Schengen: Malta reintroducing border controls for high-level political summits on migration in February

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-bor­ders-sum­mits.htm

Schen­gen: Malta rein­tro­du­cing bor­der con­trols for high-level polit­ic­al sum­mits on migra­tion in Feb­ru­ary

The gov­ern­ment of Malta is rein­tro­du­cing con­trols at the country’s air and sea bor­ders between 21 Janu­ary and 9 Feb­ru­ary, to ”“ensure intern­al secur­ity is main­tained”” for two high-level polit­ic­al sum­mits focus­ing on migra­tion that will be hos­ted by Malta as part of its Pres­id­ency of the Coun­cil of the EU.
See: NOTE from: Maltese Del­eg­a­tion to: Work­ing Party on Frontiers/Mixed Com­mit­tee, Rein­tro­duc­tion of tem­por­ary bor­der con­trols at the Maltese air and sea bor­ders in accord­ance with Art­icles 25 and 27 of Reg­u­la­tion (EU) 2016399 on a Uni­on Code on the rules gov­ern­ing the move­ment of per­sons across bor­ders (Schen­gen Bor­ders Code) (20 Janu­ary 2017, 5206/17, unclas­si­fied, pdf)

The tem­por­ary bor­der con­trols were announced in a let­ter sent by the Maltese gov­ern­ment to the Sec­ret­ary-Gen­er­al of the Coun­cil of the EU on 18 Janu­ary, which cites the need to ensure secur­ity for the Malta Inform­al Sum­mit and the Joint Val­letta Action Plan Seni­or Offi­cials Meet­ing.

The Malta Inform­al Sum­mit — known form­ally as the Inform­al meet­ing of EU heads of state or gov­ern­ment’ — will be held on 3 Feb­ru­ary (Coun­cil of the EU, link) and focus on ”“the extern­al dimen­sion of migra­tion””, in par­tic­u­lar ““the Cent­ral Medi­ter­ranean Route”” and Libya. The meet­ing will also see a ”“reflec­tion on the future of the EU”” as the 60th anniversary of the Treaty of Rome approaches.

The second high-level meet­ing over which Maltese offi­cials have secur­ity con­cerns is the Joint Val­letta Action Plan Seni­or Offi­cials Meet­ing’, to be held on 8 – 9 Feb­ru­ary at the West­in Dragon­ara Resort (Malta EU 2017, link).

This is pre­sum­ably the ”“ded­ic­ated Seni­or Offi­cials Meet­ing to be held no later than Janu­ary 2017”” that was called for in the final Action Plan of the Novem­ber 2015 Val­letta Sum­mit (pdf) on migra­tion from Africa to Europe.

Maltese offi­cials have made numer­ous state­ments on migra­tion recently: a ”“non-paper”” was presen­ted to oth­er EU states on the pos­sib­il­ity of joint patrols with Liby­an forces in order to inter­cept and return migrants to Libya (Malta Today, link); and the Maltese Prime Min­ister has said (Reu­ters, link) that the EU needs a Tur­key-style deal with Libya to ”“break the busi­ness mod­el of the crim­in­al gangs mak­ing mil­lions of euros out of this inhu­mane busi­ness.””

The Maltese interi­or min­ister has said (Times of Malta, link) that migra­tion is going to be a cru­cial issue dur­ing the country’s Pres­id­ency of the Coun­cil and that he is ““optim­ist­ic that, if we [EU Mem­ber States] really want to, we can reach a con­sensus on a com­mon, effect­ive and equit­able way for­ward.””

Fur­ther inform­a­tion

2017 Maltese Pres­id­ency of the Coun­cil of the European Uni­on Pri­or­it­ies (pdf)

Back­ground

Migra­tion: dis­cus­sions on the ”“Cent­ral Medi­ter­ranean Route””, EU Travel Inform­a­tion and Author­isa­tion Sys­tem: Visa Code nego­ti­ations (May 2016)

EU refugee crisis: Val­letta Con­fer­ence 11 – 12 Novem­ber 2015 Update: Final texts and full doc­u­ment­a­tion (Novem­ber 2015)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-bor­ders-sum­mits.htm

Schen­gen: Malta jer­ġa jdaħħal il-kon­trol­li fuq il-fruntieri għal sam­its politiċi ta’ liv­ell għoli dwar il-migrazz­joni fi Frar

Il-gvern ta Malta qed jer­ġgħu jdaħħlu l-kon­trol­li fil-fruntieri tal-ajrutal-baħar tal-pajjiż bejn 21 Jan­nar u Frar 9, sabiex ““tiżgura s-sig­urtà interna tinżamm”” għal sum­mits politiċi żewġ ta’ liv­ell għoli li jif­fukaw fuq il-migrazz­joni li se tkun ospit­ata minn Malta bħala parti mill-Pres­id­en­za tiegħu tal-Kun­sill tal-UE.
Ara: NOTA minn: Del­egazz­joni Malti­ja: Grupp ta Ħid­ma dwar il-Fruntieri / Kumit­at Imħal­lat, introduzz­joni mill-ġdid ta’ kon­trol­li fil-fruntieri tem­por­anji fil-fruntieri tal-ajrutal-baħar Malt­in skont l-Artikoli 2527 tar-Regola­ment (UE) 2016399 dwar Kodiċi Unjoni fis- regoli li jir­regolaw il-movi­ment ta per­suni bejn il-fruntieri (Kodiċi tal-fruntieri ta’ Schen­gen) (20 ta Jan­nar 2017, 5206/17, mhux klas­si­fikata, pdf)

Il-kon­trol­li fuq il-fruntieri tem­por­anji tħab­bru f’ittra mibgħuta mill-Gvern Malti lis-Segretar­ju-Ġen­er­ali tal-Kun­sill ta l-UE fit-18 ta’ Jan­nar li tiċċita l-ħtieġa li tiġi żgurata s-sig­urtà għas-Sum­mit Inform­ali ta Malta u l-Pjan ta’ Azz­joni Konġun­ta Val­letta Uffiċ­jali Anzjani Laqgħa .

Is-Sum­mit Inform­ali ta Malta — form­al­ment magħruf bħala l- ““Laqgħa inform­ali tal-kapiji­et tal-UE ta’ stat jew gvern”” — se ssir 3 ta Frar (Kun­sill tal-UE, rab­ta) u tiffoka fuq ““id-dimens­joni esterna tal-migrazz­joni””, b’mod partikolari ““il- Medi­ter­ran Rot­ta ċen­t­rali ““u l-Lib­ja. Il-laqgħa se tara wkoll ““rif­less­joni dwar il-futur tal-UE”” bħala l-60 anniversar­ju tat-Trat­tat ta Ruma approċċi.

It-tieni laqgħa ta liv­ell għoli li fuqha l-uffiċjali Malt­in ikoll­hom tħassib ta’ sig­urtà huwa l- ““Konġunt Val­letta Pjan ta Azz­joni Uffiċ­jali Anzjani Laqgħa””, li se ssir fit-8 – 9 ta’ Frar l West­in Dragon­ara Resort (Malta UE 2017, ir-rab­ta).

Dan huwa preżu­mib­bil­ment l- ““ded­ikati Uffiċ­jali Għol­ja Laqgħa li għand­ha tinżamm mhux iktar tard mill-Jan­nar 2017”” li kien­et mitluba fil-Pjan ta Azz­joni finali tas-2015 Sum­mit Val­letta Novem­bru (pdf) dwar il-migrazz­joni mill-Afrika lejn l-Ewro­pa.

uffiċ­jali Malt­in għam­lu bosta dikjarazz­jon­iji­et dwar il-migrazz­joni reċente­ment: a ”“non-paper”” ġie ppreżent­at lill stati oħra tal-UE dwar il-pos­sib­biltà ta rondi konġunti mal-forzi Lib­jani sabiex jin­ter­ċettaw u emig­ranti jir­rit­or­naw lejn il-Lib­ja (Malta Today, ir-rab­ta); u l-Prim Min­is­tru Malti qal (Reu­ters, ir-rab­ta) li l-UE għand­ha bżonn ammont Turki­ja stil mal-Lib­ja għal ““jiks­ru l-mudell ta negozju ta’ l-grup­pi krim­in­ali li jagħm­lu milju­ni ta euro minn dan in-negozju inu­mani.””

Il-min­is­tru ta ġewwa Malti qal (Times of Malta, ir-rab­ta) li l-migrazz­joni se tkun kwist­joni kruċ­jali mat­ul il-Pres­id­en­za tal-Kun­sill tal-pajjiż u li huwa ““ottim­ist li, jekk aħna [-Istati Mem­bri] vera­ment irridu li, nist­għu jilħqu kun­sens dwar mod komuni, effet­tiv u ekwu qud­diem. “”

Aktar inform­azz­joni

2017 Pres­id­en­za Malti­ja tal-Kun­sill tal-Ewropea Pri­jor­itaji­et tal-Unjoni (pdf)

Sfond

Migrazz­joni: diskuss­jon­iji­et dwar il- ““Ċen­t­rali Medi­ter­ran Rot­ta””, l-UE Travel Inform­azz­joni u Sis­tema Awtorizza­zz­joni: Negoz­jati Kodiċi dwar il-Viżi (Mejju 2016)

kriżi tar-refuġjati UE: Val­letta Kon­fer­en­za 11 – 12 Novem­bru l-2015 Aġġor­na­ment: testi finali u d-dok­u­mentazz­joni sħiħa (Novem­bru 2015)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.statewatch.org/news/2017/jan/malta-bor­ders-sum­mits.htm

Schen­gen: Malta her­instelling grens­be­heer vir n hoë-vlak polit­ieke berade oor migrasie in Feb­ru­ar­ie

Die reger­ing van Malta is her­instelling kon­troles op die land se lug en see grense tussen 21 Janu­ar­ie en Feb­ru­ar­ie 9, na ““verseker interne vei­ligheid gehand­haaf word”” vir twee hoëvlak polit­ieke berade fok­us op migrasie wat deur Malta sal aange­bied word as deel van sy Pres­id­en­sie van die Raad van die Europese Unie.
Sien: Nota van: Maltese afvaar­di­ging na: Werkgroep Fron­ti­ers / Gemeng­de Komit­ee, Weder van tyde­like grens­be­heer by die Maltese lug en see grense in ooreen­stem­ming met artikels 25 en 27 van Ver­or­den­ing (EU) 2016399 op n Kode Unie op die reëls vir die bewe­ging van die grense deur per­sone (Schen­gen grens Kode) (20 Janu­ar­ie 2017, 5206/17, ongeklas­si­fiseer­de, pdf)

Die tyde­like grens­be­heer aangekondig in n brief deur die Maltese reger­ing aan die Sek­ret­ar­is-gen­er­aal van die Raad van die Europese Unie op 18 Janu­ar­ie ges­tuur, wat die behoefte aan vei­ligheid te verseker vir die informele top Malta en die Ges­ament­like Val­letta aksie­plan Seni­or Amp­ten­are Ver­ga­der­ing ver­wys na .

Die Malta informele top — formeel bek­end as die informele ver­ga­der­ing van die EU-staat­shoof­de of reger­ing — sal op 3 Feb­ru­ar­ie (Raad van die Europese Unie, skakel) gehou word en fok­us op ““die eksterne dimen­sie van migrasie””, in die beson­der ““die Sen­traal Medi­ter­reense Route ““en Lib­ië. Die ver­ga­der­ing sal ook n ““bes­in­ning oor die toekoms van die EU”” as die 60ste her­den­k­ing van die Ver­drag van Rome nader.