Seventh Antiphon

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

Sev­enth Anti­phon

The Church sings this Anti­phon in today’s Lauds:
Ant. Ecce com­pleta sunt omnia quæ dicta sunt per Angelum, de Vir­gine Maria.
Ant. Lo! all things are accom­plished that were said by the Angel, of the Vir­gin Mary.
Sev­enth Anti­phon
O Emmanuel, Rex et Legifer nos­ter, exspect­a­tio gen­ti­um, et sal­vat­or ear­um; veni ad sal­van­dum nos, Dom­ine Deus nos­ter.
O Emmanuel, our King and Law­giver, the Expect­a­tion and Savior of the nations! come and save us, O Lord our God!
O Emmanuel! King of Peace! thou enterest today the city of thy pre­dilec­tion, the city in which thou hast placed thy Tem­ple — Jer­u­s­alem. A few years hence, and the same city will give thee thy Cross and thy Sep­ulcher: nay, the day will come, on which thou wilt set up thy Judg­ment-seat with­in sight of her walls. But today, thou enterest the city of Dav­id and Solomon unnoticed and unknown. It lies on thy road to Beth­le­hem. Thy Blessed Mother and Joseph, her Spouse, would not lose the oppor­tun­ity of vis­it­ing the Tem­ple, there to offer to the Lord their pray­ers and ador­a­tion. They enter; and then, for the first time, is accom­plished the proph­ecy of Aggeus, that great shall be the glory of this last House more than of the first; for this second Tem­ple has now stand­ing with­in it an Ark of the Cov­en­ant more pre­cious than was that which Moses built; and with­in this Ark, which is Mary, there is con­tained the God whose pres­ence makes her the holiest of sanc­tu­ar­ies. The Law­giver him­self is in this blessed Ark, and not merely, as in that of old, the tab­let of stone on which the Law was graven. The vis­it paid, our liv­ing Ark des­cends the steps of the Tem­ple, and sets out once more for Beth­le­hem, where oth­er proph­ecies are to be ful­filled. We adore thee, O Emmanuel! in this thy jour­ney, and we rev­er­ence the fidel­ity where­with thou ful­fillest all that the proph­ets have writ­ten of thee, for thou would­st give to thy people the cer­tainty of thy being the Mes­si­as, by show­ing them that all the marks whereby he was to be known, are to be found in thee. And now, the hour is near; all is ready for thy Birth; come, then, and save us; come, that thou mayest not only be called our Emmanuel, but our Jesus, that is, He that saves us.
The Great

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

Seba Anti­fona

Il-Knis­ja sings dan il Anti­fona fil lauds lum:
Ant. Ecce com­pleta sunt omnia quae obiter pacta sunt kull Angelum, de Vir­gine Maria.
Ant. Lo! -affar­iji­et koll­ha huma mwettqa li kienu qalu l-Angel, tal-Verġni Mar­i­ja.
Seba Anti­fona
O Emmanuel, Nos­ter Rex et Legifer, gen­ti­um exspect­a­tio, et Sal­vat­or ear­um; Veni ad sal­van­dum nos, Dom­ine Deus Nos­ter.
O Emmanuel, King tagħna u law­giver, il Sten­ni­ja u Salvatur tal-nazz­jon­iji­et! ġejjin u ssal­vana, O Mulej Alla tagħna!
O Emmanuel! Re tal-Paċi! thou enterest illum il-belt ta pre­dilezz­joni jsw, il-belt li fiha thou hast imqiegħda jsw Tem­pju-Ġer­u­s­a­lemm. Ftit snin u għal­hekk, u l-istess belt se jagħti thee Salib jsw u Sep­ulcher jsw: Nay, il-jum se jidħlu, fuq liema dbiel thou jit­waqqaf jsw Sen­ten­za-sedil fl-vista ta ħit­an tagħha. Imma llum, thou enterest il-belt ta Dav­id u Solomon inosser­vati u mhux magħru­fa. Hija tinsab fuq triq jsw biex Betlem. Thy Beatu Omm u Joseph, Kon­juġi tagħha, ma jitil­fu l-oppor­tun­ità li jżuru l-Tem­pju, hemm biex jof­fru lill-Mulej talb tagħhom u adorazz­joni. Huma jidħlu; u mbagħad, għall-ewwel dar­ba, hija mwettqa l-pro­fez­i­ja ta Aggeus, li kbir għan­du jkun id-glor­ja ta din il-Kam­ra aħħar aktar minn ta l-ewwel; għal dan it-tieni Tem­pju issa wieq­fa fi ħdan magħha Arka tal-Patt aktar prezzjuż minn kien dak li Mosè bena; u fi ħdan dan Ark, li huwa Mar­i­ja, hemm tinsab l-Alla li l-preżen­za jagħmel tagħha l-holiest ta sant­warji. Il law­giver nnif­su Huwa f’dan Ark mbi­erka, u mhux biss, bħal f’dak ta qodma,-pillola ta’ ġebel li fuqu ġiet graven-Liġi. Iż-żjara mħall­sa, Ark jgħixu tagħna jinżel il-passi tal-Tem­pju, u tistabbilixxi dar­ba aktar għall Betlem, fejn pro­fez­iji oħra li għand­hom jiġu sod­isfat­ti. Aħna adore thee, O Emmanuel! f’dan il-vjaġġ jsw, u aħna rev­er­ence l-fed­eltà where­with thou ful­fillest koll­ha li l-pro­feti kit­bu tal thee, għall thou would­st tagħti lin-nies jsw ċ-ċer­tezza tal jsw huwa l-Mes­si­as, bil­li turihom li t-trade marks koll­ha li per­mezz tagħhom kien li jkun magħruf, jinsabu fil thee. U issa, il siegħa huwa qrib; kollox huwa lest għall Twel­id jsw; come, imbagħad, u ssal­vana; come, li thou ma mayest tiġi kkontest­ata biss Emmanuel tagħna, iżda Ġesù tagħna, jiġi­fieri, Hu li jif­franka lil­na.
l-Kbir

