMBA AMAONA mphindi. Kuti nawonso mwangozi. Chaka 1988. Tsiku lina zabwino, bambo anapeza ntchito payekha ndipo anaganiza kuti afotokoze maganizo ake. Mwanjira anatha kusonkhanitsa guts ake ndi maso mayi anga kwa nthawi yoyamba. Atandiuza dzina lake ndi yomweyo anati, “”ndimakonda inu ndi ine ndikudziwa inu ku banja labwino. Ine ndikukhumba kukukwatira. Tengani nthawi ndi Mundiuze ngati mukufuna inenso. Mayi anga alankhula kwa makolo anu. Kudikira reply wanu “”. Iye anasiya malo. Mlendo akadza kwa inu, akuti ali wokonzeka kukwatiwa inu. Amayi analibe yankho chimene chinachitika. Abambo anakumana naye kachiwiri mu masabata 2. Mayi anati, “”Ine sindikudziwa kanthu za inu. Sindinafune malingaliro anga lero. “” Bambo anga ndi njonda woona. Anawamvera chisoni ndipo watsala pang’ono kuchoka pamalopo. Iye anamva mawu mwadzidzidzi (ndi mawu ofewa) kwa mayi anga. “”Koma ngati mukufuna, mukhoza kulankhula ndi makolo anga””. Pamene m’chikondi, kamvekedwe zilibe ufulu? Bambo anga anali munthu yosangalatsa kwambiri pa dziko imeneyo kwambiri. Adayamika mayi anga. Mayi ndiye anati, “”Ngati iwo salola, sadzaona ine.”” Adadi anati, “”Ine ndikukulonjeza.””
Tsopano pakubwera nkhani zenizeni. agogo anga akuchikazi yomweyo anakana bambo anga. CHOLINGA: NO BOMA JOB. Bambo anga adayesetsa agogo anga koma iye sanali oyenera kumvetsera kwa chirichonse. Chinthu chokha chimene chikufanana anali Yofuna Ufulu Wodzilamulira. Masiku amenewo, Yofuna Ufulu Wodzilamulira inali nkhani yaikulu ukwati. banja bambo anali osauka, banja mayi anali olemera kwambiri kalelo. Bambo sanafooke. Iye anafunsa agogo, “”Ndichite chiyani kuti akwatire mwana wanu?”” Agogo anayankha, “”Bambo ako si moyo lero. Muli 2 azichimwene. Iwo ndi digiri zopalira. Kuwatsogolera. Athandizeni kupeza ntchito zabwino. Muli ndi mlongo wamng’ono kwambiri. Pezani wake osayenerana ndi kukonzekera ukwati ndi ndalama zanu (popanda pobwereka). Ndiye kupeza Job Government ndipo kwa ine. “”Adadi anati (kuyang’ana mayi anga),”” Ine ndikukulonjeza iwe lero. Ndibweranso kwa inu mu chaka ichi. Ine ntchito zanga zonse. Mungondipatsa ine ichi mwayi wina “”. mawu Mere sakhudzidwa Chaka chimodzi anaphunzitsa bambo anga. Bambo anga ndi abale ake lendi chipinda chaching’ono ina ndi malipiro bambo anga. 1 M’bale nalo anaikidwa Indian Army, wina ku Indian Navy. Mlongo kukwatiwa ndi munthu wodabwitsa. Bambo anakhala uliwonse khobiri ankalandira pa banja. Bambo ntchito molimbika ndipo ali ndi BOMA JOB. Chaka chimodzi osandulika bambo anga kwa munthu osasamala kwa munthu udindo. Iye anadziwa maudindo mu moyo. Mtengo wa ndalama. Ubwino nthawi. Zovuta kukwaniritsa cholinga. Osati kupeza mawu oyenera kufotokoza zonse. CHAKA 1989, Iye anakomana gogo. Agogo anasunga mawu ake. Bambo anakwatira kwa chikondi cha moyo wake.
Today, ndilibe vuto lililonse zokhudza ndalama kapena mabwenzi. Ngati ndili ndi vuto lililonse, ndine nkhani bambo anga akamaganizira wanga. Chirichonse ndi kuzikwaniritsa. I MUKHALEBE ZABWINO.
UpvoteDownvoteRead pa Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新建答案
什么是一句你提醒自己,以保持积极的态度?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas,NICMAR校友,资深工程师的合同 – 印度斯坦建筑有限公司
1视图
每当我在生活中有什么问题,我提醒此行。没有什么比我爸的斗争生活如此辛苦。
1986年。我爸第一次看到我的妈妈。他立刻喜欢她。按照这一代人的术语,一见钟情。爸爸从来不表达自己的感情。他是那么认真,我的妈妈一定要了解这18个月后我的爸爸有他一见钟情的时刻。这太意外。 1988年一个阳光明媚的一天,爸爸发现了一个私人的工作,并决定表达自己的感情。不知怎的,设法收集他的胆量和面对妈妈的第一次。他自我介绍,并马上说,“我真的很喜欢你,我知道你来自一个良好的家庭。我想嫁给你。把你的时间,让我知道,如果你也喜欢我。我妈妈会跟你的父母。等待你的回复”。他离开的地方。一个陌生人来找你,说他愿意和你结婚。妈妈没有一个线索发生了什么。爸爸在2周内再次遇见了她。妈妈说,“我不知道你什么。我没有让我的心灵呢。“我的爸爸是一位真正的绅士。他感到难过,是正要离开的地方。他听到我妈妈的声音突兀(具有柔和色调)。 “但是,如果你想,你可以跟我的父母。”在恋爱的时候,语气不要紧吧?我爸爸是这个星球那一刻上最幸福的人。他感谢我的妈妈。妈妈接着说,“如果他们不接受,再也见不到我了。”爸爸说,“我保证。”
现在到了实际的故事。我的姥爷马上拒绝了我的爸爸。原因:没有政府JOB。我爸爸试图说服我的爷爷,但他是不是在听什么位置。只有匹配的事情是种姓。那些日子,种姓是婚姻的主要问题。爸爸的家里穷,妈妈的家庭是相当丰富的当年。爸爸没有放弃。他问爷爷,“我应该怎么做才能娶你的女儿?”爷爷说:“你爸爸今天不是还活着。你有2个弟弟。他们是持有学位。引导他们。帮助他们找到一份好工作。你有妹妹了。她找到一个很好的匹配,并与你的钱结婚的安排(不包括借款)。然后找一个政府工作,回来给我。“爸爸说(看着我的妈妈),”今天我答应你。我会回来给你在一年。我会履行我的全部责任。只要给我这样一个机会。“单纯的言语无法表达的东西有一年教了我爸。我爸爸和他的兄弟们租了一个小房间附近的一个小镇,我爸的工资。 1哥哥却放在印度陆军,另一个印度海军。姐姐嫁给了一个了不起的人。爸爸花了他赚取婚姻每一分钱。爸爸很努力,得到了政府工作。有一年改变了我的父亲从一个无忧无虑的人,有责任感的男人。他认识了生命中的责任。物超所值。时间价值。它有多难实现的目标。没有找到合适的词汇来解释一切。 YEAR 1989年,他遇到了爷爷。爷爷食言。爸爸结婚了他一生的挚爱。
今天,我没有涉及金钱或关系的任何问题。如果在所有我有什么问题,我还有我的爸爸的故事在我耳边响起。一切都是可以实现的。我保持积极的态度。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新建答案
什麼是一句你提醒自己,以保持積極的態度?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas,NICMAR校友,資深工程師的合同 – 印度斯坦建築有限公司
1視圖
每當我在生活中有什麼問題,我提醒此行。沒有什麼比我爸的鬥爭生活如此辛苦。
1986年。我爸第一次看到我的媽媽。他立刻喜歡她。按照這一代人的術語,一見鍾情。爸爸從來不表達自己的感情。他是那麼認真,我的媽媽一定要了解這18個月後我的爸爸有他一見鍾情的時刻。這太意外。 1988年一個陽光明媚的一天,爸爸發現了一個私人的工作,並決定表達自己的感情。不知怎的,設法收集他的膽量和面對媽媽的第一次。他自我介紹,並馬上說,“我真的很喜歡你,我知道你來自一個良好的家庭。我想嫁給你。把你的時間,讓我知道,如果你也喜歡我。我媽媽會跟你的父母。等待你的回复”。他離開的地方。一個陌生人來找你,說他願意和你結婚。媽媽沒有一個線索發生了什麼。爸爸在2週內再次遇見了她。媽媽說,“我不知道你什麼。我沒有讓我的心靈呢。“我的爸爸是一位真正的紳士。他感到難過,是正要離開的地方。他聽到我媽媽的聲音突兀(具有柔和色調)。 “但是,如果你想,你可以跟我的父母。”在戀愛的時候,語氣不要緊吧?我爸爸是這個星球那一刻上最幸福的人。他感謝我的媽媽。媽媽接著說,“如果他們不接受,再也見不到我了。”爸爸說,“我保證。”
現在到了實際的故事。我的姥爺馬上拒絕了我的爸爸。原因:沒有政府JOB。我爸爸試圖說服我的爺爺,但他是不是在聽什麼位置。只有匹配的事情是種姓。那些日子,種姓是婚姻的主要問題。爸爸的家裡窮,媽媽的家庭是相當豐富的當年。爸爸沒有放棄。他問爺爺,“我應該怎麼做才能娶你的女兒?”爺爺說:“你爸爸今天不是還活著。你有2個弟弟。他們是持有學位。引導他們。幫助他們找到一份好工作。你有妹妹了。她找到一個很好的匹配,並與你的錢結婚的安排(不包括借款)。然後找一個政府工作,回來給我。“爸爸說(看著我的媽媽),”今天我答應你。我會回來給你在一年。我會履行我的全部責任。只要給我這樣一個機會。“單純的言語無法表達的東西有一年教了我爸。我爸爸和他的兄弟們租了一個小房間附近的一個小鎮,我爸的工資。 1哥哥卻放在印度陸軍,另一個印度海軍。姐姐嫁給了一個了不起的人。爸爸花了他賺取婚姻每一分錢。爸爸很努力,得到了政府工作。有一年改變了我的父親從一個無憂無慮的人,有責任感的男人。他認識了生命中的責任。物超所值。時間價值。它有多難實現的目標。沒有找到合適的詞彙來解釋一切。一九八九年,他遇見了爺爺。爺爺食言。爸爸結婚了他一生的摯愛。
今天,我沒有涉及金錢或關係的任何問題。如果在所有我有什麼問題,我還有我的爸爸的故事在我耳邊響起。一切都是可以實現的。我保持積極的態度。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Avanti
Cosa hè una sintenza ricurdari a tia se di a Pà a dormir pusitivu?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Musées, cuntratti Senior Engineer – Hindustan CAJUN art
1, vista
Quandu chì mi sentu avendu ogni problema in vita, mi ricurdati sta linia. PONTE CAN BE SO HARD cà una lotta’S sora IN PACE.
Annu 1986. I mo Papa prima, videndu u mio mamma. Iddu necessità è u so piaciuti. Comu pi canadese l’sta generazione, LOVE AT PRIMA PIAZZA. Gigi mai palesa i so sentimenti. Lu scantazzu fu accussì attentu ca me mamma si cunnosce à st’ora 18 mesi dopu à sora avia i so LOVE AT mumentu PRIMA PIAZZA. Chì troppu accasu. Anno 1988. Un ghjornu, fina, hà patitu tantu, truvò un impiegu privatu è dicisi à ricaccià i so sentimenti. Una certa manera urganizata à incascià i so minuci e la me ‘mamma di u primu tempu. iddu cci purtaru cu iddi e sà bè disse, “”mi piace di parlà voi e sacciu ti vene da una bona famiglia. I vulemu maritari voi. Piglieti u vosciu tempu, è fammi sapiri siddu mi piaci troppu. A me mamma parru à u vostru parenti. La montagna di u vostru risponde “”. Carlu Maria lasciò u locu. A facci vene à voi, è dice ch’ellu hè vuluntaria di a maritari voi. Mamma nun hannu na klu ciò chì hè accadutu. Tutto a so scontra dinò à 2 settimane. Mamma disse: “”Nun capisciu voi. Ùn aghju micca make up me menti ancora “”. Sora è un veru signuri. Si ‘ntisi tuttu murtificatu e fu s’indirizza à lascià u locu. Si ‘ntisi un vuci inaspettata (in un tonu macchi) da u mio mamma. “”Ma Sè vo vulete, pudete puru parrari a me parenti””. Quannu a ‘amuri, cu aria ùn contani diritta? Sora era la pirsuna happiest nantu à u pianeta chì assai mumentu. Iddu e dopu aviri ringraziatu u mio mamma. Mamma poi cci dissi, “”Si si nun accèttanu tutti, nun lu vidu cchiù noia.”” Dima disse: “”Ti lu prumisi.””
Avà vene lu raccuntu a prucedura. I mo babbone maternu sà bè annullatu sora. DICE: NO guvernu JOB. Sora pruvatu à u fracicume di mio nonno, ma ch’ellu ùn era in una pusizioni di stà à sente à nunda. A sola cosa chì filmu era CASTE. Ddi jorna, CASTE era u scopu maiò di u matrimoniu. famigghia di mia era poviru, a famiglia di mamma era quasi un riccu ritornu tandu. Gigi ùn rinuncià. Addumannau sulu u nonno, “”Chi avissi a fari a maritari a vostra figghia?”” Grandpa ci arrispunniu, “”U babbu ùn hè viva oghje. Ask 2 frati minori. Iddi sunnu i titulari in licenza. elli Istruzione. Aiutu truvari un bon travagghiu. Avete una surella più troppu. Truvà u so una bona incontru è fà la didattica matrimoniu incù i vostri soldi (senza assumendoni). Allora truvà un Job Guvernu e tùarnu a mia. “”Dima disse (fighjulendu u mio mamma),”” Vi prumettu oghje. I Mulateri Di L’turnarà à voi in un annu. I Mulateri Di L’rigalà tutti i mio e rispunsabilità. Just dammi issu unu casu “”. Tutte Mere ùn pò sprimà ciò chì un annu avia nzignatu a sora. Sora è i so fratelli dete una piccula stanza in una cità vicina cù a pisata di u mo sora. 1 sole si misi a ‘armata Indiana, un antru in India Navy. Sorella hè sposata con un omu maravigliosu. Gigi spesu tutti i sordu si varagnò nantu à chì u matrimoniu. Gigi travagliatu veru dura, è cù un JOB guvernu. Chì un annu trasfurmatu sora da una persona sgambitteghja à un omu chì a so rispunsabilità. Ghjesù cullò à cunnosce e rispunsabilità in a vita. La Tiurìa di soldi. La Tiurìa di u tempu. Comu difficiuli hè à ghjunghje ne à un scopu. Nun truvannu paroli drittu à a spiegari tuttu. Annata 1989, ch’ellu scuntrò nonno. Nonno mantinni la parola. Dima si marita à l ‘amore di a so vita.
Oghji, ùn avemu nisun prublemu riguardanti sordi o raporta. S’è à tutte e ju nun haiu nuddu prubbrema, ju nun haiu ancora, racontu di sora oscillazione in u mio arechje. Tuttu hè majuscular. I VENITE pusitivi.
UpvoteDownvoteRead nantu à Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Novi odgovor
Što je jedna rečenica koju se podsjetiti kako ostati pozitivan?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR pitomac, viši Ugovori Engineer – Hindustan Construction Company doo
1 pogled
Kad god imam neki problem u životu, podsjećam ovu liniju. Ništa ne može biti tako teško OD borbi Moj tata je u životu.
Godina 1986. Moj tata prvi put vidio moju mamu. On ju je odmah svidjela. Kao što je po ovoj generaciji terminologiji, ljubav na prvi pogled. Tata nikad nije izrazio svoje osjećaje. Bio je toliko oprezan da se moja mama je dobio to znati o ovoj 18 mjeseci nakon što je moj tata imao svoju ljubav na prvi pogled trenutku. I to je slučajno. Godina 1988. Jednog lijepog dana, tata je pronašao privatni posao i odlučio da izrazi svoje osjećaje. Nekako je uspio okupiti svoje hrabrosti i suočiti se moja mama po prvi put. On se predstavio i odmah rekao: “”Stvarno mi se sviđaš, a ja znam da dolazi iz dobre obitelji. Želim se udati za tebe. Uzmite si vremena i pustiti mene znati ako vam se sviđam previše. Moja mama će razgovarati sa svojim roditeljima. Čeka se odgovor “”. On je napustio mjesto. Stranac dolazi k vama i kaže da je spreman oženiti. Mama nije imala pojma što se dogodilo. Tata je opet sreli u 2 tjedna. Mama je rekla: “”Ne znam ništa o vama. Nisam čine moj um još “”. Moj tata je pravi gospodin. Osjetio je tužno i bio se spremao napustiti mjesto. Čuo neočekivani glas (u mekom tonu) od moje majke. “”No, ako želite, možete razgovarati s mojim roditeljima.”” Kad u ljubavi, ton nije važno je li tako? Moj otac je bio najsretniji čovjek na planetu tom trenutku. Zahvalio je moja mama. Mama je tada rekao: “”Ako ne, nikada me više nećeš vidjeti.”” Tata je rekao: “”Obećavam””.
Sada dolazi stvarna priča. Moj djed po majci odmah odbacio tatu. RAZLOG: NE posao vlade. Moj tata je pokušao uvjeriti mog djeda, ali on nije bio u stanju slušati ništa. Jedina stvar koja se podudaraju bio kaste. Tih dana, kasta bila je veliki problem za brak. Tatina obitelj bila siromašna, mama je obitelj bila vrlo bogata tada. Tata nije odustao. On je pitao djeda: “”Što trebam učiniti da se uda svoju kćer?”” Deda odgovori: “”Tvoj otac danas nije živ. Imate 2 mlađa brata. Oni su stupanj nositelji. Vodič ih. Pomognite im naći dobar posao. Imate mlađa sestra previše. Nađi joj dobru utakmicu i da brak ugovoriti sa svojim novcem (bez zaduživanja). Zatim naći posao vlade i vratiti se meni. “”Tata je rekao (gleda na moju mamu),”” obećavam ti danas. Ja ću se vratiti k vama u godini. Ja ću ispuniti sve svoje odgovornosti. Daj mi samo ovu jednu šansu “”. Puke riječi ne mogu izraziti ono da je godinu dana učio moj otac. Moj tata i njegova braća unajmio malu sobu u obližnjem gradu s tatom plaće. 1 Brother dobio smješteni u indijskoj vojsci, drugi u indijskoj mornarici. Sestra je u braku s prekrasnom čovjeku. Tata je proveo svaki novčić koji je zaradio na taj brak. Tata je radio jako teško i dobio posao vlade. Da je jedna godina transformira moj tata iz bezbrižne osobe odgovorne čovjeka. On je dobio to znati odgovornosti u životu. Vrijednost novca. Vrijednost vremena. Koliko je teško postići pogodak. Ne nalazeći prave riječi za sve objasniti. Godine 1989., susreo djeda. Djed održao riječ. Tata je dobio u braku s ljubavi svog života.
Danas nemam nikakvih problema u vezi s novcem ili odnosa. Ako sam uopće imati bilo koji problem, još uvijek imam moj tata priča zujanje u ušima. Sve je ostvariv. Ja ostati pozitivan.
UpvoteDownvoteRead na usluzi Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ny svar
Hvad er en sætning, du minde dig selv om for at forblive positiv?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumne, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Når jeg har noget problem i livet, jeg minde denne linje. Intet kan være så hårdt END MIN FAR kamp i livet.
År 1986. Min far første gang så min mor. Han øjeblikkeligt kunne lide hende. Pr denne generation terminologi, kærlighed ved første blik. Far udtrykte aldrig sine følelser. Han var så omhyggelig, at min mor fik at vide om dette 18 måneder efter min far havde sin kærlighed ved første blik øjeblik. Også ved et uheld. År 1988. En skønne dag, far fandt et privat job og besluttede at udtrykke sine følelser. En eller anden måde formået at samle sine indvolde og står min mor for første gang. Han præsenterede sig og straks sagde, “”Jeg kan virkelig godt lide dig, og jeg ved, du kommer fra en god familie. Jeg ønsker at gifte sig med dig. Tag din tid og lad mig vide, hvis du kan lide mig. Min mor vil tale med dine forældre. Venter på dit svar””. Han forlod stedet. En fremmed kommer til dig og siger, at han er villig til at gifte sig med dig. Mor havde ikke en anelse om, hvad der skete. Far mødte hende igen i 2 uger. Mor sagde, “”Jeg ved ikke noget om dig. Jeg har ikke gjort op efter min mening endnu “”. Min far er en sand gentleman. Han følte trist og var var ved at forlade stedet. Han hørte en uventet stemme (i en blød tone) fra min mor. “”Men hvis du ønsker det, kan du tale med mine forældre””. Når du er i kærlighed, betyder tone ikke noget rigtigt? Min far var den lykkeligste person på planeten, der øjeblik. Han takkede min mor. Mor sagde så: “”Hvis de ikke accepterer, aldrig se mig igen.”” Far sagde: “”Jeg lover.””
Nu kommer den egentlige historie. Min morfar straks afvist min far. ÅRSAG: ingen regering JOB. Min far forsøgte at overbevise min bedstefar, men han var ikke i stand til at lytte til noget. Kun ting, der matchede var kaste. Disse dage, kaste var stort problem for ægteskab. Fars familie var fattig, mors familie var ganske rig dengang. Far gav ikke op. Han spurgte bedstefar: “”Hvad skal jeg gøre for at gifte din datter?”” Bedstefar svarede: “”Din far er ikke i live i dag. Du har 2 yngre brødre. De er grad indehavere. Guide dem. Hjælp dem med at finde et godt job. Du har en yngre søster også. Find hende et godt match og gøre ægteskabet aftaler med dine penge (uden at låne). Så få en regering job og komme tilbage til mig. «Sagde far (se på min mor),”” Jeg lover jer i dag. Jeg kommer tilbage til dig i en år. Jeg vil opfylde alle mine ansvarsområder. Bare giv mig denne ene chance “”. Blot ord kan ikke udtrykke, hvad at et år havde lært min far. Min far og hans brødre lejet et lille værelse i en nærliggende by med min fars løn. 1 Brother fik placeret i indiske hær, en anden i indiske flåde. Søster er gift med en vidunderlig mand. Far brugte hver en krone han tjente på ægteskabet. Far arbejdede virkelig hårdt og fik en regering job. At et år forvandlet min far fra en sorgløs person til en ansvarlig mand. Han fik at vide det ansvar i livet. Værdi af penge. Værdien af tid. Hvor svært det er at nå et mål. Ikke at finde rigtige ord til at forklare alt. ÅR 1989 mødte han bedstefar. Bedstefar holdt sit ord. Far blev gift med sit livs kærlighed.
I dag, jeg har ikke nogen problemer i forbindelse med penge eller relationer. Hvis jeg overhovedet har noget problem, jeg har stadig min fars historie ringen for mine ører. Alt er opnåeligt. Jeg forblive positiv.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nieuw antwoord
Wat is een zin die je jezelf eraan te herinneren van het oog om positief te blijven?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Wanneer ik heb een probleem in het leven, heb ik deze lijn herinneren. NIETS KAN ZO HARD DAN DE STRIJD VAN MIJN DAD IN HET LEVEN.
Jaar 1986. Mijn vader voor het eerst zag mijn moeder. Hij vond haar meteen. Per terminologie van deze generatie, liefde op het eerste gezicht. Papa nooit uitte zijn gevoelens. Hij was zo voorzichtig, dat mijn moeder moet weten over deze 18 maanden na mijn vader had zijn Love at first sight ogenblik. Ook dat per ongeluk. Jaar 1988. Op een mooie dag, papa vond een eigen baan en besloot om zijn gevoelens te uiten. Slaagt erin om zijn ingewanden te verzamelen en het gezicht van mijn moeder voor de eerste keer. Hij stelde zich voor en meteen zei: “”Ik hou van je echt en ik weet dat je uit een goede familie. Ik wil met je trouwen. Neem de tijd en laat me weten als je het mij ook mooi. Mijn moeder zal met je ouders praten. Wachten voor uw antwoord “”. Hij verliet de plaats. Een vreemdeling komt naar je toe en zegt dat hij bereid is om met je trouwen. Mam had geen idee wat er gebeurd is. Papa ontmoette haar opnieuw in 2 weken. Moeder zei: “”Ik weet niets van je weten. Ik heb niet mijn gedachten nog “”. Mijn vader is een echte gentleman. Hij voelde zich verdrietig en was stond op het punt de plaats te verlaten. Hij hoorde een onverwachte voice (in een zachte toon) van mijn moeder. “”Maar als u wilt, kunt u terecht bij mijn ouders te praten””. Wanneer in de liefde, is de toon niet uit toch? Mijn vader was de gelukkigste mens op de planeet dat moment. Hij bedankte mijn moeder. Moeder zei toen: “”Als ze niet akkoord gaat, me nooit meer zien.”” Papa zei: “”Ik beloof het.””
Nu komt het eigenlijke verhaal. Mijn grootvader van moederszijde meteen mijn vader afgewezen. Reden: geen regering JOB. Mijn vader probeerde mijn opa te overtuigen, maar hij was niet in staat om iets te luisteren. Enige dat afgestemd was kaste. Die dagen, kaste was het grote probleem voor het huwelijk. Dad’s familie was arm, familie moeder was heel rijk toen. Papa gaf niet op. Hij vroeg opa: “”Wat moet ik doen om je dochter te trouwen?”” Opa antwoordde: “”Je vader leeft niet vandaag. Je hebt 2 jongere broers. Ze zijn bezitters van graden. Begeleiden hen. Help ze een goede baan te vinden. Je hebt een jongere zus ook. Vind haar een goede match en maken het huwelijk afspraken met uw geld (zonder lenen). Dan vindt een regering baan en kom terug naar mij. “”zei papa (kijken naar mijn moeder),”” Ik beloof je vandaag. Ik kom terug naar je toe komen in een jaar. Ik zal al mijn taken te vervullen. Geef me deze kans “”. Mere woorden kunnen niet uitdrukken wat die een jaar mijn vader had geleerd. Mijn vader en zijn broers huurde een kleine kamer in een nabijgelegen stad met een salaris van mijn vader. 1 Broer werd geplaatst in Indian Army, een ander in de Indiase marine. Zus is getrouwd met een geweldige man. Papa bracht elke cent verdiende hij op dat het huwelijk. Vader werkte heel hard en kreeg een baan bij de overheid. Dat ene jaar veranderde mijn vader van een zorgeloze persoon om een verantwoordelijke man. Hij kreeg de verantwoordelijkheden in het leven te leren kennen. Waarde van geld. Waarde van de tijd. Hoe moeilijk het is om een doel te bereiken. Niet het vinden van juiste woorden om alles uit te leggen. YEAR 1989, ontmoette hij opa. Opa hield woord. Dad getrouwd met de liefde van zijn leven.
Vandaag de dag, ik heb geen problemen met betrekking tot geld of relaties. Als op alles wat ik een probleem heb, heb ik nog steeds het verhaal van mijn vader een piep in mijn oren. Alles is haalbaar. Ik blijf positief.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nová odpověď
Co je to jedna věta ses připomenout, aby se zůstat pozitivní?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR absolventa, Senior smlouvy Engineer – Hindustan Stavební Company Ltd.
1 pohled
Vždy, když mám nějaký problém v životě, jsem připomenout tento řádek. Nic nemůže být tak těžké se potýkal mého táty v životě.
Rok 1986. Můj otec poprvé viděl mámu. Ten ji okamžitě rád. Podle terminologie Tato generace je, láska na první pohled. Táta nikdy vyjádřil své pocity. Byl tak opatrný, že moje máma vědět o těchto 18 měsíců poté, co můj táta měl jeho láska na první pohled okamžiku. I to náhodou. Rok 1988. Jednoho krásného dne, táta si našel vlastní práci a rozhodl se vyjádřit své pocity. Nějak podařilo shromáždit jeho vnitřnosti a čelit mámě poprvé. Představil se a hned řekl: “”Mám tě opravdu rád a vím, že pochází z dobré rodiny. Přál bych si tě vzít. Udělejte si čas a dejte mi vědět, jestli mi taky líbí. Máma bude mluvit se svými rodiči. Čeká na vaši odpověď””. Opustil místo. Cizinec přichází k vám a říká, že je ochoten si tě vzít. Máma neměla tušení, co se stalo. Táta ji znovu setkali za 2 týdny. řekl: Mami, “”Nevím nic o vás vědět. Nechtěl jsem, aby se mé mysli ještě “”. Můj táta je opravdový gentleman. Měl pocit, smutný a byl chystal opustit místo. Uslyšel nečekaný hlas (v jemném tónu) z mojí mámou. “”Ale Pokud si přejete, můžete mluvit s mými rodiči.”” Když v lásce, tón nezáleží na tom, že jo? Můj táta byl nejšťastnější člověk na této planetě tu chvíli. Děkoval mámu. Máma pak řekl: “”Pokud se nepřijmou, už mě nikdy neuvidí.”” Řekl tati, “”slibuji.””
Nyní přichází skutečný příběh. Můj dědeček z matčiny strany rovnou odmítnut tátu. DŮVOD: žádná vláda JOB. Můj táta se snažil přesvědčit můj děda, ale nebyl schopen poslouchat cokoliv. Jediná věc, která by odpovídala bylo CASTE. Ty dny, CASTE byl hlavní problém pro manželství. Táty rodina byla chudá rodina máma byla docela bohatá tenkrát. Táta se nevzdal. Zeptal Dědo, “”Co bych měl udělat, aby si vzít svou dceru?”” Dědeček odpověděl: “”Tvůj otec není naživu. Máte 2 mladší bratry. Jsou stupeň držáky. Průvodce je. Pomoci jim najít dobrou práci. Máte mladší sestru příliš. Najít jí dobrý zápas a učinit opatření manželství s vašimi penězi (bez vypůjčení). Potom je nutné najít práci vlády a vrátit se ke mně. “”Řekl táta (při pohledu na mámu):”” Dnes to vám slibuji. Vrátím se k tobě v roce. Budu plnit všechny své povinnosti. Dej mi tuhle šanci “”. Pouhá slova nemohou vyjádřit, co to jeden rok učil můj táta. Můj otec a jeho bratři pronajal malou místnost v nedalekém městě s platem mého táty. 1 Brother dostal umístěna v indické armády, další v indické námořnictvo. Sestra je ženatý s nádhernou muže. Táta strávil každý cent, že výnosy z tohoto manželství. Táta pracoval opravdu tvrdě a dostal vláda JOB. Že jeden rok transformovala tátu z bezstarostného člověka k zodpovědnému člověku. Dostal znát povinnosti v životě. Hodnota peněz. Hodnota času. Jak těžké je dosáhnout cíle. Ne nacházet správná slova všechno vysvětlit. ROK 1989, Setkal dědo. Děda dodržel své slovo. Táta oženil s láskou svého života.
V současné době nemám žádné problémy spojené s penězi nebo vztahů. Pokud je to vůbec nemám žádný problém, stále mám příběh mého táty zvonění v uších. Vše je dosažitelné. I zůstat pozitivní.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Whenever I’m having any problem in life, I remind this line. NOTHING CAN BE SO HARD THAN MY DAD’S STRUGGLE IN LIFE.
Year 1986. My dad first saw my mom. He instantly liked her. As per this generation’s terminology, LOVE AT FIRST SIGHT. Dad never expressed his feelings. He was so careful that my mom got to know about this 18 months after my dad had his LOVE AT FIRST SIGHT moment. That too accidentally. Year 1988. One fine day, dad found a private job and decided to express his feelings. Somehow managed to gather his guts and face my mom for the first time. He introduced himself and straight away said, “I really like you and I know you come from a good family. I wish to marry you. Take your time and let me know if you like me too. My mom will talk to your parents. Waiting for your reply”. He left the place. A stranger comes to you and says he’s willing to marry you. Mom didn’t have a clue what happened. Dad met her again in 2 weeks. Mom said, “I don’t know anything about you. I didn’t make up my mind yet”. My dad is a true gentleman. He felt sad and was was about to leave the place. He heard an unexpected voice (in a soft tone) from my mom. “But If you wish to, you can talk to my parents”. When in love, tone doesn’t matter right? My dad was the happiest person on the planet that very moment. He thanked my mom. Mom then said, “If they don’t accept, never see me again.” Dad said, “I promise.”
Now comes the actual story. My maternal grandfather straight away rejected my dad. REASON: NO GOVERNMENT JOB. My dad tried to convince my grandpa but he was not in a position to listen to anything. Only thing that matched was CASTE. Those days, CASTE was the major issue for marriage. Dad’s family was poor, mom’s family was quite rich back then. Dad didn’t give up. He asked grandpa, “What should I do to marry your daughter?” Grandpa replied, “Your father is not alive today. You have 2 younger brothers . They are degree holders. Guide them. Help them find a good job. You have a younger sister too. Find her a good match and make the marriage arrangements with your money (without borrowing). Then find a Government Job and come back to me.” Dad said (looking at my mom), “I promise you today. I’ll come back to you in an year. I’ll fulfill all my responsibilities. Just give me this one chance”. Mere words cannot express what that one year had taught my dad. My dad and his brothers rented a small room in a nearby town with my dad’s salary. 1 Brother got placed in Indian Army, another in Indian Navy. Sister is married to a wonderful man. Dad spent every penny he earned on that marriage. Dad worked really hard and got a GOVERNMENT JOB. That one year transformed my dad from a carefree person to a responsible man. He got to know the responsibilities in life. Value of money. Value of time. How hard it is to achieve a goal. Not finding right words to explain everything. YEAR 1989, He met grandpa. Grandpa kept his word. Dad got married to the love of his life.
Today, I don’t have any problems related to money or relationships. If at all I have any problem, I still have my dad’s story ringing in my ears. Everything is achievable. I STAY POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova Respondo
Kio estas frazo vi memorigas vin de por resti pozitiva?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontraktoj Inĝeniero – Hindustan Construction Company Ltd.
1 vidi
Kiam ajn mi havas neniun problemon en la vivo, mi memorigas tiun linion. NENIO POVAS ESTI TIEL HARD OL mia paĉjo lukto EN VIVO.
Jaro 1986. Mia paĉjo unue vidis mian panjon. Li senprokraste ŝatis ŝin. Kiel por tiu generacio de terminologio, amo al unua vido. Paĉjo neniam esprimis siajn sentojn. Li estis tiel zorgema, ke mia panjo konatiĝis pri tio 18 monatojn post mia paĉjo havis sian AMO unuavide momento. Ke tro hazarde. Jaro 1988. Unu belan tagon, paĉjo trovis privatan laboron kaj decidis esprimi siajn sentojn. Iel sukcesis kolekti liajn intestojn kaj alfronti mia panjo por la unua fojo. Li prezentis sin kaj tuj diris, “”Mi vere ŝatas vin kaj Mi konas vin veni de bona familio. Mi volas edziĝi kun vi. Prenu vian tempon kaj lasu min scii se vi deziras min ankaŭ. Mia panjo parolos al viaj gepatroj. Atendante vian respondon “”. Li forlasis la lokon. Fremdulo venas al vi kaj diras ke li estas preta geedziĝi vin. Panjo ne havas indikon kion okazis. Paĉjo renkontis ŝin denove en 2 semajnoj. Panjo diris, “”Mi ne scias ion ajn pri vi. Mi ne faris mian menson ankoraŭ “”. Mia paĉjo estas vera ĝentlemano. Li sentis malĝoja kaj estis estis forlasonta la loko. Li aŭdis neatendita voĉo (en milda tono) de mia panjo. “”Sed se vi volas, vi povas paroli kun miaj gepatroj””. Kiam en amo, tono ne gravas ĉu ne? Mia paĉjo estis la plej feliĉa persono sur la planedo kiu tre momento. Li dankis mian panjon. Panjo tiam diris: “”Se oni ne akceptas, neniam revidos min.”” Paĉjo diris, “”mi promesas.””
Nun venas la fakta historio. Mia patrina avo tuj malakceptis mia paĉjo. KIALO: neniu REGISTARO JOB. Mia paĉjo provis konvinki mian avo sed li ne estis en pozicio por aŭskulti nenion. Lin sola kiu egalis estis kasto. Tiuj tagoj, kasto estis la grava afero por geedzeco. Paĉjo familio estis malriĉa, panjo familio estis tre riĉa reen tiam. Paĉjo ne forlasis. Li demandis avo, “”Kion mi faru por geedziĝi via filino?”” Avo respondis: “”Via patro ne vivas hodiaŭ. Vi havas 2 pli junajn fratojn. Ili estas grado posedantoj. Gvidi ilin. Helpi ilin trovi bonan laboron. Vi havas pli juna fratino. Trovi sian bonan matĉon kaj fari la geedzeco aranĝoj kun via mono (sen pruntado). Tiam trovos Registaro Ijob kaj revenu al mi. “”Paĉjo diris (rigardante mian panjon),”” mi promesas al vi hodiaŭ. Mi revenos al vi en la jaro. Mi plenumos cxiujn Miajn respondecoj. Nur donu al mi ĉi tiun ŝancon “”. Nuraj vortoj ne povas esprimi kio tiu jaro instruis mia paĉjo. Mia paĉjo kaj liaj fratoj luis malgrandan ĉambron en apuda urbo kun mia paĉjo salajro. 1 Frato got metita en barata armeo, alia en Indian Navy. Fratino edzinigxis al mirinda viro. Paĉjo elspezis ĉiun centonon li gajnis sur tiu geedzeco. Paĉjo laboris vere forte kaj akiris REGISTARO JOB. Tiu jaro transformis mian paĉjon de despreocupada personon respondecan viro. Li konatiĝis kun la respondecoj en vivo. Valoro de mono. Valoro de tempo. Kiel malfacile estas atingi golon. Ne trovante ĝustajn vortojn por klarigi ĉion. JARO 1989, li renkontis avo. Avo tenis sian vorton. Paĉjo edziĝis al la amo de lia vivo.
Hodiaŭ, mi ne havas problemojn rilate al mono aŭ rilatoj. Se entute mi havas neniun problemon, mi ankoraŭ havas miajn paĉjo rakonto sonoradon ĉe la oreloj. Ĉio estas efektivigebla. Mi RESTU POZITIVA.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
uus Vastus
Mis on ühe lausega sa endale meenutada, et jääda positiivseks?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR vilistlane, Senior Lepingud Engineer – Hindustan Construction Company Ltd
1 vaade
Kui ma olen võttes mingi probleem elus, ma meenutan seda joont. Ei saa midagi nii raske KUI minu isa võitlus elus.
Aasta 1986. Mu isa esimest korda nägin oma ema. Ta kohe meeldis. Nagu iga selle põlvkonna terminoloogia, armastus esimesest silmapilgust. Isa kunagi väljendanud oma tundeid. Ta oli nii ettevaatlik, et mu ema sai teada seda 18 kuud pärast mu isa oli tema armastus esimesest silmapilgust hetkest. Ka kogemata. Aasta 1988. Üks hea päev, isa leidis eraviisiliselt ja otsustas, et väljendada oma tundeid. Kuidagi õnnestus koguda oma julgust ja nägu mu ema esimest korda. Ta tutvustas ennast ja kohe ütles: “”Ma tõesti nagu sina ja mina tean, et sa pärit hea pere. Ma soovin sinuga abielluda. Võtke aega ja andke mulle teada, kui sulle meeldib mulle ka. Mu ema räägib oma vanematele. Ootan sinu vastust””. Ta lahkunud. Võõras tuleb teile ja ütleb, et ta on valmis sinuga abielluda. Ema ei ole aimugi, mis juhtus. Isa kohtas teda jälle 2 nädalat. Ema ütles: “”Ma ei tea midagi teile. Ma ei teinud mu meelt veel “”. Mu isa on tõeline härrasmees. Ta tundis, kurb ja oli umbes lahkuda koht. Ta kuulis ootamatu hääl (mahedates toonides) minu ema. “”Aga kui soovite, saate rääkida oma vanematele””. Kui armastus, toon ei ole oluline, eks? Mu isa oli õnnelikum inimene planeedil selsamal hetkel. Ta tänas minu ema. Ema siis ütles: “”Kui nad ei nõustu, ei näe mind jälle.”” Isa ütles: “”Ma luban.””
Nüüd tuleb tegelik lugu. Minu ema vanaisa kohe tagasi mu isa. PÕHJUS: ükski valitsus tööd. Mu isa püüdis veenda minu vanaisa, kuid ta ei olnud võimeline kuulata midagi. Ainuke asi, mis sobitatud oli kastisüsteemi. Need päevad, seisuse oli suur probleem abielu. Isa pere oli vaene, ema perekond oli üsna rikas siis. Isa ei loobu. Ta küsis vanaisa, “”Mida ma peaksin tegema, et abielluda oma tütart?”” Vanaisa vastas: “”Sinu isa ei ole praegu elus. Sul on 2 nooremat venda. Nad on kraadi omanikele. Suunata neid. Aidata neil leida hea töökoht. Sul on noorem õde ka. Leia oma hea mängu ja teha abielu kord oma raha (ilma võtmine). Siis leiavad valitsuse töö ja tulevad tagasi mulle. “”Ütles isa (vaadates mu ema),”” Ma luban täna. Ma tulen tagasi teid aastas. Ma täita kõiki oma kohustusi. Lihtsalt anna mulle see üks võimalus “”. Mere sõnad ei suuda väljendada, mida see aasta oli õpetanud mu isa. Mu isa ja tema vennad üürida väike tuba on lähedal linna koos oma isa palk. 1 vend sai paigutatud India armee, teine India merevägi. Õde on abielus imeline mees. Isa veetis iga senti ta teenitud, et abielu. Isa vaeva ja sai valitsuse töö. See üks aasta ümber mu isa on muretu inimene vastutav mees. Ta sai teada vastutust elus. Väärtus raha. Aja väärtus. Kui raske on saavutada eesmärk. Ei leia õigeid sõnu seletada kõike. AASTA 1989 Ta kohtus vanaisa. Vanaisa pidas oma sõna. Isa abiellus armastan oma elu.
Täna mul ei ole mingeid probleeme, mis on seotud raha või suhteid. Kui üldse mul mingit probleemi, mul on veel minu isa lugu kohin kõrvus. Kõik on saavutatav. Ma viibimise positiivsed.
UpvoteDownvoteRead Quoras

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Answer
Ano ang isang pangungusap mong paalalahanan ang iyong sarili ng upang manatili positibo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontrata Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Sa tuwing nagkakaroon ako ng anumang mga problema sa buhay, ako ipaalala sa linyang ito. NOTHING CAN BE SO HARD SA PAKIKIBAKA MY DAD’S IN LIFE.
Taon 1986. Ang aking ama unang nakita ang aking ina. Siya agad nagustuhan sa kanya. Tulad ng bawat terminolohiya lahing ito ni, LOVE AT FIRST SIGHT. Dad hindi kailanman ipinahayag ang kanyang damdamin. Siya ay kaya maingat na ang aking ina got sa malaman tungkol sa ito 18 buwan matapos ang aking ama ay nagkaroon ng kanyang LOVE AT FIRST SIGHT sandali. Na masyadong hindi sinasadya. Taon 1988. Sa isang mabuting araw, ama natagpuan ng isang pribadong trabaho at nagpasya upang ipahayag ang kanyang mga damdamin. Sa paanuman pinamamahalaang upang magtipon ng kanyang lakas ng loob at harapin ang aking ina sa unang pagkakataon. Nagpakilala siya at kaagad sinabi, “”Ako talaga gusto mo at alam ko galing ka sa isang mabuting pamilya. nais kong mag-asawa sa iyo. Dalhin ang iyong oras at ipaalam sa akin kung gusto mo rin ako. My mom ay makipag-usap sa iyong mga magulang. Naghihintay ng iyong kasagutan””. Iniwan niya ang lugar. Isang taong hindi kilala pagdating sa iyo at sabi niya ay handang magpakasal sa iyo. Mom ay hindi magkaroon ng isang palatandaan kung ano ang nangyari. Dad matugunan ang kanyang muli sa 2 linggo. Mom said, “”Hindi ko alam kung anumang bagay tungkol sa iyo. Hindi ko gawin ang aking isip pa “”. Ang aking ama ay isang tunay na gentleman. Siya nadama malungkot at noon ay tungkol sa upang iwanan ang lugar. Narinig niya ang isang hindi inaasahang boses (sa isang malambot na tono) mula sa aking ina. “”Ngunit Kung nais mong, maaari kang makipag-usap sa aking mga magulang””. Kapag in love, tono ay hindi mahalaga right? Ang aking ama ay ang happiest tao sa planeta na ang sandali. Pinasalamatan niya ang aking ina. Mom pagkatapos ay sinabi, “”Kung hindi nila tanggapin, hindi makita sa akin muli.”” Sabi ni Itay, “”pangako ko.””
Ngayon ay dumating ang tunay na kuwento. Aking ina lolo kaagad tinanggihan ang aking ama. REASON: NO GOVERNMENT JOB. Ang aking ama tried para kumbinsihin ang aking grandpa ngunit siya ay wala sa posisyon upang makinig sa kahit ano. Tanging bagay na tumugma ay kasta. Mga araw na iyon, kasta ay ang mga pangunahing isyu para sa pag-aasawa. Dad ‘s pamilya ay dukha, pamilya mom ay medyo mayaman bumalik pagkatapos. Dad ay hindi magbibigay sa up. Tinanong niya grandpa, “”Ano ang dapat kong gawin upang asawa ang iyong anak na babae?”” Grandpa sumagot, “”Ang iyong ama ay hindi buhay ngayon. Mayroon kang 2 mas bata kapatid na lalaki. Ang mga ito ay degree holders. Gabayan sila. Tulungan ang mga ito makahanap ng magandang trabaho. Mayroon kang isang mas bata kapatid na babae masyadong. Maghanap ng sa kanya ng isang mahusay na tugma at gawin ang mga pag-aasawa pakikipag-ayos sa iyong pera (walang paghiram). Pagkatapos makahanap ng isang Government Job at bumalik sa akin. “”Sabi ni Itay (pagtingin sa aking ina),”” Ipinapangako ko sa inyo ngayon. Kukunin ko bumalik sa iyo sa isang taon. Kukunin ko matupad ang lahat ng aking mga responsibilidad. Lamang ninyo akong bigyan ito ng isang pagkakataon “”. Mere salita ay hindi maaaring ipahayag kung ano ang na sa isang taon ay itinuro sa aking ama. Ang aking ama at mga kapatid marentahan ng isang maliit na silid sa isang kalapit na bayan na may suweldo ng tatay ko. 1 Brother got inilagay sa Indian Army, isa pang sa Indian Navy. Sister ay kasal sa isang kahanga-hangang tao. Dad ginugol ng bawat sentimos Nagkamit siya sa pag-aasawa na. Dad nagtrabaho talagang mahirap at got ang isang GOVERNMENT JOB. Iyon isang taon transformed ang aking ama mula sa isang walang inaalaala tao sa isang responsable tao. Siya got sa malaman ang mga responsibilidad sa buhay. Halaga ng pera. Halaga ng oras. Paano mahirap ito ay upang makamit ang isang layunin. Hindi paghahanap ng tamang mga salita upang ipaliwanag ang lahat. YEAR 1989, nakilala niya grandpa. Grandpa iningatan ang kaniyang mga salita. Dad got asawa sa pag-ibig ng kanyang buhay.
Ngayon, hindi ko magkaroon ng anumang mga problema na may kaugnayan sa pera o relasyon. Kung sa lahat ng mayroon akong anumang problema, ako pa rin magkaroon ng kuwento ng tatay ko tugtog sa aking mga tainga. Lahat ng bagay ay achievable. STAY ko POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
uusi Vastaus
Mikä on yksi lauseen mieleesi pysyäkseen positiivisia?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior sopimukset Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 näkymä
Aina Minulla on ongelmia elämässä, muistutan tätä linjaa. Mikään ei voi olla niin kova kuin minun DAD taistelu elämässä.
Vuosi 1986. Isäni ensimmäinen näki äitini. Hän heti pitivät häntä. Kuten tässä sukupolven terminologiaa, rakkautta ensisilmäyksellä. Isä ei koskaan ilmaissut tunteitaan. Hän oli niin varovainen, että äitini sai tietää tästä 18 kuukauden kuluttua isäni oli hänen rakkautta ensi silmäyksellä hetkestä. Sekin vahingossa. Year 1988. Eräänä kauniina päivänä, isä löysi Yksityisen työn ja päätti ilmaista tunteitaan. Jotenkin onnistunut keräämään hänen sisua ja kasvot äitini ensimmäistä kertaa. Hän esitteli itsensä ja heti sanoi: “”Minä todella teitä ja tiedän tulet hyvästä perheestä. Haluan naimisiin. Ota aikaa ja haluaisin tietää, jos haluat minua. Äitini puhua vanhemmille. Odotan vastaustasi””. Hän viety. Muukalainen tulee sinulle ja sanoo olevansa valmis naimisiin. Äiti ei ollut aavistustakaan mitä tapahtui. Isä tapasi jälleen 2 viikkoa. Äiti sanoi, “”En tiedä sinusta mitään. En tee mieleni vielä “”. Isäni on todellinen herrasmies. Hän oli surullinen ja oli ollut lähdössä paikkaan. Hän kuuli odottamaton ääni (pehmeä sävy) äidiltäni. “”Mutta jos haluat, voit puhua vanhempieni””. Kun rakastunut, sävy ei ole väliä oikeassa? Isäni oli onnellisin ihminen planeetalla juuri sillä hetkellä. Hän kiitti äitini. Äiti sanoi sitten: “”Jos he eivät hyväksy, ei koskaan näe minua enää.”” Isä sanoi: “”Lupaan.””
Nyt tulee todellinen tarina. Minun isoisä heti hylätään isäni. Syy: HALLITUKSEN TYÖ. Isäni yritti vakuuttaa isoisäni, mutta hän ei pysty kuuntelemaan mitään. Ainoa asia, joka täsmäsi oli CASTE. Ne päivät, CASTE oli tärkeä kysymys avioliittoon. Isän perhe oli köyhä, äidin perhe oli varsin rikas silloin. Isä ei anna periksi. Hän kysyi isoisä, “”Mitä minun pitäisi tehdä naida tyttäresi?”” Isoisä vastasi: “”Isäsi ei ole elossa. Sinulla on 2 pikkuveljiensä. Ne ovat suorittaneelle. Ohjata heitä. Auttaa heitä löytämään hyvän työpaikan. Sinulla pikkusisko liikaa. Etsi hänelle hyvä ottelu ja tehdä avioliiton järjestelyt rahaa (ilman lainanotto). Sitten löytää hallituksen Työn ja tulevat mieleen. “”Isä sanoi (katsomalla äitini),”” Lupaan teille tänään. Tulen takaisin sinulle sopivalla vuosi. Aion täyttää kaikki minun velvollisuudet. Anna minulle tämä yksi mahdollisuus “”. Pelkät sanat eivät voi ilmaista, mitä että vuosi oli opettanut isäni. Isäni ja hänen veljensä vuokrattu pieni huone lähellä kaupungin isäni palkka. 1 veli sai sijoitettu Intian armeija, toinen Intian laivaston. Sisar on naimisissa ihanan miehen. Isä käytti jokaisen pennin hän kertyneet että avioliitto. Isä toimi erittäin kovasti ja sai VALTIONEUVOSTO JOB. Että vuosi muuttaneet isäni siitä huoleton henkilö vastuullinen ihminen. Hän sai tietää vastuunsa elämässä. Rahan arvon. Ajan arvo. Kuinka vaikeaa on saavuttaa tavoite. Ei löytää oikeita sanoja selittää kaiken. VUOSI 1989 hän tapasi ukki. Isoisä piti sanansa. Isä avioitui rakkaus hänen elämänsä.
Tänään minulla ei ole mitään ongelmia, jotka liittyvät rahaa tai suhteita. Jos ollenkaan minulla ole mitään ongelmaa, minulla on vielä isäni tarina korvissani. Kaikki on saavutettavissa. I pysyä positiivisena.
UpvoteDownvoteRead Quorassa

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nouvelle réponse
Quelle est une phrase que vous vous rappelez afin de rester positif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Contrats Ingénieur – Hindustan Construction Company Ltd.
1 vue
Chaque fois que je vais avoir un problème dans la vie, je rappelle à cette ligne. RIEN NE PEUT ÊTRE SI DIFFICILE QUE LE COMBAT DE MON PAPA DANS LA VIE.
Année 1986. Mon père a vu ma mère. Il lui instantanément aimé. Selon la terminologie de cette génération, COUP DE COEUR. Papa n’a jamais exprimé ses sentiments. Il était tellement attention à ce que ma mère a fait la connaissance sur ce 18 mois après que mon père avait son COUP moment SIGHT. Cela aussi accidentellement. Année 1988. Un beau jour, papa ont trouvé un emploi privé et a décidé d’exprimer ses sentiments. D’une certaine façon réussi à rassembler ses tripes et faire face à ma mère pour la première fois. Il se présente et tout de suite dit: «Je vous aime vraiment et je sais que vous venez d’une bonne famille. Je tiens à vous marier. Prenez votre temps et laissez-moi savoir si vous me plaît aussi. Ma mère va parler à vos parents. Dans l’attente de votre réponse””. Il a quitté l’endroit. Un étranger vient à vous et dit qu’il est prêt à vous épouser. Maman n’a pas eu une idée de ce qui est arrivé. Papa l’a rencontrée à nouveau dans 2 semaines. Maman a dit, «Je ne sais rien de vous. Je ne me décide pas encore “”. Mon père est un vrai gentleman. Il se sentait triste et était était sur le point de quitter les lieux. Il entendit une voix inattendue (d’une voix douce) de ma mère. “”Mais si vous le souhaitez, vous pouvez parler à mes parents””. En amour, le ton n’a pas d’importance à droite? Mon père était la personne la plus heureuse sur la planète qui très moment. Il remercie ma mère. puis Maman a dit, “”S’ils ne l’acceptent, ne jamais me voir à nouveau.”” Papa dit: «Je te le promets.””
Maintenant vient l’histoire réelle. Mon grand-père maternel immédiatement rejeté mon père. RAISON: NO JOB DU GOUVERNEMENT. Mon père a essayé de convaincre mon grand-père, mais il n’a pas été en mesure d’écouter quoi que ce soit. La seule chose qui correspondait était CASTE. Ces jours, CASTE était le problème majeur pour le mariage. La famille de mon père était pauvre, la famille de maman était assez riche à l’époque. Papa n’a pas abandonné. Il a demandé grand-père, “”Que dois-je faire pour épouser votre fille?”” Grand-père a répondu: «Votre père est décédé aujourd’hui. Vous avez 2 frères plus jeunes. Ils sont titulaires d’un diplôme. Guidez-les. Aidez-les à trouver un bon emploi. Vous avez une soeur plus jeune aussi. Trouvez-lui un bon match et prendre les dispositions de mariage avec votre argent (sans emprunter). Ensuite, trouver un emploi de gouvernement et de revenir à moi. “”Papa a dit (en regardant ma mère),« Je vous promets aujourd’hui. Je reviendrai à vous dans un an. Je vais accomplir toutes mes responsabilités. Juste me donner cette chance “”. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que, un an avait enseigné mon père. Mon père et ses frères ont loué une petite chambre dans une ville voisine avec le salaire de mon père. 1 Frère a obtenu placé dans l’armée indienne, un autre dans la marine indienne. Sœur est mariée à un homme merveilleux. Papa a passé chaque centime qu’il a gagné sur ce mariage. Papa a travaillé très dur et a obtenu un emploi au gouvernement. Qu’un an transformé mon père d’une personne sans soucis à un homme responsable. Il est arrivé à connaître les responsabilités dans la vie. Valeur de l’argent. Valeur du temps. Comme il est difficile d’atteindre un objectif. Ne pas trouver les bons mots pour tout expliquer. ANNÉE 1989, Il a rencontré grand-père. Grand-père tint parole. Papa a épousé l’amour de sa vie.
Aujourd’hui, je ne possède pas de problèmes liés à l’argent ou des relations. Si, à tout ce que je me pose aucun problème, je dois encore l’histoire de mon père résonner dans mes oreilles. Tout est réalisable. JE RESTE POSITIF.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nije Antwurd
Wat is ien sin jo bringe dysels of om te bliuwen posityf?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senioarenseizoen Kontrakten Engineer – Hindustan Bouw Company Ltd.
1 view
As ik mei in probleem yn it libben, ik bringe dizze line. Nothing CAN BE sa hurd as myn DAD’S striid YN LIFE.
Jier 1986. Myn heit earst seach myn mem. Hy direct liked har. As per dizze generaasje fan terminology, LOVE op it earste gesicht. Dad nea ferwurde syn gefoelens. Hy wie sa foarsichtich dat myn mem krige te witte oer dit 18 moanne nei myn heit hie syn LOVE op it earste gesicht momint. Dat te ûngelok. Jier 1988 Ien moaie dei, heit fûn in privee wurk en besleat te uterjen syn gefoelens. Ien of oare wize te sammeljen syn lef en eagje nei myn mem foar it earst. Hy yntrodusearre himsels en rjocht fuort sei, “”Ik echt leuk jo en ik wit jo komme út in goede famylje. Ik winskje oan trouwe jo. Nim dyn tiid en lit my witte as jo like my ek. Myn mem sil praat oan dyn âlden. Wachtsje op dyn antwurd””. Hy ferliet it plak. In frjemd komt ta jo en seit hy is ree om trouwe jo. Mom net hawwe in helpmiddel wat bard. Heit moete har wer yn 2 wiken. Mem sei, “”Ik wit net wat oer dy. Ik net om op myn geast noch “”. Myn heit is in echte ealman. Hy fielde tryst en wie wie oer te ferlitten it plak. Hy hearde in ûnferwachte stim (yn in sêfte toan) fan myn mem. “”Mar As jo wolle, kinne jo prate mei myn âlden””. Doe’t yn ‘e leafde, toan makket neat út rjochts? Myn heit wie de gelokkichste persoan op ‘e planeet, dy’t tige momint. Hy betanke myn mem. Mom doe sei, “”As se net akseptearje, nea sjogge my wer.”” Heit sei, “”Ik promise.””
No komt it eigentlike ferhaal. Myn pake fan memmekant rjocht fuort forwirpen myn heit. Reden: NO GOVERNMENT JOB. Myn heit besocht te oertsjûgjen myn pake, mar hy wie net yn in posysje om te harkjen nei alles. Allinnich ding dat matched wie kaste. Dy dagen, kaste wie de grutte dei foar it houlik. Dad syn famylje wie earm, mem syn famylje wie hiel ryk werom dan. Heit woe net opjaan. Hy frege pake, “”Wat moat ik dwaan om trouwe jo dochter?”” Pake sei, “”Jo heit is net libbet hjoed. Jo hawwe 2 jongere bruorren. Se binne degree holders. Liede se. Help harren fine in goede baan. Jo hawwe in jongere suster te. Fine har in goede wedstriid en meitsje it houlik ôfspraken mei dyn jild (sûnder borrowing). Dan fine in Government Job en kom werom nei my. “”Heit sei (nei myn mem),”” ik wik dy hjoed. Ik kom werom nei jo yn in jier. Ik ferfolje al myn ferantwurdlikheden. Just jou my dit ien kâns “”. Mere wurden kin net útdrukke wat dat ien jier hie leard myn heit. Myn heit en syn bruorren ferhierd in lytse keamer yn in tichtbye stedsje mei myn heit syn salaris. 1 Broer waard pleatst yn Yndyske Leger, in oar yn Yndiaaske marine. Suster is troud mei in prachtich minske. Heit brocht alle penny er fertsjinne op dat houlik. Heit wurke echt hurd en krige in GOVERNMENT JOB. Dat ien jier feroare myn heit út in soargeleaze persoan nei in ferantwurdlike man. Hy krige te kenne de ferantwurdlikheden yn it libben. Wearde fan jild. Wearde fan tiid. Hoe dreech is it om te kommen ta in doel. Net finen rjocht wurden te ferklearjen alles. YEAR 1989, Hy moete pake. Pake hold syn wurd. Heit fan troude mei de leafde fan syn libben.
Hjoed, ik net alle problemen yn ferbân mei jild of relaasjes. As op alle Ik ha gjin probleem, ik noch myn heit syn ferhaal oergeande yn myn earen. Alles is achievable. Ik bliuw posityf.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova resposta
¿Que é unha frase que lembre de, a fin de manter o pensamento positivo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Contratos Enxeñeiro Senior – Hindustan Construction Company Ltd
1 view
Sempre que eu estou tendo problemas na vida, eu lembro esta liña. Nada pode ser tan difícil de loitar do meu pai na vida.
Ano 1986. O meu pai viu por primeira vez a miña nai. El inmediatamente gustoulle dela. Segundo a terminoloxía desta xeración, amor a primeira vista. Papá nunca expresou os seus sentimentos. Era tan coidadoso que a miña nai ten que saber sobre este 18 meses despois de que o meu pai tiña o seu amor na primeira vista momento. Isto tamén accidentalmente. Ano 1988. Un fermoso día, o pai atopou un emprego privado e decidiu expresar os seus sentimentos. Dalgunha forma, conseguiu reunir súa coraxe e enfrontarse a miña nai por primeira vez. El se presentou e inmediatamente dixo: “”Eu realmente me gusta de ti e sei que vén dunha boa familia. Quero casar contigo. Tomé o seu tempo e deixe-me saber se lle gusta de min tamén. Miña nai vai falar cos seus pais. Esperando a súa resposta “”. Deixou o lugar. Un estraño chega para ti e di que está disposto a casar con vostede. Mamá non teñen idea do que pasou. Dad coñecín novo en 2 semanas. Nai dixo: “”Eu non sei nada sobre ti. Non facer a miña mente aínda. “” O meu pai é un verdadeiro cabaleiro. Sentíase triste e era estaba a piques de deixar o lugar. Escoitou unha voz inesperada (nun ton suave) da miña nai. “”Pero se quere, pode falar con meus pais””. Cando o amor, o ton non importa non? Meu pai era a persoa máis feliz do planeta nese momento. El agradeceu a miña nai. Nai, logo dixo: “”Se non aceptar, nunca me ver de novo.”” O meu pai dixo: “”Eu prometer.””
Agora vén a historia real. O meu avó materno inmediatamente rexeitou o meu pai. Motivo: Ningún traballo do goberno. O meu pai intentou convencer o meu avó, pero el non estaba en posición de escoitar algo. O único que combinaba era de castas. Estes días, casta era a principal cuestión para o matrimonio. A familia do meu pai era pobre, a familia de nai era moi rico naquel momento. Dad non desistiu. El preguntou vovô, “”Que debo facer para casar coa súa filla?”” Vovô dixo: “”O seu pai non está vivo hoxe. Ten 2 irmáns máis novos. Son licenciados. Guialos. Axudalos a atopar un bo emprego. Ten unha irmá máis nova tamén. Atopar-lle un bo partido e facer os arranxos de voda co seu diñeiro (sen préstamos). A continuación, atopar un emprego no goberno e volver para min. “”O meu pai dixo (mirando para a miña nai),”” Eu prometer a vostede hoxe. Eu vou volver a vostede nun ano. Vou cumprir todas as miñas responsabilidades. Só me dea esa oportunidade única “”. Meras palabras non poden expresar o que, un ano ensinara meu pai. O meu pai e os seus irmáns alugou un pequeno cuarto nunha cidade veciña co salario do meu pai. 1 irmán foi posto no exército indio, outro na Mariña india. A irmá está casada cun home marabilloso. Dad gasto cada centavo que gañou aquel matrimonio. Pai traballou moito e conseguiu un emprego no goberno. Que, un ano transformou o meu pai dunha persoa despreocupada cun home responsable. Ten que saber as responsabilidades da vida. Valor do diñeiro. Valor de tempo. Como é difícil para acadar un obxectivo. Non atopando palabras correctas para explicar todo. Ano 1989, cando coñeceu o vovô. Vovô mantivo a súa palabra. Pai casouse co amor da súa vida.
Hoxe, eu non teño ningún problema relacionados con diñeiro ou relacións. En todo o que teño algún problema, eu aínda teño a historia do meu pai tocando meus oídos. Todo é posible. I estar positivo.
UpvoteDownvoteRead no Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ახალი პასუხი
რა არის ერთი წინადადება თქვენ შევახსენო თავს, რათა დარჩება დადებითი?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR კურსდამთავრებული, უფროსი ხელშეკრულებები ინჟინერი – Hindustan სამშენებლო კომპანია შპს
1 ნახვა
როდესაც მე რაიმე პრობლემა ცხოვრებაში, მე შევახსენებ ეს ხაზი. არაფერი შეიძლება იყოს იმდენად მძიმე, ვიდრე ჩემი DAD ბრძოლას ცხოვრებაში.
წელი 1986 ჩემი მამა პირველად ვნახე ჩემი დედა. მან მყისიერად მოეწონა. რაც შეეხება ამ თაობის ტერმინოლოგია, ერთი ნახვით შეყვარება. მამა არასოდეს თავისი გრძნობები. იგი იმდენად ფრთხილად, რომ ჩემი დედა უნდა იცოდეს, ამ 18 თვის შემდეგ ჩემი მამა ჰქონდა ერთი ნახვით შეყვარება მომენტში. რომელიც შემთხვევით. წელი 1988 ერთ მშვენიერ დღეს, მამა იპოვა შეტყობინების სამუშაო და გადაწყვიტა, რომ თავისი გრძნობები. მოახერხა შეგროვება მისი guts და წინაშე ჩემი დედა პირველად. მას გაეცნო და მაშინვე განაცხადა, “”მე ნამდვილად მინდა თქვენ და მე ვიცი, რომ თქვენ მოვიდა კარგი ოჯახის. მე მინდა, რომ ცოლად თქვენ. მიიღეთ თქვენი დრო და ნება მომეცით თუ გსურთ ჩემთვის ძალიან. ჩემი დედა გაიგო, რომ თქვენი მშობლები. ველოდები თქვენს პასუხს “”. მან დატოვა ადგილი. უცხო საქმე და აცხადებს, რომ ის მზად არის, ცოლად თქვენ. დედა არ აქვს ნახავ რა მოხდა. მამა შემხვდა ერთხელ 2 კვირის განმავლობაში. დედა ამბობს, “”მე არ ვიცი, არაფერი თქვენ. მე არ მიიღოს ჩემი აზრით არ არის “”. ჩემი მამა არის ნამდვილი ჯენტლმენი. მან იგრძნო, სამწუხარო და იმის შესახებ, დატოვონ. მან მოისმინა მოულოდნელი ხმა (რბილი ტონი) ჩემი დედა. “”მაგრამ თუ გსურთ, შეგიძლიათ გაიგო, რომ ჩემი მშობლები””. როდესაც სიყვარული, ტონი არ აქვს მნიშვნელობა, არა? ჩემი მამა იყო ბედნიერი ადამიანი დამოკიდებული იმ მომენტში. მან მადლობა გადაუხადა ჩემი დედა. Mom შემდეგ განაცხადა, “”თუ ისინი არ მიიღოს, არასდროს ვხედავ მე კიდევ ერთხელ.”” მამა განაცხადა, “”მე გპირდებით””.
ჩნდება ფაქტობრივი ამბავი. ჩემი ბაბუა სწორი მოშორებით უარყო ჩემი მამა. მიზეზი: NO მთავრობის სამუშაო. ჩემი მამა ცდილობდა დაერწმუნებინა ჩემი ბაბუის მაგრამ ის არ არის იმ პოზიციაში, რომ მოვუსმინოთ არაფერი. ერთადერთი, რაც შესაბამისი იყო კასტის. იმ დღეებში, კასტის მთავარი საკითხი იყო ქორწინება. მამა ოჯახს უჭირდა, დედა ოჯახის საკმაოდ მდიდარი მაშინ. მამა არ დავთმობთ. მან სთხოვა ბაბუის, “”რა უნდა გავაკეთო, რომ შექმნა თქვენი ქალიშვილი?”” ბაბუა უპასუხა: “”თქვენი მამა ცოცხალი არ არის დღეს. თქვენ გაქვთ 2 უმცროსი ძმები. ისინი ხარისხი მფლობელებს. გაუძღვება მათ. დახმარება მათ მოვძებნოთ კარგ საქმეს. თქვენ გაქვთ უმცროს დას ძალიან. მოძებნა მისი კარგი მატჩი და ქორწინების შეთანხმებების თქვენი ფული (გარეშე სესხის). შემდეგ მოვძებნოთ მთავრობის სამსახური და დავბრუნდებით ჩემთვის. “”მამა ამბობს (შევხედავთ ჩემი დედა),”” მე გპირდებით დღეს. მე დავბრუნდები, თუ ამ წელს. მე შეასრულოს ყველა ჩემი პასუხისმგებლობა. უბრალოდ მომეცი ამ ერთ შანსს “”. მხოლოდ სიტყვები ვერ გამოხატავენ რა, რომ ერთი წლის განმავლობაში ასწავლიდა ჩემი მამა. ჩემი მამა და მისი ძმები ნაქირავებ პატარა ოთახი ახლომდებარე ქალაქში ჩემი მამა ხელფასი. 1 ძმა მიიღო განთავსებული ინდური არმია, მეორე ინდოეთის საზღვაო. Sister ცოლად მშვენიერი კაცი. მამა გაატარა ყოველ penny მან დაიმსახურა, რომ ქორწინება. მამა მუშაობდა ნამდვილად მძიმე და მიიღო მთავრობის სამუშაო. რომ ერთი წლის გარდაიქმნება ჩემი მამა, რომელიც მზრუნველობამოკლებულ პირი პასუხისმგებელი კაცი. მან უნდა იცოდეს, პასუხისმგებლობა ცხოვრებაში. მნიშვნელობა ფული. ღირებულება დროს. როგორ ძნელია, რათა მივაღწიოთ მიზანს. არ მოძიებაში უფლება სიტყვა აგიხსნით ყველაფერს. 1989 წელს, იგი შეხვდა ბაბუის. ბაბუა ასრულებდა თავის სიტყვას. მამა დაქორწინდა სიყვარული მის ცხოვრებაში.
დღეს, მე არ მაქვს არანაირი პრობლემა დაკავშირებული ფულის ან ურთიერთობები. თუ ყველა მაქვს არანაირი პრობლემა, კიდევ მაქვს ჩემი მამა ამბავი გამოიწერეთ ჩემს ყურები. ყველაფერი მიღწევადია. I დარჩება დადებითი.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Neue Antwort
Was ist ein Satz, den Sie sich von um erinnern, positiv zu bleiben?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Ingenieur Partnerverträge – Hindustan Construction Company Ltd.
1 Aufruf
Immer, wenn ich ein Problem im Leben habe, erinnere ich diese Linie. Nichts kann so hart, als mein DAD Kampf im Leben.
Jahr 1986. Mein Vater zum ersten Mal sah meine Mutter. Er mochte sie sofort. Gemäß dieser Terminologie Generation, Liebe auf den ersten Blick. Dad ausgedrückt nie seine Gefühle. Er war so vorsichtig, dass meine Mutter über diesen 18 Monaten kennen gelernt habe, nachdem mein Vater seine Liebe am ersten Anblick Moment hatte. Auch das aus Versehen. Jahr 1988. Eines schönen Tages, fand Vater einen privaten Job und beschloss, seine Gefühle auszudrücken. Irgendwie schaffte es, seine Eingeweide zu sammeln und meine Mutter zum ersten Mal gegenüber. Er stellte sich vor und gerade sagte weg, “”Ich mag dich wirklich und ich weiß, Sie von einer guten Familie kommen. Ich wünsche Ihnen zu heiraten. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie mich wissen, wenn Sie mich auch mögen. Meine Mutter wird an Ihre Eltern sprechen. Ich warte auf deine Antwort””. Er verließ den Ort. Ein Fremder kommt zu Ihnen und sagt, er ist bereit, Sie zu heiraten. Mom hatte keine Ahnung, was passiert ist. Dad traf sie wieder in 2 Wochen. Mom sagte: “”Ich weiß nichts über Sie. Ich habe nicht machen meiner Meinung nach noch “”. Mein Vater ist ein wahrer Gentleman. Er fühlte sich traurig und war war, den Ort zu verlassen. Er hörte eine unerwartete Stimme (in einem weichen Ton) von meiner Mutter. “”Aber wenn Sie möchten, können Sie mit meinen Eltern reden””. Wenn in der Liebe, Ton nicht richtig eine Rolle? Mein Vater war der glücklichste Mensch auf dem Planeten in diesem Moment. Er dankte meiner Mutter. Mom sagte dann: “”Wenn sie nicht akzeptieren, mich nie wieder sehen.”” Dad sagte: “”Ich verspreche es.””
Jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Mein Großvater mütterlicherseits gerade abgelehnt weg mein Vater. Grund: Kein Job bei der Regierung. Mein Vater versuchte, mein Opa zu überzeugen, aber er war nicht in der Lage, etwas zu hören. Das einzige, was abgestimmt war CASTE. Damals war CASTE das Hauptproblem für die Ehe. Papas Familie war arm, Mutter Familie ziemlich reich damals war. Dad wollte nicht aufgeben. Er fragte Opa: “”Was soll ich tun, um Ihre Tochter zu heiraten?”” Opa antwortete: “”Dein Vater ist heute nicht mehr am Leben. Sie haben zwei jüngere Brüder. Sie sind Absolventen. Führe sie. Helfen Sie ihnen, einen guten Job zu finden. Sie haben eine zu kleine Schwester. Finden sie ein gutes Spiel und machen die Ehe Vereinbarungen mit Ihrem Geld (ohne Kredite). Dann eine Regierung Job finden und komm zurück zu mir. “”, Sagte Dad (bei meiner Mutter suchen),”” ich Sie heute versprechen. Ich werde in einem Jahr wieder zu dir kommen. Ich werde alle meine Aufgaben zu erfüllen. Gib mir nur diese eine Chance “”. Bloße Worte können nicht ausdrücken, was, dass ein Jahr mein Vater gelehrt hatte. Mein Vater und seine Brüder hatten ein kleines Zimmer in einer nahe gelegenen Stadt mit Gehalt meines Vaters. 1 bekam Bruder in der indischen Armee, ein anderer in der indischen Marine gestellt. Schwester ist mit einem wunderbaren Mann verheiratet. Dad verbrachte jeden Cent er auf dieser Ehe verdient. Dad hat wirklich hart gearbeitet und bekam einen Job bei der Regierung. Dass ein Jahr verwandelt mein Vater von einem unbeschwerten Person zu einem verantwortungsvollen Mann. Er hat die Verantwortung im Leben kennen zu lernen. Wert des Geldes. Wert der Zeit. Wie schwer es ist, ein Ziel zu erreichen. Nicht zu finden richtigen Worte, alles zu erklären. 1989 traf er Großvater. Opa hielt sein Wort. Dad wurde bis auf die Liebe seines Lebens geheiratet.
Heute, ich habe keine Probleme im Zusammenhang mit Geld oder Beziehungen. Wenn überhaupt ich irgendein Problem haben, ich immer noch mein Vater die Geschichte in meinen Ohren haben. Alles ist erreichbar. Ich positiv bleiben.
UpvoteDownvoteRead auf Quoren

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
νέα απάντηση
Τι είναι μια πρόταση να σας υπενθυμίσω τον εαυτό του, προκειμένου να παραμείνουν θετικές;
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Αποφοίτων, Ανώτερος Μηχανικός Συμβάσεις – Hindustan Κατασκευαστική Εταιρεία Λτδ
1 προβολή
Κάθε φορά που είμαι έχοντας οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή, θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτή τη γραμμή. Τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο από τον αγώνα του μπαμπά μου στη ζωή.
Έτος 1986. Ο πατέρας μου είδε για πρώτη φορά τη μαμά μου. Την άρεσε αμέσως. Σύμφωνα με την ορολογία αυτής της γενεάς, αγάπη εκ πρώτης όψεως. Ο μπαμπάς ποτέ δεν εξέφρασε τα συναισθήματά του. Ήταν τόσο προσεκτικοί ώστε η μαμά μου πήρε να ξέρετε για αυτό το 18 μήνες μετά ο πατέρας μου είχε την αγάπη του AT πρώτη στιγμή θέαμα. Αυτό είναι πολύ λάθος. Έτος 1988. Μια ωραία μέρα, ο μπαμπάς βρήκε μια προσωπική εργασία και αποφάσισε να εκφράσει τα συναισθήματά του. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να συγκεντρώσει τα σωθικά του και να αντιμετωπίσει τη μαμά μου για πρώτη φορά. Ο ίδιος εισήγαγε και αμέσως είπε, «Σας αρέσει πραγματικά και ξέρω ότι προέρχομαι από μια καλή οικογένεια. Θα ήθελα να σας παντρευτεί. Πάρτε το χρόνο σας και επιτρέψτε μου να ξέρω αν μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαμά μου θα μιλήσω με τους γονείς σου. Περιμένω την απάντησή σας””. Έφυγε από τη χώρα. Ένας ξένος έρχεται σε σας και λέει ότι είναι πρόθυμοι να σας παντρευτεί. Μαμά, δεν έχουν ιδέα τι συνέβη. Ο μπαμπάς της συναντήθηκαν και πάλι σε 2 εβδομάδες. Η μαμά είπε, «δεν ξέρω τίποτα για σένα. Δεν είχα κάνει μέχρι το μυαλό μου ακόμα ». Ο πατέρας μου είναι ένας πραγματικός τζέντλεμαν. Ένιωθε λυπημένος και ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τον τόπο. Άκουσε μια απροσδόκητη φωνή (σε μαλακό τόνο) από τη μαμά μου. “”Αλλά Αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε με τους γονείς μου””. Όταν στην αγάπη, τον τόνο δεν πειράζει έτσι; Ο πατέρας μου ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον πλανήτη εκείνη τη στιγμή. Ευχαρίστησε τη μαμά μου. Μαμά, στη συνέχεια, είπε, “”Αν δεν αποδέχονται, ποτέ δεν με δει ξανά.”” Ο μπαμπάς είπε, «υπόσχομαι».
Τώρα έρχεται η πραγματική ιστορία. Ο μητρικός παππούς μου απέρριψε αμέσως ο μπαμπάς μου. ΛΟΓΟΣ: ΟΧΙ δουλειά της κυβέρνησης. Ο μπαμπάς μου προσπάθησε να πείσει τον παππού μου, αλλά δεν ήταν σε θέση να ακούσει τίποτα. Μόνο πράγμα που ταιριάζει ήταν κάστα. Εκείνες τις ημέρες, κάστα ήταν το μείζον θέμα για το γάμο. οικογένειά του μπαμπά ήταν φτωχή, οικογένεια μαμά ήταν αρκετά πλούσια τότε. Ο μπαμπάς δεν τα παράτησαν. Ρώτησε ο παππούς, «Τι πρέπει να κάνω για να παντρευτεί την κόρη σας;”” Παππού απάντησε, «Ο πατέρας σου δεν είναι ζωντανός σήμερα. Έχετε 2 μικρότερα αδέρφια. Είναι κάτοχοι πτυχίου. Να τους καθοδηγήσει. Βοηθήστε τους να βρουν μια καλή δουλειά. Έχετε μια νεώτερη αδελφή πάρα πολύ. Βρείτε της ένα καλό αγώνα και να κάνει τις ρυθμίσεις του γάμου με τα χρήματά σας (χωρίς δανεισμό). Στη συνέχεια, βρείτε μια δουλειά της κυβέρνησης και να έρθει πίσω σε μένα. “”Ο μπαμπάς είπε (κοιτάζοντας τη μαμά μου),« σας υπόσχομαι σήμερα. Θα επανέλθω σε σας σε έναν χρόνο. Θα εκπληρώσει όλες τις ευθύνες μου. Δώσε μου αυτό μία ευκαιρία “”. Απλές λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό ότι, ένα χρόνο είχε διδάξει ο μπαμπάς μου. Ο πατέρας μου και οι αδελφοί του νοίκιασε ένα μικρό δωμάτιο σε μια κοντινή πόλη με το μισθό του μπαμπά μου. 1 Ο αδελφός πήρε τοποθετούνται σε ινδικό στρατό, άλλο σε ινδικό ναυτικό. Αδελφή είναι παντρεμένη με έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο μπαμπάς πέρασε κάθε δεκάρα που κέρδισε σε αυτό το γάμο. Ο μπαμπάς δουλέψει πολύ σκληρά και πήρε μια εργασία ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Ότι, ένα χρόνο μετατραπεί ο μπαμπάς μου από μια ανέμελη άτομο σε ένα υπεύθυνο άτομο. Πήρε να γνωρίζουν τις ευθύνες της ζωής. Αξία του χρήματος. Αξία του χρόνου. Πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί ένας στόχος. Δεν βρίσκει σωστές λέξεις για να εξηγήσει τα πάντα. ΕΤΟΣ 1989, συνάντησε τον παππού. Ο παππούς κράτησε τον λόγο του. Ο μπαμπάς παντρεύτηκε με τον έρωτα της ζωής του.
Σήμερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα σχετίζεται με χρήματα ή σχέσεις. Αν σε όλα έχω κανένα πρόβλημα, έχω ακόμα την ιστορία του μπαμπά μου κουδούνισμα στα αυτιά μου. Τα πάντα είναι εφικτά. Θα παραμείνω θετικός.
UpvoteDownvoteRead για Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ન્યૂ જવાબ
એક વાક્ય તમે ક્રમમાં પોતાને યાદ હકારાત્મક રહી શું છે?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, વરિષ્ઠ કોન્ટ્રાક્ટ્સ એન્જીનિયર – હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ
1 જુઓ
જ્યારે પણ હું જીવન માં કોઇ સમસ્યા આવી રહી છે, હું આ વાક્ય યાદ. નથીંગ જેથી જીવન કરતાં મારા પિતા સંઘર્ષ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.
વર્ષ 1986 મારા પિતા પ્રથમ મારી મમ્મીએ જોયું. તેમણે તરત જ તેણીના ગમ્યું. આ પેઢી પરિભાષા, પ્રેમ પ્રથમ દૃષ્ટિ પર જણાવાયું છે. પિતા તેમના લાગણીઓ ક્યારેય વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે તેથી સાવચેત કે મારી મમ્મીએ પછી મારા પિતા પ્રથમ દૃષ્ટિ ક્ષણે તેના પ્રેમ હતો આ 18 મહિના વિશે ખબર મળી હતી. પણ આકસ્મિક કે. વર્ષ 1988 એક ચકાચક દિવસ, પિતા એક ખાનગી નોકરી મળી અને તેમના લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે નિર્ણય કર્યો હતો. કોઈક તેમના શક્તિ ભેગા અને પ્રથમ સમય માટે મારી મમ્મીએ સામનો કરવા માટે વ્યવસ્થાપિત. તેમણે પોતાની જાતને રજૂ અને તરત કહ્યું, “”હું ખરેખર તમને ગમે છે અને હું તમને એક સારા કુટુંબ માંથી આવે છે ખબર. હું તમને લગ્ન કરવા માંગો છો. તમારા સમય લો અને મને ખબર છે કે જો તમે મને ખૂબ ગમે દો. મારી મમ્મીએ તમારા માતા-પિતા સાથે વાત કરશે. તમારા જવાબની રાહ જોઈ રહ્યો છું””. તેમણે એ સ્થળ છોડી દીધું. એક અજાણી વ્યક્તિ તમને આવે છે અને તે તમે લગ્ન કરવા તૈયાર છે કહે છે. મોમ એક ચાવી શું થયું ન હતી. પિતા 2 અઠવાડિયા ફરીથી તેના મળ્યા હતા. મોમ જણાવ્યું હતું કે, “”હું તમને વિશે કશું જાણતા નથી. હું મારા મન હજુ સુધી “”અપ કરી ન હતી. મારા પિતા એક સાચા સજ્જન છે. તેમણે ઉદાસી લાગ્યું અને સ્થળ છોડી હતી. તેમણે મારા Mom માંથી અનિચ્છનીય અવાજ (એક નરમ ટોન માં) સાંભળ્યું. “”પરંતુ તમે કરવા માંગો છો, તો, તમે મારા માતા-પિતા સાથે વાત કરી શકો છો””. જ્યારે પ્રેમ માં, સ્વર અધિકાર તો કોઈ વાંધો નથી? મારા પિતા ગ્રહ છે કે જે ખૂબ જ ક્ષણ પર સૌથી સુખી વ્યક્તિ હતા. તેમણે મારા Mom આભાર માન્યો. મોમ પછી જણાવ્યું હતું કે, “”તેઓ સ્વીકારી ન હોય તો, મને ફરી ક્યારેય જોઈ.”” પિતા જણાવ્યું હતું કે, “”હું વચન.””
હવે વાસ્તવિક વાર્તા આવે છે. મારા માતૃપક્ષના દાદા તરત મારા પિતા ફગાવી દીધી હતી. કારણ: ના સરકારી નોકરી. મારા પિતા મારી દાદા મનાવવા પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે એક પદ કંઈપણ સાંભળવા માટે ન હતી. આ જ વસ્તુ કે મેળ ખાતી જાતિ હતી. તે દિવસો, જાતિ લગ્ન માટે મુખ્ય મુદ્દો હતો. પપ્પાનું કુટુંબ ગરીબ હતું, મમ્મીનું કુટુંબ પાછા પછી ખૂબ સમૃદ્ધ હતી. પિતા આપી ન હતી. તેમણે દાદા પૂછવામાં, “”શું હું તમારી દીકરી સાથે લગ્ન કરવા શું કરવું જોઈએ?”” દાદા જવાબ આપ્યો, “”તમારા પિતા આજે જીવંત નથી. તમે 2 નાના ભાઇઓ છે. તેઓ ડિગ્રી ધારકો છે. તેમને માર્ગદર્શન. તેમને સારી નોકરી શોધવામાં મદદ. તમે એક નાની બહેન પણ છે. તેના સારા મેચ શોધો અને (ઉધાર વગર) તમારા પૈસા સાથે લગ્ન વ્યવસ્થા કરી. પછી એક સરકારી નોકરી શોધવા અને મને પાછા આવો. “”પિતા જણાવ્યું હતું કે (મારા Mom જોઈ),”” હું આજે તમને વચન. હું તમને પાછા એક વર્ષે આવે પડશે. હું મારા બધા જવાબદારીઓ પૂરી પડશે. જસ્ટ મને આ એક તક “”આપે છે. મેરે શબ્દો વ્યક્ત કરી શકતા નથી કે શું એક વર્ષ મારા પિતા શીખવ્યું હતું. મારા પિતા અને તેના ભાઈઓ મારા પપ્પાનું પગાર સાથે નજીકના નગર એક નાનકડો રૂમ ભાડે રાખ્યો. 1 ભાઈ ભારતીય નૌકાદળમાં ભારતીય સેના મૂકવામાં મળ્યો, અન્ય. બહેન એક અદ્ભુત માણસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. પિતા દરેક પૈસો કે તેમણે લગ્ન પર મળ્યું ગાળ્યા હતા. પિતા ખરેખર હાર્ડ કામ કર્યું હતું અને એક સરકારી નોકરી મળી. દર વર્ષે એક જવાબદાર માણસ માટે નચિંત વ્યક્તિ મારા પિતા પરિવર્તિત થાય છે. તેમણે જીવનમાં જવાબદારીઓ જાણવા મળ્યું. પૈસા ની કિંમત. સમય કિંમત. હાર્ડ કેવી રીતે તે ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે છે. નથી યોગ્ય શબ્દો શોધવા બધું સમજાવે છે. વર્ષ 1989, તેમણે દાદા મળ્યા હતા. દાદા પોતાનું વચન પાળ્યું. પિતા તેમના જીવનના પ્રેમ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.
આજે, હું પૈસા કે સંબંધો સંબંધિત કોઈ સમસ્યા નથી. બધા હું કોઇ સમસ્યા હોય તો, હું હજુ પણ મારા કાનમાં ગણગણાટ મારા પપ્પાનું વાર્તા છે. બધું પ્રાપ્ત છે. હું હકારાત્મક રહો.
Quora પર UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nouvo Repons
Ki sa ki se yon fraz ou sonje tèt ou nan nan lòd yo rete pozitif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontra Engineer – Hindustan Construction Company Ltd
1 View
Chak fwa mwen gen nenpòt pwoblèm nan lavi yo, m ap raple liy sa a. Pa gen anyen ka fèt konsa difisil PASE LIT papa m ‘lan nan lavi yo.
Ane 1986. Papa m ‘te wè nan premye manman mwen. Li imedyatman te renmen li. Tankou pou chak tèminoloji jenerasyon sa a nan, LOVE nan vu First. Papa pa janm eksprime santiman l ‘yo. Li te tèlman atansyon pou manman mwen te rive nan konnen sou sa a 18 mwa apre yo fin papa m ‘te gen LOVE li nan moman sa je premye. Sa twò aksidantèlman. Ane 1988. Yon amann jou, papa jwenn yon travay prive ak deside eksprime santiman l ‘yo. Yon jan kanmenm jere yo ranmase l ‘, li kouraz fè fas a manman mwen la pou premye fwa a. Li prezante tèt li ak dwat lwen te di, “”Mwen vrèman renmen ou menm ak mwen konnen ou soti nan yon fanmi bon. Mwen vle marye ou. Pran tan ou ak kite m ‘konnen si ou renmen m’ tou. Manman mwen ap pale avèk paran ou. Ap tann pou repons ou “”. Li te kite plas la. Yon moun lòt nasyon ap vin jwenn nou e li di li se vle marye ou. Manman an pa t ‘gen yon siy sa ki te pase. Papa te rankontre l ‘ankò nan 2 semèn. Manman an di, “”Mwen pa konnen anyen sou ou. Mwen pa t ‘fè moute lide m’ ankò “”. Papa m ‘se yon mesye vre. Li te santi tris e li te te sou yo kite plas la. Li tande yon vwa inatandi (nan yon ton mou) soti nan manman mwen. “”Men, Si ou ta vle, ou ka pale ak paran mwen””. Lè nan renmen, ton pa gen pwoblèm dwa? Papa m ‘te moun nan ereuz sou planèt la ki trè moman. Li te remèsye manman m ‘yo. Manman an Lè sa a, te di, “”Si yo pa aksepte, pa janm wè m ‘ankò.”” Papa di konsa, “”mwen te pwomèt.””
Koulye a, vini istwa a vrè. granpapa matènèl mwen dwat lwen rejte papa m ‘. REZON: NO JOB GOUVÈNMAN. Papa m ‘te eseye konvenk papa mwen men li pa t’ nan yon pozisyon pou koute anyen. Se sèlman bagay ki matche te kas. jou sa yo, kas te pwoblèm nan pi gwo pou maryaj. fanmi papa a te pòv, fanmi manman an te byen rich tounen lè sa a. Papa pa t ‘bay yo. Li mande papa, “”Kisa mwen dwe fè yo marye pitit fi ou?”” Papa reponn, “”papa ou se pa vivan jodi a. Ou gen 2 pi piti frè. Yo se moun ki gen degre. Gid yo. Ede yo jwenn yon bon travay. Ou gen yon ti sè tou. Jwenn l ‘yon bon chwa, epi fè aranjman yo maryaj ak lajan ou (san yo pa prete). Lè sa a, jwenn yon travay Gouvènman ak tounen vin jwenn mwen. “”Papa di (gade nan manman mwen),”” mwen te pwomèt ou jodi a. Mwen pral tounen vin jwenn ou nan yon ane. Mwen pral akonpli tout responsablite m ‘yo. Jis ban m ‘sa a chans yon sèl “”. Mo Mere pa ka eksprime ki sa sa yon ane te anseye papa m ‘. Papa m ‘ak frè l’ lwe yon ti chanm nan yon vil ki tou pre ak salè papa m ‘lan. 1 Frè te mete yo nan Lame Ameriken, yon lòt nan Ameriken Marin. se Sè marye ak yon nonm bèl bagay. Papa te pase chak pyès lajan li te touche sou sa maryaj. Papa te travay vrèman difisil ak te resevwa yon JOB GOUVÈNMAN. Sa yon ane transfòme papa m ‘soti nan yon moun kont ak yon nonm ki responsab. Li te rive nan konnen responsablite yo nan lavi yo. Valè de lajan. Valè de tan. Ap difisil nèt reyalize yon objektif. Pa jwenn mo dwat yo eksplike tout bagay. ANE 1989, Li te rankontre papa. Papa kenbe pawòl l ‘yo. Papa te resevwa marye ak renmen an nan lavi l ‘.
Jodi a, mwen pa gen okenn pwoblèm ki gen rapò ak lajan oswa relasyon. Si nan tout mwen gen nenpòt pwoblèm, mwen toujou gen istwa papa m ‘lan k ap sonnen nan zòrèy mwen. Tout se possible. Mwen RETE POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead sou Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Amsa
Mene ne daya magana ka tunatar da kanka da domin ya zauna m?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior kwangila Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
A duk lokacin da nake da wata matsala a rayuwa, na tunatar da wannan line. Babu abin da zai BE SO HARD WANDA MY DAD’S gwagwarmaya IN RAI.
Shekara 1986. My baba farko ga uwata. Ya take son ta. Kamar yadda ta wannan zamani ta terminology, soyayya da farko wurin. Dad taba bayyana ji. Ya kasance haka m cewa uwata samu ka sani game da wannan watanni 18 bayan ta baba da ya soyayya da farko wurin lokacin. Wannan kuma da gangan. Shekara 1988. Daya yini lafiya, baba sami mai zaman kansa aiki da kuma yanke shawarar bayyana ya ji. Ko ta yaya gudanar da tara da kuru zaa kuma fuskantar uwata da farko. Ya gabatar da kansa da kuma yanzun nan ya ce, “”Na gaske son ku, kuma na san ka zo daga mai kyau iyali. Na so ya aure ka. Dauki lokaci da sanar da ni idan kana son ni ma. Uwata zai yi magana da iyayenku. Jiran your reply “”. Ya bar wurin. A baƙo ya je muku, kuma ya ce da ya ke son ya aure ka. Mamma ba su da wani ra’ayi da abin da ya faru. Dad hadu da ita kuma a 2 makonni. Mamma ya ce, “”Ban sani ba wani abu game da ku. Ban sanya a raina duk da haka “”. My baba ne mai gaskiya ne mutum. Ya ji m, kuma ya kasance game da su bar wurin. Ya ji wani m murya (a cikin wani m sautin) daga uwata. “”Amma idan ka so su, ka iya magana da mahaifana biyu””. A lokacin da a soyayya, sautin ba kome dama? My baba ya farin ciki da murna mutum a duniya da sosai lokacin. Ya gode uwata. Mamma sa’an nan ya ce, “”Idan ba su yarda, taba ganin ni kuma.”” Dad ce, “”Na yi alkawari.””
Yanzu ya zo da ainihin labarin. My masu juna biyu kakan yanzun ƙaryata uba. DALILIN: NO Gwamnatin AYUBA. My baba kokarin shawo ta Grandpa amma ya kasance ba a cikin wani wuri ya saurari wani abu. Abinda ya dace ya caste. Wadanda days, caste ne manyan batun aure. Dad ta iyali shi matalauta, inna ta iyali shi quite m baya. Dad bai daina. Ya tambaye Grandpa, “”Me ya kamata in yi aure your ya?”” Grandpa ce, “”Ai, mahaifinka ba shi da rai a yau. Kana da 2 ƙaramin ‘yan’uwansa. Su ne mataki kambun. Shiryar da su. Taimake su sami aiki mai kyau. Kana da ƙaramin ‘yar’uwa ma. Find ta mai kyau wasa da kuma yin aure shirye-shirye tare da ka kudi (ba tare da aron). Sa’an nan sami Gwamnatin Ayuba da su komo wurina. “”Dad ce (kallon uwata),”” Na yi maka alkawari a yau. Zan komo da ku a cikin wani shekara. Zan cika dukan nauyi. Just ka ba ni wannan damar “”. Mere kalmomi ba zai iya bayyana abin da wannan shekara guda ya sanar da ni baba. My baba da ‘yan’uwansa takalman karamin dakin a wani gari da ke kusa da na baba ta albashi. 1 Brother samu sanya shi a cikin Indian Army, wani a India Navy. Sister aka auri mai ban mamaki mutum. Dad ciyar kowane dinari ya tsirfanta, a aure. Dad aiki da gaske wuya da kuma samu wata gwamnati AYUBA. Wannan shekara guda sāke ta baba daga m mutum zuwa alhakin mutum. Ya samu san nauyi a rayuwarsa. Darajar kudi. Darajar lokaci. Ta yaya wuya shi ne a cimma wata manufa. Ba gano dama kalmomi don bayyana dukan kõme. SHEKARA 1989, ya gana Grandpa. Grandpa kiyaye maganarsa. Dad yi aure da soyayya ransa.
A yau, ba ni da wani matsaloli alaka kudi ko dangantaka. Idan a duk ina da wani matsala, har yanzu ina da ta baba ta labarin ringing a cikin kunnuwana. Duk abin da yake achievable. I CI GABA DA FAKEWA KYAU.
UpvoteDownvoteRead a Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Pane
He aha ka mea hookahi e hoahewaia oukou paipai ia oe iho i ka mea e noho maikaʻi?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Pāhana aelike Engineer – Hindustan? Ieoaeunoai Company Ltd.
1 nānaina
Ina au me kekahi pilikia iloko o ke ola, I hoʻomaopopo i kēia laina. ʻAʻohe Mea e hiki ai ka paakiki loa ma mua o koʻu makuakāne’S paio IN LIFE.
Makahiki 1986. koʻu makuakāne i ike mua i koʻu makuahine. He manawa, makemake ia. E like me ka o keia hanauna ke terminology, LOVE MA maka MUA. Pāpā aoleʻia maila kona mau manaʻo. He mea i manao ai koʻu makuahine i ka ike e pili ana i keia 18 mahina ma hope o koʻu makuakāne i kona LOVE i kinohi maka koke. I oi aku accidentally. Makahiki 1988. Hookahi lole lā, Papai loaa i kekahi hana, a hoʻoholo i ka hoike i kona manaʻo. Somehow e hoʻokele eʻohi i kona mau guts, a me na maka i koʻu makuahine, no ka manawa mua. He hoʻolauna ia iho, a me pololei aku la, “”I maoli ‘oe makemake, a ua ike au ia oe e hele mai i kaʻohana maikai. I makemake e mare ia oe. E lawe i kou manawa, ae hōʻike mai iaʻu i ina ua makemake oe iaʻu no hoi. Kuu makuahine, e olelo aku i ko oukou mau makua. E kali ana no ka mea, i kou pane. “”. He haalele i ka wahi. A malihini hele mai ia oe, ae mai la ka makemake e mare ia oe. aole i Mom kekahi ahuoi i ka mea hiki. Pāpā hui hou ia i loko o 2 pule. Makuahine mai la, “”Aole au i ike i kekahi mea no oukou. aole au i hana iho la au i koʻu naau e “”. Me koʻu makuakāne he keonimana oiaio. He manao kaumaha, a ua kokoke e haalele i ka wahi. He lohe i unexpected leo (i loko o ka pahee leo), mai koʻu makuahine. “”Aka, Ina e makemake mai ai, e hiki ia ia ke’ōlelo aku i koʻu mau mākua.””. I ka wa i loko o ke aloha, leo, aole ia i mea pono? Me koʻu makuakāne,ʻo ia ka happiest kanaka ma ka Honua a pau loa koke. Hoomaikai aku la ia i koʻu makuahine. Makuahine alaila, i mai la, “”Ina aole lakou eʻae aku,ʻaʻole loa ike hou mai iaʻu.”” Pāpā akula, “”I olelo hoopomaikai mai.””
Ano, hele mai la ka maoli moʻolelo. Koʻu maternal kupuna kāne pololei aku hoʻowahāwahā koʻu makuakāne. Kumu: NO AUPUNI Loi. Me koʻu makuakāne ho’āʻo e hoomaopopo mai i koʻu grandpa aole nae ia i ua ole iloko o ka oihana, e hoʻolohe i kekahi mea. Wale no mea i like o CASTE. Ia mau la, CASTE o ka nui hoopuka no ka mare ana. Pāpā kaʻohana, he ilihune, makuahine ka ohana, ua kokoke waiwai hou laila. Pāpā i haawi mai. He ninau grandpa, “”He aha e kaʻu e hana aku ai i kou mare kaikamahine?”” Grandpa Pane, “”kou makuakane, aole ia e ola ana i keia la. Oukou he 2 mau kaikaina. Ka mea, ua degere paa. Alakai ia lakou. Kōkua i loaʻa iā lākou kekahi ‘oihana maikaʻi. Oe i ke kaikaina no hoi. Loaa ia ia i ka ń maikai, ae hana i ka mare hooponopono me ko oukou kala (me lawekahikiʻia). A laila e loaʻa i ke Aupuni o Ioba, ae hele hou mai i oʻu nei. “”Pāpā maila (nānāʻana i koʻu makuahine),”” au i mua ou i kēia lā. I e hele hou aku io oukou la i ka makahiki. I e hooko i koʻu kuleana a pau. Wale e haawi mai iaʻu i keia mea wale “”. hiki ole Mere olelo hoike i hookahi makahiki i aʻo i ka mea a koʻu makuakāne. Me koʻu makuakāne, a me kona poe hoahanau i? Ieaoa he uuku lumi i loko o ke kūlanakauhale kokoke me koʻu makuakāne ka uku. 1 ke kaikaina, komo waiho i loko o Mauna Army, kekahi ma Indian Moku. Kaikuahine, ua mare i ke kanaka mea. Pāpā kana a kela denari, ua hoʻolimalima ma ia mare ana. Pāpā hana maoli paakiki, a loaa i ka AUPUNI Loi. I hookahi makahiki iho me koʻu makuakāne, mai ka carefree kanaka i ke kuleana o ke kanaka. He hiki aku ai i ike i na kuleana i loko o ke ola. Waiwai o ke kala. Waiwai o ka manawa. Ane hiki ole i ka mea e loaʻa ai i ka pahu hopu. Aole nae i loaa’ōlelo pono e wehewehe i na mea a pau. MAKAHIKI 1989, He halawai grandpa. Grandpa malama i kana olelo. Pāpā komo mare i ke aloha o kona ola.
I kēia lā, I loaa ole ia oukou i kekahi pilikia pili i ke dala a me ka pili ma. Ina ma na mea a pau au i kekahi pilikia, au nae i koʻu makuakāne ka moʻolelo ringing i loko o koʻu mau pepeiao. Na mea a pau, ua achievable. I noho maikaʻi.
UpvoteDownvoteRead ma Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
תשובה חדשה
מהו משפט אחד אתה להזכיר לעצמך כדי להישאר חיובי?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR לצילום ומדיה דיגיטלית, מהנדס חוזים בכיר – חברת בנייה הינדוסטאן
נוף 1
בכל פעם אני נתקל כל בעיה בחיים, אני מזכיר את הקו הזה. שום דבר לא יכול להיות כל כך קשה מאשר המאבק של האבא שלי בחיים.
שנת 1986. אבא שלי ראה לראשונה אמא שלי. הוא מיד אהב אותה. לפי המינוח של הדור הזה, אהבה ממבט ראשון. אבא מעולם לא הביע את רגשותיו. הוא היה כל כך זהיר, כי אמא שלי צריכה לדעת על 18 חודשים זה דומה לאבא שלי הייתה אהבתו ברגע מהמבט הראשון. גם זה בטעות. שנת 1988. יום בהיר אחד, אבא מצא עבודה פרטית והחליט לבטא את רגשותיו. איכשהו הצליח לאסוף את מעיו מול אמא שלי בפעם הראשונה. הוא הציג את עצמו, ומיד אמר, “”אני באמת אוהב אותך ואני יודע שאת באה ממשפחה טובה. הלוואי להתחתן איתך. קח את הזמן שלך ותן לי לדעת אם אתה אוהב אותי יותר מדי. אמא שלי תדבר עם ההורים שלך. מחכה לתגובתך””. הוא עזב את המקום. זר בא אליך ואומר שהוא מוכן להתחתן איתך. אמא לא הייתה לי מושג מה קרה. אבא פגש אותה שוב ב 2 שבועות. אמא אמרה, “”אני לא יודע עליך כלום. לא עשיתי את דעתי עדיין “”. אבא שלי הוא ג’נטלמן אמיתי. הוא הרגיש עצוב והיה עומד לעזוב את המקום. הוא שמע קול לא צפוי (בנימה רכה) מאמא שלי. “”אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לדבר עם ההורים שלי””. כאשר מאוהבים, טון לא משנה נכון? אבא שלי היה האדם המאושר ביותר על פני כדור הארץ באותו רגע ממש. הוא הודה אמא שלי. אמא ואז אמרה, “”אם הם לא מקבלים, לעולם לא יראה אותי שוב.”” אבא אמר, “”אני מבטיח.””
עכשיו מגיע הסיפור האמיתי. סבי מצד אמי מיד דחה את אבא שלי. הסיבה: אין משרה ממשלתית. אבא שלי ניסה לשכנע סבא שלי, אבל הוא לא היה בעמדה להקשיב לשום דבר. הדבר היחיד שהתאים היה כת. באותם ימים, כת הייתה הבעיה הרצינית לנישואים. המשפחה של האבא לא הייתה טובה, של מש’ אמא הייתה עשירה למדי אז. אבא לא ויתר. הוא שאל סבא, “”מה אני צריך לעשות כדי להתחתן עם הבת שלך?”” ענה סבא, “”אבא שלך הוא לא חי היום. יש לך 2 אחים צעירים. הם בעלי תואר. הנחה אותם. לעזור להם למצוא עבודה טובה. מדי יש לך אחות קטנה. מצא לה שידוך טוב לעשות את סידורי נישואים עם הכסף שלך (בלי לשאול). ואז למצוא עבודת ממשלה ולחזור אליי. “”אמר אבא (הסתכלות האמא שלי),”” אני מבטיח לכם היום. אני אחזור אליך שנה. אקיים את כל תחומי האחריות שלי. רק תן לי את זה הזדמנות אחת “”. בהבל לא יכול לבטא את מה שהשנה למדה האבא שלי. אבא שלי ואחיו שכר חדר קטן בעיר סמוכה עם משכורת של אבא שלי. 1 האח יש להציב הצבא ההודי, אחר הצי ההודי. אחות נשואה אדם נפלא. אבא בילה כל אגורה שהוא הרוויח על שנישואים. אבא עבד קשה מאוד וקיבל משרה ממשלתית. אחד באותה שנה הפכה האבא שלי מאדם שאנן אדם אחראי. הוא חייב לדעת את האחריות בחיים. ערך של כסף. ערך זמן. כמה קשה כדי להשיג מטרה. לא מוצא את המילים הנכונות כדי להסביר הכל. בשנת 1989, הוא נפגש סבא. סבא עמד בדיבורו. אבא התחתן עם אהבת חייו.
היום, אין לי שום בעיות הקשורות כסף או קשרים. אם בכלל יש לי כל בעיה, יש לי עוד סיפור של האבא שלי מצלצל לי באוזניים. הכל הוא בר השגה. אני נשאר חיובי.
UpvoteDownvoteRead ב- Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नया जवाब
एक वाक्य आप क्रम में अपने आप को याद दिलाना सकारात्मक रहने के लिए क्या है?
Kasee श्रीनिवास
Kasee श्रीनिवास, NICMAR पूर्व छात्र, वरिष्ठ संविदा इंजीनियर – हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
1 देखें
जब भी मैं जीवन में किसी भी समस्या आ रहा है, मैं इस लाइन को याद दिलाना। कुछ नहीं तो की तुलना में जीवन में मेरे पिताजी के संघर्ष कठिन हो सकता है।
वर्ष 1986 के पहले मेरे पिताजी मेरी माँ को देखा। उन्होंने तुरंत उसे पसंद है। इस पीढ़ी की शब्दावली, प्यार पहली नजर में अनुसार। पिताजी अपने भावनाओं को कभी नहीं व्यक्त की है। वह तो सावधान कि मेरी माँ के बाद मेरे पिताजी पहली नजर में इस समय अपने प्यार था यह 18 महीने के बारे में पता चल गया था। गलती से भी यही। वर्ष 1988 ठीक एक दिन, पिता एक निजी नौकरी मिल गई और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लिया। किसी तरह उसकी हिम्मत इकट्ठा होते हैं और पहली बार के लिए मेरी माँ का सामना करने में कामयाब रहे। उसने अपने आप को पेश किया और सीधे कहा, “”मैं वास्तव में तुम्हें पसंद है और मैं तुम्हें एक अच्छा परिवार से आते हैं पता है। मैं तुमसे शादी करना चाहते हैं। अपना समय ले लो और मुझे पता है अगर तुम मुझे भी पसंद करते हैं। मेरी माँ ने अपने माता-पिता से बात करेंगे। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हु””। वह जगह छोड़ दिया है। एक अजनबी तुम करने के लिए आता है और वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है कहते हैं। माँ एक सुराग क्या हुआ नहीं था। पिताजी 2 सप्ताह में उसे फिर से मुलाकात की। माँ ने कहा, “”मैं आप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने दिमाग में अभी तक “”ऊपर नहीं बना था। मेरे पिताजी एक सच्चे सज्जन है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है महसूस किया और के बारे में जगह छोड़ने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ से एक अप्रत्याशित आवाज (एक नरम स्वर में) सुना। “”लेकिन आप करना चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता से बात कर सकते””। जब प्यार में, स्वर सही बात नहीं है? मेरे पिताजी ग्रह उसी क्षण पर खुशी का व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को धन्यवाद दिया। माँ तो कहा, “”वे स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुझे फिर से देख कभी नहीं।”” पिताजी ने कहा, “”मैं वादा करता हूँ।””
अब वास्तविक कहानी आता है। मेरे नाना सीधे मेरे पिताजी को खारिज कर दिया। कारण: कोई भी सरकार काम है। मेरे पिताजी मेरे दादा जी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह एक स्थिति में कुछ भी सुनने के लिए नहीं था। केवल एक चीज है कि मिलान जाति थी। उन दिनों, जाति शादी के लिए प्रमुख मुद्दा था। पिताजी का परिवार गरीब था, माँ के परिवार को वापस तो काफी समृद्ध था। पिताजी हार नहीं मानी। उन्होंने दादा से पूछा, “”क्या मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए क्या करना चाहिए?”” दादाजी ने कहा, “”तुम्हारे पिता आज जीवित नहीं है। आप 2 छोटे भाइयों की है। वे डिग्री धारक हैं। उन्हें गाइड। उन्हें एक अच्छी नौकरी खोजने में मदद करें। आप एक छोटी बहन भी है। उसे एक अच्छा मैच खोजने और (उधार लेने के बिना) अपने पैसे के साथ शादी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो फिर सरकारी नौकरी खोजने के लिए और मेरे लिए वापस आ जाओ। “”पिताजी ने कहा (मेरी माँ देख),”” मैं आज तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हें वापस करने के लिए एक वर्ष में आ जाएगा। मैं अपने सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बस मुझे इस एक मौका दे। “” मात्र शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं जो कि एक साल मेरे पिताजी सिखाया था। मेरे पिताजी और उसके भाई मेरे पिताजी के वेतन के साथ पास के एक शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। 1 ब्रदर भारतीय नौसेना में भारतीय सेना में रखा गया है, एक और। बहन एक अद्भुत आदमी से शादी की है। पिताजी हर पैसा वह है कि शादी पर अर्जित बिताया। पिताजी वास्तव में कड़ी मेहनत की और एक सरकारी नौकरी मिल गई। यही कारण है कि एक वर्ष के एक जिम्मेदार आदमी के लिए एक लापरवाह व्यक्ति से मेरे पिताजी को बदल दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में जिम्मेदारियों को पता चल गया। पैसों की अहमियत। समय का मूल्य। कितना मुश्किल यह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। नहीं सही शब्दों को खोजने सब कुछ समझाने के लिए। वर्ष 1989, उन्होंने दादा से मुलाकात की। दादाजी अपने शब्द रखा। पिताजी अपने जीवन के प्यार को शादी कर ली।
आज, मैं पैसे या रिश्तों से संबंधित किसी भी समस्या नहीं है। सब पर मैं किसी भी समस्या है, तो मैं अभी भी मेरे कानों में बज मेरे पिताजी का कहानी है। सब कुछ प्राप्त है। मैं सकारात्मक रहना।
Quora पर UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tshiab Teb
Yuav ua li cas yog ib tug kab lus koj hais rau koj tus kheej nyob rau hauv thiaj li yuav nyob zoo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior kev sib cog lus ua choj – Hindustan siv cov kev faib tuam txhab Ltd.
1 saib
Thaum twg kuv muaj tej teeb meem nyob rau hauv lub neej, kuv nco ntsoov kab no. Ib yam dabtsi los YEEJ CES HARD TSHAJ kuv txiv txoj kev tawm tsam HAUV LUB NEEJ.
Xyoo 1986. Kuv txiv pom kuv niam. Nws instantly nyiam nws. Raws li ib tiam no tus terminology, hlub tom ntej pom. Dad yeej tsis qhia nws txoj kev xav. Nws yog li ntawd ceev faj tias kuv niam tau paub txog qhov no 18 lub hlis tom qab kuv txiv tau nws hlub tom ntej pom lub sij hawm ntawd. Uas dhau lawm ntawd. Xyoo 1988. Ib tug raug nplua ib hnub, dad pom ib tug private hauj lwm thiab txiav txim siab los qhia nws txoj kev xav. Cas tswj kom sib sau ua ke nws lub siab tawv thiab lub ntsej muag kuv niam rau thawj lub sij hawm. Nws qhia nws tus kheej thiab ncaj tseg hais tias, “”Kuv yeej nyiam koj thiab kuv paub tias koj tuaj los ntawm ib tug zoo tsev neeg. Kuv xav yuav koj. Siv koj lub sijhawm thiab qhia rau kuv paub hais tias koj nyiam kuv thiab. Kuv niam yuav nrog koj niam koj txiv. Tos koj teb “”. Nws sab laug lub chaw. Ib tug Hmoob los txog rau koj thiab hais tias nws yog kam yuav koj. Niam tsis muaj ib tug clue dab tsi tshwm sim. Dad tau ntsib nws dua nyob rau hauv 2 lub lis piam. Niam hais tias, “”Kuv tsis paub dab tsi txog koj. Kuv tsis tau ua li kuv lub siab tsis tau “”. Kuv txiv yog ib tug yeej muaj tseeb gentleman. Nws xav tu siab thiab yog yog hais txog mus rau tawm hauv qhov chaw. Nws hnov ib tug npaj txhij txog lub suab (nyob rau hauv ib tug mos mos laus) los ntawm kuv niam. “”Tab sis Yog hais tias koj xav mus, koj yuav tau tham nrog kuv niam kuv txiv””. Thaum nyob rau hauv kev hlub, laus tsis txoj cai? Kuv txiv yog tus zoo siab tshaj plaws neeg nyob rau lub ntiaj chaw uas zoo heev lub sij hawm ntawd. Nws tsaug kuv niam. Niam ces hais tias, “”Yog hais tias lawv tsis kam txais, tsis pom kuv dua.”” Dad hais tias, “”Kuv cog lus.””
Tam sim no los lub sij zaj dabneeg. Kuv niam yawg ncaj tseg tsis lees txais kuv txiv. VIM LI CAS: TSIS TSEEM FWV TXOJ HAUJ LWM. Kuv txiv hais kom kuv yawg tab sis nws tsis yog nyob rau hauv ib txoj hauj lwm los mloog dab tsi. Tsuas yog yam uas phim yog Caste. Cov hnub, Caste yog tus loj qhov teeb meem rau sib yuav. Dad tsev neeg yog neeg pluag, niam tsev neeg yog heev nplua nuj rov qab ces. Dad tsis muab li. Nws nug hais tias yawg, “”Yuav ua li cas yuav tsum ua li cas mus yuav koj tus ntxhais?”” Yawg teb hais tias, “”Koj txiv tsis yog ciaj sia niaj hnub no. Koj muaj 2 kwv. Lawv yog cov degree hwj. Coj lawv. Pab lawv nrhiav tau ib txoj hauj lwm. Koj muaj ib tug niam hluas thiab. Nrhiav nws ib tug zoo phim thiab ua lub neej npaj nrog koj cov nyiaj (tsis muaj txais). Ces nrhiav ib tug tsoom fwv txoj hauj lwm thiab rov qab los rau kuv. “”Dad hais tias (saib kuv niam),”” Kuv cog lus rau koj hnub no. Kuv mam li tuaj rov qab rau koj nyob rau hauv ib tug xyoo. Kuv mam li ua kom tiav tag nrho kuv lub luag haujlwm. Cia li muab kuv qhov no yog ib lub caij nyoog “”. Mere lus yuav tsis nthuav qhia dab tsi uas ib xyoos tau qhia kuv txiv. Kuv txiv thiab nws cov kwv tij khiab tsev nyob ib chav tsev me me nyob rau hauv ib tug nyob ze lub zos nrog kuv txiv lub nyiaj hli. 1 Tij Laug tau muab tso rau hauv Indian Army, lwm nyob rau hauv Indian Navy. Tus muam yog sib yuav mus rau ib tug zoo kawg nkaus tus txiv neej. Dad siv txhua penny nws khwv tau nyob rau hauv uas sib yuav. Dad ua hauj lwm tiag tiag nyuaj thiab tau txais ib tug tsoom fwv TXOJ HAUJ LWM. Hais tias ib tug xyoo hloov kuv txiv los ntawm ib tug carefree tug neeg mus rau ib tug lub luag hauj lwm tus txiv neej. Nws tau txais paub cov luag hauj lwm nyob rau hauv lub neej. Tus nqi ntawm cov nyiaj. Tus nqi ntawm lub sij hawm. Yuav ua li cas nyuaj nws yog mus cuag ib lub hom phiaj. Tsis nrhiav lus los mus piav qhia txhua yam. XYOO 1989, nws tau mus ntsib yawg. Yawg khaws cia nws lo lus. Dad tau sib yuav rau txoj kev hlub ntawm nws lub neej.
Niaj hnub no, kuv tsis muaj tej teeb meem hais txog nyiaj txiag los yog kev sib raug zoo. Yog hais tias ntawm tag nrho cov kuv muaj tej teeb meem, kuv tseem muaj kuv txiv zaj dab neeg ringing nyob rau hauv kuv pob ntseg. Txhua yam yog achievable. Kuv NYOB zoo.
UpvoteDownvoteRead rau Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
új válasz
Mi az egyik mondat, amit emlékeztetni magad, hogy mindig pozitív?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior szerződések mérnök – Hindustan Construction Company Ltd.
1 nézet
Amikor én, hogy bármilyen probléma az életben, azt emlékeztetni ezen a vonalon. Semmi sem lehet olyan nehéz, mint az apa harc LIFE.
Év 1986 Apám először látta anyám. Ő azonnal szerette őt. Mivel a per a nemzedéki terminológia, LOVE első látásra. Apa soha nem fejezte ki az érzéseit. Ő annyira óvatos, hogy anyukám megismerték ezt követően 18 hónappal apám volt a SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA pillanatban. Ez is véletlenül. Év 1988 Egy szép napon, apa talált egy privát munkát, és úgy döntött, hogy kifejezze az érzéseit. Valahogy sikerült összegyűjteni a gyomrát és az arc anyukám először. Bemutatkozott, és rögtön azt mondta: “”én nagyon szeretem, és tudom jön egy jó család. Szeretném feleségül. Szánjon rá időt, és tudassa velem, ha úgy tetszik nekem is. Anyukám fog beszélni a szüleiddel. Válaszodra várakozva””. Ő elhagyta a helyet. Egy idegen érkezik, és azt mondja, hogy hajlandó feleségül venni. Anyu nem nyom, hogy mi történt. Apa találkozott vele ismét 2 hét. Anyu azt mondta: “”Én nem tudok semmit rólad. Nem én találtam fel a fejemben még “”. Apám egy igazi úriember. Úgy érezte, szomorú volt éppen elhagyni a helyszínt. Hallotta egy váratlan hang (lágy hang) Anyukám. “”De ha akarja, akkor lehet beszélni a szüleimmel.”” Ha szerelmes, hang nem számít ugye? Apám volt a legboldogabb ember a bolygón, hogy a pillanatban. Megköszönte az anyám. Anyu, majd azt mondta: “”Ha nem fogadja el, nem találkozunk többé.”” Apa azt mondta: “”Ígérem.””
Most jön az aktuális történetet. Anyai nagyapám azonnal elutasította az apám. OK: nincs kormány JOB. Apám próbálta meggyőzni a nagyapám, de ő nem volt abban a helyzetben, hogy hallgatni semmit. Az egyetlen dolog, ami illeszkedett volt kaszt. Azok a napok, a kaszt volt a fő kérdés a házasság. Apa családja szegény volt, anyu családja igen gazdag, majd vissza. Apa nem adja fel. Megkérdezte nagypapa “”Mit kell tennem, hogy feleségül a lányát?”” Nagypapa így válaszolt: “”Az apja nem él ma. Van 2 öcsém. Ezek fokozattal rendelkezik. Vezesse őket. Segíts nekik megtalálni a jó munkát. Van egy húga is. Találni neki egy jó meccs, és a házasságot kell kötniük a pénzt (nélkül hitelfelvétel). Aztán talál egy kormány Munka és gyere vissza hozzám. “”Apa azt mondta (nézi anyukám),”” Megígérem, hogy ma. Visszajövök hozzád egy évben. Majd teljesíti a feladatom. Csak adj egy esélyt ennek. “” Több szó nem lehet kifejezni, amit az egy évvel tanított az apám. Apám és testvérei bérelt egy kis szobát egy közeli városban apámmal fizetését. 1 Brother kapott elhelyezett indiai hadsereg, a másik az indiai haditengerészet. Nővér felesége egy csodálatos ember. Apa töltött minden pénzt szerzett az, hogy a házasság. Apa nagyon keményen dolgoztak, és van egy kormányzati munkát. Ez az egy év átalakult apám egy gondtalan személy a felelős ember. Megismerkedett a feladatokat az életben. A pénz értéke. Értéke az idő. Milyen nehéz elérni a célt. Nem találja megfelelő szavakat megmagyarázni mindent. 1989-es év, találkozott nagypapa. Nagypapa tartotta a szavát. Apa megnősült a szerelmi élete.
Ma már nincs probléma a pénzzel kapcsolatos, vagy kapcsolatokat. Ha egyáltalán van olyan probléma, még mindig van apám történetét cseng a fülem. Minden elérhető. Én pozitív marad.
UpvoteDownvoteRead a Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ný svar
Hvað er ein setning sem þú minna þig á í því skyni að vera jákvæð?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Senior Samningar Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Alltaf þegar ég ætla að hafa allir vandamál í lífinu, ég minna þessa línu. Ekkert getur verið svo erfitt EN baráttu pabba míns í lífinu.
Ár 1986. Pabbi sá fyrsti mömmu. Hann vildi strax hana. Eins og á hugtök þessi kynslóð er, ást við fyrstu sýn. Pabbi lýstu aldrei tilfinningum sínum. Hann var svo varkár að mamma fékk að vita um þessa 18 mánuði eftir að pabbi minn hafði ást hans fyrstu sýn augnablikinu. Það líka tilviljun. Ár 1988. Einn fínn dagur, pabbi fann sér vinnu og ákvað að tjá tilfinningar sínar. Einhvern veginn tókst að safna kjark hans og andlit mömmu mína í fyrsta sinn. Hann kynnti sig og strax sagði: “”Ég virkilega eins og þú og ég veit að þú kemur frá góðri fjölskyldu. Ég óska eftir að giftast þér. Taktu þinn tíma og láta mig vita ef þú vilt mig líka. Mamma verður að tala við foreldra þína. Bíð eftir svari þínu “”. Hann fór fram. A útlendingur kemur til þín og segir að hann er reiðubúinn til að giftast þér. Mamma hafði ekki hugmynd um hvað gerðist. Pabbi hitti hana aftur í 2 vikur. Mamma sagði, “”Ég veit ekki neitt um þig. Ég vissi ekki að gera upp hug minn ennþá “”. Pabbi minn er sannur heiðursmaður. Hann fannst sorglegt og var var um það bil að fara á stað. Hann heyrði óvænt rödd (í mjúkum tón) frá mömmu. “”En ef þú vilt, getur þú talað við foreldra mína””. Þegar í kærleika, tónn skiptir ekki máli ekki satt? Pabbi var hamingjusamasti maður á jörðinni sem mjög augnablikinu. Hann þakkaði mömmu. Mamma sagði þá, “”Ef þeir samþykkja ekki, aldrei sjá mig aftur.”” Pabbi sagði, “”ég lofa.””
Nú kemur í raun saga. móðurafi minn strax hafnað pabba. Ástæða: Engin ríkisstjórn JOB. pabbi minn reyndi að sannfæra afa minn en hann var ekki í aðstöðu til að hlusta á neitt. Það eina sem passa var caste. Þessir dagar, stétt var stórt mál fyrir hjónaband. Fjölskyldan pabba var fátækur, fjölskylda mömmu var alveg ríkur aftur þá. Pabbi var ekki gefast upp. Hann spurði afa, “”Hvað ætti ég að gera til að giftast dóttur þinni?”” Afi svaraði: “”Faðir þinn er ekki á lífi í dag. Þú átt 2 yngri bræður. Þeir eru gráðu eigendur. Leiðbeina þeim. Hjálpa þeim að finna góða vinnu. Þú ert yngri systir líka. Finna henni góðan leik og gera hjónaband ráðstafanir með peningana þína (án lántöku). Þá finna Ríkisstjórn starf og komið aftur til mín. “”Pabbi sagði (að horfa á mömmu),”” Ég lofa þig í dag. Ég kem aftur til þín í ár. Ég uppfylli allar skyldur mínar. Bara gefa mér þetta eina tækifæri “”. Aðeins orð geta ekki tjáð það sem það eitt ár hafði kennt pabba. Pabbi og bræður hans leigja lítið herbergi í nærliggjandi bæ með laun pabba míns. 1 Brother fékk sett í Indian Army, annar í Indian Navy. Systir er gift yndislegum manni. Pabbi eyddi hverjum eyri sem hann unnið á þeim hjónabandi. Pabbi vann mjög erfitt og fékk í ríkisstjórn starf. Það eitt ár umbreytt pabba frá Carefree einstaklingi til ábyrgrar manni. Hann fékk að vita ábyrgð í lífinu. Gildi peninga. Gildi tíma. Hversu erfitt það er að ná markmiði. Ekki að finna réttu orðin til að útskýra allt. Árið 1989, hitti hann afa. Afi hélt orð hans. Pabbi giftist ástinni í lífi sínu.
Í dag hef ég ekki nein vandamál sem tengjast peningum eða samböndum. Ef allt sem ég hef vandamál, hef ég enn sögu pabba míns suð í eyrum mínum. Allt er náð. Ég vera jákvæð.
UpvoteDownvoteRead á Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Azịza
Olee otu ikpe gị chetara onwe iji nọrọ mma?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 echiche
Mgbe ọ bụla m na-enwe nsogbu ọ bụla ná ndụ, M na-echetara a akara. Ọ DỊGHỊ ike ga-esi nnọọ ike karịa papa m na-alụ ná ndụ.
Year 1986. Papa m bu ụzọ hụ mama m. Ọ n’otu ntabi mmasị ya. Dị ka kwa ọgbọ a si ala, ịhụnanya na mbụ n’anya. Papa m mgbe kwupụtara mmetụta. Ọ bụ ya mere kpachara anya ka mama m wee mara banyere nke a 18 ọnwa mgbe papa m nwere ya ịhụnanya na mbụ n’anya oge. Na kwa na mberede. Afọ 1988. Otu ezi ụbọchị, papa hụrụ a onwe ọrụ na kpebiri gosipụta mmetụta. N’ụzọ ụfọdụ jisiri kpọkọta ya ikike idi na-eche ihu m na mama na nke mbụ. Ọ kọwara onwe ya na ozugbo kwuru, “”m n’ezie gị na m maara na ị na-abịa site a mma n’ezinụlọ. M na-achọ ịlụ di na nwunye gị. Were oge gị na ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-amasị m. Mama m na-agwa ndị mụrụ gị. Eche ka i zaa “”. Ọ hapụrụ ebe. A ọbìa-abịakwute gị na-ekwu na ọ bụ njikere ịlụ gị. Mama m enweghị a aidia ihe merenụ. Papa m zutere ya ọzọ na 2 izu. Mama m sịrị, “”Amaghị m ihe ọ bụla banyere gị. M na-eme ka elu m n’uche ma “”. Papa anyị na-ezi amadi. Ọ wutere na bụ na-aga ịhapụ ebe. Ọ nụrụ na-atụghị anya olu (na a adụ ụda) site mama m. “”Ma bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ịgwa okwu ndị mụrụ m””. Mgbe na ịhụnanya, ụda dịghị mkpa ziri ezi? Papa m bụ kasị nwee obi ụtọ mmadụ na mbara ala na nnọọ oge. O kelere m na mama. Mama m wee sị, “”Ọ bụrụ na ha anaghị anabata, mgbe ahụ m ọzọ.”” Papa kwuru, “”m ekwe nkwa.””
Ugbu a, bịa n’ezie akụkọ. My nne nwa nna nna ozugbo jụrụ papa m. Ihe Mere: dịghị Gọọmenti JOB. Papa m gbalịrị ka o doo m nna m ochie na ma ọ bụghị na ọnọdụ na-ege ntị ihe ọ bụla. Nanị ihe na-ekwekọghị bụ n’ihi ọkwá. N’ụbọchị ndị ahụ, n’ihi ọkwá bụ isi nke maka alụmdi na nwunye. Papa m na ezinụlọ m dara ogbenye, mama ezinụlọ bụ nnọọ ọgaranya n’oge ahụ. Papa m ekweghị ahapụ. Ọ jụrụ nna m ochie na, “”Gịnị ka m kwesịrị ime iji lụọ nwa gị nwaanyị?”” Ka nna m ochie zara, “”Nna gị bụ ndụ taa. I nwere 2 tọrọ ụmụnna. Ha bụ ogo ịgụ. -Eduzi ha. Inyere ha aka ịchọta ezigbo ọrụ. Gị ị tọrọ nwanne kwa. -Ahụ ya a mma egwuregwu na-eme ka ndokwa alụmdi na nwunye gị ego (na-enweghị na-agbaziri). Mgbe ahụ a Government Job na-abịa n’azụ m. “”Papa m gwara (-achọ na m na mama),”” M na-ekwe nkwa gị taa. M laghachi azụ gị na ihe afọ. M ga-emezu ihe nile m ibu ọrụ. Nanị nye m onye a ohere “”. Mere okwu ike na-egosipụta ihe na otu afọ kụziiri papa m. Papa m na ụmụnne nwetara otu obere ọnụ ụlọ dị n’otu obodo dị nso na papa m ji ụgwọ. 1 Nwanna ọkọdọ enịm ke Indian Army, ọzọ na Indian Navy. Sister bụ di na nwunye Ọ bụ ezigbo mmadụ. Papa m nọrọ bụla penny ọ akwụ on na alụmdi na nwunye. Papa-arụsi ọrụ ike wee a, ọrụ gọọmenti. Na otu afọ gbanwee papa m si a gbasaghị onye a eme nwoke. Ọ bịara mata ndị ọrụ ná ndụ. Uru nke ego. Uru nke oge. Otú ike ọ bụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ. Ahụ anaghị okwu ziri ezi na-akọwa ihe niile. N’AFỌ 1989, Ọ zutere nna m ochie na. Nna m ochie nọgidere okwu. Papa m lụrụ di na ịhụnanya nke ndụ ya.
Taa, m na-enweghị nsogbu ọ bụla metụtara ego ma ọ bụ mmekọrịta. Ọ bụrụ na ọ na m nwere nsogbu ọ bụla, m ka nwere papa m akụkọ ada m ná ntị. Ihe niile bụ ihe iru. M ISO AKỤZIRI.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaban baru
Apa salah satu kalimat yang Anda mengingatkan diri Anda dari agar tetap positif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Kontrak Engineer – Hindustan Construction Company Ltd
1 view
Setiap kali aku mengalami masalah dalam hidup, saya mengingatkan baris ini. TIDAK BISA JADI KERAS DARI PERJUANGAN MY DAD’S DALAM KEHIDUPAN.
Tahun 1986. Ayah saya pertama kali melihat ibuku. Dia langsung menyukainya. Sebagai per terminologi generasi ini, cinta pada pandangan pertama. Ayah tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Dia sangat berhati-hati bahwa ibu saya harus tahu tentang ini 18 bulan setelah ayah saya memiliki CINTA nya AT saat SIGHT PERTAMA. Itu juga sengaja. Tahun 1988. Suatu hari, ayah menemukan pekerjaan pribadi dan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Entah bagaimana berhasil mengumpulkan nyali dan menghadapi ibuku untuk pertama kalinya. Dia memperkenalkan diri dan langsung berkata, “”Aku benar-benar menyukai Anda dan saya tahu Anda berasal dari keluarga yang baik. Saya ingin menikah. Luangkan waktu Anda dan biarkan aku tahu jika Anda seperti saya juga. Ibuku akan berbicara dengan orang tua Anda. Menunggu jawaban Anda””. Dia meninggalkan tempat. Seorang asing datang kepada Anda dan mengatakan dia bersedia menikah. Ibu tidak memiliki petunjuk apa yang terjadi. Ayah bertemu lagi dalam 2 minggu. Ibu berkata, “”Saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Saya tidak membuat pikiran saya belum “”. Ayah saya adalah seorang pria yang benar. Dia merasa sedih dan hendak meninggalkan tempat. Dia mendengar suara yang tak terduga (dengan nada lembut) dari ibu saya. “”Tapi Jika Anda ingin, Anda dapat berbicara dengan orang tua saya””. Ketika cinta, nada tidak peduli benar? Ayah saya adalah orang paling bahagia di planet saat itu. Dia mengucapkan terima kasih ibuku. Ibu kemudian berkata, “”Jika mereka tidak menerima, tidak pernah melihat saya lagi.”” Ayah berkata, “”Aku janji.””
Sekarang datang kisah yang sebenarnya. kakek saya langsung ditolak ayah saya. ALASAN: NO PEMERINTAH JOB. Ayah saya berusaha meyakinkan kakek saya tapi dia tidak dalam posisi untuk mendengarkan apa pun. -Satunya hal yang cocok adalah kasta. Hari-hari, kasta adalah masalah besar untuk menikah. keluarga ayah miskin, keluarga ibu cukup kaya saat itu. Ayah tidak menyerah. Dia bertanya kakek, “”Apa yang harus saya lakukan untuk menikahi putri Anda?”” Kakek menjawab, “”Ayahmu tidak hidup hari ini. Anda memiliki 2 adik. Mereka adalah pemegang gelar. Membimbing mereka. Membantu mereka menemukan pekerjaan yang baik. Anda memiliki seorang adik perempuan juga. Temukan dia cocok dan membuat pengaturan pernikahan dengan uang Anda (tanpa meminjam). Kemudian menemukan Job Pemerintah dan kembali padaku. “”Kata Dad (melihat ibuku),”” aku berjanji hari ini. Aku akan datang kembali kepada Anda dalam tahun. Aku akan memenuhi semua tanggung jawab saya. Beri aku kesempatan satu ini “”. kata Mere tidak bisa mengungkapkan apa yang satu tahun telah diajarkan ayah saya. Ayah saya dan saudara-saudaranya menyewa sebuah ruangan kecil di kota terdekat dengan gaji ayah saya. 1 Saudara punya ditempatkan di Angkatan Darat India, yang lain di Angkatan Laut India. Suster menikah dengan pria yang luar biasa. Ayah menghabiskan setiap sen yang diperolehnya tentang pernikahan itu. Ayah bekerja sangat keras dan mendapat JOB PEMERINTAH. Itu satu tahun berubah ayah saya dari orang riang dengan seorang pria yang bertanggung jawab. Dia harus tahu tanggung jawab dalam kehidupan. Nilai uang. Nilai waktu. Betapa sulitnya untuk mencapai suatu tujuan. Tidak menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. TAHUN 1989, Dia bertemu kakek. Kakek menepati janjinya. Ayah menikah dengan cinta dalam hidupnya.
Hari ini, saya tidak memiliki masalah yang berhubungan dengan uang atau hubungan. Jika sama sekali saya memiliki masalah, saya masih punya cerita ayah saya terngiang di telinga saya. Semuanya dicapai. Aku TINGGAL POSITIF.
UpvoteDownvoteRead di Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Freagra
Cad é abairt amháin i gcuimhne duit féin ar chun fanacht dearfach?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumni, Innealtóir Conarthaí Sinsearach – Hindustan Construction Company Ltd.
1 tuairim
Aon uair a Tá mé tar éis aon fhadhb i saol, I gcuimhne líne seo. FÉIDIR Faic BE SO crua NÁ Struggle MO DAD’S IN LIFE.
Facthas 1986. Mo dhaid ar dtús mo mam. Thaitin sé láithreach di. De réir téarmaíocht seo a ghiniúint, a LOVE AN gCÉAD SÚL. Daid riamh in iúl a mothúcháin. Bhí sé chomh cúramach go bhfuair mo mam ar an eolas faoi seo 18 mí tar éis a bhí mo dhaid a LOVE AG SÚL nóiméad CHÉAD. Go ró thaisme. Bliain 1988. One breá lá, fuair athair post príobháideach agus chinn a mothúcháin. Bhealach bhainistiú a bhailiú a chuid Inní agus aghaidh mo mam don chéad uair. Isteach sé é féin agus láithreach dúirt sé, “”Is maith liom i ndáiríre tú, agus tá a fhios agam thagann tú ó theaghlach maith. Ba mhaith liom a pósadh tú. Tóg do chuid ama agus in iúl dom más mian leat mé chomh maith. Beidh mo mam labhair le do thuismitheoirí. Ag feitheamh le do fhreagra “”. D’fhág sé an áit. Tagann strainséir a thabhairt duit agus deir tá sé sásta a pósadh tú. Ní raibh mam clue cad a tharla. Daid bhuail sí arís i 2 sheachtain. Mam dúirt sé, “”Níl a fhios agam aon rud mar gheall tú. Ní raibh mé a dhéanamh suas m’intinn fós “”. Is é mo dhaid uasal fíor. Bhraith sé brónach agus bhí a bhí ar tí é a fhágáil ar an áit. Chuala sé guth gan choinne (i ton bog) ó mo mam. “”Ach Más mian leat, is féidir leat labhairt le mo thuismitheoirí ‘. Nuair a bheidh i ngrá, ní ton ábhar ceart? Bhí mo dhaid an duine happiest ar an phláinéid go bhfuil an-an nóiméad. Ghabh sé buíochas mo mam. Mam dúirt ansin, “”riamh Mura bhfuil siad ag glacadh, a fheiceáil dom arís.”” Daid dúirt sé, “”geallaim.””
Anois a thagann an scéal iarbhír. Mo seanathair mháthar dhiúltaigh láithreach mo dhaid. CÚIS: NO JOB RIALTAIS. Mo dhaid iarracht a chur ina luí ar mo grandpa ach ní raibh sé in ann chun éisteacht le rud ar bith. raibh ach rud mheaitseáil caste. Glacfar na laethanta, bhí caste an cheist mhór don phósadh. Bhí teaghlaigh Daid bocht, bhí teaghlaigh mam saibhir go leor ar ais ansin. Ní raibh Daidí thabhairt suas. D’iarr sé grandpa, “”Cad ba chóir dom a dhéanamh chun pósadh d’iníon?”” Grandpa fhreagair, “”Níl do athair beo inniu. Tá tú 2 deartháireacha níos óige. Tá siad sealbhóirí céime. Treoir maidir leo. Cabhair iad post a aimsiú maith. Tá tú deirfiúr níos óige chomh maith. Aimsigh di ar chluiche maith agus na socruithe pósadh le do chuid airgid (gan iasacht). Ansin a aimsiú Post an Rialtais agus teacht ar ais chugam. “”A dúirt Daid (ag féachaint ar mo mam),”” geallaim duit inniu. beidh mé ag teacht ar ais chugat i mbliain. Feicfidh mé a chomhlíonadh go léir mo chuid freagrachtaí. Just a thabhairt dom an seans amháin “”. Ní féidir focail ach ní bhíonn ach a chur in iúl an méid a bhí múinte bhliain amháin mo dhaid. Mo dhaid agus a chuid deartháireacha ar cíos seomra beag i mbaile in aice láimhe le tuarastal mo dhaid. 1 Deartháir fuair curtha in Arm Indiach, ceann eile i Indian Navy. Tá Deirfiúr pósta le fear iontach. Daid chaith gach pingin a thuill sé ar phósadh. Daid oibrigh go crua agus fuair POIST RIALTAIS. Bhliain sin amháin chlaochlú mo dhaid ó dhuine aerach le fear atá freagrach. Fuair sé a fhios ag na freagrachtaí sa saol. Luach airgid. Luach an ama. Cé chomh deacair é a bhaint amach sprioc. Gan aimsiú focail ceart gach rud a mhíniú. BHLIAIN 1989, Bhuail sé grandpa. Grandpa choinnigh a chuid focal. Daid phós leis an grá a shaoil.
Sa lá atá inniu, ní féidir liom aon fadhbanna a bhaineann le airgead nó caidrimh. Má chor agam aon fhadhb, tá mé fós mo dhaid scéal ringing i mo chluasa. Tá gach rud a bhaint amach. BÍ I DEARFACH.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuova risposta
Qual è una frase che ricordare a voi stessi, al fine di mantenere un atteggiamento positivo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Contratti Senior Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 visita
Ogni volta che sto avendo alcun problema nella vita, ricordo questa linea. Nulla può essere così forte che lottare di mio padre nella vita.
Anno 1986. Mio padre visto la prima volta la mia mamma. Ha subito piaceva. Secondo la terminologia di questa generazione, amore a prima vista. Papà non ha espresso i suoi sentimenti. Era così attento che mia mamma avuto modo di conoscere su questo 18 mesi dopo che mio padre aveva il suo AMORE A PRIMA VISTA momento. Anche questo accidentalmente. Anno 1988. Un bel giorno, papà trovato un processo privato e ha deciso di esprimere i suoi sentimenti. In qualche modo riuscito a raccogliere il suo coraggio e affrontare la mia mamma per la prima volta. Si presentò e subito ha detto: “”Mi piace davvero e so che proviene da una buona famiglia. Desidero sposarti. Prendete il vostro tempo e fatemi sapere se mi piace troppo. Mia madre sarà parlare con i tuoi genitori. Aspettando la tua risposta””. Ha lasciato il posto. Uno straniero viene a voi e dice che è disposto a sposarti. La mamma non ha avuto la minima idea di quello che è successo. Papà l’ha incontrata di nuovo in 2 settimane. Mamma ha detto, “”Io non so niente di te. Non ho fatto la mia mente ancora “”. Mio padre è un vero gentiluomo. Si sentiva triste ed era stato sul punto di lasciare il posto. Sentì una voce inaspettata (in un tono morbido) da mia mamma. “”Ma se si desidera, è possibile parlare con i miei genitori””. Quando in amore, il tono non importa giusto? Mio padre era la persona più felice del pianeta quel momento. Ha ringraziato la mia mamma. La mamma ha poi detto: “”Se non accettano, non rivedermi.”” Papà ha detto, “”Te lo prometto.””
Ora arriva la vera storia. Il mio nonno materno subito respinto mio padre. MOTIVO: NO GOVERNO LAVORO. Mio padre ha provato a convincere il mio nonno, ma lui non era in grado di ascoltare nulla. L’unica cosa che ha trovato era casta. Quei giorni, la casta è stato il problema principale per il matrimonio. La famiglia di papà era povera, la famiglia di mamma era molto ricco allora. Papà non si arrende. Ha chiesto il nonno, “”Cosa devo fare per sposare vostra figlia?”” Nonno rispose: “”Tuo padre non è vivo oggi. Hai 2 fratelli minori. Essi sono titolari di laurea. guidarli. Aiutarli a trovare un buon lavoro. Lei ha una sorella più giovane troppo. Trova la sua una buona partita e prendere gli accordi di matrimonio con i vostri soldi (senza prendere in prestito). Poi trovare un lavoro di governo e torna da me. “”Papà ha detto (guardando la mia mamma),”” Vi prometto oggi. Tornerò a voi in un anno. Io soddisfare tutte le mie responsabilità. Dammi solo questo una possibilità “”. Semplici parole non possono esprimere quello che, un anno aveva insegnato mio padre. Mio padre ei suoi fratelli affittato una piccola stanza in una città vicina con lo stipendio di mio padre. 1 fratello si è messo in dell’esercito indiano, un altro a Indian Navy. La sorella è sposata con un uomo meraviglioso. Papà ha speso ogni centesimo che ha guadagnato su quella del matrimonio. Papà ha lavorato sodo e ha ottenuto un lavoro di governo. Che, un anno trasformato mio padre da una persona spensierata di un uomo responsabile. Ha avuto modo di conoscere le responsabilità della vita. Valore del denaro. Valore del tempo. Quanto è difficile per raggiungere un obiettivo. Non trovando le parole giuste per spiegare tutto. ANNO 1989, ha incontrato il nonno. Il nonno ha mantenuto la parola. Papà si è sposata con l’amore della sua vita.
Oggi, io non abbiamo problemi legati al denaro o relazioni. Se a tutto quello che ho alcun problema, ho ancora la storia di mio padre nelle orecchie. Tutto è realizzabile. Ho rimanere positivo.
UpvoteDownvoteRead su Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新しい回答
あなたが肯定的な滞在するためにを思い出す一文は何ですか?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas、NICMAR卒業生、シニア契約エンジニア – ヒンドゥスタン建設会社株式会社
1ビュー
私は生活の中ですべての問題を抱えているときはいつでも、私はこの行を思い出させます。なにものも、私の人生のDADの苦闘THAN SO HARDになることはできません。
年1986年私の父は最初に私のお母さんを見ました。彼はすぐに彼女を好きでした。この世代の用語あたりとして、一目ぼれ。お父さんは彼の気持ちを表明することはありません。彼は私の母は私の父は、FIRST SIGHTの瞬間に彼の愛を持っていた後に、この18ヶ月について知るようになったことをとても慎重でした。あまりにも偶然それ。年1988ある晴れた日、父はプライベートの仕事を見つけ、彼の感情を表現することを決めました。どういうわけか、彼の勇気を収集し、初めて私のお母さんに直面することができました。彼は自分自身を導入し、すぐに私は本当にあなたが好きで、私はあなたが良い家族から来て知っている」と述べました。私はあなたと結婚したいです。あなたの時間を取り、あなたも私を好きなら、私に知らせてください。私の母は、あなたの両親に話をします。お返事を待って””。彼は場所を去りました。見知らぬ人があなたに来て、彼はあなたと結婚して喜んだと言います。ママは何が起こったかの手掛かりを持っていませんでした。お父さんは2週間後に再び彼女に会いました。ママは、私はあなたについて何も知らない」と述べました。私は「まだ私の心を構成していませんでした。私の父は真の紳士です。彼は悲しい感じ、場所を離れることを約ありました。彼は私のお母さんから(ソフトな口調で)予想外の声を聞きました。 “”あなたがしたい場合しかし、あなたは私の両親に話すことができます」。ときに恋に、音は右の問題ではありませんか?私の父はその瞬間、地球上で最も幸せな人でした。彼は私のお母さんに感謝しました。ママはその後、「彼らは同意しない場合は、もう一度私を見ることはない。」と言ったお父さんが言った、 “”私は約束します。」
今、実際の話が来ます。私の母方の祖父はすぐに私の父を拒否しました。理由:NO政府の仕事。私の父は私のおじいちゃんを説得しようとしたが、彼は何を聞くする立場にありませんでした。マッチした唯一のものはカーストました。当時、カーストは結婚のための主要な問題でした。お父さんの家族は、お母さんの家族は当時非常に富んでいた、悪かったです。お父さんはあきらめませんでした。彼は、「あなたの娘と結婚するために私は何をすべき?」、おじいちゃんに尋ねたおじいちゃんがあなたの父が今日生きていない」と答えました。あなたは2人の弟を持っています。彼らは学位保持者です。それらを導きます。彼らは良い仕事を見つけるのに役立ちます。あなたも妹を持っています。彼女に良い試合を見つけて、(借入なし)あなたのお金で結婚の手配をします。その後、政府の仕事を見つけて、私に戻ってくる。私は今日あなたを約束する “”お父さんは、(私のお母さんを見て)言いました」。私は年にあなたに戻って来ます。私はすべての責任を果たします。ただ、私にこの1チャンス」を与えます。単なる言葉は、その1年は私のお父さんを教えていたものを表現することはできません。私の父と彼の兄弟は私のお父さんの給料で近くの町にある小さな部屋を借りました。 1兄弟はインド軍、インド海軍で別の中に入れてしまいました。妹は素晴らしい人と結婚しています。お父さんは彼がその結婚に獲得したすべてのペニーを過ごしました。お父さんは本当に懸命に働いたと政府の仕事を得ました。つまり、1年は責任を人に屈託のない人から私のお父さんを形質転換しました。彼は生活の中で責任を知るようになりました。お金の価値。時間の値。どのようにハードそれが目標を達成することです。すべてを説明するために適切な言葉が見つかりません。 YEAR 1989、彼がおじいちゃんに会いました。おじいちゃんは、彼の言葉を続けました。お父さんは彼の人生の愛と結婚しました。
今日、私はお金や関係に関連する問題はありません。すべてで、私は何の問題がある場合、私はまだ私の耳鳴り私のお父さんの話を持っています。すべてが達成可能です。私は前向き。
Quoraの上UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaban New
Apa siji ukara sampeyan ngelingake dhewe saka supaya tetep positif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Kapan aku gadhah masalah ing gesang, aku ngelingake line iki. NOTHING bisa BE SO Hard saka perjuangan MY DAD’S IN LIFE.
Taun 1986. bapak weruh ibu. Panjenenganipun enggal disenengi dheweke. Minangka saben terminologi iki generasi kang, katresnan ing kawitan ngarsane. Dad tau ditulis raos. Panjenengané dadi ati sing ibu tak ngerti bab iki 18 sasi sawise bapak wis LOVE kang AT wayahe kawitan ngarsane. Sing banget sengaja. Taun 1988. Sawijining dina nggoleki, bapak nemu proyek pribadi lan mutusaké kanggo nyebut raos. Piye wae ngatur kanggo klumpukne guts lan ngadhepi ibu kanggo pisanan. Panjenenganipun ngenalaken awake lan langsung ngandika, “”Aku emg kaya kowe lan aku ngerti sing teka saka kulawarga apik. Aku pengin omah-omah sampeyan. Njupuk wektu lan mugi kula ngerti yen seneng banget. ibu diajak tuwane. Nunggu kanggo kiye “”. Kang kiwa panggonan. A liyo nerangake lan ngandika iku cumadhang kanggo omah-omah sampeyan. Ibu ora duwe pitunjuk apa kedaden. Bapak ketemu maneh ing 2 minggu. Ibu ngandika, “”Aku ora ngerti apa-apa bab sampeyan. Aku durung arupi atine durung “”. bapak iku disik bener. Panjenenganipun felt sad lan ana bab kanggo ninggalake panggonan. Krungu swara sing ora dikarepke (ing Nada alus) saka ibu. “”Menawa sampeyan pengin, sampeyan bisa ngobrol kanggo sandi tuwane””. Nalika ing katresnan, muni ora Matter tengen? bapak iki wong happiest ing planet wayahe banget. Panjenenganipun mbelani ibu. Ibu banjur ngandika, “”Yen padha ora setuju, ora ndeleng Aku maneh.”” Bapak ngandika, “”Aku janji.””
Saiki rawuh ing crita nyata. simbahipun Kula langsung ditolak bapak. Alesan: ora ana Website Lowongan. bapak nyoba kanggo gawe uwong yakin kakek nanging kang ana ora ing posisi kanggo ngrungokake apa-apa. Mung bab sing cocok iki Kelas. Dina, Kelas ana masalah utama kanggo marriage. kulawarga bapak kang ana miskin, kulawarga ibu kang cukup sugih banjur bali. Bapak durung menehi munggah. Dheweke takon kakek, “”Apa ngirim aku kanggo omah-omah putri?”” Eyang kakung mangsuli, “”Rama Panjenengan ora urip iki. Sampeyan kudu 2 rayi. Padha duwe gelar. Mimpin mau. Bantuan golek proyek apik. Sampeyan duwe adhi banget. Golek dheweke match apik lan nggawe aransemen marriage karo dhuwit (tanpa utang). Banjur golek proyek Government lan teka bali kanggo kula. “”Ngandika Dad (nggoleki ibu),”” Aku janji dina. Aku bakal balik menèh marang kowé ing taun. Aku bakal netepi kabeh Responsibilities sandi. Mung menehi kula kasempatan iki siji “”. tembung Mere ora bisa nyebut apa sing siji taun kang diwulangake bapak. bapak lan sedulur-seduluré disewa kamar cilik ing kutha toko karo gaji bapak kang. 1 Sadulur tak diselehake ing Indian Army, liyane ing Indian Navy. Sister nikah wong apik. Dad ngginakaken saben Penny piyambakipun ing marriage sing. Dad makarya tenan hard lan tak JOB Website. Sing siji taun rubah bapak saka wong seneng kanggo wong tanggung jawab. Tak ngerti Responsibilities ing urip. Value dhuwit. Value wektu. Carane hard iku kanggo entuk goal a. Ora nemokake tembung kanggo nerangake kabeh. Taun 1989, Panjenenganipun kepanggih kakek. Eyang kakung katahan tembung kang. Bapak tak nikah karo katresnan kang gesang.
Dina iki, aku ora duwe masalah kanggo dhuwit utawa sesambetan. Yen ing kabeh aku duwe masalah, aku isih duwe crita bapak kang muni ing kuping. Kabeh iku achievable. Aku tetep positif.
UpvoteDownvoteRead ing Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಹೊಸ ಉತ್ತರ
ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕ ಉಳಿಯಲು ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನು?
Kasee ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Kasee ಶ್ರೀನಿವಾಸ, NICMAR ಆಲಮ್ನಸ್, ಹಿರಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ – ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಲೈನ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟ.
ವರ್ಷದ 1986 ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಂಡಿತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಲವ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾರ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ. ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಂತರ ಈ 18 ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ. ವರ್ಷದ 1988 ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ, ತಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕಂಡು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೋ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯವಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಖ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ತಾನೇ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ನೇರ ವಿದೇಶ, ಹೇಳಿದರು “”ನಾನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿದ್ದೇನೆ””. ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಅಪರಿಚಿತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮ್ ಏನಾಯಿತು ಸುಳಿವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಭೇಟಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, “”ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ “”. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾವಿತ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ದುಃಖವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧ್ವನಿ (ಮೃದುವಾದ ಟೋನ್) ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ. “”ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು””. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ಬಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಗ್ರಹದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಮ್ ನಂತರ “”ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಂದಿಗೂ.”” ಹೇಳಿದರು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು, “”ನಾನು ಭರವಸೆ.””
ಈಗ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನೇರ ದೂರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕಾರಣ: ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾತನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಲು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಂದುವಂತಹ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಜಾತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಮನಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಾತನ ಕೇಳಿದಾಗ “”ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕು?”” ಅಜ್ಜ “”ಉತ್ತರಿಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು 2 ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ಪದವೀಧರರ ಇವೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಂಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು (ಎರವಲು ಇಲ್ಲದೆ) ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ. “”ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು (ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೋಡುವ),”” ನಾನು ಇಂದು ನೀವು ಭರವಸೆ. ನಾನು ವರ್ಷದ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ “”ನೀಡಿ. ಮೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಬಳ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ. 1 ಸೋದರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಸೋದರಿ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಪೆನ್ನಿ ಕಳೆದರು. ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರಾತಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ. ಸಮಯ ಮೌಲ್ಯ. ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಗೋಲು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ. ವರ್ಷ 1989, ಅವರು ತಾತನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಜ್ಜ ತಮ್ಮ ಪದ ಇದ್ದರು. ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇಂದು, ನಾನು ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ರಿಂಗಿಂಗ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಥೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ. ನಾನು ಧನಾತ್ಮಕ ಉಳಿಯಲು.
Quora ನಲ್ಲಿ UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Жаңа жауап
Сіз оң болу үшін өзіңіз еске салады, бір сөйлем дегеніміз не?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR түлектерінің, аға инженері келісімшарттар – Hindustan Құрылыс компаниясы Ltd.
1 қарау
Мен өмірде кез-келген проблеманы бар жатырмын кезде, Мен осы жолды еске салады. NOTHING менің өмір әкем күресінде қарағанда, қиын болуы мүмкін.
Жыл 1986 Менің әкем бірінші анама көрдім. Ол бірден оған ұнады. Осы ұрпақтың терминология бойынша, бір көргеннен ғашық. Әкем өз сезімдерін білдіріп ешқашан. Ол менің анам, менің әкем бірінші ойымызша, қазіргі уақытта оның сүйіспеншілігі болды кейін осы 18 ай туралы белгілі болды, сондықтан абай болды. тым кездейсоқ емес. Жыл 1988 One тамаша күні, әкем жеке жұмысқа орналасты және оның сезімдерін білдіруге шешім қабылдады. Қандай да бір оның қарын жинау және алғаш рет анама тап білді. Ол өзін енгізілді және бірден сен маған өте ұнайды, мен сіз жақсы отбасы келеді білемін «, деді. Мен сені күйеуге тілейміз. асықпай және сіз мені де ұнайды, егер маған білдір. Менің анам, ата-анаңмен айтуға болады. «Сізден жауап күтемін. Ол орынды қалдырды. А бөтен саған келе жатыр және ол сізді күйеуге дайын дейді. Анам не болғанын ұғымдар жоқ. Әкем 2 апта қайтадан оған кездесті. Анам маған сіз туралы ештеңе білмеймін «, деп атап өтті. Мен «әлі менің ақыл жоқ. Менің әкем нағыз джентльмен болып табылады. Ол қайғылы сезініп, орын қалдыру туралы болды. Ол менің анам бастап (жұмсақ үні) күтпеген дауысты естідім. «Егер сіз келсе Бірақ, сіз менің ата-аналарына айтуға болады». Кезде ғашық, үні оң маңызды емес? Менің әкем Сол сәтте планетада ең бақытты адам болды. Ол анамды алғысын білдірді. Анам, содан кейін «олар мені қайтадан көруге, ешқашан қабылдамайтын болсаңыз.», Деді әкем: «Мен уәде» деді.
Енді нақты әңгіме келеді. Менің ана атасы бірден әкеме бас тартты. Себебі: бірде-бір үкімет ТАПСЫРМА. Менің әкем Атамның сендіруге тырысты, бірақ ол кез келген нәрсені тыңдаудан жағдайы болған жоқ. қанағаттандырады Тек нәрсе кастовой болды. Бұл күн, кастовые неке үшін негізгі мәселе болды. Әкемнің отбасы аналар отбасы қайтып, содан кейін өте бай болды, кедей болды. Әкем дейін берген жоқ. Ол «Егер қызы тұрмысқа Мен не істеуім керек?», Ата сұрады атасы Әкең бүгін тірі емес «, деп жауап берді. Сіз 2 бауырым бар. Олар дәрежесі иегерлері болып табылады. оларды нұсқаулық. оларды жақсы жұмыс табуға көмектеседі. Сіз тым кіші сіңлім бар. оған жақсы матч табу және (қарыз жоқ) сіздің ақша неке келісім жасауыңыз. Содан кейін Үкімет жұмыс табуға және маған қайтып келіп. Мен бүгін саған уәде «Әкем, (менің анам қарап) былай деді:». Мен жылына сізбен келемін. Мен менің барлық міндеттерін орындауға болады. Тек маған бұл бір мүмкіндік «береді. Жай ғана сөздер сол бір жылы менің әкемді үйреткен қандай білдіруге болмайды. Менің әкем мен оның бауырлары әкемнің жалақы жақын маңдағы бір қалашықта шағын бөлме жалдап. 1 Brother Үнді Армия, Үнді әскери-теңіз флоты тағы бір орналастырылған танысты. Sister тамаша адам үйленген. Әкем ол бұл некеге тапқан әр тиыны өткізді. Әкем шынында да қатты жұмыс істеді және Үкімет жұмысқа тұрды. Яғни бір жыл жауапты адамға селқостық тұлғадан әкеме қайта. Ол өмірде міндеттерін танысты. ақша құндылығы. уақыт құндылығы. Қалай қатты ол мақсатқа қол жеткізу болып табылады. бәрін түсіндіруге дұрыс сөз табу емес. 1989 жылы, ол атасын, мейлі кездесті. Атасы оның сөзін жалғастырды. Әкем өз өмірінің махаббат үйленеді.
Бүгін мен ақша немесе қатынастарға байланысты қандай да бір проблемалар жоқ. барлық Мен кез-келген проблеманы болса, мен әлі күнге дейін менің құлағыма әкемнің тарихы Шырылауды бар. Бәрі қол жеткізуге болады. Мен позитивті бол.
Quora туралы UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ចម្លើយថ្មី
ការផ្តន្ទាទោសមួយដែលអ្នករំលឹកខ្លួនអ្នកពីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាភាពវិជ្ជមានគឺជាអ្វី?
KASE Sreenivas
KASE Sreenivas, NICMAR អតីតនិស្សិតវិស្វកម្មកិច្ចសន្យាជាន់ខ្ពស់ – កាសែត Hindustan ក្រុមហ៊ុនសំណង់
1 មើល
នៅពេលណាដែលខ្ញុំមានបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំបានរំឭកបន្ទាត់នេះ។ គ្មានអ្វីអាចជាការលំបាកដូច្នេះជាងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំឪពុករបស់លោកក្នុងជីវិត។
នៅឆ្នាំ 1986 ឪពុករបស់ខ្ញុំបានឃើញម្តាយរបស់ខ្ញុំជាលើកដំបូង។ លោកបានភ្លាមចូលចិត្តរបស់នាង។ ជាមួយវាក្យស័ព្ទរបស់មនុស្សជំនាន់នេះសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅមើលឃើញជាលើកដំបូង។ ឪពុកមិនដែលសម្តែងនូវអារម្មណ៍របស់គាត់។ គាត់ត្រូវបានគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ដែលម្តាយរបស់ខ្ញុំបានដឹងថាប្រហែល 18 ខែនេះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅពេលមើលឃើញជាលើកដំបូង។ ថាការចៃដន្យផងដែរ។ ឆ្នាំ 1988 ជាថ្ងៃល្អមួយឪពុករកបានការងារឯកជនមួយនិងបានសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់។ ដូចម្ដេចបានគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រមូលសេចក្ដីក្លាហានរបស់គាត់និងបានប្រឈមនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាលើកដំបូង។ លោកបានណែនាំខ្លួនឯងនិងត្រង់ឆ្ងាយបាននិយាយថា “”ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអ្នកនិងខ្ញុំដឹងថាអ្នកមកពីគ្រួសារល្អមួយ។ ខ្ញុំមានបំណងចង់រៀបការជាមួយអ្នក។ យកពេលវេលារបស់អ្នកនិងអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដឹងថាបើអ្នកចង់អោយខ្ញុំផងដែរ។ ម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅឪពុកម្តាយរបស់អ្នក។ កំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់អ្នកសម្រាប់ការ»។ គាត់បានចាកចេញពីកន្លែងនោះ។ មនុស្សចម្លែកម្នាក់បានមករកអ្នកហើយនិយាយថាគាត់មានបំណងចង់រៀបការជាមួយអ្នក។ មុំមិនមានគន្លឹះអ្វីទាល់តែសោះអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង។ ឪពុកបានជួបនាងម្តងទៀតនៅក្នុង 2 សប្តាហ៍។ មុំនិយាយថា: «ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីពីអ្នក។ ខ្ញុំមិនបានធ្វើឱ្យមានឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេ»។ ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាសុភាពបុរសពិត។ គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្តាយនិងគឺមានអំពីការចាកចេញពីកន្លែងនោះ។ គាត់បានលឺសំឡេងមិនបានរំពឹងទុក (នៅក្នុងសំឡេងទន់) ពីម៉ាក់របស់ខ្ញុំ។ «ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់អ្នកអាចនិយាយទៅឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំ»។ ពេលដែលនៅក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់, សម្លេងមិនមានបញ្ហាសិទ្ធិ? ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលនៅលើភពផែនដីនៅពេលនោះផងដែរ។ លោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ។ មុំបន្ទាប់មកបាននិយាយថា: «ប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលយកមិនដែលបានឃើញខ្ញុំម្តងទៀត។ “”ឪពុកខ្ញុំបាននិយាយថា”” ខ្ញុំសន្យា»។
ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់មកជារឿងពិតប្រាកដ។ ជីតារបស់ខ្ញុំត្រង់ឆ្ងាយបានច្រានចោលឪពុកខ្ញុំទេ។ មូលហេតុ: ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេ។ ឪពុកខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលជីតារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់មិនបាននៅក្នុងទីតាំងដើម្បីស្តាប់អ្វីមួយ។ តែរឿងដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានគេដេញ។ គ្រានោះវណ្ណៈគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ក្រុមគ្រួសារឪពុកក្រីក្រក្រុមគ្រួសាររបស់ម្តាយជាអ្នកមានពិតជាត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មក។ ឪពុកមិនផ្តល់ឱ្យឡើង។ គាត់បានសួរលោកតាថា: «តើខ្ញុំគួរធ្វើដើម្បីរៀបការកូនស្រីរបស់អ្នក? »តាឆ្លើយថា: «ឪពុករបស់អ្នកគឺមិនមែនរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ។ អ្នកមាន 2 ប្អូនប្រុស។ ពួកគេគឺជាអ្នកកាន់សញ្ញាប័ត្រ។ ណែនាំពួកគេ។ ជួយឱ្យពួកគេរកការងារល្អធ្វើ។ អ្នកមានប្អូនស្រីមួយផងដែរ។ រកឃើញរបស់នាងជាការប្រកួតល្អនិងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងការប្រាក់របស់អ្នក (ដោយគ្មានខ្ចីប្រាក់) ។ បន្ទាប់មកស្វែងរកការងាររដ្ឋាភិបាលជាមួយនិងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឱ្យខ្ញុំ។ »ឪពុកបាននិយាយថា (សម្លឹងមើលម៉ាក់របស់ខ្ញុំ) “”ខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។ ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចំពោះអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ។ ខ្ញុំនឹងបំពេញការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់របស់ខ្ញុំ។ គ្រាន់តែជាការផ្តល់ឱកាសមួយនេះ “”ខ្ញុំ។ ពាក្យតែមិនអាចបង្ហាញនូវអ្វីដែលថាមួយឆ្នាំបានបង្រៀនឪពុកខ្ញុំទេ។ ឪពុកនិងបងប្អូនរបស់គាត់ដែលខ្ញុំបានជួលបន្ទប់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលនៅក្បែរនោះដោយមានប្រាក់ខែឪពុកខ្ញុំ។ 1 បងបានដាក់ក្នុងជួរកងទ័ពឥណ្ឌាផ្សេងទៀតនៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌា។ បងស្រីបានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលអស្ចារ្យ។ ឪពុកបានចំណាយពេលជារៀងរាល់កាក់គាត់ទទួលបាននៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ។ ឪពុកបានធ្វើការពិតជាការលំបាកនិងទទួលបានការងាររដ្ឋាភិបាល។ ថាមួយឆ្នាំឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកពីការផ្លាស់ប្តូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានកង្វល់ឱ្យបុរសម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវ។ គាត់បានដឹងថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិត។ តម្លៃនៃការប្រាក់។ តម្លៃនៃពេលវេលា។ តើការលំបាកវាគឺដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅមួយ។ មិនមានការស្វែងរកពាក្យដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីពន្យល់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង។ ឆ្នាំ 1989 លោកបានជួបជីតា។ ជីតាបានរក្សាបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ឪពុកបានរៀបការសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃជីវិតរបស់គាត់។
សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឬទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើនៅទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានបញ្ហាណាមួយដែលខ្ញុំនៅតែមានរឿងឪពុកខ្ញុំឮនៅក្នុងត្រចៀកខ្ញុំ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសំរេចបាន។ ខ្ញុំតែងតែគិតវិជ្ជមាន។
UpvoteDownvoteRead នៅលើ Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
새 응답
당신이 긍정적 인 유지하기 위해의 자신을 생각 나게 한 문장은 무엇입니까?
Kasee Sreenivas
힌두 스탄 건설 주식 회사 – Kasee Sreenivas, NICMAR 동문, 수석 계약 엔지니어
1보기
내가 인생에서 어떤 문제에 봉착 할 때마다, 나는이 줄을 생각 나게. 아무것도는 LIFE IN MY DAD 투쟁 THAN SO HARD 수 없다.
년 1986 아빠는 처음으로 엄마를 보았다. 그는 즉시 그녀를 좋아했다. 첫눈이 세대의 용어, LOVE 당. 아빠는 자신의 감정을 표현하지 않았다. 그는 엄마가 아빠가 FIRST SIGHT의 순간에 자신의 사랑을 한 후에이 18개월에 대해 알고있어 너무 조심했다. 너무 실수로 그. 올해 1988 년은 한 날씨가 좋은 날, 아버지는 개인 작업을 발견하고 자신의 감정을 표현하기로 결정했다. 어떻게 든 자신의 용기를 수집하고 처음으로 엄마를 마주 할 수 있었다. 그는 자신을 소개 바로 내가 정말 당신을 좋아하고 당신이 좋은 가정에서 온 알고있다 “”고 말했다. 나는 당신과 결혼하고 싶습니다. 당신의 시간을 가지고 당신도 나 같은 경우 알려주세요. 엄마가 부모님에게 이야기합니다. 당신의 응답을 기다리는””. 그는 자리를 떠났다. 낯선 사람이 당신에게 와서 그가 당신과 결혼 할 의사 말한다. 엄마는 무슨 일이 있었는지 단서가 없었다. 아빠 2 주에 그녀를 다시 만났다. 엄마는 내가 당신에 대해 아무것도 모른다 “”고 말했다. 나는 “”아직 내 마음을하지 않았다. 아빠는 진정한 신사입니다. 그는 슬픈 느낌과 장소를 떠나려이었다. 그는 엄마로부터 (부드러운 톤) 예기치 않은 음성을 들었습니다. “”당신이 원한다면, 당신은 부모님에게 이야기 할 수 있습니다.”” 때 사랑, 톤 바로 문제가되지 않는다? 아빠는 행성 순간에 가장 행복한 사람이었다. 그는 엄마를 감사했다. 엄마는 “”그들이 동의하지 않을 경우, 다시 나를 보지 못할””고 말했다. 아빠는 말했다, “”나는 약속드립니다.””
이제 실제 이야기는 온다. 나의 외할아버지는 바로 아버지를 거부했다. 이유 : NO 정부 JOB. 아빠는 할아버지를 설득하려하지만 그는 아무것도들을 수있는 위치에 없었다. 일치하는 유일한 것은 계급이었다. 그 날은, 계급 결혼에 대한 큰 문제였다. 아빠의 가족은 엄마의 가족은 그때 아주 풍부했다 가난했다. 아빠는 포기하지 않았다. 그는 “”나는 당신의 딸과 결혼하기 위해 어떻게해야합니까?””할아버지에게 물었다 할아버지가 대답했다, “”당신의 아버지가 오늘 살아 없습니다. 당신은 두 남동생이있다. 그들은 학위 소지자입니다. 를 안내합니다. 그들에게 좋은 일을 찾을 수 있습니다. 당신도 여동생이있다. 그녀에게 좋은 경기를 찾아 (차입없이) 돈으로 결혼 준비를해야합니다. 그런 다음 정부의 직업을 찾아 내게 돌아와. 내가 오늘 약속 “”아빠 (엄마)를 찾고 말했다””. 나는 해에 다시 당신에게 올 것이다. 내 모든 책임을 다하고 있습니다. 그냥이 하나의 기회 “”를 제공합니다. 단순한 단어는 1 년 내 아버지를 가르친 것을 표현할 수 없습니다. 아버지와 그의 형제들은 아버지의 급여와 인근 마을에있는 작은 방을 임대. 한 형제는 인도 해군에 다른, 인도 육군에 배치를 받았습니다. 자매는 멋진 남자와 결혼한다. 아빠는 그가 그 결혼에서 얻은 모든 페니를 보냈다. 아빠는 정말 열심히하고 정부 JOB을 얻었다. 즉, 1 년 책임있는 사람에게 평온한 사람의 아버지를 변환. 그는 인생에서 책임을 알고있어. 돈의 값입니다. 시간의 값입니다. 이 목표를 달성하기 위해 얼마나 열심히. 아니 모든 것을 설명 오른쪽 단어를 찾는. 1989 년, 그는 할아버지를 만났다. 할아버지는 자신의 말을 지켰다. 아빠는 그의 인생의 사랑에 결혼했다.
오늘, 나는 돈이나 관계와 관련된 문제가 발생하지 않습니다. 전혀 내가 어떤 문제가 있다면, 나는 아직도 내 귀에 울리는 아버지의 이야기가 있습니다. 모든 달성 할 수있다. 나는 긍정적있어.
Quora의에 UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Bersiv bide
yek hevokê tu bi xwe bîne, da ku erênî bimînin çi ye?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Contracts Senior Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Dema ku ez ku ti problem di jiyanê de, ez vê line, bîne bîra. TIST NIKARE BE SO ji têkoşîna DAD min li jiyan zor.
Sal 1986. Bavê min pêşî mom min dît. Wî di cih de ji wê hez dikir. Wek per cayî vî nifşî, bi LOVE temaşaya yekem. Dad qet hestên xwe anîn ziman. Ew ewqas baldar bin ku mom min rabû, li ser vê di 18 mehan de dizanin, piştî bavê min LOVE xwe AT gavê pêşî bû. Ku jî bêhemdî. Sal 1988. One day fine, dad dîtin karekî taybet û biryar da ku îfade hestên xwe. Bi awayekî bibęje ji bo civandin û roviyên wî û dayîka min bi rû ji bo cara yekemîn. Ew bi xwe nasand û di cih de got, “”bi rastî ez ji te hez dike û ez dizanim ku tu ji malbateke baş were. Ez dixwazim ji we re bizewice. Take dema xwe û bila min dizanin, eger tu ji min hez jî dike. mom min dê ji bo dê û bavên xwe re biaxivin. Li benda bersiva te””. Ew cihê hiştin. A xerîb bê ba we û dibêje, ew e daxwaz ji we re bizewice. Mom nekir em nizanin çi bi serê me ne. Dad wê dîsa li 2 weeks kir. Mom re got, “”Ez tiştekî li ser te bi dizanin. Ez ji ber hişê xwe bide ne up yet “”. bavê min a gentleman rast e. Wî hest bi xemgînî û li ser ku dev ji cihê bû. Ew bihîst dengekî unexpected (li awazek nerm) ji mom min. “”Lê belê, heke hun bixwazin, tu ji dê û bavê min re biaxivin””. Dema ku di hezkirinê de, deng, ferq nake, mafê? bavê min bike bextewartirîn kesekî li ser planet wê gavê bû. Ew mom min re spasî kir. Mom paşê got, “”Eger ew qebûl nakin, qet min dîsa bibînin.”” Dad re got: “”Ez soz didim.””
Niha tê çîroka rastî. bapîrê zmanê min di cih de dad min red kir. Sedem: NO karê hikûmetê. bavê min xwest qenaetê bi dapîr min di heman demê de ew bû, di rewşekê de ku guhdariya tiştekî ne. Tenê tiştê ku bi rêk û KASTÊ bû. Wan rojan de, kastê pirsgirêka mezin de ji bo zewacê bû. malbata Dad ya belengaz bû, malbata mom ya gelekî dewlemend bû, di wê demê de. Dad nekir dev jê berde. Ew dapîr pirsî, “”Gelo ez çi bikim ji bo jinê keça te?”” Bapîrê lê vegerand û got, “”bavê te ye sax ne îro. Tu xwedî 2 birayên xwe. Ew xwedîyên pileya in. Rêberiya wan. Tevkarî wan karekî baş bibînin. Tu xwedî xuşka xwe ya biçûk jî. Find wê maçê de baş bikin û amadekariyên zewaca bi pereyên xwe (bê deyn). Hingê a Job Hikûmeta bibîne û dîsa bêm ba min. “”Dad û got: (digerî li mom min),”” ez îro te soz. Ez ê ji we re di sala bê. Ez hemû berpirsyariyên xwe bi cih ê. Just min ev yek derfeteke “”bidin. peyvên Mere ne dikarin xwe îfade çi ku ji salekê bavê min hîn kiribû. bavê min û birayên wî odeyeke biçûk de li gundekî nêzî bi meaş dad min bi kirê. 1 Brother li Artêşa Hindistanê li Navy Indian danîn bûn, yekî din. Xwîşkê ji bo mirovekî ecêb zewicî. Dad her nedî, ew li ser ku zewaca bi ser xistin de derbas kir. Dad kar bi rastî zehmet û rabû a karê hikûmetê. Ku yek salî bavê min ji kesekî bêxem ji bo mirovekî berpirsyar werin guhertin. Ew rabû ku bizanibin ku erkên di jiyanê de. Nirx pere. Nirx ji dem. Çiqas zehmet e ku ji bo bidestxistina armanca me. dîtina bi gotinên maf heye ku ji her tişt şirovedikir. Sala 1989, ew dapîr kir. Bapîrê soza xwe bû. Dad ji bo hezkirina jiyana xwe zewicî.
Îro, ez tu pirsgirêkên related to pere an têkiliyên tune ne. Heger li hemû ez ti pirsgirêk hene, ez hê jî çîroka bavê min hene ku di guhên xwe de awazên sirûdên. Her tişt nedibû e. Ez bimîne.
UpvoteDownvoteRead li ser Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
жаңы Answer
Эгер оң калыш үчүн салып тургула бир сүйлөм деген эмне?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR жылкы бүтүрүүчүсү, улук келишимдер инженер – Hindustan Construction Company Ltd.
1 көрүү
Мен жашоодо кандайдыр бир маселе чыгып жатат, мен бул сапты эске салат. ЭЧ КАНДАЙ атамдын күрөш эмес, андан алда үчүн кыйынга турат.
Жыл 1986. Атам биринчи апамды көрдүм. Ал ошол замат аны жактырат. бул муунга терминологияны, СҮЙҮҮ биринчи кабатында боюнча. Атам анын сезимдерин эч качан билдирген эмес. Ал менин апам, менин атам көрүп учурдан AT сүйүүсүн кийин 18 айга жөнүндө билип туруп ошол абдан аяр мамиле кылчу. да кокусунан эмес. Жылдан 1988-бири жакшы күн, атам менен жеке жумуш таап, анын сезимдерин билдирүүгө чечти. Кандайдыр бир жол менен, анын өлүгүн чогултуп, биринчи жолу апамды туш жетишти. Ал дароо өзүн тааныштырган жана «Мен сени жакшы көрөм, мындай деди: Мен сени жакшы үй-билебиз. Мен сага үйлөнгүм келет. убакытты алып, мен сени да, мени болсо, айткыла. Менин апам, сенин ата-энеси менен сүйлөшүп калат. жооп бер «күтүп. Ал жерде калган жок. Бир бирөө силерге келет, ошондо ал сени менен баш кошууга даяр экенин айтты. Апам эмне экендигин такыр эле жок. Атам 2 жуманын ичинде дагы жолугушту. Апам: «Мен сен жөнүндө эч нерсе билишпейт, деди. Мен ойлодум, бирок «эмес. Менин атам чыныгы мырза болот. Ал кайгыга батып, эч жакка кетпөө жөнүндө болду. Ал менин апам күтпөгөн үнүн (жумшак үн менен) укту. «Бирок силер каалаган болсо, анда ата-энеме айта алабыз». сүйүү болсо, обон оң мааниге ээ эмес? Менин атам абдан учур планетадагы бактылуу адам болду. Ал менин апама ыраазычылык билдирди. Апам андан кийин «алар кабыл жок болсо, анда мени эч качан.» Ата-энем, мындай деди: «Мен убада.»
Эми иш жүзүндө өтө коркунучтуу окуя болуп жатпайбы. Менин таятасы замат менин атамды четке какты. Себеби: GOVERNMENT АЮБ. Атам кетирүүгө көндүрүүгө аракет кылып, бирок ал эч нерсе уга алган жок. келген бир гана максат болгон. Ошол күн, максат-бүлө үчүн негизги маселе болуп калды. Ошондо апамдын үй-бүлөсү абдан бай эле атамдын үй-бүлөсү, начар болчу. Атам берген эмес. Ал кетирүүгө деп сурады: «Мен сенин кызын күйөөгө үчүн эмне кылышыбыз керек?» Таята, «Ата-бүгүн тирүү эмес, деп жооп берди. Эгер 2 иниси бар. Алар даражасы ээлик кылуучулар болуп саналат. жетектейт. Аларды жакшы жумуш табууга жардам берет. Сен да жаш карындашы бар. ага жакшы матч таап, акча менен нике иш-чараларды (карыз жок) болот. Анан бийликтен жумуш таап, мага алып келгиле. «Ата-энем айткан (апам карап):» Мен бүгүн силерге беремин. Мен бир жылдын ичинде кайра сага келем. Мен бардык милдеттерди аткарууга. Жөн гана мага бир мүмкүнчүлүк «берет. Жөн гана сөздөр, бир жылдан кийин атамды үйрөткөн эмне айтууга мүмкүн эмес. Менин атам менен анын бир туугандары, менин атамдын айлык менен жакын жердеги шаарчада бир чакан бөлмө ижарага алынган. 1 Brother Индия армиясынын жайгаштырылат кетти Спорттук дагы. Эже жакшы жигитке турмушка чыгат. Атам ал үй-бүлө курууга байланыштуу алынган ар бир тыйын өткөргөн. Атам чынында эле көп күч-аракет жумшаган жана бийлик жумушка алды. Бул бир жыл жооптуу адамдын бейкапар адамга атамды өзгөрттү. Ал жашоосундагы милдеттерин билишти. Акчанын баркы. убакыт наркы. Бул максатка жетүү үчүн кандай кыйын. Эмес, баарын түшүндүрүп үчүн туура сөздөрдү табуу. ЖЫЛ 1989, Ал кетирүүгө жолугушту. Таятам да сөзүнө турган. Атам өмүрүнүн сүйүүсүнө баш коштук.
Бүгүн, акча же мамилелерге байланышкан ар кандай көйгөйлөр жок. Мен кандайдыр бир көйгөй бар бардык эле болсо, анда мен дагы атамдын менин кулагыма обондору окуясына бар. Баары жетишүү мүмкүн. Мен КӨЗ берчү.
Quora боюнча UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ຄໍາຕອບໃຫມ່
ປະໂຫຍກຫນຶ່ງທີ່ທ່ານເຕືອນຕົນເອງໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຢູ່ໃນທາງບວກເປັນແນວໃດ?
Kase Sreenivas
Kase Sreenivas, NICMAR ສິດເກົ່າ, Senior ສັນຍາ Engineer – Hindustan ກໍ່ສ້າງບໍລິສັດຈໍາກັດ
1 view
ເມື່ອໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາໃດຫນຶ່ງໃນຊີວິດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຕືອນອອນໄລນ໌ນີ້. ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຈະເປັນການຍາກກ່ວາການຕໍ່ສູ້ຂອງພໍ່ໃນຊີວິດ.
ປີ 1986 ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ເຫັນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ທັນທີ liked ຂອງນາງ. ໃນຖານະເປັນຕໍ່ຄໍາສັບຂອງການຜະລິດ, ຄວາມຮັກຢູ່ໃນ sight ຄັ້ງທໍາອິດ. ພໍ່ບໍ່ເຄີຍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນ. ເຂົາແມ່ນສະນັ້ນລະມັດລະວັງທີ່ບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ 18 ເດືອນຫຼັງຈາກພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃນປັດຈຸບັນ sight ຄັ້ງທໍາອິດ. ອຸບັດຕິເຫດເຊັ່ນດຽວກັນ. ປີ 1988 ມີມື້ຫນຶ່ງອັນດີງາມ, ພໍ່ພົບເຫັນວຽກເຮັດງານທໍາສ່ວນຕົວແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນ. somehow ຄຸ້ມຄອງເພື່ອເກັບ guts ຂອງຕົນແລະປະເຊີນກັບບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການໃຊ້ເວລາທໍາອິດ. ພຣະອົງໄດ້ແນະນໍາຕົນເອງແລະໃນທັນທີໄດ້ກ່າວວ່າ, “”ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານມາຈາກຄອບຄົວທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະແຕ່ງງານທ່ານ. ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານແລະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຂ້າພະເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ. ບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານ. ລໍຖ້າສໍາລັບຄໍາຕອບຂອງທ່ານ “”. ພຣະອົງໄດ້ຈາກສະຖານທີ່. A stranger ມາຫາທ່ານແລະເວົ້າວ່າເຂົາຈະໄດ້ທີ່ຈະແຕ່ງງານທ່ານ. ບ້ານມອມບໍ່ມີຂໍ້ຄຶດສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ພໍ່ໄດ້ພົບກັບນາງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນ 2 ອາທິດ. ບ້ານມອມເວົ້າວ່າ, “”ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ມີ “”. ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນສຸພາບບຸລຸດທີ່ແທ້ຈິງ. ພຣະອົງຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈແລະແມ່ນກ່ຽວກັບການອອກຈາກສະຖານທີ່. ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ (ໃນໂຕນຂອງປາ) ຈາກບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. “”ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະ, ທ່ານສາມາດສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ””. ໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັກ, ສຽງບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງ? ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນມີຄວາມສຸກໃນໂລກນີ້ທີ່ປັດຈຸບັນຫຼາຍ. ລາວໄດ້ຂອບໃຈບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ບ້ານມອມຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ, “”ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບ, ບໍ່ເຄີຍເຫັນຂ້າພະເຈົ້າອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.”” ພໍ່ກ່າວວ່າ, “”ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາ.””
ໃນປັດຈຸບັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ. grandfather ຂອງແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັນທີປະຕິເສດພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເຫດຜົນ: ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາລັດຖະບານ. ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມໃຫ້ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງເພື່ອຮັບຟັງສິ່ງໃດແດ່. ສິ່ງດຽວທີ່ຈັບຄູ່ໄດ້ຊັ້ນວັນນະ. ມື້ນັ້ນ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການແຕ່ງງານ. ຄອບຄົວພໍ່ຂອງແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ, ຄອບຄົວຂອງແມ່ແມ່ນອຸດົມສົມບູນດີກັບຄືນໄປບ່ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ພໍ່ບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນ. ພຣະອົງໄດ້ຖາມ grandpa, “”ຈະເປັນແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດທີ່ຈະແຕ່ງງານລູກສາວຂອງທ່ານ?”” ພໍ່ຕູ້ຕອບວ່າ, “”ພຣະບິດາຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນມື້ນີ້. ທ່ານມີ 2 ອ້າຍນ້ອງອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຖືປະລິນຍາ. ທິດທາງໃນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ. ທ່ານມີເອື້ອຍອາຍຸໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຊອກເອຂອງນາງເປັນຄູ່ທີ່ດີແລະເຮັດໃຫ້ການຈັດການແຕ່ງງານທີ່ມີເງິນຂອງທ່ານ (ໂດຍບໍ່ມີການກູ້ຢືມ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາລັດຖະບານແລະກັບຄືນມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ. “”ພໍ່ກ່າວວ່າ (ຊອກຫາຢູ່ໃນບ້ານມອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ),”” ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາກັບທ່ານໃນມື້ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ທ່ານມາໃນປີ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫມົດ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ມີໂອກາດ “”. ຄໍາສັບຕ່າງໆແຕ່ບໍ່ສາມາດສະແດງອອກສິ່ງທີ່ຫນຶ່ງປີທີ່ໄດ້ສອນວ່າພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ພໍ່ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ rented ເປັນຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃກ້ຄຽງທີ່ມີເງິນເດືອນພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 1 Brother ໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນກອງທັບອິນເດຍ, ອີກໃນກອງທັບເຮືອອິນເດຍ. ເອື້ອຍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍສິ່ງມະຫັດ. ພໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ penny ທ່ານໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທີ່ທຸກ. ພໍ່ເຮັດວຽກກໍ່ຍາກແລະໄດ້ຮັບການວຽກເຮັດງານທໍາລັດຖະບານ. ວ່າຫນຶ່ງປີຫັນພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກຄົນ carefree ກັບຜູ້ຊາຍທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ພຣະອົງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຊີວິດ. ມູນຄ່າຂອງເງິນ. ມູນຄ່າຂອງການທີ່ໃຊ້ເວລາ. ວິທີການຍາກທີ່ມັນແມ່ນເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃດຫນຶ່ງ. ບໍ່ຊອກຫາຄໍາສິດທິໃນການອະທິບາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ປີ 1989, ທ່ານໄດ້ພົບກັບ grandpa. Grandpa ຮັກສາຄໍາເວົ້າ. ພໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງງານກັບຄວາມຮັກຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ.
ໃນມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາໃດຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຫຼືສາຍພົວພັນ. ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນທຸກຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາໃດຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີເລື່ອງພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສຽງດັງໃນຫູຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນບັນລຸໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນທາງບວກ.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Responsio New
Ut quid in uno moram tibi ipse positus?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior ipsum Contractu – Company Hindustan Construction Inc.
View I
Ego cum quaestionem haberet vitam hac admoneo. Nihil ita difficile certamen vita quam Pater.
Anno 1986, mea Mom tata prius vidit. Et statim placuit ei. Per hoc generantur terminis amorem uno aspectu. Pater nusquam expressa affectus. Cuius adeo parcus mea mom XVIII menses pater hoc cognovi prima hora in caritate. Quod etiam per accidens. Anno 1988, fine unus dies, Pater, et invenit in privato opus exprimere affectus statuit. Nescio colligere primum mater mea viscera faciem. Se statim et ait: “”Scio equidem te de terra et gnatum. Vos volo ut uxorem ducere. Nunc tibi me et mihi si voles. Meus mom parentibus loquemur. Responsum exspectantes promissum tuum””. Et relinquetur in eo. Alienigena inquit velle ducere te ad te. Quid sensus non rutrum. Occurrit ei Pater in II septimanas. Datum dixit: “”Nescio quid de te. Non tamen statuere apud animum meum “”. Pater meus vere generosum. Sensit et maestus erat exeatis. Subito exaudivit vocem (molli sono) mater mea. “”Si vis, potes loqui parentum meorum””. Cum dilectione tone refert iudicium Beatissimus Pater meus qui in tellure illa hora erat. Et gratias agens mater mea. Mater dixit, “”Si non credimus, non videbitis me.”” Pater, inquit, “”promitto.””
In ipsa autem historia est. Maternus avus pater illico rejicitur. Ideo non imperium Job. Sed Pater meus Atta persuadere mihi non erat in statu quicquam audiam. Sed hoc, ut par erat caste. Diebus illis, castellanus nuptias maiori erat. Pater familia paupere dives admodum tum familia datum. Dad did not give up. Atta interrogavit: “”Quid mihi filiam tuam uxorem”” Grandpa inquit, ‘pater est hodie. Tu II fratres minores. Sunt modo mittantur. Potabit eos. Adiuvetur ad bonum opus. Habes etiam minorem. Conjugium boni et inveniet parem rebus pecunia (mutuatus sine). Iob ergo a Regimine revertimini ad me. “”Pater dicitur (mater mea spectat) ‘promitto tibi. In anno ad vos veniam. Ego omnia mea officia. Sicut hoc casu mihi “”. Quid verbis non potest pater annos docuisset. Pater meus et fratres, in vicino cubiculo conduxerit pater oppidum scriptor salarium. Frater I got posuit in Indico exercitu, in Indian alia Navy. Soror nupta est mirabile. Spent Pater omnium, qui est quadrans meruit nuptias. Pater operatus est difficile vere et possedi principia Job. Pater ille annus de securitate personae ad probum hominem transmutatur. Mane consurgens aedificavit altare ad vitae officia. Valorem pecuniam. Value temporis. Quam difficile consequi finem. Non inveni verba iure explicare. Anno MCMLXXXIX, et occurrit Grandpa. Grandpa custodivit verbum. Pater diligit vitam duxi.
Hodie non habent quaestiones pecunia vel elit. Si quaestio omnes facultates meas, sonant aures fabula adhuc pater meus. Quae est deduceretur. Ego manere positivum.
UpvoteDownvoteRead in Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jauns Atbilde
Kas ir viens teikums jums atgādināt sev par, lai palikt pozitīvs?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR absolvents, vecākais Līgumi inženieris – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Ikreiz, kad es esmu, kam nekādas problēmas dzīvē, es atgādinu šo līniju. Nekas nevar būt tik grūti nekā mana tēva cīņa dzīvē.
Gads 1986. Mans tētis pirmo reizi redzēju mana mamma. Viņš uzreiz viņai patika. Kā vienu šīs paaudzes terminoloģiju, mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Tētis nekad pauda savas jūtas. Viņš bija tik uzmanīgs, ka mana mamma dabūja zināt par šo 18 mēnešu laikā pēc tam, kad mans tētis bija viņa mīlestība no pirmā skatiena brīdī. Ka pārāk nejauši. Gads 1988. Kādā jaukā dienā, tētis atrada privātu darbu un nolēma izteikt savas jūtas. Kaut kā ir izdevies savākt viņa iekšas un sejas mana mamma pirmo reizi. Viņš stādījās priekšā un uzreiz teica: “”Man tiešām patīk jums, un es zinu, jums nāk no labas ģimenes. Es vēlos precēties jums. Nesteidzieties un ļaujiet man zināt, ja jums patīk mani pārāk. Mana mamma būs runāt ar saviem vecākiem. Gaida savu atbildi. “” Viņš atstāja vietu. Svešinieks nāk pie jums un saka, ka viņš ir gatavs precēties jums. Mamma nebija ne jausmas, kas noticis. Tētis met viņas atkal 2 nedēļu laikā. Mamma teica: “”Es nezinu neko par jums. Man nebija darīt manu prātu vēl “”. Mans tētis ir īsts džentlmenis. Viņš jutās skumji un bija gatavojās atstāt vietu. Viņš dzirdēja negaidītu balsi (jo mīkstu toni) no mana mamma. “”Bet, ja jūs vēlaties, jūs varat runāt ar saviem vecākiem””. Kad mīlestībā, tonis nav svarīgi labi? Mans tētis bija laimīgākais cilvēks uz planētas, kas ļoti brīdis. Viņš pateicās mana mamma. Mamma tad teica: “”Ja viņi nepieņem, nekad redzēt mani atkal.”” Tētis teica: “”Es apsolu.””
Tagad nāk faktisko stāsts. Mans mātes vectēvs uzreiz noraidīja mans tētis. IEMESLS: NO VALDĪBAS JOB. Mans tētis mēģināja pārliecināt manu grandpa bet viņš nebija tādā stāvoklī, lai klausītos neko. Vienīgais, kas saskaņota bija kastas. Šīs dienas, kasta bija galvenais jautājums laulību. Tēva ģimene bija slikta, mammas ģimene bija diezgan bagāts toreiz. Tētis nepadevās. Viņš jautāja grandpa, “”Kas man jādara, lai precēties jūsu meita?”” Grandpa atbildēja: “”Tavs tēvs nav dzīvs šodien. Jums ir 2 jaunāki brāļi. Tie ir grādu īpašnieki. Palīdzētu viņiem. Palīdzēt viņiem atrast labu darbu. Jums ir jaunākā māsa too. Atrast viņai labas spēles un veikt laulības vienojies ar naudu (bez aizņemšanās). Tad atrast valdības darbu un atgriezties pie manis. “”Tētis teica (skatoties mana mamma),”” Es apsolu jums šodien. Es atgriezīšos pie jums kādā gadā. Es izpildīt visus savus pienākumus. Tikai dod man šo vienu iespēju “”. Mere vārdiem nevar izteikt to, ko, ka vienu gadu bija mācījis mans tētis. Mans tētis un viņa brāļi īrē nelielu istabu tuvējā pilsētā ar mana tēva algas. 1 Brother got ievietots Indijas armija, vēl viens Indijas Navy. Māsa ir precējusies ar brīnišķīgu cilvēku. Tētis pavadīja katru santīmu, viņš nopelnījis par šo laulību. Tētis strādāja ļoti smagi un saņēma valdības darbu. Ka viens gads pārveidots mans tētis no bezrūpīgu personai atbildīgu cilvēku. Viņš dabūja zināt pienākumus dzīvē. Naudas vērtība. Laika vērtība. Cik grūti ir, lai sasniegtu mērķi. Neatrodot pareizos vārdus, lai izskaidrotu visu. Gads 1989, Viņš tikās Grandpa. Grandpa tur savu vārdu. Tētis apprecējās ar mīlestību savu dzīvi.
Šodien, man nav nekādu problēmu, kas saistītas ar naudu vai attiecībām. Ja vispār man ir kādas problēmas, es vēl joprojām ir mana tēva stāsts zvanīšana ausīs. Viss ir sasniedzams. Es uzturēšanās pozitīvs.
UpvoteDownvoteRead uz Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nauja Atsakymas
Kas yra vienas sakinys jums priminti sau, kad galėtų išlikti teigiamas?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, vyresnysis Sutartys Inžinierius – Hindustan Statybos Company Ltd
1 vaizdas
Kai aš jokios gyvenimo problemų, primenu šią eilutę. Niekas negali būti taip sunku, nei mano tėvo kova gyvenime.
Metų 1986 Mano tėtis pirmą kartą pamačiau savo mama. Jis iš karto patiko jai. Kaip už šios kartos terminologija, meilė iš pirmo žvilgsnio. Tėtis niekada išreiškė savo jausmus. Jis buvo toks atsargus, kad mano mama turiu žinoti apie šią 18 mėnesių po to, kai mano tėtis buvo jo meilė iš pirmo žvilgsnio metu. Kad per netyčia. Metų 1988 Vieną gražią dieną, tėtis rado privačią darbą ir nusprendė išreikšti savo jausmus. Kažkaip sugebėjo surinkti savo žarnas ir veido mano mama pirmą kartą. Jis prisistatė ir iš karto pasakė: “”Aš tikrai norėčiau jus ir aš žinau, ateini iš geros šeimos. Linkiu tuoktis jums. Paimkite savo laiko ir leiskite man žinoti, jei norite mane taip pat. Mano mama pasikalbėti su savo tėvais. Laukia Jūsų atsakymo””. Jis paliko tą vietą. Svetimas ateina, ir sako, kad jis nori tave vesti. Mama neturėjo clue, kas atsitiko. Tėtis susitiko ją vėl 2 savaites. Mama sakė: “”Aš nieko nežinau apie jus. Aš nepadarė aukštyn mano protas dar “”. Mano tėtis yra tikras džentelmenas. Jis jautė, liūdna ir buvo buvo apie palikti vietą. Jis išgirdo netikėtą balsas (minkštoje tonas) nuo mano mama. “”Bet jei norite, galite pasikalbėti su tėvais””. Kai meile, tonas nesvarbu tiesa? Mano tėtis buvo laimingiausia žmogus planetoje, kad labai momentas. Jis padėkojo mamai. Mama tada pasakė: “”Jei jos nepriima, niekada pamatyti man vėl””. Tėtis sakė: “”Aš pažadu.””
Dabar ateina tikrasis istorija. Mano motinos senelis iš karto atmetė mano tėtis. Priežastis: jokia vyriausybė darbą. Mano tėtis bandė įtikinti mano senelis, bet jis nebuvo pajėgi klausytis nieko. Vienintelis dalykas, kuris atitiko buvo kasta. Tie laikai, kasta buvo pagrindinis klausimas santuokos. Tėčio šeima buvo prasta, mama šeima buvo gana turtingas tada. Tėtis nepasidavė. Jis paklausė senelis “”Ką turėčiau daryti, kad tuoktis savo dukra?”” Senelis atsakė: “”Tavo tėvas yra ne gyvas ir šiandien. Jūs turite 2 jaunesnius brolius. Jie laipsnių turėtojai. Turistinis vadovas po jų. Padėkite jiems rasti gerą darbą. Jūs turite jaunesnę seserį taip pat. Rasti savo gerą rungtynes ir padaryti santuokos formalumus su savo pinigais (be skolinimosi). Tada rasti Vyriausybės darbą ir grįžti į mane. “”Tėtis sakė (žiūri mano mama),”” Aš jums pažadu šiandien. Aš sugrįšiu pas jus į metus. Aš įvykdyti visus savo įsipareigojimus. Tiesiog man tai vienas šansas “”. Mere žodžiai negali išreikšti, kas tai per vienerius metus mokė mano tėtis. Mano tėtis ir jo broliai išsinuomojo nedidelį kambarį kaimyniniame mieste su mano tėčio algos. 1 Brolis gavo dedamas Indijos armija, kitas Indijos karinio jūrų laivyno. Sesuo yra vedęs į nuostabų žmogų. Tėtis praleido kiekvieną denara jis uždirbo tą santuoką. Tėtis dirbo tikrai sunkiai ir gavo Vyriausybės darbą. Tai vienerių metų transformavo mano tėtis iš rūpesčių asmeniui atsakingam žmogui. Jis gavo pažinti gyvenime pareigas. Vertė pinigų. Vertė laiko. Kaip sunku yra pasiekti tikslą. Neranda tinkamus žodžius paaiškinti viską. Metai 1989, Jis susitiko senelis. Senelis ištesėjo savo žodį. Tėtis susituokė su savo gyvenimo meile.
Šiandien aš neturiu jokių, susijusius su pinigų ar santykių problemų. Jei ne viskas, ką turiu kokių nors problemų, aš vis dar mano tėtis istoriją spengimas mano ausis. Viskas yra pasiekiami. Aš likti teigiamas.
UpvoteDownvoteRead Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Äntwert
Wat ass ee Saz Dir selwer vun fir drun positiv ze bleiwen?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Bauingenieur Senior Kontrakter – Hindustan Baufirma Ltd.
1 Vue
Wann ech all Problem am Liewen hun fond, erënneren ech dëser Linn. NEISCHT Kënne esou ustrengend WÉI MENG Papp’S Kampf IN LIFE.
Joer 1986 Mäi Papp gesouch éischt meng Mamm. Hien huet ze gär hir direkt. Als pro dëser Terminologie senger Generatioun, LOVE OP FIRST GESINN. Papp ausgedréckt ni seng Gefiller. Hien huet also oppassen, datt meng Mamm iwwer dëse 18 Méint ze wëssen, krut no mengem Papp sengem LOVE OP FIRST GESINN Moment hat. Dat ze Accident. Joer 1988. Ee flotten Dag, fonnt Papp e private Aarbecht an decidéiert seng Gefiller auszedrécken. Iergendwéi krut seng Nerv ze sammelen a meng Mamm fir d’éischte Kéier suivéieren. Hien agefouert selwer an direkt gesot ewech, “”ech wëll Iech wierklech an ech weess, Dir aus engem gudde Famill kommen. Ech wënschen Iech ze bestueden. Huelt Är Zäit a loosse mir wëssen, wann Dir mech ze wëll. Meng Mamm gëtt zu Är Elteren schwätzen. Waardezäit fir Är Äntwert “”. Hien huet der Plaz. A friem kënnt Dir a seet hien d’bereet Iech ze bestueden. Mamm hunn net eng Iddi ginn, wat geschitt ass. Papp begéint hatt nees an 2 Wochen. Mamm sot, “”ech weess net alles iwwer Iech. Ech hat net meng Gedanken maachen an nach “”. Mäi Papp ass e richtege Grondhär. Hien huet seng traureg an huet sech iwwer d’Plaz ze verloossen. Hien héieren onerwaart Stëmm (zu engem mëllen Toun) vu menger Mamm. “”Mä Wann Dir un wëllt, kënnt dir op meng Elteren schwätzen””. Wann verléift, Toun net richteg egal? Mäi Papp war waad Persoun op de Planéit dass ganz Moment. Hien verstan meng Mamm. Mamm sot duerno, “”Wann se do net akzeptéieren, mech ni méi erëm gesinn.”” Papp sot, “”Ech verspriechen.””
Elo kënnt der eigentlecher Geschicht. Meng Tatta Grousspapp direkt refuséiert ewech mengem Papp. Grond: Déi keen Délit JOB. Mäi Papp probéiert mengem Grousspapp ze iwwerzeegen, mä hie war net an enger Positioun ze näischt ze lauschteren. Nëmmen Saach dass reagéiert huet Buergdeeler. Deenen Deeg, war Buergdeeler de grousse Problem fir Bestietnes. Papp senger Famill war aarmséileg, Mamm d’Famill zimlech räich deemols war. Papp huet net opginn. Hien huet gefrot Grousspapp, “”Wat soll ech maachen Är Duechter ze bestueden?”” Bopa him geäntwert, “”Däi Papp ass haut net lieweg. Dir hutt 2 jonk Bridder. Si sinn Diplome Virlag. Guide hinnen. Hëllefen hinnen eng gutt Aarbecht ze fannen. Dir hutt eng ze Schwëster. Op ee Bléck hir eng gutt Match a maachen d’Hochzäit Arrangementer mat Äre Suen (ouni Suen). Dann eng Regierung Job fannen an kommen fir mech erëm. “”Sot de Papp (op meng Mamm sicht),”” ech Iech haut verspriechen. Ech wäert an engem Joer zu dir kommen zréck. Ech all meng Responsabilitéiten nozekommen. mir nëmmen dat eent Chance “”. Normale Wierder kann net ausdrécklech wat datt ee Joer mäi Papp geléiert haten. Mäi Papp a seng Bridder gelount eng kleng Kummer an enger Nopeschduerf mat Pai mengem Papp d’. 1 ass Brother zu indesch Arméi, anerer am Indeschen Navy gesat. Schwëster ass zu engem wonnerschéine Mann bestuet. Papp ass all Pfenneg hien op déi Hochzäit verdingt. Papp geschafft wierklech schwéier a krut eng Platz beim Staat. Dat eent Joer transforméiert mäi Papp vun engem dank Persoun zu engem responsabel Mann. Hie krut de Responsabilitéiten am Liewen ze kennen. Wäert vum Geld. Wäert vun Zäit. Wéi schwéier dat ass en Zil ze erreechen. Net fannen richteg Wierder alles ze erklären. JOER 1989, begéint hien Grousspapp. Bopa huet säi Wuert. Papp ass fir d’Léift vu sengem Liewen bestued.
Haut, ech hu keng Problemer mat Suen oder Relatiounen. Wa bei all sin all Problem hunn, ech awer mäi Papp an d’Geschicht an meng Oueren virginn hunn. Alles ass realiséierbar. Ech WËLLT POSITIF.
UpvoteDownvoteRead op deer hie

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
нов Одговор
Која е една реченица ќе се потсети на, со цел да се остане позитивен?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR економист, виш Договори инженер – Хиндустан Изградба Company Рибар
1 преглед
Кога јас сум имаат било каков проблем во животот, Јас ве потсетам оваа линија. Ништо не може да биде толку тешко ОД БОРБА татко ми во животот.
Година 1986. Татко ми прв пат го виде мајка ми. Тој веднаш се допадна. Како на терминологијата на оваа генерација, љубов на прв поглед. Татко ми никогаш не изрази своите чувства. Тој беше толку внимателен дека мајка ми мора да знаат за овој 18 месеци откако татко ми имаше својата љубов на прв поглед момент. Тоа исто така случајно. Година 1988. Еден убав ден, татко најде приватна работа и одлучи да ги изразат своите чувства. Некако успеа да собере храброст и лицето на мајка ми за прв пат. Тој се претстави и веднаш рече: “”Јас навистина ви се допаѓа и јас знам дека доаѓаат од добро семејство. Би сакал да се ожени со вас. Стрпете се и дозволете ми да знам дали ми се допаѓа премногу. Мајка ми ќе разговара со вашите родители. Чекајќи го вашиот одговор””. Тој го напуштил местото. Странец доаѓа до вас и вели дека е подготвен да се ожени со вас. Мамо не имаат поим за тоа што се случило. Нејзиниот татко повторно се сретнаа во 2 недели. Мама рече: “”Јас не знам ништо за тебе. Јас не го сочинуваат мојот ум уште “”. Татко ми е вистински господин. Тој се чувствува тажно и беше беше за да го напуштат местото. Тој слушнал неочекуван глас (во мек тон) од мајка ми. “”Но, ако сакате да, можете да разговарате со моите родители””. Во времето на љубовта, тон не е важно, нели? Татко ми беше најсреќниот човек на планетата тој момент. Тој им се заблагодари на мајка ми. Мамо потоа рече: “”Ако тие не го прифаќа, никогаш да ме видиш.”” Тато ми рече: “”Јас ветувам.””
Сега доаѓа вистинската приказна. Мојот дедо веднаш го отфрли татко ми. Причина: Ниту една влада работа. Татко ми се обиде да го убеди дедо ми, но тој не беше во можност да се слуша ништо. Единственото нешто што се совпаѓа беше каста. Тие денови, каста беше голем проблем за брак. семејството на татко му беше сиромашна, семејството на мајка ти беше доста богата тогаш. Татко ми не се откажат. Тој побара од дедо: “”Што треба да направам за да се ожени со својата ќерка?”” Дедо му одговори: “”Татко ти не е жив денес. Имаш 2 помлади браќа. Тие се носители на диплома. Водич за нив. Ќе им помогне да се најде добра работа. Имате помлада сестра исто така. Ја најде добар натпревар и да се направи подготовка бракот со вашите пари (без задолжување). Потоа да најде работа на Владата и да се врати за мене. “”Тато ми рече (гледа во мајка ми),”” Јас ви ветувам денес. Ќе се вратам на вас во една година. Јас ќе ги исполни сите мои обврски. Само ми даде оваа шанса “”. Само зборови не можат да го изразат она што една година научи татко ми. татко ми и неговите браќа кирија една мала соба во блискиот град со платата на татко ми. 1 брат ги става во индиската армија, уште во индиската морнарица. Сестра е во брак со прекрасен човек. Тато поминал секој денар што го заработи на тој брак. Татко ми работеше многу напорно и доби влада работа. Дека една година се трансформира татко ми од безгрижно лицето на одговорно човек. Тој мора да знае одговорностите во животот. Вредноста на парите. Вредноста на времето. Колку е тешко е да се постигне гол. Не најде вистинските зборови да се објасни сè. ГОДИНА 1989 година, тој се сретна дедо. Дедо чуваат својот збор. Тато оженив со љубовта на неговиот живот.
Денес, јас не се имате било какви проблеми поврзани со пари или врски. Ако воопшто имам било каков проблем, јас се уште имаат приказната на татко ми ѕвони во ушите. Сè што може да се постигне. Јас се остане позитивен.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Valiny
Inona no fehezanteny iray no mampahatsiahy ny tenanao ny mba hijanona tsara?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts injeniera – Hindustan Construction Company Ltd.
1 View
Isaky aho rehefa misy olana eo amin’ny fiainana, dia mampahatsiahy tsipika ity. Tsy azo mafy noho ny Dada ady eo amin’ny fiainana.
Taona 1986. Ny raiko nahita voalohany ny reniko. Tia azy izy hatrany. Toy ny isan-taranaka ity ny voambolana, raiki-pitia izy. Dada tsy naneho ny fihetseham-pony. Tena tsara izy fa ny reniko vao ho fantatra momba io 18 volana taorian’ny nanana ny raiko ny raiki-pitia izy fotoana. Izany koa tsy nahy. Taona 1988. Indray andro tsara, dada Nahita asa tsy miankina, ary nanapa-kevitra ny haneho ny fihetseham-pony. Toa nahavita hanangona ny tsinay, ary hiatrika ny reniko noho ny voalohany. Nampiditra ny tenany ary niaraka tamin’izay hoe: “”Tena tia anao ary fantatro ianao avy amin’ny fianakaviana tsara. I te hanambady anao. Raiso ny fotoana, ary aoka hahafantatra raha toa ahy koa. Ny reniko dia miresaka amin’ny ray aman-dreninao. Miandry ny valin-“”. Dia nandao ny toerana. Misy olon-kafa tonga ho anao sy milaza fa vonona ny hanambady anao. Neny tsy manana tsipiriany ny zava-nitranga. Nihaona i Dada azy indray ao amin’ny 2 herinandro. Neny hoe: “”Tsy fantatro na inona na inona ny momba anao. Tsy mahaforona ny saina mbola “”. Ny dadako dia tena rangahy. Nalahelo izy ary efa saika handao ny toerana. Nandre feo tsy nampoizina (amin’ny feo malefaka) avy amin’ny reniko. “”Fa raha tianao ny, dia afaka miresaka amin’ny ray aman-dreniko””. Rehefa amin’ny fitiavana, feo tsy mampaninona marina? Ny raiko no sambatra indrindra eto an-tany ny olona izay fotoana indrindra. Nisaotra ny reniko. Neny avy eo hoe: “”Raha tsy manaiky, tsy hahita ahy intsony.”” Hoy i Dada: “”Mampanantena aho.””
Ary tonga ny tena tantara. Ny reny dadabeko niaraka nandà ny raiko. Antony: TSY FITONDRANA Job. Ny raiko Niezaka nandresy lahatra ny dadabe fa tsy tao afaka mihaino na inona na inona. Ihany no zavatra izay mifanentana i-tsaranga. Izany andro izany, saranga no olana lehibe ho an’ny fanambadiana. Ny fianakavian’i Dada dia mahantra, ny fianakavian’i Neny dia tena manan-karena indray avy eo. Dada tsy kivy. Dia nanontany Dadabe: “”Inona no tokony hataoko mba hanambady ny vavy?”” Dadabe namaly hoe: “”Ny Ray aza tsy velona amin’izao fotoana izao. Manana 2 rahalahy tanora kokoa. Izy ireo mpihazona diplaoma. Hitari-dalana azy ireo. Ampio izy ireo hahita asa tsara. Manana anabavy tanora koa. Find azy tsara lalao ary manao ny fanambadiana fandaharana amin’ny vola (tsy mindrana). Ary hahita ny Governemanta Joba, ary mankanesa atỳ amiko indray. “”Hoy i Dada (mijery Neny),”” Izaho Mampanantena anao anio. Aho hiverina eto aminareo indray amin’ny taona. Aho hanatanteraka ny andraikitra rehetra. Omeo ahy fotsiny ity vintana iray “”. Mere tsy ahafahan’ny teny maneho ny zavatra izay efa nampianatra herintaona ny raiko. Dada sy ny rahalahiny Nanofa efitra kely tao amin’ny tanàna teo akaiky teo miaraka amin’ny dadako ny karama. 1 Rahalahy Natao napetraka ao amin’ny tafika Indiana, iray hafa ao amin’ny Tafika an-dranomasina Indiana. Rahavavy dia nanambady ny mahafinaritra ny olona. Dada nandany ny volany rehetra dia azo tamin’izany fanambadiana. Niasa mafy i Dada, ary tena nahazo FITONDRANA Job. Izany herintaona nanova ny raiko avy amin’ny mampamaky loha olona ny lehilahy tompon’andraikitra. Ary tonga ny hahafantatra ny andraikitra eo amin’ny fiainana. Sarobidy foana ny vola. Sarobidy ny fotoana. Manao ahoana ny hasarotry dia ny hahatratra ny tanjona. Tsy nahita teny tsara mba hanazavana ny zava-drehetra. TAONA 1989, dia nihaona Dadabe. Dadabe nitana ny teniny. Nanambady i Dada ny fitiavana ny ainy.
Amin’izao fotoana izao, tsy manana olana mifandraika amin’ny vola na ny fifandraisana. Raha mihitsy no manana olana, dia mbola manana ny tantara raiko naneno in-tsofiko. Ny zava-drehetra no tratrarina. Mijanona TSARA.
UpvoteDownvoteRead amin’ny Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Jawapan
Apakah salah satu ayat yang anda ingatkan diri anda untuk kekal positif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Kontrak Jurutera Kanan – Hindustan Construction Company Ltd.
1 pandangan
Setiap kali saya mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan, saya mengingatkan baris ini. TIADA APA-APA BOLEH SO HARD DARIPADA PERJUANGAN AYAH IN LIFE.
Tahun 1986. Ayah saya pertama kali melihat ibu saya. Dia serta-merta suka dia. Seperti istilah generasi ini, cinta pandang pertama. Ayah tidak pernah menyatakan perasaannya. Dia begitu berhati-hati bahawa ibu saya mendapat tahu mengenai ini 18 bulan selepas ayah saya mempunyai CINTA beliau AT masa pandangan pertama. Itu juga tidak sengaja. Tahun 1988. Suatu hari, ayah mendapat pekerjaan swasta dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Entah bagaimana berjaya mengumpul keberanian dan berhadapan dengan ibu saya buat kali pertama. Beliau memperkenalkan dirinya dan terus berkata, “”Saya benar-benar suka anda dan saya tahu anda datang dari keluarga yang baik. Saya ingin berkahwin dengan anda. Ambil masa anda dan beritahu saya jika anda seperti saya juga. Ibu saya akan berbincang dengan ibu bapa anda. Menunggu jawapan anda””. Dia meninggalkan tempat itu. orang asing A datang kepada kamu dan berkata dia bersedia untuk berkahwin dengan anda. Ibu tidak mempunyai petunjuk apa yang berlaku. Ayah bertemu lagi dalam 2 minggu. Ibu berkata: “”Saya tidak tahu apa-apa tentang anda. Saya tidak membuat fikiran saya lagi “”. Ayah saya adalah seorang lelaki sejati. Beliau sedih dan adalah kira-kira untuk meninggalkan tempat itu. Ia mendengar suara yang tidak dijangka (dalam nada yang lembut) dari ibu saya. “”Tetapi Jika anda mahu, anda boleh bercakap dengan ibu bapa saya””. Apabila cinta, nada tidak mengapa bukan? Ayah saya adalah orang yang paling gembira di dunia ketika itu juga. Beliau mengucapkan terima kasih kepada ibu saya. Ibu kemudian berkata, “”Jika mereka tidak menerima, tidak pernah melihat saya lagi.”” Ayah berkata, “”Saya berjanji.””
Sekarang datang cerita yang sebenar. datuk sebelah ibu saya terus ditolak ayah saya. SEBAB: NO JOB KERAJAAN. Ayah saya cuba untuk meyakinkan datuk saya tetapi dia tidak berada dalam kedudukan untuk mendengar apa-apa. Satunya perkara yang dipadankan adalah kasta. Hari-hari, kasta adalah isu utama untuk berkahwin. keluarga ayah miskin, keluarga ibu agak kaya ketika itu. Ayah tidak berputus asa. Dia bertanya kepada datuk, “”Apakah yang perlu saya lakukan untuk berkahwin dengan anak perempuan anda?”” Datuk menjawab: “”Ayahmu tidak hidup hari ini. Anda mempunyai 2 adik lelakinya. Mereka adalah pemegang ijazah. Membimbing mereka. Membantu mereka mencari pekerjaan yang baik. Anda mempunyai adik perempuan juga. Cari dia perlawanan yang baik dan membuat persiapan perkahwinan dengan wang anda (tanpa pinjaman). Kemudian mencari pekerjaan Kerajaan dan kembali kepada saya. “”Kata Ayah (melihat ibu saya),”” Saya berjanji kepada anda hari ini. Saya akan kembali kepada anda dalam satu tahun. Saya akan memenuhi semua tanggungjawab saya. Hanya memberi ini satu peluang “”saya. kata-kata semata-mata tidak dapat meluahkan apa yang satu tahun telah mengajar ayah saya. Ayah saya dan saudara-saudaranya menyewa sebuah bilik kecil di pekan yang berhampiran dengan gaji ayah saya. 1 Saudara tidak perlu lagi diletakkan di dalam Tentera India, satu lagi dalam Tentera Laut India. Sister berkahwin dengan seorang lelaki yang baik. Ayah menghabiskan setiap sen beliau mendapat mengenai perkahwinan itu. Ayah bekerja keras dan mendapat JOB KERAJAAN. Satu tahun itu berubah ayah saya dari seorang yang riang kepada seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia mendapat tahu tanggungjawab dalam kehidupan. Nilai wang. Nilai masa. Bagaimana sukarnya untuk mencapai matlamat. Tidak mencari perkataan yang betul untuk menjelaskan segala-galanya. TAHUN 1989, Beliau bertemu dengan datuk. Datuk disimpan firman-Nya. Ayah berkahwin dengan kasih sayang dalam hidup beliau.
Hari ini, saya tidak mempunyai apa-apa masalah yang berkaitan dengan wang atau hubungan. Jika pada semua saya mempunyai sebarang masalah, saya masih mempunyai cerita ayah saya nada dalam telinga saya. Segala-galanya boleh dicapai. Saya KEKAL POSITIF.
UpvoteDownvoteRead pada Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
പുതിയ ഉത്തരം
നിങ്ങൾ നല്ല തുടരാൻ ക്രമത്തിൽ എന്ന സ്വയം ഓർമിപ്പിക്കുകയും ഒറ്റ വാചകത്തിൽ എന്താണ്?
Kasee ശ്രീനിവാസ്
Kasee ശ്രീനിവാസ്, NICMAR, ലഭിരുന്ന, സീനിയർ കരാറുകൾ എഞ്ചിനീയർ – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
1 കാഴ്ച
ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ, ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ പിതാവിന്റെ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഷൂട്ട്ഔട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും.
വർഷം 1986 അങ്ങകലെ ആദ്യം എന്റെ ഓര്മ്മ കണ്ടു. അവൻ തൽക്ഷണം അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ തലമുറ ന്റെ ടെർമിനോളജിയിൽ പ്രകാരം എ.ടി ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ സ്നേഹം. ഡാഡി തന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരിക്കലും. അവൻ എന്റെ മാം എന്റെ ഡാഡി എ.ടി. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ നിമിഷം തന്റെ സ്നേഹം ശേഷം ഈ 18 മാസം അറിയാൻ ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരുന്നു. വളരെ അബദ്ധത്തിൽ അത്. വർഷം 1988 ഒരു ജ്വാലി ഡാഡി ഒരു സ്വകാര്യ ജോലി കണ്ടെത്തി തന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വസന്തത്തിന്റെ തന്റെ മനക്കരുത്ത് ശേഖരിച്ചു ആദ്യമായി എന്റെ മാം നേരിടാൻ നിയന്ത്രിത. അവൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഉടനെ “”ഞാൻ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അറിയുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമയം എടുക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കൂ. എന്റെ അമ്മ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മറുപടി കാത്തിരിക്കുന്നു””. അവൻ സ്ഥലം വിട്ടു. ഒരു അന്യനും നിങ്ങളോടു വരുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമ്മതം തുടർന്ന് പറയുന്നു. അമ്മയിൽനിന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്തില്ല. ഡാഡി 2 ആഴ്ച വീണ്ടും അവളെ എതിരേറ്റു. അമ്മയിൽനിന്നും ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല “”എന്ന പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സു ഉണ്ടാക്കുന്നത് “”ചെയ്തില്ല. അങ്ങകലെ ഒരു യഥാർത്ഥ മാന്യനായ. അവൻ ദു അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലം വിടാൻ പോകുകയായിരുന്നു ചെയ്തു. അവൻ എന്റെ മാം നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ശബ്ദം (ഒരു സോഫ്റ്റ് പതുക്കെയുമാക്കരുത്) കേട്ടു. “”എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും””. എപ്പോഴാണ് സ്നേഹത്തിൽ, ടോൺ ശരിയായ പ്രശ്നമല്ല? അങ്ങകലെ ഗ്രഹത്തിലെ സ്ഥപനമാണിത് ആ നിമിഷം ആയിരുന്നു. അവൻ എന്റെ മാം നന്ദിപറഞ്ഞു. അമ്മയിൽനിന്നും തുടർന്ന് “”അവർ ഇനി എന്നെ കാണുകയില്ല, സ്വീകരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ.”” പറഞ്ഞു ഡാഡി “”ഞാൻ വാഗ്ദാനം.”” പറഞ്ഞു
ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കഥ വരുന്നു. എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ക്ഷണത്തിൽ എന്റെ ഡാഡി നിരസിച്ചു. കാരണം: സർക്കാർ ജോലി. അങ്ങകലെ എന്റെ എയുതിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊരുത്തപ്പെട്ട ഏക കാര്യം ജാതി ആയിരുന്നു. ആ കാലത്തു, ജാതി വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി പ്രധാന പ്രശ്നം. ഡാഡി കുടുംബം അമ്മയുടെ കുടുംബം അന്ന് വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ട ആയിരുന്നു. ഡാഡി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അവൻ “”നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?”” വിടര്ത്താത്തവര് ചോദിച്ചു ആചരണങ്ങള് മറുപടി, “”നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ഇന്ന് ജീവനോടെ അല്ല. നിങ്ങൾ 2 ഇളയ സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടു. അവർ ഡിഗ്രി ഉടമകൾക്കു ആകുന്നു. നയിക്കുക. അവരെ ഒരു നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക. നിങ്ങൾ വളരെ ഇളയ സഹോദരി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവളുടെ ഒരു നല്ല മത്സരം കണ്ടെത്തുക, (വായ്പയെടുക്കാൻ ഇല്ലാതെ) നിങ്ങളുടെ പണം വിവാഹം ക്രമീകരണങ്ങള് നടത്തേണ്ടതും. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കണ്ടെത്താൻ എന്നെ മടങ്ങുക. ഞാൻ ഇന്നു വാഗ്ദാനം “”ഡാഡി (എന്റെ ഓര്മ്മ നോക്കുന്നതായി) പറഞ്ഞു:””. ഞാൻ ഒരു വർഷം മറുപടി വരും. ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കാണാം. ബ്രദര് ഈ ഒരു അവസരം “”കൊടുക്കും. വെറും വാക്കു ആ ഒരു വർഷം എന്റെ ഡാഡി പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങകലെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരും എന്റെ അച്ഛന്റെ ശമ്പളമുള്ള ഒരു സമീപ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറി വാടക. 1 സഹോദരൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ മറ്റൊരു വയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ്. സിസ്റ്റർ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം. ഡാഡി അവൻ ആ വിവാഹം സമ്പാദിച്ചു ഓരോ ചില്ലിക്കാശും ചെലവഴിച്ചു. ഡാഡി ശരിക്കും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും സര്ക്കാര് ജോലി ലഭിച്ചു. ആ ഒരു വർഷം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ശോകലേശമേശാത്തൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം പദവിയിൽനിന്ന്. അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അറിയാൻ ലഭിച്ചു. പണത്തിന്റെ മൂല്യം. സമയം മൂല്യം. എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആണ്. എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഉചിതമായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അല്ല. 1989, അവൻ വിടര്ത്താത്തവര് കൂടിക്കാഴ്ച. മുത്തച്ഛന്റെ വാക്കു പാലിച്ചു. ഡാഡി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹം വിവാഹം ചെയ്തു.
ഇന്ന് ഞാൻ പണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. എല്ലാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെവിയിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ കഥ റിംഗുചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രസന്നനായിരിക്കുക.
Quora- ൽ UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhi sentenza waħda inti fakkar lilek innifsek ta ‘sabiex jibqgħu pożittivi?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Anzjan Kuntratti Inġinier – Hindustan Kostruzzjoni Company Ltd
1 fehma
Kulmeta jien li xi problema fil-ħajja, Infakkarkom din il-linja. Xejn tista ‘tkun tant diffiċli MINN ġlieda my dad fil-ħajja.
Sena 1986. My dad ewwel raw mom tiegħi. Huwa istantanjament gustado tagħha. Skond it-terminoloġija din il-ġenerazzjoni, il imħabba ewwel daqqa t’għajn. Dad qatt esprima sentimenti tiegħu. Huwa kien tant attenti li mom tiegħi ltqajna biex tkun taf dwar dan 18-il xahar wara dad tiegħi kellhom IMĦABBA tiegħu fil-mument JIDHIRX MIT EWWEL. Li wisq aċċidentalment. Sena 1988. Ġurnata waħda multa, dad sabu xogħol privat u ddeċieda li jesprimu sentimenti tiegħu. B’xi mod irnexxielu jiġbor imsaren tiegħu u jiffaċċjaw mom tiegħi għall-ewwel darba. Huwa introduċa lilu nnifsu u minnufih qal, “”I really bħalek u naf li inti ġejjin minn familja tajba. Nixtieq li jiżżewġu lilek. Ħu l-ħin tiegħek u let me know jekk inti bħali wisq. My mom ser ikellem lill-ġenituri tiegħek. Stennija għat-tweġiba tiegħek “”. Hu ħalla l-post. A barrani jiġi lilek u jgħid hu lest biex jiżżewġu lilek. Omm ma kellhiex clue dak li ġara. Dad met tagħha mill-ġdid fit-2 ġimgħat. Omm qal, “”Jien ma nafx xejn dwarek. I ma tagħmel mind tiegħi s’issa “”. My dad huwa gentleman veru. Huwa ħass diqa u kien kien wasal biex jitlaq il-post. Huwa sema ‘leħen mhux mistennija (fil-ton artab) mill mom tiegħi. “”Imma Jekk inti tixtieq li, inti tista ‘tkellem lill-ġenituri tiegħi””. Meta fl-imħabba, ton ma jimpurtax dritt? My dad kien il-persuna happiest fuq il-pjaneta li ħafna mument. Huwa rringrazzja mom tiegħi. Omm allura qal, “”Jekk dawn ma jaċċettawx, qatt tara lili darb’oħra.”” Dad qal, “”I wegħda.””
Issa ġejja l-istorja attwali. grandfather materna tiegħi minnufih miċħuda my dad. RAĠUNI: NO JOB GVERN. My dad ppruvaw biex jikkonvinċu nanniet tiegħi iżda huwa ma kienx f’pożizzjoni li jisimgħu xejn. Biss ħaġa li jkun qabbel kien kasti. Dawk il-jiem, kasta kien il-kwistjoni ewlenija għaż-żwieġ. familja Dad kienet fqira, il-familja mom kien pjuttost sinjuri lura imbagħad. Dad ma jieqfu. Huwa talab Grandpa, “”X’għandi nagħmel biex jiżżewġu tifla tiegħek?”” Grandpa wieġbu, “”missier tiegħek mhux ħajjin illum. Inti għandek 2 aħwa iżgħar. Dawn huma detenturi grad. Imexxuhom. Tgħinhom isibu xogħol tajjeb. Inti għandek sister iżgħar wisq. Isibu tagħha logħba tajba u jagħmlu l-arranġamenti żwieġ bil-flus tiegħek (mingħajr self). Imbagħad issib Impjiegi Gvern u terga ‘lura lili. “”Dad qal (tħares lejn mom tiegħi),”” I wegħda illum. I ser jiġu lura lilek f’sena. I ser tissodisfa r-responsabbiltajiet kollha tiegħi. Biss jagħtu me din l-opportunità wieħed “”. Kliem sempliċi ma jistgħux jesprimu dak li sena kien mgħallma my dad. My dad u aħwa tiegħu tikri kamra żgħira fil-belt fil-qrib ma ‘salarju dad tiegħi. 1 Brother ltqajna jitqiegħdu Armata Indjan, ieħor fil Indjan Navy. Sister huwa miżżewweġ lil raġel mill-isbaħ. Dad jintefqu kull Penny huwa kiseb fuq li ż-żwieġ. Dad maħduma verament iebsa u ltqajna xogħol GVERN. Dik sena trasformati dad tiegħi minn persuna carefree għal raġel responsabbli. Huwa ltqajna biex tkun taf ir-responsabbiltajiet fil-ħajja. Valur tal-flus. Valur tal-ħin. Kif iebes huwa li tilħaq għan. Mhux issib il-kliem dritt li jispjega kollox. SENA 1989, Hu ltaqa nanniet. Grandpa miżmuma kelma tiegħu. Dad żżewweġ lill-imħabba ta ‘ħajtu.
Illum, jien ma jkollhom xi problemi li jirrigwardjaw flus jew relazzjonijiet. Jekk fil-livelli kollha ikolli xi problema, għadni istorja dad tiegħi tisfir fil-widnejn tiegħi. Kollox jista ‘jinkiseb. I jibqgħu pożittivi.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Whakautu New
He aha te mea kotahi kupu whakamahara koe koe o roto i te tikanga ki te noho pai?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Senior kirimana engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 tirohanga
Taime atoa au he e ahau tetahi raruraru i roto i te ora, fakamanatu ahau tenei aho. TAEA NOTHING BE SO HARD AKE I pakanga toku papa TE IN LIFE.
Tau kite tuatahi 1986. toku papa toku mama. Ia pai tonu ia. Ka rite ki ia kupu o tenei whakatupuranga, LOVE AT titiro TUATAHI. e kore papa faaite i to’na mau mana’o. Ko ia na tupato e ka toku mama ki te mohio e pā ana ki tenei 18 marama i muri i toku papa tona HERE AT taime titiro TUATAHI. E tūpono rawa. Tau 1988. Kotahi ra pai, kitea papa he mahi tūmataiti ka faaoti ki faaite i to’na mau mana’o. Io te whakahaere ki te kohikohi ana piro, ka fehangahangai toku mama mo te wa tuatahi. fakafe’iloaki ia ia, ka tonu atu mea, “”tino rite koe e ahau, a e mohio ana ahau ki mai koutou i te utuafare pai. hiahia ahau ki te marena koe. Tangohia tou wa, me te kia ahau e mohio ki te rite rawa koe i ahau. Ka korerotia hoki e toku mama ki o koutou mātua. E tatari ana hoki koutou whakautu “”. mahue ia te wahi. He tangata ke mai ki a koutou, me ta te ia pai ki te marena koe. kihai i mama i te clue te mea i tupu. tutaki ano papa ia i roto i te 2 wiki. ka mea a Mama, “”kahore ahau e mohio ki tetahi mea e pā ana ki a koutou. kihai ahau i hanga ake toku ngakau ano “”. Toku papa ko te rangatira pono. Ua ia pouri, ka ko ko e pā ana ki ki te waiho i te wahi. rongo ia he reo ohorere (i roto i te reo ngohengohe) i toku mama. “”Ko te mea e hiahia ana koe ki te, ka taea e koe te kōrero ki toku metua””. A, no te i roto i te aroha, e kore e reo mea faufaa tika? Toku papa ko te tangata oaoa i runga i te ao e rawa taime. Ua haamauruuru ia toku mama. Na ka mea mama, “”Ki te kore ratou e manako, e kore e kite ano i ahau.”” ka mea a papa, “”fafau ahau.””
Na haere mai te kōrero tūturu. Toku papa ruau tonu atu paopao toku papa. TAKE: KORE mua JOB. tamata toku papa ki te riria toku papa ruau ko kihai ia i roto i te tūranga ki te whakarongo ki te ki tetahi mea. mea anake e hāngai ko kaihe. Aua ra, ko kaihe te take nui mō te faaipoiporaa. Ko rawakore hapu o Papa, ko tino taonga te utuafare o mama hoki ka. kihai i papa hoatu ake. ka ui ia ki ruau, “”He aha kia meatia e ahau ki te marena koutou tamahine?”” ka mea a Kulenipā, “”e kore te mea e ora tou papa i tenei ra. E koe 2 teina teina. Ko ratou tei mau tohu. Ārahi ia ratou. Āwhina ratou kitea he mahi pai. E koe te tuahine teina rawa. Kimihia ia he ōrite pai, me te hanga i te whakaritenga marena ki tou moni (i waho tono). Na ka kitea he Hopa Kāwanatanga, me te hoki mai ki ahau. “”Ka mea a papa (titiro i toku mama),”” fafau ahau ki a koutou i tenei ra. ka hoki ki a koe mai ahau i roto i te tau. ka whakamana e ahau aku kawenga katoa. homai Just ahau tenei faingamālie kotahi “”. e kore e taea e kupu Mere faaite ta tetahi e tau whakaako i toku papa. Toku papa me ona tuakana, tukua he ruma iti i roto i te oire tapiri ki utu o toku papa. Ua whakanohoia 1 Tokoua i Army Inia, tetahi i roto i Indian Navy. Kei te marenatia te tuahine ki te tangata faahiahia. pau Papa nga pene roaa ia ki runga ki taua faaipoiporaa. mahi Papa tino pakeke, ka ka he JOB KÄWANATANGA. puta ke e tetahi tau toku papa i te tangata māhorahora ki te tangata haepapa. ka ia ki mohio nga kawenga i roto i te ora. Uara o te moni. Uara o te wā. Kia pehea te pakeke he reira ki te whakatutuki i te whāinga. E kore te kimi kupu tika ki te whakamārama i nga mea katoa. TAU 1989, tutaki ia papa ruau. puritia Kulenipā tana kupu. Ua faaipoipohia papa ki te aroha o tona ora.
I teie mahana, e kore ahau e whai i tetahi raruraru e pā ana ki te moni hononga ranei. Ki te i katoa i ahau tetahi raruraru, ano i ahau kōrero o toku papa waea i roto i oku taringa. Ko taea nga mea katoa. NOO ahau MAITATAI.
UpvoteDownvoteRead i runga i Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नवीन उत्तर
आपण लगेच राहण्यासाठी करण्यासाठी स्वत: ला आठवण करून एक काय आहे?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR शाळा, ज्येष्ठ करार अभियंता – ‘हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
1 दृश्य
मी आयुष्यात कोणत्याही समस्या येत आहे तेव्हा, मी ही ओळ आठवण करून देतात. असे काहीही नाही, जीवनात माझ्या वडिलांची संघर्ष पेक्षा त्यामुळे हार्ड असू शकते.
वर्ष 1986 माझे वडील प्रथम माझ्या आई पाहिले. तो त्वरित तिच्या आवडले. ही पिढी च्या परिभाषा, प्रेम पहिल्या नजरेतील वाढ झाली आहे. बाबा आपल्या भावना व्यक्त नाही. तो माझ्या आई माझ्या वडिलांनी मला पहिल्या नजरेतील क्षणी त्याचे प्रेम होते नंतर हा 18 महिने मला मिळाली जेणेकरून काळजीपूर्वक होते. खूप चुकून आहे. वर्ष 1988 एक दंड दिवशी, बाबा खाजगी नोकरी मिळाली आणि त्याच्या भावना व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला. कसा तरी हिंमत गोळा आणि प्रथमच माझ्या आई तोंड व्यवस्थापित. तो स्वत: ओळख आणि लगेच म्हणाला, “”मला तू खूप आवडतेस आणि मी एक चांगला कुटुंबात मला माहीत आहे. मी तुझ्याशी लग्न करु इच्छित आहे. आपला वेळ घ्या आणि आपण खूप मला आवडत असल्यास मला कळवा. माझ्या आई आपल्या आई-चर्चा होईल. तुझ्या उत्तराची वाट पाहतोय””. तो निघून गेला. एक अनोळखी आपण येतो आणि तो आपण लग्न अर्जदाराच्या कुंटुबाची संपूर्ण माहिती आहे म्हणतात. आई काय झाले ते एक सूचना नाही. बाबा 2 आठवड्यांत पुन्हा तिला भेटले. आई म्हणाली, “”मी तुम्हाला काहीही माहीत नाही. मी माझे मन अजून “”अप करा नाही. माझे बाबा खरा गृहस्थ आहे. तो दु: खी वाटले आणि जागा सोडणार होता. तो माझ्या आई (एक मऊ स्वरात) एक अनपेक्षित आवाज ऐकला. “”पण आपण इच्छित असल्यास, आपण माझ्या आई बोलू शकता””. तेव्हा प्रेम, टोन योग्य फरक पडत नाही? माझे बाबा ग्रह त्याच क्षणी सर्वात आनंदी व्यक्ती होते. तो माझ्या आई आभार मानले. आई म्हणाली, “”ते मान्य नसतील, तर मला पुन्हा कधीही दिसणार नाही.”” बाबा, म्हणाला, “”मी वचन.””
आता प्रत्यक्ष कथा येतो. माझे माता आजोबा लगेच माझ्या वडिलांनी मला नाकारले. : REASON नाही सरकारी नोकरी. माझे बाबा माझे आजोबांना समजवण्याचा प्रयत्न केला पण तो काही ऐकण्यासाठी स्थितीत नव्हता. केवळ गोष्ट जुळलेले CASTE होते. त्या काळात, जात लग्न मुख्य प्रश्न होता. बाबा च्या कुटुंब, गरीब होता आईचं कुटुंब नंतर परत जोरदार श्रीमंत होता. बाबा सोडून दिले नाही. तो आजोबांना विचारले, “”मी काय तुझ्या मुलीला लग्न करावी?”” आजोबा उत्तर दिले, “”तुमच्या वडीलांनी आज जिवंत नाही. 2 धाकटे बंधू आहे. ते पदवी धारक आहेत. त्यांना मार्गदर्शन. त्यांना एक चांगली नोकरी शोधण्यासाठी मदत करा. आपण सुद्धा धाकटी बहीण आहे. तिच्या एक चांगला सामना शोधा आणि (कर्ज न) आपल्या पैसा सह विवाह व्यवस्था करा. मग सरकारी नोकरी शोधू आणि माझ्याकडे परत आले. “”बाबा म्हणाले, (म्हणून माझ्या आईने बघत),”” आज मी तुला वचन देतो. मी एक वर्ष तुम्हाला परत येईल. माझ्या जबाबदा-या पूर्ण करू. फक्त मला हे एक संधी “”द्या. केवळ शब्द की एक वर्ष माझे बाबा शिकवले होते व्यक्त करू शकत नाही. माझे बाबा व त्याचे भाऊ माझे बाबा च्या पगाराची जवळच्या गावात एक लहान खोली भाड्याने. 1 बंधू भारतीय नौदल, भारतीय लष्कर स्थीत दुसर्या झाले. बहीण एक आश्चर्यकारक पुरुषाची पत्नी आहे. बाबा तो लग्न मिळविलेले प्रत्येक चांदीचे नाणे खर्च. बाबा खूप प्रयत्न केले आणि सरकारी नोकरी आला. की एक वर्ष एक जबाबदार माणूस निश्चिंत व्यक्ती माझे बाबा केले. तो जीवन जबाबदारी मला मिळाली. पैसे मूल्य. वेळ मूल्य. तो एक ध्येय साध्य करण्यासाठी किती कठीण आहे. सर्व काही स्पष्ट करण्यासाठी योग्य शब्द शोधत. 1989, तो आजोबांना भेटले. आजोबा पाठिंबाही. बाबा त्याचे जीवन प्रेम लग्न केले.
आज, मी पैसे किंवा संबंध संबंधित कोणतीही अडचण नाही. सर्व मी काही समस्या असल्यास, मी अजूनही माझ्या कानात चव अजूनही जिभेवर माझे बाबा च्या कथा आहे. सर्व काही साध्य आहे. मी सकारात्मक राहा.
Quora वरील UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
шинэ Хариулт
Та эерэг байхын тулд нь өөрийгөө сануулах нэг өгүүлбэр гэж юу вэ?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR төгсөгч ахлах гэрээ инженер – Hindustan Барилгын компани Ltd.
1-р харах
Би амьдралд ямар нэг асуудал байх шүү үед би энэ мөрийг сануулж байна. Юу ч LIFE миний аавын тэмцлийн -аас ийм хатуу байж чадна.
Он 1986 Миний аав анх удаа ээж маань харсан. Тэр даруй түүнийг дуртай. Энэ үеийн хамгийн нэр томъёо, Анхны харцаар дурлах нэг юм. Аав нь түүний мэдрэмжийг илэрхийлсэн хэзээ ч үгүй. Тэр ээж минь миний аав AT анхны харцаар мөчид Түүний хайр байсан дараа нь энэ 18 сарын тухай мэддэг болсон учраас болгоомжтой байсан юм. бас санамсаргүй юм. Он 1988 Нэг сайхан өдөр аав нь хувийн хэвшлийн ажил олж, түүний мэдрэмжийг илэрхийлэх шийджээ. Яагаад ч юм түүний Авьяас, мэдрэмж гэдэг цуглуулж, анх удаа ээж нь миний нүүр чаджээ. Тэр өөрийгөө шулуун хол танилцуулж, би үнэхээр та дуртай, би та сайн гэр бүлд ирсэн мэднэ “”гэж хэлсэн. Би та гэрлэх хүсэж байна. Таны цаг зав, та ч бас намайг хүсэж байгаа бол намайг мэдэгдээрэй. Ээж минь таны эцэг эх нь ярилцах болно. Таны хариу “”хүлээж байна. Тэр газраа орхисон. A танихгүй хүн танд ирж, тэрээр та нарыг гэрлэх хүсэлтэй юм байна. Ээж нь юу болсныг нь таамаглаж байсан юм. Аав нь 2 долоо хоногийн дотор дахин түүнтэй уулзсан юм. Ээж нь би чиний тухай юу ч мэдэхгүй байна “”гэв. Би ч миний оюун ухаан хүртэл хийж чадахгүй байсан. “” Миний аав бол жинхэнэ эрхэм юм. Тэр гунигтай байлаа, газрыг орхин явах гэж байсан юм. Тэр миний ээж нь (зөөлөн өнгөөр) нь гэнэтийн дуу хоолойг сонссон. “”Гэхдээ та хүсвэл, та нар Миний эцэг, эх ярьж болно.”” Үед хайр, ая зөв нь хамаагүй вэ? Миний аав гариг нь маш мөч дээр хамгийн аз жаргалтай хүн байсан юм. Тэр ээж минь талархал илэрхийлэв. Ээж нь дараа нь “”Тэд хүлээж авахгүй бол намайг дахиад хэзээ ч харж байна.”” Гэж аав, “”Би амлаж байна.””
Одоо бодит түүх юм. Миний эхийн өвөө шулуун хол аав татгалзсан. Шалтгаан: NO ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ажлын байр. Аав минь миний өвөө итгүүлэх гэж оролдсон боловч тэрээр юу ч сонсох чадвартай биш юм. таарч байгаа цорын ганц зүйл бол кастын байсан юм. Эдгээр хоног, кастын гэрлэлтийн гол асуудал нь байсан юм. Аавын гэр бүлийн Ээжийн гэр бүлийн Тэр үед маш баян байсан ядуу байсан юм. Аав нь бууж өгөөгүй. Тэр өвөө асуухад “”Би чиний охинтой гэрлэх юу хийх ёстой вэ?”” Өвөө, хариуд нь “”Аав чинь өнөөдөр амьд биш юм. Та 2-р дүү байна. Тэд зэрэг эзэмшигч юм. тэднийг чиглүүлэх. Тэднийг сайн ажил олох нь тусал. Та ч бас дүү байна. түүнд сайн тоглолтыг олж, (зээл авах ямар ч) таны мөнгө гэрлэлт тохиролцоо хийх. Дараа нь Засгийн газрын Иов олж, Над уруу буцаж ирдэг. “”Гэж аав нь хэлэв (миний ээж хараад)”” Өнөөдөр би та нарт амлаж байна. Би жилд эргэж та нар уруу ирэх болно. Би бүх хариуцлагыг биелүүлэх болно. Зүгээр л надад энэ нэг боломж “”өгч байна. Зөвхөн үг болохыг нэг жил миний аав заадаг байсныг илэрхийлж чадахгүй. Миний аав болон түүний ах дүү нар минь аавын цалин нь ойролцоох хотод нэг жижиг өрөө түрээслэн. 1-р ах Энэтхэгийн тэнгисийн цэргийн өөр, Энэтхэгийн армийн байрлуулна болсон. Эгч нь гайхалтай хүнтэй гэрлэсэн юм. Аав тэр гэр бүл дээр олсон бүх зоосоо зарцуулсан байна. Аав нь үнэхээр хэцүү ажиллаж, Засгийн газрын ажилд оржээ. Энэ нь нэг жилийн хариуцлагатай хүн Миний аав нь Бодох хүнээс хувирсан. Тэрээр амьдралдаа үүрэг хариуцлагаа мэддэг болсон. Мөнгөний үнэ цэнэ. цаг хугацааны үнэ цэнэ. Энэ нь зорилгодоо хүрэхийн тулд хэр хэцүү. Бус, бүгдийг тайлбарлах нь зөв үгийг олж. YEAR 1989, Тэр өвөө уулзав. Өвөө нь түүний үгийг байв. Аав нь түүний амьдралын хайр гэрлэсэн.
Өнөөдөр би мөнгө, харилцаа холбоотой ямар ч асуудал байхгүй. бүх үед би ямар нэг асуудал байгаа бол, Би одоо ч гэсэн миний чихэнд хонх аавынхаа түүхийг байна. Бүх зүйл боломжтой юм. Би ЭЕРЭГ бай.
Quora дээр UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
နယူးဖြေ
သငျသညျအပြုသဘောနေဖို့နိုင်ရန်အတွက်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးတစ်ဝါကျကဘာလဲ?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, အကြီးတန်းစာချုပ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ် – Hindustan ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
1 အမြင်
ငါအသက်တာ၌မဆိုပြဿနာရှိခြင်းတာပါအခါတိုင်း, ငါသည်ဤလိုင်းသတိပေးတယ်။ NOTHING ဘဝကို၌ငါ့အဖေရဲ့ရုန်းကန်ထက် SO ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာ 1986 ကျနော့်အဖေပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျ၏ mom, ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကချက်ချင်းသူမ၏ကြိုက်တယ်။ ဒီမျိုးဆက်ရဲ့ဝေါဟာရများနှုန်းအဖြစ်, မြင်မြင်ချင်းအချစ်။ အဖေကသူ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘယ်တော့မှမ။ သူသည်ငါ၏ mom, ငါ့အဖေမြင်မြင်ချင်းယခုအချိန်တွင်ကို AT ကသူ့အချစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီ 18 လအကြောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်သတိထားခဲ့သည်။ လွန်းမတော်တဆသော။ တစ်နှစ်တာ 1988 တစ်ခုမှာဒဏ်ငွေနေ့မှာအဖေဟာပုဂ္ဂလိကအလုပ်ကိုတွေ့နဲ့သူ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့မိမိအ GUTS စုရုံးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြှနျုပျ၏အမေရင်ဆိုင်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်နှင့်ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ငါတကယ်သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောနှင့်သင်တို့ကိုငါအကောင်းတစ်မိသားစုထံမှလာသိ “”ဟုပြောသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အလိုရှိ၏။ သင်၏အချိန် ယူ. သင်သည်လည်းငါ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့။ ငါ့အမေကသင်၏မိဘများစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ “”သင်တို့၏ပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်း။ သူကအရပျကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကလူစိမ်းသင်တို့ဆီသို့လာသူသည်သင်တို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ဆန္ဒရှိရဲ့ကပြောပါတယ်။ mom ဖြစ်ပျက်တဲ့သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဖေက 2 ပတ်မှာထပ်သူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အမေငါသည်သင်တို့အကြောင်းဘာမှမသိရပါဘူး “”ဟုပြောသည်။ ငါ “”သေး, ငါ၏စိတ်ကိုဖွင့်ပါစေပါဘူး။ ငါ့အဖေစစ်မှန်သောလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကညှိုးငယ်ခံစားခဲ့ရနှင့်အရပျမှထွက်ခွာရန်အကြောင်းရှိ၏။ သူသည်ငါ၏ mom, မှ (ကပျော့ပျောင်းသောလေသံမှာ) မမျှော်လင့်တဲ့စကားသံကိုငါကြား၏။ “”သင်လိုလျှင်မူကား, သင်တို့သည်ငါ၏မိဘစကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်”” ။ ရသောအခါမေတ္တာ၌, သေံညာဘက်အရေးမပါသနည်း ငါ့အဖေကအလွန်ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ငါ၏ mom, ကျေးဇူးတင်ကြောင်း။ အမေပြီးတော့ “”သူတို့နောက်တဖန်အကြှနျုပျကိုမွငျ, ဘယ်တော့မှလက်မခံပါဘူးပါ။ “” ဟုပြောသည်ဖေ “”ငါသည်ကတိပေး”” ဟုပြောသည်။
အခုဆိုရင်အမှန်တကယ်ပုံပြင်လာပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏မိခင်အဘိုးဖြောင့်ကွယ်ပျောက်အဖေငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ REASON: NO အစိုးရယောဘ။ ငါ့အဖေဘိုးဘိုးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူကဘာမှနားမထောငျဖို့အနေအထားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကိုက်ညီကြောင်းသာအရာချပစ်လေ၏။ ထိုနေ့ရက်ကာလ, Cast အိမျထောငျရေးအတှကျအဓိကပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေ၏မိသားစု mom, ရဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့အတော်လေးရတတ်၏, ဆင်းရဲခဲ့သည်။ အဖေကတက်ကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူက “”သင်၏သမီးလက်ထပ်ဖို့ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း””, ဘိုးဘိုးလို့မေးအဘိုးသင့်ဖခင်သည်ယနေ့အသက်ရှင်လျက်မဟုတ်ပါဘူး “”ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ သငျသညျ 2 ညီငယ်ရှိသည်။ သူတို့ကဒီဂရီကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုပဲ့ပြင်။ သူတို့ကိုကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာတွေ့ကိုကူညီပါ။ သင်လည်းတစ်ညီမရှိသည်။ သူမ၏အကောင်းတစ်ပွဲစဉ်ကိုရှာပါနှင့် (ချေးငှားခြင်းမရှိဘဲ) သင့်ငွေနှင့်လက်ထပ်အစီအစဉ်များပါစေ။ ထိုအခါအစိုးရ၏ယောဘကိုရှာပြီးငါ့ထံသို့ပြန် လာ. ။ ယနေ့ငါကတိပေး “”ဖေဖေ, (ငါ့အမေကိုကြည့်) ကပြောပါတယ်။ “” ငါနှစျတှငျပြန်သင်တို့ဆီသို့လာပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအကြှနျုပျ၏တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ရုံငါ့ကိုဒီတစ်ခုအခွင့်အလမ်း “”ပေးပါ။ မျှသာစကားတစျနှစျအဖေဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမဟုတ်နိုင်ပါ။ ငါ့အဖေနှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများကိုငါ့အဖေရဲ့လစာနှင့်အတူအနီးအနားမြို့ကသေးငယ်တဲ့အခန်းငှား။ 1 ညီအစျကိုအိန္ဒိယကြည်းတပ်, အိန္ဒိယရေတပ်အတွက်အခြားထဲတွင်နေရာတယ်။ အစ်မတစ်အံ့သြဖွယ်လူကိုလက်ထပ်သည်။ အဖေကသူကလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်ရရှိခဲ့သည်တိုင်းတစ်ပြားမှကုန်။ ဖေဖေတကယ်ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်တစ်ဦးအစိုးရယောဘတယ်။ ဒါကတစ်နှစ်တစ်တာဝန်ရှိသောသူသည်ရန်အပူအပင်ကင်းပြီးလူတစ်ဦးမှငါ့အဖေအသွင်ပြောင်း။ သူကအသက်တာ၌တာဝန်များကိုသိရန်ရတယ်။ ပိုက်ဆံ၏တနျဖိုး။ အချိန်ရဲ့တန်ဖိုး။ ဘယ်လိုခက်ခဲကြောင့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးရှင်းပြဖို့မှန်သောစကားရှာဖွေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တဲ့နှစ် 1989, သူကဘိုးဘိုးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဘိုးကသူ့စကားလုံးထားရှိမည်။ အဖေကသူ၏အသက်တာ၏မေတ္တာကိုလက်ထပ်တယ်။
ဒီနေ့ငါပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိကြပါဘူး။ အားလုံးငါမှာမဆိုပြဿနာရှိပါက, ငါသည်နေဆဲငါ့နား၌ငါ့အဖေရဲ့ဇာတ်လမ်းအသံမွရှိသည်။ အရာအားလုံးအောင်မြင်ကြတာပါပဲ။ ငါအပြုသဘောဆောင်နေပါ။
Quora အပေါ် UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नयाँ उत्तर
तपाईं सकारात्मक रहन क्रममा आफैलाई सम्झाउने एक वाक्य के हो?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, वरिष्ठ सम्झौता ईन्जिनियर – हिन्दुस्तान निर्माण कम्पनी लिमिटेड
1 दृश्य
म जीवनमा कुनै पनि समस्या भइरहेको छ जब, म यो लाइन सम्झाउने। कुनै कुराले मेरो जीवनमा बुबाको सङ्घर्ष भन्दा अतः गाह्रो हुन सक्छ।
वर्ष 1986. मेरो पिताजी पहिलो मेरी आमा देखे। उहाँले तत्काल उनको मन पर्थ्यो। यो पुस्ता गरेको शब्दावली, प्रेम पहिलो नजारमा प्रति रूपमा। पिताजी आफ्नो भावना व्यक्त कहिल्यै। उहाँले मेरो आमा मेरो पिताजी FIRST दृष्टि घडीमा आफ्नो प्रेम थियो पछि यो 18 महिना थाह पायो भनेर होसियार थियो। धेरै गल्ति छ। वर्ष 1988. एक असल दिन, पिताजी एक निजी काम पाइने र आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने निर्णय गरे। तरिका आफ्नो GUTS भेला र पहिलो पटक मेरी आमा सामना गर्न व्यवस्थित। उहाँले शुरू र सीधा म साँच्चै तपाईंलाई रुचि र मलाई थाहा तपाईं राम्रो परिवारको आउन भन्नुभयो, “”। म विवाह गर्न चाहन्छौं। आफ्नो समय लिनुहोस् र तपाईं पनि मलाई मन भने मलाई थाहा। मेरो आमा आफ्नो आमाबाबुको कुरा हुनेछ। तिम्रो जवाफको पर्खाइमा””। उहाँले ठाउँ बाँकी छ। पराई तपाईं आउँछ र उहाँले तपाईं विवाह गर्न इच्छुक छ भन्छन्। आमा के भयो एक सुराग छैन। पिताजी 2 हप्ता मा फेरि उनको भेटे। आमा म बारेमा केही थाहा छैन “”, भन्नुभयो। म अझै बनेको मेरो मन छैन “”गरे। मेरो पिताजी एक साँचो सज्जन छ। उहाँले दुःखी महसुस र ठाउँ छोड्ने थियो। उहाँले अनपेक्षित आवाज (एक नरम स्वर मा) मेरो आमा बाट सुने। “”तर तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मेरो आमाबाबुको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।”” जब प्रेममा, स्वर सही कुरा छैन? मेरो पिताजी ग्रह धेरै क्षण मा happiest व्यक्ति थियो। उहाँले मेरो आमा धन्यवाद। आमा त, “”तिनीहरूले स्वीकार छैन भने, फेरि कहिल्यै मलाई हेर्न।”” पिताजी भन्नुभयो, “”म प्रतिज्ञा।”” भने
अब वास्तविक कथा आउँछ। मेरो मातृ बाजे सीधा मेरो पिताजी अस्वीकार गर्नुभयो। कारण: कुनै सरकारी जागिर। मेरो पिताजी मेरो हजुरवुवा विश्वस्त गर्न प्रयास गर्नुभयो तर उहाँले केहि सुन्न स्थितिमा थिएन। मिलेका मात्र कुरा जाति थियो। ती दिन, जाति विवाह लागि प्रमुख समस्या थियो। पिताजी परिवार आमा परिवार फिर्ता त्यसपछि एकदम धनी थियो, गरिब थियो। पिताजी हरेस गर्नुभयो। उहाँले, हजुरवुवा सोधे “”म आफ्नो छोरी विवाह गर्न के गर्नुपर्छ?”” हजुरवुवा, जवाफ “”तपाईंको बुबा आज जीवित छैन। तपाईं 2 साना भाइहरू छ। तिनीहरूले डिग्री धारकहरूको छन्। तिनीहरूलाई गाइड। तिनीहरूलाई राम्रो काम पाउन मदत। तपाईं पनि एक बहिनी छन्। उनको राम्रो मिलान फेला पार्न र (उधारो बिना) संग आफ्नो पैसा वैवाहिक व्यवस्था बनाउन। त्यसपछि एक सरकारी नौकरी फेला पार्न र मलाई फिर्ता आउनुहोस्। “”पिताजी (मेरी आमा देख) भन्नुभयो,”” म आज तपाईंलाई प्रतिज्ञा। म एक वर्ष पछि तपाईं आउन छौँ। म मेरो सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं। बस मलाई यो एक मौका “”दिन। मात्र शब्दहरूको एक वर्ष मेरो पिताजी सिकाउनुभयो कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। मेरो बुबा र आफ्ना भाइहरूलाई मेरो बुबाको तलब संग नजिकैको सहरमा एउटा सानो कोठा भाडामा लियौं। 1 भाइ भारतीय नौसेना मा, भारतीय सेना मा राखिएको भयो अर्को। बहिनी अद्भुत मानिसलाई विवाह छ। पिताजी त्यो विवाहको कमाएको हरेक मुद्रा बिताए। पिताजी साँच्चै मेहनत गरे र सरकार जागिर पाएँ। त्यो एक वर्ष एक जिम्मेवार मानिसलाई एक स्वतन्त्रित व्यक्ति मेरो पिताजी कायापलट। उहाँले जीवनमा जिम्मेवारी थाहा पायो। पैसा को मूल्य। समय को मूल्य। यसलाई कसरी कठिन लक्ष्य हासिल गर्न छ। छैन सबै व्याख्या गर्न सही शब्दहरू फेला। वर्ष 1989, उहाँले हजुरवुवा भेटे। हजुरवुवा आफ्नो वचन पालन। पिताजी आफ्नो जीवनको प्रेम गर्न विवाह।
आज, म पैसा वा सम्बन्ध सम्बन्धित कुनै पनि समस्या छैन। सबै म कुनै पनि समस्या छ भने, म अझै पनि मेरो कान मा घन्टी मेरो पिताजी कथा छ। सबै achievable छ। म राम्रा रहनुहोस्।
Quora मा UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Svar
Hva er en setning du minne deg selv om for å holde positivt?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Når jeg har noen problemer i livet, minner jeg denne linjen. Ingenting kan være så vanskelig enn min fars kamp i livet.
År 1986. Min far først så min mor. Han likte henne umiddelbart. Pr denne generasjonens terminologi, kjærlighet ved første blikk. Pappa har aldri uttrykt sine følelser. Han var så forsiktig at min mor fikk vite om dette 18 måneder etter at min far hadde sin kjærlighet ved første blikk øyeblikket. Det også et uhell. År 1988. En vakker dag, pappa fant en privat jobb og bestemte seg for å uttrykke sine følelser. Han klarte å samle sine guts og møte min mor for første gang. Han presenterte seg og straks sa: «Jeg liker deg, og jeg vet at du kommer fra en god familie. Jeg ønsker å gifte deg. Ta deg god tid og gi meg beskjed hvis du liker meg også. Min mor vil snakke med foreldrene dine. Venter på svar “”. Han forlot stedet. En fremmed kommer til deg og sier han er villig til å gifte deg. Mamma hadde ikke en anelse hva som skjedde. Pappa møtte henne igjen i 2 uker. Mamma sa: “”Jeg vet ikke noe om deg. Jeg gjorde ikke bestemme meg ennå “”. Min far er en ekte gentleman. Han følte trist og var var i ferd med å forlate stedet. Han hørte en uventet tale (i en myk tone) fra min mor. “”Men hvis du ønsker det, kan du snakke med foreldrene mine””. Når du er i kjærlighet, betyr tone ingen rolle sant? Min far var den lykkeligste personen på planeten akkurat der og da. Han takket mamma. Mamma sa: «Hvis de ikke aksepterer, aldri se meg igjen.”” Pappa sa: “”Jeg lover.””
Nå kommer den faktiske historien. Min morfar straks avvist min far. GRUNN: NO regjering jobb. Min far prøvde å overbevise min bestefar, men han var ikke i stand til å lytte til noe. Eneste som matchet var kaste. De dagene, kaste var det store problemet for ekteskap. Fars familie var fattig, mors familie var ganske rike tilbake da. Pappa ga ikke opp. Han spurte bestefar, “”Hva skal jeg gjøre for å gifte seg med datteren din?”” Bestefar svarte: «Din far er ikke i live i dag. Du har 2 yngre brødre. De er grad holdere. Veilede dem. Hjelp dem med å finne en god jobb. Du har en yngre søster også. Finn henne en god kamp og gjøre ekteskapet avtaler med pengene dine (uten å låne). Deretter finne en regjering jobb og komme tilbake til meg. »Sa far (ser på min mor),”” Jeg lover dere i dag. Jeg vil komme tilbake til deg i ett år. Jeg skal oppfylle alle mine oppgaver. Bare gi meg dette en sjanse “”. Bare ord kan ikke uttrykke hva som ett år hadde lært min far. Min far og hans brødre leide et lite rom i en nærliggende byen med min fars lønn. En bror fikk plassert i indiske hæren, en annen i indiske marinen. Søster er gift med en fantastisk mann. Pappa brukte hver krone han tjente på at ekteskapet. Pappa jobbet hardt og fikk en regjering jobb. At ett år forvandlet min far fra en sorgløs person til en ansvarlig mann. Han ble kjent med de plikter i livet. Verdien av penger. Verdien av tid. Hvor vanskelig det er å oppnå et mål. Ikke å finne riktige ord for å forklare alt. ÅR 1989, Han møtte bestefar. Bestefar holdt sitt ord. Pappa giftet seg med sitt livs kjærlighet.
I dag, jeg har ikke noen problemer knyttet til penger eller relasjoner. Hvis du på alt jeg har noe problem, jeg har fortsatt min fars historie i ørene mine. Alt er oppnåelig. Jeg holde positivt.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نوي ځواب
یوه جمله تاسې په موخه د خپل ځان ورپه مثبت پاتې څه شی دی؟
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas، NICMAR Alumnus، د لوړ پوړو قراردادونه انجنير – هندوستان ساختماني شرکت Ltd.
1 محتویات
هر کله چې زه د درلودلو په ژوند کې کومه ستونزه ده، زه له دغې ليکې ورپه. هیڅ شی هم نشي BE SO زما داد په ژوند په دغه مبارزه ستونزمنوي.
کال 1986. زما پلار لومړی زما مور وليدل. هغه په فوري توګه خوبيا هم د هغې. لکه څنګه چې د هر نسل د اصطلاحات، مینه په لومړې نظر کې. داد هيڅکله خپل احساسات څرګند. هغه نو له احتياط چې زما مور شوم چې دا د 18 میاشتو په اړه پوه وروسته زما پلار په لومړې نظر کې هغه شېبه مینه درلود. هغه چې هغه هم په تصادفي. کال 1988. يوه ښه ورځ، پلار يو شخصي کار موندل او پرېکړه وکړه چې د هغه د احساساتو د څرګندولو. لټوو اداره د هغه د guts راغونډ شي او د لومړي ځل لپاره زما د مور سره مخ شي. هغه د خپل ځان معرفي او په مستقيم وويل: “”زه تاسو په رښتيا غواړئ او زه پوهېږم چې تاسو د يو ښه کورنۍ څخه راځي. هيله لرم چې تاسو واده وکړي. تاسو خپل وخت او که چيري تاسو زه هم غواړم ماته خبر راکړي. زما مور به د خپل مور او پلار سره خبرې وکړي. ستاسو د ځواب “”په تمه. هغه ځای پاتې. يو پردی تاسو ته راځي او وايي، هغه غواړي چې تاسو واده وکړي. مور يې معلومات چې څه وشول نه لري. داد په 2 اونیو کې یو ځل بیا له هغې سره. مور وويل: “”زه ستاسو په اړه څه نه پوهيږي. ما زما په ذهن تر اوسه جوړوي “”نه. زما پلار دی د یو رښتیني چاخبر. هغه خفه احساس کاوه او و په اړه چې هغه ځای پرېږدي وه. هغه زما مور له نامتوقع غږ (په نرم لهجه) واورېدل. “”خو که تاسو غواړئ چې، تاسو کولای شی چې د خپل مور او پلار سره خبرې””. په مينه کې کله، لهجه نه حق پروا؟ زما پلار په سیاره چې ډېره شېبه د ټولو خوشحاله شخص وو. هغه زما مور څخه مننه وکړه. نو مور وويل: “”که دوی نه مني، هيڅکله ماته بيا وګورئ.”” داد وويل: “”زه ژمنه کوم.””
اوس راځي د واقعی داستان. زما د مور نیکه نيغه زما پلار رد کړ. دلیل: نه حکومت دنده. زما پلار هڅه وکړه چې زما د نيکه قانع خو هغه په دغه حالت کې د کوم شي ته غوږ نه و. يوازې هغه څه چې نه خوری قبيله وه. په هغو ورځو کې، طبقی د واده لپاره د لويه ستونزه ده. داد د کورنۍ کمزوري ده، بېرته بيا مور د کورنۍ خورا شتمن و. داد يې ونه ښود کړي. هغه نيکه پوښتنه وکړه: “”زه باید څه وکړم چې ستا په لور سره واده وکړي؟”” نيکه په ځواب کې وويل، “”ستا پلار نن ژوندی نه دی. تاسو 2 کشران وروڼه لري. هغوی ماسټران. هغوي ته لارښوونه وکړئ. مرسته يې يو ښه کار پيدا کړي. تاسو هم دا يوه کشره خور لري. د هغې ښه لوبه موندل او (پرته له پور) د واده د خپل د پيسو ترتيبات. بيا د يو دولتي دنده ترلاسه کړو او بېرته ماته راشي. “”داد وويل (په لټه کې زما مور):”” زه نن تاسو ته وعده. زه به په يوه کال کې بېرته تاسو ته راشي. زه به مې ټولې دندې او مسوولیتونه پوره کړي. يوازې د دغه یو چانس “”ورکړي ماته. یوازې لغاتونه کولای نه څرګندوي څه چې يو کال يې زما پلار تدریس. زما پلار او د هغه د وروڼو ښارګوټی چی نژدی سره زما د پلار د معاش يوه کوچنۍ کوټه په کرايه نيولې. 1 وروره، هلته د هند د سمندري ځواکونو په هندي پوځ د ځای، بل. خور يوه په زړه پوري سړي ته واده. داد هر پيسه هغه لاسه چې واده تېر کړل. داد په رښتيا سخت کار او د حکومت دنده ترلاسه کړ. چې د یوه کال په غاړه سړي څخه بې پروا کس زما پلار بدلون. هغه تر څو په ژوند کې د مسووليتونو په پوهيږي. د پيسو د ارزښت. د وخت ارزښت. څومره سخته ده چې د موخې ته د رسیدو. نه حق عبارت د موندلو ته هر څه بيان کړي. کال 1989، د هغه نيکه سره وکتل. نيکه د هغه کلمه ساتل. داد شوه چې د خپل ژوند په مينه واده وکړ.
نن، زه نه د پيسو او يا د اړیکو په اړه کومه ستونزه لري. که په ټولو ما ته کوم ډول ستونزه لري، زه لا تر اوسه زما د پلار کيسه لري زما په غوږونو هم لوړساتل. هر څه ده سرته رسیدالی شي. زه د موقف کې پاتې شي.
UpvoteDownvoteRead پر Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
جدید پاسخ
یک جمله به شما یادآوری به منظور ماندن مثبت چیست؟
KASEE Sreenivas
KASEE Sreenivas، NICMAR فارغ التحصیل، قرارداد مهندس ارشد – هندوستان ساختمانی شرکت آموزشی ویبولیتین
1 نظر
هر زمان که من با داشتن هر گونه مشکل در زندگی، من این خط را به یاد. هیچ چیز نمی تواند از آن از مبارزه DAD من در زندگی سخت است.
سال 1986. پدر من برای اولین بار مادرم را دیدم. او بلافاصله او را دوست داشت. همانطور که در اصطلاحات این نسل، عشق در نگاه اول. پدر هرگز احساسات خود را بیان می شود. او پس مراقب باشید که مادر من در مورد این 18 ماه بعد از پدر من عشق خود را در لحظه ای نگاه اول بود. که بیش از حد به طور تصادفی. سال 1988. یک روز خوب، پدر یک کار خصوصی و تصمیم گرفت برای بیان احساسات خود. به نحوی موفق به جمع آوری احشاء است و مادر من چهره برای اولین بار. او خود را معرفی و فورا گفت: “”من واقعا دوست دارید و من می دانم که شما از یک خانواده خوب آمده است. من آرزو می کنم به شما ازدواج کند. وقت خود را و اجازه دهید من می دانم که اگر شما مثل من بیش از حد. مادر من خواهد به پدر و مادر خود صحبت کنید. منتظر جواب شما هستم””. او محل را ترک. یک غریبه می آید به شما و می گوید که او حاضر به شما ازدواج کند. مامان یک سرنخ چه اتفاقی افتاده ندارد. پدر او دوباره در 2 هفته ملاقات کرد. مامان گفت: “”من چیزی در مورد شما نمی دانند. من ذهن من را ندارد تا هنوز “”. پدر من یک نجیب زاده واقعی است. او احساس غم و در مورد به ترک محل بود. او شنیده صدای غیر منتظره (در یک تن نرم) از مادر من. “”اما اگر شما مایل به، شما می توانید به پدر و مادرم صحبت کنید.”” هنگامی که در عشق، تن مهم نیست درست است؟ پدر من شادترین فرد در این سیاره که بسیار لحظه ای بود. او مادر من تشکر کرد. مامان گفت: “”اگر آنها قبول نمی کند، هرگز به من را دوباره ببینم.”” پدر گفت: “”من قول می دهم.””
در حال حاضر همراه داستان واقعی است. پدربزرگ مادری من فورا پدرم را رد کرد. دلیل: هیچ شغل دولتی. پدر من سعی در متقاعد کردن پدر بزرگ من اما او در یک موقعیت برای گوش دادن به هر چیزی نیست. تنها چیزی که همسان کاست بود. آن روزها، کاست مسئله ی مهم برای ازدواج بود. خانواده پدر فقیر بود، خانواده مادر کاملا ثروتمند بود در آن زمان. بابا نمی دهد تا. او پدر بزرگ پرسید: “”باید چه کار کنم ازدواج با دختر خود را؟”” پدر بزرگ پاسخ داد: “”پدر شما زنده نیست امروز. شما باید 2 برادر کوچکتر. آنها دارندگان مدرک هستند. راهنمای آنها. کمک به آنها یک کار خوب پیدا کنید. شما باید یک خواهر کوچکتر است. پیدا کردن او یک بازی خوب و ایجاد ترتیبات ازدواج با پول خود را (بدون قرض گرفتن). سپس یک شغل دولتی پیدا و دوباره به من. “”پدر گفت: (نگاه مادر من)،”” من امروز به شما قول می دهم. من به شما در یک سال آمده است. من تمام مسئولیت من را به انجام برسانند. فقط به من این یک شانس “”می دهد. کلمات صرف نمی تواند بیان آنچه که یک سال پدر من آموخته بود. پدر من و برادران خود را در یک اتاق کوچک در شهر مجاور با حقوق و دستمزد پدرم اجاره. 1 برادر در ارتش هند در نیروی دریایی هند قرار داده شد، یکی دیگر از. خواهر به یک مرد فوق العاده ازدواج کرد. بابا هر پنی او در آن ازدواج به دست آورده به سر برد. بابا واقعا سخت کار کردم و یک شغل دولتی. که یک سال پدر من از یک فرد بی خیال به یک مرد مسئول تبدیل شده است. او به دانستن مسئولیت در زندگی است. ارزش پول. ارزش از زمان. چقدر سخت است برای رسیدن به یک هدف. پیدا کردن کلمات مناسب برای توضیح همه چیز. سال 1989، او پدر بزرگ ملاقات کرد. پدر بزرگ کلمه خود را نگه داشته است. پدر به عشق از زندگی خود ازدواج کرد.
امروز، من هیچ مشکلات مربوط به پول و یا روابط ندارد. اگر در تمام من هر گونه مشکل، من هنوز هم داستان پدرم را در گوش من زنگ زدن. همه چیز دست یافتنی است. من می مانم مثبت.
UpvoteDownvoteRead در Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nowe odpowiedzi
Co to jest jedno zdanie Ci przypomnieć sobie, aby zatrzymać pozytywny?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Absolwent, starszy Kontrakty Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Ilekroć mam żadnych problemów w życiu, przypominam tę linię. Nic nie może być tak ciężko NIŻ WALKI taty w życiu.
Rok 1986. Mój tata pierwszy raz zobaczyłem moją mamę. Od razu ją polubiłem. Zgodnie z terminologią tego pokolenia, w miłość od pierwszego wejrzenia. Tata nigdy nie wyraził swoje uczucia. Był tak ostrożny, że moja mama dowiedzieli się o tym 18 miesięcy po mój tata miał swoją miłość od pierwszego momentu wzroku. To też przypadkowo. Rok 1988. Pewnego pięknego dnia, tata znalazł prywatny pracę i postanowił wyrazić swoje uczucia. Jakoś udało się zebrać odwagę i twarz moja mama po raz pierwszy. On przedstawił się i od razu powiedział: “”Naprawdę cię lubię i wiem, że pochodzi z dobrej rodziny. Chciałbym się z tobą ożenić. Nie spiesz się i daj mi znać, jeśli mi się spodoba. Moja mama będzie rozmawiać z rodzicami. Czekam na Twoją odpowiedź””. Zostawił miejsce. Obcy przychodzi do ciebie i mówi, że jest gotów się z tobą ożenić. Mama nie miała pojęcia, co się stało. Tata spotkał ją ponownie w ciągu 2 tygodni. Mama powiedziała: “”Nie wiem nic o tobie nie wiem. Nie miałem się zdecydować jeszcze “”. Mój tata jest prawdziwym dżentelmenem. Poczuł smutek i to był zamiar opuścić to miejsce. Usłyszał nieoczekiwany głos (w miękkim głosem) z mamą. “”, Ale jeśli chcesz, możesz porozmawiać z rodzicami””. Gdy w miłości, dźwięk nie ma znaczenia, prawda? Mój tata był najszczęśliwszym człowiekiem na planecie tej samej chwili. Podziękował mamie. Mama potem powiedział: “”Jeśli nie akceptują, nie patrz mnie ponownie.”” Tato powiedział: “”Obiecuję.””
Teraz przychodzi rzeczywista historia. Mój dziadek od razu odrzucił mój tata. Powód: Żaden rząd PRACY. Mój tata starał się przekonać mojego dziadka, ale nie był w stanie słuchać czegokolwiek. Jedyną rzeczą, która była dopasowana kasty. Te dni, CASTE był głównym problemem dla małżeństwa. Rodzina taty była słaba, rodzina mama była dość bogata wtedy. Tato nie dał za wygraną. Zapytał dziadka: “”Co należy zrobić, aby poślubić swoją córkę?”” Dziadek odpowiedział: “”Twój ojciec nie żyje dziś. Masz 2 młodszych braci. Są posiadacze stopnia. Przewodnik im. Pomóż im znaleźć dobrą pracę. Masz młodszą siostrę też. Znajdź jej dobre dopasowanie i dokonać uzgodnień małżeństwo z pieniędzy (bez kredytu). Następnie znaleźć pracę rządu i wrócić do mnie. “”Tata powiedział (patrząc na mamę),”” Obiecuję wam dziś. Wrócę do was w roku. Będę wypełniać wszystkie swoje obowiązki. Daj mi tę jedną szansę “”. Zwykłe słowa nie potrafią wyrazić tego, co że rok uczył mojego tatę. Mój tata i jego bracia wynajęli mały pokój w pobliskim miasteczku z pensji mojego taty. 1 Brat został umieszczony w armii indyjskiej, kolejny w Indian Navy. Siostra jest żoną wspaniałego człowieka. Tata spędził każdy grosz zarobione na tym małżeństwie. Tata pracował bardzo ciężko i dostał pracę rządu. Że rok przekształcony tacie z beztroskiego osobiście odpowiedzialnego człowieka. Poznał obowiązki w życiu. Wartość pieniędzy. Wartość czasu. Jak trudno jest osiągnąć cel. Nie znajdując właściwe słowa, aby wszystko wyjaśnić. ROK 1989, spotkał dziadka. Dziadek dotrzymał słowa. Tata ożenił się z miłością swojego życia.
Dziś nie mam żadnych problemów związanych z pieniędzmi lub relacji. Jeśli w ogóle nie mam żadnego problemu, mam jeszcze historię mojego taty dzwonienie w uszach. Wszystko jest osiągalne. I Stay Positive.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova Resposta
O que é uma frase que você lembre-se de, a fim de manter o pensamento positivo?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Contratos Engenheiro Sênior – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Sempre que eu estou tendo nenhum problema na vida, eu lembro esta linha. Nada pode ser tão difícil de lutar do meu pai NA VIDA.
Ano 1986. Meu pai viu pela primeira vez a minha mãe. Ele imediatamente gostou dela. De acordo com a terminologia desta geração, amor à primeira vista. Papai nunca expressou seus sentimentos. Ele era tão cuidadoso que minha mãe tem que saber sobre este 18 meses depois que meu pai tinha o seu AMOR NA PRIMEIRA VISTA momento. Isso também acidentalmente. Ano 1988. Um belo dia, o pai encontrou um emprego privado e decidiu expressar seus sentimentos. De alguma forma, conseguiu reunir sua coragem e enfrentar minha mãe pela primeira vez. Ele se apresentou e imediatamente disse: “”Eu realmente gosto de você e sei que você vem de uma boa família. Quero casar com você. Tome seu tempo e deixe-me saber se você gosta de mim também. Minha mãe vai falar com seus pais. Esperando sua resposta “”. Ele deixou o local. Um estranho chega para você e diz que está disposto a casar com você. Mamãe não têm idéia do que aconteceu. Dad conheci novamente em 2 semanas. Mãe disse: “”Eu não sei nada sobre você. Eu não fazer a minha mente ainda. “” Meu pai é um verdadeiro cavalheiro. Sentia-se triste e era estava prestes a deixar o local. Ele ouviu uma voz inesperada (em um tom suave) da minha mãe. “”Mas se você quiser, você pode conversar com meus pais””. Quando no amor, o tom não importa né? Meu pai era a pessoa mais feliz do planeta naquele momento. Ele agradeceu a minha mãe. Mãe, em seguida, disse: “”Se eles não aceitar, nunca me ver novamente.”” Meu pai disse: “”Eu prometo.””
Agora vem a história real. Meu avô materno imediatamente rejeitou o meu pai. MOTIVO: NENHUM TRABALHO DO GOVERNO. Meu pai tentou convencer meu avô, mas ele não estava em posição de ouvir qualquer coisa. A única coisa que combinava era de castas. Esses dias, casta era a principal questão para o casamento. A família de meu pai era pobre, a família de mãe era bastante rico naquela época. Dad não desistiu. Ele perguntou vovô, “”O que devo fazer para se casar com sua filha?”” Vovô respondeu: “”Seu pai não está vivo hoje. Você tem 2 irmãos mais novos. Eles são licenciados. Guiá-los. Ajudá-los a encontrar um bom emprego. Você tem uma irmã mais nova também. Encontrar-lhe um bom jogo e fazer os arranjos de casamento com seu dinheiro (sem empréstimos). Em seguida, encontrar um emprego no governo e voltar para mim. “”Meu pai disse (olhando para a minha mãe),”” Eu prometo a você hoje. Eu vou voltar para você em um ano. Vou cumprir todas as minhas responsabilidades. Apenas me dê essa chance única “”. Meras palavras não podem expressar o que, um ano tinha ensinado meu pai. Meu pai e seus irmãos alugou um pequeno quarto em uma cidade vizinha com o salário do meu pai. 1 irmão foi colocado no exército indiano, outro na Marinha indiana. A irmã é casada com um homem maravilhoso. Dad gasto cada centavo que ganhou naquele casamento. Pai trabalhou muito e conseguiu um emprego no governo. Que, um ano transformou o meu pai de uma pessoa despreocupada com um homem responsável. Ele tem que saber as responsabilidades da vida. Valor do dinheiro. Valor de tempo. Como é difícil para atingir um objetivo. Não encontrando palavras certas para explicar tudo. Ano de 1989, ele conheceu o vovô. Vovô manteve a sua palavra. Pai casou-se com o amor de sua vida.
Hoje, eu não tenho quaisquer problemas relacionados com dinheiro ou relações. Se em tudo o que tenho algum problema, eu ainda tenho a história de meu pai tocando em meus ouvidos. Tudo é possível. I ficar positivo.
UpvoteDownvoteRead no Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਨ੍ਯੂ ਜਵਾਬ
ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
Kasee ਕਾਰਜਮੁਕਤ
Kasee ਕਾਰਜਮੁਕਤ, NICMAR ਅਲੂਮਾਨਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ – ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ
1 ਝਲਕ
ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ. NOTHING ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਾਲ 1986 ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ. ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸੀ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਇਸ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੈ. ਸਾਲ 1988 ਇਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਨ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧਿਤ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, “”ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਪਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ””. ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ. ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ. ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “”ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ “”ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੱਜਣ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਜ਼ (ਇੱਕ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ. “”ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ””. ਜਦ ਪਿਆਰ ਵਿਚ, ਟੋਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ. ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “”ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ.”” ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “”ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ.””
ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਨਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ. ਕਾਰਨ: ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਸੀ. ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਦਿਨ, ਜਾਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੀ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮੀਰ ਸੀ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “”ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”” ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “”ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ. ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ. ਨੂੰ ਗਾਈਡ. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਲੱਭੋ ਅਤੇ (ਉਧਾਰ ਬਿਨਾ) ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ. ਤਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ. “”ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ),”” ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੋਗੇ. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ “”ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ. 1 ਭਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ, ਇਕ ਹੋਰ. ਭੈਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਕਾ ਉਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਖਰਚ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਦਲ. ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁੱਲ. ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ. ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਨਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਲ 1989, ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਦਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ.
ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਸਭ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੋ.
Quora ਤੇ UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
raspuns nou
Ce este o propoziție vă amintiți-vă pentru a rămâne pozitiv?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Contracte Inginer – Hindustan Construcții Company Ltd.
1 vizualizare
Ori de câte ori am avut probleme în viață, îmi aduc aminte această linie. NIMIC NU POATE FI SO HARD DECÂT LUPTA MEA DAD în viață.
Anul 1986. Tata a văzut prima mama. El ia plăcut instantaneu. Conform terminologiei acestei generații, dragoste la prima vedere. Tata nu și-a exprimat sentimentele. El a fost atât de atent încât mama trebuie să știu despre asta la 18 luni după ce tatăl meu a avut DRAGOSTE lui la momentul prima vedere. Și asta în mod accidental. Anul 1988. Într-o bună zi, tata a găsit un loc de muncă privat și a decis să-și exprime sentimentele. Într-un fel a reușit să adune măruntaiele și se confruntă cu mama mea pentru prima dată. El însuși a introdus și imediat a spus: “”Îmi place de tine și știu că vin dintr-o familie bună. Aș vrea să mă mărit cu tine. Ia-ți timp și lasă-mă să știu dacă mă place prea tine. Mama mea va vorbi cu părinții tăi. Aștept răspunsul tău””. El a părăsit locul. Un străin vine la tine și spune că este dispus să se căsătorească cu tine. Mama nu a avut o idee despre ce sa întâmplat. Tata a întâlnit-o din nou în 2 săptămâni. Mama a spus: “”Nu știu nimic despre tine. N-am inventat mintea mea încă “”. Tatal meu este un adevărat gentleman. Se simțea trist și era era pe cale să părăsească locul. A auzit o voce neașteptată (într-un ton moale) de la mama mea. “”Dar Dacă doriți să, puteți vorbi cu părinții mei””. Atunci când în dragoste, tonul nu contează corect? Tatal meu a fost cel mai fericit om de pe planeta acel moment. El a mulțumit mama. Mama apoi a spus: “”Dacă ei nu acceptă, nu mă mai vedea niciodată.”” Tata a spus: “”Eu promit.””
Acum vine povestea reală. Bunicul meu matern a respins imediat tatăl meu. MOTIVUL: nici un guvern nu JOB. Tatăl meu a încercat să-i convingă pe bunicul meu, dar el nu a fost în măsură să asculte nimic. Singurul lucru care a fost compensată CASTE. Acele zile, CASTE a fost problema majoră pentru căsătorie. Familia tatălui era săracă, familia mamei era destul de bogat atunci. Tata nu a renunțat. El a întrebat pe bunicul, “”Ce ar trebui să fac să se căsătorească cu fiica ta?”” Bunicul a răspuns: “”Tatăl tău nu este în viață astăzi. Ai 2 frați mai mici. Aceștia sunt titulari de grade. Ghidul ei. Ajută-i să găsească un loc de muncă bun. Ai o soră mai mică prea. Găsește-un meci bun și de a face aranjamentele de căsătorie cu banii (fără a împrumuta). Apoi găsi un loc de muncă de guvern și să vină înapoi la mine. “”Tata a spus (uita la mama mea),”” vă promit astăzi. Voi reveni la tine într-un an. Voi îndeplini toate responsabilitățile mele. Doar dă-mi această șansă una “”. Cuvintele simple nu pot exprima ceea ce că aproximativ un an învățat tatăl meu. Tatăl meu și frații săi au închiriat o cameră mică într-un oraș din apropiere cu salariul tatălui meu. 1 Brother a fost plasat în armata indiană, alta în Marina indiană. Sora este căsătorită cu un om minunat. Tata a cheltuit fiecare bănuț a câștigat în acea căsătorie. Tata a muncit foarte mult și a primit un guvern job. Că un ani a transformat tatăl meu de la o persoană lipsită de griji la un om responsabil. El a ajuns să cunoască responsabilitățile în viață. Valoarea banilor. Valoarea timpului. Cât de greu este de a atinge un obiectiv. Nu a găsi cuvintele potrivite pentru a explica totul. Anul 1989, a întâlnit pe bunicul. Bunicul sa ținut de cuvânt. Tata sa căsătorit cu iubirea vieții sale.
Astăzi, nu am probleme legate de bani sau relații. Dacă la toate am nici o problemă, încă mai am povestea tatălui meu sună în urechi. Totul este realizabil. Rămân POZITIV.
UpvoteDownvoteRead pe Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Новый ответ
Что такое одно предложение вы напомнить себе о том, чтобы оставаться позитивным?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR отделение Выпускник, старший инженер контракты – Hindustan Construction Company Ltd.
1 просмотр
Всякий раз, когда у меня возникают какие-либо проблемы в жизни, я напоминаю эту линию. Ничто не может быть настолько жестким, ЧЕМ БОРЬБЫ папиной в жизни.
Год 1986. Мой отец впервые увидел мою маму. Он сразу понравился ей. Согласно терминологии этого поколения, любовь с первого взгляда. Папа никогда не выражал свои чувства. Он был настолько осторожен, что моя мама получила знать об этом 18 месяцев после того, как мой отец был его ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА момент. Это тоже случайно. Год 1988. В один прекрасный день, отец нашел работу частного и решил выразить свои чувства. Каким-то образом удалось собрать его кишки и лицо моей маме в первый раз. Он представился и сразу сказал: “”Я очень люблю тебя, и я знаю, что ты родом из хорошей семьи. Я хочу выйти за тебя замуж. Не торопитесь и дайте мне знать, если вы любите меня тоже. Моя мама будет говорить с вашими родителями. Жду твоего ответа””. Он покинул место. Незнакомец приходит к вам и говорит, что он готов жениться на тебе. Мама не имеет ни малейшего понятия, что произошло. Папа встретил ее снова через 2 недели. Мама сказала: “”Я ничего не знаю о вас. Я не решусь еще “”. Мой папа настоящий джентльмен. Он чувствовал себя грустно и было собирался покинуть место. Он услышал неожиданный голос (в мягком тоне) от моей мамы. “”Но если вы хотите, вы можете поговорить с моими родителями””. Когда в любви, тон не имеет значения, не так ли? Мой папа был самым счастливым человеком на планете, что самый момент. Он поблагодарил свою маму. Мама тогда сказала: “”Если они не принимают, никогда не увидит меня.”” Папа сказал, “”Я обещаю.””
Сейчас идет фактическая история. Мой дед по материнской линии сразу же отверг мой папа. ПРИЧИНА: НЕТ госслужбу. Мой отец пытался убедить моего дедушку, но он был не в состоянии слушать что-нибудь. Единственное, что соответствует была касте. В те дни, КАСТА была главной проблемой для брака. семья папы была бедной, семья мамы была довольно богата тогда. Папа не сдался. Он спросил дедушку: «Что я должен сделать, чтобы жениться на вашей дочери?» Дедушка ответил: “”Твой отец не жив сегодня. У вас есть 2 младших братьев. Они являются степень держатели. Направлять их. Помогите им найти хорошую работу. У вас есть младшая сестра тоже. Найти ей хороший матч и сделать договоренностей брак с вашими деньгами (без заимствования). Затем найти работу правительства и вернуться ко мне. “”Сказал папа (глядя на мою маму),”” Я обещаю вам сегодня. Я вернусь к вам в год. Я буду выполнять все свои обязанности. Просто дайте мне этот один шанс “”. Простые слова не могут выразить то, что один год учил мой папа. Мой отец и его братья арендовали небольшую комнату в соседнем городе с зарплатой моего отца. 1 Брат был помещен в индийской армии, другой в ВМС Индии. Сестра вышла замуж за замечательного человека. Папа потратил каждый пенни, он заработал на этом браке. Папа работал очень тяжело и получил правительственное задание. Это один год превратил моего отца от беззаботного человека к ответственному человеку. Он должен знать обязанности в жизни. Значение денег. Значение времени. Как трудно достичь цели. Не найдя нужных слов, чтобы объяснить все. 1989 год, он встретил дедушку. Дедушка сдержал слово. Папа женился на любви своей жизни.
Сегодня у меня нет никаких проблем, связанных с деньгами или отношений. Если вообще у меня есть какие-либо проблемы, я до сих пор история моего отца звон в ушах. Все это достижимо. Я остаюсь положительны.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tali New
O le a se fuaiupu se tasi e te faamanatu ia te oe lava o ina ia tumau lelei?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, inisinia Sinia Konekarate – Hindustan Fausiaina Ltd. Company
1 vaaiga
Soo se taimi lava ou te le mauaina o so o se faafitauli i le olaga, ou te faamanatu lenei laina. E LEAI SE MEA E MAFAI ONA malosi ATU LOʻU A Tauivi TAMA I LE OLAGA.
Tausaga 1986. vaai muamua loʻu tama loʻu tina. Sa fiafia le taimi lava lena ia te ia. E tusa ai o le faaupuga lenei tupulaga, ALOFA I le faatoa feiloaiga muamua. faaalia lava Tama ona lagona. Sa matua faaeteete maua e loʻu tina e iloa e uiga i lenei 18 masina talu loʻu tama lona alofa i taimi MUAMUA luma. O lena foi faafuasei. Tausaga 1988. I se tasi aso lelei, maua tama se galuega tumaoti ma filifili ai e faailoa atu ai ona lagona. Ae pulea e faapotopoto lona guts ma feagai ma loʻu tina mo le taimi muamua. Na ia faailoa mai o ia ma fai mai saʻo ese, “”Ou te fiafia lava ia te outou ma ou te iloa e sau mai se aiga lelei. Ou te fia faaipoipo ia te oe. Faaalu lou taimi ma ia tuu mai ia ou iloa pe afai e te manao foi ia te aʻu. a talanoa loʻu tina i ou matua. Faatalitali mo lau tali. “” Sa ia tuua le nofoaga. O se tagata ese e sau ia te oe ma mai o ia o naunau e faaipoipo ia te oe. e leʻi i ai e Tina se faamatalaga le mea na tupu. feiloai Tama toe ia te ia i le 2 vaiaso. fai atu ai Tina, “”Ou te le iloa se mea e uiga ia te oe. Ou te lei faia i loʻu mafaufau “”. Loʻu tama o se tamalii moni. Sa ia lagona le faanoanoa ma sa o sauni e tuua le nofoaga. Na ia faalogo i se leo e lei mafaufauina (i se leo filemu) mai loʻu tina. “”Ae Afai e te manao i ai, e mafai ona e talanoa i ou matua.”” A i le alofa, e le afaina tauagavale leo? Loʻu tama o le tagata sili ona fiafia i luga o le paneta lena lava taimi. Sa faafetai o loʻu tina. fai mai lea a Tina, “”Afai latou te le talia, e le toe vaai ia te au.”” Fai mai Tama, “”Ou te folafola atu.””
O lenei e oo mai le tala moni. saʻo ese tamā o loʻu tina teena loʻu tama. Mafuaaga: LEAI IOPU MALO. taumafai loʻu tama e faatalitonu loʻu tamamatua ae na te le i se tulaga e faalogologo i soo se mea. Pau lava le mea e fetaui sa faavasega ai tagata. Na aso, e faavasega ai o le mataupu autu mo le faaipoipoga. Sa matitiva le aiga o tama, ona toe foi sa fai lava si tele o le aiga o le tina. leʻi musu Tama. Sa ia fesili tama matua, “”O le a tatau ona ou faia e faaipoipo lou afafine?”” Na tali Tamamatua, “”e le o ola lou tama i aso nei. E maua 2 uso laiti. O i latou o umia le tikeri. Taitai i latou. Fesoasoani ia i latou e saili se galuega lelei. E i ai foi se tuafafine laitiiti. Saili ia a fetaui lelei ma faia le faatulagaga o le faaipoipoga ma lou tupe (e aunoa ma le nonoina mai). Ona maua a le Malo Iopu ma toe foi mai ia te au. “”Fai mai ai Tama (tilotilo i loʻu tina),”” Ou te folafola atu ia te oe i aso nei. o le a toe foi mai ou te ia te outou i se tausaga. Le a ou faataunuuina mea uma i oʻu tiutetauave. E aumaia ia te au le avanoa o se tasi lenei “”. Mere upu e le mafai ona faailoa atu le mea na aoao mai le tausaga e tasi o loʻu tama. mautotogi loʻu tama ma ona uso se potu laitiiti i totonu o se aai e lata ane i le totogi o loʻu tama. 1 ua ma tuuina Brother i Army Initia, o le isi i Initia Neivi. Sister ua faaipoipo i se tagata matagofie. faaaluina Tama tupe uma sa ia maua i luga o le faaipoipoga. galue malosi lava Tama ma maua se IOPU MALO. O le tausaga e tasi sa suia ai loʻu tama mai se tagata saoloto i se tagata e nafa. Na ia maua e iloa ai le matafaioi i le olaga. Tau aoga o tupe. Taua o taimi. Le faigata o le ausia ai se sini. E le maua upu saʻo e faamatala mea uma. TAUSAGA 1989, na Ia feiloai tamamatua. tausia Tamamatua lana afioga. faaipoipo Tama i le alofa o lona olaga.
O le taimi nei, ou te le i ai o so o se faafitauli e faatatau i tupe po o sootaga. Afai, i mea uma ou te maua ai soo se faafitauli, ou te maua pea le tala a loʻu tama tatagi i loʻu taliga. o achievable mea uma. Ou TUMAU lelei.
UpvoteDownvoteRead i Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Freagairt
Dè th ‘ann an aon abairt thu cuimhne fhèin de gus fuireach dearbhach?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Àrd Innleadair Cùmhnantan – Hindustan Togail Company Ltd.
1 sealladh
Nuair a bhios mi a bhith na dhuilgheadas sam bith sa bheatha, tha mi a ‘cur an cuimhne an loidhne seo. Gabh dad a cho cruaidh NA m ‘athair a’ strì BEATHA.
Bliadhna 1986. Tha m ‘athair a’ chiad chunnaic My Mom. Tha ea ‘còrdadh riutha a bhith sa bhad i. A rèir an ginealach so briathrachas, LOVE sa chiad shealladh. Dad a-riamh a chur an cèill faireachdainnean aige. Bha e cho cùramach gun robh My Mom fhuair fios mu dheidhinn seo 18 mìosan an dèidh m ‘athair bha gaol aige sa chiad shealladh dràsta. Sin cuideachd gun fhiosta. Bliadhna 1988. Aon latha briagh, athair lorg prìobhaideach obair agus co-dhùnadh a chur an cèill faireachdainnean aige. Air dòigh air choreigin air a stiùireadh gus a ‘cruinneachadh agus a mionach an aghaidh My Mom airson a’ chiad uair. Thòisich e fhèin agus dìreach air falbh thubhairt e, “”Cha toigh leam thu agus tha fios agam tig thu ann le deagh theaghlach. Tha mi ag iarraidh a phòsadh thu. D’ùine a ghabhail agus leig mi fios ma thogras tu mise cuideachd. My Mom a ‘bruidhinn ri ur pàrantan. A ‘feitheamh airson freagairt agad “”. Dh’fhàg e an t-àite. Tha coigreach a ‘tighinn a tha thu ag ràdh agus tha e deònach a phòsadh thu. Mom Cha robh boillsgeadh dhut dè a thachair. Dad choinnich i a-rithist ann an 2 sheachdain. Mom thubhairt e, “”Chan eil fios agam mu dheidhinn rud sam bith thu. Cha robh mi a ‘dèanamh suas m’ inntinn fhathast “”. Tha m ‘athair’ S e fìor dhuin-uasail. Bha ea ‘faireachdainn tùrsach agus bha e mu dheidhinn a bha a’ fàgail an àite. Chuala e an guth ris nach robh dùil (ann an bog tòna) bho My Mom. “”Ach Ma tha thu airson, faodaidh sibh bruidhinn ri mo phàrantan.”” Nuair ann an gaol, tòn Chan eil e gu diofar ceart? Bha m ‘athair cho toilichte ri duine air a’ phlanaid gun dearbh mhionaid. Thug e taing dha My Mom. Mom an uair sin thuirt e, “”Mura bi iad a ‘gabhail ris, cha do m’ fhaicinn a-rithist.”” Thuirt Dad, “”Tha mi ‘gealltainn.””
Nis a ‘tighinn fìor sgeulachd. Mo mhàthar seanair bhad a dhiùltadh m ‘athair. Adhbhar: Chan fhaigh riaghaltas OBRACH. Tha m ‘athair a’ feuchainn ri toirt a chreidsinn mo Seanair ach cha robh e ann an suidheachadh air èisteachd ris a rud sam bith. Aon rud a sheisich a bha caste. Na làithibh sin, caste bha na prìomh chùis airson pòsadh. Dad teaghlach a bha bochd, Mom teaghlach a bha gu math beartach air ais an uair sin. Dad cha tug suas. Dh’iarr e Seanair, “”Dè bu chòir dhomh a dhèanamh gus pòsadh do nighean?”” Fhreagair Seanair, “”Your athair nach eil beò an-diugh. Feumaidh tu 2 bhràithrean. Tha iad feadhainn aig a bheil ceum. Treòraich iad. Cuidich iad lorg obair mhath. Feumaidh tu phiuthar na b’òige cuideachd. Lorg aice a ‘maidseadh gu math agus a’ dèanamh ullachaidhean a ‘pòsadh le airgead agad (gun Gabhail air Iasad). An uair sin lorg Riaghaltas Iob agus a ‘tighinn air ais dhomh. “”Thuirt Dad (a’ coimhead aig My Mom),”” Tha mi a ‘gealltainn dhuibh an-diugh. Thig mi air ais thugad ann an bliadhna. Tha mi a ‘coileanadh a h-uile mo dhleastanasan. Dìreach thoir dhomh aon chothrom seo “”. Mere faclan nach urrainn a chur an cèill dè gu bheil aon bhliadhna bha teagasg m ‘athair. M ‘athair agus a bhràithrean air mhàl ann an seòmar beag faisg air làimh a’ bhaile le m ‘athair tuarastal. 1 Fhuair bràthair a chur ann an Airm Innseanaich, ann an Indian eile Chabhlach. Phiuthar pòsta mìorbhaileach duine. Dad a ‘cur seachad a h-uile sgillinn a bha ea’ cosnadh air a bheil pòsadh. Dad ag obair gu math cruaidh agus fhuair RIAGHALTAS OBRACH. Sin aon bhliadhna atharrachadh m ‘athair bho sona ri neach an urra ris an duine. Fhuair e eòlach air na dleastanasan sa bheatha. Luach airgid. Luach ùine. Ciamar a tha e doirbh a choileanadh tadhal. Chan eil lorg air na facail cheart a h-uile rud a mhìneachadh. BLIADHNA 1989, choinnich e ri Seanair. Seanair a ‘cumail fhocal. Dad phòs gus an gràdh a bheatha.
An-diugh, chan eil duilgheadas sam bith co-cheangailte ri airgead no dàimhean. Ma tha aig a h-uile duilgheadas sam bith agam, tha mi fhathast aig m ‘athair sgeulachd sheirm ann mo chluasan. Tha gach rud a ghabhas coileanadh. Tha mi a ‘FEITHEAMH deimhinneach.
UpvoteDownvoteRead air Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нови Одговор
Шта је једна реченица коју се подсетите како да останем позитивна?
Касее Среенивас
Касее Среенивас, НИЦМАР Випускник, виши Уговори инжењер – Хиндустан Цонструцтион Цомпани Лтд
1 преглед
Кад год имам неки проблем у животу, да подсетим ову линију. Ништа се не може тако тешко ОД БОРБЕ мој тата у животу.
1986. године Мој тата први пут видела моју маму. Он је одмах волео. Према терминологији ове генерације, Љубав на први поглед. Тата никада није изразио своја осећања. Он је био тако опрезан да моја мама мора да зна о овом 18 месеци после мој тата имао Љубав на први поглед тренутку. И то случајно. Године 1988. Једног дана, тата наћи личне посао и одлучили да изрази своја осећања. Некако успео да окупи своје храбрости и суочавају маму по први пут. Он се представио и одмах је рекао, “”Стварно ми се свиђа и знам да долазим из добре породице. Желим да се удам за тебе. Само полако и пусти ме да ли ме волиш превише. Моја мама ће разговарати са својим родитељима. Чекам твој одгвоор””. Он је напустио место. Странац долази к вама и каже да је спреман да се удам за тебе. Мама није имала појма шта се догодило. Тата је упознао поново у 2 недеље. Мама је рекла: “”Ја не знам ништа о теби. Нисам да се одлучим још “”. Мој тата је прави џентлмен. Он је био тужан и био је требало да напусти место. Чуо је неочекивани глас (у меком тоном) од маме. “”Али, ако желите, можете да разговарате са својим родитељима””. Кад је заљубљена, тон није битно јел тако? Мој тата је био најсрећнија особа на планети која тренутку. Он је захвалио моју маму. Онда је мама рекла: “”Ако они не прихватају, никад ме више нећеш видети.”” Тата је рекао: “”Обећавам.””
Сада долази стварна прича. Мој деда по мајци одмах одбили мој тата. РАЗЛОГ: Ниједна влада ПОСАО. Мој тата је покушао да убеди свог деду, али он није био у позицији да слушају шта. Једина ствар која одговара било касту. Тих дана, касти је главни проблем за брак. Тата је породица била сиромашна, породица мама је веома богат тада. Тата није одустао. Он је питао деду: “”Шта треба да урадим да се удам за своју ћерку?”” Деда одговори: “”Твој отац није данас жив. Имате 2 млађе браће. Они су дипломом. Водич их. Им помоћи да нађу добар посао. Ти имаш млађу сестру. Финд јој добру утакмицу и да се договоре о браку са својим новцем (без задуживања). Онда наћи посао у влади и ми се врати. “”, Рекао је тата (гледајући моју маму),”” ја вам обећавам данас. Вратићу вам у години. Ја ћу испунити све своје обавезе. Дај ми ову једну шансу “”. Само речи не могу изразити оно што је годину дана учио мог оца. Мој тата и његова браћа су изнајмили малу собу у оближњем граду уз накнаду зараде мог оца. 1 брат је смештен у индијској војсци, други у индијској морнарици. Сестра је удата за диван човек. Тата провео сваки пени је зарадио на том браку. Тата је радио тешко и добио посао у влади. То годину дана трансформисан мог оца из безбрижног лица на одговоран човек. Он мора да зна одговорности у животу. Вредност новца. Вредност времена. Колико је тешко постићи циљ. Не проналажење праве речи да објасним све. Година 1989, Упознао деда. Деда одржао реч. Тата оженио љубављу свог живота.
Данас, ја немам никакве проблеме везане за новац или односа. Ако уопште имам неки проблем, ја увек имам причу мог оца одзвањају у ушима. Све је остварив. Ја останем позитивна.
УпвотеДовнвотеРеад на Куора

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Mhinduro
Chii chimwe mutongo iwe zviyeuchidze kuti tirambe zvakanaka?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior makondirakiti Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 maonero
Pose ndiri kuva chero dambudziko muupenyu, I kukuyeuchidzai mutsetse uyu. HAPANA kudaro KUPFUURA baba vangu aiomerwa MUUPENYU.
Year 1986. Baba vangu pakutanga vakaona amai vangu. Iye pakarepo aifarira naye. Kana por mazwi chizvarwa iyi, RUDO AT FIRST kuona. Baba haana akaratidza manzwiro ake. Akanga saka chenjerai kuti amai vangu akaziva nezvazvo mwedzi 18 pashure baba vangu vaiva RUDO ake AT FIRST kuona nguva. Izvozvo netsaona. Year 1988. Rimwe zuva rakanaka, baba akawana basa voga uye akasarudza manzwiro ake. Sezvineiwo vakakwanisa kuunganidza ushingi ake uye kutarisana amai vangu kokutanga. Iye akatanga pachake uye pakarepo ndokuti, “”Ndinofarira chaizvo iwe uye ndinoziva imi zvinobva mhuri yakanaka. Ndinoda kuroorwa here. Tora nguva yako uye itai kuti ndizive kana uchida ini neniwo. amai vangu kutaura nevabereki vako. Kumirira akapindura wako “”. Iye akasiya nzvimbo. A mweni anouya kwauri uye anoti iye achida kukuroora. Amai havana chavanomboziva chii chakaitika. Baba vakasangana naye zvakare muna 2 mavhiki. Amai vakati, “”Handizivi chinhu pamusoro pako. Handina kuchinja pfungwa dzangu asi “”. Baba vangu munhu jendurumani wechokwadi. Akanzwa kusuruvara uye akanga ava kuda kusiya nzvimbo. Akanzwa nezwi tisingatarisiri (ari nyoro matauriro) kubva amai vangu. “”Asi kana uchida, unogona kutaura nevabereki vangu.”” Kana murudo, matauriro hazvina basa zvakanaka? Baba vangu vaiva munhu akafarisisa panyika iyoyo. Akaonga amai vangu. Amai akabva ati: “”Kana havabvumi, haana kundiona zvakare.”” Baba vakati, ‘Ndinovimbisa. “”
Zvino anouya nyaya chaiyo. Sekuru vangu rwaamai pakarepo vakaramba nababa vangu. SHANDISA: NO GOVERNMENT JOBHO. Baba vangu vakaedza Sekuru vangu vabvume asi akanga asiri kukwanisa kuteerera chinhu. Chinhu bedzi vachiwirirana yaiva vanhu vakaderera. Mazuva iwayo, vanhu vakaderera yaiva nyaya chikuru muchato. mhuri hwababa yaiva murombo, mhuri amai akanga akapfuma chaizvo kare ikako. Baba havana kukanda mapfumo pasi. Akabvunza Sekuru, “”Ndinofanira kuitei kuti kuroorwa mwanasikana wako?”” Sekuru akapindura, “”Baba vako haachiri mupenyu nhasi. Une 2 nevanun’una. Ndivo dhigirii yokuisira. Uvatungamirire. Vabatsire kuwana basa rakanaka. Une hanzvadzi muduku zvakare. Kumuwana machisa yakanaka uye kuti muchato urongwa nemari yako (pasina nokukwereta). Zvadaro kuwana Hurumende Job uye ugodzoka kwandiri. “”Baba vakati (kutarisa amai vangu),”” Ndinokuvimbisai nhasi. Ndichaedza kudzoka kwamuri gore. Ndichaenda kuzadzisa mabasa ose kwangu. Just ndipei uyu mukana “”. Mashoko haakwanisi kutaura kuti gore rimwe akanga adzidzisa baba vangu. Baba vangu uye nehama dzake takarenda kamuri duku mutaundi riri pedyo nababa vangu muhoro. 1 Hama akapinda muNzvimbo Indian Army, imwe iri Indian Navy. Hanzvadzi akaroorana nomunhu anoshamisa. Baba vakapedza sendi dzose vaiwana iroro muchato. Baba Vakashanda nesimba chaizvo uye vakanotora GOVERNMENT JOB. Kuti gore rimwe kushandurwa nababa vangu kubva kumbotamba munhu mutoro murume. Akamuka kuziva mabasa muupenyu. Kukosha mari. Kukosha nguva. zvakaoma sei kuzadzisa chinangwa. Kwete kuwana mashoko zvakanaka kutsanangura zvose. GORE 1989, Akasangana sekuru. Sekuru vakaramba shoko rake. Baba akaroora kuti rudo hwake.
Nhasi, handina chero matambudziko chokuita mari kana ukama. Kana pane zvose ndine chero dambudziko, achiri ndine nyaya baba vangu achirira munzeve dzangu. Zvose zviri kuvapo. Ini RAMBA ZVAKANAKA.
UpvoteDownvoteRead musi Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نئون جواب
هڪ سزا اوھان کي حڪم مثبت نڪرندو ڪرڻ ۾ مان پنهنجو پاڻ کي نصيحت ڇا آهي؟
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas، NICMAR Alumnus، سينيئر ٺيڪي انجنيئر – هندستان جي اڏاوتي ڪمپني لميٽيڊ
1 قول
جڏهن مون کي زندگيء ۾ ڪنهن به مسئلي گذارڻ رهيو آهيان، مون کي هن ليڪ نصيحت. ڪا شيء پوء جي ڀيٽ ۾ زندگيء ۾ منهنجو داد جي جدوجهد محنت ڪري سگهجي ٿو.
سال 1986. منهنجو داد پهرين منهنجي مام ڏٺو. هن چيو ته فوري طور کيس پسند آيو. هن نسل جي terminology موجب، پهرين اکين تي پيار. داد سندس جذبات ڪڏهن به اظهار ڪيو. هن چيو ته پوء محتاط ته منهنجي مام هن 18 مهينن کان پوء منهنجي داد پهرين اکين وقت سندس محبت هئي جي باري ۾ معلوم ڪرڻ لاء روانو ٿيو هو. به اتفاقن ته. سال 1988. هڪ نفيس ڏينهن، داد هڪ خانگي نوڪري مليو ۽ پنهنجي جذبات جو مظاهرو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. اهڙو سندس guts گڏ ۽ پهريون ڀيرو منهنجي مام کي منهن ڏئي منظم. هن چيو ته پاڻ کي متعارف ڪرايو ۽ سڌي پري چيو ته، “”مون کي واقعي توهان چاهيو ۽ مون اوھان کي هڪ سٺي خاندان مان اچي ڄاڻندا آھن. آء توهان سان شادي ڪرڻ چاهيان. پنهنجي وقت وٺو ۽ مون کي خبر آهي ته تون مون کي ڏاڍو پسند ڏين. منهنجي مام اوھان جي ماء پيء سان ڳالهائي ويندي. توهان جي جواب جو انتظار ڪري “”. هن جي جاء تي روانو ٿيو. هڪ اجنبي اوھان وٽ اچي ۽ اوھان کي شادي ڪرڻ لاء راضي آهي چوي ٿو. مام هڪ ڏس ڇا ٿيو آهي نه ڪيو. داد 2 هفتن ۾ وري سندس ملاقات. مام چيو ته، “”مون کي توهان جي باري ۾ ڪجهه به نه ڄاڻندا آھن. مون کي منهنجي ذهن موجود “”اٿي ڪر نه ڪيو. منهنجو داد هڪ سچو شريف انسان آهي. هن چيو ته پير صاحب محسوس ڪيو ۽ جي باري ۾ جاء ڇڏي هليو ويو هو. هن چيو ته منهنجي مام مان هڪ اڻڄاتل آواز (هڪ نرم ڍنگ ۾) ٻڌو. “”پر توهان کي چاهيو ته، توهان منهنجي ماء پيء سان ڳالهائي سگهي ٿو””. جڏهن محبت ۾، سر سڄي ڪم نه ايندي آهي؟ منهنجو داد جي ڌرتي تي happiest ماڻهو ته تمام گھڙي ويو. هن چيو ته منهنجي مام ٿورا مڃيا. مام وري چيو، “”اهي قبول نه ڪندا آھن ته، ڪڏهن به مون کي وري ڏسندا.”” داد چيو ته، “”مون کي انجام.””
هاڻي سنڌ جي حقيقي ڪهاڻي اچي ٿو. منهنجي بخشي ڏاڏو سڌو پري منهنجو داد نه مڃيو. سبب: ڪو به حڪومتي نوڪري. منهنجو داد منهنجي دادا کي قائل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر هن هڪ عهدي تي ڪا به ٻڌڻ ۾ نه هو. رڳو شيء ته ملي سگهي ذات هو. جن ڏينهن، ذات پات جي شادي جي لاء اهم مسئلو هو. داد جي خاندان غريب هو، مام جي خاندان واپس وري ڪافي امير هو. داد مٿي نه ھو. هن چيو ته دادا کي چيو، “”مون کي ڇا ڪرڻ گهرجي توهان جي ڌيء سان شادي ڪرڻ جي؟”” دادا جواب ڏنو، “”توهان جي پيء اڄ به زنده نه آهي. تون 2 ننڍي ڀائر آهن. اهي وڏا نوشهروفيروز آهن. کين سڌو رستو ڏيکاريندو. کين هڪ سٺي نوڪري سٽ ۾ مدد ڪريو. توهان هڪ ننڍي ڀيڻ به آهي. سندس هڪ سٺو شاديء مان ڳولا ڪريو ۽ (borrowing کان سواء) پنهنجي دولت سان شادي بندوبست ڪر. ان کان پوء هڪ سرڪاري نوڪري ۾ ڏسي ۽ مون ڏانهن واپس آيو. “”داد چيو ته (منهنجي مام ۾ پيا)،”” مون کي تون اڄ انجام. مون کي واپس اوھان کي هڪ سال ۾ اچي ويندس. مون کي منهنجي سڀني ذميوارين پوري ويندس. بس، مون کي هن هڪ ڀيرو “”ڏي. راهيء جي لفظن جو مظاهرو نه ڪري سگھو ٿا ڇا ته هڪ سال منهنجو داد سيکاريو هو. منهنجو داد ۽ سندس ڀائر منهنجي داد جي پگهار سان هڪ ڀرسان ڳوٺ ۾ هڪ ننڍي ڪمري رينٽيڊ. 1 ڀاء ڀارتي فوج، ڀارتي نيوي ۾ هڪ ٻئي ۾ پيل وغيره وغيره. ڀيڻ هڪ عجيب شخص کي شادي ڪئي آهي. داد هر پني عاقل هن چيو ته شادي تي ڪمايو گذاري. داد واقعي سخت ڪم ڪيو ۽ حڪومت کي نوڪري ملي. ته هڪ سال ۾ هڪ ذميوار انسان کي هڪ انھن حد کان لنگھندڙن شخص کان منهنجي داد جاين. هن جي حياتيء ۾ ته ذميوارين کي خبر لاء روانو ٿيو. دولت جو قدر. وقت جو قدر. ڪيئن سخت اهو هڪ مقصد حاصل ڪرڻ آهي. صحيح لفظ خبر پئجي نه سڀڪنھن شيء کي بيان ڪرڻ. سال 1989 ع، هن چيو ته دادا ملاقات. دادا سندس ڪلام رکي. داد سندس زندگي جي محبت ڪرڻ سان شادي روانو ٿيو.
اڄ، مون کي پئسا يا رشتي سان لاڳاپيل ڪنهن پريشاني نه ڪندا آھن. سڀني ۾ مون کي ڪو به مسئلو آهي، ته مون کي اڃان تائين منهنجي ڪنن ۾ منهنجو داد جي ڪهاڻي بج آهن. سڀڪا شيء achievable آهي. مون کي مثبت نڪرندو.
Quora تي UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
නව පිළිතුර
ඔබ ධනාත්මක ඉන්න කිරීම සඳහා ඔබම මතක් එක් වැකියක් කුමක්ද?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR ආදි සිසුවෙකු, ජ්යෙෂ්ඨ කොන්ත්රාත් ඉංජිනේරු – හින්දුස්ථාන් ඉදිකිරීම් සමාගම
1 දැක්ම
මම ජීවිතයේ ඕනෑම ප්රශ්නයක් ඇති වෙනවා සෑම අවස්ථාවකදීම, මම මේ මාර්ගය මතක් කර දෙන්නෙමු. නොදනිමි ජීවිතයේ මගේ තාත්තාගේ අරගලයට වඩා, වෙහෙස විය හැක.
වසර 1986 මගේ තාත්තා මුලින්ම මගේ අම්මා දැක්කා. ඔහු ක්ෂණිකව ඇගේ කැමති වුණා. මේ පරම්පරාව විසින් පාරිභාෂික ශබ්ද අනුව, ආදරේ දුටු පළමු. තාත්තා ඔහුගේ හැඟීම් පළ කළේ නැහැ. ඔහු මගේ අම්මා මගේ තාත්තා දුටු පළමු මොහොතේ දී ඔහුගේ ආදරේ කළ පසු, මෙම මාස 18 පිළිබඳව දැන ගැනීමට ලැබුණ බව එසේ ප්රවේශම් විය. ද අහම්බෙන් බව. වසර 1988 එක් දඩ දවසක්, තාත්තා පෞද්ගලික රැකියාවක් සොයා හා ඔහුගේ හැඟීම් ප්රකාශ කිරීමට තීරණය කළා. කෙසේ හෝ ඔහුගේ තරම් එඩිතර කමක් එක්රැස් කිරීම හා ප්රථම වරට මගේ අම්මා මුහුණ ගැනීමට සමත් විය. ඔහු හඳුන්වා දුන් අතර, එකෙණෙහි, “”මම ඔයාට ඇත්තටම කැමති සහ මම දන්නවා ඔයා හොඳ පවුලේ එන්න කියලා. මම ඔබ විවාහ වීමට කැමති. ඔබේ කාලය ගෙන, ඔබ ද මට කැමති නම් මට කියන්න. මගේ අම්මා ඔබේ දෙමාපියන්ට කතා කරනු ඇත. ඔබේ පිළිතුර සඳහා රැදි සිටීම “”. ඔහු එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගියේය. නාඳුනන ඔබ වෙත පැමිණෙනු ඔහු ඔබ විවාහ වීමට කැමති කියයි. අම්මා සිදු වූ දේ ඉඟියක් නැහැ. තාත්තා සති 2 ඇය නැවත හමු විය. අම්මා, “”මම ඔබ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ. මම තවමත් මගේ හිත හදාගන්න නැහැ. “” මගේ තාත්තා සැබෑ මහත්මයෙක්. ඔහු දුක හිතුණා හා ස්ථානය අත්හැර ගැන විය. ඔහු මගේ අම්මා සිට (මෘදු ස්වරය) අනපේක්ෂිත හඬ ඇහුනා. “”එහෙත්, ඔබ කිරීමට කැමති නම්, ඔබ මගේ දෙමාපියන්ට කතා කරන්න පුළුවන්.”” විට ආදරය, තානය අයිතිය ප්රශ්නයක් නොවේ? මගේ තාත්තා ඒ මොහොතේ මෙම ග්රහ ලෝකයේ ඇති වඩාත්ම සතුටු වූ කෙනෙක්. ඔහු මගේ අම්මා සිය ස්තුතිය පුද කළේය. පසුව අම්මා කතා කොට, ” ඔවුන් නැවත මාව දකින්නේ, කිසිමදාක නොවේ නම්. “”තාත්තේ,”” මම පොරොන්දු වෙනවා. “”බවයි
දැන් සැබෑ කතාව එන. මගේ මව් පාර්ශවයේ සීයා කෙලින්ම මගේ තාත්තා ප්රතික්ෂේප කළා. ෙහේතූන් මත: නැත රජෙය් JOB. මගේ තාත්තා මම කණගාටු වුණෙමි ඒත්තු ගැන්වීමට උත්සාහ නමුත් ඔහු කිසිවක් සවන් තත්වයක නොවේ. හා ගැලපෙන එකම දෙය කුලය විය. එම දින තුළ, කුලය විවාහය සඳහා ප්රධාන ප්රශ්නය විය. තාත්තගේ පවුලේ එදා අම්මා පවුලේ ඉතා පොහොසත් වූ අතර, දුප්පත්. තාත්තා උත්සාහය අත්හැරියේ නැහැ. ඔහු කණගාටු වුණෙමි ඇහුවා “”මම කළ යුත්තේ කුමක් ද ඔබේ දියණිය විවාහ කර?”” කියල සීයා පිළිතුරු දෙමින්, “”ඔබේ පියා අද ජීවත් නොවේ. ඔබ 2 බාල සොහොයුරන් ඇත. ඔවුන් උපාධිධාරීන් වේ. ඔවුන්ට මඟ. ඔවුන්ට හොඳ රැකියාවක් සොයා උදව් කරන්න. ඔබ ද බාල සහෝදරිය ඇත. ඇය හොඳ තරගය සොයා හා (ණය තොරව) ඔබේ මුදල් සමඟ විවාහ කටයුතු කරන්න. එවිට රජයේ රැකියා සොයා හා මට ආපහු එන්න. අද මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා “”තාත්තා (මගේ අම්මා දෙස) කොට,””. මම වසර තුළ නැවත ඔබ වෙත එන්නම්. මම මගේ සියලු වගකීම් ඉටු කරන්නම්. මට මේ එක අවස්ථාවක් “”දෙන්න. හුදු වචන එක් වසරක් මගේ තාත්තා ඉගැන්වූ දේ ප්රකාශ කරන්න බැහැ. මගේ තාත්තා සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ මගේ තාත්තා වැටුප සමග ළඟ පහත නගරයේ කුඩා කාමරයකට කුලියට. 1 සහෝදර ඉන්දීය යුද හමුදාව, ඉන්දීය නාවික හමුදා තවත් තබා වුණා. සහෝදරිය අපූරු මිනිසා විවාහ වෙයි. තාත්තා ඔහු එම විවාහය උපයන සෑම සතයක්ම වියදම් කළා. තාත්තා ඇත්තටම මහන්සි වෙලා වැඩ කළා හා රජෙය් රැකියාවක් ලැබුනා. එක් වසරකට වගකිව කිරීමට එකක්යැයි පුද්ගලයා මගේ තාත්තා පරිවර්තනය. ඔහු ජීවිතය තුළ ඇති වගකීම් දැනගන්න ලැබිණ. මුදල් වටිනාකම. කාලය වටිනාකම. කොතරම් දුෂ්කර එය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ය. සෑම දෙයක්ම පැහැදිලි කිරීමට නිවැරදි වචන සොයා නැත. වසර 1989, ඔහු කණගාටු වුණෙමි හමු විය. සීයා ඔහුගේ වචනය තබා. තාත්තා ඔහුගේ ජීවිතයේ ප්රේමය සමග විවාහ වූවාය.
අද, මම මුදල් හෝ සබඳතා හා සම්බන්ධ යම් ගැටලු නැහැ. සියලු දී මට කිසිම ප්රශ්නයක් තියෙනවා නම්, මම තවමත් මගේ කන් වල මගේ තාත්තා කතාව නාද වෙනවා. හැම දෙයක්ම අත් කර. මම ප්රයෝජනාත්මක ඉන්න.
Quora මත UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nová odpoveď
Čo je to jedna veta si sa pripomenúť, aby sa zostať pozitívne?
kase Sreenivas
Kase Sreenivas, NICMAR absolventa, Senior zmluvy Engineer – Hindustan Stavebná Company Ltd.
1 pohľad
Vždy, keď mám nejaký problém v živote, som pripomenúť tento riadok. Nič nemôže byť tak ťažké sa stretával môjho otca v živote.
Rok 1986. Môj otec prvýkrát videl mamu. Ten ju okamžite rád. Podľa terminológie Táto generácia je, láska na prvý pohľad. Otec nikdy vyjadril svoje pocity. Bol tak opatrný, že moja mama vedieť o týchto 18 mesiacov po tom, čo môj otec mal jeho láska na prvý pohľad okamihu. Aj to náhodou. Rok 1988. Jedného krásneho dňa, otec si našiel vlastnú prácu a rozhodol sa vyjadriť svoje pocity. Nejako podarilo zhromaždiť jeho vnútornosti a čeliť mame prvýkrát. Predstavil sa a hneď povedal: “”Mám ťa naozaj rád a viem, že pochádza z dobrej rodiny. Prial by som si ťa vziať. Urobte si čas a dajte mi vedieť, či mi taky páči. Mama bude hovoriť so svojimi rodičmi. Čaká na vašu odpoveď””. Opustil miesto. Cudzinec prichádza k vám a hovorí, že je ochotný si ťa vziať. Mama nemala tušenie, čo sa stalo. Otec ju znovu stretli za 2 týždne. povedal: Mami, “”Neviem nič o vás vedieť. Nechcel som, aby sa mojej mysli ešte “”. Môj otec je naozajstný gentleman. Mal pocit, smutný a bol chystal opustiť miesto. Počul nečakaný hlas (v jemnom tóne) z mojou mamou. “”Ale Ak si prajete, môžete hovoriť s mojimi rodičmi.”” Keď v láske, tón nezáleží na tom, že jo? Môj otec bol najšťastnejší človek na tejto planéte tú chvíľu. Ďakoval mamu. Mama potom povedal: “”Ak sa neprijmú, už ma nikdy neuvidí.”” Povedal oci, “”sľubujem.””
Teraz prichádza skutočný príbeh. Môj dedko z matkinej strany rovno odmietnutý ocka. DÔVOD: žiadna vláda JOB. Môj otec sa snažil presvedčiť môj dedo, ale nebol schopný počúvať čokoľvek. Jediná vec, ktorá by zodpovedala bolo CASTE. Tie dni, CASTE bol hlavný problém pre manželstvo. Otca rodina bola chudobná rodina mama bola celkom bohatá vtedy. Otec sa nevzdal. Spýtal Dedo, “”Čo by som mal urobiť, aby si vziať svoju dcéru?”” Dedko odpovedal: “”Tvoj otec nie je nažive. Máte 2 mladších bratov. Sú stupeň držiaky. Sprievodca je. Pomôcť im nájsť dobrú prácu. Máte mladšiu sestru príliš. Nájsť jej dobrý zápas a urobiť opatrenia manželstvo s vašimi peniazmi (bez vypožičania). Potom je nutné nájsť prácu vlády a vrátiť sa ku mne. “”Povedal otec (pri pohľade na mamu):”” Dnes to vám sľubujem. Vrátim sa k tebe v roku. Budem plniť všetky svoje povinnosti. Daj mi túto šancu “”. Samotná slová nemôžu vyjadriť, čo to jeden rok učil môj otec. Môj otec a jeho bratia prenajal malú miestnosť v neďalekom meste s platom môjho otca. 1 Brother dostal umiestnená v indickej armády, ďalší v indickej námorníctvo. Sestra je ženatý s nádhernou muža. Otec strávil každý cent, že výnosy z tohto manželstva. Otec pracoval naozaj tvrdo a dostal vláda JOB. Že jeden rok transformovala ocka z bezstarostného človeka k zodpovednému človeku. Dostal poznať povinnosti v živote. Hodnota peňazí. Hodnota času. Ako ťažké je dosiahnuť cieľ. Nie nachádzať správne slová všetko vysvetliť. ROK 1989, Stretol dedo. Dedo dodržal svoje slovo. Otec oženil s láskou svojho života.
V súčasnej dobe nemám žiadne problémy spojené s peniazmi alebo vzťahov. Ak je to vôbec nemám žiadny problém, stále mám príbeh môjho otca zvonenie v ušiach. Všetko je dosiahnuteľné. Aj zostať pozitívne.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nov odgovor
Kaj je en stavek si se spomnil, da bi ostal pozitiven?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, višji pogodbe inženir – Hindustan gradbeno podjetje doo
1 ogled
Kadarkoli imam kakršnekoli težave v življenju, sem se spomnil na to linijo. Nič ne more biti tako HARD NE BOJ očetovo v življenju.
Leto 1986. Moj oče je prvič videl svojo mamo. Takoj je bila všeč. Kot je na terminologijo ta generacija je, ljubezen na prvi pogled. Oče ni nikoli izrazil svoje občutke. Je bil tako previden, da je moja mama dobila vedeti o tem 18 mesecev po tem, ko je imel moj oče svojo ljubezen na prvi pogled trenutku. Tudi to po naključju. Leto 1988. En lep dan, oče našel zasebno službo in se odločil, da izrazijo svoja čustva. Nekako uspelo zbrati svoje drobovje in se soočiti mamo prvič. On predstavil sebe in takoj rekel: “”Res si mi všeč in vem, da ste prišli iz dobre družine. Rad bi se poročil s tabo. Vzemite si čas in mi sporočite, če mi je všeč preveč. Moja mama se pogovorite s starši. Čakam na tvoj odgovor””. Je zapustil mesto. Tujec pride do vas in pravi, da je pripravljen poročiti. Mama ni imela pojma, kaj se je zgodilo. Oče jo ponovno srečali v 2 tednih. Mama je rekla, “”ne vem ničesar o tebi. Nisem naredila moj um še ni “”. Moj oče je pravi gentleman. Čutil je žalosten in je bil na tem, da zapustijo mesto. Slišal je nepričakovano glas (v mehkem tonu) z mamo. “”Toda, če želite, se lahko pogovorite s svojim staršem””. Ko se v ljubezni, ton ni važno, kajne? Moj oče je bil najsrečnejši človek na svetu, ki je zelo momenta. Zahvalil se je moja mama. Mama pa je rekel: “”Če se ne sprejemajo, me nikoli več videla.”” Očka je rekel: »Obljubim.«
Zdaj je dejansko zgodba. Moja mater dedek takoj zavrnil mojega očeta. RAZLOG: NE VLADA JOB. Moj oče je poskušal prepričati dedka, a ni bil v položaju, da poslušanje nič. Edina stvar, ki se ujema bil kaste. Te dni je bil kaste pomembno vprašanje za poroko. Oče družina je bila slaba, mama je bila družina precej bogata takrat. Oče se ni dal. Je vprašal dedka: “”Kaj naj storim, da se poroči svojo hčerko?« Dedek je odgovoril: “”Tvoj oče ne živi danes. Imate 2 mlajša brata. So imetniki stopinj. Vodi jih. Pomagajte jim najti dobro službo. Imate mlajša sestra preveč. Poišči ji dobro tekmo in da ureditev poroke s svojim denarjem (brez zadolževanja). Potem našli vlade Job in prišel nazaj k meni. “”Je povedal oče (gledaš mojo mamo),”” je danes obljubim. Vrnil se bom k vam v letu. Bom izpolnila vse svoje obveznosti. Daj mi to eno priložnost “”. Samo besede ne morejo izraziti, kaj se je, da je eno leto učil mojega očeta. Moj oče in njegovi bratje najel majhno sobo v bližnjem mestu s plačo očetovi. 1 Brother dobil postavi v indijski vojski, drugo v indijski mornarici. Sestra je poročena s čudovitim moškim. Oče preživel vsak peni je zaslužil v tem zakonu. Oče je zelo trdo delali in dobil vlada DELO. Da eno leto preoblikoval očeta iz brezskrbne osebo, odgovorno človeka. Je spoznal odgovornosti v življenju. Vrednost denarja. Vrednost časa. Kako težko je za dosego cilja. Ne najde pravih besed, da pojasni vse. Leto 1989 se je srečal dedek. Dedek držal besedo. Oče se poročil z ljubeznijo svojega življenja.
Danes nimam nobenih problemov, povezanih z denarjem ali razmerij. Če je vse, kar sem lahko brez skrbi, še vedno imam očetovo zgodbo, zvonjenje v ušesih. Vse, kar je mogoče doseči. Ostajam pozitiven.
UpvoteDownvoteRead Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaab New
Waa maxay mid ka mid ah lagu xukumay aad aad is xasuusisid si ay u sii joogaan wanaagsan?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR laabo, Senior Engineer Heshiisyada – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Mar kasta oo aan dhibaato kasta oo nolosha, line this waxaan xusuusin. Waxba ma KARAA SO KULUL KA BADAN halganka aabaheey EE KU NAF.
Sanadka ugu horeeya 1986. My Aabaha arkay hooyaday. Wuxuu isla iyada jeclaa. Sida halkii Eray qarnigan ee, Jacaylka arko koowaad. Aabaha ma uusan muujin dareenkooda uu. Waxa uu ahaa sidaas Iska hooyaday helay in ay ogaadaan oo arrintan ku saabsan 18 bilood ka dib aabahay lahaa jacaylkiisa AT xilligan arko koowaad. Si aad si qalad ah. Sanadka 1988 Mid ka mid ah maalin wanaagsan, aabbe helay shaqo gaar ah oo ay go’aansatay in ay muujiyaan dareenkooda uu. Calashaan u suurtagashay in ay soo ururiyaan brojektikani uu wajihi hooyaday markii ugu horeysay. Isagu wuxuu isu soo bandhigay oo isla markiiba ku yidhi, “”Run ahaantii waxaan aad rabto iyo waxaan ogahay in aad ka soo jeedaa qoys wanaagsan baa ka iman. Waxaan jeclaan lahaa in aad is guursataan. Qaado waqti aad iyo ii soo sheeg haddii aad iga jeceshahay. My hooyaday hadli doonaa waalidiinta aad. Sugitaanka aad reply “”. meesha uu ka tagay. Shisheeye idiin yimaado oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu aad guursato ay. Hooyo ma lahayn wax fikrad ah waxa dhacay. Aabaha iyada mar kale la kulmay in 2 todobaad. Hooyo yiri, “”wax adiga kugu saabsan, Anigu garan maayo. weli ma aanan aad maskaxdaada “”. Aabahey waa mudane run ah. Waxa uu dareemay murugo iyo ahaa oo ku saabsan inuu ka tago meesha. Wuxuu maqlay cod lama filaan ah (qarsan ee jilicsan) ka hooyaday. “”Laakiin Haddii aad doonayso inaad, waxaad la hadli kartaa waalidka aan””. Marka jacayl, midab ma ahan sax ah? Aabahey wuxuu ahaa qofka ugu farxada badan caalamka in aad la joogo. Waxa uu u mahad celiyay hooyaday. Hooyo markaas ayuu yiri, “”Haddii aanay aqbali, mar dambe ima arki.”” Aabaha ayaa sheegay, “”Waxaan balanqaadayaa.””
Hadda yimaado sheekada dhabta ah. My awoowe hooyada si toos ah u diiday aabaheey. SABABTA: NO SHAQADA DAWLADDA. My Aabaha isku dayay in uu ka dhaadhiciyo aan awoowe laakiin isagu kuma uu jirin meel si aad u maqashid wax. wax oo keliya in kulan uu ahaa rag & dumar. maalmood Kuwa, rag & dumar ahayd arrinta ugu weyn ee guurka. qoyska Aabaha uu ahaa mid xun, qoyska hooyadeed ayaa ahayd arrin hodan dib markaas. Aabaha ma aysan quusan. Markaasuu wax weyddiiyey Awoowe, “”Maxaan sameeyaa si aan guursado gabadhaada?”” Awoowe ku jawaabay, “”Aabbahaa ma nool yahay maanta. Waxaad 2 walaalo yar. Waxay yihiin dadka haysta shahaadada. iyaga u Hanuunin. Ka caawi inay hesho shaqo wanaagsan. Waxaad sidoo kale leedahay gabadh walaashiis ah oo yar. iyada Raadi ciyaar wanaagsan oo u samaysato balamo guur oo aad lacagta (aan amaahashada). Markaas ka heli Job Dowladda oo ii soo laabto. “”Aabaha ayaa sheegay in (eegaya hooyaday),”” maanta waxaan idiin Yaboohi. Waxaan soo laaban doonaa in aad ee sannadka ah. Waan dhammaystiri doonaa waajibaadka oo dhan. Just i sii mid fursad “”. erayada kaliya ma muujin karaan waxa in muddo hal sano ah bareenba aabaheey. My aabihiis iyo walaalihiis oo qol yar oo magaalada u dhow la mushaharkeygana aabe ee. 1 Brother helay meeleeyay Indian Army, kale ee Navy Indian. Sister guursato nin cajiib ah. Aabaha qaatay dinaar kasta oo uu kasbaday on guurka in. Aabaha runtii adag shaqeeyay oo helay SHAQADA DAWLADDA ah. Taasi hal sano bedelay aabaheey ka qof riixdey in nin masuul ka. Wuxuu helay in ay ogaadaan waajibaadka ee nolosha. Qiimaha lacag. Qiimaha waqti. Waa ku adag tahay in ay gaaraan gool. Ma helo erayada saxda ah si ay u sharxaan wax walba. YEAR 1989, wuxuu la kulmay awoowe. Awoowe uu hadalkayga xajiyeen. Aabaha guursadey jacaylka naftiisa.
Maanta, anigu ma qabto wax dhibaatooyin la xiriira lacag ama xiriirka. Haddii at dhan waxaan wax dhibaato ah, weli waxaan hayaa sheekada aabaheey ayaa wacaya ee aan dhegahayga. Wax walba waa la gaari. Waxaan JOOG FIICAN.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nueva respuesta
¿Qué es una frase que se recuerda con el fin de mantener una actitud positiva?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, contratos Ingeniero – Hindustan Construction Company Ltd.
1 vista
Cada vez que estoy teniendo ningún problema en la vida, me recuerdo a esta línea. Nada puede ser tan difícil que la lucha de mi padre en la vida.
Año 1986. Mi padre vio por primera vez a mi madre. Al instante le gustaba. De acuerdo con la terminología de esta generación, amor a primera vista. Papá nunca expresó sus sentimientos. Era tan cuidadosa que mi madre llegó a conocer acerca de este 18 meses después de que mi padre tenía su AMOR A PRIMERA VISTA momento. Eso también forma accidental. Año 1988. Un buen día, papá encontró un trabajo privado y decidió expresar sus sentimientos. De algún modo logró reunir las tripas y la cara de mi madre por primera vez. Se presentó y de inmediato dijo: “”Me gustas mucho y sé que viene de una buena familia. Deseo casarme contigo. Tómese su tiempo y quiero saber si me gusta demasiado. Mi mamá va a hablar con sus padres. Esperando su respuesta””. Abandonó el lugar. Un extraño se acerca y te dice que está dispuesto a casarse contigo. Madre no tiene ni idea de lo que pasó. Papá le reunió de nuevo en 2 semanas. Mamá dijo: “”No sé nada de ti. No he hecho a la idea todavía “”. Mi papá es un verdadero caballero. Se sentía triste y estaba a punto de abandonar el lugar. Oyó una voz inesperada (en un tono suave) de mi madre. “”Pero si se desea, se puede hablar con mis padres””. Cuando en el amor, el tono no importa ¿verdad? Mi padre era la persona más feliz del planeta ese mismo momento. Dio las gracias a mi madre. Madre y luego dijo: “”Si no aceptan, nunca me volvería a ver.”” Papá dijo, “”lo prometo.””
Ahora viene la historia real. Mi abuelo materno de inmediato rechazó mi padre. Razón: no trabajo en el gobierno. Mi padre trató de convencer a mi abuelo, pero él no estaba en condiciones de escuchar cualquier cosa. Lo único que hacía juego era casta. Esos días, la casta era el principal problema para el matrimonio. La familia de papá era pobre, la familia de la madre era bastante rica en aquel entonces. Papá no se rindió. Le preguntó el abuelo, “”¿Qué debo hacer para casarse con su hija?”” Respondió el abuelo, “”Tu padre no está vivo hoy. Tiene 2 hermanos más jóvenes. Son titulares de grado. Guiarlos. Ayudarles a encontrar un buen trabajo. Tiene una hermana menor también. Encontrarle un buen partido y hacer los arreglos matrimoniales con su dinero (sin pedir prestado). A continuación, encontrar un trabajo en el gobierno y vuelve a mí. “”Papá dijo (mirando a mi madre),”” Te prometo hoy. Voy a volver a usted en un año. Voy a cumplir todas mis responsabilidades. Sólo dame una oportunidad “”. Las meras palabras no pueden expresar lo que, un año había enseñado mi padre. Mi padre y sus hermanos alquilaron una habitación pequeña en un pueblo cercano con el sueldo de mi padre. 1 hermano se coloca en Ejército de la India, otro en la Armada de la India. Hermana está casada con un hombre maravilloso. Papá pasó cada centavo que ganaba en ese matrimonio. Papá trabajaba muy duro y consiguió un trabajo en el gobierno. Aquel año transformó mi padre de una persona sin preocupaciones a un hombre responsable. Llegó a conocer las responsabilidades de la vida. Valor del dinero. Valor del tiempo. Lo difícil que es para lograr un objetivo. Al no encontrar palabras adecuadas para explicar todo. AÑO 1989 Se reunió con el abuelo. El abuelo mantuvo su palabra. Papá se casó con el amor de su vida.
Hoy en día, no tiene ningún problema en relación con el dinero o las relaciones. Si en todo lo que tengo ningún problema, todavía tengo la historia de mi padre zumbido en los oídos. Todo se puede lograr. Me mantener una actitud positiva.
UpvoteDownvoteRead en Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawab New
What is hiji kalimah anjeun ngingetkeun diri tina guna cicing positif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Senior kontrak Insinyur – Hindustan Konstruksi Company Ltd.
1 view
Iraha wae Kaula ngabogaan masalah nu mana wae nu dina kahirupan, kuring ngingetkeun garis ieu. Euweuh bisa jadi teuas ti perjuangan MY Pa’S DINA KAHIRUPAN.
Taun 1986. dad My kahiji nempo mom mah. Manéhna instan liked nya. Salaku per terminologi ieu generasi urang, CINTA AT tetempoan kahiji. Pa kungsi dikedalkeun parasaan-Na. Manéhna jadi ati nu mom mah meunang nyaho ngeunaan ieu 18 bulan sanggeus dad mah geus CINTA-Na AT moment tetempoan kahiji. Teuing ngahaja. Taun 1988. Hiji poé rupa, dad kapanggih pakasaban swasta jeung megatkeun pikeun nganyatakeun parasaan-Na. Kumaha bae junun ngumpulkeun nyali sarta nyanghareupan mom mah pikeun kahiji kalina. Manéhna ngawanohkeun dirina jeung lempeng jauh ngomong, “”Nyaan kawas anjeun jeung kuring nyaho anjeun asalna ti kulawarga alus. Kuring hayang nikah anjeun. Candak waktos Anjeun jeung hayu atuh nyaho upami Anjeun hoyong kuring teuing. mom mah bakal ngobrol ka kolot anjeun. Nungguan walonan Anjeun “”. Manéhna ditinggalkeun tempat. A muhrim datang ka anjeun jeung nyebutkeun manéhna daék nikah anjeun. Ibu teu boga clue naon kajadian. Pa papanggih deui nya 2 minggu. Ibu ngomong, “”Kuring henteu weruh nanaon ngeunaan anjeun. Mah teu nyieun nepi pikiran mah can “”. dad mah a gentleman bener. Manéhna ngarasa sedih jeung ieu ieu rék ninggalkeun tempat. Manéhna ngadéngé hiji sora terduga (dina nada lemes) ti mom mah. “”Tapi Mun hayang nepi ka, Anjeun bisa ngobrol ka kolot mah””. Lamun cinta, nada teu masalah katuhu? dad mah jalmi happiest dina planet nu kacida moment. Manéhna thanked mom mah. Ibu tuluy ngomong, “”Lamun maranehna teu narima, kungsi nempo kuring deui.”” Pa ngomong, “”Kuring jangji.””
Ayeuna asalna carita sabenerna. akina maternal mah lempeng jauh ditampik dad mah. Alesan: NO pamaréntah pakasaban. dad mah usaha ngayakinkeun ngising mah tapi manéhna teu dina posisi ngadangukeun nanaon. Ngan hal anu loyog ieu kasta. Maranéhanana poé, kasta ieu isu utama pikeun nikah. kulawarga Pa sacara ieu miskin, kulawarga mom sacara ieu cukup beunghar deui tuluy. Pa teu nyerah. Manéhna nanya ngising, “”Kumaha atuh nikah putri Anjeun?”” Ngising ngawaler, “”Bapa anjeun teu hirup ayeuna. Anjeun kudu 2 sadulur ngora. Maranehna Panyekel gelar. Pituduh maranehna. Sangkan maranéhna gampang dina neangan pakasaban alus. Anjeun gaduh adina ngora teuing. Panggihan nya nu cocok jeung nyieun arrangements nikah jeung duit Anjeun (tanpa injeuman). Saterusna manggihan proyék Pamaréntah jeung datang deui ka kuring. “”Ceuk Pa (nempo mom mah),”” Kuring janji anjeun ayeuna. Abdi gé datang deui ka anjeun dina taun. Abdi gé minuhan sagala tanggung jawab mah. Ngan méré kuring kasempetan ieu hiji “”. kecap Mere teu bisa nganyatakeun naon nu sataun geus diajarkeun dad mah. dad mah baraya-Na disewa kamar leutik di hiji kota deukeutna jeung gaji dad mah. 1 Brother meunang ditempatkeun di India Angkatan Darat, lain di India Angkatan Laut. Sister ieu nikah ka manusa éndah. Pa spent unggal Penny manéhna earned dina nikah éta. Pa digawé bener teuas jeung meunang pakasaban pamarentah. Nu sataun robah dad mah ti jalma seneng ka lalaki tanggung jawab. Manéhna meunang nyaho tanggung jawab dina kahirupan. Nilai duit. Nilai waktu. Kumaha teuas eta pikeun ngahontal tujuan a. Teu manggihan kecap katuhu pikeun ngajelaskeun sagalana. Taun 1989, Anjeunna papanggih ngising. Ngising terus kecap-Na. Pa meunang kawin ka cinta hirupna.
Kiwari, kuring teu boga naon masalah nu patali jeung duit atawa hubungan. Lamun di sadaya mah boga masalah mana wae, kuring masih boga carita dad mah ringing di Ceuli mah. Sagalana achievable. Kuring cicing positif.
UpvoteDownvoteRead dina Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Jibu
ni adhabu moja wewe kuwakumbusha mwenyewe ya ili kukaa chanya nini?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Mikataba Senior Mhandisi – Hindustan Construction Company Ltd
mtazamo 1
Wakati mimi nina kuwa na tatizo lolote katika maisha, mimi kuwakumbusha mstari huu. Hakuna inaweza kuwa SO HARD THAN Mapambano baba yangu KATIKA MAISHA.
Mwaka 1986. Baba yangu kwanza kuona mama yangu. Yeye instantly walipenda yake. Kama kwa istilahi kizazi huu, Love At First Sight. Dad kamwe walionyesha hisia zake. Alikuwa hivyo makini kwamba mama yangu got kujua kuhusu hili miezi 18 baada ya baba yangu alikuwa LOVE yake mbele kwanza sasa. Hiyo pia ajali. Mwaka 1988. Siku moja faini, baba kupatikana kazi binafsi na aliamua kueleza hisia zake. Kwa namna fulani imeweza kukusanya guts yake na uso mama yangu kwa mara ya kwanza. Yeye alijitambulisha na mara moja alisema, “”Mimi kwa kweli kama wewe na Mimi najua wewe kuja kutoka familia nzuri. Napenda kuolewa wewe. Kuchukua muda wako na napenda kujua kama wewe kama mimi pia. Mama yangu atazungumza na wazazi wako. Kusubiri jibu lako “”. Akaondoka huko. mgeni anakuja kwako na anasema yeye ni nia ya kuolewa na wewe. Mama hakuwa na fununu nini kilichotokea. Dad alikutana yake tena katika 2 wiki. Mama alisema, “”Mimi sijui chochote kuhusu wewe. Sikuwa kufanya akili yangu bado. “” Baba yangu ni mwanaume kweli. Alijisikia vibaya na alikuwa alikuwa karibu kuondoka mahali. Alisikia sauti isiyotarajiwa (kwa sauti laini) kutoka kwa mama yangu. “”Lakini Ukitaka, unaweza kuzungumza na wazazi wangu””. Wakati katika upendo, tone haijalishi haki? Baba yangu alikuwa mtu furaha katika dunia kwamba wakati sana. Alimshukuru mama yangu. Mama kisha akasema, “”Kama hawakubali, kamwe kuona mimi tena.”” Dad alisema, “”Mimi ahadi.””
Sasa inakuja hadithi halisi. Babu yangu ya uzazi mara moja kukataliwa baba yangu. SABABU: NO SERIKALI JOB. baba yangu alijaribu kuwashawishi babu yangu lakini hakuwa katika nafasi ya kusikiliza chochote. Kitu tu kwamba kuendana na tabaka. siku hizo, tabaka ilikuwa suala kubwa kwa ajili ya ndoa. familia ya baba alikuwa maskini, familia ya mama alikuwa tajiri kabisa kisha nyuma. Dad hakutoa up. Aliuliza babu, “”Nifanye nini kuoa binti yako?”” Babu akajibu, “”Baba yako ni si hai leo. Una 2 ndugu mdogo. Wao ni shahada wamiliki. Kuwaongoza. Kuwasaidia kupata kazi nzuri. Una dada mdogo mno. Kupata wake mechi nzuri na kufanya mipango ya ndoa kwa fedha yako (bila kukopa). Kisha kupata Job Serikali na kuja nyuma yangu. “”Baba alisema (kuangalia mama yangu),”” Mimi ahadi yenu leo. Nitarudi kwenu katika mwaka. Mimi itabidi kutimiza majukumu yangu yote. Tu nipe hii nafasi moja “”. Maneno tu hawezi kueleza kile kwamba mwaka mmoja alikuwa akifundisha baba yangu. baba yangu na ndugu zake kukodi chumba kidogo katika mji wa karibu pamoja na mshahara baba yangu. 1 Ndugu got kuwekwa katika Hindi Army, mwingine katika Hindi Navy. Dada ni kuolewa na mtu wa ajabu. Dad alitumia kila senti alipata juu ya ndoa hiyo. Dad kazi ngumu kweli kweli na got SERIKALI JOB. Kwamba mwaka mmoja kubadilishwa baba yangu kutoka kwa mtu carefree kwa mtu kuwajibika. Alipata kujua majukumu katika maisha. Thamani ya fedha. Thamani ya muda. Ni vigumu sana kufikia lengo. Si kutafuta maneno haki ya kueleza kila kitu. MWAKA 1989, alikutana babu. Babu aliendelea neno lake. Dad got ndoa kwa upendo wa maisha yake.
Leo, sina matatizo yoyote kuhusiana na fedha au mahusiano. Kama wakati wote nina tatizo lolote, mimi bado kuwa hadithi baba yangu kupigia katika masikio yangu. Kila kitu ni kufikiwa. Mimi STAY POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead juu ya Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nytt svar
Vad är en mening du påminna dig om för att hålla sig positiv?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumn, Senior kontrakt Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
en vy
När jag har något problem i livet, jag påminna denna linje. Ingenting kan vara så svårt ÄN MIN PAPPA kamp i livet.
År 1986. Min pappa först såg min mamma. Han gillade henne direkt. Enligt denna generation terminologi, Love at first sight. Pappa aldrig uttryckt sina känslor. Han var så noga med att min mamma fick veta om denna 18 månader efter min pappa hade sin Love at first sight ögonblick. Att alltför misstag. År 1988. En vacker dag, pappa hittade en privat utskrift och bestämde sig för att uttrycka sina känslor. På något sätt lyckades samla sina tarmar och möta min mamma för första gången. Han presenterade sig och genast sade: “”Jag gillar dig verkligen och jag vet att du kommer från en bra familj. Jag vill gifta mig med dig. Ta din tid och låt mig veta om du gillar mig också. Min mamma kommer att prata med dina föräldrar. Väntar på ditt svar””. Han lämnade platsen. En främling kommer till dig och säger att han är villig att gifta mig med dig. Mamma hade inte en aning om vad som hände. Pappa träffade henne igen i 2 veckor. Mamma sa: “”Jag vet ingenting om dig. Jag gjorde inte mig än “”. Min pappa är en riktig gentleman. Han kände ledsen och var var på väg att lämna platsen. Han hörde en oväntad röst (i en mjuk ton) från min mamma. “”Men om du vill, kan du prata med mina föräldrar””. När kär, inte tonen ingen roll hur? Min pappa var den lyckligaste personen på planeten som just nu. Han tackade min mamma. Mamma sa då: “”Om de inte accepterar, aldrig se mig igen.”” Pappa sa, “”Jag lovar.””
Nu kommer den verkliga historien. Min morfar genast avvisade min pappa. ORSAK: Ingen regering JOBB. Min pappa försökte övertyga min morfar men han var inte i stånd att lyssna på någonting. Enda som matchade var kast. Dessa dagar, kast var det stora problemet för äktenskap. Pappas familj var fattig, mammas familj var ganska rik då. Pappa gav inte upp. Han frågade morfar, “”Vad ska jag göra för att gifta sig din dotter?”” Morfar svarade: “”Din far är inte lever idag. Du har 2 yngre bröder. De är grad innehavare. Vägleda dem. Hjälpa dem att hitta ett bra jobb. Du har en yngre syster också. Hitta henne en bra match och göra äktenskaps överenskommelser med pengar (utan att låna). Sedan hitta en regering jobb och komma tillbaka till mig. “”Pappa sa (tittar på min mamma),”” Jag lovar dig idag. Jag kommer tillbaka till dig i ett år. Jag uppfylla alla mina ansvar. Ge mig en chans “”. Enbart ord kan inte uttrycka vad det ett år hade lärt min pappa. Min pappa och hans bröder hyrde ett litet rum i en närliggande stad med min pappas lön. En bror fick placeras i indiska armén, en annan i indiska marinen. Syster är gift med en underbar man. Pappa tillbringade vartenda öre han tjänade på att äktenskapet. Pappa arbetade verkligen hårt och fick regeringens arbete. Att ett år förvandlas min pappa från en sorglös person till en ansvarig människa. Han lärde känna ansvar i livet. Penningvärde. Värdet av tiden. Hur svårt det är att uppnå ett mål. Inte att hitta rätt ord för att förklara allt. ÅR 1989 träffade han morfar. Morfar höll sitt ord. Pappa gifte sig med sitt livs kärlek.
Idag har jag inte har några problem i samband med pengar eller relationer. Om det alls jag har några problem, har jag fortfarande min pappas berättelse ringer i mina öron. Allt är möjligt. Jag vara positiv.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Сиёсат ҷавоб
як њукм шумо худ хотиррасон бо мақсади мусбат мондан чӣ гуна аст?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Шартномањо калони муҳандис – Хайндастэйн Сохтмон Ширкати Ltd.
1 Бознигарии
Ҳар гоҳе ки ман дорам, доштани ҳар гуна мушкилӣ дар ҳаёт, Ман ин хат хотиррасон. ЧИЗ метавонад то АЗ мубориза падари ман дар ҳаёти сахт.
Соли 1986 падари ман, модари ман аввал дидам. Ӯ фавран ба вай писанд омад. Тавре дар як истилоҳот ин насл кард, МУҲАББАТИ дар назари аввал. ПАДАР ҳеҷ гоҳ эҳсосоти худро изҳор намуданд. Ӯ бинобар ин эҳтиёт бошед, ки ба модари ман гирифта, то ки ин 18 моҳ медонед, пас падари ман муҳаббати ӯ AT лаҳзаи назари аввал дошт. Ин ҳам тасодуфан. Соли 1988 Рӯзе нек, падар кор ёфтам хусусӣ ва қарор кард, ки эҳсосоти худро баён кунад. Гӯё тавонист гирд guts ва модари ман рӯ ба рӯ барои нахустин бор. Ӯ худро муаррифӣ намуд ва дарҳол гуфт: «Ман дар ҳақиқат ба шумо маъқул ва ман медонам, ки ту аз оилаи хуб омад. Ман мехоҳам ба шумо ба занӣ гиред. Андешидани вақти худ ва ба ман хабар диҳед, агар шумо ба ман маъқул низ. Модари ман ба падару модари худ гап мезананд. Интизорӣ барои ҷавоб кунед ». Ӯ ба ҷои сафар кард. A бегона назди шумо меояд ва мегӯяд, Русия бо омодагӣ ба шумо ба занӣ гиред. МОДАР кард Калид чӣ рӯй доранд. Падар ӯро боз дар 2 ҳафта мулоқот намуд. МОДАР гуфт: «Ман ба чизе дар бораи шумо намедонистед. Ман фикри ман водор накардам, то ҳанӯз “”. Падарам маро як мардро рост аст. Ӯ ҳис ғамгин ва дар бораи тарк кардани ҷои буд. Ӯ шунид, овози ғайричашмдошт (дар як оҳанги нарм) аз модари ман. «Лекин агар шумо мехоҳед, ки шумо метавонед ба падару модари ман сӯҳбат””. Вақте ки дар муҳаббат, Оҳанги аҳамият надорад дуруст? Падарам маро хушбахттарин шахс дар сайёра ҳамон лаҳза буд. Ӯ модари ман изҳори миннатдорӣ намуд. МОДАР он гоҳ гуфт: «Агар онҳо қабул нест, ҳаргиз ба ман боз мебинем». Падар гуфт: «Ман ваъда».
Акнун меояд достони воқеии. бобои модарон Ман дарҳол падари ман дурӯғ. САБАБ: Нест корӣ давлатӣ. Падарам маро кӯшиш карданд, Грандпа ман, балки ӯ дар мавқеи барои гӯш кардани чизе нест. Танҳо чизе, ки мувофиқат табақа буд. Касоне, рӯз, табақа масъалаи асосии издивоҷ буд. оилаи ПАДАР кард камбизоат буд, оилаи модари Русия хеле бой буд баргашт сипас. ПАДАР кард, таслим мешаванд. Ӯ Грандпа пурсид: «Чӣ бояд кард, то издивоҷ духтари худ?» Грандпа ҷавоб дод: «Падари шумо, зинда ва имрӯз ҳам надоранд. Шумо 2 бародарони ҷавон. Онҳо дорандаи дараҷаи мебошанд. Ҳидоят онҳо. Кӯмак ба онҳо кори хуб пайдо. Шумо як хоҳари ҷавон низ. Пайдо вай бозии хуб ва тартиботи издивоҷ бо пули худ (бе қарз). Сипас Айюб Ҳукумат ёфт ва омада назди ман бозгардонед ». ПАДАР гуфт: (менигаранд модари ман),« Ман имрӯз ба шумо ваъда медиҳад. Ман ба шумо дар соли омад. Ман тамоми масъулиятҳои ман мефахмед иҷро менамоянд. Танҳо ман ин як тасодуфӣ »дод. суханони оддӣ нест, баён карда метавонам, ки ин чӣ аз як сол падари ман, биёфтанд. Падарам маро ва бародаронаш як ҳуҷраи хурд дар шаҳри наздик, бо маоши падари ман ба кироя гирифташуда. 1 Бародар дар артиши Ҳиндустон дар Нэйви Ҳиндустон ҷойгир шудем, дигар. Хоҳар ба марди олиҷаноб издивоҷ кард. ПАДАР ҳар Диноре ба ӯ, ки издивоҷ ба даст сарф мекунанд. ПАДАР кор дар ҳақиқат сахт ва гирифта корӣ давлатӣ. Ин аз як сол падари ман аз шахси бепарвоёна ба марди масъулин табдил дод. Ӯ гирифта ба донистани масъулиятҳои дар ҳаёт. Арзиши пул. Арзиши вақт. Чӣ гуна душвор аст, ки ба ноил шудан ба ҳадафи. дарёфти не суханони дуруст шарҳ ҳама чиз. СОЛИ 1989, ӯ Грандпа мулоқот намуд. Грандпа каломи Ӯ нигоҳ дошта мешавад. Падар ба муҳаббати ҳаёти худро оиладор шуд.
Имрӯз, Ман ягон мушкилот вобаста ба пул ё муносибатҳо надоранд. Агар дар ҳамаи ман ягон мушкилӣ доранд, Ман то ҳол хабари падари ман дошта бошанд, дар гӯши ман занг. Ҳама чиз дастовардани аст. Ман МОНДАН мусбӣ.
UpvoteDownvoteRead оид ба Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
புதிய பதில்
நீங்கள் நேர்மறை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களை நினைவூட்ட ஒரு தண்டனை என்ன?
Kasee ஸ்ரீநிவாஸ்
Kasee ஸ்ரீநிவாஸ், NICMAR முன்னாள் மாணவரும், மூத்த ஒப்பந்தங்கள் பொறியாளர் – இந்துஸ்தான் கட்டுமான நிறுவனம் லிமிடெட்
1 காட்சி
நான் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் போதெல்லாம், நான் இந்த வரி நினைவுபடுத்துகிறோம். எதுவும் வாழ்க்கை என் அப்பாவின் போராட்டத்தை விட மிகவும் கடினமாக இருக்க முடியும்.
ஆண்டு 1986. என் அப்பா முதல் என் அம்மா பார்த்தேன். அவர் உடனடியாக அவளை பிடித்திருந்தது. இந்த தலைமுறை சொல், லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் படி. அப்பா தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினார் இல்லை. என் அம்மா என் அப்பா முதல் பார்வை கணம் தனது காதல் இருந்தது பின்னர் இந்த 18 மாதங்களில் பற்றி தெரிய வந்தது என்று மிகவும் கவனமாக இருந்தது. மிகவும் தற்செயலாக அந்த. ஆண்டு 1988. ஒரு நாள், அப்பா ஒரு தனியார் வேலை கிடைத்தது மற்றும் அவரது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடிவு. எப்படியோ தனது தைரியம் சேகரிக்க மற்றும் முதல் முறையாக என் அம்மா எதிர்கொள்ள முடிந்தது. அவர் தன்னை அறிமுகம் மற்றும் நேராக, “”நான் உண்மையில் நீங்கள் விரும்பினால், நான் உனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வந்து எனக்கு தெரியும். நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்கள் நேரம் மற்றும் நீங்கள் கூட என்னை பிடிக்கவில்லை என்றால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். என் அம்மா உங்கள் பெற்றோர்கள் பேச வேண்டும். உனது பதிலுக்கு காத்திருக்கிறேன்””. அவர் இடத்தை விட்டு. ஒரு வெளியாள் உங்களுக்கு வரும் அவர் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறது என்கிறார். அம்மா என்ன நடந்தது ஒரு துப்பு இல்லை. அப்பா 2 வாரங்களில் மீண்டும் அவளை சந்தித்தேன். அம்மா நான் உன்னை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது “”, என்றார். நான் இன்னும் என் மனதை “”இல்லை. என் அப்பா ஒரு உண்மையான பண்புள்ள உள்ளது. அவர் வருத்தமாக மற்றும் இடத்தை விட்டு இருந்தவர். என் அம்மா ஒரு எதிர்பாராத குரல் (ஒரு மென்மையான தொனியில்) கேட்டேன். “”ஆனால் நீங்கள் விரும்பினால், நீங்கள் என் பெற்றோர் பேச முடியும்””. போது காதல், குரலும் ஒரு விஷயமே இல்லை? என் அப்பா கிரகத்தில் அந்த நொடியே மகிழ்ச்சியான நபர் ஆவார். அவர் என் அம்மா நன்றி தெரிவித்தார். அம்மா அப்போது, “”அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், மீண்டும் என்னை பார்க்க முடியாது.”” அப்பா, “”நான் உறுதியளிக்கிறேன்.””
இப்போது உண்மையான கதை வருகிறது. என் தாய்வழி தாத்தா நேராக என் அப்பா நிராகரித்தார். காரணம்: அரசு வேலை. என் அப்பா என் தாத்தா சமாதானப்படுத்த முயன்றார் ஆனால் அவர் எதுவும் கேட்க ஒரு நிலையில் இல்லை. பொருந்தியது என்று மட்டும் தான் ஜாதி இருந்தது. அந்த நாட்களில், சாதி திருமணம் முக்கிய பிரச்சினையாக இருந்தது. அப்பா குடும்ப அம்மா குடும்பம் மீண்டும் பிறகு மிகவும் பணக்காரர், ஏழை. அப்பா விடவில்லை. அவர், தாத்தா கேட்டார், “”நான் உங்கள் மகளை திருமணம் செய்ய என்ன செய்யவேண்டும்?”” தாத்தா பதில், “”உங்கள் தந்தை இன்று உயிருடன் இல்லை. நீங்கள் 2 இளைய சகோதரர்கள் வேண்டும். அவர்கள் பட்டம் வைத்திருப்பவர்கள் அல்ல. அவர்களுக்கு வழிகாட்ட. அவர்கள் ஒரு நல்ல வேலை கண்டுபிடிக்க உதவும். நீங்கள் கூட ஒரு இளைய சகோதரி வேண்டும். அவளுக்கு ஒரு நல்ல போட்டியில் கண்டுபிடிக்க மற்றும் (கடன் இல்லாமல்) உங்கள் பணம் திருமண ஏற்பாடுகள் செய்ய. பின்னர் ஒரு அரசு வேலை கண்டுபிடிக்க மற்றும் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள். “”அப்பா (என் அம்மா பார்த்து),”” நான் இன்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். நான் ஒரு ஆண்டில் மீண்டும் வருவாள் நீங்கள். நான் என் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு “”கொடுக்க. வெறும் வார்த்தைகள் என்று ஒரு வருடம் என் அப்பா கற்று கொடுத்தது என்ன வெளிப்படுத்த முடியாது. என் அப்பா மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் என் அப்பாவின் சம்பளத்தில் ஒரு அருகில் உள்ள நகரம் ஒரு சிறிய அறையை வாடகைக்கு. 1 சகோதரர் இந்திய கடற்படை, இந்திய இராணுவம் வைக்கப்படும் மற்றொரு கிடைத்தது. சகோதரி ஒரு அற்புதமான மனிதர் திருமணம் செய்து கொண்டார். அப்பா அவர் அந்த திருமணம் சம்பாதித்த ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் கழித்தார். அப்பா மிகவும் கடினமாக உழைத்தார் மற்றும் அரசு வேலை கிடைத்தது. அதாவது ஓராண்டிற்கு ஒரு பொறுப்பான மனிதன் ஒரு கவலையற்ற நபர் இருந்து என் அப்பா மாற்றியது. அவர் வாழ்க்கையில் பொறுப்புகள் தெரிய வந்தது. பணத்தின் மதிப்பு. நேரம் மதிப்பு. அது ஒரு இலக்கை அடைய எவ்வளவு கடினமாக. எல்லாம் விளக்க சரியான வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து. 1989 ம் ஆண்டு, அவர் தாத்தா சந்தித்தார். தாத்தா தனது வார்த்தையைக் காப்பாற்றினார். அப்பா அவரது வாழ்க்கை காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
இன்று, நான் பணம் அல்லது உறவுகள் தொடர்பான எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. அனைத்து நான் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால், நான் இன்னும் என் காதுகளில் ஒலித்து என் அப்பாவின் கதை. எல்லாம் சாதிக்க உள்ளது. நான் நேர்மறை தங்க.
Quora பயன்படுத்துகிறீர்களா மீது UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
న్యూ జవాబు
మీరు అనుకూల ఉండడానికి క్రమంలో మీరే గుర్తు ఒక వాక్యం ఏమిటి?
Kasee శ్రీనివాస
Kasee శ్రీనివాస, NICMAR పట్టభద్రుడు, సీనియర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంజనీర్ – హిందుస్థాన్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్
1 వీక్షణ
నేను జీవితంలో ఏ సమస్య వెబ్ చేసినప్పుడు, నేను ఈ లైన్ గుర్తు. ఏదీ జీవితంలో నా తండ్రి పోరాటం కంటే కష్టం.
ఇయర్ 1986 నా తండ్రి మొదటి నా mom చూసింది. అతను వెంటనే ఆమె ఇష్టపడ్డారు. ఈ తరం యొక్క పరిభాష, లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ప్రకారం. తండ్రి తన భావాలు వ్యక్తం ఎప్పుడూ. మా అమ్మను నా తండ్రి ఫస్ట్ సైట్ ప్రస్తుతానికి తన ప్రేమను తర్వాత ఈ 18 నెలల గురించి తెలుసుకోవాలని వచ్చింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంది. చాలా అనుకోకుండా. ఇయర్ 1988 ఒక ఫైన్ డే, తండ్రి ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగం దొరకలేదు మరియు తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడానికి నిర్ణయించుకుంది. ఏదో తన దమ్మున్న సేకరించి మొదటి సారి నా తల్లి ఎదుర్కొనేందుకు నిర్వహించేది. అతను తనను తాను పరిచయం మరియు నేరుగా దూరంగా నేను నిజంగా మీరు మరియు నేను మీరు ఒక మంచి కుటుంబం నుండి వచ్చి తెలుసు “”అన్నాడు. నేను మీరు వివాహం అనుకుంటున్నారా. మీ సమయం పడుతుంది మరియు మీరు చాలా నాకు ఇష్టం ఉంటే నాకు తెలియజేయండి. నా mom మీ తల్లిదండ్రులకు చర్చ ఉంటుంది. నీ సమాధానం కోసం వేచిఉన్నాను””. అతను ఆ స్థలం వదిలి. వాడిగా మీకు వస్తుంది మరియు అతను మీరు పెళ్ళి చేసుకోవాలని కోరుకుంటాడు చెప్పారు. అమ్మ ఏమి ఒక క్లూ లేదు. తండ్రి 2 వారాల్లో మళ్ళీ ఆమె కలుసుకున్నారు. అమ్మ నేను మీరు గురించి ఏదైనా తెలియదు “”అన్నాడు. నేను ఇంకా నా మనస్సు తయారు కాలేదు. “” నా తండ్రి ఒక నిజమైన పెద్దమనిషి ఉంది. అతను విచారంగా భావించాడు మరియు ఆ స్థలం వదిలి గురించి ఉంది. మా అమ్మను నుండి ఊహించని వాయిస్ (ఒక మృదువైన స్వరంతో) విన్నాను. “”కానీ మీరు అనుకుంటే, మీరు నా తల్లిదండ్రులు మాట్లాడటానికి””. ఎప్పుడు ప్రేమలో, స్వరం కుడి పట్టింపు లేదు? నా తండ్రి గ్రహం అదే క్షణంలో సంతోషకరమైన వ్యక్తి. మా అమ్మను కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తల్లి ఆపై “”వారు అంగీకరించని పక్షంలో, నాకు మళ్ళీ చూడండి ఎప్పుడూ.””, అన్నాడు తండ్రి చెప్పాడు, “”నేను వాగ్దానం.””
ఇప్పుడు అసలు కథ వస్తుంది. నా తాత నేరుగా నా తండ్రి తిరస్కరించింది. కారణం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగ. నా తండ్రి నా తాతను ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడు కానీ అతను ఏదైనా వినడానికి ఒక స్థితిలో లేదు. సరిపోలిన మాత్రమే విషయం కుల ఉంది. ఆ రోజుల్లో, కుల వివాహానికి పెద్ద సమస్య. తండ్రి కుటుంబం తల్లి కుటుంబం తిరిగి అప్పుడు సుసంపన్నంగా ఉంది, పేలవంగా ఉంది. తండ్రి ఊరుకోలేదు. అతను తాతను అడిగాడు, “”నేను మీ కుమార్తె వివాహం ఏమి చేయాలి?”” తాత సమాధానం, “”మీ తండ్రి ఈనాడు జీవించి ఉంది. మీరు 2 తమ్ముళ్లు ఉన్నాయి. వారు డిగ్రీ హోల్డర్లు. వాటిని మార్గనిర్దేశం. వాటిని ఒక మంచి ఉద్యోగం కనుగొనేందుకు సహాయపడుతుంది. మీరు చాలా ఒక చెల్లెలు కలిగి. ఆమె ఒక మంచి మ్యాచ్ కనుగొని (అప్పు లేకుండా) మీ డబ్బు తో వివాహం ఏర్పాట్లు. అప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కనుగొని నాకు తిరిగి వస్తాయి. నేడు నేను నీకు వాగ్దానం “”తండ్రి సెడ్ (నా mom చూడటం)””. నేను ఒక సంవత్సరం మీరు తిరిగి వచ్చి చేస్తాము. నేను నా బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో చేస్తాము. జస్ట్ నాకు ఈ అవకాశం “”. మేరే పదాలు ఒక సంవత్సరం నా తండ్రి నేర్పింది ఏమి వ్యక్తం చేయలేరు. నా తండ్రి మరియు తన సోదరులు నా తండ్రి జీతం ఒక సమీపంలోని పట్టణంలో ఒక చిన్న గది అద్దెకు తీసుకున్నారు. 1 బ్రదర్ భారత నావికాదళంలో భారత సైన్యంలో ఉంచిన తీసుకున్నారు, మరొక. సోదరి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి వివాహం చేసుకున్నాడు. తండ్రి అతను వివాహం సంపాదించిన ప్రతి పెన్నీ ఖర్చు. తండ్రి నిజంగా శ్రమించాను మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఒక సంవత్సరం ఒక బాధ్యత మనిషి ఒక నిర్లక్ష్య వ్యక్తి నుండి నా తండ్రి రూపాంతరం. అతను జీవితంలో బాధ్యతలను తెలుసు వచ్చింది. డబ్బు విలువ. సమయం విలువ. అది ఒక గోల్ సాధించడం ఎంత హార్డ్. అన్నీ వివరించేందుకు సరైన పదాలు కనుగొనడంలో. సంవత్సరం 1989, అతను తాతను కలుసుకున్నారు. తాత తన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. తండ్రి తన జీవితంలో ప్రేమ వివాహం జరిగింది.
నేడు, నేను డబ్బు లేదా సంబంధాలు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు లేదు. అన్ని వద్ద నేను ఏ సమస్య ఉంటే, నేను ఇప్పటికీ నా చెవులు లో రింగింగ్ నా తండ్రి కథ. అంతా సాధించగల ఉంది. నేను సానుకూల ఉండడానికి.
Quora లో UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
คำตอบใหม่
หนึ่งประโยคที่คุณเตือนตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในเชิงบวกคืออะไร?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR ศิษย์เก่าอาวุโสสัญญาวิศวกร – อินเดียก่อสร้าง จำกัด บริษัท
1 มุมมอง
เมื่อใดก็ตามที่ฉันมีปัญหาใด ๆ ในชีวิตฉันเตือนบรรทัดนี้ ไม่มีอะไรสามารถจะเป็นอย่างนั้นยากกว่าการต่อสู้พ่อของฉันในชีวิต
ปี 1986 พ่อของผมครั้งแรกที่เห็นแม่ของฉัน เขาชอบเธอทันที ตามคำศัพท์ของคนยุคนี้รู้จัก แต่รักแล้ว พ่อไม่เคยแสดงความรู้สึกของเขา เขาจึงระมัดระวังว่าแม่ของฉันได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ 18 เดือนหลังจากที่พ่อของฉันมีความรักของเขาในช่วงเวลาแรกเห็น ที่ตั้งใจเกินไป ปี 1988 วันหนึ่งพ่อพบงานส่วนตัวและตัดสินใจที่จะแสดงความรู้สึกของเขา จัดการอย่างใดที่จะรวบรวมความกล้าของเขาและเผชิญกับแม่ของฉันเป็นครั้งแรก เขาแนะนำตัวเองและตรงไปกล่าวว่า “”ผมชอบคุณจริงๆและฉันรู้ว่าคุณมาจากครอบครัวที่ดี ฉันต้องการที่จะแต่งงานกับคุณ ใช้เวลาของคุณและแจ้งให้เราทราบหากคุณชอบฉันมากเกินไป แม่ของฉันจะพูดคุยกับพ่อแม่ของคุณ รอการตอบกลับของคุณ””. เขาออกจากสถานที่ คนแปลกหน้ามาให้คุณและบอกว่าเขายินดีที่จะแต่งงานกับคุณ แม่ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรเกิดขึ้น พ่อได้พบกับเธออีกครั้งใน 2 สัปดาห์ แม่กล่าวว่า “”ผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับคุณ ผมไม่ได้ให้ขึ้นใจของฉันยัง “” พ่อของฉันเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริง เขารู้สึกเศร้าและก็กำลังจะออกจากสถานที่ เขาได้ยินเสียงที่ไม่คาดคิด (ในโทนอ่อน) จากแม่ของฉัน “” แต่หากคุณต้องการให้คุณสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ของฉัน”” เมื่ออยู่ในความรักเสียงไม่เป็นไรใช่มั้ย? พ่อของฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกว่าช่วงเวลามาก เขาขอบคุณแม่ของฉัน แม่แล้วกล่าวว่า “”ถ้าพวกเขาไม่ยอมรับไม่เคยเห็นฉันอีกครั้ง””. พ่อกล่าวว่า “”ผมสัญญาว่า.””
ตอนนี้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ตาทวดของฉันทันทีปฏิเสธพ่อของฉัน เหตุผล: NO งานของรัฐบาล พ่อของฉันพยายามที่จะโน้มน้าวให้คุณปู่ของฉัน แต่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะฟังอะไร สิ่งเดียวที่จับคู่เป็นวรรณะ วันเหล่านั้นวรรณะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการแต่งงาน ครอบครัวของพ่อเป็นคนยากจนครอบครัวของแม่รวยค่อนข้างกลับมาแล้ว พ่อไม่ให้ขึ้น เขาถามคุณปู่ “”สิ่งที่ฉันควรจะทำอย่างไรที่จะแต่งงานกับลูกสาวของคุณ?”” คุณปู่ตอบว่า “”พ่อของคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่ในวันนี้ คุณมี 2 น้องชาย พวกเขาเป็นผู้ถือการศึกษาระดับปริญญา แนะนำพวกเขา ช่วยให้พวกเขาหางานที่ดี คุณมีน้องสาวเกินไป พบเธอเป็นคู่ที่ดีและให้การเตรียมการแต่งงานด้วยเงินของคุณ (โดยไม่ต้องกู้ยืมเงิน) แล้วหางานราชการและกลับมาให้ฉัน. “”พ่อกล่าวว่า (มองไปที่แม่ของฉัน),”” ผมสัญญาว่าคุณวันนี้ ฉันจะกลับมาให้คุณในปี ฉันจะตอบสนองความรับผิดชอบของฉันทั้งหมด เพียงแค่ให้ฉันนี้เป็นโอกาส “” เพียงคำพูดไม่สามารถแสดงสิ่งที่หนึ่งปีได้สอนพ่อของฉัน พ่อและพี่น้องของเขาฉันเช่าห้องเล็ก ๆ ในเมืองใกล้เคียงที่มีเงินเดือนพ่อของฉัน 1 บราเดอร์ได้วางไว้ในกองทัพอินเดียอีกในกองทัพเรืออินเดีย น้องสาวแต่งงานกับคนที่ยอดเยี่ยม พ่อใช้จ่ายเงินเขาได้รับในการแต่งงานว่าทุก พ่อทำงานหนักจริงๆและมีงานของรัฐบาล ที่หนึ่งปีพ่อของฉันเปลี่ยนจากบุคคลที่ไม่ห่วงที่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เขาได้รู้จักความรับผิดชอบในชีวิต ค่าของเงิน คุณค่าของเวลา วิธีการที่ยากก็คือการบรรลุเป้าหมาย ไม่ได้หาคำพูดที่เหมาะสมจะอธิบายทุกอย่าง ปี 1989 เขาได้พบกับคุณปู่ คุณปู่เก็บคำพูดของเขา พ่อได้แต่งงานกับความรักในชีวิตของเขา
วันนี้ผมไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือความสัมพันธ์ หากทั้งหมดที่ฉันมีปัญหาใด ๆ ผมยังมีเรื่องพ่อของฉันดังก้องอยู่ในหูของฉัน ทุกอย่างที่จะทำได้ ฉันอยู่ในเชิงบวก
UpvoteDownvoteRead บน Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
yeni Cevap
pozitif kalmak için kendinize hatırlatmak bir cümle nedir?
Kasee Sreenivas
Hindustan Construction Company Ltd – Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus Kıdemli Sözleşmeler Mühendisi
1 görünüm
Hayatta herhangi bir sorun yaşıyorum zaman, ben bu çizgiyi hatırlatır. HİÇBİR ŞEY HAYATTA Babam MÜCADELE DAHA ÇOK ZOR OLABİLİR.
Yıl 1986. Babam ilk annemi gördüm. O anında onu sevdim. İLK ibrazında bu neslin terminoloji, SEVGİ başı olarak. Baba duygularını dile getirdi asla. O benim annem babam İLK GÖRÜŞ an AT onun SEVGİ vardı sonra bu 18 ay hakkında bilmek lazım ki dikkatli oldu. Çok yanlışlıkla o. Yıl 1988. Güzel bir günde, baba özel bir iş buldum ve duygularını ifade etmeye karar verdi. Her nasılsa onun cesareti toplamak ve ilk kez annemi yüz başardı. O kendini tanıttı ve hemen seni gerçekten seviyorum ve iyi bir aileden geliyor biliyorum, “”dedi. Seninle evlenmek istiyorum. Acele etmeyin ve sen de bana isterseniz bana bildirin. Annem ailenle konuşacağız. Cevabını bekliyorum””. O yere bıraktı. Bir yabancı size geliyor ve seni evlenmek isteyen söylüyor. Annem ne bir ipucu yoktu. Baba 2 hafta içinde onu tekrar bir araya geldi. Annem senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum “”dedi. Ben “”henüz fikrimi makyaj yoktu. Babam gerçek bir beyefendi olduğunu. O üzgün hissettim ve yeri terk etmek konusunda oldu. O annem (yumuşak bir tonda) beklenmeyen bir ses duydum. “”Eğer isterseniz Ama ailemin konuşabilirsiniz””. Ne zaman aşık, ton doğru önemli değil? Babam gezegendeki çok an en mutlu insandı. O annemi teşekkür etti. Annem daha sonra “”onlar kabul etmezseniz, beni tekrar görmek asla”” dedi. Baba, “”Ben söz veriyorum.””
Şimdi gerçek bir hikaye geliyor. Benim anne tarafından büyükbabası hemen babamı reddetti. NEDEN: YOK DEVLET İŞ. Babam dedemi ikna etmeye çalıştı ama o bir şey dinlemek için bir konumda değildi. eşleşti tek şey CASTE oldu. O günler, CASTE evlilik için büyük bir sorun oldu. Babamın ailesi annemin ailesi sonra geri oldukça zengin, fakir oldu. Baba pes etmedi. O, “”Ben senin kızını evlenmek ne yapmalıyım?”” Büyükbaba diye sordu Büyükbaba “”diye yanıtladı Baban bugün hayatta değil. Sen 2 erkek kardeşi var. Bunlar lisans sahipleri vardır. Onları yönlendirir. Onlara iyi bir iş bulmasına yardım edin. Sen de bir kız kardeşi var. Ona iyi bir maç bulun ve (borçlanma olmadan) para ile evlilik düzenlemeleri yapmak. Sonra Hükümet İş bulmak ve bana geri gel. Ben bugün size söz veriyorum “”Baba, (annem bakarak)”” dedi. Bir yıl içinde size geri geleceğiz. Ben bütün sorumlulukları yerine edeceğiz. Bana bu şansı vermek “”. Mere sözler o bir yıl babamı öğrettiklerini ifade edemez. Babam ve kardeşleri babamın maaş ile yakındaki bir kasabasında küçük bir oda kiraladı. 1 Kardeş Hint Donanması başka, Hint ordusunda yer var. Kardeş harika bir adam evli. Babam o evlilik kazanılan her kuruş geçirdi. Babam gerçekten çok çalıştı ve bir hükümet iş var. Yani bir yıl sorumlu bir adam bir kaygısız kişiden babamı dönüştürdü. Hayatta sorumluluklarını bilmek lazım. Paranın değeri. zaman değeri. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar zor. Değil her şeyi açıklamak için doğru kelimeleri bulmakta. YIL 1989, o dede bir araya geldi. Büyükbaba sözünü tuttu. Baba hayatının aşkıyla evlendi.
Bugün, para ya da ilişkileri ile ilgili herhangi bir sorun yok. Tüm ben herhangi bir sorun varsa, ben hala kulağımda çınlama babamın hikayesi var. Her şey başarılabilir. Ben POZİTİF KALMAK.
Quora’daki UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нова відповідь
Що таке одне речення ви нагадати собі про те, щоб залишатися позитивним?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR відділення Випускник, старший інженер контракти – Hindustan Construction Company Ltd.
1 перегляд
Всякий раз, коли у мене виникають якісь проблеми в житті, я нагадую цю лінію. Ніщо не може бути настільки жорстким, НІЖ БОРОТЬБИ татової в життя.
Рік 1986. Мій батько вперше побачив мою маму. Він відразу сподобався їй. Відповідно до термінології цього покоління, любов з першого погляду. Папа ніколи не висловлював свої почуття. Він був настільки обережний, що моя мама отримала знати про це 18 місяців після того, як мій батько був його ЛЮБОВ З першого погляду момент. Це теж випадково. Рік 1988. В один прекрасний день, батько знайшов роботу приватного і вирішив висловити свої почуття. Якимось чином вдалося зібрати його кишки і обличчя моєї мами в перший раз. Він представився і відразу сказав: “”Я дуже люблю тебе, і я знаю, що ти родом з хорошої сім’ї. Я хочу вийти за тебе заміж. Не поспішайте і дайте мені знати, якщо ви любите мене теж. Моя мама буде говорити з вашими батьками. Чекаю вашої відповіді””. Він покинув місце. Незнайомець приходить до вас і каже, що він готовий одружитися з тобою. Мама не має ні найменшого поняття, що сталося. Папа зустрів її знову через 2 тижні. Мама сказала: “”Я нічого не знаю про вас. Я не наважуся ще “”. Мій тато справжній джентльмен. Він відчував себе сумно і було збирався покинути місце. Він почув несподіваний голос (в м’якому тоні) від моєї мами. “”Але якщо ви хочете, ви можете поговорити з моїми батьками””. Коли в любові, тон не має значення, чи не так? Мій тато був найщасливішою людиною на планеті, що самий момент. Він подякував свою маму. Мама тоді сказала: “”Якщо вони не приймають, ніколи не побачить мене.”” Папа сказав, “”Я обіцяю.””
Зараз йде фактична історія. Мій дід по материнській лінії відразу ж відкинув мій тато. ПРИЧИНА: НІ держслужбу. Мій батько намагався переконати мого дідуся, але він був не в змозі слухати що-небудь. Єдине, що відповідає була касти. У ті дні, КАСТА була головною проблемою для шлюбу. сім’я тата була бідною, сім’я мами була досить багата тоді. Папа не здався. Він запитав дідуся: «Що я повинен зробити, щоб одружитися на вашій доньці?» Дідусь відповів: “”Твій батько не живий сьогодні. У вас є 2 молодших братів. Вони є ступінь власники. Направляти їх. Допоможіть їм знайти хорошу роботу. У вас є молодша сестра теж. Знайти їй хороший матч і зробити домовленостей шлюб з вашими грошима (без запозичення). Потім знайти роботу уряду і повернутися до мене. “”Сказав тато (дивлячись на мою маму),”” Я обіцяю вам сьогодні. Я повернуся до вас на рік. Я буду виконувати всі свої обов’язки. Просто дайте мені цей один шанс “”. Прості слова не можуть висловити те, що один рік вчив мій тато. Мій батько і його брати орендували невелику кімнату в сусідньому місті з зарплатою мого батька. 1 Брат був поміщений в індійській армії, інший в ВМС Індії. Сестра вийшла заміж за чудову людину. Папа витратив кожен пенні, він заробив на цьому шлюбі. Папа працював дуже важко і отримав урядове завдання. Це один рік перетворив мого батька від безтурботного людини до відповідального людині. Він повинен знати обов’язки в житті. Цінність грошей. Значення часу. Як важко досягти мети. Не знайшовши потрібних слів, щоб пояснити все. 1989 рік, він зустрів дідуся. Дідусь стримав слово. Папа одружився на любові свого життя.
Сьогодні у мене немає ніяких проблем, пов’язаних з грошима або відносин. Якщо взагалі у мене є якісь проблеми, я до сих пір історія мого батька дзвін у вухах. Все це досяжно. Я залишаюся позитивні.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نیا جواب
ایک جملہ آپ مثبت رہنے کے لئے اپنے آپ کو یاد دلانے کے کیا ہے؟
Kasee کی Sreenivas
Kasee کی Sreenivas، NICMAR سابق طالب، سینئر معاھدے انجینئر – ہندوستان کی تعمیر کمپنی لمیٹڈ
1 قول
میں نے زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے جب بھی، میں اس لائن کو یاد دلانے. کچھ بھی نہیں زندگی میں میرے والد صاحب کی جدوجہد کے مقابلے میں بہت مشکل ہو سکتا ہے.
سال 1986. میرے والد سب سے پہلے میری ماں کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اس کو پسند کیا. اس نسل کی اصطلاحات، محبت پہلی نظر میں مطابق. والد ان کے احساسات کو کبھی نہیں کا اظہار کیا. اس نے میری ماں کو اس 18 ماہ کے بارے میں جاننے کی اپنے والد صاحب کو پہلی نظر لمحے میں اس کی محبت کے بعد مل گیا ہے تاکہ ہوشیار تھا. بھی اتفاقی طور پر کہ. سال 1988. ایک دن، والد کے ایک نجی کام مل گیا اور اس کے جذبات کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا. کسی نہ کسی طرح اس کی ہمت جمع ہیں اور پہلی بار میری ماں کا سامنا کرنے کے لئے منظم. اس نے اپنے آپ کو متعارف کرایا اور فورا کہا، “”مجھے سچ میں آپ کی طرح اور میں آپ ایک اچھے خاندان سے آتے ہیں جانتے ہیں. میں تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اپنا وقت لے لو اور تم بھی مجھے پسند ہے تو مجھے بتائیں. میری ماں کو اپنے والدین سے بات کروں گا. آپ کے جواب کا منتظر””. انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا. ایک اجنبی تمہارے پاس آتا ہے اور وہ تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے کا کہنا ہے. ماں کیا ہوا تھا ایک اشارہ نہیں کیا. والد 2 ہفتے میں ایک بار پھر اس سے ملا. ماں نے کہا، “”میں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں نے ابھی تک اپنا ذہن بنانا نہیں تھا “”. میرے والد ایک سچے شریف آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات کو محسوس کیا اور اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا کہ ایک غیر متوقع آواز (نرم لہجے میں) میری ماں سے سنا. “”لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں تو، آپ کو اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں””. جب محبت میں، سر دائیں فرق نہیں پڑتا؟ میرے والد سیارے اسی لمحے پر سب سے خوش انسان تھا. اس نے میری ماں کا شکریہ ادا کیا. ماں نے کہا، “”وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو، مجھے کبھی دوبارہ دیکھ.”” پاپا نے کہا، “”میں وعدہ کرتا ہوں.””
ابھی اصل کہانی آتا ہے. میرے نانا فورا اپنے والد صاحب نے مسترد کر دیا. REASON: NO سرکاری ملازمت. میرے والد میرے دادا کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لئے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ملائے صرف ایک چیز جو ذات تھی. ان دنوں، ذات شادی کے لیے بڑا مسئلہ تھا. والد کے خاندان کی ماں کے خاندان واپس آ گیا تو بہت امیر تھا، غریب تھا. والد نے ہار نہیں مانی. ان کے دادا سے پوچھا، “”میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے میں کیا کروں؟”” دادا نے جواب دیا، “”اپنے باپ آج زندہ نہیں ہے. آپ 2 چھوٹے بھائیوں پڑے. انہوں ڈگری ہولڈرز ہیں. ان کی رہنمائی. انہیں ایک اچھا کام تلاش کرنے میں مدد. تم بھی ایک چھوٹی بہن ہے. اسے ایک اچھا میچ تلاش کریں اور (ادهار لینے کے بغیر) آپ کی رقم کے ساتھ شادی انتظامات. اس کے بعد ایک سرکاری ملازمت مل کر میرے پاس واپس آ جاؤ. “”پاپا (میری ماں کی طرف دیکھ) نے کہا،”” میں آج تم سے وعدہ کرتا. میں نے ایک سال میں آپ کو واپس آ جائیں گے. میں اپنے تمام ذمہ داریاں پوری کر لیں گے. بس مجھے اس ایک موقع “”دینے کے. صرف الفاظ کہ ایک سال میرے والد صاحب سکھایا تھا اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. میرے والد اور بھائی میرے والد صاحب کی تنخواہ کے ساتھ ایک قریبی شہر میں ایک چھوٹے سے کمرے کرایے پر. 1 بھیا بھارتی بحریہ میں بھارتی فوج میں رکھ دیا گیا، ایک اور. بہن نے ایک اچھا آدمی سے شادی کی ہے. داد پائی پائی انہوں نے کہا کہ شادی پر کمائی خرچ کیا. والد بہت محنت کی اور ایک سرکاری نوکری مل گئی ہے. کہ ایک سال ایک ذمہ دار شخص اس کے ساتھ ایک لاپرواہ شخص سے اپنے والد صاحب کو تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ زندگی میں ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ چلا. روپے کی قدر. وقت کی قدر. کتنا مشکل ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہے. نہیں سب کچھ کی وضاحت کرنے کے صحیح الفاظ کو تلاش کرنے. سال 1989، اس نے دادا سے ملاقات کی. دادا اس کے کلام پر عمل کیا. والد ان کی زندگی کی محبت سے شادی کر لی.
آج، میں نے پیسے یا رشتے سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل مجھے کوئی مسئلہ ہے تو، میں اب بھی میرے کانوں میں بج رہا میرے والد صاحب کی کہانی ہے. سب کچھ ممکن ہے. میں مثبت رہنا.
Quora پر UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Yangi javob
Agar ijobiy qolish uchun o’zingizni eslatib bitta gapdan nima?
Kasee Sreenivas
Hindustan Qurilish kompaniyasi Ltd – Kasee Sreenivas, NICMAR bitiruvchisi, katta shartnoma muhandis
1 view
Men hayotda har qanday muammoni ega qilyapman qachon, men bu qatorni eslatib. HECH Hayotimda otaning qarshi kurash yanada SO qiyin bo’lishi mumkin.
Yil 1986 Dadam birinchi onam ko’rdim. U bir zumda uni yoqdi. Birinchi ko’rishdayoq bu avlod termin, sevgi boshi sifatida. Otasi his-tuyg’ularini izhor hech qachon. U onam otam birinchi ko’rishdayoq paytda sevgisini keyin bu 18 oy haqida bilish kerak, shunday qilib, ehtiyot edi. ham tasodifan deb. Yil 1988 Bir nozik kuni dadam bir xususiy ish topib va uning his-tuyg’ularini izhor qaror qildi. Negadir uning jasorat to’plash va birinchi marta mening onajon yuz muvaffaq bo’ldi. U o’zini tanishtirdi va darhol men, albatta, sizga yoqadi va men siz yaxshi oiladan kelib bilaman », dedi. Men sizga nikohlab qilmoqchi. Shoshilmang va siz ham meni bo’lsangiz, menga xabar bering. Onam ota-suhbatlashamiz. Sizning javob “”kutib. U joy qoldirib. A begona sizga keladi va u sizga nikohlab uchun tayyor deydi. Mom nima bo’ldi, bir maslahat olish yo’q edi. Dad 2 hafta yana uni uchrashdi. Mom men sizlarga haqida hech narsa bilmayman “”, dedi. Men “”hali fikrimni tashkil qilish emas edi. Dadam haqiqiy Bey afandi, deb. U qayg’u bo’lib tark haqida edi. U mening onam dan (yumshoq ohangda) kutilmagan ovozini eshitdi. «Agar xohlasangiz Lekin, siz mening ota-gapirish mumkin””. Qachon sevib, ohang o’ng muhim emas? Dadam sayyora juda on kuni eng baxtli inson edi. U mening onajon minnatdorchilik bildirdi. Mom keyin “”ular qabul qilmasangiz, meni qayta ko’rish, hech qachon.””, Dedi dadam, dedi “”Men so’z beraman.””
Endi haqiqiy hikoya keladi. Mening ona tomonidan bobosi darhol mening ota rad etdi. Sabab: NO HUKUMAT BIZNES. Dadam mening bobom ishontirishga harakat qildi, ammo u hech narsa tinglash uchun holatda emas edi. mos yagona narsa toifa edi. Ana kun, toifa nikoh uchun asosiy masala bo’ldi. Otaning oila Oyim oila qaytarib keyin juda boy edi, kambag’al edi. Dad voz qilmadi. U: «Men sizning qiziga uylanishni nima qilishimiz kerak?””, So’radi bobo bobo “”, deb javob berdi Otangiz bugun tirik emas. Siz 2 yosh aka-uka bor. Ular darajasi egalari bor. Albatta, ularni hidoyat. ularni yaxshi ish topishga yordam. Siz ham bir singlisi bor. unga yaxshi uchrashuvini topish va (qarz holda) siz pul bilan nikoh kelishuvga. Keyin Hukumat Ayub topish va menga qaytib keladi. Men bugun sizlarga va’da “”dada, (mening onam qarab) dedi””. Men bir yil sizga qaytarib keladi. Men butun vazifalarni bajarish olaman. Faqat menga bu bir imkoniyat “”ber. Mere so’zlar bir yil mening ota o’rgatgan edi nima ifoda mumkin emas. Dadam va ukalari otam ning ish haqi bilan yaqin bir shaharda kichik bir xona ijaraga. 1 Brother Hind floti boshqa, Hindiston armiyasi joylashtirildi qolibdi. Singlisi ajoyib inson turmush qurgan. Dad u nikoh haqida kasb-har bir tinga. Dad, albatta, qattiq ishladi va hukumat ish bor. Bu bir yil mas’uliyatli odamga bir betashvish odam mening ota aylantirildi. U hayotda vazifalarni bilish bor. pul qiymati. vaqt qiymati. bu maqsadga erishish uchun qanday qiyin. Emas, balki har bir narsani tushuntirish uchun to’g’ri so’zlarni topish. YILI 1989, U bobom bilan uchrashdi. Bobo o’z va’damning ustidan chiqdim. Dad umrining sevgisi uchun uylangan.
Bugun, men pul yoki munosabatlar bilan bog’liq biron-bir muammo yo’q. Barcha da, men hech qanday muammo bo’lsa, men hali ham mening quloqlari shang’illadi mening otaning hikoya bor. Hamma narsa erishsa bo’ladi. Men ijobiy qolish.
Quora haqida UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
trả lời mới
một câu mà bạn nhắc nhở mình về để ở lại tích cực là gì?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR cựu sinh, Senior Hợp đồng Kỹ sư – Hindustan Công ty TNHH Xây dựng
1 view
Bất cứ khi nào tôi đang gặp bất kỳ vấn đề trong cuộc sống, tôi nhắc nhở dòng này. KHÔNG CÓ THỂ SO HARD HƠN ĐẤU TRANH DAD TÔI TRONG CUỘC SỐNG.
Năm 1986. Cha tôi lần đầu tiên thấy mẹ tôi. Ông ngay lập tức thích cô ấy. Theo thuật ngữ của thế hệ này, LOVE AT SIGHT FIRST. Bố không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình. Ông đã rất cẩn thận mà mẹ tôi đã biết về điều này 18 tháng sau khi cha tôi đã TÌNH YÊU mình AT SIGHT thời điểm đầu tiên. Điều đó quá vô tình. Năm 1988. Một ngày đẹp trời, bố tìm thấy một công việc riêng và quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Bằng cách nào đó quản lý để thu thập ruột của mình và phải đối mặt với mẹ tôi lần đầu tiên. Ông tự giới thiệu mình và ngay lập tức nói: “”Tôi thực sự thích bạn và tôi biết bạn đến từ một gia đình tốt. Tôi muốn kết hôn với bạn. Hãy dành thời gian của bạn và cho tôi biết nếu bạn thích tôi quá. Mẹ tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ của bạn. Chờ hồi âm của bạn””. Anh rời nơi này. Một người lạ đến cho bạn và nói rằng ông sẵn sàng kết hôn với bạn. Mẹ đã không có một đầu mối những gì đã xảy ra. Bố gặp cô ấy một lần nữa trong 2 tuần. Mẹ nói, “”Tôi không biết bất cứ điều gì về bạn. Tôi đã không làm cho tâm trí của tôi chưa “”. Cha tôi là một người đàn ông đích thực. Anh cảm thấy buồn và đã chuẩn bị rời khỏi nơi này. Anh nghe thấy một giọng nói bất ngờ (trong một giai điệu mềm mại) từ mẹ tôi. “”Nhưng nếu bạn muốn, bạn có thể nói chuyện với cha mẹ tôi””. Khi yêu, giai điệu không quan trọng phải không? Bố tôi là người hạnh phúc nhất trên hành tinh mà rất thời điểm. Anh cảm ơn mẹ tôi. Mẹ sau đó nói: “”Nếu họ không chấp nhận, không bao giờ gặp lại tôi.”” Bố nói, “”Tôi hứa.””
Bây giờ đến câu chuyện thực tế. ông ngoại của tôi ngay lập tức bác bỏ cha tôi. LÝ DO: KHÔNG CHÍNH PHỦ JOB. Bố tôi đã cố gắng thuyết phục ông của tôi nhưng anh không ở trong một vị trí để lắng nghe bất cứ điều gì. Chỉ có điều đó phù hợp là đẳng cấp. Những ngày này, đẳng cấp là vấn đề lớn đối với hôn nhân. gia đình cha là người nghèo, gia đình mẹ là khá phong phú trở lại sau đó. Cha đã không bỏ cuộc. Ông hỏi ông nội, “”Tôi nên làm gì để lấy con gái của bạn?”” Ông trả lời: “”Cha con không còn sống ngày hôm nay. Bạn có 2 người em trai. Họ là những người có trình độ. Hướng dẫn họ. Giúp họ tìm thấy một công việc tốt. Bạn có một cô em gái quá. Tìm cô một trận đấu tốt và thu xếp các cuộc hôn nhân với tiền của bạn (mà không vay). Sau đó, tìm một công việc Chính phủ và trở về với tôi. “”Bố nói (nhìn vào mẹ tôi),”” Tôi hứa với các bạn ngày hôm nay. Tôi sẽ trở về với bạn trong một năm. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tôi. Chỉ cần cung cấp cho tôi một cơ hội này “”. Nói cách đơn thuần không thể diễn tả những gì mà một năm đã dạy cha tôi. Cha tôi và các anh em của ông thuê một căn phòng nhỏ trong một thị trấn gần đó với mức lương của cha tôi. 1 Anh đã đặt trong quân đội Ấn Độ, một trong Hải quân Ấn Độ. Chị kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Bố đã dành từng đồng xu anh kiếm được trên cuộc hôn nhân đó. Bố làm việc thực sự chăm chỉ và có một CÔNG VIỆC CHÍNH PHỦ. Đó là một năm chuyển cha tôi từ một người vô tư để một người đàn ông có trách nhiệm. Ông đã biết trách nhiệm trong cuộc sống. Giá trị của đồng tiền. Giá trị của thời gian. Làm thế nào là khó để đạt được một mục tiêu. Không tìm từ thích hợp để giải thích tất cả mọi thứ. NĂM 1989, Ông đã gặp ông nội. Ông đã giữ lời hứa của mình. Bố đã kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình.
Hôm nay, tôi không có bất kỳ vấn đề liên quan đến tiền bạc hay các mối quan hệ. Nếu ở tất cả tôi có bất kỳ vấn đề, tôi vẫn còn có câu chuyện của cha tôi ù trong tai tôi. Mọi thứ đều có thể đạt được. Tôi GIỮ TÍCH CỰC.
UpvoteDownvoteRead trên Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ateb newydd
Beth yw un frawddeg eich atgoffa eich hun o, er mwyn aros yn bositif?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Cyn-fyfyriwr, Uwch Beiriannydd Contractau – Hindustan Construction Company Ltd.
1 golygfa
Pryd bynnag y byddaf i’n cael unrhyw broblem mewn bywyd, atgoffaf y llinell hon. All unrhyw beth yn SO CALED NAG Frwydr FY DAD’S MEWN BYWYD.
Blwyddyn 1986. Roedd fy nhad yn gweld fy mom yn gyntaf. Roedd yn syth hoffi hi. Fel y derminoleg y genhedlaeth hon, LOVE ar yr olwg gyntaf. Dad byth yn mynegi ei deimladau. Yr oedd mor ofalus bod fy mom dod i wybod am hyn 18 mis ar ôl oedd gan fy nhad ei LOVE YN GYNTAF foment GOLWG. Mae hynny’n rhy ddamweiniol. Blwyddyn 1988. Un diwrnod braf, dod o hyd i swydd dad preifat a phenderfynodd i fynegi ei deimladau. llwyddo rywsut i gasglu ei berfedd ac yn wynebu fy mom am y tro cyntaf. Cyflwynodd ei hun ac yn syth dweud, “”Fi ‘n sylweddol yn hoffi i chi ac yr wyf yn gwybod eich bod yn dod o deulu da. Rwy’n dymuno priodi chi. Cymerwch eich amser ac yn rhoi gwybod i mi os ydych yn hoffi i mi hefyd. Bydd fy mom siarad â’ch rhieni. Aros am eich ateb “”. Gadawodd y lle. Daw ddieithr i chi ac yn dweud ei fod yn barod i briodi chi. Nid oedd gan Mom ddim syniad beth ddigwyddodd. Cyfarfu Dad hi eto yn 2 wythnos. Meddai Mom, “”Dydw i ddim yn gwybod unrhyw beth amdanoch chi. Doeddwn i ddim yn gwneud i fyny fy meddwl eto. “” Mae fy nhad yn ŵr bonheddig. Roedd yn teimlo yn drist ac roedd ar fin gadael y lle. Clywodd lais annisgwyl (mewn llais meddal) gan fy mom. “”Ond Os ydych yn dymuno, gallwch siarad â fy rhieni””. Pan fyddwch mewn cariad, nid yw tôn ots iawn? Roedd fy nhad oedd y person hapusaf ar y blaned y hyn o bryd iawn. Diolchodd fy mom. Meddai mom wedyn, “”Os na fyddant yn derbyn, byth yn fy ngweld i eto.”” meddai Dad, “”Yr wyf yn addo.””
Nawr daw’r stori gwirioneddol. Mae fy nhad-cu fam yn syth gwrthod fy nhad. RHESWM: NO SWYDD LLYWODRAETH. Fy nhad ceisio argyhoeddi fy grandpa ond nad oedd mewn sefyllfa i wrando ar unrhyw beth. Unig beth oedd yn cyfateb oedd CASTE. y dyddiau hynny, CASTE oedd y mater o bwys ar gyfer priodas. teulu Dad yn wael, teulu mom yn eithaf cyfoethog yn ôl wedyn. Nid oedd Dad rhoi’r gorau iddi. Gofynnodd grandpa, “”Beth ddylwn i ei wneud i briodi eich merch?”” Atebodd Grandpa, “”Nid yw eich tad yn fyw heddiw. Mae gennych 2 frawd iau. Maent yn ddeiliaid gradd. Harwain. Helpwch nhw ddod o hyd i swydd dda. Mae gennych chwaer iau hefyd. Dod o hyd i cyfateb yn dda iddi ac yn gwneud y trefniadau briodas gyda’ch arian (heb fenthyg). Yna dod o hyd i Swydd y Llywodraeth a dod yn ôl i mi. “”Meddai Dad (edrych ar fy mom),”” yr wyf yn addo i chi heddiw. ‘N annhymerus’ yn dod yn ôl i chi mewn blwyddyn. ‘N annhymerus’ yn cyflawni fy holl gyfrifoldebau. Jyst yn rhoi yr un cyfle “”i mi. Ni all geiriau fynegi Mere beth mae hynny’n un flwyddyn wedi dysgu fy nhad. Roedd fy nhad a’i frodyr rhentu ystafell fechan mewn tref gyfagos gyda chyflog fy nhad. 1 Brother got rhoi mewn Fyddin Indiaidd, un arall yn y Llynges Indiaidd. Chwaer yn briod â dyn gwych. Treuliodd Dad pob ceiniog ef a enillir ar y briodas. Gweithiodd Dad galed iawn ac yn cael SWYDD LLYWODRAETH. Dyna un flwyddyn trawsnewid fy nhad gan berson carefree i ddyn cyfrifol. Roedd yn dod i adnabod cyfrifoldebau mewn bywyd. Gwerth arian. Gwerth o amser. Pa mor galed yw hi i gyflawni nod. Nid yw dod o hyd geiriau cywir i esbonio popeth. BLWYDDYN 1989, Cyfarfu grandpa. Grandpa cadw ei air. Dad briodais i gariad ei fywyd.
Heddiw, nid oes gennyf unrhyw broblemau sy’n ymwneud ag arian neu berthnasau. Os o gwbl gennyf unrhyw broblem, yr wyf yn dal i gael stori fy nhad yn canu yn fy nghlustiau. Mae popeth yn gyraeddadwy. Yr wyf yn aros yn bositif.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Phendula New
Yintoni enye isigwebo uzikhumbuze le ukuze zihlale zinethemba?
Kasee sezendalo
Kasee sezendalo, NICMAR iMBA, Senior Iimvumelwano yenjineli – Hindustan Construction Inkampani Ltd.
1 kwimboniselo
Xa izinto zingandihambeli nayiphi na ingxaki ebomini, ndikukhumbuze kulo mgca. Kungongezwa nto nzima IINTSUKU KUNZIMA utata kubomi.
Unyaka 1986 Utata ndakubona umama wam. Yena ngephanyazo sithanda. Njengoko nganye nesigama esi sizukulwana, uthando xa uqala ukuwubona. Utata akazange ekhupha iimvakalelo. Yena kuko ukuze umama wam bazi ngale iinyanga 18 emva kokuba utata bam UTHANDO yakhe ngamaphanyazo WENZA LOKUQALA. Ukuba ngempazamo kakhulu. Unyaka 1988. Ngenye imini omhle, utata wafumana umsebenzi yabucala yaye yagqiba ukuba achaze indlela avakalelwa ngayo. Ngandlel ikwazile ukuqokelela Guts nobuso umama wam okokuqala. Yena azazise kwaye ngoko nangoko wathi: “”Ngenene ngoku, ndiyazi ukuba uvela kusapho elungileyo. Ndinqwenela kuzeka wena. Thatha ixesha lakho kwaye ke mna ndiyazi ukuba uthanda nam. Umama wam uya thetha nabazali bakho. Ilindele impendulo yakho “”. Wayishiya loo ndawo. Owasemzini uza kuni, athi ukuba ukulungele ukutshata kuwe. Umama akazange abe nofifi ngoko kwenzekayo. Utata waphinda wadibana naye kwiiveki 2. UMama wathi, “”Andazi nantoni na ngawe. Andizange ndenze isigqibo sam okwangoku “”. Utata wam linene oyinyaniso. Wayevakalelwa buhlungu yaye wayeza kuhamba kuloo ndawo. Weva ilizwi engalindelekanga (kwimvakalo ethambileyo) ukusuka umama wam. “”Kodwa ukuba unqwenela uku, uyakwazi ukuthetha nabazali bam ‘. Xa eluthandweni, ithoni akunamsebenzi kunene? Utata wam mntu yonwabileyo langa loo mzuzu kakhulu. Ayabonga umama wam. UMama wathi, “”Ukuba bathe abasamkeli, kuphinda kundibona.”” Utata wathi, “”ndiyakuthembisa.””
Ngoku kufika bebali. Utatomkhulu koomama kwangoko ukucekisile utata wam. ISIZATHU: AKUKHO MSEBENZI URHULUMENTE. Utata wam babezama ukweyisela Utatomkhulu yam kodwa awanakukwazi ukuphulaphula nantoni na. nto kuphela kwakufana yamaMaya. Loo mihla, nangokodidi yaba yinto enkulu emtshatweni. usapho uTata yaba lihlwempu, usapho umama yaba kakhulu esisityebi ngelo xesha. UTata akazange anikezele. Wabuza Tatomkhulu, “”Ndiya kwenza ntoni na ukutshata intombi yakho?”” Tatomkhulu waphendula wathi: “”Kaloku uyihlo akasekho namhlanje. Wena abaninawa 2. Bona abanini isidanga. Bakhokele. Bancede bafumane umsebenzi olungileyo. Unayo udade omncinane kakhulu. Izifumanele umdlalo ezilungileyo nokwenza amalungiselelo umtshato ngemali yakho (ngaphandle kokuboleka). Uze ufumane umsebenzi kaRhulumente baze babuyele kum. “”Utata wathi (ngokujonga umama wam),”” ndiyakuthembisa namhlanje. Ndiza kubuyela kuni unyaka. Ndiza kukwenza konke iimbopheleleko zam. ndinike nje eli ithuba omnye “”. amazwi nje ukuthetha into yokuba kunyaka omnye ufundise utata wam. utata kunye nabazalwana bakhe bam baqesha igumbi encinane kwidolophu ekufutshane ngomvuzo utata wam. 1 UMzalwan ndade ibekwe Indian Army, omnye Indian Navy. Dade ndatshata nendoda emangalisayo. UTata wachitha yonke imali ayifumanayo ngaloo umtshato. UTata wasebenza nzima ngenene waza wafumana umsebenzi URHULUMENTE. Ngaloo nyaka mnye utshintshwa utata wam ngumntu opholelwe umntu onoxanduva. Wayesele ukwazi iimbopheleleko ebomini. Ixabiso lemali. Ixabiso ixesha. Indlela ekunzima ngayo ukuphumeza injongo. Yokungafumana amagama ukucacisa yonke into. UNYAKA 1989, waza wadibana noTatomkhulu. Utatomkhulu waligcina ilizwi lakhe. Utata watshata ukuba uthando yobomi bakhe.
Namhlanje, andiyi azinazo naziphi na iingxaki ezinxulumene nemali okanye ubudlelwane. Ukuba yonke nayo nayiphi na ingxaki, ndisenayo ibali utata wam unkenteza ezindlebeni zam. Yonke into eyinzuzo. Ndiya zihlale zinethemba.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ניו אַנסווער
וואָס איז איין זאַץ איר דערמאָנען זיך פון אין סדר צו בלייַבן Positive?
קאַסעע סרעעניוואַס
קאַסעע סרעעניוואַס, ניקמאַר אַלומנוס, סעניאָר קאָנטראַקץ ענגינעער – הינדוסטאַן קאַנסטראַקשאַן פֿירמע לטד
1 קוק
ווען איך בין ווייל קיין פּראָבלעם אין לעבן, איך דערמאָנען דעם ליניע. גאָרנישט קענען ווערן אַזוי שווער ווי מיין טאַטע ס געראַנגל אין לעבן.
יאָר 1986. מיין דאַד ערשטער געזען מיין מאַם. ער טייקעף לייקט איר. ווי פּער דעם דור ס טערמינאָלאָגיע, ליבע אין ערשטער דערזען. טאַטע קיינמאָל אויסגעדריקט זיין פעעלינגס. ער איז געווען אַזוי אָפּגעהיט אַז מיין מאַם גאַט צו וויסן וועגן דעם 18 חדשים נאָך מיין דאַד האט זיין ליבע אין ערשטער דערזען מאָמענט. אַז אויך אַקסאַדענאַלי. יאָר 1988. איין שטראַף טאָג, טאַטע געפֿונען אַ פּריוואַט אַרבעט און באַשלאָסן צו אויסדריקן זייַן פעעלינגס. יז געראטן צו קלייַבן זייַן גאַץ און פּנים מיין מאַם פֿאַר די ערשטער מאָל. ער באַקענענ זיך און גלייַך אַוועק האט געזאגט, “”איך טאַקע ווי איר און איך וויסן איר קומען פון אַ גוט משפּחה. איך ווינטשן צו חתונה איר. נעמען דיין צייַט און לאָזן מיר וויסן אויב איר ווי מיר אויך. מיין מאַם וועט רעדן צו דיין עלטערן. ווארטן פֿאַר דיין ענטפער “”. ער לינקס דעם אָרט. א פרעמדער קומט צו איר און זאגט ער ס גרייט צו חתונה איר. מאָם האט נישט האָבן אַ קלו וואָס געשען. טאַטע באגעגנט איר ווידער אין 2 וואָכן. מאָם געזאגט, “”איך טאָן ניט וויסן עפּעס וועגן איר. איך האט ניט מאַכן אַרויף מיין מיינונג נאָך “”. מיין טאַטע איז אַ אמת דזשענטלמען. ער פּעלץ טרויעריק און איז געווען וועגן צו לאָזן דעם אָרט. ער געהערט אַ אומגעריכט קול (אין אַ ווייך טאָן) פון מיין מאַם. “”אבער אויב איר ווינטשן צו, איר קענען רעדן צו מיין עלטערן””. ווען אין ליבע, טאָן טוט ניט ענין רעכט? מיין טאַטע איז געווען די כאַפּיאַסט מענטש אויף דעם פּלאַנעט וואָס זייער מאָמענט. ער טאַנגקט מיין מאַם. מאָם דעמאָלט געזאגט, “”אויב זיי טאָן ניט אָננעמען, קיינמאָל זען מיר ווידער.”” דאַד געזאגט, “”איך צוזאָג.””
איצט קומט די פאַקטיש געשיכטע. מיין מוטערלעך זיידע גלייַך אַוועק פֿאַראַכט מיין טאַטע. סיבה: קיין רעגירונג אַרבעט. מיין דאַד פּרובירן צו איבערצייגן מיין גראַנדפּאַ אָבער ער איז נישט אין אַ פּאָזיציע צו הערן צו עפּעס. בלויז זאַך אַז מאַטשט איז קאַסט. יענע טעג, קאַסט איז געווען די הויפּט אַרויסגעבן פֿאַר חתונה. דאַד ס משפּחה איז געווען אָרעם, מאָם ס משפּחה איז געווען גאַנץ רייַך צוריק דעמאָלט. טאַטע האט ניט געבן אַרויף. ער האט געבעטן גראַנדפּאַ, “”וואָס זאָל איך טאָן צו חתונה דיין טאָכטער?”” גראַנדפּאַ געזאגט, “”דיין טאַטע איז ניט לעבעדיק הייַנט. איר האָבן 2 יינגער ברידער. זיי זענען גראַד האָלדערס. גייד זיי. הילף זיי געפינען אַ גוט אַרבעט. איר האָבן אַ יינגער שוועסטער אויך. געפֿינען איר אַ גוט גלייַכן און מאַכן די חתונה עריינדזשמאַנץ מיט דיין געלט (אָן באַראָוינג). דעריבער געפֿינען אַ רעגירונג אַרבעט און קומען צוריק צו מיר. “”דאַד געזאגט (קוקן אין מיין מאַם),”” איך צוזאָג איר הייַנט. איך וועט קומען צוריק צו איר אין אַ יאָר. איך וועט מקיים אַלע מיין ריספּאַנסאַבילאַטיז. נאָר געבן מיר דעם איין געלעגנהייַט “”. מיר ווערטער קענען נישט אויסדריקן וואָס אַז איין יאָר האט געלערנט מיין טאַטע. מיין טאַטע און זיינע ברידער, רענטאַד אַ קליין צימער אין אַ נירביי שטאָט מיט מיין טאַטע ס געצאָלט. 1 ברודער גאַט געשטעלט אין ינדיאַן אַרמי, דעם אנדערן אין ינדיאַן נאַווי. שוועסטער איז חתונה געהאט צו אַ ווונדערלעך מענטש. טאַטע אויסגעגעבן יעדער פּעני ער ערנד אויף אַז חתונה. טאַטע געארבעט טאַקע שווער און גאַט אַ רעגירונג אַרבעט. אַז איין יאָר Transformed מיין טאַטע פֿון אַ זאָרגלאָז מענטש צו אַ פאַראַנטוואָרטלעך מענטש. ער גאַט צו וויסן די ריספּאַנסאַבילאַטיז אין לעבן. ווערט פון געלט. ווערט פון צייַט. ווי שווער עס איז צו דערגרייכן אַ ציל. ניט דערגייונג רעכט ווערטער צו דערקלערן אַלץ. יאָר 1989, ער באגעגנט גראַנדפּאַ. גראַנדפּאַ געהאלטן זיין וואָרט. טאַטע גאַט חתונה געהאט צו די ליבע פון זיין לעבן.
הייַנט, איך טאָן ניט האָבן קיין פּראָבלעמס שייך צו געלט אָדער באציונגען. אויב אין אַלע איך האָבן קיין פּראָבלעם, איך נאָך האָבן מיין טאַטע ס דערציילונג רינגינג אין מיין אויערן. אלץ איז אַטשיוואַבאַל. איך בלייבן positive.
ופּוואָטעדאָוונוואָטערעאַד אויף קוואָראַ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Dahun
Ohun ti o jẹ gbolohun kan ti o leti ara rẹ ti ni ibere lati duro rere?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Olùkọ Siwe Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Nigbakugba ti mo ti n nini eyikeyi isoro ninu aye, ni mo leti yi ila. Ohunkohun ko le wa SO lile ŠI baba mi Ijakadi IN LIFE.
Odun 1986. mi baba akọkọ ri mi Mama. O si lesekese feran rẹ. Bi fun iran yi ká isẹ, IFE ni akọkọ oju. Baba ko han rẹ ikunsinu. O si wà ki ṣọra pe mi Mama ni lati mọ nipa yi 18 osu lẹhin mi, baba ní re IFE ni akọkọ oju akoko. Pe ju lairotẹlẹ. Odun 1988. Ọkan itanran ọjọ, baba ri a ikọkọ ise ati ki o pinnu lati han rẹ inú. Bakan isakoso lati kó àwọn guts ki o si koju mi Mama fun igba akọkọ. O si ṣe ara ati gígùn kuro pé, “”Mo gan fẹ ọ ati ki o Mo mọ ti o wá lati kan ti o dara ebi. Mo fẹ lati fẹ o. Ya rẹ akoko ati ki o jẹ ki mi mọ ti o ba ti o ba fẹ fun mi ju. Mi Mama yoo soro to awọn obi rẹ. Nduro fun esi rẹ “”. O si kuro ni ibi. A alejò ba de si o ati wipe o ni setan lati fẹ o. Mama ko ni kan olobo ohun to sele. Baba pade rẹ lẹẹkansi ni 2 ọsẹ. Mama so wipe, “”Emi ko mo ohunkohun nipa o. Emi kò ṣe soke mi lokan sibẹsibẹ “”. Mi baba jẹ otitọ jeje. O si ro ibanuje ati ki o je wà nipa lati lọ kuro ni ibi. O gbọ ohun airotẹlẹ ohùn (ni a asọ ti ohun orin) lati mi Mama. “”Ṣugbọn Ti o ba fẹ, iwọ le sọrọ si obi mi””. Nigba ti ni ife, orin ko ni pataki ọtun? Mi baba wà ni happiest eniyan lori ile aye ti o gan akoko. O si dupe mi Mama. Mama ki o si wipe, “”Bi won ko ba ko gba, ko ri mi tún.”” Baba wí pé, “”Mo ṣèlérí.””
Bayi ba wa ni awọn gangan itan. Mi si jẹki grandfather gígùn kuro kọ mi baba. Idi: KO GOVERNMENT JOB. Mi baba gbiyanju lati parowa fun mi grandpa sugbon o wà ko si ni ipo lati feti si ohunkohun. Nikan ni ohun ti baamu wà Cohen. Awon ọjọ, Cohen wà ni pataki atejade fun igbeyawo. Baba ká ebi je talaka, Mama ká ebi wà oyimbo ọlọrọ pada ki o si. Baba kò fun soke. O si wi fun grandpa, “”Kí o yẹ ki emi ki o ṣe lati fẹ ọmọbinrin rẹ?”” Grandpa lóhùn pé, “”Baba rẹ ni ko laaye loni. O ni 2 kékeré awọn arakunrin. Wọn ti wa ni ìyí holders. Dari wọn. Ran wọn ri kan ti o dara job. O ni a kékeré arabinrin ju. Ri i kan ti o dara baramu ati ki o ṣe igbeyawo ètò pẹlu rẹ owo (lai yiya). Ki o si ri a ijoba Job ki o si pada wá si mi. “”Baba wi (nwa ni mi Mama),”” Mo ileri ọ li oni. Emi yoo pada wa si o ni ohun odun. Mo ti yoo mu gbogbo mi ojuse. O kan fun mi yi ọkan anfani “”. Kiki ọrọ ko le han ohun ti odun kan ti kọ mi baba. Mi baba ati awọn arakunrin rẹ adani kan kekere yara ni a nitosi ilu pẹlu baba mi ekunwo. 1 Arakunrin ni gbe ni Indian Army, miran ni Indian ọgagun. Arabinrin wa ni iyawo to ìyanu kan eniyan. Baba lo gbogbo Penny o si mina lori wipe igbeyawo. Baba sise gan lile ati ki o ni a GOVERNMENT JOB. Ti odun kan yipada mi baba lati kan carefree eniyan lati a lodidi eniyan. O si ni lati mọ awọn ojuse ni aye. Iye ti owo. Iye ti akoko. Bi o lile ti o ni lati se aseyori a ìlépa. Kò si ri ọtun ọrọ lati se alaye ohun gbogbo. YEAR 1989, o pade grandpa. Grandpa pa ọrọ rẹ. Baba ni iyawo si ife ti aye re.
Loni, Emi ko ni eyikeyi awọn iṣoro jẹmọ si owo tabi ibasepo. Ti o ba ti ni gbogbo ti mo ba ni eyikeyi isoro, Mo si tun ni baba mi itan laago li eti mi,. Ohun gbogbo ti jẹ achievable. Mo duro rere.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Impendulo New
Kuyini umusho owodwa kini uzikhumbuze ukuze uhlale positive?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR nowayekade engumfundi, Senior Izivumelwano Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 buka
Noma nini Nginezinye izinkinga zokuphila, Ngizikhumbuza kulo mugqa. LUTHO kungaba nzima Wedlula UMZABALAZO kukababa EKUPHILENI.
Unyaka 1986 Ubaba waqale wabona umama. Yena kweso ithandiwe wakhe. Njengoba per amatemu kulesi sizukulwane sika, kuthando lapho uqala. Ubaba akakaze waveza imizwa yakhe. Abeciniseka kangangokuthi umama azi ngalokhu izinyanga ezingu-18 ngemva ubaba kwadingeka uthando lwakhe kokuqala mzuzu. Nalokho ngephutha. Unyaka 1988 Ngolunye usuku emihle, nobaba yathola umsebenzi wangasese kanye wanquma ukuba aveze imizwa yakhe. Ngandlela-thile wakwazi ukuba abuthe nesibindi sokukhuluma ngobulili bakhe futhi abhekane umama ngokokuqala ngqá. Yazichaza futhi iqonde away wathi: “”Mina ngempela wena futhi ngiyazi ukuthi bavela emkhayeni okahle. Ngifisa ukushada nawe. Thatha isikhathi sakho futhi ungazise uma nawe uthanda mina. Umama wami ngeke ukhulume nabazali bakho. Ilinde impendulo yakho “”. Washiya endaweni. Umfokazi eza kini futhi uthi uzimisele ukushada nawe. Umama akazange abe inkomba lokho okwenzeka. Ubaba wahlangana naye futhi emumva kwengu- 2 amaviki. Umama wathi: “”Mina angazi lutho ngawe. Angizange ngenze isinqumo sami okwamanje “”. Ubaba umnumzana weqiniso. Wayenomuzwa wokuthi sad futhi kwaba esezohamba endaweni. Wezwa izwi ezingalindelekile (ngezwi elithambile) kusuka umama. “”Kodwa Uma ufisa ukuba, ungakwazi ukukhuluma nabazali bami””. Lapho uthando, ithoni akanandaba kwesokudla? Ubaba kwaba ojabulile abakule planethi ukuthi nje. Wabonga umama. Umama wabe esethi: “”Uma abazamukeli, Anisayikungibona.”” Baba wathi: “”Ngiqinisile ngiyakutjela.””
Manje kufika indaba langempela. Umkhulu komama manjalo wasenqaba ubaba. REASON: CHA JOB GOVERNMENT. Ubaba, azama ukukholisa umkhulu wami kodwa wayengekho zingabavumeli ukuba zingalaleli lutho. Into kuphela ukuthi ifaniswe kwaba lombhalo. Lezo zinsuku, lombhalo kwaba yindzaba lenkhulu for umshado. umndeni kababa yayingeyinhle, umkhaya kamama wayenothile ngempela ngaleso sikhathi. Ubaba akazange alilahle ithemba. Wabuza umkhulu, “”Yini okufanele ngiyenze ukuze ashade indodakazi yakho?”” Mkhulu waphendula wathi: “”Uyihlo kaphili namuhla. Wena wayenabo abafowabo abancane 2. Ziyakwazi nemicengezi degree. Khaphi them. Basize bathole umsebenzi omuhle. Unayo udade othile osemusha kakhulu. Thola wakhe nomdlalo omuhle futhi wenze amalungiselelo omshado ngemali yakho (ngaphandle zokweboleka). Bese uthole uJobe Uhulumeni nibuyele kimi. “”Ubaba wathi (ebuka umama),”” Ngiqinisile ngiyakutjela bona namhlanjesi. Ngizobuye kuwe in an ngonyaka. Mina ngizoba ukufeza yonke imisebenzi yami. Uma unganginika ithuba leli elilodwa “”. Amazwi nje awakwazi ukuveza lokho ukuthi ngonyaka owodwa ayemfundise ubaba. Ubaba nabafowabo saqasha khona ikamelo elincane emzini oseduze ne iholo kukababa. 1 mzalwane, wabe esengena ibekwe Indian Army, sikhangelane Indian Navy. UDade ishade nendoda ekahle. Ubaba esichithwa masonto penny wazakhela ngalolo umshado. Ubaba wayesebenza kanzima ngempela futhi ngathola umsebenzi GOVERNMENT. Ngalowo nyaka owodwa aguqulwe ubaba kumuntu ngokunganaki ukuze umuntu wemfanelo. Wabazi imithwalo yemfanelo ekuphileni. Inani lemali. Ukubaluleka kwesikhathi. Kulukhuni kangakanani ukuba sifinyelele umgomo. Engafumani ukuthi angamngenisa amazwi afanele ukuchaza konke. YEAR 1989, wahlangana uMkhulu. Umkhulu wasigcina isithembiso sakhe. Ubaba washada uthando lokuphila kwakhe.
Namuhla, anginaye yimuphi izinkinga ezihlobene nemali noma ubudlelwano. Uma konke enginakho noma iyiphi inkinga, ngisenawo indaba kukababa enkeneneza ezindlebeni zami. Konke izuzwe. I HLALA OMUHLE.
UpvoteDownvoteRead Quoara