Providing customer service on site

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Provid­ing cus­tom­er ser­vice on site

A gen­er­al rule is that a poor listen­er will provide poor cus­tom­er ser­vice. If you don’t listen act­ively, you may fail to pick up on import­ant inform­a­tion, and you won’t appear to be focus­ing on the customer’s needs and con­cerns.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Jip­prov­du ser­vizz tal-klijent fuq il-post

A regola ġen­er­ali hija li l-sem­miegħ fqira se tip­provdi ser­vizz tal-klijent foqra. Jekk inti ma tis­ma b’mod attiv, inti tista ton­qos mil­li jtellgħu fuq inform­azz­joni import­anti, u int mhux se jidhru li jkun qed jif­foka fuq il-ħtiġiji­et tal-klijentt-tħassib.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Die ver­skaff­ing van kliën­tedi­ens op die ter­re­in

N Alge­mene reël is dat n swak luister­aar swak kliën­tedi­ens sal voor­si­en. As jy nie aktief te luister, kan u ver­suim om af te haal op belan­grike inligt­ing, en jy sal nie blyk te wees wat fok­us op behoeft­es en bekom­mern­is­se van die kliënt se.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ofrim­in e shërbim­it të kon­sumat­orëve në vend

Një rregull i për­gjith­shëm është se një dëgjues i var­fër do të ofro­jë shërbim të dobët të kon­sumat­orëve. Nëse ju nuk e dëg­jojnë në mënyrë akt­ive, ju mund të dështo­jnë për të marr në inform­a­cione të rëndës­ish­me, dhe ju nuk do të duket të jetë duke u fok­usuar në nevo­jat dhe shqetësi­met e kon­sumat­or­it.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ጣቢያ ላይ የደንበኛ አገልግሎት መስጠት

አንድ አጠቃላይ አገዛዝ አንድ ድሀ አዳማጭ ድሃ የደንበኛ አገልግሎት ማቅረብ መሆኑን ነው. እናንተ በንቃት መስማት የማይችሉ ከሆነ, አስፈላጊ መረጃ ላይ ካቆሙበት ሊቀሩ ይችላሉ, እና ደንበኛ ፍላጎት እና አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ዘንድ አይታይም.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

توفير خدمة العملاء في الموقع

والقاعدة العامة هي أن المستمع الفقراء ستوفر خدمة العملاء الفقراء. إذا كنت لا يستمعون بنشاط، قد تفشل في التقاط المعلومات الهامة، وأنك لن يبدو أن التركيز على احتياجات العملاء واهتماماتها.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ապահովելով հաճախորդների սպասարկումը տեղում

Ընդհանուր կանոնն այն է, որ մի աղքատ ունկնդիրը կապահովի աղքատ հաճախորդների սպասարկումը: Եթե ​​դուք չեք լսում ակտիվ, Դուք կարող եք ձախողել է վերցնել կարեւոր տեղեկատվության, եւ դուք չեք հայտնվում է կենտրոնանալով հաճախորդի կարիքներին ու մտահոգությունները:

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

sayt­da müştəri xid­məti təmin

Ümu­mi qay­da yox­sul din­ləy­i­ci kasıb müştəri xid­məti təmin olacaq. Siz fəal qulaq dey­ilsə, mühüm informasiya ala uğur­suz ola bilər, və siz müştərin­in ehtiy­acları və nara­hatlıqları diqqət görünür dey­il.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

bezeroar­entza­ko zer­bit­zua eskaintzea gun­ean

arau orokor­ra da entzulear­en pobrea pobreak bezeroar­entza­ko zer­bit­zua eskaintzen dizu. Ez baduzu entzun aktiboki, recoger inform­azio gar­rantzit­sua huts daiteke, eta ez zaizu ager­tuko bezeroar­en behar­rak eta kezkak bid­er­atua.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Прадастаўленне абслугоўвання кліентаў на сайце

Агульнае правіла заключаецца ў тым, што дрэнны слухач забяспечыць дрэннае абслугоўванне кліентаў. Калі вы не слухаеце актыўна, вы можаце не падабраць важную інфармацыю, і вы не будзеце па ўсёй бачнасці, засяродзіўшы ўвагу на патрэбах і праблемах кліента.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

সাইটে গ্রাহক সেবা প্রদান

একটি সাধারণ নিয়ম যে একটি দরিদ্র শ্রোতা দরিদ্র গ্রাহক সেবা প্রদান করবে. আপনি সক্রিয়ভাবে শুনতে না থাকে, তাহলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কুড়ান করতে ব্যর্থ হতে পারে, এবং আপনি গ্রাহকের চাহিদা এবং উদ্বেগ উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে বলে মনে করা হবে না.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Pružan­je usluga klijen­tima na mjes­tu

A opšte je pravilo da će sir­o­mašna slušalac pružaju loše usluge klijen­tima. Ako né akt­ivno slušati, možda né pok­upiti na važne inform­a­cije, a nećete Čini se da se fok­usira na potre­be i prob­le­me kup­ca.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Осигуряване на обслужване на клиентите на място

Общото правило е, че един беден слушател ще осигури лошо обслужване на клиентите. Ако не слушаш активно, вие може да не успее да вдигне на важна информация, и вие няма да се появи, за да се фокусира върху нуждите и опасенията на клиента.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Pro­por­cion­ar ser­vei al cli­ent en el lloc

Una regla gen­er­al és que un oient pobre pro­por­cion­arà mal ser­vei al cli­ent. Si vostè no escolta activa, vostè pot fal­lar per recol­lir inform­a­ció import­ant, i no semblen estar centrant-se en les neces­sit­ats i pre­ocu­pa­cions dels cli­ents.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Paghatag og cus­tom­er nga pag-alagad sa site

Ang usa ka kin­a­ti­buk-ang pag­man­do sa mao nga ang usa ka kabus nga tig­pam­inaw sa paghatag og mga kabus nga cus­tom­er nga pag-alagad. Kon dili kamo mam­ati aktibo, nga kamo mahimo nga mapaky­as sa pagkuha sa sa sa sa mahin­un­g­dan­on nga kasay­ur­an, ug ikaw dili makita ngadto sa mag-focus sa mga pangi­na­hanglan sa mga cus­tom­er ug mga kabal­aka.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Kuper­eka maka­s­it­omala pamalo­po

A Tinganene kuti kum­vet­sera osauka adzapereka utu­miki osauka maka­s­it­omala. Ngati inu musamvere mwachangu, inu angalephere kutola mfun­do zofunika, ndi­po inu Zikuoneka kuti mogan­iz­ira zofuna maka­s­it­omala nkhawa.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

在现场提供客户服务

一般的规则是,一个贫穷的监听器会提供糟糕的客户服务。如果你不积极倾听,你可能无法回暖的重要信息,你会不会出现把重点放在客户的需求和关切。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

在現場提供客戶服務

一般的規則是,一個貧窮的監聽器會提供糟糕的客戶服務。如果你不積極傾聽,你可能無法回暖的重要信息,你會不會出現把重點放在客戶的需求和關切。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Fur­nis­ce ser­viz­io nan­tu à u situ

A reg­u­la ginir­ali è ca un poviru listen­er vi derà poviru ser­viz­io. S’è vo ùn sen­te cù primura, pudite cur­anu à coglie nan­tu à nan­tu à u cor­su impur­tante, è ùn avete mic­ca Cumpar­iscerà à esse nan­tu a dis­grazia è cun­cerna l’clienti.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Pružan­je usluga kor­is­nicima na licu mjesta

Opće pravilo je da je loše slušatelj će pružiti lošu uslugu za kor­is­nike. Ako né akt­ivno slušati, možda uspije podići na važne inform­a­cije, a né će se pojaviti biti usredo­točen na potre­be i zahtjeve kup­ca.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Forud­sat kun­deser­vice på stedet

En generel regel er, at en dår­lig lyt­ter vil give dår­lig kun­deser­vice. Hvis du ikke lyt­ter akt­ivt, kan du undlader at sam­le op på vigti­ge oplys­ninger, og du vil ikke syn­es at være fok­us på kun­dens behov og bekym­ringer.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -