Performing SQL Server 2012 Database Backups

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Per­form­ing SQL Server 2012 Data­base Backups

To cre­ate a par­tial backup, you include the READ_WRITE_FILEGROUPS clause with the BACKUP_DATABASE state­ment. In the clause, you can also list any read-only filegroups you want to include in the backup. You also need to spe­cify the backup device and option­ally DIFFERENTIAL if applic­able.

Note
You can’t per­form a par­tial backup using the SSMS — you have to use the BACKUP DATABASE state­ment to do this.

Syn­tax
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [,…n]]

You can use this code to cre­ate a par­tial backup of the Adven­ture­Work­s2012 data­base of only the read\write filegroups includ­ing the PRIMARY filegroup.

BACKUP DATABASE Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
TO DISK = C:\SQLBackup\AdventureWorks2012.bak’
WITH NOFORMAT, NOINIT, SKIP
GO

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Jwettqu SQL Server 2012 Backups Data­base

Biex jinħo­loq backup par­z­jali, inti jinklu­du l-klawżola READ_WRITE_FILEGROUPS mad-dikjarazz­joni BACKUP_DATABASE. Fil-klawsola, inti tista wkoll lista kwalunk­we jaqraw-biss filegroups inti tix­tieq li jinklu­du fil-backup. Għandek bżonn ukoll li jiġi speċi­fikat l-appar­at backup u DIFFERENZJALI b’għażla jekk app­likab­bli.

Nota
Inti ma jistax iwettaq backup par­z­jali bl-użu SSMS — inti għandek tuża l-istqar­ri­ja backup data­base biex jagħm­lu dan.

sin­tassi
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [… n]]

Tista tuża dan il-kodiċi li toħ­loq backup par­z­jali tad-data­base Adven­ture­Work­s2012 ta’ biss l-filegroups jaqra \ tikteb inkluż il filegroup PRIMARY.

Adven­ture­Work­s2012 backup data­base
READ_WRITE_FILEGROUPS
LI = DISK ““Ċ: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak””
MA NOFORMAT, NOINIT, SKIP
GO

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Die uit­vo­er van SQL Server 2012 Data­base Backups

Om n gedeel­te­like Friends skep, jy sluit die READ_WRITE_FILEGROUPS klousule met die BACKUP_DATABASE verklar­ing. In die klousule, kan jy ook n lys van enige lees net filegroups wat jy wil in die rug­steun te sluit. Jy moet ook die rug­steun toes­tel en opsion­eel DIF­FER­ENSIëLE spesi­fiseer indi­en van toe­p­assing.

nota
Jy kan n gedeel­te­like Friends nie uit te voer met behulp van die SSMS — jy moet die rug­steun DATABASIS verklar­ing gebruik om dit te doen.

sin­tak­s­is
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [… N]]

Jy kan hierdie kode gebruik om n gedeel­te­like Friends van die Adven­ture­Work­s2012 data­bas­is van net die lees \ skryf filegroups insluitend die primêre filegroup skep.

BACKUP DATABASE Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
Op skyf = C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak’
MET NOFORMAT, NOINIT, GAAN NA
GAAN

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kry­er­ja e SQL Server 2012 Backups Data­base

Për të krijuar një kopje rezer­vë të pjessh­me, të përf­shirë klauzolën READ_WRITE_FILEGROUPS me deklar­atën BACKUP_DATABASE. Në pikën, ju gjithashtu mund të listës ndon­jë read-only filegroups ju dëshironi që të përf­shijë në rezer­vë. Ju gjithashtu duhet të për­cak­to­jë pajis­jen backup dhe difer­en­ciale mun­dës­isht nëse është e aplikuesh­me.

shën­im
Ju nuk mund të krye­jë një backup të pjesshëm duke për­dor­ur SSMS — ju duhet të për­dorni deklar­atën backup data­base për të bërë këtë.

Sin­tak­së
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [, … n]]

Ju mund të për­dorni këtë kod për të krijuar një kopje rezer­vë të pjessh­me të dhënave Adven­ture­Work­s2012 e vetëm filegroups të lexuar \ shk­ru­aj përf­shirë filegroup PRIMARY.

BACKUP DATABASE Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
PËR = Disk C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak’
ME NOFORMAT, NOINIT, SKIP
GO

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

SQL Server 2012 ጎታ ምትኬዎች ማከናወን

ከፊል የመጠባበቂያ ቅጂ ለመፍጠር, የ BACKUP_DATABASE መግለጫ ጋር READ_WRITE_FILEGROUPS ሐረግ ያካትታሉ. ሐረግ ላይ: እናንተ ደግሞ ማንኛውም ተነባቢ-ብቻ የመጠባበቂያ ቅጂው ውስጥ ማካተት ይፈልጋሉ filegroups መዘርዘር ይችላሉ. በተጨማሪም ተገቢነት ከሆነ የመጠባበቂያ መሣሪያ እና እንደ አማራጭ ልዩነት መግለጽ ይኖርብናል.

ማስታወሻ
የ SSMS በመጠቀም በከፊል የመጠባበቂያ ማከናወን ይችላሉ — ይህን ለማድረግ የመጠባበቂያ ጎታ መግለጫ መጠቀም ነው.

የአገባብ
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [, … n]]

አንተ ተቀዳሚ filegroup ጨምሮ ብቻ የተነበበ \ ጻፍ filegroups መካከል Adven­ture­Work­s2012 ዳታቤዝ ከፊል የመጠባበቂያ ቅጂ ለመፍጠር ይህን ኮድ መጠቀም ይችላሉ.

ምትኬ የውሂብ ጎታ Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
ዲስክ = ወደ C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak’
NOFORMAT ጋር, NOINIT, ዝለል
ሂድ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

أداء ملقم SQL 2012 قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي

لإنشاء نسخة احتياطية الجزئي، قمت بتضمين شرط READ_WRITE_FILEGROUPS مع بيان BACKUP_DATABASE. في بند، يمكنك أيضا إدراج أي قراءة فقط filegroups والتي تريد تضمينها في النسخة الاحتياطية. تحتاج أيضا إلى تحديد جهاز النسخ الاحتياطي والتفاضلية اختياريا إن وجدت.

ملحوظة
لا يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي الجزئي باستخدام SSMS — لديك لاستخدام العبارة قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي للقيام بذلك.

بناء الجملة
READ_WRITE_FILEGROUPSFILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [… ن]]

يمكنك استخدام هذا الرمز لإنشاء نسخة احتياطية جزئية من قاعدة بيانات Adven­ture­Work­s2012 فقط على filegroups وقراءة \ كتابة بما في ذلك مجموعة ملفات الأولية.

النسخ الاحتياطي قاعدة بيانات Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
TO = القرص ““C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak””
مع NOFORMAT، NOINIT، SKIP
اذهب

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Կատարողական SQL Server 2012 բազայի backups

Է ստեղծել մասնակի կրկնօրինակում, դուք ներառում է READ_WRITE_FILEGROUPS դրույթ հետ BACKUP_DATABASE հայտարարության մեջ: Ի կետում, դուք կարող եք նաեւ նշեք ցանկացած կարդալ միայն filegroups դուք ցանկանում եք ներառել է կրկնօրինակում. Դուք նաեւ պետք է նշեք պահեստային սարքը եւ ընտրովի Դիֆերենցիալ եթե կիրառելի է:

Նշում
Դուք չեք կարող կատարել մասնակի կրկնօրինակում օգտագործելով SSMS — դուք պետք է օգտագործել կրկնօրինակում բազա հայտարարություն է դա անել:

շարահյուսություն
READ_WRITE_FILEGROUPS [, FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [… n]]

Դուք կարող եք օգտագործել այս կոդը է ստեղծել մասնակի պահեստային Adven­ture­Work­s2012 տվյալների բազայի միայն Կարդալ \ գրել filegroups, այդ թվում ‘PRIMARY filegroup:

Backup ԲԱԶԱՆ Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
Սկավառակի = C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak’
ՀԵՏ NOFORMAT, NOINIT, ցատկող
GO

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

SQL Server 2012 Data­base yedeklemel­er Per­form­ing

qis­mən yedek yar­at­maq üçün, BACKUP_DATABASE bəy­anat­la READ_WRITE_FILEGROUPS bənd dax­ildir. bənd­də, siz də hər hansı bir oxu­maq yal­nız backup dax­il istədiy­in­iz filegroups sadala­maq olar. Siz həmçin­in əgər varsa backup cihaz və isteğe difer­ensi­al müəyyən etmək lazım­dır.

Qeyd
Siz SSMS isti­fadə edərək, bir qis­mən backup çıxış edə bilməz — Bunu YEDEK BAZASI bəy­anat isti­fadə etmək lazım­dır.

sin­tak­s­is
READ_WRITE_FILEGROUPS [FILEGROUP = {logic­al_­filegroup_­name} [… n]]

Siz PRIMARY filegroup, o cüm­lədən yal­nız oxu­maq \ yazmaq filegroups of Adven­ture­Work­s2012 baza­sı qis­mən backup yar­at­maq üçün bu kodu isti­fadə edə bilərsin­iz.

YEDEK BAZASI Adven­ture­Work­s2012
READ_WRITE_FILEGROUPS
DİSK = TO C: \ SQL­Backup \ AdventureWorks2012.bak “”
NOFORMAT ilə, NOINIT keçmək
GO

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

SQL Server 2012 Data­base Segur­tasun-kopiak egit­ean

backup part­zi­al bat sortzeko, besteak beste, zuk READ_WRITE_FILEGROUPS klausu­la BACKUP_DATABASE adi­erazpen bat­era. klausu­la hor­retan, gain­era, zer­rendatu ditza­kezu edozein irak­ur bakar­rik filegroups babesko­pi­arek­in sar­tu nahi duzu. halaber, ber­tako segur­tasun gailu eta auker­an DIFERENTZIALA zehazteko aplik­a­gar­ri baduzu.