Priests of Malta. You must defy your Bishops and follow Christ no matter the cost — and the Catholic people must step up for them!

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
https://voxcantor.blogspot.com.mt/2017/01/priests-of-malta-you-must-defy-your.html

Priests of Malta. You must defy your Bishops and follow Christ no matter the cost — and the Catholic people must step up for them!
“I had another vision of the great tribulation. It seems to me that a concession was demanded from the clergy which could not be granted. I saw many older priests, especially one, who wept bitterly. A few younger ones were also weeping. But others, and the lukewarm among them, readily did what was demanded. It was as if people were splitting into two camps.” Blessed Anne Katherine Emmerich
The priests of Malta must defy their bishops. They cannot follow these two malefactors who would burn incense to Baal. The priests of Malta must stand for Christ and save His people.

I write this as an update to you, the people of Malta and to Catholics everywhere. I was reminded by a writer in the combox that I forgot the second part of my statement, that priests “”must defy”” their bishops, “”no matter the cost.””

The “”cost”” to me, to you, to the Catholics of Malta and to everywhere, is to aid those priests, directly; those priests who take upon themselves the persecution of these malefactors, these devils in clerical dress. We must aid them. That means, making room in our homes, or ensuring they can be supported financially in an apartment whilst they minister. We may, because of this Bergoglio and the lying, sniveling, sycophantic, effeminate minions surrounding him, be forced again in to the catacombs.

Remember what St. Athanasius said, “”they have the buildings, but we have the faith.”” Let the buildings, including St. Peter’s Basilica, fall around them. Let it all be destroyed with them in it. Let the condemnation of God come down upon these devils.

Mass in my dining room or your basement chapel will be more beautiful than at the Altar of the Lateran said by a faithful priest, then by these malefactors.

Today, in the real calendar, it is the fest of the Golden-Tongued, John of Antioch, known as, St. John Chrysostom.

In the real Office, Divino Afflatu, we read the Saint’s sermon, which follows the Gospel:

“At that time: Jesus said unto his disciples: Ye are the salt of the earth: But if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted?” And so on, and that which followeth.
Consider how that the Lord saith: Ye are the salt of the earth: by the which figure he sheweth what a necessity of life is his teaching. By this figure he would have us know that we have an account to render, not of our own life only, but for the whole world. Not unto two cities, nor unto ten, nor unto twenty, nor unto one people, as I sent the Prophets, so send I you. But I send you unto every land and sea, even unto the whole world, lying groaning, as it is, under the burden of divers sins.
Saint John ChrysostomThese words: Ye are the salt of the earth, shew unto us the whole nature of man as savourless, and of bad odour through the corruption of sin. And therefore he demandeth from his followers such qualities as are most needful and useful to the furthering of the salvation of many. He that is lowly in spirit, compassionate, meek, and a seeker after righteousness, shutteth not up his good things in his own heart, but rather is like a fountain whence good things freely flow forth unto his neighbour. He that is merciful, whose heart is pure, who seeketh peace, and who suffereth persecution for the truth’s sake, is by the same token one whose life is for the good of the commonwealth.
Think not, saith the Lord, that the struggle is easy whereunto ye shall be called, nor that those are paltry things for which ye shall be held accountable. Ye are the salt of the earth. What then? Are ye to salt that which is corrupted? Nay, for it is impossible that what is once corrupted can be made sound by salting it. This it is not asked of them to do. But their work is to sprinkle with salt, and to keep fresh thereafter, such things as the Lord hath given over into their charge, for these things he himself hath made new, and freed them from all taint, before giving them. Christ’s is the power that doth deliver from the corruption of sin. To preserve from falling away again is the duty and toil commanded to the Apostles.

Priest Confirms: Malta Bishop Mario Grech Did Threaten Priest

It is reported by Christine Niles at ChurchMilitant that Bishop Grech indeed threatened a priest.

Every priest in Malta must defy these malefactors. These men are betrayers of Christ and the Faith.

You must choose Fathers. Do you follow Our Lord Jesus Christ or will you father this man in to damnation?

http://www.churchmilitant.com/news/article/priest-confirms-malta-bishop-mario-grech-did-threaten-priest

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
https://voxcantor.blogspot.com.mt/2017/01/priests-of-malta-you-must-defy-your.html

Qassisin ta ‘Malta. Int trid jisfidaw Isqfijiet tiegħek u segwi Kristu ebda kwistjoni l-ispiża — u l-poplu Kattoliku għandha żżid l għalihom!
“”Kelli viżjoni ieħor tal-tribulation kbira. Jidhirli li l-konċessjoni ġiet mitluba mill-kleru li ma setax jingħata. Rajt ħafna saċerdoti anzjani, speċjalment wieħed, li wept b’dispjaċir. A dawk iżgħar Ftit kienu wkoll weeping. Iżda oħrajn, u l-fietel fosthom, faċilment għamlet dak li kien mitlub. Kien bħallikieku nies kienu qsim f’żewġ kampijiet. “”Beatu Anne Katherine Emmerich
-Qassisin ta ‘Malta jridu jisfidaw isqfijiet tagħhom. Huma ma jistgħux isegwu dawn iż-żewġ malefactors li jkunu burn inċens li Baal. -Qassisin ta ‘Malta jridu joqgħod għal Kristu u jsalva l-poplu tiegħu.

Nikteb dan bħala aġġornament lilek, il-poplu ta ‘Malta u lil Kattoliċi kullimkien. I kien mfakkra minn kittieb fil-combox li I nesa t-tieni parti ta ‘dikjarazzjoni tiegħi, li saċerdoti “”għandu jisfidaw”” Isqfijiet tagħhom, “”l-ebda kwistjoni l-ispiża.””

L- “”ispiża”” lili, lilek, lill-Kattoliċi Maltin u biex kullimkien, huwa li jgħin dawk qassisin, b’mod dirett; dawk qassisin li jieħdu fuq infushom l-persekuzzjoni ta ‘dawn malefactors, dawn xjaten fil-libsa klerikali. Irridu għajnuna lilhom. Dan ifisser, tagħmel spazju fid-djar tagħna, jew li jiżguraw li jistgħu jiġu appoġġati finanzjarjament fl-appartament filwaqt li ministru. Aħna jista ‘, minħabba dan Bergoglio u l mimdud, sniveling, sycophantic, minions effeminate-madwar lilu, jkunu sfurzati għal darb’oħra fil lill-katakombi.

Ftakar dak St Athanasius qal, “”dawn ikollhom il-bini, iżda aħna għandna l-fidi.”” Ħalli l-bini, inkluż Bażilika ta ‘San Pietru, jaqa’ madwarhom. Ħalli dan kollu jkun meqrud magħhom fiha. Ħalli l-kundanna ta ‘Alla tinżel fuq dawn xjaten.

Massa fil-kamra dining tiegħi jew kappella kantina tiegħek se jkun aktar sbieħ minn fuq l-altar tal-Lateran intqal minn qassis fidila, imbagħad minn dawn malefactors.

Illum, fil-kalendarju reali, huwa l-fest tal-Golden-mudullun, John ta Antijokja, magħrufa bħala, St John Chrysostom.

Fil-Uffiċċju reali, Divino Afflatu, naqraw priedka-Qaddis, li jsegwi l-Evanġelju:

“”Dak iż-żmien: Ġesù qal unto dixxipli tiegħu: Ye huma l-melħ tal-art: Iżda jekk il-melħ tilfu nduqu tiegħu, wherewith għandha tiġi mmellħa?”” U hekk, u dak li followeth.
Jikkunsidraw kif dik l-saith-Mulej: Ye huma l-melħ tal-art: mill-liema ċifra hija sheweth liema neċessità ta ‘ħajja huwa tagħlim tiegħu. Permezz ta ‘din il-figura li kien minna nafu li għandna kont li tirrendi, mhux tal-ħajja tagħna stess biss, imma għad-dinja kollha. Mhux unto żewġt ibliet, u lanqas unto għaxar, u lanqas unto għoxrin, u lanqas unto poplu wieħed, kif I bagħtet-profeti, hekk jibgħat I inti. Imma int nibgħat unto kull art u baħar, anke unto-dinja kollha, li tinsab miżgħuda, kif inhi, taħt il-piż tad-dnubiet għaddasa.
San Ġwann ChrysostomThese kliem: Ye huma l-melħ tal-art, shew unto us-natura sħiħa tal-bniedem bħala savourless, u riħa ħażina permezz tal-korruzzjoni tad-dnub. U għalhekk hu demandeth minn segwaċi tiegħu dawn il-kwalitajiet li huma l-aktar needful u utli għall-tkomplija tal-salvazzjoni ta ‘ħafna. Hu li hu għolla fl-ispirtu, kumpassjoni, meek, u persuna li tfittex wara tjieba, shutteth mhux l-affarijiet tajbin tiegħu fit-qalb tiegħu stess, iżda pjuttost huwa bħal funtana fejn ikun ġej iċ affarijiet tajbin liberament fluss raba unto ġar tiegħu. Hu li hu ħanin, li qalb huwa pur, li seeketh paċi, u li suffereth persekuzzjoni għall-finijiet tal-verità, diġa tkun mill-istess waħda token ħajja tagħhom huwa għall-ġid tal-Commonwealth.
Aħseb le, saith-Mulej, li l-ġlieda huwa faċli whereunto ye għandhom jiġu msejħa, u lanqas ma li dawk huma affarijiet paltry għalihom ye għandhom ikunu responsabbli. Ye huma l-melħ tad-dinja. X’inhu allura? Huma ye melħ dak li hija korrotta? Nay, għal huwa impossibbli li dak li qed ladarba korrotta jistgħu jsiru ħoss mill-tmelliħ dan. Dan il mhuwiex mitlub minnhom biex jagħmlu. Iżda x-xogħol tagħhom huwa li sprinkle bil-melħ, u li jżomm frisk minn hemm ‘affarijiet bħal l-Mulej hath mogħtija fuq fis-kustodja tagħhom, għal dawn l-affarijiet hu stess hath magħmula ġdid, u meħlusa milli kollha nġiesa, qabel ma jagħtihom. Kristu huwa l-qawwa li doth jagħti mill-korruzzjoni tad-dnub. Sabiex tkun ippreżervata milli jaqgħu bogħod mill-ġdid huwa d-dmir u toil ikkmanda li l-Appostli.