Quality

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality in IT
1 Quality of services and quality of management are considered as two of the most important factors in the success of organizations.
2 Quality is about meeting the client expectations. Meeting such expectations meeting understanding your customers needs and what, where when and how they expect you to deliver that service.
2 It can help in not only providing a better and more timely service but also through data mining and decision-support systems to detect new trends in client expectations.
3 Certainly customers want to be better informed.
Software quality attributes
4 Effectiveness
5 Usability
6 Efficiency
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) is about creating a firm foundation in which quality exists as an in built factor in our processes. 12 Its ingredients are:
o Meeting customer expectations through a customer focus
o Continuous improvement of the IS systems development and maintenance
o Organization wide quality ownership
o Good quality measures known as software metrics
Meeting customer expectations in IT – Problems
13 Unfortunately IT systems have a long tradition of being full of errors, of not being user friendly, of being difficult to implement, of having a difficult learning curve, of lacking proper documentation, of working in a way which is different than what the manual says.
14 IT systems have also been criticised for requiring constant upgrades, for not achieving stated performance levels, of being security threats, for being incompatible with existing equipment.
15 IT is the only product where a million pound package might have a disclaimer stating that the supplier will only be liable cost of the medium on which the software is recorded. A few dollars at most !!!!
IS contribution to quality
16 Simplifying the service process and the service provided 17 Benchmarking and analysis of services provided 18 Reduction of turnaround time 19 Improvement in the quality and precision of products and services provided 20 Better tailoring of service to the needs of the individual customer 21 Better customer information on products and services 22 Easier access to services through the internet
Meeting quality criteria in IT
23 It is important that the whole IS life cycle is governed by a quality plan 24 Quality in IT is governed by the ISO9002 and TICKIT standards. 25 Quality can only exist if there is a quality policy and well documented quality
management system for this policy. 26 In IT quality has to be looked at from three perspectives namely the technical, business and administrative as well as the user point of view
27 Quality in IT is managed mainly by user and business manager involvement in all stages of development, by regular product and operations review as well as by auditing IT systems.
Meeting quality criteria in IT
28 A good project management methodology 29 Regular quality reviews 30 Exhaustive testing of systems 31 Keeping of a quality file and a detailed development and operations log 32 Regular auditing of databases, procedures and post-implementation reviews 33 Proper change management 34 IT training at all levels
Some operational quality measures
35 The time to access a required item of information
36 How up to date is accessible information
37 The complexity of navigating the user interface to perform a required
operation
38 The time it takes a new employee to learn how to use the system
39 How consistent is the system in providing a customer service
40 The percentage of time a system is available to clients
Some operational quality measures
41 The number of errors in IS and the time required to fix 42 The number of user queries which the system has not been able to answer 43 The rating which clients give to the system 44 The use of information by other functional units
The fishbone diagram
45 This simple diagram is a useful simple tool to improve quality by identifying the causes of customer problems.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kwalità
Kwalità fl-IT
1 Kwalità tas-servizzi u l-kwalità tal-ġestjoni huma kkunsidrati bħala tnejn mill-aktar fatturi importanti fis-suċċess ta ‘l-organizzazzjonijiet.
2 Kwalità hija dwar laqgħa l-aspettattivi tal-klijenti. Laqgħa bħal din aspettattivi laqgħa fehim ħtiġijiet tal-klijenti tiegħek u liema, fejn meta u kif dawn jistennew li inti tagħti dan is-servizz.
2. Dan jista ‘jgħin fil mhux biss jipprovdu servizz aħjar u aktar f’waqtu iżda wkoll permezz ta’ sistemi tal-minjieri tad-data u ta ‘appoġġ deċiżjoni li josserva tendenzi ġodda fil aspettattivi tal-klijenti.
3. Ċertament klijenti jridu jkunu informati aħjar.
attributi ta ‘kwalità softwer
4 Effettività
5 Usability
6 Effiċjenza
7 Affidabilità
8 leġibilità
9 Modifiability
10 Testability
TQM fl-IT
11 Total Quality Management (TQM) huwa dwar il-ħolqien sisien sodi fejn teżisti kwalità bħala fil-fattur mibnija fil-proċessi tagħna. 12 ingredjenti tiegħu huma:
o aspettattivi tal-klijenti Laqgħa permezz ta ‘fokus klijent
o Titjib kontinwu ta ‘l-iżvilupp sistemi IS u l-manutenzjoni
o Organizzazzjoni sjieda kwalità wiesgħa
o miżuri ta ‘kwalità tajba magħrufa bħala metriċi softwer
Jilħqu l-aspettattivi tal-klijenti fl-IT – Problemi
13 Sfortunatament sistemi tal-IT għandhom tradizzjoni twila li sħiħa ta ‘żbalji, li ma jkunx faċli għall-utent, li jkun diffiċli biex tiġi implimentata, li jkollhom kurva tat-tagħlim diffiċli, ta’ nuqqas ta ‘dokumentazzjoni xierqa, ta’ xogħol b’mod li huwa differenti minn dak li l-manwal jgħid.
14 Is-sistemi tal-IT kienu wkoll ikkritikat għall teħtieġ titjib kostanti, għal mhux jinkisbu livelli ta ‘prestazzjoni ddikjarati, ta’ theddid għas-sigurtà jkunu, talli inkompatibbli ma ‘tagħmir eżistenti.
15 Huwa l-uniku prodott fejn pakkett miljun lira jista ‘jkollhom riżerva li tispeċifika li l-fornitur se tkun biss ispiża responsabbli mill-mezz li fuqu l-software huwa rreġistrat. A ftit dollari aktar l-aktar !!!!
IS-kontribut għall-kwalità
16 Is-semplifikazzjoni tal-proċess tas-servizz u s-servizz ipprovdut 17 Benchmarking u analiżi tas-servizzi pprovduti 18 Tnaqqis ta ‘ħin tibdil 19 Titjib fil-kwalità u l-preċiżjoni tal-prodotti u s-servizzi pprovduti 20 tifsil aħjar ta’ servizz lill-ħtiġijiet tal-klijent individwali 21 informazzjoni lill-klijent aħjar dwar aċċess prodotti u servizzi 22 eħfef għas-servizzi permezz tal-internet
Laqgħa kriterji ta ‘kwalità fl-IT
23 Huwa importanti li l-sħiħ IS ċiklu tal-ħajja huwa rregolat minn pjan kwalità 24 tal-Kwalità fl-IT hija rregolata mill-ISO9002 u l-istandards TICKIT. 25 Kwalità tista ‘teżisti biss jekk ikun hemm politika ta’ kwalità u ta ‘kwalità dokumentat tajjeb
sistema ta ‘ġestjoni għal din il-politika. 26 Fil-kwalità irid jiġi analizzat minn tliet perspettivi jiġifieri l-aspetti tekniċi, kummerċjali u amministrattivi kif ukoll il-punt utent ta ‘opinjoni
27 Kwalità fl-IT huwa mmexxi prinċipalment mill-utent u l-maniġer tan-negozju involviment fl-istadji kollha ta ‘żvilupp, skond il-prodott regolari u operazzjonijiet ta’ reviżjoni kif ukoll mis-sistemi tal-IT ta ‘verifika.
Laqgħa kriterji ta ‘kwalità fl-IT
28 A ġestjoni tajba tal-proġett metodoloġija 29 kwalità regolari jirrevedi 30 testjar eżawrjenti tas-sistemi 31 Żamma ta ‘fajl ta’ kwalità u ta ‘żvilupp iddettaljat u log operazzjonali 32 verifika regolari ta’ databases, proċeduri u wara l-implimentazzjoni reviżjonijiet 33 ġestjoni ta ‘tibdil ta’ taħriġ xierqa 34 IT fil-livelli kollha
Xi miżuri ta ‘kwalità operazzjonali
35. Il-ħin għall-aċċess oġġett meħtieġ ta ‘informazzjoni
36. Kif aġġornata hija informazzjoni aċċessibbli
37. Il-kumplessità tal-navigazzjoni tal-user interface li jwettaq meħtieġa
operazzjoni
38. Il-ħin li tieħu impjegat ġdid biex jitgħallmu kif jużaw is-sistema
39. Kif konsistenti hija s-sistema biex jipprovdu servizz tal-klijent
40. Il-perċentwal ta ‘ħin ta’ sistema hija disponibbli għall-klijenti
Xi miżuri ta ‘kwalità operazzjonali
41. In-numru ta ‘żbalji fil-IS u l-ħin meħtieġ biex jiffissaw 42 L-għadd ta’ mistoqsijiet tal-utenti li s-sistema ma kinitx kapaċi twieġeb 43 Il-klassifikazzjoni li l-klijenti jagħtu lis-sistema 44 L-użu ta ‘informazzjoni minn unitajiet funzjonali oħra
Id-dijagramma fishbone
45. Din id-dijagramma sempliċi hija għodda sempliċi utli biex itejbu l-kwalità billi jiġu identifikati l-kawżi tal-problemi klijent.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Gehalte
Kwaliteit in IT
1 Kwaliteit van dienste en gehalte van die bestuur word beskou as twee van die belangrikste faktore in die sukses van organisasies.
2 Gehalte is oor die vergadering van die kliënte se verwagtings. Ontmoet sulke verwagtinge vergadering begrip van jou kliënte se behoeftes en wat, waar wanneer en hoe hulle van jou verwag om daardie diens te lewer.
2 Dit kan help in nie net die verskaffing van ‘n beter en meer tydige diens nie, maar ook deur middel van data-ontginning en besluitneming steunstelsels om nuwe tendense in kliënte se verwagtings te spoor.
3 Sekerlik kliënte wil ‘n beter ingeligte wees.
Sagteware gehalte eienskappe
4 Doeltreffendheid
5 Bruikbaarheid
6 Doeltreffendheid
7 Betroubaarheid
8 verstaanbaarheid
9 Modifiability
10 Toetsbaarheid
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) is oor die skep van ‘n stewige fondament waarop kwaliteit bestaan as ‘n in gebou faktor in ons prosesse. 12 Die bestanddele is:
o Vergadering kliënt verwagtinge deur ‘n kliënt fokus
o Deurlopende verbetering van die ontwikkeling en instandhouding stelsels
o Organisasie wye gehalte eienaarskap
o Goeie gehalte maatreëls bekend as sagteware statistieke
Ontmoet verwagtinge van die kliënt in IT – Probleme
13 Ongelukkig IT-stelsels het ‘n lang tradisie van was vol van foute, van nie gebruikersvriendelik, dat hulle moeilik om te implementeer, van ‘n moeilike leerkurwe, van gebrek aan behoorlike dokumentasie, werk op ‘n manier wat anders is as wat die handleiding sê.
14 IT-stelsels is ook gekritiseer vir wat konstant opgraderings, nie bereik gestel prestasievlakke, dat hulle veiligheid bedreig, vir die feit dat in stryd is met bestaande toerusting.
15 Dit is die enigste produk waar ‘n miljoen pond pakket n disclaimer verklaar dat die verskaffer slegs aanspreeklik koste van die medium waarop die sagteware is aangeteken sal wees kan hê. ‘N Paar dollars by die meeste !!!!
IS bydrae tot gehalte
16 Vereenvoudiging die diens proses en die diens wat 17 Benchmarking en ontleding van dienste wat gelewer word 18 Vermindering van omkeertyd 19 Verbetering in die gehalte en akkuraatheid van produkte en dienste wat gelewer word 20 Beter pasmaak van diens aan die behoeftes van die individuele kliënt 21 Beter kliënt inligting oor produkte en dienste 22 Makliker toegang tot dienste deur middel van die internet
Ontmoet gehalte kriteria in IT
23 Dit is belangrik dat die geheel lewensiklus word deur ‘n kwaliteit plan 24 Gehalte in IT is, word deur die ISO9002 en TICKIT standaarde. 25 Kwaliteit kan slegs bestaan indien daar is ‘n kwaliteit beleid en goed gedokumenteer gehalte
bestuurstelsel vir hierdie beleid. 26 In IT gehalte moet word gekyk na uit drie perspektiewe naamlik die tegniese, sake-en administratiewe sowel as die gebruiker oogpunt
27 Gehalte in Dit is hoofsaaklik deur die gebruiker en sakebestuurder betrokkenheid in alle stadiums van ontwikkeling, deur gereelde produk en bedrywighede review asook deur ouditering IT-stelsels.
Ontmoet gehalte kriteria in IT
28 ‘n Goeie projek bestuur metodologie 29 Gereelde gehalte resensies 30 Exhaustive toets van stelsels 31 byhou van ‘n gehalte-lêer en ‘n gedetailleerde ontwikkeling en bedrywighede te meld 32 Gereelde ouditering van databasisse, prosedures en post-implementering resensies 33 Behoorlike bestuur van verandering 34 IT-opleiding op alle vlakke
Sommige operasionele gehalte maatreëls
35 Die tyd om toegang te verkry tot ‘n vereiste item van inligting
36 Hoe op datum is toeganklike inligting
37 Die kompleksiteit van die opgevolg deur die gebruikerskoppelvlak te voer ‘n vereiste
werking
38 Die tyd wat dit neem ‘n nuwe werknemer om te leer hoe om die stelsel te gebruik
39 Hoe konsekwent is die stelsel in die verskaffing van ‘n diens
40 Die persentasie van die tyd ‘n stelsel beskikbaar is om kliënte
Sommige operasionele gehalte maatreëls
41 Die aantal foute in IS en die tyd wat nodig is om op te los 42 Die aantal gebruikers navrae wat die stelsel nie in staat is om te antwoord 43 Die telling wat kliënte te gee aan die stelsel 44 Die gebruik van inligting deur ander funksionele eenhede
Die visgraatdiagram
45 Hierdie eenvoudige diagram is ‘n nuttige eenvoudige instrument om gehalte te verbeter deur die identifisering van die oorsake van probleme kliënt.

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

cilësi
Quality në IT
1 Cilësia e shërbimeve dhe cilësisë së menaxhimit të konsiderohen si dy nga faktorët më të rëndësishëm në suksesin e organizatave.
2 Cilësia është në lidhje me përmbushjen e pritjet e klientit. Takimi takim të tillë pritjet kuptuar nevojat e klientëve tuaj dhe çfarë, ku, kur dhe si ata presin që ju të ofruar këtë shërbim.
2 Kjo mund të ndihmojë jo vetëm në ofrimin e një shërbimi më të mirë dhe më shumë kohë, por edhe nëpërmjet sistemeve të dhënat e minierave dhe vendim-mbështetje për të zbuluar tendencat e reja në pritjet e klientit.
3 Sigurisht konsumatorët duan të jenë më të informuar.
atributet cilësisë Software
4 Efektiviteti
5 Usability
6 Efikasiteti
7 Besueshmëria
8 Kuptueshmëria
9 Modifiability
10 Testability
TQM në IT
11 Total Quality Management (TQM) ka të bëjë me krijimin e një bazë të fortë në të cilën cilësia ekziston si një faktor në ndërtuar në proceset tona. 12 Përbërësit e saj janë:
o pritjet e klientit Meeting përmes një fokus të konsumatorëve
o Përmirësimi i vazhdueshëm i zhvillimit të sistemeve është dhe mirëmbajtjen
o Organizimi pronësi të gjerë të cilësisë
o Masat me cilësi të mirë të njohur si metrics software
Takimi pritjet e konsumatorëve në IT – Problemet
13 Për fat të keq sistemet IT të ketë një traditë të gjatë plot me gabime, për të mos qenë përdorues miqësore, për të qenë e vështirë për të zbatuar, të paturit e një kurbë të vështirë të mësuarit, i mungon dokumentacionin e duhur, për të punuar në një mënyrë që është e ndryshme se çfarë manualit thotë.
14 Sistemet e TI gjithashtu janë kritikuar për të kërkuar përmirësime të vazhdueshme, për të mos arritur nivelet e përcaktuara të performancës, e duke qenë kërcënimeve të sigurisë, për të qenë në përputhje me pajisjet ekzistuese.
15 IT është produkt i vetëm, ku një paketë milionë paund mund të ketë një mohim deklaruar se furnizuesi do të jetë vetëm kostoja përgjegjës të mesme në të cilën software është e regjistruar. Disa dollarë në më !!!!
IS kontribut të cilësisë
16 Thjeshtimi i procesit të shërbimit dhe shërbimi i ofruar 17 Benchmarking dhe analiza e shërbimeve të ofruara 18 Reduktimi i kohës kthesën 19 Përmirësimi në cilësinë dhe saktësinë e produkteve dhe shërbimeve të ofruara 20 rrobaqepsi më i mirë të shërbimit për nevojat e konsumatorit individual 21 informata më të mirë të konsumatorëve në qasje produktet dhe shërbimet e 22 më të lehtë në shërbimet përmes internetit
Përmbushjen e kritereve të cilësisë në IT
23 Është e rëndësishme që të gjithë është cikli i jetës është i qeverisur nga një plan të cilësisë 24 cilësisë në IT qeveriset nga ISO9002 dhe standardet TICKIT. 25 Cilësia mund të ekzistojë vetëm nëse ka një politikë të cilësisë dhe të cilësisë të dokumentuara mirë
Sistemi i menaxhimit për këtë politikë. 26 Në cilësinë e IT ka për t’u shikuar nga tre perspektiva përkatësisht teknik, biznesit dhe administrative, si dhe pikën e përdoruesit të parë
27 Cilësia në IT menaxhohet kryesisht nga përdoruesit dhe menaxher biznesi përfshirjes në të gjitha fazat e zhvillimit, nga produkti i rregullt dhe operacionet e rishikimit, si dhe nga ana e auditimit të sistemeve.
Përmbushjen e kritereve të cilësisë në IT
28 Një menaxhim i mirë i projektit Metodologjia 29 cilësisë rregullt shqyrton 30 testimit të gjerë të sistemeve 31 Mbajtja e një skedar të cilësisë dhe një zhvillim të detajuar dhe operacionet hyni 32 Auditimi i rregullt i bazave të të dhënave, procedurat dhe pas zbatimit shqyrton 33 e duhur të menaxhimit të ndryshimit të trajnimit 34 IT në të gjitha nivelet
Disa masa cilësi operacionale
35 Koha për të hyrë në një artikull të kërkuar e informacionit
36 Si deri në datën informacion i arritshëm
37 Kompleksiteti i lundrimit ndërfaqen e përdoruesit për të kryer një kërkuara
operacion
38 Koha që merr një punonjës i ri për të mësuar se si të përdorin sistemin
39 Si të qëndrueshme është sistemi në ofrimin e një shërbimi ndaj klientit
40 Përqindja e kohës një sistem është në dispozicion për klientët
Disa masa cilësi operacionale
41 Numri i gabimeve në IS dhe koha e nevojshme për të rregulluar 42 Numri i pyetjeve të përdoruesve të cilat sistemi nuk ka qenë në gjendje për t’iu përgjigjur 43 vlerësim të cilën klientët japin me sistemin 44 Përdorimi i informacionit nga njësitë e tjera funksionale
Fishbone diagram
45 Ky diagram i thjeshtë është një mjet i dobishëm i thjeshtë për të përmirësuar cilësinë duke identifikuar shkaqet e problemeve të konsumatorëve.

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ጥራት
የአይቲ ጥራት
አገልግሎቶችን እና አስተዳደር ጥራት 1 ጥራት ድርጅቶች ስኬት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ሁለት ሆነው ይቆጠራሉ.
2 ጥራት ደንበኛው የሚጠብቀውን ለማሟላት ነው. እንዲህ ያሉ ጥበቃዎች ስብሰባ የእርስዎ ደንበኞች ፍላጎት መረዳት እና ምን, የትና መቼ እና እንዴት ያንን አገልግሎት ለማቅረብ መጠበቅ ስብሰባ.
2 ደንበኛ የሚጠበቁ ውስጥ አዲስ አዝማሚያዎችን መለየት ብቻ የተሻለ እና ይበልጥ ወቅታዊ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ሳይሆን ሳይሆን ውሂብ የማዕድን ውሳኔ-የድጋፍ ሥርዓት አማካኝነት ሊረዳን ይችላል.
3 በእርግጥ ደንበኞች የተሻለ በመረጃ መሆን ይፈልጋሉ.
ሶፍትዌር ጥራት ባህሪያት
4 ውጤታማነት
5 የተገልጋይነት
6 ቅልጥፍና
7 አስተማማኝነት
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
የአይቲ ውስጥ TQM
11 ጠቅላላ የጥራት ሥራ አመራር (TQM) ጥራት የእኛን ሂደት ውስጥ የተገነባው ምክንያቶች ውስጥ ሆኖ ነው የሚኖረው ውስጥ ጽኑ መሠረት መፍጠር ነው. 12 የያዘው ንጥረ ነገሮች ናቸው:
አንድ ደንበኛ ትኩረት በኩል o ስብሰባ የደንበኛ የሚጠበቁ
የ ባለበት ስርዓት ልማት እና ጥገና o ቀጣይነት ያለው መሻሻል
, o ድርጅት ሰፊ ጥራት ባለቤትነት
የሶፍትዌር ሜትሪክስ በመባል የሚታወቀው o ጥሩ ጥራት እርምጃዎች
ዕለቱ ውስጥ የደንበኛ የሚጠብቀውን ማሟላት – ችግሮች
13 የአጋጣሚ ነገር ሆኖ የአይቲ ስርዓቶች ምን ማንዋል የተለየ ነው; ይህም መንገድ መስራት, ተገቢ ሰነድ አጥቶ, አስቸጋሪ የመማር ከርቭ ከማግኘት, ለመተግበር አስቸጋሪ መሆን, ተጠቃሚ ተግባቢ መሆን አይደለም ነው, ስህተቶች ተሞልቶ አንድ ረጅም ባህል አላቸው ይላል.
14 የአይቲ ስርዓት እንዲሁም ነባር መሣሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ስለሆኑ, በመሆን የደህንነት ስጋቶች ምክንያት, ብሏል አፈጻጸም ደረጃ ለማድረስ አይደለም, ዘወትር ማሻሻያዎች የሚጠይቁ ትችት ደርሶባቸዋል.
15 ሚሊዮን ፓውንድ ጥቅል አቅራቢዎች ብቻ ሶፍትዌር እንደተመዘገበው ላይ ጠሪ ተጠያቂ ወጪ ይሆናል መሆኑን የሚገልጽ የክህደት ሊኖረው ይችላል ቦታ ብቻ ምርት ነው. ጥቂት ቢበዛ ዶላር !!!!
ጥራት መዋጮ ነው
16 የአገልግሎት ሂደት ማቃለል እና አገልግሎት 17 ቤንችማርኪንግ የሚሰጡ አገልግሎቶች ትንተና የእድገታቸውን ጊዜ 18 ቅነሳ ምርቶች እና አገልግሎቶች ጥራት እና ትክክለኛነት ላይ 19 መሻሻል የግለሰብ የደንበኛ ፍላጎት አገልግሎት 20 የተሻለ ስፌት 21 የተሻለ የደንበኛ መረጃ ላይ ያቀረቡት ያቀረቡት በኢንተርኔት በኩል አገልግሎቶች ለማግኘት ምርቶች እና አገልግሎቶች 22 ቀላል መዳረሻ
ዕለቱ ጥራት መስፈርት ማሟላት
23 ይህ ሁሉ የሕይወት ዑደት ዕለቱ ውስጥ 24 ጥራት ያለው ISO9002 እና TICKIT መስፈርቶች የሚመራ ነው የጥራት ዕቅድ ነው የሚገዛው ነው አስፈላጊ ነው. የጥራት መመሪያ እና በበቂ መረጃዎች ጥራት ካለ 25 ጥራት ብቻ ነው ሊኖር የሚችለው
ለዚህ መመሪያ አስተዳደር ስርዓት. የአይቲ ጥራት በ 26 የቴክኒክ, የንግድ እና አመለካከት አስተዳደራዊ እንዲሁም ተጠቃሚው ነጥብ ማለትም ከሦስት አመለካከቶች አንፃር ከተመለከትን ዘንድ አለው
ጊዜው በ 27 ጥራት መደበኛ ምርት እና ክወናዎችን ግምገማ በማድረግ እንዲሁም ለኦዲት አይቲ ስርዓት በ የልማት በሁሉም ደረጃዎች ውስጥ ተጠቃሚ እና የንግድ አስተዳዳሪ ተሳትፎ, በ በዋነኝነት የሚተዳደር ነው.
ዕለቱ ጥራት መስፈርት ማሟላት
28 አንድ ጥሩ የፕሮጀክት አስተዳደር ዘዴ 29 መደበኛ ጥራት ስርዓት 30 ያጠቃለለ ምርመራ 31 የጥራት ፋይል የመጠበቅ እና ዝርዝር ልማት ስራዎች የውሂብ ጎታዎች, ሂደቶች እና ድህረ-ትግበራ 32 መደበኛ ለኦዲት በየደረጃው 33 ተገቢ ለውጥ ሥራ አመራር 34 ጊዜው ስልጠና ይገመግማል መዝገብ ይገመግማል
አንዳንድ የአሰራር ጥራት እርምጃዎች
35 ጊዜ መረጃ የሚያስፈልገው ንጥል ለመድረስ
36 እንዴት ቀን ድረስ ተደራሽ መረጃ ነው
37 የተጠቃሚ በይነገጽ ማሰስ ልጅ ውስብስብ የሆነ ያስፈልጋል ለማከናወን
ቀዶ ጥገና
38 አዲስ ሠራተኛ የሚወስደው ጊዜ ስርዓቱ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ለማወቅ
የደንበኛ አገልግሎት በመስጠት ረገድ ሥርዓት 39 ምን ያህል ወጥነት ነው
40 ጊዜ መቶኛ ስርአት ደንበኞች ይገኛል
አንዳንድ የአሰራር ጥራት እርምጃዎች
41 ውስጥ ስህተቶች ቁጥር እና 42 ለመጠገን የሚያስፈልገውን ጊዜ ስርዓቱ አልቻለም ይህም የተጠቃሚ ጥያቄዎች ቁጥር 43 ደንበኞቻቸው ስርዓት 44 ሌሎች ተግባራዊ ክፍሎች በ የሚጠቀመው መረጃ መስጠት ሲሆን ደረጃ መልስ
የ የታወከ ንድፍ
45 ይህ ቀላል ንድፍ የደንበኛ ችግሮች መንስኤ በመለየት ጥራት ለማሻሻል ጠቃሚ ቀላል መሣሪያ ነው.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

جودة
الجودة في تقنية المعلومات
تعتبر 1 جودة الخدمات ونوعية الإدارة عن اثنين من أهم العوامل في نجاح المنظمات.
2 الجودة هي عن تلبية توقعات العملاء. لقاء مثل هذا الاجتماع توقعات فهم احتياجات الزبائن وماذا وأين ومتى وكيف نتوقع منكم لتقديم هذه الخدمة.
2 ويمكن أن تساعد ليس فقط في تقديم خدمة أفضل وأكثر في الوقت المناسب ولكن أيضا من خلال نظم التنقيب عن البيانات ودعم اتخاذ القرار للكشف عن الاتجاهات الجديدة في توقعات العملاء.
3 ومن المؤكد الزبائن يريدون أن يكونوا أكثر اطلاعا.
سمات جودة البرمجيات
4 فعالية
5 سهولة الاستخدام
6 الكفاءة
7 الموثوقية
8 القابلية للفهم
9 Modifiability
10 قابلية الاختبار
إدارة الجودة الشاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات
11 إدارة الجودة الشاملة (TQM) حوالي يخلق أساسا متينا التي توجد الجودة باعتبارها في عامل بنيت في عملياتنا. 12 مكوناته هي:
س توقعات العملاء الاجتماع من خلال التركيز على العملاء
س التحسين المستمر لتطوير النظم، وصيانة
س منظمة ملكية نوعية واسعة
س تدابير نوعية جيدة المعروفة باسم مقاييس البرمجيات
تلبية توقعات العملاء في مجال تكنولوجيا المعلومات – مشاكل
13 لسوء الحظ أنظمة تقنية المعلومات لديها تقليد طويل من كونها مليئة الأخطاء، من عدم الاستعمال، من كونها صعبة التنفيذ، وجود منحنى التعلم من الصعب، من نقص وثائق صحيحة، من العمل بطريقة مختلفة عما دليل يقول.
كما تم انتقاد 14 أنظمة تكنولوجيا المعلومات لطلب التحديثات المستمرة، لعدم تحقيق مستويات أداء المعلنة، من التهديدات الأمنية الحاضر، لكونه يتعارض مع المعدات الموجودة.
15 تكنولوجيا المعلومات هو المنتج الوحيد الذي قد يكون لديه حزمة مليون جنيه إخلاء تفيد بأن المورد سيكون فقط تكلفة عرضة للوسط الذي يتم تسجيل البرنامج. وهناك عدد قليل دولار على الأكثر !!!!
هو المساهمة في جودة
16 تبسيط عملية الخدمة وتقديم الخدمة 17 المقارنة المعيارية وتحليل الخدمات المقدمة 18 تخفيض الفترة الزمنية 19 تحسين نوعية ودقة من المنتجات والخدمات المقدمة 20 الخياطة أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد 21 أفضل معلومات العملاء على المنتجات والخدمات 22 سهولة الحصول على الخدمات من خلال الانترنت
الوفاء بمعايير الجودة في تقنية المعلومات
23 ومن المهم أن كله يخضع دورة الحياة من خلال خطة الجودة يخضع 24 الجودة في تقنية المعلومات من قبل ISO9002 والمعايير TICKIT. 25 الجودة يمكن أن توجد إلا إذا كان هناك سياسة الجودة والنوعية موثقة جيدا
نظام إدارة لهذه السياسة. 26 في جودة تكنولوجيا المعلومات لابد من النظر إليها من ثلاث زوايا وهي الفنية والتجارية والإدارية وكذلك جهة نظر المستخدم
وتدير 27 الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي من قبل إشراك المستخدمين ومدير الأعمال التجارية في جميع مراحل التنمية، من خلال المنتجات واستعراض منتظمة العمليات فضلا عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمراجعة الحسابات.
الوفاء بمعايير الجودة في تقنية المعلومات
28 وحسن إدارة المشاريع المنهجية 29 جودة منتظم بمراجعة 30 اختبار شامل لأنظمة 31 مسك ملف الجودة وتطوير مفصلة وعمليات تسجيل 32 المراجعة المنتظمة لقواعد البيانات والإجراءات وبعد التنفيذ ويستعرض 33 السليم لإدارة التغيير تدريب 34 تكنولوجيا المعلومات على جميع المستويات
بعض معايير الجودة التشغيلية
35 الساعة للوصول إلى العنصر المطلوب من المعلومات
36 كيف حتى الآن هو معلومات سهلة المنال
37 تعقيد التنقل واجهة المستخدم لإجراء اللازم
عملية
38 الوقت الذي يستغرقه موظف جديد لتعلم كيفية استخدام نظام
39 كيف يتفق هو النظام في توفير خدمة العملاء
40 النسبة المئوية للوقت متاح لعملاء نظام
بعض معايير الجودة التشغيلية
41 عدد أخطاء في أبرز والوقت اللازم لإصلاح 42 عدد استعلامات المستخدم الذي لم يكن النظام قادرا على الإجابة على 43 لتقييم التي تعطي العملاء إلى نظام 44 استخدام المعلومات من قبل وحدات وظيفية أخرى
الرسم التخطيطي هيكل السمكة
45 هذا المخطط بسيط هو أداة بسيطة مفيدة لتحسين الجودة من خلال تحديد أسباب مشاكل العملاء.

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

որակ
Որակի ՏՏ
1 որակի ծառայությունների եւ որակի կառավարման համարվում են երկու կարեւորագույն գործոններից հաջողության կազմակերպությունների.
2 Որակի հանդիպման մասին հաճախորդին սպասելիքները: Հանդիպում նման ակնկալիքներ հանդիպում Հասկանալով Ձեր հաճախորդներին կարիքները եւ ինչ, որտեղ, երբ եւ ինչպես են նրանք ակնկալում, դուք պետք է մատուցել այդ ծառայությունը:
2 Այն կարող է օգնել ոչ միայն ապահովելով ավելի լավ եւ ավելի ժամանակին ծառայություն, սակայն նաեւ տվյալների հանքարդյունաբերության եւ որոշումների աջակցության համակարգերի հայտնաբերելու նոր միտումները հաճախորդների ակնկալիքների.
3 Իհարկե հաճախորդները ցանկանում են լինել ավելի լավ տեղեկացված.
Software որակի ատրիբուտները
4 արդյունավետությունը
5 հարմարավետություն
6 արդյունավետություն
7 Հուսալիություն
8 Հասկանալիություն
9 Modifiability
10 տեստավորման
TQM ՏՏ
11 Total Quality Management (TQM) կազմում է մոտ ստեղծելով ամուր հիմք, որի որակը գոյություն ունի որպես կառուցված գործոնի մեր գործընթացներին. 12 Նրա բաղադրիչները են
o Հանդիպում հաճախորդների սպասելիքները միջոցով հաճախորդների ուշադրության կենտրոնում
ժե շարունակական բարելավումը, որը համակարգերի զարգացման եւ պահպանման
ժե կազմակերպությունը լայն որակի սեփականություն
o Լավ որակի միջոցներ հայտնի է որպես ծրագրային չափման
Հանդիպում հաճախորդների սպասելիքները ՏՏ – Խնդիրներ
13 Ցավոք, դա համակարգերը ունեն երկար ավանդույթը լեցուած սխալների, չլինելու օգտագործողի բարեկամական, լինելու դժվար է իրականացնել, եւ դժվարանում ուսուցման կորի, բացակայում պատշաճ փաստաթղթեր, աշխատում է այնպես, որը տարբերվում է քան այն, ինչ ձեռնարկի ասում է.
14 ՏՏ համակարգեր են նաեւ քննադատվել պահանջող մշտական կատարելագործման, ոչ հասնելու ասել է կատարողական մակարդակները, լինելու անվտանգության սպառնալիքների համար, լինելով անհամատեղելի առկա սարքավորումների.
15 Դա միակ արտադրանքը, որտեղ միլիոն ֆունտ փաթեթ կարող է ունենալ հերքում, նշելով, որ մատակարարը կլինի միայն պատասխանատվություն կրի արժեքը կրիչի վրա, որը ծրագրային արձանագրված: Մի քանի դոլար է առավել !!!!
IS ներդրումը որակի
16 պարզեցնելով սպասարկման գործընթացը, իսկ ծառայությունը տրամադրել 17 համեմատական եւ վերլուծություն մատուցվող ծառայությունների 18 նվազեցում turnaround ժամանակ 19-բարելավում է որակի եւ բարձր ճշգրտության ապրանքների եւ մատուցվող ծառայությունների 20 Better կարում սպասարկման կարիքների անհատական հաճախորդի 21 Ավելի լավ է հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը ապրանքներ եւ ծառայություններ 22 Ավելի հեշտ հասանելիություն ծառայությունների միջոցով ինտերնետին
Հանդիպում որակի չափանիշները ՏՏ
23 Կարեւոր է, որ ընդհանուր առմամբ կյանքի ցիկլի, որը կառավարվում է որակի պլանի 24 Որակի է կառավարվում է ISO9002 եւ TICKIT չափանիշներին: 25 Որակի կարող է միայն գոյություն ունենալ, եթե կա մի որակ քաղաքականության եւ լավ փաստագրված որակի
կառավարման համակարգ այս քաղաքականության. 26 Իսկ այն որակի է նայեց երեք տեսանկյուններից մասնավորապես տեխնիկական, բիզնեսի եւ վարչական, ինչպես նաեւ օգտագործողի տեսանկյունից
27 Որակի ՏՏ կառավարվում հիմնականում անձնագիրը եւ բիզնես մարզիչ ներգրավվածության բոլոր փուլերում զարգացման, կանոնավոր արտադրանքի եւ գործողությունների վերանայման, ինչպես նաեւ աուդիտի ՏՏ համակարգերի.
Հանդիպում որակի չափանիշները ՏՏ
28 Լավ նախագծի կառավարման մեթոդաբանությունը 29 Կանոնավոր որակի վերանայում 30 սպառիչ փորձարկումը համակարգերի 31 պահելը որակի ֆայլը եւ մանրամասն զարգացման եւ գործողությունները մուտք գործել 32 Հերթական հաշվեքննական (աուդիտորական) տվյալների բազաների, ընթացակարգերի եւ հետընտրական իրականացման վերանայում է 33 պատշաճ փոփոխությունը կառավարման 34 ՏՏ ուսուցման բոլոր մակարդակներում
Որոշ գործառնական որակի միջոցառումներ
35 Ժամանակն է մուտք գործել պահանջվող իրը տեղեկատվության
36 Ինչպես է մինչեւ օրս հասանելի տեղեկատվություն
37 բարդությունը նավիգացիոն ինտերֆեյսի է կատարել պահանջվող
գործողություն
38 Ժամանակն է, որ տեւում է մի նոր աշխատակից է սովորել, թե ինչպես պետք է օգտագործել համակարգը
39 Ինչպես հետեւողական է համակարգը տրամադրում է հաճախորդների սպասարկումը
40 Տոկոսը ժամանակի մի համակարգ է հասանելի հաճախորդների
Որոշ գործառնական որակի միջոցառումներ
41 թիվը սխալների է, իսկ ժամանակը, որն անհրաժեշտ է ամրագրել 42 թիվը անձնագիրը հարցումների, որի համակարգը չի կարողացել են պատասխանել 43 վարկանիշի, որը հաճախորդները տալիս համակարգի 44, տեղեկատվության օգտագործման է այլ գործառնական ստորաբաժանումների
The fishbone դիագրամ
45 Այս պարզ դիագրամ օգտակար պարզ գործիք է բարելավել որակը պարզելու պատճառները հաճախորդների խնդիրների.

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

keyfiyyət
IT Quality
xidmətləri və idarə keyfiyyətinin 1 Quality təşkilatların uğur ən əhəmiyyətli faktorlardan iki hesab olunur.
2 Quality müştəri gözləntiləri cavab edir. Belə gözləntiləri görüş müştərilərin ehtiyaclarını dərk və nə, harada nə vaxt və necə onlar ki, xidmət təmin etmək üçün gözləmək görüş.
2 Bu müştəri gözləntiləri yeni istiqamətləri aşkar etmək üçün yalnız bir yaxşı və daha vaxtında xidmət deyil, həm də data mining və qərar dəstək sistemləri vasitəsilə kömək edə bilər.
3 Əlbəttə müştərilərə daha məlumatlı olmaq istəyirəm.
Software keyfiyyət atributları
4 qüvvəyə minməsi
5 Usability
6 Efficiency
7 Etibarlılıq
8 Anlaşıqlılıq
9 Modifiability
10 Testability
IT TQM
11 Total Quality Management (TQM) keyfiyyət proseslərin daxili amil bir kimi mövcud olan möhkəm zəmin yaratmaq edir. 12 Onun maddələr var:
Müştəri diqqət vasitəsilə o Yığıncağı müştəri gözləntiləri
IS sistemləri inkişaf və istismar o Continuous Improvement
o Organization geniş keyfiyyətli mülkiyyət
proqram ölçütleri kimi tanınan o Yaxşı keyfiyyətli tədbirlər
IT müşteri beklentilerini görüş – Problemləri
13 Təəssüf ki, İT sistemləri nə dərslik fərqli bir şəkildə iş, müvafiq sənədlərin əskik, bir çətin öyrənmə curve olan, həyata keçirmək üçün çətin olan, istifadəçi dostu olmayan, səhvlərin tam olan uzun bir ənənə var deyir.
14 İT sistemləri də mövcud avadanlıqları ilə bir araya sığmayan olduğu üçün, olan təhlükəsizlik ifadə performans səviyyəsi nail olmaq üçün, daimi yükseltmeleri tələb üçün tənqid edilmişdir.
15 bir milyon funt paketi təchizatçı yalnız proqram qeyd olan orta məsuliyyət dəyəri olacaq ifadə edən bir disclaimer ola bilər yeganə məhsuldur. Bir neçə ən çox dollar !!!!
keyfiyyət töhfədir
16 xidmət prosesinin sadələşdirilməsi və xidmət 17 Qiymətləndirmə təmin xidmətləri təhlili dönüş dəfə 18 Azaldılması məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti və dəqiq 19 Improvement fərdi müştəri ehtiyaclarını xidmət 20 Better dərzilik 21 Better Müştəri məlumat təqdim təqdim internet vasitəsilə xidmətlərinə məhsul və xidmətləri 22 asan giriş
İT keyfiyyətli meyarlara cavab verən
23 Bu, bütün ömrü İT 24 Quality ISO9002 və TICKIT standartları ilə tənzimlənir keyfiyyətli planı ilə tənzimlənir vacibdir. keyfiyyətli siyasəti və yaxşı sənədləşdirilmiş keyfiyyət olduqda 25 Quality yalnız mövcud ola bilər
Bu siyasət idarəetmə sistemi. IT keyfiyyəti 26 texniki, biznes və inzibati, eləcə də istifadəçi baxımdan, yəni üç perspektivləri baxdı edib
İT 27 Quality müntəzəm məhsul və əməliyyatları nəzərdən eləcə də audit IT sistemlərinin inkişafının bütün mərhələlərində istifadəçi və biznes meneceri cəlb, əsasən idarə olunur.
İT keyfiyyətli meyarlara cavab verən
28 A yaxşı layihənin idarə metodologiya 29 Daimi keyfiyyət sistemlərinin 30 Tam test 31 keyfiyyətli fayl saxlanması və ətraflı inkişaf və əməliyyatları verilənlər bazası, prosedurlar və post-həyata keçirilməsi 32 Daimi audit bütün səviyyələrdə 33 Proper dəyişiklik idarə 34 IT təlim nəzərdən daxil Baxış
Bəzi əməliyyat keyfiyyətli tədbirləri
35 dəfə məlumat tələb maddə daxil olmaq üçün
36 Necə bu günə qədər əlçatan məlumat
37 istifadəçi interfeysi naviqasiya mürəkkəbliyi bir tələb yerinə yetirmək üçün
əməliyyat
38 yeni bir işçi lazım vaxt sistemindən istifadə etmək necə öyrənmək üçün
bir müştəri xidməti təmin sistemi 39 Necə uyğundur
40 dəfə faizi bir sistem müştərilərə mövcuddur
Bəzi əməliyyat keyfiyyətli tədbirləri
41 səhvlər sayı 42 düzeltmek üçün tələb olunan vaxt sistem mümkün olmamışdır istifadəçi sorğu sayı 43 müştərilər sistemi 44 digər funksional bölmələri tərəfindən məlumatların istifadə vermək reytinq cavab
fishbone diagram
45 Bu sadə diagram müştəri problemlərin səbəbləri müəyyən keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün faydalı bir sadə bir alətdir.

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kalitatea
IT Kalitatea
1 zerbitzu eta kudeaketaren kalitatea kalitatea dira erakunde arrakastaren faktore garrantzitsuenetako bik bezala hartzen da.
2 Quality bezeroaren itxaropenak betetzea ingurukoa da. Bilera hala nola itxaropenak bilera zure bezeroen beharrak ulertzeko eta zer, non, noiz eta nola zerbitzatu behar duzu espero dute.
2 It bakarra zerbitzu hobea eta puntuala eskainiz, baina baita datu-meatzaritza eta erabaki-laguntza sistemen bidez lagun dezake bezeroak itxaropenak joera berriak detektatzeko.
3 Zalantzarik bezeroei hobeto informatuta egon nahi.
Software kalitate atributuak
4 Eraginkortasuna
5 Erabilgarritasuna
6 Eraginkortasuna
7 Fidagarritasuna
8 Understandability
9 Aldagarritasun
10 Testability
IT TQM
11 Guztira Quality Management (TQM) oinarri sendoa eta bertan kalitate eraiki gure prozesuetan faktore gisa existitzen sortzeari buruz. 12 Bere osagaiak dira:
o Bilera bezeroaren itxaropenak bezeroaren orientazioa baten bidez
o Etengabeko sistemen garapena eta mantentzea eta hobetzea
o Erakundea kalitate zabal titulartasuna
o Kalitatezko software metrika bezala ezagutzen neurriak
bezeroen itxaropenak Bilera IT – Problems
13 Zoritxarrez IT sistemak eta hori da eskuliburu baino ezberdinak, ezartzeko zaila ikasteko kurba bat izatea, dokumentazio egokia falta, modu batean lan baten errakuntzak beteak izanik, ez lagungarri izatea, zaila izatearen tradizio luzea dute dio.
14 IT sistemak ere izan dituzte etengabeko bertsio berritzeko eskatzen, ez adierazi performance maila lortzeko, baloia segurtasun mehatxuen for kritikatu, lehendik dauden ekipamendu bateraezina izateagatik.
15 IT produktu bakarra non milioi libera pakete bat disclaimer bat hornitzaile izango bakarrik euskarri materiala zein software hau grabatu den kostuaren erantzule izango adieraziz ditzake da. gehienez dolar gutxi !!!!
DA kalitatearentzat
16 zerbitzu-prozesuak errazteko eta zerbitzua ematen 17 Benchmarking eta zerbitzuen azterketa emandako 18 turnaround denbora gutxitzea 19 kalitatea eta doitasun produktu eta zerbitzuen hobekuntza emandako 20 zerbitzu tailoring Better banakako bezeroen beharrei 21 Better bezeroaren informazioa orrian zerbitzuetarako sarbidea produktuak eta zerbitzuak 22 errazagoa internet bidez
Kalitate irizpideak Bilera IT hasi
23 Garrantzitsua da osoa da bizi-zikloa da kalitate plan bat 24 Quality IT hasi da ISO9002 eta TICKIT estandarren arabera arautuko gobernatzen. 25 Quality bakarrik existitzen ahal ez Kalitate politika bat eta ondo dokumentatu kalitatea badago
kudeaketa-politika horren sistema. 26 IT kalitate ha begiratu beharreko hiru ikuspuntu tekniko, enpresa eta administrazio-eta erabiltzaileen ikuspegitik batetik hots at
27 IT in Quality kudeatzen da, batez ere erabiltzaile eta enpresa kudeatzailea garapenaren fase guztietan parte-hartzea, produktu erregular eta eragiketak berrikusteko by baita ikuskaritzako IT sistemen arabera.
Kalitate irizpideak Bilera IT hasi
28 proiektu kudeaketa ona metodologia 29 erregularra kalitate A reviews 30 sistemen probak sakona 31 kalitate fitxategi baten mantentzea eta garapen zehatza eta eragiketak hasi saioa 32 erregularra base, prozedurak eta post-ezartzeko ikuskaritza reviews 33 Proper aldaketaren kudeaketa 34 IT maila guztietako prestakuntza
Batzuk kalitate operatiboa neurriak
35 Denbora beharrezko informazio-elementu bat sartzeko
36 Nola eguneratuta informazio eskuragarria da
37 user interface nabigatzen konplexutasunak beharrezko bat egiteko
eragiketa
38 Denbora langile berri bat hartzen du sistema nola erabili ikasteko
39 Nola koherentea bezeroarentzako zerbitzua emateko sistema da
40 Denbora-portzentajea sistema bat da bezeroen eskura
Batzuk kalitate operatiboa neurriak
41 da akatsen kopurua eta 42 zuzentzeko denbora eskatzen erabiltzaileak kontsultak kopurua zein sistema ezin izan da 43 erantzuteko balorazioa zein bezero sistema 44 informazio erabilerak beste unitate funtzional arabera eman
Marah den diagrama
45 simple diagrama hau tresna sinple erabilgarria kalitatea hobetzeko bezeroen arazoak arrazoiak identifikatuz da.

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

якасць
Якасць у IT
1 Якасць паслуг і якасці кіравання разглядаюцца як два з найбольш важных фактараў ў поспеху арганізацыі.
2 Якасць аб задавальненні чаканняў кліента. Сустрэча такія чакання сустрэчы з разуменнем вашых патрэбаў кліентаў, і што, дзе, калі і як яны чакаюць, што вы даставіць гэтую паслугу.
2 Гэта можа дапамагчы не толькі ў забеспячэнні лепшага і больш своечасовае абслугоўванне, але і за кошт інтэлектуальнага аналізу дадзеных і падтрымкі прыняцця рашэнняў, сістэм для выяўлення новых тэндэнцый у галіне кліенцкіх чаканняў.
3 Вядома, кліенты хочуць быць лепш інфармаваныя.
Атрыбуты якасці праграмнага забеспячэння
4 Эфектыўнасць
5 Юзабіліці
6 Эфектыўнасць
7 Надзейнасць
8 Зразумеласць
9 мадыфікавальнага
10 тэстоўваную
TQM ў галіне ІТ
11 Агульнае кіраванне якасцю (TQM) ідзе аб стварэнні трывалай асновы, у якасці якой існуе як ва ўбудаваным фактар у нашых працэсах. 12 Яго інгрэдыенты з’яўляюцца:
O чакання кліентаў Сустрэча праз фокус кліента
аб Пастаяннае ўдасканаленне распрацоўкі і тэхнічнага абслугоўвання сістэм
аб ўсёй арганізацыі уласнасці якасці
Добры меры якасці, вядомыя як метрык праграмнага забеспячэння
Сустрэча чаканняў кліентаў у галіне ІТ – Праблемы
13 На жаль, ІТ-сістэмы маюць даўнюю традыцыю быць поўныя памылак, каб не быць зручным для карыстальніка, каб быць цяжка рэалізаваць, мець складаную крывую навучання, у адсутнасці належнай дакументацыі, працаваць у шляху, які адрозніваецца чым тое, што ў кіраўніцтве кажа.
14 ІТ-сістэмы таксама крытыкавалі за тое, якія патрабуюць пастаяннага абнаўлення, для ня дасягнення заяўленых узроўняў прадукцыйнасці, быць пагроз бяспекі, як несумяшчальнае з існуючым абсталяваннем.
15 IT з’яўляецца адзіным прадуктам, дзе пакет мільёнаў фунтаў, магчыма, заяву аб адмове аб тым, што пастаўшчык будзе несці адказнасць толькі кошт носьбіта, на якім запісана праграмнае забеспячэнне. Некалькі даляраў самае большае !!!!
IS ўклад у якасць
16 спрошчаны працэс абслугоўвання і паслуг, якія прадстаўляюцца 17 Бенчмаркетынгу і аналіз прадстаўляюцца паслуг 18 Зніжэнне затрат часу 19 Паляпшэнне якасці і дакладнасці прадукцыі і аказваемых паслуг 20 Лепш крой абслугоўвання да патрэбаў асобнага кліента 21 Паляпшэнне інфармацыі аб кліентах на прадукцыя і паслугі 22 Больш лёгкі доступ да паслуг праз Інтэрнэт
Сустрэча крытэрыяў якасці ў галіне ІТ
23 Важна, каб уся IS жыццёвы цыкл вызначаецца план якасці 24 Якасць у IT рэгулюецца ў 9002 і стандартамі TickIT. 25 Якасць можа існаваць толькі тады, калі існуе палітыка ў галіне якасці і добра дакументаваны якасць
Сістэма кіравання для гэтай палітыкі. 26 У ІТ якасць неабходна разглядаць з трох пунктаў гледжання, а менавіта тэхнічнай, дзелавой і адміністрацыйнай, а таксама пункту гледжання карыстальніка
27 Якасць у IT кіруецца ў асноўным карыстальнікам і бізнес-мэнэджара ўдзелу ва ўсіх этапах развіцця, шляхам рэгулярнага агляду прадукту і аперацый, а таксама аўдыту ІТ-сістэм.
Сустрэча крытэрыяў якасці ў галіне ІТ
28 Добры кіравання праектамі Метадалогія 29 Рэгулярнае якасць разглядае 30 ўсебаковай выпрабаванні сістэм 31 Захаванне файла якасці і падрабязнае развіццё і часопіс аперацый 32 Рэгулярны аўдыт баз дадзеных, працэдур і наступнай рэалізацыі адклікання 33 Належнае кіраванне зменамі 34 ІТ-навучанне на ўсіх узроўнях
Некаторыя меры эксплуатацыйныя якасці
35 Час, неабходнае для атрымання доступу да патрабаванай элемент інфармацыі
36 Як да цяперашняга часу даступная інфармацыя
37 Складанасць навігацыі карыстацкага інтэрфейсу, каб выканаць патрабуецца
аперацыя
38 Час, затрачаны на працу новага супрацоўніка, каб даведацца, як выкарыстоўваць сістэму
39 Як ўзгадняецца гэта сістэма ў забеспячэнні абслугоўвання кліентаў
40 працэнт часу сістэма даступная для кліентаў
Некаторыя меры эксплуатацыйныя якасці
41 Колькасць памылак у IS і час, неабходнае для фіксацыі 42 Колькасць карыстацкіх запытаў, якія сістэма не змагла адказаць 43 рэйтынгу, якія кліенты даюць у сістэме 44 Выкарыстанне інфармацыі іншымі функцыянальнымі блокамі
Дыяграма елочка
45 Гэтая простая схема з’яўляецца карысным просты інструмент для паляпшэння якасці шляхам выяўлення прычын узнікнення праблем кліентаў.

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

গুণ
আইটি কোয়ালিটি
সেবা ও ব্যবস্থাপনা মান 1 কোয়ালিটির সংগঠনের সাফল্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়.
2 কোয়ালিটির ক্লায়েন্ট প্রত্যাশা পূরণের সম্পর্কে. যেমন প্রত্যাশা সভা আপনার গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে এবং কি, যেখানে কখন এবং কিভাবে তারা আপনাকে যে সেবা প্রদান করার জন্য আশা পূরণের.
2 ক্লায়েন্ট প্রত্যাশা নতুন ট্রেন্ড সনাক্ত করতে শুধুমাত্র একটি ভাল এবং আরো সময়মত সেবা প্রদান না বরং ডেটা মাইনিং এবং সিদ্ধান্ত সমর্থন সিস্টেমের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন.
3 অবশ্যই গ্রাহকদের ভাল ওয়াকিবহাল হতে চান.
সফটওয়্যার গুণমান বৈশিষ্ট্যাবলী
4 কার্যকারীতা
5 ব্যবহারযোগ্যতা
6 ফলপ্রসু
7 নির্ভরযোগ্যতা
8 অভিব্যক্তি
9 Modifiability
10 Testability
আইটি TQM
11 মোট কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) একটি দৃঢ় ভিত্তি যা মানের আমাদের প্রক্রিয়ায় নির্মিত ফ্যাক্টর হিসাবে বিদ্যমান তৈরি হয়. 12 এর উপাদানগুলো:
একটি গ্রাহকের ফোকাস মাধ্যমে ণ সভা গ্রাহকের প্রত্যাশা
আইএস সিস্টেম উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ণ ক্রমাগত উন্নতি
ণ অর্গানাইজেশন চওড়া মানের মালিকানা
ণ ভালো মানের সফটওয়্যার মেট্রিক্স হিসেবে পরিচিত ব্যবস্থা
আইটি গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণের – সমস্যা
13 দুর্ভাগ্যবশত আইটি সিস্টেম, সঠিক ডকুমেন্টেশন উদাসীন ভাবে কাজ করার জন্য, একটি কঠিন লার্নিং কার্ভ থাকার বাস্তবায়ন, ত্রুটি পূর্ণ হচ্ছে কঠিন হচ্ছে ব্যবহারকারী বান্ধব হচ্ছে না, একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য চেয়েও কি ম্যানুয়াল ভিন্ন আছে বলছেন.
14 আইটি সিস্টেম এছাড়াও ধ্রুবক আপগ্রেড করার প্রয়োজন, না হচ্ছে নিরাপত্তা হুমকি, বিবৃত কর্মক্ষমতা মাত্রা অর্জনের জন্য সমালোচিত হয়েছে, বিদ্যমান সরঞ্জাম সঙ্গে বেমানান হচ্ছে.
15 আইটি শুধুমাত্র পণ্য যেখানে একটি মিলিয়ন পাউন্ড প্যাকেজ একটি দাবিত্যাগ জানায় যে সরবরাহকারী শুধুমাত্র মাঝারি যার উপর সফ্টওয়্যার নথিভুক্ত করা হয় এর দায়ী খরচ হবে থাকতে পারে হয়. সর্বাধিক কয়েক ডলার !!!!
মান অবদান
16 সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও সেবা 17 মাপকাঠিতে প্রদান এবং পরিষেবার বিশ্লেষণ ঘুরে সময় 18 কমানো মানের পণ্য ও পরিষেবার স্পষ্টতা 19 উন্নয়ন 21 উন্নততর গ্রাহক তথ্য উপর পৃথক গ্রাহকের চাহিদা সেবা 20 ভালো সেলাই প্রদান প্রদান ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা থেকে পণ্য ও সেবা 22 সহজ এক্সেস
আইটি এর ভালো মানের মানদণ্ড সাক্ষাৎ
23 এটা যে সমগ্র জীবনচক্র একটি মানের পরিকল্পনা আইটি মধ্যে 24 কোয়ালিটির ISO9002 এবং TICKIT মান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় দ্বারা শাসিত হয় গুরুত্বপূর্ণ. যদি সেখানে একটি মানের নীতি এবং তথ্যসমৃদ্ধ গুণমান 25 কোয়ালিটির শুধুমাত্র উপস্থিত হতে পারে
এই নীতির জন্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম. 26 আইটি মানের কারিগরি, ব্যবসা এবং প্রশাসনিক সেইসাথে ভিউ ব্যবহারকারী বিন্দু যথা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে
আইটি মধ্যে 27 কোয়ালিটির প্রধানত বিকাশের সকল পর্যায়ে ব্যবহারকারী এবং বিজনেস ম্যানেজার জড়িত, নিয়মিত পণ্য এবং অপারেশন পর্যালোচনা দ্বারা সেইসাথে নিরীক্ষণ আইটি সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়.
আইটি এর ভালো মানের মানদণ্ড সাক্ষাৎ
28 ভালো প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি 29 নিয়মিত মানের রিভিউ 30 সিস্টেমের সামগ্রি পরীক্ষার মানের ফাইল 31 পালন এবং একটি বিস্তারিত উন্নয়ন এবং অপারেশন লগ ইন করুন 32 ডাটাবেস, পদ্ধতি ও পোস্ট বাস্তবায়ন নিয়মিত নিরীক্ষণ রিভিউ 33 যথাযথ পরিবর্তন পরিচালনার সব স্তরে 34 আইটি প্রশিক্ষণ
কিছু কর্মক্ষম মানের ব্যবস্থা
35 সময় তথ্য একটি প্রয়োজনীয় আইটেম অ্যাক্সেস করতে
36 কিভাবে আপ টু ডেট প্রবেশযোগ্য তথ্য নেই
37 ইউজার ইন্টারফেস নেভিগেট জটিলতার একটি প্রয়োজনীয় সঞ্চালন করতে
অপারেশন
38 সময় এটি একটি নতুন কর্মী লাগে কিভাবে সিস্টেম ব্যবহার করা শিখতে
39 কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা কাস্টমার সার্ভিস প্রদানে সিস্টেম
40 সময় শতাংশ একটি সিস্টেম গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ করা হয়
কিছু কর্মক্ষম মানের ব্যবস্থা
41 ত্রুটি সংখ্যা এবং সময় 42 ঠিক করা প্রয়োজন যা সিস্টেম সক্ষম হয়েছে না ব্যবহারকারী প্রশ্নের সংখ্যা 43 উত্তর দিতে রেটিং যা ক্লায়েন্ট সিস্টেমের 44 অন্যান্য ফাংশনাল ইউনিট দ্বারা তথ্য ব্যবহারের দিতে
মাছের কাঁটা ডায়াগ্রাম
45 এই সহজ ডায়াগ্রাম গ্রাহকের সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করে মান উন্নত করার জন্য একটি দরকারী সহজ টুল.

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvalitet
Kvaliteta u IT
1 Kvalitet usluga i kvaliteta upravljanja smatraju se dva od najvažnijih faktora za uspjeh organizacije.
2 Kvalitet je o ispunjavanju očekivanja klijenta. Sastanak takva očekivanja sastanak razumijevanje vaše potrebe korisnika i šta, gdje, kada i kako oni očekuju da pruži tu uslugu.
2 To može pomoći ne samo pruža bolje i pravovremene usluge, ali i kroz data mining i odluka podrške sistema za otkrivanje novih trendova u očekivanjima klijenta.
3 Naravno kupci žele da budu bolje informisani.
kvalitetan softver atribute
4 Efikasnost
5 Upotrebljivost
6 efikasnost
7 Pouzdanost
8 Razumljivost
9 Modifiability
10 Testability
TQM u IT
11 Total Quality Management (TQM) je stvaranje čvrste temelje na kojima kvaliteta postoji kao u ugrađeni faktor u našim procesima. 12 Njegova sastojci su:
O očekivanjima Sastanak kupaca kroz fokus kupaca
o Kontinuirano unapređenje razvoja IS sistema i održavanje
o Organizacija širok vlasništvo kvalitete
O Dobra mjera kvalitete poznat kao softver metrika
Sastanak očekivanja kupaca u IT – Problemi
13 Nažalost, IT sistemi imaju dugu tradiciju kao pun grešaka, da ne bude user friendly, da su teško sprovesti, da imaju težak učenja, nedostatka odgovarajuće dokumentacije, rada na način koji se razlikuje od onoga što je za upotrebu kaže.
14 IT sistemi su i kritikovan zbog zahtijeva konstantnu nadogradnju, za ne postizanje izjavio performanse, da su sigurnosne prijetnje, jer nisu u skladu sa postojećom opremom.
15 To je jedini proizvod gdje miliona funti paket može imati odricanje navodeći da će dobavljač biti odgovoran samo trošak medija na koji se snima softver. Nekoliko dolara najviše !!!!
IS doprinos kvalitetu
16 Pojednostavljivanje procesa usluga i usluga 17 Benchmarking i analiza usluga 18 Smanjenje vremena preokreta 19 Poboljšanje kvaliteta i preciznost proizvoda i usluga koje se pružaju 20 Bolja krojenje usluga za potrebe pojedinačnog klijenta 21 Bolje informacije o korisnicima na proizvodi i usluge 22 Lakši pristup uslugama putem interneta
Ispunjavanju kriterijuma kvaliteta u IT
23 Važno je da cijeli život ciklus upravlja plan kvaliteta 24 kvaliteta u IT upravlja ISO9002 i TickIT standardima. 25 Kvaliteta može postojati samo ako postoji kvalitet politika i dobro dokumentirani kvaliteta
sistem upravljanja za ovu politiku. 26 U njemu kvaliteta je da se gleda iz tri perspektive odnosno tehničkih, poslovnih i administrativnih, kao i korisnik gledišta
27 kvaliteta u IT upravlja uglavnom uključivanje korisnika i poslovnih menadžera u svim fazama razvoja, redovnim proizvoda i operacije pregled kao i revizije IT sistema.
Ispunjavanju kriterijuma kvaliteta u IT
28 Dobar projektni menadžment metodologija 29 Redovito kvalitete komentara 30 iscrpno testiranje sistema 31 Čuvanje kvaliteta datoteke i detaljan razvoj i operativni dnevnik 32 Redovna revizija baze podataka, procedura i post-implementaciju komentara 33 Pravilno upravljanje promjenama 34 IT obuke na svim nivoima
Neki operativne mjere kvalitete
35 Vrijeme za pristup potrebne stavke informacija
36 Kako do danas je dostupan informacija
37 Složenost navigacije korisnički interfejs za obavljanje potrebnih
operacija
38 Vrijeme koje je potrebno novog radnika da nauče kako se koristi sistem
39 Kako konzistentan je sistem u pružanju usluga klijentima
40 Procenat vremena sistem je dostupan klijentima
Neki operativne mjere kvalitete
41 broj grešaka u IS i vrijeme koje je potrebno da se popravi 42 Broj korisnika upita koji je sistem nije bio u stanju da odgovori na 43 Ocjena koje klijenti daju sistem 44 Upotreba informacija od strane drugih funkcionalnih jedinica
The Fishbone dijagram
45 Ovaj jednostavan dijagram je koristan jednostavan alat za poboljšanje kvalitete kroz identifikaciju uzroka problema kupca.

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

качество
Качество в IT
1 Качество на обслужване и качество на управление се разглежда като две от най-важните фактори за успеха на организациите.
2 Качеството е за задоволяване на очакванията на клиента. Среща такива очаквания среща разбиране на вашите клиенти нужди и какво, къде, кога и как те очаквам да достави тази услуга.
2 То може да помогне в не само да се осигури по-добър и по-навременно обслужване, но и чрез извличане на данни и решения за подкрепа на системите за откриване на нови тенденции в очакванията на клиента.
3 Разбира клиенти искат да бъдат по-добре информирани.
качеството на софтуера атрибути
4 Ефективност
5 ползваемост
6 ефективност
7 Надеждност
8 Разбираемост
9 Modifiability
10 тяхната проверяемост
TQM в IT
11 Общо за управление на качеството (TQM) е за създаване на стабилна основа, в която съществува качество като в построена фактор в нашите процеси. 12 съставки му са:
о очаквания Среща за клиентите чрез фокус клиент
о Непрекъснато подобряване на развитието на ИО системи и поддръжка
о Организация широк собственост на качеството
о Добри мерки за качество, известни като софтуерни метрики
Среща на очакванията на клиентите в IT – Проблеми
13 За съжаление системи имат дълга традиция, че са пълни с грешки, на които не са лесни за употреба, че са трудни за прилагане, се налага трудно кривата на обучение, в липса на нужните документи, на работа по начин, който е по-различно от това, което ръководството казва.
14 ИТ системи също са били критикувани за изискващи постоянни подобрения, за да не се постигне заявените нива на изпълнение, на които са заплахите за сигурността, за несъвместима с наличното оборудване.
15 Това е единственият продукт, когато пакет милиона паунда може да има отказ от отговорност се посочва, че доставчикът ще носи отговорност само разходите на носителя, на който се записва на софтуера. Няколко долара в най-!!!!
Е принос за качество
16 Опростяване на процеса на обслужване и услугата, предоставяна 17 Сравнителен анализ и анализ на предоставяните услуги 18 Намаляване на времето за изпълнение 19 Подобряване на качеството и прецизността на продукти и услуги, при условие, 20-добро приспособяване на услуги към нуждите на отделния клиент 21-добра информация за клиентите на продукти и услуги, 22-лесен достъп до услуги чрез интернет
Отговарящи на критериите за качество в ИТ
23 Важно е, че цялото е жизнен цикъл се ръководи от план за качество 24 Качество в IT се ръководи от ISO9002 и стандарти TickIT. 25 Качество може да съществува само ако е налице политика на качеството и добре документирана качество
система за управление на тази политика. 26 В IT качество е да се разглежда от три гледни точки а именно технически, административни и бизнес, както и гледна точка на потребителя
27 Качество на ИТ се управлява главно от потребителското и бизнес мениджър участие във всички етапи на развитие, чрез редовен продукт и операции преглед, както и от одитните системи.
Отговарящи на критериите за качество в ИТ
28 А доброто управление на проекти методология 29 Редовна качество коментари 30 Изчерпателен тестване на системи 31 Поддържане на качеството на файлове и подробен развитие и операции влизат 32 Редовна проверка на бази данни, процедури и след изпълнение коментари 33 Правилното управление на климата 34 IT обучение на всички нива
Някои оперативни мерки за качество
35 Времето за достъп до необходимата позиция на информация
36 Колко актуална е достъпна информация
37 Сложността на навигацията на потребителския интерфейс, за да изпълни необходимата
операция
38 Времето, необходимо на нов служител, за да се научат как да използват системата
39 Как последователно е системата за осигуряване на обслужване на клиентите
40 процента от времето система е на разположение на клиентите
Някои оперативни мерки за качество
41 Броят на грешките в Е. и времето, необходимо, за да се определи 42 Броят на потребителски заявки, които системата не е в състояние да отговори на 43 Оценката, която клиентите дават на системата 44 Използването на информация от други функционални единици
Диаграмата на рибена кост
45 Тази проста схема е полезна прост инструмент за подобряване на качеството чрез идентифициране на причините за проблемите на клиентите.

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

qualitat
Qualitat en TI
1 Qualitat dels serveis i la qualitat de la gestió són considerats com dos dels factors més importants per a l’èxit de les organitzacions.
2 Qualitat consisteix a satisfer les expectatives dels clients. Complir amb aquestes expectatives reunió la comprensió de les seves necessitats dels clients i què, on, quan i com esperen que lliurar aquest servei.
2 Pot ajudar no només a oferir un servei millor i més oportuna, sinó també a través dels sistemes de mineria de dades i de suport de decisions per detectar noves tendències en les expectatives del client.
3 Certament, els clients volen estar millor informat.
atributs de qualitat de programari
4 Eficàcia
5 Usabilitat
6 Eficiència
7 Fiabilitat
8 Comprensibilitat
9 modificabilitat
10 Comprobabilidad
TQM en TI
11 Total Quality Management (TQM), es tracta de crear una base sòlida en la qual hi ha la qualitat com en el factor incorporat en els nostres processos. 12 Els seus ingredients són:
o les expectatives del client de reunions a través d’un enfocament en el client
o Millora contínua del desenvolupament de sistemes de SI i manteniment
o Organització de propietat àmplia qualitat
o mesures de bona qualitat conegudes com mètriques de programari
Complir amb les expectatives del client en TI – Problemes
13 Desafortunadament els sistemes de TI tenen una llarga tradició d’estar ple d’errors, de no ser fàcil d’usar, de ser difícil d’implementar, de tenir una corba d’aprenentatge difícil, de no tenir la documentació apropiada, de treballar d’una manera que és diferent del que el manual diu.
14 sistemes de TI també han estat criticats per requerir actualitzacions constants, per no assolir els nivells de rendiment establerts, de ser amenaces a la seguretat, per ser incompatibles amb l’equip existent.
15 És l’únic producte en el qual un paquet milions de lliures podria tenir un descàrrec de responsabilitat que indica que el proveïdor només serà responsable cost del medi en el qual el programari és gravat. Uns pocs dòlars a més !!!!
És la contribució a la qualitat
16 La simplificació del procés de servei i el servei ofert 17 L’avaluació comparativa i l’anàlisi dels serveis prestats 18 Reducció del temps de resposta 19 Millora de la qualitat i la precisió dels productes i serveis prestats 20 Millor adaptació dels serveis a les necessitats de cada client 21 Una millor informació dels clients en productes i serveis 22 Un accés més fàcil als serveis a través d’Internet
El compliment dels criteris de qualitat en TI
23 És important que el tot és el cicle de vida es regeix per un pla de qualitat 24 Qualitat en TI es regeix pel ISO 9002 i normes TickIT. 25 de qualitat només pot existir si hi ha una política de qualitat i la qualitat ben documentat
sistema de gestió d’aquesta política. 26 Com a ha de ser mirat des de tres perspectives a saber, la tècnica, comercial i administrativa, així com el punt de vista de l’usuari
27 La qualitat en TI és administrat principalment per la participació de l’usuari i administrador de negocis en totes les etapes de desenvolupament, per producte i revisió periòdiques de les operacions, així com pels sistemes de TI d’auditoria.
El compliment dels criteris de qualitat en TI
28 Una metodologia 29 qualitat regular bona gestió del projecte revisa 30 Les proves exhaustives dels sistemes de 31 Manteniment d’un arxiu de qualitat i un desenvolupament detallat i registre d’operacions 32 Les auditories periòdiques de les bases de dades, procediments i post-implementació revisa 33 de gestió de canvis de formació 34 TI adequada a tots els nivells
Algunes mesures de qualitat de funcionament
35 El temps per accedir a un element necessari de la informació
36 Com fins a la data és la informació accessible
37 La complexitat de navegar per la interfície d’usuari per a realitzar una requerit
operació
38 El temps que tarda un nou empleat per aprendre a utilitzar el sistema
39 Com de consistent és el sistema en la prestació d’un servei al client
40 El percentatge de temps que un sistema està disponible per als clients
Algunes mesures de qualitat de funcionament
41 El nombre d’errors en la IS i el temps necessari per arreglar 42 El nombre de consultes dels usuaris, que el sistema no ha estat capaç de respondre 43 La qualificació del qual els clients donen al sistema 44 L’ús de la informació per altres unitats funcionals
El diagrama d’espina de peix
45 Aquest diagrama simple és una senzilla eina útil per millorar la qualitat mitjançant la identificació de les causes dels problemes dels clients.

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality sa IT
1 Kalidad sa mga serbisyo ug kalidad sa pagdumala sa giisip sa duha ka sa labing importante nga mga butang diha sa kalampusan sa mga organisasyon.
2 Quality mao ang mahitungod sa miting sa mga gilauman kliyente. Meeting sa maong mga gilauman sa miting sa pagsabut sa inyong mga panginahanglan kustomer ug unsa, diin sa dihang ug sa unsa nga paagi magdahom sila kanimo sa pagluwas sa pag-alagad nga.
2 Kini makatabang sa dili lamang sa paghatag og usa ka mas maayo ug mas tukma sa panahon nga pag-alagad, apan pinaagi usab sa data sa pagmina ug desisyon-suporta sistema sa pag-ila sa bag-ong mga uso sa gilauman kliyente.
3 Sa pagkatinuod kustomer gusto nga mahimong mas maayo nga Informed.
Software kalidad nga mga hiyas
4 Effective
5 usability
6 Efficiency
7 Pagkakasaligan
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM sa IT
11 Total Quality Management (TQM) mao ang mahitungod sa paghimo sa usa ka lig-on nga pundasyon nga kalidad nga anaa nga ingon sa usa ka sa nagtukod butang diha sa atong mga proseso. 12 sagol niini mao ang:
o gilauman nga Miting sa customer pinaagi sa usa ka customer focus
o padayon nga kalamboan sa mga ANG sistema sa development ug maintenance
o Organization halapad nga kalidad nga pagpanag-iya
o Maayong kalidad nga mga lakang nga nailhan nga metrics software
Meeting gilauman customer sa IT – Problema sa
13 Subo IT sistema sa adunay usa ka taas nga tradisyon sa nga puno sa mga sayop, sa dili user mahigalaon, nga lisud nga sa pag-implementar, sa may usa ka lisud nga sa pagkat-on curve, sa mga kulang sa hustong dokumentasyon, sa pagtrabaho sa usa ka dalan nga mao ang lain-laing pa kay sa unsa ang manwal nag-ingon.
14 mga sistema usab nga gisaway sa nagkinahanglan kanunay ohon, kay wala pagkab-ot sa nag-ingon nga lebel performance, nga mga hulga sa seguridad, tungod kay sukwahi sa kasamtangan nga mga ekipo.
15 KINI mao lamang ang produkto diin ang usa ka milyon nga libra package aron adunay usa ka pagpasabot nga nag-ingon nga ang supplier lamang manubag gasto sa medium nga ang software nga natala. Pipila ka mga dolyar sa labing !!!!
ANG kontribusyon ngadto sa kalidad nga
16 Pagpasayon sa proseso sa pag-alagad ug sa pag-alagad nga gihatag 17 Benchmarking ug pagtuki sa mga serbisyo nga gihatag 18 Reduction sa turnaround sa panahon 19 Improvement sa kalidad ug katukma sa mga produkto ug mga serbisyo nga gihatag sa 20 Maayo pa Pagpahaum sa sa pag-alagad sa mga panginahanglan sa mga indibidwal nga customer 21 Maayo pa nga impormasyon customer sa mga produkto ug mga serbisyo 22 Sayon nga access sa mga serbisyo pinaagi sa internet
Pagatiguman kalidad nga criteria sa IT
23 Kini mao ang importante nga ang tibuok ANG kinabuhi nga siklo gidumala sa usa ka kalidad nga plano sa 24 Kalidad sa IT gidumala sa ISO9002 ug TICKIT sumbanan. 25 Quality lamang anaa kon adunay usa ka kalidad nga palisiya ug maayo ang documented nga kalidad
sistema sa pagdumala sa alang sa niini nga palisiya. 26 Sa IT nga kalidad nga nga mitan-aw sa gikan sa tulo ka mga panglantaw nga mao ang teknikal, negosyo ug administratibo ingon man sa user nga punto sa panglantaw
27 Kalidad sa IT nga nakahimo nag-una pinaagi sa user ug sa negosyo manager apil sa tanang hugna sa kalamboan, pinaagi sa regular nga produkto ug mga operasyon review ingon man pinaagi sa awdit IT sistema.
Pagatiguman kalidad nga criteria sa IT
28 Ang usa ka maayo nga proyekto sa pagdumala sa pamaagi 29 Ang regular nga kalidad nga reviews 30 Exhaustive testing sa mga sistema sa 31 Pagtuman sa sa usa ka kalidad nga file ug sa usa ka detalyado nga kalamboan ug operasyon log 32 Ang regular nga auditing sa database, mga pamaagi ug post-pagpatuman reviews 33 Tukma nga kausaban sa pagdumala sa 34 IT training sa tanan nga lebel
Ang ubang mga operasyon nga kalidad nga mga lakang
35 Ang panahon sa pag-access sa usa ka gikinahanglan nga butang sa impormasyon
36 Sa unsang paagi nga sa petsa mao ang accessible nga impormasyon
37 Ang komplikado sa pagnabigar sa user interface sa pagbuhat sa usa ka gikinahanglan nga
operasyon
38 Ang panahon nga kini nagkinahanglan og usa ka bag-o nga empleyado sa pagkat-on kon sa unsang paagi sa paggamit sa sistema sa
39 Sa unsang paagi nga makanunayon ang sistema sa sa paghatag sa usa ka customer nga pag-alagad
40 Ang porsiyento sa panahon sa usa ka sistema sa anaa sa mga kliyente
Ang ubang mga operasyon nga kalidad nga mga lakang
41 Ang gidaghanon sa mga sayop sa ANG ug sa panahon nga gikinahanglan sa pag-ayo 42 Ang gidaghanon sa mga pangutana user nga sistema sa wala makahimo sa pagtubag 43 Ang rating nga mga kliyente sa paghatag sa sistema sa 44 Ang paggamit sa impormasyon sa ubang operatiba nga mga yunit
Ang fishbone diagram
45 Kini nga yano nga dayagram mao ang usa ka mapuslanon nga yano nga himan sa pagpalambo sa kalidad sa pinaagi sa pag-ila sa mga hinungdan sa mga problema sa customer.

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality mu IT
1 Quality wa misonkhano ndi khalidwe la kasamalidwe amaonedwa monga awiri mwa zinthu zofunika kwambiri bwino mabungwe.
2 Quality ndi kukumana ndi ziyembekezo kasitomala. Kukwaniritsa lonjezo msonkhano kumvetsa zofuna ogula ndi kumene mmene iwo amafuna kupulumutsa utumiki.
2 Iwo akhoza kuthandiza osati kupereka labwino ndiponso yake utumiki komanso mwa machitidwe deta migodi ndi chisankho thandizo kudziwa mumaganiza latsopano kuyembekezera kasitomala.
3 Ndithudi makasitomala ndikufuna bwino mozindikira.
makhalidwe mapulogalamu khalidwe
4 mogwira
5 magwiritsidwe antchito
6 Mwachangu
7 Wodalirika
8 kuzimvetsa
9 Modifiability
10 Testability
TQM mu IT
11 Total Quality Management (TQM) zili maziko olimba omwe khalidwe alipo monga mwa anamanga imayambitsa njira yathu. 12 zosakaniza zake:
Inu ziyembekezo Msonkhano kasitomala mwa zofunika kasitomala
Inu wopitiriza kusintha kwa chitukuko ndi kachitidwe ndi kukonzanso
Inu Organization lonse umwini khalidwe
Inu miyeso khalidwe Good lotchedwa zokhazikitsidwa software
Chokumanako ziyembekezo kasitomala mu IT – Mavuto
13 Mwatsoka kachitidwe IT ndi mwambo yaitali pokhala wodzala ndi zolakwa, safuna kuti yosavuta kugwiritsa ntchito, kukhala zovuta kuzitsatira, wokhala ndi zovuta kuphunzira pamapindikira, wa akusowa zolembedwa bwino, ntchito m’njira zosiyana kuposa zimene bukhuli limanena.
14 machitidwe akhala amawanena kuti zofuna kukweza zonse, chifukwa kukwaniritsa misinkhu ntchito anati, wokhala kumuopseza chitetezo, pokhala yosemphana ndi zipangizo alipo.
15 Ndi mankhwala omwe miliyoni mapaundi phukusi ndi mwayi chandalama yonena kuti katundu kokha kukhala ayenera mtengo sing’anga limene mapulogalamu inalembedwa. A madola angapo pa ambiri !!!!
KODI chopereka kwa khalidwe
16 wosafuna zambiri ndondomeko utumiki ndi ntchito imene 17 Benchmarking ndi kusanthula utumiki 18 Kuchepetsa nthawi Kutembenuza 19 kusintha khalidwe ndi cholondola cha mankhwala ndi utumiki 20 Bwino angachite utumiki zosowa za makasitomala munthu 21 Bwino kasitomala mudziwe kupeza katundu ndi ntchito 22 kosavuta misonkhano kudutsa mu internet
Chokumanako i khalidwe IT
23 Nkofunika kuti lonse moyo mkombero amatsatira ndondomeko khalidwe 24 Quality mu IT umamangidwa ndi ISO9002 ndi mfundo TICKIT. 25 Quality chiyenera kukhala ngati pali khalidwe ndondomeko ndi zalembedwa bwino khalidwe
kasamalidwe dongosolo kwa lamuloli. 26 IT limene kuti anayang’ana pa poyamba atatu mosonyeza luso, malonda ndi utsogoleri komanso wosuta maganizo
Quality 27 IT imayendetsedwa makamaka ndi wosuta ndi woyang’anira ntchito okhudzidwa mu magawo onse a chitukuko, ndi mankhwala nthawi zonse ndi ntchito review komanso auditing IT kachitidwe.
Chokumanako i khalidwe IT
28 A anira bwino ntchito njira 29 Wokhazikika khalidwe amakambirana 30 zochuluka chiyesedwe cha kachitidwe 31 kusunga file khalidwe ndi chitukuko zambirimbiri ntchito fufuzani 32 Wokhazikika auditing wa zinasokoneza makompyuta, ndondomeko ndi pambuyo kukhazikitsa amakambirana 33 Yoyenera kusintha kasamalidwe 34 maphunziro paliponse
Zinthu zina ntchito khalidwe
35 Nthawi kupeza item anafunika mudziwe
36 Kodi kwa tsiku ndi Kufikika mudziwe
37 Zimene njira mogometsa wosuta mawonekedwe kuchita chofunika
ntchito
38 Nthawi pamafunika munthu wogwira ntchito yatsopano kuphunzira kugwiritsa ntchito dongosolo
39 Kodi zogwirizana ndi dongosolo mu kupereka makasitomala
40 Chiwerengero cha nthawi dongosolo lilipo kwa makasitomala
Zinthu zina ntchito khalidwe
41 Chiwerengero cha zolakwa ndi ndi nthawi chofunika kukonza 42 Chiwerengero cha mafunso me chimene dongosolo sanathe kuyankha 43 mlingo umene makasitomala kupereka dongosolo 44 The ntchito mfundo ndi mayunitsi ena zinchito
Chithunzi fishbone
45 Chithunzichi chophweka ndi zothandiza yosavuta chida kusintha khalidwe Apeze zimayambitsa mavuto makasitomala.

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

质量
质量IT
1优质的服务和管理的质量被视为两个在组织成功的最重要因素。
2质量大约是满足客户的期望。满足这些预期会了解你的客户需要什么,在哪里何时以及如何他们希望你能提供该服务。
2,可不仅提供更好和更及时的服务,还能通过数据挖掘和决策支持系统有助于检测客户期望的新趋势。
3当然,客户希望更好地了解情况。
软件质量属性
4有效性
5可用性
6效率
7可靠性
8可理解
9可修改
10可测性
TQM在IT
11全面质量管理(TQM)是关于建立中存在的质量作为一个在我们的流程建立的因素了坚实的基础。 12及其成分是:
Ø会议客户期望通过以客户为中心
在IS系统开发和维护邻持续改善
Ø组织范围内的质量所有权
被称为软件度量澳优质量的措施
满足客户期望在IT – 问题
13遗憾的是IT系统有被完全错误的,不是用户友好的暂时难以实现具有缺乏适当的文件,在某种程度上工作的艰难的学习曲线的,有着悠久的传统,它比手动什么不同说。
14的IT系统也被批评为需要经常升级,不作为实现安全威胁的规定的性能水平,为是与现有设备不兼容。
15这是其中数百万英镑的包可能有一个免责声明,说明该供应商将只在其上记录软件介质的成本承担责任的唯一产品。几元最多!!!!
IS对品质的影响
16简化服务流程和服务提供的17基准测试,并提供服务的分析周转时间18减19的改进产品和服务的质量和精度21更好的客户信息,提供服务的20更好的剪裁个别客户的需求通过互联网的产品和服务22更容易获得服务
符合质量标准的IT
23重要的是,整个就是生命周期由质量计划在IT 24质量由ISO9002和TickIT审核标准管辖的制约。如果有质量方针和有据可查的质量品质25只能存在
该策略管理系统。 26在IT质量在从三个方面分别是技术,业务和管理以及对用户的角度来看待
在IT 27质量主要管理在各个发展阶段的用户和业务经理的参与,通过定期的产品和业务审查,以及由审计的IT系统。
符合质量标准的IT
28一个好的项目管理方法论29经常进行质量审查系统30穷举测试质量文件31保存和一个详细的开发和运营记录32常规数据库,程序和实施后审计点评33适当的变更管理的各个层面34个IT培训
一些运营质量的措施
35的时间访问信息的必需项目
36如何最新的被访问信息
37导航用户界面的复杂性,以执行要求
手术
38它需要一个新员工的时间来学习如何使用该系统
39如何一致的是在提供客户服务系统
40的时间百分比的系统可对客户
一些运营质量的措施
41在IS错误和修正42所需的时间的数量,系统已不能用户查询的数量来回答43哪些客户端提供到系统44的其他功能单元的使用信息的等级
该鱼骨图
45这个简单的图表是通过识别客户的问题的原因,以提高质量的有用简单的工具。

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

質量
質量IT
1優質的服務和管理的質量被視為兩個在組織成功的最重要因素。
2質量大約是滿足客戶的期望。滿足這些預期會了解你的客戶需要什麼,在哪裡何時以及如何他們希望你能提供該服務。
2,可不僅提供更好和更及時的服務,還能通過數據挖掘和決策支持系統有助於檢測客戶期望的新趨勢。
3當然,客戶希望更好地了解情況。
軟件質量屬性
4有效性
5可用性
6效率
7可靠性
8可理解
9可修改
10可測性
TQM在IT
11全面質量管理(TQM)是關於建立中存在的質量作為一個在我們的流程建立的因素了堅實的基礎。 12及其成分是:
Ø會議客戶期望通過以客戶為中心
在IS系統開發和維護鄰持續改善
Ø組織範圍內的質量所有權
被稱為軟件度量澳優質量的措施
滿足客戶期望在IT – 問題
13遺憾的是IT系統有被完全錯誤的,不是用戶友好的暫時難以實現具有缺乏適當的文件,在某種程度上工作的艱難的學習曲線的,有著悠久的傳統,它比手動什麼不同說。
14的IT系統也被批評為需要經常升級,不作為實現安全威脅的規定的性能水平,為是與現有設備不兼容。
15這是其中數百萬英鎊的包可能有一個免責聲明,說明該供應商將只在其上記錄軟件介質的成本承擔責任的唯一產品。幾元最多!!!!
IS對品質的影響
16簡化服務流程和服務提供的17基準測試,並提供服務的分析周轉時間18減19的改進產品和服務的質量和精度21更好的客戶信息,提供服務的20更好的剪裁個別客戶的需求通過互聯網的產品和服務22更容易獲得服務
符合質量標準的IT
23重要的是,整個就是生命週期由質量計劃在IT 24質量由ISO9002和TickIT審核標準管轄的制約。如果有質量方針和有據可查的質量品質25只能存在
該策略管理系統。 26在IT質量在從三個方面分別是技術,業務和管理以及對用戶的角度來看待
在IT 27質量主要管理在各個發展階段的用戶和業務經理的參與,通過定期的產品和業務審查,以及由審計的IT系統。
符合質量標準的IT
28一個好的項目管理方法論29經常進行質量審查系統30窮舉測試質量文件31保存和一個詳細的開發和運營記錄32常規數據庫,程序和實施後審計點評33適當的變更管理的各個層面34個IT培訓
一些運營質量的措施
35的時間訪問信息的必需項目
36如何最新的被訪問信息
37導航用戶界面的複雜性,以執行要求
手術
38它需要一個新員工的時間來學習如何使用該系統
39如何一致的是在提供客戶服務系統
40的時間百分比的系統可對客戶
一些運營質量的措施
41在IS錯誤和修正42所需的時間的數量,系統已不能用戶查詢的數量來回答43哪些客戶端提供到系統44的其他功能單元的使用信息的等級
該魚骨圖
45這個簡單的圖表是通過識別客戶的問題的原因,以提高質量的有用簡單的工具。

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Artigiani
Artigiani a IT
1 qualitati di servizii è a qualità di l’établissement sò cunsidarati com’è dui di i fattori più impurtante in u successu di urganisazione.
2 furiani hè di circa chì currispondi à i sforzi cliente. U scontru cù tali adunita sforzi à capì i vostri bisogni i clienti è ciò, unni, quannu è cumu pensendu à tè eva luna chì serviziu.
2 Si ponu aiutà à nun sulu offra un serviziu megghiu e cchiù a pianificazione, ma dinò à traversu sistemi minieri di dati e decisione-sustegnu à detect novi tinnenzi in almanaccà cliente.
3 Certamente, u clienti, vogghiu essiri megghiu assez.
spicificu di qualità Software
4 jammi
5 Usability
6 efficacità
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM in IT
11 Total Management Quality (TQM) hè di circa criannu un fundamentu rimastu a chi esisti a qualità cum’è un fattore in custruitu in a nostra azzione. 12 U so ngridienta cô sò:
FRATELLO SOLE SORELLA almanaccà clienti Meeting à traversu un customer focus
FRATELLO SOLE SORELLA migliurà Cuntinuu di u sviluppu è di mantene sistema hè
FRATELLO SOLE SORELLA Organization pruprietà di qualità larga
FRATELLO SOLE SORELLA misuri Good quality, canusciutu comu Métriquement prugrammu
U scontru cù sforzi, clienti in IT – arburuchju
13 Purtroppu sistemi IT hannu na longa tradizioni di essa pienu di sbagli, di nun essiri me amichevuli, di essendu difficiule à azzione, di aviri ‘na cinghia amparera difficiule, di mancanza di ducumentazione di tonu, di trasfurmà in un modu chì hè sfarente di ciò chì i manuali dici.
14 sistemi IT hannu statu macari criticatu pi la averebbenu evuluzioni di u focu, per ùn fà livelli di curà indettu, di essiri minacce, di sicurità, per esse cumpatìbuli unu cù usato esistenti.
15 IT è lu sulu un pruduttu di unni un pacchettu di miliuna di mina putissi aviri na clausole stabilisce chì u Sec.XV sarrà costu dipendente di u medie supra lu quali si havi ncidutu lu software lìbbiru. A picca euru a più !!!!
PAGHJELLA DI cuntribuzione di a qualità
16 Simplifying u prucessu di serviziu è u serviziu furnì 17 pastor e anàlisi di servizii furnì 18 riduzzione di u tempu turnaround 19 cunsiglia à i qualità è a pricisioni di i prudutti è di servizii furnì 20 megliu tailoring di serviziu à i bisogni di i prugetti individuali lingua 21, megliu nantu à u corsu, lingua nantu à prudutti è di servizii 22 faciuli d ‘accessu à servizii à traversu u web
U scontru criterii di qualità in IT
23 Hè impurtante chì u mondu PAGHJELLA DI bissiclette vita hè guvirnata da un pianu di qualità 24 Ore in IT veni cuvirnata di la ISO9002 e norme TICKIT. 25 è Artigiani pò asista solu s’ellu ci hè una pulitica di a qualità è a qualità ducumintati
sistema di gestione di sta pulitica. 26 In qualità IT hà a èssiri fighjuleti da trè pruspettive offerte da a dìciri francu u tecnicu, los è amministrativi, comu puru lu puntu di vista utilizatori
27 è Artigiani in IT Hè urganizata soprattuttu da indiatura utilizatori è morto los in tutte e tappe di u sviluppu, da un pruduttu di modu regulare e revue de funziunamentu di oltri ca comu pi sistemi IT frutticultura.
U scontru criterii di qualità in IT
28 A mituduluggìa 29 qualità Regular bona amministrazione prugettu avis 30 essai esaustiva di sistemi 31 custodia di un schedariu di qualità è à u sviluppu info è funziunamentu Scie à 32 frutticultura Regular di u servore, un antra strada e lu post-matematiche avis 33 Proper établissement cambiamentu di furmazione 34 IT pi tutti li livelli
Certi misuri qualità funziunanti
35 Lu tempu à accede à una virsioni necessariu di nfurmazzioni
36 come finu a data hè nantu à u corsu, induve
37 A cumplessità di supa l’interfaccia di utilizatore à fà un plugin
funziunamentu
38 Lu tempu si face un novu impiigatu à amparà à aduprà u sistema
39 come Guelfi è di u sistema in offra un servizio
40 U pircintuali di tempu un sistema è dispunibbili à i clienti
Certi misuri qualità funziunanti
41 U numeru di i strazi in eni è u tempu necessariu à Samedi 42 U numeru di richieste utilizatori chì u sistema ùn ha statu capaci di risponde à 43 The stelle chì i clienti di dari a lu sistema di 44 U usu dâ nfurmazzioni d ‘àutri funziunali
U m’agiterai Lisca
45 Issu sèmplice m’agiterai hè un strumentu sèmplice tandu interessante di fà migliurà a qualità da identificà i causi di i nervi, clienti.

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvaliteta
Kvaliteta u IT
1 Kvaliteta usluga i kvalitete upravljanja smatraju se dva od najvažnijih čimbenika u uspjeh organizacije.
2. Kvaliteta je o ispunjavanju očekivanja klijenata. Sastanak takva očekivanja sastanak Razumijevanje vaše potrebe kupaca i što, gdje, kada i kako oni očekuju da dostavi tu uslugu.
2. To može pomoći ne samo u pružanju bolje i pravovremenu uslugu, ali i putem podataka i donošenje podrške sustava za otkrivanje novih trendova u očekivanjima klijenata.
3 Sigurno kupci žele biti bolje informirani.
kvalitete softvera atributi
4 djelotvornosti
5 Upotrebljivost
6 učinkovitost
7 Pouzdanost
8 Razumljivost
9 Modifiability
10 Ispitljivost
TQM u IT
11 Total Quality Management (TQM) je o stvaranju čvrste temelje na kojima je kvaliteta postoji kao izgrađen čimbenik u svojim procesima. 12 Njegovi sastojci su:
O očekivanjima sastanak kupaca kroz fokus kupca
o Kontinuirano unapređenje razvoja i održavanja sustava
o Organizacija širok vlasništvo kvaliteta
O Dobri mjere kvalitete poznate kao softver mjerenja
Sastanak očekivanja kupaca u IT – Problemi
13 Nažalost, sustavi imaju dugu tradiciju pun grešaka, da ne bude user friendly, biti teško provesti, vlasništvo teško krivulja učenja, od manjka odgovarajuće dokumentacije, za rad na način koji se razlikuje od onoga što su priručniku kaže.
14 IT sustavi su također kritizirali zbog potrebe stalne nadogradnje, jer ne postizanja navedene razine performansi, da bude sigurnosnih prijetnji, za što je u suprotnosti s postojećom opremom.
15 To je jedini proizvod gdje je milijun funta paket može imati napomenom da dobavljač neće biti odgovoran samo trošak medija na kojem je zabilježen softver. Nekoliko dolara najviše !!!!
IS doprinos kvaliteti
16 Pojednostavljenje procesa usluga i usluga pruža 17 Benchmarking i analiza obavljenih usluga 18 Smanjenje vrijeme obrta 19. Poboljšanje u kvaliteti i preciznosti proizvoda i usluga pod uvjetom da 20 Bolje krojenje usluga za potrebe pojedinačnog klijenta 21 Bolja informiranost kupaca o proizvodi i usluge 22 Lakši pristup uslugama putem interneta
Ispunjavanje kriterija kvalitete u IT
23 Važno je da cijeli život ciklusom upravlja planom kvalitete 24 kvalitetom u IT je temeljena na ISO9002 i TICKIT standardima. 25 Kvaliteta može postojati samo ako postoji politika kvalitete i dobro dokumentirana kvaliteta
Sustav za upravljanje ovim pravilima. 26 IT kvalitete mora biti pogledao iz tri perspektive naime tehničke, poslovne i administrativne kao i korisnika točke gledišta
27 Kvaliteta u IT upravlja uglavnom od strane korisnika i poslovnih menadžera umiješanosti u svim fazama razvoja, po redovnoj proizvoda i poslovanje pregleda, kao i po revizijskim IT sustava.
Ispunjavanje kriterija kvalitete u IT
28 Dobar projektni menadžment metodologija 29 Redovito pregledavanje kontrole kvalitete 30 Iscrpan testiranje sustava 31 Vođenje kvalitetan datoteku i detaljan razvoj i poslovanje log 32 Redovna revizija baze podataka, procedura i nakon provedbe programa pregledava 33 Pravilno upravljanje promjenama 34 treninga na svim razinama
Neke mjere operativne kvalitete
35 Vrijeme za pristup potreban predmet informacija
36 Kako do danas je dostupan podatak
37. Složenost navigacije korisničko sučelje za obavljanje propisana
operacija
38 Vrijeme koje je potrebno novog zaposlenika kako bi naučili kako koristiti sustav
39 Kako se u skladu je sustav u pružanju usluga korisnicima
40 Postotak vremena sustav je dostupan za klijente
Neke mjere operativne kvalitete
41 Broj pogrešaka u IS i vrijeme potrebno za popravak 42 Broj korisničkih upita kojima sustav nije bio u mogućnosti odgovoriti na 43 rejting koji klijentima daju na sustav 44. korištenje podataka od strane drugih funkcionalnih jedinica
Riblje kosti dijagram
45 Ovaj jednostavan dijagram je koristan jednostavan alat za poboljšanje kvalitete utvrđivanjem uzroka problema kupaca.

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kvalitet
Kvalitet i IT
1 Kvaliteten af tjenester og kvaliteten af forvaltningen betragtes som to af de vigtigste faktorer i succes organisationer.
2 Kvalitet handler om at opfylde kundernes forventninger. Møde sådan forventninger møde forstå dine kunders behov, og hvad, hvor, hvornår og hvordan de forventer du at levere denne tjeneste.
2 Det kan hjælpe i ikke blot at give en bedre og mere rettidig service, men også gennem data mining og beslutningsstøttesystemer til at opdage nye tendenser i kundernes forventninger.
3 Bestemt kunder ønsker at blive bedre informeret.
attributter Software kvalitet
4 effektivitet
5 Usability
6 Effektivitet
7 Pålidelighed
8 Forståelighed
9 for ændring
10 Testbarhed
TQM i IT
11 Total Quality Management (TQM) handler om at skabe et solidt fundament i hvilken kvalitet eksisterer som en indbygget faktor i vores processer. 12 Dets ingredienser er:
o Møde kundernes forventninger gennem en kundefokus
o Løbende forbedring af IS systemudvikling og vedligeholdelse
o Organization ejerskab bred kvalitet
o God kvalitet, der kaldes software målinger
Møde kundens forventninger i IT – Problemer
13 Der er desværre endnu IT-systemer har en lang tradition for at være fuld af fejl, for ikke at være brugervenlig, for at være vanskelig at gennemføre, for at have en vanskelig indlæringskurve, af manglende behørig dokumentation, for at arbejde på en måde, som er anderledes end hvad manualen siger.
14 it-systemer er også blevet kritiseret for at kræve konstante opgraderinger, for ikke at nå angivne ydeevne, for at være sikkerhedstrusler, for at være i strid med eksisterende udstyr.
15 Det er det eneste produkt, hvor en million pund pakke kan have en ansvarsfraskrivelse om, at leverandøren kun vil være ansvarlig omkostninger i det medium, hvorpå softwaren er registreret. Et par dollars på de fleste !!!!
IS bidrag til kvalitet
16. Forenkling af serviceprocessen og tjenesteydelsen 17 Benchmarking og analyse af tjenesteydelser 18 Reduktion af gennemløbstid 19 Forbedring af kvalitet og præcision af produkter og tjenesteydelser 20 Bedre tilpasning af service til de behov, den enkelte kunde 21 Bedre information kunde på produkter og serviceydelser 22 lettere adgang til tjenester via internettet
Møde kvalitetskriterier i IT
23. Det er vigtigt, at hele IS livscyklus er styret af en kvalitetsplan 24 Kvalitet i IT styres af ISO9002 og TICKIT standarder. 25 Kvalitet kan kun eksistere, hvis der er en kvalitetspolitik og veldokumenteret kvalitet
system til denne politik management. 26 it-kvalitet har at blive set på fra tre perspektiver nemlig tekniske, forretningsmæssige og administrative samt brugerens synspunkt
27 Kvalitet i IT primært forvaltes af bruger- og business manager involvering i alle faser af udvikling, ved regelmæssig produkt og drift revision samt ved revision IT-systemer.
Møde kvalitetskriterier i IT
28 En god projektledelse metode 29 Regelmæssig kvalitet anmeldelser 30 Udtømmende test af systemer 31 Opbevaring af en kvalitet fil og en detaljeret udvikling og drift log 32 Regelmæssig revision af databaser, procedurer og post-implementering anmeldelser 33 Korrekt forandringsledelse 34 IT-undervisning på alle niveauer
Nogle operationelle foranstaltninger kvalitet
35 Tiden adgang til en nødvendig oplysning
36 Hvordan ajour er tilgængelig information
37 Kompleksiteten af navigere brugergrænsefladen til at udføre en påkrævet
operation
38 Den tid det tager en ny medarbejder til at lære at bruge systemet
39 Hvor konsekvent er det system i at yde en kundeservice
40 Den procentdel af tiden et system er til rådighed for kunderne
Nogle operationelle foranstaltninger kvalitet
41 Antallet af fejl i ER og den tid forpligtet til at fastsætte 42 Antallet af brugernes spørgsmål, som systemet ikke har været i stand til at besvare 43 Karakteren, som kunderne giver til systemet 44 Brugen af oplysninger fra andre funktionelle enheder
Den fiskeben diagram
45 Denne enkle diagram er et nyttigt simpelt værktøj til at forbedre kvaliteten ved at identificere årsagerne til kundens problemer.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kwaliteit
Kwaliteit in IT
1 Kwaliteit van de diensten en de kwaliteit van het management worden beschouwd als twee van de belangrijkste factoren voor het succes van organisaties.
2 Kwaliteit is over het voldoen aan de verwachtingen van de klant. Die aan deze verwachtingen bijeenkomst inzicht in uw behoefte van de klant en wat, waar, wanneer en hoe ze verwachten dat u die service te leveren.
2 Het kan helpen in niet alleen het verstrekken van een betere en tijdige service, maar ook door middel van data mining en beslissingsondersteunende systemen om nieuwe trends in de verwachtingen van de klant op te sporen.
3 Zeker klanten willen beter geïnformeerd te zijn.
Software kwaliteitskenmerken
4 effectiviteit
5 Usability
6 Efficiency
7 Betrouwbaarheid
8 Begrijpelijkheid
9 aanpasbaarheid
10 Testability
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) is over het creëren van een stevig fundament waarop de kwaliteit bestaat als een ingebouwde factor in onze processen. 12 De ingrediënten zijn:
o Meeting verwachtingen van de klant door middel van een focus op de klant
o voortdurende verbetering van de ontwikkeling en het onderhoud is systemen
o Organisatie brede kwaliteit ownership
o Goede kwaliteit maatregelen bekend als software metrics
Voldoen aan de verwachtingen van de klant in de IT – Problemen
13 Helaas IT-systemen hebben een lange traditie van zijn vol met fouten, van het niet gebruiksvriendelijk, dat ze moeilijk uit te voeren, van het hebben van een moeilijke leercurve, van gebrek aan goede documentatie van het werken op een manier die anders is dan wat de handleiding zegt.
14 IT-systemen zijn ook bekritiseerd voor het vereisen van constante upgrades, voor het niet bereiken van genoemde prestatieniveaus, van zijn bedreigingen van de veiligheid, omdat ze in strijd met de bestaande apparatuur.
15 IT is het enige product waarin een miljoen pond pakket een disclaimer waarin staat dat de leverancier alleen aansprakelijk kosten van het medium waarop de software is vastgelegd zal kunnen hebben. Een paar dollars op de meeste !!!!
IS bijdrage aan de kwaliteit
16 Vereenvoudiging van het serviceproces en de dienstverlening 17 Benchmarking en analyse van geleverde diensten 18 Reductie van doorlooptijd 19 Verbetering van de kwaliteit en de precisie van de producten en diensten 20 Betere afstemming van de dienstverlening aan de behoeften van de individuele klant 21 Betere klantenservice informatie over producten en diensten 22 Betere toegang tot diensten via het internet
Bijeenkomst kwaliteitscriteria in IT
23 Het is belangrijk dat het geheel levenscyclus wordt bestuurd door een kwaliteitsplan 24 Kwaliteit in IT wordt beheerst door de ISO9002 en TickIT normen. 25 Kwaliteit kan alleen bestaan als er een kwaliteitsbeleid en goed gedocumenteerd kwaliteitssysteem
systeem voor het beheer van dit beleid. 26 In IT kwaliteit moet worden bekeken vanuit drie perspectieven namelijk de technische, commerciële en administratieve evenals het oogpunt van de gebruiker
27 Kwaliteit in IT wordt hoofdzakelijk beheerd door de gebruiker en zaakvoerder betrokkenheid bij alle stadia van ontwikkeling, door regelmatige product en operaties beoordeling alsmede door auditing IT-systemen.
Bijeenkomst kwaliteitscriteria in IT
28 Een goed projectmanagement methodiek 29 Regelmatige kwaliteit beoordelingen 30 Uitputtende het testen van de systemen 31 Bijhouden van een hoge kwaliteit bestand en een gedetailleerde ontwikkeling en operations log 32 Regelmatige controle van databases, procedures en post-implementatie beoordelingen 33 Proper change management 34 IT-opleidingen op alle niveaus
Sommige operationele kwaliteit maatregelen
35 De tijd om een vereiste informatie-item
36 Hoe up-to-date is toegankelijke informatie
37 De complexiteit van het navigeren in de gebruikersinterface voor het uitvoeren van een vereiste
operatie
38 De tijd die het duurt een nieuwe werknemer om te leren hoe het systeem te gebruiken
39 Hoe consequent is het systeem in het leveren van een customer service
40 Het percentage van de tijd een systeem is beschikbaar voor klanten
Sommige operationele kwaliteit maatregelen
41 Het aantal fouten in IS en de tijd nodig om vast 42 Het aantal gebruikerszoekopdrachten waarin het systeem niet in staat is om te beantwoorden 43 De beoordeling die cliënten op het systeem 44 Gebruik van informatie door andere functionele eenheden
De visgraatdiagram
45 Dit eenvoudige diagram is een nuttig eenvoudig hulpmiddel om de kwaliteit te verbeteren door het identificeren van de oorzaken van de problemen van de klant.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kvalitní
Kvalita v IT
1 Kvalita služeb a kvality řízení jsou považovány za dva z nejdůležitějších faktorů úspěchu organizací.
2 Kvalita je o splnění očekávání klientů. Setkání taková očekávání setkání s pochopením vašich potřeb zákazníků a co, kde, kdy a jak oni očekávají, že budete poskytovat tuto službu.
2. To může pomoci nejen při poskytování lepší a včasné služby, ale také prostřednictvím dolování dat a podporu rozhodování systémy pro detekci nové trendy v očekávání klientů.
3 Jistě zákazníci chtějí být lépe informováni.
atributy kvality software
4 Účinnost
5 Použitelnost
6 Účinnost
7 Spolehlivost
8 Srozumitelnost
9 Modifikovatelnost
10 Testovatelnost
TQM v oblasti IT
11 Total Quality Management (TQM) je vytvořit pevný základ, ve kterém existuje kvalitní jako v postavené činitele v našich procesech. 12 Jeho složky jsou:
O očekávání Setkání zákazníků prostřednictvím zaměření na zákazníka
o Neustálé zlepšování vývoje a údržby je systémech
o Organizace široký vlastnictví kvalita
O dobré opatření v oblasti jakosti známý jako softwarových metrik
Setkání očekávání zákazníků v oblasti IT – Problémy
13 Bohužel IT systémy mají dlouhou tradici, že jsou plné chyb, že není uživatelsky přívětivý, že jsou obtížně proveditelné, mít těžký průběh učení, z nedostatku řádnou dokumentaci, pracovat takovým způsobem, který se liší od příručky říká.
14 IT systémy také byly kritizovány za vyžadující neustálou aktualizaci, za to, že dosažení stanovených výkonových úrovní, z toho, že bezpečnostní hrozby, že jsou neslučitelné se stávajícím vybavením.
15 Je to jediný produkt, kde může balíček milión libry mít disclaimer o tom, že dodavatel bude odpovědný pouze náklady na médium, na kterém je software zaznamenán. Pár dolarů na většině !!!!
Je příspěvkem ke kvalitě
16 Zjednodušení procesu služby a služby poskytované 17 Benchmarking a analýza poskytovaných služeb 18 Snížení doba odezvy 19 Zvýšení kvality a přesnosti produktů a služeb za předpokladu, 20 Lepší krejčovství služby potřebám jednotlivých zákazníků 21 Lepší informovanost zákazníků o Všechny výrobky a služby 22 Snazší přístup ke službám přes internet
Splnění kritérií kvality v oblasti IT
23 Je důležité, že celek je životní cyklus je řízen plánu kvality 24 Kvalita v IT se řídí ISO9002 a TickIT standardů. 25 Kvalita může existovat pouze v případě, že je politika kvality a dobře zdokumentované kvalita
Systém řízení této politiky. 26 V jakosti, která je třeba přistupovat ze tří pohledů a to technické, obchodní a administrativní, jakož i uživatelského hlediska
27 Kvalita v IT je řízena především zapojení uživatelů a obchodní manažer ve všech fázích vývoje, pravidelným produktem a kontrole činnosti, jakož i auditu IT systémů.
Splnění kritérií kvality v oblasti IT
28 Dobrý projektový management metodika 29 Pravidelný kvalitní recenze 30 Vyčerpávající testování systémů 31 Vedení souboru kvalitní a detailní vývoj a provoz log 32 Pravidelný audit databází, postupů a po realizaci recenze 33 řádnou správu změna 34 IT školení na všech úrovních
Některé provozní opatření v oblasti jakosti
35 Čas pro přístup k požadované položky informací
36 Jak aktuální je přístupné údaje
37 Složitost navigaci uživatelského rozhraní provést požadované
operace
38 Čas potřebný nového zaměstnance naučit se používat systém
39 Jak je v souladu se systém při poskytování služeb zákazníkům
40 Procento času systém je klientům k dispozici
Některé provozní opatření v oblasti jakosti
41 Celkový počet chyb v IS a čas potřebný na opravu 42 Celkový počet uživatelských dotazů, které systém nebyl schopen odpovědět 43 Hodnocení které klienti dávají do systému 44 Použití informací ze strany jiných funkčních jednotek
Fishbone diagram
45 Toto jednoduché schéma je užitečným jednoduchý nástroj ke zlepšení kvality určením příčiny problémů zákazníků.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality in IT
1 Quality of services and quality of management are considered as two of the most important factors in the success of organizations.
2 Quality is about meeting the client expectations. Meeting such expectations meeting understanding your customers needs and what, where when and how they expect you to deliver that service.
2 It can help in not only providing a better and more timely service but also through data mining and decision-support systems to detect new trends in client expectations.
3 Certainly customers want to be better informed.
Software quality attributes
4 Effectiveness
5 Usability
6 Efficiency
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) is about creating a firm foundation in which quality exists as an in built factor in our processes. 12 Its ingredients are:
o Meeting customer expectations through a customer focus
o Continuous improvement of the IS systems development and maintenance
o Organization wide quality ownership
o Good quality measures known as software metrics
Meeting customer expectations in IT – Problems
13 Unfortunately IT systems have a long tradition of being full of errors, of not being user friendly, of being difficult to implement, of having a difficult learning curve, of lacking proper documentation, of working in a way which is different than what the manual says.
14 IT systems have also been criticised for requiring constant upgrades, for not achieving stated performance levels, of being security threats, for being incompatible with existing equipment.
15 IT is the only product where a million pound package might have a disclaimer stating that the supplier will only be liable cost of the medium on which the software is recorded. A few dollars at most !!!!
IS contribution to quality
16 Simplifying the service process and the service provided 17 Benchmarking and analysis of services provided 18 Reduction of turnaround time 19 Improvement in the quality and precision of products and services provided 20 Better tailoring of service to the needs of the individual customer 21 Better customer information on products and services 22 Easier access to services through the internet
Meeting quality criteria in IT
23 It is important that the whole IS life cycle is governed by a quality plan 24 Quality in IT is governed by the ISO9002 and TICKIT standards. 25 Quality can only exist if there is a quality policy and well documented quality
management system for this policy. 26 In IT quality has to be looked at from three perspectives namely the technical, business and administrative as well as the user point of view
27 Quality in IT is managed mainly by user and business manager involvement in all stages of development, by regular product and operations review as well as by auditing IT systems.
Meeting quality criteria in IT
28 A good project management methodology 29 Regular quality reviews 30 Exhaustive testing of systems 31 Keeping of a quality file and a detailed development and operations log 32 Regular auditing of databases, procedures and post-implementation reviews 33 Proper change management 34 IT training at all levels
Some operational quality measures
35 The time to access a required item of information
36 How up to date is accessible information
37 The complexity of navigating the user interface to perform a required
operation
38 The time it takes a new employee to learn how to use the system
39 How consistent is the system in providing a customer service
40 The percentage of time a system is available to clients
Some operational quality measures
41 The number of errors in IS and the time required to fix 42 The number of user queries which the system has not been able to answer 43 The rating which clients give to the system 44 The use of information by other functional units
The fishbone diagram
45 This simple diagram is a useful simple tool to improve quality by identifying the causes of customer problems.

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvalito
Kvalito en IT
1 Kvalito de servoj kaj kvalito de demarŝo estas konsideritaj kiel du el la plej gravaj faktoroj en la sukceso de organizoj.
2 Kvalito estas pri renkonti la kliento atendojn. Renkonti tiajn atendojn kunveno komprenanta vian klientoj bezonoj kaj kio, kie, kiam kaj kiel ili atendas vin por transdoni tiun servon.
2 Ĝi povas helpi en ne nur havigi pli bonan kaj pli oportuna servo sed ankaŭ tra datuma minado kaj decidiĝo subteno sistemoj detekti novajn tendencojn en kliento atendoj.
3 Certe klientoj deziras esti pli bona informitaj.
Programaro kvalito atributoj
4 Efikeco
5 Uzeblo
6 Efikeco
7 Fidindeco
8 komprenebleco
9 Modifiability
10 Testability
TQM en IT
11 Total Quality Management (TQM) estas pri kreanta firman fundamenton en kiu kvalito ekzistas kiel en konstruitaj faktoro en niaj procezoj. 12 Liaj ingrediencoj estas:
o Kunveno kliento atendoj tra kliento fokuso
o Kontinua plibonigo de la IS sistemoj disvolviĝo kaj bontenado
o Organizo ampleksa kvalito posedo
o Bona kvalito mezuroj konata kiel programaro metrikoj
Renkonti kliento atendoj en IT – Problemoj
13 Bedaŭrinde IT sistemoj havas longan tradicion de esti plena de eraroj, de ne esti uzanto amika, esti malfacila de implementar, de havi malfacila lernado kurbo, malhavi konvena dokumentaro, labori en maniero kiu estas malsama ol kio la manlibro diras.
14 IT sistemoj ankaŭ estis kritikitaj por postulanta konstanta ĝisdatigojn, por ne atingi deklaris agado niveloj, de esti sekurecaj minacoj, por esti malkongrua kun ekzistantaj teamoj.
15 IT estas la sola produkto kie miliono funto pako havu malgarantio deklarante ke la provizanto nur estos respondecaj kosto de la meza, sur kiu la programaro estas registrita. Kelkaj dolarojn maksimume !!!!
IS kontribuo al kvalito
16 Simplificando la servo procezo kaj la servo provizis 17 Benchmarking kaj analizo de servoj provizis 18 Redukto de returniĝon tempo 19 Plibonigo en la kvalito kaj precizeco de la produktoj kaj servoj provizita 20 Pli bona tailoring de servo al la bezonoj de la individua kliento 21 Pli bona klienta informo pri produktoj kaj servoj 22 Easier aliro al servoj tra la interreto
Kunveno kvalito kriterioj en IT
23 Estas grava kiu la tuta IS vivociklo estas regita de kvalito planon 24 Kvalito en IT estas regita de la ISO9002 kaj TICKIT normoj. 25 Kvalito povas nur ekzisti se estas kvalito politiko kaj bone dokumentita kvalito
demarŝo sistemo por ĉi tiu politiko. 26 En IT kvalito devas esti rigardata de tri perspektivoj nome la teknika, komerca kaj administra krom la uzanto vidpunkto
27 Kvalito en IT estas administrita ĉefe por uzanto kaj komerca manaĝero implikiĝo en ĉiuj etapoj de disvolviĝo, per regula produkto kaj operaciojn revizio same kiel por revizio IT sistemoj.
Kunveno kvalito kriterioj en IT
28 Bona projekto demarŝo metodiko 29 Regula kvalito recenzoj 30 Ĝisfunda testado de sistemoj 31 Keeping de kvalito dosieron kaj detala evoluo kaj operacioj log 32 Regula revizio de datumbazoj, proceduroj kaj post-efektivigo recenzoj 33 Konvena ŝanĝo demarŝo 34 IT trejnado ĉe ĉiuj niveloj
Iuj operacia kvalito mezuroj
35 La tempo aliri postulata elemento de informo
36 Kiel ĝisdata estas atingebla informo
37 La komplekseco de navigi la uzantinterfaco elfari postulata
operacion
38 La tempo necesa nova oficisto por lerni kiel uzi la sistemon
39 Kiom konsekvenca estas la sistemo en havigi kliento servo
40 La procento de tempo sistemon disponeblas al klientoj
Iuj operacia kvalito mezuroj
41 La nombro de eraroj en IS kaj la tempo bezonata por ripari 42 La nombro de uzantoj demandoj kiujn la sistemo ne povis respondi 43 La kvalifiko kiun klientoj doni al la sistemo 44 La uzo de informo per aliaj funkciaj unuoj
La Fishbone diagramo
45 Tiu simpla diagramo estas utila simpla ilo por plibonigi kvaliton de identigi ilin kaŭzas de kliento problemojn.

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvaliteet
Kvaliteet IT
1 Teenuste kvaliteet ja juhtimise kvaliteet peetakse kaks kõige olulisemaid tegureid edu organisatsioonid.
2 Kvaliteet on kliendi ootustele. Kohtumine sellised ootused kohtumisel mõista oma klientide vajadusi ja mis, kus, millal ja kuidas nad ootavad teid, et pakkuda seda teenust.
2 See aitab mitte ainult andes parema ja õigeaegset teenindamist, vaid ka andmete hankimise kaudu ja otsuste tugisüsteemid, et avastada uusi suundumusi kliendi ootustele.
3 Kindlasti kliendid tahavad olla paremini informeeritud.
Tarkvara kvaliteet atribuute
4 tulemuslikkus
5 kasutatavus
6 Efficiency
7 Usaldusväärsus
8 Arusaadavus
9 Modifiability
10 testitavuse
TQM IT
11 Total Quality Management (TQM) on umbes luua kindla aluse, mille kvaliteet on olemas nii hoonestatud tegur meie protsesse. 12 Selle koostisosad on:
o koosolekul klientide ootusi klient keskenduda
o Pidev täiustamine Kas Systems arengu ja hooldus
o Organisatsiooni lai kvaliteediga omandisse
o Hea kvaliteet meetmed tuntud tarkvara meetrika
Kohtumine kliendi ootused IT – Probleemid
13 Kahjuks IT süsteemid on pikk traditsioon on täis vigu, et ei olda kasutajasõbralik, olemise raske rakendada, võttes raske õppimiskõver, mil puuduvad nõuetekohased dokumendid, töö- viisil, mis on teistsugune kui see, mida käsitsi ütleb.
14 IT-süsteemid on ka kritiseeritud nõuab pidevalt uuendusi, sest ei saavuta märkis tööparameetreid, olemise turvaohtude puhul on vastuolus olemasolevate seadmete.
15 See on ainus toode, kus miljon naela pakett võib olla mis ütleb, et tarnija vaid vastuta maksumus millisel andmekandjal tarkvara on salvestatud. Paar dollarit kõige !!!!
IS panuse kvaliteet
16 lihtsustamine teenuse protsessi ja teenuse 17 võrdlusuuring ja analüüsi teenused 18 vähendamine töötsükkel 19 kvaliteedi parandamine ja täpsust tooteid ja teenuseid 20 Parem õmblemine teenust vajadustele üksiku kliendi 21 Parem klientide teavet tooted ja teenused 22 lihtsam juurdepääs teenustele läbi interneti
Kohtumine kvaliteedikriteeriumid IT
23 Oluline on, et tervik on elutsükli reguleerib kvaliteedi kava 24. Kvaliteet IT reguleerib 9002. ja TICKIT standarditele. 25 Kvaliteet saab eksisteerida vaid siis, kui on olemas kvaliteedi poliitika ja hästi dokumenteeritud kvaliteedi
juhtimissüsteemi seda poliitikat. 26 IT kvaliteet on vaadelda kolmes vaatenurgast nimelt tehnilised, äri ja halduse, samuti kasutaja seisukohast
27 kvaliteet IT haldavad peamiselt kasutaja ja ärijuht osalemine kõikides arengufaasides, regulaarse toote ja tegevuse ülevaade, samuti auditeerimist IT süsteemid.
Kohtumine kvaliteedikriteeriumid IT
28 Hea projektijuhtimise metoodika 29 Regulaarne kvaliteedikontrolli 30 Põhjalik süsteemide testimisele 31 pidamine kvaliteedi fail ja üksikasjalik arengut ja tegevust log 32 Regulaarne auditeerimine andmebaasid, protseduurid ja elluviimise järgsed kommentaare 33 Õige muutuste juhtimine 34 IT koolitus kõigil tasanditel
Mõned operatiivse kvaliteedi meetmed
35 korda pääseda vajalik kirje info
36 Kuidas ajakohane on kättesaadav teave
37 keerukus navigeerimise kasutajaliidese täita nõutavat
töö
38 Aeg, mis kulub uue töötaja õppida, kuidas kasutada süsteemi
39 Kuidas järjepidev on süsteem, pakkudes klienditeenindust
40 ajaprotsent süsteem on klientidele
Mõned operatiivse kvaliteedi meetmed
41 vigade arv ON ja vajalik aeg määrata 42 arv kasutaja küsimustele, mida süsteem ei ole suutnud vastata 43 Reiting mida kliendid annavad süsteemile 44 teabe kasutamine muul funktsionaalsed üksused
Kalanruoto skeem
45 See lihtne skeem on kasulik lihtne vahend kvaliteedi parandamiseks põhjuste väljaselgitamise klientide probleeme.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kalidad
Kalidad sa IT
1 Quality ng mga serbisyo at kalidad ng pamamahala ay itinuturing bilang dalawang sa mga pinaka mahalagang mga kadahilanan sa ang tagumpay ng mga organisasyon.
2 Quality ay tungkol sa pagtugon sa mga inaasahan ng client. Pagpupulong tulad inaasahan pulong-unawa sa iyong mga pangangailangan customer at kung ano, kung saan kung kailan at kung paano inaasahan nila sa iyo upang makapaghatid ng serbisyong iyon.
2 Maaari itong makatulong sa hindi lamang nagbibigay ng isang mas mahusay at mas napapanahong serbisyo kundi pati na rin sa pamamagitan ng data mining at desisyon-suporta sa mga sistema sa tiktikan bagong trend sa mga inaasahan ng client.
3 Tiyak customer na nais na maging mas mahusay na kaalaman.
Software na kalidad na katangian
4 Pagka-epektibo
5 usability
6 Efficiency
7 Kahusayan
8 understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM sa IT
11 Total Quality Management (TQM) ay tungkol sa paglikha ng isang matibay na pundasyon kung saan kalidad umiiral bilang isang in built kadahilanan sa aming mga proseso. 12 ingredients nito ay:
o mga inaasahan Meeting customer sa pamamagitan ng isang customer na pokus
o patuloy na pagpapabuti ng mga IS systems development at maintenance
o Organization wide kalidad ng pagmamay-ari
o Magandang kalidad panukala kilala bilang sukatan software
Pagpupulong mga inaasahan ng customer sa IT – Problema
13 Sa kasamaang palad IT system ay may isang mahabang tradisyon ng pagiging puno ng mga error, ng hindi user friendly, ng pagiging mahirap na ipatupad, ng pagkakaroon ng isang mahirap na pag-aaral curve, ng kulang tamang dokumentasyon, ng mga nagtatrabaho sa isang paraan kung saan ay naiiba kaysa sa kung ano ang manu-manong says.
14 IT system din ay criticized para sa na nangangailangan ng pare-pareho ang pag-upgrade, para sa hindi pagkamit nakasaad mga antas ng pagganap, ng pagiging banta sa seguridad, para sa pagiging tugma sa mga umiiral na kagamitan.
15 IT ay ang tanging produkto na kung saan ang isang milyong pound package maaaring magkaroon ng isang disclaimer na nagsasaad na ang supplier ay tanging mananagot gastos ng mga medium na kung saan ang software na ito ay naitala. A ilang mga dolyar sa karamihan !!!!
IS kontribusyon sa kalidad
16 Simplifying ang proseso ng serbisyo at ang serbisyo na ibinigay 17 Benchmarking at pagtatasa ng mga serbisyo na ibinigay 18 Pagbabawas ng turnaround time 19 Ang pagpapabuti sa ang kalidad at katumpakan ng mga produkto at serbisyo na ibinigay 20 Better pananahi ng serbisyo sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na customer 21 Mas mahusay na impormasyon ng customer sa mga produkto at serbisyo 22 Mas madaling access sa mga serbisyo sa pamamagitan ng internet
Pagpupulong pamantayan ng kalidad sa IT
23 Ito ay mahalaga na ang buong IS buhay cycle ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng isang kalidad na plan 24 Quality sa IT ay pinamamahalaan ng ISO9002 at TICKIT pamantayan. 25 Quality maaari lamang na umiiral kung mayroong isang kalidad ng patakaran at na rin dokumentado kalidad
sistema ng pamamahala para sa patakarang ito. 26 Sa IT kalidad ay upang tumingin sa mula sa tatlong perspectives namely ang mga teknikal na, negosyo at administrative pati na rin ang mga gumagamit na punto ng view
27 Quality sa IT ay pinamamahalaan higit sa lahat sa pamamagitan ng gumagamit at negosyo manager paglahok sa lahat ng mga yugto ng pag-unlad, sa pamamagitan ng regular na produkto at mga operasyon pagsusuri pati na rin sa pamamagitan ng pag-audit mga IT system.
Pagpupulong pamantayan ng kalidad sa IT
28 Ang isang mabuting pamamahala ng proyekto pamamaraan 29 Regular kalidad review 30 Malawakan testing ng mga sistema ng 31 Pagpapanatiling ng isang kalidad file at ang isang detalyadong pag-unlad at operasyon log 32 Regular auditing ng mga database, mga pamamaraan at post-pagpapatupad 33 mga review ng Wastong pamamahala ng pagbabago 34 IT training sa lahat ng antas
Ang ilang mga pagpapatakbo ng kalidad panukala
35 Ang oras na ang isang kinakailangang item ng impormasyon
36 Paano up to date ay naa-access ng impormasyon
37 Ang pagiging kumplikado ng pag-navigate ang mga user interface upang magsagawa ng mga kinakailangang
operasyon
38 Ang mga panahon na kailangan ng isang bagong empleyado upang malaman kung paano gamitin ang sistema
39 Paano pare-pareho ay ang sistema sa pagbibigay ng isang customer service
40 Ang porsyento ng mga oras na ang isang sistema ay magagamit sa mga kliyente
Ang ilang mga pagpapatakbo ng kalidad panukala
41 Ang bilang ng mga error sa IS at ang oras na kinakailangan upang ayusin 42 Ang bilang ng mga query ng gumagamit na ang sistema ay hindi pa able sa sagot 43 Ang rating na kliyente magbigay sa sistema 44 Ang paggamit ng impormasyon sa pamamagitan ng iba pang mga yunit ng pagganap
Ang fishbone diagram
45 Ito simpleng diagram ay isang kapaki-pakinabang na simpleng tool upang mapabuti ang kalidad sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga sanhi ng mga problema sa customer.

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Laatu
Laatu IT
1 Palvelujen laatu ja laadun hallintaa pidetään kaksi tärkeimmistä tekijöistä onnistumisen kanssa.
2 Laatu on noin kokouksessa asiakkaan odotuksia. Kokous näiden odotusten kokouksen ymmärtämiseen asiakkaiden tarpeisiin ja mitä, missä, milloin ja miten he odottavat voit toimittaa kyseistä palvelua.
2 Se voi auttaa paitsi tarjota parempaa ja oikea-aikaista mutta myös tiedon louhinta ja päätöksenteon tukijärjestelmät havaita uusia suuntauksia asiakkaiden odotuksiin.
3 Varmasti asiakkaat haluavat enemmän tietoja.
Ohjelmisto laatuominaisuuksia
4 tehokkuus
5 Käytettävyys
6 Tehokkuus
7 Luotettavuus
8 Ymmärrettävyys
9 Muunneltavuus
10 Testattavuus
TQM IT
11 Total Quality Management (TQM) on luoda vankan jossa laatu esiintyy rakennetun tekijä prosesseissamme. 12 Sen ainesosat ovat:
o Meeting asiakkaiden odotukset asiakaslähtöisyys
o jatkuva parantaminen IS järjestelmien kehittäminen ja ylläpito
o Organization laaja laatu omistuksen
o Hyvä laatu toimenpiteet tunnetaan ohjelmistojen mittareita
Asiakkaiden odotuksiin IT – Ongelmat
13 Valitettavasti tietojärjestelmät on pitkät perinteet on täynnä virheitä, että se ei ole käyttäjäystävällinen, olemisen vaikea toteuttaa, ottaa vaikea oppimiskäyrä, ja joissa ei ole dokumentointi, työskennellä tavalla, joka on erilainen kuin mitä käsikirja sanoo.
14 IT-järjestelmät ovat myös arvosteltu vaatii jatkuvaa päivityksiä, sillä ei saavuteta totesi suorituskykyä, olemisen turvallisuusuhkia, sillä on ristiriidassa nykyisten laitteiden.
15 IT on ainoa tuote, jossa miljoonan punnan paketti saattaa olla vastuuvapauslauseke siitä, että toimittaja on korvausvelvollinen vain kustannuksia välineestä, jolle ohjelmisto on tallennettu. Muutamia dollareita korkeintaan !!!!
IS laatua lisäävänä
16 yksinkertaistaminen palveluprosessi ja palvelun 17 Benchmarking ja analysointi palvelut 18 vähentäminen läpimenoaika 19 laadun parantaminen ja tarkkuus tuotteiden ja palveluiden 20 voidaan räätälöidä paremmin palvella tarpeisiin yksittäisten asiakkaiden 21 Parempaa asiakaspalvelua tietoa tuotteet ja palvelut 22 Helpompi palveluja Internetin kautta
Kokous laatukriteerit IT
23 On tärkeää, että koko IS elinkaari säätelee laatusuunnitelmaa 24 Laatu IT säännellään ISO9002 ja TICKIT standardeja. 25 Laatu voi olla olemassa vain, jos on olemassa laatu politiikka ja hyvin dokumentoitu laatu
hallintajärjestelmä tätä politiikkaa. 26 IT laatu on tarkasteltava kolmesta eri näkökulmasta eli tekniikan ja kaupan sekä hallinnon sekä käyttäjän näkökulmasta
27 Laatu IT hallinnoi pääasiassa käyttäjän ja liiketoiminnan johtaja osallistuminen kaikissa kehitysvaiheissa, säännöllisesti tuotteiden ja toiminnan tarkastelu sekä tilintarkastuksen tietojärjestelmiin.
Kokous laatukriteerit IT
28 Hyvä projektinhallinnan menetelmät 29 Säännöllinen laatu arviot 30 Täydellinen testaus järjestelmien 31 säilyttäminen laatu tiedoston ja yksityiskohtainen kehitys ja päiväkirjaa 32 säännöllinen tarkastaminen tietokantoja, ja sen jälkeiseen täytäntöönpanoon arviot 33 Asianmukainen muutos johdon 34 IT koulutusta kaikilla tasoilla
Jotkut toiminnan laatua toimenpiteet
35 Aika saada tarvittava tieto
36 Kuinka ajan tasalla on helposti saatavilla olevaa tietoa
37 monimutkaisuus navigoinnin käyttöliittymän suorittaa vaadittu
operaatio
38 kuluva aika uuden työntekijän opetella käyttämään järjestelmää
39 Kuinka johdonmukaisesti on järjestelmä tarjoamaan asiakaspalvelua
40 Prosenttiosuus aika järjestelmä on asiakkaiden saatavilla
Jotkut toiminnan laatua toimenpiteet
41 määrä virheitä IS ja tarvittava aika korjata 42 käyttäjien kyselyt johon järjestelmä ei ole kyennyt vastaamaan 43 Luokitus jotka asiakkaat antavat järjestelmään 44 Tieto- muiden toiminnallisten yksiköiden
Kalanruoto kaavio
45 Tämä yksinkertainen kaavio on hyödyllinen yksinkertainen työkalu parantaa laatua tunnistamalla syitä asiakkaan ongelmiin.

