Religious artifacts found in ashes of Loras College building

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://www.heraldcourier.com/news/reli­gious-arti­facts-found-in-ashes-of-lor­as-col­lege-build­ing/article_ad604ebb-4006 – 5253-8231-db34c5214dcf.html

Reli­gious arti­facts found in ashes of Lor­as Col­lege build­ing

DUBUQUE, Iowa (AP) — Main­ten­ance work­ers clean­ing up a Lor­as Col­lege build­ing that was dev­ast­ated by a fire have found a box filled with reli­gious items dat­ing back more than 50 years.

The north build­ing of the Vis­it­a­tion Com­plex caught fire in March after being struck by light­ning, the Tele­graph Her­ald (http://bit.ly/2hx1Ecj ) repor­ted. No one was injured in the massive blaze, but the build­ing that is more than 126 years old was deemed a total loss and is slated for demoli­tion.

Lor­as main­ten­ance work­ers recently retrieved the cross that long adorned the com­plex. In it, they found a small cop­per box filled with reli­gious statuettes, pray­er cards, medal­lions, a ros­ary and a pray­er to St. Agatha to spe­cific­ally pro­tect the build­ing from burn­ing.

Lor­as Center for Dubuque His­tory archiv­ist Michael Gib­son said the pray­er was ““proph­et­ic.”” He said the items in the box were mostly undam­aged.

“There were a couple things that looked like they had been heated up because they were wax,”” Gib­son said. ““Some of the wax was melted, but there was one little statuette that was … pure wax and had not been dam­aged at all.””

The archiv­ist, along with col­lege employ­ee Sis­ter Ber­nad­ine Curoe, said nobody in the build­ing fire was hurt thanks to the St. Agatha pray­er in the box.

While Gib­son and Curoe have worked to learn more about the box’s items, it’s still not known who put it there in the first place.

“In my young­er days, we used to wear big­ger ros­ar­ies on our sides (sim­il­ar to the one found in the box,”” Curoe said. ““I was sur­prised about the size of the ros­ary, and at first, I thought it was one we had worn. But when I lif­ted it, I knew it was too heavy for that.””

She added that Gib­son said someone told him it was a rel­ic ““touched to”” St. John Vian­ney.

“It’s a mys­tery — a mys­tery of the ros­ary,”” Curoe said.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.heraldcourier.com/news/reli­gious-arti­facts-found-in-ashes-of-lor­as-col­lege-build­ing/article_ad604ebb-4006 – 5253-8231-db34c5214dcf.html

arti­facts reliġjużi mis­juba fl irmied ta bini LORAS Kulleġġ

DUBUQUE, Iowa (AP) — ħad­diema tal-manuten­z­joni tindif ta bini LORAS Kulleġġ li kien­et meqruda minn nar sabu kaxxa mim­li­ja bil-oġġet­ti reliġjużi li jmor­ru lura aktar minn 50 sena.

Il-bini tra­mun­tana tal-Kump­less Viżitazz­joni ħa n-nar Mar­zu wara li jkunu milquta mis-sajjet­ti, il-Her­ald Tele­graph (http://bit.ly/2hx1Ecj) irrapport­ati. Ħadd ma kien imweġġa fil-blaze enormi, iżda l-bini li hija aktar minn 126 sena kien­et meqjusa bħala telf totali u huwa slated għall demolizz­joni.

ħad­diema tal-manuten­z­joni LORAS reċente­ment miksuba is-salib dak twil adorned-kump­less. Fiha, sabu kaxxa ram żgħir mim­li bil stat­wet­ti reliġjużi, karti talb, medal­lions, rużar­ju u talb lil San Agatha biex jip­pro­teġu b’mod speċi­fiku l-bini mill-ħruq.

LORAS Ċen­tru għall arkiv­ist Istor­ja Dubuque Michael Gib­son qal li l-talb kien ““pro­fetiku.”” Hu qal li l-oġġet­ti fil-kaxxa kienu l-aktar f’kundizzjoni tajba.

“Kien hemm ftit affar­iji­et li dehru qishom kienu imsaħħna għaliex kienu xama,”” Gib­son qal. ““Xi wħud mill-xama kien imdewweb, iżda kien hemm waħda istat­wetta ftit li kien … xama pur u ma sar­itil­ha ħsara fil-liv­el­li koll­ha.””

Il-arkiv­ist, flimki­en ma impjeg­at kulleġġ Sis­ter Ber­nad­ine Curoe, qal ħadd fil-nar bini kien iweġġgħu grazzi għall-talb San Agatha fil-kaxxa.

Fil­waqt Gib­son u Curoe ħad­mu biex jit­għall­mu aktar dwar oġġet­ti tal-kaxxa, huwa għadu mhux magħruf min tqiegħed hemm­hekk fl-ewwel post.

Fil-jiem iżgħar tiegħi, aħna użati biex jilb­su ros­ar­ies akbar min-naħat tagħna (simili għal dak mis­jub fil-kaxxa,”” Curoe qal. ““I kien sor­priż dwar id-daqs tal-rużar­ju, u fl-ewwel, ħsibt li kien wieħed aħna kienu jint­lib­su. Imma meta I tit­neħħa din, kont naf li kien wisq tqil għal dak. “”

Hija żiedet li Gib­son qal xi ħadd qal­lu li kien relikwa ““mim­sus għal”” San Ġwann Vian­ney.

“Huwa mis­teru — mis­teru tal-rużar­ju,”” Curoe qal.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.heraldcourier.com/news/reli­gious-arti­facts-found-in-ashes-of-lor­as-col­lege-build­ing/article_ad604ebb-4006 – 5253-8231-db34c5214dcf.html

Godsdi­en­sti­ge arte­fak­te gevind in die as van Lor­as Kollege gebou

DUBUQUE, Iowa (AP) — Onder­houd werkers die skoon­maak van n Lor­as Kollege gebou wat ver­woes is deur n brand n boks vol godsdi­en­sti­ge items dat­eer meer as 50 jaar het bevind.

Die Noord-gebou van die besoek­ing Kom­pleks aan die brand ges­laan Maart nadat hy deur weer­lig getref, die Tele­graph Her­ald (http://bit.ly/2hx1Ecj) berig. Niemand is beseer in die massiewe brand, maar die gebou wat meer as 126 jaar oud is, geag n totale ver­lies en is na ver­wagt­ing vir slop­ing.

Lor­as onder­houd werkers onlangs opgespoor die kruis so lank ver­si­er die kom­pleks. In dit, het hulle n klein kop­er boks gevul met godsdi­en­sti­ge beeldjies, gebed kaarte, medaljes, n bid­sno­er en n gebed tot St Agatha om die gebou spesi­fiek te beskerm teen brand.

Lor­as Sen­trum vir Dubuque Geskieden­is argivaris Michael Gib­son het gesê die gebed was ““pro­fetiese.”” Hy het gesê die items in die boks was meestal onbe­skadig­de.

“Daar was n paar dinge wat lyk soos hulle was ver­hit omd­at hulle was nie,”” het Gib­son. ““Som­mi­ge van die was ges­melt, maar daar was n klein beeldjie wat … suiwer was en het nie beskadig is nie.””

Die argivaris, saam met die kollege werkne­mer Suster Ber­nad­ine Curoe, het gesê niemand in die gebou brand is te danke seer na die gebed St Agatha in die boks.

Ter­wyl Gib­son en Curoe gew­erk om meer oor items die boks se leer, is dit steeds nie bek­end wie dit sit daar in die eer­ste plek.

“In my jonger dae, ons gebruik om groter rosekranse dra op ons kante (soort­gelyk aan die een wat in die boks,”” het Curoe. ““Ek was verbaas oor die groot­te van die bid­sno­er, en op die eer­ste, het ek gedink dit was een wat ons gedra het. Maar toe ek gelig het, het ek geweet dit was te swaar vir daardie. “”

Sy het byge­voeg dat Gib­son gesê iemand het vir hom gesê dit was n oorbly­f­sel ““aanger­aak om”” St John Vian­ney.

“Dit is n raaisel — n raaisel van die bid­sno­er,”” sê Curoe.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.heraldcourier.com/news/reli­gious-arti­facts-found-in-ashes-of-lor­as-col­lege-build­ing/article_ad604ebb-4006 – 5253-8231-db34c5214dcf.html

Arte­fak­tet Fetare gjetur në rrëno­jat e ndërtesës Lor­as Col­lege

DUBUQUE, Iowa (AP) — Pun­ët­orët e mirëm­ba­jtjes pastrim­in e një ndërtesë Lor­as Col­lege se ishte shkatër­ru­ar nga një zjarr kanë gjetur një kuti të mbushur me sende fetare që daton më shumë se 50 vjet.

Ndërtesa në veri të kom­pleks­it ndëshkim­it të kapur zjar­ri në mars, pasi u god­it nga rrufe­ja, njoftoi Tele­graph Her­ald (http://bit.ly/2hx1Ecj). Askush nuk u dëmtua nga flakët mas­ive, por ndërtesa që është më shumë se 126 vjet të vjetra u kon­si­derua një hum­b­je totale dhe është plani­fikuar për prishjen.

LORAS pun­ët­orët e mirëm­ba­jtjes së fund­mi mar­rë kryqin që kohë stol­isur kom­pleksin. Në të, ata gjetën një kuti të vogël bakri të mbushur me statu­ja fetare, kart­at e lutjes, medal­lions, një rruz­are dhe një lutje dre­jtu­ar Shën Agatha për të në mënyrë të veçantë të mbro­jtur ndërtesën nga dje­gia.