Open Office News

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Open Office NewsThanks to every­one who writes or com­ments; it’s great to see people using and involved in OpenOffice.org. As a last small tid­bit of news before I take off, see this great art­icle about the Dutch. All for now,. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office Aħbar­iji­et

Grazzi lil kulħadd li jikteb jew kum­menti; huwa kbir biex tara nies jużaw u invol­uti fl OpenOffice.org. Bħala l-aħħar tid­bit żgħir ta aħbar­iji­et qabel I jieħ­du off, ara dan l-artikolu kbir dwar il-Olan­d­iż. Koll­ha għal issa ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page onder­steun
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office Nuus

Dankie aan almal wat skryf of kom­mentaar; dit is won­der­lik om mense te gebruik en wat bet­rokke is in OpenOffice.org sien. As n laaste klein ver­snaper­ing van nuus voord­at ek neem af, kyk na hierdie groot artikel oor die Neder­land­se. Al vir nou ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office News

Në sajë të të gjithë ata që shk­ru­an apo komenteve; është e mad­he për të parë njer­ëz­it e për­dor­ur dhe të përf­shirë në OpenOffice.org. Si një gjë e mirë e fun­dit e vogël e lajmeve para se të mar­rë jashtë, shikoni këtë artikull të madh në lid­hje me Hol­land­isht. Të gjithë tani për tani ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office ዜና

ጽፏል ወይም አስተያየቶች ሁሉ ምስጋና; መጠቀም እና OpenOffice.org ውስጥ ተሳትፎ ሰዎችን ማየት ትልቅ ነው. እኔ ጠፍቷል ለመውሰድ በፊት ዜናዎች የመጨረሻ ትንሽ ተሻምተው እንደመሆኑ, የደች ስለ ይህን ታላቅ ርዕስ ተመልከት. ሁሉም አሁን ለ ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
فتح أخبار مكتب

شكرا لكل من كتب أو تعليقات. انه لشيء رائع أن نرى الناس باستخدام والمشاركة في OpenOffice.org. ونتيجة لطعام شهي صغير الأخير من الأخبار قبل أن تقلع، انظر هذا المقال كبيرة حول الهولندية. كل شيء الآن،. سولفيج.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office Նորություններ

Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր գրում են կամ մեկնաբանություններում. դա մեծ է տեսնել մարդկանց, օգտագործելով եւ ներգրավված է OpenOffice.org. Որպես վերջին փոքր tid­bit լուրերի, նախքան ես հանել, տեսնեմ այս մեծ հոդվածը մասին հոլանդերեն: Բոլորի համար այժմ ‚. Sol­veig:

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office News

yazır və ya şərh hər kəsə təşəkkür edi­rik; isti­fadə edərək və OpenOffice.org cəlb insan­ları görmək üçün harika. Mən off almaq əvvəl xəbər son kiçik yağlı tikə kimi, Hol­land bu böyük məqalə bax. Bütün indi ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hon­et­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office News

guz­tioi idazten edo iruzk­inak esker; han­dia da erab­il­iz eta OpenOffice.org parte hartzen duten pertsona ikusteko. Albiste off har­tu nuen aur­retik azken tid­bit txiki bat bez­a­la, ikusteko Holan­dako bur­uzko artiku­lu handi hau. Guz­tiak orain­goz ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка старонкі: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Адкрыць Навіны офіса

Дзякуй усім, хто піша ці каментары; гэта выдатна, каб убачыць людзей, якія выкарыстоўваюць і якія ўдзельнічаюць у OpenOffice.org. У мінулым невялікі прынадны навінаў, перш чым я ўзлятаць, убачыць гэтую вялікі артыкул пра галандскім. Усе зараз,. Сольвейг.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই পাতাটি সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ওপেন অফিস সংবাদ

সবাই কে লিখেছেন বা মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ; এটি ব্যবহার এবং OpenOffice.org জড়িত ব্যক্তিদের দেখতে দারুণ। খবর আগে আমি অপসৃত করা একটি শেষ ছোট খোশগল্প হিসাবে, ডাচ সম্পর্কে এই মহান নিবন্ধ দেখুন। সকল এখন জন্য ‚. Sol­veig।

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržavaju ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office News

Hvala svima koji piše ili koment­are; divno je vid­jeti ljude koji kor­iste i uključeni u OpenOffice.org. Kao posljed­nji mali Tid­bit od nov­osti prije skinem, pogleda­jte ovaj veliki članak o holan­d­skom. Sve za sada ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office новини

Благодаря на всички, който пише или коментари; това е страхотно да се види хората, които използват и които участват в OpenOffice.org. Като последна малка хапка от новини, преди да се свали, вижте тази голяма статия за холандците. Всичко за сега ‚. Солвейг.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Notí­cies Open Office

Grà­cies a tots els que escriu o coment­ar­is; És gen­i­al veure a les per­sones que fan ser­vir i que par­ti­cipen en OpenOffice.org. Com a última dada petita de les notí­cies abans d’enlairar-se, veure aquest gran art­icle sobre els holan­desos. Tot per ara,. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office Bal­ita

Sala­m­at sa tanan nga misu­lat o mga koment­a­ryo; kini dako nga sa pagtan-aw sa mga tawo sa pag­gam­it sa ug nalam­bi­git sa OpenOffice.org. Ingon sa usa ka kata­pusan nga gamay nga impormasy­on sa mga bal­ita sa wala pa ako sa, tan-awa kining dak­ung artiku­lo mahi­tun­god sa mga pin­u­longang Dutch. Ang tanan nga sa karon ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iz­ira Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office News

Ziko­mo kuti ali­y­ense ame­ne analem­ba kapena ndemanga; ndi kuona anthu ntchito ndi nawo OpenOffice.org. Mon­ga tid­bit yaing’ono ots­ir­iza uthenga ndis­anayam­be vula, onani nkh­ani yaiku­lu iyi za Dutch. Onse tsopano ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
开放式办公室新闻

谢谢大家谁写或意见;我们很高兴地看到使用和参与OpenOffice.org的人。由于之前我脱掉新闻最后的小花絮,看到荷兰人这篇大文章。所有现在,.索尔维格。

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
開放式辦公室新聞

謝謝大家誰寫或意見;我們很高興地看到使用和參與OpenOffice.org的人。由於之前我脫掉新聞最後的小花絮,看到荷蘭人這篇大文章。所有現在,.索爾維格。

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open News Office

À ringrazià à quel­lu chì scrivi, o mis­saghji; hè maiò di vede ghjen­te cù e attivu in OpenOffice.org. Cum’è un noms de pic­culu tid­bit di con­ver­sazione nan­zu I abbi­ari, vede stu gran artic­ulu cir­ca l olan­dese. All per avà ‚. Sol­veig.

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/12/out_of_the_virt.html

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Open Office Nov­osti

Hvala svima koji piše ili koment­are; to je sja­jno vid­jeti lju­di koji kor­iste i koji su uključeni u OpenOffice.org. Kao posljed­nji mali malčice vijesti prije nego što sam poletjeti, vid­ite veliki članak o Nizozemcima. Sve za sada ‚. Sol­veig.