Price


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Price
Basic and Crys­tal syn­tax.
Over­loads
Price (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, yield, redemp­tion­Value, fre­quency)
Price (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, yield, redemp­tion­Value, fre­quency, basis)
Argu­ments
set­tle­ment­Date is a Date or Dat­e­Time spe­cify­ing when the secur­ity was pur­chased.
matur­ity­Date is a Date or Dat­e­Time after the set­tle­ment date spe­cify­ing when the secur­ity matures.
coupon­Rate is a non-neg­at­ive num­ber spe­cify­ing the interest rate for the secur­ity.
yield is a non-neg­at­ive num­ber spe­cify­ing the security’s yield.
redemp­tion­Value is a num­ber or cur­rency spe­cify­ing the security’s value at redemp­tion per $100 of face value.
fre­quency is a num­ber spe­cify­ing the num­ber of coupons per year. The sup­por­ted val­ues are 1 (annu­al pay­ments), 2 (semi­an­nu­al pay­ments), and 4 (quarterly).
basis is an option­al num­ber spe­cify­ing the day basis sys­tem to use. The fol­low­ing types are sup­por­ted:
0 — Amer­ic­an 30360 (default)
1 — actual/actual
2 — actual/360
3 — actual/365
4 — European 30360
Returns
Cur­rency value
Action
Price returns the price of a secur­ity that pays interest peri­od­ic­ally per $100 of face value. There are three parts to the cal­cu­la­tion. The first term cal­cu­lates the present value of the redemp­tion price, the second term handles the present value of the coupon pay­ments and the last term sub­tracts the accrued interest pay­ments.
Examples
The fol­low­ing example is applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
Sup­pose a muni­cip­al bond is pur­chased on March 1, 1999 with a matur­ity date of Janu­ary 1, 2005. The interest rate is 6.7% and the yield is 6.5%. At redemp­tion, the face value of the bond is returned for a value of $100 and the interest is paid out quarterly.
Price(DateValue(1999,3,1), DateValue(2005,1,1), 0.067, 0.065, 100, 4, 0)Returns $100.96 (roun­ded to the nearest cent) as the bond’s price.
Com­ments
This func­tion is sim­il­ar to the Excel func­tion of the same name.
See Also
Pri­ceDisc
PriceMat
Yield
Yield­Disc
Yield­Mat
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
prezz
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
kariki żejda
Prezz (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, rendi­ment, redemp­tion­Value, frek­wen­za)
Prezz (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, rendi­ment, redemp­tion­Value, il-frek­wen­za, abbażi)
argu­menti
set­tle­ment­Date hija data jew li tis­peċi­fika Dat­e­Time meta l-garan­zi­ja kien mix­tri.
matur­ity­Date hija data jew Dat­e­Time wara d-data tal-ħlas li jis­peċi­fikaw meta l-garan­zi­ja jim­mat­ura.
coupon­Rate huwa num­ru mhux negat­tiv li tis­peċi­fika r-rata ta imgħax għas-sig­urtà.
rendi­ment huwa num­ru mhux negat­tiv li tis­peċi­fika rendi­ment tal-garan­zi­ja tal.
redemp­tion­Value huwa num­ru jew munita li tis­peċi­fika valur tal-garan­zi­ja tal-fidi għal kull $ 100 tal-valur nom­in­ali.
frek­wen­za huwa num­ru jis­peċi­fika n-num­ru ta kupuni fis-sena. Il-valuri appoġġati huma 1 (paga­menti ann­wali), 2 (paga­menti kull sitt xhur), u 4 (kull tli­et xhur).
bażi huwa num­ru fak­ultat­tiva jis­peċi­fika s-sis­tema bażi jum għall-użu. It-tipi li ġejjin huma appoġġ­jati:
0 — Amerik­ana 30360 (default)
1 — attwali / attwali
2 — attwali / 360
3 — attwali / 365
4 — Ewropea 30360
denun­zji
valur munita
azz­joni
Prezz jir­rit­or­na l-prezz ta tit­olu li jħal­las l-imgħaxx per­jodika­ment għal kull $ 100 tal-valur nom­in­ali. Hemm tli­et partiji­et għall-kalkolu. L-ewwel man­dat tikkalku­la l-valur preżenti tal-tif­di­ja, it-tieni ter­minu juża l-valur preżenti tal-ħlasiji­et ta kupuni u l-aħħar ter­minu inaqqas il-paga­menti ta’ imgħax dovuti.
eżem­pji
L-eżem­pju li ġej huwa app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
Ejja ngħidu bond muniċip­ali jinxtara fuq Mar 1, 1999 b’data ta matur­ità ta’ Jan­nar 1, 2005. Ir-rata ta imgħax hija 6.7% u l-produzz­joni hija 6.5%. Tal-fidi, il-valur nom­in­ali tal-bond huwa rrit­or­nat għal valur ta ‘$ 100 u l-imgħax jitħal­las kull tli­et xhur.
Prezz (Date­Value (1999,3,1), Date­Value (2005,1,1), 0.067, 0.065, 100, 4, 0) Denun­zji $ 100.96 (aġġustat għall-eqreb ċen­teżmu) bħala prezz tal-bond.
kum­menti
Din il-fun­z­joni hija simili għall-fun­z­joni Excel ta l-istess isem.
