Priests of Malta. You must defy your Bishops and follow Christ no matter the cost — and the Catholic people must step up for them!

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
https://voxcantor.blogspot.com.mt/2017/01/priests-of-malta-you-must-defy-your.htmlPriests of Malta. You must defy your Bish­ops and fol­low Christ no mat­ter the cost — and the Cath­olic people must step up for them!
I had another vis­ion of the great tribu­la­tion. It seems to me that a con­ces­sion was deman­ded from the clergy which could not be gran­ted. I saw many older priests, espe­cially one, who wept bit­terly. A few young­er ones were also weep­ing. But oth­ers, and the luke­warm among them, read­ily did what was deman­ded. It was as if people were split­ting into two camps.” Blessed Anne Kath­er­ine Emmerich
The priests of Malta must defy their bish­ops. They can­not fol­low these two mal­efact­ors who would burn incense to Baal. The priests of Malta must stand for Christ and save His people.

I write this as an update to you, the people of Malta and to Cath­ol­ics every­where. I was reminded by a writer in the com­box that I for­got the second part of my state­ment, that priests ““must defy”” their bish­ops, ““no mat­ter the cost.””

The ”“cost”” to me, to you, to the Cath­ol­ics of Malta and to every­where, is to aid those priests, dir­ectly; those priests who take upon them­selves the per­se­cu­tion of these mal­efact­ors, these dev­ils in cler­ic­al dress. We must aid them. That means, mak­ing room in our homes, or ensur­ing they can be sup­por­ted fin­an­cially in an apart­ment whil­st they min­ister. We may, because of this Ber­goglio and the lying, sniv­el­ing, syco­phant­ic, effem­in­ate min­ions sur­round­ing him, be forced again in to the cata­combs.

Remem­ber what St. Ath­anas­i­us said, ““they have the build­ings, but we have the faith.”” Let the build­ings, includ­ing St. Peter’s Basilica, fall around them. Let it all be des­troyed with them in it. Let the con­dem­na­tion of God come down upon these dev­ils.

Mass in my din­ing room or your base­ment chapel will be more beau­ti­ful than at the Altar of the Lat­er­an said by a faith­ful priest, then by these mal­efact­ors.

Today, in the real cal­en­dar, it is the fest of the Golden-Tongued, John of Anti­och, known as, St. John Chryso­stom.

In the real Office, Divino Afflatu, we read the Saint’s ser­mon, which fol­lows the Gos­pel:

At that time: Jesus said unto his dis­ciples: Ye are the salt of the earth: But if the salt have lost his savour, where­with shall it be salted?” And so on, and that which fol­loweth.
Con­sider how that the Lord saith: Ye are the salt of the earth: by the which fig­ure he sheweth what a neces­sity of life is his teach­ing. By this fig­ure he would have us know that we have an account to render, not of our own life only, but for the whole world. Not unto two cit­ies, nor unto ten, nor unto twenty, nor unto one people, as I sent the Proph­ets, so send I you. But I send you unto every land and sea, even unto the whole world, lying groan­ing, as it is, under the burden of divers sins.
Saint John Chryso­stomThese words: Ye are the salt of the earth, shew unto us the whole nature of man as savour­less, and of bad odour through the cor­rup­tion of sin. And there­fore he deman­de­th from his fol­low­ers such qual­it­ies as are most need­ful and use­ful to the fur­ther­ing of the sal­va­tion of many. He that is lowly in spir­it, com­pas­sion­ate, meek, and a seeker after right­eous­ness, shut­teth not up his good things in his own heart, but rather is like a foun­tain whence good things freely flow forth unto his neigh­bour. He that is mer­ci­ful, whose heart is pure, who seeketh peace, and who suf­fereth per­se­cu­tion for the truth’s sake, is by the same token one whose life is for the good of the com­mon­wealth.
Think not, saith the Lord, that the struggle is easy where­un­to ye shall be called, nor that those are paltry things for which ye shall be held account­able. Ye are the salt of the earth. What then? Are ye to salt that which is cor­rup­ted? Nay, for it is impossible that what is once cor­rup­ted can be made sound by salt­ing it. This it is not asked of them to do. But their work is to sprinkle with salt, and to keep fresh there­after, such things as the Lord hath given over into their charge, for these things he him­self hath made new, and freed them from all taint, before giv­ing them. Christ’s is the power that doth deliv­er from the cor­rup­tion of sin. To pre­serve from fall­ing away again is the duty and toil com­manded to the Apostles.

Priest Con­firms: Malta Bish­op Mario Grech Did Threaten Priest

It is repor­ted by Christine Niles at Church­Mil­it­ant that Bish­op Grech indeed threatened a priest.

Every priest in Malta must defy these mal­efact­ors. These men are betray­ers of Christ and the Faith.

You must choose Fath­ers. Do you fol­low Our Lord Jesus Christ or will you father this man in to dam­na­tion?

http://www.churchmilitant.com/news/article/priest-con­firms-malta-bish­op-mario-grech-did-threaten-priest

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://voxcantor.blogspot.com.mt/2017/01/priests-of-malta-you-must-defy-your.html

Qassisin ta Malta. Int trid jis­fid­aw Isqfiji­et tiegħek u seg­wi Kris­tu ebda kwist­joni l-ispiża — u l-pop­lu Kat­to­liku għand­ha żżid l għa­li­hom!
““Kel­li viż­joni ieħor tal-tribu­la­tion kbira. Jid­hirli li l-konċess­joni ġiet mitluba mill-kleru li ma setax jingħata. Rajt ħafna saċer­doti anzjani, speċ­jalment wieħed, li wept b’dispjaċir. A dawk iżgħar Ftit kienu wkoll weep­ing. Iżda oħra­jn, u l-fietel fos­thom, faċil­ment għam­let dak li kien mitlub. Kien bħal­likieku nies kienu qsim f’żewġ kampiji­et. ““Beatu Anne Kath­er­ine Emmerich
-Qassisin ta Malta jridu jis­fid­aw isqfiji­et tagħhom. Huma ma jist­għux iseg­wu dawn iż-żewġ mal­efact­ors li jkunu burn inċens li Baal. -Qassisin ta Malta jridu joqgħod għal Kris­tu u jsal­va l-pop­lu tiegħu.

Nikteb dan bħala aġġor­na­ment lilek, il-pop­lu ta Malta u lil Kat­toliċi kul­limki­en. I kien mfakkra minn kit­tieb fil-com­box li I nesa t-tieni parti ta dikjarazz­joni tiegħi, li saċer­doti ““għan­du jis­fid­aw”” Isqfiji­et tagħhom, ““l-ebda kwist­joni l-ispiża.””

L- ““ispiża”” lili, lilek, lill-Kat­toliċi Malt­in u biex kul­limki­en, huwa li jgħin dawk qassisin, b’mod dirett; dawk qassisin li jieħ­du fuq infushom l-persekuzz­joni ta dawn mal­efact­ors, dawn xjaten fil-lib­sa klerikali. Irridu għa­jnuna lil­hom. Dan ifis­ser, tagħmel spazju fid-djar tagħna, jew li jiżgur­aw li jist­għu jiġu appoġġati fin­an­zjar­ja­ment fl-appar­ta­ment fil­waqt li min­is­tru. Aħna jista ‘, minħab­ba dan Ber­goglio u l mim­dud, sniv­el­ing, syco­phant­ic, min­ions effem­in­ate-mad­war lilu, jkunu sfurz­a­ti għal darb’oħra fil lill-katakom­bi.

Ftakar dak St Ath­anas­i­us qal, ““dawn ikoll­hom il-bini, iżda aħna għand­na l-fidi.”” Ħal­li l-bini, inkluż Bażi­lika ta San Pietru, jaqa’ mad­war­hom. Ħal­li dan kollu jkun meqrud magħhom fiha. Ħal­li l-kundan­na ta Alla tinżel fuq dawn xjaten.

Mas­sa fil-kam­ra din­ing tiegħi jew kappel­la kantina tiegħek se jkun aktar sbieħ minn fuq l-altar tal-Lat­er­an intqal minn qassis fidila, imbagħad minn dawn mal­efact­ors.

Illum, fil-kal­en­dar­ju reali, huwa l-fest tal-Golden-mudullun, John ta Anti­jok­ja, magħru­fa bħala, St John Chryso­stom.

Fil-Uffiċċju reali, Divino Afflatu, naqraw priedka-Qad­dis, li jseg­wi l-Evanġelju:

“Dak iż-żmi­en: Ġesù qal unto dixxipli tiegħu: Ye huma l-melħ tal-art: Iżda jekk il-melħ tilfu nduqu tiegħu, where­with għand­ha tiġi mmellħa?”” U hekk, u dak li fol­loweth.
Jikkun­sidraw kif dik l-saith-Mulej: Ye huma l-melħ tal-art: mill-liema ċifra hija sheweth liema neċes­sità ta ħaj­ja huwa tagħlim tiegħu. Per­mezz ta din il-fig­ura li kien min­na nafu li għand­na kont li tir­rendi, mhux tal-ħaj­ja tagħna stess biss, imma għad-din­ja koll­ha. Mhux unto żewġt ibli­et, u lan­qas unto għax­ar, u lan­qas unto għoxrin, u lan­qas unto pop­lu wieħed, kif I bagħtet-pro­feti, hekk jibgħat I inti. Imma int nibgħat unto kull art u baħar, anke unto-din­ja koll­ha, li tinsab miżgħuda, kif inhi, taħt il-piż tad-dnu­bi­et għad­dasa.
San Ġwann Chryso­stomThese kliem: Ye huma l-melħ tal-art, shew unto us-nat­ura sħiħa tal-bniedem bħala savour­less, u riħa ħażina per­mezz tal-kor­ruzz­joni tad-dnub. U għal­hekk hu deman­de­th minn seg­waċi tiegħu dawn il-kwal­it­aji­et li huma l-aktar need­ful u utli għall-tkom­pli­ja tal-sal­vazz­joni ta ħafna. Hu li hu għol­la fl-ispirtu, kumpass­joni, meek, u per­suna li tfit­tex wara tjieba, shut­teth mhux l-affar­iji­et tajbin tiegħu fit-qalb tiegħu stess, iżda pjut­tost huwa bħal fun­tana fejn ikun ġej iċ affar­iji­et tajbin lib­era­ment fluss raba unto ġar tiegħu. Hu li hu ħan­in, li qalb huwa pur, li seeketh paċi, u li suf­fereth persekuzz­joni għall-fin­iji­et tal-ver­ità, diġa tkun mill-istess waħda token ħaj­ja tagħhom huwa għall-ġid tal-Com­mon­wealth.
Aħseb le, saith-Mulej, li l-ġlieda huwa faċli where­un­to ye għand­hom jiġu mse­jħa, u lan­qas ma li dawk huma affar­iji­et paltry għa­li­hom ye għand­hom ikunu responsab­bli. Ye huma l-melħ tad-din­ja. X’inhu allura? Huma ye melħ dak li hija kor­rot­ta? Nay, għal huwa impossib­bli li dak li qed ladar­ba kor­rot­ta jist­għu jsiru ħoss mill-tmel­liħ dan. Dan il mhuwiex mitlub min­nhom biex jagħm­lu. Iżda x-xogħol tagħhom huwa li sprinkle bil-melħ, u li jżomm frisk minn hemm affar­iji­et bħal l-Mulej hath mogħti­ja fuq fis-kus­tod­ja tagħhom, għal dawn l-affar­iji­et hu stess hath magħmu­la ġdid, u meħlusa mil­li koll­ha nġiesa, qabel ma jagħti­hom. Kris­tu huwa l-qawwa li doth jagħti mill-kor­ruzz­joni tad-dnub. Sabiex tkun ippreżer­vata mil­li jaqgħu bogħod mill-ġdid huwa d-dmir u toil ikkmanda li l-Appost­li.