Record Selection Formula Editor dialog box

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Record Selec­tion For­mu­la Edit­or dia­log box
This dia­log box appears with­in the For­mu­la Work­shop dia­log box whenev­er you add or modi­fy a record selec­tion for­mu­la. You can open the For­mu­la Work­shop by itself, or you can select Record from the Selec­tion For­mu­las sub­menu of the Report menu.
Use the Record Selec­tion For­mu­la Edit­or to set up a record selec­tion for­mu­la that lim­its the records the pro­gram uses when pre­par­ing your report.
Inter­ac­tion of the Record Selec­tion For­mu­la Edit­or and the Select Expert
The Select Expert and the Record Selec­tion For­mu­la Edit­or are inter­act­ive. That is, record selec­tion cri­ter­ia you enter via the Select Expert (from the Report menu) auto­mat­ic­ally gen­er­ates a record selec­tion for­mu­la which can be reviewed and mod­i­fied. Like­wise, record selec­tion for­mu­las and modi­fic­a­tions to exist­ing record selec­tion for­mu­las auto­mat­ic­ally update the selec­tion cri­ter­ia in the Select Expert.
Note:
You can only use Crys­tal syn­tax when cre­at­ing record selec­tion for­mu­las.
No field place­ment box appears when you cre­ate a selec­tion for­mu­la; the for­mu­la is simply stored in the report.
Your record selec­tion for­mu­la must be Boolean, that is, it must res­ult in a Yes or No answer.
You can­not use thou­sands sep­ar­at­ors in num­bers you enter in a for­mu­la. Enter only the num­ber itself.
You can use only the peri­od as a decim­al sep­ar­at­or.
Related Top­ics:
For­mu­la Edit­or dia­log box
For­mu­la Work­shop dia­log box
For­mu­la Edit­or but­tons
For­mu­la syn­tax
Oper­at­ors
Func­tions
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Rekord For­mu­la Għażla ta edit­ur dia­log box
Din il-kaxxa dia­log jid­her fi ħdan il-kaxxa dia­log For­mu­la Work­shop kull meta inti żid jew tim­modi­fika for­mu­la għażla rekord. Tista tiftaħ il-Work­shop For­mu­la min­nu stess, jew tista’ tagħżel Rekord mill-Sub­menu For­moli Għażla tal-menu Rap­port.
Uża l-Edit­ur For­mu­la Għażla Rekord li jit­waqqaf for­mu­la għażla rekord li jill­im­ita r-rekords tal-pro­gramm tuża meta tip­pre­para rap­port tiegħek.
Interazz­joni tal-Edit­ur For­mu­la Għażla Rekord u l-Espert Agħżel
Espert Agħżel u l-For­mu­la Edit­ur Għażla Rekord huma inter­at­tivi. Dan huwa, l-għażla rekord kriterji inti tidħol per­mezz tal-Espert Agħżel (mill-menu Rap­port) awto­matika­ment jiġġen­era for­mu­la għażla rekord li jista jiġi rive­dut u mmodi­fikat. Bl-istess mod, for­mu­li ta għażla rekord u modi­fiki għall-for­mu­li eżist­enti ta’ selezz­joni tar-rekords awto­matika­ment taġġor­na l-kriterji tal-għażla fil-Espert Agħżel.
Nota:
Tista tuża biss sin­tassi Crys­tal meta jinħo­loq for­mu­li ta’ selezz­joni rekord.
Nru kaxxa pjazza­ment fl-iskejjel jid­her meta inti toħ­loq for­mu­la għażla; il-for­mu­la hija sem­pliċe­ment maħżuna fir-rap­port.
For­mu­la tiegħek għażla reġis­trazz­joni trid tkun Boolean, jiġi­fieri, hija għand­ha tir­riżulta fi Iva jew Le tweġiba.
Inti ma tistax tuża sep­arat­uri eluf f’numri inti tidħol fil-for­mu­la. Daħħal biss in-num­ru innif­su.
Tista tuża biss il-per­jodu bħala sep­arat­ur deċim­ali.
Suġġet­ti relata­ti:
For­mu­la Edit­ur dia­log box
For­mu­la dia­log Work­shop box
but­tuni Edit­ur for­mu­la
sin­tassi for­mu­la
oper­at­uri
fun­z­jon­iji­et
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
Rekord dia­loog Redak­teur keur­ings­for­mule boks
Hierdie dia­loog ver­skyn in die dia­loog For­mule Work­shop boks wan­neer jy voeg of n rekord keur­ings­for­mule ver­ander. Jy kan die For­mule Work­shop oop­maak op sig­self, of jy kan rekord van die sub-kieslys seleksie For­mules van die verslag spyskaart kies.
Gebruik die Rekord keur­ings­for­mule Edit­or om n rekord keur­ings­for­mule wat die rekords van die pro­gram gebruik wan­neer die voorbereiding van jou verslag beperk.
Interak­sie van die Rekord keur­ings­for­mule Redak­teur en die Gekose Expert
Die Gekose Expert en die Rekord keur­ings­for­mule Edit­or is interak­tief. Dit wil sê, rekord keur­ing­skri­ter­ia jy via die Gekose Expert (uit die verslag spyskaart) betree gene­reer outo­maties n rekord keur­ings­for­mule wat kan her­si­en en aange­pas. Net so, rekord seleksie for­mules en wysigings aan bestaande rekord seleksie for­mules outo­maties die seleksiekri­ter­ia in die Gekose Expert werk.
Nota:
Jy kan net gebruik Crys­tal sin­tak­s­is wan­neer die skep van rekord seleksie for­mules.
Geen veld plas­ing boks ver­skyn wan­neer jy n keur­ings­for­mule skep; die for­mule net ges­toor in die verslag.
Jou rekord keur­ings­for­mule moet Boole wees, dit wil sê, dit moet lei tot n Ja of Née ant­woord.
Jy kan nie gebruik duis­ende skei­ers in nom­mers wat jy in n for­mule in te voer. Tik net die get­al self.
Jy kan net die tydperk as n desimaal skei­er gebruik.
Ver­wante onder­wer­pe:
dia­loog Redak­teur For­mule boks
dia­loog Work­shop For­mule boks
For­mule Redak­teur knop­pies
for­mule sin­tak­s­is
oper­at­eurs
funk­sies
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
Record Zgjed­h­ja For­mu­la box Edit­or dia­log
Ky dia­log box duket në kutinë e dia­logut For­mu­la Pun­ët­ori sa herë që ju të shtoni ose të modi­fiko­jë një for­mulë përzgjed­hje rekord. Ju mund të hapur Work­shop For­mu­la vetë, ose ju mund të zgjidh­ni Regjis­tro nga sub­menu përzgjed­hjes for­mu­lave të Raportit menu.
Për­dorni For­mu­la Edit­or Record zgjed­hjes për të ngrit­ur një for­mulë e përzgjed­hjes rekord që kufizon të dhën­at pro­grami për­dor gjatë për­gat­itjes së raportit tuaj.
Ndërvep­rimi i Edit­or For­mu­la Record Përzgjed­h­ja dhe Select Ekspert
Select eksper­tëve dhe For­mu­la Edit­or Record Selec­tion janë interakt­ive. Kjo është, rekord kriteret që hyjnë përmes Zgjidh Ekspert (nga Raporti menu­ja) përzgjed­h­ja auto­matikisht gjen­er­on një for­mulë e përzgjed­hjes rekord i cili mund të shqyr­to­het dhe të modi­fikuar. Po kështu, rekord for­mu­la e përzgjed­hjes dhe modi­fiki­met e for­mu­lave ekzis­tuese përzgjed­hjes rekord update auto­matikisht kriteret e përzgjed­hjes në Select Ekspert.
Shën­im:
Ju mund të për­dorni vetëm Crys­tal sin­tak­së kur të krijuar for­mu­la e përzgjed­hjes rekord.
Asnjë kuti vendos­ja fushë shfaqet kur ju kri­joni një for­mulë e përzgjed­hjes; for­mu­la është ruajtur vetëm në raport.
Rekord for­mu­la juaj e përzgjed­hjes duhet të jenë Boolean, që është, ajo duhet të rezulto­jë në një për­g­jigje po ose jo.
Ju nuk mund të për­dorni mijëra ndarës­it në numër të hyjnë në një for­mulë. Shk­ru­ani vetëm num­rin veten.
Ju mund të për­dorni vetëm peri­ud­hën si një ndarës dhjetore.
Tema të ngjash­me:
For­mu­la box Edit­or dia­log
For­mu­la box Work­shop dia­log
but­tons For­mu­la Edit­or
For­mu­la Sin­tak­sa
oper­at­orët
Funk­sione
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —