Shockles

Ngok­uham­ba kwesikhathi imishudo, cleats, amaket­an­go, imigqa, amabh­lo­go, iket­an­go izi­pilingi buthaka ngenxa okuqhubekayo ukush­aqeka uku­lay­isha, futhi lokhu kun­gaba ngez­inye izikhathi kuholela enhlekelel­eni. Omun­ye impen­du­lo iwukuba Rig ezinye Shockles.Labo bab­usi abane-Strand inay­i­loni-Unamek­we Bun­gee izintam­bo bebelokhu kutholakale e-US kusukela 2003. ukuthi snub­bing esiqinile, ekun­ciphis­eni jar­ring kwi pre­ven­ter, noma cush­ion­ing amaphaphu kwi towrope, Shockles ayindlela eqo­lo ngelu­la uku­phila imigqa yak­ho futhi emphemeni nok­u­fak­wa.

Inkonde ngay­inye ifak­we umshini uhlobo nasekuh­le­ph­u­leni 1,134kg, streches kuya ku-180%, ubude balo, kuye ngohlobo, kuy­in­to umth­walo esin­esilingan­iso yok­wehlisa 544kg noma 816kg.

Iminin­ing­wane: Shockles

Iweb­husayithi: http://www.shockles.co.uk