Ara ukoll
Pri­ceDisc
PriceMat
rendi­ment
Yield­Disc
Yield­Mat
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
prys
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
oor­laai
Prys (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, opbrengs, redemp­tion­Value, frek­wen­sie)
Prys (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, opbrengs, redemp­tion­Value, frek­wen­sie, basis)
argu­mente
set­tle­ment­Date is n datum of Datum tyd spesi­fiseer wan­neer die sekur­iteit is aangekoop.
matur­ity­Date is n datum of Datum tyd ná die veref­f­en­ings­datum spesi­fiseer wan­neer die sekur­iteit ver­val.
coupon­Rate is n nie-neg­atiewe get­al spesi­fiseer die ren­teko­ers vir die vei­ligheid.
opbrengs is n nie-neg­atiewe get­al spesi­fiseer opbrengs die sekur­iteit se.
redemp­tion­Value is n aan­tal of valuta spesi­fiseer waarde die sekur­iteit se ver­lossing per $ 100 sig­waarde.
frek­wen­sie is n aan­tal spesi­fiseer die aan­tal koe­p­ons per jaar. Die onder­steun waardes is 1 (jaar­likse betal­ings), 2 (half jaar betal­ings), en 4 (kwartaal­likse).
basis is n opsionele get­al spesi­fiseer die dag basis stelsel om te gebruik. Die vol­gende tipes word onder­steun:
0 — Amerikaanse 30360 (ver­stek)
1 — werklike / werklike
2 — werklike / 360
3 — werklike / 365
4 — Europese 30360
opbreng­ste
geldeen­heid waarde
Aksie
Prys gee die prys van n sekur­iteit wat belang van tyd tot tyd per $ 100 sig­waarde betaal. Daar is drie afdel­ings vir die berek­en­ing. Die eer­ste kwartaal word berek­en dat die hui­di­ge waarde van die ver­lossing prys, die tweede kwartaal hanteer die hui­di­ge waarde van die koe­p­on betal­ings en die laaste kwartaal trek die ren­te betal­ings.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beeld is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
Ver­on­der­stel n mun­i­sip­ale band gekoop op 1 Maart 1999 met n ver­valdatum van 1 Janu­ar­ie 2005. Die ren­teko­ers is 6.7% en die opbrengs is 6,5%. Op ver­lossing, is die nom­inale waarde van die band ter­ug vir n waarde van $ 100 en die ren­te word kwartaal­liks uit­betaal.
Prys (DATEVALUE (1999,3,1), DATEVALUE (2005,1,1), 0,067, 0,065, 100, 4, 0) gee ter­ug $ 100,96 (afger­ond tot die naaste sent) as prys die band se.
kom­mentaar
Hierdie funk­sie is soort­gelyk aan die Excel-funk­sie met die­s­elf­de naam.
Sien ook
Pri­ceDisc
PriceMat
opbrengs
Yield­Disc
Yield­Mat
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
çmim
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
mbingarkesa
Çmimi (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, rendi­menti, redemp­tion­Value, frekuen­ca)
Çmimi (set­tle­ment­Date, matur­ity­Date, coupon­Rate, rendi­menti, redemp­tion­Value, frekuen­ca, baza)
argu­mentet
set­tle­ment­Date është një Date ose Dat­e­Time spe­cifikuar kur sig­uria është blerë.
matur­ity­Date është një Date ose Dat­e­Time pas datës së shlyerjes spe­cifikuar kur matur­o­het sig­uria.
coupon­Rate është një numër jo-neg­at­ive spe­cifikuar normën e inter­e­sit për sig­ur­inë.
Jap­in është një numër jo-neg­at­iv spe­cifikuar rendi­mentin e Sig­ur­im­it.
redemp­tion­Value është një numër apo moned­hë spe­cifikuar vler­ën e Sig­ur­im­it në shpen­gim për 100 $ e vlerë nom­inale.
Frekuen­ca është një numër spe­cifikuar num­rin e kupon­at në vit. Vler­at e mbështetura janë 1 (pagesat vjetore), 2 (pagesa gjys­mëvjetore), dhe 4 (tremu­jore).
Baza është një numër fak­ultat­ive spe­cifikuar sis­temin baza ditore për të për­dor­ur. Llo­jet e mëposht­me janë të mbështetur:
0 — Amer­ic­an 30360 (default)
1 — aktuale / aktu­al
2 — aktuale / 360
3 — aktuale / 365
4 — European 30360
Kthim
vlera e moned­hës
vep­rim
Çmimi kthen çmim­in e një të sig­ur­isë që paguan interes peri­od­ikisht per 100 $ e vlerë nom­inale. Ka tri pjesë të llog­ar­itjes. Ter­mi i parë llog­ar­it vler­ën aktuale të çmim­it të shpen­gim­it, ter­mi i dytë mer­ret me vler­ën aktuale të pagesave kupon dhe afati i fun­dit zbret pagesat e inter­e­sit e përl­log­ar­it­ur.
shem­buj
Shem­bu­l­li i mëposhtëm është i aplikueshëm për të dy Themelore dhe Crys­tal sin­tak­së:
Supo­zoni një lid­hje komun­ale është blerë më 1 mars, 1999 me një datë matur­imi 1 janar 2005. Nor­ma e inter­e­sit është 6.7% dhe rendi­menti është 6.5%. Në shpen­gim­it, vlera nom­inale e obliga­cion­it është kthy­er për një vlerë prej $ 100 dhe inter­esi paguhet çdo tre muaj.
Çmimi (Date­Value (1999,3,1), Date­Value (2005,1,1), 0,067, 0.065, 100, 4, 0) Kthen $ 100,96 (rrum­bu­l­lak­uar të afërt qind), si çmim lid­h­ja së.
Com­ments
Ky funk­sion është i ngjashëm me funk­sion­in Excel me të njëjt­in emër.
Shiko gjithashtu
Pri­ceDisc
PriceMat
Hapni rrugën
Yield­Disc
Yield­Mat
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —