Guest Post: Simon shames himself

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-Guest Post: Simon shames himself

Guest Post: Simon shames himself

By ordering the AG to do what is against the law for him to do, Simon Busuttil cannot be a serious contender for PM.

Not ever. Genuine floaters cannot vote for the PN now.

Share this on Facebook and everywhere you can.

Never did we imagine seeing the day when a PN leader, or any other in Malta, ordered the AG to do something illegal with a fine of over €100,000 and 5 years in jail.

Simon PN must be reported to the European institutions of justice for this very grave order.

This is so serious. Let us hope journalists from Indie, Nazzjon and Times and elsewhere ask Simon if he is going to resign for daring to order the AG to commit a criminal act.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

Mistieden Post: Simon shames innifsu

Billi ordnat l AG tagħmel dak li hu kontra l-liġi għalih li jagħmel, Simon Busuttil ma jistax ikun konkorrent serja għall-PM.

Mhux qatt. floaters Ġenwina ma tistax tivvota għall-Partit Nazzjonalista issa.

Share dan fuq Facebook u kullimkien tista ‘.

Qatt ma aħna nimmaġinaw tara l-jum meta mexxej PN, jew kwalunkwe oħra f’Malta, ordnat il-AG li jagħmel xi ħaġa illegali ma ‘multa ta’ aktar minn € 100,000 u 5 snin fil-ħabs.

Simon PN għandhom jiġu rrappurtati lill-istituzzjonijiet Ewropej ta ‘ġustizzja għal din l-ordni gravi ħafna.

Dan huwa hekk serja. Nittamaw ġurnalisti minn Indie, Nazzjon u Times u bnadi oħra jistaqsi Simon jekk huwa se jirriżenja għall awdaċi biex jordnaw il-AG sabiex jitwettaq att kriminali.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page ondersteun
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

Guest Post: Simon shames homself

Deur die bestel die AG om te doen wat teen die wet vir hom te doen, kan Simon Busuttil nie ‘n ernstige aanspraakmaker op PM wees.

Nie ooit nie. Ware drijvers kan nie nou stem vir die PK.

Deel hierdie op Facebook en oral waar jy kan.

Nooit het ons verbeel sien die dag wanneer ‘n PK leier, of enige ander in Malta, het beveel dat die AG iets onwettig met ‘n boete van meer as € 100,000 en 5 jaar in die tronk te doen.

Simon PK moet gerapporteer word aan die Europese instellings van geregtigheid vir hierdie baie ernstige toestand is.

Dit is so ernstig. Kom ons hoop joernaliste van Indie, Nazzjon en Times en elders vra Simon as hy gaan bedank vir dit gewaag het om die AG beveel om ‘n kriminele daad te pleeg.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
Përkraheni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

Vizitor Post: Simon turpëron veten

Duke urdhëruar AG të bëni atë që është kundër ligjit për atë për të bërë, Simon Busuttil nuk mund të jetë një konkurrent serioz për PM.

Jo kurrë. floaters e vërtetë nuk mund të votojnë për PN tani.

Share në këtë Facebook dhe kudo që mundeni.

Ne nuk kemi të imagjinojmë shohim ditën kur një udhëheqës PN, apo ndonjë tjetër në Maltë, urdhëroi AG për të bërë diçka të paligjshme me një gjobë prej mbi 100,000 € dhe 5 vjet burg.

Simon PN duhet të raportohen tek institucionet evropiane të drejtësisë për këtë mënyrë shumë të rëndë.

Kjo është aq serioze. Le të shpresojmë gazetarë nga Indie, Nazzjon dhe Times e gjetkë pyesni Simonin, nëse ai do të japë dorëheqjen për të guxuar të urdhërojë AG për të kryer një vepër penale.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

የእንግዳ ፖስት: ሲሞንም ደግሞ ራሱ ታዋርዳለች

እሱን ለማድረግ በሕግ ላይ ምን ለማድረግ AG እያዘዘው በማድረግ, ስምዖን Busuttil PM አንድ ከባድ የታገለ ሊሆን አይችልም.

አይደለም ከመቼውም. እውነተኛ floaters አሁን PN ድምጽ አይችልም.

ፌስቡክ ላይ ይህን አጋራ እና በየቦታው ይችላሉ.

እኛ PN መሪ, ወይም ማልታ ውስጥ ሌላ, በላይ € 100,000 እና እስር ቤት ውስጥ 5 ዓመት መቀጮ ወጥ የሆነ ነገር ለማድረግ AG አዘዘ ጊዜ ቀን አይቶ መገመት ነበር በጭራሽ.

ስምዖን PN ይህ በጣም መቃብር ትዕዛዝ የፍትሕ የአውሮፓ ተቋማት ሪፖርት መደረግ አለበት.

ይሄ በጣም ከባድ ነው. እኛን እሱ የወንጀል ድርጊት ከፈፀሙ ወደ AG ለማዘዝ ከሚዳዳቸው ለማግኘት ለመልቀቅ የሚሄድ ከሆነ በሌላ ኢንዴ, Nazzjon እና ታይምስ እና ከ ጋዜጠኞች ስምዖን መጠየቅ ተስፋ እናድርግ.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

زائر رد: سيمون شامس نفسه

عن طريق طلب AG للقيام بما هو مخالف للقانون بالنسبة له القيام به، يمكن سيمون بوسوتيل لن تكون منافسا خطيرا لPM.

قط. العوامات حقيقية لا يمكن أن تصوت لPN الآن.

مشاركة هذا في الفيسبوك وفي كل مكان يمكنك.

أبدا لم نتخيل رؤية اليوم الذي يصبح فيه زعيم PN، أو أي دولة أخرى في مالطا، أمر AG أن تفعل شيئا غير قانوني مع غرامة قدرها أكثر من 100،000 € و 5 سنوات في السجن.

ويجب الإبلاغ عن سيمون PN إلى المؤسسات الأوروبية من العدالة لهذا النظام الخطير جدا.

وهذا أمر خطير جدا. دعونا نأمل الصحفيين من إيندي، Nazzjon والتايمز وغيرها يسأل سيمون إذا قال انه ذاهب الى الاستقالة لأنه تجرأ أن تأمر AG لارتكاب عمل إجرامي.

#ONLYINPNMALTA

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Guest Post: Simon shames himself

ՈՒղարկել անձնական հաղորդագրություն Հյուրատետր Հաղորդագրություն Ավելացված է: Սիմոն ամաչեցնում իրեն

Պատվիրելով, որ AG է անել այն, ինչ դեմ է նրա համար օրենք է անել, Սիմոն Busuttil չի կարող լինել լուրջ մրցակից է վարչապետի.

Ոչ երբեւէ. Genuine floaters չի կարող քվեարկել է PN հիմա.

Share միանալ այս խմբին Facebook- ում, եւ ամենուր դուք կարող եք.

Երբեք չէր ենք պատկերացնել, տեսնելով այն օրը, երբ PN առաջնորդ, կամ որեւէ այլ Մալթայի, հանձնարարել է AG է անել ինչ – որ բան անօրինական է տուգանքի `ավելի քան € 100,000 եւ 5 տարվա ազատազրկման:

Simon PN պետք է զեկուցվի եվրոպական հաստատությունների արդարադատության այս շատ ծանր կարգով:

Դա այնքան լուրջ է: Հուսանք, որ լրագրողները Ինդի, Nazzjon եւ Times եւ այլուր հարցնել Սիմոնին, եթե նա մտադիր է հրաժարական տալ, որ համարձակվել է պատվիրել AG է կատարել քրեական արարք:

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Il-lista ta’ mkeċċija titwal

The list of banished prolonged

Not trust the Electoral Commission to waqqgħuh for raw and cooked. Now the Commission is Nationalist half. Even those workers must jaqtgħalhom. Who does not pull his rope and deplorable jirrepitix behind the guillotine long Bogan announce the Bidnija. The Bogan Bidnija and attack anyone who does not pull the rope of her Simon. Including to DeMarco. That is after Simon with jinteressahiex. Simon imitates and follows up the steps of the Bogan Bidnija.

And qalagħha also the Attorney General, qalagħha the Commissioner of Police, qalagħha Head of Public Service, the heads of the army, the leadership of the Planning Authority, the Environment Authority, the Broadcasting authority, the PBS journalists, the management of each entity worked well under the labor Government, Permanent Secretaries because today no longer jitkaża removed Permanent Secretaries to put others and not know how much more people.

Some human boredom! Surface laskri …

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

M’għandux fiduċja fil-Kummissjoni Elettorali għax waqqgħuh għan-nej u l-misjur. Issa l-Kummissjoni hemm nofsha Nazzjonalista. Anke lil dawn irid jaqtgħalhom rashom. Min ma jiġbidx il-ħabel tiegħu u ma jirrepitix warajh jikkundannah għall-giljottina li ilha tħabbar il-Bogan tal-Bidnija. Il-Bidnija Bogan ukoll tattakka lil kull min ma jiġbidx il-habel ta’ Simon tagħha. Inkluż lil Demarco. Li hu ta’ wara Simon ma jinteressahiex. Simon jimita u jimxi wara l-passi tal-Bogan tal-Bidnija.

U qalagħha wkoll l-Avukat Ġenerali, qalagħha l-Kummissarju tal-Pulizija, qalagħha l-Kap taċ-Ċivil, il-kapijiet tal-armata, it-tmexxija tal-Awtorità tal-Ippjanar, tal-Awtorità tal-Ambjent, tal-Awtorità tax-Xandir, il-ġurnalisti tal-PBS, it-tmexxija ta’ kull entità li ħadmet tajjeb taħt il-Gvern Laburista, lis-Segretarji Permanenti għax illum m’għadux jitkaża li jitneħħew Segretarji Permanenti biex jitqiegħdu oħrajn u ma nafx kemm iktar nies.

Xi dwejjaq ta’ bniedem! Wiċċ laskri …

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

Die lys van verban langdurige

Vertrou nie die Verkiesingskommissie om waqqgħuh vir rou en gaar. Nou is die Kommissie is Nasionalistiese helfte. Selfs diegene werkers moet jaqtgħalhom. Wat nie trek sy tou en betreurenswaardig jirrepitix agter die guillotine lang Bogan kondig die Bidnija. Die Bogan Bidnija en aanval enigiemand wat nie die tou van haar Simon nie trek. Insluitend om DeMarco. Dit is na Simon met jinteressahiex. Simon boots en volg die stappe van die Bogan Bidnija.

En qalagħha ook die Prokureur-generaal, qalagħha die Kommissaris van Polisie, qalagħha Hoof van die Staatsdiens, die hoofde van die leër, die leierskap van die beplanningsowerheid, die Omgewing-owerheid, die uitsaai-owerheid, die PBS joernaliste, die bestuur van elke entiteit het goed gewerk onder die arbeid Regering, Permanente sekretarisse, want vandag is nie meer jitkaża verwyder Permanente Sekretarisse om ander te sit en nie hoeveel te meer weet mense.

Sommige mense verveling! Oppervlak laskri …

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

Lista e dëbuar zgjatur

Nuk besojnë Komisionin Zgjedhor për waqqgħuh për para dhe gatuar. Tani Komisioni është gjysma Nacionaliste. Edhe ata punëtorë duhet jaqtgħalhom. Kush nuk e tërheq litarin e tij dhe jirrepitix mjerueshme pas gijotinë gjatë Bogan shpallë Bidnija. Bogan Bidnija dhe sulm kushdo që nuk e tërheq litarin e Simonit e saj. Duke përfshirë të DeMarco. Kjo është pas Simonit me jinteressahiex. Simon imiton dhe ndjek hapat e Bogan Bidnija.

Dhe qalagħha edhe Prokurori i Përgjithshëm, qalagħha Komisioneri i Policisë, qalagħha kreu i Shërbimit Publik, krerët e ushtrisë, udhëheqja e Autoritetit të Planifikimit, Autoriteti Mjedisit, autoritet, gazetarët PBS transmetimit, menaxhimi i secilit subjekt ka punuar mirë në kuadër të Qeverisë së punës, sekretarët e përhershëm sepse sot hiqen nuk jitkaża Sekretarët e përhershëm të vënë të tjerët dhe nuk e di se sa më tepër njerëz.

Disa mërzinë e njeriut! laskri sipërfaqe …

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

አስረዘመ ተባረሩ ዝርዝር

አይደለም ጥሬ እና የበሰለ ለ waqqgħuh ወደ ምርጫ ኮሚሽን እምነት. አሁን ኮሚሽን Nationalist ግማሽ ነው. እንኳን እነዚህ ሠራተኞች jaqtgħalhom አለባቸው. ማን ረጅም Bogan ወደ Bidnija እወጃ ባለማጓደሉ በስተጀርባ ያለውን ገመድ እና አስከፊ jirrepitix የማያወጣው አይደለም. ከእሷ ስምዖን ገመድ መሳብ አይደለም ማን Bogan Bidnija እና ጥቃት ማንም. DeMarco ጨምሮ. ይህ jinteressahiex ጋር ስምዖን በኋላ ነው. ስምዖን ይኮርጃል እና Bogan Bidnija እርምጃዎች እስከ ይከተላል.

እና qalagħha ደግሞ አቃቤ, የፖሊስ ኮሚሽነሩ, የሕዝብ አገልግሎት ኃላፊ ሠራዊት መሪዎች, Planning ባለስልጣን, የአካባቢ ባለስልጣን አመራር, qalagħha qalagħha ወደ ሥልጣን, የ PBS ጋዜጠኞች ማሰራጨት, እያንዳንዱ አካል አስተዳደር የሥራ መንግስት ስር ጥሩ ሰርቷል, ቋሚ, ጸሐፊው ዛሬ ከአሁን jitkaża ተወግዷል ምክንያቱም በቋሚነት ጸሐፊዎችን ሌሎችን ማስቀመጥ እና ምን ያህል ተጨማሪ አላውቅም ወደ ሰዎች.

አንዳንድ ሰብዓዊ መሰልቸት! የወለል laskri …

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

قائمة نفي لفترات طويلة

لا يثقون في المفوضية العليا المستقلة للwaqqgħuh للالخام والمطبوخة. الآن هي لجنة النصف القومية. يجب حتى هؤلاء العمال jaqtgħalhom. الذين لا سحب له الحبل وjirrepitix يرثى لها وراء المقصلة طويلة Bogan يعلن Bidnija. وBogan Bidnija والهجوم لمن لا سحب الحبل لها سيمون. بما في ذلك ماركو. أي بعد سيمون مع jinteressahiex. سيمون يقلد ومتابعة خطوات Bogan Bidnija.

وqalagħha أيضا النائب العام، qalagħha مفوض الشرطة، qalagħha رئيس الخدمة العامة، ورؤساء الجيش وقيادة هيئة التخطيط وهيئة البيئة، و البث السلطة، والصحفيين PBS، وإدارة كل كيان عملت بشكل جيد في ظل حكومة العمل، الأمناء الدائم لأن اليوم لم تعد إزالة jitkaża الأمناء الدائم لوضع الآخرين ولا تعرف كيف أكثر من ذلك بكثير الناس.

بعض الملل الإنسان! laskri سطح …

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Il-lista ta’ mkeċċija titwal

Ցանկը աքսորվել երկարացվել է

Չեն վստահում ընտրական հանձնաժողով waqqgħuh համար հումք, եւ եփած. Այժմ Հանձնաժողովը Ազգայնական կեսը: Նույնիսկ այդ աշխատողները պետք jaqtgħalhom: Ով չի քաշել իր պարան ու անմխիթար jirrepitix ետեւում գիլյոտինի երկար Bogan հայտարարում է Bidnija: The Bogan Bidnija եւ հարձակման որեւէ մեկը, ով չի քաշեք պարան իր Սիմոնի. Այդ թվում DeMarco. Որ այն բանից հետո Սիմոնի հետ jinteressahiex: Simon նմանակում եւ հետեւում քայլերը Bogan Bidnija:

Եւ qalagħha նաեւ գլխավոր դատախազը, qalagħha հանձնակատար ոստիկանության, qalagħha ղեկավար հանրային ծառայություն, գլուխները բանակի ղեկավարությունը պլանավորման մարմնի, Շրջակա միջավայրի մարմնի, հեռարձակող իշխանություն, the PBS լրագրողներին, կառավարման յուրաքանչյուր անձի աշխատել նաեւ տակ աշխատուժի կառավարության, մշտական ​​քարտուղարն քանի որ այսօր այլեւս jitkaża հանվել մշտական ​​քարտուղարների ուրիշներին եւ թե որքան ավելի մարդ.

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

If they believe will win, why not smile?

About Simon deep sadness there – when they should will win the election and their supporters are saying that the items are head-to-head and undecided 70,000 people here and they can encircle the result.

Then mank some of them smiling!

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Madwar Simon dwejjaq kbar hemm – meta dawn suppost ser jirbhu l-elezzjoni u qed jgħidu lill-partitarji tagħhom li l-partiti qegħdin ras imb ras u li hawn 70,000 ruħ indeċiżi u li bihom jistgħu jdawwru r-riżultat.

Imbagħad mank xi ħadd minnhom jitbissem!

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

As hulle glo sal wen, waarom nie glimlag?

Oor Simon diep hartseer daar – toe hulle sal moet die verkiesing te wen en hul ondersteuners sê dat die items is kop-aan-kop en onvoorspelbaar 70000 mense hier en hulle kan die gevolg omkring.

Dan Mank sommige van hulle glimlag!

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Nëse ata besojnë se do të fitojë, pse jo buzëqeshje?

Rreth Simon pikëllim të thellë atje – kur ata duhet të fitojë zgjedhjet dhe përkrahësit e tyre janë duke thënë se sendet janë kokë-to-kokë dhe të pavendosur 70.000 njerëz këtu dhe ata mund të rrethojnë rezultatin.

Pastaj mank disa prej tyre qeshur!

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

እነርሱ ማሸነፍ ይሆናል ብለው የሚያምኑ ከሆነ, ለምን ፈገግ አይደለም?

በዚያ ስምዖን ጥልቅ ሐዘን በተመለከተ – እነርሱ ምርጫ ማሸነፍ ይሆናል አለበት, እና ደጋፊዎቻቸው ወደ ንጥሎች 70,000 ሰዎች እስከዚህ ድረስ-ራስ ራስ-እና የኦቲዝም ናቸው በማለት ነው እንዲሁም ውጤት ለተንሰራፋው ይችላሉ ጊዜ.

ከዚያም ከእነሱ አንዳንዶቹ ፈገግ mank!

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

إذا كانوا يعتقدون سيفوز، لماذا لا تبتسم؟

عن سيمون الحزن العميق هناك – في الوقت الذي يجب سيفوز في الانتخابات ومؤيديهم يقولون أن المواد وجها لوجه ويقرروا 70000 الناس هنا، ويمكن تطويق النتيجة.

ثم mank بعضهم يبتسم!

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Եթե ​​նրանք կարծում են, որ հաղթելու, ինչու չէ, ժպտալ.

Օգտվողի Սիմոն Խոր տխրության այնտեղ, երբ նրանք պետք է կհաղթի ընտրություններում, եւ նրանց կողմնակիցներն ասում են, որ տարրերը, որոնք ղեկավար- to- գլխին եւ կողմնորոշվել 70,000 մարդ, եւ նրանք կարող են շրջապատել արդյունքը.

Ապա MANK նրանցից ոմանք ժպտում!

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Səhifə: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

onlar qazanacaq inanan, niyə gülümsəmək deyil?

orada Simon dərin kədər haqqında – onlar seçki qazanacaq lazımdır və onların tərəfdarları maddələr 70,000 nəfər burada to-baş baş və qərarsız olduğunu söyləyərək və onlar nəticə çevirib bilər.

Onlar bir smiling Mank!

————————————————– ————————————————– ————————————
Print Page laguntza: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

uste dute irabaziko bada, zergatik ez irribarrea?

