Normalization

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Normalization

Home > Practice Quizzes > Normalization
Normalization
Please answer the questions to the best of your ability. Questions with checkboxes have multiple correct answers.

1.
The primary key of a relation determines the values of all other attributes
True

False

2.
Functional dependencies can be determined by examining the extensions (states)
of tables in a database.
True 11. Not The closure of a given set of attributes under a given set of

Answered functional dependencies is The Correct Answer: the set of all attributes that are determined by the given attributes
12. Not Answered
Relation R(A,B,C,D,E) and a set of functional dependencies are given: F={AB->C, CD->E, C->A, E->D} are given. The closure of {A, B, E} under F is: The Correct Answers: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Not Answered
Two sets of functional dependencies F and E are equivalent if The Correct Answers: F covers E and E covers F, F+ = E+
14. Not Answered
A table is in 1NF if every value in the tables is: The Correct Answer: single-valued and atomic
15. Not Answered
A table is not in 2NF if: The Correct Answer: it contains partial functional dependencies
16. Not Answered
A table is in 3NF if: The Correct Answers: there are no transitive functional dependencies, each functional dependency either has a superkey on its left-hand side, or has a prime attribute on the right-hand side
17. Not Answered
A table is in BCNF if: The Correct Answer: every functional dependency has a superkey on its left-hand side
18. Not Answered
A functional dependency violates BCNF if it does not have: The Correct Answer: a superkey on its left-hand side

19. Not A functional dependency is partial if:
Answered The Correct Answer: its left-hand side contains a part of a candidate key
2 Not Under what condition(s) is a relation always in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizzazzjoni

Home> Kwiżżijiet Prattika> Normalizzazzjoni
normalizzazzjoni
Jekk jogħġbok wieġeb il-mistoqsijiet lill-aħjar ħila tiegħek. Mistoqsijiet bil checkboxes jkollhom tweġibiet korretti multipli.

1.
Iċ-ċavetta prinċipali ta ‘relazzjoni jiddetermina l-valuri ta’ kull attributi oħra
veru

falza

2..
dipendenzi funzjonali tista ‘tiġi ddeterminata billi teżamina l-estensjonijiet (istati)
ta ‘tabelli fil-database.
Veru 11. Mhux L-għeluq ta ‘sett partikolari ta’ attributi taħt sett partikolari ta ‘

dipendenzi funzjonali imwieġba hija l-risposta korretta: is-sett ta ‘attributi kollha li huma determinati mill-attributi mogħtija
12. Mhux Wieġeb
Relazzjoni R (A, B, Ċ, D, E) u sett ta ‘dipendenzi funzjonali huma mogħtija: F = {ab-> Ċ, CD> E, C-> A, E> D} jingħataw. L-għeluq ta ‘{A, B, E} taħt F huwa: Il Tweġibiet korretta: {A, B, E, D, C}, {A, B, Ċ, D, E}
13. Mhux Wieġeb
Żewġ settijiet ta ‘dipendenzi funzjonali F u E huma ekwivalenti jekk il-Tweġibiet korretta: F ikopri E u E tkopri F, F + = E +
14. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil 1NF jekk kull valur fit-tabelli hi: l-risposta korretta: wieħed vvalutati u atomika
15. Mhux Wieġeb
Tabella mhuwiex 2NF jekk: l-risposta korretta: fih dipendenzi funzjonali parzjali
16. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil 3NF jekk: Il Tweġibiet korretta: m’hemmx transittivi dipendenzi funzjonali, kull dipendenza funzjonali jew ikollu superkey fuq in-naħa tax-xellug tiegħu, jew ikollu attribut ewlieni fuq in-naħa tal-lemin
17. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil BCNF jekk: l-risposta korretta: kull dipendenza funzjonali għandha superkey fuq in-naħa tax-xellug tagħha
18. Mhux Wieġeb
A dipendenza funzjonali tikser BCNF jekk ma jkollux: l-risposta korretta: a superkey fuq in-naħa tax-xellug tagħha

19. Mhux A dipendenza funzjonali hija parzjali jekk:
Wieġeb l-risposta korretta: in-naħa tax-xellug tiegħu jkun fiha parti ta ‘ċavetta kandidat
2. Mhux Taħt liema kundizzjoni (jiet) hija relazzjoni dejjem fil 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisering

Home> Practice Quizzes> Normalisering
normalisering
Beantwoord asseblief die vrae na die beste van jou vermoë. Vrae met blok het verskeie korrekte antwoorde.

1.
Die primêre sleutel van ‘n verhouding bepaal die waardes van al die ander eienskappe
True

onwaar

2.
Funksionele afhanklikhede kan bepaal word deur die ondersoek van die uitbreidings (state)
van tafels in ‘n databasis.
Ware 11. Nie Die sluiting van ‘n gegewe stel eienskappe onder ‘n gegewe stel

Beantwoord funksionele afhanklikhede is die korrekte antwoord: die versameling van alle eienskappe wat bepaal word deur die gegewe eienskappe
12. Nie beantwoord
Betrokkenheid R (A, B, C, D, E) en ‘n stel van funksionele afhanklikhede word: F = {mis-> C, CD-> E, C> A, E> D} gegee. Die sluiting van {A, B, E} onder F is: die korrekte antwoorde: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Nie beantwoord
Twee stelle van funksionele afhanklikhede F en E is ekwivalent indien die korrekte antwoorde: F dek E en E dek F, F + = E +
14. Nie beantwoord
‘N Tabel is in 1NF as elke waarde in die tafels is: die korrekte antwoord: enkel-gewaardeer en atoom
15. Nie beantwoord
‘N Tabel is nie in 2NF as: die korrekte antwoord: dit bevat gedeeltelike funksionele afhanklikhede
16. Nie beantwoord
‘N Tabel is in 3NF as: Die korrekte antwoorde: daar is geen oorganklike funksionele afhanklikhede, elke funksionele afhanklikheid óf ‘n superkey op sy linkerkant, of het ‘n prima kenmerk op die regterkant
17. Nie beantwoord
‘N Tabel is in BCNF as: die korrekte antwoord: elke funksionele afhanklikheid het ‘n superkey op sy linkerkant
18. Nie beantwoord
‘N funksionele afhanklikheid stryd BCNF as dit nie: die korrekte antwoord: ‘n superkey op sy linkerkant

19. Nie ‘n funksionele afhanklikheid is gedeeltelike indien:
Antwoord die korrekte antwoord: sy linkerkant bevat ‘n deel van ‘n kandidaat sleutel
2 Nie Onder watter voorwaarde (s) is ‘n verhouding altyd 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizim

Home> Praktika Quizzes> Normalizimi
normalizim
Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mirë të aftësisë tuaj. Pyetje me kutitë kanë përgjigje të shumëfishta të sakta.

1.
Çelësi kryesor i një lidhje përcakton vlerat e të gjitha atributet e tjera
i vërtetë

I rremë

2.
varësi funksionale mund të përcaktohet duke shqyrtuar extensions (shtetet)
e tabelave në një bazë të dhënash.
True 11. Jo Mbyllja e një grupi të caktuar të atributeve nën një grup të caktuar të

Përgjigjur varësi funksionale është e saktë Përgjigje: vendosur të gjitha atributet që janë të përcaktuara nga atributet e dhëna
12. Jo Përgjigjur
Raporti R (A, B, C, D, E) dhe një sërë varësi funksionale janë dhënë: F = {barkut> C, CD-> E, C-> A, E-> D} janë dhënë. Mbyllja e {A, B, E} nën F është: Përgjigjet e saktë: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Jo Përgjigjur
Dy grupe të varësitë funksionale F dhe E janë ekuivalente, nëse përgjigjet e sakta: F mbulon E dhe E mbulon F, F + = E +
14. Jo Përgjigjur
Një tabelë është në 1NF qoftë se çdo vlerë në tabelat është: The Correct Përgjigje: single-vlerësuar dhe atomike
15. Jo Përgjigjur
Një tabelë nuk është në 2NF nëse: The Correct Përgjigje: ajo përmban varësi pjesshme funksionale
16. Jo Përgjigjur
Një tabelë është në 3NF nëse: The Përgjigjet e saktë: nuk ka kalimtare varësi funksionale, çdo varësia funksionale ose ka superçelës në anën e saj të majtë, ose nëse ka një atribut kryesor në anën e djathtë
17. Jo Përgjigjur
Një tabelë është në BCNF nëse: The Correct Përgjigje: çdo varësia funksionale ka superçelës në anën e saj të majtë
18. Jo Përgjigjur
Një varësisë funksionale shkel BCNF në qoftë se ajo nuk ka: The Correct Përgjigje: superçelës në anën e saj e majte

19. Jo A varësia funksionale është e pjesshme nëse:
U përgjigj saktë Përgjigje: anën e majtë të dorës së përmban një pjesë të një çelës kandidat
2 Jo Në atë gjendje (a) është një lidhje gjithmonë në 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ያለመደበኛ

መነሻ> ሙከራ ያከናውኑ> ያለመደበኛ
ያለመደበኛ
ችሎታ የተሻለ ለማድረግ ጥያቄዎች መልስ ይስጡ. አመልካች ሳጥኖች ጋር ጥያቄዎች በርካታ ትክክለኛ መልስ አላቸው.

1.
አንድ ግንኙነት ዋነኛው ቁልፍ ሌሎች ባህርያት እሴቶች የሚወስነው
እርግጥ ነው

የተሳሳተ

2.
ተግባራዊ ጥገኝነቶች ቅጥያዎች በመመርመር ማወቅ ይቻላል (እንዲህ ይላል)
የውሂብ ጎታ ውስጥ ሰንጠረዦች ነው.
በአንድ የተወሰነ ስብስብ በታች ባህሪያት በአንድ የተወሰነ ስብስብ እውነተኛ 11. አይደለም ያለው መዘጋት

ተግባራዊ ጥገኝነቶች መልሶቻቸው ትክክለኛው መልስ ይህ ነው: የተሰጠውን ባህሪያት የሚወሰኑ ሁሉ ባህርያት ስብስብ
12. መልሶቻቸው አይደለም
ግንኙነት R (A, B, C, D, E) እና ተግባራዊ ጥገኝነቶች ስብስብ ናቸውና: F = {ሳዛኝ> ሲ, CD-> የኢ, C-> አንድ, መልዕክቱን> D} ይሰጣቸዋል. {A, B, E} F ስር ነው ያለው መዘጋት: ትክክለኛውን መልስ: {A, B, ኢ, ዲ, ሲ}, {A, B, C, D, E}
13. መልሶቻቸው አይደለም
ተግባራዊ ጥገኝነቶች F እና ኢ ሁለት ስብስቦች ትክክለኛ መልስ ከሆነ እኩል ናቸው: F ኢ የሚሸፍነውን እና ሠ ረ, F + = E ይሸፍናል; +
14. መልሶቻቸው አይደለም
ማዕዱ ሁሉ ውስጥ እያንዳንዱ እሴት ከሆነ አንድ ጠረጴዛ 1NF ውስጥ ነው: ትክክለኛ መልስ;-ነጠላ ዋጋ እና የአቶሚክ
15. መልሶቻቸው አይደለም
ትክክለኛውን መልስ:: ይህ በከፊል ተግባራዊ ጥገኝነቶች የያዘ አንድ ጠረጴዛ ከሆነ 2NF ውስጥ አይደለም
16. መልሶቻቸው አይደለም
ምንም ተሻጋሪ ተግባራዊ ጥገኝነቶች አሉ; እያንዳንዱ ተግባራዊ ጥገኝነት ወይም በግራ በኩል ከአናት ላይ superkey አለው, ወይም በቀኝ በኩል ላይ ዋነኛ ባሕርይ አለው; ይህ ትክክለኛ መልስ: አንድ ጠረጴዛ ከሆነ 3NF ውስጥ ነው
17. መልሶቻቸው አይደለም
አንድ ሠንጠረዥ BCNF ከሆነ ውስጥ ነው: ትክክለኛ መልስ: ሁሉ ተግባራዊ ጥገኝነት በግራ በኩል ከአናት ላይ superkey አለው
18. መልሶቻቸው አይደለም
ይህን የሌለው ከሆነ አንድ ተግባራዊ ጥገኝነት BCNF ይጥሳል: ትክክለኛውን መልስ: በግራ በኩል ከአናት ላይ superkey

19. አይደለም አንድ ተግባራዊ ጥገኝነት ከሆነ በከፊል ነው:
ትክክለኛውን መልስ መልሶቻቸው: በግራ በኩል የእጩ ቁልፍ አካል ይዟል
አይደለም ምን ሁኔታ (ዎች) ሥር 2 ዘመድ 2NF ውስጥ ሁልጊዜ ነው?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تطبيع

الصفحة الرئيسية> الممارسة مسابقات> التطبيع
تطبيع
الرجاء الإجابة على الأسئلة بكل ما أوتيت من قدرتك. أسئلة مع مربعات لها الإجابات الصحيحة متعددة.

1.
المفتاح الأساسي للعلاقة يحدد قيم كل الصفات الأخرى
صحيح

خاطئة

2.
تبعيات وظيفية يمكن تحديد عن طريق فحص التمديدات (الدول)
الجداول في قاعدة البيانات.
صحيح 11. ليس إغلاق مجموعة معينة من الصفات في ظل مجموعة من

أجاب الاعتماد الوظيفي هو الجواب الصحيح: كل مجموعة من السمات التي يتم تحديدها من قبل سمات معينة
12. لم يتم الرد
العلاقة R (A، B، C، D، E) وترد ومجموعة من تبعيات وظيفية: F = {AB-> C، CD-> E، ج> أ، ه> D} تعطى. إغلاق {A، B، E} تحت F هو: تصحيح إجابات: {A، B، E، D، C}، {A، B، C، D، E}
13. لم يتم الرد
مجموعتين من تبعيات وظيفية F و E تعادل إذا الإجابات الصحيحة: F يغطي E و E يغطي F، F + = E +
14. عدم الإجابة
والجدول في 1NF إذا كل قيمة في الجداول هي: الجواب الصحيح: وحيد الكرام والذرية
15. لم يتم الرد
جدول ليست في 2NF إذا: الجواب الصحيح: أنه يحتوي على تبعيات وظيفية جزئية
16. لم يتم الرد
والجدول في 3NF إذا: الإجابات الصحيحة: لا توجد تبعيات وظيفية متعدية، كل تبعية وظيفية إما لديه superkey على الجانب الأيسر منها، أو لديه سمة رئيسية على الجانب الأيمن
17. لم يتم الرد
والجدول في BCNF إذا: الجواب الصحيح: كل تبعية وظيفية لديها superkey على الجانب الأيسر ل
18. لم يتم الرد
تبعية وظيفية تنتهك BCNF إذا لم يكن لديك: الإجابة الصحيحة: أ superkey على الجانب الأيسر ل

19. ليس تبعية وظيفية جزئية إذا:
أجاب إجابة صحيحة: يحتوي الجانب الأيسر لجزء من المفتاح المرشح
2 ليس تحت أي شرط (ق) هو علاقة دائما في 2NF؟


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

նորմալացումը

Home> Պրակտիկա վիկտորինաների> կարգավորումը
նորմալացումը
Խնդրում ենք պատասխանել հարցերին է լավագույն ձեր ունակությունը. Հարցեր նշումները է ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխաններ:

1
Առաջնային բանալին է հարաբերության որոշում արժեքները բոլոր այլ հատկանիշներ
Ճիշտ

կեղծ

2:
Ֆունկցիոնալ կախվածությունը կարող է որոշվել ուսումնասիրելով ընդարձակման (ԱՄՆ)
սեղանների է տվյալների բազայում:
True 11. Ոչ փակումը Տրված հատկանիշներ տակ Տրված

Պատասխանեց ֆունկցիոնալ կախվածությունը է ճիշտ պատասխանը: սահմանված բոլոր ատրիբուտներով, որոնք որոշվում են տվյալ ատրիբուտներով
12. Ոչ ու պատասխաններ
Առնչությունը R (A, B, C, D, E) եւ մի շարք ֆունկցիոնալ կախվածությունը տրվում: F = {AB-> C, CD-> E, Գ-> A, E-> D} տրվում են: Փակումը {A, B, E} տակ Զ. Ճիշտ պատասխանները: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ոչ ու պատասխաններ
Երկու Կոմպլեկտներ ֆունկցիոնալ կախվածությունը F եւ E համարժեք են, եթե ճիշտ պատասխաններ: F ընդգրկում E եւ E ընդգրկում F, F = E +
14. Ոչ ու պատասխաններ
A սեղան է 1NF եթե ամեն արժեքը սեղանների է `ճիշտ պատասխանը: Մեկ-գնահատվում եւ ատոմային
15. Ոչ ու պատասխաններ
A սեղան չէ, 2NF, եթե ճիշտ պատասխանը `այն պարունակում է մասնակի ֆունկցիոնալ կախվածությունը
16. Ոչ ու պատասխաններ
A սեղան է 3NF, եթե ճիշտ պատասխաններ չկան անցումային ֆունկցիոնալ կախվածությունը, յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ կախվածություն կամ ունի superkey իր ձախ կողմում, կամ ունի վարչապետ հատկանիշը վրա աջ կողմում
17. Ոչ ու պատասխաններ
A սեղան է BCNF, եթե ճիշտ պատասխանը `յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ կախվածությունը ունի superkey իր ձախ կողմում
18. Ոչ ու պատասխաններ
A ֆունկցիոնալ կախվածությունը խախտում BCNF, եթե այն չունի: ճիշտ պատասխանը `ա superkey իր ձախ կողմում

19. ոչ մի ֆունկցիոնալ կախվածությունը մասնակի եթե `
Պատասխանեց ճիշտ պատասխանը: նրա ձախ կողմը պարունակում է մի մասը թեկնածու բանալին
2 Ոչ ինչ վիճակում (ներ) ը հարաբերությունը միշտ 2NF.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normallaşma

Baş səhifə> Practice Quizzes> normallaşması
normallaşma
Sizin qabiliyyəti ən yaxşı suallara cavab edin. onay ilə Suallar çox düzgün cavab var.

1.
Bir əlaqədar əsas əsas bütün digər atributları dəyərlər müəyyən
Doğru

yalan

2.
Funksional asılılıqlar uzantıları araşdıraraq müəyyən edilə bilər (dövlətlər)
bir verilənlər bazası masa.
bir set altında atributları bir sıra True 11. Not bağlanması

funksional asılılıqları cavab düzgün cavab: verilən atributları ilə müəyyən olunur ki, bütün atributları set
12. cavab
Relation R (A, B, C, D, E) və funksional asılılıqları bir sıra verilir: F = {Abşeron> C, CD> E, C> A, E> D} verilir. {A, B, E} F altında bağlanması: Doğru cavablar: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. cavab
funksional asılılıqları F və E iki dəst düzgün cavab əgər ekvivalent: F E əhatə edir və E F, F + = E əhatə edir +
14. cavab
cədvəllərdə hər dəyəri əgər masa 1NF edir: düzgün cavab:-tək dəyərli və atom
15. cavab
Düzgün cavab: Bu qismən funksional asılılıqları olan bir masa əgər 2NF deyil
16. cavab
heç bir keçid funksional bağımlılıkları var, hər bir funksional asılılıq ya onun sol tərəfində bir superkey var, və ya sağ tərəfində bir baş atributu var: düzgün cavablar: A masa əgər 3NF edir
17. cavab
A masa BCNF əgər edir: düzgün cavab: hər funksional asılılıq onun sol tərəfində bir superkey var
18. cavab
Bu olmadıqda A funksional asılılıq BCNF pozur: Düzgün cavab: onun sol tərəfində bir superkey

19. Not A funksional asılılıq əgər qismən:
Düzgün Cavab Cavab: Onun sol tərəfində bir namizəd əsas bir hissəsini ehtiva
Not nə vəziyyətdə (s) əsasən 2 münasibət 2NF həmişə?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizazioa

Hasiera> Praktika Galdetegiek> Normalizaziorako
normalizazioa
Mesedez, zure gaitasuna onena galderei erantzun. koadrotxo batera Galderak erantzun zuzena bat baino gehiago izan.

1.
erlazio baten lehen mailako gakoa beste atributu guztiak balioak zehazten
True

Gezurra

2.
mendekotasunen funtzionala izan luzapenak aztertuz zehaztu daiteke (estatu)
datu base batean mahaiak.
True 11. Not atributu multzo bateko itxiera-multzo jakin baten azpian

Erantzuna mendekotasunen funtzionala Erantzun zuzena hau da: diren emandako atributuak zehazten da atributu guztien multzoa
12. Erantzuna
R erlazio (A, B, C, D, E) eta mendekotasun funtzionalen multzo bat ematen zaie: F = {Laburpen> C, CD-> E, C> A, E-> D} ematen dira. of {A, B, E} F azpian dago ixteak: Erantzun zuzenak dira: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Erantzuna
Bi funtzionala mendekotasunen F eta E multzoetako baliokidea bada Erantzun zuzenak hauek dira: F estaltzen E eta E estaltzen F, F + = E +
14. Erantzuna
Mahai bat 1NF da tauletan balio guztietan bada: Erantzun zuzena du: bakar-baloratzen eta atomikoa
15. Erantzuna
Mahai bat ez da 2NF ere bada: Erantzun zuzena du: partziala mendekotasunen funtzionalak biltzen ditu
16. Erantzuna
mendekotasun funtzional bakoitza ez dago iragankorra mendekotasunen funtzionala, bai bere ezkerraldean on superkey bat du, edo eskuineko aldean prime atributu ditu: mahai bat 3NF ere bada: Erantzun zuzenak dira
17. Erantzuna
Mahai bat BCNF bada ere da: Erantzun zuzena du: mendekotasun funtzional bakoitzak bere ezkerraldean on superkey ditu
18. Erantzuna
mendekotasun funtzionala urratzen BCNF ez bada dute: Erantzun zuzena: beraren ezkerraldean on superkey bat

19. Ez mendekotasun funtzionala partziala bada da:
Erantzuna Erantzun zuzena: beraren ezkerraldean hautagai-giltza bat zati bat dauka
2 Ez da zer baldintza (k) Under erlazio bat beti da 2NF ere?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нармалізацыя

Галоўная> Практыка Віктарыны> Нармалізацыя
нармалізацыя
Калі ласка, адкажыце на пытанні да лепшай з вашай здольнасці. Пытанні з сцяжкоў маюць некалькі правільных адказаў.

1.
Першасны ключ адносіны вызначае значэнні ўсіх астатніх атрыбутаў
праўда

фальшывы

2.
Функцыянальныя залежнасці могуць быць вызначаны шляхам вывучэння пашырэньні (станаў)
табліц у базе дадзеных.
Праўда 11. Не Замыканне дадзенага набору атрыбутаў пры зададзеным наборы

Адказаў функцыянальных залежнасцяў Правільны адказ: мноства ўсіх атрыбутаў, якія вызначаюцца зададзенымі атрыбутамі
12. Ня Адказаў
Стаўленне R (A, B, C, D, E) і набор функцыянальных залежнасцяў прыведзены: F = {AB-> C, CD-> E, C> A, E-> D} прыведзены. Закрыццё {A, B, E} пад F з’яўляецца: Правільныя адказы: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ня Адказаў
Два набору функцыянальных залежнасцяў F і Е з’яўляюцца эквівалентнымі, калі правільныя адказы: F ахоплівае Е і Е ахоплівае F, F + = E +
14. Не Адказаў
Табліца знаходзіцца ў 1NF, калі кожнае значэнне ў табліцах: Правільны адказ: адназначная і атамная
15. Ня Адказаў
Стол ці не знаходзіцца ў 2НФ, калі: Правільны адказ: ён ўтрымлівае частковыя функцыянальныя залежнасці
16. Ня Адказаў
Табліца знаходзіцца ў 3NF, калі: правільныя адказы: няма пераходных функцыянальных залежнасцяў, кожная функцыянальная залежнасць альбо мае суперключ на яго левай баку, або мае просты атрыбут на правай баку
17. Ня Адказаў
Табліца знаходзіцца ў НФБК, калі: Правільны адказ: кожны функцыянальная залежнасць мае суперключ на яго левай баку
18. Не Адказаў
Функцыянальная залежнасць парушае BCNF, калі ў яго няма: Правільны адказ: суперключ на яго левай баку

19. Ня функцыянальная залежнасць з’яўляецца частковым, калі:
Адказаў Правільны адказ: яго левая частка змяшчае частка ключа кандыдата
2 Не пры якіх умовах (ы) ёсць стаўленне заўсёды ў 2НФ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

নিয়মমাফিককরণ

হোম> প্র্যাকটিস ক্যুইজ> স্বাভাবিক
নিয়মমাফিককরণ
আপনার ক্ষমতার ভাল দয়া করে উত্তর দিন. প্রযোজ্য চেকবক্স সঙ্গে প্রশ্ন একাধিক সঠিক উত্তর আছে.

1.
একটি সম্পর্কের প্রাথমিক কী অন্য সব গুণাবলীর মান নির্ধারণ করে
সত্য

মিথ্যা

2.
ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা এক্সটেনশন পরীক্ষা করে নির্ধারিত করা যেতে পারে (যুক্তরাষ্ট্র)
একটি ডাটাবেসের মধ্যে টেবিল.
সত্য 11. না একটি নির্দিষ্ট সেট অধীনে গুণাবলীর একটি প্রদত্ত সেটের অবসান

ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা উত্তর সঠিক উত্তর: সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো দেওয়া বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এর সেট
12. উত্তর দেওয়া হয়নি
রিলেশন আর (এ, বি, সি, ডি, ই) এবং ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা একটি সেট দেওয়া হয়: এফ = {এবি নিগেটিভ> সি, CD-> ই, সি> একটি, ই>: D} দেওয়া হয়. এর {ক, খ, ই} এফ বয়সী অবসান: সঠিক উত্তর: {ক, খ, ই, ডি, সি}, {ক, খ, গ, ঘ, ঙ}
13 উত্তর দেওয়া হয়নি
ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা F এবং ই দুই সেট যদি সঠিক উত্তর হয় সমতুল্য: এফ ই জুড়ে এবং ই এফ, এফ = ই জুড়ে + +
14 উত্তর দেওয়া হয়নি
একটি টেবিল 1NF মধ্যে হলে টেবিল প্রতিটি মান: সঠিক উত্তর: সিঙ্গল মূল্যবান এবং পারমাণবিক
15 উত্তর দেওয়া হয়নি
একটি টেবিল 2NF নয় যদি: সঠিক উত্তর: এটা আংশিক কার্মিক নির্ভরতা রয়েছে
16 উত্তর দেওয়া হয়নি
প্রতিটি ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা কোন সকর্মক ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা হয় হয় তার বাম দিকে একটি superkey হয়েছে, বা ডান দিকে একটি মৌলিক অ্যাট্রিবিউট হয়েছে: একটি টেবিল 3NF মধ্যে হলে: সঠিক উত্তর
17 উত্তর দেওয়া হয়নি
একটি টেবিল BCNF যদি প্রয়োগ করা হয়: সঠিক উত্তর: প্রত্যেক ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা তার বাম দিকে একটি superkey হয়েছে
18 উত্তর দেওয়া হয়নি
একটি ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা BCNF ভঙ্গ করে তাহলে তা নেই: সঠিক উত্তর: তার বাম দিকে একটি superkey

19. একটি কার্মিক নির্ভরতা যদি আংশিক হল:
উত্তর সঠিক উত্তর: তার বাম দিকে একটি প্রার্থী চাবি একটি অংশ রয়েছে
না কি শর্ত (গুলি) অধীনে 2 2NF মধ্যে সবসময় একটি সম্পর্ক?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizacija

Početna> Praksa Kvizovi> Normalizacija
normalizacija
Molimo vas da odgovorite na pitanja najbolje što možete. Pitanja uz potvrdu imaju više tačnih odgovora.

1.
Primarni ključ relacije određuje vrijednosti svih ostalih atributa
Istina

lažan

2.
Funkcionalnih zavisnosti može se odrediti ispitivanjem ekstenzije (država)
tabela u bazi podataka.
Istina 11. Nije Zatvaranje datog skupa atributa pod datog skupa

Odgovoreno funkcionalnih zavisnosti je tačan odgovor: skup svih atributa koji se određuje s obzirom atributima
12. nije odgovoreno
Relacija R (A, B, C, D, E) i skup funkcionalnih zavisnosti date: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E> D} dati. Zatvaranje {A, B, E} pod F: tačne odgovore: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. nije odgovoreno
Dva seta funkcionalnih zavisnosti F i E su ekvivalentna ako tačne odgovore: F pokriva E i E pokriva F, F + = E +
14. nije odgovoreno
A sto je u 1NF ako svaki vrijednosti u tablicama je: tačan odgovor: single-vrijednosti i atomskom
15. nije odgovoreno
A sto nije u 2NF ako: tačan odgovor: sadrži parcijalne funkcionalne zavisnosti
16. nije odgovoreno
A sto je u 3NF ako: tačne odgovore: nema tranzitivne funkcionalne zavisnosti, svaku funkcionalnu zavisnost ili ima superključ na levoj strani, ili ima premijera atribut na desnoj strani
17. nije odgovoreno
A sto je u BCNF ako: tačan odgovor: svaka funkcionalna zavisnost ima superključ na levoj strani
18. nije odgovoreno
Funkcionalna zavisnost krši BCNF ako nema: tačan odgovor: superključ na levoj strani

19. Nije Funkcionalna zavisnost je parcijalna, ako:
Odgovorio tačan odgovor: svoje lijeve strane sadrži dio ključnih kandidata
2 Ne pod kakvom je stanju (e) je odnos uvijek u 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нормализиране

Начало> Практика Викторини> Нормализиране
нормализиране
Моля, отговорете на въпросите към най-доброто от способността ви. Въпроси с отметки имат няколко верни отговора.

1.
Първичният ключ на връзка определя стойностите на всички други атрибути
Вярно

фалшив

2.
Функционални зависимости могат да бъдат определени чрез изследване на разширения (състояния)
на таблици в база данни.
Вярно 11. Не Закриването на даден набор от атрибути при даден набор от

Отговорено функционални зависимости е верния отговор: множеството от всички атрибути, които се определят от дадени атрибути
12. не отговорихте
Връзка R (A, B, C, D, E) и набор от функционални зависимости са дадени: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} са дадени. Закриването на {A, B, E} под F е: правилните отговори: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. не отговорихте
Два комплекта от функционален зависимости F и Е са еквивалентни, ако правилните отговори: F обхваща E и E обхваща F, F + = E +
14. не отговорихте
А маса е в 1NF ако всяка стойност в таблиците е: Правилният отговор: единично-ценен и атомната
15. не отговорихте
А маса не е в 2NF ако: Правилният отговор: то съдържа частични функционални зависимости
16. не отговорихте
А маса е в 3NF ако: правилните отговори: няма транзитивни функционални зависимости, всяка функционална зависимост или има superkey на лявата си страна, или е с отлично атрибут на дясната ръка
17. не отговорихте
А маса е в BCNF ако: Правилният отговор: всеки функционална зависимост има superkey на лявата си страна
18. не отговорихте
Функционален зависимостта нарушава BCNF ако тя не разполага с: Правилният отговор: а superkey на лявата си страна

19. не е функционална зависимост е частична, ако:
Отговори на верния отговор: лявата му страна съдържа част от ключов кандидат
2 Не При какви условия (и) е връзка винаги в 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalització

Inici> Tests de Pràctica> Normalització
normalització
Si us plau, contesti les preguntes en la mesura de la seva capacitat. Preguntes amb caselles de verificació tenen múltiples respostes correctes.

1.
La clau primària d’una relació determina els valors de tots els altres atributs
veritable

Fals

2.
Les dependències funcionals poden determinar mitjançant l’examen de les extensions (estats)
de les taules d’una base de dades.
11. És cert que no el tancament d’un determinat conjunt d’atributs sota un conjunt donat de

Respost dependències funcionals és la resposta correcta: el conjunt de tots els atributs que són determinats pels atributs donats
12. no contestades
Relació R (A, B, C, D, E) i un conjunt de dependències funcionals són d’aplicació: F = {AB> C, CD-> I, C-> A, E> D} es donen. El tancament de {A, B, I} en F és: Les respostes correctes: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. no contestades
Dos conjunts de dependències funcionals F i E són equivalents si les respostes correctes: F cobreix E i E cobreix F, F + = I +
14. no contestades
Una taula està en 1NF si cada valor a les taules és: La resposta correcta: un sol valorats i atòmica
15. no contestades
Una taula no està en 2NF si: La resposta correcta: conté les dependències funcionals parcials
16. no contestades
Una taula està en 3NF si: Les respostes correctes: no hi ha dependències funcionals transitius, cada dependència funcional o bé té una superclave en el seu costat esquerre, o té un atribut excepcional a dalt de dreta
17. no contestades
Una taula està en BCNF si: La resposta correcta: cada dependència funcional té una superclave en el seu costat esquerre
18. no contestades
Una dependència funcional viola BCNF si no té: la resposta correcta: un superclave en el seu costat esquerre

19. No és una dependència funcional parcial si:
Contestat la resposta correcta: el seu costat esquerre conté una part d’una clau candidata
2 No En quines condicions (s) és una relació sempre en 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalization

Home> Pagbansay Pasulit sa> Normalization
normalization
Palihug tubaga ang mga pangutana sa labing maayo sa imong abilidad. Pangutana uban sa checkboxes adunay daghang husto nga mga tubag.

1.
Ang nag-unang yawe sa usa ka relasyon motino sa mga mithi sa tanan nga uban nga mga hiyas
Tinuod nga

bakak nga mga

2.
Operatiba dependencies mahimong determinado pinaagi sa pagsusi sa extensions (nag-ingon)
sa mga lamesa sa usa ka database.
Tinuod nga 11. Wala pagsira sa usa ka hugpong sa mga hiyas sa ilalum sa usa ka gihatag nga hugpong sa mga

Tubag sa mga operatiba dependencies mao ang Hustong Tubag: sa set sa tanan nga mga hiyas nga gitinguha sa gihatag hiyas
12. Dili Tubag
Relation R (A, B, C, D, E) ug sa usa ka hugpong sa mga operatiba dependencies gihatag: F = {ka-> C, CD-> E, C-> A, e> D} gihatag. Ang pagsira sa {A, B, E} sa ilalum sa F mao ang: Ang Husto nga mga Tubag: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Dili Tubag
Duha ka hugpong sa operatiba dependencies F ug E nga mga katumbas kon Ang Husto nga mga Tubag: F naglangkob E ug E naglangkob F, F + = E +
14. Dili Tubag
Ang usa ka lamesa sa 1NF kon ang matag bili sa mga lamesa mao ang: Ang Husto nga Tubag: single-bili ug atomic
15. Dili Tubag
Ang usa ka lamesa dili sa 2NF kon: Ang Husto nga Tubag: kini naglangkob sa partial operatiba dependencies
16. Dili Tubag
Ang usa ka lamesa sa 3NF kon: Ang Husto nga mga Tubag: walay transitive operatiba dependencies, ang matag functional pagsalig bisan may usa ka superkey sa iyang wala-kamot nga bahin, o adunay usa ka prime hiyas sa too nga-kamot sa kilid
17. Dili Tubag
Ang usa ka lamesa sa BCNF kon: Ang Husto nga Tubag: ang tagsatagsa functional pagsalig nga adunay usa ka superkey sa iyang wala-kamot nga bahin
18. Dili Tubag
Ang usa ka operatiba pagsalig nakalapas BCNF kon kini wala: Ang Husto nga Tubag: sa usa ka superkey sa iyang wala-kamot nga bahin

19. Dili ka functional pagsalig mao ang partial kon:
Tubag sa Ang Husto nga Tubag: sa wala-kamot nga bahin naglangkob sa usa ka bahin sa usa ka kandidato yawe
2 Dili Ubos sa unsa nga kahimtang (mga) mao ang usa ka relasyon sa kanunay diha 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Home> Khalani Quizzes> Normalization
Normalization
Chonde yankhani mafunso kwa tingathere. Mafunso ndi checkboxes ndi mayankho angapo olondola.

1.
Chinsinsi chachikulu cha ubale ndi ndiyo mfundo za makhalidwe ena onse
N’zoona

chonyenga

2.
dependencies zinchito akhoza mtima mwa kuona yophunzitsa (limati)
matebulo mu Nawonso achichepere a.
N’zoona 11. Si The kutsekedwa kwa zoikika anapatsidwa makhalidwe pansi ingachititse anatipatsa

Kuyankha dependencies yachitatu The Yankho lolondola ndi: kuika makhalidwe onse amene anatsimikiza ndi zikhumbo anapatsidwa
12. sayankhidwa
Relation R (A, B, C, D, E), komanso dependencies zinchito amapatsidwa: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} apatsidwa. The kutsekedwa kwa {A, B, E} pansi F ndi: The Mayankho lolondola ndi: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. sayankhidwa
miyeso iwiri zinchito dependencies F ndi E ali ofanana ngati Mayankho lolondola ndi: F chimakwirira E ndi E chimakwirira F, F + = E +
14. sayankhidwa
gome A ali 1NF ngati aliyense mtengo matebulo ndi: The Yankho lolondola ndi: osakwatira wapatali ndi atomiki
15. sayankhidwa
tebulo si mu 2NF ngati: The Yankho lolondola ndi: muli tsankho dependencies zinchito
16. sayankhidwa
gome A ali 3NF ngati: The Mayankho lolondola ndi: palibe transitive zinchito dependencies, aliyense wodalira zinchito mwina ali ndi superkey kumbali yake Kumanzere, kapena lingaliro yaikulu kumbali ya dzanja lamanja
17. sayankhidwa
gome A ali BCNF ngati: The Yankho lolondola ndi: aliyense wodalira zinchito ali superkey kumbali yake Kumanzere
18. sayankhidwa
A kudalira zinchito amaswa BCNF ngati alibe: The Yankho lolondola ndi: a superkey kumbali yake Kumanzere

19. Palibe A kudalira zinchito ndi tsankho ngati:
Kuyankha The Yankho lolondola ndi: mbali Kumanzere muli gawo la chinsinsi phungu
2 Mu chikhalidwe (s) ndi ubale nthawi zonse 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

正常化

首页>练习测验>正常化
正常化
请回答问题,充分发挥自己的能力。与复选框问题有多个正确答案。

1。
一个关系的主键决定了所有其他属性的值
真正

2。
函数依赖可以通过检查扩展待定(州)
的数据库中的表。
真11.尚未给定一组的下一个给定属性集的闭合

回答函数依赖是正确的答案:一组由给定的属性决定的所有属性
12.不回答
关系R(A,B,C,D,E)和一组函数依赖给出:F = {AB-> C,CD-> E,C-> A,E-> D}中给出。的{A,B,E}使用F是封:正确的答案:{A,B,E,D,C},{A,B,C,D,E}
13.不回答
两套函数依赖F和E是等价的,如果正确答案:F涵盖E和E涵盖了F,F + = E +
14.不回答
表是在1NF如果表中的每一个值是:正确答案:单值和原子
15.不回答
表是不是在2NF如果:正确的答案:它包含部分函数依赖
16.不回答
表是在3NF,如果:正确的答案:没有传递函数依赖,每个函数依赖要么在它的左侧一个超密钥,或者对右侧的主要属性
17.不回答
表是在BCNF,如果:正确答案:每一个函数依赖在它的左侧一个超密钥
18.不回答
函数依赖违反BCNF,如果它不具有:正确答案:其左侧一个超密钥

19.不是功能依赖是局部的,如果:
回答正确的答案:其左侧包含一个候选键的一部分
2未在什么条件下(s)是一个关系总是2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

正常化

首頁>練習測驗>正常化
正常化
請回答問題,充分發揮自己的能力。與複選框問題有多個正確答案。

1。
一個關係的主鍵決定了所有其他屬性的值
真正

2。
函數依賴可以通過檢查擴展待定(州)
的數據庫中的表。
真11.尚未給定一組的下一個給定屬性集的閉合

回答函數依賴是正確的答案:一組由給定的屬性決定的所有屬性
12.不回答
關係R(A,B,C,D,E)和一組函數依賴給出:F = {AB-> C,CD-> E,C-> A,E-> D}中給出。的{A,B,E}使用F是封:正確的答案:{A,B,E,D,C},{A,B,C,D,E}
13.不回答
兩套函數依賴F和E是等價的,如果正確答案:F涵蓋E和E涵蓋了F,F + = E +
14.不回答
表是在1NF如果表中的每一個值是:正確答案:單值和原子
15.不回答
表是不是在2NF如果:正確的答案:它包含部分函數依賴
16.不回答
表是在3NF,如果:正確的答案:沒有傳遞函數依賴,每個函數依賴要么在它的左側一個超密鑰,或者對右側的主要屬性
17.不回答
表是在BCNF,如果:正確答案:每一個函數依賴在它的左側一個超密鑰
18.不回答
函數依賴違反BCNF,如果它不具有:正確答案:其左側一個超密鑰

19.不是功能依賴是局部的,如果:
回答正確的答案:其左側包含一個候選鍵的一部分
2未在什麼條件下(s)是一個關係總是2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

nurmalizzazzioni

Home> base Quizzes> nurmalizzazzioni
nurmalizzazzioni
Per piacè di risponde li dumanni a lu megghiu di u vostru capacità. Dumande cu checkboxes avè parechje risposte curretta.

1.
La chiavi di li funnamenti di ‘na rilazzioni di definisce i valori di tuttu àutri spicificu
True

False

2.
dependencies Internet pò essiri ditirminata di tocca lu pralongu (uniti)
di tavule in una basa di dati.
True 11 Not The Chjuditura di un qualegghiè nsemu di spicificu sottu à a qualegghiè nsemu di

Rispose: dependencies funziunali hè Du Munnu Correct: u ghjocu di tuttu spicificu ca ci garba da spicificu datu
12. Si Non rispose
Trattendu R (A, B, C, D, E), è nu nsemi di dependencies funziunali sò dati: F = {Abbeccedariu> C, CD-> E, C> A, en-> D} sò dati. U Chjuditura di {A, B, E} sottu à F è: Lu risposte Correct: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Not rispose
Dui gruppi di dependencies funziunali F è E sunu iquivalenti se U risposte Correct: F copre E è E copre F, F + = E +
14. Not rispose
A tola è in 1NF s’è ogni valore in i toli è: Lu Munnu Correct: sìngulu-valurizzatu e atomicu
15. Not rispose
A tola ùn hè micca a 2NF s’è: Du Munnu Correct: si n’hè dependencies funziunali parziale
16. Not rispose
A tola è in 3NF s’è: U risposte Correct: ùn ci sò micca verbo dependencies funziunali, ogni dependency funziunali manifisteghja hà un superkey nantu à u so latu-manu, o hè un attribuilla Primu annantu à u latu drittu-manu
17. Not rispose
A tola è in BCNF s’è: Du Munnu Correct: ogni dependency funziunali hà un superkey nantu à u so latu-manu
18 Not rispose
A dependency funziunali viola BCNF s’ellu ùn ci hè micca bisognu: Du Munnu Correct: un superkey nantu à u so latu-manu

19. Not A dependency funziunali è parziale, si:
Rispose: U Avanti Correct: u so latu-manu cuntene una parti di una chjave candidatu
2 Not À ciò chì cundizione (s) hè una relazione sempri in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizacija

Početna> Praksa Kvizovi> Normalizacija
Normalizacija
Molimo odgovorite na pitanja najbolje što možete. Pitanja s kvadratiće imati više točnih odgovora.

1.
Primarni ključ odnos određuje vrijednosti svih ostalih atributa
Pravi

lažan

2.
Funkcionalne ovisnosti može se odrediti ispitivanjem nastavke (stanja)
tablica u bazi podataka.
Istina 11. Ne Zatvaranje danog skupa atributa pod određenim skupom

Odgovorio funkcionalne ovisnosti je ispravan odgovor: skup svih atributa koji određuju zadanim atributima
12. Nije odgovoreno
Odnos R (A, B, C, D, E) i skup funkcijskih ovisnosti dani su: F = {AB> C, CD> E, C> A, E> D} se daje. Zatvaranje {A, B, E} u F je: točni odgovori: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Nije odgovoreno
Dva seta funkcionalne ovisnosti F i E su ekvivalentna ako je točnih odgovora: F obuhvaća E i E pokriva, F + = E +
14. Nije odgovoreno
Tablica je u 1NF ako svaki vrijednost u tablicama je: Točan odgovor: single-vrijednosti i atomska
15. Nije odgovoreno
Tablica nije u 2NF ako: Točan odgovor: sadrži djelomične funkcionalne ovisnosti
16. Nije odgovoreno
Tablica je u 3NF ako: točni odgovori: nema prijelazni funkcionalne ovisnosti, svaka funkcionalna ovisnost ili ima superkey na svojoj lijevoj strani, ili ima premijera atribut na desnoj strani
17. Nije odgovoreno
Tablica je u BCNF ako: Točan odgovor: svaka funkcionalna ovisnost ima superkey na svojoj lijevoj strani
18. Nije odgovoreno
Funkcionalna zavisnost krši BCNF ako nema: Točan odgovor: a superkey na svojoj lijevoj strani

19. Ne Funkcionalna zavisnost je djelomična, ako:
Odgovori na točan odgovor: njegova lijeva strana sadrži dio ključa kandidata
2 Nije pod kojim uvjetima (s) je odnos uvijek 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisering

Forside> Practice Quizzer> Normalisering
normalisering
Vær venlig at besvare spørgsmålene til den bedste af dine evner. Spørgsmål med afkrydsningsfelter har flere korrekte svar.

1.
Primærnøglen af en relation bestemmer værdierne af alle andre attributter
Rigtigt

Falsk

2.
Funktionelle afhængigheder kan bestemmes ved at undersøge forlængelserne (stater)
af tabeller i en database.
Ægte 11. Ikke Lukningen af et givet sæt attributter under et givet sæt af

Besvaret funktionelle afhængigheder er det korrekte svar: det sæt af alle attributter, der er bestemt af de givne attributter
12. Ikke Besvaret
Relation R (A, B, C, D, E) og et sæt af funktionelle afhængigheder er givet: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} er givet. Lukningen af {A, B, E} under F: Det korrekte svar: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ikke Besvaret
To sæt funktionelle afhængigheder F og E er tilsvarende, hvis de rigtige svar: F dækker E og E dækker F, F + = E +
14. Ikke Besvaret
En tabel er i 1NF hvis hver værdi i tabellerne, er: Det korrekte svar: single-værdsat og atomare
15. Ikke Besvaret
En tabel er ikke i 2NF hvis: Det korrekte svar: den indeholder delvise funktionelle afhængigheder
16. Ikke Besvaret
En tabel er i 3NF hvis: de rigtige svar: der er ingen transitive funktionelle afhængigheder, hver funktionel afhængighed enten har en superkey på venstre side, eller har en førsteklasses attribut på højre side
17. Ikke Besvaret
En tabel er i BCNF hvis: Det korrekte svar: hver funktionel afhængighed har en superkey på venstre side
18. Ikke Besvaret
En funktionel afhængighed overtræder BCNF hvis det ikke har: Det korrekte svar: en superkey på venstre side

19. Ikke En funktionel afhængighed er delvis, hvis:
Besvaret Det korrekte svar: dens venstre side indeholder en del af en kandidat nøgle
2 Ikke Under hvilke betingelse (r) er en relation altid i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalisatie

Home> Praktijk Quizzen> Normalisatie
Normalisatie
Beantwoord de vragen om het beste van uw vermogen. Vragen met checkboxes hebben meerdere juiste antwoorden.

1.
De primaire sleutel van een relatie bepaalt de waarden van alle andere attributen
waar

vals

2.
Functionele afhankelijkheden kunnen worden bepaald door onderzoek van de verlengingen (Staten)
tafels in een database.
True 11. Niet De sluiting van een bepaalde kenmerken onder een bepaalde set van

Beantwoord functionele afhankelijkheden het juiste antwoord is: de verzameling van alle attributen die worden bepaald door de gegeven attributen
12. Niet Beantwoord
Relatie R (A, B, C, D, E) en een set van functionele afhankelijkheden worden gegeven: F = {AB> C, CD-> E, C-> A, E> D} worden gegeven. De sluiting van {A, B, E} in F: de juiste antwoorden: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Niet Beantwoord
Twee sets van functionele afhankelijkheden F en E zijn gelijkwaardig indien de juiste antwoorden: F omvat E en E omvat F, F + = E +
14. Niet Beantwoord
Een tabel is in 1NF als elke waarde in de tabellen is: het juiste antwoord: één waarde en atomaire
15. Niet Beantwoord
Een tabel is niet in 2NF als: Het juiste antwoord: het bevat gedeeltelijke functionele afhankelijkheden
16. Niet Beantwoord
Een tabel is in 3NF als: de juiste antwoorden: er zijn geen transitieve functionele afhankelijkheden, elke functionele afhankelijkheid ofwel heeft een superkey op zijn linkerzijde, of heeft een uitstekende eigenschap aan de rechterzijde
17. Niet Beantwoord
Een tabel is in BCNF als: Het juiste antwoord: elke functionele afhankelijkheid heeft een superkey op zijn linkerzijde
18. Niet Beantwoord
Een functionele afhankelijkheid schendt BCNF als het niet heeft: Het juiste antwoord: een superkey op zijn linkerzijde

19. Niet Een functionele afhankelijkheid is gedeeltelijk indien:
Beantwoord Het juiste antwoord: de linkerkant bevat een deel van een kandidaat sleutel
2 Niet Onder welke voorwaarde (n) een relatie is altijd in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizace

Home> Praktické Kvízy> Normalizace
Normalizace
Prosím o odpověď na otázky, jak nejlépe své schopnosti. Dotazy s rámečky mají více správných odpovědí.

1.
Primární klíč vztahu určí hodnoty všech dalších atributů
Skutečný

Falešný

2.
Funkční závislosti může být stanovena zkoumáním rozšíření (stavy)
tabulek v databázi.
Pravda, 11. Ne Uzavření daný soubor atributů v rámci daného souboru

Odpověděl funkčních závislostí je správná odpověď: množina všech atributů, které jsou určeny danými atributy
12. neodpověděl
Vztah R (A, B, C, D, E) a množina funkčních závislostí jsou dány: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E> D} jsou uvedeny. Uzavření {A, B, E} pod F je: správné odpovědi: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. neodpověděl
Dvě sady funkčních závislostí F a E jsou ekvivalentní, pokud správné odpovědi: F zahrnuje E a E pokrývá F, F + = E +
14. neodpověděl
Tabulka je v 1nF kdyby každá hodnota v tabulkách je následující: Správná odpověď: jednovýznamových a atomová
15. neodpověděl
Tabulka není v 2NF, pokud: Správná odpověď: obsahuje dílčí funkčních závislostí
16. neodpověděl
Stůl je v 3NF jestliže: Správné odpovědi: nejsou tranzitivní funkční závislosti, každý funkční závislost má buď superkey na jeho levé straně, nebo má výbornou atribut na pravé straně
17. neodpověděl
Tabulka je v BCNF jestliže: Správná odpověď: každý funkční závislost má superkey na jeho levé straně
18. neodpověděl
Funkční závislost porušuje BCNF, pokud nemá: Správná odpověď: a superkey na své levé straně

19. Není Funkční závislost je jen částečné, pokud:
Odpověď Správná odpověď: jeho levá strana obsahuje část kandidáta na klíč
2 Ne, za jakých podmínku (y) je vztah vždy 2NF?


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Normalization

Home > Practice Quizzes > Normalization
Normalization
Please answer the questions to the best of your ability. Questions with checkboxes have multiple correct answers.

1.
The primary key of a relation determines the values of all other attributes
True

False

2.
Functional dependencies can be determined by examining the extensions (states)
of tables in a database.
True 11. Not The closure of a given set of attributes under a given set of

Answered functional dependencies is The Correct Answer: the set of all attributes that are determined by the given attributes
12. Not Answered
Relation R(A,B,C,D,E) and a set of functional dependencies are given: F={AB->C, CD->E, C->A, E->D} are given. The closure of {A, B, E} under F is: The Correct Answers: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Not Answered
Two sets of functional dependencies F and E are equivalent if The Correct Answers: F covers E and E covers F, F+ = E+
14. Not Answered
A table is in 1NF if every value in the tables is: The Correct Answer: single-valued and atomic
15. Not Answered
A table is not in 2NF if: The Correct Answer: it contains partial functional dependencies
16. Not Answered
A table is in 3NF if: The Correct Answers: there are no transitive functional dependencies, each functional dependency either has a superkey on its left-hand side, or has a prime attribute on the right-hand side
17. Not Answered
A table is in BCNF if: The Correct Answer: every functional dependency has a superkey on its left-hand side
18. Not Answered
A functional dependency violates BCNF if it does not have: The Correct Answer: a superkey on its left-hand side

19. Not A functional dependency is partial if:
Answered The Correct Answer: its left-hand side contains a part of a candidate key
2 Not Under what condition(s) is a relation always in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normaligo

Hejmo> Praktiko Testi> Normalización
normaligo
Bonvolu respondi la demandojn al la plej bona de via kapableco. Demandoj kun markobutonojn havas multoblajn ĝentilaj respondoj.

1.
La primara ŝlosilo de rilato determinas la valorojn de ĉiuj aliaj atributoj
veraj

falsa

2.
Funkcia dependencajoj povas esti determinita ekzamenante la etendoj (ŝtatoj)
de tabloj en datumbazo.
Veraj 11. Ne La fermo de donita aro de atributoj sub donita aro de

Respondis funkciaj dependecoj estas la ĝusta respondo: la aro de ĉiuj atributoj kiuj estas determinitaj de la donitaj atributoj
12. Ne Answered
Rilato R (A, B, C, D, E) kaj aro de funkciaj dependencajoj estas donitaj: F = {ab-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} estas donitaj. La fermaĵo de {A, B, E} sub F estas: la Korekti Respondoj: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ne Answered
Du aroj de funkciaj dependencajoj F kaj E estas ekvivalentaj se La Korekti Respondoj: F kovras E kaj E kovras F, F + = Kaj +
14. Ne Answered
Tabulo estas en 1NF se ĉiu valoro en la tabloj estas: La ĝusta respondo: unu-aprezita kaj atoma
15. Ne Answered
Tabulo ne en 2NF se: La ĝusta respondo: ĝi enhavas partan funkcian dependencajoj
16. Ne Answered
Tabulo estas en 3NF se: La Korekti Respondoj: ekzistas neniuj transitiva funkciaj dependecoj, ĉiu funkcia dependeco aŭ havas superkey sur ĝia maldekstra flanko, aŭ havas prima atributo sur la dekstra flanko
17. Ne Answered
Tabulo estas en BCNF se: La ĝusta respondo: ĉiu funkcia dependeco havas superkey sur lia maldekstra flanko
18. Ne Answered
Funkcia dependeco malobservas BCNF se ĝi ne havas: La ĝusta respondo: oni superkey sur lia maldekstra flanko

19. Ne Funkcia dependeco estas parta se:
Respondis la ĝustan respondon: lia maldekstra flanko enhavas parton de kandidato ŝlosilo
2 Ne Sub kia kondiĉo (j) estas rilato ĉiam en 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normaliseerimine

Kodu> Praktika Viktoriinid> normaliseerimistegurist
Normaliseerimine
Palun vastata küsimustele nii hästi kui oskame. Küsimused koos ruudud on mitu õiget vastust.

1.
Esmane võti seoses määrab väärtused kõiki muid atribuute
Õige

vale

2.
Funktsionaalne sõltuvus saab määrata uurides laiendused (Ühendriigid)
Tabelite andmebaasis.
Tõsi 11. Ei sulgemine valitud atribuutidega all kogumiks

Vastatud funktsionaalsed sõltuvused on õige vastus: komplekti kõik omadused, mis määravad antud atribuute
12. Ei Vastatud
Seos R (A, B, C, D, E) ja komplekt funktsionaalsed sõltuvused on antud: F = {AB-> C, CD-> E, C> A E> D} on antud. Sulgemise {A, B, E} all F on: õiged vastused: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ei Vastatud
Kaks komplekti funktsionaalsed sõltuvused F ja E on samaväärne kui õiged vastused: F katab E ja E katab F, F + = E +
14. Ei Vastatud
Laud on 1NF kui iga hinna tabelites on: Õige vastus: ühene ja aatomi
15. Ei Vastatud
Tabel ei ole 2NF kui: Õige vastus: see sisaldab osaliselt funktsionaalsed sõltuvused
16. Ei Vastatud
Laud on 3NF kui: õiged vastused: puuduvad transitiivne funktsionaalsed sõltuvused, iga funktsionaalne sõltuvus kas on superkey oma vasakul küljel, või on peamine atribuut paremal servas
17. Ei Vastatud
Laud on BCNF kui: Õige vastus: iga funktsionaalne sõltuvus on superkey oma vasakul küljel
18. Ei Vastatud
Funktsionaalne sõltuvus rikub BCNF, kui see ei ole korrektne Vastus: superkey oma vasakul küljel

19. Ei ole funktsionaalne sõltuvus on osaline, kui:
Vastatud õige vastus: selle vasakul poolel sisaldab osa kandidaat võti
2 Mitte Mis tingimustel (id) on seotud alati 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisasyon

Home> Practice Quizzes> Normalisasyon
normalisasyon
Mangyaring sagutin ang mga tanong sa abot ng iyong kakayahan. Mga tanong na may mga checkbox magkaroon ng maramihang mga tamang sagot.

1.
Ang pangunahing susi ng isang kaugnayan tumutukoy sa mga halaga ng lahat ng iba pang mga katangian
totoo

hindi totoo

2.
Functional dependencies ay maaaring tinutukoy sa pamamagitan ng pagsusuri ang extension (mga estado)
ng mga talahanayan sa isang database.
True 11. Hindi Ang pagsasara ng isang ibinigay na hanay ng mga katangian sa ilalim ng isang ibinigay na hanay ng

Nasagot functional dependencies ay Ang Tamang Sagot: ang hanay ng lahat ng mga katangian na ay natutukoy sa pamamagitan ng mga ibinigay na mga katangian
12. Hindi Nasagot
Relation R (A, B, C, D, E) at isang set ng functional dependencies ay binibigyan: F = {magbuhos> C, CD-> E, C-> A, E-> D} ay binibigyan. Ang pagsasara ng {A, B, E} sa ilalim F ay: Ang Tamang Sagot: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Hindi Nasagot
Dalawang hanay ng functional dependencies F at E ay katumbas kung Ang Tamang Sagot: F sumasaklaw E at E ay sumasaklaw F, F + = E +
14. Hindi Nasagot
Ang isang talahanayan ay sa 1NF kung ang bawat halaga sa talahanayan ay: Ang Tamang Sagot: single-nagkakahalaga at atomic
15. Hindi Nasagot
Ang isang talahanayan ay hindi sa 2NF kung: Ang Tamang Sagot: ito ay naglalaman ng bahagyang functional dependencies
16. Hindi Nasagot
Ang isang talahanayan ay sa 3NF kung: Ang Tamang Sagot: walang mga palipat functional dependencies, ang bawat functional dependency mag may superkey sa kanyang kaliwang bahagi, o may isang kalakasan attribute sa kanang gilid
17. Hindi Nasagot
Ang isang talahanayan ay sa BCNF kung: Ang Tamang Sagot: bawat functional dependency ay may superkey sa kanyang kaliwang bahagi
18. Hindi Nasagot
A functional dependency ay lumalabag BCNF kung ito ay hindi magkaroon ng: Ang Tamang Sagot: a superkey sa kanyang kaliwang bahagi

19. Not A functional dependency ay bahagyang kung:
Sinagot siya ng mga Tamang Sagot: its kaliwang bahagi ay naglalaman ng isang bahagi ng isang kandidato susi
2 Hindi Sa ilalim ng anong (mga) kondisyon ay isang kaugnay palaging sa 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisointi

Etusivu> harjoitustestejä> Normalisointi
normalisointi
Vastaa kysymyksiin parhaan kykysi. Kysymykset valintaruutujen on useita oikeita vastauksia.

1.
Perusavain suhde määrittelee arvot kaikkien muiden ominaisuuksien
Totta

Väärä

2.
Funktionaaliset riippuvuudet voidaan määrittää tutkimalla laajennukset (valtioiden)
taulukoita tietokantaan.
True 11. Ei päättäminen tietyt attribuutit alle annetulle

Vastasi funktionaalisia riippuvuuksia on oikea vastaus: asetettu kaikkien ominaisuudet, jotka määräytyvät tietyn määritteet
12. ei vastata
Suhde R (A, B, C, D, E) ja toiminnallisten riippuvuuksien annetaan: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} annetaan. Sulkeminen {A, B, E} alla F on: Oikeat vastaukset: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. ei vastata
Kahdet toiminnallisten riippuvuuksien F ja E ovat vastaavia, jos oikeat vastaukset: F peittää E ja E kuuluvat F, F + = E +
14. ei vastata
Taulukko on 1NF jos jokainen arvo taulukoissa on: oikea vastaus: single-arvo ja atomi
15. ei vastata
Taulukko ei ole 2NF jos oikean vastauksen: se sisältää osittain toiminnallisten riippuvuuksien
16. ei vastata
Taulukko on 3NF jos: Oikeat vastaukset: ei ole transitiivinen funktionaalisia riippuvuuksia, kukin funktionaalinen riippuvuus on joko superkey sen vasemmalla puolella, tai loistavalla määrite oikeassa reunassa
17. ei vastata
Taulukko on BCNF jos oikean vastauksen: jokainen funktionaalinen riippuvuus on superkey sen vasemmalla puolella
18. ei vastata
Toimiva riippuvuuden rikkoo BCNF jos se ei ole: Oikea vastaus a superkey sen vasemmalla puolella

19. Ei Toimiva riippuvuus on osittainen, jos:
Vastasi Oikea vastaus: sen vasemmalla puolella sisältää osan ehdokas avaimen
2 Ei Millä ehto (t) on suhteessa aina 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalisation

Accueil> Quiz pratique> Normalization
Normalisation
S’il vous plaît répondre aux questions au meilleur de votre capacité. Questions avec des cases à cocher ont plusieurs réponses correctes.

1.
La clé primaire d’une relation détermine les valeurs de tous les autres attributs
Vrai

Faux

2.
dépendances fonctionnelles peuvent être déterminées en examinant les prolongements (états)
des tables dans une base de données.
Vrai 11. Non La fermeture d’une série d’attributs dans un ensemble donné de

Questions dépendances fonctionnelles est la bonne réponse: l’ensemble de tous les attributs qui sont déterminés par les attributs donnés
12. pas répondu
Relation R (A, B, C, D, E) et un ensemble de dépendances fonctionnelles sont données: F = {AB-> C, CD-> E, C> A, E> D} sont donnés. La fermeture de {A, B, E} sous F est: Les réponses correctes: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. pas répondu
Deux ensembles de dépendances fonctionnelles F et E sont équivalentes si les réponses correctes: F couvre E et E couvre F, F + = E +
14. pas répondu
Une table est en 1NF si chaque valeur dans les tables est: La réponse correcte: valeur unique et atomique
15. pas répondu
Une table est pas en 2NF si: La réponse correcte: elle contient des dépendances fonctionnelles partielles
16. pas répondu
Une table est en 3NF si: Les réponses correctes: il n’y a pas de dépendances fonctionnelles transitifs, chaque dépendance fonctionnelle soit a une superkey sur son côté gauche, ou a un attribut de choix sur le côté droit
17. pas répondu
Une table est en BCNF si: La réponse correcte: chaque dépendance fonctionnelle a un superkey sur son côté gauche
18. pas répondu
Une dépendance fonctionnelle viole BCNF si elle n’a pas: La réponse correcte: un superkey sur son côté gauche

19. Non Une dépendance fonctionnelle est partielle si:
Questions La réponse correcte: le côté gauche contient une partie d’une clé candidate
2 Non Sous quelle condition (s) est une relation toujours 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Home> Oefenjen Quizzes> Normalization
Normalization
Please beantwurdzje de fragen oan de bêste fan jo fermogen. Fragen mei karfakjes hawwe meardere korrekte antwurden.

1.
De primêre kaai fan in relaasje bepaalt de wearden fan alle oare attributen
wier

falsk

2.
Tapasbere Ofhinklikens kinne wurde bepaald troch it ûndersykjen fan de tafoegings (steaten)
fan tabellen yn in database.
True 11. Net De ôfsluting fan in jûn set fan attributen ûnder in jûn set fan

Beäntwurde funksjonele Ofhinklikens is it goede antwurd: de dea fan alle attributen dy’t wurde bepaald troch de opjûne attributen
12. net beäntwurde
Relaasje R (A, B, C, D, E) en in set fan funksjoneel Ofhinklikens wurde jûn: F = {AB-> C, CD-> O, c-> In, E-> D} wurde jûn. De sluting fan {A, B, E} ûnder F is: De Correct Answers: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. net beäntwurde
Twa sets fan funksjonele Ofhinklikens F en E binne lykweardich as De Correct Answers: F covers O en O covers F, F + = E +
14. net beäntwurde
In tabel is yn 1NF as alle wearde yn de tafels is: it goede antwurd: single-wurdearre en atomic
15. net beäntwurde
In tafel is net yn 2NF as: De Correct Antwurd: it befettet in part funksjonele Ofhinklikens
16. net beäntwurde
In tabel is yn 3NF as: De Correct Answers: der binne gjin oergonklik funksjonele Ofhinklikens, elk funksjonele ôfhinklikheid of hat in superkey op syn linker-hân kant, of hat in prime attribút op ‘e rjochterkant-hân kant
17. net beäntwurde
In tabel is yn BCNF as: De Correct Antwurd: alle funksjonele ôfhinklikheid hat in superkey op syn linker-hân kant
18. net beäntwurde
In funksjonele ôfhinklikens schendt BCNF as it net hawwe: it goede antwurd: in superkey op syn linker-hân kant

19. Net In funksjonele ôfhinklikheid is foar in part as:
Sei it goede antwurd: syn linker-hân kant befettet in diel fan in kandidaat toets
2 Net Under wat betingst (s) is in relaasje altyd yn 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalización

Inicio> Práctica Probas> Normalización
normalización
Por favor, responda as preguntas para o mellor da súa capacidade. Preguntas con caixas teñen varias respostas correctas.

1.
A chave primaria dunha relación determina os valores de todos os outros atributos
certo

falso

2.
Dependencias funcionais pode ser determinada a través do exame dos ramais (estados)
de táboas nunha base de datos.
Verdadeira 11. Non o peche dun determinado conxunto de atributos baixo un dato conxunto de

Respondeu dependencias funcionais é a resposta correcta: o conxunto de todos os atributos que son determinados polos atributos dan
12. Non atendida
Relación R (A, B, C, D, E) e un conxunto de dependencias funcionais danse: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} se dan. O peche de {A, B, E} so F é: as respostas correctas: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Non atendida
Dous conxuntos de dependencias funcionais F e E son equivalentes se as respostas correctas: F abrangue E e E cobre F, F = E
14. Non atendida
A táboa está 1NF, todos os valores nas táboas é: A resposta correcta: de valor único e atómica
15. Non atendida
A táboa non está 2NF: a resposta correcta: Contén dependencias funcionais parciais
16. Non atendida
A táboa está 3NF: as respostas correctas: non hai transitivos dependencias funcionais, cada dependencia funcional ou ten unha super clave no seu lado esquerdo, ou ten un atributo primordial no lado da man dereita
17. Non atendida
A táboa está BCNF: a resposta correcta: cada dependencia funcional ten unha super clave no seu lado esquerdo
18. Non atendida
A dependencia funcional viola BCNF se non ten: a resposta correcta: a superchave no seu lado esquerdo

19. Non é unha dependencia funcional é parcial se:
Respondeu a resposta correcta: o lado esquerdo contén unha parte dunha clave candidata
2 Non En que estado (s) é unha relación sempre en 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ნორმალიზება

მთავარი> პრაქტიკა ტესტები> ნორმალიზება
ნორმალიზება
გთხოვთ უპასუხოს კითხვებს, რომ საუკეთესო თქვენი უნარი. კითხვები checkboxes მქონდეს სწორი პასუხი.

1.
პირველადი გასაღები ურთიერთობა განსაზღვრავს ფასეულობების ყველა სხვა ატრიბუტები
True

False

2.
ფუნქციური დამოკიდებულებები შეიძლება განისაზღვრება საგამოცდო გაგრძელება (ქვეყნების)
მაგიდები მონაცემთა ბაზაში.
True 11. არ დახურვის მოცემულ ატრიბუტები ქვეშ მოცემული კომპლექტი

პასუხები ფუნქციური დამოკიდებულებები არის სწორი პასუხი: კომპლექტი ყველა ატრიბუტები, რომლებიც განისაზღვრება მოცემული ატრიბუტები
12. არ უპასუხა
ურთიერთობის R (A, B, C, D, E) და კომპლექტი ფუნქციური დამოკიდებულებები გეძლევათ: F = {AB-> C, CD-> E, C> A, E-> D} გეძლევათ. დახურვა {A, B, E} ქვეშ F არის: სწორი პასუხი: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. არ უპასუხა
ორი კომპლექტი ფუნქციური დამოკიდებულებები F და E ექვივალენტი თუ სწორი პასუხი: F მოიცავს E და E მოიცავს F, F + = E +
14. არ უპასუხა
მაგიდა არის 1NF თუ ყოველ ღირებულების მაგიდები: სწორი პასუხი: ერთ ღირებული და ატომური
15. არ უპასუხა
მაგიდა არ არის 2NF თუ: სწორი პასუხი: შეიცავს ნაწილობრივ ფუნქციური დამოკიდებულებები
16. არ უპასუხა
მაგიდა არის 3NF თუ: სწორი პასუხი: არ არსებობს გარდამავალი ფუნქციური დამოკიდებულებები, თითოეული ფუნქციური დამოკიდებულება არც აქვს superkey თავის მარცხენა მხარეს, ან პრემიერ ატრიბუტი მარჯვენა მხარეს
17. არ უპასუხა
მაგიდა არის BCNF თუ: სწორი პასუხი: ყველა ფუნქციონალური დამოკიდებულება აქვს superkey მის მარცხენა მხარეს
18. არ უპასუხა
ფუნქციური დამოკიდებულების არღვევს BCNF თუ მას არ აქვს: სწორი პასუხი: ა superkey მის მარცხენა მხარეს

19. არ არის ფუნქციური დამოკიდებულება ნაწილობრივი, თუ:
პასუხები სწორი პასუხი: მისი მარცხენა მხარეს შეიცავს ნაწილი კანდიდატის გასაღები
2 არ არის რა მდგომარეობა (ებ) მიმართებაა ყოველთვის 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalisierung

Startseite> Praxis Quizzes> Normalisierungs
Normalisierung
Bitte beantworten Sie die Fragen zu den besten Ihrer Fähigkeit. Fragen mit Kontrollkästchen haben mehrere richtige Antworten.

1.
Der Primärschlüssel einer Beziehung bestimmt, die Werte aller anderen Attributen
Wahr

Falsch

2.
Funktionale Abhängigkeiten können durch die Untersuchung der Erweiterungen (Staaten) bestimmt werden
von Tabellen in einer Datenbank.
Wahr 11. Nicht Die Schließung eines bestimmten Satz von Attributen unter einem gegebenen Satz von

Beantwortet funktionale Abhängigkeiten ist die richtige Antwort: die Menge aller Attribute, die durch die gegebenen Attribute bestimmt werden
12. Nicht beantwortet
Relation R (A, B, C, D, E) und eine Reihe von funktionalen Abhängigkeiten sind gegeben: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E> D} gegeben. Die Schließung von {A, B, E} unter F: Die richtigen Antworten: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Nicht beantwortet
Zwei Sätze von funktionalen Abhängigkeiten F und E sind gleichwertig, wenn die richtigen Antworten: F deckt E und E deckt F, F + = E +
14. Nicht beantwortet
Eine Tabelle ist in 1NF, wenn jeder Wert in den Tabellen ist: Die richtige Antwort: einwertig und Atom
15. Nicht beantwortet
Eine Tabelle ist nicht in 2NF wenn: Die richtige Antwort: es teilweise funktionale Abhängigkeiten enthält
16. Nicht beantwortet
Eine Tabelle ist in 3NF, wenn: Die richtigen Antworten: Es gibt keine transitive funktionalen Abhängigkeiten sind, jede funktionale Abhängigkeit entweder eine superkey auf seiner linken Seite, oder hat ein erstes Attribut auf der rechten Seite
17. Nicht beantwortet
Eine Tabelle ist in BCNF, wenn: Die richtige Antwort: jede funktionale Abhängigkeit eines superkey auf seiner linken Seite hat
18. Nicht beantwortet
Eine funktionale Abhängigkeit verletzt BCNF, wenn es nicht hat: Die richtige Antwort: a superkey auf seiner linken Seite

19. Nicht Eine funktionale Abhängigkeit ist teilweise, wenn:
Beantwortet die richtige Antwort: seine linken Seite einen Teil eines Kandidatenschlüssel enthält
Nicht 2 Unter welchen Bedingung (en) ist eine Beziehung immer in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ομαλοποίηση

Αρχική> Πρακτική Κουίζ> Κανονικοποίηση
Ομαλοποίηση
Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις με τον καλύτερο την ικανότητά σας. Ερωτήσεις με πλαίσια ελέγχου έχουν πολλαπλές σωστές απαντήσεις.

1.
Το πρωτεύον κλειδί της σχέσης καθορίζει τις τιμές όλων των άλλων χαρακτηριστικών
Αληθής

Ψευδής

2.
Λειτουργικές εξαρτήσεις μπορεί να προσδιοριστεί με εξέταση των επεκτάσεων (μέλη)
των πινάκων σε μια βάση δεδομένων.
Αληθινή 11. Δεν Το κλείσιμο μιας δεδομένης σύνολο γνωρισμάτων κάτω από ένα δεδομένο σύνολο

Απαντήθηκε λειτουργικές εξαρτήσεις είναι η σωστή απάντηση: το σύνολο όλων των γνωρισμάτων που καθορίζονται από τις δεδομένες ιδιότητες
12. Δεν Απαντήθηκε
Σχέση R (A, B, C, D, E) και ένα σύνολο λειτουργικών εξαρτήσεων δίνονται: F = {ΑΒ> C, CD-> Ε, C-> Α, Ε> D} είναι δεδομένη. Το κλείσιμο των {A, B, E} υπό F είναι: Οι σωστές απαντήσεις: {Α, Β, Ε, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Δεν Απαντήθηκε
Δύο σετ των λειτουργικών εξαρτήσεων F και E είναι ισοδύναμες, αν οι σωστές απαντήσεις: F καλύπτει Ε και Ε καλύπτει F, F + = E +
14. Δεν Απαντήθηκε
Ένας πίνακας είναι σε 1NF αν κάθε τιμή στους πίνακες είναι: Η σωστή απάντηση: μονότιμη και ατομικό
15. Δεν Απαντήθηκε
Ένας πίνακας δεν είναι σε 2NF αν: Η σωστή απάντηση: περιέχει μερική λειτουργική εξαρτήσεις
16. Δεν Απαντήθηκε
Ένας πίνακας είναι σε 3NF αν: Οι σωστές απαντήσεις: δεν υπάρχουν μεταβατικές λειτουργικές εξαρτήσεις, κάθε λειτουργική εξάρτηση, είτε έχει ένα υπέρ-κλειδί στην αριστερή πλευρά της, ή έχει μια προνομιακή χαρακτηριστικό στην δεξιά πλευρά
17. Δεν Απαντήθηκε
Ένας πίνακας είναι σε BCNF αν: Η σωστή απάντηση: κάθε λειτουργική εξάρτηση έχει ένα υπέρ-κλειδί στην αριστερή πλευρά της
18. Δεν Απαντήθηκε
Μια λειτουργική εξάρτηση παραβιάζει την BCNF αν δεν έχει: Η σωστή απάντηση: υπερκλειδί στην αριστερή πλευρά της

19. Δεν Μια λειτουργική εξάρτηση είναι μερική, εάν:
Απαντήθηκε Η σωστή απάντηση: αριστερή πλευρά της περιέχει ένα μέρος του ένα υποψήφιο κλειδί
2 Δεν Κάτω από ποιες συνθήκες (s) είναι μια σχέση πάντα σε 2NF;


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

નોર્મલાઈઝેશન

હોમ> પ્રેક્ટિસ ક્વેસ્ચન> નોર્મલાઈઝેશન
નોર્મલાઈઝેશન
તમારી ક્ષમતા શ્રેષ્ઠ પ્રશ્નોના જવાબ કૃપા કરીને. ચકાસણીબોક્સ સાથે પ્રશ્નો બહુવિધ યોગ્ય જવાબો છે.

1.
એક સંબંધ ના પ્રાથમિક કી અન્ય તમામ લક્ષણો કિંમતો નક્કી કરે છે
સાચું

ખોટું

2.
કાર્યાત્મક આધારભૂતપણાઓ એક્સ્ટેન્શન્સ પરિક્ષણ દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે (રાજ્ય)
ડેટાબેઝ કોષ્ટકો.
સાચું 11. નથી આપેલ સમૂહ હેઠળ લક્ષણો આપેલ સમૂહ બંધ

કાર્યાત્મક આધારભૂતપણાઓ જવાબ સાચો જવાબ છે: બધા લક્ષણો છે કે આપવામાં લક્ષણો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે સમૂહ
12. જવાબ નથી
સંબંધ આર (એ, બી, સી, ડી, ઇ) અને વિધેયાત્મક આધારભૂતપણાઓ એક સેટ આપવામાં આવે છે: એફ = {એબી-> સી, CD-> ઇ, સી> એ, ઇ> ડી} આપવામાં આવે છે. ના {એ, બી, ઇ} એફ હેઠળ છે બંધ: યોગ્ય જવાબો: {એ, બી, ઇ, ડી, સી}, {એ, બી, સી, ડી, ઇ}
13. જવાબ નથી
કાર્યાત્મક આધારભૂતપણાઓ એફ અને ઇ બે સેટ જો યોગ્ય જવાબો સમકક્ષ છે: એફ ઇ આવરી લે છે અને ઇ એફ એફ + + = ઇ આવરી લે છે + +
14. જવાબ નથી
એક ટેબલ 1NF છે જો કોષ્ટકો દરેક કિંમત છે: યોગ્ય જવાબ: એક મૂલ્યવાન અને અણુ
15. જવાબ નથી
એક ટેબલ 2NF ન હોય તો: યોગ્ય જવાબ: તે આંશિક વિધેયાત્મક આધારભૂતપણાઓ સમાવે
16 જવાબ નથી
, દરેક વિધેયાત્મક નિર્ભરતા કોઈ સંક્રામક વિધેયાત્મક આધારભૂતપણાઓ છે ક્યાં તો તેના ડાબી બાજુ પર superkey છે, અથવા જમણી બાજુ પર એક મુખ્ય લક્ષણ ધરાવે છે: એક ટેબલ 3NF છે તો: યોગ્ય જવાબો
17 જવાબ નથી
એક ટેબલ BCNF જો છે: યોગ્ય જવાબ: દરેક વિધેયાત્મક નિર્ભરતા તેની ડાબી બાજુ પર superkey છે
18 જવાબ નથી
એક કાર્યાત્મક નિર્ભરતા BCNF ઉલ્લંઘન જો તે નથી: યોગ્ય જવાબ: તેની ડાબી બાજુ પર superkey

19. નથી એક કાર્યાત્મક નિર્ભરતા જો આંશિક છે:
જવાબ યોગ્ય જવાબ: તેની ડાબી બાજુ એક ઉમેદવાર કી એક ભાગ છે
નથી શું સ્થિતિ (ઓ) હેઠળ 2 2NF હંમેશા સંબંધ છે?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

nòmalizasyon

Kay> Pratike Quizzes> normalizasyon
nòmalizasyon
Tanpri reponn kesyon yo nan pi byen nan kapasite ou yo. Kesyon ak kaz gen plizyè repons kòrèk.

1.
Kle a prensipal la yon relasyon detèmine valè yo nan tout lòt atribi
Vrè

Fo

2.
Dependencies Fonksyonèl kapab detèmine lè nou ekzamine ekstansyon yo (eta)
nan tab nan yon baz done.
Vrè 11. Pa fèmen an nan yon seri bay nan atribi anba yon seri bay nan

Reponn Dependencies fonksyonèl se repons ki kòrèk la: sou la nan tout atribi ki yo detèmine pa atribi yo bay yo
12. Pa reponn
Relasyon R (A, B, C, D, E) ak yon seri Dependencies fonksyonèl yo ba: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} yo bay yo. fèmen a nan {A, B, E} anba F se: repons yo kòrèk: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Pa reponn
De kouche nan Dependencies fonksyonèl F ak E yo ekivalan si repons yo kòrèk: F kouvri E ak E kouvri F, F + = E +
14. Pa reponn
Yon tab se nan 1NF si chak valè nan tab yo se: repons ki kòrèk la: yon sèl-valè ak atomik
15. Pa reponn
Yon tab se pa nan 2NF si: repons ki kòrèk la: li gen yon pati nan Dependencies fonksyonèl
16. Pa reponn
Yon tab se nan 3NF si: repons yo kòrèk: pa gen okenn tranzitif Dependencies fonksyonèl, chak depandans fonksyonèl swa gen yon superkey sou bò gòch-men li yo, oswa si li gen yon atribi pwemye sou bò men dwat-ou
17. Pa reponn
Yon tab se nan BCNF si: repons ki kòrèk la: chak depandans fonksyonèl gen yon superkey sou bò gòch-men li yo
18. Pa reponn
Yon depandans fonksyonèl vyole BCNF si li pa gen: repons ki kòrèk la: yon superkey sou bò gòch-men li yo

19. Pa Yon depandans fonksyonèl se yon pati nan si:
Reponn repons ki kòrèk la: bò gòch-men li yo gen yon pati nan yon kle kandida
2 Pa Nan ki kondisyon (yo) se yon relasyon toujou nan 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

daidaita

Home> Yi Quizzes> daidaita
daidaita
Don Allah amsa tambayoyin da mafi kyaun your iyawa. Tambayoyi da akwati da mahara daidai amsoshi.

1.
The primary key wani aboki kayyade dabi’u da sauran halayen
Gaskiya

arya

2.
Aikin dependencies za a iya ƙaddara daga nazarin kari (jihohi)
na alluna a cikin wani database.
Gaskiya 11. Ba The ƙulli daga wani da aka ba sa na halaye karkashin wani da aka ba sa na

Amsoshin aikin dependencies ne daidai Amsa: sa dukan halayen da aka ƙaddara da ba halayen
12. Ba amsa
Dangane R (A, B, C, D, E) da kuma wani sa na aikin dependencies aka bai: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, e-> D} an ba. The ƙulli daga {A, B, E} karkashin F ne: The Correct Answers: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ba amsa
Biyu sets aikin dependencies F da E ne m idan The Correct Answers: F rufe E da kuma E rufe F, F + = E +
14. Ba amsa
A tebur da ke a 1NF dã kõwace darajar a allunan ne: The Correct Amsa: single-mai daraja da atomic
15. Ba amsa
A tebur ne ba a 2NF idan: The Correct Amsa: shi ya ƙunshi m aikin dependencies
16. Ba amsa
A tebur da ke a 3NF idan: The Correct Answers: babu mai tsallakawa aikin dependencies, kowane aikin dogara ko dai yana da superkey a kan ta hagu-hannun gefe, ko yana da Firayim sifa a dama-hand gefen
17. Ba amsa
A tebur da ke a BCNF idan: The Correct Amsa: kowane aikin dogara yana da superkey a kan ta hagu-hannun gefen
18. Ba amsa
A aikin dogara warware BCNF idan shi ba shi da: The Correct Amsa: a superkey a kan ta hagu-hannun gefen

19. Ba A aikin dogara ne m idan:
Amsoshin The Correct Amsa: da hagu-hannun gefen ƙunshi wani ɓangare na wani dan takarar key
2 Ba abin da karkashin yanayin (s) shi ne a ko da yaushe a dangane 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Home> Hou kuisa> Normalization
Normalization
ʻOluʻolu E pane i nā nīnau i ka pono o ko oukou akamai. Ninau me checkboxes i mau pololei pane.

1.
Ka iniiaiie ki o ka pili hoʻoholo i nā aiee o na mea a pau na i ke kaila
oiaio

wahahee

2.
hiki e ooieoeiiaeuiuo mau panalaau manao ma ka nana i ka hoʻopaneʻe ‘ana (USA)
o na papa maloko o ka hōkeoʻikepili.
Oiaio 11. Aole ka closure o ka hāʻawi lākou na i ke kaila malalo iho o ka haawi mai i o

Wahi a ooieoeiiaeuiuo mau panalaau oia i ka pane pololei: ia ke kauoha o na mea a pau i ke kaila a pau i paa ma ka hāʻawi mai i ke kaila
12. Aole Olelo
Pili R (A, B, C, D, E,) a me ke kaʻina o ooieoeiiaeuiuo mau panalaau i haawi mai ai: F =, AB-> C, CD-> E, C-> A, e-> D} ua haawiia mai. Ka closure o, A, B, E} ma lalo o F mea:ʻo ka pololei pane:, A, B, E, D, C},, A, B, C, D, E}
13. Aole Olelo
Elua e puhi ia o ooieoeiiaeuiuo mau panalaau F a me E, ua like ina ka pololei pane: F uhi E, a me E uhi F, F + = E +
14. Aole Olelo
A papaʻaina i loko o 1NF ina kela waiwai iloko o na papa he: i ka pane pololei: hookahi-kuaiia, a atomic
15. Aole Olelo
A papaʻaina ka mea, aole ma ka 2NF inā: i ka pane pololei: inā loaʻa ka helehelena ooieoeiiaeuiuo mau panalaau
16. Aole Olelo
A papaʻaina i loko o 3NF ina: The pololei pane; aole no na transitive ooieoeiiaeuiuo mau panalaau, kela mea keia mea ooieoeiiaeuiiai dependency kekahi i kekahi superkey ma ka aoao o kona lima hema-lima, ai ole ia, i ke Kuhina Nui kaila ma kaʻaoʻao o ka lima-akau
17. Aole Olelo
A papaʻaina i loko o BCNF inā: i ka pane pololei: kela ooieoeiiaeuiiai dependency i ka superkey ma ka aoao o kona lima hema-lima
18. Aole Olelo
A iaaiea dependency aʻe BCNF ina aole i loaa, i ka pane pololei: he superkey ma ka aoao o kona lima hema-lima

19. Aole ka loiloi dependency he helehelena inā:
Wahi a ka pane pololei: kona lima hema-lima aoao he i kekahi hapa o ka moho kī
2 Aole Malalo o ka mea ana (s) ka mea, he pili mau i loko o 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

נוֹרמָלִיזָצִיָה

דף הבית> חידונים עיסוק> נורמליזציה
נוֹרמָלִיזָצִיָה
נא לענות על השאלות כמיטב יכולתך. יש שאלות עם תיבות סימון תשובות נכונות מרובות.

1.
המפתח העיקרי של קשר קובע את הערכים של כל תכונות האחרות
נָכוֹן

שֶׁקֶר

2.
תלות פונקציונלית יכולה להיקבע על ידי בחינת הרחבות (מדינות)
טבלאות במסד נתונים.
11. אמנם לא סגירת קבוצת נתונה של תכונות תחת קבוצת נתונה של

ענה תלות תפקודית הוא תשובה הנכונה: קבוצת כל התכונות נקבעות על ידי התכונות הנתונות
12. ללא תשובה
R היחס (A, B, C, D, E) ומערכת של תלות תפקודית מקבלים: F = {האבווהר> C, CD> E, C> A, E-> D} מקבלים. סגירת {A, B, E} תחת F הוא: את התשובות הנכונות: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. ללא תשובה
שני סטים של F תלות פונקציונלית E שקולים אם את התשובות הנכונות: F מכסה E ו- E מכסה F, F + = E +
14. ללא תשובה
שולחן נמצא 1NF אם כל ערך בטבלאות הוא: התשובה הנכונה: יחיד מוערך אטומי
15. ללא תשובה
שולחן אינו 2NF אם: את התשובה הנכונה: הוא מכיל תלות תפקודית חלקית
16. ללא תשובה
שולחן נמצא 3NF אם: את התשובות הנכונות: לא מתקיימים יחסי תלות תפקודית טרנזיטיבית, כל תלות פונקציונלית או יש superkey בצד השמאלי שלו, או שיש לו תכונה הממשלה בצד הימני
17. ללא תשובה
שולחן נמצא BCNF אם: את התשובה הנכונה: כל תלות פונקציונלית יש superkey בצד השמאלי שלה
18. ללא תשובה
תלות זו תפקודית מפרה BCNF אם אין לו: התשובה הנכונה: א superkey בצד השמאלי שלה

19. לא מילת תלות פונקציונלית היא חלקית, אם:
ענה את התשובה הנכונה: בצד השמאלי שלו מכיל חלק מפתח מועמד
2 לא באילו תנאי (ים) הוא תמיד ביחס ב 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

मानकीकरण

होम> अभ्यास क्विज़> सामान्य
मानकीकरण
अपनी क्षमता का सबसे अच्छा करने के लिए प्रश्नों का उत्तर दें। चेक बॉक्स के साथ सवाल कई सही जवाब है।

1।
एक रिश्ते की प्राथमिक कुंजी अन्य सभी गुण के मूल्यों को निर्धारित करता है
सच

असत्य

2।
कार्यात्मक निर्भरता एक्सटेंशन का परीक्षण करके निर्धारित किया जा सकता है (अमेरिका)
एक डेटाबेस में तालिकाओं की।
यह सच है 11. नहीं का सेट दिया तहत विशेषताओं का एक सेट दिया के बंद

कार्यात्मक निर्भरता उत्तर सही जवाब है: सभी गुण है कि दिए गए विशेषताओं द्वारा निर्धारित कर रहे हैं के सेट
12. जवाब नहीं
संबंध आर (ए, बी, सी, डी, ई) और कार्यात्मक निर्भरता का एक सेट दिए गए हैं: एफ = {AB-> सी, सीडी> ई, सी> ए, ई> डी} दिया जाता है। की {ए, बी, ई} एफ के तहत है बंद: सही उत्तर: {ए, बी, ई, डी, सी} {ए, बी, सी, डी, ई}
13. जवाब नहीं
कार्यात्मक निर्भरता एफ और ई के दो सेट यदि सही उत्तर के बराबर हैं: एफ ई को शामिल किया गया और ई एफ, एफ + ई = शामिल किया गया +
14. जवाब नहीं
एक मेज 1NF में है अगर तालिकाओं में हर मूल्य है: सही जवाब: एकल मूल्य और परमाणु
15. जवाब नहीं
एक मेज 2NF में नहीं है यदि: सही जवाब: यह आंशिक कार्यात्मक निर्भरता शामिल
16. जवाब नहीं
, प्रत्येक कार्य निर्भरता वहाँ कोई सकर्मक कार्यात्मक निर्भरता हैं या तो अपने बाएं हाथ की ओर एक superkey है, या दाएँ हाथ की ओर पर एक प्रमुख विशेषता है: एक मेज 3NF में है: सही उत्तर
17. जवाब नहीं
एक मेज BCNF यदि में है: सही जवाब: हर कार्यात्मक निर्भरता अपने बाएं हाथ की ओर एक superkey है
18. जवाब नहीं
एक कार्यात्मक निर्भरता BCNF का उल्लंघन करता है, तो यह जरूरी नहीं है: सही जवाब: अपने बाएं हाथ की ओर एक superkey

19. नहीं एक कार्यात्मक निर्भरता यदि आंशिक है:
उत्तर सही जवाब: अपने बाएं हाथ की ओर एक उम्मीदवार कुंजी का एक हिस्सा होता है
नहीं क्या हालत (एस) के तहत 2 2NF में हमेशा से एक रिश्ता है?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalization

Tsev> Xyaum noog> normalization
normalization
Thov teb cov lus nug rau qhov zoo tshaj plaws ntawm koj muaj peev xwm. Cov lus nug nrog checkboxes muaj ntau yam lus teb.

1.
Lub hom qhov tseem ceeb ntawm ib tug kev sib raug zoo thiab txiav txim seb qhov tseem ceeb ntawm tag nrho cov lwm yam cwj pwm
muaj tseeb

cuav

2.
Kev dependencies yuav tsum tau txiav txim los ntawm tshuaj ntsuam lub extensions (xeev)
ntawm lub rooj nyob rau hauv ib tug database.
Yeej muaj tseeb 11. Tsis kaw ntawm ib tug muab set ntawm cwj pwm nyob rau hauv ib tug muab set ntawm

Teb haumxeeb dependencies yog Tus Yog Teb: lub teeb ntawm tag nrho cov cwj pwm uas yog txiav txim los ntawm qhov muab cwj pwm
12. Tsis Teb
Kev sib raug zoo R (A, B, C, D, E) thiab ib co ntawm cov ua hauj dependencies yuav muab: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E> D} yuav muab. Lub kaw ntawm {A, B, E} nyob rau hauv F yog: Lub Yog Cov lus teb: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Tsis Teb
Ob tug poob lawm ntawm kev haumxeeb dependencies F thiab E yog sib npaug yog Tus Yog Cov lus teb: F npog E thiab E npog F, F + = E +
14. Tsis Teb
A rooj yog nyob rau hauv 1NF yog txhua txhua tus nqi nyob rau hauv lub rooj yog: Lub Yog Teb: ib-muaj nuj nqis thiab atomic
15. Tsis Teb
A rooj yog tsis nyob rau hauv 2NF yog hais tias: Tus Yog Teb: nws muaj ib nrab haumxeeb dependencies
16. Tsis Teb
A rooj yog nyob rau hauv 3NF yog hais tias: Tus Yog Cov lus teb: muaj cov tsis muaj transitive haumxeeb dependencies, txhua haumxeeb quav yog muaj ib tug superkey rau nws sab laug-tes sab, los yog muaj ib tug prime attribute rau hauv txoj cai-hand
17. Tsis Teb
A rooj yog nyob rau hauv BCNF yog hais tias: Tus Yog Teb: txhua txhua haumxeeb quav muaj ib tug superkey rau nws sab laug-tes sab
18. Tsis Teb
Ib tug haumxeeb quav txhaum BCNF yog hais tias nws tsis muaj: Cov Yog Teb: ib tug superkey rau nws sab laug-tes sab

19. Tsis A haumxeeb quav yog ib nrab yog hais tias:
Teb Cov Yog Teb: nws sab laug-tes sab muaj ib tug ib feem ntawm ib tug neeg sib tw tseem ceeb
2 Tsis Nyob rau hauv dab tsi mob (s) yog ib tug kev sib raug zoo yeej ib txwm nyob rau hauv 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizálás

Főoldal> Gyakorlat Vetélkedők> normalizálás
Normalizálás
Kérjük, válaszoljon a kérdésre, hogy a legjobb képességét. Kérdések jelölőnégyzeteket több helyes választ.

1.
Az elsődleges kulcs viszony határozza meg az értékeket az összes többi tulajdonság
Igaz

Hamis

2.
A funkcionális függőségek vizsgálata alapján megállapítható, kiterjesztések (államok)
Az adatbázis táblái.
Igaz 11. Nem bezárása, megadott attribútumok alapján, megadott

Válaszol funkcionális függőségek a helyes válasz: a készlet minden attribútumok határozzák meg a megadott attribútumokat
12. nem válaszolt
R reláció (A, B, C, D, E) és egy sor funkcionális függőségek adottak: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E-> D} kapnak. Az bezárása {A, B, E} alatt F: A helyes válaszok: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. nem válaszolt
Két funkcionális függőségek F és E ekvivalens, ha a helyes válaszokat: F lefedi az E és E kiterjed F, F + = E +
14. nem válaszolt
A táblázat az 1NF, ha minden értéket a táblázatok: a helyes válasz: egy értékes és az atomi
15. nem válaszolt
A táblázat nem a 2NF, ha: a helyes választ: tartalmaz részleges funkcionális függőségek
16. nem válaszolt
A táblázat 3NF, ha: A helyes válaszok: nincs tranzitív funkcionális függőségek, minden funkcionális függőség vagy egy Superkey annak bal oldalán, vagy egy kiváló tulajdonsága a jobb oldali
17. nem válaszolt
A táblázat a BCNF, ha: a helyes választ: minden funkcionális függőség van Superkey a bal oldali
18. nem válaszolt
A funkcionális függőség sérti BCNF, ha nem rendelkezik: a helyes választ: a Superkey a bal oldali

19. Nem funkcionális függőség részleges, ha:
Válaszol a helyes válasz: a bal oldali egy részét tartalmazza a jelölt kulcs
2. Nem Milyen feltétel (ek) egy reláció mindig 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

eðlileg

Forsíða> Practice Skyndipróf> Eðlileg
eðlileg
Vinsamlegast svaraðu spurningunum eftir bestu getu. Spurningar með gátreitunum hafa margar rétt svör.

1.
Helsti lykill af tengslum ákvarðar gildi öllum öðrum eiginleikum
Satt

False

2.
Functional ósjálfstæði er hægt að ákvarða með því að skoða viðskeyti (States)
á borðum í gagnagrunninum.
True 11. Ekki Lokun tilteknu mengi eiginleika undir tilteknu mengi

Svaraði hagnýtur ósjálfstæði er rétt svar: mengi allra eiginleika sem eru ákvörðuð með gefinna eiginleika
12. Ekki svarað
Venslin R (A, B, C, D, E) og setja af hagnýtur ósjálfstæði eru gefin sem: F = {vinnu í þrjá> C, CD-> E, C-> A, E-> D} eru gefin. The lokun {A, B, E} í F er: Rétt svör: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ekki svarað
Tvö sett af hagnýtur ósjálfstæði F og E eru jafngildar ef rétt svör: F nær E og E nær F, F + = E +
14. Ekki svarað
A borð er í 1NF ef sérhver gildi í töflunum er: Rétt svar: einn metin og lotukerfinu
15. Ekki svarað
A borð er ekki í 2NF ef: Rétt svar: það inniheldur hluta hagnýtur ósjálfstæði
16. Ekki svarað
A borð er í 3NF ef: Rétt svör: það eru engar afturbeygð hagnýtur ósjálfstæði, hver hagnýtur ánauðar annaðhvort hefur superkey á vinstri-hönd hlið hennar, eða hefur gott eigindi á the réttur-hönd hlið
17. Ekki svarað
A borð er í BCNF ef: Rétt svar: hvert hagnýtur ánauðar hefur superkey á vinstri hönd hlið hennar
18. Ekki svarað
A hagnýtur ánauðar brýtur BCNF ef það hefur ekki: Rétt svar: a superkey á vinstri hönd hlið hennar

19. Not A hagnýtur aukning er að hluta ef:
Svaraði rétt svar: vinstri-hönd hlið hennar inniheldur hluta af frambjóðandi lykill
2 Ekki Undir hvaða ástandi (s) er Tengsl alltaf í 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisation

Home> Practice Quizzes> normalisation
normalisation
Biko zaa ajụjụ ndị n’ókè i nwere ike. Ajụjụ na checkboxes nwere otutu ziri ezi azịza.

1.
The bụ isi isi nke a mmekọrita na-ekpebi ụkpụrụ omume nke ndị ọzọ nile na àgwà
ezi

ụgha

2.
Ọtọ dependencies nwere ike kpebisie site n’inyocha extensions (ekwu)
nke tebụl na a nchekwa data.
Ezi 11. Ọ bụghị The mmechi nke a nyere set nke àgwà n’okpuru a nyere set nke

Za ọtọ dependencies bụ azịza ziri ezi: na set nke ihe nile àgwà na na-ekpebisi ike site nyere àgwà
12. Ọ bụghị Zara
Relation R (A, B, C, D, E) na a set nke ọtọ dependencies e nyere: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D}-nyere. E mechisịrị {A, B, E} n’okpuru F bụ: The Correct Azịza: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ọ bụghị Zara
Abụọ tent nke ọtọ dependencies F na E nwere Ẹkot ọ bụrụ The Correct Azịza: F-ekpuchi E na E-ekpuchi F, F + = E +
14. Ọ bụghị Zara
A table bụ na 1NF ọ bụrụ Ọnụ ahịa ọ bụla na tebụl bụ: The Correct Azịza: otu-kpọrọ na atọmịk
15. Ọ bụghị Zara
A table adịghị n’ime 2NF ma ọ bụrụ na: The Correct Azịza: ọ dere ele mmadụ anya n’ihu ọtọ dependencies
16. Ọ bụghị Zara
A table bụ na 3NF ma ọ bụrụ na: The Correct Azịza: e nweghị transitive ọtọ dependencies, onye ọ bụla ọtọ dependency ma nwere a superkey on ya n’aka ekpe n’akụkụ, ma ọ bụ nwere a praịm àgwà na nke aka nri n’akụkụ
17. Ọ bụghị Zara
A table bụ na BCNF ma ọ bụrụ na: The Correct Azịza: bụla ọtọ dependency nwere a superkey on ya n’aka ekpe n’akụkụ
18. Ọ bụghị Zara
A ọtọ dependency na-emegide iwu BCNF ọ bụrụ na ọ dịghị nwere: The Correct Azịza: a superkey on ya n’aka ekpe n’akụkụ

19. Ọ bụghị A ọtọ dependency bụ ele mmadụ anya n’ihu ma ọ bụrụ na:
Za The Correct Azịza: ya n’aka ekpe n’akụkụ nwere a akụkụ nke a nwa akwukwo isi
2 Ọ bụghị Olee ọnọdụ (s) bụ a mmekọrita mgbe niile na 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisasi

Home> Praktek Kuis> Normalisasi
normalisasi
Jawablah pertanyaan untuk yang terbaik dari kemampuan Anda. Pertanyaan dengan kotak centang memiliki beberapa jawaban yang benar.

1.
Kunci utama dari relasi menentukan nilai dari seluruh atribut lainnya
Benar

Salah

2.
dependensi fungsional dapat ditentukan dengan memeriksa ekstensi (negara)
tabel dalam database.
Benar 11. Tidak Penutupan himpunan atribut bawah himpunan

Menjawab dependensi fungsional Jawaban Benar: himpunan semua atribut yang ditentukan oleh atribut yang diberikan
12. Tidak Dijawab
Relasi R (A, B, C, D, E) dan satu set dependensi fungsional yang diberikan: F = {AB> C, CD> E, C-> A, E> D} diberikan. Penutupan {A, B, E} di bawah F adalah: The Benar Jawaban: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Tidak Dijawab
Dua set fungsional dependensi F dan E yang setara jika The Benar Jawaban: F meliputi E dan E meliputi F, F + = E +
14. Tidak Dijawab
Sebuah meja dalam 1NF jika setiap nilai di tabel adalah: Jawaban Benar: bernilai tunggal dan atom
15. Tidak Dijawab
Sebuah meja tidak dalam 2NF jika: Jawaban Benar: mengandung dependensi fungsional parsial
16. Tidak Dijawab
Sebuah meja di 3NF jika: The Benar Jawaban: tidak ada transitif dependensi fungsional, setiap dependensi fungsional baik memiliki superkey di sisi kiri nya, atau memiliki atribut utama di sisi kanan
17. Tidak Dijawab
Sebuah tabel dalam BCNF jika: Jawaban yang benar: setiap ketergantungan fungsional memiliki superkey di sisi kiri nya
18. Tidak Dijawab
Ketergantungan fungsional melanggar BCNF jika tidak memiliki: Jawaban Benar: a superkey pada sisi kiri nya

19. Tidak Ketergantungan fungsional parsial jika:
Menjawab Jawaban Benar: sisi kiri yang berisi bagian dari kunci kandidat
2 Tidak Dalam kondisi apa (s) adalah relasi selalu di 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalú

Baile> Quizzes Cleachtais> normalú
normalú
Freagair na ceisteanna mar is fearr de do chumas. tá ceisteanna le ticbhoscaí freagraí cearta il.

1.
Cinneann an eochair príomhúil gaol luachanna de gach tréithe eile
True

bréagach

2.
Is féidir brath Feidhme a chinneadh trí scrúdú a dhéanamh ar na síntí (stáit)
táblaí i mbunachar sonraí.
True 11. Gan Dúnadh shraith áirithe tréithe faoi shraith áirithe

Freagraí spleáchais feidhme Is é an Freagra ceart: an tsraith ar fad tréithe a chinnfidh an tréithe a tugadh
12. Gan Freagraí
Gaol R (A, B, C, D, E) agus sraith de spleáchais feidhme Tugtar: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} Tugtar. Dhúnadh {A, B, E} faoi F: Na Freagraí ceart: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Gan Freagraí
Tá dhá thacar de spleáchais feidhme F agus E a chomhionann dá mbeadh na freagraí cearta: F Clúdaíonn E agus clúdaíonn E F, F + = E +
14. Gan Freagraí
Tá tábla i 1NF má tá gach luach sna táblaí: An Freagra ceart: singil-luachmhar agus adamhach
15. Gan Freagraí
Ní Tá tábla i 2NF más rud é: An Freagra ceart: tá sé ag brath feidhme páirteach
16. Gan Freagraí
Tá tábla i 3NF más rud é: Na Freagraí ceart: níl aon spleáchas feidhme aistreacha, gach spleáchas feidhme ceachtar tá superkey ar a thaobh na láimhe clé, nó go bhfuil príomh tréith ar thaobh na láimhe deise
17. Gan Freagraí
Tá tábla i BCNF más rud é: An Freagra ceart: tá gach spleáchas feidhme a superkey ar a thaobh na láimhe clé
18. Gan Freagraí
sháraíonn A spleáchas feidhme BCNF más rud é nach ndéanann sé: An Freagair ceart: a superkey ar a thaobh na láimhe clé

19. Gan A spleáchas feidhme páirteach más rud é:
Freagraí An Freagra ceart: Tá a taobh na láimhe clé cuid de eochair iarrthóra
2 Gan Faoi cén riocht (í) Is maidir le i gcónaí i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizzazione

Home> Pratica Quiz> Normalizzazione
Normalizzazione
Si prega di rispondere alle domande al meglio delle vostre capacità. Domande con caselle di controllo hanno più risposte corrette.

1.
La chiave primaria di una relazione determina i valori di tutti gli altri attributi
Vero

falso

2.
dipendenze funzionali possono essere determinati esaminando le estensioni (Stati)
di tabelle di un database.
Vero 11. Non La chiusura di una serie di attributi sotto un dato insieme di

Risposto dipendenze funzionali è la risposta corretta: l’insieme di tutti gli attributi che sono determinati dalle caratteristiche indicate
12. non si risponde
Relazione R (A, B, C, D, E) e un insieme di dipendenze funzionali sono date: F = {AB-> C, CD> E, C> A, E-> D} sono dati. La chiusura di {A, B, E} in F è: Le risposte corrette: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. non si risponde
Due serie di dipendenze funzionali F ed E sono equivalenti se le risposte corrette: F copre E ed E copre F, F + = E +
14. non si risponde
Una tabella è in 1NF se ogni valore nelle tabelle è: La risposta corretta: unico valore e atomica
15. non si risponde
Un tavolo non è in 2NF se: la risposta corretta: essa contiene dipendenze funzionali parziali
16. non si risponde
Una tabella è in 3NF se: Le risposte corrette: non ci sono transitivi dipendenze funzionali, ogni dipendenza funzionale o ha una superchiave sul suo lato sinistro, o ha un attributo privilegiata sul lato destro
17. non si risponde
Una tabella è in BCNF se: La risposta corretta: ogni dipendenza funzionale ha una superchiave sul suo lato sinistro
18. non si risponde
Una dipendenza funzionale viola BCNF se non dispone di: La risposta corretta: una superchiave sul suo lato sinistro

19. Not A dipendenza funzionale è parziale se:
Ha risposto la risposta corretta: il lato sinistro contiene una parte di una chiave candidata
2 non sotto quali condizioni (s) è una relazione sempre in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

正規化

ホーム>実践クイズ>正規化
正規化
あなたの能力を最大限に質問に回答してください。チェックボックスとの質問には、複数の正しい答えを持っています。

1。
関係の主キーは、他のすべての属性の値を決定します

2。
機能的な依存関係が拡張機能を調べることによって決定することができる(状態)
データベース内のテーブルの。
所定のセットの下に属性のセットの真の11はありません閉鎖

機能的な依存関係に答え正解です:指定された属性によって決定されているすべての属性のセット
12.応答しません
関係Rは、(Aは、Bは、C、D、E)および機能的依存性のセットが与えられる:F = {AB-> C、CD->は、Eは、C-> A、E-> D}が与えられています。 F下{A、B、E}の閉鎖は:正しい回答:{A、B、E、D、C}、{A、B、C、D、E}
13.応答しません
関数従属FとEの二組は、正しい回答ならば等価である:FはEをカバーし、EはFをカバーし、F + = E +
14.応答しません
正解:単一値、原子テーブル内のすべての値である場合の表は、1NFであります
15.応答しません
正解は:それは部分的な機能の依存関係を含むテーブルがあれば2NFではありません
16.応答しません
回答の修正:場合は、テーブルが3NFである何の推移関数従属性が存在しない、各機能依存性は、その左側にスーパーキーを持っている、または右側のプライム属性を持っているのいずれか
17.応答しません
正しい回答:次の場合の表は、BCNFであるすべての機能依存性は、その左側にスーパーキーを持っています
18.応答しません
正しい回答:その左側にスーパーキーをそれが持っていない場合、機能依存性はBCNFに違反します

19.ません機能依存性があれば部分的です:
正解を答え:その左側には、候補キーの一部が含まれています
2はありませんどのような条件(複数可)の下では、2NFに常に関係ありますか?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalisasi

Home> Practice Quizzes> Normalisasi
Normalisasi
Mangga njawab pitakonan kanggo sing paling apik kemampuan. Pitakonan karo kothak duwe macem-macem jawaban sing bener.

1.
Tombol utami hubungan nemtokake angka kabeh kawicaksanan
True

palsu

2.
dependensi fungsi bisa ditemtokake dening mrikso ekstensi (negara)
tabel ing database.
True 11. Ora The penutupan pesawat tartamtu saka kawicaksanan ing pesawat tartamtu saka

Dijawab dependensi fungsional inggih punika The Jawaban Correct: pesawat kabeh kawicaksanan sing ditemtokake dening kawicaksanan diwenehi
12. Ora Dijawab
Hubungan R (A, B, C, D, E) lan pesawat saka dependensi fungsi sing diwenehi: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} sing diwenehi. Penutupan {A, B, E} ing Notasi: Jawaban Correct: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ora Dijawab
Two set fungsi dependensi F lan E sing padha karo yen Jawaban Correct: F isine E lan E isine F, F + = E +
14. Ora Dijawab
A Tabel ing 1NF yen saben Nilai ing tabel punika: The Jawaban Correct: siji-rego lan atom
15. Ora Dijawab
A Tabel ora ing 2NF yen: The Jawaban Correct: ngandhut dependensi fungsi sebagean
16. Ora Dijawab
A Tabel ing 3NF yen: Jawaban Correct: ora ana transitive dependensi fungsional, saben ketergantungan fungsi salah siji wis superkey ing sisih kiwa-tangan, utawa wis ngubungake Perdana ing sisih tengen tangan
17. Ora Dijawab
A Tabel ing BCNF yen: The Jawaban Correct: saben ketergantungan fungsi wis superkey ing sisih kiwa-tangan sawijining
18. Ora Dijawab
A ketergantungan fungsi nerak BCNF yen ora duwe: The Jawaban Correct: a superkey ing sisih kiwa-tangan sawijining

19. Ora ketergantungan fungsi iku sebagean yen:
Dijawab The Jawaban Correct: sisih kiwa-tangan sawijining ngandhut bagean tombol calon
2 Ora Ing kondisi apa (s) iku hubungan sing tansah ing 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಮುಖಪುಟ> ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಿಸ್> ನಾರ್ಮಲೈಸೆಶನ್
ಸಾಮಾನ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಚೆಕ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು.

1.
ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೀಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ
ಟ್ರೂ

ತಪ್ಪು

2.
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧೀನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು (ರಾಜ್ಯಗಳು)
ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು.
ಟ್ರೂ 11. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧೀನ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೆಟ್
12. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಸಂಬಂಧ ಆರ್ (ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ) ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಧೀನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಎಫ್ = {ಎಬಿ-> ಸಿ, CD-> ಇ, ಸಿ> ಎ, ಇ> ಡಿ} ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ {ಎ, ಬಿ, ಇ} ಎಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೋಸರ್: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು: {ಎ, ಬಿ, ಇ, ಡಿ, ಸಿ}, {ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ}
13. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧೀನ F ಮತ್ತು ಇ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ವೇಳೆ ಸಮನಾಗಿದೆ: ಎಫ್ ಇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇ F, ಎಫ್ = ಇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ +
14. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ 1NF ಆಗಿದೆ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವೇಳೆ: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಏಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು
15. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ:: ಇದು ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧೀನ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ವೇಳೆ 2NF ಅಲ್ಲ
16. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಧೀನ ಇವೆ ಎರಡೂ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ superkey ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಬಲಗೈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು: ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ವೇಳೆ 3NF ಆಗಿದೆ
17. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ BCNF ವೇಳೆ ಹೊಂದಿದೆ: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಅದರ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು superkey ಹೊಂದಿದೆ
18. ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು
ಇದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಸಂಬಂಧಿ ಅವಲಂಬನೆ BCNF ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಅದರ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು superkey

19. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ವೇಳೆ ಭಾಗಶಃ:
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಡ್: ಅದರ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ
2 ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ರು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2NF ಯಾವಾಗಲೂ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

қалыпқа

Басты> Практика Тесттер> бірыңғайлау
қалыпқа
Сіздің мүмкіндіктеріне қарай сұраққа жауап беруіңізді сұраймыз. құсбелгілер бар Сұрақтар бірнеше дұрыс жауап.

1.
Бір қатысты негізгі кілті барлық басқа атрибуттарының мәндерді анықтайды
рас

жалған

2.
Функционалдық тәуелділіктер (мемлекеттер) кеңейтімдерін тексеру арқылы анықтауға болады
дерекқордағы кестелердің.
Шынайы 11. емес, берілген жиынтығы астында атрибуттарды осы жиынтығы жабу

функционалдық тәуелділіктерді жауап берді Дұрыс жауап болып табылады: осы атрибуттары айқындалады барлық төлсипаттардың жинағы
12. Жауап емес,
функциялық тәуелділік қатынасы R (A, B, C, D, E) және жиынтығы беріледі: F = {кемістігінің> С, CD-> Е, C-> A, электрондық> D} беріледі. F астында {A, B, E} жабу болып табылады: Дұрыс жауаптар: {А, В, Е, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Жауап емес,
функциялық тәуелділік F және Е екі жиынтығы дұрыс жауаптардың егер баламалы болып табылады: F E қамтиды және Е қамтиды, F + = E +
14. Жауап емес,
Дұрыс жауап: бір мәнді және атом кестелерде әр мән болса, кесте 1nf орналасқан
15. Жауап емес,
Дұрыс жауап: егер кесте 2NF емес, ол ішінара функционалдық тәуелділіктер бар
16. Жауап емес,
Дұрыс жауаптар: егер кесте 3NF орналасқан жоқ өтпелі функционалдық тәуелділік бар, әрбір функционалдық тәуелділік оның сол жағында superkey бар, немесе оң жақтағы премьер төлсипаты бар немесе
17. Жауап емес,
Дұрыс жауап: егер: кесте BCNF орналасқан әрбір функционалдық тәуелділік оның сол жағында superkey бар
18. Жауап емес,
Дұрыс жауап: оның сол жағында superkey ол болмаса, бір функциялық тәуелділік BCNF бұзады

19. A емес функциялық тәуелділік егер ішінара болып табылады:
Дұрыс жауап жауап берді: оның сол жақ бүйір кандидаттың кілт бөлігін қамтиды
2 емес, қандай жағдайда (лар) тармағының астында 2NF әрқашан қатынасы болып табылады?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ប្រក្រតី

ទំព័រដើម> ការអនុវត្តកម្រងសំណួរ> ជាទូទៅ
ប្រក្រតី
សូមឆ្លើយសំណួរឱ្យទៅសួរអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ សំណួរជាមួយប្រអប់ធីកមានចម្លើយត្រឹមត្រូវច្រើន។

1 ។
កូនសោសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងមួយកំណត់តម្លៃនៃគុណលក្ខណៈផ្សេងទៀតទាំងអស់
ជាការពិត

មិនពិត

2 ។
ភាពអាស្រ័យមុខងារអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការត្រួតពិនិត្យផ្នែកបន្ថែមនេះ (អាមេរិក)
នៃតារាងក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយ។
ជាការពិត 11. បិទសំណុំមិនមែនមួយនៃគុណលក្ខណៈដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅក្រោមសំណុំដែលបានផ្ដល់

បានឆ្លើយថាភាពអាស្រ័យដែលមានមុខងារជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ: សំណុំនៃគុណលក្ខណៈទាំងអស់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគុណលក្ខណៈដែលបានផ្ដល់ឱ្យនេះ
12. មិនបានឆ្លើយ
ទំនាក់ទំនងអាន (A, B, C, D, E) និងសំណុំរបស់ភាពអាស្រ័យមុខងារមួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ: ស្រី = {AB-> C, CD-> អ៊ី, C-> មួយ, E-> D ដែល} ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ ការបិទ {A, B, អ៊ី} ស្ថិតក្រោមស្រីគឺ: ចម្លើយត្រឹមត្រូវ: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E,}
13. មិនបានឆ្លើយ
ពីរសំណុំនៃមុខងារនិងភាពអាស្រ័យស្រីគឺស្មើនឹងបានប្រសិនបើអ៊ីបានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ: ស្រី E និង E គ្របដណ្តប់គ្របស្រី, + + = E F + +
14 មិនបានឆ្លើយ
តារាងមួយដែល 1NF ប្រសិនបើគ្រប់តម្លៃក្នុងតារាងគឺ: ចម្លើយត្រឹមត្រូវ: តែមួយមានតម្លៃនិងបរមាណូ
15. មិនបានឆ្លើយ
តារាងគឺមិននៅក្នុង 2NF បើ: ចម្លើយត្រឹមត្រូវ: វាមានភាពអាស្រ័យដែលមានមុខងារផ្នែក
16 មិនបានឆ្លើយ
តារាងមួយដែល 3NF ប្រសិនបើ: ចម្លើយត្រឹមត្រូវ: មិនមានការផ្លាស់ប្តូរភាពអាស្រ័យមុខងារ, ភាពអាស្រ័យមុខងារទាំងមាន superkey គ្នានៅលើជ្រុងខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្លួនឬមានគុណលក្ខណៈនាយករដ្ឋមនៅលើផ្នែកខាងស្ដាំដៃ
17 មិនបានឆ្លើយ
តារាងមួយដែល BCNF ប្រសិនបើ: ចម្លើយត្រឹមត្រូវ: រាល់ការពឹងផ្អែកលើមុខងារមាន superkey នៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្លួន
18 មិនបានឆ្លើយ
អាស្រ័យមុខងាររំលោភលើ BCNF ប្រសិនបើវាមិនមាន: នេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ: superkey នៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្លួន

19 មិនមែនជាភាពអាស្រ័យដែលមានមុខងារគឺផ្នែកបើ:
ព្រះបន្ទូលឆ្លើយបានចម្លើយត្រឹមត្រូវ: ផ្នែកខាងឆ្វេងដៃរបស់វាមានផ្នែកមួយនៃគន្លឹះបេក្ខជនមួយ
2 មិននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វី (s) ទំនាក់ទំនងមួយតែងតែនៅក្នុង 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

표준화

홈> 연습 퀴즈> 정규화
표준화
최선을 다해 질문에 답변 해주세요. 체크 박스와 질문은 여러 정답이 있습니다.

1.
관계의 기본 키는 모든 다른 속성의 값을 결정
참된

그릇된

2.
함수 종속의 확장을 검토하여 결정할 수있다 (미국)
데이터베이스의 테이블.
주어진 조건에서 속성의 주어진 집합의 진정한 11.하지 폐쇄

함수 종속에 대한 답변은 정답입니다 : 지정된 속성에 의해 결정되는 모든 속성의 세트
12. 응답하지 않음
관계 R은 (A는, B는 C, D, E)과 함수 종속의 집합이 제공됩니다 : F = {AB-> C, CD->는 E는 C-> A, E-> D}이 제공됩니다. {A가, B, E} F 아래 인의 폐쇄 : 정답 : {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. 응답하지 않음
함수 종속의 F와 E의 두 세트는 정답 경우 동일합니다 F가 E를 포함하고 E는 F, F는 + = E 커버 +
14. 응답하지 않음
테이블의 모든 값이 경우 테이블은 1NF입니다 : 정답 : – 단일 값 및 원자
15. 응답하지 않음
정답은 :이 부분 함수 종속이 포함 된 표는 경우 2NF에없는
16. 응답하지 않음
더 이행 함수 종속이없는, 각각의 기능 종속성 중 하나는 왼쪽에 퍼키가, 또는 오른쪽에 주요 특성이 있습니다 : 올바른 답변 : 테이블은 경우 3NF에
17. 응답하지 않음
테이블은 BCNF 경우에 : 정답 : 모든 기능 종속성은 왼쪽에 퍼키가
18. 응답하지 않음
가없는 경우 함수 종속성은 BCNF를 위반 : 정답을 : 그 왼쪽에 퍼키

19. 아니 기능적 의존성 경우 일부입니다 :
정답을 답변 : 그 왼쪽이 후보 키의 일부를 포함
아니 어떤 조건 (들)에서 2는 관계가 2NF 항상?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

asayîkirin

Home> Practice Quizzes> Normalîzekirinê
asayîkirin
Ji kerema xwe van pirsan ji yên herî baş yên şiyana xwe bersiva. Pirs bi checkbox xwedî bersivên rast multiple.

1.
Bişkojka bingehîn ya têkiliya nirxên wê yên hemû taybetiyên xwe yên din grîng
rast

şaş

2.
girêdayînên Functional dikare ji aliyê lêkolîna pêvekên biryar (dewletên)
tabloyên di nav HTMLê da heye.
True 11. Not Girtina a set dayîn ji taybetmendiyên xwe di bin set dayîn ji

Vegerand û got: girêdayînên fonksîyonel The Correct Bersîv e: koma hemû taybetmendiyên xwe ku bi destê taybetmendiyên xwe daye diyarkirin
12. bersiv negirtine
Wesan û R (A, B, C, D, E) û a set of dimîne fonksîyonel tên dayîn: F = {bazirganiya> C, CD-> E, C-> A, E-> D} dayîn. Girtina {A, B, E} di bin F e: The Answers Correct: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. bersiv negirtine
Du koman ji fonksîyonel F dimîne û E miqabilê eger bersivên rast in: F covers E û E covers F, F + = E +
14. bersiv negirtine
A table li 1NF e, eger her nirxê li maseyên e: The Correct Bersîv: single-bi qedr û atomî
15. bersiv negirtine
A table e li 2NF ne, eger: The Correct Bersîv: pusûlayê de dimîne fonksîyonel bi qismî
16. bersiv negirtine
A table li 3NF e, eger: The Answers Correct: are no gerguhêz de dimîne fonksîyonel li wir, her girêdayîbûna fonksîyonel yan jî heye superkey li ser aliyê çepê-destê xwe, an jî a taybetmendiyê de serokwezîr li ser aliyê rastê
17. bersiv negirtine
A table li BCNF eger e: The Correct Bersîv: her girêdayîbûna erkî heye superkey li aliyê çepê, destê xwe
18. bersiv negirtine
A girêdayîbûna fonksîyonel binpê BCNF, eger ev ziman ne xwediyê: The Correct Bersîv: a superkey li aliyê çepê, destê xwe

19. Not A girêdayîbûna fonksîyonel qismî eger e:
Vegerand û got: The Correct Bersîv: aliyê çepê-destê xwe de jî, parçeyek ji key namzetê
2 Not Under çi rewşa (s) a ku têkiliyên her tim li 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ченемдештирүү

Home> Practice Тесттер> ченемдештирүү
ченемдештирүү
Сиздин жөндөмдүүлүгүбүздү жумшап суроолоруна жооп бергиле. белги менен суроолор бир нече туура жооп бар.

1.
бир карата негизги ачкыч башка бардык сыпаттары баалуулуктарын аныктайт
чыныгы

False

2.
Иш көзкаранды узартуу карап аныктоого болот (мамлекеттер)
базасын столдорду.
Чыныгы 11. берген астында сыпаттарынын бир жыйындысы эмес, жабуу комплексин

иш Көз мындай деп жооп берди: Correct Answer болуп саналат: ушул өзгөчөлүктөрү менен аныкталат бардык өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы
12. эмес, эмне деп айтылат?
Байланышы R (A, B, C, D, E) жана иш-көз карандылыкты топтому берилет: F = {энд> C, ts Пионер> E, C-> A, E-> D} берилет. {A, B, E} F астында жабылышы Туура жооп: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. жооп берген жок
иш көзкаранды F жана Е эки комплект Туура жооп болсо, барабар: F E жана E камтыйт F, F + = E коёт +
14. эмес, эмне деп айтылат?
үстөлдөргө, ар бир маани болсо, бир стол 1NF бар: Correct Answer: бир гана мааниге жана атомдук
15. жооп берген жок
Бир үстөл 2NF эмес, эгерде: Correct Answer: ал жарым-жартылай иш көзкарандылык бар
16. жооп берген жок
Бир үстөл 3NF болсо: Туура жооп: эч кандай өткөөл иш көзкаранды, ар бир иш-көз карандылыгы да, анын сол жагында бир superkey бар, же оң-жагында негизги өзгөчөлүгү бар бар
17 эмес, эмне деп айтылат?
Бир үстөл BCNF болсо: Туура жооп: ар бир иш-көз карандылыгы, анын сол жагында бир superkey бар
18. эмес, эмне деп айтылат?
ал да жок болсо, иш көз карандылыгы BCNF бузган: Туура жооп: анын сол жагында бир superkey

19 эмес, бир иш карандылыгы болсо, жарым-жартылай болуп саналат:
Туура жооп мындай деп жооп берди: анын сол тарабында талапкер ачкычы бир бөлүгүн камтыйт
2 эмес, кандай шартта (лери) байланышы 2NF дайыма болот?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ຕາມປົກກະຕິ

ຫນ້າທໍາອິດ> ແບບການປະຕິບັດ> ປົກກະຕິ
ຕາມປົກກະຕິ
ກະລຸນາຕອບຄໍາຖາມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ຄໍາຖາມທີ່ມີ checkboxes ມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ.

1.
ທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍຂອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັດສິນກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະອື່ນໆທັງຫມົດໄດ້
ທີ່ແທ້ຈິງ

ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

2.
ທີ່ຂຶ້ນກັບການດໍາເນີນການສາມາດໄດ້ຮັບການກໍານົດໂດຍການກວດສອບຂະຫຍາຍ (ປະເທດ)
ຂອງຕາຕະລາງໃນຖານຂໍ້ມູນ.
ທີ່ແທ້ຈິງ 11 ບໍ່ໄດ້ປິດການຮັບຊຸດຂອງຄຸນລັກສະນະຕ່ໍາກວ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຂອງ

ຕອບ dependencies ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຄຸນລັກສະນະທັງຫມົດທີ່ຖືກກໍານົດຕາມຄຸນສົມບັດທີ່ກໍານົດ
12 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ຄວາມສໍາພັນ R (A, B, C, D, E) ແລະທີ່ກໍານົດໄວ້ຈາກການອ້າງອິງເປັນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ໃຫ້: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} ແມ່ນໄດ້ຮັບ. ການປິດຂອງ {A, B, E} ພາຍໃຕ້ F ແມ່ນ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ສອງຊຸດຂອງທີ່ຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກ F ແລະອີເມລທີ່ມີການທຽບເທົ່າຖ້າຫາກວ່າຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: F ກວມເອົາ E ແລະ E ກວມເອົາ F, F + = E +
14 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ຕາຕະລາງຢູ່ໃນ 1NF ຖ້າຫາກວ່າມູນຄ່າໃນຕາຕະລາງໃນທຸກໆແມ່ນ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ດຽວ, ມູນຄ່າແລະປະລໍາມະນູ
15 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ຕາຕະລາງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ 2NF ຖ້າຫາກວ່າ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ມັນປະກອບດ້ວຍການອ້າງອິງການເຮັດວຽກບາງສ່ວນ
16 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ຕາຕະລາງທີ່ຢູ່ໃນ 3NF ຖ້າຫາກວ່າ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ບໍ່ມີການຜ່ານແດນທີ່ຂຶ້ນກັບການດໍາເນີນການ, ແຕ່ລະເພິ່ງພາອາໄສການເຮັດວຽກອາດຈະມີ superkey ກ່ຽວກັບເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງຕົນ, ຫຼືມີເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນຢູ່ເບື້ອງຂວາມື
17 ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
ຕາຕະລາງຢູ່ໃນ BCNF ຖ້າຫາກວ່າ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ທຸກເພິ່ງພາອາໄສການເຮັດວຽກມີ superkey ກ່ຽວກັບເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງຕົນໄດ້
18. ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
A ເພິ່ງພາອາໄສການເຮັດວຽກລະເມີດ BCNF ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີ: ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ເປັນ superkey ກ່ຽວກັບເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງຕົນ

19. ບໍ່ເພິ່ງພາອາໄສການເຮັດວຽກເປັນບາງສ່ວນຖ້າຫາກວ່າ:
ຕອບຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງຕົນປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຜູ້ຝຶກຫັດທີ່ເປັນ
2 ບໍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ (s) ເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເຫມີໄປໃນ 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalization

Home> Practice Covers> Normalization
normalization
Ad solvendum quaestiones melius potestis, quaeso. Quaestiones et responsa rectam multiplex checkboxes.

I.
In prima determinat de relatione amet quaecumque alia bona
verum

False

II.
Eget potest per clientelas scrutantes tractus (civitates)
of a database in tabulis.
11. Neque vero copia attributa Claustrum sub ordine alicuius

Respondit muneris clientelis rectam responsum est: ergo omnia sunt attributa, quae data est per attributa
12. non respondistis
Relatio R (A, B, C, D, E) dependentiis et crasso eget dantur AB {f> C CD-> E C> A, E> E} dantur. Claustrum {A, B, C in E} est: Corripe responsis {A, B, C, D, E} {A, B, C, D, E}
13. non respondistis
E et F sunt equivalent of duos muneris in viculis eius et si recta Answers: operiet autem E et F operit E F, F E + + =
14. non respondistis
Mensa 1NF si in omnibus in tabula est rectam responsum: atomi et uniformem
15. non respondistis
Et non est in mensa 2NF si, rectam responsum: in ea parte muneris clientelis
16. non respondistis
Et est in mensa 3NF si quod Correct responsis transitiva non sunt ad munus clientelae, aut dependentiam se habet ad munus superkey in sinistra parte, aut est prima passio in parte dextera,
17. non respondistis
Et est in mensa BCNF, si, rectam responsum: omne dependentiam habet ad munus a sinistra in superkey
18. non respondistis
BCNF violat, si non utilitatis dependentia: rectam responsum: A superkey in sinistra illius

19. non utilitatis ex parte, si est dependentia:
Rectam responsum respondit: se habet pars sinistra crucem clavem
Qualis sub II (s) semper est relatio 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizācija

Home> Prakse Viktorīnas> normalizāciju
normalizācija
Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem vislabāk jūsu spējas. Jautājumi ar rūtiņas ir vairākas pareizās atbildes.

1.
Primārā atslēga saistībai nosaka vērtības visiem citiem atribūtiem
patiess

nepatiess

2.
Funkcionālās atkarības var noteikt, pārbaudot paplašinājumi (valstis)
no tabulām datu bāzē.
True 11. Nav Par norādīto atribūtu kopumu slēgšana ar konkrētā kopumu

Atbildēja funkcionālās atkarības ir pareizā atbilde: noteikt visu atribūti, ko nosaka dotajiem atribūtiem
12. neatbild
Attiecība R (A, B, C, D, E) un kopums funkcionālo atkarību doti: F = {Ab> C, CD-> E, C-> A, E> D} tiek dota. No {A, B, E} saskaņā ar F ir slēgšana: pareizās atbildes: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. neatbild
Divas funkcionālo atkarību F un E ir līdzvērtīgas, ja pareizās atbildes: F aptver E un E ietver F, F + = E +
14. neatbild
Tabula ir 1nF ja katrs vērtība tabulās ir: Pareizā atbilde: viena vērtē un atomu
15. neatbild
Tabula nav 2NF ja: Pareizā atbilde: tas satur daļēji funkcionāla atkarības
16. neatbild
Tabula ir 3NF ja: pareizās atbildes: nav Transitīvās funkcionālās atkarības, katrs funkcionālā atkarība nu ir superkey savā kreisajā pusē, vai ir galvenā atribūtu labajā pusē
17. neatbild
Tabula ir BCNF ja: Pareizā atbilde: katrs funkcionālā atkarība ir superkey savā kreisajā pusē
18. neatbild
Funkcionāla atkarība pārkāpj BCNF ja tas nav: Pareizā atbilde a superkey tās kreisajā pusē

19. Nav Funkcionāla atkarība ir daļēja, ja:
Atbildēja Pareizā atbilde: tā kreisā puse satur daļu kandidātu atslēgu
2. Ne Kādos nosacījumu (-iem), ir attiecības vienmēr 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizacija

Pagrindinis> Praktikos Viktorinos> Standartizacija
normalizacija
Prašome atsakyti į geriausias jūsų gebėjimą klausimus. Klausimai, kurių langelius turėti kelis teisingus atsakymus.

1.
Pagrindinis raktas santykio lemia visų kitų atributų reikšmes
Tiesa

netikras

2.
Funkcinių priklausomybių gali būti nustatomas nagrinėjant plėtinius (narės)
lentelių duomenų bazėje.
iš atitinkantys nurodytą požymių rinkinį Tiesa 11. Ne užbaigimo pagal tam tikrą rinkinį

Atsakė funkcines priklausomybes yra teisingas atsakymas: visų atributų yra nustatomi pagal pateiktus požymius rinkinys
12. Ne Atsakyta
Santykis R (A, B, C, D, E) ir funkcinių priklausomybių aibė yra skiriamas: F = {AB-> C CD-> E C-> A E> D} yra pateikta. Iš {A, B, E} pagal F yra uždarymas: teisingus atsakymus: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ne Atsakyta
Dvi funkcinių priklausomybių F ir E yra lygiaverčiai, jei teisingų atsakymų: F apima E ir E apima F, F + = e +
14. Ne Atsakyta
Stalas yra 1NF jei kiekvienas vertė lentelėse yra: Teisingas atsakymas: vieno vertinami ir atominė
15. Ne Atsakyta
Stalas nėra 2NF, jeigu: Teisingas atsakymas: tai yra dalinis funkcinių priklausomybių
16. Ne Atsakyta
Stalas yra 3NF, jeigu: Teisingi atsakymai: nėra Tranzityvumas funkcinių priklausomybių, kiekvienas funkcinis priklausomybė arba turi Greitųjų apie jo kairėje pusėje, arba turi svarbiausias atributas ant dešinėje pusėje
17. Ne Atsakyta
Stalas yra BCNF jeigu: Teisingas atsakymas: kas funkcionalus priklausomybė turi Greitųjų apie jo kairėje pusėje
18. Ne Atsakyta
Funkcinis priklausomybė pažeidžia BCNF jei jis neturi: Teisingas atsakymas: ar Greitųjų jos kairėje pusėje

19. Ne Funkcinis priklausomybė yra dalinė, jeigu:
Atsakė teisingą atsakymą: jos kairėje pusėje yra kandidato rakto dalis
2 Ne kokiomis sąlygomis (-ų) yra ryšys visada 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Home> herno Quiz> Normalization
Normalization
WEG äntwert de Froen un déi bescht vun äre Géigner. Froe mat Casen hu méi korrekten Äntwerten.

1.
Der Primärschoul Schlëssel vun enger Relatioun bestëmmt d ‘Wäerter vun all aneren Attributer
richteg

falsch

2.
Funktionell dependencies kann duerch waat der Annexe (Staaten) bestëmmt ginn
vun Dëscher an enger Datebank.
Richteg 11. Net D’Fermeture vun engem bestëmmte Set vun Attributer ënnert engem bestëmmte Formatioun vun

Geäntwert funktionell dependencies ass déi richteg Äntwert: de Set vun all Attributer, déi vun der entscheet Attributer alles sinn
12. Net Äntwerten
Relatioun R (A, B, C, D, E) an eng Formatioun vun funktionell dependencies sinn entscheet: F = {nert> C, CD-> E, C-> A, er> D} kenne ginn. D’Fermeture vun {A, B, E} ënner F ass: D’Gestioun Äntwerten: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Net Äntwerten
Zwee vun funktionell dependencies F an E sinn gleichgestallt wann falschen Äntwerten: F deckt E a E deckt F, F + = E +
14. Net Äntwerten
A Dësch ass zu 1NF wann all Wäert op d’Dëscher ass: D’Gestioun Äntwert: Single-opgewäert an Partikele
15. Net Äntwerten
A Dësch ass net am 2NF wann: D’Gestioun Äntwert: et partiell funktionell dependencies enthält
16. Net Äntwerten
A Dësch ass zu 3NF wann: D’Gestioun Äntwerten: et keng falsch funktionell dependencies sinn, all funktionell Ofhängegkeet entweder huet e superkey op seng lénks-Säit, oder huet e Premier Spezialfäegkeeten op der rietser Säit
17. Net Äntwerten
A Dësch ass zu BCNF wann: D’Gestioun Äntwert: all funktionell Ofhängegkeet engem superkey op seng lénks-Säit huet
18. Net Äntwerten
A funktionell Ofhängegkeet gesidd BCNF wann et net: D’Gestioun Äntwert: e superkey op seng lénks-Säit

19. Net A funktionell Ofhängegkeet ass partiell wann:
Äntwerten déi richteg Äntwert: seng lénks-Säit engem Deel vun engem Kandidat Schlëssel ass
Net 2 Ënnert wat Bedingung (s) ass eng Relatioun ëmmer an 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нормализација

Дома> пракса Тестови> Нормализација
нормализација
Ве молиме да се одговори на прашањата на најдоброто од вашата способност. Прашања со полињата за избирање имаат повеќе точни одговори.

1.
Примарен клуч на релација одредува вредностите на сите други атрибути
точно

лажни

2.
Функционални зависности може да се утврди со испитување на екстензии (држави)
на табелите во базата на податоци.
Точно 11. Не Затворањето на дадено множество на атрибути во рамките на дадено множество на

Одговори функционални зависности е точниот одговор: збир на сите особини кои се утврдени од страна на дадените атрибути
12. не е одговорено
Релација R (А, Б, Ц, Д, Е) и сет на функционални зависности се дадени: F = {амортизираат> C, CD-> Е, C-> A, E> D} се дадени. Затворањето на {A, B, E} под Ѓ е: точни одговори: {А, Б, Е, Д, Ц}, {A, B, C, D, E}
13. не е одговорено
Два сета од функционални зависности F и Е се еквивалентни ако точни одговори: F опфаќа Д и Е опфаќа F, F + = E +
14. Не Одговара
А табелата е во 1NF ако секоја вредност во табелите е: Точен одговор: еден ценет и атомски
15. не е одговорено
А маса не е во 2NF ако: Точниот одговор: тоа содржи делумно функционални зависности
16. не е одговорено
А табелата е во 3NF ако: точни одговори: не постојат преоден функционални зависности, секоја функционална зависност или има superkey на левата рака своја страна, или има главниот атрибут на десната рака
17. не е одговорено
А табелата е во BCNF ако: Точниот одговор: секоја функционална зависност има superkey на левата рака негова страна
18. не е одговорено
А функционална зависност крши BCNF ако тоа не мора: Точниот одговор: а superkey на левата рака негова страна

19. Не е функционална зависност е делумна ако:
Одговори точниот одговор: лев својата страна содржи дел од клучна кандидат
2 Не Под кои услови (а) е однос секогаш во 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

laoniny

Home> ho zatra Quizzes> dalàna
laoniny
Mba valio ireo fanontaniana mba ny tsara indrindra araka izay ananareo. Fanontaniana amin’ny checkboxes manana valiny marina maro.

1.
Ny tena manan-danja ny fifandraisana mamaritra ny soatoavina rehetra toetra hafa
marina

Diso

2.
Functional mety ho tapa-kevitra miankina amin’ny fandinihana ny fanitarana (fanjakana)
ny latabatra ao amin’ny banky angona.
Marina 11. Tsy ny fanakatonana ny nomena hametraka ny toetra ambany nomena napetraka ny

Namaly Functional miankina dia ny Valiny mety: ny napetraka ny toetra rehetra izay tapa-kevitra ny nomena toetra
12. tsy namaly
Fifandraisana R (A, B, C, D, E) ary napetraka ny asany miankina no nomena: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} nomena. Ny fanakatonana ny {A, B, E F} eo ambany dia: marina Valiny: {A, B, E, F, C}, {A, B, C, D, E}
13. tsy namaly
Roa karazana ny Functional fifampiankinana F sy E dia mitovy raha marina Valiny: F manarona E sy F E manarona, F + = E +
14. tsy namaly
Ny latabatra dia ao 1NF raha rehetra sarobidy eo latabatra dia: Ny Valiny mety: tokan-sarobidy sy atomika
15. tsy namaly
Ny latabatra dia tsy ao amin’ny 2NF raha: Ny Valiny mety: fa misy ampahany miankina Functional
16. tsy namaly
Ny latabatra dia ao 3NF raha: marina Valiny: tsy misy: transitive asany miankina, isaky ny asany fiankinan-doha na manana superkey eo amin’ny lafiny ankavia-tanana, na manana toetra voalohany eo ankavanana-tanana lafiny
17. tsy namaly
Ny latabatra dia ao amin’ny BCNF raha: Ny Valiny mety: asany rehetra dia manana superkey fiankinan-doha eo amin’ny lafiny ankavia-tanana
18. tsy namaly
Fiankinan-doha ny asany mandika BCNF raha tsy manana: Ny Valiny mety: ny superkey eo amin’ny lafiny ankavia-tanana

19. Tsy fiankinan-doha dia ny asany raha mizaha tavan’olona;
Namaly ny Valiny mety: ny lafiny ankavia-tanana misy ampahany amin’ny kandidà iray manan-danja
2 no Tsy Nanao ahoana ny toe-piainana (s) dia fifandraisana foana in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Keadaan normal

Home> Amalan Kuiz> Keadaan normal
Keadaan normal
Sila jawab soalan-soalan untuk yang terbaik daripada kemampuan anda. Soalan dengan kotak mempunyai pelbagai jawapan yang betul.

1.
Kunci utama hubungan yang menentukan nilai semua sifat-sifat lain
benar

Salah

2.
kebergantungan berfungsi boleh ditentukan dengan memeriksa sambungan (negeri-negeri)
jadual dalam pangkalan data.
Benar 11. Bukan Penutupan satu set ciri-ciri di bawah set yang diberi

Dijawab kebergantungan berfungsi adalah The Correct Answer: set semua sifat-sifat yang ditentukan oleh sifat-sifat yang diberikan
12. Tidak Dijawab
Perhubungan R (A, B, C, D, E) dan satu set kebergantungan berfungsi diberikan: F = {AB> C, CD-> E, C-> A, E> D} diberikan. Penutupan {A, B, E} di bawah F ialah: Jawapan yang betul: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Tidak Dijawab
Dua set kebergantungan berfungsi F dan E adalah setara jika jawapan yang betul: F meliputi E dan E meliputi F, F + = E +
14. Tidak Dijawab
Satu jadual di 1NF jika setiap nilai dalam jadual ialah: The Correct Answer: satu dihargai dan atom
15. Bukan Dijawab
Satu jadual tidak dalam 2NF jika: The Correct Answer: ia mengandungi kebergantungan fungsi separa
16. Tidak Dijawab
Satu jadual adalah dalam 3NF sekiranya: Jawapan betul: tidak ada kerja kebergantungan berfungsi, setiap pergantungan berfungsi sama ada mempunyai superkey di sebelah kiri, atau mempunyai satu sifat utama di sebelah kanan
17. Bukan Dijawab
Satu jadual di BCNF jika: The Correct Answer: setiap kebersandaran fungsian mempunyai superkey di sebelah kiri yang
18. Bukan Dijawab
A pergantungan berfungsi melanggar BCNF jika ia tidak mempunyai: The Correct Answer: a superkey di sebelah kiri yang

19. Bukan pergantungan berfungsi adalah separa jika:
Dijawab The Correct Answer: bahagian kiri yang mengandungi sebahagian daripada kunci calon
2 Bukan Di bawah apa keadaan (s) adalah hubungan yang sentiasa dalam 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

ഹോം> അഭ്യാസം ക്വിസുകൾ> Normalization
Normalization
നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻറെ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. ചെക്ക്ബോക്സുകൾക്കൊപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്.

1.
ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കീ മറ്റെല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു
ട്രൂ

തെറ്റായ

2.
ഫങ്ഷണൽ ആശ്രിതത്വം (സ്റ്റേറ്റ്സ്) വിപുലീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്
ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ പട്ടികകൾ.
ട്രൂ 11. അല്ല ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ കീഴിൽ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെയും ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ അടച്ചുപൂട്ടി

ഫങ്ഷണൽ ആശ്രിതത്വം ഉത്തരം ലഭിച്ച ശരിയായഉത്തരം ആണ്: നൽകിയ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ സെറ്റ്
12. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
റിലേഷൻ r (എ, ബി, സി, ഡി, ഇ) പ്രവർത്തനപരവുമായ ആശ്രിതത്വം ഒരു കൂട്ടം നൽകിയിരിക്കുന്നു: എഫ് = {AB-> സി, CD-> ഇ, C-> എ, ഇ> ഡി} കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കീഴിൽ എഫ് {എ, ബി, ഇ} അടയുക ആണ്: ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ: {എ, ബി, ഇ, ഡി, സി}, {എ, ബി, സി, ഡി, ഇ}
13. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ഫങ്ഷണൽ ആശ്രിതത്വം എഫ് ഇ രണ്ട് സെറ്റ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്കിൽ തുല്യമാണ്: സെ മറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇ എഫ് കവറുകൾ, F + = e +
14. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ഒരു മേശ 1NF ആണ് പട്ടികകൾ ഓരോ മൂല്യം എങ്കിൽ ശരിയുത്തരം: സിംഗിൾ മൂല്യമേറിയ ആറ്റം
15. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ശരിയായഉത്തരം: ഒരു മേശ 2NF ഇല്ല അത് ഭാഗിക ഫങ്ഷണൽ ആശ്രിതത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
16. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ഒരു മേശ 3NF എന്ന്: ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ: യാതൊരു സകർമ്മകം ഫങ്ഷണൽ ആശ്രിതത്വം ഉണ്ട്, ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ആശ്രയത്വം അതിന്റെ ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരു superkey ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വലത് വശത്തുള്ള പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്നുകിൽ
17. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ശരിയായഉത്തരം: ഒരു മേശ BCNF ആണ് ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ആശ്രയത്വം അതിന്റെ ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരു superkey ഉണ്ട്
18. മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല
ശരിയായഉത്തരം: അതിന്റെ ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരു superkey അത് ഇല്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രവര്ത്തന ആശ്രയത്വം BCNF ലംഘിക്കുന്നു

19. ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആശ്രയത്വം എങ്കിൽ ഭാഗിക ആണ്:
ശരിയായഉത്തരം ഉത്തരം: അതിന്റെ ഇടത് വശത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കീ ഒരു ഭാഗം
2 അല്ല കണ്ടീഷൻ (ങ്ങൾ) കീഴിൽ 2NF എപ്പോഴും ഒരു ചാർച്ചക്കാരത്തിയല്ലോ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizzazzjoni

Home> Kwiżżijiet Prattika> Normalizzazzjoni
normalizzazzjoni
Jekk jogħġbok wieġeb il-mistoqsijiet lill-aħjar ħila tiegħek. Mistoqsijiet bil checkboxes jkollhom tweġibiet korretti multipli.

1.
Iċ-ċavetta prinċipali ta ‘relazzjoni jiddetermina l-valuri ta’ kull attributi oħra
veru

falza

2..
dipendenzi funzjonali tista ‘tiġi ddeterminata billi teżamina l-estensjonijiet (istati)
ta ‘tabelli fil-database.
Veru 11. Mhux L-għeluq ta ‘sett partikolari ta’ attributi taħt sett partikolari ta ‘

dipendenzi funzjonali imwieġba hija l-risposta korretta: is-sett ta ‘attributi kollha li huma determinati mill-attributi mogħtija
12. Mhux Wieġeb
Relazzjoni R (A, B, Ċ, D, E) u sett ta ‘dipendenzi funzjonali huma mogħtija: F = {ab-> Ċ, CD> E, C-> A, E> D} jingħataw. L-għeluq ta ‘{A, B, E} taħt F huwa: Il Tweġibiet korretta: {A, B, E, D, C}, {A, B, Ċ, D, E}
13. Mhux Wieġeb
Żewġ settijiet ta ‘dipendenzi funzjonali F u E huma ekwivalenti jekk il-Tweġibiet korretta: F ikopri E u E tkopri F, F + = E +
14. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil 1NF jekk kull valur fit-tabelli hi: l-risposta korretta: wieħed vvalutati u atomika
15. Mhux Wieġeb
Tabella mhuwiex 2NF jekk: l-risposta korretta: fih dipendenzi funzjonali parzjali
16. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil 3NF jekk: Il Tweġibiet korretta: m’hemmx transittivi dipendenzi funzjonali, kull dipendenza funzjonali jew ikollu superkey fuq in-naħa tax-xellug tiegħu, jew ikollu attribut ewlieni fuq in-naħa tal-lemin
17. Mhux Wieġeb
Tabella hija fil BCNF jekk: l-risposta korretta: kull dipendenza funzjonali għandha superkey fuq in-naħa tax-xellug tagħha
18. Mhux Wieġeb
A dipendenza funzjonali tikser BCNF jekk ma jkollux: l-risposta korretta: a superkey fuq in-naħa tax-xellug tagħha

19. Mhux A dipendenza funzjonali hija parzjali jekk:
Wieġeb l-risposta korretta: in-naħa tax-xellug tiegħu jkun fiha parti ta ‘ċavetta kandidat
2. Mhux Taħt liema kundizzjoni (jiet) hija relazzjoni dejjem fil 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

māori

Home> Practice Quizzes> māori
māori
Me whakautu ngā pātai ki te pai o to koutou kaha. Pātai ki te pouakataki i whakautu tika maha.

1.
Te kī tuatahi o te whanaunga whakatau te uara o te tahi atu mau huru katoa
pono

teka

2.
taea ririki Taumahi te whakaritea e ui i te toronga (āhua)
o papa i roto i te pātengi raraunga.
Pono 11. Ehara i te katinga o te huinga homai o huanga raro te huinga homai o

Whakahoki ririki mahi ko te Whakautu Tika: te huinga o nga mau huru katoa e kua whakaritea e te mau huru i homai
12. Kāore i Whakautua
E pā ana R (He, B, C, D, E) me te huinga o ririki mahi e hoatu: F = {Takuahi> C, akaaerenga> E, C-> He, E-> D} e hoatu. Te katinga o {He, B, E} raro F he: te pahonoraa tika: {He, B, E, D, C}, {He, B, C, D, E}
13. Kāore i Whakautua
He ōrite ki te nga pahonoraa tika rua huinga o mahi ririki F me E: F hipokina E me hipokina E F, F + = E +
14. Kāore i Whakautua
Ko te tepu i 1NF ki nga uara i roto i te tepu ko: te Whakautu Tika: kotahi-uara me ngota
15. Kāore i Whakautua
E kore te mea te tepu i 2NF ki te: te Whakautu Tika: kei reira ririki mahi kanohi
16. Kāore i Whakautua
Ko te tepu i 3NF ki te: Ko nga pahonoraa tika: i reira he kore pararau mahi transitive, ia whakawhirinaki mahi rānei he superkey ki tona taha maui-ringa, ranei he huanga pirimia ki te taha ki matau-ringa
17. Kāore i Whakautua
Ko te tepu i roto i te BCNF ki te: te Whakautu Tika: nga whakawhirinaki mahi he superkey ki tona taha maui-ringa
18. Kāore i Whakautua
He whakawhirinaki mahi whakaiti i BCNF ki te kore e whai i te reira: te Whakautu Tika: he superkey ki tona taha maui-ringa

Ko ki te kanohi 19. Ehara i te whakawhirinaki mahi:
Ka whakahokia e te Whakautu Tika: kei tona taha maui-ringa te wahi o te kī kaitono
2 Ehara I raro i te aha te huru (s) ko nga wa katoa he whanaunga i roto i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

सामान्यीकरण

मुख्यपृष्ठ> सराव क्विझ> नेहमीसारखे
सामान्यीकरण
आपल्या क्षमता उत्तम प्रश्नांची उत्तरे द्या. चेकबॉक्स प्रश्न अनेक योग्य उत्तरे आहेत.

1.
एक संबंध प्राथमिक की इतर सर्व वैशिष्ट्यांची मूल्ये निश्चित केले जाते
खरे

खोटे

2.
कार्यात्मक अवलंबन विस्तार परीक्षण करून निर्धारित केले जाऊ शकते (स्तर)
डेटाबेस मध्ये टेबल.
खरे 11 नाही, दिलेल्या संच अंतर्गत गुणधर्म दिलेल्या संच बंद

फंक्शनल अवलंबन उत्तर दिले योग्य उत्तर आहे: दिले बांधणी करून सर्व गुणधर्म संच
12 उत्तर दिले नाही
संबंध आर (अ, ब, क, ड, इ) आणि कार्यक्षम अवलंबन एक संच दिले आहेत: परवेझ = {AB-> क, CD-> ई, सी> एक, ई> डी} दिले आहेत. च्या {अ, ब, ई} फॅ आहे बंद: बरोबर उत्तरे: {अ, ब, ई, D, C आणि}, {अ, ब, क, ड, ई}
13 उत्तर दिले नाही
कार्यशील अवलंबन F आणि ई दोन संच बरोबर उत्तरे तर समान आहेत: परवेझ ई कव्हर आणि E F, फॅ + = ई कव्हर +
14. उत्तर दिले नाही
सपाट दगडी पाट्या प्रत्येक मूल्य असेल तर एक टेबल 1NF आहे बरोबर उत्तर: एकच-अमूल्य व आणवीय
15 उत्तर दिले नाही
बरोबर उत्तर: तो अर्धवट फंक्शनल अवलंबन आहे एक टेबल तर 2NF नाही
16 उत्तर दिले नाही
प्रत्येक कार्यशील अवलंबून नाही सकर्मक फंक्शनल अवलंबन आहेत एकतर त्याच्या डाव्या बाजूला एक superkey आहेत, किंवा उजव्या बाजूला वर एक अविभाज्य गुणधर्म आहे: बरोबर उत्तरे: एक टेबल तर 3NF आहे
17. उत्तर दिले नाही
एक टेबल BCNF तर आहे बरोबर उत्तर: प्रत्येक कार्यशील अवलंबून डाव्या बाजूला एक superkey आहे
18. उत्तर दिले नाही
तो नसेल तर एक कार्यक्षम अवलंबून BCNF उल्लंघन: बरोबर उत्तर: त्याच्या डाव्या बाजूला एक superkey

19. नाही एक कार्यक्षम अवलंबून तर अर्धवट आहे:
बरोबर उत्तर उत्तर दिले: त्याच्या डाव्या बाजूला उमेदवार की एक भाग आहे
2 अंतर्गत नाही काय स्थिती (चे) एक संबंध 2NF नेहमीच आहे?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хэвийн

ОУХДНС Нүүр хуудас> Дадлага төлбөрт таавар> хэвийн
хэвийн
чадварынхаа хэрээр асуултуудад хариулна уу. нүдийг нь асуулт олон зөв хариултыг байна.

1.
нь холбоотой гол гол нь бусад бүх шинж чанаруудын утгуудыг тодорхойлдог
Үнэн

хуурамч

2.
Чиг үүрэг хамааралтай өргөтгөлүүдийг шалгаж тодорхойлно болно (улс)
нь мэдээллийн санд хүснэгтүүдийн.
нь зааж өгсөн байгаа шинж нь зааж өгсөн нь үнэн 11. бус, хаах

үйл ажиллагааны хамаарал хариулсан Зөв хариулт нь: Өгөгдсөн шинж чанаруудыг тодорхойлно бүх шинж багц
12. уншина уу
Харилцааны R (A, B, C, D, E), үйл ажиллагааны хамаарал олонлог өгөгдсөн байна: F = {шингээлт> C, CD-> E, C-> A, E-> D} өгсөн байна. -ын {A, B, E} F дор байдаг хаах: Зөв хариулт: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. уншина уу
+ F Е хамардаг болон E F, F + = E авч үзэх болно: функциональ хамааралтай F болон E хоёр багц зөв хариулт бол адил юм
14. уншина уу
хүснэгтийн бүх утга нь бол нэг хүснэгт 1NF байна: Зөв хариулт: нэг үнэтэй, атомын
15. уншина уу
Зөв Хариулт:: Энэ хэсэгчилсэн функциональ хамааралтай байдаг нь хүснэгт бол 2NF биш юм
16. уншина уу
, Функциональ хамааралтай бүр ч ямар ч transitive ажиллагаатай хамааралтай байдаг түүний зүүн гар талд нь superkey байна, эсвэл баруун гар талд нь ерөнхий шинж чанар байдаг: А хүснэгт 3NF байгаа бол: Зөв хариулт
17. уншина уу
A хүснэгт BCNF бол байна: Зөв хариулт: бүрийн үйл ажиллагааны хамаарлын түүний зүүн гар талд нь superkey байна
18. уншина уу
A функциональ хамааралтай BCNF зөрчсөн энэ нь байхгүй бол: Зөв хариулт: түүний зүүн гар талд нь superkey

19. биш, үйл ажиллагааны хамааралтай бол хэсэгчлэн байна:
Зөв хариулт хариулав: түүний зүүн гар тал нь нэр дэвшигч түлхүүр хэсгийг агуулсан
2 бус, ямар нөхцөл (үүд) дагуу 2NF үргэлж нэг холбоо байна вэ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပုံမှန်

မူလစာမျက်နှာ> အလေ့အကျင့်တွေနဲ့> တစ်ချိန်တုန်းက
ပုံမှန်
သင့်ရဲ့စွမ်းရည်၏အကောင်းဆုံးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးပါ။ checkboxes နှင့်အတူမေးခွန်းလွှာမျိုးစုံမှန်ကန်သောအဖြေကိုရှိသည်။

1 ။
တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၏အဓိကသော့ချက်ရှိသမျှသည်အခြားသော attribute တွေ၏တန်ဖိုးများဆုံးဖြတ်သည်
စစ်မှန်သော

မှားသော

2 ။
functional မှီခို (ပြည်နယ်များ) အ extensions တွေကိုဆန်းစစ်ကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်
ဒေတာဘေ့စရှိစားပွဲ၏။
စစ်မှန်သော 11. မတစ်ဦးပေးထားတဲ့အစုအောက်မှာ Attribute တွေ၏ပေးထားသောအစု၏ပိတ်ပစ်

အလုပ်လုပ်တဲ့မှီခိုဖွေအဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေသည်ကားပေးထားသော Attribute တွေကဆုံးဖြတ်သမျှသောဂုဏ်တော်များ၏အစု
12. အဖြေမဟုတ်
အလုပ်လုပ်တဲ့မှီခို၏ဆက်ဆံရေး R ကို (A, B, C, D, E နဲ့) နှင့်တစ်ဦးအစုပေးထားကြသည်: F ကို = {AB-> ကို C, CD-> အီး C-> တစ်ဦး, e->: D} ပေးထားကြသည်။ F ကိုအောက်တွင် {A, B, E နဲ့} ၏ပိတ်ပစ်ဖြစ်ပါတယ်: အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: {A, B, E နဲ့, D, C ကို}, {A, B, C, D, E နဲ့}
13. အဖြေမဟုတ်
အလုပ်လုပ်တဲ့မှီခို F နှင့်အီးနှစ်စုံမှန်ကန်သောအဖြေလျှင်ညီမျှနေသောခေါင်းစဉ်: F ကို E ကိုဖုံးလွှမ်းနှင့် E F ကိုဖုံးလွှမ်း, F + = E ကို +
14. အဖြေမဟုတ်
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: Single-တန်ဖိုးနှင့်အနုမြူဗုံးကျောက်ပြား၌ရှိသောတန်ဖိုးကိုပါလျှင်တစ်ဦးကစားပွဲ 1NF ၌ရှိ၏
15. အဖြေမဟုတ်
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: အကယ်. တစ်ဦးကစားပွဲ 2NF မကတစိတ်တပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခိုပါရှိသည်
16. အဖြေမဟုတ်
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: အကယ်. တစ်ဦးကစားပွဲ 3NF ၌ရှိ၏မရှိသငြ်ကူးေူပာင်းမြအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခိုရှိပါတယ်စီအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခို၎င်း၏ဘယ်ဖက်အပေါ်တစ်ဦး superkey ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်ညာဘက်ခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးချုပ် attribute ကိုရှိပါတယ်ဖြစ်စေ
17. အဖြေမဟုတ်
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: အကယ်. တစ်ဦးကစားပွဲ BCNF ၌ရှိ၏တိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခို၎င်း၏ဘယ်ဖက်အပေါ်တစ်ဦး superkey ရှိပါတယ်
18. အဖြေမဟုတ်
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေ: ၎င်း၏ဘယ်ဖက်အပေါ်တစ်ဦး superkey ရှိသည်မပါဘူးဆိုရင်တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခို BCNF ချိုးဖောက်

19. မတစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့မှီခိုလျှင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်:
အဆိုပါမှန်ကန်သောအဖြေအဖြေ: ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြမ်းဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းသော့ချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည်
2 မအဘယျအခွအေနအေ (s) ကိုအောက်မှာ 2NF အတွက်အမြဲတစ် ဆက်စပ်. ဖြစ်သနည်း


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

होम> अभ्यास क्विज> Normalization
Normalization
कृपया आफ्नो क्षमता को सबै भन्दा राम्रो गर्न प्रश्नहरूको जवाफ। चेकबक्सहरु संग प्रश्न धेरै सही जवाफ छ।

1।
एक सम्बन्ध प्राथमिक कुञ्जी अन्य सबै विशेषताहरु को मान निर्धारण
साँचो

झूटा

2।
कार्यात्मक निर्भरता विस्तारहरू केलाएर निर्धारण गर्न सकिँदैन (अमेरिका)
एक डेटाबेस मा टेबल को।
साँचो 11 को दिइएको सेट अन्तर्गत विशेषताहरु दिइएको सेटको बन्द छैन

कार्यात्मक निर्भरता जवाफ छ सही उत्तर: दिइएको विशेषताहरु द्वारा कटिबद्ध छन् भन्ने सबै विशेषताहरु को सेट
12 उत्तर दिए छैन
सम्बन्ध आर (ए, बी, सी, डी, ई) र कार्यात्मक निर्भरता एक सेट दिइएको छ: एफ = {AB-> सी, CD-> ई, C-> एक, E-> डी} दिइन्छ। {ए, बी, ई} फा अन्तर्गत छ को बन्द: सही उत्तर: {ए, बी, ई, डी, सी}, {ए, बी, सी, डी, ई}
13 उत्तर दिए छैन
कार्यात्मक निर्भरता फा र ई को दुई सेट भने सही उत्तर बराबर हो: फा ई कवर र ई एफ, फा + = ई कवर +
14 उत्तर दिए छैन
को टेबल मा हरेक मान हो भने एक तालिका 1NF छ: सही उत्तर: एकल-कदर र परमाणु
15 उत्तर दिए छैन
सही उत्तर: यो आंशिक कार्यात्मक निर्भरता समावेश एक तालिका भने 2NF छैन
16 उत्तर दिए छैन
प्रत्येक कार्यात्मक निर्भरता कुनै transitive कार्यात्मक निर्भरता छन्, या त आफ्नो बायाँ तर्फका मा एक superkey छ, वा दायाँ-हात पक्षमा एक प्रमुख विशेषता छ: सही उत्तर: एक तालिका भने 3NF छ
17 उत्तर दिए छैन
एक तालिका BCNF यदि छ: सही उत्तर: हरेक कार्यात्मक निर्भरता यसको बायाँ तर्फका मा एक superkey छ
18 उत्तर दिए छैन
एक कार्यात्मक निर्भरता BCNF उल्लङ्घन यो छ छैन भने: सही उत्तर: यसको बायाँ तर्फका मा एक superkey

19. एक कार्यात्मक निर्भरता भने आंशिक छ:
जवाफ सही उत्तर: यसको बायाँ तर्फका उम्मेदवार प्रमुख को एक भाग समावेश
2 छैन के हालत (हरू) अन्तर्गत एक सम्बन्ध 2NF मा सधैं छ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisering

Hjem> Practice Quiz> Normalisering
normalisering
Vennligst svar på spørsmålene etter beste evne. Spørsmål med avmerkingsboksene har flere riktige svar.

1.
Primærnøkkel fra et forhold bestemmer verdiene av alle andre attributter
ekte

Falsk

2.
Funksjonelle avhengigheter kan bestemmes ved å undersøke utvidelser (USA)
av tabeller i en database.
Sann 11. Ikke Lukningen av et gitt sett av attributter under et gitt sett av

Svarte funksjonelle avhengigheter er det riktige svaret: settet av alle attributter som er bestemt av de gitte attributter
12. Ikke besvart
Forhold R (A, B, C, D, E) og et sett av funksjonelle avhengigheter er gitt: F = {AB-> C CD> E, C> A, E-> D} er gitt. Nedleggelsen av {A, B, E} under F er: Riktig svar: {A, B, E, D, C} {A, B, C, D, E}
13. Ikke besvart
To sett med funksjonelle avhengig F og E er ekvivalente hvis de riktige svarene: F dekker E og E dekker F, F + = E +
14. Ikke besvart
En tabell er i 1NF hvis hver verdi i tabellene er: Det riktige svaret: single-verdsatt og atom
15. Ikke besvart
Et bord er ikke i 2NF hvis: Det riktige svaret: den inneholder delvis funksjonelle avhengig
16. Ikke besvart
En tabell er i 3NF hvis: Riktig svar: det er ingen transitive funksjonelle avhengigheter, hver funksjonell avhengighet enten har en superkey på sin venstre side, eller har en førsteklasses attributtet på høyre side
17. Ikke besvart
En tabell er i BCNF hvis: Det riktige svaret: hver funksjonell avhengighet har en superkey på sin venstre side
18. Ikke besvart
En funksjonell avhengighet bryter BCNF hvis den ikke har: Det riktige svaret: en superkey på sin venstre side

19. Ikke en funksjonell avhengighet er delvis dersom:
Svarte riktig svar: sin venstre side inneholder en del av en kandidatnøkkel
2 Ikke Under hvilke vilkår (e) er en relasjon alltid i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

نورمال

کور> تمرين آزموینې> نورماليدو
نورمال
لطفا د دې پوښتنې چې د خپل توان تر ټولو غوره ځواب. سره checkboxes پوښتنې څو صحیح ځوابونه لري.

1.
د یوه تړاو لومړني مهم د نورو ټولو صفاتو د ارزښتونو ټاکي
ریښتیني د

غلط

2.
د فعالې dependencies کولای شو د پراخونې معاينه وټاکل شي (ايالتونو)
په یو ډیټابیس جدولونه.
ریښتیني د 11. نه د یوې ځانګړې ټولګې لاندې د صفاتو يوه ټولګه تړل

فعال dependencies ځواب دی سم ځواب: د ټولو صفاتو، چې د ورکړل شوي صفاتو له لوري ټاکل کيږي له ټاکل شوي
12. نه بې ځوابه
اړیکو د R (A، B، C، D، E) او يو فعال dependencies ټولګه ورکړل شوي دي: F = {، عبداالله> C، CD-> پست، C-> A، ترینګ> D} ورکول کيږي. د {د A، B، پست} F لاندې ده تړل: د لازمه ځوابونه: {د A، B، E، D، C}، {د A، B، C، D، E}
13. نه بې ځوابه
د وظيفوي dependencies F او پست دوه ډوله دي معادل که صحیح ځوابونه: F پست پوښښ او پست پوښښ F، F + = پست +
14. نه بې ځوابه
يو جدول په 1NF ده که هر ارزښت په جدولونو دی: صحيح ځواب: واحد-ارزښت لري او اټومي
15. د نه ځواب
يو جدول په 2NF نه ده چې که: سم ځواب: دا قسمي فعال dependencies لرونکی د
16. نه بې ځوابه
يو جدول په 3NF ده که: د لازمه ځوابونه: انتقالي فعال dependencies شتون نه لري، د هر فعال د تړاو يا لري د خپل چپ لاس خواته يو superkey، او يا لري د ښي اړخ پر لومړي ځانتیا
17. د نه ځواب
يو جدول کې که BCNF دی: صحيح ځواب: هر فعال د تړاو له خپل چپ لاس خواته يو superkey لري
18. د نه ځواب
يو فعال تړاو BCNF څخه سرغړونه ده که دا کار نه لري: سم ځواب: د خپل چپ لاس خواته يو superkey

19. نه يو فعال تړاو که قسمي ده:
په ځواب کې د درست ځواب: د خپل چپ لاس خوا د یوه کاندید د مهمو يوه برخه لرونکی د
2 نه له مخې څه حالت (ص) په 2NF يو تړاو تل دی؟


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

هنجارسازی

صفحه اصلی> تمرین سرگرمی> عادی
هنجارسازی
لطفا به سوالات به بهترین توانایی خود را پاسخ دهد. سوالات با چک باکس باید پاسخ صحیح متعدد.

1.
کلید اصلی یک رابطه ارزش تمام ویژگی های دیگر تعیین
درست

غلط

2.
وابستگی تابعی می توان با بررسی پسوند تعیین (آمریکا)
از جداول در پایگاه داده.
درست است نه 11. بسته شدن یک مجموعه از ویژگی های زیر مجموعه ای از

پاسخ وابستگی تابعی پاسخ صحیح است: مجموعه ای از تمام ویژگی های هستند که توسط ویژگی داده تعیین
12. پاسخ داده نشده
رابطه R (A، B، C، D، E) و مجموعه ای از وابستگی تابعی داده می شود: F = {شکم> C، CD-> E، C> A، E-> D} داده می شود. بسته شدن {A، B، E} تحت f است: پاسخ های صحیح: {A، B، E، D، C}، {A، B، C، D، E}
13. پاسخ داده نشده
دو مجموعه از کاربردی F وابستگیها و E معادل اگر پاسخ صحیح عبارتند از: F را پوشش می دهد E و E را پوشش می دهد F، F + = E +
14. پاسخ داده نشده
یک جدول در 1NF است اگر هر مقدار در جداول است: پاسخ صحیح: تک مقداری و هسته ای
15. پاسخ داده نشده
یک جدول است در 2NF اگر: پاسخ صحیح: حاوی وابستگی تابعی جزئی
16. پاسخ داده نشده
یک جدول در 3NF است اگر: پاسخ های صحیح: هیچ متعدی وابستگی تابعی وجود دارد، هر وابستگی تابعی هم دارای یک superkey در سمت چپ آن، و یا دارای یک ویژگی نخست در سمت راست
17. پاسخ داده نشده
یک جدول در BCNF اگر: پاسخ صحیح: هر وابستگی تابعی دارد superkey در سمت چپ آن
18. پاسخ داده نشده
وابستگی تابعی را نقض BCNF اگر آن را ندارد: پاسخ صحیح: یک superkey در سمت چپ آن

19. نه یک وابستگی تابعی جزئی اگر باشد:
پاسخ پاسخ صحیح: سمت چپ خود را شامل یک بخشی از یک کلید کاندید
2 تحت چه شرایط (بازدید کنندگان) رابطه است که همیشه در 2NF؟


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizacja

Strona główna> Praktyka Quizy> Normalizacja
Normalizacja
Proszę odpowiedzieć najlepiej jak potrafisz pytania. Pytania z wyboru jest wiele poprawnych odpowiedzi.

1.
Klucz podstawowy relacji określa wartości wszystkich innych atrybutów
Prawdziwe

Fałszywy

2.
Zależności funkcyjne można określić badając rozszerzeń (stany)
tabel w bazie danych.
Prawda 11. Nie Zamknięcie danego zestawu atrybutów w danym zestawie

Odpowiedział zależności funkcjonalnych jest poprawna odpowiedź: zbiór wszystkich atrybutów, które są określane przez daną atrybutów
12. Nie Odpowiedziane
Relacja R (A, B, C, D, E) i zbiór zależności funkcyjnych podano: F = {AB-> C CD-> E, C-> A, E> D} podano. Zamknięcie {A, B, E} pod F jest: prawidłowe odpowiedzi: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Nie Odpowiedziane
Dwa zestawy zależności funkcjonalne F i E są równoważne, jeśli prawidłowe odpowiedzi: F obejmuje E i E obejmuje F, F + = E +
14. Nie Odpowiedziane
Stół jest w 1NF jeśli każda wartość w tabeli jest: Prawidłowa odpowiedź: single-cenione i atomowa
15. Nie Odpowiedziane
Tabela nie jest 2NF jeżeli: Prawidłowa odpowiedź: zawiera częściowe zależności funkcjonalne
16. Nie Odpowiedziane
Stół jest w 3NF jeżeli: Prawidłowe odpowiedzi: nie ma przechodnie zależności funkcjonalne, każda zależność funkcjonalna albo ma nadkluczem na swojej lewej stronie, lub posiada doskonałą atrybut na prawej stronie
17. Nie Odpowiedziane
Stół jest BCNF jeżeli: Poprawna odpowiedź: każda zależność funkcjonalna ma nadkluczem na jej lewej stronie
18. Nie Odpowiedziane
Funkcjonalny zależność jest niezgodny BCNF jeśli nie ma: Prawidłowa odpowiedź: nadkluczem na swojej lewej stronie

19. Nie zależność funkcjonalna jest częściowe, jeżeli:
Odpowiedź prawidłowa odpowiedź: jego lewa strona zawiera część klucza kandydującego
2 Nie W jakich warunkach (S) jest relacją zawsze 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalização

Início> Prática Testes> Normalização
Normalização
Por favor, responda as perguntas para o melhor de sua capacidade. Perguntas com caixas têm várias respostas corretas.

1.
A chave primária de uma relação determina os valores de todos os outros atributos
Verdade

Falso

2.
Dependências funcionais pode ser determinada através do exame dos ramais (estados)
de tabelas em um banco de dados.
Verdadeira 11. Não o encerramento de um determinado conjunto de atributos sob um dado conjunto de

Respondeu dependências funcionais é a resposta correta: o conjunto de todos os atributos que são determinados pelos atributos dadas
12. Não atendida
Relação R (A, B, C, D, E) e um conjunto de dependências funcionais são dadas: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} são dadas. O encerramento da {A, B, E} sob F é: as respostas corretas: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Não atendida
Dois conjuntos de dependências funcionais F e E são equivalentes se as respostas corretas: F abrange E e E cobre F, F + = E +
14. Não atendida
A tabela está em 1NF, se todos os valores nas tabelas é: A resposta correta: de valor único e atômica
15. Não atendida
A tabela não está em 2NF se: a resposta correta: ele contém dependências funcionais parciais
16. Não atendida
A tabela está em 3NF se: as respostas corretas: não há transitivos dependências funcionais, cada dependência funcional ou tem uma super-chave em seu lado esquerdo, ou tem um atributo primordial no lado da mão direita
17. Não atendida
A tabela está em BCNF se: a resposta correta: cada dependência funcional tem uma super-chave em seu lado esquerdo
18. Não atendida
A dependência funcional viola BCNF se ele não tem: a resposta correta: a superchave em seu lado esquerdo

19. Não é uma dependência funcional é parcial se:
Respondeu a resposta correta: o seu lado esquerdo contém uma parte de uma chave candidata
2 Não Em que condição (s) é uma relação sempre em 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਆਮ

ਘਰ> ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਵਿਜ਼> ਆਮ
ਆਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਜੀ. ਬਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ.

1.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ

ਝੂਠੇ

2.
ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਾਜ)
ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ‘ਚ ਟੇਬਲ ਦੇ.
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ 11. ਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੈੱਟ ਤਹਿਤ ਗੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਬੰਦ

ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਸੈੱਟ
12. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਸਬੰਧ ਆਰ (ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ = {AB-> C, CD-> ਈ, C-> ਏ, E-> ਡੀ} ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਦੇ {ਏ, ਬੀ, ਈ} ਜੁਡ਼ੋ ਅਧੀਨ ਹੈ ਬੰਦ: ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ: {ਏ, ਬੀ, ਈ, ਡੀ, ਸੀ}, {ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ}
13. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ F ਅਤੇ ਈ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ: ਫਾਰੇਨਹਾਇਟ E ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਜੁਡ਼ੋ, F + = ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ +
14. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 1NF ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਲ ਹੈ: ਠੀਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੰਗਲ-ਕਦਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ
15. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 2NF ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ: ਠੀਕ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
16. ਜਵਾਬ ਨਾ
, ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ transitive ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਇਕ superkey ਹੈ, ਜ ਸੱਜੇ-ਹੱਥ ਪਾਸੇ’ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਣ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 3NF ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ: ਸਹੀ ਉੱਤਰ
17. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ BCNF ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਠੀਕ ਜਵਾਬ: ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਇਕ superkey ਹੈ
18. ਜਵਾਬ ਨਾ
ਇਕ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ BCNF ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ: ਠੀਕ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਇਕ superkey

19. ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ:
ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਤਹਿਤ 2 2NF ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalizare

Acasă> Practica Teste> Normalizare
Normalizare
Vă rugăm să răspundeți la întrebările la cele mai bune de capacitatea dumneavoastră. Întrebări cu casetele de selectare au mai multe răspunsuri corecte.

1.
Cheia primară a unei relații determină valorile tuturor celorlalte atribute
Adevărat

Fals

2.
dependențele funcționale pot fi determinate prin examinarea prelungirile (stări)
de tabele într-o bază de date.
Nu este adevărat 11. Închiderea unui anumit set de atribute în cadrul unui anumit set de

A răspuns dependențe funcțională este corectă Răspuns: setul de toate atributele care sunt determinate de atributele date
12. Nu a răspuns
Relația R (A, B, C, D, E) și un set de dependențe funcționale sunt date: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E> D} sunt date. Închiderea {A, B, E} sub F este: Răspunsurile corecte: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Nu a răspuns
Două seturi de dependențe funcționale F și E sunt echivalente dacă Răspunsurile corecte: F se referă la E și E se referă la F, F + = E +
14. Nu a răspuns
Un tabel este în 1NF dacă fiecare valoare în tabele este: Corect Răspuns: o singură valoare și atomice
15. Nu a răspuns
Un tabel care nu se află în 2NF dacă: Răspuns corect: conține dependențe funcționale parțiale
16. Nu a răspuns
Un tabel este în 3NF dacă: Răspunsurile corecte: nu există dependențe funcționale tranzitive, fiecare dependență funcțională, fie are o superkey pe partea sa stanga, sau are un atribut prim pe partea dreaptă
17. Nu a răspuns
Un tabel este în BCNF cazul în care: Corect Răspuns: fiecare dependență funcțională are o superkey pe partea sa stângă
18. Nu a răspuns
O dependență funcțională încalcă BCNF în cazul în care nu are: Răspuns corect: o superkey pe partea sa stângă

19. Nu O dependență funcțională este parțială, dacă:
A răspuns Răspuns corect: partea stângă mână conține o parte dintr-o cheie candidat
2 Nu Sub ce condiție (e) este o relație întotdeauna în 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нормализация

Главная> Практика Викторины> Нормализация
нормализация
Пожалуйста, ответьте на вопросы к лучшей из вашей способности. Вопросы с флажков имеют несколько правильных ответов.

1.
Первичный ключ отношения определяет значения всех остальных атрибутов
Правда

Ложь

2.
Функциональные зависимости могут быть определены путем изучения расширений (состояний)
таблиц в базе данных.
Правда 11. Не Замыкание данного набора атрибутов при заданном наборе

Ответил функциональных зависимостей Правильный ответ: множество всех атрибутов, которые определяются заданными атрибутами
12. Не Ответил
Отношение R (A, B, C, D, E) и набор функциональных зависимостей приведены: F = {AB-> C, CD-> E, C> A, E-> D} приведены. Закрытие {A, B, E} под F является: Правильные ответы: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Не Ответил
Два набора функциональных зависимостей F и Е являются эквивалентными, если правильные ответы: F охватывает Е и Е охватывает F, F + = E +
14. Не Ответил
Таблица находится в 1NF, если каждое значение в таблицах: Правильный ответ: однозначна и атомная
15. Не Ответил
Стол не находится в 2НФ, если: Правильный ответ: он содержит частичные функциональные зависимости
16. Не Ответил
Таблица находится в 3NF, если: правильные ответы: нет переходных функциональных зависимостей, каждая функциональная зависимость либо имеет суперключ на его левой стороне, или имеет простой атрибут на правой стороне
17. Не Ответил
Таблица находится в НФБК, если: Правильный ответ: каждый функциональная зависимость имеет суперключ на его левой стороне
18. Не Ответил
Функциональная зависимость нарушает BCNF, если у него нет: Правильный ответ: суперключ на его левой стороне

19. Не функциональная зависимость является частичным, если:
Ответил Правильный ответ: его левая часть содержит часть ключа кандидата
2 Не при каких условиях (ы) есть отношение всегда в 2НФ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Aiga> Faataitai suega> Normalization
Normalization
Faamolemole tali fesili i le mea sili e te mafaia. ei ai ni fesili ma checkboxes tele tali saʻo.

1.
O le ki autu o le a faasino fuafuaina e le faatauaina o isi uiga
moni lava

sesē

2.
dependencies faaaogaina i mafai ona fuafuaina e ala i le iloiloina o le faaopoopoga (setete)
o laulau i se nofoaga autu o faamatalaga.
Moni 11. E le tapunia o le a tuuina atu seti o uiga lalo o se seti tuuina mai o

Taliina dependencies e faaaogaina i le tali saʻo: o le seti o uiga uma o loo fuafuaina e le uiga tuuina
12. E le Taliina
Faasino R (A, B, C, D, E) ma se seti o dependencies faaaogaina i ua tuuina atu: F = {toesea> C, CD-> E, C-> A, E-> MF} Ua tuuina mai. O le tapunia o {A, B, E} i lalo o le F o le: O le tali saʻo: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. E le Taliina
E lua vaega o dependencies faaaogaina i F ma E e tutusa pe afai e le tali saʻo: aofia F E ma e aofia E F, F + = E +
14. E le Taliina
O se laulau o i 1NF pe afai e taua uma i le laulau o le: O Le Tali Saʻo: e tasi-faatauaina ma atomika
15. E le Taliina
O se laulau e le i 2NF pe afai: O Le Tali Saʻo: o loo i ai dependencies faaaogaina i vaega
16. E le Taliina
O se laulau o i 3NF pe afai: O le tali saʻo: e leai ni transitive dependencies faaaogaina i, taitasi faalagolago e faaaogaina i se tasi ei ai se superkey i lona itu tauagavale, po o ua i ai se uiga autu i le itu taumatau
17. E le Taliina
O se laulau o i BCNF pe afai: O Le Tali Saʻo: uma faalagolago e faaaogaina i se superkey i lona itu tauagavale
18. E le Taliina
A faalagolago faaaogaina i solia BCNF pe afai e le i ai: O Le Tali Saʻo: a superkey i lona itu tauagavale

19. E leai se faalagolago e faaaogaina i le vaega pe afai:
Taliina O Le Tali Saʻo: lona itu tauagavale o loo i ai se vaega o se ki sui tauva
2 E le I lalo o le a le tulaga (s) o se faasino i taimi uma i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

àbhaisteachaidh

Home> Cleachdadh Quizzes> àbhaisteachaidh
àbhaisteachaidh
Cuiribh freagair na ceistean a as fheàrr do comas. Ceistean le checkboxes bheil iomadh freagairtean ceart.

1.
Tha bun-iuchair a thaobh cho-dhùineas na luachan aig a h-uile buadhan eile
True

ceàrr

2.
Gnìomhachail Eisimeileachdan faodar co-dhùnadh leis a ‘sgrùdadh an leudachain (stàitean)
de na clàir anns an stòr-dàta.
True 11. Chan eil an dùnadh a thoirt seata de buadhan fo thoirt seata de

Fhreagair gnìomhachasail a tha an urra ri freagairt ceart fhaighinn: an t-seata de a h-uile buadhan a tha air an co-dhùnadh leis na buadhan a thoirt
12. Freagairt Neo-
Thaobh R (A, B, C, D, E) agus seata de gnìomhachasail a tha an urra ri toirt seachad: F = {AB-> C, Clàrachadh CD> S, C-> A, d> D} air a thoirt seachad. Tha dùnadh {A, B, S} fon F: ‘S e freagairtean ceart: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Freagairt Neo-
Dà sheata den gnìomhachail agus Eisimeileachdan F S ma tha co-ionann Tha freagairtean ceart: F S a ‘còmhdach agus a’ còmhdach S F, F = S + +
14. Freagairt Neo-
Tha clàr ann 1NF ma tha a h-uile luach anns na clàran a tha: am freagairt ceart: aon-luach agus atamach
15. Freagairt Neo-
A clàr Chan eil ann ma 2NF: am freagairt ceart: tha pàirt gnìomhach Eisimeileachdan
16. Freagairt Neo-
Tha clàr ann 3NF ma: Tha freagairtean ceart: chan eil transitive gnìomhach an urra ri, gach gnìomhach an eisimeil an dara cuid tha superkey air a làimh chlì, no tha air Prìomhaire buadha air an làimh dheis
17. Freagairt Neo-
Tha clàr ann BCNF ma tha: am freagairt ceart: a h-uile gnìomhach eisimeileachd Tha superkey air a làimh chlì
18. Freagairt Neo-
Fuincseanach eisimeileachd bhristeadh BCNF mura bheil: am freagairt ceart: a superkey air a làimh chlì

19. Neo-Eisimeileachd fuincseanach S e pàirt ma tha:
Fhreagair am freagairt ceart: a làimh chlì anns a ‘phàirt de na prìomh thagraiche
2 dè nach eil fo chùmhnant (ean) a tha co-cheangailte ann an-còmhnaidh 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нормализација

Хоме> Працтице Куиззес> Нормализација
нормализација
Молимо да одговорите на питања најбоље што можете. Питања са ог имају више тачне одговоре.

1.
Примарни кључ однос одређује вредности свих других атрибута
Истина

лажан

2.
Функционалне зависности може се одредити испитивањем проширења (држава)
табела у бази података.
Труе 11. Не Завршетак датог скупа атрибута под датим сетом

Одговорио функционалних зависности је тачан одговор: скуп свих атрибута који су утврђени у датим атрибутима
12. Не Одговорио
Релација Р (А, Б, Ц, Д, Е) и скуп функционалних зависности су дати: П = {АБ->, Ц, ЦД-> Е, Ц> А Е> Г} су дати. Затварање {А, Б, Е} под Ф је: тачне одговоре: {А, Б, Д, Е, Ц}, {А, Б, Ц, Д, Е,}
13. Не Одговорио
Два сета функционалних зависности Ф и Е су еквивалентна ако тачне одговоре: П покрива Е и Е обухвата Ф, Ф + = Е +
14. Не Одговорио
Сто је у 1НФ ако сваки вредност у табелама је: тачан одговор: један-вредности и атомски
15. Не Одговорио
Сто није у 2НФ ако: Тачан одговор: садржи непотпуне функционалних зависности
16. Не Одговорио
Сто је у 3НФ ако: тачне одговоре: не постоје прелазни функционалне зависности, свака функционална зависност или има суперкључ на својој левој страни, или има прост атрибут на десној страни
17. Не Одговорио
Сто је у БЦНФ ако: Тачан одговор: свака функционална зависност има суперкључ на својој левој страни
18. Не Одговорио
Функционална зависност крши БЦНФ ако нема: Тачан одговор: суперкључ на својој левој страни

19. Не Функционална зависност је делимичан ако:
Одговорио је тачан одговор: његова лева страна садржи део кључа кандидата
2 Не под којим условима (а) је однос увек у 2НФ?


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

Home> Practice kuita mitambo> Normalization
Normalization
Please pindura mibvunzo kusvikira panogumira mano ako. Mibvunzo vane checkboxes vane mazhinji zvakarurama mhinduro.

1.
Kiyi chikuru yomumba anosarudza tsika dzose dzimwe hunhu
chokwadi

nhema

2.
Functional dependencies zvinogona tsunga nokuongorora Extensions (Zimbabwe)
pamusoro matafura vari Database.
Vechokwadi 11. Kwete The kuvhara munhu akapiwa unhu pasi apa kutaridza

Inopindurwa dzichipfekeka dependencies ndiko kwakarurama Mhinduro: yakatarwa unhu zvose pakutsvaga kupiwa hunhu
12. Not Inopindurwa
Hukama R (A, B, C, D, E) uye kutaridza dzichipfekeka dependencies vanopiwa: F = {muchirega> C, CD-> E, C-> A, E-> D} vanopiwa. The kuvhara pamusoro {A, B, E} pasi F ndiko: The Correct Mhinduro: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Not Inopindurwa
Two anoita basa dependencies F uye E vari yakaenzana kana The Correct Mhinduro: F anofukidza E uye E anofukidza F, F + = E +
14. Not Inopindurwa
A tafura riri 1NF kana kukosha ose ari pamabwendefa ndiko: The Rairira Mhinduro: kuroorwa-vanokosheswa uye mabhomba
15. Not Inopindurwa
A tafura hachisi 2NF kana: The Mhinduro yakarurama: rine kukwana dzichipfekeka dependencies
16. Not Inopindurwa
A tafura riri 3NF kana: The Correct Mhinduro: hapana transitive dzichipfekeka dependencies, mumwe yaishandiswa muropa kana ane superkey ayo rweruboshwe-ruoko, kana ane chikuru chizenga kurutivi rwokurudyi
17. Not Inopindurwa
A tafura riri BCNF kana: The Mhinduro yakarurama: ose kushanda vajairira ane superkey ayo kurutivi rworuboshwe-ruoko
18. Not Inopindurwa
A kushanda vajairira anoputsa BCNF kana haina: The Rairira Mhinduro: a superkey ayo kurutivi rworuboshwe-ruoko

19. Kwete A kushanda vajairira kukwana kana:
Inopindurwa The Rairira Mhinduro: yayo rweruboshwe-ruoko rine chikamu mumiriri kiyi
2 Kwete Under chii ezvinhu (s) ndiro yomumba nguva dzose muna 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalization

وچار> علاج Quizzes> Normalization
Normalization
توهان جي صلاحيت جي بهترين ڪرڻ جي سوالن جا جواب ڪريو. checkboxes سان سوال کان وڌيڪ صحيح جواب آهي.

1.
هڪ سلسلي جي بنيادي اهم ٻين سڀني جزن جي انهيء determines
سچ پچ ته

ڪوڙي

2.
فنڪشنل dependencies جي ملان (رياستن) پڙتال ڪندي اندازو ڪري سگهجي ٿو
هڪ ڊيٽابيس ۾ جدولن جا.
سچ پچ ته 11. نه جي هڪ ڏنو مقرر هيٺ صفات جي هڪ ڏنو سيٽ جي جلسي

فنڪشنل dependencies جواب صحيح جواب آھي: سڀ صفات آهي ته ڏنو جزن جي آڌار آهن جو مقرر
12. جواب ڪونه
تعلق ر (الف، ب، ج، د، أي) ۽ فنڪشنل dependencies جي هڪ سيٽ ڏنو آهن: ف = {AB-> سي، CD-> اي، C-> هڪ، خواهشن> د} ڏنو آهي. ف هيٺ {أ، ب، أي} جي جلسي آهي: صحيح وراڻيون: {أ، ب، أي، د، س}، {أ، ب، ج، د، أي}
13. جواب ڪونه
فنڪشنل dependencies ف ۽ اي جي ٻن سيٽن ته صحيح وراڻيون جي برابر آهي: ف أي تي پکڙيل آهي ۽ أي ف تي پکڙيل آهي، ف + = أي +
14. جواب ڪونه
هڪ ميز 1NF ۾ آهي ته ٽيبل ۾ هر قدر آهي: صحيح جواب: واحد-قابل قدر ۽ پرمان
15. جواب ڪونه
هڪ ميز 2NF ۾ نه آهي ته: هن صحيح جواب: ان جزوي فنڪشنل dependencies تي مشتمل هوندي
16. جواب ڪونه
هڪ ميز 3NF ۾ آهي ته: صحيح وراڻيون: ڪو transitive فنڪشنل dependencies آهن، هر فعلي ڏن ڀرو يا ان جي کاٻي-هٿ پاسي تي هڪ superkey چڪو آهي، يا سڄي-هٿ پاسي تي هڪ وزيراعظم منسوب ڪيو آهي
17. جواب ڪونه
هڪ ميز BCNF ۾ آهي ته: هن صحيح جواب: هر فعلي ڏن ڀرو ان جي کاٻي-هٿ پاسي تي هڪ superkey ڪئي آهي
18. جواب ڪونه
هڪ فعلي ڏن ڀرو BCNF خلاف ورزي جيڪڏھن ان کي نه ڪندو: صحيح جواب: ان جي کاٻي-هٿ پاسي تي هڪ superkey

19. نه فنڪشنل ڏن ڀرو ته جزوي آهي:
جواب صحيح جواب: ان جي کاٻي-هٿ پاسي ڪنهن به اميدوار جي ڪنجي جي هڪ حصي تي مشتمل هوندي
2 ڇا حالت (ص) کان گهٽ نه 2NF ۾ هميشه هڪ سلسلي آهي؟


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

සාමාන්ය දෙයක්

මුල් පිටුව> පරිචය පැන විසදුම්> සාමාන්ය දෙයක්
සාමාන්ය දෙයක්
ඔබේ උපරිමයෙන් ප්රශ්නවලට උත්තර දෙන්න. කොටු සලකුණු සමඟ ප්රශ්න කිහිපයක් නිවැරදි පිළිතුරු තියෙනවා.

1.
සබඳතාවක ප්රාථමික යතුර අනෙකුත් සියලු ගුණාංග වටිනාකම් තීරණය
සැබෑ

බොරු

2.
ක්රියාකාරී පරායත්තයන් (ප්රාන්ත) එම දිගු විමර්ශනය මගින් නිර්ණය කළ හැක
දත්ත සමුදා දී වගු.
සැබෑ 11. නොවේ දී ඇති මාලාවක් යටතේ ගුණාංග දෙන කට්ටලයක් වසා දැමීම

ක්රියාකාරී පරායත්තයන් පිළිතුරු දෙමින් නිවැරදි පිළිතුර: මේ ලබා දී ගුණාංග විසින් තීරණය කරන සියලු ගුණාංග කුලකයකි
12. පිළිතුරු නැත
සම්බන්ධතා ආර් (A, B, C, D, E) හා ක්රියාකාරී පරායත්තයන් මාලාවක් ලබා දී ඇත: F = {AB-> සී, CD-> ඊ, C-> ඒ, ඊ> D} ලබා දී ඇත. එෆ් යටතේ {A, B, E} වසා දැමීම ය: නිවැරදි පිළිතුරු: {A, B, E, ඩී, සී}, {A, B, C, D, E}
13. පිළිතුරු නැත
ක්රියාකාරී පරායත්තයන් එෆ් හා ඊ කාණ්ඩ දෙක නම් නිවැරදි පිළිතුරු සමාන වේ: එෆ් ඊ ආවරණය හා ඊ එෆ් ආවරණය, F, + = ඊ +
14. පිළිතුරු නැත
ඒ මේසය 1NF වේ වගු සෑම අගය නම්: හා තනි-වටිනා පරමාණුක: මෙම නිවැරදි පිළිතුර
15. පිළිතුරු නැත
මෙම නිවැරදි පිළිතුර: ඒ මේසය නම් 2NF නොවන අර්ධ ක්රියාකාරී පරායත්තයන් අඩංගු
16. පිළිතුරු නැත
ඒ මේසය 3NF තුළ සිටින්නේ නම්: නිවැරදි පිළිතුරු: නැත අධිෂ්ඨාන පූර්වකව ක්රියාකාරී පරායත්තතාවක් නොමැති, එක් එක් කාර්ය පරායත්ත එක්කෝ එහි වම් අත පැත්තේ මත superkey ඇත, හෝ දකුණු අත පැත්තේ අගමැති විශේෂණය කර
17. පිළිතුරු නැත
මෙම නිවැරදි පිළිතුර: නම් ඒ මේසය BCNF වේ සෑම ක්රියාකාරී පරායත්ත එහි වම් අත පැත්තේ මත superkey ඇත
18. පිළිතුරු නැත
මෙම නිවැරදි පිළිතුර: එහි වම් අත පැත්තේ මත superkey එය තිබේ නම් නොවේ ඒ ක්රියාකාරී පරායත්ත BCNF උල්ලංඝනය

19. නැත ඒ ක්රියාකාරී පරායත්ත නම් අර්ධ ය:
පිළිතුරු දෙමින් නිවැරදි පිළිතුර: එහි වම් අත පැත්තේ අපේක්ෂකයෙකු ප්රධාන කොටසක් අඩංගු වේ
2 නොවේ කුමන තත්ත්වයක් (ව) යටතේ 2NF දී සම්බන්ධයෙන් සෑම විටම ද?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizácie

Home> Praktické Kvízy> Normalizácia
normalizácie
Prosím o odpoveď na otázky, ako najlepšie svoje schopnosti. Otázky s rámčekmi majú viac správnych odpovedí.

1.
Primárny kľúč vzťahu určí hodnoty všetkých ďalších atribútov
pravdivý

nepravdivý

2.
Funkčné závislosti môže byť stanovená skúmaním rozšírenia (stavy)
tabuliek v databáze.
Pravda, 11. Nie Uzavretie daný súbor atribútov v rámci daného súboru

Odpovedal funkčných závislostí je správna odpoveď: množina všetkých atribútov, ktoré sú určené danými atribúty
12. neodpovedal
Vzťah R (A, B, C, D, E) a množina funkčných závislostí sú dané: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E> D} sú uvedené. Uzavretie {A, B, E} pod F je: správne odpovede: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. neodpovedal
Dve sady funkčných závislostí F a E sú ekvivalentné, ak správne odpovede: F zahŕňa E a E pokrýva F, F + = E +
14. neodpovedal
Tabuľka je v 1nF keby každá hodnota v tabuľkách je nasledovné: Správna odpoveď: jednovýznamových a atómová
15. neodpovedal
Tabuľka nie je v 2NF, ak: Správna odpoveď: obsahuje čiastkové funkčných závislostí
16. neodpovedal
Stôl je v 3NF ak: Správne odpovede: nie sú tranzitívne funkčné závislosti, každý funkčné závislosť má buď superkey na jeho ľavej strane, alebo má výbornú atribút na pravej strane
17. neodpovedal
Tabuľka je v BCNF ak: Správna odpoveď: každý funkčný závislosť má superkey na jeho ľavej strane
18. neodpovedal
Funkčné závislosť porušuje BCNF, pokiaľ nemá: Správna odpoveď: a superkey na svojej ľavej strane

19. Nie je Funkčná závislosť je len čiastočné, ak:
Odpoveď Správna odpoveď: jeho ľavá strana obsahuje časť kandidáta na kľúč
2 Nie, za akých podmienku (y) je vzťah vždy 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalizacija

Domov> Practice Kvizi> Normalizacija
normalizacija
Odgovorite na vprašanja svojih najboljših močeh. Vprašanja z kvadrat imajo več pravilnih odgovorov.

1.
Primarni ključ relacije določa vrednosti vseh ostalih atributov
True

false

2.
Funkcionalne odvisnosti se lahko določi s preučitvijo razširitve (države)
tabel v bazi podatkov.
Res je 11. Ne Zaprtje danim naborom lastnosti pod določenim nizom

Odgovoril funkcionalne odvisnosti je pravilen odgovor: množica vseh lastnosti, ki so določeni z danimi lastnostmi
12. Ne Odgovoril
Razmerje R (A, B, C, D, E) in sklop funkcionalne odvisnosti so podani: F = {AB-> C CD> E, C-> A, E> D} so podani. Zaprtje {A, B, E} pod F je: pravilne odgovore: {A, B, E, R, C} {A, B, C, D, E}
13. Ne Odgovoril
Dva kompleta funkcionalne odvisnosti F in E sta enakovredna, če pravilne odgovore: F zajema E in E zajema F, F + = E +
14. Ne Odgovoril
Tabela je 1NO, če je vsaka vrednost v tabelah: Pravilen odgovor: single-vrednotijo in atomska
15. Ne Odgovoril
Tabela ni 2NO, če: Pravilen odgovor: vsebuje delne funkcionalne odvisnosti
16. Ne Odgovoril
Tabela je v 3NO, če: Za pravilne odgovore: ni prehodni funkcionalne odvisnosti, vsaka funkcionalna odvisnost bodisi ima superključ tabele na svoji levi strani, ali je glavni atribut na desni strani
17. Ne Odgovoril
Tabela je v BCNO, če: Pravilen odgovor: vsak funkcionalna odvisnost ima superključ tabele na svoji levi strani
18. Ne Odgovoril
Funkcionalna odvisnost krši BCNO, če nima: Pravilen odgovor: superključ tabele na levi strani

19. Ne Funkcionalna odvisnost je delno, če:
Odgovoril Pravilen odgovor: njena leva stran vsebuje del ključa kandidatke
2 Ni Pod kakšnem stanju (e) je razmerje vedno v 2NO?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

caadi

Home> Practice su> caadi
caadi
Fadlan ka jawaab su’aalaha sida ugu wanaagsan ee aad awooda. Su’aalaha la checkboxes leeyihiin jawaabo badan saxda ah.

1.
Furaha hoose ee la xiriirta a go’aamisa qiimaha dhammaan sifooyinka kale
True

Beenta

2.
tiirsanaanta Functional la go’aamin karaa by baadhaya kororsi ah (gobolada)
miisas in database a.
True 11. xiritaanka Aan The of go’an siin of sifooyinka hoos u qabtay Siiyey

Jawaabay tiirsanaanta functional waa jawaabta saxda ah: set oo dhan sifooyinka la go’aamiyey sifooyin siiyey
12. uma uu jawaabin
Xiriirka R (A, B, C, D, E) iyo set ah tiirsanaanta functional waxaa la siiyaa: F = {cududaar leeyahay> C, CD-> E, C-> A, direysid> D} waxaa la siiyaa. {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}: xiritaanka ee {A, B, E} hoos F waa: The Jawaabaha Saxda ah
13. uma uu jawaabin
Laba nooc oo tiirsanaanta functional F iyo E waa u dhiganta haddii The Jawaabaha saxda ah: F daboolayaa E iyo F E dabooshaa, F + = E +
14. uma uu jawaabin
miiska A waa in 1NF haddii qiimaha kasta oo miisaskii waa: Jawaab The saxda ah: hal-qiimeeyo oo qaaradda
15. uma uu jawaabin
miiska A ma aha in 2NF haddii: Jawaab The saxda ah: waxa ku jira tiirsanaanta functional qayb
16. uma uu jawaabin
miiska A waa in 3NF haddii: The Jawaabaha saxda ah: ma jiraan Transitive tiirsanaanta functional, ku tiirsanaanta kasta functional midkood ayaa superkey a on its dhinaca bidix, ama uu leeyahay sifo a Ra’iisul dhinaca midigta
17. uma uu jawaabin
miiska A waa in BCNF haddii: Jawaab The saxda ah: tiirsanaanta kasta functional ayaa superkey a on its dhinaca bidix
18. uma uu jawaabin
tiirsanaanta A functional xadgudba BCNF haddii aysan u leeyihiin: Jawaab The saxda ah: superkey a on its dhinaca bidix

19. tiirsanaanta Aan A functional waa qayb haddii:
Jawaabay jawaabta saxda ah, ay dhinaca bidix waxaa ku jira qayb ka mid ah oo muhiim ah musharax
2 Ma Under waxa shardi (s) waa la xiriirta ah had iyo jeer in 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalización

Inicio> Tests de Práctica> Normalización
Normalización
Por favor, conteste las preguntas en la medida de su capacidad. Preguntas con casillas de verificación tienen múltiples respuestas correctas.

1.
La clave primaria de una relación determina los valores de todos los demás atributos
Cierto

Falso

2.
Las dependencias funcionales pueden determinarse mediante el examen de las extensiones (estados)
de las tablas de una base de datos.
11. Es cierto que no el cierre de un determinado conjunto de atributos bajo un conjunto dado de

Respondido dependencias funcionales es la respuesta correcta: el conjunto de todos los atributos que son determinados por los atributos dados
12. no contestadas
Relación R (A, B, C, D, E) y un conjunto de dependencias funcionales son de aplicación: F = {AB> C, CD-> E, C-> A, E> D} se dan. El cierre de {A, B, E} en F es: Las respuestas correctas: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. no contestadas
Dos conjuntos de dependencias funcionales F y E son equivalentes si las respuestas correctas: F cubre E y E cubre F, F + = E +
14. no contestadas
Una tabla está en 1NF si cada valor en las tablas es: La respuesta correcta: un solo valorados y atómica
15. no contestadas
Una tabla no está en 2NF si: La respuesta correcta: contiene las dependencias funcionales parciales
16. no contestadas
Una tabla está en 3NF si: Las respuestas correctas: no existen dependencias funcionales transitivos, cada dependencia funcional o bien tiene una superclave en su lado izquierdo, o tiene un atributo privilegiada en la parte derecha
17. no contestadas
Una tabla está en BCNF si: La respuesta correcta: cada dependencia funcional tiene una superclave en su lado izquierdo
18. no contestadas
Una dependencia funcional viola BCNF si no tiene: la respuesta correcta: una superclave en su lado izquierdo

19. No es una dependencia funcional parcial si:
Contestado la respuesta correcta: su lado izquierdo contiene una parte de una clave candidata
2 No ¿En qué condiciones (s) es una relación siempre en 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisasi

Home> Praktek kuis> normalisasi
normalisasi
Mangga ngajawab pertanyaan ka best of pangabisa Anjeun. Patarosan jeung centang geus sababaraha waleran nu bener.

1.
Kenop utama hubungan hiji nangtukeun nilai sakabeh atribut séjén
leres

palsu

2.
kabebasan fungsi bisa ditangtukeun ku examining ekstensi (nagara)
tabel di database a.
Bener 11. Teu The panutupanana tina susunan dibikeun tina atribut dina susunan dibikeun tina

Dijawab kabebasan fungsi nyaéta The Jawab bener: susunan sakabeh atribut nu ditangtukeun ku atribut dibikeun
12. Teu Dijawab
Kaitan R (A, B, C, D, E) jeung susunan kabebasan fungsi nu dibikeun: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} nu dibikeun. Nu panutupanana tina {A, B, E} dina F nyaeta: Nu Waleran bener: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Teu Dijawab
Dua sét fungsi kabebasan F jeung E anu sarua lamun The Waleran bener: F nyertakeun E jeung E nyertakeun F, F + = E +
14. Teu Dijawab
A tabel di 1NF lamun unggal nilai dina tabel nyaéta: Nu Jawab bener: single-hargana jeung atom
15. Teu Dijawab
A tabel teu aya dina 2NF lamun: Nu Jawab bener: ngandung kabebasan fungsi parsial
16. Teu Dijawab
A tabel di 3NF lamun: Nu Waleran bener: aya no transitive kabebasan fungsi, unggal kagumantungan fungsi boh ngabogaan superkey di sisi kénca-leungeun anak, atawa ngabogaan atribut perdana di sisi-leungeun katuhu
17. Teu Dijawab
A tabel di BCNF lamun: Nu Jawab bener: unggal kagumantungan fungsi ngabogaan superkey di sisi kénca-leungeun anak
18. Teu Dijawab
A kagumantungan fungsi ngalanggar BCNF lamun teu boga: Nu Jawab bener: a superkey di sisi kénca-leungeun anak

19. Teu A kagumantungan fungsi anu parsial lamun:
Dijawab Nu Jawab bener: sisi kénca-leungeun anak ngandung bagian konci calon
2 Teu Dina kaayaan naon (s) nyaéta hubungan hiji sok di 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kuhalalisha

Home> Mazoezi Quizzes> Kuhalalisha
kuhalalisha
Tafadhali jibu maswali kwa kadri ya uwezo wako. Maswali na checkboxes na majibu nyingi sahihi.

1.
muhimu ya msingi ya uhusiano huamua maadili ya sifa nyingine zote
kweli

False

2.
beroendet kazi inaweza kuamua na kuchunguza upanuzi (majimbo)
wa meza katika database.
Kweli 11. Si kufungwa kwa kupewa seti ya sifa chini ya kupewa seti ya

Akajibu beroendet kazi ni sahihi Jibu: seti ya sifa zote kwamba ni kuamua na sifa kutokana na
12. Hujajibiwa
Uhusiano R (A, B, C, D, E) na seti ya beroendet kazi wanapewa: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} wanapewa. kufungwa kwa {A, B, E} chini F ni: majibu sahihi ya: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Hujajibiwa
seti mbili za kazi beroendet F na E ni sawa kama majibu sahihi ya: F inashughulikia E na E inashughulikia F, F + = E +
14. Hujajibiwa
meza ni katika 1NF kama kila thamani katika meza ni: Correct Jibu: single-thamani na atomic
15. Hujajibiwa
meza si katika 2NF kama: Correct Jibu: ina ubaguzi beroendet kazi
16. Hujajibiwa
meza ni katika 3NF kama: majibu sahihi ya: hakuna elekezi kazi beroendet, kila utegemezi kazi ama ina superkey upande wake wa mkono wa kushoto, au ana sifa mkuu juu ya upande wa kulia
17. Hujajibiwa
meza ni katika BCNF kama: Correct Jibu: kila utegemezi kazi ina superkey upande wake wa mkono wa kushoto
18. Hujajibiwa
utegemezi kazi inakiuka BCNF kama haina: Correct Jibu: superkey upande wake wa mkono wa kushoto

19. Si utegemezi kazi ni ubaguzi kama:
Akajibu sahihi Jibu: upande wake wa mkono wa kushoto ina sehemu ya muhimu mgombea
2 Si Chini ya kile hali (s) ni uhusiano daima katika 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Normalisering

Hem> praktiska frågor> Normalisering
Normalisering
Vänligen besvara frågorna efter bästa förmåga. Frågor med kryssrutor har flera korrekta svar.

1.
Primärnyckeln av en relation bestämmer värdet av alla andra attribut
Sann

Falsk

2.
Funktionella beroenden kan bestämmas genom att undersöka de förlängningar (stater)
tabeller i en databas.
Sann 11. Inte Nedläggningen av en given uppsättning av attribut enligt en given uppsättning

Svarade funktionella beroenden är Rätt svar: mängden av alla attribut som bestäms av de givna attribut
12. Inte besvarad
Relationen R (A, B, C, D, E) och en uppsättning av funktionella beroenden ges: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E-> D} ges. Nedläggningen av {A, B, E} i F är: Rätt svar: {A, B, E, D, C} {A, B, C, D, E}
13. Inte besvarad
Två uppsättningar av funktionella beroenden F och E är likvärdiga om de rätta svaren: F täcker E och E omfattar F, F + = E +
14. Inte besvarad
En tabell är i 1NF om varje värde i tabellerna är: Rätt svar: enkelvärderad och atom
15. Inte besvarad
En tabell är inte i 2NF om: Rätt svar: det innehåller delvis funktionella beroenden
16. Inte besvarad
En tabell är i 3NF om: de rätta svaren: det finns inga transitiva funktionella beroenden, varje funktionellt beroende antingen har en supernyckel på sin vänstra sida, eller har ett utmärkt attribut på den högra sidan
17. Inte besvarad
En tabell är i BCNF om: Rätt svar: varje funktionellt beroende har en supernyckel på sin vänstra sida
18. Inte besvarad
En funktionellt beroende bryter BCNF om det inte har: Rätt svar: en supernyckel på sin vänstra sida

19. Inte ett funktionellt beroende är delvis om:
Svarade Rätt svar: dess vänstra sida innehåller en del av en kandidatnyckel
2 Inte Under vilka villkor (s) är en relation alltid i 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ба эътидол

Home> Амал тестҳо> эътидол
ба эътидол
Лутфан, ба саволҳои ба беҳтар аз он қобилияти шумо ҷавоб диҳанд. Саволҳо бо ҷаъбаҳоро доранд ҷавобҳои дуруст гуногун.

1.
Калиди асосии муносибати арзишҳои ҳамаи хусусиятҳои дигар муайян
дуруст

дуруц

2.
dependencies функсионалӣ метавонад бо санҷиши васеъшавии муайян (давлатҳои)
мизҳои дар як пойгоҳи.
Рост аст, на 11. баста шудани як қатор дода хусусиятҳои зери маҷмӯи дода

Ҷавоб dependencies функсионалии дурусти ҷавоб аст: маҷмӯи ҳамаи хусусиятҳои, ки аз ҷониби хусусиятҳои мазкур муайян карда мешавад
12. беҷавоб мемонанд
Нисбат R (A, B, C, D, E) ва як ќатор dependencies функсионалии дода мешаванд: F = {ҳозир нестанд> C, CD-> E, C-> A, почт> D} дода мешавад. Дар баста шудани {A, B, E} назди F аст: ҷавобҳои дуруст: {A, B, E, D, С} {A, B, C, D, E}
13. беҷавоб мемонанд
Ду маҷмӯи функсионалии F dependencies ва E баробаркардашуда, агар ҷавобҳои дуруст мебошанд: F фаро E ва E фаро F, F + = + E
14. беҷавоб мемонанд
A миз дар 1NF аст, ки агар ҳар як аз арзиши дар љадвалњои аст: дуруст Ҷавоб: ягонаи-қадр ва атом
15. беҷавоб мемонанд
Як сари суфра аст дар 2NF намешавад, агар: The дуруст Ҷавоб: он дорои dependencies функсионалии қисман
16. беҷавоб мемонанд
A миз дар 3NF аст, агар: ҷавобҳои дуруст: Ҳеч transitive dependencies функсионалии он ҷо, ҳар вобастагии функсионалӣ ё дорои superkey оид ба тарафи чапи дасти худ, ё дорои аттрибутӣ Сарвазири дар тарафи дасти ростро
17. беҷавоб мемонанд
A миз дар BCNF, агар аст: дуруст Ҷавоб: ҳар вобастагии функсионалии дорад superkey оид ба тарафи чапи дасти худ
18. беҷавоб мемонанд
Як вобастагии функсионалии вайрон BCNF агар он надоранд: The дуруст Ҷавоб: а superkey оид ба тарафи чапи дасти худ

19. Ҳатто як вобастагии функсионалии қисман, агар аст:
Ҷавоб The дуруст Ҷавоб: чапу дасти худ дорои як қисми калиди номзад
2 Не Дар кадом ҳолати (ҳо) и муносибати аст, ҳамеша дар 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

இயல்பாக்கம்

முகப்பு> நடைமுறையில் வினாடி வினாக்கள்> இயல்பாக்கம்
இயல்பாக்கம்
உங்கள் திறனை சிறந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க கொள்ளவும். பெட்டிகளையும் கேள்விகள் பல சரியான பதில்களை வேண்டும்.

1.
உறவின் முதன்மை முக்கிய மற்ற அனைத்து உள்ளீடுகளின் மதிப்புகள் தீர்மானிக்கிறது
உண்மை

தவறான

2.
செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை நீட்சிகள் ஆய்வு தீர்மானிக்கப்படுகிறது (அமெரிக்கா)
ஒரு தகவல் அட்டவணைகள்.
உண்மை 11. இல்லை கொடுக்கப்பட்ட செட் கீழ் பண்புகளை கொடுக்கப்பட்ட செட் மூடல்

செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை பதில் சரியான பதில்: கொடுக்கப்பட்ட பண்புகளை தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று அனைத்து பண்புகளை தொகுப்பு
12. பதிலளிக்கவில்லை
உறவு ஆர் (ஏ, பி, சி, டி, இ) மற்றும் செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை ஒரு தொகுப்பு வழங்கப்படும்: எஃப் = {மோலின்> சி, சிடி-> மின், சி> ஒரு, மின்> டி} வழங்கப்படும். {ஏ, பி, மின்} கீழ் F என்பது மூடல்: சரியான பதில்களை: {ஏ, பி, ஈ, டி, சி}, {ஏ, பி, சி, டி, இ}
13. பதிலளிக்கவில்லை
செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை மற்றும் உபகரணத்திற்கான இரண்டு பெட்டிகள் சரியான பதில்களை என்றால் சமமானதாக இருக்கும்: எஃப் மின் உள்ளடக்கியது மற்றும் மின் f, f + = மின் உள்ளடக்கியது +
14. பதிலளிக்கவில்லை
ஒரு அட்டவணை 1NF உள்ளது அட்டவணைகள் ஒவ்வொரு மதிப்பாக இருந்தால்: சரியான பதில்: ஒற்றை-மதிப்புடைய அணு
15. பதிலளிக்கவில்லை
ஒரு அட்டவணை 2NF இல்லை என்றால்: சரியான பதில்: இது ஒரு பகுதி செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை கொண்டிருக்கிறது
16. பதிலளிக்கவில்லை
ஒரு அட்டவணை 3NF உள்ளது என்றால்: சரியான பதில்களை: எந்த டிரான்சிடிவ் செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை உள்ளன, ஒவ்வொரு சார்புநிலையாக அல்லது அதன் இடது புறத்தில் சூப்பர்கீயாக உள்ளது, அல்லது வலது புறத்தில் ஒரு பிரதம பண்பு
17. பதிலளிக்கவில்லை
ஒரு அட்டவணை BCNF என்றால் உள்ளது: சரியான பதில்: ஒவ்வொரு சார்புநிலையாக அதன் இடது புறத்தில் சூப்பர்கீயாக உள்ளது
18. பதிலளிக்கவில்லை
செயல்பாட்டுச் சார்புநிலை BCNF மீறுகிறது அது இல்லை என்றால்: சரியான பதில்: அதன் இடது புறத்தில் சூப்பர்கீயாக

19. ஒரு செயல்பாட்டு சார்பு என்றால் பகுதி ஆகும்:
சரியான பதில் பதில்கள்: அதன் இடது புறத்தில் ஒரு வேட்பாளர் முக்கிய ஒரு பகுதியாக கொண்டுள்ளது
2 இல்லை என்ன நிலை (கள்) கீழ் 2NF எப்போதும் ஒரு தொடர்பு என்ன?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

నార్మలైజేషన్

హోమ్> ప్రాక్టీస్ క్విజ్లు> నార్మలైజేషన్
నార్మలైజేషన్
మీ సామర్థ్యం మేరకు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి. చెక్ బాక్స్ తో ప్రశ్నలు బహుళ సరైన సమాధానాలను.

1.
ఒక సంబంధాన్ని ప్రాథమిక కీ అన్ని ఇతర లక్షణాల విలువలలో నిర్ణయిస్తుంది
ట్రూ

తప్పుడు

2.
ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం పొడిగింపులు పరీక్షించటం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది (రాష్ట్రాలు)
ఒక డేటాబేస్ లో పట్టికలు.
ట్రూ 11. నాట్ ఇచ్చిన గుణాలను ఇచ్చిన మూసివేత

ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం సమాధానం సరైన సమాధానం: ఇచ్చిన లక్షణాల ద్వారా అనేవి అన్ని గుణాలను సెట్
12. సమాధానం ఇవ్వలేదు
రిలేషన్ ఆర్ (A, B, సి, డి, ఇ) మరియు ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం సమితి ఇస్తారు: F = {AB-> సి, CD-> ఇ, సి> ఒక, ఇ> D} ను ఇస్తారు. నిబంధనల {A, B, E} F కింద మూసివేత: కరెక్ట్ సమాధానాలు: {A, B, E, D, c}, {A, B, సి, డి, ఇ}
13. సమాధానం ఇవ్వలేదు
ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం F మరియు E యొక్క రెండు సెట్లు సరైన సమాధానాలు ఉంటే సమానంగా ఉంటాయి: F E వర్తిస్తుంది మరియు E F, F + = E వర్తిస్తుంది +
14. సమాధానం ఇవ్వలేదు
ఒక పట్టికలో 1NF ఉంది పట్టికలలో ప్రతి విలువ ఉంటే: సరైన సమాధానం: ఒకే విలువ మరియు పరమాణు
15. సమాధానం ఇవ్వలేదు
సరైన సమాధానం: ఇది పాక్షిక ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం కలిగి పట్టిక పడినట్లయితే 2NF కాదు
16. సమాధానం ఇవ్వలేదు
, ప్రతి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఏ సకర్మక ఫంక్షనల్ ఆధారపడటం ఉన్నాయి గాని దాని ఎడమ చేతి వైపు ఒక superkey ఉంది, లేదా కుడి చేతి వైపు ఒక ప్రధాన లక్షణం ఉంది: ఒక పట్టికలో 3NF ఉంటే: సరైన సమాధానాలు
17. సమాధానం ఇవ్వలేదు
ఒక పట్టిక BCNF ఉంటే ఉంది: సరైన సమాధానం: ప్రతి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ దాని ఎడమ చేతి వైపు ఒక superkey ఉంది
18. సమాధానం ఇవ్వలేదు
ఒక క్రియాత్మక డిపెండెన్సీ BCNF ఉల్లంఘించే అది లేదు ఉంటే: సరైన సమాధానం: దాని ఎడమ చేతి వైపు ఒక superkey

19. నాట్ ఎ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉంటే ఆచరణీయం:
సరైన సమాధానం సమాధానం: దాని ఎడమ చేతి వైపు ఒక అభ్యర్థి కీ భాగం కలిగి
2 కాదా పరిస్థితి (లు) అండర్ 2NF ఎల్లప్పుడూ ఒక సంబంధం?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

การฟื้นฟู

หน้าแรก> แบบทดสอบการปฏิบัติ> Normalization
การฟื้นฟู
กรุณาตอบคำถามที่ดีที่สุดของความสามารถของคุณ คำถามที่มีช่องทำมีคำตอบที่ถูกต้องหลาย

1
คีย์หลักของความสัมพันธ์จะเป็นตัวกำหนดค่าของคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมด
จริง

เท็จ

2
การอ้างอิงการทำงานจะถูกกำหนดโดยการตรวจสอบนามสกุล (สหรัฐอเมริกา)
ของตารางในฐานข้อมูล
ทรู 11. ไม่ปิดรับชุดของคุณลักษณะภายใต้ชุดที่กำหนดของ

ตอบอ้างอิงการทำงานเป็นคำตอบที่ถูกต้อง: ชุดของคุณลักษณะทั้งหมดที่จะถูกกำหนดตามคุณสมบัติที่กำหนด
12. ไม่ได้รับคำตอบ
ความสัมพันธ์ R (A, B, C, D, E) และตั้งค่าการอ้างอิงการทำงานจะได้รับ: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> d} จะได้รับ ปิด {A, B, E} ภายใต้ F คือคำตอบที่ถูกต้อง: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. ไม่ได้รับคำตอบ
สองชุดของการอ้างอิงการทำงาน F และ E เป็นเทียบเท่าถ้าคำตอบที่ถูกต้อง: F ครอบคลุมอีและอีครอบคลุม F, F = + E +
14. ไม่ได้รับคำตอบ
ตารางอยู่ใน 1NF ถ้าค่าในตารางทุกคือคำตอบที่ถูก: valued เดียวและอะตอม
15. ไม่ได้รับคำตอบ
ตารางไม่ได้อยู่ใน 2NF ถ้า: คำตอบที่ถูกต้อง: มันมีการพึ่งพาการทำงานบางส่วน
16. ไม่ได้รับคำตอบ
ตารางอยู่ใน 3NF หาก: คำตอบที่ถูกต้อง: ไม่มีสกรรมกริยาอ้างอิงการทำงานแต่ละพึ่งพาการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมี superkey อยู่ทางด้านซ้ายมือของตนหรือมีคุณลักษณะที่สำคัญทางด้านขวามือ
17. ไม่ได้รับคำตอบ
ตารางอยู่ใน BCNF ถ้า: คำตอบที่ถูกต้อง: ทุกพึ่งพาการทำงานมี superkey อยู่ทางด้านซ้ายมือของตน
18. ไม่ได้รับคำตอบ
พึ่งพาการทำงานละเมิด BCNF ถ้ามันไม่ได้มี: คำตอบที่ถูกต้อง: superkey อยู่ทางด้านซ้ายมือของตน

19. ไม่ใช่พึ่งพาการทำงานเป็นบางส่วนในกรณีที่:
ตอบคำตอบที่ถูกต้อง: ด้านซ้ายมือของมันมีส่วนหนึ่งที่สำคัญของผู้สมัครเป็น
2 สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข (s) เป็นความสัมพันธ์เสมอใน 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalleştirme

Ana Sayfa> Uygulama Sınavlar> Normalleştirme
normalleştirme
yeteneğinizi en iyi şekilde sorulara cevap verin. onay kutularını Sorular birden fazla doğru cevap var.

1.
Bir ilişkinin birincil anahtar diğer bütün niteliklerin değerlerini belirler
gerçek

Yanlış

2.
Fonksiyonel bağımlılıkları uzantıları incelenerek belirlenebilir (Devletler)
Bir veritabanında tablo.
belirli bir dizi altında nitelikler kümesi verilen True 11. Değil kapatma

fonksiyonel bağımlılıkları yanıtladı Doğru Cevap geçerli: Verilen özelliklere göre belirlenir tüm niteliklerin kümesi
12. Yanıtlanmış değil
İlişkisi R (A, B, C, D, E) ve fonksiyonel bağımlılıkları bir dizi verilir: F = {AB-> C, CD> E, C-> A, E-> D} verilir. {A, B, E} F altında bir kapak: Doğru Yanıtlar: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Yanıtlanmış değil
fonksiyonel bağımlılıkları F ve E iki set Doğru Cevap eğer eşdeğerdir: F E kapakları ve E, F, F + = E kapakları +
14. Yanıtlanmış değil
tablolarda her değer ise bir tablo 1NF ise: Doğru Cevap:-tek değerli ve atomik
15. Yanıtlanmış değil
Doğru Cevap: kısmi fonksiyonel bağımlılıkları içeren bir tablo varsa 2NF değil
16. Yanıtlanmış değil
Hiçbir geçişli fonksiyonel bağımlılıkları vardır, her fonksiyonel bağımlılık ya da sol tarafında bir SuperKey vardır, ya da sağ taraftaki birinci sınıf bir özelliği vardır: Doğru Yanıtlar: Bir tablo halinde 3NF olduğunu
17. Yanıtlanmış değil
Bir tablo BCNF eğer şöyledir: Doğru Cevap: Her fonksiyonel bağımlılık sol tarafta bir SuperKey vardır
18. Yanıtlanmış değil
o yoksa fonksiyonel bağımlılık BCNF ihlal: Doğru Cevap: sol tarafta bir SuperKey

19. Not A fonksiyonel bağımlılık ise kısmi:
Doğru Cevap cevap verdi: sol taraftaki aday anahtarının bir kısmını içeren
Ne durum (lar) altında 2 ilişki 2NF her zaman?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

нормалізація

Головна> Практика Вікторини> Нормалізація
нормалізація
Будь ласка, дайте відповідь на питання до кращої з вашої здатності. Питання з прапорців мають кілька правильних відповідей.

1.
Первинний ключ відносини визначає значення всіх інших атрибутів
правда

помилковий

2.
Функціональні залежності можуть бути визначені шляхом вивчення розширень (станів)
таблиць в базі даних.
Правда 11. Не Замикання даного набору атрибутів при заданому наборі

Відповів функціональних залежностей Правильна відповідь: безліч всіх атрибутів, які визначаються заданими атрибутами
12. Не Відповів
Відношення R (A, B, C, D, E) і набір функціональних залежностей наведені: F = {AB-> C, CD-> E, C> A, E-> D} наведені. Закриття {A, B, E} під F є: Правильні відповіді: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Не Відповів
Два набору функціональних залежностей F і Е є еквівалентними, якщо правильні відповіді: F охоплює Е і Е охоплює F, F + = E +
14. Чи не Відповів
Таблиця знаходиться в 1NF, якщо кожне значення в таблицях: Правильна відповідь: однозначна і атомна
15. Чи не Відповів
Стіл не знаходиться в 2НФ, якщо: Правильна відповідь: він містить часткові функціональні залежності
16. Чи не Відповів
Таблиця знаходиться в 3NF, якщо: правильні відповіді: немає перехідних функціональних залежностей, кожна функціональна залежність або має суперключ на його лівій стороні, або має простий атрибут на правій стороні
17. Чи не Відповів
Таблиця знаходиться в НФБК, якщо: Правильна відповідь: кожен функціональна залежність має суперключ на його лівій стороні
18. Чи не Відповів
Функціональна залежність порушує BCNF, якщо у нього немає: Правильна відповідь: суперключ на його лівій стороні

19. Чи не функціональна залежність є частковим, якщо:
Відповів Правильна відповідь: його ліва частина містить частину ключа кандидата
2 Чи не за яких умов (и) є ставлення завжди в 2НФ?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

معمول

ہوم> پریکٹس QUIZZES> معمول
معمول
آپ کی صلاحیت کا سب سے بہتر کرنے کے لئے سوالات کے جواب مرحمت فرمائیں. چیک باکس کے ساتھ ایک سے زیادہ سوالات کے درست جواب ہے.

1.
ایک رشتے کی بنیادی کلید دیگر تمام صفات کی اقدار کا تعین
سچا

جھوٹی

2.
فنکشنل انحصار ملانے کی تحقیقات کی طرف سے مقرر کیا جا سکتا ہے (امریکہ)
ایک ڈیٹا بیس میں ٹیبل کی.
یہ سچ ہے 11. کی ایک دیئے گئے سیٹ کے نیچے صفات میں سے ایک دیئے گئے سیٹ کی بندش نہیں

فنکشنل انحصار جواب درست جواب یہ ہے کہ: تمام صفات دی صفات کی طرف سے مقرر کر رہے ہیں کے سیٹ
12. جواب نہیں
ریلیشن R (A، B، C، D، E) اور فعال انحصار کی ایک سیٹ دی جاتی ہے: F = {AB-> C، CD-> E، C-> A، ای> D} کو دیا جاتا ہے. کی {A، B، E} F کے تحت ہے بندش: درست جواب: {A، B، E، D، C}، {A، B، C، D، E}
13. جواب نہیں
فنکشنل انحصار ایف اور ای کے دو سیٹ درست جواب ہے تو برابر ہیں: F E محیط ہے اور E F، F + = E احاطہ کرتا ہے +
14. جواب نہیں
ایک میز 1NF میں ہے ٹیبل میں ہر قدر ہے تو: درست جواب: ایک قابل قدر اور جوہری
15. جواب نہیں
درست جواب: یہ جزوی فنکشنل انحصار مشتمل ایک میز اگر 2NF میں نہیں ہے
16. جواب نہیں
درست جواب: کوئی ترسیلی فنکشنل انحصار ہو، ہر فعال انحصاری یا تو اس کے بائیں ہاتھ کی طرف پر ایک superkey ہے، یا دائیں ہاتھ کی طرف پر ایک اہم وصف ہے جو ایک میز اگر 3NF میں ہے
17. جواب نہیں
ایک میز BCNF تو میں ہے: درست جواب: ہر فنکشنل انحصار اس کے بائیں ہاتھ کی طرف پر ایک superkey ہے
18. جواب نہیں
اس کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک فعال انحصار BCNF خلاف ورزی ہوتی ہے: درست جواب: اس کے بائیں ہاتھ کی طرف پر ایک superkey

19. نہیں A فنکشنل انحصار تو جزوی ہے:
درست جواب کا جواب: اس کے بائیں ہاتھ کی طرف ایک امیدوار کی چابی کا ایک حصہ پر مشتمل ہے
کیا حالت (ے) کے تحت 2 2NF میں ہمیشہ ایک رشتہ ہے؟


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

izga

Bosh sahifa> Practice Kichik sinovlar> Meyorlashtirish
izga
Sizning qobiliyati eng savollarga javob bering. tasdiqlash qutilari bilan Savollar ko’p to’g’ri javob bor.

1.
a nisbatan asosiy kalit boshqa barcha sifatlari qiymatlari belgilaydi
chin

yolg’on

2.
Funktsional bog’liqliklar kengaytmalar o’rganib aniqlanishi mumkin (davlatlar)
bir ma’lumotlar bazasida jadvallar.
Bir qator ostida sifatlaridan bir berilgan to’plamidir haqiqiy 11. emas yopish

funktsional bog’liqliklar javob berdi To’g’ri javob: berilgan sifatlardan bilan belgilanadi barcha sifatlarining majmui
12. javoblar emas
Aloqa R (A, B, C, D, E) va funktsional bog’liqliklar to’plami berilgan: F = {qorin> C, CD-> E, C> A, Elektron> D} beriladi. {A, B, E} F ostida yopilishi: To’g’ri javoblar: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. javoblar emas
funktsional bog’liqliklar F va E ikki silsilasini to’g’ri javoblar bo’lsa teng: F E qamrab olgan va E F, F + = E qamrab +
14. javoblar emas
jadvaldagi har bir qiymati bo’lsa A stol 1NF bo’ladi: To’g’ri javob:-bitta qimmatbaho va atom
15. javoblar emas
To’g’ri javob: Bu qisman funktsional bog’liqliklar o’z ichiga olgan jadval bo’lsa 2NF bo’lmagan
16. javoblar emas
hech o’timli funktsional bog’liqliklar bor, har bir funktsional bog’liqlik yo uning chap tomonida bir superkey ega, yoki o’ng tomonida bir bosh xislati bor: To’g’ri javoblar: A stol bo’lsa 3NF bo’ladi
17. javoblar emas
A stol BCNF bo’lsa bo’ladi: To’g’ri javob: har bir funktsional bog’liqlik uning chap tomonida bir superkey ega
18. javoblar emas
u bo’lmasa, A funktsional bog’liqlik BCNF buzgan: To’g’ri javob: uning chap tomonida bir superkey

19. Eslatma A funktsional bog’liqlik bo’lsa qisman bo’ladi:
To’g’ri javob javob berdi: uning chap tomoni bir nomzod kalit bir qismini o’z ichiga olgan
Emas, nima holatda (lar) ostida 2 aloqa 2NF har doim?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bình thường

Trang chủ> Thực hành Trắc nghiệm> Bình thường
Bình thường
Hãy trả lời những câu hỏi để tốt nhất khả năng của mình. Câu hỏi với các hộp kiểm có nhiều câu trả lời đúng.

1.
Các khóa chính của một mối quan hệ xác định các giá trị của tất cả các thuộc tính khác
Thật

Sai

2.
phụ thuộc chức năng có thể được xác định bằng cách kiểm tra các phần mở rộng (tiểu bang)
các bảng trong một cơ sở dữ liệu.
Đúng 11. Không Việc đóng cửa của một tập hợp các thuộc tính dưới một tập hợp các

Trả lời phụ thuộc hàm là câu trả lời đúng: tập tất cả các thuộc tính được xác định bởi các thuộc tính cho
12. Chưa được trả lời
Quan hệ R (A, B, C, D, E) và một tập các phụ thuộc hàm được đưa ra: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E> D} được đưa ra. Việc đóng cửa {A, B, E} dưới F là: trả lời đúng: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Chưa được trả lời
Hai bộ chức năng phụ thuộc F và E là tương đương nếu The Đúng trả lời: F bao gồm E và E bao gồm F, F + = E +
14. Chưa được trả lời
Một bảng là ở 1NF nếu mỗi giá trị trong bảng là: Câu trả lời đúng: đơn giá trị và nguyên tử
15. Chưa được trả lời
Một bảng không phải là ở 2NF nếu: Câu trả lời đúng: nó có chứa phụ thuộc hàm từng phần
16. Chưa được trả lời
Một bảng là ở 3NF nếu: Đúng trả lời: không có phụ thuộc hàm bắc cầu, mỗi phụ thuộc chức năng hoặc là có một superkey về phía bên tay trái của mình, hoặc có một thuộc tính thủ ở phía bên tay phải
17. Chưa được trả lời
Một bảng là ở BCNF nếu: Câu trả lời đúng: mỗi phụ thuộc chức năng có superkey về phía bên tay trái của nó
18. Chưa được trả lời
Một phụ thuộc chức năng vi phạm BCNF nếu nó không có: Câu trả lời đúng: một superkey về phía bên tay trái của nó

19. Not A phụ thuộc chức năng là một phần nếu:
Trả lời câu trả lời đúng: phía bên tay trái của nó có chứa một phần của một ứng cử viên chủ chốt
2 Không Dưới những điều kiện (s) là một mối quan hệ luôn ở 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normaleiddio

Hafan> Cwisiau Practis> Normaleiddio
normaleiddio
Atebwch y cwestiynau hyd eithaf eich gallu. Cwestiynau gyda blychau ticio cael atebion cywir lluosog.

1.
Y prif allweddol mewn perthynas penderfynu gwerthoedd holl nodweddion eraill
gwir

Anghywir

2.
Gall dibyniaethau swyddogaethol yn cael ei benderfynu trwy archwilio’r estyniadau (gwladwriaethau)
tablau mewn cronfa ddata.
Cywir 11. Nid cau set benodol o briodoleddau o dan set benodol o

Atebodd dibyniaethau swyddogaethol yn y Ateb Cywir: y set o’r holl briodoleddau sy’n cael eu pennu gan y priodoleddau a roddir
12. Heb Ateb
Perthynas R (A, B, C, D, E) a set o dibyniaethau swyddogaethol yn cael eu rhoi: F = {ab-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} yn cael eu rhoi. Mae cau {A, B, E} dan F yw: Y Atebion Cywir: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Heb Ateb
Dwy set o dibyniaethau swyddogaethol F ac E yn gywerth os The Atebion Cywir: F cwmpasu E ac E yn cwmpasu F, F + = E +
14. Heb Ateb
Mae tabl yn 1NF os mhob werth yn y tablau yw: Y Ateb Cywir: un-gwerthfawrogi a’u atomig
15. Heb Ateb
Nid yw bwrdd yn 2NF os: Y Ateb Cywir: mae’n cynnwys dibyniaethau swyddogaethol rhannol
16. Heb Ateb
Mae tabl yn 3NF os: Y Atebion Cywir: nid oes unrhyw dibyniaethau swyddogaethol transitive, pob dibyniaeth swyddogaethol naill ai ganddo superkey ar ei ochr chwith, neu sydd â briodoledd prif ar yr ochr dde
17. Heb Ateb
Mae tabl yn BCNF os: Y Ateb Cywir: pob dibyniaeth swyddogaethol yn cael superkey ar ei ochr chwith
18. Heb Ateb
Mae dibyniaeth swyddogaethol tarfu BCNF os nad oes ganddo: Y Ateb Cywir: a superkey ar ei ochr chwith

19. Nid Mae dibyniaeth swyddogaethol yn rhannol os:
Atebodd y Ateb Cywir: ei ochr chwith yn cynnwys rhan o allwedd ymgeisydd
2 Nid O dan ba amod (au) yn perthynas bob amser yn 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kuqheleke

Umphandle> Practice iikhwizi> kuqheleke
kuqheleke
Nceda uphendule le mibuzo kangangoko ngeninako. Imibuzo kunye bhokisi ube neempendulo ezininzi ezichanekileyo.

1.
Isitshixo oluphambili ngokunxulumene limisela iinqobo zonke ezinye iimpawu
Liyinyaniso

buxoki

2.
izixhomekeko ezisebenzayo neyalathwa uhlolisise ukwandiswa (States)
lwetafile kwidathabheyisi.
Liyinyaniso 11. Akukho Ukuvalwa kwe iseti iimpawu phantsi iseti

Iimpendulo izixhomekeko ezisebenzayo na impendulo echanekileyo: iseti zonke iimpawu ukuba zimiselwa iimpawu kunikwa
12. Akukho mpendulo
Relation R (A, B, C, D, E) kunye iseti yezixhomekeki ezisebenzayo banikwa: F = {SI> C, CD-> E, C-> A, E-> D} banikwa. Ukuvalwa {A, B, E} phantsi F na: kwiimpendulo ezichanekileyo: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Akukho mpendulo
iiseti ezimbini yezixhomekeki ezisebenzayo F kwaye E alingana ukuba kwiimpendulo ezichanekileyo: F obandakanya E no-E obandakanya F, f + = E +
14. Akukho mpendulo
A Itafile 1NF ukuba zonke ixabiso kwi yezintlu: impendulo echanekileyo: elinye-kuthakazelelwe atomic
15. Akukho mpendulo
Itheyibhile ayikho 2NF ukuba: impendulo echanekileyo: iqulethe izixhomekeko buso ezisebenzayo
16. Akukho mpendulo
A Itafile 3NF ukuba: kwiimpendulo ezichanekileyo: akukho transitive izixhomekeko ezisebenzayo, ukuxhomekeka ngalinye ezisebenzayo nokuba unayo superkey kwicala lasekhohlo layo, okanye lesiphumo prime kwicala lasekunene-lesandla
17. Akukho mpendulo
A Itafile BCNF ukuba: impendulo echanekileyo: zonke yokuxhomekeka ezisebenzayo umntu superkey ngecala lasekhohlo layo
18. Akukho mpendulo
A ukuxhomekeka esebenza kukwaphula BCNF ukuba ayinakuba yi: impendulo echanekileyo: a superkey ngecala lasekhohlo layo

19. Akukho ukuxhomekeka esebenza kuyinxenye ukuba:
Waphendula impendulo echanekileyo: kwicala lasekhohlo layo iqulethe yinxalenye engundoqo umgqatswa
2 Hayi Yayinjani imeko (s) leyo iyalamana kusoloko 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

נאָרמאַליזאַטיאָן

היים> פּראַקטיס קוויזזעס> נאָרמאַליזאַטיאָן
נאָרמאַליזאַטיאָן
ביטע ענטפֿערן די שאלות צו דער בעסטער פון דיין פיייקייַט. פֿראגן מיט טשעקקבאָקסעס האָבן קייפל ריכטיק ענטפֿערס.

1.
די ערשטיק שליסל פון אַ באַציונג דיטערמאַנז די וואַלועס פון אַלע אנדערע אַטראַביוץ
אמת

פאַלש

2.
פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז קענען ווערן באשלאסן דורך יגזאַמינינג די יקסטענשאַנז (אמעריקע)
פון טישן אין אַ דייטאַבייס.
אמת 11. נישט די קלאָוזשער פון אַ געגעבן סכום פון אַטריביוץ אונטער אַ געגעבן סכום פון

געענטפֿערט פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז איז די ריכטיק ענטפֿערן: די סכום פון אַלע אַטראַביוץ אַז זענען באשלאסן דורך די געגעבן אַטראַביוץ
12. ניט אַנסווערעד
באַציונג ר (א, ב, C, ד, E) און אַ באַשטימט פון פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז זענען געגעבן: ו = {אַב-> C, קד-> E, C-> א, E-> ד} זענען געגעבן. די קלאָוזשער פון {א, ב, E} אונטער ו איז: די ריכטיק ענטפֿערס: {א, ב, E, ד, C}, {א, ב, C, ד, E}
13. ניט אַנסווערעד
צוויי שטעלט פון פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז ו און E ביסט עקוויוואַלענט אויב די ריכטיק ענטפֿערס: ף קאָווערס E און E- קאָווערס ו, ו + = E +
14. ניט אַנסווערעד
א טיש איז אין 1נף אויב יעדער ווערט אין די טישן איז: די ריכטיק ענטפֿערן: איין-וואַליוד און אַטאָמישע
15. ניט אַנסווערעד
א טיש איז ניט אין 2נף אויב די ריכטיק ענטפֿערן: עס כּולל פּאַרטיייש פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז
16. ניט אַנסווערעד
א טיש איז אין 3נף אויב: די ריכטיק ענטפֿערס: עס זענען קיין טראַנסיטיווע פונקטיאָנאַל דיפּענדאַנסיז, יעדער פונקטיאָנאַל דעפּענדענסי יעדער האט אַ סופּערקיי אויף זייַן לינקס-האַנט זייַט, אָדער האט אַ הויפּט אַטריביוט אויף די רעכט-האַנט זייַט
17. ניט אַנסווערעד
א טיש איז אין בקנף אויב די ריכטיק ענטפֿערן: יעדער פונקטיאָנאַל דעפּענדענסי האט אַ סופּערקיי אויף זייַן לינקס-האַנט זייַט
18. ניט אַנסווערעד
א פונקטיאָנאַל דעפּענדענסי ווייאַלייץ בקנף אויב עס טוט נישט האָבן: די ריכטיק ענטפֿערן: אַ סופּערקיי אויף זייַן לינקס-האַנט זייַט

19. ניט אַ פונקטיאָנאַל דעפּענדענסי איז פּאַרטיייש אויב:
געענטפֿערט די ריכטיק ענטפֿערן: זייַן לינקס-האַנט זייַט כּולל אַ טייל פון אַ קאַנדידאַט שליסל
2 נישט אונטער וואָס צושטאַנד (s) איז אַ באַציונג שטענדיק אין 2נף?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

normalisation

Home> Dára idanwo> normalisation
normalisation
Jọwọ dahun awọn ibeere si awọn ti o dara ju ti rẹ agbara. Ìbéèrè pẹlu checkboxes ni ọpọ tọ idahun.

1.
Awọn jc bọtini ti a relation ipinnu awọn iye ti gbogbo awọn miiran eroja
otitọ

eke

2.
Iṣẹ-ṣiṣe dependencies le wa ni ṣiṣe nipasẹ ayẹwo awọn amugbooro (ipinle)
ti tabili ni a database.
Otitọ 11. Ko Awọn bíbo kan ti a ti fi fun ti ṣeto ti eroja labẹ kan fun ṣeto ti

Si dahùn iṣẹ dependencies ni The Atunse Dahun: awọn ti ṣeto ti gbogbo awọn eroja ti o ti wa ni ṣiṣe nipasẹ awọn ti fi fun eroja
12. Ko Ti o dahun
Relation R (A, B, C, D, E) ati ki o kan ṣeto ti iṣẹ dependencies ti wa ni fun: F = {AB-> C, CD-> E, C-> A, E-> D} ti wa ni fun. Awọn bíbo ti {A, B, E} labẹ F ni: Awọn Atunse Ìdáhùn: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Ko Ti o dahun
Meji tosaaju ti iṣẹ-dependencies F ati E ba wa ni deede ti o ba ti The Atunse Ìdáhùn: F ni wiwa E ati E wiwa F, F + = E +
14. Ko Ti o dahun
A tabili ni ni 1NF ti o ba ti gbogbo iye ninu awọn tabili ni: Awọn Atunse Dahun: nikan-wulo ati ki o atomiki
15. Ko Ti o dahun
A tabili ni ko ni 2NF ti o ba ti: Awọn Atunse Dahun: o ni apa kan ti iṣẹ-ṣiṣe dependencies
16. Ko Ti o dahun
A tabili ni ni 3NF ti o ba ti: Awọn Atunse Ìdáhùn: nibẹ ni o wa ti ko si transitive iṣẹ dependencies, kọọkan iṣẹ-durode boya o ni a superkey lori awọn oniwe-osi-ọwọ ẹgbẹ, tabi ni a nomba ro lori ọtun-ọwọ ẹgbẹ
17. Ko Ti o dahun
A tabili ni ni BCNF ti o ba ti: Awọn Atunse Dahun: gbogbo iṣẹ-durode ni o ni a superkey lori awọn oniwe-osi-ọwọ ẹgbẹ
18. Ko Ti o dahun
A ti iṣẹ-ṣiṣe durode rufin BCNF ti o ba ti o ko ni ni: Awọn Atunse Dahun: a superkey lori awọn oniwe-osi-ọwọ ẹgbẹ

19. Ko A ti iṣẹ-ṣiṣe durode ni apa kan ti o ba ti:
Si dahùn The Atunse Dahun: awọn oniwe-osi-ọwọ ẹgbẹ ni apa kan a tani bọtini
2 Ko Labẹ ohun ti majemu (s) ti wa ni a relation nigbagbogbo ni 2NF?


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kokulinganisa

Home> Practice Kwakha> Kokulinganisa
Kokulinganisa
Sicela uphendule imibuzo ukuze ngangokusemandleni akho. Imibuzo nge kumabhokisi izimpendulo eziningi lengiyo.

1.
Isihluthulelo primary a maqondana inquma amagugu azo zonke ezinye izimfanelo
Yiqiniso

False

2.
ukuncika Functional kungaba azimisele ngokuhlola izandiso (sithi)
amathebula in a database.
Yiqiniso 11. Not The ukuvalwa esethini yezimfanelo ngaphansi isede enikelweko

Iyaphendulwa nemizana functional kuyinto impendulo efanele: isethi wabo bonke ezifanele kunqunywa imfanelo inikezwe
12. Akuphendulwanga
Ubudlelwano R (A, B, C, D, E) kanye nesethi nemizana functional zinikwa: F = {abathumba> C, CD-> E, C-> A, E> D} banikezwa. I kuvalwe {A, B, E} ngaphansi F ithi: Lungile Izimpendulo: {A, B, E, D, C}, {A, B, C, D, E}
13. Akuphendulwanga
Amasede amabili obusebenzayo nemizana F no E kukhona okulingana uma izimpendulo ezamukelekile: F ihlanganisa E and E ihlanganisa F, F + = E +
14. Akuphendulwanga
A itafula in 1NF uma zonke value in the amatafula ithi: Impendulo enembile: single-uyigugu futhi yama-athomu
15. Akuphendulwanga
A itafula alikho 2NF uma: ipendulo ekungiyo: liqukethe nokuncike esinqunyiwe obusebenzayo
16. Akuphendulwanga
A itafula e 3NF uma: izimpendulo ezamukelekile: azikho umenziwa nemizana functional, Ukuncika ngalinye functional noma has a superkey on sobunxele yayo side, noma has a sibaluli prime ohlangothini olusesandleni sokunene
17. Akuphendulwanga
A itafula e BCNF uma: ipendulo ekungiyo: zonke Ukuncika functional has a superkey on sobunxele yayo side
18. Akuphendulwanga
A Ukuncika obusebenzayo kwephula BCNF uma ayinayo: elungile impendulo: a superkey on sobunxele yayo side

19. Not A Ukuncika functional aluphelele uma:
Iyaphendulwa elungile impendulo: sobunxele yayo side iqukethe ingxenye ukhiye ikhandidethi
2 Not Kungaphansi kwaziphi isimo (s) uyisihlobo e 2NF njalo?