Orange Bellows Company

———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————
Orange Bellows Company

Question 1

Major problems:

– Communication (paragraph 7).

– Late delivery (paragraph 4).

– Different goals between production and sales. (paragraph 2 and 3)

– Not meeting quality expectations.

– Misleading customers by making false promises.

Mr Agius’s numerous production problems stem from his company’s dire problems in communication. This occurs both internally, between departments and their managers, and externally, via unsustainable promises to prospective customers.

These symptoms are tell-tale signs of immenent disaster for the Orange Bellows Company. Frustrated customers will soon opt to sue due to late, shoddy or absent goods. This will quickly lead to legal battles that will drain the company of even more resources, which will lead to the filing of bankrupcy and the demise of the company. Even if matters can be salvaged, it is quite likely that Mr. Agius will be seeking employment elsewhere.

Mr Agius is unaware of the state of several of the orders he has received. He is not concerned with the day-to-day running of his department, nor of managing the level of output and ensuring that they are adequate. He does not plan for the future, which is a pivitol role of a manager, especially one whose job is based on logistics!

Furthermore, Mr Agius has no say when the sales manager commits the company to producing an order that it is incapable of finishing. The sales department has little idea of the levels of output the production department is capable of producing.

However, even if Mr Agius cannot influence the deals made by the sales department, it is his duty to fulfil them by whatever means are at his disposal and his dapartment’s disposal. He must budget and inform his superiors if the resources his department are granted are insufficient. If necessary, machinary can be purchased or upgraded, and men can be trained or hired. Mr. Agius’s surprise that the orders failed to materialise proves that he did not consider this.

Question 2

When called before JJ Zarb, Mr Agius should base his discussion upon the truth, even if he focusses on the aspects of the truth that hold him in the most positive light.

He should emphasise that the sales department is partly to blame due to the fact that in an effort to increase company growth they flooded the production department with more orders that it could realistically fulfil, without increasing the funds to that area that were needed to enlarge that aspect of the company. Had the sales department not foolishly made promises that it could not keep, the problem would not exist. Mr Agius would be justified in insisting that in the future the sales department should obtain his approval that further orders could be met within the stipulated deadline.

Mr Agius should argue further that the best way to solve the problem in the long term is to immediately grant his department more funds. With increased currency, they could expand, hire more workers, improve the facilities and thus meet current and future orders. The investment would make sense since the sales department could then glean more profits from its customers. The customers whose orders have been delayed should be placated via discounts in exchange for extended deadlines.

————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–
Orange minfaħ Kumpanija

 

mistoqsija 1

 

Problemi ewlenin:

 

â € “”il-Komunikazzjoni (paragrafu 7).

â € “”Konsenja tard (punt 4).

â € “”għanijiet differenti bejn il-produzzjoni u l-bejgħ. (Paragrafu 2 u 3)

â € “”aspettattivi tal-kwalità Mhux jilħqu.

â € “”klijenti jqarrqu billi tagħmel wegħdiet foloz.

 

 

problemi tas-Sur Agius ta ‘produzzjoni numerużi joħorġux minn problemi dire-kumpanija tiegħu fil-komunikazzjoni. Dan jiġri kemm internament, bejn id-dipartimenti u l-maniġers tagħhom, u esternament, permezz wegħdiet mhux sostenibbli lill-klijenti prospettivi.

 

Dawn is-sintomi huma tell-tale sinjali ta ‘diżastru immenent għall-minfaħ Kumpanija Orange. klijenti frustrati dalwaqt se jagħżlu li jfittex minħabba oġġetti tard, shoddy jew assenti. Dan se malajr twassal għal battalji legali li se drain l-kumpanija ta ‘anki aktar riżorsi, li se jwasslu għall-preżentata ta’ Falliment u l-mewt tal-kumpanija. Anki jekk kwistjonijiet jistgħu jiġu salvat, huwa pjuttost probabbli li s-Sur Agius se jkun qed ifittxu impjieg xi mkien ieħor.

 

Is-Sur Agius huwa konxju ta ‘l-istat ta’ bosta mill-ordnijiet li hu rċieva. Huwa ma tikkonċernax l-jum għal jum tmexxija tad-dipartiment tiegħu, u lanqas tal-ġestjoni tal-livell tal-produzzjoni u l-iżgurar li dawn huma adegwati. Hu ma pjan għall-futur, li huwa rwol pivitol ta ‘maniġer, speċjalment wieħed li xogħolhom huwa bbażat fuq il-loġistika!

 

Barra minn hekk, is-Sur Agius ma jintervjenix meta l-maniġer tal-bejgħ timpenja lill-kumpanija li tipproduċi ordni li huwa inkapaċi li irfinar. Id-dipartiment tal-bejgħ għandu idea ftit tal-livelli tal-produzzjoni tal-dipartiment tal-produzzjoni huwa kapaċi li jipproduċi.

 

Madankollu, anki jekk is-Sur Agius ma jistgħux jinfluwenzaw l-jittratta li saru mill-dipartiment tal-bejgħ, huwa dmir tiegħu li jissodisfaw lilhom bi kwalunkwe mezz għad-dispożizzjoni tiegħu u d-disponiment dapartment tiegħu. Huwa għandu baġit u jinforma lis-superjuri tiegħu jekk ir-riżorsi dipartiment tiegħu jingħataw mhumiex biżżejjed. Jekk ikun meħtieġ, machinary jistgħux jiġu mixtrija jew aġġornati, u l-irġiel jistgħu jiġu mħarrġa jew mikrija. sorpriża Mr Agius li l-ordnijiet naqsu li jimmaterjalizzaw jipprova li huwa ma kkunsidrax din il.

 

mistoqsija 2

 

Meta jissejħu aktar qabel JJ Zarb, is-Sur Agius għandha tibbaża d-diskussjoni tiegħu fuq il-verità, anki jekk huwa ċċentrata fuq l-aspetti tal-verità li jżommu lilu fid-dawl aktar pożittiv.

 

Hu għandu jenfasizza li d-dipartiment tal-bejgħ huwa parzjalment għal tort minħabba l-fatt li fi sforz biex jiżdied it-tkabbir kumpanija huma mgħarrqa-dipartiment tal-produzzjoni ma ‘ordnijiet aktar li jista’ realistikament jissodisfaw, mingħajr ma jiżdiedu l-fondi għal dak il-qasam li kienu meħtieġa biex tkabbar dan aspett tal-kumpanija. Kieku l-dipartiment tal-bejgħ ma foolishly għamel wegħdiet li ma setgħetx iżommu, il-problema ma jkunx jeżisti. Is-Sur Agius tkun iġġustifikata tinsisti li fil-futur il-dipartiment tal-bejgħ għandu jikseb approvazzjoni tiegħu li aktar ordnijiet jistgħu jintlaħqu sa l-iskadenza stipulata.

 

Is-Sur Agius għandu isostnu wkoll li l-aħjar mod biex isolvu l-problema fit-tul huwa li tagħti immedjatament dipartiment tiegħu aktar fondi. Mal-valuta żdiedu, dawn jistgħu jespandu, jimpjegaw ħaddiema aktar, itejbu l-faċilitajiet u b’hekk jissodisfaw l-ordnijiet attwali u futuri. L-investiment jagħmel sens peress li l-dipartiment tal-bejgħ jista ‘mbagħad glean aktar profitti mill-klijenti tagħha. Il-klijenti li l-ordnijiet ġew imdewma għandhom jiġu placated permezz skontijiet bi skambju għal skadenzi estiżi.

 

————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– —————————————–
Oranje Bellows Company

 

Vraag 1

 

Groot probleme:

 

â € “”Kommunikasie (paragraaf 7).

â € “”Laat lewering (paragraaf 4).

â € “”Verskillende doelwitte tussen produksie en verkope. (Paragraaf 2 en 3)

â € “”Nie ontmoet gehalte verwagtinge.

â € “”Misleidende kliënte deur die maak van valse beloftes.

 

 

Mnr Agius se talle produksie probleme spruit uit ernstige probleme van sy maatskappy in kommunikasie. Dit gebeur sowel intern, tussen departemente en hul bestuurders, sowel as ekstern, deur onvolhoubare beloftes aan voornemende kliënte.