A New Gospel of Philanthropy?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
A New Gos­pel of Phil­an­thropy?

The Devel­op­ment Set
A New Gos­pel of Phil­an­thropy?
Illus­tra­tion by Thoka Maer

How should phil­an­thropy con­sider the ten­sion between its maker and its mis­sion? In many cases, found­a­tions wish to solve social prob­lems like extreme pover­ty and hun­ger — but acquire their resources through forces that have argu­ably helped cre­ate those very prob­lems. Can phil­an­thropy get past this con­tra­dic­tion? How?

Last week on The Devel­op­ment Set, we brought togeth­er sev­er­al lead­ing thinkers to explore these ques­tions in a wide-ran­ging dis­cus­sion. Leah Hunt-Hendrix and Jee Kim of the Ford Found­a­tion opened the floor by describ­ing philanthropy’s fun­da­ment­al con­tra­dic­tion — and reminded read­ers of a keen insight from Mar­tin Luther King, Jr.:

Phil­an­thropy is com­mend­able, but it must not cause the phil­an­throp­ist to over­look the cir­cum­stances of eco­nom­ic injustice which make phil­an­thropy neces­sary.”

Hunt-Hendrix and Kim then ask what a new gos­pel of phil­an­thropy” might look like, if it wrestled with these ques­tions.

Here’s a recap of the con­ver­sa­tion, which we hope will con­tin­ue in com­ing days. If the spir­it moves you, please hit Write a respon­se” below any of the pieces in the for­um and add your voice!

In Phil­an­thropy, Who is Actu­ally Broken?

By Court­ney Mar­tin

The story we’ve told about the poor in Amer­ica, the story that we con­tin­ue to ask them to tell in order to get fund­ing, is that they’re broken. In fact, we are.”

In this thought­ful essay, writer Court­ney Mar­tin high­lights people and insti­tu­tions who break tra­di­tion­al hier­arch­ies by elev­at­ing the voices of tra­di­tion­al recip­i­ents of phil­an­throp­ic dol­lars — people of col­or, the work­ing class, and women. Rela­tion­ships, she asserts, are at the center of all good work.

A Bright New Gen­er­a­tion Battles Inequal­ity

By Dar­ren Walker

Dar­ren Walker, pres­id­ent of the Ford Found­a­tion, noted the sig­ni­fic­ance of our cur­rent moment: Pop­u­list sen­ti­ment is rising on both sides of the polit­ic­al spec­trum, and evid­ence shows that people are increased dis­sat­is­fied with cap­it­al­ism.

Phil­an­throp­ists, he says, must grap­ple ser­i­ously with the root causes of inequal­ity — and he expresses faith in their abil­ity to face them with ingenu­ity.

Phil­an­throp­ists Should Put Them­selves Out of Busi­ness

By Jessie Spect­or

Jessie Spect­or, Exec­ut­ive Dir­ect­or of Resource Gen­er­a­tion, is on a truth-telling mis­sion. The new man­date of phil­an­throp­ists, she says, should be to put them­selves out of busi­ness by organ­iz­ing for struc­tur­al change and advoc­at­ing for redis­tributive policies — all while hon­or­ing the his­tor­ies of stolen land, labor, and lives” that have led to unequal wealth accu­mu­la­tion in the United States.

Hey, Phil­an­thropy: Don’t Wring Your Hands. Get to Work.

By Richard V. Reeves

The Brook­ing Institute’s Richard Reeves chal­lenges phil­an­throp­ists to recog­nize the inher­ent ten­sion at the heart of their work, and then move on to action. What if big found­a­tions fought inequal­ity not just with their oper­at­ing budgets but also with their assets, through socially respons­ible invest­ments? What if phil­an­thropy was more pur­posely exper­i­ment­al?

How to Fix Phil­an­thropy

By Daniel Lur­ie

Daniel Lur­ie, CEO of Tip­ping Point, which oper­ates under an inten­tion­ally hungry mod­el” of zero endow­ment, believes phil­an­thropy has an exist­en­tial crisis.” As a first step to coun­ter it, he said, we need to embrace hon­est and uncom­fort­able con­ver­sa­tions about race and class.
The Good Samar­it­an cares for the Pil­grim, stained glass, Chartres Cathed­ral, France. (Via Getty Images)

If you’re receiv­ing this let­ter, chances are you’re inter­ested in some­thing related to phil­an­thropy, glob­al health, or inter­na­tion­al devel­op­ment. At The Devel­op­ment Set, we work to cre­ate nov­el and some­times uncom­fort­able con­ver­sa­tions on these top­ics.

As always, please reach out to me on Twit­ter (@sarika008) with any thoughts, ques­tions, or sug­ges­tions for how we can push TDS’ bound­ar­ies even fur­ther.

Thanks to Jen­nifer Gath­right for her assist­ance in craft­ing this let­ter.

Recom­mendRespond
View in browser
Medi­um Logo
Sent by Medi­um · 760 Mar­ket Street, 9th floor, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
A Evanġelju ġdida ta Fil­antrop­i­ja?

Is-Sett Iżvi­lupp
A Evanġelju ġdida ta Fil­antrop­i­ja?
Illus­trazz­joni mill Thoka Maer

Kif għand­hom fil­antrop­i­ja jikkun­sidraw it-tens­joni bejn min ikun għamil­ha u l-mis­s­joni tagħha? F’ħafna każiji­et, fondazz­jon­iji­et jix­tiequ isolvu prob­lemi soċ­jali bħal faqar estrem u tal-ġuħ — iżda jiks­bu l riżor­si tagħhom per­mezz tal-forzi li jkunu for­si għenu joħolqu dawk il-prob­lemi ħafna. Jist­għu fil­antrop­i­ja tikseb pas­sat din il-kon­tra­dizz­joni? Kif?

Last week fuq is-sett Iżvi­lupp, aħna miġjuba flimki­en diver­si ħassieba li jwasslu biex jiġu esplor­ati dawn il-kwist­jon­iji­et għal diskuss­joni wies­għa. Leah Hunt-Hendrix u Jee Kim tal-Fondazz­joni Ford miftuħa l-art bil­li jid­deskrivi kon­tra­dizz­joni fun­da­ment­ali fil­antrop­i­ja — u mfakkra qar­re­j­ja ta għar­fi­en ħer­qana minn Mar­tin Luther King, Jr .:

“Fil­antrop­i­ja huwa ifaħħar­ha, iżda ma għand­hom jikkawżaw l-phil­an­throp­ist li jin­jor­aw iċ-ċirkus­tan­zi tal inġus­tizzja eko­nomi­ka li jagħm­lu fil­antrop­i­ja meħtieġa.””

Hunt-Hendrix u Kim mbagħad jistaqsu x’inhi ““Evanġelju ġdida tal-fil­antrop­i­ja”” jista dehra, jekk ikun wrestled ma’ dawn il-mis­toqsiji­et.

Hawn ter­ġa tal-kon­ver­sazz­joni, li nit­tamaw se jkom­pli fil-jiem li ġejjin. Jekk l-ispirtu jiċċaqlaq għa­lik, jekk jogħġbok hit ““Ikteb tweġiba”” hawn taħt xi wieħed mill-biċċi­et fil-for­um u żid vuċi tiegħek!

Fl Fil­antrop­i­ja, li jkun attwal­ment qiegħed Broken?

Per­mezz Court­ney Mar­tin

“L-istor­ja kon­na qal dwar il-foqra fl-Amerika, l-istor­ja li nkom­plu biex jit­lob­hom li tgħid sabiex tirċievi l-fin­an­zja­ment, hija li dawn qed miksura. Fil-fatt, aħna. “”

F’dan il-essay maħsub, kit­tieb Court­ney Mar­tin jen­fasizza nies u l-istituzz­jon­iji­et li jiks­ru ġer­arkiji tradizz­jon­ali mill amino­trans­ferase-ilħna ta dawk li jirċievu tradizz­jon­ali ta’ dol­lari fil­antrop­iċi — nies ta kulur, l-klassi tal-ħad­diema, u n-nisa. Relazz­jon­iji­et, hija tal­lega, huma fiċ-ċen­tru ta kull ħid­ma tajba.

A Bright New Ġen­erazz­joni bat­talji Inug­wal­jan­za

Dar­ren Walker

Dar­ren Walker, pres­id­ent tal-Fondazz­joni Ford, innota l-import­an­za ta mument attwali tagħna: is-sen­ti­ment pop­u­listi qed tiżdied fuq iż-żewġ naħat tal-ispettru politiku, u l-evid­en­za turi li n-nies huma miżjuda sod­isfat­ti bl-kapit­aliżmu.

Phil­an­throp­ists, huwa jgħid, għan­du grap­ple ser­ja­ment l-għer­uq tal-inug­wal­jan­za — u hu jesprimi l-fidi fil-kapaċità tagħhom biex jiffaċċ­jaw bl-għerf.

Phil­an­throp­ists Jekk Poġġi infushom bar­ra ta Negozju

Per­mezz Jessie Spect­or

Jessie Spect­or, Direttur Eżekut­tiv ta Riżor­si Ġen­erazz­joni, huwa fuq mis­s­joni javżak-ver­ità. Il-man­dat il-ġdid ta phil­an­throp­ists, hija tgħid, għan­du jkun li jpoġġi lil­hom infushom fin-negozju bil­li jiġu organizza­ti għall-bid­la strut­tur­ali u li tip­pro­poni għall-politiki ridistribut­tivi — koll­ha fil­waqt li jonora l-istor­ja ta’ ““mis­ruqa art, tax-xogħol, u l-ħaj­ja”” li wasslu għal akku­mulazz­joni ġid inug­wali fl-Istati Uniti.