Server-side processing

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Server-side pro­cessing
Server-side pro­cessing allows you to set up a report that per­forms the major­ity of its pro­cessing on the server and pushes only rel­ev­ant details to your com­puter.
Server-side pro­cessing provides you with a num­ber of bene­fits:
Less time con­nec­ted to the server.
Less memory needed to pro­cess the report on your com­puter.
Lower trans­fer time from the server to the cli­ent.
Here’s how server-side pro­cessing works: by using SQL pass-through tech­no­logy to send an SQL state­ment to the data­base server and retrieve an ini­tial set of data, Crys­tal Reports off-loads much of the data retriev­al and sort­ing work onto the server sys­tem, thus free­ing up loc­al memory and resources for more import­ant tasks. That is why server-side pro­cessing works only for reports that have been sor­ted and grouped; if a report has not been sor­ted and grouped (for example, if it is a sim­ple list report), then there is no pro­cessing to push to the server. You should also note that server-side pro­cessing works only for reports based on SQL data sources.
Note:
This descrip­tion applies only to off-load­ing group­ing and sort­ing to the server.
Large amounts of server resources can be used for the tem­por­ary data­bases required when push­ing group­ing to the server.
Keep in mind that in order to per­form the group­ing on the server, your report must con­form to the fol­low­ing con­di­tions:
The Per­form Group­ing on Server option (in the Options dia­log box) is enabled. For more inform­a­tion, see Enabling server-side pro­cessing.
The report uses some form of group­ing.
The report is at least par­tially hid­den (at the very least, the Details sec­tion must be hid­den). Since the server will pro­cess those sec­tions that are hid­den, the great­er the por­tion of the report that is vis­ible, the great­er the amount of pro­cessing that must take place on the cli­ent side. If the Details sec­tion is shown, server-side pro­cessing will not be pos­sible.
In some cases, for­mu­la fields must be pro­cessed on the cli­ent side. If group­ing is based on a for­mu­la field, or if a for­mu­la is used in a sum­mary field, then all the records must be trans­ferred to the cli­ent side before the for­mu­la can be eval­u­ated. This will increase the amount of time required to run the report. There­fore, you may want to use SQL expres­sions as an altern­at­ive to for­mu­las.
Note: For­mu­las used for record selec­tion are an excep­tion and can be pushed down to the server.
For a report to be pro­cessed on the server, any run­ning totals appear­ing in the report must be based on sum­mary fields (since the data needed for the run­ning totals will be pulled over to the cli­ent side).
For a report to be pro­cessed on the server, the report must con­tain only sum­mary fields of these types: Sum, Max­im­um, Min­im­um, Count.
The report does not con­tain spe­cified value group­ing.
Note:
When you drill-down on a hid­den sec­tion of a report, with the pro­cessing being done on the server, con­nec­tion to the server will be auto­mat­ic­ally ini­ti­ated. If the cli­ent is dis­con­nec­ted from the server (for example, if you down­load a report onto your laptop and you work on it from a remote loc­a­tion), then drilling-down on data will pro­duce an error since the data­base is not avail­able.
If you save a report that has been par­tially pro­cessed on the server using the Save Data with Report option, the pro­gram will save only those records that have been trans­ferred to the cli­ent side. In oth­er words, if you have drilled-down on a hid­den sec­tion and there is a tab for that data in Crys­tal Reports (indic­at­ing the data has been trans­ferred), those records will be saved with the report.
In this sec­tion:
How server-side group­ing affects the SQL query
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
ipproċes­sar server-side
ipproċes­sar server-side jip­per­met­tilek li twaqqaf rap­port li jwettaq l-maġġor­an­za tal-ipproċes­sar tagħha fuq is-server u tim­bot­ta biss dettalji rel­ev­anti għall-kom­pjuter tiegħek.
ipproċes­sar server-side tagħtik num­ru ta bene­fiċċji:
Inqas ħin kon­ness mas-server.
memor­ja inqas meħtieġa biex jip­proċes­saw ir-rap­port fuq il-kom­pjuter tiegħek.
ħin tat-trasfer­i­ment Lower mis-server għall-klijent.
Ara kif ipproċes­sar server-side xogħliji­et: bl-użu SQL pass-through tekno­loġi­ja li tibgħat dikjarazz­joni SQL għall-server data­base u jer­ġgħu jieħ­du lura sett iniz­jali ta data, Rap­porti Crys­tal bar­ra mis-tagħbiji­et ħafna tal-irkupru tad-data u l-għażla ta’ xogħol fuq is-sis­tema server, b’hekk tillibera memor­ja lokali u r-riżor­si għall-kompiti aktar import­anti. Dan huwa għaliex l-ipproċes­sar server-side jaħ­dem biss għal rap­porti li ġew magħżu­la u rag­grup­pati; jekk rap­port ma jkunx ġie magħżu­la u miġbura (per eżem­pju, jekk huwa rap­port lista sem­pliċi), allura jkun hemm ebda proċes­sar biex tim­bot­ta lill-server. Għandek tin­nota wkoll li l-ipproċes­sar server-side jaħ­dem biss għal rap­porti bbażati fuq sor­si SQL data.
Nota:
Din id-deskrizz­joni tap­p­lika biss għal off tagħbi­ja grupp u l-għażla lill-server.
Ammonti kbar ta riżor­si server jist­għu jin­tużaw għad-data­bases tem­por­anji meħtieġa meta tim­bot­ta grupp lis-server.
Wieħed iżomm f’moħħu li biex iwettaq il-grupp fuq is-server, ir-rap­port tiegħek għan­du jikkon­forma mal-kondizz­jon­iji­et li ġejjin:
Il Wettaq Rag­grup­pa­ment dwar l-għażla Server (fil-kaxxa Għażli­et dia­log) hija pper­met­ti­et. Għal aktar inform­azz­joni, ara Abil­it­azz­joni ipproċes­sar server-side.
Ir-rap­port juża xi forma ta grupp.
Ir-rap­port huwa inqas par­z­jalment moħbi­ja (għall-inqas, it-taqsima Dettalji għand­hom ikunu moħbi­ja). Peress li l-server se proċess dawk is-sezz­jon­iji­et li huma moħbi­ja, l-akbar il-porz­jon tar-rap­port li jkun jid­her, l-akbar l-ammont ta proċes­sar li għan­du jsir fuq il-naħa tal-klijent. Jekk it-taqsima Dettalji hija mur­i­ja, proċes­sar server-side mhux se jkun pos­sib­bli.
F’xi każiji­et, l-oqs­ma for­mu­la għand­ha tkun ipproċes­sata fuq il-naħa tal-klijent. Jekk grupp hija bbażata fuq qasam for­mola, jew jekk for­mu­la tin­tuża f’qasam qosor, allura r-rekords koll­ha għand­hom jiġu trasfer­iti lill-naħa tal-klijent qabel ma l-for­mu­la tista tiġi eval­wata. Dan se jżid l-ammont ta ħin meħtieġ biex imexxu r-rap­port. Għal­hekk, inti tista tix­tieq li tuża SQL espress­jon­iji­et bħala altern­at­tiva għall-for­mu­li.
Nota: For­mu­li użati għas-selezz­joni rekord huma eċċezz­joni u jista jiġi mbut­tat’ l isfel għall-server.
Għal rap­port li għan­du jiġi pproċes­sat fuq is-server, kull totali run­ning jidhru fir-rap­port għand­ha tkun ibbażata fuq oqs­ma som­marji (peress li l-inform­azz­joni meħtieġa għall-totali operazz­joni ser tkun jinġibed fuq il-naħa tal-klijent).
Għal rap­port li għan­du jiġi pproċes­sat fuq is-server, ir-rap­port għan­du jkun fih oqs­ma som­marji biss ta dawn it-tipi: Som­ma, Massimu, min­imu, Count.
Ir-rap­port ma fih speċi­fikati grupp valur.
Nota:
Meta inti drill isfel fuq sezz­joni moħbi­ja ta rap­port, bl-ipproċes­sar li qed isir fuq is-server, kon­ness­joni mas-server se tin­be­da awto­matika­ment. Jekk il-klijent huwa skon­nettjata mis-server (per eżem­pju, jekk inti tniżżel rap­port fuq laptop tiegħek u inti taħ­dem fuqha minn post remot), imbagħad tħaf­fir isfel fuq data se tip­produċi żball peress li l-bażi tad-dejta ma tkunx dispon­ib­bli.
Jekk inti tif­franka rap­port li jkun ġie pproċes­sat b’mod par­z­jali fuq is-server bil­li tuża l-Dejta Ħlief bl-għażla Rap­port, il-pro­gramm se jif­frankaw biss dawk ir-rekords li ġew trasfer­iti lill-naħa tal-klijent. Fi kliem ieħor, jekk għandek imtaqqbin isfel fuq sezz­joni moħbi­ja u hemm tab għal dik id-data fir-Rap­porti Crys­tal (indikata d-data tkun ġiet ittrasfer­ita), dawk ir-reġis­tri se jiġu ffrankati mar-rap­port.
F’din it-taqsima:
Kif rag­grup­pa­ment server-side jaf­fettwa l SQL query
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —