Production Control

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Pro­duc­tion Con­trol

Pro­duc­tion con­trol is the func­tion of man­age­ment which plans dir­ects, con­trols the mater­i­al sup­plies, and pro­cessing activ­it­ies of an enter­prise, so that spe­cified products are pro­duced by spe­cified meth­ods to meet an approved sales con­tract. Pro­duc­tion con­trol may be broken down in a num­ber of com­mon ele­ments found in man­u­fac­tur­ing and ser­vices organ­isa­tions. Bur­bridge lists the fol­low­ing ele­ments when look­ing at pro­duc­tion and con­trol as one entity:

Pro­gram­ming ele­ment – top level activ­ity where deliv­ery plans for pro­duc­tion are determ­ined to meet sales pro­grammes.
Order­ing ele­ment – middle level activ­ity relat­ing to the pla­cing of orders for mater­i­als and parts.
Des­patch­ing ele­ments – bot­tom level activ­ity whereby labour, plant, mater­i­als and tools are brought togeth­er.

Although no uni­ver­sal sys­tem exists which embraces all oper­a­tions in every organ­isa­tion, it is pos­sible to cat­egor­ise the plan­ning prob­lems and their asso­ci­ated solu­tion tech­niques accord­ing to the par­tic­u­lar broad type of pro­duc­tion being employed:

Job type pro­duc­tion pro­cess – one in which all orders are dif­fer­ent, hav­ing their own design and tools require­ments.
Batch type pro­cess – repeated batches of an item pro­duced usu­ally for stock and sub­sequent con­sump­tion.
Flow type pro­duc­tion pro­cess – pro­duc­tion is con­tinu­ous and more or less in line with demand.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kon­troll produzz­joni

 

kon­troll tal-produzz­joni hija l-fun­z­joni tal-ġest­joni li jip­pre­vedi jord­na, jikkon­trol­la l-prov­v­isti mater­jali, u l-attiv­itaji­et ta pproċes­sar ta’ impriża, sabiex il-pro­dot­ti speċi­fikati huma pro­dot­ti per­mezz ta met­odi speċi­fiċi biex tiġi sod­isfat­ta kun­tratt ta’ bejgħ approvat. kon­troll tal-produzz­joni jista jin­qasam f’numru ta’ ele­menti komuni jin­stab fl-organizza­zz­jon­iji­et tal-mani­fat­turatas-ser­vizzi. Bur­bridge telen­ka l-ele­menti li ġejjin meta wieħed iħares lejn il-produzz­jonil-kon­troll bħala entità waħda:

 

Ele­ment Pro­gram­mazz­joni â € ““attiv­ità ogħla liv­ell fejn il-pjan­iji­et ta kon­sen­ja għall-produzz­joni huma determ­in­ati li jissod­is­faw il-pro­gram­mi tal-bejgħ.
Order­ing ele­ment â € ““attiv­ità liv­ell med­ju relatat mat-tqegħid ta ord­niji­et għall-mater­jalil-partiji­et.
Ele­menti â € ““attiv­ità liv­ell qiegħ jit­taj­jar per­mezz tagħha tax-xogħol, tal-pjanti, mater­jali u għodod jinġiebu flimki­en.
Għalkemm teżisti l-ebda sis­tema uni­ver­sali li tħad­dan operazz­jon­iji­et koll­ha f’kull organizza­zz­joni, huwa pos­sib­bli li jikkat­egorizzaw il-prob­lemi ta ppjanar u tekniki soluzz­joni assoċ­jati tagħhom skond it-tip wiesa partikolari tal-produzz­joni qed jiġi impjeg­at:

 

proċess ta produzz­joni tip tax-xogħol â € ““dak fejn l-ord­niji­et koll­ha huma dif­fer­enti, li jkoll­hom disinn u għodod stess ħtiġiji­et tagħhom.
proċess tip Lott â € ““lot­tiji­et ripe­tuti ta oġġett pro­dot­ta nor­mal­ment għall-istokkl-kon­sum susseg­wenti.
Fluss proċess ta produzz­joni tat-tip â € ““produzz­joni hija kontin­wa u aktar jew inqas kon­formi mat-tal­ba.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

produk­sie beheer

 

Produk­sie beheer is die funk­sie van bestuur wat beplan gelas, beheer die mater­i­aal voor­rade, en ver­werking akti­witeite van n ondernem­ing, sod­at gespesi­fiseer­de produk­te word ver­vaar­dig deur gespesi­fiseer­de met­odes om n goedgekeurde verko­pe kon­trak te vol­doen. Produk­sie beheer kan afgebreek word in n aan­tal gemeenskap­like ele­men­te gevind in die ver­vaar­di­ging en dien­ste organ­isasies. Bur­bridge lys die vol­gende ele­men­te wan­neer jy kyk na die produk­sie en beheer as een entiteit:

 

Pro­gram­mer­ing ele­ment â € ““topvlak akti­witeit waar lew­er­ing plan­ne vir die produk­sie is vas­beslote om verko­pe pro­gram­me vol­doen.
Bestel ele­ment â € ““mid­delvlak-akti­witeit wat verb­and hou met die plas­ing van bestellings vir mater­i­aal en onder­dele.
Versend­ing ele­men­te â € ““onder­ste vlak akti­witeit waardeur arbeid, plant, mater­i­aal en gereed­skap aan mekaar gebring word.
Hoewel geen uni­versele stelsel bestaan ​​wat alle bedry­wighede sluit in elke organ­isasie, is dit moont­lik om die beplan­ning prob­le­me en hul gepaardgaande oplossing teg­nieke kat­egor­iseer vol­gens die bet­rokke breë tipe produk­sie in diens:

 

Job type produk­sie proses â € ““een waar­in alle bestellings is anders, met hul eie ont­werp en gereed­skap vereistes.
Joernaal proses â € ““her­haal groepe van n item gewoon­lik ver­vaar­dig vir voor­raad en die daarop­vol­gende ver­bruik.
Vloei tipe produk­sie proses â € ““produk­sie is deur­lo­pende en min of meer in lyn met die vraag.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kon­trol­li i prod­him­it

 

Kon­trol­li i prod­him­it është funk­sioni i men­ax­him­it të cil­in plani­fikon dre­jton, kon­trol­lon fur­n­iz­i­m­in me mater­iale, dhe akt­iv­itetet e për­pun­im­it të një ndër­mar­rje, në mënyrë që produk­tet e cak­tu­ara janë të prodhuara me met­oda të cak­tu­ara për të përm­bushur një kon­tratë të miratu­ar shitjes. Kon­trol­li i prod­him­it mund të nda­hen në një numër të ele­men­teve të përbashkëta të gjetura në prod­him dhe shërbime organ­izata. Bur­bridge listat ele­men­tet e mëposht­me kur shikon në prod­him­in dhe kon­trollin, si një entitet:

 

ele­ment Pro­gra­mim â € ““akt­iv­itet­in e nivel­it të lartë, ku në plan të ofrim­it për prod­him­in janë të vendos­ur për të përm­bushur programet e shitjes.
Rendit­ja ele­ment â € ““akt­iv­itet i nivel­it të mesëm në lid­hje me vendos­jen e urdhrave për mater­ialet dhe pjesët e.
Des­patch­ing ele­men­te â € ““akt­iv­itet­in e nivel­it bot­tom ku e pun­ës, bimore, mater­ialet dhe mjetet janë sjellë së bashku.
Edhe pse nuk ka sis­tem uni­ver­sal ekzis­ton e cila përf­sh­in të gjitha opera­cion­et në çdo organ­iz­a­të, është e mun­dur për të kat­ego­ri­zoj prob­le­met e plani­fikim­it dhe teknikat e tyre lidhur zgjid­hje në bazë të llojit të veçantë të gjerë të prod­him­it të pun­ësuar:

 

Pro­cesi i prod­him­it të tip­it Job â € ““ai në të cil­in të gjitha urd­hërat janë të ndry­sh­me, duke pas­ur të pro­jek­tim­it dhe mjetet e kërkesat e tyre.
Pro­cesi i tip­it grumbu­ll â € ““tufa të për­sërit­ura të një ele­menti të prodhuara zakon­isht për magazinë dhe kon­sum­it të mëvon­shëm.
Rrjed­h­in pro­ces­in e prod­him­it të tip­it â € ““prod­himi është i vazh­dueshëm dhe pak a shumë në për­puthje me kërkesën.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

የምርት ቁጥጥር

 

የምርት ቁጥጥር የተወሰነ ምርቶች ተቀባይነት የሽያጭ ውል ለማሟላት የተወሰነ ዘዴዎች የተዘጋጁ ናቸው ስለዚህም, የድርጅት ቁሳዊ አቅርቦቶች, እና ሂደት እንቅስቃሴዎች ይቆጣጠራል, መመሪያ የትኞቹ እቅዶች አስተዳደር ተግባር ነው. የምርት ቁጥጥር የማምረቻና የ A ገልግሎት ድርጅቶች ውስጥ የሚገኙ የጋራ አባሎችን ቁጥር የተከፋፈሉ ሊሆን ይችላል. አንድ ህጋዊ አካል እንደ ምርት እና ቁጥጥር ላይ ሲመለከቱ Bur­bridge የሚከተሉትን ክፍሎች ይዘረዝራል:

 

ምርት የመላኪያ ዕቅድ የሽያጭ ፕሮግራሞች ማሟላት ቁርጥ የት ከፍተኛ ደረጃ እንቅስቃሴ “”€ â የፕሮግራም አባል.
â አባል እያዘዘው € ቁሳቁሶች እና ክፍሎች ትዕዛዞች መካከል እንደተካ ጋር በተያያዘ ““መካከለኛ ደረጃ እንቅስቃሴ የለም.
የጉልበት, ተክል, ቁሳቁሶች እና መሣሪያዎችን በአንድነት አመጡ ቅዱሱን ታችኛው ደረጃ እንቅስቃሴ “”€ â ንጥረ ሠሐቢይ.
ምንም ዓለም አቀፋዊ ሥርዓት ሁሉ ድርጅት ውስጥ ሁሉንም ክወናዎች አቅፎ ይህም አለ ቢሆንም የግልህን ምርት በተለይም ሰፊ ዓይነት መሠረት የዕቅድ ችግር እና ተያያዥ መፍትሔ ዘዴዎችን ለመመደብ ይቻላል:

 

ኢዮብ አይነት የምርት ሂደት ለሁሉም ትዕዛዞች የራሳቸውን ንድፍ እና መሣሪያዎችን መስፈርቶች የሌላቸው, የተለዩ ናቸው ውስጥ € ““አንድ.
የአንድ ንጥል € ““በተደጋጋሚ ቡድኖች የአክሲዮን እና በቀጣይ ፍጆታ ለማግኘት አብዛኛውን ጊዜ ምርት ስብስብ አይነት ሂደት.
€ ““ምርት ቀጣይነት እና ፍላጎት ጋር መስመር ውስጥ የበለጠ ወይም ያነሰ ነው አይነት ምርት ሂደት ይፈስሳሉ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –