Schengen: Malta reintroducing border controls for high-level political summits on migration in February

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-borders-summits.htm

Schengen: Malta reintroducing border controls for high-level political summits on migration in February

The government of Malta is reintroducing controls at the country’s air and sea borders between 21 January and 9 February, to “”ensure internal security is maintained”” for two high-level political summits focusing on migration that will be hosted by Malta as part of its Presidency of the Council of the EU.
See: NOTE from: Maltese Delegation to: Working Party on Frontiers/Mixed Committee, Reintroduction of temporary border controls at the Maltese air and sea borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (20 January 2017, 5206/17, unclassified, pdf)

The temporary border controls were announced in a letter sent by the Maltese government to the Secretary-General of the Council of the EU on 18 January, which cites the need to ensure security for the Malta Informal Summit and the Joint Valletta Action Plan Senior Officials Meeting.

The Malta Informal Summit — known formally as the ‘Informal meeting of EU heads of state or government’ — will be held on 3 February (Council of the EU, link) and focus on “”the external dimension of migration””, in particular “”the Central Mediterranean Route”” and Libya. The meeting will also see a “”reflection on the future of the EU”” as the 60th anniversary of the Treaty of Rome approaches.

The second high-level meeting over which Maltese officials have security concerns is the ‘Joint Valletta Action Plan Senior Officials Meeting’, to be held on 8–9 February at the Westin Dragonara Resort (Malta EU 2017, link).

This is presumably the “”dedicated Senior Officials Meeting to be held no later than January 2017″” that was called for in the final Action Plan of the November 2015 Valletta Summit (pdf) on migration from Africa to Europe.

Maltese officials have made numerous statements on migration recently: a “”non-paper“” was presented to other EU states on the possibility of joint patrols with Libyan forces in order to intercept and return migrants to Libya (Malta Today, link); and the Maltese Prime Minister has said (Reuters, link) that the EU needs a Turkey-style deal with Libya to “”break the business model of the criminal gangs making millions of euros out of this inhumane business.””

The Maltese interior minister has said (Times of Malta, link) that migration is going to be a crucial issue during the country’s Presidency of the Council and that he is “”optimistic that, if we [EU Member States] really want to, we can reach a consensus on a common, effective and equitable way forward.””

Further information

2017 Maltese Presidency of the Council of the European Union Priorities (pdf)

Background

Migration: discussions on the “”Central Mediterranean Route””, EU Travel Information and Authorisation System: Visa Code negotiations (May 2016)

EU refugee crisis: Valletta Conference 11–12 November 2015 Update: Final texts and full documentation (November 2015)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-borders-summits.htm

Schengen: Malta jerġa ‘jdaħħal il-kontrolli fuq il-fruntieri għal samits politiċi ta’ livell għoli dwar il-migrazzjoni fi Frar

Il-gvern ta ‘Malta qed jerġgħu jdaħħlu l-kontrolli fil-fruntieri tal-ajru u tal-baħar tal-pajjiż bejn 21 Jannar u Frar 9, sabiex “”tiżgura s-sigurtà interna tinżamm”” għal summits politiċi żewġ ta’ livell għoli li jiffukaw fuq il-migrazzjoni li se tkun ospitata minn Malta bħala parti mill-Presidenza tiegħu tal-Kunsill tal-UE.
Ara: NOTA minn: Delegazzjoni Maltija: Grupp ta ‘Ħidma dwar il-Fruntieri / Kumitat Imħallat, introduzzjoni mill-ġdid ta’ kontrolli fil-fruntieri temporanji fil-fruntieri tal-ajru u tal-baħar Maltin skont l-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament (UE) 2016/399 dwar Kodiċi Unjoni fis- regoli li jirregolaw il-moviment ta ‘persuni bejn il-fruntieri (Kodiċi tal-fruntieri ta’ Schengen) (20 ta ‘Jannar 2017, 5206/17, mhux klassifikata, pdf)

Il-kontrolli fuq il-fruntieri temporanji tħabbru f’ittra mibgħuta mill-Gvern Malti lis-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill ta ‘l-UE fit-18 ta’ Jannar li tiċċita l-ħtieġa li tiġi żgurata s-sigurtà għas-Summit Informali ta ‘Malta u l-Pjan ta’ Azzjoni Konġunta Valletta Uffiċjali Anzjani Laqgħa .

Is-Summit Informali ta ‘Malta — formalment magħruf bħala l- “”Laqgħa informali tal-kapijiet tal-UE ta’ stat jew gvern”” — se ssir 3 ta ‘Frar (Kunsill tal-UE, rabta) u tiffoka fuq “”id-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni“”, b’mod partikolari “”il- Mediterran Rotta ċentrali “”u l-Libja. Il-laqgħa se tara wkoll “”riflessjoni dwar il-futur tal-UE“” bħala l-60 anniversarju tat-Trattat ta ‘Ruma approċċi.

It-tieni laqgħa ta ‘livell għoli li fuqha l-uffiċjali Maltin ikollhom tħassib ta’ sigurtà huwa l- “”Konġunt Valletta Pjan ta ‘Azzjoni Uffiċjali Anzjani Laqgħa””, li se ssir fit-8-9 ta’ Frar l Westin Dragonara Resort (Malta UE 2017, ir-rabta).

Dan huwa preżumibbilment l- “”dedikati Uffiċjali Għolja Laqgħa li għandha tinżamm mhux iktar tard mill-Jannar 2017″” li kienet mitluba fil-Pjan ta ‘Azzjoni finali tas-2015 Summit Valletta Novembru (pdf) dwar il-migrazzjoni mill-Afrika lejn l-Ewropa.

uffiċjali Maltin għamlu bosta dikjarazzjonijiet dwar il-migrazzjoni reċentement: a “”non-paper“” ġie ppreżentat lill stati oħra tal-UE dwar il-possibbiltà ta ‘rondi konġunti mal-forzi Libjani sabiex jinterċettaw u emigranti jirritornaw lejn il-Libja (Malta Today, ir-rabta); u l-Prim Ministru Malti qal (Reuters, ir-rabta) li l-UE għandha bżonn ammont Turkija stil mal-Libja għal “”jiksru l-mudell ta ‘negozju ta’ l-gruppi kriminali li jagħmlu miljuni ta ‘euro minn dan in-negozju inumani.””

Il-ministru ta ‘ġewwa Malti qal (Times of Malta, ir-rabta) li l-migrazzjoni se tkun kwistjoni kruċjali matul il-Presidenza tal-Kunsill tal-pajjiż u li huwa “”ottimist li, jekk aħna [-Istati Membri] verament irridu li, nistgħu jilħqu kunsens dwar mod komuni, effettiv u ekwu quddiem. “”

Aktar informazzjoni

2017 Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropea Prijoritajiet tal-Unjoni (pdf)

Sfond

Migrazzjoni: diskussjonijiet dwar il- “”Ċentrali Mediterran Rotta””, l-UE Travel Informazzjoni u Sistema Awtorizzazzjoni: Negozjati Kodiċi dwar il-Viżi (Mejju 2016)

kriżi tar-refuġjati UE: Valletta Konferenza 11–12 Novembru l-2015 Aġġornament: testi finali u d-dokumentazzjoni sħiħa (Novembru 2015)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-borders-summits.htm

Schengen: Malta herinstelling grensbeheer vir ‘n hoë-vlak politieke berade oor migrasie in Februarie

Die regering van Malta is herinstelling kontroles op die land se lug en see grense tussen 21 Januarie en Februarie 9, na “”verseker interne veiligheid gehandhaaf word”” vir twee hoëvlak politieke berade fokus op migrasie wat deur Malta sal aangebied word as deel van sy Presidensie van die Raad van die Europese Unie.
Sien: Nota van: Maltese afvaardiging na: Werkgroep Frontiers / Gemengde Komitee, Weder van tydelike grensbeheer by die Maltese lug en see grense in ooreenstemming met artikels 25 en 27 van Verordening (EU) 2016/399 op ‘n Kode Unie op die reëls vir die beweging van die grense deur persone (Schengen grens Kode) (20 Januarie 2017, 5206/17, ongeklassifiseerde, pdf)

Die tydelike grensbeheer aangekondig in ‘n brief deur die Maltese regering aan die Sekretaris-generaal van die Raad van die Europese Unie op 18 Januarie gestuur, wat die behoefte aan veiligheid te verseker vir die informele top Malta en die Gesamentlike Valletta aksieplan Senior Amptenare Vergadering verwys na .

Die Malta informele top — formeel bekend as die ‘informele vergadering van die EU-staatshoofde of regering — sal op 3 Februarie (Raad van die Europese Unie, skakel) gehou word en fokus op “”die eksterne dimensie van migrasie””, in die besonder “”die Sentraal Mediterreense Route “”en Libië. Die vergadering sal ook ‘n “”besinning oor die toekoms van die EU”” as die 60ste herdenking van die Verdrag van Rome nader.