A New Gospel of Philanthropy?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

The Development Set
A New Gospel of Philanthropy?
Illustration by Thoka Maer

How should philanthropy consider the tension between its maker and its mission? In many cases, foundations wish to solve social problems like extreme poverty and hunger — but acquire their resources through forces that have arguably helped create those very problems. Can philanthropy get past this contradiction? How?

Last week on The Development Set, we brought together several leading thinkers to explore these questions in a wide-ranging discussion. Leah Hunt-Hendrix and Jee Kim of the Ford Foundation opened the floor by describing philanthropy’s fundamental contradiction — and reminded readers of a keen insight from Martin Luther King, Jr.:

“Philanthropy is commendable, but it must not cause the philanthropist to overlook the circumstances of economic injustice which make philanthropy necessary.”

Hunt-Hendrix and Kim then ask what a “new gospel of philanthropy” might look like, if it wrestled with these questions.

Here’s a recap of the conversation, which we hope will continue in coming days. If the spirit moves you, please hit “Write a response” below any of the pieces in the forum and add your voice!

In Philanthropy, Who is Actually Broken?

By Courtney Martin

“The story we’ve told about the poor in America, the story that we continue to ask them to tell in order to get funding, is that they’re broken. In fact, we are.”

In this thoughtful essay, writer Courtney Martin highlights people and institutions who break traditional hierarchies by elevating the voices of traditional recipients of philanthropic dollars — people of color, the working class, and women. Relationships, she asserts, are at the center of all good work.

A Bright New Generation Battles Inequality

By Darren Walker

Darren Walker, president of the Ford Foundation, noted the significance of our current moment: Populist sentiment is rising on both sides of the political spectrum, and evidence shows that people are increased dissatisfied with capitalism.

Philanthropists, he says, must grapple seriously with the root causes of inequality — and he expresses faith in their ability to face them with ingenuity.

Philanthropists Should Put Themselves Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director of Resource Generation, is on a truth-telling mission. The new mandate of philanthropists, she says, should be to put themselves out of business by organizing for structural change and advocating for redistributive policies — all while honoring the histories of “stolen land, labor, and lives” that have led to unequal wealth accumulation in the United States.

Hey, Philanthropy: Don’t Wring Your Hands. Get to Work.

By Richard V. Reeves

The Brooking Institute’s Richard Reeves challenges philanthropists to recognize the inherent tension at the heart of their work, and then move on to action. What if big foundations fought inequality not just with their operating budgets but also with their assets, through socially responsible investments? What if philanthropy was more purposely experimental?

How to Fix Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO of Tipping Point, which operates under an “intentionally hungry model” of zero endowment, believes philanthropy has an “existential crisis.” As a first step to counter it, he said, we need to embrace honest and uncomfortable conversations about race and class.
The Good Samaritan cares for the Pilgrim, stained glass, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

If you’re receiving this letter, chances are you’re interested in something related to philanthropy, global health, or international development. At The Development Set, we work to create novel and sometimes uncomfortable conversations on these topics.

As always, please reach out to me on Twitter (@sarika008) with any thoughts, questions, or suggestions for how we can push TDS’ boundaries even further.

Thanks to Jennifer Gathright for her assistance in crafting this letter.

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?

Is-Sett Iżvilupp
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?
Illustrazzjoni mill Thoka Maer

Kif għandhom filantropija jikkunsidraw it-tensjoni bejn min ikun għamilha u l-missjoni tagħha? F’ħafna każijiet, fondazzjonijiet jixtiequ isolvu problemi soċjali bħal faqar estrem u tal-ġuħ – iżda jiksbu l riżorsi tagħhom permezz tal-forzi li jkunu forsi għenu joħolqu dawk il-problemi ħafna. Jistgħu filantropija tikseb passat din il-kontradizzjoni? Kif?

Last week fuq is-sett Iżvilupp, aħna miġjuba flimkien diversi ħassieba li jwasslu biex jiġu esplorati dawn il-kwistjonijiet għal diskussjoni wiesgħa. Leah Hunt-Hendrix u Jee Kim tal-Fondazzjoni Ford miftuħa l-art billi jiddeskrivi kontradizzjoni fundamentali filantropija – u mfakkra qarrejja ta ‘għarfien ħerqana minn Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija huwa ifaħħarha, iżda ma għandhom jikkawżaw l-philanthropist li jinjoraw iċ-ċirkustanzi tal inġustizzja ekonomika li jagħmlu filantropija meħtieġa.””

Hunt-Hendrix u Kim mbagħad jistaqsu x’inhi “”Evanġelju ġdida tal-filantropija”” jista ‘dehra, jekk ikun wrestled ma’ dawn il-mistoqsijiet.

Hawn terġa tal-konversazzjoni, li nittamaw se jkompli fil-jiem li ġejjin. Jekk l-ispirtu jiċċaqlaq għalik, jekk jogħġbok hit “”Ikteb tweġiba”” hawn taħt xi wieħed mill-biċċiet fil-forum u żid vuċi tiegħek!

Fl Filantropija, li jkun attwalment qiegħed Broken?

Permezz Courtney Martin

“”L-istorja konna qal dwar il-foqra fl-Amerika, l-istorja li nkomplu biex jitlobhom li tgħid sabiex tirċievi l-finanzjament, hija li dawn qed miksura. Fil-fatt, aħna. “”

F’dan il-essay maħsub, kittieb Courtney Martin jenfasizza nies u l-istituzzjonijiet li jiksru ġerarkiji tradizzjonali mill aminotransferase-ilħna ta ‘dawk li jirċievu tradizzjonali ta’ dollari filantropiċi – nies ta ‘kulur, l-klassi tal-ħaddiema, u n-nisa. Relazzjonijiet, hija tallega, huma fiċ-ċentru ta ‘kull ħidma tajba.

A Bright New Ġenerazzjoni battalji Inugwaljanza

Darren Walker

Darren Walker, president tal-Fondazzjoni Ford, innota l-importanza ta ‘mument attwali tagħna: is-sentiment populisti qed tiżdied fuq iż-żewġ naħat tal-ispettru politiku, u l-evidenza turi li n-nies huma miżjuda sodisfatti bl-kapitaliżmu.

Philanthropists, huwa jgħid, għandu grapple serjament l-għeruq tal-inugwaljanza – u hu jesprimi l-fidi fil-kapaċità tagħhom biex jiffaċċjaw bl-għerf.

Philanthropists Jekk Poġġi infushom barra ta ‘Negozju

Permezz Jessie Spector

Jessie Spector, Direttur Eżekuttiv ta ‘Riżorsi Ġenerazzjoni, huwa fuq missjoni javżak-verità. Il-mandat il-ġdid ta ‘philanthropists, hija tgħid, għandu jkun li jpoġġi lilhom infushom fin-negozju billi jiġu organizzati għall-bidla strutturali u li tipproponi għall-politiki ridistributtivi – kollha filwaqt li jonora l-istorja ta’ “”misruqa art, tax-xogħol, u l-ħajja”” li wasslu għal akkumulazzjoni ġid inugwali fl-Istati Uniti.

Ħej, Filantropija: M’għandekx Wring idejk. Get biex Xogħol.

Minn Richard V. Reeves

Richard Reeves L-Istitut Brooking tal-isfidi philanthropists li tirrikonoxxi t-tensjoni inerenti fil-qalba tal-ħidma tagħhom, u mbagħad jimxu fuq azzjoni. X’jiġri jekk fondazzjonijiet kbar ġġieldu inugwaljanza mhux biss mal-baġits operattivi tagħhom, iżda wkoll ma ‘l-assi tagħhom, permezz ta’ investimenti soċjalment responsabbli? X’jiġri jekk filantropija kienet aktar skop sperimentali?

Kif Waħħal Filantropija

Minn Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ta ‘Punt twaddib, li topera taħt “”mudell intenzjonalment bil-ġuħ”” ta’ żero dotazzjoni, jemmen filantropija ikollu “”kriżi eżistenzjali.”” Bħala l-ewwel pass biex tintgħeleb, huwa qal, għandna bżonn li iħaddnu konversazzjonijiet onest u skomda dwar razza u l-klassi.
Il Samaritan Tajba cares għall-Pilgrim, ħġieġ mtebbgħin, Chartres Katidral, Franza. (Stampi Via Getty)

Jekk inti qed tirċievi din l-ittra, ċansijiet huma int interessat fil xi ħaġa relatati ma ‘filantropija, is-saħħa globali, jew l-iżvilupp internazzjonali. Fuq Is-Sett Iżvilupp, naħdmu biex joħolqu ġdid u l-konversazzjonijiet kultant skomda fuq dawn is-suġġetti.

Bħal dejjem, jekk jogħġbok jilħqu lili fuq Twitter (@ sarika008) ma ‘xi ħsibijiet, mistoqsijiet, jew suġġerimenti għal kif nistgħu push konfini TDS “”saħansitra aktar.

Grazzi għall Jennifer Gathright għall-assistenza tagħha fi opri din l-ittra.

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
‘N nuwe evangelie van filantropie?

Die Ontwikkeling Stel
‘N nuwe evangelie van filantropie?
Illustrasie deur Thoka Maer

Hoe moet filantropie kyk na die spanning tussen die outeur en sy missie? In baie gevalle, stigtings wil sosiale probleme soos uiterste armoede en honger te los – maar verkry hul hulpbronne deur kragte wat waarskynlik gehelp het om te skep wat baie probleme. Kan filantropie verby hierdie teenstrydigheid? Hoe?

Verlede week op die Ontwikkeling Stel, het ons saam ‘n paar leidende denkers op hierdie vrae in ‘n groot probleem te verken. Lea Hunt-Hendrix en Jee Kim van die Ford-stigting het die vloer met ‘n beskrywing fundamentele teenstrydigheid filantropie se – en herinner lesers van ‘n skerp insig van Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy is prysenswaardig, maar dit moet nie veroorsaak dat die weldoener van die omstandighede van ekonomiese onreg wat filantropie nodig maak oor die hoof.””

Hunt-Hendrix en Kim vra dan wat ‘n “”nuwe evangelie van filantropie”” kan lyk, as dit in die worsteling met hierdie vrae.

Hier is ‘n herhaling van die gesprek, wat ons hoop sal voortgaan om in die komende dae. As die gees wat jy beweeg, kan jy slaan “”Skryf ‘n reaksie”” hieronder enige van die stukke in die forum en kommentaar te stem!

In Philanthropy, is wat werklik gebreek?

Deur Courtney Martin

“”Die storie het ons vertel van die armes in Amerika, die storie dat ons voortgaan om hulle te vra om te vertel om befondsing te kry, is dat hulle gebreek. Trouens, ons is. “”

In hierdie deurdagte essay, skrywer Courtney Martin beklemtoon mense en instansies wat tradisionele hiërargieë breek deur verhef die stem van tradisionele ontvangers van filantropiese dollar – mense van kleur, die werkersklas, en vroue. Verhoudings, sy beweer, is in die middel van al die goeie werk.

‘N blink nuwe generasie gevegte Ongelykheid

Deur Darren Walker

Darren Walker, president van die Ford-stigting, kennis geneem van die belangrikheid van ons huidige oomblik: Populistische sentiment styg aan beide kante van die politieke spektrum, en bewyse toon dat mense ontevrede is met kapitalisme verhoog.

Filantrope, sê hy, moet ernstig worstel met die oorsake van ongelykheid – en hy spreek geloof in hul vermoë om hulle in die gesig staar met vindingrykheid.

Filantrope Indien hulself uit van die besigheid

Deur Jessie Spector

Jessie Spector, uitvoerende direkteur van Resource Generation, is op ‘n waarheid missie. Die nuwe mandaat van filantrope, sê sy, moet wees om hulself uit van die besigheid sit deur die organisasie vir strukturele verandering en pleit vir herverspreidingsbeleide – terwyl die eer van die geskiedenis van “”gesteelde grond, arbeid, en lewens”” wat gelei het tot ongelyke rykdom opgaar in die Verenigde State.

Haai, Philanthropy: Moenie Wring jou hande. Kry om te werk.

Deur Richard V. Reeves

Die Brooking Instituut se Richard Reeves uitdagings filantrope om die inherente spanning in die hart van hul werk te erken, en dan beweeg op tot aksie. Wat as groot fondamente geveg ongelykheid nie net met hul bedryfsbegrotings maar ook met hul bates, deur maatskaplik verantwoordelike beleggings? Wat gebeur as mense liefde was meer doelbewus eksperimentele?

Hoe om Fix Philanthropy

Deur Daniel Lurie

Daniel Lurie, uitvoerende hoof van wip punt, wat onder ‘n “”opsetlik honger model”” van nul skenking, glo filantropie het ‘n “”eksistensiële krisis.”” As ‘n eerste stap om dit teen te werk, het hy gesê, moet ons eerlik en ongemaklik gesprekke oor omhels ras en klas.
Die barmhartige Samaritaan omgee vir die Pilgrim, glas, katedraal van Chartres, Frankryk. (Via Getty Images)

As jy hierdie brief is ontvang, is die kanse is jy belangstel in iets wat verband hou met filantropie, globale gesondheid, of internasionale ontwikkeling is. Op Die Ontwikkeling Stel, ons werk aan roman en soms ongemaklik gesprekke te skep oor hierdie onderwerpe.

Soos altyd, kan jy reik uit na my op Twitter (@ sarika008) met enige gedagtes, vrae, of voorstelle vir hoe ons grense TDS ‘nog verder kan stoot.

Danksy Jennifer Gathright vir haar hulp met die knutselen hierdie brief.

RecommendRespond
Kyk in die leser
medium Logo
Gestuur deur middel · 760 Markstraat, 9de vloer, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Një Ungjilli i ri i Filantropisë?

Caktuar Development
Një Ungjilli i ri i Filantropisë?
Ilustrim nga Thoka Maer

Si duhet të filantropisë marrë parasysh tensionin mes prodhuesit e saj dhe misionin e saj? Në shumë raste, fondacionet dëshirojnë për të zgjidhur problemet sociale si varfëria e skajshme dhe urisë – por të marrë burimet e tyre me anë të forcave që kanë ndihmuar ndoshta të krijuar këto probleme e vërteta. Mund të filantropisë t’i kapërcyer këtë kundërshtim? Si?

Javën e kaluar në grup Zhvillim, kemi sjellë së bashku disa mendimtarë që çojnë për të shqyrtuar këto pyetje në një diskutim të gjerë. Leah Hunt-Hendrix dhe Jee Kim i Fondacionit Ford hapi fjalën duke përshkruar kontradiktë themelore filantropisë – dhe kujtoi lexuesit e një pasqyrë të prirur nga Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropia është e lavdërueshme, por kjo nuk duhet të shkaktojë filantrop për të dal në rrethanat e padrejtësisë ekonomike të cilat e bëjnë filantropisë e nevojshme.””

Hunt-Hendrix dhe Kim pastaj të kërkoni atë që një “”ungjilli i ri i filantropisë”” mund të duket si, në qoftë se ajo luftoi me këto pyetje.

Këtu është një radhitje e bisedës, i cili ne shpresojmë se do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Në qoftë se zemërimi ju shkon, ju lutem goditi “”Shkruaj një përgjigje”” më poshtë ndonjë nga pjesët në forum dhe shtoni zërin tuaj!

Në filantropi, që është Broken fakt?

By Courtney Martin

“”Historia e kemi thënë për të varfërit në Amerikë, historia që ne vazhdojmë të pyesni ata për të të treguar në mënyrë që të marrin fonde, është se ata janë të thyer. Në fakt, ne jemi. “”

Në këtë ese zhytur në mendime, shkrimtari Courtney Martin thekson njerëzit dhe institucionet që thyejnë hierarkitë tradicionale nga ngritja e zërat e marrësve tradicionale dollarë filantropike – njerëzit me ngjyrë, të klasës punëtore, dhe gratë. Relationships, ajo pohon, janë në qendër të të gjithë punës së mirë.

A Bright New Generation Battles Pabarazia

Nga Darren Walker

Darren Walker, president i Fondacionit Ford, vuri në dukje rëndësinë e momentit tonë të tanishëm: ndjenja populiste është në rritje në të dy anët e spektrit politik, dhe të dhënat tregojnë se njerëzit janë rritur të pakënaqur me kapitalizmin.

Filantropë, thotë ai, duhet të përballet seriozisht me shkaqet rrënjësore të pabarazisë – dhe ai shpreh besim në aftësinë e tyre për t’u përballur me zgjuarsi.

Filantropët duhet të vënë veten nga biznesi

Nga Jessie Spector

Jessie Spector, Drejtor Ekzekutiv i Gjenerimit Burimeve, është në një mision të vërtetën, duke u thënë. Mandati i ri i filantropët, thotë ajo, duhet të jetë për të vënë veten nga biznesi duke organizuar për ndryshim strukturor dhe të avokuar për politika rishpërndarjes – të gjitha duke nderuar historitë e “”vjedhura tokës, punës dhe jetës””, që kanë çuar në akumulimin e pabarabartë e pasurisë në Shtetet e Bashkuara.

Hey, Filantropisë: Mos shtrydhur duart e tua. Shko ne pune.

Nga Richard V. Reeves

I Institutit Brooking e Richard Reeves sfidon filantropë të njohin tensionin e natyrshme në qendër të punës së tyre, dhe pastaj të kalojnë në veprim. Po në qoftë se fondacionet e mëdha luftuar pabarazinë jo vetëm me buxhetet e tyre operative, por edhe me asetet e tyre, përmes investimeve përgjegjësi shoqërore? Po në qoftë se filantropia ishte më qëllim eksperimentale?

Si për të rregulluar filantropisë

Nga Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO i Tipping Point, e cila operon nën një “”model me qëllim të uritur”” të zero dhunti, beson se filantropia ka një “”krizë ekzistenciale.”” Si një hap i parë për të kundërshtuar atë, tha ai, ne kemi nevojë për të përqafuar biseda të ndershëm dhe të pakëndshme rreth racës dhe klasës.
Samaritani i mirë kujdeset për Pelegrinit, qelqi me njolla, Katedralja e Chartres, Francë. (Images Via Images)

Nëse ju jeni duke marrë këtë letër, shanset janë që ju jeni të interesuar në diçka të bëjë me filantropi, shëndetin global, apo zhvillimit ndërkombëtar. Në setin e Zhvillimit, ne punojmë për të krijuar roman dhe bisedat nganjëherë të pakëndshme mbi këto tema.

Si gjithmonë, ju lutemi të arritur jashtë për mua në Twitter (@ sarika008) me çdo mendimet, pyetje apo sugjerime për mënyrën se si ne mund të shtyjë kufijtë TDS “”edhe më tej.

Falë Jennifer Gathright për ndihmën e saj në përpilimin këtë letër.

RecommendRespond
Shiko në shfletuesin
Medium Logo
Dërguar nga Medium · 760 Market Street, kati 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
በጎ አድራጎት አዲስ ወንጌል?

ልማት ስብስብ
በጎ አድራጎት አዲስ ወንጌል?
Thoka Maer በ ምሳሌ

እንዴት ነው ሠሪው እና ተልዕኮ መካከል ያለውን ውጥረት እንመልከት አድራጎት ይገባል? ነገር ግን ሊያስኬድ ሰዎች በጣም ችግሮች መፍጠር ረድተዋል ኃይሎች አማካኝነት ሀብት ለማግኘት – በብዙ አጋጣሚዎች ላይ መሠረቶች በአስከፊ ድህነት እና ረሃብ ያሉ ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት ይፈልጋሉ. ይህን እርስ በርሱ ይጋጫል ባለፈው ማግኘት አድራጎት የምችለው እንዴት ነው? እንዴት?

ባለፈው ሳምንት ልማት ያዋቅሩ ላይ, እኛ አንድ የሚዳስስ ውስጥ እነዚህን ጥያቄዎች ለመዳሰስ አብረው በርካታ መሪ አሳቢዎች አመጡ. ልያ Hunt-Hendrix እና ፎርድ ፋውንዴሽን ጂ ኪም አድራጎት መሠረታዊ ጋር የሚፃረር በመግለጽ ወለል ከፈተ – ማርቲን ሉተር ኪንግ, JR ጀምሮ ከፍተኛ ማስተዋል አንባቢዎች አሳስቧቸዋል .:

“”በጎ አድራጎት የሚያስመሰግን ነው, ነገር ግን ወደ ሊያከናውነው አስፈላጊ አድራጎት ማድረግ ይህም የኢኮኖሚ ግፍ ሁኔታ ችላ ሊያስከትል የማይችል መሆን አለበት.””

Hunt-Hendrix እና ኪም ከዚያም እነዚህን ጥያቄዎች ጋር ታገልሁ ከሆነ “”አድራጎት አዲስ ወንጌል””, እንደሚመስል ምን ይሆን? ይጠይቁ.

እዚህ መምጣት ቀናት ውስጥ ይቀጥላል ተስፋ ይህም ውይይት, አንድ ቅንጭብ ነው. መንፈስ በእናንተ ያነሳሳናል ከሆነ, ፎረም ውስጥ ቁርስራሽ ማንኛውም ከዚህ በታች “”ምላሽ ጻፍ”” በመምታት እና ድምፅ ያክሉ እባክህ!

በጎ አድራጎት ውስጥ, ማን በእርግጥ የተሰበረና ነው?

ኮርትኒ ማርቲን

“”እኛ አሜሪካ ለድሆች በነገሩን ታሪክ, እኛ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ለመናገር እነሱን መጠየቅ እንዲቀጥሉ ታሪክ እነርሱ የተሰበሩ ከሆኑ ነው. እንዲያውም እኛ ነን. “”

ቀለም ያላቸው ሰዎች, አሠራር ክፍል, እና ሴቶች – በዚህ አሳቢ ድርሰት ውስጥ, ጸሐፊ ኮርትኒ ማርቲን ባህላዊ አድራጎት የሚቆጠር ዶላር ተቀባዮች ድምጽ አያስችልም ባሕላዊ የተዋረዶች እሰብራለሁ ሰዎች እና ተቋማት ያጎላል. ግንኙነት, እርስዋም የሚያስረግጠው, ሁሉም ጥሩ ሥራ ማዕከል ናቸው.

ብሩህ አዲስ ትውልድ ውጊያዎች አለመመጣጠን

ዳረን ዎከር በ

ዳረን ዎከር, የ ፎርድ ፋውንዴሽን ፕሬዚዳንት, የእኛ የአሁኑ አፍታ ያለውን ትርጉም እንዲህ ብሏል: Populist በስሜት የፖለቲካ የመጡና በሁለቱም ወገን ላይ እየጨመረ ነው, እና ማስረጃ ሰዎች ካፒታሊዝም ጋር አልረካሁም እየጨመረ መሆኑን ያሳያል.

አድራጊነታቸው, እንዲህ ይላል, ልዩነት መንስኤ ጋር በቁም ነገር ማዳበሩ አለበት – እርሱም ብልሃት ጋር ፊት ለፊት ያላቸውን ችሎታ ላይ እምነት እንዳለው ሲገልጽ.

አድራጊነታቸው ንግድ ውጪ ራሳቸውን ልበሱ ይገባል

ጄሲ Spector በ

ጄሲ Spector, ሀብት ትውልድ አስፈጻሚ ዳይሬክተር, አንድ እውነትን መናገር ተልዕኮ ላይ ነው. እኩል ሀብት ክምችት ምክንያት የሆኑ “”የተሰረቀ አገር, የሰው ኃይል, እና ሕይወት”” የሚለውን ታሪክ ማክበር ሁሉ ሳለ – አድራጊነታቸው አዲስ ሥልጣን, ብላለች, መዋቅራዊ ለውጥ ማደራጀት እና redistributive ፖሊሲዎች ጠበቃ በመሆን የንግድ ውጪ ራሳቸውን ወደ መሆን አለበት አሜሪካ ውስጥ.

ሄይ, አድራጎት: እጃችሁን ሳይታሽና አትበል. ስራ ያግኙ.

ሪቻርድ ቪ ሪቭስ

በ Brooking ኢንስቲትዩት የአምላክ ሪቻርድ ሪቭስ አድራጊነታቸው ሥራቸውን ልብ ላይ ስላላት ውጥረት መገንዘብ; ከዚያም እርምጃ ወደ ላይ መውሰድ ያደፋፍራል. ምን ትልቅ መሠረቶች በማህበራዊ ኃላፊነት ንዋይ አማካኝነት ያላቸውን ስርዓተ በጀቶች ጋር ሳይሆን ሀብታቸውን ጋር ብቻ ሳይሆን ልዩነት ተዋጉ ቢሆንስ? ምን አድራጎት ይበልጥ ሆን የሙከራ ከሆነ?

በጎ አድራጎት ያስተካክሉ የሚቻለው እንዴት ነው?

ዳንኤል Lurie በ

ዜሮ ስጦታ የሆነ “”ሆን የተራቡ ሞዴል”” ስር እየሠራ ዳንኤል Lurie, ጉርሻ ፖይንት አስፈጻሚ, ወንድማማችነትን አንድ አለው ያምናል “”existential ቀውስ.”” አንድ የመጀመሪያው E ርምጃ ለመከላከል እንደመሆኑ መጠን, እንዲህ አለ, እኛ ስለ ሐቀኛና የማይመች ውይይቶች እንዲቀበሉ አለብዎት ዘር እና ክፍል.
ጥሩ ሳምራዊ እንግሊዛውያን, ቆሽሸዋል መስታወት, ይነግረናል ካቴድራል, ፈረንሳይ ያስባል. (በኩል Getty Images)

ይህን ደብዳቤ የሚቀበሉ ከሆነ, ዕድሉ አንተ አድራጎት, ዓለም አቀፍ ጤና, ወይም ዓለም አቀፍ ልማት ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ላይ ፍላጎት አሳይተዋል ናቸው. ልማት አዘጋጅ ላይ, በእነዚህ ርዕሶች ላይ ልቦለድ እና አንዳንዴም ምቾት ውይይቶች ለመፍጠር እንሰራለን.

እንደተለመደው, እንኳ ተጨማሪ TDS ‘ድንበሮች ለመግፋት እንደምንችል ማንኛውም አስተሳሰብ, ጥያቄዎች, ወይም ጥቆማዎች ጋር በትዊተር (@ sarika008) ላይ ወደ እኔ ለመድረስ እባክህ.

ይህ ደብዳቤ ክራፍቲንግ ላይ ያላትን ርዳታ ጄኒፈር Gathright ወደ እናመሰግናለን.

RecommendRespond
በአሳሽ ውስጥ ይመልከቱ
መካከለኛ አርማ
መካከለኛ · 760 የገበያ መንገድ; 9 ኛ ፎቅ, ሳን ፍራንሲስኮ, CA 94102 የተላከ

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
إنجيل جديد من العمل الخيري؟

مجموعة التنمية
إنجيل جديد من العمل الخيري؟
التوضيح من قبل Thoka مائير

كيف ينبغي العمل الخيري النظر في التوتر بين صانعها ومهمتها؟ في كثير من الحالات، والمؤسسات ترغب في حل المشاكل الاجتماعية مثل الفقر المدقع والجوع – ولكن الحصول على الموارد من خلال القوى التي ساعدت يمكن القول خلق تلك المشاكل ذاتها. يمكن العمل الخيري تجاوز هذا التناقض؟ كيف؟

الأسبوع الماضي على مجموعة التنمية، جئنا معا العديد من كبار المفكرين لاستكشاف هذه الأسئلة في مناقشة واسعة النطاق. افتتح ليا هانت-هندريكس وجي كيم من مؤسسة فورد الأرض من قبل واصفا تناقض جوهري العمل الخيري و- وذكر القراء من نفاذ بصيرة من مارتن لوثر كنغ الابن:

“”العمل الخيري أمر جدير بالثناء، ولكن يجب أن لا يؤدي إلى محسن التغاضي عن ظروف الظلم الاقتصادي الذي جعل العمل الخيري ضروري””.

مطاردة-هندريكس وكيم ثم نسأل ما هو “”الإنجيل الجديد من الأعمال الخيرية”” قد تبدو وكأنها، إذا كان تصارع مع هذه الأسئلة.

وفيما يلي خلاصة من المحادثة، والتي نأمل أن تستمر في الأيام القادمة. إذا كان روح يتحرك لك، يرجى ضرب “”كتابة رد”” دون أي من القطع في المنتدى وإضافة صوتك!

في العمل الخيري، الذي هو في الواقع المكسور؟

كورتني مارتن

“”القصة لقد قال عن الفقراء في أمريكا، والقصة أن نستمر في نطلب منهم ان اقول من أجل الحصول على التمويل، هو انهم كسر. في الواقع، نحن “”.

في هذا المقال مدروس، الكاتب كورتني مارتن يسلط الضوء على الأشخاص والمؤسسات الذين يخالفون الهرمية التقليدية عن طريق رفع أصوات المتلقين التقليدي للدولار الخيرية – الملونين، والطبقة العاملة، والنساء. العلاقات، وأنها تؤكد، هي في قلب كل العمل الجيد.

مشرق الجيل الجديد معارك عدم المساواة

بواسطة دارين ووكر

وأشار دارين ووكر، رئيس مؤسسة فورد أهمية اللحظة الراهنة لدينا: المشاعر الشعبية آخذ في الارتفاع على جانبي الطيف السياسي، وتشير الأدلة إلى أن الأشخاص الذين زادت راضين عن الرأسمالية.

أهل الخير، كما يقول، أن يتعامل بجدية مع الأسباب الجذرية لعدم المساواة – وانه عن الثقة في قدرتها على مواجهتها مع براعة.

أهل الخير وإذا وضعوا أنفسهم خارج إدارة الأعمال

بواسطة جيسي سبيكتور

جيسي سبيكتور، المدير التنفيذي لتوليد الموارد، هو في مهمة لقول الحقيقة. ولاية جديدة من المحسنين، كما تقول، يجب أن يكون لوضع أنفسهم من الأعمال من خلال تنظيم من أجل التغيير الهيكلي والدعوة إلى سياسات إعادة التوزيع – جميع مع المحافظة على تاريخها من “”سرقة الأرض والعمل والحياة”” التي أدت إلى تراكم الثروة غير العادل في الولايات المتحدة الأمريكية.

مهلا، العمل الخيري: لا تفرك يديك. الحصول على العمل.

ريتشارد ريفز V.

التحديات ريتشارد ريفز معهد بروكينغ في المحسنين على التعرف على التوتر الكامن في صميم عملهم، ومن ثم الانتقال إلى العمل. ماذا لو خاضت الأسس كبيرة عدم المساواة ليس فقط مع الميزانيات التشغيلية ولكن أيضا مع أصولها، من خلال الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا؟ ماذا لو كان العمل الخيري أكثر تجريبية عمدا؟

كيفية إصلاح الخيرية

بواسطة دانيال لوري

يعتقد دانيال لوري، الرئيس التنفيذي لشركة كف عفريت، التي تعمل تحت “”نموذج جائع عمدا”” صفر الوقف، والعمل الخيري له “”أزمة وجودية””. وكخطوة أولى لمواجهة ذلك، وقال: نحن بحاجة إلى احتضان المحادثات صادقة وغير مريحة حول العرق والطبقة.
السامري الصالح يهتم الحاج، والزجاج الملون، وكاتدرائية شارتر، فرنسا. (الصور عن طريق جيتي)

إذا كنت تتلقى هذه الرسالة، وهناك احتمالات كنت مهتما في شيء متعلق العمل الخيري، والصحة العالمية، أو تنمية الدولية. في مجموعة التنمية، ونحن نعمل لخلق رواية والمحادثات غير مريحة أحيانا حول هذه الموضوعات.

كما هو الحال دائما، يرجى التواصل مع لي على تويتر (@ sarika008) مع أية أفكار، أسئلة، أو اقتراحات لكيف يمكننا دفع حدود TDS “”إلى أبعد من ذلك.

بفضل جينيفر Gathright لمساعدتها في صياغة هذه الرسالة.

RecommendRespond
عرض في المستعرض
متوسطة الشعار
أرسلت بواسطة المتوسطة · 760 شارع السوق، 9th الكلمة، سان فرانسيسكو، CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Նոր Ավետարանը բարեգործության:

Զարգացման Set
Նոր Ավետարանը բարեգործության:
Նկարազարդումները, Thoka maer

Ինչպես պետք է բարեգործություն է դիտարկել միջեւ լարվածությունը իր ստեղծողի եւ նրա առաքելությանը: Շատ դեպքերում, հիմնադրամները ցանկանում է լուծել սոցիալական խնդիրներ, ինչպիսիք են ծայրահեղ աղքատության եւ սովի, բայց ձեռք բերել իրենց միջոցները միջոցով ուժերը, որոնք թերեւս օգնել է ստեղծել հենց այդ խնդիրները: Կարող է բարեգործություն հաղթահարենք այս հակասությունը: Ինչպես?

Անցյալ շաբաթ զարգացման Set, մենք համախմբեց մի քանի առաջատար մտածողների է ուսումնասիրել այդ հարցերը լայնածավալ քննարկման: Լիան Hunt-Հենդրիքսի եւ Jee Կիմ է Ford հիմնադրամի բացեց հարկ նկարագրելով բարեգործության արմատական հակասությունը, եւ հիշեցրեց ընթերցողներին մի սուր պատկերացում Մարտին Լյութեր Քինգի, Jr .:

«Մարդասիրություն ողջունելի է, բայց այն չպետք է առաջացնի, որ բարերարի անտեսել հանգամանքները տնտեսական անարդարության, որոնք ստիպում են բարեգործությունը անհրաժեշտ»:

Hunt-Հենդրիքսի եւ Քիմ ապա հարցնել, թե ինչ է «նոր ավետարանը բարեգործության» կարող է նման, եթե այն հետ մարտնչեց այդ հարցերին.

Ահա մի ամփոփել զրույցի, որը, հուսով եմ կշարունակվի նաեւ առաջիկա օրերին: Եթե ոգին շարժվում է ձեզ համար, խնդրում ենք հարվածել »պատասխան գրել« ստորեւ որեւէ կտորները համաժողովին եւ ավելացնել ձեր ձայնը!

Ի բարեգործության, որը փաստացի Broken.

Ըստ Courtney Martin

«Պատմությունը մենք պատմել է այն մասին, որ աղքատ է Ամերիկայում, այն պատմությունը, որը մենք շարունակում ենք հարցնել նրանց ասել, որպեսզի ստանալ ֆինանսավորում, այն է, որ նրանք կոտրված. Ի դեպ, մենք »:

Այս մտախոհ շարադրություն, գրող Courtney Martin կարեւորում մարդկանց եւ հաստատություններին, որոնք, խախտելով ավանդական հիերարխիայի կողմից բարձրացնելով ձայնը ավանդական ստացողների բարեգործական դոլարով ժողովրդի գույնի, բանվոր դասակարգի եւ կանանց: Հարաբերություններ, նա պնդում է, գտնվում են կենտրոնում բոլոր լավ աշխատանքի համար:

A Bright New Generation Ճակատամարտեր անհավասարությունը

Ըստ Darren Walker

Darren Walker նախագահ Ford հիմնադրամի, – նշել նշանակությունը մեր ներկայիս պահի: Պոպուլիստական տրամադրությունները բարձրանում է երկու կողմերի քաղաքական սպեկտրի, եւ փաստերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ, որոնք ավելացել դժգոհ կապիտալիզմի.

Բարերարներ, – ասում է նա, պետք է ըմբշամարտ հետ լուրջ արմատական պատճառների անհավասարության եւ նա արտահայտում հավատը իրենց ունակության դիմակայել նրանց հետ, սրամտություն.

Բարեգործները պետք է տեղադրել իրենց դուրս բիզնեսի

By Jessie Spector

Jessie Spector, գործադիր տնօրեն ռեսուրսների սերնդի հետ, մի ճշմարտության պատմում առաքելությունը. Նոր մանդատը բարերարների, – ասում է նա, պետք է տեղադրել իրենց դուրս բիզնեսի կազմակերպման կառուցվածքային փոփոխության եւ քարոզում է վերաբաշխման քաղաքականության բոլորը միաժամանակ կատարման պատմություններ «գողացված հողի, աշխատանքի եւ կյանքի», որոնք հանգեցրել են անհավասար հարստություն կուտակելու է Միացյալ Նահանգներում.

Hey, Մարդասիրություն: Մի սեղմում ձեր ձեռքերում է: Անցիր գործի.

Ռիչարդ Վ. Reeves

The Brooking ինստիտուտի Ռիչարդ Ռիվսը մարտահրավեր է բարերարներ է ճանաչել բնորոշ լարվածությունը սրտում իրենց աշխատանքի, ապա շարժվել դեպի գործողությունների: Ինչ անել, եթե մեծ հիմնադրամները կռվել անհավասարությունը ոչ միայն իրենց գործառնական բյուջեների, այլեւ իրենց ակտիվների միջոցով սոցիալապես պատասխանատու ներդրումների. Ինչ անել, եթե բարեգործությունը էր ավելի դիտավորյալ փորձարարական.

Ինչպես ուղղել բարեգործության

Դանիել Lurie

Դանիել Lurie, գլխավոր գործադիր տնօրեն tipping կետ, որը գործում է որպես «միտումնավոր սոված մոդելի« զրոյական ձիրք, կարծում է բարեգործությունը ունի «գոյաբանական ճգնաժամը:« Որպես առաջին քայլ հակազդելու այն, – ասել է նա, մենք պետք է գրկել ազնիվ ու անհարմար մասին խոսակցությունները մրցավազքը եւ դասի.
The Good Samaritan հոգում է Pilgrim, վիտրաժներ, Chartres Մայր, Ֆրանսիայում: (Via Getty Images)

Եթե դուք ստանում եք այս նամակը, շանսեր են, դու հետաքրքրում է ինչ – որ բան կապված է բարեգործության, գլոբալ առողջության, կամ միջազգային զարգացման համար: Զարգացման Set, մենք աշխատում ենք ստեղծել է վեպը եւ երբեմն էլ անհարմար խոսակցությունները այդ թեմաների շուրջ:

Ինչպես միշտ, խնդրում ենք հասնում են ինձ Twitter (@ sarika008) ցանկացած մտքերը հարցեր, կամ առաջարկությունների համար, թե ինչպես մենք կարող ենք մղել TDS ‘սահմանները, նույնիսկ հետագա.

Շնորհիվ Ջենիֆեր Gathright իր ցուցաբերած աջակցության Արհեստի այս նամակը:

RecommendRespond
Դիտել բրաուզերում
միջին Logo
Ուղարկվել է միջին · 760 Market Street, 9-րդ հարկում, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Xeyriyyəçi Yeni müjdəsi?

Development Set
Xeyriyyəçi Yeni müjdəsi?
Thoka Maer tərəfindən Illustration

Necə onun ustası və onun missiyası arasında gərginlik nəzərə xeyriyyəçilik lazımdır? lakin arguably o çox problemlər yarada kömək qüvvələr vasitəsilə öz resurslarını əldə – Bir çox hallarda, vəqf ifrat yoxsulluq və aclıq kimi sosial problemləri həll etmək istəyirik. Bu ziddiyyət keçmiş olsun xeyriyyəçilik edə bilərəmmi? Necə?

Ötən həftə Development Set, biz geniş müzakirə bu suallara araşdırmaq üçün bir neçə aparıcı mütəfəkkirləri gətirdi. Leah Hunt-Hendrix və Ford Fondunun Jee Kim Xeyirxahlıq əsas ziddiyyət izah mərtəbə açdı – və Martin Luther King, Jr bir iti fikir oxucu xatırladıb .:

“”Xeyriyyəçi təqdirəlayiqdir, lakin xeyriyyəçi zəruri xeyriyyəçilik etmək iqtisadi ədalətsizlik halları etməmək səbəb olmamalıdır.””

Hunt-Hendrix və Kim sonra bu sual ilə wrestled əgər bir “”xeyriyyəçilik yeni gospel”” kimi baxmaq bilər nə xahiş edirik.

Burada önümüzdəki günlərdə də davam edəcək söhbət bir recap var. Ruh sizə hərəkət varsa, forumda ədəd hər hansı bir aşağıda “”a cavab yaz”” basın və səs əlavə edin!

Xeyriyyəçilik, kim Əslində Broken edir?

Courtney Martin By

“”Biz Amerikada yoxsul barədə etdik hekayə, biz maliyyə almaq üçün demək onlara davam hekayə, onlar sınıq olduğunu göstərir. Əslində, biz var. “”

rəng insanlar, fəhlə sinfinin və qadınlar – bu düşüncəli esse-ci ildə yazıçı Courtney Martin ənənəvi xeyriyyə dollar alanların səsləri qaldırıcı ənənəvi hierarchies qırmaq adam və təşkilatlara vurğulayır. Münasibətlər, o iddia, bütün yaxşı iş mərkəzində var.

A Bright Yeni Nəsil Battles bərabərsizlik

Darren Walker

Darren Walker, Ford Fondunun prezidenti, bizim cari an önəmini qeyd etdi: Populist hiss siyasi spektrin hər iki tərəfdən artır, və sübut insanlar kapitalizm narazı artırılır göstərir.

Köməksevər, o deyir ki, bərabərsizliyin səbəbləri ilə ciddi əlbəyaxa lazımdır – və o, ixtiraçılıq ilə onlara üz qabiliyyətini iman ifadə edir.

Köməksevər biznes özləri qoymaq lazımdır

Jessie Spector By

Jessie Spector, Resource Generation icraçı direktoru, bir həqiqət izah missiya deyil. qeyri-bərabər sərvət toplanması səbəb olub “”oğurlanmış torpaq, əmək və yaşayır”” tarixi təqdis isə – xeyriyyəçi yeni vəzifə, o deyir ki, struktur dəyişikliyi üçün təşkili və bölüşdürülməsi siyasəti müdafiə ilə biznes özləri qoymaq olmalıdır ABŞ-da.

Hey, Xeyriyyəçi: əllərinizi sıxmaq etməyin. Iş almaq.

Richard V. Reeves tərəfindən

Brooking İnstitutunun Richard Reeves xeyriyyəçi onların iş qəlbində xas gərginlik tanımaq, sonra fəaliyyət hərəkət problemləri. Nə böyük əsasları sosial cəhətdən məsuliyyətli investisiyalar vasitəsilə öz əməliyyat büdcələri ilə həm də onların aktivləri ilə yalnız bərabərsizliyin mübarizə əgər? Nə xeyriyyəçilik daha məqsədli təcrübə idi?

Xeyriyyəçilik Fix necə

Daniel Lurie By

sıfır ianə bir “”qəsdən ac modeli”” altında fəaliyyət Daniel Lurie, Tipping Point CEO, xeyriyyəçilik bir var inanır “”existential böhran””. ilk addım qarşı, o bildirib ki, biz vicdanlı və narahat söhbət əhatə etmək lazımdır irqi və sinif.
Good Samaritan Pilgrim, vitray, Chartres Cathedral, Fransa üçün qayğı. (Via Getty Images)

Bu məktub qəbul edirsinizsə, şansını siz xeyriyyəçilik, qlobal səhiyyə, və ya beynəlxalq inkişafı ilə bağlı bir şey maraqlı olduğunuz var. Development Set, biz bu mövzularda roman və bəzən narahat söhbət yaratmaq üçün çalışır.

Həmişə olduğu kimi, biz daha da TDS “”sərhədləri təkan ola bilər necə hər hansı bir fikir, suallar, və ya təkliflər ilə Twitter (@ sarika008) mənə çatmaq edin.

Bu məktubu crafting onun yardım üçün Jennifer Gathright üçün təşəkkür edirik.

RecommendRespond
brauzerinizin View
Orta Logo
Orta · 760 Market Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94102 tərəfindən göndərilən

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Gospel A New philanthropy?

Garapen Set
Gospel A New philanthropy?
Ilustrazio Thoka Maer arabera

Nola kontuan hartu bere egilea eta bere eginkizuna arteko tentsioa philanthropy behar? baina indar hori izan da dudarik gabe, lagundu oso arazo horiek sortzeko bitartez beraien baliabideak eskuratzen – Kasu askotan, fundazio Muturreko pobrezia eta gosea bezalako gizarte arazoak konpondu nahi. Kontraesan hau iragan lortu philanthropy dezaket? Nola?

Azken aste Garapen multzoa bildu ditugu liderra hainbat pentsalari zabala zuten eztabaida batean galdera hauek aztertzeko. Leah Hunt-Hendrix eta Jee Ford Fundazioaren Kim inauguratu solairuan philanthropy funtsezko kontraesana deskribatzen – eta Martin Luther King, Jr. batetik gogoa ikuspegi bat irakurle gogorarazi .:

“”Filantropia commendable da, baina ez eragite behar filantropo injustizia ekonomiko inguruabarrak beharrezkoa philanthropy egiteko zein bazter uztea.””

Hunt-Hendrix eta Kim orduan galdetu zer bat “”filantropia gospel berria”” agian itxura, wrestled da galdera hauekin bada.

Hemen elkarrizketan, eta bertan izango da datozen egunetan jarraitu nahi dugun laburpena da. izpiritua mugitzen baduzu, mesedez sakatu piezak edozein azpitik foroan “”Idatzi erantzuna”” eta zure ahotsa gehitu!

Philanthropy, benetan Broken da?

Courtney Martin By

“”Istorioa Nik Amerikan pobrea buruz esan dugu, istorio hori eskatu ahal izateko finantzaketa lortzeko kontatu jarraituko dugu, hautsita Oraindik dutela. Izan ere, gara. “”

pentsakor Saiakera honetan, Courtney Martin idazle azpimarratzen pertsona eta erakunde apurtu nor tradizionalaren hierarkiak filantropiko dolar hartzaile tradizionala ahotsak igotzen – kolore pertsonak, langile-klasearen, eta emakumeak. Harremanak, argitu du, lan ona guztien erdian daude.

A Bright New Generation borroketan Desberdintasuna

Darren Walker By

Darren Walker, Ford Fundazioaren presidenteak, adierazi gure egungo une esangura: populista sentimendu da, bai maila politikoan aldeetan igotzen, eta ebidentzia erakusten du pertsona hori handitu dira kapitalismo pozik.

Philanthropists, dio, serio GrApple behar root desorekaren arrazoi batekin – eta fedea adierazten zuen haiei aurre egiteko adimen gaitasuna.

Philanthropists beraiek jarri Enpresa Out

Jessie Spector arabera

Jessie Spector, Exekutiboak Baliabideen belaunaldiko zuzendaria, egia kontatzeko eginkizun bat da. Hori izan desorekatua aberastasuna pilatzea ekarri zuen “”lapurtutako lurra, lana, eta bizitza”” historiak ohore guztia bitartean – filantropoak agintaldia berria, berak dioenez, beraiek jarri enpresa daudelarik egiturazko aldaketaren antolatzeko eta birbanaketa politikak defendatzen arabera izan behar Estatu Batuetan.

Hey, filantropia: Ez bihurrituko Your Hands. Talde lan egiteko.

Richard V. Reeves By

The Brooking Institutuko Richard Reeves erronka filantropoak berezko tentsioa aitortu bere lanaren muinean, eta, ondoren, joan den ekintza. Zer fundazioak big borrokatua bada desberdintasuna ez bakarrik beren ustiapen aurrekontuak baina, halaber, beren aktibo batera, inbertsioak sozialki arduratsua bidez? Zer philanthropy gehiago nahita esperimentala zen bada?

Nola Konpondu filantropia

Daniel Lurie By

Daniel Lurie, Tipping Point zuzendari nagusia, eta horrek “”nahita gose eredu”” bat zero zuzkidura pean funtzionatzen du, eta uste philanthropy bat du “”krisi existentzial.”” As lehen urrats bat da kontraerasoan, esan zuen, elkarrizketetan zintzoa eta deseroso besarkatu behar dugu arraza eta klasea.
Good Samaritan The Donejakue, beirateak, Chartres Cathedral, France zaintzen. (Via Getty Images)

zu gutun hau jaso baduzu, aukera Oraindik filantropia, osasun global, edo nazioarteko garapenarekin lotutako zerbait interesatzen zaizun dira. Garapen multzoa, eleberri eta batzuetan deseroso elkarrizketak sortzeko gai hauek lantzen ditugu.

Beti bezala, mesedez iristea me Twitter (@ sarika008) edozein pentsamenduak, galdera edo iradokizun batekin on TDS ‘mugak nola bultza dezakegu, are gehiago da.

Jennifer Gathright esker bere gutun hau crafting laguntza eskatzeko.

RecommendRespond
nabigatzailean ikusi
Medium logotipoa
Bidalitako Medium · 760 Market Street, 9an solairuan, San Francisco, CA 94102 arabera

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Новае Евангелле ад філантропіі?

набор развіцця
Новае Евангелле ад філантропіі?
Ілюстрацыя Thoka Маер

Як след разгледзець філантропіі напружанасць паміж яго стваральніка і яго місіі? У многіх выпадках фонды хочам вырашыць сацыяльныя праблемы, як крайняя галеча і голад – але набываюць свае рэсурсы за кошт сіл, якія, магчыма, дапамаглі стварыць тыя самыя праблемы. Ці можа філантропія абыйсці гэтую супярэчнасць? Якім чынам?

На мінулым тыдні на мностве развіцця, мы прынялі ўдзел некалькі вядучых мысляроў, каб даследаваць гэтыя пытанні ў шырокай дыскусіі. Лиа Hunt-Хендрыкс і Jee Кім Фонду Форда адкрыў слова, апісваючы фундаментальнае супярэчнасць філантропіі – і нагадаў чытачам вострае разуменне ад Марціна Лютэра Кінга, Jr.:

“”Філантропіі заслугоўвае высокай ацэнкі, але гэта не павінна прывесці да філантроп выпускаць з выгляду абставіны эканамічнай несправядлівасці, якія робяць філантропіі неабходнай.””

Hunt-Хендрыкс і Кім затым спытаць, што такое «новае евангелле філантропіі”” можа выглядаць наступным чынам, калі ён змагаўся з гэтымі пытаннямі.

Вось пераказ размовы, які мы спадзяемся, будзе працягвацца і ў бліжэйшыя дні. Калі дух перамяшчае вас, калі ласка, націсніце кнопку “”Напісаць адказ”” ніжэй любы з частак у форуме і дадаць свой голас!

У філантропіі, хто на самай справе працуе?

Па Courtney Martin

“”Гісторыя мы гаварылі пра бедных у Амерыцы, гісторыя, якую мы працягваем прасіць іх, каб сказаць, каб атрымаць фінансаванне, у тым, што яны зламаныя. На самай справе, мы “”.

У гэтым удумлівага эсэ, пісьменнік Кортні Марцін вылучае на першы план людзей і ўстаноў, якія парушаюць традыцыйныя іерархій, падымаючы галасы традыцыйных атрымальнікаў філянтрапічнай даляраў – людзей колеру, працоўнага класа, так і жанчын. Адносіны, яна сцвярджае, знаходзяцца ў цэнтры ўсёй добрай працы.

Яркі Новае пакаленне Бітвы Няроўнасць

Дарэн Уокер

Дарэн Уокер, прэзідэнт Фонду Форда, адзначыў значнасць нашага бягучага моманту: народнікаў настрою расце з абодвух бакоў палітычнага спектру, і дадзеныя паказваюць, што людзі, павялічваюцца незадаволеныя капіталізмам.

Дабрачынцы, кажа ён, павінен змагацца ўсур’ёз з карэннымі прычынамі няроўнасці – і ён выказвае веру ў іх здольнасці супрацьстаяць іх вынаходлівасці.

Дабрачынцы павінны выйсці з бізнэсу

Джэсі Спектар

Джэсі Спектар, выканаўчы дырэктар фарміравання рэсурсаў, на місіі казаць праўду. Новы мандат дабрачынцаў, кажа яна, мусіць ставіць сябе з бізнэсу шляхам арганізацыі структурных змяненняў і выступае за пераразмеркавальную палітыкі – усё ў той час як ўшанаванне гісторыі «скрадзеных зямлі, працы і жыцця””, якія прывялі да назапашвання няроўнай багацця ў Злучаных Штатах.

Эй, філантропіі: Ці не адціскаць вашыя рукі. За працу.

Рычард В. Reeves

У Brooking інстытута Рычард Рыўз кідае выклік дабрачынцы прызнаць прыроджанае напружанне ў аснове іх працы, а затым перайсці да дзеяння. Што рабіць, калі вялікія фонды змагаліся няроўнасць не толькі з іх аперацыйных бюджэтаў, але і з іх актывамі, праз сацыяльна адказных інвестыцый? Што рабіць, калі філантропія была больш мэтанакіравана эксперыментальным?

Як выправіць філантропіі

Даніэль Лур’е

Даніэль Лур’е, генеральны дырэктар кампаніі Tipping Point, які працуе пад “”наўмысна галоднай мадэлі”” нулявога адоранасці, лічыць філантропія мае “”экзістэнцыяльны крызіс.”” У якасці першага кроку, каб супрацьстаяць гэтаму, сказаў ён, мы павінны прыняць сумленныя і нязручныя размовы аб тым, расы і класа.
Добры самарыцянін клапоціцца аб Пілігрым, вітражы, Шартрский сабор, Францыя. (Via Getty Images)

Калі вы атрымалі гэты ліст, хутчэй за ўсё, вы зацікаўлены ў чым-то звязана з дабрачыннасцю, глабальнага аховы здароўя або міжнароднага развіцця. У наборы развіцця, мы працуем над стварэннем новых і часам нязручныя размовы на гэтыя тэмы.

Як заўсёды, калі ласка выйсці мне на Twitter (@ sarika008) з якімі-небудзь думкі, пытанні ці прапановы аб тым, як мы можам пашыраць межы TDS ‘яшчэ больш.

Дзякуючы Джэніфер Gathright за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага ліста.

RecommendRespond
Прагляд у браўзэры
сярэдні Лагатып
Даслаў Medium · 760 Market Street, 9-й паверх, Сан-Францыска, Каліфорнія 94102

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
বিশ্বপ্রেম এক নতুন গসপেল?

উন্নয়ন সেট
বিশ্বপ্রেম এক নতুন গসপেল?
Thoka Maer দ্বারা চিত্রণ

কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তা ও তার মিশন মধ্যে টান বিবেচনা বিশ্বপ্রেম উচিত? কিন্তু বাহিনী যে তর্কসাপেক্ষ ঐ খুব সমস্যার সৃষ্টি সাহায্য করেছেন তাদের সম্পদ অর্জন – অনেক ক্ষেত্রেই, ফাউন্ডেশন চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মত সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছুক. এই অসঙ্গতি অতীত পেতে বিশ্বপ্রেম পারি? কিভাবে?

গত সপ্তাহে উন্নয়ন সেট উপর, আমরা একত্রিত বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদদের একটি বহুদূরবিস্তৃত আলোচনায় এসব প্রশ্ন এক্সপ্লোর করার. লেয়া হান্ট-হেন্ডরিক্স এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের Jee থেকে কিম বিশ্বপ্রেম মৌলিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা দ্বারা মেঝে খোলা – মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র থেকে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে .:

“”বিশ্বপ্রেম প্রশংসনীয়, কিন্তু এটি মানবপ্রেমিক অর্থনৈতিক অবিচার পরিস্থিতিতে বিশ্বপ্রেম প্রয়োজনীয় উপেক্ষা করতে না কারণ হবে.””

হান্ট-হেন্ডরিক্স এবং কিম তারপর কি একটি “”বিশ্বপ্রেম নতুন গসপেল”” অনুরূপ হতে পারে, যদি এটা এই প্রশ্নের সাথে কুস্তি জিজ্ঞাসা.

এখানে কথোপকথন, যা আমরা আশা করি আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে একটি সংক্ষিপ্তবৃত্তি. আত্মা আপনি চলে আসে তাহলে, আঘাত দয়া টুকরা কোনো নিচে ফোরামে “”একটি প্রতিক্রিয়া লিখুন”” এবং আপনার ভয়েস যোগ করুন!

বিশ্বপ্রেম, যিনি প্রকৃতপক্ষে নষ্ট করা হয়?

কোর্টনি মার্টিন

“”গল্প আমরা আমেরিকার দরিদ্র সম্পর্কে বলেছি, গল্প যে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করার তহবিল পেতে বলতে অবিরত, যে তারা ভাঙা করছি. আসলে, আমরা হয়. “”

রঙ এর মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী, এবং নারী – এই চিন্তাশীল রচনায় লেখক কোর্টনি মার্টিন মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান যারা বিশ্বপ্রেমিক ডলার ঐতিহ্যগত প্রাপকদের কণ্ঠ elevating দ্বারা ঐতিহ্যগত শ্রেণীবিন্যাসের বিরতি তুলে ধরে. সম্পর্ক, সে দাবি, সব ভাল কাজ কেন্দ্রে আছি.

একটি উজ্জ্বল নতুন জেনারেশন যুদ্ধসমূহ অসাম্য

ড্যারেন ওয়াকার

ড্যারেন ওয়াকার, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সভাপতি, আমাদের বর্তমান মুহূর্ত তাৎপর্য লক্ষনীয়: জনপ্রিয় অনুভূতিতে রাজনৈতিক বর্ণালী উভয় পক্ষের বাড়ছে, এবং প্রমাণ দেখায় যে, মানুষ পুঁজিবাদের সঙ্গে অসন্তুষ্ট বৃদ্ধি করা হয়.

হিতৈষী, তিনি বলেছেন, বৈষম্য মূল কারণগুলোকে সঙ্গে গম্ভীরভাবে grapple হবে – এবং তিনি তাদের অকপটতা সঙ্গে মুখোমুখি তাদের ক্ষমতা বিশ্বাসের প্রকাশ.

জনহিতৈষী নিজেদের বিজনেস ফেলবো

জেসি Spector দ্বারা

জেসি Spector, রিসোর্স জেনারেশন এর নির্বাহী পরিচালক, একটি সত্য-কহন অভিযানের হয়. এর “”চুরি ভূমি, শ্রম, এবং জীবন”” ইতিহাসের অসম সম্পদ আহরণ করা হয়েছে অনারিং সব সময় – হিতৈষী নতুন ম্যান্ডেট, তিনি বলেন, কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত এবং redistributive নীতি সমর্থনে দ্বারা ব্যবসার বাইরে নিজেদের করা করা উচিত যুক্ত রাষ্টগুলোের মধ্যে.

আরে, বিশ্বপ্রেম তোমাদের হাত কচলান না. কাজ পেতে.

রিচার্ড ভি রিভস দ্বারা

Brooking ইনস্টিটিউটের রিচার্ড রিভস জনহিতৈষী তাদের কাজ অন্তরে সহজাত টান চিনে, এবং তারপর কর্ম উপর সরানো চ্যালেঞ্জ. তাহলে কি বড় ভিত্তিগুলো সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের মাধ্যমে, না শুধু তাদের অপারেটিং বাজেটের সঙ্গে বরং তাদের সম্পদের সাথে বৈষম্য লড়াই চালিয়েছে? কি যদি বিশ্বপ্রেম আরো ইচ্ছাপূর্বক পরীক্ষামূলক ছিল?

বিশ্বপ্রেম ফিক্স করবেন কিভাবে

ড্যানিয়েল Lurie দ্বারা

ড্যানিয়েল Lurie, টিপিং পয়েন্ট সিইও, যা একটি শূন্য এনডাওমেন্ট এর “”ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধার্ত মডেল”” এর অধীনে কাজ করে, বিশ্বাস বিশ্বপ্রেম একটি হয়েছে “”অস্তিত্বের সঙ্কটের.”” একটি প্রথম পদক্ষেপ এটি মোকাবেলায় হিসেবে তিনি বলেন, আমরা যে বিষয়ে সৎ ও অস্বস্তিকর কথোপকথন আলিঙ্গন প্রয়োজন জাতি এবং শ্রেণী.
গুড সামারিটান পিলগ্রিম, দাগী কাচ, Chartres ক্যাথিড্রাল, ফ্রান্স জন্য চিন্তা করেন. (করেকিছু Getty ছবি)

এই চিঠি পেয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভাবনা আপনি বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব স্বাস্থ্য ভালো, বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কিছু করতে আগ্রহী হন হয়. উন্নয়ন সেট এ, আমরা এই বিষয়গুলির উপন্যাস এবং মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর কথোপকথন তৈরি করতে কাজ.

সর্বদা হিসাবে, কিভাবে আমরা উত্সমূলে ‘সীমানা এমনকি আরও ধাক্কা পারেন জন্য কোন চিন্তা, প্রশ্ন, বা পরামর্শ দিয়ে টুইটার (@ sarika008) উপর আমার কাছে পৌঁছান দয়া করে.

এই চিঠি হস্তশিল্প তার সহায়তার জন্য জেনিফার Gathright ধন্যবাদ.

RecommendRespond
ব্রাউজারে দেখুন
মাঝারি লোগো
মাঝারি · 760 মার্কেট স্ট্রিট, 9th মেঝে, সান ফ্রান্সিসকো, CA 94102 প্রেরণ করেছে

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel filantropije?

Razvoj Set
A New Gospel filantropije?
Ilustracija Thoka Maer

Kako bi trebalo filantropiji razmotriti napetost između svojih kavu i svoju misiju? U mnogim slučajevima, temelji žele riješiti socijalne probleme poput ekstremnog siromaštva i gladi – ali stiču sredstva kroz snage koje su nedvojbeno pomogle stvoriti one vrlo probleme. Mogu filantropiji otarasiti ovu kontradikciju? Kako?

Prošle sedmice na razvoj set, doveli smo zajedno nekoliko vodećih mislilaca da istraže ova pitanja u široke rasprave a. Leah Hunt-Hendrix i Jee Kim Ford Foundation je otvorio pod opisujući osnovne kontradikcije filantropija – i podsjetio čitaoci istančan uvid od Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija je za svaku pohvalu, ali to ne smije dovesti do toga da filantrop da previde okolnostima ekonomske nepravde koje čine filantropije potrebno.””

Lov-Hendrix i Kim onda pitati što je “”novo evanđelje filantropije”” može izgledati, ako se borio s ovim pitanjima.

Evo ponovimo razgovora, koji se nadamo da će se nastaviti iu narednim danima. Ako duh pokreće, molim te udario “”Napišite odgovor”” ispod svakog od komada u forumu i dodajte vaš glas!

U filantropije, ko je zapravo Broken?

Courtney Martin

“”Priča smo rekli o siromašnima u Americi, priča da smo i dalje od njih da kažem da bi dobili sredstva, je da su slomljeni. U stvari, mi smo. “”

U ovom promišljen eseju, pisac Courtney Martin naglašava ljudi i institucija koji krše tradicionalne hijerarhije podizanjem glasove tradicionalnih primalaca filantropskih dolara – ljudi boje, radničke klase, i žene. Odnosi, ona tvrdi, su u središtu svih dobar posao.

A Bright New Generation Borbe Nejednakost

Darren Walker

Darren Walker, predsjednik Fordove fondacije, ukazao na značaj našeg aktuelnog trenutka: Narodnjačka raspoloženje raste na obje strane političkog spektra, a dokazi pokazuju da ljudi su povećani nezadovoljni kapitalizma.

Filantropi, kaže on, mora bore ozbiljno sa uzrocima nejednakosti – i on izražava vjeru u njihovu sposobnost da ih se suoči sa genijalnosti.

Filantropi treba povesti bez posla

Jessie Spector

Jessie Spector, izvršni direktor resursa generacije, je na misiji kazivanja istine. Novi mandat filantropa, kaže ona, treba staviti da se iz posla organizovanjem za strukturalne promjene i zagovaranje za redistributivne politike – sve dok u čast povijesti “”ukradene zemljišta, rada i života””, koji su doveli do nejednake akumulacije bogatstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hej, Filantropija: Ne zavrnem ruke. Na posao.

Richard V. Reeves

U Brooking Instituta Richard Reeves izaziva filantropa prepoznati inherentna napetost u središtu njihovog rada, a zatim preći na akciju. Šta ako veliki temelji se borio nejednakost ne samo sa svojim operativnim budžetima, ali i sa svojim sredstvima, kroz društveno odgovorne investicije? Šta ako filantropija bio namjerno eksperimentalni?

Kako Fix filantropiju

Daniel Lurie

Daniel Lurie, izvršni direktor Tipping Point, koja posluje pod “”namjerno gladan model”” nula zadužbine, smatra filantropiju ima “”egzistencijalnu krizu.”” Kao prvi korak da se suprotstavi, on je rekao, moramo prihvatiti iskren i neugodno razgovore o rase i klase.
The Good Samaritan brine za Pilgrim, vitraž, Chartres katedrala, Francuska. (Via Getty Images)

Ako ste prima ovo pismo, velike su šanse da vas zanima nešto u vezi sa filantropije, globalno zdravlje, ili međunarodnog razvoja. U razvoj Set, radimo na tome da stvori nove i ponekad neugodno razgovore o ovim temama.

Kao i uvijek, molimo Vas da dopre do mene na Twitteru (@ sarika008) sa bilo kojim misli, pitanja, ili sugestije kako možemo gurnuti granice TDS “”još više.

Zahvaljujući Jennifer Gathright za nju pomoć u crafting ovo pismo.

RecommendRespond
Pogledaj u preglednik
Srednji Logo
Poslao Srednji · 760 Market Street, 9. kat, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Евангелие на филантропията?

Комплектът за развитие
A New Евангелие на филантропията?
Илюстрация от Thoka Maer

Как трябва филантропията помисли напрежението между неговата машина и нейната мисия? В много случаи, фондации желаят да реши социалните проблеми, като крайната бедност и глада – но придобива своите ресурси чрез сили, които са може би помогна за създаването на същите тези проблеми. Може филантропията да преминем през това противоречие? Как?

Миналата седмица на снимачната развитие, ние събра няколко водещи мислители да проучи тези въпроси в широкообхватно обсъждане. Лия Hunt-Hendrix и Джи Ким на фондация Ford отвори на пода, като описва фундаментално противоречие филантропия – и напомни на читателите на запален поглед от Мартин Лутър Кинг-младши .:

“”Филантропия е похвално, но това не трябва да предизвиква филантропа да се пренебрегват обстоятелствата на икономическата несправедливост, които правят филантропията е необходимо.””

Hunt-Hendrix и Ким тогава питам как може да изглежда “”ново евангелие на филантропията”” като, ако тя се бореше с тези въпроси.

Ето една рекапитулация на разговора, който се надяваме да продължи и през следващите дни. Ако духът ви се движи, моля натиснете “”Напиши отговор”” по-долу някои от парчетата в този форум и се добавя гласа си!

В филантропия, кой всъщност неработеща?

С Кортни Martin

“”Историята сме разказа за бедните в Америка, историята, че ние продължаваме да ги помоля да кажете, за да получат финансиране, е, че те са счупени. В действителност, ние сме. “”

В този внимателен есе, писател Кортни Martin подчертава хора и институции, които нарушават традиционните йерархии чрез повдигане на гласовете на традиционни получатели на филантропски долара – хората на цвят, на работническата класа, и жени. Връзки, тя твърди, са в центъра на всичко добро дело.

A Bright New Generation Битки Неравенството

Чрез Дарън Walker

Дарън Уокър, председател на фондация Ford, отбеляза значението на сегашната ни момент: популизъм се увеличава от двете страни на политическия спектър, и има доказателства, че хората са се увеличили недоволни от капитализма.

Филантропите, казва той, трябва да се борят сериозно с първопричините на неравенството – и той изразява вяра в способността си да ги изправят с изобретателност.

Филантропите трябва да си изкара от Бизнес

Чрез Jessie Spector

Jessie Spector, изпълнителен директор на Ресурсен Generation, е по казването на истината мисия. Новият мандат на филантропи, казва тя, трябва да бъде да се изкара от бизнеса чрез организиране на структурните промени и се застъпва за политики за преразпределение – всичко това, докато в чест на историята на “”откраднати земя, труд и живот””, които са довели до неравно натрупване богатство в САЩ.

Хей, филантропия: Не се извива ръцете си. Отивам на работа.

Ричард V. Рийвс

Ричард Reeves на Брукинг Институт предизвикателства филантропи да разпознават присъщото напрежение в основата на тяхната работа, и след това преминете към действие. Какво става, ако големите фондации борили неравенството не само с техните оперативни бюджети, но и с техните активи, чрез социално отговорни инвестиции? Какво става, ако филантропията е повече нарочно експериментално?

Как да се определи филантропия

От Даниел Лури

Daniel Лури, главен изпълнителен директор на Tipping Point, която работи под “”умишлено гладни модел”” на нула дарение, смята филантропия има “”екзистенциална криза.”” Като първа стъпка, за да му се противодейства, каза той, трябва да прегърне честни и неудобни разговори за раса и клас.
Добрият Самарянин грижи за Pilgrim, стъклопис, катедралата Шартр, Франция. (Via Getty Images)

Ако получавате това писмо, шансовете са сте заинтересувани от нещо, свързано с филантропия, здравеопазването в световен мащаб, или международно развитие. В определеното за развитие, ние работим, за да създаде нови и понякога неудобни разговори по тези теми.

Както винаги, моля, свържете се с мен на Twitter (@ sarika008) с някакви мисли, въпроси или предложения за това как можем да прокара границите TDS “”още по-далеч.

Благодарение на Дженифър Gathright за нейната помощ при изработване на това писмо.

RecommendRespond
Вижте в браузъра
Medium Logo
Изпратено от Средна · Маркет Стрийт 760, 9-ти етаж, Сан Франциско, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Un nou Evangeli de Filantropia?

El Conjunt de Desenvolupament
Un nou Evangeli de Filantropia?
Exemple de Maer Thoka

Com s’ha de tenir en compte la filantropia la tensió entre el seu creador i la seva missió? En molts casos, les fundacions volen resoldre els problemes socials com la pobresa extrema i la fam – però adquirir els seus recursos a través de les forces que han ajudat sens dubte a crear aquests mateixos problemes. Filantropia pot aconseguir més enllà d’aquesta contradicció? Com?

La setmana passada en el set de Desenvolupament, que va reunir diversos pensadors que condueixen a explorar aquestes preguntes d’una àmplia discussió. Leah Hunt-Hendrix i Kim Jee de la Fundació Ford van obrir el sòl mitjançant la descripció de contradicció fonamental de la filantropia – i recorda als lectors d’una gran visió de Martin Luther King, Jr.:

“”La filantropia és encomiable, però no ha de causar el filantrop passar per alt les circumstàncies de la injustícia econòmica que fan que la filantropia és necessari.””

Hunt-Hendrix i Kim després preguntar què és un “”nou evangeli de la filantropia”” podria ser similar, si es lluita amb aquestes preguntes.

Heus aquí un resum de la conversa, que esperem es consolidi en els pròxims dies. Si l’esperit es mou, si us plau, prem “”Escriure una resposta”” a continuació alguna de les peces en el fòrum i afegir la seva veu!

A la Filantropia, que és interrompuda realitat?

Per Courtney Martin

“”La història que hem parlat dels pobres d’Amèrica, la història que continuem demanar-los que ho facin per tal d’obtenir fons, és que estan trencats. De fet, som “”.

En aquest assaig reflexiu, escriptor Martin Courtney ressalta les persones i institucions que trenquen les jerarquies tradicionals mitjançant l’elevació de les veus dels receptors tradicionals de dòlars filantròpics – la gent de color, la classe obrera, i les dones. Relacions, ella afirma, són al centre de tota bona obra.

Una brillant nova generació Batalles Desigualtat

Per Darren Walker

Darren Walker, president de la Fundació Ford, va assenyalar la importància del nostre moment actual: el sentiment populista està augmentant en ambdós costats de l’espectre polític, i l’evidència mostra que les persones s’incrementen insatisfets amb el capitalisme.

Filantrops, diu, han de bregar seriosament amb les causes fonamentals de la desigualtat – i que expressa la fe en la seva capacitat per enfrontar-s’hi amb enginy.

Filantrops ha de posar fora del negoci

Per Jessie Spector

Jessie Spector, director executiu de generació de recursos, està en una missió de dir la veritat. El nou mandat de filantrops, diu, ha de ser posar fora del negoci mitjançant l’organització per al canvi estructural i la promoció de polítiques redistributives – tot alhora que respecta les històries de “”terra, el treball i les vides robades”” que han portat a l’acumulació de riquesa desigual en els Estats Units.

Hey, Filantropia: No retorcen les mans. Posa’t a treballar.

Per Richard V. Reeves

l’Institut Brooking Richard Reeves desafia filantrops per reconèixer la tensió inherent al centre del seu treball, i després passar a l’acció. Què passa si les grans fundacions van combatre la desigualtat no només amb els seus pressupostos de funcionament, sinó també amb els seus actius, a través d’inversions socialment responsables? Què passa si la filantropia era més a propòsit experimental?

Com arreglar la Filantropia

Per Daniel Lurie

Daniel Lurie, director general d’Tipping Point, que opera sota un “”model intencionalment fam”” de zero dotació, creu que la filantropia té una “”crisi existencial””. Com a primer pas per a contrarestar això, va dir, hem de abraçar converses honestes i incòmodes sobre raça i classe.
El bon samarità es preocupa pel pelegrí, vidrieres, catedral de Chartres, França. (A través de Getty Images)

Si reps aquesta carta, és probable que estigui interessat en alguna cosa relacionada amb la filantropia, la salut mundial, o el desenvolupament internacional. En el grup de desenvolupament, treballem per crear noves i converses a vegades incòmodes sobre aquests temes.

Com sempre, si us plau, arribar a mi a Twitter (@ sarika008) amb qualsevol pensaments, preguntes, o suggeriments de com podem empènyer els límits de TDS encara més.

Gràcies a Jennifer Gathright per la seva ajuda en l’elaboració d’aquesta carta.

RecommendRespond
Veure en el navegador
logotip mitjà
Enviat per mitjà · 760 Market Street, pis 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Usa ka Bag-ong Ebanghelyo ni Pagkamanggihatagon?

Ang Development Set
Usa ka Bag-ong Ebanghelyo ni Pagkamanggihatagon?
Paghulagway pinaagi ni Thoka Maer

Kon sa unsang paagi kinahanglan philanthropy tagda ang tension taliwala sa iyang mga magbubuhat ug ang misyon? Sa daghang mga kaso, mga patukoranan buot sa pagsulbad sa sosyal nga mga problema sama sa grabeng kawad-on ug kagutom – apan sa pagbaton sa ilang mga kahinguhaan pinaagi sa mga pwersa nga sagad nakatabang sa paghimo sa mga kaayo nga mga problema. Mahimo philanthropy og sa nangagi panagsumpaki niini? Sa unsang paagi?

Sa miaging semana sa Ang Development Set, kami gidala sa tingub sa pipila ka nag-unang mga pilosopo sa pagsusi niini nga mga pangutana sa usa ka halapad nga-ranging nga panaghisgot. Lea Hunt-Hendrix ug Jee Kim sa Ford Foundation giablihan sa salog pinaagi sa paghulagway sukaranan nga panagsumpaki ni pilantropo – ug nagpahinumdom sa mga magbabasa sa usa ka hait nga panabot gikan sa Martin Luther King, Jr. .:

“”Pagkamanggihatagon dalayegon, apan kini dili kinahanglan nga ang hinungdan sa pilantropong palabyon ang mga kahimtang sa ekonomiya sa inhustisya nga sa paghimo sa pilantropo nga gikinahanglan.””

Hunt-Hendrix ug Kim unya mangutana kon unsa ang usa ka “”bag-o nga ebanghelyo sa pilantropo”” unta nga tan-awon sama sa, kon kini nakigbugno sa niini nga mga pangutana.

Ania ang usa ka recap sa panag-istorya, nga atong gilauman nga magpadayon sa umaabot nga mga adlaw. Kon ang espiritu magpalihok kanimo, palihug naigo “”Isulat sa usa ka tubag”” sa ubos sa bisan unsa sa mga mga piraso sa forum ug makadugang sa imong tingog!

Sa Pagkamanggihatagon, Kinsa ang tinuod Masulub-on?

Pinaagi sa Courtney Martin

“”Ang istorya na kami misulti mahitungod sa mga kabus sa Amerika, ang istorya nga kita magpadayon sa pagpangayo sila sa pagsulti aron sa pagkuha sa pundo, mao nga sila masulub-on nga. Sa pagkatinuod, kita. “”

Sa niini nga mahunahunaon nga essay, magsusulat nga Courtney Martin nagpasiugda sa mga tawo ug institusyon nga magabungkag sa tradisyonal nga hierarchies pinaagi sa pagpataas sa mga tingog sa tradisyonal nga nakadawat sa philanthropic dolyares – mga tawo sa kolor, mga mamumuo, ug ang mga babaye. Mga relasyon, siya nagpahayag, anaa sa sentro sa tanan nga maayo nga buhat.

Usa ka Masanag nga Bag-ong Kaliwatan gubat pagkadili-managsama

Pinaagi sa Darren Walker

Darren Walker, presidente sa Ford Foundation, nakamatikod nga ang kahulogan sa atong kasamtangan nga gutlo: populist sentimento nagkataas sa duha ka kilid sa mga politikal nga kolor, ug ebidensiya nagpakita nga ang mga tawo nagdugang wala matagbaw sa kapitalismo.

Pilantropo, nag-ingon siya, kinahanglan nga grapple seryoso uban sa gamut hinungdan sa walay kaangayan – ug iyang gipahayag ang hugot nga pagtuo sa ilang mga abilidad sa pag-atubang kanila uban sa pagkamamugnaon.

Pilantropo Angay Ibutang sa Ilang Kaugalingon Gikan sa Business

Pinaagi Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director sa Resource Generation, mao ang sa ibabaw sa usa ka kamatuoran-sa pagsulti nga misyon. Ang bag-ong mandato sa mga pilantropo, nag-ingon siya, kinahanglan nga sa pagbutang sa ilang mga kaugalingon gikan sa negosyo pinaagi sa pag-organisar sa alang sa structural kausaban ug nagpasiugda alang redistributive mga palisiya – ang tanan samtang pagtahud sa mga kasaysayan sa “”gikawat yuta, paghago, ug mga kinabuhi”” nga gidala ngadto sa dili managsama nga bahandi panagtigum, panagtingub sa Estados Unidos.

Hey, Pagkamanggihatagon: Ayaw magakuha sa imong mga Kamot. Pagtrabaho.

Pinaagi sa Richard V. Reeves

Ang Brooking Institute ni Richard Reeves hagit sa mga pilantropo sa pag-ila sa mga kinaiyanhong tension sa kasingkasing sa ilang mga buhat, ug unya mobalhin sa sa paglihok. Unsa kon ang dagkong mga patukoranan nakig-away nga walay kaangayan dili lamang sa ilang mga badyet operating apan usab uban sa ilang mga kabtangan, pinaagi sa katilingban nga responsable pamuhunan? Unsa kon ang pilantropo mas gituyo eksperimento?

Unsa nga paagi sa Itutok Pagkamanggihatagon

Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO sa tipping punto, nga naglihok ubos sa usa ka “”tinuyo gigutom modelo”” sa zero endowment, nagtuo pilantropo adunay usa ka “”existential krisis.”” Ingon sa usa ka una nga lakang sa pagsumpo niini, siya miingon, kita kinahanglan nga modawat sa matinud-anon ug dili komportable sa panag-istoryahanay mahitungod sa lumba ug klase.
Ang Maayong Samarianhon nag-atiman alang sa mga Pilgrim, namansahan bildo, Chartres Cathedral, Pransiya. (Via Getty Images)

Kon ikaw sa pagdawat niini nga sulat, ang kalagmitan mao nga ikaw interesado sa usa ka butang nga may kalabutan sa pilantropo, global panglawas, o internasyonal nga kalamboan. Sa Ang Development Set, kita sa pagtrabaho sa paghimo sa nobela ug usahay dili komportable-istoryahanay sa niini nga mga hilisgutan.

Sa kanunay, palihug sa pagkab-ot sa akon sa Twitter (@ sarika008) sa bisan unsa nga mga hunahuna, mga pangutana, o mga sugyot alang sa unsa nga paagi kita mahimo nga iduso TDS ‘utlanan pa.

Salamat sa Jennifer Gathright alang sa iyang tabang sa pagpanday niini nga sulat.

RecommendRespond
Tan-awa sa browser
medium Logo
Gipadala sa Medium · 760 Market Street, ika-9 nga salog, sa San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Gospel Watsopano Amathandiza?

The Ikani Development
A Gospel Watsopano Amathandiza?
Chitsanzo ndi Thoka Maer

Kodi chifundo kuganizira mavuto pakati anapangidwira ndi cholinga chake? Nthawi zambiri, maziko akufuna kuthetsa mavuto monga umphawi ndi njala – koma kupeza chuma chawo mwa magulu amene tingati anathandiza kulenga mavuto amene kwambiri. Kodi chifundo angadutse kutsutsana zimenezi? Bwanji?

sabata yatha pa malo Development, zinabwera palimodzi anzeru angapo kutsogolera kufufuza mafunso awa mu zokambirana lonse-zapakati. Leah Hunt-Hendrix ndi Jee Kim wa Ford Foundation anatsegula pansi ndi kufotokoza chifundo ndi lofunika kutsutsana – ndipo anakumbutsa owerenga ndi luntha lenileni kwa Martin Luther King, JR .:

“”Amathandiza n’zabwino, koma sayenera chifukwa wofuna kuthandiza kunyalanyaza zinthu zopanda chilungamo zachuma amene amapanga chifundo zofunika.””

Hunt-Hendrix ndi Kim ndiye mupemphe chimene a “”Uthenga watsopano wa chifundo”” zikhoza kuwoneka ngati, ngati yankho la mafunso awa.

Pano pali MWACHIDULE pa kukambiranako, amene tikuyembekezera zipitirire m’masiku akubwera. Ngati mzimu chimakulimbikitsani, chonde kugunda “”Lembani yankho”” m’munsimu iliyonse ya ndalama ku Forum ndi kuwonjezera mawu anu!

Mu Amathandiza, amene ali Kuswa?

Ndi Courtney Martin

“”Nkhani ife ndakuuzani za osauka America, nkhani kuti tipitirize afunseni kuti ndikuuzeni kuti apeze ndalama, kuti iwo wosweka. Ndipotu, ndife. “”

Mu nkhani imeneyi woganiza, wolemba Courtney Martin likusonyeza anthu ndi mabungwe amene amakana chosayenera chikhalidwe powonjezera mawu a olandira mwambo wa madola olimbikitsa – anthu a mtundu, gulu la machitidwe, ndi akazi. Mabwenzi, iye amanena, ndi pakati pa ntchito zonse zabwino.

A Bright Chatsopano Generation Nkhondo kusiyana

Ndi Darren Walker

Darren Walker, pulezidenti wa Ford Foundation, anaona kufunika kwa mphindi yatsopano: Populist amaganiza ndi kukwera mbali zonse za sipekitiramu ndale, ndi umboni umaonetsa kuti anthu kuchuluka kusakhutira ndi bizinesi.

Akufuna kwabwino, iye anati, ayenera kulimbana kwambiri ndi zimene zimayambitsa kusiyana – ndipo kusonyeza chikhulupiriro luso lawo kulimbana ndi luso.

Akufuna kwabwino Kodi alolere wa Business

Ndi Jessie Spector

Jessie Spector, Director Executive wa Resource Generation, ndi pa choonadi kuuza ntchito. Lamulo latsopano akufuna kwabwino, iye anati, ayenera alolere bizinesi ndi kukonzekera kusintha structural ndi kulimbikitsa malamulo redistributive – zonse pamene akulemekeza nkhani ya “”kubedwa dziko, ntchito, ndi moyo”” zimene zinachititsa kuti wosiyana chuma kudzikundikira mu United States.

Hei, Amathandiza: Musati amapotoza manja anu. Ntchito yawo.

Ndi Richard V. Reeves

The Institute a Brooking Richard Reeves akutengera akufuna kwabwino kuzindikira maganizo chibadidwe pa mtima cha ntchito yawo, ndipo pite ku kanthu. Kodi ngati maziko lalikulu kumenyana kusiyana osati ndi ndalama zawo opaleshoni komanso katundu wawo, mwa ndalama chikhalidwe udindo? Kodi ngati chifundo anali dala experimental?

Kodi kukonza Amathandiza

Ndi Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO wa kupereka kangachepe Point, umene ukugwira pansi ndi “”chitsanzo mwadala njala”” wa zero mphoto, akukhulupirira chifundo ali ndi “”mavuto existential.”” Monga Choyamba kutsutsa izo, iye anati, tiyenera kufungatira kukambirana moona ndi wovuta za mtundu ndi gulu.
Msamariya Wachifundo amasamalira Pilgrim, papezeka galasi, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Ngati inu kulandira kalata, mwayi mukufuna chinachake zokhudzana ndi chifundo, umoyo padziko lonse, kapena International Development. Pa The Ikani Development, ife ntchito kulenga buku ndi kukambirana zina omangika pa nkhani zimenezi.

Monga mwa nthawi zonse, chonde ufikira kwa ine pa Twitter (@ sarika008) ndi kuganizira mafunso, kapena malingaliro momwe ife kufika malire TDS ‘kwambiri.

Ndiyamika Jennifer Gathright thandizo lake mu crafting kalatayi.

RecommendRespond
View osatsegula
Logo sing’anga
Anatumidwa ndi Yapakatikati · 760 Market Street, 9 pansi, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
慈善事业的一个新的福音?

集开发
慈善事业的一个新的福音?
插图由Thoka内马尔

应该如何考虑慈善事业的制造商和它的使命之间的紧张关系?在许多情况下,基金会希望像解决极端贫困和饥饿的社会问题 – 而是通过力量被认为是有助于创建这些非常问题获取他们的资源。慈善事业能否闯过这个矛盾?怎么样?

上周上的集研发,我们汇集了多家领先的思想家探索一个广泛的讨论这些问题。利亚亨特 – 亨德里克斯和福特基金会的梓金通过描述慈善事业的根本矛盾宣布开始 – 并提醒马丁·路德·金敏锐的洞察力的读者:

“慈善事业是值得称道的,但绝不能引起慈善家忽视其进行必要的慈善事业经济不公正的情况。”

亨特 – 亨德里克斯和Kim然后问一个“慈善事业新的福音”可能是什么样子,如果这些问题搏斗。

这里的交谈中,我们希望将继续在未来的日子里的一个回顾。如果精神感动你,请点击“撰写回应”在论坛下的任何碎片并添加你的声音!

在慈善事业,谁是真正破碎?

由马丁·考特尼

“我们已经告知美国穷人的故事,我们继续要求他们为了获得资金,以讲故事,是他们破了。事实上,我们是“。

在这种周到的文章中,笔者考特尼·马丁凸显谁通过提高的慈善传统块钱收件人的声音打破了传统层级人员和机构 – 有色人种,工人阶级和妇女。的关系,她声称,在所有好工作的中心。

光明的新一代战斗不平等

达伦·沃克

达伦·沃克,福特基金会主席,指出我们当前时刻的意义:民粹主义情绪正在上升的政治光谱的两边,有证据表明,人们增加不满资本主义。

慈善家,他说,必须用不平等的根源,认真搏斗 – 他表示相信他们与别出心裁地面对他们的能力。

慈善家应该把自己歇业

由杰西·斯佩克特

杰西·斯佩克特,资源生成的执行董事,是一个讲真话的使命。慈善家的新任务,她说,应该把自己歇业通过组织结构改革,倡导再分配政策 – 同时履行已导致不平等的财富积累“抢土地,劳动力和生活”的历史在美国。

嘿,慈善事业:不要拧你的手。开始工作。

由理查德·里夫斯V.

该研究所布鲁金的理查德·里夫斯挑战慈善家认识到内在张力在其工作的心脏,然后再转移到行动。如果大的基金会不仅与业务预算,但也与他们的资产不平等的战斗,通过对社会负责的投资?如果慈善事业更特意实验?

如何修复慈善事业

由丹尼尔·卢瑞

丹尼尔·劳瑞,引爆点的CEO,其中零养老的“故意饥饿模式”下运作,相信慈善事业有一个“生存危机”。作为第一步予以应对,他说,我们需要接受关于诚实和不舒服的谈话种族和阶级。
好撒玛利亚人关心的朝圣者,彩色玻璃,沙特尔大教堂,法国。 (通过盖蒂图片)

如果您收到这封信的,机会是你感兴趣的有关慈善事业,全球健康,还是国际化发展的东西。在集开发,我们的工作,这些主题创建新的,有时不舒服的谈话。

与往常一样,请与我联系在Twitter(@ sarika008)的任何想法,问题或建议,我们如何能够进一步推动TDS“的界限。

由于珍妮弗Gathright她在起草这封信的援助。

RecommendRespond
浏览器查看
中等标志
由中等·760市场街,9楼,旧金山,CA 94102发送

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
慈善事業的一個新的福音?

集開發
慈善事業的一個新的福音?
插圖由Thoka內馬爾

應該如何考慮慈善事業的製造商和它的使命之間的緊張關係?在許多情況下,基金會希望像解決極端貧困和飢餓的社會問題 – 而是通過力量被認為是有助於創建這些非常問題獲取他們的資源。慈善事業能否闖過這個矛盾?怎麼樣?

上週上的集研發,我們匯集了多家領先的思想家探索一個廣泛的討論這些問題。利亞亨特 – 亨德里克斯和福特基金會的梓金通過描述慈善事業的根本矛盾宣布開始 – 並提醒馬丁·路德·金敏銳的洞察力的讀者:

“慈善事業是值得稱道的,但絕不能引起慈善家忽視其進行必要的慈善事業經濟不公正的情況。”

亨特 – 亨德里克斯和Kim然後問一個“慈善事業新的福音”可能是什麼樣子,如果這些問題搏鬥。

這裡的交談中,我們希望將繼續在未來的日子裡的一個回顧。如果精神感動你,請點擊“撰寫回應”在論壇下的任何碎片並添加你的聲音!

在慈善事業,誰是真正破碎?

由馬丁·考特尼

“我們已經告知美國窮人的故事,我們繼續要求他們為了獲得資金,以講故事,是他們破了。事實上,我們是“。

在這種周到的文章中,筆者考特尼·馬丁凸顯誰通過提高的慈善傳統塊錢收件人的聲音打破了傳統層級人員和機構 – 有色人種,工人階級和婦女。的關係,她聲稱,在所有好工作的中心。

光明的新一代戰鬥不平等

達倫·沃克

達倫·沃克,福特基金會主席,指出我們當前時刻的意義:民粹主義情緒正在上升的政治光譜的兩邊,有證據表明,人們增加不滿資本主義。

慈善家,他說,必須用不平等的根源,認真搏鬥 – 他表示相信他們與別出心裁地面對他們的能力。

慈善家應該把自己歇業

由傑西·斯佩克特

傑西·斯佩克特,資源生成的執行董事,是一個講真話的使命。慈善家的新任務,她說,應該把自己歇業通過組織結構改革,倡導再分配政策 – 同時履行已導致不平等的財富積累“搶土地,勞動力和生活”的歷史在美國。

嘿,慈善事業:不要擰你的手。開始工作。

由理查德·里夫斯V.

該研究所布魯金的理查德·里夫斯挑戰慈善家認識到內在張力在其工作的心臟,然後再轉移到行動。如果大的基金會不僅與業務預算,但也與他們的資產不平等的戰鬥,通過對社會負責的投資?如果慈善事業更特意實驗?

如何修復慈善事業

由丹尼爾·盧瑞

丹尼爾·勞瑞,引爆點的CEO,其中零養老的“故意飢餓模式”下運作,相信慈善事業有一個“生存危機”。作為第一步予以應對,他說,我們需要接受關於誠實和不舒服的談話種族和階級。
好撒瑪利亞人關心的朝聖者,彩色玻璃,沙特爾大教堂,法國。 (通過蓋蒂圖片)

如果您收到這封信的,機會是你感興趣的有關慈善事業,全球健康,還是國際化發展的東西。在集開發,我們的工作,這些主題創建新的,有時不舒服的談話。

與往常一樣,請與我聯繫在Twitter(@ sarika008)的任何想法,問題或建議,我們如何能夠進一步推動TDS“的界限。

由於珍妮弗Gathright她在起草這封信的援助。

RecommendRespond
瀏覽器查看
中等標誌
由中等·760市場街,9樓,舊金山,CA 94102發送

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Vangelu di philanthropie?

U Set Accunciamentu
A New Vangelu di philanthropie?
Illustration par Thoka Maer

Comu avissi philanthropie cunziddirati li tinzioni trà u so tintu e so missione? In parechji casi, fundamenti vulete à scioglie i prublemi suciali, comu stremu puvirtà e la fami – ma acquistà i so risorsi attraversu li forzi ca hannu certu, discutibbirmenti aiutatu à creà chiddi assai prublemi. U philanthropie arrivare passatu sta contradizioni? Comu?

Ultima settimana nantu à u Set Sviluppu, avemu fattu inseme parechje pinzatura sbocca nantu à esplurà sti dumanni in un spaziu di ragiunata larga-essa priculosu. Leah Hunt-Hendrix è Jee Kim di la burza apertu u pianu di addiscriviennu contradizioni funnamintali di philanthropie – e ricurdata peju di ‘na un’immersioni quandu vecu da Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropie hè commendable, ma ùn ci vole puntu di causari la philanthropist à lasciate i circustanzi di inghjustizie ecunomica chi fari philanthropie necessariu.””

Caccia-Hendrix è Kim tandu si spìanu zocca sunnu un “”novu Vangelu di philanthropie”” putissi assumiglianu, s’ellu si wrestled cu sti dumanni.

Parlami D’un Carmine di lu dialugu, chi ccà, spirammu ti cuntinuari a vinuta di ghjorni. Si u spiritu ti movi, andate culpitu “”Scrivi una risposta”” sottu à nisunu di i pezzi in u foru, è aghjunghje i vostri vuci!

In philanthropie, quale hè Veramenti BALISTRERI?

Par Courtney Martin

“”U racontu avemu a francisata troppu infurmatu di lu poviru in America, la storia ca si cuntinuà à dumandà à elli à dì in modu pi pigghiarisi di finanzamenti, è ch’elli Patrunu Du rottu. In fatti, simu. “”

Nta stu scrittu pinsirusu, scritturi Courtney Martin Care genti e istituzioni chì rompe ghjerarchie tradiziunali di elevannu i voci di Perna tradiziunali di euru philanthropic – populi di culore, li classi di travagghiaturi, e donne. Raporta, idda assicura, sò à u centru di tutte e bonu travagghiu.

A Bright New Generation Battles inuguaglianza

Par Darren Walker

Darren Walker, prisidenti di la burza, divirsamenti di lu significatu di lu nostru mumentu realità: sintimentu Populist si susi nantu à ntrammi li lati dû peni puliticu, è testimunianze, mostra, ca li pirsuni sunnu cresce priatu cu lu capitalismu.

Philanthropists, si dici, ci vole Luna seriamenti cu li causi a ràdica di inuguaglianza – e si esprimi a fede in a so capacità di risolve elli cun ssiri vistu.

Philanthropists serai Mettite se stessi Lamentu di Business

Par Jessie Spector

Jessie Spector, Direzzione Executive di risorsa, generation, è nantu à un missione verità-significativu. Lu novu mannatu di philanthropists, idda dici, deve esse à mette si fora of business par assestu di cambià strutturale e advocating di e pulitiche redistributive – tutti, mentri accurdava li storî di “”arrubati terra, lu travagghiu, e la vita”” chi hannu purtatu a sperienze di ricchezza unequal in i Stati Uniti d’America.

Ehi, philanthropie: Ùn rvets Your mani. Get a provare.

By Richard V. Muvrini

di u Brooking Institute Richard Muvrini sfida philanthropists a ricanusciri la tinzioni di stu mondu à u core di u so travagliu, è dopu spustà nantu à l ‘azzioni. Chì sè grande fundamenti cumbattutu inuguaglianza nun sulu cu lu so buggettu sistema, ma dinò cù i so bè, à traversu investimenti sucialmenti a so rispunsabilità? Cosa si philanthropie era più Cummirciali spirimintali?

How to Fix philanthropie

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO di Dillet Point, chì opera sottu à un “”mudellu intentionally a fame”” di endowment zeru, credi philanthropie hà una “”crisi Linguist.”” Comu un primu passu di a tumblr quessa, dissi, ci tocca à abbraccià conversations onestu è arriatu circa a punti, è di classi.
The Good Samaritanu importa di i Piddigrinu, stained glass, cattedrale, Chartres, France. (Via italo)

S’è vo avete a sta lettera, avaremu sì tù Patrunu Du interested in calcosa riguardanti philanthropie, a salute mundiale, o lu sviluppu internaziunale. À La Set Sviluppu, avemu u travagliu à creà u rumanzu è conversations volte, arriatu nant’à sti temi.

Comu sempri, pi ‘piaciri luna mezz’o mare à mè nant’à Twitter (@ sarika008) cu nuddu pinzeri, e dumande, o suggerimenti di comu si pò spinghja ultiriurmenti frontiere Parussa’.

À ringrazià à Jennifer Gathright di a so assistenza in Crafting sta lettera.

RecommendRespond
View in u navigatore
Medium Logo
Mandatu da Medium · 760 Market Street, 9 pianu, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Novi Evanđelje Filantropija?

Razvoj Set
Novi Evanđelje Filantropija?
Ilustracija Thoka Maer

Kako bi filantropiju u obzir napetost između njegove kavu i njegove misije? U mnogim slučajevima, zaklade žele riješiti društvene probleme poput ekstremnog siromaštva i gladi – ali stekli svoja sredstva kroz sila koje su nedvojbeno pomogle stvoriti one same probleme. Može filantropiju dobili prošlosti ove kontradikcije? Kako?

Prošli tjedan na razvoj Set, donijeli smo zajedno nekoliko vodećih mislilaca istražiti ta pitanja u širokoj raspravi. Lea Hunt-Hendrix i Jee Kim Ford Foundation je otvorio kat opisujući Filantropija je temeljno proturječje – te podsjetio čitatelje oduševljen uvid od Martina Luthera Kinga Jr .:

“”Filantropija je pohvalno, ali to ne smije dovesti do toga filantrop previdjeti okolnosti ekonomske nepravde koje čine filantropije potrebno.””

Hunt-Hendrix i Kim onda pitati što je “”novo evanđelje filantropije”” moglo izgledati, ako se hrvao s tim pitanjima.

Evo rezime razgovora, što se nadamo da će se nastaviti u narednim danima. Ako je duh vas pokreće, molimo pritisnite “”Napišite odgovor”” ispod bilo koji od komada na forumu i dodati svoj glas!

U filantropiji, tko je zapravo slomljena?

Courtney Martin

“”Priča koju smo rekli o siromašnima u Americi, priča da ćemo i dalje traže od njih da kažem kako bi dobili sredstva, je da su oni slomljena. U stvari, mi smo “”.

U ovom promišljeni eseja, književnik Courtney Martin ističe ljudi i institucija koji krše tradicionalne hijerarhije uzdižući glasove tradicionalnih primatelja filantropskih dolara – ljudi boje, radničke klase, i žena. Odnosi, ona tvrdi, u samom središtu svih dobrih djela.

Sjajni Nova generacija Bitke Nejednakost

Darren Walker

Darren Walker, predsjednik Ford Foundation, istaknuo je značaj našeg aktualnog trenutka: populist sentiment se diže s obje strane političkog spektra, a dokazi pokazuju da su ljudi povećao nezadovoljni s kapitalizmom.

Filantropi, kaže on, mora uhvatiti u koštac ozbiljno s uzrocima nejednakosti – i on izražava vjeru u svoje sposobnosti da ih suočiti s domišljatosti.

Filantropi trebao staviti Sebe bez posla

Po Jessie Spector

Jessie Spector, izvršni direktor resursa energije, je na misiji kazivanje. Novi mandat filantropa, kaže, trebao bi biti da se stave izvan poslovanja organizacijom za strukturne promjene i zagovaranje za redistributivnih strategija – sve dok čast povijesti “”ukradene zemljišta, rada i života””, koje su dovele do nakupljanja nejednakog bogatstvo U Sjedinjenim Američkim Državama.

Hej, Filantropija: Ne Iscijedite ruke. Doći na posao.

Richard V. Reeves

U Brooking Instituta Richard Reeves izazove filantropi prepoznati urođenu napetost u srcu svom radu, a zatim prijeđite na akciju. Što ako velike temelji se borio nejednakost ne samo sa svojim operativnim proračunima, ali i sa svojim sredstvima, putem društveno odgovornog ulaganja? Što ako filantropija bio namjerno eksperimentalna?

Kako to Škripac filantropiju

Daniel Lurie

Daniel Lurie, predsjednik Uprave Točka preokreta, koja djeluje pod “”namjerno gladan model”” nultog dara, smatra filantropiju ima “”egzistencijalnu krizu.”” Kao prvi korak da to spriječilo, rekao je, moramo prihvatiti iskrene i neugodan razgovor o rase i klase.
Dobri Samarijanac brine za Pilgrim, vitraž, Chartres, Francuska. (via Getty Images)

Ako primate ovo pismo, šanse su da ste zainteresirani za nešto vezano uz filantropije, globalno zdravlje, ili međunarodnog razvoja. Na razvoj set, radimo za stvaranje novih i ponekad neugodan razgovor o ovim temama.

Kao i uvijek, obratite se meni na Twitter (@ sarika008) sa sve misli, pitanja ili prijedloge kako bismo mogli gurnuti granice TDS ‘čak i dalje.

Zahvaljujući Jennifer Gathright za svoju pomoć u crafting ovo pismo.

RecommendRespond
Prikaži u pregledniku
Srednja Logo
Poslao Medium · 760 Market Street, 9. katu, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
En ny evangelium filantropi?

Udvikling Set
En ny evangelium filantropi?
Illustration af Thoka Maer

Hvordan skal filantropi overveje spændingen mellem dens maker og sin mission? I mange tilfælde, fonde ønsker at løse sociale problemer som ekstrem fattigdom og sult – men erhverve deres ressourcer gennem kræfter, der har velsagtens været med skabe netop disse problemer. Kan filantropi komme forbi denne modsigelse? Hvordan?

Sidste uge på The Development Set, vi bragte flere førende tænkere til at udforske disse spørgsmål i en bred debat. Leah Hunt-Hendrix og Jee Kim af Ford Foundation åbnede gulvet ved at beskrive filantropi grundlæggende modsigelse – og mindede læserne af en stor indsigt fra Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropi er prisværdigt, men det må ikke medføre filantrop at overse omstændighederne i økonomisk uretfærdighed, som gør filantropi nødvendig.””

Hunt-Hendrix og Kim så spørge, hvad en “”ny evangelium filantropi”” kunne se ud, hvis det brødes med disse spørgsmål.

Her er et resumé af samtalen, som vi håber vil fortsætte i de kommende dage. Hvis ånden bevæger dig, skal du hit “”Skriv et svar”” under en af brikkerne i forummet og tilføje din stemme!

I filantropi, er der rent faktisk Broken?

Af Courtney Martin

“”Historien har vi fortalt om de fattige i Amerika, den historie, vi fortsætter med at bede dem om at fortælle, for at få finansiering, er, at de er brudt. Faktisk er vi. “”

I denne tankevækkende essay, forfatter Courtney Martin fremhæver mennesker og institutioner, der bryder traditionelle hierarkier ved at hæve stemmerne fra traditionelle modtagere af filantropiske dollars – mennesker af farve, arbejderklassen, og kvinder. Relationships, hun hævder, er i centrum for alle gode arbejde.

En Bright New Generation Battles Ulighed

Af Darren Walker

Darren Walker, præsident for Ford Foundation, bemærkede betydningen af vores nuværende øjeblik: populistiske følelser er stigende på begge sider af det politiske spektrum, og beviser, at folk er øget utilfredse med kapitalismen.

Filantroper, siger han, skal kæmpe seriøst med de grundlæggende årsager til ulighed – og han udtrykker tro på deres evne til at imødegå dem med opfindsomhed.

Filantroper Skal sætte sig ud af markedet

Af Jessie Spector

Jessie Spector, administrerende direktør for Resource Generation, er på en sandhed-fortæller mission. Den nye mandat filantroper, siger hun, bør være at sætte sig ud af markedet ved at arrangere for strukturændringer og fortaler for fordelingspolitikker – alle de overholder de historier af “”stjålne jord, arbejdskraft og liv””, der har ført til ulige rigdom ophobning i USA.

Hey, Filantropi: Må ikke Vrid Your Hands. Kom igang med at arbejde.

Af Richard V. Reeves

Den Brooking Instituttets Richard Reeves udfordrer filantroper at genkende den iboende spænding i centrum for deres arbejde, og derefter gå videre til handling. Hvad hvis store fonde kæmpede ulighed ikke bare med deres driftsbudgetter, men også med deres aktiver, gennem socialt ansvarlige investeringer? Hvad hvis filantropi var mere bevidst eksperimenterende?

Sådan Fix filantropi

Af Daniel Lurie

Daniel Lurie, administrerende direktør for Tipping Point, der opererer under et “”bevidst sulten model”” på nul begavelse, mener filantropi har en “”eksistentiel krise””. Som et første skridt til at imødegå det, sagde han, er vi nødt til at omfavne ærlige og ubehagelige samtaler om race og klasse.
Den barmhjertige samaritaner bekymrer sig for Pilgrim, farvet glas, Chartres Cathedral, Frankrig. (Via Getty Images)

Hvis du modtager dette brev, chancerne er du er interesseret i noget relateret til filantropi, global sundhed eller internationale udvikling. At The Development Set, arbejder vi for at skabe nye og til tider ubehagelige samtaler om disse emner.

Som altid, skal du kontakte mig på Twitter (@ sarika008) med eventuelle tanker, spørgsmål eller forslag til, hvordan vi kan skubbe TDS ‘grænser yderligere.

Tak til Jennifer Gathright for hendes hjælp i crafting dette brev.

RecommendRespond
Vis i browser
Medium Logo
Sendt af Medium · 760 Market Street, 9. etage, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Een nieuwe Evangelie van Filantropie?

The Development Set
Een nieuwe Evangelie van Filantropie?
Illustratie door Thoka Maer

Hoe moet filantropie rekening houden met de spanning tussen de maker en zijn missie? In veel gevallen, stichtingen willen sociale problemen zoals extreme armoede en honger op te lossen – maar krijgen hun middelen door middel van krachten die misschien wel hebben bijgedragen tot het creëren juist die problemen. Kan filantropie voorbij deze tegenstrijdigheid? Hoe?

Vorige week op The Development Set, brachten we samen een aantal vooraanstaande denkers op deze vragen in een brede discussie te verkennen. Leah Hunt-Hendrix en Jee Kim van de Ford Foundation opende de vloer bij het beschrijven van fundamentele tegenstelling filantropie – en herinnerde de lezers van een scherp inzicht van Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropie is lovenswaardig, maar het moet niet leiden tot de filantroop aan de omstandigheden van de economische onrechtvaardigheid die filantropie noodzakelijk maken over het hoofd.””

Hunt-Hendrix en Kim vraag dan wat een “”nieuwe evangelie van filantropie”” eruit zou kunnen zien, als het worstelde met deze vragen.

Hier is een samenvatting van het gesprek, waarvan wij hopen dat zal blijven in de komende dagen. Als de geest je beweegt, dan kunt u hit “”Schrijf een reactie”” onder één van de stukken in het forum en voeg uw stem!

In Filantropie wordt die eigenlijk Broken?

Door Courtney Martin

“”Het verhaal dat we hebben verteld over de armen in Amerika, het verhaal dat we doorgaan om hen te vragen om te vertellen om de financiering te krijgen, is dat ze gebroken. Sterker nog, we zijn. “”

In dit doordachte essay, schrijver Courtney Martin wijst op mensen en instellingen die traditionele hiërarchieën te doorbreken door het opvoeren van de stemmen van de traditionele afnemers van filantropische dollars – mensen van kleur, de arbeidersklasse, en vrouwen. Relaties, zij beweert, zijn in het centrum van al het goede werk.

A Bright New Generation Battles Ongelijkheid

Door Darren Walker

Darren Walker, voorzitter van de Ford Foundation, gewezen op het belang van onze huidige moment: populistische sentiment stijgt aan beide zijden van het politieke spectrum, en het bewijs laat zien dat mensen ontevreden zijn met het kapitalisme worden verhoogd.

Filantropen, zegt hij, moet serieus worstelen met de oorzaken van ongelijkheid – en drukt hij het geloof in hun vermogen om te worden geconfronteerd met vernuft.

Filantropen Mocht scoorde Uit Zaken

Door Jessie Spector

Jessie Spector, directeur van Resource Generation, is op een waarheid vertelt missie. Het nieuwe mandaat van filantropen, zegt ze, zou moeten zijn om zichzelf uit de markt gezet door het organiseren van structurele veranderingen en het bepleiten voor herverdelende beleid – terwijl het eren van de geschiedenis van de “”gestolen land, arbeid, en het leven ‘die hebben geleid tot ongelijke vermogensopbouw in de Verenigde Staten.

Hey, Filantropie: niet wringen Your Hands. Aan de slag.

Door Richard V. Reeves

De Brooking Instituut Richard Reeves daagt filantropen aan de inherente spanning in het hart van hun werk te erkennen, en vervolgens overgaan tot actie. Wat gebeurt er als grote foundations gevochten ongelijkheid niet alleen met hun operationele budgetten, maar ook met hun bezittingen, door middel van maatschappelijk verantwoord beleggen? Wat als filantropie was meer met opzet experimenteel?

Hoe Fix Philanthropy

Door Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO van Tipping Point, dat opereert onder een “”opzettelijk honger model ‘van nul endowment, gelooft filantropie heeft een”” existentiële crisis. “”Als een eerste stap om het tegen te gaan, zei hij, moeten we eerlijk en ongemakkelijke gesprekken over te omarmen ras en klasse.
De barmhartige Samaritaan verzorgt de Pilgrim, gebrandschilderd glas, de kathedraal van Chartres, Frankrijk. (Via Getty Images)

Als je deze brief hebt ontvangen, de kans groot dat je geïnteresseerd bent in iets met betrekking tot filantropie, de algehele gezondheid, of internationale ontwikkeling zijn. At The Development Set, werken wij om nieuwe en soms ongemakkelijke gesprekken te maken over deze onderwerpen.

Zoals altijd, neemt u contact op met mij op Twitter (@ sarika008) met alle gedachten, vragen of suggesties voor de manier waarop we de grenzen TDS ‘nog verder kan duwen.

Met dank aan Jennifer Gathright voor haar hulp bij het bewerken van deze brief.

RecommendRespond
Bekijk in je browser
medium Logo
Verzonden door Medium · 760 Market Street, 9e verdieping, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nový Gospel filantropie?

Vývoj Set
Nový Gospel filantropie?
Ilustrace Thoka Maer

Jak by měla vzít v úvahu filantropii napětí mezi jeho tvůrce a jeho poslání? V mnoha případech, nadace chtít řešit společenské problémy, jako je extrémní chudoby a hladu – ale získávají své zdroje prostřednictvím sil, které pravděpodobně pomohly vytvořit ty samé problémy. Může filantropii dostat přes tento rozpor? Jak?

Minulý týden na vývoj Set jsme dohromady několik předních myslitelů prozkoumat tyto otázky v rozsáhlé diskusi. Leah Hunt-Hendrix a Jee Kim z Fordovy nadace otevřela podlahu tím, že popisuje zásadní rozpor filantropie – a připomněl čtenářům bystrým vhledu od Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropie je chvályhodné, ale nesmí způsobit filantrop přehlédnout okolnosti ekonomické nespravedlnosti, které činí filantropie potřebný.””

Hunt-Hendrix a Kim pak se zeptejte, co je to “”nové evangelium filantropie”” mohl vypadat, kdyby zápasil s těmito otázkami.

Zde je rekapitulace rozhovoru, který, jak doufáme, bude pokračovat v nejbližších dnech. Pokud vás duch se pohybuje, prosím hit “”Napište odpověď”” níže některý z kousků do fóra a přidat svůj hlas!

V filantropii, kdo je ve skutečnosti nefunkční?

Courtney Martin

“”Ten příběh jsme řekli o chudé v Americe, příběh, který budeme i nadále žádat je, aby sdělit s cílem získat finanční prostředky, je, že jsou rozbité. Ve skutečnosti jsme. “”

V tomto promyšlené eseje, spisovatel Courtney Martin upozorňuje lidí a institucí, kteří porušují tradiční hierarchie tím, že zvýší hlasy tradičních příjemců filantropických dolarů – barevné lidi, pracující třídy, a ženy. Vztahy, ona tvrdí, jsou v centru všeho dobrou práci.

Jasný Nová generace Battles Nerovnost

Darren Walker

Darren Walker, prezident Fordovy nadace, poznamenal význam v našem aktuálním okamžiku: populistická nálada stoupá na obou stranách politického spektra, a ukazuje se, že lidé jsou nespokojeni s zvýšená kapitalismu.

Filantropové, jak říká, musí zápasit s vážně příčin nerovnosti – a on se vyjadřuje víru ve své schopnosti jim čelit s vynalézavostí.

Filantropové měl dát sebe ven obchodu

Jessie Spector

Jessie Spector, výkonný ředitel Resource generace, je na misi pravdě-vyprávění. Nový mandát filantropů, jak říká, by mělo být, aby se z podnikání tím, že organizuje pro strukturální změny a obhajovat pro přerozdělovací politiky – to vše při ctít minulosti “”ukradených pozemků, práce a života””, které vedly k nerovnému hromadění bohatství ve Spojených státech.

Hej, Filantropie: nekroutit vašich rukou. Jít do práce.

Richard V. Reeves

V nepřipouštěl institutu Richard Reeves napadá filantropové rozpoznat přirozené napětí v srdci jejich práce, a pak přejít na akci. Co když velké základy bojoval nerovnost nejen s jejich provozních rozpočtů, ale také s jejich majetku, a to prostřednictvím sociálně odpovědných investic? Co kdyby filantropie bylo více záměrně experimentální?

Jak opravit filantropii

Daniel Lurie

Daniel Lurie, generální ředitel společnosti Tipping Point, která působí v rámci “”záměrně hladových modelu”” nulové dotace, věří filantropie má “”existenciální krizi.”” Jako první krok zvrátit to, řekl, musíme přijmout poctivé a nepříjemné rozhovory o rasy a třídy.
Milosrdný Samaritán pečuje o Pilgrima, barevné sklo, Katedrála v Chartres, Francie. (Via Getty Images)

Pokud obdržení tohoto dopisu, je pravděpodobné, máte zájem o něco, co souvisí se filantropii, globálního zdraví nebo mezinárodní rozvoj. Na vývoj Set, pracujeme na vytvoření nové a někdy i nepříjemné rozhovory o těchto tématech.

Jako vždy, obraťte se na mě na Twitteru (@) sarika008 se nějaké myšlenky, dotazy, nebo návrhy, jak můžeme posunout hranice TDS “”ještě dále.

Díky Jennifer Gathright za její pomoc při tvorbě tohoto dopisu.

RecommendRespond
Zobrazit v prohlížeči
Medium Logo
Poslal podle média · 760 Market Street, 9. patro, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

The Development Set
A New Gospel of Philanthropy?
Illustration by Thoka Maer

How should philanthropy consider the tension between its maker and its mission? In many cases, foundations wish to solve social problems like extreme poverty and hunger — but acquire their resources through forces that have arguably helped create those very problems. Can philanthropy get past this contradiction? How?

Last week on The Development Set, we brought together several leading thinkers to explore these questions in a wide-ranging discussion. Leah Hunt-Hendrix and Jee Kim of the Ford Foundation opened the floor by describing philanthropy’s fundamental contradiction — and reminded readers of a keen insight from Martin Luther King, Jr.:

“Philanthropy is commendable, but it must not cause the philanthropist to overlook the circumstances of economic injustice which make philanthropy necessary.”

Hunt-Hendrix and Kim then ask what a “new gospel of philanthropy” might look like, if it wrestled with these questions.

Here’s a recap of the conversation, which we hope will continue in coming days. If the spirit moves you, please hit “Write a response” below any of the pieces in the forum and add your voice!

In Philanthropy, Who is Actually Broken?

By Courtney Martin

“The story we’ve told about the poor in America, the story that we continue to ask them to tell in order to get funding, is that they’re broken. In fact, we are.”

In this thoughtful essay, writer Courtney Martin highlights people and institutions who break traditional hierarchies by elevating the voices of traditional recipients of philanthropic dollars — people of color, the working class, and women. Relationships, she asserts, are at the center of all good work.

A Bright New Generation Battles Inequality

By Darren Walker

Darren Walker, president of the Ford Foundation, noted the significance of our current moment: Populist sentiment is rising on both sides of the political spectrum, and evidence shows that people are increased dissatisfied with capitalism.

Philanthropists, he says, must grapple seriously with the root causes of inequality — and he expresses faith in their ability to face them with ingenuity.

Philanthropists Should Put Themselves Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director of Resource Generation, is on a truth-telling mission. The new mandate of philanthropists, she says, should be to put themselves out of business by organizing for structural change and advocating for redistributive policies — all while honoring the histories of “stolen land, labor, and lives” that have led to unequal wealth accumulation in the United States.

Hey, Philanthropy: Don’t Wring Your Hands. Get to Work.

By Richard V. Reeves

The Brooking Institute’s Richard Reeves challenges philanthropists to recognize the inherent tension at the heart of their work, and then move on to action. What if big foundations fought inequality not just with their operating budgets but also with their assets, through socially responsible investments? What if philanthropy was more purposely experimental?

How to Fix Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO of Tipping Point, which operates under an “intentionally hungry model” of zero endowment, believes philanthropy has an “existential crisis.” As a first step to counter it, he said, we need to embrace honest and uncomfortable conversations about race and class.
The Good Samaritan cares for the Pilgrim, stained glass, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

If you’re receiving this letter, chances are you’re interested in something related to philanthropy, global health, or international development. At The Development Set, we work to create novel and sometimes uncomfortable conversations on these topics.

As always, please reach out to me on Twitter (@sarika008) with any thoughts, questions, or suggestions for how we can push TDS’ boundaries even further.

Thanks to Jennifer Gathright for her assistance in crafting this letter.

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova Evangelio de Filantropio?

La Disvolviĝo Aro
Nova Evangelio de Filantropio?
Ilustraĵo de Thoka Mær

Kial filantropía konsideri la streĉiĝo inter liaj faristo kaj lia misio? En multaj kazoj, fundamentoj deziras solvi sociajn problemojn kiel ekstrema malriĉeco kaj malsato – sed akiras liajn rimedojn tra fortoj kiuj eble helpis krei tiujn tre problemoj. Povas filantropía preteriri tiun kontraŭdiron? Kiom?

Lasta semajno en La Evoluo Aro, ni kunvenis plurajn gvidaj pensuloj esplori tiujn demandojn en vasta diskuto. Lea Hunt-Hendrix kaj Jee Kim de la Ford Foundation malfermis la plankon per priskribanta filantropio la fundamenta kontraŭdiro – kaj memorigis legantojn de fervora kompreno de Martin Luther King, Jr. .:

“”Filantropio estas laŭdinda, sed ne devas kaŭzi la filantropo preteratenti la cirkonstancojn de ekonomia maljusteco, kiu igas filantropion necesa.””

Hunt-Hendrix kaj Kim tiam demandas kio “”nova evangelio de filantropio”” povus aspekti, se ĝi luktis kun tiuj demandoj.

Jen recap de la konversacio, kiun ni esperas daŭrigos en venontaj tagoj. Se la spirito movas vin, bonvolu frapi “”Skribu respondo”” sub iu el la pecoj en la forumo kaj aldoni vian voĉon!

En Filantropio, Kiu Efektive Rompita?

De Courtney Martin

“”La rakonto ni diris pri la malriĉulo en Ameriko, la historio kiu nin daŭre demandas ilin diri por akiri financadon, estas ke ili estas rompita. Fakte, ni estas. “”

En ĉi pensema eseo, verkisto Courtney Martin reliefigas personoj kaj institucioj kiuj rompas tradiciaj hierarkioj per levante la voĉoj de tradiciaj ricevantoj de homamaj dolaroj – homoj de koloro, la laborista klaso, kaj virinoj. Rilatoj, ŝi asertas, estas en la centro de ĉiu bona laboro.

A Bright New Generation Bataloj Malegaleco

De Darren Walker

Darren Walker, prezidanto de la Ford Foundation, notis la signifon de nia nuna momento: popolisma sento pliiĝas sur ambaŭ flankoj de la politika spektro, kaj indico montras ke homoj estas pliigita malkontenta kun kapitalismo.

Filantropoj, li diras, devas alfrontas serioze kun la radiko kaŭzas de malegaleco – kaj li esprimas kredon je lia kapablo por alfronti ilin kun inĝenieco.

Filantropoj Should metintaj El Komerca

De Jessie Spector

Jessie Spector, Administra Direktoro de Rimedoj Generacio, estas sur vero-rakontanta misio. La nova ordono de filantropoj, ŝi diras, devus esti meti for el komerco per organizado por struktura ŝanĝo kaj pledas por redistributive politikoj – ĉiuj dum honoranta la historioj de “”ŝtelita tero, laboro, kaj vivojn”” kiuj kondukis al neegalaj riĉeco amasiĝo en Usono.

Hej, Filantropio: Ne tordi Via Manoj. Eklaboru.

Richard V. Reeves

La Brooking Instituto Richard Reeves defias filantropoj rekoni la eneca streĉiteco ĉe la koro de ilia laboro, kaj tiam movi sur al ago. Kio se grandaj fondaĵoj batalis malegalecon ne nur kun siaj mastruma buĝetoj sed ankaŭ kun siaj aktivoj, tra socie respondecaj investoj? Kio se filantropio estis pli intence eksperimenta?

Kiel Ripari Filantropio

Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO de Tipping Point, kiu operacias sub “”intencite malsata modelo”” de nulo fonduso, kredas filantropio havas “”ekzisteca krizo.”” Kiel unua paŝo por kontraŭi lin, li diris, ni bezonas ampleksi honesta kaj malkomforta konversaciojn pri raso kaj klaso.
La Bona Samariano prizorgas la Pilgrimanto, vitralo, Chartres Katedralo, Francio. (Vojo Getty Images)

Se vi ricevas tiun leteron, sxancon ke vi estas interesita en iu rilatigita al filantropio, tutmonda sano, aŭ internacia evoluo. Ĉe La Evoluo Aro, ni laboras por krei romano kaj kelkfoje malkomforta konversacioj sur tiuj temoj.

Kiel ĉiam, bonvolu alveni al mi en Twitter (@ sarika008) kun ajna pensoj, demandoj aŭ sugestojn por kiel ni povas puŝi TDS ‘limojn eĉ plu.

Danke al Jennifer Gathright por ŝia asistado en crafting tiu letero.

RecommendRespond
Vido en retumilo
meza Logo
Sendita de Medium · 760 Market Street, 9a etaĝon, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Uus evangeelium Philanthropy?

Arengukava Set
Uus evangeelium Philanthropy?
Illustratsioon poolt Thoka Maer

Kuidas peaks filantroopia kaaluda pingeid tegija ja tema ülesanne? Paljudel juhtudel sihtasutused soovivad lahendada sotsiaalseid probleeme, nagu vaesus ja nälg – kuid omandavad oma ressursside jõud, mis on vaieldamatult aidanud luua neile väga probleeme. Kas filantroopia saada viimase see vastuolu? Kuidas?

Eelmisel nädalal arengu Set, me tõi kokku mitmed juhtivad mõtlejad uurida neid küsimusi laiaulatuslik arutelu. Leah Hunt-Hendrix ja Jee Kim Ford Foundation misjärel kirjeldades filantroopia põhimõtteline vastuolu – ja meenutas lugejatele huvi ülevaade Martin Luther King, Jr .:

“”Heategevuse on kiiduväärt, kuid see ei tohi põhjustada filantroop unustada asjaolude majanduslikku ebaõiglust, mis teevad filantroopia vaja.””

Hunt-Hendrix ja Kim siis küsida, mida “”uus evangeelium filantroopia”” tunduda, kui see maadles nendele küsimustele.

Siin on sulgege vestlus, mis loodetavasti jätkub lähipäevil. Kui vaim liigub, siis palun vajuta “”Kirjutage vastus”” allpool ükskõik tükki foorum ja lisada oma hääl!

In Philanthropy, kes on tegelikult katki?

Courtney Martin

“”Lugu oleme rääkis halb Ameerikas, lugu, mida me jätkuvalt paluda neil öelda, et saada rahastamist, et nad katki. Tegelikult oleme. “”

Selles läbimõeldud essee, kirjanik Courtney Martin rõhutab inimeste ja institutsioonide vastu eksinuid traditsioonilised hierarhiad tõstes häält traditsioonilise saajate heategevusliku dollarit – värvilised inimesed, töölisklassi ja naised. Suhted ta väidab, on keskmes kõik head tööd.

Bright New Generation Battles Ebavõrdsus

Darren Walker

Darren Walker president Ford Foundation, märkis tähtsust meie praegune hetk: populistlikud sentiment kasvab mõlemal pool poliitilist spektrit, ning tõendid näitavad, et inimesed on suurenenud rahulolematud kapitalismi.

Filantroopide, ütleb ta peab maadlema tõsiselt algpõhjustega ebavõrdsus – ja ta väljendab usku oma võimet seista nende leidlikkus.

Filantroopide Kui läks Out of Business

Jessie Spector

Jessie Spector, tegevdirektor Resource Generation, on tõde-ütlen missiooni. Uus volituste filantroopide, ütleb ta, peaks olema asus tegevuse korraldamise eest struktuurimuutuste ja propageerib ümberjaotuspoliitika – kõik samas austus ajalood “”varastatud maa, tööjõud ja elu””, mis on viinud ebavõrdse rikkuse kogunemist Ameerika Ühendriikides.

Hei, Philanthropy: Ärge Vääna teie kätes. Asu tööle.

Richard V. Reeves

Brooking instituudi Richard Reeves väljakutseid filantroopide tunnustada omane pinge keskmes oma töö ja siis liikuda edasi tegutseda. Mida teha, kui suur sihtasutused võidelnud ebavõrdsuse mitte ainult oma tegevuseelarvetest vaid ka oma vara kaudu sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud? Mis siis, kui filantroopia oli sihilikult eksperimentaalse?

Kuidas Fix Philanthropy

Daniel Lurie

Daniel Lurie tegevjuht Tipping Point, mis tegutseb all “”tahtlikult näljane mudel”” null sihtkapitali, usub filantroopia on “”eksistentsiaalne kriis.”” Esimese sammuna võidelda, ta ütles, peame omaks aus ja ebamugav vestlustes rassi ja klassi.
Hea samaarlane hoolib Pilgrim, vitraaži, Chartres katedraal, Prantsusmaal. (Via Getty Images)

Kui saate selle kirja, võimalused on olete huvitatud midagi seotud filantroopia, globaalne tervise või rahvusvahelise arengu. Arendamisele Set, töötame luua uudne ja mõnikord ebamugav vestlused nendel teemadel.

Nagu alati, palun jõuda mind puperdama (@ sarika008) ühegi mõtteid, küsimusi või ettepanekuid, kuidas me saame push TDS piire veelgi.

Tänu Jennifer Gathright tema abi käsitöö täht.

RecommendRespond
Vaata brauseris
keskmise Logo
Saadetud Medium · 760 Market Street, 9. korrusel, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Isang Bagong Ebanghelyo ni Philanthropy?

Ang Development Set
Isang Bagong Ebanghelyo ni Philanthropy?
Paglalarawan ni Thoka Maer

Paano dapat pagkakawanggawa isaalang-alang ang pag-igting sa pagitan ng kanyang maker at ang kanyang misyon? Sa maraming mga kaso, pundasyon nais upang malutas panlipunan problema tulad ng matinding kahirapan at kagutuman – ngunit kumuha ng kanilang mga mapagkukunan sa pamamagitan pwersa na arguably nakatulong lumikha ng mga tunay na mga problema. Maaari pagkakawanggawa makakuha ng nakalipas na pagkakasalungatan na ito? Paano?

Noong nakaraang linggo sa The Development Set, kami nagdala ng magkasama ng ilang mga nangungunang thinkers upang galugarin ang mga katanungang ito sa isang malawak na-ranging discussion. Leah Hunt-Hendrix at Jee Kim ng Ford Foundation binuksan ang sahig sa pamamagitan ng na naglalarawan pangunahing pagkakasalungatan ni pagkakawanggawa – at mapaalalahanan mga mambabasa ng isang masidhing pananaw mula sa Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ay kapuri-puri, ngunit ito ay hindi dapat maging sanhi ng philanthropist na hindi pansinin ang mga pangyayari ng pang-ekonomiyang kawalan ng katarungan na gumawa pagkakawanggawa kinakailangan.””

Hunt-Hendrix at Kim pagkatapos ay tanungin kung ano ang isang “”bagong ebanghelyo ng pagkakawanggawa”” ay maaaring magmukhang, kung ito wrestled sa mga katanungang ito.

Narito ang isang pagbabalik-tanaw ng pag-uusap, na umaasa kami ay magpapatuloy sa darating na araw. Kung ang diwa gumagalaw sa iyo, mangyaring pindutin ang “”Sumulat ng tugon”” sa ibaba ng anumang ng mga piraso sa forum at idagdag ang iyong boses!

Sa Philanthropy: sino ang Actually Broken?

Sa pamamagitan ng Courtney Martin

“”Ang kuwento na sinabi namin tungkol sa mga mahihirap sa America, ang kuwento na kami ay patuloy na hilingin sa kanila na sabihin sa upang makakuha ng pondo, ay na ang mga ito ay nasira. Sa katunayan, kami ay. “”

Sa ganitong nag-isip sanaysay, manunulat Courtney Martin highlights tao at institusyon na masira tradisyonal hierarchies sa pamamagitan ng elevating ang mga tinig ng mga tradisyonal na mga tatanggap ng pilantropong dollars – mga tao ng kulay, sa uring manggagawa, at kababaihan. Relationships, siya asserts, ay sa gitna ng lahat ng mabuting gawa.

A Bright New Generation Battles Hindi pagkakapareho

Sa pamamagitan ng Darren Walker

Darren Walker, presidente ng Ford Foundation, nabanggit ang kahalagahan ng aming kasalukuyang sandali: papyulista kuru-kuro ay tumataas sa magkabilang panig ng pampulitikang spectrum, at katibayan ay nagpapakita na ang mga tao ay nadagdagan nasisiyahan sa kapitalismo.

Philanthropists, sabi niya, dapat makipagbuno seriously sa root sanhi ng hindi pagkakapareho – at siya nagpapahayag ng pananampalataya sa kanilang kakayahan upang harapin ang mga ito na may talino sa paglikha.

Philanthropists Dapat Ilagay Ang kanilang mga sarili Out of Business

Sa pamamagitan ng Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director ng Resource Generation, ay sa isang katotohanan-nagsasabi misyon. Ang bagong utos ng philanthropists, sabi niya, ay dapat na upang ilagay ang kanilang sarili sa labas ng negosyo sa pamamagitan ng pag-aayos ng para sa estruktural pagbabago at nagtataguyod para redistributive patakaran – lahat habang honoring ang mga kasaysayan ng “”ninakaw lupa, paggawa, at buhay”” na humantong sa hindi pantay na kayamanan akumulasyon sa Estados Unidos.

Hey, Philanthropy: Huwag Pigain Your Hands. Magtrabaho.

Sa pamamagitan ng Richard V. Reeves

Ang Brooking Institute ni Richard Reeves hamon philanthropists upang makilala ang likas na pag-igting sa gitna ng kanilang trabaho, at pagkatapos ay lumipat sa sa aksyon. Paano kung big pundasyon fought inequality hindi lamang sa kanilang mga badyet operating ngunit din sa kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng mga socially responsable pamumuhunan? Paano kung pagkakawanggawa ay mas sadya experimental?

Paano sa Ayusin ang Philanthropy

Sa pamamagitan ng Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ng Tipping Point, kung saan ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang “”sadyang gutom modelo”” ng zero endowment, naniniwala pagkakawanggawa ay may isang “”existential krisis.”” Bilang unang hakbang upang kontrahin ito, sinabi niya, kailangan namin upang yakapin honest at hindi komportable pag-uusap tungkol lahi at klase.
The Good Samaritan nagmamalasakit para sa Pilgrim, stained glass, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Kung natatanggap mo ang sulat na ito, malamang na ikaw ay interesado sa isang bagay na may kaugnayan sa pagkakawanggawa, global kalusugan, o internasyonal na pag-unlad. At The Development Set, nagtatrabaho kami upang lumikha ng nobela at kung minsan hindi komportable pag-uusap sa mga paksang ito.

Gaya ng lagi, mangyaring makipag-ugnay sa akin sa Twitter (@ sarika008) na may anumang mga saloobin, mga katanungan, o mga mungkahi para sa kung paano namin maaaring itulak TDS ‘hangganan kahit pa.

Salamat sa Jennifer Gathright para sa kanyang tulong sa crafting sulat na ito.

RecommendRespond
Tingnan sa browser
medium Logo
Ipinadala ni Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Uusi evankeliumi Hyväntekeväisyys?

Kehittäminen Set
Uusi evankeliumi Hyväntekeväisyys?
Kuvitus Thoka Maer

Miten philanthropy harkita välistä jännitettä tekijänsä ja tehtävänsä? Monissa tapauksissa, säätiöt haluavat ratkaista sosiaalisia ongelmia, kuten äärimmäisen köyhyyden ja nälän – mutta hankkivat resursseja voimia, jotka ovat ilmeisesti auttaneet luomaan niille erittäin ongelmia. Voi philanthropy ohittamaan tämän ristiriidan? Miten?

Viime viikolla The Development Set, toimme yhteen useita johtavia ajattelijoita tutkia näitä kysymyksiä laaja-alaista keskustelua. Leah Hunt-Hendrix ja Jee Kim Ford Foundation avasi lattialle kuvaamalla hyväntekeväisyyden n ristiriita – ja muistutti lukijoille innokas oivallus Martin Luther King, Jr .:

“”Hyväntekeväisyys on kiitettävää, mutta se ei saa aiheuttaa filantrooppi unohtaa olosuhteet taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden jotka tekevät hyväntekeväisyyttä tarpeen.””

Hunt-Hendrix ja Kim sitten kysyä, mitä “”uusi evankeliumia hyväntekeväisyyden”” voisi näyttää, jos se taistellut näitä kysymyksiä.

Tässä kertaus keskusteluun, jonka toivomme jatkuvan tulevina päivinä. Jos henki liikkuu, ota osuma “”Kirjoita vastaus”” alle jonkin kappaletta foorumin ja lisätä ääni!

Vuonna Hyväntekeväisyys, kuka on todella rikki?

Courtney Martin

“”Tarina olemme kertoneet huonosta Amerikassa, tarina, että jatkamme pyytää heitä kertomaan saadakseen rahoitusta, on, että he rikki. Itse asiassa me olemme. “”

Tässä harkittuja essee, kirjailija Courtney Martin korostetaan henkilöiden ja laitosten, jotka rikkovat perinteisiä hierarkioita nostamalla äänet perinteisen saajien hyväntekeväisyys dollaria – ihmiset väri, työväenluokan, ja naiset. Ihmissuhteet, hän väittää, ovat kaiken keskelle hyvää työtä.

Bright New Generation Taistelut Epätasa

Darren Walker

Darren Walker, presidentti Ford Foundation, totesi merkitys nykyiseen hetkellä: Populistiset ilmapiiri kasvaa molemmin puolin poliittista kenttää, ja todisteet osoittavat, että ihmiset ovat lisääntynyt tyytymättömiä kapitalismin.

Philanthropists, hän sanoo, on tosissamme perussyitä epätasa – ja hän ilmaisee uskoa niiden kyky kohdata niitä kekseliäisyyttä.

Philanthropists pitäisi laittaa itsensä pois Business

Jessie Spector

Jessie Spector, johtaja Resource Generation, on totuuden kertova operaatio. Uuden toimeksiannon hyväntekijöiksi, hän sanoo, pitäisi laittaa itsensä ulos liiketoiminnan järjestämällä rakennemuutoksen ja puolustavat tulonjakoa tasoittavat toimet – kaikki samalla kunnioittaa historiaa “”varastettu maa, työ ja elämää””, joka johti erilaiseen varallisuuden kertyminen Yhdysvalloissa.

Hei, Philanthropy: Älä Vääntele käsissäsi. Mene töihin.

Richard V. Reeves

Brookingin instituutin Richard Reeves haastaa hyväntekijöiksi tunnistamaan luontainen jännite ytimessä työnsä, ja sitten siirtyä toimintaa. Mitä jos suuret säätiöt taisteli eriarvoisuus ei pelkästään niiden toimintatalousarvioissaan vaan myös niiden varat, kautta sosiaalisesti vastuullisia investointeja? Mitä jos hyväntekeväisyyttä oli tarkoituksella kokeellinen?

Miten Korjaa Hyväntekeväisyys

Daniel Lurie

Daniel Lurie toimitusjohtaja Tipping Point, joka toimii alle “”tarkoituksellisesti nälkäinen malli”” nolla lahjoitusvarat, uskoo hyväntekeväisyyden on “”eksistentiaalinen kriisi.”” Ensimmäinen askel sen torjumiseksi, hän sanoi, meidän täytyy omaksua rehellisesti ja epämiellyttävä keskusteluja rotu ja luokka.
Laupias samarialainen huolehtii Pilgrim, lasimaalauksia, Chartresin katedraali, Ranska. (Via Getty Images)

Jos saat tämän kirjeen, mahdollisuudet ovat olet kiinnostunut jotain liittyvät hyväntekeväisyyden, globaali terveys tai kansainvälistä kehitystä. The Development Set, pyrimme luomaan uusia ja joskus epämiellyttäviä keskusteluja näistä aiheista.

Kuten aina, tavoittaa minua kimittää (@ sarika008) kanssa mitään ajatuksia, kysymyksiä, tai ehdotuksia, miten voimme ajaa TTS “”rajoja entisestään.

Kiitos Jennifer Gathright hänen apua työstettäessä kirjeessä.

RecommendRespond
Avaa selaimella
Medium Logo
Lähettämä Medium · 760 Market Street, 9. kerros, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

L’ensemble du développement
A New Gospel of Philanthropy?
Illustration par Thoka Maer

Comment faut-il considérer la philanthropie la tension entre son auteur et sa mission? Dans de nombreux cas, les fondations souhaitent résoudre des problèmes sociaux comme la pauvreté extrême et de la faim – mais acquérir leurs ressources par les forces qui ont sans doute contribué à créer ces problèmes très. Peut philanthropie aller au-delà de cette contradiction? Comment?

La semaine dernière sur l’ensemble du développement, nous avons réuni plusieurs penseurs menant à explorer ces questions dans une large discussion. Leah Hunt-Hendrix et Jee Kim de la Fondation Ford a ouvert le sol en décrivant contradiction fondamentale de la philanthropie – et a rappelé aux lecteurs d’une perspicacité de Martin Luther King, Jr .:

«La philanthropie est louable, mais il ne doit pas entraîner le philanthrope à négliger les circonstances de l’injustice économique qui rendent la philanthropie nécessaire.””

Hunt-Hendrix et Kim demandent alors ce qu’est un «nouvel évangile de la philanthropie» pourrait ressembler, si elle a lutté avec ces questions.

Voici un résumé de la conversation, que nous espérons continuer dans les prochains jours. Si l’esprit vous déplace, s’il vous plaît appuyez sur “”Ecrire une réponse”” ci-dessous l’une des pièces dans le forum et ajouter votre voix!

Dans la philanthropie, qui est en fait brisé?

Par Courtney Martin

“”L’histoire que nous avons dit à propos des pauvres en Amérique, l’histoire que nous continuons à leur demander de dire afin d’obtenir un financement, est qu’ils sont brisés. En fait, nous sommes. “”

Dans cet essai réfléchi, écrivain Courtney Martin souligne les personnes et les institutions qui enfreignent les hiérarchies traditionnelles en élevant la voix des bénéficiaires traditionnels de dollars philanthropiques – les gens de couleur, la classe ouvrière, et les femmes. Les relations, elle affirme, sont au centre de tout bon travail.

Un brillant nouvelle génération Batailles Inégalité

Par Darren Walker

Darren Walker, président de la Fondation Ford, a souligné l’importance de notre moment présent: le sentiment populiste est en hausse sur les deux côtés du spectre politique, et les faits montrent que les gens sont mécontents ont augmenté avec le capitalisme.

Philanthropes, dit-il, doivent se débattre sérieusement avec les causes profondes de l’inégalité – et il exprime la foi dans leur capacité à faire face avec ingéniosité.

Philanthropes devraient se mettre en faillite

Par Jessie Spector

Jessie Spector, directeur exécutif de la génération des ressources, est sur une mission de vérité dire. Le nouveau mandat de philanthropes, dit-elle, devrait être de se mettre hors de l’entreprise par l’organisation pour le changement structurel et la promotion de politiques redistributives – tout en honorant les histoires de “”volées terrestres, le travail et la vie”” qui ont conduit à l’accumulation de richesse inégale aux Etats-Unis.

Hey, Philanthropie: Ne pas Essorez vos mains. Se rendre au travail.

Par Richard V. Reeves

Richard Reeves de l’Institut Brooking défis philanthropes à reconnaître la tension inhérente au cœur de leur travail, puis de passer à l’action. Que faire si grandes fondations ont combattu les inégalités non seulement avec leurs budgets de fonctionnement, mais aussi avec leurs actifs, grâce à des investissements socialement responsables? Que faire si la philanthropie était plus volontairement expérimental?

Comment réparer la philanthropie

Par Daniel Lurie

Daniel Lurie, directeur général de Tipping Point, qui fonctionne sous un «modèle intentionnellement faim”” de la dotation zéro, estime la philanthropie a une «crise existentielle». Dans un premier temps pour contrer, dit-il, nous devons adopter des conversations honnêtes et mal à l’aise au sujet de race et de classe.
Le Bon Samaritain se soucie du Pèlerin, vitraux, la cathédrale de Chartres, France. (Via Getty Images)

Si vous recevez cette lettre, les chances sont que vous êtes intéressé par quelque chose lié à la philanthropie, la santé mondiale, ou le développement international. At The Set de développement, nous travaillons à créer roman et conversations parfois mal à l’aise sur ces sujets.

Comme toujours, s’il vous plaît aller vers moi sur Twitter (@ sarika008) avec des pensées, des questions ou des suggestions pour la façon dont nous pouvons repousser les limites »TDS encore plus loin.

Merci à Jennifer Gathright pour son aide dans l’élaboration de cette lettre.

RecommendRespond
Visualiser
Logo Medium
Envoyé par moyen · 760 Market Street, 9e étage, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
In Nije Evangeelje fan minskeleafde?

De Development Set
In Nije Evangeelje fan minskeleafde?
In yllústraasje troch þoka Maer

Hoe moatte minskeleafde beskôgje de spanning tusken syn maker en syn missy? Yn in soad gefallen, stiftings wolle lossen sosjale problemen lykas ekstreme earmoede en honger – mar krijen harren middels troch krêften dy’t oantoanber holpen meitsje dy tige problemen. Kin minskeleafde krije foarby dit tsjinspraak? Hoe?

Lêste wike op De Untjouwing Set, wy byinoar brocht ferskate foaroansteande tinkers te ferkennen dizze fragen yn in breed-fariearjend diskusje. Leah Hunt-Hendrix en Jee Kim fan de Ford Foundation iepene de flier troch it beskriuwen fan minskeleafde fan fûnemintele tsjinspraak – en tinken lêzers fan in skerp ynsjoch fan Martin Luther King, Jr .:

“”Minskeleafde is commendable, mar it moat net dat de filantroop te oersjen de omstannichheden fan ekonomyske ûnrjocht dy’t meitsje minskeleafde nedich.””

Hunt-Hendrix en Kim dan freegje wat in “”nije evangeelje fan minskeleafde”” soe útsjen, as it wraksele mei dizze fragen.

Hjir is in Recap fan it petear, dat wy hoopje sille fierder yn kommende dagen. As de geast beweecht dy, nim dan hit “”Skriuw in antwurd”” ûnder ien fan de stikken yn it foarum en heakje jo stim!

Yn minskeleafde, Wa is Actually Broken?

By Courtney Martin

“”It ferhaal wy ha ferteld oer de earmen yn Amearika, it ferhaal dat wy fierder nei freegje se te fertellen yn oarder te krijen finansiering, is dat se binne brutsen. Yndie, wy binne. “”

Yn dizze betochtsume essay, skriuwer Courtney Martin beljochtet minsken en ynstellings dy’t brekke tradisjonele hierarchies troch elevating de stimmen fan tradysjonele ûntfangers fan filantropyske dollars – minsken fan kleur, de wurkjende klasse, en froulju. Relaasjes, hja stelt, binne oan it sintrum fan alle goede wurk.

In Bright New Generation Battles ûngelikens

By Darren Walker

Darren Walker, foarsitter fan de Ford Foundation, konstatearre de betsjutting fan ús hjoeddeistige stuit: populist fiellen is rising oan beide kanten fan it politike spektrum, en bewiis lit sjen dat minsken wurde ferhege ûntefreden mei kapitalisme.

Philanthropists, seit er, moat grapple serieus mei de woartel oarsaken fan ûngelikensens – en hy bringt leauwe yn har fermogen om se mei fernimstigens.

Philanthropists Moat harsels Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, direkteur fan Resource Generation, stiet op in wierheid-telling missy. De nije opdracht fan Philanthropists, se seit, moat wêze om harsels út fan saken troch it organisearjen foar strukturele feroaring en oanhinge foar redistributive belied – allegear wylst ferearjend de skiednissen fan “”stellen lân, arbeid, en libben””, dat hawwe laat ta ûngelikense rykdom accumulation yn de Feriene Steaten.

Hey, minskeleafde: net wring Jo Hands. Gean oan’e slach.

By Richard V. Reeves

De Brooking Ynstitút fan Richard Reeves útdaget Philanthropists te erkennen de ynherinte spanning op it hert fan harren wurk, en dan fierder nei aksje. Wat as grutte fûneminten fochten ûngelikensens net allinne mei harren bestjoeringssysteem begruttings, mar ek mei harren fermogen, troch maatskiplik ferantwurdlik ynvestearrings? Wat as minskeleafde wie mear purposely eksperimintele?

How to Fix minskeleafde

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO fan Tipping Point, dy’t wurket ûnder in “”opsetsin honger model”” fan nul Rektor, leaut minskeleafde hat in “”eksistinsjele krisis.”” As in earste stap om tsjin it, sei er, wy moatte omearmje earlik en ûngemaklik petearen oer ras en klasse.
De Goede Samaritaan jout foar de Pilgrim, brânskildere, Katedraal fan Chartres, Frankryk. (Via Getty Images)

As jo ûntfange dit brief, kânsen binne jo binne ynteressearre yn wat yn ferbân mei minskeleafde, globale sûnens, of ynternasjonale ûntwikkeling. By De Development Set, wy wurkje te meitsjen roman en soms ûngemaklik petearen op dizze ûnderwerpen.

As altyd, dan kinne jo berikke út nei my op Twitter (@ sarika008) mei alle tinzen, fragen, of suggestjes foar hoe’t wy kinne stjitte TDS ‘grinzen noch fierder.

Mei tank oan Jennifer Gathright foar har help yn crafting dit brief.

RecommendRespond
View in blêder
medium Logo
Stjoerd troch Medium · 760 Market Street, 9e flier, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

O Conxunto de Desenvolvemento
A New Gospel of Philanthropy?
Ilustración polo Thoka Maer

Como debe filantropia considerar a tensión entre o seu creador ea súa misión? En moitos casos, as fundacións pretenden resolver os problemas sociais como a pobreza extrema ea fame – pero adquirir os seus recursos mediante forzas que, sen dúbida, axudou a crear eses mesmos problemas. Pode filantropia superar esta contradición? Como?

A semana pasada, no set de Desenvolvemento, que reuniu varios pensadores líderes para explorar estas cuestións nunha discusión ampla. Leah Caza-Hendrix e Jee Kim da Fundación Ford abriu a palabra describindo contradición fundamental da filantropia – e recordou os lectores dun gran insight de Martin Luther King, Jr.:

“”Filantropia é louvável, pero non debe facer que o filántropo ignorando as circunstancias de inxustiza económica que fan filantropia necesario.””

Caza de Hendrix e Kim, a continuación, preguntar o que un “”novo evanxeo da filantropia”” pode parecer, se loitou con estas cuestións.

Aquí está un resumo da conversa, que esperamos seguir nos próximos días. Se o espírito move vostede, por favor prema “”Escribir unha resposta”” por baixo de calquera das partes no foro e engadir a súa voz!

En Filantropia, que en realidade é roto?

Por Courtney Martin

“”A historia que contei sobre os pobres en América, a historia que seguimos a pedir-lles para dicir a fin de obter financiamento, é que están rotos. En realidade, somos. “”

Neste ensaio pensativo, escritor Courtney Martin destaca persoas e institucións que quebran xerarquías tradicionais, elevando as voces de destinatarios tradicionais de dólares filantrópicos – persoas de cor, a clase traballadora e as mulleres. Relacións, ela afirma, está no centro de toda a boa obra.

Unha nova xeración Battles Desigualdade Brillante

Por Darren Walker

Darren Walker, presidente da Fundación Ford, destacou a importancia do noso momento actual: o sentimento populista está aumentando en ambos os dous lados do espectro político, e as evidencias mostran que as persoas son o aumento insatisfeitos co capitalismo.

Filántropos, di el, debe tratar seriamente as causas da desigualdade – e expresa a fe na súa capacidade de afrontalo los co inxenuidade.

Filántropos que poñer-se fóra da empresa

Por Jessie Spector

Jessie Spector, director executivo da xeración de recursos, está nunha misión de contar a verdade. O novo mandato de filántropos, di ela, debe ser o de poñer-se fóra da empresa a través da organización para o cambio estrutural e defendendo políticas redistributivas – todo á vez honrar as historias de “”roubo terra, traballo e vida”” que levaron á acumulación de riqueza desigual nos Estados Unidos.

Hey, Filantropia: Non torce as mans. Poñerse a traballar.

Por Richard V. Reeves

Do Instituto Brooking Richard Reeves desafía filántropos de recoñecer a tensión intrínseca no corazón do seu traballo, e logo pasar á acción. E se grandes fundacións loitou desigualdade non só cos seus orzamentos de funcionamento, pero tamén cos seus bens, a través de investimentos socialmente responsables? E se a filantropia foi conscientemente experimental?

Como corrixir Filantropia

Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO de Tipping Point, que opera baixo un “”modelo intencionalmente fame”” de dotación cero, cre que a filantropia ten unha “”crise existencial””. Como un primeiro paso para combater isto, dixo, necesitamos abrazar conversas honestas e incómodos sobre raza e clase.
O bo samaritano se preocupa coa Pilgrim, vidreiras, Catedral de Chartres, Francia. (Vía Getty Images)

Se está a recibir esta carta, as posibilidades son que che interesa algo relacionado coa filantropia, a saúde global, ou o desenvolvemento internacional. No conxunto de desenvolvemento, traballamos para crear novos e conversas por veces incómodos sobre estes temas.

Como sempre, por favor contacte me en Twitter (@ sarika008) con calquera pensamentos, preguntas ou suxestións sobre como podemos empurrar os límites “”TDS aínda máis.

Grazas a Jennifer Gathright pola súa asistencia na elaboración desta carta.

RecommendRespond
Ver no navegador
logo medio
Enviado por medio · 760 Market Street, 9º andar, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ახალი სახარება ფილანტროპია?

განვითარების კომპლექტი
ახალი სახარება ფილანტროპია?
ილუსტრირებას Thoka maer

როგორ უნდა საქველმოქმედო განიხილოს შორის დაძაბულობის თავის შემქმნელს და მისი მისია? ხშირ შემთხვევაში, ფონდები მინდა სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, როგორიცაა უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილის – მაგრამ შეიძინონ მათი რესურსების ძალები, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაეხმარა შექმნა სწორედ პრობლემები. ვერ საქველმოქმედო მიიღონ წარსულში ეწინააღმდეგება? როგორ?

გასულ კვირას განვითარების Set, ჩვენ შეკრიბა რამდენიმე წამყვანი მოაზროვნეები შეისწავლონ ამ საკითხების ფართო დისკუსია. Leah Hunt-ჰენდრიქსი და Jee კიმ ფორდის ფონდი გაიხსნა სართული აღწერს საქველმოქმედო ძირითადი წინააღმდეგობა – და შეახსენა, მკითხველს დიდი რისთვისაც მარტინ ლუთერ კინგი, Jr .:

“”ფილანტროპია, რაც მისასალმებელია, მაგრამ ეს არ უნდა გამოიწვიოს ქველმოქმედი მიაქციო გარემოებები ეკონომიკური უსამართლობა, რომლებიც საქველმოქმედო საჭირო.””

Hunt-ჰენდრიქსი და Kim შემდეგ ვთხოვთ, რაც “”ახალი სახარება საქველმოქმედო”” შეიძლება გამოიყურებოდეს, თუ მას გავიდნენ ამ კითხვებზე.

აი recap საუბარი, რომელიც ჩვენ ვიმედოვნებთ გაგრძელდება უახლოეს დღეებში. თუ სული მოძრაობს თქვენ, გთხოვთ, მოხვდა “”დაწერეთ პასუხი”” ქვემოთ ნებისმიერ ცალი ფორუმის და დაამატოთ თქვენი ხმა!

საქველმოქმედო, ვინ არის რეალურად გატეხილი?

By Courtney Martin

“”ამბავი ჩვენ ამის შესახებ ცუდი ამერიკაში, ამბავი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მათ ვთხოვთ, გააგებინონ, რათა მიიღონ დაფინანსება, არის ის, რომ ისინი გატეხილი. ფაქტობრივად, ჩვენ ვართ. “”

ამ გააზრებული ესეს, მწერალი Courtney Martin მიმოიხილავს ადამიანი და ინსტიტუტები, რომლებიც შესვენება ტრადიციული hierarchies ამაღლების ხმები ტრადიციული მიმღები საქველმოქმედო დოლარი – ხალხის ფერი, სამუშაო კლასის, და ქალები. ურთიერთობები, აცხადებს, ცენტრში ყველა კარგი მუშაობა.

ნათელი ახალი თაობა Battles უთანასწორობა

By Darren Walker

Darren Walker, საქართველოს Ford Foundation, აღნიშნა მნიშვნელობაზე ჩვენი დღევანდელი მომენტი: პოპულისტური განწყობა იზრდება ორივე მხარეს პოლიტიკური სპექტრის, და მტკიცებულებები გვიჩვენებს, რომ ხალხი გაიზარდა უკმაყოფილოა კაპიტალიზმის.

Philanthropists, მისი თქმით, უნდა გადაჭრას სერიოზულად ძირეული მიზეზების უთანასწორობა – და იგი გამოხატავს რწმენა მათი უნარი, რომ მათ ingenuity.

Philanthropists უნდა დააყენოს თავიანთ ბიზნეს

მიერ Jessie სპექტორი

Jessie სპექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი რესურსების თაობა, არის სიმართლე-ვეუბნებოდი მისია. ახალი მანდატის ქველმოქმედთა, მისი თქმით, უნდა იყოს იმისათვის, რომ თავიანთ ბიზნეს ორგანიზებით სტრუქტურული ცვლილება და ადვოკატირება გადანაწილების პოლიტიკა – ყველა ხოლო შესასრულებლად ისტორიის “”მოპარული მიწა, შრომა და ცხოვრება””, რომ არ გამოიწვია უთანასწორო სიმდიდრის დაგროვების ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

Hey, ფილანტროპია: არ wring თქვენი ხელები. უნდა იმუშაოს.

რიჩარდ ვ Reeves

Brooking ინსტიტუტის რიჩარდ Reeves საფრთხეს უქმნის ქველმოქმედთა აღიარებს თანდაყოლილი დაძაბულობის გულში მათი მუშაობა, და შემდეგ გადაადგილება action. რა მოხდება, თუ დიდი ფონდების იბრძოდა უთანასწორობა არა მხოლოდ თავიანთი ოპერაციული ბიუჯეტის, არამედ მათი აქტივების მეშვეობით სოციალური პასუხისმგებლობის ინვესტიციები? რა მოხდება, თუ საქველმოქმედო იყო უფრო მიზანმიმართულად ექსპერიმენტული?

როგორ ფიქსის ფილანტროპია

დანიელ Lurie

Daniel Lurie, აღმასრულებელი დირექტორი გარდამტეხი წერტილი, რომელიც მოქმედებს “”განზრახ მშიერი მოდელი”” ნულოვანი საქველმოქმედო, მიიჩნევს, საქველმოქმედო აქვს “”ეგზისტენციალური კრიზისი.”” როგორც პირველი ნაბიჯი დაძლიონ ეს, მან განაცხადა, ჩვენ უნდა იკისროს პატიოსანი და არასასიამოვნო საუბარი რასის და კლასის.
სამარიელის ზრუნავს Pilgrim, ვიტრაჟები, Chartres ტაძარი, საფრანგეთი. (Via გეტის სურათები)

თუ თქვენ მიიღეთ ეს წერილი, შანსი თქვენ დაინტერესებული რაღაც დაკავშირებული საქველმოქმედო, გლობალური ჯანდაცვის, ან საერთაშორისო განვითარების. განვითარება Set, ჩვენ ვმუშაობთ, რათა შეიქმნას ახალი და ზოგჯერ უხერხული საუბარი ამ თემებზე.

როგორც ყოველთვის, გთხოვთ მივაწვდინოთ me on Twitter (@ sarika008) ნებისმიერი აზრები, კითხვები, ან წინადადებები, თუ როგორ შეგვიძლია დააყენებს TDS “”საზღვრები კიდევ უფრო.

მადლობა Jennifer Gathright მისი დახმარება ხელოსნობით ეს წერილი.

RecommendRespond
იხილეთ ბრაუზერის
საშუალო ლოგო
გამოგზავნილი საშუალო · 760 Market Street, მე -9 სართულზე, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ein neues Evangelium der Philanthropie?

Die Entwicklung Set
Ein neues Evangelium der Philanthropie?
Illustration von Thoka Maer

Wie soll die Spannung zwischen seinem Schöpfer und seine Mission Philanthropie in Betracht ziehen? In vielen Fällen wollen Stiftungen soziale Probleme wie Hunger und extremer Armut zu lösen – aber ihre Ressourcen durch Kräfte zu erwerben, die wohl dazu beigetragen haben, diese sehr Probleme verursachen. Kann Philanthropie hinter diesem Widerspruch bekommen? Wie?

Letzte Woche auf die Entwicklung Set brachten wir zusammen mehrere führende Denker, diese Fragen in einer breit angelegten Diskussion zu erkunden. Leah: Hunt-Hendrix und Jee Kim von der Ford-Stiftung eröffnet die durch Philanthropie fundamentalen Widerspruch zu beschreiben – und erinnerte Leser einer scharfen Einblick von Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropie ist lobenswert, aber es muss der Philanthrop nicht dazu führen, die Umstände der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit zu übersehen, die Philanthropie erforderlich machen.””

Jagd-Hendrix und Kim dann fragen, was ein “”neues Evangelium der Philanthropie”” aussehen könnte, wenn es mit diesen Fragen gerungen.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs, das wir hoffen, in den kommenden Tagen fortsetzen wird. Wenn der Geist Sie bewegt, klicken Sie auf “”Schreiben Sie eine Antwort”” bitte eines der unten angegebenen Stücke im Forum und fügen Sie Ihre Stimme!

In Philanthropie, Wer ist eigentlich kaputt?

Durch Courtney Martin

“”Die Geschichte, die wir über die schlechte gesagt haben in Amerika, die Geschichte, die wir auch weiterhin um sie zu bitten, um zu sagen, um die Finanzierung zu erhalten, ist, dass sie gebrochen sind. In der Tat sind wir. “”

In diesem nachdenklichen Essay Schriftsteller Courtney Martin hebt Personen und Institutionen, die durch Erhöhung der Stimmen der traditionellen Empfänger von philanthropischen Dollar traditionellen Hierarchien brechen – farbige Menschen, die Arbeiterklasse und Frauen. Beziehungen, sie behauptet, stehen im Mittelpunkt aller gute Arbeit.

Eine helle New Generation Battles Inequality

Von Darren Walker

Darren Walker, Präsident der Ford Foundation, stellte die Bedeutung unserer gegenwärtigen Moment: Populist Stimmung ist auf beiden Seiten des politischen Spektrums steigen, und Beweise zeigen, dass Menschen mit dem Kapitalismus unzufrieden erhöht werden.

Philanthropen, sagt er, muss ernsthaft mit den Ursachen von Ungleichheit kämpfen – und er drückt den Glauben an ihre Fähigkeit, sie mit Einfallsreichtum zu stellen.

Philanthropen sollten sich aus dem Geschäft

Durch Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director der Erschließung von Ressourcen, ist auf einer Wahrheit zu sagen Mission. Das neue Mandat von Philanthropen, sagt sie, sollte sich für den Strukturwandel durch die Organisation von Unternehmen zu setzen und für Umverteilungspolitik befürworten – während ehren die Geschichten von “”gestohlenem Land, Arbeit und Leben””, die zu ungleichen Vermögensbildung geführt haben, in den Vereinigten Staaten.

Hey, Philanthropie: Wringen Sie Ihre Hände. Erhalten Sie zu arbeiten.

Von Richard V. Reeves

Die des Brooking Institute Richard Reeves Herausforderungen Philanthropen die inhärente Spannung im Innersten ihrer Arbeit zu erkennen, und dann zum Handeln zu bewegen. Was ist, wenn große Stiftungen Ungleichheit bekämpft nicht nur mit ihren operativen Budgets, sondern auch mit ihrem Vermögen, durch sozial verantwortliche Investitionen? Was ist, wenn Philanthropie mehr bewusst experimentell war?

Wie Fix Philanthropy

Von Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO von Tipping Point, die unter einem “”absichtlich hungrig Modell”” von Null Stiftung tätig ist, glaubt Philanthropie eine hat “”existenzielle Krise.”” Als ein erster Schritt, um dem entgegenzuwirken, sagte er, müssen wir ehrlich und unbequem Gespräche zu umarmen über Rasse und Klasse.
Der barmherzige Samariter kümmert sich um die Pilger, Glasmalerei, Kathedrale von Chartres, Frankreich. (Via Getty Images)

Wenn Sie diesen Brief sind Empfang, die Chancen sind Sie in etwas interessiert sind, um Philanthropie im Zusammenhang, die globale Gesundheit oder internationale Entwicklung. Bei der Entwicklung Set arbeiten wir neue zu schaffen und manchmal unbequeme Gespräche zu diesen Themen.

Wie immer erhalten Sie mir auf Twitter erreichen (@ sarika008) mit irgendwelchen Gedanken, Fragen oder Vorschläge, wie wir TDS Grenzen noch weiter drücken kann.

Dank Jennifer Gathright für ihre Unterstützung in diesen Brief Crafting.

RecommendRespond
Ansicht im Browser
Medium Logo
Gesendet von Medium · 760 Market Street, 9. Stock, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ένα νέο Ευαγγέλιο της Φιλανθρωπίας;

Το σετ Ανάπτυξης
Ένα νέο Ευαγγέλιο της Φιλανθρωπίας;
Εικονογράφηση από Thoka Maer

Πώς θα πρέπει να φιλανθρωπία εξετάσει την ένταση μεταξύ κατασκευαστή του και την αποστολή του; Σε πολλές περιπτώσεις, τα ιδρύματα επιθυμούν να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα όπως η ακραία φτώχεια και η πείνα – αλλά αποκτούν πόρων τους μέσω των δυνάμεων που έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει στη δημιουργία αυτών των πολύ τα προβλήματα. Μπορεί φιλανθρωπία ξεπεράσουμε αυτό αντίφαση; Πως?

Την περασμένη εβδομάδα στο σύνολο Ανάπτυξης, φέραμε μαζί αρκετούς κορυφαίους στοχαστές να διερευνήσει αυτές τις ερωτήσεις σε μια ευρεία συζήτηση. Leah Hunt-Hendrix και Τζι Κιμ του Ιδρύματος Ford άνοιξε το πάτωμα, περιγράφοντας τα θεμελιώδη αντίφαση φιλανθρωπία – και υπενθύμισε στους αναγνώστες του μια έντονη διορατικότητα από τον Martin Luther King, Jr .:

“”Φιλανθρωπία είναι αξιέπαινη, αλλά δεν πρέπει να προκαλεί ο φιλάνθρωπος να παραβλέψουμε τις συνθήκες της οικονομικής αδικίας που κάνουν φιλανθρωπία είναι απαραίτητο.””

Hunt-Hendrix και Kim στη συνέχεια να ζητήσει ό, τι ένα “”νέο ευαγγέλιο της φιλανθρωπίας» μπορεί να μοιάζει, αν παλέψει με αυτά τα ερωτήματα.

Εδώ είναι μια ανακεφαλαίωση της συζήτησης, η οποία ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί στις επόμενες ημέρες. Αν το πνεύμα που κινείται, παρακαλώ πατήστε “”Γράψτε μια απάντηση”” κάτω από οποιοδήποτε από τα κομμάτια στο φόρουμ και να προσθέσετε τη φωνή σας!

Σε Φιλανθρωπία, ποιος είναι πραγματικά Broken;

Με την Courtney Martin

“”Η ιστορία που έχουμε πει για τους φτωχούς στην Αμερική, η ιστορία που συνεχίζουμε να τους ζητήσει να πείτε για να πάρει τη χρηματοδότηση, είναι ότι είναι σπασμένα. Στην πραγματικότητα, είμαστε. “”

Σε αυτό το στοχαστικό δοκίμιο, συγγραφέας Courtney Martin αναδεικνύει τους ανθρώπους και ιδρύματα που παραβαίνουν τις παραδοσιακές ιεραρχίες με την ανύψωση τις φωνές των παραδοσιακών αποδέκτες των φιλανθρωπικών δολάρια – οι άνθρωποι του χρώματος, της εργατικής τάξης, και των γυναικών. Σχέσεις, που ισχυρίζεται, βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των καλή δουλειά.

Ένα φωτεινό Νέας Γενιάς Μάχες Ανισότητα

Από τον Darren Walker

Darren Walker, πρόεδρος του Ιδρύματος Ford, σημείωσε τη σημασία της τρέχουσας στιγμή μας: λαϊκιστικό συναίσθημα αυξάνεται και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυξημένη δυσαρεστημένοι με τον καπιταλισμό.

Φιλάνθρωποι, λέει, πρέπει να καταπιαστεί σοβαρά με τις βασικές αιτίες της ανισότητας – και εκφράζει την πίστη στην ικανότητά τους να τις αντιμετωπίσουμε με εφευρετικότητα.

Φιλάνθρωποι θα πρέπει να βάλουν τον εαυτό τους έξω of Business

Με Jessie Spector

Jessie Spector, Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής Πόρων, είναι σε μια αποστολή που λένε την αλήθεια. Η νέα εντολή του φιλάνθρωποι, λέει, θα πρέπει να βάλουν τον εαυτό τους έξω από τις επιχειρήσεις με την οργάνωση για διαρθρωτικές αλλαγές και υποστηρίζοντας την ανάγκη για αναδιανεμητικές πολιτικές – όλα αυτά ενώ τιμώντας τις ιστορίες των «κλεμμένη γη, εργασία και ζωή», που έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση άνιση πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεια σου, Φιλανθρωπία: Μην πιέζω τα χέρια σας. Φτάνω στη δουλειά.

Από τον Richard V. Reeves

Του Ινστιτούτου Brooking Richard Reeves προκλήσεις φιλάνθρωποι να αναγνωρίσουν την εγγενή τάση στο επίκεντρο των εργασιών τους, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη δράση. Τι θα συμβεί αν μεγάλα θεμέλια πολέμησαν ανισότητας όχι μόνο με το λειτουργικό τους προϋπολογισμούς τους, αλλά και με τα στοιχεία του ενεργητικού τους, μέσω κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις; Τι θα συμβεί αν η φιλανθρωπία ήταν πιο σκόπιμα πειραματικό;

Πώς να καθορίσει Φιλανθρωπία

Από τον Daniel Lurie

Daniel Lurie, Διευθύνων Σύμβουλος της Tipping Point, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο ενός “”σκόπιμα πεινασμένοι μοντέλο”” μηδέν κληροδότημα, πιστεύει ότι η φιλανθρωπία έχει μια «υπαρξιακή κρίση””. Ως ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή της, είπε, θα πρέπει να αγκαλιάσει ειλικρινής και άβολα συνομιλίες για φυλή και την τάξη.
Ο Καλός Σαμαρείτης νοιάζεται για το Pilgrim, βιτρό, Καθεδρικός Ναός Chartres, Γαλλία. (Via Getty Images)

Αν λαμβάνετε αυτό το e-mail, οι πιθανότητες είναι που σας ενδιαφέρει κάτι που σχετίζονται με τη φιλανθρωπία, την παγκόσμια υγεία ή τη διεθνή ανάπτυξη. Στο The Set Ανάπτυξης, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε νέες και μερικές φορές άβολα συζητήσεις για τα θέματα αυτά.

Όπως πάντα, παρακαλούμε να φτάσει σε μένα στο Twitter (@ sarika008) με οποιεσδήποτε σκέψεις, ερωτήσεις ή προτάσεις για το πώς μπορούμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο τα όρια TDS ».

Χάρη στην Jennifer Gathright για τη βοήθειά της στη διαμόρφωση αυτής της επιστολής.

RecommendRespond
Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης
Μεσαία Logo
Εστάλη από Μεσαίο · 760 Street Market, 9ος όροφος, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
પરોપકાર એ ન્યૂ ગોસ્પેલ?

વિકાસ સેટ
પરોપકાર એ ન્યૂ ગોસ્પેલ?
Thoka Maer દ્વારા વર્ણન

કેવી રીતે તેના નિર્માતા અને તેના મિશન વચ્ચે તણાવ ધ્યાનમાં પરોપકારી જોઈએ? પરંતુ દળો કે દલીલ દ્વારા તે ખૂબ જ સમસ્યા બનાવવા મદદ કરી છે મારફતે તેમના સંસાધનો હસ્તગત – ઘણા કિસ્સાઓમાં, પાયો ભારે ગરીબી અને ભૂખમરાને જેવા સામાજિક સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે કરવા માંગો છો. આ વિરોધાભાસ ભૂતકાળમાં વિચાર પરોપકારી કરી શકો છો? કેવી રીતે?

છેલ્લા અઠવાડિયે વિકાસ સેટ પર, અમે સાથે લાવવામાં અનેક અગ્રણી વિચારકો વ્યાપક ચર્ચા આ પ્રશ્નો અન્વેષણ કરો. લેહ હન્ટ-હેન્ડ્રીક્સ અને ફોર્ડ ફાઉન્ડેશનના જી કિમ દાનવૃત્તિ મૂળભૂત વિરોધાભાસ વર્ણન દ્વારા ફ્લોર ખોલી – અને માર્ટિન લ્યુથર કિંગ, જુનિયર એક આતુર સૂઝ ના વાચકો યાદ .:

“”પરોપકાર પ્રશંસનીય છે, પરંતુ તે પરોપકારી આર્થિક અન્યાય જે સંજોગો દાનવૃત્તિ જરૂરી અવગણવું નથી કારણ જ જોઈએ.””

હન્ટ-હેન્ડ્રીક્સ અને કિમ પછી શું “”ઓફ ફિલાન્થ્રોપી નવા ગોસ્પેલ”” જેમ દેખાય છે, જો તે આ પ્રશ્નો સાથે કુસ્તી પૂછો.

અહીં વાતચીત, જે અમે આશા રાખીએ આગામી દિવસોમાં ચાલુ રહેશે એક રીકેપ છે. ભાવના તમે ખસે, તો દબાવો કરો ટુકડાઓ કોઈપણ નીચે ફોરમ “”પ્રતિભાવ લખો”” અને તમારા અવાજ ઉમેરો!

દાનવૃત્તિ, જે વાસ્તવમાં તૂટી જાય છે?

કર્ટની માર્ટિન દ્વારા

“”વાર્તા અમે અમેરિકામાં ગરીબોના વિશે કહ્યું છે, વાર્તા છે કે અમે તેમને પૂછવા માટે ક્રમમાં ભંડોળ મેળવવા માટે કહી ચાલુ રાખવા માટે, કે તેઓ તૂટી છો. હકીકતમાં, અમે હોય છે. “”

રંગ લોકો, કામદાર વર્ગ, અને સ્ત્રીઓ – આ વિચારશીલ નિબંધ, લેખક કર્ટની માર્ટિન લોકો અને સંસ્થાઓ જે પરોપકારી ડોલર પરંપરાગત પ્રાપ્તિકર્તાઓ અવાજો એલિવેટિંગ દ્વારા પરંપરાગત પદાનુક્રમ તોડી પ્રકાશિત કરે છે. સંબંધો, તે જણાવે છે, બધા સારા કામ કેન્દ્રમાં છે.

એક તેજસ્વી નવા જનરેશન બેટલ્સ અસમાનતા

ડેરેન વોકર દ્વારા

ડેરેન વોકર, ફોર્ડ ફાઉન્ડેશન પ્રમુખ, અમારા વર્તમાન ક્ષણ મહત્વ નોંધ્યું: પોપ્યુલિસ્ટ સેન્ટિમેન્ટ રાજકીય સ્પેક્ટ્રમ બંને બાજુઓ પર વધી રહ્યો છે, અને પુરાવા બતાવે છે કે લોકો મૂડીવાદ સાથે અસંતુષ્ટ વધારો થયો છે.

પરોપકારીઓ, તેઓ કહે છે, અસમાનતા રુટ કારણો સાથે ગંભીરતાપૂર્વક તીવ્ર હરીફાઈ જ જોઈએ – અને તેઓ તેમને ચાતુર્ય સાથે સામનો કરવા માટે તેમની ક્ષમતા વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે.

પરોપકારીઓ પોતાને બિઝનેસ બહાર મૂકો જોઇએ

જેસી Spector દ્વારા

જેસી Spector, રિસોર્સ જનરેશન ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, એક સત્ય કહેવાની મિશન પર છે. ના “”ચોરી જમીન, મજૂર અને જીવન”” ઇતિહાસ કે અસમાન સંપત્તિ સંચય તરફ દોરી ગઈ છે સમ્માન જ્યારે બધા – પરોપકારીઓ નવા આદેશ, તેણી કહે છે, માળખાકીય ફેરફાર માટે આયોજન અને પુનર્વિતરણ નીતિઓ માટે હિમાયત દ્વારા બિઝનેસ બહાર પોતાની જાતને મૂકી પ્રયત્ન કરીશું અમેરિકા માં.

અરે, પરોપકાર: તમારા હાથ દાબવું નથી. કામે લાગો.

રિચાર્ડ વી રીવ્ઝ દ્વારા

Brooking સંસ્થા રિચાર્ડ રીવ્ઝ પરોપકારીઓ તેમના કામ હૃદય પર સહજ તણાવ ઓળખી, અને પછી ક્રિયા પર જવા માટે પડકારે છે. તો શું મોટા પાયા સામાજિક જવાબદારી રોકાણ મારફતે, માત્ર તેમના ઓપરેટિંગ બજેટ સાથે પણ તેમના અસ્કયામતો સાથે અસમાનતા સામે લડ્યા હતા? તો શું દાનવૃત્તિ વધુ હેતુપૂર્વક પ્રાયોગિક હતો?

પરોપકાર ફિક્સ કેવી રીતે

ડેનિયલ Lurie દ્વારા

ડેનિયલ Lurie, ટીપીંગ પોઇન્ટ સીઇઓ, જે શૂન્ય દેણગી “”ઈરાદાપૂર્વક ભૂખ્યા મોડેલ”” હેઠળ ચલાવે છે, માને છે દાનવૃત્તિ એક છે “”અસ્તિત્વને કટોકટી.”” પ્રથમ પગલું તે પ્રતિક્રિયારૂપે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમે વિશે પ્રમાણિક અને અસ્વસ્થતા વાતચીત સ્વીકાર કરવાની જરૂર જાતિ અને વર્ગ.
ગુડ સમરૂની પિલગ્રીમ, રંગીન કાચ, Chartres કેથેડ્રલ, ફ્રાન્સ સંભાળ રાખે છે. (વાયા ગેટ્ટી છબીઓ)

તમે આ પત્ર પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં છો, તકો તમે દાનવૃત્તિ વૈશ્વિક આરોગ્ય, અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ સંબંધિત કંઈક રસ છો. વિકાસ સેટ પર, અમે આ વિષયો પર નવલકથા અને ક્યારેક અસ્વસ્થતા વાતચીત બનાવવા માટે કામ કરે છે.

હંમેશની જેમ, અમે કેવી રીતે ટીડીએસ ‘સીમાઓ પણ વધુ દબાણ કરી શકો છો માટે કોઇ વિચારો, પ્રશ્નો અથવા સૂચનો સાથે પક્ષીએ (@ sarika008) પર મને બહાર સુધી પહોંચવા કરો.

આ પત્ર સંદર્ભે તેના સહાય માટે જેનિફર Gathright માટે આભાર.

RecommendRespond
બ્રાઉઝર માં જુઓ
મધ્યમ લોગો
મધ્યમ · 760 બજાર સ્ટ્રીટ, 9 ફ્લોર, સાન ફ્રાન્સિસ્કો, CA 94102 દ્વારા મોકલ્યું

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Yon Levanjil New nan filantropik?

Mete nan Devlopman
Yon Levanjil New nan filantropik?
Ilistrasyon pa Thoka Maer

Ki jan ta dwe filantropik konsidere tansyon ki genyen ant Maker li yo ak misyon li? Nan anpil ka, fondasyon vle rezoud pwoblèm sosyal tankou povrete ekstrèm ak grangou – men jwenn resous yo atravè fòs sa yo ki te joui te ede kreye sa yo pwoblèm anpil. Èske filantropik jwenn sot pase sa a kontradiksyon? Ki jan?

Semèn pase a chita sou la Devlopman, nou pote l ‘ansanm plizyè panser ki mennen ale nan eksplore kesyon sa yo nan yon diskisyon lajè-sòti. Leya Hunt-Hendrix ak Jee Kim nan Ford Fondasyon an louvri etaj la pa dekri kontradiksyon fondamantal filantropik a – ak sonje lektè nan yon insight pike soti nan Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropik se louabl, men li pa dwe lakòz filantrop a neglije sikonstans yo nan enjistis ekonomik ki fè filantropik sa nesesè.””

Hunt-Hendrix ak Kim Lè sa a, mande sa yon “”nouvo bon nouvèl Peyi filantropik”” ta ka sanble, si li batay kont kesyon sa yo.

Isit la nan yon rapèl nan konvèsasyon an, ki nou espere ap kontinye nan jou ap vini an. Si Lespri Bondye a deplase ou, tanpri frape “”Ekri yon repons”” pi ba a nenpòt nan moso yo nan fowòm nan epi ajoute vwa ou!

Nan filantropik, Ki moun ki Aktyèlman Broken?

Pa Courtney Martin

“”Istwa a nou te te di sou pòv yo nan Amerik la, istwa a ki n ap kontinye mande yo di yo nan lòd jwenn finansman, se yo ke yo ap kase. An reyalite, nou ye. “”

Nan redaksyon sa a reflechi, ekriven Courtney Martin mete aksan sou moun ak enstitisyon ki kraze ierarchi tradisyonèl pa elevasyon vwa yo nan moun ki resevwa tradisyonèl de dola filantwopik – moun nan koulè, klas la ap travay, ak fanm. Relasyon, li pretann, se nan sant la nan tout bon travay.

Yon Bright New Generation batay Inegalite

Lè Darren Walker

Darren Walker, prezidan Ford Fondasyon an, te note ke siyifikasyon nan moman nou an ki ajou: Popilis santiman ap monte sou tou de bò nan spectre an politik, ak prèv montre ke gen moun ki yo ogmante satisfè avèk kapitalis.

Filantwopis, li te di, yo dwe konfwonte seryezman ak rasin kòz yo nan inegalite – ak li eksprime lafwa nan kapasite yo nan fè fas a yo ak entèlijans.

Filantwopis ta dwe mete tèt yo soti nan biznis

Pa Jessie Spector

Jessie Spector, Direktè Egzekitif Resous Jenerasyon, se nan yon misyon verite-di. manda a nouvo sou filantwopis, li te di, yo ta dwe yo mete tèt yo soti nan biznis pa òganize pou yon chanjman estriktirèl ak defann pou politik rdistributiv – tout pandan y ap onore istwa yo nan “”peyi a, travay, ak lavi yo vòlè li”” sa yo ki te mennen nan akimilasyon richès inegal nan Etazini yo.

Hey, filantropik: pa tòde men ou. Jwenn nan travay.

Pa Richard V. Reeves

Enstiti a brooking nan Richard Reeves defi filantwopis yo rekonèt tansyon ki nan nannan nan kè yo ak travay yo, ak Lè sa a deplase sou li nan aksyon. E si fondasyon gwo goumen inegalite pa sèlman ak bidjè fonksyònman yo men tou, ak byen yo, atravè envestisman sosyalman responsab? E si filantropik te pi plis fè espre eksperimantal?

Ki jan yo ranje filantropik

Pa Daniel Lurie

Danyèl Lurie, CEO nan Dépôt Point, ki opere anba yon “”modèl entansyonèlman grangou”” nan zewo dotasyon, kwè filantropik gen yon “”ekzistans kriz.”” Kòm yon premye etap yo vann san preskripsyon li, li te di, nou bezwen anbrase konvèsasyon onèt ak alèz sou ras ak klas la.
Bon Samariten an gen sousi pou Pilgrim a, tache vè, Charts katedral, Frans. (Via Geti Images)

Si w ap resevwa lèt sa a, chans yo se w ap enterese nan yon bagay ki gen rapò ak filantropik, sante mondyal, oswa devlopman entènasyonal yo. Nan Mete nan Devlopman, nou travay yo kreye roman ak konvèsasyon pafwa alèz sou sijè sa yo.

Kòm toujou, tanpri rive jwenn soti nan mwen sou Twitter (@ sarika008) ak nenpòt panse, kesyon, oswa sijesyon pou ki jan nou ka pouse limit TDS ‘menm pi lwen.

Mèsi a Jennifer Gathright pou asistans li nan élaboration lèt sa a.

RecommendRespond
Gade nan navigatè
mwayen Logo
Voye pa mwayen · 760 Market Street, 9yèm etaj, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Bisharar Philanthropy?

The Development Kafa
A New Bisharar Philanthropy?
Hoto da Thoka Maer

Ta yaya ya kamata Philanthropy la’akari da tashin hankali tsakanin da mai yi da manufa? A lokuta da dama, harsashin so su warware matsalolin zamantakewa kamar matsananci talauci da yunwa – amma saya m albarkatun ta sojojin da suka arguably taimaka halitta wadanda sosai matsaloli. Za a iya samun Philanthropy da wannan musu? yaya?

A makon jiya a kan The Development Sa, mu kawo tare da dama manyan tunani don gano wadannan tambayoyi a cikin wani m-jere tattaunawa. Lai’atu Hunt-Hendrix da Jee Kim na Ford Foundation bude bene da bayyana philanthropy ta muhimman hakkokin musu – da tunãtar da masu karatu na a Keen m daga Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ne m, amma dole ne ba sa shuni to kau da kai cikin yanayi na tattalin arziki rashin adalci da yin philanthropy cancanta.””

Hunt-Hendrix da Kim sai ka tambayi abin da a “”sabon bisharar philanthropy”” zai yi kama, idan ta kokawa da wadannan tambayoyi.

Ga wani sake bayyanawa na hira, wanda muke fatan za su ci gaba a cikin kwanaki masu zuwa. Idan ruhu motsa ka, don Allah doka “”Rubuta amsa”” a kasa wani daga cikin guda a cikin forum kuma ƙara your murya!

A Philanthropy, wanda shi ne gaskiya Broken?

By Courtney Martin

“”Labarin mun gaya game da matalauta a Amurka, labarin da muka ci gaba da tambayar su su gaya domin samun kudade, shi ne cewa sun yi karye. A gaskiya, muna. “”

A cikin wannan m muqala, marubuci Courtney Martin Highlights mutane da kuma cibiyoyin da suka karya gargajiya hierarchies da gyaran fuskar da muryoyin na gargajiya masu karɓa na da taimako dala – mutanen launi, da aiki aji, da mata. Dangantaka, ta tabbatar, su ne a tsakiyar dukan aiki nagari.

A Bright New Generation fadace-fadace rashin daidaito

By Darren Walker

Darren Walker, shugaban Ford Foundation, lura da muhimmancin mu a halin yanzu lokacin: populist jin zuciya da aka tanã fita a kan bangarorin biyu na siyasa bakan, da kuma shaidar nuna cewa mutane da dama suna ta ƙara m da jari hujja.

Philanthropists, sai ya ce, dole ne grapple tsanani tare da tushen Sanadin rashin daidaito – kuma ya nuna bangaskiya a cikin ikon fuskantar da su da dabara.

Philanthropists Kamata Saka Kansu Daga Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director of Resource Generation, shi ne a kan gaskiya-gaya manufa. The sabon umarni na philanthropists, ta ce, ya kamata a saka kansu daga aiki ne ta hanyar shirya domin tsarin canji da kuma advocating ga redistributive manufofin – duk lokacin da girmama tarihi na “”sace ƙasar, aiki, da kuma rayuwar”” da suka kai ga unequal dũkiya jari a {asar Amirka.

Hey, Philanthropy: Kada Wring Your Hands. Samun aiki.

By Richard V. reeves

The Brooking Institute ta Richard reeves ƙalubalantar philanthropists don gane muhimmi tashin hankali a cikin zuciya na aikinsu, sa’an nan kuma matsa zuwa mataki. Idan babban tushe yi yaƙi rashin daidaito ba kawai da aiki kasafin kudi amma kuma da dukiya, ta hanyar harkar m zuba jari? Idan philanthropy ya fi purposely gwaji?

Yadda za a gyara Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, Shugaba na Tipping Point, wanda aiki a karkashin wani “”ganganci m model”” na sifili Endowment, ya yi ĩmãni philanthropy yana da wani “”rayuwan rikicin.”” Kamar yadda a mataki na farko counter shi, ya ce, muna bukatar mu rungumi gaskiya da m tattaunawa game da race da ajin.
The Good Samaritan kula da mahajjata, stained gilashi, Chartres Cathedral, Faransa. (Via Getty Images)

Idan kana samun wannan wasika, chances ne kana sha’awar wani abu alaka philanthropy, kiwon lafiya, ko kasa da kasa ci gaba. A The Development Sa, mu yi aiki don ƙirƙirar labari da kuma wani lokacin m tattaunawa a kan wadannan batutuwa.

Kamar yadda a kullum, don Allah kai daga gare ni a kan Twitter (@ sarika008) tare da wani tunani, tambayoyi, ko shawarwari ga yadda za mu iya tura TDS ‘iyakoki har ma da kara.

Godiya ga Jennifer Gathright mata taimako a crafting wannan wasika.

RecommendRespond
View a browser
Medium Logo
Sent da Medium · 760 Market Street, 9th bene, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Euanelio o Philanthropy?

The Development E kau iho i
A New Euanelio o Philanthropy?
Kaha kiʻi ma Thoka Maer

Pehea e philanthropy noonoo i ka tension ma waena o kona Mea nana i hana, a me kona kii ana? Ma na hihia, kumu makemake e hoʻoponopono i ka nohona pilikia e like me lōʻihi ilihune a me ka pololi – aka, kuai i ko lakou mau waiwai ma koa a pau i arguably kōkua e hana i kela mau mea pilikia. Hiki philanthropy loaʻa hala keia hoopaapaa? Pehea?

Hope hebedoma ma ka Development E kau iho, makou i lawe mai i mau alakai thinkers e makaikai i kēia mau nīnau ma ka kūkā akea-HEN. Leah Hunt-Hendrix, a me Jee Kim o ka Ford Foundation wehe i ka papa ma ka hōʻike no philanthropy ke kumu ke ku e ana – a i hoʻomanaʻo heluhelu o ka puulenaʻike mai Luther King, Jr Martin:

“”Philanthropy mea i kėia, aka, he mea e ole aku i ke philanthropist e kala i ka noho ana o ka yeiiiie? Aneiai hewa ka mea e philanthropy pono.””

Hunt-Hendrix, a me Kim alaila, ninau aku i ka mea a ka “”hou euanelio o ka philanthropy”” ke nana like me, ina he hakoko pu ai me keia mau nīnau.

Eia he recap o ke kamailio ana, a makou i manao e hoomau i ka hoi ana mai la. Ina o ka uhane höʻike ia oukou, e ‘oluʻolu e ku “”E kākau i nā pane a”” ma lalo o kekahi o na apana maloko o ka waihona, a me ke kākau i kou leo!

In Philanthropy,ʻO wai ka mea nae Broken?

By Ana Paula Martin

“”O ka moolelo makou hai no ka poe ilihune ma Amerika, i ka moʻolelo a mākou mau e noi aku ia lakou e hai aku i ka mea e loaʻa kālā, ua hiki ia lakou ‘oe i haki. Ma ka mea, aole he poe. “”

Ma keia noʻonoʻo (essay), kākau moʻolelo Ana Paula Martin Highlights poe kanaka a me na hui e uhaʻi ia i kahiko hierarchies ma elevating i ka leo o ka kuʻuna recipients o philanthropic dala – poe kanaka o kala like ‘ole, ka hana ana i ka papa, a me na wahine. Ka pili, ua hoʻike, aia ma ka waena konu o ka maikai a pau ka hana.

A Bright New ia hanauna aku kaua i ka like ole

By Darren Walker

Darren Walker, Peresidena o ka Ford Foundation, kaulana i ka significance o ko kākou kaukaʻi manawa, Populist olelo la, ua ala ma na kapa elua o ka pae kālai’āina, a me ka hoike hōʻike i, ua hoʻonuiʻia i hauʻoli i ka capitalism kanaka.

Philanthropists,ʻo ia nei, e grapple seriously me ke kumu kumu o ka like ole – a oia expresses manaoio iloko o ko lakou waiwai, e maka ia lakou me ka ingenuity.

Philanthropists e kau aku ia lakou iho mai ka Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Hoʻokele o mau hanauna aku, ka mea ma luna o ka oiaio, e hai ana huakaʻi. Ka hou mandate o na philanthropists, ua olelo mai ai, e lilo e kau ia lakou iho mai loko mai o ka hana ma ka hoʻolālā no ka mea, mall loli, a koiʻo no ka mea, redistributive nā kulekele – a oiai hoomaikai nei i na moʻolelo o ka ‘aihue aina, hana, a me ke ola, “”ka mea i alakai aku ai i kaiʻewaʻewa waiwai accumulation ma kaʻAmelika Hui Pūʻia.

Hey, Philanthropy: Mai wili ko oukou mau lima. Loaa i ka hana.

By Richard V. Reeves

Ka Brooking Institute ka Richard Reeves ho’āʻo philanthropists e ike i ka hoʻomaopop ‘ana i tension ma ka naau o ko lakou mau hana, a laila, neʻe aku i ka hana. He aha ina nunui kumu kaua like ole, aole pono me ko lakou pae’ōnaehana Bedroom aka hoi, me ko lakou mau waiwai, ma o socially ke kuleana o waihona kālā? He aha ina philanthropy ua oi aku purposely mana?

Pehea e Lokomaikaʻi Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO o Tipping Point, ka mea hana ma lalo o ka “”intentionally pōloli ho”” oʻole maiama, manaoio philanthropy he “”existential ulia.”” E like me ka muaʻanuʻu e eea ia mea, i mai la ia, makou pono e apo pono a me ke koikoi i kamaʻilio e pili ana lāhui a me ka papa.
Samaria The Good i malama ai ka malihini, i kohuia aniani, Chartres Hale Pule Nui, France. (Via Getty Images)

Ina makou loaa ana i keia palapala, hiki wale mai nei oe i hoihoi i ka mea pili i ka philanthropy, global ola kino, a kūwaho hoʻi ulu ana. At The Development E kau iho, makou hana e ho okumu puke, a me kekahi manawa ke koikoi i kamaʻilio maluna o keia mau kumuhana apau loa.

E like me ka mau, e ‘oluʻolu e hiki aku ai iaʻu ma Twitter (@ sarika008) me kekahi manao, ninau, a manaʻo no ka mea, pehea la kakou ke pahu TDS’ palena a hiki no hoi ia.

Mahalo aku i ka Jennifer Gathright no ka mea, i kona kokua ana i ka kalikimaka keia palapala.

RecommendRespond
View i lako kamepiula
Medium Logo
Hoouna e Medium · 760 Market Street, 9th papa, San Francisco, HI 94102

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
בשורה חדשה של פילנטרופיה?

התפתחות הסט
בשורה חדשה של פילנטרופיה?
איור מאת Thoka Maer

איך צריך לפילנתרופיה לשקול את המתח בין יצרנית ותחושת שליחות? במקרים רבים, יסודות רוצים לפתור בעיות חברתיות כמו עוני קיצוני ורעב – אבל לרכוש משאביהם באמצעות כוחות לטעון סייעו ליצור בעיות מאוד אלה. יכול לפילנתרופיה לעבור את הסתירה הזאת? אֵיך?

בשבוע שעבר על סט הפיתוח, הבאנו יחד כמה הוגה מוביל לחקור שאלות אלה לדיון רחב יריעה. לאה האנט-הנדריקס ו- JEE קים של קרן פורד פתח את הרצפה על ידי תיאור סתירה בסיסית של פילנתרופיה – והזכיר הקוראים של תובנה חדה ממרטין לותר קינג .:

“”הפילנטרופיה ראויה לשבח, אבל זה אסור לגרום הנדבן להתעלם בנסיבות של אי-צדק כלכלי ההופכים פילנטרופיה צורכת.””

האנט-הנדריקס וקים אז ישאלו איזה “”בשורה חדשה של פילנטרופיה”” עשויה להיראות, אם זה נאבק בשאלות אלה.

הנה סיכום של השיחה, אשר אנו מקווים להמשיך בימים הקרובים. אם בא לך, אנא פגע “”כתוב תגובה”” מתחת לכל היצירות בפורום ולהוסיף קולך!

בפילנתרופיה, מי נשבר למעשה?

על ידי קורטני מרטין

“”הסיפור שסיפרנו על העניים באמריקה, הסיפור שנמשיך ולבקש מהם לספר על מנת לקבל מימון, הוא שהם שבורים. למעשה, אנחנו. “”

במסה מתחשבת זו, סופר קורטני מרטין מדגיש אנשים ומוסדות המפרים היררכיים מסורתי על ידי הרמת הקולות של מקבל המסורתית דולרים פילנתרופיים – אנשים של צבע, מעמד הפועלים, ונשים. יחסים, היא קובעת, נמצאים במרכז של כל עבודה טובה.

אי שוויון קרבות דור החדש מואר

על ידי דארן ווקר

דארן ווקר, נשיאת קרן פורד, מציין את החשיבות של הרגע הנוכחי שלנו: הסנטימנט פופוליסטית עולה משני צידי הקשת הפוליטית, ואת הראיות עולות כי אנשים הם הגדילו מרוצים קפיטליזם.

פילנתרופים, הוא אומר, חייבים להתמודד ברצינות עם סיבות השורש של אי שוויון – והוא מבטא אמונה ביכולתם להתמודד עם אותם תחכום.

פילנתרופים צריכים לשים עצמם מחוץ לעסק

על ידי ג’סי ספקטור

ג’סי ספקטור, מנכ””ל לניהול משאבי דור, הוא בשליחות אומרת אמת. המנדט החדש של הפילנתרופים, היא אומרת, צריך להיות לשים את עצמם מחוץ לעסק על ידי ארגון לשינוי מבני בעד מדיניות חלוקה מחדש – כל זאת תוך כיבוד ההיסטוריות של “”אדמה גזולה, עבודה, ואת חייהם”” שהובילו הצטברות עושר שוויונית בארצות הברית.

היי, פילנתרופיה: אל לספוק כפיים שלך. תתחיל לעבוד.

מאת ריצ’רד V. ריבס

ריצ’רד ריבס של Brooking מכון אתגרים פילנתרופים להכיר את המתח הטמון בלב עבודתם, ולאחר מכן להמשיך הלאה לפעולה. מה אם יסוד גדול נלחם שוויון לא רק עם מהתקציב התפעולי שלהן אלא גם עם נכסיהם, באמצעות השקעות אחריות חברתית? מה אם הפילנטרופיה הייתה יותר בכוונה הניסיון?

איך לתקן פילנתרופיה

מאת דניאל לוריא

דניאל לוריא, מנכ””ל Tipping Point, הפועל תחת “”מודל רעב בכוונה”” של אפס קדש, האמין, כי פילנטרופיה “”משבר קיומי””. כצעד ראשון כדי להתמודד עם זה, הוא אמר, שאנחנו צריכים לאמץ שיחות כנות ולא נוחות על גזע ומעמד.
השומרוני הטוב דואג פילגרים, ויטראז ‘, שארטר קתדרלה, צרפת. (תמונות Via גטי)

אם אתה מקבל את המכתב הזה, רוב הסיכויים שאתה מעוניין במשהו הקשורים לפילנתרופיה, בריאות עולמית, או פיתוח בינלאומי. באתר בניית הגדר, אנחנו עובדים כדי ליצור רומן ולפעמים שיחות לא נוחות בנושאים אלה.

כמו תמיד, נא ליצור איתי קשר בטוויטר (@ sarika008) עם כל מחשבות, שאלות, או הצעות איך אנחנו יכולים לדחוף את הגבולות “”TDS עוד יותר.

הודות ג’ניפר Gathright על סיועה בהכנת המכתב הזה.

RecommendRespond
הצג בדפדפן
לוגו בינוני
נשלח ע””י בינוני · 760 Market Street, קומה 9, סן פרנסיסקו, קליפורניה 94102

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
परोपकार की एक नई इंजील?

विकास के लिए सेट
परोपकार की एक नई इंजील?
Thoka Maer द्वारा चित्रण

कैसे इसके निर्माता और अपने मिशन के बीच तनाव पर विचार परोपकार करना चाहिए? लेकिन बलों है कि यकीनन उन बहुत समस्या पैदा मदद की है के माध्यम से अपने संसाधनों के अधिग्रहण – कई मामलों में, नींव चरम गरीबी और भुखमरी जैसे सामाजिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं। इस विरोधाभास पिछले मिल परोपकार कर सकते हैं? कैसे?

पिछले हफ्ते विकास के लिए सेट पर, हम एक साथ लाया कई प्रमुख विचारकों एक व्यापक चर्चा में इन सवालों का पता लगाने के लिए। लिआ हंट-हेंड्रिक्स और फोर्ड फाउंडेशन के Jee किम परोपकार के मौलिक विरोधाभास का वर्णन करके मंजिल खोला – और मार्टिन लूथर किंग, जूनियर से एक गहरी अंतर्दृष्टि के पाठकों को याद दिलाया .:

“”परोपकार सराहनीय है, लेकिन यह परोपकारी आर्थिक अन्याय की परिस्थितियों जो परोपकार आवश्यक बनाने की अनदेखी करने का कारण नहीं होना चाहिए।””

हंट-हेंड्रिक्स और किम तो क्या एक “”परोपकार की नई सुसमाचार”” की तरह लग सकता है, अगर यह इन सवालों के साथ मल्लयुद्ध में पूछते हैं।

यहां बातचीत है, जो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा का एक संक्षिप्त है। आत्मा आप चलता रहता है, तो कृपया मारा टुकड़ों के किसी भी नीचे मंच में “”एक प्रतिक्रिया लिखें”” और अपनी आवाज जोड़!

परोपकार में, जो वास्तव में टूट गया है?

कोर्टनी मार्टिन द्वारा

“”कहानी हम अमेरिका में गरीबों के बारे में बता दिया है, कहानी है कि हम उन्हें पूछने के लिए धन प्राप्त करने के क्रम में बताने के लिए जारी है, कि वे टूट रहे है। वास्तव में, हम कर रहे हैं। “”

रंग के लोगों मजदूर वर्ग और महिलाओं – इस विचारशील निबंध में लेखक कोर्टनी मार्टिन लोगों और संस्थाओं जो परोपकारी डॉलर के परंपरागत प्राप्तकर्ताओं की आवाज उठाने के द्वारा पारंपरिक पदानुक्रम तोड़ने पर प्रकाश डाला गया। रिश्ते, वह पाता है, सभी अच्छे काम के केंद्र में हैं।

एक उज्ज्वल नई पीढ़ी लड़ाई असमानता

डैरेन वाकर द्वारा

डैरेन वाकर, फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष, हमारे वर्तमान क्षण के महत्व का उल्लेख किया: लोकलुभावन भावना राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों किनारों पर बढ़ रहा है, और सबूत से पता चलता है कि लोगों को पूंजीवाद से असंतुष्ट बढ़ रहे हैं।

परोपकारियों, वे कहते हैं, असमानता के मूल कारणों के साथ गंभीरता से हाथापाई चाहिए – और वह उन्हें सरलता के साथ सामना करने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास व्यक्त करता है।

परोपकारियों खुद को व्यापार के बाहर डाल देना चाहिए

जेसी स्पेक्टर द्वारा

जेसी स्पेक्टर, संसाधन पीढ़ी के कार्यकारी निदेशक, एक सच कह रही मिशन पर है। की “”चोरी भूमि, श्रम, और जीवन”” इतिहास है कि असमान धन संचय के लिए मार्ग प्रशस्त किया है का सम्मान करते हुए सभी – परोपकारियों के नए जनादेश वह कहते हैं, संरचनात्मक बदलाव के लिए आयोजन और पुनर्वितरण नीतियों के लिए वकालत से कारोबार से बाहर खुद को डाल करने के लिए होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका में।

अरे, परोपकार: आपका हाथ मरोड़ मत करो। काम करने के लिए मिलता है।

रिचर्ड वी रीव्स द्वारा

Brooking संस्थान के रिचर्ड रीव्स परोपकारियों उनके काम के दिल में निहित तनाव पहचान है, और फिर कार्रवाई के लिए पर स्थानांतरित करने के लिए चुनौती दी। क्या होगा यदि बड़ा नींव सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश के माध्यम से, न सिर्फ अपने ऑपरेटिंग बजट के साथ, लेकिन यह भी उनकी संपत्ति के साथ असमानता लड़े? क्या होगा यदि परोपकार अधिक जानबूझकर प्रयोगात्मक था?

परोपकार को ठीक करने के लिए कैसे

डैनियल Lurie द्वारा

डैनियल Lurie, टिपिंग प्वाइंट के सीईओ, जो एक शून्य बंदोबस्ती की ‘जानबूझकर भूख मॉडल’ के तहत संचालित होता है, का मानना है कि परोपकार एक है “”अस्तित्व संकट है।”” एक पहला कदम यह मुकाबला करने के लिए के रूप में, उन्होंने कहा, हम इस बारे में ईमानदार और असहज बातचीत को गले लगाने की जरूरत है जाति और वर्ग।
अच्छा सामरी तीर्थ, कांच, Chartres कैथेड्रल, फ्रांस के लिए परवाह नहीं है। (वाया गेटी इमेजेज)

आप इस पत्र को प्राप्त कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप परोपकार, वैश्विक स्वास्थ्य, या अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित कुछ में रुचि रखते हैं कर रहे हैं। विकास के लिए सेट पर, हम इन विषयों पर उपन्यास और कभी कभी असहज बातचीत बनाने के लिए काम करते हैं।

हमेशा की तरह, हम कैसे टीडीएस ‘सीमाओं को भी आगे धक्का कर सकते हैं के लिए किसी भी विचार, प्रश्न, या सुझाव के साथ ही ट्विटर (@ sarika008) पर मेरे से संपर्क करें।

इस पत्र क्राफ्टिंग में उसकी सहायता के लिए जेनिफर Gathright करने के लिए धन्यवाद।

RecommendRespond
ब्राउज़र में देखें
मीडियम लोगो
मीडियम · 760 मार्केट स्ट्रीट, 9 वीं मंजिल, सैन फ्रांसिस्को, सीए 94102 द्वारा भेजे गए

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ib tug Tshiab Moo Zoo ntawm Philanthropy?

Txoj kev loj hlob Teem
Ib tug Tshiab Moo Zoo ntawm Philanthropy?
Tuab los ntawm Thoka Maer

Yuav ua li cas yuav tsum Philanthropy xav txog qhov nro nruab nrab ntawm nws txiag thiab nws lub hom phiaj? Nyob rau hauv Feem ntau, cov me nyuam yaus xav los daws kev teeb meem zoo li neeg txom nyem thiab kev tshaib kev nqhis – tab sis tau lawv cov kev pab los ntawm rog uas tau arguably pab tsim cov heev teeb meem. Yuav Philanthropy tau txais yav tas no contradiction? Yuav ua li cas?

Xeem lub lim tiam nyob Lub Development Teem caij, peb coj tuaj ua ke ob peb ua xav los tshawb cov lus nug no nyob rau hauv ib tug ntau-xws li kev sib tham. Le-a Hunt-Hendrix thiab Jee Kim ntawm lub Ford Foundation qhib rau hauv pem teb los ntawm piav txog philanthropy tus yuav tsum muaj contradiction – thiab qhia cov txawj nyeem ntawv ntawm ib tug ntse pom los ntawm Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy yog commendable, tab sis nws yuav tsum tsis txhob ua rau lub philanthropist overlook qhov kev tshwm sim ntawm nyiaj txiag kev tsis ncaj ncees uas ua rau philanthropy tsim nyog.””

Hunt-Hendrix thiab Kim ces nug dab tsi ib tug “”tshiab txoj moo zoo ntawm philanthropy”” tej zaum yuav zoo li, yog hais tias nws pw tsis nrog cov lus nug no.

Ntawm no yog ib tug recap ntawm qhov kev sib tham, uas peb cia siab tias yuav mus nyob rau hauv hnub tom ntej. Yog hais tias tus ntsuj plig tsiv koj, thov koj ntaus “”Sau ib lo lus teb”” hauv qab no ib yam ntawm cov daim nyob rau hauv lub rooj sab laj thiab ntxiv koj lub suab!

Nyob rau hauv Philanthropy, Leej twg yog tau tawg?

Los ntawm Courtney Martin

“”Cov zaj dab neeg uas peb twb hais txog cov neeg pluag nyob rau hauv America, zaj dab neeg uas peb tseem yuav tau thov kom lawv qhia nyob rau hauv thiaj li yuav tau cov nyiaj, yog tias lawv nyob nraum lawm. Nyob rau hauv qhov tseeb, peb yog. “”

Nyob rau hauv no txawj xav sau ntawv, txawj sau ntawv Courtney Martin tseem ceeb neeg thiab cov tsev neeg uas tawg tsoos hierarchies los ntawm elevating lub suab ntawm cov tshuaj tau txais ntawm philanthropic nyiaj – cov neeg ntawm cov xim, cov ua hauj lwm hauv chav kawm ntawv, thiab cov poj niam. Kev sib raug zoo, nws siv, yog nyob rau qhov chaw ntawm tag nrho cov ua hauj lwm zoo.

A Kaj Tshiab Tiam Battles sib xws

Los ntawm Darren Walker

Darren Walker, tus thawj tswj hwm ntawm lub Ford Foundation, muab sau qhov tseem ceeb ntawm peb tam sim no lub sij hawm ntawd: populist sentiment yog nce nyob rau hauv ob qho tag nrho sab ntawm cov nom tswv spectrum, thiab cov pov thawj qhia tau hais tias cov neeg uas muaj zog tsis txaus siab nrog capitalism.

Philanthropists, nws hais tias, yuav tsum grapple tiag nrog rau lub hauv paus ua rau tsis sib xws – thiab nws qhia txoj kev ntseeg nyob rau hauv lawv muaj peev xwm mus fim lawv nrog ingenuity.

Philanthropists Yuav tsum Muab Lawv tus kheej tawm ntawm lub lag luam

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director ntawm Resource Tiam, yog ib qhov tseeb qhia lub hom phiaj. Tus tshiab txib ntawm philanthropists, nws hais tias, yuav tsum mus rau muab tso rau lawv tus kheej tawm ntawm lub lag luam los ntawm Workers rau cov yam ntxwv hloov thiab tawm suab rau redistributive cai – tag nrho thaum nws hwm cov keebkwm ntawm cov “”neeg nyiag av, ua hauj lwm, thiab lub neej”” hais tias tau coj mus rau tib wealth txuam nrog nyob rau hauv lub tebchaws United States.

Hav, Philanthropy: Tsis txhob wring koj txhais tes. Tau los ua hauj lwm ua.

Los ntawm Cai Richard V. Reeves

Lub Brooking lub koom haum tus Richard Reeves txoj kev sib tw philanthropists kom paub txog lub xam qhovkev nro nyob hauv plawv ntawm lawv ua hauj lwm, thiab ces tsiv mus rau kev txiav txim. Yuav ua li cas yog tias loj cov me nyuam yaus tiv thaiv tsis sib xws tsis yog nrog lawv khiav hauj lwm pob nyiaj siv, tab sis kuj nrog lawv cov cuab tam, los ntawm kev lub luag hauj lwm cov kev nqis peev? Yuav ua li cas yog tias philanthropy yog ntau txwm sim?

Yuav ua li cas mus kho Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ntawm Tipping Point, uas ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug “”txhob txwm tshaib plab qauv”” ntawm xoom vaj txiaj ntsim, ntseeg hais tias philanthropy muaj ib tug “”existential ntsoog.”” Raws li ib tug thawj kauj ruam mus rau counter nws, nws hais tias, peb yuav tsum tau mus rau puag ncaj ncees thiab seeb tham txog haiv neeg thiab chav kawm ntawv.
Tus Neeg Xamalis Zoo mob siab rau lub Pilgrim, tsuas iav, Chartres Cathedral, Fabkis. (Ntawm Getty Dluab)

Yog hais tias koj nyob nraum txais kev daim ntawv no, yuav muaj koj nyob nraum xav nyob rau hauv ib yam dab tsi hais txog philanthropy, ntiaj teb no noj qab haus huv, los yog thoob ntiaj teb kev loj hlob. Thaum Cov kev loj hlob Teem caij, peb ua hauj lwm los tsim tshiab thiab tej zaum tsis xis sib tham nyob rau hauv cov ntsiab lus.

Raws li ib txwm, thov ncav rau kuv nyob rau hauv Twitter (@ sarika008) nrog rau tej kev xav, cov lus nug, los yog cov tswv yim rau yuav ua li cas peb yuav thawb TDS ‘thaj tsam txawm ntxiv.

Tsaug rau Jennifer Gathright rau nws pab nyob rau hauv crafting tsab ntawv no.

RecommendRespond
Saib nyob rau hauv browser
Medium Logo
Xa mus los ntawm Medium · 760 Market Street, 9 pem teb, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Új Gospel jótékonykodás?

A fejlesztési Set
Új Gospel jótékonykodás?
Illusztráció Thoka Maer

Hogyan emberszeretet vizsgálni a feszültséget a gyártó és a küldetése? Sok esetben, alapítványok kívánja megoldani a szociális problémákat, mint a szélsőséges szegénység és az éhezés – de a szert a forrásaik révén erőket, amelyek vitathatatlanul segített létrehozni azokat a nagyon problémákat. Lehet emberszeretet kap múlt ezt az ellentmondást? Hogyan?

A múlt héten a The Development Set, mi hozta össze számos vezető gondolkodók felfedezni ezeket a kérdéseket egy széles körű vita. Leah Hunt Hendrix és Jee Kim a Ford Alapítvány megnyitotta a padlón leírja emberszeretet alapvető ellentmondás -, és emlékeztette olvasóit egy lelkes betekintést a Martin Luther King, Jr. .:

“”Philanthropy dicséretes, de nem szabad, mert a filantróp, hogy figyelmen kívül hagyja a körülmények a gazdasági igazságtalanság amelyek emberszeretet szükséges.””

Hunt Hendrix és Kim majd kérdezi, hogy mi az “”új evangéliumot emberszeretet”” nézhet, ha birkózott ezeket a kérdéseket.

Itt egy bedugni a beszélgetést, és reméljük, hogy továbbra is az elkövetkező napokban. Ha a szellem mozog, kérem hit “”írása válasz”” alatti bármely darab a fórumon, és add a hangod!

Emberszeretet, aki valójában Broken?

Courtney Martin

“”A történet, amit mesélt a szegény Amerikában, a történet, hogy mi továbbra is azt kéri, hogy mondja, hogy kap finanszírozást, hogy ők törött. Sőt, mi. “”

Ebben átgondolt esszé író Courtney Martin kiemeli az embereket és intézményeket, akik megsértik a hagyományos hierarchiák megemelve a hangját hagyományos részesülők emberbaráti dollárt – az emberek a szín, a munkásosztály, és a nők. Kapcsolatok, azzal kapcsolatban, amelyek középpontjában a minden jó munka.

A Bright New Generation Battles egyenlőtlenség

Darren Walker

Darren Walker elnöke, a Ford Alapítvány, megállapította, hogy a jelentőségét a jelenlegi pillanat: A populista hangulat emelkedik mindkét oldalán a politikai spektrumot, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy az emberek nagyobb elégedetlen a kapitalizmust.

Emberbarátok, azt mondja, meg kell birkóznia komolyan gyökerét egyenlőtlenség – és ő fejezi hitet, hogy képesek szembenézni őket találékonyság.

Emberbarátok kell tenni magukat az üzletből

Jessie Spector

Jessie Spector, ügyvezető igazgatója Resource Generation, van egy igazmondó küldetés. Az új megbízatását emberbarátok, azt mondja, meg kell, hogy tegye ki magát a vállalkozás szervezésével és a strukturális változásokra szorgalmazása újraelosztási politikák – miközben tisztelegve a történetét az “”ellopott föld, a munkaerő, és élete””, amelyek miatt egyenlőtlen vagyonosodási az Egyesült Államokban.

Hey, jótékonyság: ne csavarja meg a kezét. Munkára.

Richard V. Reeves

A Brooking Intézet Richard Reeves kihívások emberbarátok felismerni a benne rejlő feszültséget középpontjában a munka, majd lépni a cselekvés. Mi van, ha a nagy alapítványok harcoltak egyenlőtlenség nem csak a saját működési költségvetések, hanem a vagyon, a társadalmilag felelős befektetések? Mi van, ha emberszeretet volt szándékosan kísérleti?

Hogyan lehet megjavítani Jótékonyság

Daniel Lurie

Daniel Lurie, vezérigazgatója Tipping Point, ami alapján működik egy “”szándékosan éhes modell”” zéró adottság, hisz emberszeretet van egy “”egzisztenciális válság””. Ennek első lépéseként ezek ellen, azt mondta, meg kell, hogy átfogja a becsületes és kényelmetlen beszélgetések faj és az osztály.
Az irgalmas szamaritánus ápolja a Pilgrim, ólomüveg, Chartres Katedrális, Franciaország. (Via Getty Images)

Ha megkapta ezt a levelet, valószínűleg téged is érdekel valami kapcsolódó emberszeretet, a globális egészségügyi, vagy a nemzetközi fejlesztés. At The Development Set, dolgozunk, hogy hozzon létre új, és néha kényelmetlen beszélgetés ezekről a témákról.

Mint mindig, fordulj a Twitteren (@ sarika008) bármilyen gondolatok, kérdések, vagy javaslata van, hogyan tudjuk nyomni TDS “”határokat még tovább.

Hála Jennifer Gathright neki segítséget ravaszkodó ezt a levelet.

RecommendRespond
Megtekintés a böngészőben
Medium Logo
Által küldött nyomtatott · 760 Market Street, 9. emeleti, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Guðspjall góðgerðarstarfsemi?

The Development Set
A New Guðspjall góðgerðarstarfsemi?
Teikning eftir Þoka Mær

Hvernig ætti góðgerðarstarfsemi íhuga spennu milli framleiðandi hennar og hlutverk hennar? Í mörgum tilvikum, undirstöður vilja til að leysa félagsleg vandamál eins mikilli fátækt og hungri – en eignast auðlindir sínar í gegnum krafta sem hafa að öllum líkindum hjálpað að búa þá mjög vandamál. Get góðgerðarstarfsemi komast yfir þessa mótsögn? Hvernig?

Í síðustu viku um þróun Set, kom við saman nokkrar leiðir hugsuðir að kanna þessi spurningum í yfirgripsmikilli umræðu. Leah Hunt-Hendrix og Jee Kim á Ford Foundation opnaði gólfið með því að lýsa grundvallar mótsögn góðgerðarstarfsemi – og minnti lesendur mikinn innsýn frá Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy er lofsvert, en það skal ekki valda því mannvinur að sjást aðstæður efnahagslega óréttlæti sem gera góðgerðarstarfsemi nauðsynlegar.””

Hunt-Hendrix og Kim spyrja þá hvað “”nýja fagnaðarerindi góðgerðarstarfsemi”” gæti litið út, ef það glímdi við þessum spurningum.

Hér er ágrip af samtali, sem við vonum að muni halda áfram á næstu dögum. Ef andi færist þig, vinsamlegast högg “”Skrifa svar”” hér einhverju stykki í umræðum og bæta rödd þína!

Í góðgerðarstarfsemi, sem er í raun Broken?

Af Courtney Martin

“”Sagan sem við höfum sagt um hina fátæku í Ameríku, sagan sem við höldum áfram að biðja þá um að segja í því skyni að fá fjármögnun, er að þeir eru brotnir. Í raun erum við. “”

Í þessu hugsi ritgerð, rithöfundur Courtney Martin hápunktur fólk og stofnanir sem brjóta hefðbundna stigveldi með upphækkun raddir hefðbundnum viðtakenda góðgerðar dollara – fólk af lit, verkalýðsstétt og kvenna. Sambönd, hún fullyrðir, eru í miðju allra góðri vinnu.

A Bright New Generation Battles Ójöfnuður

Af Darren Walker

Darren Walker, forseti Ford Foundation, benti á mikilvægi núverandi augnabliki okkar: Populist viðhorf er vaxandi á báðum hliðum pólitíska litróf og vísbendingar sýna að fólk er aukin óánægður með kapítalisma.

Góðgerðarstarfsemi, segir hann, verður glíma alvarlega með rótum misrétti – og hann lýsir trú á getu þeirra til að mæta þeim með hugvitssemi.

Góðgerðarstarfsemi ætti að setja sig út af fyrirtæki

Eftir Jessie Spector

Jessie Spector, framkvæmdastjóri Resource kynslóð, er á sannleiksumsagnar-segja verkefni. Hin nýja Umboð góðgerðarstarfsemi, segir hún, ætti að vera að setja sig út af fyrirtæki með því að skipuleggja fyrir skipulagsbreytingar og talsmaður fyrir endurdreifing tekna stefnu – allt á meðan að heiðra sögu af “”stolið land, vinnuafl, og líf”” sem hafa leitt til ójafna auðs uppsöfnun í Bandaríkjunum.

Hey, Philanthropy: Ekki Vinda hendurnar. Farðu að vinna.

Richard V. Reeves

Richard Reeves í Brooking stofnunarinnar viðfangsefni góðgerðarstarfsemi að viðurkenna felast spennu í hjarta vinnu sína, og þá hreyfa á til aðgerða. Hvað ef stór undirstöður börðust misrétti ekki bara með fjárveitingar rekstri þeirra en einnig með eignum sínum, í gegnum félagslega ábyrgð fjárfestingum? Hvað ef góðgerðarstarfsemi var viljandi tilrauna?

Hvernig til Festa góðgerðarstarfsemi

Af Daniel Lurie

Daniel Lurie, forstjóri Tipping Point, sem starfar undir “”viljandi svangur fyrirmynd”” núll endowment, telur góðgerðarstarfsemi hefur “”tilvistarvanda.”” Sem fyrsta skrefið til að vinna gegn því, sagði hann, þurfum við að faðma heiðarleg og óþægilegt samtöl um keppninni og flokki.
The Good Samverjinn annt um Pilgrim, lituð gler, Chartres Cathedral, Frakklandi. (Via Getty Images)

Ef þú ert að fá þetta bréf, eru líkurnar á að þú hefur áhuga á einhverju sem tengist góðgerðarstarfsemi, alþjóðlegt heilsu eða alþjóðlegri þróun. Á þróun Set, vinna við að búa til skáldsögu og stundum óþægilegt samtöl um þessi málefni.

Eins og alltaf, skaltu hafa samband við mig á Twitter (@ sarika008) með einhverjar hugsanir, spurningar eða tillögur um hvernig við getum ýta mörkum TDS ‘enn frekar.

Þökk sé Jennifer Gathright fyrir aðstoð sína í föndur þetta bréf.

RecommendRespond
Skoða í vafra
Medium Logo
Sendur af Medium · 760 Market Street, 9. hæð, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

The Development Set
A New Gospel of Philanthropy?
Atụ ya site Thoka Maer

Olee otú e kwesịrị Philanthropy tụlee-ese okwu onye meworo ya na ya ozi? N’ọtụtụ ọnọdụ, ntọala ya bụrụ dozie-elekọta mmadụ nsogbu dị oké ịda ogbenye na agụụ – ma nweta ego ha site agha na-achọghị ịzụ nyeere ike ndị ahụ dị oké nsogbu. Nwere ike Philanthropy-esi gafee a atuaha? Kedu?

Urua on The Development Set, anyị ada ọnụ ọtụtụ na-eduga eche echiche bụ inyocha ajụjụ ndị a na a dịgasị-sitere ụka. Leah Hunt-Hendrix na Jee Kim nke Ford Foundation meghere n’ala site n’ịkọwa Philanthropy si isi atuaha – na-echetara ndị na-agụ a ezi nghọta si Martin Luther King, Obere .:

“”Philanthropy mma, ma ọ ga-eme ka ndị philanthropist anya ọnọdụ nke aku na uba na na-ezighị ezi bụ nke na-Philanthropy dị mkpa.””

Hunt-Hendrix na Kim mgbe ahụ ịjụ ihe a “”ọhụrụ ozioma nke Philanthropy”” ike anya dị ka, ọ bụrụ na ọ mgba ajụjụ ndị a.

A bụ ihe a recap nke mkparịta ụka, nke anyị na-atụ ga-anọgide na-abịa n’ụbọchị. Ọ bụrụ na ndị mmụọ na-akpali gị, biko kụrụ “”Dee a nzaghachi”” n’okpuru bụla nke na iberibe na forum ma tinye olu gị!

Na Philanthropy, Ònye n’ezie Tiwara?

Site Courtney Martin

“”The akụkọ anyị na-na gwara banyere ndị ogbenye na America, akụkọ na anyị anọgide na-arịọ ha ka ha gwa iji nweta ego, bụ na ha na gbajiri. N’ezie, anyị bụ. “”

Na nke a echiche edemede, bụ onye so dee Courtney Martin pụta ìhè ndị mmadụ na òtù na-agbaji omenala hierarchies site elu na olu ndi omenala nnata nke philanthropic dollars – ndị na agba, na-arụ ọrụ na klas, ma ndị inyom. Mmekọrịta, ọ na-ekwu, bụ na etiti nile ezi ọrụ.

A Bright New Ọgbọ Mgba ahaghị nhata

Site Darren Walker

Darren Walker, president nke Ford Foundation, kwuru mkpa nke anyị ugbu a oge: Populist bụ echiche na-ebili na abụọ nke ọchịchị ụdịdị dị iche iche, na-egosi na-egosi na ndị mmadụ na-amụba enweghị afọ ojuju n’ebe ikeketeorie.

Philanthropists, ọ na-ekwu, ga-ese kpọrọ ihe na-akpata ahaghị nhata – na ọ na-egosipụta okwukwe na ha nwere ikike na-eche ihu ha na nka.

Philanthropists kwesịrị itinye onwe ha nke Business

Site Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director nke Resource Ọgbọ, bụ on a eziokwu-agwa ozi. The ọhụrụ iwu nke philanthropists, ọ na-ekwu, kwesịrị itinye onwe ha nke azụmahịa site ahazi maka bughi mgbanwe na advocating n’ihi redistributive atumatu – niile mgbe akwanyere akụkọ nke “”zuru ala, oru, na ndụ”” na meworo ka ike ahaghị akụ na ụba ìgwè na United States.

Hey, Philanthropy: Unu wring aka gị. -Esi na-arụ ọrụ.

Site Richard V. Reeves

The Brooking Institute si Richard Reeves aka philanthropists ịmata pụta ụwa erughị ala na obi ọrụ ha, na mgbe ahụ-akpali on ime ihe. Gịnị ma ọ bụrụ na nnukwu ntọala agha inequality bụghị naanị na ha na-arụ ọrụ Amawaputala kama na ha akụ, site n’obodo-ahụ investments? Gịnị ma ọ bụrụ Philanthropy bụ ihe purposely ibuo?

Olee otú iji Idozi Philanthropy

Site Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO nke Inye ego mmiri oyi Point, nke-arụ ọrụ n’okpuru otu “”ụma agụụ na-agụ nlereanya”” nke efu onyinye, na-ekwere Philanthropy nwere “”existential nsogbu.”” Dị ka a nzọụkwụ mbụ ịrụ ụka ya, ọ si, mkpa ka anyị nabatara ihe n’eziokwu na-ata mkparịta ụka banyere agbụrụ na klas.
The Good Sameria na-eche banyere ndị Pilgrim, ugegbe, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Ọ bụrụ na ị na-anata akwụkwọ ozi a, Ohere inweta bụ na ị nwere mmasị na ihe metụtara Philanthropy, ike zuru ụwa ọnụ, ma ọ bụ mba development. Na The Development Set, anyị na-arụ ọrụ ka ike akwụkwọ na mgbe ụfọdụ iru ala mkparịta ụka na ndị a na isiokwu.

Dị ka mgbe niile, biko iru eru m on Twitter (@ sarika008) na ihe ọ bụla echiche, ajụjụ, ma ọ bụ aro maka otú anyị nwere ike kwaa TDS ‘ókè ọbụna n’ihu.

Ekele Jennifer Gathright ya aka crafting akwụkwọ ozi a.

RecommendRespond
View na ihe nchọgharị
ọkara Logo
Zitere Ọkara · 760 Market Street, usen 9 n’ala, San Francisco, Azu 94102

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Sebuah Injil Baru Filantropi?

Pembangunan Set
Sebuah Injil Baru Filantropi?
Ilustrasi oleh Thoka Maer

Bagaimana seharusnya filantropi mempertimbangkan ketegangan antara pembuat dan misinya? Dalam banyak kasus, yayasan ingin memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kelaparan – tapi mendapatkan sumber daya mereka melalui kekuatan yang telah dibilang membantu menciptakan orang-orang yang sangat masalah. Bisa filantropi melewati kontradiksi ini? Bagaimana?

pekan lalu di The Pembangunan Set, kami membawa bersama beberapa pemikir terkemuka untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dalam sebuah diskusi luas. Leah Hunt-Hendrix dan Jee Kim dari Ford Foundation membuka lantai dengan menjelaskan kontradiksi fundamental filantropi – dan mengingatkan pembaca yang tajam dari Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropi adalah terpuji, tetapi tidak harus menyebabkan dermawan untuk mengabaikan keadaan ketidakadilan ekonomi yang membuat filantropi yang diperlukan.””

Hunt-Hendrix dan Kim kemudian meminta apa “”Injil baru filantropi”” mungkin terlihat seperti, jika bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

Berikut adalah rekap dari percakapan, yang kami harap akan terus dalam beberapa hari mendatang. Jika semangat bergerak Anda, silakan tekan “”Tulis respon”” di bawah salah satu potongan di forum dan menambahkan suara Anda!

Dalam Filantropi, Siapa yang Sebenarnya Broken?

Oleh Courtney Martin

“”Cerita yang kami sudah diberitahu tentang orang miskin di Amerika, kisah yang kita terus meminta mereka untuk memberitahu untuk mendapatkan pendanaan, adalah bahwa mereka rusak. Bahkan, kami. “”

Dalam esai bijaksana ini, penulis Courtney Martin menyoroti orang dan lembaga yang melanggar hierarki tradisional dengan meninggikan suara penerima tradisional dolar filantropis – orang kulit berwarna, kelas pekerja, dan wanita. Hubungan, dia menegaskan, berada di pusat dari semua pekerjaan yang baik.

Cerah Generasi Baru Battles Ketimpangan

Oleh Darren Walker

Darren Walker, presiden Ford Foundation, mencatat pentingnya saat kami saat ini: Sentimen populis meningkat di kedua sisi dari spektrum politik, dan bukti menunjukkan bahwa orang-orang meningkat puas dengan kapitalisme.

Dermawan, katanya, harus bergulat serius dengan akar penyebab ketimpangan – dan ia mengungkapkan iman dalam kemampuan mereka untuk menghadapi mereka dengan kecerdikan.

Dermawan Harus menempatkan diri mereka dari Bisnis

Oleh Jessie Spector

Jessie Spector, Direktur Eksekutif Generation Sumber Daya, adalah pada misi kebenaran-mengatakan. Mandat baru dermawan, katanya, harus menempatkan diri mereka keluar dari bisnis dengan mengorganisir untuk perubahan struktural dan advokasi kebijakan redistributif – semua sementara menghormati sejarah “”dicuri tanah, tenaga kerja, dan kehidupan”” yang telah menyebabkan akumulasi kekayaan yang tidak merata di Amerika Serikat.

Hei, Filantropi: Jangan Peras Tangan Anda. Dapatkan untuk Bekerja.

Dengan Richard V. Reeves

The Brooking Institute Richard Reeves menantang dermawan untuk mengenali ketegangan yang melekat di jantung pekerjaan mereka, dan kemudian beralih ke tindakan. Bagaimana jika yayasan besar berjuang ketidaksetaraan tidak hanya dengan anggaran operasional mereka, tetapi juga dengan aset mereka, melalui investasi bertanggung jawab sosial? Bagaimana jika filantropi lebih sengaja eksperimental?

Cara Memperbaiki Filantropi

Oleh Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO dari Tipping Point, yang beroperasi di bawah “”model sengaja lapar”” nol endowment, percaya filantropi memiliki “”krisis eksistensial.”” Sebagai langkah pertama untuk melawan itu, kata dia, kita perlu merangkul percakapan jujur dan tidak nyaman tentang ras dan kelas.
The Good Samaritan peduli untuk Pilgrim, kaca patri, Katedral Chartres, Prancis. (Via Getty Images)

Jika Anda menerima surat ini, kemungkinan Anda tertarik pada sesuatu yang berkaitan dengan filantropi, kesehatan global, atau pembangunan internasional. Pada Pengembangan Set, kami bekerja untuk membuat novel dan percakapan kadang-kadang tidak nyaman pada topik ini.

Seperti biasa, silakan hubungi saya di Twitter (@ sarika008) dengan pikiran, pertanyaan, atau saran untuk bagaimana kita bisa mendorong batas-batas TDS ‘lebih jauh.

Terima kasih kepada Jennifer Gathright untuk bantuan nya dalam kerajinan surat ini.

RecommendRespond
Lihat di browser
Logo menengah
Dikirim oleh Medium · 760 Market Street, lantai 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Soiscéal Nua Daonchairdis?

An Set Forbartha
A Soiscéal Nua Daonchairdis?
Léiriú ag Thoka Maer

Cén chaoi ar chóir daonchairdeas mheas an teannas idir a déantóir agus a mhisean? In a lán cásanna, is mian fondúireachtaí a réiteach fadhbanna sóisialta ar nós bhfíorbhochtaineacht agus ocras – ach a n-acmhainní a fháil trí fórsaí a chabhraigh fhéadfaí a rá leis na fadhbanna an-a chruthú. An féidir daonchairdeas fháil anuas seo contrártha? Conas?

An tseachtain seo caite ar The Set Forbartha, thug muid le chéile roinnt smaointeoirí a threorú chun na ceisteanna seo i ndíospóireacht fairsing iniúchadh. Leah Hunt-Hendrix agus Jee Kim an Fhorais Ford oscail an t-urlár trí chur síos a daonchairdeas ar contradiction bunúsach – agus léitheoirí léargas fonn ó Martin Luther King, Jr gcuimhne .:

“”Is Daonchairdeas inmholta, ach ní mór é a chur faoi deara an daonchara a overlook na cúinsí éagóir eacnamaíoch a dhéanann daonchairdeas is gá.””

Hunt-Hendrix agus Kim ansin iarraidh ar cad a “”soiscéal nua daonchairdeas”” a d’fhéadfadh cuma mhaith, más rud é wrestled sé leis na ceisteanna seo.

Seo recap an chomhrá, agus tá súil againn go mbeidh ar aghaidh i laethanta amach romhainn. Má ghluaiseann an spiorad, le do thoil hit “”Scríobh freagra”” thíos aon cheann de na píosaí san fhóram agus cuir do ghuth!

I Daonchairdeas, tá Cé Broken Dáiríre?

De réir Courtney Martin

“”An scéal againn inis faoi na mbocht i Meiriceá, an scéal go leanaimid orainn a iarraidh orthu a insint chun maoiniú a fháil, ná go bhfuil siad briste. Go deimhin, tá muid. “”

Sa aiste mhachnamhach, béim scríbhneoir Courtney Martin daoine agus institiúidí a bhriseann ordlathais traidisiúnta trí elevating na guthanna na faighteoirí traidisiúnta dollar daonchairdis – daoine de dath, an lucht oibre, agus do mhná. Caidrimh, dearbhaíonn sí, atá i gcroílár gach dea-obair.

A Bright New Generation Cathanna Neamhionannas

De réir Darren Walker

Darren Walker, uachtarán an Fhorais Ford, thug an tábhacht dár láthair atá ann faoi láthair: Tá meon Populist ardú ar an dá thaobh den speictream polaitíochta, agus tá fianaise go bhfuil daoine méadaithe míshásta le capitalism.

Dhaonchairde, a deir sé, ní mór dul i ngleic go dáiríre leis na bunchúiseanna éagothroime – agus léiríonn sé creideamh i n-ábaltacht chun aghaidh a thabhairt orthu le ingenuity.

Ar chóir dhaonchairde Cuir Féin As Ghnó

De réir Jessie Spector

Jessie Spector, Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Resource Generation, tá ar a bhfuil misean fírinne-insint. An sainordú nua na dhaonchairde, a deir sí, a bheith iad féin a chur amach as gnó ag eagrú do athrú struchtúrach agus abhcóideacht ar son pholasaithe athdháilte – cé go léir onóir stair de “”goidte talamh, saothar, agus saol”” a ba chúis le carnadh saibhreas mhíchothrom sna Stáit Aontaithe.

Hey, Daonchairdeas: Ná Wring Do Lámha. Faigh ar an Obair.

De réir Richard V. Reeves

An Institiúid Brooking ar Richard Reeves dúshláin dhaonchairde aitheantas a thabhairt don teannas gné dhílis ag croílár a gcuid oibre, agus ansin bogadh ar aghaidh go dtí gníomh. Cad a tharlaíonn má throid fondúireachtaí móra éagothroime ní hamháin lena n-buiséid oibríochta ach freisin a gcuid sócmhainní, trí infheistíochtaí atá freagrach go sóisialta? Cad a tharlaíonn má bhí daonchairdeas níos turgnamhach ghnó?

Conas a Deisigh Daonchairdeas

De réir Daniel Lurie

Daniel Lurie, POF Tipping Point, a fheidhmíonn faoi “”samhail ghnó ocras”” náid dearlaice, creideann go bhfuil daonchairdeas ar “”géarchéim existential.”” Mar chéad chéim chun dul i ngleic é, a dúirt sé, ní mór dúinn glacadh comhrá macánta agus míchompordach faoi cine agus rang.
An Samárach Maith thugann aire don Oilithreach, gloine dhaite, Chartres Ardeaglais, An Fhrainc. (Images Via Getty)

Má tá tú ag fáil an litir seo, tá seans go bhfuil suim acu i rud éigin a bhaineann le daonchairdeas, sláinte domhanda, nó forbairt idirnáisiúnta agat. Ag an Set Forbartha, oibrímid núíosacha agus comhráite uaireanta míchompordach a chruthú ar na hábhair.

Mar is gnáth, le do thoil teagmháil a dhéanamh le liom ar Twitter (@ sarika008) le haon smaointe, ceisteanna, nó moltaí conas is féidir linn a bhrú teorainneacha TDS ‘níos faide.

Buíochas le Jennifer Gathright dá chúnamh crafting litir seo.

RecommendRespond
Amharc ar bhrabhsálaí
Medium Lógó
Seolta ag Medium · 760 Market Street, 9 urlár, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Un nuovo vangelo di filantropia?

Il set di sviluppo
Un nuovo vangelo di filantropia?
Illustrazione di Thoka Maer

Come dovrebbe filantropia considerare la tensione tra il suo creatore e la sua missione? In molti casi, le fondazioni vogliono risolvere i problemi sociali come la povertà estrema e la fame – ma acquisire le loro risorse attraverso forze che hanno probabilmente contribuito a creare quegli stessi problemi. Può filantropia andare oltre questa contraddizione? Come?

La scorsa settimana sul set di sviluppo, abbiamo riunito diversi pensatori che portano a esplorare queste domande in una discussione ad ampio raggio. Leah Hunt-Hendrix e Jee Kim della Fondazione Ford ha aperto la terra descrivendo contraddizione fondamentale di filantropia – e ricordato ai lettori di un intuito da Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropia è lodevole, ma non deve causare il filantropo trascurare le circostanze di ingiustizia economica che rendono la filantropia necessario””.

Hunt-Hendrix e Kim poi chiedere ciò che un “”nuovo vangelo della filantropia”” potrebbe apparire come, se si lottò con queste domande.

Ecco un riassunto della conversazione, che ci auguriamo possa continuare nei prossimi giorni. Se lo spirito si muove, si prega di colpire “”Scrivi una risposta””, di una delle parti nel forum e aggiungere la vostra voce!

In Filantropia, che sia effettivamente rotto?

Con Courtney Martin

“”La storia che abbiamo parlato dei poveri in America, la storia che continuiamo a chiedere loro di raccontare al fine di ottenere il finanziamento, è che sono rotti. In realtà, siamo. “”

In questo saggio riflessivo, scrittore Courtney Martin mette in evidenza le persone e le istituzioni che rompono le gerarchie tradizionali, elevando le voci dei destinatari tradizionali di dollari filantropiche – le persone di colore, la classe operaia, e le donne. Le relazioni, lei afferma, sono al centro di tutto il buon lavoro.

A Bright New Generation Battaglie disuguaglianza

By Darren Walker

Darren Walker, presidente della Fondazione Ford, ha sottolineato l’importanza del nostro momento attuale: il sentimento populista è in aumento su entrambi i lati dello spettro politico, e le prove dimostrano che le persone sono aumentate insoddisfatti con il capitalismo.

Filantropi, dice, devono affrontare seriamente con le cause della disuguaglianza – e lui esprime la fede nella loro capacità di affrontarle con ingegno.

Filantropi dovrebbe mettere se stessi fuori di affari

By Jessie Spector

Jessie Spector, direttore esecutivo di risorse generazione, è in missione verità dicendo. Il nuovo mandato di filantropi, dice, dovrebbe essere quello di mettersi fuori dal mercato, organizzando per il cambiamento strutturale e sostenendo le politiche redistributive – il tutto mentre onorare le storie di “”rubate terra, lavoro e vita”” che hanno portato ad un accumulo di ricchezza diseguale negli Stati Uniti.

Hey, Filantropia: Non Strizzare vostre mani. Andare al lavoro.

Di Richard V. Reeves

del Brooking Institute Richard Reeves sfida filantropi di riconoscere la tensione insita nel cuore del loro lavoro, e poi passare all’azione. E se le grandi fondazioni hanno combattuto la disuguaglianza non solo con i loro bilanci di funzionamento, ma anche con i loro beni, attraverso gli investimenti socialmente responsabili? Che cosa succede se la filantropia era più volutamente sperimentale?

Come risolvere Filantropia

Con Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO di Tipping Point, che opera in virtù di un “”modello volutamente fame”” di dotazione pari a zero, crede filantropia ha una “”crisi esistenziale””. Come primo passo per contrastare essa, ha detto, abbiamo bisogno di abbracciare le conversazioni oneste e scomodi circa razza e classe.
Il Buon Samaritano prende cura del pellegrino, vetrate, Cattedrale di Chartres, in Francia. (Via Getty Images)

Se ricevi questa lettera, è probabile che siete interessati a qualcosa legato alla filantropia, la salute globale, o di sviluppo internazionale. Sul set di sviluppo, lavoriamo per creare nuovi e conversazioni a volte scomode su questi argomenti.

Come sempre, si prega di entrare in contatto con me su Twitter (@ sarika008) con qualsiasi pensieri, domande o suggerimenti per come possiamo spingere ancora di più i confini TDS.

Grazie a Jennifer Gathright per la sua assistenza nella realizzazione di questa lettera.

RecommendRespond
Solo lettura
Media Logo
Inviato da Media · 760 Market Street, 9 ° piano, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
フィランソロピーの新しい福音?

開発セット
フィランソロピーの新しい福音?
Thoka Maerによるイラストレーション

どのようにそのメーカーとそのミッションの間の緊張を検討する慈善活動すべきか?多くの場合、財団は、極度の貧困と飢餓のような社会的な問題を解決したい – しかし、間違いなく、これらの非常に問題を作成助けた力を介して自分のリソースを獲得します。この矛盾を乗り越える慈善活動することはできますか?どうやって?

先週開発セットに、我々は幅広い議論でこれらの問題を探求するために一緒にいくつかの大手思想家をもたらしました。リア・ハント・ヘンドリックスとフォード財団のジヨンキムは、慈善活動の根本的な矛盾を記述することにより、床を開いた – とマーティン・ルーサー・キング、ジュニアからの鋭い洞察力の読者に思い出させました:

「フィランソロピーは立派ですが、それは慈善家が必要な慈善活動を行う経済的不公平の状況を見過ごすさせてはなりません。」

ハント・ヘンドリックスとキムは、それがこれらの質問と苦闘している場合、「慈善活動の新しい福音」は、どのように見えるかを尋ねます。

ここでは、数日中に継続を願っ会話の要約です。精神があなたを移動する場合、フォーラムでの作品のいずれかの下に「応答を書く「ヒットし、あなたの声を追加してください!

フィランソロピーでは、誰が実際に壊れているのですか?

コートニー・マーティン

「私たちはアメリカの貧しいについて言った話、我々は資金を得るために伝えるためにそれらを求めるを続ける物語は、彼らが壊れていることです。実際には、我々があります。」

色の人々、労働者階級、女性 – この思慮深いエッセイでは、ライターコートニー・マーティンは、伝統的な慈善ドルの受信者の声を上昇させることにより、従来の階層を破る人々や機関を強調しています。関係は、彼女が主張する、すべての良い仕事の中心です。

明るい新世代の戦い不平等

ダレンウォーカー

ダレンウォーカー、フォード財団の会長は、当社の現時点の重要性を指摘:人民の感情は政治的スペクトルの両側に上昇している、との証拠は、人々は資本主義に不満を持って増加していることを示しています。

慈善家は、彼は言う、不平等の根本原因と真剣に取り組まなければならない – と彼は創意工夫でそれらに直面する能力に信仰を表現しています。

慈善家は廃業身を置いてください

ジェシー・スペクターにより、

ジェシー・スペクター、リソース世代のエグゼクティブディレクターは、真実を伝える使命です。慈善家の新たな任務は、彼女は言う、構造変化のために編成し、再分配政策を提唱することで、ビジネスの外に自分を置くことであるべきである – 等しくない富の蓄積につながっている」盗まれた土地、労働力、そして生活」の歴史を尊重すべてつつ、米国では。

ねえ、フィランソロピー:あなたの手を固く絞ったりしないでください。仕事を始める。

リチャードV.リーブスことで

ブルッキング研究所のリチャード・リーブスは、自分の仕事の中心に固有の緊張を認識してから、アクションに移動する慈善活動家に挑戦します。どのような大きな基盤が社会的責任投資を通じて、それらの動作予算でも、それらの資産にだけでなく、不平等を戦った場合はどうなりますか?どのような慈善活動は、より意図的な実験だった場合はどうなりますか?

フィランソロピーを修正する方法

ダニエル・ルーリーによります

ゼロ養老の「意図的に空腹モデル」の下で動作するダニエル・ルーリー、ティッピングポイントの最高経営責任者(CEO)は、慈善活動を持っていると考えている “”実存的危機を。””最初のステップは、それに対抗するように、彼は言った、私たちは約正直と不快な会話を受け入れる必要がありますレースとクラス。
良きサマリア人は、巡礼者、ステンドグラス、シャルトル大聖堂、フランスの世話します。 (経由ゲッティイメージズ)

あなたはこの手紙を受け取っている場合、チャンスはあなたが慈善活動、国際保健、または国際開発に関連する何かに興味があります。開発セットで、我々はこれらのトピックに小説、時には不快な会話を作成するために働きます。

いつものように、我々はさらにTDS」の境界をプッシュすることができますどのようにするための任意の考え、ご質問、または提案をツイッター(@ sarika008)で私にお問い合わせください。

この手紙を作り上げるの彼女の援助のためのジェニファーGathrightに感謝します。

RecommendRespond
ブラウザで表示
ミディアムロゴ
ミディアム・760マーケットストリート、9階、サンフランシスコ、CA 94102によって送信されました

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Injil New saka Philanthropy?

The Development Set
A Injil New saka Philanthropy?
Ilustrasi dening Thoka Maer

Carane ngirim philanthropy nimbang kategangan Edo lan sawijining misi? Ing akeh kasus, dhasar pengin ngatasi masalah sosial kaya nemen mlarat lan keluwen – nanging ndarbeni sumber sing liwat pasukan sing wis biso dibantah mbantu nggawe sing banget masalah. Bisa philanthropy njaluk liwat kosokwangsul iki? Carane?

Minggu kepungkur ing The Development Set, kita digawa bebarengan saperangan pamikir anjog kanggo njelajah pitakonan iki ing diskusi ingkang mawiyar. Leah Hunt-Hendrix lan Jee Kim Ford Foundation kabuka lantai dening njlentrehke kosokwangsul dhasar philanthropy kang – lan ngilingake nonton saka kaweruh ngengkel saka Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy punika sapanunggalané, nanging ora kudu nimbulaké kamanungsan kanggo klalen kahanan ketidakadilan ekonomi kang nggawe philanthropy perlu.””

Hunt-Hendrix lan Kim banjur takon apa “”Injil anyar philanthropy”” bisa uga katon kaya, yen gelut karo pitakonan iki.

Punika Recap saka obrolan, kang kita ngarep-arep bakal terus ing dina teka. Yen roh gerakane sampeyan, please kenek “”Tulis respon”” ngisor samubarang bêsik ing forum lan nambah swara!

Ing Philanthropy, Sing Bener Broken?

Miturut Courtney Martin

“”Ing crita kita wis marang wong miskin ing Amerika, ing crita sing kita terus takon marang supaya njaluk pendanaan, iku padha lagi broken. Ing kasunyatan, kita. “”

Ing Essay pemikir iki, writer Courtney Martin highlights wong lan institusi sing break hierarchies tradisional dening elevating voices panrima tradisional dolar philanthropic – wong saka werna, ing kelas apa, lan wanita. Sesambetan, dheweke negesaké, ing tengah kabeh karya apik.

A padhang New Generation Kanawa ketimpangan

Miturut Darren Walker

Darren Walker, presiden Ford Foundation, nyatet pinunjul saka wayahe kita saiki: sentimen Kamangka saweg loro-lorone saka spektrum politik, lan bukti nuduhake yen wong sing tambah dissatisfied karo kapitalisme.

Philanthropists, kang ngandika, kudu grapple akeh karo nimbulaké ROOT ketimpangan – lan ndudohake iman ing kemampuan kanggo ngadhepi wong-wong mau karo gathekan.

Philanthropists Apa Sijine piyambak Out of Business

Miturut Jessie Spector

Jessie Spector, Direktur Eksekutif Generation Resource, ing misi bebener-nyariyosaken. Mandhat anyar philanthropists, dheweke ngandika, sing arep kanggo nyelehake piyambak saking bisnis dening ngatur kanggo ngowahi struktural lan nganjuraken kanggo kawicaksanan redistributive – kabeh nalika ngurmati ing sejarah saka “”dicolong tanah, pegawe, lan urip”” sing wis mimpin kanggo klempakan kasugihan unequal ing Amerika Serikat.

Hey, Philanthropy: Aja wring tangan. Njaluk bisa.

Miturut Richard V. Reeves

The Brooking Institute Richard Reeves tantangan philanthropists kanggo ngenali tension gawan ing manah karya, lan banjur pindhah ing kanggo tumindak. Apa yen dhasar amba perang ketimpangan ora mung karo modal operasi nanging uga karo aset sing, liwat investasi tanggung jawab sosial? Apa yen philanthropy ana liyane sengaja eksperimen?

Carane Ndandani Philanthropy

Miturut Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO saka Tipping Point, kang lumaku ing sangisoré lan “”model sengojo luwe”” saka nul sumbangan, pracaya philanthropy duwe “”krisis eksistensial.”” Minangka langkah pisanan kanggo counter iku, ngandika, kita kudu ngisin obrolan jujur lan adil bab lomba lan kelas.
The Good Samaritan peduli kanggo Pilgrim, kaca patri, Cathedral Chartres, Prancis. (Via Getty Images)

Yen sampeyan lagi nampa layang iki, kemungkinan sing lagi kasengsem ing perkara kanggo philanthropy, kesehatan global, utawa pembangunan internasional. Ing Development Set, kita bisa kanggo nggawe novel lan obrolan kadhangkala ora adil topik iki.

Minangka tansah, please tekan metu kanggo kula ing Twitter (@ sarika008) karo sembarang pikirane, pitakonan, utawa saran carane kita bisa push wates TDS ‘malah luwih.

Thanks kanggo Jennifer Gathright kanggo pitulungan ing pakaryan layang iki.

RecommendRespond
View ing browser
Logo medium
Dikirim dening Sedheng · 760 Market Street, lantai 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಆಫ್?

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಟ್
ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಆಫ್?
Thoka Maer ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು

ಹೇಗೆ ಅದರ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಷನ್ ನಡುವೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ವಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಎಂದು ಪಡೆಗಳು ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು – ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡಿಪಾಯ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸುವ. ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಲು ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು? ಹೇಗೆ?

ಕಳೆದ ವಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಟ್, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತಕರು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ತಂದರು. ಲೇಹ್ ಹಂಟ್-ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೀ ಕಿಮ್ ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ವಿವಾದಗಳ ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ತೆರೆಯಿತು – ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್, ಜೂನಿಯರ್ ತೀವ್ರ ಒಳನೋಟ ಓದುಗರು ನೆನಪು .:

“”ಲೋಕೋಪಕಾರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.””

ಹಂಟ್-ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ನಂತರ ‘ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಹೊಸ ಸುವಾರ್ತೆ “”ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ರೀತಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚೇತನ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಹಿಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಕೆಳಗಿನ “”ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ”” ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸಲು!

ಲೋಕೋಪಕಾರ, ಯಾರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುರಿದಿದೆ?

ಕರ್ಟ್ನಿ ಮಾರ್ಟಿನ್

“”ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಿದ ಕಥೆ, ನಾವು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಥೆ ಮುರಿದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು. “”

ಬಣ್ಣದ ಜನರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು – ಈ ಚಿಂತನಶೀಲ ಪ್ರಬಂಧ, ಬರಹಗಾರ ಕರ್ಟ್ನಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜನರು ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಧ್ವನಿಗಳು ಎತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಮುರಿಯಲು ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆ.

ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಈಕ್ವಲಿಟಿ

ಡ್ಯಾರೆನ್ ವಾಕರ್

ಡ್ಯಾರೆನ್ ವಾಕರ್, ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಗಮನಿಸಿದರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಗಳು, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು – ಮತ್ತು ಅವರು ಜಾಣ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದಾನಿಗಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಔಟ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತರಬೇಕಿರುವ

ಜೆಸ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

ಜೆಸ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜನರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಮಿಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸಮಾನ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು “”ಕದ್ದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ”” ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ – ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಹೊಸ ಜನಾದೇಶವನ್ನು, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿತರಣೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಲು ಇರಬೇಕು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ.

ಹೇ, ಲೋಕೋಪಕಾರ: ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಡು ಇಲ್ಲ. ಶುರು ಹಚ್ಚ್ಕೋ.

ರಿಚರ್ಡ್ ವಿ ರೀವ್ಸ್

Brooking ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ರಿಚರ್ಡ್ ರೀವ್ಸ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಅಂತರ್ಗತ ಒತ್ತಡ ಗುರುತಿಸಲು ದಾನಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಕ್ಷನ್ ತೆರಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಜೆಟ್ ಆದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋರಾಡಿದ ವೇಳೆ? ಏನು ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂದು?

ಹೇಗೆ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್

ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂರಿ ಮೂಲಕ

ಶೂನ್ಯ ದತ್ತಿ ಒಂದು “”ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಾದರಿ”” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂರಿ, ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಇಒ,, ಲೋಕೋಪಕಾರ ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ನಂಬಿಕೆ “”ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು.”” ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಇದು ಎದುರಿಸಲು ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವರ್ಗ.
ಗುಡ್ ಸಮರಿಟನ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್, ಬಣ್ಣದ ಗಾಜು, ಚಾರ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಹಿಸುವ. (ವಯಾ ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಗಳು)

ಈ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನೀವು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೋಕೋಪಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಟ್, ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಹಿತಕರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೆಲಸ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ಔಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಟಿಡಿಎಸ್ ‘ಗಡಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ವಿಟರ್ (@ sarika008) ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಜೆನ್ನಿಫರ್ Gathright ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ.

RecommendRespond
ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಧ್ಯಮ ಲೋಗೋ
ಮಧ್ಯಮ · 760 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಸಿಎ 94102 ಕಳುಹಿಸಿದ

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Филантропия жаңа Gospel?

даму Set
Филантропия жаңа Gospel?
Thoka MAER Суреттер

Қалай оның мейкер және оның миссиясының арасындағы шиеленісті қарастыру қайырымдылыққа керек? Көптеген жағдайларда, қорлар Кедейшілік пен ашаршылықты сияқты әлеуметтік мәселелерді шешу үшін тілеймін, – бірақ, бәлкім, сол өте проблемалар құруға көмектесті күштер арқылы өз ресурстарын сатып. Осы қайшылықтар Өткен алуға қайырымдылыққа бола ма? Қалай?

Өткен аптада даму жиынтығы, біз кең ауқымды талқылау осы сұрақтарды зерттеуге бірге бірнеше жетекші ойшылдар әкелді. Лия Hunt-Hendrix және Форд Қорының Jee Ким филантропия негізгі қайшылықтарды сипаттайтын арқылы сөз ашты – Мартин Лютер Кинг, Jr жылғы қатты Insight оқырмандарын еске салды .:

«Қайырымдылық мақтауға тұрарлық, бірақ ол филантроп филантропия қажетті жасауға экономикалық әділетсіздік мән назардан тыс себеп болмауы керек.»

Hunt-Hendrix және Ким онда ол осы сұрақтарға күресіп егер «қайырымдылықтың жаңа Евангелие», сияқты көрінуі мүмкін сұрағым.

Мұнда біз жақын күндері жалғасады деп үміттенемін әңгіме, бір қорытындылады ғой. рух сені не талпындырады болса, форумға дана кез келген төмендегі «жауап жазу» хит және сіздің дауыс қосыңыз!

Қайырымдылық, шын мәнінде бұзылады?

Кортни Мартин

«Біз Америкада кедей туралы әңгімелеп берді болатынмын тарихы, біз қаржыландыру алу үшін айтып оларды қоя бергенің тарихы, олар сынған жатқан болып табылады. Шын мәнінде, біз болып табылады. «

түсті адамдар, жұмыс класс, мен әйелдер – бұл ойластырылған эссе, жазушы Кортни Мартин қайырымдылық доллар дәстүрлі алушылардың дауыстарын көтеру арқылы дәстүрлі иерархиялар бұзып адамдар мен институттарды көрсетеді. Қарым-қатынас, ол бекітеді, барлық жақсы жұмыс орталығында болып табылады.

А Жарқын Жаңа буын Battles теңсіздікті

Даррен Walker бойынша

Даррен Walker, Форд қорының президенті, біздің қазіргі сәтте маңыздылығын атап өтті: Популистік көңіл саяси спектрін екі жағынан өсуде, және дәлелді адам капитализм риза өсті келе жатқанын көрсетеді.

Қайырымды, дейді ол, теңсіздікті негізгі себептерін шындап күресуге тиіс – және ол зеректігімен оларды тап олардың қабілетін сенім білдіреді.

Қайырымды Бизнес Out рухын тұрғаны дұрыс

Jessie Spector бойынша

Jessie Спектор, Ресурс ұрпақ атқарушы директоры, бір шындық-айтып миссиясының орналасқан. қайырымдылық жаңа мандат, дейді ол, құрылымдық өзгерістер үшін ұйымдастыру және қайта бөлу саясатын насихаттау арқылы бизнестің жүзеге өздерін қоюға тиіс – теңсіз байлығы жинақтау алып келді «ұрланған жер, еңбек және өмір» атты тарихын ұлықтау рәсімі барлық ал Құрама Штаттарда.

Эй, Қайырымдылық: Сіздің қолына сынықтары бермеңіз. Жұмыс алыңыз.

Ричард V. Ривзом бойынша

Brooking Институттың Ричард Ривз өз жұмысының жүрегінде тән шиеленісті тануға, содан кейін әрекетке өту үшін қайырымдылық туындатып отыр. Қандай үлкен негіздері әлеуметтік жауапты инвестициялар арқылы, олардың операциялық бюджеттердің, сондай-ақ, олардың активтері бар ғана емес теңсіздікті шайқасты, егер? Қандай филантропия көп әдейі эксперименттік болған жағдайда?

Филантропия Fix қалай

Дэниел Лурье бойынша

Даниэль Lurie, нөлдік қорының туралы «әдейі аш моделі» бойынша жұмыс бетбұрысты сәт, бас директоры, филантропия бар бар деп есептейді «экзистенциалды дағдарысты.» Деп қарсы тұру Алғашқы қадам ретінде, деді ол, біз туралы адал және ыңғайсыз сөйлесулерін қамту қажет Раса және класс.
Жақсы самариялық Зиярат, витраждар, Шартр шіркеуі, Франция қамын ойлайды. (Via Getty Images)

Егер сіз осы хатты алғаннан жатсаңыз, мүмкіндігі сіз қайырымдылық, жаһандық денсаулық сақтау, немесе халықаралық дамытуға байланысты нәрсе қызықтырады жатыр. Даму Set, біз осы тақырыптар бойынша роман, ал кейде ыңғайсыз сөйлесулерін құруға жұмыс істейді.

Әдеттегідей, кез келген ой, сұрақтар, немесе біз тіпті одан әрі TDS «шекарасын итеру болады қалай ұсыныстарымен Twitter (@ sarika008) маған жету сұраймыз.

Бұл хатты әзірлеуге оның көмегі үшін Дженнифер Gathright арқасында.

RecommendRespond
браузерде қарау
Орташа Логотип
760 Market Street, 9-қабат, San Francisco, CA 94102 · орташа арқылы жіберіледі

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ការដំណឹងល្អថ្មីនៃទាន?

កំណត់ការអភិវឌ្ឍ
ការដំណឹងល្អថ្មីនៃទាន?
រចនារូបភាពដោយ Thoka Maer

តើ philanthropy ពិចារណាភាពតានតឹងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួន? ក្នុងករណីជាច្រើន, គ្រឹះមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដូចជាភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរនិងភាពអត់ឃ្លាន – ប៉ុន្តែការទទួលបាននូវធនធានរបស់ពួកគេតាមរយៈការកងកម្លាំងដែលបានជួយខ្មែរក្រហមបង្កើតបញ្ហាទាំងនោះខ្លាំងណាស់។ អាច philanthropy ទទួលបានកន្លងមកផ្ទុយគ្នានេះ? តើធ្វើដូចម្តេច?

សប្តាហ៍មុនលើការអភិវឌ្ឍកំណត់, យើងបាននាំយកការរួមគ្នាជាច្រើនដើម្បីនាំមុខគេគិតពិចារណាពូកែស្វែងយល់សំណួរទាំងនេះក្នុងការពិភាក្សាទូលំទូលាយ។ លោកស្រីលេអាលោក Hunt-Hendrix និងលោកគីមនៃ Jee មូលនិធិ Ford បានបើកជាន់រៀបរាប់អំពីការផ្ទុយមូលដ្ឋានសុខុមាលភាពរបស់ – និងរំលឹកអ្នកអានយល់ដឹងទូលំទូលាយចាប់អារម្មណ៍ពីលោក Martin Luther King, Jr .:

«គឺសរសើរមនុស្សជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបណ្តាលឱ្យសប្បុរសជនដើម្បីមើលរំលងកាលៈទេសៈនៃការទុច្ចរិតសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឱ្យសុខុមាលភាពចាំបាច់»។

លោក Hunt-និង Kim បន្ទាប់មកឈ្មោះ Hendrix សួរនូវអ្វីដែលជា«ដំណឹងល្អថ្មីនៃសុខុមាលភាព “”អាចនឹងមើលទៅដូចជា, ប្រសិនបើវាបានបោកចំបាប់ជាមួយសំណួរទាំងនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាការសង្ខេបនៃការសន្ទនានេះដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។ ប្រសិនបើមានវិញ្ញាណបានជំរុញអ្នក, សូមចុច “”សរសេរការឆ្លើយតបមួយ”” ខាងក្រោមណាមួយនៃបំណែកនៅក្នុងវេទិកានេះនិងបន្ថែមសំលេងរបស់អ្នក!

ក្នុងការស្រឡាញ់មនុស្សជាតិនរណាគឺត្រូវបានខូចជាការពិត?

ដោយនាង Courtney លោកម៉ាទីន

«រឿងនេះយើងបានប្រាប់អំពីជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក, រឿងដែលយើងបន្ដសុំឱ្យពួកគេប្រាប់នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានមូលនិធិនេះគឺថាពួកគេមានការខូច។ នៅក្នុងការពិត, យើងមាន»។

ក្នុងអត្ថបទគំនិតនេះលោកម៉ាទីនបានគូសបញ្ជាក់ថាជាអ្នកសរសេរ Courtney មនុស្សនិងស្ថាប័នដែលបានបំបែកប្រពៃណីដោយ elevating ឋានានុក្រមអ្នកទទួលសំលេងប្រពៃណីដុល្លារឧបត្ថម្ភនេះ – មនុស្សស្បែកខ្មៅ, ថ្នាក់ការងារ, និងស្ត្រី។ ទំនាក់ទំនងនាងបានអះអាងនោះគឺជានៅកណ្តាលនៃការងារល្អទាំងអស់។

សមរភូមិជំនាន់ថ្មីវិសមភាពប្រាយ

ដោយលោក Darren វ៉កឃើរ

លោក Darren វ៉កឃើរប្រធានមូលនិធិ Ford បានកត់សម្គាល់ថាសារៈសំខាន់នៃឱកាសបច្ចុប្បន្នរបស់យើង: សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍ប្រជានិយមកំពុងកើនឡើងលើភាគីទាំងពីរនៃវិសាលគមនយោបាយ, និងភស្តុតាងបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវបានកើនឡើងមិនពេញចិត្តជាមួយមូលធននិយម។

សប្បុរសជនលោកបាននិយាយថាត្រូវតែប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងមូលហតុឫសគល់នៃវិសមភាព – ហើយគាត់បានសម្តែងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឈមនឹងពួកគេដោយការប៉ិនប្រសប់។

សប្បុរសជនគួរតែដាក់ដោយខ្លួនឯងចេញពីអាជីវកម្ម

ដោយ Jessie Spector

Jessie Spector នាយកប្រតិបត្តិនៃជំនាន់ធនធាន, គឺនៅលើបេសកកម្មសេចក្ដីពិតប្រាប់មួយ។ អាណត្តិថ្មីរបស់សប្បុរសជននាងបាននិយាយថាគួរតែមានការដាក់ដោយខ្លួនឯងចេញពីអាជីវកម្មដោយរៀបចំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់គោលនយោបាយចែកចាយឡើងវិញបាន – ទាំងអស់ខណៈពេលដែលរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការ«បានលួចដីកំលាំងពលកម្មនិងជីវិត “”ដែលបាននាំឱ្យមានវិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិជាដុំ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច។

ហេទាន: កុំ wring ដៃរបស់អ្នក។ ទទួលបានទៅធ្វើការ។

ដោយលោក Richard V. ការរីវស៍ន

លោក Richard រីវស៍នស្ថាប័ន Brookings បញ្ហាប្រឈមរបស់ការទទួលស្គាល់ភាពតានតឹងសប្បុរសជនដែលនៅភ្ជាប់បេះដូងនៃការងាររបស់ខ្លួននិងបន្ទាប់មកផ្លាស់ទីនៅលើសកម្មភាព។ តើមានអ្វីប្រសិនបើមានគ្រឹះធំបានប្រយុទ្ធវិសមភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយនឹងថវិកាប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបានផងដែរជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេតាមរយៈការវិនិយោគការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម? តើមានអ្វីប្រសិនបើមានគឺកាន់តែច្រើនពិសោធន៍សុខុមាលភាពចេតនា?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួសជុលទាន

ដោយដានីយ៉ែល Lurie

ដានីយ៉ែល Lurie នាយកប្រតិបត្តិនៃចំណុចការផ្ដល់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រោម«គំរូឃ្លានចេតនា “”សូន្យអំណោយទានពិសិដ្ឋជឿជាក់ថាសុខុមាលភាពមាន«វិបត្តិសព្វ។ “” ក្នុងនាមជាជំហានដំបូងដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាគាត់បាននិយាយថាយើងត្រូវការដើម្បីចាប់យកការសន្ទនាអំពីភាពស្មោះត្រង់និងការមិនស្រួល ប្រណាំងនិងថ្នាក់។
សាសន៍សាម៉ារីល្អយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា, កែវស្នាមប្រឡាក់, Chartres វិហារ, ប្រទេសបារាំង។ (រូបភាពតាមរយៈ Getty)

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែទទួលបានលិខិតនេះ, ឱកាសគឺអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអ្វីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់មនុស្សជាតិសុខភាពពិភពលោក, ឬការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ។ នៅកំណត់អភិវឌ្ឍន៍យើងធ្វើការដើម្បីបង្កើតនិងការសន្ទនាពេលខ្លះប្រលោមលោកនៅលើប្រធានបទទាំងនេះមិនស្រួល។

ដូចដែលតែងតែ, សូមទាក់ទងមកខ្ញុំនៅលើ Twitter (@ sarika008) ដែលមានគំនិតណាមួយ, សំណួរ, ឬការផ្ដល់យោបល់សម្រាប់របៀបដែលយើងអាចជំរុញឱ្យព្រំដែន TDS “”សូម្បីតែបន្ថែមទៀត។

សូមអរគុណដល់នាង Jennifer Gathright សម្រាប់ជំនួយរបស់នាងនៅក្នុង crafting លិខិតនេះ។

RecommendRespond
មើលនៅក្នុងកម្មវិធីរុករក
រូបសញ្ញាមធ្យម
ផ្ញើដោយមធ្យម· 760 ផ្លូវផ្សារ, ជាន់ទី 9, សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ,, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
자선의 새로운 복음?

개발 세트
자선의 새로운 복음?
Thoka Maer에 의해 그림

어떻게 그 메이커의 사명 사이의 긴장을 고려 자선해야합니까? 하지만 틀림없이 그 매우 문제를 야기 도움이 힘을 통해 자원을 획득 – 대부분의 경우, 재단은 극심한 빈곤과 기아 등 사회 문제를 해결하고 싶습니다. 이 모순 과거를 얻을 자선 수 있습니까? 방법?

지난 주 발달 설정에, 우리는 폭 넓은 토론이 질문을 탐구하기 위해 함께 몇 가지 주요 사상가을 가져왔다. 레아 헌트 – 헨드릭스와 포드 재단의 JEE 김 자선의 근본적인 모순을 설명함으로써 바닥을 열어 – 마틴 루터 킹 주니어에서 예리한 통찰력을 독자들에게 상기시켰다 :

“”자선은 칭찬이지만, 박애주 의자가 필요 자선을 경제적 불의의 상황을 간과하게해서는 안됩니다.””

헌트 – 헨드릭스와 김 다음은 이러한 질문과 씨름하는 경우 “”자선의 새로운 복음””과 같을 수 있습니다 무엇을 부탁드립니다.

여기에 우리가 오는 일을 계속 희망 대화의 요점을 되풀이입니다. 정신을 이동하면, 포럼에서 조각의 아래의 “”응답 쓰기””버튼을 누르고 음성을 추가하십시오!

자선에서, 누가 실제로 깨진 무엇입니까?

코트니 마틴으로

“”우리는 미국의 가난한 사람들에 대해 이야기 한 이야기, 우리가 자금을 얻기 위해 말해 그들에게 계속 이야기는, 그들이 깨진 것이다. 사실, 우리는. “”

색상의 사람들, 노동 계급, 여성 -이 사려 깊은 에세이, 작가 코트니 마틴은 전통적인 자선 달러를받는 사람의 목소리를 상승으로 기존의 계층 구조를 깰 사람과 기관을 강조한다. 관계는, 그녀가 주장, 모든 좋은 일의 중심에 있습니다.

밝은 차세대 전투 불평등

대런 워커으로

대런 워커, 포드 재단의 회장은 현재 순간의 중요성을 언급 : 인민당 감정이 정치적 스펙트럼의 양쪽에 상승하고, 증거는 사람들이 자본주의에 불만이 증가하는 것을 알 수있다.

박애주 의자는, 그는 말한다, 불평등의 근본 원인으로 진지하게 씨름해야 – 그는 재간로 직면 할 수있는 능력에 대한 믿음을 표현한다.

자선 사업 가운데에 자신을 넣어해야

제시 스펙터으로

제시 스펙터, 자원 세대의 전무 이사는 진리를 말하는 임무입니다. 불평등 한 부의 축적을 주도했다 “”도난 토지, 노동, 생명””의 역사를 기리는 모든 동안 – 박애주 의자의 새로운 임무는, 그녀는 말한다, 구조 변화를 조직하고 재분배 정책을 옹호하여 사업을 나가기 시작했습니다하는 것 미국에서.

이봐, 자선 : 당신의 손을 짜내하지 마십시오. 작업 봅니다.

리차드 V. 리브스으로

브루 킹 연구소의 리처드 리브스는 박애주 의자가 자신의 작품의 중심에 고유의 긴장을 인식하고 행동에 이동 도전한다. 무엇 큰 재단은 사회적으로 책임있는 투자를 통해, 자신의 운영 예산뿐만 아니라 자신의 자산뿐만 아니라 불평등을 싸운 경우? 무슨 자선이 더 의도적으로 실험 있다면?

자선을 수정하는 방법

다니엘 루리으로

제로 엔 다우먼트의 “”의도적으로 배고픈 모델””에서 운영 다니엘 루리, 티핑 포인트의 CEO는 자선이있다 생각한다 “”실존 적 위기를.””첫 번째 단계는 대응하기 위해, 그는 말했다, 우리에 대한 정직하고 불편 대화를 수용해야 인종과 클래스입니다.
선한 사마리아인은 순례자, 스테인드 글라스, 샤르트르 대성당, 프랑스에 대 한 관심. (비아 게티 이미지)

당신이이 편지를 수신하는 경우, 기회는 당신이 자선, 세계 보건, 또는 국제 개발과 관련된 일에 관심이 있습니다. 발달 설정에서, 우리는이 주제에 소설 때로는 불편 대화를 만들기 위해 작동합니다.

언제나처럼, 우리는 더욱 TDS ‘한계를 극복 할 수있는 방법에 대해 어떤 생각, 질문, 또는 제안을 트위터 (@ sarika008)에 저에게 문의하시기 바랍니다.

이 편지 공예 그녀의 도움 제니퍼 Gathright 감사합니다.

RecommendRespond
브라우저에서보기
중간 로고
중간 · 760 시장 거리, 9 층, 샌프란시스코, CA 94102으로 전송

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Mizgînê New ji Philanthropy?

The Set Development
A Mizgînê New ji Philanthropy?
Illustration destê þoka Maer

Divê çawa philanthropy tengezariya navbera wesiyet kiriye û mîsyona xwe bifikirin? Di gelek dozan de, bingehên dixwazin ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî yên mîna xizanî extreme û birçîbûnê – lê bi riya hêzên ku çebûye alîkariya avakirina wan pirsgirêkên pir nasîna çavkaniyên xwe ne. Dikarin borî de ev nakokî philanthropy? Çawa?

hefteya borî li ser pêşketina Set, em bi hev re çend ramanwerên sereke anîn ku ce’sûsîya van pirsan di gotûbêjeke berfireh. Leah Hunt-Hendrix û Jee Kim Weqfa Ford li erdê destê danasîna nakokî bingehîn philanthropy vekirin, – û xwendevanên diha başin ji Martin Luther King, Jr bi bîr xist .:

“”Philanthropy wefadar e, lê divê ev çewtiyan ne Kurdum ku mirov şert û mercên li ser zulm û aborî yên ku philanthropy pêwîst.””

Hunt-Hendrix û Kim wê bipirsin ka a “”Mizgîniya nû ya philanthropy”” bibe wek binêrin, eger ew bi van pirsan bi afra lîst.

Li vir a ku hesaba van axaftinan, ku em hêvî dikin di rojên pêş de dê berdewam be. Heke ruhê we de digerin, ji kerema xwe ve hatiye lêdan “”hewe bersiva”” li jêr yek ji pariyên di forum û zêde dengê we!

Li Philanthropy, ku di rastiyê de Broken?

By Courtney Martin

“”Çîroka em li ser xizan li Amerîkayê re got, çîroka ku em bi berdewamî ji wan bixwaze, ji bo bidestxistina fonan re dibêjim, ew e ku ew şikestî ye. Di rastiyê de, em in. “”

gelê color, çîna karker, jin û – li vê nivîsarê bi bal, nivîskar Courtney Martin kes û saziyên ku bişkînin hîyerarşiya kevneşop destê toreyên dengê wergirên kevneşop dolar xêrxwaz, têkîlîya. Peywendîyên, wê derhal, li navenda hemû kar û qenc in.

A Bright New Generation Battles Newekhevî

By Darren Walker

Darren Walker, Serokê Fona Ford, diyar kir li ser giringiya niha me dike: hesek Gelparêz ji rabûna li ser her du aliyan yên di lîstika siyasî, û delîl nîşan dide ku kesên nerazî bi kapîtalîzmê zêde bi.

Xêrxazên, ew dibêje ku, divê bi giranî bi sedemên root ên newekhevîya sihhetê – û ew îfade dike baweriya di şiyana wan jî ji wan re rû bi bilîmetiyê.

Xêrxazên bila xwe bi Out of Business têxe

By Jessie Spector

Jessie Spector, Director Rêveber a Ravakirina çavkaniyê binirxîne, li ser mîsyona vegotina heqîqetê ye. The wekaleta nû ji xêrxazên, ew dibêje, divê mirov ji xwe avêtin derve yên bazirganî de bi amadekirina ji bo guherîneke tevnî û piştgirî ji bo polîtîkayên bînin – hemû dema dabûn ser dîroka “”dizîn, axa, kar, û jiyana”” ku ji bo kombûna dewlemendî ya newekhev ya birin li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê.

Hey, Philanthropy: Ma Destên te bizmarên ne. Get to karî.

By Richard V. Reeves

Richard Reeves Tayîb Enstîtuyê û giriftên xêrxazên nas nakokî ne mimkin li dilê karên xwe, û piştre bar li ser çalakiyê. Çi eger bingehên mezin newekheviya ne tenê bi budceyên xebatê xwe di heman demê de jî bi hebûnên wan şer, bi riya sermayedanîna ji berpirsiyariya civakî? Çi eger philanthropy mebest zêdetir ceribandinê de bû?

How to Fix Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, berpirsiyariya me ya Tipping Point, ku di bin “”model bi zanebûn birçî”” ji avayiya zero binasin, bawer philanthropy heye “”krîza xirab de ne.”” Weke gava yekem e ku li dij jî, wî got, divê em ji bo xwedîlêderketina axaftinên rastgo û xirav ser race û çîna.
The Good Samerî sexbêriyê ji Pilgrim, cam, Chartres Katedrala, France. (Images Via Getty)

Eger tu wergirtina vê nameyê, şansên we dikişîne li tiştekî related to philanthropy, tenduristî, global, yan jî pêşketina navnetewî î. Li The Development Set, em kar ji bo afirandina roman û axaftinên carna sertbûyî li ser van mijaran.

Wek her tim, ji kerema xwe bigihîne ji bo ku min li ser Twitter (@ sarika008) bi ti fikrên, pirs, an jî pêşniyarên ji bo ka çawa em dikarin sînorên TDS ‘bêtir inkar bike.

Sipas ji bo Jennifer Gathright ji bo alîkariyê wê li esnafên vê nameyê.

RecommendRespond
View di geroka
Logo Medium
Şandin ji aliyê Medium · 760 Market Street, qatê 9th, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Зарылбы бир Болумушту Gospel?

Өнүгүү Set
Зарылбы бир Болумушту Gospel?
Thoka мандат менен мисал

Кантип зарылбы, анын жасаган жана анын миссиясы ортосундагы карама-каршылыкты ойлонуп көрүшүбүз керек? Көп учурларда, негизи өтө кедейликтен жана ачкачылык сыяктуу коомдук маселелерди чечүү үчүн каалайбыз – бирок, ошол эле кыйынчылыктарды түзүүгө жардам берген күчтөр аркылуу ресурстарды сатып алуу. Бул карама-каршылык өткөн алуу зарылбы болот? Кандай?

Өнүгүү жыйнагын боюнча өткөн аптада, биз талаштын бул суроолорго жооп таба алуу үчүн бир нече жетекчи ойчулдарга алып келишти. Лея Hunt-Хендрикс, Ford корунун Jee Ким зарылбы анын негизги карама-каршылык жөнүндөгү сөз ачты – жана Мартин Лютер Кинг, JR бир курч ойлорду окурмандарга эскертип .:

«Зарылбы мактоого татырлык, бирок продюсер зарыл адамгерчилик кылып, экономикалык адилетсиздикке жагдайларды көз жумуп келтирүүгө тийиш эмес.»

Hunt-Хендрикс, Ким андан кийин бул маселелер менен кармашып, анда болуп жаткан болушу мүмкүн «Кайрымдуулук менен жаңы Жакшы» деген суроо туулат.

Бул жерде биз жакынкы күндөрү үмүттөнөм сүйлөшүп, бир эске салабыз деген. рух түрткү болсо, анда шеринеге даана ар кандай төмөн «жооп жазуу» жана үн кошуу уруп, сураныч!

Жылы зарылбы, ким чынында Broken жатат?

Менен Кортни Мартин

«Биз Америка кедей тууралуу айтып жатабыз окуя, биз каржылоо максатында айтып, аларды сурап, мындан ары окуя, алар сынган жакшы болсо болду. Чынында, биз болуп саналат. «

Бул ой дил, жазуучу Кортни Мартин салттуу иерархиялык сындырып адамдарды жана мекемелерди баса кайрымдуулук доллар салттуу алуучулардын үнүн бийик менен – түстүү адамдар, жумушчу табынын, жана аялдар. Мамилелер, деп ырастайт, бардык жакшы иштерге борборунда турат.

Жаркын Жаны Муун жарышы Өзүм

Менен Даррен Уолкер

Даррен Walker, Ford корунун президенти, биздин азыркы учурда маанисин белгиледи: популисттик маанай саясий чөйрөсүн эки тараптан көтөрүлүп жатат, ал эми далилдер эл капитализмдин нааразы көбөйүп жаткандыгын көрсөтөт.

Озгорткон, дейт ал, бирдей баштапкы себептеринин менен олуттуу күрөшүү керек – ал акылына менен бетме алардын аларына ишенген билдирет.

Озгорткон Бизнес Out аябас керек

Менен Jessie Спектор

Jessie Спектор, Ресурстук муун аткаруучу директору, бир чындыкты айтып миссиясы. бирдей байлык топтоо алып келди «, уурдалган жер, эмгек, жана жашоосунда» өз тарыхы урматтоо бардык учурда – озгорткон боюнча жаңы мандат, дейт ал, структуралык өзгөрүүлөр үчүн уюштуруу боюнча иш-чыгып, өздөрүн жана кайрадан бөлүштүрүү саясатын колдоп болушу керек Кошмо Штаттарда.

Hey, зарылбы: болгула Wring эмес. Ишке киришүү.

Менен Ричард V. Reeves

Брукин институтунун Ричард Бой озгорткон алардын ишинин жүрөгү мүнөздүү тирешүүлөрдү деп, андан кийин иш-аракет кылууга түрткү бериши талашууда. чоң негизи коомдук жооптуу салымдар аркылуу, алардын иш бюджеттердин, ошондой эле өз каражаттары менен гана эмес, бирдей күрөшкөн болсо, эмне кылышыбыз керек? зарылбы көбүрөөк атайылап эксперименттик болсо эмне экен?

Зарылбы Fix кантип

Менен Даниел Лури

Даниел Лури, нөлдүк Кайрымдуулук жөнүндө «атайын ачка модели» астында иштейт жеттик директору, зарылбы бир күчкө ээ деп эсептейт «, чыныгы кризис.» Биринчи кадам буга каршы коё турган болсо, ал чынчыл жана ыңгайсыз сүйлөшүүлөрдү кабыл керек деди жөнүндө расасына жана класс.
Жакшы самариялык Зыяратчы, булганган айнек, Chartres соборунда, Грузия үчүн кам көрөт. (Via Getty Images)

Бул катты алып жатасыз, анда, балким сиз Кайрымдуулук, дүйнөлүк саламаттык сактоо, же эл аралык өнүктүрүү боюнча бир нерсе кызыктырса болот. Өнүктүрүү жыйнагын, биз бул темалар боюнча романын, кээде ыңгайсыз маек түзүү боюнча иштешет.

Мандан ары дагы TDS «чек түртүп кантип эле дайыма, Twitter суранам, мени менен чыгып жетет (@ sarika008) ар кандай ойлор, суроолор, же сунуштар менен.

Бул катты даярдап, анын жардамы үчүн Атайга Gathright үчүн рахмат.

RecommendRespond
браузерде көрүү
орто Logo
Орточо · 760 Базар көчөсү менен жиберип, 9-кабат, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A ພຣະກິດຕິຄຸນ New ຂອງ Philanthropy?

ໄດ້ກໍານົດການພັດທະນາ
A ພຣະກິດຕິຄຸນ New ຂອງ Philanthropy?
ພາບປະກອບໂດຍ Thoka Maer

ວິທີການຄວນ philanthropy ພິຈາລະນາຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດແລະພາລະກິດຂອງຕົນເອງບໍ? ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການວາງຮາກຖານຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມເຊັ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມອຶດຫິວ – ແຕ່ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານກໍາລັງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍອະທິບາຍສ້າງບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ສາມາດ philanthropy ໄດ້ຮັບໄລຍະຜ່ານມາຂໍ້ຂັດແຍ່ງນີ້? ວິທີການ?

ອາທິດສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາກໍານົດ, ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຮ່ວມກັນ thinkers ນໍາຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນການສົນທະນາກ້ວາງ, ມີນໍ້າ. Leah ການລ່າສັດ, Hendrix ແລະ Jee Kim ຂອງມູນນິທິ Ford ເປີດຊັ້ນໂດຍການອະທິບາຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງພື້ນຖານການເຮັດບຸນ – ແລະເຕືອນຜູ້ອ່ານຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ keen ຈາກ Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ແມ່ນຄິດເຫັນ, ແຕ່ວ່າມັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໃຈບຸນທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມສະຖານະການບໍ່ຍຸຕິທໍາດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ການກຸສົນມີຄວາມຈໍາເປັນ.””

ການລ່າສັດ, Hendrix ແລະ Kim ຫຼັງຈາກນັ້ນຮ້ອງຂໍໃຫ້ສິ່ງທີ່ເປັນ “”ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ philanthropy”” ອາດຈະເບິ່ງຄື, ຖ້າຫາກວ່າມັນກັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ recap ຂອງການສົນທະນາ, ທີ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃນວັນຂ້າງຫນ້າ. ຖ້າຫາກວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ຍ້າຍທ່ານ, ກະລຸນາກົດປຸ່ມ “”ຂຽນເປັນການຕອບສະຫນອງ”” ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອງຕ່ອນຢູ່ໃນກະດານຂ່າວແລະເພີ່ມສຽງຂອງທ່ານ!

ໃນ Philanthropy, ຜູ້ທີ່ຖືກຫັກຕົວຈິງ?

ໂດຍ Courtney Martin

“”ເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບອກກ່ຽວກັບຜູ້ທຸກຍາກໃນອາເມລິກາ, ເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະບອກໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະຫນອງທຶນ, ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງທີ່ແຕກຫັກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາມີ. “”

ໃນການທົດລອງຄວາມຄິດນີ້, writer Courtney Martin ເຫັນປະຊາຊົນແລະສະຖາບັນຜູ້ທີ່ທໍາລາຍທາດປະເພນີໂດຍການຍົກສຽງຂອງຜູ້ຮັບປະເພນີຂອງໂດລາສະການກຸສົນ – ປະຊາຊົນຂອງສີ, ລະດັບການເຮັດວຽກ, ແລະແມ່ຍິງ. ສາຍພົວພັນ, ນາງຢືນຢັນ, ເປັນສູນກາງຂອງການເຮັດວຽກທີ່ດີທັງຫມົດ.

A ສົດໃສການຜະລິດໃຫມ່ຮົບບໍ່ສະເຫມີພາບ

ໂດຍ Darren Walker

Darren Walker, ປະທານປະເທດຂອງມູນນິທິ Ford, ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງປັດຈຸບັນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ: ຄວາມຮູ້ສຶກປະຊານິຍົມໄດ້ຖືກເພີ່ມຂຶ້ນທັງສອງດ້ານຂອງ spectrum ທາງດ້ານການເມືອງ, ແລະຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ພໍໃຈກັບນະຄອນຫຼວງ.

ໃຈບຸນ, ທ່ານກ່າວວ່າ, ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮຸນແຮງກັບສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ – ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງສັດທາໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະເຊີນກັບເຂົາເຈົ້າມີ ingenuity.

ໃຈບຸນຄວນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງອອກຈາກທຸລະກິດ

ໂດຍ Jessie Spector

Jessie Spector, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງການຜະລິດຊັບພະຍາກອນ, ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບພາລະກິດຄວາມຈິງບອກ. ພາລະບົດບາດໃຫມ່ຂອງ philanthropists, ນາງເວົ້າວ່າ, ຄວນຈະມີການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງອອກຂອງທຸລະກິດໂດຍການຈັດຕັ້ງສໍາລັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບນະໂຍບາຍການແຈກຢາຍຄືນ – ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ເຄົາລົບປະຫວັດຂອງ “”ຖືກລັກທີ່ດິນ, ແຮງງານ, ແລະຊີວິດ”” ທີ່ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສະສົມຄວາມຮັ່ງມີກັນ ໃນສະຫະລັດ.

Hey, Philanthropy: ບໍ່ wring ມືຂອງທ່ານ. ໄປເຮັດວຽກ.

ໂດຍ Richard V. Reeves

ສະຖາບັນ Brookings ຂອງ Richard Reeves ສິ່ງທ້າທາຍ philanthropists ທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມກົດດັນປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຍ້າຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ຕໍ່ສູ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມບໍ່ພຽງແຕ່ມີງົບປະມານປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ຍັງມີຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜ່ານການລົງທຶນຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ? ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າການເຮັດບຸນນີ້ແມ່ນຫຼາຍທີ່ຈຸດປະສົງ?

ວິທີການແກ້ໄຂ Philanthropy

ໂດຍ Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ຂອງ Tipping Point, ເຊິ່ງດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ການເປັນ “”ຮູບແບບການ hungry ເຈດຕະນາ”” ຂອງສູນປະທານ, ເຊື່ອວ່າການເຮັດບຸນມີ “”ວິກິດການ existential.”” ໃນຖານະເປັນບາດກ້າວທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ານມັນ, ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການສົນທະນາມີຄວາມຊື່ສັດແລະບໍ່ສະດວກ ເຊື້ອຊາດແລະຫ້ອງຮຽນ.
The Good Samaritan ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍສໍາລັບການ Pilgrim, ກະຈົກສີ, ວິຫານ Chartres, ປະເທດຝຣັ່ງ. (Via Getty Images)

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບຈົດຫມາຍສະບັບນີ້, ໂອກາດທີ່ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຸສົນ, ສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ, ຫຼືການພັດທະນາສາກົນ. ໃນການພັດທະນາກໍານົດ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃນການສ້າງນະວະນິຍາຍແລະການສົນທະນາບາງຄັ້ງບໍ່ສະດວກກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້.

ໃນຖານະເປັນສະເຫມີໄປ, ກະລຸນາສາມາດບັນລຸອອກໄປຫາຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ Twitter (@ sarika008) ທີ່ມີຄວາມຄິດ, ຄໍາຖາມ, ຫຼືຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການວິທີການທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊຸກດັນໃຫ້ເຂດແດນ TDS ‘ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕໍ່ຫນ້າ.

ຂໍຂອບໃຈກັບ Jennifer Gathright ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນາງໃນຫັດຖະກໍາຈົດຫມາຍສະບັບນີ້.

RecommendRespond
ເບິ່ງໃນຕົວທ່ອງເວັບ
Logo ຂະຫນາດກາງ
ສົ່ງໂດຍ Medium · 760 Market Street, ຊັ້ນ 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
The Gospel of BENIGNITAS?

Set et ipsum
The Gospel of BENIGNITAS?
Illustratio per Thoka Maer

Philanthropy considerare quomodo fecit et contentio inter missionem suam? In multis casibus, vis ad fundamenta quaestiones sociales solvere egestas ut et fames – acquirere, sed per suas vires, quae arguably est auxiliatus creare problems. Philanthropy contra hoc potest adepto praeteritum? Quomodo?

Ultima septimana in progressionem Set intulimus plurium late summos viros exploratores in ista disputatione. Hunt, Hendrix Jee Kim et Liam, aperuit solum de describendo philanthropia fundamentalia repugnantia fundamenti Ford – monuit lectores de acer prudentiam et de Martinus Lutherus Rex, Jr .:

“”BENIGNITAS est laudabile, sed oportet non omittere, ut in adiunctis oeconomici Amicus est iniustum facere, quae necessaria est quam philanthropia.””

Exquirat quaenam hendrix Hunt-Kim et “”novam Evangelii humanitas”” viderem si haec invaluit.

Lorem USU sermonis quem speramus adventum diebus manebit in. Si spiritus movet, commodo vitae “”Scribe responsum”” infra quicquam addere partes in foro vocem tuam

In philanthropia et quidem fractus?

By Martin Courtney

“”Fabula narratur pauperes sumus Americae semper rogant fabula Donec ut posset dicere, quod confractum haerent. Nam sumus. “”

Sive in animo, scriptor Martin Courtney effert conteram populum istum, et traditum instituta hierarchiae, qui recipiunt traditum socialis est per vocem elevationis pupa – color est populis, ad operantes classis, et mulieres. Relatio est, inquit, in medio totius bonae operationis.

Bright Bello New A Generation disparitas

Walker per Darren

Walker darren presidens Vadum fundamento dictum significationem nostram repente exortus utrimque politicae sententiae Populist spectrum, quoniam multiplicati sunt et paenitet capitalismi indiciis.

Philanthropists dicit opponendae serio inaequalitatis Causas – exprimit fidem et ingenium contulit ad illas.

Philanthropists mittat se de Business

Spector ab Jessie

Spector Jessie Executive Director Resource generationis, verax in via. Mandatum novum philanthropists, inquit, esse est per se de ordinandis ad fabrica transmutatio negotiis et auctor lobortis enim redistributive – dum omnes generationes honorare “”terram alienam, labore, ac vitae””, quae ad inaequali divitiarum cumulus, in the United States.

Heus, BENIGNITAS: non Wring tua. Ite ergo et operamini.

By V. Reeves

Et Ricardus Reeves provocat philanthropists Brooking Instituti propria cognoscere contentionum ad opus est cor eorum, et tunc movetur ad agendum. Quid magnum, si fundamenta eorum pugnavit inaequalitatis et non operantem lucra in rationes, sed etiam per socialiter responsible re? Si quis de industria experientia magis esset humanitas?

Quam ut Fige BENIGNITAS

By Lurie

Daniel Lurie, CEO of Tipping Point, in qua operatur an “”exemplar industria esurientes”” nulla dos, non credit in philanthropia “”esse discrimen.”” Sicut a primo ad contra, ait, nos postulo rectus, amplecti et incommoda de sermonibus et genus humanum.
Bonus Samaritanus curat peregrinanti maculata vitrum Isaiæ Gallia. (Via Getty Images)

Si vestri ‘Hac epistula accepta, interesse aliquid ad te casus philanthropia, global sanitatem progressum vel universarum gentium. Set At in ipsum, non opus creare novum et quandoque incommoditas in his locis oritur.

Ut placet mihi porrige Twitter (@ sarika008) omni cogitatione quaestiones vel suggestiones quomodo impellent TDS terminos ultra.

Gratias ad eius for Jennifer Gathright auxilium in innectis litteras.

RecommendRespond
View in browser
Medium logo
Medium · missus DCCLX Market Street, 9 aream San Francisco, (XCIV)CII

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Jauns evaņģēlijs Filantropijas?

Attīstības Set
Jauns evaņģēlijs Filantropijas?
Ilustrācija ar Thoka Maer

Kā filantropija apsvērt spriedzi starp tās veidotāja un savu misiju? Daudzos gadījumos, nodibinājumi vēlas risināt sociālās problēmas, piemēram, galējas nabadzības un bada – apvienojot savus resursus, izmantojot spēku, kas ir apstrīdami palīdzējuši radīt tieši šos problēmas. Vai filantropija iegūt agrāk šo pretrunu? Kā?

Pagājušajā nedēļā uz attīstību Set, mēs pulcēja vairākus vadošos domātāji izpētīt šos jautājumus plašām diskusijām. Leah Hunt-Hendrix un Jee Kim no Ford Foundation atvēra grīdas, aprakstot filantropija s būtisku pretrunu – un atgādināja lasītājiem dedzīgi ieskatu no Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija ir apsveicama, taču tas nedrīkst izraisīt filantrops aizmirst apstākļus ekonomikas netaisnību, kas padara filantropiju nepieciešamo.””

Hunt-Hendrix un Kim tad jājautā, kas ir “”jauns evaņģēlijs filantropijas”” varētu izskatīties, ja tas cīnījās ar šiem jautājumiem.

Lūk Atgādinājums par sarunu, ko mēs ceram turpināsies tuvākajās dienās. Ja gars pārceļas jums, lūdzu, hit “”Rakstīt atbildi”” zem kāda no gabaliem šajā forumā, un pievienot savu balsi!

In Filantropijas, kurš ir patiešām Broken?

Ar Courtney Martin

“”Stāsts mēs esam pastāstīja par nabagiem Amerikā, stāsts, ka mēs turpinām lūgt viņiem pateikt, lai saņemtu finansējumu, ir tas, ka viņi ir sadalīti. Patiesībā, mēs esam. “”

Šajā pārdomāto eseja, rakstnieks Courtney Martin izceļ cilvēkus un institūcijas, kuri pārkāpj tradicionālās hierarhijas ar paaugstinātu balsis tradicionālo saņēmēju filantropijas dolāru – cilvēkiem, krāsu, strādnieku šķiras, gan sievietēm. Attiecības, viņa apgalvo, centrā ir visu labo darbu.

Spoža Jaunā Paaudze Cīņas Nevienlīdzība

Darren Walker

Darren Walker prezidents Ford Foundation, atzīmēja nozīmi mūsu pašreizējo brīdi: populists noskaņojums pieaug abpus politiskā spektra, un pierādījumi liecina, ka cilvēki ir palielināts neapmierināti ar kapitālismu.

Filantropu, viņš saka, ir saķerties nopietni ar pamatcēloņiem nevienlīdzības – un viņš pauž ticību savām spējām risinātu tos ar izdomu.

Filantropu Ja izvirzījās vadībā Out of Business

Ar Jessie Spector

Jessie Spector, izpilddirektors resursu radīšana, ir uz patiesības-stāsta misijā. Jaunais mandāts filantropu, viņa saka, būtu izvirzījās vadībā no biznesa, organizējot uz strukturālajām izmaiņām, un aizstāvējis pārdales politikas – visi vienlaikus godinot vēsturi “”nozagto zemes, darbaspēka un dzīvību””, kas ir novedušas pie nevienlīdzīgas bagātību uzkrāšanos Amerikas Savienotajās Valstīs.

Hey, filantropijas: Vai nav Izgrieziet rokām. Ķeries pie darba.

Richard V. Reeves

Par brokeru operācijas Institūta Richard Reeves izaicina filantropu atzīt raksturīgo spriedzi pie sirds savu darbu, un tad pāriet uz rīcību. Ko darīt, ja lielie fondi cīnījās nevienlīdzību ne tikai ar saviem darbības budžetiem, bet arī ar saviem aktīviem, izmantojot sociāli atbildīgu ieguldījumu? Ko darīt, ja filantropija bija tīši eksperimentāls?

Kā Fix filantropija

Daniel Lurie

Daniel Lurie, izpilddirektors Tipping Point, kas darbojas saskaņā ar “”tīši izsalkuši modeli”” no nulles dotācijas, uzskata, filantropija ir “”eksistenciālu krīzi.”” Kā pirmais solis, lai cīnītos pret to, viņš teica, mums ir nepieciešams, lai aptvertu godīgi un neērti sarunas par rases un klases.
Good Samaritan rūpējas par Pilgrim, vitrāžas, Šartras katedrāles, Francijā. (Via Getty Images)

Ja saņemat šo vēstuli, iespējams, jūs interesē kaut kas saistīts ar filantropiju, globālo veselību vai starptautiskās attīstības. At The Development Set, mēs strādājam, lai izveidotu jaunu un dažreiz nepatīkamas sarunas par šīm tēmām.

Kā vienmēr, lūdzu, sazinieties ar mani uz čivināt (@ sarika008) ar kādas domas, jautājumus vai ierosinājumus par to, kā mēs varam virzīt tds “”robežas vēl vairāk.

Pateicoties Jennifer Gathright par viņas palīdzību apstrādājot šo vēstuli.

RecommendRespond
Skatīt pārlūkprogrammā
Medium Logo
Iesūtīja Medium · 760 Market Street, 9.stāvā, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Naujas Evangelija filantropijos?

Plėtros rinkinys
Naujas Evangelija filantropijos?
Iliustracija Thoka Maer

Kaip turėtų filantropijos apsvarstyti tarp jos sudarytojo ir jos misiją įtampą? Daugeliu atvejų, fondai nori išspręsti socialines problemas, pavyzdžiui, didelio skurdo ir bado, – bet įsigyti savo išteklius per pajėgas, kurios, be abejo, padėjo sukurti tuos pačius problemų. Ar filantropijos saves palikti šį prieštaravimą? Kaip?

Praėjusią savaitę į plėtrą SET, mes subūrė keletą pirmaujančių mąstytojų ištirti šiuos klausimus plataus masto diskusiją. Lėja medžioklė-Hendrix ir Jee Kim Fordo fondas atidarė grindis aprašant Filantropija anketa esminį prieštaravimą – ir priminė skaitytojams Tikram įžvalgos Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija yra pagirtina, tačiau jis neturi sukelti filantropas pamiršti ekonominės neteisybės aplinkybes, kurios pagerins filantropiją būtina.””

Medžioklė-Hendrix Kim tada paklausti, ką gali atrodyti “”nauja evangelija filantropijos””, jei jis grūmėsi su šiais klausimais.

Štai pokalbio, kuris, tikimės, bus tęsiamas artimiausiomis dienomis Priminti. Jei dvasia juda, prašome paspausti “”Rašyti atsakymą”” žemiau bet gabalus forume ir pridėti savo balsą!

Filantropijos, kas iš tikrųjų neveikia?

Courtney Martin

“”Istorija mes papasakojo apie Amerikoje prastas, istorija, kad mes ir toliau paprašykite jų pasakyti, siekiant gauti finansavimą, yra tai, kad jie neveikia. Iš tiesų, mes yra. “”

Šiuo Domu esė, rašytojas Courtney Martinas pabrėžia žmones ir institucijas, kurie pažeidžia tradicinės hierarchijos iškeldamas tradicinių gavėjų filantropijos dolerių balsus – žmonių odos spalvą, darbininkų klasės, ir moterims. Santykiai, ji teigia, yra iš visų geros darbo centre.

Šviesus Naujos kartos Kovų Nelygybė

Darren Walker

Darrenas Walker prezidentas Fordo fondas, pažymėjo, kad mūsų dabartinės momento reikšmę: liaudininkų nuotaikos auga abiejose politinio spektro pusėse, o tyrimai rodo, kad žmonės yra padidėjęs nepatenkinti kapitalizmo.

Filantropai, sako jis, turi grumtis rimtai su priežastis nelygybės – ir jis išreiškia tikėjimą savo gebėjimą kovoti jiems išradingumo.

Filantropai Jei pirmavo iš verslo

Iki Jessie Spector

Jessie Spector, vykdantysis direktorius Resource kartos, yra tiesos-pasakoja misijos. Naujas mandatas filantropų, ji sako, turėtų būti pirmavo iš verslo organizuojant struktūrinių pokyčių, ir pasisako už perskirstymo politiką – visi kartu sukonkretinti “”pavogti žemės, darbo ir gyvenimo”” istoriją, kurios lėmė nevienodą turto kaupimo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Ei, Filantropija: Negalima išgręžta jūsų rankose. Atvykti į darbą.

Richard V. Reeves

Į Brooking Instituto Richardas Reeves iššūkiai filantropai atpažinti būdingą įtampą ne jų darbo širdyje, ir tada pereiti prie veiksmų. Ką daryti, jei dideli fondai kovojo nelygybę ne tik su savo veiklos biudžetus, bet ir su savo turtu, per socialiai atsakingų investicijų? Ką daryti, jei filantropija buvo daugiau sąmoningai eksperimentinis?

Kaip Fix Filantropijos

Daniel Lurie

Danielis Lurie, CEO Tipping Point, kuri veikia pagal “”tyčia alkanas modelio”” nulinio apdovanojimu, mano, filantropija yra “”egzistencinę krizę.”” Kaip pirmasis žingsnis, kad jį atremti, sakė jis, turime priimti sąžiningai ir nepatogių pokalbių apie rasės ir klasės.
Gailestingąjį samarietį rūpinasi piligrimas, vitražas, Šartro katedros, Prancūzijoje. (per Getty Images)

Jei gaunate šį laišką, yra tikimybė, jus domina kažko susijusio su filantropijos, pasaulio sveikatos, ar tarptautinę plėtrą. Tuo plėtros SET, mes siekiame sukurti romaną, o kartais nepatogių pokalbių šiomis temomis.

Kaip visada, susisiekite su manimi dėl Twitter (@ sarika008) su bet mintis, klausimus, ar pasiūlymų, kaip galėtume stumti tds “”ribas dar toliau.

Ačiū Jennifer Gathright už savo pagalbą apdorodami šį laišką.

RecommendRespond
Peržiūrėti naršyklėje
Vidutinis Logotipas
Išsiuntė Medium · 760 Market Street, 9 aukšte, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel vun Philanthropy?

D’Entwécklung Set
A New Gospel vun Philanthropy?
Illustratioun vun Thoka Maer

Wéi soll de Spannungen tëscht senge laanschtgaangen a seng Missioun philanthropy betruecht? A ville Fäll, wënschen Fundamenter sozial Problemer wéi extrem Aarmut an den Honger ze léisen – mee hir Ressourcen duerch Kräften uschafen, datt hien gehollef hunn déi ganz Problemer schafen. Kann philanthropy Vergaangenheet dat kënne kréien? Wéi?

Lescht Woch op d’Entwécklung Set, hunn mir zesummen verschidden Virwaat Gaullisme dës Froen an engem breet-gefächert Diskussioun ze entdecken. Leah Hunt-Hendrix an Jee Kim vun der Ford Foundation opgemaach de Stack vun philanthropy d’fundamental kënne beschreiwen – an och Lieser vun enger keen Interesse vum Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ass commendable, mee et mussen der Mäzen keng Ursaach d’Ëmstänn vun wirtschaftlech Ongerechtegkeet an Uecht déi philanthropy néideg maachen.””

Hunt-Hendrix an Kim dann froen wat eng “”nei Maguire vun philanthropy”” kéint ausgesinn, wann et mat deene Froen Bich.

Hei ass eng Begleedung vun der Gespréich, wat mer hoffen, am nächsten Deeg weider gëtt. Wann de Geescht Dir Kombinatiounen, Hit “”Write eng Äntwert”” weg ënnert eng vun de Stécker am Forum an deng Stëmm!

An Philanthropy, Wien ass Absicht Broken?

Vun Courtney Martin

“”D’Geschicht mir iwwer de schlechte gesot hunn an Amerika, d’Geschicht, dass mir weiderhin se ze froen, fir ze soen, fir de Fonge kréien, ass, datt se gebrach bass. An Tatsaach, si mir. “”

An dëser virsiichteg Ofhandlung, Schrëftsteller Courtney Martin Héichpunkter Persounen an Institutiounen, déi vun Rehaussement de Stëmmen vun traditionell Bezéier vun der Philantropie Dollar traditionell Betrib Paus – Leit vu Faarf, der Aarbechterklass, a Fraen. Relatiounen, si behaapt, sinn am Zentrum vun all gutt Aarbecht.

A Bright New Generation Bataille Ongläichheet

Vum Darren Walker

Darren Walker, President vun der Ford Foundation, ouni d’Bedeitung vun eiser aktueller Moment: détention Choix ass op béide Säiten vun de politesche Spektrum eropklëmmt, an Beweiser weist, datt Leit mat Kapitalismus onzefridden fräi sinn.

Philanthropists, seet hien, muss eescht mat der Wuerzel Ursaachen vun Ongläichheet grapple – an hien dréckt Glawen an hir Fäegkeet hinnen mat ingenuity ze suivéieren.

Philanthropists Sollt sech Out vum Business Stiech

Vun Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Direkter vun Ressourcen Generation, ass op eng Wourecht-Geschichten Missioun. Den neie Mandat vun philanthropists, seet hatt, solle sech fir Declaratioun zur Organisatioun aus Affär Virsprong a fir redistributive Politik dofir – all iwwerdeems gedenkt déi mat der vun “”geklaut Land, Aarbechtsmaart, a lieft””, datt bis ongläich Räichtum Heefung gefouert hunn an den USA.

Hey, Philanthropy: Do Wring net deng Hänn. Kritt ze sécheren.

Mam Richard V. Reeves

D’d’Brooking Institut Richard Reeves Erausfuerderungen philanthropists Onfruchtbarkeet Spannungen am Häerz vun hirer Aarbecht ze erkennen, an duerno bis Aktioun weiderzefueren. Wat wann grouss Fundamenter Ongläichheet gekämpft net nëmme mat hire Fonctionnementskäschten Budgeten, awer och mat hirem Verméigen, duerch sozial responsabel Investissementer? Wat wann philanthropy méi e schwéiere experimentell war?

Wéi bis Fix Philanthropy

Vum Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO vun bëssche, déi ënnert enger “”duerzou hongereg Modell”” vun null endowment bedreift, denkt philanthropy en huet “”existenziell Kris.”” Als éischt Schrëtt et zu Konter, hie sot, musse mer éierlech an onwuel Gespréicher zu ëmmerhin iwwer Rass an der Klass.
D’Good Spent këmmert sech fir d’Pilgrim, Kierchefënster, gekréint Kathedral, Frankräich. (Iwwert Getty Biller)

Wann Dir dëse Bréif bass feieren, Chancen sidd Dir an eppes interesséiert bass fir philanthropy dinn, global Gesondheet, oder international Entwécklung. Bei der Entwécklung Set, schaffen mir Roman ze schafen an heiansdo onwuel Gespréicher iwwert dëse Sujeten.

Wéi ëmmer, wann ech glift fir mech op Twitter stëppel (@ sarika008) mat keng Gedanken, Froen, oder Suggestiounen fir wéi mir TDS ‘Grenze souguer weider Drock kann.

Dank Jennifer Gathright fir hir Hëllef an dësem Bréif erwaarden.

RecommendRespond
View am Browser
mëttel- Logo
Geschéckt vun mëttlerer · 760 Market Street, 9. Stack, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Нов Евангелието на филантропијата?

Сет за развој
Нов Евангелието на филантропијата?
Илустрација од Thoka Maer

Како треба да се разгледа на филантропијата тензии меѓу нејзиниот творец и својата мисија? Во многу случаи, фондации желба за решавање на социјалните проблеми, како на екстремната сиромаштија и глад – но се здобијат со нивните ресурси преку сили кои веројатно помогна во создавањето на оние многу проблеми. Може филантропијата добие минато оваа противречност? Како?

Минатата недела, за време на снимањето развој, ние се собраа неколку водечки мислители да се истражуваат овие прашања во широка дискусија. Лија Хант-Хендрикс и Jee Ким на Фондацијата Форд отвори на подот со опишување на основните контрадикција филантропија – и ги потсети читателите на еден силен увид од Мартин Лутер Кинг Џуниор .:

“”Филантропија е за пофалба, но не смее да предизвика филантроп да се превиди услови на економска неправда кој го направи филантропијата е потребно.””

Лов-Хендрикс и Ким потоа побара она што може да се погледне на “”Ново Евангелие на филантропијата”” како, ако тоа се бореше со овие прашања.

Еве еден краток преглед на разговорот, кои се надеваме дека ќе продолжи и во наредните денови. Ако духот ќе се движи, Ве молиме кликнете “”Напиши одговор”” под секое од парчињата во форумот и да го додадете вашиот глас!

Во Филантропија, Кој е всушност скршена?

Од страна на Кортни Мартин

“”Приказната ние сме изјави за сиромашните во Америка, приказната дека ние продолжуваме да ги прашаат, со цел да се добие финансирање, е дека тие се скршени. Всушност, ние сме. “”

Во овој есеј внимателен, писател Кортни Мартин нагласува лица и институции кои се скрши традиционалната хиерархија од подигање на гласовите на традиционалните корисници на филантропски долари – луѓето на боја, на работничката класа, и жените. Односи, тврди таа, се во центарот на сите добра работа.

Светла нова генерација битки Нееднаквоста

Од Дарен Вокер

Дарен Вокер, претседател на Фондацијата Форд, ја истакна важноста на нашите сегашни момент: Популистичката расположение се зголемува од двете страни на политичкиот спектар, и доказите покажуваат дека луѓето се зголеми незадоволни со капитализмот.

Филантропи, вели тој, мора да се соочиме сериозно со основните причини за нееднаквост – а тој изразува доверба во нивната способност да се соочиме со генијалност.

Филантропи треба да се стави надвор од бизнисот

Од страна на Џеси Спектор

Џеси Спектор, извршен директор на ресурси генерација, е на кажување на вистината мисија. Новиот мандат на филантропи, вели таа, треба да биде да се стави надвор од бизнисот со организирање за структурни промени и застапување за прераспределувањето политики – и сето тоа додека во чест на истории на “”украдени земјиште, работна сила и живот””, кои доведоа до нееднаков акумулација на богатство во Соединетите Американски Држави.

Еј, филантропија: Не присилува вашите раце. Се дојде до работа.

Од страна на Ричард В. Ривс

Ричард Ривс на Брукинг институтот предизвици филантропи да го признае својствени тензија во срцето на нивната работа, а потоа се пресели во акција. Што ако големите фондации бореше нееднаквост не само со своите оперативни буџети, но исто така и со нивните средства, преку општествено одговорни инвестиции? Што ако филантропија е повеќе намерно експериментални?

Како да го надминете филантропија

Од Даниел Лури

Даниел Лури, извршен директор на точката на вриење, која работи врз основа на “”намерно гладни модел”” на нула дарба, верува филантропија има “”егзистенцијална криза.”” Како прв чекор за да се спротиставиме, рече тој, треба да се вратиме искрен и непријатно разговори во врска со раса и класа.
Добриот Самарјанин се грижи за придојдените, витраж, катедралата Шартр, Франција. (Преку Getty Images)

Ако сте добивањето на ова писмо, шансите се сте заинтересирани за нешто во врска со филантропија, глобалното здравје, или меѓународен развој. Во собата развој, ние работиме за да креира нови, а понекогаш непријатно разговори за овие теми.

Како и секогаш, треба да допрат до мене на Твитер (@ sarika008) со сите мисли, прашања или предлози за тоа како можеме да им помогнам на границите TDS “”уште повеќе.

Благодарение на Џенифер Gathright за нејзината помош во изработката на ова писмо.

RecommendRespond
Види во прелистувачот
средни логото
Испратени од Медиум · пазар улиците 760, 9 кат, San Francisco, CA 94.102

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Filazantsara ny asa soa?

The Development Set
A New Filazantsara ny asa soa?
Sary nataon’i Thoka Maer

Ahoana no tokony handinika asa soa ny fihenjanana eo ny Mpanao azy sy ny asa fitoriana? Amin’ny toe-javatra maro, fanorenana maniry ny hamahana olana ara-tsosialy toy ny tena ny fahantrana sy ny hanoanana – fa hahazo harena amin’ny alalan’ny hery izay arguably nanampy mamorona ireo tena olana. Afaka mahazo asa soa lasa mifanohitra ity? Ahoana?

Ny herinandro lasa teo ny fampandrosoana Set, dia nitondra mpitarika maromaro niara mpandinika mba hijery ireo fanontaniana ireo ao amin’ny malalaka-miainga fifanakalozan-kevitra. Leah Hunt-Hendrix sy Jee Kim ny Ford Foundation nanokatra ny tany amin’ny alalan’ny asa soa mamaritra ny fototry ny mifanohitra – ka nampahatsiahy ny mpamaky ny tena fahalalana avy amin’ny Martin Luther King, Jr .:

“”Asa soa no mendri-piderana, nefa tsy mahatonga ny soa nataon’ny mba hifantoka amin’ny toe-javatra ny ara-toekarena tsy rariny izay manao asa soa ilaina.””

Hunt-Hendrix sy Kim avy eo dia manontany ny zavatra ny “”asa soa filazantsaran’ny vaovao”” mety hitovy, raha nitolona ireo fanontaniana ireo.

Ity misy recap ny resaka, izay manantena fa hanohy amin’ny andro ho avy. Raha ny toe-tsaina manosika anao, azafady namely “”Soraty ny valiny”” ambany akory va ny sekely eo amin’ny sehatra sy hametraka ny feonao!

Ao amin’ny asa soa, Iza no marina Broken?

By Courtney Martin

“”Ny tantara no efa nilaza ny mahantra tany Amerika, ny tantara fa foana ny mangataka azy ireo mba hilaza mba hahazoana famatsiam-bola, dia ry zareo tapaka. Raha ny marina, isika. “”

Ao amin’io lahatsoratra voahevitra, mpanoratra Courtney Martin Manasongadina ny olona sy ny andrim-panjakana izay hotapahiko nentim-paharazana amin’ny alalan’ny ambaratongam manandratra ny feo ny nentim-paharazana ny asa soa mpandray dolara – olona ny loko, ny sarangan’ny mpiasa, sy ny vehivavy. Ny fifandraisana, dia manamafy, any amin’ny foibe ny asa tsara rehetra.

A Bright New Generation Ady Tsy fitoviana

By Darren Walker

Darren Walker, filohan’ny Ford Foundation, nanamarika ny dikan’ny ny amin’izao fotoana izao fotoana: Populist fihetseham-po dia mamontsina eo amin’ny lafiny roa amin’ny politika, ary ny porofo mampiseho fa tsy afa-po ny olona mihamaro amin’ny kapitalisma.

Philanthropists, hoy izy, dia tsy maintsy mahatsiaro ho zava-dehibe ny fototry ny tsy fitoviana – ary maneho finoana ny fahaizany mba hiatrika azy ireo amin’ny hakingan-tsaina.

Philanthropists tokony ho Tena Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Tale Mpanatanteraka ny Resource taranaka, dia amin’ny marina-milaza asa fitoriana. Ny vaovao fe-potoana ny philanthropists, hoy izy, dia tokony ho ny hametraka ny tenany amin’ny raharaham-barotra amin’ny alalan’ny fikarakarana ny drafitra fiovana sy ny fisoloana vava ho redistributive politika – rehetra, raha manome voninahitra ny tantara ny “”nangalarina tany, ny asa, ary ny fiainana”” izay nitarika ny mitovy harena fanangonan-karena ao amin’ny United States.

Hey, asa soa: Aza nanolana ny Tananao. Get Miasa.

By Richard V. Reeves

Ny Brooking ny Richard Institute Reeves fanamby philanthropists mba hamantatra ny raiki-tampisaka fihenjanana teo amin’ny fon’ny ny asany, ary avy eo dia hifindra hanao zavatra. Ahoana raha tsy fitoviana lehibe niady fanorenana tsy ny fandidiana teti-bola, fa koa ny fananana, amin’ny alalan’ny fampiasam-bola tompon’andraikitra ara-tsosialy? Ahoana raha minia asa soa kokoa fanandramana?

Ahoana no manamboatra asa soa

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, Tale Jeneralin’ny Tipping Point, izay miasa eo ambany ny “”fanahy iniana noana modely”” ny zero ny fanafiana masina, mino asa soa manana “”existential krizy.”” Amin’ny maha-dingana voalohany mba hanoherana izany, dia hoy izy, dia mila manaiky marina sy mahazo aina resaka momba ny hazakazaka sy ny fotoam-pianarana.
Ny Samaritana Tsara miahy ny mpitety fiangonana voaloto fitaratra, Chartres Cathedral, Frantsa. (Via Getty Images)

Raha toa ianao mandray ity taratasy ity, vintana moa ianao liana amin’ny zavatra mifandraika amin’ny asa soa, eran-fahasalamana, na ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Amin’ny The Development Set, dia miasa mba hamorona tantara ary indraindray mahazo aina resaka momba ireo lohahevitra.

Toy ny mahazatra, azafady hanampy ahy ao amin’ny Twitter (@ sarika008) akory va hevitra, fanontaniana, na soso-kevitra ny fomba ahafahantsika manosika TDS ‘sisin na dia bebe kokoa.

Misaotra an’i Jennifer Gathright noho ny fanampiana amin’ny crafting ity taratasy ity.

RecommendRespond
View in mpitety
Medium Logo
Sent ny Medium · 760 Market Street, rihana faha-9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Injil Kedermawanan?

Set Pembangunan
A New Injil Kedermawanan?
Ilustrasi oleh Thoka Maer

Bagaimanakah kedermawanan mempertimbangkan ketegangan antara pembuatnya dan misinya? Dalam banyak kes, yayasan ingin menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan tegar dan kebuluran – tetapi memperoleh sumber-sumber mereka melalui kuasa-kuasa yang boleh dikatakan membantu mewujudkan masalah-masalah sangat. Boleh kedermawanan melepasi percanggahan ini? Bagaimana?

Minggu lepas pada Pembangunan Set, kami membawa bersama-sama beberapa pemikir terkemuka untuk meneroka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sesuatu yang luas. Leah Hunt-Hendrix dan Jee Kim Yayasan Ford membuka lantai dengan menerangkan percanggahan asas kedermawanan – dan mengingatkan pembaca satu wawasan mendalam dari Martin Luther King, Jr .:

“”Kedermawanan adalah terpuji, tetapi ia tidak seharusnya menyebabkan dermawan untuk mengabaikan hal keadaan ketidakadilan ekonomi yang menjadikan kedermawanan perlu.””

Hunt-Hendrix dan Kim kemudian bertanya apa yang “”Injil baru kedermawanan”” mungkin kelihatan seperti, jika ia bergulat dengan soalan-soalan ini.

Berikut adalah recap perbualan, yang kami harap akan diteruskan pada hari akan datang. Jika semangat bergerak anda, sila tekan “”Tulis jawapan”” di bawah mana-mana satu bahagian di dalam forum dan menambah suara anda!

Dalam Dermawan, Yang Sebenarnya Broken?

Oleh Courtney Martin

“”Cerita kami telah diberitahu mengenai golongan miskin di Amerika, kisah yang kita terus meminta mereka untuk memberitahu untuk mendapatkan pembiayaan, adalah bahawa mereka patah. Malah, pada kami. “”

Dalam esei bernas ini, penulis Courtney Martin menonjolkan orang dan institusi yang melanggar hierarki tradisional dengan mengangkat suara-suara penerima tradisional dolar dermawan – orang-orang warna, kelas pekerja, dan wanita. Hubungan, dia menegaskan, adalah di tengah-tengah semua kerja yang baik.

A Bright New Generation Battles Ketidaksamaan

Oleh Darren Walker

Darren Walker, presiden Yayasan Ford, berkata kepentingan masa semasa kami: sentimen Populis semakin meningkat di kedua-dua spektrum politik, dan bukti menunjukkan bahawa orang-orang meningkat tidak berpuas hati dengan kapitalisme.

Dermawan, katanya, mesti bergelut serius dengan punca ketaksamaan – dan dia meluahkan kepercayaan kepada keupayaan mereka untuk menghadapi mereka dengan kepintaran.

Dermawan Sekiranya Letakkan Diri Daripada Perniagaan

Oleh Jessie Spector

Jessie Spector, Pengarah Eksekutif Generation Sumber, adalah misi kebenaran-memberitahu. Mandat baru dermawan, beliau berkata, adalah untuk meletakkan diri mereka keluar dari perniagaan dengan menganjurkan untuk perubahan struktur dan menyokong dasar-dasar pengagihan semula – selama menghormati sejarah oleh “”dicuri tanah, buruh, dan kehidupan”” yang telah membawa kepada pengumpulan kekayaan yang tidak sama rata di Amerika Syarikat.

Hey, Kedermawanan: Jangan Perah Tangan Anda. Bekerja.

Oleh Richard V. Reeves

The Brooking Institut Richard Reeves mencabar dermawan untuk mengenali ketegangan yang wujud di tengah-tengah kerja mereka, dan kemudian beralih kepada tindakan. Bagaimana jika asas besar berjuang ketidaksamaan bukan hanya dengan belanjawan operasi mereka tetapi juga dengan aset mereka, melalui pelaburan tanggungjawab sosial? Bagaimana jika kedermawanan lebih sengaja eksperimen?

Bagaimana Betulkan Kedermawanan

Oleh Daniel Lurie

Daniel Lurie, Ketua Pegawai Eksekutif Tipping Point, yang beroperasi di bawah “”model sengaja lapar”” daripada jumlah peruntukan sifar, percaya kedermawanan mempunyai “”krisis kewujudan.”” Sebagai langkah pertama untuk menanganinya, beliau berkata, kita perlu menerima perbualan jujur dan tidak selesa bangsa dan kelas.
The Good Samaritan memang membawa Pilgrim, kaca berwarna, Katedral Chartres, Perancis. (Melalui Getty Images)

Jika anda menerima surat ini, kemungkinan anda berminat untuk sesuatu yang berkaitan dengan kedermawanan, kesihatan global, atau pembangunan antarabangsa. At The Development Set, kita bekerja untuk mencipta novel dan perbualan yang kurang selesa pada topik-topik ini.

Seperti biasa, sila hubungi saya di Twitter (@ sarika008) dengan apa-apa pemikiran, soalan, atau cadangan untuk bagaimana kita boleh menolak sempadan TDS ‘lebih jauh.

Terima kasih kepada Jennifer Gathright untuk bantuan beliau dalam kerajinan surat ini.

RecommendRespond
Lihat dalam pelayar
Logo sederhana
Dihantar oleh Sederhana · 760 Market Street, Lantai 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു പുതിയ സുവിശേഷം?

വികസന സെറ്റ്
സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു പുതിയ സുവിശേഷം?
Thoka ഷ്രൂസ്ബറിയിലേക്കും വഴി ചിത്രീകരണവും

എങ്ങനെ അതിന്റെ മേക്കർ അതിന്റെ ദൗത്യം തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിഗണിക്കുക ജീവകാരുണ്യം എന്തുകൊണ്ട്? പല കേസുകളിലും അടിസ്ഥാനം അങ്ങേയറ്റത്തെ പട്ടിണിയിൽ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന – പക്ഷേ പറായാം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സംയോഗം അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്. ഈ വൈരുദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞ നേടുകയും ജീവകാരുണ്യം കഴിയുമോ? എങ്ങനെ?

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വികസന സെറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല പ്രമുഖ ചിന്തകർ ഒരു വ്യാപകമായ ചർച്ചയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു. ലേയാ ഹണ്ട്-ഹെൻഡ്രിക്സ് ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ജെഇഇ കിം ജീവകാരുണ്യം ന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുദ്ധ്യം വിവരിക്കുന്നു ഫ്ലോർ തുറന്നു – മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ നിന്ന് ആഴമായ ഉൾക്കാഴ്ച വായനക്കാരുമായി ഓർമിപ്പിച്ചു .:

“”മനുഷ്യസ്നേഹവും ചെയ്ത, എന്നാൽ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തക ജീവകാരുണ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സാമ്പത്തിക അനീതി സാഹചര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ കാരണമാകും പാടില്ല.””

ഹണ്ട്-ഹെൻഡ്രിക്സ് കിം പിന്നെ അത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മല്ലു എങ്കിൽ ഒരു “”സുസ്ഥാപിതമായ പുതിയ സുവിശേഷം””, പോലെ നോക്കും എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംഭാഷണം, ഒരു വാശിയാണ് തുടർന്ന്. മനസ്സു നിങ്ങൾക്കു വന്നാൽ ഫോറം ഹിറ്റ് ദയവായി “”ഒരു പ്രതികരണം എഴുതുക”” കഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും താഴെ നിങ്ങളുടെ വോയ്സ് ചേർക്കുക!

മനുഷ്യസ്നേഹവും ൽ ആരാണ് യഥാർഥത്തിൽ ക്ഷയിക്കുന്നു?

കോര്ട്ണി മാർട്ടിൻ

“”ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പാവപ്പെട്ട കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കഥ, ഞങ്ങൾ ഫണ്ടിംഗ് നേടാൻ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുക തുടർന്നും കഥ അവർ തകർത്തു ആണെങ്കിൽ എന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ, നാം ആകുന്നു. “”

നിറം ജനം, തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകളും – ഈ ചിന്താശേഷിയും ലേഖനത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ കോർട്ട്നി മാർട്ടിൻ ഫൌണ് ഡോളർ പരമ്പരാഗത സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ശബ്ദങ്ങളും അഭിവ്യക്തിയും വഴി പരമ്പരാഗത ക്രമപ്പെടുത്തുകയും പൊട്ടി ആളുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ബന്ധങ്ങൾ, അവൾ നിന്നല്ല എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തി മദ്ധ്യത്തിൽ ആകുന്നു.

ഓടക്കുഴല് ന്യൂ ജനറേഷൻ പോരാട്ടങ്ങളിലെ അസമത്വം

ഡാരൻ വാക്കറും

ഡാരൻ വാക്കർ, ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിമിഷം പ്രാധാന്യം പറയാത്ത: ജനപക്ഷം വികാരം രാഷ്ട്രീയ സ്പെക്ട്രം ഇരുഭാഗത്തും ഉയരുന്ന, തെളിവുകൾ മുതലാളിത്തം അസംതൃപ്തരായതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വർധിച്ചു എന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പരോപകാരികൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അസമത്വത്തിന്റെ റൂട്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുരുതരമായി അമേരിയ്ക്കയിൽ വേണം – അവൻ വൈഭവം അവരെ നേരിടാൻ അവരുടെ കഴിവ് വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്ന.

പരോപകാരികൾ ബിസിനസ് പുറത്താണ് അണിനിരന്നു ചെയ്യാമോ

ജെസ്സി .ഞാനെത്തുമ്പോഴും മാർഗം

ജെസ്സി .ഞാനെത്തുമ്പോഴും, റിസോഴ്സ് ജനറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ, സത്യം പറയുന്ന ദൗത്യം ആണ്. ദാനശീലരുടെ പുതിയ ജനവിധി അവൾ പറയുന്നു, ഘടനാപരമായ മാറ്റം സംഘടിപ്പിച്ച് പുനർവിതരണത്തിന് പോളിസികൾക്ക് വാദിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് നിന്നു അണിനിരന്നു ലേക്കുള്ള ആയിരിക്കണം – അസന്തുലിതമായ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും നയിച്ച “”മോഷ്ടിച്ചു ദേശം, തൊഴിൽ, ജീവൻ”” എന്ന ചരിത്രങ്ങളും മുഖ്യഭക്തിസാധനയുമാണ് കാലമൊക്കെയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്.

ഹേയ്, മനുഷ്യസ്നേഹവും: നിങ്ങളുടെ ആധിയാൽ കൈകൾ ചെയ്യരുത്. വേല.

റിച്ചാർഡ് വി റീവ്സ് മാർഗം

Brooking ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ റിച്ചാർഡ് റീവ്സ് അവരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ഹൃദയം അന്തർലീനമായ ടെൻഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ, തുടർന്ന് നടപടി നീങ്ങുക ദാനശീലരുടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. വലിയ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നിക്ഷേപം വഴി, വെറും അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് ബജറ്റുള്ള മാത്രമല്ല അവരുടെ ആസ്തി അസമത്വം പടവെട്ടി എന്താണ്? എന്താണ് ജീവകാരുണ്യം കൂടുതൽ മൃദു പരീക്ഷണാത്മക ആയിരുന്നു എങ്കിൽ?

എങ്ങനെ മനുഷ്യസ്നേഹവും പരിഹരിക്കാൻ

ഡാനിയൽ Lurie മാർഗം

ഡാനിയൽ Lurie, പൂജ്യം എൻഡോവ്മെൻറ് ഒരു “”മനഃപൂർവ്വം വിശന്നു മോഡൽ”” കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ടിപ്പിംഗ് പോയന്റ്, സിഇഒ ജീവകാരുണ്യം ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നു “”നിലനിൽപ്പിന്റെ.”” അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സത്യസന്ധവും അസുഖകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ ആലിംഗനം ചെയ്യണം റേസ് വർഗ.
നല്ല ശമര്യക്കാരൻ പിൽഗ്രിം, ചില്ലുജനലിൽ, ചാറ്റല് കത്തീഡ്രൽ, ഫ്രാൻസ് കരുതുകയും. (വഴി ഗെറ്റി ഇമേജസ്)

ഈ കത്ത് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യം, ആഗോള ആരോഗ്യം, ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുള്ള ചെയ്യുന്നു. ദി വികസന സെറ്റ് ൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നോവൽ, ചിലപ്പോൾ അസുഖകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജോലി.

എപ്പോഴും പോലെ, ഏതെങ്കിലും ചിന്തകൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ടിഡിഎസ് ‘അതിരുകൾ എങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്വിറ്റർ (@ sarika008) എനിക്കു എത്താൻ ദയവായി.

ഈ കത്ത് കേസ്റ്റൺ അവളുടെ സഹായത്തിനായി ജെന്നിഫർ Gathright നന്ദി.

RecommendRespond
ബ്രൗസറിൽ കാണുക
ഇടത്തരം ലോഗോ
· മീഡിയം അയച്ചത് 760 മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, 9 ഫ്ലോർ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?

Is-Sett Iżvilupp
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?
Illustrazzjoni mill Thoka Maer

Kif għandhom filantropija jikkunsidraw it-tensjoni bejn min ikun għamilha u l-missjoni tagħha? F’ħafna każijiet, fondazzjonijiet jixtiequ isolvu problemi soċjali bħal faqar estrem u tal-ġuħ – iżda jiksbu l riżorsi tagħhom permezz tal-forzi li jkunu forsi għenu joħolqu dawk il-problemi ħafna. Jistgħu filantropija tikseb passat din il-kontradizzjoni? Kif?

Last week fuq is-sett Iżvilupp, aħna miġjuba flimkien diversi ħassieba li jwasslu biex jiġu esplorati dawn il-kwistjonijiet għal diskussjoni wiesgħa. Leah Hunt-Hendrix u Jee Kim tal-Fondazzjoni Ford miftuħa l-art billi jiddeskrivi kontradizzjoni fundamentali filantropija – u mfakkra qarrejja ta ‘għarfien ħerqana minn Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija huwa ifaħħarha, iżda ma għandhom jikkawżaw l-philanthropist li jinjoraw iċ-ċirkustanzi tal inġustizzja ekonomika li jagħmlu filantropija meħtieġa.””

Hunt-Hendrix u Kim mbagħad jistaqsu x’inhi “”Evanġelju ġdida tal-filantropija”” jista ‘dehra, jekk ikun wrestled ma’ dawn il-mistoqsijiet.

Hawn terġa tal-konversazzjoni, li nittamaw se jkompli fil-jiem li ġejjin. Jekk l-ispirtu jiċċaqlaq għalik, jekk jogħġbok hit “”Ikteb tweġiba”” hawn taħt xi wieħed mill-biċċiet fil-forum u żid vuċi tiegħek!

Fl Filantropija, li jkun attwalment qiegħed Broken?

Permezz Courtney Martin

“”L-istorja konna qal dwar il-foqra fl-Amerika, l-istorja li nkomplu biex jitlobhom li tgħid sabiex tirċievi l-finanzjament, hija li dawn qed miksura. Fil-fatt, aħna. “”

F’dan il-essay maħsub, kittieb Courtney Martin jenfasizza nies u l-istituzzjonijiet li jiksru ġerarkiji tradizzjonali mill aminotransferase-ilħna ta ‘dawk li jirċievu tradizzjonali ta’ dollari filantropiċi – nies ta ‘kulur, l-klassi tal-ħaddiema, u n-nisa. Relazzjonijiet, hija tallega, huma fiċ-ċentru ta ‘kull ħidma tajba.

A Bright New Ġenerazzjoni battalji Inugwaljanza

Darren Walker

Darren Walker, president tal-Fondazzjoni Ford, innota l-importanza ta ‘mument attwali tagħna: is-sentiment populisti qed tiżdied fuq iż-żewġ naħat tal-ispettru politiku, u l-evidenza turi li n-nies huma miżjuda sodisfatti bl-kapitaliżmu.

Philanthropists, huwa jgħid, għandu grapple serjament l-għeruq tal-inugwaljanza – u hu jesprimi l-fidi fil-kapaċità tagħhom biex jiffaċċjaw bl-għerf.

Philanthropists Jekk Poġġi infushom barra ta ‘Negozju

Permezz Jessie Spector

Jessie Spector, Direttur Eżekuttiv ta ‘Riżorsi Ġenerazzjoni, huwa fuq missjoni javżak-verità. Il-mandat il-ġdid ta ‘philanthropists, hija tgħid, għandu jkun li jpoġġi lilhom infushom fin-negozju billi jiġu organizzati għall-bidla strutturali u li tipproponi għall-politiki ridistributtivi – kollha filwaqt li jonora l-istorja ta’ “”misruqa art, tax-xogħol, u l-ħajja”” li wasslu għal akkumulazzjoni ġid inugwali fl-Istati Uniti.

Ħej, Filantropija: M’għandekx Wring idejk. Get biex Xogħol.

Minn Richard V. Reeves

Richard Reeves L-Istitut Brooking tal-isfidi philanthropists li tirrikonoxxi t-tensjoni inerenti fil-qalba tal-ħidma tagħhom, u mbagħad jimxu fuq azzjoni. X’jiġri jekk fondazzjonijiet kbar ġġieldu inugwaljanza mhux biss mal-baġits operattivi tagħhom, iżda wkoll ma ‘l-assi tagħhom, permezz ta’ investimenti soċjalment responsabbli? X’jiġri jekk filantropija kienet aktar skop sperimentali?

Kif Waħħal Filantropija

Minn Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ta ‘Punt twaddib, li topera taħt “”mudell intenzjonalment bil-ġuħ”” ta’ żero dotazzjoni, jemmen filantropija ikollu “”kriżi eżistenzjali.”” Bħala l-ewwel pass biex tintgħeleb, huwa qal, għandna bżonn li iħaddnu konversazzjonijiet onest u skomda dwar razza u l-klassi.
Il Samaritan Tajba cares għall-Pilgrim, ħġieġ mtebbgħin, Chartres Katidral, Franza. (Stampi Via Getty)

Jekk inti qed tirċievi din l-ittra, ċansijiet huma int interessat fil xi ħaġa relatati ma ‘filantropija, is-saħħa globali, jew l-iżvilupp internazzjonali. Fuq Is-Sett Iżvilupp, naħdmu biex joħolqu ġdid u l-konversazzjonijiet kultant skomda fuq dawn is-suġġetti.

Bħal dejjem, jekk jogħġbok jilħqu lili fuq Twitter (@ sarika008) ma ‘xi ħsibijiet, mistoqsijiet, jew suġġerimenti għal kif nistgħu push konfini TDS “”saħansitra aktar.

Grazzi għall Jennifer Gathright għall-assistenza tagħha fi opri din l-ittra.

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
He Evanelia New o Philanthropy?

Te Tautuhi Development
He Evanelia New o Philanthropy?
Whakaahua e Thoka Maer

Me pehea e Philanthropy whakaaro te mānukanuka i waenga i tona kaihanga, me tona misioni? I roto i te maha ngā take, hiahia turanga ki te whakaoti rapanga pāpori rite rawakore tino me te kai – engari whiwhi ratou rauemi i roto i ope Ninety kua e tauturu i te waihanga i aua raruraru rawa. Ka taea e Philanthropy tiki mua tenei totohe? Kia pehea te?

wiki whakamutunga i runga i te Development Set, kawea tahi tatou e rave rahi whakaaro ārahi ki te tūhura i ēnei pātai i roto i te kōrero whānui-kopikopiko. tuwhera Rea Hunt-Hendrix me Jee Kim o te Ford Foundation te papa mā te whakaahua i totohe taketake o te faarahiraa – a fakamanatu kaipānui o te matauranga hiahia i Martin Luther King, Jr .:

“”Ko Philanthropy whakapainga, engari e kore e me meinga reira te philanthropist ki kaitirotiro i te huru o te te kino ōhanga faarahiraa tika e hanga.””

ka ui Hunt-Hendrix me Kim aha te “”evanelia hou o te faarahiraa”” ai titiro rite, ki te nonoke reira ki enei pātai.

Tenei te he hokinga mahara o te whakahaere, e tumanako atu ia tatou e tonu i roto i te ra e haere mai ana. Ki te neke te wairua koutou, tēnā patua “”Tuhia te whakautu”” i raro i tetahi o nga wahi i roto i te hui, me te tāpiri i tō reo!

I roto i te Philanthropy, Ko wai kei te Mau Broken?

E Courtney Martin

“”Ko te kōrero kua korerotia e matou e pā ana ki te rawakore i roto i Amerika, i te aamu e tonu tatou ki te ui ki a ratou ki te korero ki roto i te tikanga ki te whiwhi pūtea, he e kei whati ratou. I roto i te meka, ko tatou “”.

I roto i tenei tuhinga whakaaro, miramira kaituhi Courtney Martin iwi me ngā pūtahi e pakaru aroākapa tuku iho na roto i te faateitei i te reo o ngā kaiwhiwhi tuku iho o tara haaputuputuraa – iwi o te tae, te piha haapiiraa mahi, me nga wahine. Whanaungatanga, i whakapuakina ia, ko ana i te pokapū o te mahi pai katoa.

He Bright Generation New Battles ōritenga

E Darren Walker

Darren Walker, peresideni o te Ford Foundation, tuhia te hiranga o to tatou taime nāianei: te maranga mana’oo whāia i runga i ngā taha e rua o te tūāwhiorangi tōrangapū, me whakaatu taunakitanga e nui haere te iwi wenewene te moni.

Mehe, e ai ta ia, me kākari tino ki nga take pakiaka o te kore ōritenga – a faaite ia faaroo i roto i to ratou kaha ki te fehangahangai ia ratou ki te parapara.

Mehe Kia Hoatu Ratou roto o Pakihi

E Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Kaiwhakahaere o Resource Generation, kei runga i te misioni pono-korero. Te mana hou o te mehe, e ai ta ia, kia waiho ki te hoatu ia ratou i roto i te mahi mā te whakahaere mo te huringa hanganga, me te taunaki mō ngā kaupapa here redistributive – katoa i te faaturaraa i te hītori o “”tahaetia whenua, mahi, me ora”” e kua arahina ki whakaeminga taonga taurite i roto i te Hau Amui no Marite.

Hey, Philanthropy: Kaua e whakawiri tou rima. Haere ki te Mahi.

E Richard V. Reeves

wero te Brooking Institute o Richard Reeves mehe ki ite i te mānukanuka tūturu i te ngakau o to ratou mahi, a ka neke ki runga ki te mahi. He aha te mea whawhai turanga nui ōritenga kore noa ki o ratou pūtea whakahaere engari ano ki o ratou rawa, i roto i haumi hapori kawenga? He aha te mea ko atu opua whakamātau faarahiraa?

Me pēhea te ki te Whakatika Philanthropy

E Daniel Lurie

Daniel Lurie, Tumu o Tipping Point, e whakahaerehia ana i raro i te “”tauira āta hiakai”” o kore oro’a, e whakapono ana te faarahiraa he “”raruraru existential.”” Ka rite ki ki te taahiraa matamua te haukoti i te reira, ka mea ia, e ti’a ia tatou ki te awhi kōrero pono, me te fiemālie e pā ana ki iwi me te akomanga.
mahara te hamari pai mo te Pilgrim, ōpure, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Ki te e te fariiraa i koe i tenei pukapuka, tūponotanga he hiahia i roto i te tahi mea e pā ana ki te faarahiraa, hauora ao, te whanaketanga o te ao ranei koutou. I te Development Set, mahi tatou ki te waihanga pūrākau me kōrero ētahi wā fiemālie i runga i enei kaupapa.

Ka rite ki nga wa katoa, tēnā tae atu ki ahau i runga i Twitter (@ sarika008) ki tetahi whakaaro, ngā pātai, ranei whakaaro hoki pehea e nehenehe ia tatou ia pana rohe sotia ‘ara atu.

Ngā mihi ki a Jennifer Gathright mo tona āwhina i roto i fokotuutuu tenei pukapuka.

RecommendRespond
Tirohia i roto i te pūtirotiro
Moko Waenga
Tonoa e Waenga · 760 Market Street, 9 witi, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
परोपकार अ न्यू गॉस्पेल?

विकास सेट
परोपकार अ न्यू गॉस्पेल?
Thoka Maer करून स्पष्टीकरण

कसे त्याच्या मेकर आणि त्याचे ध्येय तणाव विचार परोपकार पाहिजे? पण निर्विवाद त्या अतिशय समस्या निर्माण मदत केली आहे सैन्याने माध्यमातून त्यांच्या संसाधने घेणे – अनेक प्रकरणांमध्ये, पाया अत्यंत गरीबी आणि उपासमार सारख्या सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी इच्छा. या विरोध गेल्या परोपकार करू शकता? कसे?

गेल्या आठवड्यात विकास सेट, आम्ही एकत्र अनेक अग्रगण्य विचारवंत एक वाइड-सीमेत चर्चा या प्रश्नांना अन्वेषण आणले. लेआ शोधाशोध-हेंड्रिक्स, आणि फोर्ड फाउंडेशन जी किम परोपकाराची मूलभूत विसंगती वर्णन करून मजला उघडले – आणि मार्टिन लुथर किंग, जूनियर पासून एक धारदार अंतर्ज्ञान वाचकांना आठवण .:

“”परोपकार स्तुत्य आहे, पण तो आवश्यक परोपकाराची करा आर्थिक अन्याय परिस्थिती दुर्लक्ष समाजसेवक कारण होऊ नये.””

शोधाशोध-हेंड्रिक्स आणि किम मग हे प्रश्न जिद्दीने स्पर्धा करुन तर “”परोपकाराची नवीन सुवार्ता ‘दिसत शकते काय, विचारू.

येथे संभाषण, आम्ही येत्या दिवसांत सुरू होईल अशी आशा आहे एक पुनर्विलोकन आहे. आत्मा आणले तर, दाबा मंच खाली तुकडे कोणत्याही “”प्रतिसाद लिहा”” आणि आपला आवाज जोडण्यासाठी करा!

परोपकार मध्ये, कोण वास्तविक ब्रोकन आहे?

कोर्टनी मार्टीन

“”आम्ही अमेरिका गरिबांचा सांगितले आहे कथा, कथा आम्ही निधी प्राप्त करण्यासाठी सांगू त्यांना विचारू सुरू ठेवा की, ते तुटलेली आहात आहे. खरं तर, आम्ही आहोत. “”

रंग लोक, काम वर्ग, आणि महिला – या विवेकी निबंध लेखक कोर्टनी मार्टिन परोपकारी डॉलर पारंपारिक प्राप्तकर्ता आवाज उंचावण्यास करून पारंपारिक पदानुक्रम खंडित लोक आणि संस्था टाकतो. संबंध, ती दावा, सर्व चांगले काम केंद्र आहेत.

एक तेजस्वी नवीन पिढी युद्ध असमानता

डॅरेन वॉकर करून

डॅरेन वॉकर, फोर्ड फाउंडेशन अध्यक्ष, आमच्या वर्तमान क्षण महत्व नोंद: लोकप्रिय भावना राजकीय स्पेक्ट्रम दोन्ही बाजूंच्या वाढत आहे, आणि पुरावा लोक भांडवलशाही असंतुष्ट झाली आहे हे लक्षात येते.

Philanthropists, तो म्हणतो, विषमता मूळ कारणे सह गंभीरपणे घट्ट पकडणे आवश्यक आहे – आणि तो कल्पकता त्यांना तोंड त्यांची क्षमता मध्ये विश्वास व्यक्त करतो.

Philanthropists व्यवसाय पैकी केला पाहिजे

Jessie Spector करून

Jessie Spector, संसाधन पिढी कार्यकारी संचालक, एक सत्य सांगत ध्येय आहे. असमान संपत्ती जमा झाली आहे की, “”चोरी जमीन, कामगार, आणि जीवन ‘या इतिहास आदर सर्व करताना – philanthropists नवीन आदेश, ती म्हणते, स्वत: स्ट्रक्चरल बदल आयोजन आणि redistributive धोरणे सल्ला व्यवसाय बाहेर ठेवणे पाहिजे युनायटेड स्टेट्स मध्ये.

अहो, परोपकार: आपले हात मुरगाळून उपटून काढावे नका. कामाला लागा.

रिचर्ड व्ही रीव्स करून

Brooking संस्था रिचर्ड रीव्स philanthropists त्यांचे काम हृदय मूळचा तणाव ओळखण्यासाठी, आणि नंतर क्रिया पुढे आव्हान दिले. काय मोठा पाया समाजातील जबाबदार गुंतवणूक, त्यांच्या कार्य बजेटच्या पण त्यांच्या मालमत्ता नाही फक्त विषमता लढाई तर? काय परोपकाराची अधिक मुद्दाम प्रायोगिक होता तर?

परोपकार कसे निराकरण करण्यासाठी

डॅनियल Lurie करून

डॅनियल Lurie, Tipping पॉइंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक शून्य, स्थायी “”हेतुपुरस्सर भुकेलेला मॉडेल”” अंतर्गत संचालन जे परोपकाराची एक आहे असा विश्वास आहे “”अस्तीत्वसंबंधी संकट.”” तो विरूद्ध प्रथम चरण म्हणून तो म्हणाला, आम्ही प्रामाणिक आणि अस्वस्थ संभाषणे स्वीकारली पाहिजे वंश आणि वर्ग.
चांगले शोमरोनी तीर्थक्षेत्र, स्टेन्ड ग्लास, चार्ट्रेस कॅथेड्रल, फ्रान्स, आपली काळजी घेतो. (मार्गे Getty Images)

तुम्हाला हे पत्र प्राप्त करत असल्यास, शक्यता आपण परोपकाराची, जागतिक आरोग्य, किंवा आंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित काहीतरी स्वारस्य आहे. येथे विकास सेट, आम्ही या विषयांवर कादंबरी आणि कधी कधी अस्वस्थ संभाषणे तयार करण्यासाठी काम.

नेहमीप्रमाणे, आम्ही अगदी पुढील टीडीएस ‘सीमा ढकलणे करू शकता कसे ट्विटर (@ sarika008) कोणत्याही विचार, प्रश्न किंवा सूचना मला संपर्क साधा.

हे पत्र हस्तकला तिच्या मदत जेनिफर Gathright धन्यवाद.

RecommendRespond
ब्राउझरमध्ये पहा
मध्यम लोगो
मध्यम · 760 बाजार स्ट्रीट, 9 मजला, सॅन फ्रान्सिस्को, सीए 94102 करून पाठविले

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Филантропийн Шинэ Сайн мэдээний?

хөгжлийн Set
Филантропийн Шинэ Сайн мэдээний?
Thoka Maer хамт байгаа зураг

Филантропи хэрхэн өөрийн үйлдвэрлэгч болон түүний төлөөлөгчийн хооронд хурцадмал байдал анхаарах вэ? Гэхдээ мэдээж тэр маш их асуудал үүсгэж тусалж байна хүчний дамжуулан нөөцийг олж авах – Ихэнх тохиолдолд, суурь туйлын ядуурал, өлсгөлөн зэрэг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүсэж байна. Филантропи энэ зөрчил нь өнгөрсөн авч болох уу? Хэрхэн?

Өнгөрсөн долоо хоногт Хөгжлийн цуглуулгын дээр бид хамтдаа хэд хэдэн томоохон сэтгэгчид нь өргөн цар хүрээтэй хэлэлцүүлэг эдгээр асуултуудыг судлах авчирсан. Leah Hunt-Hendrix болон Ford сангийн Jee Ким Филантропи-ийн үндсэн зөрчил тайлбарлаж шал нээсэн – Мартин Лютер Кинг, JR нь сонирхолтой ухаарал нь уншигчдад сануулсан .:

“”Филантропи сайшаалтай боловч энэ нь буянтан шаардлагатай Буяны үйл ажиллагаа хийх нь эдийн засгийн шударга бус нөхцөл байдлыг хайдаг шалтгаан байх ёстой.””

Хант-Hendrix Ким дараа нь “”тэтгэлгийн шинэ сайн мэдээ”” эдгээр асуултуудад маргалдсаар яг тохирч байвал иймэрхүү харагдах болохыг асуу.

Энд яриа, бид ирэх өдрүүдэд үргэлжлэх болно гэдэгт найдаж нь Дүгнэхэд юм. Сүнс таныг хөдөлгөдөг бол, хэлэлцүүлэгт хэсэг нь ямар нэгэн дор “”гэж хариу бичээд”” хит, таны дуу хоолойг нэмэх үү!

Филантропийн онд хэн Ер нь эвдэрсэн байна вэ?

Courtney Мартин гэхэд

“”Бид Америкт ядуу тухай ярьж байсан түүх, түүх бидэнд санхүүжилт авахын тулд хэлж хүс байна, тэд эвдэрсэн байгаа юм. Ер нь бид юм. “”

Эмэгтэйчүүдийн өнгө хүмүүс, ажилчин ангийн болон – Энэ ухаалаг эссэний онд зохиолч Courtney Мартин хүмүүнлэгийн доллар уламжлалт авагчдын дуу хоолойг өргөж өөр уламжлалт шатлан захирах ёсыг эвдэж хүмүүс, байгууллагуудыг харуулж байна. Хоорондын харилцаа, тэр баталбал, бүх сайн ажлын төвд байна.

A Bright New Generation тулалдаан Тэгш бус байдал

Даррен Волкер гэхэд

Даррен Walker, Ford сангийн ерөнхийлөгч, манай одоогийн агшинд ач холбогдлыг тэмдэглэв: популист үзэл улс төрийн спектрийн нь аль аль талдаа нэмэгдэж байгаа бөгөөд нотлох баримт хүмүүс капитализмын сэтгэл ханамжгүй нэмэгдэж байгааг харуулж байна.

Philanthropists, тэр хэллээ, тэгш бус байдлын үндэс шалтгаан нь ноцтой ухаарахад ёстой – Тэр ухаан нь тэдэнд тулгарч чадвар итгэх итгэлийг илэрхийлж байна.

Philanthropists Бизнес гарахад нь тусалж тавих ёстой

Жесси Spector гэхэд

Жесси Spector, нөөцийн Generation-ийн Гүйцэтгэх захирал нь үнэн, хэлж номлолд юм. тэгш бус баялаг хуримтлуулах хүргэсэн байна “”хулгайлсан газар, хөдөлмөр, амьдралд”” -ийн түүхийг хүндэтгэн бүх байхад – philanthropists шинэ мандат, тэр хэллээ, бүтцийн өөрчлөлт хийх зохион байгуулах, дахин хуваарилалтын бодлого нь нөлөөлөх замаар бизнесийн гарч өөрсдийгөө тавьж байх ёстой АНУ-д.

Хөөе, Филантропи: Таны Гар мушгин аваад хэрэггүй. Ажилдаа явах.

Ричард V. Reeves гэхэд

Brooking институтын Ричард Reeves philanthropists тэдний ажлын зүрх нь угаасаа хурцадмал хүлээн зөвшөөрч, дараа нь үйл ажиллагааны талаар шилжих сорилт. Ямар том суурь нийгмийн хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт, зүгээр л тэдний үйл ажиллагааны төсөв нь ч тэдний эд хөрөнгө нь тэгш бус байдлыг тулалдаж байвал яах вэ? Ямар Филантропи илүү зориуд туршилт байсан бол яах вэ?

Филантропи засах вэ

Daniel Lurie гэхэд

Daniel Lurie, иш Point-ийн гүйцэтгэх захирал, тэг хувийн хишиг нь “”санаатайгаар олон загвар”” дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг, Филантропи нь байна гэж үзэж “”existential хямралд.”” Эхний алхам нь үүнийг эсрэг хувьд тэрээр хэлэхдээ, бидний шударга, эвгүй яриа баяртайгаар хүлээн авах хэрэгтэй уралдаан, ангийн.
Сайн Самари Pilgrim, будсан шил, Дусаал Cathedral, Франц төлөө санаа тавьдаг. (Via Getty Images)

Хэрэв та энэ захиаг хүлээн авч байгаа бол, боломж та тэтгэлгийн, дэлхийн эрүүл мэнд, эсвэл олон улсын хөгжилтэй холбоотой зүйл сонирхсон байна. Хөгжлийн цуглуулгын үед бид эдгээр сэдвээр роман болон заримдаа эвгүй яриа үүсгэх ажиллаж байна.

Хувьд үргэлж гарч бид хэрхэн улам TDS “”хил хязгаарыг түлхэж болно ямар ч бодол, асуулт, эсвэл санал Twitter (@ sarika008) дээр надад хүрэх үү.

энэ захидлыг урлахад түүний тусламж Женнифер Gathright баярлалаа.

RecommendRespond
браузер харах
Дунд Logo
Дунд · 760 Market Street, 9-р давхарт, Сан-Франциско, CA 94102 илгээсэн

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ပရဟိတတစ်နယူးဧဝံဂေလိတရားကို?

အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးရေးသတ်မှတ်မည်
ပရဟိတတစ်နယူးဧဝံဂေလိတရားကို?
Thoka Maer အားဖြင့်ပုံဥပမာ

ဘယ်လိုဟာသူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်၎င်း၏မစ်ရှင်အကြားတင်းမာမှုကိုစဉ်းစားပရဟိတလုပ်ငန်းတွေသင့်သနည်း များစွာသောအမှု၌, အမြစ်အစွန်းရောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများကဲ့သို့လူမှုရေးပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဆန္ဒရှိ – ဒါပေမယ့်ငြင်းခုံဖွယ်သောသူတို့အားအလွန်ပြဿနာတွေဖန်တီးကူညီပေးခဲ့ကြပြီတပ်ဖွဲ့များမှတဆင့်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုဆည်းပူး။ ဒီငြင်းခုံအတိတ်ရပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနိုင်သလား? ဘယ်လိုလဲ?

ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကအဆိုပါဖွံ့ဖြိုးရေးသတ်မှတ်မည်အပေါ်ကျနော်တို့ကကျယ်ပြန့်-အထိဆွေးနွေးမှုတွင်ဤမေးခွန်းများကိုစူးစမ်းဖို့အတူတူတော်တော်များများဦးဆောင်တွေးခေါ်ရှင်လည်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ လအော Hunt က-Hendrix နဲ့ Ford ကားဖောင်ဒေးရှင်း Jee Kim ကပရဟိတရဲ့အခြေခံကျဆနျ့ကငျြဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်အထပ်ဖွင့်လှစ် – နဲ့ Martin Luther King, Jr ကနေစိတ်အားထက်သန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏စာဖတ်သူများသတိပေး .:

“”ပရဟိတခြီးမှမျးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပရဟိတပရဟိတလိုအပ်သောလုပ်ရာကစီးပွားရေးမတရားမှု၏အခွအေနလျစ်လျူရှုရန်မရောက်စေရပေမည်။ “”

အမဲလိုက်ခြင်း-Hendrix နဲ့ကင်မ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုနှင့်ပြိုင်လျှင်တစ်ဦး “”ပရဟိတသစ်ဧဝံဂေလိတရားကို”” ကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, အဘယျအမေးပါ။

ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ရသောစကားပြောဆိုမှု, တစ်ဦးပြန်လည်စုစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုလှုံ့ဆျောပေးလျှင်, ဖိုရမ်အတွက်အပိုငျးပိုငျး၏မည်သည့်အောက်ဖော်ပြပါ “”တဲ့တုန့်ပြန်ရေးပါ”” ထိမှန်နှင့်သင်၏စကားသံကိုထည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး!

ပရဟိတအလုပ်အတွက်, အဘယ်သူသည်တကယ်တော့ Broken သလဲ?

Courtney မာတင်အားဖြင့်

“”ကျနော်တို့အမေရိကရှိဆင်းရဲသောသူကိုပြောပြပါတယ်ဇာတ်လမ်း, ကျနော်တို့ရန်ပုံငွေရရှိရန်အလို့ငှာပြောပြရန်သူတို့ကိုမေးမြန်းဖို့ဆက်လက်သောဇာတ်လမ်း, သူတို့ကျိုးပဲ့နေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကပါ။ “”

အရောင်၏လူများ, ပြုပြင်အတန်းအစား, နှင့်အမျိုးသမီး – ဤစဉ်းစားဟန်ဖြင့်စာစီစာကုံး၌, စာရေးဆရာ Courtney မာတင်ပရဟိတဒေါ်လာရိုးရာလက်ခံသူများ၏အသံကိုမြှခွငျးအားဖွငျ့အစဉ်အလာအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းချိုးဖျက်သူကလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမီးမောင်းထိုးပြ။ ဆက်ဆံရေးကို, သူမပြောဆိုသော, အားလုံးကောင်းသောအလုပ်၏အလယ်ဗဟိုမှာရှိပါတယ်။

တစ်ဦးကတောက်ပသစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများစစျပှဲညီမြှ

Darren Walker ကအားဖြင့်

Darren Walker က, အ Ford ကားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခိုက်၏အရေးပါမှုကိုသတိပြု: လူကြိုက်များစိတ်ဓါတ်များနိုင်ငံရေးရောင်စဉ်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်မြင့်တက်သည်နှင့်သက်သေအထောက်အထားလူအရင်းရှင်စနစ်နှင့်အတူမကျေနပ်တိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။

ပရဟိတလုပျငနျး, သူကပြောပါတယ်, မညီမျှမှုများ၏အမြစ်အကြောင်းရင်းများနှင့်အတူလေးလေးနက်နက်ထွေးရမယ် – သူကလိမ္မာပါးနပ်သူတို့နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်သဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။

ပရဟိတလုပျငနျးစီးပွားရေးထဲကမိမိတို့ကိုယ်သွင်းထားသင့်သ

Jessie Spector ခြင်းအားဖြင့်

Jessie Spector, အရင်းအမြစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအမှန်တရားပြောပြမစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရဟိတလုပျငနျး၏အသစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်, သူမကပြောပါတယ်, ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက်စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုမူဝါဒများအဘို့ဆော်သြနေဖြင့်စီးပွားရေးအထဲကသူတို့ကိုယ်သူတို့ထားရန်ဖြစ်သင့် – ညီမျှမှုဥစ္စာဓနစုဆောင်းခြင်းမှဦးဆောင်ပြီ “”အခိုးခံရပြည်, အလုပ်သမားများနှင့်အသက်တာ”” ၏သမိုင်းချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းအားလုံးအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။

ဟေ့, ပရဟိတ: သင့်လက်စွဲ Wring မထားပါနဲ့။ အလုပ်ကိုရယူပါ။

ရစ်ချတ် V. ရိဗ်ခြင်းအားဖြင့်

ချောင်းရေကို Institute မှဖွင့်ရစ်ချတ်ရိဗ်ကသူတို့ရဲ့အလုပ်၏စိတ်နှလုံးမှာမွေးရာပါတင်းမာမှုကိုအသိအမှတ်မပြု, ပြီးတော့ action ကိုမှပေါ်ရွှေ့ဖို့ပရဟိတလုပျငနျးစိန်ခေါ်။ အဘယျသို့ကြီးမားသောအမြစ်လူမှုရေးအရတာဝန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတဆင့်, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူမယ့်မညီမျှမှုတိုက်ခိုက်ခဲ့လျှင်? အဘယျသို့ပရဟိတပိုပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစမ်းသပ်ခဲ့လျှင်ကော

ပရဟိတ Fix ဖို့ကိုဘယ်လို

ဒံယလေသ Lurie ခြင်းအားဖြင့်

ဒံယလေသ Lurie, သုညပဒေသာပင်များလည်းတစ်ဦး “”ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆာလောင်မွတ်သိပ်မော်ဒယ်”” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ Tipping Point, ၏ CEO, ပရဟိတတခုရှိပါတယ်ယုံကြည်သည် “”ဖြစ်တည်မှုအကျပ်အတည်း။ “” ဒါကြောင့်တန်ပြန်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်, သူကပြောပါတယ်, ကျနော်တို့အကြောင်းကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့မသက်မသာစကားပြောဆိုချက်တွေကိုလက်ခံဖို့လိုအပ် လူမျိုးနှင့်အတန်းအစား။
ကောငျးရှမာရိ Pilgrim, စွန်းထင်းဖန်, Chartres ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ပြင်သစ်ဂရုစိုကျ။ (မှတစ်ဆင့် Getty Images)

သငျသညျဤစာကိုလက်ခံရရှိနေလျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ပရဟိတကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး, သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုအတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးရေးသတ်မှတ်ရန်မှာ, ကျနော်တို့ကဤအကြောင်းအရာများအပေါ်ဝတ္ထုနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမသက်မသာစကားပြောဆိုမှုများကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။

အမြဲအဖြစ်, မည်သည့်အကြံအစည်, မေးခွန်းများကို, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပင်ထပ်မံ TDS ” နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးနိုင်သလဲဆိုတာများအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူတွစ်တာ (@ sarika008) ပေါ်မှာငါ့ကိုထွက်ရောက်ရှိပါ။

ဤစာကိုထိုးထွင်းမလုပ်လိုသူမ၏အကူအညီအတွက်ဂျနီဖာ Gathright မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

RecommendRespond
browser မှာကြည့်ရန်
အလတ်စားအမှတ်တံဆိပ်
760 စျေးလမ်း, 9th ကြမ်းပြင်ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA 94102 ·အလတ်စားကစေလွှတ်

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
परोपकार को एक नयाँ सुसमाचारको?

विकास सेट
परोपकार को एक नयाँ सुसमाचारको?
Thoka Maer द्वारा चित्रण

कसरी यसको निर्माता र यसको मिशन बीच तनाव विचार परोपकार गर्नुपर्छ? तर यकीनन मदत गरेका छन् कि ती धेरै समस्या सिर्जना सेना मार्फत आफ्नो स्रोतहरू प्राप्त – धेरै अवस्थामा, जगहरू चरम गरिबी र भोक जस्तै सामाजिक समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं। परोपकार गर्न सक्छन् अन्तर्विरोध विगतमा प्राप्त? कसरी?

गत हप्ता विकास सेट मा, हामी सँगै धेरै अग्रणी thinkers एक विस्तृत-लिएर चर्चा यी प्रश्नहरूको अन्वेषण गर्न ल्याए। लेआ हंट-हेन्ड्रिक्स र फोर्ड फाउन्डेसन को JEE किम परोपकार गरेको मौलिक अन्तर्विरोध वर्णन गरेर तल्ला खोलियो – र मार्टिन लुथर राजा, जुनियर देखि एक चासो अन्तरदृष्टि को पाठकहरूलाई सम्झना .:

“”परोपकार प्रशंसनीय छ, तर यो philanthropist जो आवश्यक परोपकार बनाउन आर्थिक अन्यायको अवस्था बेवास्ता गर्न कारण हुँदैन।””

शिकार-हेन्ड्रिक्स र किम त्यसपछि “”लोकोपकारी नयाँ सुसमाचार”” यी प्रश्न wrestled भने, जस्तै लाग्न सक्छ के सोध्न।

यहाँ हामी आशा जो आउँदै दिनमा जारी हुनेछ कुराकानीमा, को पुनरावलोकनमा छ। आत्माको तपाईं उत्प्रेरित गर्छ भने, कृपया मारा मंच मा टुक्रा कुनै पनि तल “”एक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्”” र आफ्नो आवाज थप्न!

परोपकार मा, कसले वास्तवमा विच्छेद भएको छ?

द्वारा Courtney मार्टिन

“”हामी अमेरिका मा गरिब बारेमा भन्नुभयो गर्नुभएको कथा, हामी तिनीहरूलाई आदेश कोष प्राप्त गर्न बताउन अनुरोध जारी कि कहानी, तिनीहरूले भाँचिएको हुनुहुन्छ भन्ने छ। वास्तवमा, हामी। “”

रंग को मान्छे, को काम वर्ग र महिला – यो विचारशील निबंध मा, लेखक Courtney मार्टिन philanthropic डलर परम्परागत प्रापकको आवाज प्राथमिकता दिंदा द्वारा परम्परागत वर्गीकरणको गर्ने तोड्न मान्छे र संस्थाहरू जोड दिन्छ। सम्बन्ध, त्यो asserts, सबै राम्रो काम को केन्द्र मा छन्।

एक उज्ज्वल नयाँ पीढी लडाई असमानता

द्वारा डैरेन वाकर

डैरेन वाकर, फोर्ड फाउन्डेसन अध्यक्ष, हाम्रो वर्तमान क्षण महत्त्व टिप्पणी गरे: Populist विचार राजनीतिक स्पेक्ट्रम दुवै पक्षलाई बढ्दो छ, र प्रमाण मान्छे पूंजीवाद संग असन्तुष्ट वृद्धि गर्दै छ भनेर देखाउँछ।

Philanthropists, उहाँ भन्नुहुन्छ, असमानता को मूल कारण संग गम्भीर grapple पर्छ – र उहाँले कौशल तिनीहरूलाई सामना गर्न आफ्नो क्षमता मा विश्वास देखिन्छ।

Philanthropists व्यापार बाहिर आफैलाई राख्नुहोस् गर्नुपर्छ

द्वारा Jessie Spector

Jessie Spector, स्रोत उत्पादन को कार्यकारी निर्देशक, एक सत्य-बताउन मिशन मा छ। unequal धन जम्मा गर्न नेतृत्व गरेको “”चोरी भूमि, श्रम, र जीवन”” को इतिहासहरू आदर सबै गर्दा – philanthropists को नयाँ जनादेश, त्यो भन्छ, आफूलाई संरचनात्मक परिवर्तन को लागि आयोजना र redistributive नीतिहरू लागि वकालत गरेर व्यापार बाहिर राख्न हुनुपर्छ अमेरिका मा।

अरे, परोपकार: तपाईंको हात मुडना नगर्नुहोस्। काम गर्न प्राप्त गर्नुहोस्।

द्वारा रिचर्ड वी रीव्स

यो Brooking संस्थान गरेको रिचर्ड रीव्स philanthropists आफ्नो काम को हृदय मा निहित तनाव पहिचान र त्यसपछि गर्न कार्य गर्न मा सार्न चुनौती। के ठूलो जगहरू सामाजिक जिम्मेवार निवेश मार्फत, केवल आफ्नो अपरेटिङ बजेट संग तर पनि आफ्नो सम्पत्ति संग असमानता लडे भने? के परोपकार थप जानबूझ प्रयोगात्मक थियो भने?

परोपकार कसरी समाधान गर्न

द्वारा दानियल Lurie

शून्य बंदोबस्ती को एक “”जानीबुझी भोक मोडेल”” अन्तर्गत संचालित जो दानियल Lurie, टिप बिन्दु को सीईओ, परोपकार एक छ भन्ने विश्वास गर्छ “”अस्तित्व संकट।”” पहिलो चरण यो काउन्टरको रूपमा, उहाँले भन्नुभयो, हामीले इमानदार र असहज कुराकानी अँगाल्न आवश्यक दौड र वर्ग।
असल सामरी को तिर्थयात्री, दाग ग्लास, Chartres गिरजाघर, फ्रान्स हेरचाह गर्नुहुन्छ। (मार्फत Getty Images)

तपाईं यो पत्र प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, संभावना तपाईं परोपकार, वैश्विक स्वास्थ्य, वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास गर्न सम्बन्धित केही रुचि राख्नु हुन्छ छन्। मा विकास सेट, हामी यी विषय मा उपन्यास र कहिलेकाहीं असहज कुराकानी सिर्जना गर्न काम।

संधै जस्तै, बाहिर हामी अझ TDS ‘सीमा धक्का कसरी लागि ट्विटर (@ sarika008) कुनै पनि विचार, प्रश्न, वा सुझावहरू मलाई पुग्नेछ गर्नुहोस्।

यो पत्र शिल्प मा उनको सहायताको लागि जेनिफर Gathright धन्यवाद।

RecommendRespond
ब्राउजरमा हेर्नुहोस्
मध्यम लोगो
मध्यम · 760 बजार सडक, 9 तल्ला, सान फ्रान्सिस्को, संविधानसभा 94102 द्वारा पठाईएको

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
En ny Evangeliet filantropi?

Utviklingsfondet Set
En ny Evangeliet filantropi?
Illustrasjon av Thoka Maer

Hvordan skal filantropi vurdere spenningen mellom sine maker og sin misjon? I mange tilfeller, stiftelser ønsker å løse sosiale problemer som ekstrem fattigdom og sult – men få sine ressurser gjennom krefter som har uten tvil bidratt til å skape de samme problemene. Kan filantropi komme forbi denne motsetningen? Hvordan?

Forrige uke på utvikling Set, har vi samlet flere ledende tenkere til å utforske disse spørsmålene i en omfattende diskusjon. Leah Hunt-Hendrix og Jee Kim av Ford Foundation åpnet gulvet ved å beskrive filantropi grunnleggende selvmotsigelse – og minnet leserne av en ivrig innsikt fra Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropi er prisverdig, men det må ikke føre til at filantrop å overse omstendighetene rundt økonomisk urettferdighet som gjør filantropi nødvendig.””

Hunt-Hendrix og Kim så spør hva en “”ny evangelium filantropi”” kan se ut, hvis det kjempet med disse spørsmålene.

Her er en oppsummering av samtalen, som vi håper vil fortsette i de kommende dagene. Hvis du har lyst, kan du trykke “”Skriv et svar”” under noen av stykkene i forumet og legge stemmen din!

I Filantropi er som faktisk Broken?

By Courtney Martin

“”Historien vi har fortalt om de fattige i Amerika, historien at vi fortsetter å be dem om å fortelle for å få finansiering, er at de er brutt. Faktisk er vi. “”

I denne gjennomtenkt essay, understreker forfatteren Courtney Martin mennesker og institusjoner som bryter tradisjonelle hierarkier ved å heve stemmene til tradisjonelle mottakere av filantropiske dollar – folk av farge, arbeiderklassen og kvinner. Relasjoner, hun hevder, er i sentrum for alt godt arbeid.

En Bright New Generation Battles ulikhet

Darren Walker

Darren Walker, president i Ford Foundation, bemerket betydningen av vår nåværende øyeblikk: populistiske følelser stiger på begge sider av det politiske spektrum, og studier viser at folk er økt misfornøyd med kapitalismen.

Filantroper, sier han, må gripe seriøst med de underliggende årsakene til ulikhet – og han uttrykker tro på sin evne til å møte dem med oppfinnsomhet.

Filantroper bør sette seg ut av bedriften

By Jessie Spector

Jessie Spector, direktør for Resource Generation, ved en sannhets forteller oppdrag. Det nye mandatet for filantroper, sier hun, bør være å sette seg ut av virksomheten ved å organisere for strukturelle endringer og talsmann for fordelingspolitikk – samtidig hedre historiene om “”stjålet land, arbeid og liv”” som har ført til ulik oppbygging rikdom i USA.

Hei, Philanthropy: Ikke vri hendene. Få til å fungere.

Av Richard V. Reeves

Den Brooking Instituttets Richard Reeves utfordrer filantroper å gjenkjenne den iboende spenningen i hjertet av sitt arbeid, og deretter gå videre til handling. Hva om store stiftelser kjempet ulikhet ikke bare med driftsbudsjettet, men også med sine eiendeler, gjennom sosialt ansvarlige investeringer? Hva om filantropi var mer vilje eksperimentell?

Hvordan fikse Filantropi

Av Daniel Lurie

Daniel Lurie, administrerende direktør i Tipping Point, som opererer under en “”forsettlig sulten modell”” av null begavelse, mener filantropi har en “”eksistensiell krise.”” Som et første skritt for å motvirke det, sa han, må vi omfavne ærlige og ubehagelig samtaler om rase og klasse.
Den barmhjertige samaritan bryr seg om Pilgrim, farget glass, Chartres Cathedral, Frankrike. (Via Getty Images)

Hvis du får dette brevet, er sjansen stor for at du er interessert i noe relatert til filantropi, global helse, eller internasjonal utvikling. At The Development Set, arbeider vi for å skape nye og noen ganger ubehagelig samtaler om disse temaene.

Som alltid, kan du nå ut til meg på Twitter (@ sarika008) med noen tanker, spørsmål eller forslag til hvordan vi kan presse TDS ‘grenser ytterligere.

Takk til Jennifer Gathright for hennes assistanse i laging dette brevet.

RecommendRespond
Leseren
medium Logo
Sendt av Medium · 760 Market Street, 9. etasje, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
د Philanthropy نوی انجیل؟

د پراختیا ټولګې
د Philanthropy نوی انجیل؟
له خوا Thoka Maer بېلګه

څنګه بايد philanthropy خپل جوړونکی او د خپل ماموریت تر منځ د تاوتریخوالي په پام کې؟ په ډیرو مواردو کې، د بنسټ غواړئ چې لکه فقر او لوږې د ټولنيزو ستونزو د حل – خو ځواکونه چې اوځانمرګي هغو ډېر د ستونزو د رامنځته مرسته کړې له الرې د خپلو سرچينو ترلاسه کړي. آیا philanthropy تېرو دې تناقض ترلاسه کړی؟ څه ډول؟

تېره اونۍ د د پراختیا ټولګې، موږ په ګډه څو مخکښ متفکرينو ته راوړل دې پوښتنو ته په یوه پراخه نیولې بحث وکړي. ليه Hunt-Hendrix او د فورډ د بنسټ او الګو کیم له خوا philanthropy د اساسي تناقض د تشريح د پوړ پرانیستل – او ورپه څخه د مارتین لوتر کینګ، Jr يو ليواله بصیرت لوستونکو .:

“”Philanthropy ستاینې وړ خبره ده، خو دا باید د بشردوست د اقتصادي بې عدالتۍ د شرايطو چې د philanthropy ضروري وګرځوئ سبب نه دي.””

Hunt-Hendrix او کیم نو پوښتنه وکړئ هغه څه چې د “”philanthropy نوي انجیل”” ښايي په شان ښکاري، که له دغو پوښتنو واخیست.

دلته د محاورې، چې موږ هيله من به په راتلونکو ورځو کې دوام يو د ارزون. که د روح حرکت تاسو، لطفا ځپلو په فورم لاندې د ټوټې هر “”د ځواب وليکئ”” او ستاسو غږ کړئ!

په Philanthropy، څوک په حقيقت مات؟

By Courtney Martin

“”د کيسه موږ په امریکا کې د بې وزلو په اړه وويل اوخپلو کيسه چې موږ ته دوام هغوی څخه غوښتنه وکړی تر څو بسپنې تر لاسه ته ووايي، ده چې هغوی مات یاست. په حقيقت کې موږ دي. “”

د رنګ د خلکو، د کارګرې طبقې، او ښځې – په دې فکر مغمون، ليکوال Courtney مارتین خلکو او ادارو د چا له خوا چې د خيرښيګڼی ډالرو دوديزو اخیستونکو غږونه سیخولی دوديزو د بولنې د ماتولو په ګوته کوي. اړیکې، هغې څرګندوي، د ټولو ښه کار په مرکز کې دی.

يو روښانه د نوي نسل د جګړې نابرابري

له خوا د ويست Walker

د فورډ د بنسټ ولسمشر د ويست Walker،، زموږ د اوسنۍ شېبه د اهمیت یادونه: القادري احساسات د سیاسي طیف د دواړو خواوو زیاتیدو، او شواهد ښيي چې خلک زيات سره پانګوالۍ خوښ نه دي.

Philanthropists هغه وايي، باید په جدي توګه سره د نابرابری د اصلی علتونو جوړکړي – او هغه په خپل قدرت سره د سوکالۍ او د هغوی سره مخامخ باور څرګندوي.

Philanthropists باید ځان د سوداګرۍ له جملې څخه واچوئ

By Jessie Spector

Jessie Spector، د منابعو د نسل اجرایوي رییس، د يو حقيقت ويلو ماموریت دی. ټول په داسې حال کې د “”غلا ځمکه، کار، او ژوند”” د تاریخ چې د نابرابره مال د راغونډېدنې په سبب مړوته – د واي نوی ماموریت، د هغې په وينا، بايد د کسب لپاره د جوړښتونو د بدلون په تنظیم او د کرهڼیزې پالیسیو تبليغ ځانونه واچول شي په متحده ایالاتو کې.

Hey، Philanthropy: آیا نه ستاسو لاسونه ټولکۍ. کار ته رسیدل.

By Richard V. Reeves

د Brooking انسټیټیوټ د ریچارډ Reeves ننګونې واي چې د خپل کار د زړه ذاتي تشنج پیژني، او بيا د عمل په حرکت. که ستر بنسټ نابرابرۍ نه يوازې د خپلو عادي بودجې خو هم له خپلو شتمنيو جګړه، مسؤول ټولنیز پانګې اچونې له الرې؟ که philanthropy زيات په قصدی ډول آزمېښتي وه؟

څنګه Philanthropy ډلي

By Daniel Lurie

Daniel Lurie، د حرکت پیل ټکی اجراييه، چې يو د صفر اوقافو “”په قصده د وږو موډل”” لاندې فعاليت کوي، په دې باور philanthropy لري د “”وجودي بحران.”” لکه څنګه چې د لومړي ګام په هغې د مخنيوی لپاره، هغه وويل، موږ بايد په اړه صادق او ناراحتۍ خبرې غېږ نژاد او ټولګي.
د ښه Samaritan لپاره د حج، وينو ګيلاس، Chartres کاتيډرل، فرانسې پروا. (له لارې Getty Images)

که تاسو دا لیک تر لاسه، چانس دي تاسو په څه philanthropy، د نړۍ د روغتیا، یا نړیوالې پرمختیا سره تړلې مينه. په د پراختیا ټولګې، چې موږ کار وکړي تر څو د دغو موضوعاتو ناول او کله ناکله د ناراحتۍ خبرې رامنځ ته کړي.

د تل په څیر، لطفا څخه ماته په ټوېټر کې (@ sarika008) سره هر ډول افکار، پوښتنې، یا وړاندیزونه لپاره مونږ څنګه TDS ‘پولو نور هم فشار ته ورسيږي.

د جنیفر Gathright لپاره په دې لیک جوړول د هغې مرستې مننه.

RecommendRespond
View په لټونګر کې
منځني Logo
ته وليږدول له خوا د منځني · 760 بازار Street، 9th پوړ، د سان فرانسیسکو، CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
انجیل جدید بشردوستی؟

مجموعه توسعه
انجیل جدید بشردوستی؟
تصویر توسط Thoka Maer

چگونه باید انسان دوستی تنش بین آفریننده و ماموریت خود را در نظر بگیرند؟ در بسیاری از موارد، پایه مایل به حل مشکلات اجتماعی مانند فقر شدید و گرسنگی – ولی از طریق نیروهایی که مسلما کمک کرده اند ایجاد این مشکلات بسیار دست آوردن منابع خود را. می توانید گذشته این تناقض انسان دوستی؟ چگونه؟

هفته گذشته در توسعه مجموعه، ما با هم چند متفکران پیشرو به ارمغان آورد به بررسی این موضوع در یک بحث گسترده. لی هانت-هندریکس و جی کیم از بنیاد فورد، طبقه با توصیف تضاد اساسی انسان دوستی باز – و خوانندگان بینش مشتاق از مارتین لوتر کینگ جونیور یاد .:

“”انسان دوستی ستوده است، اما باید آن را ایجاد نمی کند نیکوکار به چشم پوشی از شرایط بی عدالتی اقتصادی است که انسان دوستی لازم است.””

شکار هندریکس و کیم سپس از آنچه که “”انجیل جدیدی از انسان دوستی”” ممکن است مانند نگاه، اگر آن را با این پرسش کشتی گرفت.

در اینجا یک روکش از گفتگو، که ما امیدواریم در روزهای آینده ادامه خواهد داد است. اگر روح شما حرکت می کند، لطفا ضربه “”نوشتن پاسخ”” زیر هر یک از قطعات در تالار گفتگو و اضافه کردن صدای خود را!

در بشر دوستی، که در واقع شکسته؟

توسط کورتنی مارتین

“”داستان ما در مورد فقرا در امریکا گفته ام، داستان که ما همچنان به آنها بخواهید برای منظور دریافت کمک های مالی به این است که آنها شکسته است. در واقع، ما می باشد. “”

مردم از رنگ، طبقه کارگر، و زنان – در این مقاله اندیشمندانه، نویسنده کورتنی مارتین مردم و نهادهای که شکستن سلسله مراتب سنتی با افزایش صدای دریافت کنندگان سنتی دلار بشردوستانه برجسته. روابط، او ادعا، در مرکز همه کار خوب است.

روشن نسل جدید جنگ نابرابری

دارن واکر

دارن واکر، رئيس جمهور از بنیاد فورد، با اشاره به اهمیت لحظه فعلی ما: احساسات پوپولیستی در حال افزایش است در هر دو طرف طیف سیاسی، و شواهد نشان می دهد که مردم ناراضی با سرمایه داری افزایش می یابد.

افراد خیر، او می گوید، باید به طور جدی با علل ریشه نابرابری دست و پنجه نرم – و او را بیان ایمان به توانایی خود را به آنها چهره با ابتکار و خلاقیت.

افراد خیر باید خود را از کسب و کار قرار

توسط Jessie اسپکتور

جسی اسپکتور، مدیر اجرایی تولید منابع، در یک ماموریت گفتن واقعیت ها است. در این قطعنامه از جدید بشردوستان، او می گوید، باید به خود قرار داده از کسب و کار از طریق سازماندهی برای تغییر ساختاری و دفاع از سیاست های بازتوزیعی – در حالی که احترام به تاریخ “”به سرقت رفته زمین، نیروی کار و زندگی”” که به انباشت ثروت نابرابر منجر در ایالات متحده.

با سلام، بشردوستی: آیا دست خود را به زور گرفتن نیست. به کار کند.

توسط ریچارد V. ریوز

ریچارد ریوز بروکینگز موسسه را به چالش میکشد بشردوستان به رسمیت شناختن تنش ذاتی در قلب کار خود را، و سپس حرکت به عمل است. اگر پایه بزرگ نابرابری نه فقط با بودجه های عملیاتی خود، بلکه با دارایی های خود را می جنگیدند، از طریق سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی؟ اگر انسان دوستی عمد بیشتر تجربی بود؟

چگونه به رفع بشردوستی

توسط Daniel لوری

دانیل لوری، مدیر عامل شرکت نقطه اوج، که تحت یک “”مدل عمدا گرسنه”” وقف صفر عمل می کند، معتقد است انسان دوستی است “”بحران وجودی.”” به عنوان اولین گام برای مقابله با آن، او گفت، ما نیاز به در آغوش مکالمات صادقانه و ناراحت کننده در مورد نژاد و طبقه.
سامری خوب مراقبت از زائر، شیشه ای رنگ آمیزی، شارتر کلیسای جامع، فرانسه. (تصاویر از طریق گتی ایماژ)

اگر شما در حال دریافت این نامه، شانس شما علاقه مند به چیزی مربوط به انسان دوستی، بهداشت جهانی، و یا توسعه بین المللی است. در توسعه مجموعه، ما کار را به ایجاد رمان و مکالمات گاهی اوقات ناراحت کننده در مورد این موضوع.

مثل همیشه، لطفا به من در توییتر (@ sarika008) با هر گونه افکار، سوالات، و یا پیشنهادات خود را برای ما چگونه می تواند مرزهای TDS، و حتی بیشتر فشار.

با تشکر از جنیفر Gathright برای کمک به او در ساختن این نامه.

RecommendRespond
مشاهده در مرورگر
لوگو متوسط
ارسال شده توسط متوسط · 760 بازار خیابان، طبقه 9، سان فرانسیسکو، CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nowa Ewangelia Filantropii?

Set Development
Nowa Ewangelia Filantropii?
Ilustracja przez Thoka Maer

Jak należy filantropii rozważyć napięcie między jego przygotowywania i jej misji? W wielu przypadkach, fundacje chcą rozwiązywać problemy społeczne, takie jak skrajnego ubóstwa i głodu – ale nabywać swoje zasoby poprzez siły, które niewątpliwie pomogły stworzyć te same problemy. Czy filantropii ominąć tę sprzeczność? W jaki sposób?

W ubiegłym tygodniu na planie rozwoju, przywieźliśmy ze sobą kilka czołowych myślicieli zbadać te pytania w szeroko zakrojonej dyskusji. Leah Hunt-Hendrix i Jee Kim Fundacji Forda otworzył podłogę opisując Filantropii za fundamentalną sprzeczność – i przypomniał czytelnikom bystrym wgląd od Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropia jest godna pochwały, ale nie musi powodować filantrop przeoczyć okoliczności niesprawiedliwości ekonomicznej, które sprawiają, filantropii to konieczne.””

Hunt-Hendrix i Kim następnie zapytać, co “”nowa ewangelia filantropii”” może wyglądać, gdyby walczył z tymi pytaniami.

Oto podsumowanie rozmowy, które mamy nadzieję będą kontynuowane w najbliższych dniach. Jeśli duch przenosi cię, proszę naciśnij “”Dodaj odpowiedź”” poniżej któregokolwiek z kawałków na forum i dodać swój głos!

W Filantropii, kto faktycznie zepsuty?

Courtney Martin

“”Historia powiedzieliśmy o ubogich w Ameryce, historia, że nadal z prośbą, aby powiedzieć w celu uzyskania finansowania, jest to, że są one uszkodzone. W rzeczywistości jesteśmy. “”

W tym eseju przemyślany, pisarz Courtney Martin podkreśla osobom i instytucjom, które łamią tradycyjne hierarchie przez podnoszące się głosy tradycyjnych odbiorców filantropijnych dolarów – kolorowych ludzi, klasy robotniczej, jak i kobiet. Relacje, ona twierdzi, jest w centrum wszystkich dobrej pracy.

Jasny New Generation Walki Nierówność

Darren Walker

Darren Walker, prezes Fundacji Forda, zwrócił uwagę na znaczenie naszej obecnej chwili: Populist nastroje rośnie po obu stronach politycznego spektrum, a dowody wskazują na to, że ludzie są niezadowoleni z kapitalizmem wzrosła.

Filantropów, mówi, musi zmagać się poważnie z przyczyn nierówności – i wyraża wiarę w ich zdolności do sprostania im pomysłowości.

Filantropi powinien stawiać się z biznesu

Jessie Spector

Jessie Spector, dyrektor wykonawczy Generation zasobów, jest na misji, prawdę mówiąc. Nowy mandat filantropów, mówi, należy położyć się z biznesu poprzez organizowanie przez zmiany strukturalne i promując politykę redystrybucji – a jednocześnie uhonorowanie historie “”skradzionych gruntów, robocizny i życia””, które doprowadziły do nierównej akumulacji bogactwa w Stanach Zjednoczonych.

Hej, Filantropia: Nie załamywać ręce. Zabrać się do pracy.

Richard V. Reeves

The Brooking Instytutu Richard Reeves wyzwania filantropi rozpoznać nieuniknione napięcie w sercu swojej pracy, a następnie przejść do działania. Co zrobić, jeśli duże nierówności fundamenty walczył nie tylko z ich budżetów operacyjnych, ale także z ich aktywów poprzez społecznie odpowiedzialnych inwestycji? Co jeśli filantropia była bardziej celowo eksperymentalna?

Jak naprawić Filantropii

Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO Tipping Point, która działa w ramach “”celowo głodny modelu”” zero wyposażenia, uważa, filantropia ma “”kryzys egzystencjalny.”” Jako pierwszy krok, aby temu przeciwdziałać, powiedział, musimy przyjąć uczciwe i nieprzyjemne rozmowy o rasy i klasy.
Dobry Samarytanin dba o Pielgrzymie, witraże, Katedra w Chartres, Francja. (przez Getty Images)

Jeśli otrzymujesz ten list, są szanse, że jesteś zainteresowany czymś związanym z filantropii, globalnego zdrowia lub rozwoju międzynarodowego. W zestawie rozwoju, staramy się stworzyć nowe i czasem nieprzyjemne rozmowy na te tematy.

Jak zawsze, skontaktuj się ze mną na Twitterze (@ sarika008) z wszelkich myśli, pytań i sugestii na jak możemy jeszcze bardziej przesunąć granice TDS.

Dzięki Jennifer Gathright za pomoc w obróbce tego listu.

RecommendRespond
Podgląd
Średni Logo
Wysłane przez Średni · 760 Market Street, 9. piętrze, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

O Conjunto de Desenvolvimento
A New Gospel of Philanthropy?
Ilustração pelo Thoka Maer

Como deve filantropia considerar a tensão entre seu criador e sua missão? Em muitos casos, as fundações pretendem resolver os problemas sociais como a pobreza extrema ea fome – mas adquirir os seus recursos através de forças que, sem dúvida, ajudou a criar esses mesmos problemas. Pode filantropia superar esta contradição? Como?

Na semana passada, no set de Desenvolvimento, que reuniu vários pensadores líderes para explorar estas questões em uma discussão ampla. Leah Caça-Hendrix e Jee Kim da Fundação Ford abriu a palavra descrevendo contradição fundamental da filantropia – e lembrou os leitores de um grande insight de Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropia é louvável, mas não deve fazer com que o filantropo a ignorar as circunstâncias de injustiça económica que fazem filantropia necessário.””

Caça-Hendrix e Kim, em seguida, perguntar o que um “”novo evangelho da filantropia”” pode parecer, se ele lutou com essas questões.

Aqui está um resumo da conversa, que esperamos continuará nos próximos dias. Se o espírito move você, por favor clique em “”Escrever uma resposta”” abaixo de qualquer das partes no fórum e adicionar a sua voz!

Em Filantropia, que na verdade é quebrado?

Por Courtney Martin

“”A história que contei sobre os pobres na América, a história que continuamos a pedir-lhes para dizer a fim de obter financiamento, é que eles estão quebrados. Na verdade, nós somos. “”

Neste ensaio pensativo, escritor Courtney Martin destaca pessoas e instituições que quebram hierarquias tradicionais, elevando as vozes de destinatários tradicionais de dólares filantrópicos – pessoas de cor, a classe trabalhadora e as mulheres. Relacionamentos, ela afirma, está no centro de toda a boa obra.

Uma nova geração Battles Desigualdade Brilhante

Por Darren Walker

Darren Walker, presidente da Fundação Ford, destacou a importância do nosso momento atual: o sentimento populista está a aumentar em ambos os lados do espectro político, e as evidências mostram que as pessoas são o aumento insatisfeitos com o capitalismo.

Filantropos, diz ele, deve lidar seriamente com as causas da desigualdade – e ele expressa a fé em sua capacidade de enfrentá-los com ingenuidade.

Filantropos deve colocar-se fora do negócio

Por Jessie Spector

Jessie Spector, diretor executivo da geração de recursos, está em uma missão de contar a verdade. O novo mandato de filantropos, diz ela, deve ser o de colocar-se fora do negócio através da organização para a mudança estrutural e defendendo políticas redistributivas – tudo ao mesmo tempo honrar as histórias de “”roubados terra, trabalho e vida”” que levaram à acumulação de riqueza desigual nos Estados Unidos.

Hey, Filantropia: Não torça as mãos. Ir trabalhar.

Por Richard V. Reeves

Do Instituto Brooking Richard Reeves desafia filantropos de reconhecer a tensão inerente no coração do seu trabalho, e em seguida, passar à ação. E se grandes fundações lutou desigualdade não apenas com os seus orçamentos de funcionamento, mas também com os seus bens, através de investimentos socialmente responsáveis? E se a filantropia foi mais propositadamente experimental?

Como corrigir Filantropia

Por Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO da Tipping Point, que opera sob um “”modelo intencionalmente com fome”” de dotação zero, acredita que a filantropia tem uma “”crise existencial””. Como um primeiro passo para combater isso, disse ele, precisamos abraçar conversas honestas e desconfortáveis sobre raça e classe.
O bom samaritano se preocupa com a Pilgrim, vitrais, Catedral de Chartres, França. (Via Getty Images)

Se você estiver recebendo esta carta, as chances são que você está interessado em algo relacionado com a filantropia, a saúde global, ou o desenvolvimento internacional. No conjunto de desenvolvimento, trabalhamos para criar novos e conversas por vezes desconfortáveis sobre estes temas.

Como sempre, por favor contactar-me no Twitter (@ sarika008) com quaisquer pensamentos, perguntas ou sugestões sobre como podemos empurrar os limites “”TDS ainda mais.

Graças a Jennifer Gathright por sua assistência na elaboração desta carta.

RecommendRespond
Ver no navegador
Logo médio
Enviado por Medio · 760 Market Street, 9º andar, São Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਇੰਜੀਲ?

ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਟ
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਇੰਜੀਲ?
Thoka Maer ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਸ ਮੇਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ?

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਏ ਕਈ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਲੈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ. ਲੇਆਹ ਹੰਟ-Hendrix ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਕਿਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ – ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ .:

“”ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.””

ਹੰਟ-Hendrix ਅਤੇ ਕਿਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ “”ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਵ ਇੰਜੀਲ”” ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ.

ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ. ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜੇ, ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਜੀ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ “”ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ”” ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ!

ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਅਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕਰਟਨੀ ਮਾਰਟਿਨ ਕੇ

“”ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਨ. “”

ਰੰਗ ਦੀ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ – ਇਸ ਸੋਚ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਲੇਖਕ ਕਰਟਨੀ ਮਾਰਟਿਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ. ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ‘ਤੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਟਲਸ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਡੈਰੇਨ ਵਾਕਰ ਕੇ

ਡੈਰੇਨ ਵਾਕਰ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਸੰਵਾਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ.

ਸੰਵਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Jessie Spector ਕੇ

Jessie Spector, ਸਰੋਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ-ਦੱਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ. ਦੇ “”ਚੋਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ”” ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਜਦਕਿ – ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਨਵ ਫ਼ਤਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ redistributive ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ.

Hey, ਪਰਉਪਕਾਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ wring ਨਾ ਕਰੋ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਰਿਚਰਡ V. Reeves ਕੇ

Brooking ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰਿਚਰਡ Reeves ਸੰਵਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ’ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ. ਕੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਬਰਾਬਰੀ ਲੜਿਆ? ਕੀ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਰ ਬੁੱਝ ਤਜਰਬੇ ਸੀ?

ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਦਾਨੀਏਲ Lurie ਕੇ

ਦਾਨੀਏਲ Lurie, ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਦੇ “”ਇਰਾਦਤਨ ਭੁੱਖੇ ਮਾਡਲ”” ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ “”ਸਦੀਵੀ ਸੰਕਟ.”” ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਗਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕਲਾਸ.
ਚੰਗਾ ਸਾਮਰੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ, ਰੰਗੇ ਗਲਾਸ, Chartres Cathedral, France ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ. (VIA ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ’ ਤੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਚੈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ TDS ‘ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੱਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਵਾਲ, ਜ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ (@ sarika008) ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ.

ਇਸ ਪੱਤਰ crafting ਵਿਚ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੈਨੀਫ਼ਰ Gathright ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

RecommendRespond
ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਗੋ
ਦਰਮਿਆਨੇ · 760 ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੀਟ, 9 ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਨ ਫ੍ਰੈਨਸਿਸਕੋ, CA 94102 ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
O nouă Evanghelie filantropiei?

Setul de Dezvoltare
O nouă Evanghelie filantropiei?
Ilustratie de Thoka Maer

Cum ar trebui să ia în considerare filantropiei tensiunea dintre ei și misiunea maker sale? In multe cazuri, fundațiile doresc să rezolve probleme sociale, cum ar fi sărăcia extremă și a foametei – ci dobândesc resursele lor prin forțe care au ajutat la crearea, fără îndoială, tocmai aceste probleme. Poate filantropiei obține această contradicție fi salvat? Cum?

Săptămâna trecută pe platourile de filmare de dezvoltare, ne-am reunit mai mulți gânditori care conduc să exploreze aceste întrebări într-o discuție amplă. Lea Hunt-Hendrix și Kim Jee al Fundației Ford a deschis cuvântul prin care descrie contradicție fundamentală filantropia lui – și a reamintit cititorilor de o înțelegere pasionat de Martin Luther King Jr .:

“”Filantropia este lăudabilă, dar nu trebuie să provoace filantropului să ignore circumstanțele nedreptății economice care fac filantropie necesară.””

Hunt a-Hendrix și Kim apoi întreba ce s-ar putea să arate un “”noua evanghelie a filantropiei”” cum ar fi, în cazul în care sa luptat cu aceste întrebări.

Iată o recapitulare a conversației, care sperăm că va continua în zilele următoare. În cazul în care spiritul te misca, te rog lovit “”Scrie un răspuns”” sub oricare dintre piesele de pe forum și adăugați vocea ta!

În Filantropia, Cine este rupt de fapt?

Courtney Martin

“”Povestea ne-am spus despre cei săraci în America, povestea pe care vom continua să-i cerem să spună, în scopul de a obține finanțare, este că acestea sunt rupte. De fapt, noi suntem. “”

În acest eseu grijuliu, scriitor Courtney Martin scoate în evidență oamenii și instituțiile care încalcă ierarhiile tradiționale, prin ridicarea vocile beneficiarilor tradiționali de dolari filantropice – oameni de culoare, clasa muncitoare, și femei. Relații, ea afirmă, se află în centrul tuturor lucrărilor bune.

O Bright New Generation bătălii Inegalitate

De Darren Walker

Darren Walker, presedinte al Fundatiei Ford, a remarcat semnificația momentului nostru actual: sentimentul este în creștere Populist pe ambele părți ale spectrului politic, iar dovezile arată că oamenii sunt nemulțumiți de capitalism a crescut.

Filantropi, spune el, trebuie să se lupte serios cu cauzele profunde ale inegalității – și el își exprimă credința în capacitatea lor de a le face față cu ingeniozitate.

Filantropi ar trebui sa distanțat Out of Business

De către Jessie Spector

Jessie Spector, director executiv al Generarea de resurse, este într-o misiune de a spune adevărul. Noul mandat al filantropi, spune ea, ar trebui să fie să se pună de afaceri prin organizarea de schimbări structurale și susținerea politicilor redistributive – toate în timp ce onorarea istoriile “”furate pământ, muncă și vieți””, care au condus la acumularea de bogăție inegală in Statele Unite.

Hei, Filantropica: Nu Stoarce mâinile. Treci la treabă.

De Richard V. Reeves

Institutul Brooking Richard Reeves provoaca filantropi sa recunoasca tensiunea inerentă în centrul activității lor, și apoi trece la acțiune. Ce se întâmplă dacă fundațiile mari nu doar a încercat o inegalitate cu bugetele lor de funcționare, dar și cu activele lor, prin investiții responsabile social? Ce se întâmplă dacă filantropiei a fost mai intenționat experimental?

Cum la spre Fix Filantropia

Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO al Tipping Point, care operează sub un “”model de mod intenționat foame”” de la zero înzestrare, consideră filantropie are o “”criză existențială””. Ca un prim pas pentru ao contracara, a spus el, trebuie să îmbrățișeze conversații oneste și incomode despre rasă și clasă.
Bunul Samaritean se îngrijește de Pelerinului, vitraliile, Catedrala Chartres, Franța. (Via Getty Images)

Dacă primiți această scrisoare, sunt șanse ca esti interesat de ceva legat de filantropie, de sănătate la nivel mondial, sau de dezvoltare internațională. La Setul de dezvoltare, lucrăm pentru a crea noi și conversații, uneori incomode pe aceste teme.

Ca întotdeauna, vă rugăm să ajungă la mine pe Twitter (@ sarika008), cu orice gânduri, întrebări sau sugestii pentru modul în care putem împinge granițele TDS “”, chiar și mai mult.

Grație lui Jennifer Gathright, pentru sprijinul acordat în realizarea acestei scrisori.

RecommendRespond
Vizualizare în browser
Logo-ul mediu
Trimise de Mediu · Strada 760 Market, etaj 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Новое Евангелие от филантропии?

Набор развития
Новое Евангелие от филантропии?
Иллюстрация Thoka Маер

Как следует рассмотреть филантропию напряженность между его создателя и его миссии? Во многих случаях фонды хотим решить социальные проблемы, как крайняя нищета и голод – но приобретают свои ресурсы за счет сил, которые, возможно, помогли создать те самые проблемы. Может ли филантропия обойти это противоречие? Как?

На прошлой неделе на множестве развития, мы приняли участие несколько ведущих мыслителей, чтобы исследовать эти вопросы в широкой дискуссии. Лиа Hunt-Хендрикс и Jee Ким Фонда Форда открыл слово, описывая фундаментальное противоречие филантропии – и напомнил читателям острое понимание от Мартина Лютера Кинга, Jr .:

“”Филантропия заслуживает высокой оценки, но это не должно привести к филантроп упускать из виду обстоятельства экономической несправедливости, которые делают филантропию необходимой.””

Hunt-Хендрикс и Ким затем спросить, что такое «новое евангелие филантропии”” может выглядеть следующим образом, если он боролся с этими вопросами.

Вот пересказ разговора, который мы надеемся, будет продолжаться и в ближайшие дни. Если дух перемещает вас, пожалуйста, нажмите кнопку “”Написать ответ”” ниже любой из частей в форуме и добавить свой голос!

В филантропии, кто на самом деле работает?

По Courtney Martin

“”История мы говорили о бедных в Америке, история, которую мы продолжаем просить их, чтобы сказать, чтобы получить финансирование, в том, что они сломаны. На самом деле, мы “”.

В этом вдумчивого эссе, писатель Кортни Мартин выдвигает на первый план людей и учреждений, которые нарушают традиционные иерархий, поднимая голоса традиционных получателей филантропических долларов – людей цвета, рабочего класса, так и женщин. Отношения, она утверждает, находятся в центре всей хорошей работы.

Яркий Новое поколение Битвы Неравенство

Даррен Уокер

Даррен Уокер, президент Фонда Форда, отметил значимость нашего текущего момента: Народник настроения растет с обеих сторон политического спектра, и данные показывают, что люди, увеличиваются недовольны капитализмом.

Благотворители, говорит он, должен бороться всерьез с коренными причинами неравенства – и он выражает веру в их способности противостоять их изобретательности.

Благотворители должны выйти из бизнеса

Джесси Спектор

Джесси Спектор, исполнительный директор формирования ресурсов, на миссии говорить правду. Новый мандат благотворителей, говорит она, должна ставить себя из бизнеса путем организации структурных изменений и выступает за перераспределительной политики – все в то время как чествование истории «украденных земли, труда и жизни””, которые привели к накоплению неравной богатства В Соединенных Штатах.

Эй, Филантропия: Не отжимать ваши руки. Принимайтесь за работу.

Ричард В. Reeves

В Brooking института Ричард Ривз бросает вызов благотворители признать врожденное напряжение в основе их работы, а затем перейти к действию. Что делать, если большие фонды боролись неравенство не только с их операционных бюджетов, но и с их активами, через социально ответственных инвестиций? Что делать, если филантропия была более целенаправленно экспериментальным?

Как исправить филантропии

Даниэль Лурье

Даниэль Лурье, генеральный директор компании Tipping Point, который работает под “”намеренно голодной модели”” нулевого одаренности, считает филантропия имеет “”экзистенциальный кризис.”” В качестве первого шага, чтобы противостоять этому, сказал он, мы должны принять честные и неудобные разговоры о том, расы и класса.
Добрый самаритянин заботится о Пилигрим, витражи, Шартрский собор, Франция. (Via Getty Images)

Если вы получили это письмо, скорее всего, вы заинтересованы в чем-то связано с благотворительностью, глобального здравоохранения или международного развития. В наборе развития, мы работаем над созданием новых и иногда неудобные разговоры на эти темы.

Как всегда, пожалуйста выйти мне на Twitter (@ sarika008) с какими-либо мысли, вопросы или предложения о том, как мы можем расширять границы TDS ‘еще больше.

Благодаря Дженнифер Gathright за помощь в подготовке этого письма.

RecommendRespond
Просмотр в браузере
Средний Логотип
Прислал Medium · 760 Market Street, 9-й этаж, Сан-Франциско, Калифорния 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Talalelei New o Philanthropy?

O le seti o Atinae
A Talalelei New o Philanthropy?
Na tusia e Thoka Maer

E tatau faapefea ona philanthropy mafaufau i le feteenai i le va o lona faia ma lana misiona? I le tele o tulaga, o faavae e te manao e foia faafitauli lautele e pei o le mativa ma le fia aai ogaoga – ae maua o latou punaoa e ala i malosiaga na fesoasoani arguably fatu na faafitauli lava. E mafai ona philanthropy maua ua mavae lenei feteenaiga? E faapefea?

Le vaiaso ua tea i le Atinae Seti, sa tatou aumaia faatasi le tele o tau mafau- fau e suesue i fesili nei i se talanoaga tele-e amata. Lea Hunt-Hendrix ma Jee Kim o le Faavae Ford tatalaina o le fola i le faamatalaina feteenaiga faavae a philanthropy – ma faamanatu atu le au faitau o se malamalamaaga manino mai Martin Luther King, Itiiti .:

“”O Philanthropy tauleleia, ae e le tatau ona faia le philanthropist e le amanaiaina le tulaga o le le tonu o le tamaoaiga lea e faia philanthropy tatau ai.””

ona fesili atu lea Hunt-Hendrix ma Kim o se “”talalelei fou o philanthropy”” e mafai ona foliga, pe afai e tauivi ma nei fesili.

O se recap iinei o le talanoaga, lea tatou te faamoemoe o le a faaauau pea i le aso e afio mai. Afai o le agaga ua uunaʻia ai oe, faamolemole ia lavea “”Tusi se tali”” o loo i lalo o so o se vaega i totonu o le fono ma faaopoopo lou leo!

I Philanthropy, O ai o le mea moni ua Gau?

Saunia e Courtney Martin

“”O le tala tatou te fai atu e uiga i le matitiva i totonu o Amerika, o le tala o le a tatou faaauau pea ona fai atu i ai e taʻu atu ina ia maua ai tupe, e faapea latou te momomo. O le mea moni, ua tatou. “”

I totonu o lenei tala magafagafa, tusitala faamatilatila Courtney Martin tagata ma faalapotopotoga oe solia hierarchies masani e siitiaina le leo o le mauaina masani o tala fesoasoani agalelei – tagata o lanu, le vasega galuega, ma tamaitai. Sootaga, sa faamautuina ai, ua i le totonugalemu o le galuega lelei uma.

A Bright taua Tupulaga New tutusa

Saunia e Darren Walker

Darren Walker, o le peresitene o le Faavae Ford, matauina le taua o lo tatou taimi i le taimi nei: o faiaʻe Populist lagona i itu uma e lua o le fusi o alaleo faaupufai, ma faamaoniga e faaalia ai ua faateleina lē faamalieina tagata kapitalisiga.

Philanthropists, na ia fai mai, e tatau ona tauivi matua i le aʻa mafuaaga o le lē tutusa – ma sa ia faaalia le faatuatua i lo latou tomai e feagai i latou ma le atamai.

Tatau Tuu Philanthropists i Latou Lava mai o Pisinisi

Saunia e Jessie Spector

Jessie Spector, le Faatonu Sili o Punaoa Tupulaga, o i se misiona upumoni-tau atu. O le poloaiga fou o philanthropists, sa ia faapea mai, e tatau ona e tuu i latou lava i fafo o le pisinisi e le faatulagaina mo suiga faatulagaga ma lagolagoina mo faiga faavae redistributive – uma ao le faamamaluina o le talafaasolopito o le “”gaoia laueleele, galue, ma le ola”” ua taitaiina atu ai i faaputuga tutusa le tamaoaiga i le Iunaite Setete.

Ei, Philanthropy: Aua le Wring Lou Lima. Ia maua e Galulue.

Saunia e Richard V. Reeves

O le a le Reeves Richard Inisetiute Brooking luitauina philanthropists e iloa ai le toʻa na fananau mai i le loto o la latou galuega, ma agai i luma e faatino. Faapefea pe afai faavae tele tau le tutusa le na o ma a latou faagaoioia paketi ae faapea foi ma a latou meatotino, e ala i tupe teu faafaigaluega lautele nafa? Faapefea pe afai sa sili atu le faamoemoe faataitai philanthropy?

Auala e tamau Philanthropy

Saunia e Daniel Lurie

Daniel Lurie, Ofisa Sili o Pulega o Tipping Point, lea e galue i lalo o se “”loto i faataitaiga fia aai”” o o faaeega paia, talitonu philanthropy ei ai se “”faalavelave existential.”” A o se laasaga muamua tetee i ai, sa ia fai mai, e tatau ona tatou taliaina talanoaga faamaoni ma le lelei e uiga i tuuga ma vasega.
O le manatu mamafa Samaria Agalelei mo le pilikirimi, tioata, Chartres falesa, Farani. (Via Images Getty)

Afai o loo e mauaina le tusi lenei, o avanoa e oe fiafia i se mea e faatatau i philanthropy, soifua maloloina o le lalolagi, po o le atinae faava o malo. I le Atinae Seti, tatou te galulue e fatu tala na tusia ma o nisi taimi talanoaga lelei i nei autu.

Pei ona masani ai, faamolemole ia e aapa atu ai ia te aʻu i le Twitter (@ sarika008) ma so o se manatu, fesili, po o fautuaga mo le auala e mafai ona tatou tuleia TDS ‘tuaoi atili.

Faafetai e Jennifer Gathright mo lana fesoasoani i crafting lenei tusi.

RecommendRespond
View i browser
Logo feololo
Auina e Feololo · 760 Maketi Street, fola 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Soisgeul Gràdh-daonna?

Tha Leasachaidh Set
A New Soisgeul Gràdh-daonna?
Dealbh le Thoka Maer

Ciamar a bu chòir gràdh-daonna a ‘beachdachadh air an aimhreit eadar a’ dèanamh agus a rùin? Ann an iomadh cùis, bunaitean airson fuasgladh fhaighinn air trioblaidean sòisealta mar am fìor bhochdainn agus acras – ach aca fhaighinn goireasan tro feachdan a tha teagmhach, chuidich a chruthachadh fheadhainn fìor dhuilgheadasan. Urrainn gràdh-daonna a ‘faighinn seachad air an aghaidh seo? Ciamar?

Air an t-seachdain air an Leasachaidh Set, tha sinn a ‘toirt còmhla grunn thoiseach smaoinichean na ceistean seo a rannsachadh ann an còmhradh farsaing. Leah Hunt-Hendrix agus Jee Kim na Ford Foundation fhosgladh an làr le bhith ag innse do charthannas bunaiteach aghaidh – agus an cuimhne nan leughadairean dealasach sealladh bho Martin Luther King, Jr .:

“”Gràdh-daonna a tha ionmholta, ach feumaidh e chan adhbharaich an fialaidheachd a ‘coimhead thar an t-suidheachadh eaconamach ana-ceartas a dhèanamh do charthannas riatanach.””

Hunt-Hendrix agus Kim uair sin iarr air dè tha ann an “”t-soisgeil ùr de ghràdh-daonna”” coltach, ma tha e ‘gleac ri na ceistean seo.

Seo cothrom a dhol thairis air a ‘chòmhraidh, tha sinn an dòchas Leanaidh a’ tighinn ann an làithean. Ma tha thu a ‘gluasad spiorad, cuiribh bhuail “”Sgrìobh freagairt”” gu h-ìosal sam bith de na pìosan ann an fhòram agus cuir ur guth!

Ann an Gràdh-daonna, a tha dearbh Broken?

Le bhith a ‘Courtney Màrtainn

“”Tha an sgeulachd sinn innse mu na bochdan ann an Ameireaga, stòiridh air a bheil sinn a ‘cumail oirnn a iarr orra innse ann an òrdugh a’ faighinn maoineachadh, tha sin tha iad briste. Gu dearbh, tha sinn. “”

Anns an aiste seo smuainteachail, sgrìobhadair Courtney Màrtainn cur cuideam air daoine agus stèidhean a bhriseadh no inbhean traidiseanta àrdachadh le guthan traidiseanta faighinn gràdh-daonna dolaran – daoine dath, an luchd-obrach, agus na boireannaich. Dàimhean, i ag ràdh, a tha aig teis-meadhan na h-uile dheagh obair.

A Bright New Generation Cath-ionannas

Le Darren Walker

Darren Walker, ceann-suidhe na Ford Foundation, fa-near cho cudromach ‘againn an-dràsta dràsta: Populist faireachdainn a tha ag èirigh air gach taobh den speactram poilitigeach, agus fianais a’ sealltainn gu bheil daoine air am meudachadh mì-riaraichte le calpachas.

Ghràdhaichean-daonna, tha e ag ràdh, Feumaidh dol an sàs leis an droch-adhbharan bunaiteach airson neo-ionannachd – agus e ag innse creidimh ann an comas aca ri aghaidh orra le ealantachd.

Ghràdhaichean-daonna a chur Iad fein ‘Out of Business

Le Seasaidh Spector

Seasaidh Spector, Riaghaltas na Stiùiriche Ghoireasan Generation, a tha air an fhìrinn-innse rùin. Ùr mandat de ghràdhaichean-daonna, tha i ag ràdh, bu chòir iad fhèin a chur a-mach à gnothachas le cur air dòigh airson atharrachadh structarail agus a ‘tagradh airson redistributive poileasaidhean – a h-uile fhad’ sa tha urram air eachdraidh “”goid fearann, saothair, agus beatha”” a tha air a stiùireadh gu neo-ionnaine beairteas cruinneachadh anns na Stàitean Aonaichte.

Hey, Gràdh-daonna: Do not cuidich Your Hands. Dhol gu obair.

Le bhith a ‘Richard V. Reeves

Tha Brooking Institiud Richard Reeves dùbhlain ghràdhaichean-daonna a bhith ag aithneachadh shocair aig cridhe an obair aca, agus an uair sin a ‘gluasad air adhart gu gnìomh. Dè ma mòr bunaitean a ‘sabaid neo-ionannachd chan ann dìreach le aca buidseatan obrachaidh ach cuideachd le’ mhaoin aca, tro sòisealta uallach tasgaidhean? Dè ma bhios gràdh-daonna a bha barrachd dh’aona ghnothaich deuchainneach?

Ciamar a Fix Gràdh-daonna

Le Daniel Lurie

Daniel Lurie, Ceannard Tipping Rubha, a tha ag obrachadh fo “”a dh’aona-ghnothach an t-acras modail”” de neoni buileachaidh, a ‘creidsinn gràdh-daonna a tha “”bitheil èiginn.”” Mar chiad cheum gus an seasadh e, thuirt e, feumaidh sinn gabhail ri onarach agus mì-chofhurtail còmhraidhean mu rèis agus clas.
The Good Samaritan a ‘gabhail cùram airson na Pilgrim, glainne dhathte, Chartres Cathair-eaglais, An Fhraing. (Via Getty Images)

Ma tha thu a ‘faighinn litir seo, tha cothroman tha ùidh agad ann an rudeigin co-cheangailte ri gràdh-daonna air feadh na cruinne slàinte, no leasachadh eadar-nàiseanta. Aig an Leasachaidh Set, tha sinn ag obair a chruthachadh nobhail agus uaireannan mì-chofhurtail còmhraidhean air na cuspairean seo.

Mar as àbhaist, cuiribh ruighinn a-mach gu mi air Twitter (@ sarika008) le sam bith smuaintean, ceistean, no molaidhean airson ciamar as urrainn dhuinn a phutadh TDS ‘crìochan fiù’ s nas fhaide.

Taing do Jennifer Gathright airson a cuideachaidh ann an croitearachd litir seo.

RecommendRespond
View ann an brabhsair Opera
tro Mheadhan na Suaicheantas
A chuir tro Mheadhan · 760 Sràid a ‘Mhargaidh, 9mh làr, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Нови Јеванђеље филантропије?

Развој сет
Нови Јеванђеље филантропије?
Илустрација Тхока Маер

Како би требало да филантропије у обзир тензије између свог творца и својој мисији? У многим случајевима, темељи желе ријешити социјалне проблеме као што су екстремног сиромаштва и глади – али стиче своје ресурсе путем силе које су вероватно и сам стварао управо тих проблема. Може филантропије отарасити ове контрадикције? Како?

Прошле недеље на развој Сет, донели смо заједно неколико водећих мислилаца да истражи ова питања у широке расправе. Леа Хант-Хендрик и Јее Ким из Фондације Форд отворио под описујући основно контрадикцију филантропија – и подсетио читаоце одушевљен увида од Мартин Лутхер Кинг, Јр .:

“”Човекољубље је за похвалу, али то не сме да проузрокује да филантроп да пређе у условима економске неправде које чине филантропије потребно.””

Лов-Хендрикс и Ким онда питати шта је “”нови јеванђеље филантропије”” може изгледати као, ако се борили са овим питањима.

Овде је рекапитулација разговора, који се надамо да ће се наставити у наредним данима. Ако вас дух покреће, молимо хит “”Напишите одговор”” испод било ког комада на форуму и додати свој глас!

У филантропије, ко је заправо Брокен?

Цоуртнеи Мартин

“”Прича смо рекли о сиромашнима у Америци, прича да наставимо да их замолим да кажем да би добили средства, је да су поломљена. У ствари, ми смо. “”

У овом есеју промишљен, писац Кортни Мартин истиче људе и институције који разбијају традиционалне хијерархије подизањем гласове традиционалних прималаца филантропским долара – људи боје, радничке класе и жене. Односи, тврди она, су у центру свих доброг рада.

А Бригхт Нев Генератион Битке неједнакост

Даррен Валкер

Даррен Вокер, председник Фондације Форд, истакао је значај нашег актуелног тренутка: популистичка расположење расте на обе стране политичког спектра, а докази показују да су људи повећава незадовољни капитализма.

Филантропи, каже он, морају озбиљно боре са узроцима неједнакости – и он изражава веру у њихову способност да се суоче са генијалности.

Филантропи треба да се избацити из посла

Би Јессие Спецтор

Јессие Спектор, извршни директор ресурса енергије, је на мисији истине говори. Нови мандат од филантропа, каже она, требало би да буде да се избаци из посла организацијом за структурне промене и залагање за редистрибутивних политика – све уз поштовање историје “”украдених земљишта, рада и живота”” који су довели до неједнаке акумулације богатства У Сједињеним Америчким Државама.

Хеј, Филантропија: Не Вринг Иоур Хандс. Баци се на посао.

Рицхард В. Реевес

Тхе Броокинг Института Ричард Ривс оспорава филантропи да призна природним притиском у срцу свом раду, а затим пређите на акцију. Шта ако велики темељи се борили неједнакости не само са својим оперативним буџетима, али и са својим средствима, кроз друштвено одговорне инвестиције? Шта ако филантропија је више намерно експериментални?

Како поправити филантропија

Даниел Лурие

Данијел Лури, директор Типпинг Поинт, која послује под “”намерно гладног модела”” нула задужбине, сматра филантропија има “”егзистенцијалну кризу.”” Као први корак да се супротстави, како је рекао, морамо да прихватимо искрене и непријатним разговоре о расе и класе.
Тхе Гоод Самаритан брине за Пилгрим, витража, Цхартрес Цатхедрал, Француска. (Виа Гетти Имагес)

Ако примате ово писмо, велике су шансе да сте заинтересовани за нешто везано за филантропија, глобално здравље, или међународни развој. На развој Сет, радимо да створимо нове и понекад непријатне разговоре о овим темама.

Као и увек, обратите се мени на Твиттер (@ сарика008) са било којим мисли, питања или сугестије о томе како можемо да помера границе ТДС “”још више.

Захваљујући Јеннифер Гатхригхт за њену помоћ у њеном стварању ово писмо.

РецоммендРеспонд
Погледај у бровсеру
Средњи Логотип
Послао Медијум · 760 Маркет Стреет, 9. спрат, Сан Францисцо, ЦА 94102

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Gospel Itsva vakanaka?

The Development Set
A Gospel Itsva vakanaka?
Illustration kubudikidza Thoka Maer

Sei vanhu vakanaka funga kunetsana pakati Muiti dzaro basa? Muzviitiko zvakawanda, nheyo vanoda kugadzirisa zvinetso zvomunzanga akafanana urombo hwakanyanya uye nenzara – asi kuwana pfuma yavo kuburikidza nemasimba kuti arguably akabatsira zvinetso iwayo chaizvo. Anogona vakanaka kuwana zvekare kupesana uku? Sei?

svondo rapera The Development Set, isu vakauya pamwe chete nevafungi akawanda kunotungamirira dzichaongorora mibvunzo iyi mune navanopinda-kutangira nhaurirano. Leah Hunt-Hendrix uye Jee Kim of Ford Foundation akavhura uriri nokurondedzera inokosha pagakava vakanaka wacho – uye akayeuchidza vaverengi nzwisiso yakajeka kubva Martin Luther King, Jr .:

“”Vanhu vakanaka kuchirumbidzwa, asi zvinofanira ndikasaita philanthropist kuti tisangoti ezvinhu kusaruramisira upfumi izvo kuti vanhu vakanaka zvakakodzera.””

Hunt-Hendrix uye Kim wobvunza kuti “”vhangeri mutsva vakanaka”” vangatarira akafanana, kana mutsimba mibvunzo iyi.

Heunoi Recap pamusoro kukurukura, tinovimba acharamba mumazuva anouya. Kana mweya kunoita iwe, ndapota kutsikwa “”Nyora mhinduro”” pazasi chero zvidimbu vari Forum uye kuwedzera inzwi rako!

Muna vakanaka, Ndiani Chaizvo Broken?

By Courtney Martin

“”Nyaya ratiri kuudzwa varombo America, nyaya kuti tirambe kuvabvunza kuudza kuti vawane mari, ndechokuti zvavari akavhuniwa. Kutaura zvazviri, tiri. “”

In ichi akanyatsofungwa rondedzero, munyori Courtney Martin inoratidza vanhu nemasangano avo nokuputsa chinyakare hierarchies kuburikidza paakasimudzira manzwi chinyakare vanowana philanthropic madhora – vanhu ruvara, nokushanda kirasi, uye vakadzi. Relationships, iye inoti, vari pakati zvose zvakanaka basa.

Tariro New Generation Hondo kusaruramisira

By Darren Walker

Darren Walker, purezidhendi Ford Foundation, akaona kukosha edu iyezvino nguva: Populist pfungwa iri kunobuda pamusoro mativi ose enyika chakarondedzera, uye uchapupu hunoratidza kuti vanhu awanda kusagutsikana capitalism.

Vanoyamura, anoti, anofanira kugona zvakakomba pamwe zvinokonzera kusaruramisira – uye iye anoratidza kutenda mukukwanisa kwavo kutarisana navo unyanzvi.

Vanoyamura Vanofanira vazvibayire pakati Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director pamusoro Resource Generation, ari chokwadi-kutaurira basa. The itsva wokureva pamusoro vanoyamura, anoti, vanofanira kuva vazvibayire vemabhizimisi nekuronga kuti STRUCTURAL shanduko uye kumirira redistributive policies – zvose apo kukudza nezveupenyu “”chakabiwa nyika, basa, uye upenyu”” zvakakonzera dzisakarurama upfumi kuwanda muUnited States.

Hey, vakanaka: Regai agure Maoko Enyu. Svika Shanda.

By Richard V. Reeves

The Brooking Institute Richard Reeves nezvimhingaidzo vanoyamura kuona yokusafa kusungika pamwoyo basa ravo, uye ipapo ita chiito. Zvakadini kana nheyo makuru vakarwa kusaruramisira kwete avo anodawo zvemari asiwo avo yesangano, kuburikidza basa mumagariro upfumi? Zvakadini kana vanhu vakanaka kwainyanya nemaune experimental?

Sei Isa vakanaka

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO pamusoro Tipping Point, iyo inoshanda pasi ane “”muenzaniso nemaune nzara”” pamusoro razero Endowment, anodavira vakanaka ane “”tsika dambudziko.”” Danho rokutanga kuti vadzivirire nayo, akati, tinofanira kugamuchira akatendeseka uye kugadzikana kukurukura rudzi uye kirasi.
The Good MuSamariya rinotarisira Pilgrim, akasvibiswa girazi, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Kana uri pakugamuchira tsamba iyi, mikana uchida chinhu chokuita vakanaka, utano munyika yose, kana kukura dzakawanda. At The Development Set, tinoshanda pakusika yokufungidzira uye dzimwe nguva zvakanaka nyaya iyi nyaya.

Senguva dzose, tapota kunanavira kwandiri Twitter (@ sarika008) chero pfungwa, mibvunzo, kana mazano kwatingaita kusundira miganhu TDS ‘kunyange mberi.

Nemhaka Jennifer Gathright kwake kubatsirwa crafting tsamba iyi.

RecommendRespond
View mubrowser
Medium Logo
Akatumwa Medium · 760 Market Street, 9th uriri, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
جهڙن جي هڪ نئين انجيل؟

ترقي سيٽ
جهڙن جي هڪ نئين انجيل؟
Thoka Maer جي گریبان

ڪيئن ان جي ساز ۽ ان جي مشن جي وچ ۾ مصالحت غور جهڙن ڪرڻ گهرجي؟ ڪيترن ئي ڪيسن ۾، بنياد پيريء غربت ۽ بک وانگر سماجي مسئلا حل ڪرڻ جي خواهش – پر لشڪر ته arguably جن تمام مسئلا پيدا مدد ڪيو جي ذريعي انهن جي وسيلن حاصل. هن تضاد گذريل حاصل جهڙن ڪري سگهو ٿا؟ ڪيئن؟

گذريل هفتي جي ترقي سيٽ تي، اسان کي گڏ کڻي ڪيترن ئي اهم ترين مفڪرن هڪ وسيع پيچيدگي بحث ۾ انهن سوالن جا جستجو ڪري. Leah هنٽ-Hendrix ۽ فورڊ فائونڊيشن جي Jee نمآن حسن جهڙن جي بنيادي تضاد بيان جي منزل ٿيا – ۽ مارٽن لوٿر ڪنگ، آر مان هڪ جي ڪوشش بصيرت جي پڙهندڙن کي نصيحت:

“”جهڙن تحسين جوڳو آهي، پر ان کي انسان معاشي ناانصافي جي حالتن جنهن جهڙن ضروري ڪر نظر انداز ڪرڻ جو سبب نه هجي.””

تلاش-Hendrix ۽ نمآن پوء جيڪي هڪ “”جهڙن جي نئين انجيل”” وانگر نظر ٿئي، ته ان کي انهن سوالن سان wrestled پڇن ٿا.

هتي جي ڪچهري، جنهن جي اسان کي اميد آهي ته اچڻ ڏينهن ۾ جاري ٿيندو جو هڪ recap آهي. جو روح اوھان کي هلڻ ته، هن فورم ۾ اچي مهرباني ڪري “”هڪ جواب لکو”” جي ٽڪر جي ڪنهن به هيٺ ۽ پنهنجي آواز شامل!

جهڙن ۾، جو اهڙو ڀڄي ويو آهي؟

Courtney مارٽن جو قسم

“”هن ڪهاڻي اسان کي آمريڪا ۾ فقير صاحب جي باري ۾ ٻڌايو وڃان، ته ڪهاڻي ته اسان کين امداد حاصل ڪرڻ جي حڪم ۾ ٻڌايو کي پڇا ڳاڇا ڪرڻ لاء جاري، ته اهي ڀڄي رهيا آهيو آهي. حقيقت ۾، اسين آهي. “”

رنگ جي ماڻهن، سنڌ جي پورهيت طبقي ۽ عورتن – هن مدبر مضمون نويس ۾، اديب Courtney مارٽن ماڻهن ۽ ادارن جو ھمدردي ڊالر جي روايتي وصول ڪندڙن جي آوازن elevating جي روايتي hierarchies ڀڃندا ڪاردگي. رشتا، هوء asserts، سڀ چڱا ڪم جي مرڪز تي آهي.

هڪ روشن نئين نسل ويڙهن برابريء

Darren گھمائيندڙ جو قسم

Darren گھمائيندڙ، جي فورڊ فائونڊيشن جي صدر، اسان جي موجوده پل جي اهميت نوٽ: پاپولسٽ جذبي جي سياسي spectrum جي ٻنهي پاسن تي وڌي رهي آهي، ۽ دليل ڏيکاري ٿو ته ماڻهو سرمائيداري نظام سان مطمئن وڌي رهيا آهن.

Philanthropists، ته هو چوي ٿو، برابريء جي سببن جو ازالو سان سنجيدگي سان grapple هجڻ ضروري آهي – ۽ هن کين ingenuity سان منهن کي انهن جي صلاحيت ۾ ايمان جو اظهار.

Philanthropists پاڻ ڌنڌي مان وجهي وڃي

Jessie Spector جو قسم

Jessie Spector، جا وسيلا نسل جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر، هڪ سچي-ٻڌايان مشن تي آهي. philanthropists جي نئين مينڊيٽ، هوء چوي ٿي، پاڻ بنيادي ڍانچي جي تبديلي لاء منظم ۽ redistributive پاليسين لاء وڪالت جي ڌنڌي مان ڪڍي ڦٽو ڪري وڃي – “”چوري زمين، پورهيو، ۽ جان”” جي تاريخ آهي ته آزاداڻي طور مال موسمي ڏي روانا ٿيا honoring سڀ جڏهن ته آمريڪا ۾.

گهڻن، جهڙن: اوھان جي ھٿن Wring نه ڪريو. ڪم تي وڃ.

رچرڊ هلي Reeves جو قسم

هن Brooking انسٽيٽيوٽ جي رچرڊ Reeves سندن ڪم جي دل ۾ پيدائشي عمل ۾ مصالحت جي سڃاڻپ، ۽ پوء عمل ڪرڻ تي وڃڻ لاء philanthropists چيلينجن سان. ڇا ته وڏي بنياد سماجي ذميوار سيڙپ جي ذريعي، نه صرف انهن جي آپريٽنگ سيمينارن سان پر انهن جي اثاثن سان جنسي وڙهيا؟ ڇا ته جيڪڏھن جهڙن وڌيڪ purposely تجرباتي هو؟

ڪيئن جهڙن کي فڪس ڪرڻ لاء

شاهين Lurie جو قسم

شاهين Lurie، Tipping پوائنٽ، جنهن کي هڪ ٻڙي سندان جي “”ڄاڻي ٻجھي بکيو ماڊل”” هيٺ هلندي جو أي، ايمان جهڙن هڪ ڇڏيو آهي “”existential بحران.”” هڪ پهريون قدم ان جي جوابي کي جيئن، هن چيو ته، اسان جي باري ۾ ايماندار ۽ مضطرب ڳالهه ٻولهه آغوش ڪرڻ جي ضرورت آهي مذهب ۽ طبقاتي.
هن ڪهاڻي سامري چيني ياتريء، پيل گلاس، Chartres ديول، فرانس لاء ناھي. (ويا Getty تصويرون)

توهان هن خط حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا ته، امڪان توهان جهڙن، عالمي صحت، يا بين الاقوامي ترقي سان لاڳاپيل شيء ۾ دلچسپي آهيو آهن. ترقي سيٽ تي، اسان انهن موضوع تي ناول ۽ ڪڏهن ڪڏهن مضطرب ڳالهه ٻولهه پيدا ڪرڻ لاء ڪم.

هميشه جيئن ته، ڪنهن به سوچون، سوال، يا ڪيئن اسان TDS ‘حدون به وڌيڪ گمراھ ڪري سگهو ٿا لاء تجويزون سان Twitter ۽ (: sarika008) تي مون تائين پهچن ڪريو.

هن خط بنوع ۾ سندس مدد لاء Jennifer Gathright ڪرڻ جي مهرباني.

RecommendRespond
برائوزر ۾ ڏسو
وچولو لوگو
وچولو ذريعي موڪليو · 760 مارڪيٽ گهٽي، 9th ماڙ، سين، سيي 94102

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ජනහිතකාමයේ නව සුවිශේෂ?

සංවර්ධන Set
ජනහිතකාමයේ නව සුවිශේෂ?
Thoka Maer විසින් උපමාව

කොහොමද එහි වන හා එහි මෙහෙවර අතර ආතතිය සලකා ජනහිතකාමයේ කළ යුත්තේ ඇයි? බොහෝ අවස්ථාවල දී, පදනම් අන්ත දිළිඳුකම හා සාගින්න වැනි සමාජ ගැටළු විසඳීමට බලාපොරොත්තු – නමුත් එකී ප්රශ්න ඇති විවාදාත්මකව වී සිටින බව හමුදා හරහා සිය සම්පත් ලබා. මෙම ප්රතිවිරෝධයට පසුගිය ලබා ජනහිතකාමයේ කළ හැකිද? කෙසේද?

පසුගිය සතියේ සංවර්ධන Set මත, අපි එකට ප්රමුඛ චින්තකයන් කිහිපයක් පුළුල් පරාසයක සාකච්ඡා මෙම ප්රශ්න ගවේෂණය කිරීමට ගෙනාවා. ලෙයා හන්ට්-Hendrix හා ෆෝඩ් පදනම Jee කිම් ජනහිතකාමයේ මූලික ප්රතිවිරෝධය විස්තර කරමින් බිම විවෘත – සහ මාටින් ලූතර් කිං, Jr සිට දැඩි අවබෝධයක් පාඨකයන්ට මතක් .:

“”ජනහිතකාමයේ ප්රශංසනීය වේ, නමුත් එය දානපතියෙකු ජනහිතකාමයේ අවශ්ය ඇති කරන ආර්ථික අසාධාරණයක් තත්වයන් අමතක කිරීමට ඇති නොකළ යුතු ය.””

හන්ට්-Hendrix හා කිම් පසුව එය මෙම ප්රශ්න සමග දෙවියන් පොර බැදීම නම් “”ජනහිතකාමයේ නව සුභාරංචිය””, වගේ විය දේ අහන්න.

මෙන්න අපි ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිගින් දිගටම වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සංවාදය, ක පානදුර හිරණ වේ. ආත්මය ඔබ පෙලඹෙන්නේ නම්, “”ප්රතිචාරයක් ලියන්න”” කෑලි ඕනෑම පහත සංවාද මණ්ඩපයට පහර ඔබේ හඬ කරුණාකර එක් කරන්න!

ජනහිතකාමයේ දී, කවුද ඇත්තටම Broken වන්නේ කෙසේද?

ලොවෙත් මාටින්

“”අපි ඇමරිකාවේ දිළිඳුන් ගැන පවසා තියෙනවා කතාව, අපි අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා කියන්න ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙන බව මේ කතාව, ඔවුන් කැඩී යනවා බව ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, අපි. “”

වර්ණ ජනතාව, කම්කරු පන්තිය, සහ කාන්තාවන් – මෙම මතන රචනාව තුළ, ලේඛකයෙකු ලොවෙත් මාටින් පරාර්ථකාමි ඩොලර් සාම්ප්රදායික නිවාසලාභීන්ගේ හඬ මතු විසින් සාම්ප්රදායික hierarchies බිඳ අය සහ ආයතන අවධාරණය කරයි. සබඳතා, ඇය තරයේ ප්රකාශ, සියලු යහපත් ක්රියා මැද ය.

ප්රීතිමත් නව පරපුරේ සටන් විෂමතා දර්ශකය

ඩැරන් වෝකර් විසින්

ඩැරන් වෝකර්, ෆෝඩ් පදනම සභාපති, අපගේ වත්මන් මොහොත වැදගත්කම මෙසේ සඳහන් ජනතාවාදී මනෝගතීන් දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ දෙපස නැගී එන, සහ සාක්ෂි ජනතාව ධනවාදය ගැන අසතුටට පත් ඉහළ ගොස් ඇති බව පෙන්නුම් කර ඇත.

මෙම පරිත්යාගයෙන් ඔහු කියයි, අසමානතාව මූල හේතු සහිතව බැරෑරුම් ලෙස වැලඳගත යුතු – ඔහු දක්ෂතාව ඔවුන්ට මුහුණ දීමට හැකියාව ගැන විශ්වාසය පළ කරයි.

මෙම පරිත්යාගයෙන් ව්යාපාරික අතරින් කැමැත්තෙන්ම දාන්න යුතුද

ජෙසී Spector විසින්

ජෙසී Spector, සම්පත් උත්පාදනය විධායක අධ්යක්ෂ, සත්ය කියන්නේ මෙහෙවර වේ. මෙම පරිත්යාගයෙන් නව බලතල, ඇය කියයි, ව්යුහාත්මක වෙනසක් සඳහා සංවිධානය යලි බෙදාහැරීමේ පිලිවෙත් සඳහා චේතනාන්විතව නිර්දේශ කිරීම මඟින් ව්යාපාරය අහිමි තමන් පත් කිරීමට විය යුතුයි – අසමාන ධනය සමුච්චය කර ගැනීමට හේතු වී ඇති “”සොරකම් ඉඩම්, ශ්රමය, සහ ජීවිත”” වල ඉතිහාසය ගෞරව අතර, සියලු එක්සත් ජනපදය තුල.

හේයි, ජනහිතකාමයේ: ඔබේ අත් බොන්නෝ එපා. රැකියාව කිරීමට ලබා ගන්න.

රිචඩ් වී Reeves විසින්

මෙම Brooking ආයතනයේ රිචඩ් Reeves ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු හදවත ආවේනික ආතතිය හඳුනා, පසුව පියවර වෙත ගමන් කිරීමට මෙම පරිත්යාගයෙන් අභියෝග කරමි. ලොකු පදනම් සමාජ වගකීම ආයෝජන මගින්, ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් අයවැය සමග පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ වත්කම් අසමානතාව සටන් නම්? කුමක්ද ජනහිතකාමයේ වැඩි හිතාමතාම පර්යේෂණාත්මක නම්?

ජනහිතකාමයේ ස්ථාවර කරන්නේ කෙසේද?

දානියෙල් ලූරි විසින්

ශුන්ය උරුමය ක “”හිතාමතාම බඩගිනි ආකෘතිය”” යටතේ ක්රියාත්මක වන ටිප් එක පොයින්ට්, ප්රධාන විධායක නිලධාරී ඩැනියෙල් ලූරි, ජනහිතකාමයේ ක ඇති බව විශ්වාස කරන “”පැවැත්මට අර්බුදය.”” එය පරාජය කිරීමට ප්රථම පියවර ලෙස, ඔහු කතා කොට, අප අවංක හා බලවත් අපහසුතාවයට සංවාද වැළඳ ගැනීමට අවශ්ය ජාතිය හා පන්ති.
සුබ සමරිතානුවරයා ගිමන්, තැවරුණු වීදුරු, Chartres ආසන දෙව්මැදුර, ප්රංශය ගැන සැලකිලිමත්. (හරහා Getty Images)

ඔබ මෙම ලිපිය ලැබී නම්, අවස්ථා ඔබ ජනහිතකාමයේ, ගෝලීය සෞඛ්ය, හෝ ජාත්යන්තර සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ දෙයක් ගැන උනන්දු වෙනවා ඇත. සංවර්ධන Set දී, අප මේ මාතෘකා මත නවකතාව හා සමහර විට බලවත් අපහසුතාවයට සංවාද නිර්මාණය කිරීමට වැඩ.

සෑම විටම, ඕනෑම සිතුවිලි, ප්රශ්න, හෝ අපට තවදුරටත් TDS ‘හතරේ පහර තල්ලු කළ හැකි ආකාරය සඳහා යෝජනා සමග ට්විටර් (@ sarika008) මත මා වෙත ළඟා වන්න.

මේ ලිපිය අද දැනගත්තා ඇය ආධාර සඳහා ජෙනිෆර් Gathright ස්තුති.

RecommendRespond
බ්රවුසරයේ දැක්ම
මධ්යම ලාංඡනය
මධ්යම විසින් එවන · 760 මාකට් ස්ටීට්, 9 වැනි මහල, සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nový Gospel filantropie?

vývoj Set
Nový Gospel filantropie?
Ilustrácie Thoka Maer

Ako by mala vziať do úvahy filantropiu napätie medzi jeho tvorcu a jeho poslanie? V mnohých prípadoch, nadácie chcieť riešiť spoločenské problémy, ako je extrémnej chudoby a hladu – ale získavajú svoje zdroje prostredníctvom síl, ktoré pravdepodobne pomohli vytvoriť tie isté problémy. Môže filantropiu dostať cez tento rozpor? Ako?

Minulý týždeň na vývoj Set sme dohromady niekoľko popredných mysliteľov preskúmať tieto otázky v rozsiahlej diskusii. Leah Hunt-Hendrix a Jee Kim z Fordovej nadácie otvorila podlahu tým, že opisuje zásadný rozpor filantropie – a pripomenul čitateľom bystrým vhľadu od Martin Luther King, Jr.:

“”Filantropia je chvályhodné, ale nesmie spôsobiť filantrop prehliadnuť okolnosti ekonomickej nespravodlivosti, ktoré robia filantropie potrebný.””

Hunt-Hendrix a Kim potom sa spýtajte, čo je to “”nové evanjelium filantropie”” mohol vyzerať, keby zápasil s týmito otázkami.

Tu je rekapitulácia rozhovore, ktorý, ako dúfame, bude pokračovať v najbližších dňoch. Ak vás duch sa pohybuje, prosím hit “”Napíšte odpoveď”” nižšie niektorý z kúskov do fóra a pridať svoj hlas!

V filantropii, kto je v skutočnosti nefunkčné?

Courtney Martin

“”Ten príbeh sme povedali o chudobných v Amerike, príbeh, ktorý budeme aj naďalej žiadať ich, aby oznámiť s cieľom získať finančné prostriedky, je, že sú rozbité. V skutočnosti sme. “”

V tomto premyslené eseje, spisovateľ Courtney Martin upozorňuje ľudí a inštitúcií, ktorí porušujú tradičné hierarchie tým, že zvýši hlasy tradičných príjemcov filantropických dolárov – farebné ľudí, pracujúcej triedy, a ženy. Vzťahy, ona tvrdí, sú v centre všetkého dobrú prácu.

Jasný Nová generácia Battles Nerovnosť

Darren Walker

Darren Walker, prezident Fordovej nadácie, poznamenal význam v našom aktuálnom okamihu: populistická nálada stúpa na oboch stranách politického spektra, a ukazuje sa, že ľudia sú nespokojní s zvýšená kapitalizmu.

Filantropi, ako hovorí, musí zápasiť s vážne príčin nerovnosti – a on sa vyjadruje vieru vo svoje schopnosti im čeliť s vynaliezavosťou.

Filantropi mal dať seba von obchodu

Jessie Spector

Jessie Spector, výkonný riaditeľ Resource generácie, je na misii pravde-rozprávanie. Nový mandát filantropov, ako hovorí, by malo byť, aby sa z podnikania tým, že organizuje pre štrukturálne zmeny a obhajovať pre prerozdeľovací politiky – to všetko pri ctiť minulosti “”ukradnutých pozemkov, práce a života””, ktoré viedli k nerovnakému hromadenie bohatstva v Spojených štátoch.

Hej, Filantropia: nekrútiť vašich rukách. Dostať sa do práce.

Richard V. Reeves

V nepripúšťal inštitútu Richard Reeves napáda filantropi rozpoznať prirodzené napätie v srdci ich práce, a potom prejsť na akciu. Čo keď veľké základy bojoval nerovnosť nielen s ich prevádzkových rozpočtov, ale aj s ich majetku, a to prostredníctvom sociálne zodpovedných investícií? Čo keby filantropie bolo viac zámerne experimentálne?

Ako opraviť filantropiu

daniel Lurie

Daniel Lurie, generálny riaditeľ spoločnosti Tipping Point, ktorá pôsobí v rámci “”zámerne hladných modelu”” nulovej dotácie, verí filantropie má “”existenciálnu krízu.”” Ako prvý krok zvrátiť to, povedal, musíme prijať poctivé a nepríjemné rozhovory o rasy a triedy.
Milosrdný Samaritán stará o Pilgrima, farebné sklo, Katedrála v Chartres, Francúzsko. (Via Getty Images)

Ak obdržaní tohto listu, je pravdepodobné, máte záujem o niečo, čo súvisí so filantropiu, globálneho zdravia alebo medzinárodný rozvoj. Na vývoj Set, pracujeme na vytvorenie novej a niekedy aj nepríjemné rozhovory o týchto témach.

Ako vždy, obráťte sa na mňa na Twitteri (@) sarika008 sa nejaké myšlienky, otázky, alebo návrhy, ako môžeme posunúť hranice TDS “”ešte ďalej.

Vďaka Jennifer Gathright za jej pomoc pri tvorbe tohto listu.

RecommendRespond
Zobraziť v prehliadači
Medium Logo
Poslal podľa média · 760 Market Street, 9. poschodie, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova Evangelij po filantropije?

Razvoj Set
Nova Evangelij po filantropije?
Ilustracija, ki jih Thoka MAER

Kako naj bi filantropija upoštevati napetost med svojo kavo in njeno poslanstvo? V mnogih primerih, ustanove želijo rešiti socialne probleme, kot so skrajne revščine in lakote – vendar pridobijo svoje vire s silami, ki so nedvomno pomagala ustvariti te same težave. Lahko filantropija priti mimo tega protislovja? Kako?

Prejšnji teden na razvoj Set, smo zbrali nekaj vodilnih mislecev, da razišče ta vprašanja v obsežnem razpravo. Leah Hunt-Hendrix in Jee Kim Fundacije Ford odprl besedo, ki opisuje temeljno protislovje filantropija – in spomnil bralce rezek vpogled Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija je pohvalno, vendar to ne sme povzročiti, da človekoljub spregledati okoliščine gospodarske krivice, ki bi filantropijo je to potrebno.””

Hunt-Hendrix in Kim nato vprašal, kaj “”nov evangelij filantropije”” bi izgledal, če bi se borila s temi vprašanji.

Tukaj je Rekapitulacija pogovora, ki upamo, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Če vas duh premakne, prosim hit “”Napiši odgovor”” pod katerega od kosov na forumu in dodajte svoj glas!

V filantropije, je kdo dejansko Broken?

Z Courtney Martin

“”Zgodba smo povedali o revnih v Ameriki, zgodba, ki smo jih še naprej zahteva, da povem, da bi dobili sredstva, je, da si pokvarjen. V resnici smo. “”

V tem premišljeno eseju, pisatelj Courtney Martin opozarja ljudi in institucij, ki so razpadle tradicionalne hierarhije, ki ga dvignili glas tradicionalnih prejemnikov človekoljubne dolarjev – ljudi barve, delavskega razreda, in ženske. Razmerja, ona trdi, so v središču vsega dobrega dela.

A Bright New Generation bitke Neenakost

Darren Walker

Darren Walker, predsednik Fundacije Ford, poudariti pomen našega sedanjega trenutka: populističnih sentiment se povečuje na obeh straneh političnega spektra, in dokazi kažejo, da so ljudje povečalo nezadovoljstvo s kapitalizmom.

Filantropi, pravi, je treba resno spoprijeti s vzrokov za neenakost – in izraža zaupanje v njihove sposobnosti, da bi jih soočili z iznajdljivostjo.

Filantropi bi povišalo svoje Out of Business

Z Jessie Spector

Jessie Spector, izvršni direktor Resource generacije, je na misiji, resnice povedal. Nov mandat filantropi, pravi, bi morala biti, da bi se dal iz poslovanja z organizacijo za strukturne spremembe in z zavzemanjem za prerazporeja- – vse, medtem ko čast zgodovino “”ukradenih zemljišč, dela in življenja””, ki so pripeljali do neenake kopičenje bogastva v Združenih državah.

Hej, filantropija: Ne Iscijediti roke. Priti na delo.

Richard V. Reeves

V Brooking Inštituta Richard Reeves izzivi filantropi priznati navzkrižje v središče svojega dela, nato pa preide na akcijo. Kaj pa, če veliki temelji bori neenakosti ne le s svojimi operativnih proračunov, temveč tudi s svojim premoženjem, skozi družbeno odgovornih naložb? Kaj pa, če je človekoljubje več namenoma eksperimentalno?

Kako popraviti filantropija

Daniel Lurie

Daniel Lurie, predsednik uprave Tipping Point, ki deluje v okviru “”namerno lačen modelu”” nič doživetja, meni človekoljubje ima “”eksistencialne krize.”” Kot prvi korak, da se boj, je dejal, da moramo sprejeti iskren in neprijetnih pogovorov o rase in razreda.
The Good Samaritan skrbi za Pilgrim, vitraž, Chartres Cathedral, Francija. (Via Getty Images)

Če ste prejeli to pismo, verjetno vas zanima kaj v zvezi z filantropije, globalno zdravje, ali mednarodni razvoj. Na Razvojni Set, delamo za ustvarjanje novih in včasih neprijetne pogovore o teh temah.

Kot vedno, se obrnite na mene na Twitterju (@ sarika008) s katerim koli misli, vprašanja ali predloge, kako lahko še dodatno potiskanje meje TDS.

Zahvaljujoč Jennifer Gathright za njeno pomoč pri obdelujete to pismo.

RecommendRespond
Ogled v brskalniku
Medium Logo
Poslala srednje · 760 Market Street, 9. nadstropju, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New Injiil A of philanthropy?

Set Horumarinta
New Injiil A of philanthropy?
Sawir by Thoka Maer

Sidee philanthropy fiirsan xiisad u dhexeysa ay gaare iyo howlgalka? Marar badan, aasaaska rabto si ay u xaliyaan dhibaatooyinka bulshada sida saboolnimada ba’an iyo gaajada – laakiin helaan khayraadka ay dhex ciidamada in ay muran ka caawiyay abuuro kuwa dhibaatooyin aad. philanthropy hesho ee la soo dhaafay khilaaf this karaa? Sidee?

Todobaadkii hore on Set Horumarinta, waxaan isu keenay dhowr mufakiriintii keentay inay sahamiyaan su’aalahan in dood kala duwan. Lee’ah Hunt-Hendrix iyo Mukharjee Kim of Foundation Ford furay dabaqa adiga oo sharaxaya khilaaf aasaasiga philanthropy – iyo xusuusiyay akhristayaasha of aragti ah isha ka Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy waa wax loo bogo, laakiin waa in aan ka dhigi deeqbixiye in ay iska eafiya iskana duruufaha Dulmi dhaqaale taas oo ka dhigi philanthropy loo baahdo.””

Hunt-Hendrix iyo Kim ka dibna weydii waxa a “”injiilka cusub ee philanthropy”” laga yaabo u eg, haddii ay la legdamayay leh su’aalahan.

Halkan koobista ah wadahadalka, taas oo aanu rajaynaynaa in ay sii wadi doonaan in maalmaha soo socda. Haddii ruuxa aad guuro, fadlan ku dhacay “”Qor jawaab”” hoos ka mid ah xubnihii in forum iyo codkaaga ku dar!

In philanthropy, Yaa Dhab jaban?

By Courtney Martin

“”Sheekada aan u sheegay oo ku saabsan saboolka ah ee America, sheekada ah in aan sii wado si ay u weydiiso inuu u sheego si loo helo maalgelin, waa in ay tahay jabay. Dhab ahaantii, waxaan nahay. “”

In this maqaalka fekeray, qoraa Courtney Martin muujineysaa dadka iyo hay’adaha buriya sarayntii dhaqanka by kor codkooda qaata dhaqanka ee dollars qabeen – dadka midabka, xoogsatada, iyo haweenka. Relationships, ayay inoo sheegayaa, waa xarunta shaqada wanaagsan oo dhan.

A Bright New Generation Dagaal Sinnaan

By Darren Walker

Darren Walker, Madaxweynaha Foundation Ford ah, ayaa xusay muhiimadda ay xilligan hadda naga: caadifo idink u kacaya labada dhinac ee spectrum siyaasadeed, iyo caddayn muujinaysa, in dadka waa sii korodhay qanacsanayn shuuciyad.

Lasiman, isagu wuxuu leeyahay, waa in si dhab ah ula lagdamaan sababaha asalka u ah sinnaan – oo uu ku muujinayaa in iimaanka awoodooda si ay u wajihi la xariif.

Lasiman tahay inay is geliya Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Agaasimaha Guud ee Generation, waa on mission run-sheegaya a. Mas’uuliyadaha cusub oo lasiman, ayay tidhi, waa in si isku baxo ganacsiga by abaabulka isbedelka dhismaha iyo u doodista siyaasado redistributive – oo dhan, halka lagu maamuusayo taariikhdii “”xaday dalka, shaqada, iyo nolosha”” taas oo sababtay in ay raasamaal Xoolo aan qummanaynu oo dalka Mareykanka ah.

Hey, philanthropy: Ha Maradu Hands Your. Hel Shaqada.

By Richard V. Reeves

Machadka Brooking ee Richard Reeves caqabadaha gaarka ah in la aqoonsado xiisadda soo jireenka ah ee qalbiga shaqadooda, ka dibna u guurto on in ay tallaabo. Maxaa dhacaya haddii aasaaska weyn diriray sinnaan ma ahan oo keliya la miisaaniyadda hawlgalka ay laakiin sidoo kale la hantidooda, iyada oo loo marayo maalgelinta bulsho mas’uul ka? Maxaa dhacaya haddii philanthropy ka si ula kac ah tijaabo?

Sida loo dayactir philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO of dhicin Point, taas oo ka yar ah “”model si ula kac ah gaajaysan”” oo ah eber hibeynta ka shaqeeya, ayaa aaminsan in philanthropy leedahay “”dhibaatada jiritaanka.”” Sida tallaabo ugu horeysay in ay ka hortagaan, ayuu yiri, waxaan u baahan nahay in ay qaataan wada hadallada daacad ah oo raaxo ah oo ku saabsan tartanka iyo fasalka.
Samaritan Good The dan ee Xajka, galaas wasakheeyey, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Haddii aad hesho warqadan, waxaa jira fursad aad xiisaynayso in wax la xiriira philanthropy, caafimaadka caalamiga ah, ama horumarinta caalamiga ah. At Set Horumarinta, waxaan shaqeeyaan si ay u abuuraan sheeko iyo wada hadalka mararka qaar raaxo on mawduucyadan.

Sida had iyo jeer, fadlan gaadhaan ii on Twitter (@ sarika008) kasta oo fikirrada, su’aalo, ama talooyin sida aan u hogaamin karaan xuduudaha TDs ‘xitaa dheeraad ah.

Thanks to Jennifer Gathright iyada gargaarka ee helidda warqaddan.

RecommendRespond
View in browser
Logo Dhexdhexaad
La diray by Dhexdhexaad · 760 Market Street, dabaqa 9aad, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Un nuevo Evangelio de Filantropía?

El Conjunto de Desarrollo
Un nuevo Evangelio de Filantropía?
Ejemplo de Maer Thoka

¿Cómo se debe tener en cuenta la filantropía la tensión entre su creador y su misión? En muchos casos, las fundaciones desean resolver los problemas sociales como la pobreza extrema y el hambre – pero adquirir sus recursos a través de las fuerzas que han ayudado sin duda a crear esos mismos problemas. Filantropía puede conseguir más allá de esta contradicción? ¿Cómo?

La semana pasada en el set de Desarrollo, que reunió a varios pensadores que conducen a explorar estas preguntas de una amplia discusión. Leah Hunt-Hendrix y Kim Jee de la Fundación Ford abrieron el suelo mediante la descripción de contradicción fundamental de la filantropía – y recuerda a los lectores de una gran visión de Martin Luther King, Jr .:

“”La filantropía es encomiable, pero no debe causar el filántropo pasar por alto las circunstancias de la injusticia económica que hacen que la filantropía es necesario.””

Hunt-Hendrix y Kim luego preguntar qué es un “”nuevo evangelio de la filantropía”” podría ser similar, si se lucha con estas preguntas.

He aquí un resumen de la conversación, que esperamos se consolide en los próximos días. Si el espíritu se mueve, por favor, pulsa “”Escribir una respuesta”” a continuación alguna de las piezas en el foro y añadir su voz!

En la Filantropía, que es interrumpida realidad?

Por Courtney Martin

“”La historia que hemos hablado de los pobres de América, la historia que continuamos pedirles que lo hagan con el fin de obtener fondos, es que están rotos. De hecho, somos “”.

En este ensayo reflexivo, escritor Martin Courtney resalta las personas e instituciones que rompen las jerarquías tradicionales mediante la elevación de las voces de los receptores tradicionales de dólares filantrópicos – la gente de color, la clase obrera, y las mujeres. Relaciones, ella afirma, están en el centro de toda buena obra.

Una brillante nueva generación Batallas Desigualdad

Por Darren Walker

Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, señaló la importancia de nuestro momento actual: el sentimiento populista está aumentando en ambos lados del espectro político, y la evidencia muestra que las personas se incrementan insatisfechos con el capitalismo.

Filántropos, dice, deben lidiar seriamente con las causas fundamentales de la desigualdad – y que expresa la fe en su capacidad para enfrentarse a ellos con ingenio.

Filántropos debe poner fuera del negocio

Por Jessie Spector

Jessie Spector, director ejecutivo de generación de recursos, está en una misión de decir la verdad. El nuevo mandato de filántropos, dice, debe ser poner fuera del negocio mediante la organización para el cambio estructural y la promoción de políticas redistributivas – todo al tiempo que respeta las historias de “”tierra, el trabajo y las vidas robadas”” que han llevado a la acumulación de riqueza desigual en los Estados Unidos.

Hey, Filantropía: No retuercen las manos. Ponte a trabajar.

Por Richard V. Reeves

del Instituto Brooking Richard Reeves desafía filántropos para reconocer la tensión inherente en el centro de su trabajo, y luego pasar a la acción. ¿Qué pasa si las grandes fundaciones combatieron la desigualdad no sólo con sus presupuestos de funcionamiento, sino también con sus activos, a través de inversiones socialmente responsables? ¿Qué pasa si la filantropía era más a propósito experimental?

Cómo arreglar la Filantropía

Por Daniel Lurie

Daniel Lurie, director general de Tipping Point, que opera bajo un “”modelo intencionalmente hambre”” de cero dotación, cree que la filantropía tiene una “”crisis existencial””. Como primer paso para contrarrestar esto, dijo, tenemos que abrazar conversaciones honestas y incómodas sobre raza y clase.
El buen samaritano se preocupa por el peregrino, vidrieras, catedral de Chartres, Francia. (a través de Getty Images)

Si recibes esta carta, es probable que esté interesado en algo relacionado con la filantropía, la salud mundial, o el desarrollo internacional. En el grupo de desarrollo, trabajamos para crear nuevas y conversaciones a veces incómodas sobre estos temas.

Como siempre, por favor, llegar a mí en Twitter (@ sarika008) con cualquier pensamientos, preguntas, o sugerencias de cómo podemos empujar los límites de TDS aún más.

Gracias a Jennifer Gathright por su ayuda en la elaboración de esta carta.

RecommendRespond
Ver en el navegador
Logotipo medio
Enviado por medio · 760 Market Street, piso 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Injil New of Philanthropy?

Nu Development Siapkeun
A Injil New of Philanthropy?
Ilustrasi ku Thoka Maer

Kumaha kudu philanthropy mertimbangkeun tegangan antara maker sarta misi anak? Dina loba kasus, yayasan hayang ngajawab masalah sosial kawas kamiskinan ekstrim jeung lapar – tapi acquire daya maranéhanana ngaliwatan gaya nu geus arguably mantuan nyieun maranéhanana pohara masalah. Bisa philanthropy meunangkeun katukang kontradiksi ieu? Kumaha?

Minggu kamari dina The Development Setel, urang dibawa bareng sababaraha pamikir ngarah ngajajah patarosan ieu dina sawala lega ranging. Leah Hunt-Hendrix jeung Jee Kim tina Ford Foundation dibuka floor ku ngajéntrékeun kontradiksi fundamental philanthropy urang – jeung ngingetkeun pamiarsa tina wawasan getol ti Martin Luther King, JR .:

“”Philanthropy nyaéta kapuji, tapi teu kudu ngabalukarkeun philanthropist ka mopohokeun kaayaan tina hal nu teu adil ékonomi nu make philanthropy perlu.””

Hunt-Hendrix jeung Kim terus nanya naon a “”injil anyar philanthropy”” bisa kasampak kawas, upami wrestled jeung patarosan ieu.

Di dieu mangrupakeun recap tina paguneman, nu urang asa bakal terus di poé datang. Lamun sumanget ngalir anjeun, mangga pencét “”Tulis respon”” di handap salah sahiji buah di forum sarta tambahkeun sora anjeun!

Dina Philanthropy, Anu ieu Sabenerna pegat?

Ku Courtney Martin

“”The carita urang geus ka ngeunaan miskin di Amérika, carita urang terus nanya ka nyaritakeun dina raraga neangan waragad, nyaeta aranjeunna geus pegat. Dina kanyataan, urang. “”

Dina karangan wijaksana ieu, panulis Courtney Martin highlights urang jeung lembaga anu megatkeun hierarchies tradisional ku elevating nu voices panarima tradisional dollar philanthropic – jalma warna, kelas kerja, sarta awewe. Hubungan, manéhna negeskeun, aya di puseur sadaya karya alus.

A Bright Generation New battles kateusaruaan

Ku Darren Walker

Darren Walker, présidén tina Ford Foundation, nyatet signifikan tina moment urang kiwari: sentimen populis ieu rising dina dua sisi tina spéktrum pulitik, jeung bukti nunjukeun yen urang ngaronjat sugema jeung kapitalisme.

Philanthropists, manéhna nyebutkeun, kudu grapple serius jeung sabab akar kateusaruaan – sarta manéhna expresses iman dina pangabisa maranéhanana pikeun nyanghareupan poto eta sareng kapinteran.

Philanthropists Kudu Pasang sorangan Out of Business

Ku Jessie Spector

Jessie Spector, Diréktur Eksekutif of Generation Resource, nyaéta dina misi bebeneran-nétélakeun. Amanat anyar philanthropists, manéhna nyebutkeun, kudu nunda diri kaluar bisnis ku pangatur for geus ganti struktural jeung nyokong keur kawijakan redistributive – kabéh bari honoring nu sajarah tina “”dicokot ku batur taneuh, tanaga gawé, jeung kahirupan”” nu geus ngarah ka akumulasi kabeungharan unequal di Amérika Sarikat.

Hey, Philanthropy: Ulah Wring Leungeun anjeun. Meunangkeun ka Gawé.

Ku Richard V. Reeves

Nu Brooking Institute sacara Richard Reeves tantangan philanthropists pikeun mikawanoh tegangan alamiah di jantung karya maranéhanana, sarta saterusna ngaléngkah ka aksi. Kumaha lamun yayasan gede perang kateusaruaan teu saukur jeung budgets operasi maranéhanana tapi ogé jeung aset maranéhanana, ngaliwatan Investasi tanggung jawab socially? Kumaha lamun philanthropy leuwih purposely percobaan?

Kumaha Fix Philanthropy

Ku Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO Tipping Point, nu ngajalankeun dina hiji “”model intentionally lapar”” tina enol endowment, percaya philanthropy boga “”krisis existential.”” Salaku lengkah kahiji counter eta, cenah, urang kudu akur paguneman jujur jeung uncomfortable ngeunaan ras jeung kelas.
Nu Good Samaritan paduli pikeun haji, kaca patri, katedral Chartres, Prancis. (Liwat Getty Images)

Upami Anjeun keur narima surat ieu, Chances anjeun resep hal nu patali jeung philanthropy, kaséhatan global, atawa pamekaran internasional. Dina The Development Setel, urang digawe pikeun nyieun novel jeung paguneman sakapeung uncomfortable dina jejer ieu.

Salaku sok, mangga ngahontal kaluar ka kuring dina Twitter (@ sarika008) jeung mana wae pikiran, patarosan, atawa bongbolongan for kumaha urang bisa nyorong wates TDS ‘komo salajengna.

Atuh ka Jennifer Gathright keur bantuan nya di crafting surat ieu.

RecommendRespond
Témbongkeun di browser
Logo medium
Dikirim ku Medium · 760 Market Street, floor 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Gospel New ya Philanthropy?

Kuweka Development
Gospel New ya Philanthropy?
Illustration na Thoka Maer

Jinsi lazima uhisani kufikiria mvutano kati maker wake na ujumbe wake? Katika kesi nyingi, misingi unataka kutatua matatizo ya kijamii kama umaskini uliokithiri na njaa – lakini kupata rasilimali zao kupitia vikosi ambayo arguably ulisaidia kujenga matatizo hayo sana. Je, uhisani kupata zamani utata huu? Jinsi gani?

Wiki iliyopita juu ya Kuweka Development, sisi kuletwa pamoja thinkers kadhaa kuongoza kuchunguza maswali haya katika mjadala omfattande. Leah kuwinda-Hendrix na Jee Kim wa Ford Foundation kufunguliwa sakafu kwa kueleza uhisani ya msingi utata – na aliwakumbusha wasomaji wa ufahamu nia kutoka Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ni ya kupongezwa, lakini ni lazima si kusababisha philanthropist waache mazingira ya dhuluma kiuchumi ambayo kufanya uhisani muhimu.””

Kuwinda-Hendrix na Kim kisha kuuliza nini “”injili mpya ya uhisani”” ili kuangalia kama, ikiwa ni aliyepigana na maswali haya.

Hapa ni recap ya mazungumzo, ambayo tunatarajia itaendelea katika siku zijazo. Kama roho hatua wewe, tafadhali kugonga “”Andika majibu”” chini yoyote ya vipande katika jukwaa na kuongeza sauti yako!

Katika Philanthropy, Nani Kwa kweli Broken?

By Courtney Martin

“”Hadithi tumekuwa aliiambia kuhusu maskini katika Amerika, hadithi kwamba tunaendelea waambie ili kupata fedha, ni kwamba wao ni kuvunjwa. Kwa kweli, sisi ni. “”

Katika insha hii wasiwasi, mwandishi Courtney Martin inaonyesha watu na taasisi wanaovunja tabaka jadi kwa elevating sauti za wapokeaji wa jadi wa dola philanthropic – watu wa rangi, darasa kufanya kazi, na wanawake. Mahusiano, yeye anadai, ni katikati ya kazi yote nzuri.

Mkali New Generation Battles Kukosekana kwa usawa

Kwa Darren Walker

Darren Walker, rais wa Ford Foundation, alibainisha umuhimu wa wakati wetu wa sasa: anayependwa kutokuwa ni kupanda kwa pande zote mbili ya wigo wa siasa, na ushahidi unaonyesha kwamba watu ni kuongezeka haridhiki na ubepari.

Wakubwa, anasema, ni lazima kukabiliana umakini na mzizi wa sababu ya kukosekana kwa usawa – na yeye anaonyesha imani katika uwezo wao wa uso yao kwa ingenuity.

Wakubwa Lazima Kuweka Wenyewe Kati ya Biashara

By Jessie Spector

Jessie Spector, Mkurugenzi Mtendaji wa Rasilimali Generation, ni juu ya ukweli-kuwaambia ujumbe. mamlaka mpya ya wakubwa, anasema, lazima kuweka wenyewe nje ya biashara na kusimamia mabadiliko ya kimuundo na kutetea sera ya kuwepo mgawanyo – wakati wote kuheshimu historia ya “”kuibiwa ardhi, nguvu kazi, na maisha”” ambayo yamesababisha usawa utajiri mkusanyiko nchini Marekani.

Hey, Uhisani: Je, si Kamua Mikono yako. Anza kazi.

By Richard V. Reeves

Taasisi ya Brooking Richard Reeves changamoto wakubwa kutambua mvutano asili katika moyo wa kazi yao, na kisha kuondoka na utekelezaji. Nini kama mifuko mikubwa kupigana kukosekana kwa usawa siyo tu na bajeti zao za uendeshaji lakini pia pamoja na mali zao, kupitia uwekezaji kijamii kuwajibika? Nini kama uhisani ilikuwa zaidi kwa makusudi majaribio?

Jinsi ya kurekebisha Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, Mkurugenzi Mtendaji wa Tipping Point, ambayo inafanya kazi chini “”mfano kwa makusudi njaa”” ya sifuri majaliwa, anaamini uhisani ana “”mgogoro existential.”” Kama hatua ya kwanza ili kukabiliana na hilo, alisema, tunahitaji kukumbatia mazungumzo waaminifu na wasiwasi kuhusu rangi na darasa.
Msamaria mwema kuwajali Pilgrim, vioo, Chartres Cathedral, Ufaransa. (Via Getty Images)

Kama wewe ni kupokea barua hii, nafasi ni wewe ni nia ya kitu kuhusiana na uhisani, afya ya kimataifa, au maendeleo ya kimataifa. Wakati Kuweka Development, sisi kazi ya kujenga riwaya na mazungumzo yasiyokuwa na juu ya mada hizi.

Kama siku zote, tafadhali kufikia nje kwa yangu juu ya Twitter (@ sarika008) na mawazo yoyote, maswali, au mapendekezo kwa ajili ya jinsi gani tunaweza kushinikiza mipaka TDS ‘hata zaidi.

Shukrani kwa Jennifer Gathright kwa msaada wake katika kuandika barua hii.

RecommendRespond
View katika browser
Logo Medium
Kutumwa na Medium · 760 Market Street, 9 sakafu, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
En ny evangelium Philanthropy?

Utvecklings Set
En ny evangelium Philanthropy?
Illustration av Thoka Maer

Hur ska filantropi överväga spänningen mellan dess upphovsman och dess uppdrag? I många fall, stiftelser vill lösa sociala problem som extrem fattigdom och hunger – men skaffa sina resurser genom krafter som utan tvekan har bidragit till att skapa just dessa problem. Kan filantropi komma förbi denna motsägelse? Hur?

Förra veckan på den utveckling som vi fört samman flera ledande tänkare att utforska dessa frågor i en omfattande diskussion. Leah Hunt-Hendrix och Jee Kim av Ford Foundation öppnade golvet genom att beskriva filantropi grundläggande motsättning – och påminde läsarna av en skarp insikt från Martin Luther King, Jr .:

“”Välgörenhet är lovvärt, men det får inte leda till filantropen att förbise omständigheterna kring ekonomisk orättvisa som gör filantropi nödvändigt.””

Hunt-Hendrix och Kim frågar sedan vad en “”ny evangelium filantropi”” skulle kunna se ut, om det brottats med dessa frågor.

Här är en resumé av samtalet, som vi hoppas kommer att fortsätta under de kommande dagarna. Om andan faller dig, klicka på “”Skriv ett svar”” under någon av bitarna i forumet och lägg din röst!

I Filantropi är som faktiskt bruten?

Av Courtney Martin

“”Historien vi har berättat om de fattiga i Amerika, berättelsen som vi fortsätter att be dem att berätta för att få finansiering, är att de är trasiga. I själva verket är vi. “”

I denna tankeväckande essä, författare Courtney Martin lyfter människor och institutioner som bryter traditionella hierarkier genom att höja röster traditionella mottagare av filantropiska dollar – folk av färg, arbetarklassen, och kvinnor. Relationer, hon hävdar, är i centrum för allt gott arbete.

En Bright New Generation Battles Olikhet

Av Darren Walker

Darren Walker, ordförande i Ford Foundation, noterade betydelsen av vår nuvarande ögonblick: populistiska känslor stiger på båda sidor av det politiska spektrumet, och bevis visar att människor ökar missnöjda med kapitalismen.

Filantroper, säger han, måste brottas på allvar med de bakomliggande orsakerna till bristande – och han uttrycker förtroende för deras förmåga att möta dem med uppfinningsrikedom.

Filantroper bör sätta sig ur affärs

Av Jessie Spector

Jessie Spector, verkställande direktör för resursskapande, är en sannings berättar uppdrag. Den nya mandat filantroper, säger hon, bör vara att sätta sig i konkurs genom att organisera för strukturförändringar och förespråka för omfördelningspolitik – samtidigt hedra historia av “”stulen mark, arbete och liv”” som har lett till ojämlik rikedom ackumulering i USA.

Hey, Filantropi: inte vrida händerna. Börja jobba.

Av Richard V. Reeves

Den Brooking Institute Richard Reeves utmanar filantroper att känna igen den inneboende spänning i hjärtat av deras arbete, och sedan gå vidare till handling. Vad händer om stora fundament kämpade ojämlikhet inte bara med sina driftsbudgetar utan också med sina tillgångar genom socialt ansvarsfulla investeringar? Tänk om filantropi var mer avsiktligt försök?

Hur man fixar Filantropi

Av Daniel Lurie

Daniel Lurie, VD för Tipping Point, som verkar under en “”avsiktligt hungrig modell”” noll begåvning, tror filantropi har en “”existentiell kris.”” Som ett första steg för att motverka den, sade han, måste vi anamma ärliga och obekväma samtal om ras och klass.
The Good Samaritan bryr sig om Pilgrim, målat glas, katedralen i Chartres, Frankrike. (Via Getty Images)

Om du får detta brev, är chansen att du är intresserad av något med anknytning till välgörenhet, global hälsa, eller internationell utveckling. Vid Utvecklings Set, arbetar vi för att skapa nya och ibland obekväma samtal om dessa frågor.

Som alltid, vänligen nå ut till mig på Twitter (@ sarika008) med några tankar, frågor eller förslag på hur vi kan driva TDS “”gränser ännu längre.

Tack vare Jennifer Gathright för hennes hjälp i bearbetning av detta brev.

RecommendRespond
Visa i webbläsaren
medel Logo
Skickas efter medium · 760 Market Street, 9 tr, San Francisco 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Инҷил нави пия?

Дар Set Рушд
A Инҷил нави пия?
Illustration аз тарафи Thoka Maer

Чӣ тавр бояд пия шиддати байни созанда ва рисолати худро дида мебароем? Дар бисёр мавридҳо, таҳкурсии мехоҳанд ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ба мисли камбизоатии шадид ва гуруснагӣ – балки ба воситаи қувваҳои ки бањснокї кӯмак сохтани касоне, мушкилоти хеле ба даст захираҳои худ. Оё ба даст гузашта ин зиддияти пия? Чӣ хел?

Ҳафтаи гузашта оид ба рушди Set, мо ҳам чанд мутафаккирони пешбари овард ба омӯхтани ин саволҳо дар муҳокимаи васеъмиқёси. Леё Хант-Hendrix ва Jee Ким Бунёди Форд ошёнаи бо тасвири зиддияти асосии пия кушода – ва хонандагони як фаҳмиш омода аз Мартин Лютер Кинг, сарх хотиррасон .:

“”Пия таҳсин аст, вале он бояд дар сабаб нест, philanthropist ба чашм бипӯшеду гуноҳашон вазъияти беадолатӣ иќтисодї, ки кунад пия зарурӣ.””

Хант-Hendrix ва Ким сипас мепурсанд, ки чӣ як «башорати нави хайрияи« то монанди назар, агар он бо ин саволҳо осон набуд.

Дар ин ҷо як recap сӯҳбат, ки мо умедворем, ки дар рӯзҳои наздик идома хоҳад кард. Агар рӯҳи шумо бармеангезад, лутфан задааст “”Навистани вокуниш ба”” поён ягон дона дар форуми ва илова овози шуморо!

Дар пия, Ки аст, Дар асл пора мешавад?

Бо Кортни Мартин

«Дар достони мо дар бораи камбизоат дар Амрико гуфта будам, маќола, ки мо минбаъд низ ба онҳо бипурсӣ, ки ба хотири ба даст овардани маблағгузорӣ мегӯям, аст, ки онҳо шикаста ҳастед. Дар асл, мо ҳастанд ».

мардуми ранги, синфи коргар, ва занон – Дар сил барои шуурноки, нависанда Кортни Мартин аҳолӣ ва муассисаҳои ки мешикананд зинанизоми анъанавӣ бо баровардани садоҳои гирандагони анъанавии доллар хайрхоҳона қайд. Муносибати вай иддао мекунад, ки дар маркази ҳамаи кори хуб аст.

Дурахшон насли нави ҷангҳои Нобаробарӣ

Бо Даррен Уокер

Даррен Уокер, президенти Бунёди Форд, қайд намуд, ки аҳамияти лаҳзаи ҷорӣ мо: эҳсосоти Populist аст тулӯъи оид ба ҳар ду ҷониб аз доираи сиёсӣ ва далелҳо нишон медиҳанд, ки одамони норозӣ бо капитализм зиёд шудаанд.

Милиардери, ӯ мегӯяд, бояд ба таври ҷиддӣ бо сабабҳои решаи нобаробарии grapple – ва ӯ изҳори имон қобилияти ба онҳо рӯ ба рӯ бо устокорӣ.

Милиардери бояд худро аз ҳисоби соҳибкорӣ Гузошта

Бо Jessie Spector

Jessie Spector, директори иҷроияи Насли захираҳо, дар ҳайати ҳақиқат рост аст. Дар мандати нави милиардери, вай мегӯяд, бояд бошад, ки ба худ гузошта аз соҳибкорӣ ташкил барои тағйироти сохторӣ ва таблиғи сиёсати redistributive – ҳамаи ҳангоми ҳурмату эҳтироми таърихи аз «дуздида замин, мењнат ва ҳаёти», ки ба андўхти молу нобаробар бурданд дар Иёлоти Муттаҳида.

Ҳей, пия: Оё дасти туст даст месоид, нест. Даст ба кор.

Бо Ричард V. Ривз

Ричард Ривз The Brooking Институти кард мушкилотҳое, милиардери эътироф ташаннуҷи ҷудонопазири дар дили кори онҳо, ва он гоҳ ҳаракат ба амал. Чӣ мешавад, агар пояҳои калон нобаробарии на танҳо бо буљетњои фаъолияти худ, балки ҳамчунин бо дороиҳои худ ҷиҳод, тавассути сармоягузории масъули иҷтимоӣ? Чӣ мешуд, агар пия purposely бештар таҷрибавӣ буд?

Чӣ тавр ба ислоҳ пия

Бо Дониёл Lurie

Дониёл Lurie, Директори расидем, ки зери «модели қасдан гурусна» -и моддї сифр фаъолият, имон пия дорад “”бӯҳрони аслиро». Дар қадами аввал барои мубориза ба он, ки ӯ гуфт: мо бояд ба оғӯш сӯҳбатҳои ростқавл ва нороҳат дар бораи нажод ва синф.
Дар хуб сомарӣ ғамхорӣ барои сайёр, шиша оғушта буд, Chartres Cathedral, Фаронса. (Тасвирҳо Тавассути Getty)

Агар шумо аз гирифтани ин нома, имконияти шумо манфиатдор дар ягон марбут ба пия, тандурустӣ глобалӣ, ё ба рушди байналмилалӣ ҳастед. Дар The рушди Set, ки мо кор ба эҷоди романи ва гуфтугӯҳои баъзан нороҳат дар бораи ин мавзӯъҳо.

Чун ҳамеша, лутфан кӯшиш ба ман Twitter (@ sarika008) бо ҳар гуна фикру саволҳо ё пешниҳодҳоро барои чӣ тавр мо метавонем ҳудуди TDS ‘ҳатто минбаъдаи тела.

Бо шарофати ба Ҷенифер Gathright барои мусоидати вай дар таҳияи ин нома.

RecommendRespond
View дар браузери
Logo миёна
Фиристода аз тарафи миёна · 760 Бозор Кӯчаи, ошёнаи 9, Сан-Франсиско, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
மேலுள்ள ஒரு புதிய நற்செய்தி?

அபிவிருத்தி அமை
மேலுள்ள ஒரு புதிய நற்செய்தி?
Thoka Maer மூலம் விளக்கம்

எப்படி அதன் தயாரிப்பாளர் மற்றும் அதன் நோக்கம் இடையே பதற்றம் கருத்தில் நேயத்தின் வேண்டும்? ஆனால் விவாதிக்கக்கூடிய அந்த மிக பிரச்சினைகளை உருவாக்க உதவியது என்று படைகள் மூலம் தங்கள் வளங்களை பெற – பல சந்தர்ப்பங்களில், அடித்தளங்களை மிகுந்த வறுமையிலும், பட்டினியிலும் போன்ற சமூக பிரச்சினைகளை தீர்க்க விரும்புகிறேன். இந்த முரண்பாட்டை கடந்த பெற நேயத்தின் முடியுமா? எப்படி?

கடந்த வாரம் அபிவிருத்தி அமை, நாம் ஒன்றாக பல முன்னணி சிந்தனையாளர்கள் ஒரு பரந்த விவாதம் இந்த கேள்விகளுக்கு ஆராய கொண்டு. லியா ஹன்ட்-ஹெண்ட்ரிக்ஸ் மற்றும் ஃபோர்டு அறக்கட்டளை ஜீ கிம் நேயத்தின் அடிப்படை முரண்பாடு விவரிக்கும் மூலம் தரையில் திறந்து – மார்டின் லூதர் கிங், ஜூனியர் இருந்து ஒரு கூரிய பார்வையை வாசகர்கள் நினைவு .:

“”மனித நேயம் பாராட்டுக்குரியது, ஆனால் அது வள்ளல் தேவையான நேயத்தின் செய்யும் பொருளாதார அநீதி சூழ்நிலை ஆகியவற்றை சமாளிக்க ஏற்படுத்தும் கூடாது.””

வேட்டை-ஹெண்ட்ரிக்ஸ் மற்றும் கிம் பின்னர் ஒரு “”நேயத்தின் புதிய நற்செய்தி”” இந்த பிரச்சினைகளை மல்யுத்தம் என்றால், போல இருக்கும் என்ன கேட்க.

இங்கே நாம் வரும் நாட்களில் தொடரும் என்று நம்புகிறேன் இது உரையாடல், ஒரு முறையை தான். ஆவி நீங்கள் நகர்கிறது என்றால், அழுத்தி கொள்ளவும் மன்றத்தில் துண்டுகள் எந்த கீழே “”பதில் எழுதுவேன்”” மற்றும் உங்கள் குரல் சேர்க்க!

மனித நேயம், யார் உண்மையில் உடைந்தது?

கர்ட்னி மார்ட்டின் மூலம்

“”கதை நாங்கள் அமெரிக்காவில் ஏழை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன், கதையை நாம் நிதி பெறுவதற்காக சொல்ல அவர்களை கேட்க வேண்டும் தொடர வேண்டும் என்று, அவர்கள் உடைந்த என்று உள்ளது. உண்மையில், நாங்கள். “”

நிற மக்கள், தொழிலாள வர்க்கம், மற்றும் பெண்கள் – இந்த சிந்தனை கட்டுரையில், எழுத்தாளர் கர்ட்னி மார்ட்டின் அறப்பணிகளுக்கான டாலர்கள் பாரம்பரிய பெற்றவர்கள் குரல்கள் உயர்த்துவதன் மூலம் பாரம்பரிய படிநிலைகள் மீறுபவர்களை மற்றும் நிறுவனங்கள் உயர்த்தி காட்டுகிறது. உறவுகள், அவர் வலியுறுத்துகிறது, அனைத்து நல்ல வேலை மையத்தில் இருக்கும்.

ஒரு பிரகாசமான புதிய தலைமுறை போராட்டம் சமத்துவமின்மை

டேரன் வாக்கர்

டேரன் வாக்கர், ஃபோர்டு அறக்கட்டளை தலைவரான நமது தற்போதைய கணம் முக்கியத்துவம் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது: ஜனரஞ்சக உணர்விற்கு அரசியல் ஸ்பெக்ட்ரம் இருபுறமும் உயரும், மற்றும் ஆதாரங்கள் மக்கள் முதலாளித்துவத்தின் அதிருப்தி அதிகரித்துள்ளது என்று காட்டுகிறது.

கொடை வள்ளல்கள், அவர் கூறுகிறார், சமத்துவமின்மை ரூட் காரணங்களை தீவிரமாக பற்று வேண்டும் – மற்றும் அவர் புத்தி கூர்மை அவற்றை எதிர்கொள்ள தங்கள் திறனை நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.

கொடையாளிகள் வியாபார தங்களை அவுட் வைக்க வேண்டும்

ஜெஸ்ஸி ஸ்பெக்டர் மூலம்

ஜெஸ்ஸி ஸ்பெக்டர், வள தலைமுறை நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் உண்மையைக் கண்டறியும் சொல்லி நோக்கம் உள்ளது. சமமற்ற செல்வக் குவிப்பு வழிவகுத்தது என்று “”திருடப்பட்ட நிலத்தை, தொழிலாளர், மற்றும் வாழ்க்கை”” வரலாறுகள் கெளரவிப்பதற்காக அனைத்து போது – மோசடியாளர்களின் புதிய உத்தரவை அவர் கூறுகிறார், கட்டமைப்பு மாற்றம் ஏற்பாடு மற்றும் மறுபங்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு வக்காலத்து வியாபார தங்களை அவுட் வைக்க வேண்டும் அமெரிக்காவில்.

ஏய், மனித நேயம் உங்கள் கைகள் முறுக்கு வேண்டாம். செயலில் இறங்கு.

ரிச்சர்ட் வி ரீவ்ஸ்

Brooking நிறுவனத்தின் ரிச்சர்ட் ரீவ்ஸ் கொடையாளிகள் பின்னர் தங்கள் வேலையை இதயம் உள்ளார்ந்த பதற்றம் அங்கீகரிக்க, மற்றும் நடவடிக்கை செல்ல சவால். என்ன பெரிய அடித்தளங்களை மற்றும் சமூகப் பொறுப்புள்ள முதலீடுகள் மூலம், வெறும் தங்கள் இயக்க வரவு செலவு திட்டம், ஆனால் அவர்களின் சொத்துக்கள் சமத்துவமின்மை போராடிய என்றால்? என்ன நேயத்தின் மேலும் நோக்கத்துடனேயே சோதனை இருந்தது என்றால்?

எப்படி மனித நேயம் சரிசெய்வது

டேனியல் Lurie மூலம்

பூஜ்யம் மானியம் ஒரு “”வேண்டுமென்றே பசி மாதிரி”” கீழ் நடத்தும் டேனியல் Lurie, டிப்பிங் பாயிண்ட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி,, நேயத்தின் ஒரு நம்புகிறார் “”இருத்தலியல் நெருக்கடி.”” ஒரு முதல் படி அதை எதிர்கொள்வதற்கு என, அவர் கூறினார், நாங்கள் பற்றி நேர்மையான மற்றும் சங்கடமான உரையாடல்கள் தழுவி வேண்டும் இனம் மற்றும் வர்க்கம்.
நல்ல சமாரியன் யாத்திரை, கறை படிந்த கண்ணாடி, Chartres கதீட்ரல், பிரான்ஸ் அக்கறை காட்டுகிறார். (வழியாக கெட்டி இமேஜஸ்)

நீங்கள் இந்த கடிதத்தை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்றால், வாய்ப்புகளை நீங்கள் இரக்கம், உலக சுகாதார, அல்லது சர்வதேச அபிவிருத்தி தொடர்பான ஏதாவது ஆர்வமாக இருக்கிறோம் உள்ளன. அபிவிருத்தி அமை, நாம் இந்த தலைப்புகளில் நாவல் மற்றும் சில சமயங்களில் சங்கடமான உரையாடல்கள் உருவாக்க வேலை.

எப்போதும் போல், வெளியே நாம் இன்னும் அதுமட்டுமல்ல ‘எல்லைகளை தள்ள முடியும் என்பதை எந்த எண்ணங்கள், கேள்விகள், அல்லது கருத்துகள் ட்விட்டர் (@ sarika008) என்னை தொடர்பு கொள்ளவும்.

இந்த கடிதம் கைவினை தனது உதவி ஜெனிபர் Gathright நன்றி.

RecommendRespond
உலாவியில் காண்க
நடுத்தர சின்னம்
நடுத்தர · 760 Market Street தபால், 9 வது மாடியில், சான் பிரான்சிஸ்கோ, CA 94102 அனுப்பிய

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
దాతృత్వంకి ఎ న్యూ సువార్త?

అభివృద్ధి సెట్
దాతృత్వంకి ఎ న్యూ సువార్త?
Thoka Maer ద్వారా రూపుదిద్దుకున్న ఇలస్ట్రేషన్

ఎలా దాని తయారీ మరియు దాని మిషన్ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిగణలోకి దాతృత్వం చేయాలి? కానీ నిస్సందేహంగా ఆ చాలా సమస్యలు సృష్టించడానికి సహాయం చేసిన దళాలు ద్వారా వారి వనరులను సాధించటం – అనేక సందర్భాల్లో, పునాదులు పేదరిక మరియు ఆకలి వంటి సామాజిక సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అనుకుంటున్నారా. ఈ వైరుధ్యం గత పొందడానికి దాతృత్వం చేయవచ్చు? ఎలా?

గత వారం డెవలప్మెంట్ సెట్, మేము కలిసి పలు ప్రముఖ భావకులు విస్తృత చర్చలో ఈ ప్రశ్నలకు అన్వేషించడానికి తీసుకువచ్చింది. లేహ్ హంట్-హెండ్రిక్స్ మరియు ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ జీ కిమ్ దాతృత్వం ప్రాథమిక వైరుధ్యం వర్ణిస్తూ ఫ్లోర్ ప్రారంభించబడింది – మరియు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, జూనియర్ నుండి ఒక కీన్ అంతర్దృష్టి పాఠకులు గుర్తు .:

“”దాతృత్వం ముదావహం, కానీ అది అవసరం దాతృత్వం తయారుచేసే ఆర్థిక అసమానతలు యొక్క పరిస్థితుల పర్యవేక్షించేందుకు పరోపకారి విధంగా ఉండకూడదు.””

హంట్-హెండ్రిక్స్ మరియు కిమ్ అప్పుడు ఒక “”దాతృత్వం యొక్క కొత్త సువార్త”” ఈ ప్రశ్నలకు కుస్తీ ఉంటే, లాగా ఉండవచ్చు ఏమి అడుగుతారు.

ఇక్కడ మేము వస్తున్న రోజుల్లో కొనసాగుతుంది ఆశిస్తున్నాము ఇది సంభాషణ, ఒక రీక్యాప్ ఉంది. ఆత్మ మీరు కదులుతుంది, హిట్ ఫోరమ్ లో ముక్కలు ఏ దిగువ “”స్పందన వ్రాయండి”” మరియు మీ వాయిస్ జోడించడానికి దయచేసి!

లోకోపకారం లో, ద హూ అసలైన బ్రోకెన్ ఉంది?

కోర్ట్నీ మార్టిన్ ద్వారా

“”మేము అమెరికాలో పేదల గురించి చెప్పారు చేసిన కథ, మనం నిధులు పొందడానికి చెప్పడం వారిని అడగండి కొనసాగిస్తున్నట్లు కథ, విరిగిన అని. నిజానికి, మేము ఉన్నాయి. “”

రంగు, కార్మికవర్గం, మరియు మహిళలు – ఈ శ్రద్ద వ్యాసం, రచయిత కోర్ట్నీ మార్టిన్ దాతృత్వ డాలర్ల సంప్రదాయ గ్రహీతల గాత్రాలు ప్రోత్సహించడం ద్వారా సంప్రదాయ ఆధిపత్యాలు విచ్ఛిన్నం వ్యక్తుల మరియు సంస్థల గురించి హైలైట్. సంబంధాలు, ఆమె వక్కాణించారు అన్ని మంచి పని మధ్యలో ఉన్నాయి.

ఒక బ్రైట్ న్యూ జెనరేషన్ పోరాటాలు అసమానత

డారెన్ వాకర్

డారెన్ వాకర్, ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు, మా ప్రస్తుత క్షణం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించారు: ప్రజాప్రతినిధుల సెంటిమెంట్ రాజకీయ స్పెక్ట్రం రెండు వైపులా పెరుగుతున్న, మరియు సాక్ష్యం మంది పెట్టుబడిదారీ అసంతృప్తి పెరిగినట్లు కనిపిస్తుంది.

పరోపకారులు, అతను చెప్పిన, అసమానత యొక్క మూల కారణాలను తీవ్రంగా పెనగులాడు ఉండాలి – మరియు అతను చాతుర్యం వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు తమ సామర్ధ్యం విశ్వాసం వ్యక్తం.

పరోపకారులు వ్యాపారం తమకుతాముగా ఉంచండి ఉండాలా

జెస్సీ స్పెక్టర్ ద్వారా

జెస్సీ స్పెక్టర్ రిసోర్స్ తరం యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఒక నిజం చెప్పే లక్ష్యం ఉంటుంది. అసమాన సంపదను చేరడం మొదలయింది “”దోచుకున్న భూమి, శ్రమ, మరియు జీవితాలను”” చరిత్రలు గౌరవించే అన్ని అయితే – దాతలలో కొత్త ఆదేశం, ఆమె చెప్పారు, నిర్మాణ మార్పు కోసం ఆర్గనైజింగ్ మరియు redistributive పాలసీలకు వాదించే వ్యాపార తమకుతాముగా ఉంచాలి ఉండాలి యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో.

హే, దాతృత్వం: లేదు మీ చేతులు పిండుట, మెలిపెట్టుట. పని లోకి వెళ్ళండి.

రిచర్డ్ V. రీవ్స్

బ్రూకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన రిచర్డ్ రీవ్స్ దాతల వారి పని యొక్క గుండె వద్ద స్వాభావిక ఉద్రిక్తత గుర్తించి, ఆపై చర్య వెళ్ళటానికి మీరు సవాలు. ఏ పెద్ద పునాదులు సామాజిక బాధ్యత పెట్టుబడుల ద్వారా, కేవలం వారి ఆపరేటింగ్ బడ్జెట్ తో కానీ కూడా వారి ఆస్తులను అసమానతలు పోరాడారు ఉంటే? ఏం దాతృత్వం మరింత ఉద్దేశ్యంతోనే ప్రయోగాత్మక ఉంటే?

లోకోపకారం ఎలా పరిష్కరించాలో

డేనియల్ Lurie ద్వారా

సున్నా ఎండోమెంట్ ఒక “”ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఆకలితో మోడల్”” కింద నిర్వహించే డేనియల్ Lurie, టిప్పింగ్ పాయింట్ యొక్క CEO, దాతృత్వం ఒక నమ్మేవాడు “”అస్తిత్వ సంక్షోభం.”” దానిని ఎదుర్కోవడానికి తొలి అడుగు, అతను చెప్పాడు, మేము గురించి నిజాయితీ మరియు అసౌకర్య సంభాషణలు ఆదరించిన అవసరం జాతి మరియు తరగతి.
గుడ్ సమారిటన్ పిల్గ్రిమ్, గాజు, చార్ట్రేస్ కేథడ్రల్, ఫ్రాన్స్ పట్టించుకుంటారు. (వయా జెట్టి ఇమేజెస్)

మీరు ఈ లేఖ అందిన ఉంటే, అవకాశాలు మీరు ఉపకారం, ప్రపంచ ఆరోగ్య, లేదా అంతర్జాతీయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఏదో ఆసక్తి ఉన్నాము. అభివృద్ధి సెట్ వద్ద, మేము ఈ అంశాలపై నవల మరియు కొన్నిసార్లు అసౌకర్యంగా సంభాషణలు సృష్టించడానికి పని.

ఎప్పటిలాగే, ట్విట్టర్ (@ sarika008) ఏ ఆలోచనలు, ప్రశ్నలు, లేదా సూచనలు నన్ను సంప్రదించాలని దయచేసి మేము మరింత TDS ‘సరిహద్దులు పుష్ ఎలా కోసం.

జెన్నిఫర్ Gathright ధన్యవాదాలు ఈ లేఖ ఇమిడి ఆమె సహాయం కోసం.

RecommendRespond
బ్రౌజర్లో వీక్షించండి
మీడియం లోగో
మీడియం · 760 మార్కెట్ వీధి, 9 వ అంతస్తు, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, CA 94102 చే పంపబడింది

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
พระกิตติคุณใหม่ของการทำบุญ?

ชุดพัฒนา
พระกิตติคุณใหม่ของการทำบุญ?
ภาพประกอบจาก Thoka Maer

วิธีทำบุญควรพิจารณาความตึงเครียดระหว่างผู้ผลิตและภารกิจของมัน? ในหลายกรณีฐานรากต้องการที่จะแก้ปัญหาสังคมเช่นความยากจนและความหิวโหย – แต่ได้รับทรัพยากรของพวกเขาผ่านกองกำลังที่ได้ช่วยให้เนื้อหาที่สร้างปัญหาเหล่านั้นมาก สามารถทำบุญรับที่ผ่านมาความขัดแย้งนี้? อย่างไร?

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดที่เรานำมารวมกันนักคิดชั้นนำหลายแห่งในการสำรวจคำถามเหล่านี้ในการอภิปรายที่หลากหลาย ลีอาห์ล่านดริกซ์และคิมจีของมูลนิธิฟอร์ดเปิดพื้นโดยการอธิบายความขัดแย้งพื้นฐานทำบุญ – และเตือนผู้อ่านมีความเข้าใจที่กระตือรือร้นจากมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ .:

“”ใจบุญสุนทานเป็นที่น่ายกย่อง แต่มันจะต้องไม่ก่อให้เกิดใจบุญที่จะมองข้ามสถานการณ์ของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่ทำให้การทำบุญที่จำเป็น.””

ล่านดริกซ์และคิมแล้วขอให้สิ่งที่เป็น “”พระกิตติคุณใหม่ของการทำบุญ”” อาจมีลักษณะเช่นถ้ามันปล้ำกับคำถามเหล่านี้

นี่คือสรุปของการสนทนาซึ่งเราหวังว่าจะดำเนินต่อไปในวันที่มา ถ้าจิตวิญญาณย้ายคุณกรุณากดปุ่ม “”สร้างการตอบสนอง”” ด้านล่างใด ๆ ของชิ้นในฟอรั่มและเพิ่มเสียงของคุณ!

ในใจบุญสุนทานใครจะ Broken จริง?

โดยคอร์ทนี่มาร์ติน

“”เรื่องที่เราได้บอกเกี่ยวกับคนยากจนในอเมริกาเรื่องที่เรายังคงขอให้บอกเพื่อให้ได้รับการระดมทุนคือว่าพวกเขากำลังเสีย ในความเป็นจริงเรามี. “”

ในการทดลองนี้คิดนักเขียนคอร์ทนี่มาร์ตินไฮไลท์คนและสถาบันที่แบ่งลำดับชั้นแบบดั้งเดิมโดยการยกระดับเสียงของผู้รับแบบดั้งเดิมของดอลลาร์กุศล – คนสีชนชั้นแรงงานและหญิง ความสัมพันธ์ที่เธออ้างเป็นศูนย์กลางของการทำงานที่ดีทั้งหมด

สดใสรุ่นใหม่ศึกสงครามความไม่เท่าเทียมกัน

โดยคาร์เรนวอล์คเกอร์

คาร์เรนวอล์คเกอร์ประธานมูลนิธิฟอร์ดตั้งข้อสังเกตถึงความสำคัญของช่วงเวลาในปัจจุบันของเรา: ความเชื่อมั่นประชาธิปไตยจะเพิ่มขึ้นทั้งสองด้านของสเปกตรัมทางการเมืองและหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคนที่จะเพิ่มขึ้นไม่พอใจกับระบบทุนนิยม

มนุษยชาติเขากล่าวว่าจะต้องต่อสู้อย่างจริงจังกับรากเหง้าของความไม่เท่าเทียมกัน – และเขาเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาที่จะเผชิญกับความฉลาดของพวกเขาด้วย

มนุษยชาติควรจะนำตัวเองออกจากธุรกิจ

โดยเจสซีสเปคเตอร์

เจสซีสเปคเตอร์ผู้อำนวยการบริหารของการสร้างทรัพยากรอยู่ในภารกิจบอกความจริง อาณัติใหม่ของมนุษยชาติเธอบอกว่าควรจะนำตัวเองออกจากธุรกิจโดยการจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเรียกร้องให้นโยบาย redistributive – ทั้งหมดในขณะที่เคารพประวัติศาสตร์ของ “”ขโมยที่ดินแรงงานและชีวิต”” ที่ได้นำไปสู่การสะสมความมั่งคั่งที่ไม่เท่ากัน ในสหรัฐอเมริกา.

เฮ้ใจบุญสุนทาน: อย่าบีบมือของคุณ ได้รับการทำงาน

ริชาร์ดโวลต์รีฟส์

Brooking สถาบันริชาร์ดรีฟส์ทำฟาวล์ผู้ใจบุญที่จะยอมรับความตึงเครียดโดยธรรมชาติที่เป็นหัวใจของการทำงานของพวกเขาและจากนั้นย้ายไปดำเนินการ เกิดอะไรขึ้นถ้ารากฐานใหญ่ต่อสู้ความไม่เท่าเทียมกันไม่ได้เป็นเพียงที่มีงบประมาณในการดำเนินงานของพวกเขา แต่ยังมีทรัพย์สินของพวกเขาผ่านทางการลงทุนความรับผิดชอบต่อสังคม? เกิดอะไรขึ้นถ้าใจบุญสุนทานได้มากขึ้นการทดลองจงใจ?

วิธีการแก้ไขใจบุญสุนทาน

โดยแดเนียล Lurie

แดเนียล Lurie ซีอีโอของจุดปลายซึ่งดำเนินงานภายใต้ “”รูปแบบหิวเจตนา”” ของศูนย์บริจาคเชื่อใจบุญสุนทานมี “”วิกฤตอัตถิภาวนิยม.”” ในฐานะที่เป็นขั้นตอนแรกที่จะตอบโต้มันเขากล่าวว่าเราต้องยอมรับการสนทนาซื่อสัตย์และไม่สบายใจเกี่ยวกับ การแข่งขันและชั้น
พลเมืองดีใส่ใจสำหรับผู้แสวงบุญกระจกสี, วิหารชาตร์, ฝรั่งเศส (ผ่านทาง Getty Images)

หากคุณได้รับจดหมายฉบับนี้มีโอกาสที่คุณกำลังสนใจในบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญสุขภาพในระดับโลกหรือการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปที่การพัฒนาชุดเราทำงานเพื่อสร้างนวนิยายและการสนทนาอึดอัดบางครั้งในหัวข้อเหล่านี้

ในฐานะที่เคยโปรดยื่นมือออกไปฉัน Twitter (@ sarika008) กับความคิดคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ สำหรับวิธีที่เราสามารถผลักดันขอบเขต TDS ‘ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่เจนนิเฟอร์ Gathright สำหรับความช่วยเหลือของเธอในงานหัตถกรรมจดหมายฉบับนี้

RecommendRespond
ดูในเบราว์เซอร์
โลโก้ขนาดกลาง
ที่ส่งมาจากกลาง· 760 Market Street, ชั้น 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Hayırseverlik Yeni Bir İncil?

Kalkınma Seti
Hayırseverlik Yeni Bir İncil?
Thoka Maer tarafından İllüstrasyon

Nasıl kendi makinesi ve misyonu arasındaki gerilimi dikkate hayırseverlik gerekir? ama belki bu çok sorunlar yaratabilir yardımcı olmuştur güçleri aracılığıyla kaynaklarını elde – Birçok durumda, vakıf aşırı yoksulluk ve açlığın gibi sosyal sorunları çözmek istiyoruz. Bu çelişki geçmiş olsun hayırseverlik miyim? Nasıl?

Geçen hafta Geliştirme Seti, biz geniş kapsamlı bir tartışma bu soruları araştırmak için bir araya birçok önde gelen düşünürlerini getirdi. Leah Hunt-Hendrix ve Ford Vakfı Jee Kim hayırseverlik temel çelişkiyi tanımlayarak zemin açıldı – Martin Luther King, Jr bir keskin içgörü okuyucuları hatırlattı .:

“”Hayırsever övgüye değerdir, ancak hayırsever gerekli hayırseverlik yapmak ekonomik adaletsizlik koşullarını görmezden sebep olmamalıdır.””

Hunt-Hendrix ve Kim o bu sorulara ile çekişti eğer bir “”hayırseverlik yeni müjde””, neye benzeyeceğini sormak.

Burada önümüzdeki günlerde devam edeceğini umut konuşma, bir recap. ruhu sizi hareket ederse, forum parçalara herhangi altındaki “”bir yanıt yazın”” vurmak ve sesinizi ekleyin!

Hayırseverlik, kim Aslında Kırık?

Courtney Martin

“”Amerika’da yoksul hakkında söyledim hikaye, biz fon almak için söylemek onlara sormaya devam hikaye, onlar kırık sensin. Aslında, biz. “”

renk insanlar, işçi sınıfının ve kadınların – Bu düşünceli yazıda, yazar Courtney Martin geleneksel hayırsever dolar alıcıların seslerini yükselterek geleneksel hiyerarşileri kırmak kişi ve kurumları vurgulamaktadır. İlişkiler, o iddia, tüm iyi iş merkezinde yer almaktadır.

Parlak Yeni Nesil Savaşlar Eşitsizlik

Darren Walker

Darren Walker, Ford Vakfı Başkanı, mevcut anın önemini kaydetti: Halkçı duyguları siyasi yelpazenin her iki tarafında yükselen ve delil insanlar kapitalizmin memnun artmış olduğunu göstermektedir.

Hayırseverler, diyor, eşitsizlik kök nedenleri ile ciddi uğraşmak gerekir – ve o marifet ile karşı karşıya yetenekleri iman ifade eder.

Hayırseverler Out of Business Kendilerini koy Should

Jessie Spector tarafından

Jessie Spector, Kaynak Üretimi İcra Direktörü, bir hakikat-söylüyorum göreve atanır. eşitsiz zenginlik birikimi yol açmıştır “”çalıntı arazi, işçilik ve hayatımızın”” hikayelerini onurlandıran tüm süre – hayırseverler yeni görev, diyor, yapısal değişim için organize ve yeniden dağıtım politikaları için savunarak iş kendilerini dışarı koymak olmalıdır Birleşik Devletlerde.

Hey, Hayırsever: Your Hands sıkın etmeyin. İşe başlamak.

Richard V. Reeves tarafından

Brooking Enstitüsü’nün Richard Reeves hayırseverler işlerinin kalbinde doğal gerginliği tanımak ve daha sonra eyleme geçmek için meydan okuyor. Ne büyük vakıflar sosyal sorumluluk yatırımları yoluyla, işletim bütçeleri ile değil, aynı zamanda kendi varlıkları ile değil, sadece eşitsizliği mücadele olur? Ne hayırseverlik daha bilinçli deneysel olsaydı?

Hayırseverliği Nasıl Fix

Daniel Lurie

sıfır bağış bir “”kasten aç modeli”” adı altında faaliyet gösteren Daniel Lurie, Tipping Point CEO’su, hayırseverlik bir olduğuna inanıyor “”varoluşsal kriz.”” Bir ilk adım buna karşı gelince, dedi, biz dürüst ve rahatsız konuşmaları kucaklamak gerekir ırk ve sınıf.
Good Samaritan Pilgrim, vitray, Chartres Katedrali, Fransa için umurunda. (Via Getty Images)

Eğer bu mektubu alıyorsanız, büyük ihtimalle hayırseverlik, küresel sağlık, ya da uluslararası kalkınma ile ilgili bir şey ilgilendiğiniz vardır. Kalkınma Set anda, biz bu konularda roman ve bazen rahatsız edici konuşmaları yaratmak için çalışıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, biz daha da TDS ‘sınırlarını zorlayabilir ne herhangi bir düşünce, soru veya önerileriniz ile Twitter (@ sarika008) bana ulaşın.

bu mektubu işçiliği ona yardım için Jennifer Gathright teşekkürler.

RecommendRespond
Tarayıcıda görüntüle
orta Logo
Orta · 760 Market Street, 9. katta, San Francisco, CA 94102 tarafından gönderilen

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Нове Євангеліє від філантропії?

набір розвитку
Нове Євангеліє від філантропії?
Ілюстрація Thoka Маєр

Як слід розглянути філантропію напруженість між його творця і його місії? У багатьох випадках фонди хочемо вирішити соціальні проблеми, як крайнє зубожіння і голод – але набувають свої ресурси за рахунок сил, які, можливо, допомогли створити ті самі проблеми. Чи може філантропія обійти це протиріччя? Яким чином?

Минулого тижня на безлічі розвитку, ми взяли участь кілька провідних мислителів, щоб дослідити ці питання в широкої дискусії. Ліа Hunt-Хендрікс і Jee Кім Фонду Форда відкрив слово, описуючи фундаментальне протиріччя філантропії – і нагадав читачам гостре розуміння від Мартіна Лютера Кінга, Jr.:

“”Філантропія заслуговує на високу оцінку, але це не повинно привести до філантроп випускати з уваги обставини економічної несправедливості, які роблять філантропію необхідною.””

Hunt-Хендрікс і Кім потім запитати, що таке «нове євангеліє філантропії”” може виглядати наступним чином, якщо він боровся з цими питаннями.

Ось переказ розмови, який ми сподіваємося, буде продовжуватися і в найближчі дні. Якщо дух переміщує вас, будь ласка, натисніть кнопку “”Написати відповідь”” нижче будь-якої з частин в форумі і додати свій голос!

У філантропії, хто насправді працює?

За Courtney Martin

“”Історія ми говорили про бідних в Америці, історія, яку ми продовжуємо просити їх, щоб сказати, щоб отримати фінансування, в тому, що вони зламані. Насправді, ми “”.

У цьому вдумливого есе, письменник Кортні Мартін висуває на перший план людей і установ, які порушують традиційні ієрархій, піднімаючи голосу традиційних одержувачів філантропічних доларів – людей кольору, робітничого класу, так і жінок. Відносини, вона стверджує, знаходяться в центрі всієї хорошої роботи.

Яскравий Нове покоління Битви Нерівність

Уокер

Уокер, президент Фонду Форда, відзначив значущість нашого теперішнього моменту: Народник настрою зростає з обох боків політичного спектру, і дані показують, що люди, збільшуються незадоволені капіталізмом.

Благодійники, каже він, повинен боротися всерйоз з корінними причинами нерівності – і він висловлює віру в їхню здатність протистояти їх винахідливості.

Благодійники повинні вийти з бізнесу

Джессі Спектор

Джессі Спектор, виконавчий директор формування ресурсів, на місії говорити правду. Новий мандат благодійників, каже вона, повинна ставити себе з бізнесу шляхом організації структурних змін і виступає за перерозподільній політики – все в той час як вшанування історії «вкрадених землі, праці і життя””, які призвели до накопичення нерівній багатства в Сполучених Штатах.

Гей, Філантропія: Чи не віджимати ваші руки. Братися до роботи.

Річард В. Reeves

У Brooking інституту Річард Рівз кидає виклик благодійники визнати вроджене напруга в основі їх роботи, а потім перейти до дії. Що робити, якщо великі фонди боролися нерівність не тільки з їх операційних бюджетів, а й з їхніми активами, через соціально відповідальних інвестицій? Що робити, якщо філантропія була більш цілеспрямовано експериментальним?

Як виправити філантропії

Даніель Лур’є

Даніель Лур’є, генеральний директор компанії Tipping Point, який працює під “”навмисно голодної моделі”” нульового обдарованості, вважає філантропія має “”екзистенційну кризу.”” Як перший крок, щоб протистояти цьому, сказав він, ми повинні прийняти чесні і незручні розмови про те, раси і класу.
Добрий самаритянин піклується про Пілігрим, вітражі, Шартрський собор, Франція. (Via Getty Images)

Якщо ви отримали цей лист, швидше за все, ви зацікавлені в чомусь пов’язано з доброчинністю, глобального охорони здоров’я або міжнародного розвитку. У наборі розвитку, ми працюємо над створенням нових і іноді незручні розмови на ці теми.

Як завжди, будь ласка вийти мені на Twitter (@ sarika008) з будь-якими думки, питання або пропозиції про те, як ми можемо розширювати межі TDS ‘ще більше.

Завдяки Дженніфер Gathright за допомогу в підготовці цього листа.

RecommendRespond
Перегляд в браузері
середній Логотип
Надіслав Medium · 760 Market Street, 9-й поверх, Сан-Франциско, Каліфорнія 94102

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
انسان دوستی کا ایک نیا انجیل؟

ترقی سیٹ
انسان دوستی کا ایک نیا انجیل؟
Thoka Maer طرف تمثال

کس طرح اس کے بنانے والے اور اس کے مشن کے درمیان کشیدگی پر غور پرپکار چاہئے؟ لیکن arguably ان بہت مسائل پیدا مدد کی ہے کہ فورسز اپنے وسائل حاصل – بہت سے معاملات میں، بنیادوں انتہائی غربت اور بھوک جیسی سماجی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس تضاد ماضی حاصل پرپکار کر سکتا ہوں؟ کیسے؟

پچھلے ہفتے ترقیاتی سیٹ پر، ہم نے ایک ساتھ کئی معروف دانشوروں ایک وسیع بحث میں ان سوالات کو دریافت کرنے کے لئے لایا. لیاہ ہنٹ-Hendrix اور فورڈ فاؤنڈیشن کے جی میں کم انسان دوستی کا بنیادی تضاد بیان کی طرف سے فرش پر کھول دیا – اور مارٹن لوتھر کنگ، جونیئر کی جانب سے ایک گہری بصیرت کے قارئین کو یاد دلایا:

“”انسان دوستی ستائش ہے، لیکن یہ انسان دوست شخصیت ضروری انسان دوستی بنا جس میں معاشی ناانصافی کے حالات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے.””

ہنٹ-Hendrix اور کم اس کے بعد ایک “”انسان دوستی کی نئی انجیل”” یہ ان سوالات کے ساتھ کشتی لڑتا ہے تو، کی طرح نظر ہو سکتا ہے پوچھنا.

یہاں گفتگو، ہمیں امید ہے کہ جس آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا ایک recap ہے. روح آپ چلتا ہے تو، مارا براہ مہربانی فورم میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی بھی ذیل میں “”ایک جواب لکھیں”” اور اپنی آواز شامل کریں!

انسان دوستی میں، جو اصل میں ٹوٹ جاتا ہے؟

کورٹنی Martin کی طرف سے

“”کہانی ہم امریکہ میں غریب کے بارے میں بتا دیا ہے، ہم فنڈنگ حاصل کرنے کے لئے بتانے کے لئے ان سے پوچھیں کرنے کے لئے جاری ہے کہ کہانی، وہ ٹوٹا ہوا ہو کہ ہے. سچ تو یہ ہے، ہم ہیں. “”

رنگ کے لوگوں، محنت کش طبقے، اور عورتوں – اس ویچارشیل مضمون میں، مصنف کورٹنی مارٹن انسان دوست عطیات میں روایتی وصول کنندگان کی آوازیں بلند کر کے روایتی نظام توڑ کرنے والے لوگوں اور اداروں پر روشنی ڈالی گئی. تعلقات، کیا وہ اس بات پر زور، تمام اچھے کام کے مرکز میں ہیں.

ایک روشن نئی نسل لڑائیوں عدم مساوات

ڈیرن واکر کی طرف سے

ڈیرن واکر، فورڈ فاؤنڈیشن کے صدر، ہماری موجودہ لمحے کی اہمیت کا ذکر کیا: عوام کے جذبات سیاسی سپیکٹرم کے دونوں جانب بڑھ رہا ہے، اور ثبوت سے پتہ چلتا ہے لوگ سرمایہ دارانہ نظام سے مطمئن اضافہ کر رہے ہیں کہ.

مخیر حضرات، وہ کہتے ہیں، عدم مساوات کی بنیادی وجوہات کے ساتھ سنجیدگی سے نمٹنے کے لئے ضروری ہے – اور وہ آسانی کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کی صلاحیت پر ایمان کا اظہار کرتا.

مخیر حضرات کاروبار کے باہر خود کو ڈال دوں

Jessie کے اسپیکٹر سے

Jessie کے اسپیکٹر، ریسورس جنریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایک سچ کہہ مشن پر ہے. غیر مساوی دولت جمع کی وجہ سے ہے کہ “”چوری کی زمین، لیبر، اور زندگی”” کی تاریخ کے اعزاز میں ہر وقت – مخیر حضرات کے نئے مینڈیٹ، وہ کہتی ہیں، سنرچناتمک تبدیلی کے لئے منظم اور redistributive پالیسیوں کی وکالت کی طرف سے کاروبار کے باہر خود کو ڈال کرنے کے لئے ہونا چاہئے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں.

ارے، انسان دوستی تمہارے ہاتھ مروڑ نہیں. کام پر لگ جاؤ.

رچرڈ V. Reeves کی طرف سے

Brooking انسٹی ٹیوٹ کے رچرڈ لیوی مخیر حضرات کو ان کے کام کے دل میں موروثی کشیدگی کو تسلیم، اور پھر کارروائی پر منتقل کرنے کے لئے چیلنج. کیا ہوگا اگر بڑی بنیادیں سماجی ذمہ دار سرمایہ کاری کے ذریعے، نہ صرف ان کے آپریٹنگ بجٹ کے ساتھ بلکہ ان کے اثاثوں کے ساتھ عدم مساوات لڑے؟ کیا انسان دوستی زیادہ بوجھ کر تجرباتی تھا تو کیا ہوگا؟

انسان دوستی کس طرح درست کریں

ڈینیل Lurie کی طرف سے

صفر اوقاف کا “”جان بوجھ کر بھوکا ماڈل”” کے تحت چلاتا ہے جس ڈینیل Lurie، Tipping پوائنٹ کے سی ای او،، انسان دوستی ایک ہے یقین رکھتا ہے “”وجود کے بحران.”” یہ مقابلہ کرنے کے پہلے قدم کے طور، انہوں نے کہا، ہم کے بارے میں ایماندار اور غیر آرام دہ مکالمات گلے لگانے کے لئے کی ضرورت ہے نسل اور طبقہ.
اچھا سمارٹن سفر، داغ گلاس، چارٹرز گرجا، فرانس کی پرواہ کرتا ہے. (ویا گیٹی امیجز)

آپ کو اس خط موصول ہو رہی ہیں، امکانات آپ کو انسان دوستی، عالمی صحت، یا بین الاقوامی ترقی سے متعلق کچھ میں دلچسپی رکھتے ہیں ہیں. ترقی سیٹ پر، ہم ان موضوعات پر ناول اور کبھی کبھی غیر آرام دہ مکالمات بنانے کے لئے کام.

ہمیشہ کی طرح، کس طرح ہم بھی مزید TDS ‘حدود کو دھکا کر سکتے ہیں کے لئے ٹویٹر (@ sarika008) کسی بھی خیالات، سوالات، یا تجاویز کے ساتھ مجھ سے باہر تک پہنچنے کے لئے براہ مہربانی.

اس خط میں اس کے تیار امداد کے لیے جینیفر Gathright کا شکریہ.

RecommendRespond
براؤزر میں دیکھیں
درمیانہ علامت
درمیانہ · 760 مارکیٹ سٹریٹ، 9th کے فلور، سان فرانسسکو، CA 94102 طرف بھیجا

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Intiqib bir yangi Injil?

taraqqiyot sozlash
Intiqib bir yangi Injil?
Thoka Maer tomonidan Illustration

Qanday uning mashinasi va uning missiyasi o’rtasidagi tanglikni ko’rib intiqib kerak? lekin tortishuvlarga o’sha juda muammolarni yaratish yordam kuchlari orqali resurslarini sotib – Ko’p hollarda, poydevori qashshoqlikda va ochlik kabi ijtimoiy muammolarni hal qilmoqchi. Bu qarama o’tgan olish intiqib mumkinmi? Qanday?

O’tgan hafta taraqqiyot to’siq ustiga, biz keng ko’lamli muhokama bu savollarga tadqiq qilish bilan birga, bir necha etakchi mutafakkirlarini keltirdi. Lea Hunt-Hendrix va Ford fondi Ji Kim intiqib ning asosiy ziddiyatni tasvirlab tomonidan polni ochdi – va Martin Lyuter King, Jr dan katta farosati o’quvchilarni eslatib .:

“”Intiqib maqtovga, lekin hayriya zarur hayriya qilish, iqtisodiy adolatsizlik holatlarni bermaslikning sabab bo’lmasligi kerak.””

Ov-Hendrix va Kim u bu savollar bilan kurashib, agar “”hayriya yangi Xushxabar””, kabi qarash mumkin, nima so’rang.

Bu yerda biz kelgusi kunlarda ham davom etadi deb umid qilamiz suhbat, bir recap bo’ldi. ruhi bilan harakat qilsa, forumda dona har qanday quyida “”javob yozing”” urish va ovozingni qo’shing!

Intiqib yilda kim Aslida Broken bo’ladi?

Courtney Martin

“”Biz Amerikada kambag’al haqida so’zlab berdi ayting hikoya, biz moliyaviy olish uchun aytib, ularni so’rash davom hikoya, ular singan ekansiz, deb. Aslida, biz bor. “”

rang odamlar, ishchilar sinfi va ayollar – bu o’ylangan maqolada, yozuvchi Courtney Martin an’anaviy hayriya dollar oluvchilarning ovozlarini yuksaltirishda tomonidan an’anaviy ierarxik sindirish odamlarni va muassasalari ta’kidlaydi. Munosabatlar, u tasdiqlaydi, barcha yaxshi ish markazida bo’ladi.

A Yorqin Yangi avlod urushlari tengsizligi

Darren Walker tomonidan

Darren Walker, Ford jamg’armasi prezidenti, bizning hozirgi paytdan ahamiyatini ta’kidladi: Halkçı sezish siyosiy doiradagi har ikki tarafida ko’tarilmoqda, va dalillar odamlar kapitalizm bilan norozi ko’paydi, deb ko’rsatadi.

G’arb va Islom dunyosida, deydi u, tengsizlik ildiz sabablari bilan jiddiy tortishuv kerak – u ma’rifat bilan ularni yuzma o’z qobiliyati iymon ifoda etadi.

G’arb va Islom dunyosida Biznes Out oldi kerak

Jessie Spector tomonidan

Jessie Spector, resurs avlod ijrochi direktori, bir haqiqat-hikoya vakolati hisoblanadi. tengsiz boylik to’planib olib keldi “”o’g’irlangan yer, mehnat va hayotiga”” ning tarixini hurmat barcha esa – hayriya yangi mandati, deydi u, tarkibiy o’zgarishlar uchun tashkil etish va qayta paylaştırılabilir siyosat tarafdori tomonidan biznes chiqib o’zlarini qo’yish kerak Amerika Qo’shma Shtatlarida.

Hey, intiqib: Your yuqori siqish emas qilmang. Ish uchun qiling.

Richard V. Reeves tomonidan

Brooking Institut Richard Reeves hayriya ularning ish markazidagi tabiiy tanglikni tan, keyin harakatga harakat muammolar. Nima katta poydevori ijtimoiy mas’ul investitsiyalarning orqali, ularning operatsion byudjetlar bilan, balki ularning aktivlari bilan emas, balki faqat tengsizlik jang bo’lsa? Nima xayriya ko’proq ataylab tajriba bo’lsa?

Intiqib aniqlash uchun qanday

Daniel Lurie tomonidan

nol jamg’armasi bir “”qasddan och modeli”” doirasida faoliyat Daniel Lurie, Tipping kabinetga bosh direktori, intiqib bir bor hisoblaydi “”ekzistensial inqiroz.”” a birinchi qadam, uni bartaraf qilish, u dedi, biz halol va noqulay suhbatlar qabul qilish kerak irqi va sinf.
Yaxshi samariyalik hoji, bo’yalgan shisha, Chartres sobori, Frantsiya uchun qayg’uradi. (Via Getty Images)

Agar bu maktubni qabul bo’lsangiz, imkoniyat intiqib, global sog’liqni saqlash, yoki xalqaro rivojlantirish bilan bog’liq narsa manfaatdor odamsiz bo’ladi. Taraqqiyot to’siq da, biz bu mavzularda roman va ba’zan noqulay suhbatlar yaratish ishlaydi.

Har doim, biz ham yanada TDS “”chegaralarini surish mumkin, qanday qilib har qanday fikrlar, savollar, yoki takliflar bilan Twitter (@ sarika008) menga erishish qiling.

Bu xatni işçiliği uning yordami uchun Jennifer Gathright uchun rahmat.

RecommendRespond
-brauzerida ko’rish
o’rta Logo
O’rta · 760 Canlı Street, 9 qavat, San-Fransisko, CA 94102 tomonidan yuborilgan

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Một Tin Mừng mới Từ thiện?

Set Phát triển
Một Tin Mừng mới Từ thiện?
Minh họa bằng Thoka Maer

Làm thế nào nên từ thiện xem xét sự căng thẳng giữa nhà sản xuất và sứ mệnh của mình? Trong nhiều trường hợp, cơ sở muốn giải quyết các vấn đề xã hội như nghèo đói cùng cực và thiếu đói – nhưng có được nguồn lực của mình thông qua các lực lượng đã cho là đã giúp tạo ra những vấn đề rất. Có thể hoạt động từ thiện có được qua sự mâu thuẫn này? Làm sao?

Tuần trước về Phát triển Set, chúng tôi mang cùng một số nhà tư tưởng hàng đầu để khám phá những câu hỏi này trong một cuộc thảo luận rộng rãi. Leah Hunt-Hendrix và Jee Kim của Quỹ Ford đã mở sàn bằng cách mô tả mâu thuẫn cơ bản hoạt động từ thiện – và nhắc nhở độc giả một cái nhìn sắc bén từ Martin Luther King, Jr .:

“”Từ thiện là khen ngợi, nhưng nó không phải làm cho mỗi nhà từ thiện để bỏ qua những hoàn cảnh bất công kinh tế mà làm cho hoạt động từ thiện cần thiết.””

Hunt-Hendrix và Kim sau đó yêu cầu những gì một “”phúc âm mới của hoạt động từ thiện”” có thể trông như thế nào, nếu nó vật lộn với những câu hỏi này.

Dưới đây là danh sách các cuộc trò chuyện, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Nếu tinh thần di chuyển bạn, xin vui lòng nhấn “”Viết một phản ứng”” dưới bất kỳ của các mảnh trong diễn đàn và thêm giọng nói của bạn!

Trong Từ thiện, Ai là thực tế bị hỏng?

By Courtney Martin

“”Câu chuyện chúng tôi đã nói về người nghèo ở Mỹ, câu chuyện mà chúng tôi tiếp tục yêu cầu họ nói để có được tài trợ, là họ đang bị hỏng. Trong thực tế, chúng ta đang có. “”

Trong tiểu luận chu đáo này, nhà văn Courtney Martin nhấn mạnh nhân và tổ chức người phá vỡ hệ thống phân cấp truyền thống bằng cách nâng tiếng nói của người nhận truyền thống đô la từ thiện – người da màu, các tầng lớp lao động, và phụ nữ. Các mối quan hệ, cô khẳng định, là trung tâm của tất cả các công việc tốt.

A Bright New Generation trận bất bình đẳng

Darren Walker

Darren Walker, chủ tịch của Quỹ Ford, ghi nhận tầm quan trọng của thời điểm hiện tại của chúng tôi: tình cảm Vì Dân đang tăng trên cả hai mặt của quang phổ chính trị, và bằng chứng cho thấy người dân đang tăng lên không hài lòng với chủ nghĩa tư bản.

Các nhà hảo tâm, ông nói, phải vật lộn một cách nghiêm túc với những nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng – và ông bày tỏ niềm tin vào khả năng của mình để đối mặt với họ với sự khéo léo.

Nhà hảo tâm nên đặt bản thân họ Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, giám đốc điều hành của Resource Generation, là một nhiệm vụ thật-nói. Nhiệm vụ mới của các nhà hảo tâm, cô nói, nên được đặt mình ra khỏi kinh doanh bằng cách tổ chức cho sự thay đổi cấu trúc và vận động cho chính sách tái phân phối – tất cả trong khi tôn vinh lịch sử của “”bị đánh cắp đất đai, lao động và cuộc sống”” đã dẫn đến tích lũy của cải không công bằng ở Mỹ.

Hey, Từ thiện: Không vắt tay của bạn. Bắt đầu làm.

Richard V. Reeves

Richard Reeves của Viện Brooking thách thức các nhà hảo tâm để nhận ra sự căng thẳng vốn có tại trung tâm của công việc của họ, và sau đó chuyển sang hành động. Điều gì nếu cơ sở lớn chiến đấu bất bình đẳng không chỉ với ngân sách hoạt động của họ mà còn với tài sản của họ, thông qua các khoản đầu tư có trách nhiệm xã hội? Điều gì nếu hoạt động từ thiện đã cố thử nghiệm nhiều hơn?

Làm thế nào để sửa chữa từ thiện

Daniel Lurie

Daniel Lurie, Giám đốc điều hành của Tipping Point, hoạt động dưới một “”mô hình cố tình đói”” của không endowment, tin hoạt động từ thiện có một “”cuộc khủng hoảng hiện sinh.”” Như là một bước đầu tiên để đối phó với nó, ông nói, chúng ta cần phải nắm lấy cuộc trò chuyện chân thành và không thoải mái về chủng tộc và giai cấp.
The Good Samaritan quan tâm cho người hành hương, kính màu, Nhà thờ Chartres, Pháp. (Via Getty Images)

Nếu bạn nhận được thư này, rất có thể bạn quan tâm đến một cái gì đó liên quan đến hoạt động từ thiện, y tế toàn cầu, hoặc phát triển quốc tế. Tại The Phát triển Set, chúng tôi làm việc để tạo ra cuốn tiểu thuyết và trò chuyện đôi khi khó chịu về những chủ đề.

Như mọi khi, hãy liên hệ với tôi trên Twitter (@ sarika008) với bất kỳ suy nghĩ, câu hỏi hoặc gợi ý về cách chúng ta có thể đẩy ranh giới TDS ‘hơn nữa.

Nhờ Jennifer Gathright giúp đỡ cô trong việc tạo các bức thư này.

RecommendRespond
Xem trong trình duyệt
Logo Medium
Gửi bởi Medium · 760 Market Street, tầng 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Mae Efengyl Newydd o Philanthropy?

Y Set Datblygu
Mae Efengyl Newydd o Philanthropy?
Darlun gan Thoka Maer

Sut dylid dyngarwch ystyried y tensiwn rhwng ei wneuthurwr a’i genhadaeth? Mewn llawer o achosion, sylfeini yn dymuno i ddatrys problemau cymdeithasol fel tlodi a newyn eithafol – ond caffael eu hadnoddau drwy rymoedd sydd wedi helpu gellid dadlau creu problemau iawn hynny. Gall dyngarwch gael y gorffennol gwrthddywediad hwn? Sut?

Yr wythnos diwethaf ar The Set Datblygu, rydym yn dwyn ynghyd nifer o feddylwyr blaenllaw i archwilio cwestiynau hyn mewn trafodaeth eang. Agorodd Leah Hunt-Hendrix a Jee Kim y Sefydliad Ford y llawr trwy ddisgrifio gwrthddywediad sylfaenol dyngarwch – ac atgoffodd darllenwyr cipolwg brwd gan Martin Luther King, Jr .:

“”Dyngarwch yn glodwiw, ond rhaid iddo beidio achosi i’r dyngarwr i edrych dros amgylchiadau anghyfiawnder economaidd sy’n gwneud ddyngarwch angenrheidiol.””

Hunt-Hendrix a Kim wedyn gofyn beth yn “”efengyl newydd o ddyngarwch”” Efallai edrych fel, os bydd yn ymaflyd â’r cwestiynau hyn.

Dyma ailadrodd y sgwrs, ac rydym yn gobeithio y bydd yn parhau yn y dyddiau nesaf. Os yw’r ysbryd yn symud i chi, os gwelwch yn dda daro “”Ysgrifennwch ymateb”” isod unrhyw un o’r darnau yn y fforwm ac yn ychwanegu eich llais!

Yn Philanthropy, Pwy sy’n Broken A dweud y gwir?

Gan Courtney Martin

“”Mae’r stori rydym wedi gwybod am y tlawd yn America, y stori ein bod yn parhau i ofyn iddynt ddweud er mwyn cael cyllid, yw eu bod yn torri. Yn wir, yr ydym. “”

Yn y traethawd meddylgar, awdur Courtney Martin yn tynnu sylw at bobl a sefydliadau sy’n torri hierarchaethau traddodiadol trwy dyrchafu lleisiau derbynwyr traddodiadol o ddoleri dyngarol – pobl o liw, y dosbarth gweithiol, a menywod. Perthnasoedd, mae hi’n honni, wrth wraidd yr holl waith da.

A Bright Genhedlaeth Newydd Brwydrau Anghydraddoldeb

Gan Darren Walker

Darren Walker, llywydd y Sefydliad Ford, nododd arwyddocâd ein foment bresennol: teimlad poblogaidd yn cynyddu ar y ddwy ochr y sbectrwm gwleidyddol, ac mae tystiolaeth yn dangos bod pobl yn cael eu cynyddu yn anfodlon gyda chyfalafiaeth.

Ddyngarwyr, meddai, rhaid i ymgodymu o ddifrif â’r achosion sydd wrth wraidd anghydraddoldeb – ac mae’n mynegi ffydd yn eu gallu er mwyn eu hwynebu gyda dyfeisgarwch.

Dyngarwyr A ddylai roi eu hunain y tu allan i Fusnes

Erbyn Jessie Spector

Jessie Spector, Cyfarwyddwr Gweithredol Generation Resource, yr orchwyl gwir-ddweud. Mae mandad newydd o ddyngarwyr, meddai, fod i roi eu hunain allan o fusnes drwy drefnu ar gyfer newid strwythurol ac eiriol dros bolisïau ailddosbarthu – i gyd tra anrhydeddu hanesion o “”dwyn tir, llafur, a bywyd”” sydd wedi arwain at gronni cyfoeth anghyfartal yn yr Unol Daleithiau.

Hey, Dyngarwch: Peidiwch â Gwasgwch Your Hands. Cael at Waith.

Gan Richard V. Reeves

Mae’r Sefydliad Brooking Richard Reeves yn herio ddyngarwyr i gydnabod y tensiwn cynhenid wrth wraidd eu gwaith, ac yna symud ymlaen i weithredu. Beth os yw sylfeini mawr ymladd anghydraddoldeb nid yn unig gyda’u cyllidebau gweithredu ond hefyd gyda eu hasedau, drwy fuddsoddiadau cymdeithasol cyfrifol? Beth os dyngarwch oedd mwy arbrofol yn bwrpasol?

Sut i Atgyweiria Dyngarwch

Gan Daniel Lurie

Daniel Lurie, Prif Swyddog Gweithredol Tipping Point, sy’n gweithredu o dan “”model llwglyd yn fwriadol”” o sero gwaddol, yn credu dyngarwch mae gan “”argyfwng dirfodol.”” Fel cam cyntaf i atal iddo, meddai, mae angen i ni gofleidio sgyrsiau gonest ac yn anghyfforddus ynglŷn â hil a dosbarth.
Y Samariad Trugarog yn gofalu am y Pererinion, gwydr lliw, Eglwys Gadeiriol Chartres, Ffrainc. (Delweddau Via Getty)

Os ydych yn derbyn y llythyr hwn, mae’n debyg eich bod yn ddiddordeb mewn rhywbeth sy’n gysylltiedig â dyngarwch, iechyd byd-eang, neu ddatblygiad rhyngwladol. Ar Y Set Datblygu, rydym yn gweithio i greu nofel a sgyrsiau weithiau yn anghyfforddus ar y pynciau hyn.

Fel bob amser, os gwelwch yn dda estyn allan i mi ar Twitter (@ sarika008) gydag unrhyw syniadau, cwestiynau, neu awgrymiadau ar gyfer sut y gallwn wthio ffiniau TDS ‘hyd yn oed ymhellach.

Diolch i Jennifer Gathright am ei chymorth mewn crefftau llythyr hwn.

RecommendRespond
Golygfa mewn porwr
Logo canolig
Anfonwyd gan Canolig · 760 Stryd y Farchnad, llawr 9fed, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New yeVangeli zokupha?

The Development Set
A New yeVangeli zokupha?
Umfanekiso ngu Thoka Maer

kufuneka zokupha njani ingqalelo ukungaqondani phakathi kumenzi wayo, kwaye umnqophiso walo? Kwiimeko ezininzi, iziseko unqwenela ukusombulula iingxaki zentlalo ezifana ubuhlwempu nendlala – kodwa bafumane izibonelelo zabo imikhosi eziye zenza banceda ukwenza kanye loo ngxaki. Ngaba Ukuliza ukufumana elidlulileyo le ntswela? Njani?

kwiveki ephelileyo The Development ezisekiweyo, thina nayo kunye buchopho ezininzi ekhokelela ukuba baphicothe le mibuzo kwingxoxo ebanzi kuluntu. ULeya Hunt-Hendrix kunye jee Kim we Ford Foundation wavula emgangathweni ngokuchaza yandeleyo zokupha ngayo – waza wakhumbuza abafundi banengqiqo okunzulu kaMartin Luther King, Jr .:

“”Ukuliza incomeka, kodwa kufuneka enze philanthropist ngoyaba iimeko sikweni kwezoqoqosho ezenza zokupha kuyimfuneko.””

ngoko Hunt-Hendrix and Kim buza ukuba ingakhangeleka i “”iindaba entsha zokupha”” ngathi, ukuba kwazamana le mibuzo.

Nantsi kuxhaswa ye incoko, leyo esithemba ukuba ziya kuqhubeka kwiintsuku ezizayo. Ukuba umoya ukhuthaza kuwe, nceda ucofe u “”Bhala impendulo”” ngezantsi nayiphi umatshini iforam kwaye dibanisa ilizwi lakho!

Kwi Ukuliza, Ngubani na okunene baphuke?

Ngu Courtney Martin

“”Ibali siye nokuxelelwa amahlwempu eMelika, ibali ukuba kuqhubeka ubacele ukuba bakuxelele ukwenzela ukufumana inkxaso, kukuba sele eyaphukileyo. Enyanisweni, thina. “”

Kule isincoko banyameke, umbhali noCourtney Martin kubalaselisa abantu kunye namaziko abaphula zabasemagunyeni bemveli ngokuthi Kwilinge amazwi abamkeli zemveli zeerandi enceda – abantu bebala, abasebenzi, kunye nabasetyhini. Relationships, yena uthi, aba embindini wonke umsebenzi olungileyo.

A Bright New Generation Battles Ukungalingani

Ngu Darren Walker

Darren Walker, umongameli Ford Foundation, kuqatshelwe ukubaluleka ngesiquphe yethu yangoku: Uluvo ezicingel- liyanyuka kumacala omabini malumga kwezopolitiko, ubungqina bubonisa ukuba abantu bukhulile anganeliseki capitalism.

Abantu, uthi, kufuneka ndihlalutyana nzulu kunye nobangela ukungalingani – kwaye avakalise ukholo bangakwazi ukumelana nabo ubuchule.

Abaququzeleli Ukuba azincame loShishino

Ngu Jessie SPECTOR

Jessie SPECTOR, oLawulayo uMlawuli Resource Generation, phezu ebufundisini inyaniso-ukubalisa. Igunya elitsha le abantu, uthi, kufuneka ukuba azincame ishishini ngokuququzelela utshintsho lwesakhiwo kwaye ikhuthaza nkqubo ngokutsha – zonke ngexesha imbeko kweembali “”ibiwe umhlaba, abasebenzi, kunye nobomi”” eziye zakhoke- ubutyebi ukwanda olungalinganiyo eUnited States.

Hey, Ukuliza: Musa Khama Izandla zakho. Fika emsebenzini.

Richard V. Reeves

The Brooking Institute Richard Reeves umngeni abaququzeleli ukuba aqonde imeko semvelo xa intliziyo umsebenzi wabo, uze uqhubeke kwisenzo. Kuthekani ukuba iziseko ezinkulu balwa ukungalingani nge kuphela iibhajethi zazo zokusebenza kodwa asethi zabo, ngokutyala noxanduva eluntwini? Kuthekani ukuba zokupha yaba ngabom ngaphezulu zovavanyo?

Indlela Fix Ukuliza

Daniel Lurie

Daniel Lurie, iCEO yokushiya Point, leyo isebenza phantsi “”umzekelo ngabom abalambileyo”” okutshayela endowment, ikholelwa ubuntu ithe “”nengxaki ebomini.”” Ibakala lokuqala inokukuthintela oko, wathi, kufuneka usithabathe iincoko ukunyaniseka ongayithandiyo ubuhlanga kunye neklasi.
UmSamariya Olungileyo ukukhathalele iiPilgrim, iglasi yokungcoliseka, Chartres Cathedral, eFransi. (Via Getty Images)

Ukuba ufumana le leta, amathuba ukuba unomdla into enxulumene ubuntu, impilo jikelele, okanye uphuhliso ngamazwe. Ngelo The Development ezisekiweyo, sisebenzela ukwenza inoveli neencoko amaxesha nzima kule miba.

Njengesiqhelo, nceda azabalazele kum on Twitter (@ sarika008) nazo naziphi na iingcinga, imibuzo, okanye iingcebiso indlela ukutyhala imida TDS ‘ngakumbi.

Enkosi Jennifer Gathright uncedo lwakhe ekucwangciseni le leta.

RecommendRespond
Imboniselo kwi umkhangeli
mlinganiselo Medium
Wathumela Medium · 760 Market Street, umgangatho 9, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
א ניו בשורה פון פילאַנטראָפּיע?

די אַנטוויקלונג שטעלן
א ניו בשורה פון פילאַנטראָפּיע?
געמעל דורך טהאָקאַ מאַער

ווי זאָל פילאַנטראָפּיע באַטראַכטן די שפּאַנונג צווישן זייַן פאַבריקאַנט און זייַן מיסיע? אין פילע קאַסעס, יסודות ווינטשן צו סאָלווע געזעלשאַפטלעך פּראָבלעמס ווי עקסטרעם אָרעמקייַט און הונגער – אָבער קריגן זייער רעסורסן דורך פאָרסעס אַז האָבן אַרגיואַבלי געהאָלפֿן שאַפֿן די זייער פּראָבלעמס. קענען פילאַנטראָפּיע באַקומען פאַרגאַנגענהייַט דעם סטירע? ווי?

לעצטע וואָך אויף די אַנטוויקלונג שטעלן, מיר געבראכט צוזאַמען עטלעכע לידינג טינגקערז צו ויספאָרשן די שאלות אין אַ ברייט-ריינדזשינג דיסקוסיע. ליאַ גיינ אַף-הענדריקס און דזשעע קים פון די Ford יסוד Opened די שטאָק דורך דיסקרייבינג פילאַנטראָפּיע ס פונדאַמענטאַל סטירע – און רימיינדיד לייענער פון אַ שאַרף ינסייט פון מארטין לוטער מלך, דזשוניער .:

“”פילאַנטראָפּיע איז קאַמענדאַבאַל, אָבער עס מוזן נישט פאַרשאַפן די נדבן צו פאַרזען די אומשטאנדן פון עקאָנאָמיש אומרעכט וואָס מאַכן פילאַנטראָפּיע נייטיק.””

גיינ אַף-הענדריקס און קים דעמאָלט פרעגן וואָס אַ “”נייַ בשורה פון פילאַנטראָפּיע”” זאל קוקן ווי, אויב עס רעסאַלד מיט די שאלות.

דאָ ס אַ ריקאַפּ פון דעם שמועס, וואָס מיר האָפֿן וועט פאָרזעצן אין קומענדיק טעג. אויב די גייסט באוועגט איר, ביטע שלאָגן “”שרייב אַ ענטפער”” אונטן קיין פון די ברעקלעך אין די פאָרום און לייגן דיין קול!

אין פילאַנטראָפּיע, ווער איז אַקטשאַוואַלי צעבראכן?

דורך קאָורטניי מארטין

“”די געשיכטע מיר ווע דערציילט וועגן די נעבעך אין אַמעריקע, די געשיכטע אַז מיר פאָרזעצן צו פרעגן זיי צו זאָגן אין סדר צו באַקומען Funding, איז אַז זיי ניטאָ צעבראכן. אין פאַקט, מיר זענען. “”

אין דעם פאַרטראַכט עסיי, שרייַבער קאָורטניי מארטין כיילייץ מענטשן און אינסטיטוציעס וואס ברעכן בעקאַבאָלעדיק כייראַרקיז דורך עלאַווייטינג די קולות פון בעקאַבאָלעדיק ריסיפּיאַנץ פון פילאַנטהראָפּיק דאָללאַרס – מענטשן פון קאָלירן, די אַרבעט קלאַס, און ווייבער. באציונגען, זי אַסערץ, זענען אין דער צענטער פון אַלע גוט אַרבעט.

אַ העל נייע דור באַטאַלז ינעקוואַליטי

דורך דאַראַן וואָקער

דאַראַן וואָקער, פּרעזידענט פון די Ford וויקיפּעדיע, אנגעוויזן די באַטייַט פון אונדזער איצטיקן מאָמענט: פּאָפּוליסט סענטימענט איז רייזינג אויף ביידע זייטן פון די פּאָליטיש ספּעקטרום, און זאָגן ווייזט אַז מענטשן זענען געוואקסן ס’איז נישט גוט מיט קאַפּיטאַליזאַם.

פילאַנטהראָפּיסץ, ער זאגט, מוזן גראַפּאַל עמעס מיט די שורש ז פון ינאַקוואַלאַטי – און ער יקספּרעסאַז אמונה אין זייער פיייקייַט צו פּנים זיי מיט ינדזשאַנואַטי.

פילאַנטהראָפּיסץ זאָל שטעלן זיך אויס פון ביזנעס

דורך דזשעסי ספּעקטאָר

דזשעסי ספּעקטאָר, אויספֿיר דירעקטאָר פון מיטל דור, איז אויף אַ אמת-טעלינג מיסיע. די נייע מאַנדאַט פון פילאַנטהראָפּיסץ, זי זאגט, זאָל זיין צו שטעלן זיך אויס פון געשעפט דורך אָרגאַנייזינג פֿאַר סטראַקטשעראַל טוישן און אַדוואַקייטינג פֿאַר רעדיסטריבוטיווע פּאַלאַסיז – אַלע בשעת אַנערינג די היסטאָריעס פון “”סטאָלען לאַנד, אַרבעט, און לעבן”” וואָס האָבן געפֿירט צו אַניקוואַל עשירות אַקיומיאַליישאַן אין די פאַרייניקטע שטאַטן.

היי, פילאַנטראָפּיע: דו זאלסט ניט וורינג דיין הענט. באַקומען צו אַרבעטן.

דורך ריטשארד ך רעעוועס

די בראָאָקינג אינסטיטוט ס ריטשארד רעעוועס טשאַלאַנדזשיז פילאַנטהראָפּיסץ צו דערקענען די טאָכיק שפּאַנונג אין די האַרץ פון זייער אַרבעט, און דאַן מאַך אויף צו קאַמף. וואָס אויב גרויס יסודות געהאַלטן ינאַקוואַלאַטי נישט נאָר מיט זייער אַפּערייטינג באַדזשיץ אָבער אויך מיט זייער אַסעץ, דורך סאָושאַלי פאַראַנטוואָרטלעך ינוועסטמאַנץ? וואָס אויב פילאַנטראָפּיע איז געווען מער פּערפּאַסלי יקספּערמענאַל?

ווי צו Fix פילאַנטראָפּיע

דורך דניאל לוריע

דניאל לוריע, סעאָ פון טיפּפּינג פּוינט, וואָס אַפּערייץ אונטער אַ “”בעקיוון הונגעריק מאָדעל”” פון נול ענדאַומאַנט, גלויבט פילאַנטראָפּיע האט אַ “”עקסיסטענטיאַל קריזיס.”” ווי אַ ערשטער שריט צו טאָמבאַנק עס, ער האט געזאגט, מיר דאַרפֿן צו האַלדזן ערלעך און ומבאַקוועם שמועסן וועגן ראַסע און קלאַס.
די גוט שומרוני דאגות פֿאַר די פּילגרים, סטיינד גלאז, Chartres קאַטהעדראַל, France. (דורך געטי בילדער)

אויב איר ‘רע באקומען דעם בריוו, גיכער זענען איר ניטאָ אינטערעסירט אין עפּעס שייך צו פילאַנטראָפּיע, גלאבאלע געזונט, אָדער אינטערנאַציאָנאַלער אַנטוויקלונג. אין דער אַנטוויקלונג שטעלן, מיר אַרבעט צו שאַפֿן ראָמאַן און מאל ומבאַקוועם שמועסן אויף די טעמעס.

ווי שטענדיק, ביטע דערגרייכן אויס צו מיר אויף טוויטטער (@ סאַריקאַ008) מיט קיין געדאנקען, שאלות, אָדער פֿירלייגן פֿאַר ווי מיר קענען שטופּן טדס ‘באַונדריז אַפֿילו ווייַטער.

דאַנק צו Jennifer גאַטהריגהט פֿאַר איר הילף אין קראַפטינג דעם בריוו.

רעקאָממענדרעספּאָנד
View אין בלעטערער
מיטל לאָגאָ
געשיקט דורך מיטל · 760 מאַרקעט גאַס, 9 שטאָק, סאַן פֿראַנסיסקאָ, CA 94,102

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Ihinrere ti Philanthropy?

The Development ṣeto
A New Ihinrere ti Philanthropy?
Apejuwe nipa Thoka Maer

Bawo ni o yẹ Philanthropy ro awọn ẹdọfu laarin awọn oniwe-alagidi ati awọn oniwe-ise? Ni ọpọlọpọ igba, awọn ipilẹ fẹ lati yanju awujo isoro bi awọn iwọn osi ati ebi – sugbon gba won oro nipa ogun ti o ti ijiyan iranwo ṣẹda awon gan isoro. Le Philanthropy gba ti o ti kọja yi ilodi? Bawo?

Ose on The Development Ṣeto, a mu papọ ọpọlọpọ asiwaju igbimo lati Ye ibeere wọnyi ni a jakejado-orisirisi fanfa. Lea Hunt-Hendrix ati Jee Kim ti Ford Foundation la awọn pakà nipa apejuwe philanthropy ká Pataki ilodi – ati leti onkawe si ti a Islam ìjìnlẹ lati Martin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy ni commendable, sugbon o gbodo ko fa awọn philanthropist to ré awọn ayidayida ti aje ìwà ìrẹjẹ eyi ti ṣe philanthropy pataki.””

Hunt-Hendrix ati Kim ki o si beere ohun ti a “”titun ihinrere philanthropy”” le wo bi, ti o ba jijakadi pẹlu awọn ibeere.

Eyi ni a Ibojuwẹhin wo nkan ti awọn ibaraẹnisọrọ, eyi ti a lero yoo tesiwaju ninu bọ ọjọ. Ti o ba ti ẹmí rare o, jọwọ lu “”Kọ a esi”” ni isalẹ eyikeyi ninu awọn ege ni forum ki o si fi ohun rẹ!

Ni Philanthropy, Ti o ti wa ni Kosi dà?

Nipa Courtney Martin

“”Awọn itan ti a ti sọ so fun nipa awọn talaka ni America, awọn itan ti a tesiwaju lati beere wọn lati so fun ni ibere lati gba igbeowo, ni wipe ti won ba baje. Ni o daju, a wa ni. “”

Ni yi laniiyan esee, onkqwe Courtney Martin ifojusi awon eniyan ati ajo ti o ya ibile hierarchies nipa abala ohùn ti ibile olugba ti philanthropic dọla – eniyan ti awọ, awọn ṣiṣẹ kilasi, ati awọn obinrin. Ibasepo, o asserts, ni o wa ni aarin ti gbogbo iṣẹ rere.

A Imọlẹ New generation ogun Aidogba

Nipa Darren Walker

Darren Walker, Aare ti Ford Foundation, woye awọn lami ti wa ti isiyi akoko: populist itara wa ni nyara lori mejeji ti awọn oselu julọ.Oniranran, ati ẹri fihan wipe eniyan ti wa ni pọ dissatisfied pẹlu kapitalisimu.

Philanthropists, o si wipe, gbọdọ dojuko isẹ pẹlu awọn root okunfa ti aidogba – ati awọn ti o expresses igbagbo ninu won agbara lati koju si wọn pẹlu ingenuity.

Philanthropists yẹ Fi Ara Jade ti Business

Nipa Jessie Spector

Jessie Spector, Oludari Alase ti Resource generation, ni on a otitọ-enikeji ise. Awọn titun ase ti philanthropists, o wi, yẹ ki o wa lati fi ara wọn jade ti owo nipa jo fun igbekale iyipada ati nkepe fun redistributive imulo – gbogbo nigba ti bíbọwọ fún àwọn itan ti “”ji ilẹ, laala, ati awọn aye”” ti o ti yori si unequal oro ikojọpọ ni United States.

Hey, Philanthropy: Maa ko wring rẹ ọwọ. Gba lati Sise.

Nipa Richard V. Reeves

The Brooking Institute ká Richard Reeves laya philanthropists lati da awọn atorunwa ẹdọfu ni okan ti ise won, ati ki o gbe lori si igbese. Ohun ti o ba ńlá ipilẹ jà aidogba ko o kan pẹlu wọn awọn ọna inawo sugbon o tun pẹlu wọn ìní, nipasẹ lawujọ lodidi idoko-? Ohun ti o ba philanthropy wà diẹ ẹ sii purposely esiperimenta?

Bawo ni lati mu fifọ Philanthropy

Nipa Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO ti Tipping Point, eyi ti nṣiṣẹ labẹ ohun “”imomose ebi npa awoṣe”” ti odo ẹbun, gbagbo philanthropy ni o ni ohun “”existential idaamu.”” Bi a akọkọ igbese lati counter o, o si wipe, a nilo lati gba esin mọ ki o korọrun awọn ibaraẹnisọrọ nipa ije ati kilasi.
The Good Samaria atunse fun awọn onk, abariwon gilasi, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Ti o ba gbigba yi lẹta, Iseese ni o wa ti o ba nife ninu nkankan jẹmọ si philanthropy agbaye ilera, tabi idagbasoke kariaye. Ni The Development Ṣeto, a ṣiṣẹ lati ṣẹda aramada ki o si ma korọrun awọn ibaraẹnisọrọ lori awon ero.

Bi nigbagbogbo, jọwọ de ọdọ jade si mi lori Twitter (@ sarika008) pẹlu eyikeyi ero, ibeere, tabi awọn didaba fun bi a ti le Titari TDS ‘aala ani siwaju.

Ọpẹ si Jennifer Gathright fun u iranlowo ni arekereke yi lẹta.

RecommendRespond
Wo ni browser
alabọde Logo
Rán nipa alabọde · 760 Market Street, 9th pakà, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New IVangeli Philanthropy?

The Development Set
A New IVangeli Philanthropy?
Ukuvezwa by Thoka Maer

Philanthropy kufanele kanjani ukucabangela izingxabano phakathi umenzi wawo futhi lo msebenzi wayo? Ezimweni eziningi, izisekelo ufisa ukuxazulula izinkinga zenhlalo efana umtlhago omkhulu nendlala – kodwa thola imithombo yabo ngokusebenzisa amabutho eziye zasiza kunjalo ukudala kakhulu nalezo zinkinga. Can Philanthropy uthole esedlule lokhu okubonakala? Kanjani?

Ngesonto eledlule on The Development Set, thina baletha ndawonye ongqondongqondo eziningana okuholela zihlola le mibuzo etingcocweni ezahlukene. ULeya Hunt-Hendrix kanye Jee Kim we Ford Foundation wavula floor ngokuchaza ukuphikisana zokuphana sika ayisisekelo – futhi wakhumbuza abafundi bakhe okujulile naseBhayibhelini likaMartin Luther King, Jr .:

“”Philanthropy kuyabongeka, kodwa akumelwe kubangele UMuphi ukuba singagxili izimo zokungabi nabulungisa kwezomnotho ezivuma zokuphana ezidingekayo.””

Hunt-Hendrix noKim bese ubuza yeka “”ivangeli entsha kwezenzo zokuphana”” lingase libukeke, uma belwa le mibuzo.

Nakhu recap ingxoxo, okuyinto thina esethemba kuzoqhubeka ezinsukwini ezizayo. Uma umoya lukushukumisela, sicela hit “”Bhala impendulo”” ngezansi noma yiziphi izicucu esithangamini bese wengeza izwi lakho!

Ngo Philanthropy Ngubani Empeleni Broken?

By Courtney Martin

“”Le ndaba esiye sabhekana ukutshelwa abampofu America, indaba ukuthi siyaqhubeka ubabuze ukuze uthole uxhaso lwezimali, wukuthi siphelela ephukile. Eqinisweni, singamalungu. “”

Kulesi indzabambhalo esicatshangelwe kahle, umlobi Courtney Martin iqokomisa abantu kanye nezikhungo abaphula Ukuhleleka kokuhlala bendabuko by uphakamisa izwi abamukeli yendabuko zamaRandi philanthropic – Abantu umbala, esigabeni sabasebenzi, kanye nabesifazane. Ubudlelwana, yena uyagomela, kutintfo yawo wonke umsebenzi omuhle.

A Bright New Generation Battles Ukungalingani

By Darren Walker

UDarren Walker, umongameli we Ford Foundation, waphawula ukubaluleka of mzuzu zethu zamanje: inhliziyo populist zilokhu nhlangothi zombili spectrum ezombusazwe, futhi ubufakazi bubonisa ukuthi abantu basuke anda enganelisekile capitalism.

Abanomusa, uthi, kumelwe ikwazi sina ne izimbangela lokungalingani – futhi uzwakalisa ukholo emandleni abo ukuba abhekane nabo nge lokucabanga nelokusungula.

Abanomusa Kufanele azidele of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, UMqondisi we Resource Generation, kuyinto elizimisele iqiniso-okhulumayo. Igunya entsha labantu abanesandla esivulekile, uthi, kufanele kube ukuba azidele ibhizinisi by ukuhlela ushintsho takhi iqophelo izinqubomgomo redistributive – konke nakuba sibonisa ukumbonga imilando ka “”bantshontsha umhlaba, zabasebenzi, futhi ukuphila”” eziye zaholela ekubeni ubone ezingalingani ingcebo ukunqwabelana e-United States.

Hey, Philanthropy: Musa Wring Your Hands. Thola Sisebenze.

By Richard V. Reeves

I Brooking Institute uRichard Reeves inselele abanomusa ukuba aqaphele isimo esishubile azalwa nalo lokuhlaziya at inhliziyo yomsebenzi wabo, bese udlulela kulokho esenzweni. Kuthiwani uma izisekelo big alwa nekungalingani lokusetulu hhayi nje amabhajethi yabo kodwa izimpahla zabo, izimali kutenhlalakahle? Kuthiwani uma zokuphana kwaba ngaphezulu ocwaningayo ngamabomu?

Indlela Lungisa Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO of Isimo Point, nesebenzela ngaphansi “”imodeli ngamabomu abalambile”” of zero isipho, ukholelwa ukuphana has an “”crisis ekuphileni.”” Njengoba sokuqala yokulwisana, wathi, sidinga ukuba bamukele izingxoxo qotho futhi akakhulukekile uhlanga kanye class.
UmSamariya Good linakekela Pilgrim, ingilazi namabala, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

Uma uthola le ncwadi, cishe unentshisekelo okuthile okuhlangene kwezenzo zokuphana, kwezempilo emhlabeni wonke, noma ukuthuthukiswa international. At The Development Set, sisebenzela ukwakha inoveli izingxoxo ngezinye izikhathi ungakhululekile kulezi zihloko.

Njengoba njalo, sicela wazise kimi on Twitter (@ sarika008) nanoma iyiphi imicabango, imibuzo, noma iziphakamiso kanjani singakwazi imingcele TDS ‘ukusunduza nakakhulu.

Sibonga Jennifer Gathright for usizo kuye ekubumbeni le ncwadi.

RecommendRespond
Buka kusiphequluli
Medium Ilogo
Ithumele by Medium · 760 Market Street, floor 9, San Francisco, CA 94102