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Qualité
Qualité dans l’informatique
1 Qualité des services et la qualité de la gestion sont considérés comme deux des facteurs les plus importants dans le succès des organisations.
2 Qualité vise à répondre aux attentes des clients. Réunion telle réunion des attentes de comprendre les besoins de vos clients et ce, où quand et comment ils attendent de vous livrer ce service.
2 Il peut aider non seulement à fournir un service de meilleure qualité et plus rapide, mais aussi grâce à des systèmes d’exploration de données et aide à la décision pour détecter les nouvelles tendances dans les attentes des clients.
3 Certes, les clients veulent être mieux informés.
attributs de qualité du logiciel
4 efficacité
5 utilisabilité
6 efficacité
7 Fiabilité
8 compréhensibilité
9 Modifiabilité
10 testabilité
TQM dans l’informatique
11 Total Quality Management (TQM) est sur la création d’une base solide dans laquelle existe la qualité en tant que facteur dans intégré dans nos processus. 12 Ses ingrédients sont:
o les attentes des clients de réunion grâce à une orientation client
o Amélioration continue du développement des systèmes de SI et de maintenance
o Organisation large appropriation de la qualité
o les mesures de qualité bonnes appelées métriques logicielles
Répondre aux attentes des clients en informatique – Problèmes
13 Malheureusement les systèmes informatiques ont une longue tradition d’être pleine d’erreurs, de ne pas être facile à utiliser, d’être difficile à mettre en œuvre, d’avoir une courbe d’apprentissage difficile, d’un manque de documentation adéquate, de travailler d’une manière qui est différente de ce que le manuel dit.
14 systèmes informatiques ont également été critiqués pour exiger des améliorations constantes, pour ne pas atteindre les niveaux de performance énoncés, des menaces de sécurité étant, pour être incompatible avec les équipements existants.
15 IT est le seul produit où un paquet millions de livres pourrait avoir un avertissement indiquant que le fournisseur ne sera responsable des coûts du support sur lequel le logiciel est enregistré. Quelques dollars au plus !!!!
IS contribution à la qualité
16 Simplifier le processus de service et le service fourni 17 Benchmarking et analyse des services fournis 18 Réduction du temps d’exécution 19 Amélioration de la qualité et la précision des produits et services fournis 20 Meilleure adaptation des services aux besoins de chaque client 21 informations client Mieux sur l’accès des produits et services 22 plus facile aux services grâce à Internet
Réunion des critères de qualité dans les TI
23 Il est important que l’ensemble est le cycle de vie est régie par un plan de qualité 24 Qualité dans l’informatique est régie par la ISO9002 et les normes de TickIT. 25 La qualité peut exister que s’il y a une politique de qualité et de qualité bien documenté
système de gestion de cette politique. 26 Dans la qualité de l’information doit être examinée à partir de trois points de vue à savoir la technique, des affaires et ainsi que le point d’utilisateur de vue administratif
27 Qualité dans l’informatique est gérée principalement par la participation des usagers et de chef d’entreprise à tous les stades du développement, par produit régulier et opérations examen ainsi que par les systèmes informatiques d’audit.
Réunion des critères de qualité dans les TI
Commentaires 28 Une méthodologie 29 qualité régulière de bonne gestion de projet 30 tests Exhaustive des systèmes 31 Tenue d’un fichier de qualité et un développement détaillé et les opérations log 32 vérification régulière des bases de données, les procédures et post-mise en œuvre examine 33 Une bonne gestion du changement formation 34 informatique à tous les niveaux
Certaines mesures de la qualité de fonctionnement
35 Le temps pour accéder à un élément d’information requis
36 Comment à jour est l’information accessible
37 La complexité de la navigation dans l’interface utilisateur nécessaire pour exécuter une
opération
38 Le temps qu’il faut un nouvel employé pour apprendre à utiliser le système
39 Quelle est conforme au système pour fournir un service à la clientèle
40 Le pourcentage de temps un système est disponible pour les clients
Certaines mesures de la qualité de fonctionnement
41 Le nombre d’erreurs dans les IS et le temps nécessaire pour fixer 42 Le nombre de requêtes utilisateur que le système n’a pas été en mesure de répondre à 43 La note dont les clients donnent au système 44 L’utilisation de l’information par d’autres unités fonctionnelles
Le diagramme en arête de poisson
45 Ce schéma simple est un outil simple utile pour améliorer la qualité en identifiant les causes des problèmes des clients.

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kwaliteit
Kwaliteit yn IT
1 Kwaliteit fan tsjinsten en kwaliteit fan it behear wurde beskôge as twa fan de meast wichtige faktoaren yn it súkses fan organisaasjes.
2 Kwaliteit is it foldwaan oan de klant ferwachtings. Meeting sokke ferwachtings gearkomste begripen jo klanten winsken en wat, dêr’t wannear’t en hoe’t se ferwachtsje jo te leverjen dat tsjinst.
2 It kin helpe yn net allinnich it jaan fan in bettere en mear op ‘e tiid tsjinst, mar ek troch gegevens mynbou en beslútfoarming-stipe systemen te spoaren nije trends yn client ferwachtingen.
3 Wis klanten wolle better ynformearre.
Software kwaliteit attributen
4 Effektiviteit
5 Usability
6 Efficiency
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM yn IT
11 Totaal Kwaliteit Management (TQM) is it meitsjen fan in stevige basis yn hokker kwaliteit bestiet as yn boud faktor yn ús prosessen. 12 De yngrediïnten binne:
o Meeting klant ferwachtings troch in klant fokus
o Trochrinnende ferbettering fan de IS systemen ûntjouwing en ûnderhâld
o Organisaasje breed kwaliteit eigendom
o Goede kwaliteit maatregels bekend as software metrics
Meeting klant ferwachtings yn IT – Problemen
13 Spitigernôch IT systemen hawwe in lange tradysje fan wêzen fol fersinnen, of net wêzen brûker freonlik, fan it lestich te fieren, of it hawwen fan in dreech learen kromme, fan mist goede dokumintaasje, fan wurkjen yn in wize dy’t oars as wat de hânlieding seit.
14 IT systemen hawwe ek krityk foar nedich hieltyd Upgrades, want net berikken steld prestaasjes nivo, fan wêzen feiligens bedrigings, foar wêzen dy’t ûnferienichber is mei besteande apparatuer.
15 IT is de ienige produkt dêr’t in miljoen pûn pakket miskien hawwe in disclaimer dêr’t yn stie dat de leveransier sil allinne wêze oanspraaklik kosten fan it medium dêr’t de software wurdt fêstlein. In pear dollar oan measte !!!!
IS bydrage oan kwaliteit
16 ferienfâldiging fan de tsjinst proses en de tsjinst fersoarge 17 Benchmarking en analyze fan de tsjinsten fersoarge 18 reduksje fan omslach tiid 19 Improvement yn de kwaliteit en de krektens fan produkten en tsjinsten fersoarge 20 Better tailoring fan tsjinst oan it ferlet fan ‘e yndividuele klant 21 Better klant ynformaasje op produkten en tsjinsten 22 Ienfâldiger tagong ta tsjinsten fia it ynternet
Meeting kwaliteit kritearia yn IT
23 It is wichtich dat de hiele IS libben fytspaad wurdt bestjoerd troch in kwaliteit plan 24 Kwaliteit yn IT wurdt bestjoerd troch de ISO9002 en TICKIT noarmen. 25 Quality kin allinne bestean as der is in kwaliteit belied en goed dokumintearre kwaliteit
behear systeem foar dit belied. 26 Yn IT kwaliteit hat om te sjoen op út trije perspektiven nammentlik de technyske, bedriuwslibben en bestjoerlike likegoed as de brûker punt fan view
27 Kwaliteit yn IT wurdt managed benammen troch brûker en saaklike manager belutsenheid yn alle stadia fan ûntjouwing, troch regulier produkt en operaasjes resinsje likegoed as troch auditing IT systemen.
Meeting kwaliteit kritearia yn IT
28 In goede projekt behear metodyk 29 Regular kwaliteit reviews 30 alles omfiemjend testen fan systemen 31 Keeping fan in kwaliteit triem en in detaillearre ûntwikkeling en operaasjes log 32 Regular auditing fan databases, prosedueres en post-útfiering reviews 33 Namme feroaring behear 34 IT oplieding op alle nivo
Guon operasjonele kwaliteit maatregels
35 De tiid om tagong ta in ferplichte item fan ynformaasje
36 Hoe up to date is tagonklik ynformaasje
37 De kompleksiteit fan Navigearje de brûker ynterface te útfiere in ferplichte
operaasje
38 De tiid dat duorret in nije wurknimmer te learen hoe om te brûke it systeem
39 Hoe konsekwint is it systeem yn it bieden fan in klant tsjinst
40 It persintaazje fan de tiid in systeem is beskikber foar kliïnten
Guon operasjonele kwaliteit maatregels
41 It tal flaters yn IS en de tiid nedich om fix 42 It tal brûker fragen dy’t it systeem hat net west te antwurdzje 43 De wurdearring dy’t kliïnten jaan oan it systeem 44 It brûken fan ynformaasje troch oare funksjonele ienheden
De fishbone diagram
45 Dy ienfâldige diagram is in nuttich ienfâldige ynstrumint te ferbetterjen kwaliteit troch identifisearjen de oarsaken fan de klant problemen.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

calidade
Calidade en TIC
1 Calidade de servizo e calidade da xestión son considerados como dous dos factores máis importantes para o éxito das organizacións.
2 A calidade é case a acadar as expectativas do cliente. Reunión tales expectativas reunión entender as súas necesidades de clientes e que, onde, cando e como esperan que a entregar este servizo.
2 Pode axudar, non só na prestación dun servizo mellor e máis oportuna, pero tamén a través de sistemas e de minería de datos de apoio á decisión para detectar novas tendencias en expectativas do cliente.
3 Certamente os clientes queren ser máis ben informados.
atributos de calidade de software
4 Eficacia
5 usabilidade
6 Eficiencia
7 Fiabilidade
8 compreensibilidade
9 Modificabilidade
10 Testability
TQM en TIC
11 Total Quality Management (TQM) é sobre a creación dunha base sólida na que existe calidade como o factor construído nos nosos procesos. 12 Os seus ingredientes son:
O expectativas dos clientes Meeting través dun foco no cliente
o A mellora continua do desenvolvemento e mantemento de sistemas é
o Organización propiedade calidade ampla
• medidas de boa calidade coñecidas como métricas de software
Ás expectativas dos clientes en TI – Problemas
13 Desafortunadamente, os sistemas de TI teñen unha longa tradición de ser cheo de erros, de non ser de fácil utilización, de ser difícil de implementar, de ter unha curva de aprendizaxe difícil, de falta de documentación adecuada, de traballar de forma que é diferente do que a guía di.
14 sistemas de TI tamén foron criticados por necesidade de actualizacións constantes, para non acadar os niveis de rendemento establecidos, de ser ameazas de seguridade, por ser incompatible co equipo existente.
15 É o único produto onde un paquete de millóns de libras pode ter un aviso informando que o provedor só será custo responsable do medio no que o software está rexistrado. A poucos dólares máximo !!!!
É contribución á calidade
16 A simplificación do proceso de servizo eo servizo prestado 17 benchmarking e análise dos servizos prestados 18 Redución do tempo de resposta 19 Mellora na calidade e precisión dos produtos e servizos prestados 20 A adecuación do servizo ás necesidades de cada cliente 21 Mellores información ao cliente sobre acceso de produtos e servizos 22 máis fácil aos servizos a través de internet
Satisfacendo criterios de calidade en TIC
23 É importante que o todo é ciclo de vida é rexida por un plan de calidade 24 Calidade en TIC é rexido pola ISO9002 e normas TickIT. 25 Calidade só pode existir se hai unha política de calidade e de calidade ben documentado
sistema de xestión para a política. 26 Na calidade de TI ten que ser ollado de tres perspectivas é dicir, a técnica, comercial e administrativa, así como o punto de vista do usuario
27 Calidade en TIC é xestionado principalmente pola participación do usuario e director de negocio en todas as fases de desenvolvemento, por produto e revisión regular operacións, así como dos sistemas de TI de auditoría.
Satisfacendo criterios de calidade en TIC
28 Un bo xestión de proxecto metodoloxía 29 calidade revisións regulares de 30 probas exhaustivo de sistemas de 31 Mantemento de un arquivo de calidade e un desenvolvemento detallado e operacións de rexistro 32 de auditoría regular de bases de datos, procedementos e post-implantación Comentarios 33 Proper xestión de cambios de formación 34 de TI en todos os niveis
Algunhas medidas de calidade operativo
35 O tempo para acceder a un elemento necesario de información
36 Como ata a data é a información accesible
37 A complexidade da navegación na interface de usuario para realizar unha necesaria
operación
38 O tempo que leva un novo funcionario para aprender a usar o sistema
39 Como consistente é o sistema de prestación dun servizo ao cliente
40 A porcentaxe de tempo que un sistema está dispoñible para clientes
Algunhas medidas de calidade operativo
41 O número de erros na IS eo tempo necesario para resolver 42 O número de consultas de usuarios que o sistema non foi capaz de responder a 43 A avaliación que os clientes dan ao sistema 44 O uso da información por outras unidades funcionais
O diagrama espiña de peixe
45 Este diagrama simple é unha simple ferramenta útil para mellorar a calidade, identificando as causas dos problemas dos clientes.

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

quality
ხარისხის IT
1 ხარისხის მომსახურების და ხარისხის მართვა განიხილება, როგორც ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი წარმატების ორგანიზაციები.
2 ხარისხის შეხვედრის შესახებ კლიენტის მოლოდინი. შეხვედრა ასეთი მოლოდინი შეხვედრა გაგება თქვენი მომხმარებელს საჭიროებებს და რა, სად, როდის და როგორ, რომ თქვენ უნდა გადმოგცეთ, რომ მომსახურება.
2 ეს ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ უზრუნველყოფს უკეთესი და უფრო დროული მომსახურების არამედ მონაცემების მოპოვება და გადაწყვეტილების მხარდაჭერის სისტემები აღმოაჩინოს ახალი ტენდენციები კლიენტის მოლოდინს.
3 რა თქმა უნდა, მომხმარებელს სურს უკეთ ინფორმირებული.
პროგრამული ხარისხის ატრიბუტები
4 ეფექტურობა
5 გამოყენებადობა
6 ეფექტურობა
7 საიმედოობა
8 შეცნობადი
9 Modifiability
10 Testability
TQM in IT
11 სულ ხარისხის მართვის (TQM) დაახლოებით შექმნას მყარი საფუძველი, რომელშიც ხარისხი არსებობს როგორც ინტეგრირებული ფაქტორი ჩვენი პროცესებში. 12 მისი ინგრედიენტები:
o შეხვედრისას მომხმარებელს მოლოდინი მეშვეობით მომხმარებელს აქცენტი
o მუდმივი გაუმჯობესება არის სისტემები, განვითარებისა და ტექნიკური
o ორგანიზაციის ფართო ხარისხის საკუთრების
o კარგი ხარისხის ზომები ცნობილია, როგორც პროგრამული metrics
შეხვედრისას მომხმარებელს მოლოდინი in IT – პრობლემები
13 სამწუხაროდ IT სისტემების აქვს ხანგრძლივი ტრადიცია სავსე შეცდომები, არ ყოფნის მოსახერხებელი, რომ რთული განახორციელოს, რომ რთული სასწავლო მრუდი, აკლია სათანადო დოკუმენტაცია, სამუშაო გზა, რომელიც არის განსხვავებული, ვიდრე სახელმძღვანელო ამბობს.
14 IT სისტემები ასევე გააკრიტიკა საჭიროებს მუდმივ განახლება, არ მისაღწევად განაცხადა შესრულების დონეზე, რომ საფრთხეები, რომ შეუთავსებელია არსებული ტექნიკის.
15 ეს არის ერთადერთი პროდუქტი, სადაც მილიონი ფუნტი პაკეტი შეიძლება ჰქონდეს პასუხისმგებლობის რომელშიც აღნიშნულია, რომ მიმწოდებლის მხოლოდ აგებს ღირებულება საშუალო, რომელიც პროგრამული უზრუნველყოფა არის ჩაწერილი. რამდენიმე დოლარი უმეტეს !!!!
IS წვლილი ხარისხი
16 გამარტივება მომსახურების პროცესში და მომსახურების 17 ბენჩმარკინგი და ანალიზი მომსახურების 18 შემცირება turnaround დრო 19 ხარისხის გაუმჯობესება და ზუსტი პროდუქტების და მომსახურების 20 Better სამკერვალო მომსახურების საჭიროებებს ინდივიდუალური კლიენტების 21 უკეთესი ინფორმაციის პროდუქცია და მომსახურება 22 ადვილი ხელმისაწვდომობა მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით
შეხვედრა ხარისხის კრიტერიუმებს IT
23 მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ცხოვრების ციკლი რეგულირდება ხარისხის გეგმა 24 ხარისხის IT რეგულირდება ISO9002 და TICKIT სტანდარტებს. 25 ხარისხის შეიძლება არსებობდეს, თუ არ არის პოლიტიკა ხარისხის და კარგად დოკუმენტირებული ხარისხი
მართვის სისტემის ამ პოლიტიკის. 26 IT ხარისხი უნდა შევხედე სამი პერსპექტივები, კერძოდ, ტექნიკური, ბიზნეს და როგორც ადმინისტრაციული, ასევე მომხმარებელს თვალსაზრისით
27 ხარისხის IT მართავს ძირითადად შესახებ და ბიზნესის მენეჯერი ჩართულობის განვითარების ყველა ეტაპზე, რეგულარული პროდუქტი და ოპერაციების მიმოხილვა ასევე აუდიტი IT სისტემები.
შეხვედრა ხარისხის კრიტერიუმებს IT
28 კარგი პროექტის მართვის მეთოდოლოგია 29 რეგულარული ხარისხის განიხილავს 30 დაწვრილებითი ტესტირება სისტემები 31 Keeping ხარისხის ფაილი და დეტალური განვითარება და შეხვიდეთ 32 რეგულარული აუდიტი მონაცემთა ბაზები, პროცედურები და შემდგომი განხორციელების განიხილავს 33 Proper ცვლილება მართვა 34 IT სასწავლო ყველა დონეზე
ზოგიერთი ოპერატიული ხარისხის ზომები
35 დროის წვდომისათვის საჭირო ნივთი ინფორმაცია
36 როგორ დღემდე არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია
37 სირთულე სანავიგაციო ინტერფეისი შეასრულოს საჭირო
ოპერაცია
38 დრო სჭირდება ახალი თანამშრომელი ვისწავლოთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სისტემა
39 როგორ შეესაბამება ეს სისტემა უზრუნველყოფს მომსახურების
40 პროცენტული მაჩვენებელი სისტემა არის ხელმისაწვდომი კლიენტებს
ზოგიერთი ოპერატიული ხარისხის ზომები
41 ხმების შეცდომები არის და საჭირო დროს გამოსწორების 42 რაოდენობის შესახებ შეკითხვებს, რომელიც სისტემის ვერ შეძლო პასუხის გაცემა 43 ნიშანი, რომელიც კლიენტებს, რათა სისტემა 44 გამოყენება ინფორმაციის სხვა ფუნქციური ერთეული
Fishbone სქემა
45 ეს მარტივი სქემა არის სასარგებლო მარტივი საშუალებაა, რათა გააუმჯობესოს ხარისხის იდენტიფიკაციის მიზეზების კლიენტის პრობლემები.

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Qualität
Qualität in der IT
1 Qualität der Dienstleistungen und Qualität des Managements sind als zwei der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Organisationen betrachtet.
2 Qualität ist über die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Treffen solche Erwartungen Treffen das Verständnis Ihrer Kunden Bedürfnisse und was, wo, wann und wie sie erwarten, dass Sie diesen Dienst zu liefern.
2 Es kann helfen, nicht nur eine bessere und frühzeitigere Service bieten, sondern auch durch Data Mining und Decision Support-Systeme neue Trends in den Erwartungen der Kunden zu erkennen.
3 Sicherlich Kunden wollen besser informiert zu sein.
Software Qualitätsattribute
4 Wirksamkeit
5 Verwendbarkeit
6 Efficiency
7 Zuverlässigkeit
8 Verstehbarkeit
9 Modifizierbarkeit
10 Testbarkeit
TQM in der IT
11 Total Quality Management (TQM) ist über eine solide Grundlage schaffen, in der Qualität als in unseren Prozessen eingebaut Faktor besteht. 12 Seine Bestandteile sind:
o Treffen die Erwartungen der Kunden durch einen Kundenorientierung
o Die kontinuierliche Verbesserung der IS-Systeme Entwicklung und Wartung
o Organisation weiten Qualitäts Eigentum
o Maßnahmen Gute Qualität als Software-Metriken bekannt
Treffen die Erwartungen der Kunden in IT – Probleme
13 Leider IT-Systeme haben eine lange Tradition, voller Fehler ist, der nicht benutzerfreundlich ist, der schwierig zu implementieren, der eine schwierige Lernkurve aufweist, der eine ordnungsgemäße Dokumentation fehlt, der in einer Art und Weise arbeiten, die anders ist als das, was das Handbuch sagt.
14 IT-Systeme auch für die Forderung ständigen Updates kritisiert wurde, für nicht angegeben Leistungsniveau zu erreichen, der sein Sicherheitsbedrohungen für mit vorhandenen Geräten nicht kompatibel zu sein.
15 Es ist das einzige Produkt, bei dem eine Million Pfund Paket einen Haftungsausschluss haben könnte die besagt, dass der Lieferant haftet nur Kosten für das Medium sein, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein paar Dollar höchstens !!!!
IS Beitrag zur Qualitäts
16 Vereinfachung der Serviceprozess und die Dienstleistung erbracht 17 Benchmarking und Analyse der Leistungen 18 Reduzierung der Durchlaufzeit 19 Verbesserung der Qualität und Präzision der Produkte und Dienstleistungen 20 Bessere Anpassung von Dienstleistungen auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden 21 Bessere Kundeninformationen auf Produkte und Dienstleistungen 22 Einfacher Zugang zu Dienstleistungen über das Internet
Treffen Qualitätskriterien in der IT
23 Es ist wichtig, dass das Ganze Lebenszyklus von einem Qualitätsplan geregelt 24 Qualität in der IT durch die ISO9002 und TickIT Normen geregelt. 25 Qualität kann nur existieren, wenn es eine Qualitätspolitik ist und gut dokumentierte Qualität
Management-System für diese Politik. 26 IT-Qualität hat bei aus drei Perspektiven nämlich der technischen, kaufmännischen und administrativen sowie der Sicht des Benutzers gesucht werden
27 Qualität in der IT wird in erster Linie durch den Benutzer und Business-Manager Beteiligung in allen Phasen der Entwicklung verwaltet werden, durch regelmäßige Produkt und Operationen Überprüfung sowie durch Auditierung von IT-Systemen.
Treffen Qualitätskriterien in der IT
28 Ein gutes Projektmanagement-Methodik 29 Regelmäßige Qualitätsbewertungen 30 erschöpfende Prüfung der Systeme 31 Haltung Qualitätsdatei und eine detaillierte Entwicklung und den Betrieb log 32 Regelmäßige Prüfung von Datenbanken, Verfahren und nach der Implementierung Bewertungen 33 Proper Change-Management 34 IT-Ausbildung auf allen Ebenen
Einige betriebliche Qualitätsmaßnahmen
35 Die Zeit, um eine gewünschte Element von Informationen zuzugreifen
36 Wie aktuell ist zugängliche Informationen
37 Die Komplexität der Navigation in der Benutzeroberfläche eine erforderliche auszuführen
Betrieb
38 Die Zeit, einen neuen Mitarbeiter nimmt zu lernen, wie das System zu nutzen
39 Wie konsistent ist das System einen Kundendienst bei der Bereitstellung von
40 Der Prozentsatz der Zeit ist ein System für die Kunden verfügbar
Einige betriebliche Qualitätsmaßnahmen
41 Die Anzahl der Fehler in IS und die erforderliche Zeit 42 Die Anzahl der Benutzeranfragen zu beheben, die das System nicht in der Lage gewesen, 43, um die Bewertung zu beantworten, die Kunden an das System geben 44 Die Verwendung von Informationen, die von anderen Funktionseinheiten
Das Fishbone-Diagramm
45 Dieses einfache Schema ist ein nützliches einfaches Werkzeug Qualität zu verbessern, indem die Ursachen für Kundenprobleme zu identifizieren.

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Ποιότητα
Ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής
1 Ποιότητα των υπηρεσιών και της ποιότητας της διαχείρισης θεωρούνται ως δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία των οργανισμών.
2 Η ποιότητα είναι για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του πελάτη. Συνάντηση τέτοιες προσδοκίες συνάντηση κατανόηση των αναγκών των πελατών σας και τι, πού πότε και πώς αναμένουμε από εσάς να παραδώσει την υπηρεσία αυτή.
2 Μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο παρέχοντας μια καλύτερη και πιο έγκαιρη εξυπηρέτηση, αλλά και μέσω των συστημάτων εξόρυξης δεδομένων και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για τον εντοπισμό νέων τάσεων στις προσδοκίες του πελάτη.
3 Σίγουρα οι πελάτες θέλουν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι.
χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού
4 αποτελεσματικότητα
5 Ευχρηστίας
6 Αποδοτικότητα
7 Αξιοπιστία
8 Κατανοητότητα
9 δυνατότητα τροποποιήσεως
10 Δυνατότητα Δοκιμών
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής
11 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι η δημιουργία μια σταθερή βάση στην οποία υπάρχει ποιότητα, όπως ένα ενσωματωμένο παράγοντα στις διαδικασίες μας. 12 Τα συστατικά του είναι:
o προσδοκίες των πελατών Συνάντηση με επίκεντρο τον πελάτη
o Συνεχής βελτίωση της ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων είναι
μεγάλη ιδιοκτησία ποιότητα o Οργανισμός
o Καλή μέτρα για την ποιότητα είναι γνωστή ως μετρικές λογισμικού
Εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών στον τομέα της πληροφορικής – Προβλήματα
13 Δυστυχώς συστήματα πληροφορικής έχουν μια μακρά παράδοση της είναι γεμάτη από λάθη, ότι δεν είναι φιλική προς το χρήστη, ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, από μια δύσκολη καμπύλη μάθησης, της λείπει κατάλληλη τεκμηρίωση, της εργασίας κατά τρόπο που να είναι διαφορετική από ό, τι εγχειρίδιο λέει.
14 συστήματα πληροφορικής έχουν επίσης επικριθεί για τους οποίους απαιτείται συνεχής αναβαθμίσεις, για να μην την επίτευξη δήλωσε επίπεδα απόδοσης, της ύπαρξης απειλών κατά της ασφάλειας, για να είναι ασυμβίβαστη με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
15 Είναι το μόνο προϊόν, όταν ένα πακέτο εκατομμυρίων λιρών θα μπορούσε να έχει μια αποκήρυξη δηλώνοντας ότι ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνοι μόνο το κόστος του μέσου στο οποίο έχει καταγραφεί το λογισμικό. Λίγα δολάρια σε περισσότερα !!!!
Είναι η συμβολή στην ποιότητα
16 Απλοποίηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης και η παρεχόμενη υπηρεσία 17 Συγκριτική αξιολόγηση και ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών 18 Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης 19 Βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται 20 Καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του κάθε πελάτη 21 Καλύτερη ενημέρωση των πελατών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 22 Ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου
Εκπλήρωση των κριτηρίων ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής
23 Είναι σημαντικό ότι το σύνολο του κύκλου ζωής διέπεται από ένα σχέδιο ποιότητας 24 Ποιότητα στον τομέα της πληροφορικής διέπεται από το ISO9002 και τα πρότυπα TickIT. 25 Ποιότητα μπορεί να υπάρξει μόνο εάν υπάρχει μια πολιτική ποιότητας και καλά τεκμηριωμένη ποιότητα
το σύστημα διαχείρισης για την πολιτική αυτή. 26 Σε ποιότητας που έχει να εξεταστούν από τρεις οπτικές γωνίες και συγκεκριμένα την τεχνική, επιχειρηματική και διοικητική καθώς και το σημείο χρήσης του άποψη
27 Ποιότητα στον τομέα της πληροφορικής διαχειρίζεται κυρίως η συμμετοχή των χρηστών και του διαχειριστή των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, από το κανονικό προϊόν και τις λειτουργίες επανεξέτασης, καθώς και από τα συστήματα πληροφορικής του λογιστικού ελέγχου.
Εκπλήρωση των κριτηρίων ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής
28 Μια καλή διαχείριση του έργου μεθοδολογία 29ης Τακτικής ποιότητας κριτικές 30 Εξαντλητικές δοκιμές των συστημάτων 31 Τήρηση αρχείου ποιότητας και μια λεπτομερής ανάπτυξη και λειτουργία log 32 Τακτικός έλεγχος των βάσεων δεδομένων, των διαδικασιών και μετά την εφαρμογή κριτικές 33 Η σωστή διαχείριση της αλλαγής κατάρτισης 34 IT σε όλα τα επίπεδα
Ορισμένα μέτρα επιχειρησιακής ποιότητας
35 Ο χρόνος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα απαιτούμενο στοιχείο των πληροφοριών
36 Πώς μέχρι σήμερα είναι προσβάσιμες πληροφορίες
37 Η πολυπλοκότητα της την πλοήγηση στο περιβάλλον χρήστη για να εκτελέσει μια απαιτούμενη
επιχείρηση
38 Ο χρόνος που χρειάζεται ένα νέο υπάλληλο για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το σύστημα
39 Πόσο συνεπείς είναι το σύστημα για την παροχή μιας υπηρεσίας πελατών
40 Το ποσοστό του χρόνου το σύστημα είναι στη διάθεση των πελατών
Ορισμένα μέτρα επιχειρησιακής ποιότητας
41 Ο αριθμός των λαθών ΕΊΝΑΙ και ο χρόνος που απαιτείται για να διορθώσετε 42 Ο αριθμός των ερωτημάτων χρήστη που το σύστημα δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε 43 Η βαθμολογία που οι πελάτες δίνουν στο σύστημα 44 Η χρήση των πληροφοριών από άλλες λειτουργικές μονάδες
Το διάγραμμα ψαροκόκαλο
45 Αυτό το απλό διάγραμμα είναι ένα χρήσιμο απλό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας με τον εντοπισμό των αιτιών των προβλημάτων των πελατών.

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ગુણવત્તા
આઇટી ગુણવત્તા
સેવાઓ અને વ્યવસ્થાપન ગુણવત્તા 1 ગુણવત્તા સંસ્થાઓ સફળતા સૌથી મહત્વના પરિબળો બે તરીકે ગણવામાં આવે છે.
2 જાત ક્લાઈન્ટ અપેક્ષાઓ બેઠક છે. આવા અપેક્ષાઓ બેઠક તમારા ગ્રાહકો જરૂરિયાતો સમજવામાં અને શું, ક્યાં ક્યારે અને કેવી રીતે તેઓ તમને કે સેવા પહોંચાડવા માટે અપેક્ષા બેઠક.
2 તે ક્લાઈન્ટ અપેક્ષાઓ નવી વલણો શોધી કાઢવા માટે માત્ર એક વધુ સારું અને વધુ સમયસર સેવા પૂરી ન પણ માહિતી ખાણકામ અને નિર્ણય આધાર સિસ્ટમો મારફતે મદદ કરી શકે છે.
3 ચોક્કસપણે ગ્રાહકો વધુ સારી રીતે માહિતગાર કરવા માંગો છો.
સોફ્ટવેર ગુણવત્તા લક્ષણો
4 અસરકારકતા
5 ઉપયોગિતા
6 ક્ષમતા
7 વિશ્વસનીયતા
8 understandability
9 Modifiability
10 testability
આઇટી TQM
11 કુલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ (TQM) એક પેઢી પાયા જેમાં ગુણવત્તા અમારા પ્રક્રિયાઓ માં બાંધવામાં પરિબળ તરીકે અસ્તિત્વમાં બનાવવા વિશે છે. 12 તેના ઘટકો છે:
ગ્રાહક પર ધ્યાન મારફતે ઓ સભા ગ્રાહક અપેક્ષાઓ
IS સિસ્ટમો વિકાસ અને જાળવણી ઓ સતત સુધારણા
ઓ સંસ્થા વિશાળ ગુણવત્તા માલિકી
ઓ સારી ગુણવત્તા સોફ્ટવેર મેટ્રિક્સ તરીકે ઓળખાય છે પગલાં
આઇટી ગ્રાહક અપેક્ષાઓ બેઠક – સમસ્યાઓ
13 કમનસીબે તે સિસ્ટમો, યોગ્ય દસ્તા અભાવ રીતે કામ, એક મુશ્કેલ શીખવાની કર્વ કર્યા અમલ કરવા માટે, ભૂલો સંપૂર્ણ હોવા મુશ્કેલ હોવાની વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ન, એક લાંબી પરંપરા છે, જે કરતાં જાતે અલગ છે કહે છે.
14 આઇટી સિસ્ટમો પણ સતત સુધારાઓ જરૂરી છે, ન હોવાથી સુરક્ષા ધમકીઓ જણાવ્યું કામગીરી સ્તર હાંસલ માટે ટીકા કરવામાં આવી છે, હાલની સાધનો સાથે અસંગત હોવા માટે.
15 તે માત્ર ઉત્પાદન જ્યાં એક મિલિયન પાઉન્ડ પેકેજ ડિસક્લેમર આપતાં જણાવ્યું હતું કે સપ્લાયર માત્ર માધ્યમ છે જેના પર સોફ્ટવેર રેકોર્ડ છે જવાબદાર કિંમત હશે શકે છે. વધુ થોડા ડોલર !!!!
ગુણવત્તા ફાળો છે
16 સેવા પ્રક્રિયા સરળ અને સેવા 17 બેંચમાર્કિંગના પૂરી પાડવામાં અને સેવાઓ વિશ્લેષણ કાયાપલટ સમય 18 ઘટાડો ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનો અને સેવાઓ ચોકસાઇ 19 સુધારણા 21 સારી ગ્રાહક માહિતી પર વ્યક્તિગત ગ્રાહક જરૂરિયાતો સેવા 20 બેટર બંધબેસતા પૂરી પાડવામાં પૂરી પાડવામાં ઇન્ટરનેટ મારફતે સેવાઓ માટે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ 22 સરળ વપરાશ
આઇટી ગુણવત્તા માપદંડ બેઠક
23 તે એ છે કે સમગ્ર જીવન ચક્ર ગુણવત્તા યોજના આઇટી 24 ગુણવત્તા ISO9002 અને TICKIT ધોરણો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે કે એ નોંધવું મહત્વનું છે. જો ત્યાં એક જાત નીતિ અને સારી રીતે દસ્તાવેજીકૃત ગુણવત્તા 25 ગુણવત્તા માત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે
આ નીતિ માટે મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. 26 તે ગુણવત્તા માં ટેકનિકલ, બિઝનેસ અને વહીવટી તેમજ દૃશ્ય વપરાશકર્તા બિંદુ એટલે કે ત્રણ દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં શકાય છે
આઇટી 27 ગુણવત્તા મુખ્યત્વે વિકાસ તબક્કામાં વપરાશકર્તા અને બિઝનેસ મેનેજર સંડોવણી, નિયમિત ઉત્પાદન અને કામગીરી સમીક્ષા દ્વારા તેમજ ઓડિટ આઇટી સિસ્ટમો દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
આઇટી ગુણવત્તા માપદંડ બેઠક
28 એક સારો પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પદ્ધતિ 29 નિયમિત ગુણવત્તા સમીક્ષાઓ 30 સિસ્ટમો સંપૂર્ણ પરીક્ષણ ગુણવત્તા ફાઈલની 31 રાખવા અને એક વિગતવાર વિકાસ અને કામગીરી લોગ 32 ડેટાબેઝો, કાર્યવાહી અને પોસ્ટ અમલીકરણ નિયમિત ઓડિટ સમીક્ષાઓ 33 યોગ્ય ફેરફાર વ્યવસ્થાપન તમામ સ્તરે 34 આઇટી તાલીમ
કેટલાક ઓપરેશનલ ગુણવત્તા પગલાં
35 સમય માહિતી જરૂરી વસ્તુ ઍક્સેસ કરવા માટે
36 કેવી રીતે તારીખ સુધી સુલભ માહિતી છે
37 વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ શોધખોળ જટિલતા જરૂરી કરવા માટે
કામગીરી
38 સમય તે નવી કર્મચારી લે કેવી રીતે સિસ્ટમ વાપરવા માટે જાણવા માટે
39 કેવી રીતે સુસંગત ગ્રાહક સેવા પૂરી સિસ્ટમ છે
40 સમય ટકાવારી સિસ્ટમ ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે
કેટલાક ઓપરેશનલ ગુણવત્તા પગલાં
41 ભૂલો સંખ્યા અને સમય 42 સુધારવા માટે જરૂરી છે કે જે સિસ્ટમ સક્ષમ કરવામાં આવ્યું નથી વપરાશકર્તા ક્વેરીઝ સંખ્યા 43 જવાબ આપવા માટે રેટિંગ કે જે ક્લાઈન્ટો સિસ્ટમ 44 અન્ય કાર્યકારી એકમો દ્વારા માહિતી ના ઉપયોગ કરવા માટે આપે છે
ફિશબોન રેખાકૃતિ
45 આ સરળ રેખાકૃતિ ગ્રાહક સમસ્યાઓ કારણો ઓળખવા દ્વારા ગુણવત્તા સુધારવા માટે ઉપયોગી સરળ સાધન છે.

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kalite
Kalite nan IT
yo 1 Kalite sèvis ak bon jan kalite nan jesyon konsidere kòm de nan faktè ki pi enpòtan nan siksè nan òganizasyon yo.
2 Kalite se sou reyinyon ap atann yo kliyan. Reyinyon atann sa yo reyinyon konprann kliyan bezwen ou yo epi ki sa, kote lè ak ki jan yo espere nou delivwe ke sèvis.
2 Li ka ede nan pa sèlman bay yon sèvis pi bon ak plis alè men tou, nan done min ak-sipò desizyon sistèm yo detekte nouvo tandans nan ap atann kliyan.
3 Sètènman kliyan vle yo dwe pi bon enfòme.
atribi bon jan kalite Software
4 Efikasite
5 utilizabilite
6 Efikasite
7 Reliability
8 understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM nan IT
11 Total Kalite Jesyon (TQM) se sou kreye yon fondasyon fèm nan ki bon jan kalite egziste kòm yon nan bati faktè nan pwosesis nou an. 12 engredyan li yo se:
o atann Reyinyon kliyan nan yon konsantre kliyan
o Kontini amelyorasyon nan devlopman nan sistèm IS ak antretyen
o Òganizasyon lajè an komen bon jan kalite
o Bon mezi bon jan kalite li te ye tankou mesures lojisyèl
Reyinyon atant kliyan nan IT – Pwoblèm
13 Malerezman IT sistèm gen yon tradisyon lontan pou yo te plen ak erè, yo pa pou itilizatè zanmitay, pou yo te difisil aplike, ki gen yon koub aprantisaj difisil, nan manke apwopriye kopi dokiman yo, nan travay nan yon fason ki se diferan pase sa manyèl la di.
14 IT sistèm te tou te kritike pou ki mande amelyorasyon konstan, pou pa reyisi deklare nivo pèfòmans, pou yo te menas sekirite, pou yo te enkonpatib ak ekipman ki egziste deja.
15 Li se pwodwi a sèlman kote yon pake milyon liv ta ka gen yon avètisman ki deklare ke founisè a pral sèlman responsab pri nan mwayen an sou ki se lojisyèl an anrejistre. Yon dola kèk nan pifò !!!!
IS kontribisyon nan bon jan kalite
16 Senplifye pwosesis la sèvis ak kòd sèvis yo bay la 17 Benchmarking ak analiz de sèvis yo ofri 18 Rediksyon nan tan rotation 19 Amelyorasyon nan bon jan kalite a ak presizyon nan pwodwi ak sèvis yo ofri 20 Pi bon adapter nan sèvis a bezwen yo nan kliyan an endividyèl 21 Pi bon enfòmasyon kliyan sou pwodwi ak sèvis 22 Pi fasil aksè a sèvis atravè entènèt la
Reyinyon kritè bon jan kalite nan IT
23 Li enpòtan pou ke tout la IS se sik lavi ki reji pa yon plan bon jan kalite se 24 Kalite nan IT ki reji pa ISO9002 a ak estanda TICKIT. 25 Kalite ka sèlman egziste si gen yon politik bon jan kalite ak byen dokimante bon jan kalite
sistèm jesyon pou règleman sa a. 26 Nan IT bon jan kalite te yo dwe gade nan twa pèspektiv sètadi teknik, biznis la ak administratif osi byen ke pwen nan itilizatè de vi
se 27 Kalite nan IT jere sitou nan itilizatè yo ak manadjè biznis patisipasyon nan tout etap nan devlopman, pa pwodwi regilye ak operasyon revizyon osi byen ke pa IT sistèm odit.
Reyinyon kritè bon jan kalite nan IT
28 Yon bon jesyon pwojè metodoloji 29 bon jan kalite regilye revize 30 tès exhaustive nan sistèm 31 Kenbe nan yon dosye bon jan kalite ak yon devlopman an detay ak operasyon ouvri sesyon 32 regilye odit nan baz done, pwosedi ak pòs-aplikasyon revize 33 Bon chanjman jesyon 34 IT fòmasyon nan tout nivo
Gen kèk mezi bon jan kalite operasyonèl
35 Lè a jwenn aksè nan yon atik egzije a enfòmasyon
36 Ki jan jiska dat aksesib a enfòmasyon
37 Konpleksite a nan navige koòdone nan itilizatè fè yon mande
operasyon
38 Lè a li pran yon nouvo anplwaye pou aprann kijan pou sèvi ak sistèm la
39 Ki jan ki konsistan se sistèm nan nan bay yon sèvis kliyan
40 pousantaj la nan tan yon sistèm ki disponib nan kliyan
Gen kèk mezi bon jan kalite operasyonèl
41 Nimewo a nan erè nan IS ak tan an oblije ranje 42 Nimewo a nan demann itilizatè ki sistèm nan pa te kapab reponn 43 Rating an ki kliyan bay nan sistèm nan 44 Itilize nan enfòmasyon pa lòt inite fonksyonèl
Dyagram ki fishbone
45 Dyagram sa a ki senp se yon zouti itil senp yo amelyore kalite pa Identification sa ki lakòz pwoblèm kliyan.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality a IT
1 Quality na ayyuka da kuma ingancin management suna dauke da biyu daga cikin muhimman abubuwan da nasarar kungiyoyi.
2 Quality ne game da gamuwa da abokin ciniki tsammanin. Ganawa irin tsammanin taron fahimtar abokan ciniki bukatun da abin da, inda a lõkacin da kuma yadda za su sa ran ku ya sadar da sabis.
2 Yana da zai iya taimaka a cikin ba kawai samar da wani mafi alheri kuma mafi dace sabis amma kuma ta hanyar data karafa da kuma yanke shawara goyon bayan tsarin gano sabon trends a abokin ciniki tsammanin.
3 Lalle ne, haƙĩƙa abokan ciniki so ka zama mafi alhẽri informed.
Software quality halayen
4 Aiwatarwa
5 amfani
6 dace
7 aMINCI
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM a IT
11 Total Quality Management (TQM) ne game da samar da wani m tushe a cikin abin da quality wanzu a matsayin da ya gina factor a cikin matakai. 12 Its sinadaran ne:
o gamuwa abokin ciniki tsammanin ta hanyar abokin ciniki mayar da hankali
o Cigaba kyautata na YAKE tsarin ci gaba da kuma tabbatarwa
o Organization m quality mallaka
o Good quality matakan da aka sani da software awo
Ganawa abokin ciniki tsammanin a IT – Matsaloli
13 Abin baƙin ciki IT tsarin da dogon hadisi da kasancewa cike da kurakurai, na ba da amfani m, na zama da wuya a yi, da ciwon wuya koyo kwana, na rasa ta dace takardun, na aiki a hanyar da wanda yake shi ne daban-daban fiye da abin da manual ya ce.
14 IT tsarin sun kuma an soki ga bukata m kyautayuwa, domin ba cimma bayyana yi matakan, na zama barazana, don na yi hannun riga da data kasance m.
15 IT ne kawai samfurin inda miliyan fam kunshin sami wani disclaimer furtawa cewa maroki za su ne kawai ya zama abin dogaro kudin matsakaici a kan abin da software da aka rubuta. A ‘yan daloli a mafi yawan !!!!
NE taimako ga quality
16 simplifying sabis tsari da sabis na bayar 17 Benchmarking da kuma bincike na sabis 18 saukarwa daga turnaround lokacin 19 Inganta a cikin inganci da sahihancin samfurori da kuma ayyuka da bayar 20 Better dinki na sabis da bukatun mutum abokin ciniki 21 Better abokin ciniki bayani a kan samfurori da kuma ayyuka 22 sauki access to ayyuka, ta hanyar internet
Ganawa quality sharudda a IT
23 Yana da muhimmanci cewa dukan NE rai sake zagayowar yana gudana zuwa wani quality shirin 24 Quality a IT ke kula da ISO9002 da TICKIT nagartacce. 25 Quality iya zama idan akwai quality manufofin da kyau rubuce quality
management tsarin domin wannan manufar. 26 A IT quality ya za a dube daga uku ra’ayoyi wato fasaha, da kuma kasuwanci da administrative kazalika da mai amfani da batu na view
27 Quality a IT aka gudanar yafi by mai amfani da kuma kasuwanci sarrafa hannu a duk matakai na raya kasa, da na yau da kullum samfurin da ake gudanar review kazalika da auditing IT tsarin.
Ganawa quality sharudda a IT
28 Kyakkyawan aikin management hanya 29 Regular quality sake bitar 30 iyakarsa gwaji da tsarin 31 Tsayawa wani quality fayil kuma cikakken ci gaba da kuma yadda ake gudanar shiga 32 Regular auditing na bayanai, da kuma hanyoyin da post-aiwatar sake bitar 33 Proper canji management 34 IT horo a duk matakan
Wasu aiki quality matakan
35 A lokacin don samun damar da ake bukata abu na bayanai
36 Ta yaya har zuwa ranar ne m bayanai
37 The haduwar kewayawa mai amfani dubawa yi a bukata
aiki
38 A lokacin da yana daukan wani sabon ma’aikaci su koyi yadda za a yi amfani da tsarin
39 Ta yaya m shi ne tsarin a samar da wani abokin ciniki sabis
40 The yawan lokaci a tsarin shi ne samuwa ga abokan ciniki
Wasu aiki quality matakan
41 Yawan kurakurai a YAKE da kuma lokacin da ake bukata domin kafa 42 Yawan amfani queries da tsarin ya ba su iya amsa 43 The rating wanda abokan ciniki ba da tsarin 44 Yin amfani da bayanai da sauran aikin raka’a
The fishbone zane
45 Wannan sauki zane mai amfani m kayan aiki don inganta quality da gano da Sanadin abokin ciniki matsaloli.

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

e like ai
E like ai ma IT
1 Animal o na lawelawe, a me ke kūpono o nā hooponopono a manaoia me he elua o na mea nui aʻe ma loko o ka pomaikai o? Aia.
2 Animal mea e pili ana i ka halawai ana me ‘upu’ ka Client. Halawai ka ‘upu’ hālāwai ike i kou nā mea kūʻai mai e pono ai, a me ka mea, ma kahi e, i ka wa a ko lakou manao ia oukou, e hoopakele ia oihana.
2 A hiki kōkua i ole hoomaopopo ana wale no i ka hana maikai a oi aku ‘āwīwī aka, no hoi ma o aeaiiuo hoʻouku a me ka hoʻoholo-kākoʻo nenoai e huai ae hou LIKE i ka’ upu ‘Client.
3 Oiaio makemake nā mea kūʻai mai e e aho hoʻomaopopo ‘o ia.
Lako polokalamu mea e like ai i ke kaila
4 Effectiveness
5 Usability
6 ka hoʻokōʻana
7 pono
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM iloko IT
11 Total Animal Management (TQM) ka mea e pili ana e pili ana i ka naueue ole kumu i mea e like ai ole e like me ka ma kūkulu ololi iloko o ko kakou mau keʻano o ka hanaʻana. 12 kona nā mea hoʻohui he:
o ke anaina Customer ‘upu’ ma ka Customer pulakaumaka
e ana hou ana o ka mea nenoai ulu ana a me ka malama
O ka hui ākea e like ai ona
e Animal ana ike e like me ka lako polokalamu metrics
Halawai Customer ‘upu’ i IT – pilikia
13 Akā naʻe IT nenoai i ka mooolelo loihi o ua piha i ka mea hewa, mai o, aole he mea hoʻohana aloha, no ka hiki ole ke hoʻokō, a me ka pilikia aʻo hālawa, o nele kupono palapala kuhikuhi, o ka hana ana ma ke ala i mea okoa ma mua o ka mea a ka make manual nei.
14 IT nenoai i hoi i nema no ka mea, e noi ana eia i hōʻano hou, no ka mea, aole e loaʻa i oleloia hana pae, a he maluhia olelo hooweliweli, no ka mea, ua incompatible me na lako a pan.
15 He mea ka wale huina hoonui kahi miliona paona pūʻolo i ke loaa kekahi Akahana e olelo ana o ka wale mai ana e wale no, e hiki no na lilo o ka meakino ma kahi o ka lako polokalamu ua palapala. He mau dala ma ka hapanui !!!!
I na makana i kona mea e like
16 Simplifying i ka hana ‘ana, a me ka oihana i hoakakaia 17 Benchmarking a me Ka Ikepili o na lawelawe i hoʻolako 18 ka ho’ēmiʻana o ka turnaround manawa 19? Ienoai ma ka kbps a me ka neʻe o na huahana, a me nā lawelawe i hoʻolako 20 Uaʻoi aku kā o ka hana ana i ka pono o ke kanaka Customer 21 Ua oi Customer e pili ana huahana a me nā lawelawe 22 hiki pono ke kōkua o ke lawelawe ma ka punaewele
Halawai e like ai ana hoʻohālike i loko o laila
23 He mea nui i ka pau NEI ola kalapona ua alii ia e kekahi mea e like ai kumumanao 24 Animal i loko o ka mea i noho ma ka ISO9002 a me ka TICKIT hae. 25 Animal hiki wale nei ina aia no he mea e like ai pilikino E pili a me ka pono o nä waihona palapala e like ai
‘ōnaehana no ka mea, o keia kulekele. 26 I IT mea e like ai i ia e nana ae la oia mai ka ekolu kuanaʻike o ka oaoieei-, pāʻoihana a me ka hoʻomalu e like me ka hoʻohana wahi o Hawaii
27 Animal i loko o ka mea, ua kauoha akuʻano nui ma ka hoʻohana a me ka pāʻoihana manakia komo i loko o nā kuʻina o? Acaeoey, ma ka pololei, huina hoonui a me na hana manual e like me ka auditing IT nenoai.
Halawai e like ai ana hoʻohālike i loko o laila
28 A maikai papahana ana methodology 29 maʻamau ma Hawaiʻi hōʻike manaʻo 30 Exhaustive ho’āʻo o nenoai 31 ka malama ana o kekahi mea e like ai apuapu, a me ka piha ana a me na hana mōʻaukala 32 maʻamau auditing o ka ‘ikepili i, ke kaʻina hana a me nā lāʻau kū-manaʻo hōʻike manaʻo 33 pono loli ana 34 IT aʻo ma na pae
Kekahi hana ana e like ai ana
35 O ka manawa e nānā i kekahi kauoha ukana o ka ‘ike
36 Pehea la ka la, ua ole ike
37 O ka complexity o navigating ka hoʻohana mau ‘ia e hana i kauoha ia
ana
38 O ka manawa ia i ka hou limahana e aʻo mai i ka lawelaweʻana i ka’ōnaehana
39 Nani ka pahuhopu o ka’ōnaehana i ka hoʻolako ‘ka Customer hana
40 O ka pakeneka o ka manawa, he ano hana, ua loaʻa i nā mea mālama mai
Kekahi hana ana e like ai ana
41 O ka nui o na hewa ma ka mea a me ka manawa i kauoha e koho 42 ka nui o na mea hoʻohana’ōlelo āna i ka’ōnaehana i Aole i hiki ke ekemu iki mai 43 O ka pane lākiō i nā mea mālama mai haawi aku i ka nenoaia 44 ka hoʻohana ‘ia o ka’ ike ma kekahi ooieoeiiaeuiuo naehana
Ka fishbone kiʻikuhi
45 Oia na mea kiʻikuhi ka mea, he pono alodio hoʻopololei i? Ienoai mea e like ai i nä kumu Customer pilikia o.

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

איכות
איכות ה- IT
איכות שירות ואת איכות הניהול 1 נחשבת שני הגורמים החשובים ביותר להצלחה של ארגונים.
איכות 2 עומדת בציפיות הלקוח. מפגש ציפיות כאלה הבנת צרכי הלקוחות שלך ומה, איפה מתי ואיך הם מצפים ממך לספק שירות זה.
2 זה יכול לעזור לא רק מתן שירות טוב יותר ומהיר יותר, אלא גם באמצעות כריית נתונים ומערכות תומכות החלטה לזהות מגמות חדשות בציפיות לקוח.
3 אין ספק לקוחות רוצים להיות מושכל יותר.
תכונות איכות תוכנה
אפקטיבי 4
שמישות 5
יעיל 6
7 אמינות
8 understandability
9 השתנות
10 Testability
TQM ב- IT
11 ניהול איכות כוללת (TQM) היא על יצירת בסיס מוצק שבו איכות קיים כקובץ בגורם מובנה התהליכים שלנו. 12 החומרים שלו הם:
o ציפיות לקוח פגישה באמצעות התמקדות בלקוח
o שיפור מתמיד של פיתוח מערכות היא ותחזוקה
o ארגון בעלות איכות רחבה
o מדדי איכות טובות המכונים מדדי תוכנה
מפגש הציפיות של הלקוח בתחום ה- IT – בעיות
יש 13 מערכות IT למרבה הצער יש מסורת ארוכה של להיות מלאי שגיאות, של לא להיות ידידותי למשתמש, להיות קשה ליישם, שיש עקומה למידה קשה, של חסר תיעוד הולם, לעבוד בצורה שונה ממה במדריך אומר.
14 מערכות ה- IT יש גם ביקורת על כך מחייב שדרוגים מתמיד, על כך שלא השיג רמות ביצועים כאמורים, של איומי אבטחה להיות, על היותו עולה בקנה אחד עם ציוד קיים.
15 זהו המוצר היחיד שבו חבילת קילו מ’תהיה ויתור מצהיר כי הספק יהיה רק עלות עלולה של המדיום שבו התוכנה נרשמה. כמה דולרים לכל היותר !!!!
תרומה לאיכות
16 פישוט תהליך השירות ואת השירות המסופק 17 Benchmarking והניתוח של שירותים הניתנים 18 הפחתת זמן אספקה 19 שיפור באיכות והדיוק של מוצרים ושירותים המסופק 20 עדיפה התאמת השירות לצרכי הלקוח הבודד 21 מידע לקוח משופר על מוצרים ושירותים 22 קלה יותר גישה לשירותים דרך האינטרנט
חדרי קריטריוני האיכות ב- IT
23 חשוב כי כולו מחזור החיים נשלט על ידי תכנית איכות 24 איכות היא נשלטת על ידי ISO9002 ותקני TICKIT. 25 איכות יכולה להתקיים רק אם יש מדיניות איכות ואיכות מתועדת היטב
מערכת ניהול עבור מדיניות זו. 26 איכות זה חייב להיות הביט משלושה היבטים כלומר העסק הטכני, גם המנהלי כמו המבט של המשתמש
27 איכות IT מנוהלת בעיקר על ידי מעורבות מנהל משתמש ועסקי בכל שלבי פיתוח, על ידי ביקורת מוצר ו מפעולות רגילים כמו גם על ידי מערכות ה- IT ביקורת.
חדרי קריטריוני האיכות ב- IT
.28 איכות רגילה 29 מתודולוגיה לניהול פרויקטים טוב ביקורות 30 בדיקות מקיפות של מערכות 31 שמירה של קובץ איכותי פיתוח ותפעול מפורט להיכנס 32 ביקורת קבועה של מסדי נתונים, נהלים-יישום פוסט ביקורות 33 ניהול אימונים ראויים לשנות 34 IT בכל הרמות
כמה מדדי איכות מבצעיות
35 השעה לגשת פריט חובה של מידע
36 כיצד מעודכן הוא מידע נגיש
37 המורכבות של ניווט בממשק המשתמש לבצע נדרשות
מבצע
38 הזמן שלוקח עובד חדש ללמוד כיצד להשתמש במערכת
39 כיצד מתיישב הדבר במערכת במתן שירות לקוחות
40 אחוז זמן מערכת זמינה ללקוחות
כמה מדדי איכות מבצעיות
41 מספר שגיאות ב היא והזמן הדרוש כדי לתקן 42 מספר שאילתות משתמש בהם המערכת לא הצליחה לענות 43 הדירוג אשר לקוחות לתת למערכת 44 השימוש במידע על ידי יחידות תפקודיות אחרות
תרשים האדרה
45 דיאגרמה פשוטה זו היא כלי פשוט ושימושי כדי לשפר את איכות על ידי זיהוי הגורם לבעיות לקוח.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

गुणवत्ता
आईटी में गुणवत्ता
सेवाओं और प्रबंधन की गुणवत्ता का 1 गुणवत्ता संगठनों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से दो के रूप में माना जाता है।
2 गुणवत्ता ग्राहक की उम्मीदों को पूरा करने के बारे में है। ऐसे उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और क्या, कहां कब और कैसे वे आप को सेवा देने के लिए उम्मीद की बैठक।
2 यह ग्राहक की उम्मीदों में नई प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए केवल एक बेहतर और अधिक समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने में बल्कि डाटा खनन और निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं।
3 निश्चित रूप से ग्राहकों को बेहतर सूचित होना चाहते हैं।
सॉफ्टवेयर गुणवत्ता विशेषताओं
4 प्रभावशीलता
5 प्रयोज्य
6 क्षमता
7 विश्वसनीयता
8 understandability
9 परिवर्तनीयता
10 Testability
आईटी में टीक्यूएम
11 कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) एक मजबूत आधार है जिसमें गुणवत्ता हमारे प्रक्रियाओं में बनाया कारक के रूप में एक के रूप में मौजूद बनाने के बारे में है। 12 है अपने तत्व हैं:
एक ग्राहक के ध्यान के माध्यम से ओ बैठक ग्राहकों की उम्मीदों
IS प्रणाली के विकास और रखरखाव के ओ निरंतर सुधार
ओ संगठन में व्यापक गुणवत्ता के स्वामित्व
ओ अच्छी गुणवत्ता सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स के रूप में जाना जाता है के उपाय
आईटी में ग्राहकों की अपेक्षाओं की बैठक – समस्याएं
13 दुर्भाग्य से यह प्रणाली, उचित दस्तावेज की कमी एक तरह से काम करने के लिए एक मुश्किल सीखने की अवस्था के होने के लागू करने के लिए, त्रुटियों से भरा जा रहा मुश्किल होने का उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं होने का, की एक लंबी परंपरा है जो की तुलना में क्या मैनुअल अलग है कहते हैं।
14 आईटी सिस्टम भी निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है, नहीं किया जा रहा है सुरक्षा खतरों की, ने कहा प्रदर्शन के स्तर को प्राप्त करने के लिए के लिए आलोचना की गई है, मौजूदा उपकरणों के साथ असंगत होने के लिए।
15 यह केवल उत्पाद जहां एक लाख पाउंड पैकेज एक त्याग करते हुए कहा कि आपूर्तिकर्ता केवल माध्यम है जिस पर सॉफ्टवेयर दर्ज की गई है के लिए उत्तरदायी लागत जाएगा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ डॉलर !!!!
गुणवत्ता के लिए योगदान है
16 सेवा की प्रक्रिया को सरल बनाने और सेवा 17 बेंचमार्किंग प्रदान की और सेवाओं के विश्लेषण से बदलाव समय की कमी 18 गुणवत्ता और उत्पादों और सेवाओं की परिशुद्धता में सुधार 19 21 बेहतर ग्राहक सूचना के आधार पर व्यक्ति के ग्राहकों की जरूरतों के लिए सेवा के 20 बेहतर सिलाई प्रदान की प्रदान की इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के लिए उत्पादों और सेवाओं के 22 आसान पहुँच
आईटी में गुणवत्ता के मानदंड बैठक
23 यह है कि पूरे जीवन चक्र एक गुणवत्ता योजना में 24 गुणवत्ता ISO9002 और TICKIT मानकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है द्वारा नियंत्रित होता है महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ एक गुणवत्ता नीति और अच्छी तरह से प्रलेखित गुणवत्ता है 25 गुणवत्ता ही मौजूद कर सकते हैं
इस नीति के लिए प्रबंधन प्रणाली। 26 यह गुणवत्ता में तकनीकी, व्यापार और प्रशासनिक रूप में अच्छी तरह से देखने के उपयोगकर्ता बिंदु अर्थात् तीन दृष्टिकोण से देखा जा करने के लिए किया गया है
आईटी में 27 गुणवत्ता मुख्य रूप से विकास के सभी चरणों में उपयोगकर्ता और व्यापार प्रबंधक भागीदारी, नियमित रूप से उत्पाद और संचालन की समीक्षा के साथ ही लेखा परीक्षा आईटी प्रणालियों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
आईटी में गुणवत्ता के मानदंड बैठक
28 एक अच्छा परियोजना प्रबंधन पद्धति 29 नियमित रूप से गुणवत्ता की समीक्षा 30 प्रणालियों के व्यापक परीक्षण के लिए एक गुणवत्ता फ़ाइल के 31 रखने और एक विस्तृत विकास और संचालन के लिए लॉग इन 32 डेटाबेस, प्रक्रियाओं और बाद के कार्यान्वयन की नियमित लेखा परीक्षा की समीक्षा 33 उचित परिवर्तन प्रबंधन सभी स्तरों पर 34 आईटी प्रशिक्षण
कुछ परिचालन गुणवत्ता के उपाय
35 बार के बारे में जानकारी का एक आवश्यक वस्तु का उपयोग करने के लिए
36 कैसे तिथि करने के लिए सुलभ जानकारी है
37 उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस नेविगेट करने की जटिलता के एक प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक
ऑपरेशन
38 बार यह एक नए कर्मचारी लेता है कि कैसे इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए सीखने के लिए
39 कैसे लगातार एक ग्राहक सेवा प्रदान करने में व्यवस्था है
40 समय का प्रतिशत एक प्रणाली ग्राहकों के लिए उपलब्ध है
कुछ परिचालन गुणवत्ता के उपाय
41 में त्रुटियों की संख्या और समय 42 तय करने के लिए आवश्यक है जो सिस्टम में सक्षम नहीं किया गया है उपयोगकर्ता प्रश्नों की संख्या 43 जवाब देने के लिए रेटिंग है जो ग्राहकों को सिस्टम 44 अन्य कार्यात्मक इकाइयों द्वारा जानकारी का उपयोग करने के लिए दे
मछली की हड्डी आरेख
45 यह सरल आरेख ग्राहकों की समस्याओं के कारणों की पहचान करके गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक उपयोगी सरल साधन है।

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

zoo
Zoo nyob rau hauv nws
1 Zoo ntawm cov kev pab cuam thiab kev tswj yuav tau ob tug ntawm cov tseem ceeb tshaj plaws yam nyob rau hauv txoj kev vam meej ntawm cov koom haum.
2 Zoo yog hais txog lub rooj sib tham tus neeg kev ntshaw. Lub rooj sib tham xws miv nyuas lub rooj sib tham to taub koj cov neeg muas zaub xav tau kev pab li cas thiab, qhov twg thaum twg thiab yuav ua li cas lawv xav kom koj xa kev pab cuam.
2 Nws yuav pab tau nyob rau hauv tsis tsuas muab ib tug zoo dua thiab ntau raws sij hawm kev pab tab sis kuj los ntawm cov ntaub ntawv tsuas thiab kev txiav txim siab pab systems mus ntes tshiab tiam sis nyob rau hauv neeg kev ntshaw.
3 Yeej cov neeg muas zaub xav kom muaj zoo dua paub.
Software zoo cwj pwm
4 Zoo
5 usability
6 efficiency
7 Kev ntseeg tau
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM nyob rau hauv nws
11 Tag nrho cov Quality Management (TQM) yog hais txog txoj kev kom ib tug ruaj foundation nyob rau hauv uas zoo tshwm sim raws li ib tug nyob rau hauv los ua tau nyob rau hauv peb dab. 12 Nws cov khoom xyaw no:
o Lub Rooj Sib Tham neeg kev ntshaw los ntawm ib tug neeg ua kom pom tseeb
o Nruam kev txhim kho ntawm lub yog systems kev loj hlob thiab txij nkawm
o Organization ntau zoo tswv
o Zoo zoo ntsuas hu ua software metrics
Lub rooj sib tham cov neeg ntshaw nyob rau hauv nws – Teeb meem
13 Tu siab NWS systems muaj ib tug ntev kev lig kev cai ntawm kev ua tag nrho ntawm uas tsis, tsis yog neeg tus phooj ywg, ua nyuaj rau siv, muaj ib tug yooj yim kev kawm nkhaus, ntawm tsis zoo cov ntaub ntawv, kev ua hauj lwm nyob rau hauv ib txoj kev uas yog txawv dua li cov phau ntawv hais tias.
14 NWS systems kuj tau criticized rau yuav tsum tsis tu ncua hloov khoom dua tshiab, tsis tau raws li tau teev kev kawm ntau ntau, ua kev ruaj ntseg ntshai heev txawm, rau ua incompatible nrog uas twb muaj lawm cov khoom.
15 NWS yog ib lub xwb khoom qhov twg ib tug lab phaus pob tej zaum yuav muaj ib tug disclaimer hais tias lub chaw muag khoom xwb yuav tsim kom tsum muab nqi ntawm qhov nruab nrab uas lub software yog kaw. Ib tug ob peb duas las nyob !!!!
YOG tshab rau zoo
16 simplifying cov kev pab cuam thiab cov kev pab cuam muab 17 Benchmarking thiab tsom xam ntawm cov kev pab cuam 18 txo tau ntawm turnaround lub sij hawm 19 Improvement nyob rau hauv qhov zoo thiab precision ntawm cov khoom thiab cov kev pab cuam 20 Zoo tailoring kev pab rau cov kev xav tau ntawm tus neeg cov neeg 21 Zoo qhua tuaj noj mov cov ntaub ntawv ntawm khoom thiab kev pab 22 yooj yim nkag tau mus rau cov kev pab cuam los ntawm lub hauv internet
Lub rooj sib tham zoo kev nyob rau hauv nws
23 Nws yog ib qho tseem ceeb uas tag nrho cov YOG lub neej voj voog yog tswj hwm los ntawm ib tug zoo txoj kev npaj 24 Zoo nyob rau hauv nws yog tswj hwm los ntawm cov ISO9002 thiab TICKIT qauv. 25 Zoo yuav tsuas muaj nyob yog hais tias muaj yog ib tug zoo txoj cai thiab zoo sau tseg zoo
tswj system rau txoj cai no. 26 Nyob rau hauv nws zoo tau yuav tsum tau ntsia ntawm peb xaav namely lub technical, ua lag ua luam thiab kev ua zoo li tus neeg siv taw tes ntawm view
27 Zoo nyob rau hauv nws yog tswj tsuas yog los ntawm cov neeg siv thiab ua lag ua luam saib xyuas kev koom tes nyob rau hauv txhua theem ntawm txoj kev loj hlob, los ntawm kev khoom thiab kev ua hauj lwm saib xyuas raws li zoo raws li los ntawm auditing NWS systems.
Lub rooj sib tham zoo kev nyob rau hauv nws
28 Ib tug zoo peb tes num tswj vib this 29 tsis tu ncua zoo xyuas 30 Exhaustive xeem ntawm lub 31 Ceev ntawm ib tug zoo ua ntaub ntawv thov thiab ib tug ncauj lus kom ntxaws txoj kev loj hlob thiab kev ua hauj lwm teev 32 tsis tu ncua auditing ntawm databases, cov txheej txheem thiab post-siv xyuas 33 kom hloov kev tswj 34 NWS kawm txhua theem
Ib txhia ua hauj lwm zoo ntsuas
35 Lub sij hawm mus saib ib tug yuav tsum tau yam khoom ntawm cov ntaub ntawv
36 Yuav ua li cas mus txog hnub yog mus siv cuag ntaub ntawv
37 Lub complexity ntawm navigating tus neeg siv interface mus ua ib tug yuav tsum tau
lag luam
38 Lub sij hawm nws yuav siv sij hawm ib tug tshiab neeg ua hauj lwm kom paub yuav ua li cas siv lub system
39 Yuav ua li cas zoo ib yam yog lub system nyob rau hauv muab ib tug neeg muab kev pab
40 Qhov feem pua ntawm lub sij hawm ib tug system yog muaj rau cov neeg
Ib txhia ua hauj lwm zoo ntsuas
41 Tus nab npawb ntawm cov uas tsis nyob rau hauv yog thiab lub sij hawm yuav tsum tau mus kho 42 tus naj npawb ntawm cov neeg siv cov queries uas tus system tsis tau tau teb 43 Cov kev ntsuam xyuas uas cov neeg muab mus rau lub system 44 Kev siv cov ntaub ntawv los ntawm lwm yam kev haumxeeb units
Lub fishbone daim duab
45 Qhov no yooj yim daim duab yog ib tug pab tau yooj yim lub cuab tam los txhim kho zoo los ntawm kev txheeb xyuas cov ua ntawm cov neeg muaj teeb meem.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Minőség
Minőségi IT
1 A szolgáltatások minősége és minőségére minősülnek két legfontosabb tényező a sikeres szervezetek.
2 Minőség szól teljesítik az ügyfél elvárásainak. Találkozó ilyen várakozásokat találkozó megértése az ügyfelek igényeit, és hogy mi, hol, mikor és hogyan számítanak, hogy teljesíteni ezt a szolgáltatást.
2. Ez segíthet a nem csupán a jobb és időben szolgáltatást hanem adatbányászati és döntés-támogató rendszer észleli az új trendek az ügyfelek elvárásainak.
3. Természetesen az ügyfelek szeretnék, hogy jobban informált.
Szoftver minőség attribútumok
4 Eredményesség
5 használhatóság
6. hatékonyság
7 megbízhatóság
8 Érthetőség
9 módosíthatóság
10 Tesztelhetőség
TQM IT
11 Total Quality Management (TQM) körülbelül ezzel egy szilárd alapot, amelyben a minőség létezik egy beépített tényező a folyamatokat. 12 Összetevői:
o vevői elvárásoknak keresztül ügyfélközpontúság
o folyamatos javítása az IS rendszerek fejlesztése és karbantartása
o Szervezet minőségének széles tulajdonosi
o Jó minőségű intézkedések ismert szoftver metrikák
Vevői elvárások az IT – problémák
13 Sajnos az informatikai rendszerek nagy hagyománya van, hogy tele van hibával, hogy nem felhasználóbarát, a lét nehéz megvalósítani, annak, nehéz tanulási görbe, az hiányzik a megfelelő dokumentáció, a munka olyan módon, amely eltér attól, ami a kézi mondja.
14 IT rendszerek is kritizálták igénylő folyamatos frissítéseket, mert nem érik el azt a teljesítményszint, a lét biztonsági fenyegetések, amiért összeegyeztethetetlen a már meglévő berendezések.
15 Ez az egyetlen termék, ahol egy millió font csomag lehet, hogy a nyilatkozat, amely kimondja, hogy a szállító csak akkor vállal felelősséget költsége a közeg, amelyen a szoftver is. Egy pár dollárt legfeljebb !!!!
IS hozzájárulás minőség
16 egyszerűsítése a szolgáltatási folyamat és a szolgáltatás 17 Benchmarking és elemzésére szolgáltatások 18 csökkentése átfutási idő 19 Javul a minőség és a pontosság a termékek és szolgáltatások 20 jobb szabás szolgáltatás igényeinek egyes vevő 21 Jobb ügyfélszolgálat információkat termékek és szolgáltatások 22 Könnyebb hozzáférés a szolgáltatásokhoz az interneten keresztül
Találkozó minőségi kritériumok IT
23. Fontos, hogy az egész életciklus szabályozza a minőségügyi terv 24 Quality IT szabályozza az ISO9002 és TickIT szabványoknak. 25 Minőség csak akkor létezhet, ha van egy minőségi politika és jól dokumentált minőség
irányítási rendszer ezt a politikát. 26 IT minőség meg kell vizsgálni három szempontból azaz a technikai, üzleti és közigazgatási, valamint a felhasználó szempontjából
27 Quality IT gazdálkodást elsősorban a felhasználói és üzleti szervező részvétele minden fejlődési szakaszban, rendszeres termék és műveletek felülvizsgálata, valamint a könyvvizsgálói informatikai rendszerek.
Találkozó minőségi kritériumok IT
28 Egy jó projektmenedzsment módszertan 29 rendszeres minőségi értékelések 30 Alapos tesztelés rendszerek 31 vezetése a minőség fájlt, és részletes fejlesztési és műveleti naplóban 32. Rendszeres könyvvizsgálat adatbázisok, az eljárások és a végrehajtás utáni értékelések 33 Megfelelő változás menedzsment 34 IT képzés minden szintjén
Egyes operatív minőségbiztosítási intézkedések
35. Az idő eléréséhez szükséges információs elem
36 Hogyan naprakész hozzáférhető információ
37. A komplexitás navigációt a felhasználói felület, hogy végre egy kötelező
művelet
38. Az idő, ami egy új alkalmazott, hogy megtanulják, hogyan kell használni a rendszert
39. Hogy következetes a rendszer, amely az ügyfélszolgálati
40. Az idő hány százalékában olyan rendszer áll rendelkezésre az ügyfelek
Egyes operatív minőségbiztosítási intézkedések
41. A hibák számát VAN és a szükséges idő, hogy rögzítse 42 felhasználói lekérdezések, amelyek a rendszer nem volt képes válaszolni 43 A hitelminősítő a kliensek így a rendszer 44 Az információs más funkcionális egységek
A halszálka diagram
45. Ez az egyszerű rajz egy hasznos egyszerű eszköz a minőség javítása által okainak a vásárlói problémák.

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

gæði
Gæði í IT
1 Gæði þjónustu og gæði stjórnunar teljast tveir af mikilvægustu þáttum í velgengni stofnana.
2 Gæði er um að mæta viðskiptavinur væntingar. Fundur Slíkar væntingar fundi skilja viðskiptavini þínum þörfum og hvað, hvar hvenær og hvernig þeir ætlast til að þú að skila þá þjónustu.
2 Það getur hjálpað til ekki aðeins að veita betri og tímanlega þjónustu en einnig í gegnum gögn námuvinnslu og ákvörðunartaka stuðningskerfi til að greina nýja strauma í væntingum viðskiptavinarins.
3 Vissulega viðskiptavinir vilja vera betur upplýstir.
Hugbúnaður gæði eiginleika
4 Effectiveness
5 nothæfi
6 Skilvirkni
7 Áreiðanleiki
8 skiljanleika
9 Modifiability
10 testability
Gæðastjórnun í IT
11 Total Quality Management (TQM) er um að skapa traustan grunn sem gæði er eins í byggð þáttur í ferli okkar. 12 innihaldsefni hennar eru:
o Fundur viðskiptavina væntingar gegnum viðskiptavini fókus
eða Stöðug framför á er kerfi þróun og viðhaldi
eða Organization breiður gæði eignarhald
o Góð gæði ráðstafanir þekkt sem mæligildi hugbúnaður
Fundur væntingar viðskiptavina í IT – Vandamál
13 því miður það kerfi hafa langa hefð vera full af villum, um að vera ekki notendavænt, af því að vera erfitt að framkvæma, af having a erfiður lærdómur bugða, af skorti viðeigandi gögnum, að vinna á þann hátt sem er öðruvísi en það sem handbók segir.
14 IT-kerfi hafa einnig verið gagnrýnd fyrir að þurfa stöðugt uppfærsla, fyrir að ná ekki settum afköstum, að vera ógnir í öryggismálum, fyrir að vera ósamrýmanleg núverandi búnaði.
15 Það er eina varan þar milljón pund pakki gæti haft fyrirvari þess efnis að birgir mun aðeins vera ábyrgur kostnaður af miðli sem hugbúnaður er skráð. Nokkrar dollara á flestum !!!!
Er framlag til gæða
16 Einfalda þjónustu ferli og sú þjónusta sem veitt 17 Kvóti og greining á þjónustu sem veitt er 18 Minnkun afgreiðslutími 19 Endurbætur á gæðum og nákvæmni vörum og þjónustu sem veitt er 20 Betri semur um þjónustu að þörfum hvers viðskiptavinar 21 Betri viðskiptavini um vörur og þjónustu 22 auðveldara aðgengi að þjónustu í gegnum internetið
Fundur gæðaviðmið í IT
23 Það er mikilvægt að allt er líf hringrás er stjórnað með góða áætlun 24 Gæði í Það fer eftir ISO9002 og TICKIT staðla. 25 Gæði geta aðeins til ef það er gæðastefnu og vel skjalfest gæði
stjórnun kerfi fyrir þessari stefnu. 26 ÞAÐ gæði hefur að vera skoðuð af þremur sjónarhornum nefnilega tæknilega, fyrirtæki og stjórnsýslu auk notanda sjónarmiði
27 Gæði í henni er stjórnað aðallega af notanda og fyrirtæki framkvæmdastjóri þátttöku í öllum stigum þróunar, með reglulegum vöru og rekstri endurskoðun auk by endurskoðun upplýsingakerfa.
Fundur gæðaviðmið í IT
28 Góð verkefnastjórnun aðferðafræði 29 Regular gæði ritdóma 30 Tæmandi prófun kerfa 31 Gæsla á gæðum skrá og nákvæma þróun og rekstur log 32 Regluleg endurskoðun gagnagrunna, aðferðir og eftir framkvæmd ritdóma 33 Réttur stjórnun breytinga 34 IT þjálfun á öllum stigum
Sumir aðgerðum ráðstafanir gæði
35 Tíminn til að fá aðgang að krafist hlut upplýsinga
36 Hvernig upp til dagsetning er aðgengilegt upplýsingar
37 Hversu flókið siglingar notendaviðmót til að framkvæma þarf
rekstur
38 Tíminn sem það tekur nýjan starfsmann til að læra hvernig á að nota kerfið
39 Hversu samræmi er kerfið í að veita þjónustu við viðskiptavini
40 Hlutfall af tíma kerfi er í boði fyrir viðskiptavini
Sumir aðgerðum ráðstafanir gæði
41 Fjöldi villur í er og sá tími sem þarf til að festa 42 Fjöldi fyrirspurnum notenda sem kerfið hefur ekki verið fær um að svara 43 einkunn sem viðskiptavinir gefa til the kerfi 44 Notkun upplýsinga með öðrum hagnýtur einingar
The Fishbone skýringarmynd
45 Þessi einfalda skýringarmynd er gagnlegt einfalt tól til að bæta gæði með því að skilgreina orsakir vandamála viðskiptavina.

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality na IT
1 Quality nke ọrụ na àgwà nke management na-ewere dị ka abụọ n’ime ihe ndị kasị mkpa ihe ịga nke ọma na òtù.
2 Quality bụ banyere ihe ndi a ahịa na-atụ anya. Nzute dị otú ahụ na-atụ anya nzute aghọta gị ahịa mkpa na ihe, ebe mgbe na otú ha na-atụ anya gị ịnapụta na ọrụ.
2 Ọ pụrụ inyere na ọ bụghị nanị na-enye a mma ma ndị ọzọ adọ ọrụ kamakwa site data Ngwuputa na mkpebi-support usoro iji chọpụta ọhụrụ na ọnọdụ na-ahịa na-atụ anya.
3 N’ezie ahịa chọrọ ịbụ mma dabere.
Software àgwà àgwà
4 irè
5 Usability
6 arụmọrụ
7 pụrụ ịdabere
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM na IT
11 Total Quality Management (TQM) bụ banyere eke a ike ntọala nke àgwà dị ka onye na-ewu ihe na anyị n’ibu. 12 Ya sie ya:
o Nzute ahịa na-atụ anya site a ahịa na-elekwasị anya
o-aga n’ihu mma nke na Ọ KWESỊRỊ na usoro mmepe na mmezi
o Organization obosara àgwà nwe
o Good àgwà jikoro maara dị ka software metrics
Nzute ahịa na-atụ anya na IT – Nsogbu
13 O di nwute na IT usoro nwere a ogologo omenala nke jupụtara na njehie, ka ha ghara ịbụ ọrụ enyi na enyi, nke ịbụ siri ike ime eme, nke nwere a siri ike mmụta usoro, nke kọrọ kwesịrị ekwesị akwụkwọ, nke na-arụ ọrụ a ụzọ nke bụ iche iche karịa ihe akwụkwọ ntuziaka -ekwu.
14 IT usoro nakwa na e katọrọ maka nke chọrọ ka mgbe niile upgrades, n’ihi na ọ bụghị ọbọ kwuru arụmọrụ etoju, nke ịbụ nche egwu, n’ihi ịbụ ekwekọghị na ẹdude akụrụngwa.
15 Ọ bụ naanị ngwaahịa ebe a nde pound ngwugwu nwere ike a disclaimer ekwu na soplaya ga na–atụba na-eri nke na-ajụ na nke software ẹwet. A ole na ole dollar na kasị !!!!
BỤ onyinye àgwà
16 dị mfe ọrụ usoro na ọrụ nye 17 Benchmarking na analysis of ọrụ 18 Ibenata mmasi nke turnaround oge 19 Improvement na àgwà na nkenke nke ngwaahịa na ọrụ nyere 20 Mma tailoring nke ọrụ na-egbo mkpa nke onye ahịa 21 Mma ahịa ozi na ngwaahịa na ọrụ 22 mfe nnweta ọrụ site na internet
Nzute àgwà ibiere ke IT
23 Ọ dị mkpa ka dum BỤ usoro ndụ ahụ na-achịkwa a mma atụmatụ 24 Quality na IT na-achịkwa ISO9002 na TICKIT ụkpụrụ. 25 Quality nwere ike na-adị ma ọ bụrụ na e nwere àgwà iwu nke ọma akwukwo àgwà
management usoro n’ihi na a iwu. 26 IT àgwà ka na-ele anya na si atọ echiche ya bụ nke teknuzu, azụmahịa na nhazi nakwa dị ka onye ọrụ si ele ihe anya
27 Quality na IT na-usoro tumadi site onye ọrụ na azụmahịa manager itinye aka na niile nkebi nke development, site mgbe ngwaahịa na arụmọrụ nyochaa nakwa dị ka site auditing IT usoro.
Nzute àgwà ibiere ke IT
28 A ezi njikwa ọrụ ụkpụrụ 29 Ịgachi àgwà reviews 30 ịgwụcha agwụcha ule nke usoro 31 Idebe a mma faịlụ na a zuru ezu mmepe na arụmọrụ abanye 32 Ịgachi auditing nke ọdụ data, usoro na post-mmejuputa iwu reviews 33 Proper mgbanwe management 34 IT ọzụzụ obula
Ụfọdụ arụmọrụ àgwà jikoro
35 The oge iji nweta a chọrọ ihe nke ọmụma
36 Olee ruo ụbọchị bụ inweta ọmụma
37 The complexity nke navigating onye ọrụ interface ịrụ a chọrọ
ọrụ
38 The oge ọ na-ewe a ọhụrụ ọrụ iji mụta otú e si eji usoro
39 Olee agbanwe agbanwe bụ usoro na-enye a ahịa ọrụ
40 The pasent nke oge a usoro dị ka ahịa
Ụfọdụ arụmọrụ àgwà jikoro
41 Ọnụ ọgụgụ nke ndị njehie na Ọ KWESỊRỊ na oge a chọrọ iji idozi 42 Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ gbara ajụjụ nke usoro o nwebeghị ike ịza 43 The fim bụ maka nke ahịa nye ka usoro 44 Iji ihe ọmụma ndị ọzọ ọtọ nkeji
The fishbone esereese
45 Nke a dị mfe esereese bụ a bara uru na mfe ngwá ọrụ iji meziwanye àgwà site ịmata ihe na-akpatara ndị ahịa nsogbu.

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kualitas
Kualitas dalam IT
1 Kualitas layanan dan kualitas manajemen dianggap sebagai dua faktor yang paling penting dalam keberhasilan organisasi.
2 Kualitas adalah tentang memenuhi harapan klien. Pertemuan pertemuan harapan tersebut memahami kebutuhan pelanggan Anda dan apa, di mana kapan dan bagaimana mereka mengharapkan Anda untuk memberikan layanan tersebut.
2 Hal ini dapat membantu dalam tidak hanya memberikan layanan yang lebih baik dan lebih tepat waktu tetapi juga melalui sistem data mining dan pendukung keputusan untuk mendeteksi tren baru dalam harapan klien.
3 Tentu pelanggan ingin menjadi lebih baik informasi.
atribut kualitas perangkat lunak
4 Efektivitas
5 Usability
6 Efisiensi
7 Keandalan
8 Understandability
9 modifiability
10 Testability
TQM di IT
11 Total Quality Management (TQM) adalah tentang menciptakan dasar yang kuat di mana kualitas ada sebagai dalam faktor dibangun dalam proses kami. 12 bahan adalah:
o harapan pelanggan Rapat melalui fokus pelanggan
o Perbaikan terus-menerus dari pengembangan dan pemeliharaan sistem IS
o Organisasi lebar kepemilikan kualitas
o ukuran kualitas yang baik dikenal sebagai metrik perangkat lunak
Memenuhi harapan pelanggan di IT – Masalah
13 Sayangnya sistem TI memiliki tradisi panjang yang penuh kesalahan, karena tidak user friendly, menjadi sulit untuk melaksanakan, memiliki kurva belajar yang sulit, kekurangan dokumentasi yang tepat, bekerja dengan cara yang berbeda dari apa yang manual mengatakan.
14 sistem TI juga telah dikritik karena membutuhkan upgrade konstan, karena tidak mencapai tingkat kinerja menyatakan, menjadi ancaman keamanan, karena tidak sesuai dengan peralatan yang ada.
15 IT adalah satu-satunya produk di mana paket juta pound mungkin memiliki disclaimer yang menyatakan bahwa pemasok hanya akan biaya jawab dari media di mana perangkat lunak dicatat. Beberapa dolar paling !!!!
IS kontribusi terhadap kualitas
16 Penyederhanaan proses pelayanan dan layanan yang disediakan 17 Benchmarking dan analisis layanan yang disediakan 18 Pengurangan waktu turnaround 19 Peningkatan kualitas dan presisi produk dan layanan yang disediakan 20 menjahit baik layanan dengan kebutuhan pelanggan individu 21 informasi pelanggan yang lebih baik di akses produk dan layanan 22 Mudah layanan melalui internet
Memenuhi kriteria kualitas di IT
23 Adalah penting bahwa seluruh IS siklus hidup diatur oleh rencana mutu 24 Kualitas di IT diatur oleh ISO9002 dan standar TICKIT. 25 Kualitas hanya bisa ada jika ada kebijakan mutu dan kualitas didokumentasikan
sistem manajemen untuk kebijakan ini. 26 Secara kualitas IT telah harus dilihat dari tiga perspektif yaitu teknis, bisnis dan administrasi serta sudut pandang pengguna
27 Kualitas di IT dikelola terutama oleh pengguna dan manajer bisnis keterlibatan dalam semua tahap pengembangan, oleh produk reguler dan review operasi juga oleh sistem IT audit.
Memenuhi kriteria kualitas di IT
28 A manajemen proyek yang baik metodologi 29 kualitas Regular ulasan 30 pengujian lengkap dari sistem 31 Keeping dari file kualitas dan pengembangan rinci dan operasi log 32 audit Reguler database, prosedur dan pasca-pelaksanaan ulasan 33 perubahan manajemen pelatihan 34 IT yang tepat di semua tingkatan
Beberapa langkah-langkah kualitas operasional
35 Waktu untuk mengakses item diperlukan informasi
36 Cara up to date adalah informasi yang dapat diakses
37 Kompleksitas navigasi antarmuka pengguna untuk melakukan dibutuhkan
operasi
38 Waktu yang dibutuhkan karyawan baru untuk belajar bagaimana menggunakan sistem
39 Bagaimana konsisten adalah sistem dalam memberikan layanan pelanggan
40 Persentase waktu sistem tersedia untuk klien
Beberapa langkah-langkah kualitas operasional
41 Jumlah kesalahan di ADALAH dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki 42 Jumlah permintaan pengguna yang sistem belum mampu menjawab 43 Rating yang klien berikan kepada sistem 44 Penggunaan informasi oleh unit-unit fungsional lainnya
Diagram fishbone
45 diagram sederhana ini adalah alat sederhana yang berguna untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi penyebab masalah pelanggan.

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Cáilíocht
Cáilíocht in IT
1 Caighdeán na seirbhísí agus ar chaighdeán na bainistíochta a mheas mar dhá cheann de na fachtóirí is tábhachtaí maidir le rath na n-eagraíochtaí.
Is 2 Caighdeán gheall freastal ar ionchais na gcliant. Cruinniú ionchais den sórt sin cruinniú tuiscint do riachtanais chustaiméirí agus cad, i gcás ina cathain agus conas a bheith ag súil leo tú tseirbhís sin a sholáthar.
2 Is féidir leis cabhrú i mura soláthraíonn ach seirbhís níos fearr agus níos tráthúla ach freisin trí chórais mianadóireacht sonraí agus tacaíochta cinntí a bhrath treochtaí nua i ionchais cliant.
3 Cinnte ag iarraidh do chustaiméirí a bheith níos eolaí.
tréithe cáilíochta Bogearraí
4 Éifeachtacht
5 Usability
6 Éifeachtacht
7 Iontaofacht
8 Understandability
9 mionathraigh
10 testability
TQM i TF
11 Iomlán Bainistíochta Cáilíochta (TQM) Is faoi chruthú bunús daingean sin ina dtugtar tásc ar cháilíocht mar i fhachtóir tógadh inár bpróisis. Tá 12 A comhábhair:
o ionchais Cruinniú do chustaiméirí trí dhíriú custaiméara
o Feabhsú leanúnach na forbartha ar chórais IS agus cothabháil
o Eagraíocht úinéireacht cáilíochta ar fud an
o Bearta dea-chaighdeáin a dtugtar méadracht bogearraí
Freastal ar ionchais na gcustaiméirí i TF – Fadhbanna
13 Córais TF drochuair traidisiún fada bheith lán na n-earráidí, na nach cairdiúla, a bheith deacair a chur i bhfeidhm, ar a bhfuil cuar foghlama deacair, ar ann doiciméadú cuí, ag obair ar shlí a bheadh éagsúil ná an méid an lámhleabhar deir.
14 córais TF a bheith Cáineadh freisin chun a cheangal uasghrádú i gcónaí, ar feadh tréimhse nach bhaint amach leibhéil feidhmíochta atá luaite, ar bhagairtí slándála á, as a bheith ag luí le trealamh atá ann cheana.
15 Is IT an táirge amháin i gcás ina bhféadfadh pacáiste milliún punt bhfuil séanadh á rá go mbeidh an soláthraí ach costas dhliteanas ar an meán ar a bhfuil an bogearraí a thaifeadadh. Tá cúpla dollar ar a mhéad !!!!
IS cur le cáilíocht
16 Shimpliú an bpróiseas seirbhíse agus sholáthair an tseirbhís 17 Tagarmharcáil agus anailís seirbhísí arna soláthar 18 Laghdú ar am slánúcháin 19 Feabhas ar chaighdeán agus cruinneas na dtáirgí agus na seirbhísí arna soláthar 20 oiriúint níos fearr seirbhíse do riachtanais an chustaiméara ar leith 21 faisnéise chustaiméirí níos fearr maidir le rochtain táirgí agus seirbhísí 22 Níos éasca ar sheirbhísí tríd an idirlíon
Critéir cháilíochta i TF
23 Tá sé tábhachtach go IS an t-iomlán atá saolré rialú ag plean cáilíochta 24 Cáilíocht i TF rialú ag an ISO9002 agus caighdeáin TICKIT. Is féidir le 25 Cáilíocht ann ach amháin má tá beartas cáilíochta agus ar chaighdeán maith doiciméadaithe
Córas bainistíochta don pholasaí seo. 26 Go caighdeán TF Tá a d’fhéach sé ar ó thrí peirspictíochtaí sin an teicniúla, gnó agus chomh maith leis an bpointe úsáideoir riaracháin de
Tá 27 Cáilíocht in TF atá á bhainistiú den chuid is mó ag úsáideoir agus bainisteoir gnó rannpháirtíocht i ngach céim d’fhorbairt, de réir táirge rialta agus oibríochtaí athbhreithniú chomh maith le trí chórais TF iniúchta.
Critéir cháilíochta i TF
léirmheas 28 Tá dea-bhainistíocht tionscadal modheolaíocht 29 chaighdeán Rialta 30 tástáil uileghabhálach ar chórais 31 choimeád comhad cáilíochta agus forbairt mionsonraithe agus oibríochtaí logáil léirmheas 32 iniúchadh rialta ar bhunachair sonraí, nósanna imeachta agus iar-chur i bhfeidhm 33 bainistiú athruithe oiliúna 34 TF chuí ag gach leibhéal
Roinnt bearta cáilíochta oibríochtúla
35 An t-am a rochtain a fháil ar earra ag teastáil faisnéise
36 Conas cothrom le dáta Tá eolas inrochtana
37 Castacht nascleanúna an comhéadan úsáideora a dhéanamh a cheanglaítear
oibríocht
38 An t-am a thógann sé fostaí nua a fháil amach conas a bhaint as an gcóras
39 Cé chomh comhsheasmhach go bhfuil an córas i soláthar seirbhísí do chustaiméirí
40 Tá an céatadán ama a córas ar fáil do chliaint
Roinnt bearta cáilíochta oibríochtúla
41 Líon na n-earráidí sa IS agus an t-am is gá chun a shocrú 42 líon na gceisteanna úsáideora nach bhfuil an córas a bheith in ann freagra 43 An rátáil a thabhairt do chliaint ar an gcóras 44 úsáid na faisnéise ag aonaid fheidhmiúla eile
An léaráid cnámh éisc
Is 45 léaráid seo simplí uirlis simplí úsáideach cáilíocht a fheabhsú trí na cúiseanna fadhbanna do chustaiméirí.

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Qualità
Qualità in IT
1 qualità dei servizi e la qualità della gestione sono considerati come due dei fattori più importanti per il successo delle organizzazioni.
2 La qualità è di incontrare le aspettative del cliente. Meeting tale incontro aspettative capire le vostre esigenze dei clienti e che cosa, dove, quando e come si aspettano di fornire tale servizio.
2 Può aiutare non solo fornire un servizio migliore e più tempestivo, ma anche attraverso i sistemi di data mining e di supporto decisionale per rilevare le nuove tendenze nelle aspettative dei clienti.
3 Certo, i clienti vogliono essere meglio informati.
attributi di qualità del software
4 Efficacia
5 Usabilità
6 efficienza
7 Affidabilità
8 comprensibilità
9 Modificabilità
10 Testabilità
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) è di creare una solida base in cui esiste la qualità come fattore di costruito nei nostri processi. 12 I suoi ingredienti sono:
O le aspettative dei clienti Meeting attraverso una attenzione al cliente
o Miglioramento continuo di sviluppo e manutenzione dei sistemi è
o Organizzazione di proprietà di qualità a livello
O misure di buona qualità noto come metriche del software
Soddisfare le aspettative dei clienti in IT – Problemi
13 Purtroppo i sistemi IT hanno una lunga tradizione di essere pieno di errori, di non essere user friendly, di essere di difficile attuazione, di avere una curva di apprendimento difficile, di mancanza di documentazione adeguata, di lavorare in un modo che è diverso da quello del manuale dice.
14 sistemi informatici sono stati anche criticati per richiedono costanti aggiornamenti, per non raggiungere livelli di performance stabiliti, di essere minacce alla sicurezza, per essere compatibile con le attrezzature esistenti.
15 è l’unico prodotto in cui un pacchetto di milioni di sterline potrebbe avere un disclaimer affermando che il fornitore sarà unico costo responsabile del supporto su cui è registrato il software. Un paio di dollari al massimo !!!!
È il contributo alla qualità
16 Semplificare il processo di servizio e il servizio fornito 17 Benchmarking e analisi dei servizi forniti 18 Riduzione del tempo di ritorno 19 Miglioramento della qualità e la precisione dei prodotti e servizi disponibile 20 migliore sartoria di servizio alle esigenze del singolo cliente 21 Una migliore informazione dei clienti su prodotti e servizi 22 Più facile l’accesso ai servizi attraverso internet
Incontro criteri di qualità nel settore IT
23 E ‘importante che il tutto è il ciclo di vita è governata da un piano di qualità 24 qualità nel settore IT è governata dalla ISO9002 e gli standard TickIT. 25 La qualità può esistere solo se c’è una politica di qualità e di qualità ben documentato
sistema di gestione di questa politica. 26 In qualità deve essere esaminato da tre punti di vista e cioè la tecnica, commerciale e amministrativa, nonché il punto di vista dell’utente
27 Qualità nel settore IT è gestito principalmente dal coinvolgimento degli utenti e business manager in tutte le fasi di sviluppo, per prodotto e riesame operazioni oltre che da sistemi di controllo.
Incontro criteri di qualità nel settore IT
28 Una metodologia 29 qualità regolare buona gestione del progetto del cliente 30 test esaustivo di sistemi 31 tenuta di un file di qualità e di uno sviluppo dettagliato e le operazioni di log 32 auditing regolare di banche dati, procedure e post-implementazione del cliente 33 Una corretta gestione del cambiamento di formazione 34 IT a tutti i livelli
Alcune misure operative di qualità
35 Il tempo per accedere a una voce di richiesta di informazioni
36 Come fino ad oggi è informazioni accessibili
37 La complessità di navigare l’interfaccia utente per eseguire una richiesta
operazione
38 Il tempo necessario un nuovo dipendente per imparare a utilizzare il sistema
39 Quanto coerente è il sistema nel fornire un servizio al cliente
40 La percentuale di tempo un sistema è a disposizione dei clienti
Alcune misure operative di qualità
41 Il numero di errori in È e il tempo necessario per risolvere 42 Il numero di query utente che il sistema non è stato in grado di rispondere a 43 Il voto quali client danno al sistema 44 L’uso delle informazioni da altre unità funzionali
Il diagramma a lisca di pesce
45 Questo semplice schema è uno strumento semplice utile per migliorare la qualità, individuando le cause dei problemi dei clienti.

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

品質
ITにおける品質
サービスと経営の質の1品質は、組織の成功に最も重要な要因の2として考えられています。
2品質は顧客の期待を満たすことについてです。このような期待を満たす顧客のニーズを理解し、何を、どこでいつ、どのように彼らはあなたがそのサービスを提供するために期待を満たします。
2これは、クライアントの期待に新しいトレンドを検出するために、より良く、よりタイムリーなサービスを提供するだけでなく、データマイニングや意思決定支援システムを介してのみならずに助けることができます。
3は確かに顧客は、より良い情報になりたいです。
ソフトウェアの品質特性
4有効性
5ユーザビリティ
6効率
7信頼性
8わかりやすさ
9修正可能
10テスト容易性
ITにおけるTQM
11総合的品質管理(TQM)は品質は私たちのプロセスに組み込まれ要因のように存在する確固たる基盤を作成する方法についてです。 12その成分は、以下のとおりです。
顧客重視を介して顧客の期待を満たすO
ISシステムの開発と保守の継続的改善O
O組織広い品質の所有権
ソフトウェアメトリクスとして知られている良質の対策O
ITでお客様の期待に応える – 問題
13残念ながら、ITシステムがどのようなマニュアルよりユーザーフレンドリーではないという、実施が困難であるという、困難な学習曲線を持っていることの、適切な文書を欠いているの、異なる方法で作業の誤差、の満腹長い伝統を持っています言います。
14のITシステムは、既存の機器との互換性がないであることのため、セキュリティ上の脅威であることの、規定の性能レベルを達成していないために、一定のアップグレードを必要と批判されてきました。
15 ITは、数百万ポンドのパッケージには、サプライヤは、ソフトウェアのみが記録された媒体の責任を負うコストになることを示す免責条項があるかもしれない唯一の製品です。せいぜい数ドル!!!!
品質への貢献であります
16サービスプロセスを簡素化し、サービスは17ベンチマークを提供し、サービスの分析は、ターンアラウンドタイムの18削減は、製品やサービスの品質と精度の19の改善は、個々の顧客のニーズにサービスの20より良い調整が21より良い顧客情報に提供提供インターネットを介したサービスへの製品やサービス22のアクセスがより簡単に
ITに品質基準を満たします
23全体のライフサイクルは、ITで24品質ISO9002とTICKIT規格によって支配されている品質計画によって支配されることが重要です。品質方針と十分に文書化された品質がある場合、25の品質にのみ存在することができます
このポリシーの管理システム。 ITの品質で26、すなわち、技術、ビジネス、行政だけでなく、ユーザの視点の3つの視点から見する必要があります
ITにおける27の品質は、開発のすべての段階で、正規の製品と業務見直しによってだけでなく、ITシステムを監査することによって、ユーザとビジネスマネージャの関与によって主に管理されています。
ITに品質基準を満たします
28優れたプロジェクト管理の方法論29正規品質が品質ファイルのシステム31キーピングの30徹底的なテストを検討し、詳細な開発と運用は、データベースの32定期的な監査を記録手順および導入後は、すべてのレベルで33適切な変更管理34 ITトレーニングをレビュー
一部の業務品質対策
35情報の必須項目にアクセスするための時間
最新のアクセス可能な情報であり、どのように36
37必須実行するためのユーザインタフェースをナビゲートするの複雑
操作
38それは、システムを使用する方法を学ぶために新しい従業員にかかる時間
顧客サービスを提供するシステムは、39どのように一貫しています
40時間の割合は、システムは、クライアントに利用可能です
一部の業務品質対策
41 ISのエラー数およびシステムは、クライアントがシステム44に他の機能ユニットによる情報の使用を与える43の評価に答えることができなかったユーザークエリの42数を修正するために必要な時間
魚の骨
45この単純な図は、顧客の問題の原因を特定することによって品質を向上させるために便利なシンプルなツールです。

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality in IT
1 Quality layanan lan kualitas Manajemen dianggep minangka loro faktor sing paling penting ing sukses organisasi.
2 Quality kira patemon pangarepan klien. Ruang rapat kuwi pangarepan pangerten kabutuhan pelanggan lan apa, ngendi nalika carane padha nyana sampeyan ngirim layanan sing.
2 Bisa bantuan ing ora mung nyediakake layanan sing luwih apik lan luwih pas wektune nanging uga liwat sistem mining data lan kaputusan-support kanggo ndeteksi tren anyar ing pangarepan klien.
3 Mesthi pelanggan arep luwih informed.
kawicaksanan kualitas Software
4 Sukan
5 Migunani
6 Efisiensi
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM ing IT
11 Total Quality Management (TQM) kira nggawe madegé tenan kang kualitas ana minangka ing faktor dibangun ing pangolahan kita. 12 úa Sawijining:
o pangarepan customer Meeting liwat fokus customer
o dandan dadi perkembangan lan pangopènan sistem IS
o Organization sudhut kepemilikan kualitas
o ngukur kualitas Good dikenal minangka metrik lunak
Ruang pangarepan customer ing IT – Masalah
13 Sayange sistem IT tradisi dawa kang kebak kasalahan, ora kang pangguna-loropaken, kang angel kanggo ngleksanakake, gadhah kurva learning angel, saka kakurangan dokumentasi suwene, digunakake ing cara kang beda saka apa manual ing ngandika.
14 sistem IT uga wis ngritik mrintahake nginggilaken pancet, kanggo ora nampa tingkat kinerja nyatakake, kang ancaman keamanan, kanggo kang kompatibel karo peralatan ana.
15 IT mung produk ngendi paket yuta pound bisa duwe wewaler nyatakake yen Supplier mung bakal biaya tanggung jawab saka medium ing kang lunak direkam. A sawetara dolar ing paling !!!!
IS kontribusi kanggo kualitas
16 simplifying proses layanan lan layanan sing kasedhiya 17 Benchmarking lan analisis sing kasedhiya ing layanan 18 abang wektu turnaround 19 dandan ing kualitas lan tliti produk lan layanan sing disadhiyakake 20 Tailoring Luwih saka layanan kanggo kabutuhan customer individu 21 Alexa customer Luwih apik ing akses produk lan layanan 22 Luwih gampang kanggo layanan liwat internet
Ruang kritéria kualitas ing IT
23 Penting kabèh IS siklus urip wis diatur dening rencana kualitas 24 Quality in IT diatur dening ISO9002 lan standar TICKIT. 25 Quality mung bisa ana yen ana kebijakan kualitas lan kualitas uga nyathet
sistem manajemen kanggo privasi iki. 26 Ing kualitas IT wis kapandeng ing saka telung persepektif yaiku technical, bisnis lan administratif uga titik pengguna tampilan
27 Quality in IT dikelola utamané dening pangguna lan manager keterlibatan ing kabeh orane tumrap sekolah pembangunan, dening produk biasa lan review operasi uga dening sistem IT audit.
Ruang kritéria kualitas ing IT
28 A project management apik Tata 29 kualitas Reguler reviews 30 testing exhaustive sistem 31 tetep file kualitas lan pembangunan rinci lan operasi log 32 audit Reguler data, tata cara lan kirim-implementasine reviews 33 pangowahan Manajemen latihan 34 IT Suwene ing kabeh tingkat
Sawetara ngukur kualitas operasional
35 Ing wektu kanggo ngakses item sing informasi
36 Carane gaul informasi diakses
37 kerumitan navigasi antarmuka panganggo kanggo nindakake dibutuhake
operasi
38 Ing wektu iku njupuk pegawe anyar kanggo mangerteni carane nggunakake sistem
39 Carane konsisten iku sistem ing nyediakake layanan customer
40 Ing persentasi saka sistem sing kasedhiya kanggo klien
Sawetara ngukur kualitas operasional
41 Jumlah kasalahan ing IS lan wektu dibutuhake kanggo ndandani 42 Jumlah pitakon pengguna kang sistem wis bisa mangsuli 43 HFS kang klien menehi kanggo sistem 44 nggunakake informasi dening Unit fungsi liyane
The diagram fishbone
45 diagram prasaja iki alat prasaja migunani kanggo nambah kualitas dening Ngenali nimbulaké masalah customer.

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ಗುಣಮಟ್ಟ
ಐಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ 1 ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2 ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರು ಆ ಸೇವೆಗಳ ತಲುಪಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಭೆ.
2 ಗಿರಾಕಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾಲಿಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ನಾಟ್ ಆದರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
3 ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶಗಳನ್ನು
4 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್
5 ಉಪಯುಕ್ತತೆ
6 ದಕ್ಷತೆ
7 ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
8 ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ
9 Modifiability
10 testability
ಐಟಿ TQM
11 ಒಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (TQM) ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಅಂಶ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಸುಮಾರು. 12 ಇದರ ಒಳಾಂಶಗಳು:
ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮೂಲಕ ಒ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು
ತಂತ್ರಾಂಶ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಐಟಿ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಭೆ – ತೊಂದರೆಗಳು
13 ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ IT ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂಬ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸರಿಯಾದ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಕೊರತೆ, ಕಠಿಣ ಕಲಿಕೆಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತಪ್ಪುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ಕೈಪಿಡಿ ಭಿನ್ನವಾದುದಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿವೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
14 ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವ ಸಾಧನದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಎಂದು, ಹೇಳಿದರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಎಂಬ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು.
15 ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಡಾಲರ್ !!!!
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ
16 ಸೇವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ರವರಿಗೆ ಸಮಯದ 18 ಕಡಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಖರತೆಯನ್ನು 19 ಸುಧಾರಣೆ 21 ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು 20 ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಲಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ 17 ಮಾನದಂಡದ ಒದಗಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು 22 ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಐಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ
23 ಇದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ಐಟಿ 24 ಗುಣಮಟ್ಟ ISO9002 ಮತ್ತು TICKIT ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯ. ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ 25 ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವುದಾಗಿದೆ
ಈ ನೀತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 26 ಐಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನೋಟದ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಡಿದೆ
ಐಟಿ 27 ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಆಡಿಟಿಂಗ್ IT ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ
28 ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು 29 ನಿಯಮಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ 30 ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೈಲ್ 31 ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಲಾಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅನುಷ್ಠಾನದ 32 ನಿಯಮಿತ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 33 ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 34 ಐಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
35 ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐಟಂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಾರಿ
36 ಹೇಗೆ ದಿನಾಂಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ
37 ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
38 ಇದು ಹೊಸ ನೌಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲು
ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 39 ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ
40 ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಶತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
41 ತಪ್ಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 42 ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 44 ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳು ನೀಡುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರಿಸಲು 43
ಫಿಶ್ಬೋನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
45 ಈ ಸರಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಸರಳ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

сапа
IT сапа
қызметтер мен басқарудың сапасын 1 сапасы ұйымдардың табысты ең маңызды факторлардың екі ретінде қарастырылады.
2 Сапа клиент талаптарын қанағаттандыруға туралы. қайда, қашан және қалай олар сіз сол қызметті жеткізуге күтуге, қажеттіліктерін және қандай клиенттеріңізді түсіне осындай күту жиналысы.
2 Ол клиент үміттерін жаңа үрдістерді анықтау үшін жақсы және одан уақтылы қызмет көрсету, сондай-ақ тау-кен деректер және шешім қолдау жүйелері арқылы ғана емес, көмектесе алады.
3 Әрине клиенттер жақсы хабардар болғысы келеді.
Бағдарламалық қамтамасыз ету сапасы атрибуттары
4 тиімділігі
5 Ыңғайлығы
6 тиімділігі
7 Сенімділік
8 Түсініктілік
9 Modifiability
10 сотта
АТ TQM
11 Total Quality Management (TQM) сапа біздің процестер салынған факторы ретінде бар онда берік негіз құру туралы болып табылады. 12 Оның ингредиенттер бар:
тұтынушы назарында арқылы тұтынушыларға үмітін кездесу O
Жүйелерде дамыту және қамтамасыз ету Үздіксіз жақсарту O
O ұйымдастыру кең сапасы Меншік
бағдарламалық қамтамасыз ету метрикалар ретінде белгілі Жақсы сапалы іс-шаралар O
АТ клиенттерді үмітін кездесу – мәселелері
13 Өкінішке орай, бұл жүйелер қандай қолмен қарағанда пайдаланушы достық болып табылмайтын, жүзеге асыру қиын болып табылатын, қиын үйрену қисығын бар, тиісті құжаттаманы жеткіліксіз туралы, әр түрлі жолмен жұмыс қателер, толық болып табылатын ұзақ дәстүр дейді.
14 АТ жүйелері, сондай-ақ қолданыстағы жабдықтарды сыйыспайтын болу үшін, қауіпсіздік қатерлер болып табылатын, белгіленген өнімділік деңгейін қол жеткізу емес, тұрақты жаңартуларды қажет ететін үшін сынға алынды.
15 АТ миллион фунт пакеті жеткізуші тек бағдарламалық жасақтама жазылған орта жауапты құны болады деп көрсете отырып, бас тарту болуы мүмкін, тек өнім болып табылады. ең кем Бірнеше доллар !!!!
сапасына үлес болып табылады
16 қызмет процесін оңайлату және қызмет көрсету 17 Бенчмаркинг көзделген мен қызметтерге талдау өнімдер мен қызметтердің сапасы мен дәлдігін 19 жақсарту бойынша жеке клиенттерге 21 тұтынушыларға жақсырақ ақпарат қажеттіліктеріне қызмет 20 Better пішімі көзделген жөндеу уақыт 18 азайтылды Интернет арқылы өнімдер мен қызметтер қызметтерге 22 жеңіл қол
АТ сапалы өлшемдерін кездесу
23 Ол бүкіл өмірлік циклінің IT сапалы жоспары 24 Сапа реттеледі екенін маңызды ISO9002 және TICKIT стандарттарға реттеледі. сапалы саясат және жақсы құжатталған сапа бар болса 25 Сапа ғана өмір сүре алады
Осы саясат үшін басқару жүйесі. IT сапасы 26, атап айтқанда, техникалық, іскерлік және әкімшілік, сондай-ақ пайдаланушы тұрғысынан үш жақтан қарап болуы тиіс
АТ 27 Сапа дамудың барлық кезеңдерінде, тұрақты өнім мен операциялар қарау, сондай-ақ IT Systems аудиторлық пайдаланушы және бизнес менеджері тарту негізінен басқарады.
АТ сапалы өлшемдерін кездесу
28 Жақсы жобаны басқару әдістемесі 29 кезекті сапасы сапа файл жүйелері 31 жүргізу 30 Егжей-тегжейлі тестілеу қарайды және егжей-тегжейлі әзірлеу және операциялар, деректер базасын 32 кезекті аудит кіру рәсімдері және кейінгі іске асыру барлық деңгейдегі 33 Дұрыс өзгерістерді басқару 34 АТ оқыту пікірлер
Кейбір жедел сапалы шаралар
35 ақпарат Қажетті элементті кіру үшін уақыт
күнге дейін қол жетімді ақпарат болып табылады қалай 36
37 міндетті орындау үшін пайдаланушының интерфейсін навигацияға күрделілігі
операция
38 ол жүйесін пайдалану үйрену үшін жаңа қызметкерді кететін уақыт
39 тұтынушы қызмет көрсетуден жүйесі қалай келісіледі
40 жүйесі клиенттерге қол жетімді уақыт пайыздық
Кейбір жедел сапалы шаралар
41 қателер саны және жүйелік клиенттер жүйесінің 44 басқа функционалдық бірлік ақпаратты пайдалануды береді 43 рейтингін жауап қабілетті болған жоқ пайдаланушы сұраулар 42 санын түзетуге қажетті уақыт
Fishbone диаграмма
45 Бұл қарапайым диаграмма тұтынушы проблемаларды себептерін анықтау арқылы сапасын жақсарту үшін пайдалы қарапайым құрал.

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

គុណភាព
គុណភាពក្នុងបច្ចេកវិទ្យា
ទី 1 គុណភាពនៃសេវាកម្មនិងគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាពីរដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យនៃអង្គការនេះ។
ទី 2 គឺអំពីការជួបប្រជុំគុណភាពការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ ការជួបប្រជុំកិច្ចប្រជុំការរំពឹងទុកបែបនេះយល់ពីតម្រូវការអតិថិជនរបស់អ្នកនិងអ្វីដែល, ដែលជាកន្លែងដែលនៅពេលណានិងរបៀបដែលពួកគេរំពឹងថាអ្នកផ្តល់សេវានោះ។
ទី 2 វាអាចជួយក្នុងការមិនត្រឹមតែការផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អប្រសើរជាងមុននិងទាន់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះទេតែតាមរយៈប្រព័ន្ធរុករករ៉ែទិន្នន័យនិងការសម្រេចចិត្តការគាំទ្រការរកឃើញនិន្នាការថ្មីនៅក្នុងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។
3 ជាការពិតណាស់អតិថិជនចង់បានជ្រួតជ្រាប។
គុណលក្ខណៈដែលមានគុណភាពផ្នែកទន់
4 ប្រសិទ្ធិភាព
5 អាចប្រើបាន
6 ប្រសិទ្ធភាព
7 អាចជឿទុកចិត្តបាន
8 ការយល់ដឹង
9 កែប្រែ
10 Testability
TQM ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា
គ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបចំនួន 11 (TQM) គឺអំពីការបង្កើតគ្រឹះរឹងមាំដែលក្នុងនោះមានដូចជាការមានគុណភាពក្នុងកត្តាសាងសង់នៅក្នុងដំណើររបស់យើង។ 12 មានគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺ:
o ការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនតាមរយៈការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អតិថិជនកិច្ចប្រជុំមួយ
o ការប្រសើរឡើងជាបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនិងការថែទាំប្រព័ន្ធគឺ
អង្គការភាពជាម្ចាស់ដែលមានគុណភាព o ធំទូលាយ
o េវិធានការគុណភាពល្អគេស្គាល់ថាជាផ្នែកទន់ម៉ែត្រ
បានជួបការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនក្នុងផ្នែក IT – បញ្ហា
13 ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាអកុសលមានប្រពៃណីជាយូរមកហើយនៃការបានពេញលេញនៃកំហុសនៃការមិនត្រូវបានអ្នកប្រើងាយស្រួលបោះពុម្ព, ការធ្វើជាការលំបាកក្នុងការអនុវត្តនៃការមានខ្សែកោងរៀនមួយមានការលំបាកនៃការខ្វះខាតឯកសារត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើការងារនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានភាពខុសគ្នាជាងអ្វីដែលសៀវភៅដៃ បាននិយាយថា។
ប្រព័ន្ធ 14 ត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការតម្រូវឱ្យមានការធ្វើឱ្យប្រសើរថេរសម្រាប់ការមិនសម្រេចបាននូវកម្រិតការសម្តែងបានបញ្ជាក់អំពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ការត្រូវបានមិនឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់។
15 វាគឺជាផលិតផលតែមួយគត់ដែលជាកន្លែងដែលកញ្ចប់លានផោនដែលប្រហែលជាមានសេចក្តីអះអាងបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់តែប៉ុណ្ណោះនឹងចំណាយទទួលខុសត្រូវរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកនៅលើនោះកម្មវិធីនឹងត្រូវបានកត់ត្រា។ មួយពីរបីដុល្លារនៅច្រើនបំផុត !!!!
ជាការចូលរួមចំណែកដល់គុណភាព
16 សេវានេះបានដំណើរការបកស្រាយនិងសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូនស្ដង់ដារនិងការវិភាគ 17 នៃការផ្តល់សេវាដែលបានផ្ដល់ការកាត់បន្ថយនៃពេលវេលា 18 19 ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពនិងភាពជាក់លាក់នៃផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូន 20 កាត់ដ្ររល្អប្រសើរជាងមុននៃការផ្តល់សេវាទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះអតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើងពី 21 នៅលើព ការចូលដំណើរការផលិតផលនិងសេវាកម្មចំនួន 22 ងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត
ជួបលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានគុណភាពក្នុងបច្ចេកវិទ្យា
23 វាជាការសំខាន់ដែលទាំងមូលដែលត្រូវបានវដ្តជីវិតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផែនការមួយដែលមានគុណភាព 24 គុណភាពក្នុងផ្នែក IT ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ISO9002 និងស្តង់ដារ TICKIT ។ 25 អាចមានគុណភាពតែបើសិនជាមានគោលនយោបាយដែលមានគុណភាពល្អនិងមានគុណភាពចងក្រងជាឯកសារ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការគោលនយោបាយនេះ។ 26 នៅក្នុងគុណភាពវាត្រូវបានមើលនៅពីទស្សនៈចំនួនបីគឺបច្ចេកទេស, អាជីវកម្មនិងជាល្អដែលជាចំណុចនៃទិដ្ឋភាពរបស់អ្នកប្រើរដ្ឋបាល
27 គុណភាពក្នុងផ្នែក IT ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាចម្បងដោយការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍដោយផលិតផលទៀងទាត់និងការពិនិត្យឡើងវិញប្រតិបត្តិការព្រមទាំងប្រព័ន្ធសវនកម្ម។
ជួបលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានគុណភាពក្នុងបច្ចេកវិទ្យា
28 គ្រប់គ្រងគម្រោងល្អវិធីសាស្រ្តបានពិនិត្យជាទៀងទាត់ 29 គុណភាពការធ្វើតេស្តហត់នឿយនៃ 30 31 រក្សាប្រព័ន្ធរបស់ឯកសារគុណភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងការប្រតិបត្ដិការកំណត់ហេតុលម្អិត 32 សវនកម្មទៀងទាត់នៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យ, នីតិវិធីនិងក្រោយការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ 33 ពិនិត្យបណ្តុះបណ្តា 34 ត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់
វិធានការដែលមានគុណភាពប្រតិបត្តិការមួយចំនួន
35 ពេលវេលាដើម្បីចូលដំណើរការធាតុទាមទាររបស់ព
36 តើធ្វើដូចម្តេចឱ្យទាន់សម័យពត៍មានពីចូលដំណើរការបាន
37 ស្មុគស្មាញនៃការរុករកចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើដើម្បីអនុវត្តមួយដែលទាមទារ
ប្រតិបត្ដិការ
38 វាជាពេលដែលជាបុគ្គលិកថ្មីនេះដើម្បីរៀនពីរបៀបប្រើប្រព័ន្ធនេះ
39 តើធ្វើដូចម្តេចស្របគឺជាប្រព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មអតិថិជនមួយ
40 ភាគរយនៃពេលវេលាប្រព័ន្ធមួយគឺអាចរកបានដល់អតិថិជន
វិធានការដែលមានគុណភាពប្រតិបត្តិការមួយចំនួន
41 ចំនួននៃកំហុសនៅក្នុងពេលវេលាដែលបានទាមទារ IS ហើយនិង 42 ដើម្បីជួសជុលសំណួរចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រព័ន្ធដែលមិនបានអាចឆ្លើយ 43 ចំណាត់ថ្នាក់ដែលអតិថិជនបានផ្តល់ឱ្យទៅប្រព័ន្ធ 44 នៃការប្រើប្រាស់ពមុខងារដោយគ្រឿងទៀត
ដ្យាក្រាម fishbone នេះ
45 ដ្យាក្រាមសាមញ្ញនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានសារៈប្រយោជន៍សាមញ្ញក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពដោយកំណត់មូលហេតុនៃបញ្ហាអតិថិជន។

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

품질
IT의 품질
서비스 관리의 품질의 하나 품질 조직의 성공에 가장 중요한 요인이 고려된다.
이 품질은 고객의 기대를 만족에 관한 것입니다. 이러한 기대에 회의 고객의 요구를 이해하고 무엇을, 어디서 언제, 어떻게 그들이 당신이 서비스를 제공 할 것으로 기대를 충족.
2는 클라이언트의 기대에 새로운 트렌드를 감지 만 더 빨리 서비스를 제공하지뿐만 아니라 데이터 마이닝과 의사 결정 지원 시스템을 통해 할 수 있습니다.
3은 확실히 고객은 더 나은 정보를 원한다.
소프트웨어 품질 특성
4 효과
5 사용성
6 효율성
7 신뢰성
8 가독성
9 수정 가능성 (Modifiability)
10 테스트 용이성
IT에서 TQM
11 전사적 품질 관리 (TQM)의 품질이 우리의 프로세스에 내장 된 요인에로 존재하는 확고한 기반을 만드는 방법에 대한 것입니다. 12 그것의 성분은 다음과 같습니다 :
고객 초점을 통해 오 회의 고객의 기대
는 IS 시스템 개발 및 유지 보수의 오 지속적인 개선
오 조직 전체 품질 소유권
소프트웨어 메트릭으로 알려진 오 좋은 품질 측정
IT에서 고객의 기대를 충족 – 문제
13 불행하게도 IT 시스템은 무엇 매뉴얼과 다른 방식으로 작업의 적절한 문서를 부족의 어려운 학습 곡선을 필요없이 구현하기 어렵다는으로, 사용자 친화적 없다는 오류의 전체 인의 오랜 전통을 가지고 말한다.
(14) IT 시스템은 기존 장비와 호환되지 않는 것에 대해, 인 보안 위협에 명시된 성능 수준을 달성하지에 대한 지속적인 업그레이드를 필요로 비판을 받아왔다.
15 IT 백만 파운드 패키지 공급 업체는 소프트웨어가 기록 된 매체의 책임 비용있을 것이다라는 면책 조항을 가질 수있는 유일한 제품입니다. 몇 최대 달러 !!!!
품질에 기여
16 서비스 프로세스를 단순화하고 서비스 17 벤치마킹을 제공하고 서비스의 분석은 처리 시간 18 감소는 제품 및 서비스의 품질 및 정밀도 19 개선 개별 고객의 요구에 대한 서비스 20 나은 재봉 21 나은 고객 정보를 제공하는 제공 인터넷을 통해 서비스에 제품과 서비스를 22 쉽게 액세스
IT의 품질 기준을 충족
23 전체 수명주기는 IT 24 품질은 ISO9002 및 TICKIT 기준이 적용됩니다 품질 계획의 적용을받습니다하는 것이 중요합니다. 품질 방침 및 문서화 품질이 있다면 (25) 품질은 존재할 수
이 정책에 대한 관리 시스템. IT 품질에 (26)는 기술, 비즈니스 및보기의 관리뿐만 아니라 사용자 점, 즉 세 가지 관점에서 바라 보았다 수있다
IT 27 품질은 일반 제품과 운영 검토에 의해뿐만 아니라 감사 IT 시스템에 의해 개발의 모든 단계에서 사용자와 비즈니스 관리자의 참여, 주로 관리됩니다.
IT의 품질 기준을 충족
28 좋은 프로젝트 관리 방법론 (29) 정기적 인 품질 시스템의 30 철저한 테스트 (31) 품질 파일의 유지하고 상세한 개발 및 운영은 데이터베이스, 절차 및 사후 구현 (32) 정기 감사가 모든 레벨에서 33 적절한 변화 관리 (34) IT 교육을 리뷰 로그 리뷰
일부 운영 품질 측정
35 시간의 정보가 필요한 항목에 액세스 할
(36) 어떻게 최신 상태로는 접근 가능한 정보입니다
(37) 사용자 인터페이스 탐색의 복잡성 요구를 수행
조작
(38)는 새로운 직원 걸리는 시간은 시스템을 사용하는 방법을 배울 수
고객 서비스를 제공하는 시스템 (39) 방법 일관성
40 시간의 비율은 시스템이 클라이언트에 사용할 수 있습니다
일부 운영 품질 측정
41의 에러의 수 (42)를 고정하는 데 필요한 시간은 시스템이 수 없었다 사용자 쿼리의 수는 43을 클라이언트 시스템 (44)의 다른 기능 유닛에 의한 정보의 사용에 부여한 등급 대답
피시 도면
45이 간단한 도면 고객의 문제의 원인을 식별하여 품질을 향상시킬 수있는 유용한 간단한 도구이다.

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Çêwe
Quality li IT
1 qelîteya xizmetên û quality of management bi wek du ji faktorên herî girîng in ku serkeftina rêxistinên hesibandin.
2 Quality e barê hevdîtina hêviyên muwekîlê de. Hevdîtina wiha civînê de bendewariyên ferasata mişterîyên xwe û tiştên ku, li cihê ku kengî û çawa ew li bendê ne ku hûn xelas ku xizmetê.
2 Ev dikarin di ne tenê pêşkêşkirina xizmeta baştir û di wextê xwe zêdetir di heman demê de jî bi sîstemên welat madenê û biryar-piştgiriya alîkariya bo tesbîtkirina meylên nû xwe li hêviyên muwekîlê.
3 Bêguman mişteriyên dixwazin çêtir agahdar.
xerîbkirin, quality Software
4 Bibandûrbûnê
5 Usability
6 Efficiency
7 (îtîbar)
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
Tqm li IT
11 Jimareyi Management Quality (tqm) e li ser bingehekê de hîmgirtî li ku quality wek li faktora ava di pêvajoyên me dike heye. 12 malzemeyên wê ne:
o hêviyên mişterî Meeting bi kûrbûneke mişterî
o başkirina Continuous ji pêşketina û xwedîkirina sîsteman be
Rêxistina o milkiyeta quality wide
o tedbîrên qalîteya baş tê zanîn ku metrics software
Hevdîtina hêviyên mişterî li IT – Pirsgirêkên
13 Mixabin sîstemên IT xwedî kevneşopiya yên full of şaşiyên ku, ji ber ku ne user dostane, yên dijwar ku ji bo sepandina, yên ku curve fêrbûna dijwar, yên astengdar û belge bi rêkûpêk, ji xebata di rê de ji tiştê ku manual different e ku dibêje.
14 sîstemên IT jî ji bo ku hewcedarên upgrades her tim, ji bo bi destxistina ne asta performance, diyar kir, ji ber gefên ewlehiyê rexne kirin, ji bo bi alavên heyî yên dihel tê.
15 IT bi tenê berhemên ku pakêta mîlyon pound bibe a disclaimer diyar kir ku di fîrmayeke tenê lêçûna mesûle ya navîn li ser ku software qeyd kirin dê bibe xwedî ye. A çend dolar herî !!!!
YE para xwe quality
16 yekkirina pêvajoya xizmetê de û xizmet 17 benchmarking û analîzên ya xizmetên pêşkêşkirî 18 Reduction ji dem turnaround 19 Improvement di kalîteya û azmûn berhem û xizmet 20 biyoteknolojiyê Better ji xizmeta ji bo pêdiviyên mişterî şexsî 21 agahî mişterî li ser provided access berhem û xizmet 22 Fîkrî Işik ji bo xizmetên bi rêya înternetê
Krîterên quality li IT
23 Ev girîng e ku tevahiya YE çerxa jiyanê bi plan quality 24 Quality in ku ji aliyê ISO9002 û standardên TICKIT îdarekirin de rêvebirin. 25 Quality bi tenê dikare hene, eger e siyaseteke bi kalîte û bi kalîte baş belgekirî hene
sîstema serokatiyê ji bo vê polîtîkaya. 26 quality IT hatiye ku li ji sê perspektîfan ango teknîkî, bazirganî û îdarî de, wek xala user ji view nêrî bê
27 Quality li IT bi taybetî ji aliyê user û gerînendeyê business tevlêbûna di hemû qonaxên pêşveçûnê, bi berhemên bi rêk û review operasyonên û herweha ji aliyê sîstemên IT Venêrîna îdarekirin.
Krîterên quality li IT
28 A management projeyê baş metodolojiya 29 quality Regular reviews 30 testkirina gavên ji sîstemên 31 HESABÊ of a file bi kalîte û pêşketina berfireh û operasyonên log 32 Venêrîna Regular ji database, prosedurên û post-pêkanîna reviews 33 Proper management guhertina perwerdeya 34 IT di hemû astan de
Hin tedbîrên quality operasyonê
35 The time bo têketina a babete pêwîst of information
36 How up to date agahiyan bigihînin e
37 Tevlihevî ji rêveçûna di dirûvê bikarhêner ji bo pêkanîna a pêwîst
emelî
38 The time it digre xebatkarekî nû ji bo fêrbûna çawa ji bo bikaranîna sîstema
sîstema li pêşkêşkirina xizmeta mişterî 39 How hevgirtî ye
40 ji sedî ji dem a sîstema ji bo muwekîlên e
Hin tedbîrên quality operasyonê
41 hejmara şaşiyên e û di dema pêwîst ji bo tamîrkirina 42 hejmara pirsên user ku sîstema nikarîbûye ku bersiva 43 rating ku mişterîyên bidin ji bo ku ji 44 bikaranîna agahî ji aliyê din yekîneyên fonksîyonel
The diagram NOVA
45 Ev diagrama basît a tool sade kêrhatî ji bo baştirkirina kalîteya destê tespîtkirina sedemên pirsgirêkên mişterî e.

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

сапат
Сапаты жана IT
1 тейлөө жана башкаруу сапатын сапаты уюмдардын ийгиликте абдан маанилүү себептердин эки катары каралат.
2 Сапаттуу кардар күтүүлөрүн тууралуу сөз болуп жатат. Мындай күтүүлөр жолугушуу жыйын сиздин кардарлардын муктаждыктарын түшүнүү жана ошол кызмат берүү үчүн, алар качан жана кантип кайда эмне күтөт.
2 кардар күткөн жаңы багыттарын аныктоо үчүн гана жакшы жана өз убагында кызмат көрсөтүү эмес, бирок ошондой эле маалымат тоо-кен казып алуу жана чечим-колдоо системалары аркылуу жардам бере алат.
3 Албетте, кардарлар жакшы маалыматка ээ болууну каалашат.
Программалык сапаты касиеттери
4 Күчүнө
5 Usability
6 Efficiency
7 Ишенимдүүлүк
8 түшүнүктүүлүк
9 Modifiability
10 Testability
IT-жылы TQM
11 жалпы сапатты башкаруу (TQM) биздин жараянына сапаты бир катары бар курулган себеп болгон бекем пайдубал түзүү жөнүндө болуп жатат. 12 Анын курамы болуп саналат:
о жолугушуусу кардар басым аркылуу кардар күтүүлөр
о IS системаларын иштеп чыгуу жана камсыз кылуу үзгүлтүксүз жакшыртуу
о уюму кең сапаты менчик
о программалык ченемдер катары белгилүү болгон жакшы сапат-чаралар
IT-жылы кардарларды күтүүлөрүн – Көйгөйлөрдү
13 Тилекке каршы, IT системалары кандай окуу караганда башкача жол менен иштеп, тиешелүү документтери жок болгондуктан, бир татаал окуу ийри ээ, ишке ашыруу үчүн татаал болуп, колдонуучу дос болуу эмес, каталар толтура болуп узак салт бар дейт.
14 IT системалары, ошондой эле иштеп жаткан жабдуулар менен карама-каршы болгону үчүн, болуп саналган баалуу кагаздар коркунуч, мындай иштин көлөмүн жетүү үчүн эмес, дайыма жакшыртууларды талап үчүн сынга алынып келет.
15 IT жөнөтүүчү гана программа жазылган турган орточо жооп наркы боло турганын айтып, бир миллион фунт топтом тартууну болушу мүмкүн гана болуп саналат. көпчүлүк учурда бир нече доллар !!!!
сапаты салым
16-кызматы ишин жана кызмат 17-салыштыруу жана кызмат талдоо 18 өзгөрүү болгон убактысын кыскартуу 19 продуктулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана тактык жакшыртуу жеке кардардын керектөөсүнө 20 кызмат жакшы бычуу каралган 21 артык кардарларды маалымат берилген берилген жөнөкөйлөтүүнүн интернет аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн продуктулары жана кызматтары 22 Easier мүмкүндүк алуу
IT сапатынын критерийлерин жооп
23 Ал бүт жашоо цикл жагынан сапаттуу план 24 Сапаттуу ISO9002 жана TICKIT стандарттары менен жөнгө салынат менен жөнгө салынат болушу керек. 25 сапаты сапат саясаты жана ошондой эле документтер менен сапаты жок болсо гана болушу мүмкүн
Бул саясат үчүн башкаруу системасы. 26-жылы IT сапаты, тактап айтканда, үч келечеги техникалык, бизнес жана башкаруу, ошондой эле көз колдонуучу пунктунда карап турган болду
27-өнүгүүнүн бардык этаптарында негизинен колдонуучу жана бизнес-менеджер тартуу тарабынан башкарылат сапаты, дайыма продукт жана өндүрүш кайра кароо жолу менен, ошондой эле текшерүү IT системалары менен.
IT сапатынын критерийлерин жооп
28 Жакшы долбоор башкаруунун методологиясы 29 сапатын үзгүлтүксүз 30 толук системалардын тестирлөө 31-сапаттуу делосуна жана толук иштеп чыгуу жана аракеттер сактоо 32 базасын үзгүлтүксүз текшерүү журналы, жол-жоболорду жана кийинки ишке ашыруу 33-туура өзгөртүү башкаруу 34 IT бардык баскычтарында окутууну карайт карайт
Кээ бир ыкчам сапаттуу иш-чаралар
35 жолу маалымат талап пунктка жетиш үчүн
36 Кантип күнгө чейин жеткиликтүү маалымат
37 колдонуучу аралоосунда татаалдыгы милдеттүү аткаруу үчүн
операция
38 ал жаңы кызматкерди алып убакыт системаны кантип колдонуу керектигин билүү үчүн
39 тейлөө менен камсыз кылуу системасы канчалык шайкеш келет
40 жолу пайыздык тутуму кардарлар үчүн жеткиликтүү
Кээ бир ыкчам сапаттуу иш-чаралар
41 42 чечүү талап кылынат каталар жана убакыт саны жооп системасы алган жок колдонуучу сурамдардын саны 43 кардарлар башка иш бөлүмдөр тарабынан маалымат системасына 44 пайдалануу берем рейтинги
fishbone диаграмма
45 Бул жөнөкөй диаграмма кардар проблемаларынын себептерин аныктоо менен сапатын жакшыртуу үчүн пайдалуу жөнөкөй куралы болуп саналат.