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

sewende zang

Die Kerk sing hierdie zang in Laude vand­ag:
Ant. Ecce Com­pleta sunt omnia quae dicta sunt per Angelum, de Vir­gine Maria.
Ant. Voor­waar, alles gebeur het nie wat gesê word deur die Engel, uit die maagd Maria.
sewende zang
O Emmanuel, Rex et Legifer NOSTER, exspect­a­tio gen­ti­um, et Sal­vat­or ear­um; Veni advert­en­sie sal­van­dum nos, Dom­ine Deus NOSTER.
O Emmanuel, ons Kon­ing en Aan­vo­er­der, die ver­wagt­ing en Ver­losser van die nas­ies! kom op en ver­los ons, o Here onse God!
O Emmanuel! Kon­ing van Vre­de! jy gaan vand­ag die stad van jou voorlief­de, die stad waar­in jy het jou tem­pel-Jer­u­s­alem gep­laas. N Paar jaar hier­vandaan en die­s­elf­de stad sal jou Kruis en jou kruis­iging gee; née, die dag sal kom, waarop U opgestel jou regter­stoel bin­ne sig van haar mure. Maar vand­ag, jy gaan die stad van Daw­id en Salo­mo ongesi­ens en onbek­end. Dit lê op jou pad na Beth­le­hem. U geseënd Moeder en Josef, haar gade, sal die geleen­theid van die besoek van die tem­pel, is daar aan te bied aan die Here hulle gebede en aan­bid­ding nie ver­loor nie. Hulle kom nie; en dan, vir die eer­ste keer, het sy einde bereik die pro­fesie van Aggeus, wat n groot eer van hierdie laaste Huis meer as van die eer­ste sal wees; vir die tweede tem­pel het nou staan ​​daar­in n Ver­bond­sark kos­baarder is as was wat Moses gebou; en in hierdie Ark, wat is Maria, daar is ver­vat die God wie se teen­woor­digheid maak haar die hei­lig­ste van hei­lig­dom­me. Die Wet­gew­er self in hierdie geseënde Ark, en nie net, soos in dié van ou, die tafel van klip waarop die wet is die gesnede. Die betaalde besoek, ons leef Ark daal die trap­pe van die tem­pel, en sit weer vir Beth­le­hem, waar ander pro­fesieë ver­vul moet word. Ons is mal oor jou, o Emmanuel! in hierdie heen, en ons ont­si­en die get­rouheid waarmee jy ful­fillest alles wat die pro­fete geskryf het van jou, want u is, ag gee om u volk die seker­heid van jou om die Messías, deur te wys hulle dat al die punte waar hy bek­end te was, is te vinde in jou. En nou, die uur is naby; al is gereed vir Jou afkoms; kom dan op en ver­los ons, kom, dat jy vei­lig kan nie net gen­oem word ons Emmanuel, maar ons Jesus, dit is, Hy wat ons red.
Die groot

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -