Operations Management Lecture 13

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Oper­a­tions Man­age­ment Lec­ture 13

Lay­out Prin­ciples

Muther

Over­all integ­ra­tion of men, machine, mater­i­als and sup­port­ing ser­vices

Min­im­um dis­tance moved by mater­i­als between oper­a­tions.

Logic­al flow of mater­i­als through the pro­duc­tion sequence.

Effect­ive use of cubic space.

Safety and sat­is­fac­tion of work­ers.

Flex­ib­il­ity for future change.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lec­ture Operazz­jon­iji­et ta Ġest­joni 13

Prinċipji Lay­out

Muther

integ­razz­joni glob­ali tal-irġiel, mag­na, mater­jali u ser­vizzi ta appoġġ

Dis­tan­za min­ima mċaqalqa mill-mater­jali bejn l-operazz­jon­iji­et.

fluss loġika ta mater­jali per­mezz-sek­wen­za tal-produzz­joni.

L-użu effet­tiv ta spazju kubu.

Sikur­ezza u s-sod­isfazz­jon tal-ħad­diema.

Fless­ib­il­ità għall-bid­la futura.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Oper­a­sionele Bestuur Les­ing 13

uitleg Begin­sels

Muther

Alge­hele integ­rasie van mense, masji­en, mater­i­aal en onder­steun­ende dien­ste

Min­im­um afstand beweeg deur mater­i­aal tussen oper­asies.

Logiese vloei van mater­i­aal deur mid­del van die produk­sie ry.

Doel­tref­fende gebruik van kubieke ruimte.

Vei­ligheid en bevredi­ging van werkers.

Buig­saam­heid vir toekom­sti­ge ver­an­der­ing.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Men­ax­himi i Opera­cioneve Leksion 13

Par­i­met faqos­je

Muther

Integ­rimi i për­gjith­shëm i njer­ëzve, mak­ine, mater­ia­leve dhe shërbimeve mbështetëse

Dis­tan­ca min­i­male lëv­izur nga mater­iale mid­is opera­cioneve.

rrjed­ha logjike e mater­ia­leve përmes sekuencën e prod­him­it.

për­dor­imi efekt­iv i hapësirës kub.

Sig­uria dhe kën­aqësinë e pun­ët­orëve.

Fleks­ib­iliteti për ndry­shime në të ardh­men.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ስራ አመራር ሌክቸር 13

አቀማመጥ መርሆዎች

Muther

ሰዎች, ማሽን, ቁሳቁሶች እና ድጋፍ አገልግሎቶች በአጠቃላይ ውህደት

ቀዶ መካከል ቁሳቁሶች ተነድተው ዝቅተኛው ርቀት.

በምርት ቅደም ተከተል በኩል ዕቃዎች አመክኖአዊ ፍሰት.

ኩብ ቦታ ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም.

የደህንነት ሠራተኞች እርካታ ማግኘት ነው.

ወደፊት ለውጥ የመተጣጠፍ.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
محاضرة إدارة العمليات 13

مبادئ التخطيط

موتر

التكامل الشامل من الرجال، وآلة والمواد والخدمات المساندة

الحد الأدنى من المسافة انتقلت من المواد بين العمليات.

التسلسل المنطقي للمواد من خلال تسلسل الإنتاج.

الاستخدام الفعال للمساحة مكعب.

سلامة ورضا العمال.

المرونة من أجل التغيير في المستقبل.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Գործառնություններ Man­age­ment Դասախոսություն 13

Lay­out սկզբունքները

Muther

Ընդհանուր ինտեգրումը տղամարդկանց, մեքենա, նյութերի եւ օժանդակ ծառայությունների

Նվազագույն հեռավորությունը տեղափոխվել նյութերով միջեւ գործողությունների:

Տրամաբանական հոսքը նյութերի միջոցով արտադրության հերթականությամբ:

Արդյունավետ օգտագործման խորանարդ տարածք.

Անվտանգություն եւ բավարարվածության աշխատողների.

Ճկունություն ապագա փոփոխությունների.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Oper­a­tions Man­age­ment Lec­ture 13

Lay­out prins­ipləri

muther

kişi, maşın, mater­i­al və dəstək xid­mətləri ümu­mi inteqrasiy­ası

əməliyy­at­lar arasında mater­i­al­lar köçürülüb Min­im­um məsafə.

isteh­sal ardıcıllıqla vas­itəsilə mater­i­al­ların məntiqi axını.

kub kos­mik səmərəli isti­fadə.

Təhlükəs­iz­lik və işçi məm­nuniyyətini.

gələcək dəy­işik­lik rahatlıq.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Itzulpen­gintza eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Oper­a­tions Man­age­ment Hitza­l­dia 13

Lay­out Printzi­pioak

Muther

gizonak, mak­ina, mater­i­al eta eus­kar­ri zer­bit­zuen integ­razioa orokor­ra

Gutxieneko dis­tant­zia eragike­t­ak arteko mater­i­al mugitu.

mater­ialen fluxua Logikoa produkzio segida bidez.

espazio kubiko erabilera eraginkor­ra.

Segur­tasuna eta langileen gogobetetasuna.

etork­izun­eko aldaket­arako mal­gutasuna.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Лекцыя Упраўленне аперацыямі 13

кампаноўка Прынцыпы

Muther

У цэлым інтэграцыя людзей, машыны, матэрыялы і дапаможныя паслугі

Мінімальная адлегласць перамяшчэння матэрыяламі паміж аперацыямі.

Лагічны паток матэрыялаў праз паслядоўнасць вытворчасці.

Эфектыўнае выкарыстанне кубічнага прасторы.

Бяспеку і задаволенасць работнікаў.

Гнуткасць для будучых зменаў.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট বক্তৃতা 13

বিন্যাস মূলনীতি

Muther

পুরুষদের, মেশিন, উপকরণ এবং সমর্থনকারী পরিষেবার সার্বিক ইন্টিগ্রেশন

নূন্যতম দূরত্ব অপারেশন উপকরণ দ্বারা সরানো হয়েছে.

উৎপাদন ক্রম মাধ্যমে উপকরণ লজিক্যাল প্রবাহ.

ঘন স্থান কার্যকর ব্যবহারের.

নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের সন্তুষ্টি.

ভবিষ্যতে পরিবর্তনের জন্য নমনীয়তা.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

prije­vod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Oper­a­tions Man­age­ment Pre­davan­je 13

Izgled načela

Muther

Ukupna integ­ra­cija muškaraca, mašina, mater­i­jala i prateće usluge

Min­im­al­na udaljen­ost dir­nut mater­i­jala između opera­cija.

Logički pro­tok mater­i­jala kroz sek­vence pro­iz­vod­nju.

Efikas­no kor­išten­je kub­nih prost­ora.

Sig­urnost i zado­voljstvo rad­nika.

Fleks­ib­il­nost za buduće promjene.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Управление на операциите Лекция 13

Разпределение Принципи

Muther

Като цяло интеграция на хора, машини, материали и поддържащи услуги

Минимално разстояние преместен от материали между операциите.

Логическата поток на материалите чрез производствената последователност.

Ефективно използване на кубичен пространство.

Безопасност и удовлетворение на работниците.

Гъвкавост за бъдеща промяна.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tra­duc­ció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Con­fer­èn­cia de Gestió d’Operacions 13

Prin­cip­is de dis­seny

muther

la integ­ra­ció glob­al dels homes, màquines, mater­i­als i ser­veis de suport

La dis­tàn­cia mín­ima mogut per mater­i­als entre opera­cions.

flux lògic dels mater­i­als a través de la seqüèn­cia de pro­duc­ció.

L’ús eficaç de l’espai cúbic.

La seguretat i la sat­is­fac­ció dels tre­bal­ladors.

La flex­ib­il­it­at per al can­vi futur.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Oper­a­tions Man­age­ment Lec­ture 13

lay­out mga Baruganan

Muther

Sa kin­a­ti­buk-an integ­ra­tion sa mga tawo, mak­ina, mga materyales ug sa pag­suporta sa mga ser­bisyo

Min­im­um nga gilay-on mibal­h­in sa mga materyales sa tali­wala sa mga oper­asy­on.