Options tab (various dialog boxes)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Options tab (vari­ous dia­log boxes)
This tab can appear as part of sev­er­al dia­log boxes:
Insert Group dia­log box
Change Group Options dia­log box
Cross-Tab Group Options dia­log box
Note: The Options tab does not appear in the Chart Sort Order dia­log box.
Cus­tom­ize Group Name Field
The group name field is dis­played in the group tree and in the group head­er. By default, the group name field has the same val­ues as the group field. Select this check box to define the group name field as:
A data­base field.
A group name for­mu­la that returns a string value, to gen­er­ate val­ues for a group name field.
For example, you could group on the Cus­tom­er ID, but dis­play the Cus­tom­er Name as the group name. To do this, select the Choose From Exist­ing Field option and choose the appro­pri­ate field from the list.
Altern­at­ively, you could group on the Cus­tom­er ID, but use the fol­low­ing for­mu­la to dis­play both the Cus­tom­er ID and the Cus­tom­er Name in the group name:
ToText ({Customer.CustomerID}) + “” : “” + {Customer.CustomerName}To do this, select Use a For­mu­la as Group Name and click the For­mu­la but­ton to enter your for­mu­la in the For­mu­la Work­shop.
Note:
The Cus­tom­ize Group Name Field option is not avail­able for groups sor­ted ““in spe­cified order.””
You can­not include a field that is eval­u­ated at runtime, such as a run­ning total field, sum­mary field or another group name field, in a group name for­mu­la.
Keep Group Togeth­er
Select this check box to keep your groups from break­ing across pages. (If a group extends bey­ond a single page, Crys­tal Reports begins print­ing the group at the top of the next empty page, but then breaks the group across pages as neces­sary.)
If the first group in a report extends bey­ond a single page, and this check box is selec­ted, Crys­tal Reports begins print­ing the group on the second page of the report, instead of the first. To avoid this beha­vi­or on the first page of the report, clear the Respect Keep Group Togeth­er On First Page check box in the Report Options dia­log box.
Note: This option does not appear for the Cross-Tab Group Options dia­log box.
New Page After Vis­ible Groups
Select this check box to reg­u­larly insert page breaks after a spe­cific num­ber of vis­ible groups.
Note:
Sup­pressed groups may occur on a page, but will not count as vis­ible groups.
This option does not appear for the Cross-Tab Group Options dia­log box.
Repeat Group Head­er On Each Page
If you want your groups to break across pages, select this check box to repeat the group head­er for every suc­cess­ive page.
Note: This option does not appear for the Cross-Tab Group Options dia­log box.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Għażli­et tab (dia­log kaxxi varji)
Din il-tab jista jid­her bħala parti minn diver­si dia­log kaxxi:
Daħħal dia­log box Grupp
Bid­la fil-Grupp Għażli­et dia­log box
Cross-Tab Grupp Għażli­et dia­log box
Nota: It-tab Għażli­et ma tid­hirx fil-kaxxa Ċart Sort Ord­ni dia­log.
Cus­tom­ize Grupp Isem Qasam
Il-qasam isem tal-grupp hija mur­i­ja fil-siġra grupp u fil-head­er grupp. Kon­ven­z­jon­al­ment, l-kamp isem tal-grupp għan­du l-istess valuri bħala l-qasam tal-grupp. Agħżel din il-kaxxa veri­fika li jid­definixxi l-kamp isem tal-grupp bħala:
Qasam data­base.
For­mu­la isem tal-grupp li jir­rit­or­na valur string, li tiġġen­era l-valuri għal qasam isem tal-grupp.
Per eżem­pju, inti tista grupp dwar il-Cus­tom­er ID, iżda juri l-Klijent Isem bħala l-isem tal-grupp. Biex tagħmel dan, tagħżel il Agħżel Mill għażla Qasam Eżist­enti u jagħżlu l-qasam xier­qa mill-lista.
Altern­at­tiva­ment, inti tista grupp dwar il-Cus­tom­er ID, iżda jużaw il-for­mu­la li ġej­ja biex juru kemm il-Klijent ID u l-Klijent isem fl-isem tal-grupp:
ToText ({Customer.CustomerID}) + “”:”” + {Customer.CustomerName} Biex tagħmel dan, tagħżel tin­tuża for­mu­la kif Grupp Isem u kklikkja l-but­tuna For­mu­la li jidħol for­mola tiegħek fil-Work­shop For­mu­la.
Nota:
L-għażla Cus­tom­ize Grupp Isem Qasam mhix dispon­ib­bli għall-grup­pi magħżu­la ““sabiex speċi­fikat.””
Inti ma tistax tinkludi qasam li jiġi eval­wat fil runtime, bħal kamp totali running,-qasam fil-qosor jew qasam ieħor isem tal-grupp, fi for­mu­la isem tal-grupp.
Żomm Grupp Flimki­en
Agħżel din il-kaxxa veri­fika li jżomm grup­pi tiegħek mil­li jiks­ru mad­war paġni. (Jekk grupp jestendi għal aktar minn paġna waħda, Rap­porti Crys­tal jib­da jistam­pa l-grupp fil-quċċata tal-paġna vojta li jmiss, iżda mbagħad jikser il-grupp mad­war paġni kif meħtieġ.)
Jekk l-ewwel grupp f’rapport jestendi għal aktar minn paġna waħda, u din il-kaxxa veri­fika hija magħżu­la, Rap­porti Crys­tal jib­da jistam­pa l-grupp fit-tieni paġna tar-rap­port, min­flok l-ewwel. Biex jiġi evit­at dan l-imġiba fl-ewwel paġna tar-rap­port, ċar il-Rispett Żomm Grupp Flimki­en Fuq Ewwel Paġna check kaxxa fil-dia­log box Rap­port Għażli­et.
Nota: Din l-għażla ma tid­hirx għall-dia­log box Cross-Tab Grupp Għażli­et.
Page Ġdid Wara Grup­pi viżib­bli
Agħżel din il-kaxxa veri­fika li jid­daħħal regolar­ment waqfi­et paġna wara num­ru speċi­fiku ta grup­pi viżib­bli.
Nota:
grup­pi mrażżna jist­għu jseħħu fuq paġna, iżda mhux se jgħod­du grup­pi bħala viżib­bli.
Din l-għażla ma tid­hirx għall-dia­log box Cross-Tab Grupp Għażli­et.
Irre­peti Grupp Head­er fuq kull paġna
Jekk inti tix­tieq grup­pi tiegħek għal break mad­war paġni, tagħżel din il-kaxxa veri­fika li jir­re­peti l-head­er grupp għal kull paġna suċċessivi.
Nota: Din l-għażla ma tid­hirx għall-dia­log box Cross-Tab Grupp Għażli­et.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
blad opsies (ver­skil­lende dia­loo­gven­sters)
Op hierdie blad kan ver­skyn as deel van n hele paar dia­loo­gven­sters:
Voeg dia­loog Groep boks
Ver­an­der­ing Groep Options dia­loog
Kruis-Tab Group Options dia­loog
Let wel: Die blad Opsies ver­skyn nie in die dia­loog Bestel Chart Sorteer boks.
Pas Groep Naam Veld
Die groep naam veld is ver­toon in die groep boom en in die groep kop. By ver­stek, die veld groep naam het die­s­elf­de waardes as die veld groep. Kies hierdie boks om die veld groep naam soos omskryf:
N data­bas­is veld.
N Groep naam for­mule wat n string waarde ter­ug, om waardes vir n groep naam veld gene­reer.
Byvoor­beeld, kan jy n groep op die kliënt-ID, maar ver­toon die kliënt Naam as die groep­n­aam. Om dit te doen, kies die Kies uit bestaande Veld opsie en kies die toe­p­as­like veld van die lys.
Altern­atiewe­l­ik, kan jy die groep op die kliënt-ID, maar gebruik die vol­gende for­mule om beide die kliënt ID en die kliënt Naam in die naam van die groep ver­toon:
ToText ({Customer.CustomerID}) + “”:”” + {Customer.CustomerName} Om dit te doen, kies Gebruik n for­mule soos Groep Naam en klik op die For­mule knop­pie om jou for­mule betree in die For­mule Work­shop.
Nota:
Die opsie Aan­passing Groep Naam Veld is nie beskikbaar vir groepe gesorteer ““in bepaalde orde.””
Jy kan nie n veld wat geë­valueer tydens loop­tyd, soos n lopende totaal veld, opso­m­ming veld of n ander groep naam veld, in n groep naam for­mule.
Hou Groep Saam
Kies hierdie boks om julle groepe uit te breek oor blad­sye hou. (As n groep strek ver­der as n enkele blad­sy, begin Crys­tal Reports druk van die groep aan die bokant van die vol­gende leë blad­sy, maar dan breek die groep oor blad­sye as wat nodig is.)
As die eer­ste groep in n verslag strek ver­der as n enkele blad­sy, en hierdie boks is gekies, Crys­tal Reports begin druk die groep op die tweede blad­sy van die verslag, in plaas van die eer­ste. Jy kan hierdie prob­leem op die eer­ste blad­sy van die verslag voorkom, duide­lik die respek Hou groep bymekaar op die eer­ste blad­sy boks in die dia­loog Verslag Options boks.
Let wel: Hierdie opsie nie ver­skyn vir die dia­loog Kruis-Tab Group Options boks.
New Page Na Sig­bare Groepe
Kies hierdie boks om gereeld voeg blad­sy breek na n spesi­fieke aan­tal sig­bare groepe.
Nota:
Onder­druk groepe kan optree op n blad­sy, maar sal nie tel as sig­bare groepe.
Hierdie opsie nie ver­skyn vir die dia­loog Kruis-Tab Group Options boks.
Her­haal Groep Selec­ted op elke blad­sy
As jy wil hê dat jou groepe te breek oor blad­sye, kies die boks in om die groep kop vir elke opeen­vol­gende blad­sy her­haal.
Let wel: Hierdie opsie nie ver­skyn vir die dia­loog Kruis-Tab Group Options boks.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —