NV @ BMAs and Rookies

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —NV @ BMAs and Rook­ies

Fol­low­ing the suc­cess of her 3 hit singles NV (Nikki Vukovic) has been
nom­in­ated as Best New­comer for the Bay Music Awards 2006.
To cast your vote send an sms on 50616890 and write NV.

(Each sms costs 16c. A max­im­um of 3 text mes­sages from each phone num­ber
will be accep­ted).

NV Live with band
at Rook­ies Pub Bugib­ba
on Fri­day 1st Decem­ber 2006
at 10.30pm

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAS u Rook­ies

Wara s-suċċess ta ‘3 singles hit tagħha NV (Nikki Vuković) kien
nom­in­at bħala Best New­comer għall-Premjiji­et Baj­ja Music 2006.
Biex jit­fgħu l-vot tiegħek ibgħat sms fuq 50616890 u jikt­bu NV.

(Kull spe­jjeż sms 16c. Massimu ta ‘3 mes­saġġi minn kull num­ru tat-tele­fon
se jiġu aċċettati).

NV Live mal-band
fil Rook­ies Pub f’Buġibba
nhar il-Ġimgħa 1 Diċ 2006
fil 10:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs en Begin­ners

Na aan­leiding van die suk­ses van haar 3 hit singles NV (Nikki Vukovic) is
gen­om­in­eer as Beste Nuwel­ing vir die Bay Music Awards 2006.
Om gooi jou stem stuur n sms op 50616890 en skryf NV.

(Elke SMS kos 16c. N Mak­sim­um van 3 sms-bood­skappe uit elke tele­foon­nom­mer
sal aan­vaar word nie).

NV Live met orkes
by Rook­ies Pub Bugib­ba
Vry­dag 1 Desem­ber 2006
by 22:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs dhe rook­ies

Pas suk­ses­it të saj 3 teke hit NV (Nikki Vukovic) ka qenë
emëro­het si njeri i pan­johur mirë për Awards Bay Music 2006.
Për të hedhur vota juaj dër­goni një SMS50616890 dhe shk­ru­ani NV.

(Çdo 16c shpen­zi­met sms. Një mak­sim­um prej 3 mesazhe me tek­st nga çdo numër tele­foni
do të pran­o­hen).

NV Live me band
në Rook­ies Pub Bugib­ba
1 dhjet­or 2006 premten
at 10:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

BMAs እና Rook­ies @ ነቫዳ

እሷ 3 ለቀቅ ያላገባ ስኬት ተከትሎ ነቫዳ (ኒኪ Vukovic) ነበር
, ቤይ የሙዚቃ ሽልማት የ 2006 ምርጥ መጤ እንደ በእጩነት.
በእርስዎ ድምጽ 50616890 ላይ አንድ ኤስ መላክ እና NV መጻፍ cast ለማድረግ.

(እያንዳንዱ ኤስኤምኤስ ወጪዎች 16c. እያንዳንዱ ስልክ ቁጥር ከ 3 የጽሑፍ መልዕክቶች አንድ ከፍተኛ
) ተቀባይነት ያገኛል.

ኔቫዳ ባንድ ጋር መኖር
Rook­ies ፐብ Bugib­ba ላይ
በ 2006 ታኅሣሥ ዓርብ 1 ኛ ላይ
10.30pm ላይ

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAS والمجندون الجدد

بعد نجاح لها 3 ضرب الفردي كان NV (نيكي فوكوفيتش)
رشح كأفضل الوافد الجديد لجوائز الموسيقى خليج عام 2006.
للتصويت الخاص بإرسال رسالة نصية قصيرة على 50616890 والكتابة NV.

(كل تكاليف الرسائل القصيرة 16C. كحد أقصى 3 رسائل نصية من كل رقم الهاتف
سيتم قبول).

NV العيش مع الفرقة
في المجندون الجدد حانة بوجيبا
على 1 الجمعة ديسمبر 2006
في 10:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs եւ rook­ies

Հետեւելով հաջողության իր 3 հարվածել singles NV (Nikki Vukovic) եղել
առաջադրվել է որպես Լավագույն նորեկ համար Bay Music Awards 2006 թ.
Որպեսզի Ձեր ձայնը ուղարկեք SMS է 50616890 եւ գրել NV:

(Յուրաքանչյուր SMS արժե 16C: Առավելագույնը 3 տեքստային հաղորդագրություններից յուրաքանչյուր հեռախոսի համարը
կընդունվեն):

NV Ապրեք խմբի
ժամը Rook­ies Pub Bugib­ba
Ուրբաթ 1-ին 2006 թ. դեկտեմբերի
ժամը 10.30pm

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

BMAs və Rook­ies @ NV

onun 3 hit single uğur son­ra NV (Nikki Vukovic) olmuş­dur
Bay Music Awards 2006 Best Yeni nam­izədi.
Siz­in səs 50616890 bir sms göndərmək və NV yazmaq tök­mə üçün.

(Hər bir sms xərcləri 16C. Hər tele­fon nöm­rəsi 3 mətn mesa­jları mak­sim­um
) Qəbul ediləcək.

NV qru­pu ilə Live
Rook­ies Pub -da at
Dek­abr 2006 Fri­day 1-də
10.30pm

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs eta Rook­ies

Bere 3 hit singleak arrakasta lor­tu ondoren NV (Nikki Vukovic) izan da
Wazemank onen­ar­en Bay Music Awards 2006rako hauta­gai auker­atu.
bota zure botoa bid­ali sms bat 50616890 on eta idatzi NV.

(Bakoitzak sms kos­tuak 16c. 3 tes­tu mezuak Gehienez tele­fono zen­baki bakoitzeko
onar­tuko dira).

NV Live band batek­in
Rook­ies Pub Bugib­ba at
Ostir­ala 1ean, 2006ko abenduar­en
10.30pm

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs і Rook­ies

Пасля поспеху яе 3 сінгламі NV (Nikki Вукавічам) было
намінаваны як лепшы дэбют для Bay Music Awards 2006.
Для таго, каб аддаць свой голас адправіць смс на 50616890 і пісаць NV.

(Кожная з іх каштуе смс 16с. Максімум 3 тэкставых паведамленняў ад кожнага нумара тэлефона
будуць прынятыя).

NV У прамым эфіры з групай
у Rook­ies Паб Буджиббой
на пятніцу 1 снежня 2006
ў 10:30 вечара

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

এনভি @ BMAs এবং rook­ies

তার 3 আঘাত একক এর সাফল্যের পর এনভি (নিকি Vukovic) হয়েছে
বে মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস 2006 জন্য শ্রেষ্ঠ নবাগতার মনোনীত.
আপনার ভোট 50616890 উপর একটি এসএমএস পাঠাতে এবং এনভি লিখতে নিক্ষেপ.

(প্রতিটি এসএমএস খরচ 16c. প্রতিটি ফোন নম্বর থেকে 3 টেক্সট বার্তা সর্বাধিক
কবুল করা হবে না).

এনভি ব্যান্ডের সাথে লাইভ
Rook­ies পারলি Bugib­ba এ
শুক্রবার 1 লা ডিসেম্বর 2006
10.30pm এ

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAs i Rook­ies

Nakon uspje­ha svog 3 hit sin­glova NV (Nikki Vuković) je
nominir­an kao najbolji New­comer za Bay Music Awards 2006.
Za glas­anje pos­lati sms na 50616890 i pisa­ti NV.

(Svaki troškovi sms 16c. Mak­sim­al­no 3 tek­stu­al­nih por­uka iz svake broj tele­fona
će biti pri­hvaćen).

NV Live sa bendom
na Rook­ies Pub Bugiba
u petak 1 decem­bar 2006
22:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

NV @ BMAS и Rook­ies

След успеха на нейните 3 хита NV (Nikki Вукович) е
номиниран за най-добър дебют за Bay музикални награди 2006.
За да гласувате изпрати SMS на 50616890 и пишат NV.

(Всеки разходи SMS 16в. Максимум 3 текстови съобщения от всеки телефонен номер
Ще бъдат приемани).

NV живо с банда
при Rook­ies Pub Bugib­ba
на 1-ви декември 2006 петък
в 22:30

www.nvmalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –