Relationship between adaptive strategies, organizational characteristics and the external environment

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Rela­tion­ship between adapt­ive strategies, organ­iz­a­tion­al char­ac­ter­ist­ics and the extern­al envir­on­ment

Pro­spect­or

Strategies:

- Innov­ate

- Find new mar­ket oppor­tun­it­ies

- Grow

- Take Risks

Extern­al Envir­on­ment:

- Dynam­ic;

- Grow­ing.

Organ­iz­a­tion­al Char­ac­ter­ist­ics:

- Cre­ativ­ity;

- Innov­a­tion;

- Flex­ib­il­ity;

- Decent­ral­iz­a­tion

Defend­er

Strategies:

- Pro­tect turf;

- Hold cur­rent mar­kets;

- Retrench.

Extern­al Envir­on­ment:

- Stable

Organ­iz­a­tion­al Char­ac­ter­ist­ics:

- Tight con­trol;

- Cent­ral­iz­a­tion;

- Pro­duct effi­ciency;

- Low over­head.

Ana­lyz­er:

Strategies:

- Main­tain cur­rent mar­ket;

- Innov­ate mod­er­ately.

Extern­al Envir­on­ment:

- Mod­er­ate change.

Organ­iz­a­tion­al char­ac­ter­ist­ics:

- Tight con­trol;

- Flex­ib­il­ity;

- Effi­cient pro­duc­tion;

- Cre­ativ­ity.

React­or

Strategies:

- No clear strategy;

- React to spe­cific con­di­tions;

- Drift.

Extern­al Envir­on­ment:

- Any con­di­tion.

Organ­iz­a­tion­al Char­ac­ter­ist­ics:

- No clear organ­iz­a­tion­al approach;

- Depends on cur­rent needs.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Relazz­joni bejn l-istrateġiji ta adat­tament, kar­at­ter­istiċi ta’ organizza­zz­joni u l-amb­jent estern

 

 

Pros­pettur

 

 

strateġiji:

- Ġed­ded

- Sib oppor­tun­itaji­et ġod­da tas-suq

- Kab­bar

- Ħu Riskji

 

Amb­jent estern:

- Dynam­ic;

- Tkab­bir.

 

Kar­at­ter­istiċi Organ­zza­zz­joni:

- Kreat­tiv­ità;

- L-innov­azz­joni;

- Fless­ib­il­ità;

- deċen­t­ralizza­zz­joni

 

Konven­uta

 

strateġiji:

- Ippro­teġi terf;

- Żomm swieq attwali;

- Retrench.

 

Amb­jent estern:

- stab­bli

 

Kar­at­ter­istiċi Organ­zza­zz­joni:

- kon­troll Tight;

- Ċen­t­ralizza­zz­joni;

- l-effiċjen­za tal-Pro­dott;

- over­head baxx.

 

analizzatur:

 

strateġiji:

- Iż-żam­ma suq kur­renti;

- Ġed­ded mod­erata­ment.

 

Amb­jent estern:

- bid­la mod­er­at.

 

kar­at­ter­istiċi ta organizza­zz­joni:

- kon­troll Tight;

- Fless­ib­il­ità;

- il-produzz­joni effiċjenti;

- Kreat­tiv­ità.

 

reat­tur

 

strateġiji:

- L-ebda strateġi­ja ċara;

- Jir­reaġixxu għal kondizz­jon­iji­et speċi­fiċi;

- Drift.

 

Amb­jent estern:

- Kwalunk­we kun­dizz­joni.

 

Kar­at­ter­istiċi Organ­zza­zz­joni:

- L-ebda met­odu organizzat­tiv ċara;

- Jid­de­pendi fuq il-bżon­niji­et attwali.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ver­houd­ing tussen aange­pas­te strategieë, organ­isat­or­iese ken­merke en die eksterne omgew­ing

 

 

Pro­spect­or

 

 

strategieë:

- Innov­ate

- Vind nuwe geleenthede in die mark

- groei

- Neem risiko’s

 

Eksterne omgew­ing:

- Din­am­ies;

- Groei.

 

Organ­isat­or­iese ken­merke:

- Kreati­witeit;

- Innov­a­tion;

- Buig­saam­heid;

- Desen­t­ral­isasie

 

ver­ded­i­ger

 

strategieë:

- Beskerm turf;

- Hou hui­di­ge mark­te;

- afdank.

 

Eksterne omgew­ing:

- Sta­biele

 

Organ­isat­or­iese ken­merke:

- streng beheer;

- Sen­t­ral­isasie;

- Produk doel­tref­fend­heid;

- Lae oorhoof­se.

 

ontleder:

 

strategieë:

- Hand­haaf hui­di­ge mark;

- Innov­ate matig.

 

Eksterne omgew­ing:

- Mati­ge ver­an­der­ing.

 

Organ­isat­or­iese ken­merke:

- streng beheer;

- Buig­saam­heid;

- doel­tref­fende produk­sie;

- Kreati­witeit.

 

react­or

 

strategieë:

- Geen duide­like strategie;

- Reageer op spesi­fieke voor­waardes;

- Drift.

 

Eksterne omgew­ing:

- Enige toes­t­and.

 

Organ­isat­or­iese ken­merke:

- Geen duide­like organ­isat­or­iese ben­a­der­ing;

- Dit hang af van die hui­di­ge behoeft­es.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Mar­rëd­hënia në mes të strategjive adapt­ive, karak­ter­istikat organ­iz­at­ive dhe mjedis­in e jashtëm

 

 

kërkues

 

 

Strategjitë:

- përtërij

- Gjej mun­dësi të reja të tregut

- Grow

- të mar­rë rreziqe

 

Mjedisi i jashtëm:

- din­amik;

- rritje.

 

Karak­ter­istikat organ­iz­at­ive:

- Kreativ­iteti;

- Innov­a­tion;

- Fleks­ib­iliteti;

- Decent­ral­iz­i­mi

 

mbro­jtës

 

Strategjitë:

- Pro­tect ter­ren;

- Hold tregjet aktuale;

- shkur­toj.

 

Mjedisi i jashtëm:

- qëndruesh­me

 

Karak­ter­istikat organ­iz­at­ive:

- kon­trollin e shtrën­guar;

- Cent­ral­iz­i­mi;

- Efika­s­iteti i produk­tit;

- lart Ulët.

 

Ana­lyz­er:

 

Strategjitë:

- Ruajt­ja e tregut aktu­al;

- Përtërij moderu­ar.

 

Mjedisi i jashtëm:

- ndry­shimi i moderu­ar.

 

Karak­ter­istikat organ­iz­at­ive:

- kon­trollin e shtrën­guar;

- Fleks­ib­iliteti;

- prod­him­in efikas;

- Kreativ­iteti.

 

reak­t­or

 

Strategjitë:

- Nuk ka strategji të qartë;

- reago­jnë në kushte të cak­tu­ara;

- depozi­tim.

 

Mjedisi i jashtëm:

- Çdo kusht.

 

Karak­ter­istikat organ­iz­at­ive:

- Nuk ka qas­je të qartë organ­iz­at­ive;

- Varet nga nevo­jat aktuale.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ለማሻሻያ ስትራቴጂዎች, ድርጅታዊ ባህሪያት እና ውጫዊ አካባቢ መካከል ያለው ግንኙነት

 

 

Pro­spect­or

 

 

ስትራቴጂ:

- የፈጠራ

- አዲስ የገበያ ዕድል ያግኙ

- አሳድግ

- በሚጥሉ ውሰድ

 

የውጭ አካባቢ:

- ተለዋዋጭ;

- እያደገ.

 

ድርጅታዊ ባህሪያት:

- የፈጠራ;

- ፈጠራ;

- Flex­ib­il­ity;

- ልቀነሰም

 

ተከላካይ

 

ስትራቴጂ:

- turf ጠብቅ;

- የአሁኑ ገበያዎች ያዝ;

- Retrench.

 

የውጭ አካባቢ:

- ጋጣ

 

ድርጅታዊ ባህሪያት:

- ይጠብቁን ቁጥጥር;

- Cent­ral­iz­a­tion;

- የምርት ውጤታማነት;

- ዝቅተኛ ሙሉዋ.

 

Ana­lyz­er:

 

ስትራቴጂ:

- የአሁኑ ገበያ ይኑርህ;

- በመካከለኛ የፈጠራ.

 

የውጭ አካባቢ:

- መጠነኛ ለውጥ.

 

ድርጅታዊ ባህርያት:

- ይጠብቁን ቁጥጥር;

- Flex­ib­il­ity;

- ቆጣቢ ምርት;

- የፈጠራ.

 

ሬአክተር

 

ስትራቴጂ:

- ምንም ግልጽ ስትራቴጂ;

- የተወሰኑ ሁኔታዎች ምላሽ;

- መዋጋት.

 

የውጭ አካባቢ:

- ማንኛውም ሁኔታ.

 

ድርጅታዊ ባህሪያት:

- ምንም ግልጽ ድርጅታዊ አቀራረብ;

- ወቅታዊ ፍላጎቶች ላይ ይመረኮዛል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

العلاقة بين استراتيجيات التكيف، والخصائص التنظيمية والبيئة الخارجية

 

 

باحث

 

 

الاستراتيجيات:

- الابتكار

- البحث عن فرص جديدة في السوق

- تنمو

- يخاطر

 

بيئة خارجية:

- دينامية.

- تزايد.

 

الخصائص التنظيمية:

- الإبداع.

- التعاون؛

- المرونة؛

- اللامركزية

 

مدافع

 

الاستراتيجيات:

- حماية العشب.

- عقد الأسواق الحالية.

- تخفيض النفقات.

 

بيئة خارجية:

- مستقر

 

الخصائص التنظيمية:

- مراقبة مشددة.

- المركزية.

- كفاءة المنتج.

- اقل عبأ.

 

محلل:

 

الاستراتيجيات:

- الحفاظ على السوق الحالية.

- الابتكار باعتدال.

 

بيئة خارجية:

- تغير معتدل.

 

الخصائص التنظيمية:

- مراقبة مشددة.

- المرونة؛

- كفاءة الإنتاج.

- الإبداع.

 

مفاعل

 

الاستراتيجيات:

- لا توجد استراتيجية واضحة.

- رد فعل لظروف محددة؛

- المغزى.

 

بيئة خارجية:

- أي حالة.

 

الخصائص التنظيمية:

- لا نهج تنظيمي واضح.

- يعتمد على الاحتياجات الحالية.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Հարաբերությունները հարմարվողական ռազմավարությունների, կազմակերպական բնութագրերի եւ արտաքին միջավայրի

 

 

հետախույզ

 

 

Ստրատեգիա:

- Վերափոխել

- Գտնել նոր շուկայական հնարավորությունները

- Grow

- Վերցրեք ռիսկերը

 

Արտաքին միջավայր:

- Դինամիկ;

- Աճող.

 

Կազմակերպչական բնութագիր:

- Ստեղծագործական;

- Innov­a­tion;

- Ճկունություն;

- Ապակենտրոնացում

 

պաշտպան

 

Ստրատեգիա:

- Պաշտպանել տորֆ.

- Մնացեք ընթացիկ շուկաներում.

- պակասեցնել.

 

Արտաքին միջավայր:

- կայուն

 

Կազմակերպչական բնութագիր:

- Ամուր վերահսկողություն;