New answer to What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What is one sen­tence you remind your­self of in order to stay pos­it­ive?””

New Answer
What is one sen­tence you remind your­self of in order to stay pos­it­ive?
Pur­ushoth Kumar
Pur­ushoth Kumar, There is a twist in everything..!
1 view
It isn’t uncom­mon for someone to face a fail­ure even after try­ing really hard. How­ever there was a peri­od where I con­tinu­ously wasn’t able to achieve some things even after work­ing hard. Almost every­one around me (includ­ing my friends and well-wish­ers) began to doubt the efforts I had put in; this made me feel bad des­pite know­ing it some­where deep with­in that there was no mis­take of mine in those situ­ations. The fol­low­ing words from the song We own it” (Fast and Furi­ous) made me real­ize why I shouldn’t be wor­ry­ing about it:
I nev­er fear death or dying
I only fear nev­er try­ing
I am whatever I am,
Only God can judge me now
When you do everything that is needed and still fail to achieve some­thing you desire, it only proves that life is unfair. All that we hear from our friends and well-wish­ers are mere advises which may or may not be con­sidered and noth­ing more. No one (except you and the one above us all) could pos­sibly under­stand why you did some­thing and the effort you put into it. Stop wor­ry­ing about what oth­ers might think about you if you do some­thing or fail; instead think about how you would feel if you wanted some­thing and weren’t able to achieve it only because you did not try. Let’s not stop try­ing… If not today, we will cer­tainly exper­i­ence the res­ults some­time later. Cheers!
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ris­posta ġdida għal ““X’inhi sen­ten­za waħda inti fakkar lilek innif­sek ta sabiex jibqgħu pożit­tivi?””

Tweġiba ġdida
X’inhi sen­ten­za waħda inti fakkar lilek innif­sek ta sabiex jibqgħu pożit­tivi?
Pur­ushoth Kumar
Pur­ushoth Kumar, hemm twist kollox ..!
1 fehma
M’huwiex komuni għal xi ħadd li jiffaċċ­jaw fal­li­ment anki wara li jip­pruvaw vera­ment dif­fiċli. Madankollu kien hemm per­jodu fejn jien kontin­wa­ment ma kien­et kapaċi tikseb xi affar­iji­et anke wara x-xogħol iebes. Kważi kulħadd mad­war lili (inklużi l-ħbieb tiegħi u sew wish­ers) beda dub­ju l-isforzi kel­li stabbil­iti; dan għamel miegħi iħos­suhom ħażin minke­j­ja li jafu xi mki­en fil-fond ġewwa li ma kien hemm l-ebda żball ta mini f’dawk is-sit­wazz­jon­iji­et. Il-kliem li ġejjin mill-kan­zun­etta ““Aħna stess”” (Fast u Furi­ous) għamel miegħi jir­realizzaw għaliex I ma għan­du jkun ink­wetanti dwar dan:
Jien qatt biża mewt jew li jmu­tu
Jien biss biża qatt tip­prova
I am kwalunk­we I am,
Alla biss jista jiġġudika lili issa
Meta inti tagħmel dak kollu li huwa meħtieġ u xorta ma jilħqux xi ħaġa inti xewqa, ma jip­pruvax biss li l-ħaj­ja hija inġusta. Dak kollu li aħna nisimgħu minn ħbieb tagħna u sew wish­ers huma sem­pliċi jagħti parir li jist­għu jew ma jist­għux jiġu kkun­sidrati u xejn aktar. Ebda wieħed (ħlief int u dik ta għal­ina lkoll) jista’ pos­sib­bil­ment jif­h­mu għaliex inti għamilt xi ħaġa u l-isforz inti tpoġġi fis dan. Stop ink­wetanti dwar dak li oħra­jn jista jaħseb dwarek jekk inti tagħmel xi ħaġa jew jon­qsu; min­flok jaħs­bu dwar kif inti se jħos­su jekk int riedu xi ħaġa u ma kinux kapaċi jiks­bu dan biss għaliex inti ma tip­prova. Ejja ma jieq­fu jip­pruvaw … Jekk mhux illum, aħna ċer­ta­ment se esper­jen­za r-riżultati f’xi aktar tard. Evviva!
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Nuwe ant­woord op ““Wat is n sin wat jy jou­self her­in­ner aan ten einde pos­it­ief te bly?””

nuwe Ant­woord
Wat is n sin wat jy jou­self her­in­ner aan ten einde pos­it­ief te bly?
Pur­ushoth Kumar
Pur­ushoth Kumar, Daar is n draai in alles ..!
1 oog
Dit is nie onge­woon vir iemand om n mis­lukking in die gesig staar, selfs nadat pro­beer regtig hard. was daar egter n tydperk waar ek voortdurend was nie in staat om selfs nadat harde werk n paar dinge te bereik. Byna almal rondom my (insluitend my vriende en goed wish­ers) begin om die pogings ek gehad het, twy­fel; Dit het my laat sleg voel ten spy­te van dit iew­ers te weet diep bin­ne dat daar geen fout van my in daardie situ­asies. Die vol­gende woorde van die liedjie ““Ons besit dit”” (Fast and Furi­ous) het my laat besef waarom ek nie moet bekom­merd wees oor dit:
Ek vrees noo­it dood of ster­wend
Ek vrees net noo­it pro­beer
Ek is wat ek is,
Net God kan my nou te oordeel
As jy alles wat nodig is te doen en steeds ver­suim om iets wat jy wil bereik, is dit bewys net dat die lewe onregver­dig. Al wat ons hoor van ons vriende en goed wish­ers is blote beveel wat mag of nie mag nie in ag gen­eem word en niks meer nie. Niemand (behal­we jy en die een bo ons almal) kan moont­lik ver­staan waarom jy iets en die moeite wat jy daar­in sit het. Hou op om bekom­merd te wees oor wat ander mag dink oor jou as jy iets doen of ver­suim; plaas te dink oor hoe jy sou voel as jy iets wil en nie in staat was om dit te bereik net omd­at jy nie pro­beer. Laat ons nie oph­ou pro­beer … Indi­en nie vand­ag, ons sal beslis die res­ultate iew­ers later ervaar. Cheers!
Upvote­Down­voteRead op Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Për­g­jig­ja e re për të ““Çfarë është një fjali që ju kujtoj veten e për të qëndru­ar poz­it­iv?””

New Për­g­jigje
Çfarë është një fjali që ju kujtoj veten e për të qëndru­ar poz­it­iv?
Pur­ushoth Kumar
Pur­ushoth Kumar, ka një kthesë në çdo gjë ..!
1 view
Nuk është e paza­kontë për dikë që të përbal­let me një dësh­tim edhe pas duke u përpjekur të vër­tetë e vështirë. Megjithatë ka pas­ur një peri­ud­hë ku unë vazh­di­m­isht nuk ishte në gjend­je për të arrit­ur disa gjëra edhe pas punuar shumë. Pothuajse të gjithë rreth meje (duke përf­shirë edhe miqtë e mi dhe dashamirës) fil­loi të dys­hon­te përpjekjet kisha vënë në; kjo më bëri të ndi­hem keq edhe pse e di se diku thellë brenda se nuk kishte asnjë gabim i imi në ato situata. Fjalët e mëposht­me nga kënga ““Né vetë atë”” (Fast and Furi­ous) më bëri të kuptoj se pse unë nuk duhet të jetë shqetësuese në lid­hje me të:
Unë kur­rë frikë vdekjen apo vdes
Unë vetëm frikë kur­rë duke u përpjekur
Unë jam çdo gjë që unë jam,
Vetëm Per­ën­dia mund të gjyko­jë mua tani
Kur ju bëni çdo gjë që është e nevojsh­me dhe ende dështo­jnë për të arrit­ur diçka që ju dëshironi, kjo vetëm dësh­mon se jeta është e padre­jtë. Të gjitha që né dëg­jojmë nga miqtë tanë dhe dashamirës janë thjesht këshil­la të cil­at mund ose nuk mund të kon­sider­ohet dhe asgjë më shumë. Askush (përveç ju dhe ai mbi të gjithë né) ndoshta mund të kuptoj pse keni bërë diçka dhe përpjekje që ju vënë në të. Stop shqetësuese në lid­hje me atë që të tjer­ët mund të men­d­ojnë për ju, nëse ju bëni diçka ose të dështo­jnë; në vend që të men­d­ojnë se si do të ndi­heshe nëse do të don­it diçka dhe nuk ish­in në gjend­je për të arrit­ur atë vetëm për shkak se ju nuk e provoni. Le të mos ndalet duke u përpjekur … Nëse jo sot, né me sig­uri do të për­jeto­jnë rezultat­et e dikur më vonë. Cheers!
Upvote­Down­voteRead në Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –