PR20/04/2017 AD requests an immediate investigation

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Support Print Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–
PR20 / 04/2017 AD requests an Immediate InvestigationIn an Immediate reaction to today’s news are on the company Egrant Inc.,
Carmel Cacopardo AD’s Deputy Chairperson stated: “”Earlier today Daphne
Caruana Galizia That stated in her blog-the company Egrant Inc. the
owned by Mrs. Michelle Muscat. In Addition stated SHE That company Print
Received From Azerbaijan substantial sums of money. “”

“”In view of AD Print requests an Immediate Investigation That in order
becomes known-the Facts and Documents are examined in order That The necessary
Required Criminal and initiated the action. “”

***

PR20 / 04/2017 AD requires open
prompt investigation

Immediate reaction to today’s story about the company Egrant
Inc., the Deputy Chairperson of AD Carmel
Cacopardo said: “”Earlier today Daphne Caruana Galizia blog
Its said that
the company Egrant Inc. is Mrs Michelle Muscat property, as
well this company is received substantial payments of money
from Azerbaijan. “”

“”In view of all this, AD requires open
immediate investigation to examine the facts and documents
all as well for taking criminal action arising
Required. “”

DEMOCRATIC ALTERNATIVE – THE GREEN PARTY

The views expressed in this forum does not necessarily reflect any official position of ADE newsletter or AD.

Ideas expressed in Print forum are not necessarily official positions of accession newsletter or AD.

****************************

Contact ade newsletter:
[email protected]
www.alternattiva.org.mt

****************************

Please check out this link to see how you can give a donation or join Malta’s Green Party, Green Party:
http://www.alternattiva.org.mt

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————
PR20/04/2017 AD requests an immediate investigation

In an immediate reaction to today’s news on the company Egrant Inc.,
AD’s Deputy Chairperson Carmel Cacopardo stated:””Earlier today Daphne
Caruana Galizia in her blog stated that the company Egrant Inc. is
owned by Mrs Michelle Muscat. In addition she stated that this company
received substantial sums of money from Azerbaijan.””

“”In view of this AD requests an immediate investigation in order that
the known facts and documents are examined in order that the necessary
and required criminal action is initiated.””

***

PR20/04/2017 Alternattiva Demokratika titlob li tinfetaħ
investigazzjoni immedjata

F’reazzjoni immedjata għall-istorja tal-lum dwar il-kumpanija Egrant
Inc., id-Deputat Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Carmel
Cacopardo qal:””Aktar kmieni illum Daphne Caruana Galizia fil-blog
tagħha qalet li
l-kumpanija Egrant Inc. hi propjeta tas-Sinjura Michelle Muscat, kif
ukoll li din il-kumpanija qed irċiviet ħlasijiet sostanzjali ta’ flus
mill-Ażerbajġan.””

“”Fid-dawl ta’ dan kollu, Alternattiva Demokratika titlob li tinfetaħ
investigazzjoni immedjata biex ikunu eżaminati l-fatti u d-dokumenti
kollha kif ukoll biex jittiehdu l-passi kriminali li jirriżultaw
Meħtieġa.””

ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA – THE GREEN PARTY

L-ideat espressi f’dan il-forum mhux necessarjament jirriflettu xi pozizzjoni ufficjali ta’ ADe-newsletter jew AD.

Ideas expressed in this forum are not necessarily official positions of ADe-newsletter or AD.

****************************

Ikkuntattja lil ADe-newsletter:
[email protected]
www.alternattiva.org.mt

****************************

Please check out this link to see how you can give a donation or join Malta’s Green Party, Alternattiva Demokratika:
http://www.alternattiva.org.mt

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Ondersteuning Druk hierdie bladsy: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–
PR20 / 04/2017 AD versoek ‘n onmiddellike ondersoek

In ‘n onmiddellike reaksie op vandag se nuus is op die maatskappy Egrant Inc.,
Carmel Cacopardo AD se Adjunkvoorsitter gesê: “”Vroeër vandag Daphne
Caruana GALIZIA Dit verklaar in haar blog-die maatskappy Egrant Inc. die
besit word deur mev Michelle Muscat. Daarbenewens het sy gesê dat die maatskappy Print
Ontvang van Azerbaijan aansienlike bedrae geld. “”

“”In die lig van AD Print versoek ‘n onmiddellike ondersoek wat ten einde
bekend word-die feite en dokumente ondersoek sodat die nodige
Vereis Kriminele en begin die aksie. “”

***

PR20 / 04/2017 AD vereis oop
vinnige ondersoek

Onmiddellike reaksie op vandag se storie oor die maatskappy Egrant
Inc., die Adjunkvoorsitter van AD Carmel
Cacopardo gesê: “”Vroeër vandag Daphne Caruana GALIZIA blog
Sy het gesê dat
die maatskappy Egrant Inc. is mev Michelle Muscat eiendom, soos
goed hierdie maatskappy ontvang aansienlike betalings van geld
uit Azerbaijan. “”

“”In die lig van al hierdie dinge, AD vereis oop
onmiddellike ondersoek na die feite en dokumente ondersoek
alle sowel vir die neem van kriminele optrede wat voortspruit
Vereis. “”

Demokratiese Alternatief – DIE Groen Party

Die menings vervat in hierdie forum nie noodwendig enige amptelike standpunt van ADE nuusbrief of AD.

Idees uitgespreek in Print forum is nie noodwendig die amptelike posisies van toetreding nuusbrief of AD.

****************************

Kontak ade nuusbrief:
[email protected]
www.alternattiva.org.mt

****************************

Gaan na hierdie skakel om te sien hoe jy ‘n donasie kan gee of aan te sluit Malta se Groen Party, Groen Party:
http://www.alternattiva.org.mt

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Mbështetje Printo këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–
PR20 / 04/2017 AD kërkon një hetim të menjëhershëm

Në një reagim të menjëhershëm në lajmet e sotme janë në kompaninë Egrant Inc,
Zëvendës Kryesuesi Carmel Cacopardo ad deklaroi: “”Më parë sot Daphne
Caruana Galizia Kjo thuhet në blog-të të saj kompanisë Egrant Inc
në pronësi të zonjës Michelle Muscat. Përveç kësaj ka deklaruar ajo që kompania Printo
Marrë nga shuma Azerbajxhan konsiderueshme të parave. “”

“”Në pikëpamje të AD Print kërkon një hetim të menjëhershëm që në mënyrë
bëhet i njohur-faktet dhe Dokumentet janë ekzaminuar në mënyrë që është e nevojshme
Kërkohet Penal dhe iniciuar veprimin. “”

***

PR20 / 04/2017 AD kërkon hapur
hetimi shpejtë

Reagimi i menjëhershëm në historinë e sotme në lidhje me kompaninë Egrant
Inc., zëvendës kryesuesi i AD Karmelit
Cacopardo tha: “”Më parë sot Daphne Caruana Galizia blog
E saj tha se
kompania Egrant Inc. është Znj Michelle Muscat pronës, si
edhe kjo kompani është marrë pagesa të konsiderueshme parash
nga Azerbajxhani. “”

“”Duke pasur parasysh gjithë këtë, AD kërkon hapur
hetim të menjëhershëm për të shqyrtuar faktet dhe dokumentet
të gjithë si dhe për marrjen e masave penale që rrjedh
E nevojshme. “”

DEMOKRATIK ALTERNATIVE – Partia e Gjelbër

Pikëpamjet e shprehura në këtë forum nuk pasqyron domosdoshmërisht çdo qëndrimin zyrtar të ADE buletinit ose ad.

Ide e shprehura në forum Printo nuk janë domosdoshmërisht qëndrimet zyrtare të buletinit të pranimit ose ad.

****************************

Kontakt Newsletter ade:
[email protected]
www.alternattiva.org.mt