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ມີຄຸນະພາບ
ຄຸນນະພາບໃນ IT
1 ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການແລະຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິຫານກໍາລັງພິຈາລະນາເປັນສອງປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຜົນສໍາເລັດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
2 ຄຸນະພາບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າໄດ້. ກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃຈລູກຄ້າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະສິ່ງທີ່, ບ່ອນທີ່ໃນເວລາທີ່ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າທ່ານທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທີ່.
2 ມັນສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ດີກວ່າແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍແຕ່ຍັງຜ່ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂໍ້ມູນແລະການຕັດສິນໃຈສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການກວດສອບທ່າອ່ຽງໃຫມ່ໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ.
3 ລູກຄ້າແນ່ນອນວ່າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ.
ຄຸນລັກສະນະຄຸນນະພາບ Software
4 ປະສິດທິຜົນ
5 ການໃຊ້ວຽກ
6 ປະສິດທິພາບ
7 ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
8 ຄວາມເຂົ້າໃຈ
9 ປັບປຸງແກ້ໄຂ
10 Testability
ການບໍລິຫານໃນ IT
11 ທັງຫມົດການບໍລິຫານຄຸນະພາບ (TQM) ແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ມີຢູ່ເປັນຢູ່ໃນປັດໄຈສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການຂອງພວກເຮົາ. 12 ສ່ວນປະກອບຂອງມັນແມ່ນ:
o ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າກອງປະຊຸມໂດຍຜ່ານການສຸມໃສ່ລູກຄ້າເປັນ
o ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການພັດທະນາລະບົບແລະບໍາລຸງຮັກສາ
o ອົງການຈັດຕັ້ງເປັນເຈົ້າຂອງມີຄຸນນະພາບກ້ວາງ
o ມາດຕະການທີ່ມີຄຸນະດີທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການວັດຊໍແວ
ກອງປະຊຸມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າໃນ IT – ບັນຫາ
13 ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍລະບົບ IT ມີປະເພນີທີ່ຍາວນານເປັນອັນເຕັມທີ່ຂອງຄວາມຜິດພາດ, ບໍ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ຂອງການເປັນການຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດ, ມີການຮຽນຮູ້ໂຄ້ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂອງຂາດເອກະສານທີ່ເຫມາະສົມ, ການເຮັດວຽກໃນວິທີການທີ່ເປັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາສິ່ງທີ່ຄູ່ມື ເວົ້າວ່າ.
14 ລະບົບ IT ກໍໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານສໍາລັບການກໍານົດການຍົກລະດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສໍາລັບການບໍ່ບັນລຸລະດັບການປະຕິບັດໄດ້ລະບຸໄວ້, ຂອງການເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ສໍາລັບການເປັນບໍ່ມີອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
15 ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ຊຸດລ້ານ pound ອາດຈະມີການປະຕິເສດລະບຸວ່າຜູ້ປະກອບການພຽງແຕ່ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮັບຜິດຊອບຂອງຂະຫນາດກາງທີ່ຊອບແວໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້. A ໂດລາບໍ່ຫຼາຍປານໃດໃນທີ່ສຸດ !!!!
ແມ່ນການປະກອບສ່ວນເພື່ອຄຸນນະພາບ
16 ງ່າຍຂະບວນການການບໍລິການແລະການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້ 17 Benchmarking ແລະການວິເຄາະການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້ 18 ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເວລາຕອບສະຫນອງ 19 ການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການສະຫນອງໃຫ້ 20 tailoring ທີ່ດີກວ່າຂອງການບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບຸກຄົນ 21 ຂໍ້ມູນລູກຄ້າດີກວ່າກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ 22 ງ່າຍຕໍ່ການບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ເງື່ອນໄຂການຄຸນນະພາບໃນ IT
23 ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທັງຫມົດແມ່ນເປັນວົງຈອນຊີວິດແມ່ນການຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນຄຸນະພາບ 24 ຄຸນນະພາບໃນ IT ຈະເປັນໄປຕາມ ISO9002 ແລະມາດຕະຖານ TICKIT. 25 ຄຸນນະພາບພຽງແຕ່ສາມາດມີຢູ່ແຕ່ຫາກມີນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບແລະຄຸນນະພາບເປັນເອກະສານດຽວກັນ
ລະບົບການຈັດການສໍາລັບນະໂຍບາຍນີ້. 26 ໃນຄຸນນະພາບມັນມີການໄດ້ຮັບການເບິ່ງຢູ່ຈາກສາມທັດສະນະຄືດ້ານວິຊາການ, ທຸລະກິດແລະເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈຸດຜູ້ໃຊ້ການບໍລິຫານຂອງການເບິ່ງ
27 ຄຸນນະພາບໃນ IT ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍຜູ້ໃຊ້ແລະການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນທັງຫມົດຂອງການພັດທະນາ, ໂດຍຜະລິດຕະພັນເປັນປົກກະຕິແລະການທົບທວນຄືນການດໍາເນີນງານເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍລະບົບ IT ການກວດສອບ.
ເງື່ອນໄຂການຄຸນນະພາບໃນ IT
28 ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ດີວິທີການ 29 ຄຸນນະພາບປົກກະຕິທົບທວນຄືນ 30 ການທົດສອບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງລະບົບ 31 ການຮັກສາຂອງເອກະສານຄຸນນະພາບແລະການພັດທະນາລາຍລະອຽດແລະປະຕິບັດງານເຂົ້າສູ່ລະບົບ 32 ການກວດສອບປົກກະຕິຂອງຖານຂໍ້ມູນ, ລະບຽບການແລະສະນີ, ການປະຕິບັດຄວາມຄິດເຫັນ 33 ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງການຝຶກອົບຮົມ 34 IT ທີ່ເຫມາະສົມໃນທຸກລະດັບ
ບາງມາດຕະການທີ່ມີຄຸນະປະຕິບັດງານ
35 ທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການເຂົ້າເຖິງລາຍການທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຂໍ້ມູນ
36 ວິທີການເຖິງວັນທີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາມາດເຂົ້າເຖິງ
37 ຄວາມສັບສົນຂອງການຄົ້ນຫາການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ
ການດໍາເນີນງານ
38 ທີ່ໃຊ້ເວລາມັນໃຊ້ເວລາພະນັກງານໃຫມ່ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບ
39 ວິທີທີ່ສອດຄ່ອງເປັນລະບົບໃນການສະຫນອງການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້
40 ອັດຕາສ່ວນຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາລະບົບທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ບາງມາດຕະການທີ່ມີຄຸນະປະຕິບັດງານ
41 ຈໍານວນຂອງຄວາມຜິດພາດໃນ IS ແລະທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂ 42 ຈໍານວນຂອງການສອບຖາມຜູ້ໃຊ້ທີ່ລະບົບໄດ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບຄໍາ 43 ອັດຕາການທີ່ລູກຄ້າໃຫ້ກັບລະບົບ 44 ການນໍາໃຊ້ຂອງຂໍ້ມູນໂດຍຫນ່ວຍງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ
ແຜນວາດ Fishbone
45 ນີ້ແຜນວາດງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບໂດຍການກໍານົດສາເຫດຂອງບັນຫາລູກຄ້າ.

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Qualitas in eo
I administratione qualis qualis sit usus maxime factores considerantur duo successu lacus.
Qualitas est spes foederis huius II. Tabernaculum fœderis, ut intelligere exspectationibus et necessitatibus vestris teloneariorum, quid, quando et ubi sunt, qui te expectant ut libera servitio.
II auxilio non solum potest sed etiam providere notitia fodienda traiectum meliorem et novum trends in decernendo firmamentum ratio huius spei detegere.
III quippe mos volo ut fiat melius.
Attributa qualitatis Software
IV Effectiveness
V Usability
VI Efficens
VII Reliability
VIII Understandability
IX Modifiability
X testability
In IT TQM
Summa Kvalitātes XI (TQM) creans est supra firmam petram aedificata, quae inest in iis rebus, ad nostram quaestionem. XII qui De rebus:
Customer spes o testimonii per Lorem focus
Domine, continua emendationem ratio development et sustentacionem EST
O Organizatio lateque dominium quale,
O quale, ut supra metrics software
Customer testimonii spem in eo – Problems
XIII ratio diu infeliciter traditionem errorum plenas, non user benignos esse, difficile esse instrumentum, eruditio curvo difficilem habens de propria documenta desunt, aliud est quam modus operandi in manualibus dicit.
XIV Quod Ratio reprehenditur, quia etiam requirit constans upgrades, nam res non dicitur facere campester of securitatem minae sint, nam quae repugnant apparatu.
XV libras decies quo productum est solum importat impugnationem sarcina ut sumptus enuntians, medii quam non obligetur sed elit luctus legitur. Paucos thaleres ad summum !!!!
Quale est conferre
XVI Simplifying processus est ministerium et servitium si Benchmarking XVII et XVIII reductionem analysis of servicia dummodo de turnaround XIX emendationem in tempore qualitas products et officia, modo XX melior praecisione et tailoring ministerii necessitatibus et singulis elit adipiscing notitia XXI Melior XXII ministeriis elit facilior aditus per interrete
Qualitas seu criteria in IT testimonii
XXIII Et est momenti, ut totum vitae cursum regitur a qualitate Qualitas XXIV in consilio regitur per ISO9002 et TICKIT signa. XXV qualitas qualitatis ratio et si solum qualitas amet
administratione ratio ad hoc consilium. XXVI Libri tres in qualitate spectari scilicet ars, ut negotium administrationis parte utentis
XXVII tractanda est qualitas in eo, et maxime user implicationem, negotium procurator in omnibus gradibus of development, a ordinarius review productum, et etiam per operationes IT systema auditing.
Qualitas seu criteria in IT testimonii
XXVIII et XXIX Italic methodologiam bonum amet qualitas temptationis Exposition of reviews XXX XXXI custodis qualitatis ratio et detailed progressum et operationes log file XXXII Library of Book auditing, exsequendam processus, et post reviews XXXIII, XXXIV Quod mutatio administratione Proprio Training ad omnes gradus,
Quidam operational consilium qualitas
XXXV et ut obvius notitia requiritur items
XXXVI: Quomodo ad date est obvius notitia
XXXVII Et complexity of a oportet facere user interface in navigium
operatio
XXXVIII tempus molestie discere novum fit uti ratio
XXXIX Quod providens stat ratio in elit
XL Et ratio est a percentage de tempore praesto clients
Quidam operational consilium qualitas
XLI Quod in plures errores, et tempus praefinire numerum XLII queries of user ratio quod non potuerit respondere XLIII, qui clientes in rating systematis XLIV usus notitia do ad aliud munus per turmas
In diagram fishbone
XLV Quod simplex est figura simplex est utilis tool ut mos amplio qualitas problems in noscendis causis.

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvalitāte
Kvalitāte IT
1. Pakalpojumu kvalitāte un vadības kvalitāti, tiek uzskatītas par divām no svarīgākajiem faktoriem veiksmīgai organizācijas.
2 Kvalitāte ir aptuveni atbilst klienta vēlmēm. Tikšanās šādas cerības sanāksme izprast klientu vajadzības, un to, ko, kur, kad un kā viņi sagaida jums sniegt šo pakalpojumu.
2 Tas var palīdzēt ne tikai nodrošināt labāku un savlaicīgu pakalpojumu, bet arī, izmantojot datu ieguves un lēmumu atbalsta sistēmas, lai atklātu jaunas tendences klientu cerības.
3. Protams klienti vēlas būt labāk informēti.
Programmatūras kvalitātes atribūti
4 efektivitāte
5 Usability
6 efektivitāte
7 Uzticamība
8 saprotamības
9 spēja modificēties
10 Testability
TQM IT
11 Total Quality Management (TQM) ir par radot stingru pamatu, kurā kvalitāte pastāv kā apdzīvotās faktors mūsu procesos. 12 Tā sastāvdaļas ir:
o Tikšanās klientu vēlmes caur klientu uzmanību
o Nepārtraukta uzlabošana IS sistēmu izstrādi un uzturēšanu
o Organizācija mēroga kvalitātes īpašumtiesības
o Labas kvalitātes pasākumi pazīstami kā programmatūras metrika
Tikšanās klientu vēlmes IT – Problēmas
13 Diemžēl IT sistēmas ir senas tradīcijas ir pilns ar kļūdām, ne ir lietotājam draudzīga, būt grūti īstenot, no kam grūti mācīšanās līkne, un trūkst atbilstošu dokumentāciju, strādāt tādā veidā, kas ir savādāki nekā to, ko rokasgrāmatas saka.
14 IT sistēmas ir arī kritizēta par prasa pastāvīgus uzlabojumus, ne sasniegtu noteiktos energoefektivitātes rādītājus, laikā pēc drošības draudiem, par to, ka nav saderīgs ar esošo aprīkojumu.
15 IT ir vienīgais produkts, kurā miljons mārciņu pakete varētu būt atruna, norādot, ka piegādātājs būs tikai atbildīgs izmaksas veida, kādā programmatūra tiek ierakstīta. Dažus dolārus pie visvairāk !!!!
IS ieguldījums kvalitāti
16 pakalpojumu procesu vienkāršošana un pakalpojums nodrošināts 17 salīdzināšana un analīze Piedāvāto pakalpojumu 18. samazināšana apgrozījuma laiks 19 uzlabošana kvalitāti un precizitāti produktiem un pakalpojumiem ar nosacījumu, 20 labāk pielāgot dienesta vajadzībām individuālā klienta 21 Labāka patērētāju informēšanu par produkti un pakalpojumi 22 Vieglāka piekļuve pakalpojumiem, izmantojot internetu
Tikšanās kvalitātes kritērijus IT
23 Ir svarīgi, ka visa IS dzīves cikls regulē kvalitātes plāns 24 Quality IT jomu reglamentē ISO9002 un TickIT standartiem. 25. Kvalitātes var pastāvēt tikai tad, ja ir kvalitātes politikas un labi dokumentētas kvalitāte
vadības sistēma šīs politikas. 26 IT kvalitāte ir jāaplūko no trim perspektīvām proti tehniskās, uzņēmējdarbības un administratīvo, kā arī lietotāja viedokļa
27. Kvalitātes IT pārvalda galvenokārt lietotāju un biznesa vadītājs iesaistīšanos visās attīstības stadijās, veicot regulāru produktu un darbības pārskatīšana, kā arī revīzijas IT sistēmu.
Tikšanās kvalitātes kritērijus IT
28 Labs projekta vadības metodoloģija 29 Regulāra kvalitātes pārbaude 30 Izsmeļošs testēšana sistēmu Kvalitātes failu 31 glabāšana un detalizēts attīstības un darbības log 32 regulāra revīzija datu bāzes, procedūru un īstenošanas pārskatiem 33 Pareiza izmaiņu vadības 34 IT apmācību visos līmeņos
Daži darbības kvalitātes pasākumi
35. Laiks, lai piekļūtu nepieciešamo posteni informācijas
36. Kā līdz šim ir pieejama informācija
37. Par navigāciju lietotāja interfeisu sarežģītība veikt obligāts
operācija
38. Laiks, kas nepieciešams jaunu darbinieku, lai uzzinātu, kā izmantot šo sistēmu
39 Cik konsekventa ir sistēma, nodrošinot klientu apkalpošanu
40. Laika procents sistēma ir pieejama klientiem
Daži darbības kvalitātes pasākumi
41 kļūdas IS skaits un laiks, kas vajadzīgs, lai noteiktu 42 lietotāju vaicājumu skaits, ko šī sistēma nav spējusi atbildēt 43 reitingu, kas klientiem dod sistēmai 44 tādas informācijas izmantošanu, ko citas funkcionālās vienības
Fishbone diagramma
45. Šo vienkāršo diagramma ir noderīgs vienkāršs instruments, lai uzlabotu kvalitāti, nosakot cēloņus klientu problēmām.

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kokybė
Kokybės IT
1 Paslaugų kokybė ir kokybės valdymo laikomi dviejų svarbiausių veiksnių organizacijų sėkmės.
2 Kokybė yra apie tenkinant klientų lūkesčius. Susitikimas tokie lūkesčiai susitikimą suprasti savo klientų poreikius ir kas, kur, kada ir kaip jie tikisi jums pristatyti tą paslaugą.
2 Tai gali padėti ne tik suteikti geresnę ir labiau laiku paslaugą, bet taip pat per duomenų gavybos ir sprendimų paramos sistemų aptikti naujas tendencijas klientų lūkesčius.
3 Žinoma klientai nori būti geriau informuojami.
Programinės įrangos kokybės atributai
4 efektyvumas
5 naudojimosi
6 efektyvumas
7 Patikimumas
8 Suprantamumas
9 Gebėjimas modifikuotų
10 Testuojamumo
VKV IT
11 Visuotinės kokybės vadyba (VKV) yra apie kurti tvirtą pagrindą, kuriuo kokybės egzistuoja kaip užstatytose veiksnys mūsų procesus. 12 Jo Pagalbinės medžiagos yra:
o tenkinant klientų lūkesčius kliento dėmesio
O Nuolatinis tobulinimas IS sistemų kūrimo ir priežiūros
O organizacija pločio kokybės nuosavybė
O Geros kokybės priemonės žinomas kaip programinės įrangos metrikos
Susitikimas klientų lūkesčius IT – Problemos
13 Deja, IT sistemos turi ilgą tradiciją kupinas klaidų, ne yra patogi, būties sunku įgyvendinti, turintys sunkią mokymosi kreivė, iš trūksta tinkamą dokumentaciją, dirbti tokiu būdu, kuris yra kitoks nei vadove sako.
14 IT sistemos taip pat buvo kritikuojamas dėl reikalingos nuolatinės atnaujinimus, ne pasiekti užsibrėžtų veiksmingumo lygius, būties grėsmes saugumui, yra nesuderinama su turima įranga.
15 Tai yra vienintelis produktas, kuriame milijono svarų paketas gali turėti Atsakomybės apribojimas kurioje nurodoma, kad tiekėjas bus tik atsakingas kaina laikmenoje, kuri yra įrašyta programinė įranga. Keletą dolerių ne daugiau !!!!
IS indėlis į kokybės
16 paprastinimas paslaugų procesą ir teikiamos paslaugos 17 lyginamąją analizę ir analizės paslaugų teikiama 18 mažinimas apsisukimo laikas 19 tobulinimas, kokybės ir tikslumo produktus ir paslaugas, jeigu 20 Geresnis siuvimo paslaugos į individualaus kliento poreikius 21 geresnį klientų informaciją apie produktai ir paslaugos 22 Lengvesnis priėjimas prie paslaugų per internetą
Susitikimas kokybės kriterijus IT
23 Svarbu, kad visuma yra gyvenimo ciklas reglamentuoja kokybės planą 24 Kokybė Tai reglamentuoja ISO9002 ir TickIT standartus. 25 Kokybė gali egzistuoti tik tada, jei yra kokybės politika ir gerai dokumentuota kokybės
valdymo sistema šios politikos. 26 IT kokybė turi būti pažvelgė iš trijų perspektyvų būtent techninėje, verslo ir administravimo, taip pat vartotojo požiūriu
27 Kokybė Tai pavyko daugiausia naudotojų ir verslo vadybininkas dalyvavimo visose vystymosi stadijose, įprastu produktu ir operacijų apžvalga, taip pat auditą IT sistemas.
Susitikimas kokybės kriterijus IT
28 Geras projektų valdymo metodika 29 Nuolatinis kokybės įvertinimai 30 Išsamus bandymas sistemų 31 laikymas kokybės failą ir išsamus plėtros ir operacijų prisijunkite 32 Nuolatinis auditas, duomenų bazių, procedūras ir po įgyvendinimo Atsiliepimai 33 Teisingas pokyčių valdymo 34 mokymą visais lygmenimis
Kai veiklos kokybės priemonės
35 Šiuo metu prieiti prie reikiamos informacijos vienetas
36 Kaip iki šiol yra prieinama informacija
37 Dėl naršyti vartotojo sąsaja sudėtingumo atlikti reikalingas
operacija
38 laiko užtrunka naują darbuotoją išmokti naudotis sistema
39 Kaip dera yra teikti klientų aptarnavimo sistema
40 Laiko procentas sistema yra prieinama klientams
Kai veiklos kokybės priemonės
41 klaidų YRA skaičius ir laikas, reikalingas nustatyti 42 naudotojų užklausų skaičius, kai sistema nebuvo galima atsakyti į 43 Vertinimas kurie klientai duoti sistemos 44 naudoti informaciją kitų funkcinių vienetų
Fishbone schema
45 Šis paprastas schema yra naudinga paprastas įrankis, siekiant pagerinti kokybę, nustatant kliento problemų priežastis.

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Qualitéit
Qualitéit an IT
1 Qualitéit vun de Servicer an Qualitéit vun Gestioun sinn wéi zwou vun de wichtegste Facteuren an den Erfolleg vun Organisatiounen considéréiert.
2 Qualitéit ass iwwert de Client Erwaardungen Versammlung. Reunioun wéi erwaart Sëtzung Versteesdemech Är Clienten brauch a wat, wou, wéini a wéi se sech erwaarden, dass de Service ze liwweren.
2. Et kann an hëllefen net nëmmen eng besser a méi virgesinnen Déngschtleeschtungsentreprise mä och duerch Donnéeën Grouwen a Decisioun-Ënnerstëtzung Systemer nei Trends an Client Erwaardungen ze entdecken.
3 bestëmmt Clienten wëllen besser informéiert ze ginn.
Software Qualitéit Attributer
4 Effizienz
5 Benotzerfrëndlechkeets
6 Effizienz
7 drëtte
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM am IT
11 Total Qualitéit Management (TQM) ass ronn enger Firma Fondatioun schafen an déi Qualitéit als eng vun eise Prozesser am gebaut Faktor existéiert. 12 Seng Ingredienten sinn:
o meeting Client Erwaardungen duerch e Client konzentréieren
o permanent Verbesserung vun der ASS Systemer Entwécklung an Ënnerhalt
o Organisatioun grouss Qualitéit Proprietairen
o Mesuren Good Qualitéit als Software Chef bekannt
Reunioun Client Erwaardungen am IT – Problemer
13 Leider IT Systemer hunn eng laang Traditioun vun voller Fehler Wiesen, vun net Benotzer frëndlecht Wiesen, vun schwiereg ass ze realiséieren, fir eng schwiereg Léieren Kéier mussen, vun adäquate Dokumentatioun suivéiert, fir an enger Art a Weis ze schaffen, déi aner ass wéi déi manuell seet.
14 IT Systemer hunn och fir verlanngt konstant Verbesserunge kritiséiert ginn, fir net dohinnergestallt Leeschtung Niveau erreechen, vun Wiesen Sécherheet Geforen, fir mat bestehend Equipement inkompatibel sinn.
15 IT ass den eenzege Produit wou eng Millioun Weier Pak eng Bestëmmungen hunn kéinten betounen datt de Responsablen nëmmen haftbar Käschte vun der mëttel- ginn op deen d’Software opgeholl ass. E puer Dollar am meeschte !!!!
ASS Bäitrag zu Qualitéit
16 vereinfacht de Service Prozess an de Service gëtt 17 Schëfflenger an Analyse vun Prestatiounen 18 Reduktioun vun Juli Zäit 19 Verbesserung vun der Qualitéit a Präzisioun vu Produiten a Servicer, déi 20 Besser Schneidermeeschteren vum Service un d’Besoine vun den eenzelne Client 21 Besser Client Informatiounen op Produiten an Déngschtleeschtungen 22 einfach Zougang zu Servicer iwwer Internet
Reunioun Qualitéit Critèren am IT
23 Et ass wichteg, datt d’ganzt ASS Liewenszyklus vun enger Qualitéit Plan Regéierten ass 24 Qualitéit an IT vun der ISO9002 an TICKIT Standarden regéiert gëtt. 25 Qualitéit kann nëmmen existéieren wann et eng Qualitéit Politik ass a gutt dokumentéiert Qualitéit
Gestioun System fir dës Politik. 26 An IT Qualitéit huet an um aus dräi Joren nämlech d’technesch, geschäftlech a administrativ wéi och de Benotzer Siicht ginn ausgesinn
27 Qualitéit an IT ass haaptsächlech duerch Benotzer a Betrib war Bedeelegung vun all Etappe vun der Entwécklung war, déi regelméisseg Produit an Operatiounen review souwéi vun Auditen IT Systemer.
Reunioun Qualitéit Critèren am IT
28 E gudde Projet Gestioun Methodik 29 Feierdeeg Qualitéit Kritik 30. ustrengend Fahrt vu Systemer 31 Haalt vun enger Qualitéit Fichier an engem detailléierte Entwécklung an Operatiounen Logbuch 32 Feierdeeg Auditen vun den Datenbanken, Prozeduren an Post-Ëmsetzung Kritik 33. adäquate änneren Gestioun 34 IT Training op all Niveau
Verschidde operationell Qualitéit Mesuren
35. D’Zäit eng néideg Punkt vun Informatiounen zu Zougang
36 Wéi bis Datum ass accessibel Informatiounen
37 D’Komplexitéit vun navigéieren de User Interface enger néideg fir Leeschtunge
Operatioun
38. D’Zäit ass eng nei Mataarbechter hëlt fir ze léieren, wéi de System ze benotzen
39 Wéi konsequent ass de System engem Client Service an déi
40 De Prozentsaz vun Zäit ass e System fir Clienten sinn
Verschidde operationell Qualitéit Mesuren
41 D’Zuel vun de Feeler vun ASS an der Zäit néideg 42. D’Zuel vun de Benotzer Ufroën un flécke, wat de System net méiglech ass 43 D’Rating ze äntweren déi Clienten un de System ginn 44 D’Benotzung vun Informatiounen, déi aner funktionell Unitéiten
D’fishbone Diagramm
45 Dëst einfacht Diagramm ass eng nëtzlech einfach Outil Qualitéit ze verbesseren vun den Ursaache vun Client Problemer z’identifizéieren.

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Квалитет
Квалитет во
1 квалитетот на услугите и квалитетот на управување се сметаат за две од најважните фактори за успехот на организации.
2 Квалитет е за исполнување на очекувањата на клиентот. Доколку се исполнат овие очекувања состанок разбирање на вашите клиенти потреби и што, каде, кога и како тие очекуваат да испорача таа услуга.
2 Тоа може да помогне не само во обезбедување на подобра и навремена услуга, но исто така и преку податоци за рударство и одлука за поддршка на системи за откривање на новите трендови во очекувањата на клиентите.
3 Секако клиенти сакаат да бидат подобро информирани.
квалитетот на софтверот атрибути
4 Ефективност
5 употребливост
6 ефикасност
7 Доверливост
8 разбирливост
9 Modifiability
10 testability
TQM во ИТ
11 Вкупно за управување со квалитетот (TQM) е за создавање на цврста основа во која постои квалитет како една изградена фактор во нашите процеси. 12 Нејзините состојки се:
o очекувања средба на клиентите преку клиент фокус
o Континуирано подобрување на развој на е системи и одржување
o Организација широк сопственост квалитет
Благи мерки за квалитет познат како софтвер метрика
Исполнување на очекувањата на клиентите во ИТ – Проблеми
13 За жал ИТ системи имаат долга традиција на полна со грешки, да не биде корисник пријателски, да биде тешко да се имплементира, има тешко кривата на учење, на недостаток на соодветна документација, на работа, на начин кој е различен од она што го упатството вели.
14 ИТ системи, исто така, беше критикуван поради бара постојана надградба, за да не постигнува наведените нивоа на перформанси, да се биде закани за безбедноста, за да биде во согласност со постојната опрема.
15 тоа е само производ, каде што пакет милиони фунти би можеле да имаат демантот се наведува дека доставувачот ќе биде одговорен само цената на медиумот на кој е снимен на софтвер. Неколку долари во повеќето !!!!
Е придонес кон квалитет
16 поедноставување на процесот на услуга и услуга 17 Стандарди за мерење и анализа на услуги обезбедени 18 Намалување на време во исполнување 19 Подобрување на квалитетот и прецизноста на производи и услуги со 20 Подобро прилагоди на услуги за потребите на индивидуален клиент 21 Подобри информации за клиентите на производи и услуги 22 полесен пристап до услуги преку интернет
Исполнувањето на критериумите за квалитет во областа на ИТ
23 Важно е дека целата е животниот циклус е регулирано со план за 24мм Квалитет во е регулирано од страна на ISO9002 и стандарди TICKIT. 25 квалитет може да постои само ако има политика на квалитет и добро документирани квалитет
систем за управување со оваа политика. 26 Во тоа квалитетот е да се гледа од три перспективи имено технички, деловни и административни како и гледна точка на корисникот
27 квалитет во него се управува главно од страна на корисникот и бизнис менаџер вклученост во сите фази на развој, од страна на редовни производ и операции за ревизија, како и со ревизија на ИТ системи.
Исполнувањето на критериумите за квалитет во областа на ИТ
28 А добар проект менаџмент методологија 29 Редовен квалитет осврти 30 Сеопфатен тестирање на системите 31 Чување на квалитетот на датотека и детален развојот и операциите се логирате 32 Редовна ревизија на бази на податоци, постапки и по примената разгледува 33 Правилното управување со промени 34 ИТ обуки на сите нивоа
Некои оперативни мерки за квалитет
35 На пат за пристап до потребниот објект на информации
36 Како до датумот е достапни информации
37 Комплексноста на навигацијата на корисничкиот интерфејс за вршење на потребните
работа
38 Времето што е потребно нов вработен за да научат како да го користат системот
39 Како што е во согласност со системот за обезбедување на услуги на клиентите
40 процент од времето систем е на располагање на клиентите
Некои оперативни мерки за квалитет
41 Бројот на грешки во СЕ и времето потребно да се поправи 42 Бројот на корисник прашања што системот не е во можност да одговори на 43 рејтинг што клиенти им даде на системот 44 Употребата на податоци на други функционални единици
дијаграм fishbone
45 Овој едноставен дијаграм е корисна едноставна алатка за подобрување на квалитетот на идентификација на причините за проблемите на клиентите.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality in IT
1 Quality ny tolotra sy ny kalitaon’ny fitantanana dia heverina ho toy ny roa amin’ireo antony manan-danja indrindra eo amin’ny fahombiazan’ny fikambanana.
2 Quality dia mikasika ny fihaonana ny mpanjifa ny zavatra andrasana. Fihaonana fanantenana toy izany fivoriana ilaina ny fahatakarana ny mpanjifa sy ny zavatra, izay rehefa ary ny fomba manantena anao hamonjy izany fanompoana.
2 Afaka manampy amin’ny tsy manome ny tsara sy ara-potoana kokoa ny fanompoana, fa koa amin’ny alalan’ny tahirin-kevitra sy fanapahan-kevitra-fitrandrahana fanohanana rafitra mba mamantatra fironana vaovao eo amin’ny mpanjifa zavatra andrasana.
3 Azo antoka fa te ho mpanjifa nampahafantatra tsara kokoa.
Software kalitao toetra
4 fahombiazan’ny
5 ny fiasa izany
6 fahombiazana
7 azo itokisana
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM in IT
11 Total Quality Management (TQM) dia mikasika ny famoronana fototra mafy orina izay toetra misy ho toy ny lafin-javatra ao amin’ny naorina eo amin’ny dingana. 12 Ny sakafo dia:
ry Fivoriana mpanjifa andrasan’ny alalan’ny mpanjifa mifantoka
Ry mitohy fanatsarana ny rafitra MAHAVONONA fampandrosoana sy ny fikojakojana
O Organization malalaka fananana toetra
ry tsara kalitao fepetra rindrambaiko fantatra amin’ny anarana hoe mari-pandrefesana
Meeting mpanjifa fanantenana ao IT – Olana
13 Indrisy anefa IT rafitra manana lava fomban-drazana ny ho feno ny fahadisoana, ny tsy ho mpampiasa namana, ny ho sarotra ho fampiharana, ny manana sarotra fianarana curve, ny tsy ampy araka ny tokony taratasy, ny miasa amin’ny fomba izay hafa noho izay ny boky hoy.
14 IT rafitra ihany koa ireo nanakiana ny mitaky upgrades tsy tapaka, noho ny tsy fanatontosana voalaza fanatanterahana sehatra, ny ho fiarovana fandrahonana, satria tsy mifanaraka amin’ny efa misy fitaovana.
15 Izany no hany vokatra izay iray tapitrisa kilao fonosana mety manana disclaimer nilaza fa ny mpamatsy dia ho mendrika ihany no vola lany amin’ny fitaovana izay ny rindrambaiko dia voarakitra. Vitsivitsy indrindra dolara amin’ny !!!!
NO fandraisana anjara ny kalitao
16 manatsotra ny fanompoana dingana sy ny asa fanompoana nanome 17 Benchmarking sy ny fandalinana ny asa nanome 18 Fampihenana ny nanova ny fiainako ny 19 Improvement eo amin’ny toetra sy ny fametrahana mazava tsara ny vokatra sy ny tolotra nanome 20 Tsara fanjairana ny fanompoana ny amin’ny zavatra ilain’ny tsirairay mpanjifa 21 Tsara mpanjifa vaovao tamin’ny vokatra sy ny tolotra 22 Mora ny fidirana amin’ny fotoam-pivavahana avy amin’ny aterineto
Meeting kalitao fepetra ao IT
23 Zava-dehibe ny fiainana manontolo tsingerin’ny dia fehezin’ny ny toetra drafitra 24 Quality ao IT dia fehezin’ny ny ISO9002 sy ny TICKIT fenitra. 25 Quality ihany no misy raha toa ka misy toetra politika sy tsara kalitao tsoratra
fitantanana rafitra politika ity. 26 Ao amin’ny IT tsara no ho nijery avy telo fomba fijery izany hoe ny ara-teknika, raharaham-barotra sy ny fitantanana ary koa ny fomba fijerin’ny mpampiasa
27 Quality ao IT no mitantana indrindra amin’ny mpampiasa sy ny raharaham-barotra mpitantana anjara amin’ny dingana rehetra amin’ny fampandrosoana, amin’ny alalan’ny tsy tapaka vokatra sy ny asa famerenana ary koa amin’ny alalan’ny rafitra fanaraha IT.
Meeting kalitao fepetra ao IT
28 Ny tsara tetikasa fitantanana ny fomba fiasa 29 tapaka toetra mandinika 30 feno nataonay fizahan-toetra rafitra 31 fitandremana ny toetra rakitra sy amin’ny antsipirihany ny fampandrosoana sy ny asa miditra 32 tapaka bolan’ny ny angona, ny fomba arahina ary ny lahatsoratra-fampiharana mandinika 33 Anarana fiovana fitantanana 34 IT fiofanana amin’ny ambaratonga rehetra
Misy miasa kalitao fepetra
35 Ny fotoana mba mahazo ny zavatra takiana-baovao
36 Ahoana no ho amin’ny daty dia tsy ho azo vaovao
37 be pitsiny ny fikarohana ny mpampiasa interface tsara mba hanatanteraka ny ilaina
hetsika
38 Ary ny fotoana mitaky mpiasa vaovao ny mianatra ny fomba fampiasana ny rafitra
39 Inona no tsy tapaka ny rafitra eo amin’ny fanomezana ny mpanjifa
40 Ary ny isan-jato ny fotoana ny rafitra tsy ampy ny mpanjifa
Misy miasa kalitao fepetra
41 ny isan’ny fahadisoana, ao sy ny fotoana ilaina mba manamboatra 42 ny isan’ny mpampiasa ny rafitra fanontaniana izay tsy afaka mamaly 43 mpanjifa ny naoty izay manome ny rafitra 44 ny fampiasana ny vaovao hafa Functional vondrona
The fishbone sary
45 Izany sary tsotra dia tsotra ilaina fitaovana hanatsara kalitao amin’ny famantarana ny olana mahatonga ny mpanjifa.

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kualiti
Kualiti dalam IT
1 Kualiti perkhidmatan dan kualiti pengurusan adalah dianggap dua faktor yang paling penting dalam kejayaan organisasi.
2 Kualiti adalah mengenai memenuhi jangkaan pelanggan. Memenuhi jangkaan mesyuarat itu memahami keperluan pelanggan anda dan apa, di mana bila dan bagaimana mereka mengharapkan anda untuk memberikan perkhidmatan itu.
2 Ia boleh membantu dalam bukan sahaja menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih tepat pada masanya tetapi juga melalui sistem perlombongan data dan keputusan Sokongan untuk mengesan trend baru dalam jangkaan pelanggan.
3 Sudah tentu pelanggan ingin maklumat yang lebih baik.
sifat-sifat kualiti perisian
4 Keberkesanan
5 Usability
6 Kecekapan
7 Kebolehpercayaan
8 understandability
9 Modifiability
10 kebolehujian
TQM dalam IT
11 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah mengenai mewujudkan asas yang kukuh di mana kualiti wujud sebagai dalam faktor dibina dalam proses kami. 12 bahan-bahan adalah:
o jangkaan pelanggan Mesyuarat menerusi tumpuan pelanggan
o penambahbaikan berterusan terhadap pembangunan dan penyelenggaraan sistem IS
o Pertubuhan pemilikan kualiti luas
o langkah-langkah Kualiti yang baik dikenali sebagai metrik perisian
Memenuhi jangkaan pelanggan dalam IT – Masalah
13 sistem IT Malangnya mempunyai tradisi yang panjang yang penuh dengan kesilapan, kerana tidak mesra pengguna, menjadi sukar untuk dilaksanakan, yang mempunyai lengkung pembelajaran yang sukar, kekurangan dokumentasi yang betul, bekerja dengan cara yang yang berbeza daripada apa yang manual berkata.
14 sistem IT juga telah dikritik kerana memerlukan peningkatan yang berterusan, kerana tidak mencapai tahap prestasi yang dinyatakan, ancaman keselamatan yang, kerana tidak sesuai dengan peralatan yang sedia ada.
15 IT adalah satu-satunya produk di mana pakej juta pound mungkin mempunyai penafian yang menyatakan bahawa pembekal hanya akan kos bertanggungjawab sederhana di mana perisian itu direkodkan. A beberapa dolar pada kebanyakan !!!!
IS sumbangan kepada kualiti
16 Memudahkan proses perkhidmatan dan perkhidmatan yang disediakan 17 Penandaarasan dan analisis perkhidmatan yang disediakan 18 Pengurangan masa pusingan 19 Peningkatan kualiti dan ketepatan produk dan perkhidmatan yang disediakan 20 jahitan yang lebih baik perkhidmatan kepada keperluan pelanggan individu 21 maklumat pelanggan yang lebih baik pada akses produk dan perkhidmatan 22 Lebih mudah untuk perkhidmatan melalui internet
Memenuhi kriteria di IT
23 Ia adalah penting bahawa keseluruhan IS kitaran hidup ditadbir oleh pelan kualiti 24 Kualiti dalam IT ditadbir oleh ISO9002 dan standard TICKIT. 25 Kualiti hanya boleh wujud jika terdapat dasar kualiti dan kualiti didokumenkan
sistem pengurusan untuk dasar ini. 26 Dalam kualiti ia perlu dilihat dari tiga perspektif iaitu teknikal, perniagaan dan pentadbiran serta titik pengguna pandangan
27 Kualiti dalam IT diuruskan terutamanya oleh pengguna dan pengurus perniagaan terlibat dalam semua peringkat pembangunan, dengan produk biasa dan kajian operasi dan juga oleh sistem IT pengauditan.
Memenuhi kriteria di IT
28 A pengurusan projek yang baik metodologi 29 berkualiti Regular ulasan 30 ujian menyeluruh sistem 31 Penyimpanan fail kualiti dan pembangunan terperinci dan operasi log 32 pengauditan yang kerap pangkalan data, prosedur dan selepas pelaksanaan ulasan 33 Proper pengurusan perubahan latihan 34 IT di semua peringkat
Beberapa langkah-langkah kualiti operasi
35 Masa untuk mengakses item yang diperlukan maklumat
36 Bagaimana terkini adalah maklumat yang boleh diakses
37 Kerumitan mengemudi antara muka pengguna untuk melaksanakan diperlukan
operasi
38 Masa yang diambil seorang pekerja untuk belajar bagaimana untuk menggunakan sistem
39 Bagaimana konsisten adalah sistem dalam menyediakan perkhidmatan pelanggan
40 Peratusan masa sistem adalah untuk pelanggan
Beberapa langkah-langkah kualiti operasi
41 Bilangan kesilapan dalam IS dan masa yang diperlukan untuk menetapkan 42 Bilangan pertanyaan pengguna mana sistem tidak mampu untuk menjawab 43 penilaian yang pelanggan memberi kepada sistem 44 Penggunaan maklumat oleh unit fungsi lain
Gambar rajah tulang ikan
45 Ini gambar rajah mudah adalah alat yang mudah yang berguna untuk meningkatkan kualiti dengan mengenal pasti punca-punca masalah pelanggan.

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ഗുണമേന്മയുള്ള
ഐടി ക്വാളിറ്റി
സേവനങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് ഗുണനിലവാരം 1 ക്വാളിറ്റി സംഘടനകളുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ രണ്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
2 ക്വാളിറ്റി ക്ലയന്റ് പ്രതീക്ഷകൾ യോഗത്തില് ആണ്. അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ യോഗത്തിൽ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉന്മേഷവും മനസ്സിലാക്കാൻ എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സേവനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2 ക്ലൈന്റ് പ്രതീക്ഷകൾ പുതിയ പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഒരു കൂടുതൽ സമയോചിതമായി സേവനം നൽകുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഡാറ്റ മൈനിംഗ്, തീരുമാനം-സംവിധാനങ്ങൾ വഴി മാത്രമല്ല സഹായിക്കും.
3 തീർച്ചയായും ഉപഭോക്താക്കൾ മെച്ചപ്പെട്ട അറിവോടെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗുണമേന്മയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ
4 ഫലപ്രാപ്തി
5 ഉപയോഗക്ഷമത
6 എഫിഷ്യൻസി
7 വിശ്വാസ്യത
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
ഐടി TQM
11 ആകെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് (TQM) ഗുണമേന്മയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകൾ പണിത ഘടകം ഒരു നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ്. 12 അതിന്റെ ചേരുവകൾ ഇവയാണ്:
ഉപഭോക്താവിനെ ഫോക്കസ് വഴി ഉപഭോക്തൃ പ്രതീക്ഷകൾ യോഗ ഹേ
ഓഫ് IS സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസനത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഹേ
ഹേ സംഘടന വൈഡ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം
സോഫ്റ്റ്വെയർ അളവുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നല്ല നിലവാരമുള്ള നടപടികൾ ഹേ
ഐടി ഉപഭോക്തൃ പ്രതീക്ഷകൾ മീറ്റിംഗ് – പ്രശ്നങ്ങൾ
13 നിർഭാഗ്യവശാൽ ഐടി സിസ്റ്റങ്ങൾ മാനുവൽ അതിനെക്കാളും ഉപയോക്തൃ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാതെയും നടപ്പാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും മുൻപിൻ ഇല്ലാതെ, ശരിയായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കുറവു എന്ന, വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തെറ്റുകൾ, നിറഞ്ഞവനായി ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് പറയുന്നു.
14 ഐടി സംവിധാനങ്ങളും നിരന്തരമായ പരിഷ്കരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാതെ വേണ്ടി, അതേ പ്രകടനം അളവ് നേടാൻ കഴിയാതെ വേണ്ടി, സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ എന്ന, നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഒരാളായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു ചെയ്തു.
15 അതു ഒരു മില്യൻ പൗണ്ടിന്റെ പാക്കേജ് വിതരണക്കാരൻ മാത്രം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മീഡിയം ബാധ്യതയുമുണ്ട് കുറഞ്ഞ ആയിരിക്കും പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു നിരാകരണം സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡോളർ !!!!
നിലവാരം ഹരികുമാറിന്റെ
16 സേവന പ്രോസസ്സ് ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നു, സേവന 17, ബഞ്ച് നൽകിയ സേവനങ്ങളും വിശകലനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം സൂക്ഷ്മ 19 മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വ്യക്തിഗത കസ്റ്റമർ 21 മെച്ചപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ സേവന 20 മെച്ചപ്പെട്ട ടെയ്ലറിംഗ് നൽകിയ എറൗണ്ട് സമയം 18 കുറയ്ക്കുക നൽകിയ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സേവനങ്ങളിലേക്ക് 22 എളുപ്പത്തിലുള്ള ആക്സസ്
ഐടി ഗുണമേന്മയുള്ള മാനദണ്ഡം യോഗ
23 ഇതിന് ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള പ്ലാൻ 24 ക്വാളിറ്റി മുഴുവനും ജീവിതം ചക്രം ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിനായുള്ള എന്നു പ്രധാനമാണ് ISO9002 ആൻഡ് TICKIT മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള നയം നന്നായി രേഖകൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ 25 ക്വാളിറ്റി മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ
ഈ നയം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. 26 ഗുണമേന്മയിൽ മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങൾ അതായത് സാങ്കേതിക, ബിസിനസ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാഴ്ച ഉപയോക്തൃ പോയിന്റ് നിന്ന് നോക്കി ഉണ്ട്
ഐടി 27 ക്വാളിറ്റി വികസന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിൽ, പതിവ് ഉൽപ്പന്നം പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിവ്യൂ അതുപോലെ ഐടി സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് വഴി ഉപയോക്താവും ബിസിനസ്സ് മാനേജർ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ഐടി ഗുണമേന്മയുള്ള മാനദണ്ഡം യോഗ
28 ഒരു നല്ല പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് 29 പതിവ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള ഫയൽ സംവിധാനങ്ങൾ 31 അതിനേക്കാളൊക്കെ 30 വിഭാഗമതാ ടെസ്റ്റിംഗ് അവലോകനം ചെയ്ത് വിശദമായ വികസനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസുകളുടെ 32 പതിവ് ഓഡിറ്റിങ് ലോഗ് നടപടിക്രമങ്ങളോ പോസ്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള 33 ശരിയായ മാറ്റം മാനേജ്മെന്റ് 34 ഐടി പരിശീലനം അവലോകനം
ചില ഓപ്പറേഷണൻ ഗുണമേന്മയുള്ള നടപടികൾ
35 വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമായ ഇനം ആക്സസ് സമയം
36 എങ്ങനെ തീയതി വരെ ലഭ്യതയുള്ള വിവരങ്ങളാണ്
37 ആവശ്യമായ ഒരു നിർവഹിക്കുന്നതിന് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് നാവിഗേറ്റ് സങ്കീർണ്ണത
ഓപ്പറേഷൻ
38 സമയം അത് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജീവനക്കാരനെ എടുക്കും
39 ഒരു ഉപഭോക്തൃ സേവന നൽകുന്നതിൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു
40 സമയം ശതമാനം ഒരു സിസ്റ്റം ഉപഭോക്താക്കളുടെ ലേക്ക് ലഭ്യമാണ്
ചില ഓപ്പറേഷണൻ ഗുണമേന്മയുള്ള നടപടികൾ
41 ഇരിക്കുന്ന പിശകുകൾ എണ്ണം ഏത് സിസ്റ്റം ഉത്തരം 43 ഉപഭോക്താക്കളുടെ സിസ്റ്റം 44 ലേക്ക് മറ്റ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞില്ല ഉപയോക്തൃ പദങ്ങളിൽ 42 എണ്ണം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് സമയം
മീൻമുള്ളുമായി ഡയഗ്രം
45 ഈ ലളിതമായ രേഖാചിത്രം ഉപഭോക്തൃ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വഴി നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ലളിതമായ ഉപകരണമാണ്.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kwalità
Kwalità fl-IT
1 Kwalità tas-servizzi u l-kwalità tal-ġestjoni huma kkunsidrati bħala tnejn mill-aktar fatturi importanti fis-suċċess ta ‘l-organizzazzjonijiet.
2 Kwalità hija dwar laqgħa l-aspettattivi tal-klijenti. Laqgħa bħal din aspettattivi laqgħa fehim ħtiġijiet tal-klijenti tiegħek u liema, fejn meta u kif dawn jistennew li inti tagħti dan is-servizz.
2. Dan jista ‘jgħin fil mhux biss jipprovdu servizz aħjar u aktar f’waqtu iżda wkoll permezz ta’ sistemi tal-minjieri tad-data u ta ‘appoġġ deċiżjoni li josserva tendenzi ġodda fil aspettattivi tal-klijenti.
3. Ċertament klijenti jridu jkunu informati aħjar.
attributi ta ‘kwalità softwer
4 Effettività
5 Usability
6 Effiċjenza
7 Affidabilità
8 leġibilità
9 Modifiability
10 Testability
TQM fl-IT
11 Total Quality Management (TQM) huwa dwar il-ħolqien sisien sodi fejn teżisti kwalità bħala fil-fattur mibnija fil-proċessi tagħna. 12 ingredjenti tiegħu huma:
o aspettattivi tal-klijenti Laqgħa permezz ta ‘fokus klijent
o Titjib kontinwu ta ‘l-iżvilupp sistemi IS u l-manutenzjoni
o Organizzazzjoni sjieda kwalità wiesgħa
o miżuri ta ‘kwalità tajba magħrufa bħala metriċi softwer
Jilħqu l-aspettattivi tal-klijenti fl-IT – Problemi
13 Sfortunatament sistemi tal-IT għandhom tradizzjoni twila li sħiħa ta ‘żbalji, li ma jkunx faċli għall-utent, li jkun diffiċli biex tiġi implimentata, li jkollhom kurva tat-tagħlim diffiċli, ta’ nuqqas ta ‘dokumentazzjoni xierqa, ta’ xogħol b’mod li huwa differenti minn dak li l-manwal jgħid.
14 Is-sistemi tal-IT kienu wkoll ikkritikat għall teħtieġ titjib kostanti, għal mhux jinkisbu livelli ta ‘prestazzjoni ddikjarati, ta’ theddid għas-sigurtà jkunu, talli inkompatibbli ma ‘tagħmir eżistenti.
15 Huwa l-uniku prodott fejn pakkett miljun lira jista ‘jkollhom riżerva li tispeċifika li l-fornitur se tkun biss ispiża responsabbli mill-mezz li fuqu l-software huwa rreġistrat. A ftit dollari aktar l-aktar !!!!
IS-kontribut għall-kwalità
16 Is-semplifikazzjoni tal-proċess tas-servizz u s-servizz ipprovdut 17 Benchmarking u analiżi tas-servizzi pprovduti 18 Tnaqqis ta ‘ħin tibdil 19 Titjib fil-kwalità u l-preċiżjoni tal-prodotti u s-servizzi pprovduti 20 tifsil aħjar ta’ servizz lill-ħtiġijiet tal-klijent individwali 21 informazzjoni lill-klijent aħjar dwar aċċess prodotti u servizzi 22 eħfef għas-servizzi permezz tal-internet
Laqgħa kriterji ta ‘kwalità fl-IT
23 Huwa importanti li l-sħiħ IS ċiklu tal-ħajja huwa rregolat minn pjan kwalità 24 tal-Kwalità fl-IT hija rregolata mill-ISO9002 u l-istandards TICKIT. 25 Kwalità tista ‘teżisti biss jekk ikun hemm politika ta’ kwalità u ta ‘kwalità dokumentat tajjeb
sistema ta ‘ġestjoni għal din il-politika. 26 Fil-kwalità irid jiġi analizzat minn tliet perspettivi jiġifieri l-aspetti tekniċi, kummerċjali u amministrattivi kif ukoll il-punt utent ta ‘opinjoni
27 Kwalità fl-IT huwa mmexxi prinċipalment mill-utent u l-maniġer tan-negozju involviment fl-istadji kollha ta ‘żvilupp, skond il-prodott regolari u operazzjonijiet ta’ reviżjoni kif ukoll mis-sistemi tal-IT ta ‘verifika.
Laqgħa kriterji ta ‘kwalità fl-IT
28 A ġestjoni tajba tal-proġett metodoloġija 29 kwalità regolari jirrevedi 30 testjar eżawrjenti tas-sistemi 31 Żamma ta ‘fajl ta’ kwalità u ta ‘żvilupp iddettaljat u log operazzjonali 32 verifika regolari ta’ databases, proċeduri u wara l-implimentazzjoni reviżjonijiet 33 ġestjoni ta ‘tibdil ta’ taħriġ xierqa 34 IT fil-livelli kollha
Xi miżuri ta ‘kwalità operazzjonali
35. Il-ħin għall-aċċess oġġett meħtieġ ta ‘informazzjoni
36. Kif aġġornata hija informazzjoni aċċessibbli
37. Il-kumplessità tal-navigazzjoni tal-user interface li jwettaq meħtieġa
operazzjoni
38. Il-ħin li tieħu impjegat ġdid biex jitgħallmu kif jużaw is-sistema
39. Kif konsistenti hija s-sistema biex jipprovdu servizz tal-klijent
40. Il-perċentwal ta ‘ħin ta’ sistema hija disponibbli għall-klijenti
Xi miżuri ta ‘kwalità operazzjonali
41. In-numru ta ‘żbalji fil-IS u l-ħin meħtieġ biex jiffissaw 42 L-għadd ta’ mistoqsijiet tal-utenti li s-sistema ma kinitx kapaċi twieġeb 43 Il-klassifikazzjoni li l-klijenti jagħtu lis-sistema 44 L-użu ta ‘informazzjoni minn unitajiet funzjonali oħra
Id-dijagramma fishbone
45. Din id-dijagramma sempliċi hija għodda sempliċi utli biex itejbu l-kwalità billi jiġu identifikati l-kawżi tal-problemi klijent.

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kounga
Kounga i roto IT
E whakaaro 1 kounga o ngā ratonga, me te kounga o te whakahaere rite e rua o nga āhuatanga tino nui i roto i te angitu o ngā rōpū.
2 Kounga Ko e pā ana ki te whakatutuki i te tūmanako kiritaki. Whakaminenga taua hui tūmanako matauranga koutou hiahia kiritaki me aha, te wahi ka me pehea e mahara ratou ki a koutou te whakaora i taua mahi.
2 Ka taea e te tauturu i te reira i roto i kore whakarato i te ratonga pai, me te ake wā anake engari ano i roto i ngā pūnaha keri raraunga me-whakatau tautoko ki te kitea ngā hou i roto i ngā tūmanako kiritaki.
3 He pono te hiahia kiritaki ki te kia pai mōhio.
huanga kounga Pūmanawa
4 Manatū
5 Usability
6 kaha
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM i roto IT
11 Tapeke Kounga Whakahaere (TQM) ko e pā ana ki te hanga i te tino tūāpapa i roto i nei vai kounga hei i roto i te hanga take i roto i to tatou tukanga. 12 ona kai e:
e tūmanako kiritaki whakaminenga i roto i te arotahi i te kiritaki
o te whakapai tonutanga o te whanaketanga pūnaha Ki tenei me te tiaki
o Organization mana kounga whānui
e mehua kounga pai mohiotia rite inenga pūmanawa
Te whakatutuki i ngā tūmanako kiritaki i roto i IT – Raruraru
13 Râ pūnaha IT i te iho roa o te tonu o hapa, o kore te hoa kaiwhakamahi, o te uaua ki te whakatinana, o he ānau ako uaua, o ngaro tuhinga tika, o te mahi i roto i te ara i te rerekē atu ta te buka ta.
Kua hoki 14 pūnaha IT kua whakahē mō te tono whakamohoatanga tamau, no te kore whakatutuki taumata mahi kī, o te tuma haumaru, hoki te hotokore ki taputapu ngā.
15 Ko IT anake te hua i reira ai i te mōkihi miriona pauna te whakakape kī e anake ka te kaiwhakarato hei utu tika o te reo i runga i nei tuhia te pūmanawa te. He tara torutoru i te nuinga !!!!
IS takoha ki te kounga
16 Faaohieraa te tukanga ratonga me ngā te mahi 17 Benchmarking, a ngā tātaritanga o ratonga 18 Tuhinga o te wā ränei 19 ake i roto i te kounga me te hanga pū o ngā hua me ngā ratonga e whakaratohia ana 20 pai whakahāngai o mahi ki nga hiahia o te kiritaki takitahi 21 He pai ngā mōhiohio kiritaki i runga i uru hua me ngā ratonga 22 māmā ki ngā ratonga i roto i te ipurangi
Whakatutuki ngā paearu kounga i roto i IT
23 He mea nui e IS te katoa faaterehia huringa ora e te mahere kounga faaterehia 24 Kounga i roto IT e te ISO9002 me paerewa TICKIT. Ka taea e anake 25 Kounga tīariari ki te mea he he kaupapa here kounga me te kounga pai tuhia
pūnaha whakahaere mō tenei kaupapa. 26 I roto i te kounga IT kua ki te kia titiro i i toru ngā tirohanga ara te hangarau, pakihi, me te whakahaere me te pai ano te wāhi kaiwhakamahi o te tirohanga
whakahaere 27 Kounga i roto IT te nuinga i te kaiwhakamahi, me te kaiwhakahaere pakihi whai wāhi i roto i ngā wāhanga katoa o te whanaketanga, i te hua auau me ngā mahi arotake me te pai ano e ngā pūnaha IT arotaupū.
Whakatutuki ngā paearu kounga i roto i IT
28 He whakahaere kaupapa pai tikanga 29 kounga wā arotake 30 whakamātautau ngaio o ngā pūnaha 31 E rongoa o te kōnae kounga me te whanaketanga āmiki me ngā mahi takiuru 32 tātari wā o pātengi raraunga, ngā tukanga, me te pou-whakatinanatanga arotake 33 Totonu whakahaere huringa whakangungu 34 IT i ngā taumata katoa
Ētahi mehua kounga whakahaere
35 ki te wa uru te tūemi e hiahiatia ana i te mōhiohio
36 Kia pehea te ake ki te rā ko te kōrero wātea
37 ki te whīwhiwhi o whakatere te atanga kaiwhakamahi te mahi i te hiahiatia
mahi
38 ki te wa e te reira he kaimahi hou ako ki te whakamahi i te pūnaha
39 Kia pehea te ōrite ko te pūnaha i roto i te whakarato i te ratonga kiritaki
40 Ko te ōrau o te wā e wātea ana ki te kiritaki i te pūnaha
Ētahi mehua kounga whakahaere
41 Ko te tokomaha o nga hapa i roto i tenei me te wa e hiahiatia ana ki te whakatika i 42 te maha o te uiui kaiwhakamahi e kore i nei i taea te pūnaha ki te whakahoki kupu 43 te whakatauranga e hoatu kiritaki ki te pūnaha 44 Ko te whakamahi o te mōhiohio e te tahi atu wae mahi
Te hoahoa tuhi wheuaika i
45 tenei hoahoa ohie ko te taputapu ohie whai hua ki te whakapai ake i te kounga i te tāutu i nga take o raruraru kiritaki.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

गुणवत्ता
आयटी मधील मोठ्या दर्जाच्या
सेवा आणि व्यवस्थापन गुणवत्ता 1 गुणवत्ता संस्था यशस्वी सर्वात महत्वाचे घटक दोन मानले जाते.
2 गुणवत्ता क्लाएंट अपेक्षा भेट आहे. अशा अपेक्षा बैठक आपल्या ग्राहकांना गरजा समजून घेणे आणि काय, जेथे केव्हा आणि कसे ते आपण त्या सेवा वितरणासाठी अपेक्षा भेट.
2 क्लाएंट अपेक्षा नवीन ट्रेंड शोधण्यात फक्त एक चांगले आणि अधिक वेळेवर सेवा प्रदान नाही पण डेटा खाण आणि निर्णय समर्थन प्रणाली माध्यमातून मदत करू शकता.
3 नक्कीच ग्राहकांना चांगले माहिती करण्याची इच्छा आहे.
सॉफ्टवेअर गुणवत्ता गुणधर्म
4 परिणामकारकता
5 उपयुक्तता
6 कार्यक्षमता
7 विश्वसनीयता
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
आयटी मध्ये TQM
11 संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन (TQM) आमच्या कार्यपध्दती मध्ये बांधले फॅक्टर मध्ये एक म्हणून दर्जा अस्तित्वात असलेल्या एक टणक पाया तयार आहे. 12 त्याची साहित्य आहेत:
एक ग्राहक लक्ष केंद्रित माध्यमातून ओ बैठक ग्राहक अपेक्षा
प्रणाली विकास आणि देखभाल ओ सतत सुधारणा
ओ संघटना रुंद गुणवत्ता मालकी
सॉफ्टवेअर मेट्रिक्स म्हणून ओळखले ओ दर्जेदार उपाय
आयटी मध्ये ग्राहक अपेक्षा बैठक – समस्या
13 दुर्दैवाने प्रणाली, सोयीचे नसणे, कठीण जात, एक कठीण शिक्षण हे वक्र येत प्रकारे काम, योग्य कागदपत्रे उणीव च्या, अंमलबजावणी त्रुटी पूर्ण भरुन दीर्घ परंपरा जे काय मॅन्युअल पेक्षा भिन्न आहे म्हणतो.
14 आयटी प्रणाली असल्याने सुरक्षा धोक्यांपासून नमूद कामगिरी पातळी साध्य नाही, सतत सुधारणा आवश्यक टीका करण्यात आली आहे, विद्यमान उपकरणे विसंगत झाला.
15 फक्त उत्पादन एक दशलक्ष पाउंड संकुल सांगणे पुरवठादार मध्यम जे सॉफ्टवेअर रेकॉर्ड आहे जबाबदार खर्च होईल, असे अस्वीकरण असू शकते जेथे आहे. कमाल काही डॉलर्स !!!!
गुणवत्ता योगदान आहे
16 सेवा प्रक्रिया सरलीकृत आणि सेवा 17 थोडासा प्रदान आणि सेवा विश्लेषण प्रदान कार्यवाही पूर्ण 18 कमी उत्पादने आणि सेवांची गुणवत्ता आणि सुस्पष्टता 19 सुधारणा 21 उत्तम ग्राहक माहिती 20 सेवा उत्तम शिवण प्रदान वैयक्तिक ग्राहक गरजा इंटरनेट द्वारे सेवा उत्पादने आणि सेवा 22 सोपे प्रवेश
आयटी मधील मोठ्या दर्जाच्या निकष मीलन
23 संपूर्ण जीवन चक्र एक दर्जेदार योजना 24 गुणवत्ता ISO9002 आणि TICKIT मानके संचालित आहे संचालित आहे महत्वाचे आहे. एक दर्जेदार धोरण आणि प्रवाही गुणवत्ता आहे, तर 25 गुणवत्ता फक्त अस्तित्वात करू शकता
हे धोरण व्यवस्थापन प्रणाली. 26 गुणवत्ता तीन दृष्टीकोनातून म्हणजे तांत्रिक, व्यवसाय आणि प्रशासकीय तसेच दृश्य वापरकर्ता वेळी पाहिले करण्यात येणार आहे
आयटी मध्ये 27 गुणवत्ता विकास सर्व पायऱ्या वापरकर्ता आणि व्यवसाय व्यवस्थापक सहभाग नियमित उत्पादन आणि ऑपरेशन पुनरावलोकन तसेच हिशेब तपासणी आयटी प्रणाली द्वारे, प्रामुख्याने व्यवस्थापित केली आहे.
आयटी मधील मोठ्या दर्जाच्या निकष मीलन
28 एक चांगला प्रकल्प व्यवस्थापन पद्धती 29 नियमित गुणवत्ता reviews प्रणाली 30 विस्तृत चाचणी एक दर्जेदार फाइल 31 राहणं आणि सविस्तर विकास आणि ऑपरेशन लॉग इन डाटाबेस, प्रक्रीया आणि पोस्ट-अंमलबजावणी 32 नियमित हिशेब तपासणी reviews 33 योग्य बदल व्यवस्थापन 34 सर्व स्तरांवर प्रशिक्षण
काही कार्यान्वित गुणवत्ता उपाय
35 वेळ माहिती आवश्यक आयटमवर प्रवेश करण्यासाठी
36 सोडून तारीख उपलब्ध माहिती आहे
37 वापरकर्ता इंटरफेस नॅव्हिगेट अवघडपणा एक आवश्यक करण्यासाठी
ऑपरेशन
38 ते एक नवीन कर्मचारी वेळ प्रणाली कसे वापरावे जाणून घेण्यासाठी
एक ग्राहक सेवा प्रदान प्रणाली 39 कसे सुसंगत आहे
40 टक्के प्रणाली ग्राहकांना उपलब्ध आहे
काही कार्यान्वित गुणवत्ता उपाय
41 आहे त्रुटींची संख्या 42 निराकरण करण्यासाठी आवश्यक वेळ प्रणाली सक्षम आहे वापरकर्त्याने क्वेरी संख्या उत्तर 43 रेटिंग क्लायंट प्रणाली 44 माहितीचा वापर इतर फंक्शनल युनिट्स द्या जे
माशाचे हाड आकृती
45 हे सोपे आकृती ग्राहक समस्या कारणे ओळख करुन गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक उपयुक्त सोपे साधन आहे.

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Чанар
МТ чанарын
үйлчилгээ, менежментийн чанар 1 Чанарын байгууллагын амжилтын хамгийн чухал хүчин зүйлийн хоёр гэж үзэж байна.
2 Чанарын үйлчлүүлэгч хүлээлтийг хангах тухай асуудал юм. Ийм хүлээлт уулзалт таны худалдан авагчид хэрэгцээг ойлгох, юу, хаана хэзээ, хэрхэн тэд та нар үйлчилгээг хүргэх гэж бодож уулзалт.
2 Энэ нь үйлчлүүлэгч хүлээлт шинэ чиг хандлагыг илрүүлэх зөвхөн илүү сайн, цаг үеэ олсон үйлчилгээг хангаж чадахгүй байгаа төдийгүй мэдээллийн уул уурхай, шийдвэр дэмжлэг системээр дамжуулан тусалж чадна.
3 Мэдээж хэрэглэгчид илүү сайн мэдээлэлтэй болмоор байна.
Програм хангамжийн чанарын шинж чанарууд
4 Үр дүнтэй
5 энгийн байдал
6 үр ашгийг
7 Найдвартай байдал
8 ойлгомжтой
9 Modifiability
10 Testability
МТ-д TQM
11 Нийт чанарын удирдлага (TQM) чанарын бидний үйл явцад барьсан хүчин зүйл нь гэж байгаа нь баттай үндэс суурийг бий болгох тухай асуудал юм. 12 Түүний найрлага нь:
Хэрэглэгч анхаарал хандуулах замаар о уулзалт хэрэглэгчийн хүлээлт
IS систем боловсруулах, засвар үйлчилгээ о тасралтгүй сайжруулах
о Байгууллага өргөн чанарын эд хөрөнгө
програм хангамжийн хэмжүүрийн гэгддэг о Сайн чанарын арга хэмжээ
МТ-д хэрэглэгчийн хүлээлт уулзалт – асуудлуудад
13-Харамсалтай нь IT систем ямар гарын авлага өөр байдаг алдаа бүрэн, хэрэглэгчийн ээлтэй байх биш, нэгэн байдлаар ажиллаж, зохих баримт бичгийг дутуу нь, хэцүү сургалтын муруй байх нь, хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байх, байх нь урт удаан уламжлалтай байна.
14 МТ-ийн систем нь одоо байгаа тоног төхөөрөмж нь нийцэхгүй байх нь байгаа аюулгүй байдлын аюул заналын, заасан гүйцэтгэлийн түвшинд хүрэхийн төлөө биш, тогтмол шинэчлэх шаардлагатай нь шүүмжилж байна.
15 Энэ нь зөвхөн бүтээгдэхүүний нэг сая фунт багц сэлбэг зөвхөн дээр програм хангамжийн бүртгэгдсэн дунд хариуцлага зардал болно гэж тусгасан татгалзлыг байж болох юм. хамгийн ихдээ хэдэн доллар !!!!
чанар хувь нэмэр IS
16 үйлчилгээний үйл ажиллагааг хялбарчлах, үйлчилгээний 17-жишиг үзүүлж, үйлчилгээний шинжилгээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, нарийвчлал 19 сайжруулах 21 сайн хэрэглэгчийн мэдээлэл дээр тухайн хэрэглэгчийн хэрэгцээнд үйлчилгээний 20 сайн оёдлын заасан аврах цаг 18 бууруулах өгсөн интернэтээр дамжуулан үйлчилгээнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 22 илүү хялбар нэвтрэх
МТ чанарын шалгуурыг уулзалт
23 Энэ нь бүхэл бүтэн амьдралын мөчлөгийн чанарын төлөвлөгөөний МТ 24 чанарын ISO9002 болон TICKIT стандартын дагуу зохицуулна дагуу зохицуулна IS нь чухал юм. Чанарын бодлого, сайн чанарын баримтжуулсан байгаа бол 25 чанар л байх болно
Энэ бодлогын удирдлагын систем. 26 IT чанар нь байна, тухайлбал техник, бизнес, үзэл захиргааны түүнчлэн хэрэглэгчийн цэг гурван талаас нь харж болно
МТ 27 чанарын хөгжлийн бүх үе шатанд хэрэглэгч болон бизнесийн менежер оролцоо, байнгын бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны тойм хамт түүнчлэн аудитын IT системд голчлон удирдаж байна.
МТ чанарын шалгуурыг уулзалт
28 Сайн төслийн удирдлагын арга зүй нь 29 Regular чанарын тогтолцооны 30 жагсаан шинжилгээний чанарын файлын 31 хөтлөх болон нарийвчилсан хөгжил, үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан, журам, дараах хэрэгжүүлэх 32 тогтмол аудит бүх түвшинд 33 зохистой өөрчлөлтийн удирдлагын 34 IT сургалт хянаж нэвтэрч хянаж
Зарим үйл ажиллагааны чанарын арга хэмжээ
35 цаг мэдээллийн шаардлагатай зүйл нэвтрэх
36 хэрхэн өнөөг хүртэл хүртээмжтэй мэдээлэл юм
37 хэрэглэгчийн интерфэйсийг үзэхээ төвөгтэй нь шаардлагатай хийх
үйл ажиллагаа
38 цаг энэ нь шинэ ажилтан авдаг системийг хэрхэн ашиглах талаар сурах
нь харилцагчийн үйлчилгээг хангах систем нь 39 хэр нийцэж байна
40 цаг хувь систем харилцагчид байдаг
Зарим үйл ажиллагааны чанарын арга хэмжээ
41 болох юу алдааны тоо, 42 засах шаардлагатай цаг 43 үйлчлүүлэгч системийн 44 нь бусад үйл ажиллагааны нэгжээр мэдээллийг ашиглах өгөх үнэлгээ хариулах систем чадаагүй байна хэрэглэгчийн хүсэлтэд тоо
загасны зураг
45 Энэ нь энгийн диаграмм хэрэглэгчийн асуудлын шалтгааныг тодорхойлох замаар чанарыг сайжруулах нь ашигтай энгийн арга хэрэгсэл юм.

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

အရည်အသွေး
အိုင်တီအတွက်အရည်အသွေး
ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အရည်အသွေး 1 အရည်အသွေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်နှစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြပါတယ်။
2 အရည်အသွေး client ကိုမျှော်လင့်တွေ့ဆုံအကြောင်းပါ။ ဘယ်မှာလာသောအခါနှင့်မည်သို့သူတို့သည်သင့်ကြောင်းဝန်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်ဖို့မြျှောလငျ့, လိုအပ်ချက်များနှင့်အဘယျသို့သင်တို့၏ဖောက်သည်ကိုနားလညျထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်များအစည်းအဝေးတွင်အစည်းအဝေး။
2 client ကိုမျှော်လင့်အသစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း detect မှပိုကောင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးအချိန်မီဝန်ဆောင်မှုပေးပေမယ့်လည်း data များကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်-ထောက်ခံမှုစနစ်များမှတဆင့်မသာအတွက်ကူညီပေးနိုင်သည်။
3 စင်စစ်ဖောက်သည်ပိုကောင်းအသိပေးဖြစ်ချင်တယ်။
Software ကိုအရည်အသွေးအ Attribute တွေ
4 အာနိသင်များ
5 အသုံးဝင်မှု
6 အသုံး
7 ယုံကြည်စိတ်ချရသော
8 နားလည်
9 Modify
10 Testability
အိုင်တီအတွက် TQM
11 စုစုပေါင်းအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု (TQM) အရည်အသွေးပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် built အချက်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီအခြေခံအုတ်မြစ်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းပါ။ 12 ယင်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများနေသောခေါင်းစဉ်:
ဖောက်သည်တစ်ဦးအာရုံမှတဆင့်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်အစည်းအဝေးဏ
အ IS စနစ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုဏ
o အဖွဲ့ကျယ်ပြန့်အရည်အသွေးကပိုင်ဆိုင်မှု
software ကိုမက်ထရစ်အဖြစ်လူသိများကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးမြင့်အစီအမံဏ
အိုင်တီအတွက်ဖောက်သည်မျှော်လင့်တွေ့ဆုံ – ပြဿနာများ
13 ကံမကောင်းစွာပဲအိုင်တီစနစ်များဘာကို manual ထက်အသုံးပြုသူဖော်ရွေဖြစ်ခြင်းမ, အကောင်အထည်ဖော်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ခြင်း၏, ခကျခဲတဲ့သင်ယူမှုကွေးရှိခြင်း၏, သငျ့လျြောသောစာရွက်စာတမ်းများချို့တဲ့၏, ကွဲပြားခြားနားသောသောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်၏အမှားများကို, အပြည့်အဝဖြစ်ခြင်း၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာများ ကပြောပါတယ်။
14 အိုင်တီစနစ်များလည်းရှိပြီးသားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်ခြင်းများအတွက်, လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်ခြင်း၏, ဖော်ပြထားသောစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ဆင့်ရရှိမအဘို့, စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်လိုအပ်သောအဘို့အပြစ်တင်ဝေဖန်ကြပြီ။
15 အိုင်တီတစ်ဦးသန်းပေါင်အထုပ်ပေးသွင်းမှသာ software ကိုမှတျတမျးတငျထားသောရက်နေ့တွင်အလတ်စား၏ထိုက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြတဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိမှသာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးမှာအနည်းငယ်ဒေါ်လာ !!!!
အရည်အသွေးအလှူငွေ IS
16 ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို simplifying နှင့်ဝန်ဆောင်မှု 17 benchmark ထောက်ပံ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများ၏အရည်အသွေးနှင့်တိကျ 19 တိုးတက်မှုအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည် 21 ကောင်း၏ဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဝန်ဆောင်မှု၏ 20 ကောင်း၏စက်ချုပ်ပေးထား turnaround အချိန် 18 လျှော့ချရေးထောက်ပံ့ အင်တာနက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများန်ဆောင်မှုမှ 22 ပိုလွယ် access ကို
အိုင်တီအတွက်အရည်အသွေးပြည့်စံတွေ့ဆုံ
23 ကဘဝတစျခုလုံးသံသရာအိုင်တီအတွက်အရည်အသွေးပြည့်အစီအစဉ်ကို 24 အရည်အသွေးအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်အရေးကြီးပါသည်အ ISO9002 နှင့် TICKIT စံချိန်စံညွှန်းများကအုပ်ချုပ်သည်။ တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးမူဝါဒနှင့်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ရညျအသှေးရှိလြှငျ 25 အရည်အသွေးသာတည်ရှိနိုင်
ဤမူဝါဒများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ အိုင်တီရဲ့အရည်အသွေးခုနှစ်တွင် 26 အမည်ရနည်းပညာ, စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ရှုမြင်အသုံးပြုသူအမှတ်သုံးအမြင်များမှကြည့်ရှုခံရဖို့ရှိပါတယ်
အိုင်တီ 27 အရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်, ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များနှင့်စစ်ဆင်ရေးပြန်လည်သုံးသပ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အိုင်တီစနစ်များစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူနှင့်စီးပွားရေးမန်နေဂျာပါဝင်ပတ်သက်မှုအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသည်။
အိုင်တီအတွက်အရည်အသွေးပြည့်စံတွေ့ဆုံ
28 A ကောင်းဆုံးစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် 29 ပုံမှန်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အရည်အသွေးကဖိုင်စနစ်တွေ 31 စောင့်ရှောက်၏ 30 exhaust စမ်းသပ်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးနှင့်အသေးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေး, databases ကို 32 ပုံမှန်စာရင်းစစ် log လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ post-အကောင်အထည်ဖော်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာ 33 သင့်လျော်ပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှု 34 အိုင်တီလေ့ကျင့်ရေးသုံးသပ်ပြီး
တချို့ကလုပ်ငန်းလည်ပတ်အရည်အသွေးမြင့်အစီအမံ
35 အချက်အလက်များ၏လိုအပ်သောပစ္စည်းကိုဝင်ရောက်ဖို့အချိန်
ရက်စွဲအထိသုံးစွဲနိုင်သတင်းအချက်အလက်များသည်အဘယ်မျှ 36
37 တစ်လိုအပ်တဲ့ဖျော်ဖြေဖို့ user interface ကိုသွားလာ၏ရှုပ်ထွေး
စစ်ဆင်ရေး
38 က system ကိုအသုံးပွုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်သစ်တစ်ခုဝန်ထမ်းကြာအချိန်
39 ဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုပေးစနစ်ဘယ်လိုကိုက်ညီသည်
40 စနစ်တစ်ခု clients များရရှိနိုင်ပါသည်အချိန်များ၏ရာခိုင်နှုန်း
တချို့ကလုပ်ငန်းလည်ပတ်အရည်အသွေးမြင့်အစီအမံ
41 IS အတွက်အမှားအယွင်းများ၏နံပါတ်နှင့်စနစ် clients များစနစ် 44 မှအခြားအလုပ်လုပ်တဲ့ယူနစ်အားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုမှုပေးသော 43 rating ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့မဟုတ်သည့်အသုံးပြုသူမေးမြန်းချက် 42 အရေအတွက်မှာပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့
အဆိုပါ fishbone ပုံ
45 ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပုံဖောက်သည်ပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများဖော်ထုတ်နေဖြင့်အရည်အသွေးပြည့်တိုးတက်လာဖို့တစ်အသုံးဝင်သောရိုးရှင်းသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

गुणस्तर
आईटी गुणस्तरीय
सेवा र व्यवस्थापनको गुणस्तर को 1 गुणस्तर संगठन को सफलता मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक को दुई रूपमा मानिन्छ।
2 गुणस्तर ग्राहक आशा बैठक बारेमा छ। यस्तो आशा बैठक समझ आफ्नो ग्राहकहरु आवश्यकता र के, कहाँ कहिले र कसरी तिनीहरूले तपाईं सेवा प्रदान गर्न आशा बैठक।
2 यो ग्राहक आशा मा नयाँ रुझान पत्ता लगाउन मात्र अझ राम्रो र समय सुहाउँदो सेवा प्रदान गर्न मा तर पनि डाटा खानी र निर्णय-समर्थन प्रणाली मार्फत मदत गर्न सक्छ।
3 पक्कै ग्राहकहरु राम्रो जानकार हुन चाहन्छु।
सफ्टवेयर गुणस्तर विशेषताहरु
4 प्रभावहरु
5 उपयोगिता
6 क्षमता
7 विश्वसनीयता
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
आईटी मा TQM
11 कुल गुणस्तर व्यवस्थापन (TQM) गुणस्तर हाम्रो प्रक्रियाहरू निर्माण कारक मा एक रूपमा अवस्थित जो दृढ जग सिर्जना गर्ने बारेमा छ। 12 यसको सामाग्री हो:
एक ग्राहक ध्यान मार्फत ओ सभा ग्राहक आशा
को छ प्रणाली विकास र मर्मतका को ओ सतत सुधार
ओ संगठन व्यापक गुणस्तर स्वामित्व
सफ्टवेयर मापन रूपमा चिनिने ओ स्तरीय उपाय
आईटी उपभोक्ताको आशा बैठक – समस्याहरू
13 दुर्भाग्यवश आईटी प्रणाली त्रुटिहरू को पूर्ण तरिकामा काम गर्ने, उचित दस्तावेज कमी को, एक कठिन सिकने भएको, लागू गर्न, हुनुको प्रयोगकर्ता अनुकूल रहेको छैन को कठिन हुनुको एक लामो परम्परा जो के को मार्गदर्शन भन्दा फरक छ छ भन्छन्।
14 आईटी प्रणाली पनि अवस्थित उपकरण संग असंगत भएकोमा, हुनुको सुरक्षा धम्की को यसो प्रदर्शन स्तर प्राप्त छैन, लागि स्थिर अपग्रेड आवश्यकता, लागि आलोचना गरिएको छ।
15 आईटी एक लाख पाउन्ड प्याकेज आपूर्तिकर्ता मात्र सफ्टवेयर रेकर्ड गरिएको छ जो मा मध्यम को उत्तरदायी लागत हुनेछ बताउँदै एक त्याग हुन सक्छ जहाँ मात्र उत्पादन हो। बढीमा केही डलर !!!!
गुणस्तर लागि योगदान छ
16 सेवा प्रक्रिया सरलीकृत र सेवा 17 बेंचमार्किंग प्रदान र सेवाहरूको विश्लेषण प्रदान बदलाव समय को 18 रिडक्सन उत्पादन र सेवा को गुणस्तर र सटीक मा 19 सुधार 21 राम्रो ग्राहक जानकारी मा व्यक्तिगत ग्राहक को आवश्यकता सेवा को 20 राम्रो tailoring प्रदान इन्टरनेट मार्फत सेवाहरूमा उत्पादन र सेवा 22 सजिलो पहुँच
आईटी गुणस्तरीय मापदण्ड बैठक
23 यो सारा हो भनेर जीवन चक्र एक गुणवत्ता योजना आईटी मा 24 गुणवत्ता ISO9002 र TICKIT स्तरअनुसार शासित छ द्वारा शासित छ महत्त्वपूर्ण छ। 25 गुणस्तर त्यहाँ एक गुणवत्ता नीति र राम्रो दस्तावेज गुण हो भने मात्र अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ
यो नीति लागि व्यवस्थापन प्रणाली। 26 आईटी गुणस्तर मा तीन दृष्टिकोण देखि अर्थात् प्रौद्योगिकी, व्यापार र दृश्य को प्रशासनिक साथै प्रयोगकर्ता बिन्दु देख्यो गर्न छ
आईटी मा 27 गुणस्तर विकास सबै चरणमा प्रयोगकर्ता र व्यापार प्रबन्धक संलग्नता, नियमित उत्पादन र अपरेसन समीक्षा द्वारा साथै द्वारा लेखापरीक्षण आईटी प्रणाली द्वारा मुख्य रूप व्यवस्थित गरिएको छ।
आईटी गुणस्तरीय मापदण्ड बैठक
28 राम्रो परियोजना व्यवस्थापन पद्धति 29 नियमित गुणस्तर समीक्षाएँ प्रणाली को 30 Exhaustive परीक्षण गुण फाइल को 31 राखन र एक विस्तृत विकास र सञ्चालनका लग डेटाबेस प्रक्रिया र पोस्ट-कार्यान्वयनको 32 नियमित लेखापरीक्षण समीक्षाएँ 33 उचित व्यवस्थापन परिवर्तन 34 आईटी सबै स्तर मा प्रशिक्षण
केही परिचालन गुणस्तर उपाय
35 जानकारी आवश्यक वस्तु पहुँच गर्न समय
36 कसरी मिति पहुँचयोग्य जानकारी छ
37 आवश्यक प्रदर्शन गर्न प्रयोगकर्ता इन्टरफेस नेभिगेट को जटिलता
सञ्चालन
38 यो एक नयाँ कर्मचारी लिन्छ समय प्रणाली कसरी प्रयोग गर्न सिक्ने
एक ग्राहक सेवा प्रदान गर्न मा सिस्टम 39 कसरी लगातार छ
40 समय प्रतिशत प्रणाली ग्राहकहरु उपलब्ध छ
केही परिचालन गुणस्तर उपाय
41 छ त्रुटिहरू संख्या र समाधान गर्न 42 आवश्यक समय 43 जवाफ प्रणाली सकेको छ जो प्रयोगकर्ता प्रश्नहरु को संख्या दर्जा ग्राहकहरु प्रणाली 44 अन्य कार्यात्मक एकाइहरु द्वारा जानकारी प्रयोग गर्न दिन जो
यो fishbone रेखाचित्र
45 यो सरल रेखाचित्र ग्राहक समस्या को कारणहरू पहिचान गरेर गुणस्तर सुधार गर्न उपयोगी सरल उपकरण हो।

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kvalitet
Kvalitet i IT
1 Kvalitet på tjenestene og kvaliteten på ledelsen regnes som to av de viktigste faktorene i suksess for organisasjoner.
2 Kvalitet handler om å møte klienten forventninger. Møte slike forventninger møtet forstå kundenes behov og hva, hvor, når og hvordan de forventer du å levere den tjenesten.
2 Det kan hjelpe i ikke bare å tilby en bedre og mer tidsriktig service, men også gjennom data mining og beslutningsstøttesystemer for å oppdage nye trender i kundens forventninger.
3 Gjerne kunder ønsker å bli bedre informert.
Programvare kvalitetsegenskaper
4 Effektivitet
5 Usability
6 Effektivitet
7 Pålitelighet
8 Forståelighet
9 modifiserbarhet
10 testbarhet
TQM i IT
11 Total Quality Management (TQM) handler om å skape en forankring i hvilken kvalitet eksisterer som en i bygget faktor i våre prosesser. 12 Dets ingredienser er:
o Møte kundenes forventninger gjennom et kundefokus
o Kontinuerlig forbedring av IS systemutvikling og vedlikehold
o Organisering bredt kvalitet eierskap
o God kvalitet tiltak som er kjent som programvare beregninger
Møte kundenes forventninger i IT – Problemer
13 Dessverre er det IT-systemer har en lang tradisjon for å være full av feil, for ikke å være brukervennlig, for å være vanskelig å gjennomføre, for å ha en vanskelig læringskurve, for å mangle skikkelig dokumentasjon, for å jobbe på en måte som er annerledes enn hva den manuelle sier.
14 IT-systemer har også blitt kritisert for å kreve konstant oppgraderinger, for ikke å oppnå angitte ytelsesnivåer, av å være sikkerhetstrusler, for å være uforenlig med eksisterende utstyr.
15 Det er det eneste produkt hvor en million pund pakke kan ha en ansvarsfraskrivelse som sier at leverandøren vil kun være ansvarlig kostnaden av mediet som Programvaren er innspilt. Et par dollar på det meste !!!!
ER bidrag til kvalitet
16 Forenkling av serviceprosessen og tjenesten leveres 17 Benchmarking og analyse av tjenester tilgjengelig 18 Reduksjon av behandlingstid 19 Forbedring av kvalitet og presisjon av produkter og tjenester tilgjengelig 20 Bedre tilpasning av tjenesten til behovene til den enkelte kunde 21 Bedre kundeinformasjon på produkter og tjenester 22 enklere tilgang til tjenester via internett
Møte kvalitetskriterier i IT
23 Det er viktig at hele IS livssyklus er styrt av en kvalitetsplan 24 Kvalitet i IT styres av ISO9002 og TickIT standarder. 25 Kvalitet kan bare eksistere hvis det er en kvalitet politikk og godt dokumentert kvalitet
styringssystem for denne politikken. 26 I IT kvalitet har å bli sett på fra tre perspektiver nemlig det tekniske, business og administrative samt brukersynspunkt
27 Kvalitet i IT er i hovedsak styres av brukeren og forretningsfører engasjement i alle faser av utviklingen, med vanlig produkt og drift gjennomgang samt ved revisjon IT-systemer.
Møte kvalitetskriterier i IT
28 En god prosjektledelse metodikk 29 Vanlig kvalitet vurderinger 30 Uttømmende testing av systemer 31 Føring av en kvalitet fil og en detaljert utvikling og drift logg 32 Regelmessig revisjon av databaser, prosedyrer og post-implementering vurderinger 33 Riktig endringsledelse 34 IT-opplæring på alle nivåer
Noen kvalitetsmål drifts
35 Tiden for å få tilgang til et nødvendig element av informasjon
36 Hvordan oppdatert er tilgjengelig informasjon
37 Kompleksiteten i å navigere i brukergrensesnittet for å utføre en nødvendig
operasjon
38 Tiden det tar en ny medarbeider til å lære å bruke systemet
39 Hvor konsekvent er systemet i å tilby en kundeservice
40 prosent av tiden et system er tilgjengelig for kunder
Noen kvalitetsmål drifts
41 Antall feil i ER og tiden det tar å fikse 42 Antallet brukerspørringer som systemet ikke har vært i stand til å svare på 43 Rangeringen som klienter gi til systemet 44 Bruk av informasjon av andre funksjonelle enheter
Fiskebein diagram
45 Denne enkle diagrammet er et nyttig enkelt verktøy for å forbedre kvaliteten ved å identifisere årsakene til kundens problemer.

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

د کیفیت د
په IT کیفیت
د خدمتونو او د مدیریت د کیفیت د 1 د کیفیت په توګه د سازمانونو د بریالیتوب په هغه تر ټولو مهم عوامل دوه بلل شوي دي.
2 د کیفیت د مراجعينو تمې غونډې په اړه ده. غونډه د داسې تمې غونډه کې ستاسو د پېرودونکو اړتياوې درک او هغه څه، چې کله او څنګه دوی تمه کوي چې تاسو چې د خدماتو وړاندې کړي.
2 دا موضوع کوالی شی نه يوازې يو ښه او پر وخت خدمتونه وړاندې کول خو هم د معلوماتو د راايستلو او د پرېکړې د مالتړ د سيستم له لارې سره مرسته وکړي تر څو د مراجعینو تمې نوي بهیرونه کشف کړي.
3 یقینا پېرېدونکو غواړي ښه معلومات وي.
د پوستکالي د کیفیت د صفاتو
4 د اغیزمنتیا
5 ادراه
6 موثريت
7 اعتبار د
8 پوه شو
9 Modifiability
10 Testability
په IT سکما
11 Total د کیفیت د مدیریت (سکما) د يو شرکت د بنسټ په کوم کې چې په زموږ په پروسو جوړ عامل یو کیفیت شتون د رامنځته کولو په اړه ده. 12 د هغې اجزا دي:
یو مشتري د تمرکز له لارې o د غونډې د مشتريانو د تمې
o د دی سیستم د پراختیا او ساتنې په دوامداره توګه ښه والی
o اداره پراخه کیفیت مالکیت
o د ښه کيفيت د اقداماتو په توګه سافټ معيارونو په نامه
په IT مشتريانو د تمې غونډه – Problems
13 له بده مرغه د سیستم لري، د چې د غلطيو ډک، د نه د کارونکي دوستانه، د دې مشکل د درلودلو د زده کړې يوه ستونزمنه کږه، د مناسب اسناد نلري، په يوه لاره کار کوي تر څو د پلي کولو، د يو ډېر پخوانی دود دی چې هغه څه دي چې لارښود څخه توپیر وايي.
14 د سیستم لپاره د اړتیا پرله پسې نوي کول، د امنيتي ګواښونو په څرګنده د فعالیت کچه د نه رسیدو، لپاره هم سختې نيوکې شوې وې، د سره د موجودو تجهیزاتو نامتوافق دي.
15 دا یوازینۍ محصول پکې یو میلیون پونډ بسته کېدای شي يو يې دادعا چې د عرضه کوونکي به يوازې د متوسط کوم باندې چې د سافټویر د ثبت مسؤل لګښت ولري. يو څو ډالرو په ټولو !!!!
ده د کیفیت ونډه
16 په خدمت پروسه ساده او د خدمتونو د 17 معيارونو ټاکل برابر او د خدمتونو تحلیل برابر د خپل لاګت د وخت 18 د کمولو په د توليداتو او خدماتو د کیفیت او دقت 19 د ښه والي 20 د خدمتونو د ښه خیاطۍ لپاره چې د افرادو د مشتريانو د اړتياوو د 21 غوره د پېرېدونکو معلومات ورکړل د توليداتو او خدماتو د 22 اسانه د انټرنيټ له لارې د خدمتونو ته د السرسي
په IT کیفیت د معیارونو په غونډه
23 دا مهمه ده چې د ټول ده د ژوند د دوران د کیفیت د پلان په IT 24 د کیفیت د ISO9002 او TICKIT معيارونو له خوا د حکومت له خوا اداره کیږي. 25 د کیفیت یوازې شتون کولای شي که د کیفیت د پالیسی او په سمه توګه مستند کیفیت شتون لري
چې د دې پاليسۍ د مدیریت د سیستم. 26 په IT کيفيت ته وکتل يعنې له درې لیدلورو د تخنیکي، سوداګریز او اداري او همدارنګه د محتویات کارونکي ټکی شي
په IT 27 د کیفیت په عمده خوا د پرمختګ په ټولو پړاوونو کې د کارونکي او د سوداګرۍ مدیر لاس لرل، له خوا په منظم ډول محصول او عملیاتو بیاکتنه او همدارنګه د تفتیش د سیستم اداره.
په IT کیفیت د معیارونو په غونډه
28 يو پروژه په ښه مدیریت میتودولوژي 29 منظم کیفیت بیا کتنه 30 د سيسټمونو اړخيز ازموینه د د کیفیت د دوتنې 31 ساتل او يو تفصيلي پراختیا او عملیاتونو log 32، د ډیټابیس، کړنلارو او د تطبيق په منظمه تفتیش کتنه 33 مناسب مدیریت د بدلون 34 IT په ټولو کچو کې روزنې
ځینې عملیاتي کیفیت اقدامات
35 د وخت ته د معلوماتو د اړتیا توکی لاسرسی
36 څنګه تر اوسه ده د السرسۍ وړ معلومات
37 د کارن برسیر navigating پیچلتیا ته د اړتيا ترسره
د عملياتو
38 هغه موده چې یو نوی مامور اخلي ترڅو ډول دغه نظام د کارولو د زده
په یو مشتري خدمتونو د وړاندي کولو د سیستم د 39 څنګه برابره ده
40 د وخت فیصدي یو سیستم دی چې د مراجعينو شته
ځینې عملیاتي کیفیت اقدامات
41 په دی غلطيو شمېره او د وخت اړتیا ته ورکوی 42 د کارونکي پوښتنو شمیر چې د سيستم نه دی توانیدلی چې 43 ځواب کچونه چې مشتریانو ته د نظام 44 د نورو له خوا فعال واحدونه د معلوماتو د استعمال
د fishbone دیاګرام
45 دا ساده دیاګرام له خوا د مشتريانو د ستونزو لاملونه په ګوته کيفيت د ښه والي له پاره يو ګټور ساده وسیله ده.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

کیفیت
کیفیت در IT
1 کیفیت خدمات و کیفیت مدیریت به عنوان دو از عوامل مهم در موفقیت سازمان باشد.
2 کیفیت است برآورده ساختن انتظارات مشتری. ملاقات چنین جلسه انتظارات درک نیازهای مشتریان خود و چه، که در آن زمانی و چگونه آنها از شما انتظار برای ارائه خدمات است که.
2 این می تواند در نه تنها به ارائه خدمات بهتر و به موقع تر بلکه از طریق سیستم های داده کاوی و پشتیبانی از تصمیم گیری برای کمک به تشخیص گرایش های جدید در انتظارات مشتری.
3 مطمئنا مشتریان می خواهید بهتر آگاهانه.
ویژگی های کیفیت نرم افزار
4 اثربخشی
5 قابلیت
6 بهره وری
7 قابلیت اطمینان
8 فهم
9 اصلاح
10 آزمون پذیری
مدیریت کیفیت جامع در IT
11 مجموع مدیریت کیفیت (TQM) است در مورد ایجاد یک بنیان محکم است که در آن با کیفیت به عنوان یک عامل در ساخته شده در فرآیندهای ما وجود دارد. 12 مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از:
O انتظارات مشتری جلسه از طریق تمرکز و ضوابط
O بهبود مستمر از توسعه و نگهداری سیستم است
سازمان O مالکیت کیفیت گسترده
O اقدامات با کیفیت خوب شناخته شده به عنوان معیارهای نرم افزار
نشست انتظارات مشتری در آن – مشکلات
13 متاسفانه سیستم های فناوری دارای سنت طولانی از پر از اشتباهات بودن، بودن کاربر پسند، از دشوار بودن به پیاده سازی، داشتن یک منحنی یادگیری دشوار است، فاقد مستندات مناسب، از کار در یک راه از آنچه کتابچه راهنمای متفاوت است می گوید.
14 سیستم IT نیز برای نیاز ارتقاء ثابت، برای دستیابی به سطح عملکرد نمی اظهار داشت، بودن تهدیدات امنیتی انتقاد قرار گرفته است، برای با تجهیزات موجود همخوانی ندارد.
15 این محصول تنها که در آن یک بسته میلیون پوند ممکن است یک سلب مسئولیت بیان کرد که با عرضه کننده کالا تنها هزینه در قبال این رسانه که در نرم افزار ثبت شده است خواهد بود است. چند دلار در اکثر !!!!
است کمک به کیفیت
16 ساده سازی روند خدمات و خدمات ارائه شده 17 معیار و تجزیه و تحلیل خدمات ارائه شده 18 کاهش زمان چرخش 19 بهبود در کیفیت و دقت از محصولات و خدمات 20 خیاطی بهتر از خدمات به نیازهای مشتری فردی 21 اطلاعات بهتر به مشتریان در ارائه دسترسی محصولات و خدمات 22 آسانتر به خدمات از طریق اینترنت
معیارهای کیفیت در IT
23 مهم این است که کل است چرخه زندگی توسط یک طرح با کیفیت 24 کیفیت در این است که توسط ISO9002 و استاندارد Tickit با اداره اداره می شود. 25 کیفیت تنها می تواند وجود داشته اگر یک خط مشی کیفیت و کیفیت خوبی مستند وجود دارد
سیستم مدیریت برای این سیاست. 26 در کیفیت آن را به در از سه منظر یعنی فنی، کسب و کار و اداری و همچنین نقطه نظر کاربر نگاه می شود
27 کیفیت در این است که عمدتا توسط کاربر و مدیر کسب و کار دخالت در تمام مراحل توسعه، توسط محصول به طور منظم و بررسی عملیات و همچنین توسط سیستم های فناوری حسابرسی اداره می شود.
معیارهای کیفیت در IT
28 مدیریت پروژه خوب روش 29 با کیفیت به طور منظم بررسی 30 تست جامع از سیستم های 31 نگهداری از یک فایل با کیفیت و توسعه دقیق و عملیات ورود 32 حسابرسی منظم از پایگاه داده ها، روش ها و پس از اجرا بررسی 33 مناسب مدیریت تغییر آموزش 34 آن در تمام سطوح
برخی از اقدامات عملیاتی با کیفیت
35 ساعت برای دسترسی به یک آیتم مورد نیاز از اطلاعات
36 چگونه اطلاعات به روز در دسترس است
37 پیچیدگی مرور رابط کاربر را به انجام مورد نیاز
عمل
38 ساعت طول می کشد یک کارمند جدید به یاد بگیرند که چگونه به استفاده از سیستم
سیستم در ارائه خدمات به مشتریان 39 چگونه سازگار است
40 درصد از زمان یک سیستم موجود به مشتریان است
برخی از اقدامات عملیاتی با کیفیت
41 تعداد خطاها است و در زمان مورد نیاز به تعمیر 42 تعداد کاربر نمایش داده شد که در آن سیستم قادر بوده است به پاسخ 43 امتیاز که مشتریان را به سیستم 44 استفاده از اطلاعات با دیگر واحدهای عملیاتی
نمودار استخوان ماهی
45 این نمودار ساده یک ابزار ساده مفید برای بهبود کیفیت با شناسایی علل مشکلات مشتری است.

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Jakość
Jakość w IT
1 Jakość usług i jakości zarządzania, są uważane za dwa z najważniejszych czynników sukcesu organizacji.
2 Jakość jest o spełnieniu oczekiwań klientów. Spotkanie takie oczekiwania spotkanie zrozumienie potrzeb klientów, a co, gdzie, kiedy iw jaki sposób oczekiwać, aby dostarczać tę usługę.
2 To może pomóc nie tylko w zapewniając lepszą i szybszą obsługę, ale także za pośrednictwem systemów eksploracji danych i wspierających podejmowanie decyzji, aby wykryć nowe trendy w oczekiwaniach klientów.
3 Z pewnością klienci chcą być lepiej poinformowani.
Atrybuty jakości oprogramowania
4 Efektywność
5 Użyteczność
6 Efektywność
7 Niezawodność
8 Zrozumiałość
9 modyfikowalności
10 Testowalność
TQM w IT
11 Total Quality Management (TQM) wynosi około tworząc solidną podstawę, w której istnieje jakości jako czynnik w wybudowanym w naszych procesów. 12 Jego składnikami są:
O oczekiwania klientów Zgromadzenie poprzez skoncentrowanie klienta
O Ciągłe doskonalenie rozwoju i utrzymania systemów jest
Organizacja o szerokości własności jakości
o Dobry środki jakości znane jako metryk
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w branży IT – problemy
13 Niestety systemy informatyczne mają długą tradycję bycia pełne błędów, nie jest w przyjazny dla użytkownika, bycia trudne do zrealizowania, posiadania trudnego krzywej uczenia się, z braku odpowiedniej dokumentacji, pracy w sposób, który jest inny niż to, co w podręczniku mówi.
14 systemy zostały również krytykowany za wymagające stałej aktualizacji, za nieosiągnięcie określonych poziomów wydajności, bycia zagrożeniami, za to, że niezgodne z istniejącym sprzętem.
15 Jest to jedyny produkt, gdzie pakiet milionów funtów może mieć zastrzeżenie stwierdzające, że dostawca będzie zobowiązany jedynie koszt nośnika, na którym program jest nagrywany. Kilka dolarów na najbardziej !!!!
Stanowi wkład w jakość
16 Uproszczenie procesu obsługi oraz usługi świadczone 17 analizy porównawczej i świadczonych usług 18 Redukcja czasu realizacji 19 Poprawa jakości i precyzji produktów i usług, pod warunkiem, 20 lepiej dopasować usługi do potrzeb klienta indywidualnego 21 Lepsze informowanie klienta na produkty i usługi 22 Łatwiejszy dostęp do usług za pośrednictwem Internetu
Spełnienia kryteriów jakości w IT
23 Ważne jest, że całość jest cykl życia jest regulowane przez plan jakości 24 Jakością jest ona uregulowana przez ISO9002 i norm TICKIT. 25 Jakość może istnieć tylko wtedy, gdy jest polityka jakości i dobrze udokumentowane jakości
System zarządzania dla tej polityki. 26 W jakości, które należy spojrzeć z trzech perspektyw mianowicie technicznych, biznesowych i administracyjnych, a także punktu widzenia użytkownika
27 Jakość w IT jest zarządzana głównie przez użytkownika i business manager uczestniczyć we wszystkich etapach rozwoju produktu, poprzez regularne i przeglądu operacji, jak również przez audytu systemów informatycznych.
Spełnienia kryteriów jakości w IT
28 Dobre zarządzanie projektami Metodologia 29 Regularne jakości opinie 30 Wyczerpujące badania systemów 31 Przechowywanie pliku jakości oraz szczegółowy rozwój i operacje logowania 32 Regularne inspekcji baz danych, procedur i porealizacyjnej opinie 33 Właściwe zarządzanie zmianą szkolenie 34 IT na wszystkich poziomach
Niektóre środki operacyjne jakości
35 czas dostępu do wymaganego elementu informacji
36 Jak się do tej pory jest dostępna informacja
37 Złożoność nawigacji interfejsu użytkownika przeprowadzić wymagane
działanie
38 Czas potrzebny nowego pracownika, aby dowiedzieć się, jak korzystać z systemu
39 Jak spójna jest system zapewnienia obsługi klienta
40 procent czasu system jest dostępny dla klientów
Niektóre środki operacyjne jakości
41 Liczba błędów w IS a czas potrzebny do ustalenia 42 Liczba zapytań użytkowników, które system nie był w stanie odpowiedzieć na 43 Ocena której klienci dać do systemu 44 wykorzystania informacji przez inne jednostki funkcjonalne
Schemat Fishbone
45 Ten prosty schemat jest przydatna proste narzędzie do poprawy jakości poprzez określenie przyczyny problemów klientów.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Qualidade
Qualidade em TI
1 Qualidade de serviços e qualidade da gestão são considerados como dois dos fatores mais importantes para o sucesso das organizações.
2 A qualidade é quase a atingir as expectativas do cliente. Reunião tais expectativas reunião entender suas necessidades de clientes e que, onde, quando e como eles esperam que você para entregar esse serviço.
2 Pode ajudar, não só na prestação de um serviço melhor e mais oportuna, mas também através de sistemas e de mineração de dados de apoio à decisão para detectar novas tendências em expectativas do cliente.
3 Certamente os clientes querem ser mais bem informados.
atributos de qualidade de software
4 Eficácia
5 Usabilidade
6 Eficiência
7 Fiabilidade
8 Compreensibilidade
9 Modificabilidade
10 Testability
TQM em TI
11 Total Quality Management (TQM) é sobre a criação de uma base sólida em que existe qualidade como no fator construído em nossos processos. 12 Seus ingredientes são:
O expectativas dos clientes Meeting através de um foco no cliente
o A melhoria contínua do desenvolvimento e manutenção de sistemas é
o Organização propriedade qualidade ampla
• medidas de boa qualidade conhecidas como métricas de software
Às expectativas dos clientes em TI – Problemas
13 Infelizmente, os sistemas de TI têm uma longa tradição de ser cheio de erros, de não ser de fácil utilização, de ser difícil de implementar, de ter uma curva de aprendizado difícil, de falta de documentação adequada, de trabalhar de uma forma que é diferente do que o manual diz.
14 sistemas de TI também têm sido criticados por necessidade de atualizações constantes, para não atingir os níveis de desempenho estabelecidos, de ser ameaças de segurança, por ser incompatível com o equipamento existente.
15 É o único produto onde um pacote de milhões de libras pode ter um aviso informando que o fornecedor só será custo responsável do meio no qual o software é registrado. A poucos dólares no máximo !!!!
É contribuição para a qualidade
16 A simplificação do processo de serviço eo serviço prestado 17 benchmarking e análise dos serviços prestados 18 Redução do tempo de resposta 19 Melhoria na qualidade e precisão dos produtos e serviços prestados 20 A adequação do serviço às necessidades de cada cliente 21 Melhores informações ao cliente sobre acesso de produtos e serviços 22 mais fácil aos serviços através da internet
Satisfazendo critérios de qualidade em TI
23 É importante que o todo é ciclo de vida é regida por um plano de qualidade 24 Qualidade em TI é regido pela ISO9002 e normas TickIT. 25 Qualidade só pode existir se houver uma política de qualidade e de qualidade bem documentado
sistema de gestão para esta política. 26 Na qualidade de TI tem de ser olhado de três perspectivas ou seja, a técnica, comercial e administrativa, bem como o ponto de vista do usuário
27 Qualidade em TI é gerido principalmente pela participação do usuário e gerente de negócios em todas as fases de desenvolvimento, por produto e revisão regulares operações, bem como pelos sistemas de TI de auditoria.
Satisfazendo critérios de qualidade em TI
28 Um bom gerenciamento de projeto metodologia 29 qualidade revisões regulares de 30 teste exaustivo de sistemas de 31 Manutenção de um arquivo de qualidade e um desenvolvimento detalhado e operações de log 32 de auditoria regular de bancos de dados, procedimentos e pós-implementação Comentários 33 Proper gerenciamento de mudanças de formação 34 de TI em todos os níveis
Algumas medidas de qualidade operacional
35 O tempo para acessar um item necessário de informações
36 Como até à data é a informação acessível
37 A complexidade da navegação na interface do usuário para executar uma necessária
operação
38 O tempo que leva um novo funcionário para aprender a usar o sistema
39 Como consistente é o sistema na prestação de um serviço ao cliente
40 A percentagem de tempo que um sistema está disponível para clientes
Algumas medidas de qualidade operacional
41 O número de erros na IS e o tempo necessário para corrigir 42 O número de consultas de usuários que o sistema não foi capaz de responder a 43 A avaliação que os clientes dão ao sistema 44 O uso da informação por outras unidades funcionais
O diagrama espinha de peixe
45 Este diagrama simples é uma simples ferramenta útil para melhorar a qualidade, identificando as causas dos problemas dos clientes.

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ਕੁਆਲਟੀ
ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 1 ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ.
2 ਕੁਆਲਟੀ ਗਾਹਕ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, ਜਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲ.
2 ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ-ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
3 ਯਕੀਨਨ ਗਾਹਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੁਣ
4 ਪ੍ਰਭਾਵ
5 ਰੈ
6 ਕੁਸ਼ਲ
7 ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
ਆਈਟੀ ਵਿਚ TQM
11 ਕੁੱਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (TQM) ਇੱਕ ਫਰਮ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ. 12 ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ:
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਗਾਹਕ ਉਮੀਦ
IS ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ o ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਹੇ ਸੰਗਠਨ ਚੌੜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਹੇ ਚੰਗਾ ਉੱਤਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਉਪਾਅ
ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੈਠਕ – ਸਮੱਸਿਆ
13 ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ,, ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
14 ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ.
15 ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੇਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਮੱਧਮ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਰਜ ਹੈ ਦੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਲਰ !!!!
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
16 ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 17 Benchmarking ਮੁਹੱਈਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਲਪ ਵਾਰ ਦੇ 18 ਘਟਾਉਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਚ 19 ਸੁਧਾਰ 21 ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ 20 ਵਧੀਆ ਸਿਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 22 ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚ
ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੈਠਕ
23 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ 24 ਕੁਆਲਟੀ ISO9002 ਅਤੇ TICKIT ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਣ ਹੈ 25 ਗੁਣ, ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. 26 ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝਲਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਆਈਟੀ ਵਿਚ 27 ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਿਯਮਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਿਤ ਹੈ.
ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੈਠਕ
28 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀ 29 ਰੈਗੂਲਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 30 ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਫਾਇਲ ਦੇ 31 ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਇਨ 32 ਡਾਟਾਬੇਸ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 33 ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 34 ਆਈਟੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਾਅ
35 ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
36 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
37 ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਝਰੋਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ
38 ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ
39 ਕਰਨਾ ਇਕਸਾਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
40 ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਾਅ
41 ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ 42 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 44 ਹੋਰ ਕੰਮ ਯੂਨਿਟ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਦੇਣ
fishbone ਚਿੱਤਰ
45 ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਗਾਹਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦ ਹੈ.

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Calitate
Calitate în domeniul IT
1 Calitatea serviciilor și a calității managementului sunt considerate ca fiind doi dintre cei mai importanți factori în succesul organizațiilor.
2 Calitatea înseamnă satisfacerea așteptărilor clienților. Satisfacerea acestor așteptări de întâlnire înțelegerea nevoilor clienților și ceea ce, în cazul în care, atunci când și modul în care se așteaptă să livreze acel serviciu.
2 Aceasta poate ajuta nu numai furnizarea unui serviciu mai bun și mai mult în timp util, dar, de asemenea, prin intermediul unor sisteme de exploatare a datelor și decizie de sprijin pentru a detecta noile tendințe la nivelul așteptărilor clienților.
3 Desigur, clienții doresc să fie mai bine informați.
Atributele de calitate software-ului
4 Eficacitate
5 Usability
6 eficienţă
7 Fiabilitate
8 Inteligibilitate
9 Modifiability
10 Testability
MCT în domeniul IT
11 Total Quality Management (TQM), este vorba de crearea unui fundație fermă în care există calitate ca în factor construit în procesele noastre. 12 Ingredientele sale sunt:
O așteptările clienților Reuniunea printr-un accent de client
o îmbunătățirea continuă a dezvoltării și întreținerea sistemelor IS
o Organizarea de proprietate la nivel de calitate
o măsuri de bună calitate cunoscute ca valori software
Satisfacerea așteptărilor clienților în domeniul IT – Probleme
13 Din pacate sistemele IT au o lunga traditie de a fi plin de erori, de a nu fi ușor de utilizat, de a fi dificil de implementat, de a avea o curbă de învățare dificilă, lipsei documentației adecvate, de a lucra într-un mod care este diferit de ceea ce manualul spune.
14 sisteme informatice au fost, de asemenea, criticate pentru care necesită îmbunătățiri constante, pentru a nu atinge niveluri de performanță declarate, fiind de amenințări de securitate, pentru a fi incompatibil cu echipamentele existente.
15 IT-ul este singurul produs în cazul în care un pachet de milioane de lire sterline ar putea avea o notă care să ateste că furnizorul va fi doar costul răspunzător de suportul pe care este înregistrat software-ul. Câțiva dolari cel mult !!!!
Este contribuția la calitate
16 Simplificarea procesului de serviciu și serviciul furnizat 17 Reperele și analiza serviciilor furnizate 18 Reducerea timpului de răspuns 19 Îmbunătățirea calității și precizia produselor și a serviciilor furnizate 20 O mai bună croielii a serviciului la nevoile clientului individuale 21 O mai bună informare a clientului privind acces la produse și servicii 22 mai ușor la servicii prin intermediul internetului
Criterii de calitate în satisfacerea IT
23 Este important ca întregul IS ciclu de viață este guvernată de un plan de calitate de 24 de calitate în domeniul IT este reglementat de standardele TICKIT ISO9002 și. 25 Calitatea nu poate exista decât în cazul în care există o politică de calitate și de calitate bine documentate
Sistemul de management pentru această politică. 26 În calitate de IT trebuie să fie privită din trei perspective și anume tehnice, de afaceri și administrative, precum și punctul de vedere al utilizatorului
27 Calitatea în IT-ul este gestionat în principal de către utilizator și manager de afaceri de implicare în toate stadiile de dezvoltare, în funcție de produs și revizuirea regulată operațiuni precum și de sistemele informatice de audit.
Criterii de calitate în satisfacerea IT
28 Un bun management de proiect metodologie 29 Calitate periodică comentarii 30 Testarea exhaustiva a sistemelor 31 Păstrarea unui fișier de calitate și o dezvoltare detaliată și operațiunile de log 32 auditarea periodică a bazelor de date, proceduri și post implementare recenzii, 33 de gestionare a schimbărilor de formare 34 corespunzătoare, la toate nivelurile
Anumite măsuri de calitate operaționale
35 Timpul pentru a avea acces la un element necesar de informații
36 Cum până în prezent este de informații accesibile
37 Complexitatea navigării interfeței cu utilizatorul pentru a efectua o necesară
operație
38 Timpul este nevoie de un nou angajat pentru a învăța cum să folosească sistemul
39 Cât de coerent este sistemul în furnizarea de servicii pentru clienți
40 Procentul timpului unui sistem este disponibil clienților
Anumite măsuri de calitate operaționale
41 Numărul de erori în IS și timpul necesar pentru a fixa 42 Numărul de interogări ale utilizatorilor care sistemul nu a fost în măsură să răspundă la 43 Evaluarea clienților care dau sistemului 44 Utilizarea informațiilor de către alte unități funcționale
Diagrama fishbon
45 Această diagramă simplă este un simplu instrument util pentru îmbunătățirea calității prin identificarea cauzelor problemelor clienților.

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Качественный
Качество в IT
1 Качество услуг и качества управления рассматриваются как два из наиболее важных факторов в успехе организации.
2 Качество об удовлетворении ожиданий клиента. Встреча такие ожидания встречи с пониманием ваших потребностей клиентов, и что, где, когда и как они ожидают, что вы доставить эту услугу.
2 Это может помочь не только в обеспечении лучшего и более своевременное обслуживание, но и за счет интеллектуального анализа данных и поддержки принятия решений, систем для выявления новых тенденций в области клиентских ожиданий.
3 Конечно, клиенты хотят быть лучше информированы.
Атрибуты качества программного обеспечения
4 Эффективность
5 Юзабилити
6 Эффективность
7 Надежность
8 Понятность
9 модифицируемостью
10 Тестируемость
TQM в области ИТ
11 Общее управление качеством (TQM) идет о создании прочной основы, в качестве которой существует как во встроенном фактор в наших процессах. 12 Его ингредиенты являются:
O ожидания клиентов Встреча через фокус клиента
о Постоянное совершенствование разработки и технического обслуживания систем
о всей организации собственности качества
Благий меры качества, известные как метрик программного обеспечения
Встреча ожиданий клиентов в области ИТ – Проблемы
13 К сожалению, ИТ-системы имеют давнюю традицию быть полны ошибок, чтобы не быть удобным для пользователя, чтобы быть трудно реализовать, иметь сложную кривую обучения, в отсутствии надлежащей документации, работать в пути, который отличается чем то, что в руководстве говорит.
14 ИТ-системы также критиковали за то, требующих постоянного обновления, для не достижения заявленных уровней производительности, быть угроз безопасности, как несовместимое с существующим оборудованием.
15 IT является единственным продуктом, где пакет миллионов фунтов, возможно, заявление об отказе о том, что поставщик будет нести ответственность только стоимость носителя, на котором записано программное обеспечение. Несколько долларов самое большее !!!!
IS вклад в качество
16 Упрощая процесс обслуживания и услуг, предоставляемых 17 Бенчмаркинг и анализ предоставляемых услуг 18 Снижение затрат времени 19 Улучшение качества и точности продукции и оказываемых услуг 20 Лучше покрой обслуживания к потребностям отдельного клиента 21 Улучшение информации о клиентах на продукция и услуги 22 Более легкий доступ к услугам через Интернет
Встреча критериев качества в области ИТ
23 Важно, чтобы вся IS жизненный цикл определяется план качества 24 Качество в IT регулируется в 9002 и стандартами TickIT. 25 Качество может существовать только тогда, когда существует политика в области качества и хорошо документированы качество
Система управления для этой политики. 26 В ИТ качество необходимо рассматривать с трех точек зрения, а именно технической, деловой и административной, а также точки зрения пользователя
27 Качество в IT управляется в основном пользователем и бизнес-менеджера участия во всех этапах развития, путем регулярного обзора продукта и операций, а также аудита ИТ-систем.
Встреча критериев качества в области ИТ
28 Хороший управления проектами Методология 29 Регулярное качество рассматривает 30 Всесторонние испытания систем 31 Сохранение файла качества и подробное развитие и журнал операций 32 Регулярный аудит баз данных, процедур и последующей реализации отзыва 33 Надлежащее управление изменениями 34 ИТ-обучение на всех уровнях
Некоторые меры эксплуатационные качества
35 Время, необходимое для получения доступа к требуемой элемент информации
36 Как до настоящего времени доступна информация
37 Сложность навигации пользовательского интерфейса, чтобы выполнить требуется
операция
38 Время, затраченное на работу нового сотрудника, чтобы узнать, как использовать систему
39 Как согласуется это система в обеспечении обслуживания клиентов
40 процент времени система доступна для клиентов
Некоторые меры эксплуатационные качества
41 Количество ошибок в IS и время, необходимое для фиксации 42 Число пользовательских запросов, которые система не смогла ответить 43 рейтинга, которые клиенты дают в системе 44 Использование информации другими функциональными блоками
Диаграмма елочка
45 Эта простая схема является полезным простой инструмент для улучшения качества путем выявления причин возникновения проблем клиентов.

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

uiga
Tulaga Aupito i UA
1 Tulaga o auaunaga ma le lelei o le pulega ua manatu e pei e lua o le vaega sili ona taua i le manuia o le faalapotopotoga.
2 Tulaga e uiga i le faafetaiaia faamoemoega le kalani. Fonotaga e faamoemoega fonotaga malamalama i lou tagata e faaaogāina auaunaga manaoga ma o le a, o fea le taimi ma le pe faapefea ona latou faamoemoe ia te oe e laveai lena auaunaga.
2 E mafai ona fesoasoani i le le na o le saunia o se sili atu ma sili atu auaunaga talafeagai ae faapea foi e ala i faamatalaga faiga laʻuina ma faaiuga-lagolago i iloa faiga fou i faamoemoega kalani.
3 E mautinoa lava e te manao tagata e faaaogāina auaunaga e sili atu ona.
Polokalama uiga lelei
4 lelei
5 Usability
6 Lelei faafoe
7 faatuatuaina
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM i UA
11 Aofai Pulega o Tulaga (TQM) e uiga i le fatuina o se faavae mausali i le ua i ai le tulaga lelei o se i vala fausia i tatou faagasologa. 12 O lona vaega o le:
o Sauniga faamoemoega tagata e faaaogāina auaunaga e ala i le taulai atu tagata e faaaogāina auaunaga
o le faaleleia pea o le atinae ma le faaleleia o le faiga o
o Faalapotopotoga umia lelei lautele
o faiga lelei Lelei taʻua o metrics polokalama
Fonotaga faamoemoega tagata e faaaogāina auaunaga i UA – Faafitauli
13 Ae paga lea faiga UA ai se tu masani le umi o le tumu i le mea sese, o le o faauo tagata e faaaogāina, o le faigata ona faatino, o le i ai se piʻoga aoaoina faigata, o le leai o pepa aloaia e tatau ai, o le galulue i se auala lea e ese nai lo le mea o le tusi lesona tala lea.
14 faiga UA ua faitioina foi mo e manaomia le faaleleia pea lava pea, mo le ausia taʻua tulaga faatinoga, o le taufaamatau le saogalemu, ona o le le talafeagai ma meafaigaluega o lo oi ai.
15 UA o le oloa na o mea a miliona pauna pusa maua ai se faamatalaga taua ai e faapea o le tau o le a noatia ai na tuuina atu i le auala lea o loo tusia i le polokalama. I ni nai tala i sili ona !!!!
O saofaga i le tulaga lelei
16 faafaigofie faamatalaga le auaunaga faagasologa ma le auaunaga tuuina atu 17 Benchmarking ma auiliiliga o auaunaga ua tuuina atu 18 Faaitiitiga o le liliuga taimi 19 Improvement i le tulaga lelei ma le le saʻo atoatoa o oloa ma auaunaga e tuuina 20 Fetuunaia o auaunaga Lelei i le manaoga o le tagata e faaaogāina auaunaga 21 tagata e faaaogāina auaunaga Lelei i oloa ma auaunaga 22 Faigofie avanoa i galuega e ala i le initaneti
Fonotaga taiala lelei i UA
23 E taua e faapea o le atoa O loo pulea taamilosaga olaga e ala i se uiga fuafuaga 24 Tulaga Aupito i UA ua pulea i le ISO9002 ma TICKIT tulaga faatonuina. 25 e mafai ona na o ai Tulaga pe afai o loo i ai se uiga o faiga faavae ma lelei lelei faamaumauina
pulega faiga mo lenei faiga faavae. 26 I UA lelei ua e tilotilo mai manatu e tolu e pei o le tomai faapitoa, o pisinisi ma le pulega faapea foi le manatu o tagata e faaaogāina
27 Tulaga Aupito i UA ua pulea e matele i tagata e faaaogāina ma pisinisi auai pule i laasaga uma o le atiina ae, e ala i oloa masani ma galuega iloiloga e faapea foi e suetusi faiga UA.
Fonotaga taiala lelei i UA
28 A pulega galuega lelei methodology 29 lelei aunoa iloiloina 30 suʻega o atoatoa o faiga 31 Tausia o se uiga faila ma se atinae auiliili ma galuega ogālāʻau 32 sueina faasuetusi e le aunoa o utufaamatalaga, taualumaga ma le meli-faatinoga iloiloina 33 lelei suiga pulega 34 aoaoga UA i tulaga uma
O nisi o tulaga lelei o faatinoga faiga
35 O le taimi e maua ai se mea e manaomia o faamatalaga
36 E faapefea ona oo atu i le aso o faamatalaga maua
37 O le lavelave o le sailiili i le Ofisa o tagata e faaaogāina e faatino a manaomia
faagaoioiga
38 O le taimi e manaomia ai se tagata faigaluega fou e aoao ai le auala e faaaoga le faiga o
39 E faapefea ona ogatasi o le faiga i le tuuina atu o se auaunaga tagata e faaaogāina auaunaga
40 O le pasene o le taimi e maua ai se faiga o le tagata e faaaogāina auaunaga
O nisi o tulaga lelei o faatinoga faiga
41 O le aofai o mea sese i le ua ma le taimi e manaomia e faatulaga 42 O le aofai o tagata e faaaogāina faafesili i lea ua le mafai ona tali atu i le faiga 43 O le fua faatatau lea o tagata e faaaogāina auaunaga tuuina atu i le faiga 44 O le faaaogaina o faamatalaga e isi iunite e faaaogaina i
O le ata fishbone
45 O lenei ata faigofie o se meafaigaluega faigofie aoga e faaleleia ai le tulaga lelei e ala i le faailoaina o le mafuaaga o faafitauli tagata e faaaogāina auaunaga.

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

càileachd
Càileachd ann an IT
1 Càileachd nan seirbheisean agus càileachd stiùireadh thathar a ‘meas mar dhà de na nithean as cudromaiche ann an soirbheachadh buidhnean.
2 Càileachd tha mu ‘coinneachadh ri neach-dèiligidh sùileachadh. A ‘coinneachadh ri dùilean leithid coinneamh a’ tuigsinn feumalachdan luchd-cleachdaidh agad agus dè, far cuin agus ciamar a tha iad a ‘sùileachadh gum bi sibh a’ lìbhrigeadh seirbheis sin.
2 Faodaidh e cuideachadh ann a-mhàin Chan eil solarachadh nas fheàrr agus nas cudromaich an t-seirbheis, ach cuideachd tro dàta mèinneadh agus co-siostaman taic a lorgadh ùr air gluasadan ann an sùileachadh luchd-dèiligidh.
3 Gu dearbh luchd-ceannach ag iarraidh a bhith nas fiosraichte.
Bathar-bog càileachd buadhan
4 Èifeachdas
5 Cleachdalachd
6 Èifeachdais
7 earbsachd
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM ann an IT
11 Iomlan Quality Management (TQM) mu dheidhinn a tha a ‘cruthachadh bun-stèidh làidir anns a bheil càileachd ann mar ann am bàillidh a thogail ann an ar pròiseasan. 12 a ‘bhanachdaich tha:
o Coinneamh luchd-cleachdaidh a ‘sùileachadh tro fòcas luchd-cleachdaidh
o Tha leasachadh leantainneach na IS siostaman leasachadh agus cumail suas
o Buidheann farsaing càileachd sealbh
o Math càileachd ceumannan canar bathar-bog measaidh
A ‘coinneachadh ri luchd-cleachdaidh a’ sùileachadh ann an IT – Problems
13 Gu mì-fhortanach air siostaman IT Tha seann traidisean a bhith làn de mhearachdan, nach eil a bhith furasta a chleachdadh, a bhith doirbh a chur an gnìomh, gu bheil e doirbh ionnsachadh lùb, de dhìth ceart sgrìobhainnean, ag obair ann an dòigh a tha eadar-dhealaichte seach dè an-làimhe ag ràdh.
14 siostaman IT cuideachd air a bhith a chàineadh airson a dh’fheumas cunbhalach ùrachadh, airson nach eil a ‘coileanadh ìrean dèanadais a ràdh, a bhith chunnartan tèarainteachd, airson a bhith neo-chòrdail le uidheam mar-thà.
15 ‘S e bathar-mhàin far a bheil millean not pasgan dh’fhaodadh a bhith a-àichidh ag ràdh gu bheil an solaraiche a-mhàin a bhith buailteach cosgais mheadhan air a bheil am bathar-bog a chlàradh. Bha beagan dholair a ‘chuid as motha aig !!!!
THA a ‘cur ri càileachd
16 sìmpleachadh an t-seirbheis pròiseas agus an t-seirbheis 17 tomhais agus mion-sgrùdadh air seirbheisean 18 Lùghdachadh ùine 19 Leasachadh ann an càileachd agus mionaideachd bathar agus seirbheisean a thoirt seachad 20 Better tàillearachd seirbheis gus coinneachadh ri feumalachdan fa leth luchd-cleachdaidh 21 Better luchd-cleachdaidh fiosrachadh air bathar is seirbheisean nas fhasa 22 cothrom air seirbheisean tron eadar-lìon
A ‘coinneachadh ri slatan-tomhais càileachd ann an IT
23 Tha e cudromach gu bheil am fad cearcall-beatha a riaghladh le càileachd plana 24 Càileachd ann an IT air a riaghladh le ISO9002 agus TICKIT ìrean. 25 Càileachd an urrainn ann dìreach ma tha càileachd poileasaidh agus air a dheagh aithris càileachd
siostam rianachd airson a ‘phoileasaidh seo. 26 Ann an IT càileachd air a bhith a ‘coimhead air bho trì seallaidhean’ se sin an teicnigeach, gnìomhachais agus rianachd a thuilleadh air an neach-cleachdaidh sealladh
27 Càileachd ann an IT air a stiùireadh mar as trice le neach-cleachdaidh agus am Manaidsear Gnothachais a bhith an sàs ann an gach ìre den leasachadh, le bathar gu cunbhalach agus obrachaidhean ath-bhreithneachadh a thuilleadh air le sgrùdadh air siostaman IT.
A ‘coinneachadh ri slatan-tomhais càileachd ann an IT
28 A deagh stiùireadh a ‘phròiseict modh-obrach 29 cunbhalach càileachd a’ dèanamh lèirmheas 30 iomlan deuchainnean siostaman 31 cumail càileachd faidhl agus mionaideach a leasachadh agus obraichean logadh a-steach 32 cunbhalach sgrùdadh de stòran-dàta, modhan-obrach agus post-buileachadh a ‘dèanamh lèirmheas 33 Proper riaghladh atharrachadh 34 IT trèanadh aig gach ìre
Nithean obrachaidh càileachd ceuman
35 an t-àm-uasal gus a dhìth phìos fiosrachaidh
36 Ciamar suas gu ruige seo tha fiosrachadh ruigsinneach
37 iom-fhillteachd seòladh an neach-cleachdaidh eadar-aghaidh gun dèanadh e feum
obrachadh
38 Tha an ùine a bheir e gus luchd-obrach ùr ag ionnsachadh mar a chleachdas an t-siostaim
39 Ciamar a tha co-chòrdail ann an siostam a ‘toirt seachad seirbheis luchd-cleachdaidh
40 Tha an àireamh sa cheud de àm siostam a tha ri fhaotainn do luchd-cleachdaidh
Nithean obrachaidh càileachd ceuman
41 Tha an àireamh de mhearachdan ann IS agus an ùine a dh’fheumar gus an socraicheadh 42 Tha an àireamh de luchd-cleachdaidh ceistean a tha an siostam air cha bhith e comasach do fhreagairt 43 Rangachadh a thoirt do luchd-dèiligidh 44 an t-siostam a ‘cleachdadh fiosrachadh eile gnìomhach aonadan
Tha an diagram fishbone
45 sìmplidh a tha an diagram seo feumail inneal sìmplidh gus piseach a thoirt air càileachd le bhith a ‘comharrachadh na h-adhbharan trioblaidean de luchd-cleachdaidh.

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————

квалитет
Квалитет у ИТ
1 Квалитет услуга и квалитета управљања сматрају се два од најважнијих фактора у успеху организације.
2 Квалитет је око испуњавања очекивања клијената. Састанак таква очекивања састанак са разумевањем своје потребе купаца и шта, где, када и како очекују да испоручи ту услугу.
2 То може да помогне у не само обезбеђивање боље и правовремену услугу, али и кроз дата мининг и доношење подршку система за откривање нове трендове у очекивањима клијената.
3 Свакако купци желе да буду боље информисани.
квалитетан софтвер атрибути
4 Ефикасност
5 употребљивост
6 Ефикасност
7 Поузданост
8 Разумљивост
9 Модифиабилити
10 Тестабилити
ТКМ у ИТ
11 Тотал Куалити Манагемент (ТКМ) је о стварању чврсте основе у којима квалитет постоји као уграђеним фактор у нашим процесима. 12 Његови састојци су:
о Састанак очекивања купаца кроз фокус клијента
О Континуирано унапређење развоја је система и одржавање
О организација широм власништво квалитет
добро је мера квалитета познатих као софтверске метрике
Састанак очекивања купаца у ИТ – проблеми
13 Нажалост, системи имају дугу традицију као пун грешака, да не буде корисник пријатељски, да буде тешко спровести, да имају тежак криву учења, у недостатку одговарајуће документације, за рад на начин који се разликује од онога што приручнику каже.
14 ИТ системи су такође критиковали због захтева сталне надоградње, јер не остваривању наведених нивоа перформанси, да су претње безбедности, јер није у складу са постојећом опремом.
15 То је једини производ где би пакет милиона фунти имају одрицање у којем се наводи да ће добављач бити само одговоран цена медијума на којем се води софтвер. Неколико долара највише !!!!
ИС допринос квалитету
16 поједностављење процеса услуга и услуга под условом 17 Бенцхмаркинг и анализа пружених услуга 18 Смањење времена за преокрет 19. Побољшање квалитета и прецизности производа и услуга које се пружају 20 Боље конфигурисање сервиса за потребе индивидуалног купца 21 Боља информисаност потрошача о производи и услуге 22 Лакши приступ услугама путем интернета
Испуњавање критеријума квалитета у ИТ
23 Важно је да цео је живот циклус је регулисан планом квалитета 24 квалитета у ИТ регулисана је ИСО9002 и ТицкИТ стандардима. 25 Квалитет може постојати само ако постоји политика квалитета и добро документовани квалитет
Систем за управљање за ову политику. 26 У ИТ квалитет мора да се погледа из три перспективе односно техничке, пословне и административне као и корисника тачке гледишта
27 Квалитет у ИТ управља углавном од стране корисника и бизнис менаџер учешће у свим фазама развоја, редовним производа и преглед операција, као и од стране ИТ система ревизије.
Испуњавање критеријума квалитета у ИТ
28 Добар пројецт манагемент Методологија 29 Редовно квалитет прегледа 30 Исцрпни тестирање система 31 Вођење квалитетне датотеке и детаљан развој и функционисање лог 32 Редовно ревизија база података, процедура и након примене преглед 33 Правилно управљање променама 34 ИТ обуку на свим нивоима
Неки оперативне мере квалитета
35 Време за приступ жељену ставку информација
36 Како до сада је доступна информација
37 Сложеност кретање кроз кориснички интерфејс за обављање неопходан
операција
38 Време које је потребно новог радника да науче како да користе систем
39 Како доследно је систем у пружању услуга клијентима
40 Проценат времена систем је на располагању клијентима
Неки оперативне мере квалитета
41 Број грешака у ИС и време потребно да се поправи 42 Број корисника упита који је систем није у стању да одговори на 43 рејтинг који клијенти дају у систему 44 Коришћење информација од стране других функционалних јединица
Рибља кост дијаграм
45 Ова једноставна дијаграм је користан једноставан алат за побољшање квалитета од идентификовања узрока проблема купаца.

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality mukati IT
1 Quality mabasa uye unhu management inokurukurwa sezvo vaviri zvikuru zvinokosha mukubudirira masangano.
2 Quality iri pamusoro kukunda nemhosva tarisiro. Kuonana zvakadai tarisiro musangano kunzwisisa vatengi zvaunoda uye chii, kupi apo uye sei vanotarisira kuti anunure kuti basa.
2 Unogona kubatsira kwete chete kupa basa iri nani uye nenguva zvikuru asiwo kuburikidza date mugodhi uye sarudzo rutsigiro gadziriro kuona nezvemaitiro matsva nemhosva zvavaitarisira.
3 Zvechokwadi vatengi kuva nani achiziva.
Software unhu unhu
4 zvinobudirira
5 Usability
6 kunyatsoshanda
7 kuvimbika
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM mukati IT
11 Total Quality Management (TQM) iri nezvokusika hwaro yakasimba umo unhu aripo sechinhu muna akavaka chinhu pezvakaitwa edu. 12 zvinhu Its ndiwo:
O Musangano vatengi netarisiro kuburikidza mutengi chikuru
O chichingoitwa kuvandudzika pamusoro IS mugadziriro kukura uye ichitarisirwa
O Organization yakafara unhu uridzi
O Good unhu matanho anozivikanwa sezvo Software metrics
Misangano vatengi zvinotarisirwa IT – Zvinetso
13 Zvinosuruvarisa IT hurongwa vane tsika refu azere zvikanganiso, havana kuva User noushamwari, yokuva zvakaoma kushandisa, yokuva yakaoma kudzidza munyonga, pamusoro kushayikwa mapepa zvakakodzera, yokushanda nenzira iyo yakasiyana pane zvinotaurwa Chinyorwa anodaro.
14 IT hurongwa yave kushorwa inoda kugara upgrades, nokuti haana kuita akataura kuita yomuropa, yokuva akachengeteka kutyisidzira, nokuti haawirirani huripo michina.
15 Ndiyo chete chigadzirwa umo miriyoni paundi pasuru muve Disclaimer muchiratidza kuti nokutengesa zvichaita chete nemhosva Mari svikiro iri iyo Software yakanyorwa. A madhora mashomanana panguva dzakawanda !!!!
CHINONZI mupiro unhu
16 kurerutsa basa rikurumidze uye basa akapa 17 Benchmarking uye kuongorora mabasa anogoverwa 18 kuzvideredza pamusoro zvichachinja nguva 19 Improvement ari unhu uye zvakarurama mishonga uye mabasa akapa 20 kusona Kupfuura basa zvinodiwa nomumwe mutengi 21 nani mutengi ruzivo pamusoro zvinhu uye mabasa 22 Nyore kuwana kuburikidza neindaneti mabasa
Misangano unhu zvinodiwa mukati IT
23 Zvinokosha kuti yose NDIYE upenyu kutenderera hunodzorwa chirongwa unhu 24 Quality mukati IT hunodzorwa ISO9002 uye TICKIT mitemo. 25 Quality anogona chete kuvapo kana pane unhu mutemo uye tsime rakanyorwawo unhu
utariri marongedzero mutemo uyu. 26 In IT unhu akaita kuti akatarisa kubva kumaonero matatu dzinova zvekushandisa, mabhizimisi uye okutarisira uyewo User nemaonero
27 Quality mukati IT chinotarisirwa makawanda nemhengo uye mabhizimisi maneja munyaya mumatanho ose kukura, nokugaroratidzana chigadzirwa uye akavhiyiwa yokudzokorora uyewo Auditing IT hurongwa.
Misangano unhu zvinodiwa mukati IT
28 zvakanaka chirongwa kwounyanzvi nzira 29 unhu A Kugara akaongororazve 30 nekuongororwa Exhaustive pamusoro gadziriro 31 Anoteerera ane unhu faira uye hwakadzama kukura uye akavhiyiwa danda 32 Auditing pamusoro Databases, maitirwo ezvinhu uye post-implementation Kugara akaongororazve 33 kwakakodzera change management 34 IT Kurovedza zvese
Vamwe operative unhu matanho
35 Nguva kuwana zvaida chinhu mashoko
36 Sei kusvika musi hunowanikwa mashoko
37 Kuoma kunzwisisa tichiyambuka User inowanikwa kuita zvaida
mashandiro
38 Nguva zvinotora mushandi itsva kudzidza kushandisa hurongwa
39 How inowirirana ndiyo Hurongwa pakupa mutengi basa
40 muzana yenguva kwegadziriro riripo vatengi
Vamwe operative unhu matanho
41 Nhamba kumbokanganisawo IS uye nguva kunodiwa yokugadziridza 42 Kuwanda User queries iyo hurongwa haana kukwanisa kupindura 43 Rating iyo vatengi kupa hurongwa 44 Kushandisa mashoko vamwe dzichipfekeka dzakabatana
The fishbone dhayagiramu
45 Uyu mufananidzo nyore chinhu chinobatsira nyore mudziyo kuvandudza unhu kuburikidza kuziva zvinokonzera mutengi matambudziko.

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

خاصيت
ان ۾ معيار
خدمتن ۽ انتظام جي معيار جو 1 خاصيت تنظيمن جي ڪاميابي ۾ سڀ کان اهم عنصر جي ٻن سمجهيا وڃن ٿا.
2 خاصيت جي مختاران مائي جي اميدن ملاقات جي باري ۾ آهي. اهڙي اميدن اجلاس ۾ ملڻ پنهنجي گراهڪن رکي ٿو ۽ جيڪي سمجهه ۾، جتي جڏهن ۽ ڪيئن اھي اوھان آهي ته خدمت پهچائڻ لاء اميد.
2 اهو نه رڳو هڪ بهتر ۽ وڌيڪ بروقت سروس فراهم پر به ڊيٽا کني ۽ فيصلو-حمايت نظام جي ذريعي مختاران مائي جي اميدن ۾ نئين گڻ لڳائڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو.
3 بيشڪ گراهڪن بهتر ڄاڻ ٿي چاهيو.
حيرت معيار صفتون
4 Effectiveness
5 Usability
6 ڪارڪردگي
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
ان ۾ TQM
11 كل خاصيت جو انتظام (TQM) پڪو بنياد وڌو جنهن ۾ معيار اسان جي عمل ۾ تعمير عامل ۾ هڪ طور موجود ٺاهڻ جي باري ۾ آهي. 12 ان ingredients آهن:
هڪ صارف وڌائڻ جي ذريعي صارف جي اميدن ملڻ اي
اي جي آهي نظام جي ترقي ۽ سار سنڀال جي مسلسل بهتري
اي تنظيم وڏين معيار ملڪيت
ڪهاڻي معيار سافٽ ويئر metrics طور سڃاتو قدمن اي
ان ۾ ڪسٽمر جي اميدن ملڻ – پريشاني
13 افسوس جي ڳالهه اها نظام ڇا جي روزانه صبح جو اٿي کان غلطيون، استعمال ڪندڙ دوست نه رهيو، تي عمل ڪرڻ ڏکيو پئي جي، هڪ ڏکيو سکيا وکر گذارڻ جي، مناسب دستاويز ٿرين جي جي، هڪ طريقو جنهن کي مختلف آهي ۾ ڪم ڪرڻ جي جي مڪمل پئي جي هڪ ڊگھي روايت ڪيو آهي چوي ٿو.
14 جو نظام پڻ سيڪيورٽي ڌمڪيون پئي جي، مسلسل اپگريڊ جي ضرورت لاء تنقيد ڪيو ويو، مقرر ڪارڪردگي ليول نه حاصل ڪرڻ لاء، موجود سامان گهريو ٿي رهيو لاء.
15 اها رڳو پيداوار جتي هڪ لک جئر پئڪيج هڪ ڊسڪليمر جيڪو ظاهر آهي ته فراهم ڪرڻ وارو صرف سنڌ جي وچولي جي ڌوڪي خرچ جنهن تي هن سافٽ ويئر رڪارڊ آهي ٿي ويندي آهي سگهي آهي. سڀ ۾ هڪ چند ڊالر !!!!
معيار کي حصو آهي
16 جي خدمت عمل Simplifying ۽ خدمت 17 Benchmarking رزق ۽ خدمتن جي تجزيي جي معيار ۽ پروڊڪٽس ۽ خدمتن جي سڌائي ۾ 19 بهتري تي فرد صارف 21 ڀلي صارف معلومات جي ضرورت کي خدمت جي 20 ڀلي درزڪو مهيا مهيا turnaround وقت جي 18 کي گهٽ ڪرڻ انٽرنيٽ جي ذريعي جي پروڊڪٽس ۽ خدمتن جي خدمتن کي 22 آسان رسائي
ان ۾ معيار معيار اجلاس
23 اهو اهم آهي ته پوري ٿي وڃي زندگي جي چڪر ۾ هڪ معيار رٿ 24 خاصيت تحت سنڀاليو ويندو ته ISO9002 ۽ TICKIT معيار تحت سنڀاليو ويندو. جيڪڏهن ڪو هڪ معيار پاليسي ۽ چڱي طرح قلمبند معيار آهي 25 خاصيت صرف موجود ڪري سگهو ٿا
هن پاليسي جي لاء انتظام نظام. 26 اهو انهيء معيار ۾ ٽي تناظر ڇهن جي فني، ڪاروباري ۽ انتظامي سان گڏو گڏ ڏسڻ جي استعمال ڪندڙ کي پوائنٽ کان گهٽ أقول ٿي چڪو آهي
ان ۾ 27 خاصيت ترقي جي سمورن مرحلن ۾، باقاعده پيداوار ۽ عملن جي نظرثاني جي گڏو گڏ ان نظام آڊيٽنگ جي استعمال ڪندڙ ۽ ڪاروبار مئنيجر شراڪت جي اهڙا منظم آهي.
ان ۾ معيار معيار اجلاس
28 هڪ سٺي منصوبي جو بندوبست منھجي 29 بار بار معيار جائزي نظام هڪ معيار کي فائيل جي 31 وجهندا جي 30 حتمي جاچ ۽ هڪ تفصيلي ترقي ۽ عملن جو لاگ ان بنيادي دستاويز جي 32 بار بار آڊيٽنگ، طريقيڪار ۽ پوسٽ-عملدرآمد جي جائزي هر سطح تي 33 اسم تبديلي جو بندوبست 34 آء جي تربيت
ڪجهه عملي معيار لاء اپاء
35 معلومات جي گھربل شيء جي رسائي حاصل ڪرڻ لاء هن وقت
36 ڪيئن تاريخ تائين رسائي معلومات آهي
37 جي استعمال ڪندڙ انٽرفيس navigating هڪ گھربل وضو ڪرڻ جي پيچيدگي
آپريشن
38 ان وقت هڪ نئون ملازم کي ڪيئن ٿيون لڳن جي نظام کي استعمال ڪرڻ جي سکڻ لاء
39 هڪ ڪسٽمر سروس فراهم ۾ نظام کي ڪيئن جهڙي آهي
40 وقت جي في سيڪڙو هڪ نظام خريدار لاء موجود آهي
ڪجهه عملي معيار لاء اپاء
41 آهي ۾ غلطيون جو نمبر ۽ وقت 42 صارف سوال جو تعداد جنهن جي نظام کي 43 جڏهن ته ريٽنگ جنهن خريدار جي نظام 44 کي ٻين فنڪشنل يونٽ جي معلومات جي استعمال ڏي جواب ڪرڻ جي قابل نه ڪئي وئي آهي ٺيڪ ڪرڻ جي ضرورت
هن fishbone جهان
45 هن سادي جهان صارف پريشاني جو ازالو شناخت جي معيار کي بهتر ڪرڻ لاء هڪ مفيد سادو اوزار آهي.

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ගුණාත්මක
තොරතුරු තාක්ෂණ තත්ත්ව
සේවා සහ කළමනාකරණය ගුණාත්මක 1 තත්ත්ව සංවිධාන සාර්ථකත්වය වඩාත්ම වැදගත් සාධක දෙකක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
2 තත්ත්ව ග්රාහක බලාපොරොත්තු රැස්වීමක් ක් පමණ වේ. එහිදී විට? ඔවුන් එම සේවය ලබාදීමට ඔබ බලාපොරොත්තු, අවශ්යතා සහ වන්නේ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් තේරුම් එවැනි බලාපොරොත්තු රැස්වීම රැස්වීම.
2 ඒ සඳහා වන පාරිභෝගික අපේක්ෂා නව ප්රවණතා හඳුනා ගැනීමට වඩා හොඳ හා වඩා කාලෝචිත සේවය ලබා පමණක් නොව, දත්ත, පතල් හා තීරණ සහාය පද්ධති තුළින් පමණක් උපකාර කළ හැකි.
3 සැබැවින් ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩා හොඳ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ.
මෘදුකාංග තත්ත්ව ගුණාංග
4 සඵලතාවය
5 නමුත් නෙට්බුක්
6 වන කාර්යක්ෂමතා
7 විශ්වසනීය
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
තොරතුරු තාක්ෂණ ස.ප්ර.ක
11 සමස්ත තත්ව කළමනාකරණය (TQM) අපේ ක්රියාවලි තුළ ඉදි සාධකය ගුණාත්මක ලෙස පවතී කරන හොඳ අඩිතාලමක් නිර්මාණය ක් පමණ වේ. 12 එහි අමුද්රව්ය:
පාරිභෝගික අවධානය යොමු තුළින් පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් රැස්වීම o
යනු පද්ධති සංවර්ධනය හා නඩත්තු අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු o
o සංවිධානය පුළුල් ගුණාත්මක අයිතිය
මෘදුකාංග ප්රමිතික ලෙස හඳුන්වන ගුණාත්මයෙන් පියවර o
තොරතුරු තාක්ෂණ පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් රැස්වීම – ගැටලු
13 අවාසනාවකට මෙන්, තොරතුරු තාක්ෂණය පද්ධති ශ්රමික වඩා හිතකර වීම නොව, ක්රියාත්මක කිරීමට අපහසුය වීම, දුෂ්කර පුහුණු අත්දැකීමක් තිබීමේ, නිසි ලේඛගතකිරීම, නොමැති නිසා වෙනස් වේ ආකාරයෙන් වැඩ දෝෂ, පූර්ණ වීම පිළිබඳ දීර්ඝ සම්ප්රදායක් ඇති පවසයි.
14 තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති ද නිරන්තර වැඩි දියුණු කිරීම් අවශ්ය සඳහා ප්රකාශිත කාර්යසාධන මට්ටම් සාක්ෂාත් කර ගැනීම නොවේ සඳහා, තර්ජන වීම, දැනට පවත්නා උපකරණ සමග නොසැසඳේ වීම සඳහා විවේචනය කර ඇත.
15 තොරතුරු තාක්ෂණ රාත්තලක් මිලියන පැකේජය සැපයුම්කරු පමණක් මෘදුකාංග කරනු ලබන මධ්ය යටත් පිරිවැය වනු ඇත බව පවසමින් වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන තිබිය හැකිය කළ එකම නිෂ්පාදනයකි. බොහෝ දෙස ඩොලර් කිහිපයක් !!!!
ගුණාත්මක දායකත්වය IS
16 සේවා ක්රියාවලිය සරල සහ සේවා 17, මිණුම් සලකුණු ලබා හා සේවා විශ්ලේෂණය නිෂ්පාදන හා සේවා ගුණාත්මකභාවය හා නිරවද්යතාව 19 වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ පුද්ගලික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ 21 වඩා හොඳ ගනුදෙනුකාර තොරතුරු අවශ්යතා සේවය 20 වඩා හොඳ ඇඳුම් මැසීම ලබා යළි ලාභ ලැබීමේ කාලය 18 අඩු කිරීම ලබා අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා 22 සේවා පහසු ප්රවේශය
තොරතුරු තාක්ෂණ ගුණාත්මක නිර්ණායක රැස්වීම
23 එය මුළු ජීවන චක්රය තොරතුරු තාක්ෂණ ගුණාත්මක සැලැස්ම 24 තත්ත්ව පාලනය කරනු ලැබේ බව වැදගත් වන්නේ ISO9002 හා TICKIT ප්රමිතීන් මගින් පාලනය වේ. ගුණාත්මක ප්රතිපත්ති හා හොඳින් වාර්තා ගුණාත්මක තිබේ නම්, 25 තත්ත්ව පමණක් පැවතිය හැකි වන්නේ
මෙම ප්රතිපත්තිය සඳහා කළමනාකරණ පද්ධතිය. 26 තොරතුරු තාක්ෂණ ගුණාත්මක දී එනම්, තාක්ෂණික, ව්යාපාරික හා පරිපාලන මෙන්ම මතය පරිශීලක අවස්ථාවක තුනක් දෘෂ්ටියකින් බැලූ කළ යුතු වේ
තොරතුරු තාක්ෂණ 27 තත්ත්ව සංවර්ධන සියළු අදියර තුළ, නිත්ය නිෂ්පාදන සහ මෙහෙයුම් කටයුතු මෙන් ම තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති විගණනය කිරිමෙන් පරිශීලක හා ව්යාපාර කළමනාකරු සම්බන්ධ ප්රධාන වශයෙන් පාලනය වෙනවා.
තොරතුරු තාක්ෂණ ගුණාත්මක නිර්ණායක රැස්වීම
28 හොඳ ව්යාපෘති කළමනාකරණ ක්රමවේදය 29 නිත්ය ගුණාත්මක ගුණාත්මක ගොනු පද්ධති 31 තබා ගැනීමේ 30 දීර්ඝව විස්තර කර පරීක්ෂා කිරීම මතක් කර දෙන අතර, සවිස්තරාත්මක සංවර්ධන හා මෙහෙයුම් දත්ත සමුදායන් 32 නිත්ය විගණන ලොග්, ක්රමවේදයන් සහ පශ්චාත් ක්රියාත්මක කිරීම යන සියලූ මට්ටම් 33 නිසි සංශෝධන කළමනාකරණය 34 තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු සමාලෝචනය
සමහර මෙහෙයුම් ගුණාත්මක පියවර
35 තොරතුරු අවශ්ය අයිතමය ප්රවේශ කිරීමට කාලය
36 දින දක්වා ප්රවේශ තොරතුරු කොතරම්
37 අවශ්ය ඉටු කිරීමට පරිශීලක අතුරු යාත්රා සංකීර්ණත්වය
මෙහෙයුම්
38 එය පද්ධතිය භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට නව සේවක ගනී කාලය
39 පාරිභෝගික සේවය ලබා කොහොමද ස්ථාවර ක්රමය තමයි
40 පද්ධතියක් ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා ගත හැකි කාලය ප්රතිශතය
සමහර මෙහෙයුම් ගුණාත්මක පියවර
41 වේ වා, වැරදි සංඛ්යාව හා අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට පද්ධතිය 43 ගනුදෙනුකරුවන් පද්ධතිය 44 ලබා දෙන අනෙකුත් ක්රියාකාරී අංශ විසින් තොරතුරු භාවිතය මෙම ශ්රේණිගත පිළිතුරු නොහැකි වී ඇති පරිශීලක විමසුම් 42 අංකය ගතවන කාලය
මෙම fishbone රූප සටහන
45 මෙය ඉතා සරල රූප සටහන පාරිභෝගික ගැටලු හේතු හඳුනා ගනිමින් ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් සරල මෙවලමකි.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kvalita
Kvalita v IT
1 Kvalita služieb a kvality riadenia sú považované za dva z najdôležitejších faktorov úspechu organizácií.
2 Kvalita je o splnenie očakávania klientov. Stretnutie taká očakávania stretnutie s pochopením vašich potrieb zákazníkov a čo, kde, kedy a ako oni očakávajú, že budete poskytovať túto službu.
2. To môže pomôcť nielen pri poskytovaní lepšie a včasné služby, ale aj prostredníctvom dolovania dát a podporu rozhodovania systémy na detekciu nové trendy v očakávania klientov.
3 Iste zákazníci chcú byť lepšie informovaní.
atribúty kvality softvér
4 Účinnosť
5 Použiteľnosť
6 Účinnosť
7 Spoľahlivosť
8 Zrozumiteľnosť
9 Modifikovateľnosť
10 testovateľnosti
TQM v oblasti IT
11 Total Quality Management (TQM) je vytvoriť pevný základ, v ktorom existuje kvalitné ako na obrannom činiteľa v našich procesoch. 12 Jeho zložky sú:
O očakávania Stretnutie zákazníkov prostredníctvom zamerania na zákazníka
o Neustále zlepšovanie vývoja a údržby je systémoch
o Organizácia široký vlastníctve kvalita
O dobré opatrenia v oblasti kvality známy ako softvérových metrík
Stretnutie očakávania zákazníkov v oblasti IT – Problémy
13 Bohužiaľ IT systémy majú dlhú tradíciu, že sú plné chýb, že nie je užívateľsky prívetivý, že sú ťažko vykonateľné, mať ťažký priebeh učenia, z nedostatku riadnu dokumentáciu, pracovať takým spôsobom, ktorý sa líši od príručky hovorí.
14 IT systémy tiež boli kritizované za vyžadujúce neustálu aktualizáciu, za to, že dosiahnutie stanovených výkonových úrovní, z toho, že bezpečnostné hrozby, že sú nezlučiteľné s existujúcim vybavením.
15 Je to jediný produkt, kde môže balík milión libry mať disclaimer o tom, že dodávateľ bude zodpovedný len náklady na médium, na ktorom je softvér zaznamenaný. Pár dolárov na väčšine !!!!
Je príspevkom ku kvalite
16 Zjednodušenie procesu služby a služby poskytované 17 Benchmarking a analýza poskytovaných služieb 18 Zníženie doba odozvy 19 Zvýšenie kvality a presnosti produktov a služieb za predpokladu, 20 Lepšie krajčírstvo služby potrebám jednotlivých zákazníkov 21 Lepšia informovanosť zákazníkov o všetky výrobky a služby 22 Ľahší prístup k službám cez internet
Splnenie kritérií kvality v oblasti IT
23 Je dôležité, že celok je životný cyklus je riadený plánu kvality 24 Kvalita v IT sa riadi ISO9002 a TickIT štandardov. 25 Kvalita môže existovať len v prípade, že je politika kvality a dobre zdokumentované kvalita
Systém riadenia tejto politiky. 26 V kvality, ktorá je potrebné pristupovať z troch pohľadov a to technické, obchodné a administratívne, ako aj užívateľského hľadiska
27 Kvalita v IT je riadená predovšetkým zapojenie užívateľov a obchodný manažér vo všetkých fázach vývoja, pravidelným produktom a kontrole činnosti, ako aj auditu IT systémov.
Splnenie kritérií kvality v oblasti IT
28 Dobrý projektový manažment metodika 29 Pravidelný kvalitné recenzie 30 Vyčerpávajúce testovanie systémov 31 Vedenie súboru kvalitné a detailné vývoj a prevádzku log 32 Pravidelný audit databáz, postupov a po realizácii recenzie 33 dobrú správu zmena 34 IT školení na všetkých úrovniach
Niektoré prevádzkové opatrenia v oblasti kvality
35 Čas pre prístup k požadovanej položky informácií
36 Ako aktuálny je prístupné údaje
37 Zložitosť navigáciu užívateľského rozhrania vykonať požadované
operácie
38 Čas potrebný nového zamestnanca naučiť sa používať systém
39 Ako je v súlade so systém pri poskytovaní služieb zákazníkom
40 Percento času systém je klientom k dispozícii
Niektoré prevádzkové opatrenia v oblasti kvality
41 Celkový počet chýb v IS a čas potrebný na opravu 42 Celkový počet užívateľských dotazov, ktoré systém nebol schopný odpovedať 43 Hodnotenie ktoré klienti dávajú do systému 44 Použitie informácií zo strany iných funkčných jednotiek
fishbone diagram
45 Toto jednoduché schéma je užitočným jednoduchý nástroj na zlepšenie kvality určením príčiny problémov zákazníkov.

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kakovost
Kakovost v IT
1 Kakovost storitev in kakovosti upravljanja, se štejejo kot dva od najpomembnejših dejavnikov za uspeh organizacije.
2. Kakovost glede na pričakovanja strank. Srečanje takšnega pričakovanja srečanje z razumevanjem svoje potrebe kupcev in kaj, kje, kdaj in kako pričakujejo, da poda to storitev.
2 To lahko pomaga pri ne le zagotavlja boljše in hitrejše storitve, ampak tudi preko podatkovnega rudarjenja in podporo pri odločanju sisteme za odkrivanje novih trendov v pričakovanjih naročnikov.
3 Seveda kupci želijo biti bolje obveščeni.
atributi kakovosti programske opreme
4. Učinkovitost
5 Uporabnost
6 Učinkovitost
7 Zanesljivost
8 Razumljivost
9 Modifiability
10 testabilnost
TQM v IT
11 Total Quality Management (TQM) je o ustvarjanju trdne temelje, v katerih obstaja kakovosti, kot je vgrajeno v faktor v naših procesih. 12 Njene sestavine so:
O srečanje strank pričakovanja prek osredotočenosti na kupca
o Stalno izboljševanje razvoja so sistemi in vzdrževanje
o organizacija široko lastništvo kakovosti
O dobri ukrepi kakovosti, znane kot metrike
Izpolnili pričakovanja kupcev v IT – Težave
13 Na žalost sistemi imajo dolgo tradicijo, poln napak, da ne bi uporabniku prijazna, o čemer je težko izvajati, da imajo težko krivuljo učenja, od pomanjkanja ustrezne dokumentacije, za delo na način, ki se razlikuje od tiste v priročniku pravi.
14 informacijski sistemi so kritizirali tudi zahteva nenehne nadgradnje, ker niso dosegli zastavljenih ravni zmogljivosti, o čemer varnostnih groženj, za to, da ni v skladu z obstoječo opremo.
15 IT je edini produkt, kjer bi imeli paket milijonov funtov odpoved navaja, da bo dobavitelj je odgovoren samo strošek na nosilec, na katerem je zabeležena programska oprema. Nekaj dolarjev kvečjemu !!!!
IS prispevek h kakovosti
16. Poenostavitev procesa storitev in storitev, ki 17 Benchmarking in analiza opravljenih storitev 18 Zmanjšanje čas obtoka 19 Izboljšanje kakovosti in natančnosti izdelkov in storitev pod 20 Boljša prikrojevanje storitev potrebam posameznega odjemalca 21 Boljše informacije strank o izdelki in storitve 22 Lažji dostop do storitev prek interneta
Izpolnjujejo merila kakovosti v IT
23. Pomembno je, da se je celotna IS življenjski cikel ureja načrt kakovosti 24 Kakovost v IT se ureja ISO9002 in standardi TickIT. 25 Kakovost lahko obstaja le, če je politika kakovosti in dobro dokumentirano kakovosti
sistem upravljanja za to politiko. 26 V kakovosti, ki jih je treba gledati iz treh zornih kotov in sicer tehnično, poslovno in upravno kot tudi stališča uporabnika
27 Kakovost v IT je uspelo predvsem z vključevanjem uporabnikov in poslovni vodja v vseh fazah razvoja, ki ga redno izdelkov in operativnega nadzora, pa tudi pri revidiranju informacijskih sistemov.
Izpolnjujejo merila kakovosti v IT
28 Dobro vodenje projektov metodologija 29 Redna kakovosti pregleduje 30 Izčrpen testiranje sistemov 31 Vodenje datoteke kakovosti in podroben razvoj in poslovanje log 32 Redna revizija podatkovnih baz, postopkov in post-izvedbi ocene 33 Pravilno upravljanja sprememb 34 IT usposabljanja na vseh ravneh
Nekatere operativne ukrepe za kakovost
35 čas, da se dostop do zahtevane podatek
36 Kako do danes je dostopen informacije
37 Kompleksnost navigacijo uporabniški vmesnik za izvajanje Zahtevan
operacija
38 Čas, ki je potreben novega sodelavca, da se naučijo, kako uporabljati sistem
39 Kako skladen je sistem za zagotavljanje storitev za stranke
40 Odstotek časa, sistem je na voljo za stranke
Nekatere operativne ukrepe za kakovost
41 število napak v JE in čas, potreben, da se določi 42 Število poizvedb uporabnikov, ki jih je sistem, ni bila sposobna odgovoriti na 43 oceno, ki strankam daje sistemu 44 Uporaba informacij s strani drugih funkcionalnih enot
Ribja kost diagram
45 Ta preprost diagram je koristno preprosto orodje za izboljšanje kakovosti z ugotavljanjem vzrokov za težave kupcev.

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Tayada IT ee
1 Tayada adeegyada iyo tayada maamulka waxaa loo tixgeliyaa sida laba ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee guusha ee ururada.
2 Tayada wuxuu ku saabsan yahay kulanka macmiilka laga filayo. Kulan kulan sida laga filayo waxgarashadana waxaad ugu macaamiisha baahidooda iyo waxa, halkaas oo marka iyo sida ay filayaan in aad samatabbixin adeegga.
2 Waxay kaa caawin karaan in aan kaliya oo ka bixiya adeeg fiican oo dheeraad ah oo ku habboon, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo nidaamka macdanta xogta iyo go’aan-taageero si loo ogaado isbeddellada cusub ee macmiilka laga filayo.
3 Sida xaqiiqada ah macaamiisha doonayaa in aan noqdo xog fiican.
sifooyinka tayada Software
4 Dhaqan-
5 Geynta
6 Karti
7 halaynta
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
Dabnat IT ee
11 Total Management Quality (dabnat) wuxuu ku saabsan yahay abuurista aasaas adag oo tayo leh ka jira sida in factor dhisay geeddi our. 12 maaddooyinka Its waa:
o macaamiisha shirka laga filayo iyada oo diiradda macaamiisha ah
o horumar joogto ah oo ka mid ah horumarinta nidaamka IS iyo dayactirka
o Organization lahaanshaha tayada ballaaran
o tallaabooyin tayo wanaagsan loo yaqaan tubta software
Kulan macaamiisha filayo IT in – Dhibaatooyinka
13 hababka IT Nasiib leedahay dhaqan dheer oo ka buuxsamay qalad, ee aan user saaxiibtinimo, isagoo ay adag tahay in la hirgeliyo, isagoo qalooca waxbarasho oo adag, ee ka maqan dukumentiyada habboon, ee ka shaqeeya hab taas oo ka duwan waxa buuga sheegay.
14 hababka IT ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa inuu u baahan casriyaynta joogto ah, maxaa yeelay, ma gaadho heerarka fulin sheegay, khataraha ammaanka isagoo, isagoo aan waafaqsanayn qalabka jira.
15 IT waa sheyga keliya ee xirmo million pound ah laga yaabo Afeef sheegaysa in qeybiyaha noqon doonaa oo keliya kharashka ku qasbanaan ee dhexdhexaad ah on taas oo software waxaa lagu diiwaangeliyaa. A yar oo doolar ugu badnaan !!!!
WAA qayb tayada
16 fududaynta geedi socodka adeega iyo adeega ay bixiyaan 17 Benchmarking iyo falanqaynta ee adeegyada ay bixiyaan 18 Dhimista waqti gudbay 19 Hagaajinta in tayada iyo sax ah alaabta iyo adeegyada ay bixiyaan 20 tolida Better adeegga baahida macaamiisha shaqsi 21 macluumaadka macaamiisha Better on alaabta iyo adeegyada 22 fududaynta helitaanka adeegyada internet-ka
Kulan shuruudaha tayada IT ee
23 Waxaa muhiim ah in dhan WAA wareegga nolosha loo maamulayo by qorshe tayo leh 24 Tayada IT in loo maamulayo oo ay ISO9002 iyo heerarka TICKIT. 25 Tayada jiri karaan oo kaliya haddii ay jirto siyaasad tayo leh iyo tayo wanaagsan loo diiwaangeliyaa
nidaamka maareynta siyaasadda this. 26 In tayada IT ayaa in lagu eegay saddex dhinacyo farsamo, ganacsiga iyo sidoo kale hal dhibic maamulka user ee view kuwaas oo
27 Tayada IT ee waxaa maamula inta badan by user iyo tababare ganacsiga ku lug dhammaan marxaladaha horumarinta, by saarka si joogto ah iyo dib u eegidda hawlaha iyo sidoo kale by nidaamka IT hanti dhawrka.
Kulan shuruudaha tayada IT ee
28 A maamulka mashruuca wanaagsan habka 29 tayo leh oo joogto ah dib 30 imtixaanka dhamaystiran nidaamyada 31 dhawrto file tayo leh iyo horumarinta faahfaahsan iyo hawlaha diiwaan 32 dhowrka joogtada ah ee database, hannaanka iyo post-fulinta dib 33 maareynta isbedel tababarka 34 IT si fiican dhammaan heerarka kala duwan
Qaar ka mid ah tallaabooyinka tayada hawl-
35 Wakhtiga si ay u helaan wax u baahan yahay macluumaadka
36 Sidee ilaa taariikhda waa macluumaad la heli karo
37 kakanaanta ee maraan interface user ah si ay u qabtaan ah loo baahan yahay
hawlgalka
38 Wakhtiga ay qaadanayso shaqaale cusub si ay u bartaan sida loo isticmaalo nidaamka
39 Sidee waafaqsan yahay nidaamka bixinta adeegga macaamiisha ah
40 Boqolkiiba waqti nidaam la heli karo si macaamiisha
Qaar ka mid ah tallaabooyinka tayada hawl-
41 Tirada khaladaadka ku jira IS iyo waqtiga loo baahan yahay si uu u xaliyo 42 Tirada weydiimo user oo nidaamka ayaa aan awoodin in ay ka jawaabto 43 rating The kaas oo macaamiisha la siiyo nidaamka 44 Isticmaalka macluumaad by cutubyo kale functional
Jaantuska fishbone The
45 Jaantuskan waxuu fudud waa qalab waxtar leh oo fudud si loo hagaajiyo tayada by tilmaami lahaa sababaha dhibaatooyinka macaamiisha.

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Calidad
Calidad en TI
1 Calidad de los servicios y la calidad de la gestión son considerados como dos de los factores más importantes para el éxito de las organizaciones.
2 Calidad consiste en satisfacer las expectativas de los clientes. Cumplir con tales expectativas reunión la comprensión de sus necesidades de los clientes y qué, dónde, cuando y cómo esperan que entregar ese servicio.
2 Puede ayudar no sólo en ofrecer un servicio mejor y más oportuna, sino también a través de los sistemas de minería de datos y de soporte de decisiones para detectar nuevas tendencias en las expectativas del cliente.
3 Ciertamente, los clientes quieren estar mejor informado.
atributos de calidad de software
4 Eficacia
5 Usabilidad
6 Eficiencia
7 Fiabilidad
8 Comprensibilidad
9 modificabilidad
10 Comprobabilidad
TQM en TI
11 Total Quality Management (TQM), se trata de crear una base sólida en la que existe la calidad como en el factor incorporado en nuestros procesos. 12 Sus ingredientes son:
o las expectativas del cliente de reuniones a través de un enfoque en el cliente
o Mejora continua del desarrollo de sistemas de SI y mantenimiento
o Organización de propiedad amplia calidad
o medidas de buena calidad conocidas como métricas de software
Cumplir con las expectativas del cliente en TI – Problemas
13 Desafortunadamente los sistemas de TI tienen una larga tradición de estar lleno de errores, de no ser fácil de usar, de ser difícil de implementar, de tener una curva de aprendizaje difícil, de carecer de la documentación apropiada, de trabajar de una manera que es diferente de lo que el manual dice.
14 sistemas de TI también han sido criticados por requerir actualizaciones constantes, por no alcanzar los niveles de rendimiento establecidos, de ser amenazas a la seguridad, por ser incompatibles con el equipo existente.
15 Es el único producto en el que un paquete millones de libras podría tener un descargo de responsabilidad que indica que el proveedor sólo será responsable costo del medio en el cual el software es grabado. Unos pocos dólares a más !!!!
Es la contribución a la calidad
16 La simplificación del proceso de servicio y el servicio ofrecido 17 La evaluación comparativa y el análisis de los servicios prestados 18 Reducción del tiempo de respuesta 19 Mejora de la calidad y la precisión de los productos y servicios prestados 20 Mejor adaptación de los servicios a las necesidades de cada cliente 21 Una mejor información de los clientes en productos y servicios 22 Un acceso más fácil a los servicios a través de Internet
El cumplimiento de los criterios de calidad en TI
23 Es importante que el todo es el ciclo de vida se rige por un plan de calidad 24 Calidad en TI se rige por el ISO9002 y normas TickIT. 25 de calidad sólo puede existir si hay una política de calidad y la calidad bien documentado
sistema de gestión de esta política. 26 En calidad tiene que ser mirado desde tres perspectivas a saber, la técnica, comercial y administrativa, así como el punto de vista del usuario
27 La calidad en TI es administrado principalmente por la participación del usuario y administrador de negocios en todas las etapas de desarrollo, por producto y revisión periódicas de las operaciones, así como por los sistemas de TI de auditoría.
El cumplimiento de los criterios de calidad en TI
28 Una metodología 29 calidad regular buena gestión del proyecto revisa 30 Las pruebas exhaustivas de los sistemas de 31 Mantenimiento de un archivo de calidad y un desarrollo detallado y registro de operaciones 32 Las auditorías periódicas de las bases de datos, procedimientos y post-implementación revisa 33 de gestión de cambios de formación 34 TI adecuada en todos los niveles
Algunas medidas de calidad de funcionamiento
35 El tiempo para acceder a un elemento necesario de la información
36 ¿Cómo hasta la fecha es la información accesible
37 La complejidad de navegar por la interfaz de usuario para realizar una requerido
operación
38 El tiempo que tarda un nuevo empleado para aprender a utilizar el sistema
39 ¿Cuán consistente es el sistema en la prestación de un servicio al cliente
40 El porcentaje de tiempo que un sistema está disponible para los clientes
Algunas medidas de calidad de funcionamiento
41 El número de errores en la IS y el tiempo necesario para arreglar 42 El número de consultas de los usuarios, que el sistema no ha sido capaz de responder 43 La calificación del cual los clientes dan al sistema 44 El uso de la información por otras unidades funcionales
El diagrama de espina de pescado
45 Este diagrama simple es una sencilla herramienta útil para mejorar la calidad mediante la identificación de las causas de los problemas de los clientes.

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality di IT
1 Quality jasa jeung kualitas manajemén dianggap salaku dua faktor pangpentingna dina kasuksésan organisasi.
2 Quality ngeunaan nohonan ekspektasi klien. Rapat pasamoan ekspektasi saperti ngarti kaperluan konsumén jeung naon, di mana lamun jeung kumaha maranéhanana ngaharepkeun Anjeun pikeun nganteurkeun service éta.
2 Hal ieu bisa mantuan dina teu ngan nyadiakeun layanan leuwih alus jeung leuwih timely tapi ogé ngaliwatan sistem pertambangan data jeung kaputusan-pangrojong pikeun ngadeteksi tren anyar dina ekspektasi klien.
3 Pasti konsumén hayang jadi leuwih alus informed.
atribut kualitas Software
4 efektivitas
5 usability
6 Kekecapan
7 Reliability
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM di IT
11 Total Management Quality (TQM) nyaéta ngeunaan nyieun hiji yayasan sungut nu kualitas aya salaku dina faktor diwangun dina prosés urang. 12 bahan Anak nyaéta:
o ekspektasi customer Rapat ngaliwatan fokus customer
o pamutahiran Kontinyu tumuwuhna jeung perawatan sistem IS
o Organisasi rupa kapamilikan kualitas
o ukuran kualitas Good katelah metrics software
Rapat ekspektasi customer di IT – Masalah
13 Hanjakal sistem IT boga tradisi panjang keur pinuh ku kasalahan, teu keur pamaké friendly, keur hese nerapkeun, ngabogaan kurva learning hese, tina kurang dokuméntasi ditangtoskeun, gawe di jalan nu beda ti naon manual nu nyebutkeun.
14 sistem IT geus ogé geus dikritik keur merlukeun upgrades konstan, for teu achieving tingkat kinerja nyatakeun, keur ancaman kaamanan, pikeun mahluk sauyunan jeung alat geus aya.
15 IT mangrupa hiji-hijina produk mana paket juta pound bisa boga Bantahan nyarios yén supplier ngan bakal biaya nanggungjawaban kana sadaya tina sedeng dina nu software ieu kacatet. A sababaraha dollar di paling !!!!
IS kontribusi ka kualitas
16 ngajarkeun prosés layanan jeung layanan nu disadiakeun 17 Benchmarking jeung analisis ladenan nu disadiakeun 18 Réduksi waktu turnaround 19 pamutahiran dina kualitas sarta precision tina produk jeung jasa disadiakeun 20 tailoring Leuwih alus jasa ka kaperluan nu customer individu 21 informasi customer Leuwih alus dina aksés produk jeung jasa 22 gampang ka ladenan ngaliwatan internet
Rapat patokan kualitas dina IT
23 Kadé sakabeh nu IS Daur hirup diatur ku hiji rencana kualitas 24 Quality di IT diatur ku ISO9002 jeung standar TICKIT. 25 Quality ngan bisa aya lamun aya kawijakan kualitas jeung kualitas well documented
sistim manajemén pikeun kawijakan ieu. 26 Dina kualitas IT geus bisa melong ti tilu perspéktif nyaéta téhnis, bisnis jeung administrasi ogé titik pamaké of view
27 Quality dina IT ieu junun utamana ku pamaké jeung manager bisnis involvement dina sagala hambalan tumuwuhna, ku produk teratur jeung review operasi ogé ku sistem IT auditing.
Rapat patokan kualitas dina IT
28 A manajemén proyék alus metodologi 29 kualitas Biasa resensi 30 uji tuntas sistem 31 ngajaga tina file kualitas jeung tumuwuhna lengkep jeung operasi log 32 auditing Biasa of basis data, prosedur jeung post-palaksanaan resensi 33 parobahan manajemén latihan 34 IT ditangtoskeun di sadaya tingkat
Sababaraha ukuran kualitas operasional
35 waktu pikeun ngakses item diperlukeun informasi
36 Kumaha up to date anu informasi diaksés
37 Nu pajeulitna nganapigasi antarbeungeut pamaké pikeun ngalakukeun diperlukeun
operasi
38 Waktu eta nyokot pagawe anyar diajar kumaha carana make sistem
39 Kumaha konsisten nyaeta sistim dina nyadiakeun ladenan customer
40 Nu persentase waktu sistim nyaéta sadia pikeun klien
Sababaraha ukuran kualitas operasional
41 Jumlah kasalahan dina IS jeung waktu diperlukeun pikeun ngalereskeun 42 Jumlah queries pamaké nu sistem teu geus bisa ngajawab 43 The rating nu klien méré ka sistim 44 Pamakéan informasi ku unit fungsi séjén
Nu diagram fishbone
45 diagram basajan Ieu pakakas basajan mangpaat pikeun ngaronjatkeun kualitas ku identifying nyababkeun masalah customer.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ubora
Ubora katika IT
1 Ubora wa huduma na ubora wa usimamizi ni kuchukuliwa kama mbili ya mambo muhimu katika mafanikio ya mashirika.
2 Uzuri ni kuhusu mkutano matarajio ya mteja. Mkutano huo matarajio mkutano kuelewa mahitaji ya wateja wako na nini, wapi wakati na jinsi wanatarajia kutoa huduma hiyo.
2 Ni inaweza kusaidia katika si tu kutoa bora zaidi na kwa wakati huduma lakini pia kwa njia ya mifumo ya data madini na utoaji wa msaada wa kuchunguza mwelekeo mpya katika matarajio ya mteja.
3 Hakika wateja wanataka kuwa bora taarifa.
sifa Programu ubora
4 Ufanisi
5 Usability
6 ufanisi
7 kuegemea
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM katika IT
11 Jumla ya Usimamizi (TQM) ni juu ya kuunda msingi imara ambao ubora lipo kama katika kujengwa sababu katika taratibu zetu. 12 viungo yake ni:
o matarajio Mkutano wateja kwa njia ya wateja mwelekeo
o Kuendelea kuboresha maendeleo YALIVYO mifumo na matengenezo
o Shirika pana umiliki ubora
o hatua ubora Good inayojulikana kama metrics programu
Mkutano matarajio ya wateja katika IT – Matatizo
13 Kwa bahati mbaya mifumo ya IT na desturi ya muda mrefu ya kuwa kamili ya makosa, ya kutokuwa na user friendly, ya kuwa vigumu kutekeleza, ya kuwa vigumu kujifunza Curve, ya kukosa nyaraka sahihi, ya kufanya kazi kwa njia ambayo ni tofauti kuliko yale mwongozo anasema.
14 mifumo ya IT pia wamekuwa kukosoa kwa wanaohitaji upgrades mara kwa mara, ya kutokufikia viwango vya utendaji alisema, ya kuwa vitisho vya usalama, kwa kuwa haziendani na vifaa vilivyopo.
15 IT ni bidhaa tu ambapo milioni pound mfuko wanaweza kuwa disclaimer kusema kuwa wasambazaji tu hawahusiki gharama ya kati ambayo programu ni kumbukumbu. dola chache saa zaidi !!!!
NI mchango wa ubora
16 Kurahisisha mchakato wa huduma na huduma zinazotolewa 17 Benchmarking na uchambuzi wa huduma zinazotolewa 18 Kupunguza wakati turnaround 19 Improvement katika ubora na usahihi wa bidhaa na huduma zinazotolewa 20 Bora ushonaji wa huduma na mahitaji ya wateja binafsi 21 Bora mteja habari juu ya upatikanaji bidhaa na huduma 22 Easier kwa huduma kwa njia ya mtandao
Mkutano vigezo ubora katika IT
23 Ni muhimu kwamba nzima NI mzunguko wa maisha inasimamiwa na mpango ubora 24 Quality katika IT inasimamiwa na ISO9002 na viwango vya TICKIT. 25 Quality inaweza tu kuwepo kama kuna ubora wa sera na kumbukumbu vizuri ubora
mfumo wa usimamizi kwa ajili ya sera hii. 26 Katika IT ubora imekuwa liangaliwe kutoka mitazamo matatu ambayo ni ya kiufundi, biashara na utawala kama vile user hatua ya maoni
Quality 27 katika IT ni kusimamiwa hasa kwa mtumiaji na biashara meneja kuhusika katika hatua zote za maendeleo, na bidhaa mara kwa mara na shughuli mapitio na vilevile kwa ukaguzi wa mifumo ya IT.
Mkutano vigezo ubora katika IT
28 usimamizi mzuri wa mradi mbinu 29 Mara kwa mara quality kitaalam 30 Exhaustive upimaji wa mifumo ya 31 Utunzwaji wa faili ubora na maendeleo ya kina na shughuli za kuingia 32 Mara kwa mara ukaguzi wa benki ya takwimu za, taratibu na baada ya utekelezaji mapitio 33 Sahihi ya usimamizi wa mabadiliko 34 IT mafunzo katika ngazi zote
Baadhi ya hatua za uendeshaji ubora
35 wakati wa kupata bidhaa zinazohitajika wa habari
36 Jinsi hadi tarehe ni kupatikana maelezo
37 utata wa punde user interface kufanya required
operesheni
38 inachukua muda mfanyakazi mpya kwa kujifunza jinsi ya kutumia mfumo
39 Jinsi thabiti ni mfumo katika kutoa huduma kwa wateja
40 asilimia ya muda mfumo inapatikana kwa wateja
Baadhi ya hatua za uendeshaji ubora
41 idadi kubwa ya makosa katika YALIVYO na muda unaotakiwa kurekebisha 42 idadi ya maswali user ambayo mfumo haijaweza kujibu 43 rating ambayo wateja kutoa na mfumo 44 matumizi ya habari na vitengo vingine kazi
mchoro Fishbone
45 mchoro huu rahisi ni muhimu rahisi chombo cha kuboresha ubora kwa kutambua sababu za matatizo ya wateja.

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kvalitet
Kvalitet i IT
1 kvaliteten på tjänsterna och kvaliteten på förvaltningen betraktas som två av de viktigaste faktorerna för framgång organisationer.
2 Kvalitet handlar om att uppfylla kundernas förväntningar. Möte sådan förväntningar möte förstå dina kunders behov och vad, var, när och hur de förväntar sig att leverera tjänsten.
2 Det kan bidra till att inte bara ger en bättre och snabbare service men också genom data mining och beslutstödssystem för att upptäcka nya trender i kundernas förväntningar.
3 Visst kunder vill bli bättre informerade.
Programvara kvalitetsattribut
4 effektivitet
5 Användbarhet
6 Effektivitet
7 Tillförlitlighet
8 Begriplighet
9 modifierbarhet
10 Testbarhet
TQM i IT
11 Total Quality Management (TQM) handlar om att skapa en fast grund i som existerar kvalitet som en inbyggd faktor i våra processer. 12 Dess ingredienser är:
o Möte kundernas förväntningar genom en kundfokus
o Kontinuerlig förbättring av IS systemutveckling och underhåll
o Organization brett kvalitets ägande
o God kvalitetsmått som kallas Software Metrics
Tillgodose kundernas förväntningar i IT – Problem
13 Tyvärr IT-system har en lång tradition av att vara full av fel, att inte vara användarvänliga, för att vara svåra att genomföra, för att ha en svår inlärningskurva, för att sakna ordentlig dokumentation, att arbeta på ett sätt som är annorlunda än vad den manuella säger.
14 IT-system har också kritiserats för att kräva konstant uppgraderingar, för att inte uppnå angivna prestanda, av att vara säkerhetshot, för att vara oförenlig med befintlig utrustning.
15 Det är den enda produkt där en miljon pund paket kan ha en disclaimer om att leverantören endast kommer att vara ansvarig kostnaden för medium på vilket programmet spelas in. Några dollar som mest !!!!
IS bidrag till kvalitet
16 förenkla serviceprocessen och den tjänst som tillhandahålls 17 Benchmarking och analys av tjänster som tillhandahålls 18 Minskning av handläggningstid 19 Förbättring av kvalitet och precision av produkter och tjänster som tillhandahålls 20 Bättre anpassning av tjänster till behoven hos den enskilda kunden 21 Bättre kundinformation på produkter och tjänster 22 Enklare tillgång till tjänster via internet
Mötes kvalitetskriterier inom IT
23 Det är viktigt att helheten är livscykeln styrs av en kvalitetsplan 24 Kvalitet i IT styrs av ISO9002 och TickIT standarder. 25 Kvalitet kan bara existera om det finns en kvalitetspolicy och väl dokumenterad kvalitet
ledningssystem för denna politik. 26 IT-kvalitet har att ses ur tre perspektiv nämligen teknisk handel och administration samt användarens synvinkel
27 Kvalitet i IT främst hanteras av användaren och affärschef engagemang i alla stadier av utveckling, genom regelbunden produkt och för granskning av verksamheten samt av revisions IT-system.
Mötes kvalitetskriterier inom IT
28 En bra projektledningsmetodik 29 Regelbunden kvalitetsgranskningar 30 omfattande tester av system 31 Förvaring av en kvalitet fil och en detaljerad utveckling och drift log 32 Regelbunden granskning av databaser, rutiner och efter genomförandet omdömen 33 Korrekt förändringsarbete 34 IT-utbildning på alla nivåer
Vissa operativa åtgärder kvalitets
35 Tiden för att få tillgång till en önskad informationspost
36 Hur aktuell är tillgänglig information
37 Komplexiteten att navigera användargränssnittet att utföra en viss
drift
38 Den tid det tar en ny medarbetare att lära sig att använda systemet
39 Hur konsekvent är systemet i att tillhandahålla en kundtjänst
40 Andelen tid ett system är tillgänglig för kunder
Vissa operativa åtgärder kvalitets
41 Antalet fel i IS och den tid som krävs för att fastställa 42 Antalet sökfrågor som systemet inte har kunnat svara 43 Betyget vilka kunder ger till systemet 44 Användningen av information av andra funktionella enheter
Den fiskben schema
45 Denna enkla diagram är ett användbart enkelt verktyg för att förbättra kvaliteten genom att identifiera orsakerna till kundernas problem.

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

сифат
Сифат дар IT
1 Сифати хизматрасонӣ ва сифати идоракунӣ ҳамчун ду аз омилҳои муҳим дар муваффақияти ташкилотҳои ба шумор меравад.
2 сифат аст, дар бораи дидори интизориҳои муштарӣ. Мулоқот чунин мулоқот интизориҳои фаҳмидани эҳтиёҷоти муштариёни худ ва он чиро, ки дар он кай ва чӣ тавр онҳо интизор шумо ба таслим, ки ба хизмати.
2 Он метавонад на танҳо дар таъмини хадамоти беҳтар ва саривақтии бештар, балки ҳамчунин тавассути системаҳои маълумоти кӯҳӣ ва ќабули дастгирии кӯмак барои ошкор тамоюлҳои нав дар интизориҳои мизољон.
3 Албатта мизоҷон мехоҳед, ки ба беҳтар огоҳона.
хусусиятҳои сифати нармафзор
4 самаранокии
5 низоммеъёрҳои
6 муассирӣ
7 дурустии
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM дар IT
11 Њамагї менеҷменти сифат (TQM) аст, дар бораи таъсиси заминаи мустаҳкам, ки дар он ба сифати ҳамчун омили дар сохта, дар равандҳои мо вуҷуд дорад. 12 компонентњо он аз инњо иборатанд:
Эй интизориҳои фармоишгар Вохӯрии тавассути Маҳалли муштарӣ
Эй такмили пайвастаи рушд ва нигоҳдории системаҳои ҲАСТ
Ташкилоти Эй моликият сифати васеи
Эй чораҳои сифати хуб маъруф ченкунии нармафзор
Мулоқот интизориҳои фармоишгар дар IT – Мушкилот
13 Мутаассифона, низоми IT доранд, анъанаҳои чандинасраи пур аз хатоҳои будан, будан нест, истифодабаранда дӯстона, аз мушкил будан ба татбиќи, доштани каљ омӯзиши мушкил, аз камии ҳуҷҷатҳои мувофиқ, кор дар як роҳи аз он чӣ дастури гуногун аст, ки мегӯяд.
14 низоми низ барои талаб такомулот доимӣ, барои ноил шудан ба сатҳи иҷрои нест, изҳор дошт, будан таҳдидҳо ба амният танқид шуд, ки барои бо таҷҳизоти мавҷуда номувофиқ будан.
15 IT танҳо маҳсулоти дар он як бастаи миллион фунт шояд Радди изњор намуд, ки молрасон танҳо арзиши ба ҷавобгарӣ кашида шудани миёна, ки дар он барномаҳои сабт аст, хоҳад дошта бошад. Як чанд доллар дар аксари !!!!
IS саҳм ба сифати
16 Содда кардани раванди хизматрасонӣ ва хизмати таъмин 17 Бенчмаркинг ва таҳлили хизматрасонӣ 18 Паст кардани вақти turnaround 19 Баланд бардоштани сифати ва дақиқ намудани маҳсулот ва хизматрасонӣ 20 дӯзандагӣ ҳам бештари хизматрасонӣ ба талаботи фармоишгар инфиродӣ 21 иттилооти беҳтар ба мизоҷон оид ба таъмин дастрасӣ ба маҳсулот ва хизматрасониҳои 22 осонтар ба хизматрасонии ба воситаи интернет
Мулоқот меъёрҳои сифати IT
23 Ќайд кардан зарур аст, ки тамоми АСТ давраи зиндагии аз ҷониби нақшаи сифат 24 сифат дар он аст, аз тарафи ISO9002 ва стандартҳои TICKIT танзим идора карда мешавад. 25 Сифати танҳо вуҷуд надорад, агар як сиёсати сифат ва сифати хуб ҳуҷҷатгузорӣ нест
системаи идоракунии ин сиёсат. 26 Дар сифати онро дорад, ки ба дар аз се дурнамои маҳз техникӣ, бизнес ва маъмурї, инчунин ба сифати нуқтаи истифодабарандаи Бознигарии назар карда шавад
27 Сифати дар он аст, асосан аз ҷониби истифодабаранда ва мудири бизнес иштирок дар тамоми марҳилаҳои рушд, бо маҳсулот мунтазам ва баррасии амалиёт ва инчунин аз ҷониби низоми IT аудит идора карда мешавад.
Мулоқот меъёрҳои сифати IT
28 хуби идоракунии лоиҳа методологияи 29 сифати мунтазам баррасӣ 30 санҷиши мукаммал намудани системаҳои 31 нигоҳ доштани файл сифат ва рушди муфассал ва амалиёти қайдгири 32 аудит мунтазами додаҳо, тартиб ва баъди иҷрои баррасӣ 33 дурусти идоракунии тағйирот таълими 34 IT дар ҳамаи сатҳҳо
Баъзе чораҳои фаврӣ сифати
35 Вақти дастрасӣ ба ќисми зарурии иттилоот
36 Чӣ тавр то ба имрӯз маълумот дастрас аст
37 Мураккабии паймоиш интерфейси корбар барои иҷрои талаб
амалиёт
38 Дар вақти онро мегирад корманди нав ба ёд чӣ тавр истифода бурдани системаи
системаи дар таъмини хизматрасонӣ ба мизоҷон 39 Чӣ тавр созгор аст,
40 фоизи вақти системаи дастрас ба мизоҷон аст
Баъзе чораҳои фаврӣ сифати
41 Шумораи хатогиҳо дар аст ва вақт зарур аст, то ислоҳ 42 Шумораи дархостҳои корбар ки дар он системаи тавонист шудааст на ба ҷавоб 43 Дар рейтинги, ки мизољон дод ба низоми 44 истифодаи иттилоот аз тарафи дигар воҳидҳои функсионалӣ
Диаграммаи fishbone
45 Ин диаграмма оддӣ воситаи оддӣ муфид барои беҳтар намудани сифати Бо муайян кардани сабабњои мушкилоти фармоишгар аст.

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

தர
டி குவாலிட்டி
சேவைகள் மற்றும் மேலாண்மை தரத்தை 1 தர நிறுவனங்கள் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணிகள் இரண்டு கருதப்படுகின்றன.
2 தர வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை சந்திக்கும் பற்றி. அத்தகைய எதிர்பார்ப்புக்களை கூட்டத்தில் உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தேவைகளை புரிந்து மற்றும் என்ன, எங்கே எப்போது, எப்படி அவர்கள் அந்த சேவை வழங்க எதிர்பார்க்க கூட்டம்.
2 இது வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை புதிய போக்குகள் கண்டறிய மட்டுமே ஒரு சிறந்த மற்றும் மிகவும் சரியான நேரத்தில் சேவை வழங்கும் இல்லை ஆனால் தரவு சுரங்க மற்றும் முடிவு ஆதரவு அமைப்புகள் மூலம் உதவ முடியும்.
3 நிச்சயமாக வாடிக்கையாளர்கள் நல்ல தகவல் இருக்க வேண்டும்.
மென்பொருள் தர குணங்களின்
4 விளைவுத்திறனானது
5 பயன்பாட்டினை
6 திறன்
7 நம்பகத்தன்மை
8 புரிந்துகொள்ளகூடிய
9 Modifiability
10 பரிசோதிக்க இயலுமை
IT இல் TQM என்பது
11 மொத்த தர மேலாண்மை (TQM) என்பது தரமான எங்கள் செயல்முறைகள் கட்டப்பட்ட காரணி உள்ள ஒரு நிலவுகிறது இதில் ஒரு உறுதியான அடித்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளது. 12 அதன் பொருட்கள் உள்ளன:
ஒரு வாடிக்கையாளர் கவனம் மூலம் ஓ கூட்டம் வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை
இந்த IS அமைப்புகள் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்
ஓ அமைப்பு பரவலான தர உரிமை
மென்பொருள் அளவீட்டை என அழைக்கப்படும் ஓ நல்ல தரமான நடவடிக்கைகளை
IT இல் வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை சந்திக்கும் – சிக்கல்கள்
13 துரதிருஷ்டவசமாக அது அமைப்புகள், பயனர் நட்பு இருப்பது இல்லை, கடினமாக இருப்பது ஒரு வழி வேலை, முறையான ஆவணங்கள் இல்லாத, ஒரு கடினமான வளைவு கொண்ட, செயல்படுத்த பிழைகள் நிறைந்தவராய் ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் என்ன கையேடு விட வேறுபட்ட இது வேண்டும் என்கிறார்.
14 அமைப்புகள் இருக்கும் உபகரணங்கள் இயைந்து இருப்பது, இருப்பது பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள், கூறினார் செயல்திறன் அடைகின்ற இல்லை, நிலையான மேம்பாடுகள் தேவைப்படும் விமர்சிக்கப்பட்டது.
15 அது ஒரு மில்லியன் பவுண்டு தொகுப்பு சப்ளையர் மட்டுமே எந்த மென்பொருள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஊடகத்தின் பொறுப்பாக செலவு இருக்கும் என்று கூறி, ஒரு கைதுறப்பு வேண்டும், அங்கு மட்டுமே தயாரிப்பு ஆகும். அதிகபட்சம், ஒரு சில டாலர்கள் !!!!
தரம் பங்களிப்பு
16 சேவை செயல்முறை எளிமைப்படுத்தும் மற்றும் சேவை 17 தரப்படுத்தலின் வழங்கப்படும் மற்றும் சேவைகளை பகுப்பாய்வு டர்ன்அரவுண்ட் நேரம் 18 குறைப்பு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை தரமான மற்றும் துல்லியமான 19 மேம்படுத்தல் 21 சிறந்த வாடிக்கையாளர் தகவல் தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர் தேவைகளை சேவை 20 சிறந்த தையல் வழங்கப்படும் வழங்கப்படும் இணையதளம் மூலம் சேவைகள் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை 22 எளிதாக அணுக
IT இல் தர விதிகளை கூட்டம்
23 அது முழு என்று வாழ்க்கை சுழற்சி ஒரு தரமான திட்டத்தை டி 24 தர ISO9002 மற்றும் TICKIT தரத்தை ஆளப்படுகிறது ஆளப்படுகிறது முக்கியம். தரக் கொள்கை மற்றும் ஆவணங்கள் தரமான இருந்தால் 25 தர மட்டுமே இருக்கக்
இந்த கொள்கைக்காக மேலாண்மை அமைப்பு. 26 தரம் தொழில்நுட்ப, வணிக மற்றும் பார்வையில் நிர்வாக அத்துடன் பயனர் புள்ளி மூன்று கோணங்களில் இருந்து அதாவது பார்த்து கொள்ள உள்ளது
டி 27 தர அத்துடன் வழக்கமான தயாரிப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை ஆய்வு மூலம் தணிக்கை அமைப்புகளின் மூலம் வளர்ச்சி அனைத்து நிலைகளிலும் பயனர் மற்றும் வணிக மேலாளர் ஈடுபாட்டினால் முக்கியமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
IT இல் தர விதிகளை கூட்டம்
28 ஒரு நல்ல திட்ட மேலாண்மை முறை 29 வழக்கமான தரமான அமைப்புகள் 30 முழுமையான சோதனை ஒரு தரம் கோப்பு 31 கீப்பிங் மற்றும் ஒரு விரிவான வளர்ச்சி மற்றும் நடவடிக்கைகளை பதிவு தரவுத்தளங்கள், நடைமுறைகள் மற்றும் பிந்தைய செயல்படுத்த 32 வழக்கமான தணிக்கை அனைத்து மட்டங்களிலும் 33 முறையான மாற்றம் மேலாண்மை 34 பயிற்சி விமர்சனங்கள்
சில செயல்பாட்டுச் தரமான நடவடிக்கைகளை
35 நேர தகவல் தேவையான உருப்படியை அணுக
36 எப்படி தேதி வரை அணுக தகவல் உள்ளது
37 பயனர் இடைமுகம் செல்லவும் சிக்கலான ஒரு தேவையான செய்ய
அறுவை சிகிச்சை
38 அது ஒரு புதிய பணியாளர் எடுக்கும் நேரம் அமைப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அறிய
ஒரு வாடிக்கையாளர் சேவை வழங்குவதில் அமைப்பு 39 எப்படி இசைவானதாக
40 நேரம் சதவீதம் ஒரு அமைப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும்
சில செயல்பாட்டுச் தரமான நடவடிக்கைகளை
41 இல் பிழைகள் எண்ணிக்கை மற்றும் 42 சரி செய்ய தேவையான நேரத்தில் எந்த அமைப்பு முடியவில்லை பயனர் கேள்விகள் எண்ணிக்கை வாடிக்கையாளர்கள் அமைப்பு 44 மற்ற செயல்பாட்டு அலகுகள் மூலம் தகவல் பயன்பாடு கொடுக்கும் மதிப்பீடு பதில் 43
மீன்முள் வரைபடம்
45 இந்த எளிய வரைபடம் வாடிக்கையாளர் பிரச்சினைகளைத் காரணங்களை அடையாளம் மூலம் தரத்தை மேம்படுத்த ஒரு பயனுள்ள எளிய கருவி.

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

నాణ్యత
ఐటి నాణ్యత
సేవలు మరియు నిర్వహణ యొక్క నాణ్యత 1 క్వాలిటీ సంస్థల విజయం అత్యంత ముఖ్యమైన కారకాలుగా రెండు భావించబడతాయి.
2 నాణ్యత క్లయింట్ అంచనాలను అనుగుణంగా రూపొందించాలి. ఇలాంటి అంచనాలను సమావేశంలో మీ వినియోగదారులు అవసరాలను మరియు ఏ, ఎప్పుడు ఎక్కడ మరియు ఎలా వారు మీరు ఆ సేవ బట్వాడా ఆశిస్తున్నామని సమావేశం.
2 ఇది క్లయింట్ అంచనాలను కొత్త పోకడలు గుర్తించడం మాత్రమే మంచి మరియు మరింత సకాలంలో సేవ అందించడం లేదు లో కానీ కూడా డేటా మైనింగ్ మరియు నిర్ణయం-మద్దతు వ్యవస్థలు ద్వారా సహాయపడుతుంది.
3 ఖచ్చితంగా వినియోగదారులు మంచి సమాచారం ఉండాలనుకుంటున్నాను.
సాఫ్ట్వేర్ నాణ్యతా లక్షణాలను
4 ప్రభావం
5 వాడుక
6 సమర్థత
7 విశ్వసనీయత
8 understandability
9 Modifiability
10 testability
ఐటి TQM
11 సంపూర్ణ నాణ్యతా నిర్వహణ (TQM) నాణ్యత మా ప్రక్రియల్లో నిర్మించిన కారకంలో గా ఉంది దీనిలో ఒక సంస్థ పునాది సృష్టించే. 12 దీని పదార్ధాలు:
వినియోగదారుని కేంద్రీకృతం ద్వారా ఓ సమావేశం కస్టమర్ అంచనాలను
వ్యవస్థలకు అభివృద్ధి మరియు నిర్వహణ యొక్క o నిరంతర అభివృద్ధి
ఓ సంస్థ విస్తృత నాణ్యత యాజమాన్యం
సాఫ్ట్వేర్ కొలమానాలు అని పిలుస్తారు ఓ మంచి నాణ్యత చర్యలు
ఐటి కస్టమర్ అంచనాలను సమావేశం – సమస్యలు
13 దురదృష్టవశాత్తు ఐటి వ్యవస్థల ఏమి మాన్యువల్ కన్నా భిన్నంగా ఉంటుంది లోపాల పూర్తి విధంగా పని, సరైన డాక్యుమెంటేషన్ లేని, ఒక కష్టం సాంకేతికతను కలిగి, అమలు కష్టసాధ్యం, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లేదనే అనే సుదీర్ఘ సంప్రదాయం చెప్పారు.
14 ఐటి వ్యవస్థల కూడా ఇప్పటికే పరికరాలు అననుకూలంగా ఉన్నందుకు, మంది భద్రతా బెదిరింపులు, పేర్కొన్న పనితీరు స్థాయిలు సాధించే లేదు స్థిరంగా నవీకరణలు అవసరం విమర్శించబడ్డాయి.
15 ఇది మిలియన్ పౌండ్ ప్యాకేజీ సరఫరాదారు మాత్రమే సాఫ్ట్వేర్ నమోదు ఇది మీడియమ్ యొక్క బాధ్యులు ధర ఉంటుందని పేర్కొంటూ ఒక డిస్క్లైమర్ ఎక్కడ మాత్రమే ఉత్పత్తి. కొన్ని డాలర్లు అత్యంత వద్ద !!!!
నాణ్యత సహకారం
16 సేవా ప్రక్రియ సులభం మరియు సేవ 17 బెంచమార్కింగ్ అందించిన మరియు సేవల విశ్లేషణ అందించిన చుట్టూ సమయం 18 తగ్గింపు ఉత్పత్తులు మరియు సేవల నాణ్యత మరియు నిర్దిష్టత 19 ఇంప్రూవ్మెంట్ వ్యక్తిగత వినియోగదారుని అవసరాలకు సేవ యొక్క 20 బెటర్ టైలరింగ్ అందించిన 21 బెటర్ కస్టమర్ సమాచారంపై ఇంటర్నెట్ ద్వారా సేవలు ఉత్పత్తులను మరియు సేవలను 22 సులభంగా యాక్సెస్
ఐటి నాణ్యత ప్రమాణాలు సమావేశం
23 ఇది మొత్తం IS జీవితకాల చక్ర ఒక నాణ్యత ప్రణాళిక ఐటి లో 24 క్వాలిటీ ISO9002 మరియు TICKIT ప్రమాణాలు ద్వారా పాలించబడుతుంది ద్వారా పాలించబడుతుంది ముఖ్యం. ఒక నాణ్యత విధానం మరియు చక్కగా లిఖితం నాణ్యత ఉందనుకోండి 25 క్వాలిటీ మాత్రమే మనుగడలో
ఈ విధానం కోసం నిర్వహణ వ్యవస్థ. 26 ఐటి నాణ్యత లో సాంకేతిక, వ్యాపార మరియు పరిపాలనా అలాగే వీక్షణ యూజర్ బిందువు మూడు కోణాల్లో అవి చూశారు వుంటుంది
ఐటి లో 27 క్వాలిటీ అభివృద్ధి అన్ని దశల్లో వినియోగదారు మరియు వ్యాపార మేనేజర్ ప్రమేయం, నిరంతర ఉత్పత్తి మరియు కార్యకలాపాలను సమీక్ష అలాగే ఆడిటింగ్ ఐటి వ్యవస్థల ద్వారా ప్రధానంగా నిర్వహించబడుతుంది.
ఐటి నాణ్యత ప్రమాణాలు సమావేశం
28 మంచి ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ పద్దతి 29 రెగ్యులర్ నాణ్యత సమీక్షలు నాణ్యత ఫైలు యొక్క 31 కీపింగ్ మరియు ఒక వివరణాత్మక అభివృద్ధి మరియు కార్యకలాప లాగిన్ వ్యవస్థలు 30 కూలంకుష పరీక్ష డేటాబేస్, విధానాలు మరియు పోస్ట్-అమలును 32 రెగ్యులర్ ఆడిటింగ్ అన్ని సమీక్షలు స్థాయిలలో 33 సరైన మార్పు నిర్వహణ 34 ఐటి శిక్షణ
కొన్ని కార్యాచరణ నాణ్యత చర్యలు
35 సమాచారాన్ని ఒక అవసరమైన అంశం యాక్సెస్ సమయం
36 తాజాగా ఎలా సమాచారము ఉంది
37 యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నావిగేట్ సంక్లిష్టత ఒక అవసరమైన నిర్వహించడానికి
ఆపరేషన్
38 ఇది కొత్త ఉద్యోగి పడుతుంది కంప్యూటరు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవడానికి
ఒక కస్టమర్ సేవ అందించడంలో వ్యవస్థలో 39 ఎలా స్థిరంగా ఉంటుంది
40 సమయం శాతం వ్యవస్థను ఖాతాదారులకు అందుబాటులో ఉంది
కొన్ని కార్యాచరణ నాణ్యత చర్యలు
41 లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లోపాలలో మరియు 42 పరిష్కారానికి అవసరమైన సమయంలో వ్యవస్థను సామర్థ్యం లేదు యూజర్ ప్రశ్నలు సంఖ్య 43 సమాధానం రేటింగ్ ఖాతాదారులకు వ్యవస్థ 44 ఇతర పని విభాగాలు ద్వారా సమాచారం యొక్క ఉపయోగం ఇస్తున్న
చేప ఎముక రేఖాచిత్రం
45 ఈ సాధారణ రేఖాచిత్రం కస్టమర్ సమస్యలు కారణాలు గుర్తించడం ద్వారా నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు ఒక ఉపయోగకరమైన సాధారణ సాధనం.

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

คุณภาพ
ที่มีคุณภาพในด้านไอที
1 คุณภาพของการบริการและคุณภาพของการจัดการจะถือว่าเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จขององค์กร
2 คุณภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคาดหวังของลูกค้า ที่ประชุมคาดหวังเช่นการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณและสิ่งที่เวลาและวิธีการที่พวกเขาคาดหวังว่าคุณจะส่งมอบบริการที่
2 มันสามารถช่วยให้ไม่เพียง แต่ในการให้บริการที่ดีและเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น แต่ยังผ่านการทำเหมืองข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบระบบแนวโน้มใหม่ในการคาดหวังของลูกค้า
3 ลูกค้าแน่นอนต้องการที่จะทราบดีกว่า
คุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ
4 ประสิทธิผล
5 การใช้งาน
6 ประสิทธิภาพ
7 ความน่าเชื่อถือ
8 understandability
9 modifiability
10 การตรวจสอบได้
TQM ในด้านไอที
11 การจัดการคุณภาพรวม (TQM) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในที่ที่มีคุณภาพอยู่ในฐานะที่เป็นปัจจัยในการสร้างขึ้นในกระบวนการของเรา 12 ส่วนผสมของมันคือ
o การประชุมคาดหวังของลูกค้าผ่านการมุ่งเน้นลูกค้า
o การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาระบบและการบำรุงรักษา
o องค์การเจ้าของคุณภาพกว้าง
o มาตรการที่มีคุณภาพดีที่รู้จักกันเป็นตัวชี้วัดซอฟต์แวร์
ประชุมคาดหวังของลูกค้าในด้านไอที – ปัญหา
13 แต่น่าเสียดายที่ระบบไอทีที่มีความยาวประเพณีของการเป็นเต็มรูปแบบของข้อผิดพลาดไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ของเป็นเรื่องยากในการดำเนินการของการมีการเรียนรู้ที่ยากลำบากของการขาดเอกสารที่ถูกต้องของการทำงานในลักษณะที่แตกต่างกว่าสิ่งคู่มือการใช้งาน กล่าวว่า
14 ระบบไอทีนอกจากนี้ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กำหนดอัพเกรดคงไม่บรรลุระดับประสิทธิภาพดังกล่าวของการเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยสำหรับการเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่
15 มันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่แพคเกจปอนด์ล้านอาจมีการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ระบุว่าผู้ผลิตจะเป็นค่าใช้จ่ายระวางโทษของกลางที่ซอฟแวร์จะถูกบันทึกไว้ ไม่กี่ดอลลาร์มากที่สุด !!!!
เป็นผลงานที่มีคุณภาพ
16 ลดความซับซ้อนของการบริการและการให้บริการที่ 17 การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ของการให้บริการ 18 ลดเวลาตอบสนอง 19 ปรับปรุงในคุณภาพและความแม่นยำของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 20 การตัดเย็บที่ดีขึ้นของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่ 21 ข้อมูลของลูกค้าที่ดีขึ้นใน เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ 22 ง่ายต่อการให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ประชุมเกณฑ์คุณภาพในด้านไอที
23 มันเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งเป็นวงจรชีวิตจะเป็นไปตามแผนคุณภาพ 24 คุณภาพในด้านไอทีจะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO9002 และ TickIT 25 เท่านั้นที่มีคุณภาพสามารถอยู่ได้ถ้ามีนโยบายคุณภาพและคุณภาพดีเอกสาร
ระบบการจัดการสำหรับนโยบายนี้ 26 ที่มีคุณภาพจะต้องมีการมองจากมุมมองที่สามคือทางเทคนิคและธุรกิจเช่นเดียวกับจุดที่ผู้ใช้ในมุมมองของการบริหาร
27 คุณภาพมันถูกจัดการโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้และผู้จัดการธุรกิจมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยปกติและตรวจสอบการดำเนินการเช่นเดียวกับการตรวจสอบระบบไอที
ประชุมเกณฑ์คุณภาพในด้านไอที
28 การบริหารจัดการโครงการที่ดีวิธีการ 29 ที่มีคุณภาพปกติความคิดเห็นที่ 30 การทดสอบหมดจดของระบบ 31 การเก็บรักษาของไฟล์ที่มีคุณภาพและการพัฒนารายละเอียดและการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ 32 การตรวจสอบปกติของฐานข้อมูลวิธีการและการโพสต์การดำเนินรายการ 33 การจัดการการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม 34 ไอทีที่เหมาะสมในทุกระดับ
บางมาตรการที่มีคุณภาพในการดำเนินงาน
35 เวลาในการเข้าถึงรายการของข้อมูลที่จำเป็น
36 วิธีได้ถึงวันที่เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
37 ความซับซ้อนของการนำทางส่วนติดต่อผู้ใช้ในการดำเนินการที่จำเป็น
การดำเนินการ
38 เวลาที่ใช้พนักงานใหม่ในการเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
39 วิธีที่สอดคล้องกันเป็นระบบในการให้บริการลูกค้า
40 เปอร์เซ็นต์ของเวลาของระบบจะพร้อมใช้งานให้กับลูกค้า
บางมาตรการที่มีคุณภาพในการดำเนินงาน
41 จำนวนข้อผิดพลาดในและเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา 42 จำนวนแบบสอบถามผู้ใช้ที่ระบบยังไม่สามารถที่จะตอบ 43 คะแนนซึ่งลูกค้าให้กับระบบ 44 การใช้ข้อมูลจากหน่วยการทำงานอื่น ๆ
แผนภาพก้างปลา
45 นี้แผนภาพที่เรียบง่ายเป็นเครื่องมือที่ง่ายมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพโดยการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

kalite
BT Kalite
hizmet ve yönetim kalitesi 1 Kalite kuruluşlarının başarısında en önemli faktörlerden ikisi olarak kabul edilmektedir.
2 Kalite müşteri beklentilerini karşılamak ilgilidir. Bu tür beklentiler toplantıya müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve ne, nerede ne zaman ve nasıl bu hizmet sunmak için bekliyoruz Toplantı.
2 Bu müşteri beklentileri yeni eğilimleri tespit etmek, sadece daha iyi ve daha zamanında hizmet veren değil, aynı zamanda veri madenciliği ve karar destek sistemleri ile yardımcı olabilir.
3 Kesinlikle müşteriler daha bilinçli olmak istiyorum.
Yazılım kalite nitelikleri
4 Etkililik
5 Kullanılabilirlik
6 Verimlilik
7 Güvenilirlik
8 Anlaşılabilirlik
9 Değiştirilebilirlik
10 Testedilebilirlik
IT TKY
11 Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kalite süreçlerimizde inşa faktör bir şekilde var olduğu sağlam bir temel oluşturma hakkında olduğunu. 12 Onun maddeler şunlardır:
Bir müşteri odaklı aracılığıyla o Toplantı müşteri beklentileri
BS sistemleri geliştirme ve bakım o Sürekli iyileştirme
o Organizasyon çapında kaliteli sahipliği
yazılım ölçütleri olarak bilinen o Kaliteli önlemleri
IT müşteri beklentilerini karşılamanın – Sorunları
13 Ne yazık ki IT sistemleri nedir kılavuzda farklı bir şekilde çalışan, uygun belgeleri yoksun, zor bir öğrenme eğrisi sahip, uygulamak zordur olma, kullanıcı dostu olmak değil, hatalarla dolu olmanın uzun bir geleneğe sahiptir diyor.
14 BT sistemleri de mevcut ekipman ile uyumsuz olduğu için, varlık güvenlik tehditleri, belirtilen performans seviyeleri elde değil, sürekli yükseltmeleri gerektiren eleştirilmiştir.
15 BT milyon poundluk paket tedarikçisi sadece yazılım kaydedildiği ortamın sorumlu maliyeti olacağını belirten reddi olabilir tek üründür. Birkaç en dolar !!!!
kalite katkı IS
16 hizmet sürecinin basitleştirilmesi ve hizmet 17 Kıyaslama sağlanan ve hizmetlerin analizi gerçekleştirme süresi 18 azaltılması, ürün ve hizmetlerin kalite ve hassasiyet içinde 19 İyileştirme bireysel müşteri ihtiyaçlarına hizmet 20 Daha terzilik 21 Daha iyi müşteri bilgilerini temin sağlanan internet üzerinden hizmetlere ürün ve hizmetler 22 daha kolay erişim
IT kalite kriterlerini karşılayan
23 bütün yaşam döngüsü BT 24 Kalite ISO9002 ve TICKIT standartlarına göre yönetilir bir kalite planı tarafından yönetilir IS önemlidir. Bir kalite politikası ve iyi belgelenmiş kalite varsa 25 Kalite sadece var olabilir
Bu ilke için yönetim sistemi. BT kalitesi 26 teknik, iş ve görüş idari hem de kullanıcı açısından yani üç açıdan baktı edilecek olan
IT 27 Kalite düzenli ürün ve işlemler gözden tarafından yanı sıra denetim BT sistemleri tarafından tüm gelişim aşamalarında kullanıcı ve iş yöneticisi tutulumu, ağırlıklı olarak yönetilmektedir.
IT kalite kriterlerini karşılayan
28 İyi bir proje yönetim metodolojisi 29 Düzenli kalite sistemlerinin 30 Kapsamlı test 31 Kaliteli bir dosyanın tutulması ve detaylı bir geliştirme ve operasyon veritabanları, prosedürler ve post-uygulama 32 düzenli denetim her düzeyde 33 Uygun değişim yönetimi 34 BT eğitimi gözden günlük yorumu
Bazı operasyonel kalite önlemleri
35 saat bilgisi gerekli bir öğeye erişmek için
36 Nasıl güncel erişilebilir bilgi
37 kullanıcı arayüzü navigasyon karmaşıklığı gerekli gerçekleştirmek için
operasyon
38 yeni bir çalışanı alır zaman sistemini kullanmayı öğrenmek için
Bir müşteri hizmeti veren sistem 39 ne kadar tutarlı
40 kez yüzdesi bir sistem müşterilerine kullanılabilir
Bazı operasyonel kalite önlemleri
41 DİR hataların sayısı ve 42 düzeltmek için gerekli zamanlı sistem mümkün olmamıştır kullanıcı sorgularının sayısı 43 istemcileri sistemi 44 diğer fonksiyonel birimler tarafından bilgilerin kullanımı vermek notunu cevap
kılçık diyagramı
45 Bu basit şema, müşteri sorunlarının nedenlerini belirleyerek kalitesini artırmak için yararlı bir basit bir araçtır.

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

якість
Якість в IT
1 Якість послуг і якості управління розглядаються як два з найбільш важливих факторів в успіху організації.
2 Якість про задоволення очікувань клієнта. Зустріч такі очікування зустрічі з розумінням ваших потреб клієнтів, і що, де, коли і як вони очікують, що ви доставити цю послугу.
2 Це може допомогти не тільки в забезпеченні кращого і більш своєчасне обслуговування, але і за рахунок інтелектуального аналізу даних і підтримки прийняття рішень, систем для виявлення нових тенденцій в області клієнтських очікувань.
3 Звичайно, клієнти хочуть бути краще інформовані.
Атрибути якості програмного забезпечення
4 Ефективність
5 Юзабіліті
6 Ефективність
7 Надійність
8 Зрозумілість
9 модифікуються
10 тестованих
TQM в області ІТ
11 Загальне управління якістю (TQM) йде про створення міцної основи, в якості якої існує як у вбудованому фактор в наших процесах. 12 Його інгредієнти є:
O очікування клієнтів Зустріч через фокус клієнта
про Постійне вдосконалення розробки та технічного обслуговування систем
про всю організації власності якості
Благий заходи якості, відомі як метрик програмного забезпечення
Зустріч очікувань клієнтів в області ІТ – Проблеми
13 На жаль, ІТ-системи мають давню традицію бути повні помилок, щоб не бути зручним для користувача, щоб бути важко реалізувати, мати складну криву навчання, у відсутності належної документації, працювати в дорозі, який відрізняється ніж те, що в керівництві говорить.
14 ІТ-системи також критикували за те, що вимагають постійного відновлення, для недосягнення заявлених рівнів продуктивності, бути загроз безпеки, як несумісне з існуючим обладнанням.
15 IT є єдиним продуктом, де пакет мільйонів фунтів, можливо, заява про відмову про те, що постачальник буде нести відповідальність тільки вартість носія, на якому записано програмне забезпечення. Кілька доларів найбільше !!!!
IS внесок в якість
16 Спрощуючи процес обслуговування і послуг, що надаються 17 Бенчмаркінг і аналіз послуг, що надаються 18 Зниження витрат часу 19 Поліпшення якості і точності продукції і послуг, що надаються 20 Краще крій обслуговування до потреб окремого клієнта 21 Поліпшення інформації про клієнтів на продукція і послуги 22 Більш легкий доступ до послуг через Інтернет
Зустріч критеріїв якості в області ІТ
23 Важливо, щоб вся IS життєвий цикл визначається план якості 24 Якість в IT регулюється в 9002 і стандартами TickIT. 25 Якість може існувати тільки тоді, коли існує політика в області якості і добре задокументовані якість
Система управління для цієї політики. 26 В ІТ якість необхідно розглядати з трьох точок зору, а саме технічної, ділової та адміністративної, а також точки зору користувача
27 Якість в IT управляється в основному користувачем і бізнес-менеджера участі у всіх етапах розвитку, шляхом регулярного огляду продукту і операцій, а також аудиту ІТ-систем.
Зустріч критеріїв якості в області ІТ
28 Хороший управління проектами Методологія 29 Регулярне якість розглядає 30 Всебічні випробування систем 31 Збереження файлу якості і докладний розвиток і журнал операцій 32 Регулярний аудит баз даних, процедур і подальшої реалізації відкликання 33 Належне управління змінами 34 ІТ-навчання на всіх рівнях
Деякі заходи експлуатаційні якості
35 Час, необхідний для отримання доступу до необхідної елемент інформації
36 Як до теперішнього часу доступна інформація
37 Складність навігації призначеного для користувача інтерфейсу, щоб виконати потрібне
операція
38 Час, витрачений на роботу нового співробітника, щоб дізнатися, як використовувати систему
39 Як узгоджується це система в забезпеченні обслуговування клієнтів
40 відсоток часу система доступна для клієнтів
Деякі заходи експлуатаційні якості
41 Кількість помилок в IS і час, необхідний для фіксації 42 Число призначених для користувача запитів, які система не змогла відповісти 43 рейтингу, які клієнти дають в системі 44 Використання інформації іншими функціональними блоками
діаграма ялинка
45 Ця проста схема є корисним простий інструмент для поліпшення якості шляхом виявлення причин виникнення проблем клієнтів.

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

معیار
IT میں معیار
سروسز اور انتظام کے معیار کے 1 معیار تنظیموں کی کامیابی میں سب سے زیادہ اہم عوامل میں سے دو کے طور پر تصور کیا جاتا ہے.
2 کوالٹی کلائنٹ توقعات کو پورا کے بارے میں ہے. اس طرح کی توقعات اجلاس آپ کے گاہک کی ضروریات کو سمجھنے اور کیا، جہاں کب اور کس طرح وہ آپ کہ خدمت فراہم کرنے کی توقع ملاقات.
2 اس کے کلائنٹ کی توقعات میں نئے رجحانات کا پتہ لگانے کے لئے صرف ایک بہتر اور زیادہ بروقت سروس فراہم نہیں بلکہ ڈیٹا مائننگ اور فیصلہ کی حمایت کے نظام کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں.
3 یقینی طور پر گاہکوں بہتر کو مطلع کرنا چاہتے ہیں.
سافٹ ویئر کے معیار کے اوصاف
4 تاثیر
5 پریوست
6 مستعدی
7 وشوسنییتا
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
IT میں TQM
11 کل کوالٹی مینجمنٹ (TQM) ایک مضبوط بنیاد ہے جس میں معیار ہمارے عمل میں تعمیر کے عنصر میں ایک کے طور پر موجود پیدا کرنے کے بارے میں ہے. 12 اس کے اجزاء ہیں:
ایک گاہک توجہ مرکوز کر کے اے کا اجلاس کسٹمر کی توقعات
اے نظام ترقی اور بحالی کی مسلسل بہتری
O تنظیم وسیع معیار ملکیت
سافٹ ویئر کی پیمائش کے معیار کے طور پر جانا اے اچھے معیار کے اقدامات
IT میں گاہک کی توقعات سے ملاقات – مسائل
13 بدقسمتی سے یہ کیا سسٹم دستی کے مقابلے میں مختلف ہے جس میں ایک طرح سے کام کر کے، مناسب دستاویزات کی کمی کی، ایک مشکل سیکھنے وکر ہونے کے، لاگو کرنے کے لئے صارف دوستانہ نہیں ہونے کی وجہ سے، کی غلطیوں کی مکمل کیا جا رہا ہے، مشکل ہونے کے کی ایک طویل روایت ہے کہتے ہیں.
14 IT نظام بھی موجودہ آلات کے ساتھ مطابقت نہیں ہونے کی وجہ سے، کیا جا رہا ہے سیکورٹی خطرات کی، بیان کیا کارکردگی کی سطح کو حاصل کرنے کے لئے نہیں، مسلسل اپگریڈ کی ضرورت ہوتی ہے کے لئے تنقید کی گئی ہے.
15 IT صرف مصنوعات کو ایک ملین پونڈ پیکج سپلائر صرف درمیانے جس پر سافٹ ویئر ریکارڈ کیا جاتا ہے کے لئے ذمہ دار قیمت ہو جائے گا کہ بیان ایک کلیمر کو ہو سکتا ہے جہاں یہ ہے. زیادہ سے زیادہ چند ڈالر !!!!
معیار کے لئے شراکت ہے
16 سروس کے عمل کو آسان بنانے اور خدمت 17 بینچ مارکنگ فراہم کی اور خدمات کے تجزیہ فراہم ٹرناراؤنڈ وقت کے 18 ٹکڑے کاٹ مصنوعات اور خدمات کے معیار اور صحت سے متعلق میں 19 بہتری انفرادی کسٹمر کی ضروریات کے 20 سروس کے بہتر سلائی فراہم کردہ 21 بہتر کسٹمر کی معلومات پر انٹرنیٹ کے ذریعے کی خدمات کے لئے مصنوعات اور خدمات کے 22 آسان رسائی
IT میں معیار کسوٹی ملاقات
23 یہ پوری ہے کہ زندگی سائیکل ایک معیار کی منصوبہ بندی IT میں 24 معیار ISO9002 اور TICKIT معیار کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے اہم ہے. ایک معیار کی پالیسی اور اچھی طرح سے دستاویزی معیار ہے اگر وہاں 25 معیار صرف موجود کر سکتے ہیں
اس پالیسی کے انتظام کے نظام. 26 یہ معیار میں تکنیکی، کاروبار اور انتظامی طور پر بھی خیال صارف نقطہ تین نقطہ نظر سے یعنی میں دیکھا جائے ہے
IT میں 27 معیار ترقی کے تمام مراحل میں صارف اور کاروبار مینیجر ملوث ہونے، باقاعدہ مصنوعات اور آپریشنز کا جائزہ لینے کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ اڈیٹنگ IT نظام کی طرف سے بنیادی طور پر کی طرف سے منظم کیا جاتا ہے.
IT میں معیار کسوٹی ملاقات
28 ایک اچھا پراجیکٹ مینجمنٹ طریقہ کار 29 باقاعدہ معیار کے نظام کے 30 جامع ٹیسٹنگ ایک معیار فائل کا 31 مدنظر رکھتے ہوئے اور ایک تفصیلی ترقی اور کارروائیوں کو لاگ 32 ڈیٹا بیسز، طریقہ کار اور پوسٹ عمل کی باقاعدہ آڈٹ کا جائزہ لیتی ہے ہر سطح پر 33 مناسب تبدیلی کے انتظام کی 34 IT کی تربیت کا جائزہ لیتا ہے
بعض آپریشنل معیار اقدامات
35 میں معلومات کا ایک درکار جزو تک رسائی کے لئے وقت
36 کس طرح تاریخ تک قابل رسائی معلومات ہے
37 یوزر انٹرفیس گشت کی پیچیدگی ایک مطلوبہ انجام دینے کے لئے
آپریشن
38 بار یہ ایک نیا ملازم لیتا نظام کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لئے
ایک کسٹمر سروس فراہم کرنے میں نظام 39 کس طرح مسلسل ہے
40 وقت کے فی صد ایک نظام کے گاہکوں کے لئے دستیاب ہے
بعض آپریشنل معیار اقدامات
41 ہے میں غلطیوں کی تعداد اور 42 کو ٹھیک کرنے کی ضرورت وقت کے 43 درجہ بندی کے گاہکوں کا نظام 44 دیگر فعال یونٹس کی طرف سے معلومات کے استعمال کو دے جس کا جواب دینے کا جو نظام کے قابل نہیں ہے صارف کے سوالات کی تعداد
مچھلی کی ہڈی آریھ
45 یہ سادہ آریھ کسٹمر مسائل کی وجوہات کی نشاندہی کی طرف سے معیار بہتر بنانے کے لئے ایک مفید سادہ آلہ ہے.

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

sifat
IT Sifat
xizmatlar va boshqaruv sifati 1 Sifat tashkilotlar muvaffaqiyat eng muhim omillaridan ikki hisoblanadi.
2 Sifat mijoz istiqbollarini haqida. Bunday taxminlar uchrashuv, mijozlar ehtiyojlarini tushunish va nima, qaerda, qachon va qanday qilib bu xizmatni taqdim qilish uchun kutish uchrashuv.
2 Bu mijoz taxminlar yangi tendentsiyalarni aniqlash uchun faqat bir yaxshi va o’z vaqtida xizmat ko’rsatish emas, balki ma’lumotlarni kon va qaror qabul qo’llab-quvvatlash tizimlari orqali yordam berishi mumkin.
3 Albatta, mijozlar yaxshiroq xabardor bo`lish istayman.
Dastur sifati sifatlari
4 samaradorligi
5 mavjudligi
6 samaradorligi
7 Ishonchlilik
8 anlaşılabilirliği
9 Değiştirilebilirliğini
10 sinov edilebilirlik
IT TQM
11 Total Quality Management (TQM) sifat bizning jarayonlarida qurilgan faktor sifatida mavjud bo’lgan mustahkam poydevor yaratish haqida. 12 Uning tarkibi:
Agar mijoz markazida orqali o, mijozlar taxminlar
IS tizimlari rivojlantirish va texnik xizmat ko’rsatish o doimiy takomillashtirish
o tashkiloti keng sifatli mulk
dasturiy ta’minot metrikalariga deb nomlanuvchi o Yaxshi sifat chora-tadbirlar
IT mijozlar istiqbollarini uchrashuv – muammolarni
13 Afsuski IT tizimlari nima qo’llanmada turli tarzda ishlash, to’g’ri hujjatlarni yo’q, bir qiyin ta’lim egri ega, amalga oshirish qiyin bo’lgan, foydalanuvchilar bilan do’st emas, balki, xatolar to’lgan bir odati bor deydi.
14 IT tizimlari ham mavjud asbob-uskunalar bilan mos kelmaydigan bo’lgani uchun, bo’lish xavfsizlik tahdidlar, aytib ishlashi darajasini erishish emas, balki uchun, doimiy yuksaltirish talab uchun tanqid qilindi.
15 IT bir million funt mahsulot yetkazib beruvchi faqat dasturiy ta’minot qayd qilingan o’rta javobgar qiymati bo’ladi bildirgan bir voz kechishni bo’lishi mumkin faqat mahsulot hisoblanadi. Bir necha eng da dollar !!!!
sifati hissadir
16 xizmati jarayonini soddalashtirish va xizmat 17 solishtirish taqdim va xizmatlar tahlil qaytish vaqti 18 kamaytirish mahsulot va xizmatlar sifati va aniq 19 takomillashtirish individual mijozning ehtiyojlariga xizmat 20 Sahifalar moslashtirilishi 21 Sahifalar mijozlarga axborot taqdim taqdim internet orqali xizmatlaridan mahsulotlar va xizmatlar 22 qulay foydalanish
AT sifat mezonlarini uchrashuv
23 Bu butun hayot aylanishiga IT 24 Sifat ISO9002 va TICKIT standartlari bilan tartibga solinadi, sifatli reja tomonidan boshqariladi IS muhim ahamiyatga ega. sifat siyosati va yaxshi hujjatlashtirilgan sifatli mavjud bo’lsa 25 Sifat faqat mavjud bo’lishi mumkin
Bu siyosat uchun boshqaruv tizimi. IT sifati 26 texnik, biznes va nuqtai ma’muriy shuningdek foydalanuvchining nuqtasi, ya’ni uch jihatdan qaradi kerak bo’ldi
IT 27 Sifat muntazam mahsulot va operatsiyalari ko’rib, shuningdek auditorlik IT tizimlari tomonidan rivojlanishining barcha bosqichlarida foydalanuvchi va biznes menejeri jalb, asosan boshqariladi.
AT sifat mezonlarini uchrashuv
28 Yaxshi loyiha boshqaruv metodologiyasi 29 muntazam sifat tizimlarini 30 og’ir sinov 31, sifatli fayl boqish va batafsil ishlab chiqish va operatsiyalari bazalari, tartib va post-amalga oshirish 32 muntazam taftish barcha darajadagi 33 Proper o’zgarish boshqarish 34 IT ta’lim sharh kirish sharh
Ba’zi operatsion sifatli chora-tadbirlar
35 vaqt ma’lumotlar talab ob’ektni kirish uchun
36 Qanday kunga qadar yaxshi ma’lumot
37 foydalanuvchi interfeysi navigatsiya murakkabligi bir talab bajarish uchun
operatsiya
38 yangi ishchi oladi vaqti tizimi qanday foydalanish o’rganish
a mijozlarga xizmat ko’rsatishda tizimi 39 Qanday izchil
40 vaqt foiz tizimi mijozlarga mavjud
Ba’zi operatsion sifatli chora-tadbirlar
41 dir xatolar soni va 42 tuzatish uchun zarur bo’lgan vaqt tizimi ega bo’lmagan foydalanuvchi so’rovlar soni 43 mijozlari tizimi 44 Boshqa funktsional taga ma’lumotlarning foydalanish uchun berish reytingini javob berish
fishbone diagrammasi
45 Bu oddiy diagrammasi mijozlarga muammolar sabablarini aniqlash bilan sifatini yaxshilash uchun foydali oddiy havola etadi.

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Phẩm chất
Chất lượng trong CNTT
1 Chất lượng dịch vụ và chất lượng quản lý được coi là hai trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của tổ chức.
2 Chất lượng là về đáp ứng mong đợi của khách hàng. Đáp ứng mong đợi của cuộc họp như vậy hiểu biết nhu cầu khách hàng của bạn và những gì, mà khi nào và làm thế nào họ mong đợi bạn để cung cấp dịch vụ đó.
2 Nó có thể giúp đỡ trong việc không chỉ cung cấp một dịch vụ tốt hơn và kịp thời hơn mà còn thông qua các hệ thống khai thác dữ liệu và hỗ trợ quyết định để phát hiện các xu hướng mới trong sự mong đợi của khách hàng.
3 Chắc chắn khách hàng muốn được thông tin tốt hơn.
các thuộc tính chất lượng phần mềm
4 Hiệu quả
5 Usability
6 Hiệu quả
7 Độ bền
8 dễ hiểu
9 Modifiability
10 Testability
TQM trong CNTT
11 Tổng số quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là về việc tạo ra một nền tảng vững chắc, trong đó chất lượng tồn tại như là một trong yếu tố xây dựng trong quá trình của chúng tôi. 12 thành phần của nó là:
o mong đợi của khách hàng thông qua Hội nghị tập trung khách hàng
o Cải tiến liên tục của sự phát triển và bảo trì các hệ thống IS
o Tổ chức sở hữu chất lượng rộng
o biện pháp chất lượng tốt được gọi là số liệu phần mềm
Đáp ứng mong đợi của khách hàng trong lĩnh vực CNTT – Vấn đề
13 Thật không may hệ thống CNTT có một truyền thống lâu đời được đầy lỗi, của việc không được người dùng thân thiện, một trạng khó thực hiện, có một đường cong học tập khó khăn, thiếu tài liệu thích hợp, làm việc trong một cách mà là khác với những gì hướng dẫn nói.
14 hệ thống CNTT cũng bị chỉ trích vì đòi hỏi phải nâng cấp liên tục, vì không đạt được mức hiệu suất ghi, một trạng các mối đe dọa an ninh, cho là không tương thích với các thiết bị hiện có.
15 CNTT là sản phẩm duy nhất mà một gói triệu bảng có thể có một sự từ bỏ nói rằng các nhà cung cấp sẽ chỉ được chi phí chịu trách nhiệm của các phương tiện trên mà phần mềm được ghi lại. Một vài đô la tại nhất !!!!
LÀ đóng góp cho chất lượng
16 Đơn giản hóa quá trình dịch vụ và các dịch vụ cung cấp 17 Điểm chuẩn và phân tích các dịch vụ cung cấp 18 Giảm thời gian quay vòng 19 Cải thiện chất lượng và độ chính xác của sản phẩm và dịch vụ cung cấp 20 may tốt hơn các dịch vụ cho các nhu cầu của khách hàng cá nhân 21 thông tin khách hàng tốt hơn trên truy cập các sản phẩm và dịch vụ 22 dễ dàng hơn với các dịch vụ thông qua internet
Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực CNTT
23 Điều quan trọng là toàn bộ LÀ chu kỳ cuộc sống được chi phối bởi một kế hoạch chất lượng 24 chất lượng trong lĩnh vực CNTT được điều chỉnh bởi ISO9002 và tiêu chuẩn TICKIT. 25 Chất lượng chỉ có thể tồn tại nếu có một chính sách chất lượng và chất lượng tài liệu tốt
hệ thống quản lý cho chính sách này. 26 Trong chất lượng CNTT đã được nhìn từ ba quan điểm cụ thể là kỹ thuật, kinh doanh và hành chính cũng như các điểm người sử dụng xem
27 chất lượng trong lĩnh vực CNTT được quản lý chủ yếu là do người sử dụng và quản lý doanh nghiệp tham gia vào tất cả các giai đoạn phát triển, bởi sản phẩm thường xuyên và xem xét lại các hoạt động cũng như các hệ thống CNTT kiểm toán.
Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực CNTT
28 Một quản lý dự án tốt phương pháp 29 chất lượng thường xuyên đánh giá 30 thử nghiệm Đầy đủ các hệ thống 31 Giữ một tập tin chất lượng và phát triển chi tiết và hoạt động đăng nhập 32 kiểm toán thường xuyên của cơ sở dữ liệu, thủ tục và sau thực hiện đánh giá 33 quản lý thay đổi đào tạo 34 IT đúng ở tất cả các cấp
Một số biện pháp chất lượng hoạt động
35 Thời gian để truy cập vào một mục yêu cầu thông tin
36 Làm thế nào đến nay là thông tin truy cập
37 Sự phức tạp của điều hướng giao diện người dùng để thực hiện một yêu cầu
hoạt động
38 Thời gian cần một nhân viên mới để tìm hiểu làm thế nào để sử dụng hệ thống
39 Làm thế nào phù hợp là hệ thống trong việc cung cấp một dịch vụ khách hàng
40 Tỷ lệ thời gian của một hệ thống có sẵn cho khách hàng
Một số biện pháp chất lượng hoạt động
41 Các số lỗi trong IS và thời gian cần thiết để sửa chữa 42 Số lượng truy vấn người sử dụng mà hệ thống đã không thể trả lời 43 Đánh giá mà khách hàng cung cấp cho hệ thống 44 Việc sử dụng thông tin của các đơn vị chức năng khác
Sơ đồ xương cá
45 sơ đồ đơn giản này là một công cụ đơn giản hữu ích để cải thiện chất lượng bằng cách xác định các nguyên nhân của các vấn đề của khách hàng.

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ansawdd
Ansawdd mewn TG
1 Ansawdd gwasanaethau ac ansawdd y rheolaeth yn cael eu hystyried fel dau o’r ffactorau pwysicaf yn llwyddiant y sefydliadau.
2 Mae ansawdd yn ymwneud â diwallu disgwyliadau’r cleient. Bodloni disgwyliadau o’r fath gyfarfod deall eich anghenion cwsmeriaid a beth, ble phryd a sut y maent yn disgwyl i chi gyflwyno’r gwasanaeth hwnnw.
2 Gall helpu mewn nid yn unig yn darparu gwasanaeth gwell a mwy amserol, ond hefyd drwy systemau cloddio data a phenderfyniad-gymorth i ganfod tueddiadau newydd mewn disgwyliadau cleientiaid.
3 Yn sicr cwsmeriaid yn awyddus i gael mwy o wybodaeth.
priodoleddau ansawdd meddalwedd
4 Effeithiolrwydd
5 Defnyddioldeb
6 Effeithlonrwydd
7 Dibynadwyedd
8 ddealladwy
9 Modifiability
10 Testability
TQM mewn TG
11 Cyfanswm Rheoli Ansawdd (TQM) yn ymwneud â chreu sylfaen gadarn yn lle ansawdd bodoli fel yn ffactor a adeiladwyd yn ein prosesau. 12 Mae ei gynhwysion yw:
o Mae disgwyliadau Cyfarfod cwsmeriaid trwy ganolbwyntio ar y cwsmer
o Mae Gwelliant parhaus o ddatblygu a chynnal systemau GG
o Mae Sefydliad perchnogaeth ansawdd eang
o Mae mesurau ansawdd da a elwir yn metrics meddalwedd
Bodloni disgwyliadau cwsmeriaid mewn TG – Problemau
13 systemau TG anffodus draddodiad hir o fod yn llawn o gamgymeriadau, o beidio â bod yn hawdd eu defnyddio, o fod yn anodd eu gweithredu, o gael gromlin ddysgu anodd, o brin dogfennaeth briodol, o weithio mewn ffordd sy’n wahanol na’r hyn y llawlyfr meddai.
14 systemau TG hefyd wedi cael eu beirniadu am ei gwneud yn ofynnol uwchraddio gyson, am beidio cyflawni lefelau perfformiad a nodwyd, o fod bygythiadau diogelwch, am fod yn anghydnaws â offer presennol.
15 IT yw’r unig gynnyrch lle gallai pecyn gwerth miliynau o bunnoedd yn cael ymwadiad yn dweud y bydd y cyflenwr yn unig fod yn gost atebol y cyfrwng y mae’r feddalwedd yn cael ei gofnodi. Mae ychydig o ddoleri ar y rhan fwyaf !!!!
IS cyfraniad at ansawdd
16 Symleiddio’r broses gwasanaeth a’r gwasanaeth a ddarperir 17 Meincnodi a dadansoddiad y gwasanaethau a ddarperir 18 Lleihau amser cwblhau 19 Gwelliant yn ansawdd a manylder o gynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir 20 Gwell teilwra gwasanaeth i anghenion y cwsmer unigol 21 Gwell gwybodaeth i gwsmeriaid ar mynediad cynhyrchion a gwasanaethau 22 haws at wasanaethau drwy’r rhyngrwyd
Bodloni meini prawf ansawdd mewn TG
23 Mae’n bwysig bod y cyfan YW cylch bywyd yn cael ei lywodraethu gan gynllun o safon 24 Ansawdd mewn TG yn cael ei reoli gan y ISO9002 a safonau TICKIT. Gall 25 Ansawdd ond yn bodoli os oes polisi ansawdd ac ansawdd dogfennu’n dda
system rheoli ar gyfer y polisi hwn. 26 Mewn ansawdd TG wedi edrych ar o dri safbwynt sef technegol, busnes a gweinyddol yn ogystal fel y man defnyddiwr o farn
27 Ansawdd mewn TG yn cael ei reoli yn bennaf gan y defnyddiwr a rheolwr busnes cymryd rhan ym mhob cam o ddatblygiad, gan gynnyrch rheolaidd ac adolygu gweithrediadau yn ogystal â chan systemau TG archwilio.
Bodloni meini prawf ansawdd mewn TG
Adolygiadau 28 Mae rheoli prosiect da methodoleg 29 o ansawdd Rheolaidd 30 profion gynhwysfawr o systemau 31 Cadw ffeil o safon a datblygu manwl a gweithrediadau log 32 archwilio rheolaidd o gronfeydd data, gweithdrefnau ac ôl-weithredu adolygiadau 33 rheoli newid hyfforddiant 34 TG priodol ar bob lefel
Mae rhai mesurau ansawdd gweithredol
35 Mae’r amser i gael mynediad i eitem y mae’n ofynnol o wybodaeth
36 Pa mor ddiweddar yw gwybodaeth hygyrch
37 Mae cymhlethdod lywio rhyngwyneb defnyddiwr i berfformio eu hangen
llawdriniaeth
38 Mae’r amser y mae’n ei gymryd cyflogai newydd i ddysgu sut i ddefnyddio’r system
39 Pa mor gyson yw’r system wrth ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid
40 Mae canran yr amser system ar gael i gleientiaid
Mae rhai mesurau ansawdd gweithredol
41 Mae nifer o wallau yn SG a’r amser sydd ei angen i osod 42 Mae nifer o ymholiadau defnyddwyr lle nad yw’r system wedi gallu ateb 43 Mae’r radd y mae cleientiaid yn rhoi i’r system 44 Mae’r defnydd o wybodaeth gan unedau swyddogaethol eraill
Mae’r diagram asgwrn pysgodyn
45 Mae’r diagram syml yn offeryn syml defnyddiol i wella ansawdd drwy nodi achosion y problemau cwsmeriaid.

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

uphawu
Phawu IT
1 Umgangatho iinkonzo nomgangatho abalawuli ingqalelo njengoko ezimbini miba ibalulekileyo kwimpumelelo imibutho.
2 Umgangatho malunga ukuhlangabezana nokulindelweyo zabaxhasi. Kwintlanganiso enjalo intlanganiso ozilindeleyo ukuqonda abathengi zakho iimfuno noko, apho xa nendlela alindele ukuba kuyisa nkonzo.
2 ingaluncedo akaboneleli nje inkonzo engcono kunye ngexesha kakhulu kodwa kwakhona ngokusebenzisa iinkqubo ukudimbaza iinkcukacha kunye nesigqibo-inkxaso ukubhaqa iintsingiselo ezintsha nokulindelweyo zabaxhasi.
3 Ngokuqinisekileyo abathengi ufuna ukwaziswa ngcono.
iimpawu ubunjani
4 Impumelelo
5 Ukusebenziseka
6 Efficiency
7 Intembeko
8 ukuqondeka
9 Modifiability
10 Testability
TQM kwi IT
11 yoLawulo loMgangatho Iyonke (TQM) kukuyila isiseko esomeleleyo apho uphawu ikhona nje nge factor yakhiwe kwiinkqubo zethu. 12 izithako zayo:
o ezilindelekileyo abathengi Intlanganiso ngokugxininisa umthengi
o Ukuphuculwa okuqhubekayo kuphuhliso lweenkqubo IS nokugcinwa
o Organization ubunini nomgangatho ngokubanzi
o amanyathelo Good nomgangatho eyaziwa ngokuba lwi software
Ukuhlangabezana nokulindelwe lwabaxhasi IT – Iingxaki
13 iinkqubo IT Ngelishwa kuba isithethe elide ezele iimpazamo, andiyi asebenziseka, ngokuba kunzima ukuphumeza, kokuba usafunda enzima, ye oswele uxwebhu olufanelekileyo, ukusebenza ngendlela leyo eyahlukileyo kunokuba manual utsho.
14 iinkqubo IT sele yagxekwa ngenxa ezifuna uphuculo rhoqo, sokungafikelelwa amanqanaba yokusebenza yathi, ngokuba izisongelo zokhuseleko, ngokuba azingqinelani kunye nezixhobo ezikhoyo.
15 IT imveliso kuphela apho impahla izigidi iponti ukuze abe isikhanyeli echaza ukuba umthengisi uya kuba iindleko asiwe eliphakathi apho isoftware ebhalwe kuphela. A iidola ezimbalwa ezininzi !!!!
NGABA igalelo esemgangathweni
16 Lula inkqubo yenkonzo kunye nenkonzo enikezelwa 17 komgangatho nohlalutyo iinkonzo ezibonelelwa 18 Ukunciphisa ixesha elithathwayo 19 Ukuphucula umgangatho ngqo iimveliso kunye neenkonzo ezinikwa 20 Ukulungiswa Kulungile yokukhonza iimfuno umthengi ngamnye 21 ulwazi Better uMthengi ukufikelela iimveliso kunye neenkonzo 22 lula kweenkonzo intanethi
Ukuhlangabezana iikhrayitheriya esemgangathweni IT
23 Kubalulekile ukuba lonke NGABA umjikelo wobomi ilawulwa isicwangciso esemgangathweni 24 lomgangatho IT ilawulwa ISO9002 nemigangatho TICKIT. 25 Quality lunokubakho kuphela xa kukho umgaqo-nkqubo esemgangathweni nomgangatho ebhalwe kakuhle
inkqubo yokulawula le nkqubo. 26 Xa ezisemgangathweni IT ekufuneka wajonga bezibona ezintathu ezizezi zobugcisa, amashishini kunye nolawulo kwakunye umsebenzisi uluvo
27 Umgangatho kwi IT ilawulwa ikakhulu umsebenzisi nomphathi ishishini inxaxheba kuzo zonke izigaba zophuhliso, ngokuthi imveliso rhoqo ngokutsha imisebenzi kwakunye neenkqubo IT uphicotho.
Ukuhlangabezana iikhrayitheriya esemgangathweni IT
28 A ulawulo lweprojekthi olungileyo methodology 29 quality rhoqo ihlola 30 uvavanyo kwayo iinkqubo 31 Ukugcinwa ifayile ubulunga kunye nophuhliso eneenkcukacha kunye nemisebenzi loga 32 uphicotho rhoqo zolwazi, iinkqubo kunye nasemva-ukuphunyezwa reviews 33 utshintsho lolawulo uqeqesho eyiyo 34 IT kuwo onke amanqanaba
Amanye amanyathelo ezisemgangathweni zokusebenza
35 Ixesha ukufikelela umba ekufuneka ulwazi
36 Indlela ukuya yokuthandana Ulwazi olufikeleleka
37 ukuntsonkotha nebar ujongano lomsebenzisi ukwenza i funeka
umsebenzi
38 Ixesha elithathwe umsebenzi omtsha ukuba ukufunda ngendlela yokusebenzisa le sistim
ngu 39 Hayi engqinelanayo inkqubo ekuboneleleni ngeenkonzo abathengi indlela
40 Ipesenti ixesha nkqubo ezikhoyo kubathengi
Amanye amanyathelo ezisemgangathweni zokusebenza
41 Inani kweziphene kunye nexesha elifunekayo ukulungisa 42 Inani imibuzo kubasebenzisi inkqubo khange akwazi ukuphendula 43 uhlelo apho abathengi uphe kwinkqubo 44 Ukusetyenziswa kolwazi ngezinye iiyunithi ezisebenzayo
The fishbone umzobo
45 Lo mzobo elula sisixhobo elula luncedo ukuphucula ubulunga ngokuqaphela oonobangela iingxaki abathengi.

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

קוואַליטעט
קוואַליטעט אין עס
1 קוואַליטעט פון באַדינונגען און קוואַליטעט פון פאַרוואַלטונג זענען באטראכט ווי צוויי פון די מערסט וויכטיק סיבות אין די הצלחה פון אָרגאַנאַזיישאַנז.
2 קוואַליטי איז וועגן באַגעגעניש דער קליענט עקספּעקטיישאַנז. מיטינג אַזאַ עקספּעקטיישאַנז באַגעגעניש שכל אייער קאַסטאַמערז דאַרף און וואָס, ווו, ווען און ווי זיי דערוואַרטן איר צו באַפרייַען אַז דינסט.
2 עס קענען העלפן אין נישט נאָר ערלויבעניש אַ בעסער און מער בייַצייַטיק דינסט אָבער אויך דורך דאַטאַ מינינג און באַשלוס-שטיצן סיסטעמען צו דיטעקט נייַ טרענדס אין קליענט עקספּעקטיישאַנז.
3 אַוואַדע קאַסטאַמערז ווילן צו זייַן בעסער ינפאָרמעד.
ווייכווארג קוואַליטעט אַטריביוץ
4 עפפעקטיווענעסס
5 וסאַביליטי
6 עפעקטיווקייַט
7 רעליאַביליטי
8 ונדערסטאַנדאַביליטי
9 מאָדיפיאַביליטי
10 טעסטאַביליטי
טקם אין עס
11 גאַנץ קוואַליטי מאַנאַגעמענט (טקם) איז וועגן קריייטינג אַ פעסט יסוד אין וואָס קוואַליטעט יגזיסץ ווי אַ אין געבויט פאַקטאָר אין אונדזער פּראַסעסאַז. 12 יץ ינגרידיאַנץ זענען:
אָ באַגעגעניש קונה עקספּעקטיישאַנז דורך אַ קונה פאָקוס
אָ קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג פון די איז סיסטעמס אַנטוויקלונג און וישאַלט
אָ אָרגאַניזירונג ברייט קוואַליטעט אָונערשיפּ
אָ גוט קוואַליטעט מיטלען באקאנט ווי ווייכווארג מעטריקס
באַגעגעניש קונה עקספּעקטיישאַנז אין עס – פּראָבלעמס
13 ליידער עס סיסטעמס האָבן אַ לאַנג מסורה פון ווייל פול פון ערראָרס, פון נישט ווייל באַניצער פרייַנדלעך, פון ווייל שווער צו ינסטרומענט, פון בעת אַ שווער וויסן ויסבייג, פון פעלנדיק געהעריק דאַקיומענטיישאַן, פון ארבעטן אין אַ וועג וואָס איז אַנדערש ווי וואָס די מאַנואַל זאגט.
14 עס סיסטעמס האָבן אויך שוין קריטיקירט פֿאַר ריקוויירינג קעסיידערדיק אַפּגריידז, פֿאַר ניט אַטשיווינג סטייטיד פאָרשטעלונג לעוועלס, פון ווייל זיכערהייַט טרעץ, פֿאַר ווייל ינקאַמפּאַטאַבאַל מיט יגזיסטינג ויסריכט.
15 עס איז דער בלויז פּראָדוקט ווו אַ מיליאָן פונט פּעקל זאל האָבן אַ אָפּלייקענונג סטייטינג אַז די סאַפּלייער וועט נאָר זיין לייאַבאַל קאָסטן פון די מיטל אויף וואָס די ווייכווארג איז רעקאָרדעד. אַ ביסל דאָללאַרס בייַ רובֿ !!!!
איז צושטייַער צו קוואַליטעט
16 סימפּליפיינג די דינסט פּראָצעס און דער דינסט ביטנייַ 17 בענטשמאַרקינג און אַנאַליסיס פון סערוויסעס צוגעשטעלט 18 רעדוקטיאָן פון טערנעראַונד צייַט 19 פֿאַרבעסערונג אין די קוואַליטעט און פּינטלעכקייַט פון פּראָדוקטן און באַדינונגען ביטנייַ 20 בעסער טיילערינג פון דינסט צו די דארף פון דעם יחיד קונה 21 בעסער קונה אינפֿאָרמאַציע אויף פּראָדוקטן און סערוויסעס 22 גרינגער צוטריט צו סערוויסעס דורך די אינטערנעט
באַגעגעניש קוואַליטעט קרייטיריאַ אין עס
23 עס איז וויכטיק אַז די גאנצע איז לעבן ציקל איז גאַווערנד דורך אַ קוואַליטעט פּלאַן 24 קוואַליטעט אין עס איז גאַווערנד דורך די ISO9002 און טיקקיט סטאַנדאַרדס. 25 קוואַליטעט קענען נאָר עקזיסטירן אויב עס איז אַ קוואַליטעט פּאָליטיק און געזונט דאַקיאַמענטאַד קוואַליטעט
פאַרוואַלטונג סיסטעם פֿאַר דעם פּאָליטיק. 26 אין עס קוואַליטעט האט צו זיין געקוקט אין פון דרייַ פּערספּעקטיווז ניימלי די טעכניש, געשעפט און אַדמיניסטראַטיווע ווי געזונט ווי די באַניצער פונט פון מיינונג
27 קוואַליטעט אין עס איז געראטן דער הויפּט דורך באַניצער און געשעפט פאַרוואַלטער ינוואַלוומאַנט אין אַלע סטאַגעס פון אַנטוויקלונג, דורך רעגולער פּראָדוקט און אַפּעריישאַנז אָפּשאַצונג ווי געזונט ווי דורך אַדאַטינג עס סיסטעמס.
באַגעגעניש קוואַליטעט קרייטיריאַ אין עס
28 א גוט פּרויעקט פאַרוואַלטונג מעטאַדאַלאַדזשי 29 רעגולער קוואַליטעט באריכטן 30 עקסהאַוסטיווע טעסטינג פון סיסטעמען 31 בעכעסקעם פון אַ קוואַליטעט טעקע און אַ דיטיילד אַנטוויקלונג און אַפּעריישאַנז קלאָץ 32 רעגולער אַדאַטינג פון דאַטאַבייסיז, פּראָוסידזשערז און פּאָסטן-ימפּלאַמענטיישאַן באריכטן 33 געהעריק טוישן פאַרוואַלטונג 34 עס טריינינג בייַ אַלע לעוועלס
עטלעכע אַפּעריישאַנאַל קוואַליטעט מיטלען
35 די צייט צו צוטריט אַ required נומער פון אינפֿאָרמאַציע
36 ווי אַרויף צו טאָג איז צוטריטלעך אינפֿאָרמאַציע
37 די קאַמפּלעקסיטי פון נאַוואַגייטינג די באַניצער צובינד צו דורכפירן אַ required
אָפּעראַציע
38 די צייַט עס נעמט אַ נייַ אָנגעשטעלטער צו לערנען ווי צו נוצן דעם סיסטעם
39 ווי קאָנסיסטענט איז די סיסטעם אין פּראַוויידינג אַ קונה דינסט
40 די פּראָצענט פון צייַט אַ סיסטעם איז בנימצא צו קלייאַנץ
עטלעכע אַפּעריישאַנאַל קוואַליטעט מיטלען
41 די נומער פון ערראָרס אין איז און די צייַט required צו פאַרריכטן 42 און די נומער פון באַניצער קוויריז וואָס די סיסטעם האט נישט געווען ביכולת צו ענטפֿערן 43 דער שאַץ וואָס קלייאַנץ געבן צו די סיסטעם 44 די נוצן פון אינפֿאָרמאַציע דורך אנדערע פונקטיאָנאַל וניץ
די פישבאָנע דיאַגראַמע
45 דאס פּשוט דיאַגראַמע איז אַ נוציק פּשוט געצייַג צו פֿאַרבעסערן קוואַליטעט דורך ידענטיפיינג די סיבות פון קונה פּראָבלעמס.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

didara
Didara ni IT
1 Quality ti awọn iṣẹ ati didara ti isakoso ti wa ni kà bi meji ninu awọn julọ pataki ifosiwewe ni aseyori ti ajo.
2 Didara jẹ nipa ìpàdé awọn ose ireti. Pade iru ireti ipade òye rẹ onibara aini ati ohun ti, ibi ti nigbati ati bi wọn ti reti o lati fi pe iṣẹ.
2 O le ran ni ko nikan pese kan ti o dara ati siwaju sii akoko iṣẹ sugbon tun nipasẹ data iwakusa ati ipinnu-support awọn ọna šiše lati ri titun po si ni ose ireti.
3 Esan onibara fẹ lati wa ni dara alaye.
Software didara eroja
4 ndin
5 lilo
6 ṣiṣe
7 dede
8 Understandability
9 Modifiability
10 Testability
TQM ni IT
11 Total Quality Management (TQM) jẹ nipa ṣiṣẹda a duro ipile ninu eyi ti didara wa bi ohun ni itumọ ti ifosiwewe ni wa lakọkọ. 12 Awọn oniwe-eroja ni o wa:
Eyin Ipade onibara ireti nipasẹ kan onibara idojukọ
Eyin Lemọlemọfún ilọsiwaju ti awọn jẹ awọn ọna šiše idagbasoke ati itoju
o Organization jakejado didara nini
Eyin o dara didara igbese mọ bi software metiriki
Pade onibara ireti ninu IT – Isoro
13 Ni anu IT awọn ọna šiše ni a gun atọwọdọwọ ti kún aṣiṣe, ti ko ni ogbon olumulo ore, ti jije soro lati se, ti nini a soro eko ti tẹ, ti ew dara iwe, ti ṣiṣẹ ni ona kan ti o jẹ o yatọ ju ohun ti awọn Afowoyi wi.
14 IT awọn ọna šiše ti tun a ti ṣofintoto fun nilo ibakan iṣagbega, fun ko iyọrisi so iṣẹ ipele, ti jije aabo irokeke, fun jije ibamu pẹlu wa tẹlẹ itanna.
15 IT jẹ nikan ni ọja ibi ti a million iwon package le ni a be siso wipe isise yoo nikan ni ru idalẹbi iye owo ti awọn alabọde lori eyi ti awọn software ti wa ni gba silẹ. A diẹ dọla ni julọ !!!!
WA ilowosi to didara
16 simplifying awọn iṣẹ ilana ati awọn iṣẹ ti a pese 17 Benchmarking ati igbekale ti awọn iṣẹ ti a pese 18 Idinku ti turnaround akoko 19 imudarasi ti ni awọn didara ati konge ti awọn ọja ati awọn iṣẹ ti a pese 20 Dara tailoring ti iṣẹ to awọn aini ti awọn ẹni kọọkan onibara 21 Dara onibara alaye lori awọn ọja ati iṣẹ 22 o rorun wiwọle si iṣẹ nipasẹ awọn ayelujara
Pade didara àwárí mu ninu IT
23 O ṣe pataki ki gbogbo WA aye ọmọ ni išakoso nipasẹ a didara ètò 24 Quality ni IT ni išakoso nipasẹ awọn ISO9002 ati TICKIT awọn ajohunše. 25 Quality le nikan tẹlẹ ba ti wa ni a didara eto imulo ati daradara ti ni akọsilẹ didara
isakoso eto fun yi eto imulo. 26 Ni IT didara ni lati wò ni lati meta ăti eyun awọn imọ, owo ati Isakoso bi daradara bi awọn olumulo ojuami ti wo
27 Quality ni IT ti wa ni isakoso o kun nipa olumulo ati owo faili ilowosi ninu gbogbo ipo ti idagbasoke, nipa deede ọja ati mosi awotẹlẹ bi daradara bi nipa iṣatunṣe IT awọn ọna šiše.
Pade didara àwárí mu ninu IT
28 A ti o dara ise agbese isakoso ogbon 29 Deede didara reviews 30 tán igbeyewo ti awọn ọna šiše 31 Nmu ti a didara faili ati ki o kan alaye idagbasoke ati mosi wọle 32 Deede iṣatunṣe ti infomesonu, ilana ati post-imuse reviews 33 Dara ayipada isakoso 34 IT ikẹkọ ni gbogbo ipele
Diẹ ninu awọn operational didara igbese
35 Awọn akoko lati wọle si a beere ohun ti alaye
36 Bawo ni soke lati ọjọ ni wiwọle alaye
37 Awọn complexity ti kiri lori awọn ni wiwo olumulo lati ṣe a beere
isẹ
38 Awọn akoko ti o gba a titun abáni lati ko bi lati lo awọn eto
39 Bawo ni dédé ni awọn eto ni pese a onibara iṣẹ
40 Awọn ogorun ti akoko a eto ti o wa to ibara
Diẹ ninu awọn operational didara igbese
41 Awọn nọmba ti awọn aṣiṣe ninu jẹ ati awọn akoko ti a beere lati fix 42 Awọn nọmba ti olumulo yoowu ti ti awọn eto ti ko ti ni anfani lati dahun 43 Awọn Rating eyi ti ibara fi fun awọn eto 44 Awọn lilo ti alaye miiran nipa iṣẹ-ṣiṣe sipo
The fishbone atọka
45 Yi awọn atọka jẹ kan wulo ti o rọrun ọpa lati mu didara nipa idamo awọn okunfa ti onibara isoro.

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quality
Quality IT
1 Quality of services kanye nekhwalithi nokuphathwa zibhekwa njengemikhiqizo ezimbili yezinto ezibaluleke kakhulu empumelelweni izinhlangano.
2 Quality imayelana ukuhlangabezana okulindelwe amaklayenti. Ukuhlangana okunjalo okulindelwe umhlangano ekuqondeni izidingo zakho amakhasimende futhi yini, kuphi nini futhi kanjani they expect ukuba ngikukhulule ukuthi inkonzo.
2 Kungasiza e hhayi kuphela isevisi kangcono futhi sisebenza kakhulu, kodwa nangemizamo yezimayini idatha kanye nesinqumo-support izinhlelo bona izitayela ezintsha in nokulindelwe ngamakhasimende.
3 Ngokuqinisekile amakhasimende bafuna kube kangcono.
izinga Software izichasiso
4 Ngempumelelo
5 Ukusebenziseka
6 Ukuphumelela
7 Ukuthembeka
8 ukungaqondakali
9 Modifiability
10 Testability
TQM IT
11 Ubude Quality Management (TQM) imayelana ekudaleni isisekelo esiqinile lapho izinga ikhona njengenhlangano e factor elakhiwa ngo izinqubo zethu. 12 izithako zako ziyizindlela:
o Umhlangano ikhasimende okulindelwe ngokusebenzisa focus ikhasimende
o ngcono okuqhubekayo intuthuko KUNJALO izinhlelo kanye nokugcinwa
wide izinga ubunikazi o Inhlangano
o izinyathelo Good izinga eyaziwa ngokuthi kwe-metrics software
Ukuhlangana ikhasimende okulindelwe IT – Izinkinga
13 Ngeshwa IT izinhlelo abe emasikweni akudala begcwele amaphutha, ngeke friendly umsebenzisi, yokuba nzima ukuqalisa ukusebenza, kokuba nzima yokufunda ijika, ka entula imibhalo efanele, ukusebenza ngendlela ehluke ukwedlula lokho bhukwana uthi.
14 IT system futhi bagxekwa edinga ukulungiswa njalo, ngoba angifundanga ukuthunga nje nokufeza amazinga ukusebenza kushiwo, yokuba nokuvikeleka izinsongo, ngokuba asivumelani nemithetho imishini ekhona.
15 IT umkhiqizo kuphela lapho iphasela million iphawundi angase abe nesitatimende esishoyo ukuthi umphakeli ngeke nje kube izindleko nesibopho sokukhokhela of medium enikezwe isofthiwe kulotshwe. A dollar ambalwa okungenani !!!!
INGABE umnikelo oya izinga
16 Kube Lula inqubo service kanye service enikeziwe 17 zinga kanye nokuhlaziywa yemisebenzi enikelwa 18 Ukuncishiswa nesikhathi 19 Intuthuko izinga nokunemba imikhiqizo kanye namasevisi enikeziwe 20 evumelanisa Better yokuthi izidingo ikhasimende ngabanye 21 inani Better ikhasimende on ukufinyelela imikhiqizo kanye namasevisi 22 Lula services ngokusebenzisa internet
Ukuhlangana criteria izinga IT
23 Kubalulekile ukuthi wonke IS umjikelezo wokuphila ilawulwa a plan izinga 24 Imfanelo IT ibuswa ISO9002 nezindinganiso TICKIT. 25 Quality angaba khona kuphela uma kukhona inqubomgomo quality kanye quality bodokotela kahle
ukuphathwa system for le nqubomgomo. 26 ukhwaliti IT ukuze wabheka ngezindlela ezintathu okungukuthi lobuchwepheshe, ibhizinisi kanye nezokuphatha kanye iphuzu umsebenzisi umbono
27 Imfanelo IT iphethwe ngokuyinhloko umsebenzisi futhi umphathi ibhizinisi ukuhileleka kuzo zonke izigaba yentuthuko, ngo-umkhiqizo kanye nemisebenzi ukubuyekeza avamile kanye nokucubungula IT izinhlelo.
Ukuhlangana criteria izinga IT
28 A ukuphathwa kahle project okuvivinya 29 ukhwaliti Regular ubukeza 30 testing oluphelele lwazo zonke izinhlelo 31 Kugcinwa ifayela quality kanye nentuthuko okuningiliziwe kanye nemisebenzi ungena 32 kuhlaziywe njalo yolwazi, izinqubo kanye post-nokuqaliswa ubukeza 33 Proper ushintsho nokuphathwa ukuqeqeshwa 34 IT kuwo wonke amazinga
Ezinye zokusebenza izinyathelo quality
35 Isikhathi ukufinyelela into edingekayo kolwazi
36 Indlela usesikhathini ulwazi
37 Ukuba yinkimbinkimbi siwele zokusetshenziswa ukubonwa ukuba enze edingekayo
operation
38 Isikhathi kuthatha umsebenzi omusha ukuze ufunde indlela ukusebenzisa uhlelo
39 Yeka indlela engaguquki uhlelo in isevisi yamakhasimende
40 Amaphesenti uhlelo iyatholakala kumakhasimende
Ezinye zokusebenza izinyathelo quality
41 Inani yeziphambeko KUNJALO kanye nesikhathi esidingekayo ukuze silungise 42 Isibalo imibuzo umsebenzisi ngazo ohlelweni uye wahluleka ukuphendula 43 Isilinganiso okuyinto amaklayenti ukulinika uhlelo 44 Ukusetshenziswa kolwazi ngamanye amayunithi obusebenzayo
Umdwebo Fishbone
45 Lokhu umdvwebo lomelula iyithuluzi eliwusizo elula ukwenza ngcono izinga ngokuveza izimbangela zezinkinga amakhasimende.