Simon tristura sakona han buruz – denean behar hauteskunde irabazi egingo dute eta beren aldekoak dira elementuak buru-to-burua eta undecided 70.000 pertsonek Hemen esaten eta emaitza inguratu ahal izango dute.

Ondoren mank horietako batzuk irribarretsu!

————————————————– ————————————————– ————————————
Падтрымка друку Старонка: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Калі яны лічаць, што пераможа, чаму не ўсміхаюцца?

Аб Сымон глыбокай смутку там – калі яны павінны будуць перамагчы на ​​выбарах і іх прыхільнікі кажуць, што элементы з’яўляюцца галавой да галавы і нерашучасцю 70000 людзей тут, і яны могуць абліпаць вынік.

Тады Mank некаторыя з іх усміхаецца!

————————————————– ————————————————– ————————————
সাপোর্ট প্রিন্ট পৃষ্ঠা: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

যদি তারা জিতবে বিশ্বাস করি, কেন হাসা না?

আমাদের সম্পর্কে সাইমন গভীর সেখানে বিষণ্ণতা – যখন তারা নির্বাচনে জিতবে উচিত এবং তাদের সমর্থকরা বলছে যে আইটেম মাথা টু মাথা এবং অমীমাংসিত 70,000 মানুষ এখানে আছেন এবং তারা ফলাফলের ঘিরে পারবেন না।

তারপর তাদের মধ্যে কিছু স্মিত mank!

————————————————– ————————————————– ————————————
PODRŠKA Isprintaj stranicu: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Ako oni vjeruju će pobijediti, zašto ne smile?

O Simon duboka tuga tu – kada treba da će pobijediti na izborima i njihove pristalice kažu da su stavke su head-to-head i neodlučni 70.000 ljudi ovdje i mogu okružiti rezultat.

Zatim Mank neki od njih smiling!

————————————————– ————————————————– ————————————
Сервизи Отпечатай страницата: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Ако счита, че ще спечели, защо не се усмихваш?

За Саймън дълбока тъга там – когато те трябва да спечели изборите и техните поддръжници твърдят, че изделията са главата до главата и нерешителни 70000 хора тук и те могат да се обгради от резултата.

Тогава Mank някои от тях с усмивка!

————————————————– ————————————————– ————————————
Suport d’impressió Pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Si creuen que guanyarà, per què no somriure?

Sobre Simon profunda tristesa allà – quan haurien guanyarà l’elecció i els seus partidaris estan dient que els articles estan cap a peus i indecís 70.000 persones aquí i que poden envoltar el resultat.

Llavors Mank alguns d’ells somrient!

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Kon nagtuo sila modaog, nganong dili mopahiyom?

Mga Simon lawom nga kasubo didto – sa diha nga sila kinahanglan nga modaog sa eleksyon ug sa ilang mga tigsuporta nag-ingon nga ang mga butang nga mga ulo-sa-ulo ug makadesisyon kun mopadala 70,000 ka tawo dinhi ug sila mogakus sa resulta.

Unya mank pipila kanila nagpahiyom!

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Sindikizani Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

Ngati amakhulupirira kuti kupambana, chifukwa si kumwetulira?

About Simon kwambiri chisoni kumeneko – pamene iwo ayenera mupambane kusankhidwa ndi owatsatira awo akunena kuti zinthuzo ndi mutu ndi mutu ndi undecided anthu 70,000 apa ndipo iwo akhoza adzazungulire chifukwa.

Ndiye mank ena a iwo akumwetulira!

————————————————– ————————————————– ————————————
支持打印页:http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

如果他们相信会成功,为什么不笑?

西蒙深深的悲哀存在 – 当他们应该会赢得大选及其支持者说,项目是头对头和犹豫不决70000人在这里,他们可以环绕效果。

然后mank他们中的一些微笑!

————————————————– ————————————————– ————————————
支持打印頁:http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

如果他們相信會成功,為什麼不笑?

西蒙深深的悲哀存在 – 當他們應該會贏得大選及其支持者說,項目是頭對頭和猶豫不決70000人在這裡,他們可以環繞效果。

然後mank他們中的一些微笑!

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Jekk dawn konvinti li se jirbħu, għala mhux jitbissmu?

S’elli cridite vi vince, perchè ùn surrisu?

About Simon tristezza prufonda ci – quand’elli ci hà da vince u elezzione è i so partighjani sò dicendu chì i muri sò testa-a-la testa e undecided 70.000 òmini pòpulu quì è ch’elli ponu encircle u risultatu.

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Ieħor għal barra

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Ieħor għal barra

Another outdoor

Simon Busuttil again made it! Now must fly immediately doing Prime Minister Mario Cutajar, the Head of Civil Service. And you know why it? Because when I was working with me MEP in Brussels. He said: “Where can go further. It was working with Glenn Bedingfield! ‘

Ha tell one fasting. From dil nxerridx blog with hate and nxerridx greenery. my life is qattajthiex nheda nsawwat to that and another to disagree with me politically. Nor tirrimettu me today that day. Saints say that after 3 June we continue to live next door. U’s face it – on dal islands where there are not many to see that and the other.

See the Leader of the Opposition and makes jindiehes tell the Bogan of Bidnija to its blog dripping hatred and greenery at all is just as little as odor Labor. So what should we do with those nationalists pervdi left work even in the same Civil its measurements?

Now you know why Mario Cutajar was working with me in Brussels (and for that matter throughout the Labor Parliamentary Group in Brussels)? For nationalists by some nationalists f’Heritage Malta Castille furnished and furnished with period when Mario Cutajar father was at the end of his life to temmewlu the contract had been f’Heritage Malta and keccewh and fall and get by huge financial -telfien that he would suffer. Mario Cutajar sought to Heritage Malta Lawrence Gonzi and to the Court and is still rising and falling today to do justice to it. I offrejtlu me I work in Brussels and was accepted.

Simon Busuttil learned to work with me when rana together in Brussels Airport and immediately story to Ivan Camilleri ħarbixha on the Times. Simon Busuttil airport Brussels since there was also Cachia Caruana.

The Nationalists remain the same whatever they say. Were vindictive and must remain so because they know otherwise.

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Ieħor għal barra

Ieħor għal barra

Simon Busuttil reġa’ għamilha! Issa jrid itajjar ‘immedjatament’ kif isir Prim Ministru lil Mario Cutajar, il-Kap taċ-Ċivil. U taf għaliex hux? Għax meta kont Membru Parlamentari Ewropew kien jaħdem miegħi fi Brussell. Qal: ‘Fejn tista’ tasal iktar. Dan kien jaħdem ma’ Glenn Bedingfield!’

Ha ngħidlek waħda Sajm. Minn dil-blogg ma nxerridx mibgħeda u ma nxerridx ħdura. ħajti ma qattajthiex nheda nsawwat lil dak u lill-ieħor għax ma jaqblux miegħi politikament. Lanqas illum li tirrimettu fuqi kuljum. Qaddisi jgħid li wara t-3 ta’ Ġunju rridu nibqgħu ngħixu bieb ma’ bieb. U ngħiduha kif inhi – fuq dal-gżejjer ma tantx hawn fejn ma tarax lil dak u lill-ieħor.

Ara l-Kap tal-Oppożizzjoni jindiehes u jagħmel li tgħidlu l-Bogan tal-Bidnija li mill-blogg tagħha tqattar il-mibgħeda u l-ħdura lejn kull ma hu mqar b’riħa biss Laburista. Mela x’suppost nagħmlu ma’ dawk in-Nazzjonalisti pervdi li tħallew jaħdmu anke fiċ-Ċivil bl-istess kejl tiegħu?

Issa tafu għaliex Mario Cutajar ġie jaħdem miegħi fi Brussell (u jekk niġu f’dan mal-Grupp Parlamentari kollu Laburista fi Brussell)? Għax in-Nazzjonalisti minn Kastilja nqdew b’xi Nazzjonalisti f’Heritage Malta u nqdew bil-perjodu meta missier Mario Cutajar kien fl-aħħar ta’ ħajtu biex temmewlu l-kuntratt li kellu f’Heritage Malta u keccewh u ġew jaqgħu u jqumu mit-telfien finanzjarju enormi li kien se jsofri. Mario Cutajar fittex lill-Heritage Malta u lil Lawrence Gonzi fil-Qorti u għadu tiela’ u nieżel sal-lum biex issir ġustizzja miegħu. Jien kont offrejtlu jaħdem miegħi fi Brussell u kien aċċetta.

Simon Busuttil sar jaf li qed jaħdem miegħi meta rana flimkien fl-ajruport ta’ Brussell u immedjatament ta l-istorja lil Ivan Camilleri li ħarbixha fuq it-Times. Ma’ Simon Busuttil fl-ajruport ta’ Brussell dakinhar kien hemm ukoll Cachia Caruana.

In-Nazzjonalisti jibqgħu l-istess jgħidu x’jgħidu. Vendikattivi kienu u hekk iridu jibqgħu għax ma jafux mod ieħor.

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Ieħor għal barra

Nog ‘n buite

Simon Busuttil het dit weer! Nou moet onmiddellik vlieg doen premier Mario Cutajar, die hoof van die Civil Service. En jy weet hoekom dit? Want toe ek besig was met my parlementslid in Brussel. Hy het gesê: “Waar kan verder gaan. Dit is die werk met Glenn Bedingfield! ”

Ha vertel een vas. Van dil nxerridx blog met haat en nxerridx groen. my lewe is qattajthiex nheda nsawwat om dit en ander om te verskil met my polities. Nie tirrimettu my vandag die dag. Saints sê dat na 3 Junie gaan ons voort om langsaan woon. U’s face it – op Dal eilande waar daar nie baie om te sien dat en die ander.

Sien die Leier van die Opposisie en maak jindiehes vertel die Bogan van Bidnija om sy blog drup haat en groen glad is net so min as reuk Arbeid. So, wat moet ons doen met die nasionaliste werk pervdi links selfs in dieselfde Siviele sy metings?

Nou weet jy hoekom Mario Cutajar besig was met my in Brussel (en vir die saak dwarsdeur die Arbeidshof Parlementêre Groep in Brussel)? Vir nasionaliste deur sommige nasionaliste f’Heritage Malta Kastilië gemeubileerde en voorsien tydperk wanneer Mario Cutajar pa was aan die einde van sy lewe aan die kontrak f’Heritage Malta en keccewh en val en kry deur al temmewlu groot finansiële -telfien dat hy hulle sou toelaat. Mario Cutajar probeer om Heritage Malta Lawrence Gonzi en aan die Hof en steeds stygende en dalende vandag om reg te laat geskied aan dit. Ek offrejtlu my Ek werk in Brussel en aanvaar.

Simon Busuttil geleer om te werk met my wanneer Rana saam in Brussels Airport en onmiddellik storie aan Ivan Camilleri ħarbixha op die Times. Simon Busuttil lughawe Brussel want daar was ook Cachia Caruana.

Die Nasionaliste bly dieselfde ongeag hulle sê. Was wraaksugtige en moet so bly, want hulle anders weet.

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Ieħor għal barra

një natyrë

Simon Busuttil përsëri e bëri atë! Tani duhet të fluturojnë menjëherë duke bërë kryeministrin Mario Cutajar, kreu i Shërbimit Civil. Dhe ju e dini pse? Sepse kur unë isha duke punuar me mua MEP në Bruksel. Ai tha: “Ku mund të shkojnë më tej. Ajo ishte duke punuar me Glenn Bedingfield! “

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

He let me down, big time

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————He let me down, big time

He let me down, big time

The former International Secretary of PN John Bonello, and others like him, are perceived as Simon Busuttil failed.

Falla as Head of PN.

Failed in his vision for our country.

Falla in the proposals put forward ahead.

And failed as a politician.

Simon missed. Big time.

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

He let me down, big time

He let me down, big time

L-eks Segretarju Internazzjonali tal-PN John Bonello, u oħrajn bħalu, qed jindunaw kemm Simon Busuttil falla.

Falla bħala Kap tal-PN.

Falla fil-viżjoni tiegħu għal pajjiżna.

Falla fil-proposti li qed iressaq ‘l quddiem.

U falla bħala politiku.

Simon falla. Big time.

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Hy laat my af, big time

Die voormalige Internasionale Sekretaris van PK John Bonello, en ander soos hy, word beskou as Simon Busuttil misluk.

Falla as Hoof van PK.

Misluk in sy visie vir ons land.

Falla in die voorstelle na vore gebring wat voorlê.

En versuim het as ‘n politikus.

Simon gemis. Big time.

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Ai le të më poshtë, koha e madhe

Ish-Sekretari Ndërkombëtar i PN John Bonello, dhe të tjerë si ai, janë perceptuar si Simon Busuttil dështuar.

Falla si Shef i PN.

Dështoi në vizionin e tij për vendin tonë.

Falla në propozimet vënë përpara përpara.

Dhe ka dështuar si politikan.

Simon humbur. kohë e madhe.

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

እሱ እኔን አወረዱ: ትልቅ ሰዓት

ስምዖን Busuttil አልተሳካም እንደ የቀድሞዋ አቀፍ PN ዮሐንስ Bonello ዋና ፀሐፊ, እና እሱን እንደ ሌሎች ከተሠሩት ናቸው.

PN ሃላፊ አድርጎ Falla.

በእኛ ሀገር ያለውን ራዕይ ውስጥ አልተሳካም.

በ ሀሳብ ውስጥ Falla ወደፊት አጥንተው.

አንድ ፖለቲከኛ እንደ አልተሳካም.

ስምዖን አምልጦሃል. ቢግ ጊዜ.

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

وتخذلني، وقتا كبيرا

أمين الدولي السابق PN جون بونيلو، وأمثاله، وينظر إليها على أنها فشلت سيمون بوسوتيل.

فالا رئيسا للPN.

فشلت في رؤيته لبلدنا.

فالا في المقترحات التي طرحت قبل.

وفشلت كسياسي.

غاب سيمون. وقت كبير.

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Նա թող ինձ ներքեւ, մեծ ժամանակը

Նախկին միջազգային քարտուղար PN Ջոն Bonello, եւ նրա նմանները, որոնք ընկալվում են որպես Սիմոն Busuttil ձախողվել:

Falla քանի որ ղեկավար PN.

Չհաջողվեց իր տեսլականով մեր երկրի համար.

Falla է առաջարկների սպասում առջեւում:

Եւ հաջողվել է որպես քաղաքական գործիչ:

Simon կարոտել: Big Time:

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Səhifə: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

O mənə aşağı bildirin, böyük vaxt

Simon Busuttil uğursuz keçmiş Beynəlxalq PN John Bonello katibi və onun kimi başqaları qəbul edilir.

PN rəhbəri kimi Falla.

ölkəmiz üçün onun görmə uğursuz.

təkliflər Falla qabaqda irəli sürüb.

Və bir siyasətçi kimi uğursuz oldu.

Simon qaçırdı. Big vaxt.

————————————————– ————————————————– ————————————
Print Page laguntza: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

me behera utzi zuen, denbora big

The PN John Bonello Nazioarteko idazkari ohiak, eta bera bezalako beste batzuk, hautematen Simon Busuttil huts gisa.

Falla PN arduraduna da.

bere gure herrialdeko ikuspegi huts egin.

Falla proposamenak ere proposatu aurretik.

Eta politikari gisa huts egin du.

Simon galduak. Big time.

————————————————– ————————————————– ————————————
Падтрымка друку Старонка: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Ён падводзіў мяне, вялікі час

Былы міжнародны сакратар П.Н. Джон Бонелло, і іншыя, падобныя яму, успрымаюцца як які адмовіў Сайман Бусуттил.

Фалья ў якасці кіраўніка PN.

Не атрымалася ў сваім бачанні нашай краіны.

Фалья ў прапановах, высунутая наперад.

І не ўдалося, як палітык.

Сайман прапусціў. Вялікі час.

————————————————– ————————————————– ————————————
সাপোর্ট প্রিন্ট পৃষ্ঠা: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

তিনি আমাকে নামিয়ে দিল, বড় সময়

পি এন জন Bonello সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক, এবং তার মতো অন্যান্য, অনুভূত হয় যেমন সাইমন Busuttil ব্যর্থ হয়েছে।

পি এন প্রধান হিসেবে Falla।

আমাদের দেশের জন্য তার দৃষ্টি ব্যর্থ।

প্রস্তাব Falla এগিয়ে এগিয়ে দিলেন।

আর একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে।

সাইমন মিস করেছেন। বড় সময়।

————————————————– ————————————————– ————————————
PODRŠKA Isprintaj stranicu: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Pustio me, Big Time

Bivši Međunarodni sekretar PN John Bonello, i drugi poput njega, doživljavaju kao Simon Busuttil nije uspjelo.

Falla kao šef PN.

Nije uspio u svojoj viziji za našu zemlju.

Falla u predlozi ispred.

I nije kao političar.

Simon propustili. Big time.

————————————————– ————————————————– ————————————
Сервизи Отпечатай страницата: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Той ме разочарова, голям време

Бившият международен секретар на PN Джон Бонело, и други като него, се възприемат като Simon Busuttil провали.

Фала като ръководител на PN.

Неуспех в неговата визия за страната ни.

Фала на предложенията, направени напред.

И не е като политик.

Симон пропуска. Big време.

————————————————– ————————————————– ————————————
Suport d’impressió Pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Ell m’ha defraudat, per la porta gran

L’ex secretari Internacional de PN John Bonello, i altres com ell, es perceben com Simon Busuttil va fallar.

Falla com a Cap de la PN.

Fracassat en la seva visió del nostre país.

Falla a les propostes presentades per davant.

I no com un polític.

Simon es va perdre. Gran moment.

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Siya kanako, dako nga panahon

Ang kanhi International Secretary sa PN Juan Bonello, ug ang uban nga sama kaniya, nga nakita ingon nga napakyas si Simon Busuttil.

Falla ingon nga Ulo sa PN.

Napakyas sa iyang panan-awon alang sa atong nasud.

Falla sa mga sugyot nga gibutang sa unahan sa unahan.

Ug napakyas ingon sa usa ka politiko.

Si Simon wala. Big nga panahon.

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Sindikizani Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

Anandilola pansi, nthawi yayikulu

The Mlembi wakale mayiko a PN John Bonello, ndi ena onga iye, zazindikirika Simoni Busuttil analephera.

Falla monga Mutu wa PN.

Analephera mu masomphenya ake kwa dziko lathu.

Falla mu maganizo atapereka patsogolo.

Ndipo analephera ndale.

Simon anaphonya. Big nthawi.

————————————————– ————————————————– ————————————
支持打印页:http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

He let me down, big time

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Josie ma jiċħad xejn

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Josie ma jiċħad xejn

Josie did not deny anything

As part of the fierce campaign of Times to commend every step to make Simon and twist vigorously any initiative of Joseph Muscat and the Labor Party, it was now time to try to rehabilitate Josie Muscat through an interview on Talk Times.

The poor attempt for redemption of Josie but hardly ħadmitilhom as wished. Although it is said that the public will go with the party policy, will keep his opinions to him and jxandarhomx. One understands immediately that for Josie Muscat nothing has changed for those who are his famous views ultra-racist, homophobic and that battered women have blamed for provoking to their partner.

The only difference is that while a campaign a few weeks to really think jlissinx publicly.

Then after? Who knows?

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Josie ma jiċħad xejn

Josie ma jiċħad xejn

Bħala parti mill-kampanja qalila tat-Times biex ifaħħru kull pass li jagħmel Simon u jgħawġu kemm jifilħu kull inizjattiva ta’ Joseph Muscat u tal-Partit Laburista, issa kien imiss li jippruvaw jirriabilitaw lil Josie Muscat permezz ta’ intervista fuq Times Talk.

