Rosary Crusade

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Holy Spirit
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

search here
Search!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Most Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
About Us
From the Corner
Commissions
Youth
Adult
Bulletin
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Intentions for the Public Square Rosary Crusade

Through the most Holy Rosary, we ask Our Lord and Our Lady for the conversion of America so that it may fulfill its historic mission. Please join us on October 15th here at Holy Spirit from Noon – Midnight as we:

Pray for a stop the waves of sacrilege, blasphemy and anti-religious hatred within our society.

Pray that our national leaders would seek to honor God’s Law and pray for the wisdom and knowledge necessary to solve America’s complex problems.

Pray for the urgent triumph of the Immaculate Heart of Mary in America and the world.

Pray for the reparation for the countless sins which are committed daily against the most Sacred Heart of Jesus and the most Immaculate Heart of Mary.

Pray for the Catholic Church. May Our Lady grant it victory over its enemies, declared and undeclared.

Pray for the America Need Fatima. May Our Lady grant her many graces for the increased dedication and efficiency in her service to the Church.

Pray for the end to abortion, pornography and same-sex ‘marriage’ and all offenses against the Law of God.

Pray for each one of us. May Our Lady give us discernment and strength to withstand the trials we face.

Pray for our enemies. May Our Lady touch their hearts and convert them.

Pray for all those who suffer in this city. May Our Lady console them, help them, and sanctify them.

Pray for the dying. May Our Lady hasten to comfort them in their last moments and grant them the final graces necessary for the salvation of their souls.

Pray for those who persevere in virtue. May Our Lady grant them constant progress in sanctification.

Pray for those who struggle and hesitate between virtue and vice. May they receive the necessary graces every day to choose virtue over vice.

Pray for those who sin. May Our Lady preserve them from despair and bring them back to the good path.

Pray for the intentions of those who have requested our prayers.

For more information and/or to find out how you can help with this event, please contact Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Share this:

EmailPrint
back to Homepage
Holy Spirit Catholic Church

Recent Photo Albums

Church Policy
Active Membership
Quinceañeras
Special Events
Wedding Guidelines
Links
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Catholic Daughters of the Americas
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat Center
Office of Vocations Diocese of Lubbock Texas
Rachel’s Vineyard
Sky Cross
The Nurturing Center
Vatican
Year of Faith Website

Contact Information

(806) 698-6400
[email protected]holyspiritlubbock.org
Shortcuts

Sign In
Policy
Social Contacts

Friend Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
See us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website security
:)f


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ispirtu s-Santu
Knisja Kattolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

tfittxija hawn
Fittex!
Il Djoċesi Kattolika Rumana Ta Lubbock
Ħafna Reverendu Plácido Rodriquez, C.M.F.
Isqof Ta Lubbock
home
Fuqna
Mill-Rokna
kummissjonijiet
Żgħażagħ
Adulti
Bullettin
formoli
kalendarju
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Kruċjata Rużarju
24. Settembru, 2016Default
_crusade

Intenzjonijiet għall-Kruċjata Pjazza Pubbliku Ruzarju

Permezz tal-Rużarju aktar, aħna nistaqsu Sidna u Madonna għall-konverżjoni ta ‘l-Amerika sabiex ikun jista’ twettaq il-missjoni storika tagħha. Jekk jogħġbok jingħaqdu magħna fuq 15 Ottubru hawn fuq Ispirtu s-Santu mill nofsinhar – Midnight kif aħna:

Itolbu għal waqfien l-mewġiet ta sacrilege, dagħa u l-mibegħda anti-reliġjuż fis-soċjetà tagħna.

Itolbu li l-mexxejja nazzjonali tagħna għandha tfittex li tonora Liġi ta ‘Alla u nitolbu għall-għerf u l-għarfien meħtieġ biex isolvu problemi kumplessi Amerika.

Itolbu għall-trijonf urġenti tal-Qalb Immakulata ta ‘Marija fl-Amerika u d-dinja.

Itolbu għall-kumpens għall-dnubiet għadd li huma kommessi kuljum kontra l-aktar Qalb Imqaddsa ta ‘Ġesu u l-Qalb Immakulata aktar ta’ Marija.

Itolbu għall-Knisja Kattolika. Jista Madonna tagħtiha rebħa fuq l-għedewwa tiegħu, dikjarati u mhux dikjarati.

Itolbu għall-Amerika Need Fatima. Jista Madonna jagħtu ħafna grazzji tagħha għall-dedikazzjoni miżjuda u l-effiċjenza fis-servizz tagħha lill-Knisja.

Itolbu għall-aħħar għall-abort, il-pornografija u l-istess sess “”żwieġ”” u r-reati kollha kontra l-liġi ta ‘Alla.

Itolbu għal kull wieħed minna. Jista Madonna tagħtina dixxerniment u s-saħħa biex jifilħu għall-provi li niffaċċjaw.

Itolbu għall-għedewwa tagħna. Jista Madonna touch qlub tagħhom u jaqilbuhom.

Itolbu għal dawk kollha li jbatu f’din il-belt. Jista Madonna console minnhom, tgħinhom, u sanctify minnhom.

Itolbu għall-mewt. Jista Madonna iħaffu għall-kumdità fil aħħar mumenti tagħhom u jagħtihom l-grazzji finali meħtieġa għall-salvazzjoni ta ‘erwieħ tagħhom.

Itolbu għal dawk li jippersisti bis. Jista Madonna tagħtihom progress kostanti fl qdusija.

Itolbu għal dawk li jbatu u toqgħod lura bejn bis-saħħa u l-viċi. Ma jistgħu jirċievu l-grazzji meħtieġa kuljum biex jagħżlu bis-saħħa fuq viċi.

Itolbu għal dawk li dnub. Jista Madonna jippriservawhom minn disprament u ġġibhom lura lejn il-passaġġ tajba.

Itolbu għall-intenzjonijiet ta ‘dawk li talbu talb tagħna.

Għal aktar informazzjoni u / jew biex issir taf kif tista ‘tgħin ma’ dan l-avveniment, jekk jogħġbok ikkuntattja Latrell Castanon fuq 806.281.2413 [email protected]

Share dan:

EmailPrint
lura għall Homepage
Ispirtu s-Santu Knisja Kattolika

Albums Riċenti Photo

Politika Knisja
Kompożizzjoni attiva
Quinceañeras
Special Events
Linji gwida tieġ
Links
Karitajiet Kattoliċi – Djocesi ta Lubbock
Ulied Kattolika tal-Ameriki
Djoċesi Kattolika ta ‘Lubbock
Kattoliku Gwerra Veterani
Kristu Sultan Katidral Iskola
Passi Fil Fidi
Ħniena Irtiri Center
Uffiċċju tal-vokazzjonijiet Djoċesi ta ‘Lubbock Texas
Vinji Rachel
Sema Cross
Iċ-Ċentru trawwim
Vatikan
Sena tal-Fidi Website

Informazzjoni dwar kuntatt

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

Sign In
Politika
Kuntatti soċjali

Ħabib Us Fuq Facebook
Segwina fi Twitter
Join Us Fuq YouTube
Join Us Fuq Google +
Ara magħna fuq Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Disinn mill icCommerce
sigurtà websajt [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Heilige Gees
Katolieke Kerk
9821 Frankford Laan Lubbock, Texas
(806)698-6400

soek hier
Soek!
Die Rooms-Katolieke bisdom van Lubbock
Die meeste Eerwaarde Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Biskop van Lubbock
Tuis
Oor ons
Uit die hoek
kommissies
jeug
volwasse
Bulletin
vorms
kalender
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosekrans kruistog
24. September 2016Default
_crusade

Bedoelings vir die openbare plein Rosekrans kruistog

Deur die Heilige Rosekrans, ons vra ons Here en Our Lady vir die omskakeling van Amerika sodat hy sy historiese missie kan voldoen. Asseblief saam met ons op 15 Oktober hier by Heilige Gees van die middag – Midnight soos ons:

Bid vir ‘n stop die golwe van heiligskennis, godslastering en anti-godsdienstige haat in ons samelewing.

Bid dat ons nasionale leiers sal probeer om God se wet te eer en bid vir die wysheid en kennis wat nodig is om Amerika se komplekse probleme op te los.

Bid vir die dringende triomf van die Onbevlekte Hart van Maria in Amerika en die wêreld.

Bid vir die herstel van die talle sondes wat daagliks gepleeg word teen die mees Heilige Hart van Jesus en die meeste Onbevlekte Hart van Maria.

Bid vir die Rooms-Katolieke Kerk. Mag Our Lady gee dit ‘n oorwinning oor sy vyande, verklaar en onverklaarde.

Bid vir die Amerika Need Fatima. Mag Our Lady gee haar baie genades vir die verhoogde toewyding en doeltreffendheid in haar diens aan die kerk.

Bid vir die beëindiging van aborsie, pornografie en dieselfde geslag ‘n huwelik en alle oortredings teen die wet van God.

Bid vir elkeen van ons. Mag Our Lady gee ons insig en krag om die proewe ons in die gesig staar te weerstaan.

Bid vir ons vyande. Mag Our Lady raak hulle harte en hulle omskep.

Bid vir almal wat ly in hierdie stad. Mag Our Lady troos hulle help om hulle, en hulle heilig.

Bid vir die dood te gaan. Mag Our Lady gou om iemand te troos in hul laaste oomblikke en hulle die finale genades wat nodig is vir die heil van hulle siele te verleen.

Bid vir diegene wat volhard in die grond. Mag Our Lady gee hulle konstante vordering in heiligmaking.

Bid vir diegene wat sukkel en huiwer tussen hoofde en vice. Mag hulle die nodige genades elke dag by die deug oor vise kies.

Bid vir diegene wat die sonde. Mag Our Lady bewaar hulle van wanhoop en hulle terugbring na die goeie pad.

Bid vir die bedoelings van diegene wat ons gebede versoek.

Vir meer inligting en / of om uit te vind hoe jy kan help met hierdie gebeurtenis, kontak Latrell Castanon by 806.281.2413 [email protected]

Deel dit:

EmailPrint
Terug na die tuisblad
Heilige Gees-Katolieke Kerk

Onlangse Foto Albums

Beleid kerk
aktiewe lidmaatskap
Quinceañeras
spesiale Geleenthede
Riglyne troue
Links
Katolieke doelen – Bisdom Lubbock
Katolieke Dogters van die Amerikas
Katolieke Bisdom van Lubbock
Katolieke Oorlog Veterane
Christus, die Koning katedraal Skool
Voetspore in die geloof
Mercy Retreat Center
Kantoor beroepskennis Bisdom Lubbock, Texas
Rachel’s Vineyard
Sky Kruis
Die totstandkoming Center
Vatikaan
Jaar van Geloof Webwerf

Kontak inligting

(806) 698-6400
[email protected]
kortpaaie

Teken In
beleid
sosiale kontak

Vriend ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Join ons op YouTube
Sluit by ons aan op Google
Sien ons op Instagram-Lifeteen
Kopiereg © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Ontwerp deur icCommerce
[email protected] webwerf veiligheid
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Fryma e Shenjtë
kishe katolike
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

kërko këtu
Kërko!
Dioqeza katolike e Lubbock
Më Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
shtëpi
Rreth nesh
Nga Corner
komisionet
të rinjtë
i rritur
buletin
Format
kalendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade Rosary
24. Shtator 2016Default
_crusade

Synimet për Kryqëzatës Public Square Rosary

Përmes më Rruzares Shenjtë, ne i kërkojmë Zoti ynë dhe Zonja jonë për konvertimin e Amerikës në mënyrë që ajo mund të përmbushë misionin e vet historik. Ju lutemi bashkohuni në 15 tetor këtu në Frymën e Shenjtë nga mesditë – Midnight si ne:

Lutuni për një ndalesë valët e sakrilegj, blasfemi dhe urrejtje anti-fetare brenda shoqërisë sonë.

Lutuni që udhëheqësit tanë kombëtarë do të kërkojë për të nderuar Ligjin e Perëndisë dhe të luten për urtësi dhe njohuritë e nevojshme për të zgjidhur problemet komplekse të Amerikës.

Lutuni për triumfin urgjent të Zemrës së Papërlyer të Marisë në Amerikë dhe në botë.

Lutuni për dëmshpërblimin për mëkatet e panumërta të cilat janë kryer në ditë ndaj Zemrës së Shenjtë të Jezusit më dhe më Papërlyer Zemra e Marisë.

Lutuni për Kishën Katolike. Mund Zoja jep asaj fitore mbi armiqtë e tij, të deklaruara dhe të padeklaruara.

Lutuni për Amerikën duhet Fatima. Mund Zoja japë hiret e saj të shumta për rritjen e përkushtimit dhe efikasitetit në shërbimin e saj në Kishë.

Lutuni për fund abortit, pornografisë dhe të njëjtit seks “”martesës”” dhe të gjitha veprat penale kundër Ligjit të Perëndisë.

Lutuni për secilin prej nesh. Mund Zoja na jep mendje dhe forcë për të përballuar sprovat me të cilat përballemi.

Lutuni për armiqtë tanë. Mund Zoja prekë zemrat e tyre dhe konvertimin e tyre.

Lutuni për të gjithë ata që vuajnë në këtë qytet. Mund Zoja t’i ngushëlluar, të ndihmojë ata dhe do t’i shenjtërosh.

Lutuni për të vdekur. Mund Zoja nguten për t’i ngushëlluar në momentet e tyre të fundit dhe të japë atyre hiret e fundit të nevojshme për shpëtimin e shpirtrave të tyre.

Lutuni për ata që këmbëngulin në virtyt. Mund Zoja dhënë atyre progres të vazhdueshëm në shenjtërim.

Lutuni për ata që luftojnë dhe ngurrojnë mes virtytit dhe vesit. Mund të marrin hiret e nevojshme çdo ditë për të zgjedhur virtytin mbi ves.

Lutuni për ata që mëkatojnë. Mund Zoja ruajtur ata nga dëshpërimi dhe bëje të kthehet në rrugë të mirë.

Lutuni për qëllimet e atyre që kanë kërkuar lutjet tona.

Për më shumë informacion dhe / ose për të gjetur se si ju mund të ndihmojë me këtë ngjarje, ju lutem kontaktoni Latrell Castanon në 806.281.2413 [email protected]

Shperndaje kete:

EmailPrint
përsëri në Faqe Hyrëse
Fryma e Shenjtë Kisha Katolike

Albumi i fundit i fotografive

Politika Church
Anëtarësia aktive
Quinceañeras
Ngjarje të veçanta
Udhëzimet e dasmës
Lidhjet
Organizata bamirëse katolike – Dioqeza e Lubbock
Daughters katolikë të Amerikës
Catholic Dioqeza e Lubbock
Katolike Veteranët e luftës
Krishti Cathedral School The King
Gjurmët në besim
Qendra Retreat Mercy
Zyra e thirrjeve Dioqezës së Lubbock Texas
Vineyard Rakelës
Sky Cross
Qendra Ushqyerja
Vatikan
Viti i Besimit Website

Të dhënat e kontaktit

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Hyni
Politikë
Kontaktet sociale

Shoqë On Facebook
Ndiqni Na Të Twitter
Bashkohu me ne në YouTube
Bashkohu me ne në Google +
Na shikoni në Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
Siguria [email protected] website
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
መንፈስ ቅዱስ
የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን
9821 Frankford አቨኑ Lubbock, ቴክሳስ
(806)698-6400

እዚህ ላይ ይፈልጉ
ፈልግ!
Lubbock ነው የሮማ ካቶሊክ ሀገረ ስብከት
አብዛኞቹ ሬቨረንድ Plácido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock ነው ጳጳስ
መኖሪያ ቤት
ስለ እኛ
ማዕዘን ከ
ኮሚሽኖች
ወጣቶች
የአዋቂዎች
ምሥክር ወረቀት
ቅጾች
ቀን መቁጠሪያ
Devotionals
የ Twitter Facebook Youtube.com
በመቁጠሪያ እያካሄዱ ነው
24. መስከረም, 2016Default
_crusade

አደባባይ ስለመጠቀም እያካሄዱ ነው ለ እንዳያታልልህ

ይህም በውስጡ ታሪካዊ ተልዕኮ መፈጸም ዘንድ በጣም መንፈስ ቅዱስ ስለመጠቀም አማካኝነት, እኛ አሜሪካ መለወጥ ያለን ጌታ በመዝበር መጠየቅ. ምሳ ከ በመንፈስ ቅዱስ ላይ እዚህ ላይ ጥቅምት 15 ላይ እኛን ለመቀላቀል እባክህ – እኩለ ሌሊት እንደ እኛ:

በእኛ ኅብረተሰብ ውስጥ አንድ ፌርማታ ቢገልጽም, ስድብ እና ፀረ-ሃይማኖታዊ ጥላቻ ማዕበል ጸልዩ.

የብሄራዊ መሪዎች የአምላክን ሕግ ማክበር እና በአሜሪካ ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት አስፈላጊ ጥበብ እና እውቀት ለማግኘት መጸለይ ፈልጉ ዘንድ እንጸልይ.

አሜሪካ ውስጥ ማርያም በተፀነሰችበት ልብህ አስቸኳይ በድል እና ዓለም አልለምንም ስለ ሰጠኸኝ.

ኢየሱስ በጣም ቅዱስ ልብ ማርያም በጣም በተፀነሰችበት ልብ ላይ በየቀኑ ቁርጠኛ ናቸው ስፍር ኃጢአት ካሳ ለማግኘት ጸልይ.

የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ. የእመቤታችን ጠላቶቹ, አወጀ እና አልታወጀ ላይ ይህን ድል ሊሰጥ ይችላል.

ወደ አሜሪካ ለማግኘት ጸልይ ፋጢማ ያስፈልገናል. የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ወደ እርስዋ አገልግሎት እየጨመረ ለአምላክ ቅልጥፍና እርስዋ ብዙ ያጣ ሊሰጥ ይችላል.

ውርጃ, የብልግና እና በተመሳሳይ ፆታ መካከል ‘ጋብቻ’ ወደ መጨረሻ እና በእግዚአብሔር ሕግ ላይ ሁሉም ዓይነት በደል ጸልይ.

እያንዳንዳችን ጸልይ. የኛ እመቤት እኛ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች መቋቋም አስተዋይ ጥንካሬ ሊሰጣቸው ይችላል.

ጠላቶቻችን ጸልይ. የኛ እመቤት በልባቸው ይንኩ እና እነሱን መለወጥ ይችላል.

በዚህ ከተማ ውስጥ መከራ ሁሉ ጸልይ. የኛ እመቤት ሊያጽናኑአቸው ይችላል, መርዳት, እና እነሱን እቀድሳለሁ.

ወደ ሞት አፋፍ ላይ ለማግኘት ጸልይ. የኛ እመቤት ያላቸውን የመጨረሻ ጊዜያት ውስጥ ሊያጽናኑአቸው ከእነርሱ በነፍሳቸው መዳን አስፈላጊ የመጨረሻ አብያጠክርስቲያናትን መስጠት ሊያፋጥን ይችላል.

በጎነትን መጽናት ሰዎች ጸልዩ. የኛ እመቤት በእነርሱ መቀደስ ውስጥ የማያቋርጥ እድገት ሊሰጥ ይችላል.

የሚታገሉ ሰዎች ጸልይ በጎነትን እና ምክትል መካከል ወደኋላ. እነርሱ ምክትል ላይ በጎነትን ለመምረጥ በየቀኑ አስፈላጊውን አብያጠክርስቲያናትን ማግኘት ይችላሉ.

እነዚህ ሰዎች ኃጢአት ጸልይ. የኛ እመቤት መቁረጥ ከ ለማቆየት እና ጥሩ መንገድ እንዲመለሱ ሊረዳው ይችላል.

ጸሎታችን ጠይቀዋል ሰዎች ዝንባሌ ጸልይ.

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እና / ወይም ከዚህ ክስተት ጋር ሊረዳን የሚችለው እንዴት እንደሆነ ለማወቅ, 806.281.2413 [email protected] ላይ Latrell Castanon ያነጋግሩ

ይህን አጋራ:

EmailPrint
ወደ ኋላ መነሻ ገጽ ወደ
መንፈስ ቅዱስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን

የቅርብ ጊዜ የፎቶ አልበሞች

ቤተ ክርስቲያን መመሪያ
ገባሪ አባልነት
Quinceañeras
ልዩ ዝግጅቶች
የሰርግ መመሪያዎች
አገናኞች
የካቶሊክ አድራጎት – Lubbock መካከል ሀገረ ስብከት
በአሜሪካ የካቶሊክ ሴት ልጆች
Lubbock ካቶሊክ ሀገረ ስብከት
የካቶሊክ ዘማቾች
ክርስቶስ ንጉሥ ካቴድራል ትምህርት ቤት
እምነት ውስጥ ፈለግ
ምህረት አፍረው ማዕከል
Lubbock የቴክሳስ እናስተንትን ሀገረ ስብከት ቢሮ
ራሔል የአምላክ የወይን ቦታ
Sky መስቀል
የ በመንከባከብ ማዕከል
ቫቲካን
እምነት የድረ ዓመት

የመገኛ አድራሻ

(806) 698-6400
[email protected]
አቋራጮች

ስግን እን
ፖሊሲ
ማህበራዊ እውቂያዎች

ፌስቡክ ላይ ጓደኛ ከእኛ
Twitter ላይ ይከተሉን
YouTube ላይ ከእኛ ተቀላቀል
Google+ ላይ ከእኛ ጋር ተቀላቀል
Instagram-Lifeteen ላይ እኛን ተመልከት
የቅጂ መብት © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce በ ንድፍ
[email protected] ድር ጣቢያ ደህንነት
🙂 ረ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
الروح القدس
الكنيسة الكاثوليكية
9821 فرنكفورد الجادة لوبوك، تكساس
(806)698-6400

ابحث هنا
بحث!
مطرانية الروم الكاثوليك من لوبوك
معظم القس بلاسيدو رودريغز، C.M.F.
أسقف من لوبوك
الصفحة الرئيسية
معلومات عنا
من الركن
اللجان
شباب
بالغ
نشرة
أشكال
تقويم
دفوأيشنلس
تويتر الفيسبوك Youtube.com
الحملة الصليبية الوردية
24. سبتمبر، 2016Default
_crusade

نوايا الحملة الصليبية ساحة العامة الوردية

خلال معظم الوردية المقدسة، نسأل ربنا وسيدة لتحويل أمريكا بحيث تستطيع أداء مهمتها التاريخية. يرجى الانضمام إلينا في 15 أكتوبر هنا في الروح القدس من الظهر – منتصف الليل ونحن:

نصلي من أجل وقف موجات من تدنيس المقدسات والتكفير والكراهية المعادية للدين داخل مجتمعنا.

نصلي من اجل ان قادتنا ستسعى لتكريم قانون الله ونصلي من أجل الحكمة والمعرفة اللازمة لحل مشاكل أميركا المعقدة.

نصلي من أجل انتصار عاجل لقلب مريم الطاهر في أمريكا والعالم.

نصلي من أجل التعويض عن خطايا لا تعد ولا تحصى التي ترتكب يوميا ضد معظم قلب يسوع الأقدس ومعظم قلب مريم الطاهر.

نصلي من أجل الكنيسة الكاثوليكية. قد سيدة منحها النصر على أعدائها، المعلنة وغير المعلنة.

نصلي من أجل أمريكا الحاجة فاطمة. قد سيدة منحها العديد من النعم لزيادة التفاني والكفاءة في خدمتها للكنيسة.

نصلي من أجل نهاية الإجهاض، الإباحية والجنسية المثلية “”الزواج”” وجميع الجرائم ضد شريعة الله.

نصلي من أجل كل واحد منا. قد سيدة تعطينا الفطنة والقوة لتحمل التجارب التي نواجهها.

نصلي من أجل أعدائنا. قد سيدة لمس قلوبهم وتحويلها.

نصلي من اجل جميع الذين يعانون في هذه المدينة. قد مواساة سيدتنا لهم، ومساعدتهم وقدسهم.

نصلي من أجل الموتى. قد سيدة يبادر إلى الراحة لهم في اللحظات الأخيرة، ومنحهم النعم النهائية اللازمة لخلاص نفوسهم.

صلوا لأجل الذين المثابرة في الفضيلة. قد سيدة منحهم التقدم المستمر في التقديس.

صلوا لأجل الذين يكافحون وتتردد بين الفضيلة والرذيلة. قد حصولهم على النعم الضرورية كل يوم لاختيار الفضيلة في مواجهة الرذيلة.

صلوا لأجل الذين الخطيئة. قد سيدة الحفاظ عليها من اليأس وإعادتهم إلى الطريق الصحيح.

نصلي من أجل نوايا أولئك الذين طلبوا صلواتنا.

لمزيد من المعلومات و / أو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد في هذا الحدث، يرجى الاتصال التريلة Castanon في 806.281.2413 [email protected]

شارك هذا:

EmailPrint
العودة إلى الصفحة الرئيسية
المقدس الكنيسة الكاثوليكية الروح

ألبومات الصور الأخيرة

سياسة الكنيسة
العضوية النشطة
Quinceañeras
أحداث خاصة
المبادئ التوجيهية الزفاف
الروابط
جمعيات الخيرية الكاثوليكية – أبرشية لوبوك
بنات الكاثوليكية في الأمريكتين
الأبرشية الكاثوليكية في لوبوك
الكاثوليكية للمحاربين القدماء
المسيح مدرسة الملك كاتدرائية
خطى في الإيمان
مركز تراجع رحمة
مكتب المهن أبرشية لوبوك تكساس
كرم راحيل
السماء الصليب
مركز تنشئة
الفاتيكان
سنة الإيمان الموقع

معلومات الاتصال

(806) 698-6400
[email protected]
الاختصارات

تسجيل الدخول
سياسة
الاجتماعية اتصالات

صديق على الفيسبوك
اتبعنا على تويتر
إنضم إلينا على يوتيوب
اشترك معنا في في + Google
ترانا على إينستاجرام-Lifeteen
حقوق التأليف والنشر © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
تصميم من قبل icCommerce
أمن الانترنت [email protected]~~gender=M
:)F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Սուրբ Հոգին
Կաթոլիկ եկեղեցին
9821 Frankford Avenue Lubbock, Տեխաս
(806)698-6400

որոնել այստեղ
Որոնել:
Հռոմեական կաթոլիկ թեմի Lubbock
Most վերապատվելի Պլասիդո Rodriquez, C.M.F.
Եպիսկոպոսը Lubbock
տուն
Մեր մասին
Սկսած անկյունում
հանձնաժողովներ
երիտասարդություն
չափահաս
տեղեկագիր
Forms
օրացույց
հոգեւոր հավաքներ
Twitter Facebook Youtube.com
տերողորմյա խաչակրաց արշավանք
24. Սեպտեմբեր, 2016Default
_crusade

Մտադրությունները համար Հանրային հրապարակ համրիչ խաչակրաց արշավանքի

Միջոցով առավել Սուրբ համրիչ, մենք խնդրում ենք, մեր Տերը եւ Տիրամայր համար դարձի Ամերիկայի, այնպես, որ այն կարող է կատարել իր պատմական առաքելությունը: Խնդրում ենք միանալ մեզ հոկտեմբերի 15-ին այստեղ Սուրբ Հոգիով մինչեւ կեսօր – Midnight, ինչպես մենք:

Աղոթեք, մի կանգառում ալիքների սրբապղծություն, հայհոյանք եւ հակահամաճարակային կրոնական ատելության մեր հասարակության մեջ.

Աղոթեք, որ մեր ազգային ղեկավարները ձգտում է պատվել Աստծո Օրենքին եւ աղոթում, իմաստութեան ու գիտութեան անհրաժեշտ է լուծել Ամերիկայի բարդ խնդիրներ:

Աղոթում է շտապ հաղթանակի եւ անբասիր սրտում Մարիամի Ամերիկայում եւ աշխարհում:

Աղոթում է փոխհատուցման համար անթիվ մեղքերի համար, որոնք կատարվել օր դեմ ամենասուրբ սիրտը Յիսուսի եւ առավել անբիծ սրտում Մարիամի.

Աղոթում է կաթոլիկ եկեղեցու. Թող Տիրամայր շնորհելու այն հաղթանակ իր թշնամիների, հայտարարված եւ չհայտարարված.

Աղոթում է Ամերիկայի Need Ֆաթիմային: Թող Տիրամայր շնորհելու իր բազմաթիվ շնորհները է աճել նվիրվածության եւ արդյունավետության իր ծառայութեան Եկեղեցում:

Աղոթում է վերջ դնել abortion, պոռնոգրաֆիայի եւ նույն սեռի հետ ամուսնության ‘, եւ բոլոր իրավախախտումների դեմ օրենքի Աստուծոյ:

Աղոթեք, յուրաքանչյուր մեզանից: Թող Տիրամայր տա մեզ խորաթափանցություն եւ ուժ դիմակայելու փորձություններին մեր առջեւ:

Աղոթել մեր թշնամիների. Թող Տիրամայր դիպչել նրանց սրտերը եւ վերափոխելու նրանց.

Աղոթեք, բոլոր նրանց համար, ովքեր տառապում են այս քաղաքին: Թող Տիրամայր մխիթարել նրանց, օգնել նրանց, կը սրբագործես նրանց.

Աղոթում է մահամերձ է. Թող Տիրամայր շտապում մխիթարելու նրանց իրենց վերջին պահերին եւ նրանց շնորհել վերջնական շնորհները համար անհրաժեշտ փրկության իրենց հոգիներում:

Աղօթեցէք նրանց համար, ովքեր պնդել է առաքինության Թող Տիրամայր շնորհել նրանց անընդհատ առաջընթաց սրբութեան.

Աղօթեցէք նրանց համար, ովքեր պայքարում են, եւ առանց վարանելու միջեւ առաքինության եւ մոլության. Թող որ նրանք ստանում են անհրաժեշտ շնորհները ամեն օր պետք է ընտրել առաքինություն նկատմամբ մոլության.

Աղոթեք, նրանց համար, ովքեր մեղքի. Թող Տիրամայր պահպանել նրանց հուսահատության եւ բերում նրանց ետ դեպի լավ ուղին.

Աղոթում է մտադրությունների ովքեր խնդրել են մեր աղոթքները.

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար եւ / կամ պարզել, թե ինչպես Դուք կարող եք օգնել այս միջոցառման համար, խնդրում ենք դիմել Latrell Castanon ժամը 806.281.2413 [email protected]

Share միանալ այս խմբին:

EmailPrint
Դեպի գլխավոր էջ
Սուրբ Հոգին Կաթոլիկ եկեղեցին

Վերջին Ֆոտոալբոմներ

Եկեղեցին քաղաքականություն
ակտիվ Անդամակցություն
quinceaneras
Հատուկ միջոցառումներ
Հարսանեկան Ուղեցույցներ
հղումներ
Կաթոլիկ Charities – թեմը Lubbock
Կաթոլիկ դուստրերը Ամերիկաներում
Կաթոլիկ Թեմը Lubbock
Կաթոլիկ պատերազմի
Քրիստոս Թագավորը Cathedral դպրոց
Հետքերով հավատքով
Mercy Retreat Center
Գրասենյակը vocations թեմի Lubbock Տեխասի
Ռաքելի Vineyard
Sky Cross
The Սնուցող կենտրոն
Վատիկանը
Տարի Հավատի Կայք

Կոնտակտային տվյալներ

(806) 698-6400
[email protected]
դյուրանցումներ

Մուտք գործել
քաղաքականություն
սոցիալական Կապ

Friend մեզ Ֆեյսբուքում
Հետեւեք մեզ Twitter- ում
Միացեք մեզ YouTube- ում
Միացեք մեզ Google+
Տես մեզ Instagram-Lifeteen
Հեղինակային իրավունք © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design կողմից icCommerce
[email protected] կայքը անվտանգությունը
🙂 Զ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Holy Spirit
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

burada axtarış
Axtar
Haqqımızda Of Roman Catholic Diocese
Ən Möhtərəm Plácido Rodriquez, C.M.F.
Haqqımızda Of Bishop
Ev
Bizim haqqımızda
künc
Komissiyalar
gənclik
Adult
bülleten
Forms
təqvim
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. Sentyabr, 2016Default
_crusade

Public Square Rosary Haçlı üçün Intentions

onun tarixi missiyasını yerinə yetirmək bilər ki, ən Müqəddəs Rosary vasitəsilə biz Amerika dönüşüm üçün Rəbbimiz Bizim Lady xahiş edirik. Noon Müqəddəs Ruh burada oktyabrın 15-də bizə qoşulmaq edin – Gece biz kimi:

Bizim cəmiyyətdə bir stop üçün sacrilege, küfr və anti-dini nifrət dalğaları dua edin.

milli liderləri Allahın Qanununu şərəf və Amerikanın kompleks problemləri həll etmək lazımdır hikmət və bilik üçün dua axtarmaq ki, dua edin.

Amerikada Məryəm Immaculate Heart təcili təntənəsi və dünya üçün dua edin.

İsa ən müqəddəs Ürək və Məryəm ən Immaculate Heart qarşı gündəlik qərarlıyıq saysız günahlarına görə kompensasiya üçün dua edin.

Roma Katolik Kilsəsi üçün dua edin. Our Lady Onun düşmən elan və elan edilməmiş üzərində qələbə versin.

Amerika üçün dua Fatimə lazımdır. Our Lady kilsəsi onun xidmət artıb ithaf və səmərəliliyi üçün onun bir çox graces versin.

abort, pornoqrafiya və eyni cins “”nigah”” sonuna Allahın Qanununa qarşı cinayətlər üçün dua edin.

hər birimiz üçün dua edin. Our Lady bizə üz məhkəmə tab gətirmək üçün dərrakə və gücü versin.

Bizim düşmən üçün dua edin. Our Lady ürəkləri toxunmaq və onları çevirmək bilər.

Bu şəhərdə əziyyət edənlər üçün dua edin. Bizim Lady onları təsəlli edə bilər, onlara yardım və onları təqdis.

ölüm üçün dua edin. Bizim Lady son anlarda onlara təsəlli və onların özlərinə qurtuluşu üçün lazım olan son graces vermək tələsmək bilər.

əsasında səbr edənlər üçün dua edin. Our Lady onlara təqdis daimi tərəqqi bəxş etsin.

mübarizə edənlər üçün dua edin və fəziləti və vitse arasında tərəddüd. onlar vitse-dən çox fəziləti seçmək üçün hər gün zəruri graces qəbul edə bilərsiniz.

edənlər günah üçün dua edin. Bizim Lady ümidsizlik onları qorumaq və yaxşı yolu onları geri gətirə bilər.

dualarımızı tələb edənlərin niyyətləri üçün dua edin.

Daha ətraflı məlumat üçün və / və ya bu hadisə ilə kömək edə bilər necə tapmaq üçün, 806.281.2413 [email protected] da Latrell Castanon əlaqə

Bu paylaş:

EmailPrint
qayıt etmək
Holy Spirit Catholic Church

Son Photo Albums

Church Siyasət
Active Üzvlük
Quinceañeras
xüsusi Hadisələr
Wedding Təlimatları
Links
Catholic Charities – Lubbock Diocese
Amerika Katolik Daughters
Lubbock Katolik Diocese
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Faith In Footsteps
Mercy Retreat Center
Lubbock Texas Vocations piskoposluğu Office
Rachel Vineyard
Sky Cross
Qidalandırıcı Center
Vatikan
Faith Veb ili

Əlaqə məlumatı

(806) 698-6400
[email protected]
Keçidlər

Daxil ol
siyasət
Sosial Əlaqə

Facebook Friend Us
Twitter-də Bizi İzlə
YouTube bizə qoşulmaq
Google bizə qoşulmaq
Instagram-Lifeteen bizi baxın
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce by Design
[email protected] veb təhlükəsizlik
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Espiritu Santua
eliza Katolikoak
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

bilatu hemen
Search!
Elizbarrutiak Roman katolikoa Lubbock Of
Gehienak Reverend Placido Rodriguezek, C.M.F.
Bishop Lubbock Of
Hasiera
Guri buruz
Corner aurrera
Comisiones
Gazteria
Helduen
Aldizkari
Inprimakiak
Egutegia
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Errosarioko gurutzada
24. iraila, 2016Default
_crusade

Publikoa Square Errosarioko Gurutzada egiteko asmoak

gehien Errosario Santuaren bitartez, galdetzen dugu Gure Jaun eta Andre Mariaren America bihurtzeko, beraz, bere eginkizuna betetzeko historiko daiteke. Mesedez, gurekin urriaren 15ean hemen Espiritu Santuaren at eguerdiko – Midnight dugu:

Geldialdi bat otoitz sacrilege, blasphemy eta anti-erlijio gorrotoa olatuak gure gizartearen barruan.

Otoitzean gure buruzagi politikorik Jainkoaren Legea omenez eta jakinduria eta ezagutza Amerikako arazo konplexuak konpontzeko beharrezkoa alde otoitz bilatzen litzateke.

premiazko Mariaren Bihotzaren garaipena Amerikan eta mundu otoitz.

horrek eguneroko konpromisoa Jesusen Bihotz Sakratuaren gehien eta Inmaculada Mariaren Bihotzaren aurka kontaezinak bekatuak ordain otoitz.

Eliza katolikoak otoitz. Maiatzaren Gure Lady egoztea da garaipena bere etsaiak, deklaratu eta undeclared baino.

Amerikan zehar otoitz behar Fatima. Maiatzaren Gure Lady egoztea bere graziak askoren dedikazioa handitu eta eraginkortasuna bere parrokiara zerbitzua da.

abortua, pornografia eta sexu bereko ‘ezkontza’ to amaieran eta Jainkoaren Legearen aurkako arau-hauste guztiak otoitz.

gutako bakoitzaren otoitz. Maiatzaren Gure Lady eman digu ulertu eta indarra entsegu aurre ditugun jasateko.

gure etsaiak otoitz. Maiatzaren Gure Lady ukitu bere bihotzetan eta bihur.

Hiri honetan sufritzen duten guztien otoitz. Maiatzaren Gure Lady kontsolara horiek, laguntza horiek, eta santutuko horiek.

mortificationea otoitz. Maiatzaren Gure Lady lehiatzera hec consola litzatençát bere azken uneak eta egoztea horiek beren arimaren salbazioa beharrezkoak diren final graziak.

bertute irauten dutenek otoitz. Maiatzaren Gure Lady egoztea horiek sanctificationetara etengabeko aurrerapena.

borroka dutenek otoitz eta bertutea eta bizioa artean zalantzarik. Maiatzaren beharrezkoa graziak jasoko dute egunero bizioa baino bertute aukeratzeko.

bekatu horiek otoitz. Maiatzaren Gure Lady zaintzeko horiek etsipenez eta horiek ekarri itzuli bide ona da.

duten gure otoitzak eskatu dutenen asmoen inguruan otoitz.

Informazio gehiagorako eta / edo jakiteko nola gertaera honekin lagundu dezakezu, mesedez, jarri harremanetan Latrell Castañón at 806.281.2413 [email protected]

Share honetan:

EmailPrint
Hasiera itzuli
Holy Spirit Eliza Katolikoak

Berriki Photo Albums

eliza politika
Kide aktiboak
Quinceañeras
Ekitaldi bereziak
Ezkontza Guidelines
Loturak
Ongintza Katolikoak – Diócesis Lubbock
Ameriketan alabak katolikoa
Elizbarrutiaren katolikoa Lubbock
Katolikoak Gerra Beteranoak
Kristo Erregearen katedrala Eskola
Pausoak fedean
Mercy Retreat Center
Bokazioak Lubbock Texas Elizbarrutiaren Bulegoa
Rachel en Mahasti
Sky Cross
Aberats Zentroa
Vatikanoak
Faith Web urtea

Harremanetarako informazioa

(806) 698-6400
[email protected]
Lasterbideak

Saioa hasi
politika
gizarte kontaktuak

Lagun iezaguzu Facebook
Jarraitu Twitter
Etorri gurekin YouTube On
Etorri gurekin Google+ On
Ikusi gurekin Instagram-Lifeteen on
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Diseinu icCommerce arabera
[email protected] webgune segurtasun
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Святы Дух
каталіцкая царква
9821 Frankford Avenue Лаббок, штат Тэхас
(806)698-6400

пошук
Пошук!
Рымска-каталіцкая дыяцэзія Лаббок
Высокапраасвяшчэннейшы Пласіда Радрыгез, C.M.F.
біскуп Лаббок
дома
Пра нас
з кута
камісійныя
моладзі
для дарослых
бюлетэнь
формы
каляндар
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
ружоўнік Crusade
24 верасня 2016Default
_crusade

Намеры для Авангарда грамадскай плошчы Ружанца

Дзякуючы большай Святога Ружанца, мы просім нашага Госпада і Багародзіцы за ператварэнне Амерыкі, так што яна можа выканаць сваю гістарычную місію. Калі ласка, далучайцеся да нас 15-га кастрычніка тут Святога Духа ад Поўдзень – поўнач, як мы:

Маліцеся за прыпынак хвалі святатацтва, блюзьнерства і антырэлігійнай нянавісці ў нашым грамадстве.

Маліцеся, каб нашы нацыянальныя лідэры будуць імкнуцца выконваць Закон Божы і маліцца за мудрасць і веды, неабходныя для вырашэння складаных праблем Амерыкі.

Маліцеся за настойлівай ўрачыстасць Беззаганнага Сэрца Марыі ў Амерыцы і ў свеце.

Маліцеся аб кампенсацыі за незлічоныя грахі, якія здзяйсняюцца штодня супраць самога Святога Сэрца Езуса і самой Беззаганнага Сэрца Марыі.

Маліцеся аб каталіцкай царквы. Хай Божая Маці дараваць яму перамогу над сваімі ворагамі, абвешчаных і неаб’яўленых.

Маліцеся за Амерыку Патрэбна Фаціму. Хай Божая Маці даць ёй шмат ласкаў для павелічэння адданасці і эфектыўнасці ў яе служэнні Царкве.

Маліцеся за спыненне абортаў, парнаграфіі і аднаполага “”шлюбу”” і ўсе злачынствы супраць Закона Божага.

Маліцеся за кожнага з нас. Хай Божая Маці дае нам праніклівасць і трываласць, каб вытрымаць выпрабаванні з якімі мы сутыкаемся.

Маліцеся за нашых ворагаў. Можа Маці Божая закрануць іх сэрцы і ператвараць іх.

Маліцеся за ўсіх тых, хто пакутуе ў гэтым горадзе. Хай наша лэдзі суцешыць іх, дапамагчы ім, і асвяціць іх.

Маліся за паміраюць. Хай Божая Маці спяшаецца суцешыць іх у апошнія хвіліны і даць ім канчатковыя ласкамі неабходныя для выратаваньня іх душ.

Маліцеся за тых, хто ўпарта ў сілу. Хай Божая Маці даць ім пастаянны прагрэс у асвячэнні.

Маліцеся за тых, хто змагаецца і вагаючыся паміж дабрадзейнасцю і заганай. Хай яны атрымліваюць неабходныя ласкамі кожны дзень, каб выбраць дабрачыннасць над заганай.

Маліцеся за тых, хто грэшыць. Хай Божая Маці засцерагчы іх ад адчаю і вярнуць іх да добрага шляху.

Маліцеся аб намеры тых, хто прасіў нашыя малітвы.

Для атрымання дадатковай інфармацыі і / або даведацца, як вы можаце дапамагчы з гэтай падзеяй, калі ласка, звяжыцеся з Латрелл Кастаньон на 806.281.2413 [email protected]

Расказаць аб гэтым:

EmailPrint
вярнуцца на галоўную старонку
Святы Дух Каталіцкая царква

апошнія фотаальбом

палітыка Царквы
актыўны сяброўства
кинсеаньера
спецыяльныя падзеі
Кіраўніцтва па правядзенні шлюбаў
сувязі
Каталіцкія дабрачынныя арганізацыі – дыяцэзія Лаббок
Каталіцкія Дочкі Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі
Каталіцкая дыяцэзія Лаббок
Ветэраны вайны каталіцкія
Хрыстос Сабор Школа King
Footsteps ў веры
Адступленне цэнтр Mercy
Офіс пакліканняў епархіі Лаббок Тэхас
Рэйчел Vineyard
Sky Cross
Nurturing Цэнтр
Ватыкан
Год Веры Вэб-сайта

Кантактная інфармацыя

(806) 698-6400
[email protected]
Клавішы хуткага доступу

Увайсці
палітыка
сацыяльныя кантакты

Сябар да нас на Facebook
Выконвайце за намі ў Twitter
Далучайцеся да нас на YouTube
Далучайцеся да нас на Google+
Глядзіце нас на Instagram-Lifeteen
Усе правы абаронены © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
дызайн icCommerce
[email protected] бяспекі вэб-сайт
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
পবিত্র আত্মা
ক্যাথলিক চার্চ
9821 Frankford এভিনিউ Lubbock, টেক্সাস
(806)698-6400

এখানে অনুসন্ধান করুন
অনুসন্ধান করুন!
Lubbock রোমান ক্যাথলিক ডায়োসিস
সর্বাধিক রেভারেন্ড Placido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock বিশপ
বাড়ি
আমাদের সম্পর্কে
কর্নার থেকে
কমিশন
যৌবন
প্রাপ্তবয়স্ক
বুলেটিন
ফরম
পাঁজি
Devotionals
ফেসবুক টুইটার Youtube.com
জপমালা ক্রুসেড
24. সেপ্টেম্বর, 2016Default
_crusade

জন স্কয়ার জপমালা ক্রুসেডের জন্য উদ্দেশ্য

সবচেয়ে পবিত্র জপমালা মাধ্যমে আমরা যেন তা তার ঐতিহাসিক মিশন মেটান পারে আমেরিকা রূপান্তর জন্য আমাদের পালনকর্তা এবং মেরিমাতা জিজ্ঞাসা. : আমরা যেমন মধ্যরাত্রি – আমাদের অক্টোবর 15th উপর নুন থেকে পবিত্র আত্মা এখানে যোগদান করুন

আমাদের সমাজে পবিত্র কিছুকে অপবিত্রকরণ, নাস্তিকতা ও ধর্ম-বিরোধী ঘৃণা ঢেউয়ের একটি স্টপ জন্য প্রার্থনা করুন.

প্রার্থনা কর যে, আমাদের জাতীয় নেতাদের ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্মান ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমেরিকার জটিল সমস্যার সমাধান করতে প্রয়োজনীয় জন্য প্রার্থনা করার চেষ্টা করবে.

আমেরিকায় মরিয়মের অকলঙ্ক হার্ট জরুরী জয়জয়কার এবং বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করুন.

অগণিত পাপ যীশুর সবচেয়ে ভক্তিমূলক হার্ট এবং মরিয়মের সবচেয়ে অকলঙ্ক হার্ট বিরুদ্ধে দৈনিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, যার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করুন.

ক্যাথলিক চার্চ জন্য প্রার্থনা করুন. পারে মেরিমাতা এটা তার শত্রুদের, ঘোষণা এবং অঘোষিত উপর বিজয় দান কর.

আমেরিকা জন্য প্রার্থনা করুন ফাতিমা প্রয়োজন. পারে মেরিমাতা বৃদ্ধি উত্সর্জন এবং চার্চ তার সেবা দক্ষতা জন্য তার অনেক অনুগ্রহ দান কর.

গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি এবং সমলিঙ্গের বিয়ে ‘থেকে শেষ এবং ঈশ্বরের আইন বিরুদ্ধে সব অপরাধের জন্য প্রার্থনা করুন.

আমাদের প্রতিটি এক জন্য প্রার্থনা করুন. পারে মেরিমাতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং শক্তি বিচারের সম্মুখীন আমরা প্রতিরোধ করতে দিতে.

আমাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করুন. পারে মেরিমাতা তাদের হৃদয় স্পর্শ এবং তাদের রূপান্তর.

যারা এই শহরের মধ্যে ভোগে জন্য প্রার্থনা করুন. মেরিমাতা তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি, তাদের সাহায্য এবং তাদের পবিত্র.

মৃতু্য জন্য প্রার্থনা করুন. মেরিমাতা তাদের শেষ মুহূর্তের মধ্যে তাদের সান্ত্বনা এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত অনুগ্রহ দান ত্বরা করতে পারে.

যারা পুণ্য অধ্যবসায়ী জন্য প্রার্থনা করুন. পারে মেরিমাতা তাদের পবিত্রতায় ধ্রুবক উন্নতি দান.

যারা সংগ্রাম জন্য প্রার্থনা এবং পুণ্য এবং ভাইস মধ্যে দ্বিধা. তারা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও ভাইস বেশি পুণ্য পছন্দ করে নিন.

নিশ্চয় যারা গোনাহ করেছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো. মেরিমাতা তাদের হতাশা থেকে দূরে রাখুন এবং তাদের ভাল পথ ফিরিয়ে আনতে পারে.

যারা আমাদের প্রার্থনার অনুরোধ করেছেন উদ্দেশ্য জন্য প্রার্থনা করুন.

আরো তথ্যের জন্য এবং / অথবা খুঁজে বের করতে কিভাবে আপনি এই ঘটনা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] সাথে যোগাযোগ করুন

এই শেয়ার করুন:

EmailPrint
হোমপেইজে ফিরে যাও
পবিত্র আত্মা ক্যাথলিক চার্চ

সাম্প্রতিক ফটো অ্যালবাম

চার্চ নীতি
সক্রিয় সদস্য
Quinceañeras
বিশেষ অনুষ্ঠান
বিবাহের নির্দেশিকা
লিংক
ক্যাথলিক দাতব্য – Lubbock বিশপের এলাকা
আমেরিকায় ক্যাথলিক কন্যাগণ
Lubbock ক্যাথলিক ডায়োসিস
ক্যাথলিক মুক্তিযোদ্ধাদের
খ্রীষ্ট দ্য কিং ক্যাথিড্রাল স্কুল
বিশ্বাসে পদানুসারে
মার্সি পুনর্বাসন কেন্দ্র
Lubbock টেক্সাস বৃত্তি বিশপের এলাকা অফিস
র্যাচেলের দ্রাক্ষাক্ষেত্র
স্কাই ক্রস
পৃষ্ঠপোষকতা কেন্দ্র
পোপের শাসন
ঈমানের ওয়েবসাইট বছর

যোগাযোগের তথ্য

(806) 698-6400
[email protected]
শর্টকাট

প্রবেশ কর
নীতি
সামাজিক পরিচিতিগুলি

বন্ধু আমাদের ফেসবুক
টুইটার আমাদের অনুসরণ করুন
আমাদের সাথে যোগ দিন ইউটিউবে
আমাদের সাথে যোগ দিন Google+ এ
ইন্সটাগ্রাম-Lifeteen আমাদের দেখুন
কপিরাইট © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce দ্বারা ডিজাইন
[email protected] ওয়েবসাইট নিরাপত্তা
🙂 চ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
sveti duh
Katolička crkva
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

potražite ovdje
Traži!
Rimokatoličke biskupije Lubbock
Većina Velečasni Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskup Lubbock
kući
O nama
Iz ugla
komisije
mladost
odrasla osoba
bilten
Obrasci
kalendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. septembra 2016Default
_crusade

Namjere za Public Square Rosary Crusade

Kroz najviše Holy Rosary, pitamo našeg Gospoda i Gospa za konverziju Amerike, tako da se može ispuniti svoju istorijsku misiju. Molimo vas da nam se pridružite 15. oktobra ovdje na Sveti Duh iz Noon – Midnight kao što smo:

Moli za zaustavljanje talasa svetogrđe, bogohuljenje i anti-vjerske mržnje u našem društvu.

Moli se da će naši nacionalni lideri traže da poštuje Božji zakon i da se moli za mudrost i znanje potrebno za rješavanje Amerike složene probleme.

Moli za hitnu trijumf Bezgrešnog Srca Marijina u Americi i svijetu.

Moli za reparaciju za bezbroj grijeha koji se svakodnevno počinjene nad najviše Srca Isusova i najviše Bezgrešnog Srca Marijina.

Moli za Katoličku crkvu. Neka Gospa odobri pobjedu nad svojim neprijateljima, proglašen i crno.

Moli za Ameriku Need Fatima. Neka Gospa joj odobri mnogih milosti za povećanu posvećenosti i efikasnosti u svom službi Crkvi.

Moli za kraj abortus, pornografije i istopolnih brak ‘i sve djela protiv zakona Boga.

Moli se za svakog od nas. Može Gospa nam razboritost i snagu da izdrže ispitivanja kojima se suočavamo.

Moli za naše neprijatelje. Neka Gospa dirati njihova srca i pretvoriti ih.

Molite se za sve one koji pate u ovom gradu. Neka ih Gospa konzole, pomoći im, i posveti ih.

Moli za umiranje. Neka Gospa ubrzati da ih uteši u posljednjim trenucima i dati im konačni milosti potrebne za spasenje njihovih duša.

Molite za one koji ustraju u vrline. Neka ih Gospa dati stalni napredak u posvećenju.

Molite za one koji se bore i oklijevaju između vrline i poroka. Neka dobiju potrebne milosti svakog dana da izabere vrline preko poroka.

Molite za one koji grijeh. Neka ih Gospa sačuva od očaja i da ih vratimo na dobrom putu.

Moli za namjere onih koji su tražili naše molitve.

Za više informacija i / ili da biste saznali kako možete pomoći u ovom događaju, molimo vas da kontaktirate Latrel Castanon na 806.281.2413 [email protected]

Share this:

EmailPrint
Povratak na naslovnicu
Sveti Duh Katolička crkva

Nedavne Foto Albumi

Crkva politika
Aktivno članstvo
Quinceañeras
Special Events
Vjenčanje Smjernice
Linkovi
Catholic Charities – Eparhija Lubbock
Katolička Daughters of the Americas
Airsoft Lubbock
Katolička ratnih veterana
Christ The King Cathedral School
Koraci u vjeri
Mercy Retreat Center
Ured zanimanja Eparhije Lubbock Texas
Rachel je Vineyard
Sky Cross
Negovanje Center
Vatikan
Godina Faith Web

Kontakt informacije

(806) 698-6400
[email protected]
prečice

Prijavi se
politika
socijalnih kontakata

Prijatelj nas na Facebook
Pratite nas na Twitteru
Pridružite nam se na YouTube
Pridružite nam se na Google+
Pogledajte nas na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website security
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Светия Дух
католическа църква
9821 Frankford Avenue Lubbock, Тексас
(806)698-6400

търсене тук
Търсене!
Римокатолическата епархия Lubbock
Най преподобния Пласидо Родригес, C.M.F.
Епископът на Lubbock
У дома
За нас
От ъгъла
комисионни
младежта
възрастен
бюлетин
Форми
календар
размишления
Twitter Facebook Youtube.com
Броеница Crusade
24. септември 2016Default
_crusade

Намеренията за кръстоносен поход на Public Square Броеница

Чрез най-Светата Броеница, ние искаме нашият Господ и Дева Мария, за превръщането на Америка, така че да може да изпълни своята историческа мисия. Моля, присъединете се към нас на 15 октомври тук, в Светия Дух от Noon – Midnight като ние:

Молете се за спиране на вълните на светотатство, богохулство и анти-религиозна омраза в рамките на нашето общество.

Молете се, че нашите национални лидери ще се стремят да почитат Божия закон и да се молим за мъдрост и знания, необходими за решаване на сложни проблеми на Америка.

Молете се за спешната триумфа на Непорочното Сърце на Мария в Америка и по света.

Молете се за обезщетение за безброй грехове, които са ангажирани ежедневно срещу най-Светото сърце на Исус и най-Непорочното Сърце на Мария.

Молете се за католическата църква. Може Дева Мария го предостави победа над своите врагове, декларирани и недекларирани.

Молете се за Америка нужда от Фатима. Може Дева Мария предостави много й милости за повишена отдаденост и ефективност в услуга й към Църквата.

Молете се за края на аборт, порнография и същи пол “”брак”” и всички престъпления против закона на Бога.

Молете се за всеки един от нас. Може Дева Мария ни даде разум и сила, за да издържат на изпитанията пред които сме изправени.

Молете се за нашите врагове. Може Дева Мария докосне сърцата им и да ги конвертирате.

Молете се за всички онези, които страдат в този град. Може Дева Мария да ги утешават, да им помогне, и ги освети.

Молете се за умиращите. Може Дева Мария Бързам да ги утеши в последните си мигове и да ги предоставят на крайните грации, необходими за спасението на душите им.

Молете се за тези, които упорстват в силата. Може Дева Мария ги предостави постоянен напредък в освещение.

Молете се за тези, които се борят и се поколебае между силата и вицепрезидент. Може да те получават необходимите грации всеки ден, за да изберете силата над зам.

Молете се за тези, които грях. Може Дева Мария ги запазят от отчаяние и да ги върне на добър път.

Молете се за намеренията на тези, които са поискали нашите молитви.

За повече информация и / или за да разберете как можете да помогнете с това събитие, моля, свържете се Латрел Castanon в 806.281.2413 [email protected]

Споделя това:

EmailPrint
Обратно към началната страница
Святият Дух Католическата църква

Последните Фото албуми

политика Църква
Активно членство
Quinceañeras
Специални събития
Насоки за сватби
звена
Католически благотворителни организации – епархия Lubbock
Католически дъщери на Северна и Южна Америка
Католическата епархия Lubbock
Католически ветераните от войните
Христос The Cathedral училище King
Стъпала с вяра
Mercy Retreat Center
Офис на професиите епархия Lubbock Texas
Vineyard Рейчъл
Sky Cross
Центърът подхранване
Ватикана
Година на вярата Website

Информация за връзка

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Впиши се
политика
социални контакти

Приятел ни във Фейсбук
Следвайте ни в Twitter
Елате на YouTube
Присъединете се към нас в Google+
Вижте ни на Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Дизайн от icCommerce
[email protected] сигурност сайт
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
esperit Sant
Església catòlica
9821 avinguda Frankford Lubbock, Texas
(806)698-6400

consulta aquí
Cerca!
La Diòcesi Catòlica Romana de Lubbock
Reverendíssim Plácido Rodríguez, C.M.F.
Bisbe de Lubbock
casa
Sobre nosaltres
Des de la cantonada
comissions
joventut
adult
butlletí
Formes
calendari
devocionals
Twitter Facebook Youtube.com
Croada del Roser
24. setembre 2016Default
_crusade

La intenció d’exercir la Croada del Roser Plaça Pública

A través del Santíssim Rosari, ens preguntem Nostre Senyor i la Mare de Déu de la conversió d’Amèrica perquè pugui complir la seva missió històrica. Si us plau, uneix-t’hi el 15 d’octubre aquí a Esperit Sant des del migdia – mitjanit, ja que:

Pregueu per una parada de les ones del sacrilegi, blasfèmia i l’odi anti-religiosa dins la nostra societat.

Ore perquè els nostres líders nacionals buscarien en honor a la llei de Déu i pregar per la saviesa i el coneixement necessari per resoldre problemes complexos d’Estats Units.

Pregueu pel triomf urgent de l’Immaculat Cor de Maria a Amèrica i el món.

Oren per la reparació dels innombrables pecats que es cometen diàriament contra el Sagrat Cor de Jesús més i més Immaculat Cor de Maria.

Oren per l’Església Catòlica. Que la Mare de Déu concedeixi la victòria sobre els seus enemics, declarats i no declarats.

Pregueu pel Amèrica Necessita de Fàtima. Que la Mare de Déu concedir les seves moltes gràcies per l’augment de la dedicació i eficiència en el seu servei a l’Església.

Pregueu per la fi de l’avortament, la pornografia i del mateix sexe “”matrimoni”” i tots els delictes contra la Llei de Déu.

Ore per cada un de nosaltres. Que la Mare de Déu ens doni discerniment i fortalesa per a resistir les proves que enfrontem.

Pregar pels nostres enemics. Que la Mare de Déu toc seus cors i convertir-los.

Preguem per tots els que pateixen en aquesta ciutat. Que la Mare de Déu consolar-los, ajudar-los, i santificar.

Pregueu pels moribunds. Que la Mare de Déu apressar, a donar-los els seus últims moments i els concedeixi les gràcies finals necessàries per a la salvació de les seves ànimes.

Pregueu per aquells que perseverar en la virtut. Que la Mare de Déu els concedeixi un avanç constant en la santificació.

Pregueu pels que lluiten i dubten entre la virtut i el vici. Que ells rebin les gràcies necessàries cada dia per triar la virtut sobre el vici.

Pregueu per aquells que pequen. Que la Verge els preserva de la desesperació i portar-los de tornada al bon camí.

Resar per les intencions dels que han sol·licitat les nostres oracions.

Per a més informació i / o per esbrinar com pot ajudar amb aquest esdeveniment, si us plau, poseu-vos en contacte amb Latrell Castañón al 806.281.2413 [email protected]

Comparteix això:

EmailPrint
tornar a la pàgina principal
Església Catòlica Sant Esperit

Àlbum de fotos recents

política d’Església
membre actiu
quinze anys
esdeveniments especials
Directrius del casament
enllaços
Caritats Catòliques – Diòcesi de Lubbock
Filles Catòliques de les Amèriques
Diòcesi Catòlica de Lubbock
Veterans de Guerra Catòlics
L’Escola Crist Rei catedral
Passos En Fe
Centre de Retir de la Mercè
Oficina de Vocacions Diòcesi de Lubbock de Texas
Vinya de Raquel
cel Creu
El Centre de Criança
Vaticà
Any de la Fe Lloc web

Informació de contacte

(806) 698-6400
[email protected]
Els accessos directes

registrar-se
política
Els contactes socials

Amic ens a Facebook
Segueix-nos a Twitter
Uniu-vos a YouTube
Uniu-vos a Google+
Veure’ns a Instagram-de Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Disseny de icCommerce
seguretat del lloc web [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Balaan nga Espiritu
Katoliko nga Simbahan
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

pangitaa dinhi
Pangitaa!
Ang Romano Katoliko Diocese sa Lubbock
Labing Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Sa Lubbock
Panimalay
Mga Kanato
Gikan sa nasikohan nga
komisyon
Kabatan-onan
Adult
bulletin
mga porma
kalendaryo
debosyonal
Twitter Facebook Youtube.com
rosary Krusada
24. Septyembre, 2016Default
_crusade

Intensiyon alang sa Public Square Rosary Crusade

Pinaagi sa labing Balaan nga Rosary, kita mangutana sa Atong Ginoo ug sa Atong Lady alang sa pagkakabig sa Amerika aron sa pagtuman sa iyang makasaysayanong nga misyon. Palihug apil kanato sa Oktubre ika-15 nga dinhi sa Balaan nga Espiritu gikan sa Udto – tungang gabii samtang kita:

Pag-ampo alang sa usa ka stop sa mga balud sa templo, sa pagpasipala ug sa anti-sa relihiyon pagdumot sulod sa atong katilingban.

Pag-ampo nga ang atong nasyonal nga mga pangulo sa pagpangita sa pagpasidungog sa Balaod sa Diyos ug mag-ampo alang sa kaalam ug sa kahibalo nga gikinahanglan sa pagsulbad sa komplikado nga mga problema Amerika.

Pag-ampo alang sa mga dinalian nga kadaugan sa Putli nga Kasingkasing ni Maria sa Amerika ug sa kalibutan.

Pag-ampo alang sa bayad alang sa dili maihap nga mga sala nga nahimo sa adlaw-adlaw batok sa labing Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus ug sa labing Putli nga Kasingkasing ni Maria.

Pag-ampo alang sa Simbahan Katoliko. Hinaot Birhen ihatag kini kadaugan sa ibabaw sa iyang mga kaaway, nga gipahayag ug deklaradong.

Pag-ampo alang sa mga America Nagkinahanglan Fatima. Hinaot Birhen ihatag sa iyang daghan nga mga grasya alang sa mga dugang nga dedikasyon ug efficiency sa iyang pag-alagad sa Simbahan.

Pag-ampo alang sa katapusan sa aborsyon, pornograpiya ug sama nga-sex ‘sa kaminyoon, ug sa tanan nga mga sala batok sa Balaod sa Dios.

Pag-ampo alang sa matag usa kanato. Hinaut nga Birhen sa paghatag kanato sa pag-ila ug sa kalig-on sa pagbuntog sa mga pagsulay nga atong giatubang.

Pag-ampo alang sa atong mga kaaway. Hinaot nga Birhen paghikap sa ilang mga kasingkasing, ug kinabig kanila.

Pag-ampo alang sa tanan nga mga tawo nga nag-antos sa sini nga siyudad. Hinaot nga sa Birhen paglipay kanila, sa pagtabang kanila, ug sa pagbalaan kanila.

Pag-ampo alang sa mga namatay. Hinaot nga Birhen magdali sa paglipay kanila diha sa ilang katapusan nga higayon ug ihatag kanila sa katapusan nga mga grasya nga gikinahanglan alang sa kaluwasan sa ilang mga kalag.

Pag-ampo alang sa mga molahutay sa hiyas. Hinaot Birhen mohatag kanila kanunay nga pag-uswag diha sa pagkabalaan.

Pag-ampo alang sa mga tawo nga nakigbisog ug magpanuko sa taliwala sa hiyas ug bisyo. Hinaot nga makadawat sila sa gikinahanglan nga mga grasya sa matag adlaw-adlaw sa pagpili hiyas sa bisyo.

Pag-ampo alang sa mga sala. Hinaot nga sa Birhen sa pagbantay sa kanila gikan sa pagkawalay paglaum ug dad-on sila pagbalik sa maayong dalan.

Pag-ampo alang sa mga intensiyon sa mga tawo nga gihangyo sa atong mga pag-ampo.

Alang sa dugang nga impormasyon ug / o sa pagpangita kon sa unsang paagi nga kamo makatabang sa niini nga panghitabo, palihug kontaka Latrell Castanon sa 806.281.2413 [email protected]

Ipakigbahin kini:

EmailPrint
balik sa Homepage
Balaan nga Espiritu nga Katoliko nga Simbahan

Mga bag-ong album Photo

Policy sa Simbahan
Aktibo nga mga Miyembro
Quinceañeras
espesyal nga mga Hitabo
Sumbanan sa kasal
Links
Katoliko Charities – Diocese sa Lubbock
Katoliko Anak nga mga Babaye sa Amerika
Katoliko Diocese sa Lubbock
Katoliko Gubat Veterans
Kristo Ang Hari Cathedral School
Mga tunob Sa Pagtuo
Kaluoy Retreat Center
Office sa bokasyon Diocese sa Lubbock Texas
Ubasan ni Raquel
Sky Krus
Ang pag-amuma Center
Vatican
Tuig sa Pagtuo Website

Information Contact

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

Sign Sa
Policy
Social Contacts

Higala Kanato Sa Facebook
Sunda Kanato Sa Twitter
Join Kanato Sa YouTube
Join Kanato Sa Google+
Tan-awa ang kanato sa Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design pinaagi sa icCommerce
[email protected] website sa seguridad
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Mzimu Woyera
Mpingo wa Katolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

kufufuza pano
Fufuzani!
The Roman Catholic m’dera la Lubbock
Ambiri M’busa Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Zambiri zaife
Kuchokera ngodya
Mabungwe
Youth
wamkulu
Bulletin
mitundu
Calendar
adalemba
Twitter Facebook Youtube.com
kolona Kampeni
24. September, 2016Default
_crusade

Zolinga za Public Square Korona Popemphera Kampeni

Kudzera kwambiri Woyera kolona tipempha Ambuye wathu ndi Lady kwathu kutembenuka kwa America kotero kuti akwaniritse cholinga chake mbiri. Chonde nafe pa October 15 kuno ku Mzimu Woyera kuchokera Msana – Pakati pa Usiku monga ife:

Kupempherera kuletsa mafunde kulemekeza zinthu zopatulika, mwano ndi chidani odana ndi chipembedzo mwa anthu athu.

Tikupemphera kuti atsogoleri dziko lathu angafune kulemekeza Chilamulo cha Mulungu kuti atipatse nzeru ndi chidziwitso zofunika kuthetsa America mavuto osiyanasiyana.

Kupempherera kupambana kupezera anthu kwachiyero Mtima wa Mary mu America ndi dziko.

Kupempherera reparation machimo ambirimbiri amene amadzipereka tsiku motsutsa Mtima chopatulika cha Yesu ndi ambiri kwachiyero Mtima wa Mary.

Pempherani kwa Mpingo wa Katolika. Mwina Lady wathu perekani izi kugonjetsa adani ake, ananena ndi undeclared.

Pempherani kwa America Ayenera Fatima. Mwina Lady wathu perekani zisomo zambiri za kudzipereka chinawonjezeka ndi dzuwa mu utumiki wake kwa Mpingo.

Kupempherera kumapeto kwa mimba, zolaula ndi akazi okhaokha ‘banja’ ndi zolakwa zonse Chilamulo cha Mulungu.

Ndimupempherere aliyense wa ife. Mwina Lady akutiuza kuzindikira ndi mphamvu kupirira mavuto timakumana nawo.

Pempherani kwa adani athu. Mwina Lady wathu pamtima ndi kusintha iwo.

Pemphererani amene akuvutika mu mzinda uno onse. Mwina Lady wathu awatonthoze, athandizeni, ndi kuwayeretsa.

Kupempherera zimafanso. Mwina Lady wathu amathamangira kutonthoza iwo mu mphindi womaliza ndi kuwapatsa zisomo chomaliza koyenera kuti chipulumutso cha miyoyo yawo.

Pemphererani amene kulimbikira ukoma. Mwina Lady wathu adzatipatsa patsogolo zonse mu kuyeretsedwa.

Pemphererani amene amavutika ndi kuzengereza pakati pa ukoma ndi wachiwiri. Mulole iwo alandire zisomo zofunika tsiku ndi tsiku kusankha ukoma pa wachiwiri.

Pemphererani amene uchimo. Mwina Lady wathu kusunga iwo akakumana ndi kuwabwezera ku njira yabwino.

Kupempherera zolinga za anthu amene anapempha mapemphero athu.

Kuti mudziwe zambiri ndi / kapena kupeza momwe mungathandizire ndi chochitika, lemberani Latrell Castanon pa 806.281.2413 [email protected]

Gawani:

EmailPrint
ku Tsamba lofikira
Mzimu Woyera wa Katolika

Albums Photo Recent

Policy Church
yogwira Umembala
Quinceañeras
Events Special
ukwati Malangizo
Links
Catholic Mabungwe – dayosizi ya Lubbock
Ana akazi Catholic a ku America
Catholic dayosizi ya Lubbock
Catholic nkhondo Veterans
Khristu Mfumu Cathedral School
Mapazi Chikhulupiriro
Mercy abwerere Center
Office za Vocations dayosizi ya Lubbock Texas
Rachel wa mphesa
Sky Cross
The losamala Center
Vatican
Chaka cha Chikhulupiriro Website

Zambiri zamalumikizidwe

(806) 698-6400
[email protected]
yachidule

Lowani muakaunti
Policy
Contacts Social

Anzanu Us On Facebook
Kutsatira Us On Twitter
Agwirizane Us On YouTube
Agwirizane Us On Google+
Amationera pa Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design ndi icCommerce
[email protected] webusaiti chitetezo
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
神圣的灵魂
天主教会
9821法兰克福大道德克萨斯州拉伯克
(806)698-6400

这里搜索
搜索!
罗马天主教教区的拉伯克
最尊敬的普拉西多·罗德里格斯,C.M.F.
主教拉伯克

关于我们
从角落
佣金
青年
成人
公告
形式
日历
灵修
Twitter的Facebook的Youtube.com
玫瑰十字军东征
24月,2016Default
_运动

对于意向市民广场玫瑰十字军东征

通过最圣洁的念珠,我们要求我们的上帝和圣母为美国的转换,使其能够履行它的历史使命。请加入我们在10月15日在这里圣灵从中午 – 午夜我们:

我们的社会中祈求停止亵渎,亵渎和反宗教仇恨的浪潮。

祈祷我们的国家领导人将寻求荣耀神的律法和智慧和知识来解决美国的复杂问题需要祈祷。

祈求圣母圣心在美国的紧急胜利和世界。

祈求赔偿每日致力于反对耶稣的最神圣的心和玛丽的最洁净心脏无数的罪恶。

祈求天主教。愿我们的夫人授予它战胜它的敌人,并宣布未申报。

祈求美国需要法蒂玛。愿我们的夫人授予她的许多青睐于她的服务于教会的奉献精神提高和效率。

祷告结束流产,色情和同性“婚姻”,是对上帝的律法的所有罪行。

祈求我们每个人。愿我们的夫人给我们辨别能力和强度来承受,我们面对的考验。

祈求我们的敌人。愿我们的夫人触摸他们的心,并将其转换。

祈祷所有那些谁在这个城市里受苦。愿我们的夫人安慰他们,帮助他们,成圣。

祈求奄奄一息。愿我们的夫人赶紧安慰他们在最后时刻并授予他们必要为他们的灵魂得救的最终青睐。

祈祷那些谁坚持的美德。愿我们的夫人授予他们在成圣不断进步。

祈祷那些谁斗争,美德与罪恶之间犹豫。愿他们每天都会收到必要的石榴裙下,选择了德副。

祈祷那些谁的罪。愿我们的夫人从绝望保存它们,并把他们带回的好路径。

祈求者已请求我们的祈祷谁的意图。

欲了解更多信息和/或找出你怎么能与此事件的帮助,请联系斯普雷威尔Castanon在806.281.2413 [email protected]

分享这个:

EmailPrint
回到首页
圣灵天主教教会

最近的相册

教会的政策
活动成员
Quinceañeras
特别活动
婚礼指南
链接
天主教慈善机构 – 拉伯克教区
美洲天主教女儿
拉伯克的天主教教区
天主教退伍军人
基督国王学院教堂
脚步信心
观音闭关中心
德克萨斯州拉伯克的召教区办公室
Rachel的葡萄园
天空十字
培育中心
教廷
信仰网站的年份

联系信息

(806)698-6400
[email protected]
快捷键

签到
政策
社会交往

朋友我们在Facebook
在推特上关注我们
加入我们在YouTube上
加入我们在Google+
请参见我们的Instagram,Lifeteen
版权所有©2007-2016 HolySpiritCathParish.org
通过icCommerce设计
[email protected]网站安全
:)F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
神聖的靈魂
天主教會
9821法蘭克福大道德克薩斯州拉伯克
(806)698-6400

這裡搜索
搜索!
羅馬天主教教區的拉伯克
最尊敬的普拉西多·羅德里格斯,C.M.F.
主教拉伯克

關於我們
從角落
佣金
青年
成人
公告
形式
日曆
靈修
Twitter的Facebook的Youtube.com
玫瑰十字軍東征
24月,2016Default
_運動

對於意向市民廣場玫瑰十字軍東征

通過最聖潔的念珠,我們要求我們的上帝和聖母為美國的轉換,使其能夠履行它的歷史使命。請加入我們在10月15日在這裡聖靈從中午 – 午夜我們:

我們的社會中祈求停止褻瀆,褻瀆和反宗教仇恨的浪潮。

祈禱我們的國家領導人將尋求榮耀神的律法和智慧和知識來解決美國的複雜問題需要祈禱。

祈求聖母聖心在美國的緊急勝利和世界。

祈求賠償每日致力於反對耶穌的最神聖的心和瑪麗的最潔淨心臟無數的罪惡。

祈求天主教。願我們的夫人授予它戰勝它的敵人,並宣布未申報。

祈求美國需要法蒂瑪。願我們的夫人授予她的許多青睞於她的服務於教會的奉獻精神提高和效率。

禱告結束流產,色情和同性“婚姻”,是對上帝的律法的所有罪行。

祈求我們每個人。願我們的夫人給我們辨別能力和強度來承受,我們面對的考驗。

祈求我們的敵人。願我們的夫人觸摸他們的心,並將其轉換。

祈禱所有那些誰在這個城市裡受苦。願我們的夫人安慰他們,幫助他們,成聖。

祈求奄奄一息。願我們的夫人趕緊安慰他們在最後時刻並授予他們必要為他們的靈魂得救的最終青睞。

祈禱那些誰堅持的美德。願我們的夫人授予他們在成聖不斷進步。

祈禱那些誰鬥爭,美德與罪惡之間猶豫。願他們每天都會收到必要的石榴裙下,選擇了德副。

祈禱那些誰的罪。願我們的夫人從絕望保存它們,並把他們帶回的好路徑。

祈求者已請求我們的祈禱誰的意圖。

欲了解更多信息和/或找出你怎麼能與此事件的幫助,請聯繫斯普雷威爾Castanon在806.281.2413 [email protected]

分享這個:

EmailPrint
回到首頁
聖靈天主教教會

最近的相冊

教會的政策
活動成員
Quinceañeras
特別活動
婚禮指南
鏈接
天主教慈善機構 – 拉伯克教區
美洲天主教女兒
拉伯克的天主教教區
天主教退伍軍人
基督國王學院教堂
腳步信心
觀音閉關中心
德克薩斯州拉伯克的召教區辦公室
Rachel的葡萄園
天空十字
培育中心
教廷
信仰網站的年份

聯繫信息

(806)698-6400
[email protected]
快捷鍵

簽到
政策
社會交往

朋友我們在Facebook
在推特上關注我們
加入我們在YouTube上
加入我們在Google+
請參見我們的Instagram,Lifeteen
版權所有©2007-2016 HolySpiritCathParish.org
通過icCommerce設計
[email protected]網站安全
:)F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Spiritu Santu
Cresia Cattòlica
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

circà quì
Search!
La diucesi Roman Catholic Di Lubbock
Most Révérend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Duca Di Lubbock
Home
Nantu à noi
Da u Corner
Parisi
Jugend
Corsi
Bulletin
diàlogu
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Santa Cruciata Rosariu
24. settembre, 2016Default
_crusade

Scopi di u Cruciata Public Square Rosariu

À traversu i più Santu Rosariu, avemu dumandu nostru Signuri e la Madonna di u cambiamentu di l ‘America accussì ca si pò rigalà u so missione storicu. Please junciu us on October 15, quì, a Spiritu Santu, da natura – Midnight cum’è noi:

Pricà per un arrestu l ‘acqua di sacrilegiu, i’mpiu è l’odiu anti-religiosa nella a nostra sucetà.

Precu chì i nostri capi naziunali ùn cercanu à fà a lege di Diu, e prega di a saviezza è a canuscenza nicissaria à scioglie i prublemi cumplessu America d’.

Priari pi lu triunfu urgente di u Heart Immaculate di Santa Maria in America, è u mondu.

Priari pi lu riparu di lu tanti piccati chì sò devoti ogni ghjornu contru à u più Sacro Cuore di Gesù è lu cchiù Heart Immaculate di Maria.

Priari pi la Cresia Cattòlica. Chì a nostra Signora, quanto lu vinciuta cuntra a li so ‘nimici, Tommasu e cummàttiri.

Precu di l ‘America Mulateri Di L’Fatima. Chì a nostra Signora di lassàlli so tanti Grâces di l ‘aumentu divuzioni e quasi in u so serviziu di la Chiesa.

Precu di la fini di abbortu, pornography è listessa-sessu ‘matrimoniu’ e tutti offenses contru à a lege di Diu.

Pricà per ognunu di noi. Chì a nostra Signora ci dugnu Discernment è a forza pi sustiniri lu prucessi ci face.

Precu di i nostri nemichi. Chì a nostra Signora tuccari lu so cori e li cunvirtutu.

Pricà per tutti quelli chì soffrenu in sta cità. Chì a nostra Signora elli Retour, aiutà li, è elli sanctify.

Precu di i òmu. Chì a nostra Signora hasten à elli cunfurtà a so ultima minuti è dà li u Grâces finali necessariu per a salvezza di i so servitori.

Pricà per quelli chì persevere in virtù. Chì a nostra Signora di lassàlli elli custanti u prugressu in sanctification.

Pricà per quelli chì a sciarra è emi tra la virtù è vice. Mai si riceve u Grâces nicissariu ogni ghjornu per sceglie virtù più di morsa.

Precu di quelli chì u peccatu. Chì a nostra Signora elli à prisirvà da dispirazioni e barche per rinvià li in la bona strata.

Precu di i scopi di quelli chì hanu dumandatu i nostri prieri.

Pè sapenne di più, è / o di a scummigghiari quantu vi pudianu purtà aiutu cu stu pirìudu, piacce Latrell Castañon à 806.281.2413 [email protected]

Share stu:

EmailPrint
daretu à Homepage
Santa Cresia Cattòlica Spìritu

Photo Ùrtimi Albums

Pianu di Church
membru attivu
quinceañeras
Events spiciali
chì seguita Wedding
Links
Charities cattolica – Diocesi di Lubbock
Figliole Cattòlica di l ‘Amèrica
Cattòlica Diocesi di Lubbock
Veterans War Cattòlica
Cristu U rè, cattedrale Scola
Passi In Faith
A Misericordia Passant culturale
Uffiziu di vucazioni Diocesi di Lubbock Texas
Vigna d’Rachel
Sky Cross
U patronu culturale
Vaticanu
Anno di Faith Firm

Information Contact

(806) 698-6400
[email protected]g
accurtatoghji

Firmà lu
dittagli
Cuntatti Social

Amica Us su Facebook
Follow Us on Twitter
Join Us On YouTube
Join Us on Google+
Voir us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design par icCommerce
sicurizza situ [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Sveti Duh
Katolička crkva
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

traženje ovdje
Traži!
Rimokatolička biskupija Od Lubbock
Velečasni Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskup Lubbock
Dom
O nama
Iz Corner
povjerenstva
mladež
Odrasla osoba
Bilten
Obrasci
Kalendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Krunica Crusade
24. rujna, 2016Default
_crusade

Namjere za javni trg krunice križarski rat

Kroz najviše svete krunice, tražimo našeg Gospodina i Gospu za obraćenje Amerike, tako da on može ispuniti svoju povijesnu misiju. Molimo da nam se pridružite na 15. listopada ovdje u Duhu Svetom od podne – ponoć kao i mi:

Molite se za zaustavljanje valovima svetogrđe, blasfemiju i anti-vjerske mržnje u našem društvu.

Molite se da će naši nacionalni lideri traže da poštuju Božji Zakon i moliti za mudrost i znanje potrebno za rješavanje američke složenih problema.

Molimo za hitnu trijumf Bezgrješnog Srca Marijina u Americi i svijetu.

Molite se za naknadu za bezbrojne grijehe koje su počinili dnevno protiv Presvetog Srca Isusova i najviše Bezgrešnog Srca Marijina.

Moli za Katoličku crkvu. Neka Gospa dati mu pobjedu nad svojim neprijateljima, deklarirani i neprijavljeni.

Molite za Ameriku Trebate Fatimu. Neka Gospa dati joj mnoge milosti za povećanu predanosti i efikasnosti u svom služenju Crkvi.

Molite se za kraj na pobačaj, pornografiju i istog spola ‘brak’ i svih djela protiv zakona Božjega.

Molite se za svakoga od nas. Neka nam Gospa dati razlučivanje i snagu da izdrže iskušenja s kojima se suočavamo.

Moli za naše neprijatelje. Neka Gospa dotakne njihova srca, te ih pretvoriti.

Molite se za sve one koji pate u ovom gradu. Neka ih Gospa utješiti, pomoći im i posveti ih.

Molite se za umiruće. Neka Gospa ubrzati da ih utješi u svojim posljednjim trenucima i daj im konačne milosti potrebne za spasenje njihovih duša.

Molite za one koji ustraju u vrline. Neka Gospa dati im stalan napredak u posvećenju.

Molite za one koji se bore i oklijevaju između vrline i poroka. Neka oni dobiju potrebne milosti svaki dan odabrati vrlinu nad poroka.

Molite za one koji grijeh. Neka ih Gospa čuva od očaja i dovesti ih natrag na dobrom putu.

Moli za nakane onih koji su tražili naše molitve.

Za više informacija i / ili kako bi saznali kako možete pomoći s ovim događajem, obratite Latrell Castanona na 806.281.2413 [email protected]

Podijeli ovo:

EmailPrint
natrag na početnu stranicu
Duh Katolička Crkva Svetog

Najnoviji Albumi fotografija

politika Crkva
Aktivno članstvo
Quinceañeras
Posebna događanja
Smjernice vjenčanje
linkovi
Katolički Dobrotvorne – biskupija Lubbock
Katolički Kćeri Americi
Katolička biskupija Lubbock
Katolički branitelja
Krist Katedrala škola Kralj
Koraci u vjeri
Retreat Center Mercy
Ured za zvanja biskupije Lubbock Texas
Rachelina Vineyard
Sky križ
Njegovanje Centar
Vatikan
Godina vjere web stranice

Kontakt

(806) 698-6400
[email protected]
Prečaci

Prijaviti se
Politika
Socijalni kontakti

Prijatelj nas na Facebook
Pratite nas na Twitteru
Pridružite nam se na YouTubeu
Pridružite nam se na Google+
Pogledajte nas i na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website sigurnost
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
hellige Ånd
katolsk kirke
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

søg her
Søge!
Den romersk katolske stift Lubbock
De fleste pastor Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskop Of Lubbock
Hjem
Om os
Fra hjørnet
kommissioner
Ungdom
Voksen
Bulletin
Forms
Kalender
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rosenkrans Crusade
24. september 2016Default
_korstog

Intentioner for Public Square Rosary Crusade

Gennem mest hellige Rosenkrans, beder vi Vor Herre og Vor Frue til omdannelse af Amerika, så det kan opfylde sin historiske mission. Vær med os den 15. oktober her på Helligånden fra Noon – Midnight som vi:

Bed for et stop de bølger af helligbrøde, blasfemi og anti-religiøst had i vores samfund.

Bed om, at vores nationale ledere ville søge at ære Guds lov og bede for visdom og viden er nødvendige for at løse Amerikas komplekse problemer.

Bed for det presserende triumf Den ubesmittede Heart of Mary i Amerika og verden.

Bed om erstatning for de utallige synder, der er begået dagligt mod den mest Jesu Hellige Hjerte og mest ubesmittede Heart of Mary.

Bed for den katolske kirke. Må Vor Frue give den sejr over sine fjender, der er angivet og sort.

Bed for America Need Fatima. Må Vor Frue give hende mange nådegaver for den øgede engagement og effektivitet i hendes tjeneste for Kirken.

Bed for enden til abort, pornografi og samme køn “”ægteskab”” og alle overtrædelser af Guds lov.

Bed for hver enkelt af os. Må Vor Frue give os dømmekraft og styrke til at modstå de prøvelser vi står overfor.

Bed for vore fjender. Må Vor Frue røre deres hjerter og konvertere dem.

Bed for alle dem, der lider i denne by. Må Vor Frue trøste dem, hjælpe dem, og hellige dem.

Bed for de døende. Må Vor Frue skynde mig at trøste dem i deres sidste øjeblikke og give dem de sidste gunst nødvendige for at frelse deres sjæle.

Bed for dem, der holder ud i dyd. Må Vor Frue give dem konstant fremgang i helliggørelse.

Bed for dem, der kæmper og tøver mellem dyd og vice. Kan de modtager de nødvendige nåde hver dag for at vælge dyd i skruestik.

Bed for dem, der synder. Må Vor Frue bevare dem fra fortvivlelse og bringe dem tilbage til den gode vej.

Bed for de intentioner, som har ansøgt vore bønner.

For mere information og / eller for at finde ud af, hvordan du kan hjælpe med denne begivenhed, bedes du kontakte Latrell Castanon på 806.281.2413 [email protected]

Del dette:

EmailPrint
tilbage til forsiden
Helligånden katolske kirke

Nylige fotoalbum

Kirken Politik
aktivt medlemskab
quinceaneras
Special Events
retningslinjer Bryllup
Links
Catholic Charities – Stift Lubbock
Katolske Døtre af Amerika
Katolske stift Lubbock
Katolske krigsveteraner
Christ The King Katedralskole
Fodspor i Faith
Mercy Retreat center
Kontoret for kald Stift Lubbock Texas
Rachels Vineyard
Sky Cross
Den Omsorgsfuld center
Vatikanet
År for Faith Website

Kontaktinformation

(806) 698-6400
[email protected]
Genveje

Log ind
Politik
sociale kontakter

Ven os på Facebook
Følg os på Twitter
Deltag os på YouTube
Deltag os på Google+
Se os på Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website sikkerhed
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
heilige Geest
katholieke kerk
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

zoek hier
Zoeken!
De rooms-katholieke bisdom van Lubbock
De meeste Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bisschop van Lubbock
Huis
Over ons
Van de Hoek
commissies
Jeugd
Volwassen
Bulletin
formulieren
Kalender
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rozenkrans kruistocht
24. September, 2016Default
_kruistocht

Voornemens voor de Public Square Rozenkrans Kruistocht

Door middel van de meest Heilige Rozenkrans, vragen wij onze Heer en Onze Lieve Vrouw voor de omzetting van Amerika, zodat zij haar historische missie kunnen vervullen. Please join us on 15 oktober hier bij de Heilige Geest van ‘s middags – Midnight als we:

Bid voor een stop op de golven van heiligschennis, godslastering en anti-religieuze haat in onze samenleving.

Bid dat onze nationale leiders zouden proberen om Gods wet te eren en te bidden voor de wijsheid en kennis die nodig is om Amerika’s complexe problemen op te lossen.

Bid voor de dringende triomf van het Onbevlekt Hart van Maria in Amerika en de wereld.

Bid voor de vergoeding van de ontelbare zonden, die dagelijks worden gepleegd tegen de meest Heilig Hart van Jezus en de meest Onbevlekt Hart van Maria.

Bid voor de katholieke kerk. Moge Onze Lieve Vrouw het toestaan overwinning op zijn vijanden, verklaard en zwartwerk.

Bid voor de America Need Fatima. Moge Onze-Lieve-Vrouw verlenen haar vele genaden voor de verhoogde inzet en efficiëntie in haar dienst aan de Kerk.

Bid voor het einde van abortus, pornografie en van hetzelfde geslacht ‘huwelijk’ en alle overtredingen tegen de wet van God.

Bid voor ieder van ons. Moge Onze Lieve Vrouw geeft ons inzicht en kracht om de beproevingen die we onder ogen te weerstaan.

Bid voor onze vijanden. Moge Onze-Lieve-Vrouw raken hun hart en ze te converteren.

Bid voor al diegenen die lijden in deze stad. Moge Onze-Lieve-Vrouw troosten hen, hen helpen, en heilig hen.

Bid voor de stervenden. Moge Onze-Lieve-Vrouw haasten om hen te troosten in hun laatste momenten en hen de laatste genaden die nodig zijn voor de redding van hun ziel te verlenen.

Bid voor hen die volharden in deugd. Moge Onze-Lieve-Vrouw verleent hen een constante vooruitgang in heiliging.

Bid voor mensen die worstelen en twijfelen tussen deugd en ondeugd. Mogen zij krijgen de nodige genaden elke dag meer dan deugd ondeugd te kiezen.

Bid voor degenen die de zonde. Moge Onze-Lieve-Vrouw behoed hen voor wanhoop en breng ze terug naar het goede pad.

Bid voor de intenties van degenen die onze gebeden hebben gevraagd.

Voor meer informatie en / of om uit te vinden hoe je kunt helpen met dit evenement, neem dan contact op Latrell Castanon op 806.281.2413 [email protected]

Deel dit:

EmailPrint
terug naar de startpagina
Heilige Geest Katholieke Kerk

Recente Fotoalbums

beleid kerk
actief Lidmaatschap
Quinceañeras
Speciale evenementen
Richtlijnen voor bruiloft
Links
Catholic Charities – Bisdom van Lubbock
Catholic Daughters of the Americas
Katholieke bisdom van Lubbock
Katholieke Oorlogsveteranen
Christ The King Cathedral School
Voetstappen in het geloof
Mercy Retreat Center
Bureau van Roepingen Bisdom Lubbock Texas
Rachel’s Vineyard
hemel Kruis
De Nurturing Center
Vaticaan
Jaar van het Geloof Website

Contactgegevens

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

Aanmelden
Beleid
sociale Contacten

Friend ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op YouTube
Volg ons op Google+
Zie ons op Instagram-te luiden
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website veiligheid
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Svatý Duch
katolický kostel
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

hledat tady
Vyhledávání!
Římsko-katolická diecéze Lubbock
Nejvíce ctihodný Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskup Lubbock
Domov
O nás
Z Corner
provize
Mládí
Dospělý
Bulletin
formuláře
Kalendář
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Růženec Crusade
24. září 2016Default
_křížová výprava

Záměry pro Public Square Růžencové křížové výpravě

Prostřednictvím Nejsvětější růžence, žádáme našeho Pána a Pannu Marii za obrácení Ameriky, aby mohla plnit své historické poslání. Přidejte se k nám na 15. října zde na Ducha svatého od poledne – Půlnoc jako my:

Modlete se za zastavení vlny svatokrádež, rouhání a anti-náboženské nesnášenlivosti v rámci naší společnosti.

Modlete se, aby naši národní vůdcové se bude snažit ctít Boží zákon a modlit se za moudrost a znalosti potřebné k vyřešení amerických složitých problémů.

Modlete se za naléhavé triumf Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v Americe a ve světě.

Modlete se za náhrady nesčetné hříchy, které jsou páchány denně proti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a nejvíce Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Modlete se za katolickou církev. Kéž Panna Maria udělit mu vítězství nad svými nepřáteli, deklarovaných a nedeklarované.

Modlete se za Ameriku Need Fatimy. Kéž Panna Maria udělit jí mnoho milostí k širšímu nasazení a efektivitu ve své službě církvi.

Modlete se za konec k potratům, pornografii a stejného pohlaví “”manželství”” a všechny přestupky proti zákonu Božímu.

Modlete se za každého z nás. Kéž Panna Maria nám rozum a sílu, aby odolaly zkouškám čelíme.

Modlete se za naše nepřátele. Může Panna Maria dotknout jejich srdcí a přeměnit je.

Modlete se za všechny ty, kteří trpí v tomto městě. Kéž Panna Maria utěšit je, pomoci jim, a posvětit.

Modlete se za umírající. Kéž Panna Maria urychlit jejich pohodlí svých posledních okamžicích a udělit jim konečných milosti potřebné pro spásu své duše.

Modlete se za ty, kteří vytrvali ve ctnosti. Kéž Panna Maria udělit jim neustálý pokrok v posvěcení.

Modlete se za ty, kdo bojují a váhají mezi ctností a neřestí. Mohou dostávat potřebné milosti každý den zvolit ctnost přes svěráku.

Modlete se za ty, kdo hřích. Kéž Panna Maria chránit je před zoufalství a přivést je zpět k dobrému cestě.

Modlete se za záměry, kteří požádali naše modlitby.

Pro více informací a / nebo zjistit, jak můžete pomoci s touto událostí, obraťte se na Latrell Castañón na 806.281.2413 [email protected]

Sdílet tento:

EmailPrint
zpět na domovskou stránku
Holy Spirit Catholic Church

Nedávné fotoalba

Church Policy
aktivní členství
quinceañeras
Speciální akce
Svatební Pokyny
odkazy
Katolické charity – Diecéze Lubbock
Katoličtí Dcery Americas
Katolická diecéze Lubbock
Katoličtí váleční veteráni
Kristus Král Cathedral School
Schody ve víře
Mercy Retreat Center
Úřad povolání diecéze v Lubbocku v Texasu
Rachel Vineyard
Sky kříž
Pěstováním Center
Vatikán
Rok víry webové stránky

Kontaktní informace

(806) 698-6400
[email protected]
zkratky

Přihlásit se
Politika
sociální Kontakty

Přítel nám na Facebooku
Sleduj nás na Twitteru
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Google+
Viz k nám na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] zabezpečení webové stránky
:)F

 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Holy Spirit
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

search here
Search!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Most Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
About Us
From the Corner
Commissions
Youth
Adult
Bulletin
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Intentions for the Public Square Rosary Crusade

Through the most Holy Rosary, we ask Our Lord and Our Lady for the conversion of America so that it may fulfill its historic mission. Please join us on October 15th here at Holy Spirit from Noon – Midnight as we:

Pray for a stop the waves of sacrilege, blasphemy and anti-religious hatred within our society.

Pray that our national leaders would seek to honor God’s Law and pray for the wisdom and knowledge necessary to solve America’s complex problems.

Pray for the urgent triumph of the Immaculate Heart of Mary in America and the world.

Pray for the reparation for the countless sins which are committed daily against the most Sacred Heart of Jesus and the most Immaculate Heart of Mary.

Pray for the Catholic Church. May Our Lady grant it victory over its enemies, declared and undeclared.

Pray for the America Need Fatima. May Our Lady grant her many graces for the increased dedication and efficiency in her service to the Church.

Pray for the end to abortion, pornography and same-sex ‘marriage’ and all offenses against the Law of God.

Pray for each one of us. May Our Lady give us discernment and strength to withstand the trials we face.

Pray for our enemies. May Our Lady touch their hearts and convert them.

Pray for all those who suffer in this city. May Our Lady console them, help them, and sanctify them.

Pray for the dying. May Our Lady hasten to comfort them in their last moments and grant them the final graces necessary for the salvation of their souls.

Pray for those who persevere in virtue. May Our Lady grant them constant progress in sanctification.

Pray for those who struggle and hesitate between virtue and vice. May they receive the necessary graces every day to choose virtue over vice.

Pray for those who sin. May Our Lady preserve them from despair and bring them back to the good path.

Pray for the intentions of those who have requested our prayers.

For more information and/or to find out how you can help with this event, please contact Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Share this:

EmailPrint
back to Homepage
Holy Spirit Catholic Church

Recent Photo Albums

Church Policy
Active Membership
Quinceañeras
Special Events
Wedding Guidelines
Links
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Catholic Daughters of the Americas
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat Center
Office of Vocations Diocese of Lubbock Texas
Rachel’s Vineyard
Sky Cross
The Nurturing Center
Vatican
Year of Faith Website

Contact Information

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Sign In
Policy
Social Contacts

Friend Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
See us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website security
:)f


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
sankta Spirito
katolika eklezio
9821 Frankford Avenue Lubbock, Teksaso
(806)698-6400

serĉu tie
Serĉu!
La katolika Diocezo de Lubbock
Plej Reverend Kvieta Rodriquez, C.M.F.
Episkopo De Lubbock
hejmo
Pri ni
De la Angulo
komisionoj
juneco
plenkreskulo
Bulteno
formoj
kalendaro
Devotionals
Pepi Facebook Youtube.com
rozario Krucmilito
24. Septembro, 2016Default
_crusade

Intencoj por la Publika Placo Rozario Krucmilito

Tra Plejsanktulo Rozario, ni petas Nia Sinjoro kaj Nia Sinjorino de la konvertiĝo de Ameriko por ke ĝi povas plenumi sian historian mision. Bonvolu aliĝi nin sur Oktobro 15 tie ĉe Sankta Spirito de Tagmezo – Noktomezo kiel ni:

Preĝu por halta la ondoj de sakrilegio, blasfemo kaj kontraŭ-religian malamon ene de nia socio.

Preĝu ke niaj naciaj gvidantoj turnus honori Dia Leĝo kaj preĝi por la saĝo kaj scio necesa por solvi Ameriko kompleksaj problemoj.

Preĝi por la urĝa triumfo de la Senmakula Koro de Maria en Ameriko kaj la mondo.

Preĝi por la kompenso pro la sennombraj pekoj kiuj devontigas ĉiutaga kontraŭ la plej Sankta Koro de Jesuo kaj la plej Senmakula Koro de Maria.

Preĝi por la Katolika eklezio. Eble Nia Sinjorino akceptas venko super liaj malamikoj, deklaritaj kaj nedeklarita.

Preĝi por la America Need Fatima. Eble Nia Sinjorino koncedi ŝian multajn gracojn por la pliigita dediĉo kaj efikeco en ŝia servo al la Eklezio.

Preĝi por la fino al abortigo, pornografio kaj samseksaj ‘geedzeco’ kaj ĉiuj deliktoj kontraŭ la leĝo de Dio.

Preĝu por ĉiu de ni. Eble Nia Sinjorino al ni morojn kaj forton por elteni la provojn ni alfrontas.

Preĝu por niaj malamikoj. Eble Nia Sinjorino tusxi iliajn korojn kaj konverti ilin.

Preĝu por tiuj, kiuj suferas en cxi tiu urbo. Eble Nia Sinjorino konsoli ilin, helpi ilin kaj sanktigu ilin.

Preĝi por la mortantoj. Eble Nia Sinjorino rapidas por konsoli ilin en iliaj lastaj momentoj kaj donu al ili la fina gracojn necesa por la savo de la animoj.

Pregxu por viaj persisti en virto. Eble Nia Sinjorino koncedi ilin konstanta progreso en sanktigo.

Preĝu por tiuj, kiuj luktas kaj dubas inter virto kaj malvirto. Eble ili ricevos la necesa gracojn ĉiutage elekti virton super malvirto.

Pregxu por viaj pekoj. Eble Nia Sinjorino konservi ilin de malespero kaj alporti ilin reen al la bona vojo.

Preĝi por la intencoj de tiuj, kiuj petis nian pregxojn.

Por pli informo kaj / aŭ eltrovi kiel vi povas helpi kun ĉi tiu evento, bonvolu kontakti Latrell Castañón ĉe 806.281.2413 [email protected]

Kunhavigi ĉi:

EmailPrint
reen al Hejmpaĝo
Sankta Spirito Katolika Eklezio

Lastaj fotalbumoj

preĝejo Politiko
aktiva Membriĝo
quinceañeras
Specialaj Eventoj
geedziĝo Gvidlinioj
ligoj
Katolika Charities – Diocezo de Lubbock
Katolika Filinoj de la Amerikoj
Katolika Diocezo de Lubbock
Katolika Milito Veteranoj
Kristo La Reĝo Katedralo Lernejo
Paŝoj En Kredo
Kompato Retreat Center
Oficejo de Profesioj Diocezo de Lubbock Teksaso
Rachel Vineyard
ĉielo Kruco
La nutranta Centro
Vatikana
Jaro de Fido afiŝinto

Kontakt-informoj

(806) 698-6400
[email protected]
ŝparvojoj

Ensaluti
politiko
socia Kontaktoj

Amiko Nin Sur Facebook
Sekvu nin je Twitter
Aliĝi Nin Sur YouTube
Aliĝi Nin Sur Google+
Vidi nin sur Instagram-Lifeteen
Kopirajto © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Dezajno de icCommerce
[email protected] retejo sekureco
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Püha Vaim
katoliku kirik
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

otsi siin
Otsing!
Roomakatoliku piiskopkonna Lubbock
Kõigeaulisele Plácido Rodriguez, C.M.F.
Piiskop Lubbock
Kodu
Meist
Alates Corner
komisjonid
noorus
täiskasvanud
infoleht
vormid
kalender
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary ristisõda
24. septembril 2016Default
_crusade

Kavatsused Public Square Rosary ristisõda

Läbi kõige Püha roosikrantsi, palume meie Issanda ja Our Lady muundamiseks Ameerikas, nii et see võib täita oma ajaloolist missiooni. Palun liitu meiega 15. oktoobril siin Püha Vaimu keskpäevast – Midnight nagu me:

Palu peatus lained pühaduseteotus, jumalateotuse ja anti-religioosse viha meie ühiskonnas.

Palvetage, et meie riigi juhid võiks pöörduda au Jumala seadus ja palvetada tarkust ja teadmisi vaja lahendada Ameerika keerulisi probleeme.

Palvetage, et kiiresti triumf Immaculate Heart of Mary Ameerikas ja kogu maailmas.

Palvetage valuraha lugematuid patud, mis on toime igapäevase vastu kõige Sacred Heart of Jesus ja veatu Heart of Mary.

Palvetage katoliku kirik. Võib Our Lady anda seda võitu tema vaenlased, deklareeritud ja deklareerimata.

Palvetage Ameerika pead Fatima. Võib Our Lady anda talle palju armu jaoks suurenenud pühendumist ja tõhusust oma teenust kirikus.

Palvetage lõpuks aborti, pornograafia ja samasooliste “”abielu”” ja kõik kuriteod Jumala seadust.

Palveta iga üks meist. Võib Our Lady meile arukalt ja jõudu, et taluda uuringutes meie ees.

Palvetage meie vaenlased. Võib Our Lady puudutada oma südame ja muuta need.

Palveta kõigile neile, kes kannatavad selles linnas. Võib Our Lady neid lohutama, aidata neid, ja neid pühitseda.

Palvetage suremas. Võib Our Lady kiirendada lohutada neid oma viimaseid hetki ning anda neile lõpliku armu vaja päästet oma hinge.

Palvetage, kes järjekindlalt alusel. Võib Our Lady anda neile pidevat arengut pühitsus.

Palvetage, kes võitlevad ja karda vahel tõttu ja vastupidi. Võib nad saavad vajalikku armu iga päev valida tõttu üle vice.

Palvetage, kes pattu. Võib Our Lady säilitada neid meeleheite ja tuua nad tagasi head teed.

Palvetage kavatsusi, kes on taotlenud meie palvetele.

Lisainformatsiooni ja / või teada, kuidas saate aidata selle sündmusega, võtke Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Jaga seda:

EmailPrint
Tagasi esilehele
Püha Vaimu katoliku kirik

Viimased Photo Albums

Kiriku poliitika
aktiivne liikmelisus
quinceaneras
Erilised sündmused
Pulmad suunised
Lingid
Katoliku Heategevus – piiskopkonna Lubbock
Katoliku tütred Ameerikas
Katoliku piiskopkonna Lubbock
Katoliku sõjaveteranide
Kuningas Kristuse katedraal School
Jälgedes Faith
Mercy Retreat Center
Office of vocations piiskopkonna Lubbock Texas
Racheli Vineyard
Sky Cross
Toitev Center
Vatikan
Aasta Faith Koduleht

Kontaktinfo

(806) 698-6400
[email protected]
otseteed

Logi sisse
poliitika
sotsiaalsed kontaktid

Sõber meid Facebookis
Jälgi meid Twitteris
Liitu meie YouTube
Liitu meiega Google+
Vaata meid Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] kodulehel turvalisus
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
banal na Espiritu
Simbahang Katoliko
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

Maghanap dito
Maghanap!
Ang Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Kagalang-galang Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
bahay
Tungkol sa atin
Mula sa Corner
komisyon
Kabataan
adulto
pahayagan
forms
Kalendaryo
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. Setyembre, 2016Default
_crusade

Intentions para sa Public Square Rosary Crusade

Sa pamamagitan ng ang pinaka-Holy Rosary, hinihiling namin ating Panginoon at aming Lady para sa conversion ng Amerika gayon ay maaari itong matupad ang kanyang makasaysayang tungkulin. Mangyaring sumali sa amin sa Oktubre 15 dito sa Banal na Espiritu mula Noon – Midnight bilang namin:

Manalangin para sa isang stop sa mga alon ng kalapastanganan, kalapastangan sa diyos at anti-relihiyon galit sa loob ng aming lipunan.

Manalangin na ang aming pambansang lider ay humingi upang parangalan ang Kautusan ng Diyos at manalangin para sa karunungan at kaalaman na kinakailangan upang malutas komplikadong mga problema ng America.

Manalangin para sa kagyat na tagumpay ng Immaculate Heart of Mary sa America at sa mundo.

Manalangin para sa bayad-pinsala para sa mga hindi mabilang na mga kasalanan na ay nakatuon araw-araw na laban sa mga pinaka Banal na Puso ni Jesus at ang pinaka-Immaculate Heart of Mary.

Manalangin para sa Simbahang Katoliko. Mayo Our Lady mabigyan ito ng tagumpay laban sa mga kaaway nito, ipinahayag at hindi nagbigay-alam.

Manalangin para sa America Kailangan Fatima. Mayo Our Lady bigyan ang kanyang maraming mga giliw para sa nadagdagan dedikasyon at kahusayan sa kanyang serbisyo sa Simbahan.

Manalangin para sa dulo sa abortion, pornography at parehong-sex ‘kasal’ at lahat ng mga pagkakasala laban sa Batas ng Diyos.

Manalangin para sa bawat isa sa atin. Mayo Our Lady bigyan kami discernment at lakas upang matiis ang mga pagsubok na kinakaharap natin.

Manalangin para sa aming mga kaaway. Mayo Our Lady hawakan ang kanilang mga puso at i-convert ang mga ito.

Manalangin para sa lahat ng mga taong magdusa sa lungsod na ito. Mayo Our Lady aliwin sila, tulungan sila, at iyong papagbanalin sila.

Manalangin para sa malapit nang mamatay. Mayo Our Lady magmadali upang aliwin sila sa kanilang huling sandali at bigyan sila ang huling giliw kinakailangan para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa.

Manalangin para sa mga taong magtiyaga sa kabutihan. Mayo Our Lady bigyan sila pare-pareho ang pag-unlad sa pagpapakabanal.

Manalangin para sa mga taong nagpupumilit at mag-atubiling sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Maaaring makatanggap sila ng mga kinakailangang mga giliw araw-araw upang piliin ang nakahihigit sa vice.

Manalangin para sa mga nagkakasala. Mayo Our Lady pakaingatan sila mula sa walang pag-asa at dalhin mo sila uli sa mabuting landas.

Manalangin para sa mga intensyon ng mga may hiniling ating mga panalangin.

Para sa karagdagang impormasyon at / o upang malaman kung paano mo maaaring makatulong sa kaganapang ito, mangyaring makipag-ugnay Latrell Castanon sa 806.281.2413 [email protected]

Ibahagi ito:

EmailPrint
pabalik sa Homepage
Banal na Espiritu Catholic Church

Kamakailang Mga Album ng Litrato

Patakaran Church
Active Membership
Quinceañeras
espesyal na Kaganapan
Guidelines Wedding
Links
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Catholic Daughters of the Americas
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat Center
Office of Vocations Diocese of Lubbock Texas
Vineyard ni Rachel
Sky Cross
Ang Nurturing Center
Vatican
Taon ng Pananampalataya Website

Impormasyon sa Pagkontak

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcut

Mag-sign in
patakaran
Social Contact

Kaibigan sa Amin Sa Facebook
Sundan kami sa Twitter
Sumali sa Amin Sa YouTube
Sumali sa Amin Sa Google+
Tingnan kami sa Instagram-Lifeteen
Karapatang magpalathala © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Disenyo sa pamamagitan ng icCommerce
[email protected] website security
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Pyhä Henki
katolinen kirkko
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

etsi täältä
Haku!
Roomalaiskatolinen hiippakunta Lubbock
Useimmat pastori Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Kotiin
Meistä
Vuodesta Corner
Palkkiot
nuoret
Aikuinen
tiedotuslehti
Lomakkeet
Kalenteri
hartaustilaisuuksiin
Twitter Facebook Youtube.com
rukousnauha Crusade
24. syyskuuta 2016Default
_ristiretki

Aikovat järjestää Public Square Rosary Crusade

Kautta eniten Holy Rosary pyydämme Herramme ja Our Lady muuntamiseksi of America, jotta se voi täyttää historiallinen tehtävä. Osallistu lokakuun 15. täällä Holy Spirit iltapäivästä – Midnight kuten:

Rukoile stop aallot pyhäinhäväistyksestä, jumalanpilkasta ja anti-uskonnollisen vihan yhteiskunnassamme.

Rukoile, että kansalliset johtajat pyrkivät kunnioittaa Jumalan lakia ja rukoilla viisautta ja tietoa tarpeen ratkaista Amerikan monimutkaisia ongelmia.

Rukoile kiireellistä voittokulkua Marian Tahraton Sydän Amerikassa ja muualla maailmassa.

Rukoile korvausta lukemattomia synneistä, jotka ovat sitoutuneet päivittäin vastaan kaikkein Sacred Heart of Jesus ja kaikkein Immaculate Heart of Mary.

Rukoile katolisen kirkon. Voi Our Lady myöntää se voiton vihollisiaan ilmoitettu ja pimeää.

Rukoile America Need Fatima. Voi Our Lady myöntää hänelle useita graces lisääntyneestä omistautumista ja tehokkuutta hänen palvelun kirkolle.

Rukoile lopulta aborttiin, pornografiaan ja samaa sukupuolta “”avioliitto”” ja kaikki rikkomiset Jumalan lakia.

Rukoile jokainen meistä. Voi Our Lady antaa meille arvostelukyvyn ja vahvat kestämään kokeita edessämme.

Rukoilkaa vihollisiamme. Voi Our Lady koskettaa heidän sydämensä ja muuntaa ne.

Rukoilkaa kaikille niille, jotka kärsivät tässä kaupungissa. Voi Our Lady lohduttamaan, auttaa heitä, ja pyhitän.

Rukoilkaa kuolevan. Voi Our Lady jouduttaa lohduttaa heitä viime hetkiä ja myöntää ne lopulliset graces välttämättömiä pelastuksen heidän sielunsa.

Rukoile jotka sitkeästi nojalla. Voi Our Lady myöntää niille jatkuva eteneminen pyhityksessä.

Rukoile jotka kamppailevat ja epäröi välillä hyve ja vice. Voi ne saavat tarvittavaa graces päivittäin valita hyve yli vice.

Rukoilkaa niille, jotka syntiä. Voi Our Lady säilyttää ne epätoivosta ja tuoda ne takaisin hyvä polku.

Rukoile aikeet, jotka ovat pyytäneet rukouksemme.

Lisätietoja ja / tai selvittää, miten voit auttaa tässä tapauksessa ota yhteyttä Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Jaa tämä:

EmailPrint
takaisin etusivulle
Holy Spirit Catholic Church

Viimeaikaiset Valokuva-albumit

Church Policy
Aktiivijäsenyys
quinceaneras
Erityistapahtumat
häät Ohjeet
Linkit
Katolinen Hyväntekeväisyys – hiippakunta Lubbock
Katolinen Daughters of the Americas
Katolinen hiippakunta Lubbock
Katolinen sotaveteraanien
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat keskus
Office of Vocations hiippakunta Lubbock Texas
Rachelin Vineyard
Sky Cross
Vaaliminen Centerin
Vatikaani
Year of Faith sivuston

Yhteystiedot

(806) 698-6400
[email protected]
pikavalinnat

Kirjaudu sisään
Käytäntö
sosiaalinen Yhteydet

Friend Facebookissa
Seuraa meitä Twitterissä
Join Us YouTubessa
Join Us On Google+
Katso meitä Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] verkkosivuilla turvallisuus
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
esprit Saint
église catholique
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

cherche ici
Chercher!
Le diocèse catholique de Lubbock
Monseigneur Plácido Rodriquez, C.M.F.
Évêque de Lubbock
Accueil
À propos de nous
Du Coin
Commissions
Jeunesse
Adulte
Bulletin
Formes
Calendrier
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Croisade du Rosaire
24. Septembre, 2016Default
_croisade

Les intentions de la croisade place publique Rosaire

Grâce à la plus Saint Rosaire, nous demandons Notre Seigneur et Notre-Dame pour la conversion de l’Amérique afin qu’il puisse remplir sa mission historique. S’il vous plaît joindre à nous le 15 Octobre ici au Saint-Esprit de midi – minuit comme nous:

Priez pour un arrêt des vagues de sacrilège, le blasphème et la haine anti-religieuse au sein de notre société.

Priez pour que nos dirigeants nationaux chercheraient à honorer la loi de Dieu et de prier pour la sagesse et les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes complexes de l’Amérique.

Priez pour le triomphe urgent du Cœur Immaculé de Marie en Amérique et dans le monde.

Priez pour la réparation des péchés innombrables qui sont commis quotidiennement contre le plus Sacré-Coeur de Jésus et le plus Cœur Immaculé de Marie.

Priez pour l’Eglise catholique. Que Notre-Dame lui accorder la victoire sur ses ennemis, déclarés et non déclarés.

Priez pour l’Amérique du besoin Fatima. Que Notre-Dame lui accorder beaucoup de grâces pour le dévouement et l’efficacité accrues dans son service à l’Eglise.

Priez pour la fin à l’avortement, la pornographie et de même sexe «mariage» et toutes les infractions contre la loi de Dieu.

Priez pour chacun de nous. Que Notre-Dame nous donner le discernement et la force de résister aux essais auxquels nous sommes confrontés.

Priez pour nos ennemis. Que Notre-Dame de toucher leurs cœurs et les convertir.

Priez pour tous ceux qui souffrent dans cette ville. Que Notre-Dame les consoler, les aider et les sanctifier.

Priez pour les mourants. Que Notre-Dame se hâter de les réconforter dans leurs derniers moments et leur accorder les grâces finales nécessaires pour le salut de leurs âmes.

Priez pour ceux qui persévèrent dans la vertu. Que Notre-Dame leur accorder des progrès constants dans la sanctification.

Priez pour ceux qui luttent et hésitent entre la vertu et le vice. Qu’ils reçoivent les grâces nécessaires chaque jour pour choisir la vertu sur le vice.

Priez pour ceux qui le péché. Que Notre-Dame les préserver du désespoir et de les ramener à la bonne voie.

Priez pour les intentions de ceux qui ont demandé à nos prières.

Pour plus d’informations et / ou pour savoir comment vous pouvez aider à cet événement, s’il vous plaît contacter Latrell Castanon au 806.281.2413 [email protected]

Partagez cet article:

EmailPrint
retour à la page d’accueil
Saint-Esprit Église catholique

Derniers albums

Politique de l’Eglise
Membres actifs
Quinceañeras
Événements spéciaux
Directives de mariage
Des liens
Catholic Charities – Diocèse de Lubbock
Filles catholiques des Amériques
Diocèse catholique de Lubbock
Anciens combattants catholiques
Christ The King Cathedral School
Footsteps In Faith
Mercy Retreat Center
Bureau du diocèse Vocations de Lubbock au Texas
Vignoble de Rachel
Sky Cross
Le Centre Nurturing
Vatican
Année de la Foi Site

Coordonnées

(806) 698-6400
[email protected]
Raccourcis

Se connecter
Politique
Contacts sociaux

Ami nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Rejoignez-nous sur YouTube
Rejoignez-nous sur Google+
Voyez-nous sur Instagram-Life Teen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
sécurité du site Web [email protected]
:)F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
hillige Geast
katolike tsjerke
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

sykje hjir
Sykje!
De Roomsk katolyk bisdom Lubbock
De measte dûmny Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskop Of Lubbock
Thús
Oer ús
Fan de Corner
opdrachten
Jeugd
Folwoeksen
Bulletin
foarmen
Kalinder
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rosary Krústocht
24. September, 2016Default
_crusade

Foarnimmens foar it Iepenbier Square Rosary Krústocht

Troch de measte hillige Rosary, wy freegje ús Hear en Us Leaffrou foar de bekearing fan Amearika sa dat it kin ferfolje syn histoaryske missy. Please mei ús op oktober 15 hjir op Hillige Geast út Noon – Midnight as wy:

Bid foar in halte ‘e weagen fan sacrilege, godslastering en anty-religieus haat binnen ús maatskippij.

Bid dat ús nasjonale lieders soe siikje om eare Gods wet en bidde foar de wysheid en kennis nedich om te lossen Amearika fan komplekse problemen.

Bid foar de driuwende triomf fan it ûnbispritsen Heart fan Maria yn Amearika en de wrâld.

Bid foar de reparation foar de ûntelbere sûnden dy’t harren ynsette alle dagen tsjin de meast Sacred Heart fan Jezus en de meast ûnbispritsen Heart fan Mary.

Bid foar de katolike tsjerke. Mei Us Leaffrou jaan it oerwinning oer syn fijannen, ferklearre en undeclared.

Bid foar de Amearika Need Fatima. Mei Us Leaffrou jaan har in soad Heechheden foar de ferhege tawijing en effisjinsje yn har tsjinst oan ‘e tsjerke.

Bid foar de ein foar abortus provocatus, pornografy en itselde-seks ‘houlik’ en alle strafbere tsjin ‘e wet fan God.

Bid foar elk ien fan ús. Mei Us Leaffrou jou ús ynsjoch en krêft om tsjin de besikingen wy stean.

Bid foar ús fijannen. Mei Us Leaffrou reitsje harren hert en setten se.

Bidde foar allegearre dy’t lije yn dizze stêd. Mei Us Leaffrou treaste har, helpe se, en hilligje hjar.

Bid foar de stjerren. Mei Us Leaffrou hasten te treasten hjar yn harren lêste mominten en jou har de lêste Heechheden nedich foar it heil fan harren sielen.

Bid foar dyjingen dy’t persevere yn deugd. Mei Us Leaffrou jaan harren konstante foarútgong yn hilliging.

Bidde foar harren dy’t striid en gerêst tusken deugd en ûndeugd. Meie se krije it nedige Heechheden alle dagen te kiezen deugd oer ûndeugd.

Bidde foar harren dy’t sûnde. Mei Us Leaffrou bewarje se út wanhoop en bringe se werom nei it goede paad.

Bid foar de bedoelings fan dyjingen dy’t hawwe frege ús gebedens.

Foar mear ynformaasje en / of te finen út hoe’t jo kinne helpe mei dit evenemint, nim dan kontakt op Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Diel dit:

EmailPrint
werom nei Homepage
Hillige Geast Katolike Tsjerke

Recent Photo Albums

tsjerke Policy
aktive Lidmaatskip
Quinceañeras
spesjale Foarfallen
Wedding Guidelines
Links
Katolike Charities – bisdom Lubbock
Katolike Dochters fan de Americas
Katolike bisdom Lubbock
Katolike War Veterans
Kristus De King Cathedral Skoalle
Fuotstappen Yn Faith
Mercy Retreat Center
Kantoar fan Berufe bisdom Lubbock Texas
Rachel fan Vineyard
Sky Cross
It strûpt Center
Fatikaanstêd
Jier fan Faith Website

Kontakt ynformaasje

(806) 698-6400
[email protected]
Fluchtoetsen

Ynlogge
Belied
sosjale kontakten

Friend Us On Facebook
Folgje ús op Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
Sjoch ús op Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website feiligens
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
espírito Santo
Igrexa católica
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

buscar aquí
Buscar!
A Diocese Católica Romana de Lubbock
Reverendíssimo Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bispo de Lubbock
casa
Sobre nós
do canto
comisións
xuventude
adulto
Boletín
Forms
calendario
devocionais
Twitter Facebook Youtube.com
Cruzada do Rosario
24. Setembro, 2016Default
_crusade

Intencións para a Cruzada Praza Pública Rosario

A través do Santísimo Rosario, pedimos noso Señor e Nosa Señora para a conversión de América para que poida cumprir a súa misión histórica. Queira unirse a nós o 15 de outubro aquí no Espírito Santo dende o mediodía – madrugada como nós:

Ore por unha parada as ondas de sacrilexio, blasfemia e odio anti-relixioso dentro da nosa sociedade.

Ore para que os nosos líderes nacionais que buscan honrar a Lei de Deus e rezar pola sabedoría e coñecemento necesario para resolver problemas complexos de América.

Ore para o triunfo urxente do Inmaculado Corazón de María en América e no mundo.

Ore para a reparación dos numerosos pecados que son cometidos diariamente contra o máis Sagrado Corazón de Jesús e os máis Inmaculado Corazón de María.

Ore pola Igrexa Católica. Que Nosa Señora conceda a vitoria sobre os seus inimigos, declarados e non declarados.

Ore por América Necesita Fátima. Que Nosa Señora conceda súas moitas grazas ao aumento da dedicación e eficiencia no seu servizo á Igrexa.

Ore para o fin ao aborto, pornografía e do mesmo sexo “”matrimonio”” e todas as ofensas contra a Lei de Deus.

Ore para que cada un de nós. Que Nosa Señora nos dea discernimento e forza para soportar as probas que nos enfrontamos.

Ore polos nosos inimigos. Que Nosa Señora tocar os seus corazóns e convertela los.

Ore por todos aqueles que sofren nesta cidade. Que Nosa Señora consolala-los, axudalos e santifica-los.

Ore para que os moribundos. Que Nosa Señora apresurar para confortalos los seus últimos momentos e concederlles as grazas finais necesarias para a salvación das súas almas.

Ore por aqueles que perseveram na virtude. Que Nosa Señora concederlles un constante progreso na santificación.

Ore por aqueles que loitan e dubida entre virtude e vicio. Que poidan recibir as grazas necesarias cada día para escoller virtude do vicio.

Ore por aqueles que pecan. Que Nosa Señora preservalo los da desesperación e traelos de volta ao bo camiño.

Ore para que as intencións dos que pediron nosas oracións.

Para máis información e / ou para descubrir como pode axudar con este evento, póñase en contacto Latrell Castañón en 806.281.2413 [email protected]

Comparte esta:

EmailPrint
Volver ao inicio
Igrexa católica Espírito Santo

Albums Últimas Fotos

política de Igrexa
socios activos
Quinceañeras
eventos especiais
Directrices de matrimonio
ligazóns
Catholic Charities – Diocese de Lubbock
Fillas Católicas das Américas
Diocese Católica de Lubbock
Católicas Veteranos de Guerra
Christ The King Cathedral School
Pasos na fe
Retreat Center Mercy
Oficina de Vocacións Diocese de Lubbock Texas
Viña de Raquel
cruz Sky
O Centro de Nutrir
Vaticano
Ano sitio Fe

Información de contacto

(806) 698-6400
[email protected]
atallos

Rexístrate
política
sociais Axenda

Amigo connosco en Facebook
Siga connosco en Twitter
Únete nos en YouTube
Únete nos en Google+
Consúltenos sobre Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Deseño por icCommerce
a seguridade do sitio web [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
სულიწმინდის
კათოლიკური ეკლესია
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

ძიება აქ
ძებნა!
რომის კათოლიკური ეპარქია Lubbock
ყველაზე მეუფე პლასიდო Rodriquez, C.M.F.
ეპისკოპოსი Lubbock
მთავარი
ჩვენს შესახებ
საწყისი Corner
კომისიები
ახალგაზრდობა
Adult
ბიულეტენი
ფორმები
კალენდარი
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. სექტემბერი, 2016Default
_crusade

Intentions სახალხო მოედანზე Rosary Crusade

მეშვეობით ყველაზე წმიდა Rosary, ჩვენ ვთხოვთ, ჩვენი უფალი და ჩვენი ლედი კონვერტაციის America, რომ მას შეუძლია შეასრულოს თავისი ისტორიული მისია. გთხოვთ შემოგვიერთდეთ 15 ოქტომბერს აქ სულიწმიდის Noon – Midnight როგორც ჩვენ:

ვილოცოთ გაჩერება ტალღების მკრეხელობაა, მკრეხელობა და ანტი-რელიგიური სიძულვილი ჩვენს საზოგადოებაში.

ვილოცოთ, რომ ჩვენი ეროვნული ლიდერები შეეცდება პატივი ღვთის კანონი და ლოცვა სიბრძნე და ცოდნა აუცილებელია, რათა გადაჭრას ამერიკის რთული პრობლემები.

ვილოცოთ გადაუდებელი ტრიუმფი Immaculate Heart მერი ამერიკაში და მსოფლიოში.

ვილოცოთ ანაზღაურება უამრავი ცოდვები, რომლებიც ჩადენილია ყოველდღიური წინააღმდეგ ყველაზე წმინდა გული იესო და ყველაზე Immaculate Heart მერი.

ვილოცოთ კათოლიკური ეკლესია. შეიძლება ჩვენი ლედი მისცეს მას გამარჯვება მისი მტრები, განაცხადა და არადეკლარირებული.

ვილოცოთ ამერიკის Need ფატიმა. შეიძლება ჩვენი ლედი გასცეს მისი ბევრი ეტიკეტსა გაზრდილი ერთგულების და ეფექტურობის მისი მომსახურების ეკლესია.

ვილოცოთ ბოლოს აბორტი, პორნოგრაფიისა და ერთსქესიანი ქორწინება “”და ყველა დანაშაულების წინააღმდეგ კანონის ღმერთი.

ვილოცოთ თითოეული ჩვენგანი. შეიძლება ჩვენი ლედი მოგვცეს გამჭრიახობა და ძალა გაუძლოს სასამართლოები წინაშე ვდგავართ.

ვილოცოთ ჩვენი მტრები. შეიძლება ჩვენი ლედი ჩასწვდეს მათი გული და დააკონვერტიროთ ისინი.

ვილოცოთ, ვინც განიცდიან ამ ქალაქში. შეიძლება ჩვენი ლედი ნუგეშინის-სცენ მათ, დავეხმაროთ მათ, და განეწმინდა.

ვილოცოთ კვდება. შეიძლება ჩვენი ლედი რამეში დაგამშვიდოთ მათ ბოლო მომენტები და მიანიჭოს მათ საბოლოო ეტიკეტსა საჭირო გადარჩენისათვის მათი სულები.

ილოცეთ მათთვის, ვინც იყავით ძალით. შეიძლება ჩვენი ლედი მიანიჭოს მათ მუდმივი პროგრესი სიწმიდით.

ილოცეთ მათთვის, ვინც ბრძოლა და მოგერიდებათ შორის სათნოება და ვიცე. შეიძლება ისინი იღებენ საჭირო ეტიკეტსა ყოველდღე აირჩიოს ძალით მეტი ვიცე.

ილოცეთ მათთვის, ვინც ცოდვა. შეიძლება ჩვენი ლედი შეინარჩუნოს მათ სასოწარკვეთა და მოუტანს მათ უკან სწორ გზას.

ვილოცოთ ზრახვები, ვინც არ მოითხოვა ჩვენი ლოცვა.

დამატებითი ინფორმაცია და / ან გასარკვევად, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს ამ შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

გაუზიარე ეს:

EmailPrint
უკან მთავარი
სულიწმინდის კათოლიკური ეკლესია

ბოლო ფოტო ალბომები

საეკლესიო პოლიტიკა
აქტიური წევრობა
Quinceañeras
სპეციალური ღონისძიებები
ქორწილი სახელმძღვანელო
ბმულები
კათოლიკური საქველმოქმედო – ეპარქია Lubbock
კათოლიკური Daughters of the Americas
კათოლიკური ეპარქია Lubbock
კათოლიკური ომის ვეტერანთა
მეფე ქრისტეს ტაძარი სკოლის
Footsteps რწმენით
Mercy Retreat ცენტრი
ოფისი Vocations ეპარქია Lubbock Texas
რეიჩელ ის ვენახი
Sky Cross
სააღმზრდელო ცენტრი
ვატიკანის
წელი რწმენის საიტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

შებრძანდით
პოლიტიკა
სოციალური კონტაქტები

მეგობარს Us On Facebook
Follow Us on Twitter
შემოგვიერთდით YouTube
შემოგვიერთდით Google+
იხილეთ us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] ნახვა უსაფრთხოების
🙂 ვ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Heiliger Geist
katholische Kirche
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

Suche hier
Suche!
Die römisch-katholische Diözese von Lubbock
Hochwürdigsten Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bischof von Lubbock
Zuhause
Über uns
Von der Ecke
Kommissionen
Jugend
Erwachsene
Bekanntmachung
Formen
Kalender
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosenkranz-Kreuzzug
24. September 2016Default
_Kreuzzug

Intentions für den Public Square Rosenkranz-Kreuzzug

Durch die meisten heiligen Rosenkranzes, bitten wir dem Herrn und der Dame für die Umwandlung von Amerika, so dass es seine historische Mission erfüllen kann. Bitte besuchen Sie uns am 15. Oktober hier im Heiligen Geist von Mittag – Mitternacht als wir:

Beten Sie für einen Anschlag auf den Wellen der Frevel, Gotteslästerung und anti-religiösen Hass in unserer Gesellschaft.

Beten Sie, dass unsere nationalen Führer Gottes Gesetz und beten für die Weisheit und das nötige Wissen zu lösen Amerikas komplexe Probleme zu ehren würde versuchen.

Beten Sie für den dringenden Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens in Amerika und der Welt.

Betet für die Wiedergutmachung für die zahllosen Sünden, die täglich gegen die meisten Herz-Jesu und die meisten Unbefleckte Herz Mariens begangen werden.

Beten Sie für die katholische Kirche. Sieg Our Lady gewähren sie über ihre Feinde, erklärte und nicht erklärte Mai.

Beten Sie für die Amerika brauchen Fatima. Unsere Dame der Kirche kann ihr viele Gnaden für den erhöhten Einsatz und Effizienz in ihren Dienst zu gewähren.

Beten Sie für das Ende auf Abtreibung, Pornographie und gleichgeschlechtlichen “”Ehe”” und alle Verstöße gegen das Gesetz Gottes.

Beten Sie für jeden von uns. Unsere Liebe Frau geben uns Einsicht und Kraft kann die Prüfungen standhalten wir konfrontiert sind.

Beten Sie für unsere Feinde. Kann sie ihre Herzen Our Lady berühren und zu konvertieren.

Beten Sie für alle diejenigen, die in dieser Stadt leiden. Kann sie Unsere Liebe Frau trösten, helfen ihnen, und sie heiligt.

Beten Sie für das Sterben. Unsere Liebe Frau eilen sie in ihren letzten Momenten Mai zu trösten und ihnen die letzten notwendigen Gnaden für die Rettung ihrer Seelen gewähren.

Beten Sie für diejenigen, die in der Tugend beharren. Unsere Liebe Frau ihnen ständigen Fortschritt in der Heiligung Mai gewähren.

Beten Sie für diejenigen, die kämpfen und zögern zwischen Tugend und Laster. Mögen sie erhalten täglich die notwendigen Gnaden Tugend über das Laster zu wählen.

Beten Sie für diejenigen, die Sünde. Unsere Liebe Frau sie aus Verzweiflung Mai bewahren und sie auf den guten Weg bringen.

Beten Sie für die Absichten derer, die unsere Gebete anzubieten.

Für weitere Informationen und / oder um herauszufinden, wie Sie mit dieser Veranstaltung helfen können, wenden Sie sich bitte Latrell Castanon bei 806.281.2413 [email protected]

Teile das:

EmailPrint
Zurück zur Startseite
Heiliger Geist katholischen Kirche

Aktuelle Fotoalben

Kirchenpolitik
Aktive Mitgliedschaft
Quinceañeras
Besondere Anlässe
Hochzeit Richtlinien
Links
Catholic Charities – Diözese Lubbock
Katholische Töchter von Amerika
Katholische Diözese von Lubbock
Katholische War Veterans
Christus der König Cathedral School
Spuren im Glauben
Mercy Retreat-Center
Amt für Vocations Diözese Lubbock Texas
Rachels Weinberg
Sky Kreuz
Das Nurturing-Center
Vatikan
Jahr des Glaubens Webseite

Kontakt Informationen

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Anmelden
Politik
Soziale Kontakte

Friend uns auf Facebook
Folge uns auf Twitter
Verbinden Sie uns auf YouTube
Verbinden Sie uns auf Google+
Besuchen Sie uns auf Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] Website-Sicherheit
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Άγιο πνεύμα
καθολική Εκκλησία
9821 Frankford Λεωφόρο Λάμποκ, Τέξας
(806)698-6400

Ψάξε εδώ
Έρευνα!
Η Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή της Λάμποκ
Σεβασμιώτατος Plácido Rodriquez, C.M.F.
Επίσκοπος Λάμποκ
Σπίτι
Σχετικά με εμάς
Από το Corner
προμήθειες
Νεολαία
Ενήλικας
Δελτίο
έντυπα
Ημερολόγιο
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Ροζάριο Σταυροφορία
24. Σεπτεμβρίου 2016Default
_σταυροφορία

Οι προθέσεις για την Σταυροφορία δημόσια πλατεία Ροζάριο

Μέσα από την πιο Αγίου Ροδαρίου, ζητάμε Κυρίου μας και την Παναγία για τη μετατροπή της Αμερικής, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή. Παρακαλείσθε να ενωθούν μαζί μας στις 15 Οκτωβρίου του εδώ στο Άγιο Πνεύμα από το μεσημέρι – Midnight όπως:

Προσευχηθείτε για μια στάση τα κύματα των ιεροσυλία, βλασφημία και αντι-θρησκευτικό μίσος μέσα στην κοινωνία μας.

Προσεύχομαι ότι οι εθνικοί ηγέτες μας θα επιδιώξει να τιμήσει νόμος του Θεού και να προσευχηθούμε για τη σοφία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων της Αμερικής.

Προσευχηθείτε για την επείγουσα θρίαμβο της αμόλυντης καρδιάς Mary στην Αμερική και τον κόσμο.

Προσευχηθείτε για την αποκατάσταση για τις αμέτρητες αμαρτίες που διαπράττονται καθημερινά εις βάρος του πιο Ιερή Καρδιά του Ιησού και το πιο αμόλυντη καρδιά της Μαρίας.

Προσευχηθείτε για την Καθολική Εκκλησία. Μπορεί Παναγίας της χορηγήσει τη νίκη επί των εχθρών του, δηλώνονται και αδήλωτη.

Προσευχηθείτε για την Αμερική Ανάγκη Φατιμά. Μπορεί Παναγίας χορηγήσει πολλές χάρες της για την αυξημένη αφοσίωση και αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία της προς την Εκκλησία.

Προσευχηθείτε για το τέλος για την έκτρωση, την πορνογραφία και του ιδίου φύλου «γάμος» και όλα τα εγκλήματα κατά του νόμου του Θεού.

Προσευχηθείτε για κάθε έναν από εμάς. Μπορεί Παναγία να μας δώσει διορατικότητα και τη δύναμη να αντέξουν τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε.

Προσευχηθείτε για τους εχθρούς μας. Μπορεί Παναγίας αγγίξει τις καρδιές τους και τη μετατροπή τους.

Προσευχηθείτε για όλους εκείνους που υποφέρουν σε αυτή την πόλη. Μπορεί Παναγία να τους παρηγορήσει, να τους βοηθήσει, και να αγιάσει τους.

Προσευχηθείτε για την ετοιμοθάνατη. Μπορεί Παναγία σπεύδουν να τους παρηγορήσει σε τελευταίες στιγμές τους και να τους χορηγήσει τις τελικές χάρες απαραίτητα για τη σωτηρία των ψυχών τους.

Προσευχηθείτε για όσους επιμείνουν στην αρετή. Μπορεί Παναγία να τους χορηγήσει συνεχή πρόοδο σε αγιασμό.

Προσευχηθείτε για εκείνους που αγωνίζονται και διστάζουν μεταξύ αρετή και αντιπρόεδρος. Μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα χάρες κάθε μέρα για να επιλέξετε αρετή πάνω αντιπρόεδρος.

Προσευχηθείτε για εκείνους που αμαρτάνουν. Μπορεί Παναγία τη διατήρησή τους από την απελπισία και να τους φέρει πίσω στην καλή πορεία.

Προσευχηθείτε για τις προθέσεις αυτών που έχουν ζητήσει οι προσευχές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή / και για να μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε με αυτό το συμβάν, παρακαλούμε επικοινωνήστε Λατρέλ Castanon στο 806.281.2413 [email protected]

Μοιραστείτε αυτό:

EmailPrint
Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Αγίου Πνεύματος Καθολική Εκκλησία

Πρόσφατα Άλμπουμ φωτογραφιών

Πολιτική εκκλησία
ενεργό ιδιότητα του μέλους
quinceañeras
Ειδικά γεγονότα
Οδηγίες γάμου
Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ
Catholic Charities – Επισκοπή Λάμποκ
Καθολική Κόρες της Αμερικής
Καθολική Επισκοπή της Λάμποκ
Καθολική Βετεράνων Πολέμου
Χριστός ο Βασιλιάς καθεδρικός ναός Σχολή
Στάδια στην πίστη
Κέντρο Retreat έλεος
Γραφείο κλίσεις Επισκοπή Λάμποκ του Τέξας
Αμπελώνας της Ραχήλ
Sky Σταυρού
Η γαλούχηση Κέντρο
Βατικάνο
Έτος της Πίστεως Ιστοσελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας

(806) 698-6400
[email protected]
συντομεύσεις

Συνδεθείτε
Πολιτική
κοινωνική Επαφές

Ο φίλος μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Βρείτε μας στο YouTube
Βρείτε μας στο Google+
Δείτε μας στο Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] ασφάλεια ιστοσελίδα
:)φά

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
પવિત્ર આત્મા
કેથોલિક ચર્ચ
9821 Frankford એવન્યુ LUBBOCK, ટેક્સાસ
(806)698-6400

અહીં શોધ
શોધ!
લબ્બક રોમન કેથલિક પંથકનું
સૌથી આદરણીય Plácido Rodriquez, C.M.F.
લબ્બક બિશપ
મુખ્ય પૃષ્ઠ
અમારા વિશે
ખૂણે થી
કમિશનની
યુથ
પુખ્ત
બુલેટિન
ફોર્મ
કેલેન્ડર
Devotionals
પક્ષીએ ફેસબુક Youtube.com
ગુલાબવાડી ક્રૂસેડ
24. સપ્ટેમ્બર, 2016Default
_crusade

જાહેર સ્ક્વેર ગુલાબવાડી ક્રૂસેડ માટે ઇરાદા

સૌથી પવિત્ર ગુલાબવાડી દ્વારા, અમે કે જેથી તે તેના ઐતિહાસિક મિશન પરિપૂર્ણ કરી શકે છે અમેરિકા રૂપાંતર માટે અને આપણા પ્રભુ અને અવર લેડી પૂછો. : અમે મધરાતે – અમને ઓક્ટોબર 15 પર બપોર એ પવિત્ર આત્મા અહીં જોડાવા માટે કૃપા કરીને

આપણા સમાજમાં અંદર અપવિત્ર કરવું, બદબોઈ અને વિરોધી ધાર્મિક તિરસ્કાર ના મોજા એક સ્ટોપ માટે પ્રાર્થના કરો.

પ્રાર્થના કરો કે આપણા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ઈશ્વરના નિયમ સન્માન અને જ્ઞાન અને અમેરિકાના જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે જરૂરી માટે પ્રાર્થના ઇચ્છા છે.

અમેરિકામાં મેરી ઓફ ધ ઇમમક્યુલેટ હાર્ટ તાત્કાલિક વિજય અને વિશ્વ માટે પ્રાર્થના કરો.

અગણિત પાપો ઈસુના મોટા ભાગના સેક્રેડ હાર્ટ અને મેરી સૌથી ઇમમક્યુલેટ હાર્ટ સામે દૈનિક પ્રતિબદ્ધ છે કે જેના માટે ક્ષતિપૂર્તિ માટે પ્રાર્થના કરો.

કેથોલિક ચર્ચ માટે પ્રાર્થના કરો. અમારી લેડી તે તેના દુશ્મનો, જાહેર અને બિનજાહેર પર વિજય આપો.

અમેરિકા માટે પ્રાર્થના ફાતિમા જરૂર છે. અમારી લેડી વધારો સમર્પણ અને ચર્ચ માટે તેના સેવામાં કાર્યક્ષમતા માટે તેના ઘણા graces આપો.

ગર્ભપાત, પોર્નોગ્રાફી અને સમલિંગી ‘લગ્ન’ અંત અને ભગવાન કાયદો સામે તમામ ગુનાઓ માટે પ્રાર્થના કરો.

અમને દરેક એક માટે પ્રાર્થના કરે છે. અમારી લેડી અમને પરખ અને તાકાત ટ્રાયલ અમે સામનો ટકી આપે છે.

અમારા દુશ્મનો માટે પ્રાર્થના કરો. અમારી લેડી તેમના હૃદયમાં સ્પર્શ અને તેમને રૂપાંતરિત કરો.

બધા જેઓ આ શહેરમાં ભોગ માટે પ્રાર્થના કરો. અવર લેડી તેમને દિલાસો શકે છે, તેમને મદદ, અને તેમને પવિત્ર.

મૃત્યુ માટે પ્રાર્થના કરો. અવર લેડી તેમના છેલ્લા ક્ષણો તેમને આરામ અને તેમના આત્માઓ મુક્તિ માટે જરૂરી અંતિમ graces આપો ઉતાવળ કરી શકે છે.

જેઓ રૂએ persevere માટે પ્રાર્થના કરો. અમારી લેડી તેમને પવિત્ર સતત પ્રગતિ આપે છે.

જેઓ સંઘર્ષ માટે પ્રાર્થના અને સદ્ગુણ અને વાઇસ વચ્ચે અચકાવું. તેઓ દરેક દિવસ જરૂરી graces પ્રાપ્ત કરી શકે છે વાઇસ પર સદ્ગુણ પસંદ કરવા માટે.

જેઓ પાપ માટે પ્રાર્થના કરો. અવર લેડી તેમને નિરાશા માંથી બચાવવા અને તેમને સારા પાથ પાછા લાવવા શકે છે.

જેઓ અમારી પ્રાર્થના વિનંતી કરી છે ઇરાદા માટે પ્રાર્થના કરો.

વધુ માહિતી માટે અને / અથવા શોધવા માટે તમે કેવી રીતે આ ઘટના સાથે મદદ કરી શકે છે, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] સંપર્ક કરો

આને વહેંચો:

EmailPrint
હોમપેજ પર પાછા
પવિત્ર આત્મા કેથોલિક ચર્ચ

તાજેતરના ફોટો આલ્બમ્સ

ચર્ચ નીતિ
સક્રિય સભ્યપદ
Quinceañeras
ખાસ ઘટનાઓ
લગ્ન માર્ગદર્શિકા
કડીઓ
કેથોલિક ચેરિટીઝ – લબ્બક ના ડાયોસિઝ
અમેરિકા કેથોલિક પુત્રીઓ
લબ્બક ની કેથલિક પંથકનું
કેથોલિક યુદ્ધ વેટરન્સ
ખ્રિસ્ત રાજા કેથેડ્રલ શાળા
ફેઇથ માં ફૂટસ્ટેપ્સ
મર્સી એકાંત કેન્દ્ર
લબ્બક ટેક્સાસ વ્યવસાયો ડાયોસિઝ ઓફ ઓફિસ
રચેલ્સ વાઇનયાર્ડ
સ્કાય ક્રોસ
સંભાળ કેન્દ્ર
વેટિકન
ફેઇથ વેબસાઇટ વર્ષ

સંપર્ક માહિતી

(806) 698-6400
[email protected]
શૉર્ટકટ્સ

સાઇન ઇન કરો
નીતિ
સામાજિક સંપર્કો

મિત્ર અમને ફેસબુક પર
Twitter પર અમને અનુસરો
અમારી સાથે જોડાઓ YouTube પર
અમારી સાથે જોડાઓ Google+ પર
Instagram-Lifeteen પર અમને જુઓ
કૉપિરાઇટ © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce દ્વારા ડિઝાઇન
[email protected] વેબસાઇટ સુરક્ષા
🙂 એફ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Sentespri
Legliz Katolik
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

rechèch isit la
Search!
Katolik Women Dyosèz la nan Lubbock
Pifò Reveran Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Bishop nan Lubbock
Kay
A pwopo
Soti nan kwen an
komisyon
Youth
pou granmoun
Bilten
fòm
Kalandriye
DEVOTIONALS
Twitter Facebook Youtube.com
kolye Kwazad
24. mwa septanm nan, 2016Default
_crusade

Entansyon pou Kwazad Piblik Square kolye

Atravè pi Sentespri kolye a, nou mande Seyè nou yo ak Lady nou pou konvèsyon an nan Amerik se konsa ke li ka ranpli misyon istorik li yo. Souple jwenn nou sou Oktòb 15 isit la nan Sentespri soti nan Midi – minwi jan nou:

Priye pou yon arè vag yo nan piye tanp, pale mal sou Bondye ak rayi anti-relijye nan sosyete nou an.

Lapriyè pou lidè nasyonal nou an ta chèche pou bay lonè pou lalwa Bondye a yo, lapriyè pou bon konprann nan epi ak konesans nesesè yo rezoud pwoblèm konplèks Amerik la.

Priye pou triyonf la ijan pou kè a Immaculate nan Mari nan Amerik ak mond lan.

Priye pou reparasyon a pou peche yo inonbrabl ki pran angajman chak jou kont kè a pi Sakre nan Jezi ak pi-kè a nan Mari.

Priye pou Legliz Katolik la. Se pou Our Lady bay li viktwa sou lènmi li yo, te deklare ak sekrè.

Priye pou Amerik la Bezwen Fatima. Se pou Our Lady bay gras anpil li pou sèvis benediksyon an ogmante ak efikasite nan sèvis li nan legliz la.

Priye pou fen a avòtman, pònografi ak menm sèks ‘maryaj’ ak tout ofans kont lalwa Bondye a.

Priye pou chak youn nan nou. Se pou Our Lady ban nou disènman ak fòs kenbe tèt avè esè yo nou fè fas a.

Priye pou lènmi nou yo. Se pou Our Lady manyen kè yo ak konvèti yo.

Priye pou tout moun ki soufri nan vil sa a. Se pou Our Lady konsole yo, ede yo, li mete yo apa.

Priye pou mouri a. Se pou Our Lady prese konsole yo nan moman dènye yo ak bay yo gras yo final nesesè pou delivre a nan nanm yo.

Priye pou moun ki pèsevere nan bon madanm. Se pou Our Lady bay yo pwogrè konstan nan viv apa.

Priye pou moun ki ap lite ak ezite ant vèti ak vis. Se pou yo resevwa gras ki nesesè chak jou yo chwazi vèti sou vis.

Priye pou moun ki peche. Se pou Our Lady prezève yo soti nan dezespwa, fè yo tounen nan chemen an bon.

Priye pou entansyon yo nan moun ki te mande priyè nou yo.

Pou plis enfòmasyon ak / oswa yo chèche konnen ki jan ou ka ede ak evènman sa a, tanpri kontakte Latrell Castanon nan 806.281.2413 [email protected]

Pataje sa a:

EmailPrint
tounen nan Homepage
Sentespri Legliz Katolik

Dènye Photo Albums

Policy Legliz
aktif manm
Quinceañeras
Evennman espesyal
Gid maryaj
lyen
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Pitit fi Katolik nan Amerik yo
Katolik Diocese of Lubbock
Katolik Lagè Veteran
Kris la wa katedral lavil la
Tras Nan Lafwa
Mercy Retreat Sant
Biwo pou Vokasyon Diocese of Lubbock Texas
Vineyard Rachèl la
syèl Lakwa
Sant la Antretni
Vatikan
Ane Lafwa Sit wèb

Enfòmasyon pou Pran Kontak

(806) 698-6400
[email protected]
rakoursi

siyen nan
Policy
Kontak Sosyal

Zanmi nou sou Facebook
Swiv nou sou Twitter
Jwenn ak nou sou YouTube
Jwenn ak nou sou Google +
Wè nou sou Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] sekirite sou sit wèb
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ruhu Mai Tsarki
cocin Katolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

bincika a nan
Search!
The Roman Katolika Diocese Of Lubbock
Mai Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
game da Mu
Daga Corner
kwamitocin
matasa
adult
Bulletin
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rosary jihadi
24. Satumba, 2016Default
_crusade

Nufi ga Public Square Rosary jihadi

Ta hanyar mafi tsarki Rosary, mu tambayi Ubangijinmu kuma Our Lady ga hira of America dõmin cika da tarihi manufa. Don Allah shiga da mu a kan Oktoba 15th nan a Ruhu Mai Tsarki daga noon – Midnight kamar yadda muka:

Yi addu’a domin a tasha cikin tãguwar ruwa na bashi da kyau, sabo da anti-da addini ƙiyayya cikin al’ummar mu.

Yi addu’a, mu kasa shugabannin zai nemi su girmama Allah Law kuma yi addu’a saboda hukunci da ilmi wajibi ne don warware Amirka hadaddun matsaloli.

Yi addu’a ga gaggawa rabo daga cikin m Heart of Mary a Amurka da kuma duniya.

Yi addu’a ga reparation ga m zunuban da aka aikata kullum da mafi alfarma Zuciya Yesu, kuma mafi m Heart of Mary.

Yi addu’a ga cocin Katolika. Bari Our Lady baiwa shi nasara a kan makiya, ya ayyana da kuma undeclared.

Yi addu’a ga America Bukata Fatima. Bari Our Lady bã ta da yawa dl ga karu ƙaddamar da kuma ingancinsu a ta sabis na Church.

Yi addu’a ga karshen zubar da ciki, batsa da kuma guda-jima’i ‘aure’ da dukan laifukan da Shari’ar Allah.

Yi addu’a ga kowane daya daga cikin mu. Bari Our Lady ba mu fahimi, da karfin yin tsayayya da gwaji da muke fuskanta.

Yi addu’a domin mu abokan gaba. Bari Our Lady shãfe zukãtansu, da maida su.

Yi addu’a domin dukan wadanda suka sha wahala a cikin wannan gari. Bari Our Lady ta’aziyya gare su, su taimake su, kuma yana tsarkake su.

Yi addu’a ga mutuwa. Bari Our Lady gaggauta ta’azantar da su a cikin karshe lokacin da yi musu karshe dl bukata domin ceton rayukansu.

Yi addu’a domin waɗanda suka yi haƙuri a nagarta. Bari Our Lady yi musu akai ci gaba cikin tsarkakewa.

Yi addu’a domin waɗanda suka yi jihãdi, kuma shakka tsakanin nagarta da kuma mataimakin. Bari su sami wajibi dl a kowace rana a zabi nagarta a kan mataimakin.

Yi addu’a domin waɗanda suka yi zunubi. Bari Our Lady tsare su daga yanke ƙauna kuma komo da su zuwa ga mai kyau hanya.

Yi addu’a ga nufi da waɗanda suka yi nema addu’o’inmu.

Don ƙarin bayani da / ko don gano yadda za ka iya taimakawa wajen wannan taron, tuntuɓi Latrell Castanon a 806.281.2413 [email protected]

Tura wannan:

EmailPrint
a mayar da Homepage
Ruhu Mai Tsarki cocin Katolika

Recent Photo Albums

Church Policy
Active Membobinsu
Quinceañeras
Special Events
bikin aure Shawarwari
links
Katolika Sadaqa – Diocese na Lubbock
Katolika matan na nahiyar Amirka
Katolika Diocese na Lubbock
Katolika War Veterans
Almasihu The King Cathedral School
Zambiyõyin A Faith
Rahama ritaya Center
Ofishin munanan halaye Diocese na Lubbock Texas
Rahila Vineyard
Sky Cross
The nurturing Center
Vatican
Year of Faith Yanar Gizo

Bayanin hulda

(806) 698-6400
[email protected]
Gajerun hanyoyi

shiga A
Policy
Social Lambobi

Friend Mu A Facebook
Biyo Mu A Twitter
Join Mu A YouTube
Join Mu A Google+
Dubi da mu a kan Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design da icCommerce
[email protected] website tsaro
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
kaʻUhane Hemolele
Hui Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

huli nei
Huli!
Ka Roman Hui Diocese Of Lubbock
Kahuna Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
E pili ana iā mākou
Mai ke kihi
kauoha a
aoi
makua
Bulletin
‘ano apau loa
alemanaka
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
lei kolona i Crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Manao no ka Public Square lei kolona i Crusade

Ma o ka Papa Hemolele lei kolona i, kakou e noi ko kakou Haku, a me ko kākou Lede, no ka huli ana oʻAmelika i mea e hoʻokō i kona Ewa, huakaʻi. Eʻoluʻolu, e hui pu kakou ma ‘Okakopa 15th nei ma ka Uhane Hemolele, mai ke awakea – Hekikai no e like me kakou;

Pule no ka mea, ke hooki aku i na ale o ka poe hao heiau, hoino, a me Anati-haipule inaina i loko o ko kākou kaiāulu.

Pule i ko kakou aupuni luna e imi ai e hoʻohanohano i ke Akua ke kanawai, a pule aku hoi no ka poe naauao, a me ka ike pono America ka luna ‘pilikia e hoʻoponopono i.

Pule no ka mamao lanakila o ka Immaculate Heart o Maria maʻAmelika, a me ko ke ao nei.

Pule no ka mea, o ka uku no ka olalo i hewa i ka poe i hana i kela la aku i ka loa aoi Heart o Iesu, a me nā mea i Immaculate Heart o Maria.

Pule no ka mea, o ka Ekalesia Hui. Ke ko mākou Lady haawi ia ka lanakila maluna iho o kona poe enemi, hai mai a me ka undeclared.

Pule no ka mea, o ka Amerika mau hea Fatima. Ke ko mākou Lady haawi mai i kona nui ko oukou alohaia mai, no ka mea hoʻonui kapu, a me ka hoʻokōʻana i loko o kona hana ana i ka Ekalesia.

Pule no ka mea, o ka hopena i abortion, pornography a oia-ke keka ‘mare’ a me na hewa ku ei ke kanawai o ke Akua.

Pule no ka kela mea keia mea o kakou. E ko mākou Lady haawi mai i ke akamai a me ka ikaika, e ku imua o ke hookolokolo kakou alo.

Pule no ka mea, ko kakou poe enemi. Ke ko mākou Lady hoopa aku i ko lakou mau naau, ae hoohuli ia lakou.

Pule no ka poe a pau e ae aku i loko o kēia kūlanakauhale. I ko kākou Lede hooluolu ia lakou, e kokua mai ia lakou, ae hoolaa ia lakou.

Pule no ka mea, i ka make ana. I ko kākou Lede hoomau e hooluolu ia laua iloko o ko laua mau minute hope, ae haawi ia lakou i ka hoomaikaiia e kupono ai no ka hoola ana o ko lakou mau uhane hope loa.

Pule no ka poe i oia ma ka pono. Ke ko mākou Lady haawi ia lakou ikaika holomua ma ka huikala ana.

Pule no ka poe aumeume a ano pihoihoi mai oia ma waena o ka pono a me ka Hope. E hiki no ia lakou loaa i ka mea e pono ai ka lokomaikaiia mai i kela la, e koho aku i ka pono ma luna o Hope.

Pule no ka poe hewa i. I ko kākou Lede hoopakele ia lakou, mai pilihua, ae lawe mai iā lākou hoʻi i ke ala maikai.

Pule no ka mea, o ka manao o ka poe i noi mai ko makou mau pule.

No ka mea, ‘ike hou, a me / ai ole ia, e loaa mai, pehea la e hiki ai ke kōkua pū me kēia wā pōʻino,ʻoluʻolu e leka uila Latrell Castanon ma 806.281.2413 [email protected]

Kaʻana i keia:

EmailPrint
hoi hou i ka Homepage
KaʻUhane Hemolele Hui Church

Recent Photo Albums

Church Policy
ʻeleu wale nô
Quinceañeras
kūikawā Events
Wedding Nā Kūlana
loulou
Hui Charities – Diocese o Lubbock
Hui na kaikamahine o ka poʻe ‘Amelika
Hui Diocese o Lubbock
Hui War Veterans
Kristo The King Hale Pule Nui School
Kapuai In Faith
Mercy kuemi hope Center
Office no oihana Diocese o Lubbock Texas
O Rahela ma ka māla waina
Malia kea
Ka paipai ‘Center
Vatican
Makahiki o Faith Website

Hoʻokaʻaʻike Information

(806) 698-6400
[email protected]
ʻoneki

ʻeʻe
Policy
Social Hoʻokaʻaʻike

Hoa Us On Facebook
E hahai mai On Twitter
Hui Us On YouTube
Hui Us On Google+
Ike makou ma Instagram-Lifeteen
Kuleana kope © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Manao ma ka icCommerce
[email protected] kahua maluhia
:). F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
רוח קודש
כנסיה קתולית
9821 Frankford Avenue Lubbock, טקסס
(806)698-6400

לחפש כאן
לחפש!
הקתולית הדיוקסיה של Lubbock
רוב הכומר פלאסידו Rodriquez, C.M.F.
הבישוף של Lubbock
בית
עלינו
מהפינה
עמלות
נוֹעַר
מְבוּגָר
עָלוֹן
טפסים
לוּחַ שָׁנָה
devotionals
רי Youtube.com
מסע צלב רוזרי
24. בספטמבר 2016Default
_מַסָע צְלָב

כוונות עבור מסע צלב מחרוזת הכיכר הציבורית

באמצעות התפילה הקדוש ביותר, אנו מבקשים אדוננו וליידי שלנו עבור ההמרה של אמריקה, כך שהוא עשוי למלא את שליחותה ההיסטורית. אנא הצטרפו אלינו ב -15 באוקטובר כאן רוח הקודש מהצהריים – חצות כפי שאנו:

התפלל עצירה גל חילול קודש, חילול שם ושנאה אנטי-דתית בחברה שלנו.

מתפלל המנהיגים הלאומיים שלנו היו מבקשים לכבד החוק של אלוהים ולהתפלל למען החוכמה והידע הדרושה כדי לפתור הבעיות המורכבות של אמריקה.

שאל הנצחון הדחוף של הלב הטהור של מריה באמריקה ובעולם.

להתפלל גם פיצוי על חטאי אינספור אשר מחויבים יומי כנגד הלב הקדוש ביותר של ישו ואת הלב הטהור ביותר של מרי.

להתפלל עבור הכנסייה הקתולית. גבירתנו תיתן אותו נצחון על אויביה, הוצהר מוצהר.

שאל אמריקה צריך פטימה. גבירתנו תיתן גינונים שלה רבים לרגל החנוכה המוגברת ויעילות שירותה לכנסייה.

להתפלל סוף להפלה, פורנוגרפיה לחד-מיניים’נישואים’ וכל עבירות על חוק האלוהים.

להתפלל עבור כל אחד מאיתנו. גבירתנו תיתן לנו הבחנה וכוח לעמוד ניסויים העומדים בפנינו.

להתפלל אויבינו. גבירתנו מאי לגעת בלבם ולהמיר אותם.

להתפלל עבור כל מי שסובל בעיר הזאת. מי ייתן הגבירה לנחם אותם, לעזור להם, לקדש אותם.

התפלל הגוססים. מי ייתן גבירתנו מזדרזת לנחם אותם ברגעיהם האחרונים ולהעניק להם גינונים הסופיים לישועת נפשם.

להתפלל לאלה העומדים בתוקף. גבירתנו תיתן להם התקדמות מתמדת קידוש.

להתפלל עבור אלה הנאבקים ומהססים בין מוסר ושחיתות. הם עשויים לקבל גינונים ההכרחיים בכל יום לבחור מכוח מעל הסגן.

להתפלל עבור אלה חטא מי. מי ייתן גבירתנו לשמרם מייאוש ולהביא אותם בחזרה אל המסלול הטוב.

התפלל הכוונות של שבקשו תפילותינו.

לקבלת מידע נוסף ו / או כדי לברר איך אתה יכול לעזור עם אירוע זה, אנא צרו קשר עם לטרל Castanon ב 806.281.2413 [email protected]

שתף זאת:

EmailPrint
בחזרה לעמוד הבית
כנסיית רוח הקודש הקתולית

אלבומי תמונות אחרונים

מדיניות הכנסייה
חברות פעילות
quinceañeras
אירועים מיוחדים
הנחיות חתונה
קישורים
צדקה קתולית – הבישופות של Lubbock
הקתוליות’ של אמריקה
קתולי הדיוקסיה של Lubbock
ותיקי מלחמת קתולית
ספר קתדרלת ישו מלך
צעדי אמונה
מרכז Retreat רחמים
משרד הבישופות המייעדת של Lubbock טקסס
הכרם של רחל
צלב Sky
המרכז לטיפוח
הוותיקן
שנת אתר האמונה

פרטי התקשרות

(806) 698-6400
[email protected]
קיצורי דרך

היכנס
מְדִינִיוּת
קשרים חברתיים

לחבר אותנו Facebook
עקבו אחרינו בטוויטר
הצטרפו אלינו ב- YouTube
הצטרפו אלינו ב- Google+
ראה אותנו על Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
אבטחת אתר [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
पवित्र आत्मा
कैथोलिक गिरिजाघर
9821 Frankford एवेन्यू Lubbock, टेक्सास
(806)698-6400

यहाँ ढूँढे
खोज!
Lubbock के रोमन कैथोलिक सूबा
सबसे आदरणीय Plácido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock के बिशप
घर
हमारे बारे में
कोने से
आयोगों
जवानी
वयस्क
बुलेटिन
फार्म
कैलेंडर
devotionals
ट्विटर फेसबुक Youtube.com
माला धर्मयुद्ध
24. सितंबर, 2016Default
_crusade

सार्वजनिक चौक माला धर्मयुद्ध के लिए इरादे

सबसे पवित्र माला के माध्यम से, हम इतना है कि वह अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा कर सकता है अमेरिका के रूपांतरण के लिए हमारे प्रभु और हमारा लेडी पूछना। : के रूप में हम आधी रात – हमें 15 अक्टूबर को दोपहर से पवित्र आत्मा पर यहाँ शामिल हो

हमारे समाज के भीतर अपवित्रीकरण, निन्दा और विरोधी धार्मिक घृणा की लहरों एक को रोकने के लिए प्रार्थना करो।

प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं भगवान के कानून का सम्मान और बुद्धि और ज्ञान अमेरिका की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक के लिए प्रार्थना करने के लिए लेना होगा।

अमेरिका में मरियम का शुद्ध हृदय की तत्काल विजय और दुनिया के लिए प्रार्थना करो।

अनगिनत पापों यीशु के सबसे सेक्रेड हार्ट और मरियम के सबसे शुद्ध हृदय के खिलाफ दैनिक प्रतिबद्ध हैं जिसके लिए मरम्मत के लिए प्रार्थना करो।

कैथोलिक चर्च के लिए प्रार्थना करो। मई हमारा लेडी वह अपने दुश्मनों को, की घोषणा की और अघोषित पर विजय अनुदान।

अमेरिका के लिए प्रार्थना करो फातिमा की आवश्यकता है। मई हमारा लेडी वृद्धि हुई समर्पण और चर्च के लिए उसकी सेवा में दक्षता के लिए उसे कई गौरव अनुदान।

गर्भपात, अश्लील साहित्य और एक ही सेक्स ‘विवाह’ के लिए अंत और भगवान के कानून के खिलाफ सभी अपराधों के लिए प्रार्थना करते हैं।

हम में से हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। मई हमारा लेडी हमें प्रभेद और शक्ति परीक्षणों का सामना हम सामना करने के लिए दे।

हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मई हमारा लेडी उनके दिल को छूने और उन्हें बदलने का।

उन सभी जो इस शहर में पीड़ित के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा लेडी उन्हें सांत्वना सकता है, उनमें मदद, और उन्हें पवित्र।

मरने के लिए प्रार्थना करो। हमारा लेडी उनके अंतिम क्षणों में उन्हें आराम करने और उन्हें उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक अंतिम गौरव अनुदान की रफ्तार बढ़ सकती है।

जिन लोगों ने पुण्य में दृढ़ रहें लिए प्रार्थना करो। मई हमारा लेडी उन्हें पवित्रीकरण में निरंतर प्रगति अनुदान।

जो उन लोगों के लिए संघर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं और पुण्य और उपाध्यक्ष के बीच संकोच। वे हर दिन आवश्यक गौरव प्राप्त हो सकता है वाइस ओवर पुण्य चुनने के लिए।

जो पाप के लिए प्रार्थना करो। हमारा लेडी उन्हें निराशा से रक्षा करता है और उन्हें अच्छे के पथ पर वापस ला सकते हैं।

जिन लोगों ने हमारी प्रार्थना का अनुरोध किया है के इरादे के लिए प्रार्थना करो।

अधिक जानकारी के लिए और / या पता लगाने के लिए कि कैसे आप इस घटना के साथ मदद कर सकते हैं, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] पर संपर्क करें

इसे साझा करें:

EmailPrint
वापस मुख्य पृष्ठ पर
पवित्र आत्मा कैथोलिक चर्च

हाल के फोटो एलबम

चर्च की नीति
सक्रिय सदस्यता
quinceañeras
विशेष घटनाएँ
शादी के दिशानिर्देश
लिंक
कैथोलिक दान – Lubbock के सूबा
अमेरिका के कैथोलिक बेटियों
Lubbock के कैथोलिक सूबा
कैथोलिक युद्ध के दिग्गजों
मसीह राजा कैथेड्रल स्कूल
विश्वास में नक्शेकदम
दया वापसी केंद्र
Lubbock टेक्सास के व्यवसायों सूबा के कार्यालय
राहेल की विनयार्ड
स्काई क्रॉस
पोषण केंद्र
वेटिकन
विश्वास वेबसाइट का वर्ष

संपर्क जानकारी

(806) 698-6400
[email protected]
शॉर्टकट

साइन इन करें
नीति
सामाजिक संपर्क

दोस्त ने हमें फेसबुक पर
हमसे ट्विटर पर सूचित रहें
हमसे जुड़ें यूट्यूब पर
हमसे जुड़ें Google+ पर
इंस्टाग्राम-Lifeteen पर हमें देखें
कॉपीराइट © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce द्वारा डिजाइन
[email protected] वेबसाइट सुरक्षा
🙂 च

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ntsuj Plig Dawb Huv
Koom Txoos Catholic
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

nrhiav ntawm no
Nrhiav!
Cov Roman Catholic Diocese Ntawm Lubbock
Feem ntau cov Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Npis Sov Ntawm Lubbock
tsev
hais txog wb
Los ntawm lub kaum
nyiaj
hluas
Tus neeg laus
Bulletin
Cov ntaub ntawv
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. Cuaj hlis, 2016Default
_crusade

Intentions rau lub Public Square Rosary Crusade

Los ntawm cov feem ntau Dawb Huv Rosary, peb thov Peb tus Tswv thiab peb cov poj niam rau cov hloov dua siab tshiab ntawm America li ntawd tias nws tej zaum yuav ua kom tiav nws cov historic lub hom phiaj. Thov koom peb rau lub kaum hli ntuj 15th ntawm no nyob rau Ntsuj Plig Dawb Huv los ntawm Noon – Ib tag hmo raws li peb:

Thov Vajtswv rau ib tug nres lub vuag ntawm sacrilege, thuam thiab anti-kev cai dab qhuas kev sib ntxub nyob rau hauv peb haiv neeg.

Thov Vajtswv hais tias peb lub teb chaws cov thawj coj yuav nrhiav kev los hwm Vajtswv txoj Kevcai thiab thov Vajtswv rau cov txawj ntse thiab kev txawj ntse tsim nyog los daws tau America lub complex teeb meem.

Thov Vajtswv rau cov ceev triumph ntawm lub Immaculate Heart ntawm Mary nyob rau hauv America thiab lub ntiaj teb no.

Thov Vajtswv rau cov reparation rau lub countless tej kev txhaum uas tau cog lus txhua txhua hnub tiv thaiv cov feem ntau lub plawv dawb huv ntawm Yexus thiab qhov tseem Immaculate Heart ntawm Mary.

Thov Vajtswv rau lub Koom Txoos Catholic. Tej zaum Our pojniam pub nws kov yeej nws cov yeeb ncuab, tshaj tawm hais tias thiab undeclared.

Thov Vajtswv rau cov America Xav Fatima. Tej zaum Our pojniam pab nws ntau graces rau lub zog kev mob siab thiab efficiency nyob rau hauv nws cov kev pab rau lub Koom Txoos.

Thov Vajtswv rau qhov kawg rau rho me nyuam tawm, saib duab liab qab thiab tib-poj niam txiv neej ‘sib’ thiab tag nrho cov txhaum tiv thaiv txoj cai ntawm Vajtswv.

Thov Vajtswv rau txhua tus ntawm peb. Tej zaum Our pojniam muab peb discernment thiab lub dag lub zog los mus tiv kev txom nyem uas peb raug.

Thov Vajtswv rau peb cov yeeb ncuab. Tej zaum Our pojniam kov lawv lub siab lub ntsws thiab hloov lawv.

Thov Vajtswv rau tag nrho cov neeg uas raug kev txom nyem nyob rau hauv lub zos no. Tej zaum Our pojniam nplij lawv, pab lawv, thiab dawb huv rau lawv.

Thov Vajtswv rau cov tuag. Tej zaum Our pojniam hasten yuav nplij lawv nyob rau hauv lawv lub xeem lub sij hawm thiab pab lawv zaum kawg graces tsim nyog rau txoj kev cawm seej ntawm lawv tej ntsuj plig.

Thov Vajtswv rau cov neeg uas thev nyob rau hauv virtue. Tej zaum Our pojniam pab lawv qhov kev kawm nyob rau hauv dawb huv.

Thov Vajtswv rau cov uas thiab tos ntawm virtue thiab vice. Tej zaum lawv tau txais cov kev graces txhua txhua hnub xaiv virtue tshaj vice.

Thov Vajtswv rau cov uas ua txhaum. Tej zaum Our pojniam khaws cia lawv los ntawm tag kev cia siab thiab coj lawv rov qab mus rau qhov zoo txoj kev.

Thov Vajtswv rau cov intentions ntawm cov neeg uas tau thov peb tej lus thov.

Xav paub ntau ntxiv thiab / los yog kom paub seb koj yuav pab tau nrog qhov kev tshwm sim, thov hu rau Latrell Castanon ntawm 806.281.2413 [email protected]

Muab daim ntawv:

EmailPrint
rov qab mus rau Homepage
Ntsuj Plig Dawb Huv lub Koom Txoos Catholic

Tsis ntev los no Diam duab Albums

Lub tsev teev ntuj txoj cai
active Kev ua tswv cuab
Quinceañeras
tshwj xeeb Txheej xwm
kab tshoob Qhia
Links
Catholic Charities – Diocese ntawm Lubbock
Catholic cov Ntxhais lub Americas
Catholic Diocese ntawm Lubbock
Catholic ua tsov ua rog cov qub tub rog
Tswv Yexus Tus huab tais Cathedral Lub tsev kawm ntawv
Footsteps Nyob rau hauv txoj kev ntseeg
Txoj kev hlub tshua Retreat Center
Chaw ua hauj lwm ntawm vocations Diocese ntawm Lubbock Texas
Rachel lub Vineyard
ntuj Cross
Cov kev pab lawv Center
Vatican
Xyoo ntawm txoj kev ntseeg lub vas sab

Sib Cuag

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

kos npe rau Nyob rau hauv
Txoj cai
Social mob

Cov phooj ywg peb Nyob rau Facebook
Ua raws li peb Nyob rau Twitter
Koom peb Nyob rau YouTube
Koom peb Nyob rau Google
Saib peb hauv Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Tsim los ntawm icCommerce
[email protected] website ruaj ntseg
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Szentlélek
katolikus templom
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

itt keress
Keresés!
A római katolikus egyházkerület Lubbock
Főtisztelendő Plácido Rodriguez, C.M.F.
Bishop Lubbock
Otthon
Rólunk
A Corner
jutalékok
Ifjúság
Felnőtt
Bulletin
Forms
Naptár
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rózsafüzér Crusade
Szeptember 24., 2016Default
_keresztes hadjárat

Szándékai a nyilvános tér rózsafüzért Crusade

Keresztül a Legszentebb Rózsafüzér, kérünk Urunk és a Szűzanyának az átalakítás America úgy, hogy eleget történelmi küldetését. Kérjük csatlakozzon hozzánk október 15 itt Szentlélek Noon – Midnight mint mi:

Imádkozzatok megáll a hullámok a szentségtörés, istenkáromlás és vallásellenes gyűlölet a társadalmunkban.

Imádkozzunk azért, hogy a nemzeti vezetők célja az volna, hogy tartsák tiszteletben Isten törvénye, és imádkoznak a bölcsesség és tudás szükséges, hogy megoldja Amerika összetett problémákat.

Imádkozzatok a sürgős diadala Mária Szeplőtelen Szívének Amerikában és a világon.

Imádkozzatok a jóvátételt az számtalan bűnök, amelyek elkötelezettek a napi szemben a legtöbb Jézus Szíve és a legtöbb Mária Szeplőtelen Szívének.

Imádkozzatok a katolikus egyház. Május Miasszonyunk megadás győzelem ellenségei, a bejelentett és be nem jelentett.

Imádkozzatok az amerikai szüksége Fatima. Lehet Szűzanya adjon neki sok kegyelmet a megnövekedett elkötelezettség és a hatékonyság az ő szolgáltatást a templom.

Imádkozzatok a vége, hogy az abortusz, a pornográfia és az azonos neműek “”házassága”” és minden olyan bűncselekmény ellen Isten törvényének.

Imádkozzatok mindannyiunkat. Lehet Szűzanya ad nekünk tisztánlátás és erőt, hogy ellenálljon a kísérletek szembe kell néznünk.

Imádkozzatok ellenségeink. Május Miasszonyunk érintse a szívüket és átalakítani őket.

Imádkozzatok mindazok számára, akik szenvednek ebben a városban. Május Miasszonyunk vigasztalják őket, segít nekik, és szenteld meg őket.

Imádkozzatok a haldokló. Lehet Szűzanya sietett megnyugtatni őket az utolsó pillanatokban, és megadja nekik a végső kegyelmet szükséges a megváltás a lelkük.

Imádkozzatok azokért, akik kitartó erényben. Május Miasszonyunk számukra folyamatos fejlődését megszentelődés.

Imádkozzatok azokért, akik küzdenek, és bizalommal között erény és bűn. Lehetnek-e ezek megkapják a szükséges kegyelmeket minden nap lehet választani erény fölé fordítva.

Imádkozzatok azokért, akik bűnt. Május Miasszonyunk megőrizze őket a kétségbeesés és hozd vissza őket a helyes irány.

Imádkozzatok a szándékai azoknak, akik kérték az imáinkat.

További információkat és / vagy, hogy megtudja, hogyan segíthet ebben az esetben kérjük, forduljon Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Ossza meg ezt:

EmailPrint
Vissza a kezdőoldalra
Szentlélek katolikus templom

Legutóbbi Fotóalbumok

Church Policy
aktív tagság
Quinceañeras
Különleges események
Esküvői irányelvek
linkek
Katolikus Jótékonysági – Egyházmegye Lubbock
Katolikus Daughters of the Americas
Katolikus Egyházmegye Lubbock
Katolikus Háborús Veteránok
Christ The King Cathedral School
Lépések a hitben
Mercy Retreat Center
Hivatal hivatások Egyházmegye Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Kereszt
Az ápolása Center
Vatikán
Year of Faith honlap

Elérhetőség

(806) 698-6400
[email protected]ck.org
parancsikonok

Bejelentkezés
Irányelv
társadalmi Kapcsolatok

Barát minket a Facebook
Kövess minket a Twitteren
Csatlakozzon hozzánk a YouTube
Csatlakozzon hozzánk a Google+
Lásd minket Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] weboldal biztonsági
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
heilagur andi
Kaþólska kirkjan
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

leita hér
Leit!
The Roman Catholic biskupsdæmið Of Lubbock
Flestir Séra Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Um okkur
Frá Corner
umboð
Youth
fullorðinn
bulletin
eyðublöð
Dagatal
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Fyrirætlanir um Public Square Rosary Crusade

Með háheilagt Rosary, biðjum við Drottin okkar og Mærin fyrir breytingu Ameríku þannig að það getur uppfyllt sögulega hlutverk sitt. Vinsamlegast tengja okkur 15. október hér á heilögum anda frá hádegi – hádegi vér:

Biðjið fyrir viðkomu á öldum helgispjöll, guðlast og andstæðingur-trúarlegu hatri í samfélagi okkar.

Biðjið, að þjóðarleiðtogum okkar myndi reyna að heiðra lögmál Guðs og biðja fyrir visku og þekkingar sem þarf til að leysa Bandaríkjanna flókin vandamál.

Biðjið fyrir brýn sigur hreinn Hjarta Maríu í Ameríku og í heiminum.

Biðjið fyrir skaðabætur fyrir óteljandi syndir, sem eru framin daglega á móti Alhelga Hjarta Jesú og the Immaculate Hjarta Maríu.

Biðjið fyrir kaþólsku kirkjuna. Megi Lady okkar veita henni sigur yfir óvinum sínum, lýsti og óskilgreinda.

Biðjið fyrir Ameríku Þarftu Fatima. Megi Lady okkar veita margar bænir hennar fyrir aukinni vígslu og skilvirkni í þjónustu hennar við kirkjuna.

Biðjið fyrir enda á fóstureyðingar, klámi og sama kyni ‘hjónaband’ og öllum brotum gegn lögmáli Guðs.

Biðjið fyrir hvert og eitt okkar. Megi Lady okkar gefa okkur dómgreind og styrk til að standast raunir sem við stöndum frammi fyrir.

Biðjið fyrir óvinum okkar. Megi mærinnar snerta hjörtu þeirra og umbreyta þeim.

Biðjið fyrir alla þá sem þjást í þessari borg. Megi Lady okkar hugga þá, hjálpa þeim og helga þá.

Biðjið fyrir deyjandi. Megi Lady okkar skunda til að hugga þá í síðustu augnablik þeirra og veita þeim endanlega náðargjafir nauðsynleg til hjálpræðis sálum sínum.

Biðjið fyrir þeim sem þrauka í krafti. Megi Lady okkar veita þeim stöðugum framförum í helgun.

Biðjið fyrir þeim sem glíma og hika milli dyggð og öfugt. Megi þeir fá nauðsynlegar náðargjafir hverjum degi til að velja dyggð yfir löstur.

Biðjið fyrir þeim sem syndga. Megi Lady okkar varðveita þá frá örvæntingu og koma þeim aftur til góða braut.

Biðjið fyrir fyrirætlanir þeirra sem hafa óskað bænir okkar.

Fyrir frekari upplýsingar og / eða til að finna út hvernig þú getur hjálpað til með þessum atburði, vinsamlegast hafðu samband Latrell castañon á 806.281.2413 [email protected]

Deildu þessu:

EmailPrint
Aftur á forsíðu
Heilagur andi kaþólska kirkjan

Nýlegar Photo Albums

Stefna Church
virk Aðild
Quinceañeras
Sérstakir viðburðir
Gifting Leiðbeiningar
Tenglar
Kaþólskur góðgerðarmála – biskupsdæmið í Lubbock
Kaþólska Dætur Ameríku
Catholic biskupsdæmið í Lubbock
Kaþólsku War Veterans
Kristur The King Cathedral School
Fótatak í trú
Mercy Retreat Center
Skrifstofa iðngreinum biskupsdæmi í Lubbock Texas
Rakelar Vineyard
Sky Cross
The ala Center
Vatican
Ár Faith vefsvæðinu

Hafðu Upplýsingar

(806) 698-6400
[email protected]
Flýtivísar

Skráðu þig inn
stefna
félagsleg Tengiliðir

Vinur okkur á Facebook
Fylgdu okkur á Twitter
Fylgstu með okkur á YouTube
Join okkur á Google+
Sjá okkur á Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Hönnun með icCommerce
[email protected] website öryggi
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Mmụọ nsọ
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

chọọ ebe a
Chọọ!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Kasị Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Gbasara anyị
Si Nkuku
Ụlọrụ
Youth
Adult
Bulletin
iche
kalenda
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rosary Agha Ntụte
24. September, 2016Default
_crusade

Ihe n’obi maka Public Square Rosary Agha Ntụte

Site kasị Nsọ Rosary, anyị na-arịọ Onyenwe anyị na anyị Lady n’ihi na ntughari nke America + ka ihe wee mezuo ya akụkọ ihe mere ozi. Biko sonyere anyị on October 15th ebe a na Mmụọ Nsọ si n’etiti-ehihie – Etiti abalị dị ka anyị:

-Ekpe ekpere maka a na-akwụsị ebili mmiri nke ka arụ, nkwulu na mgbochi okpukpe ịkpọasị n’obi anyị na otu.

Ekpe ekpere ka anyị ndú mba ga-achọ na-asọpụrụ Iwu Chineke na-ekpe ekpere maka amamihe na ihe ọmụma dị mkpa iji dozie America si nsogbu ndị dị mgbagwoju.

Kpee ekpere maka ngwa ngwa mmeri nke N’Eburo njo nke Mary na America na ụwa.

Kpee ekpere maka reparation maka ọtụtụ mmehie nke na-enyefe kwa megide ndị kasị Sacred Heart of Jesus na ndị kasị N’Eburo njo nke Mary.

Kpee ekpere maka Catholic Church. Ka anyị Lady nye ya mmeri iro ya, kwuru na undeclared.

Kpee ekpere maka America Mkpa Fatima. Ka anyị Lady nye ya ọtụtụ graces maka ụba nraranye na arụmọrụ n’ozi ya ka Church.

-Ekpe ekpere maka ọgwụgwụ ka ite ime,-akpali agụụ mmekọahụ na ahụ-nwoke ‘alụmdi na nwunye na mmejọ nile megide Iwu Chineke.

-Ekpe ekpere maka onye ọ bụla n’ime anyị. Ka anyị Lady enye anyị nghọta na ume iji nagide ihe isi ike ndị anyị na-enwe.

-Ekpe ekpere maka ndị iro anyị. Ka anyị Lady iru ha n’obi na tọghata ha.

-Ekpe ekpere maka ndị niile na-ata ahụhụ n’obodo a. Ka anyị Lady ha ume, na-enyere ha, do ha nsọ.

Kpee ekpere maka ịnwụ anwụ. Ka anyị Lady ngwa ngwa iji kasie ha obi na ha oge ikpeazụ ma nye ha ikpeazụ graces mkpa maka nzoputa nke mkpụrụ obi ha.

-Ekpe ekpere maka ndị na-anọgidesi ike omume ọma. Ka anyị Lady ka ha mgbe nile ọganihu nsọ.

Ekpe ekpere maka ndị na-enwe na-ala azụ n’agbata omume ọma na osote. Ka ha na-enweta ndị dị mkpa graces ụbọchị ọ bụla na-ahọrọ n’onye n’elu osote.

-Ekpe ekpere maka ndị na-mmehie. Ka anyị Lady chekwaa ha si nkoropụ na eme ka ha lọghachi n’ezi ụzọ.

-Ekpe ekpere maka nzube nke ndị ike ịrịọ ekpere anyị.

Maka ozi ọzọ na / ma ọ bụ iji chọpụta otú i nwere ike isi nyere ihe a merenụ, biko kpọtụrụ Latrell Castanon na 806.281.2413 [email protected]

Ekekọrịta a:

EmailPrint
azụ Homepage
Mmụọ Nsọ Catholic Church

-Adịbeghị anya Photo Albums

Church Policy
Active Otu
Quinceañeras
ihe omume pụrụ iche
agbamakwụkwọ Iwu
Links
Catholic Charities – Diocese of Lubbock
Catholic Daughters of America
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Nzọụkwụ Na Okwukwe
Ebere agbahapụ Center
Office of vocations Diocese of Lubbock Texas
Rechel Ubi Vine
Sky Cross
The pụta Center
Vatican
Year of Faith weebụsaịtị

Ozi mkpọtụrụ

(806) 698-6400
[email protected]
Uzo mkpirisi

Banye
Policy
Social Ndi ana-akpo

Enyi anyị na Facebook
Soro anyị na Twitter
Jikọọ Anyị On YouTube
Jikọọ Anyị On Google+
Lee anyị na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Imewe site icCommerce
[email protected] website nche
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Roh Kudus
Gereja Katolik
9821 Frankford Street Lubbock, Texas
(806)698-6400

Cari di sini
Pencarian!
Keuskupan Katolik Roma Of Lubbock
Kebanyakan Pendeta Placido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Rumah
Tentang kami
Dari Corner
komisi
Pemuda
Dewasa
Buletin
Bentuk
Kalender
Renungan
Twitter Facebook Youtube.com
Perang Salib Rosary
24. September, 2016Default
_perang salib

Niat untuk Perang Salib Umum Lapangan Rosary

Melalui paling Rosario Suci, kami meminta Tuhan dan Bunda Maria untuk konversi dari Amerika sehingga dapat memenuhi misi bersejarah. Silakan bergabung dengan kami pada 15 Oktober di sini di Roh Kudus dari Noon – Midnight seperti yang kita:

Berdoa untuk berhenti gelombang penistaan, penghujatan dan kebencian anti-agama dalam masyarakat kita.

Berdoa agar para pemimpin nasional kita akan berusaha untuk menghormati Hukum Allah dan berdoa untuk hikmat dan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah Amerika yang kompleks.

Berdoa untuk kemenangan mendesak dari Hati Maria Tak Bernoda di Amerika dan dunia.

Berdoa untuk reparasi bagi dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya yang berkomitmen harian terhadap Hati Kudus sebagian Yesus dan paling Hati Maria Tak Bernoda tersebut.

Berdoa bagi Gereja Katolik. Mungkin Lady kami mengabulkannya kemenangan atas musuh-musuhnya, menyatakan dan dideklarasikan.

Berdoa untuk Amerika Butuh Fatima. Mungkin Lady kami memberikan banyak rahmat nya untuk meningkatkan dedikasi dan efisiensi dalam pelayanan kepada Gereja.

Berdoa untuk mengakhiri aborsi, pornografi dan sama-seks ‘pernikahan’ dan semua pelanggaran terhadap hukum Allah.

Berdoa untuk masing-masing dari kita. Mungkin Bunda Maria memberi kita kearifan dan kekuatan untuk menahan cobaan yang kita hadapi.

Berdoa untuk musuh-musuh kita. Mungkin Bunda Maria menyentuh hati mereka dan mengubahnya.

Berdoa untuk semua orang yang menderita di kota ini. Mungkin Bunda Maria menghibur mereka, membantu mereka, dan menguduskan mereka.

Berdoa untuk yang sekarat. Mungkin Bunda Maria cepat-cepat menghibur mereka di saat-saat terakhir mereka dan memberi mereka rahmat akhir yang diperlukan bagi keselamatan jiwa mereka.

Berdoa bagi mereka yang bertekun dalam kebajikan. Mungkin Lady kami memberi mereka kemajuan konstan dalam pengudusan.

Berdoa bagi mereka yang berjuang dan ragu-ragu antara kebajikan dan wakil. Semoga mereka menerima rahmat yang diperlukan setiap hari untuk memilih kebajikan atas wakil.

Berdoalah bagi orang yang berdosa. Mungkin Bunda Maria melindungi mereka dari keputusasaan dan membawa mereka kembali ke jalan yang baik.

Berdoa untuk intensi mereka yang telah meminta doa-doa kita.

Untuk informasi lebih lanjut dan / atau untuk mengetahui bagaimana Anda dapat membantu dengan acara ini, silahkan hubungi Latrell Castañon di 806.281.2413 [email protected]

Bagikan ini:

EmailPrint
kembali ke Homepage
Gereja Katolik Holy Spirit

Album Foto Terbaru

Kebijakan Gereja
Keanggotaan aktif
Quinceañeras
Acara khusus
Pedoman pernikahan
Link
Catholic Charities – Keuskupan Lubbock
Putri Katolik Amerika
Katolik Keuskupan Lubbock
Katolik War Veterans
Christ The King Cathedral Sekolah
Footsteps Dalam Iman
Rahmat Retreat Center
Kantor Panggilan Keuskupan Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Lintas
The Pemeliharaan Pusat
Vatikan
Tahun Iman Situs Web

Kontak informasi

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Masuk
Kebijakan
Kontak sosial

Teman Kami Di Facebook
Ikuti kami di Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
Lihat kami di Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Desain oleh icCommerce
[email protected] keamanan situs
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Spiorad Naomh
Eaglais Chaitliceach
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

cuardaigh anseo
Cuardaigh!
Deoise Chaitliceach Rómhánach Of Lubbock
Sár-Oirmhinneach Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Baile
Fúinn
Ón Corner
coimisiúin
Óige
Do Dhaoine Fásta
Bulletin
foirmeacha
féilire
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade rosary
24. Meán Fómhair, 2016Default
_crusade

Spriocanna don Crusade Public Square Rosary

Tríd an chuid is mó Naofa Phaidrín, iarraimid Ár dTiarna agus Mhuire do thiontú Mheiriceá le go bhféadfaí í a mhisean stairiúil chomhlíonadh. Cuir bheith linn ar 15 Deireadh Fómhair anseo ag Spiorad Naomh ó Nóin – Oíche agus muid:

Guigh stad na tonnta sacrilege, blasphemy agus fuath frith-reiligiúnach sa tsochaí.

Guigh go mbeadh ár gceannairí náisiúnta iarracht chun ómós dlí Dé agus guí ar son an eagna agus eolas is gá a réiteach fadhbanna casta Meiriceá.

Guigh an bua práinneach an Chroí Mhuire gan Mary i Meiriceá agus ar fud an domhain.

Guigh an cúitimh do na bpeacaí countless atá tiomanta go laethúil i gcoinne an Chroí Ró-Naofa is mó de Íosa agus an Chroí Mhuire gan an chuid is mó de Mhuire.

Guigh an Eaglais Chaitliceach. Bealtaine Mhuire dheonú dó bua thar a naimhde, dhearbhú agus neamhdhearbhaithe.

Guigh an Meiriceá An riachtanas is gá Fatima. Bealtaine Mhuire dheonú di go leor ngrást don díograis mhéadaithe agus éifeachtúlacht ina seirbhís don Eaglais.

Guigh deireadh le ginmhilleadh, pornagrafaíocht agus den ghnéas céanna ‘pósadh’ agus na cionta in aghaidh an Dlí Dé.

Guigh do gach duine againn. Bealtaine Mhuire thabhairt dúinn discernment agus neart a sheasamh na trialacha atá os ár gcomhair.

Guigh ár naimhde. Bealtaine Mhuire teagmháil a gcroí agus iad a thiontú.

Guigh dóibh siúd go léir atá ag fulaingt sa chathair seo. Bealtaine Mhuire consól orthu, cabhrú leo, agus iad a sanctify.

Guigh an bháis. Bealtaine Mhuire hasten a chompord leo ina gcuid chuimhneacháin seo caite agus na ngrást deiridh gá chun slánú a n-anamacha acu dheonú.

Guigh dóibh siúd persevere i bhua. Bealtaine Mhuire dheonú dóibh dul chun cinn leanúnach i sanctification.

Guigh dóibh siúd ag streachailt agus bíodh aon leisce ort idir bhua agus vice. Bealtaine fhaigheann siad na ngrást is gá gach lá bhua thar versa a roghnú.

Guigh dóibh siúd a pheaca. Bealtaine Mhuire chaomhnú iad ó éadóchas agus iad a thabhairt ar ais go dtí an cosán maith.

Guigh ar intinn ag na daoine a d’iarr ár paidreacha.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil agus / nó a fháil amach conas is féidir leat cabhrú leis an imeacht seo, téigh i dteagmháil Latrell Castanon ag 806.281.2413 [email protected]

Comhroinn é seo:

EmailPrint
ar ais go dtí Leathanach Baile
Naofa Eaglais Chaitliceach Spiorad

Déanaí Photo Albums

Polasaí Church
Ballraíocht gníomhacha
Quinceañeras
Imeachtaí speisialta
Treoirlínte bainise
Naisc
Carthanas Caitliceach – Diocese of Lubbock
Iníonacha Chaitliceach Mheiriceá
Caitliceach Deoise Lubbock
Catholic Veterans Cogadh
Chríost an Rí Ardeaglais Scoile
Footsteps In Faith
Trócaire Ionad Retreat
Oifig Slite Beatha Deoise Lubbock Texas
Vineyard Rachel
Sky Cross
An Ionad Chothú
Vatacáine
Bliain an Chreidimh láithreán

Eolas teagmhála

(806) 698-6400
[email protected]
aicearraí

Sínigh isteach
Polasaí
Teagmhálacha Sóisialta

Friend Linn Ar Facebook
Lean Linn Ar Twitter
Bí Linn Ar YouTube
Bí Linn Ar Google
Féach orainn ar Instagram-Lifeteen
Cóipcheart © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Deartha ag icCommerce
slándáil gréasáin [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
spirito Santo
Chiesa cattolica
9821 Frankford Avenue, Lubbock, Texas
(806)698-6400

cerca qui
Ricerca!
La diocesi cattolica romana di Lubbock
Reverendissimo Plácido Rodriquez, C.M.F.
Vescovo di Lubbock
Casa
Riguardo a noi
Con la coda
commissioni
gioventù
Adulto
Bollettino
Forme
Calendario
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Crociata del Rosario
24. Settembre, 2016Default
_crociata

Le intenzioni per la crociata Piazza Rosario

Attraverso il più Santo Rosario, chiediamo il Signore e la Madonna per la conversione d’America in modo che possa svolgere la sua missione storica. Unitevi a noi il 15 ottobre qui a Spirito Santo dal Mezzogiorno – Mezzanotte come noi:

Pregate per una sosta le onde di sacrilegio, blasfemia e odio anti-religioso all’interno della nostra società.

Pregate che i nostri leader nazionali avrebbero cercato di onorare legge di Dio e pregare per la saggezza e la conoscenza necessaria per risolvere problemi complessi dell’America.

Pregate per il trionfo urgente del Cuore Immacolato di Maria in America e nel mondo.

Pregate per la riparazione per gli innumerevoli peccati che si commettono quotidianamente contro il Sacratissimo Cuore di Gesù e il più Cuore Immacolato di Maria.

Pregate per la Chiesa cattolica. Che la Madonna concederlo vittoria sui suoi nemici, dichiarati e non dichiarati.

Pregate per l’America del bisogno di Fatima. La Madonna concedere le sue molte grazie per la maggiore dedizione ed efficienza nel suo servizio alla Chiesa.

Pregate per la fine di aborto, pornografia e dello stesso sesso ‘matrimonio’ e tutti i reati contro la Legge di Dio.

Pregate per ognuno di noi. La Madonna ci dà il discernimento e la forza di resistere alle prove che abbiamo di fronte.

Pregate per i nostri nemici. La Madonna toccare i loro cuori e li converte.

Pregate per tutti coloro che soffrono in questa città. La Madonna consolarli, li aiuta e li santificare.

Pregate per i moribondi. La Madonna si affrettano a confortarli nei loro ultimi istanti e concedere loro le grazie finali necessari per la salvezza delle loro anime.

Pregate per coloro che perseverano nella virtù. La Madonna concedere loro costante progresso nella santificazione.

Pregate per coloro che lottano e esitare tra virtù e vizio. Possano essi ricevere le grazie necessarie ogni giorno a scegliere virtù sul vizio.

Pregate per coloro che il peccato. La Madonna preservarli dalla disperazione e riportarli al buon percorso.

Pregate per le intenzioni di coloro che hanno richiesto le nostre preghiere.

Per maggiori informazioni e / o per scoprire come si può aiutare con questo evento, si prega di contattare Latrell Castanon al 806.281.2413 [email protected]

Condividi questo:

EMAILStampa
Torna alla Homepage
Santo Spirito Chiesa cattolica

Foto recente Album

Politica Chiesa
Soci attivi
Quinceañeras
Eventi speciali
Linee guida da sposa
Collegamento
Catholic Charities – Diocesi di Lubbock
Figlie cattolici delle Americhe
Cattolica Diocesi di Lubbock
Veterani di guerra cattolici
Cristo Re Cathedral School
Passi nella fede
Mercy Retreat Center
Ufficio delle vocazioni Diocesi di Lubbock in Texas
Vigna di Rachele
Sky Croce
Il Centro Nurturing
Vaticano
Anno della fede Sito

Informazioni sui contatti

(806) 698-6400
[email protected]
Tasti di scelta rapida

Registrati
Politica
Contatti sociali

Amico Us On Facebook
Seguici su Twitter
Unisciti a noi su YouTube
Unisciti a noi su Google+
Vedere noi su Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
sicurezza del sito Web [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
聖霊
カトリック教会
9821フランク・アベニューラボック、テキサス州
(806)698-6400

検索
サーチ!
ラボックのローマカトリック教区
ほとんどの牧師プラシド・ロドリゲス、C.M.F.
ラボックの司教
ホーム
私たちに関しては
コーナーから
コミッション
若者
大人
会報
フォーム
カレンダー
祈祷
TwitterのFacebookのYoutube.com
ロザリオ十字軍
24. 9月、2016Default
_十字軍

公共広場ロザリオの十字軍のためのインテンションズ

それは、その歴史的使命を果たすことができるように、最も聖なるロザリオを通じて、私たちはアメリカの変換のために私たちの主と聖母をお願いします。正午からここに聖霊で10月15日にご参加ください – ミッドナイト私たちのように:

私たちの社会の中冒とく、冒涜と反宗教的憎悪の波を止めるために祈ります。

私たちの国の指導者たちが神の律法を尊重しようとアメリカの複雑な問題を解決するために必要な知恵と知識のために祈るであろうことを祈ります。

アメリカのマリアの汚れなき御心の緊急勝利と世界のために祈りなさい。

イエスとマリアの最も汚れなき御心の中で最も聖心に対して毎日コミットされている無数の罪のための償いのために祈ります。

カトリック教会のために祈りなさい。聖母は宣言と宣言されていない、それにその敵に対する勝利を付与することができます。

アメリカのために祈るファティマが必要です。聖母教会に彼女のサービスで増加献身と効率のための彼女の多くの恵みを与えることができます。

中絶、ポルノや同性「結婚」に終わり、神の律法に対するすべての罪のために祈ります。

私たち一人一人のために祈ります。聖母は私たちが直面する試練に耐える識別および強度を与える可能性があります。

我々の敵のために祈ります。聖母は彼らの心に触れ、それらを変換することができます。

この街で苦しむすべての人のために祈ります。聖母は彼らを慰めることがあり、それらを助け、そして彼らを聖。

瀕死のために祈ります。聖母は彼らの最後の瞬間にそれらを慰めるために急いで、それらに彼らの魂の救いのために必要な最終的な美神を付与することができます。

美徳で辛抱する人のために祈りましょう。聖母は彼らに神聖で一定の進展を付与することができます。

美徳と悪徳の間闘争と躊躇人のために祈りましょう。彼らは悪徳オーバー美徳を選択するために毎日必要な恵みを受けることができます。

それらの人の罪のために祈ります。聖母は絶望からそれらを維持し、良好なパスに戻ってそれらをもたらすことがあります。

私たちの祈りを要求した人たちの意図のために祈ります。

詳細については、および/またはあなたがこのイベントにどのように役立つかを調べるために、806.281.2413 [email protected]でLatrell Castanonまでご連絡ください

これを共有:

EmailPrint
バックホームページへ
聖霊カトリック教会

最近のフォトアルバム

教会の方針
正会員
Quinceañeras
特別なイベント
結婚式のガイドライン
リンクス
カトリックの慈善団体 – ラボックの主教区
アメリカのカトリックの娘
ラボックのカトリック教会
カトリック戦争退役軍人
キリストザ・キング大聖堂の学校
信仰で足跡
マーシーリトリートセンター
ラボックテキサスの召命教区のオフィス
レイチェル・ヴィンヤード
スカイクロス
育成センター
バチカン
信仰ウェブサイトの年

連絡先

(806)698-6400
[email protected]
ショートカット

サインイン
ポリシー
ソーシャルコンタクト

Facebook上の友人達
Twitterでフォローします
YouTubeの上で私たちに参加
Google+の上で私たちに参加
Instagramの-Lifeteenで私たちを参照してください。
著作権©2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerceデザイン
[email protected] Webサイトのセキュリティ
:)は、f

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Roh Suci
Gréja Katulik
9821 Frankford Avenue Langkawi, Langkawi District
(806)698-6400

golèk kene
Search!
The Keuskupan Of Lubbock
Paling Pandhita Plácido Rodriquez, C.M.F.
Uskup Of Lubbock
Home
Babagan awake dhewe
Saka Corner ing
komisi
Youth
Adult
Bulletin
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Perang Salib Rosary
24. September, 2016Default
_crusade

Maksud kanggo Perang Salib Public Square Rosary

Liwat paling Rosary Suci, kita takon Gusti Kita lan Our Lady kanggo konversi Amerika supaya bisa nepaki misi sajarah sawijining. Mangga gabung kita ing 15 Oktober kene ing Roh Suci saka Noon – Midnight kita:

Ndedonga kanggo mandeg ombak sacrilege, pitenah lan gething anti-agama ing masyarakat kita.

Padha ndedongaa, supaya pemimpin nasional kita bakal ngupaya kanggo ngurmati angger-angger lan ndedonga kanggo kawicaksanan lan kawruh perlu kanggo ngatasi masalah Amérika kang Komplek.

Ndedonga kanggo Triumph urgent saka Immaculate Manah Maria ing Amerika lan donya.

Ndedonga kanggo pampasan kanggo dosa kaetung kang setya dina marang Heart Sacred paling Yésus lan paling Immaculate Manah Maria ing.

Ndedonga kanggo Gréja Katulik. Muga Our Lady ngekèki kamenangan musuh sawijining, ngumumaké lan undeclared.

Ndedonga kanggo Amerika Need Fatima. Muga Our Lady ngawèhaké akeh graces dheweke kanggo tambah pengabdian lan efisiensi dheweke kanggo Gréja.

Ndedonga kanggo mburi kanggo aborsi, pornografi lan padha-jinis ‘ningkahan lan kabeh nyinggung marang Hukum Allah.

Ndedonga kanggo saben siji kita. Uga Lady Kita menehi kita pangretosan lan kekuatan kanggo tahan uji kita ngadhepi.

Ndedonga kanggo para mungsuh kita. Muga Our Lady tutul atiné lan Ngonversi.

Ndedonga kanggo kabeh sing nandhang sangsara ing kutha iki. Muga Our Lady console wong, wong-wong mau, lan nucèkaké wong.

Ndedonga kanggo dying. Uga Lady Kita enggal nulungi ing wektu sing pungkasan lan ngawèhaké wong graces final perlu kanggo kawilujengan jiwa.

Ndedonga kanggo wong-wong sing mantep ing kabecikan. Muga Our Lady ngawèhaké wong kemajengan konstan ing sajroning kasucèn.

Ndedonga kanggo wong-wong sing perjuangan lan ragu-ragu antarane kabecikan lan kosok. Uga padha nampa graces perlu saben dina kanggo milih kabecikan liwat kosok.

Ndedonga kanggo wong-wong sing dosa. Muga Our Lady kareksa saking ora kentekan niat lan Dakbalèkaké menyang path apik.

Ndedonga kanggo maksud saka wong-wong sing wis dijaluk pandongaku.

Kanggo informasi luwih lengkap lan / utawa kanggo mangerteni carane bisa bantuan karo acara iki, hubungi Latrell Castanon ing 806.281.2413 [email protected]

Share iki:

EmailPrint
bali menyang Homepage
Gréja Katulik Roh Suci

Albums Photo anyar

Kebijakan Church
Keanggotaan aktif
Quinceañeras
Events khusus
Pedoman Wedding
Links
Amal Katulik – Keuskupan Lubbock
Putri Katulik saka Amérika
Katulik Keuskupan Lubbock
Katulik Perang Veterans
Kristus The King Cathedral School
HBS Ing Iman
Mercy Retreat Center
Kantor Vocations Keuskupan Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Cross
The jalur kekancan Center
Vatikan
Taun Iman situs

Informasi Contact

(806) 698-6400
[email protected]
trabasan

Mlebu
Kebijakan
Kontak sosial

Kanca kita On Facebook
Tindakake kita On Twitter
Join Us On YouTube
Join Us On Google+
Ndeleng kita ing Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] keamanan
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್
9821 FRANKFORD ಅವೆನ್ಯೂ LUBBOCK, ಟೆಕ್ಸಾಸ್
(806)698-6400

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು
ಹುಡುಕಾಟ!
ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಡಯೊಸಿಸ್, Montgomery ಆಫ್
ಅತ್ಯಂತ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಡೋ Rodriquez, C.M.F.
ಲುಬ್ಬೊಕ್ ಬಿಷಪ್
ಮುಖಪುಟ
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
ಮೂಲೆಯಿಂದ
ಆಯೋಗಗಳ
ಯುವ ಜನ
ವಯಸ್ಕರ
ಬುಲೆಟಿನ್
ಫಾರ್ಮ್ಸ್
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು
ಟ್ವಿಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ Youtube.com
ರೋಸರಿ ಕ್ರುಸೇಡ್
24. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2016Default
_crusade

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋಸರಿ ಕ್ರುಸೇಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್

ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ರೋಸರಿ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿಷನ್ ಪೂರೈಸುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಕೇಳಿ. : ನಾವು ಮಿಡ್ನೈಟ್ – ನಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇರಲು

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ, ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ದೇವರ ಕಾನೂನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ತುರ್ತು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ವಿರುದ್ಧ ಯೇಸುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ದೈನಂದಿನ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಘೋಷಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡದ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಜಯ ನೀಡಬಹುದು.

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಾತಿಮಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೇ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನೀಡಿ.

ಗರ್ಭಪಾತ, ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗ ಮದುವೆ ‘ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವವರತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ.

ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಮೋಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನೀಡಲು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸದ್ಗುಣ ಸಾಧಿಸು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಹೋರಾಟ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು ಉಪ ಮೇಲೆ ಸದ್ಗುಣ ಆಯ್ಕೆ.

ಯಾರು ಪಾಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಹತಾಶೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಯಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ದಯವಿಟ್ಟು Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಇದನ್ನು ಹಂಚು:

EmailPrint
ಮುಖಪುಟ ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್

ಚರ್ಚ್ ನೀತಿ
ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ
Quinceañeras
ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಕೊಂಡಿಗಳು
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ – ಲುಬ್ಬೊಕ್ ಡಯಾಸಿಸ್ನ
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಡಾಟರ್ಸ್
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಡಯೊಸಿಸ್, Montgomery ಆಫ್
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ವಾರ್ ವೆಟರನ್ಸ್
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್
ನಂಬಿಕೆ ಫುಟ್ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
ಮರ್ಸಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್
ಲುಬ್ಬೊಕ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಕಚೇರಿ
ರಾಚೆಲ್ ವೈನ್ಯಾರ್ಡ್
ಸ್ಕೈ ಕ್ರಾಸ್
ಪೋಷಣೆ ಸೆಂಟರ್
ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ಫೇಯ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರ್ಷದ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

(806) 698-6400
[email protected]
ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು

ಸೈನ್ ಇನ್
ನೀತಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಂದು ಸ್ನೇಹದ ನಮ್ಮನ್ನು
Twitter ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
YouTube ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
Google+ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲು
Instagram-Lifeteen ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸ
[email protected] ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭದ್ರತಾ
🙂 ಎಫ್

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Киелі Рух
католик шіркеуі
9821 Frankford даңғылы Лаббок, Техас
(806)698-6400

мұнда іздеу
Іздеу!
Lubbock Рим-католик епархиясының
Ең Reverend Пласидо Rodriquez, C.M.F.
Lubbock епископы
үй
Біз туралы
бұрыштан
комиссиялар
жастар
ересек
бюллетень
Пішіндер
Күнтізбе
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. қыркүйек, 2016Default
_crusade

Мемлекеттік Square Rosary Крестоносцы ниет

ол өзінің тарихи миссиясын орындауға мүмкін болатындай ең қасиетті Розариндың арқылы біз Америка айырбастау үшін Раббымыз және Богоматери сұраңыз. Түстен жерде Киелі Рух қазан 15 бізге қосылуға сұраймыз – Midnight біз:

біздің қоғам ішінде святотатство, қорлық сөздері мен қарсы діни өшпенділікті толқындарын тоқтату үшін дұға ет.

біздің ұлттық басшылары Құдай заңын құрметтейді ұмтылады және Американың күрделі проблемаларды шешу үшін қажетті даналық пен білім сұрап дұға ететінін дұға.

Америкада Непорочного жүрек өзекті жеңісі және әлем үшін дұға ет.

Иса мен Мария ең Непорочного жүрегі ең қасиетті жүрек қарсы күнделікті жасалған сансыз күнәларымыз үшін өтеу үшін дұға ет.

Католик Шіркеуінің сұрап дұға ет. Біздің Lady мәлімделген және жарияланбаған, оның жаулары үстінен жеңіс бере алады.

Америка үшін дұға Фатима қажет. Біздің Lady шіркеуінің оның қызмет өсті жанқиярлығы мен тиімділігін арттыру үшін оның көптеген милости бере алады.

аборт, порнографияны және бір жынысты «неке» аяғына және Құдайдың Заңға қарсы барлық құқық бұзушылықтар үшін дұға ет.

әрқайсымыздан үшін дұға ет. Біздің Lady бізге сынақтардың төтеп бере қырағылық пен күш бере алады.

жауларымызға дұға ет. Біздің Lady жүректерін түртіп, оларды айырбастауға мүмкін.

осы қалада жапа шеккендерді сұрап дұға ет. Біздің Lady, оларға жұбаныш оларға көмектесу, оларды қасиетті мүмкін.

умиранием сұрап дұға ет. Біздің Lady олардың соңғы сәттерде оларды жұбатуға жеделдету және олардың жанын құтқару үшін қажетті соңғы приличия бере алады.

арқасында табандылықпен кім үшін дұға ет. Біздің Lady оларға қастерленуін тұрақты барысын бере алады.

арқасында мен вице арасындағы күрес және күдіктенеді кім үшін дұға ет. олар вице-ден астам адамгершілік таңдауға күн сайын қажетті приличия алуыңыз мүмкін.

кім күнә сұрап дұға ет. Біздің Lady күйініп оларды сақтап және жақсы жолға оларды қайтаруға мүмкін.

дұғаларымызға сұраған кім ниеті үшін дұға.

Қосымша ақпарат алу үшін және / немесе сіз осы оқиғамен қалай көмектесетінін анықтау үшін, 806.281.2413 [email protected] кезінде Latrell Castanon хабарласыңыз

Бұл бөлісу:

EmailPrint
Кері
Киелі Рух Католик шіркеуі

Соңғы Фотоальбомы

шіркеуі саясаты
Белсенді мүшелік
Quinceañeras
Арнайы іс-шаралар
Wedding нұсқаулар
сілтемелер
Католик Қайырымдылық – Lubbock епархиальной
Америка католик қыздары
Lubbock католик епархиясының
Католик соғыс ардагерлері
Мәсіх The King соборы мектебі
Сенімде қадамдар
Мейірімділік Retreat орталығы
Луббок Техас демалыс епархиясының басқармасы
Рахиланың Vineyard
Sky Крест
Нәрлендіретін орталығы
Ватикан
Сенім Веб-сайт жылы

Байланыс ақпараты

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Кіру
саясат
әлеуметтік Байланыс

Facebook туралы Friend Біз
Twitter орындаңыз біз
YouTube созбай бізге
Google+ созбай бізге
Instagram-Lifeteen бізге қараңыз
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce Дизайн
[email protected] сайтыңызда қауіпсіздік
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ព្រះវិហារកាតូលិក
9821 Frankford រុក្ខវិថីក្រុង Lubbock រដ្ឋ Texas
(806)698-6400

ស្វែងរកនៅទីនេះ
ស្វែងរក!
រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកភូមិភាគនៃក្រុង Lubbock
បណ្ឌិត Placido Rodriquez ច្រើនបំផុត, C.M.F.
ប៊ីស្សពរបស់ Lubbock
ទំព័រដើម
អំពីពួកយើង
ពីជ្រុង
គណៈកម្មការ
យុវជន
មនុស្សពេញវ័យ
ព្រឹត្តិបត្រ
ទម្រង់
ប្រតិទិន
ភក្ដីភាពចំពោះ
Twitter ហ្វេសប៊ុ Youtube.com
បូជនីយកិច្ច rosary
24 ខែកញ្ញា 2016Default
_crusade

គោលបំណងសម្រាប់បូជនីយកិច្ចសាធារណៈការេ Rosary

តាមរយៈការភាគច្រើនបំផុតដែលបរិសុទ្ធ Rosary យើងបានសុំព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះរបស់ Lady របស់យើងរបស់យើងសម្រាប់ការប្រែចិត្តជឿរបស់អាមេរិកដូច្នេះវាអាចបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន។ សូមចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលានៅទីនេះនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកពីពេលរសៀល – កណ្តាលយប់ដូចដែលយើងបាន:

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការបញ្ឈប់រលកនៃប្លន់វិហារពោលពាក្យប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ប្រឆាំងសាសនានៅក្នុងសង្គមរបស់យើង។

សូមអធិស្ឋានថាមេដឹកនាំជាតិរបស់យើងនឹងស្វែងរកដើម្បីគោរពដល់ក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញរបស់អាមេរិក។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះបន្ទាន់នៃថ្ផីចេសបេះដូងរបស់ម៉ារីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងលើពិភពលោក។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់សំណងសម្រាប់អំពើបាបរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តប្រចាំថ្ងៃប្រឆាំងនឹងបេះដូងពិសិដ្ឋបំផុតនៃព្រះយេស៊ូវនិងថ្ផីចេសបេះដូងបំផុតរបស់ម៉ារីនេះ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់សាសនាចក្រកាតូលិក។ អាច Lady របស់យើងផ្តល់ឱ្យវាមានជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺបានប្រកាសហើយមិនបានប្រកាសពន្ធ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អាមេរិចត្រូវការការ Fatima ។ Lady របស់យើងផ្តល់ឱ្យប្រហែលជារបស់នាងជាច្រើនសម្រាប់ការបង្ហាញនូវអ្វីដែលជាការឧទ្ទិសនិងប្រសិទ្ធភាពការកើនឡើងក្នុងការបម្រើរបស់នាងទៅសាសនាចក្រ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ចុងបញ្ចប់ការរំលូតកូនរូបអាសអាភាសនិងការភេទដូចគ្នា “”អាពាហ៍ពិពាហ៍”” និងបទល្មើសទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់យើងរាល់គ្នា។ អាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវរបស់ Lady របស់យើងនិងសមត្ថភាពវែកញែកកម្លាំងដើម្បីស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកដែលយើងជួបប្រទះ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកសត្រូវរបស់យើង។ អាច Lady របស់យើងប៉ះដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយប្រែក្លាយវា។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលទទួលរងនៅក្នុងទីក្រុងនេះ។ អាច Lady របស់យើងសម្រាលទុក្ខពួកគេ, ជួយពួកគេ, និងការញែកពួកគេ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការស្លាប់នោះ។ អាច Lady របស់យើងពន្លឿនការសំរាលទុក្ខអស់អ្នកនៅក្នុងពេលចុងក្រោយរបស់ពួកគេនិងផ្តល់អោយពួកគេបង្ហាញនូវអ្វីចុងក្រោយដែលចាំបាច់សម្រាប់សេចក្ដីសង្គ្រោះនៃព្រលឹងរបស់ពួកគេ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលខំព្យាយាមក្នុងបារមី។ អាច Lady របស់យើងផ្តល់ឱ្យពួកគេមានការរីកចម្រើនថេរនៅក្នុងការរាប់ជាបរិសុទ្ធ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូនិងការស្ទាក់ស្ទើររវាងបារមីនិងអនុប្រធាន។ សូមឱ្យពួកគេទទួលព្រះគុណចាំបាច់រៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសមានមូលដ្ឋានលើអនុ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្ដអំពើបាប។ អាច Lady របស់យើងរក្សាការពារពួកគេពីភាពអស់សង្ឃឹមហើយនាំពួកគេត្រឡប់មកវិញទៅផ្លូវល្អ។

សូមអធិស្ឋានសម្រាប់គោលបំណងនៃអ្នកទាំងនោះដែលបានស្នើសុំពាក្យអធិស្ឋានរបស់យើង។

ចំពោះការបន្ថែមនិង / ឬដើម្បីរកឱ្យឃើញពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមទាក់ទង Latrell Castanon នៅ 806.281.2413 [email protected]

ចែករំលែកនេះ:

EmailPrint
ត្រឡប់ទៅគេហទំព័រ
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារកាតូលិក

អាល់ប៊ុមរូបថតថ្មី

គោលនយោបាយសាសនាចក្រ
សមាជិកសកម្ម
Quinceañeras
ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស
គោលការណ៍ណែនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍
តំណភ្ជាប់
អង្គការសប្បុរសកាតូលិក – ភូមិភាគនៃក្រុង Lubbock
កូនស្រីកាតូលិកនៃទ្វីបអាមេរិក
កាតូលិកភូមិភាគនៃក្រុង Lubbock
អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមកាតូលិក
ព្រះគ្រិស្ដសាលាស្ដេចវិហារ
ជំហាននៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿ
មជ្ឈមណ្ឌលចង្អៀតសេចក្ដីមេត្ដាករុណា
ការិយាល័យនៃការត្រាស់ហៅភូមិភាគនៃក្រុង Lubbock រដ្ឋ Texas
រ៉ាជែលចម្ការទំពាំងបាយជូរ
ទូរទស្សន៍ Sky កាកបាទ
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំបីបាច់
ហូលី
ឆ្នាំនៃវេបសាយជំនឿ

ទំនាក់ទំនង

(806) 698-6400
[email protected]
ផ្លូវកាត់

ចូល
គោលនយោបាយ
ទំនាក់ទំនងសង្គម

មិត្តភក្តិរបស់យើងនៅលើ Facebook
តាមពួកយើងនៅលើ Twitter
ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅលើ YouTube
ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅលើ Google+
សូមមើលពួកយើងនៅលើ Instagram-Lifeteen
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
រចនាដោយ icCommerce
សន្ដិសុខគេហទំព័រ [email protected]
🙂 f

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
성령
가톨릭 교회
9821 FRANKFORD 애비뉴 러벅, 텍사스
(806)698-6400

검색
수색!
러벅의 로마 가톨릭 교구
대부분의 목사 플라시도 Rodriquez, C.M.F.
러벅의 주교

회사 소개
코너에서
위원회
청소년
성인
회보
양식
달력
영적 모임
트위터 페이스 북 Youtube.com
묵주기도 성회
24 년 9 월 2016Default
_개혁 운동

공공 광장 묵주 성전을위한기도

그것의 역사적 임무를 완수 할 수 있도록 가장 거룩한 묵주을 통해, 우리는 미국의 변환을 위해 우리의 주님과 성모님을 부탁드립니다. 정오에서 성령에 여기에 10 월 15 일에 우리와 함께하시기 바랍니다 – 자정을 우리 같이

우리 사회 내에서 정지에 대한 신성 모독, 신성 모독과 반 종교적 증오의 파도를기도하자.

우리의 국가 지도자들이 하나님의 율법을 존중하고 미국의 복잡한 문제를 해결하는 데 필요한 지혜와 지식을 위해기도 추구 할 수 있도록기도하자.

미국에서 마리아의 성모 마리아 심장의 긴급 승리와 세계를 위해기도하자.

예수의 가장 신성한 마음과 마리아의 가장 깨끗한 마음에 매일 최선을 다하고 있습니다 수많은 죄에 대한 배상을 위해기도하자.

가톨릭 교회를 위해기도하자. 우리의 레이디의 적 선언 및 선언되지 않은 이상 그에게 승리를 부여 할 수 있습니다.

아메리카위한기도는 파티마이 필요합니다. 우리의 레이디 교회에 그녀의 서비스의 증가 헌신과 효율성을 위해 그녀의 많은 은총을 부여 할 수 있습니다.

낙태, 포르노 동성 ‘결혼’에 말과 하나님의 율법에 대한 모든 범죄를 위해기도하자.

우리 각 사람을 위해기도하자. 성모님은 우리에게 우리가 직면 한 시련을 견딜 수있는 분별력과 힘을 줄 수 있습니다.

우리의 원수를 위해기도하자. 성모는 자신의 마음을 터치하고 변환 할 수 있습니다.

이 도시에서 고통받는 모든 사람들을 위해기도하자. 우리의 레이디을 콘솔있다, 그들을 도와, 그들을 거룩하게.

죽어가는기도하자. 우리의 숙녀는 마지막 순간에 그들을 위로하고 그들에게 그들의 영혼의 구원에 필요한 최종 은총을 부여 촉진 수 있습니다.

덕분에 인내하는 사람들을 위해기도하자. 우리의 레이디 그들에게 성화에 일정한 진전을 부여 할 수 있습니다.

투쟁하는 사람들을 위해기도와 미덕과 그 사이에 주저. 그들은 그 이상 미덕을 선택 매일 필요한 은혜를받을 수 있습니다.

그 사람의 죄를 위해기도하자. 우리의 숙녀는 절망에서 그들을 보존하고 좋은 경로로 그들을 다시 가져올 수 있습니다.

우리의기도를 요청한 사람들의 의도를기도하자.

자세한 내용 및 / 또는이 이벤트에 도움을 줄 수있는 방법을 찾기 위해, 806.281.2413 [email protected]에서 래트 럴 Castanon 문의하시기 바랍니다

이 공유:

EmailPrint
다시 홈페이지에
성령 가톨릭 교회

최근 사진 앨범

교회 정책
정회원
Quinceañeras
특별 이벤트
웨딩 가이드 라인
모래밭
가톨릭 자선 단체 – 러벅의 교구
미국의 가톨릭 딸
러벅의 가톨릭 교구
가톨릭 전쟁 참전 용사
그리스도 왕 성당 학교
믿음에 발자취
자비 리 트리트 센터
러벅 텍사스의 성소 교구의 사무실
레이첼의 포도밭
스카이 크로스
육성 센터
바티칸 궁전
믿음의 웹 사이트 년도

연락처 정보

(806) 698-6400
[email protected]
바로 가기

로그인
정책
사회 연락처

페이스 북에 친구 소개
트위터에 우리를 따르라
유튜브 도움이 필요하세요?
Google+에 도움이 필요하세요?
인스 타 그램 – Lifeteen에 우리를 참조하십시오
저작권 © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce에 의해 디자인
[email protected] 웹 사이트 보안
:)에프

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ruhê Pîroz
Dêra Katolîk
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

lêgerîn here
Gerr!
Roman Katolîk Diocese Of Lubbock
Herî Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Metran Of Lubbock
Xane
Çûna nava
Ji Corner
komîsyonên
Ciwanan
Gihîştî
Nasdayin
Rengdêr
Salname
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade Rosary
24. September, 2016Default
_meşa xaçî

Niyetek ji bo Crusade Public Qada Rosary

Bi rêya herî Rosary Pîroz, em Xudayê me û Lady me bipirsin ji bo veguhastina of America, da ku ew dikare mîsyona xwe ya dîrokî bi cih. Ji kerema xwe ji me re di 15’ê cotmehê de beşdarî li vê derê li Ruhê Pîroz ji Noon – Midnight ku em:

Dua ji bo rawestandin pêlan ji dikî, çêr û nefreta li dij-olî di nava civaka me de.

Dua bikin, da ku rêberên me yên neteweyî dê li rûmeta Qanûna Xwedê dua bikin û ji bo, şehrezayî û zanîna pêwîst ji bo çareserkirina pirsgirêkên aloz ya Amerîkayê.

Dua bikin, da ji bo serfirazî, bi lezgînî ji Heart zanîn ji Mary li Amerîka û cîhanê.

Dua ji bo tazmînatan ji bo ku gunehên bêhejmar ku bi rojane li dijî herî Heart Pîroz li ser Îsa û li herî zanîn Heart of Mary spartin.

Dua ji bo Dêra katolîk e. Dibe ku Lady me ev bide serkeftina ser dijminên xwe, îlankirin û berçav.

Dua ji bo Amerîka Need Fatima. Dibe ku Lady me bide dibihure û gelek wê ji bo zêdebûna pejinkarî û berhemdar di xizmeta wê xweşî hatî ferhenga Church.

Dua bikin, ji bo dawiya to kurtaj, pornoya û same-sex ‘zewacê’ û hemû sûcên li dijî Qanûna Xwedê.

Dua ji bo her yekî ji me. Dibe ku Lady me, me têgihîştina hêz û li ber we bipeyivin ji ceribandinên rû em bidin.

Dua ji bo dijminên me. Dibe ku Lady me deyne ser dilê xwe û misilmankirina wan.

Dua bikin, da ji bo hemû kesên ku di vî bajarî de bikişîne. Dibe ku Lady me dilê wan, alîkariya wan, û pîroz ji wan re.

Dua ji bo mirinê bû. Dibe ku Lady me dilezînin da ku ji ber di demên xwe û li dibihure û dawî pêwîst ji bo rizgariya canê xwe bide wan.

Dua bikin, ji bo wan kesên ku li dilpakiyê de sebir bikin. Dibe ku Lady me ji wan re pêşketina berdewam pîrozî bide.

Dua bikin, da ji bo hemû kesên ku têkoşîn û dudilî di navbera fezîletê û Cîgirê. Dibe ku ew her roj li dibihure û pêwîst bistîne ji bo hilbijartina mercî de li ser cîgirê.

Dua bikin, ji bo wan kesên ku guneh. Dibe ku Lady me parastina wan ji bêhêvîtiyê û wan dîsa bîne rêya baş.

Dua ji bo ku niyeta wan ên ku ji duayên me xwest.

Bike bo zaniyarîy zortir û / an jî bibînin ku çawa hûn dikarin bi vê bûyerê re alîkarî, ji kerema xwe têkilî Latrell Castanon li 806.281.2413 [email protected]

Share this:

EmailPrint
back to Homepage
Church Ruhê Pîroz katolîk

Photo Albums dawî

Policy Church
Dê bime hevkar Active
Quinceañeras
Events taybet
Guidelines Wedding
Links
Charities katolîk – Diocese ji Lubbock
Keçên katolîk ya Amerîkayan li
Katolîk Diocese ji Lubbock
Katolîk Veterans War
Mesîh The King School Katedrala
Rêçên di baweriyê de
Navenda Retreat Mercy
Office of Vocations Diocese ji Lubbock Texas
Vineyard Rachel da
Sky Cross
Navenda jihevfêmkirin
Vatîkan
Sal ji Bawerî Website

Information Contact

(806) 698-6400
[email protected]
kineriyên

Têketin
Tektîk
civakî Têkilî

Hevalê xwe re bişîne Us On Facebook
Follow Us Li ser Twitter
Join Us Li ser YouTube
Join Us Li ser Google+
me bibînin li ser Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
ewlekariyê malpera [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ыйык Рух
католик чиркөөсү
9821 Frankford Avenue Даллас, Техас
(806)698-6400

бул жерде издөө
Издөө!
Рим-католик Diocese Of Лаббок
Көпчүлүк Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Лаббок
үй
Биз жөнүндө
бурчка чейин
комиссиялар
жаштар
бойго жеткен
бюллетень
түрлөрү
календарь
аземдер
Twitter Facebook Youtube.com
теспе Crusade
24-сентябрда, 2016Default
_crusade

Коомдук Square Rosary кресттүүлөр үчүн ниет

көбү Ыйык теспе аркылуу, биз анын тарыхый миссиясын аткаруу үчүн, Америка кайра үчүн Раббибиз жана биздин айым сурашат. Сураныч Руки Ыйык Рух жерде October 15 бизге кошулуп – түн катары биз:

бир аялдама үчүн биздин коомдо ичинде кордогон, акарат жана динге каршы жек толкундарын сыйынгыла.

биздин улуттук лидер Кудайдын мыйзамын урматтап, Американын татаал маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон акылмандык менен билим дуба аракет деп сыйынгыла.

Америкада Мариямдын Immaculate жүрөктүн тез салтанат жана дүйнө үчүн сыйынгыла.

Иса абдан ыйык жүрөк менен Мариямга көп Immaculate Heart каршы күн сайын жасаган жаткан сансыз күнөөлөрү үчүн качан курмандык үчүн сыйынгыла.

Католик чиркөөсүнүн үчүн сыйынгыла. Биздин Lady аны душмандарынан жарыяланган жана таймаш салып бере алат.

Америка үчүн дуба Fatima керек. Биздин Lady чиркөөсүнө анын кызмат жогорулаган арноо жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн, анын көп ырайымды бере алат.

алдыруу үчүн аягына үчүн сыйынгыла, көрүп жана бир жыныстагы «нике» жана Кудайдын мыйзамына каршы бардык укук бузуулар.

ар бирибиз үчүн сыйынгыла. Мүмкүн Биздин Lady бизге туш болгон сыноолорго туруштук берүүгө акылмандык жана күч-кубат берет.

Биздин душмандар үчүн сыйынгыла. Биздин Lady алардын жүрөгүн козгоп, аларды кайра алышы мүмкүн.

Бул шаарда бардык жапа чеккендерге үчүн сыйынгыла. Биздин Lady, жубатуу, мүмкүн, аларга жардам берет, аларды ыйыкта.

өлүмү үчүн сыйынгыла. Биздин Lady, акыркы мөөнөттөрдө, аларды сооротом, аларга өз өмүрүн куткаруу үчүн зарыл болгон акыркы ырайымды берүүгө шашкан мүмкүн.

негизинде туруктуулук үчүн сыйынгыла. Биздин Lady аларга ыйыктоочу дайыма ийгилик бериши мүмкүн.

күрөшүп үчүн сыйынгыла жана изгилик менен көнүмүшкө ортосунда олку-солку болгон. Алар жаман үстүнөн артыкчылыгын тандоо үчүн күн сайын керектүү ырайымды кабыл алат.

кылган күнөөсү үчүн сыйынгыла. Биздин Lady үзүп, аларды сактоо жана жакшы жолго кайра алып келем мүмкүн.

тиленүүлөрүбүзгө талап кылгандардын ниети үчүн сыйынгыла.

Көбүрөөк маалымат алыш үчүн жана / же Сиз бул окуя менен кантип жардам бере аларыбызды билүү үчүн, сураныч, Latrell Castanon байланыш 806.281.2413 [email protected] боюнча

Муну менен бөлүшүү:

EmailPrint
кайра Азаттык үчүн
Ыйык Рух-католик чиркөөсү

Акыркы Сүрөт Albums

Church Policy
активдүү Катышуучу
Quinceañeras
атайын Events
Wedding колдонмо
шилтемелер
Католик Кайрымдуулук – Лаббок гулдору
Түндүк жана Түштүк Американын Католик кыздары
Лаббок католик Diocese
Католик согуш ардагерлеринин
Машаяк Падыша Cathedral мектеби
Изи менен ишеним
Mercy Retreat борбору
Даллас Техас Vocations епрхиясыны Office
Рахилдин Vineyard
Sky Cross
өстүрүүнүн Center
Vatican
Ишеним сайты жыл

Байланыш маалымат

(806) 698-6400
[email protected]
жарлыктар

Кирүү
саясат
коомдук байланыштар

Досу Биз жөнүндө Facebook
Тууралуу тасма
YouTube бизге кошулуу
Бизге кошулуп, Google+
Instagram-Lifeteen бизди көрүп,
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce менен дизайн
[email protected] сайты коопсуздук
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ
ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິກ
9821 ແຟ Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

ຄົ້ນຫາຢູ່ທີ່ນີ້
ຄົ້ນຫາ!
The Roman Catholic ສັງຄະມົນທົນຂອງ Lubbock
ທີ່ສຸດ Reverend Placido Rodriquez, C.M.F.
ອະທິການຂອງ Lubbock
ຫນ້າທໍາອິດ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ຈາກແຈ
ຄະນະກໍາມະ
ຊາວຫນຸ່ມ
ຜູ້ໃຫຍ່
ຂ່າວ
ຮູບແບບ
ປະຕິທິນ
ການອຸທິດຕົນ
Twitter ເຟສບຸກ Youtube.com
Crusade Rosary
24 ກັນຍາ, 2016Default
_crusade

ຈຸດປະສົງສໍາລັບການ Crusade Public Square Rosary

ໂດຍຜ່ານການບໍລິສຸດ Rosary ທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຂອງພວກເຮົາ Lady ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງອາເມລິກາໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າມັນປະຕິບັດພາລະກິດປະຫວັດສາດຂອງຕົນ. ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາໃນວັນທີ 15 ຕຸລານີ້ທີ່ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດຈາກ Noon – ເວລາທ່ຽງຄືນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາ:

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບການຢຸດການຄື້ນຟອງຂອງ sacrilege, ການຫມິ່ນປະຫມາດແລະຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຕ້ານທາງສາສະຫນາພາຍໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ອະທິຖານວ່າຜູ້ນໍາລະດັບຊາດຂອງພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂອງພຣະເຈົ້າແລະອະທິຖານສໍາລັບການສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະລັບສັບຊ້ອນຂອງອາເມລິກາ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບໄຊຊະນະການອັນຮີບດ່ວນຂອງ Immaculate ຫົວໃຈຂອງນາງມາຣີໃນອາເມລິກາແລະໂລກ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບການຊ່ອມແຊມສໍາລັບບາບ countless ທີ່ໄດ້ສັນຍາປະຈໍາວັນຕໍ່ຫົວໃຈທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດຂອງພຣະເຢຊູແລະທີ່ຫົວໃຈ Immaculate ຂອງການຖາມ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິກ. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາປະທານໃຫ້ມັນເຊື່ອໃນໄລຍະສັດຕູຂອງຕົນ, ໄດ້ປະກາດແລະບໍ່ໄດ້ປະກາດ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບອາເມລິກາຈໍາເປັນຕ້ອງ Fatima. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະຄຸນຈໍານວນຫຼາຍຂອງນາງສໍາລັບການອຸທິດຕົນເພີ່ມຂຶ້ນແລະປະສິດທິພາບໃນການຮັບໃຊ້ຂອງສາດສະຫນາຈັກ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບທີ່ສຸດການເອົາລູກອອກ, ຮູບພາບລາມົກແລະເພດດຽວກັນແຕ່ງງານ, ແລະການກະທໍາຜິດທັງຫມົດຕໍ່ຕ້ານກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບແຕ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາ. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາແນມເບິ່ງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະທົນການທົດລອງທີ່ເຮົາປະເຊີນ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບສັດຕູຂອງພວກເຮົາ. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສໍາພັດໃຈຂອງພວກເຂົາແລະປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບທຸກຄົນຜູ້ທີ່ທົນທຸກຢູ່ໃນນະຄອນນີ້. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາປອບໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບການເສຍຊີວິດໄດ້. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາ hasten ກັບສະດວກສະບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພຣະຄຸນສຸດທ້າຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບຜູ້ທີ່ພາກພຽນໃນຄຸນງາມຄວາມດີ. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຊໍາລະ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ແລະລັ່ງເລລະຫວ່າງຄຸນງາມຄວາມດີແລະຮອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະວັນທີ່ຈະເລືອກເອົາຄຸນງາມຄວາມດີໃນໄລຍະຮອງ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດ. ອາດຈະ Lady ຂອງພວກເຮົາປົກປັກຮັກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກການເປັນຫ່ວງແລະເອົາມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ດີ.

ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີກໍລະນີນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Latrell Castanon ທີ່ 806.281.2413 [email protected]

ສ່ວນແບ່ງນີ້:

EmailPrint
ກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດ
ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິກຍານບໍລິສຸດພຣະວິນຍານ

ອັນລະບັ້ມຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາ

ນະໂຍບາຍສາດສະຫນາຈັກ
ສະມາຊິກມີການເຄື່ອນໄຫວ
Quinceañeras
ເຫດການພິເສດ
ຂໍ້ແນະນໍາ Wedding
ການເຊື່ອມຕໍ່
ກາໂຕລິກອົງກອນ – ສັງຄະມົນທົນຂອງ Lubbock
ລູກສາວຂອງກາໂຕລິກຂອງອາເມລິກາ
ກາໂຕລິກ diocese ຂອງ Lubbock
ກາໂຕລິກ Veterans ສົງຄາມ
ພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ວິຫານໂຮງຮຽນ
Footsteps ໃນສັດທາ
Center Retreat ຄວາມເມດຕາ
ຫ້ອງການຂອງວິຊາຊີບສັງຄະມົນທົນຂອງ Lubbock Texas
Rachel ຂອງ Vineyard
Sky Cross
ສູນບໍາລຸງ
Vatican
ປີຂອງເວັບໄຊທ໌ Faith

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

(806) 698-6400
[email protected]
ລັດ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ນະໂຍບາຍ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງສັງຄົມ

ຫມູ່ເພື່ອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຟສບຸກ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter
ເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ YouTube
ເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາກ່ຽວກັບກູໂກພລາສ
ເບິ່ງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Instagram, Lifeteen
ລິຂະສິດ© 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
ການອອກແບບໂດຍ icCommerce
ຄວາມປອດໄພເວັບໄຊທ໌ [email protected]
🙂 f

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
spiritus Sanctus
Catholic Church
(IX)DCCCXXI Frankford Avenue Lubbock, Texas,
(806)698-6400

quaerite hic
Search!
Diocese of The Roman Lubbock
Reverendissimo Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
domum
De nobis
Ab angulo
Commissionum
iuvenis
Adult
Acta
Forms
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosarium Peregrinus
September 24, 2016Default
_crusade

Rosarii publicae intentiones Square Peregrinus

Per sanctissimi Rosarii Beatae Mariae Virginis in convertendo Dominum nostrum precamur ut impleat historicum Americae propagent. Placere nos coniunge Meridiem Spiritu Sancto hic 15 Octobris – ut noctis:

Fluctus statur pro sacrilegio blasphemia et religioni in societate odio.

Pro lege Dei nostri et principes consulerent honorare volebant pro sapientia et scientia oportet solvere quaestiones de complexu.

Ora pro triumpho urgente Immaculati Cordis Mariae Americae mundi.

Rogate quae ad satisfaciendum pro innumerabilibus peccatis quae committuntur contra quotidie sacratissimum Cor Iesu atque Immaculati Cordis Mariae.

Ora pro Ecclesia Catholica. Domina nostra praestare victoriam super hostes suos, et annuntiaverunt declaratam.

R. Ora pro America opus. Domina nostra dona gratiarum multo maior efficacia in servitium Ecclesiae dedicationem.

Finem pro abortione dolor et eiusdem sexus matrimonium et universa delicta contra legem Dei.

Ora pro nobis. Domina nostra vi resistere discretionis examine nos existimamus.

Orare pro inimicis nostris. Et convertet cor nostrum Domine tangeret illos.

Pro iis qui in hac civitate. Consolantur Domina nostra, auxilium et sanctificavit oleo.

Ora pro nobis mortuus est. Domina nostra festinare supremis et dextram dederis ut consolarentur eas de necessitate salutis animarum gratiam finalem.

Orate pro virtute perseveret. Beatae Mariae semper profectum, ut det illis in sanctificationem.

Orate pro dubitat pugnare inter virtutem et vitium. Necessarium, ut recipiant in gratiam omni die ad eligendum virtute in vitium.

Ora pro peccato. Domina nostra servare eos illuc et convertam eos ad desperationem semitam bonam.

Rogate quae ad intentionem eorum qui nostris precibus postulamus.

Nam dui et / vel cum res considerare quid possis, commodo at Latrell Castanon [email protected] 806.281.2413

Participes:

EmailPrint
Back to homepage
Catholica Ecclesia, Spiritu Sancto

Recent Photo Album

Ecclesia Policy
active membership
Quinceañeras
Praecipua Events
Guidelines Nuptialis
Links
Catholica Eleemosynaria – Dioecesis Lubbock
Filiae catholicae Americae
Diocese of Catholic Lubbock
Veterani bellum catholicam
Christus rex School
Vestigia in fide
Misericordia Retreat Center
R. Officium dioecesis Dana Texas
Rachel vineam
Caelum Crucis
Amplificatio Center
Concilium Vaticanum
Annus Fidei Website

Contact

(DCCCVI) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Inscribe
Policy
inire

Amicus nobis in Facebook
Follow us on Twitter
Join us on YouTube
Join us in Google+
Ecce nos Instagram, Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
By icCommerce
[email protected] website securitas
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Svētais Gars
katoļu baznīca
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

meklēt šeit
Meklēt!
Romas katoļu diecēzes Lubbock
Lielākā daļa godājams Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Bīskaps Lubbock
Mājas
Par mums
No Corner
komisijas
jaunatne
pieaugušo
biļetens
veidlapas
kalendārs
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
rožukronis Crusade
24. septembrī 2016Default
_crusade

Nodomi Publisko Square Rožukroņa Crusade

Caur visvairāk Svētā Rožukroņa, mēs lūdzam mūsu Kunga un Dievmāti pārveidošanai Ameriku, lai tā varētu izpildīt savu vēsturisko misiju. Lūdzu pievienoties mums 15. oktobrī šeit Svētā Gara no pusdienlaika – pusnakts kā mēs:

Lūdziet par pieturas viļņi zaimošana, zaimošanu un anti-reliģisko naidu mūsu sabiedrībā.

Lūdziet, lai mūsu valstu vadītāji centīsies godu Dieva likumu un lūgt par gudrību un zināšanas, kas nepieciešamas, lai risinātu Amerikas sarežģītas problēmas.

Lūdzieties par steidzami triumfa Bezvainīgās Sirds Marijas Amerikā un pasaulē.

Lūdzieties par atlīdzību par neskaitāmajiem grēkiem, kas izdarīti katru dienu pret vissvētāko Jēzus Sirds un visvairāk Bezvainīgās Marijas Sirdī.

Lūdzieties par katoļu baznīcas. Var Dievmāte piešķirt tai uzvaru pār saviem ienaidniekiem, oficiālās un neoficiālās.

Lūdzieties par Ameriku Nepieciešams Fatima. Var Dievmāte piešķirt viņai daudz žēlastības, lai palielinātu centību un efektivitāti viņas kalpošanu Baznīcā.

Lūdzieties par izbeigt abortiem, pornogrāfiju un viendzimuma “”laulības”” un visiem nodarījumiem pret likumu Dieva.

Lūdziet par katru no mums. Var Dievmāte dod mums izpratni, un spēku, lai izturētu pārbaudījumus, ar kurām saskaramies.

Lūdziet par mūsu ienaidniekiem. Var Dievmāte pieskarties savas sirdis un pārvērst tos.

Lūdzieties par visiem tiem, kas cieš šajā pilsētā. Var Dievmāte mierinātu tos, palīdzēt viņiem, un svētīt tos.

Lūdzieties par mirstošiem. Var Dievmāte paātrināt, lai mierinātu tos savos pēdējos brīžos un piešķirt tiem gala žēlastības nepieciešamos glābšanai viņu dvēseles.

Lūdzieties par tiem, kuri neatlaidīgi dēļ. Var Dievmāte piešķirt tiem pastāvīgu progresu svētdarīšana.

Lūdzieties par tiem, kas cīnās un vilcināties starp tikumību un netikumu. Lai viņi saņem nepieciešamās žēlastības katru dienu izvēlēties tikumību pār netikumu.

Lūdziet par tiem, kas grēku. Var Dievmāte saglabātu tos no izmisuma un nodotu viņus atpakaļ uz labu ceļu.

Lūdziet par nodomiem, kas ir pieprasījuši mūsu lūgšanām.

Lai iegūtu vairāk informācijas un / vai, lai uzzinātu, kā jūs varat palīdzēt ar šo notikumu, lūdzu, sazinieties ar Latrell Castanon pie 806.281.2413 [email protected]

Dalīties ar šo:

EmailPrint
Atpakaļ uz sākumlapu
Svētais Gars katoļu baznīca

Nesenie Foto albumi

baznīca politika
Active Dalība
Quinceañeras
Īpaši notikumi
Kāzu vadlīnijas
saites
Katoļu Charities – bīskapija Lubbock
Katoļu meitas Amerikā
Katoļu bīskapija Lubbock
Katoļu kara veterānu
Kristus Karaļa katedrāle skola
Footsteps ticībā
Mercy Retreat Center
Biroja aicinājumiem bīskapija Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Cross
Audzināšanas centrs
Vatikāns
Gads Faith Website

Kontaktinformācija

(806) 698-6400
[email protected]
saīsnes

Ielogoties
politika
sociālie kontakti

Draugs mums Facebook
Sekojiet mums Twitter
Pievienojies mums YouTube
Pievienojies mums Google+
Redzēt mūs par Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] mājas drošības
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Šventoji Dvasia
katalikų bažnyčia
9821 Frankford Avenue Lubbock, Teksasas
(806)698-6400

ieškoti čia
Paieška!
Romos katalikų vyskupija Lubbock
Didžiai gerbiamam Plácido Rodriquez, C.M.F.
Vyskupas Lubbock
Namai
Apie mus
Nuo kampelis
komisiniai
jaunimas
suaugęs
biuletenis
formos
kalendorius
Devotionals
“”Twitter”” Facebook Youtube.com
Rožinis žygis
24. rugsėjo 2016Default
_crusade

Ketinimus Viešųjų aikštė Rožinio kryžiaus žygis

Per Švenčiausiosios rožinio, mes prašome mūsų Viešpaties ir Dievo Motinos už Amerikos pertvarkymo taip, kad jis gali įvykdyti savo istorinę misiją. Prašome prisijungti prie mūsų spalio 15 čia Šventosios Dvasios nuo vidurdienio – Midnight kaip mes:

Melskis už sustabdyti šventvagystė, šventvagystę ir kovos su religine neapykanta bangos per mūsų visuomenėje.

Melskitės, kad mūsų nacionaliniai lyderiai sieks pagerbti Dievo įstatymas ir melskitės už išminties ir žinių, reikalingų spręsti Amerikos sudėtingas problemas.

Melskitės už skubų triumfo Nekaltosios Marijos Širdies Amerikoje ir pasaulyje.

Melskitės už už nesuskaičiuojamų nuodėmes, kurie padaromi kasdien nuo labiausiai Jėzaus Širdies ir labiausiai Nekaltosios Marijos Širdies atlyginimo.

Melskitės už Katalikų Bažnyčios. Gali Dievo Motinos suteikti jai pergalę prieš savo priešus, deklaruotų ir nedeklaruotus.

Melskitės už Amerikos Reikia Fatima. Gali Dievo Motinos suteikti jai daug malonių padidėjusio atsidavimą ir efektyvumą savo tarnybos prie bažnyčios.

Melskitės už pabaigoje abortus, pornografijos ir tos pačios lyties “”santuokos”” ir visus nusikaltimus prieš Dievo įstatymą.

Melskis už kiekvieną iš mūsų. Gali Dievo Motinos mums įžvalgumo ir tvirta, kad atlaikytų išbandymus, su kuriais susiduriame.

Melskitės už mūsų priešus. Gali Dievo Motinos paliesti jų širdis ir juos konvertuoti.

Melskitės už visus tuos, kurie kenčia šiame mieste. Gali Our Lady konsolės juos, padėti jiems ir pašventintų juos.

Melskitės už mirtį. Gali Our Lady skubu paguosti juos į savo paskutinės akimirkos ir suteikti jiems galutinius malonių, reikalingų jų sielų išganymo.

Melskitės už tuos, kurie atkakliai pagal. Gali Dievo Motinos suteikti jiems nuolat pažangą pašventinimo.

Melskitės už tuos, kurie kovoja ir nesiryžta tarp dorybės ir ydos. Tegu jie gauti reikiamus malones kasdien pasirinkti dorybę per atvirkščiai.

Melskitės už tuos, kurie nuodėmę. Gali Our Lady išsaugoti juos nuo nevilties ir pareikšti juos atgal į gerą kelią.

Melskis už tuos, kurie prašė mūsų maldas ketinimus.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir / ar sužinoti, kaip galite padėti su šio renginio, susisiekite su Latrell Castanon ne 806.281.2413 [email protected]

Pasidalinti:

EmailPrint
Grįžti į titulinį puslapį
Šventoji Dvasia katalikų bažnyčia

Naujausi Nuotraukų albumai

bažnyčia politika
aktyvus Narystė
Quinceañeras
Specialūs renginiai
Vestuvių gairės
saitai
Katalikų labdaros – vyskupija Lubbock
Katalikų dukros Amerikoje
Katalikų vyskupija Lubbock
Katalikų karo veteranų
Kristaus Karaliaus katedra mokykla
Pėdomis tikėjimu
Gailestingumas Retreat Center “”
Biuro pašaukimų vyskupija Lubbock Texas
Rachelės vynuogynas
dangus Kryžiaus
Ugdymas centras
Vatikanas
Metai Tikėjimo Interneto svetainė

Kontaktinė informacija

(806) 698-6400
[email protected]
Nuorodos

Prisijungti
politika
socialiniai Kontaktai

Draugas us on facebook
Atlikite mus twitter
Prisijunkite prie mūsų “”YouTube””
Prisijunkite prie mūsų “”Google+””
Pas mus ant Instagram-Lifeteen
Autorinės teisės © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Dizainas icCommerce
[email protected] svetainė saugumas
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Hellege Geescht
kathoulescher Kierch
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

Sich hei
Sich!
Der kathoulescher Diözes Lubbock
Déi meescht Weisou Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bëschof vu Lubbock
Home
Iwwer eis
Vun der Corner
Kommissiounen
Dëschtennis
erwuessener
Bulletin
Formen
Kalenner
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Mee Kräizzuch
24. September, 2016Default
_crusade

Virsätz fir d’Ëffentlech Square Mee Kräizzuch

Duerch déi Helleg Mee, froen mir Eis Här an Our Lady fir den Ëmbau vun Amerika sou datt et hir historesch Missioun erfëllen kann. Sot eis op 15. Oktober hei um Hellege Geescht aus Mëtteg – Mëtternuecht wéi mir:

Biede fir en Arrêt de Wellen vun sacrilege, gelästert an anti-reliéis Haass an eiser Gesellschaft.

Zitéiert, datt eis national Cheffen Gott d’Gesetz a biet fir d’Wäisheet an Wëssen noutwendeg ze léisen Amerika d’komplex Problemer zu Éiere géif sichen.

Biede fir d’dréngend beieneen souguer Heart vu Maria an Amerika an d’Welt.

Biede fir d’reparation fir d’te Sënnen deen Dag géint déi Jesu vum Jesus an déi souguer Heart vun Mary engagéiert sinn.

Biede fir d’kathoulesch Kierch. Victoire Eis Lady heimat et iwwer hire Feinden, deklaréiert a Schwaarzaarbecht Mee.

Biede fir de Amerika braucht Fatima. Eis Lady un der Kierch Mee hatt vill Bléi fir déi fräi Engagement an Efficacitéit an hirem Service gewähren.

Biede fir d’Enn ze Ofdreiwung, klaut an selwecht-Sex “”Bestietnis”” an all Beleidegungen géint d’Gesetz vu Gott.

Biede fir all ee vun eis. Eis Lady ginn eis Niveau erof a Kraaft Mee d’Prozesser ze halen mir Gesiicht.

Biet fir eis Feinden. Mee si hir Häerzer Eis Lady upaken an geflunn.

Biede fir all déi, déi an dëser Stad leiden. Mee si Eis Lady erweidert, ze motivéieren, a si sanctify.

Biede fir d’Stierwen. Eis Lady hasten hinnen an hire leschte Momenter Mee zu Confort an hinnen d’Finale Bléi néideg fir d’Rettung vun hire Séilen gewähren.

Biet fir déi, déi an ergräift persevere. Eis Lady hinnen konstant Fortschrëtter an duergaangen Mee gewähren.

Biet fir déi, déi am Kampf an fäert tëscht ergräift an emgedréint. Mee si kréien all Dag déi néideg Bléi ergräift iwwer Vize ze wielen.

Biet fir déi, déi Sënn. Eis Lady hinnen aus ausgebrach Mee erhaalen an se un de gudde Wee bréngen zréck.

Biede fir d’Intentiounen vun deenen, déi eis Gebieder gefrot hunn.

Fir méi Informatiounen an / oder eraus ze fannen wéi Dir mat dësem Evenement hëllefe kann, da mellt Latrell Castanon um 806.281.2413 [email protected]

Deelen dëst:

EmailPrint
zréck ze Homepage
Hellege Geescht kathoulescher Kierch

Rezent Photo Albumen

Kierch Policy
aktiv Zougehéieren
Quinceañeras
Special Events
Hochzäit ageschafft
Linken
Kathoulesch karitativ – Diözes Lubbock
Kathoulesch Duechtere vun der vergiessen
Kathoulescher Diözes Lubbock
Kathoulesch Krich Veterans
Christus De Kinnek Kathedral School
Spass Am Glawen
Mercy Réckzuch Center
Office vum Papp Diözes Lubbock Texas
Rachel d’Vineyard
Sky Kräiz
D’soziaalt Center
Vatikan
Joer vum Glawen Site

Kontakt-Informatioun

(806) 698-6400
[email protected]
Kierzel

Umellen
Politik
sozial Kontakter

Friend eis op Facebook
Verfolleg eis op Twitter
Eis Op YouTube
Eis Op Google+
Gesinn eis op Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design vun icCommerce
[email protected] Websäit Sécherheet
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Светиот Дух
Католичката црква
9821 Frankford Avenue Lubbock, Тексас
(806)698-6400

пребарување овде
Барај!
Римокатоличката епархија Lubbock
Високопреосветениот Пласидо Rodriquez, C.M.F.
Епископ Lubbock
Насловна
за нас
Од аголот
комисии
Младина
возрасни
билтен
форми
календар
Devotionals
Твитер Фејсбук Youtube.com
бројаница крстоносна војна
24. септември, 2016Default
_crusade

Намери за крстоносна војна на јавниот плоштад броеница

Преку Пресвета броеница, бараме нашиот Господ и Богородица за конверзија на Америка, така што тоа може да ја исполни својата историска мисија. Ве молиме да ни се придружат на 15 октомври тука во Светиот Дух од пладне – полноќта како ние:

Молете се за крај на брановите на сквернавење, богохулење и анти-религиозна омраза во нашето општество.

Молете се дека нашите национални лидери ќе се обидат да го почитуваат Божјиот закон и се молат за мудрост и вештини потребни за решавање на комплексни проблеми на Америка.

Молете се за итна триумф на Непорочното срце на Марија во Америка и во светот.

Молете се за отштета за безбројни гревови, кои се посветени на ден против повеќето Пресвето срце Исусово и повеќето Непорочното срце на Марија.

Молете се за Католичката црква. Може Пресвета Богородица да му го додели победа над своите непријатели, прогласи и непријавени.

Молете се за Америка треба Фатима. Може Пресвета Богородица даде својот многу елегантност за зголемување на посветеноста и ефикасност во служба нејзиниот кон Црквата.

Молете се за крајот на абортус, порнографија и од ист пол брак “”и сите дела против законот Божји.

Молете се за секој од нас. Може Пресвета Богородица ни даде расудување и сила да го издржат искушенијата со кои се соочуваме.

Се молиме за нашите непријатели. Може Пресвета Богородица ги допре нивните срца и да ги конвертирате.

Молете се за сите оние кои страдаат во овој град. Може Пресвета Богородица ги утеши, да им помогне и да ги осветува.

Молете се за умирање. Може Пресвета Богородица побрзам и да ги утеши во последните моменти и им го даде конечниот елегантност неопходно за спасението на својата душа.

Молете се за оние кои се истрае во доблест. Може Пресвета Богородица им додели постојан напредок во посветувањето.

Молете се за оние кои се борат и се двоуми меѓу доблеста и порокот. Може да ги добиваат потребните елегантност секој ден да се избере врз основа во текот порок.

Молете се за оние што гревот. Може Пресвета Богородица ги зачува од очај и да ги врати на добар пат.

Молете се за намерите на оние кои ги бара нашите молитви.

За повеќе информации и / или за да дознаете како може да помогне со овој настан, ве молиме контактирајте Latrell Castanon во 806.281.2413 [email protected]

Сподели ја оваа:

EmailPrint
врати се на почетокот
Светиот Дух Католичката црква

Последни Фото Албуми

Политика црква
активен член
Quinceañeras
Специјални настани
Упатство свадба
линкови
Католичките хуманитарни организации – Епархија Lubbock
Католичката Ќерките на Америка
Католичката бискупија во Lubbock
Католичката воени ветерани
Христос катедралата Училиште кралот
Стапките на верата
Милоста Повлекување центар
Канцеларијата на Струки епархија Lubbock Тексас
Хавана Рашела
Скај крст
Центарот Негување
Ватикан
Година на верата веб-страница

Контакт информации

(806) 698-6400
[email protected]
кратенки

Најави се
политика
социјални контакти

Пријател нас на Фејсбук
Следете не на Twitter
Придружете ни се на YouTube
Придружете ни се на Google +
Види ни на Instagram-Lifeteen
Авторски права © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Дизајн на icCommerce
[email protected] безбедност веб-сајт
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Fanahy masina
Fiangonana Katolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

karohy eto
Search!
Ny katolika diosezin’i Lubbock
Indrindra Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Momba anay
Avy amin’ny Corner
Commissions
tanora
Adult
Bulletin
Forms
Calendar
fivoriana fampaherezam-panahy
Twitter Facebook Youtube.com
sapile Kroazada
24. Septambra, 2016Default
_crusade

Mamitaka ny Public Square sapile Kroazada

Amin’ny alalan’ny sapile Masina indrindra, mangataka ny Tompo sy ny Lady noho ny fiovam-po ny Amerika dia mba hanatanteraka ny iraka manan-tantara. Mba hiaraka aminay Oktobra faha-15 eto amin’ny Fanahy Masina avy Noon – Hiakan’ny rehefa:

Mivavaha ho hampitsahatra ny onjan-mandroba tempoly ihany, fitenenan-dratsy sy ny anti-pivavahana ao amin’ny fiaraha-monina ny fankahalana.

Mivavaha fa ny mpitondra no mitady ny hanome voninahitra ny Lalàn’Andriamanitra, ary mivavaka mba hahazo ny fahendrena sy ny fahalalana ilaina mba hamaha olana sarotra Amerika.

Mivavaha ho an’ny maika ny fandresena ny Immaculate Fo Maria any Amerika sy izao tontolo izao.

Mivavaha ho an’ny fanonerana noho ny fahotana maro izay manolo-tena isan’andro manohitra ny masina indrindra Fo ‘i Jesoa sy ny tena Immaculate Fo Maria.

Mivavaha ho an’ny Eglizy Katolika. Enga anie ny Lady omeo fandresena ny fahavalony, nanambara sy undeclared.

Mivavaha ho an’ny Amerika Mila Fatima. Enga anie ny Lady hanome azy fahasoavana maro ho amin’ny fanoloran-tena bebe kokoa sy ny asa lehibe eo amin’ny ny fanompoany ny Fiangonana.

Mivavaha ho ny farany ny fanalan-jaza, sary vetaveta sy ny mitovy taovam-pananahana ‘ny fanambadiana “”, ary fandikan-dalàna rehetra manohitra ny Lalàna’ Andriamanitra.

Mivavaha ho an’ny tsirairay amintsika. Enga anie ny Lady hanome antsika ny fahaiza-manavaka sy ny hery hanohitra ny fitsapana atrehantsika.

Mivavaha ho ny fahavalontsika. Enga anie ny Lady hikasika ny fony sy niova fo azy ireo.

Mivavaha ho an’izay rehetra mijaly ao amin’ity tanàna ity. Enga anie ny Lady hampionona azy, manampy azy ireo, ka manamasina azy.

Mivavaha ho ny faty. Enga anie ny Lady faingana mba hampionona azy ny fotoana farany ary hanome azy ireo ny farany fahasoavana ilaina ho amin’ny famonjena ny fanahiny.

Mivavaha ho an’ireo izay maharitra amin’ny hatsaran-toetra. Enga anie ny Lady hanome azy ireo tsy tapaka ny fandrosoana amin’ny fahamasinana.

Mivavaha ho an’ireo izay miady mafy sy nisalasala eo amin’ny hatsaram-panahy sy ny lefitra. Enga anie izy ireo mandray ny fahasoavana ilaina isan’andro mba hifidy ny hatsaran-toetra ny lefitra.

Mivavaha ho an’ireo izay manota. Enga anie ny Lady miaro azy ireo amin’ny famoizam-po sy hitondra azy ireo hiverina ho any amin’ny lalana tsara.

Mivavaha ho an’ny fikasany ‘ireo izay efa nangataka ny vavaka ataontsika.

Raha mila fanazavana fanampiny sy / na mba hahitana ny fomba ahafahanao manampy amin’ny hetsika ity, dia mifandraisa amin’ny 806.281.2413 Latrell Castanon [email protected]

Zarao:

EmailPrint
miverina any Fandraisana
Fanahy Masina Fiangonana Katolika

Tantaran’ny Photo Albums

Fiangonana Policy
Active Membership
Quinceañeras
Special Events
Wedding Guidelines
Links
Katolika Charities – diosezin’i Lubbock
Katolika zanakavavin’ny Amerika
Katolika diosezin’i Lubbock
Katolika Ady Veterans
Kristy Mpanjaka Cathedral School
Dian-tongotrao amin’ny finoana
Famindram-po Retreat Center
Biraon’ny Vocations diosezin’i Lubbock Texas
Rachel ny Tanimboaloboka
Sky Cross
Fanolokoloana Center
Vatican
Taona-pinoana Website

Antsipiriany ifandraisana

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Hiditra
Policy
Social Contacts

Friend Us amin’ny Facebook
Follow Us Ao amin’ny Twitter
Miaraha Us Ao amin’ny YouTube
Miaraha Us Ao amin’ny Google+
Jereo antsika amin’ny Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] namany Sary security
🙂 G

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
semangat yang suci
gereja Katolik
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

mencari di sini
Mencari!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Kebanyakan Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Laman
Tentang kita
Dari Sudut
komisen
belia
dewasa
Buletin
Borang
Kalendar
doa
Twitter Facebook Youtube.com
Perang Salib Rosary
24. September, 2016Default
_crusade

Niat untuk Perang Salib Dataran Awam Rosary

Melalui paling Holy Rosary, kami meminta Tuhan kami dan Our Lady bagi penukaran Amerika supaya memenuhi misi bersejarah. Sila menyertai kami pada 15 Oktober di sini pada Roh Kudus dari tengah hari – Midnight kerana kami:

Berdoalah untuk berhenti gelombang pencabulan, kekufuran dan kebencian anti-agama dalam masyarakat kita.

Berdoa agar pemimpin negara kita akan berusaha untuk menghormati undang-undang Tuhan dan berdoa untuk kebijaksanaan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks Amerika.

Berdoalah untuk kemenangan yang segera Immaculate Heart of Mary di Amerika dan dunia.

Doakan maka tebusan dosa-dosa yang tidak terkira banyaknya yang komited setiap hari terhadap Sacred Heart yang paling Yesus dan yang paling Immaculate Heart of Mary.

Berdoalah untuk Gereja Katolik. Semoga Our Lady mengabulkannya kemenangan ke atas musuh-musuhnya, diisytiharkan dan tidak diisytiharkan.

Berdoalah untuk Amerika Perlu Fatima. Semoga Our Lady memberikan banyak rahmat beliau untuk dedikasi yang meningkat dan kecekapan dalam perkhidmatan beliau kepada Jemaat.

Berdoalah untuk akhir untuk menggugurkan kandungan, pornografi dan sama-seks ‘perkahwinan’ dan segala kesalahan terhadap Hukum Tuhan.

Berdoalah bagi setiap seorang daripada kita. Semoga Our Lady memberi kita pengertian, dan kekuatan untuk menahan ujian yang kita hadapi.

Berdoa untuk musuh-musuh kita. Semoga Our Lady menyentuh hati mereka dan menukar mereka.

Berdoa untuk semua orang-orang yang menderita di bandar ini. Semoga Our Lady memujuk mereka, membantu mereka, dan menguduskan mereka.

Doakan yang hampir mati. Semoga Our Lady bersegera untuk menghibur mereka di saat-saat terakhir mereka dan memberikan mereka rahmat akhir perlu bagi keselamatan jiwa mereka.

Berdoalah bagi mereka yang tabah dalam kebaikan. Semoga Our Lady memberikan mereka kemajuan berterusan dalam pengudusan.

Berdoalah bagi mereka yang berjuang dan teragak-agak antara kebaikan dan maksiat. Semoga mereka menerima rahmat yang diperlukan setiap hari untuk memilih kuasa atas maksiat.

Berdoalah bagi mereka yang berdosa. Semoga Our Lady peliharalah mereka dari putus asa dan membawa mereka kembali ke jalan yang baik.

Berdoalah untuk niat mereka yang telah meminta doa kita.

Untuk maklumat lanjut dan / atau untuk mengetahui bagaimana anda boleh membantu dengan acara ini, sila hubungi Latrell Castanon di 806.281.2413 [email protected]

Berkongsi ini:

EmailPrint
kembali ke Laman
Gereja Holy Spirit Catholic

Photo Album baru-baru ini

Polisi Church
Keahlian aktif
Quinceaneras
Special Events
Garis Panduan Perkahwinan
pautan
Charities Catholic – Diocese Lubbock
Daughters Catholic of the Americas
Catholic Diocese Lubbock
Catholic War Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps Dalam Iman
Mercy Pusat Retreat
Pejabat kerjaya Diocese Lubbock Texas
Rachel, Vineyard
Sky Cross
The Memupuk Center
Vatican
Tahun Iman laman web

Maklumat perhubungan

(806) 698-6400
[email protected]
pintasan

Masuk
Dasar
Hubungi sosial

Kawan Kami Di Facebook
Ikuti kami di Twitter
Sertai Kami Di YouTube
Sertai Kami Di Google+
Lihat kami di Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] keselamatan laman web
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
പരിശുദ്ധാത്മാവ്
കത്തോലിക്കാ സഭ
9821 Frankford അവന്യു ലബ്ബക് ടെക്സസ്
(806)698-6400

ഇവിടെ തിരയൽ
തിരയൽ!
റോമൻ കത്തോലിക്ക രൂപത ലബ്ബക് ഓഫ്
ഏറ്റവും റവ കെട്ടിയതും Rodriquez, C.M.F.
ലബ്ബക് ബിഷപ്പ്
വീട്
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
കോർണറിൽ നിന്ന്
കമ്മീഷനുകളുടെ
യൂത്ത്
അഡൽട്ട്
വാര്ത്താവിതരണം
ഫോമുകൾ
പഞ്ചാംഗം
Devotionals
ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് Youtube.com
ജപമാല കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
24. സെപ്റ്റംബർ, 2016Default
_crusade

പൊതു സ്ക്വയർ ജപമാല കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ വേണ്ടി ചായ്വുകൾ

ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ജപമാല നടത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ പരിവർത്തനം നമ്മുടെ കർത്താവും ലേഡി ചോദിക്കുന്നു. ഉച്ചയോടെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒക്ടോബർ 15 ന് ഞങ്ങളെ ചേരാൻ ദയവായി – മിഡ്നൈറ്റ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ:

ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കവർച്ച മതനിന്ദ മത വിരുദ്ധ വെറുപ്പിന്റെ തരംഗങ്ങൾ നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക.

നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ദൈവത്തിൻറെ നിയമം ബഹുമാനിക്കാൻ അന്വേഷിക്കും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും അമേരിക്ക സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യമാണ് പ്രാർഥിക്കാൻ ആ സ്പേസിന്റെ.

അമേരിക്കയിൽ മറിയത്തിന്റെ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് അടിയന്തര വിജയം ലോകത്തെ വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക.

ജീസസ് ആൻഡ് മേരി ഏറ്റവും ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് ഏറ്റവും സേക്രഡ് ഹാർട്ട് നേരെ ദിവസേന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഏത് എണ്ണമറ്റ പാപങ്ങൾ പരിഹാരം വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക.

കത്തോലിക്കാ സഭ വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി അതിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നൽകേണമേ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കണക്കിൽപെടാത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അമേരിക്ക പ്രാർഥിക്കുക ഫാത്തിമ ആവശ്യമുണ്ടോ. ഔർ ലേഡി ചർച്ച് അവളെ സേവനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു സമർപ്പണവും കാര്യക്ഷമതയും അവളെ പല graces നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ.

ഗർഭഛിദ്രം, ലൈംഗിക, സ്വവർഗ്ഗരതി ‘വിവാഹം’ അവസാന ദൈവത്തിന്റെ നിയമം നേരെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും പ്രാർഥിക്കുക.

നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി നമ്മെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ പ്രതിയോഗിയായി ബുദ്ധിയും ബലവും നൽകട്ടെ.

നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച് പരിവർത്തനം നൽകട്ടെ.

ഈ നഗരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. ഔവർ ലേഡി ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവരെ സഹായിക്കാൻ, അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും നൽകട്ടെ.

മരിക്കുന്നതു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി അവരുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ധൃതി അവരെ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ അന്തിമ graces നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ.

പുണ്യവും ചെയ്തവരത്രെ പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി അവരെ വിശുദ്ധീകരണം നിരന്തരമായ പുരോഗതി നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ.

സമരം പുണ്യവും പാപവും തമ്മിലുള്ള മടിക്കരുത് നാം പ്രാർഥിക്കുകയും. അവർ വൈസ് മേൽ പുണ്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമായ graces ലഭിച്ചേക്കാം.

തീർച്ചയായും കുറ്റവാളികൾ വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. ലേഡി നിരാശയുടെ നിന്ന് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നല്ല പാതയിലേക്ക് അവരെ തിരികെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.

നമ്മുടെ പ്രാർഥനകൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിച്ച ചെയ്തവരുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർഥിക്കുക.

, 806.281.2413 [email protected] ചെയ്തത് Latrell Castanon ബന്ധപ്പെടുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് / അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവന്റ് സഹായം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം

ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക:

EmailPrint
തിരികെ ഹോംപേജ് ലേക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തോലിക്കാ സഭ

സമീപകാല ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങൾ

സഭ നയം
സജീവ അംഗത്വം
Quinceañeras
പ്രത്യേക പരിപാടികൾ
വിവാഹ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ലിങ്ക്
കത്തോലിക്കാ ധർമ്മസ്ഥാപനവും – ലബ്ബക് രൂപത
അമേരിക്കൻ കത്തോലിക്കാ പെണ്മക്കളുടെ
ലബ്ബക് കത്തോലിക്കാ രൂപതയുടെ
കത്തോലിക്കാ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള
ക്രിസ്തു ദി കിംഗ് കത്തീഡ്രൽ സ്കൂൾ
വിശ്വാസത്തിൽ കാലടികളെ
കാരുണ്യം റിട്രീറ്റ് കേന്ദ്രം
ലബ്ബക് ടെക്സസ് വിളികൾ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഓഫീസ്
റാഹേൽ വിനൈയാര്ഡ്
സ്കൈ ക്രോസ്സ്
താദാത്മ്യം കേന്ദ്രം
വത്തിക്കാൻ
വിശ്വാസം വെബ്സൈറ്റ് വർഷം

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

(806) 698-6400
[email protected]
കുറുക്കുവഴികൾ

സൈൻ ഇൻ
നയം
സോഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ

സ്നേഹിതാ ഞങ്ങളുമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ
ഞങ്ങളെ Twitter ൽ പിന്തുടരുക
YouTube ഓൺ ഞങ്ങളുമായി ചേരുക
Google+ ൽ ഞങ്ങളെ ചേരുക
യൂസേഴ്സ്-Lifeteen ഞങ്ങളെ കാണുക
പകർപ്പവകാശം © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce വഴി ഡിസൈൻ
[email protected] വെബ്സൈറ്റ് സുരക്ഷ
🙂 എഫ്

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ispirtu s-Santu
Knisja Kattolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

tfittxija hawn
Fittex!
Il Djoċesi Kattolika Rumana Ta Lubbock
Ħafna Reverendu Plácido Rodriquez, C.M.F.
Isqof Ta Lubbock
home
Fuqna
Mill-Rokna
kummissjonijiet
Żgħażagħ
Adulti
Bullettin
formoli
kalendarju
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Kruċjata Rużarju
24. Settembru, 2016Default
_crusade

Intenzjonijiet għall-Kruċjata Pjazza Pubbliku Ruzarju

Permezz tal-Rużarju aktar, aħna nistaqsu Sidna u Madonna għall-konverżjoni ta ‘l-Amerika sabiex ikun jista’ twettaq il-missjoni storika tagħha. Jekk jogħġbok jingħaqdu magħna fuq 15 Ottubru hawn fuq Ispirtu s-Santu mill nofsinhar – Midnight kif aħna:

Itolbu għal waqfien l-mewġiet ta sacrilege, dagħa u l-mibegħda anti-reliġjuż fis-soċjetà tagħna.

Itolbu li l-mexxejja nazzjonali tagħna għandha tfittex li tonora Liġi ta ‘Alla u nitolbu għall-għerf u l-għarfien meħtieġ biex isolvu problemi kumplessi Amerika.

Itolbu għall-trijonf urġenti tal-Qalb Immakulata ta ‘Marija fl-Amerika u d-dinja.

Itolbu għall-kumpens għall-dnubiet għadd li huma kommessi kuljum kontra l-aktar Qalb Imqaddsa ta ‘Ġesu u l-Qalb Immakulata aktar ta’ Marija.

Itolbu għall-Knisja Kattolika. Jista Madonna tagħtiha rebħa fuq l-għedewwa tiegħu, dikjarati u mhux dikjarati.

Itolbu għall-Amerika Need Fatima. Jista Madonna jagħtu ħafna grazzji tagħha għall-dedikazzjoni miżjuda u l-effiċjenza fis-servizz tagħha lill-Knisja.

Itolbu għall-aħħar għall-abort, il-pornografija u l-istess sess “”żwieġ”” u r-reati kollha kontra l-liġi ta ‘Alla.

Itolbu għal kull wieħed minna. Jista Madonna tagħtina dixxerniment u s-saħħa biex jifilħu għall-provi li niffaċċjaw.

Itolbu għall-għedewwa tagħna. Jista Madonna touch qlub tagħhom u jaqilbuhom.

Itolbu għal dawk kollha li jbatu f’din il-belt. Jista Madonna console minnhom, tgħinhom, u sanctify minnhom.

Itolbu għall-mewt. Jista Madonna iħaffu għall-kumdità fil aħħar mumenti tagħhom u jagħtihom l-grazzji finali meħtieġa għall-salvazzjoni ta ‘erwieħ tagħhom.

Itolbu għal dawk li jippersisti bis. Jista Madonna tagħtihom progress kostanti fl qdusija.

Itolbu għal dawk li jbatu u toqgħod lura bejn bis-saħħa u l-viċi. Ma jistgħu jirċievu l-grazzji meħtieġa kuljum biex jagħżlu bis-saħħa fuq viċi.

Itolbu għal dawk li dnub. Jista Madonna jippriservawhom minn disprament u ġġibhom lura lejn il-passaġġ tajba.

Itolbu għall-intenzjonijiet ta ‘dawk li talbu talb tagħna.

Għal aktar informazzjoni u / jew biex issir taf kif tista ‘tgħin ma’ dan l-avveniment, jekk jogħġbok ikkuntattja Latrell Castanon fuq 806.281.2413 [email protected]

Share dan:

EmailPrint
lura għall Homepage
Ispirtu s-Santu Knisja Kattolika

Albums Riċenti Photo

Politika Knisja
Kompożizzjoni attiva
Quinceañeras
Special Events
Linji gwida tieġ
Links
Karitajiet Kattoliċi – Djocesi ta Lubbock
Ulied Kattolika tal-Ameriki
Djoċesi Kattolika ta ‘Lubbock
Kattoliku Gwerra Veterani
Kristu Sultan Katidral Iskola
Passi Fil Fidi
Ħniena Irtiri Center
Uffiċċju tal-vokazzjonijiet Djoċesi ta ‘Lubbock Texas
Vinji Rachel
Sema Cross
Iċ-Ċentru trawwim
Vatikan
Sena tal-Fidi Website

Informazzjoni dwar kuntatt

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

Sign In
Politika
Kuntatti soċjali

Ħabib Us Fuq Facebook
Segwina fi Twitter
Join Us Fuq YouTube
Join Us Fuq Google +
Ara magħna fuq Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Disinn mill icCommerce
sigurtà websajt [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Wairua tapu
te Ekalesia Katorika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

rapu konei
Rapu!
Te Katorika Roma Pihopatanga O Lubbock
Te nuinga o Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Pihopa O Lubbock
Kāinga
Mō Us
Mai i te koki
Komihana
To’u Tupú
pakeke
Bulletin
puka
Maramataka
fakataha’anga fakalaumālié
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade Rosary
24. Mahuru, 2016Default
_crusade

Koronga hoki te Crusade Public Square Rosary

Na roto i te nuinga o Rosary Tapu, ui tatou to tatou Ariki, me to tatou Lady mo te faafariuraa o Amerika kia kia whakarite i te reira ona misioni hītori. Tena amui mai ia matou i runga i Oketopa 15 konei i te Wairua Tapu i te Poupoutanga – Midnight rite tatou:

A pure no te te mutu nga ngaru o nga temepara, kohukohu, me te mauahara anti-faaroo i roto i to tatou hapori.

Inoi e e rapu to tatou feia faatere motu ki te whakahonore ture a te Atua, me te inoi mo te whakaaro nui me te matauranga e tika ana ki te whakaoti rapanga matatini Amerika o.

A pure no te whakamanamana akiaki o te kohakore Heart o Meri i Amerika me te ao.

A pure no te paremata mo te hara rave rahi e kua mahia ia ki te Heart Toputapu te nuinga o Ihu, me te nuinga o tau Heart o Meri.

A pure no te Ekalesia Katorika. Kia tatou Lady homai reira wikitoria ki runga i ona hoariri, korerotia me undeclared.

A pure no te Amerika Me Fatima. Kia tatou Lady homai ia maha maitai no te haamo’araa nui me te kakama i roto i tona mahi ki te Ekalesia.

A pure no te mutunga ki materoto, faufau, me te taua-sex ‘marena’ me he katoa ki te ture a te Atua.

A pure no tenei tetahi o tatou. Kia tatou Lady homai tatou mohio me te kaha ki te tu i te mau tamataraa ta tatou e faaruru.

A pure no to tatou hoariri. Kia tatou Lady pa ki o ratou ngakau, me te tahuri ia ratou.

A pure no te hunga katoa e mamae i roto i tenei pa. Kia tatou Lady te whakamarie ia raua, te tauturu ia ratou, a ka whakatapu ia ratou.

A pure no te mate. Kia tatou Lady hohoro ki te whakamarie ia ia ratou i roto i to ratou mau taime whakamutunga, me te homai ratou nga maitai whakamutunga e tika ana mo te whakaoranga o ratou wairua.

Inoi mo te hunga e kītaki i te viivii ore. Kia tatou Lady homai ratou tamau te ahunga whakamua i roto i te tapu.

Inoi mo te hunga e uaua me feaa i waenganui i te viivii ore, me te tuarua. Kia whiwhi ai ratou i nga maitai e tika ana i nga ra katoa ki te whiriwhiri i te pai i runga i te tumuaki tuarua.

Inoi mo te hunga e hara. Kia tatou Lady tiaki ia ratou i te hepohepo, a kawea ratou hoki ki te ara pai.

A pure no te whakaaro o te hunga kua tono tatou mau pure.

Mō ētahi atu pārongo me te / ranei ki te kitea i roto i te pehea koe e taea e te tauturu ki tenei hui, whakapā atu koa Latrell Castanon i 806.281.2413 [email protected]

A faaite i tenei:

EmailPrint
hoki ki te Kāinga
Wairua Tapu te Ekalesia Katorika

Albums Photo Tata

Kaupapahere te Ekalesia
Mema hohe
Quinceañeras
Events motuhake
Aratohu Wedding
hononga
Charities Katorika – Pihopatanga o Lubbock
Tamahine Katorika o nga Amerika
Katorika Pihopatanga o Lubbock
Katorika War Veterans
Karaiti te Cathedral Kura King
Takahanga I roto i te faaroo
Tohu Center Retreat
Tari o tünga Pihopatanga o Lubbock Texas
Waina Rahera a
Sky Cross
Te Center faaamuraa
Vatican
Tau o Tuí paetukutuku

Mōhiohio Whakapā

(806) 698-6400
[email protected]
pokatata

Waitohu I roto i
Kaupapahere
Hoapā pāpori

E hoa Kitautolu I Facebook
Arumia Kitautolu I Twitter
Hono Kitautolu I YouTube
Hono Kitautolu I Google
Kite tatou i runga i Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Hoahoa i te icCommerce
haumarutanga paetukutuku [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
पवित्र आत्मा
कॅथोलिक चर्च
9821 Frankford अव्हेन्यू लबक
(806)698-6400

येथे शोध
शोधा!
लब्बक रोमन कॅथोलिक बिशपच्या अधिकारातील
सर्वात आदरणीय Plácido Rodriquez, C.M.F.
लब्बक बिशप
घर
आमच्या विषयी
कॉर्नर पासून
कमिशन
युवा
प्रौढ
बुलेटिन
फॉर्म
कॅलेंडर
Devotionals
ट्विटर फेसबुक Youtube.com
जपमाळ या लढ्यामुळे
24 सप्टेंबर, 2016Default
_crusade

सार्वजनिक स्क्वेअर जपमाळ या लढ्यामुळे साठी हेतू

सर्वात पवित्र जपमाळ माध्यमातून तो त्याच्या ऐतिहासिक अभियान आम्ही पूर्ण यासाठी की आम्ही अमेरिका रूपांतर आमचा प्रभु आणि लेडी विचारू. : आम्ही मध्यरात्र – आम्हाला ऑक्टोबर 15 वर दुपारी पवित्र आत्मा येथे सामील करा

आमच्या समाजात पवित्रवस्तूदूषण, निंदा आणि विरोधी धार्मिक द्वेष लाटा एक स्टॉप प्रार्थना करा.

आमच्या राष्ट्रीय नेते देवाचे नियमशास्त्र आदर आणि शहाणपण आणि ज्ञान अमेरिका जटिल समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक प्रार्थना करणे शोधत असे म्हणून प्रार्थना करा.

अमेरिका मध्ये मरीया पवित्र हार्ट त्वरित विजय आणि जगासाठी प्रार्थना करा.

येशू सर्वात सेक्रेड हार्ट आणि मरीया सर्वात पवित्र हार्ट विरुद्ध दररोज बांधील आहेत, जे अगणित पापांसाठी नुकसानभरपाई म्हणून प्रार्थना करा.

कॅथोलिक चर्च म्हणून प्रार्थना करा. अवर लेडी त्याच्या शत्रूंना, जाहीर अघोषित तो विजय मिळू शकते.

अमेरिका प्रार्थना फातिमा गरज आहे. अवर लेडी चर्च तिच्या सेवेत वाढ समर्पण आणि कार्यक्षमता तिला अनेक सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता मिळू शकते.

गर्भपात, अश्लीलता आणि समान-सेक्स ‘लग्नाला’ शेवटी आणि देवाच्या नियमशास्त्राच्या विरुद्ध सर्व पापांची प्रार्थना करा.

आपल्यापैकी प्रत्येकाने प्रार्थना करा. अवर लेडी आपण तोंड चाचण्या withstand करण्यासाठी विवेक आणि शक्ती देऊ शकतात.

आमचे शत्रू म्हणून प्रार्थना करा. अवर लेडी त्यांच्या अंत: करणात स्पर्श आणि त्यांना रूपांतरीत करू शकता.

या शहरात दु: ख कोण सर्व त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. अवर लेडी त्यांना सांत्वन शकते, त्यांना मदत करून त्यांना पवित्र कर.

संपणारा प्रार्थना करा. अवर लेडी गेल्या क्षणात इस्राएलच्या लोकांना समाधानात त्यांच्या आत्म्याचे तारण आवश्यक अंतिम सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता मंजूर सुटले शकते.

सद्गुण तत्पर त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. अवर लेडी त्यांना पवित्रता व सतत प्रगती मिळू शकते.

संघर्ष करतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा आणि सद्गुण आणि दुर्गुण दरम्यान अजिबात संकोच. ते आवश्यक सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता उपाध्यक्ष प्रती सद्गुण निवडा दररोज प्राप्त करू शकता.

ज्यांना पाप म्हणून प्रार्थना करा. अवर लेडी निराशा त्यांना प्रतिरक्षित करेल आणि चांगले मार्ग परत आणीन शकते.

आपल्या प्रार्थना विनंती ज्यांनी हेतू प्रार्थना करा.

अधिक माहितीसाठी आणि / किंवा आपण हा कार्यक्रम कशी मदत करू शकता शोधण्यासाठी, Latrell Castanon येथे 806.281.2413 [email protected] संपर्क साधा

ह्याचा प्रसार करा:

EmailPrint
मुख्यपृष्ठ परत
पवित्र आत्मा कॅथोलिक चर्च

अलीकडील फोटो अल्बम

चर्च धोरण
सक्रिय सदस्यत्व
Quinceañeras
विशेष कार्यक्रम
लग्न मार्गदर्शक तत्वे
दुवे
कॅथोलिक धर्मादाय – लब्बक च्या बिशपच्या अधिकारातील
अमेरिका कॅथोलिक मुली
लब्बक कॅथोलिक बिशपच्या अधिकारातील
कॅथोलिक युद्ध वृद्धांची
ख्रिस्त द राजा कॅथेड्रल स्कूल
विश्वास मध्ये footsteps
दया रिट्रीट केंद्र
लब्बक टेक्सास vocations बिशपच्या अधिकारातील कार्यालय
राहेल विनाइयार्ड
आकाश क्रॉस
संस्कार केंद्र
व्हॅटिकन
विश्वास वेबसाइट वर्ष

संपर्क माहिती

(806) 698-6400
[email protected]
शॉर्टकट

साइन इन करा
धोरण
सामाजिक संपर्क

मित्र आमच्या Facebook वर
Twitter वर अनुसरण करा
YouTube वर सामील व्हा
Google+ वर सामील व्हा
Instagram-Lifeteen आम्हाला पहा
कॉपीराइट © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce करून डिझाईन
[email protected] वेबसाइट सुरक्षा
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ариун Сүнс
Католик сүм
9821 Frankford өргөн чөлөө Lubbock, АНУ-ын Техасын
(806)698-6400

энд хайх
Хайх!
Lubbock нь Ромын Католик Diocese
Ихэнх лам Пласидо Rodriquez, C.M.F.
Lubbock нь Бишоп
Нүүр хуудас
Бидний тухай
булан эхлэн
шимтгэл
Залуучуудын
Насанд хүрсэн
мэдээ
хэлбэр
Хуанли
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary чуулган
24. September, 2016Default
_crusade

Олон нийтийн талбай бөмбөлгүүдийг загалмайтны аян дайнд мордохыг нь бодол

Хамгийн Ариун Rosary дамжуулан бид тиймээс энэ нь түүний түүхэн зорилгоо биелүүлж болох Америкийн хөрвүүлэх Бидний Их Эзэн болон бидний хатагтай асуу. : Бидэн шиг Midnight – АНУ-ын аравдугаар сарын 15-нд энэ өдрийн үд дундаас Ариун Сүнсний-д нэгдэх үү

зогсоох нь манай нийгэм дэх sacrilege, Бурханыг доромжилсны чинь эсрэг шашны үзэн ядалтын долгион залбир.

Манай үндэсний удирдагчид Бурханы хуулийг дээдлэн хүндэлж, АНУ-ын цогц асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай мэргэн ухаан болон мэдлэгийн төлөө залбирах хайх гэж залбирч байна.

Америк дахь Мариагийн цэвэр ариун сэтгэлийн яаралтай ялгуусан болон дэлхийн төлөө залбир.

Есүсийн хамгийн ариун зүрх сэтгэл, Мариа хамгийн цэвэр ариун зүрх эсрэг өдөр тутмын үйлдсэн байдаг тоо томшгүй олон нүглийн төлөө учирсан хохирлыг арилгах төлөө залбир.

Католик Сүмийн төлөө залбир. Манай Lady түүний дайснууд тунхагласан болон орсон бөгөөд мэдүүлээгүй гаруй үүнийг ялалт олгож болно.

АНУ-ын төлөө залбир Фатима хэрэгтэй. Манай Lady Сүмд өөрийн үйлчилгээний зориулалт, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь түүний олон чимж олгож болно.

үр хөндөлт, садар самуун, ижил хүйсийн гэрлэлтийн “”эцэст нь, Бурханы хуулийн эсрэг бүх гэмт хэргийн төлөө залбир.

Бидний хүн нэг бүрийг төлөө залбир. Манай Lady бидэнд тулгарч байгаа сорилт даах хэрсүү, хүч чадал өгч болно.

бидний дайснуудын төлөө залбир. Манай Lady тэдний зүрх сэтгэлийг хүрч, тэднийг хөрвүүлж болох юм.

энэ хотод зовж бүх хүмүүст төлөө залбир. Бидний Lady тэднийг тайтгаруулж болох, тэдэнд туслах, тэднийг ариусгадаг.

Үхэх төлөө залбир. Бидний Lady сүүлийн мөчид тэднийг тайтгаруулж, тэдэнд бодгалиудын авралын төлөө шаардлагатай эцсийн чимж олгох нь яаравчлуулах болно.

ариун тууштай хүмүүсийн төлөө залбир. Манай Lady тэдэнд ариусгалд тогтмол ахиц дэвшил олгож болно.

тэмцэж байгаа хүмүүст төлөө залбирч, ариун журамтай, дэд хооронд эргэлздэг. Тэд дэд гаруй буян сонгох өдөр бүр шаардлагатай чимж хүлээн авч болно.

Эдгээр хүмүүсийн нүглийн төлөө залбир. Бидний Lady цөхрөл нь тэднийг хадгалан хамгаалах, тэднийг сайн замд буцаан авчрах болно.

бидний залбирлыг хүссэн хүмүүсийн хандлага төлөө залбир.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ба / эсвэл мэдэхийн тулд та энэ үйл явдалд хэрхэн туслах болно, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] үед холбоо барина уу!

Хэрэв энэ хуваалц:

EmailPrint
Homepage буцах
Ариун Сүнс Католик Сүм

Сүүлийн үеийн Зургийн цомог

Сүмийн бодлого
Идэвхтэй гишүүнчлэл
Quinceañeras
Тусгай арга хэмжээ
Хуримын удирдамж
холбоосууд
Католик шашны Энэрлийн – Lubbock нь Diocese
Америкийн Католик шашны охид
Lubbock Католик Diocese
Католик шашны дайнд оролцсон ахмад дайчид
Христ The King Cathedral сургууль
Хөлийн чимээ Итгэлийн онд
Мерси Retreat төв
Lubbock Техасын мэргэжил Diocese алба
Речэлийн Vineyard
Скай загалмайн
Хүмүүжүүлэх төв
Ватикан
Итгэл Вэб сайт он

Холбогдох мэдээлэл

(806) 698-6400
[email protected]
холбогч

гарын үсэг зурах нь
бодлогын
Нийгмийн Холбоо барих

Facebook-нд Найз Us
Twitter дээр биднийг дагаарай
YouTube-д АНУ-ын нэгдээрэй
Google+ АНУ-ын нэгдээрэй
Instagram-Lifeteen дээр биднийг үзнэ үү
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce өөр зураг төсөл
[email protected] вэб сайт аюулгүй байдлын
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း
9821 Frankford ရိပ်သာလမ်းလဂ်ဘုခ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်
(806)698-6400

ဤနေရာတွင်ရှာဖွေရေး
ရှာရန်!
လဂ်ဘုခ်၏ရိုမန်ကက်သလစ် Diocese
အများစုမှာသိက္ခာPlácido Rodriquez, C.M.F.
လဂ်ဘုခ်၏ဆရာတော်
နေအိမ်
ကိုယ်တို့အကြောင်း
ထိုထောင့်ကနေ
ကော်မရှင်
ငယ်သောအရွယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ
သတင်းလွှာ
ပုံစံများ
ပြက္ခဒိန်
ကျိန် ဆို. ပူဇော်
Twitter ကို Facebook က Youtube.com
ပုတီးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ
24 စက်တင်ဘာလ, 2016Default
_crusade

ပြည်သူ့ရင်ပြင်ပုတီးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲသည်အရည်ရွယ်ချက်တွေ

၎င်း၏သမိုင်းဝင်မစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းအလိုငှါဒါအများဆုံးသောသန့်ရှင်းသောပုတီးတဆင့်ကျနော်တို့အမေရိကတိုက်၏ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်မေးပါ။ မွန်းတည့်ကနေကဒီမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မှာအောက်တိုဘာလ 15 ရက်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ကို join ပါ – Midnight ငါတို့ကဲ့သို့:

တစ်ဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း sacrilege, ဘုရားကိုလွန်ကျူးနဲ့ anti-ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု၏လှိုင်းတံပိုးကိုရပ်တန့်ဘို့ဆုတောင်းကြလော့။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်များသညျဘုရားသခငျ၏ပညတျကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ရှာအမေရိကတိုက်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာနှင့်အသိပညာအဘို့ဆုတောင်းကြလော့မယ်လို့ဆုတောင်းပါ။

အမေရိကရှိမာရိ၏စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောနှလုံး၏အရေးပေါ်အောင်ပွဲနှင့်ကမ္ဘာအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။

ယေရှုနှင့်မာရိ၏အများဆုံးစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောနှလုံး၏အရှိဆုံးမြင့်မြတ်သောနှလုံးသားဆန့်ကျင်နေ့စဉ်ကျူးလွန်သောမရေမတွက်နိုင်သောအပြစ်အတွက်လျှော်ကြေးအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။

ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်ကြေညာခြင်းနှင့် undeclared က၎င်း၏ရန်သူများကိုကျော်အောင်ပွဲပေးသနားတော်မူပါစေသော။

အမရေိအဘို့ဆုတောင်းကြလော့ Fatima လိုအပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်အသင်းတော်မှသူမ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ကိုအပျနှံနှင့်ထိရောက်မှုများအတွက်သူမ၏အများအပြား Grace ပေးသနားတော်မူပါစေသော။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်တူချင်းလက်ထပ် ‘ဖို့အဆုံးနှငျ့ဘုရားသခငျ၏တရားဆန့်ကျင်အားလုံးပြစ်မှုများအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။

ကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုဆီးတားခြင်းငှါပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ။

ငါတို့ရန်သူအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်သူတို့၏စိတ်နှလုံးမထိနဲ့သူတို့ကို convert နိုင်ပါစေ။

ဤမြို့၌ခံစားသောသူအပေါင်းတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်, သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်သူတို့ကိုကူညီ, သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါစေ။

သေဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေး၌သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်အလျင်အမြန်သူတို့နှင့်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောနောက်ဆုံး Grace ပေးသနားတော်မူပါစေသော။

သီလ၌စှဲမွဲသောသူတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းခြင်း၌စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကိုပေးသနားတော်မူပါစေသော။

သီလနှင့်ဒုအကြားရုန်းကန်နှင့်တှနျ့ဆုတျသောသူတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ သူတို့ဒုကျော်သီလရှေးခယျြဖို့နေ့တိုင်းလိုအပ်သော Grace ခံယူနိုင်ပါစေ။

သူတို့သည်အပြစ်တရားအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်စိတ်ပျက်လက်ပျက်မှသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောလမ်းမှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြန်နိုင်ပါစေ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြသူမြား၏ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။

ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့် / သို့မဟုတ်သင်ဤဖြစ်ရပ်နှင့်အတူဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာထွက်ရှာရန်, 806.281.2413 [email protected] မှာ Latrell Castanon ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်

ဒီ Share:

EmailPrint
နောက်ကျောမူလစာမျက်နှာမှ
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း

မကြာမီကဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘန်

ဘုရားကျောင်းပေါ်လစီ
active ကိုအသင်းဝင်
Quinceañeras
အထူးပွဲများ
မင်္ဂလာဆောင်လမ်းညွှန်ချက်များ
links များ
ကက်သလစ် Charities – လဂ်ဘုခ်၏ Diocese
အမေရိကတိုက်၏ကက်သလစ်သမီး
လဂ်ဘုခ်၏ကက်သလစ် Diocese
ကက်သလစ်စစ်ပွဲစစ်ပြန်
ခရစ်တော်ဘုရင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကျောင်းစာအုပ်
ယုံကြည်ခြင်းခုနှစ်တွင်ခြေရာ
သနားခြင်းကရုဏာသီးသန့်စင်တာ
လဂ်ဘုခ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Diocese ရုံး
ရာခေလ၏စပျစ်ဥယျာဉ်
က Sky လက်ဝါးကပ်တိုင်
အဆိုပါပွားရေးစင်တာ
ဗာတီကန်
ယုံကြည်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏တစ်နှစ်တာ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

(806) 698-6400
[email protected]
shortcuts

ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း
ပေါ်လစီ
လူမှုဆက်သွယ်ရန်

Facebook ကတွင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း Us
တွစ်တာတွင်ကြှနျုပျတို့ကိုလိုက်နာပါ
YouTube ကိုတွင်ကြှနျုပျတို့ကို Join
Google+ မှာတွင်ကြှနျုပျတို့ကို Join
Instagram ကို-Lifeteen အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွညျ့ရှု
မူပိုင်ခွင့်© 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce အားဖြင့်ဒီဇိုင်း
[email protected] ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေး
:), f

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
पवित्र आत्मा
क्याथोलिक चर्च
9821 Frankford एवेन्यू लब्बक, टेक्सास
(806)698-6400

यहाँ खोजी
खोजी!
को लब्बक रोमन क्याथोलिक Diocese
सबैभन्दा Reverend Placido Rodriquez, C.M.F.
बिशप को लब्बक
घर
हाम्रोबारे
कुना बाट
आयोग
युवा
वयस्क
बुलेटिन
फाराम
पात्रो
Devotionals
ट्विटर फेसबुक Youtube.com
माला धर्मयुद्ध
24 सेप्टेम्बर, 2016Default
_crusade

सार्वजनिक वर्ग माला धर्मयुद्ध लागि मनसाय

सबैभन्दा पवित्र माला मार्फत हामी अमेरिका को रूपान्तरण हाम्रो प्रभु र हाम्रो लेडी सोध्न यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक मिसन पूरा हुन सक्छ भनेर। : हामी मध्यरात – कृपया हामीलाई अक्टोबर 15 मा यहाँ पवित्र आत्मा मा मध्यान्ह देखि सामेल

हाम्रो समाज भित्र sacrilege, निन्दा र विरोधी-धार्मिक घृणा को छालहरू एक स्टप लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।

हाम्रो राष्ट्रिय नेताहरूले परमेश्वरको व्यवस्था आदर र अमेरिकाको जटिल समस्या समाधान गर्न आवश्यक बुद्धि र ज्ञान लागि प्रार्थना गर्न खोज्नु भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्।

अमेरिका मा मरियम को बेदाग हृदयको जरुरी विजय र संसारको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।

येशूको भन्दा Sacred हृदय र मरियम को सबै भन्दा बेदाग हृदय विरुद्ध दैनिक प्रतिबद्ध छन् जो असंख्य पापको लागि हर्जाने लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।

क्याथोलिक चर्चका लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी शत्रुबाट, घोषणा र पहिले देखि न जाया भन्दा यो विजय प्रदान गर्न सक्छ।

यो अमेरिका लागि प्रार्थना Fatima चाहिन्छ। हाम्रो लेडी मण्डली उनको सेवामा वृद्धि समर्पण र दक्षता लागि उनको धेरै गौरव प्रदान गर्न सक्छ।

गर्भपतन, अश्लील र समलिङ्गी ‘विवाह’ गर्न अन्त र परमेश्वरको व्यवस्था विरुद्ध सबै अपराध लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।

हामी हरेक एक को लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी हामीलाई सामना परीक्षा सामना गर्न विवेकले र बल दिन सक्छ।

हाम्रो शत्रु लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी तिनीहरूको हृदय छुन र परिवर्तित हुन सक्छ।

यस शहर मा ग्रस्त भएका सबैलाई लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी तिनीहरूलाई सांत्वना सक्छ, तिनीहरूलाई मदत, र तिनीहरूलाई पवित्र।

को मरिरहेका लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी आफ्नो अन्तिम क्षणमा तिनीहरूलाई सान्त्वना र तिनीहरूको प्राण मुक्तिका लागि आवश्यक अन्तिम गौरव प्रदान गर्न hasten सक्छ।

सद्गुण लागिरहने गर्नेहरूका लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी तिनीहरूलाई पवित्रीकरण मा लगातार प्रगति प्रदान गर्न सक्छ।

जसले सङ्घर्ष गर्नेहरूका लागि प्रार्थना र सद्गुण र उपाध्यक्ष बीच संकोच। उपाध्यक्ष माथि सद्गुण चयन गर्न हरेक दिन आवश्यक गौरव प्राप्त गर्न सक्छ।

ती जो पापको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो लेडी निराश तिनीहरूलाई संरक्षण र असल बाटो तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ।

हाम्रो प्रार्थनाको अनुरोध गर्ने ती को मनसाय लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।

थप जानकारीको लागि र / वा तपाईं यो घटना संग कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउन, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] मा सम्पर्क गर्नुहोस्

यो साझेदारी गर्नुहोस्:

EmailPrint
फिर्ता गृहपृष्ठ गर्न
पवित्र आत्मा क्याथोलिक चर्च

हाल फोटो एलबम

चर्च नीति
सक्रिय सदस्यता
Quinceañeras
विशेष घटनाक्रम
विवाह दिशानिर्देश
लिंक
क्याथोलिक परोपकार – लब्बक को Diocese
अमेरिका को क्याथोलिक Daughters
लब्बक को क्याथोलिक Diocese
क्याथोलिक युद्ध वृद्धहरुको
ख्रीष्टले राजा गिरजाघर स्कूल
पाइला विश्वास
कृपा रिट्रीट केन्द्र
लब्बक टेक्सास को Vocations Diocese कार्यालय
राहेल गरेको अंगुरबारी
आकाश क्रस
यो पोषण केन्द्र
भेटिकन
विश्वास वेबसाइट को वर्ष

सम्पर्क जानकारी

(806) 698-6400
[email protected]
सर्टकटहरू

साइन इन
नीति
सामाजिक सम्पर्क

मित्र हाम्रो फेसबुक मा
ट्विटर मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्
YouTube मा हाम्रो सामेल
Google+ मा हामीलाई सामेल
इन्स्टाग्राम-Lifeteen मा हामीलाई हेर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
डिजाइन icCommerce द्वारा
[email protected] वेबसाइट सुरक्षा
🙂 च

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
hellige Ånd
katolsk kirke
9821 Frank Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

søk her
Søke!
Den romersk-katolske bispedømmet Lubbock
De fleste Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskop Av Lubbock
Hjem
Om oss
Fra Corner
provisjoner
Ungdom
Voksen
Bulletin
skjemaer
Kalender
andakter
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary Crusade
24. september 2016Default
_crusade

Intensjoner for Public Square Rosary Crusade

Gjennom den mest hellige rosenkrans, ber vi Vår Herre og Vår Frue for konvertering av Amerika, slik at den kan oppfylle sin historiske misjon. Vennligst bli med oss 15. oktober her Hellige Ånd fra Noon – Midnight som vi:

Be for en stopp bølger av helligbrøde, blasfemi og anti-religiøst hat i vårt samfunn.

Be om at våre nasjonale ledere vil forsøke å ære Guds lov og be om visdom og kunnskap er nødvendig for å løse USAs komplekse problemer.

Be for det presserende triumf Immaculate Heart of Mary i Amerika og verden.

Be om oppreisning for de utallige synder som er begått daglig mot de mest Sacred Heart of Jesus og den mest Immaculate Heart of Mary.

Be for den katolske kirken. Kan Vår Frue gi det seier over sine fiender, erklært og uanmeldte.

Be for Amerika Trenger Fatima. Kan Vår Frue gi henne mange nådegaver til økt engasjement og effektivitet i sin tjeneste i Kirken.

Be om slutt på abort, pornografi og homofile “”ekteskap”” og alle overgrep mot Guds lov.

Be for hver enkelt av oss. Kan Vår Frue gi oss dømmekraft og styrke til å tåle de prøvelsene vi står overfor.

Be for våre fiender. Kan Vår Frue berøre deres hjerter og konvertere dem.

Be for alle dem som lider i denne byen. Kan Vår Frue trøste dem, hjelpe dem, og hellige dem.

Be for de døende. Kan Vår Frue skynde seg å trøste dem i deres siste øyeblikk og gi dem den endelige nådegaver som er nødvendige for å frelse deres sjeler.

Be for dem som holder ut i kraft. Kan Vår Frue gi dem konstant fremgang i helliggjørelse.

Be for dem som sliter og nøler mellom dyd og vice. Måtte de får de nødvendige nåde hver dag for å velge kraft enn vice.

Be for dem som synder. Kan Vår Frue bevare dem fra fortvilelse og bringe dem tilbake til den gode vei.

Be for intensjonene til dem som har bedt våre bønner.

For mer informasjon og / eller for å finne ut hvordan du kan hjelpe med dette arrangementet, vennligst kontakt Latrell Castanon på 806.281.2413 [email protected]

Dele denne:

EmailPrint
tilbake til hjemmeside
Hellige Ånd katolske kirke

Siste Fotoalbum

Kirken Regler
aktiv Medlemskap
quinceaneras
Spesielle hendelser
bryllup Retningslinjer
lenker
Catholic Charities – bispedømme Lubbock
Katolske Daughters of the Americas
Katolske bispedømme Lubbock
Katolske krigsveteraner
Christ The King Katedralskole
Fotspor i Faith
Mercy Retreat Center
Office of yrker bispedømmet Lubbock Texas
Rachels Vineyard
Sky Cross
Pleie Senter
Vatikanet
Year of Faith Hjemmeside

Kontaktinformasjon

(806) 698-6400
[email protected]
snarveier

Logg inn
Politikk
sosiale kontakter

Venn med oss på Facebook
Følg oss på Twitter
Bli med oss på YouTube
Bli med oss på Google+
Se oss på Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] hjemmeside sikkerhet
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
پاک روح
کاتولیک کلیسا
9821 Frankford Avenue Lubbock، تکزاس
(806)698-6400

دلته پلټنه
پلټنه!
د Lubbock روم کاتولیک Diocese
تر ټولو Reverend Plácido Rodriquez، C.M.F.
پادري د Lubbock
کور
زموږ په اړه
له کونج
کمیسیونونو
د ځوانانو
د لويانو د
Bulletin
فورمې
جنتري
Devotionals
ټویټر بوک Youtube.com
Rosary صليبي
24. د سپتمبر، 2016Default
_crusade

د عامه مربع Rosary صليبي لپاره نيت

تر ټولو قرآن Rosary له لارې موږ زموږ رب دی او زموږ Lady لپاره د امریکا د بدلولو غوښتنه تر څو دا کیدای شي چې ددې تاريخي ماموریت د ترسره کولو. : په توګه موږ په شپه – مهرباني وکړئ زموږ د اکتوبر په 15th دلته په روح القدس څخه نون سره یوځای شي

لپاره د تم زموږ په ټولنه کې د sacrilege، مقدساتو ته د سپکاوي او د مذهب ضد نفرت د څپو دعا.

وغواړه چې زموږ ملي مشران به د خدای د قانون درناوی او د حکمت او پوهې ته د امریکا د پيچلو ستونزو د حل لپاره لازم دعا په لټه کې.

په امریکا کې د مریم د سفید زړه د عاجل بریالیتوب او د نړۍ لپاره دعا.

لپاره بې شمېره ګناهونه چې هره ورځ د عیسی ټولو الحرام زړه او د مریم د سفید تر ټولو زړه په وړاندې د يومليارډ دعا.

د کاتولیک کلیسا دعا. ښايي زموږ Lady د خپلو دښمنانو، اعلان او نابیان د بري ورکړي دا.

لپاره د امریکا دعا اړتيا فاطمه. ښايي زموږ Lady لپاره د کلیسا د هغې د خدمت لوړه سرښندنه او موثريت د هغې څو د دسترخوان ورکړي.

د سقط، غير اخلاقي او ورته جنس ‘واده’ په پای کې او د خدای تعالی د قانون په وړاندې د ټولو جرمونو لپاره دعا.

لپاره موږ هر يو لمونځ. ښايي زموږ Lady موږ discernment او پياوړتيا د محاکمې موږ ورسره مخامخ مقاومت ورکوي.

زموږ د دښمنانو لپاره دعا کوي. ښايي زموږ Lady د هغوی په زړونو کې د لمس او بدلوي يې.

د ټولو هغه کسان چې په دې ښار کې اخته دعا. ښايي زموږ Lady Console ته يې، مرسته، او وقف يې.

د مرګ لپاره دعا. ښايي زموږ Lady کې بیړه په وروستيو شيبو کې د هغوی تسلي او هغوی ته د وروستي د دسترخوان لپاره د خپلو ځانونو د نجات ضروري ورکړي.

د هغو کسانو لپاره چې په امر بالمعروف ته راواپس دعا. ښايي زموږ Lady هغوی په sanctification پرله پسې پرمختګ ورکړي.

د هغو کسانو لپاره مبارزه دعا او امر بالمعروف او مرستيال تر منځ ډډه. کیدای شي چې دوی هره ورځ د اړتيا وړ د دسترخوان تر لاسه ته مرستيال فضیلت غوره کړي.

د هغو کسانو لپاره چې د ګناه د دعا. ښايي زموږ Lady هغوی له نهيلۍ د ساتلو او د ښه لاره کړي بيرته دې راوړي.

لپاره د هغو کسانو چې زموږ د لمانځه غوښتنه کړې ده په ارادې دعا.

د زياتو معلوماتو لپاره او / یا د موندلو څخه تاسو څه ډول سره دې پيښه کې مرسته کولای شي، لطفا Latrell Castanon په 806.281.2413 [email protected] سره اړیکه

دا شریک کړه:

EmailPrint
بېرته کورپاڼه
روح القدس د کاتولیک کلیسا

وروستي عکس البومونه

د کلیسا د پالیسۍ
فعاله غړيتوب
Quinceañeras
ځانګړي پیښې
عروسی لارښود
دویب
کاتولیک خيريه – Diocese د Lubbock
د امریکا د کاتولیک لوڼې
د Lubbock کاتولیک Diocese
کاتولیک جګړې Veterans
مسيح د پاچا کاتيډرل ښوونځی
قدمونو په ایمان
رحمت شاتګ مرکز
دفتر د Lubbock تکزاس Vocations Diocese
راحيل د تاکستان
اسمان صلیب
د پالنه مرکز
واټيکان
د ایمان وېب پاڼه کال

د اړیکې معلومات

(806) 698-6400
[email protected]
لنډلاريز

ننوزئ
د پالیسۍ
ټولنيز اړيکې

دوستانو زمونږ د فیس بوک
مونږ سره په
په یوټیوب زمونږ سره یو ځای شول
پر ګوګل زمونږ سره یو ځای شول
پر انسټاګرام-Lifeteen موږ وګورئ
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
له خوا icCommerce ډیزاین
[email protected] ویب امنيتي
🙂 f

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
روح القدس
کلیسای کاتولیک
9821 Frankford خیابان Lubbock، تگزاس
(806)698-6400

جستجو در اینجا
جستجو کردن!
کاتولیک اسقف نشین از لوبوک
اکثر کشیش پلاسیدو Rodriquez، C.M.F.
اسقف لوبوک
خانه
دربارهی ما
از گوشه
کمیسیون
جوانان
بالغ
پژوهشنامه
تشکیل می دهد
تقویم
فرکانسهای ماهواره ای
توییتر فیس بوک Youtube.com
جنگهای صلیبی پلاک با نام خدا
24. سپتامبر، 2016Default
_crusade

نیت برای جنگ صلیبی عمومی میدان پلاک با نام خدا

از طریق ترین تسبیح مقدس، ما پروردگار ما و بانوی ما بخواهید برای تبدیل امریکا طوری که ممکن است ماموریت تاریخی خود را به انجام برسانند. لطفا ما را در اکتبر 15 عضویت اینجا در روح القدس از ظهر – نیمه شب به عنوان ما:

دعا برای جلوگیری از امواج از توهین به مقدسات، توهین به مقدسات و نفرت ضد مذهبی در جامعه ما.

دعا می کنم که رهبران ملی ما به دنبال احترام قانون خدا و دعا برای خرد و دانش لازم برای حل مشکلات پیچیده امریکا است.

دعا برای پیروزی فوری قلب معصوم مریم در امریکا و جهان است.

دعا برای جبران گناهان بی شماری که روزانه در برابر بسیاری از قلب مقدس عیسی و ترین قلب معصوم مریم متعهد است.

دعا برای کلیسای کاتولیک. ممکن است بانوی ما آن را اعطا کند پیروزی بر دشمنان خود، اعلام کرد و اعلام نشده.

دعا برای امریکا نیاز فاطمه. ممکن است بانوی ما عطا کند زینت بسیاری او را برای افزایش تعهد و بهره وری در خدمت او به کلیسا.

دعا برای پایان دادن به سقط جنین، پورنوگرافی و هم جنس ‘ازدواج’ و جرائم علیه قانون خدا.

دعا برای هر یک از ما. ممکن است بانوی ما به ما بصیرت و قدرت به مقاومت در برابر آزمایشات روی ما است.

دعا برای دشمنان ما. ممکن است بانوی ما لمس قلب خود و تبدیل آنها.

دعا برای همه کسانی که در این شهرستان رنج می برند. ممکن است بانوی ما کنسول آنها، آنها را کمک کند، و تقدیس آنها.

دعا برای مرگ. ممکن است بانوی ما شتاب به راحتی آنها را در آخرین لحظات خود و زینت نهایی لازم برای نجات روح خود اعطا کند.

دعا برای کسانی که در فضیلت استقامت. ممکن است بانوی ما آنها پیشرفت ثابت در تقدیس عطا کند.

دعا برای کسانی که مبارزه و دریغ میان فضیلت و معاون. ممکن است آنها هر روز زینت لازم را دریافت را انتخاب کنید فضیلت بیش از معاون.

دعا برای کسانی که گناه. ممکن است بانوی ما آنها را حفظ از ناامیدی و آنها را به راه خوب است.

دعا برای مقاصد کسانی که دعاهای ما درخواست کرده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و / یا برای پیدا کردن چگونه شما می توانید با این رویداد کمک کند، لطفا با Latrell Castanon در 806.281.2413 [email protected]

این را به اشتراک بگذارید:

EmailPrint
بازگشت به صفحه اصلی
کلیسای کاتولیک روح القدس

آلبوم های عکس آخرین

سیاست کلیسای
عضویت فعال
کویینسس
رویدادهای ویژه
دستورالعمل های عروسی
لینک
خیریه کاتولیک – اسقف نشین از لوبوک
دختران کاتولیک آمریکا
اسقف کاتولیک لوبوک
کاتولیک جانبازان
مسیح پادشاه مدرسه کلیسای جامع
خطوات در ایمان
مرکز عقب نشینی رحمت
دفتر مشاغل قلمرو اسقف از لوبوک تگزاس
تاکستان راشل
آسمان صلیب
مرکز پرورش
واتیکان
سال ایمان وب سایت

اطلاعات تماس

(806) 698-6400
[email protected]
کلید های میانبر

ورود
سیاست
اجتماعی اطلاعات تماس

دوستان ما در فیس بوک
ما را در توییتر دنبال کنید
اضافه کردن ما در یوتیوب
اضافه کردن ما در + Google
ما را ببینید در نمایش مشخصات عمومی-Lifeteen
کپی رایت © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
طراحی شده توسط icCommerce
امنیت وب سایت [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Duch Święty
Kościół katolicki
9821 Frankford Avenue Lubbock, Teksas
(806)698-6400

Szukaj tutaj
Szukanie!
Rzymskokatolicka diecezja Lubbock
Najprzewielebniejszy Placido Rodriquez, C.M.F.
Biskup Lubbock
Dom
O nas
Kątem
prowizje
Młodość
Dorosły
Biuletyn
formularze
Kalendarz
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
krucjata Różańcowa
24. września, 2016Default
_krucjata

Intencje dla Krucjaty Różańcowej Plac publiczny

Przez większość Różańca Świętego, pytamy naszego Pana i Matkę Bożą do przekształcenia Ameryki, tak aby mogła spełniać swoją historyczną misję. Dołącz do nas na 15 października tutaj w Duchu Świętym od południa – O północy jak my:

Módlcie się na przystanek fale świętokradztwa, bluźnierstwa i nienawiści antyreligijnej w naszym społeczeństwie.

Módlcie się, aby nasi przywódcy krajowe będzie dążył do przestrzegania prawa Bożego i modlić się o mądrość i wiedzę niezbędną do rozwiązywania złożonych problemów Ameryki.

Módlcie się za pilną triumfu Niepokalanego Serca Maryi w Ameryce i na świecie.

Módlcie się o zadośćuczynienia za niezliczone grzechy, które są popełniane codziennie wobec Najświętszego Serca Jezusowego i najbardziej Niepokalanego Serca Maryi.

Módlcie się za Kościołem katolickim. Niech Matka Boża przyznać mu zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, deklarujące.

Módlcie się o Ameryce potrzebna Fatimę. Niech Matka Boża udzielić jej wiele łask dla zwiększonego zaangażowania i skuteczności w jej służbie Kościołowi.

Módlcie się na koniec do aborcji, pornografii i tej samej płci “”małżeństwa”” i wszystkie przestępstwa przeciwko prawu Boga.

Módlcie się za każdego z nas. Niech Matka Boża daje nam rozeznanie i siłę do przeciwstawienia się próbom stoimy.

Módlcie się za naszych wrogów. Niech Matka Boża dotknąć ich serca i konwertować je.

Módlcie się za wszystkich, którzy cierpią w tym mieście. Niech Matka Boża je pocieszyć, pomóc im, i poświęcisz je.

Módlcie się za konających. Niech Matka Boża Spieszę pocieszyć je w swoich ostatnich chwilach i przyznania im ostatecznej łaski niezbędne dla zbawienia ich dusz.

Módlcie się za tych, którzy wytrwali w cnocie. Niech Matka Boża przyznania im stały postęp w uświęceniu.

Módlcie się za tych, którzy walczą i waha się między cnoty i występku. Mogą otrzymywać niezbędne łask codziennie wybierać cnotę nad imadle.

Módlcie się za tych, którzy grzech. Niech Matka Boża zachowania ich z rozpaczy i przynieść je z powrotem do dobrej drodze.

Módlmy się w intencji tych, którzy o nasze modlitwy.

Aby uzyskać więcej informacji i / lub aby dowiedzieć się, jak można pomóc w takim przypadku prosimy o kontakt Latrell Castañon na 806.281.2413 [email protected]

Udostępnij to:

EmailPrint
Powrót do strony głównej
Kościół Katolicki Holy Spirit

Najnowsze Albumy Zdjęć

Polityka Kościół
aktywne członkostwo
quinceañera
Specjalne wydarzenia
Wytyczne ślubne
Spinki do mankietów
Charytatywne katolickie – Diecezja Lubbock
Katolickie Daughters of the Americas
Katolicka Diecezji Lubbock
Katolickie War Veterans
Katedra Chrystusa Króla Szkoła
Kroki w wierze
Mercy Retreat Center
Biuro Powołań Diecezji Lubbock w Teksasie
Rachel Winnica
Sky Krzyż
Pielęgnowania Center
Watykan
Rok Wiary Serwisie

Informacje kontaktowe

(806) 698-6400
[email protected]
Skróty

Zaloguj
Polityka
Kontakty społeczne

Przyjaciel nas na Facebooku
Śledź nas na Twitterze
Dołącz do nas na Youtube
Dołącz do nas na Google+
Zobacz nas na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Wykonanie icCommerce
[email protected] zabezpieczenia stron internetowych
:)fa

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Espírito Santo
Igreja Católica
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

procure aqui
Pesquisa!
A Diocese Católica Romana de Lubbock
Reverendíssimo Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bispo de Lubbock
Casa
Sobre nós
Do canto
comissões
Juventude
Adulto
Boletim
Forms
Calendário
devocionais
Twitter Facebook Youtube.com
Cruzada do Rosário
24. setembro, 2016Default
_cruzada

Intenções para a Cruzada Praça Pública Rosário

Através do Santíssimo Rosário, pedimos Nosso Senhor e Nossa Senhora para a conversão da América para que ele possa cumprir a sua missão histórica. Queira juntar a nós em 15 de outubro aqui no Espírito Santo a partir do meio-dia – meia-noite como nós:

Ore por uma parada as ondas de sacrilégio, blasfêmia e ódio anti-religioso dentro da nossa sociedade.

Ore para que nossos líderes nacionais que procuram honrar a Lei de Deus e rezar pela sabedoria e conhecimento necessário para resolver problemas complexos da América.

Ore para o triunfo urgente do Imaculado Coração de Maria na América e no mundo.

Ore para a reparação pelos inúmeros pecados que são cometidos diariamente contra o mais Sagrado Coração de Jesus e os mais Imaculado Coração de Maria.

Ore pela Igreja Católica. Que Nossa Senhora conceda a vitória sobre seus inimigos, declarados e não declarados.

Ore pela América Precisa de Fátima. Que Nossa Senhora conceda suas muitas graças para o aumento da dedicação e eficiência em seu serviço à Igreja.

Ore para o fim ao aborto, pornografia e do mesmo sexo “”casamento”” e todas as ofensas contra a Lei de Deus.

Ore para que cada um de nós. Que Nossa Senhora nos dê discernimento e força para suportar as provações que enfrentamos.

Ore por nossos inimigos. Que Nossa Senhora tocar seus corações e convertê-los.

Ore por todos aqueles que sofrem nesta cidade. Que Nossa Senhora consolá-los, ajudá-los e santificá-los.

Ore para que os moribundos. Que Nossa Senhora apressar para confortá-los em seus últimos momentos e conceder-lhes as graças finais necessárias para a salvação de suas almas.

Ore por aqueles que perseveram na virtude. Que Nossa Senhora conceder-lhes um constante progresso na santificação.

Ore por aqueles que lutam e hesita entre virtude e vício. Que eles possam receber as graças necessárias a cada dia para escolher virtude sobre o vício.

Ore por aqueles que pecam. Que Nossa Senhora preservá-los do desespero e trazê-los de volta ao bom caminho.

Ore para que as intenções daqueles que pediram nossas orações.

Para mais informações e / ou para descobrir como você pode ajudar com este evento, entre em contato Latrell Castanon em 806.281.2413 [email protected]

Compartilhe este:

EmailPrint
Voltar à página inicial
Igreja Católica Espírito Santo

Álbuns recentes Foto

política de Igreja
Sócios ativos
Quinceañeras
Eventos especiais
Diretrizes de casamento
ligações
Catholic Charities – Diocese de Lubbock
Filhas Católicas das Américas
Diocese Católica de Lubbock
Católicas Veteranos de Guerra
Christ The King Cathedral School
Passos na fé
Retreat Center Mercy
Escritório de Vocações Diocese de Lubbock Texas
Vinha de Raquel
Cruz Sky
O Centro de Nutrir
Vaticano
Ano de Site Fé

Informações de contato

(806) 698-6400
[email protected]
Atalhos

Assinar em
Política
sociais Contactos

Amigo-nos no Facebook
Siga-nos no Twitter
Junte-nos em YouTube
Junte-nos no Google+
Consulte-nos sobre Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
a segurança do website [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ
9821 Frankford ਐਵਨਿਊ ਲਬ੍ਬਕ, ਟੈਕਸਾਸ
(806)698-6400

ਇੱਥੇ ਖੋਜ
ਖੋਜ!
ਲਬ੍ਬਕ ਦੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ Diocese
ਬਹੁਤੇ ਮਾਣਨੀਯ Plácido Rodriquez, C.M.F.
ਲਬ੍ਬਕ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ
ਮੁੱਖ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਨਾ ਤੱਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ
ਯੂਥ
ਬਾਲਗ
ਬੁਲੇਟਿਨ
ਫਾਰਮ
ਕੈਲੰਡਰ
Devotionals
ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ Youtube.com
ਮਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ
24. ਸਤੰਬਰ 2016Default
_crusade

ਪਬਲਿਕ Square ਮਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਨੀਅਤ

ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ Rosary ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. : ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ – ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 15 ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰੋ ਜੀ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੁਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੇਵ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ.

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ undeclared ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇਣ.

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਈ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ graces ਦੇਣ.

ਗਰਭਪਾਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ‘ਵਿਆਹ ਨੂੰ’ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਮਈ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਟਰਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਮਈ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ.

ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ.

ਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਨਲ graces ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਮਈ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ.

ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਉਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਕੋਚ. ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ graces ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਪ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ.

ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ / ਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ:

EmailPrint
ਵਾਪਸ ਹੋਮਪੇਜ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ

ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ

ਚਰਚ ਨੀਤੀ
ਸਰਗਰਮ ਸਦੱਸਤਾ
Quinceañeras
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ
ਵਿਆਹ ਦਿਸ਼ਾ
ਲਿੰਕ
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ – ਲਬ੍ਬਕ ਦੇ Diocese
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀਉ
ਲਬ੍ਬਕ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ Diocese
ਕੈਥੋਲਿਕ ਜੰਗ ਵੈਟਰਨਜ਼
ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ Cathedral ਸਕੂਲ
ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈੜ
ਦਇਆ Retreat Center
ਲਬ੍ਬਕ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ Diocese ਦੇ ਦਫਤਰ
ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਬਾਗ
Sky ਕਰਾਸ
ਪੋਸ਼ਣ Center
ਵੈਟੀਕਨ
ਨਿਹਚਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਾਲ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

(806) 698-6400
[email protected]
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

ਸਾਈਨ – ਇਨ
ਨੀਤੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਪਰਕ

ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ
‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ YouTube ‘ਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ Google+ ‘ਤੇ
Instagram-Lifeteen ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
[email protected] ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Spirit Sfant
Biserica Catolica
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

caută aici
Căutare!
Episcopia Romano-Catolică din Lubbock
Prea Sfințitul Plácido Rodriquez, C.M.F.
Episcopul de Lubbock
Acasă
Despre noi
Din colțul
comisioane de
Tineret
Adult
Buletin
formulare
Calendar
devotionalele
Twitter Facebook Youtube.com
cruciada mătănii
24. septembrie 2016Default
_cruciadă

Intentii pentru cruciadei Public Square Rozariu

Prin cel mai Sfânt Rozariu, ne cerem Domnul și Doamna noastră pentru convertirea Americii, astfel încât să poată îndeplini misiunea istorică. Vă rugăm să ni se alăture în 15 octombrie, aici, la Duhul Sfânt de la prânz – miezul nopții ca noi:

Rugați-vă pentru o oprire valuri de sacrilegiu, blasfemie și ura anti-religioasă în cadrul societății noastre.

Rugați-vă ca liderii noștri naționali vor căuta să onoreze Legea lui Dumnezeu și să se roage pentru înțelepciunea și cunoștințele necesare pentru a rezolva probleme complexe ale Americii.

Să ne rugăm pentru triumful de urgență al Inimii Neprihănite a Mariei în America și în lume.

Să ne rugăm pentru repararea pentru nenumărate păcate care sunt comise zilnic împotriva celor mai Preasfintei Inimi a lui Isus și cea mai Inimii Neprihănite a Mariei.

Să ne rugăm pentru Biserica Catolică. Fie ca Doamna noastră să îi acorde victoria asupra dușmanilor săi, declarate și nedeclarate.

Să ne rugăm pentru America nevoie de Fatima. Fie ca Doamna noastră acorda ei multe haruri pentru dedicarea a crescut și a eficienței în serviciul ei pentru Biserică.

Rugați-vă pentru sfârșitul avortului, pornografia și același sex “”căsătorie”” și toate infracțiunile împotriva Legii lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru fiecare dintre noi. Fie ca Maica Domnului să ne dea discernământ și puterea de a rezista la încercările cu care ne confruntăm.

Să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Fie ca Maica Domnului atinge inimile lor și de a le converti.

Să ne rugăm pentru toți cei care suferă în acest oraș. Fie ca Doamna noastră le consoleze, să le ajute, și să le sfințească.

Rugați-vă pentru moarte. Fie ca Maica Domnului grăbi să-i mângâie în ultimele lor momente și să le acorde harurile finale necesare pentru mântuirea sufletelor lor.

Rugați-vă pentru cei care stăruiesc în virtute. Fie ca Doamna noastră să le acorde un progres constant în sfințire.

Rugați-vă pentru cei care se luptă și ezită între virtute și viciu. Fie ca ei primesc harurile necesare în fiecare zi pentru a alege virtute peste viciu.

Rugați-vă pentru cei ce păcat. Fie ca Maica Domnului să le păstreze de disperare și să le aducă înapoi la calea bună.

Rugați-vă pentru intențiile celor care au cerut rugăciunile noastre.

Pentru mai multe informații și / sau pentru a afla cum vă poate ajuta cu acest eveniment, vă rugăm să contactați Latrell Castanon la 806.281.2413 [email protected]

Imparte asta:

EmailPrint
Înapoi la pagina de start
Biserica Catolică Spirit

Albume cu fotografii recente

Politica bisericii
Calitatea de membru activ
Quinceañeras
Evenimente speciale
Regulile de nunta
Link-uri
Caritate catolic – Eparhia de Lubbock
Fiice catolice din America
Catolică Episcopia Lubbock
Veteranilor de război catolici
Cristos Regele Catedrala Școala
Footsteps în credință
Mila Retreat Center
Oficiul pentru vocațiilor Episcopia de Lubbock Texas
Vineyard lui Rachel
Sky Cross
Centrul Cultivarea
Vatican
Anul Credinței site-ul

Informatii de contact

(806) 698-6400
[email protected]
Comenzile rapide

Conectare
Politică
social Contacte

Prieten-ne pe Facebook
Urmărește-ne pe Twitter
Urmăriți-ne pe YouTube
Urmăriți-ne pe Google+
A se vedea ne pe Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
securitatea site-ului [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Святой Дух
католическая церковь
9821 Frankford Avenue Лаббок, штат Техас
(806)698-6400

поищи здесь
Поиск!
Римско-католическая епархия Лаббок
Высокопреосвященнейший Пласидо Родригез, C.M.F.
Епископ Лаббок
Главная
О нас
Из-за угла
Комиссионные
молодежь
для взрослых
бюллетень
формы
Календарь
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Розарий Crusade
24 сентября, 2016Default
_crusade

Намерения для Авангарда общественной площади Розария

Благодаря большей Святого Розария, мы просим нашего Господа и Богородицу за превращение Америки, так что она может выполнить свою историческую миссию. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам 15-го октября здесь Святого Духа от Полдень – полночь, как мы:

Молитесь за остановку волны святотатство, богохульство и антирелигиозной ненависти в нашем обществе.

Молитесь, чтобы наши национальные лидеры будут стремиться соблюдать Закон Божий и молиться за мудрость и знания, необходимые для решения сложных проблем Америки.

Молитесь за настоятельной торжество Непорочного Сердца Марии в Америке и в мире.

Молитесь о возмещении за бесчисленные грехи, которые совершаются ежедневно против самого Святого Сердца Иисуса и самой Непорочного Сердца Марии.

Молитесь о католической церкви. Пусть Божия Матерь даровать ему победу над своими врагами, объявленных и необъявленных.

Молитесь за Америку Нужна Фатиму. Пусть Божия Матерь предоставить ей много милостей для увеличения преданности и эффективности в ее служении Церкви.

Молитесь за прекращение абортов, порнографии и однополого “”брака”” и все преступления против Закона Божьего.

Молитесь за каждого из нас. Пусть Божия Матерь дает нам проницательность и прочность, чтобы выдержать испытания с которыми мы сталкиваемся.

Молитесь за наших врагов. Может Богоматерь коснуться их сердца и преобразовывать их.

Молитесь за всех тех, кто страдает в этом городе. Пусть наша леди утешить их, помочь им, и освятить их.

Молись за умирающих. Пусть Божия Матерь спешит утешить их в последние минуты и предоставить им окончательные милостями необходимые для спасения их душ.

Молитесь за тех, кто упорно в силу. Пусть Божия Матерь предоставить им постоянный прогресс в освящении.

Молитесь за тех, кто борется и колеблясь между добродетелью и пороком. Пусть они получают необходимые милостями каждый день, чтобы выбрать добродетель над пороком.

Молитесь за тех, кто грешит. Пусть Божия Матерь предохранить их от отчаяния и вернуть их к хорошему пути.

Молитесь о намерениях тех, кто просил наши молитвы.

Для получения дополнительной информации и / или узнать, как вы можете помочь с этим событием, пожалуйста, свяжитесь с Латрелл Кастаньон на 806.281.2413 [email protected]

Поделись этим:

EmailPrint
вернуться на главную страницу
Святой Дух Католическая церковь

Последние Фотоальбомы

Политика Церкви
Активное членство
кинсеаньера
Особенные события
Руководство по проведению бракосочетаний
связи
Католические благотворительные организации – епархия Лаббок
Католические Дочери Северной и Южной Америки
Католическая епархия Лаббок
Ветераны войны католические
Христос Собор Школа King
Footsteps в вере
Отступление центр Mercy
Офис призваний епархии Лаббок Техас
Рэйчел Vineyard
Sky Cross
Nurturing Центр
Ватикан
Год Веры Веб-сайта

Контактная информация

(806) 698-6400
[email protected]
Клавиши быстрого доступа

Войти в систему
политика
Социальные контакты

Друг к нам на Facebook
Следуйте за нами на Twitter
Присоединяйтесь к нам на YouTube
Присоединяйтесь к нам на Google+
Смотрите нас на Instagram-Lifeteen
Все права защищены © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Дизайн icCommerce
[email protected] безопасности веб-сайт
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Agaga paia
Ekalesia Katoliko
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

saili iinei
Suesue!
O le Katoliko Roma Puleaga O Lubbock
O le tele o Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Epikopo O Lubbock
aiga
Faatatau ia tatou
Mai le tulimanu
Komisi
tupulaga
tagata matua
puletini
pepa faatumu
kālena
faigalotu
Twitter Facebook Youtube.com
kirusate Rosary
24. Setema, 2016Default
_crusade

Faamoemoega mo le kirusate Malo Lotoa Rosary

E ala i le sili ona Agaga Rosary, tatou te ole atu lo tatou Alii ma lo tatou Lady mo le liua o Amerika ina ia mafai ona faataunuuina lana misiona talafaasolopito. Faamolemole ia tatou auai faatasi i le Oketopa 15 iinei i le Agaga Paia mai le aoauli – vaeluaga o le po e pei ona tatou:

Tatalo mo a taofi le peau o sacrilege, upu leaga ma le ita aneti-faalelotu i totonu o lo tatou lalolagi.

Tatalo ina ia o tatou taitai o le atunuu o le a saili e faamamaluina ai le Tulafono a le Atua ma tatalo mo le poto ma le malamalama e tatau ai e foia faafitauli faigata o Amerika.

Tatalo mo le manumalo faanatinati o le Loto āusiusi o Mary i Amerika ma le lalolagi.

Tatalo mo le taui mo le mafaitaulia agasala lea o loo faia i aso taitasi e faasaga i le sili ona Heart Paia o Iesu ma le sili ona āusiusi Loto o Mary.

Tatalo mo le Ekalesia Katoliko. Tau ina ia tuuina atu o tatou Lady ai le manumalo i ona fili, na tautino ma undeclared.

Tatalo mo le Manaomia Amerika Fatima. Tau ina ia tuuina atu o tatou Lady ia le tele o alofa tunoa mo le faateleina o le faapaiaga ma le lelei i lana auaunaga i le Ekalesia.

Tatalo mo le iuga i le faapau pepe, ponokalafi ma le itupa e tasi ‘faaipoipoga’ ma soligatulafono uma e faasaga i le Tulafono a le Atua.

Tatalo mo i tatou taitoatasi. Mafai ona tuuina atu e lo tatou Lady tatou iloatino ma le malosi e tetee atu i tofotofoga tatou te feagai.

Tatalo mo o tatou fili. Tau ina ia tatou Lady paʻi atu io latou loto ma liliu mai i latou.

Tatalo mo i latou uma oe mafatia i lenei aai. Tau ina ia faamafanafana tatou Lady i latou, fesoasoani ia i latou, ma faapaiaina ai i latou.

Tatalo mo le maliu. Tau ina ia tatou Lady faanatinatiina e faamafanafana i latou io latou taimi mulimuli ma tuuina atu ia i latou le alofa tunoa mulimuli talafeagai mo le olataga oo latou agaga.

Tatalo mo i latou e tumau ai i le mama. Tau ina ia tuuina atu o tatou Lady latou alualu i luma e le aunoa i le faapaiaina.

Tatalo mo i latou o loo tauivi ma le faatuai i le va o le mama ma le leaga. Tau ina ia latou maua le alofa tunoa e manaomia i aso uma e filifili le mama i leaga.

Tatalo mo i latou oe ua agasala. Tau ina ia tatou Lady faasaoina i latou mai le faanoanoa ma aumai i latou i tua i le ala lelei.

Tatalo mo le faamoemoega oi latou oe ua talosagaina ia tatou tatalo.

Mo nisi faamatalaga ma / po o le iloa ai le auala e mafai ona fesoasoani i lenei mea na tupu, faamolemole faafesootai Latrell Castanon i 806.281.2413 [email protected]

Ia fetufaai atu le mea lenei:

EmailPrint
toe foi atu i Homepage
Agaga Paia o le Ekalesia Katoliko

Fatuga lata Photo

Faiga Faavae a le Ekalesia
Tagata Active
Quinceañeras
Mea na Tutupu faapitoa
Taiala faaipoipoga
Fesootai Faatasi
Galuega Alofa Katoliko – Puleaga o Lubbock
Afafine Katoliko o Amerika
Katoliko Puleaga o Lubbock
Katoliko Taua Veterans
Keriso le Aoga Tupu falesa
Tulagaaao I le Faatuatua
Mercy Center Faafouina
Ofisa o Puleaga Vocations o Lubbock Texas
Tovine a Rachel
Cross lagi
O le Maota Autu mo le faafailele e
Vatikana
Tausaga o Website Faatuatua

Contact Faamatalaga

(806) 698-6400
[email protected]
pupuu

Saini ese j
Faiga Faavae
fesoʻotaʻi Social

Friend Tatou I Facebook
Mulimuli i Tatou I Twitter
Auai i Tatou I YouTube
Auai i Tatou I Google+
Tagai i tatou i Instagram-Lifeteen
Pule Tau Fatuga © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design e icCommerce
saogalemu website [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Spiorad naomh
Eaglais Chaitligeach
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

lorg an seo
Search!
Tha an Sgìre-easbaig Caitligeach Of Lubbock
As t-Urramach Plácido Rodriquez, C.M.F.
Easbaig Lubbock
Dachaigh
Mar dèidhinn
Bho Oisean
choimiseanan
Òigridh
Inbhich
Bulletin
foirmean
mìosachan
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary croise
24. An t-Sultain, 2016Default
_crusade

Rùintean airson an Phoblach Ceàrnag Rosary croise

Tro bhith a ‘chuid as motha de Naomh Rosary, tha sinn ag iarraidh ar Tighearna agus Our Lady airson iompachadh an Ameireaga agus mar sin gur dòcha a choileanadh eachdraidheil rùin. Cuiribh còmhla rinn air 15mh Dàmhair seo aig an Spiorad Naomh bho Noon – Midnight mar sinn:

Guidheamaid airson stad na tonnan sacrilege, toibheum, agus an-aghaidh gràin creideimh taobh a-staigh chomann-shòisealta againn.

Guidheam gu bheil ar nàiseanta ceannardan iarradh urram Dhè Lagh agus Guidheamaid airson ghliocais agus an eòlais a tha riatanach gus fuasgladh fhaighinn air Ameireaga duilgheadasan toinnte.

Guidheamaid airson èiginneach buaidh na Immaculate Heart of Mary ann an Ameireaga agus an t-saoghail.

Guidheamaid airson reparation airson iomadh peacaidhean a tha air an gealltainn làitheil an aghaidh a ‘mhòr-chuid de Sacred Heart of Iosa agus a’ chuid as motha de Immaculate Heart of Mary.

Guidheamaid airson na h-Eaglais Chaitligich. Mhà Our Lady deònaich e buaidh air a naimhdean, agus ghairm undeclared.

Guidheamaid airson an Ameireaga Need Fatima. Mhà Our Lady deònaich dhi an iomadh gràsan airson barrachd dìlseachd agus èifeachdas ann a seirbheis gus an Eaglais.

Guidheamaid airson deireadh a casg-breith, drabastachd agus co-sheòrsach ‘pòsadh’ agus a h-uile eucoir an aghaidh an Lagh Dhè.

Guidheamaid airson gach aon dhuinn. Mhà Our Lady a ‘toirt dhuinn tuigse agus neart gu daingeann ann an deuchainnean sinn aghaidh.

Guidheamaid airson ar naimhdean. Mhà Our Lady beantuinn an cridheachan agus iompachadh orra.

Guidheamaid airson nan uile a tha a ‘fulang anns a’ bhaile. Mhà Our Lady Console orra, gan cuideachadh, agus naomhaichidh tu iad.

Guidheamaid airson a bhàis. Mhà Our Lady a greasad gu comhfhurtachd dhaibh ann mu dheireadh aca amannan agus deònaich dhoibh dheireannach gràsan riatanach airson an tèarnaidh an anama.

Ùrnaigh dhaibhsan a tha a ‘buanachadh ann mar thoradh. Mhà Our Lady a bhuileachadh orra cunbhalach air adhartas ann an naomhachd.

Guidheamaid airson an fheadhainn a tha a ‘strì agus eadar teagamh sam bith mar thoradh agus iar. Mhà gheibh iad riatanach gràsan a h-uile latha a thaghadh mar thoradh thairis iar.

Ùrnaigh dhaibhsan a tha a ‘pheacaidh. Mhà Our Lady a ghleidheadh iad bho eu-dòchas, agus bheir iad air ais gu frith-rathad math.

Guidheamaid airson rùintean nan daoine a tha ag iarraidh ar n-ùrnaighean.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus / no gus faighinn a-mach mar a chuidicheas tu leis an tachartas seo, cuiribh fios gu Latrell Castanon aig 806.281.2413 [email protected]

Sgaoil seo:

EmailPrint
air ais gu Duilleag-dachaigh
Spiorad Naomh Eaglais Chaitligeach

Tachartasan Dealbh Albums

Eaglais Poileasaidh
gnìomhach Ballrachd
Quinceañeras
Tachartasan sònraichte
Stiùireadh Wedding
Oifigeil
Caitligeach Charities – Sgìre-easbaig Lubbock
Caitligeach Daughters of the Americas
Sgìre-easbaig Caitligeach Lubbock
Caitligeach a ‘Chogaidh Seann Shaighdearan
Criosd Rìgh Cathair-eaglais Sgoil
Enough Ann Faith
Mercy Retreat Center
Oifis Vocations Sgìre-easbaig Lubbock Texas
Racheil Vineyard
Adhar Cross
Tha ‘beathachadh Center
Bhatacain
Bliadhna Faith Làrach-lìn

Fiosrachadh conaltraidh

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Soidhnig a-steach
poileasaidh
sòisealta Contacts

Friend thugainn air Facebook
Ar leantainn air Twitter
Thig còmhla rinn air YouTube
Thig còmhla rinn air Google+
Faic dhuinn air Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Dealbhadh le icCommerce
[email protected] Bidh tèarainteachd
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://ввв.холиспиритцатхпарисх.орг/росари-црусаде/
Свети Дух
Католичка црква
9821 Франкфорд Авенуе Луббоцк, Тексас
(806)698-6400

тражење овде
Претраживање!
Римокатоличка Епархија Луббоцк
Већина велечасни Плацидо Родригуез, Ц.М.Ф.
Епископ Луббоцк
Дом
О нама
Из угла
komisije
омладина
одрасла особа
билтен
форме
календар
Девотионалс
Твиттер Фацебоок Иоутубе.цом
бројаница крсташки рат
24. септембар, 2016Дефаулт
_црусаде

Намере за јавни трг Росари Црусаде

Кроз највише Холи Росари, питамо нашег Господа и Госпи за конверзију Америке, тако да може да испуни своју историјску мисију. Придружите нам се 15. октобра овде на Духа Светога од Ноон – Миднигхт као и ми:

Моли се за заустављање таласа светогрђе, богохуљење и анти-вјерске мржње у нашем друштву.

Моли се да ће наши национални лидери траже да поштују Божји закон и моли се за мудрост и знање неопходно за решавање сложених проблема Америке.

Моли се за хитно тријумфа Иммацулате Хеарт оф Мари у Америци и свету.

Молите се за репарацију за безброј гријеха који се свакодневно почињене над најсветијег срца Исусовог и највећим Иммацулате Хеарт оф Мари.

Молите се за Католичке цркве. Може Госпа му дати победу над својим непријатељима, декларисаних и непријављеним.

Моли се за Америку Потребна Фатима. Нека Госпа дати своје бројне врлине за повећање посвећености и ефикасности у своју службу у Цркви.

Моли се за крај абортуса, порнографије и истог пола ‘брака’ и свих кривичних дела против Закона Божијег.

Моли се за сваког од нас. Нека нам Госпа дати моћ расуђивања и снаге да се одупру суђења са којима се суочавамо.

Молите се за наше непријатеље. Може Госпа тоуцх њихова срца и претворити их.

Молите се за оне који пате у овом граду. Нека их Госпа утешити, да им помогну, и посвети их.

Молите се за умируће. Може Госпа пожури да их утеши у њиховим последњим тренуцима и дају им коначне врлине неопходне за спасење своје душе.

Молите се за оне који истрају у врлини. Нека им Госпа дати константан напредак у посвећења.

Молите се за оне који се боре и оклевају између врлине и порока. Нека добију неопходне врлине сваки дан да бирају врлину над порока.

Молите се за оне који греше. Нека их Госпа сачувати од очајања и довести их на добром путу.

Моли се за намере оних који су тражили наше молитве.

За више информација и / или да сазнате како да помогнете у овом догађају, контактирајте Латрелл Цастанон на 806.281.2413 леслие.цастанон@сјцме.еду

Деле ово:

ЕмаилПринт
назад на насловну страну
Свети Дух Католичка црква

Рецент Фото албуми

Црква Политика
активног чланства
Куинцеанерас
Специјални догађаји
Веддинг Смернице
линкови
Цатхолиц Цхаритиес – Епархија Луббоцка
Католички Даугхтерс оф тхе Америцас
Католичка Епархија Луббоцка
Цатхолиц Ратни ветерани
Цхрист тхе Кинг Катедрала школа
Кораци у вери
Мерци Ретреат центар
Канцеларија занимања Епархије Луббоцк Текас
Рацхел винограду
ски крст
Неговање центар
Ватикан
Година Фаитх сајт

Контакт информације

(806) 698-6400
парисх@холиспиритлуббоцк.орг
пречице

Пријавите се
политика
друштвене контакте

Пријатељ нас на Фацебооку
Пратите нас на Твиттер
Јоин нас на ИоуТубе
Придружите нам се на Гоогле+
Погледајте нас на Инстаграм-Лифетеен
Цопиригхт © 2007-2016 ХолиСпиритЦатхПарисх.орг
Дизајн ицЦоммерце
админ@холиспиритлуббоцк.орг сајт безбедност
🙂 Ф

 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Mutsvene
Church Catholic
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

kutsvaga pano
Search!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Most Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
musha
Nezvedu
Kubva Corner
makomisheni
Youth
munhu akura
nhau dziri muchidimbu
Forms
karenda
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rusariro Hondo
24. September, 2016Default
_crusade

Zvinovavarirwa Dzavose Square Rusariro Hondo

Kuburikidza zvikuru Holy Ruzariro, tinokumbira Ishe wedu Lady kutendeuka America kuitira kuti azadzise basa rayo kwenhau. Tapota kubatana nesu musi October wa15 pano pana Mutsvene kubva Zvemasikati – Midnight sezvo isu:

Nyengeterera yakakundikana kumisa mafungu zvinhu zvitsvene, kumhura uye Anti-vezvitendero ruvengo mukati munzanga yedu.

Namatira kuti vatungamiri venyika yedu vaizotsvaka kukudza Mutemo waMwari uye kunyengeterera uchenjeri nezivo zvakakodzera kugadzirisa matambudziko America yakaoma.

Nyengeterera chimbi yakunda tsvinda Heart yaMariya America uye nyika.

Kunyengeterera reparation nokuda vasingaverengeki kwezvivi zvinoratidzika zuva nezuva Wekumusoro Sacred Mwoyo Jesu uye chinonyanya tsvinda Heart Mariya.

Nyengeterera Catholic Church. Dai Lady Our kutipa kukunda vavengi vavo, vazivisa uye undeclared.

Nyengeterera America Need Fatima. Dai Lady Our mubvumire Nyasha dzemutendi varo vazhinji nokuda kwakawedzera kuzvitsaurira uye kunyatsoshanda basa rake kuChechi.

Nyengeterera mugumo pamuviri, zvinonyadzisira uye zvakafanana-pabonde ‘muchato’ uye zvigumbuso zvose pamusoro Mutemo waMwari.

Namatirai mumwe nomumwe wedu. Dai Lady vedu kutipa ungwaru uye simba kuti miedzo yatinotarisana nayo.

Nyengeterera vavengi vedu. Dai Lady Our kubata mwoyo yavo uye kutendeuka navo.

Nyengeterera vose vaya vanotambura muguta rino. Dai Our Lady kuvanyaradza, kuvabatsira, uye azvitsaure.

Nyengeterera kufa. Dai Our Lady kuchimbidza vazovanyaradza avo nguva okupedzisira uye ovapa chokupedzisira Nyasha dzemutendi zvakafanira kuti ruponeso rwemweya yavo.

Nyengeterera vaya vanotsungirira kunaka. Dai Lady Our ovapa kugara mberi kuutsvene.

Nyengeterera vaya vanotambura uye kuzeza pakati kunaka dzezvakaipa. Dai ivo vanogamuchira zvakakodzera Nyasha dzemutendi ose zuva kusarudza simba pamusoro dzezvakaipa.

Nyengeterera vaya chivi. Dai Our Lady achengetedze kubva mwoyo uye avadzose kuna nzira dzakanaka.

Kunyengeterera zvinovavarirwa vaya akakumbira minyengetero yedu.

Kuti uwane mamwe mashoko uye / kana kuti uzive zvaungaita kubatsira chiitiko ichi, tapota nyorerai Latrell Castanon pa 806.281.2413 [email protected]

Share ichi:

EmailPrint
dzokera Homepage
Mutsvene Catholic Church

Recent Photo Albums

Church Policy
Active Membership
Quinceañeras
Special Events
Wedding Guidelines
Links
Masangano Catholic – Diocese pamusoro Lubbock
Vanasikana Catholic dzeAmerica
Catholic Diocese pamusoro Lubbock
Catholic War Veterans
Kristu The King Cathedral School
Mutsoka In Faith
Mercy kutiza Center
Office Vocations Diocese pamusoro Lubbock Texas
VaRakeri Vineyard
Sky Cross
The yekurera Center
Vatican
Gore Faith Website

Contact Information

(806) 698-6400
[email protected]
Shortcuts

Nyorera mu
urongwa
Social Contacts

Shamwari Us On Facebook
Titevereyi On Twitter
Us Join On YouTube
Us Join On Google+
Ona tiri Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design kubudikidza icCommerce
[email protected] Website chibatiso
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
پاڪ روح
ڪيٿولڪ چرچ
9821 Frankford آيون Lubbock، جانسن
(806)698-6400

هتي ڳولا
ڳولا!
Lubbock جي رومن ڪيٿولڪ علائقي
گهڻو ڪري Reverend Plácido Rodriquez، C.M.F.
Lubbock جي پادريء
گھر جي
اسان جي باري ۾
سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان
اليڪشن ڪميشن
نوجوانن
بالغن
Bulletin
فارم
ڪئلينڊر
Devotionals
Twitter ڪريو Youtube.com
Rosary صليبي
24. سيپٽمبر، 2016Default
_crusade

پبلڪ مربع Rosary صليبي جنگ لاء ارادن

سڀ کان پاڪ Rosary جي ذريعي، اسان کي ته ان کي ان جي تاريخي مشن پوري ڪري سگهون ٿا آمريڪا جي تبديل ڪرڻ لاء اسان جا پالڻھار ۽ اسان جي معشوق پڇن ٿا. ڏٺو کان هتي پاڪ روح ۾ آڪٽوبر 15th تي اسان کي شامل ڪريو – ڏاڏل شينو ادا اسان جي طور تي:

هڪ ته اسان جي معاشري جي اندر sacrilege، ڪفر ۽ مخالف مذهبي نفرت جي موج کي روڪڻ لاء دعائون.

دعا آهي ته اسان جي قومي اڳواڻن ۽ الله جي قانون جو احترام ڪرڻ گھرندا آھن ۽ حڪمت ۽ علم آمريڪا جي پيچيده مسئلا حل ڪرڻ لاء ضروري لاء دعا ڪري ڇڏي.

آمريڪا ۾ مريم جو نرمل دل جي تڪڙي ٽرمپ ۽ دنيا لاء دعا.

هن بيشمار گناهه عيسي ۽ مريم جي سڀ کان نرمل دل جي تمام گهڻي تعظيم دل جي خلاف روزانو پرعزم آهي جنهن لاء reparation لاء دعا.

ڪيٿولڪ چرچ جي لاء دعا. اسان معشوق ان کي ان جي دشمنن تي فتح عطا ڪر، قرار ڏنو ۽ undeclared ڪري سگهون ٿا.

هن آمريڪا لاء دعا فاطمه جي ضرورت آهي. اسان جي معشوق کي وڌائي اعتراف ۽ چرچ کي سندس خدمت ۾ ڪارڪردگي لاء کيس ڪيترن ئي نعمتن عطا ڪري.

حمل ضايع ڪندڙ، فحاشي ۽ ساڳئي-جنسي ‘شادي’ جي آخر ۾ ۽ خدا جي قانون جي خلاف سمورن ڏوهن جي لاء دعا.

اسان جي هر هڪ لاء دعا. اسان معشوق اسان discernment ۽ طاقت جي ڪلمي اسان کي منهن پدن کي برداشت ڪرڻ ڏئي.

اسان جي دشمنن لاء دعا. اسان معشوق سندن دلين ڪن ڳاڻون ڏينھن ۽ انھن کي بدلائڻ ڪري سگهون ٿا.

تن سڀني جو هن شهر ۾ شڪار لاء دعا. اسان معشوق کين دلاسو ڪري سگهون ٿا، کين مدد، ۽ انھن واکاڻيون ٿا.

جدا لاء دعا. اسان معشوق سندن آخري پل ۾ انھن جو عذر ڪرڻ لاء جلد گھرندا آھن ۽ سندن ساھ جي نجات جي لاء ضروري آهي ته آخري نعمتن عطا ڪري.

جن گڻن ۾ رھڻ لاء دعا. اسان معشوق کين sanctification ۾ مسلسل ترقي عطا ڪري.

جن جدوجهد ۽ نيڪي ۽ وائيس وچ ۾ ٻڏتر لاء دعا. اهي هر ڏينهن جي ضروري نعمتن وڃي وائيس تي فضيلت چونڊي.

جن گناهه لاء دعا. اسان معشوق کين نا اميد کان محفوظ ۽ سٺي واٽ ڏانھن کين واپس آڻي سگهي ٿو.

جن اسان جي نماز درخواست ڪئي جي ارادن لاء دعا.

وڌيڪ معلومات لاء ۽ / يا ٻاهر سٽ کي ڪيئن توهان کي هن واقعي سان مدد ڪري سگهي ٿو، 806.281.2413 [email protected] تي Latrell Castanon سان رابطو ڪريو

هن کي مشهور ڪريو:

EmailPrint
واپس هوم لاء
پاڪ روح ڪيٿولڪ چرچ

موجوده ڦوٽو البم

چرچ جي پاليسي
سرگرم ميمبرن
Quinceañeras
خاص سرگرمين
شادي گائيڊ
لنڪس
ڪيٿولڪ خيراتي – Lubbock جي علائقي
آمریڪا جي ڪيٿولڪ ڌيئن سان
Lubbock جي ڪيٿولڪ علائقي
ڪيٿولڪ جنگ اڳوڻن
مسيح بادشاهه ديول اسڪول
ايمان ۾ نقش قدم
رحمت جو نقطئھ نظر جو مرڪز
Lubbock جانسن جي Vocations علائقي جي آفيس
جهڙوڪ ريچل جي يارڊ
آسمان ڪراس
هن مشفق جو مرڪز
وئٽيڪن
ايمان ويب سائيٽ جي سال

رابطي جي معلومات

(806) 698-6400
[email protected]
ڪٽس

سائن ان ڪريو
پاليسي
سماجي رابطا

دوست اسان ڪريو تي
تي Twitter ۽ اسان جي تابعداري ڪريو
اسان هتي ڪلڪ ڪري يوٽيوب تي
اسان شامل ٿيڻ جي Google+ تي
Instagram-Lifeteen تي اسان کي ڏسو
ڪاپي © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce جي ڊيزائن
[email protected] ويب سائيٽ سيڪيورٽي
🙂 م

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
ශුද්ධාත්මයාණන්
කතෝලික සභාව
9821 Frankford මාවත Lubbock, ටෙක්සාස්
(806)698-6400

මෙහි සොයන්න
සෙවීම!
Lubbock අතරින් රෝමානු කතෝලික සභාවේ අතිපූජ්ය
අති උතුම් Plácido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock රදගුරු
ගෙදර
අපි ගැන
කොනේ සිට
කොමිෂන් සභා
තරුණ
වැඩිහිටි
ලූහුඬු
ආකෘති පත්ර
දින දසුන
Devotionals
ට්විටර් ෆේස්බුක් Youtube.com
කොන්තයක් ධර්ම යුද්ධය
24. සැප්තැම්බර්, 2016Default
_crusade

රාජ්ය චතුරස්රය අපේත්ෂාවෙන් ධර්ම යුද්ධය සඳහා අරමුණු

වඩාත් ශුද්ධ අපේත්ෂාවෙන් හරහා, අපි ඇමරිකාවේ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපගේ ස්වාමීන් ද අප ස්වාමිදූගේ ඇසීමට එය එහි ඓතිහාසික මෙහෙවර සපුරාලීම පිණිස. මධ්යාහ්නය සිට මෙහි ශුද්ධාත්මයාණන් ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින අප සමග එක්වන කරුණාකර – මධ්යම රාත්රියේ අපි:

එය පූජනීයත්වය කෙලෙසා, දේවාපහාසය සහ ප්රති-ආගමික වෛරය රැළි අපේ සමාජය තුළ නතර කිරීම සඳහා යාච්ඤා කරන්න.

අපේ ජාතික නායකයන් දෙවිගේ නීතිය ගෞරව කිරීමට උත්සහ හා ඇමරිකාවේ සංකීර්ණ ප්රශ්න විසඳීම සඳහා අවශ්ය ප්රඥාව හා දැනුම උදෙසා යාච්ඤා කරන්න කියා යාච්ඤා කරන්න.

ඇමරිකාවේ මරියා නිර්මල හෘද හදිසි ජයග්රහනයක් හා ලෝකය සඳහා යාච්ඤා කරන්න.

යේසුස් සහ මරියා වඩාත් නිර්මල හෘද වඩාත් අයෙකු එරෙහිව දිනපතා සිදු කරනු ලබන නිමක් නැති පාප සඳහා වන්දි ඉල්ලා යාච්ඤා කරන්න.

කතෝලික සභාව සඳහා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ එය ප්රකාශ අප්රසිද්ධ, එහි සතුරන් ජය ලබා ඇත.

ඇමරිකාව වෙනුවෙන් යාච්ඤා ෆාතිමා අවශ්යයි. අප ස්වාමිදූගේ පල්ලිය ඇය සේවය වැඩි කැපවීම හා කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇගේ බොහෝ කරුණාට අලෙයිහි වසල්ලම්.

ගබ්සා කිරීම, කාමුක දර්ශන සහ සමලිංගික විවාහ කිරීමට ” අවසානය හා දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය එරෙහි සියලු වැරදි සඳහා යාච්ඤා කරන්න.

අප එක් එක් එකිනෙකා උදෙසා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ අපට අප මුහුණ දෙන පීඩා දරා ගැනීමට විචාර බුද්ධිය හා ශක්තිය ලබා දෙනවා.

අපේ සතුරන් සඳහා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ ඔවුන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ සහ ඔවුන් පත් විය හැක.

මේ නගරයේ විඳින අය සඳහා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ, ඔවුන් සනසන හැක ඔවුන්ට උදව්, ඔවුන් ශුද්ධ.

මෙම මරණය සඳහා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ සිය අවසන් මොහොතවල දී ඔවුන්ව සැනසීම සඳහා ඉක්මන් සහ ඔවුන් ඔවුන්ගේ ආත්ම ගැලවීම සඳහා අවශ්ය අවසාන කරුණාට අලෙයිහි වසල්ලම්.

පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් නොකඩවා කරන්නන් උදෙසා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ ඔවුන් කැළල ඉවත් නිරන්තර ප්රගතිය අලෙයිහි වසල්ලම්.

පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා උප අතර සටන් කරන අතර පසුබට කරන්නන් උදෙසා යාච්ඤා කරන්න. ඔවුන් උප කට පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් තෝරා ගැනීමට සෑම දිනකම අවශ්ය කරුණාට ලබා ගත හැක.

පව් කරන අයට ඉල්ලා යාච්ඤා කරන්න. අප ස්වාමිදූගේ බලාපොරොත්තු සුන් ඔවුන් සංරක්ෂණය හා යහපත් මාර්ගය ඔවුන්ට නැවත ගෙන ඒමට හැක.

අපේ යාච්ඤා ඉල්ලා ඇති අය තුළ ඇති අරමුණු සඳහා යාච්ඤා කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා සහ / හෝ ඔබට මේ වැඩසටහන උපකාර කළ හැකි ආකාරය සොයා ගැනීමට, කරුණාකර 806.281.2413 [email protected] දී Latrell Castanon සම්බන්ධ

මෙම Share:

EmailPrint
ආපසු මුල් පිටුව වෙත
ශුද්ධාත්මයාණන් කතෝලික සභාව

මෑත ඡායාරූප ඇල්බමය

පල්ලිය ප්රතිපත්ති
ක්රියාකාරී සාමාජිකත්වය
Quinceañeras
විශේෂ සිද්ධීන්
විවාහ මංගල මාර්ගෝපදේශ
සබැඳි
කතෝලික පුණ්යායතන – Lubbock දියෝකීසයේ
ඇමරිකාව කතෝලික දූවරුනි
Lubbock කතෝලික සභාවේ අතිපූජ්ය
කතෝලික යුද්ධය සෙබලුන්ට
ක්රිස්තුස් රජ ආසන දෙව්මැදුර පාසල්
විශ්වාසය දී අඩි පාරේ ගමන්
දයාව රිට්රීට් මධ්යස්ථානය
Lubbock ටෙක්සාස් වෘත්තීන්හි දියෝකීසයේ කාර්යාලය
රාකෙල්ගේ මිදි වත්ත
අහස කුරුස
පෝෂණය මධ්යස්ථානය
වතිකානු
විශ්වාසය වෙබ් අඩවිය වර්ෂය

සබඳතා තොරතුරු

(806) 698-6400
[email protected]
කෙටි මාර්ග

පුරන්න
ප්රතිපත්ති
සමාජ සබඳතා

මිතුරා අප ෆේස්බුක් මත
ට්විටර් මත අප
YouTube හි අප සමග එකතු වන්න
Google+ හි අප සමග එකතු වන්න
ඉන්ස්ටග්රෑම්-Lifeteen අප බලන්න
ප්රකාශන හිමිකම © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce විසින් නිර්මාණ
[email protected] වෙබ් අඩවිය ආරක්ෂක
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Duch svätý
katolícky kostol
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

hľadať tady
Vyhľadanie!
Rímsko-katolícka diecéza Lubbock
Najviac ctihodný Plácido Rodriquez, C.M.F.
biskup Lubbock
Domov
O nás
Z Corner
provízie
mladosti
dospelý
bulletin
Formuláre
kalendár
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
ruženec Crusade
24. septembra 2016Default
_crusade

Zámery pre Public Square Ružencovej krížovej výprave

Prostredníctvom Najsvätejšej ruženca, žiadame nášho Pána a Pannu Máriu za obrátenie Ameriky, aby mohla plniť svoje historické poslanie. Pridajte sa k nám na 15. októbra tu na Ducha Svätého od poludnia – Polnoc ako my:

Modlite sa za zastavenie vlny svätokrádež, rúhanie a anti-náboženskej neznášanlivosti v rámci našej spoločnosti.

Modlite sa, aby naši národní vodcovia sa bude snažiť ctiť Boží zákon a modliť sa za múdrosť a znalosti potrebné na vyriešenie amerických zložitých problémov.

Modlite sa za naliehavé triumf Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Amerike a vo svete.

Modlite sa za náhrady nespočetné hriechy, ktoré sú páchané denne proti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a najviac Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlite sa za katolícku cirkev. Kiež Panna Mária udeliť mu víťazstvo nad svojimi nepriateľmi, deklarovaných a nedeklarovaný.

Modlite sa za Ameriku Need Fatimy. Kiež Panna Mária udeliť jej mnoho milostí k širšiemu nasadeniu a efektivitu vo svojej službe Cirkvi.

Modlite sa za koniec k potratom, pornografiu a rovnakého pohlavia “”manželstvo”” a všetky priestupky proti zákonu Božiemu.

Modlite sa za každého z nás. Kiež Panna Mária nám rozum a silu, aby odolali skúškam čelíme.

Modlite sa za našich nepriateľov. Môže Panna Mária dotknúť ich sŕdc a premeniť ich.

Modlite sa za všetkých tých, ktorí trpia v tomto meste. Kiež Panna Mária utešiť je, pomôcť im, a posvätiť.

Modlite sa za umierajúcu. Kiež Panna Mária urýchliť ich pohodlie svojich posledných okamihoch a udeliť im konečných milosti potrebné pre spásu svojej duše.

Modlite sa za tých, ktorí vytrvali v čnosti. Kiež Panna Mária udeliť im neustály pokrok v posvätenie.

Modlite sa za tých, ktorí bojujú a váhajú medzi cností a nerestí. Môžu dostávať potrebné milosti každý deň zvoliť cnosť cez zveráku.

Modlite sa za tých, ktorí hriech. Kiež Panna Mária chrániť ich pred zúfalstvo a priviesť ich späť k dobrému ceste.

Modlite sa za zámery, ktorí požiadali naše modlitby.

Pre viac informácií a / alebo zistiť, ako môžete pomôcť s touto udalosťou, obráťte sa na Latrell Castañón na 806.281.2413 [email protected]

Zdieľať tento:

EmailPrint
späť na domovskú stránku
Holy Spirit Catholic Church

Nedávne fotoalbumu

Church Policy
aktívne členstvo
quinceañeras
špeciálne akcie
Svadobné Pokyny
odkazy
Katolíckej charity – Diecézy Lubbock
Katolícki Dcéry Americas
Katolícka diecéza Lubbock
Katolícki vojnoví veteráni
Kristus Kráľ Cathedral School
Schody vo viere
Mercy Retreat Center
Úrad povolania diecézy v Lubbocku v Texase
Rachel Vineyard
Sky kríž
pestovaním Center
Vatikán
Rok viery webové stránky

Kontaktné informácie

(806) 698-6400
[email protected]
skratky

Prihlásiť sa
politika
sociálne Kontakty

Priateľ nám na Facebooku
Sledujte nás na Twitteri
Sledujte nás na YouTube
Sledujte nás na Google+
Pozri k nám na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] zabezpečenia webové stránky
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Sveti Duh
Katoliška cerkev
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

iskanje tukaj
Iskanje!
Rimskokatoliška škofija Lubbock
Častiti Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Domov
O podjetju
Iz kotička
provizije
Mladi
Adult
bilten
obrazci
Koledar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rožni venec Crusade
24. september, 2016Default
_crusade

Namere za javni trg rožnega venca Crusade

Z najbolj svetega rožnega venca, vas prosimo našega Gospoda in Marijo za pretvorbo Amerike, tako da bo lahko izpolnila svojo zgodovinsko nalogo. Prosimo, da se nam pridružite 15. oktobra tukaj v Svetem Duhu iz Noon – Midnight kot mi:

Molite za stop valovi bogoskrunstva, bogoskrunstva in anti-verskega sovraštva v naši družbi.

Molite, da bi naši nacionalni voditelji skušajo čast božjo zakon in molijo za modrost in znanje, ki je potreben za reševanje ameriške kompleksnih problemov.

Molite za nujno zmago brezmadežnega Srca Marijinega v Ameriki in svetu.

Molite za odškodnine za nešteto grehov, ki so storjena na dan pred najbolj Srca Jezusovega in najbolj brezmadežno Srce Marijino.

Molite za katoliške Cerkve. Lahko Marije mu podeli zmago nad svojimi sovražniki, prijavljene in neprijavljene.

Molite za Ameriko Need Fatima. Lahko Marije podelitev ji veliko milosti za večjo predanost in učinkovitost njenega služenja Cerkvi.

Molite za konec do splava, pornografije in istospolne “”poroke”” in vsa kazniva dejanja zoper Božjem zakonu.

Molite za vsakega od nas. Our Lady nam lahko ponudijo razsodnost in moč, da zdrži poskuse s katerimi se soočamo.

Molite za naše sovražnike. Lahko Marije dotaknil njihovih src in jih spremeniti.

Molite za vse tiste, ki trpijo v tem mestu. Lahko Marije jih tolažili, jim pomagali in jih posveti.

Molite za umirajoče. Lahko Marije pospeši, da jih tolažil v svojih zadnjih trenutkih in jim podelijo končne milosti, potrebne za zveličanje njihovih duš.

Molite za tiste, ki vztrajajo v podlagi. Lahko Marije jim podeli stalen napredek v posvečenje.

Molite za tiste, ki se borijo in oklevajte med kreposti in pregrehe. Lahko dobijo potrebne milosti vsak dan izbrati krepost nad vice.

Molite za tiste, ki greh. Lahko Marije jih ohranili iz obupa in jih pripelje nazaj na dobri poti.

Molite za namene tistih, ki so zaprosili za naše molitve.

Za več informacij in / ali če želite izvedeti, kako lahko pomagate pri tem dogodku, se obrnite na Latrell Castanon na 806.281.2413 [email protected]

Deliti to:

EmailPrint
nazaj na domačo stran
Sveti Duh Katoliška cerkev

Nedavni Albumi Foto

cerkev politika
Aktivno članstvo
Quinceañeras
Posebni dogodki
Poroka Smernice
povezave
Katoliški Dobrodelne – škofija Lubbock
Katoliški Hčere Ameriki
Katoliška škofija Lubbock
Katoliški vojnih veteranov
Kristus Kralj Katedrala šola
Stopinje v veri
Mercy Retreat Center
Urad poklicev škofije v sodbi Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Cross
Vzgojo Center
Vatikan
Leto vere spletno stran

Kontaktni podatki

(806) 698-6400
[email protected]
Bližnjice

Prijava
politika
socialni stiki

Friend nas na Facebook
Sledite nam na Twitterju
Pridružite se nam na YouTubu
Pridružite se nam na Google+
Oglejte si nas na Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] varnost spletne strani
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ruuxa Quduuska ah
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

halkan ka raadin
Raadi!
Sheeko Roman Catholic The Of Lubbock
Inta badan Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Nagu saabsan
From Corner ah
Guddiyada
Dhalinyarada
Adult
Bulletin
Foomamka
Calendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Weerar saliibi ah Rosary
24. September, 2016Default
_crusade

Niyad u saliibi Public Square Rosary

Iyada oo ugu Quduuska Rosary, waxaan Eebow iyo Our Lady weydiiso beddelidda ee America si ay u fuliyaan howlgalka taariikhi ah. Fadlan noo soo biiraan on October 15 halkan at Ruuxa Quduuska ah ka Dhuhr – barka sida aan:

U soo ducee stop ah hirarka macbudyo dhacdaa, cayda iyo nacayb anti-diimeed bulshadeena gudahood.

U soo ducee inay hoggaamiyeyaasha qaranka baryi lahaa inuu maamuuso Law Ilaah oo Ilaah u barya iyo xigmadda iyo aqoonta loo baahan yahay si ay u xaliyaan dhibaatooyinka adag America ee.

U soo ducee liibaanta degdeg ah nadiifsan Heart of Mary in America iyo adduunka.

U soo ducee magdhaw u dembiyadii xad-dhaaf ah oo ka go’an maalin kasta ka dhanka ah Heart ugu xurmaysan Ciise oo ugu nadiifsan Heart of Mary.

U soo ducee Church Catholic ah. Our Lady waxaa ku siiyo waxaad badiyeen cadowgooda, ku dhawaaqay iyo suuq madow.

U soo ducee America ee u Baahan Fatima. Our Lady siiyo waxaad iyada haybiyaan badan daahirinteeda kordhay iyo hufnaan in iyada adeegga Kaniisadda.

U soo ducee dhamaadka inay ilmo iska soo ridid, filimada iyo dadka isku jinsiga ah ‘guurka’ iyo dhammaan dambiyada ka dhanka ah sharciga Ilaah.

U soo ducee mid kasta oo inaga mid ah. Our Lady na siiyo fikirno oo xoog ay isku hor taagaanna jirrabyadii aan wajahno.

U soo ducee cadaawayaasheenna. Waxaa laga yaabaa Our Lady taaban Quluubtooda iyo iyaga loogu badalo.

U soo ducee kuwa u oggolaan in magaaladan oo dhan. Our Lady uga tacsiyeeyaan karaa, way caawiyaan iyaga, oo iyaga quduus ka dhiga.

U soo ducee sidnaa. Our Lady dedejisan xaggiisa laga yaabaa inay uga tacsiyeeyaan in daqiiqado ee la soo dhaafay oo ay u idantay ku haybiyaan final lagama maarmaanka u ah badbaadada naftiinna ay.

U soo ducee kuwa u samray kugula. Our Lady iyaga ha ku siiyo waxaad horumar joogto ah ugu hayn lahaa quduusnaan.

U soo ducee kuwa halgan oo ka waaban u dhexeeya falku iyo ku xigeenka. Waxaa laga yaabaa inay helaan ka haybiyaan lagama maarmaan ah maalin walba si ay u doortaan Samo falku ka badan ku xigeenka.

U soo ducee kuwa dembiga u. Our Lady ayaa iyaga dhawri karaa ka mid quusasho badan oo iyaga ka soo celin jidka wanaagsan.

U soo ducee ujeedooyinka kuwa codsaday annagoo baryadayada.

Wixii macluumaad dheeraad ah iyo / ama si aad u ogaato sida aad u caawin kartaa dhacdadan, fadlan la xiriir Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

this wadaag:

EmailPrint
back to Homepage
Ruuxa Quduuska ah Church Catholic

Qaasaali Photo Recent

Siyaasadda Church
Xubin firfircoon
quinceañeras
Dhacdooyinka Gaarka ah
Tilmaamaha Wedding
Links
Charities Catholic – Sheeko of Lubbock
Gabdhaha Catholic ee Ameerika
Catholic Sheeko of Lubbock
Catholic War Veterans
Masiix oo boqor Cathedral Dugsiga
Raadkii In Faith
Xarunta gurasho Mercy
Xafiiska Xirfadaha Sheeko of Lubbock Texas
Raaxeel Beerta Canabka
Sky Cross
Xarunta Kobcin The
Vatican
Year of Faith Website

Macluumaadka xiriirka

(806) 698-6400
[email protected]
tuuryo

Saxiix In
Siyaasadda
Xiriirada Bulshada

Saaxiibow Us On Facebook
Us Raac On Twitter
Us biir On YouTube
Us biir On Google+
na Eeg on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
website [email protected] ammaanka
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
espíritu Santo
Iglesia Católica
9821 avenida Frankford Lubbock, Texas
(806)698-6400

busca aquí
¡Buscar!
La Diócesis Católica Romana de Lubbock
Reverendísimo Plácido Rodríguez, C.M.F.
Obispo de Lubbock
Casa
Sobre nosotros
Desde la esquina
comisiones
Juventud
Adulto
Boletín
formas
Calendario
devocionales
Twitter Facebook Youtube.com
Cruzada del Rosario
24. septiembre 2016Default
_cruzada

La intención de ejercer la Cruzada del Rosario Plaza Pública

A través del Santísimo Rosario, nos preguntamos Nuestro Señor y Nuestra Señora de la conversión de América para que pueda cumplir su misión histórica. Por favor, únase a nosotros el 15 de octubre aquí en Espíritu Santo desde el mediodía – medianoche, ya que:

Oren por una parada de las olas del sacrilegio, blasfemia y el odio anti-religiosa dentro de nuestra sociedad.

Ore para que nuestros líderes nacionales buscarían en honor a la ley de Dios y orar por la sabiduría y el conocimiento necesario para resolver problemas complejos de Estados Unidos.

Oren por el triunfo urgente del Inmaculado Corazón de María en América y el mundo.

Oren por la reparación de los innumerables pecados que se cometen a diario contra el Sagrado Corazón de Jesús más y más Inmaculado Corazón de María.

Oren por la Iglesia Católica. Que la Virgen conceda la victoria sobre sus enemigos, declarados y no declarados.

Oren por el América Necesita de Fátima. Que la Virgen conceder sus muchas gracias para el aumento de la dedicación y eficiencia en su servicio a la Iglesia.

Oren por el fin del aborto, la pornografía y del mismo sexo “”matrimonio”” y todos los delitos contra la Ley de Dios.

Ore por cada uno de nosotros. Que la Virgen nos dé discernimiento y fortaleza para resistir las pruebas que enfrentamos.

Orar por nuestros enemigos. Que la Virgen toque sus corazones y convertirlos.

Oremos por todos los que sufren en esta ciudad. Que la Virgen consolarlos, ayudarlos, y santificarlos.

Oren por los moribundos. Que la Virgen apresurar, a darles sus últimos momentos y les conceda las gracias finales necesarias para la salvación de sus almas.

Oren por aquellos que perseverar en la virtud. Que la Virgen les conceda un avance constante en la santificación.

Oren por los que luchan y dudan entre la virtud y el vicio. Que ellos reciban las gracias necesarias todos los días para elegir la virtud sobre el vicio.

Oren por aquellos que pecan. Que la Virgen les preserva de la desesperación y llevarlos de vuelta a la buena senda.

Rezar por las intenciones de los que han solicitado nuestras oraciones.

Para más información y / o para averiguar cómo puede ayudar con este evento, por favor, póngase en contacto con Latrell Castañón al 806.281.2413 [email protected]

Compartir este:

EmailPrint
Volver a la página de inicio
Iglesia Católica Santo Espíritu

Album de fotos recientes

política de Iglesia
Miembro activo
Quinceañeras
Eventos especiales
Directrices de la boda
Campo de golf
Caridades Católicas – Diócesis de Lubbock
Hijas Católicas de las Américas
Diócesis Católica de Lubbock
Veteranos de Guerra Católicos
La Escuela Cristo Rey catedral
Pasos En Fe
Centro de Retiro de la Merced
Oficina de Vocaciones Diócesis de Lubbock de Texas
Viñedo de Raquel
cielo Cruz
El Centro de Crianza
Vaticano
Año de la Fe Sitio Web

Información del contacto

(806) 698-6400
[email protected]
Los accesos directos

Registrarse
Política
Los contactos sociales

Amigo nos en Facebook
Síganos en Twitter
Únase a nosotros en YouTube
Únase a nosotros en Google+
Vernos en Instagram-de Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Diseño de icCommerce
seguridad del sitio web [email protected]
:)F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Roh suci
Garéja Katolik
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

sungsi dieu
Milarian!
Nu Diocese Katolik Roma Of Lubbock
Kalolobaan Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
imah
Tentang Kami
Ti Corner nu
komisi
budak ngora
dewasa
buletin
Bentuk
almanak
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Perang Salib Rosary
24. September, 2016Default
_crusade

Karsa pikeun Perang Salib Public Square Rosary

Ngaliwatan paling Rosary Suci, urang ménta Gusti urang jeung urang Lady pikeun konversi Amérika meh bisa minuhan misi bersejarah anak. Mangga gabung urang dina 15 Oktober dieu di Roh Suci ti Beurang – cik urang:

Neneda keur eureun hiji gelombang tina sacrilege, pitenah jeung hatred anti-agama dina masarakat urang.

Neneda nu pamingpin nasional urang bakal neangan ka ngahargaan Hukum Allah jeung solat pikeun hikmah jeung pangaweruh perlu pikeun ngajawab masalah Amérika sacara kompléks.

Neneda pikeun triumph urgent tina suci beresih Heart Maryam di Amérika jeung dunya.

Neneda pikeun reparation pikeun dosa countless nu komitmen poean ngalawan Heart Haram paling Yesus jeung paling suci beresih Heart Maryam teh.

Neneda pikeun Garéja Katolik. Bisa Lady kami dibere eta meunangna leuwih musuh anak, nyatakeun jeung undeclared.

Neneda pikeun Amérika Kudu Fatimah. Bisa Lady kami dibere loba graces nya pikeun ngaronjat kumawula jeung efisiensi di service nya Garéja.

Neneda keur ahir ka aborsi, pornografi jeung sarua-kelamin ‘nikah’ jeung sagala nyinggung ngalawan Hukum Allah.

Neneda keur unggal salah sahiji urang. Bisa Lady kami méré urang discernment jeung kakuatan ka tahan nu percobaan urang nyanghareupan.

Neneda keur musuh urang. Bisa Lady urang toél hate maranéhanana jeung ngarobah eta.

Neneda keur sakabeh jalma anu sangsara di dayeuh ieu. Bisa Lady urang konsol eta, mantuan eta, jeung sanctify eta.

Neneda keur dying teh. Bisa Lady urang hasten ka kanyamanan eta di moments pamungkas maranéhanana jeung dibere eta graces final dipikabutuh pikeun kasalametan jiwa maranéhanana.

Neneda pikeun maranéhanana anu persevere dina kahadean. Bisa Lady kami dibere eta kamajuan konstan dina sanctification.

Neneda pikeun maranéhanana anu bajoang jeung ragu antara kahadean jeung wakil. Bisa maranéhanana nampa graces perlu unggal dintenna pikeun milih kahadean leuwih wakil.

Neneda pikeun maranéhanana anu dosa. Bisa Lady urang nyieun eta tina asa jeung mawa eta deui ka jalan alus.

Neneda pikeun karsa jalma anu dipundut solat urang.

Kanggo inpo nu leuwih jeung / atawa pikeun manggihan kumaha Anjeun bisa mantuan jeung kajadian ieu, mangga kontak Latrell Castanon di 806.281.2413 [email protected]

Bagikeun ieu:

EmailPrint
deui ka Jadi Kaca
Garéja Katolik Suci Roh

Albeum Photo anyar

Kawijakan Garéja
Kaanggotaan aktip
Quinceañeras
Kajadian Special
Pedoman kawinan
Sponsor
Amal Katolik – Diocese of Lubbock
Awéwé Katolik tina Amérika
Katolik Diocese of Lubbock
Katolik Perang Veterans
Kristus The King katedral Sakola
Footsteps Dina Iman
Mercy mundur Center
Kantor Vocations Diocese of Lubbock Texas
Rachel sacara kebon anggur
langit Palang
Nu Nurturing Center
Vatikan
Taun Iman Website

Inpormasi kontak

(806) 698-6400
[email protected]
potong kompas

Daptar
kawijakan
Kontak Sosial

Babaturan Us On Facebook
Turutan Us On Twitter
Miluan Us On YouTube
Miluan Us On Google+
Tempo urang dina Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Desain ku icCommerce
[email protected] kaamanan website
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
roho takatifu
Kanisa Katoliki
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

kutafuta hapa
Kutafuta!
Katoliki Dayosisi Of Lubbock
Wengi Mchungaji Plácido Rodriquez, C.M.F.
Askofu Of Lubbock
nyumbani
Kuhusu sisi
kutoka Corner
tume
Vijana
Watu wazima
Bulletin
fomu
kalenda
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rozari Crusade
24. Septemba, 2016Default
_crusade

Nia kwa Public Square Rosary Crusade

Kupitia zaidi Rozari Takatifu, tunaomba Mola wetu na Mama yetu wa kubadilishwa kwa America ili iweze kutimiza dhamira yake ya kihistoria. Tafadhali kujiunga na sisi juu ya Oktoba 15 hapa katika Roho Mtakatifu kutoka Noon – usiku wa manane kama sisi:

Kuomba kwa ajili ya kuacha mawimbi ya kufuru, kashfa na chuki dhidi ya dini ndani ya jamii yetu.

Kuomba kwamba viongozi wetu wa kitaifa bila kutafuta kwa heshima ya sheria ya Mungu na kuomba kwa ajili ya hekima na maarifa muhimu kutatua Amerika ya matatizo magumu.

Kuomba kwa ajili ya ushindi ya haraka ya Moyo Safi wa Maria katika Marekani na dunia.

Kuomba kwa ajili ya fidia kwa ajili ya dhambi isitoshe ambayo ni nia kila siku dhidi ya Moyo Mtakatifu wa Yesu zaidi na zaidi Moyo Safi wa Maria.

Kuomba kwa ajili ya Kanisa Katoliki. Huenda Mama yetu ruzuku ni ushindi juu ya maadui wake, alitangaza na Undeclared.

Kuomba kwa ajili ya America Wanahitaji Fatima. Huenda Mama yetu ruzuku neema zake nyingi kwa kujitolea kuongezeka na ufanisi katika huduma yake kwa Kanisa.

Kuomba kwa ajili ya mwisho wa mimba, picha za ngono na jinsia moja ‘ndoa’ na makosa yote dhidi ya Sheria ya Mungu.

Kuomba kwa ajili ya kila mmoja wetu. Huenda Mama yetu kutupa utambuzi na nguvu ya kuvumilia majaribu tunayokabiliana nayo.

Kuomba kwa ajili ya maadui zetu. Huenda Mama yetu kugusa nyoyo zao na kubadili yao.

Kuomba kwa ajili ya ambao wanakabiliwa katika mji huu wale wote. Huenda Mama yetu kuwafariji, kuwasaidia, na kuvitakasa.

Kuomba kwa ajili ya kufa. Huenda Mama yetu kuharakisha ili kuwafariji katika muda wao wa mwisho na kuwapa neema ya mwisho muhimu kwa ajili ya wokovu wa nafsi zao.

Kuomba kwa ajili ya wale walio subiri kwa nguvu. Huenda Mama yetu kuwapa maendeleo ya mara kwa mara katika utakaso.

Kuomba kwa ajili ya wale wanaopambana na kubisha kati ya wema na kinyume. Huenda wao kupokea neema muhimu kila siku ya kuchagua wema juu ya makamu.

Kuwaombea wale dhambi. Huenda Mama yetu waepushe kukata tamaa na kuwarejesha njia njema.

Kuomba kwa ajili ya nia ya wale ambao aliomba sala zetu.

Kwa habari zaidi na / au ili kujua jinsi gani unaweza kusaidia na tukio hili, tafadhali wasiliana Latrell Castanon katika 806.281.2413 [email protected]

Kushiriki huu:

EmailPrint
nyuma ya Homepage
Roho Mtakatifu Kanisa Katoliki

Albamu Picha ya hivi karibuni

Sera Church
Active Uanachama
Quinceañeras
Matukio ya hivi karibuni
Harusi Miongozo
viungo
Catholic Misaada – Dayosisi ya Lubbock
Daughters Katoliki ya Amerika
Jimbo Katoliki la Lubbock
Catholic Vita Veterans
Christ The King Cathedral School
Footsteps Katika Imani
Mercy Retreat Center
Ofisi ya miito Dayosisi ya Lubbock Texas
Rachel Vineyard
Sky Cross
Kulea Center
Vatican
Mwaka wa Imani tovuti

Maelezo ya kuwasiliana

(806) 698-6400
[email protected]
njia za mkato

Weka sahihi
Sera
Mawasiliano kijamii

Rafiki Nasi On Facebook
Kufuata yetu juu ya Twitter
Kujiunga kwetu On YouTube
Kujiunga kwetu On Google+
Angalia yetu juu ya Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Kubuni na icCommerce
[email protected] tovuti usalama
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
helig ande
Katolsk kyrka
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

Sök här
Sök!
Den romersk-katolska stift Lubbock
Mest pastor Plácido Rodriquez, C.M.F.
Biskop av Lubbock
Hem
Om oss
Från Corner
provision
Ungdom
Vuxen
Bulletin
former
Kalender
devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
radband Crusade
24. September, 2016Default
_korståg

Avsikterna för Public Square Rosary Crusade

Genom den mest Rosenkransen, ber vi vår Herre och Our Lady för omvandlingen av Amerika så att den kan fullgöra sin historiska uppgift. Snälla gå med oss den 15 oktober här på helige Ande ifrån Noon – midnatt som vi:

Be för ett stopp vågor av helgerån, hädelse och anti-religiöst hat i vårt samhälle.

Be att våra nationella ledare skulle försöka att hedra Guds lag och be för visdom och kunskap som krävs för att lösa USA: s komplexa problem.

Be för brådskande triumf av den obefläckade hjärtan av Mary i Amerika och hela världen.

Be för ersättning för de otaliga synder som begås dagligen mot de mest Sacred Heart of Jesus och den mest obefläckade hjärtan av Mary.

Be för den katolska kyrkan. Kan Our Lady bevilja seger över sina fiender, deklareras och svarta.

Be för Amerika behöver Fatima. Kan Our Lady bevilja henne många nådegåvor för den ökade engagemang och effektivitet i sin service till kyrkan.

Be om slut på abort, pornografi och samkönade “”äktenskap”” och alla brott mot Guds lag.

Be för var och en av oss. Kan Our Lady ge oss urskiljning och styrka för att motstå de prövningar vi ställs inför.

Be för våra fiender. Kan Our Lady beröra deras hjärtan och omvandla dem.

Be för alla dem som lider i denna stad. Må Our Lady trösta dem, hjälpa dem, och helga dem.

Be för den döende. Må Our Lady skynda sig att trösta dem i deras sista stunder och ge dem de sista nådegåvor som är nödvändiga för att rädda deras själar.

Be för dem som framhärdar i kraft. Kan Our Lady ge dem ständig utveckling i helgelse.

Be för dem som kämpar och tvekar mellan dygd och vice. Kan de få de nödvändiga nåd varje dag för att välja dygd över vice.

Be för dem som synd. Må Our Lady bevara dem från förtvivlan och föra dem tillbaka till den goda vägen.

Be för avsikterna hos dem som har begärt våra böner.

För mer information och / eller för att ta reda på hur du kan hjälpa till med denna händelse, kontakta Latrell Castanon på 806.281.2413 [email protected]

Dela detta:

EmailPrint
tillbaka till hemsidan
Holy Spirit Catholic Church

Senaste Fotoalbum

kyrka Policy
aktivt medlemskap
quinceaneras
Special Events
bröllops riktlinjer
länkar
Katolska Charities – stift Lubbock
Katolska döttrar Amerika
Katolska stift Lubbock
Katolska War Veterans
Christ The King Katedralskolan
Fotspår i Faith
Mercy Retreat Center
Office of yrken stift Lubbock Texas
Rachels Vineyard
himmel Cross
Vårda Center
vatikanen
År Trons webbplats

Kontakt information

(806) 698-6400
[email protected]
Genvägar

Logga in
Politik
sociala kontakter

Vän oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Gå med oss på YouTube
Gå med oss på Google+
Se oss på Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] webbplats säkerhet
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Рӯҳулқудс
Калисои католикӣ
9821 Frankford хиёбони Лаббок, Техас
(806)698-6400

ҷустуҷӯ дар ин ҷо
Ҷустуҷӯ!
Дар Рум католикӣ Diocese Оф Лаббок
Аксари Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Бишоп аз Лаббок
хона
Дар бораи мо
Аз гӯшаи
Комиссияҳои
ҷавонон
калонсол
вараща
шаклњои
тақвими
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Љўйборї Rosary
24. сентябр, 2016Default
_crusade

Аз ниятҳои он барои Љўйборї ҷамъиятии майдони Rosary

Тавассути бештари Rosary Муқаддас, мо Парвардигори мо ва бонуи мо мепурсанд, ки барои табдили Амрико, то ки он рисолати таърихии худро иҷро менамоянд. Лутфан, Моро дар 15-уми октябр ҳамроҳ дар ин ҷо дар Рӯҳулқудс аз нисфишабӣ – Midnight мо:

Дуо кунед, ки барои бас мавҷҳои мекунй, куфр ва нафрат бар зидди динӣ дар дохили ҷомеаи мо.

Дуо кунед, ки раҳбарони миллии мо мебуд, толиби ҷалол Қонуни Худо ва дуо барои ҳикмат ва маърифати зарурӣ барои ҳалли масъалаҳои мураккаби Амрико.

Дуо кунед, ки барои комёбии фаврии Қалби покдоман Марям дар Амрико ва ҷаҳон.

Дуо кунед, ки барои жуброни барои гуноҳҳои бешумор, ки ҳар рӯз бар зидди ҳама Қалби ҳаром Исо ва аксари покдоман Қалби Марям содир.

Дуо Калисои католикӣ. Мумкин аст бонуи мо онро ато ғалаба бар душмани худ эълон ва undeclared.

Дуо кунед, ки барои Амрико ниёз Фотима. Мумкин аст, бонуи мо ато graces вай ин қадар бисёр барои зиёд фидокорӣ ва самаранокии хизмати ӯро ба калисо.

Дуо кунед, дар интиҳои ба исқоти ҳамл, тамошои порнография ва ба ҳамон-ҷинсӣ ‘издивоҷ ва ҳамаи ҷиноятҳои ба муқобили қонуни Худо.

Дуо барои ҳар яке аз мо. Мумкин аст, бонуи мо, моро қувват, дурандешӣ ва истодагарӣ бо озмоишҳо рӯ ба мо дод.

Дар дуо душманони мо. Мумкин аст, бонуи мо ламс дили худ ва табдил онҳо.

Дуо барои ҳамаи касоне, ки дар ин шаҳр азият мекашанд. Мумкин аст, бонуи мо тасаллӣ онҳо, ба онҳо кӯмак мекунад биёмӯзад ва онҳоро покиза.

Дуо кунед, ки барои аз мурданаш. Мумкин аст, бонуи Моро ба шитоб металабанд ба онҳо тасаллӣ дар охир лаҳзаҳои онњо ва graces ниҳоии зарурӣ барои наҷоти ҷони худро ато онҳо.

Дуо барои онҳое, ки дар Оне, сабр. Мумкин аст, бонуи мо ба онҳо пешрафти доимӣ дар кудсият ба ато.

Дуо кунед, барои касоне, ки ҷиҳод ва шарм байни Хум ва муовини. Мумкин аст, ки ҳар рӯз graces зарурӣ интихоб Оне, бар ноиби.

Дуо кунед, барои касоне, ки гуноҳ кардан. Мумкин аст, бонуи мо ба онҳо нигоҳ аз ноумед ва онҳоро бозмегардонад ба роҳи нек.

Дуо кунед, ки барои ниятҳои касоне, ки ба дуоҳои мо дархост кардаед.

Барои маълумоти бештар ва / ё пайдо, ки чӣ тавр шумо метавонед бо чорабинии мазкур кӯмак кунед, ҳангоми дар тамос шавед Latrell Castanon дар 806.281.2413 [email protected]

Садо ин:

EmailPrint
Бозгашт ба сафҳаи
Калисои католикӣ Рӯҳи Муқаддас

Аксҳо албомҳо охирин

сиёсати калисо
Узвияти фаъол
Quinceañeras
Достони махсус
Дастури Тӯйи
Садо
Садақотро католикӣ – Diocese аз Лаббок
Духтароне, католикӣ дар Амрико
Католик Diocese аз Лаббок
Католикӣ собиқадорони Ҷанги
Масеҳ Подшоҳ Мактаби Басти
Қадамҳои Дар Имон
Маркази ащибнишинӣ Mercy
Идораи Vocations Diocese аз Лаббок Техас
Хейвен Роҳел
Sky Салиби
Маркази ҳам бибӯсед!
Ватикан
Соли имони сомона

Маълумот барои тамос

(806) 698-6400
[email protected]
Миёнбурҳои

Даромад
сиёсати
Тамос иҷтимоӣ

Дӯсти мо дар Facebook
Сафҳаи мо дар Twitter
Ҳамроҳ мо дар YouTube
Ҳамроҳ бо мо бораи Google+
мо Бингар, дар Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design бо icCommerce
амнияти сомона [email protected]
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
பரிசுத்த ஆவி
கத்தோலிக்க திருச்சபை
9821 Frankford அவென்யூ லப்பக், டெக்சாஸ்
(806)698-6400

இங்கே தேட
தேடல்!
மறைமாவட்டம் லப்பக் பொக்கிஷம்
மிக வணக்கத்துக்குரிய Plácido Rodriquez, C.M.F.
லப்பக் பிஷப்
முகப்பு
எங்களை பற்றி
மூலையில் இருந்து
கமிஷன்கள்
இளைஞர்
வயது வந்தோர்
புல்லட்டின்
படிவங்கள்
நாட்காட்டி
மன்னா
ட்விட்டர் பேஸ்புக் Youtube.com
ஜெபமாலை சிலுவைப்போர்
24. செப்டம்பர், 2016Default
_crusade

பொது சதுக்கத்தில் ஜெபமாலை சிலுவைப்போர் க்கான நோக்கங்கள்

மிகவும் புனித ஜெபமாலை மூலம், நாம் அதன் வரலாற்றுப் பணியை நிறைவேற்ற இருக்கலாம் என்று அமெரிக்கா நிலைமாற்றத்தினையும் எங்கள் இறைவனே மற்றும் எங்கள் லேடி கேட்க. : நாம் மிட்நைட் – எங்களுக்கு ஒக்டோபர் 15 இல் இங்கே நூன் இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் மணிக்கு சேர தயவு செய்து

நமது சமுதாயத்திற்குள் ஒரு முற்றுப்புள்ளி பிரார்த்தனை தெய்வக்குற்றமாகக், வசை மற்றும் மத எதிர்ப்பு வெறுப்பு அலைகள்.

எங்கள் தேசிய தலைவர்கள் கடவுளுடைய சட்டம் புகழ, ஞானம், அறிவு அமெரிக்காவின் சிக்கலான பிரச்சினைகளை தீர்க்க தேவையான பிரார்த்தனை செய்ய முயலும் என்று பிரார்த்தனை.

அமெரிக்காவில் மேரி இம்மாகுலேட் ஹார்ட் அவசர வெற்றி மற்றும் உலக பிரார்த்தனை.

இயேசு மிகவும் சேக்ரட் ஹார்ட் மற்றும் மேரி மிகவும் இம்மாகுலேட் ஹார்ட் எதிராக தினசரி கடமைப்பட்டுள்ளோம் எண்ணற்ற பாவங்களை பரிகாரம் பிரார்த்தனை.

கத்தோலிக்க திருச்சபை பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி அதன் எதிரிகள் அறிவித்தார் மற்றும் அறிவிக்கப்படாத மீது அது வெற்றி வழங்க.

அமெரிக்கா பிரார்த்தனை பாத்திமா வேண்டும். எங்கள் லேடி திருச்சபை தன் சேவை அதிகரித்துள்ளது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் திறன் அவளை பல நளின வழங்க.

கருக்கலைப்பு, ஆபாசம் மற்றும் ஒரே பாலின திருமணம் ‘இறுதியில் தேவனுடைய சட்டம் எதிரான அனைத்து குற்றங்கள் பிரார்த்தனை.

எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி நாம் எதிர்கொள்ள சோதனைகள் தாங்க உணர்விலும் மற்றும் வலிமை கொடுக்க இருக்கலாம்.

நம் எதிரிகள் பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி தங்கள் இதயங்களை தொட்டு அவர்களை மாற்ற கூடும்.

இந்த நகரத்தில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் அனைவருக்கும் பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி அவர்களுக்கு ஆறுதல் மே, அவர்களுக்கு உதவ, மற்றும் அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற.

டையிங் பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி அவர்களது கடைசிக் காலத்தில் அவர்களுக்கு ஆறுதல் மற்றும் அவர்களின் ஆன்மா முக்தியடைய தேவையான இறுதி நளின வழங்க விரைவுபடுத்த.

நல்லொழுக்கம் விடாமுயற்சியோடிருப்பவர்களைத் பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி அவர்களுக்கு பரிசுத்தப்படுவதிலும் நிலையான முன்னேற்றம் வழங்க.

போராடும் அந்த பிரார்த்தனை மற்றும் நல்லொழுக்கம் மற்றும் துணை இடையே தயங்க. அவர்கள் துணை மீது நல்லொழுக்கம் தேர்வு ஒவ்வொரு நாளும் தேவையான நளின பெறலாம்.

யார் பாவம் பிரார்த்தனை. எங்கள் லேடி விரக்தியிலும் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்க மற்றும் நல்ல பாதையை அவற்றை திரும்ப கொண்டு வரலாம்.

எங்கள் பிரார்த்தனை கோரிய அந்த நோக்கங்களை பிரார்த்தனை.

மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் / அல்லது நீங்கள் இந்த நிகழ்வை உதவ முடியும் என்பதை கண்டுபிடிக்க, Latrell Castanon மணிக்கு 806.281.2413 [email protected] தொடர்பு கொள்ளவும்

இதை பகிர்:

EmailPrint
மீண்டும் முகப்புப்
பரிசுத்த ஆவியானவர் கத்தோலிக்க திருச்சபை

சமீபத்திய புகைப்பட ஆல்பங்கள்

சர்ச் கொள்கை
செயலில் உறுப்புரிமை
Quinceañeras
சிறப்பு நிகழ்வுகள்
திருமண வழிகாட்டுதல்கள்
இணைப்புகள்
கத்தோலிக்க அறக்கட்டளைகள் – லப்பக் மறைமாவட்டம்
அமெரிக்காவின் கத்தோலிக்க மகள்கள்
லப்பக் கத்தோலிக்க மறைமாவட்டம்
கத்தோலிக்க போர் படைவீரர்
கிறிஸ்து கிங் கதீட்ரல் பள்ளி
நம்பிக்கையில் அடிச்சுவட்டை
மெர்சி உள்வாங்குதல் மையம்
லப்பக் டெக்சாஸ் உட்பிரிவுகளும் மறைமாவட்ட அலுவலகம்
ரேச்சல் விநையார்ட்
ஸ்கை குறுக்கு
வளர்க்கிறோம் மையம்
வத்திக்கான்
நம்பிக்கை இணையத்தளம் ஆண்டு

தொடர்பு தகவல்

(806) 698-6400
[email protected]
குறுக்குவழிகள்

உள்நுழையவும்
கொள்கை
சமூக தொடர்புகள்

நண்பர் எங்களை பேஸ்புக்
Twitter இல் எங்களை பின்பற்றவும்
YouTube இல் எங்களை சேர
, Google+ எங்களுக்கு சேர
, Instagram-Lifeteen மீது எங்களுக்கு பார்க்கவும்
பதிப்புரிமை © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce மூலம் வடிவமைப்பு
[email protected] வலைத்தளத்தில் பாதுகாப்பு
🙂 ஊ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
పవిత్ర ఆత్మ
కాథలిక్ చర్చి
9821 ఫ్రాంక్ఫోర్డ్ అవెన్యూ లుబాక్, టెక్సాస్
(806)698-6400

ఇక్కడ అన్వేషణ
శోధించండి!
లబ్బక్ యొక్క రోమన్ కాథలిక్ డియోసెస్
అత్యంత రెవరెండ్ ప్లాసిడో RODRIQUEZ, C.M.F.
లబ్బక్ బిషప్
హోమ్
మా గురించి
కార్నర్ నుండి
కమీషన్లు
యూత్
అడల్ట్
బులెటిన్
పత్రాలు
క్యాలెండర్
Devotionals
అలజడి చేయు Facebook Youtube.com
రోసరీ క్రూసేడ్
24. సెప్టెంబర్, 2016Default
_crusade

పబ్లిక్ స్క్వేర్ రోసరీ క్రూసేడులు కోసం ఉద్దేశాలు

అత్యంత పవిత్ర రోసరీ ద్వారా, మేము దాని చారిత్రక మిషన్ పూర్తి తద్వారా అమెరికా మార్పిడి కోసం మా లార్డ్ మరియు అవర్ లేడీ అడగండి. : మేము మిడ్నైట్ – మాకు అక్టోబర్ 15 న ఇక్కడ నూన్ నుంచి పవిత్ర ఆత్మ చేరండి

మా సమాజంలో గుళ్లను, దూషణ మరియు వ్యతిరేక మత ద్వేషం తరంగాలు ఒక స్టాప్ కోసం ప్రే.

మా జాతీయ నాయకులు దేవుని ధర్మశాస్త్ర గౌరవించటానికి మరియు జ్ఞానం మరియు అమెరికా యొక్క క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించటానికి అవసరమైన జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన కోరుకుంటారు ప్రార్థించాలి.

అమెరికాలో మేరీ యొక్క ఇమ్మాక్యులేట్ హార్ట్ యొక్క తక్షణ విజయం మరియు ప్రపంచ కోసం ప్రే.

యేసు అత్యంత పవిత్ర హృదయం మరియు మేరీ యొక్క అత్యంత పరిశుద్ధ హృదయ వ్యతిరేకంగా రోజూ అంకితభావంతో లెక్కలేనన్ని పాపాలు సన్నాహం కోసం ప్రే.

కాథలిక్ చర్చి కోసం ప్రే. అవర్ లేడీ ప్రకటించబడి అస్పష్టమైన శత్రువులని, పైగా అది విజయం మంజూరు చేయవచ్చు.

అమెరికా ప్రే ఫాతిమా అవసరం. అవర్ లేడీ చర్చి ఆమె సేవలో పెరిగింది అంకితం మరియు సామర్థ్యం కోసం ఆమె అనేక పొందాడు మంజూరు చేయవచ్చు.

గర్భస్రావం, అశ్లీల మరియు స్వలింగ ‘వివాహం’ తుది మరియు దేవుని లా వ్యతిరేకంగా అన్ని నేరాలకు ప్రే.

మాకు ప్రతి ఒక కోసం ప్రే. అవర్ లేడీ మనకు ఎదుర్కొనే ప్రయత్నాలు తట్టుకోలేని వివేచన మరియు శక్తిని ఇస్తాయి.

మా శత్రువులను కోసం ప్రార్థన. అవర్ లేడీ వారి హృదయాలను తాకే మరియు వాటిని మార్చేందుకు ఉండవచ్చు.

ఈ నగరం లో గురవుతాయి వారందరికీ కోసం ప్రే. అవర్ లేడీ వాటిని పరచటానికి చేయవచ్చు, వాటిని సహాయం, మరియు వాటిని ప్రతిష్ఠింపవలెను.

మరణిస్తున్న కోసం ప్రే. అవర్ లేడీ వారి చివరి క్షణాల్లో వాటిని ఓదార్చేవారు మరియు వాటిని వారి ఆత్మలు మోక్షానికి అవసరమైన చివరి పొందాడు మంజూరు త్వరితం ఉండవచ్చు.

ధర్మం పట్టుదలతో వారికి ప్రే. అవర్ లేడీ వాటిని పవిత్రీకరణ లలో నిరంతరం కొనసాగే మంజూరు చేయవచ్చు.

కష్టాలను వారికి ప్రే మరియు ధర్మం మరియు వైస్ మధ్య సంకోచించరు. వారు వైస్ పైగా ధర్మం ఎంచుకోవడానికి ప్రతి రోజు అవసరం పొందాడు స్వీకరించవచ్చు.

వారికి పాపం కోసం ప్రే. అవర్ లేడీ నిరాశ నుండి వాటిని కాపాడుకుంటూ మంచి మార్గం వాటిని తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చు.

మన ప్రార్థనలు అభ్యర్థించారు వారిలో ఉద్దేశ్యాలు కోసం ప్రే.

మరింత సమాచారం కోసం మరియు / లేదా మీరు ఈ ఈవెంట్ తో సహాయపడుతుంది ఎలా తెలుసుకోవడానికి, దయచేసి Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] వద్ద సంప్రదించండి

ఈ Share:

EmailPrint
తిరిగి వెళ్ళు
పవిత్రాత్మ కాథలిక్ చర్చి

ఇటీవల ఫోటో ఆల్బమ్లు

చర్చి విధానం
యాక్టివ్ సభ్యత్వం
Quinceañeras
ప్రత్యేక ఈవెంట్స్
వెడ్డింగ్ మార్గదర్శకాలు
లింకులు
కాథలిక్ చారిటీస్ – లబ్బక్ డియోసెస్
అమెరికాస్ యొక్క కాథలిక్ డాటర్స్
లబ్బక్ కాథలిక్ డియోసెస్
కాథలిక్ వార్ వెటరన్స్
క్రిస్ట్ ది కింగ్ కేథడ్రల్ స్కూల్
నమ్మకంలో అడుగుజాడల్లో
మెర్సీ రిట్రీట్ సెంటర్
లబ్బక్ టెక్సాస్ వృత్తుల డియోసెస్ కార్యాలయం
రాచెల్ యొక్క వైన్ యార్డ్
స్కై క్రాస్
పెంచి పోషిస్తున్న సెంటర్
వాటికన్
ఫెయిత్ వెబ్సైట్ యొక్క ఇయర్

సంప్రదింపు సమాచారం

(806) 698-6400
[email protected]
సత్వరమార్గాలు

సైన్ ఇన్
విధానం
సామాజిక పరిచయాలను

స్నేహితుని Facebook లో మమ్మల్ని
ట్విట్టర్ లో మాకు అనుసరించండి
YouTube లో మా చేరండి
Google లో మమ్మల్ని చేరండి
Instagram-Lifeteen లో మాకు చూడండి
కాపీరైట్ © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce ద్వారా డిజైన్
[email protected] వెబ్సైట్ భద్రత
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
พระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักรคาทอลิก
9821 แฟรงค์อเวนิวบ็อก, เท็กซัส
(806)698-6400

ค้นหาที่นี่
ค้นหา!
โรมันคาทอลิกสังฆมณฑลบ็อค
ส่วนใหญ่นายPlácido Rodriquez, C.M.F.
บิชอปแห่งบ็อค
บ้าน
เกี่ยวกับเรา
มุม
ค่าคอมมิชชั่น
หนุ่ม
ผู้ใหญ่
แถลงการณ์
รูปแบบ
ปฏิทิน
devotionals
ทวิตเตอร์ facebook Youtube.com
สงครามครูเสดภาวนา
24. กันยายน 2016Default
_crusade

ความตั้งใจสำหรับสงครามครูเสดสาธารณะสแควร์ภาวนา

ผ่านกาลหวามากที่สุดเราขอลอร์ดและเลดี้ของเราสำหรับการแปลงของอเมริกาเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจประวัติศาสตร์ กรุณาเข้าร่วมกับเราได้ที่ 15 ตุลาคมที่นี่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เที่ยงวัน – เที่ยงคืนในขณะที่เรา:

อธิษฐานขอให้หยุดคลื่นของศักดิ์สิทธิ์ดูหมิ่นและความเกลียดชังต่อต้านศาสนาภายในสังคมของเรา

อธิษฐานว่าผู้นำประเทศของเราจะหาทางที่จะให้เกียรติกฎหมายของพระเจ้าและอธิษฐานขอให้สติปัญญาและความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของอเมริกา

อธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จเร่งด่วนของติหัวใจของแมรี่ในอเมริกาและทั่วโลก

อธิษฐานขอให้ชดใช้สำหรับบาปที่นับไม่ถ้วนที่มีความมุ่งมั่นในชีวิตประจำวันกับอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระเยซูและส่วนใหญ่ไม่มีที่ติหัวใจของแมรี่

อธิษฐานขอให้คริสตจักรคาทอลิก อาจเลดี้ของเราให้มันชัยชนะเหนือศัตรูของมันประกาศและประกาศ

อธิษฐานขอให้อเมริกาต้องการฟาติมา อาจเลดี้ของเราให้พระหรรษทานของเธอมากสำหรับความทุ่มเทที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในการให้บริการของเธอไปที่โบสถ์

อธิษฐานเผื่อท้ายที่จะทำแท้งภาพลามกอนาจารและเพศเดียวกันแต่งงาน ‘และความผิดทั้งหมดกับกฎหมายของพระเจ้า

อธิษฐานขอให้เราทุกคน อาจเลดี้ของเราให้เรามีความฉลาดและความแข็งแรงที่จะทนต่อการทดลองที่เราเผชิญ

อธิษฐานขอให้ศัตรูของเรา อาจเลดี้ของเราสัมผัสหัวใจของพวกเขาและแปลงให้

อธิษฐานขอให้ทุกคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานในเมืองนี้ อาจพระแม่มารีย์ปลอบใจพวกเขาช่วยให้พวกเขาและชำระพวกเขา

อธิษฐานขอให้ตาย อาจเลดี้ของเรารีบเร่งที่จะปลอบใจพวกเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาและให้พวกเขาพระหรรษทานสุดท้ายจำเป็นสำหรับความรอดของวิญญาณของพวกเขา

อธิษฐานขอให้บรรดาผู้ที่อดทนในคุณความดี อาจเลดี้ของเราให้พวกเขามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการล้างบาป

อธิษฐานขอให้ผู้ที่ต่อสู้และลังเลระหว่างคุณธรรมและรอง พวกเขาอาจได้รับพระหรรษทานที่จำเป็นทุกวันเพื่อเลือกอาศัยอำนาจมากกว่ารอง

อธิษฐานขอให้ผู้ที่กระทำบาป อาจเลดี้ของเรารักษาพวกเขาจากความสิ้นหวังและนำพวกเขากลับไปยังเส้นทางที่ดี

อธิษฐานขอให้ความตั้งใจของผู้ที่ได้ขอคำอธิษฐานของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือเพื่อหาวิธีการที่คุณสามารถช่วยให้มีเหตุการณ์นี้กรุณาติดต่อ Latrell Castanon ที่ 806.281.2413 [email protected]

แบ่งปันสิ่งนี้:

EmailPrint
กลับสู่หน้าแรก
คริสตจักรคาทอลิกพระวิญญาณบริสุทธิ์

อัลบั้มภาพล่าสุด

นโยบายคริสตจักร
สมาชิกที่ใช้งานอยู่
Quinceañeras
เหตุการณ์พิเศษ
แนวทางการจัดงานแต่งงาน
การเชื่อมโยง
องค์กรการกุศลคาทอลิก – สังฆมณฑลบ็อค
ธิดาคาทอลิกแห่งอเมริกา
คาทอลิกสังฆมณฑลบ็อค
คาทอลิกสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Christ the King วิหารของโรงเรียน
เสียงฝีเท้าในความเชื่อ
หนีศูนย์เมอร์ซี่
สำนักงานอาชีพสังฆมณฑลบ็อคเท็กซัส
ราเชล Vineyard
สกายครอส
ศูนย์บำรุง
วาติกัน
ปีของเว็บไซต์ศรัทธา

ข้อมูลติดต่อ

(806) 698-6400
[email protected]
ทางลัด

ลงชื่อเข้าใช้
นโยบาย
การติดต่อทางสังคม

เพื่อนเราได้ทาง Facebook
ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์
ร่วมงานกับเราบน YouTube
เข้าร่วมกับเราใน Google+
ดูเราบน Instagram-Lifeteen
ลิขสิทธิ์© 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
ออกแบบโดย icCommerce
ความปลอดภัยของเว็บไซต์ [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Kutsal ruh
Katolik kilisesi
9821 Frankford Caddesi Lubbock, Teksas
(806)698-6400

burada ara
Arama!
Lubbock Of Katolik Piskoposluk
En Muhterem Placido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock Of Bishop
Ev
Hakkımızda
Corner adlı
Komisyonlar
gençlik
Yetişkin
bülten
Formlar
Takvim
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Tesbih Crusade
24. Eylül 2016Default
_crusade

Public Square Tesbih Crusade için Niyetler

onun tarihsel misyonu yerine böylece çoğu Kutsal Tesbih sayesinde, Amerika’nın dönüşüm için Rabbimiz ve Our Lady istiyoruz. Noon Kutsal Ruh burada 15 Ekim’de bize katılın – Midnight biz olarak:

Bizim toplum içinde bir durdurmak için saygısızlık, küfür ve anti-dini nefretin dalgaları dua et.

Bizim ulusal liderler Tanrı’nın Yasası’nı onurlandırmak ve Amerika’nın karmaşık sorunları çözmek için gerekli bilginin ve bilgeliğin için dua etmeye olacağını dua.

Amerika’da Meryem Immaculate Kalp acil zaferi ve dünya için dua edin.

İsa’nın en Sacred Heart ve Meryem çoğu Immaculate Heart karşı günlük işlenen sayısız günahlar için tazminat için dua edin.

Katolik Kilisesi için dua edin. Our Lady of düşmanlarından ilan ve bildirilmemiş üzerinde o zafer versin.

Amerika için dua Fatima gerekir. Our Lady of Kilisesi onun hizmetinde artan bağlılık ve verimlilik için onu birçok inceliklerinin versin.

kürtaj, pornografi ve aynı cinsiyetten ‘evlilik’ uca ve Tanrı’nın yasasına karşı tüm suçlar için dua edin.

bize her biri için dua edin. Our Lady of bize yüz denemeler dayanacak muhakeme ve güç versin.

Bizim düşmanları için dua edin. Our Lady of kalplerini dokunmak ve onları dönüştürmek olabilir.

Bu şehirde acı herkes için dua edin. Our Lady onları teselli edebilir, onlara yardım ve bunları takdis.

ölmekte için dua edin. Our Lady onların son anlarında onları teselli ve onlara ruhlarının kurtuluşu için gerekli olan nihai inceliklerinin vermeyi hızlandırabilir.

erdem sebat olanlar için dua edin. Our Lady of onlara kutsallaştırılması sürekli ilerleme versin.

mücadele edenler için dua ve erdem ve yardımcısı arasında tereddüt. onlar mengene üzerinde erdem seçmek için her gün gerekli süsleyen alabilirsiniz.

Bu kim günah için dua edin. Our Lady umutsuzluk onları korumak ve iyi yola onları geri getirebilir.

dualarımızı talep etmiş olanların niyetlerini için dua edin.

Daha fazla bilgi için ve / veya bu olayla nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için 806.281.2413 [email protected] de Latrell Castanon irtibata geçiniz

Bunu Paylaş:

EmailPrint
ana sayfaya geri dön
Kutsal Ruh Katolik Kilisesi

Son Fotoğraf Albümleri

kilise Politikası
aktif Üyelik
Quinceañeras
Özel etkinlik
düğün Kuralları
bağlantılar
Katolik Hayır Kuruluşları – Lubbock Piskoposluk
Amerika Katolik Kızları
Lubbock Katolik Piskoposluk
Katolik War Veterans
Christ The King Cathedral Okulu
Faith ayak sesleri
Mercy Retreat Center
Lubbock Texas Tatil Piskoposluk Dairesi
Rachel’ın Vineyard
Sky Çapraz
Teşvik Merkezi
Vatikan
İnanç Web Yılı

İletişim bilgileri

(806) 698-6400
[email protected]
Kısayollar

Oturum aç
Politika
sosyal İletişim

Facebook’ta Arkadaşını Bize
Bizi Twitter’da takip edin
YouTube’da Bize Katılın
Google + ‘da Bize Katılın
Instagram-Lifeteen bizi görmek
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce Tasarım
[email protected] web sitesi güvenliği
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Святий Дух
католицька церква
9821 Frankford Avenue Лаббок, штат Техас
(806)698-6400

пошук
Пошук!
Римсько-католицька єпархія Лаббок
Високопреосвященніший Пласідо Родрігез, C.M.F.
єпископ Лаббок
будинки
Про нас
з кута
комісійні
молоді
для дорослих
бюлетень
форми
календар
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
розарій Crusade
24 вересня, 2016Default
_crusade

Наміри для Авангарду громадської площі Вервиці

Завдяки більшій Святої Вервиці, ми просимо нашого Господа і Богородицю за перетворення Америки, так що вона може виконати свою історичну місію. Будь ласка, приєднуйтесь до нас 15-го жовтня тут Святого Духа від Полудень – опівночі, як ми:

Моліться за зупинку хвилі святотатство, богохульство і антирелігійної ненависті в нашому суспільстві.

Моліться, щоб наші національні лідери будуть прагнути дотримуватися Закон Божий і молитися за мудрість і знання, необхідні для вирішення складних проблем Америки.

Моліться за настійною торжество Непорочного Серця Марії в Америці і в світі.

Моліться про відшкодування за незліченні гріхи, які відбуваються щодня проти самого Святого Серця Ісуса і самої Непорочного Серця Марії.

Моліться про католицької церкви. Нехай Божа Матір дарувати йому перемогу над своїми ворогами, оголошених і неоголошених.

Моліться за Америку Потрібна Фатіму. Нехай Божа Матір надати їй багато милостей для збільшення відданості і ефективності в її служінні Церкві.

Моліться за припинення абортів, порнографії і одностатевого “”шлюбу”” і всі злочини проти Закону Божого.

Моліться за кожного з нас. Нехай Божа Матір дає нам проникливість і міцність, щоб витримати випробування з якими ми стикаємося.

Моліться за наших ворогів. Може Богоматір торкнутися їх серця і перетворювати їх.

Моліться за всіх тих, хто страждає в цьому місті. Нехай наша леді втішити їх, допомогти їм, і освятити їх.

Молися за вмираючих. Нехай Божа Матір поспішає втішити їх в останні хвилини і надати їм остаточні милостями необхідні для порятунку їх душ.

Моліться за тих, хто завзято в силу. Нехай Божа Матір надати їм постійний прогрес в освяченні.

Моліться за тих, хто бореться і вагаючись між чеснотою і пороком. Нехай вони отримують необхідні милостями кожен день, щоб вибрати чеснота над пороком.

Моліться за тих, хто грішить. Нехай Божа Матір уберегти їх від відчаю і повернути їх до хорошого шляху.

Моліться про наміри тих, хто просив наші молитви.

Для отримання додаткової інформації та / або дізнатися, як ви можете допомогти з цією подією, будь ласка, зв’яжіться з Латрелл Кастаньон на 806.281.2413 [email protected]

Поділитися цим:

EmailPrint
повернутися на головну сторінку
Святий Дух Католицька церква

останні Фотоальбоми

політика Церкви
активне членство
кінсеаньера
спеціальні події
Керівництво по організації і проведення весіль
зв’язку
Католицькі благодійні організації – єпархія Лаббок
Католицькі Дочки Північної і Південної Америки
Католицька єпархія Лаббок
Ветерани війни католицькі
Христос Собор Школа King
Footsteps в вірі
Відступ центр Mercy
Офіс покликань єпархії Лаббок Техас
Рейчел Vineyard
Sky Cross
Nurturing Центр
Ватикан
Рік Віри Веб-сайту

Контактна інформація

(806) 698-6400
[email protected]
Клавіші швидкого доступу

Увійти
політика
соціальні контакти

Друг до нас на Facebook
Слідуйте за нами в Twitter
Приєднуйтесь до нас на YouTube
Приєднуйтесь до нас на Google+
Дивіться нас на Instagram-Lifeteen
Всі права захищені © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Дизайн icCommerce
[email protected] безпеки веб-сайт
🙂 Е

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
روح القدس
کیتھولک چرچ
9821 Frankford ایونیو Lubbock، ٹیکساس
(806)698-6400

یہاں تلاش
تلاش کریں!
Lubbock کے رومن کیتھولک Diocese کے
سب سے زیادہ ریورنڈ پلاسیڈو Rodriquez، C.M.F.
Lubbock کے بشپ
ہوم
ہمارے متعلق
کونے سے
کمیشن
یوتھ
بالغاں
بلیٹن
فارم
کیلنڈر
Devotionals
ٹویٹر فیس بک Youtube.com
مالا صلیبی جنگ
24. ستمبر، 2016Default
_crusade

عوامی چوک مالا صلیبی جنگ کے ارادوں

سب سے زیادہ مقدس مالا کے ذریعے، ہم امریکہ کے تبادلوں کے لئے ہمارے رب اور ہماری لیڈی پوچھیں تاکہ یہ اس کے تاریخی مشن کو پورا کر سکتا ہے. : ہم جتنی آدھی رات – ہم سے دوپہر سے روح القدس میں یہاں اکتوبر 15th پر میں شامل ہو جائیے

ہمارے معاشرے کے اندر ایک سٹاپ کے لئے اپویتریقرن، توہین رسالت اور مخالف مذہبی منافرت کی لہروں دعا.

کہ ہمارے قومی رہنماؤں خدا کے قانون کا احترام اور حکمت اور امریکہ کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لئے ضروری علم کے لئے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے دعا کریں.

امریکہ میں مریم کے نرمل دل کی فوری فتح اور دنیا کے لئے دعا.

بے شمار گناہ یسوع کے سب سے زیادہ مقدس دل اور مریم کے سب سے زیادہ نرمل دل کے خلاف روزانہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کے لئے مرمت کے لئے دعا.

کیتھولک چرچ کے لئے دعا. ہماری لیڈی اس کے دشمنوں، کا اعلان کیا اور اگھوشیت دوران یہ فتح عطا کرے.

امریکہ کے لئے دعا فاطمہ کی ضرورت. ہماری لیڈی چرچ کے لئے اس کی خدمت میں اضافہ ہوا لگن اور مہارت کے لئے اس کی بہت graces کی عطا کرے.

اسقاط حمل، فحاشی اور ایک ہی جنس ‘شادی’ کرنے کے آخر میں اور خدا کی شریعت کے خلاف تمام جرائم کے لئے دعا کریں.

ہم میں سے ہر ایک کے لئے دعا کریں. ہماری لیڈی ہماری فہم و فراست اور طاقت ہمیں درپیش آزمائشوں کا سامنا کرنے دے.

ہمارے دشمنوں کے لئے دعا. ہماری لیڈی نے ان کے دلوں کو چھو اور انہیں تبدیل کر سکتے ہیں.

تمام وہ لوگ جو اس شہر میں مبتلا لئے دعا. ہماری لیڈی میں تسلی فرمائے، ان کی مدد کریں، اور ان کی تقدیس.

مرنے کے لئے دعا. ہماری لیڈی ان کے آخری لمحات میں میں تسلی اور ان کو ان کی روح کی نجات کے لئے ضروری حتمی نعمتوں کے عطا کرنے میں جلدی کرے.

فضیلت میں یقین رکھیں جو ان لوگوں کے لئے دعا. ہماری لیڈی انہیں پاکیزگی میں مسلسل پیش رفت فرمائے.

جدوجہد کرنے والوں کے لئے دعا اور فضیلت اور نائب کے درمیان ہچکچاتے. وہ وائس اوور فضیلت منتخب کرنے کے لئے ہر دن ضروری graces کی حاصل کر سکتے ہیں.

جو لوگ گناہ کے لئے دعا. ہماری لیڈی مایوسی سے بچا لے اور انہیں اچھی راہ پر واپس لائے.

ہماری دعاؤں کی درخواست کی ہے جو ان لوگوں کے ارادوں کے لئے دعا.

مزید معلومات کے لئے اور / یا باہر تلاش کرنے کے لئے آپ کو اس ایونٹ کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح، Latrell Castanon 806.281.2413 [email protected] اوپر سے رابطہ کریں

اس کا اشتراک:

EmailPrint
مرکزی صفحہ پر جایئے
روح القدس کیتھولک چرچ

حالیہ فوٹو البمز

چرچ کی پالیسی
ایکٹو ممبر شپ
Quinceañeras
خصوصی تقریبات
ویڈنگ کے رہنما خطوط
روابط
کیتھولک چیرٹیز – Lubbock کے Diocese
امریکہ کے کیتھولک بیٹیاں
Lubbock کے کیتھولک Diocese کے
کیتھولک جنگ ویٹرنز
مسیح بادشاہ کیتھڈرل سکول
ایمان میں نقش قدم پر
رحمت جنت سینٹر
Lubbock ٹیکساس کے پیشے Diocese کے دفتر
راہیل کی داھ کی باری
اسکائی کراس
پرورش سینٹر
ویٹی کن
ایمان کی ویب سائٹ کا سال

رابطے کی معلومات

(806) 698-6400
[email protected]
شارٹ کٹ

داخلہ
پالیسی
سماجی رابطے

دوست ہم فیس بک پر
ٹویٹر پر ہمارے ساتھ چلیے
یو ٹیوب پر ہمارے ساتھ شامل ہو
Google+ کی پر پائیے
انسٹاگرام-Lifeteen پر ہمارے ساتھ ملاحظہ کریں
کاپی رائٹ © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce کی طرف سے ڈیزائن
[email protected] ویب سائٹ کی سیکورٹی
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Muqaddas Ruh
katolik cherkovi
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

Bu yerda qidiruv
Qidiruv!
Lubbock Rim katolik viloyat
Eng muhtaram Plácido Rodriquez, C.M.F.
Lubbock Bishop
uy
Biz haqimizda
burchakdan
Komissiya
yoshlar
Voyaga
buleten
shakllari
kalendar
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
tasbeh Salib
24. sentyabr, 2016Default
_crusade

Xalq Square tasbeh Salib uchun niyatlar

uning tarixiy missiyasini bajarishi mumkin, shuning uchun eng muqaddas Tasbih orqali biz Amerika konvertatsiya qilish uchun bizning Robbimiz va Bizning Lady so’rang. Kunduz kuni Muqaddas Ruh bu erda oktyabr 15 yanvar kuni bizga qo’shiling – Midnight biz kabi:

jamiyatimiz ichida to’xtatish uchun kofirlik, kufrona va anti-diniy nafrat to’lqinlar ibodat qiling.

bizning milliy rahbarlari Xudoning qonunlariga hurmat va Amerikaning murakkab muammolarni hal qilish uchun zarur bo’lgan hikmat va bilim uchun ibodat intiladi, deb ibodat qiling.

Amerikada Maryamning pok yuragi dolzarb g’alaba va dunyo uchun ibodat qiling.

Isoning eng muqaddas yurak va Maryam eng pokiza yurak qarshi kundalik sodir etiladi son-sanoqsiz gunohlari uchun Zararlarni qoplash ibodat qiling.

Katolik cherkovining uchun ibodat qiling. Bizning Lady uning dushmanlari, deb e’lon qildi va e’lon qilinmagan ustidan g’alabani erdilar.

Amerika uchun ibodat Fotima kerak. Bizning Lady cherkovining uning xizmatida oshdi fidoyilik va samaradorligini uchun uning ko’p qobiliyatini erdilar.

abort, pornografiya va bir jinsdagi “”nikoh”” uchun oxiri va Xudoning Qonuniga qarshi jinoyatlar uchun ibodat qiling.

Har birimiz uchun ibodat qiling. Bizning Lady bizga duch sinovlarni dosh idrok bilan fahm va kuch bersin.

dushmanlarimiz uchun ibodat qiling. Bizning Lady qalblarini bosing va ularni aylantirish mumkin.

bu shaharda azob kishilar uchun ibodat qiling. Bizning Lady ularni tasalli mumkin, ularga yordam va ularni muqaddas.

tusi uchun ibodat qiling. Bizning Lady so’nggi damlarda ularni tasalli va ularning qalblarni najot uchun zarur final qobiliyatini ato shoshiling mumkin.

tufayli sabr qilganlar uchun ibodat qiling. Bizning Lady ularga muqaddas doimiy taraqqiyot erdilar.

kurash qilganlar uchun ibodat va fazilat va prezident o’rtasida ikkilanmasdan. Ular vitse ustidan fazilatini tanlash har kuni kerakli qobiliyatini olishingiz mumkin.

o’sha kim gunoh uchun ibodat qiling. Bizning Lady noumid ularni saqlab qolish va yaxshi yo’lga ularni qaytarib olib kelish mumkin.

ibodatlarimizga talab qilgan kimsalarning niyatlari uchun ibodat qiling.

Qo’shimcha ma’lumot olish uchun va / yoki ushbu tadbirda bilan qanday yordam berishi mumkinligini bilib, 806.281.2413 [email protected] da Latrell Castanon murojaat qiling

Bu Baham:

EmailPrint
Bosh sahifaga qaytish
Muqaddas Ruh katolik cherkovi

Recent Foto Albomlar

cherkov siyosati
Foydalanuvchining barcha e’lonlar, a’zo
Quinceañeras
Maxsus Tadbirlar
To’y qoidalari
ishoratlar
Katolik, tashkilotlar – Lubbock viloyat
Amerika Katolik Qizlari
Lubbock katolik viloyat
Katolik urushi Faxriylar
Masih The King Masjidlar Maktab
Imonda Oyoq tovushlari
Mehribonlik Retreat markazi
Lubbock Texas Kasblar eparxiyasining Office
Rohilaning Vineyard
Sky Cross
oziqlanishi markazi
Vatikan
Iymon Sayt yili

Bog’lanish uchun ma’lumot

(806) 698-6400
[email protected]
Qisqa klavish

Tizimga kirish
siyosat
ijtimoiy Aloqa

Facebook to’g’risida Friend Us
Twitter bizni qiling
YouTube Bizga qo’shiling
Google+ Bizga qo’shiling
Instagram-Lifeteen bizni qarang
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
icCommerce tomonidan dizayn
[email protected] veb-sayti xavfsizlik
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Chúa Thánh Thần
nhà thờ Công giáo
9821 frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

tìm kiếm ở đây
Tìm kiếm!
Công giáo La Mã Giáo Phận Trong Lubbock
Hầu hết các Mục sư Plácido Rodriquez, C.M.F.
Đức Giám Mục Trong Lubbock
Nhà
Về chúng tôi
Từ góc
hoa hồng
Thiếu niên
người lớn
thông tin
Các hình thức
Lịch
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade Mân Côi
24. September, 2016Default
_crusade

Ý định cho các cuộc Thập tự chinh Công Quảng trường Mân Côi

Trong hầu hết các Thánh Mân Côi, chúng ta xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho việc chuyển đổi của Mỹ để nó có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên 15 tháng 10 tại đây Chúa Thánh Thần từ Noon – Midnight như chúng tôi:

Hãy cầu nguyện cho một dừng sóng của sự phạm thượng, phạm thượng và hận thù chống tôn giáo trong xã hội của chúng tôi.

Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng tôi sẽ tìm cách để tôn vinh Luật của Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự khôn ngoan và kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp của Mỹ.

Hãy cầu nguyện cho chiến thắng cấp bách của Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria ở Mỹ và trên thế giới.

Xin cầu nguyện cho đền bù cho tội lỗi vô số mà tôi cam kết hàng ngày đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu nhất và hầu hết Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria.

Xin cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo. Có thể Đức Mẹ ban cho nó chiến thắng kẻ thù của mình, tuyên bố và không khai báo.

Xin cầu nguyện cho Mỹ Cần Fatima. Có thể Đức Mẹ ban nhiều ơn lành của mình cho tăng sự cống hiến và hiệu quả trong dịch vụ của mình cho Giáo Hội.

Hãy cầu nguyện cho sự kết thúc để phá thai, khiêu dâm và đồng tính ‘hôn nhân’ và tất cả các hành vi phạm tội chống lại Luật của Thiên Chúa.

Hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Có thể Đức Mẹ ban cho chúng ta sự sáng suốt và sức mạnh để chịu được các thử nghiệm, chúng tôi phải đối mặt.

Hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng tôi. Có thể Đức Mẹ chạm vào trái tim của họ và chuyển đổi chúng.

Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đau khổ trong thành phố này. Có thể Đức Mẹ an ủi họ, giúp đỡ họ, và thánh hóa chúng.

Hãy cầu nguyện cho những người hấp hối. Có thể Đức Mẹ đẩy nhanh để an ủi họ trong những giây phút cuối cùng của họ và ban cho họ những ân sủng thức cần thiết cho sự cứu rỗi linh hồn của họ.

Hãy cầu nguyện cho những người kiên trì trong đức. Có thể Đức Mẹ ban cho họ sự tiến bộ liên tục trong thánh.

Hãy cầu nguyện cho những người đấu tranh và ngần ngại giữa đức và ngược. họ có thể nhận được những ơn cần thiết mỗi ngày để chọn đức qua phó.

Hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi. Có thể Đức Mẹ gìn giữ họ khỏi nỗi tuyệt vọng và mang lại cho họ trở lại con đường tốt.

Hãy cầu nguyện cho những ý định của những người đã yêu cầu những lời cầu nguyện của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin và / hoặc để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giúp đỡ với sự kiện này, xin vui lòng liên hệ với Latrell Castanon tại 806.281.2413 [email protected]

Chia sẻ cái này:

EmailPrint
quay lại trang chủ
Giáo Hội Công Giáo Thánh Thần

Album Ảnh gần đây

Chính sách Giáo Hội
chủ động hội viên
Quinceañeras
Sự kiện đặc biệt
Hướng dẫn cưới
Liên kết
Catholic Charities – Giáo Phận Lubbock
Con gái Công giáo của châu Mỹ
Công Giáo Giáo Phận Lubbock
Giáo Hội Cựu chiến binh
Chúa Kitô Thánh đường Trường vua
Bước chân Trong Faith
Trung tâm Retreat Mercy
Văn phòng Ơn Gọi Giáo Phận Lubbock Texas
Vườn nho của Rachel
Sky chéo
Trung tâm Nuôi dưỡng
Vatican
Năm Đức Tin Trang web

Thông tin liên lạc

(806) 698-6400
[email protected]
Phím tắt

Đăng nhập
chính sách
Liên hệ xã hội

Bạn bè chúng tôi trên Facebook
Theo dõi chúng tối trên Twitter
Tham gia vào hệ YouTube
Tham gia với chúng tôi trên Google+
Xem chúng tôi trên Instagram-Lifeteen
Bản quyền © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Thiết kế bởi icCommerce
an ninh website [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ysbryd Glân
Eglwys Gatholig
9821 FRANKFORD Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

chwilio yma
Chwilio!
Mae Esgobaeth Babyddol Of Lubbock
Parchedicaf Plácido RODRIQUEZ, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Cartref
Amdanom ni
O’r Corner
comisiynau
Ieuenctid
oedolion
bwletin
ffurflenni
calendr
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Groesgad Llaswyr
24. Medi 2016Default
_crusade

Bwriadau ar gyfer y Groesgad Sgwâr Cyhoeddus Llaswyr

Trwy’r rhan fwyaf Llaswyr Sanctaidd, gofynnwn Ein Harglwydd a Our Lady gyfer trawsnewid America fel y gall gyflawni ei chenhadaeth hanesyddol. Os gwelwch yn dda ymuno â ni ar 15 Hydref yma yn Ysbryd Glân o Noon – Midnight wrth i ni:

Gweddïwch am arhosfan y tonnau o sacrilege, cabledd a chasineb gwrth-grefyddol o fewn ein cymdeithas.

Gweddïwch y bydd ein harweinwyr cenedlaethol yn ceisio anrhydeddu Cyfraith Duw a gweddïo dros y doethineb a’r wybodaeth angenrheidiol i ddatrys problemau cymhleth America.

Gweddïwch dros y fuddugoliaeth brys o’r Immaculate Heart of Mary yn America a’r byd.

Gweddïwch dros y gwneud iawn am y pechodau di-ri sydd wedi ymrwymo yn ddyddiol yn erbyn y Galon Gysegredig mwyaf Iesu a’r mwyaf Immaculate Heart of Mary.

Gweddïwch dros yr Eglwys Gatholig. Gall Our Lady ganiatáu ai peidio fuddugoliaeth dros ei elynion, datganodd a heb ei ddatgan.

Gweddïwch dros y America Angen Fatima. Gall Our Lady grant ei llawer o grasusau am ymroddiad ac effeithlonrwydd cynyddol yn ei gwasanaeth i’r Eglwys.

Gweddïwch dros y diwedd i erthyliad, pornograffi a un rhyw ‘priodas’ a’r holl droseddau yn erbyn y Gyfraith Duw.

Gweddïwch dros bob un ohonom. Gall Our Lady yn rhoi dirnadaeth a nerth i wrthsefyll y treialon sy’n ein hwynebu ni.

Gweddïwch dros ein gelynion. Gall Our Lady cyffwrdd eu calonnau ac yn eu trosi.

Gweddïwch dros bawb sy’n dioddef yn y ddinas hon. Efallai Our Lady chysura nhw, yn eu cynorthwyo, ac yn eu sancteiddio.

Gweddïwch dros y marw. Efallai Our Lady prysuro i cysur iddynt yn eu eiliadau olaf a grant iddynt y grasusau terfynol angenrheidiol ar gyfer iachawdwriaeth eu heneidiau.

Gweddïwch dros y rhai sy’n dyfalbarhau yn rhinwedd. Gall Our Lady grant cynnydd cyson mewn sancteiddrwydd iddynt.

Gweddïwch dros y rhai sy’n ei chael yn anodd ac yn petruso rhwng rhinwedd a gwrthwyneb. Bydded eu bod yn derbyn y grasusau angenrheidiol bob dydd i ddewis rhinwedd dros gwrthwyneb.

Gweddïwch dros y rhai sy’n bechod. Efallai Our Lady yn eu cadw rhag anobaith a dod â nhw yn ôl i’r llwybr da.

Gweddïwch dros y bwriadau y rhai sydd wedi gofyn am ein gweddïau.

Am fwy o wybodaeth a / neu i gael gwybod sut y gallwch chi helpu gyda’r digwyddiad hwn, cysylltwch â Latrell Castanon ar 806.281.2413 [email protected]

Rhannu hyn:

EmailPrint
yn ôl â Hafan
Eglwys Gatholig Ysbryd Glân

Photo Albums diweddar

Polisi Eglwys
Aelodaeth Active
Quinceañeras
Digwyddiadau Arbennig
Canllawiau priodas
cysylltiadau
Elusennau gatholig – Esgobaeth Lubbock
Merched Gatholig yr Americas
Catholig Esgobaeth Lubbock
Catholig Cyn-filwyr Rhyfel
Christ Ysgol Brenin y Gadeirlan
Footsteps Yn Ffydd
Center Retreat Mercy
Swyddfa Galwedigaethau Esgobaeth Lubbock Texas
Gwinllan Rachel
Sky Cross
Mae’r Ganolfan Meithrin
Fatican
Blwyddyn y Wefan Ffydd

Gwybodaeth Cyswllt

(806) 698-6400
[email protected]
Byrlwybrau

Mewngofnodi
polisi
Cysylltiadau cymdeithasol

Ffrind ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Ymunwch â ni ar YouTube
Ymunwch â ni ar Google +
Gweld ni ar Instagram-Lifeteen
Hawlfraint © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Dyluniwyd gan icCommerce
diogelwch gwefan [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Moya oyiNgcwele
iCawa yamaKatolika
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

ozakuziphendla apha
Khangela!
BamaRoma Katolika Diocese Of Lubbock
Uninzi Mfundisi Plácido Rodriquez, C.M.F.
NoMveleli Lubbock
ikhaya
Ngathi
Ukususela Corner
iikhomishini
ulutsha
omdala
ibhulethini
iifomu
ikhalenda
Devotionals
Twitter kwiFacebook Youtube.com
linxamnye ngomnqamlezo
24 Septemba, 2016Default
_crusade

Utyekelo kuba Public Square Rosari linxamnye

Ngokusebenzisa seRosari abaninzi oyiNgcwele, sicela iNkosi yethu kwaye Lady wethu sokuguqulwa Melika ukwenzela ukuba ndilizalise yemishini yayo yembali. Nceda usiphele- October 15 apha uMoya oyiNgcwele ukusuka Noon – Midnight njengoko:

Thandazela yokumisa amaza ukhwembekhwembe, ukunyelisa nentiyo anti-yonqulo ngaphakathi kuluntu lwethu.

Thandazela ukuba iinkokheli zethu zesizwe bafuna imbeko uMthetho kaThixo bathandazele ubulumko nokwazi eyimfuneko ukusombulula iingxaki ezinzima Merika.

Thandazela zivuyelele ungxamisekileyo Nasono Heart kaMariya Melika kunye nehlabathi.

Thandazela njengembuyekezo izono eselunxwemeni bazibophelele imihla ngokuchasene Intliziyo eyona siphile.Ngengama likaYesu kunye eyona Nasono Heart kaMariya.

Thandazela yamaKatolika iCawa. Ngamana yethu Lady lokusamkela uloyiso iintshaba zayo, ibhengeze kwaye undeclared.

Thandazela Melika Kufuneka Fatima. Ngamana yethu Lady ukunika sokuqa zakhe ezininzi ukusungulwa kokunyusa ukusebenza kwinkonzo yakhe iCawa.

Thandazela isiphelo isisu, amanyala kunye besini esifanayo ’emtshatweni’ kwaye onke amatyala ngokuchasene yomthetho kaThixo.

Thandazela ngamnye kuthi. Ngamana yethu Lady kusinika ukuqonda kunye namandla okuma izilingo esijamelana nazo.

Thandazela iintshaba zethu. Ngamana yethu Lady ukuchukumisa iintliziyo zabo ukuwaguqula.

Thandazela bonke abo babandezeleka kulo mzi. Ngamana Lady wethu babakhuze, bancede, ubangcwalise.

Thandazela kofayo. Ngamana Lady yethu lingxame ukubathuthuzela ngemizuzu yabo yokugqibela kwaye kubanika sokuqa yokugqibela ukuze usindiso imiphefumlo yabo.

Thandazela abo sizingise isidima. Ngamana yethu Lady kubanika inkqubela rhoqo ngobungcwalisa.

Thandazela abo basokolayo kwaye madolw phakathi isidima kunye nosekela. Ngamana befumana sokuqa eziyimfuneko yonke imihla ukukhetha isidima phezu mkhwa.

Thandazela abo isono. Ngamana Lady yethu kubalondoloza lithemba kwaye ndibabuyisele umendo olungileyo.

Thandazela iinjongo abo baye bacela imithandazo yethu.

Ukufumana ulwazi oluthe vetshe kunye / okanye ukufumanisa ukuba unganceda ngalo msitho, nceda uqhagamshelane Latrell Castanon apha 806.281.2413 [email protected]

Yabelana oku:

EmailPrint
emva Imidlalo
Oyingcwele Catholic Church

Albums Ifoto yakutshanje

Policy Church
Ubulungu esebenzayo
Quinceañeras
Iziganeko ezikhethekileyo
Wedding Izikhokelo
Links
Imibutho yesisa Catholic – Diocese of Lubbock
Zintombi yamaKatolika eMerika
Catholic Diocese of Lubbock
War Catholic yamaGqala
UKrestu uKumkani Cathedral School The
Ekhondweni Ngokholo
Mercy Retreat Center
Ofisi ubizo eDayosisi yase Lubbock Texas
Isidiliya kaRakeli
Sky Cross
Zinonophele Center
Vatican
Year of Faith Website

Iinkcukacha zoqhakamshelwano

(806) 698-6400
[email protected]
ezimfutshane

Ngena
inkqubo
Abezonxibelelwano Social

Umhlobo Us On Facebook
Landela Kuthi On Twitter
Joyine YouTube
Dibanisa Kuthi KuGoogle
Jonga kule Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
website ukhuseleko [email protected]
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
רוח
קאַטהאָליק טשורטש
9821 Frankford אַווענוע Lubbock, טעקסעס
(806)698-6400

זוכן דאָ
זוכן!
די רוימער קאַטהאָליק דייאַסיז אָף Lubbock
רוב רעווערענד פּלáסידאָ ראָדריקוועז, ק.מ.פ.
בישאָפּ אָף Lubbock
היים
וועגן אונז
פֿון די קאָרנער
קאָממיססיאָנס
יוגנט
דערוואַקסן
בוללעטין
Forms
קאַלענדאַר
דעוואָטיאָנאַלס
Twitter Facebook Youtube.com
ראָסאַרי קרייצצוג
24. סעפּטעמבער, 2016דעפאַולט
_קרוסאַדע

ינטענטשאַנז פֿאַר די ציבור קוואַדראַט ראָסאַרי קרייצצוג

דורך דער מערסט רוח ראָסאַרי, מיר פרעגן אונדזער האר און אונדזער לאַדי פֿאַר די קאַנווערזשאַן פון אַמעריקע אַזוי אַז עס מייַ מקיים זייַן היסטארישן מיסיע. ביטע פאַרבינדן אונדז אויף אקטאבער 15 דאָ אין רוח פֿון נון – מידנייט ווי מיר:

דאַוונען פֿאַר אַ האַלטן די כוואליעס פון הילעל-האַשעם, בלאַספעמי און אַנטי-רעליגיעז האַס ין אונדזער געזעלשאַפט.

דאַוונען אַז אונדזער נאציאנאלע לעאַדערס וואָלט זוכן צו באַערן גאָט ס געזעץ און דאַוונען פֿאַר די חכמה און וויסן נייטיק צו סאָלווע אַמעריקע ס קאָמפּלעקס פּראָבלעמס.

דאַוונען פֿאַר די דרינגלעך טריומף פון די יממאַקולאַטע הארץ פון מרים אין אַמעריקע און דער וועלט.

דאַוונען פֿאַר די רעפּעריישאַן פֿאַר די קאַונטלאַס זינד וואָס זענען באגאנגען טעגלעך קעגן די מערסט הייליק האַרץ פון יאָשקע און די רובֿ יממאַקולאַטע הארץ פון מרים.

דאַוונען פֿאַר די קאַטהאָליק טשורטש. מייַ אונדזער לאַדי שענקען עס נצחון איבער זייַן שונאים, דערקלערט און ונדעקלאַרעד.

דאַוונען פֿאַר די אַמעריקע דאַרפֿן Fatima. מייַ אונדזער לאַדי שענקען איר פילע גראַסעס פֿאַר די געוואקסן דעדיקאַציע און עפעקטיווקייַט אין איר דינסט צו די קהילה.

דאַוונען פֿאַר די סוף צו אַבאָרשאַן, פּאָרנאָגראַפי און זעלביקער-געשלעכט ‘חתונה’ און אַלע עבירות קעגן די געזעץ פון גאָט.

דאַוונען פֿאַר יעדער איינער פון אונדז. מייַ אונדזער לאַדי געבן אונדז דיסערנמאַנט און שטאַרקייַט צו וויטסטאַנד די טריאַלס מיר פּנים.

דאַוונען פֿאַר אונדזער שונאים. מייַ אונדזער לאַדי פאַרבינדן זייער הערצער און גער זיי.

דאַוונען פֿאַר אַלע יענע וואס לייַדן אין דעם שטאָט. מייַ אונדזער לאַדי קאַנסאָול זיי, העלפן זיי, און פאַרהייליקן זיי.

דאַוונען פֿאַר די געהאלטן ביים שטארבן. מייַ אונדזער לאַדי צוייַלן צו טרייסטן זיי אין זייער לעצט מאָומאַנץ און שענקען זיי די לעצט גראַסעס נייטיק פֿאַר די ישועה פון זייער נשמות.

דאַוונען פֿאַר יענע וואס פּערסאַוויר אין מייַלע. מייַ אונדזער לאַדי שענקען זיי קעסיידערדיק פּראָגרעס אין הייליקייט.

דאַוונען פֿאַר יענע וואס געראַנגל און קווענקלען צווישן מייַלע און וויצע. מייַ זיי באַקומען די נייטיק גראַסעס יעדער טאָג צו קלייַבן מייַלע איבער וויצע.

דאַוונען פֿאַר יענע וואס זינד. מייַ אונדזער לאַדי ופהיטן זיי פון פאַרצווייפלונג און ברענגען זיי צוריק צו דער גוט דרך.

דאַוונען פֿאַר די ינטענטשאַנז פון יענע וואס האָבן געבעטן אונדזער Prayers.

פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און / אָדער צו געפֿינען אויס ווי איר קענען העלפן מיט דעם געשעעניש, ביטע קאָנטאַקט לאַטרעלל קאַסטאַנאָן בייַ 806.281.2413 [email protected]

שער דעם:

עמאַילפּרינט
צוריק צו האָמעפּאַגע
רוח קאַטהאָליק טשורטש

פריש Photo אַלבומס

קהילה פּאָליטיק
אַקטיוו מעמבערשיפּ
קווינסעאַñעראַס
ספּעציעל געשעענישן
חתונה גוידעלינעס
לינקס
קאַטהאָליק טשאַריטיעס – דייאַסיז פון Lubbock
קאַטהאָליק טעכטער פון די אמעריקע
קאַטהאָליק דייאַסיז פון Lubbock
קאַטהאָליק מלחמה וועטעראַנס
משיח דער מלך קאַטהעדראַל שולע
טריט אין אמונה
רחמנות רעטרעאַט צענטער
אָפיס פון וואָקאַטיאָנס דייאַסיז פון Lubbock טעקסאַס
רחל ס ווינייאַרד
הימל קראָס
די נורטורינג צענטער
וואַטיקאַן
יאָר פון אמונה וועבסייט

קאָנטאַקט אינפֿאָרמאַציע

(806) 698-6400
[email protected]
שאָרטקוץ

סיין אריין
פּאָליטיק
סאציאל קאָנטאַקטן

פרייַנד us on facebook
גיי אונדז אויף טוויטטער
תאריך אונדז אויף יאָוטובע
תאריך אונדז אויף Google+
זען אונדז אויף ינסטאַגראַם-ליפעטעען
דרוקרעכט © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
פּלאַן דורך יקקאָממערסע
[email protected] וועבזייַטל זיכערהייַט
🙂 ו

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
Ẹmí mimọ
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

wa nibi
Wa!
The Roman Catholic Diocese Of Lubbock
Julọ Reverend Plácido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Home
Nipa re
Lati awọn igun
ise
odo
agbalagba
Bulletin
fọọmu
kalẹnda
Devotionals
Twitter Facebook Youtube.com
Rosary crusade
24. September, 2016Default
_crusade

Ero fun awọn ẹya Square Rosary crusade

Nipasẹ awọn julọ Mimọ Rosary, a beere Oluwa wa ki o si wa Lady fun awọn iyipada ti America ki o le mu awọn oniwe-itan ise. Jọwọ da wa lori October 15th nibi ni Ẹmí Mimọ lati kẹfa – Midnight bi a:

Gbadura fun a Duro awọn igbi ti sacrilege, blasphemy ati egboogi-esin ikorira laarin awujo wa.

Gbadura pe wa orilẹ-olori yoo wá lati buyi Ọlọrun ofin ati gbadura fun awọn ọgbọn ati ìmọ pataki lati yanju America ká eka isoro.

Gbadura fun awọn amojuto ni Ijagunmolu ti Immaculate Heart of Maria ni America ati awọn aye.

Gbadura fun awọn reparation fun awọn countless ẹṣẹ ti o ti wa ni ileri ojoojumọ lodi si awọn julọ Kíkọ ọkàn ti Jesu ati awọn julọ Immaculate Heart of Maria.

Gbadura fun awọn Catholic Ìjọ. Le wa Lady fifun ti o gun lori awọn oniwe-ọtá, polongo ati undeclared.

Gbadura fun awọn America Nilo Fatima. Le wa Lady fifun rẹ ọpọlọpọ awọn graces fun awọn pọ ìyàsímímọ ati ṣiṣe ninu rẹ iṣẹ lati Ìjọ.

Gbadura fun opin si iboyunje, iwokuwo ati kanna-ibalopo ‘igbeyawo’ ati gbogbo ẹṣẹ lodi si ofin Ọlọrun.

Gbadura fun kọọkan ọkan ninu wa. Le wa Lady fun wa ìfòyemọ ati agbara lati withstand awọn idanwo ti a koju.

Gbadura fun awọn ọta wa. Le wa Lady ọwọ ọkàn wọn ati ki o pada wọn.

Gbadura fun gbogbo awon ti o jiya ni ilu yi. Le wa Lady tù wọn, ran wọn, o si yà wọn.

Gbadura fun awọn kú. Le wa Lady kankan lati tù wọn ni wọn kẹhin asiko ki o si fifun wọn ik graces pataki fun igbala ti ọkàn wọn.

Gbadura fun awon ti o persevere ni ọrun. Le wa Lady fifun wọn ibakan itesiwaju ninu mímọ.

Gbadura fun awọn ti Ijakadi ati ki o iyemeji laarin ọrun ati Igbakeji. Ki o le ti won gba awọn pataki graces ni gbogbo ọjọ lati yan ọrun lori Igbakeji.

Gbadura fun awọn ti ẹṣẹ. Le wa Lady se itoju wọn lati despair o si mu wọn pada si awọn ti o dara ona.

Gbadura fun awọn ero ti awon ti o ti beere àdúrà wa.

Fun alaye siwaju sii ati / tabi lati wa jade bi o ti le ran pẹlu yi iṣẹlẹ, jọwọ kan si Latrell Castanon ni 806.281.2413 [email protected]

Pin yi:

EmailPrint
pada si akọọkan
Ẹmí Mimọ Catholic Church

Recent Photo Albums

ijo Afihan
ti nṣiṣe lọwọ Omo
Quinceañeras
Special titn
igbeyawo itọsọna
ìjápọ
Catholic Charities – Diocese ti Lubbock
Catholic ọmọbinrin awọn Amerika
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic Ogun Veterans
Kristi The King Cathedral School
Ipasẹ Ni Faith
Mercy Retreat Center
Office of vocations Diocese ti Lubbock Texas
Rakeli Ajara
Sky Cross
The títọjú Center
Vatican
Odun ti Faith wẹẹbù

Ibi iwifunni

(806) 698-6400
[email protected]
abuja

Wọle
eto imulo
Social Awọn olubasọrọ

Ọrẹ Wa Lori Facebook
Tẹle Wa Lori Twitter
Da Wa Lori YouTube
Da Wa On Google+
Wo wa lori Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Oniru nipa icCommerce
[email protected] aaye aabo
🙂 F

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.holyspiritcathparish.org/rosary-crusade/
umoya ongcwele
Catholic Church
9821 Frankford Avenue Lubbock, Texas
(806)698-6400

ukucinga lapha
Ukucinga!
ISonto LamaRoma Katolika Diocese of Lubbock
Mfundisi Omkhulu Placido Rodriquez, C.M.F.
Bishop Of Lubbock
Ikhaya
Mayelana NATHI
Kusukela Corner
Ikhomishini
Youth
Adult
Bulletin
Amafomu
Ikhalenda
Imithantazo
Twitter Facebook Youtube.com
Crusade Rosary
24. September, 2016Default
_crusade

Izinhloso Public Square Rosary Crusade

Through the Rosary kakhulu oNgcwele, simcela Ithu Lord futhi Our Lady ukuguqulwa of America ukuze afeze umgomo wayo mlando. Sicela nathi October 15th lapha at uMoya oNgcwele Noon – Midnight njengoba thina:

Asikhulekele stop amagagasi ezingcwele, ukuhlambalaza kanye nenzondo anti-yenkolo ngaphakathi emphakathini wethu.

Asikhulekele ukuthi abaholi bethu kazwelonke befuna ukudumisa uMthetho kaNkulunkulu futhi uthandazele ukuhlakanipha nolwazi ezidingekayo ukuze uxazulule izinkinga eziyinkimbinkimbi America.

Asikhulekele ngokunqoba okuphuthumayo Immaculate Heart of Mary in America nezwe.

Thandazela ukulungiswa wezono ezingenakubalwa lapho sizibophezele nsuku zonke ngokumelene Inhliziyo kakhulu Sacred kaJesu kanye iningi Immaculate Heart of Mary.

Asikhulekele iSonto LamaKatolika. Kwangathi Our Lady pha it ekunqobeni izitha zayo, wamemezela futhi engamenyezelwe.

Thandazela America Need Fatima. Kwangathi Our Lady pha umusa wakhe abaningi bezothamela ukunikezelwa anda futhi nekghono enkonzweni yakhe eSontweni.

Thandazela ukuphela isisu, izithombe zobulili ezingcolile kanye kwabantu bobulili obufanayo ‘umshado’ futhi bonke saba ngeziphambeko ngokumelene noMthetho kaNkulunkulu.

Asikhulekele nalowo kithi. Kwangathi Our Lady zisinikeza ukuqonda namandla okuma zezilingo esibhekana nazo.

Thandazela izitha zethu. Kwangathi Our Lady uthinte izinhliziyo zabo futhi ukuguqula kwabo.

Asikhulekele bonke labo abaphethwe kulo muzi. Kwangathi Our Lady abaduduze, ukubasiza, ubangcwelise.

Thandazela ukufa. Kwangathi Our Lady khawuleza ukubaduduza ngesikhathi sazo sokugcina futhi abanike le azibeke lokugcina ezidingekayo ukuze kusindiswe imiphefumulo yabo.

Asikhulekele labo phikelela lokuzithola. Kwangathi Our Lady pha them inqubekela njalo ngobungcwele.

Asikhulekele labo abalwisana futhi angabaze phakathi yobuhle vice. Kwangathi bengakwazi ukuthola umusa ezidingekayo nsuku zonke ukuze ukhethe yibuphi ubuhle phezu vice.

Asikhulekele labo isono. Kwangathi Our Lady iwagcine yithemba futhi ubabuyisele indlela enhle.

Asikhulekele izinhloso zalabo abacele imithandazo yethu.

Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kanye / noma ukuthola ukuthi ungakwazi ukusiza nalesi senzakalo, sicela uxhumane Latrell Castanon at 806.281.2413 [email protected]

Yabelana lokhu:

EmailPrint
emuva eliyisiqalo
UMoya oNgcwele Catholic Church

Ama-albhamu Photo kwakamuva

Policy Church
Ubulungu Active
Quinceañeras
Imicimbi Special
Imihlahlandlela Wedding
Izixhumanisi
Izinhlangano eziqoqa iminikelo yabahluphekile Catholic – Diocese of Lubbock
Amadodakazi Catholic aseMelika
Catholic Diocese of Lubbock
Catholic War Veterans
UKristu The King Cathedral School
Footsteps Ngokholo
Mercy Retreat Center
Office of Vocations Diocese of Lubbock Texas
Isivini kaRaheli
Sky Cross
Ukwenza imizamo Center
Vatican
Unyaka ka Faith Iwebhusayithi

Ulwazi lokuxhumana

(806) 698-6400
[email protected]
Amashothikhathi

Ngena ngemvume
Policy
Oxhumana nabo Social

Umngane Us On Facebook
Follow us on Twitter
Joyina Us On YouTube
Joyina Us On-Google +
Bheka us on Instagram-Lifeteen
Copyright © 2007-2016 HolySpiritCathParish.org
Design by icCommerce
[email protected] website nokuvikeleka
🙂 F