Seventh Antiphon

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

Seventh Antiphon

The Church sings this Antiphon in today’s Lauds:
Ant. Ecce completa sunt omnia quæ dicta sunt per Angelum, de Virgine Maria.
Ant. Lo! all things are accomplished that were said by the Angel, of the Virgin Mary.
Seventh Antiphon
O Emmanuel, Rex et Legifer noster, exspectatio gentium, et salvator earum; veni ad salvandum nos, Domine Deus noster.
O Emmanuel, our King and Lawgiver, the Expectation and Savior of the nations! come and save us, O Lord our God!
O Emmanuel! King of Peace! thou enterest today the city of thy predilection, the city in which thou hast placed thy Temple—Jerusalem. A few years hence, and the same city will give thee thy Cross and thy Sepulcher: nay, the day will come, on which thou wilt set up thy Judgment-seat within sight of her walls. But today, thou enterest the city of David and Solomon unnoticed and unknown. It lies on thy road to Bethlehem. Thy Blessed Mother and Joseph, her Spouse, would not lose the opportunity of visiting the Temple, there to offer to the Lord their prayers and adoration. They enter; and then, for the first time, is accomplished the prophecy of Aggeus, that great shall be the glory of this last House more than of the first; for this second Temple has now standing within it an Ark of the Covenant more precious than was that which Moses built; and within this Ark, which is Mary, there is contained the God whose presence makes her the holiest of sanctuaries. The Lawgiver himself is in this blessed Ark, and not merely, as in that of old, the tablet of stone on which the Law was graven. The visit paid, our living Ark descends the steps of the Temple, and sets out once more for Bethlehem, where other prophecies are to be fulfilled. We adore thee, O Emmanuel! in this thy journey, and we reverence the fidelity wherewith thou fulfillest all that the prophets have written of thee, for thou wouldst give to thy people the certainty of thy being the Messias, by showing them that all the marks whereby he was to be known, are to be found in thee. And now, the hour is near; all is ready for thy Birth; come, then, and save us; come, that thou mayest not only be called our Emmanuel, but our Jesus, that is, He that saves us.
The Great

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

Seba Antifona

Il-Knisja sings dan il Antifona fil lauds lum:
Ant. Ecce completa sunt omnia quae obiter pacta sunt kull Angelum, de Virgine Maria.
Ant. Lo! -affarijiet kollha huma mwettqa li kienu qalu l-Angel, tal-Verġni Marija.
Seba Antifona
O Emmanuel, Noster Rex et Legifer, gentium exspectatio, et Salvator earum; Veni ad salvandum nos, Domine Deus Noster.
O Emmanuel, King tagħna u lawgiver, il Stennija u Salvatur tal-nazzjonijiet! ġejjin u ssalvana, O Mulej Alla tagħna!
O Emmanuel! Re tal-Paċi! thou enterest illum il-belt ta ‘predilezzjoni jsw, il-belt li fiha thou hast imqiegħda jsw Tempju-Ġerusalemm. Ftit snin u għalhekk, u l-istess belt se jagħti thee Salib jsw u Sepulcher jsw: Nay, il-jum se jidħlu, fuq liema dbiel thou jitwaqqaf jsw Sentenza-sedil fl-vista ta ‘ħitan tagħha. Imma llum, thou enterest il-belt ta ‘David u Solomon inosservati u mhux magħrufa. Hija tinsab fuq triq jsw biex Betlem. Thy Beatu Omm u Joseph, Konjuġi tagħha, ma jitilfu l-opportunità li jżuru l-Tempju, hemm biex joffru lill-Mulej talb tagħhom u adorazzjoni. Huma jidħlu; u mbagħad, għall-ewwel darba, hija mwettqa l-profezija ta Aggeus, li kbir għandu jkun id-glorja ta din il-Kamra aħħar aktar minn ta ‘l-ewwel; għal dan it-tieni Tempju issa wieqfa fi ħdan magħha Arka tal-Patt aktar prezzjuż minn kien dak li Mosè bena; u fi ħdan dan Ark, li huwa Marija, hemm tinsab l-Alla li l-preżenza jagħmel tagħha l-holiest ta santwarji. Il lawgiver nnifsu Huwa f’dan Ark mbierka, u mhux biss, bħal f’dak ta ‘qodma,-pillola ta’ ġebel li fuqu ġiet graven-Liġi. Iż-żjara mħallsa, Ark jgħixu tagħna jinżel il-passi tal-Tempju, u tistabbilixxi darba aktar għall Betlem, fejn profeziji oħra li għandhom jiġu sodisfatti. Aħna adore thee, O Emmanuel! f’dan il-vjaġġ jsw, u aħna reverence l-fedeltà wherewith thou fulfillest kollha li l-profeti kitbu tal thee, għall thou wouldst tagħti lin-nies jsw ċ-ċertezza tal jsw huwa l-Messias, billi turihom li t-trade marks kollha li permezz tagħhom kien li jkun magħruf, jinsabu fil thee. U issa, il siegħa huwa qrib; kollox huwa lest għall Twelid jsw; come, imbagħad, u ssalvana; come, li thou ma mayest tiġi kkontestata biss Emmanuel tagħna, iżda Ġesù tagħna, jiġifieri, Hu li jiffranka lilna.
l-Kbir

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.clutchingmyrosary.com/blog/? p=7753

sewende zang

Die Kerk sing hierdie zang in Laude vandag:
Ant. Ecce Completa sunt omnia quae dicta sunt per Angelum, de Virgine Maria.
Ant. Voorwaar, alles gebeur het nie wat gesê word deur die Engel, uit die maagd Maria.
sewende zang
O Emmanuel, Rex et Legifer NOSTER, exspectatio gentium, et Salvator earum; Veni advertensie salvandum nos, Domine Deus NOSTER.
O Emmanuel, ons Koning en Aanvoerder, die verwagting en Verlosser van die nasies! kom op en verlos ons, o Here onse God!
O Emmanuel! Koning van Vrede! jy gaan vandag die stad van jou voorliefde, die stad waarin jy het jou tempel-Jerusalem geplaas. ‘N Paar jaar hiervandaan en dieselfde stad sal jou Kruis en jou kruisiging gee; nee, die dag sal kom, waarop U opgestel jou regterstoel binne sig van haar mure. Maar vandag, jy gaan die stad van Dawid en Salomo ongesiens en onbekend. Dit lê op jou pad na Bethlehem. U geseënd Moeder en Josef, haar gade, sal die geleentheid van die besoek van die tempel, is daar aan te bied aan die Here hulle gebede en aanbidding nie verloor nie. Hulle kom nie; en dan, vir die eerste keer, het sy einde bereik die profesie van Aggeus, wat ‘n groot eer van hierdie laaste Huis meer as van die eerste sal wees; vir die tweede tempel het nou staan ​​daarin ‘n Verbondsark kosbaarder is as was wat Moses gebou; en in hierdie Ark, wat is Maria, daar is vervat die God wie se teenwoordigheid maak haar die heiligste van heiligdomme. Die Wetgewer self in hierdie geseënde Ark, en nie net, soos in dié van ou, die tafel van klip waarop die wet is die gesnede. Die betaalde besoek, ons leef Ark daal die trappe van die tempel, en sit weer vir Bethlehem, waar ander profesieë vervul moet word. Ons is mal oor jou, o Emmanuel! in hierdie heen, en ons ontsien die getrouheid waarmee jy fulfillest alles wat die profete geskryf het van jou, want u is, ag gee om u volk die sekerheid van jou om die Messías, deur te wys hulle dat al die punte waar hy bekend te was, is te vinde in jou. En nou, die uur is naby; al is gereed vir Jou afkoms; kom dan op en verlos ons, kom, dat jy veilig kan nie net genoem word ons Emmanuel, maar ons Jesus, dit is, Hy wat ons red.
Die groot

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-