Online Marketing Lecture 25/07/2012

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Scope: start a dialogue.
E-mail advantage: instantaneous.
Increase customer value – both service to to client.
3 main characteristics of e-mail marketing
Cost effective: delivery of e-mail is free, no printing.
Targeted and customisable: select who will receive my promotion.
Measurable: find how many people are opening, how many people replied, clicked on a link etc.
2 types of commercial e-mails
Promotional: entice immediate action.
Retention based e-mails: newsletters, build long-term relationships.
Types of commercial e-mails
Suppliers.
Affiliates: partners, resellers.
Transaction e-mails: e.g. invoices, online support mostly e-commerce focused.
Newsletters.
Promotional e-mails.
Promotional e-mails
Entice the user to take action through purchase or sign up. E.g. Ryanair, Buy.com using promotion/coupon.
Retention based e-mails
Information of value to create a long-term relationship with the reader. E.g. newsletter.
9 steps in creating the e-mail marketing campaign
Strategic planning.
Define list: must be obtained legally.
Creative execution.
Integrate campaign with other channels.
Personalise the message.
Deployment.
Interactive handling.
Generate reports.
Analyse results.
1 Strategic planning
Plan around your goals e.g. sell X amount.
a) Define goals
Promotional e-mails:
Immediate goal for user.
Action taken by user: purchase, download, request information.
E-mail campaign is short term.
Retention e-mails
Longer-term goals.
KPI’s important: open rate, click-through rate, ROI.
More difficult to calculate than promotional e-mails.
Campaign length important.
2 Define List
Grow a targeted database:
Genuine opt-in.
Explicit permission granted.
Information can be gathered over time.
Your database:
Only one entry required. Prospect’s e-mail address but more information can lead to improved customisation.
Your database: more fields:
First name, last name, surname, title (in separate fields).
Date of opt-in.
Source of permission – tickbox.
Gender.
Country.
Date of birth.
But remember
Don’t scare people off.
All you really need is an e-mail address.
Growing your list
Use every available interaction.
Incentives to sign up (whitepaper, gift voucher, music).
Subscribe options during retail process.
Viral marketing.
Offline interactions and promotions.
Website sign up is key.
2 stage sign-up process
Check e-mail address is correct.
State privacy policy clearly.
Maintaining lists
Keep it clean – bounce the bounces – which e-mails have not been delivered.
Opt-in vs double opt-in.
Let them unsubscribe.
Don’t become spam.
3 Creative execution
Plain text e-mails.
HTML e-mails – looks like website.
They both should be sent out.
Plain text e-mail
Text only.
No hyperlinks/images.
Smaller file size.
Looks the same across all platforms.
HTML e-mail
Contains images, different fonts and hyperlinks.
File size is much larger.
Can render differently.
Know your audience:
If from mobile, offer a text version due to bandwidth limitations.
Parts of e-mail
Header.
Subject line.
Personalised greeting.
Body.
Footer.
Unsubscribe link.
Construction and design
Length.
Emphasis.
Sectioning.
E-mail content
Content should meet the needs of users.
Relevance.
Value.
Platform testing
Make sure it works on different platforms such as:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images in e-mails
Images reinforce copy.
Images are not always displayed by e-mail clients.
Make sure your e-mail makes sense without images.
Not everyone reads mails in the office.
Smart-phone adoption is rapidly increasing.
Avoid Javascript on landing pages.
4 Integrate campaign with other channels
Reinforce brand’s message.
Increase responses.
5 Personalise the message
Mass customisation:
One to one marketing on a macro scale.
Simple personalisation can improve results.
Segment database.
6 Deployment
E-mail passing through a lot of ISP’s. In each case it can be marked as SPAM.

For the rest of the slides.
Reputation Management
Online communities:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 steps to ORM (Online Reputation Management)
Listening – monitoring the buzz.
Analysis – what’s being said and by whom.
Influencing – engage in and lead the conversation.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Skop: jinbeda djalogu.
E-mail vantaġġ: istantanja.
Jiżdied il-valur tal-klijent – kemm tas-servizz li lill-klijent.
3 karatteristiċi ewlenin ta ‘kummerċjalizzazzjoni e-mail
Ispiża effettiva: twassil ta ‘le-mail huwa b’xejn, l-ebda stampar.
Immirat u customizable: agħżel min ser jirċievi promozzjoni tiegħi.
Miżurabbli: isibu kif ħafna nies huma ftuħ, kif ħafna nies wieġbu, għafast fuq rabta eċċ
2 tipi ta ‘kummerċjali e-mails
Promozzjonali: entice azzjoni immedjata.
Retenzjoni ibbażata e-mails: newsletters, jibnu relazzjonijiet fit-tul.
Tipi ta ‘kummerċjali e-mails
Fornituri.
Affiljati:-imsieħba, bejjiegħa.
Transazzjoni e-mails: eż fatturi, appoġġ onlajn aktar il-kummerċ elettroniku iffokat.
Newsletters.
Promozzjonali e-mails.
Promozzjonali e-mails
Entice-utent biex jieħu azzjoni permezz ta ‘xiri jew jiffirmaw. Eż Ryanair, Buy.com jużaw promozzjoni / kupun.
Retenzjoni ibbażata e-mails
Informazzjoni ta ‘valur biex joħolqu relazzjoni fit-tul mal-qarrej. Eż newsletter.
9 passi fil-ħolqien l-kampanja ta ‘marketing email
Ippjanar strateġiku.
Lista Iddefinixxi: irid jinkiseb legalment.
eżekuzzjoni kreattivi.
Tintegra kampanja ma ‘kanali oħrajn.
Ippersonalizza l-messaġġ.
Iskjerament.
immaniġġjar Interactive.
Iġġenera rapporti.
Tanalizza r-riżultati.
1 L-ippjanar strateġiku
Pjan madwar miri tiegħek eż jbiegħu X ammont.
a) jiddefinixxu miri
Promozzjonali e-mails:
għan immedjat għall-utent.
Azzjoni meħuda minn utent: xiri, download, jitolbu informazzjoni.
Kampanja E-mail huwa għal żmien qasir.
Ritenzjoni e-mails
miri iktar fit-tul.
importanti KPI: l Rata miftuħ, click permezz rata, ROI.
Aktar diffiċli biex jiġi kkalkulat minn promozzjonali e-mails.
Tul Kampanja importanti.
2 Iddefinixxi Lista
Kabbar database mira:
Ġenwina opt-in.
permess espliċitu mogħti.
Informazzjoni tista ‘tiġi miġbura matul iż-żmien.
database tiegħek:
entrata waħda biss meħtieġa. indirizz ta ‘le-mail prospett iżda aktar informazzjoni tista’ twassal għal adattament mtejba.
database tiegħek: aktar oqsma:
L-ewwel isem, isem l-aħħar, il-kunjom, titolu (fl-oqsma separati).
Data ta ‘opt-in.
Sors tal-permess – tickbox.
Sess.
Pajjiż.
Data tat-twelid.
imma ftakar
M’għandekx biża nies off.
Kulma għandek bżonn huwa verament l-indirizz tal-posta elettronika.
Growing lista tiegħek
Uża kull interazzjoni disponibbli.
Inċentivi biex jiffirmaw (whitepaper, voucher rigal, mużika).
Abbona għażliet waqt il-proċess bl-imnut.
viral marketing.
interazzjonijiet offline u l-promozzjonijiet.
sinjal websajt up huwa essenzjali.
proċess sign up 2 stadju
Iċċekkja l-indirizz e-mail hu korrett.
politika tal-privatezza jiddikjara b’mod ċar.
żżomm listi
Żommha nadif – bounce l bounces – li le-mails ma ġewx mogħtija.
Opt-in vs double opt-in.
Ħallihom unsubscribe.
Ma jsirux ispam.
3 eżekuzzjoni Creative
test sempliċi e-mails.
HTML e-mails – Dehra websajt.
Huma t-tnejn għandhom jintbagħtu.
test sempliċi e-mail
Test biss.
Ebda hyperlinks / stampi.
daqs tal-fajl iżgħar.
Jistenna l-istess kollha pjattaformi.
HTML e-mail
Fih immaġini, fonts differenti u hyperlinks.
Daqs tal-fajl huwa ħafna ikbar.
Jista ‘jirrendi b’mod differenti.
Kun af udjenza tiegħek:
Jekk minn mobbli, toffri verżjoni test minħabba l-limitazzjonijiet bandwidth.
Partijiet ta ‘le-mail
Header.
linja tas-suġġett.
greeting personalizzati.
Korp.
Footer.
Rabta unsubscribe.
Kostruzzjoni u d-disinn
Tul.
L-enfasi.
Sezzjonali.
Kontenut E-mail
Kontenut għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet ta ‘utenti.
Rilevanza.
Valur.
ittestjar pjattaforma
Kun ċert li jaħdem fuq pjattaformi differenti bħal:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Immaġini fil e-mails
Stampi isaħħu kopja.
Immaġini huma mhux dejjem murija mill-klijenti e-mail.
Kun żgur e-mail tiegħek jagħmel sens mingħajr stampi.
Mhux kulħadd jaqra mails fl-uffiċċju.
adozzjoni Smart phone qed jiżdied b’rata mgħaġġla.
Evita Javascript fuq il-paġni inżul.
4 Tintegra kampanja ma ‘kanali oħrajn
Isaħħu l-messaġġ marka.
Tiżdied tweġibiet.
5 Ippersonalizza l-messaġġ
customisation Massa:
Wieħed għal waħda tas-suq fuq skala makro.
personalizzazzjoni sempliċi tista ‘ttejjeb ir-riżultati.
-database segment.
6 Utilizzazzjoni
E-mail jgħaddi permezz ta ‘lott ta’ ISPs. F’kull każ jista ‘jiġi mmarkat bħala SPAM.

Għall-bqija tal-pjastri.
reputazzjoni Ġestjoni
komunitajiet online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 passi biex ORM (Online Reputazzjoni Ġestjoni)
Jisimgħu – monitoraġġ tal buzz.
Analiżi – dak li qed jingħad u minn min.
Jinfluwenzaw – jidħlu fi, u jmexxu l-konversazzjoni.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lesing 25/07/2012
E-pos Marketing
Bestek: begin ‘n dialoog.
E-pos voordeel: oombliklike.
Verhoog waarde vir kliënte – beide diens aan kliënt.
3 belangrikste kenmerke van e-pos bemarking
Koste-effektiewe: lewering van e-pos is gratis, geen druk.
Geteiken en aanpas: kies wat my bevordering sal ontvang.
Meetbare: vind hoeveel mense die opening, hoeveel mense het geantwoord: gekliek op ‘n skakel ens
2 tipes van kommersiële e-posse
Promosie: lok onmiddellike optrede.
Behoud gebaseerde e-pos: nuusbriewe, die bou van langtermyn verhoudings.
Tipes kommersiële e-posse
Verskaffers.
Affiliasies: vennote, handelaars.
Transaksie e-pos: bv fakture, online support meestal e-handel toegespits.
Nuusbriewe.
Promosie e-posse.
Promosie e-posse
Haal die gebruiker in staat om aksie deur die aankoop te neem of teken. Bv Ryanair, Buy.com behulp promosie / koepon.
Behoud gebaseerde e-posse
Inligting van waarde om ‘n langtermyn-verhouding met die leser te skep. Bv nuusbrief.
9 stappe in die skep van die e-pos bemarkingsveldtog
Strategiese beplanning.
Definieer lys: moet wettig verkry word.
Kreatiewe uitvoering.
Integreer veldtog met ander kanale.
Verpersoonlik die boodskap.
Ontplooiing.
Interaktiewe hantering.
Genereer verslae.
Ontleed resultate.
1 Strategiese beplanning
Plan om jou doelwitte bv verkoop X bedrag.
a) doelwitte te definieer
Promosie e-pos:
Onmiddellike doelwit vir die gebruiker.
Optrede deur gebruiker: aankoop, aflaai, versoek inligting.
E-pos veldtog is kort termyn.
Behoud e-posse
Langer termyn doelwitte te bereik.
KPI’s belangrik: oop koers, deurkliektempo, ROI.
Moeiliker om te bereken as promosie e-posse.
Veldtog lengte belangrik.
2 definieer Lys
Groei ‘n geteikende databasis:
Ware opt-in.
Toestemming verleen.
Inligting kan versamel met verloop van tyd.
Jou databasis:
Slegs een inskrywing vereis. Vooruitsig se e-pos adres, maar meer inligting kan lei tot verbeterde aanpassing.
Jou databasis: meer velde:
Eerste naam, laaste naam, van, titel (in afsonderlike velde).
Datum van opt-in.
Bron van toestemming – blokkie.
Geslag.
Land.
Geboortedatum.
maar onthou
Moenie mense afskrik.
Al wat jy regtig nodig het is ‘n e-pos adres.
Die groei van jou lys
Gebruik elke beskikbare interaksie.
Aansporings aan te meld (witskrif, geskenkbewys, musiek).
Betaal opsies tydens kleinhandel proses.
Virale bemarking.
Offline interaksies en promosies.
Webwerf je is die sleutel.
2 stadium aanteken
Check e-pos adres is korrek.
privaatheidsbeleid duidelik.
Die handhawing van lyste
Hou dit skoon – weiering die hop – wat e-posse het nie afgelewer is.
Opt-in vs dubbel opt-in.
Laat hulle inteken.
Moenie spam geword.
3 Kreatiewe uitvoering
Plain text e-posse.
HTML e-posse – lyk webwerf.
Hulle het albei moet uitgestuur word.
Plain text e-pos
Slegs teks.
Geen hiperskakels / beelde.
Kleiner lêer grootte.
Lyk dieselfde oor alle platforms.
HTML e-pos
Bevat beelde, verskillende lettertipes en hiperskakels.
Lêergrootte is veel groter.
Kan anders maak.
Ken jou gehoor:
As van mobiele, bied ‘n teks weergawe as gevolg van bandwydte beperkings.
Dele van e-pos
Kop.
Onderwerpreël.
Persoonlike groet.
Liggaam.
Footer.
Bedank skakel.
Konstruksie en ontwerp
Lengte.
Klem.
Snitte.
E-pos inhoud
Inhoud moet voldoen aan die behoeftes van die gebruikers.
Relevansie.
Waarde.
platform toets
Maak seker dit werk op verskillende platforms soos:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Beelde in e-posse
Beelde versterk kopie.
Beelde nie altyd vertoon per e-pos kliënte.
Maak seker dat jou e-pos maak sin sonder beelde.
Nie almal lees posse in die kantoor.
Smart-telefoon aanneming neem vinnig toe.
Vermy Javascript op bestemming bladsye.
4 Integreer veldtog met ander kanale
Versterk boodskap handelsmerk se.
Verhoog antwoorde.
5 Verpersoonlik die boodskap
Massa aanpassing:
Een tot bemarking een op ‘n makroskaal.
Eenvoudige persona kan resultate te verbeter.
Segment databasis.
6 Ontplooiing
E-pos wat deur ‘n baie ISP se. In elk geval kan dit as spam gemerk.

Vir die res van die skyfies.
Reputation Management
Online gemeenskappe:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 stappe om ORM (Online Reputation Management)
Luister – die monitering van die alarm.
Ontleding – wat gesê word en deur wie.
Beïnvloed – betrokke te raak in en lei die gesprek.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Leksion 25/07/2012
E-mail Marketing
Qëllimi: të fillojë një dialog.
E-mail përparësi: menjëhershëm.
Rritja e vlerës së konsumatorit – si shërbim për të klientit.
3 Karakteristikat kryesore të e-mail marketing
Kosto efektive: dërgimi i e-mail është i lirë, nuk ka shtypje.
Shënjestër dhe të përshtatshëm: zgjidhni të cilët do të marrin promovimin time.
Matshëm: gjeni se shumë njerëz janë hapur, se sa njerëz u përgjigj, klikuar në një lidhje etj
2 Llojet e komerciale e-mail
Promotional: tërheq masa të menjëhershme.
Ruajtja e bazuar e-mail: gazetat, të ndërtojë marrëdhënie afat-gjatë.
Llojet e komerciale e-mail
Furnizuesit.
Affiliates: Partnerët, Rishites.
E transaksionit e-mail: p.sh. faturat, mbështetje online shumica e-commerce përqendruar.
Buletinet.
Promovuese e-mail.
Promovuese e-mail
Ndjell përdoruesit për të ndërmarrë veprime nëpërmjet blerjes ose të regjistroheni. Psh Ryanair, Buy.com përdorur promovimin / kupon.
Ruajtja e bazuar e-mail
Informacione të vlerës për të krijuar një marrëdhënie afatgjatë me lexuesin. Psh gazete.
9 hapa në krijimin e fushatës për marketing e-mail
Planifikimi strategjik.
Definimi lista: duhet të merret në mënyrë të ligjshme.
Ekzekutimi Creative.
Integrohen fushatë me kanale të tjera.
Personalizo mesazhin.
Vendosjen.
trajtimin Interactive.
Gjenerojë raporte.
Analizimi i rezultateve.
1 Planifikimi strategjik
Plan rreth qëllimeve tuaja p.sh. shesin X sasi.
a) Përcaktoni qëllimet
Promovuese e-mail:
Qëllimi i menjëhershëm për përdoruesit.
Veprim i ndërmarrë nga përdoruesit: blerje, download, kërkojë informacion.
Fushata E-mail është afatshkurtër.
Ruajtja e-mail
Qëllimet afatgjata.
rëndësishme KPI-së: Shkalla e hapur, kliko-me norma, Roi.
Më e vështirë për të llogaritur se sa promovuese e-mail.
Gjatësia Fushata e rëndësishme.
2 Define Lista
Rritet një bazë të dhënash në shënjestër:
Genuine zgjedhë-në.
leje Explicit dhënë.
Informacioni mund të mblidhen me kalimin e kohës.
bazës së të dhënave tuaj:
Vetëm një hyrje e nevojshme. Adresa perspektivën e e-mail, por më shumë informacion mund të çojë në përmirësimin e customization.
bazës së të dhënave juaj: më shumë fusha:
Emri, mbiemri, mbiemrin, titullin (në fusha të veçanta).
Data e zgjedhë-në.
Burimi i lejes – tickbox.
Gjinore.
Country.
Data e lindjes.
por mos harroni
Mos trembë njerëzit jashtë.
Të gjithë ju duhet të vërtetë është një adresë e-mail.
Rritje listën tuaj
Përdorni çdo ndërveprim në dispozicion.
Nxitjet për të nënshkruar (whitepaper, kupon dhuratë, muzikë).
Regjistrohu mundësitë gjatë procesit të shitjes me pakicë.
marketing viral.
Ndërveprimet offline dhe promovime.
Faqja e internetit shenjë up është çelësi.
Procesi shenjë-up 2 faza
Kontrollo e-mail adresë është e saktë.
Politika e privatësisë State qartë.
Mbajtja e listave
Mbajtur atë të pastër – kërcej bounces – të cilat e-mail nuk janë dorëzuar.
Opt-in vs dyfishtë të zgjedhë-në.
Le të unsubscribe.
A nuk bëhen të bllokuara.
3 ekzekutimi Creative
tekst i thjeshtë e-mail.
HTML e-mail – duket si faqen e internetit.
Ata të dy duhet të dërgohet.
tekst i thjeshtë e-mail
Tekst vetëm.
Asnjë hyperlinks / images.
madhësi më të vogël file.
Duket e njëjtë në të gjitha platformat.
HTML e-mail
Përmban imazhe, fonts të ndryshme dhe hyperlinks.
madhësia e skedës është shumë më i madh.
Mund të bëjnë ndryshe.
E di audiencën tuaj:
Nëse nga celulari, të ofrojë një version tekst për shkak të kufizimeve Bandwidth.
Pjesë e e-mail
Header.
rreshtin e subjektit.
përshëndetje personalizuar.
Body.
Footer.
Lidhje unsubscribe.
Ndërtimi dhe dizajn
Length.
Theksi.
Sectioning.
Përmbajtja e E-mail
Përmbajtja duhet të përmbushë nevojat e përdoruesve.
Lidhja.
Vlera.
testimi platformë
Sigurohuni që ajo punon në platforma të ndryshme të tilla si:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imazhet në e-mail
Images përforcuar kopje.
Imazhet nuk janë shfaqur gjithmonë nga klientët e-mail.
Sigurohuni që e-mail juaj ka kuptim pa imazhe.
Jo të gjithë e lexon mesazhet në zyrë.
Miratimi smart-telefon është rritur me shpejtësi.
Shmangni Javascript në faqet ulje.
4 Integrimi fushatë me kanale të tjera
Përforcuar mesazhin markë të.
Rritja e përgjigjeve.
5 Personalizo mesazh
customization Mass:
Një për një të marketingut në një shkallë makro.
Simple personalizimit mund të përmirësojë rezultatet.
bazës së të dhënave segment.
6 Vendosja
E-mail duke kaluar nëpër një shumë të ISP-së. Në çdo rast ajo mund të jetë e shënuar si SPAM.

Për pjesën tjetër të slides.
Reputacioni Menaxhimi
Komunitetet Online:
Digg.
eBay
Amazona
TripAdvisor
IMDB.
3 hapa për ORM (Online Reputacioni Management)
Dëgjimi – monitorimin e lëvizje.
Analiza – atë që u tha dhe nga kush.
Ndikuar – angazhohen në dhe të çojë bisedën.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
የመስመር ላይ ግብይት ሌክቸር 25/07/2012
ኢ-ሜይል ማሻሻጥ
አድማስ: አንድ ውይይት ይጀምሩ.
ኢ-ሜል ጥቅም: ቅጽበታዊ.
የደንበኛ ዋጋ ጨምር – ሁለቱም አገልግሎት ደንበኛ ነው.
ኢ-ሜይል ግብይት 3 ዋና ዋና ባሕርያት
ወጪ ቆጣቢ: ኢ-ሜይል አሰጣጥ, ምንም ማተሚያ ነጻ ነው.
ዒላማ እና ሊበጅ: ማን ማስተዋወቂያ ይቀበላሉ ይምረጡ.
ሊለካ: ብዙ ሰዎች ብዙ ሰዎች መልሶ እንዴት በመግቢያው ላይ እንዴት ማግኘት, ወዘተ አገናኝ ላይ ጠቅ
የንግድ ኢ-ሜይል 2 አይነቶች
የማስተዋወቂያ: አፋጣኝ እርምጃ ያታልላሉ.
ማቆየት ላይ የተመሠረተ ኢ-ሜይል: ጋዜጣዎችን, የረጅም ጊዜ ግንኙነት ለመገንባት.
የንግድ ኢ-ሜይል አይነቶች
አቅራቢዎች.
ተባባሪዎች: አጋሮች, ሻጮች.
የግብይት ኢ-ሜይል: ለምሳሌ: ደረሰኞች, የመስመር ላይ ድጋፍ በአብዛኛው ኢ-ኮሜርስ ያተኮረ.
ጋዜጣዎች.
የማስተዋወቂያ ኢ-ሜይል.
የማስተዋወቂያ ኢ-ሜይል
ግዢ በኩል እርምጃ መውሰድ ወይም ለመመዝገብ ተጠቃሚው ያታልላሉ. ለምሳሌ: Ryanair, Buy.com ማስተዋወቂያ / ኩፖን በመጠቀም.
ማቆየት ላይ የተመሠረተ ኢ-ሜይል
እሴት መረጃ አንባቢ ጋር የረጅም ጊዜ ግንኙነት ለመፍጠር. ለምሳሌ: በራሪ ጽሑፍ.
የኢ-ሜይል የገበያ ዘመቻ በመፍጠር ረገድ 9 ደረጃዎች
ስልታዊ እቅድ.
ዝርዝር ይግለጹ: በሕግ ማግኘት አለበት.
የፈጠራ የሞት.
ሌሎች ሰርጦች ጋር ዘመቻ ያዋህዱ.
መልዕክት Personalise.
ማሰማራት.
በይነተገናኝ አያያዝ.
ሪፖርቶችን ፍጠር.
ውጤቶች ይዳስሳሉ.
1 ስልታዊ እቅድ
ለምሳሌ ግቦች ዙሪያ ዕቅድ የ X መጠን ይሸጣሉ.
ሀ) ግቦች በይን
የማስተዋወቂያ ኢ-ሜይል:
ተጠቃሚ ወዲያውኑ ግብ.
እርምጃ ተጠቃሚ ተወሰደ: ግዢ, አውርድ, መረጃ መጠየቅ.
ኢ-ሜል ዘመቻ ለአጭር ጊዜ ነው.
ማቆየት ኢ-ሜይል
ከአሁን በኋላ የረጅም ጊዜ ግቦች.
KPI የአምላክ አስፈላጊ: ክፍት መጠን, ጠቅ ያድርጉ-አማካኝነት መጠን, ኦ.
የማስታወቂያ ኢ-ሜይል በላይ ለማስላት ይበልጥ አስቸጋሪ.
የዘመቻ ርዝመት አስፈላጊ ነው.
2 ዝርዝር ይግለጹ
አንድ ዒላማ የውሂብ ጎታ አሳድግ:
እውነተኛ መርጦ ውስጥ.
ግልጽ የሆነ ፈቃድ ተሰጥቷል.
መረጃ በጊዜ ሂደት ይሰበሰባሉ ይችላሉ.
የእርስዎ ጎታ:
ብቻ አንድ ግቤት ያስፈልጋል. ተስፋ የኢ-ሜል አድራሻ ነገር ግን ተጨማሪ መረጃ የተሻሻለ ማበጀት ሊያስከትል ይችላል.
የእርስዎ ጎታ: ተጨማሪ መስኮች:
(በተለየ መስኮች) የመጀመሪያ ስም, የአባት ስም, የወላጅ ስም, የማዕረግ ስም ነው.
መርጦ ውስጥ ቀን.
ፈቃድ ምንጭ – tickbox.
ፆታ.
አገር.
የትውልድ ቀን.
ይሁንና አንድ ነገር ማስታወስ
ሰዎች ጠፍቷል ለማባረር አይደለም.
በእርግጥ ያስፈልገናል ሁሉ የኢ-ሜይል አድራሻ ነው.
የእርስዎን ዝርዝር እያደገ
ሁሉ የሚገኝ መስተጋብር ይጠቀሙ.
ማበረታቻዎች (whitepaper, ስጦታ ቫውቸር, ሙዚቃ) ለመመዝገብ.
የችርቻሮ ሂደት ወቅት አማራጮች ይመዝገቡ.
በቫይረስ ማሻሻጥ.
ከመስመር ውጭ ግንኙነቶች እና ማስተዋወቂያዎች.
የድር ጣቢያ ምልክት እስከ ቁልፍ ነው.
2 ደረጃ የምዝገባ ሂደት
ተመዝግበው የኢ-ሜይል አድራሻ ትክክል ነው.
በግልጽ ስቴት የግላዊነት መምሪያ.
ዝርዝሮች መጠበቅ
ንጹህ ያድርጉት – ኢ-ሜይል ተሰጥቶኛል አይደለም የተማራችሁትን – የ ይጣመማል አለመዝለሉን.
መርጠው ድርብ መርጦ ውስጥ በእኛ.
እነሱን ከደንበኝነት እንመልከት.
አይፈለጌ መልዕክት አትሁን.
3 የፈጠራ የሞት
ስነጣ አልባ ጽሑፍ በኢ-ሜይል.
ኤች ቲ ኤም ኤል ኢ-ሜይል – ድር ጣቢያ ያሉ ይመስላል.
ሁለቱም ወደ ውጭ መላክ አለባቸው.
ስነጣ አልባ ጽሑፍ በኢ-ሜይል
ጽሁፍ ብቻ.
ምንም አገናኞች / ምስሎች.
አሳንስ የፋይል መጠን.
በሁሉም መድረኮች ላይ ተመሳሳይ ይመስላል.
ኤች ኢ-ሜይል
ምስሎች, የተለያዩ ቅርጸ እና አገናኞችን ይዟል.
የፋይል መጠን በጣም ትልቅ ነው.
የተለየ እናስረክብ ዘንድ እንችላለን.
የእርስዎ ታዳሚዎች ታውቃላችሁ;
ከሞባይል ከሆነ, ምክንያት የመተላለፊያ የአቅም አንድ የጽሑፍ ቅጂ ማቅረብ.
ኢ-ሜይል ክፍሎች
የራስጌ.
የርዕሰ ጉዳይ መስመር.
Personalised ሰላም ለእናንተ ይሁን.
አካል.
ግርጌ.
ከደንበኝነት አገናኝ.
ግንባታ እና ንድፍ
ርዝመት.
ቦታ አይሰጥም.
Sectioning.
ኢ-ሜይል ይዘት
የይዘት ተጠቃሚዎች ፍላጎት ማሟላት አለበት.
አስፈላጊነት.
እሴት.
መድረክ ሙከራ
እርግጠኛ እንደ በተለያዩ መድረኮች ላይ ይሰራል ያድርጉ:
Gmail.
Eudora.
ተንደርበርድ.
Outlook.
ኢ-ሜይል ውስጥ ምስሎችን
ምስሎች ቅጂ ማጠናከር.
ምስሎችን ሁልጊዜ ኢ-ሜይል ደንበኞች የሚታዩ አይደሉም.
የኢ-ሜይል ምስሎች ያለ ትርጉም ይሰጣል ያረጋግጡ.
ሁሉም ሰው ቢሮ ውስጥ ሜይል ያነባል.
ብልጥ-ስልክ የጉዲፈቻ በፍጥነት እየጨመረ ነው.
የማረፊያ ገጾች ላይ ጃቫስክሪፕት ራቅ.
4 ሌሎች ሰርጦች ጋር ዘመቻ ያዋህዱ
ብራንድ መልእክት ማጠናከር.
ምላሾችን ጨምር.
5 መልዕክት Personalise
ጅምላ ማበጀት:
አንድ ማክሮ ደረጃ ላይ አንድ ግብይት ወደ አንድ.
ቀላል ለግል ውጤቶች ለማሻሻል ይችላሉ.
ክፍል ጎታ.
6 ማሰማራት
አይኤስፒ ብዙ አልፎ ኢ-ሜይል. በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ ይህ እንደ አይፈለጌ መልዕክት ምልክት ሊሆን ይችላል.

ወደ ስላይድ በቀሪው.
ስም አስተዳደር
የመስመር ላይ ማህበረሰቦች:
Digg.
eBay
አማዞን
TripAdvisor
IMDb.
ORM 3 ደረጃዎች (መስመር ያተረፈው አስተዳደር)
ማዳመጥ – የ Buzz ክትትል.
ትንተና – እና በማን እንዲህ ያለው ነገር.
ላይ ተጽዕኖ – ለመሳተፍ እና ውይይቱን ይመራል.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
عبر الإنترنت التسويق محاضرة 25/07/2012
التسويق عبر البريد الإلكتروني
النطاق: بدء الحوار.
البريد الإلكتروني ميزة: لحظية.
زيادة القيمة للعملاء – سواء خدمة لعميل.
3 الخصائص الرئيسية للالتسويق عبر البريد الإلكتروني
فعالة من حيث التكلفة: تسليم البريد الإلكتروني مجانية، لا الطباعة.
استهدفت وقابلة للتخصيص: تحديد الذين سيحصلون على ترقيتي.
قابلة للقياس: العثور على كيفية العديد من الناس فتح، كيف أجاب كثير من الناس، النقر على وصلة الخ
2 أنواع من رسائل البريد الإلكتروني التجارية
الترويجية: إغراء اتخاذ إجراءات فورية.
الاحتفاظ المستندة إلى البريد الإلكتروني: النشرات الإخبارية، وبناء علاقات طويلة الأجل.
أنواع من رسائل البريد الإلكتروني التجارية
الموردين.
الشركات التابعة: شركاء، بائعون.
عملية رسائل البريد الإلكتروني: على سبيل المثال والفواتير، والدعم عبر الإنترنت في الغالب التجارة الإلكترونية ركزت.
النشرات الإخبارية.
رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.
رسائل البريد الإلكتروني الترويجية
إغراء المستخدم على اتخاذ إجراءات من خلال شراء أو الاشتراك. مثلا ريان اير، Buy.com باستخدام تعزيز / القسيمة.
الاحتفاظ مقرها رسائل البريد الإلكتروني
معلومات ذات قيمة لخلق علاقة طويلة الأمد مع القارئ. مثلا النشرة الإخبارية.
9 خطوات في خلق حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني
تخطيط استراتيجي.
قائمة تعريف: يجب الحصول عليها من الناحية القانونية.
التنفيذ الخلاق.
دمج حملة مع قنوات أخرى.
إضفاء الطابع الشخصي على الرسالة.
نشر.
التعامل التفاعلي.
توليد التقارير.
تحليل النتائج.
1 التخطيط الاستراتيجي
خطة حول أهدافك على سبيل المثال بيع كمية X.
أ) تحديد الأهداف
رسائل البريد الإلكتروني الترويجية:
الهدف المباشر للمستخدم.
الإجراءات المتخذة من قبل المستخدم: الشراء، تحميل، طلب معلومات.
حملة البريد الإلكتروني هو على المدى القصير.
رسائل البريد الإلكتروني الاحتفاظ
الأهداف على المدى الطويل.
المهم KPI و: معدل مفتوحة، من خلال النقر معدل، العائد على الاستثمار.
من الصعب حساب من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.
طول حملة المهم.
2 قائمة تحديد
تنمو قاعدة بيانات مستهدفة:
حقيقي التقيد في.
إذن صريح منح.
يمكن جمع المعلومات على مر الزمن.
قاعدة البيانات الخاصة بك:
إدخال واحد فقط المطلوب. عنوان البريد الإلكتروني احتمال ولكن مزيد من المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تحسين التخصيص.
قاعدة البيانات الخاصة بك: المزيد من المجالات:
الاسم الأول واسم العائلة واللقب والعنوان (في حقول منفصلة).
تاريخ التقيد في.
مصدر إذن – tickbox.
جنس.
بلد.
تاريخ الولادة.
لكن تذكر
لا تخويف الناس حالا.
كل ما تحتاجه حقا هو عنوان البريد الإلكتروني.
تزايد قائمتك
استخدام كل التفاعل المتاحة.
حوافز للتسجيل (المستند التقني، قسيمة هدية، والموسيقى).
الاشتراك خيارات أثناء عملية التجزئة.
التسويق الفيروسي.
التفاعلات والترقيات حاليا.
علامة موقع على شبكة الانترنت هو مفتاح الحل.
عملية الاشتراك المرحلة 2
التحقق من عنوان البريد الإلكتروني هو الصحيح.
سياسة الخصوصية الدولة بشكل واضح.
الاحتفاظ بقوائم
الحفاظ على نظافتها – ترتد مستبعد – الذي لم يتم تسليم رسائل البريد الإلكتروني.
التقيد في مقابل ضعف التقيد في.
دعهم إلغاء الاشتراك.
لا تصبح غير مرغوب فيها.
3 تنفيذ الإبداعي
رسائل البريد الإلكتروني نص عادي.
HTML رسائل البريد الإلكتروني – يبدو الموقع.
كلاهما يجب إرسالها.
نص عادي البريد الإلكتروني
نص فقط.
لا ارتباطات تشعبية / الصور.
أصغر حجم الملف.
تبدو هي نفسها في جميع المنصات.
HTML البريد الإلكتروني
تحتوي على صور، مختلفة الخطوط والارتباطات التشعبية.
حجم الملف أكبر من ذلك بكثير.
يمكن أن تجعل مختلف.
تعرف جمهورك:
إذا من الجوال، تقديم نسخة النص بسبب القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي.
أجزاء من البريد الإلكتروني
رأس.
سطر الموضوع.
تحية شخصيتك.
الجسم.
تذييل الصفحة.
رابط إلغاء الاشتراك.
البناء والتصميم
الطول.
تشديد.
باجتزاء.
المحتوى الإلكتروني E-
المحتوى يجب أن تلبي احتياجات المستخدمين.
ملاءمة.
القيمة.
اختبار منصة
تأكد من أنه يعمل على منصات مختلفة مثل:
بريد جوجل.
يودورا.
ثندربيرد.
اوت لوك.
الصور في رسائل البريد الإلكتروني
صور وتعزز نسخة.
لا يتم عرض الصور دائما من قبل عملاء البريد الإلكتروني.
تأكد من البريد الإلكتروني الخاص بك معنى بدون صور.
ليس كل من يقرأ رسائل في المكتب.
اعتماد الهواتف الذكية يتزايد بسرعة.
تجنب جافا سكريبت على الصفحات المقصودة.
4 دمج حملة مع قنوات أخرى
تعزيز رسالة العلامة التجارية.
زيادة الردود.
5 طابعك الشخصي على رسالة
التخصيص الشامل:
واحد إلى واحد والتسويق على المستوى الكلي.
التخصيص بسيط يمكن أن تحسن النتائج.
قاعدة بيانات القطاع.
6 نشر
البريد الإلكتروني تمر عبر الكثير من مقدمي خدمة الإنترنت. في كل حالة يمكن أن تكون وضعت الرسائل الاقتحامية.

بالنسبة لبقية الشرائح.
إدارة السمعة
المجتمعات المحلية على الانترنت:
يسو.
موقع ئي باي
الأمازون
على TripAdvisor
IMDB.
3 خطوات لمكتب إدارة السجلات (الآن إدارة التقييم)
الاستماع – مراقبة الطنانة.
تحليل – ما يقال وعلى يد من.
التأثير – الانخراط في وقيادة محادثة.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Դասախոսություն 25/07/2012
E-mail Marketing
Շրջանակը: երկխոսություն սկսել:
E-mail առավելությունը: ակնթարթային.
Բարձրացնել հաճախորդների արժեք, այնպես էլ ծառայություն է հաճախորդին:
3 հիմնական բնութագրերը e-mail մարքեթինգի
Ծախսերի արդյունավետ: առաքում e-mail ազատ, ոչ տպագրություն.
Նպատակային եւ Պահել: ընտրեք ովքեր կստանան իմ խթանումը:
Չափելի: գտնել ինչպես շատ մարդիկ են բացում, թե քանի մարդ է պատասխանել, կտտացրել հղումը եւ այլն:
2 տեսակի առեւտրային էլեկտրոնային փոստի հասցեները
Promotional: հրապուրել անհապաղ գործողություն.
Պահպանման վրա հիմնված էլեկտրոնային փոստի հասցեները: տեղեկագրեր, կառուցել երկարաժամկետ հարաբերություններ.
Տեսակները առեւտրային էլեկտրոնային փոստի հասցեները
Մատակարարներ:
Մասնաճյուղ: գործընկերներ, ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐ.
Գործարքի էլեկտրոնային փոստի հասցեները: օրինակ հաշիվ ապրանքագրեր, առցանց աջակցության հիմնականում էլեկտրոնային առեւտուր կենտրոնացած:
Տեղեկագրեր.
Գովազդային էլեկտրոնային փոստի հասցեները.
Գովազդային էլեկտրոնային փոստի հասցեները
Հրապուրել օգտվողին միջոցով գործողություններ ձեռնարկել գնման կամ գրանցվել: Օրինակ Ryanair, Buy.com օգտագործելով խթանումը / արժեկտրոնը.
Պահպանման վրա հիմնված էլեկտրոնային փոստի հասցեները
Տեղեկություն արժեք է ստեղծել երկարաժամկետ հետ հարաբերությունները ընթերցողին: Օրինակ տեղեկագիր.
9 քայլերը ստեղծել e-mail մարքեթինգային արշավ
Ռազմավարական պլանավորում:
Սահմանել ցուցակը `պետք է ձեռք բերել օրինական ճանապարհով:
Creative կատարումը:
Ինտեգրել արշավ այլ ուղիներով:
Անհատականացրեք հաղորդագրությունը:
Տեղակայումը:
Ինտերակտիվ բեռնաթափման.
Առաջացնում հաշվետվություններ:
Վերլուծել արդյունքները:
1 Ռազմավարական պլանավորում
Plan շուրջ ձեր նպատակներին օրինակ վաճառում X գումարը:
ա) Սահմանել նպատակներին
Գովազդային էլեկտրոնային փոստի հասցեները:
Անմիջական նպատակն է Օգտվողի մասին.
Action կողմից ձեռնարկված անձնագիրը: գնման, բեռնել, պահանջել տեղեկություններ.
E-mail քարոզարշավն կարճաժամկետ:
Պահպանումը էլեկտրոնային փոստի հասցեները
Երկարաժամկետ նպատակները.
KPI կարեւոր բաց մակարդակը, սեղմեք միջոցով տոկոսադրույքը, ROI.
Ավելի դժվար է հաշվարկել, քան գովազդային էլեկտրոնային նամակներ:
Քարոզարշավը երկարությունը կարեւոր է:
2 Սահմանել ցուցակ
Grow նպատակային տվյալների բազա:
Genuine opt-in.
Բացահայտ թույլտվություն տրամադրեց:
Տեղեկություններ կարելի է հավաքել ժամանակի ընթացքում:
Ձեր տվյալների բազա:
Միայն մեկն է մուտքի պահանջվում. PROSPECT ի e-mail հասցեն, բայց ավելի շատ տեղեկություններ կարող է հանգեցնել բարելավված թվերը:
Ձեր տվյալների բազան: Այլ դաշտ:
Անուն, ազգանուն, ազգանունը, անվանումը (առանձին ոլորտներում):
Ամսաթիվ opt-in:
Աղբյուր թույլտվության – tickbox.
Սեռը:
Երկիր.
Ծննդյան ամսաթիվ.
Բայց հիշեք,
Չեն վախեցնել մարդկանց դուրս.
Բոլոր դուք իսկապես անհրաժեշտ է e-mail հասցեն:
Աճող ձեր ցուցակը
Օգտագործեք բոլոր մատչելի փոխգործակցությունը:
Խթանները ստորագրել մինչեւ (Տեխնիկական բնութագիր, Նվեր քարտ, երաժշտություն):
Բաժանորդագրվել ընտրանքներ ընթացքում մանրածախ գործընթացում.
Վիրուսային մարկետինգի.
Անցանց փոխազդեցություններ եւ խթանումների.
Կայք նշանը մինչեւ բանալին.
2 փուլ նշանը up գործընթացը
Ստուգեք e-mail հասցեն ճիշտ է:
Պետական գաղտնիության քաղաքականությունը հստակ.
Պահպանումը ցուցակները
Պահպանեք այն մաքուր – ցատկում վերադարձ ինչը էլեկտրոնային փոստի հասցեները չեն առաքվել:
Opt-ի vs կրկնակի opt-in:
Թող նրանք պետք է գրանցվեք:
Մի չի կարող դառնալ աղբ:
3 Creative կատարումը
Plain text էլեկտրոնային փոստի հասցեները.
HTML էլեկտրոնային փոստի հասցեները – կարծես կայքում:
Նրանք երկուսն էլ պետք է ուղարկվեն դուրս:
Plain տեքստը e-mail
Միայն տեքստ.
Ոչ hyperlinks / պատկերներ.
Ավելի փոքր ֆայլի չափ.
Կարծես այդ նույն է բոլոր հարթակներում:
HTML e-mail
Պարունակում է պատկերներ, տարբեր տառատեսակներ եւ hyperlinks.
Ֆայլի չափը շատ ավելի մեծ:
Կարող է մատուցել այլ կերպ.
Իմանալ ձեր հանդիսատեսին:
Եթե բջջային, առաջարկում է մի տեքստային տարբերակը շնորհիվ անցունակության սահմանափակումների:
Մասեր էլեկտրոնային փոստով
Վերնագրի:
Թեմա գիծը:
Անհատականացված ողջույն.
Body:
Google Խմբերի սկզբնական էջ.
Unsubscribe հղում.
Շինարարություն եւ դիզայն
Length:
Շեշտադրումը:
Sectioning:
E-mail բովանդակության
Բովանդակությունը պետք է համապատասխանի կարիքները օգտվողների.
Առնչությունը:
Value:
Պլատֆորմ Testing
Համոզվեք, որ այն աշխատում է տարբեր ծրագրերին, ինչպիսիք են `
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Պատկերներ էլեկտրոնային նամակների
Նկարներ ամրապնդել պատճենը:
Նկարներ միշտ չէ, որ ցուցադրվում է էլեկտրոնային փոստի հաճախորդների.
Համոզվեք, որ Ձեր e-mail իմաստ, առանց պատկերների.
Ոչ բոլորն են կարդում է նամակներ են գրասենյակում:
Smart հեռախոսի ընդունումը արագորեն աճում է:
Խուսափեք JavaScript- ը վայրէջքի էջերում:
4 Ինտեգրել արշավը այլ ուղիներով
Ամրապնդել բրենդի ուղերձը:
Բարձրացնել պատասխանները:
5 Անհատականացրեք է հաղորդագրություն
Զանգվածային Customization:
Մեկ մեկ մարքեթինգի վրա մակրո մասշտաբով:
Simple անհատականացման կարող է բարելավել արդյունքները.
Segment բազան.
6 տեղակայումը
E-mail անցնելով բազմաթիվ ISP է. Յուրաքանչյուր դեպքում, այն կարող է նշվել որպես սպամ:

Համար մնացած սլայդներ:
Համբավ Management
Օնլայն համայնքներ:
Digg:
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 Ձեռնարկվող ORM (առցանց հեղինակությունը կառավարման)
Լսելով – մոնիտորինգի շպրտել.
Վերլուծություն, թե ինչ է լինելու ասաց եւ ում կողմից:
Վրա ազդելու – զբաղվել եւ հանգեցնել զրույցը:

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Sayt: dialoqa başlamaq.
E-mail üstünlüyü: instantaneous.
müştəri dəyəri artırılması – həm xidmət üçün müştəri.
e-mail marketinq 3 əsas xüsusiyyətləri
Effektiv: e-mail çatdırılması, heç bir çap pulsuzdur.
Ünvanlı və özelleştirilebilir: Kim Mənim təşviqi alacaq seçin.
Measurable: bir çox insanlar bir çox insanlar cavab necə açılır necə tapmaq, və s. Bir link tıklayan
kommersiya e-poçt 2 növ
Promotional: dərhal hərəkətə aldatmaq.
Saxlanması based e-poçt: bülleten, uzunmüddətli münasibətlər qurmaq.
kommersiya e-poçt növləri
Təchizatçılar.
Affiliates: tərəfdaşlar, satıcılar.
Transaction e-poçt: məsələn faktura, online dəstək əsasən e-ticarət diqqət.
Bülletenlər.
Promotional e-poçt.
Promotional e-poçt
satın hərəkət etmək və ya qeydiyyatdan istifadəçi aldatmaq. Məsələn Ryanair, Buy.com təşviqi / kupon istifadə edərək.
Saxlanması based e-poçt
dəyəri İnformasiya oxucu ilə uzunmüddətli əlaqələr yaratmaq. Məsələn newsletter.
e-mail marketinq kampaniyasının yaradılması 9 addımlar
Strateji planlaşdırma.
siyahısını müəyyənləşdirir: hüquqi alınmalıdır.
Creative icra.
digər kanalları kampaniya inteqrasiya.
Mesaj Şəxsiləşdir.
Deployment.
Interactive user.
hesabat yaradın.
nəticələr təhlil.
1 Strateji planlaşdırma
məsələn məqsədləri ətrafında Plan X məbləği satmaq.
a) qol müəyyən
Promotional e-poçt:
istifadəçi üçün Dərhal qol.
Action istifadəçi tərəfindən qaldırıldı: alış, download, məlumat tələb.
E-mail kampaniya qısa müddət deyil.
Saxlanması e-poçt
Uzun müddətli məqsədləri.
KPI əhəmiyyətli: açıq dərəcəsi, klik oranı, ROI.
reklam e-poçt daha hesablamaq daha çətindir.
Yenilik uzunluğu əhəmiyyətli.
2 siyahısını müəyyən
targeted bazası Grow:
Orijinal opt-in.
Explicit icazə verdi.
İnformasiya zamanla toplanmışdır bilər.
Sizin bazası:
Yalnız bir giriş tələb olunur. Prospect e-mail ünvanı lakin daha çox məlumat təkmilləşdirilmiş özelleştirme gətirib çıxara bilər.
Sizin bazası: Daha Sahələri:
(Ayrı-ayrı sahələrdə) İlk adı, soyadı, soyadı, adı.
opt-in tarixi.
icazə Source – tickbox.
Gender.
Ölkə.
Doğum tarixi.
Amma unutmayın
insanların off qorxutmaq etməyin.
Siz, həqiqətən, lazım olan bütün e-mail ünvanı.
listenizi artan
hər mövcud qarşılıqlı istifadə edin.
Güzəştlər (whitepaper, hədiyyə çeki, musiqi) qeydiyyatdan.
pərakəndə prosesində variantları abunə olun.
Viral marketing.
Offline qarşılıqlı və promosyonlar.
Veb qeydiyyatdan açardır.
2 mərhələ işarə-up prosesi
Check e-mail ünvanı düzgün deyil.
aydın State məxfilik siyasəti.
siyahıları saxlanması
təmiz saxlamaq – e-poçt təslim olunmayıb – sıçramalar sıçrayış.
Opt-in ikiqat opt-in vs.
Onlara çıxmaq edək.
spam olmaq etməyin.
3 Creative icra
Plain text e-poçt.
HTML e-poçt – kimi görünür.
Onlar həm də göndərilməlidir.
Plain text e-mail
yalnız mətn.
No hiperlink / images.
Kiçik fayl ölçüsü.
bütün platformaları arasında eyni görünür.
HTML e-mail
şəkillər, müxtəlif şriftlər və hiperlink ehtiva edir.
Faylın ölçüsü çox böyük.
fərqli göstərə bilər.
tamaşaçı Bilin:
mobil varsa səbəbiylə bant məhdudiyyətlər mətn versiyası təklif edirik.
e-mail hissələri
Header.
Mövzu line.
Personal təbrik.
Body.
Footer.
Unsubscribe link.
İnşaat və dizayn
Length.
Diqqət.
Sectioning.
E-mail content
Məzmun istifadəçilərin ehtiyaclarını cavab verməlidir.
Aidiyyət.
Value.
Platform test
əmin kimi müxtəlif platformalarda işləyir olun:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
e-poçt Şəkillər
Şəkillər surəti gücləndirir.
Şəkillər həmişə e-mail müştərilər tərəfindən nümayiş deyil.
Sizin e-mail images olmadan əhəmiyyət kəsb edir əmin olun.
Hər kəs ofisində poçt deyilir.
Smart-telefon qəbul sürətlə artır.
açılış pages Javascript çəkinin.
4 digər kanalları kampaniya inteqrasiya
marka mesaj gücləndirilməsi.
cavab artırın.
5 mesaj fərdiləşdirmək
Kütləvi özelleştirme:
makro miqyasında bir marketinq biri.
Simple kisisellestirme nəticələri inkişaf edə bilər.
Seqment bazası.
6 Deployment
ISP-nin bir çox keçən E-mail. Hər bir halda bu SPAM kimi qeyd edilə bilər.

slaydlar qalan.
Rep Management
Online icmalar:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
ORM 3 addımlar (Online Reputation Management)
Dinləmə – buzz monitorinq.
Analysis – və kim bildirib olunur nə.
Təsir – məşğul və söhbət gedir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Hitzaldia 25/07/2012
E-mail Marketing
Eremua: elkarrizketa bat hasteko.
E-mail abantaila: berehalakoa.
Handitu bezero balio – bai zerbitzuari bezeroa.
3 e-mail marketing ezaugarri nagusiak
Errentagarria: e-mail entrega doakoa da, inprimatzeko ez.
Norakoak eta pertsonalizagarria: hautatu duten nire sustapena jasoko.
Neurgarriak: aurkituko zenbat pertsona daude, irekitzeko zenbat pertsona erantzun, lotura bat ea bertan klik
2 merkataritza e-mails mota
Promozio: baliagarri berehalako neurriak.
Atxikitze oinarritutako e-mailak: buletinak, eraikitzeko epe luzeko harremanak.
merkataritza e-mailak motak
Hornitzaileak.
Afiliatuek: bazkideak, saltzaile.
Transaction e-mailak: adibidez Fakturak, online laguntza batez ere merkataritza elektronikoa bideratuta.
Buletinak.
Promozio e-mailak.
Promozio e-mailak
Baliagarri erabiltzaileak ekintza erosita hartu edo ireki. Adibidez Ryanair, Buy.com sustapena / kupoi erabiliz.
Atxikitze oinarritutako e-mailak
balio Informazio irakurlearekiko harremana epe luzerako bat sortzeko. Adibidez buletina.
9 urrats e-mail marketing kanpaina sortzeko
Plangintza estrategikoa.
Zehaztu zerrenda: legez behar den kasuetan.
Creative exekuzioa.
Integratzea kanpaina beste kanal batera.
Pertsonalizatu mezua.
Inplementazioa.
manipulazio Interactive.
Sortzen txostenak.
emaitzak aztertzea.
1 Plangintza estrategikoa
Zure helburuak adibidez inguruan Plana saltzeko X zenbatekoa.
a) helburuak definitzea
Promozio e-mailak:
Erabiltzaile berehalako helburua.
Ekintza hartu Erabiltzaileak: erosketa, download, eskatu informazio.
E-mail kanpaina epe laburrean.
Atxikitze e-mailak
Epe luzera.
KPI-ren garrantzitsua: tasa irekia, klik-tasa, ROI.
Zailagoa promozio-mezuak baino kalkulatzeko.
Kanpaina luzera garrantzitsua.
2 Zehaztu zerrenda
Hazi norakoak datu base bat:
Benetako opt-in.
Explicit baimena.
Informazioa denboran zehar gerta daitezke.
Zure datu-basea:
Istorio bat bakarrik eskatzen. Prospect en helbide posta elektronikoko baina informazio gehiago customization hobetu ekar dezake.
Zure datu-basea: eremu gehiago:
Lehenengoa izena, abizena, abizenak, izenburua (eremuak bereizi ere).
opt-in-data.
baimena Iturria – tickbox.
Genero.
Herriko.
Jaioteguna.
Baina gogoratu
Ez jendeak ez uxatzen off.
Guztiak benetan behar duzu Helbide elektroniko bat da.
Zure zerrendan Laborantza
Erabili elkarrekintza bakoitzean.
Incentives sinatzeko (whitepaper, opari bono, musika).
Harpidetu txikizkako prozesuan aukera.
Viral marketing.
Offline elkarrekintzak eta promozioak.
Web Izena eman gakoa.
2 etapa izena emateko prozesua
Begiratu e-mail helbidea zuzena da.
Estatuko pribatutasun politika argi eta garbi.
zerrendak mantentzea
Jarrai garbitu – zein e-mailak ez dute entregatu – erreboteak errebote.
Opt-vs bikoitza opt-in.
Demagun horiek uzteko.
Ez spam bihurtu.
3 Creative exekuzioa
Testu laua e-mailak.
HTML e-mailak – webgunean itxura.
bidali beharko da Biek out.
Testu laua e-mail
Testua bakarrik.
Ez hiperestekak / irudiak.
Smaller fitxategi tamaina.
plataforma guztietan itxura bera.
HTML e-mail
irudiak, letra mota desberdin eta hiperestekak dauka.
File tamaina askoz handiagoa da.
ezberdinean errendatu daiteke.
Ezagutu zure audientzia:
mugikorrean bada, eskaintzen testu bertsio bat dela eta banda zabalera mugak.
e-mail-atalak
Goiburuko.
Gaia lerroan.
Pertsonalizatua agurra.
Body.
Orri-oina.
Agurtze lotura.
Eraikuntza eta diseinua
Luzera.
Enfasis.
Sectioning.
E-mail edukia
Edukia erabiltzaileen beharrak asetzeko behar.
Garrantzia.
Balio.
Plataforma probak
Ziurtatu lan egiten du, hala nola, plataforma desberdinetan:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
e-mailak ere Irudiak
Irudiak indartzeko kopia.
Irudiak ez dira beti e-mail bezeroek bistaratuko.
Ziurtatu zure e-mail Zentzuzkoa irudirik gabe.
Ez dute denek irakurtzen bulegoan mailak.
Smart-telefono adopzioa azkar handitzen ari da.
Ez Javascript lurreratzea orrietan.
4 Integratzea beste kanal batera kanpaina
Indartu marka mezua.
Areagotu erantzunak.
5 mezua pertsonalizatu
Mass customization:
One makro eskala batean marketing bat.
Simple pertsonalizazio emaitzak hobetzeko.
Segmentu datu-basea.
6 inplementazioa
E-mail ISP asko pasatzen. Kasu bakoitzean da SPAM bezala markatu daitezke.

diapositibak osorako.
ospe kudeaketa
Online komunitateak:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 ORM urrats (online ospea kudeaketa)
Entzutea – buzz jarraipenerako.
Azterketa – esaten ari den eta nori arabera.
Eragiteko – ihardun eta elkarrizketa eramango.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Інтэрнэт-маркетынг Лекцыя 25/07/2012
Маркетынг па электроннай пошце
Вобласць ужывання: пачаць дыялог.
Электронная пошта перавага: імгненная.
Павышэнне спажывецкай каштоўнасці – як паслугу кліенту.
3 асноўныя характарыстыкі электроннай пошты маркетынгу
Эканамічнасць: пастаўка электроннай пошты не свабодны, няма друку.
Мэтавыя і наладжвальны: выбраць, хто атрымае маё прасоўванне па службе.
Вымерна: знайсці колькі людзей адкрываюць, колькі чалавек адказаў, націснуў на спасылку і г.д.
2 віды камерцыйных паведамленняў электроннай пошты
Прома: паманіла неадкладных дзеянняў.
Ўтрымлівальныя на аснове электроннай пошты: інфармацыйныя бюлетэні, будаваць доўгатэрміновыя адносіны.
Віды камерцыйных паведамленняў электроннай пошты
Пастаўшчыкі.
Партнёры: партнёры, гандлёвых пасярэднікаў.
Транзакцыі электроннай пошты: напрыклад, рахункі-фактуры, онлайн-падтрымка ў асноўным электроннай камерцыі сканцэнтраваны.
Інфармацыйныя бюлетэні.
Рэкламныя паведамленні электроннай пошты.
Рэкламныя паведамленні электроннай пошты
Спакусіць карыстачу прыняць меры праз куплю або зарэгістравацца. напрыклад Ryanair, Buy.com з дапамогай прома-купона /.
Захоўвання на аснове электроннай пошты
Інфармацыя аб кошце, каб стварыць доўгатэрміновыя адносіны з чытачом. напрыклад бюлетэнь.
9 крокаў у стварэнні маркетынгавай кампаніі па электроннай пошце
Стратэгічнае планаванне.
Вызначыць спіс: павінны быць атрыманы на законных падставах.
Творчае выкананне.
Інтэграцыя кампаніі з іншымі каналамі.
Personalise паведамленне.
Разгортванне.
Інтэрактыўная апрацоўка.
Стварэнне справаздач.
Прааналізаваць вынікі.
1 Стратэгічнае планаванне
План вакол вашых мэтаў напрыклад прадаць суму X.
а) вызначэнне мэтаў
Рэкламныя паведамленні электроннай пошты:
Непасрэдная мэта для карыстальніка.
Рашэнне, прынятае карыстальнікам: купля, спампаваць, запытаць інфармацыю.
Электронная пошта кампанія носіць кароткатэрміновы характар.
Захаванне паведамленняў электроннай пошты
Доўгатэрміновыя мэты.
важным КПЭ: адкрытая стаўка, клікаў, ROI.
Больш цяжка вылічыць, чым рэкламныя паведамленні электроннай пошты.
Даўжыня кампаніі важная.
2 Вызначэнне спісу
Grow мэтавую базу дадзеных:
Сапраўдная неаўтаматычныя.
Відавочнае дазвол прадастаўляецца.
Інфармацыя можа быць сабрана на працягу доўгага часу.
База дадзеных:
Патрабуецца толькі адзін запіс. адрас электроннай пошты Праспект, але больш інфармацыі можа прывесці да паляпшэння налады.
База дадзеных: некалькі палёў:
Імя, прозвішча, імя, прозвішча, назва (у асобных абласцях).
Дата неаўтаматычныя.
Крыніца дазволу – tickbox.
Падлогу.
Краіна.
Дата нараджэння.
Але памятайце,
Ня адпудзіць людзей.
Усё, што вам сапраўды трэба, гэта адрас электроннай пошты.
расце спіс
Выкарыстоўвайце усе даступныя ўзаемадзеяння.
Стымулы, каб зарэгістравацца (афіцыйны дакумент, падарункавы ваўчар, музыка).
Падпісацца варыянты падчас працэсу рознічнага гандлю.
Вірусны маркетынг.
Афлайн ўзаемадзеяння і прасоўвання па службе.
знак Сайт уверх з’яўляецца ключавым фактарам.
Працэс рэгістрацыі 2-й этап
Праверце адрас электроннай пошты з’яўляецца правільным.
Дзяржаўная палітыка прыватнасці выразна.
вядзенне спісаў
Трымаеце яго ў чысціні – падскокваць адмовы – што электронныя лісты не былі дастаўлены.
Опт-супраць двайны неаўтаматычныя.
Хай яны адмовіцца ад падпіскі.
Ці не становіцеся спамам.
3 творчае выкананне
Звычайны тэкст паведамлення электроннай пошты.
HTML электроннай пошты – выглядае як вэб-сайт.
Яны абодва павінны быць адпраўленыя.
Звычайны тэкст па электроннай пошце
Толькі тэкст.
Няма гіперспасылак / малюнкаў.
Меншы памер файла.
Выглядае гэтак жа на ўсіх платформах.
HTML электроннай пошты
Змяшчае выявы, розныя шрыфты і гіперспасылкі.
Памер файла нашмат больш.
Можа аказваць па-рознаму.
Ведайце сваю аўдыторыю:
Калі з мабільнага, прапануем тэкставую версію з-за абмежаванняў паласы прапускання.
Часткі электроннай пошты
Загаловак.
Тэма лініі.
Персаналізаваныя прывітанне.
Цела.
Footer.
Адмовіцца ад падпіскі спасылку.
Будаўніцтва і праектаванне
Даўжыня.
Асаблівая ўвага.
Секционирование.
Змест Электронная пошта
Ўтрыманне павінна задавальняць патрэбы карыстальнікаў.
Актуальнасць.
Значэнне.
тэставанне платформы
Пераканайцеся, што ён працуе на розных платформах, такіх як:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Перспектывы.
Малюнкаў у паведамленнях электроннай пошты
Выявы ўмацоўваюць копію.
Малюнка не заўсёды адлюстроўваюцца кліентамі электроннай пошты.
Пераканайцеся, што ваша электронная пошта мае сэнс без малюнкаў.
Не кожны чытае пошту ў офісе.
Смарт-тэлефон прыняцце хутка расце.
Пазбягайце Javascript на мэтавых старонках.
4 Інтэграцыя кампаніі з іншымі каналамі
Умацуйце паведамленне брэнда.
Павелічэнне адказаў.
5 Personalise паведамленне
Масавая налада:
Адзін да аднаго маркетынгу на макраўзроўні.
Простая персаналізацыя можа палепшыць вынікі.
Сегмент базы дадзеных.
6 Разгортванне
праходзячы праз мноства правайдэра электроннай пошты. У кожным канкрэтным выпадку ён можа быць адзначаны як СПАМ.

Для астатніх слайдаў.
кіраванне рэпутацыяй
Інтэрнэт-супольнасці:
Digg.
eBay
амазонка
TripAdvisor
IMDB.
3 кроку да ORM (Інтэрнэт Упраўленне рэпутацыяй)
Праслухоўванне – кантроль за шум.
Аналіз – тое, што было сказана і кім.
Уздзейнічаючы – займацца і весці размову.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
অনলাইন মার্কেটিং বক্তৃতা 25/07/2012
ইমেইল – মার্কেটিং
ব্যাপ্তি: একটি সংলাপ শুরু করা.
ই-মেইল সুবিধা: ক্ষণিক.
ক্লায়েন্টের সাথে উভয় সেবা – গ্রাহকের মান বৃদ্ধি করুন.
ই-মেইল মার্কেটিং এর 3 প্রধান বৈশিষ্ট্য
সাশ্রয়ী: ই-মেল প্রেরণ বিনামূল্যে, কোন মুদ্রণ আছে.
লক্ষ্যপূর্ণ এবং স্বনির্ধারিত: নির্বাচন যারা আমার প্রচার পাবে.
পরিমাপযোগ্য: এটি কতজন লোক খোলার চেষ্টা করছেন, কতজন লোক বললেন, একটি লিংক ইত্যাদি ক্লিক
বাণিজ্যিক ই-মেইল এর 2 ধরনের
প্রোমোশনাল: অবিলম্বে ব্যবস্থা বিপথে চালিত করা.
স্মৃতিশক্তি ভিত্তিক ই-মেইল: নিউজ লেটার, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে.
বাণিজ্যিক ই-মেইল এর প্রকারভেদ
সরবরাহকারীদের.
জয়নুল আবেদীন: অংশীদারদের, রিসেলারদের.
লেনদেন ই-মেইল: উদাঃ ইনভয়েস বা চালান, অনলাইন সাপোর্ট বেশিরভাগ ই-কমার্স নিবদ্ধ.
নিউজ লেটার.
প্রোমোশনাল ই-মেইল.
প্রোমোশনাল ই-মেইল
ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ বা সাইন আপ ব্যবহারকারী প্রলুব্ধ করা. উদাহরণস্বরূপ Ryanair, Buy.com প্রচার / কুপন ব্যবহার.
স্মৃতিশক্তি ভিত্তিক ই-মেইল
মূল্যের তথ্য পাঠক সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরি করতে. উদাহরণস্বরূপ নিউজলেটার.
ই-মেইল মার্কেটিং প্রচারণা তৈরি 9 ধাপ
কৌশলগত পরিকল্পনা.
সংজ্ঞায়িত তালিকা: আইনত প্রাপ্ত করা আবশ্যক.
ক্রিয়েটিভ মৃত্যুদন্ড.
অন্যান্য চ্যানেলের সঙ্গে অভিযান সংহত.
বার্তা Personalise.
বিস্তারণ.
ইন্টারেক্টিভ হ্যান্ডলিং.
রিপোর্ট নির্মাণ করা হয়.
ফলাফল বিশ্লেষণ কর.
1 কৌশলগত পরিকল্পনা
আপনার লক্ষ্য উদাঃ প্রায় প্ল্যান এক্স পরিমাণ বিক্রি.
ক) গোল নির্ধারণ
প্রোমোশনাল ই-মেইল:
ব্যবহারকারীর জন্য তাৎক্ষণিক লক্ষ্য.
অ্যাকশন ব্যবহারকারী দ্বারা গৃহীত: ক্রয়, ডাউনলোড, তথ্য অনুরোধ.
ই-মেইল প্রচারাভিযান স্বল্পমেয়াদী হয়.
স্মৃতিশক্তি ই-মেইল
দীর্ঘমেয়াদী গোল.
KPI গুরুত্বপূর্ণ: খোলা হার, click-through হার, ROI.
আরো প্রচারমূলক ই-মেইল চেয়ে নিরূপণ করা কঠিন.
ক্যাম্পেইন দৈর্ঘ্য গুরুত্বপূর্ণ.
2 তালিকা নির্ধারণ
একটি লক্ষ্যবস্তু ডাটাবেসের বাড়ান:
জেনুইন অপ্ট ইন.
স্পষ্ট অনুমতি মঞ্জুর.
তথ্য সময়ের জড়ো করা যাবে.
আপনার ডাটাবেস:
শুধু একটি এন্ট্রি প্রয়োজন. প্রসপেক্ট এর ই-মেইল ঠিকানা কিন্তু আরো তথ্য উন্নত বৈশিষ্ট্য স্বনির্ধারণ হতে পারে.
আপনার ডাটাবেস: অধিক ক্ষেত্র:
প্রথম নাম, পদবি, উপাধি, খেতাব (পৃথক ক্ষেত্র).
অপ্ট ইন তারিখ.
অনুমতি উৎস – tickbox.
জেন্ডার.
দেশ.
জন্ম তারিখ.
কিন্তু মনে রেখ
মানুষ বন্ধ ভীতি না.
সবকিছুর জন্য আপনার প্রয়োজন একটি ই-মেইল ঠিকানা.
আপনার তালিকা ক্রমবর্ধমান
প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া ব্যবহার করুন.
ইনসেনটিভ (whitepaper, উপহার ভাউচার, সঙ্গীত) সাইন আপ করতে.
সদস্যতা খুচরো প্রক্রিয়ার সময় অপশন.
ভাইরাল মার্কেটিং.
অফলাইন মিথস্ক্রিয়া এবং প্রচার.
ওয়েবসাইট সাইন আপ চাবিকাঠি.
2 পর্যায় সাইন-আপ প্রক্রিয়া
চেক ই-মেইল ঠিকানাটি সঠিক কিনা.
রাজ্য গোপনীয়তা পরিষ্কারভাবে নীতি.
নিয়ন্ত্রণের তালিকা
এটা পরিষ্কার রাখুন – যা ই-মেইল উদ্ধার করা হয়েছে – bounces বড়াই.
অপ্ট-ইন বনাম ডবল অপ্ট ইন.
তাদের সদস্যতামুক্ত যাক.
স্প্যাম হইও না.
3 ক্রিয়েটিভ মৃত্যুদন্ড
প্লেইন টেক্সট ই-মেইল.
এইচটিএমএল ই-মেইল – ওয়েবসাইট মত দেখায়.
তারা উভয় আউট পাঠানো উচিত.
প্লেইন টেক্সট ই-মেইল
শুধুমাত্র টেক্সট.
কোন হাইপারলিঙ্ক / চিত্রসমূহ.
অপেক্ষাকৃত ছোট ফাইল সাইজ.
সব প্ল্যাটফর্মের জুড়ে একই দেখায়.
এইচটিএমএল ই-মেইল
চিত্র, বিভিন্ন ফন্ট এবং হাইপারলিঙ্ক ধারণ করে.
ফাইলের আকার অনেক বড়.
ভিন্নভাবে রেন্ডার করতে পারে.
আপনার শ্রোতা জানুন |
মোবাইল থেকে যদি ব্যান্ডউইডথ সীমাবদ্ধতার কারণে একটি টেক্সট সংস্করণ অফার.
ই-মেইল এর যন্ত্রাংশ
শিরোলেখ.
বিষয় লাইন.
ব্যক্তিগতকৃত অভিবাদন.
দেহ.
পাদটিকা.
আন-সাবস্ক্রাইব লিংক.
নির্মাণ ও নকশা
দৈর্ঘ্য.
জোর.
Sectioning.
ই-মেইল বিষয়বস্তু
বিষয়বস্তু ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করা উচিত.
সংশ্লিষ্টতা.
মূল্য.
প্ল্যাটফর্ম টেস্টিং
নিশ্চিত এটা যেমন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের উপর কাজ করুন:
জিমেইল.
ইউডোরা.
থান্ডারবার্ড.
আউটলুক.
ই-মেইল চিত্র
ইমেজ কপি শক্তিশালী করা.
ছবি সবসময় ই-মেইল ক্লায়েন্ট দ্বারা প্রদর্শিত হয় না.
নিশ্চিত করুন যে আপনার ই-মেইল চিত্র ছাড়া ইন্দ্রিয় তোলে করুন.
না সবাই অফিসে মেইল সার্চ.
স্মার্ট-ফোন গ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে.
অবতরণ পাতায় জাভাস্ক্রিপ্ট এড়িয়ে চলুন.
4 অন্যান্য চ্যানেলের সঙ্গে অভিযান সংহত
ব্র্যান্ড এর বার্তা পুনরায় বলবৎ করা.
প্রতিক্রিয়া বাড়ান.
5 বার্তা Personalise
ভর স্বনির্ধারণ:
একটি ম্যাক্রো স্কেলে এক বিপণন এক.
সহজ নিজস্বকরণ ফলাফল উন্নত করতে পারেন.
সেগমেন্ট ডাটাবেজ.
6 ডিপ্লোয়মেন্ট
ই-মেইল আইএসপি গুলোই হচ্ছে অনেকটা মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী. প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি স্প্যাম হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে.

স্লাইড বাকি.
সম্মাননা ম্যানেজমেন্ট
অনলাইন সম্প্রদায়:
Digg.
ইবে
মর্দানী স্ত্রীলোক
শর্তাবলী
IMDB,.
ORM 3 ধাপ (অনলাইন খ্যাতি ব্যবস্থাপনা)
শুনছেন – buzz এই পর্যবেক্ষণ.
বিশ্লেষণ – কি বলেন এবং কার দ্বারা হচ্ছে.
প্রভাবিত – নিয়োজিত এবং কথোপকথন নেতৃত্ব.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Predavanje 25/07/2012
E-mail marketing
Opseg: započeti dijalog.
E-mail prednost: trenutna.
Povećanje vrijednosti kupaca – obje usluge klijentu.
3 glavne karakteristike e-mail marketing
Isplativo: isporuka e-mail je besplatan, ne štampanje.
Ciljana i prilagodljiv: odaberite koji će dobiti moju promociju.
Merljivi: naći koliko ljudi se otvaraju, koliko ljudi je odgovorio, kliknuo na link i sl
2 vrste komercijalnih e-mail poruka
Promotivni: privući hitnu akciju.
Zadržavanje baziran e-mail: newsletter, izgraditi dugoročne odnose.
Vrste komercijalne e-mailove
Dobavljači.
Filijale: partnerima, mašina.
Transakcije e-mail: npr fakture, online podrška uglavnom e-commerce fokusiran.
Biltene.
Promotivne e-mailove.
Promotivne e-mailove
Zavesti korisnik na akciju kroz kupovinu ili se prijavite. Na primjer Ryanair, Buy.com koristeći promociju / kupon.
Zadržavanje na bazi e-mailove
Informacije vrijednosti za stvaranje dugoročnih odnosa sa čitačem. Na primjer bilten.
9 koraka u stvaranju e-mail marketing kampanje
Strateško planiranje.
Definirajte popis: mora dobiti legalno.
Creative izvršenje.
Integrirati kampanju sa drugim kanalima.
Prilagodi poruku.
Deployment.
Interaktivna rukovanje.
Izveštaje.
Analiza rezultata.
1 Strateško planiranje
Plan oko svoje ciljeve npr prodati X iznos.
a) Definirajte ciljeve
Promotivne e-mailove:
Neposredni cilj za korisnika.
Akcija koje korisnik: kupovinu, preuzimanje, tražiti informacije.
E-mail kampanje je kratkoročno.
Zadržavanje e-mailove
Dugoročne ciljeve.
KPI Važno: otvoren stopa, kliknite-kroz stopa, ROI.
Više teško izračunati nego promotivne e-mailove.
Kampanja dužina važna.
2 Odredite List
Grow ciljane baze podataka:
Originalni opt-u.
Eksplicitne dozvole odobrena.
Informacije se mogu okupilo tokom vremena.
Vaše baze podataka:
potrebno je samo jedan unos. Prospect e-mail adresu, ali više informacija može dovesti do poboljšanja prilagodbe.
Vaša baza podataka: više polja:
Ime, prezime, prezime, naslov (u odvojenim poljima).
Datum opt-u.
Izvor dozvole – checkbox.
Pol.
Država.
Datum rođenja.
ali zapamtite
Nemojte uplašiti ljude.
Sve što je potrebno je e-mail adresa.
Growing listu
Koristite sve moguće interakcije.
Poticaji da se prijavite (Whitepaper, poklon bon, glazba).
Pretplatite se opcije u maloprodaji procesa.
Viralni marketing.
Offline interakcije i promocije.
Sajt Prijavi se je ključ.
2 stage sign-up proces
Provjerite e-mail adresa je ispravna.
Državna politika privatnosti jasno.
održavanje liste
Neka bude čisto – odskočiti odbija – koji nisu dostavljena e-mailove.
Opt-u vs dvostruko opt-u.
Neka ih odjaviti.
Ne postane spam.
3 Creative izvršenje
Običan tekst e-pošte.
HTML e-mail – izgleda kao web stranica.
Obojica su treba biti poslan.
Običan tekst e-mail
Samo tekst.
No hiperveza / slike.
Manje veličine datoteke.
Izgleda isto na svim platformama.
HTML e-mail
Sadrži slike, različite fontove i hiperveza.
Veličina datoteke je mnogo veći.
Mogu učiniti drugačije.
Znati svoju publiku:
Ako iz mobilnog, ponuditi tekst verzija zbog opsega ograničenja.
Dijelovi e-mail
Zaglavlje.
Subject linija.
Personalizirana pozdrav.
Body.
Footer.
Odjava link.
Izgradnja i dizajn
Dužine.
Naglasak.
Sekcionisanje.
E-mail sadržaj
Sadržaj bi trebao zadovoljiti potrebe korisnika.
Relevantnost.
Vrijednost.
testiranje Platform
Pobrinite se radi na različitim platformama, kao što su:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Slike u e-mailove
Slike ojačati kopija.
Slike nisu uvijek prikazane na e-mail klijenata.
Pobrinite se da vaša e-mail ima smisla bez slike.
Nisu svi čita mailove u kancelariji.
usvajanja smart-telefona ubrzano raste.
Izbjegavajte Javascript na odredišne stranice.
4 Integracija kampanje sa drugim kanalima
Pojačati poruku brenda.
Povećajte odgovora.
5 Personalizacija poruku
Mass prilagođavanje:
Jedan na jedan marketing na makro razini.
Jednostavno personalizacija može poboljšati rezultate.
Segment baze podataka.
6 Deployment
E-mail prolazi kroz mnogo ISP-a. U svakom slučaju može biti označena kao SPAM.

Za ostatak slajdova.
Ugled Management
Online zajednice:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 koraka do ORM (Online Ugled Management)
Slušanje – praćenje buzz.
Analiza – ono što je rečeno i od koga.
Uticaj na – baviti i voditi razgovor.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Онлайн маркетинг Лекция 25/07/2012
Е-мейл маркетинг
Обхват: започнат диалог.
Е-поща предимство: мигновен.
Увеличаване на стойността на клиентите – както за услугата да се клиент.
3 основни характеристики на имейл маркетинг
Икономическа ефективност: доставка на електронна поща е безплатно, без печат.
Целенасочено и персонализация: изберете кой ще получи промоция ми.
Измерими: намерите колко много хора се отварят, колко много хора са отговорили, кликнали върху линк и т.н.
2 вида търговски имейли
Промоционални: примами незабавно действие.
Задържане на базата на електронна поща: бюлетини, изграждане на дългосрочни взаимоотношения.
Видове търговски имейли
Доставчици.
Съдружници: партньори, риселъри.
Транзакционните имейли: например фактури, фокусирани онлайн подкрепа най-вече за електронна търговия.
Бюлетини.
Промоционални имейли.
Промоционални имейли
Привличат потребителя да предприеме действия чрез покупка или регистрирате. Например Ryanair, Buy.com използване промоция / купон.
Задържане на базата на електронна поща
Информация на стойност за създаване на дългосрочни отношения с читателя. Например бюлетин.
9 стъпки в създаването на имейл маркетинг кампания
Стратегическо планиране.
Определяне на списък: трябва да се получи законно.
Creative изпълнение.
Интегриране на кампания с други канали.
Персонализирайте съобщението.
Deployment.
Интерактивна работа.
Генериране на доклади.
Анализирайте резултатите.
1 Стратегическо планиране
План около вашите цели, например продават X сума.
а) Определяне на цели
Промоционални имейли:
Непосредствена цел за употреба.
Действията, предприети от потребител: покупка, изтегляне, да поиска информация.
Е-мейл кампания е в краткосрочен план.
Задържане на електронна поща
По-дългосрочни цели.
важно KPI е: отворен курс, честотата на кликване, ROI.
По-трудно да се изчисли от промоционални електронни писма.
дължина на кампанията важно.
2 Определете Списък
Порасна целева база данни:
Истински включат.
Изрично Регулация.
Информация може да се събере с течение на времето.
Вашата база данни:
Изисква се само един запис. Е-мейл адресът Prospect, но повече информация може да доведе до по-добро персонализиране.
Вашата база данни: повече области:
Първо име, фамилия, фамилия, заглавие (в отделни полета).
Дата на включат.
Източник на разрешение – tickbox.
Пол.
Държава.
Дата на раждане.
Но не забравяйте,
Не плаши хората на разстояние.
Всичко, което наистина трябва е е-мейл адрес.
Отглеждане вашия списък
Използвайте всички налични взаимодействие.
Стимули за записване (бяла книга, ваучер, музика).
Абонирайте опции по време на процеса на дребно.
Вирусен маркетинг.
Жена взаимодействия и промоции.
знак Website нагоре е от ключово значение.
процес 2 етап регистрация
Проверете е-мейл адрес е правилен.
Държавната политика за поверителност ясно.
Поддържането на списъци
Пазете я чиста – скача на отскача – които не са били доставени на електронна поща.
Включете се срещу двойно включат.
Оставете ги да се отпишете.
Не се превърне спам.
3 Creative изпълнение
Обикновен текст електронни писма.
HTML имейли – прилича уебсайт.
И двамата трябва да бъдат изпратени.
Обикновен текст на електронна поща
Текст само.
Не хипервръзки / изображения.
По-малък размер на файла.
Изглежда по същия начин във всички платформи.
HTML електронна поща
Съдържа снимки, различни шрифтове и хипервръзки.
Размерът на файла е много по-голям.
Може да направи по различен начин.
Знайте аудитория:
Ако от мобилния, предлагаме текстова версия поради трафик ограничения.
Части на електронна поща
Header.
Предмет на линия.
Персонализирани поздрав.
Body.
Footer.
Отписване връзка.
Строителство и проектиране
Дължина.
Акцент.
Секциониране.
съдържание Е-поща
Съдържанието трябва да отговори на нуждите на потребителите.
Значение.
Стойност.
тестване на платформата
Уверете се, че тя работи на различни платформи, като например:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Изображенията в електронни писма
Снимки подсилват копие.
Изображенията не винаги се показват от клиенти за електронна поща.
Уверете се, че вашата електронна поща има смисъл без изображения.
Не всеки чете писма в офиса.
приемане Smart-телефон бързо се увеличава.
Избягвайте Javascript на целеви страници.
4 Интегриране на кампания с други канали
Засилване на съобщение на марката.
Увеличете отговори.
5 Персонализирайте съобщението
Маса персонализиране:
Едно към едно маркетинг на макро мащаб.
Лесна персонализация може да подобри резултатите.
Сегмент база данни.
6 Deployment
Е-поща, преминаваща през много интернет доставчик. Във всеки случай той може да бъде маркиран, като спам.

За останалата част от слайдовете.
Управление на репутацията
Онлайн общности:
Digg.
иБей
Амазонка
TripAdvisor
IMDB.
3 стъпки за ORM (Online репутация мениджмънт)
Слушането – мониторинг шумотевица.
Анализ – това, което се каза и от кого.
Влияние – участват в и да доведе разговора.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Conferència Online Màrqueting 25/07/2012
E-mail Màrqueting
Abast: iniciar un diàleg.
Correu electrònic avantatge: instantània.
Augmentar el valor del client – tant per al servei a client.
3 característiques principals d’e-mail màrqueting
Rendible: lliurament de correu electrònica està lliure, no hi ha impressió.
Dirigit i personalitzable: seleccioneu qui rebrà la meva promoció.
Mesurable: trobar la forma en què moltes persones s’estan obrint, com van respondre moltes persones, es fa clic a un enllaç, etc.
2 tipus de correus electrònics comercials
Promocional: atreure a una acció immediata.
basat retenció de correus electrònics: butlletins, construir relacions a llarg termini.
Tipus de correus electrònics comercials
Proveïdors.
Afiliats: socis, revenedors.
De transacció e-mails per exemple: factures, suport en línia sobre tot el comerç electrònic enfocats.
Butlletins de notícies.
correus electrònics promocionals.
e-mails promocionals
Atraure l’usuari a prendre acció a través de la compra o registrar-se. Per exemple. Ryanair, Buy.com mitjançant la promoció / cupó.
basat retenció de correus electrònics
Informació de valor per crear una relació a llarg termini amb el lector. Per exemple. butlletí.
9 passos en la creació de la campanya de màrqueting per correu electrònic
Planificació estratègica.
Llista de definir: ha de ser obtingut legalment.
execució creativa.
Integrar la campanya amb altres canals.
Personalitzi el missatge.
Desplegament.
la manipulació interactiva.
Generar informes.
Analitzar els resultats.
1 La planificació estratègica
Pla d’al voltant dels seus objectius per exemple, vendre una quantitat X.
a) Definir objectius
E-mails promocionals:
L’objectiu immediat per a l’usuari.
Mesures adoptades per l’usuari: compra, descàrrega, sol·licitar informació.
campanya de correu electrònic és a curt termini.
Retenció de correus electrònics
objectius a llarg termini.
important de KPI: taxa d’obertura, el percentatge de clics, retorn de la inversió.
Més difícil de calcular que els correus electrònics promocionals.
longitud campanya important.
2 Definir Llista
Créixer una base de dades específica:
Genuïna de opt-in.
concedir permís explícit.
La informació pot ser obtinguda a través del temps.
La seva base de dades:
Només una participació necessària. correu electrònic de perspectiva, però més informació pot conduir a la personalització millorada.
La seva base de dades: més camps:
En primer nom, cognom, cognom, títol (en camps separats).
Data de opt-in.
Font de permís – Tickbox.
Gènere.
País.
Data de naixement.
però recordeu
No espantar la gent.
Tot el que realment necessita és una adreça de correu electrònic.
El creixement de la seva llista
Utilitza cada interacció disponible.
Incentius per inscriure (notes tècniques, val de regal, música).
Subscriure opcions durant el procés de venda.
Màrqueting viral.
interaccions offline i promocions.
signe lloc web en marxa és la clau.
procés de registre de 2 etapes
Comprovi adreça de correu electrònic és correcta.
política de privacitat estat clarament.
El manteniment de les llistes
Mantenir net – rebotar els rebots -, que els correus electrònics no han estat lliurats.
Opt-in vs doble opt-in.
Deixa de donar-se de baixa.
No es converteixi en spam.
3 execució creativa
text sense format e-mails.
HTML e-mails – Sembla lloc web.
Tots dos han de ser enviats.
Text sense format de correu electrònic
Només text.
No hi ha hipervincles / imatges.
mida de fitxer més petit.
Té el mateix aspecte en totes les plataformes.
Correu electrònic HTML
Conté imatges, diverses fonts i hipervincles.
Mida del fitxer és molt més gran.
Pot fer de manera diferent.
Conegui al seu públic:
Si des del mòbil, oferir una versió de text a causa de les limitacions d’ample de banda.
Parts de correu electrònic
Capçalera.
Línia de subjecció.
salutació personalitzat.
Cos.
Peu de pàgina.
enllaç de cancel·lació.
Construcció i disseny
Llargada.
Èmfasi.
El tall.
contingut del correu electrònic
El contingut ha de satisfer les necessitats dels usuaris.
Pertinència.
Valor.
plataforma de la prova
Assegureu-vos que funciona en diferents plataformes com ara:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Perspectiva.
Les imatges en els correus electrònics
Imatges reforcen còpia.
Les imatges no es mostren sempre pels clients de correu electrònic.
Assegureu-vos que la seva adreça de correu electrònic té sentit sense imatges.
No tothom llegeix els correus a l’oficina.
l’adopció de telèfons intel·ligents està augmentant ràpidament.
Evitar Javascript a les pàgines de destinació.
4 Integrar la campanya amb altres canals
Reforçar el missatge de marca.
Augmentar les respostes.
5 Personalitzi el missatge
La personalització massiva:
Un a un comercialització en una escala macro.
personalització simple pot millorar els resultats.
base de dades de segment.
6 de desplegament
Correu electrònic que passa a través d’una gran quantitat d’ISP. En cada cas pot ser marcat com SPAM.

Per a la resta de les diapositives.
Gestió de la reputació
Les comunitats en línia:
Digg.
eBay
Amazones
TripAdvisor
IMDB.
3 passos per ORM (Online Reputation Management)
Escoltant – supervisar el brunzit.
Anàlisi – el que es diu i per qui.
Influir – participar i portar la conversa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Kasangkaran: magsugod sa usa ka dialogue.
E-mail nga bentaha: dayon.
Dugangi customer bili – ang duha sa pag-alagad sa sa kliyente.
3 nag-unang mga kinaiya sa e-mail nga marketing
Gasto epektibo: paghatod sa mga e-mail mao ang free, walay pag-imprinta.
Target ug customisable: pagpili nga makadawat sa akong promosyon.
Masukod: sa pagpangita sa unsa nga paagi sa daghang mga tawo ang pag-abli sa, sa unsa nga paagi mitubag sa daghang mga tawo, mosantup sa usa ka link uban pa
2 matang sa komersyal nga e-mail
Promotional: magahaylo diha-diha nga aksyon.
Retensyon based e-mail: Newsletter, sa pagtukod sa long-term nga mga relasyon.
Matang sa komersyal nga e-mail
Suppliers.
Kauban: partners, resellers.
Transaction e-mail: e.g. invoices, online nga suporta kasagaran e-commerce naka-focus.
Newsletter.
Promotional e-mail.
Promotional e-mail
Ulohi ang user sa pagkuha sa aksyon pinaagi sa pagpalit o mopirma. E.g. Ryanair, Buy.com sa paggamit sa promosyon / kupon.
Retensyon based e-mail
Impormasyon sa bili sa paghimo og usa ka long-term nga relasyon uban sa mga magbabasa. E.g. newsletter.
9 lakang sa pagmugna sa e-mail sa marketing kampanya
Strategic pagplano.
Magpasabut nga listahan: kinahanglan nga nakuha sa legal nga paagi.
Creative pagpatay.
Integrate kampanya sa ubang mga channel sa.
Personalise sa mensahe.
Deployment.
Interactive pagdumala.
Og mga taho.
Analyse resulta.
1 Strategic pagplano
Plano sa palibot sa imong mga tumong e.g. ibaligya X nga kantidad.
sa usa ka) Nagpaila mga tumong
Promotional e-mail:
Diha-diha nga tumong alang sa user.
Action gikuha sa user: pagpalit, download, mohangyo impormasyon.
E-mail nga kampanya mao ang mubo nga termino.
Retensyon e-mail
Na-term nga mga tumong.
ni KPI importante: bukas rate, i-klik-pinaagi sa rate, ROI.
Mas lisud sa kuwentahon kay sa promotional e-mail.
gitas-on importante Campaign.
2 Nagpaila List
Motubo sa usa ka target database:
Ang tinuod nga opt-sa.
Tin-aw nga pagtugot nga gihatag.
Impormasyon mahimong nagtigum sa paglabay sa panahon.
Ang imong database:
Lamang sa usa ka entry nga gikinahanglan. ni Prospect e-mail address apan sa dugang nga impormasyon mahimong mosangpot sa milambo patuyo.
Ang imong database: sa dugang nga mga uma:
Unang ngalan, katapusan nga ngalan, bansagon, titulo (sa lain nga mga uma).
Petsa sa opt-sa.
Tinubdan sa pagtugot – tickbox.
Gender.
Nasud.
Petsa sa pagkatawo.
apan hinumdumi
Ayaw scare sa mga tawo sa.
Ang tanan nga tinuod nga nga imong gikinahanglan mao ang usa ka e-mail address.
Nagtubo nga imong lista
Gamita ang tanan nga anaa interaction.
Incentives nga mopirma sa (whitepaper, gasa voucher, musika).
Subscribe mga kapilian sa panahon sa retail nga proseso.
Viral nga marketing.
Offline pakig ug mga promosyon.
Website nga ilhanan sa mao ang yawe.
2 stage ilhanan-up nga proseso
Check e-mail address mao ang husto.
State privacy palisiya sa tin-aw.
Ang paghupot sa mga listahan
Padayon sa kini nga mahinlo – bounce sa mga swerte – nga e-mail nga wala gitugyan.
Mapili-sa batok double opt-sa.
Pasagdi sila nga uyon.
Ayaw spam.
3 Creative pagpatay
Patag nga teksto e-mail.
HTML e-mail – motan-aw sama website.
Sila ang duha kinahanglan nga gipadala.
Patag nga teksto sa e-mail
Text lamang.
Walay hyperlinks / larawan.
Ang mas gagmayng gidak-on sa file.
Nagatan-aw sa mao usab nga sa tibuok sa tanan nga mga platform.
HTML sa e-mail
Naglangkob larawan, lain-laing mga tulonghaan ug mga hyperlinks.
File gidak-on mao ang daghan nga mas dako.
Nakahatag sa lahi nga paagi.
Ilha ang imong mamiminaw:
Kon gikan sa mobile, sa paghalad sa usa ka text nga bersyon tungod sa bandwidth limitasyon.
Mga bahin sa e-mail
Header.
Subject linya.
Personalised pagtimbaya.
Lawas.
Footer.
Wala pag-uyon nga sumpay.
Pagtukod ug design
Ang gitas-on.
Empasis.
Pagbahinbahin.
E-mail sulod
Content kinahanglan sa pagsugat sa mga panginahanglan sa tiggamit.
Kalabutan.
Bili.
Platform testing
Siguroha nga kini buhat sa lain-laing mga platform sama sa:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Panglantaw.
Mga larawan sa e-mail
Mga larawan on sa kopya.
Mga larawan dili kanunay gipakita pinaagi sa e-mail kliyente.
Siguroha nga ang imong e-mail makahimo sa pagbati nga walay mga larawan.
Dili tanan mabasa mail sa sa opisina.
Smart-telepono pagsagop mao ang paspas nga pagdugang.
Likayi ang Javascript sa landing mga panid.
4 Pagpaapil sa kampanya sa ubang mga channel sa
Dugangi mensahe ni brand.
Dugangi ang mga tubag.
5 Personalise sa mensahe
Misa patuyo:
Usa ngadto sa usa sa marketing sa usa ka macro scale.
Yano personal makapauswag resulta.
Bahin database.
6 Deployment
E-mail nga moagi pinaagi sa usa ka daghan sa ISP ni. Sa matag kahimtang kini nga gimarkahan ingon nga Spam.

Kay ang uban nga mga slide.
Dungog Management
Online nga mga komunidad:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 lakang sa ORM (Online Dungog Management)
Pagpaminaw – monitor sa buzz.
Analysis – unsa ni nga miingon ug pinaagi kang kinsa.
Impluwensya – apil ug mogiya sa mga panag-istoryahanay.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing nkhani 25/07/2012
E-mail Marketing
Kuchuluka: kuyambitsa kukambirana.
E-mail ntchito: yomweyo.
Kuwonjezera phindu kasitomala – utumiki onse kuti kasitomala.
3 makhalidwe waukulu e-makalata malonda
Mtengo wogwira: yobereka e-makalata ndi free, palibe yosindikiza.
Akulimbana ndi customizable: kusankha amene adzalandira pantchito yanga.
Zoyezeka: kupeza mmene anthu ambiri oyamba, anthu angati anayankha, kutsamba pa kugwirizana etc.
2 mitundu ya malonda mauthenga
Malonda: kukopa kanthu mwamsanga.
Posungira zochokera mauthenga: makalata, kumanga ubale yaitali.
Mitundu ya malonda mauthenga
Sapulaya.
Othandizana nawo: abwenzi, Ogulitsanso.
Ndikupeleka mauthenga: e.g. ma invoice wopelekedwa, Intaneti thandizo makamaka e-malonda maganizo.
Makalata.
Malonda mauthenga.
Malonda mauthenga
Amakopa wosuta kuchitapo kanthu mwa kugula kapena kulemba. Mwachitsanzo Ryanair, Buy.com ntchito Kukwezeleza / coupon.
Posungira zochokera mauthenga
Information za kufunika kwa kulenga ubale ndi owerenga. Mwachitsanzo Kalatayi.
mayendedwe 9 polenga e-mail malonda ndawala
mapulani Strategic.
Kutanthauzira mndandanda: ziyenera analandira mwalamulo.
Creative kuphedwa.
Cigawo kampeni ndi njila zina.
Personalise uthenga.
Kutumizidwa.
Zokambirana ankachitira.
Kupanga malipoti.
Analyse zotsatira.
1 Strategic kukonzekera
Plan padziko zolinga zanu e.g. kugulitsa X ndalama.
a) Kutanthauzira zolinga
Malonda mauthenga:
Mwamsanga cholinga wosuta.
Action anatengedwa ndi wosuta: kugula, download, kuitanitsa zambiri.
E-mail ikuchitika yochepa.
Posungira mauthenga
zolinga yaitali yaitali.
KPI yofunika: lotseguka mlingo dinani mwa mlingo, ROI.
kovuta kudziwa kuposa zotsatsira mauthenga.
Kampeni kutalika zofunika.
2 Kutanthauzira List
Kukula Nawonso achichepere akulimbana:
Chenicheni asankhe-mu.
chilolezo zolaula mopepuka.
Information akhoza anasonkhana pa nthawi.
Nawonso achichepere lanu:
kulowa chimodzi chokha chofunika. Chiyembekezo ndi E-mail adiresi koma mudziwe zambiri kungachititse kuti bwino mwamakonda.
Nawonso achichepere lanu: minda:
dzina loyamba, dzina lotsiriza, dzina dzina (m’minda osiyana).
Date a asankhe-mu.
Gwero la chilolezo – tickbox.
Gender.
Dziko.
Tsiku lobadwa.
koma kumbukirani
Kodi kuwopsyeza anthu kumbali.
Zonse amafuna ndi e-adiresi.
Kukula poyambirira
Ntchito iliyonse mogwirizana zilipo.
Zolimbikitsa lowani (whitepaper, mphatso Voucher, nyimbo).
Amamvera options pa ndondomeko ritelo.
Tizilombo malonda.
Mwanjira olumikizidwa ku makina ndi kukwezedwa.
Website chizindikiro pamwamba n’kofunika.
2 siteji manja mmwamba ndondomeko
Imelo adilesi ndi yolondola.
Zambezi Zimba State bwino.
kukhalabe mndandanda
Khalani oyera – zophukiranso ndi kha – amene mauthenga sizinachitike anakamba.
Kusankha-mu vs iwiri asankhe-mu.
Asiyeni iwo kuletsa izi.
Musakhale sipamu.
3 Creative kuphedwa
lemba Plain mauthenga.
HTML mauthenga – zikuwoneka ngati webusaiti.
Iwo onse ayenera anatumiza.
lemba Plain E-mail
Mameseji yekha.
No hyperlinks / mafano.
Ang’onoang’ono kukula file.
Awoneka mofanana kudutsa nsanja zonse.
HTML E-mail
Lili images, zilembo zosiyana ndi hyperlinks.
Wapamwamba kukula yokulirapo.
N’zotheka kuchita mosiyana.
Dziwani Ophunzira Anu:
Ngati kuchokera m’manja, kupereka Baibulo lemba chifukwa zofooka bandiwifi.
Mbali E-mail
Chamutu.
Nkhani mzere.
Personalised moni.
Thupi.
Footer.
Tuluka kugwirizana.
Yomanga ndi kapangidwe
M’litali.
Kutsindika.
Sectioning.
E-mail okhutira
Okhutira ayenera kukwaniritsa zofuna za owerenga.
Kugwirizana kwake.
Mtengo.
nsanja kuyezetsa
Onetsetsani kuti ntchito pa nsanja zosiyanasiyana monga:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Chiyembekezo.
Images mu mauthenga
Images kulimbikitsa buku.
Images si nthawi zonse anasonyeza makasitomala E-mail.
Onetsetsani e-makalata anu n’zomveka popanda zithunzi.
Siyense limati mauthenga mu ofesi.
Anzeru foni kukhazikitsidwa zikuchulukirachulukira mofulumira.
Pewani JavaScript patsamba ndegeyo.
4 cigawo kampeni ndi njila zina
Tsimikizirani uthenga mtundu wa.
Zomwe mayankho.
5 Personalise uthenga
Misa mwamakonda:
Wina malonda wina pamlingo zazikulu.
Simple personalization kusintha zotsatira.
Gawo Nawonso achichepere.
6 Kutumizidwa
E-mail kudutsa zambiri ISP ali. Lililonse akhoza kudzakhala monga sipamu.

Nkhani zina zithunzi.
mbiri Management
Online madera:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
mayendedwe 3 ORM (Online mbiri Management)
Kumvetsera – kuyan’anila kulira.
Analysis – zomwe zikukambidwa ndi ndani.
Kumamukopa – kuchita ndi kutsogolera zokambiranazo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
网络营销讲座25/07/2012
电子邮件营销
适用范围:开始对话。
电子邮件的优势:瞬间。
提高客户价值 – 既服务于客户。
电子邮件营销的3个主要特点
高性价比:交付的邮件是免费的,没有打印。
针对性和可定制:选择谁将会收到我的推广。
衡量:发现有多少人打开,有多少人回答,点击一个链接等上
2种类型的商业电子邮件的
促销:吸引立即采取行动。
基于保持电子邮件:通讯,建立长期的合作关系。
商业电子邮件的类型
供应商。
关联企业:合作伙伴,经销商。
交易电子邮件:例如发票在线支持大部分电子商务重点。
简讯。
促销电子邮件。
促销电子邮件
诱使用户采取通过购买行动或注册。例如。瑞安航空,Buy.com使用推广/优惠券。
基于保持电子邮件
有价值的信息来创建读者长期合作关系。例如。通讯。
在创建电子邮件营销活动9个步骤
策略计划。
定义列表:必须依法取得。
创意执行。
与其他渠道整合运动。
个性化的消息。
部署。
交互式处理。
生成报告。
分析结果。
1战略规划
在你的目标,例如计划卖X数量。
a)规定的目标
促销电子邮件:
当前的目标用户。
采取的行动用户:购买,下载,请求信息。
电子邮件活动是短期的。
保留电子邮件
长期目标。
KPI的重要:打开率,点击率,投资回报率。
难度比促销电子邮件来计算。
活动的长度很重要。
2定义列表
成长有针对性的数据库:
真正的选择项。
明确许可的授予。
信息可以随时间收集的。
您的数据库:
只需要一个输入。潜在客户的电子邮件地址,但更多的信息可以导致改善定制。
数据库:字段:
姓,名,姓,称号(在不同的领域)。
选入的日期。
权限来源 – 复选框。
性别。
国家。
出生日期。
但要记住
不要吓唬人了。
你真正需要的是一个电子邮件地址。
越来越多的列表
使用所有可用的互动。
激励报名(白皮书,礼券,音乐)。
订阅在零售过程的选项。
病毒式营销。
离线的互动和促销活动。
网站注册是关键。
2级注册过程
检查电子邮件地址是否正确。
国家保密政策明确。
维护清单
保持清洁 – 反弹的反弹 – 这电子邮件尚未交付。
选择加入VS双向选择项。
让他们取消。
不要成为垃圾邮件。
3创意执行
纯文本电子邮件。
HTML电子邮件 – 看起来像网站。
它们都应该被发送出去。
纯文本电子邮件
只有文字。
没有超链接/图像。
文件较小。
看起来在所有平台上是相同的。
HTML电子邮件
包含图像,不同的字体和超链接。
文件大小要大得多。
可以使不同。
了解你的听众:
如果从移动,提供一个文本版由于带宽限制。
电子邮件配件
头。
主题行。
个性化问候语。
身体。
页脚。
退订链接。
建筑和设计
长度。
重点。
切片。
邮件内容
内容应满足用户的需求。
关联。
值。
平台测试
请确保它适用于不同的平台,如:
Gmail中。
Eudora的。
雷鸟。
外表。
电子邮件中的图片
图像增强副本。
图像不总是由电子邮件客户端显示。
请确保您的电子邮件很有意义没有图像。
不是每个人都读入办公室的邮件。
智能手机采用正在迅速增加。
避免在登陆页面的JavaScript。
4集成了其他渠道活动
加强品牌的消息。
增加的反应。
5个性化信息
大规模定制:
一个在宏观尺度一对一营销。
简单的个性化可以改善的结果。
段数据库。
6部署
电子邮件经过了很多的ISP的。在每一种情况下,它可以被标记为垃圾邮件。

对于幻灯片的其余部分。
声誉管理
在线社区:
掘客。
易趣
亚马逊
到到网
IMDB。
3步骤ORM(在线声誉管理)
听 – 监测的嗡嗡声。
分析 – 什么是说,由谁来。
影响 – 参与和领导谈话。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
網絡營銷講座25/07/2012
電子郵件營銷
適用範圍:開始對話。
電子郵件的優勢:瞬間。
提高客戶價值 – 既服務於客戶。
電子郵件營銷的3個主要特點
高性價比:交付的郵件是免費的,沒有打印。
針對性和可定制:選擇誰將會收到我的推廣。
衡量:發現有多少人打開,有多少人回答,點擊一個鏈接等上
2種類型的商業電子郵件的
促銷:吸引立即採取行動。
基於保持電子郵件:通訊,建立長期的合作關係。
商業電子郵件的類型
供應商。
關聯企業:合作夥伴,經銷商。
交易電子郵件:例如發票在線支持大部分電子商務重點。
簡訊。
促銷電子郵件。
促銷電子郵件
誘使用戶採取通過購買行動或註冊。例如。瑞安航空,Buy.com使用推廣/優惠券。
基於保持電子郵件
有價值的信息來創建讀者長期合作關係。例如。通訊。
在創建電子郵件營銷活動9個步驟
策略計劃。
定義列表:必須依法取得。
創意執行。
與其他渠道整合運動。
個性化的消息。
部署。
交互式處理。
生成報告。
分析結果。
1戰略規劃
在你的目標,例如計劃賣X數量。
a)規定的目標
促銷電子郵件:
當前的目標用戶。
採取的行動用戶:購買,下載,請求信息。
電子郵件活動是短期的。
保留電子郵件
長期目標。
KPI的重要:打開率,點擊率,投資回報率。
難度比促銷電子郵件來計算。
活動的長度很重要。
2定義列表
成長有針對性的數據庫:
真正的選擇項。
明確許可的授予。
信息可以隨時間收集的。
您的數據庫:
只需要一個輸入。潛在客戶的電子郵件地址,但更多的信息可以導致改善定制。
數據庫:字段:
姓,名,姓,稱號(在不同的領域)。
選入的日期。
權限來源 – 複選框。
性別。
國家。
出生日期。
但要記住
不要嚇唬人了。
你真正需要的是一個電子郵件地址。
越來越多的列表
使用所有可用的互動。
激勵報名(白皮書,禮券,音樂)。
訂閱在零售過程的選項。
病毒式營銷。
離線的互動和促銷活動。
網站註冊是關鍵。
2級註冊過程
檢查電子郵件地址是否正確。
國家保密政策明確。
維護清單
保持清潔 – 反彈的反彈 – 這電子郵件尚未交付。
選擇加入VS雙向選擇項。
讓他們取消。
不要成為垃圾郵件。
3創意執行
純文本電子郵件。
HTML電子郵件 – 看起來像網站。
它們都應該被發送出去。
純文本電子郵件
只有文字。
沒有超鏈接/圖像。
文件較小。
看起來在所有平台上是相同的。
HTML電子郵件
包含圖像,不同的字體和超鏈接。
文件大小要大得多。
可以使不同。
了解你的聽眾:
如果從移動,提供一個文本版由於帶寬限制。
電子郵件配件
頭。
主題行。
個性化問候語。
身體。
頁腳。
退訂鏈接。
建築和設計
長度。
重點。
切片。
郵件內容
內容應滿足用戶的需求。
關聯。
值。
平台測試
請確保它適用於不同的平台,如:
Gmail中。
Eudora的。
雷鳥。
外表。
電子郵件中的圖片
圖像增強副本。
圖像不總是由電子郵件客戶端顯示。
請確保您的電子郵件很有意義沒有圖像。
不是每個人都讀入辦公室的郵件。
智能手機採用正在迅速增加。
避免在登陸頁面的JavaScript。
4集成了其他渠道活動
加強品牌的消息。
增加的反應。
5個性化信息
大規模定制:
一個在宏觀尺度一對一營銷。
簡單的個性化可以改善的結果。
段數據庫。
6部署
電子郵件經過了很多的ISP的。在每一種情況下,它可以被標記為垃圾郵件。

對於幻燈片的其餘部分。
聲譽管理
在線社區:
掘客。
易趣
亞馬遜
到到網
IMDB。
3步驟ORM(在線聲譽管理)
聽 – 監測的嗡嗡聲。
分析 – 什麼是說,由誰來。
影響 – 參與和領導談話。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Gheorghe Lecture Online 25/07/2012
E-mail Gheorghe
Circulu: principiatu un dialogu.
E-mail dispone: instantaneous.
Rinfurzà valori massa – tramindui serviziu à a clientella.
3 carattiri principali di e-mail à u mercatu
Cost diffusion: cunsegna di e-mail, è senza, senza stampa.
Urigine di e persunalizata: frate chì vi ghjunghjerà u mio prumuzioni.
Measurable: truvà comu tanti pirsuni sunnu apertura, di quantu genti cci arrispunniu, cliccatu nant’à una lea etc.
2 tippi di e-mails di cumerciu
Regarder une: entice azzioni immediata.
Rétention basatu e-mails: newsletters, custruiscenu e rilazione-à longu andà.
Tipi di e-mails di cumerciu
Suppliers.
Sacque: associ, base.
Transazzione e-mails: p.e. invoices, sustegnu en ligne prusu e-cummerciu fighjendu.
Newsletters.
CMS e-mails.
CMS e-mails
Entice lu me ‘ntellettuali à traversu l’ acquistu o firmà up. P.e. Ryanair, Buy.com usannu la prumuzzioni / foutre.
e-mails ciumi basatu
La nfurmazzioni di valori à creà un rapportu-à longu andà cù u lettore. P.e. librettu.
9 passi in criannu la campagna di u mercatu e-mail
accunciamentu di a strategia.
a lista di difiniri: deve esse uttenuta ligarmenti.
esicuzzioni Creative.
U fattu chì la campagna cu l ‘autri canali.
Turismo lu missaggiu.
Java.
assicurà interattiva.
Pruduce bugiarde.
Analyse risultati.
1 accunciamentu di Strategic
Plan intornu à a vostra ughjettivi p.e. vendi u numeru X.
a) definisce scopi
CMS e-mails:
uggettu immediata di me.
Action pigghiati di me: accidente, download, dumandà infurmazioni.
spidizzioni E-mail hè cortu andà.
A ciumi e-mails
ughjettivi-cchiù tèrmini.
impurtante d’KPI: ragione aperta, ragione di cliccà-traversu, ROI.
Più difficiule à calculari ca CMS e-mails.
lunghizza Morte mpurtanti.
2 difinizzioni List
Spannà una basa di dati di mira:
Ghjustificate m’as-a.
tinìani parmissioni chè altre vulinteri.
La nfurmazzioni ponnu èssiri ca stavanu filu di u tempu.
Vostra basa di dati:
Solu unu avenimentu nicissarii. indirizzu e-mail di filu custì, ma di più nantu à u corsu pò purtà a persunalizazione di u ammigghiuratu.
Vostra basa di dati: cchiù, campi:
Nome, casata, suprannomu, Żejtun (in campi è indipindenti).
Data di m’as-a.
Source di lu pirmissu – tickbox.
Francine Massiani.
Paese.
Data di nascita.
ma ricordati
Ùn rimpianti ghjovani.
Tutti voi veramenti bisognu è nu nnirizzu e-mail.
Crescente u vostru listinu
Usu ogni azioni dispunibbili.
I’incentive a firmari l (whitepaper, gift voucher, musica).
Segui scelte durante prucessu impieghi.
u marketing virali.
interazzioni Femme e prumuzzioni.
segnu situ, su è fundamintali.
prucessu scritta-up 2 palcu
Vedi indirizzu e-mail hè currettu.
Italia privacy pulitica Statu chjaramente.
u mantinimentu di listi
À tena lu quantunqua puri – reagiscia u bounces – chì e-mails nun hannu statu ricevutu.
Decide-in vs Francesca doppia m’as-a.
Chì elli disabunà.
Ùn divintatu un puzzicheghju.
3 esicuzzioni Creative
testu Plain e-mails.
HTML e-mails – friscalettu E comu situ.
Ognunu deve esse mandatu fora.
testu Plain e-mail
Testu sulu.
No lee ipertestu / imàgini.
Size urigginariu.
Viju lu stissu travers tutti are.
HTML e-mail
Cuntene e fiure diverse francese fonts e lee ipertestu.
Size hè assai più grande.
U cuntentezza d’un’antra manera.
Canusciu beni lu to presenza:
S’è da telefonu, porghju una versione testu duvuta a inevitevuli vene.
Parti di e-mail
Header.
linia Subject.
salutu Personalised.
Corpu.
Footer.
Member Disabbunassi.
Edilizia e cuncezzione
Lunghezza.
Sarsa.
Sectioning.
cuntenutu E-mail
Cuntinutu deve scuntrà i bisogni di utilizatori.
Ragiunevule.
Value.
essai Nissan
Siate u viaghjà nantu à parechji are com’è:
Gmail.
Eudora.
Antica.
Orticultura.
Images in e-mails
Images rinfurzà i copia.
Images ùn sò micca sempre in risaltu da i clienti e-mail.
Siate i vostri e-mail doje senza imagine.
Ùn piace micca à leghje mails in la càrrica.
adozioni Smart-telefunu hè carti in crescita.
Evitari JavaScript nantu à e pagine sbarcu.
4 fattu chì la campagna cu l ‘autri canali
Rinfurzà i missaghju di a marca.
Rinfurzà risposti.
5 Turismo u messagiu
persunalizazione Mass:
Unu à unu u marketing nantu à una scala Macro.
À prupositu personalization pò migliurà i risultati.
basa di linìa.
6 Java
E-mail traversava assai di òspite d’. In ogni casu si pò esse marcatu un puzzicheghju.

Di u restu di u grigiu.
reputazione Management
cumunità Online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 passi à ORM (réputation Management Online)
À senta – s’omu la senti.
Analysis – ciò chì d’esse dettu, è da i quali.
TERANCAM – impegnà in e cumannari lu dialugu.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online marketing Predavanje 25/07/2012
E-mail marketing
Opseg: započeti dijalog.
E-mail prednost: trenutna.
Povećanje vrijednosti za kupca – oboje uslugu klijentu.
3 glavna obilježja e-mail marketing
Isplativ: isporuka e-mail je besplatan, ne ispisuje.
Ciljano i prilagodljiv: odaberite tko će dobiti svoju promociju.
Mjerljivih: pronaći kako su mnogi ljudi otvaraju, koliko ljudi je odgovorio, kliknuo na link i sl
2 vrste poslovnih e-mailova
Promotivni: mame hitnu akciju.
Zadržavanje based e-mail: biltene, izgraditi dugoročne odnose.
Vrste poslovnih e-mailova
Dobavljačima.
Partneri: partneri, prodavači.
Transakcijski e-mailova: npr fakture, online podrška uglavnom e-commerce usmjerena.
Newsletters.
Promotivni e-mailova.
Promotivni e-mailova
Mame korisniku da poduzme akciju kroz kupovinu ili se prijavite. Na primjer Ryanair, Buy.com koristite promociju / kupon.
Zadržavanje based e-mail
Podaci o vrijednosti stvoriti dugoročan odnos s čitačem. Na primjer bilten.
9 koraka u stvaranju e-mail marketing kampanje
Strateško planiranje.
Definirajte popis: mora se dobiti legalno.
Creative izvršenje.
Integracija kampanju s drugim kanalima.
Personalizirajte poruku.
Deployment.
Interaktivna rukovanje.
Generiranje izvješća.
Analizirati rezultate.
1 Strateško planiranje
Plan oko svoje ciljeve pr prodati X iznos.
a) Definirajte ciljeve
Promotivne poruke e-pošte:
Neposredni cilj za korisnika.
Akcija preuzeta od strane korisnika: kupnja, preuzimanje, zatražiti podatke.
E-mail kampanje je kratkoročno.
Zadržavanje e-mailova
Dugoročne ciljeve.
važno KPI: otvorena srca, klik-kroz stopa, ROI.
Više teško izračunati nego promotivne e-mailova.
duljina kampanje važno.
2 Odredite popis
Širi ciljane baze podataka:
Pravi opt-u.
Izričito dozvola odobrena.
Informacije se mogu prikupljati tijekom vremena.
Vaš baze podataka:
potreban je samo jedan ulaz. Izglede e-mail adresa, ali više informacija može dovesti do poboljšane prilagodbe.
Vaš baza podataka: više polja:
Ime, prezime, prezime, naslov (u odvojenim područjima).
Datum opt-u.
Izvor dozvole – tickbox.
Spol.
Zemlja.
Datum rođenja.
ali zapamtite
Ne panika ljudi off.
Sve što trebate je e-mail adresa.
Uzgoj popis
Koristite sve dostupne interakcije.
Poticaji se prijaviti (sažetom opisu, poklon bon, glazba).
Pretplatite opcije tijekom maloprodajnom procesu.
Virusni marketing.
Offline interakcije i promocije.
Web znak gore je ključ.
Proces registracije 2 fazi
Provjerite e-mail adresa je točna.
Državna politika privatnosti jasno.
Održavanje popisa
Držite ga čistim – odskočiti odskočiti – koje poruke e-pošte nisu dostavljene.
Opt-in vs Double opt-in.
Neka ih odjaviti.
Nemojte postati spam.
3 Creative izvršenje
Običan tekst e-mailova.
HTML e-mail – izgleda kao web stranicu.
Oboje su trebali biti poslani van.
Običan tekst e-mail
Samo tekst.
Nema hiperveza / slike.
Manja veličina datoteke.
Izgleda isto na svim platformama.
HTML e-mail
Sadrži slike, različite fontove i hiperveze.
Veličina datoteke je puno veća.
Može donijeti drugačije.
Upoznajte svoju publiku:
Ako s mobilnih mreža nude tekstualnu verziju zbog propusnosti ograničenja.
Dijelovi e-maila
Zaglavlje.
Subject line.
Personalizirana pozdrav.
Tijelo.
Podnožje.
Veza za otkazivanje pretplate.
Izgradnja i projektiranje
Dužina.
Naglasak.
Sekcije.
Sadržaj e-mail
Sadržaj bi trebao zadovoljiti potrebe korisnika.
Relevantnost.
Vrijednost.
ispitivanje Platform
Pobrinite se to radi na različitim platformama, kao što su:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Slike u e-mailove
Slike pojačati primjerak.
Slike nisu uvijek prikazuju na e-mail klijentima.
Pobrinite se da Vaš e-mail smisla bez slika.
Nije svatko čita mailove u uredu.
Pametni telefon usvajanje rapidno povećava.
Izbjegavajte JavaScript u odredišne stranice.
4. Integrirati kampanju s druge kanale
Pojačali poruku branda.
Povećanje odgovora.
5 Prilagodba poruke
Masa za prilagodbu:
Jedan na jedan marketing na makro razini.
Jednostavno personalizacija može poboljšati rezultate.
Baza podataka o segmentima.
6 Deployment
E-mail prolazi kroz mnogo ISP-a. U svakom slučaju to može biti označena kao SPAM.

Za ostatak slajdova.
ugled Management
Online zajednice:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 koraka do ORM (Online Ugled Management)
Slušanje – praćenje zujati.
Analiza – ono što je rečeno i od koga.
Utjecajni – baviti i voditi razgovor.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Forelæsning 25-07-2012
E-mail Marketing
Anvendelsesområde: starte en dialog.
E-mail fordel: øjeblikkelig.
Øg kundeværdi – både service til at klienten.
3 vigtigste karakteristika ved e-mail marketing
Omkostningseffektiv: levering af e-mail er gratis, ingen udskrivning.
Målrettet og kan tilpasses: vælg hvem der skal modtage min forfremmelse.
Målbar: find hvor mange mennesker er ved at åbne, hvor mange mennesker svarede klikket på et link osv
2 typer af kommercielle e-mails
Salgsfremmende: lokke øjeblikkelig handling.
Retention baseret e-mails: nyhedsbreve, opbygge langsigtede relationer.
Typer af kommercielle e-mails
Leverandører.
Affiliates: partnere, forhandlere.
Transaction e-mails: f.eks fakturaer, online support meste e-handel fokuseret.
Nyhedsbreve.
Salgsfremmende e-mails.
Salgsfremmende e-mails
Lokke brugeren til at gribe ind ved køb eller tilmelde dig. F.eks. Ryanair, Buy.com hjælp forfremmelse / kupon.
Retention baseret e-mails
Oplysninger af værdi for at skabe en langsigtet forhold med læseren. F.eks. nyhedsbrev.
9 trin i at skabe e-mail marketing kampagne
Strategisk planlægning.
Definer liste: skal indhentes lovligt.
Kreativ udførelse.
Integrer kampagne med andre kanaler.
Tilpas budskabet.
Deployment.
Interaktiv håndtering.
Generer rapporter.
Analysere resultater.
1 Strategisk planlægning
Plan omkring dine mål f.eks sælge X beløb.
a) Definer mål
Salgsfremmende e-mails:
Umiddelbare mål for brugeren.
Opfølgning bruger: køb, download, anmode om oplysninger.
E-mail-kampagne er kort sigt.
Retention e-mails
Langsigtede mål.
KPI’er vigtigt: åbne sats, klikfrekvens, ROI.
Sværere at beregne end salgsfremmende e-mails.
Kampagne længde vigtigt.
2 Definer Liste
Dyrk en målrettet database:
Ægte opt-in.
Udtrykkelige tilladelse givet.
Oplysninger kan indsamles over tid.
Din database:
Kun én indgang påkrævet. Prospect e-mail-adresse, men mere information kan føre til bedre tilpasning.
Din database: flere felter:
Fornavn, efternavn, efternavn, titel (i separate felter).
Dato for opt-in.
Kilde til tilladelse – afkrydsningsfeltet.
Køn.
Land.
Fødselsdato.
Men husk
Må ikke skræmme folk væk.
Alt du virkelig har brug for er en e-mail-adresse.
Voksende din liste
Brug alle tilgængelige interaktion.
Incitamenter til at tilmelde dig (hvidbog, gavekort, musik).
Abonner indstillinger under detail proces.
Viral markedsføring.
Offline interaktioner og forfremmelser.
Website sign up er nøglen.
2 etape sign-up proces
Tjek e-mail-adressen er korrekt.
Statens privatlivspolitik tydeligt.
Opretholdelse lister
Hold den ren – hoppe de afvisninger – som e-mails ikke er blevet leveret.
Opt-in vs dobbelt opt-in.
Lad dem afmelde.
Må ikke blive spam.
3 Kreativ udførelse
Almindelig tekst e-mails.
HTML e-mails – ligner hjemmesiden.
De begge skal sendes ud.
Almindelig tekst e-mail
Kun tekst.
Ingen hyperlinks / billeder.
Mindre filstørrelse.
Ser den samme på tværs af alle platforme.
HTML-e-mail
Indeholder billeder, forskellige skrifttyper og hyperlinks.
Fil størrelse er meget større.
Kan gøre anderledes.
Kend din målgruppe:
Hvis der fra mobile, tilbyder en tekstversion grundet båndbredde begrænsninger.
Dele af e-mail
Header.
Emne linje.
Personlig hilsen.
Legeme.
Sidefod.
Afmeld link.
Konstruktion og design
Længde.
Vægt.
Sektionering.
E-mail-indhold
Indholdet bør opfylde brugernes behov.
Relevans.
Værdi.
Platform test
Sørg for, at det virker på forskellige platforme såsom:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Billeder i e-mails
Billeder styrke kopi.
Billeder er ikke altid vises af e-mail-klienter.
Sørg for, at e-mail giver mening uden billeder.
Ikke alle læser mails på kontoret.
Smart-telefon vedtagelse er hastigt stigende.
Undgå Javascript på destinationssider.
4 Integrer kampagne med andre kanaler
Styrke brand budskab.
Øg svar.
5 Tilpasning beskeden
Mass customization:
One til markedsføring en på en makro skala.
Simple personalisering kan forbedre resultaterne.
Segment database.
6 Deployment
E-mail passerer igennem en masse internetudbyderens. I hvert tilfælde kan det blive markeret som SPAM.

For resten af objektglassene.
Reputation Management
Online fællesskaber:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 trin til ORM (Online Reputation Management)
Lytte – overvåge brummer.
Analyse – hvad der bliver sagt og af hvem.
Påvirkning – engagere sig i og føre samtalen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lezing 25/07/2012
Email reclame
Scope: het starten van een dialoog.
E-mail voordeel: onmiddellijk.
Verhoog de waarde voor de klant – zowel dienstverlening aan de cliënt.
3 belangrijkste kenmerken van e-mail marketing
Kostenbesparend: levering van e-mail is gratis, geen afdrukken.
Gerichte en aanpasbare: selecteer die mijn promotie zal ontvangen.
Meetbaar: vinden hoeveel mensen openen, hoeveel mensen gereageerd, klikte op een link etc.
2 types van commerciële e-mails
Promotionele: verleiden onmiddellijke actie.
Retentie gebaseerde e-mails: nieuwsbrieven, bouwen op lange termijn relaties.
Types van commerciële e-mails
Leveranciers.
Affiliates: partners, resellers.
Transactie e-mails: bijv. facturen, online support meestal e-commerce gericht.
Nieuwsbrieven.
Promotionele e-mails.
Promotionele e-mails
Verleid de gebruiker om actie te nemen door middel van aankoop of meld je aan. Bijv. Ryanair, Buy.com gebruik van promotie / coupon.
Retentie gebaseerde e-mails
Informatie van waarde aan een lange termijn relatie met de lezer te creëren. Bijv. nieuwsbrief.
9 stappen in het creëren van de e-mail marketing campagne
Strategische planning.
Definieer lijst: moet legaal worden verkregen.
Creatieve uitvoering.
Integreer campagne met andere kanalen.
Personaliseer het bericht.
Deployment.
Interactieve handling.
Genereren van rapporten.
Analyse resultaten.
1 Strategische planning
Plan om je doelen bijv. verkopen X bedrag.
a) doelen Definieer
Promotionele e-mails:
Onmiddellijke doel voor de gebruiker.
Actie van de gebruiker: aankoop, downloaden, informatie opvragen.
E-mail campagne is op korte termijn.
Retention e-mails
Langere termijn doelen.
KPI’s belangrijk: open rate, click-through rate, ROI.
Moeilijker te berekenen dan de promotionele e-mails.
Campagne lengte belangrijk.
2 Definieer List
Kweek een gerichte database:
Echte opt-in.
Uitdrukkelijke toestemming verleend.
Informatie kan worden verzameld over de tijd.
Uw database:
Slechts één ingang nodig. Prospect e-mail adres, maar meer informatie kan leiden tot een betere maatwerk.
Uw database: meer velden:
Voornaam, achternaam, achternaam, titel (in aparte velden).
Datum van de opt-in.
Bron van permission – tickbox.
Geslacht.
Country.
Geboortedatum.
Maar onthoud
Mensen niet afschrikken.
Alles wat je echt nodig hebt is een e-mail adres.
Het kweken van je lijst
Gebruik elke beschikbare interactie.
Stimulansen aan te melden (whitepaper, cadeaubon, muziek).
Abonneer je opties tijdens retail proces.
Virale marketing.
Offline interacties en promoties.
Website aanmelden is de sleutel.
2 stage sign-up proces
Controleer het e-mailadres correct is.
privacybeleid duidelijk staat.
Handhaving van lijsten
Keep it clean – stuiteren de bounces – die e-mails niet zijn afgeleverd.
Opt-in vs double opt-in.
Laat ze uitschrijven.
Niet spam geworden.
3 creatieve uitvoering
Platte tekst e-mails.
HTML e-mails – ziet eruit als website.
Beiden moeten worden verzonden.
Platte tekst e-mail
Alleen tekst.
Geen hyperlinks / images.
Kleinere bestandsgrootte.
Ziet er hetzelfde op alle platformen.
HTML e-mail
Bevat afbeeldingen, verschillende lettertypen en hyperlinks.
bestandsgrootte is veel groter.
Kan anders maken.
Ken uw publiek:
Als vanaf mobiele bieden een tekstversie te wijten aan bandbreedte beperkingen.
Delen van e-mail
Header.
Onderwerpregel.
Gepersonaliseerde groet.
Lichaam.
Voettekst.
Afmeldlink.
Constructie en design
Lengte.
Nadruk.
Snijden.
E-mail inhoud
Inhoud moet voldoen aan de behoeften van de gebruikers.
Relevantie.
Waarde.
platform testen
Zorg ervoor dat het werkt op verschillende platforms, zoals:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Afbeeldingen in e-mails
Afbeeldingen versterken exemplaar.
Beelden worden niet altijd weergegeven via e-mail clients.
Zorg ervoor dat uw e-mail zinvol zonder afbeeldingen.
Niet iedereen leest mails in het kantoor.
Smart-phone adoptie neemt snel toe.
Vermijd Javascript op landingspagina’s.
4 Integratie campagne met andere kanalen
Versterk boodschap merk.
Reacties verhogen.
5 Personaliseer de boodschap
Mass customization:
One to marketing een op macroschaal.
Eenvoudige personalisatie kunnen de resultaten te verbeteren.
Segment database.
6 Deployment
E-mail die door veel van de ISP’s. In elk geval kan het als spam gemarkeerd.

Voor de rest van de glijbanen.
Reputation management
Online communities:
Digg.
eBay
Amazone
TripAdvisor
IMDB.
3 stappen om ORM (Online Reputation Management)
Luisteren – het bewaken van de buzz.
Analyse – wat er wordt gezegd en door wie.
Beïnvloeden – deelnemen aan en leiden het gesprek.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Přednáška 25/07/2012
E-mail marketing
Rozsah: zahájit dialog.
E-mail výhoda: okamžitá.
Zvýšení hodnoty pro zákazníky – jak službu klientovi.
3 Hlavní charakteristiky e-mail marketing
Nákladově efektivní: doručování e-mailu je zdarma, žádný tisk.
Cílené a přizpůsobitelné: Vyberte, kdo obdrží mou podporu.
Měřitelné: zjistit, kolik lidí se otevírají, kolik lidí odpovědělo, kliknul na odkaz atd
2 typy komerčních e-mailů
Propagační: lákat okamžitý zásah.
Retenční založené e-maily: bulletiny, budovat dlouhodobé vztahy.
Druhy komerčních e-mailů
Dodavatelé.
Partnerství: partnerů, prodejců.
Transakční e-maily: např faktury, online podpora většinou e-commerce soustředěný.
Zpravodaje.
Propagační e-maily.
Propagační e-maily
Lákat uživatele k akci prostřednictvím nákupu nebo se zaregistrujte. Např. Ryanair, Buy.com pomocí propagační / kupon.
Retenční založené e-maily
Informace o hodnotě vytvořit dlouhodobý vztah s čtečkou. Např. bulletin.
9 kroků při vytváření e-mailové marketingové kampaně
Strategické plánování.
Seznam definovat: musí být získány legálně.
Creative provedení.
Integrace kampaň s jinými kanály.
Přizpůsobte zprávu.
Nasazení.
Interaktivní manipulace.
Generování sestav.
Analyzovat výsledky.
1 Strategické plánování
Plán kolem svých cílů např prodat X množství.
a) definovat cíle
Propagační e-maily:
Bezprostředním cílem pro uživatele.
Opatření přijatá uživatele: nákup, download, požádat o informace.
E-mailová kampaň je krátkodobé.
Retenční e-maily
Dlouhodobější cíle.
důležité KPI: otevřený kurz, click-through rate, ROI.
Obtížnější vypočítat než reklamních e-mailů.
Délka důležité kampaně.
2 Určete List
Pěstovat cílové databáze:
Genuine opt-in.
Explicitní povolení uděleno.
Informace mohou být shromažďovány v průběhu času.
Databáze:
Pouze jedna položka potřeby. Prospect je e-mailová adresa, ale další informace mohou vést k lepšímu přizpůsobení.
Databáze: více polí:
Křestní jméno, příjmení, příjmení, titul (v oddělených polích).
Datum opt-in.
Zdroj povolení – tickbox.
Pohlaví.
Země.
Datum narození.
ale pamatujte
Nenechte lidi vystrašit off.
Vše, co opravdu potřebujeme, je e-mailová adresa.
Rostoucí seznam
Používat všechny dostupné interakci.
Pobídky se zaregistrovat (whitepaper, dárkový poukaz, hudba).
Odebírat Volby v průběhu maloobchodní procesu.
Virální marketing.
Offline interakce a propagační akce.
Internetové stránky znamení up je klíčem.
2. etapa sign-up proces
Zkontrolujte, zda e-mailová adresa je správná.
Státní ochrany osobních údajů jasně.
udržování seznamů
Udržujte jej v čistotě – odrazit odrazí – které e-maily nebyly dodány.
Opt-in vs double opt-in.
Nechte je odhlásit.
Nestanou spam.
3 Kreativní realizace
Prostý text e-maily.
HTML e-maily – vypadá jako webové stránky.
Oba by měly být rozeslány.
Prostý text e-mailu
Pouze text.
Žádné hypertextové odkazy / images.
Menší velikost souboru.
Vypadá stejně na všech platformách.
HTML e-mailu
Obsahuje obrazy, různé fonty a hypertextové odkazy.
Velikost souboru je mnohem větší.
Může způsobit různě.
Znát své publikum:
Pokud z mobilu, nabízí textovou verzi vzhledem k šířce pásma omezení.
Části e-mailem
Hlavička.
Předmět.
Osobní pozdrav.
Tělo.
Zápatí.
Odhlásit odkaz.
Konstrukce a provedení
Délka.
Důraz.
Krájení.
Obsah E-mail
Obsah by měl splňovat potřeby uživatelů.
Relevantnost.
Hodnota.
testování Platform
Ujistěte se, že to funguje na různých platformách, jako jsou:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Výhled.
Obrázky v e-mailů
Snímky posílit kopii.
Obrázky nejsou vždy zobrazeny pomocí e-mailových klientů.
Ujistěte se, že vaše e-mailová smysl bez obrázků.
Ne každý čte e-maily v kanceláři.
Přijetí chytrý telefon rychle roste.
Vyhněte Javascript vstupních stránek.
4 Integrace kampaň s jinými kanály
Posílit zprávu značky.
Zvýšení reakce.
5 Přizpůsobení zprávy
Masová úprava:
Jedna k jedné marketing na makro měřítku.
Jednoduché personalizace může zlepšit výsledky.
Databáze segmentu.
6 Nasazení
E-mail prochází hodně ISP. V každém případě to může být označena jako spam.

Pro zbytek snímků.
řízení dobré pověsti
On-line komunity:
Digg.
eBay
Amazonka
TripAdvisor
IMDB.
3 kroky k ORM (Online Reputation Management)
Poslech – sledování rozruch.
Analýza – to, co bylo řečeno a kým.
Ovlivňování – zapojit se a vést konverzaci.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Scope: start a dialogue.
E-mail advantage: instantaneous.
Increase customer value – both service to to client.
3 main characteristics of e-mail marketing
Cost effective: delivery of e-mail is free, no printing.
Targeted and customisable: select who will receive my promotion.
Measurable: find how many people are opening, how many people replied, clicked on a link etc.
2 types of commercial e-mails
Promotional: entice immediate action.
Retention based e-mails: newsletters, build long-term relationships.
Types of commercial e-mails
Suppliers.
Affiliates: partners, resellers.
Transaction e-mails: e.g. invoices, online support mostly e-commerce focused.
Newsletters.
Promotional e-mails.
Promotional e-mails
Entice the user to take action through purchase or sign up. E.g. Ryanair, Buy.com using promotion/coupon.
Retention based e-mails
Information of value to create a long-term relationship with the reader. E.g. newsletter.
9 steps in creating the e-mail marketing campaign
Strategic planning.
Define list: must be obtained legally.
Creative execution.
Integrate campaign with other channels.
Personalise the message.
Deployment.
Interactive handling.
Generate reports.
Analyse results.
1 Strategic planning
Plan around your goals e.g. sell X amount.
a) Define goals
Promotional e-mails:
Immediate goal for user.
Action taken by user: purchase, download, request information.
E-mail campaign is short term.
Retention e-mails
Longer-term goals.
KPI’s important: open rate, click-through rate, ROI.
More difficult to calculate than promotional e-mails.
Campaign length important.
2 Define List
Grow a targeted database:
Genuine opt-in.
Explicit permission granted.
Information can be gathered over time.
Your database:
Only one entry required. Prospect’s e-mail address but more information can lead to improved customisation.
Your database: more fields:
First name, last name, surname, title (in separate fields).
Date of opt-in.
Source of permission – tickbox.
Gender.
Country.
Date of birth.
But remember
Don’t scare people off.
All you really need is an e-mail address.
Growing your list
Use every available interaction.
Incentives to sign up (whitepaper, gift voucher, music).
Subscribe options during retail process.
Viral marketing.
Offline interactions and promotions.
Website sign up is key.
2 stage sign-up process
Check e-mail address is correct.
State privacy policy clearly.
Maintaining lists
Keep it clean – bounce the bounces – which e-mails have not been delivered.
Opt-in vs double opt-in.
Let them unsubscribe.
Don’t become spam.
3 Creative execution
Plain text e-mails.
HTML e-mails – looks like website.
They both should be sent out.
Plain text e-mail
Text only.
No hyperlinks/images.
Smaller file size.
Looks the same across all platforms.
HTML e-mail
Contains images, different fonts and hyperlinks.
File size is much larger.
Can render differently.
Know your audience:
If from mobile, offer a text version due to bandwidth limitations.
Parts of e-mail
Header.
Subject line.
Personalised greeting.
Body.
Footer.
Unsubscribe link.
Construction and design
Length.
Emphasis.
Sectioning.
E-mail content
Content should meet the needs of users.
Relevance.
Value.
Platform testing
Make sure it works on different platforms such as:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images in e-mails
Images reinforce copy.
Images are not always displayed by e-mail clients.
Make sure your e-mail makes sense without images.
Not everyone reads mails in the office.
Smart-phone adoption is rapidly increasing.
Avoid Javascript on landing pages.
4 Integrate campaign with other channels
Reinforce brand’s message.
Increase responses.
5 Personalise the message
Mass customisation:
One to one marketing on a macro scale.
Simple personalisation can improve results.
Segment database.
6 Deployment
E-mail passing through a lot of ISP’s. In each case it can be marked as SPAM.

For the rest of the slides.
Reputation Management
Online communities:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 steps to ORM (Online Reputation Management)
Listening – monitoring the buzz.
Analysis – what’s being said and by whom.
Influencing – engage in and lead the conversation.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Enreta Merkatumado Prelego 25/07/2012
Retpoŝto Marketing
Amplekso: komenci dialogon.
Retpoŝto avantaĝon: instantánea.
Pliigi kliento valoro – ambaŭ servon al kliento.
3 ĉefaj karakterizaĵoj de retpoŝto marketing
Kosto efikaj: transdono de retpoŝto estas libera, ne presado.
Laŭcela kaj personalizable: elektu kiu ricevos mian promocio.
Mezurebla: trovi kiom da homoj estas malfermanta, kiom da homoj respondis, alklakis ligilon ktp
2 tipoj de komercaj retpoŝtoj
Propagandilojn: allogos tuja ago.
Reteno bazita retmesaĝoj: bultenoj, konstrui longatempan interrilatoj.
Tipoj de komercaj retpoŝtoj
Provizantoj.
Membrinoj: partneroj, resellers.
Transakcio retmesaĝoj: ekz-e fakturoj, rete subtenon plejparte elektronika komerco centris.
Bultenojn.
Varba retpoŝtoj.
Varba retpoŝtoj
Tenti la uzanton ekagi per aĉeto aŭ subskribu. Ekz-e Ryanair, Buy.com uzante promocio / kupono.
Reteno bazitaj retpoŝtoj
Informo de valoro por krei longdaŭran rilaton kun la leganto. Ekz-e informilo.
9 paŝoj en kreante la retpoŝto marketing kampanjo
Strategia planado.
Difini liston: devas esti akiritaj leĝe.
Krea ekzekuto.
Integri kampanjo kun aliaj kanaloj.
Personaliza la mesaĝo.
Deplojo.
Interaktiva uzado.
Generi raportojn.
Analizi rezultoj.
1 Strategia planado
Plano ĉirkaŭ viajn celojn ekz-e vendi X kvanto.
a) Difini celojn
Varba retpoŝtoj:
Tuja celo por uzanto.
Ago prenita de uzanto: aĉeto, elŝutas, peti informojn.
Retpoŝto kampanjo estas baldaŭ.
Reteno retpoŝtoj
Longdaŭran celojn.
KPI la grava: malfermita imposto, klaku-tra indico, ROI.
Pli malfacile kalkuli ol promocional retpoŝtoj.
Kampanjo longo grava.
2 Difini Listo
Kreski laŭcela datumbazo:
Aŭtentan opt -in.
Eksplicita permeso koncedita.
Informo povas esti kolektita super tempo.
Via datumbazo:
Nur unu eniro bezonata. Perspektivo la retadreso sed pli informo povas konduki al plibonigita personigo.
Via datumbazo: pli kampoj:
Antaŭnomo, familinomo, familinomo, titolo (en apartaj kampoj).
Dato de opt -in.
Fonto de permeso – tickbox.
Sekson.
Lando.
Naskiĝdato.
sed memoru
Ne timigi homojn for.
Ĉiuj vi vere bezonas estas retadreso.
Kreskanta vian liston
Uzu ĉiun havebla interago.
Instigoj por subskriboj (whitepaper, donaco justificante, muziko).
Aboni ebloj dum detalisto procezo.
Marketing viral.
Offline interagoj kaj promocioj.
Afiŝinto signo supre estas ŝlosilo.
2 etapon signo-supren procezo
Kontrolu retpoŝtadreso estas korekta.
Ŝtata privateca politiko klare.
subteni listoj
Teni ĝin pura – rebotar la resalto – kiuj retpoŝtoj ne estis transdonita.
Opt -in vs duobla opt -in.
Lasu ilin malaboni.
Ne igas spamado.
3 Krea ekzekuto
Plata teksto retpoŝtoj.
HTML retpoŝtoj – aspektas kiel retpaĝaro.
Ili ambaŭ devus esti sendita.
Simpla teksto retpoŝto
Teksto nur.
Neniu hiperligiloj / bildoj.
Malgrandaj grandeco de dosiero.
Aspektas la sama trans ĉiuj platformoj.
HTML retpoŝto
Enhavas bildojn, malsamaj tiparoj kaj hiperligoj.
Dosiera grandeco estas multe pli granda.
Povas repagi malsame.
Scias vian publikon:
Se el mobile, proponi teksta versio pro bandwidth limoj.
Partoj de retpoŝto
Kaplinio.
Temlinion.
Personalised saluto.
Korpo.
Piedlinio.
Malaboni ligilon.
Konstruo kaj dezajno
Longo.
Emfazo.
Sekci.
Retpoŝto enhavo
Enhavo devus renkonti la bezonojn de uzantoj.
Gravecon.
Valoro.
platformo testado
Certigi ĝi funkcias sur diversaj platformoj kiel:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Perspektivon.
Bildoj en retmesaĝoj
Bildoj plifortigi kopion.
Bildoj ne ĉiam montriĝas retpoŝte klientoj.
Certigi vian retpoŝtan havas sencon sen bildoj.
Ne ĉiuj legas mails en la oficejo.
Inteligenta-telefono adopto estas rapide kreskanta.
Eviti JavaScript sur surteriĝo paĝoj.
4 Integri kampanjo kun aliaj kanaloj
Plifortigi marko mesaĝo.
Pliigi respondojn.
5 Personaliza la mesaĝo
Maso personigo:
Unu al unu marketing sur macro skalo.
Simpla personigo povas plibonigi rezultojn.
Segmento datumbazo.
6 Deplojo
Retpoŝto trapasante multajn ISP estas. En ĉiu kazo ĝi povas esti markitaj kiel SPAM.

Por la resto de la diapozitivoj.
reputacio Management
Retkomunumoj:
Digg.
eBay
amazono
TripAdvisor
IMDB.
3 paŝoj al ORM (Online Reputation Management)
Aŭskultado – monitoranta la zumo.
Analizo – ¿kion ĝi diras kaj por kiu.
Influanta – entrepreni kaj gvidi la konversacion.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Loeng 25/07/2012
E-posti turundus
Ulatus: alustada dialoogi.
E-posti eelis: silmapilkne.
Tõsta kliendi väärtus – nii teenuse kliendi.
3 põhiomadused e-mail marketing
Ökonoomne: kohaletoimetamise e-mail on tasuta, ei ole trükitud.
Suunatud ja kohandatav: vali, kes saavad minu edendamine.
Mõõdetavad: leida, kuidas paljud inimesed avavad, kui palju inimesi vastas, klõpsanud link jms
2 tüüpi kaubanduslik e-kirju
Esitlus: ahvatleb viivitamatut tegutsemist.
Säilitamine põhineb e-kirju: infolehed, ehitada pikaajalisi suhteid.
Tüübid kaubanduslik e-kirju
Tarnijad.
Partnerid: partneritega, edasimüüjad.
Tehing e-kirju: nt arved, tugiteenust peamiselt e-kaubanduse keskendunud.
Infolehti.
Esitlus e-kirju.
Esitlus e-kirju
Ahvatleb kasutajal tegutseda ostmise teel või registreeruda. Näiteks Ryanair, Buy.com kasutades edendamine / kupong.
Säilitamine põhineb e-kirju
Informatsioon value luua pikaajalist suhet lugejaga. Näiteks uudiskiri.
9 samme luua e-posti turunduskampaania
Strateegiline planeerimine.
Määrake nimekiri: tuleb saada seaduslikult.
Creative täitmist.
Integreerida kampaania teisi kanaleid.
Isikupärasta sõnum.
Deployment.
Interaktiivne käitlemist.
Loo aruanded.
Analüüsi tulemusi.
1 Strateegiline planeerimine
Kava ümber oma eesmärke nt müüa X summa.
a) määratakse kindlaks eesmärgid
Esitlus e-kirju:
Kohene eesmärgiks kasutaja.
Meetmed, mida kasutaja: ostmine, allalaadimine, nõuda teavet.
E-posti kampaania on lühiajaline.
Säilitamine e-kirju
Pikemaajalisi eesmärke.
KPI oluline: avatud määr, klikkimise määraga, ROI.
Rohkem raske arvutada kui reklaami e-kirju.
Kampaania pikkus oluline.
2 Määrake loetelu
Grow suunatud andmebaasi:
Ehtne opt-in.
Selgesõnaline luba antud.
Teavet saab Aja jooksul kogutud.
Teie andmebaasis:
Ainult üks kirje vaja. Prospect e-posti aadressi, kuid rohkem informatsiooni võib viia täiustatud kohandamine.
Teie andmebaasis: rohkem välju:
Eesnimi, perekonnanimi, perekonnanimi, ametinimetus (eraldi väljad).
Kuupäev opt-in.
Allikas luba – tickbox.
Sugu.
Riik.
Sünnikuupäev.
kuid pidage meeles,
Ära hirmuta inimesi maha.
Kõik, mida tõesti vaja on e-posti aadress.
Kasvav oma nimekirja
Kasutage kõiki kättesaadavaid suhtlemist.
Soodustused logida (lühiülevaade, kinkekaart, muusika).
Telli võimalusi käigus jaemüük protsessi.
Viiruslik turundus.
Offline vastasmõju ja tutvustusi.
Koduleht logida on võti.
2 etappi kirjautumisprosessia
Kontrollige e-posti aadress on õige.
Riigi privaatsuspoliitika selgelt.
säilitades nimekirjad
Hoidke see puhas – põrge põrkab – millal e-kirju ei toimetata.
Opt-in vs topelt opt-in.
Las nad lõpetada.
Ei saanud rämpsposti.
3 Creative täitmise
Lihtteksti e-kirju.
HTML e-kirjad – näeb kodulehel.
Nad mõlemad tuleks välja saadetud.
Lihtteksti e-mail
Ainult tekst.
Ei linke / pilte.
Väiksemad faili suurus.
Paistab sama kõigis platvormid.
HTML e-mail
Sisaldab pilte, erinevaid fonte ja hüperlinke.
Faili suurus on palju suurem.
Võib muuta erinevalt.
Tunne oma publikut:
Kui mobiil, pakuvad tekstiversioon tõttu ribalaiuse piirangud.
Osad e-mail
Päise.
Teemareal.
Personaalne tervitus.
Body.
Jalus.
Tühista link.
Ehitus ja projekteerimine
Pikkus.
Rõhk.
Sektsioneerimispunktid.
E-posti sisu
Sisu peab vastama kasutajate vajadustele.
Tekst.
Väärtus.
platvorm testimine
Veenduge, et see töötab erinevatel platvormidel, nagu näiteks:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Väljavaade.
Pilte e-kirju
Pilte tugevdada koopia.
Pilte ei kuvatakse alati e-posti kliendid.
Veenduge, et teie e-posti mõtet ilma piltideta.
Mitte igaüks loeb kirju kontoris.
Smart-telefoni vastuvõtmise kasvab kiiresti.
Vältida Javascript koduleheks.
4 Integreerida kampaania teiste kanalite
Tugevdada brändi sõnumit.
Suurendada vastuseid.
5 Muuda sõnumit
Mass kohandamine:
Üks ühe turustamiseni makrotasandil.
Lihtne personaalse võib parandada tulemusi.
Segmendi andmebaasis.
6 Deployment
E-mail läbib palju ISP. Igal juhul võib rämpspostiks märgitud.

Ülejäänud slaidid.
Reputatsioon Management
Online-ühendused:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisori
IMDB.
3 sammu ORM (Online Reputatsioon Management)
Kuulamine – järelevalve põrin.
Analüüs – millised on öeldud ja kelle poolt.
Mõjutamine – tegeleda ja viia vestlus.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Saklaw: magsimula ng isang dialogue.
E-mail kalamangan: madalian.
Dagdagan ang customer na halaga – sa parehong mga serbisyo sa sa client.
3 pangunahing mga katangian ng e-mail sa marketing
Cost-epektibong: paghahatid ng e-mail ay libre, walang pag-print.
Naka-target na at nako-customize: piliin kung sino ang makakatanggap ng aking pag-promote.
Nasusukat: mahanap kung ilang mga tao ay pagbubukas, kung paano tumugon sa maraming mga tao, nag-click sa isang link at iba pa
2 uri ng commercial e-mail
Promotional: ma-engganyo ang agarang aksyon.
Pagpapanatili based e-mail: mga newsletter, bumuo ng pang-matagalang relasyon.
Mga uri ng mga komersyal na mga e-mail
Supplier.
Affiliates: kasosyo, resellers.
Transaksyon e-mail: halimbawa invoice, online support halos e-commerce na nakatutok.
Newsletter.
Promotional e-mail.
Promotional e-mail
Dayain gumagamit upang gumawa ng pagkilos sa pamamagitan ng pagbili o mag-sign up. Halimbawa Ryanair, Buy.com gamit promotion / kupon.
Pagpapanatili based e-mail
Impormasyon na may halaga upang lumikha ng isang pang-matagalang relasyon sa mga reader. Halimbawa newsletter.
9 hakbang sa paglikha ng e-mail sa marketing ng kampanya
Maparaang pagpaplano.
Tukuyin listahan: ay dapat makuha legal.
Creative execution.
Isama kampanya na may ibang mga channels.
I-personalise ang mensahe.
Deployment.
Interactive handling.
Bumuo ng mga ulat.
Analyse resulta.
1 Ang madiskarteng pagpaplano
Plan sa paligid ng iyong mga layunin halimbawa magbenta X halaga.
a) Tukuyin ang mga layunin
Promotional mga e-mail:
Kagyat na layunin para sa user.
Kilos ng user: pagbili, download, humiling ng impormasyon.
E-mail na kampanya ay short term.
Pagpapanatili ng e-mail
Matagal-matagalang layunin.
ni KPI mahalaga: open rate, i-click-through rate, ROI.
Mas mahirap upang makalkula kaysa promotional e-mail.
haba mahalagang kampanya.
2 Tukuyin List
Palakihin ang isang naka-target na database:
Genuine opt-in.
Malinaw na pahintulot ipinagkaloob.
Impormasyon ay maaaring natipon sa paglipas ng panahon.
Ang iyong database:
Tanging isang entry kinakailangan. ni Prospect e-mail address ngunit sa karagdagang impormasyon ay maaaring humantong sa pinabuting pag-customize.
Ang iyong database: higit pang mga patlang:
Unang pangalan, apelyido, apelyido, pamagat (sa hiwalay na mga patlang).
Petsa ng pag-opt-in.
Source ng pahintulot – checkbox.
Kasarian.
Country.
Araw ng kapanganakan.
ngunit tandaan
Huwag takutin ang mga tao off.
Lahat mo ba talagang kailangan ay isang e-mail address.
Lumalagong iyong listahan
Gamitin ang bawat magagamit interaction.
Insentibo upang mag-sign up (whitepaper, gift voucher, musika).
Mag-subscribe pagpipilian sa panahon retail proseso.
Viral marketing.
Offline pakikipag-ugnayan at pag-promote.
Website sign up ay susi.
2 yugto sign-up process
Check ng e-mail address ay tama.
State patakaran sa privacy ng malinaw.
Ang pagpapanatili ng mga listahan
Panatilihin itong malinis – bounce ang bounce – na e-mail ay hindi nai-inihatid.
Opt-in vs double opt-in.
Hayaan ang mga ito mag-unsubscribe.
Huwag maging spam.
3 Creative execution
Plain text e-mail.
HTML e-mail – kamukha website.
Sila ay parehong ay dapat ay ipinadala out.
Plain text e-mail
I-text lamang.
No hyperlinks / images.
Mas maliit na sukat ng file.
Mukhang pareho sa lahat ng mga platform.
HTML e-mail
Naglalaman ng mga imahe, iba’t ibang mga font at mga hyperlink.
Laki ng file ay mas malaki.
Makapagbibigay sa ibang paraan.
Alamin ang iyong madla:
Kung mula sa mga mobile, nag-aalok ng isang text version dahil sa bandwidth limitasyon.
Mga Bahagi ng e-mail
Header.
Subject linya.
Personalised pagbati.
Body.
Footer.
Mag-unsubscribe link.
Construction at disenyo
Haba.
Diin.
Sectioning.
E-mail na nilalaman
Nilalaman ay dapat matugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit.
Kaugnayan Ayon sa.
Halaga.
platform testing
Siguraduhin na ito ay gumagana sa iba’t ibang mga platform tulad ng:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Mga larawan sa e-mail
Images mapalakas kopya.
Mga imahe ay hindi palaging ipinapakita sa pamamagitan ng e-mail mga kliyente.
Siguraduhin na ang iyong e-mail ang akma nang walang mga imahe.
Hindi lahat ng tao nagbabasa mail sa opisina.
Smart-phone na pag-aampon ay mabilis na pagtaas.
Iwasan Javascript sa mga landing page.
4 Isama kampanya na may iba pang mga channel
Mapalakas ang mensahe ni brand.
Dagdagan tugon.
5 I-personalise ang mensahe
Mass pagpapasadya:
Isa sa isa sa marketing sa isang macro scale.
Simple personalization ay maaaring mapabuti ang mga resulta.
Segment database.
6 Deployment
E-mail ang pagpasa sa pamamagitan ng maraming mga ISP ni. Sa bawat kaso maaari itong mamarkahan bilang SPAM.

Para sa natitirang bahagi ng mga slide.
reputasyon Management
Online komunidad:
Digg.
eBay
birago
TripAdvisor
IMDB.
3 hakbang upang ORM (Online reputasyon Management)
Pakikinig – pagsubaybay ng buzz.
Analysis – kung ano ang sinabi at sa pamamagitan ng kanino.
Influencing – umaakit sa at humantong ang pag-uusap.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail markkinointi
Laajuus: aloittaa vuoropuhelu.
Sähköposti etu: hetkellinen.
Lisätä asiakkaiden arvo – sekä palvelun asiakkaalle.
3 pääominaisuudet sähköpostimarkkinoinnin
Kustannustehokas: toimitus sähköposti on ilmainen, ei tulostettu.
Kohdennettu ja muokattavissa: valitse kuka saa minun edistäminen.
Mitattavissa: löytää kuinka monta ihmistä avaamista, kuinka moni vastasi, linkkiä, jne.
2 eri kaupallisten sähköpostiviestien
Kampanjakoodi: houkutella välitöntä toimintaa.
Säilyttäminen perustuu sähköpostit: uutiskirjeitä, rakentaa pitkäaikaisia suhteita.
Tyypit kaupallisten sähköpostiviestien
Toimittajat.
Kumppanit: kumppanit, jälleenmyyjät.
Transaction sähköpostit: esim. laskuja, online-tuki lähinnä verkkokaupan keskittynyt.
Uutiskirjeet.
Kampanjakoodi sähköposteja.
Kampanjakoodi sähköpostit
Houkutella käyttäjä ryhtymään toimiin kautta ostaa tai rekisteröityä. Esim. Ryanair, Buy.com käyttäen edistäminen / kuponki.
Säilyttäminen perustuu sähköpostit
Tiedot arvon luoda pitkän aikavälin suhteet lukija. Esim. uutiskirjeen.
9 vaiheet luoda sähköpostin markkinointikampanja
Strateginen suunnittelu.
Määritä lista: on saatava laillisesti.
Luovaa toteutusta.
Integrointi kampanja muiden kanavien kanssa.
Muokkaa viestin.
Käyttöönotto.
Interaktiivinen käsittely.
Raportteja.
Analysoi tuloksia.
1 Strateginen suunnittelu
Plan noin tavoitteesi esim myy X määrä.
a) Määritä tavoitteet
Kampanjakoodi sähköpostit:
Välitön tavoite käyttäjälle.
Action ottanut käyttäjä: hankinta, lataa, pyytää tietoja.
E-mail kampanja on lyhyellä aikavälillä.
Säilyttäminen sähköpostit
Pidemmän aikavälin tavoitteita.
KPI tärkeät: avoin korko, click-through rate, ROI.
Enemmän vaikea laskea kuin myynninedistämiseen sähköpostit.
Kampanja pituus tärkeitä.
2 Määritä List
Kasvata kohdetietokantaan:
Aito opt-in.
Nimenomaista lupaa myönnetty.
Tiedot voidaan kerätä ajan mittaan.
Tietokannan:
Vain yksi merkintä vaaditaan. Prospect n sähköpostiosoite, mutta lisätietoja voi johtaa parempaan räätälöinnin.
Tietokannan: lisää kenttiä:
Etunimi, sukunimi, sukunimi, nimike (erillisiin kenttiin).
Päivämäärä opt-in.
Lähde luvan – tickbox.
Sukupuoli.
Maa.
Syntymäaika.
mutta muista
Älä pelottaa ihmiset pois.
Kaikki mitä tarvitset on sähköpostiosoite.
Kasvava lista
Käytä kaikkia mahdollisia vuorovaikutuksen.
Kannustimet rekisteröityä (tietopaketti, lahjakortti, musiikki).
Tilaa vaihtoehtoja aikana vähittäiskaupan prosessi.
Viral markkinointi.
Offline vuorovaikutusta ja tarjouksia.
Verkkosivujen rekisteröityä on avain.
2 vaihe rekisteröitymistoimenpiteellä
Tarkista sähköpostiosoite on oikein.
Valtion tietosuojakäytäntö selvästi.
säilyttäminen luettelot
Pidä se puhtaana – toipua pomppii – mitkä sähköpostiviestit eivät ole toteutuneet.
Opt-in vs kaksinkertainen opt-in.
Anna niiden tilauksen.
Älä tulla roskapostia.
3 Luova toteutus
Pelkkä teksti sähköposteja.
HTML sähköposteja – näyttää verkkosivuilla.
Molemmat lähetetään ulos.
Pelkkä teksti e-mail
Vain teksti.
Ei hyperlinkit / kuvia.
Pienempi tiedostokoko.
Näyttää samalta kaikilla alustoilla.
HTML sähköposti
Sisältää kuvia, eri fontteja ja hyperlinkkejä.
Tiedoston koko on paljon suurempi.
Voi tehdä eri tavalla.
Tunne yleisö:
Jos mobiili, tarjoavat tekstiversio vuoksi kaistanleveyden rajoituksista.
Osat sähköpostin
Header.
Otsikkorivi.
Henkilökohtainen tervehdys.
Body.
Alatunniste.
Peruutuslinkki.
Rakentaminen ja suunnittelu
Pituus.
Korostus.
Leikkuun.
E-mail sisältöä
Sisällön tulisi täyttää käyttäjien tarpeet.
Merkityksellisyys.
Arvo.
Platform testaus
Varmista, että se toimii eri alustoilla, kuten:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Näkymät.
Kuvien sähköpostit
Kuvat vahvistavat kopio.
Kuvat eivät aina näy sähköpostitse asiakkaille.
Varmista, että sähköposti on järkeä ilman kuvia.
Ei jokainen lukee sähköpostit toimistossa.
Smart-puhelin hyväksyminen kasvaa nopeasti.
Vältä JavaScript Aloitussivuihin.
4 Integrointi kampanja muiden kanavien kanssa
Vahvistamaan brändin viesti.
Kasvata vastauksia.
5 Muokkaa viestiä
Massaräätälöinti:
Yksi yhteen markkinointi on makrotasolla.
Yksinkertainen personointi voi parantaa tuloksia.
Segmentin tietokantaan.
6 Deployment
Sähköposti kulkee paljon palveluntarjoajan. Jokaisessa tapauksessa voidaan merkitä roskapostiksi.

Muilta dioja.
Viestintätoimisto
Verkkoyhteisöt:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 askelta ORM (Online maine Management)
Kuunteleminen – seuranta surinaa.
Analyysi – mitä sanotaan ja kenen toimesta.
Vaikuttaminen – harjoittaa ja johtaa keskustelua.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Conférence en ligne Marketing 25/07/2012
Publicité par e-mail
Portée: entamer un dialogue.
E-mail avantage: instantanée.
Augmenter la valeur du client – à la fois service au client.
3 caractéristiques principales de l’e-mail marketing
Rentable: livraison de l’e-mail est gratuit, aucune impression.
Ciblé et personnalisable: sélectionner qui va recevoir ma promotion.
Mesurable: trouver combien de personnes ouvrent, combien de personnes ont répondu, cliqué sur un lien, etc.
2 types d’e-mails commerciaux
Promotion: inciter une action immédiate.
Rétention à base d’e-mails: bulletins, d’établir des relations à long terme.
Types d’e-mails commerciaux
Fournisseurs.
Affiliés: partenaires, revendeurs.
Transaction e-mails: par exemple factures, support en ligne la plupart du temps e-commerce ciblées.
Newsletters.
e-mails promotionnels.
e-mails promotionnels
Séduire l’utilisateur de prendre des mesures par l’achat ou inscrivez-vous. Par exemple. Ryanair, Buy.com utilisant promotion / coupon.
Rétention à base d’e-mails
Informations de la valeur pour créer une relation à long terme avec le lecteur. Par exemple. bulletin.
9 étapes dans la création de la campagne de marketing par e-mail
La planification stratégique.
liste Définir: doit être obtenue légalement.
exécution créative.
Intégrer la campagne avec d’autres canaux.
Personnalisez le message.
Déploiement.
manipulation interactive.
Générer des rapports.
Analyser les résultats.
1 La planification stratégique
Plan autour de vos objectifs par exemple vendre une quantité X.
a) Définir les objectifs
Promotionnels e-mails:
objectif immédiat pour l’utilisateur.
Mesures prises par l’utilisateur: l’achat, le téléchargement, demander des informations.
campagne E-mail est à court terme.
Rétention des e-mails
Les objectifs à long terme.
KPI important: ouvert taux, taux de clics, le retour sur investissement.
Plus difficile à calculer que les e-mails promotionnels.
longueur importante de la campagne.
2 Définir la liste
Cultivez une base de données ciblée:
Véritable opt-in.
Une autorisation explicite accordée.
Les informations peuvent être recueillies au fil du temps.
Votre base de données:
Une seule inscription nécessaire. Adresse e-mail de Prospect, mais plus d’informations peuvent conduire à une meilleure personnalisation.
Votre base de données: plusieurs champs:
Prénom, nom, prénom, titre (dans des champs distincts).
Date de l’opt-in.
Source de l’autorisation – tickbox.
Le genre.
Pays.
Date de naissance.
Mais rappelles-toi
Ne pas effrayer les gens.
Tout ce que vous avez vraiment besoin est une adresse e-mail.
La croissance de votre liste
Utilisez toutes les interactions disponibles.
Incitations pour vous inscrire (whitepaper, chèque cadeau, musique).
Abonnez-vous des options pendant le processus de vente au détail.
Le marketing viral.
les interactions et les promotions hors ligne.
Signe du site jusqu’à est la clé.
processus d’inscription 2 étape
Vérifier l’adresse e-mail est correcte.
politique de confidentialité de l’État clairement.
Le maintien de listes
Gardez-le propre – rebondir les rebonds – dont les e-mails ne sont pas livrés.
Opt-in vs double opt-in.
Qu’ils se désinscrire.
Ne devenez pas spam.
3 exécution Creative
Plain text e-mails.
HTML des e-mails – ressemble site.
Ils ont tous deux devraient être envoyés.
Texte brut e-mail
Texte seulement.
Aucun hyperliens / images.
Diminuer la taille du fichier.
On dirait la même sur toutes les plateformes.
HTML e-mail
Contient des images, des polices différentes et des hyperliens.
La taille du fichier est beaucoup plus grande.
Peut rendre différemment.
Connaissez votre public:
Si du mobile, proposer une version de texte en raison de limitations de bande passante.
Pièces de e-mail
Entête.
ligne Objet.
salutation personnalisée.
Corps.
Bas de page.
lien de désinscription.
Construction et conception
Longueur.
Accentuation.
Sectionnement.
contenu E-mail
Le contenu doit répondre aux besoins des utilisateurs.
Pertinence.
Valeur.
test de la plate-forme
Assurez-vous que cela fonctionne sur différentes plates-formes telles que:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Perspective.
Images dans les e-mails
Images renforcent la copie.
Images ne sont pas toujours affichés par les clients de messagerie.
Assurez-vous que votre e-mail est logique sans images.
Pas tout le monde lit mails dans le bureau.
adoption Smart-téléphone augmente rapidement.
Évitez Javascript sur les pages d’atterrissage.
4 Intégrer la campagne avec d’autres canaux
Renforcez le message de la marque.
Augmenter les réponses.
5 Personnalisez le message
La personnalisation de masse:
Une à une commercialisation à l’échelle macro.
personnalisation simple peut améliorer les résultats.
base de données de segment.
6 déploiement
E-mail en passant par un grand nombre de fournisseurs de services Internet. Dans chaque cas, il peut être marqué comme SPAM.

Pour le reste des diapositives.
Gestion de la réputation
Les communautés en ligne:
Digg.
eBay
Amazone
TripAdvisor
IMDB.
3 étapes pour ORM (gestion de la réputation en ligne)
Écoute – la surveillance du buzz.
Analyse – ce qui est dit et par qui.
Influencer – entreprendre et de diriger la conversation.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Berik: begjinne in dialooch.
E-mail foardiel: instantaneous.
Fergrutsje klant wearde – beide tsjinst nei de kliïnt.
3 wichtichste skaaimerken fan e-mail marketing
Kosten effektyf: levering fan e-post is frij, gjin printsjen.
Doelfêste en it oanpassen fan: selektearje wa sil ûntfange myn promoasje.
Mjitbere: fine hoefolle minsken binne iepenjen, hoefolle minsken antwurde, ko der op klikke op in keppeling ensfh
2 soarten kommersjele e-mailberjochten
Promotional: ferliede streekrjochte aksje.
Fêsthâlden basearre e-mails: nijsbrieven, bouwen lange-termyn relaasjes.
Soarten fan kommersjele e-mailberjochten
Leveransiers.
Affiliates: partners, resellers.
Transaksje e-mails: bgl faktueren, online stipe benammen e-commerce rjochte.
Nijsbrieven.
Promotional e-mailberjochten.
Promotional e-mailberjochten
Ferliede de brûker te nimmen aksje troch oankeap of sign up. Bgl Ryanair, Buy.com mei help fan promoasje / coupon.
Fêsthâlden basearre e-mailberjochten
Ynformaasje fan wearde te meitsjen in lange-termyn relaasje mei de lêzer. Bgl nijsbrief.
9 stappen yn it meitsjen fan de e-post marketing kampanje
Strategyske planning.
Definiearje list: moat krigen wurde wetlik.
Creative útfiering.
Yntegrearje kampanje mei oare kanalen.
Personalise it berjocht.
Deployment.
Ynteraktive ôfhanneling.
Generearje rapporten.
Analyse resultaten.
1 Strategyske planning
Plan om dyn doelen bgl ferkeapje X bedrach.
a) Define doelen
Promotional e-mails:
Neiste doel foar brûker.
Aksje nommen troch brûker: oankeap, download, freegje ynformaasje.
E-mail kampanje is koarte termyn.
Fêsthâlden e-mailberjochten
Mear-termyn doelen.
KGB fan belang: iepen taryf, klik-troch rate, ROI.
Dreger te berekkene as promoasje e-mailberjochten.
Kampanje lingte wichtich.
2 Definiearje List
Grow in doelfêste database:
Genuine opt-in.
Útdruklike tastimming ferliend.
Ynformaasje kin wurde sammele oer tiid.
Jo database:
Mar ien yngong nedich. Prospect fan e-post adres, mar mear ynformaasje kin liede ta bettere maatwurk.
Jo database: mear fjilden:
Earste namme, lêste namme, efternamme, titel (yn aparte fjilden).
Datum fan opt-in.
Boarne fan tastimming – karfakje.
Geslacht.
Lân.
Bertedatum.
mar tink
Net skrikken minsken ôf.
Alle jo echt nedich is in e-mail adres.
Growing jo list
Brûk alle beskikber ynteraksje.
Prikkels om te melden (whitepaper, gift voucher, muzyk).
Subscribe opsjes yn detailhannel proses.
Firale Marketing.
Offline ynteraksjes en promoasjes.
Website sign up is kaai.
2 etappe sign-up proses
Kontrolearje e-mail adres is korrekt.
State privacy belied dúdlik.
behâld fan listen
Keep it clean – bounce de bounces – hokker e-mailberjochten hawwe net oerlevere.
Opt-in vs dûbele opt-in.
Lit se útskriuwe.
Net wurden spam.
3 Creative útfiering
Plain text e-mailberjochten.
HTML e-mailberjochten – liket webside.
Se beide moatte wurde stjoerd út.
Plain text e-mail
Tekst allinne.
Gjin hyperkeppelings / images.
Lytsere triemgrutte.
Sjocht itselde oer alle platfoarms.
HTML e-mail
Befettet bylden, oare lettertypen en hyperkeppelings.
Triemgrutte is folle grutter.
Kin render oars.
Witte jo publyk:
As fan mobile, biede in tekst ferzje troch nei bânbreedte beheinings.
Dielen fan e-mail
Header.
Underwerp line.
Personalised groet.
Lichem.
Foettekst.
Unsubscribe link.
Bou en design
Lingte.
Klam.
Sectioning.
E-mail ynhâld
Ynhâld moatte oan de behoeften fan brûkers.
Relevânsje.
Wearde.
platform testing
Kontrolearje oft it wurket op ferskillende platfoarmen lykas:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images yn e-mailberjochten
Images fersterkje kopy.
Ofbyldings wurde net altyd werjûn wurde troch e-post kliïnten.
Soargje derfoar dat jo e-mail makket sin sûnder bylden.
Net elkenien lêst mails yn it kantoar.
Smart-phone fêststelling is hurd tanimmende.
Kommen Javascript op lâning siden.
4 Yntegrearje kampanje mei oare kanalen
Fersterkje merk Berjocht fan.
Ferheegjen reaksjes.
5 Personalise it berjocht
Mass maatwurk:
Ien foar ien marketing op in makro skaal.
Simple personalization kin ferbetterje resultaten.
Segment database.
6 Deployment
E-mail passing troch in soad ISP s. Yn elts gefal kin wurde markearre as SPAM.

Foar de rest fan de dia ‘s.
reputaasje Management
Online mienskippen:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 stappen nei orm (Online Reputation Management)
Listening – tafersjoch op de buzz.
Analysis – wat wurdt sein en troch wa.
Beynfloedzjen – engage yn en liede it petear.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Charla Marketing Online 25/07/2012
E-mail Marketing
Ámbito: iniciar un diálogo.
vantaxe E-mail: instantánea.
Aumentar o valor do cliente – tanto servizo para a cliente.
3 principais características do e-mail marketing
Custo efectivo: entrega de correo é gratuíto, sen impresión.
Segmentado e personalizable: seleccione quen recibirá a miña promoción.
Mensurável: vexa como moitas persoas están abrindo, cantas persoas respondeu, premeu nun enlace etc.
2 tipos de e-mails comerciais
Promoción: seducir unha acción inmediata.
Retención con base correos electrónicos: boletíns, construír relacións de longo prazo.
Tipo de correos electrónicos comerciais
Provedores.
Afiliados: socios, revendedores.
Transacción correos electrónicos: por exemplo, facturas, soporte en liña na súa maioría e-commerce centrado.
Newsletters.
Correos electrónicos de promoción.
correos electrónicos promocionais
Convencer o usuario a tomar medidas por medio de compra ou subscribirse a. por exemplo Ryanair, Buy.com usando promoción / cupón.
Retención con base de correos electrónicos
Información de valor para crear unha relación a longo prazo co lector. por exemplo newsletter.
9 pasos para a creación da campaña de marketing de correo-e
planificación estratéxica.
lista de definir: debe ser obtido legalmente.
execución creativa.
Integrar campaña con outras canles.
Personalizar a mensaxe.
Replanteo.
manipulación interactiva.
Xerar informes.
Analizar os resultados.
1 A planificación estratéxica
Plan torno a os seus obxectivos por exemplo vender unha cantidade X
a) Establecer metas
Correos electrónicos de promoción:
obxectivo inmediato para o usuario.
Medidas adoptadas polo usuario: compra, descarga, solicitar información.
campaña de correo-e está a curto prazo.
Retención de correo-e
obxectivos de longo prazo.
importante do KPI: taxa de apertura, click-through rate, ROI.
Máis difícil de calcular que o correo electrónico de promoción.
duración da campaña importante.
2 Axuste Lista
Crecer unha base de datos de destino:
Genuine opt-in.
permiso explícito concedida.
A información pode ser recollida ao longo do tempo.
Base de datos:
Só unha entrada obrigatoria. enderezo de correo-e do cliente en potencia, pero máis información pode levar a unha mellor personalización.
Base de datos: máis campos:
Nome, apelidos, apelidos, título (en campos separados).
Data de opt-in.
Fonte do permiso – tickbox.
Sexo.
País.
Data de nacemento.
pero lembre se
Non asustar a xente.
Todo o que realmente precisa é un enderezo de correo electrónico.
Crecer súa lista
Use cada interacción dispoñible.
Incentivos para rexistrar (whitepaper, bono, música).
Subscrición opcións durante o proceso de venda polo miúdo.
O marketing viral.
interaccións e promocións sen conexión.
signo sitio anterior é fundamental.
proceso de inscrición de 2 etapas
Comprobe o enderezo de correo-e está correcto.
política de privacidade Estado claramente.
mantemento de listas
Mantelo limpo – ir os saltos – que e-mails non foron entregados.
Opt-in vs double opt-in.
Deixe-os cancelar.
Non se fai spam.
3 execución creativa
texto e correos.
HTML correos electrónicos – parece web.
Ambos deben ser enviados para fóra.
texto e-mail
Só texto.
Non hai hiperlinks / imaxes.
tamaño do ficheiro menor.
Parece o mesmo en todas as plataformas.
HTML e-mail
Contén imaxes, fontes diferentes e hiperlinks.
tamaño do ficheiro é moito maior.
Pode procesar de forma diferente.
Coñeza o seu público:
A partir do teléfono, ofrecer unha versión do texto debido a limitacións de ancho de banda.
Pezas de correo
Cabeceira.
liña de asunto.
saúdo personalizada.
Corpo.
Rodapé.
ligazón de cancelación.
Construción e deseño
Lonxitude.
Énfase.
Paso.
Contido de correo
O contido debe atender ás necesidades dos usuarios.
Relevancia.
Value.
proba de plataforma
Comprobe se funciona en diferentes plataformas, tales como:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imaxes en correos electrónicos
Imaxes de reforzar a copia.
As imaxes non son sempre presentados por clientes de correo-e.
Asegúrese de que o teu correo ten sentido sen as imaxes.
Non todo o mundo le correo na oficina.
adopción de smartphones está aumentando rapidamente.
Evite Javascript en páxinas de destino.
4 Integrar campaña con outras canles
Reforzar a mensaxe de marca.
Aumentar as respostas.
5 Personaliza a mensaxe
personalización en masa:
Un a un de marketing a escala macro.
personalización simple pode mellorar os resultados.
base de datos de segmento.
6 implantación
pasando por unha gran cantidade de ISP de correo. No seu caso, poden ser marcadas como spam.

Para o resto dos diapositivas.
Xestión de reputación
comunidades en liña:
Digg.
eBay
Amazonas
TripAdvisor
IMDb.
3 pasos para ORM (Online Reputation Management)
Escoita – seguir a buzz.
Análise – o que está a ser dito e por quen.
Influenciando – involucrarse e levar a conversa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ონლაინ მარკეტინგი ლექცია 25/07/2012
E-mail მარკეტინგი
სფერო: დაიწყოს დიალოგი.
E-mail უპირატესობა: გამდინარე.
გაზრდის სამომხმარებლო ღირებულება – ორივე მომსახურება კლიენტს.
3 ძირითადი მახასიათებლები ელ მარკეტინგული
მომგებიანია: მიწოდების e-mail არის უფასო, არ ბეჭდვა.
მიზნობრივი და დააკონფიგურიროთ: აირჩიეთ, ვინც მიიღებს ჩემი ხელშეწყობა.
გასაზომი: იპოვოს რამდენი ადამიანი იხსნება, რამდენი ადამიანი უპასუხა, დაწკაპავთ ბმული ა.შ.
2 ტიპის კომერციული ელექტრონული ფოსტის
სარეკლამო: გადაბირებას დაუყოვნებლივ მოქმედება.
შეკავება დაფუძნებული ელექტრონული ფოსტის: საინფორმაციო, ავაშენოთ გრძელვადიანი ურთიერთობები.
სახის კომერციული ელექტრონული ფოსტის
მომწოდებლები.
პარტნიორები: პარტნიორებთან, გადამყიდველს.
გარიგების ელექტრონული ფოსტის: მაგ ინვოისები, ონლაინ მხარდაჭერა ძირითადად ელექტრონული კომერციის ორიენტირებული.
საინფორმაციო.
სარეკლამო ელ.
სარეკლამო ელექტრონული ფოსტის
გადაბირებას შესახებ მიიღონ ზომები შეძენის ან დარეგისტრირდით. მაგალითად. Ryanair, Buy.com გამოყენებით ხელშეწყობა / კუპონი.
შეკავება დაფუძნებული ელექტრონული ფოსტის
ინფორმაცია ღირებულების შექმნას გრძელვადიანი ურთიერთობის მკითხველს. მაგალითად. საინფორმაციო ბიულეტენი.
9 ნაბიჯები შექმნაში ელ მარკეტინგული კამპანიის
სტრატეგიული დაგეგმვა.
განსაზღვრეთ სია უნდა იყოს მიღებული იურიდიულად.
Creative აღსრულება.
ინტეგრირება კამპანია სხვა არხები.
პერსონალიზაცია გაგზავნა.
განლაგება.
Interactive გატარება.
ანგარიშები.
ანალიზი შედეგები.
1 სტრატეგიული დაგეგმვა
გეგმის გარშემო თქვენი მიზნების მაგ გაყიდვა X თანხა.
ა) განსაზღვროს მიზნები
სარეკლამო ელექტრონული ფოსტის:
გადაუდებელი ამოცანა შესახებ.
მიღებული ზომების შესახებ: შეძენა, download, მოითხოვოს ინფორმაცია.
E-mail კამპანიის მოკლევადიანი.
შეკავება ელექტრონული ფოსტის
გრძელვადიანი მიზნების მისაღწევად.
KPI მნიშვნელოვანი: ღია კურსი, დააწკაპუნეთ გზით კურსი, ROI.
უფრო რთული გამოთვლა, ვიდრე სარეკლამო ელ.
კამპანია სიგრძე მნიშვნელოვანია.
2 განსაზღვრეთ სია
იზრდება მიზნობრივი მონაცემთა ბაზა:
Genuine დამ- in.
ნებართვის გაიცემა.
ინფორმაცია შეიძლება შეიკრიბნენ დროთა განმავლობაში.
თქვენი მონაცემთა ბაზა:
მხოლოდ ერთი საკონკურსო საჭირო. პერსპექტივა e-mail მისამართზე, მაგრამ მეტი ინფორმაცია შეიძლება გამოიწვიოს გაუმჯობესებული დაკონფიგურირება.
თქვენი მონაცემთა ბაზა: სხვა სფეროები:
გვარი, სახელი, გვარი, სათაური (ცალკე სფეროებში).
თარიღი დამ- in.
წყარო ნებართვა – tickbox.
სქესი.
ქვეყანა.
დაბადების თარიღი.
მაგრამ გახსოვდეთ,
არ დააშინოს ადამიანები off.
ყველაფერი რაც თქვენ ნამდვილად გვჭირდება ელ-ფოსტის მისამართზე.
იზრდება თქვენი სია
გამოიყენეთ ყველა ხელმისაწვდომი ურთიერთქმედება.
წახალისების ხელი მოაწეროს (whitepaper, საჩუქარი ვაუჩერი, მუსიკა).
გამოწერა პარამეტრები დროს საცალო პროცესში.
ვირუსული მარკეტინგი.
შემოსული არ არის ურთიერთქმედების და აქციები.
საიტი იწერთ არის გასაღები.
2 ეტაპი რეგისტრაციის პროცესს
შეამოწმეთ ელ-ფოსტა სწორია.
სახელმწიფო კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნათლად.
შენარჩუნების სიები
შეინახეთ იგი სუფთა – ახსნას bounces – რომელიც ელექტრონული ფოსტის არ ცხედრები.
დამ- in vs ორმაგი დამ წელს.
დაე მათ გაუქმება.
არ გახდეს spam.
3 Creative შესრულების
ძირითადი ტექსტი ელ.
HTML ელ-ფოსტის – ჰგავს ნახვა.
ისინი ორივე უნდა გააძევეს.
ძირითადი ტექსტი e-mail
ტექსტი.
არარის ბმულებს / images.
მცირე ზომის.
გამოიყურება იგივე მთელი პლატფორმებზე.
HTML e-mail
შეიცავს სურათები, სხვადასხვა შრიფტები და ბმულებს.
ფაილის ზომა ბევრად უფრო დიდი.
შეუძლია აღმოუჩინოს განსხვავებულად.
თქვენი აუდიტორია:
თუ მობილური, გთავაზობთ ტექსტური ვერსია გამო სიჩქარის შეზღუდვები.
ნაწილები e-mail
Header.
სათაური ხაზი.
პერსონალური მისალოცი.
სხეულის.
ძირი.
გაუქმება ბმული.
სამშენებლო და დიზაინის
სიგრძე.
აქცენტი.
Sectioning.
E-mail შინაარსი
Content უნდა დააკმაყოფილოს მომხმარებლებს.
შესაბამისობის.
მნიშვნელობა.
პლატფორმა ტესტირება
დარწმუნდით, რომ იგი მუშაობს სხვადასხვა პლატფორმების, როგორიცაა:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
სურათები ელექტრონული ფოსტის
სხვადასხვა გააძლიეროს ასლი.
სურათები ყოველთვის არ ნაჩვენები ელ კლიენტებს.
დარწმუნდით, რომ თქვენი e-mail აზრი სურათების გარეშე.
ყველას არ წერია ფოსტის ოფისში.
Smart ტელეფონი მიღების სწრაფად იზრდება.
მოერიდეთ Javascript on სადესანტო გვერდი.
4 ინტეგრირება კამპანია სხვა არხები
გააძლიეროს ბრენდის გაგზავნა.
გაზრდა რეაგირება.
5 პერსონალურად გაგზავნა
მასობრივი დაკონფიგურირება:
ერთ ერთი მარკეტინგის მაკრო მასშტაბით.
Simple პერსონალიზაციის შეუძლია გააუმჯობესოს შედეგები.
სეგმენტის მონაცემთა ბაზაში.
6 განლაგება
E-mail გავლით ბევრი ISP ს. თითოეულ შემთხვევაში ის შეიძლება აღინიშნება, როგორც SPAM.

დანარჩენი სლაიდები.
რეპუტაციის მართვა
Online თემებში:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 ნაბიჯები ORM (ონლაინ რეპუტაცია მენეჯმენტი)
მოსმენა – მონიტორინგის ხმაურს.
ანალიზი – რა ხდება განაცხადა და ვის მიერ.
ზეგავლენის – ჩაერთონ და გამოიწვიოს საუბარი.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online-Marketing-Vortrag 25.07.2012
E-Mail Marketing
Scope: einen Dialog zu starten.
E-Mail-Vorteil: sofort.
Erhöhen Sie den Kundennutzen – sowohl Service zum Client.
3 wichtigsten Merkmale der E-Mail-Marketing
Kostengünstig: Lieferung von E-Mail ist frei, kein Druck.
Gezielte und anpassbar: wählen, die meine Promotion erhalten.
Messbar: wie viele Menschen öffnen, wie viele Leute antwortete auf einen Link geklickt usw.
2 Arten von Werbe-E-Mails
Werbe: locken sofortiges Handeln.
Retention-basierte E-Mails: langfristige Beziehungen Newsletter, aufzubauen.
Arten von Werbe-E-Mails
Lieferanten.
Affiliates: Partner, Wiederverkäufer.
Transaktion E-Mails: z.B. Rechnungen, Online-Support meist E-Commerce konzentriert.
Newsletter.
Werbe-E-Mails.
Werbe-E-Mails
Verführen Sie die Aktion des Benutzers durch den Kauf zu nehmen oder sich anmelden. Z.B. Ryanair, Buy.com mit Förderung / Coupon.
Retention-basierte E-Mails
Informationen von Wert, der eine langfristige Beziehung mit dem Leser zu schaffen. Z.B. Newsletter.
9 Schritte in die E-Mail-Marketing-Kampagne zu schaffen
Strategische Planung.
Definieren Liste: muss legal erworben werden.
Kreative Ausführung.
Integrieren Kampagne mit anderen Kanälen.
Personifizieren Sie die Mitteilung.
Einsatz.
Interaktive Handhabung.
Erstellen von Berichten.
Analyse Ergebnisse.
1 Strategische Planung
Plan um Ihre Ziele z.B. X Betrag zu verkaufen.
a) Definieren Sie Ziele
Werbe-E-Mails:
Nahziel für Benutzer.
Aktion durch Anwender: Kauf, Download, Informationen anfordern.
E-Mail-Kampagne ist kurzfristig.
Retention-E-Mails
Die längerfristigen Ziele.
KPI wichtig: Öffnungsrate, Klickrate, ROI.
Schwieriger als Werbe-E-Mails zu berechnen.
Kampagnenlänge wichtig.
2 Definieren Liste
Wachsen Sie eine gezielte Datenbank:
Echte Opt-in.
Explizite Erlaubnis erteilt.
Die Informationen können im Laufe der Zeit gesammelt werden.
Ihre Datenbank:
Nur ein Eintrag erforderlich. Prospect E-Mail-Adresse, aber weitere Informationen können zu einer verbesserten Anpassung führen.
Ihre Datenbank: mehr Felder:
Vorname, Name, Vorname, Titel (in getrennten Feldern).
Datum des Opt-in.
Quelle der Erlaubnis – tickbox.
Geschlecht.
Land.
Geburtsdatum.
Aber erinnere dich
Nicht erschrecken die Menschen aus.
Alles, was Sie wirklich brauchen, ist eine E-Mail-Adresse.
Wachsende Liste
Verwenden Sie alle verfügbaren Interaktion.
Anreize zur Anmeldung (White Paper, Geschenkgutschein, Musik).
Abonnieren Optionen während Einzelhandel Prozess.
Virales Marketing.
Offline-Interaktionen und Promotionen.
Website anmelden ist der Schlüssel.
2-Stufen-Sign-up-Prozess
Lesen Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist.
eindeutig staatliche Datenschutzbestimmungen.
Die Aufrechterhaltung Listen
Halten Sie es sauber – die Bounces springen – die E-Mails nicht geliefert worden.
Opt-in vs double opt-in.
Lassen Sie sie abbestellen.
Werde nicht Spam.
3 Kreative Ausführung
Plain-Text-E-Mails.
HTML-E-Mails – sieht aus wie Website.
Beide sollten gesendet werden.
Plain-Text-E-Mail
Nur Text.
Keine Links / Bildern.
Kleinere Dateigröße.
Sieht das gleiche über alle Plattformen hinweg.
HTML-E-Mail
Enthält Bilder, verschiedene Schriftarten und Hyperlinks.
Die Dateigröße ist viel größer.
Kann anders machen.
Kennen Sie Ihre Zielgruppe:
Wenn von mobilen, bieten eine Textversion aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen.
Teile von E-Mail
Kopf.
Betreff.
Personalisierte Begrüßung.
Körper.
Fußzeile.
Abmelde-Link.
Konstruktion und Design
Länge.
Betonung.
Sectioning.
E-Mail-Inhalte
Inhalt sollte den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden.
Relevanz.
Wert.
Plattform-Tests
Stellen Sie sicher, es funktioniert auf verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel:
Google Mail.
Eudora.
Thunderbird.
Ausblick.
Bilder in E-Mails
Bilder verstärken Kopie.
Die Bilder werden nicht immer per E-Mail-Clients angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Gefühl ohne Bilder macht.
Nicht jeder liest E-Mails im Büro.
Smart-Phone-Anwendung ist schnell zu.
Vermeiden Sie Javascript auf Zielseiten.
4 Integrieren Kampagne mit anderen Kanälen
Stärkung Markenbotschaft.
Erhöhen Sie Antworten.
5 Personifizieren Sie die Mitteilung
Mass Customization:
One to One-Marketing auf einer Makroskala.
Einfache Personalisierung können die Ergebnisse verbessern.
Segment-Datenbank.
6 Einsatz
E-Mail durch eine Menge von ISPs vorbei. In jedem Fall kann es als SPAM markiert werden.

Für den Rest der Folien.
Reputation Management
Online-Communities:
Digg.
Ebay
Amazonas
Tripadvisor
IMDB.
3 Schritte zum ORM (Online Reputation Management)
Zuhören – Überwachung der Summen.
Analyse – was und von wem gesagt wird.
Beeinflussen – engagieren und das Gespräch führen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Συνδεδεμένοι Διάλεξη Marketing 25/07/2012
Marketing E-mail
Πεδίο εφαρμογής: ξεκινήσει ένα διάλογο.
E-mail πλεονέκτημα: στιγμιαία.
Αυξήστε την αξία για τον πελάτη – τόσο υπηρεσία για τον πελάτη.
3 κύρια χαρακτηριστικά του e-mail marketing
Κόστος αποτελεσματική: παράδοση των e-mail είναι δωρεάν, δεν την εκτύπωση.
Στοχευμένες και προσαρμόσιμη: επιλέξτε οποίοι θα λάβουν προαγωγή μου.
Μετρήσιμα: δείτε πόσοι άνθρωποι ανοίγουν, πόσοι άνθρωποι απάντησε, κάνει κλικ σε ένα σύνδεσμο κ.λπ.
2 είδη εμπορικών e-mails
Προώθησης: δελεάσει άμεση δράση.
Διατήρηση based e-mails: δελτία τύπου, την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων.
Τύποι εμπορικών e-mails
Προμηθευτές.
Συνεργάτες: εταίρους, μεταπωλητές.
Συναλλαγής e-mail: π.χ. τιμολόγια, online υποστήριξη κυρίως του ηλεκτρονικού εμπορίου επικεντρώθηκε.
Ενημερωτικά δελτία.
Διαφημιστικά e-mails.
Διαφημιστικά e-mails
Δελεάσει το χρήστη να αναλάβει δράση μέσω αγοράς ή εγγραφείτε. Π.χ. Η Ryanair, Buy.com χρησιμοποιώντας προώθησης / κουπονιού.
Διατήρηση based e-mails
Πληροφορίες της αξίας για να δημιουργήσετε μια μακροχρόνια σχέση με τον αναγνώστη. Π.χ. εγκύκλιος.
9 βήματα για τη δημιουργία του e-mail εκστρατεία μάρκετινγκ
Στρατηγικό σχεδιασμό.
Λίστα καθορίσει: πρέπει να ληφθεί νόμιμα.
Δημιουργική εκτέλεση.
Ενσωμάτωση καμπάνια με άλλα κανάλια.
Εξατομικεύστε το μήνυμα.
Ανάπτυξη.
Διαδραστική χειρισμό.
Τη δημιουργία αναφορών.
Αναλύστε τα αποτελέσματα.
1 Στρατηγικός σχεδιασμός
Σχέδιο γύρω από τους στόχους σας π.χ. πωλήσει ποσότητα Χ.
α) Καθορισμός στόχων
Διαφημιστικά e-mails:
Άμεσος στόχος για το χρήστη.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από το χρήστη: αγορά, λήψη, να ζητήσει πληροφορίες.
εκστρατεία E-mail είναι βραχυπρόθεσμα.
Διατήρηση e-mails
Πιο μακροπρόθεσμους στόχους.
σημαντικό KPI είναι: open rate, το ποσοστό click-through, ROI.
Πιο δύσκολο να υπολογιστεί από διαφημιστικά e-mails.
μήκος εκστρατεία σημαντικό.
2 Ορίστε Λίστα
Grow μια στοχευμένη βάση δεδομένων:
Γνήσια opt-in.
Ρητή άδεια που χορηγήθηκε.
Πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε βάθος χρόνου.
Η βάση δεδομένων σας:
απαιτείται μόνο μία καταχώρηση. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προοπτικής, αλλά περισσότερες πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της προσαρμογής.
Η βάση δεδομένων σας: περισσότερα πεδία:
Πρώτο όνομα, το επώνυμο, το επώνυμο, τον τίτλο (σε ξεχωριστά πεδία).
Ημερομηνία opt-in.
Πηγή άδεια – tickbox.
Γένος.
Χώρα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.
αλλά να θυμάστε
Μην τρομάξει τους ανθρώπους.
Το μόνο που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι μια διεύθυνση e-mail.
Αυξανόμενη λίστα σας
Χρησιμοποιήστε κάθε διαθέσιμο αλληλεπίδραση.
Κίνητρα για να εγγραφείτε (λευκή βίβλο, δωροεπιταγή, μουσική).
Εγγραφή επιλογές κατά τη διάρκεια λιανικής διαδικασία.
Ιογενούς μάρκετινγκ.
Offline αλληλεπιδράσεις και τις προσφορές.
Ιστοσελίδα εγγραφής είναι το κλειδί.
διαδικασία εγγραφής 2 στάδιο
Ελέγξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σωστή.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέλος σαφήνεια.
Η διατήρηση λίστες
Φροντίστε να είναι καθαρό – αναπηδήσει τις αναπηδήσεις – που e-mails δεν έχουν παραδοθεί.
Opt-in vs διπλό opt-in.
Ας τους αφήσουμε να διαγραφείτε.
Μην γίνετε spam.
3 Δημιουργική εκτέλεση
Απλού κειμένου e-mails.
HTML e-mails – μοιάζει με την ιστοσελίδα.
Και οι δύο θα πρέπει να σταλεί.
Απλό κείμενο του e-mail
Μόνο κείμενο.
Δεν υπάρχουν υπερσυνδέσεις / εικόνες.
Μικρότερο μέγεθος αρχείου.
Φαίνεται το ίδιο σε όλες τις πλατφόρμες.
HTML e-mail
Περιέχει εικόνες, διαφορετικές γραμματοσειρές και hyperlinks.
μέγεθος του αρχείου είναι πολύ μεγαλύτερο.
Μπορεί να καταστήσει διαφορετικά.
Να γνωρίζετε το κοινό σας:
Εάν από το κινητό, προσφέρουν μια έκδοση κειμένου, λόγω των περιορισμών του bandwidth.
Τμήματα του e-mail
Επί κεφαλής.
Θέμα γραμμή.
Εξατομικευμένες χαιρετισμό.
Σώμα.
Υποσέλιδο.
Διαγραφή σύνδεσμο.
Κατασκευή και σχεδιασμός
Μήκος.
Έμφαση.
Τομής.
περιεκτικότητα σε E-mail
Περιεχόμενο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.
Συνάφεια.
Αξία.
δοκιμή πλατφόρμα
Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες, όπως:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Άποψη.
Εικόνες σε e-mails
Εικόνες ενισχύσει αντίγραφο.
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται πάντα από τους πελάτες e-mail.
Βεβαιωθείτε ότι το e-mail σας έχει νόημα χωρίς εικόνες.
Όχι ο καθένας διαβάζει μηνύματα στο γραφείο.
Smart-phone υιοθέτηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.
Αποφύγετε την Javascript για σελίδες προορισμού.
4 Ενσωμάτωση καμπάνια με άλλα κανάλια
Ενισχύσει το μήνυμα μάρκας.
Αυξήστε τις απαντήσεις.
5 Διαμόρφωση του μηνύματος
Μαζικής εξατομίκευσης:
Ένα προς ένα μάρκετινγκ σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Απλή εξατομίκευση μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα.
βάση δεδομένων του τμήματος.
6 Ανάπτυξη
E-mail περνά μέσα από πολλά ISP. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως SPAM.

Για το υπόλοιπο των διαφανειών.
Διαχείριση φήμης
Online κοινότητες:
Digg.
eBay
Αμαζόνα
Το TripAdvisor
IMDB.
3 βήματα για να ORM (σε απευθείας σύνδεση διαχείριση φήμης)
Ακούγοντας – παρακολούθηση του buzz.
Ανάλυση – τι λέγεται και από ποιον.
Επηρεάζοντας – συμμετάσχουν και να καθοδηγήσουν τη συζήτηση.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ઓનલાઇન માર્કેટીંગ લેક્ચર 25/07/2012
ઈ-મેઈલ માર્કેટિંગ
હદ: એક સંવાદ શરૂ કરો.
ઇ મેલ લાભ: તત્કાલ.
ક્લાઈન્ટ માટે બંને સેવા – ગ્રાહક કિંમત વધારો.
ઈ-મેઇલ માર્કેટિંગ 3 મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
અસરકારક ખર્ચ: ઈ-મેલના વિતરણને મફત, કોઈ છાપવા છે.
લક્ષ્ય અને વૈવિધ્યપૂર્ણ: પસંદ કરો કે જે મારા પ્રમોશન પ્રાપ્ત થશે.
માપી શકાય: કેવી રીતે ઘણા લોકો ખોલ્યા છે, કેટલા લોકો જવાબ આપ્યો, એક લિંક વગેરે પર ક્લિક
વ્યાવસાયિક ઈ-મેલ્સ 2 પ્રકારો
પ્રોત્સાહક: તાત્કાલિક પગલાં લલચાવું.
રીટેન્શન આધારિત ઇમેલ: ન્યૂઝલેટર્સ, લાંબા ગાળાના સંબંધો બિલ્ડ.
વ્યાવસાયિક ઈ-મેલ્સ ના પ્રકાર
સપ્લાયર્સ.
સંલગ્ન: ભાગીદારો, પુનઃવિક્રેતાઓ.
ટ્રાન્ઝેક્શન ઇમેલ: ઉદા ઇન્વૉઇસેસ, ઑનલાઇન સપોર્ટ મોટે ભાગે ઈ વાણિજ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
ન્યૂઝલેટર્સ.
પ્રમોશનલ ઈ-મેલ્સ.
પ્રમોશનલ ઈ-મેલ્સ
ખરીદી મારફતે પગલાં લેવા અથવા સાઇન અપ કરવા માટે વપરાશકર્તા લલચાવું. ઉ.દા. Ryanair, Buy.com પ્રમોશન / કૂપન ઉપયોગ કરે છે.
રીટેન્શન આધારિત ઈ મેલ્સ
કિંમત માહિતી રીડર સાથે લાંબા ગાળાના સંબંધો બનાવો. ઉ.દા. ન્યૂઝલેટર.
ઈ-મેઇલ માર્કેટિંગ અભિયાન બનાવવામાં 9 પગલાંઓ
વ્યૂહાત્મક આયોજન.
વ્યાખ્યાયિત યાદી: કાયદેસર મેળવી હોવી જ જોઈએ.
સર્જનાત્મક અમલ.
અન્ય ચેનલો સાથે ઝુંબેશ એકીકૃત.
સંદેશ Personalise.
ડિપ્લોયમેન્ટ.
ઇન્ટરેક્ટિવ નિયંત્રણ.
અહેવાલો પેદા કરે છે.
પરિણામો વિશ્લેષણ.
1 વ્યૂહાત્મક આયોજન
તમારા ગોલ ઉદા આસપાસ યોજના એક્સ રકમ વેચાણ કરે છે.
) એ ગોલ વ્યાખ્યાયિત કરે છે
પ્રમોશનલ ઈ-મેલ્સ:
વપરાશકર્તા માટે તાત્કાલિક ધ્યેય.
ક્રિયા વપરાશકર્તા દ્વારા લેવામાં ખરીદી, ડાઉનલોડ કરો, માહિતી વિનંતી છે.
ઇ મેલ ઝુંબેશ ટૂંકા ગાળાના છે.
રીટેન્શન ઈ મેલ્સ
લાંબા ગાળાના ધ્યેયો.
KPI મહત્વપૂર્ણ: ઓપન દર, ક્લિક થ્રુ દર, આરઓઆઇ.
વધુ પ્રમોશનલ ઈ-મેલ્સ કરતાં ગણતરી મુશ્કેલ.
ઝુંબેશ રન અગત્યનું છે.
2 યાદી વ્યાખ્યાયિત
એક લક્ષિત ડેટાબેઝ વધારો:
જેન્યુઇન પસંદ.
સ્પષ્ટ પરવાનગી આપી હતી.
માહિતી સમય પર ભેગા કરી શકાય છે.
તમારા ડેટાબેઝ:
એક જ એન્ટ્રી જરૂરી છે. સંભાવનાને ઈ-મેલ સરનામું પરંતુ વધુ માહિતી સુધારી કસ્ટમાઇઝેશન માટે જીવી શકો છો.
તમારા ડેટાબેઝ: વધુ ક્ષેત્રો:
પ્રથમ નામ, છેલ્લું નામ, અટક, શીર્ષક (અલગ ક્ષેત્રોમાં).
પસંદ તારીખ.
પરવાનગી સોર્સ – tickbox.
જાતિ.
દેશ.
જન્મ તારીખ.
પરંતુ યાદ રાખો
લોકો બોલ બીક નથી.
બધા તમે ખરેખર જરૂર એક ઈ મેલ સરનામું છે.
તમારા યાદી વધતી
દરેક ઉપલબ્ધ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા વાપરો.
ઇનસેન્ટીવ્સ (શ્વેતપત્ર, ભેટ વાઉચર, સંગીત) સાઇન અપ કરો.
સબ્સ્ક્રાઇબ રિટેલ પ્રક્રિયા દરમ્યાન વિકલ્પો.
વાઈરલ માર્કેટિંગ.
ઑફલાઇન ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ અને પ્રમોશન.
વેબસાઇટ સાઇન અપ કી છે.
2 સ્ટેજ સાઇન અપ પ્રક્રિયા
તપાસો ઈ-મેલ સરનામું સાચું છે.
રાજ્ય ગોપનીયતા સ્પષ્ટ નીતિ.
જાળવણી યાદીઓ
તે સ્વચ્છ રાખો – જે ઇમેલ વિતરિત કરવામાં આવી નથી – બાઉન્સ બાઉન્સ.
પસંદ માં વિ ડબલ પસંદ.
તેમને ઉમેદવારી દૂર કરો.
સ્પામ બની શકતા નથી.
3 ક્રિએટીવ અમલ
સાદો લખાણ ઇમેલ.
HTML ઈ મેલ્સ – વેબસાઇટ જેવો દેખાય છે.
તેઓ બંને બહાર મોકલવા જોઈએ.
સાદો લખાણ ઈ-મેલ
માત્ર લખાણ.
કોઈ હાયપરલિંક્સ / છબીઓ.
નાના ફાઈલ માપ.
બધા પ્લેટફોર્મમાં જ દેખાય છે.
HTML ઈ મેલ
છબીઓ, અને વિવિધ ફોન્ટ્સ અને હાયપરલિંક્સ સમાવે છે.
ફાઇલ કદ ખૂબ મોટો છે.
અલગ રેન્ડર કરી શકો છો.
તમારા પ્રેક્ષકોને ખબર:
મોબાઇલ પરથી તો, બેન્ડવિડ્થ મર્યાદાઓ કારણે લખાણ આવૃત્તિ ઓફર કરે છે.
ઈ-મેલ ભાગો
મથાળું.
વિષય રેખા.
Personalised શુભેચ્છા.
બોડી.
ફૂટર.
ઉમેદવારી દૂર કરો લિંક.
બાંધકામ અને ડિઝાઈન
લંબાઈ.
ભાર.
Sectioning.
ઇ મેલ સામગ્રી
સામગ્રી વપરાશકર્તાઓની જરૂરિયાતો પૂરી કરીશું.
અનુરૂપતા.
ભાવ.
પ્લેટફોર્મ પરીક્ષણ
ખાતરી કરો કે તે જેમ કે વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર કામ કરે છે:
Gmail.
યુડોરા.
થન્ડરબર્ડ.
આઉટલુક.
ઈ-મેઈલ માં છબીઓ
ઈમેજોની નકલ મજબૂત.
છબીઓ હંમેશા ઈ મેલ ક્લાયંટ્સ દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.
ખાતરી કરો કે તમારી ઈ-મેલ છબીઓ વગર અર્થમાં બનાવે છે.
દરેક વ્યક્તિને આ ઓફિસ મેલ્સ વાંચે છે.
સ્માર્ટ ફોન અપનાવવાની ઝડપથી વધી રહી છે.
લેન્ડિંગ પાના પર Javascript ટાળો.
4 અન્ય ચેનલો સાથે ઝુંબેશ એકીકૃત
બ્રાન્ડ સંદેશો મજબૂત.
પ્રતિસાદ વધારવા.
5 સંદેશ Personalise
માસ વૈવિધ્યપણું:
એક મેક્રો સ્કેલ પર એક માર્કેટિંગ એક.
સરળ વૈયક્તિકરણ પરિણામો સુધારી શકે છે.
સેગમેન્ટ ડેટાબેઝ.
6 જમાવટ
ઇ મેલ ISP માતાનો ઘણો પસાર. દરેક કિસ્સામાં તે સ્પામ તરીકે માર્ક કરી શકાય છે.

સ્લાઇડ્સ બાકીના માટે.
પ્રતિષ્ઠા સંચાલન
ઓનલાઇન સમુદાયો:
ડિગ.
ઇબે
એમેઝોન
TripAdvisor
આઇએમડીબી.
ORM 3 પગલાંઓ (ઓનલાઇન પ્રતિષ્ઠા સંચાલન)
સાંભળી – Buzz દેખરેખ.
વિશ્લેષણ – શું કહ્યું અને કોના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
અસર – સંલગ્ન અને વાતચીત દોરી જાય છે.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Maketing sou entènèt Lecture 25/07/2012
E-mail Maketing
Dimansyon: kòmanse yon dyalòg.
E-mail avantaj: Enstantane.
Ogmante valè kliyan – tou de sèvis nan nan kliyan.
3 karakteristik prensipal nan maketing e-mail
Koute efektif: livrezon nan e-mail se gratis, pa gen okenn enprime.
Vize ak customizable: chwazi ki moun ki pral resevwa pwomosyon m ‘yo.
Mezirab: jwenn konbyen moun ki yo ap louvri, konbyen moun ki reponn li: klike sou yon lyen elatriye
2 kalite e-may komèsyal
Pwomosyon: vle al pran tèt aksyon imedya.
Retansyon ki baze e-may: bilten yo, bati relasyon ki dire lontan.
Kalite e-may komèsyal
Founisè.
Afilye: patnè, revandè.
Tranzaksyon e-may: e.g. bòdwo, sou entènèt sipò sitou E-commerce konsantre.
Newsletters.
Pwomosyon e-may.
Pwomosyon e-may
Vle al pran tèt itilizatè a pran aksyon nan achte oswa si ou siyen yo. E.g. Ryanair, Buy.com lè l sèvi avèk pwomosyon / koupon.
Retansyon ki baze e-may
Enfòmasyon ki gen valè yo kreye yon relasyon ki dire lontan ak lektè a. E.g. bilten.
9 etap nan kreye pi kanpay la maketing e-mail
Estratejik planifikasyon.
lis Defini: yo dwe ka jwenn legalman.
Creative ekzekisyon.
Entegre kanpay ak lòt chanèl.
Personalize mesaj la.
Deplwaman.
Interactive manyen.
Jenere rapò.
Analyse rezilta yo.
1 Estratejik planifikasyon
Plan alantou objektif ou e.g. vann kantite lajan X.
a) Defini objektif
Pwomosyon e-may:
Piblikasyon Imedyat objektif pou itilizatè.
Aksyon pran pa itilizatè: achte, download, mande enfòmasyon.
E-mail kanpay se kout tèm.
Retansyon e-may
Long tèm objektif.
enpòtan KPI a: to louvri, klike sou-a to, ROI.
Pi difisil yo kalkile pase pou chanje klas e-may.
longè Kanpay enpòtan.
2 Defini Lis
Grandi yon baz done vize:
Otantik opt-nan.
Eksplisit pèmisyon yo akòde.
Enfòmasyon pral mouri sou tan.
baz done ou a:
Se yon sèl antre yo mande yo. adrès e-mail Prospect nan men plis enfòmasyon ka mennen nan amelyore personnalisation.
baz done ou a: plis jaden:
Premye non, siyati, ti non, tit (nan jaden separe).
Dat pou opt-nan.
Sous nan pèmisyon – tickbox.
Sèks.
Peyi.
Dat nesans.
men, sonje
pa fè pè moun nan.
Tout sa ou reyèlman bezwen se yon adrès e-mail.
Ap grandi lis ou a
Sèvi ak chak entèraksyon ki disponib.
Incentives yo siyen moute (whitepaper, bon kado, mizik).
Abònman opsyon pandan pwosesis an detay.
Viral maketing.
entèraksyon Offline ak pwomosyon.
Sit wèb enskri se kle.
2 etap siy-up pwosesis
Tcheke adrès e-mail a kòrèk.
vi prive politik Eta byen klè.
kenbe lis
Kenbe l pou pwòp – rebondisman la rebondi – ki e-may pa te sove.
Patisipe-an vs doub opt-nan.
Se pou yo koupe abònman.
pa vin Spam.
3 Creative ekzekisyon
Plain tèks e-may.
HTML e-may – sanble sou sit wèb.
Yo tou de yo ta dwe voye deyò.
Plain tèks e-mail
Tèks sèlman.
Pa gen Des / imaj.
Ki pi piti dosye gwosè.
Sanble menm bagay la atravè tout tribin.
HTML e-mail
Gen imaj, polis diferan ak Des.
gwosè dosye se pi pi gwo.
Ka rann yon lòt jan.
Konnen odyans ou a:
Si soti nan mobil, ofri yon vèsyon tèks akòz limit Pleasant.
Pati nan e-mail
Header.
Sijè liy.
Personalize salitasyon.
Kò.
Footer.
Unsubscribe lyen.
Konstriksyon ak konsepsyon
Longè.
Anfaz.
Koup.
E-mail kontni
Content ta dwe satisfè bezwen yo nan itilizatè.
Enpòtans.
Valè.
tès platfòm
Asire w ke li ap travay sou tribin diferan tankou:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imaj nan e-may
Imaj ranfòse kopi.
Imaj yo pa toujou parèt pa kliyan e-mail.
Asire w ke ou e-mail fè sans san yo pa imaj.
Se pa tout moun li may nan biwo an.
adopsyon Smart-telefòn se rapidman ogmante.
Evite JavaScript nan paj ateri.
4 Entegre kanpay ak lòt chanèl
Ranfòse mesaj mak la.
Vin repons.
5 Personalize mesaj la
personnalisation Mass:
Youn nan yon sèl maketing sou yon echèl macro.
Senp personnalisation ka amelyore rezilta yo.
Segman baz done.
6 deplwaman
E-mail pase nan yon anpil nan ISP a. Nan chak ka li kapab make kòm spam.

Pou rès la nan glisad yo.
Jesyon Repitasyon
kominote Anliy sou entènèt:
Digg.
be
Amazon
TripAdvisor
Endb.
3 etap sa yo ORM (Sou entènèt repitasyon Jesyon)
Tande – siveyans Buzz la.
Analiz – sa k ap di ak pa moun.
Enfliyanse – angaje yo nan ak plon konvèsasyon an.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Zangon: fara tattaunawa.
E-mail amfani: instantaneous.
Ƙara abokin ciniki darajar – biyu sabis don abokin ciniki.
3 main halaye na e-mail marketing
Cost tasiri: bayarwa na e-mail shi ne free, babu bugu.
Niyya da customizable: zaži wanda zai sami ta gabatarwa.
Da ma’auni: sami yadda mutane da yawa suna bude, yadda mutane da yawa ce, latsa mahadar da dai sauransu.
2 iri kasuwanci e-wasiku
Ghar: yaudari nan da nan mataki.
Riƙewa tushen e-wasiku: mujalloli, gina dogon lokaci dangantaka.
Iri kasuwanci e-wasiku
Kaya.
Rassan: abokan, sake sayarwa.
Ma’amala e-wasiku: msl Rasitan, online goyon bayan mafi yawa e-kasuwanci mayar da hankali.
Mujalloli.
Ghar e-wasiku.
Ghar e-wasiku
Ki rarrashi mai amfani ya dauki mataki ta hanyar saye ko shiga up. Msl Ryanair, Buy.com amfani gabatarwa / coupon.
Riƙewa tushen e-wasiku
Bayani na darajar don ƙirƙirar wani dogon lokacin da dangantaka tare da karatu. Msl Newsletter.
9 matakai a samar da e-mail marketing yakin
Dabarun shiryawa.
Ƙayyade list: dole ne a samu legally.
Creative kisa.
Hade yaƙi tare da sauran tashoshi.
Personalise saƙon.
Abubuwan tayin.
Interactive handling.
Generate rahotanni.
Analyse results.
1 Dabarun shiryawa
Shirin a kusa da ku a raga msl sayar X adadin.
a) Ƙayyade raga
Ghar e-wasiku:
Rabonka nan da nan burin ga mai amfani.
Action dauka amfani: sayan, download, nemi bayani.
E-mail yakin ne gajeren lokaci.
Riƙewa e-wasiku
Tsawon lokaci a raga.
KPI ta muhimmanci: bude kudi, click-ta kudi, Roi.
More wuya a lissafi fiye da promotional e-wasiku.
Gangamin tsawon muhimmanci.
2 Ƙayyade List
Shuka a niyya database:
Fatan fita-in.
Bayyane yarda ba.
Information za a iya tattara a kan lokaci.
Your database:
Sai kawai daya shigarwa da ake bukata. Mai yiwuwa ta e-mail address amma ƙarin bayani zai iya haifar da inganta gyare-gyare.
Your database: more filayen:
First name, sunan mahaifa, sunan mahaifi, title (a raba filayen).
Kwanan na fita-in.
Source na yarda – tickbox.
Gender.
Country.
Ranar haifuwa.
amma ka tuna
Kada tsorata mutane off.
All kana bukatar wani e-mail address.
Growing your list
Yi amfani da kowane available hulda.
Basin shiga har (whitepaper, kyauta baucan, music).
Labarai zažužžukan lokacin kiri tsari.
Kwayar marketing.
Offline interactions da kiran kasuwa.
Yanar ãyã up ne key.
2 mataki ãyã-up tsari
Duba e-mail address daidai ne.
Jihar Privacy Policy fili.
rike lists
Kiyaye shi da tsabta – billa da bounces – wanda e-wasiku ba a cece.
Ficewa-in vs biyu fita-in.
Bari su daina samun wasiku.
Kada ya zama na banza.
3 Creative kisa
Bayyana rubutu e-wasiku.
HTML e-wasiku – kama website.
Su duka biyu ya kamata a aika fita.
Bayyana rubutu e-mail
Rubutu kawai.
No hyperlinks / images.
Karami file size.
Dubi wannan fadin duk dandamali.
HTML e-mail
Ya ƙunshi images, daban-daban fonts da hyperlinks.
File size da yawa ya fi girma.
Za a iya sa daban.
Ku sani your masu sauraro:
Idan daga mobile, bayar da rubutu version saboda bandwidth gazawa.
Sassa na e-mail
Header.
Subject line.
Personalised gaisuwa.
Jiki.
Footer.
Cire suna link.
Construction da kuma zane
Length.
Girmamawa.
Sectioning.
E-mail content
Content kamata hadu da bukatun masu amfani.
Dacewar.
Darajar.
Platform gwaji
Tabbatar da shi aiki a kan daban-daban dandamali, kamar:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images a e-wasiku
Images ƙarfafa kwafin.
Images ba su ko da yaushe nuna ta e-mail abokan ciniki.
Tabbatar your e-mail ba tare da sa hankali images.
Ba kowa ba ne ya karanta wasiku a cikin ofishin.
Smart-waya tallafi ne hanzari kara.
Ka guji Javascript a kan saukowa pages.
4 hade yaƙi tare da sauran tashoshi
Ƙarfafa alama ta sako.
Ƙara martani.
5 Personalise saƙon
Mass gyare-gyare:
Daya daya marketing a Macro sikelin.
Simple personalization iya inganta results.
Kashi database.
6 tayin
E-mail wucewa ta mai yawa ISP ta. A kowane hali ya za a iya alama a matsayin Spam.

Ga Sauran nunin faifai.
suna Management
Online al’umma:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
Imdb.
3 matakai don ORM (Online suna Management)
Sauraro – sa idanu da kugi.
Analysis – abin da ke da ake ce da ta wanda.
Influencing – tafiyar da kuma kai da tattaunawar.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online ke kūʻai akuʻana haʻi’ōlelo 25/07/2012
E-mail ke kūʻai akuʻana
Laulā: hoʻoili i kekahiʻano.
E-mail lanakila: instantaneous.
E hoomahuahua oe i Customer waiwai – na hana i ka Client.
3 ka papa kuhikuhiE ano o ka e-mail ke kūʻai akuʻana
Lilo ka hoʻokō: haawi no e-mail mea paa ole, aole pai.
Hoʻomāka a me LIKE; koho i ka mea e lawe oe i kaʻu paipai.
Ke ana: loaʻa Pehea e wehe i na kanaka, i ka nui o na kanaka ia lakou, kaomi ‘ana ma luna o ka loulou etc.
2 ‘ano o ka kalepa e-eke leta
Promotional: hoowalewale koke hana.
ʻana Ma muli e-eke leta: newsletters, kukulu iho la ka loihi o-manawa ‘ana ma.
Ano o na kalepa e-eke leta
Suppliers.
Affiliates: hoa, resellers.
Hana e-eke leta: e laʻa me invoices, online kākoʻo ka hapanui e-kalepa hoʻomōhala.
Newsletters.
Promotional e-eke leta.
Promotional e-eke leta
E hoowalewale oe i ka mea hoʻohana e lawe hana ma o kuai paha Ana. E laʻa me Ryanair, Buy.com hoʻohana paipai ‘/ coupon.
ʻana Ma muli e-eke leta
Information o ka waiwai, e ho okumu i ka loa-manawa pilina me ka mea heluhelu. E laʻa me LekaʻElele.
9 anuu i ka pili o ke e-mail ke kūʻai akuʻana kai eʻe
Hoʻolālā.
Hoakaka papa inoa: e pono e loaa ‘aelike.
Makakū hooko.
Integrate kai eʻe a me na auwai a.
Personalise ka memo.
Deployment.
Pä ka hoʻohanaʻana.
Paha hōʻike.
Analyse i nā hualoaʻa.
1 hoʻolālā
Plan a puni ko oukou mau pahu hopu l. kuai aku X dala.
a) hoakaka pahu hopu
Promotional e-eke leta:
Koke pahuhopu no ka mea hoʻohana.
Hoʻokō ‘ia ma ka hoʻohana: kuai, download, noi’ ikepili.
E-mail eʻe he pokole ka manawa.
ʻana E-eke leta
Hou-manawa pahu hopu.
KPI ka nui; hamama ana, kaomi-ma ana, Lahairoi.
More paʻakikī e hoʻomaulia i mua o Promotional e-eke leta.
Moho loa nui.
2 hoakaka List
Ulu i hoʻomāka hōkeoʻikepili:
He hōʻalo-ma.
Pelapela ae haawiia.
Information e hiki ke hui pūʻia ma luna o ka manawa.
Ko oukou hōkeoʻikepili:
Wale no hookahi komo ana i koi ‘ia. E nānā ana ke e-mail aae? Aka, ‘ike hou aku e hiki alakai i hou he mau.
Ko oukou hōkeoʻikepili: hou mahinaʻai:
First inoa, hope inoa, i kapaia, ke kuleana (ma kaʻawale kula).
Ka lā o ka hōʻalo i loko.
Kumu o ka ae – tickbox.
Hoohanau.
Aina.
Lā hānau.
aka, no
Mai hoʻomakaʻu poe kanaka aku.
A pau he pono, he e-mail aae.
E ulu ana i kou papa
E hoʻohana i nā kōkua i loaʻa: AaOIeIOUIeXAOAaIN.
Incentives e kakau i (whitepaper, makana palapala, mele).
Kakau koho i liʻiliʻio hoʻolohe manaʻo kaʻina.
Viral ke kūʻai akuʻana.
Offline hana kūleʻa a me na paipai ‘ana i.
Kahua hoailona aku la ua ki.
2 ke kahua hoailona-up hoʻolohe manaʻo kaʻina
Huli e-mail aae? Ua pololei.
State Kulekele pilikino E pili maopopo.
malama mau papa helu
Malama ia maʻemaʻe – kėlä i na kėlä – a e-eke leta, aole i haawiia.
Hōʻalo-i kakou papalua hōʻalo-ma.
E ia lakou uia.
Mai lilo leka uila ‘.
3 Creative hooko
Papu kikokikona e-eke leta.
HTML e-eke leta – nana e like me punaewele.
Laua a elua e hoouna aku ai.
Papu kikokikona e-mail
Kikokikona wale no.
No hyperlinks / kiʻi.
Uuku Iehova file size.
Nana ka ia ma na paepae ai.
HTML e-mail
Loaʻa nā kiʻi, oko font a me na hyperlinks.
File nui, uaʻoi aʻe ka nui.
Hiki hoike okoa.
Ike ko oukou hoolohe ana;
Ina mai mobile, kaumaha i ka Kikokikona ku i bandwidth hoʻokau ‘.
Hapa o ka e-mail
Header.
Ke kumuhana laina.
Personalised aloha.
Kino.
Footer.
Uia loulou.
Kūkuluʻia a me nā mea i manao ai
Loa.
Kākauʻana.
Sectioning.
E-mail maʻiʻo
Maʻiʻo e ka pono o na mea hoʻohana halawai.
Pilina.
Value.
anuu ikea ai
E hōʻoia i ka mea hana ma luna o okoa paepae ai e like me:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images i e-eke leta
Images ka hoʻohuiʻana kope.
Images ole mau hōʻikeʻia e-mail nā mea mālama mai.
E hōʻoia i ka oukou e-mail i hoohalike me nā kiʻi.
Ole a pau heluhelu eke leta ma ka oihana.
Akamai-kelepona apono, ua hikiwawe loa e māhuahua.
Pale Javascript ma ka paeʻaoʻao.
4 Integrate kai eʻe a me na auwai a
Hoʻopuʻipuʻi momoku ahi o ka olelo.
E hoomahuahua oe i pane.
5 Personalise i ka olelo
Mass mau:
Kekahi i kekahi ke kūʻai akuʻana ma luna o ka nunui pālākiō.
Simple personalization hiki hoʻoikaika ‘ana i nā hualoaʻa.
Hoʻohana hōkeoʻikepili.
6 Deployment
E-mail hele ma ka hailona no ISP ka. Iloko o kela a me keia hihia ka mea, e hiki e ia e like me ka uila.

No ka mea, o ke koena o ka poeʻaoʻao.
kūlana Management
Online nā kaiāulu:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 anuu i ORM (Online kūlana Management)
Hoʻolohe – ka mālamaʻana i ka buzz.
Ka Ikepili – He aha ka mea i olelo, a ma ka mea.
I alakaʻi ai – komo i loko, ae alakai mai i ke kamailio.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
הרצאת שיווק באינטרנט 25/07/2012
שיווק בדואר אלקטרוני
היקף: להתחיל דיאלוג.
דואר אלקטרוני יתרון: מיידית.
הגדל ערך ללקוח – הוא השירות ללקוח.
3 מאפיינים עיקריים של שיווק בדואר אלקטרוני
חסכוני: משלוח של דואר אלקטרוני ללא תשלום, ללא הדפסה.
ממוקד להתאמה אישית: לבחור מי יקבל הקידום שלי.
למדידה: אנשים למצוא כמה פותחים, כמה אנשים השיבו, לחץ על קישור ועוד
2 סוגים של הודעות דואר אלקטרוני מסחרי
קידום מכירות: לפתות פעולה מיידית.
שייר מבוסס דואר אלקטרוני: עלונים, לבנות יחסים ארוכי טווח.
סוגי הודעות דואר אלקטרוני מסחרי
ספקים.
שותפים: שותפים, משווקים.
דואר אלקטרוני עסקה: למשל, חשבוניות, תמיכה באינטרנט בעיקר מסחר אלקטרוני ממוקדות.
עלונים.
הודעות דואר אלקטרוני פרסומי.
דואר אלקטרוני קידום מכירות
לפתות את המשתמשים לנקוט פעולה באמצעות רכישה או להירשם. לְמָשָׁל. ריאנאייר, Buy.com באמצעות קידום / שובר.
דואר אלקטרוני מבוסס שייר
מידע בעל ערך כדי ליצור מערכת יחסים ארוכת טווח עם הקורא. לְמָשָׁל. עלון.
9 שלבים ביצירת קמפיין שיווק בדואר אלקטרוני
תכנון אסטרטגי.
הגדר את הרשימה: חייב להיות שנרכשו כחוק.
ביצוע יצירתי.
שלב קמפיין עם ערוצים אחרים.
התאמה אישית של ההודעה.
פְּרִיסָה.
טיפול אינטראקטיבית.
להפיק דוחות.
נתח תוצאות.
1 תכנון אסטרטגי
תכנית סביב המטרות שלך? למשל למכור כמות X.
א) גדר מטרות
הודעות דואר אלקטרוני לקידום:
מטרה מיידית עבור משתמש.
פעולות שבוצעו על ידי משתמש: רכישה, הורדה, לבקש מידע.
קמפיין דואר אלקטרוני הוא בטווח קצר.
דואר אלקטרוני שייר
מטרות לטווח ארוך.
שער הפתיחה, לחץ באמצעות שיעור, ההחזר על ההשקעה: חשוב של KPI.
קשה יותר לחשב מאשר הודעות דואר אלקטרוני פרסומי.
אורך קמפיין חשוב.
2 גדר רשימה
לגדל מסד נתונים ממוקדים:
opt-in המקורי.
העניק אישור מפורש.
מידע אפשר לאסוף לאורך זמן.
בסיס הנתונים שלך:
רק כניסה אחת נדרש. כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח הפוטנציאלי אבל יותר מידע יכול להוביל התאמה אישית משופרת.
בסיס הנתונים שלך: שדות נוספים:
שם פרטי, שם משפחה, שם משפחה, שם (בתחומים נפרדים).
תאריך opt-in.
מקור הרשות – תיבת סימון.
מִין.
מדינה.
תאריך לידה.
אך יש לזכור
לא להפחיד את האנשים.
כל מה שאתה באמת צריך זה את כתובת דואר אלקטרונית.
גידול הרשימה שלך
השתמש בכל אינטראקציה זמינה.
תמריצים כדי להירשם (סקירה טכנית, שובר מתנה, מוסיקה).
הירשם אפשרויות במהלך תהליך הקמעונאי.
שיווק ויראלי.
אינטראקציות ומבצעים מנותקים.
ההרשמה באתר היא המפתח.
2 שלב בתהליך ההרשמה
בדוק את כתובת הדואר האלקטרוני נכונה.
מדיניות פרטיות מדינה בבירור.
שמירת רשימות
לשמור על שפה נקייה – להקפיץ את הקפיצות – אילו הודעות דואר אלקטרוני לא הועברו.
Opt-in vs כפול opt-in.
תן להם לבטל את המנוי.
אל תהיה זבל.
3 ביצוע Creative
דואר אלקטרוני טקסט רגיל.
דואר אלקטרוני HTML – נראה כמו אתר אינטרנט.
שניהם צריכים להישלח החוצה.
טקסט רגיל דואר אלקטרוני
טקסט בלבד.
אין קישורים / תמונות.
קטן גודל קובץ.
נראה אותו הדבר בכל הפלטפורמות.
דואר אלקטרוני בתבנית HTML
מכיל תמונות, גופנים קישורים שונים.
גודל הקובץ הוא הרבה יותר גדול.
יכול מוצג באופן שונה.
מכיר את הקהל שלך:
אם מנייד, מציעים גרסת טקסט בשל מגבלות רוחב פס.
חלקים של דואר אלקטרוני
כּוֹתֶרֶת.
שורת נושא.
ברכה אישית.
גוּף.
עליון ותחתון.
קישור ביטול מנוי.
בנייה ועיצוב
אורך.
דָגֵשׁ.
חתך.
דואר אלקטרוני תוכן
תוכן צריך לענות על הצרכים של משתמשים.
רלוונטי.
ערך.
בדיקות פלטפורמה
לוודא שזה עובד על פלטפורמות שונות כגון:
Gmail.
יודורה.
Thunderbird.
הַשׁקָפָה.
תמונות בהודעות דואר אלקטרוני
תמונות לחזק עותק.
תמונות אינן מוצגות תמיד על ידי לקוחות דואר אלקטרוני.
ודא הדואר האלקטרוני שלך הגיוני בלי תמונות.
לא כל אחד קורא מיילים במשרד.
אימוץ טלפון חכם גדל במהירות.
הימנע Javascript בדפי הנחיתה.
4 שלב קמפיין עם ערוצים אחרים
לחזק את המסר של המותג.
גדל תגובות.
5 אישי של ההודעה
התאמה אישית המונית:
אחת ל שיווק אחד על סולם מאקרו.
התאמה אישית פשוטה יכולה לשפר את התוצאות.
מסד מגזר.
פריסה 6
דואר אלקטרוני עובר דרך הרבה ISP של. בכל מקרה זה יכול להיות מסומן כדואר זבל.

עבור שאר השקופיות.
ניהול מוניטין
קהילות מקוונות:
Digg.
eBay
אֲמָזוֹנָה
TripAdvisor
IMDB.
3 צעדים ORM (ניהול מוניטין מקוון)
הקשבה – ניטור באז.
ניתוח – מה שנאמר ועל ידי מי.
המשפיעים – לעסוק ולהוביל את השיחה.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ऑनलाइन विपणन व्याख्यान 25/07/2012
ईमेल व्यापार
स्कोप: एक संवाद शुरू करते हैं।
ई-मेल लाभ: तात्कालिक।
ग्राहक के लिए करने के लिए दोनों सेवा – ग्राहक मूल्य बढ़ाएँ।
ई-मेल विपणन के 3 मुख्य विशेषताएं
लागत प्रभावी: ई-मेल के वितरण के लिए स्वतंत्र है, कोई मुद्रण है।
लक्षित और अनुकूलन: चयन जो मेरी पदोन्नति प्राप्त होगा।
मध्यम श्रेणी: खोजने के लिए कितने लोगों को खोल रहे हैं, कितने लोगों ने कहा, एक लिंक पर क्लिक किया आदि
वाणिज्यिक ई-मेल के 2 प्रकार
प्रोमोशनल: तत्काल कार्रवाई को लुभाने के।
अवधारण आधारित ई-मेल: समाचार पत्र, दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण।
वाणिज्यिक ई-मेल के प्रकार
आपूर्तिकर्ता।
सहबद्धों: साझेदारों, पुनर्विक्रेताओं।
लेनदेन ई-मेल: जैसे चालान, ऑनलाइन समर्थन ज्यादातर ई-वाणिज्य ध्यान केंद्रित किया।
समाचारपत्रिकाएँ।
प्रोमोशनल ई-मेल।
प्रोमोशनल ई-मेल
खरीद के माध्यम से कार्रवाई करने या साइन अप करने के लिए उपयोगकर्ता को लुभाने के। जैसे Ryanair, Buy.com पदोन्नति / कूपन का उपयोग कर।
अवधारण आधारित ई-मेल
मूल्य की जानकारी पाठक के साथ एक लंबी अवधि वाले संबंध बनाने के लिए। जैसे समाचार पत्र।
ई-मेल विपणन अभियान बनाने में 9 कदम
रणनीतिक योजना।
परिभाषित सूची: कानूनी रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।
रचनात्मक निष्पादन।
अन्य चैनलों के साथ अभियान एकीकृत।
संदेश Personalise।
तैनाती।
इंटरएक्टिव हैंडलिंग।
रिपोर्ट उत्पन्न।
परिणामों का विश्लेषण करें।
1 सामरिक योजना
अपने लक्ष्यों जैसे आसपास योजना एक्स राशि बेचते हैं।
क) के लक्ष्यों को परिभाषित करें
प्रोमोशनल ई-मेल:
उपयोगकर्ता के लिए तात्कालिक लक्ष्य।
कार्रवाई उपयोगकर्ता द्वारा उठाए: खरीद, डाउनलोड, जानकारी का अनुरोध।
ई-मेल अभियान अल्पावधि है।
अवधारण ई-मेल
लंबी अवधि के लक्ष्यों।
KPI है महत्वपूर्ण: खुले दर, क्लिक दर के माध्यम से, रॉय।
अधिक प्रचार ई मेल से गणना करने के लिए मुश्किल है।
अभियान की लंबाई महत्वपूर्ण है।
2 सूची को परिभाषित करें
एक लक्षित डेटाबेस आगे बढ़ें:
निचले स्तर में चुनते हैं।
स्पष्ट अनुमति दे दी।
सूचना समय के साथ इकट्ठा किया जा सकता है।
आपका डेटाबेस:
केवल एक ही प्रविष्टि की आवश्यकता है। संभावना का ई-मेल पता है, लेकिन अधिक जानकारी में सुधार अनुकूलन करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।
आपका डेटाबेस: अधिक क्षेत्रों:
प्रथम नाम, अंतिम नाम, उपनाम, शीर्षक (अलग अलग क्षेत्रों में)।
ऑप्ट में की तिथि।
अनुमति के स्रोत – tickbox।
लिंग।
देश।
जन्म की तारीख।
लेकिन याद रखें
लोगों को बंद नहीं डरा।
तुम सब वास्तव में जरूरत है एक ई-मेल पता है।
अपनी सूची बढ़ती
हर उपलब्ध बातचीत का प्रयोग करें।
प्रोत्साहन (श्वेतपत्र, गिफ्ट वाउचर, संगीत) साइन अप करें।
सदस्यता खुदरा प्रक्रिया के दौरान विकल्प।
तेजी से फैलने वाला विपणन।
ऑफलाइन बातचीत और पदोन्नति।
वेबसाइट साइन अप कुंजी है।
2 चरण साइन-अप प्रक्रिया
चेक ई-मेल पता सही है।
राज्य गोपनीयता नीति स्पष्ट रूप से।
बनाए रखने सूचियों
यह साफ रखें – जो ई-मेल से वितरित नहीं किया गया है – बाउंस उछाल।
ऑप्ट में बनाम डबल ऑप्ट में।
उन्हें सदस्यता समाप्त करते हैं।
स्पैम नहीं हो जाते।
3 रचनात्मक निष्पादन
सादा पाठ ई-मेल।
HTML ई-मेल – वेबसाइट की तरह लग रहा है।
वे दोनों बाहर भेजा जाना चाहिए।
सादा पाठ ई-मेल
केवल पाठ।
कोई हाइपरलिंक / छवियों।
छोटे फ़ाइल आकार।
सभी प्लेटफार्मों भर में ही दिखता है।
HTML ई-मेल
छवियों, अलग फोंट और हाइपरलिंक शामिल हैं।
फ़ाइल का आकार बहुत बड़ा है।
अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपने दर्शकों को पता:
मोबाइल से, तो बैंडविड्थ सीमाओं के कारण एक पाठ संस्करण प्रदान करते हैं।
ई-मेल के हिस्सों
हैडर।
विषय पंक्ति।
निजी ग्रीटिंग।
तन।
पाद।
कड़ी सदस्यता समाप्त।
निर्माण और डिजाइन
लंबाई।
जोर।
सेक्शनिंग।
ई-मेल सामग्री
सामग्री उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।
प्रासंगिकता।
मान।
प्लेटफार्म परीक्षण
यकीन है कि यह इस तरह के रूप में विभिन्न प्लेटफार्मों पर काम करता है:
जीमेल लगीं।
यूडोरा।
थंडरबर्ड।
आउटलुक।
ई-मेल में छवियाँ
छवियों की प्रतिलिपि को सुदृढ़।
छवियाँ हमेशा ई-मेल क्लाइंट द्वारा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं।
सुनिश्चित करें कि आपके ई-मेल छवियों के बिना समझ में आता है बनाओ।
हर कोई नहीं कार्यालय में मेल पढ़ता है।
स्मार्ट फोन के गोद लेने में तेजी से बढ़ रही है।
लैंडिंग पृष्ठों पर जावास्क्रिप्ट बचें।
4 अन्य चैनलों के साथ अभियान एकीकृत
ब्रांड के संदेश को सुदृढ़।
प्रतिक्रियाओं बढ़ाएँ।
5 संदेश Personalise
जन अनुकूलन:
एक स्थूल पैमाने पर एक विपणन के लिए एक।
सरल निजीकरण परिणामों में सुधार कर सकते हैं।
खंड डेटाबेस।
6 तैनाती
ई-मेल आईएसपी का एक बहुत माध्यम से गुजर रहा है। प्रत्येक मामले में यह स्पैम के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

स्लाइड्स के आराम के लिए।
प्रतिष्ठा प्रबंधन
ऑनलाइन समुदाय:
डिग।
ईबे
वीरांगना
TripAdvisor
IMDB।
ORM करने के लिए 3 कदम (ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन)
सुनकर – चर्चा की निगरानी।
विश्लेषण – क्या कहा और किसके द्वारा किया जा रहा है।
को प्रभावित – में संलग्न हैं और बातचीत का नेतृत्व।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Qhuab qhia 25/07/2012
E-mail li
Scope: pib ib tug kev sib tham.
E-mail kom zoo dua: instantaneous.
Ua kom cov neeg muaj nqis – ob qho tag nrho cov kev pab mus rau tus thov kev pab.
3 lub ntsiab yam ntxwv ntawm e-mail li
Nqi zoo: tus me nyuam ntawm e-mail yog free, tsis muaj printing.
Tsom thiab customizable: xaiv uas yuav tau txais kuv nce qib.
Ntsuas: nrhiav yuav ua li cas muaj coob tus neeg yuav qhib, yuav ua li cas muaj coob tus neeg teb hais tias, clicked rau ib qhov txuas lwm yam
2 hom coj mus muag e-mails
Promotional: ntxias tam sim ntawd kev txiav txim.
Cia raws li e-mails: ntawv xov xwm, tsim ntev-lub sij hawm kev sib raug zoo.
Hom coj mus muag e-mails
Lwm tus neeg.
Affiliates: cov neeg koom tes, resellers.
Lw e-mails: e.g. txib, online txhawb nqa feem ntau e-commerce teem.
Xov.
Promotional e-mails.
Promotional e-mails
Ntxias tus neeg siv yuav muab txiav txim los ntawm purchase los yog sau npe. E.g. Ryanair, Buy.com siv nce qib / daim coupon no.
Cia raws li e-mails
Cov ntaub ntawv ntawm tus nqi los tsim ib tug ntev-lub sij hawm kev sib raug zoo nrog tus nyeem ntawv. E.g. tsab ntawv xov xwm.
9 cov kauj ruam nyob rau hauv txoj kev kom cov e-mail li phiaj los nqis tes
Xaiv yaam kev npaj.
Txhais daim ntawv teev: yuav tsum tau yam raug cai.
Creative tiav.
Integrate phiaj los nqis tes nrog rau lwm cov raws.
Personalise cov lus.
Xa mus.
Sib tham sib tuav.
Tsim cov ntawv qhia.
Analyse tau.
1 xaiv yaam kev npaj
Plan nyob ib ncig ntawm koj cov hom phiaj e.g. muag X npaum li cas.
a) Txhais cov hom phiaj
Promotional e-mails:
Tam sim ntawd lub hom phiaj rau cov neeg siv.
Txiav txim los ntawm cov neeg siv: purchase, download, thov kom cov lus qhia.
E-mail phiaj los nqis tes yog sij hawm luv luv.
Cia e-mails
Ntev-lub hom phiaj.
KPI tseem ceeb: qhib tus nqi, nias-los ntawm tus nqi, ROI.
Ntau yooj yim rau xam tshaj promotional e-mails.
Phiaj los nqis tes ntev tseem ceeb heev.
2 Txhais Sau
Loj hlob ib tug tsom database:
Txoj opt-nyob rau hauv.
Qhia tau meej heev kev tso cai pom zoo.
Cov ntaub ntawv yuav tsum muab sau ua lub sij hawm.
Koj database:
Tsuas yog ib tug nkag teb chaws yuav tsum tau. Prospect tus e-mail chaw nyob, tiam sis xav paub ntau ntxiv yuav ua rau zoo tuaj customization.
Koj database: ntau teb:
Thawj lub npe, lub xeem lub npe, lub xeem, lub npe (nyob rau hauv cais teb).
Hnub opt-nyob rau hauv.
Tau qhov twg los ntawm kev tso cai – tickbox.
Tub los ntxhais.
Lub teb chaws.
Hnub yug.
Tab sis nco ntsoov
Tsis txhob hem neeg tawm.
Txhua yam koj yeej xav tau yog ib tug e-mail chaw nyob.
Loj hlob koj daim ntawv teev
Siv txhua sis raug zoo.
Incentives rau npe (whitepaper, khoom plig daim, suab paj nruag).
Sau npe yuav ua kev xaiv thaum lub sij hawm lub khw muag khoom cov txheej txheem.
Viral li.
Offline kev sib tshuam thiab promotions.
Lub vas sab tuaj sau npe yog qhov tseem ceeb.
2 theem kos npe rau-up txheej txheem
Kos e-mail chaw nyob muaj tseeb.
State kheej txoj cai kom meej meej.
tswj npe
Cia nws huv si – thaws bounces – uas e-mails tsis tau tauj.
Opt-nyob rau hauv vs ob opt-nyob rau hauv.
Cia lawv unsubscribe.
Tsis txhob ua spam.
3 Creative tiav
Tiaj ntawv nyeem e-mails.
HTML e-mails – zoo li lub website.
Nkawd ob leeg yuav tsum tau xa tawm.
Tiaj ntawv nyeem e-mail
Phau ntawv xwb.
Tsis hyperlinks / dluab.
Me ntaub ntawv loj.
Zoo tib yam thoob plaws tag nrho cov platforms.
HTML e-mail
Muaj dluab, txawv fonts thiab hyperlinks.
Cov ntaub ntawv loj yog loj npaum li cas.
Kav txawv.
Paub koj cov neeg tuaj saib:
Yog hais tias los ntawm mobile, muaj ib phau ntawv version vim bandwidth cov kev txwv.
Qhov chaw ntawm e-mail
Header.
Subject kab.
Personalised tos txais.
Lub cev.
Footer.
Tsis tso npe link.
Siv cov kev faib thiab tsim
Length.
Yuav kawm ntau txog.
Sectioning.
E-mail cov ntsiab lus
Cov ntsiab lus yuav tsum tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv.
Qhov tseeb.
Tus nqi.
platform kev soj ntsuam
Xyuas kom tseeb tias nws ua haujlwm nyob rau txawv platforms xws li:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Dluab nyob rau hauv e-mails
Dluab txhawb daim ntawv.
Dluab yog tsis ib txwm tso tawm kom pom los ntawm e-mail neeg.
Xyuas kom tseeb tias koj e-mail ua rau kev txiav txim zoo tsis muaj dluab.
Tsis yog txhua tus nyeem mails nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm.
Ntse-xov tooj me nyuam los tu yog sai ua.
Tsis txhob Javascript rau tsaws nplooj ntawv.
4 xyaws phiaj los nqis tes nrog rau lwm cov raws
Txhawb hom lus.
Kom cov lus teb.
5 Personalise cov lus
Pawg customization:
Ib tug mus rau ib tug lag luam nyob rau hauv ib tug macro scale.
Tej yam yooj yim personalization yuav ua tau kom tau.
Ya database.
6 Txiag
E-mail dua los ntawm ib tug ntau ntawm ISP tus. Nyob rau hauv txhua rooj plaub nws yuav tsum khij raws li SPAM.

Rau tus so ntawm lub slides.
Reputation Management
Online zej zog:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 kauj ruam mus rau ORM (Online Reputation Management)
Mloog – xyuas lub buzz.
Analysis – dab tsi yog hais thiab los ntawm leej twg.
Sej – koom nyob rau hauv thiab ua rau kev sib tham.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing előadás 25/07/2012
E-mail marketing
Alkalmazási terület: kezdjenek párbeszédet.
E-mail előnye: azonnali.
Növelje vevői érték – mindkét szolgáltatás az ügyfél.
3 fő jellemzői az e-mail marketing
Költséghatékony: szállítás az e-mail ingyenes, nincs nyomtatás.
Célzott és testre szabható: válassza ki kapja meg a promóció.
Mérhető: milyen sokan nyitnak, hogy hány ember válaszolt, kattintott egy linkre, stb
2 típusú kereskedelmi e-mailek
Promóciós: csábítják az azonnali cselekvést.
Retention alapú e-mail: hírlevelek, a hosszú távú kapcsolatok.
Típusú kereskedelmi e-mailek
Szállítók.
Partnerek: partnerek, viszonteladók.
Tranzakciós e-mail: pl számlák, online támogatás főleg az e-kereskedelem fókuszált.
Hírlevelek.
Promóciós e-maileket.
Promóciós e-mailek
Rá kell vennie a felhasználót, hogy tegyen lépéseket a vásárlás vagy regisztráljon. Például. Ryanair, Buy.com segítségével promóció / szelvényt.
Retention alapú e-mailek
Információk az érték, hogy egy hosszú távú kapcsolat az olvasóval. Például. hírlevél.
9 lépésben létrehozásában az e-mail marketing kampány
Stratégiai tervezés.
Adjuk lista: meg kell szerezni legálisan.
Creative végrehajtását.
Integrálja kampány más csatornákon.
Testre az üzenetet.
Kiépítését.
Interaktív kezelése.
Jelentések készítéséhez.
Elemezze eredményeket.
1 Stratégiai tervezés
Terv körül a célokat, például eladni X összeget.
a) Határozza meg céljait
Promóciós e-mailek:
Közvetlen célja felhasználó.
Intézkedéséről felhasználó: vásárlás, letöltés, információkat kérhet.
E-mail kampány rövid távon.
Retention e-mailek
Hosszabb távú célokat.
KPI fontos: nyílt arány, átkattintási arány, ROI.
Több nehéz kiszámítani, mint a promóciós e-maileket.
Kampány hossza fontos.
2. Adjuk listája
Növekszik a célzott adatbázis:
Valódi opt-in.
Kifejezett kiadott engedély.
Információk gyűjthetők idővel.
Az adatbázis:
Csak egy bejegyzés szükséges. Kilátás az e-mail címet, de további információ pedig jobb testreszabását.
Az adatbázis: több területen:
Utónév, vezetéknév, keresztnév, cím (külön mezők).
Időpontja opt-in.
Forrása engedély – kipipálós.
A nemek.
Ország.
Születési dátum.
de ne feledjük,
Nem megijeszteni az embereket.
Minden, amire szüksége van egy e-mail címet.
Növekvő a listát
Használja minden lehetséges kölcsönhatást.
Ösztönzők regisztrál (tanulmányunkat, ajándékutalvány, zene).
Feliratkozás opciók alatt kiskereskedelmi folyamat.
Vírusmarketing.
Offline kölcsönhatások és az akciókat.
Weboldal regisztrációs kulcs.
2 fokozatú regisztrációs folyamat
Ellenőrizze az e-mail cím helyes.
Állami adatvédelmi politika egyértelműen.
fenntartása listák
Tartsa tisztán – ugrál a pattog – amikor e-maileket nem sikerült teljesíteni.
Az opt-in vs kettős opt-in.
Hadd iratkozni.
Ne legyen spam.
3. Kreatív végrehajtás
Egyszerű szöveges e-maileket.
HTML e-maileket – néz honlapján.
Mindketten kell küldeni ki.
Egyszerű szöveges e-mail
Csak a szöveg.
Linkek nélkül / képeket.
Kisebb fájlméret.
Ugyanúgy néz ki minden platformon.
HTML e-mail
Képeket tartalmaz, különböző betűtípusok és hivatkozásokat.
A fájl mérete sokkal nagyobb.
Teheti másképp.
Ismeri a közönség:
Ha a mobil, kínál egy szöveges változat miatt sávszélesség korlátai.
Részeit e-mail
Fejléc.
Tárgy sorban.
Személyre szabott üdvözlő.
Test.
Lábléc.
Leiratkozás link.
Építési és tervezési
Hossz.
Hangsúly.
Szakaszolása.
E-mail tartalma
Tartalom megfeleljen a felhasználók igényeinek.
Relevanciáját.
Érték.
platform tesztelés
Győződjön meg arról, hogy működik a különböző platformokon, mint:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Képek az e-mailek
Kép erősítik példányt.
A képek nem minden esetben jelenik meg az e-mail kliens.
Győződjön meg róla, hogy az e-mail van értelme képek nélkül.
Nem mindenki olvas leveleket az irodában.
Okostelefon elfogadása rohamosan növekszik.
Kerüljük Javascript céloldalakon.
4 integrálása kampány más csatornák
Meg kell erősíteni a márka üzenetét.
Növelje válaszokat.
5. Az üzenet személyre szabása
Tömeges testreszabás:
Az egyik, hogy egy gazdasági makro méretekben.
Egyszerű megszemélyesítés javíthatja eredményeit.
Szegmens adatbázisban.
6. Telepítés
E-mail áthaladó sok internetszolgáltató. Minden esetben meg lehet jelölni SPAM.

A többi a diákat.
Reputation Management
Online közösségek:
Digg.
eBay
amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 lépés ORM (Online Reputation Management)
Hallgatva – ellenőrzik a zümmögés.
Elemzés – mit mondanak, és kinek.
Befolyásoló – vegyenek részt, és vezeti a beszélgetést.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Fyrirlestur 25/07/2012
E-Mail Marketing
Umfang: hefja viðræður.
E-mail kostur: tafarlaus.
Auka viðskiptavinur gildi – bæði þjónustu við viðskiptavini.
3 helstu einkenni af e-póstur markaðssetning
Kostnaður árangursríkur: sending af e-póstur er ókeypis, engin prentun.
Miðaðar og sérhannaðar: veldu sem vilja fá kynningu mína.
Mælanleg: finna hversu margir eru að opna, hversu margir svöruðu, smellt á tengil o.fl.
2 gerðir af atvinnuhúsnæði tölvupósta
Kynningar: tæla tafarlausra aðgerða.
Varðveisla undirstaða e-póstur: fréttabréf, byggja langtíma sambönd.
Tegundir auglýsing tölvupósta
Birgja.
Samstarfsaðilar: samstarfsaðilum, sölufólki.
Færsla tölvupóstar: t.d. reikningum, á netinu stuðning aðallega e-verslun brennidepill.
Fréttabréf.
Kynningar tölvupóstar.
Kynningar tölvupóstar
Tæla notanda til að grípa til aðgerða í gegnum kaup eða innskráningu. T.d. Ryanair, Buy.com með kynningu / afsláttarmiða.
Varðveisla undirstaða e-mail
Upplýsingar um verðmæti til að búa til langtíma sambandi við lesendur. T.d. fréttabréf.
9 skref í að búa til e-póstur markaðssetning herferð
Stefnumótun.
Skilgreina lista: Afla skal löglega.
Creative framkvæmd.
Samþætta herferð með öðrum leiðum.
Eigið skilaboðin.
Dreifing.
Interactive meðhöndlun.
Búa til skýrslur.
Greina niðurstöður.
1 Stefnumótun
Plan um að markmiðum þínum t.d. selja X upphæð.
a) Skilgreina markmið
Kynningar tölvupóstar:
Strax markmið fyrir notandann.
Aðgerðir, sem notandi: kaup, sækja, óska eftir upplýsingum.
E-mail herferð er skammtíma.
Varðveisla tölvupóstar
Lengri tíma markmið.
Mikilvægt KPI er: opið hlutfall, smellihlutfall, arðsemi.
Erfiðara að reikna en kynningar e-póstur.
lengd herferð mikilvægt.
2 Skilgreina lista
Grow hnitmiðaða gagnagrunni:
Ósvikinn opt for-í.
Skýr leyfi veitt.
Upplýsingar er hægt að safnað með tímanum.
gagnagrunninn:
Aðeins ein færsla krafist. E-mail horfur heldur meiri upplýsingar geta leitt til betri customization.
gagnasafninu: fleiri sviðum:
Fornafn, eftirnafn, kenninafn, titill (í sérstökum sviðum).
Dagsetning opt for-í.
Uppruni leyfi – tickbox.
Kyn.
Country.
Fæðingardagur.
en mundu
Ekki hræða fólk burt.
Allt sem þú þarft í raun er e-mail.
Vaxandi listann
Nota allar tiltækar samskipti.
Hvatning til að skrá þig (whitepaper, gjöf skírteini, tónlist).
Áskrift valkosti meðan smásala ferli.
Veiru-markaðssetning.
Offline milliverkanir og kynningar.
Vefsíða merki upp er lykillinn.
2 stigi skilti-upp aðferð
Athugaðu tölvupóstfang er rétt.
State næði stefna greinilega.
viðhald listum
Halda því hreinu – hopp skoppar – sem tölvupóstar hafa ekki verið afhent.
Opt-í vs tvöfaldur opt for-í.
Látum þá segja upp áskrift.
Verða ekki spam.
3 Creative framkvæmd
Plain text e-mail.
HTML tölvupóstar – lítur út eins og website.
Þeir báðir ættu að vera send út.
Plain texti E-mail
Aðeins texti.
Engar tengla / myndir.
Minna stærð.
Lítur það sama yfir alla palla.
HTML tölvupóstur
Inniheldur myndir, mismunandi leturgerðir og tengla.
Skráarstærð er miklu stærri.
Geta gera öðruvísi.
Þekkir markhóp þinn:
Ef frá farsíma, bjóða textaútgáfu vegna bandwidth takmörkun.
Hlutar tölvupósti
Haus.
Efnislínuna.
Persónuleg kveðja.
Body.
Footer.
Afskrá tengil.
Smíði og hönnun
Lengd.
Áhersla.
Sneiðingu.
E-mail efni
Content ætti að mæta þörfum notenda.
Mikilvægi.
Gildi.
Platform próf
Gakktu úr skugga um að það virkar á mismunandi kerfum, svo sem:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Myndir í e-mail
Myndir styrkja eintak.
Myndir eru ekki alltaf birtar með e-póstur viðskiptavinur.
Gakktu úr skugga um að E-mail þitt vit án mynda.
Ekki allir les póst á skrifstofunni.
Smart-sími upptaka er ört vaxandi.
Forðastu Javascript um síðna.
4 Samþætta herferð með öðrum leiðum
Styrkja skilaboð vörumerki.
Auka viðbrögð.
5 Sérsníða skilaboð
Mass customization:
Einn til einn markaðssetningu á macro skala.
Einföld Personalization geta bætt árangur.
Segment gagnasafn.
6 Dreifing
E-mail sem liggur í gegnum fullt af ISP. Í hverju tilviki er hægt að merkt sem spam.

Fyrir the hvíla af glærum.
mannorð Stjórnun
Online samfélög:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 skref til að Ormur (Online Mannorð Stjórnun)
Hlustun – að fylgjast með suð.
Greining – hvað er verið að segja og af hverjum.
Hafa áhrif – taka þátt í og leiða samtalið.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Akporo:-amalite mkparịta ụka dị.
E-mail uru: ozugbo ahụ.
Dịkwuo ahịa uru – ha abụọ na-ejere ka ahịa.
3 isi e ji mara e-mail ahịa
Eri irè: nnyefe nke ozi-e bụ free, ọ dịghị ebi akwụkwọ.
Ezubere iche na customizable: họrọ onye ga-enweta m nkwalite.
Measurable: chọta otú ọtụtụ ndị na-asaghe, mmadụ ole zara, ịpịrị a njikọ wdg
2 ụdị nke azụmahịa e-Gburu
Nkwado: ịrata ihe ozugbo.
Njigide dabeere e-Gburu: akwụkwọ akụkọ, iru-okwu mmekọrịta.
Ụdị azụmahịa e-Gburu
Suppliers.
Mmekọ: mmekọ, resellers.
Azụmahịa e-Gburu: e.g. invoices, online support ukwuu n’ime e-azụmahịa lekwasịrị anya.
Akwụkwọ akụkọ.
Nkwado e-Gburu.
Nkwado e-Gburu
Rata onye ọrụ ime ihe site zuo ma ọ bụ banye. E.g. Ryanair, Buy.com iji nkwalite / coupon.
Njigide dabeere e-Gburu
Ozi nke uru ike a mmekọrịta na-adịte na-agụ. E.g. Akwụkwọ Akụkọ.
9 nzọụkwụ na-eke ihe e-mail oziịchụnta ahịa
Strategic atụmatụ.
Kọwaa ndepụta: a ga-enwetara iwu.
Creative egbu.
Iwekota mgbasa ozi na ndị ọzọ na ọwa.
Personalise ozi.
Nkenye ọnọdụ.
Interactive njikwa.
N’ịwa akụkọ.
Analyse pụta.
1 Strategic atụmatụ
Plan gburugburu mgbaru ọsọ gị e.g. ere X ego.
a) Kọwaa ihe mgbaru ọsọ
Nkwado e-Gburu:
Immediate mgbaru ọsọ n’ihi na onye ọrụ.
Action e site onye ọrụ: zuo, download, rịọ ozi.
E-mail mkpọsa bụ obere okwu.
Njigide e-Gburu
Aba-okwu mgbaru ọsọ.
KPI si dị mkpa: na-emeghe ọnụego, pịa-site ọnụego, ROI.
More siri ike gbakọọ karịa nkwado e-Gburu.
Mgbasa Ozi ogologo mkpa.
2 Kọwaa List
Eto a ezubere iche nchekwa data:
Ezi ọpụpụ-na.
Akowara ikike egwuri egwu.
Ozi nwere ike kpọkọta karịrị oge.
Gị nchekwa data:
Naanị otu ntinye chọrọ. Atụmanya si e-mail address ma ozi ndị ọzọ nwere ike bute mma customization.
Gị nchekwa data: ọzọ ubi:
Aha mbụ, aha ikpeazụ, aha nna, aha (na iche iche ubi).
Ụbọchị nke ọpụpụ-na.
Isi Iyi nke ikike – tickbox.
Gender.
Country.
Ụbọchị ọmụmụ.
ma cheta
Adịghị mmenyenjo ndị mmadụ anya.
All n’ezie na unu mkpa bụ ihe e-mail address.
-Eto eto gị ndepụta
Jiri ọ bụla dị na mmekọrịta.
Ịkpali edebanye (whitepaper, onyinye ndepụta ego, music).
Idenye aha nhọrọ n’oge mkpọsa usoro.
Malitere ịrịa ahịa.
Na-anọghị n’ịntanetị interactions na n’ọkwá.
Weebụsaịtị ịrịba ama elu bụ isi.
2 ogbo ịrịba ama-elu usoro
Lelee adreesị ozi-e ziri ezi.
State iwu nzuzo n’ụzọ doro anya.
ịnọgide na-enwe anatara
Idebe ya ọcha – ibiaghachi na bounces – nke e-Gburu na e nyefere.
Nwepu Aha na vs abụọ ọpụpụ-na.
Ka ha wepu aha na.
Abụla spam.
3 Creative egbu
Larịị ederede e-Gburu.
HTML e-Gburu – anya dị website.
Ha abụọ ga-zipụrụ.
Larịị ederede e-mail
Naanị ederede.
Ọ dịghị hyperlinks / oyiyi.
Nta file size.
Anya otu gafee niile nyiwe.
HTML e-mail
Nwere oyiyi, dị iche iche Akara ókwú na hyperlinks.
File size bụ ukwuu ka ibu.
-Ejere dị iche iche.
Mara-ege gị ntị:
Ọ bụrụ si mobile, na-enye a ederede version ruru ka bandwit-agaghị emeli.
Akụkụ nke e-mail
Nkụnye eji isi mee.
Isiokwu.
Personalised ekele.
Isi.
N’okpuru.
Wepu aha na njikọ.
Construction na imewe
Ogologo.
Mesiri ike.
Sectioning.
E-mail ọdịnaya
Content kwesịrị izute mkpa nke ọrụ.
Mkpa.
Uru.
Platform ule
Jide n’aka na ọ na-arụ ọrụ dị iche iche nyiwe dị ka:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images na e-mails
Images sikwuo oyiri.
Images na-bụghị mgbe niile gosiri site e-mail ahịa.
Jide n’aka gị e-mail eme ka uche na-enweghị ihe oyiyi.
Ọ bụghị mmadụ nile na-agụ Gburu na ụlọ ọrụ.
Smart-ekwentị doo ji ọsọ na-amụba.
Zere Javascript on ọdịda ibe.
4 iwekota mgbasa ozi na ndị ọzọ na ọwa
Ntụle ika ozi.
-Amụba Ibọrọ.
5 Personalise ozi
Mass customization:
One ka onye ahịa on a nnukwu ọnụ ọgụgụ.
Simple keonwe nwere ike melite nsonaazụ.
Nke nchekwa data.
6 nkenye ọnọdụ
E-mail agafe a otutu ISP ji. Na nke ọ bụla ọ ga-akara dị ka SPAM.

N’ihi na ike nke na ihe nkiri slide.
aha Management
Online obodo:
Digg.
eBay
Amazon
kpugheere
IMDb.
3 iji ORM (Online Àgwà e ji mara Management)
-Ege ntị – nlekota uzu.
Analysis – ihe a na-kwuru na ọ bụ ike onye.
Akara – na-na-eduga ná mkparịta ụka ahụ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pemasaran Online Kuliah 25/07/2012
Email Pemasaran
Cakupan: memulai dialog.
E-mail keuntungan: seketika.
Meningkatkan nilai pelanggan – baik pelayanan kepada klien.
3 karakteristik utama dari pemasaran e-mail
Biaya yang efektif: pengiriman e-mail gratis, tidak ada pencetakan.
Target dan disesuaikan: pilih yang akan menerima promosi saya.
Terukur: menemukan berapa banyak orang yang membuka, berapa banyak orang menjawab, mengklik link dll
2 jenis komersial e-mail
Promosi: menarik tindakan segera.
berdasarkan retensi e-mail: newsletter, membangun hubungan jangka panjang.
Jenis komersial e-mail
Pemasok.
Afiliasi: mitra, reseller.
Transaksi e-mail: mis faktur, dukungan online sebagian besar e-commerce terfokus.
Newsletter.
Promosi e-mail.
Promosi e-mail
Menarik pengguna untuk mengambil tindakan melalui pembelian atau mendaftar. Misalnya. Ryanair, Buy.com menggunakan promosi / kupon.
berdasarkan retensi e-mail
Informasi nilai untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pembaca. Misalnya. buletin.
9 langkah dalam menciptakan kampanye pemasaran e-mail
Perencanaan strategis.
Tentukan daftar: harus diperoleh secara legal.
eksekusi kreatif.
Mengintegrasikan kampanye dengan saluran lainnya.
Personalisasi pesan.
Penyebaran.
penanganan interaktif.
Menghasilkan laporan.
Analisa hasil.
1 Perencanaan strategis
Rencana sekitar tujuan Anda mis menjual jumlah X.
a) Tentukan tujuan
Promosi e-mail:
Tujuan langsung bagi pengguna.
Tindakan yang diambil oleh pengguna: pembelian, download, meminta informasi.
Kampanye E-mail adalah jangka pendek.
Retensi e-mail
tujuan jangka panjang.
penting KPI: terbuka tingkat, tingkat klik-melalui, ROI.
Lebih sulit untuk menghitung dari promosi e-mail.
panjang kampanye penting.
2 Tentukan Daftar
Tumbuh database ditargetkan:
Asli opt-in.
izin eksplisit diberikan.
Informasi dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu.
database Anda:
Hanya satu entri diperlukan. Alamat e-mail prospek tetapi informasi lebih lanjut dapat menyebabkan peningkatan kustomisasi.
database Anda: bidang lainnya:
Nama depan, nama belakang, nama, judul (dalam bidang yang terpisah).
Tanggal opt-in.
Sumber izin – tickbox.
Jenis kelamin.
Negara.
Tanggal lahir.
Tapi ingat
Jangan menakut-nakuti orang.
Yang Anda perlukan adalah alamat e-mail.
Tumbuh daftar Anda
Gunakan setiap interaksi yang tersedia.
Insentif untuk mendaftar (whitepaper, voucher hadiah, musik).
Berlangganan pilihan selama proses ritel.
Pemasaran viral.
interaksi offline dan promosi.
Tanda situs up adalah kunci.
proses pendaftaran tahap 2
Periksa alamat e-mail sudah benar.
DAFTAR negara jelas.
memelihara daftar
Tetap bersih – bouncing bouncing – yang e-mail belum disampaikan.
Opt-in vs double opt-in.
Biarkan mereka berhenti berlangganan.
Tidak menjadi spam.
3 eksekusi Kreatif
teks biasa e-mail.
HTML e-mail – terlihat seperti website.
Mereka berdua harus dikirim keluar.
teks biasa e-mail
Teks saja.
Tidak ada hyperlink / gambar.
ukuran file yang lebih kecil.
Tampak sama di semua platform.
HTML e-mail
Berisi gambar, font yang berbeda dan hyperlink.
ukuran file jauh lebih besar.
Dapat membuat berbeda.
Kenali audiens Anda:
Jika dari ponsel, menawarkan versi teks karena keterbatasan bandwidth.
Bagian dari e-mail
Sundulan.
Garis subjek.
salam Personalised.
Tubuh.
Footer.
link berhenti berlangganan.
Konstruksi dan desain
Panjangnya.
Tekanan.
Sectioning.
konten e-mail
Konten harus memenuhi kebutuhan pengguna.
Relevansi.
Nilai.
platform pengujian
Pastikan ia bekerja pada platform yang berbeda seperti:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Pandangan.
Gambar di e-mail
Gambar memperkuat copy.
Gambar tidak selalu ditampilkan oleh klien e-mail.
Pastikan e-mail Anda masuk akal tanpa gambar.
Tidak semua orang membaca surat di kantor.
adopsi ponsel pintar yang semakin pesat.
Hindari Javascript pada halaman arahan.
4 Mengintegrasikan kampanye dengan saluran lain
Memperkuat pesan merek.
Meningkatkan respon.
5 Personalisasi pesan
kustomisasi massal:
Satu untuk satu pemasaran pada skala makro.
personalisasi sederhana dapat meningkatkan hasil.
Database segmen.
6 Deployment
E-mail melewati banyak ISP. Dalam setiap kasus itu dapat ditandai sebagai SPAM.

Untuk sisa slide.
Manajemen reputasi
komunitas online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 langkah untuk ORM (Manajemen Reputasi Online)
Mendengarkan – pemantauan buzz.
Analisis – apa yang dikatakan dan oleh siapa.
Mempengaruhi – terlibat dalam dan memimpin percakapan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Margaíocht ar Líne Léacht 25/07/2012
Margaíocht Ríomhphost
Raon feidhme: tús a chur le comhrá.
E-mail buntáiste: mheandarach.
Méadú luach do chustaiméirí – idir tseirbhís do chliaint.
3 príomhthréithe margaíochta r-phoist
Is seachadadh ríomhphoist saor in aisce, gan aon priontáil: éifeachtach ó thaobh costais.
Spriocdhírithe agus customizable: roghnaigh a gheobhaidh mo chur chun cinn.
Intomhaiste: fháil amach cá mhéad duine a oscailt, cé fhreagair mhéad duine, chliceáil ar an nasc etc.
2 cineálacha tráchtála ríomhphoist
Cinn: mhealladh gníomh láithreach.
Coinneáil bhunaithe ríomhphoist: nuachtlitreacha, a thógáil caidreamh fadtéarmach.
Cineálacha tráchtála ríomhphoist
Soláthraithe.
Gaolmhara: comhpháirtithe, athdhíoltóirí.
Idirbheart ríomhphoist: m.sh. sonraisc, tacaíocht ar líne den chuid is mó ríomh-thráchtáil atá dírithe.
Nuachtlitreacha.
Promotional r-phoist.
Promotional ríomhphoist
Entice an t-úsáideoir gníomh trí cheannach a ghlacadh nó clárú. M.sh. Ryanair, Buy.com ag baint úsáide as cur chun cinn / cúpón.
Coinneáil bhunaithe ríomhphoist
Eolas do luach a chruthú caidreamh fadtéarmach leis an léitheoir. M.sh. nuachtlitir.
9 céimeanna i gcruthú an ceann fheachtas margaíochta r-phost
Pleanáil straitéiseach.
liosta Sainmhínigh: Ní mór a fháil go dlíthiúil.
forghníomhú Creative.
Chomhtháthú feachtas le bealaí eile.
Personalise an teachtaireacht.
Imlonnú.
láimhseáil Idirghníomhach.
tuarascálacha a ghiniúint.
Déan anailís ar na torthaí.
1 Pleanáil straitéiseach
Plean thart ar do spriocanna m.sh. dhíol X méid.
a) spriocanna Sainmhínigh
Promotional ríomhphoist:
sprioc láithreach do úsáideoir.
Gníomhaíocht arna déanamh ag an úsáideoir: cheannach, a íoslódáil, go gcoinneofar faisnéis.
Is feachtas Ríomhphost ghearrthéarma.
Coinneáil ríomhphoist
spriocanna fadtéarmacha.
tábhachtach KPIanna: ráta oscailte, cliceáil-trí ráta, Roi.
Níos deacra a ríomh ná cur chun cinn r-phoist.
fad Feachtas tábhachtach.
2 Sainmhínigh Liosta
Grow bunachar sonraí spriocdhírithe:
Genuine rogha an diúltaithe i.
cead sainráite arna dheonú.
Is féidir eolas a bhailiú le himeacht ama.
Do bhunachar sonraí:
Níl ach iontráil amháin ag teastáil. Is féidir le seoladh r-phoist Prospect ach tuilleadh eolais mar thoradh ar saincheaptha níos fearr.
Do bhunachar sonraí: réimsí níos mó:
Céadainm, sloinne, sloinne, teideal (i réimsí ar leithligh).
Dáta rogha an diúltaithe i.
Foinse cead – tickbox.
Inscne.
Tír.
Dáta breithe.
ach cuimhnigh
Ná daoine scanradh as.
Is gá gach leat do sheoladh r-phoist.
Fás do liosta
Bain úsáid as gach idirghníomhaíocht fáil.
Dreasachtaí le clárú (whitepaper, dearbhán bronntanais, ceol).
Roghanna le linn phróiseas miondíola Liostáil.
margaíocht Viral.
idirghníomhaíochtaí as líne agus cur chun cinn.
Suíomh Gréasáin clárú eochair.
próiseas síniú suas 2 chéim
Is seiceáil seoladh r-phoist ceart.
Beartas príobháideachta Stáit go soiléir.
liostaí Cothabháil
Coinnigh sé glan – Preab na bounces – nach bhfuil r-phoist a bheith seachadta.
Rogha an diúltaithe i vs dúbailte rogha an diúltaithe i.
Lig dóibh díliostáil.
Ná bheith spam.
3 forghníomhú Creative
gnáth-théacs ríomhphoist.
HTML r-phoist – Breathnaíonn an nós an láithreán gréasáin.
Ba chóir dóibh araon a sheoladh amach.
gnáth-théacs ríomhphoist
Téacs amháin.
Uimh hipearnasc / íomhánna.
méid comhaid níos lú.
Breathnaíonn an gcéanna ar fud gach ardán.
HTML ríomhphoist
Tá íomhánna, clónna éagsúla agus hipearnaisc.
Is é méid comhaid i bhfad níos mó.
An féidir rindreáil éagsúil.
Know do lucht féachana:
Más rud é ó soghluaiste, a thairiscint leagan téacs mar gheall ar theorainneacha bandaleithead.
Páirteanna d’ríomhphost
Ceanntásc.
líne ábhair.
Beannacht phearsantaithe.
Comhlacht.
Buntásc.
nasc díliostáil.
Tógáil agus dearadh
Fad.
Béim.
Sectioning.
ábhar Ríomhphost
Ba chóir Ábhar freastal ar riachtanais na n-úsáideoirí.
Ábharthacht.
Luach.
tástáil ardán
Bí cinnte go n-oibríonn sé ar ardáin éagsúla, mar shampla:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Íomhánna i r-phoist
Íomhánna threisiú cóip.
Ní Íomhánna taispeáint i gcónaí ag cliaint r-phoist.
Bí cinnte a dhéanann do r-phost ciall gan íomhánna.
Ní léann gach duine phoist san oifig.
Tá go nglacfar Cliste-fón ag méadú go tapa.
Seachain Javascript ar leathanaigh tuirlingthe.
4 chomhtháthú feachtas le bealaí eile
Treisigh an teachtaireacht branda.
freagraí Méadú.
5 Personalise an teachtaireacht
saincheaptha mais:
Amháin go margaíochta amháin ar scála macra.
Is féidir le personalization Simplí torthaí a fheabhsú.
bunachar Deighleog.
6 Imlonnú
Ríomhphost dul trí go leor de na ISP. I ngach cás is féidir é a mharcáil mar Spam.

Don chuid eile den sleamhnán.
Bainistíocht Clú
pobail ar líne:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 céimeanna chun ORM (Bainistíocht Clú Líne)
Éisteacht – monatóireacht a dhéanamh ar an Buzz.
Anailís – cad atá á rá agus cé.
Tionchar a imirt ar – gabháil agus mar thoradh ar chomhrá.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Marketing online Lecture 25/07/2012
Marketing via email
Ambito: avviare un dialogo.
E-mail vantaggio: istantanea.
Aumentare il valore per il cliente – sia il servizio al cliente a.
3 caratteristiche principali di e-mail marketing
Economico: la consegna di e-mail è gratuita, non la stampa.
Mirato e personalizzabile: selezionare chi riceverà la mia promozione.
Misurabile: scopri come molte persone si stanno aprendo, quante persone risposero cliccato su un link, ecc
2 tipi di e-mail commerciali
Promozionale: invogliare un’azione immediata.
Conservazione a base di e-mail: newsletter, costruire relazioni a lungo termine.
Tipi di e-mail commerciali
Fornitori.
Affiliati: partner, rivenditori.
Transazione e-mail: per esempio fatture, supporto online per lo più e-commerce focalizzata.
Newsletter.
E-mail promozionali.
E-mail promozionali
Indurre l’utente ad agire attraverso l’acquisto o registrarsi. Per esempio. Ryanair, Buy.com utilizzando la promozione / coupon.
e-mail di conservazione basati
Informazioni di valore per creare un rapporto a lungo termine con il lettore. Per esempio. Newsletter.
9 passi nella creazione della campagna di marketing e-mail
Pianificazione strategica.
Lista Definire: deve essere ottenuto legalmente.
esecuzione creativa.
Integrare campagna con altri canali.
Personalizzare il messaggio.
Deployment.
la gestione interattiva.
Generazione di report.
Analizzare i risultati.
1 Pianificazione strategica
Piano in giro i tuoi obiettivi per esempio vendere quantità X.
a) Definire gli obiettivi
E-mail promozionali:
obiettivo immediato per l’utente.
Azione intrapresa dall’utente: acquisto, download, richiedere informazioni.
campagna di e-mail è a breve termine.
Ritenzione e-mail
obiettivi a più lungo termine.
importante di KPI: tasso di apertura, click-through rate, ROI.
Più difficile calcolare quanto e-mail promozionali.
lunghezza campagna importante.
2 Definire List
Crescere un database mirato:
Genuine opt-in.
permesso esplicito concesso.
Le informazioni possono essere raccolte nel tempo.
Il database:
Una sola voce desiderata. indirizzo e-mail di prospettiva, ma ulteriori informazioni possono portare alla personalizzazione migliorata.
Il database: più campi:
Nome, cognome, cognome, titolo (in campi separati).
Data di opt-in.
Fonte di consenso – tickbox.
Genere.
Nazione.
Data di nascita.
Ma ricorda
Non spaventare la gente fuori.
Tutto ciò che serve è un indirizzo e-mail.
Crescere tua lista
Utilizzare ogni interazione disponibili.
Incentivi per iscriversi (white paper, buono regalo, musica).
Iscriviti opzioni durante il processo di vendita al dettaglio.
Marketing virale.
interazioni offline e promozioni.
segno sito web attivo è la chiave.
processo di iscrizione a 2 stadi
Controllare l’indirizzo e-mail sia corretto.
privacy policy Stato chiaramente.
Il mantenimento di liste
Tenerlo pulito – rimbalzano i rimbalzi – che le e-mail non sono stati consegnati.
Opt-in vs double opt-in.
Lasciateli annullare l’iscrizione.
Non diventare lo spam.
3 esecuzione creativa
testo normale e-mail.
HTML e-mail – si presenta come sito web.
Entrambi devono essere inviati fuori.
Testo semplice e-mail
Solo testo.
Non ci sono collegamenti ipertestuali / immagini.
file di dimensioni minori.
Sembra la stessa su tutte le piattaforme.
HTML e-mail
Contiene le immagini, diversi tipi di carattere e collegamenti ipertestuali.
dimensione del file è molto più grande.
Può rendere in modo diverso.
Conoscere il proprio pubblico:
Se da cellulare, offrire una versione di testo a causa di limitazioni di banda.
Parti di e-mail
Intestazione.
Linea tematica.
saluto personalizzato.
Corpo.
Piè di pagina.
link di cancellazione.
Edilizia e design
Lunghezza.
L’enfasi.
Sezionando.
contenuti e-mail
Il contenuto deve soddisfare le esigenze degli utenti.
Rilevanza.
Valore.
Piattaforma di test
Assicurarsi che funziona su diverse piattaforme, quali:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Immagini in e-mail
Immagini rafforzano copia.
Le immagini non vengono sempre visualizzate dal client di posta elettronica.
Assicurati che il tuo indirizzo e-mail ha senso senza immagini.
Non tutti leggono mail in ufficio.
l’adozione di smart-phone è in rapido aumento.
Evitare Javascript su pagine di destinazione.
4 Integrazione campagna con altri canali
Rafforzare il messaggio del marchio.
Aumentare le risposte.
5 Personalizzare il messaggio
La personalizzazione di massa:
Marketing one to one a livello macro.
Semplice personalizzazione può migliorare i risultati.
banca dati di settore.
6 Deployment
E-mail passa attraverso un sacco di ISP. In ogni caso può essere contrassegnati come spam.

Per il resto delle diapositive.
Reputation Management
Le comunità online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 passi per ORM (gestione della reputazione online)
Ascolto – monitorare il ronzio.
Analisi – ciò che viene detto e da chi.
Influenzare – impegnarsi in e condurre la conversazione.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
オンラインマーケティング講座25/07/2012
電子メールを使ったマーケティング
スコープ:対話を開始します。
Eメールの利点:瞬間。
クライアントへの両方のサービス – 顧客価値を増やします。
Eメールマーケティングの3つの主要な特性
費用対効果の高い:電子メールの配信は無料ですが、ノープリント。
ターゲットを絞ったとカスタマイズ:誰が私のプロモーションを受け取ることになります選択します。
測定可能:多くの人々は、多くの人が答えたか、開いているかを見つける、などのリンクをクリックしました
商用電子メールの2種類
プロモーション:即時のアクションを誘惑。
リテンションベースの電子メール:ニュースレター、長期的な関係を構築します。
商用電子メールの種類
サプライヤー。
アフィリエイト:パートナー、リセラー。
トランザクションEメール:例請求書、オンラインサポート主に電子商取引が集中しました。
ニュースレター。
プロモーションの電子メール。
プロモーションの電子メール
購入を通じて行動を取るか、サインアップするユーザーを誘惑。例えば。プロモーション/クーポンを使用してライアンエアー、Buy.com。
リテンションベースの電子メール
値の情報は、読者との長期的な関係を作成します。例えば。ニュースレター。
電子メールマーケティングキャンペーンを作成するための9ステップ
戦略的計画。
リストを定義します:合法的に取得する必要があります。
クリエイティブ実行。
他のチャンネルとのキャンペーンを統合します。
メッセージをパーソナライズ。
展開。
インタラクティブなハンドリング。
レポートを生成します。
結果を分析します。
1戦略的計画
例えば、あなたの目標の周りプランX量を販売しています。
a)の目標を定義
プロモーションEメール:
ユーザーのための当面の目標。
購入、ダウンロード、要求情報:アクションは、ユーザーが撮影しました。
Eメールキャンペーンは短期的です。
保持電子メール
長期的な目標。
KPIの重要:オープン率、クリックスルー率、ROI。
プロモーションの電子メールよりも計算することがより困難。
キャンペーンの長さが重要。
2リストの定義
対象となるデータベースを育てます:
本物のオプトインインチ
明示的な許可が付与されました。
情報は、時間をかけて集めることができます。
あなたのデータベース:
唯一の1つのエントリが必要です。プロスペクトのメールアドレスが、より多くの情報が改善されたカスタマイズにつながることができます。
データベース:複数のフィールド:
(別々のフィールドで)姓、名、姓、タイトル。
オプトインの日。
許可のソース – tickbox。
性別。
国。
生年月日。
しかし、覚えています
人々を追い払うしないでください。
あなたが本当に必要なのは、電子メールアドレスです。
あなたのリストを成長させます
すべての利用可能な相互作用を使用してください。
(ホワイトペーパー、ギフト券、音楽)をサインアップするためのインセンティブ。
小売プロセス中のオプションを購読。
バイラルマーケティング。
オフラインの相互作用やプロモーション。
ウェブサイトのサインアップが重要です。
2段目のサインアッププロセス
チェック電子メールアドレスが正しいです。
明らかに国家プライバシーポリシー。
リストを維持します
清潔に保つ – 電子メールが配信されていない – バウンスバウンス。
オプトインダブルオプトイン対。
彼らは退会してみましょう。
スパムにならないでください。
3クリエイティブ実行
プレーンテキストの電子メール。
HTML形式の電子メールは – ウェブサイトのように見えます。
彼らの両方が送信されるべきです。
テキスト形式の電子メール
テキストのみ。
いいえハイパーリンク/画像ません。
小さいファイルサイズ。
すべてのプラットフォームで同じように見えます。
HTML形式の電子メール
画像、異なるフォントやハイパーリンクが含まれています。
ファイルサイズは非常に大きいです。
異なるレンダリングすることができます。
あなたの聴衆を知っています:
携帯からの場合、原因帯域幅の制限にテキストバージョンを提供しています。
電子メールのパーツ
ヘッダ。
件名。
パーソナライズ挨拶。
体。
フッター。
登録解除のリンク。
建設と設計
長さ。
強調。
セクショニング。
Eメールの内容
コンテンツは、ユーザーのニーズを満たす必要があります。
関連性。
値。
プラットフォームのテスト
:それはのような異なるプラットフォーム上で動作することを確認します
Gmailの。
Eudoraの。
サンダーバード。
見通し。
電子メール内の画像
画像はコピーを強化します。
画像は常に電子メールクライアントで表示されません。
あなたの電子メールは画像なしで理にかなっていることを確認してください。
誰もがオフィスでメールを読み込みます。
スマートフォンの採用が急速に増加しています。
ランディングページではJavaScriptを避けてください。
4他のチャンネルとのキャンペーンを統合
ブランドのメッセージを強化します。
回答を増やします。
5メッセージをパーソナライズ
マスカスタマイゼーション:
マクロスケールでの1マーケティングへの一つ。
単純なパーソナライゼーションは、結果を改善することができます。
セグメントデータベース。
6展開
ISPの多くの通過する電子メール。それぞれのケースでは、迷惑メールとしてマークすることができます。

スライドの残りの部分については。
評判管理
オンラインコミュニティ:
ディグ。
イーベイ
アマゾン
トリップアドバイザー
IMDB。
ORM(オンライン評判管理)への3ステップ
リスニング – バズを監視します。
分析 – そして誰によって言われているもの。
影響 – で従事し、会話をリードしています。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Scope: miwiti dialog.
E-mail kauntungan: cepet.
Ningkatake nilai customer – loro layanan kanggo klien.
3 ciri utama marketing e-mail
Biaya efektif: layang e-mail gratis, ora printing.
Diangkah lan customizable: pilih sing bakal nampa promosi sandi.
Diukur: golek carane akeh wong sing mbukak, carane akeh wong semaur diklik ing link etc.
2 jinis komersial e-layang
Promotional: mbujuk tumindak langsung.
adhedhasar Retention e-layang: buletin, mbangun sesambetan long-term.
Jinis komersial e-layang
Suppliers.
Afiliasi: partners, Pedagang.
Transaksi e-layang: contone: tagihan, support online biasane e-commerce fokus.
Buletin.
Promotional e-layang.
Promotional e-layang
Mbujuk pangguna kanggo njupuk tindakan liwat tuku utawa mlebu. Contone Ryanair, Buy.com nggunakake promosi / coupon.
adhedhasar Retention e-layang
Informasi regane nggawe hubungan long-term karo maca. Contone newsletter.
9 langkah ing nggawe kampanye marketing e-mail
planning Strategic.
Netepake dhaftar: kudu dijupuk sah.
execution Creative.
Nggabungake kampanye karo saluran liyane.
Nggawe pribadhi pesen.
Penyebaran prajurit.
jawab Interactive.
Generate laporan.
Analyse asil.
1 planning Strategic
Plan watara gol contone ngedol jumlah X.
a) Netepake gol
Promotional e-layang:
langsung goal kanggo panganggo.
Tindakan dijupuk seka pengguna: tuku, download, nyuwun informasi.
kampanye E-mail iku tembung cekak.
Retention e-layang
gol maneh-term.
penting KPI kang: mbukak tingkat, tingkat klik-liwat, bathi.
Luwih angel kanggo ngetung saka promosi e-layang.
dawa kampanye penting.
2 Netepake List
Tuwuh database diangkah:
Genuine milih ing.
ijin Nyata diwenehake.
Informasi bisa padha liwat wektu.
database:
Mung siji entri dibutuhake. alamat e-mail prospek nanging informasi bisa mimpin kanggo apik pangaturan dhewe.
database: lapangan:
jeneng, jeneng mburi, peparab, judhul (ing kothak kapisah).
Tanggal milih ing.
Sumber ijin – tickbox.
Gender.
Negara.
Tanggal lair.
nanging elinga
Aja ajrih mati.
Kabeh sing pancene kudu milih alamat e-mail.
Akeh dhaftar Panjenengan
Gunakake saben interaksi dhuwur.
Bayaran kanggo mlebu (whitepaper, voucer hadiah, music).
Langganan opsi sak proses toko.
marketing virus.
interaksi offline lan promosi.
sign situs web munggah tombol.
proses mlebu munggah 2 tataran
Priksa alamat e-mail sing bener.
privasi privasi negara cetha.
ngramut dhaptar
Tansah iku resik – seger bounces – kang e-layang wis ora wis dikirim.
Milih-in vs pindho milih ing.
Ayo wong batal.
Aja dadi spam.
3 execution Creative
teks Plain e-layang.
HTML e-layang – katon kaya website.
Wong loro kudu dikirim metu.
teks Plain e-mail
Teks mung.
Ora Hyperlinks / gambar.
ukuran file cilik.
Katon padha tengen kabeh platform.
HTML e-mail
Ngandhut gambar, fonts beda lan Hyperlinks.
ukuran berkas luwih gedhe.
Bisa nerjemahake beda.
Ngerti pirsawan:
Yen saka mobile, kurban versi teks amarga watesan bandwidth.
Parts of e-mail
Ulo.
judul.
Salam Personalised.
Body.
Sikil.
link langganan.
India desain
Length.
Emphasis.
Sectioning.
isi E-mail
Content kudu nyukupi kabutuhan pangguna.
Relevansi.
Value.
testing platform
Priksa manawa kerjane ing platform beda kayata:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images in e-layang
Images kuat salinan.
Images ora tansah katampil dening klien e-mail.
Priksa manawa e-mail panjenengan damel raos tanpa gambar.
Ora saben wong maos layang ing kantor.
Adoption Smart-telpon kanthi cepet nambah.
Supaya Javascript ing kaca kebangkrutan.
4 Nggabungake kampanye karo saluran liyane
Nguwataké pesen merek.
Nambah respon.
5 pribadhi pesen
pangaturan dhewe Massa:
Siji siji marketing ing ukuran gedhe.
wong prasaja bisa nambah asil.
database babagan.
6 Penyebaran
E-mail ngliwati akèh ISP kang. Ing saben cilik iku bisa ditandhani minangka spam.

Kanggo ngaso minger.
Manajemen Reputation
komunitas online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 langkah kanggo ORM (Management Reputation Online)
Listening – ngawasi Buzz.
Analysis – apa kang ngandika lan tiyang.
Mengaruhi – melu lan mimpin obrolan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸ 25/07/2012
ಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು.
ಮೇಲ್ ಲಾಭ: ತತ್ಕ್ಷಣದ.
ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೇವೆ – ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಇಮೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮದ 3 ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಉಚಿತ, ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರಣ.
ಗುರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ: ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೆ.
ಅಳೆಯಬಹುದಾದ: ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವ ಹೇಗೆ, ಲಿಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಕ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಮೇಲ್ ಗಳು 2 ರೀತಿಯ
ಪ್ರಚಾರದ: ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಧಾರಣ ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು: ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಮೇಲ್ ಗಳು ವಿಧಗಳು
ಪೂರೈಕೆದಾರರು.
ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಸಖ, ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗಮನ.
ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು.
ಪ್ರಚಾರ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು.
ಪ್ರಚಾರ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಯಾನ್ಏರ್, ಪ್ರಚಾರ / ಕೂಪನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು Buy.com.
ಧಾರಣ ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು
ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ರೀಡರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನ್ನು.
ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ 9 ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆ.
ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಡೆದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮರಣದಂಡನೆ.
ಇತರ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಯೋಜನೆ.
ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ.
ನಿಯೋಜನೆ.
ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.
1 ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ ಯೋಜನೆ
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರಾಟ.
ಒಂದು) ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ಪ್ರಚಾರ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು:
ಬಳಕೆದಾರ ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿ.
ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಕೆದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಖರೀದಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನವಿ.
ಮೇಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಣ್ಣ ಪದ.
ಧಾರಣ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು.
KPI ಪ್ರಮುಖ: ಮುಕ್ತ ದರ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ದರ, ROI ಅನ್ನು.
ಪ್ರಚಾರ ಇ-ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಕಷ್ಟ.
ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಉದ್ದ ಪ್ರಮುಖ.
2 ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿ
ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗ್ರೋ:
ಅಪ್ಪಟ ಆಯ್ಕೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಮಾಹಿತಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್:
ಕೇವಲ ಒಂದು ನಮೂದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್: ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ:
ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಉಪನಾಮ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ).
ಆಯ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ.
ಅನುಮತಿ ಮೂಲ – tickbox.
ಲಿಂಗ.
ದೇಶದ.
ಹುಟ್ತಿದ ದಿನ.
ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ
ಜನರು ಹೆದರಿಸಲು ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ
ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಳಸಿ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ಶ್ವೇತಪತ್ರ, ಉಡುಗೊರೆ ಚೀಟಿ, ಸಂಗೀತ) ಸೈನ್ ಅಪ್.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ.
ವೈರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.
2 ಹಂತ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ.
ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ಇದು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಡಿಲ್ಲ – ಪುಟಿಯುವುದು ಬೌನ್ಸ್.
ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೆಟ್.
ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
3 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮರಣದಂಡನೆ
ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು.
ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು – ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಔಟ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಇಮೇಲ್
ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ.
ಯಾವುದೇ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು / ಚಿತ್ರಗಳು.
ಸಣ್ಣ ಕಡತ ಗಾತ್ರ.
ಎಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಇಮೇಲ್
ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿವಿಧ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಡತ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೋ:
ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ವೇಳೆ, ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಆವೃತ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇಮೇಲ್ ಭಾಗಗಳು
ಶಿರೋಲೇಖ.
ವಿಷಯದ ಸಾಲು.
Personalised ಶುಭಾಶಯ.
ದೇಹ.
ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ.
ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಂಕ್.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಉದ್ದ.
ಒತ್ತು.
ವಿಂಗಡನೆ.
ಮೇಲ್ ವಿಷಯ
ವಿಷಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತತೆ.
ಮೌಲ್ಯ.
ವೇದಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಜಿಮೈಲ್.
ಯೂಡೋರ.
ತಂಡರ್.
ಮೇಲ್ನೋಟ.
ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು
ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು.
ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮೇಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಳು ಓದುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4 ಇತರ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಯೋಜನೆ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು.
ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
5 ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ
ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ:
ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು.
ಸರಳ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು.
ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್.
6 ನಿಯೋಜನಾ
ಮೇಲ್ ISP ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಉಳಿದ.
ಖ್ಯಾತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು:
ನಿಮ್ಮ.
ಇಬೇ
ಅಮೆಜಾನ್
ಟ್ರಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್
ಐಎಮ್ಡಿಬಿ.
ORM 3 ಹಂತಗಳು (ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್)
ಕೇಳುವ – buzz ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು.
ಪ್ರಭಾವ – ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ದಾರಿ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Дәріс 25/07/2012
Электрондық пошта Маркетинг
Қолданылу саласы: диалог бастау.
Электрондық пошта артықшылығы: лездік.
клиентке үшін екі қызмет – клиенттерге мәні арттырыңыз.
электрондық пошта маркетинг 3 негізгі сипаттамалары
Құны тиімді: электронды пошта жеткізу тегін, ешқандай басып шығару.
Мақсатты және теңшелетін: менің жылжыту алады кім таңдаңыз.
Өлшенетін: қанша адам адам, деп жауап берді және т.б. сілтемені басқанын қанша, ашып отырмыз таба
коммерциялық электрондық пошта 2 түрі
Жарнамалық: дереу әрекет ырқына.
Сақтау негізделген электрондық пошта: буклеттер, ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға.
коммерциялық электрондық пошта түрлері
Жабдықтаушылар.
Филиалдар: серіктестер, қайталама тұрғын үй.
Мәміле электрондық пошта: мысалы шот-фактуралар, онлайн қолдау негізінен электрондық коммерция бағытталған.
Бюллетеньдер.
Жарнамалық электрондық пошта.
Жарнамалық электрондық пошта
сатып алу арқылы шаралар қабылдауға немесе тіркелу пайдаланушыны арбау. Мысалы насихаттау / купонды пайдаланып Ryanair, Buy.com.
Сақтау негізделген электрондық пошта
оқырман бар ұзақ мерзімді қарым-қатынас жасау үшін құнының ақпарат. Мысалы Ақпараттық бюллетень.
электрондық пошта маркетингтік науқан құруға 9 қадамдар
Стратегиялық жоспарлау.
тізімін анықтаңыз: заңды түрде алынуы тиіс.
Шығармашылық орындау.
басқа арналармен науқанын біріктіру.
Хабарламаны дербестеу.
Орналастыру.
Интерактивті өңдеу.
есептерді жасау.
нәтижелерін талдау.
1 Стратегиялық жоспарлау
Мысалы, сіздің мақсаттары айналасында жоспары X мөлшерін сатады.
а) мақсатқа анықтаңыз
Жарнамалық электрондық пошта:
пайдаланушы үшін Дереу мақсаты.
сатып алу, жүктеу, сұрау ақпарат: Іс-шаралар пайдаланушы қабылдаған.
Электрондық пошта науқаны қысқа мерзімді болып табылады.
Сақтау электрондық пошта
Ұзақ мерзімді мақсаттары.
KPI маңызды: ашық деңгейі, нұқу арқылы ставка, ROI.
Толығырақ қиын жарнамалық электрондық пошта қарағанда есептеу үшін.
маңызды науқаны ұзындығы.
2 тізімін анықтау
мақсатты дерекқорды Grow:
Шынайы Қатысу.
Explicit рұқсат берілген.
Ақпараттық ұзақ уақыт бойы жиналған мүмкін.
Сіздің дерекқор:
Тек бір жазба қажет. Болашағы электрондық пошта мекен-жайы, бірақ көбірек ақпарат жақсарды күйге әкелуі мүмкін.
Сіздің дерекқор: көп өріс:
(Жеке салалардағы) Тегі, аты, әкесінің аты, тегі, атауы.
Қатысу күні.
рұқсат көзі – tickbox.
Гендерлік.
Ел.
Туған жылы.
Бірақ есте
Адамдарды отпугнуть бермеңіз.
Сіз шынымен қажет Барлық электрондық пошта мекен-жайы болып табылады.
тізімін өсіру
Әрбір қол жетімді өзара іс-қимылды пайдаланыңыз.
(Whitepaper, сыйлық сертификаттары, музыка) тіркелу ынталандыру.
бөлшек процесі кезінде опцияларды жазылу.
Вирустық маркетинг.
Оффлайн өзара және алға жылжыту.
Сайт тіркелу кілті болып табылады.
2 кезең тіркелу процесі
Электрондық пошта мекенжайын тексеріңіз дұрыс.
анық Мемлекеттік құпиялылық саясаты.
тізімдер қамтамасыз ету
таза ұстаңыз – электрондық пошта жеткізілген жоқ – жалтаруға күшті соққыларға шағылысуы.
Келіспеу-екі рет бас тарту жылы В.С..
олардың жазылудан бас берсін.
спамның айналды емес пе.
3 Шығармашылық орындау
Кәдімгі мәтін электрондық пошта.
HTML электрондық пошта – интернет-сайтында ұқсайды.
Олар екеуі де жүзеге жіберілуі тиіс.
Кәдімгі мәтін электрондық пошта
Мәтін ғана.
Бірде-гиперсілтемелер / суреттер.
Кішірек файл өлшемі.
барлық платформаларда бірдей көрінеді.
HTML электрондық пошта
суреттерді, түрлі қаріптерді және гипермәтіндік сілтемелер бар.
Файл мөлшері әлдеқайда көп болып табылады.
басқаша көрсете алады.
Егер аудиторияға біл:
ұялы жылғы болса, салдарынан өткізу жолағын шектеулерге мәтіндік нұсқасын ұсынамыз.
электрондық пошта бөліктері
Header.
Тақырып жолы.
Жеке сәлемдесу.
Дене.
Төменгі деректеме.
Жазылудан бас тарту сілтеме.
Құрылыс және жобалау
Ұзындығы.
Акцент.
Кесінді.
Электрондық пошта мазмұны
Мазмұн пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру керек.
Өзектілігі.
Мән.
Платформа тестілеу
: Ол сияқты түрлі платформаларда жұмыс істейтінін тексеріңіз
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
электрондық пошта хабарларындағы бейнелер
Суреттер көшірмесін нығайтады.
Суреттер әрқашан электрондық пошта клиенттері арқылы көрсетілмейді.
Егер электрондық пошта суреттердің жоқ мағынасы көз жеткізіңіз.
Емес, әркім кеңсесінде хаттарды хабарламада.
Smart-телефон бала асырап тез өсуде.
қону беттерінде Javascript жол бермеңіз.
4 басқа арналармен науқанын біріктіру
Брендтің хабарды нығайту.
жауап арттырыңыз.
5 Хабарламаны дербестеу
Бұқаралық теңшеу:
макрос шкала бойынша бір маркетинг Бір.
Қарапайым даралау нәтижелерін жақсартуға болады.
Сегмент дерекқор.
6 Орналастыру
ISP-ның көптеген арқылы өтетін Электрондық пошта. Әрбір жағдайда ол СПАМ ретінде белгіленген болуы мүмкін.

слайд демалу үшін.
Для түсiнiктiң қосымшалары керек басқару
Онлайн қауымдастықтар:
Digg.
еВау
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
ОРМ (Online тотықпайтын Management) 3 қадамдар
Listening – кайф мониторинг.
Талдау – қандай деді және кім жатқан.
Әсер ететін – айналысуға және сөйлесуді әкеледі.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
កម្រងបទឧទ្ទេសនាមទីផ្សារអនឡាញ 25/07/2012
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
វិសាលភាព: ចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាមួយ។
ផលប្រយោជន៍ E-mail: ឆាប់រហ័ស។
បង្កើនតម្លៃអតិថិជន – សេវាកម្មទាំងពីរឱ្យទៅម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ។
3 លក្ខណៈសំខាន់នៃទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាព: ការចែកចាយនៃអ៊ីមែលដោយឥតគិតថ្លៃ, ការបោះពុម្ពទេ។
កំណត់គោលដៅនិងបានប្ដូរតាមបំណង: ជ្រើសដែលនឹងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំ។
វាស់វែងបាន: រកឃើញរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេបើកពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លើយតបថា: ចុចលើតំណល
2 ប្រភេទនៃអ៊ីមែលពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សព្វផ្សាយ: ទាក់ទាញឱ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់។
អ៊ីមែលឃាត់មូលដ្ឋាន: ព្រឹត្តិបត្រ, ការកសាងទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែង។
ប្រភេទនៃអ៊ីមែលពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្គត់ផ្គង់។
សាខា: ដៃគូលក់បន្ត។
អ៊ីមែលប្រតិបត្តិការ: ឧទា វិក័យប័ត្រ, ការគាំទ្រលើបណ្តាញភាគច្រើនជា e-commerce បានផ្តោតទៅ។
ព្រឹត្តិបត្រ។
អ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយ។
អ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយ
ទាក់ទាញអ្នកប្រើដើម្បីទទួលយកសកម្មភាពតាមរយៈការទិញឬការចុះហត្ថលេខាឡើង។ ឧទា Ryanair, Buy.com ការប្រើការផ្សព្វផ្សាយ / ប័ណ្ណ។
អ៊ីមែលមូលដ្ឋាននៅឃាត់ទុក
ពនៃតម្លៃក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយអ្នកអាន។ ឧទា ព្រឹត្តិប័ត្រ។
9 ជំហានក្នុងការបង្កើតយុទ្ធនាការទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត។
បញ្ជីកំណត់: ត្រូវតែត្រូវបានទទួលបានដោយស្របច្បាប់។
ការប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិត។
រួមបញ្ចូលជាមួយបណ្តាញផ្សេងទៀតយុទ្ធនាការ។
បុគគសារ។
ការដាក់ពង្រាយ។
ការគ្រប់គ្រងអន្តរកម្ម។
បង្កើតរបាយការណ៍។
វិភាគលទ្ធផល។
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទី 1
ផែនការនៅជុំវិញគោលដៅរបស់អ្នកឧទា លក់ចំនួនទឹកប្រាក់ X បាន។
ក) កំណត់គោលដៅ
អ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយ:
គ្រាប់បាល់បន្ទាន់សម្រាប់អ្នកប្រើ។
សកម្មភាពនាំយកដោយអ្នកប្រើ: ការទិញ, ទាញយក, ស្នើសុំព។
យុទ្ធនាការអ៊ីម៉ែលមានរយៈពេលខ្លី។
អ៊ីមែលឃាត់ទុក
គោលដៅរយៈពេលវែង។
សំខាន់ KPI របស់: អត្រាការបើកចំហ, ចុចតាមអត្រា, Roi ។
ច្រើនទៀតមានការលំបាកក្នុងការគណនាជាងអ៊ីមែលផ្សព្វផ្សាយ។
ប្រវែងយុទ្ធនាការសំខាន់។
2 កំណត់បញ្ជី
រីកលូតលាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យកំណត់គោលដៅមួយ:
ពិតប្រាកដមិនចូលរួមក្នុង។
ការអនុញ្ញាតជាក់លាក់ផ្តល់។
ពអាចប្រមូលនៅលើពេលវេលា។
មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នក:
មានតែមួយធាតុដែលបានទាមទារ។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរំពឹងទុកប៉ុន្តែបន្ថែមអាចនាំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងតាមបំណង។
មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នក: វាលបន្ថែមទៀត:
ឈ្មោះជាលើកដំបូង, ឈ្មោះចុងក្រោយ, នាមត្រកូល, ចំណងជើង (នៅក្នុងវាលដាច់ដោយឡែក) ។
កាលបរិច្ឆេទនៃការមិនចូលរួមក្នុង។
ប្រភពនៃការអនុញ្ញាត – tickbox ។
យេនឌ័រ។
ប្រទេស។
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត។
ប៉ុន្តែចាំ
កុំបន្លាចមនុស្សបិទ។
អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកពិតជាត្រូវការគឺជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។
ការកើនឡើងបញ្ជីរបស់អ្នក
ប្រើជារៀងរាល់អន្តរកម្មដែលអាចប្រើបាន។
ការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីចុះឈ្មោះ (whitepaper, កាតមានទឹកប្រាក់អំណោយទាន, តន្ត្រី) ។
ជាវប្រចាំជម្រើសក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការលក់រាយ។
ទីផ្សារមេរោគ។
អន្តរកម្មក្រៅបណ្តាញនិងការផ្សព្វផ្សាយ។
គេហទំព័រសញ្ញាឡើងគឺសំខាន់។
ដំណើរការជាសញ្ញាឡើង 2 ដំណាក់កាល
សូមពិនិត្យមើលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលត្រឹមត្រូវ។
គោលការណ៍ឯកជនរបស់រដ្ឋយ៉ាងច្បាស់។
ការរក្សាបាននូវបញ្ជី
រក្សាវាស្អាត – bounce លោត – ដែលអ៊ីមែលមិនត្រូវបានបញ្ជូន។
ជ្រើសយកនៅក្នុងទល់នឹងពីរដងមិនចូលរួមក្នុង។
អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេជាវជាប្រចាំ។
មិនក្លាយទៅជាសារឥតបានការ។
3 ការប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិត
អ៊ីមែលអត្ថបទធម្មតា។
HTML ដែលអ៊ីមែល – មើលទៅដូចជាវេបសាយ។
ពួកគេទាំងពីរគួរត្រូវបានផ្ញើចេញ។
អត្ថបទធម្មតាអ៊ីមែល
អត្ថបទតែប៉ុណ្ណោះ។
មិនមានតំណខ្ពស់ / រូបភាព។
ទំហំឯកសារតូចជាង។
មើលទៅដូចគ្នានេះដែរនៅទូទាំងវេទិកាទាំងអស់។
អ៊ីម៉ែលរបស់ HTML
មានរូបភាព, ពុម្ពអក្សរផ្សេងគ្នានិងតំណខ្ពស់។
ទំហំឯកសារគឺច្រើនមានទំហំធំ។
អាចបង្ហាញភាពខុសគ្នា។
ដឹងថាទស្សនិកជនរបស់អ្នក:
ប្រសិនបើបានពីទូរស័ព្ទដៃផ្តល់ជូននូវកំណែអត្ថបទដោយសារតែការដែនកំណត់កម្រិតបញ្ជូន។
ផ្នែកខ្លះនៃអ៊ីម៉ែល
បឋមកថា។
បន្ទាត់ប្រធានបទ។
ការស្វាគមន៍ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។
រាងកាយ។
បាតកថា។
តំណជាវជាប្រចាំ។
សំណង់និងការរចនា
ប្រវែង។
ការសង្កត់ធ្ងន់។
Sectioning ។
មាតិកាអ៊ីម៉ែល
មាតិកាគួរបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើ។
ពាក់ព័ន្ធ។
តម្លៃ។
ការធ្វើតេស្តវេទិកា
ធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាធ្វើការនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នាដូចជា:
ជីម៉ែល។
Eudora ។
មយូរា។
Outlook ។
រូបភាពនៅក្នុងអ៊ីមែល
រូបភាពពង្រឹងច្បាប់ចម្លង។
រូបភាពមិនត្រូវបានបង្ហាញជានិច្ចដោយម៉ាស៊ីនភ្ញៀវអ៊ីមែល។
សូមប្រាកដថាអ៊ីមែលរបស់អ្នកធ្វើឱ្យយល់បានដោយគ្មានរូបភាព។
មិនមែនគ្រប់គ្នាបានអានសំបុត្រនៅក្នុងការិយាល័យ។
ការអនុម័តទូរស័ព្ទស្មាតកើនឡើងយ៉ាងលឿន។
ជៀសវាងការអនុញ្ញាត JavaScript នៅលើទំព័រចុះចត។
4 បញ្ចូលជាមួយបណ្តាញផ្សេងទៀតយុទ្ធនាការ
ពង្រឹងសាររបស់យីហោ។
បង្កើនការឆ្លើយតប។
5 បុគគលសារបាន
ប្តូរតាមបំណងអភិបូជា:
មួយទៅទីផ្សារមួយនៅលើមាត្រដ្ឋានម៉ាក្រូមួយ។
បដិរូបកម្មសាមញ្ញអាចកែលម្អលទ្ធផល។
មូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្នែក។
6 ការដាក់ពង្រាយ
E-mail ឆ្លងកាត់ការជាច្រើននៃ ISP របស់មួយ។ ក្នុងករណីជារៀងរាល់វាអាចត្រូវបានសម្គាល់ជាឥតបានការ។

សម្រាប់នៅសល់នៃស្លាយ។
គ្រប់គ្រងកិត្តិស័ព្ទ
សហគមន៍បណ្តាញ:
Digg ។
របស់ eBay
ក្រុមហ៊ុន Amazon
TripAdvisor
IMDB ។
3 ជំហានក្នុងការងអំអភិ (គ្រប់គ្រងកិត្តិស័ព្ទលើបណ្តាញ)
ស្តាប់ – ការត្រួតពិនិត្យការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ។
វិភាគ – អ្វីដែលត្រូវនិយាយហើយដោយនរណា។
ការជះឥទ្ធិពលពី – ចូលរួមនៅក្នុងនិងដឹកនាំការសន្ទនានេះ។

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
온라인 마케팅 강의 25/07/2012
E 메일 마케팅
범위 : 대화를 시작합니다.
E 메일 장점 : 순간.
고객 가치를 증가 – 두 서비스에 클라이언트.
이메일 마케팅의 3 개 주요 특성
비용 효과 : 전자 우편의 배달, 더 인쇄 무료입니다.
대상 및 사용자 정의 : 누가 내 승진을 받게됩니다 선택합니다.
측정 : 많은 사람들이 많은 사람들이 대답하는 방법, 개방하는 방법을 찾을 수 등 링크를 클릭
상업용 전자 메일의 2 종류
프로모션 : 즉각적인 조치를 유혹.
보존 기반 전자 메일 : 뉴스 레터, 장기적인 관계를 구축 할 수 있습니다.
상업용 전자 메일의 유형
공급자.
제휴 : 파트너, 리셀러.
트랜잭션 이메일 : 예컨대 송장, 온라인 지원 대부분의 전자 상거래는 집중했다.
뉴스 레터.
프로모션 전자 메일.
프로모션 전자 메일
구매를 통해 조치를 취하거나 가입하도록 사용자를 유도. 예를 들면 라이언 에어는, Buy.com 프로모션 / 쿠폰을 사용.
보존 기반 전자 메일
값의 정보는 독자와 장기적인 관계를 만들 수 있습니다. 예를 들면 뉴스 레터.
이메일 마케팅 캠페인을 만드는 단계 9
전략 기획.
목록을 정의 합법적으로 취득해야합니다.
창조적 인 실행.
다른 채널 캠페인을 통합 할 수 있습니다.
메시지를 개성.
전개.
대화 형 처리.
보고서를 생성합니다.
결과를 분석한다.
(1) 전략적 계획
예를 들어 목표 주위 계획 X 양을 판매하고 있습니다.
가) 목표를 정의
홍보 이메일 :
사용자에 대한 즉각적인 목표.
액션은 사용자에 의해 촬영 : 구매, 다운로드, 정보를 요청합니다.
E 메일 캠페인은 짧은 기간이다.
보존 이메일
장기 목표.
KPI의 중요한 : 개방 속도, 클릭률, ROI.
홍보 이메일보다 계산이 더 어렵다.
캠페인 길이 중요합니다.
이 목록을 정의
타겟 데이터베이스를 성장 :
정품 수신 거부한다.
명시 적 권한 부여.
정보는 시간에 수집 될 수있다.
데이터베이스 :
하나의 항목이 필요합니다. 잠재 고객의 메일 주소 정보하지만 더 개선 정의를 이끌어 낼 수있다.
데이터베이스 : 더 많은 필드 :
(별도의 분야에서) 이름, 성, 성, 제목입니다.
옵트 인 날짜.
권한의 소스 – tickbox.
성별.
국가.
생년월일.
하지만 기억
사람을 놀라게하지 마십시오.
정말로 필요로하는 전자 메일 어드레스이다.
목록을 성장
가능한 모든 상호 작용을 사용합니다.
인센티브 (백서, 상품권, 음악)에 가입합니다.
유통 과정에서 옵션을 구독합니다.
바이러스 성 마케팅.
오프라인의 상호 작용 및 프로모션.
웹 사이트 로그인, 최대 핵심입니다.
2 단계 가입 절차
확인 메일 주소가 정확하다.
분명히 국가 개인 정보 보호 정책.
목록을 유지
깨끗하게 유지 – 전자 메일이 전달되지 않은 – 바운스 바운스.
선택 – 더블 옵트 인 대.
그들을 취소 할 수 있습니다.
스팸가되지 않습니다.
3 크리 에이 티브 실행
일반 텍스트 전자 메일.
HTML 이메일은 – 웹 사이트처럼 보인다.
그들은 모두 발송해야한다.
일반 텍스트 전자 메일
텍스트 만.
아니 하이퍼 링크 / 이미지가 없습니다.
작은 파일 크기.
모든 플랫폼에서 동일 보인다.
HTML 이메일
이미지, 다른 글꼴 및 하이퍼 링크를 포함합니다.
파일 크기가 훨씬 크다.
다르게 렌더링 할 수 있습니다.
청중을 알고 :
모바일에서 경우로 인해 대역폭 제한에 텍스트 버전을 제공합니다.
이메일의 일부
머리글.
제목 줄.
개인화 된 인사말입니다.
신체.
보행인.
수신 거부 링크를 클릭하십시오.
건축과 디자인
길이.
중요성.
단면.
이메일 콘텐트
콘텐츠는 사용자의 요구를 충족시켜야한다.
관련성.
값.
플랫폼 테스트
확실히이 같은 다른 플랫폼에서 작동합니다 :
Gmail을.
유도라.
천둥새.
시야.
이메일에 이미지
이미지 복사본을 강화한다.
이미지는 항상 전자 메일 클라이언트에 의해 표시되지 않습니다.
전자 메일 이미지없이 의미가 있는지 확인합니다.
모든 사람이 사무실에서 메일을 읽습니다.
스마트 폰 채택이 빠르게 증가하고있다.
방문 페이지에 자바 스크립트를하지 마십시오.
4 다른 채널 캠페인을 통합
브랜드의 메시지를 강화한다.
응답을 높입니다.
5 메시지를 개성
대량 사용자 정의 :
매크로 규모에 하나의 마케팅 하나.
간단한 개인화 결과를 향상시킬 수 있습니다.
세그먼트 데이터베이스.
6 배포
ISP의 많은 통과하는 전자 메일. 각각의 경우에는 스팸으로 표시 할 수 있습니다.

슬라이드의 나머지 부분.
평판 관리
온라인 커뮤니티 :
디그.
이베이
아마존
트립 어드바이저
IMDB.
ORM 3 단계 (온라인 평판 관리)
듣기 – 버즈 모니터링.
분석 – 그리고 누구에 의해 말했다되고 있는지.
좌우 -의 참여와 대화를지도한다.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bike Agirî Marketing 25/07/2012
E-mail Marketing
Çarçoveya: dest bi diyalogê.
E-mail sûd: instantaneous.
Zêdekirina nirxê mişterî – hem xizmeta ji bo ku bi muwekîlê.
3 taybetmendiyên sereke yên marketing e-mail
Cost bi bandor: gihandina e-mail azad e, tu çapkirin.
Hedef û customizable: hilbijêre ku dê pêşvebirina min bistîne.
Pîvandin: bibînin çawa ku gelek kes bi vekirina, çawa ku gelek kes lê vegerand û got, opsîyona on a link hwd.
2 cure yên bazirganî e-mailên
Danasînê: qedeh lezgîn.
Retention li e-mailên: bultenên, avakirina têkiliyên demdirêj.
Cure yên bazirganî e-mailên
Wholesale.
Affiliates: şirîkên, bayîtiyê.
Muameleyan e-mailên: raxîne. fatore, piştgiriya me bike piranî e-commerce sekinîn.
Bultenên.
Danasînê e-mailên.
Danasînê e-mailên
Bixapîne ku li user bo tevgerekê bi rêya kirînê an sign up. Raxîne. Ryanair, Buy.com bikaranîna pêşvebirina / coupon.
Retention li e-mailên
Information ji nirx ji bo afirandina têkiliyeke dirêj-bi xwendevanan. Raxîne. nûçenameya.
9 gavên Di afirandina kampanyaya marketing e-mail
plankirina stratejîk.
Define lîsteya: Divê qanûnî bê standin.
îdamê Creative.
Integrasyonê ya kampanyaya bi din kanalên.
Turismo peyama.
Deployment.
dawxaz înteraktîf e.
Çêneke raporên.
Analyse results.
1 plankirina Stratejîk
Plan li dora armancên xwe raxîne. bifiroşe mîqdara X.
a) Define armancên
Danasînê e-maîl:
armanca nêzîk ji bo user.
Çalakiya by user: kirînê, download, agahî xwest.
kampanyaya E-mail demeke kurt e.
Retention e-mailên
armancên demdirêj.
girîng KPI da: rate vekirî bike, pêl-bi rêjeya, ROI.
More dijwar de ji danasînê e-mailên bo hesabê.
length kampanyaya girîng e.
2 action: List
Mezin dibin a nav HTMLê da heye hedef:
Rasteqîne opt-in.
destûr sisîya dayîn.
Information dikare were ser dem civiya.
danegeha we:
Tenê yek entry pêwîst. navnîşana e-mail Prospect lê belê agahiyên zêdetir dikarin ji bo baştir takekskirina rê.
danegeha we: qadên din:
nav, paşnav, paşnav, title (di warên cuda de).
Date of opt-in.
Source of destûr – tickbox.
Regez.
Welat.
Rojbûn.
lê belê ji bîr
Ma mirovên nexwezin, bi off.
All tu bi rastî jî pêdivî bi navnîşana e-mail e.
Diçe lîsteya te
Bikaranîna her interaction tune.
Teşwîqên sign up (whitepaper, fîşeke diyariya, music).
Subscribe di dema pêvajoya retail options.
marketing bi zûyî.
danûstendinên is û promotions.
sign up Website key e.
pêvajoya nîşana-up 2 qonaxa
Kontrol bike bê navnîşana e-mail rast e.
Siyaseta taybetîtiyê Der dewletê bi awayekî zelal.
parastina lîsteyên
Keep it paqij – gerya ji qamîşên – ku e-mailên ne hatin dayîn.
Opt-li vs cot opt-in.
Bila ew grûpê.
Ma spam bibin ne.
3 darvekirin Creative
Plain text e-mailên.
HTML e-mailên – dengdanê wek website.
Ew herdu, divê derve şandin.
Plain text e-mail
Nivîs bi tenê.
No hyperlînkê / images.
mezinbûnê data biçûk.
Diyar e di heman li hemû platformên.
HTML e-mail
Dihewîne images, fonts cuda û hyperlînkê.
mezinbûnê data e pir mezintir.
Can cuda render.
Dizanin guhdarên xwe:
Eger ji mobile, pêşniyar text version ji ber ku sînorên bandê.
Parçeyên e-mail
Header.
Subject line.
silava Personalised.
Beden.
Rêza.
link Unsubscribe.
Avakirina û design
Dirêjî.
Bidengî.
Sectioning.
naveroka E-mail
Content divê pêdiviyên bikarhênerên hevdîtinê.
Relevance.
Giranî.
testkirina Platform
Bicîh bikin ku ew li ser platformên cuda yên wekî dixebite:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Nîr.
Images li e-mailên
Images ewę copy.
Images bi her tim bi muşteriyên e-mail nîşan ne.
Pê bawer e-mail jî wateya bê images.
Bi her kesî dixwîne mailên di nivîsgeha.
qebûlkirina Smart-Telefon bi lez zêde dibin.
Dûr Javascript li ser rûpelên bi daxistinan.
4 kampanyaya bi din kanalên karîbe
Ewę message brand da.
Zêdekirina bersivên.
5 Turismo peyva
takekskirina Mass:
Yek bi yek marketing li ser asteke makro.
personalization hêsan dikare encamên baştir.
heye, mot’acê.
6 Deployment
E-mail derbas gelek ji ya ISP. Di her rewşê de dikarin bên wek SPAM nîşankirin.

Ji bo yên din berbisk.
Management Reputation
civakên bike:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 gavên ji bo ORM (liserxetê Management Reputation)
Guhdar – çavdêriya de heyecanek.
Analysis – çi ku got û ji aliyê kê.
Bandorkirin – pękanîna û rê li sohbetê.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Түшүндүрүү 25/07/2012
E-почта Marketing
Көлөмү: диалог баштоо.
E-почта артыкчылыгы: укмуш.
керектөө баалуулугун жогорулатууга – кардар үчүн да кызмат.
3 электрондук почта маркетинг негизги мүнөздөмөлөрү
Наркы натыйжалуу: электрондук почта жеткирүү акысыз, эч кандай басып чыгаруу.
Максаттуу жана настройкаланган: ким менин жылдырууну алат тандоо.
Өлчөнүүчү: көп адамдар көп адамдар кантип жооп ачылууда, кантип таап, ж.б. шилтеме басылган
2 соода электрондук почталардын түрлөрү
Жарнамалык: тезинен иш-аракет азгырышат.
Сактоо негизинде электрондук даректер: бюллетендер, узак мөөнөттүү мамилелерди куруу.
электрондук почталардын түрлөрү
Suppliers.
Көз каранды: өнөктөштөр, сатуучу.
Бүтүм электрондук даректер: мисалы, ЭСЕПТЕР, онлайн колдоо, негизинен, электрондук соода багытталган.
Каттары.
Жарнамалык электрондук даректер.
Жарнамалык электрондук каттарды
Колдонуучу азгырып сатып алуу жолу менен иш-аракет же катталуу. Мис Ryanair, Buy.com илгерилетүү / Купонду колдонуу.
Сактоо негизинде электрондук даректер
окурман менен узак мөөнөттүү мамилелерди түзүү үчүн баалуу маалымат. Мис тасма.
электрондук почта маркетинг кампаниясы түзүүгө 9-кадам
Стратегиялык пландоо.
тизмесин аныктоо: мыйзамдуу түрдө алууга тийиш.
Чыгармачыл аткаруу.
башка каналдар менен өнөктүктү киргизүү.
кат Жекелик кылуу.
Жайылтуу.
Interactive иштетүү.
отчетторду түзүү.
жыйынтыктарды талдоо.
1 Стратегиялык пландоо
максат тегерегинде план мис X суммасын сатуу.
а) максаттарды аныктоо
Жарнамалык электрондук даректер:
пайдалануучу үчүн биринчи максаты.
Аракеттер пайдалануучу тарабынан кабыл алынган: сатып алуу, жүктөө, маалыматтарды талап кылышы.
E-почта үгүт кыска мөөнөттүү болот.
Сактоо электрондук даректер
Узак мөөнөттүү максаттарды.
ЭНК маанилүү: ачык чен, чыкылдатуу көрсөткүчү, РОЙ.
жарнамалык электрондук каттарды да эсептеп кыйын.
Үгүт узундугу маанилүү.
2 тизмесин аныктоо
максаттуу базасын өсөт:
Чыныгы кошулуу.
Ачык уруксат берилген.
Маалымат убакыттын өтүшү менен чогулуп болот.
Сиздин базасы:
Бир гана кириши керек. Чара анын электрондук почта дареги, ал эми көбүрөөк маалымат жакшыртуу төп келиши мүмкүн.
Сиздин базасы: көп талаалар:
Аты-жөнү, атасынын аты, аталышы (айрым тармактарда).
Кошулуу датасы.
уруксат булагы – tickbox.
Гендердик.
Өлкө.
Туулган датасы.
Бирок эсте
адамдарды турулуу жок.
чындыгында эле керектүү бардык электрондук почта дареги болуп саналат.
Сиздин тизмесин өсүүдө
ар бир өз-ара аракеттенүүнү колдонбойт.
Шыктандыруучу (whitepaper, белек расписка, музыка) кирүү үчүн.
чекене учурунда параметрлерди жазылуу.
Вирустук маркетинг.
Offline ара жана жарнамалар.
Website белгиси баскыч болуп саналат.
2 этап катталуу тартиби
Текшерүү электрондук почта дареги туура эмес.
так мамлекеттик саясаты.
сактоо тизмесин
таза сактап – электрондук даректер жеткирилди жок, – тийип окушту.
Кошулуу и кош кошулуу.
аларды токтото турсун.
спам болуп жок.
3 Creative аткаруу
Кадимки текст электрондук даректер.
HTML электрондук даректер – сайт окшойт.
Алар экөө тең чыгып жөнөтүлүшү керек.
Кадимки текст электрондук почта
Текст гана.
Жок гипершилтемелерге / сүрөттөр.
Кичирээк билэ кээмэйэ.
бардык аянтчалардын боюнча да көрүнөт.
HTML электрондук почта
сүрөттөрдү, ар түрдүү ариптер жана гиперлинк камтыйт.
Билэ кээмэйэ алда канча жогору.
башкача көрсөтө алат.
угуучуларга билем:
Болсо, уюлдук байланыш, улам өткөрмө чектөөлөр текст нускасын сунуштайт.
электрондук почта бөлүктөрү
Header.
Subject сызык.
Personalised саламдашуу.
Дене.
Колонтитул.
Тартуу шилтеме.
Курулуш жана дизайн
Узундугу.
Басым.
Бөлүмдүн.
E-почта мазмуну
Мазмуну пайдалануучулардын керектөөлөрүн канааттандырууга тийиш.
Актуалдуулугу.
Мааниси.
платформа сыноо
Кылып текшерип, бул сыяктуу ар кандай багытта иштейт:
Gmail.
Юдора.
Thunderbird.
Outlook.
электрондук каттарды Images
Images көчүрмөсүн күчөтүү.
Images дайыма электрондук почта кардарлар тарабынан көрсөтүлгөн эмес.
Сиздин электрондук почта сүрөттөрдү жок акылга сыярлык болушу керек.
Эмес, ар бир кызмат каттарды окуп берет.
Smart-тел кабыл алуу тездик менен өсүп жатат.
Javascript конуу беттеринде качышат.
4 башка каналдар менен өнөктүк Жалпылоо
брендинин кат күчөтүү.
жоопторду жогорулатуу.
5 Кабарды жөндөтүү
Массалык настройка:
Бир макро масштабда бир маркетингинин.
Жөнөкөй Персоналдаштыруу натыйжаларын жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Сегмент базасы.
6 Чагылдырма
E-почта ISP анын көп аркылуу өткөн. Ар бир учурда ал спам катары белгиленген болот.

көчкү калган.
кадыр-башкаруу
Online жамааттар:
Digg.
Окшош
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
ЖПШ 3 кадамдар (Online Даражасы Management)
Угуу – модалуу мониторинг жүргүзүү.
Талдоо – деди жана ким тарабынан жатканын эмне.
Таасир – жүргүзүүгө жана маек алып.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture Marketing ອອນໄລນ໌ 25/07/2012
ຕະຫຼາດ E-mail
ຂອບເຂດ: ເລີ່ມຕົ້ນປຶກສາຫາລື.
ປະໂຫຍດອີເມລ໌: ທັນທີ.
ເພີ່ມມູນຄ່າການລູກຄ້າ – ການບໍລິການທັງສອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.
3 ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງການຕະຫຼາດອີເມລ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິຜົນ: ການຈັດສົ່ງຂອງອີເມລແມ່ນຟຣີ, ການພິມທີ່ບໍ່ມີ.
ເປົ້າຫມາຍແລະປັບແຕ່ງ: ເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ມາດຕະການ: ຊອກຫາວິທີການຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນໄດ້ຖືກເປີດ, ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນຕອບວ່າ, ທີ່ທ່ານຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະອື່ນໆ
2 ປະເພດຂອງອີເມລທຸລະກິດ
ການສົ່ງເສີມການ: ດຶງດູດການດໍາເນີນການທັນທີທັນໃດ.
ການຮັກສາໄວ້ຕາມອີເມລ໌: ຈົດຫມາຍຂ່າວ, ການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນໄລຍະຍາວ.
ປະເພດຂອງອີເມລທຸລະກິດ
ຜູ້ສະຫນອງ.
ສາຂາ: ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍ.
ການອີເມລ໌: ເຊັ່ນ: ໃບແຈ້ງການ, ສະຫນັບສະຫນູນອອນໄລນ໌ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ e-commerce ສຸມໃສ່ການ.
ຈົດຫມາຍຂ່າວ.
ການສົ່ງເສີມການອີເມລ.
ອີເມລສົ່ງເສີມການຂາຍ
ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ເວລາການດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານການຊື້ຫຼືການເຂົ້າເຖິງ. ເຊັ່ນ: Ryanair, Buy.com ການນໍາໃຊ້ການສົ່ງເສີມການ / coupon.
ການເກັບຮັກສາອີເມລ
ຂໍ້ມູນຂອງມູນຄ່າການສ້າງສາຍພົວພັນໄລຍະຍາວກັບຜູ້ອ່ານ. ເຊັ່ນ: ຈົດຫມາຍຂ່າວ.
9 ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງຂະບວນການການຕະຫຼາດອີເມລ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ.
ກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່: ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໄດ້ຮັບຕາມກົດຫມາຍ.
ການປະຕິບັດທີ່ສ້າງສັນ.
ເຊື່ອມໂຍງກັບຂະບວນການທີ່ມີຊ່ອງທາງການອື່ນໆ.
ປັບຂໍ້ຄວາມ.
ການປະຕິບັດ.
ການຈັດການຕິດຕໍ່ພົວພັນ.
ສ້າງບົດລາຍງານ.
ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ.
1 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ແຜນການປະມານເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ຂາຍຈໍານວນ X.
a) ກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍ
ການສົ່ງເສີມການອີເມລ໌:
ເປົ້າຫມາຍທັນທີທັນໃດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ປະຕິບັດງານປະຕິບັດໂດຍຜູ້ໃຊ້: purchase, ດາວໂຫລດ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ການໂຄສະນາອີເມລ໌ເປັນໄລຍະສັ້ນ.
ການເກັບຮັກສາອີເມລ
ເປົ້າຫມາຍໃນໄລຍະຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ທີ່ສໍາຄັນ KPI ຂອງ: ອັດຕາການເປີດ, ອັດຕາການຄລິກໃສ່ໂດຍຜ່ານ, ROI.
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຄິດໄລ່ກ່ວາອີເມລທີ່ສົ່ງເສີມການ.
ຄວາມຍາວຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນ.
2 ກໍານົດບັນຊີ
ການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຖານຂໍ້ມູນເປົ້າຫມາຍ:
ທີ່ແທ້ຈິງເລືອກໃນການ.
ການອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນອະນຸຍາດ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາມາດໄດ້ຮັບການເກັບກໍາໃນໄລຍະທີ່ໃຊ້ເວລາ.
ຖານຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ:
ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງເຂົ້າຕ້ອງການ. ທີ່ຢູ່ e-mail ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງແຕ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບແຕ່ງການປັບປຸງ.
ຖານຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ: ນາເພີ່ມເຕີມ:
ຊື່ທໍາອິດ, ຊື່ສຸດທ້າຍ, ນາມສະກຸນ, ຊື່ (ໃນຂົງເຂດແຍກຕ່າງຫາກ).
ວັນທີຂອງການເລືອກໃນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການອະນຸຍາດ – tickbox.
ບົດບາດຍິງຊາຍ.
ປະເທດ.
ວັນເດືອນປີເກີດ.
ແຕ່ຈົ່ງຈື່ຈໍາ
ບໍ່ scare ປະຊາຊົນອອກ.
ທັງຫມົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌.
ການຂະຫຍາຍຕົວບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທ່ານ
ການນໍາໃຊ້ທິດທຸກຄັ້ງທີ່ມີ.
ສິ່ງຈູງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ (whitepaper, voucher ຂອງປະທານແຫ່ງ, ດົນຕີ).
ຈອງທາງເລືອກໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຍ່ອຍ.
ການຕະຫຼາດ Viral.
ຕິດຕໍ່ພົວພັນອອຟໄລແລະການສົ່ງເສີມການ.
ອາການເວັບໄຊທ໌ເຖິງແມ່ນສໍາຄັນ.
ຂະບວນການອາການເຖິງ 2 ຂັ້ນຕອນຂອງການ
ກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ອີເມລຖືກຕ້ອງ.
ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ State ຢ່າງຊັດເຈນ.
ການຮັກສາລາຍການ
ຮັກສາໃຫ້ມັນສະອາດ – bounce ໄດ້ bounces – ທີ່ອີເມລບໍ່ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ.
ເລືອກໃນ vs double ເລືອກໃນການ.
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພ້ອມ.
ບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ.
3 ການປະຕິບັດຄວາມຄິດສ້າງສັນ
ຂໍ້ຄວາມທໍາມະດາອີເມລ.
HTML ອີເມລ – ເບິ່ງຄືວ່າເວັບໄຊທ໌.
ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງຄວນຈະຖືກສົ່ງອອກ.
ຂໍ້ຄວາມທໍາມະດາ e-mail
ຂໍ້ຄວາມເທົ່ານັ້ນ.
ບໍ່ມີ hyperlinks / images.
ຂະຫນາດໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ.
ເບິ່ງດຽວກັນໃນທົ່ວເວທີທີ່ທັງຫມົດ.
HTML e-mail
ປະກອບດ້ວຍຮູບພາບ, ຕົວອັກສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະ hyperlinks.
ຂະຫນາດໄຟມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ.
ສາມາດສະແດງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຮູ້ການສົນທະນາຂອງທ່ານ:
ຖ້າຫາກວ່າຈາກໂທລະສັບມືຖື, ສະເຫນີສະບັບຂໍ້ຄວາມເນື່ອງຈາກການຈໍາກັດແບນວິດ.
ພາກສ່ວນຂອງອີເມລ
Header.
ອອນໄລນ໌ວິຊາ.
ທັກທາຍສ່ວນບຸກຄົນ.
ຮ່າງກາຍ.
Footer.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຍົກເລີກ.
ການກໍ່ສ້າງແລະການອອກແບບ
ຄວາມຍາວ.
ເນັ້ນຫນັກໃສ່.
Sectioning.
ເນື້ອໃນອີເມລ໌
ເນື້ອໃນຄວນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຄວາມສໍາພັນກັນ.
ມູນຄ່າ.
ການທົດສອບເວທີ
ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
ການຄາດຄະເນ.
ຮູບພາບຕ່າງໆໃນອີເມລ
ຮູບພາບເສີມສ້າງສໍາເນົາ.
ຮູບພາບຈະບໍ່ສະແດງສະເຫມີໄປໂດຍລູກຄ້າອີເມລ໌.
ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອີເມວຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍບໍ່ມີຮູບພາບຕ່າງໆ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນອ່ານເມວໃນຫ້ອງການ.
ການຮັບຮອງເອົາ Smart ໂທລະສັບແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
ຫຼີກເວັ້ນການ Javascript ກ່ຽວກັບຫນ້າດິນ.
4 ເຊື່ອມໂຍງຂະບວນການທີ່ມີຊ່ອງທາງການອື່ນໆ
reinforce ຂໍ້ຄວາມຖ່ານກ້ອນຂອງ.
ເພີ່ມທະວີການຕອບສະຫນອງ.
5 ການປັບຂໍ້ຄວາມ
ການປັບແຕ່ງມະຫາຊົນ:
ຫນຶ່ງໃນຫນຶ່ງການຕະຫຼາດຢູ່ໃນລະດັບມະຫາພາກ.
ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ງ່າຍດາຍສາມາດປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ.
ຖານຂໍ້ມູນສ່ວນ.
6 ປັບໃຊ້
ອີເມລ໌ຜ່ານຫຼາຍຂອງ ISP ຂອງ. ໃນແຕ່ລະກໍລະນີມັນກໍສາມາດໄດ້ຮັບການຫມາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ.

ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການບໍລິການໄດ້.
ການຄຸ້ມຄອງຊື່ສຽງ
ອອນໄລນ໌ຊຸມຊົນ:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 ຂັ້ນຕອນໃນການ ORM (ຈັດການຊື່ສຽງອອນໄລນ໌)
ຟັງ – ຕິດຕາມກວດກາບ້ານໄດ້.
ການວິເຄາະ -. ສິ່ງທີ່ຈະຖືກກ່າວແລະໂດຍໃຜ
ອິດທິພົນຕໍ່ – ດໍາເນີນການແລະນໍາໄປສູ່ການສົນທະນາ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Venalicium Lecture 25/07/2012
E-mail Venalicium
Scope: satus dialogum.
E-mail utilitas instantaneus.
Customer crescere valorem – tum ad servitium huius.
E-mail III principalibus naturis ipsum
Pretium efficax est E-mail effusione non excudere.
Vivamus iaculis et, qui eligere promotionem meam suscepit.
Mensurabiles aperientes invenerunt quot quot Responditque populus clicked in link etc.
Al-commercial genera II
Promotional: Decipies immediate.
Retentionis substructio e-mails: nummarias, aedificare diu-term necessitudines.
E-mails types commercial
China.
Affiliates: socii, resellers.
Transaction e-mails: exempli causa Invoices, e-commerciorum Online support plerumque focused.
Newsletters.
Promotional e-mails.
Promotional e-mails
Suspendisse emptionis vel actionem elicere ad user. Exempli causa Ryanair, per Buy.com Promotion / coupon.
Retentionis substructio e-mails
Indicium creare valorem cum diu lector. Exempli causa elit.
IX gradus in creando E-mail venalicium campaign
Opportuna consilio.
Define list: ut iure adeptus.
Creative executionem.
Integrate bellum cum reliquis canalibus.
Personalise nuntius.
Instruere.
Interactive tractatio.
Generare tradit.
Pinus est.
Opportuna consilium I
Exempli circa tua metas Plan X vendere moles.
a) Define metas
Promotional e-mails:
Immediate ad user metam.
Actio ab Usor: Purchase, download, speraverit.
E-mail militia est tempus.
Retentionis e-mails
Diutius-term calx.
KPI est momenti: aperta rate, click-per rate, ROI.
Difficile ad magis Lorem rationem, quam E-mails.
Media tandem maximus.
II Define List
Crescere iaculis Database:
Sincerus optet-in.
Explicit licentia.
Notitia tempus colligi potest.
Vestri database:
Ingressum requiritur nisi unus. Prospectu est scriptor notitia potest ducere electronica cursus sed elit.
Vestri database fields amplius:
Vārds, nomen, cognomen, nomen (agris divisis).
Date ex optet-in.
Source of licentia – tickbox.
Gender.
Patria.
Diem natalis.
sed memento,
Non cassibus populus off.
Omnes vos vere postulo electronica est.
Crescit List your
Omni commercium available.
Suspendisse ut Stimulus (whitepaper donum auctor musica).
Subscribe bene processus in retail.
Viral venalicium.
Offline interactions et promotiones.
Website clavis est signum, est.
II-usque tempus in signum processus
Reprehendo electronica est.
Privacy Policy rei publicae esse.
Suscipio lists
Facere mundum – currentis resilit – e-mails non quam traditi estis.
In nobis in duplici optet Opt.
Unsubscribe eos.
Non est spam.
III Creative executionem
Plain text e-mails.
E-mails HTML – similis website.
Ambo mitti debet.
E-mail Plain text
Text tantum.
Non hyperlinks / image.
Minor File Size.
Idem per omnia tabulata dispositis spectat.
E-mail HTML
Continet imagines, et alia Pelvis hyperlinks.
File Size multo maior est.
Potest tamen aliter.
Scire audientibus:
Si mobile a, a text version offerre debitum ad limitationes Sed in est.
E-mail Partibus
Header.
Subject linea.
Personalised salutem.
Corpus.
Footer.
Cras interdum link.
Consilium et constructione
Longitudo.
Enc.
Sectioning.
E-mail content
Contentus occursum necessitatibus users.
Relevance.
Value.
suggestus temptationis
Vestibulum ut diversa opera fac:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
E-mails in Images
Images supplementum exemplar.
E-mail clients imagines non demonstratur.
Planto certus vestri e-mail sensum sine phantasmate.
Everyone in mails non habet officium.
Captiosus-phone adoptio est crescente celeriter.
Vitare Javascript in adpulsu pages.
IV, cum alias bellum Integrate canalibus
Augete torris est nuntius.
Crescere responsa.
V verbo Personalise
Aliquam Mass:
Alter ad alterum in tortor eu ipsum.
Simplex personalization can amplio eventus.
Segmentum database.
VI instruere
E-mail pertransiens multum ISP est. Ut spamma utrobique potest.

Nam ceteris labitur.
famae procuratio
Online communities:
Digg.
eBay
Amazon
Elverum
IMDB.
III gradus ORM (Latin Reputation Management)
Kyrie – magna in tellus.
Analysis – Quid per quem dicatur.
Influencing – ducere ad pugnam, et in sermone.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lekcija 25/07/2012
E-pasts Marketing
Darbības joma: sākt dialogu.
E-pasts priekšrocība: acumirklīga.
Palielināt klientu vērtību – gan pakalpojumu klientam.
3 galvenie raksturlielumi e-pasta mārketings
Izmaksu efektīvs: piegāde e-pasts ir bezmaksas, nav drukāšana.
Mērķtiecīga un pielāgojama: izvēlēties, kuri saņems manu veicināšanu.
Izmērāmi: atrast, cik daudz cilvēku ir atvērt, cik daudzi cilvēki atbildēja, noklikšķina uz saites uc
2 veidu komerciālo e-pastu
Promotional: pavedināt tūlītēju rīcību.
Saglabāšanas balstītas e-pastu: biļeteni, veidot ilgtermiņa attiecības.
Veidi komerciālo e-pastu
Piegādātāji.
Filiāles: partneri, tālākpārdevējiem.
Darījumu e-pastu: piem rēķini, tiešsaistes atbalsts galvenokārt e-komercija vērsta.
Biļeteni.
Reklāmas e-pasta vēstules.
Reklāmas e-pastu
Pavedināt lietotājam rīkoties caur pirkšanu vai piereģistrēties. Piem Ryanair, Buy.com izmantojot veicināšanas / kuponu.
Saglabāšanas balstītas e-pastu
Informācija vērtības, lai izveidotu ilgtermiņa attiecības ar lasītāju. Piem biļetens.
9 soļi veidojot e-pasta mārketinga kampaņas
Stratēģiskā plānošana.
Definēt sarakstu: ir jāiegūst likumīgi.
Creative izpilde.
Integrēt kampaņu ar citiem kanāliem.
Personalizēšana ziņu.
Ieviešanai.
Interactive apstrādi.
Radīt ziņojumus.
Analizēt rezultātus.
1 Stratēģiskā plānošana
Plāns ap jūsu mērķiem piem pārdot X summu.
a) Noteikt mērķus
Reklāmas e-pastu:
Mērķis saistībā lietotājam.
Pasākums, ko lietotājs: iegāde, download, pieprasīt informāciju.
E-pasts kampaņa ir īstermiņa.
Saglabāšana e-pastu
Ilgāka termiņa mērķus.
KPI svarīgs: atvērta likme, klikšķu skaits, ROI.
Grūtāk aprēķināt nekā reklāmas e-pastiem.
svarīgi kampaņa garums.
2. Noteikt saraksts
Grow mērķtiecīgu datu bāzi:
Genuine opt-in.
Atsevišķa atļauja piešķirta.
Informāciju var iegūt laika gaitā.
Jūsu datu bāzē:
Tikai viens ieraksts nepieciešams. Prospect e-pasta adrese, bet vairāk informācijas var uzlabot pielāgošanu.
Jūsu datu bāze: vairāk lauki:
Vārds, uzvārds, uzvārds, amats (atsevišķās jomās).
Datums, opt-in.
Avots atļaujas – tickbox.
Dzimums.
Valsts.
Dzimšanas datums.
bet atcerieties
Vai nav skandāla cilvēki off.
Viss, kas jums tiešām ir nepieciešams, ir e-pasta adrese.
Growing savu sarakstu
Izmantot visus pieejamos mijiedarbību.
Stimuli piereģistrēties (tehnisko dokumentu, dāvanu karti, mūzika).
Abonēt iespējas mazumtirdzniecības procesā.
Vīrusu mārketinga.
Offline mijiedarbība un akcijas.
Website piereģistrēties ir galvenais.
2 posms sign-up process
Pārbaudiet e-pasta adrese ir pareiza.
Valsts konfidencialitātes politika skaidri.
saglabājot sarakstus
Paturiet to tīru – piepeši bounces – kas e-pasta nav piegādāti.
Opt-in vs dubultā opt-in.
Ļaujiet viņiem atrakstīties.
Nekļūst spam.
3 Creative izpilde
Plain text e-pasta vēstules.
HTML e-pastus – izskatās mājas lapā.
Viņi abi ir izsūtīti.
Vienkāršs teksts e-mail
Tikai teksts.
Nav hipersaites / images.
Mazāks faila izmērs.
Izskatās vienādi visās platformās.
HTML e-mail
Satur attēlus, dažādus fontus un hipersaites.
Faila izmērs ir daudz lielāks.
Var padarīt savādāk.
Zināt savu auditoriju:
Ja no mobilā, piedāvā teksta versiju, dēļ joslas platuma ierobežojumiem.
Daļas e-pastu
Galvenes.
Subject line.
Personalizēta apsveikuma.
Body.
Kājene.
Atrakstīties saite.
Celtniecības un dizains
Garums.
Uzsvars.
Sekcijās.
E-pasts saturs
Saturam jāatbilst lietotāju vajadzībām.
Atbilstība.
Vērtība.
platforma testēšana
Pārliecinieties, ka tas darbojas uz dažādām platformām, piemēram:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Attēlus e-pastu
Images pastiprināt kopiju.
Attēli netiek vienmēr parādīti ar e-pasta klientiem.
Pārliecinieties, ka jūsu e-pasts ir jēga bez attēliem.
Ne visi lasa pastus birojā.
Smart-phone pieņemšana strauji pieaug.
Izvairieties JavaScript izvietošanas lapas.
4. Integrēt kampaņu ar citiem kanāliem
Pastiprināt zīmola vēstījumu.
Palielināt atbildes.
5 personalizēšana ziņu
Masa pielāgošanu:
Viens uz vienu tirdzniecības uz makro mērogā.
Simple personalizācija var uzlabot rezultātus.
Segments datu bāzē.
6 izvietošanas
E-pasts iet caur daudz ISP. Katrā gadījumā tas var būt atzīmēts kā SPAM.

Par pārējo slaidiem.
reputācija Management
Tiešsaistes kopienas:
Digg.
eBay
Amazone
TripAdvisor
IMDB.
3 soļi, lai ORM (Online Reputācija Management)
Klausīšanās – uzraudzīt buzz.
Analīze – to, kas tiek teica un kam.
Ietekmējot – iesaistīties un vadīt sarunu.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Paskaita 25/07/2012
El.paštas Rinkodara
Taikymo sritis: pradėti dialogą.
E-paštas privalumas: momentinis.
Padidinti klientų vertę – tiek paslaugą klientui.
3 Pagrindinės charakteristikos elektroninio pašto rinkodaros
Ekonomiška: pristatymas paštu yra nemokamas, ne spauda.
Tikslinės ir pritaikoma: pasirinkti kurie gaus mano skatinimas.
Išmatuojami: susirasti, kiek žmonių atidarymo, kiek žmonių atsakė, paspaudžia nuorodą ir tt
2 rūšių komercinių elektroninių laiškų
Reklaminė: suvilioti neatidėliotinų veiksmų.
Saugojimo pagrįstas e-mail: biuleteniai, kurti ilgalaikius santykius.
Tipai komercinių elektroninių laiškų
Tiekėjų.
Filialai: partneriai, perpardavėjai.
Sandorių e-mail: pvz sąskaitos faktūros, pagalba internete dažniausiai e-komercija dėmesio.
Informaciniai biuleteniai.
Reklaminiai laiškai.
Reklaminiai laiškai
Privilioti vartotoją imtis veiksmų per pirkimo arba užsiregistruoti. Pvz “”Ryanair””, Buy.com naudojant skatinimo / kuponą.
Saugojimo pagrįstas e-mail
Informacija vertės sukurti ilgalaikius santykius su skaitytoju. Pvz naujienlaiškis.
9 žingsniai kuriant elektroninio pašto rinkodaros kampaniją
Strateginis planavimas.
Nustatykite sąrašas: turi būti gautas teisėtai.
Kūrybinis vykdymas.
Integruoti kampaniją su kitais kanalais.
Suasmeninkite žinutę.
Diegimas.
Interaktyvus tvarkymas.
Generuoti ataskaitas.
Analizuoti rezultatus.
1 Strateginis planavimas
Planas aplink savo tikslus pvz parduoti X sumos.
a) nustatyti tikslus
Reklaminiai laiškai:
Artimiausi tikslas vartotojui.
Veiksmai, kurių ėmėsi vartotojas: pirkimo, atsisiųsti, prašyti informacijos.
E-paštas kampanija yra trumpalaikis.
Sulaikymo e-mail
Ilgesnės trukmės tikslus.
KPI svarbu: atviri norma, paspaudimų rodiklis, IG.
Sunkiau apskaičiuoti nei reklaminių elektroninių laiškų.
Kampanija ilgis svarbus.
2 Nustatykite sąrašas
Grow tikslinę duomenų bazėje:
Tikras opt-in.
Aiškų leidimą suteikė.
Informacija gali būti surinkta per tam tikrą laiką.
Jūsų duomenų:
reikalingas tik vienas įrašas. Prospektas e-pašto adresas, bet ir daugiau informacijos, gali sukelti geresnio pritaikymo.
Jūsų duomenų: daugiau sritys:
Vardas, pavardė, pavardė, pareigos (atskiruose laukuose).
opt-data.
Šaltinis leidimo – tickbox.
Lytis.
Šalis.
Gimimo data.
bet atsiminkite,
Negalima gąsdinti žmones išjungtas.
Viskas ko jums tikrai reikia, yra el.pašto adresas.
Augantis savo sąrašą
Naudokite kiekvieną turimą sąveiką.
Paskatos užsiregistruoti (techninę dokumentaciją, dovanų kuponą, muzika).
Prenumeruoti galimybes mažmeninės prekybos proceso metu.
Virusinė rinkodara.
Atsijungęs sąveika ir akcijos.
Interneto svetainė užsiregistruoti yra raktas.
2 etapas registracijos procesas
Patikrinkite el.pašto adresas yra teisinga.
Valstybė privatumo politika aiškiai.
išlaikyti sąrašus
Laikykite jį išvalyti – Bounce atsitikimų – kurie laiškai nebuvo pristatyti.
Opt-in vs dvigubai opt-in.
Leiskite jiems atsisakyti.
Netaptų šlamštas.
3 Kūrybinė vykdymas
Paprastu tekstu e-mail.
HTML e-mail – išvaizda svetainėje.
Jie abu turi būti išsiųsti.
Paprastas tekstas E-mail
Tekstas tik.
Nėra hiperteksto / images.
Mažesnis failo dydis.
Atrodo tas pats visose platformose.
HTML elektroninio pašto
Sudėtyje yra vaizdus, įvairių šriftų ir hipersaitus.
Failo dydis yra daug didesnis.
Gali tapti skirtingai.
Žinoti savo auditoriją:
Jei iš mobili, pasiūlyti teksto versija dėl pralaidumo apribojimų.
Dalys elektroniniu paštu
Antraštėje.
Tema linija.
Asmeniškas pasveikinimas.
Kūnas.
Apatinė.
Atsisakyti nurodo.
Statybos ir dizainas
Ilgio.
Pabrėžimas.
Ruožais.
E-paštas turinys
Turinys turėtų atitikti vartotojų poreikius.
Aktualumas.
Vertė.
platforma bandymai
Įsitikinkite, kad jis veikia ant skirtingų platformų, kaip antai:
“”Gmail””.
Eudora “”.
“”Thunderbird””.
“”Outlook””.
Vaizdai E-mail
Vaizdai sustiprinti kopiją.
Vaizdai ne visada rodomas kaip elektroninio pašto.
Įsitikinkite, kad jūsų elektroninio pašto prasmę be nuotraukų.
Ne visi skaito laiškus biure.
“”Smart-telefonas priėmimas sparčiai auga.
Venkite Javascript iškrovimo puslapiuose.
4 integruoti kampaniją su kitais kanalais
Sustiprinti prekės ženklo žinią.
Didinti atsakymus.
5 Pritaikykite pranešimą
Mišios pritaikymas:
Vienas prie vieno prekiauti makro mastu.
Paprasta personalizavimas gali pagerinti rezultatus.
Segmentų duomenų bazę.
6 įdiegimas
El.paštas išgyvena IPT daug. Kiekvienu atveju jis gali būti pažymėtas kaip šlamštas.

Už skaidres poilsio.
reputaciją valdymo
Interneto bendruomenės:
Digg.
ebay
Amazonė
“”TripAdvisor””
IMDB.
3 žingsniai ORM (Dabar naršo valdymo reputaciją)
Klausymas – stebėti gandai.
Analizė – tai, kas buvo pasakyta ir kas.
Įtakos – verstis ir sukelti diskusiją.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Virtrag 25/07/2012
E-Mail Marketing
Ëmfang: en Dialog ufänken.
E-Mail Virdeel: direkt.
Hëlt Client Wäert – souwuel Service bis zu Client.
3 Haaptgrënn Charakteristiken vun E-mail Marketing
Kascht effektiv: Liwwerung vun E-mail ass gratis, keng Dréckerei.
Cibléiert an personaliséiere: wielt déi meng Promotioun kritt.
Moossbar: fannen, wéivill Leit sinn Ouverture, wéi vill Leit nëmmen, geklickt op engem Link etc.
2 Zorte vun kommerziell E-Mail’en
Promotiouns: Profane guer net getrennt direkt reagéieren.
Aarbëcht baséiert E-mail: langfristeg Relatiounen Newsletter, bauen.
Zorte vu kommerziellen E-Mail’en
Fournisseuren.
Partner: Partner, Handel.
Transaktioun E-mail: e.g. Rechnungen, online Ënnerstëtzung meeschtens e-commerce do.
Newsletter.
Promotiouns-E-Mailen.
Promotiouns-E-Maile
Profane guer net getrennt de Benotzer Aktioun duerch de Kaf ze huelen oder aschreift. E.g. Ryanair, Buy.com benotzt Promotioun / Coupon.
Aarbëcht baséiert E-Mail’en
Informatiounen vun Wäert eng laangfristeg Relatioun mat de Lieser ze schafen. E.g. Newsletter.
9 Schrëtt an der E-mail Marketing Campagne schafen
Strategesch Planung.
Definéieren Lëscht: muss fachgerecht kritt ginn.
Creative Ausféierung.
Intégréieren Campagne mat aner Chaînen.
Personaliséiert d’Message.
Détachement.
Interaktiven Ëmgank.
Generate Rapporten.
Legitim Resultater.
1 strategesch Planung
Plan ronderëm Är Zieler e.g. X Betrag verkafen.
e) Roy Ziler
Promotiouns-E-mail:
Direkter Schoss vum Benotzer.
Action vum Benotzer geholl: Kaf, download, Ufro Informatiounen.
E-Mail Campagne ass kuerzfristeg.
Aarbëcht E-Mail’en
Méi-laangwiereg Zieler.
Fuer ass wichteg: oppen Tarif, klickt-duerch Tarif, ROI.
Méi schwéier wéi och Promotiouns-E-Mailen ze berechnen.
Campagne Längt wichteg.
2 Roy Lëscht
Wuessen engem geziilte Datebank:
Éierleche Opt-an.
Ausdrécklechen Autorisatioun erdeelt.
Informatiounen kann iwwer Zäit afonnt ginn.
Är Datebank:
Nëmmen een Element néideg. Prospect d’E-mail Adress awer méi Informatioune kann zu verbessert Personnalisatioun Féierung.
Är Datebank: méi Felder:
Virnumm, Familljennumm, Numm, Titel (an getrennten Felder).
Datum vun Opt-an.
Source vun berechtegt – tickbox.
Geschlecht.
Land.
Gebuertsdatum.
awer denk drun
Net nëmmen Mënschen erféieren ugefaangen.
All dir wirklëch benotzt gëtt eng E-Mail Adress.
Wiisst Är Lëscht
Benotzen all sinn Interaktiounen.
Ureizer ze opzemaachen (whitepaper, Bong, Musek).
Schreiwt Optiounen während Geschäftswelt Prozess.
Haren Marketing.
Offline Molekülle an Promotiounen.
Websäit opzemaachen ass wichteg.
2. Etapp Zeechen-up Prozess
Check E-Mail Adress ass richteg.
kloer Staat Privatsphär Politik.
Bäibehale Lëschten
Halen et propper – d’bounces Karayandık – déi E-mail net geliwwert goufen.
Opt-an vs duebel Opt-an.
Loosst hinnen dun.
ginn net funktionéiert huet.
3 Creative Ausféierung
Kreon Text E-mail.
HTML E-Mailen – ausgesäit Websäit.
Si zwee soll verschéckt ginn.
Kreon Text E-Mail
Text nëmmen.
Nee Linken / Biller.
Kleng Datei Gréisst.
Gesäit d’selwecht ganze all Quaien.
HTML E-Mail
Enthält Biller, verschidden Schrëften a Linken.
Fichier Gréisst ass vill méi grouss.
Kënnen anescht maachen.
Wëssen Är Public:
Wann aus Handy, Offer engem Text Versioun wéinst bandwidth Aschränkungen.
Deeler vun E-mail
Kappball.
Betreff Linn.
Schéi Begréissung.
Kierper.
Fousszeilen.
QIBaseResult Link.
Konstruktioun an Design
Längt.
Schwéierpunkt.
Sectioning.
E-Mail Inhalt
Inhalt sollen de Besoine vun de Benotzer treffen.
Relevanz.
Wäert.
Plattform Testen
Vergewëssert et Wierker op verschidde Quaien wéi:
Gmail.
Eudora.
Themen.
Ausbléck.
Biller an E-Mailen
Biller esprit Copy.
Biller sinn net ëmmer déi E-mail Clienten ugewisen.
Passt op Är E-Mail Sënn ouni Biller mécht.
Net jidderee liest Mail’en an de Büro.
Smart-phone Adoptioun ass séier waarden.
Vermeide Javascript op Landung Säiten.
4 intégréieren Campagne mat aner Chaînen
Esprit Mark d’Message.
Hëlt Äntwerte.
5 Personaliséiert de Message
Mass Personnalisatioun:
One fir eng Marketing op engem Macro Skala.
Simple Personaliséierungs- kann Resultat verbesseren.
Segment Datebank.
6. Deelweis hun woaren
E-mail duerch vill vun Do ass laanscht. An all Fall kann et funktionéiert markéiert ginn.

Fir de Rescht vun der drënner.
Ruff Management
Online Communautéiten:
Mode.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 Schrëtt ze ORM (Online Reputatioun Management)
Lauschtert – iwwerwaacht der Buzz.
Analyse – wat an duerch deen d’gesot ginn.
Beaflossen – engagéieren an an d’Gespréich ze bréngen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Онлајн маркетинг Предавање 25/07/2012
Е-пошта Маркетинг
Предмет: започне дијалог.
Е-пошта предност: моментално.
Се зголеми клиент вредност – и услуги за да на клиентот.
3 главни карактеристики на е-мејл маркетинг
Рентабилно: Испорака на е-пошта е бесплатно, без печатење.
Насочени и индивидуализира: изберете кои ќе добијат мојата промоција.
Мерливи: да се најде како многу луѓе се отвораат, колку луѓе одговорија, кликнал на линкот и др
2 вида на рекламна е-пошта
Промотивна: примами итна акција.
Задржување базирани e-mail: билтени, се изгради долгорочни односи.
Видови на рекламна е-пошта
Добавувачи.
Филијали: партнери, препродавачи.
Трансакција e-mail: на пример, фактури, се фокусираше онлајн поддршка главно е-трговија.
Билтени.
Промотивни e-mail.
Промотивни e-mail
Примами на корисникот да се преземе акција преку купување или регистрирате. На пример, Рајанер, Buy.com користење промоција / забава.
Задржување базирани e-mail
Информации од вредност да се создаде долгорочен однос со читателот. На пример, билтен.
9 чекори во создавањето на e-mail маркетинг кампања
Стратешко планирање.
Дефинирање на листа: мора да се добие легално.
Криејтив извршување.
Интегрирање на кампања со други канали.
Персонализирајте пораката.
Распоредување.
Интерактивен ракување.
Генерирање на извештаи.
Анализа на резултатите.
1 Стратешко планирање
План околу вашите цели на пример, продаваат Х сума.
а) Дефинирање на своите цели
Промотивни e-mail:
Непосредна цел за корисникот.
Преземените активности од страна на корисникот: купување, симнување, да побара информации.
Е-пошта на кампањата е краток рок.
Задржување на e-mail
Долгорочните цели.
важен клучен индикатор е: отворен стапка, кликнете-преку стапка, рентабилност.
Повеќе тешко да се пресмета од промотивни e-mail.
должина кампања важно.
2 Дефинирајте Листа
Се зголеми насочени база на податоци:
Оригинален одлучат-во.
Експлицитно одобрение.
Информации може да се соберат во текот на времето.
Вашата база на податоци:
потребен е само еден влез. e-mail адреса замисла е, но повеќе информации може да доведе до подобрување на прилагодување.
Вашата база на податоци: повеќе области:
Име, презиме, презиме, назив (во посебни области).
Денот на одлучат-во.
Извор на дозвола – tickbox.
Пол.
Земја.
Дата на раѓање.
но, се сеќавам
Не се плашиш луѓе надвор.
Сите што навистина треба е е-mail адреса.
Одгледување на вашата листа
Користете ги сите достапни интеракција.
Стимуланси за да се регистрирате (Осведомителка, ваучер, музика).
Зачленете опции за време на процесот на мало.
Вирален маркетинг.
Надвор од мрежа интеракции и промоции.
знак вебсајт е клучот.
процес 2 фаза регистрирањето
Проверите e-mail адреса е точна.
Државната политика за приватност јасно.
одржување на листи
Чувајте го на чиста – отскокнување на одбиени – што не е испорачана во e-mail.
Одлучат-во е vs двојно се одлучат-во.
Да ги оставиме да се вратиш.
Не стане спам.
3 креативни извршување
Обичен текст e-mail.
HTML e-mail – изгледа како веб-сајт.
Тие треба да бидат испратени.
Обичен текст е-маил
Само текст.
Не хиперлинкови / слики.
Помала големина на фајл.
Изгледа исто во сите платформи.
HTML е-пошта
Содржи слики, различни фонтови и хиперлинкови.
Големина на датотеката е многу поголем.
Може да го направи поинаку.
Знаете вашата публика:
Ако од мобилни, нудат текст верзија должи на пропусниот опсег ограничувања.
Делови на e-mail
Заглавието.
Предмет линија.
Personalised поздрав.
Тело.
Подножјето.
Отпишување линк.
Изградба и дизајн
Должина.
Акцент.
Разделување.
e-mail содржина
Содржина треба да се задоволат потребите на корисниците.
Релевантност.
Вредност.
тестирање платформа
Бидете сигурни дека тоа работи на различни платформи како што се:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Слики во e-mail
Слики зајакне копија.
Сликите не се секогаш прикажани од страна на e-mail клиенти.
Бидете сигурни дека вашата е-маил смисла без слики.
Не секој го чита пораки во канцеларијата.
донесување паметни телефони е брзо расте.
Избегне Javascript на целни страници.
4 интегрираат кампања со други канали
Да се зајакне порака брендот.
Зголемување одговори.
5 Персонализирајте пораката
Масовно прилагодување:
Еден на еден маркетинг на макро ниво.
Едноставен персонализација може да го подобри резултати.
Сегмент на базата на податоци.
6 распоредување
Е-пошта поминува низ многу интернет провајдерите. Во секој случај, тоа може да бидат означени како spam.

За остатокот на слајдови.
управување со репутација
Заедници на интернет:
Аватарот на.
eBay
Амазон
Вчерашниот службениот времето
IMDB.
3 чекори за да ОРМ (Онлајн Управување со репутација)
Слушање – следење на зуи.
Анализа – што е кажано и од кого.
Влијаеме – се вклучат и да води разговор.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Sehatra: manomboka ny fifanakalozan-kevitra.
E-mail tombony: instantaneous.
Ampitomboy mpanjifa sarobidy – na fanompoana ho ny mpanjifa.
3 lehibe toetra ny e-mail-barotra
Cost mahomby: fanaterana ny e-mail dia maimaim-poana, tsy misy fanontam-pirinty.
Lasibatra sy customizable: mifidy iza no handray ny fisondrotana.
Azo refesina: mahita ny isan’ny olona ireo eo am-piandohan’ny, firy ny olona namaly, voakitika ny rohy etc.
2 karazana ara-barotra e-mail
Promotional: hitaona asa avy hatrany.
Fihazonana mifototra e-mail: Newsletters, manorina fifandraisana maharitra.
Karazam-barotra e-mail
Mpamatsy.
Mpiray: mpiara-miasa, resellers.
Raharaham-barotra e-mail: oh faktiora,-tserasera fanohanana ny ankamaroany e-varotra mifantoka.
Newsletters.
Dokam-barotra e-mail.
Dokam-barotra e-mail
Hitaona ny mpampiasa handray andraikitra amin’ny alalan’ny fividianana na sonia. Oh Ryanair, Buy.com mampiasa fisondrotana / tapakila.
Fihazonana mifototra e-mail
Information ny vidy mba hamoronana maharitra fifandraisana amin’ny mpamaky. Oh Newsletter.
9 dingana amin’ny famoronana ny e-mail-barotra fanentanana
Strategic drafitra.
Mamaritra ny lisitra: tsy maintsy ho azo ara-dalàna.
Famoronana famonoana.
Mampiditra fampielezan-kevitra amin’ny fantsona hafa.
Personalise ny hafatra.
Fanapariahana.
Interactive fikirakirana.
Hiteraka tatitra.
Analyse vokatra.
1 Strategic drafitra
Plan manodidina ny tanjona oh hivarotra X vola.
a) Ataovy Mazava Tsara tanjona
Dokam-barotra e-mail:
Avy hatrany tanjona ho an’ny mpampiasa.
Action nalain’ny mpampiasa: hividy, download, mangataka fanazavana.
E-mail fampielezan-kevitra dia fotoana fohy.
Fihazonana e-mail
Tanjona mandritra ny fotoana maharitra.
KPI ny zava-dehibe: misokatra ny tahan’ny, tsindrio-amin’ny alalan’ny tahan’ny, ROI.
More sarotra ny kajy noho ny dokam-barotra e-mail.
Fanentanana zava-dehibe ny halavany.
2 Ataovy Mazava Tsara List
Grow ny lasibatra banky angona;
Tena misafidy-in.
Nanome fahazoan-dalana mazava.
Information dia afaka hangonina rehefa mandeha ny fotoana.
Your Database:
Teny iray ihany no ilaina. Prospect ny e-mail, fa fanazavana fanampiny dia afaka mitarika ho amin’ny tsara kokoa customization.
Ny angona: more saha:
Anarana voalohany, farany anarana, atao hoe koa, anaram-boninahitra (in misaraka saha).
Daty ny hifidy-in.
Loharanom-dalana – tickbox.
Lahy sy ny vavy.
Firenena.
Daty nahaterahana.
fa tsarovy
Aza hampitahorana ny olona eny.
Tena rehetra ilaina dia ny adiresy e-mail.
Mitombo ny lisitra
Ampiasao rehetra misy fifandraisana.
Fandrisihana hanao sonia ny (whitepaper, fanomezana voucher, mozika).
Raiso amin ny safidy mandritra ny dingana antsinjarany.
Niparitaka be barotra.
Ivelan’ny fifandraisana sy ny fisondrotana.
Website Sign Up no fanalahidy.
2 dingana famantarana-up dingana
Hamarino e-mail dia marina.
-Panjakana politika mazava tsara ny fiainana manokana.
fihazonana lisitra
Tandrovy ny Fahadiovana – Aza kivy ny nitontontontona – izay e-mail dia tsy afa-miala.
Misafidy-in vs roa sosona hifidy-in.
Aoka serasera.
Aza ho spam.
3 Creative famonoana
Lahatsoratra tsotra e-mail.
HTML e-mail – mitovy namany Sary.
Izy roa tokony naniraka.
Lahatsoratra tsotra e-mail
Soratra ihany.
No Rohibe / sary.
Kely file size.
Mijery izany manerana ny sehatra rehetra.
HTML e-mail
Misy sary, sy ny endritsoratra hafa Rohibe.
File haben’ny dia be kokoa.
Mahavaly hafa.
Fantaro ny mpihaino:
Raha avy amin’ny finday, manolotra ny lahatsoratra pirinty noho ny passante voafetra.
Parts ny e-mail
Header.
Subject tsipika.
Personalised fiarahabana.
Body.
Footer.
Unsubscribe rohy.
Construction sy ny famolavolana
Length.
Fanamafisana.
Sectioning.
E-mail afa-po
Content dia tokony hihaona ny zavatra ilain’ny mpampiasa.
Relevance.
Sarobidy.
Platform fitiliana
Ataovy azo antoka fa miasa amin’ny sehatra samy hafa toy ny hoe:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Sary ao amin’ny e-mail
Images Manamafy dika mitovy.
Images tsy foana aseho amin’ny alalan’ny e-mail mpanjifa.
Ataovy azo antoka ny e-mail dikany tsy misy sary.
Tsy ny rehetra mamaky mail any amin’ny birao.
Smart-telefaonina fananganan-jaza dia mitombo haingana.
Ialao ny Javascript amin’ny fipetrahana pejy.
4 Ampidirina fampielezan-kevitra amin’ny fantsona hafa
Manamafy marika ny hafatra.
Ampitomboy valiny.
5 Personalise ny hafatra
Faobe customization:
Iray iray barotra amin’ny ambaratonga macro.
Simple personalization afaka hanatsarana vokatra.
Ampahany banky angona.
6 fanapariahana
E-mail mandalo be dia be ny ISP. Amin’ny tranga tsirairay dia azo marika toy ny spam.

Fa ny sisa amin’ny tsary.
laza Management
Online vondrom-piarahamonina:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 dingana ORM (Online Laza Management)
Mihaino – fanaraha-maso ny Buzz.
Analysis – inona no lazaina sy iza.
Fiantraikany – hanao ao ary hitarika ny resaka.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Kuliah 25/07/2012
E-mail Marketing
Skop: memulakan dialog.
kelebihan E-mel: serta-merta.
Meningkatkan nilai pelanggan – kedua-dua perkhidmatan kepada kepada pelanggan.
3 ciri-ciri utama e-mel pemasaran
Kos efektif: penghantaran e-mel adalah percuma, tiada percetakan.
Disasarkan dan disesuaikan: pilih yang akan menerima kenaikan pangkat saya.
Boleh diukur: mencari berapa ramai orang yang membuka, berapa ramai orang menjawab, klik pada pautan dan lain-lain
2 jenis komersial e-mel
Promosi: menarik tindakan segera.
Penahanan berdasarkan e-mel: surat berita, membina hubungan jangka panjang.
Jenis-jenis komersial e-mel
Pembekal.
Affiliate: rakan-rakan, penjual semula.
Transaksi e-mel: cth invois, sokongan dalam talian kebanyakannya e-dagang memberi tumpuan.
Surat berita.
Promosi e-mel.
Promosi e-mel
Menarik pengguna untuk mengambil tindakan melalui pembelian atau mendaftar. Mis Ryanair, Buy.com menggunakan promosi / kupon.
Penahanan berdasarkan e-mel
Maklumat yang bernilai kepada mewujudkan hubungan jangka panjang dengan pembaca. Mis surat berita.
9 langkah-langkah dalam membuat kempen pemasaran e-mel
Perancangan strategik.
Tentukan senarai: mesti diperolehi secara sah.
pelaksanaan kreatif.
Mengintegrasikan kempen dengan saluran lain.
Pilihan sendiri mesej.
Deployment.
pengendalian interaktif.
Menjana laporan.
Menganalisis keputusan.
1 Perancangan strategik
Pelan sekitar matlamat anda cth menjual jumlah X.
a) Tentukan matlamat
Promosi e-mel:
Matlamat terdekat untuk pengguna.
Tindakan yang diambil oleh pengguna: pembelian, memuat turun, meminta maklumat.
kempen E-mel adalah jangka pendek.
Penahanan e-mel
matlamat jangka panjang.
penting KPI: Kadar terbuka, kadar klik-melalui, ROI.
Lebih sukar untuk mengira daripada promosi e-mel.
panjang kempen penting.
2 Tentukan Senarai
Tumbuh pangkalan data yang disasarkan:
Genuine opt-in.
kebenaran yang jelas diberikan.
Maklumat dapat dikumpulkan dari masa ke masa.
Pangkalan data anda:
Hanya satu penyertaan diperlukan. alamat e-mel Prospect tetapi maklumat lanjut boleh membawa kepada penyesuaian yang lebih baik.
Pangkalan data anda: lagi bidang:
nama pertama, nama akhir, nama keluarga, tajuk (dalam bidang yang berasingan).
Tarikh opt-in.
Sumber kebenaran – tickbox.
Jantina.
Country.
Tarikh lahir.
tetapi ingat
Jangan menakutkan orang luar.
Apa yang anda perlukan adalah alamat e-mel.
Berkembang senarai anda
Gunakan setiap interaksi didapati.
Insentif untuk mendaftar (kertas putih, baucar hadiah, muzik).
Langgan pilihan semasa proses runcit.
Viral marketing.
interaksi Offline dan promosi.
Laman web sign up adalah kunci.
2 peringkat proses pendaftaran
alamat e-mel menyemak adalah betul.
Dasar privasi Nyatakan dengan jelas.
mengekalkan senarai
Pastikan ia bersih – melantun melantun – mana e-mel yang belum diselamatkan.
Opt-in vs double opt-in.
Biarkan mereka berhenti melanggan.
Jangan menjadi spam.
3 pelaksanaan Creative
teks biasa e-mel.
HTML e-mel – kelihatan seperti laman web.
Mereka kedua-duanya harus dihantar keluar.
teks biasa e-mel
Teks sahaja.
Tiada hiperpautan / imej.
saiz fail yang lebih kecil.
Kelihatan sama di semua platform.
HTML e-mel
Mengandungi imej, fon yang berbeza dan hiperpautan.
Saiz fail yang lebih besar.
Boleh menyebabkan berbeza.
Tahu penonton anda:
Jika dari telefon bimbit, menawarkan versi teks kerana batasan bandwidth.
Sebahagian daripada e-mel
Kepala.
baris subjek.
Ucapan Personalised.
Badan.
Footer.
link unsubscribe.
Pembinaan dan reka bentuk
Panjang.
Penekanan.
Sectioning.
kandungan E-mail
Kandungan perlu memenuhi keperluan pengguna.
Relevan.
Nilai.
ujian platform
Pastikan ia berfungsi pada platform yang berbeza seperti:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imej dalam e-mel
Images mengukuhkan salinan.
Imej tidak sentiasa dipaparkan melalui e-mel pelanggan.
Pastikan e-mel anda masuk akal tanpa imej.
Tidak semua orang membaca mel di pejabat.
penggunaan telefon pintar semakin meningkat dengan pesat.
Elakkan Javascript pada halaman arahan.
4 Mengintegrasikan kempen dengan saluran lain
Mengukuhkan lagi jenama.
Meningkatkan tindak balas.
5 Pilihan sendiri mesej
penyesuaian massa:
Satu kepada satu pemasaran pada skala yang makro.
peribadi yang mudah boleh meningkatkan hasil.
pangkalan data segmen.
6 Deployment
E-mel melalui banyak ISP. Dalam setiap kes ia boleh ditandakan sebagai SPAM.

Bagi yang lain daripada slaid.
Pengurusan reputasi
komuniti dalam talian:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 langkah untuk ORM (Online Pengurusan Reputasi)
Mendengar – memantau buzz.
Analysis – apa yang sedang berkata dan oleh siapa.
Mempengaruhi – melibatkan diri dalam dan membawa perbualan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രഭാഷണം 25/07/2012
ഇ-മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്
സാധ്യത: ഒരു ഡയലോഗ് ആരംഭിക്കുക.
ഇ-മെയിൽ മെച്ചം: ഉടനടിയുള്ള.
ക്ലയന്റ് ലേക്ക് ഇരുവരും സേവനം – ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
ഇ-മെയിൽ വിപണനം 3 സവിശേഷതയായിരുന്നു
കോസ്റ്റ് ഫലപ്രദമായ: ഇ-മെയിൽ വിതരണം സൗജന്യമാണ്, പ്രിന്റിംഗ്.
ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള രൂപമാറ്റം: എന്റെ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കണക്കുകൂട്ടാൻ: എത്ര പേർ ജനം മറുപടി മുതലായവ ലിങ്കിൽ എത്രതവണ പലരും തുറക്കുകയാണ് കണ്ടെത്താൻ
വാണിജ്യ ഇ-മെയിലുകൾ 2 തരം
പ്രമോഷണൽ: അടിയന്തര നടപടി വശീകരിക്കും.
നിലനിർത്തൽ ബേസ്ഡ് ഇ-മെയിലുകൾ: വാർത്താക്കുറിപ്പുകളും, ദീർഘകാല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.
വാണിജ്യ ഇ-മെയിലുകൾ ഇനങ്ങളും
വിതരണക്കാരും.
വീഗോയേക്കുറിച്ച്: പങ്കാളികൾ, റീസെല്ലറുകൾക്ക്.
ഇടപാട് ഇ-മെയിലുകൾ: ഉദാ ഇൻവോയ്സുകൾ, ഓൺലൈൻ പിന്തുണ കൂടുതലും ഇ-കൊമേഴ്സ് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചു.
വാർത്താപത്രിക.
പ്രൊമോഷണൽ ഇ-മെയിൽ.
പ്രൊമോഷണൽ ഇ-മെയിൽ
ഇടപാട് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ഉപയോക്താവിനെ വശീകരിക്കും. ഉദാ ബ്രിസ്ടാല്, Buy.com പ്രൊമോഷൻ / കൂപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച്.
ഇ-മെയിലുകൾ നിലനിർത്തൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
റീഡറിൽ ദീർഘകാല ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ മൂല്യം വിവരം. ഉദാ വാർത്താക്കുറിപ്പ്.
ഇ-മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പയിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ 9 ഘട്ടങ്ങൾ
തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം.
ലിസ്റ്റ് നിർവചിക്കുക: നിയമപരമായി ലഭിച്ച വേണം.
ക്രിയേറ്റീവ് വധശിക്ഷ.
മറ്റ് ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചാരണം സമന്വയിപ്പിക്കുക.
സന്ദേശം Personalise.
വിന്യാസ.
ഇന്ററാക്ടീവ് കൈകാര്യം.
റിപ്പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക.
ഫലങ്ങള് Analyse.
1 തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം
ഉദാ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചുറ്റും പദ്ധതി എക്സ് തുക വിൽക്കാൻ.
എ) ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുക
പ്രൊമോഷണൽ ഇ-മെയിൽ:
ഉപയോക്താവിനായി ഉടനടിയുള്ള ലക്ഷ്യം.
വാങ്ങൽ, ഡൗൺലോഡ്, അഭ്യർത്ഥന വിവരം: ആക്ഷൻ ഉപയോക്താവ് എടുത്ത.
ഇ-മെയിൽ പ്രചാരണം ഹ്രസ്വകാല ആണ്.
നിലനിർത്തൽ ഇ-മെയിലുകൾ
ദീർഘകാലം ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
നക്സലിസം സുപ്രധാന: തുറന്ന നിരക്ക്, ക്ലിക്ക്-ത്രൂ നിരക്ക്, വെണ്ടക്കക്ക്.
പ്രൊമോഷണൽ ഇ-മെയിൽ അധികം കണക്കുകൂട്ടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പ്രധാനപ്പെട്ട കാമ്പയിൻ ദൈർഘ്യം.
2 പട്ടിക നിർവചിക്കുക
ഒരു ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഡാറ്റാബേസ് വളർത്തുക:
യഥാർഥ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ.
വ്യക്തമായ അനുമതി നൽകി.
വിവരം കാലക്രമേണ ചേരും കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ്:
ഒരു എൻട്രി ആവശ്യമാണ്. Prospect ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു ക്രമികരണങ്ങൾക്കായി ഇടയാക്കും.
നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ്: കൂടുതൽ നിലങ്ങളും:
ആദ്യം, അവസാന നാമം, മറു, ശീർഷകം (പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ).
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ തീയതി.
അനുമതി ഉറവിടം – tickbox.
പുരുഷൻ.
രാജ്യം.
ജനിച്ച ദിവസം.
എന്നാൽ ഓർക്കുക
ജനത്തെ വിടുവാൻ ചെയ്യരുത്.
നിങ്ങൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് ഒരു ഇ-മെയിൽ വിലാസം.
നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വളരുന്ന
ലഭ്യമായ എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.
സൈൻ അപ്പ് (വൈറ്റ്പേപ്പർ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ, സംഗീതം) ഇൻസെന്റീവ്.
ചില്ലറ പ്രക്രിയ സമയത്ത് ഓപ്ഷനുകൾ Subscribe.
വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ്.
ഓഫ്ലൈൻ ഇടപെടലുകളെ പ്രമോഷനുകളും.
വെബ്സൈറ്റ് സൈൻ അപ്പ് കീ ആണ്.
2 ഘട്ടം സൈൻ-അപ്പ് പ്രക്രിയ
ഇ-മെയിൽ വിലാസം ശരിയാണോ എന്നു് പരിശോധിക്കുക.
വ്യക്തമായി സംസ്ഥാന സ്വകാര്യതാ നയം.
ലിസ്റ്റുകൾ പരിപാലിക്കുന്നു
വൃത്തിയായി നിലനിർത്തുക – ഇ-മെയിലുകൾ കൈമാറിയില്ല ഏതൊക്കെ – പാനലിസ്റ്റുകൾ പതിക്കുകയും.
ഒഴിവാക്കുക-ഇരട്ട ഒഴിവാക്കൽ വി.എസ്.
അവരെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ.
സ്പാം ആവരുത്.
3 ക്രിയേറ്റീവ് വധശിക്ഷ
പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇ-മെയിലുകൾ.
എച്ച്ടിഎംഎൽ ഇ-മെയിലുകൾ – വെബ്സൈറ്റ് തോന്നുന്നു.
അവർ രണ്ടുപേരും അയച്ചു വേണം.
പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇ-മെയിൽ
ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം.
ഇല്ല ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ / ചിത്രങ്ങൾ.
ചെറിയ ഫയൽ വലുപ്പം.
എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഒരേ തോന്നുന്നു.
എച്ച്ടിഎംഎൽ ഇ-മെയിൽ
ചിത്രങ്ങൾ, വിവിധ ഫോണ്ടുകൾ, ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഫയൽ വലുപ്പം വളരെ വലുതാണ്.
വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങളാൽ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയുക:
മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള എങ്കിൽ, കാരണം ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പരിമിതികൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പതിപ്പ് വാഗ്ദാനം.
ഇ-മെയിൽ ഭാഗങ്ങൾ
ഹെഡ്ഡർ.
സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ.
Personalised അഭിവാദ്യം.
ബോഡി.
അടിക്കുറിപ്പ്.
അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ലിങ്ക്.
നിർമ്മാണവും ഡിസൈൻ
ദൈർഘ്യം.
ഊന്നിപ്പറയല്.
സെക്ഷനിങ്ങ്.
ഇ-മെയിൽ ഉള്ളടക്കം
ഉള്ളടക്കം ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണം.
പ്രസക്തി.
മൂല്യം.
പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റിംഗ്
അതു പോലുള്ള വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കുക
ജിമെയിൽ.
Eudora.
തണ്ടർബേർഡ്.
ഔട്ട്ലുക്ക്.
ഇ-മെയിലുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ
പകർത്താൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇ-മെയിൽ ക്ലയന്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
എല്ലാവർക്കും ഓഫീസിൽ മെയിലുകൾ വായിക്കപ്പെടുന്നു.
സ്മാർട്ട് ഫോൺ ദത്തെടുക്കൽ അതിവേഗം വർധിച്ചുവരികയാണ്.
ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക.
4 മറ്റ് ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചാരണം ഏകീകരിക്കുക
ബ്രാൻഡിന്റെ സന്ദേശം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
പ്രതികരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
5 സന്ദേശം Personalise
മാസ് ക്രമികരണങ്ങൾക്കായി:
ഒരു മാക്രോ സ്കെയിലിൽ ഒറ്റ വിപണനം ഒന്നു.
ലളിത വ്യക്തിഗതമാക്കൽ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
സെഗ്മെന്റ് ഡാറ്റാബേസ്.
6 വിന്യാസ
ഇ-മെയിൽ ISP- യുടെ ധാരാളം കടന്നുപോകുന്നത്. ഓരോ കേസിൽ സ്പാം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിയും.

സ്ലൈഡുകൾ ജീവിതകാലമത്രയും.
മതിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്
ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ:
ആഴ്ന്നിറങ്ങുക.
ബെ
ആമസോൺ
ട്രിപ്പ്അഡ്വൈസ
മുവീഡാറ്റബേസിലെ.
ORM (ഓൺലൈൻ മതിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്) 3 ഘട്ടങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിക്കൽ – Buzz നിരീക്ഷണ.
വിശകലനം – പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കുവേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സ്വാധീനിക്കുകയും – ഏർപ്പെടാൻ സംസാരം നയിക്കും.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Skop: jinbeda djalogu.
E-mail vantaġġ: istantanja.
Jiżdied il-valur tal-klijent – kemm tas-servizz li lill-klijent.
3 karatteristiċi ewlenin ta ‘kummerċjalizzazzjoni e-mail
Ispiża effettiva: twassil ta ‘le-mail huwa b’xejn, l-ebda stampar.
Immirat u customizable: agħżel min ser jirċievi promozzjoni tiegħi.
Miżurabbli: isibu kif ħafna nies huma ftuħ, kif ħafna nies wieġbu, għafast fuq rabta eċċ
2 tipi ta ‘kummerċjali e-mails
Promozzjonali: entice azzjoni immedjata.
Retenzjoni ibbażata e-mails: newsletters, jibnu relazzjonijiet fit-tul.
Tipi ta ‘kummerċjali e-mails
Fornituri.
Affiljati:-imsieħba, bejjiegħa.
Transazzjoni e-mails: eż fatturi, appoġġ onlajn aktar il-kummerċ elettroniku iffokat.
Newsletters.
Promozzjonali e-mails.
Promozzjonali e-mails
Entice-utent biex jieħu azzjoni permezz ta ‘xiri jew jiffirmaw. Eż Ryanair, Buy.com jużaw promozzjoni / kupun.
Retenzjoni ibbażata e-mails
Informazzjoni ta ‘valur biex joħolqu relazzjoni fit-tul mal-qarrej. Eż newsletter.
9 passi fil-ħolqien l-kampanja ta ‘marketing email
Ippjanar strateġiku.
Lista Iddefinixxi: irid jinkiseb legalment.
eżekuzzjoni kreattivi.
Tintegra kampanja ma ‘kanali oħrajn.
Ippersonalizza l-messaġġ.
Iskjerament.
immaniġġjar Interactive.
Iġġenera rapporti.
Tanalizza r-riżultati.
1 L-ippjanar strateġiku
Pjan madwar miri tiegħek eż jbiegħu X ammont.
a) jiddefinixxu miri
Promozzjonali e-mails:
għan immedjat għall-utent.
Azzjoni meħuda minn utent: xiri, download, jitolbu informazzjoni.
Kampanja E-mail huwa għal żmien qasir.
Ritenzjoni e-mails
miri iktar fit-tul.
importanti KPI: l Rata miftuħ, click permezz rata, ROI.
Aktar diffiċli biex jiġi kkalkulat minn promozzjonali e-mails.
Tul Kampanja importanti.
2 Iddefinixxi Lista
Kabbar database mira:
Ġenwina opt-in.
permess espliċitu mogħti.
Informazzjoni tista ‘tiġi miġbura matul iż-żmien.
database tiegħek:
entrata waħda biss meħtieġa. indirizz ta ‘le-mail prospett iżda aktar informazzjoni tista’ twassal għal adattament mtejba.
database tiegħek: aktar oqsma:
L-ewwel isem, isem l-aħħar, il-kunjom, titolu (fl-oqsma separati).
Data ta ‘opt-in.
Sors tal-permess – tickbox.
Sess.
Pajjiż.
Data tat-twelid.
imma ftakar
M’għandekx biża nies off.
Kulma għandek bżonn huwa verament l-indirizz tal-posta elettronika.
Growing lista tiegħek
Uża kull interazzjoni disponibbli.
Inċentivi biex jiffirmaw (whitepaper, voucher rigal, mużika).
Abbona għażliet waqt il-proċess bl-imnut.
viral marketing.
interazzjonijiet offline u l-promozzjonijiet.
sinjal websajt up huwa essenzjali.
proċess sign up 2 stadju
Iċċekkja l-indirizz e-mail hu korrett.
politika tal-privatezza jiddikjara b’mod ċar.
żżomm listi
Żommha nadif – bounce l bounces – li le-mails ma ġewx mogħtija.
Opt-in vs double opt-in.
Ħallihom unsubscribe.
Ma jsirux ispam.
3 eżekuzzjoni Creative
test sempliċi e-mails.
HTML e-mails – Dehra websajt.
Huma t-tnejn għandhom jintbagħtu.
test sempliċi e-mail
Test biss.
Ebda hyperlinks / stampi.
daqs tal-fajl iżgħar.
Jistenna l-istess kollha pjattaformi.
HTML e-mail
Fih immaġini, fonts differenti u hyperlinks.
Daqs tal-fajl huwa ħafna ikbar.
Jista ‘jirrendi b’mod differenti.
Kun af udjenza tiegħek:
Jekk minn mobbli, toffri verżjoni test minħabba l-limitazzjonijiet bandwidth.
Partijiet ta ‘le-mail
Header.
linja tas-suġġett.
greeting personalizzati.
Korp.
Footer.
Rabta unsubscribe.
Kostruzzjoni u d-disinn
Tul.
L-enfasi.
Sezzjonali.
Kontenut E-mail
Kontenut għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet ta ‘utenti.
Rilevanza.
Valur.
ittestjar pjattaforma
Kun ċert li jaħdem fuq pjattaformi differenti bħal:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Immaġini fil e-mails
Stampi isaħħu kopja.
Immaġini huma mhux dejjem murija mill-klijenti e-mail.
Kun żgur e-mail tiegħek jagħmel sens mingħajr stampi.
Mhux kulħadd jaqra mails fl-uffiċċju.
adozzjoni Smart phone qed jiżdied b’rata mgħaġġla.
Evita Javascript fuq il-paġni inżul.
4 Tintegra kampanja ma ‘kanali oħrajn
Isaħħu l-messaġġ marka.
Tiżdied tweġibiet.
5 Ippersonalizza l-messaġġ
customisation Massa:
Wieħed għal waħda tas-suq fuq skala makro.
personalizzazzjoni sempliċi tista ‘ttejjeb ir-riżultati.
-database segment.
6 Utilizzazzjoni
E-mail jgħaddi permezz ta ‘lott ta’ ISPs. F’kull każ jista ‘jiġi mmarkat bħala SPAM.

Għall-bqija tal-pjastri.
reputazzjoni Ġestjoni
komunitajiet online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 passi biex ORM (Online Reputazzjoni Ġestjoni)
Jisimgħu – monitoraġġ tal buzz.
Analiżi – dak li qed jingħad u minn min.
Jinfluwenzaw – jidħlu fi, u jmexxu l-konversazzjoni.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Lecture Marketing 25/07/2012
Marketing E-mēra
Whānuitanga: tīmata te kōrero.
painga E-mēra: inamata.
Whakanuia uara kiritaki – mahi e rua ki ki kiritaki.
3 āhuatanga matua o te hokohoko ī-mēra
Utu whai hua: tuku o te ī-mēra he free, kahore tā.
Ngā a whakaritenga: tīpako ko wai ka whiwhi toku whakatairanga.
Ine: kitea pehea e whakatuwhera nga iwi maha, pehea whakahoki maha iwi, pāwhiri i runga i te hono etc.
2 momo o arumoni ī-mēra
Whakatairanga: whakapati mahi tonu.
Pupuru hāngai ī-mēra: pānui, hanga hononga wā roa-.
Types o arumoni ī-mēra
Kaituku.
Pakihi: hoa, resellers.
Tauwhitinga ī-mēra: hei tauira nama, arotahi tautoko tuihono te nuinga e-tauhokohoko.
Newsletters.
Whakatairanga ī-mēra.
Whakatairanga ī-mēra
Whakawaia te kaiwhakamahi ki te tango i mahi i roto i te hoko haina ake ranei. Hei tauira Ryanair, Buy.com te whakamahi i whakatairanga / coupon.
Pupuru hāngai ī-mēra
Information o uara ki te waihanga i tētahi hononga wā roa-ki te kaipānui. Hei tauira pānui.
9 kaupae i hanga i te pakanga hokohoko ī-mēra
whakamahere rautaki.
Tautuhi rārangi: me whiwhi ture.
mahia Creative.
Whakauru pakanga ki ētahi atu hongere.
Personalise te karere.
Whakamahinga.
whāwhā pāhekoheko.
Whakaputa pūrongo.
Te tātari hua.
1 whakamahere rautaki
Mahere a tawhio noa koutou whāinga hei tauira hoko nui X.
he) Tautuhi whāinga
Whakatairanga ī-mēra:
whāinga Tonu mō te kaiwhakamahi.
Mahi tangohia e kaiwhakamahi: hoko, download, tono mōhiohio.
pakanga E-mēra he wā poto.
Pupuri ī-mēra
whāinga mō te wā-roa.
nui a KPI: auau tuwhera, auau pāwhiri-i roto i, ROI.
More uaua ki te tātai i te whakatairanga ī-mēra.
roa Campaign nui.
2 Tautuhi Rārangi
Tupu te pātengi raraunga hāngai:
Tūturu whakaputa-i roto i.
whakaaetia whakaaetanga mārama.
Ka taea te huihuia Information runga i te wā.
Koutou pātengi raraunga:
Anake kotahi urunga e hiahiatia ana. wāhitau ī-mēra o Prospect engari ētahi atu pārongo e taea arahi ki te whakapai ake whakaritenga.
Koutou pātengi raraunga: atu mara:
ingoa tuatahi, ingoa whakamutunga, ingoa, taitara (i roto i mara motuhake).
Rā o te whakaputa-i roto i.
Mātāpuna o te whakaaetanga – tickbox.
Ira.
Country.
Rā o te whanau.
engari kia mahara ki
Kaua e whakawehi iwi atu.
Katoa e hiahia ana tino koutou ko he wāhitau ī-mēra.
Te tipu haere koutou rārangi
Whakamahia nga ngā wātea.
Poapoa ki te haina ake (whitepaper, homai utunga, waiata).
Ohauru kōwhiringa i roto i te tukanga hokohoko.
marketing viral.
taunekeneke tuimotu me whakatairanga.
He matua tohu paetukutuku ake.
tukanga tohu-ake 2 wā
he tika Tirohia wāhitau ī-mēra.
Kaupapahere tūmataiti State mārama.
te whakaū i ngā rārangi
Kia mau te reira ma – tāwhana i te tāwhana – e kore i ī-mēra kua tukua.
Whakaputa-i roto i vs rua whakaputa-i roto i.
Kia wete ratou.
Kaua e riro pāme.
3 mahia Creative
kuputuhi mania ī-mēra.
HTML ī-mēra – titiro rite paetukutuku.
kia tonoa e ratou e rua i roto i.
kuputuhi mania ī-mēra
Kuputuhi anake.
No honongaitua / whakapakoko.
Iti rahi kōnae.
Titiro te taua puta noa ngä tüäpapa katoa.
HTML ī-mēra
Kei ngā whakaahua, ngā momotuhi rerekē me honongaitua.
Ko nui nui rahi Kōnae.
Ka taea e hoatu rerekē.
E mohio ana koutou whakarongo:
Ki te i pūkoro, whakahere he putanga kuputuhi e tika ana ki ngā here hōkaiipurangi.
Wāhanga o te ī-mēra
Pane.
raina Kaupapa.
mihi whaiaro.
Tinana.
Hiku.
hono ohauru.
Construction me te hoahoa
Roa.
Haapapûraa.
Sectioning.
ihirangi E-mēra
kia whakatau ihirangi nga hiahia o ngā kaiwhakamahi.
Hāngaitanga.
Uara.
whakamātautau Raho
Me mahi i te reira i runga i ngä tüäpapa rerekē pērā i:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images i roto i te ī-mēra
Images whakaū tārua.
e kore e whakaaturia tonu Images i kiritaki ī-mēra.
Me hanga koutou ī-mēra tikanga kahore whakapakoko.
E kore pānui katoa mēra i roto i te tari.
Kei te tere nei te piki whakatamarikitanga Smart-waea.
A ape i te Javascript i runga i ngā whārangi tauranga.
4 Te kōtuitui pakanga ki ētahi atu hongere
Whakaū karere o te waitohu.
Whakanuia whakautu.
5 Personalise te karere
whakaritenga Mass:
Tetahi ki tetahi hokohoko i runga i te tauine tonotono.
Ka taea e whakawhaiaro Simple whakapai ake ngā hua.
Wāhanga pātengi raraunga.
6 Mōki
E-mēra haere i roto i te rota o ISP o. I roto i ia take e taea te tohua te reira rite pāme.

Hoki te toenga o nga kiriata.
Whakahaere ingoa
hapori Online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 kaupae ki Āhua (Whakahaere Ingoa Online)
Whakarongo – te aroturuki i te buzz.
Analysis – he aha ngā te mea me i nei.
Awe – ngā roto, ka arahi i te aparauraa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ऑनलाइन विपणन व्याख्यान 25/07/2012
ई-मेल विपणन
व्याप्ती: एक संवाद सुरू.
ई-मेल फायदा: समकालीन.
ग्राहकाला दोन्ही सेवा – ग्राहक मूल्य वाढवा.
3 ई-मेल विपणन मुख्य वैशिष्ट्ये
खर्च प्रभावी: ई-मेल कोणतेही मुद्रण मुक्त आहे.
लक्ष्यित आणि सानुकूल: कोण माझी जाहिरात प्राप्त होईल निवडा.
मोजता: अनेक लोक, कसे उघडणे आहेत अनेक लोक उत्तर दिले कसे शोधू, एक दुवा इ क्लिक केले
2 व्यावसायिक ई-मेल प्रकार
जाहिरात: कारवाई फूस लावून पळवून नेणे.
धारणा आधारित ई-मेल: वृत्तपत्रे, दीर्घकालीन नातेसंबंध तयार.
व्यावसायिक ई-मेल प्रकार
पुरवठादार.
संबद्ध: भागीदार, पुनर्विक्रेत्यांकडे.
व्यवहार ई-मेल: उदा, पावत्या, ऑनलाइन समर्थन मुख्यतः ई-कॉमर्स लक्ष केंद्रित केले.
वृत्तपत्रे.
जाहिरातीच्या ई-मेल.
जाहिरात ई-मेल
खरेदी कारवाई किंवा साइन अप वापरकर्ता फूस लावून पळवून नेणे. उदा Ryanair, प्रचार / कूपन वापरून Buy.com.
धारणा आधारित ई-मेल
मूल्य माहिती वाचक दीर्घकालीन संबंध तयार करणे. उदा वृत्तपत्र.
ई-मेल विपणन अभियान निर्माण 9 पावले
धोरणात्मक नियोजन.
म्हणजे काय हे स्पष्ट यादी: कायदेशीर प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
सर्जनशील अंमलबजावणी.
इतर चॅनेल मोहिम वाटतो.
संदेश Personalise.
वितरण.
परस्पर हाताळणी.
अहवाल निर्माण.
परिणाम प्रशासनावर कोणाचाही.
1 कुशल नियोजन
उदा, आपले ध्येय सुमारे योजना एक्स रक्कम विक्री.
एक) गोल म्हणजे काय हे स्पष्ट
जाहिरात ई-मेल:
वापरकर्ता साठी तात्काळ ध्येय.
कारवाई वापरकर्ता करून घेतले: खरेदी, डाउनलोड, माहिती विनंती.
ई-मेल मोहीम अल्पकालीन आहे.
धारणा ई-मेल
दूरगामी गोल.
KPI महत्वाचे उघड दर-क्लिक दर, ROI.
जाहिरात ई-मेल पेक्षा गणना करणे अधिक कठीण.
मोहीम लांबी महत्वाचे.
2 म्हणजे काय हे स्पष्ट यादी
लक्ष्य डेटाबेस वाढतात:
अस्सल निवड.
स्पष्ट परवानगी दिली.
माहिती वेळ एकत्र जाऊ शकते.
आपल्या डेटाबेस:
फक्त एक नोंद आवश्यक. आशा ई-मेल पत्ता पण अधिक माहितीसाठी सुधारित पसंतीचा होऊ शकते.
आपल्या डेटाबेस: अधिक फील्ड:
नाव, आडनाव, आडनाव शीर्षक (स्वतंत्र शेतात).
निवड तारीख.
परवानगी स्रोत – tickbox.
लिंग.
देश.
जन्म तारीख.
पण लक्षात ठेवा,
लोक बंद घाबरणे नाही.
आपण खरोखर गरज सर्व ई-मेल पत्ता आहे.
आपल्या यादी वाढत
प्रत्येक उपलब्ध संवाद वापरा.
प्रोत्साहन साइन अप (whitepaper, भेट व्हाउचर, संगीत).
किरकोळ प्रक्रियेदरम्यान पर्याय सदस्यता घ्या.
प्रसिद्धि विपणन.
ऑफलाइन संवाद आणि जाहिराती.
वेबसाईट साइन अप की आहे.
2 टप्पा साइन-अप प्रक्रिया
तपासा ई-मेल पत्ता बरोबर आहे.
स्पष्टपणे राज्य गोपनीयता धोरण.
याद्या राखणे
हे साफ ठेवा – ई-मेल वितरित केले गेले आहेत जे – bounces उचलता.
मध्ये निवड दुहेरी निवड वि.
त्यांना सदस्यता रद्द करू या.
स्पॅम होऊ नका.
3 क्रिएटिव्ह अंमलबजावणी
साधा मजकूर ई मेल.
HTML ई-मेल – वेबसाइट दिसते.
ते दोन्ही पाठविले पाहिजे.
साधा मजकूर ई-मेल
फक्त पाठवा.
नाही हायपरलिंक्स / प्रतिमा.
लहान फाइल आकार.
सर्व प्लॅटफॉर्म ओलांडून समान दिसते.
HTML ई-मेल
प्रतिमा, विविध फॉन्ट आणि हायपरलिंक समाविष्टीत आहे.
फाइल आकार खूपच मोठा आहे.
वेगळ्या दे. शकता
आपल्या प्रेक्षकांना माहित:
मोबाइल तर, बँडविड्थ मर्यादा एक मजकूर आवृत्ती देऊ.
ई-मेल भाग
शीर्षलेख.
शीर्षक.
व्यक्तिगत अभिवादन.
शरीर.
तळटीप.
सदस्यता रद्द करा दुवा.
बांधकाम आणि डिझाइन
लांबी.
भर.
Sectioning.
ई-मेल सामग्री
सामग्री वापरकर्ते गरजा पूर्ण करावी.
प्रासंगिकता.
मूल्य.
प्लॅटफॉर्म चाचणी
अशा विविध प्लॅटफॉर्मवर कार्य करते याची खात्री करा:
Gmail.
युडोरा.
थंडरबर्ड.
दृष्टीकोन.
ई-मेल मध्ये प्रतिमा
प्रतिमा प्रत अधिक मजबूत.
प्रतिमा नेहमी ई-मेल क्लायंट प्रदर्शित झाले नाहीत.
आपला ई-मेल प्रतिमा न अर्थ प्राप्त होतो याची खात्री करा.
प्रत्येक कार्यालयात मेल वाचतो.
स्मार्ट-फोन उचलून वेगाने वाढत आहे.
लँडिंग पृष्ठे वर JavaScript टाळा.
4 इतर चॅनेल मोहिम समाकलित
ब्रांड च्या संदेश अधिक मजबूत.
प्रतिसाद वाढवा.
5 संदेश Personalise
मास पसंतीचा:
मॅक्रो प्रमाणात एक विपणन एक.
साधे वैयक्तिकरण परिणाम सुधारू शकतो.
विभाग डेटाबेस.
6 वितरण
ई-मेल ISP ला भरपूर माध्यमातून जात. प्रत्येक बाबतीत ते स्पॅम म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकते.

स्लाइड उर्वरित.
प्रतिष्ठा व्यवस्थापन
ऑनलाइन समुदाय:
त्यावर तो म्हणाला.
हा कोड eBay
ऍमेझॉन
कामांची चौकशी करण्याची मागणी
IMDB.
ORM 3 चरण (ऑनलाइन प्रतिष्ठा व्यवस्थापन)
ऐकणे – बझ निरीक्षण.
विश्लेषण – काय म्हणले जात आहे आणि ज्या.
परिणाम घडविणारे – मध्ये व्यस्त आणि संभाषण आघाडी घेतली आहे.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Онлайн маркетинг Лекц 25/07/2012
И-мэйл маркетинг
Хамрах хүрээ: а яриа эхэлнэ.
И-мэйл давуу тал: агшин.
үйлчлүүлэгчид нь аль аль нь үйлчилгээ – хэрэглэгчийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх.
и-мэйл маркетинг 3 үндсэн шинж чанар
Зардал үр дүнтэй: И-шуудан хүргэх үнэ төлбөргүй, ямар ч хэвлэх юм.
Зорилтот болон өөрчлөх: сонгоно уу миний дэмжих хэн хүлээн авах болно.
Хэмжилт хийх: олон хүн олон хүн хариуд нь хэрхэн нээх хэрхэн олох гэх мэт нь линк дээр дарсан
арилжааны и-мэйл 2 төрлийн
Сурталчилгааны: нэн даруй арга хэмжээ авах саналыг татах.
Хадгалах суурилсан и-мэйл: сонин, урт хугацааны харилцааг бий болгодог.
арилжааны и-мэйл төрөл
Нийлүүлэгч.
Салбар: түншүүд, борлуулагчтай.
Гүйлгээний и-мэйл: жишээ нь: нэхэмжлэх, онлайн дэмжлэг нь ихэвчлэн э-худалдааны чиглэсэн.
Мэдээллийн хуудас.
Сурталчилгааны и-мэйл.
Сурталчилгааны и-мэйл
худалдан авах замаар арга хэмжээ авах, эсвэл бүртгүүлэх хэрэглэгчийг саналыг татах. Жишээ нь: Ryanair, Buy.com сурталчилгаа / купон ашиглаж байна.
Хадгалах суурилсан и-мэйл
үнэ цэнэтэй мэдээллийн уншигч нь урт хугацааны харилцааг бий болгох. Жишээ нь: сонин.
И-мэйл маркетингийн кампанит ажил бий 9 үе шат
Стратегийн төлөвлөлт.
жагсаалтыг тодорхойлох: хууль ёсны дагуу авсан байх ёстой.
Бүтээлч гүйцэтгэл.
бусад суваг нь кампанит ажлыг уялдуулах.
Зурвас өөриймсүүлэх.
Байрлуулалт.
Интерактив харьцах.
тайланг үүсгээрэй.
үр дүнг шинжилнэ.
1-р Стратегийн төлөвлөлт
Таны зорилго жишээ нь эргэн тойронд төлөвлөгөө X хэмжээг борлуулж байна.
а) гоол тодорхойлох
Сурталчилгааны и-мэйл:
хэрэглэгчийн нэн даруй зорилго.
Үйл ажиллагааны хэрэглэгчийн авсан: худалдан авах, татаж авах, мэдээлэл хүсч байна.
И-мэйл кампанит ажил нь богино хугацааны байна.
Хадгалах и-мэйл
Урт хугацааны зорилго.
KPI-ын чухал: нээлттэй ханш товшино дамжуулан хувь, ROI.
сурталчилгааны и-мэйл илүү тооцоолоход хэцүү.
Аян урт нь чухал ач холбогдолтой.
2-р жагсаалтыг тодорхойлох
зорилтот мэдээллийн санг өсгөн:
Жинхэнэ татгалзах болно.
Тодорхой зөвшөөрөл олгосон.
Мэдээллийн цаг хугацааны туршид цуглуулсан болно.
Таны мэдээллийн сан:
Зөвхөн нэг оруулах шаардлагатай. Авагчийнхаа и-мэйл хаяг, гэхдээ илүү их мэдээлэл сайжирсан тохиргоонууд хүргэж болно.
Таны мэдээллийн сан: илүү талбар:
(Тусдаа чиглэлээр) Нэгдүгээрт, нэр, овог, овог, нэр.
татгалзах инч огноо.
зөвшөөрөл Эх сурвалж – tickbox.
Жендэрийн.
Улс.
Төрсөн өдөр.
Гэвч санаж
хүн бартаат айлгах хэрэггүй.
Та үнэхээр хэрэгтэй мэдээлэл и-мэйл хаяг юм.
Таны жагсаалтыг өсөн нэмэгдэж буй
бүрийг харилцан ашиглана.
Урамшуулал (whitepaper, бэлэг авах эрхийн бичиг, дуу хөгжим) дээр гарын үсэг зурах юм.
жижиглэн худалдааны явцад сонголтуудыг авъя.
Вирусын маркетингийн.
Offline харилцан ба урамшуулал.
Вэб сайт тэмдэг дээр гол түлхүүр юм.
2-р үе шат нь бүртгүүлэх үйл явц
Шалгана уу и-мэйл хаягийг зөв юм.
тодорхой Төрийн нууцлалын бодлого.
жагсаалт хадгалах
Энэ нь цэвэр байлга – и-мэйл хүргэж чадаагүй байна – үсэрч сэргэж.
Татгалзах давхар татгалзах инч сүсэг.
Тэд захиалгаа цуцлах үзье.
спам болж болохгүй.
3 Бүтээлч гүйцэтгэл
Цэвэр текст и-мэйл.
HTML и-мэйл – вэб хуудас шиг харагддаг.
Тэд аль аль нь илгээсэн байх ёстой.
Цэвэр текст и-мэйл
Зөвхөн текст.
Ямар ч холбоосуудыг / видео.
Жижиг файлын хэмжээ.
бүх тавцангуудын ижил харагддаг.
HTML и-мэйл
зураг, янз бүрийн фонт болон холбоосуудыг агуулсан байдаг.
Файлын хэмжээ нь их том юм.
өөрөөр үзүүлэх болно.
Таны үзэгчдийг мэдэх:
гар утас нь бол улмаас зурвасын өргөнийг хязгаарлалт нь текст хувилбарыг санал болгож байна.
и-мэйл эд анги
Толгой.
Агуулга мөр байна.
Personalised мэндчилгээ.
Биеийн.
Footer.
Бvртгэлээс хасах холбоос.
Барилга угсралт, зураг төсөл
Урт.
Чухал нь.
Б лэглэх.
И-мэйл агуулга
Агуулга хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
Хамаарал.
Үнэ цэнэ.
платформ шалгах
итгэлтэй тэр гэх мэт өөр өөр платформ дээр ажилладаг хийх:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
И-шуудан дахь Images
Images хуулбарыг бататгадаг.
Images үргэлж и-мэйл үйлчлүүлэгч харуулсан байна.
Таны и-мэйл зургийг ямар утга учиртай байгаа эсэхийг шалгаарай.
Хүн бүр албан мэйл уншдаг.
Ухаалаг утасны сонголт хурдацтай нэмэгдэж байна.
буух хуудсууд дээр Javascript-ийг зайлсхий.
4-өөр суваг нь кампанит ажлыг уялдуулах
брэндийн зурвас бэхжүүлэх.
хариу нэмэгдүүлэх.
Зурвас өөриймсүүлэх 5
Олон нийтийн өөрчлөн:
нь макро эдийн засгийн хэмжээнд нэг маркетинг нэг.
Энгийн болон хувийн үр дүнг сайжруулах болно.
Сегментийн мэдээллийн сан.
6 Deployment
И-мэйл ISP-ийн маш олон дайран. тохиолдол бүрт энэ нь спам гэж тэмдэглэсэн болно.

слайд үлдсэн байна.
нэр хүнд менежмент
Онлайн орон нутгийн иргэд:
Digg.
Ebay
Амазоны
TripAdvisor
IMDB.
ORM 3 алхам (Онлайн Нэр хүнд Management)
Сонсох – өөртөө татаж хяналт тавих.
Шинжилгээ – гэж байгаа юм юу болох, хэнд байна.
Нөлөөлөх – эрхлэх болон яриаг хүргэж байна.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
အွန်လိုင်းစျေးကွက်သင်ကြားပို့ချချက်များ 25/07/2012
E-mail ကိုစျေးကွက်
scope: တစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ပါ။
E-mail ကိုအားသာချက်: ချက်ချင်း။
client ကိုမှရန်နှစ်ဦးစလုံးဝန်ဆောင်မှု – ဖောက်သည်တန်ဖိုးကိုတိုးပှား။
e-mail, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ 3 အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများ
ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော: e-mail, ၏ပေးပို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, မရှိပုံနှိပ်ခြင်း။
လျာထားသောနှင့်စိတ်ကြိုက်: ငါ့မြှင့်တင်ရေးကိုလက်ခံရရှိမည်သူကိုရွေးပါ။
တိုင်းတာ: ဘယ်လိုများစွာသောလူကလူ, replied စသည်တို့ကို link တစ်ခုအပေါ်နှိပ်လိုက်မည်မျှ, ဖွင့်လှစ်ကြသည်ရှာတွေ့
စီးပွားဖြစ် e-mail 2 အမျိုးအစားများ
မြှင့်တင်ရေး: ချက်ချင်းအရေးယူအပြစ်သို့သွေးဆောင်တတ်။
retention based e-mail: သတင်းလွှာ, ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်စေ။
စီးပွားဖြစ် e-mail အမျိုးအစားများ
ပေးသွင်း။
Affiliates: မိတ်ဖက်, ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ငွေသွင်းငွေထုတ်က e-mail: ဥပမာ, ငွေတောင်းခံလွှာ, အွန်လိုင်းထောက်ခံမှုအများအားဖြင့် e-commerce အာရုံစူးစိုက်။
သတင်းလွှာ။
ပရိုမိုးရှင်းက e-mail ။
ပရိုမိုးရှင်းက e-mail
ဝယ်ယူအားဖြင့်အရေးယူသို့မဟုတ်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အသုံးပြုသူသွေးဆောင်။ ဥပမာ မြှင့်တင်ရေး / ကူပွန်သုံးပြီး Ryanair, Buy.com ။
retention based e-mail
စာဖတ်သူကိုနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဖန်တီးရန်တန်ဖိုးပြန်ကြားရေး။ ဥပမာ သတင်းလွှာ။
e-mail ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းဖန်တီးခြင်းအတွက် 9 ခြေလှမ်းများ
မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး။
စာရင်း Define: တရားဝင်ရရှိသောရပါမည်။
ကို Creative ကွပ်မျက်။
အခြားလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကင်ပိန်းပေါင်းစပ်။
သတင်းစကားစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တယ်။
ဖြန့်ကျက်။
interactive ကိုင်တွယ်။
အစီရင်ခံစာများ Generate ။
ရလဒ်တွေကို Analyse ။
1 မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး
ဥပမာ, သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပတ်ပတ်လည် Plan ကို X ကိုပမာဏကိုရောင်းချ။
က) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် Define
ပရိုမိုးရှင်းက e-mail:
အသုံးပြုသူများအတွက်လက်ငင်းရည်မှန်းချက်။
ဝယ်ယူ, download, အတောင်းဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်: action အသုံးပြုသူယူ။
E-mail ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုတောင်းသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
retention ကို e-mail
ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။
KPI ရဲ့အရေးကြီးသော: ပွင့်လင်းမှုနှုန်း, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ-မှတဆင့်နှုန်းရွယ်။
ပို. ခက်ခဲမြှင့်တင်ရေး e-mail ထက်တွက်ချက်ရန်။
အရေးကြီးသောကင်ပိန်းအရှည်။
2 List ကို Define
တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားဒေတာဘေ့စတိုးတက်ကြီးပွား:
စစ်မှန်သောဖယ်-In ။
explicit ခွင့်ပြုခဲ့။
ပြန်ကြားရေးအချိန်ကျော်စုဝေးစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စ:
တစ်ဦးတည်းသာ entry ကိုလိုအပ်သည်။ မြျှောလငျ့ခရဲ့ e-mail, လိပ်စာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များတိုးတက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စ: ပိုပြီးလယ်ကွင်း:
(သီးခြားနယ်ပယ်များတွင်) ပထမအမည်, နောက်ဆုံးအမည်, အမညျ, ခေါင်းစဉ်။
ဘေးဖယ်-In ၏နေ့စွဲ။
ခွင့်ပြုချက်၏ရင်းမြစ် – tickbox ။
ကျားမ။
တိုင်းပြည်။
မွေးရက်။
ဒါပေမယ့်သတိရ
လူချွတ်တွှေမထားပါနဲ့။
သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သမျှ e-mail လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စာရင်းကြီးထွားလာ
တိုင်းရရှိနိုင်အပြန်အလှန်အသုံးပြုပါ။
(whitepaper, ဆုကြေးဇူးကိုဘောက်ချာ, ဂီတ) ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးရန်မက်လုံးပေး။
လက်လီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရွေးချယ်စရာ Subscribe ။
ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
အော့ဖ်လိုင်း interaction ကနှင့်ပရိုမိုးရှင်း။
ဝက်ဘ်ဆိုက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
2 အဆင့်နိမိတ်လက္ခဏာ-up က process ကို
e-mail လိပ်စာ Check မှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်နယ် privacy ကိုမူဝါဒကို။
စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်း
စင်ကြယ်သောကြောင့် Keep – e-mail ကိုအပ်ရသေးသည့် – အပြန်ပြီးတိုးပွားလာ။
ရွေးချယ်-in ကိုနှစ်ဆဘေးဖယ်-In vs ။
သူတို့ကိုနှုတ်ထွက်ကြကုန်အံ့။
spam များကိုဖြစ်လာမထားပါနဲ့။
3 ကို Creative ကွပ်မျက်
plain text e-mail ။
HTML ကို e-mail – ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့တူလှပါတယ်။
သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးထွက်ကိုစလှေတျရပါမည်။
plain text e-mail,
စာသားသာ။
အဘယ်သူမျှမ hyperlink များ / ပုံရိပ်တွေ။
သေးငယ်တဲ့ဖိုင်အရွယ်အစား။
အားလုံးပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်တူလှပါတယ်။
HTML ကို e-mail,
ပုံများ, ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးတွေနဲ့ hyperlink များပါရှိသည်။
ဖိုင်အရွယ်အစားအများကြီးပိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားဆပ်နိုင်။
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုကိုသိပါ:
မိုဘိုင်းကနေ အကယ်. ကြောင့် bandwidth ကိုကန့်သတ်မယ့်စာသားကို version ကိုဆက်ကပ်။
e-mail, ၏အစိတ်အပိုင်းများ
Header ကို။
subject လိုင်း။
Personalisation နှုတ်ဆက်ခြင်း။
ခန္ဓာကိုယ်။
footer ။
စာရင်းဖျက်ရန် link ကို။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်း
အရှည်။
အလေးပေး။
အပိုင်း။
E-mail ကိုအကြောင်းအရာ
အကြောင်းအရာသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းသင့်သည်။
ဆီလျော်မှု။
Value တစ်ခု။
ပလက်ဖောင်းစမ်းသပ်ခြင်း
: ကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သေချာအောင်လုပ်ပါ
ဂျီမေးလ်။
Eudora ။
Thunderbird ကို။
Outlook နဲ့။
e-mail အတွက်ပုံများ
Images ကိုမိတ္တူအားကောင်းလာစေပါတယ်။
Images ကိုအမြဲ e-mail, ဖောက်သည်များအားဖြင့်ပြသကြသည်မဟုတ်။
သင့်ရဲ့ e-mail, ဆင်းတုမပါဘဲသဘာဝကျပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
လူတိုင်းမရုံးခန်းထဲမှာမေးလ်ဖတ်။
စမတ်ဖုန်းကလေးမွေးစားခြင်းလျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာသည်။
ဆင်းသက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် Javascript ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
4 အခြားလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကင်ပိန်းပေါင်းစပ်
အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့သတင်းစကားကိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။
တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးပှား။
5 သတင်းစကားကိုစိတ်ကြိုက်
mass စိတ်ကြိုက်:
တစ်နိုင်တဲ့ macro စကေးအပေါ်တစ်စျေးကွက်မှတစျခု။
ရိုးရှင်းသော personalization ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
segment ဒေတာဘေ့စ။
6 ဖြန့်ကျက်
ISP ၏တွေအများကြီးဖြတ်သန်း E-mail ကို။ အသီးအသီးအမှု၌ SPAM အဖြစ်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။

ထိုဆလိုက်၏ကျန်သည်။
ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း:
digg ။
ကို eBay
အမေဇုံ
TripAdvisor
IMDB ။
ORM (အွန်လိုင်းနာမည်စီမံခန့်ခွဲမှု) 3 ခြေလှမ်းများ
နားထောင်ခြင်း – ထိုပြောဆိုမှုမျိုးတွေစောင့်ကြည့်။
analysis – ဘာကပြောကြားခဲ့သည်နှင့်တော်မူသောခံပါတယ်။
လွှမ်းမိုး – အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနဲ့စကားလက်ဆုံဦးဆောင်။

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
अनलाइन मार्केटिङ व्याख्यान 25/07/2012
ई-मेल मार्केटिङ
स्कोप: एक संवाद सुरु गर्नुहोस्।
ई-मेल फाइदा: तात्कालिक।
ग्राहक गर्न दुवै सेवा – ग्राहक मूल्य बढ्छ।
ई-मेल मार्केटिङ को 3 मुख्य विशेषताहरु
लागत प्रभावकारी: ई-मेल को वितरण मुद्रण, मुक्त छ।
लक्षित र अनुकूलन: चयन गर्ने मेरो पदोन्नति प्राप्त गर्नेछ।
Measurable: धेरै मान्छे धेरै मान्छे जवाफ कसरी, शीर्षकमाथिको कसरी पाउन, लिंक आदि क्लिक
व्यावसायिक ई-मेल 2 प्रकार
प्रचार: तत्काल कार्य लोभ्याउन।
अवधारणा आधारित ई-मेल: समाचारपत्र, दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउन।
व्यावसायिक ई-मेल प्रकार
आपूर्तिकर्ता।
सम्बद्ध: साथी, पुनर्विक्रेताहरु।
कारोबार ई-मेल: उदाहरण इनभ्वाइसहरू, अनलाइन समर्थन ज्यादातर ई-वाणिज्य केन्द्रित।
समाचारपत्र।
प्रचार ई-मेल।
प्रचार ई-मेल
खरिद मार्फत कारबाही वा साइन अप गर्न प्रयोगकर्ता लोभ्याउन। उदाहरण Ryanair, Buy.com प्रयोग पदोन्नति / कुपन।
अवधारणा आधारित ई-मेल
मूल्य को जानकारी पाठक संग एक दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउन। उदाहरण समाचार पत्र।
ई-मेल मार्केटिङ अभियान बनाउदा 9 कदम
रणनीतिक योजना।
परिभाषित सूची: कानुनी रूपमा प्राप्त हुनुपर्छ।
रचनात्मक कार्यान्वयन।
अन्य च्यानलहरू संग अभियान एकीकृत।
सन्देश Personalise।
तैनाथ।
अन्तरक्रियात्मक ह्यान्डलिङ।
रिपोर्ट उत्पन्न।
परिणाम विश्लेषण।
1 रणनीतिक योजना
आफ्नो लक्ष्य जस्तै वरिपरि योजना एक्स रकम बेच्छन्।
क) लक्ष्य परिभाषित
प्रचार ई-मेल:
प्रयोगकर्ताको लागि तत्काल लक्ष्य।
कार्य प्रयोगकर्ता द्वारा लिएको: खरीद, डाउनलोड, जानकारी अनुरोध।
ई-मेल अभियान छोटो अवधि हो।
अवधारणा ई-मेल
अब-अवधि लक्ष्य।
KPI गरेको महत्त्वपूर्ण: खुला दर, क्लिक-मार्फत दर, रय।
प्रचार ई-मेल भन्दा गणना गर्न गाह्रो।
अभियान लम्बाइ महत्त्वपूर्ण।
2 सूची परिभाषित
एक लक्षित डेटाबेस बढ्न:
साँचो अप्ट-मा।
स्पष्ट अनुमति सक्दछन्।
सूचना समय जम्मा गर्न सकिन्छ।
तपाईंको डेटाबेस:
एक प्रविष्टि मात्र आवश्यक छ। संभावना इ-मेल ठेगाना तर थप जानकारी सुधार अनुकूलन गर्न सक्छ।
तपाईंको डेटाबेस: थप क्षेत्रहरू:
नाम, थर, थर, शीर्षक (अलग क्षेत्रहरू)।
अप्ट-मा तिथि।
अनुमति स्रोत – tickbox।
लिंग।
देश।
जन्म मिति।
तर सम्झना
मान्छे बन्द तर्साउन छैन।
तपाईं साँच्चै आवश्यक सबै एक ई-मेल ठेगाना छ।
आफ्नो सूची बढ्दै
हरेक उपलब्ध अन्तरक्रिया प्रयोग गर्नुहोस्।
(Whitepaper, उपहार भौचर, संगीत) साइन अप गर्न प्रोत्साहन।
सदस्यता खुद्रा प्रक्रिया चलिरहेको बेला विकल्पहरू।
भाइरल मार्केटिङ।
अफलाइन अन्तरक्रियामा र पदोन्नति।
वेबसाइट साइन अप महत्वपूर्ण छ।
2 चरण साइन-अप प्रक्रिया
जाँच ई-मेल ठेगाना सही छ।
राज्य गोपनीयता नीति स्पष्ट।
कायम राख्ने सूची
यसलाई सफा राख्न – ई-मेल डेलिभर छैन जो गरिएको – यो बाउन्स बाउन्स।
अप्ट-मा डबल अप्ट-मा बनाम।
तिनीहरूलाई सदस्यता खारेज गरौं।
स्पाम बन्न छैन।
3 रचनात्मक कार्यान्वयन
सादा पाठ ई-मेल।
HTML ई-मेल – वेबसाइट जस्तो देखिन्छ।
तिनीहरू दुवै बाहिर पठाइने।
सादा पाठ ई-मेल
पाठ मात्र।
कुनै हाइपरलिंक / चित्र।
सानो फाइल साइज।
सबै प्लेटफारमहरु नै देखिन्छ।
HTML ई-मेल
चित्र, विभिन्न फन्टहरू र हाइपरलिंक समावेश गर्दछ।
फाइल आकार धेरै ठूलो छ।
अलग प्रस्तुत गर्न सक्दैन।
तपाईंको दर्शक थाहा:
मोबाइल बाट भने, कारण ब्यान्डविथ सीमितता पाठ संस्करण प्रस्ताव।
ई-मेल को पार्ट्स
हेडर।
विषय लाइन।
Personalised अभिवादन।
जीउ।
फुटर।
सदस्यता खारेज लिङ्क।
निर्माण र डिजाइन
लम्बाइ।
जोड।
Sectioning।
ई-मेल सामग्री
सामग्री प्रयोगकर्ता को आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ।
प्रसंग।
मान।
मंच परीक्षण
निश्चित यसलाई विभिन्न मञ्चहरूमा काम गर्दछ बनाउन:
जीमेल।
युडोरा।
थन्डरबर्ड।
आउटलुक।
ई-मेल मा तस्बिरहरू
तस्बिरहरू प्रतिलिपि सुदृढ।
तस्बिरहरू सधैं ई-मेल ग्राहकहरु द्वारा देखाइएको छैन।
तपाईंको ई-मेल तस्बिरहरू बिना अर्थमा बनाउँछ निश्चित गर्नुहोस्।
सबैले कार्यालय मा मेल पढ्छन्।
स्मार्ट फोनमा ग्रहण तीव्र गतिमा बढ्दै छ।
अवतरण पृष्ठ मा जाभास्क्रिप्ट नगर्नुहोस्।
4 अन्य च्यानलहरू संग अभियान एकीकृत
ब्रान्ड सन्देश सुदृढ।
प्रतिक्रियाहरू बढाउनुहोस्।
5 सन्देश Personalise
मास अनुकूलन:
एक म्याक्रो मात्रा मा एक मार्केटिङ गर्न।
सरल निजीकरण परिणाम सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
खण्ड डेटाबेस।
6 तैनाथ
ई-मेल आईएसपी गरेको धेरै मार्फत पारित। प्रत्येक मामला मा यो स्पैम रूपमा चिन्ह गर्न सकिन्छ।

स्लाइड बाँकी।
प्रतिष्ठा व्यवस्थापन
अनलाइन समुदाय:
Digg।
eBay
अमेजन
TripAdvisor
IMDB।
ORM 3 कदम (अनलाइन Reputation व्यवस्थापन)
सुन्दै – बज् अनुगमन।
विश्लेषण – के भने भइरहेको छ र जसलाई द्वारा।
प्रभावित – भाग र कुराकानी नेतृत्व।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Foredrag 25.07.2012
E-post markedsføring
Omfang: starte en dialog.
E-post fordel: momentant.
Øke kundeverdi – både service til å klient.
3 viktigste kjennetegnene på e-postmarkedsføring
Kostnadseffektiv: levering av e-post er gratis, ingen utskrift.
Målrettet og tilpasses: velg hvem som skal motta min opprykk.
Målbare: finne ut hvor mange mennesker er åpne, hvor mange som svarte, klikket på en lenke etc.
2 typer kommersielle e-post
Promotional: lokke umiddelbar handling.
Oppbevaring basert e-post: nyhetsbrev, bygge langsiktige relasjoner.
Typer kommersielle e-post
Leverandører.
Affiliates: partnere, forhandlere.
Transaksjons e-post: eksempel fakturaer, online support for det meste e-handel fokusert.
Nyhetsbrev.
Fremmende e-post.
Fremmende e-post
Lokke brukeren til å iverksette tiltak gjennom kjøp eller registrere deg. F.eks Ryanair, Buy.com hjelp opprykk / kupong.
Oppbevaring basert e-post
Informasjon av verdi for å skape et langsiktig forhold med leseren. F.eks nyhetsbrev.
9 trinn i å lage e-post markedsføring kampanje
Strategisk planlegging.
Definer liste: Det må innhentes juridisk.
Kreativ utførelse.
Integrer kampanje med andre kanaler.
Tilpass budskapet.
Distribusjon.
Interaktiv håndtering.
Generere rapporter.
Analysere resultater.
1 Strategisk planlegging
Plan rundt dine mål f.eks selge X antall.
a) Definer mål
Fremmende e-post:
Umiddelbare mål for brukeren.
Arbeid utført av bruker: kjøp, nedlasting, be om informasjon.
E-post-kampanje er kort sikt.
Bevaring e-post
Langsiktige mål.
KPI viktig: open rate, klikkfrekvens, ROI.
Vanskeligere å beregne enn salgsfremmende e-post.
Kampanje lengde viktig.
2 Definer List
Dyrk en målrettet database:
Ekte opt-in.
Eksplisitt tillatelse gitt.
Informasjon kan samles over tid.
Din database:
Bare én oppføring nødvendig. Prospect e-post adresse, men mer informasjon kan føre til bedre tilpasning.
Din database: flere felt:
Fornavn, etternavn, etternavn, tittel (i separate felt).
Dato for opt-in.
Kilde av tillatelse – tickbox.
Kjønn.
Land.
Fødselsdato.
men husk
Ikke skremme folk.
Alt du egentlig trenger er en e-postadresse.
Økende din liste
Bruk alle tilgjengelige interaksjon.
Incentiver for å registrere deg (whitepaper, gavekort, musikk).
Abonner alternativer under detaljhandel prosessen.
Viral markedsføring.
Offline interaksjoner og kampanjer.
Nettstedet påmelding er nøkkelen.
2 trinns registreringsprosess
Sjekk e-post adressen er riktig.
Statens retningslinjer for personvern tydelig.
Opprettholde lister
Hold det rent – sprette spretter – som e-post ikke er levert.
Opt-in vs dobbel opt-in.
La dem si opp abonnementet.
Ikke bli spam.
3 Kreativ gjennomføring
Ren tekst e-post.
HTML e-post – ser ut som nettstedet.
Begge skal sendes ut.
Ren tekst e-post
Bare tekst.
Ingen hyperkoblinger / bilder.
Mindre filstørrelse.
Ser det samme på tvers av alle plattformer.
HTML e-post
Inneholder bilder, ulike fonter og hyperlenker.
Filstørrelsen er mye større.
Kan gjengi annerledes.
Kjenn ditt publikum:
Hvis fra mobil, har en tekstversjon på grunn av båndbreddebegrensninger.
Deler av e-post
Header.
Emnefeltet.
Personlig hilsen.
Kropp.
Bunntekst.
Unsubscribe link.
Konstruksjon og design
Lengde.
Vektlegging.
Seksjonering.
E-post-innhold
Innholdet må oppfylle behovene til brukerne.
Relevans.
Verdi.
plattform testing
Pass på at det fungerer på forskjellige plattformer som:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Bilder i e-post
Bilder forsterke kopi.
Bildene er ikke alltid vises av e-postklienter.
Sørg for at din e-post er fornuftig uten bilder.
Ikke alle leser e-post på kontoret.
Smart-telefon adopsjon er raskt økende.
Unngå Javascript på destinasjonssider.
4 Integrer kampanje med andre kanaler
Forsterke merkevaren budskap.
Øk svar.
5 Tilpass meldingen
Masse tilpasning:
En til en markedsføring på en makro skala.
Enkel tilpassing kan forbedre resultatene.
Segment database.
6 Distribusjon
E-post går gjennom mye av ISP. I hvert fall kan det bli merket som spam.

For resten av lysbildene.
omdømme Management
Nettsamfunn:
Digg.
eBay
Amazon
Tripadvisor
IMDB.
3 trinn til ORM (Online Omdømme Management)
Lytte – overvåke buzz.
Analyse – hva som blir sagt og av hvem.
Påvirke – delta i og lede samtalen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
په آنلاین توګه د بازار لکچر 25/07/2012
پست بازار
حدود: د خبرو اترو پيل کړي.
پست ګټه: فوري.
چې د مراجعينو د دواړو خدمت – د پېرېدونکو ارزښت د زياتوالي.
3 د e-پست بازار اصلي ځانګړنو
د اغېزمن لګښت: د ایمیل رسولو وړیا ده، د چاپ په نه لري.
په نښه شوي او customizable: وټاکئ چې به زما د لوړوالي د ترلاسه کړي.
د اندازه: زيات شمېر خلک څنګه پرانيستلو دي، زيات شمېر خلک څنګه ځواب کړو، چې ټک پر يوه اړيکه او داسې نور
د سوداګریزو e ته لارسرسي 2 ډولونه
له تبلیغاتي: فوري اقدام تطميع.
ساتلو پر بنسټ e ته لارسرسي: خبرپا، د اوږدې مودې اړیکو د جوړولو لپاره.
د سوداګریزو e ته لارسرسي ډولونه
عرضه.
متحدین: ملګرو، د پلورنې.
د راکړې ورکړې e ته لارسرسي: ساري په توګه. رسیدونه، انالین مالتړ یې برېښیزه سوداګرۍ تمرکز لري.
خبرپا.
له تبلیغاتي e ته لارسرسي.
له تبلیغاتي e ته لارسرسي
د کارونکي تطميع د پېرودنې له لارې اقدام وکړي او یا لاسلیک کړي. ساري په توګه. Ryanair، Buy.com په کارولو سره د ارتقاء / کوپون.
ساتلو پر بنسټ e ته لارسرسي
د ارزښت د معلوماتو سره د لوستونکي د اوږدې مودې اړيکې رامنځ ته کړي. ساري په توګه. خبرپاڼې.
په ایمیل بازارموندنې کمپاين رامنځته 9 ګامونه
ستراتیژیک موخه. ستراتېژیک پلان.
define لست: باید په قانوني توګه تر لاسه شي.
د کريټيف اعدام.
د نورو چینلونو کمپاين شاملول.
د پیغام د Personalise.
ځای.
متقابلې کارولو.
راپورونه تولید کړي.
د پایلو شننه.
1 ستراتیژیک پلان
خپلو موخو ته د ساري په شاوخوا پلان X اندازه وپلوري.
الف) د موخې تعريف
له تبلیغاتي e ته لارسرسي:
کارن لپاره فوري موخه ده.
کړنه له خوا د کارونکي وړل: د اخیستلو، دانلود، د معلوماتو غوښتنه وکړي.
پست کمپاين لنډه موده.
ساتلو e ته لارسرسي
اوږد مهالې موخې.
KPI د مهم دی: خلاص کچه، کیکاږۍ-له لارې د نرخ، ROI.
نور ستونزمن تبليغاتي e ته لارسرسي څخه شمیرلی شو.
د کمپاین په اوږدوالي مهم دي.
2 بشپړفهرست تعریف
د کرلو په نښه ډیټابیس:
واقعي يتونه په.
رابربنډیدونکي اجازه ورکړې ده.
د اطلاعاتو کولای شي د وخت په تېرېدو سره راټول شي.
ستاسو د ډیټابیس:
يواځې يو د ننوتلو ته اړتيا لري. هيلې د e-برېښلیک پته خو د نورو معلوماتو ښه customization لامل شي.
ستاسو د ډیټابیس: نور برخو کې:
اصلي نوم، تخلص، لقب، عنوان (په بېلا بېلو برخو کې).
د يتونه په نېټه.
د اجازي د سرچینه – سيمبول.
د جندر.
د هېواد.
د زیږون نیټه.
خو په ياد ولرئ
آيا د خلکو د ډارولو لپاره نه دي.
ټول تاسو په رښتيا اړتيا ده يو برېښليک پته.
ستاسو د لست ځلمکیان
هر موجود د متقابل عمل څخه استفاده وکړئ.
هڅوونکي ته (whitepaper، ډالۍ کوپون، موسيقي) لاسلیک کړي.
پرچون په بهير کې انتخابونو نور.
ويروسي بازار.
د نالیکي تعامل او ترفيع.
وېب پاڼه ګڼون جوړولو کې کلیدي رول لري.
2 پړاو د راجستر د پروسې
چک د بريښنا ليک پته سمه ده.
د بهرنیو چارو د محرمیت د پالیسۍ په څرګنده.
ساتنه لستونه
دا پاک وساتي – چې د e ته لارسرسي د نه رسيدو – د bounces بانسرونو.
vs دوه يتونه کې د ووټونو د-in.
پرېږده، چې هغوی منځه ویسي.
مه سپم بدل نه شي.
3 د کريټيف اعدام
Plain متن e ته لارسرسي.
HTML e ته لارسرسي – لکه ویب پاڼه ګوري.
دوی دواړه بايد واستول شي.
Plain متن ایمیل
یواځې متن.
نه لینکونو / انځورونه.
کوچني د دوتنې کچه.
سترګې اړولي دي د ټولو د مسولانه ورته.
HTML ایمیل
انځورونه، د مختلفو لیکبڼې او لینکونو لري.
د دوتنې کچه دی ډیر زیات.
کیدای شی په مختلفه وروبښي.
ستاسو د اورېدونکو پوه شو چه:
که له موبايل څخه، له امله د انترنټ د سرعت محدوديتونه يوه خطي نسخه وړاندې کوي.
د برېښليک برخو
استوزه.
مضمون ليکه.
Personalised د مبارکۍ.
د بدن.
پښۍ.
د ګډون د مخونه.
جوړول او ډيزاين
اوږدوالی.
ټینګار کوي.
Sectioning.
پست محتوا
منځپانګه باید د کاروونکو په اړتیاوې پوره کړي.
اړوند.
ارزښت.
پلاتفورم ازموینه
د کمکیانو لپاره د ډاډمن شي چي دا په مختلفو لکه په توګه کار کوي:
د Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
يادولو وړ دي.
په e ته لارسرسي انځورونه
انځورونه کاپي تقویه کړي.
انځورونه نه دي تل د ایمیل د مراجعینو له خوا نندارې ته.
د کمکیانو لپاره د ډاډمن ستاسو ايميل پرته انځورونه جوړوي احساس.
نه هر څوک په دفتر کې ټیلفیوني لولي.
د سمارټ فون-د تصویب په چټکۍ سره لوړ شي.
Javascript په بېړنۍ ناسته مخونه ډډه وشي.
4 د نورو چینلونو کمپاين شاملول
د نښې د پیغام کې ونیسی.
ځوابونه زیات کړي.
5 د پیغام د Personalise
د ټوليزو customization:
هر یو ته د بازار موندنې په پراخه کچه.
ساده شخصي کولای پایلو ته وده ورکړي.
برخه ډیټابیس.
6 ځای
پست د ISP د ډېر تیریږی. په هر صورت دا په توګه سپم په نښه شي.

د سالیډونو پاتې.
شهرت مدیریت
په آنلاین توګه د ټولنو:
digg.
ebay لکه
ترلاسه کړئ Amazon
TripAdvisor
IMDb.
ته ORM 3 ګامونه (آنلاین شهرت مدیریت)
غوږ – د ګروپ د څارنې.
څېړنه – د څه ويل کيږي او د چا له خوا.
نفوذ – کې د ښکېلتیا او د خبرو اترو مشري.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
آنلاین سخنرانی بازاریابی 25/07/2012
بازاریابی ایمیلی
محدوده: شروع یک گفت و گو.
پست الکترونیکی مزیت: آنی.
افزایش ارزش مشتری – هر دو سرویس به مشتری.
3 ویژگی های اصلی بازاریابی ایمیل
مقرون به صرفه: تحویل ایمیل رایگان است، بدون چاپ.
هدفمند و قابل تنظیم: انتخاب خواهد شد که ارتقاء من دریافت خواهید کرد.
اندازه گیری: پیدا چگونه بسیاری از مردم در حال باز کردن، چگونه بسیاری از مردم در پاسخ، کلیک بر روی یک لینک و غیره
2 نوع از تجاری ایمیل
تبلیغاتی: جلب اقدام فوری.
نگهداری بر اساس ایمیل: خبرنامه، ایجاد روابط بلند مدت است.
انواع تجاری ایمیل
تامین کننده.
همکاران فروش: همکاران، نمایندگان فروش.
معامله ایمیل: مانند: فاکتورها، پشتیبانی آنلاین بیشتر تجارت الکترونیک متمرکز شده است.
خبرنامه ها.
تبلیغاتی ایمیل.
تبلیغاتی ایمیل
جلب کاربر به اقدام از طریق خرید و یا ثبت نام کنید. به عنوان مثال. Ryanair در، Buy.com با استفاده از ارتقاء / کوپن.
نگهداری بر اساس ایمیل
اطلاعات ارزش برای ایجاد یک رابطه دراز مدت با خواننده. به عنوان مثال. خبرنامه.
9 مرحله در ایجاد کمپین بازاریابی ایمیل
برنامهریزی استراتژیک.
تعریف لیست: باید از نظر قانونی به دست آمده باشد.
اعدام خلاق.
ادغام مبارزه با کانال های دیگر.
شخصی پیام.
استقرار.
دست زدن به سلامت.
تولید گزارش.
تحلیل نتایج.
1 برنامه ریزی استراتژیک
طرح اطراف به اهداف خود به عنوان مثال، فروش مقدار X.
الف) تعریف اهداف
تبلیغاتی ایمیل:
هدف فوری برای کاربر.
عمل انجام شده توسط کاربران: خرید، دانلود، درخواست اطلاعات.
کمپین پست الکترونیک کوتاه مدت است.
احتباس ایمیل
اهداف دراز مدت.
مهم KPI در: نرخ باز، کلیک کنید از طریق نرخ، ROI.
سخت تر از تبلیغاتی ایمیل برای محاسبه.
طول کمپین مهم است.
2 تعریف فهرست
رشد یک پایگاه داده را هدف قرار:
اصل انتخاب کردن در.
اجازه صریح و روشن داده شود.
اطلاعات را می توان در طول زمان جمع شده بودند.
پایگاه داده شما:
فقط یکی از ورودی مورد نیاز است. آدرس ایمیل چشم انداز است، اما اطلاعات بیشتر می توانید به بهبود سفارشی سازی منجر شود.
پایگاه داده شما: زمینههای بیشتر:
نام، نام خانوادگی، نام خانوادگی، عنوان (در زمینه های جداگانه).
تاریخ انتخاب کردن در.
منبع اجازه – tickbox.
جنسیت.
کشور.
تاریخ تولد.
اما به یاد داشته باش
ترساندن مردم نمی کردن.
همه شما واقعا نیاز به یک آدرس ایمیل است.
لیست در حال رشد خود را
استفاده از هر تعامل در دسترس است.
انگیزه به ثبت نام (نشریه، کوپن هدیه، موسیقی).
اشتراک در طول فرایند خرده فروشی گزینه.
بازاریابی ویروسی.
تعاملات آفلاین و تبلیغات.
ثبت نام وب سایت تا کلید است.
فرآیند ثبت نام 2 مرحله
بررسی آدرس ایمیل صحیح است.
سیاست حفظ حریم خصوصی دولت به وضوح.
حفظ لیست
آن را تمیز نگه دارید – گزاف گویی پرش – که ایمیل تحویل داده نشده است.
انتخاب کردن در مقابل دو انتخاب کردن در.
اجازه دهید آنها را لغو اشتراک.
هرزنامه تبدیل شده است.
3 اعدام خلاق
متن ساده ایمیل.
HTML ایمیل – به نظر می رسد در وب سایت.
آنها هر دو باید ارسال می شود.
متن ساده ایمیل
فقط متن.
هیچ لینک / تصاویر.
اندازه فایل کوچکتر است.
به نظر می رسد همان در تمام سیستم عامل.
HTML ایمیل
شامل تصاویر، فونت های مختلف و لینک.
اندازه پرونده بسیار بزرگتر است.
می تواند متفاوت رندر.
مخاطبان خود را بدانید:
اگر از تلفن همراه، ارائه یک نسخه متن با توجه به محدودیت پهنای باند.
بخش هایی از ایمیل
هدر.
نوار عنوان.
تبریک شخصی.
بدن.
پاورقی.
پیوند لغو اشتراک.
ساخت و ساز و طراحی
طول.
تاکید.
برش.
محتوای ایمیل
محتوا باید به نیازهای کاربران را برآورده کند.
ارتباط.
ارزش.
تست پلت فرم
مطمئن شوید که در سیستم عامل های مختلف مانند کار می کند:
جیمیل.
یودورا.
تاندربرد.
چشم انداز.
تصاویر در ایمیل
تصاویر تقویت کپی.
تصاویر همیشه توسط مشتریان ایمیل نمایش داده نمی شود.
اطمینان حاصل کنید که شما E-mail را حس می کند بدون تصاویر.
هر کسی می خواند ایمیل در دفتر.
تصویب هوشمند تلفن به سرعت در حال افزایش است.
جلوگیری از جاوا اسکریپت در صفحات فرود.
4 مبارزه با کانال های دیگر ادغام
تقویت پیام نام تجاری است.
افزایش پاسخ های.
5 شخصی پیام
سفارشی سازی انبوه:
یک به یک بازاریابی در مقیاس ماکرو.
شخصی ساده می توانید نتایج را بهبود بخشد.
پایگاه داده بخش.
6 استقرار
پست الکترونیک عبور از طریق بسیاری از است ISP. در هر مورد می توان آن را به عنوان اسپم مشخص شده اند.

برای بقیه اسلاید.
مدیریت اعتبار
جوامع آنلاین:
کاربر.
بی
آمازون
مشاورین
IMDB.
3 گام برای رسیدن به ORM (آنلاین مدیریت اعتبار)
گوش دادن – نظارت بر وزوز.
تجزیه و تحلیل – چه چیزی گفته و توسط چه کسی.
موثر بر – شرکت در و منجر به مکالمه است.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Marketing Online Wykład 25/07/2012
E-mail marketing
Zakres: rozpocząć dialog.
E-mail zaleta: natychmiastowa.
Wzrost wartości dla klienta – zarówno usługi do klienta.
3 główne cechy e-mail marketing
Opłacalne: dostawa e-mail jest wolny, bez drukowania.
Ukierunkowane i konfigurowalny: wybierz, kto otrzyma moje promocji.
Wymierne: znaleźć jak wiele osób otwarcie, ile osób odpowiedziała kliknięciu na link etc.
2 rodzaje komercyjnych e-maili
Promocyjny: zachęcić natychmiastowego działania.
Retencji na podstawie e-maili: biuletyny, budowanie długoterminowych relacji.
Rodzaje komercyjnych e-maili
Dostawców.
Partnerzy: partnerzy, sprzedawcy.
Transakcję e-mail: np faktury, wsparcie online w większości e-commerce skupiony.
Biuletyny.
Promocyjne wiadomości e-mail.
Promocyjne e-maile
Skłonić użytkownika do podjęcia działań poprzez zakup lub zarejestruj się. Na przykład. Ryanair, Buy.com użyciu promocję / kupon.
Retencji na podstawie e-maili
Informacja o wartości do tworzenia długoterminowych relacji z czytelnikiem. Na przykład. biuletyn.
9 kroków w tworzeniu kampanii marketingowych e-mail
Planowanie strategiczne.
wykaz określa: muszą być uzyskane legalnie.
Kreacja wykonanie.
Zintegruj kampanię z innymi kanałami.
Personalizacja wiadomości.
Rozlokowanie.
Interaktywna manipulacja.
Generowanie raportów.
Analiza rezultatów.
1 Planowanie strategiczne
Plan wokół swoich celów np sprzedać kwotę X.
a) określa cele
Promocyjne e-mail:
Bezpośrednim celem dla użytkownika.
Działania podjęte przez użytkownika: zakup, pobranie, żądać informacji.
kampanii e-mail jest krótkotrwała.
Retencja e-maile
Cele długoterminowe.
Ważne KPI: otwarta stopa, współczynnik klikalności, ROI.
Trudniejsze do obliczenia niż promocyjnych e-maili.
Długość ważne kampanii.
2 Definiowanie listy
Grow docelowej bazy danych:
Oryginalna opt-in.
Odpowiednie zezwolenie udzielone.
Informacje mogą być gromadzone na przestrzeni czasu.
Baza danych:
wymagana tylko jedna pozycja. adres e-mail perspektywa, ale więcej informacji może prowadzić do lepszego dostosowania.
Baza danych: więcej pól:
Imię, nazwisko, nazwisko, tytuł (w oddzielnych polach).
Data aktywacyjne.
Źródło zgody – tickbox.
Płeć.
Kraj.
Data urodzenia.
Ale pamiętaj
Nie strasz ludzi.
Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to adres e-mail.
Rosnące listy
Użyj wszelkich dostępnych interakcji.
Zachęty do podpisania (whitepaper, Bony, muzyka).
Subskrybuj Opcje dostępne w trakcie procesu sprzedaży detalicznej.
Marketing wirusowy.
Offline interakcje i promocje.
Znak Website się jest kluczem.
Proces logowania się 2 etap
Sprawdź adres e-mail jest poprawny.
polityka prywatności jasno.
utrzymanie list
Keep it clean – odbić się odbija – e-maile, które nie zostały dostarczone.
Opt-in vs double opt-in.
Niech wypisać.
Nie stać spam.
3 Kreatywny wykonanie
Zwykły tekst wiadomości e-mail.
HTML e-maili – wygląda na stronie internetowej.
Obaj powinni być wysyłane.
Zwykły tekst e-mail
Tylko tekst.
Brak hiperłącza / images.
Mniejszy rozmiar pliku.
Wygląda tak samo na wszystkich platformach.
HTML e-mail
Zawiera obrazy, różne czcionki i hiperłącza.
Rozmiar pliku jest znacznie większy.
Można uczynić inaczej.
Znaj swoją publiczność:
Jeśli z mobile, oferują wersję tekstową ze względu na ograniczenia przepustowości.
Części e-mail
Nagłówek.
Wiersz tematu.
Spersonalizowane powitanie.
Ciało.
Stopka.
Wyrejestrowanie łącza.
Budowa i projektowanie
Długość.
Nacisk.
Cięcia.
Treść e-mail
Treść powinna zaspokoić potrzeby użytkowników.
Stosowność.
Wartość.
testy Platform
Upewnij się, że to działa na różnych platformach, takich jak:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Perspektywy.
Obrazy w wiadomości e-mail
Obrazy wzmacniają kopię.
Obrazy nie zawsze są wyświetlane przez klientów poczty e-mail.
Upewnij się, że e-mail ma sens bez obrazów.
Nie każdy czyta maile w biurze.
Przyjęcie smart-phone gwałtownie wzrasta.
Unikać Javascript na stronach docelowych.
4 kampanię z innymi kanałami Zintegruj
Wzmocnienia przesłania marki.
Zwiększenie odpowiedzi.
5 Dostosuj wiadomość
Dostosowywanie Masa:
Jeden do jednego obrotu na skali makro.
Prosta personalizacja może poprawić wyniki.
Baza segmentu.
6 Deployment
E-mail przechodząc przez wiele ISP. W każdym przypadku może być oznaczone jako SPAM.

Dla reszty slajdów.
Zarządzanie reputacją
Społeczności internetowe:
Digg.
eBay
Amazonka
Serwis
IMDB.
3 kroki do ORM (Online Reputation Management)
Słuchanie – monitorowanie szumu.
Analiza – co mówi i przez kogo.
Wywieranie wpływu – angażować się i prowadzić rozmowę.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Palestra Marketing Online 25/07/2012
Marketing de email
Âmbito: iniciar um diálogo.
vantagem E-mail: instantânea.
Aumentar o valor do cliente – tanto serviço para a cliente.
3 principais características do e-mail marketing
Custo eficaz: entrega de e-mail é gratuito, sem impressão.
Segmentado e personalizável: seleccione quem irá receber a minha promoção.
Mensurável: veja como muitas pessoas estão se abrindo, quantas pessoas respondeu, clicou em um link etc.
2 tipos de e-mails comerciais
Promocional: seduzir uma ação imediata.
Retenção com base e-mails: boletins informativos, construir relacionamentos de longo prazo.
Tipos de e-mails comerciais
Fornecedores.
Afiliados: parceiros, revendedores.
Transação e-mails: por exemplo, facturas, suporte on-line em sua maioria e-commerce focado.
Newsletters.
E-mails promocionais.
e-mails promocionais
Convencer o usuário a tomar medidas por meio de compra ou inscrever-se. Por exemplo. Ryanair, Buy.com usando promoção / cupão.
Retenção com base de e-mails
Informações de valor para criar um relacionamento de longo prazo com o leitor. Por exemplo. Boletim de Notícias.
9 passos para a criação da campanha de marketing de e-mail
Plano estratégico.
lista de definir: deve ser obtido legalmente.
execução criativa.
Integrar campanha com outros canais.
Personalize a mensagem.
Implantação.
manipulação interativa.
Gerar relatórios.
Analisar os resultados.
1 O planejamento estratégico
Plano torno de seus objetivos por exemplo vender uma quantidade X.
a) Definir metas
E-mails promocionais:
objetivo imediato para o usuário.
Medidas tomadas pelo usuário: compra, download, solicitar informações.
campanha de e-mail é de curto prazo.
Retenção de e-mails
metas de longo prazo.
importante do KPI: taxa de abertura, click-through rate, ROI.
Mais difícil de calcular do que e-mails promocionais.
duração da campanha importante.
2 Defina Lista
Crescer um banco de dados alvo:
Genuine opt-in.
permissão explícita concedida.
A informação pode ser recolhida ao longo do tempo.
Seu banco de dados:
Apenas uma entrada obrigatória. endereço de e-mail do cliente em potencial, mas mais informações pode levar a uma melhor personalização.
Seu banco de dados: mais campos:
Primeiro nome, apelido, sobrenome, título (em campos separados).
Data de opt-in.
Fonte da permissão – tickbox.
Gênero.
País.
Data de nascimento.
Mas lembre-se
Não assustar as pessoas.
Tudo o que você realmente precisa é de um endereço de e-mail.
Crescer sua lista
Use cada interação disponível.
Incentivos para se inscrever (whitepaper, vale presente, música).
Subscrever opções durante o processo de varejo.
Marketing viral.
interações e promoções offline.
sinal Web site acima é fundamental.
processo de inscrição de 2 estágios
Verifique o endereço de e-mail está correto.
política de privacidade Estado claramente.
manutenção de listas
Mantê-lo limpo – saltar os saltos – que e-mails não foram entregues.
Opt-in vs double opt-in.
Deixe-os cancelar.
Não se torne spam.
3 execução criativa
texto simples e-mails.
HTML e-mails – parece website.
Ambos devem ser enviados para fora.
texto simples e-mail
Somente texto.
Não há hiperlinks / imagens.
tamanho de arquivo menor.
Parece o mesmo em todas as plataformas.
HTML e-mail
Contém imagens, fontes diferentes e hiperlinks.
tamanho do arquivo é muito maior.
Pode processar de forma diferente.
Conheça o seu público:
Se a partir do celular, oferecer uma versão do texto devido a limitações de largura de banda.
Peças de e-mail
Cabeçalho.
Linha de assunto.
saudação personalizada.
Corpo.
Rodapé.
link de cancelamento.
Construção e design
Comprimento.
Ênfase.
Seccionando.
Conteúdo de E-mail
O conteúdo deve atender às necessidades dos usuários.
Relevância.
Valor.
teste de plataforma
Verifique se ele funciona em diferentes plataformas, tais como:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imagens em e-mails
Imagens de reforçar a cópia.
As imagens não são sempre apresentados por clientes de e-mail.
Verifique se o seu e-mail faz sentido sem as imagens.
Nem todo mundo lê mails no escritório.
adoção de smartphones está aumentando rapidamente.
Evite Javascript em páginas de destino.
4 Integrar campanha com outros canais
Reforçar a mensagem da marca.
Aumentar as respostas.
5 Personalize a mensagem
customização em massa:
Um a um de marketing em escala macro.
personalização simples pode melhorar os resultados.
banco de dados de segmento.
6 implantação
passando por um monte de ISP de E-mail. Em cada caso, podem ser marcadas como SPAM.

Para o resto dos slides.
Gestão de reputação
comunidades on-line:
Digg.
eBay
Amazonas
TripAdvisor
IMDB.
3 passos para ORM (Online Reputation Management)
Escuta – acompanhar a buzz.
Análise – o que está sendo dito e por quem.
Influenciando – se envolver em e levar a conversa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ 25/07/2012
ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
ਸਕੋਪ: ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ.
ਈ-ਮੇਲ ਫਾਇਦਾ: ਉਸੇ.
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋ ਦੀ ਸੇਵਾ – ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਓ.
ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਗੁਣ
ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ: ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛਪਾਈ ਹੈ.
ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀ: ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.
ਮਿਣਨ: ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ
ਵਪਾਰਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ 2 ਕਿਸਮ
ਵਿਗਿਆਪਨ: ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰਮਾਉਣ.
ਧਾਰਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਮੇਲ: ਸਮਾਚਾਰ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ.
ਵਪਾਰਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸਪਲਾਇਰ.
ਵੀਗੋ: ਭਾਈਵਾਲ, resellers.
ਸੰਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ: ਉਦਾ ਚਲਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫੋਕਸ.
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ.
ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ.
ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ
ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Ryanair, Buy.com ਤਰੱਕੀ / ਕੂਪਨ ਵਰਤ.
ਧਾਰਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਮੇਲ
ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ.
ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 9 ਕਦਮ
ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ.
ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕਰੀਏਟਿਵ ਚੱਲਣ.
ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ.
ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ Personalise.
ਡਿਪਲੋਮੇਟ.
ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਰਬੰਧਨ.
ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ.
ਨਤੀਜੇ Analyse.
1 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ
ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ X ਨੂੰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ.
ਇੱਕ) ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ:
ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਚਾ.
ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ: ਖਰੀਦ, ਡਾਊਨਲੋਡ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ.
ਈ-ਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਹੈ.
ਧਾਰਨਾ ਈ-ਮੇਲ
ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ.
KPI ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਓਪਨ ਦੀ ਦਰ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-ਦੁਆਰਾ ਦਰ, ROI.
ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ ਵੱਧ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ.
ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਬਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ.
2 ਸੂਚੀ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਧਣ:
ਸੱਚੇ ਚੋਣ-ਵਿਚ.
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ.
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ:
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ: ਹੋਰ ਖੇਤਰ:
ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਗੋਤ, ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ).
ਚੋਣ-ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ.
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਰੋਤ – tickbox.
ਲਿੰਗ.
ਦੇਸ਼.
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ.
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਲੋਕ ਬੰਦ ਧਮਕਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ.
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਧ
ਹਰੇਕ ਉਪਲੱਬਧ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਤੋ.
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਵਾਈਟ, ਦਾਤ ਵਾਊਚਰ, ਸੰਗੀਤ) ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ.
ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ.
ਵਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ.
ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ.
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.
2 ਪੜਾਅ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ.
ਸਟੇਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ.
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ – ਜੋ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੈ, – ਉਛਾਲ ਉਛਾਲ.
ਦੀ ਚੋਣ-ਵਿੱਚ ਬਨਾਮ ਡਬਲ ਚੋਣ-ਵਿਚ.
ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਕਰੀਏ.
ਸਪੈਮ ਨਾ ਬਣੋ.
3 ਕਰੀਏਟਿਵ ਚੱਲਣ
ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਈ-ਮੇਲ.
ਨੂੰ HTML ਈ-ਮੇਲ – ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਦੋਨੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਈ-ਮੇਲ
ਸਿਰਫ ਪਾਠ.
ਕੋਈ ਨੈੱਟ / ਚਿੱਤਰ.
ਛੋਟੇ ਫਾਇਲ ਆਕਾਰ.
ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ.
ਨੂੰ HTML ਈ-ਮੇਲ
ਚਿੱਤਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ fonts ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਫਾਇਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੈ.
ਵੱਖਰੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ:
ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਹੋ, ਚੌਡ਼ਾਈ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਗ
ਸਿਰਲੇਖ.
ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ.
Personalised ਸਵਾਗਤ.
ਸਰੀਰ ਦੇ.
ਪਦਲੇਖ.
ਅਸਫਲ ਲਿੰਕ.
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ
ਲੰਬਾਈ.
ਜ਼ੋਰ.
Sectioning.
ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਭੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਹੂਲਤ.
ਮੁੱਲ.
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉ:
ਜੀਮੇਲ.
Eudora.
ਥੰਡਰਬਰਡ.
ਆਉਟਲੁੱਕ.
ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਚਿੱਤਰ
ਚਿੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ.
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ-ਮੇਲ ਕਲਾਇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਚਿੱਤਰ ਬਿਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਣਾਓ.
ਨਾ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.
ਸਮਾਰਟ-ਫੋਨ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ.
ਉਤਰਨ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਬਚੋ.
4 ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ
ਦਾਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ.
ਜਵਾਬ ਵਧਾਓ.
5 ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ Personalise
ਮਾਸ ਕਸਟਮਾਈਜ਼:
ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ.
ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਖੰਡ ਡਾਟਾਬੇਸ.
6 ਡਿਪਲੋਮੇਟ
ਈ-ਮੇਲ ISP ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਘ. ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਸਪੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਲਾਇਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ.
ਸ਼ੌਹਰਤ ਪਰਬੰਧਨ
ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ:
Digg.
ਈਬੇ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ
ਟਰੀਪਐਡਵਈਸਰ
ਆਈਐਮਡੀਬੀ.
ORM 3 ਕਦਮ (ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪਰਬੰਧਨ)
ਸੁਣਨ – Buzz ਨਿਗਰਾਨੀ.
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ – ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Curs de marketing online 25/07/2012
E-mail marketing
Domeniul de aplicare: începe un dialog.
E-mail avantaj: instantaneu.
Crește valoarea clientului – ambele servicii pentru a clientului.
3 Caracteristicile principale ale e-mail marketing
Costul efectiv: livrarea de e-mail este gratuit, fara imprimare.
Orientate și personalizate: selectați cine va primi promovarea mea.
Măsurabil: găsi cât de mulți oameni se deschid, modul în care au răspuns mulți oameni, au făcut clic pe un link, etc.
2 tipuri de e-mailuri comerciale
Promotionale: entice acțiune imediată.
pe bază de retenție e-mail-uri: buletine de știri, a construi relatii pe termen lung.
Tipuri de e-mailuri comerciale
Furnizori.
Afiliați: parteneri, distribuitori.
Tranzacție de e-mail-uri: de ex facturi, suport online, cea mai mare parte de e-commerce concentrat.
Buletine informative.
Promoționale de e-mail-uri.
Promoționale de e-mail-uri
Ademenească utilizatorul să ia măsuri prin achiziție sau înscriere. De exemplu. Ryanair, Buy.com folosind promovare / cupon.
pe bază de retenție e-mail-uri
Informatiile de valoare pentru a crea o relație pe termen lung cu cititorul. De exemplu. buletin informativ.
9 pași în crearea campaniei de marketing prin e-mail
Planificare strategica.
Lista defini: trebuie să fie obținute în mod legal.
execuție creativă.
campanie de integrarea cu alte canale.
Personalizează mesajul.
Implementare.
Manipularea interactivă.
Generarea de rapoarte.
Se analizează rezultatele.
1 Planificarea strategică
Planul în jurul valorii de obiectivele de ex vinde suma X.
a) Definirea obiectivelor
Promoționale e-mail-uri:
Scopul imediat pentru utilizator.
Acțiunile întreprinse de utilizator: cumpărare, descărcare, să solicite informații.
campanie de e-mail este pe termen scurt.
Retenție de e-mail-uri
Obiective pe termen lung.
KPI importante: rata deschisă, rata de clic, ROI.
Mai dificil de calculat decât de promovare de e-mail-uri.
Durata de campanie importantă.
2 Definiți Listă
Dezvoltă o bază de date vizată:
Autentic opt-in.
permisiunea acordată Explicit.
Informații pot fi adunate în timp.
baza de date:
Doar o singură intrare necesară. adresa de e-mail prospectarea dar mai multe informații pot duce la îmbunătățirea personalizare.
baza de date: mai multe domenii:
În primul rând numele, prenumele, prenumele, titlul (în domenii separate).
Data de opt-in.
Sursa de permisiune – tickbox.
Gen.
Țară.
Data de nastere.
Dar amintește-ți
Nu speria oamenii.
Tot ceea ce într-adevăr nevoie este o adresă de e-mail.
În creștere lista
Utilizați fiecare interacțiune disponibile.
Stimulente de înscriere (whitepaper, voucher cadou, muzică).
Aboneaza-te opțiuni în timpul procesului de vânzare cu amănuntul.
marketing viral.
interacțiuni și promoții offline.
Site-ul semn sus este cheia.
2 etapă a procesului de înscriere
Verificați-vă adresa de e-mail este corectă.
Politica de confidențialitate de stat în mod clar.
menținerea listelor
Păstrați-l curat – sări ricoșează – care nu au fost livrate de e-mail-uri.
Opt-in vs dublu opt-in.
Lăsați-i să vă dezabona.
Nu deveni spam.
3 execuție creativă
text simplu e-mail-uri.
HTML e-mail-uri – arata ca site-ul web.
Ele ambele ar trebui să fie trimise.
text simplu e-mail
Numai text.
Nu există hyperlink-uri / imagini.
Dimensiunea mai mică a fișierului.
Se pare la fel pe toate platformele.
HTML e-mail
Conține imagini, fonturi diferite și hyperlink-uri.
Dimensiunea fișierului este mult mai mare.
Se poate face în mod diferit.
Cunoaște-publicul:
În cazul în care de la mobil, ofera o versiune text din cauza limitărilor de lățime de bandă.
Părți de e-mail
Antet.
Linia de subiect.
salut Personalizată.
Corp.
Subsol, subsol pagină.
link-ul de dezabonare.
Construcție și proiectare
Lungime.
Accent.
Secționare.
conținut de e-mail
Conținutul trebuie să satisfacă nevoile utilizatorilor.
Relevanţă.
Valoare.
testarea platformei
Asigurați-vă că funcționează pe platforme diferite, cum ar fi:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Imagini in e-mail-uri
Imagini consolida copiere.
Imaginile nu sunt afișate întotdeauna de către clienții de e-mail.
Asigurați-vă că adresa dvs. de e-mail-ul are sens fără imagini.
Nu toată lumea citește mesajele electronice în birou.
Adoptarea smart-phone este în creștere rapidă.
Evita Javascript pe paginile de destinație.
4 campanie cu alte canale Integrarea
Consolida mesajul brand-ului.
Crește răspunsurile.
5 Personalizează mesajul
personalizare de masă:
One la o piață la scară macro.
personalizare simplă poate îmbunătăți rezultatele.
baza de date cu segmente.
6 implementare
E-mail care trece printr-o mulțime de ISP. În fiecare caz, acesta poate fi marcat ca SPAM.

Pentru restul slide-uri.
Managementul reputatiei
comunități online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 pași pentru ORM (Online Reputație Management)
Ascultare – monitorizarea Buzz.
Analiza – ce se spune și de către cine.
Influentarea – să se angajeze și să conducă conversația.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Интернет-маркетинг Лекция 25/07/2012
Рекламная рассылка
Область применения: начать диалог.
Электронная почта преимущество: мгновенная.
Повышение потребительской ценности – как услугу клиенту.
3 основные характеристики электронной почты маркетинга
Экономичность: поставка электронной почты не свободен, нет печати.
Целевые и настраиваемый: выбрать, кто получит мое продвижение по службе.
Измеримый: найти сколько людей открывают, сколько человек ответил, нажал на ссылку и т.д.
2 вида коммерческих сообщений электронной почты
Промо: поманить немедленных действий.
Удерживающие на основе электронной почты: информационные бюллетени, строить долгосрочные отношения.
Виды коммерческих сообщений электронной почты
Поставщики.
Партнеры: партнеры, торговых посредников.
Транзакции электронной почты: например, счета-фактуры, онлайн-поддержка в основном электронной коммерции сосредоточены.
Информационные бюллетени.
Рекламные сообщения электронной почты.
Рекламные сообщения электронной почты
Соблазнить пользователю принять меры через покупку или зарегистрироваться. Например. Ryanair, Buy.com с помощью промо-купона /.
Хранения на основе электронной почты
Информация о стоимости, чтобы создать долгосрочные отношения с читателем. Например. Новостная рассылка.
9 шагов в создании маркетинговой кампании по электронной почте
Стратегическое планирование.
Определить список: должны быть получены на законных основаниях.
Творческое исполнение.
Интеграция кампании с другими каналами.
Personalise сообщение.
Развертывание.
Интерактивная обработка.
Создание отчетов.
Проанализировать результаты.
1 Стратегическое планирование
План вокруг ваших целей например продать сумму X.
а) определение целей
Рекламные сообщения электронной почты:
Непосредственная цель для пользователя.
Решение, принятое пользователем: покупка, скачать, запросить информацию.
Электронная почта кампания носит краткосрочный характер.
Сохранение сообщений электронной почты
Долгосрочные цели.
важным КПЭ: открытая ставка, кликов, ROI.
Более трудно вычислить, чем рекламные сообщения электронной почты.
Длина кампании важна.
2 Определение списка
Grow целевую базу данных:
Подлинная неавтоматического.
Явное разрешение предоставляется.
Информация может быть собрана в течение долгого времени.
База данных:
Требуется только одна запись. адрес электронной почты Проспект, но больше информации может привести к улучшению настройки.
База данных: несколько полей:
Имя, фамилия, имя, фамилия, название (в отдельных областях).
Дата неавтоматического.
Источник разрешения – tickbox.
Пол.
Страна.
Дата рождения.
Но помни
Не отпугнуть людей.
Все, что вам действительно нужно, это адрес электронной почты.
Растущий список
Используйте все доступные взаимодействия.
Стимулы, чтобы зарегистрироваться (официальный документ, подарочный ваучер, музыка).
Подписаться варианты во время процесса розничной торговли.
Вирусный маркетинг.
Оффлайн взаимодействия и продвижения по службе.
знак Сайт вверх является ключевым фактором.
Процесс регистрации 2-й этап
Проверьте адрес электронной почты является правильным.
Государственная политика конфиденциальности четко.
Ведение списков
Держите его в чистоте – подпрыгивать отказы – что электронные письма не были доставлены.
Опт-против двойной неавтоматического.
Пусть они отказаться от подписки.
Не становитесь спамом.
3 творческое исполнение
Обычный текст сообщения электронной почты.
HTML электронной почты – выглядит как веб-сайт.
Они оба должны быть отправлены.
Обычный текст по электронной почте
Только текст.
Нет гиперссылок / изображений.
Меньший размер файла.
Выглядит так же на всех платформах.
HTML электронной почты
Содержит изображения, различные шрифты и гиперссылки.
Размер файла намного больше.
Может оказывать по-разному.
Знайте свою аудиторию:
Если с мобильного, предлагаем текстовую версию из-за ограничений полосы пропускания.
Части электронной почты
Заголовок.
Сюжетная линия.
Персонализированные приветствие.
Тело.
Footer.
Отказаться от подписки ссылку.
Строительство и проектирование
Длина.
Особое внимание.
Секционирование.
Содержание Электронная почта
Содержание должно удовлетворять потребности пользователей.
Актуальность.
Стоимость.
тестирование платформы
Убедитесь, что он работает на различных платформах, таких как:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Перспективы.
Изображений в сообщениях электронной почты
Изображения укрепляют копию.
Изображения не всегда отображаются клиентами электронной почты.
Убедитесь, что ваша электронная почта имеет смысл без изображений.
Не каждый читает почту в офисе.
Смарт-телефон принятие быстро растет.
Избегайте Javascript на целевых страницах.
4 Интеграция кампании с другими каналами
Укрепите сообщение бренда.
Увеличение ответов.
5 Personalise сообщение
Массовая настройка:
Один к одному маркетинга на макроуровне.
Простая персонализация может улучшить результаты.
Сегмент базы данных.
6 Развертывание
проходя через множество провайдера электронной почты. В каждом конкретном случае он может быть отмечен как СПАМ.

Для остальных слайдов.
Управление репутацией
Интернет-сообщества:
Digg.
eBay
Амазонка
TripAdvisor
IMDB.
3 шага к ORM (Интернет Управление репутацией)
Прослушивание – контроль за шум.
Анализ – то, что было сказано и кем.
Воздействуя – заниматься и вести разговор.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lauga Maketi Online 25/07/2012
Maketi E-meli
Aotelega: amata ai se talanoaga.
faaaoga E-mail: vave.
Faateleina tagata e faaaogāina auaunaga taua – uma le auauna atu i le kalani.
3 uiga autu o le maketiina e-meli
Tau lelei: o saoloto faaooina atu o e-meli, e leai se lomitusi.
Faamoemoeina ma customizable: filifili o le a maua loʻu faalauiloaina.
Fuaina: saili auala e le toatele o tagata tatalaina, e tali le tele o tagata, vave ona ma fesootai i se sootaga etc.
2 ituaiga o e-meli faapisinisi
Faalauiloa: faatosina gaoioiga vave.
Faatumauina faavae e-meli: tusitusiga, fausia ni sootaga taimi umi.
Ituaiga o e-meli faapisinisi
E tuuina.
Faifaimea faatasi: paaga, resellers.
Gaoioiga e-meli: f.t.t. pepa o oloa, lagolago luga o le initoneti le tele lava e-pisinisi taulai atu.
Tusi o talafou.
e-meli faalauiloa.
Faalauiloa e-meli
Faatosina le tagata e faaaogāina le faia o gaoioiga e ala i le faatau mai po o le saini i luga. F.t.t. Ryanair, Buy.com faaaogaina faalauiloaina / coupon.
Faatumauina faavae e-meli
Faamatalaga taua e fatu ai se sootaga i le taimi umi ma le tagata faitau. F.t.t. lomiga.
9 laasaga i le foafoaina o le tauiviga maketi e-meli
fuafuaga faataatitia.
Faauiga le lisi: E tatau ona maua faaletulafono.
faatinoga Creative.
Tuufaatasi tauiviga ma isi auala.
Personalise le savali.
Deployment.
taulimaina fesootai.
Faatupuina lipoti.
Analyse taunuuga.
1 fuafuaga fuafuaga
Fuafuaga o loo siomia ai au sini f.t.t. faatau atu aofaiga X.
a) Faamatala sini
e-meli faalauiloa:
sini vave mo tagata e faaaogāina.
faia se gaoioiga e le tagata e faaaogāina: faatauina mai, download, ona talosagaina faamatalaga.
tauiviga E-meli vaitaimi puupuu.
Faatumauina e-meli
sini mo se taimi umi.
taua o le KPI: fua faatatau tatala, kiliki-e ala i fua faatatau, ROI.
Sili atu ona faigata e fuafua i lo le e-meli faalauiloa.
taua umi tauiviga.
2 Faamatala Lisi
Grow se nofoaga autu o faamatalaga tapulaa fuafuaina:
Moni opt-i.
tuuina atu le faatagaga manino.
e mafai ona faapotopoto Faamatalaga aluga o taimi.
Lou nofoaga autu o faamatalaga:
manaomia na o le tasi le ulufale. o le faamoemoe tuatusi e-meli ae o nisi faamatalaga e mafai ona taitai atu customization faaleleia.
Lou utuofaamatalaga: sili fanua:
igoa muamua, faʻaiu, faaiu, o Igoa (i le fanua ese).
Aso o opt-i.
Puna o le faatagaga – tickbox.
Itupa.
Atunuu.
Aso fanau.
ae ia manatua
Aua le faafefe ese tagata.
Uma e te manaomia moni lava o se lauga e-meli.
Faatupulaia lau lisi
Faaaoga fegalegaleaiga maua uma.
Faatosina e saini i luga (whitepaper, siaki meaalofa, musika).
Lesitala filifiliga i le taimi o le faagasologa taitasi.
maketiina Viral.
Offline fegalegaleaiga ma le siitia o tulaga faigaluega.
Website faailoga i luga o le ki.
2 tulaga faailoga-ae faagasologa
Siaki tuatusi i-meli e saʻo.
Malo manino faiga faavae faalauaiteleina.
faatumauina o lisi
Ia mama – tulaʻi le fiti – e lei tuuina atu lea e-meli.
Opt-i vs lua opt-i.
Ia latou unsubscribe.
Aua le avea spam.
3 faatinoga Creative
tusiga manino e-meli.
HTML e-meli – foliga website.
Latou uma e tatau ona auina atu.
tusiga manino e-meli
Mau na.
E leai se hyperlinks / ata.
tele laiti faila.
Vaai le tasi i le isi itu fausaga opea uma.
HTML e-meli
O loo i ai ata, eseese faatanoa o le vai ma hyperlinks.
o le tele tele tele faila.
E mafai ona tuuina atu ese.
Iloa lou aofia:
Afai mai feaveai, ofoina atu se mau lomiga ona bandwidth tapulaa.
Vaega o e-meli
Header.
laina o le mataupu.
faafeiloaiga Personalised.
Tino.
Footer.
sootaga Unsubscribe.
Fausiaina ma le mamanu
Umi.
Faamamafa.
Sectioning.
anotusi E-meli
Mataupu e tatau ona taulima ai manaoga o tagata e faaaogāina.
Talafeagai.
Tulaga Faatauaina.
fausaga opea suʻega
Ia mautinoa e galue i fausaga opea eseese e pei o:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Vaaiga.
Images i e-meli
Images faamalosia kopi.
e le o faaalia i taimi uma Images e auai e le i-meli.
Ia mautinoa lau i-meli e talafeagai e aunoa ma le ata.
E faitauina tagata uma meli i le tofi.
vaetamaina telefoni-Smart ua faateleina vave.
Aloese mai Javascript i itulau tulaueleele.
4 tuufaatasi tauiviga ma isi auala
Faamalosia ai le savali a ituaiga.
Faateleina tali.
5 Personalise le savali
customization Misasa:
O se tasi o le tasi i le maketi i se tulaga macro.
e mafai ona faaleleia atili personalization faigofie taunuuga.
utuofaamatalaga Vaega.
6 Deployment
E-meli ui atu i le tele o le ISP o. I tulaga taitasi e mafai ona faailogaina o SPAM.

Mo le vaega o totoe o le ata faasolo.
Pulega o le igoa tauleleia
nuu luga o le initoneti:
Digg.
eBay
Amasone
TripAdvisor
IMDB.
3 laasaga e ORM (Pulega o talaaga Online)
Faalogo – mataituina o le ū.
Iloiloga – mea o loo fai ma o ai.
Uunaia – auai ma le taitaiina o le talanoaga.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Margaideachd Òraid 25/07/2012
Post-d Margaideachd
Farsaingeachd: tòiseachadh air còmhradh.
Post-d bhuannachd: instantaneous.
Meudachadh luchd-cleachdaidh luach – an dà chuid seirbheis gu ri neach-dèiligidh.
3 prìomh feartan de post-dealain margaideachd
Èifeachdaiche a thaobh cosgais: lìbhrigeadh post-d saor an-asgaidh, cha clò-bhualadh.
Cuimsichte agus customizable: thaghadh a gheibh mo adhartachadh.
-Thomhas: a lorg cia mheud duine a tha a ‘fosgladh, cia mheud duine a fhreagair, gliogadh air a’ cheangal etc.
2 sheòrsaichean malairteach puist-d
Shanasachd: impidh air gnìomh sa bhad.
Gleidheadh stèidhichte puist-d: litrichean-naidheachd, a ‘togail dhàimhean fad-ùine.
Types of malairteach puist-d
Solaraichean.
Chleamhnaichean: com-pàirtichean, resellers.
Tar-puist-d: m.e. fhàirdealan, taic air-loidhne mhòr-chuid ag amas post-malairt.
Cuairt-litrichean.
Sanasachd le puist-d.
Sanasachd le puist-d
An neach-cleachdaidh a thàladh gu ceuman a ghabhail tro ceannach no clàradh. M.e. RyanAir, Buy.com cleachdadh adhartachadh / coupon.
Gleidheadh stèidhichte puist-d
Fiosrachadh air luach a chruthachadh san ùine-fhada dàimh leis an leughadair. M.e. litir-naidheachd.
9 ceumannan ann an cruthachadh post-dealain iomairt mhargaideachd
Planadh ro-innleachdail.
Mìneachadh liosta: feumar fhaighinn laghail.
Chruthachail a chur gu bàs.
Amalaichidh i iomairt le sheanailean eile.
Personalise an teachdaireachd.
Dleastanas.
Eadar-ghnìomhail làimhseachadh.
Generate aithisgean.
Mion-sgrùd na toraidhean.
1 Ro-innleachdail planadh
Plana timcheall agad amasan m.e. reic X suim.
a) a ‘mìneachadh amasan
Sanasachd le puist-d:
Gun dàil amas airson neach-cleachdaidh.
Gnìomh a chaidh a thogail le Cleachdaiche: ceannach, download, iarraidh fiosrachaidh.
Post-d iomairt san ùine ghoirid.
Gleidheadh puist-d
Fhad-ùine.
KPI cudromach: fosgailte ìre, briog-ìre tro, roi.
Tuilleadh doirbh obrachadh a-mach na sanasachd le puist-d.
Iomairt dh’fhaid cudromach.
2 mìneachadh List
A ‘fàs a’ cuimseachadh air stòr-dàta:
Dha-rìribh taghaidhean ann.
Soilleir cead a bhuileachadh.
Faodar am fiosrachadh a chruinnich thar ùine.
Stòr-dàta agad:
Cha robh ach aon inntrig a dhìth. Prospect a ‘phost-d tuilleadh fiosrachaidh ach a dh’fhaodas leasachadh Animals.
Stòr-dàta agad: chaidh barrachd achaidhean:
Ciad ainm, ainm mu dheireadh, sloinneadh, Tiotal a ‘Chlàir (ann an achaidhean fa leth).
Ceann-là de roghnach ann.
Stòr cead – tickbox.
Gnè.
Dùthaich.
Ceann-la-breith.
ach cuimhnich
Chan eil feagal air daoine dheth.
All thu feumach tha an seòladh puist-d.
Toirt Fàs air ur liosta
Cleachd na h-uile eadar-obrachadh.
Brosnachaidhean gus clàradh (whitepaper, tiodhlac eàrlas, ceòl).
Subscribe roghainnean rè pròiseas mion-reic.
Margaidheachd bhìorasach.
Offline eadar-obrachadh agus àrdachaidhean dreuchd.
Bidh soidhne suas bunaiteach.
2 ìre-comharraidh suas pròiseas
Thoir sùil air seòladh puist-d ceart.
Stàite Poileasaidh prìobhaideachd soilleir.
Gleidheil liostaichean
A chumail glan – leum na thilgeil – a tha a ‘puist-d air nach deach a lìbhrigeadh.
Tarraing-vs dùbailte ann an taghaidhean ann.
Leig iad brathan.
Chan eil bhith spama.
3 Chruthachail a chur gu bàs
Plain text puist-d.
HTML puist-d – a ‘coimhead air mar fheàrr.
Tha iad an dà chuid a bu chòir a chur a-mach.
Plain text post-d
Teacsa a-mhàin.
Chan eil cheanglaichean air-loidhne / ìomhaighean.
Nas lugha meud an fhaidhle.
A ‘coimhead an aon rud air feadh a h-uile àrd-chabhsairean.
HTML post-d
Tha ìomhaighean, eadar-dhealaichte agus miasan-baistidh cheanglaichean air-loidhne.
Meud an fhaidhle a tha tòrr nas motha.
Faodaidh aol eadar-dhealaichte.
Fios agad luchd-èisteachd:
Ma bho làimhe, a ‘tairgsinn tionndadh teacs air sgàth bandwidth cuingeachaidhean a leanas.
Pàirtean de post-d
Header.
Loidhne cuspair.
Pearsanaichte dhùrachdan.
Buidheann.
Footer.
Brathan cheangal.
Togail agus dealbhadh
Dh’fhaid.
Cuideam.
Sectioning.
Post-d clàr na làraich
-Susbaint bu chòir coinneachadh ri feumalachdan luchd-cleachdaidh.
Iomchaidheachd.
Luach.
deuchainnean àrd-chabhsair
Dèan cinnteach gu bheil e ag obair air diofar àrd-chabhsairean a leithid:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Images ann am puist-d
Images lethbhreac a dhaingneachadh.
Images Chan eilear daonnan a thaisbeanadh le post-dealain don luchd-dèiligidh.
Dèan cinnteach gu bheil post-d agad a ‘dèanamh ciall às aonais ìomhaighean.
Neo-uile duine a ‘leughadh dealain ann an oifis.
Smart-fòn-uchd-mhacachd a tha a ‘meudachadh gu luath.
Sheachnadh Javascript air tìr duilleagan.
4 Amalaichidh i iomairt le sheanailean eile
Daingnich brand teachdaireachd.
Meudachadh freagairtean.
5 Personalise an teachdaireachd
Mass Animals:
Aon ri aon margaideachd air macro sgèile.
Simple pearsanachadh urrainn piseach a thoirt air toraidhean.
Earrann stòr-dàta.
6 Cleachdadh
Post-d a ‘dol tro tòrr de na isp. Anns gach suidheachadh, faodar a chomharrachadh mar spama.

Airson a ‘chòrr de na slaighdean.
cliù Stiùiridh
Coimhearsnachdan air-loidhne:
Dìg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 ceumannan gus Orm (Online Cliù Riaghlaidh)
Èisteachd – A ‘cumail sùil air beothalachd.
Analysis – dè tha ga ràdh agus cò leis.
A ‘toirt buaidh – an sàs ann agus a’ leantainn air a ‘chòmhradh.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Онлине маркетинг Предавање 25.07.2012
Е-маил маркетинг
Обим: започну дијалог.
Е-маил предност: тренутна.
Повећање вредности купцима – како услугу клијенту.
3 Главне карактеристике е-маил маркетинг
Исплатив: испорука е-поште је бесплатна, не штампа.
Циљано и прилагодљив: изабрати ко ће добити своју промоцију.
Мерљив: финд колико је људи отварају, колико људи је одговорио кликнули на везу итд
2 врсте комерцијалних е-маилова
Промотивни: маме хитну акцију.
Задржавања на бази е-маил: билтене, изградити дугорочне односе.
Врсте комерцијалних е-маилова
Добављачи.
Партнери: партнери, машина.
Трансакциони е-маил: нпр фактуре, подршка углавном Е-трговина фокусиран.
Билтени.
Промотивни е-маилова.
Промотивни е-маил
Завести кориснику да предузме кораке кроз куповину или пријавите. На пример. Рианаир, Буи.цом користећи промотивну / купон.
Задржавања на бази е-маил
Информације о вредности за креирање дугорочне односе са читаоца. На пример. билтен.
9 кораци у стварању е-маил маркетиншку кампању
Стратешко планирање.
Дефинисати списак: мора се добити легално.
Цреативе извршење.
Интегрисати кампању са другим каналима.
Прилагоди поруку.
Деплоимент.
Интерацтиве руковање.
Генерисање извештаја.
Анализа резултата.
1 Стратешко планирање
План око својих циљева на пример продати Кс износ.
а) Дефинисање циљева
Промотивни е-маил:
Непосредни циљ за корисника.
Акција која се предузима од стране корисника: куповина, преузимање, затражити информације.
Е-маил кампања је краткорочно.
Задржавање е-маил
Дугорочне циљеве.
КПИ важно: отворен стопа, клик-кроз стопа, РОИ.
Теже израчунати од промотивних е-маилова.
дужина кампање важно.
2 Дефине Лист
Гров циљани података:
Оригинални опт-ин.
Експлицитно дозвола одобрена.
Информације могу се добити током времена.
Ваш база података:
потребна само једна пријава. Е-маил адреса изгледе, али више информација може довести до бољег прилагођавања.
Ваша база података: више поља:
Име, презиме, презиме, назив (у одвојеним пољима).
Датум опт-ин.
Извор дозволе – тицкбок.
Пол.
Земља.
Датум рођења.
ali запамтите
Не плаши људе.
Све што је потребно је е-маил адреса.
Расте листе
Користи све расположиве интеракцију.
Подстицаји се пријавити (Бела књига, поклон ваучер, музика).
Субсцрибе опције током продајног процеса.
Вирусни маркетинг.
Ван интеракције и промоције.
Сајт знак горе кључ.
Процес 2 фаза знак уп
Проверите е-маил адреса је тачна.
Државна политика приватности јасно.
održavanje листе
Нека буде чисто – Боунце тхе одбијања – што е-маилови нису достављене.
Опт-у против двоструке опт-ин.
Нека се одјавите.
Не постају Спам.
3 Креативни извршење
Плаин тект е-маилс.
ХТМЛ е-маилова – изгледа сајту.
Они треба да буду и послати.
Чист текст Е-маил
Само текст.
Но Хиперлинкс / имагес.
Мања величина.
Изгледа исти на свим платформама.
ХТМЛ е-поруке
Садржи слике, различите фонтове и хипервезе.
Величина је много већи.
Може да учини другачије.
Упознајте своју публику:
Ако са мобилног, нуде текстуалну верзију због пропусног опсега ограничења.
Делови е-маил
Хеадер.
Предмет линија.
Персонализовани поздрав.
Тело.
Фоотер.
Унсубсцрибе линк.
Конструкција и дизајн
Дужина.
Истицање.
Секционисање.
Е-маил садржај
Садржај треба да задовољи потребе корисника.
Релевантност.
Вредност.
тестирање платформа
Уверите се да ради на различитим платформама, као што су:
Гмаил.
Еудора.
Фирефок.
Изгледи.
Слика у е-маиловима
Слике појачати копију.
Слике нису увек приказује е-маил клијената.
Уверите се да ваш е-маил смисла без слика.
Нису сви чита мејлове у канцеларији.
усвајање смарт-телефона рапидно расте.
Избегавајте ЈаваСцрипт на почетном страницом.
4 Интеграција кампању са другим каналима
Појачали поруку бренда.
Повећати одговоре.
5 Прилагодите поруку
Маса прилагођавање:
Један на један маркетинг на макро нивоу.
Једноставно персонализација може да побољша резултате.
Сегмент база података.
6 Развертивание
Е-пошта пролази кроз много ИСП. У сваком случају може да буде означена као безвредна.
хттп://ввв.слидесхаре.нет/пинни/емаил-маркетинг-5588634
За остале слајдова.
углед менаџмент
Онлине заједнице:
Дигг.
еБаи
амазонка
ТрипАдвисор
ИМДб.
3 корака до ОРМ (Онлајн Репутатион Манагемент)
Листенинг – праћење зујање.
Анализа – шта је речено и од кога.
Утичу на – укључе у и водити разговор.

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Makuriro: kutanga kukurukurirana.
E-mail zvinobatsira: nguva imwe.
Wedzerai vatengi ukoshi – zvose kushumira kune nemhosva.
3 Unhu mikuru e-mail Marketing
Mutengo inobudirira: chokuendesa e-mail akasununguka, hapana rokudhinda.
Vanosarudzwa uye customizable: sarudza ndiani achawana kukwidziridzwa yangu.
Kuyerwa: kuwana sei vanhu vakawanda Munotadzanura, sei vanhu vazhinji akati, rarira pamusoro link etc.
2 mhando ezvokutengeserana e-mail
Promotional: vachikugombedzera nokukurumidza chiito.
Chengetedzo yakavakirwa e-mail: Angaswera kuvaka-refu ukama.
Mhando ezvokutengeserana e-mail
Suppliers.
Affiliates: vadyidzani, Resellers.
Kutengeserana e-mail: semuenzaniso invoices, online rutsigiro zvikurukuru e-zvokutengeserana chakabatikana.
Newsletters.
Promotional e-mail.
Promotional e-mail
Nyengetedza inodzidzisa kutora matanho kuburikidza kutenga kana wemasaini kumusoro. Semuenzaniso Ryanair, Buy.com vachishandisa kusimudzirwa / kopani.
Chengetedzo yakavakirwa e-mail
Information chinokosha kuumba ukama refu pamwe muverengi. Semuenzaniso Newsletter.
9 nhanho paakasika e-mail Marketing danidziro
Strategic kuronga.
Jekesai zvawanyora: inofanira kuwanikwa zviri pamutemo.
Creative kuurayiwa.
Nevadiki danidziro nevamwe migero.
Personalise shoko.
Deployment.
Dyidzana kukurukurwa.
Chamutsa mishumo.
Analyse results.
1 Strategic nokuronga
Plan kumativi zvaunovavarira semuenzaniso tengesa X uwandu.
a) Jekesai nezvinangwa
Promotional e-mail:
Pakarepo chinangwa nokuti user.
Action kutorwa nemhengo: rwokutenga, download, ndimukumbire mashoko.
E-mail chirongwa hupfupi izwi.
Chengetedzo e-mail
Anguve rokuti zvinangwa.
zvazvingava pachena, tinya-kuburikidza zvazvingava, Royi: KPI rinokosha.
More zvakaoma kuverenga pane promotional e-mail.
Campaign urefu inokosha.
2 Jekesai List
Vanokura nangananga Database:
Zvechokwadi vanosarudza-mukati.
Yakajeka nemvumo.
Information inogona kuunganidzwa kwenguva.
Your Database:
kupinda imwe chete kunodiwa. Tarisiro e-mail address asi ruzivo kungaita kuti akavandudzika customization.
Your Database: zvakawanda minda:
First zita, last zita, nokutora, zita (mu akaparadzana minda).
Musi vanosarudza-munyika.
Kunobva mvumo – tickbox.
Gender.
Country.
Zuva rekuzvarwa.
asi yeuka
Regai kutya vanhu kure.
All uchinyatsoda chinonzi e-mail address.
Kukura zvaunonyora
Shandisa ose iripo kudyidzana.
Incentives kusaina kukwira (whitepaper, chipo vhocha, music).
Subscribe nzira munguva chitoro muitiro.
Kutapukirwa yokutengesa.
Offline Kutaurirana kwavatori uye kushambadza.
Website chiratidzo kumusoro ndiye anokosha.
2 Danho chiratidzo-up muitiro
Ongorora e-mail akarurama.
State zvakavanzika itsika zvakajeka.
Kuramba mazita
Irambe yakachena – kujaira kana baba namai ari gwa – izvo e-mail havana nokudzikinurwa.
Vasarudze-muna Vs kaviri vanosarudza-vari.
Varegei Unsubscribe.
Musava spam.
3 Creative kuurayiwa
Plain text e-mail.
HTML e-mail – angatoita somunhu Website.
Ivo vari vaviri vanofanira akatuma.
Plain text e-mail
Mameseji chete.
No hyperlinks / zvifananidzo.
Duku faira kukura.
Anotarira zvakafanana mhiri platforms zvose.
HTML e-mail
Rine mifananidzo, fonts siyana uye hyperlinks.
Saizi File ndiyo yakakura.
Anogona dzinoshandura zvakasiyana.
Ziva vateereri vako;
Kana kubva Mobile, kupa rugwaro shanduro nokuda bandwidth kuita.
Parts mae-mail
Header.
Subject mutsetse.
Personalised kukwazisa.
Muviri.
Footer.
Unsubscribe kubatana.
Construction uye magadzirirwo
Length.
Kusimbisa.
Sectioning.
E-mail kugutsikana
Content vanofanira zvinodiwa vanoshandisa.
Relevance.
Kukosha.
Platform yokuedzwa
Iva nechokwadi zvinoshanda pamusoro zvakasiyana platforms akadai:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Mifananidzo e-mail
Images kusimbisa kopi.
Images hakusi akaratidzwa e-mail vatengi.
Iva nechokwadi e-mail musoro pasina mifananidzo.
Haasi munhu wose anoverenga mail muhofisi.
Smart-dzenhare wokugamuchirwa iri kuwedzera nokukurumidza.
Dzivisa JavaScript iri kumhara mapeji.
4 nevadiki danidziro nevamwe migero
Kusimbisa mashoko muchiso wacho.
Wedzerai mabasa.
5 Personalise shoko
Misa customization:
Mumwe nomumwe kumusika uri makro pamwero.
Simple personalization kunogona kuvandudza kunoguma.
Chidimbu Database.
6 Deployment
E-mail achipfuura yakawanda ISP wacho. Muchiitiko chimwe nechimwe inogona akacherekedza sezvo SPAM.

Nokuti vamwe nemasiraidhi.
mukurumbira Management
Online munharaunda:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 matanho ORM (Online Mukurumbira Management)
Kuteerera – vachiongorora zviri ruzha.
Analysis – chii chiri kutaurwa uye ani.
Achifurira – mubasa uye kutungamirira nhaurirano.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
آن لائن مارڪيٽنگ ليڪڄر 25/07/2012
اي ميل مارڪيٽنگ
دائري: هڪ آلاپ شروع ٿي.
اي ميل فائدو: instantaneous.
مختاران مائي کي ڪرڻ لاء ٻنهي جي خدمت – صارف قدر وڌي.
اي ميل مارڪيٽنگ جي 3 مکيه ڪنڀار
سستي: اي-ميل جي پهچائڻ جي مفت آهي، ڪو به ڇپائي.
ٽارگيٽ ۽ حسب: چونڊيو جيڪو منهنجي واڌاري ملي ويندو.
وستي: سٽ ڪيئن ڪيترن ئي ماڻهن کي ڦاڙي آهن، ڪيترا ماڻهو، جواب هڪ ڪڙي وغيره تي ڪلڪ ڪيو
تجارتي اي-ميلون جي 2 قسمن
پروموشنل: فوري طور تي عمل ايندا.
برقراري بنياد تي اي-ميلون: ليٽر، ايتري-مدت رشتا کپن.
تجارتي اي-ميلون جي قسمن
Suppliers.
ساٿي: شريڪ وڪڻڻ.
برو اي-ميلون: مثال طور invoices، آن لائن جي حمايت اڪثر اي ڪامرس روشني وڌي.
جرنل.
جون پروموشنل اي ميليون.
جون پروموشنل اي ميليون
خريداري جي ذريعي عمل وٺڻ يا سائن اپ ڪرڻ لاء استعمال ڪندڙ وٽ ايندا. مثال طور Ryanair، Buy.com واڌاري / پرچا استعمال ڪري.
برقراري بنياد تي اي-ميلون
قدر جي معلومات جي پڙهندڙ سان هڪ ڊگهي-مدت تعلق پيدا ڪرڻ. مثال طور Newsletter.
هن اي-ميل مارڪيٽنگ مهم ٺاهڻ ۾ 9 قدم
اسٽريٽجڪ پلاننگ.
فهرست وصف: قانوني طور حاصل ٿي هجڻ ضروري آهي.
تخليقي execution.
ٻين چينلن سان مهم ضم.
پيغام Personalise.
رنيجرز.
وچڙ انجڻن.
رپورٽون.
نتيجن کي Analyse.
1 اسٽريٽجڪ پلاننگ
مثال طور توهان کي پنهنجن مقصدن جي چوڌاري پلان ايڪس رقم وڪرو.
هڪ) مقصدن جي وصف بيان
جون پروموشنل اي ميليون:
استعمال ڪندڙ کي فوري طور تي مقصد.
خريد ڪري، ڊائون، درخواست معلومات: ايڪشن استعمال ڪندڙ ورتو.
اي ميل مهم مختصر مدي آهي.
برقراري اي-ميلون
هاڻي-مدت مقصدن.
KPI جي اهم: کليل جي شرح، ڪلڪ-ذريعي شرح، ROI.
جون پروموشنل اي ميليون جي ڀيٽ ۾ حساب لاء وڌيڪ ڏکيو.
مهم جي ڊيگهه اهم.
2 لسٽ وصف
هڪ ٽارگيٽ ڊيٽابيس سٺا:
حقيقي آپٽ ۾.
خاص اجازت ڏني.
معلومات وقت تي گڏ ڪري سگهجي ٿو.
توهان پنهنجو ڊيٽابيس:
صرف هڪ ۾ داخل ٿيڻ جي ضرورت هوندي. Prospect جي اي ميل پتو، پر وڌيڪ معلومات کي بهتر حسب کي رسي سگهي ٿو.
توهان پنهنجو ڊيٽابيس: وڌيڪ شعبن:
پهريون نالو، آخري نالو، سرنامو، عنوان (جدا جدا خانن ۾).
آپٽ ۾ جي تاريخ.
موڪل جو ذريعو – tickbox.
جنس.
ملڪ.
ڄم جي تاريخ.
پر ياد
ماڻهن کي بند هٿ کڻڻ لاء نه ڪريو.
سڀ توهان واقعي جي ضرورت آهي هڪ اي ميل پتو آهي.
توهان جي فهرست وڌندڙ
هر موجود لهه وچڙ استعمال ڪريو.
(whitepaper، کٽ voucher، موسيقي) سائن اپ ڪرڻ جي ڏورانهن علائقن.
۾ شريڪ ٿيو پرچون عمل دوران اختيارن.
سوز ۽ مارڪيٽنگ.
آف لائن ڳالهائڻ ۽ مشهوريون.
ويب سائيٽ سائين مٿي جي ڪنجي آهي.
2 اسٽيج سائين اپ عمل
اي ميل پتو چيڪ صحيح آهي.
رياست جي رازداري واضح پاليسي.
قائم رکڻ جي فهرستن
ان کي صاف رکو – جنهن اي-ميلون پهچائي نه ڪيو ويو – جي bounces ٽپو.
آپٽ ۾ مدرسه ڪنڀر آپٽ ۾.
انھن دستبردار ڏي.
اسپام نه هئڻ ٿا.
3 تخليقي execution
انهيء متن اي-ميلون.
HTML اي-ميلون – ويب سائيٽ وانگر لڳندي.
انهن ٻنهي کان ٻاهر موڪليو وڃي.
انهيء متن اي-ميل
صرف متن.
ڪو به لنڪون / تصويرون.
ننڍا فائيل جي سائيز.
سڀني پليٽ فارمن وچان هڪ ئي لڳندي.
HTML اي-ميل
تصويرون، مختلف فانٽ ۽ لنڪون تي مشتمل آهي.
فائيل جي سائيز تمام وڏو آهي.
مختلف نصيحت ٿو ڪري سگھجي.
توهان پهتو کي خبر آهي:
موبائل کان ته، رفتار حدن سبب هڪ ٽيڪسٽ ورجن آڇ.
اي-ميل جي سڪندر
وڏي.
لوڪ ليڪ.
Personalised سلام.
جسم جي.
فوٽر.
دستبردار لنڪ.
اڏاوت ۽ جوڙجڪ
ڊگھائي.
زور.
Sectioning.
اي ميل مواد
مواد استعمال ڪندڙن جي حيثيت رکي ٿو ملڻ گهرجي.
جهڙي.
قدر.
پليٽ فارم جي جاچ
: پڪ ان کي جيئن مختلف پليٽ فارمن تي ڪم ڪر
جي-ميل.
Eudora.
Thunderbird.
لک.
اي-ميلون ۾ تصويرون
تصويرون ڪاپي reinforce.
تصويرون هميشه اي-ميل خريدار جي ڏيکاريل نه آهي.
پڪ توهان جي اي ميل تصويرون کان سواء احساس ڪندو ڪر.
نه هر آفيس ۾ ميلون آيل.
جوابي-فون اپنائڻ جي وهن وڌندا آهي.
آورد صفحن تي Javascript پليو.
4 ٻيون شاخون سان مهم ضم
اچان جي پيغام Reinforce.
جواب وڌاء.
5 پيغام Personalise
ماس حسب:
هڪ macro پيماني تي هڪ مارڪيٽنگ لاء هڪ.
سادي ذاتي نتيجن کي بهتر ڪري سگهن ٿا.
ٽڪڙو ڊيٽابيس.
6 رنيجرز
اي ميل ISP جي جو تمام گهڻو ذريعي ڪارڻ. هر حالت ۾ ان کي اسپام طور نشان ڪري سگهجي ٿو.

جي slides جي آرام لاء.
شهرت جو انتظام
آن لائن برادرين:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
آءي.
ORM (آن لائن درجو انتظام) کي 3 قدم
وشواس – جي Buzz ملندي.
تجزيو – ڇا چيو پيو وڃي سنڌ ۽ جن جي.
Influencing – ۾ مشغول ۽ ڪچهري ڏس.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ දේශන 25/07/2012
ඊ-තැපැල අලෙවි
විෂය පථය: සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න.
ඊ-තැපැල වාසිය: ක්ෂණික.
සේවාදායකයාට දෙකම සේවාව – පාරිභෝගික අගය වැඩි වේ.
ඊ-තැපැල් අලෙවිකරණ ප්රධාන ලක්ෂණ 3
පිරිවැය ඵලදායී: මෙම ඊ-තැපැල් බෙදාහරින නොමිලේ, කිසිදු මුද්රණය.
ඉලක්ක හා රුචි: මගේ ප්රවර්ධන කර දෙන තෝරන්න.
මැනිය: කෙතරම් පිරිසක්, විවෘත කිරීම අප ආරම්භ කර ජනතාව පිළිතුරු දෙමින්, සබැඳියක් ආදිය මත ක්ලික් කොපමණ සොයා
වාණිජ ඉ-මේල් වර්ග 2
ප්රවර්ධන: වහාම පියවර පොළඹවා.
රඳවා තබා ගැනීම මත පදනම් වූ ඊ-මේල්: පුවත් ලිපි, දිගු කාලීන සබඳතා ගොඩ නගන්න.
වාණිජ ඉ-මේල් වර්ග
සැපයුම්කරුවන්.
අනුබද්ධිත: හවුල්කරුවන්, සැණින්.
ගනුදෙනු ඊ-මේල්: උදා ඉන්වොයිස් පත්ර, සමඟ අමුත්තන් සහයෝගය වැඩි වශයෙන් ඊ-වාණිජ්යය අවධානය යොමු කරන ලදී.
පුවත් ලිපි.
ප්රවර්ධන ඊ-මේල්.
ප්රවර්ධන ඊ-මේල්
මිලට ගැනීම මඟින් පියවර ගැනීමට හෝ ඇතුල් කිරීම සඳහා පරිශීලක පොළඹවා. උදා Ryanair, Buy.com ප්රවර්ධනය / කූපන් භාවිතා කිරීම.
රඳවා තබා ගැනීම මත පදනම් වූ ඊ-මේල්
පාඨකයා සමඟ දිගු කාලීන සබඳතාවක් ඇති කිරීමට වටිනාකමින් තොරතුරු. උදා පුවත් ලිපියක්.
ඉ-තැපැල් අලෙවි ව්යාපාරය නිර්මාණය පියවර 9
උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණය.
ලැයිස්තුව අර්ථ: නීත්යානුකූලව ලබා ගත යුතු ය.
නිර්මාණශීලී අනුවයි.
වෙනත් මාධ්යන් සමග ව්යාපාරය ඒකාබද්ධ කිරීම.
එම පණිවිඩය Personalise.
විහිදුම්.
අන්තර් ක්රියාකාරී හැසිරවීමේ.
වාර්තා උත්පාදනය.
ප්රතිඵල Analyse.
1 උපාය මාර්ගික සැලසුම්
උදා ඔබගේ ඉලක්ක පමණ සැලැස්ම එක්ස් ප්රමාණය විකුණා.
අ) ඉලක්ක අර්ථ දක්වා
ප්රවර්ධන ඊ-මේල්:
පරිශීලක සඳහා ක්ෂනික ඉලක්කය.
මිලදී ගැනීම, බාගැනීම, ඉල්ලීම තොරතුරු: ක්රියා පරිශීලක විසින් ගනු.
ඊ-තැපැල් ව්යාපාරයේ කෙටි කාලීන වේ.
රඳවා තබා ගැනීම ඊ-මේල්
දිගු කාලීන ඉලක්ක.
KPI ගේ වැදගත්: විවෘත අනුපාතය, ක්ලික් තෲ අනුපාතය, සේවක අභිප්රේරණය.
ප්රවර්ධන ඊ-මේල් වඩා ගණනය කිරීමට වඩා දුෂ්කර.
වැදගත් ව්යාපාරය දිග.
2 ලැයිස්තුව අර්ථ දක්වා
ඉලක්ක දත්ත සමුදාය වර්ධනය:
අව්යාජ ස්ව-.
පැහැදිලි අවසරය දුන්නේය.
තොරතුරු කාලයත් රැස් කළ හැක.
ඔබගේ දත්ත සමුදාය:
ප්රවේශය එකක් පමණක් අවශ්ය විය. අනාගත ඊ-තැපැල් ලිපිනය නමුත් වැඩි තොරතුරු වැඩි දියුණු පාරිභෝගිකයාගේ ඇති විය හැක.
ඔබගේ දත්ත සමුදාය: දත්තයක්:
පළමු නම, වාසගම, වාසගම, මාතෘකාව (වෙනම ක්ෂේත්ර).
ස්ව-දිනය.
අවසර මූලාශ්රය – tickbox.
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය.
රට.
උපන්දිනය.
එහෙත් සිහි තබා
ජනයා බිය වැද්දීමට නැහැ.
ඔබ ඇත්තටම අවශ්ය වන්නේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය වේ.
ඔබගේ ලැයිස්තුව වර්ධනය වන
ලබා ගත හැකි සෑම අන්තර් භාවිතා කරන්න.
(Whitepaper, තෑගි වවුචර්, සංගීතය) අත්සන් කිරීමට දිරි.
සිල්ලර ක්රියාවලිය තුළ විකල්ප දායක වන්න.
වෛරස් අලෙවිකරණය.
Offline දින අන්තර් හා උසස්වීම්.
වෙබ් අඩවිය ගිණුමක් ආරම්භ ප්රධාන වේ.
2 අදියර සංඥා දක්වා ක්රියාවලිය
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය පරීක්ෂා කරන්න හරි.
රාජ්ය රහස්යතා ප්රතිපත්තිය පැහැදිලිව.
ලැයිස්තු පවත්වාගෙන
එය පිරිසිදුව තබා – ඊ-මේල් ලබාදී නොමැති – මෙම පන්දුවට බවුන්සර් පහරක් ළඟාවීමටත් අපේක්ෂා.
ස්ව-ද්විත්ව ස්ව-එදිරිව.
ඔවුන් වනවාද, බලමු.
ස්පෑම් බවට පත් කරන්න එපා.
නිර්මාණ 3 ක්රියාත්මක
සරල පෙළ ඊ-මේල්.
HTML ඊ-මේල් – වෙබ් අඩවිය වගේ.
ඔවුන් පිටතට යොමු කළ යුතුය.
සරල පෙළ ඊ-තැපැල්
පෙළ පමණි.
කිසිදු හයිපර්ලින්ක් / රූප.
කුඩා ගොනු විශාලත්වය.
සියලු වේදිකා පුරා එකම වගේ.
HTML ඊ-තැපැල්
රූප, විවිධ ෆොන්ට් සහ හයිපර්ලින්ක් අඩංගු වේ.
ගොනු විශාලත්වය වඩා විශාල වේ.
වෙනස් පිරිනැමිය හැකිය.
ඔබේ ප්රේක්ෂකාගාරය හඳුනා:
ජංගම දුරකථනයෙන් නම්, නියමිත කලාප පළල සීමාවන් පෙළ අනුවාදය ලබා දෙයි.
ඊ-තැපැල් කොටස්
ශීර්ෂකය.
මාතෘකාවක්.
දායකයන් සුබ පතන්න.
සිරුර.
පාදකය.
වනවාද, ලින්ක් එක.
ඉදිකිරීම් සහ සැලසුම්
දිග.
අවධාරණය.
Sectioning.
ඊ-තැපැල අන්තර්ගතයට
අන්තර්ගත පරිශීලකයන් හට ඇති අවශ්යතා ඉටු කළ යුතුය.
අදාළත්වය.
වටිනාකම.
වේදිකාව පරීක්ෂණ
: එය වැනි විවිධ වේදිකා මත වැඩ බවට වග බලා ගන්න
ජීමේල්.
Eudora.
තණ්ඩර්බර්ඩ්.
ඉදිරි දැක්මක් සහිතව.
ඊ-මේල් රූප
රූප පිටපතක් තවදුරටත් ශක්තිමත්.
රූප හැම විටම ඊ-තැපැල් සේවාදායකයා විසින් පෙන්වන්නේ නැත.
ඔබගේ ඊ-තැපැල් රූප තොරව තේරුමක් බවට වග බලා ගන්න.
හැමෝම කාර්යාලයේ මේල් කියවනවා.
ස්මාර්ට් දුරකථනය සම්මත සීඝ්රයෙන් වැඩි වේ.
ගොඩ පිටු ජාවාස්ක්රිප්ට් වළකින්න.
4 වෙනත් මාධ්යන් සමග ව්යාපාරය ඒකාබද්ධ
සන්නාමය පණිවුඩය තහවුරු.
ප්රතිචාර වැඩි කිරීම.
5 පණිවිඩය Personalise
ජනමාධ්ය පාරිභෝගිකයාගේ:
එක් සාර්ව පරිමාණ එක් අලෙවි කිරීම.
සරල පුද්ගලීකරණය ප්රතිඵල වැඩි දියුණු කළ හැක.
ඛණ්ඩයේ දත්ත සමුදාය.
6 විහිදුම්
ඊ-තැපැල අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් ගොඩක් හරහා ගමන්. ඒ එකිනෙකාගේ ක්ෂේත්ර තුළ, තොරතුරු අයාචිත තැපැල් ලෙස සලකුණු කළ හැක.

විනිවිදක ඉතිරි කාලය.
කීර්තිය කළමනාකරණ
සබැඳි සමාජ:
ඩිග්.
ඊ බේ
ඇමේසන්
ඇඞ්වයිසර්
IMDb.
ORM (ඔන්ලයින් පිළිගැනීම කළමනාකරණ) පියවර 3
සවන් දීම – වෙද්දී විලාසිතා අධීක්ෂණය.
විශ්ලේෂණය – බවත් කවුරුන් විසින් කරනු දේ.
බලපෑම් කිරීම – යෙදීමටත් සංවාදය කරා ය.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Prednáška 25/07/2012
E-mail marketing
Rozsah: začať dialóg.
E-mail výhoda: okamžitá.
Zvýšenie hodnoty pre zákazníkov – ako službu klientovi.
3 Hlavné charakteristiky e-mail marketing
Nákladovo efektívne: doručovanie e-mailu je zadarmo, žiadny tlač.
Cielené a prispôsobiteľné: Vyberte, kto dostane moju podporu.
Merateľné: zistiť, koľko ľudí sa otvárajú, koľko ľudí odpovedalo, klikol na odkaz atď
2 typy komerčných e-mailov
Propagačný: lákať okamžitý zásah.
Retenčné založené e-maily: bulletiny, budovať dlhodobé vzťahy.
Druhy komerčných e-mailov
Dodávatelia.
Partnerstvo: partnerov, predajcov.
Transakčné e-maily: napr faktúry, online podpora väčšinou e-commerce sústredený.
Spravodajcu.
Propagačné e-maily.
Propagačné e-maily
Lákať užívateľa k akcii prostredníctvom nákupu alebo sa zaregistrovať. Napr. Ryanair, Buy.com pomocou propagačné / kupón.
Retenčné založené e-maily
Informácie o hodnote vytvoriť dlhodobý vzťah s čítačkou. Napr. bulletin.
9 krokov pri vytváraní e-mailové marketingové kampane
Strategické plánovanie.
Zoznam definovať: musí byť získané legálne.
Creative prevedení.
Integrácia kampaň s inými kanálmi.
Prispôsobte správu.
Nasadenie.
Interaktívne manipulácie.
Generovanie zostáv.
Analyzovať výsledky.
1 Strategické plánovanie
Plán okolo svojich cieľov napr predať X množstvo.
a) definovať ciele
Propagačné e-maily:
Bezprostredným cieľom pre používateľa.
Opatrenia prijaté užívateľa: nákup, stiahnuť, požiadať o informácie.
E-mailová kampaň je krátkodobé.
Retenčné e-maily
Dlhodobejšie ciele.
dôležité KPI: otvorený kurz, click-through rate, ROI.
Ťažšie vypočítať než reklamných e-mailov.
Dĺžka dôležité kampane.
2 Určte List
Pestovať cieľovej databázy:
Genuine opt-in.
Explicitné povolenie udelené.
Informácie môžu byť zhromažďované v priebehu času.
databáza:
Iba jedna položka potreby. Prospect je e-mailová adresa, ale ďalšie informácie môžu viesť k lepšiemu prispôsobenie.
Databáza: viac polí:
Krstné meno, priezvisko, priezvisko, titul (v oddelených poliach).
Dátum opt-in.
Zdroj povolenie – tickbox.
Rod.
Krajina.
Dátum narodenia.
ale pamätajte
Nenechajte ľudí vystrašiť off.
Všetko, čo naozaj potrebujeme, je e-mailová adresa.
rastúci zoznam
Používať všetky dostupné interakciu.
Stimuly sa zaregistrovať (whitepaper, darčekový poukaz, hudba).
Odoberať Voľby počas maloobchodnej procesu.
Virálny marketing.
Offline interakcie a propagačné akcie.
Internetové stránky znamenie up je kľúčom.
2. etapa sign-up proces
Skontrolujte, či e-mailová adresa je správna.
Štátnej ochrany osobných údajov jasne.
udržiavanie zoznamov
Udržujte ho v čistote – odraziť odrazí – ktoré e-maily neboli dodané.
Opt-in vs double opt-in.
Nechajte ich odhlásiť.
Nestanú spam.
3 Kreatívne realizácie
Obyčajný text e-maily.
HTML e-maily – vyzerá ako webové stránky.
Oba by mali byť rozoslané.
Obyčajný text e-mailu
Len text.
Žiadne hypertextové odkazy / images.
Menšia veľkosť súboru.
Vyzerá rovnako na všetkých platformách.
HTML e-mailu
Obsahuje obrazy, rôzne fonty a hypertextové odkazy.
Veľkosť súboru je oveľa väčšia.
Môže spôsobiť rôzne.
Poznať svoje publikum:
Pokiaľ z mobilu, ponúka textovú verziu vzhľadom k šírke pásma obmedzenia.
Časti e-mailom
Hlavička.
Subject line.
Osobné pozdrav.
Telo.
Päta.
Odhlásiť odkaz.
Konštrukcia a prevedenie
Dĺžka.
Dôraz.
Krájanie.
Obsah E-mail
Obsah by mal spĺňať potreby užívateľov.
Relevantnosť.
Hodnota.
testovanie Platform
Uistite sa, že to funguje na rôznych platformách, ako sú:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Obrázky v e-mailov
Snímky posilniť kópiu.
Obrázky nie sú vždy zobrazené pomocou e-mailových klientov.
Uistite sa, že vaša e-mailová zmysel bez obrázkov.
Nie každý číta e-maily v kancelárii.
Prijatie chytrý telefón rýchlo rastie.
Vyhnite Javascript vstupných stránok.
4 Integrácia kampaň s inými kanálmi
Posilniť správu značky.
Zvýšenie reakcie.
5 Prispôsobenie správy
Mäsová úprava:
Jedna k jednej marketing na makro meradle.
Jednoduché personalizácie môže zlepšiť výsledky.
Databáza segmentu.
6 Nasadenie
E-mail prechádza veľa ISP. V každom prípade to môže byť označená ako spam.

Pre zvyšok snímok.
riadenie dobrej povesti
On-line komunity:
Digg.
eBay
Amazonka
TripAdvisor
IMDB.
3 kroky k ORM (Online Reputation Management)
Počúvanie – sledovanie rozruch.
Analýza – to, čo bolo povedané a kým.
Ovplyvňovanie – zapojiť sa a viesť konverzáciu.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Predavanje 25/07/2012
E-mail marketing
Področje: začetek dialoga.
E-mail prednost: trenutna.
Povečanje vrednosti za kupca – tako storitev za stranke.
3 glavne značilnosti e-mail marketing
Stroškovno učinkovito: dostava e-pošte je brezplačna, ni tiskalo.
Usmerjena in prilagodljiva: izberite, ki bodo prejeli moje napredovanje.
Merljivi: ugotovite, koliko ljudi se odpirajo, koliko ljudi je odgovorila, kliknil na povezavo, itd
2 vrsti komercialnih e-pošte
Promocijski: speljati takojšnje ukrepanje.
Hrambe na osnovi e-pošte: novice, graditi dolgoročne odnose.
Vrste komercialne e-pošte
Dobaviteljev.
Priključki: partnerji, prodajalcev.
Transakcijski e-pošte: npr računi, spletno podporo predvsem e-poslovanje usmerjena.
Glasila.
Promocijske e-pošte.
Promocijske e-pošte
Speljati uporabniku, da ukrepajo z nakupom ali pa se prijavite. Npr Ryanair, Buy.com uporabo promocijo / kupon.
Hrambe na osnovi e-pošte
Informacije o vrednosti ustvariti dolgoročen odnos s čitalnikom. Npr novice.
9 korakov pri ustvarjanju e-mail marketing kampanjo
Strateško načrtovanje.
Določite seznam: treba pridobiti pravno.
Creative izvedba.
Vključiti akcijo z drugimi programi.
Prilagodite sporočilo.
Uvajanje.
Interaktivni ravnanje.
Ustvarjanje poročil.
Analiza rezultatov.
1 Strateško načrtovanje
Načrt okoli svoje cilje npr prodajajo X znesek.
a) Določite cilje
Promocijske e-pošte:
Neposredni cilj za uporabnika.
Ukrepi, ki jih uporabnik: nakup, prenos, zahteva informacije.
E-mail kampanja je kratkoročno.
Hrambe e-pošte
Dolgoročni cilji.
Pomembno KPI: open stopnja, kliki, ROI.
Težje izračunati kot promocijske e-pošte.
Dolžina akcija pomembna.
2 Določite seznam
Rastejo ciljno zbirko podatkov:
Pristna opt-in.
Izrecno dovoljenje odobri.
Informacije se lahko zbirajo v daljšem časovnem obdobju.
Zbirke podatkov:
zahteva le en vnos. Prospect e-mail naslov, vendar več informacij lahko privede do boljše prilagajanje.
Zbirke podatkov: več področjih:
Ime, priimek, priimek, naslov (v ločenih področij).
Datum opt-in.
Vir dovoljenja – Potrditveno polje.
Spol.
Država.
Datum rojstva.
Ampak ne pozabite,
Ne prestraši ljudi off.
Vse, kar resnično potrebujemo, je e-poštni naslov.
Gojenje seznam
Uporabijo vse razpoložljive interakcijo.
Spodbude za prijavo (belo knjigo, bona, glasba).
Naročite možnosti med drobno procesa.
Virusni marketing.
Offline interakcije in promocije.
Spletna stran znak gor je ključnega pomena.
Postopek prijave se 2 stage
Preverite e-poštni naslov je pravilen.
Državna politika zasebnosti jasno.
vzdrževanje seznama
Naj bo – premetavati na poskoči – ki niso bile dostavljene e-pošte.
Opt-in vs dvojnega opt-in.
Naj jim odjavo.
Ne postanejo spam.
3 Creative izvedba
Plain besedilo e-pošte.
HTML e-pošte – izgleda spletne strani.
Prav tako je treba poslati ven.
Plain text e-mail
Besedilo samo.
Ni hiperpovezave / slike.
Manjša velikost datoteke.
Izgleda enako na vseh platformah.
HTML e-mail
Vsebuje slike, različne pisave in hiperpovezave.
velikost datoteke je veliko večja.
Lahko postane drugače.
Poznate svoje občinstvo:
Če je mobilni telefon, ponujajo različico besedila zaradi pasovne širine omejitev.
Deli e-pošte
Glava.
Predmet linijo.
Osebni pozdrav.
Body.
Noga.
Povezava za odjavo.
Gradnja in oblikovanje
Dolžina.
Poudarek.
Odseke.
vsebnost E-mail
Vsebina mora ustrezati potrebam uporabnikov.
Ustreznost.
Vrednost.
testiranje Platform
Prepričajte se, da deluje na različnih platformah, kot so:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Slik v e-pošto
Slike okrepiti kopijo.
Slike niso vedno prikazani po e-poštnih odjemalcev.
Poskrbite, da vaš e-mail smiselno brez slik.
Ni vsakdo bere pošto v pisarni.
Pametni telefon sprejetje se hitro povečuje.
Izogibajte Javascript na ciljnih straneh.
4. Vključiti akcijo z drugimi kanali
Okrepiti sporočilo blagovne znamke.
Povečanje odgovorov.
5 Prilagodite sporočilo
Mass customization:
Ena za trženje enega na makro ravni.
Enostavno personalizacijo lahko izboljša rezultate.
Baza podatkov po odsekih.
6 Deployment
E-mail skozi veliko ISP-jev. V vsakem primeru se lahko označi kot neželeno.

Za ostale diapozitive.
ugled management
Spletne skupnosti:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 koraki do ORM (Online Ugled Management)
Poslušanje – spremljanje iskrica.
Analiza – kaj je rekel in kdo ga bo.
Vplivanje – opravljajo in vodi pogovor.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Suuq Lecture 25/07/2012
E-mail Suuq
Baaxadda: wada hadal bilaabaan.
E-mail faa’iido: degdeg ah.
Kordhi qiimaha macaamiisha – labada adeeg si macmiilka.
3 sifooyinka ugu muhiimsan ee e-mail marketing
Kharashka ku ool ah: bixinta e-mail waa lacag la’aan, daabacaadda lahayn.
Beegsado iyo customizable: dooro hela doonaa horumarinta.
Qiyaasi karo, heli sida dad badan ayaa furan, sida dad badan oo ku jawaabay, riixi on link a iwm
2 nooc oo ganacsi e-mails
Xayaysiis: sasabtaan tallaabo degdeg ah.
Haynta ku salaysan e-mails, wargeysyada, dhisno xiriir waqti dheer ah.
Noocyada ganacsiga e-mails
Shirkado cusub.
Xulufadeeda: Wada-hawlgalayaasha, resellers.
Bixid e-mails, tus invoice, taageero online inta badan e-commerce diirada.
Wargeysyada.
Xayaysiis e-mails.
Xayaysiis e-mails
Sasab user inay qaado talaabo dhex gadashada ama saxiixdo. Tus Ryanair, Buy.com isticmaalayo horumarinta / coupon.
Haynta ku salaysan e-mails
Information of qiimaha si ay u abuuraan xiriir muddo dheer ah la akhristaha. Tus warsidaha.
9 tallaabooyinka in la abuuro xilli e-mail suuq ah
Qorshaynta istiraatijiyadeed.
Liiska Qeex: waa in la helaa si sharci ah.
dil Creative.
Isku xilli la channels kale.
Personalise fariinta.
Ciidama keenista.
maaraysay Interactive.
Abuuri karo wararka.
Falanqee natiijada.
1 Qorshaynta istiraatijiyadeed
Qorshaha agagaarka aad gool tus iibiyaan lacagta X.
a) Qeex gool
Xayaysiis e-mails,
goolka Degdeg for user.
Action qaaday by user: gadashada, download, codsadaan macluumaadka.
Ololaha E-mail waa muddo gaaban.
Haynta e-mails
gool dheer-dheer.
muhiim KPI ee: heerka furan, heerka guji-marayo, ROI.
More adag tahay in la xisaabiyo badan dhiirrigelin e-mails.
dhererka Ololaha muhiim ah.
2 Qeex List
Grow database a beegsaday:
Dhab ka gaabsadeen-in.
ogolaansho cad siiyey.
Macluumaadka lagu soo ururin karaa muddo.
Your database:
Kaliya hal galo loo baahan yahay. cinwaanka e-mail Prospect laakiin macluumaad dheeraad ah oo keeni kara in ahaanayta hagaagtay.
Your database: beeraha more:
Magaca hore, Magaca awoowe, magaca qoyska, horyaalka (ee beeraha gaar ah).
Taariikhda ka gaabsadeen-in.
Source of fasax – tickbox.
Gender.
Country.
Taariikhda Dhalashada.
Laakiin xusuuso
Ha cabsiiyo dadka off.
All aad u baahan tahay waa cinwaanka e-mail ah.
Koraaya aad liiska
Isticmaal dhexgalka kasta oo la heli karo.
Abaalmarinada inuu saxiixo (whitepaper, foojarka hadiyad, music).
Subscribe fursadaha inta ay socoto tafaariiqda.
marketing Viral.
isdhexgalka offline iyo dalacsiinta.
Website calaamad kor waa furaha.
habka calaamad-up 2-yada
Fiiri cinwaanka e-mail waa sax.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah State cad.
Joogtaynta liiska
waa nadiif – kabsato bounces – oo e-mails aan la soo samatabbixiyey.
Opt-in vs double ka gaabsadeen-in.
Ha Unsubscribe.
Ha noqon spam.
3 dil Creative
text Plain e-mails.
HTML e-mails – eg website.
Waa in ay labada la soo diray.
text Plain e-mail
Qoraalka oo kaliya.
No hyperlinks / images.
size file yar.
Fiirinta isku mid ah dhammaan dhufto.
HTML e-mail
Ku jira images, noocyada kala duwan iyo hyperlinks.
size File waa aad u balaaran.
gudaana karaa si ka duwan.
Ogow dhagaystayaasha:
Haddii ka mobile, bixiyaan version qoraal ah oo ay sabab u tahay xadeynta xawaaraha.
Qaybo ka mid ah e-mail
Header.
line Subject.
Salaan Personalised.
Body.
Footer.
link Unsubscribe.
Dhismaha iyo design
Length.
Xooga.
Qayb ka.
E-mail content
Content waa in loo daboolo baahida dadka isticmaala.
Tacaluqa.
Qiimaha.
imtixaanka Platform
Hubi in ay u shaqayso on dhufto ee kala duwan sida:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Muuqaalka.
Images in e-mails
Images xoojiyo nuqul.
Images waxaa had iyo jeer ma soo bandhigay by macaamiisha e-mail.
Hubi in aad e-mail macno la’aan images.
Ma aha qof kasta oo akhrinaya mails in xafiiska.
ansaxinta phone Smart-si degdeg ah sii kordhaya.
Iska ilaali Javascript on pages degtey.
4 Isku xilli la channels kale
Direysa fariin brand ee.
Kordhi jawaabaha.
5 Personalise fariinta
ahaanayta Mass:
Mid ka mid ah mid ka mid marketing on qiyaasta a Dhaqale.
shaqsinimo Simple hagaajin kartaa natiijada.
database Qaybaha.
6 ciidama keenista
E-mail marayay badan oo ISP ee. Xaalad kasta waa loo calaamadeeyay karaa sida Spam.

Waayo, inta kale ee bogagga oo.
Management-SAMIDA
bulshooyinka Online:
Ninth.
Arbacada ah
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 tallaabooyin ay ku ORM (Management-SAMIDA Online)
Dhageysiga – socodka tijaabadooda ka.
Analysis – waxa la sheegay iyo kan.
Saameynaya – in ay galaan iyo waxay keeni wadahadalka.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Conferencia Online Marketing 25/07/2012
Correo de propaganda
Alcance: iniciar un diálogo.
E-mail ventaja: instantánea.
Aumentar el valor del cliente – tanto para el servicio a cliente.
3 características principales de e-mail marketing
Rentable: entrega de correo electrónico está libre, no hay impresión.
Dirigido y personalizable: seleccione quién recibirá mi promoción.
Medible: encontrar la forma en que muchas personas se están abriendo, cómo respondieron muchas personas, se hace clic en un enlace, etc.
2 tipos de correos electrónicos comerciales
Promocional: atraer a una acción inmediata.
basado retención de correos electrónicos: boletines, construir relaciones a largo plazo.
Tipos de correos electrónicos comerciales
Proveedores.
Afiliados: socios, revendedores.
De transacción e-mails por ejemplo: facturas, soporte en línea sobre todo el comercio electrónico enfocados.
Boletines de noticias.
correos electrónicos promocionales.
e-mails promocionales
Atraer al usuario a tomar acción a través de la compra o registrarse. P.ej. Ryanair, Buy.com mediante la promoción / cupón.
basado retención de correos electrónicos
Información de valor para crear una relación a largo plazo con el lector. P.ej. hoja informativa.
9 pasos en la creación de la campaña de marketing por correo electrónico
Planificación estratégica.
Lista de definir: debe ser obtenido legalmente.
ejecución creativa.
Integrar la campaña con otros canales.
Personalice el mensaje.
Despliegue.
la manipulación interactiva.
Generar informes.
Analizar los resultados.
1 La planificación estratégica
Plan de alrededor de sus objetivos por ejemplo, vender una cantidad X.
a) Definir objetivos
E-mails promocionales:
El objetivo inmediato para el usuario.
Medidas adoptadas por el usuario: compra, descarga, solicitar información.
campaña de correo electrónico es a corto plazo.
Retención de correos electrónicos
objetivos a largo plazo.
importante de KPI: tasa de apertura, el porcentaje de clics, retorno de la inversión.
Más difícil de calcular que los correos electrónicos promocionales.
longitud campaña importante.
2 Definir Lista
Crecer una base de datos específica:
Genuina de opt-in.
concedió permiso explícito.
La información puede ser obtenida a través del tiempo.
Su base de datos:
Sólo una participación necesaria. e-mail de perspectiva, pero más información puede conducir a la personalización mejorada.
Su base de datos: más campos:
En primer nombre, apellido, apellido, título (en campos separados).
Fecha de opt-in.
Fuente de permiso – Tickbox.
Género.
País.
Fecha de nacimiento.
Pero recuerda
No asustar a la gente.
Todo lo que realmente necesita es una dirección de correo electrónico.
El crecimiento de su lista
Use cada interacción disponible.
Incentivos para inscribirse (notas técnicas, vale de regalo, música).
Suscribirse opciones durante el proceso de venta.
Mercadeo viral.
interacciones offline y promociones.
signo sitio web en marcha es la clave.
proceso de registro de 2 etapas
Compruebe dirección de correo electrónico es correcta.
política de privacidad estado claramente.
El mantenimiento de las listas
Mantenerlo limpio – rebotar los rebotes -, que los correos electrónicos no han sido entregados.
Opt-in vs doble opt-in.
Deja que darse de baja.
No se convierta en spam.
3 ejecución creativa
texto sin formato e-mails.
HTML e-mails – Parece sitio web.
Ambos deben ser enviados.
Texto sin formato de correo electrónico
Solo texto.
No hay hipervínculos / imágenes.
tamaño de archivo más pequeño.
Tiene el mismo aspecto en todas las plataformas.
Correo electrónico HTML
Contiene imágenes, diversas fuentes e hipervínculos.
Tamaño del archivo es mucho mayor.
Puede hacer de manera diferente.
Conozca a su público:
Si desde el móvil, ofrecer una versión de texto debido a las limitaciones de ancho de banda.
Partes de correo electrónico
Encabezamiento.
Línea de asunto.
saludo personalizado.
Cuerpo.
Pie de página.
enlace de cancelación.
Construcción y diseño
Longitud.
Énfasis.
Seccionamiento.
contenido del correo electrónico
El contenido debe satisfacer las necesidades de los usuarios.
Pertinencia.
Valor.
plataforma de la prueba
Asegúrese de que funciona en diferentes plataformas tales como:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Panorama.
Las imágenes en los correos electrónicos
Imágenes refuerzan copia.
Las imágenes no se muestran siempre por los clientes de correo electrónico.
Asegúrese de que su dirección de e-mail tiene sentido sin imágenes.
No todo el mundo lee los correos en la oficina.
la adopción de teléfonos inteligentes está aumentando rápidamente.
Evitar Javascript en las páginas de destino.
4 Integrar la campaña con otros canales
Reforzar el mensaje de marca.
Aumentar las respuestas.
5 Personalice el mensaje
La personalización masiva:
Uno a uno comercialización en una escala macro.
personalización simple puede mejorar los resultados.
base de datos de segmento.
6 de despliegue
E-mail que pasa a través de una gran cantidad de ISP. En cada caso puede ser marcado como SPAM.

Para el resto de las diapositivas.
Manejo de reputación
Las comunidades en línea:
Digg.
eBay
Amazonas
TripAdvisor
IMDB.
3 pasos para ORM (Online Reputation Management)
Escuchando – supervisar el zumbido.
Análisis – lo que se dice y por quién.
Influir – participar y llevar la conversación.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Kuliah 25/07/2012
E-mail Marketing
Wengkuan: ngamimitian dialog a.
E-mail kaunggulan: sakedapan.
Ngaronjatkeun nilai customer – boh service ka ka klien.
3 ciri utama marketing e-mail
Cost éféktif: kiriman e-mail téh bébas, no percetakan.
Sasaran jeung customizable: milih anu bakal nampa promosi mah.
Ukuran: manggihan sabaraha urang nu muka, sabaraha urang ngawaler, diklik dina link jsb
2 jenis komérsial e-surat
Promosi: entice aksi saharita.
dumasar ingetan e-surat: buletin, ngawangun hubungan jangka panjang.
Rupa komérsial e-surat
Suppliers.
Affiliates: mitra, resellers.
Urus e-surat: e.g. invoices, pangrojong online lolobana e-commerce fokus.
Buletin.
Promosi e-surat.
Promosi e-surat
Entice pamaké pikeun nyokot tindakan ngaliwatan meuli atawa asup up. E.g. Ryanair, Buy.com ngagunakeun promotion / Kupon.
dumasar ingetan e-surat
Sejenna nilai nyieun hubungan jangka panjang jeung nu maca. E.g. newsletter.
9 léngkah dina nyiptakeun kampanye pamasaran e-mail
tata strategis.
Ngartikeun daptar: kudu diala jum’atan.
palaksanaan kreatif.
Ngahijikeun kampanye jeung saluran sejen.
Pribadi talatah.
Deployment.
penanganan interaktif.
Ngahasilkeun laporan.
Analyse hasil.
1 tata Strategis
Plan kira-kira gol Anjeun e.g. ngajual jumlah X.
a) Ngartikeun gol
Promosi e-surat:
tujuan Geura pikeun pamaké.
Aksi dicokot ku pamaké: meuli, download, menta informasi.
kampanye E-mail téh istilah pondok.
Ingetan e-surat
tujuan jangka panjang.
penting KPI sacara: kabuka laju, laju klik-ngaliwatan, ROI.
Leuwih hese keur ngitung ti promosi e-surat.
panjang kampanye penting.
2 Ngartikeun Daptar
Tumuwuh database sasaran:
Tulus milih-di.
idin eksplisit dibales.
Informasi bisa dikumpulkeun dumasar kana waktu.
database Anjeun:
Ngan hiji entri diperlukeun. alamat e-mail prospek sacara tapi nu leuwih lengkep bisa ngakibatkeun ningkat kustomisasi.
database Anjeun: leuwih jembar:
ngaran hareup, ngaran pamungkas, surname, judul (dina widang misah).
Tanggal milih-di.
Sumber idin – tickbox.
Génder.
Nagara.
Tanggal lahir.
tapi inget
Ulah nyingsieunan jelema off.
Sadaya bener kudu mangrupakeun alamat e-mail.
Ngembang daptar Anjeun
Paké unggal interaksi sadia.
Insentif ka ngadaptarkeun (whitepaper, voucher kado, musik).
Ngalanggan pilihan salila prosés ritel.
pamasaran viral.
interaksi offline jeung promosi.
tanda Website nepi mangrupakeun konci.
prosés tanda-up 2 tahap
Pariksa alamat e-mail anu bener.
kawijakan privasi Propinsi jelas.
ngajaga daptar
Terus bersih – bounce nu mantul – nu e-surat teu acan dikirimkeun.
Milih-di vs ganda milih-di.
Hayu eta unsubscribe.
Ulah jadi spam.
3 palaksanaan Kreatif
téks polos e-surat.
HTML e-surat – Sigana mah website.
Duanana kudu dikirim kaluar.
téks polos e-mail
Téks wungkul.
No hyperlinks / gambar.
ukuran file leuwih leutik.
Sigana sarua di sakuliah sadaya platform.
HTML e-mail
Ngandung Gambar, fon beda jeung hyperlinks.
ukuran payil loba nu leuwih gede.
Bisa ngarobah béda.
Nyaho panongton Anjeun:
Lamun ti mobile, nawarkeun vérsi téks disababkeun ku pangwatesan rubakpita.
Bagian tina e-mail
Lulugu.
garis Subject.
salam Personalised.
Awak.
Footer.
link unsubscribe.
Konstruksi jeung desain
Panjang.
Tekenan.
Sectioning.
eusi E-mail
Eusi kudu minuhan kaperluan pamaké.
Relevansina.
Nilai.
uji platform
Pastikeun karya dina platform beda saperti:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Gambar di e-surat
Gambar nguatkeun salinan.
Gambar teu sok dipintonkeun ku klien e-mail.
Pastikeun e-mail anjeun ngajadikeun rasa tanpa gambar.
Teu everyone berbunyi surat di kantor.
nyoko Smart-telepon anu gancang ngaronjatna.
Hindarkeun Javascript dina kaca badarat.
4 ngahijikeun kampanye jeung saluran séjén
Nguatkeun talatah brand sacara.
Ngaronjatkeun réspon.
5 pribadi talatah
kustomisasi massa:
Hiji hiji marketing dina skala macro.
personalization basajan bisa ngaronjatkeun hasil.
database bagean.
6 deployment
E-mail ngaliwatan loba ISP sacara. Dina unggal kasus bisa ditandaan salaku spam.

Keur sesa slides.
Management reputasi
masarakat Online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
3 léngkah ka ORM (Management reputasi Online)
Dengekeun – monitoring buzz teh.
Analisis – naon keur ceuk jeung ku saha.
Influencing – kalibet dina jeung mingpin paguneman.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Hotuba 25/07/2012
E-mail Marketing
Scope: kuanza mazungumzo.
E-mail faida: instantaneous.
Kuongeza thamani ya wateja – Huduma zote mbili kwa kwa mteja.
3 Sifa kuu ya masoko ya barua pepe
Gharama nafuu: utoaji wa barua pepe ni bure, hakuna uchapishaji.
Walengwa na customizable: kuchagua ambao watapata kukuza yangu.
Kupimika: kupata jinsi watu wengi ni kufungua, jinsi watu wengi alijibu, clicked juu ya kiungo nk
2 aina ya kibiashara e-mails
Uendelezaji: kushawishi hatua za haraka.
Retention msingi e-mails: majarida, kujenga mahusiano ya muda mrefu.
Aina ya kibiashara e-mails
Wauzaji.
Washirika: washirika, resellers.
Transaction barua pepe: km ankara, online msaada zaidi e-biashara umakini.
Newsletters.
Uendelezaji barua pepe.
Uendelezaji barua pepe
Kushawishi user kuchukua hatua kwa njia ya ununuzi au ishara ya juu. Kama vile. Ryanair, Buy.com kutumia kukuza / kuponi.
Retention msingi e-mails
Taarifa ya thamani ya kuunda uhusiano wa muda mrefu na msomaji. Kama vile. jarida.
hatua 9 katika kujenga barua pepe masoko kampeni
mipango ya kimkakati.
Kufafanua orodha: lazima kupatikana kisheria.
Creative utekelezaji.
Kuunganisha kampeni na njia nyingine.
Ya binafsi ujumbe.
Kupelekwa.
Interactive utunzaji.
Kutoa taarifa.
Chambua matokeo.
1 Mkakati wa mipango
Mpango kuzunguka malengo yako kwa mfano, kuuza X kiasi.
a) Kufafanua malengo
Uendelezaji barua pepe:
Haraka lengo kwa mtumiaji.
Hatua zilizochukuliwa na user: kununua, download, kuomba taarifa.
E-mail kampeni ni ya muda mfupi.
Retention barua pepe
malengo ya muda mrefu.
KPI muhimu: wazi kiwango, click-kwa njia ya kiwango, ROI.
magumu zaidi kwa mahesabu ya uendelezaji barua pepe.
Kampeni urefu muhimu.
2 Define Orodha
Kukua database walengwa:
Genuine opt-katika.
ruhusa ya wazi nafasi.
Habari inaweza wamekusanyika baada ya muda.
Mbegu yako:
kuingia moja tu inahitajika. Matarajio ya barua pepe lakini habari zaidi unaweza kusababisha kuboreshwa customization.
Mbegu yako: mashamba zaidi:
Jina la kwanza, jina la mwisho, jina, cheo (katika mashamba tofauti).
Tarehe ya opt-katika.
Chanzo cha ruhusa – tickbox.
Jinsia.
Nchi.
Tarehe Ya Ku Zaliwa.
lakini kumbuka
Je, si scare watu off.
Wote kwa kweli wanahitaji ni e-barua pepe.
Kuongezeka kwa orodha yako
Matumizi ya kila mwingiliano haipatikani.
Motisha kwa ishara ya juu (whitepaper, zawadi vocha, muziki).
Kujiunga chaguzi wakati wa mchakato wa reja reja.
Virusi masoko.
mwingiliano Offline na matangazo.
Tovuti ishara ya juu ni muhimu.
2 hatua ishara-up mchakato
Angalia barua pepe ni sahihi.
Sera ya faragha hali wazi.
kudumisha orodha
Kuweka ni safi – bounce bounces – ambayo barua pepe na si mikononi.
Opt-katika vs mbili opt-katika.
Waache kujitoa.
Je, si kuwa barua taka.
3 Creative utekelezaji
Nakala wazi barua pepe.
HTML barua pepe – inaonekana kama tovuti.
Wote wawili upelekwe nje.
Nakala wazi barua pepe
Nakala tu.
Hakuna viungo / picha.
Ukubwa ndogo faili.
Inaonekana sawa katika majukwaa yote.
HTML barua pepe
Ina picha, fonts tofauti na viungo.
Faili ni kubwa zaidi.
Unaweza kutoa tofauti.
Kujua watazamaji wako:
Kama kutoka mkononi, kutoa toleo maandishi kutokana na mapungufu Bandwidth.
Sehemu ya barua pepe
Header.
Mstari wa somo.
Personalised salamu.
Mwili.
Footer.
Unsubscribe kiungo.
Ujenzi na kubuni
Urefu.
Msisitizo.
Sectioning.
E-mail yaliyomo
Maudhui lazima kukidhi mahitaji ya watumiaji.
Umuhimu.
Thamani.
Baraza kupima
Kuhakikisha kazi kwenye majukwaa mbalimbali kama vile:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Picha katika e-mails
Picha kuimarisha nakala.
Picha si daima kuonyeshwa kwa wateja wa barua pepe.
Kuhakikisha barua pepe yako mantiki bila images.
Si kila mtu anayesoma pepe katika ofisi.
Smart-simu kupitishwa ni kuongeza kasi.
Kuepuka Javascript kwenye kurasa kutua.
4 Kuunganisha kampeni na njia nyingine
Kuimarisha ujumbe bidhaa ya.
Kuongeza majibu.
5 Ya binafsi ujumbe
Misa customization:
Moja kwa moja masoko kwa kiwango jumla.
Rahisi personalization unaweza kuboresha matokeo.
Sehemu database.
6 kupelekwa
E-mail kupita kwa njia ya kura ya ISP. Katika kila kesi hiyo inaweza kuwa alama kama Spam.

Kwa ajili ya mapumziko ya slides.
sifa Management
Online jumuiya:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
hatua 3 kwa ORM (Online Sifa Management)
Kusikiliza – ufuatiliaji buzz.
Uchambuzi – nini kuwa alisema na nani.
Ushawishi – kushiriki katika na kusababisha mazungumzo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Föreläsning 25/07/2012
E-postmarknadsföring
Omfattning: inleda en dialog.
E-post fördel: ögonblicklig.
Öka kundvärdet – både service till till kund.
3 viktigaste egenskaperna för e-postmarknadsföring
Kostnadseffektiv: leverans av e-post är gratis, ingen tryckning.
Riktade och anpassningsbar: välj vilka som ska få min befordran.
Mätbara faktorer: ta reda på hur många människor öppnar, hur många människor svarade klickade på en länk etc.
2 typer av kommersiella e-post
PR: locka omedelbara åtgärder.
Retention baserade e-post: nyhetsbrev, bygga långsiktiga relationer.
Typer av kommersiella e-post
Leverantörer.
Affiliates: partners, återförsäljare.
Transaktions e-post: t.ex. fakturor, online-support mestadels e-handel fokuserad.
Nyhetsbrev.
PR e-postmeddelanden.
PR e-postmeddelanden
Locka användaren att vidta åtgärder genom köp eller registrera dig. T.ex. Ryanair, Buy.com använder marknadsföring / kupong.
Retention baserade e-post
Information av värde för att skapa en långsiktig relation med läsaren. T.ex. nyhetsbrev.
9 steg för att skapa e-postmarknadsföringskampanj
Strategisk planering.
Definiera lista: måste erhållas lagligt.
Kreativa utförandet.
Integrera kampanj med andra kanaler.
Anpassa meddelandet.
Spridning.
Interaktiv hantering.
Generera rapporter.
Analysera resultat.
1 Strategisk planering
Plan runt dina mål t.ex. sälja X antal.
a) Definiera mål
PR e-post:
Omedelbara mål för användaren.
Åtgärder som vidtas av användaren: köp, ladda ner, begära information.
E-post kampanj är kortsiktigt.
Retention e-postmeddelanden
Långsiktiga mål.
KPI viktiga: öppen kurs, klickfrekvens, ROI.
Svårare att beräkna än PR e-postmeddelanden.
Kampanj längd viktig.
2 Definiera List
Odla en riktad databas:
Äkta opt-in.
Uttryckligt tillstånd beviljas.
Information kan samlas över tid.
Din databas:
Endast en post som krävs. Utsikter e-postadress men mer information kan leda till förbättrad anpassning.
Din databas: fler fält:
Förnamn, efternamn, efternamn, titel (i separata områden).
Datum för opt-in.
Källa av tillstånd – kryssruta.
Kön.
Land.
Födelsedatum.
Men kom ihåg
Inte skrämma folk.
Allt du behöver är en e-postadress.
Växande din lista
Använd alla tillgängliga interaktion.
Incitament för att registrera sig (whitepaper, presentkort, musik).
Teckna optioner under retail process.
Viral marknadsföring.
Offline interaktioner och kampanjer.
Webbplats sign up är nyckeln.
2 skede registreringsprocessen
Kontrollera e-postadress är korrekt.
State sekretesspolicy tydligt.
upprätthålla listor
Håll rent – studsa studsar – som e-post inte har levererats.
Opt-in vs dubbel opt-in.
Låt dem säga upp prenumerationen.
Bli inte spam.
3 kreativa utförandet
Oformaterad text e-post.
HTML e-post – ser ut som webbplatsen.
De båda ska skickas ut.
Oformaterad text e-post
Endast text.
Inga hyperlänkar / bilder.
Mindre filstorlek.
Ser likadan ut på alla plattformar.
HTML-e-post
Innehåller bilder, olika teckensnitt och hyperlänkar.
Filstorleken är mycket större.
Kan göra på olika sätt.
Känn din publik:
Om från mobil erbjuder en textversion på grund av begränsad bandbredd.
Delar av e-post
Rubrik.
Ämnesrad.
Personifierade hälsning.
Kropp.
Sidfot.
Avsägandelänken.
Konstruktion och design
Längd.
Betoning.
Snittning.
E-post innehåll
Innehållet bör tillgodose användarnas behov.
Relevans.
Värde.
testning plattform
Se till att det fungerar på olika plattformar såsom:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Syn.
Bilder i e-post
Bilder förstärka kopia.
Bilderna inte alltid visas av e-postklienter.
Se till att din e-post vettigt utan bilder.
Inte alla läser e-post på kontoret.
Smart-phone adoption ökar snabbt.
Undvik Javascript landningssidor.
4 Integrera kampanj med andra kanaler
Förstärka varumärket budskap.
Öka svar.
5 Anpassa meddelandet
Mass anpassning:
En till en marknadsföring på en makroskala.
Enkel anpassning kan förbättra resultaten.
Segmentdatabasen.
6 Distribution
E-post som passerar genom en hel del ISP. I varje fall kan markeras som spam.

För resten av bilderna.
Rykteshantering
Communities:
Digg.
eBay
amason
Tripadvisor
IMDB.
3 steg till ORM (Online Reputation Management)
Lyssna – övervakning av surr.
Analys – vad som sägs och av vem.
Att påverka – delta i och leda samtalet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online суханронӣ Маркетингии 25/07/2012
E-почтаи Маркетингии
Доираи: оғози муколама.
E-почтаи бартарии: блогҳо.
Баланд бардоштани арзиши фармоишгар – ҳам хизматрасонии ба мизољон.
3 хусусиятҳои асосии маркетинг почтаи электронӣ
Арзиш самараноки: расонидани почтаи электронӣ бепул аст, ҳеҷ чоп.
Мақсаднок ва customizable:-ро интихоб кунед, ки хоҳад мусоидат Ман қабул кунад.
Ченшаванда: пайдо кардани чанд нафар мекушоӣ, ки чӣ тавр одамон гуфт, дар куҷои дар пайванди ғайра
2 намуди тиҷоратӣ почтаҳои электронӣ
Рекламавї: доми амали фаврии.
Нигоҳдорӣ асоси почтаҳои электронӣ: ахбороти, сохтани муносибатҳои дарозмуддат.
Намудҳои тиҷоратӣ почтаҳои электронӣ
Таъминкунанда.
Ёрӣ: шарикон, resellers.
Амалиёти почтаҳои электронӣ: мисол: фактураіои, дастгирии онлайн асосан тиҷорати электронӣ равона карда шудааст.
Релизҳо.
Рекламавї почтаҳои электронӣ.
Рекламавї почтаҳои электронӣ
Доми истифодабаранда ба андешидани чораҳо оид ба воситаи харид ё имзо то. Мисол: Ryanair, Buy.com истифода пешбурди / купон.
Нигоҳдорӣ асоси почтаҳои электронӣ
Маълумот арзиши сохтани муносибатҳои дарозмуддат бо хонанда. Мисол: номаи.
9 қадамҳои дар ташкили маъракаи маркетинг почтаи электронӣ
банақшагирии стратегӣ.
Муайян кардани рӯйхати: бояд қонунӣ ба даст оварда шавад.
иҷрои Creative.
Ворид маъракаи бо дигар шабакаҳои.
Шахсӣ паём.
Љойгиркунии.
Муносибати интерактивии.
Тавлиди ҳисоботҳо.
Таҳлили натиҷаҳои.
1 банақшагирии стратегӣ
Нақшаи атрофи ҳадафҳои худ мисол: фурӯши маблағи X.
а) Муайян кардани мақсадҳои
Рекламавї почтаҳои электронӣ:
Мақсади аслии онҳоро барои корбари.
Чорабиниҳои аз тарафи истифодабаранда: харид, боргирӣ, дархост иттилоот.
Маъракаи E-почтаи кӯтоҳмуддат аст.
Нигоҳдорӣ почтаҳои электронӣ
ҳадафҳои дарозмуддат.
муҳим KPI кард: Меъёри кушода, ангушт занед тавассути Қурби, Эт.
Бештар мушкилтар рекламавї почтаҳои электронӣ ба ҳисоб.
дарозии маъракаи муҳим аст.
2 муайян Рӯйхати
Мўи махзани мақсаднок:
Ҳақиқӣ дасткашӣ дар.
иҷозат дақиқ дода мешавад.
Маълумот метавонад бо мурури вақт ҷамъ омаданд.
базаи Шумо:
Танҳо як вуруд талаб карда мешавад. Суроғаи почтаи электронии Дурнамо, вале маълумоти бештар метавонед ба такмил мутобиқсозӣ расонад.
базаи Шумо: соҳаҳо бештар:
насаб, ном гузашта, насаб, номи (дар соҳаҳои алоҳида).
Санаи дасткашӣ дар.
Манбаи иҷозати – tickbox.
Гендер.
Кишвар.
Санаи таваллуд.
Вале дар хотир доред
Оё одамон ваҳширо канда намешавад.
Ҳамаи шумо дар ҳақиқат лозим аст, суроғаи почтаи электронӣ аст.
Парвариши рӯйхати худ
Истифода аз ҳар ҳамкорӣ дастрас нест.
Ҳавасмандкунии ба имзо то (whitepaper роҳхатҳо тӯҳфа, мусиқӣ).
Обуна дар раванди чакана имконоти.
маркетинг вирусї.
муштараки Ғоиб ва Тарғибот.
аломати сомона то асосӣ дар он аст.
Раванди аломати-то 2 марҳилаи
Санҷед, суроғаи почтаи электронӣ дуруст аст.
сиёсати махфияти давлатӣ ошкор нест.
нигоҳ доштани рӯйхати
ба он нигоҳ тоза – паридан ба bounces – ки почтаҳои электронӣ дошта таслим нашудааст.
Дасткашӣ-дар против дукарата дасткашӣ дар.
Бигзор онҳо ба бароварад.
Оё спам табдил наёфт.
3 иҷрои Creative
матни оддӣ почтаҳои электронӣ.
HTML почтаҳои электронӣ – монанди сомонаи.
Онҳо ҳам бояд аз фиристода мешавад.
матни оддӣ, почтаи электронӣ
Матн танҳо.
Не абарпайвастҳои / тасвирҳо.
андозаи файлро хурд.
Бипушанд ҳамон тамоми платформа.
HTML, почтаи электронӣ
Дорои тасвирҳо, ҳуруфҳои гуногун ва абарпайвастҳои.
Андозаи файл аст, хеле калонтар аст.
Оё хел расонад.
Бидонед, шунавандагони Шумо:
Агар аз мобилӣ, пешниҳод нусхаи матн аз сабаби маҳдудияти маҷрои.
Қисмҳои почтаи электронӣ
Сарлавҳаи.
Мавзӯи хати.
саломи Personalised.
Ҳайати.
Поёни номаи.
пайванд қатъ карда мешавад.
Сохтмон ва дизайн
Дарозии.
Диққати.
Sectioning.
маводи E-почтаи электронӣ
Content бояд ба талаботи истифодабарандагони ҷавобгӯ бошанд.
Аҳамият.
Арзиши.
Муфассалтар Платформаи
Боварӣ ҳосил кунед, ки дар платформањои гуногун, ба монанди кор мекунад:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Тасвирҳо дар почтаҳои электронӣ
Тасвирҳо тақвият нусхаи.
Тасвирҳо ҳамеша аз тарафи муштариён почтаи электронӣ нишон дода нашавад.
Боварӣ ҳосил кунед, почтаи электронӣ маъно бе тасвирҳо.
Не ҳар омадааст почтаҳои дар идораи.
қабули Smart-телефон босуръат афзоиш меёбад.
Нагузоред, ботов саҳифаҳои фуруд.
4 маърака бо дигар шабакаҳои Ворид
Тақвият паём бренди кард.
Баланд бардоштани ҷавобҳои.
5 шахсӣ паём
мутобиқсозӣ ВАО:
Яке аз як маркетинг дар миқёси макроиқтисодӣ.
насбшаванда оддӣ метавонад ба натиҷаҳои беҳтар.
базаи сегменти.
6 љойгиркунии
E-почтаи гузашта бисёр ба ISP. Дар ҳар як ҳолати онро метавон ҳамчун спам таҷлил мегардад.

Зеро ки дигарон дар слайд.
идоракунии нек
ҷамоатҳои сомона:
Осиёи Миёна.
мехаранд
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 қадам ба ORM (онлайн идораи нек)
Гўш – мониторинги У.
Таҳлили – чӣ истодаанд гуфт ва аз тарафи кӣ.
Таъсир – машғул ва боиси сӯҳбат.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் சொற்பொழிவு 25/07/2012
மின்னஞ்சல் மார்க்கெட்டிங்
நோக்கம்: ஒரு உரையாடலை தொடங்க.
மின்னஞ்சல் பயன்படுத்தி: உடனடியாக.
வாடிக்கையாளர் இரண்டும் சேவை – வாடிக்கையாளர் மதிப்பை அதிகரிக்கும்.
மின்னஞ்சல் மார்க்கெட்டிங் 3 முக்கிய பண்புகள்
செலவு குறைந்த: e-mail வீச்சு, அச்சிடும் இலவசம்.
குறிவைத்த மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின்: தேர்வு என் பதவி உயர்வு பெறும்.
அளவிடக்கூடிய: பல மக்கள் பல மக்கள் பதிலளித்தார் எப்படி, திறந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க, முதலியன ஒரு இணைப்பை கிளிக்
வணிக மின்னஞ்சல்கள் 2 வகையான
ஊக்குவிப்பு: உடனடி நடவடிக்கை வைப்பாள்.
நினைவாற்றல் சார்ந்த மின்னஞ்சல்கள்: செய்தி, நீண்ட கால உறவுகளை கட்டியெழுப்ப.
வணிக மின்னஞ்சல்கள் வகைகள்
சப்ளையர்கள்.
இணைக்கப்பெற்ற: பங்காளிகள், மறுவிற்பனையாளர்களுக்கு.
பரிவர்த்தனை மின்னஞ்சல்கள்: எ.கா. பொருள், ஆன்லைன் ஆதரவு பெரும்பாலும் இ-காமர்ஸ் கவனம்.
செய்தி.
விளம்பர மின்னஞ்சல்களைப்.
விளம்பர மின்னஞ்சல்களைப்
கொள்முதல் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க அல்லது பதிவு செய்ய பயனர் கவர்ந்திழுக்கிறது. உ-ம்: ரைனர், Buy.com பதவி உயர்வு / கூப்பன் பயன்படுத்தி.
மின்னஞ்சல்கள் வைத்தல் சார்ந்த
ரீடர் ஒரு நீண்ட கால உறவு உருவாக்க மதிப்பு தகவல். உ-ம்: செய்திமடல்.
மின்னஞ்சல் மார்க்கெட்டிங் பிரச்சாரம் உருவாக்குவதில் 9 படிகள்
மூலோபாய திட்டமிடல்.
பட்டியல் வரையறுக்க: சட்டபூர்வமாக பெறல் வேண்டும்.
கிரியேட்டிவ் மரணதண்டனை.
மற்ற சேனல்களில் கொண்டு பிரச்சாரம் ஒருங்கிணைக்க.
செய்தி Personalise.
வரிசைப்படுத்தல்.
ஊடாடும் கையாளும்.
அறிக்கைகள் உருவாக்க.
முடிவுகள் Analyse.
1 மூலோபாய திட்டமிடல்
உங்கள் இலக்குகளை எ.கா. சுற்றி திட்டம் X அளவு விற்க.
ஒரு) இலக்குகளை வரையறுத்து
விளம்பர மின்னஞ்சல்களைப்:
பயனர் உடனடியான இலக்கு.
அதிரடி பயனர் எடுத்து: கொள்முதல், பதிவிறக்க, தகவல்களை கேட்டு.
மின்னஞ்சல் பிரச்சாரம் குறுகிய கால உள்ளது.
நினைவாற்றல் மின்னஞ்சல்கள்
நீண்டகால இலக்குகளை.
KPI முக்கிய: திறந்த விகிதம், கிளிக் மூலம் விகிதம், வருவாயை.
விளம்பர மின்னஞ்சல்களைப் விட கணக்கிட மிகவும் கடினமாகும்.
பிரச்சாரம் நீளம் முக்கியமான.
2 பட்டியல் வரையறுக்க
ஒரு இலக்கு தகவல் வளர:
உண்மையான விருப்பத்துக்குறியவை.
வெளிப்படையான அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
தகவல் காலப்போக்கில் கூடி முடியும்.
உங்கள் தகவல்:
ஒரே ஒரு நுழைவு தேவை. எதிர்பார்ப்பவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை ஆனால் மேலும் தகவலுக்கு மேம்படுத்தலாம் தனிப்பட்ட ஏற்படலாம்.
உங்கள் தகவல்: இன்னும் துறைகள்:
முதல் பெயர், கடந்த பெயர், குடும்ப, தலைப்பு (தனி துறைகளில்).
விருப்பத்துக்குறியவை தேதி.
அனுமதி மூல – tickbox.
பாலினம்.
நாடு.
பிறந்த தேதி.
ஆனால் நினைவில்
மக்கள் பயமுறுத்தும் வேண்டாம்.
உங்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படும் அனைத்து ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி.
உங்கள் பட்டியலில் வளரும்
ஒவ்வொரு கிடைக்க தொடர்பு பயன்படுத்தவும்.
ஊக்கங்கள் (whitepaper, பரிசு ரசீது, இசை) பதிவு செய்ய.
சில்லறை பணியின் போது விருப்பங்கள் குழுசேர்.
வைரல் மார்க்கெட்டிங்.
ஆஃப்லைன் பரஸ்பர மற்றும் பதவி உயர்வுகள்.
இணையத்தளம் அடையாளம் வரை முக்கிய உள்ளது.
2 நிலை பதிவு செயல்முறை
பாருங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை சரியாக இருக்கிறது.
தெளிவாக மாநில தனியுரிமை கொள்கை.
பட்டியல்கள் பராமரித்தல்
அதை சுத்தமாக வைத்திருக்க – மின்னஞ்சல்கள் வழங்கினார் இல்லை இது – மேலதிக குதித்து.
விருப்ப இரட்டை விலகல் எதிராக.
அவர்களுக்கு விலகுவதற்காக நாம்.
ஸ்பேம் ஆக வேண்டாம்.
3 கிரியேட்டிவ் மரணதண்டனை
எளிய உரை மின்னஞ்சல்கள்.
HTML மின்னஞ்சல்கள் – வலைத்தளத்தில் தெரிகிறது.
அவர்கள் இருவரும் வெளியே அனுப்ப வேண்டும்.
எளிய உரை மின்னஞ்சல்
உரை மட்டுமே.
இல்லை ஹைப்பர்லிங்க் / படங்கள்.
சிறிய கோப்பு அளவு.
அனைத்து பிளாட்பார்ம்களில் அதே தெரிகிறது.
HTML மின்னஞ்சல்
படங்கள், பல்வேறு எழுத்துருக்கள் மற்றும் ஹைப்பர்லிங்க் கொண்டுள்ளது.
கோப்பின் அளவு பெரியதாக உள்ளது.
வித்தியாசமாக வழங்க முடியும்.
உங்கள் பார்வையாளர்களைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்:
மொபைல் இருந்து இருந்தால், காரணமாக அலைவரிசையை வரம்புகள் ஒரு உரை பதிப்பு வழங்குகின்றன.
e-mail பாகங்கள்
தலைப்பு.
பொருள் வரி.
Personalised வாழ்த்து.
உடல்.
அடிக்குறிப்பு.
சந்தா இணைப்பு.
கட்டுமானம் மற்றும் வடிவமைப்பு
நீளம்.
வலியுறுத்தல்.
Sectioning.
மின்னஞ்சல் உள்ளடக்கம்
உள்ளடக்க செய்த தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும்.
சம்பந்தம்.
மதிப்பு.
மேடை சோதனை
நிச்சயமாக அது போன்ற பல்வேறு தளங்களில் வேலை செய்ய:
ஜிமெயில்.
யுடோரா.
தண்டர்பேர்ட்.
அவுட்லுக்.
மின்னஞ்சல்கள் படங்களை
படங்களை பிரதியை வலுப்படுத்தும்.
படங்கள் எப்போதும் மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் காட்டப்படும்.
உங்கள் மின்னஞ்சல் படங்கள் இல்லாமல் அர்த்தமுள்ளதாக உறுதி.
அனைவருக்கும் அலுவலகத்தில் மின்னஞ்சல்கள் கூறுகிறது.
ஸ்மார்ட் போன் தத்தெடுப்பு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது.
இறங்கும் பக்கங்களில் ஜாவா தவிர்க்கவும்.
4 மற்ற சேனல்களில் கொண்டு பிரச்சாரம் ஒருங்கிணைக்க
பிராண்ட் செய்தி வலுப்படுத்தும்.
பதில்களை அதிகரிக்கும்.
5 செய்தி Personalise
மாஸ் தனிப்பட்ட:
ஒரு மேக்ரோ அளவில் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஒரு.
எளிய தனிப்பயனாக்கம் முடிவுகளை மேம்படுத்த முடியும்.
பிரிவு தகவல்.
6 வரிசைப்படுத்தல்
மின்னஞ்சல் ISP தான் நிறைய வழியாக செல்லும். ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஸ்பாம் குறிக்க முடியும்.

சரிவுகள் எஞ்சிய.
புகழ் மேலாண்மை
ஆன்லைன் சமூகங்கள்:
அ.தி.மு.க..
ஈபே
அமேசான்
TripAdvisor
ஐஎம்டிபி.
இதனை 3 படிகள் (ஆன்லைன் நற்பெயர் மேலாண்மை)
Listening – buzz இந்த கண்காணிப்பு.
பகுப்பாய்வு – என்ன கூறப்படுகிறது யாரால்.
தாக்கம் – ஈடுபட மற்றும் உரையாடல் இட்டு.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ లెక్చర్ 25/07/2012
ఇ-మెయిల్ మార్కెటింగ్
స్కోప్: ఒక సంభాషణ మొదలు.
ఇ-మెయిల్ ప్రయోజనం: తక్షణ.
క్లయింట్ రెండు సేవ – కస్టమర్ విలువ పెంచండి.
ఇ-మెయిల్ మార్కెటింగ్ 3 ప్రధాన లక్షణాలు
సమర్థవంతమైన ఖర్చు: ఇ-మెయిల్ పంపిణీని, ముద్రణ ఉచితం.
లక్ష్యంగా మరియు అనుకూలీకరణ: ఎంచుకోండి ఎవరు నా ప్రమోషన్ అందుకుంటారు.
కొలవ: అనేక మంది అనేక మంది బదులిచ్చారు ఎలా, తెరుస్తున్నారు ఎలా కనుగొనేందుకు, ఒక లింక్ మొదలైనవి క్లిక్
వాణిజ్య ఇ-మెయిల్స్ 2 రకాల
ప్రచార: తక్షణ చర్య ప్రలోభపెట్టు.
నిలపడం ఆధారిత ఇ-మెయిల్స్: వార్తా, దీర్ఘ-కాలిక సంబంధాలు నిర్మించడానికి.
వాణిజ్య ఇ-మెయిల్స్ రకాలు
సరఫరాదారులు.
అనుబంధాలు: భాగస్వాముల, పునఃవిక్రేతలకు.
లావాదేవీ మెయిల్స్: ఉదా ఇన్వాయిస్లు, ఆన్లైన్ మద్దతు ఎక్కువగా కామర్స్ దృష్టి.
వార్తాలేఖలు.
ప్రచార మెయిల్స్.
ప్రమోషనల్ ఇ-మెయిల్స్
కొనుగోలు ద్వారా చర్య తీసుకోవాలని లేదా సైన్ అప్ యూజర్ ప్రలోభపెట్టు. ఉదా సంస్థ అయిన ర్యాన్ ప్రమోషన్ / కూపన్ ఉపయోగించి Buy.com.
నిలపడం ఆధారిత ఇ-మెయిల్స్
విలువ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడర్ తో ఒక దీర్ఘకాల సంబంధం సృష్టించడానికి. ఉదా వార్తాలేఖ.
ఇ-మెయిల్ మార్కెటింగ్ ప్రచారం సృష్టించడంలో 9 దశలను
వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక.
జాబితా నిర్వచించండి: చట్టబద్ధంగా పొందిన ఉండాలి.
క్రియేటివ్ అమలు.
ఇతర చానెల్స్ తో ప్రచారం ఇంటిగ్రేట్.
సందేశం Personalise.
విస్తరణ.
ఇంటరాక్టివ్ నిర్వహణ.
నివేదికలు ఉత్పత్తి.
ఫలితాలు విశ్లేషించండి.
1 వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక
మీ లక్ష్యాలను ఉదా: సుమారు ప్రణాళిక X మొత్తం అమ్మే.
ఎ) గోల్స్ నిర్వచించండి
ప్రమోషనల్ ఇ-మెయిల్స్:
యూజర్ కోసం తక్షణ లక్ష్యం.
యాక్షన్ యూజర్ తీసుకున్న: కొనుగోలు, డౌన్లోడ్, సమాచారం అభ్యర్థించవచ్చు.
ఇ-మెయిల్ ప్రచారం చిన్న పదం.
నిలపడం మెయిల్స్
దీర్ఘకాల గోల్స్.
KPI యొక్క ముఖ్యమైన: ఓపెన్ రేటు, క్లిక్-త్రూ శాతం, ROI.
ప్రమోషనల్ ఇ-మెయిల్స్ కంటే లెక్కించేందుకు మరింత కష్టం.
ప్రచారం పొడవు ముఖ్యం.
2 జాబితా నిర్వచించండి
ఒక లక్షిత డేటాబేస్ గ్రో:
అసలైన ఆప్ట్-లో.
ప్రత్యేక అనుమతిని మంజూరు చేసింది.
సమాచారం కాలక్రమేణా సేకరించిన చేయవచ్చు.
మీ డేటాబేస్:
ఒకే ఒక ఎంట్రీ అవసరం. ప్రాస్పెక్ట్ ఇ-మెయిల్ చిరునామా కానీ మరింత సమాచారం మెరుగుపరిచిన అనుకూలీకరణకు దారితీస్తుంది.
మీ డేటాబేస్: మరింత ఖాళీలను:
మొదటి పేరు, చివరి పేరు, ఇంటిపేరు, టైటిల్ (ప్రత్యేక రంగాల్లో).
ఆప్ట్-ఇన్ తేదీ.
అనుమతి మూలం – tickbox.
జెండర్.
కంట్రీ.
పుట్టిన తేది.
కానీ గుర్తుంచుకోండి
ప్రజలు భయపెట్టేందుకు లేదు.
మీకు నిజంగా అన్ని ఒక ఇ-మెయిల్ చిరునామా.
మీ జాబితా పెరుగుతోంది
ప్రతి అందుబాటులో పరస్పర ఉపయోగించండి.
(వైట్పేపర్, బహుమతి రసీదును, సంగీతం) సైన్ ప్రోత్సాహకాలు అప్.
రిటైల్ కార్యక్రమమునందు ఎంపికలు సబ్స్క్రయిబ్.
వైరల్ మార్కెటింగ్.
ఆఫ్లైన్ సంకర్షణలు మరియు ప్రమోషన్లు.
వెబ్సైట్ సైన్ అప్ కీ.
2 దశలో సైన్ అప్ ప్రాసెస్
ఇ-మెయిల్ చిరునామా తనిఖీ సరైనది.
స్పష్టంగా రాష్ట్ర గోప్యతా విధానం.
జాబితాలు నిర్వహించడం
అది శుభ్రంగా ఉంచండి – మెయిల్స్ పంపిణీ కాలేదు ఇది – బౌన్స్ బౌన్స్.
డబుల్ ఎంపిక వర్సెస్ ఆప్ట్-లో.
వాటిని అన్సబ్స్క్రయిబ్ లెట్.
స్పామ్ కాలేరు.
3 క్రియేటివ్ అమలు
సాదా టెక్స్ట్ మెయిల్స్.
HTML ఈ-మెయిల్స్ – వెబ్సైట్ కనిపిస్తోంది.
వారు రెండు బయటకు పంపబడుతుంది ఉండాలి.
సాదా టెక్స్ట్ ఇ-మెయిల్
పాఠ్యం మాత్రమే.
తోబుట్టువుల హైపర్లింక్స్ / చిత్రాలు.
చిన్న ఫైలు పరిమాణం.
అన్ని ప్లాట్ఫారమ్లకు కనిపిస్తుంది.
HTML ఇ-మెయిల్
చిత్రాలు, వివిధ ఫాంట్లు మరియు హైపర్ లింకుల కలిగి ఉంటుంది.
ఫైలు పరిమాణం చాలా పెద్దది.
విభిన్నంగా చేస్తుంది.
మీ ప్రేక్షకులు:
మొబైల్ నుండి ఉంటే, కారణంగా బ్యాండ్విడ్త్ పరిమితులు టెక్స్ట్ వెర్షన్ అందిస్తున్నాయి.
ఇ-మెయిల్ యొక్క భాగాలు
శీర్షిక.
ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
వ్యక్తిగత గ్రీటింగ్.
శరీరం.
ఫుటర్.
చందా రద్దుచేసే లింక్.
నిర్మాణం మరియు నమూనా
పొడవు.
ఉద్ఘాటన.
విభాగీకరణ.
ఇ-మెయిల్ కంటెంట్
కంటెంట్ వినియోగదారుల అవసరాలకు తగిన విధంగా ఉండాలి.
ఔచిత్యం.
విలువ.
వేదిక పరీక్ష
ఖచ్చితంగా అది వంటి వివిధ వేదికలపై పనిచేసే చేయండి:
Gmail.
యుడోరా.
థండర్బర్డ్.
ఔట్లుక్.
ఇ-మెయిల్స్లో చిత్రాలు
చిత్రాలు కాపీని బలోపేతం.
బొమ్మలు ఎల్లప్పుడూ ఇ-మెయిల్ క్లయింట్ల కనపడవు.
మీ ఇ-మెయిల్ చిత్రాలు లేని అర్ధమే నిర్ధారించుకోండి.
అందరు కార్యాలయంలో మెయిల్స్ చదువుతుంది.
స్మార్ట్ ఫోన్ స్వీకరణ వేగంగా పెరుగుతోంది.
పేజీల జావాస్క్రిప్ట్ నివారించండి.
4 ఇతర మార్గాలతో ప్రచారంలో ఇంటిగ్రేట్
బ్రాండ్ యొక్క సందేశం బలోపేతం.
స్పందనలు పెంచండి.
5 సందేశాన్ని Personalise
మాస్ అనుకూలీకరణకు:
స్థూల స్థాయిలో మార్కెటింగ్ ఒక.
సాధారణ వ్యక్తిగతీకరణ ఫలితాలు మెరుగుపడవచ్చు.
సెగ్మెంట్ డేటాబేస్.
6 విస్తరణ
ISP యొక్క చాలా గుండా ఇ-మెయిల్. ప్రతి సందర్భంలో అది స్పామ్ గా గుర్తించబడింది చేయవచ్చు.

స్లయిడ్లను మిగిలిన.
పరపతి నిర్వహణ
ఆన్లైన్ సంఘాలు:
డిగ్గ్.
ఈబే
అమెజాన్
ట్రిప్అడ్వైజర్
IMDB.
కు ORM 3 దశల్లో (ఆన్లైన్ పరపతి మేనేజ్మెంట్)
వినడం – సంచలనం పర్యవేక్షణ.
విశ్లేషణ – చెప్పబడుతున్నాయి ఏమి ఎవరు.
ప్రభావితము – నిమగ్నం మరియు సంభాషణ దారి.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
บรรยายการตลาดออนไลน์ 25/07/2012
ตลาด E-mail
ขอบเขต: เริ่มต้นการเจรจา
ประโยชน์ E-mail: ทันที
เพิ่มมูลค่าของลูกค้า – บริการทั้งสองไปยังลูกค้า
3 ลักษณะสำคัญของการตลาด e-mail
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ: การจัดส่งของอีเมลฟรีไม่มีการพิมพ์
การกำหนดเป้าหมายและปรับแต่ง: เลือกที่จะได้รับโปรโมชั่นของฉัน
ที่วัดได้: พบว่าหลายคนกำลังเปิดกี่คนตอบคลิกที่ลิงค์ ฯลฯ
2 ประเภทของอีเมลเชิงพาณิชย์
โปรโมชั่น: ดึงดูดดำเนินการในทันที
การเก็บรักษาตามอีเมล: จดหมายข่าวสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ประเภทของอีเมลเชิงพาณิชย์
ซัพพลายเออร์
บริษัท ในเครือ: พันธมิตรผู้ค้าปลีก
การทำธุรกรรม E-mail: เช่น ใบแจ้งหนี้การสนับสนุนส่วนใหญ่ออนไลน์ E-commerce ที่มุ่งเน้น
จดหมายข่าว
อีเมลโปรโมชั่น
อีเมลโปรโมชั่น
ดึงดูดผู้ใช้ในการดำเนินการผ่านการซื้อหรือการลงทะเบียน เช่น. แอร์ Buy.com ใช้โปรโมชั่น / คูปอง
การเก็บรักษาตามอีเมล
ข้อมูลที่มีคุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้อ่าน เช่น. จดหมายข่าว
9 ขั้นตอนในการสร้างแคมเปญการตลาดอีเมล
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
กำหนดรายการ: ต้องได้รับถูกต้องตามกฎหมาย
การดำเนินการมีความคิดสร้างสรรค์
บูรณาการแคมเปญที่มีช่องทางอื่น ๆ
ปรับข้อความ
การใช้งาน
การจัดการการโต้ตอบ
สร้างรายงาน
ผลการวิเคราะห์
1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
แผนรอบเป้าหมายของคุณเช่น ขายจำนวน X
ก) การกำหนดเป้าหมาย
โปรโมชั่นอีเมล:
เป้าหมายทันทีสำหรับผู้ใช้
การดำเนินการโดยผู้ใช้: ซื้อดาวน์โหลดขอข้อมูล
แคมเปญ E-mail เป็นระยะสั้น
การเก็บรักษาอีเมล
เป้าหมายระยะยาว
ความสำคัญของ KPI: เปิดอัตราการคลิกผ่านผลตอบแทนการลงทุน
ยากมากที่จะคำนวณกว่าอีเมลส่งเสริมการขาย
ความยาวของแคมเปญที่สำคัญ
2 กำหนดรายการ
เติบโตฐานข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย:
ของแท้เลือกใน
ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง
สามารถรวบรวมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป
ฐานข้อมูลของคุณ:
เพียงหนึ่งรายการที่จำเป็น e-mail address แต่ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าสามารถนำไปสู่การปรับแต่งที่ดีขึ้น
ฐานข้อมูลของคุณ: เขตข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อ, นามสกุล, นามสกุล, ชื่อ (ในสาขาที่แยกต่างหาก)
วันที่ของการเลือกใน
แหล่งที่มาของสิทธิ์ – ช่องทำเครื่องหมาย
เพศ.
ประเทศ.
วันเกิด.
แต่จำไว้
อย่าทำให้ผู้คนแตกตื่นออก
ทั้งหมดที่คุณต้องการจริงๆคือที่อยู่อีเมล
การเจริญเติบโตในรายการของคุณ
ใช้ปฏิสัมพันธ์ทุกใช้ได้
แรงจูงใจในการลงทะเบียน (เอกสาร, บัตรกำนัล, ดนตรี)
สมัครสมาชิกตัวเลือกในระหว่างกระบวนการค้าปลีก
การตลาดแบบปากต่อปาก
ปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์และโปรโมชั่น
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ขึ้นเป็นกุญแจสำคัญ
ขั้นตอนการสมัคร 2 เวที
ตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
นโยบายความเป็นส่วนตัวของรัฐอย่างชัดเจน
การดูแลรักษารายการ
ให้มันสะอาด – ตีกลับตีกลับ – ซึ่งอีเมลยังไม่ได้รับการส่งมอบ
เลือกใน VS คู่เลือกใน
ปล่อยให้พวกเขายกเลิกการเป็นสมาชิก
ไม่ได้กลายเป็นสแปม
3 การดำเนินการความคิดสร้างสรรค์
ข้อความธรรมดาอีเมล
HTML E-mail – ดูเหมือนว่าเว็บไซต์
พวกเขาทั้งสองจะถูกส่งออก
ข้อความธรรมดาอีเมล
ข้อความเท่านั้น
ไม่เชื่อมโยงหลายมิติ / ภาพ
ขนาดไฟล์เล็กลง
มีลักษณะที่เหมือนกันในทุกแพลตฟอร์ม
อีเมล HTML
มีรูปแบบอักษรที่แตกต่างกันและการเชื่อมโยงหลายมิติ
ขนาดไฟล์มีขนาดใหญ่มาก
สามารถแสดงผลที่แตกต่างกัน
รู้ว่าผู้ชมของคุณ:
หากทางโทรศัพท์มือถือรุ่นมีข้อความเนื่องจากข้อ จำกัด แบนด์วิดธ์
ชิ้นส่วนของ e-mail
ส่วนหัว
บรรทัดเรื่อง
อวยพรส่วนบุคคล
ร่างกาย.
ฟุตบอล
ยกเลิกการเชื่อมโยง
การก่อสร้างและการออกแบบ
ความยาว.
ความสำคัญ
sectioning
เนื้อหาทาง E-mail
เนื้อหาควรตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ความสัมพันธ์กัน
ความคุ้มค่า
การทดสอบแพลตฟอร์ม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเช่น:
Gmail
Eudora
ธันเดอร์เบิร์ด
ภาพ
ภาพในอีเมล
ภาพเสริมสร้างสำเนา
แสดงภาพได้ไม่เสมอโดย e-mail ลูกค้า
ตรวจสอบให้แน่ใจอีเมลของคุณโดยไม่ทำให้รู้สึกภาพ
ทุกคนไม่ได้อ่านอีเมลในสำนักงาน
การนำไปใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลีกเลี่ยง Javascript บนหน้า Landing Page
บูรณาการ 4 แคมเปญที่มีช่องทางอื่น ๆ
เสริมสร้างข้อความของแบรนด์
เพิ่มการตอบสนอง
5 ปรับข้อความ
การปรับแต่งมวล:
หนึ่งต่อหนึ่งการตลาดในระดับมหภาค
ส่วนบุคคลง่ายสามารถปรับปรุงผลการ
ฐานข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
6 การปรับใช้
E-mail ผ่านจำนวนมากของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ในแต่ละกรณีก็สามารถทำเครื่องหมายเป็นสแปม

สำหรับส่วนที่เหลือของภาพนิ่ง
การจัดการชื่อเสียง
ชุมชนออนไลน์:
Digg
อีเบย์
อเมซอน
TripAdvisor
ไอเอ็ม
3 ขั้นตอนในการออม (การจัดการชื่อเสียงออนไลน์)
ฟัง – การตรวจสอบฉวัดเฉวียน
วิเคราะห์ – สิ่งที่ถูกกล่าวและโดยใคร
ที่มีอิทธิพลต่อ – มีส่วนร่วมในและนำไปสู่การสนทนา

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Pazarlama Anlatım 25/07/2012
Eposta pazarlama
Kapsam: bir diyalog başlatmak.
E-posta avantajı: anlık.
Müşteri değerini artırın – hem hizmet için müşteriye.
E-posta pazarlama 3 ana özellikleri
Maliyet etkin: E-postanın teslimat, hiçbir baskı ücretsizdir.
Hedeflenen ve özelleştirilebilir: kim terfi alacaksınız seçin.
Ölçülebilir: birçok kişi birçok kişi cevapladı nasıl açıyoruz nasıl bulmak, vb bir linke tıklandığında
ticari e-postaların 2 tip
Promosyon: derhal harekete ikna.
Tutma tabanlı e-postalar: bültenler, uzun vadeli ilişkiler kurmak.
ticari e-postaların Türleri
Tedarikçiler.
Bağlı: ortaklar, satıcılar.
İşlem e-postalar: örneğin faturalar, online destek çoğunlukla e-ticaret odaklı.
Bültenler.
Promosyon e-postalar.
Promosyon e-postalar
satın alma yoluyla harekete geçmeye veya kaydolmak için kullanıcı ikna. Örneğin. Ryanair, Buy.com promosyon / kupon kullanarak.
Tutma tabanlı e-postalar
değer bilgi okuyucu ile uzun vadeli bir ilişki oluşturmak için. Örneğin. bülten.
e-posta pazarlama kampanyası oluşturma 9 adım
Stratejik Planlama.
listesini tanımlamak: yasal alınmalıdır.
Yaratıcı yürütme.
Diğer kanallarla kampanyayı entegre edin.
mesajı kişiselleştirin.
Dağıtım.
Etkileşimli kullanım.
raporlar oluşturun.
Sonuçları analiz edin.
1 Stratejik planlama
ör hedefleri etrafında Planı X miktar satmak.
a) hedeflerini tanımlayın
Promosyon e-postalar:
kullanıcı için acil hedefi.
Eylem kullanıcı tarafından alınan: satın alma, indirme, bilgi isteyin.
E-posta kampanyası kısa bir terimdir.
Tutma e-postalar
Daha uzun vadeli hedefler.
KPI önemli: açık oranı, tıklama oranı, YG.
promosyon e-postaları daha hesaplamak için daha zor.
Kampanya uzunluğu önemli.
2 List tanımlayın
hedeflenen veritabanı büyümek:
Orijinal opt-in.
Açık izin verildi.
Bilgi zamanla elde edilebilir.
Sizin veritabanı:
Sadece bir giriş gerekli. Umudu e-posta adresi, ancak daha fazla bilgi için geliştirilmiş özelleştirme yol açabilir.
Veritabanı: Daha fazla alanlar:
(Ayrı alanlarda) İlk ad, soyadı, soyad, unvan.
opt-in tarihi.
izin Kaynak – tickbox.
Cinsiyet.
Ülke.
Doğum tarihi.
Ama hatırla
İnsanları korkutmak etmeyin.
Eğer gerçekten ihtiyacınız olan tüm e-posta adresidir.
Listenizi Büyüyen
Her mevcut etkileşimi kullanın.
Teşvikler (whitepaper, hediye çeki, müzik) kaydolmak için.
Perakende sürecinde seçenekleri abone olun.
Viral pazarlama.
Çevrimdışı etkileşimler ve promosyonlar.
Web sitesi kaydolma anahtarıdır.
2 aşamalı kayıt işlemi
Giriş e-posta adresi doğru.
açıkça devlet gizlilik politikası.
listeleri bakımı
Temiz tutun – e-postalar teslim edilmemiştir – sekerek sıçrama.
Opt-in çift opt-in vs.
Onları abonelikten edelim.
Spam olmayın.
3 Yaratıcı yürütme
Düz metin e-postalar.
HTML e-postalar – web sitesi gibi görünüyor.
Her ikisi de dışarı gönderilmesi gerekmektedir.
Düz metin e-posta
Sadece yazı.
Hiçbir köprüler / görüntüler.
Daha küçük dosya boyutu.
Tüm platformlarda aynı görünüyor.
HTML e-posta
görüntüleri, farklı yazı tipi ve köprüler içerir.
Dosya boyutu çok daha büyüktür.
farklı hale getirebilir.
Hedef kitlenizi bilin:
Mobil dan ise, bağlı bant genişliği sınırlamaları bir metin sürümünü sunuyoruz.
E-posta Parçaları
Başlık.
Konu satırı.
Kişiselleştirilmiş tebrik.
Vücut.
Altbilgi.
Aboneliği iptal bağlantı.
İnşaat ve tasarım
Uzunluğu.
Vurgu.
Kesit.
E-posta içeriğini
İçerik kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak gerekir.
Alaka.
Değer.
Platform testi
emin gibi farklı platformlarda çalışır olun:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Görünüm.
E-postalarda Görüntüler
Görüntüler kopya güçlendirir.
Görüntüler her zaman e-posta istemcileri tarafından görüntülenen değildir.
E-posta görüntüleri olmadan mantıklı olduğundan emin olun.
Herkes ofiste postaları okur.
Akıllı telefon kabulü hızla artmaktadır.
açılış sayfalarında Javascript kaçının.
4 diğer kanallarla kampanya entegre
markanın mesajı güçlendirir.
yanıtları artırın.
5 mesajı kişiselleştirin
Kitle özelleştirme:
makro ölçekte bir pazarlama biri.
Basit kişiselleştirme sonuçlarını artırabilir.
Segment veritabanı.
6 Dağıtım
ISS bir çok geçen e-posta. Her iki durumda da SPAM olarak işaretlenebilir.

slaytların Geri kalanı için.
İtibar Yönetimi
Çevrimiçi topluluklar:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
ORM için 3 adım (Online İtibar Yönetimi)
Dinleme – buzz izleme.
Analiz – ve kim tarafından söyleniyor ne.
Etkileme – meşgul ve konuşma yol açar.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Інтернет-маркетинг Лекція 25/07/2012
Маркетинг по електронній пошті
Область застосування: почати діалог.
Електронна пошта перевага: миттєва.
Підвищення споживчої цінності – як послугу клієнту.
3 основні характеристики електронної пошти маркетингу
Економічність: поставка електронної пошти не вільний, немає печатки.
Цільові і настроюється: вибрати, хто отримає моє просування по службі.
Вимірний: знайти скільки людей відкривають, скільки людина відповіла, натиснув на посилання і т.д.
2 види комерційних повідомлень електронної пошти
Промо: поманити негайних дій.
Утримують на основі електронної пошти: інформаційні бюлетені, будувати довгострокові відносини.
Види комерційних повідомлень електронної пошти
Постачальники.
Партнери: партнери, торгових посередників.
Транзакції електронної пошти: наприклад, рахунки-фактури, онлайн-підтримка в основному електронної комерції зосереджені.
Інформаційні бюлетені.
Рекламні повідомлення електронної пошти.
Рекламні повідомлення електронної пошти
Спокусити користувачеві вжити заходів через покупку або зареєструватися. наприклад Ryanair, Buy.com за допомогою промо-купона /.
Зберігання на основі електронної пошти
Інформація про вартість, щоб створити довгострокові відносини з читачем. наприклад бюлетень.
9 кроків у створенні маркетингової кампанії по електронній пошті
Стратегічне планування.
Визначити список: повинні бути отримані на законних підставах.
Творче виконання.
Інтеграція кампанії з іншими каналами.
Personalise повідомлення.
Розгортання.
Інтерактивна обробка.
Створення звітів.
Проаналізувати результати.
1 Стратегічне планування
План навколо ваших цілей наприклад продати суму X.
а) визначення цілей
Рекламні повідомлення електронної пошти:
Безпосередня мета для користувача.
Рішення, прийняте користувачем: покупка, скачати, запросити інформацію.
Електронна пошта кампанія носить короткостроковий характер.
Можна зберігати повідомлення електронної пошти
Довгострокові цілі.
важливим КПЕ: відкрита ставка, кліків, ROI.
Більш важко вирахувати, ніж рекламні повідомлення електронної пошти.
Довжина кампанії важлива.
2 Визначення переліку
Grow цільову базу даних:
Справжня неавтоматичного.
Явна дозвіл надається.
Інформація може бути зібрана протягом довгого часу.
База даних:
Потрібно тільки один запис. адреса електронної пошти Проспект, але більше інформації може привести до поліпшення настройки.
База даних: кілька полів:
Ім’я, прізвище, ім’я, прізвище, назва (в окремих областях).
Дата неавтоматичного.
Джерело дозволу – tickbox.
Стать.
Країна.
Дата народження.
Але пам’ятайте,
Чи не відлякати людей.
Все, що вам дійсно потрібно, це адреса електронної пошти.
зростаючий список
Використовуйте всі доступні взаємодії.
Стимули, щоб зареєструватися (офіційний документ, подарунковий ваучер, музика).
Підписатися варіанти під час процесу роздрібної торгівлі.
Вірусний маркетинг.
Оффлайн взаємодії і просування по службі.
знак Сайт вгору є ключовим фактором.
Процес реєстрації 2-й етап
Перевірте адресу електронної пошти є правильним.
Державна політика конфіденційності чітко.
ведення списків
Тримайте його в чистоті – підстрибувати відмови – що електронні листи не були доставлені.
Опт-проти подвійної неавтоматичного.
Нехай вони відмовитися від підписки.
Не ставайте спамом.
3 творче виконання
Звичайний текст повідомлення електронної пошти.
HTML електронної пошти – виглядає як веб-сайт.
Вони обидва повинні бути відправлені.
Звичайний текст по електронній пошті
Тільки текст.
Ні гіперпосилань / зображень.
Менший розмір файлу.
Виглядає так само на всіх платформах.
HTML електронної пошти
Містить зображення, різні шрифти і гіперпосилання.
Розмір файлу набагато більше.
Може надавати по-різному.
Знайте свою аудиторію:
Якщо з мобільного, пропонуємо текстову версію через обмеження смуги пропускання.
Частини електронної пошти
Тема.
Сюжетна лінія.
Персоналізовані вітання.
Тіло.
Footer.
Відмовитися від підписки посилання.
Будівництво та проектування
Довжина.
Особливу увагу.
Секціонування.
Зміст Електронна пошта
Зміст повинен задовольняти потреби користувачів.
Актуальність.
Значення.
тестування платформи
Переконайтеся, що він працює на різних платформах, таких як:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Перспективи.
Зображень в електронних листах
Зображення зміцнюють копію.
Зображення не завжди відображаються клієнтами електронної пошти.
Переконайтеся, що ваша електронна пошта має сенс без зображень.
Не кожен читає пошту в офісі.
Смарт-телефон прийняття швидко зростає.
Уникайте Javascript на цільових сторінках.
4 Інтеграція кампанії з іншими каналами
Зміцніть повідомлення бренду.
Збільшення відповідей.
5 Personalise повідомлення
Масова настройка:
Один до одного маркетингу на макрорівні.
Проста персоналізація може поліпшити результати.
Сегмент бази даних.
6 Розгортання
проходячи через безліч провайдера електронної пошти. У кожному конкретному випадку він може бути відзначений як СПАМ.

Для інших слайдів.
управління репутацією
Інтернет-спільноти:
Digg.
eBay
Амазонка
TripAdvisor
IMDB.
3 кроки до ORM (Інтернет Управління репутацією)
Прослуховування – контроль за шум.
Аналіз – то, що було сказано і ким.
Впливаючи – займатися і вести розмову.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
آن لائن مارکیٹنگ کے لیکچر 25/07/2012
ای میل مارکیٹنگ
دائرہ کار: بات چیت شروع.
ای میل فائدہ: فوری.
کلائنٹ کے لئے کرنے کے لئے دونوں کی خدمت – کسٹمر کی قیمت میں اضافہ.
ای میل مارکیٹنگ کے 3 اہم خصوصیات
لاگت مؤثر: ای میل کی ترسیل کے، کوئی پرنٹنگ آزاد ہے.
ھدف اور مرضی کے مطابق: انتخاب کریں جو میرے فروغ حاصل کریں گے.
قابل پیمائش: بہت سے لوگ کس طرح کھول رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو جواب کیسے تلاش، وغیرہ ایک لنک پر کلک کیا
تجارتی ای میلز کی 2 اقسام
پروموشنل: فوری کارروائی کو آمادہ.
برقراری مبنی ای میلز: خبرنامے، طویل المیعاد تعلقات استوار.
تجارتی ای میلز کی اقسا م
سپلائر.
ملحق ادارے: شراکت داروں، resellers کے.
ٹرانزیکشن ای میلز: جیسے رسیدیں، آن لائن کی حمایت میں زیادہ تر ای کامرس مرکوز.
خبرنامے.
پروموشنل ای میلز.
پروموشنل ای میلز
خریداری کے ذریعے کارروائی کرے یا سائن اپ کرنے کے لئے صارف کو آمادہ. مثلا Ryanair کی، Buy.com فروغ / کوپن کا استعمال کرتے ہوئے.
برقراری مبنی ای میلز
قدر کی معلومات ریڈر کے ساتھ ایک طویل المیعاد تعلقات پیدا کرنے کے لئے. مثلا نیوز لیٹر.
ای میل مارکیٹنگ کی مہم کی تشکیل میں 9 اقدامات
اسٹریٹجک منصوبہ بندی.
فہرست کی وضاحت: قانونی طور پر حاصل کرنا ضروری ہے.
تخلیقی پر عملدرآمد.
دوسرے چینلز کے ساتھ مہم ضم.
پیغام کو ذاتی.
تعیناتی.
انٹرایکٹو ہینڈلنگ.
رپورٹیں پیدا.
نتائج کو Analyse.
1 اسٹریٹجک منصوبہ بندی
اپنے مقاصد جیسے ارد گرد کی منصوبہ بندی X رقم فروخت.
ا) مقاصد کی وضاحت
پروموشنل ای میلز:
صارف کے لئے فوری طور پر مقصد.
ایکشن صارف کی طرف سے لی گئی ہے: خریداری، ڈاؤن لوڈ، معلومات کی درخواست.
ای میل مہم مختصر مدت ہے.
برقراری ای میلز
طویل مدتی مقاصد.
KPI کے اہم: کھولیں شرح، کلک کے ذریعے کی شرح، سرمایہ کاری پر منافع.
پروموشنل ای میلز کے مقابلے میں حساب کرنے کے لئے زیادہ مشکل.
مہم لمبائی اہم.
2 فہرست کی وضاحت
ایک ہدف ڈیٹا بیس بڑھائیں:
حقیقی آپٹ میں.
واضح اجازت حاصل کی جا چکی.
انفارمیشن وقت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے.
آپ کا ڈیٹا بیس:
صرف ایک اندراج کی ضرورت. امکان ہے ای میل ایڈریس ہے لیکن مزید معلومات میں بہتری حسب قیادت کر سکتے ہیں.
آپ کے ڈیٹا بیس: مزید شعبوں:
پہلا نام، آخری نام، مختصر نام، عنوان (علیحدہ شعبوں میں).
آپٹ میں تاریخ.
اجازت کے ماخذ – گیا tickbox.
صنف.
ملک.
پیدائش کی تاریخ.
لیکن یاد رکھنا
لوگوں کو ڈرانا نہ کریں.
اگر آپ واقعی سب کی ضرورت ہے ایک ای میل ایڈریس ہے.
آپ کی فہرست کی بڑھتی ہوئی
ہر دستیاب کی بات چیت کا استعمال کریں.
ترغیبات (whitepaper، تحفہ واؤچر، موسیقی) سائن اپ کرنا.
خوردہ عمل کے دوران اختیارات سبسکرائب کریں.
وائرل مارکیٹنگ.
آف لائن بات چیت اور ترقیوں.
ویب سائٹ سائن اپ کلید ہے.
2 مرحلے سائن اپ کے عمل
چیک کریں ای میل ایڈریس درست ہے.
واضح طور پر ریاست کی حفاظتی پالیسی.
فہرستوں کو برقرار رکھنے
یہ صاف رکھیں – جس میں ای میلز ڈیلیور نہیں کیا گیا ہے – باؤنس اچھال.
بمقابلہ ڈبل آپٹ میں آپٹ میں.
ان کی رکنیت ختم کرنے دیں.
سپیم سے نہ بنو.
3 تخلیقی پھانسی کی سزا
سادہ متن ای میلز.
HTML ای میلز – ویب سائٹ کی طرح لگتا ہے.
وہ دونوں باہر بھیجا جانا چاہیے.
سادہ متن ای میل
صرف متن.
کوئی بالا روابط / تصاویر.
چھوٹی فائل کے سائز.
تمام پلیٹ فارم بھر میں ایک ہی لگ رہا ہے.
HTML ای میل
تصاویر، مختلف فونٹس اور بالا روابط پر مشتمل ہے.
فائل کا سائز زیادہ بڑا ہے.
مختلف طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں.
اپنے ناظرین کو جاننا:
موبائل سے تو وجہ بینڈوڈتھ حدود کی ایک ٹیکسٹ ورژن پیش.
ای میل کے حصے
ہیڈر.
موضوع کی لائن.
Personalised پر سلام.
جسم.
فوٹر.
رکنیت ختم لنک.
تعمیر اور ڈیزائن
لمبائی.
زور.
Sectioning.
ای میل کے مواد
مواد صارفین کی ضروریات کو پورا کرنا چاہئے.
مطابقت.
قدر.
پلیٹ فارم کی جانچ کے
یہ جیسا کہ مختلف پلیٹ فارمز پر کام کرتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں:
جی میل.
یوڈورا.
تھنڈر برڈ.
آؤٹ لک.
ای میلز میں تصاویر
تصاویر کی کاپی کو مضبوط بنانے.
تصاویر ہمیشہ ای میل کلائنٹس کی طرف سے نہیں دکھائے جاتے ہیں.
آپ کا ای میل تصاویر کے بغیر سمجھ میں آتا ہے بات کو یقینی بنائیں.
ہر کسی کو نہیں دفتر میں میلز پڑھتا.
سمارٹ فون گود لینے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے.
مطلوبہ صفحات پر جاوا سکرپٹ بچیں.
4 دیگر چینلز کے ساتھ مہم ضم
برانڈ کے پیغام کو مضبوط بنانے کے.
جوابات کو بڑھائیں.
5 پیغام کو ذاتی
بڑے پیمانے پر اصلاح:
ایک میکرو پیمانے پر ایک مارکیٹنگ کے لئے ایک.
سادہ شخصی نتائج کو بہتر بنانے کر سکتے ہیں.
قطعہ ڈیٹا بیس.
6 تعیناتی
ای میل کے ISP کے ایک بہت کے ذریعے گزر. ہر معاملے میں یہ سپیم کے طور پر نشان کیا جا سکتا ہے.

سلائیڈوں کی باقی.
شہرت کے انتظام
آن کمیونیٹیز:
ہے Digg.
ای
ایمیزون
TripAdvisor کی
IMDB.
ORM کے لئے 3 اقدامات (اتارنا شہرت کے انتظام)
سننا – بز کی نگرانی.
تجزیہ – نے کہا اور جس کے ذریعے کیا جا رہا ہے.
متاثر – میں مشغول اور گفتگو کی قیادت.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing ma’ruza 25/07/2012
E-mail Marketing
Tortib: muloqot boshlash.
E-mail afzalligi: bir zumda.
mijoz qiymatini oshirish – har ikki xizmat uchun mijoz uchun.
e-mail marketing 3 asosiy xususiyatlari
SNSD: e-mail yetkazib berish, hech matbaa bepul.
Maqsadli va özelleştirilebilir: kim Mening targ’ib olasiz tanlang.
Otadi: ko’p odamlar juda ko’p odamlar javob berdi, qanday qilib ochib qanday topish, va hokazo murojaatni bosganingizni
tijorat elektron pochta 2 turlari
Reklama: zudlik bilan chora ziynatlab ko’rsatdi.
Saqlash asoslangan e-mail: bulletenlar, uzoq muddatli munosabatlarni qurish.
tijorat elektron pochta turlari
Etkazib beruvchilardan.
Bo’linmalar: hamkorlar, sotuvchisi.
Operatsiya e-mail: masalan Xarajatlarni, onlayn qo’llab-quvvatlash asosan elektron tijorat qaratildi.
Relizlar.
Reklama e-mail.
Reklama e-mail
sotib olish yo’li bilan chora yoki ro’yxatdan o’tish foydalanuvchi ziynatlab ko’rsatdi. Masalan Ryanair, Buy.com yordam / Kupon foydalanish.
Saqlash asoslangan e-mail
qiymati Axborot o’quvchi bilan uzoq muddatli munosabatlarni yaratish. Masalan axborot byulletenlarini.
e-mail marketing kampaniyasi yaratish 9 qadamlar
Strategik rejalashtirish.
ro’yxatini belgilang: qonuniy olinishi kerak.
Creative ijro.
boshqa kanallar bilan kampaniyasini integratsiya.
xabar sozlang.
Tarqatish.
Interaktiv foydalanish.
hisobotlarni yaratish.
natijalarini tahlil.
1 Strategik rejalashtirish
masalan siz gol atrofida rejasi X miqdorini sotish.
a) gol belgilang
Reklama e-mail:
foydalanuvchi uchun zudlik maqsadi.
Action Foydalanuvchining qabul: sotib olish, yuklab olish, axborotni talab.
E-mail kampaniyasi qisqa muddatli bo’ladi.
Saqlash e-mail
Uzoq muddatli maqsadlar.
Ko’rsatkichlar muhim: ochiq darajasi, ni bosing orqali darajasi, investitsiya tufayli.
reklama e-pochta ko’ra hisoblash uchun yanada qiyin.
Aksiya uzunligi muhim.
2 ro’yxati aniqlang
a maqsadli ma’lumotlar bazasini o’sadi:
Haqiqiy opt-in.
Aniq ruxsat berilgan.
Axborot vaqt davomida to’planishi mumkin.
Sizning bazasi:
Faqat bir eshik zarur. Kelajak ning e-mail manzili lekin ko’proq axborot yaxshilandi xususiylashtirish olib kelishi mumkin.
Sizning bazasi: ko’proq maydoni:
(Alohida sohalarda) Ism, familiyasi, familiyasi, unvoni.
opt-In sanasi.
izni manbai – tickbox.
Gender.
Country.
Tug’ilgan sana.
lekin esimda
odamlarni off qo’rqitish qilmang.
Barcha albatta, kerak e-mail manzili hisoblanadi.
Sizning ro’yxatini Qamrab
har bir mavjud hamkorlikni foydalaning.
Imtiyozlar (xodimidan, hadyalar bering, musiqa) ro’yxatdan o’tish.
chakana jarayonida variantlarni obuna.
Virusli marketing.
Offline o’zaro va reklama aktsiyalari.
Veb-sayt belgisi up kalitidir.
2 bosqich belgisi-up jarayoni
Tekshiring e-mail manzili to’g’riligini.
aniq Davlat maxfiylik siyosati.
ro’yxatlarini yuritish
toza tutish – e-mail yetkazib olinmagan – Bounces pog’ona.
Rad ikki opt-In va boshqalar.
ularni obunani bekor qilaylik.
spam bo’lib qilmang.
3 Creative ijro
Matn e-mail.
HTML e-mail – veb-sayt kabi ko’rinadi.
Ular har ikkala yuborgan bo’lishi kerak.
Matn e-mail
faqat matn.
No ko’priklari / images.
Kichik fayl hajmi.
hamma platformalarda bo’ylab bir xil ko’rinadi.
HTML e-mail
tasvirlar, turli xil yozuv va aloqalarni o’z ichiga oladi.
Fayl hajmi juda katta.
boshqacha ko’rsatishi mumkin.
Sizning auditoriyaga bilaman:
mobil dan bo’lsa, tufayli, tarmoqli kengligi cheklanishi matn versiyasini taqdim etamiz.
e-pochta qismlari
Header.
Mavzu liniyasi.
Shaxsga tabrik.
Kuzov.
Footer.
Obunani bekor havola.
Qurilish va dizayn
Uzunlik.
E’tibor.
Tasavvurlar.
E-mail kontent
Tarkib foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish kerak.
Dolzarbligi.
Qiymati.
platformasi sinov
ishonch kabi turli platformalarda ishlaydi qiling:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
e-pochta jo’natmalarida Images
Tasvirlar nusxasini mustahkamlash.
Tasvirlar har doim e-mail mijozlari tomonidan aks etmaydi.
Sizning e-mail tasvirlar holda mantiqiy ishonch hosil qiling.
Emas, balki har bir kishi ofisida xabarlari o’qiydi.
Smart-telefon qabul qilish tez sur’atlar bilan o’sib bormoqda.
qo’nish sahifalarida Javascript saqlaning.
4 boshqa kanallar bilan kampaniyasini integratsiya
brendining xabar mustahkamlash.
javob oshirish.
5 xabar sozlang
Mass xususiylashtirish:
Agar so’l miqyosda bir marketing biri.
Simple shaxsiylashtirish natijalarini yaxshilash mumkin.
Segment bazasi.
6 joylashtirish
ISP ning juda ko’p o’tib E-mail. Har holda u spam sifatida belgilangan bo’lishi mumkin.

slaydlar qolganlari uchun.
Obro’ni boshqarish
Online jamoalar:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDB.
Bankda operatsiya tavakkalchiliklarini 3 qadamlar (Onlayn Obro’ni boshqarish)
Tinglash – qizg’in muhokamalarga monitoring.
Tahlil – va kim tomonidan aytilgan nima.
Ta’sir – bilan shug’ullanish va suhbatni olib keladi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tiếp thị trực tuyến Bài giảng 25/07/2012
Thư điện tử quảng cáo
Phạm vi: bắt đầu một cuộc đối thoại.
E-mail lợi thế: tức thời.
Tăng giá trị khách hàng – cả hai dịch vụ cho khách hàng.
3 đặc điểm chính của tiếp thị e-mail
Hiệu quả chi phí: giao hàng của e-mail là miễn phí, không in ấn.
Mục tiêu và tùy biến: chọn những người sẽ nhận được khuyến mãi của tôi.
Đo lường: tìm bao nhiêu người đang mở, có bao nhiêu người trả lời, nhấp vào một liên kết, vv
2 loại thương mại e-mail
Khuyến mại: lôi kéo hành động ngay lập tức.
Duy trì dựa trên e-mail: bản tin, xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Các loại thương mại e-mail
Các nhà cung cấp.
Đại lý: đối tác, đại lý bán lẻ.
Giao dịch e-mail: ví dụ: hóa đơn, hỗ trợ trực tuyến chủ yếu là thương mại điện tử tập trung.
Bản tin.
Khuyến e-mail.
Khuyến e-mail
Lôi kéo người dùng hành động thông qua việc mua hoặc đăng ký. Ví dụ. Ryanair, Buy.com sử dụng khuyến mại / phiếu giảm giá.
Duy trì dựa trên e-mail
Thông tin có giá trị để tạo ra một mối quan hệ lâu dài với người đọc. Ví dụ. bản tin.
9 bước trong việc tạo ra các chiến dịch tiếp thị e-mail
Lập kế hoạch chiến lược.
Xác định danh sách: phải được hợp pháp.
thực hiện sáng tạo.
Tích hợp chiến dịch với các kênh khác.
Cá nhân hóa các tin nhắn.
Triển khai.
xử lý tương tác.
Tạo báo cáo.
Phân tích kết quả.
1 kế hoạch chiến lược
Kế hoạch xung quanh mục tiêu của bạn ví dụ bán số tiền X.
a) Xác định mục tiêu
Khuyến e-mail:
Mục tiêu trước mắt cho người sử dụng.
Hành động của người sử dụng: mua, tải xuống, yêu cầu thông tin.
chiến dịch E-mail là ngắn hạn.
Retention e-mail
mục tiêu dài hạn.
quan trọng KPI: tỉ lệ mở, tỷ lệ nhấp qua, ROI.
Khó khăn hơn để tính toán hơn quảng cáo e-mail.
chiều dài chiến dịch quan trọng.
2 Xác định Danh sách
Phát triển một cơ sở dữ liệu mục tiêu:
Genuine opt-in.
cho phép rõ ràng được cấp.
Thông tin có thể được thu thập theo thời gian.
cơ sở dữ liệu của bạn:
Chỉ có một trong những mục yêu cầu. địa chỉ e-mail của khách hàng tiềm năng nhưng nhiều thông tin có thể dẫn đến cải thiện tuỳ biến.
cơ sở dữ liệu của bạn: nhiều lĩnh vực:
tên đầu tiên, tên, họ, tên (trong lĩnh vực riêng biệt).
Ngày opt-in.
Nguồn phép – tickbox.
Giới tính.
Quốc gia.
Ngày sinh.
nhưng hãy nhớ
Đừng sợ người đi.
Tất cả các bạn thực sự cần là một địa chỉ e-mail.
Phát triển danh sách của bạn
Sử dụng mọi tương tác có sẵn.
Ưu đãi để đăng ký (whitepaper, phiếu quà tặng, âm nhạc).
Theo dõi các tùy chọn trong quá trình bán lẻ.
Tiếp thị lan truyền.
tương tác ẩn và chương trình khuyến mãi.
dấu trang web lên là then chốt.
quá trình đăng ký giai đoạn 2
Kiểm tra địa chỉ e-mail là đúng.
chính sách bảo mật Nhà nước rõ ràng.
Duy trì danh sách
Giữ nó sạch – trả lại bị trả lại – mà e-mail không được giao.
Opt-in vs đôi opt-in.
Hãy để họ bỏ đăng ký.
Đừng trở thành thư rác.
3 thi Sáng tạo
văn bản đồng bằng e-mail.
HTML e-mail – trông giống như trang web.
Cả hai đều phải được gửi ra ngoài.
Đồng bằng văn bản e-mail
chỉ văn bản.
Không có siêu liên kết / hình ảnh.
kích thước file nhỏ hơn.
Trông giống nhau trên tất cả các nền tảng.
HTML e-mail
Có hình ảnh, phông chữ khác nhau và siêu liên kết.
Kích thước lớn hơn nhiều.
Có thể làm cách khác nhau.
Biết đối tượng của bạn:
Nếu từ điện thoại di động, cung cấp một phiên bản văn bản do hạn chế về băng thông.
Các bộ phận của e-mail
Header.
Subject line.
lời chào cá nhân hoá.
Thân hình.
Footer.
liên kết Hủy đăng ký.
Xây dựng và thiết kế
Chiều dài.
Nhấn mạnh.
Cắt.
nội dung E-mail
Nội dung phải đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng.
Mức độ phù hợp.
Giá trị.
thử nghiệm nền tảng
Hãy chắc chắn rằng nó hoạt động trên các nền tảng khác nhau như:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Hình ảnh trong e-mail
Hình ảnh củng cố bản sao.
Hình ảnh được không luôn luôn hiển thị bằng ứng dụng e-mail.
Hãy chắc chắn rằng e-mail của bạn có ý nghĩa mà không cần hình ảnh.
Không phải ai cũng đọc mail trong văn phòng.
thông qua điện thoại thông minh đang tăng lên nhanh chóng.
Tránh Javascript trên trang đích.
4 Tích hợp chiến dịch với các kênh khác
Củng cố thông điệp của thương hiệu.
Tăng phản ứng.
5 Cá nhân hóa thông điệp
tùy biến đại chúng:
Một với một thị trên tầm vĩ mô.
Simple cá nhân có thể cải thiện kết quả.
cơ sở dữ liệu phân khúc.
6 Triển khai
E-mail đi qua rất nhiều ISP. Trong mỗi trường hợp nó có thể được đánh dấu là SPAM.

Đối với phần còn lại của các slide.
Quản lý danh tiếng
cộng đồng trực tuyến:
Digg.
eBay
đàn bà gan dạ
TripAdvisor
IMDB.
3 bước để ORM (Quản lý danh tiếng trực tuyến)
Lắng nghe – theo dõi buzz.
Phân tích – những điều được nói và bởi ai.
Ảnh hưởng – tham gia và dẫn dắt cuộc đối thoại.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Darlith Marchnata Ar-lein 25/07/2012
E-bost Marchnata
Cwmpas: cychwyn deialog.
fantais E-bost: pryd.
Cynyddu gwerth cwsmeriaid – y ddau wasanaeth i i gleientiaid.
3 prif nodweddion o farchnata e-bost
Cost-effeithiol: chyflwyno e-bost yn rhad ac am ddim, dim argraffu.
Targedu ac customizable: dewiswch pwy fydd yn derbyn fy dyrchafiad.
Mesuradwy: dod o hyd i faint o bobl yn agor, faint o bobl Atebodd, clicio ar ddolen etc.
2 fath o negeseuon e-bost masnachol
Hyrwyddo: ddenu gweithredu ar unwaith.
seiliedig cadw negeseuon e-bost: cylchlythyrau, adeiladu perthynas tymor hir.
Mathau o e-byst masnachol
Cyflenwyr.
Cysylltiedig: partneriaid, adwerthwyr.
Trafodiad e-bost: e.e. anfonebau, yn canolbwyntio cymorth ar-lein yn bennaf e-fasnach.
Cylchlythyron.
negeseuon e-bost hyrwyddo.
negeseuon e-bost hyrwyddol
Denu’r defnyddiwr i gymryd camau gweithredu drwy brynu neu gofrestru. E.e. Ryanair, Buy.com ddefnyddio hyrwyddo / cwpon.
negeseuon e-bost sy’n seiliedig Cadw
Gwybodaeth o werth i greu perthynas tymor hir gyda darllenydd. E.e. cylchlythyr.
9 cam wrth greu’r ymgyrch farchnata e-bost
Cynllunio strategol.
rhestr Diffiniwch: rhaid cael gyfreithiol.
gweithredu creadigol.
ymgyrch Integreiddio gyda sianelau eraill.
Yn bersonol y neges.
Defnyddio.
trin Rhyngweithiol.
Gynhyrchu adroddiadau.
Dadansoddi canlyniadau.
1 Cynllunio strategol
Cynllun o amgylch eich nodau e.e. gwerthu swm X.
a) Diffiniwch nodau
negeseuon e-bost hyrwyddol:
nod ar unwaith ar gyfer y defnyddiwr.
Camau a gymerwyd gan y defnyddiwr: prynu, llwytho i lawr, ofyn am wybodaeth.
ymgyrch e-bost yn y tymor byr.
Cadw negeseuon e-bost
nodau tymor hwy.
bwysig KPI: Cyfradd agored, cyfradd cliciwch-drwy, ROI.
Mwy o anodd i gyfrifo na negeseuon e-bost hyrwyddo.
hyd ymgyrch bwysig.
2 Diffinio Rhestr
Tyfu cronfa ddata wedi’i dargedu:
Ddiffuant optio i mewn.
caniatâd penodol a roddwyd.
Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu dros gyfnod o amser.
Eich cronfa ddata:
Dim ond un cais ei angen. Gall cyfeiriad e-bost Prospect, ond mwy o wybodaeth arwain at well customization.
Eich cronfa ddata: mwy feysydd:
enw cyntaf, enw olaf, cyfenw, teitl (mewn meysydd ar wahân).
Dyddiad optio i mewn.
Ffynhonnell y caniatâd – blwch ticio.
Rhyw.
Gwlad.
Dyddiad Geni.
ond cofiwch
Peidiwch â dychryn pobl i ffwrdd.
Mae pob ‘n sylweddol angen i chi yw cyfeiriad e-bost.
Tyfu eich rhestr
Defnyddiwch pob rhyngweithio sydd ar gael.
Cymhellion i gofrestru (whitepaper, taleb anrheg, cerddoriaeth).
Tanysgrifio opsiynau yn ystod y broses manwerthu.
marchnata firaol.
rhyngweithiadau a hyrwyddiadau all-lein.
arwydd gwefan fyny yn allweddol.
broses ymuno 2 Cyfnod
Gwiriwch cyfeiriad e-bost yn gywir.
polisi preifatrwydd Wladwriaeth glir.
cynnal rhestrau
Cadwch yn lân – bownsio y bownsio – na negeseuon e-bost wedi cael eu cyflwyno.
Opt-in vs dwbl optio i mewn.
Gadewch iddynt ddad-danysgrifio.
Peidiwch â mynd yn sbam.
3 gweithredu Creadigol
testun plaen negeseuon e-bost.
HTML negeseuon e-bost – yn edrych ar wefan debyg.
Dylent ddau yn cael eu hanfon allan.
testun plaen e-bost
Testun yn unig.
Dim hypergysylltiadau / delweddau.
maint y ffeil llai.
Yn edrych yr un fath ar draws pob llwyfan.
HTML e-bost
Yn cynnwys delweddau, gwahanol ffontiau a hypergysylltiadau.
maint y ffeil yn llawer mwy.
Gall rendro yn wahanol.
Adnabod eich cynulleidfa:
Os o ffôn symudol, yn cynnig fersiwn testun oherwydd cyfyngiadau lled band.
Mae rhannau o e-bost
Pennawd.
llinell pwnc.
cyfarch wedi’i bersonoli.
Corff.
Troedyn.
ddolen dad-danysgrifio.
Adeiladu a dylunio
Hyd.
Pwyslais.
Sectioning.
content E-bost
Dylai Cynnwys yn diwallu anghenion defnyddwyr.
Perthnasedd.
Gwerth.
profion llwyfan
Gwnewch yn siŵr ei fod yn gweithio ar lwyfannau gwahanol megis:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Delweddau mewn negeseuon e-bost
Delweddau atgyfnerthu copi.
Nid yw Lluniau yn cael eu harddangos bob amser gan gleientiaid e-bost.
Gwnewch yn siŵr eich e-bost yn gwneud synnwyr heb delweddau.
Nid yw pawb yn darllen byst yn y swyddfa.
mabwysiadu Smart ffôn yn cynyddu’n gyflym.
Osgoi Javascript ar dudalennau glanio.
4 ymgyrch gyda sianelau eraill Integreiddio
Atgyfnerthwch neges brand.
Cynyddu ymatebion.
5 yn bersonol y neges
customization Offeren:
Un i un marchnata ar raddfa macro.
Gall personoli Syml wella canlyniadau.
Cronfa ddata Segment.
6 Defnyddio
gan fynd trwy lawer o ISP E-bost. Ym mhob achos gellir ei marcio fel SPAM.

Am weddill y sleidiau.
Rheoli enw Da
cymunedau ar-lein:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 camau i ORM (Rheoli Delwedd Ar-lein)
Gwrando – monitro wefr.
Dadansoddiad – beth sy’n cael ei ddweud a chan bwy.
Dylanwadu – cymryd rhan mewn ac yn arwain y sgwrs.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Intanethi Lecture Marketing 25/07/2012
E-mail Marketing
Umda: ukuqalisa incoko.
E-mail uncedo: ngephanyazo.
Ukwandisa ixabiso abathengi – zombini inkonzo zomxhasi.
3 eziphambili iimpawu urhwebo e-mail
Ezingabiziyo: kweenkonzo e-mail ikhululekile, akukho yoshicilelo.
Ekujoliswe kwaye mizable: ukhethe ukuba ngubani oza kufumana promotion wam.
Ezilinganisekayo: fumana indlela lokuvula abantu abaninzi, ukuba abantu abaninzi wathi, nqakraza kwikhonkco njalo
2 iintlobo e-mail yorhwebo
WeNtengiso: kulukuhla inyathelo ngokukhawuleza.
esekelwe Retention e-mail: zeendaba, ukwakha ubudlelwane bexesha elide.
Iintlobo e-mail yorhwebo
Suppliers.
Amagatya: amahlakani, zithengise.
Transaction e-mail: umz invoyisi, inkxaso online kakhulu e-commerce ingqalelo.
Zeendaba.
WeNtengiso e-mail.
WeNtengiso e-mail
Mrhwebeshe umsebenzisi ukuthatha amanyathelo ngokusebenzisa lokuthenga okanye ungena. Umzk Ryanair, Buy.com usebenzisa okupasa / coupon.
esekelwe Retention e-mail
Ulwazi yexabiso ukwenza ubudlelwane bexesha elide kunye umfundi. Umzk yeendaba.
amanyathelo 9 ekudaleni iphulo urhwebo e-mail
Isicwangciso-qhinga.
Cacisa uluhlu: kufuneka ifunyanwe ngokusemthethweni.
uphumezo Creative.
Hlanganisa iphulo kunye namanye amajelo.
Obakho umyalezo.
Olwayo.
nokuphathwa Interactive.
Velisa iingxelo.
Hlalutya iziphumo.
1 Isicwangciso qhinga
Plan malunga neenjongo zakho umz athengise X mali.
a) Chaza iinjongo
WeNtengiso e-mail:
ezlngxoxwenl kumsebenzisi.
Isenzo esithathwe yi umsebenzisi: yentengo, umxokozelo, angacela ulwazi.
iphulo E-imeyile zexesha elifutshane.
Retention e-mail
iinjongo yethuba elide.
ebalulekileyo KPI esithi: Izinga evulekileyo, izinga nqakraza-ngokuthi, lweROI.
Okuninzi kunzima ukubala kunokuba zokuthengisa e-mail.
ubude Campaign ebalulekileyo.
2 Cacisa Uluhlu
Khulisa uvimba ekujoliswe:
Lokwenene opt-in.
imvume ecacileyo imvume.
Ingcaciso uhlanganiselwe ekuhambeni kwexesha.
sedata yakho:
Inye kuphela efunekayo. Idilesi ye-imeyile ithemba kodwa ulwazi kungakhokelela ekuphuculweni ulwenziwo.
sedata yakho: masimi:
igama, igama lokugqibela, ifani, igama (kwiinkalo ezahlukeneyo).
Umhla opt-in.
Umthombo imvume – yokutikisha.
Isini.
Lizwe.
Umhla wokuzalwa.
kodwa khumbula
Ngaba abantu woyikise.
Zonke uyifuna ngokwenene kuni idilesi ye-imeyile.
Ukukhulisa kuluhlu lwakho
Sebenzisa zonke intsebenziswano ekhoyo.
Yokukhuthaza ukuba ungena (whitepaper, ivawutsha isipho, umculo).
Bhalisa iinketho ngexesha lenkqubo neevenkile.
urhwebo wentsholongwane egazini.
uqhagamshelwano kunxibelelwano promotions.
phezulu uphawu Website ngundoqo.
inkqubo umqondiso-up 2 nqanaba
Jonga idilesi ye-imeyile ichanekile.
Chaza umgaqo-nkqubo ngokucacileyo.
ukugcina uluhlu
Ligcine licocekile – ugqampisa ibhola igqampe – ngayo ie-mail azikhange isiwe.
YokuPhuma-nevesi kabini opt-in.
Mababe ukubhalisa.
Musa ukuba spam.
3 uphumezo Creative
Umbhalo ongenanto e-mail.
HTML e-mail – ikhangeleka ngathi website.
Bobabini kufuneka ithunyelwe ngaphandle.
Umbhalo ongenanto e-mail
Okubhaliweyo kuphela.
Akukho email / imifanekiso.
bobungakanani befayile encinci.
Ukhangela efanayo kuwo onke amaqonga.
HTML e-mail
Iqulathe imifanekiso, iifonti ezahlukeneyo email.
Ubungakanani befayile mkhulu kakhulu.
Banokunikela ngokwahlukileyo.
Yazi abaphulaphuli bakho:
Ukuba ukusuka mobile, wosondeza uguqulelo isicatshulwa ngenxa yimida bandwidth.
Amalungu e-mail
Ephepheni.
sihloko.
Umbuliso mbhalo.
Elilawulayo.
Ephepheni.
ikhonkco Yeka ubhaliso.
Ukwakhiwa noyilo
Ubude.
Ugxininiso.
Sectioning.
Umxholo E-mail
Umxholo kufuneka ihlangabezane neemfuno zabasebenzisi.
Ukufaneleka.
Ixabiso.
uvavanyo Platform
Qinisekisa ayasebenza kumaqonga afana:
Google.
Eudora.
IThurnderbird.
Outlook.
Imifanekiso e-mail
Imifanekiso ukugxininisa ikopi.
Imifanekiso azisoloko ezibonakaliswa ngabaxhasi e-mail.
Qinisekisa i-imeyile yakho iyavakala ngaphandle imifanekiso.
Asingabo bonke ufunda iiposi kwi-ofisi.
Smart-ifowuni nokwamkelwa yanda ngokukhawuleza.
Kuphephe amaphepha eJavaScript lokuhlala.
4 Dibanisa iphulo kunye namanye amajelo
Bethelela umyalezo brand ngayo.
Ukwandisa iimpendulo.
5 obakho umyalezo
ulwenziwo Mass:
Omnye ukuthengisa elinye isikali kokuphezulu.
Simple kwegama sinako ukuphucula iziphumo.
sedata icandelo.
6 iqhosha
E-mail bedlula ezininzi ISP ngayo. Kwimeko nganye kokuba iphawulwe njengo spam.

Kuba eseleyo izilayidi.
Management Reputation
uluntu intanethi:
Digg.
eBay
Amazon
IngcebisoEzintathu
Imdb.
amanyathelo 3 ukuya kwifom (Management Reputation Online)
Ukuphulaphula – esweni ngxolo.
Analysis – yintoni kuthethwayo kwaye ngubani.
Ephembelela – nenxaxheba aze akhokele incoko.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
אָנליין מאַרקעטינג לעקטשער 25/07/2012
E- פּאָסט מאַרקעטינג
פאַרנעם: אָנהייבן אַ דיאַלאָג.
E- פּאָסט מייַלע: ינסטאַנטאַניאַס.
פאַרגרעסערן קונה ווערט – ביידע דינסט צו צו קליענט.
3 הויפּט טשאַראַקטעריסטיקס פון E- פּאָסט אָפּזעצערייַ
פּרייַז עפעקטיוו: עקספּרעס פון E- פּאָסט איז פּאָטער, קיין דרוק.
טאַרגעטעד און קוסטאָמיזאַבלע: סעלעקטירן וואס וועט באַקומען מיין העכערונג.
מעזשעראַבאַל: געפינען ווי פילע מענטשן זענען עפן, ווי פילע מענטשן געזאגט, קליקט אויף אַ לינק אאז””וו
2 טייפּס פון געשעפט E- מיילז
פּראָמאָטיאָנאַל: ינטייס באַלדיק קאַמף.
רעטענטיאָן באזירט E- מיילז: נוזלעטערז, בויען לאַנג-טערמין באציונגען.
טייפּס פון געשעפט E- מיילז
סאַפּלייערז.
אַפפיליאַטעס: פּאַרטנערס, ריסעלערז.
טראַנסאַקטיאָן E- מיילז: למשל ינווויסיז, אָנליין שטיצן מערסטנס E- האַנדל פאָקוסעד.
נוזלעטערז.
פּראָמאָטיאָנאַל E- מיילז.
פּראָמאָטיאָנאַל E- מיילז
ינטייס די באַניצער צו נעמען קאַמף דורך קויפן אָדער צייכן אַרויף. למשל ריאַנאַיר, Buy.com ניצן העכערונג / קופּאָן.
רעטענטיאָן באזירט E- מיילז
אינפֿאָרמאַציע פון ווערט צו שאַפֿן אַ לאַנג-טערמין שייכות מיט די לייענער. למשל נוזלעטער.
9 טריט אין קריייטינג די E- פּאָסט אָפּזעצערייַ קאַמפּיין
סטראַטידזשיק פּלאַנירונג.
דעפינירן רשימה: מוזן זיין באקומען ליגאַלי.
שעפעריש דורכפירונג.
ויסשטימען קאַמפּיין מיט אנדערע טשאַנאַלז.
פּערסאָנאַליסע דער אָנזאָג.
דיפּלוימאַנט.
ינטעראַקטיווע האַנדלינג.
גענעראַטע מעלדעט.
אַנאַליסע רעזולטאטן.
1 סטראַטידזשיק פּלאַנירונג
פּלאַן אַרום דיין צילן למשל פאַרקויפן רענטגענ סומע.
אַ) דעפֿינירן צילן
פּראָמאָטיאָנאַל E- מיילז:
באַלדיק ציל פֿאַר User.
קאַמף גענומען דורך באַניצער: קויפן, אָפּלאָדירן, בעטן אינפֿאָרמאַציע.
E- פּאָסט קאַמפּיין איז קורץ טערמין.
רעטענטיאָן E- מיילז
לאָנגער-טערמין צילן.
קפּי ס וויכטיק: עפענען קורס, גיט-דורך קורס, ראָי.
מער שווער צו רעכענען ווי פּערמאָושאַנאַל E- מיילז.
קאַמפּיין לענג וויכטיק.
2 דעפֿינירן רשימה
וואַקסן אַ טאַרגעטעד דייטאַבייס:
עכט אַפּט-אין.
עקספּליסיט דערלויבעניש געגעבן.
אינפֿאָרמאַציע קענען זיין אלנגעזאמלט איבער צייַט.
אייער דייטאַבייס:
בלויז איין פּאָזיציע required. פּראָספּעקט ס E- פּאָסט אַדרעס אָבער מער אינפֿאָרמאַציע קענען פירן צו ימפּרוווד קוסטאָמיזאַטיאָן.
אייער דייטאַבייס: מער fields:
ערשטער נאָמען, לעצטע נאָמען, פאַמיליע, טיטל (אין באַזונדער fields).
דאַטע פון אַפּט-אין.
מקור פון דערלויבעניש – טיקקבאָקס.
דזשענדער.
לאַנד.
געבורטס טאג.
אבער געדענקען
דו זאלסט נישט יבערשרעקן מענטשן אַוועק.
כל איר טאַקע דאַרפֿן איז אַ E- פּאָסט אַדרעס.
גראָוינג אייער רשימה
ניצן יעדער בנימצא ינטעראַקשאַן.
ינסענטיווז צו צייכן אַרויף (ווהיטעפּאַפּער, טאַלאַנט וואַוטשער, מוזיק).
אַבאָנירן אָפּציעס בעשאַס לאַכאָדימ פּראָצעס.
וויראַל פֿאַרקויף.
Offline ינעראַקשאַנז און פּראַמאָושאַנז.
וועבזייַטל צייכן אַרויף איז שליסל.
2 בינע צייכן-אַרויף פּראָצעס
קאָנטראָליר E- פּאָסט אַדרעס איז ריכטיק.
שטאַט פּריוואַטקייט פּאָליטיק קלאר.
מאַינטאַינינג רשימות
האַלטן עס ריין – אָפּשפּרונג די באַונסיז – וואָס E- מיילז האָבן ניט געווען איבערגעגעבן.
אַפּט-אין ווס טאָפּל אַפּט-אין.
זאל זיי אַנסאַבסקרייב.
דו זאלסט נישט ווערן ספּאַם.
3 קרעאַטיווע דורכפירונג
פּליין טעקסט E- מיילז.
די HTML E- מיילז – קוקט ווי וועבזייַטל.
זיי ביידע זאָל ווערן געשיקט אויס.
פּליין טעקסט E- פּאָסט
טעקסט בלויז.
ניט קיין כייפּערלינגקס / בילדער.
קלענערער טעקע גרייס.
קוקט די זעלבע אַריבער אַלע Platforms.
די HTML E- פּאָסט
כּולל בילדער, אַנדערש Fonts און כייפּערלינגקס.
טעקע גרייס איז פיל גרעסערע.
קענען ופפירן אנדערש.
וויסן דיין וילעם:
אויב פֿון רירעוודיק, פאָרשלאָגן אַ טעקסט-ווערסיע רעכט צו באַנדווידט לימיטיישאַנז.
טיילן פון E- פּאָסט
כעדער.
ונטערטעניק שורה.
פּערסאָנאַליסעד גרוס.
גוף.
Footer.
אַנסאַבסקרייב לינק.
קאַנסטראַקשאַן און פּלאַן
לענג.
טראָפּ.
סעקטיאָנינג.
E- פּאָסט צופרידן
אינהאַלט זאָל טרעפן די דאַרף פון ניצערס.
שייכות.
ווערט.
פּלאַטפאָרמע טעסטינג
מאַכן זיכער עס אַרבעט אויף פאַרשידענע Platforms אַזאַ ווי:
דזשי-מעיל.
עודאָראַ.
טהונדערבירד.
אַוטלוק.
בילדער אין E- מיילז
בילדער פאַרשטאַרקן קאָפּיע.
בילדער זענען ניט שטענדיק געוויזן דורך E- פּאָסט קלייאַנץ.
מאַכן זיכער אייער E- פּאָסט מאכט זינען אָן בילדער.
ניט אַלעמען לייענט מיילז אין די אָפיס.
קלוג-טעלעפאָנירן קינדער איז ראַפּאַדלי ינקריסינג.
ויסמייַדן דזשאַוואַסקריפּט אויף לאַנדינג בלעטער.
4 ויסשטימען קאַמפּיין מיט אנדערע טשאַנאַלז
פאַרשטאַרקן סאָרט ס אָנזאָג.
פאַרגרעסערן רעספּאָנסעס.
5 פּערסאָנאַליסע דער אָנזאָג
מאַסע קוסטאָמיזאַטיאָן:
איין צו איינער אָפּזעצערייַ אויף אַ מאַקראָו וואָג.
פּראָסט פּערסאַנאַלאַזיישאַן קענען פֿאַרבעסערן רעזולטאַטן.
אָפּשניט דייטאַבייס.
6 דיפּלוימאַנט
E- פּאָסט פּאַסינג דורך אַ פּלאַץ פון יספּ ס. אין יעדער פאַל עס קענען זיין אנגעצייכנט ווי ספּאַם.

פֿאַר די מנוחה פון די סליידז.
רעפּוטאַטיאָן מאַנאַגעמענט
אָנליין קהילות:
דיגג.
eBay
אַמאַזאָן
טריפּאַדוויסאָר
ימדב.
3 טריט צו וואָרעם (אָנליין רעפּוטאַטיאָן מאַנאַגעמענט)
ליסטענינג – מאָניטאָרינג די זשומען.
אַנאַליסיס – וואָס ס ווייל האט געזאגט און דורך וועמען.
ינפלוענסינג – דינגען אין און פירן די שמועס.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing ìdánilẹkọọ 25/07/2012
E-mail Marketing
Dopin: bẹrẹ a ijiroro.
E-mail anfani: instantaneous.
Mu onibara iye – mejeeji iṣẹ to to ni ose.
3 akọkọ abuda kan ti e-mail tita
Iye owo to munadoko: oba ti e-mail jẹ free, ko si titẹ sita.
Ìfọkànsí ati ki o asefara: yan ti o yoo gba mi igbega.
Measurable: ri bi ọpọlọpọ awọn eniyan ti wa ni nsii, bi ọpọlọpọ awọn eniyan si dahun pe, te lori ọna asopọ kan ati be be lo
2 orisi ti owo e-maili
Ipolowo: tàn lẹsẹkẹsẹ igbese.
Idaduro orisun e-maili: iroyin, kọ gun-igba ibasepo.
Orisi ti owo e-maili
Awọn olupese.
Amugbalegbe: awọn alabašepọ, Rosela.
Idunadura e-maili: e.g. invoices, online support okeene e-kids lojutu.
Iroyin.
Ipolowo e-maili.
Ipolowo e-maili
Tàn awọn olumulo lati ya igbese nipasẹ ra tabi wole soke. E.g. Ryanair, Buy.com lilo igbega / coupon.
Idaduro orisun e-maili
Alaye ti iye lati ṣẹda a gun-igba ibasepo pẹlu awọn RSS. E.g. iroyin.
9 igbese ninu ṣiṣẹda awọn e-mail tita ipolongo
Ilana eto.
Setumo akojọ: gbọdọ wa ni gba ofin si.
Creative ipaniyan.
Ṣepọ ipolongo pẹlu miiran awọn ikanni.
Personalise awọn ifiranṣẹ.
Imuṣiṣẹ.
Ibanisọrọ mu.
Ina iroyin.
Analyse esi.
1 Strategic igbogun
Ètò ni ayika rẹ afojusun e.g. ta X iye.
a) Setumo afojusun
Ipolowo e-maili:
Lẹsẹkẹsẹ ìlépa fun olumulo.
Action ti o ya nipasẹ olumulo: ra, download, beere alaye.
E-mail ipolongo ni kukuru oro.
Idaduro e-maili
Gun-oro afojusun.
KPI ká pataki: open oṣuwọn, tẹ-nipasẹ oṣuwọn, ROI.
Isoro siwaju sii lati ṣe iṣiro ju ipolowo e-maili.
Campaign ipari pataki.
2 Setumo Akojọ
Dagba kan ìfọkànsí database:
Onigbagbo ijade ni.
Ko boju mu fun aiye funni.
Alaye le ti wa ni jọ lori akoko.
Rẹ database:
Nikan kan titẹsi beere fun. Afojusọna ká e-mail adirẹsi ṣugbọn alaye siwaju sii le ja si dara isọdi.
Rẹ database: diẹ oko:
Akọkọ orukọ, kẹhin orukọ, ìdílé, akọle (ni lọtọ aaye).
Ọjọ ti ijade ni.
Orisun ti aiye – tickbox.
Iwa.
Orilẹ-ede.
Ojo ibi.
ṣugbọn ranti
Ma ko idẹruba awon eniyan pa.
Gbogbo awọn ti o gan nilo jẹ ẹya e-mail adirẹsi.
Dagba rẹ akojọ
Lo gbogbo wa ibaraenisepo.
Imoriya lati wole si oke (whitepaper, ebun owo sisan, music).
Alabapin awọn aṣayan nigba soobu ilana.
Gbogun ti tita.
Offline ibasepo ati igbega.
Aaye ayelujara ami soke ni bọtini.
2 ipele ami-soke ilana
Ṣayẹwo e-mail adirẹsi ti wa ni ti o tọ.
State ìlànà ìpamọ kedere.
mimu awọn akojọ
Jeki o mọ – agbesoke awọn bounces – eyi ti e-maili ti ko ti fi.
Jáde-ni vs ė ijade ni.
Jẹ ki wọn yowo kuro.
Ma ko di spam.
3 Creative ipaniyan
Itele ti ọrọ e-maili.
HTML e-leta – wulẹ bi aaye ayelujara.
Nwọn mejeji yẹ ki o wa ni rán jade.
Itele ti ọrọ e-mail
Ọrọ nikan.
Ko si hyperlinks / images.
Kere faili iwọn.
Wulẹ kanna kọja gbogbo awọn iru ẹrọ.
HTML e-mail
Ni images, o yatọ si nkọwe ati awọn hyperlinks.
Faili iwọn jẹ Elo o tobi.
Le mu otooto.
Mọ rẹ jepe:
Ti o ba ti lati mobile, pese a ọrọ ti ikede nitori bandiwidi idiwọn.
Awọn ẹya ara ti e-mail
Akọsori.
Koko ila.
Personalised ikini.
Ara.
Ẹlẹsẹ.
Yowo kuro asopọ.
Ikole ati oniru
Ipari.
Tcnu.
Sectioning.
E-mail akoonu
Akoonu yẹ ki o pade awọn aini ti olumulo.
Ibaramu.
Iye.
Platform igbeyewo
Rii daju pe o ṣiṣẹ lori yatọ si awọn iru gẹgẹbi:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Aworan ni e-maili
Images ojuriran daakọ.
Images ti wa ni ko han nigbagbogbo nipa e-mail ibara.
Rii daju rẹ e-mail ki asopọ ori lai images.
Ko gbogbo eniyan Say leta ninu awọn ọfiisi.
Smart-foonu olomo ti wa ni nyara npo.
Yago fun JavaScript on ibalẹ ojúewé.
4 Ṣepọ ipolongo pẹlu miiran awọn ikanni
Ojuriran brand ká ifiranṣẹ.
Mu şe.
5 Personalise awọn ifiranṣẹ
Ibi-isọdi:
Ọkan si ọkan tita lori kan Makiro asekale.
Simple àdáni le mu esi.
Apa database.
6 imuṣiṣẹ
E-mail ran nipasẹ kan pupo ti ISP ká. Ni kọọkan nla ti o le ti wa ni samisi bi àwúrúju.

Fun awọn iyokù ti awọn kikọja.
rere Management
Online agbegbe:
Digg.
eBay
Amazon
Irinajo
IMDb.
3 igbesẹ to ORM (Online Rere Management)
Gbigbọ – mimojuto ni Buzz.
Analysis – ohun ti n ni wi ati nipasẹ ẹniti ohun.
Lara – olukoni ni ki o si yorisi awọn ibaraẹnisọrọ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Online Marketing Lecture 25/07/2012
E-mail Marketing
Scope: qala inkhulumomphendvulwano.
E-mail inzuzo: leso.
Andise inani ikhasimende – kokubili ukuba enze inkonzo yokuthwala iklayenti.
3 izici main e-mail marketing
Cost ngempumelelo: ukulethwa e-mail likhululekile, akukho wokunyathelisa.
Okuhloswe customizable: ukhetha abayothola ukukhuthazwa yami.
Ulinganiseke: thola ukuthi bangaki abantu abayizisulu okuvula, bangaki abantu waphendula, uchofoze isixhumanisi njll
2 izinhlobo e-mail commercial
Promotional: ukuyenga isinyathelo ngokushesha.
e-mail Ukugcinwa based: weliklasi newesikolo, ukwakha sekukudala.
Types of e-mail commercial
Suppliers.
Amanxusa: abalingani, nabadayisi.
e-mail Okwenziwayo: isib invoice, ukwesekwa online ikakhulu e-commerce egxile.
Amaphephandatshana.
e-mail Promotional.
e-mail Promotional
Ukuyenga umsebenzisi ukuthatha isinyathelo ngokusebenzisa ukuthenga noma ubhalisele. Isb Ryanair, Buy.com usebenzisa ukukhuthazwa / isigqebhezana.
e-mail Ukugcinwa based
Ulwazi value ukudala ubuhlobo besikhathi eside ne umfundi. Isb newsletter.
9 izinyathelo ekudaleni e-mail umkhankaso wokudayisa
Ukuhlela amasu.
Zibonakalise Ukuthi uhlu: kumele kutholakale ngokomthetho.
kokubulawa Creative.
Hlanganisa umkhankaso nezinye iziteshi.
Yenza umyalezo.
Ukuthunyelwa.
handling Interactive.
Qalisa imibiko.
Hlahlela imiphumela.
1 Ukuhlelwa kwamasu
Plan azungeze imigomo yakho isib ukuthengisa X lemali.
a) Chaza ukukhishwa imigomo
e-mail Promotional:
Umgomo esisheshayo umsebenzisi.
Isinyathelo sithathiwe ngumsebenzisi: ukuthenga, download, cela ulwazi.
E-mail mkhankaso esifishane.
Ukugcinwa e-mail
imigomo yesikhatsi lesidze.
ebalulekile KPI sika: ovulekile rate, izinga lokuchofoza, ROI.
kunzima Ngini ukubala kuka-e-mail asetshenzisiwe.
Campaign ubude ebalulekile.
2 Define Uhlu
Ukhule database okubhekiswe:
Genuine zokuphuma-in.
unemvumo anikezwe.
Ulwazi kungenziwa bahlangana ngokuhamba kwesikhathi.
database Your:
entry eyodwa kuphela edingekayo. ikheli le-imeyili Prospect BakaJehova kodwa uthole ukwaziswa okwengeziwe kungaholela ngokwezifiso improved.
database Your: emasimini engeziwe:
Igama lokuqala, isibongo, isibongo, isihloko (emikhakheni ahlukene).
Usuku lokuphuma-in.
Source of imvume – tickbox.
Ubulili.
Country.
Usuku lokuzalwa.
Kodwa khumbula
Musa okwesabisa off abantu.
Odinga ngempela kuyinto ikheli le-imeyili.
Growing uhlu lwakho
Sebenzisa zonke ukuxhumana atholakalayo.
Yisifiso ubhalisele (whitepaper, isipho voucher, umculo).
Bhalisa ongakhetha phakathi kwenqubo okudayisa.
marketing viral.
ekuxhumaneni okungaxhunyiwe and ukukhushulwa.
Iwebhusayithi uphawu up Ukhiye.
inqubo yokubhalisa 2 isigaba
Hlola ikheli le-imeyili ilungile.
inqubomgomo State yobumfihlo ngokucacile.
Ukulondoloza izinhlu
Ukuligcina lihlanzekile – shaya bounces – okuyinto e-mail abazange zinikelwe.
Khetha ukungena vs kabili zokuphuma-in.
Qhashisa them ukubhalisa.
Ungabi ugaxekile.
3 Creative ukubulawa
umbhalo osobala e-mail.
HTML e-mail – libukeka website.
Bobabili kufanele kuthunyelwe out.
umbhalo osobala e-mail
Umbhalo kuphela.
Azikho hyperlink / images.
Usayizi wefayela ezincane.
Kubukeka efanayo kuwo wonke ama-ezisekelweni.
HTML e-mail
Iqukethe izithombe, amafonti ezahlukene kanye izixhumanisi.
Usayizi wefayela olukhudlwana.
Can zihumusha ngendlela ehlukile.
Yazi izilaleli zakho:
Uma kusuka mobile, zinikeza inguqulo yombhalo ngenxa ukulinganiselwa bandwidth.
Izingxenye e-mail
Unhlokweni.
umugqa Ndaba.
ukubingelela Personalised.
Body.
Unyaweni.
isixhumanisi Zikhiphe ohlwini.
Ukwakhiwa kanye nomklamo
Ubude.
Ukugcizelela.
Sectioning.
E-mail okuqukethwe
Okuqukethwe kumele ihlangabezane nezidingo abasebenzisi.
Ukuqondana.
Value.
Platform testing
Qinisekisa ukuthi isebenza ezisekelweni ezahlukene ezifana:
Gmail.
Eudora.
Thunderbird.
Outlook.
Izithombe e-mail
Izithombe baqinise ikhophi.
kungukuthi Izithombe hhayi njalo esaboniswa e-mail amaklayenti.
Qiniseka e-mail yakho kwenza umqondo ngaphandle izithombe.
Akuwona wonke umuntu ifundeka kanje mail ezithombe ehhovisi.
zokutholwa Smart-phone kuyanda.
Gwema Javascript emakhasini kokwehla.
4 Hlanganisa umkhankaso nezinye iziteshi
Gcizelela umyalezo brand sika.
Khulisa izimpendulo.
5 Yenza umlayezo
ngokwezifiso Mass:
Omunye omunye marketing ngezinga elingaka Macro.
ongazenzela zona Simple kungaba ngcono imiphumela.
Ingxenye database.
6 ukuthunyelwa
E-mail edabula eziningi ISP. Esimweni ngasinye lingahunyushwa amakwe njengogaxekile.

Ngoba bonke abanye-slides.
idumela Management
imiphakathi Online:
Digg.
eBay
Amazon
TripAdvisor
IMDb.
3 izinyathelo ukuze ORM (Online Idumela Management)
Ukulalela – ukuqapha buzz.
Analysis – okushiwoyo futhi ngubani.
Ukuba nomthelela – ohileleka kulo ahole ingxoxo.