It-tentattiv fqir għar-redenzjoni ta’ Josie iżda ma tantx ħadmitilhom kif xtaqu. Minkejja li hu qal li fil-pubbliku ser jimxi mal-politika tal-partit, se jżomm l-opinjonijiet tiegħu għalih u ma jxandarhomx. Wiehed jifhem minnufih illi għal Josie Muscat ma nbidel xejn għal dawk li huma l-fehmiet famużi tiegħu ultra-razzisti, omofobiċi u li n-nisa msawta għandhom il-ħtija talli jipprovokaw lis-sieħeb taghhom.

L-unika differenza hi li għal waqt kampanja elettorali ta’ ftit ġimgħat ma jlissinx pubblikament kif tassew jaħsibha.

Imbagħad wara? Min jaf?

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

Josie het niks ontken

As deel van die kwaai veldtog van Times om elke stap te Simon maak en draai kragtig enige inisiatief van Joseph Muscat en die Labour Party beveel, dit was nou tyd om te probeer om te rehabiliteer Josie Muscat deur ‘n onderhoud op Talk Times.

Die arme poging vir verlossing van Josie maar skaars ħadmitilhom as gewens. Alhoewel dit word gesê dat die publiek sal gaan met die party beleid, sal sy menings te hou om hom en jxandarhomx. Een verstaan ​​onmiddellik dat vir Josie Muscat niks verander vir diegene wat sy beroemde uitsig ultra-rassistiese, homofobiese en dat mishandelde vroue het die skuld vir die uitdagende hul vennoot.

Die enigste verskil is dat terwyl ‘n veldtog ‘n paar weke om regtig te dink jlissinx openbaar.

Eers daarna? Wie weet?

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

Josie nuk e mohoi asgjë

Si pjesë e fushatës së ashpër të Times të përgëzoj çdo hap për të bërë Simon dhe kthesë fuqishëm çdo iniciativë e Joseph Muscat dhe Partinë e Punës, ajo tani ishte koha për të përpiqen për të rehabilituar Josie Muscat përmes një interviste në Talk Times.

Përpjekja e dobët për shpengimin e Josie por vështirë se ħadmitilhom si dëshironte. Edhe pse është thënë se publiku do të shkojë me politikën e partisë, do të mbajë opinionet e tij për të dhe jxandarhomx. Një e kupton menjëherë se për Josie Muscat asgjë nuk ka ndryshuar për ata që janë pikëpamjet e tij të famshme femra ultra-raciste, homofobike dhe që e dhunuara kanë fajësuar për provokimin për partnerin e tyre.

I vetmi ndryshim është se ndërsa një fushatë disa javë për të vërtetë mendoj jlissinx publikisht.

Pastaj, pas? Kush e di?

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

ጆዚ ምንም መከልከል ነበር

ስምዖን ማድረግ እና ተጋድሎ ጆሴፍ ሙስካት እና የሰራተኛ ፓርቲ ማንኛውም ተነሳሽነት ለማጣመም እያንዳንዱ እርምጃ ማመስገን ታይምስ ላይ ኃይለኛ ዘመቻ አካል እንደመሆኑ, አሁን ቶክ ታይምስ ላይ ቃለ መጠይቅ አማካኝነት ጆዚ ሙስካት መልሶ ወደ ለመሞከር ጊዜ ነበር.

ጆዚ መቤዠት ግን በጭንቅ ħadmitilhom እንደ ወደደ የ ደካማ ሙከራ. ይህ የህዝብ ወገን ፖሊሲ ጋር ይሄዳሉ ይነገራል ቢሆንም, እሱን እና jxandarhomx ወደ አመለካከት ይጠብቃል. አንድ ጆዚ ​​ሙስካት ምንም ያህል-እጅግ ዘረኛ, ከኢ እና ለሚፈጸምባቸው ሴቶች ያላቸውን አጋር ወደ የሚስብ ተጠያቂ ሊሆን ዝነኛ እይታዎች የሆኑ ሰዎች ተለውጧል ወዲያውኑ መሆኑን ይረዳል.

ብቸኛው ልዩነት ዘመቻ በጥቂት ሳምንታት ጊዜ በእርግጥ በይፋ jlissinx ማሰብ ነው.

ከዚያ በኋላ? ማን ያውቃል?

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

لم جوزي لا ينكر أي شيء

وكجزء من الحملة الشرسة تايمز أن أثني على كل خطوة لجعل سيمون وتطور بقوة أي مبادرة جوزيف مصكت وحزب العمل، فقد حان الوقت الآن لمحاولة إعادة تأهيل جوزي مصكت خلال مقابلة مع نقاش تايمز.

محاولة الفقيرة من أجل الخلاص من جوزي ولكن من الصعب ħadmitilhom كما تمنى. على الرغم من أن يقال ان الجمهور سوف يذهب مع سياسة الحزب، سوف تبقي آرائه له وjxandarhomx. واحد يفهم على الفور أن تغيرت لجوزي مصكت شيء بالنسبة لأولئك الذين هم له شهرة وجهات النظر وحملت النساء المعنفات فائقة العنصرية، الخوف من المثليين وذلك لاستفزاز لشريكه.

والفرق الوحيد هو أنه في حين أن حملة بضعة أسابيع للتفكير حقا jlissinx علنا.

ثم بعد؟ من يدري؟

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

Josie չի ժխտել ոչինչ

Որպես մաս կատաղի քարոզարշավի Times գովել ամեն քայլ, որպեսզի Սիմոնը եւ հեգնանքով ակտիվորեն ցանկացած նախաձեռնություն Ջոզեֆ Մուսկատ եւ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը, դա էր, հիմա ժամանակն է, փորձում է վերականգնել Josie Մուսկատ միջոցով տված հարցազրույցում Talk Times.

Որ աղքատ փորձ ազատագրութեան համար Josie սակայն հազիվ թե ħadmitilhom, ինչպես ցանկացել: Չնայած այն է, որ հասարակությունը պետք է հետ գնալ կուսակցության քաղաքականությանը, կպահի իր կարծիքն է նրան եւ jxandarhomx: Հասկանում անմիջապես, որ Josie Մուսկատ ոչինչ չի փոխվել է նրանց համար, ովքեր գտնվում են նրա հայտնի դիտում ծայրահեղ ռասիստական, homophobic եւ որ ծեծի կանայք մեղադրում են հրահրելու իրենց գործընկեր.

Միակ տարբերությունն այն է, որ այն ժամանակ, երբ քարոզչական մի քանի շաբաթ է, իրոք, կարծում եմ, որ jlissinx հրապարակայնորեն:

Դրանից հետո. Ով գիտի?

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Səhifə: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Josie ma jiċħad xejn

Josie şey yalan saymadı

Simon etmək və qəti Joseph Muscat və İşçi Partiyası hər hansı bir təşəbbüs twist hər bir addım emanet Times şiddətli kampaniya çərçivəsində, indi Talk Times müsahibə yolu ilə Josie Muscat bərpası üçün cəhd idi.

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah Prime Minister Simon?

The Leader of the Opposition with each day that passes is adding to the list of institutions that are attacking and people must dismiss. Today writers even continued attack on the Election Commission even though half of that committee is composed of members appointed by him. His disperament now also led to try to question the electoral process and the result of the judgment of the people.

In recent days attacked in obscene Simon Busuttil to the Attorney General, the Broadcasting Authority, and the Civil Service, stating that the lower head is not prepared for him, dismiss him.

This is not den speech of Leader of the Opposition. Not den speech aspires to lead the country and connects.

This country has many challenges before, but one problem – Simon Busuttil. The future of our country can only be good if we unite together as one people and b’serenità work and determination. Simon Busuttil is a threat to all this.

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Il-Kap tal-Oppożizzjoni ma’ kull jum li jgħaddi qed iżid mal-lista ta’ istituzzjonijiet li qed jattakka u persuni li jrid ikeċċi. Illum addirittura kompla bl-attakk fuq il-Kummissjoni Elettorali minkejja li nofs l-istess kummissjoni hija komposta minn membri appuntati minnu. Id-disperament tiegħu issa wasslu ukoll biex jipprova dubju fuq il-proċess elettorali u r-riżultat tal-ġudizzju tal-poplu.

F’dawn l-aħħar jiem Simon Busuttil attakka b’mod oxxen lill-Avukat Ġenerali, l-Awtorità tax-Xandir, u ċ-Ċivil, fejn qal li min mhux dispost ibaxxi rasu għalih, ikeċċih.

Dan mhux diskors den tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Mhux diskors den ta’ min jaspira li jmexxi u jgħaqqad pajjiż.

Dan il-pajjiż għandu ħafna sfidi quddiemu, imma problema waħda – Simon Busuttil. Il-futur ta’ pajjiżna jista’ biss ikun wieħed tajjeb jekk ningħaqdu flimkien bħala poplu u naħdmu b’serenità u d-determinazzjoni. Simon Busuttil huwa theddida għal dan kollu.

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah premier Simon?

Die Leier van die Opposisie met elke dag wat verbygaan is toe te voeg tot die lys van instellings wat die aanval en mense moet afdank. Vandag skrywers selfs voortgegaan aanval op die Verkiesingskommissie, selfs al is die helfte van daardie komitee bestaan ​​uit lede wat deur hom aangestel is. Sy disperament nou ook gelei om te probeer om die verkiesingsproses en die resultaat van die oordeel van die mense ondervra.

In die afgelope dae aangeval in onwelvoeglike Simon Busuttil om die Prokureur-generaal, die Uitsaai-owerheid, en die Staatsdiens, wat verklaar dat die laer kop nie bereid is om vir hom te ontslaan hom.

Dit is nie den toespraak van Leier van die Opposisie. Nie den toespraak streef daarna om die land te lei en verbind.

Hierdie land het baie uitdagings voor, maar een probleem – Simon Busuttil. Die toekoms van ons land kan net goed wees as ons saam te verenig as een volk en b’serenità werk en deursettingsvermoë. Simon Busuttil is ‘n bedreiging vir al hierdie dinge.

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah Kryeministri Simon?

Udhëheqësi i opozitës me çdo ditë që kalon është shtuar në listën e institucioneve që janë të sulmuar dhe njerëzit duhet ta shkarkojë. shkrimtarë sot edhe vazhdoi sulmin ndaj Komisionit Zgjedhor, edhe pse gjysma e atij komisioni është i përbërë nga anëtarë të emëruar prej tij. disperament tij tani çoi gjithashtu në përpjekje për të vënë në dyshim procesin zgjedhor dhe rezultatin e gjykimit të popullit.

Në ditët e fundit sulmuar në të pahijëshme Simon Busuttil të Prokurorit të Përgjithshëm, të Autoritetit të Transmetimit, dhe të Shërbimit Civil, duke deklaruar se kreu i ulët nuk është e përgatitur për të, të shkarkojë atë.

Kjo nuk është den fjalimin e liderit të opozitës. Jo fjalim den aspiron për të udhëhequr vendin dhe të lidhet.

Ky vend ka shumë sfida përpara, por një problem – Simon Busuttil. E ardhmja e vendit tonë mund të jetë e mirë vetëm nëse bashkohen së bashku si një popull dhe b’serenità punë dhe vendosmëri. Simon Busuttil është një kërcënim për të gjithë këtë.

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah ጠቅላይ ሚኒስትር ስምዖን?

ባለፈ ለእያንዳንዱ ቀን ጋር የተቃውሞ መሪ ላይ ጥቃት እና ሰዎች ማሰናበት እንዳለበት ተቋማት ዝርዝር ላይ በማከል ነው. ዛሬ ጸሐፊዎች እንኳ በዚያ ኮሚቴ ግማሽ ከእርሱ የተሾሙ አባላት ያቀፈ ነው እንኳ የምርጫ ኮሚሽን ላይ ጥቃት ቀጥሏል. የእሱ disperament አሁን ደግሞ የምርጫውን ሂደት እና ሰዎች ፍርድ ውጤት ጥያቄ ለመሞከር ወሰዱት.

በታችኛው ራስ እሱ ዝግጁ አይደለም በመግለጽ አቃቤ, የ ብሮድካስት ባለሥልጣን, እና የሲቪል ሰርቪስ ዘንድ ጸያፍ ስምዖን Busuttil ውስጥ ጥቃት በቅርብ ቀናት ውስጥ, እሱን አሰናብት.

ይህ ተቃውሞ መሪ ንግግር አደረጋችኋት አይደለም. አይደለም አደረጋችኋት ንግግር ወደ አገር መምራት ቆጶስነትን ቢፈልግ እና ያገናኛል.

ይህ አገር በፊት በርካታ ፈታኝ ሁኔታዎች አሉት, ነገር ግን አንድ ችግር – ስምዖን Busuttil. እኛ አንድ ሕዝብ እንደ ሆነ ሥራ ቆራጥነት b’serenità አብረው አንድነት ከሆነ የእኛ አገር የወደፊት ብቻ ጥሩ ሊሆን ይችላል. ስምዖን Busuttil ሁሉ ይህን ስጋት ነው.

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

رئيس الوزراء Timmaġinah سيمون؟

زعيم المعارضة مع كل يوم يمر يضيف إلى قائمة المؤسسات التي تهاجم والناس يجب أن يرفض. كتاب اليوم حتى استمر الهجوم على لجنة الانتخابات على الرغم من أن يتكون نصف هذه اللجنة من أعضاء يعينهم. disperament له بقيادة الآن أيضا في محاولة للتشكيك في العملية الانتخابية، ونتيجة لحكم الشعب.

في الأيام الأخيرة لهجوم في فاحشة سيمون بوسوتيل إلى النائب العام، وهيئة الإذاعة، والخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد رئيس أقل بالنسبة له، وفصله.

هذه ليست وكر خطاب زعيم المعارضة. ليس الكلام دن يطمح لقيادة البلاد ويربط.

هذا البلد لديه العديد من التحديات من قبل، ولكن مشكلة واحدة – سيمون بوسوتيل. مستقبل بلدنا لا يكون جيدا إلا إذا اتحدنا معا كشعب واحد وb’serenità العمل والعزيمة. سيمون بوسوتيل هو خطر على كل هذا.

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Timmaġinah Prim Ministru lil Simon?

Timmaġinah վարչապետը Սիմոն.

Առաջնորդ ընդդիմության յուրաքանչյուր օրվա համար, որոնք անցնում ավելացնելով, որ ցանկում ինստիտուտների, որոնք հարձակվում, եւ մարդիկ պետք է կանտեսի: Այսօր գրողները նույնիսկ շարունակվեց վրա հարձակումը ընտրական հանձնաժողովի, թեեւ կեսը այդ հանձնաժողովի կազմում նշանակված անդամներից նրա կողմից: Նրա disperament այժմ նաեւ հանգեցրել է փորձում են կասկածի տակ է ընտրական գործընթացը եւ արդյունքը վճռի ժողովրդի:

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon without costing and vision in his’proposti

Simon Busuttil continues to present the proposals people already implemented a Labor government.

This week already characterized by unsustainable costed proposals and, for now, this morning, Simon again came up with another proposal. The irony is that at the beginning of the election campaign, one of the heads of the PN, Simon Busuttil, came to say that this election is based on the proposals but on principles.

For now, being emitted proposals already made, to mimic presents something concrete to people.

It was now the next tax relief on pensions.

Measures already announced in the last budget, where that pensioners aged over 61 years will no longer pay taxes income on pension or pensjonijeit from different sources, including that of social security, treasury as well as local or foreign pensions.

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon Busuttil qed jibqa’ jippreżenta lill-poplu proposti li diġà implimenta Gvern Laburista.

Din il-ġimgħa kienet diġà kkaratterizzata minn proposti mhux sostenibbli u costed, biex issa, dalgħodu, Simon reġa’ ħareġ bi ‘proposta’ oħra. L-ironija hi li fil-bidu tal-kampanja elettorali, wieħed mill-Kapijiet tal-PN, Simon Busuttil, ħareġ jgħid li din mhijiex elezzjoni bbażata fuq il-proposti imma fuq il-prinċipji.

Biex issa, qed joħorġ proposti li diġà saru, biex taparsi qed jippreżenta xi ħaġa konkreta lill-poplu.

Kien imiss issa l-eżenzjoni tat-taxxa minn fuq il-pensjonijiet.

Miżura li kienet diġà tħabbret fil-baġit li għadda, fejn dak il-pensjonanti li għandhom iktar minn 61 sena mhumiex se jibqgħu jħallsu income taxi fuq il-pensjoni jew pensjonijeit li jiġu minn sorsi differenti, inkluż dik tas-sigurtà soċjali, tat-teżor kif ukoll pensjonijiet lokali jew barranin.

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon sonder kos en visie in his’proposti

Simon Busuttil gaan voort om die voorstelle mense reeds ‘n Labour regering geïmplementeer te bied.

Hierdie week reeds gekenmerk deur onvolhoubare begroot voorstelle en, vir nou, vanoggend, Simon gekom met ‘n ander voorstel. Die ironie is dat aan die begin van die verkiesingsveldtog, een van die hoofde van die PK, Simon Busuttil, het gekom om te sê dat hierdie verkiesing is gebaseer op die voorstelle, maar op beginsels.

Vir nou, wat uitgestraal voorstelle wat reeds gemaak is, geskenke iets daadwerkliks aan mense om na te boots.

Dit was nou die volgende belastingverligting op pensioen.

Maatreëls reeds aangekondig in die laaste begroting, waar daardie pensioenarisse bejaardes oor 61 jaar sal belasting inkomste nie meer betaal op pensioen of pensjonijeit uit verskillende bronne, insluitend dié van sosiale sekerheid, tesourie sowel as plaaslike of buitelandse pensioene.

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon pa kushton dhe vizion në his’proposti

Simon Busuttil vazhdon të paraqesë propozimet e njerëzve tashmë të zbatuar një qeveri të Punës.

Këtë javë tashmë karakterizohet nga propozimet paqëndrueshme kosto dhe, tani për tani, këtë mëngjes, Simon përsëri doli me një tjetër propozim. Ironia është se në fillim të fushatës zgjedhore, një prej krerëve të PN, Simon Busuttil, erdhi për të thënë se këto zgjedhje është i bazuar në propozimet, por në parime.

Tani për tani, duke u emetuar propozimet e bëra tashmë, për të imituar paraqet diçka konkrete për njerëzit.

Ajo tani ishte lehtësim tjetër tatimi mbi pensionet.

Masat tashmë njoftoi në buxhetin e fundit, ku se pensionistët e moshës mbi 61 vjet nuk do të paguajnë të ardhurat e taksave mbi pension ose pensjonijeit nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe atë të sigurimeve shoqërore, thesarit si dhe pensionet vendas ose të huaj.

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

ስምዖን his’proposti ውስጥ ዋጋና ራዕይ ያለ

ስምዖን Busuttil ሰዎች አስቀድመው የጉልበት መንግስት ተግባራዊ ያለውን ሀሳብ ማቅረብ ይቀጥላል.

አስቀድሞ አሁን ለ መቻሉንና costed ሀሳቦች እና ባሕርይ በዚህ ሳምንት, በዚህ ጠዋት, ስምዖን እንደገና ሌላ ሃሳብ ጋር መጣ. ምፀቱ ወደ ምርጫ ዘመቻ, የ PN ስምዖን Busuttil መሪዎች መካከል አንዱ መጀመሪያ ላይ ይህ ምርጫ ሀሳብ ላይ ሳይሆን መርሆዎች ላይ የተመሠረተ ነው ይላሉ መጣ መሆኑን ነው.

ለአሁኑ, ስጦታዎች ሰዎች ተጨባጭ ነገር አስመስለው አስቀድሞ አድርጓል ሀሳቦች, ከመነጋገሩ እየተደረገ.

አሁን የጡረታ ላይ ቀጣዩ የታክስ እፎይታ ነበር.

እርምጃዎች አስቀድመው በዚያ ከእንግዲህ ማህበራዊ ዋስትና, ግምጃ ቤት ጨምሮ ከተለያዩ ምንጮች የጡረታ ወይም pensjonijeit ላይ ቀረጥ ገቢ ይከፍላል 61 ዓመታት በላይ አረጋዊው የጡረተኞች የት ባለፈው በጀት ውስጥ አስታወቀ እንዲሁም የአካባቢ ወይም የውጭ የጡረታ ሆነው.

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

سيمون دون تكلف والرؤية في his’proposti

تواصل سيمون بوسوتيل لتقديم مقترحات الناس تنفيذها بالفعل حكومة حزب العمال.

هذا الأسبوع تميزت بالفعل مقترحات محددة التكاليف التي لا يمكن تحملها و، حتى الآن، في هذا الصباح، سيمون جاءت مرة أخرى مع مقترح آخر. المفارقة هي أنه في بداية الحملة الانتخابية، واحدة من رؤساء PN، سيمون بوسوتيل، جاء ليقول أن هذه الانتخابات على أساس المقترحات ولكن على المبادئ.

في الوقت الراهن، المنبعثة المقترحات التي قدمت بالفعل، لتقليد يقدم شيئا ملموسا للناس.

ومن الآن وتخفيف الضرائب المقبلة على المعاشات التقاعدية.

التدابير التي أعلن عنها بالفعل في الميزانية الماضية، حيث أن المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 61 عاما لن تدفع ضريبة الدخل على التقاعد أو pensjonijeit من مصادر مختلفة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والخزينة وكذلك المعاشات المحلية أو الأجنبية.

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Simon ta’ mingħajr costings u viżjoni fil-‘proposti’ tiegħu

Simon առանց ծախսերի եւ տեսլականի his’proposti

Simon Busuttil շարունակում է ներկայացնել առաջարկություններ, մարդիկ արդեն իրականացնում է աշխատանքային կառավարություն:

Այս շաբաթ արդեն բնութագրվում է անկայուն կազմում էին առաջարկների եւ, հիմա, այս առավոտ, Սիմոն նորից եկան մեկ այլ առաջարկով: Զավեշտն այն է, որ սկզբում նախընտրական քարոզարշավի, մեկը ղեկավարների PN Սիմոն Busuttil, եկել է ասելու, որ այս ընտրությունները առաջարկությունների հիման վրա, այլ սկզբունքների հիման վրա:

Հիմա, լինելով արտանետվել առաջարկություններ արդեն արված, որպեսզի նմանակող է ներկայացնում ինչ-որ բան կոնկրետ մարդկանց.

Այն էր, հիմա հաջորդ հարկային թեթեւացումը է կենսաթոշակների:

Միջոցառումները արդեն հայտարարել է, որ վերջին բյուջե, որտեղ որ կենսաթոշակառուների տարիքի ավելի քան 61 տարիների ընթացքում այլեւս հարկեր վճարել եկամուտը թոշակի կամ pensjonijeit տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում `սոցիալական ապահովության, գանձարանում ինչպես նաեւ տեղական կամ օտարերկրյա կենսաթոշակների:

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Panicked Simon says proposals do not matter

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-Panicked Simon says proposals do not matter

Panicked Simon says proposals do not matter

Who advised Simon to say proposals do not matter and this election is not about proposals?

It is only about proposals and the question of who will lead us, Joseph or Simon? Simon is afraid to name himself too, calling himself Malta instead. What arrogance.

PN extremists, who are being fooled into a hysterical anger, think proposals do not matter.

To most of us they do matter.

Free transport for children and pensioners matters.

Free childcare matters.

Free medicines and delivery of medicines matters.

Free school transport for all school children, which includes supervision, is long overdue.

Simon, by comparison, has not even costed his one dramatic proposal — to give people who buy in Gozo €10,000.

Even Claudio Grech looked very uncomfortable as Simon failed to answer any question on this half-baked proposal with conviction. Simon does not look or sound like a PM in waiting.

————————————————– ————————————————– ————————————
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

Imwerwra Simon jgħid proposti ma kwistjoni

Min parir Simon ngħid proposti ma kwistjoni u din l-elezzjoni mhix dwar proposti?

Huwa biss dwar il-proposti u l-kwistjoni dwar min ser iwassalna, Joseph jew Simon? Simon jibża biex insemmu lilu nnifsu wisq, jitlob huwa stess Malta minflok. Liema arroganza.

estremisti PN, li qed jiġu fooled fis rabja hysterical, jaħsbu proposti ma jimpurtax.

Biex ħafna minna huma ma jimpurtax.

trasport b’xejn għat-tfal u kwistjonijiet pensjonanti.

kwistjonijiet kura tat-tfal b’xejn.

mediċini b’xejn u l-kunsinna ta ‘kwistjonijiet mediċini.

trasport tal-iskola b’xejn għat-tfal kollha tal-iskola, li jinkludi s-superviżjoni, imissha ilha li saret.

Simon, permezz ta ‘tqabbil, lanqas biss costed proposta drammatiċi tiegħu wieħed – biex tagħti lin-nies li jixtru f’Għawdex € 10,000.

Anke Claudio Grech ħares skomda ħafna kif Simon naqas li tirrispondi xi mistoqsija dwar din msajra nofs proposta ma ‘kundanna. Simon ma tfittex jew ħoss bħal PM stennija.

————————————————– ————————————————– ————————————
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page ondersteun
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

Paniekbevange Simon sê voorstelle nie saak nie

Wie aangeraai Simon te sê voorstelle nie saak nie en hierdie verkiesing gaan nie oor voorstelle?

Dit is slegs sowat voorstelle en die vraag van wat ons, Joseph of Simon sal lei? Simon is bang om homself te noem, homself roep Malta plaas. Wat arrogansie.

PK ekstremiste, wat word mislei in ‘n histeriese woede, dink voorstelle nie saak nie.

Vir die meeste van ons hulle saak.

Gratis vervoer vir kinders en pensioenarisse sake.

Gratis kindersorg sake.

Gratis medisyne en aflewering van medisyne sake.

Gratis skool vervoer vir alle skoolkinders, wat toesig sluit, is lankal.

Simon, in vergelyking, het nie eens begroot sy een dramatiese voorstel – om mense wat koop in Gozo € 10,000 gee.

Selfs Claudio Grech lyk baie ongemaklik as Simon versuim het om enige vraag oor hierdie half gebakte voorstel met oortuiging te beantwoord. Simon lyk nie of klink soos ‘n PM in wag.

————————————————– ————————————————– ————————————
Përkraheni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

Panik Simon thotë se propozimet nuk kanë rëndësi

I cili e këshilloi Simonin për të thënë propozimet nuk kanë rëndësi dhe këto zgjedhje nuk ka të bëjë propozime?

Kjo është vetëm në lidhje me propozimet dhe pyetjen se kush do të na, Jozefin apo Simon çojë? Simon ka frikë për të përmendur veten e tij shumë, duke e quajtur veten Maltën në vend. Çfarë arrogance.

Ekstremistët PN, të cilët janë duke u mashtrohen në një zemërim histerike, mendoj se propozimet nuk kanë rëndësi.

Për shumicën prej nesh që kanë rëndësi.

transport falas për fëmijët dhe pensionistët çështje.

Pa çështje kujdesin ndaj fëmijëve.

ilaçe falas dhe shpërndarjen e çështjeve barnave.

Transporti i lirë shkollë për të gjithë fëmijët e shkollës, e cila përfshin mbikëqyrjen, është vonuar.

Simon, nga krahasimi, nuk ka kosto edhe një propozim të tij dramatik – për të dhënë njerëzit që blejnë në Gozo 10,000 €.

Edhe Claudio Grech dukej shumë e pakëndshme, si Simon dështuar për të përgjigjen për çdo pyetje mbi këtë propozim gjysmë-pjekur me bindje. Simon nuk duket apo të tingëllojë si një PM në pritje.

————————————————– ————————————————– ————————————
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

በጣም ደንግጬ ስምዖን ሀሳቦች ለውጥ አይደለም ይላል

ማን ሀሳቦች ለውጥ አይደለም ለማለት ስምዖን ከነገረው በዚህ የምርጫ ሀሳቦች ጉዳይ አይደለም?

ይህም ብቻ ሀሳቦች እና እኛን, ዮሴፍ ወይም ስምዖን ይመራል ማን ጥያቄ ነው? ስምዖን ይልቅ ማልታ ራሱን በመጥራት, በጣም ለራሱ ስም ፈርተው ነው. ምን ዓይነት ዕብሪት.

አንድ እየተርበተበትኩ ቁጣ ወደ እየተታለሉ ማን PN ጽንፈኞች, ሀሳቦች ለውጥ አይደለም ያስባሉ.

አብዛኞቻችን ወደ እነርሱ አስፈላጊ ነው.

ልጆች እና የጡረተኞች ጉዳይ ነጻ ትራንስፖርት.

በነጻ የህጻን እንክብካቤ ጉዳዮች.

ነጻ መድሃኒቶች እና መድሃኒቶች ጉዳዮች አሰጣጥ.

ክትትል የሚያካትት ሁሉ የትምህርት ቤት ልጆች ነፃ የትምህርት ትራንስፖርት, ረጅም ዘግይቷል ነው.

Gozo ውስጥ € 10,000 ለመግዛት ሰዎች ለመስጠት – ስምዖን, ንጽጽር በማድረግ, እንኳን አንድ አስገራሚ ሐሳብ costed አይደለም.

ስምዖን እምነት ጋር ይህን ግማሽ-የተጋገረ ሀሳብ ላይ ማንኛውም ጥያቄ መልስ አልቻለም እንደ እንኳ ክላውድዮ Grech በጣም የማይመች ተመለከተ. ስምዖን መፈለግ ወይም በመጠበቅ ላይ PM ባይመስልም ነው.

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

يقول سيمون بالذعر المقترحات لا يهم

الذي نصح سيمون القول المقترحات لا يهم وهذه الانتخابات ليست حول المقترحات؟

أنها ليست سوى حوالي المقترحات ومسألة من الذي سيقودنا جوزيف أو سيمون؟ سيمون يخاف على سبيل المثال نفسه أيضا، واصفا نفسه مالطا بدلا من ذلك. ما الغطرسة.

المتطرفين PN، الذي يجري ينخدع إلى غضب هستيري، والتفكير المقترحات لا يهم.

لمعظمنا أنها لا يهم.

النقل المجاني للأطفال والمسائل المتقاعدين.

المسائل رعاية الأطفال مجانا.

الأدوية مجانا وتسليم الأمور الأدوية.

النقل المدرسي مجانا لجميع أطفال المدارس، والتي تشمل الإشراف وطال انتظاره.

سيمون، على سبيل المقارنة، لم حتى حسبت اقتراحه الدراماتيكي – لإعطاء الناس الذين يشترون في غوزو 10000 €.

بدا حتى كلاوديو غريش غير مريح للغاية كما فشل سيمون للإجابة على أي سؤال حول هذا الاقتراح خبز نصف باقتناع. سيمون لا تبدو أو يبدو وكأنه PM في حالة انتظار.

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Panicked Simon says proposals do not matter

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Gwerra fis-Sette Giugno?

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————Gwerra fis-Sette Giugno?

War in the Sette Giugno?

Threats are instigating the PN is reaching very low levels and are lost every principle of serenity and serious policy in the election campaign.

In an attempt to shed ugly shadow on the change in the voting document, which change was approved unanimously by the Electoral Commission, that both representatives of the Labor Party and representatives of the Nationalist Party , Beppe Fenech Adami came to say that the document can not be deleted because it is in plastic. A complete list of what might happen to this document.

The irresponsibility of the Nationalist Party, now, is leading to these kind of comments.

On the one hand we have the gap and on the other hand we have unity. The choice is yours.

—————————————————————————————————————————————-
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
—————————————————————————————————————————————-

Gwerra fis-Sette Giugno?

Gwerra fis-Sette Giugno?

It-theddid li qed jinstiga l-PN qed jilħaq livelli baxxi ħafna u qed jintilef kull prinċipju ta’ serenità u politika serja f’din il-kampanja elettorali.

F’tentattiv biex jintefa’ dell ikrah fuq il-bidla fid-dokument tal-vot, liema bidla kienet approvata b’mod unanimu mill-Kummissjoni Elettorali, jiġifieri kemm mir-rappreżentanti tal-Partit Laburista kif ukoll mir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami ħareġ jgħid li d-dokument jista’ jitħassar għaliex mhux qiegħed fil-plastik. Ta elenku sħiħ ta’ x’jista’ jiġrilu dan id-dokument.

L-irresponsabilità tal-PN, issa, qed twassal għal dawn it-tip ta’ kummenti.

Fuq naħa għandna l-firda u fuq in-naħa l-oħra għandna l-għaqda. L-għażla f’idejk.

————————————————– ————————————————– ————————————
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

Oorlog in die Sette giugno?

Bedreigings is inleiden die PK reik ‘n baie lae vlakke en verlore elke beginsel van kalmte en ernstige beleid in die verkiesingsveldtog.

In ‘n poging om lelike skaduwee te werp op die verandering in die stemming dokument, wat verandering eenparig goedgekeur deur die Verkiesingskommissie, wat beide verteenwoordigers van die Labour Party en verteenwoordigers van die Nasionale Party , Beppe Fenech Adami het om te sê dat die dokument nie kan verwyder, want dit is in plastiek. ‘N Volledige lys van wat kan gebeur om hierdie dokument.

Die onverantwoordelikheid van die Nasionale Party, nou, ‘n leidende rol om hierdie soort van kommentaar.

Aan die een kant het ons die gaping en aan die ander kant het ons eenheid. Die keuse is joune.

————————————————– ————————————————– ————————————
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

Lufta në Sette giugno?

Kërcënimet janë nxitjen e PN po arrin nivele shumë të ulëta dhe janë të humbur çdo parimin e qetësi dhe politikave serioze në fushatën zgjedhore.

Në një përpjekje për të hedhur hije shëmtuar në ndryshimin në dokumentin e votimit, i cili ndryshim është miratuar unanimisht nga Komisioni Zgjedhor, që të dy përfaqësues të Partisë së Punës dhe përfaqësues të Partisë Nacionaliste , Beppe Fenech Adami erdhi për të thënë se dokumenti nuk mund të fshihet sepse është në plastike. Një listë e plotë e asaj që mund të ndodhë në këtë dokument.

Papërgjegjshmëria e Partisë Nacionaliste, tani, po çon në këto lloj komenteve.

Nga njëra anë kemi hendekun dhe në anën tjetër kemi unitet. Zgjedhja është e juaja.

————————————————– ————————————————– ————————————
ድጋፍ ማተም ገጽ: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

በ Sette Giugno ውስጥ ጦርነት?

አደጋዎችን PN በጣም ዝቅተኛ ደረጃ እየደረሱ ነው እና የምርጫ ዘመቻ ውስጥ ተረጋግተህና ከባድ ፖሊሲ ሁሉ መርህ ያጡ ናቸው instigating ነው.

አንድ ሙከራ ውስጥ, የምርጫ ኮሚሽን በ በአንድ ጸድቋል ይህም ለውጥ መስጫ ሰነድ ውስጥ ለውጥ ላይ አስቀያሚ ጥላ ለማፍሰስ መሆኑን Nationalist Party ሁለቱም ወደ የሰራተኛ ፓርቲ ተወካዮች እና ወኪሎቻቸው , Beppe Fenech የአዳሚ ይህ ፕላስቲክ ውስጥ ስለሆነ ሰነዱን ሊሰረዝ አይችልም ይላሉ መጣ. በዚህ ሰነድ ላይ ሊከሰት ይችላል ነገር ሙሉ ዝርዝር.

የ Nationalist ፓርቲ መካከል irresponsibility, አሁን, አስተያየቶች እነዚህን ዓይነት የሚያደርስ ነው.

በአንድ በኩል እኛ ክፍተት ያላቸው ሲሆን በሌላ በኩል እኛ አንድነት አለን. ምርጫው የእናንተ ነው.

————————————————– ————————————————– ————————————
دعم طباعة الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

الحرب في الخاص سيتي Giugno؟

التهديدات التحريض على PN والوصول إلى مستويات منخفضة جدا، وفقدت كل مبدأ من الصفاء وسياسة جادة في الحملة الانتخابية.

في محاولة لإلقاء الظل القبيح على التغيير في وثيقة التصويت، التي تغير وتمت الموافقة بالإجماع من قبل المفوضية العليا للانتخابات، أن كلا من ممثلي حزب العمل وممثلي الحزب الوطني جاء بيبي فينيش أدامي أن أقول أن الوثيقة لا يمكن حذف لأنه في البلاستيك. قائمة كاملة من ما يمكن أن يحدث لهذه الوثيقة.

اللامسؤولية من الحزب القومي، الآن، يؤدي إلى هذا النوع من التعليقات.

من ناحية لدينا فجوة ومن ناحية أخرى لدينا وحدة وطنية. والخيار لك.

————————————————– ————————————————– ————————————
Աջակցության Տպել էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

Պատերազմի Sette Giugno.

Սպառնալիքներ են հրահրել PN հասնում են շատ ցածր մակարդակի են եւ կորցնում ամեն սկզբունքը պարզություն եւ լուրջ քաղաքականության ընտրարշավին:

`Փորձելով թափել տգեղ ստվեր է փոփոխության քվեարկության փաստաթղթում, որը փոփոխությունը հաստատված կողմից միաձայն ընտրական հանձնաժողովի, որ երկու ներկայացուցիչները Լեյբորիստական ​​կուսակցության ներկայացուցիչներ եւ Ազգայնական կուսակցության , Beppe Fenech Adami սկսեցին խոսել, որ փաստաթուղթը չի կարող ջնջվել, քանի որ այն գտնվում է պլաստիկ. Ամբողջական ցանկը, թե ինչ կարող է պատահել այս փաստաթղթի.

Որ անպատասխանատվությունը Ազգայնական կուսակցության, հիմա, հանգեցնելով այդ տեսակի մեկնաբանությունների:

Է, մի կողմից մենք ունենք բացը, իսկ մյուս կողմից, մենք ունենք միասնություն: Ընտրությունը ձերն է.

————————————————– ————————————————– ————————————
Support Print Səhifə: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

Sette Giugno müharibə?

Təhlükələr PN çox aşağı səviyyədə çatan və seçki kampaniyasında buludsuzluq və ciddi siyasət hər prinsipi itirilmiş təhrikedici olunur.

cəhdi, Seçki Komissiyası tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi dəyişiklik səsvermə sənəddə dəyişiklik haqqında çirkin kölgə salmaq ki, Milliyyətçi Partiyası həm İşçi Partiyası nümayəndələri və nümayəndələri , Beppe Fenech Adami bu plastik çünki sənəd silinə bilməz ki, gəldi. Bu sənədə baş verə bilər nə tam siyahısı.

Milliyyətçi Partiyası məsuliyyətsizliyi, indi, şərh bu cür aparıcı olunur.

Bir tərəfdən biz boşluğu və digər tərəfdən birlik var. seçim sizin.

————————————————– ————————————————– ————————————
Print Page laguntza: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ————————————

Gwerra fis-Sette Giugno?

Gerra Sette Giugno en?

Mehatxuak instigating dira PN da maila oso baxua iritsi eta lasaitasuna eta politika serio printzipioa guztietan galdu egiten dira hauteskunde kanpainan.

Saiakera bat itsusi itzal ederki bozketa dokumentuan aldaketa, eta horrek aldaketa aho batez onartu zen Hauteskunde Batzordeak, hori bai Lan Party ordezkariek eta ordezkari Alderdi Jeltzaleak du Beppe Fenech Adami iritsi dokumentua ezin da ezabatu dela plastikozko delako esan. Zer dokumentu hau gertatuko liteke zerrenda osoa.

[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]