SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 mem­bers

This is a group for every­one liv­ing on Gozo or vis­it­ing here for a hol­i­day. Mem­bers can keep track of what events are hap­pen­ing on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL THERAPY WITH KRISTINA HARTWIG
Export Tell a friend Share
Tues­day, Septem­ber 27, 2016 10:00 AM
to Sat­urday, Octo­ber 8, 2016, 4:00 PM

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (map)

Kristina is going to be here from Ger­many offer­ing Singing Bowl Therapy/Sound Heal­ing from 27th Septem­ber to 8th Octo­ber. This is by appoint­ment only so to book con­tact Sue on 99603680.

Kristina is offer­ing: A ses­sion for relax­a­tion pur­poses will be 30 minutes for € 20,00.
Healing’-treatments will be € 1,00 per minute — depend­ing on the need, heal­ing-ses­sions may vary in a time range from 20 minutes to 60 minutes.

To book an appoint­ment con­tact Sue on 99603680.

Singing Bowl Ther­apy / sound mas­sage is based on ancient know­ledge con­cern­ing the effect of sounds that was applied in Indi­an heal­ing ther­apy as long as more than 5000 years ago. Accord­ing to East­ern ideas man was cre­ated out of sound, i.e. he is so…und. Invest­ig­a­tions and exper­i­ments on the effect of tra­di­tion­al music on the human mind and body form the basis for sound mas­sage. If a human being is ““in tune”” with him- /herself and his or her envir­on­ment, then he or she is able to arrange his / her life freely and cre­at­ively.

The ori­gin of the singing bowls in Tibet and North­ern India for the most part still remains a mys­tery. Their ori­gin­al func­tion has not been wholly determ­ined. Lit­er­at­ure dis­cusses their use as a res­on­ance body or sac­ri­fi­cial bowl in ritu­al applic­a­tions but also their use as crock­ery.

Sound mas­sage with singing bowls is a sound ther­apy where singing bowls are placed on the dressed body or into the aura and tapped gently with a felt mal­let. The calm­ing har­mon­iz­ing sounds as well as the gentle vibra­tions of the singing bowls induce a feel­ing of well-being and a very effect­ive deep relax­a­tion. With people in good health sound mas­sage will sup­port the devel­op­ment of their inner har­mony and provide them with energy and strength for their daily tasks. Cre­ativ­ity and pro­duct­ive energy will receive new impulses. With phys­ic­al, men­tal, emo­tion­al and psy­cho­lo­gic­al issues, sound mas­sage will help to bring relief from pain and prob­lems that cause daily stress, wor­ries, and anxi­ety.
The most import­ant effects
•Fast achieve­ment of deep relax­a­tion, since the sounds appeal to a person’s ori­gin­al trust.
•Gentle mas­sage and har­mon­iz­a­tion of each indi­vidu­al body cell through sound.
•Relief of ten­sions and block­ages in the body.
•The cli­ent exper­i­ences his body to be pleas­antly light and vibrat­ing freely.
•Rein­force­ment of self-heal­ing forces.
•Pos­it­ive influ­ence on self-con­fid­ence, cre­ativ­ity and pro­duct­ive energy.
•Attain­ment of renewed joie de vivre.
•Let­ting go of old pat­terns — a new order can evolve.

Come and exper­i­ence a unique ther­apy while she is vis­it­ing Gozo!

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 mem­bers

This is a group for every­one liv­ing on Gozo or vis­it­ing here for a hol­i­day. Mem­bers can keep track of what events are hap­pen­ing on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

KANT sku­tel­la ter­ap­i­ja Kristina HARTWIG
Esportazz­joni Għid lil ħabib Share
It-tli­eta 27 settem­bru, 2016 10:00
li is-Sibt 8 OTTUBRU, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Għarb Street, Għarb, Għaw­dex (map­pa)

Kristina se jkun hawn mill-Ġer­man­ja jof­fru Kant Bowl Ter­ap­i­ja / Sound Fejqan mit 27 Settem­bru-8 Ottubru. Dan huwa bil-ħat­ra biss hekk li ktieb kun­t­att Sue fuq 99603680.

Kristina qed tof­fri: Ses­s­joni għal skop­iji­et rilas­sament se jkun ta ’30 minuta € 20.00.
““Healing’-trattamenti se jkun € 1.00 kull minuta — jid­de­pendi fuq il-ħtieġa, fejqan-ses­s­jon­iji­et jist­għu jvar­jaw fil-firxa ta żmi­en minn 20 minuta sa 60 minuta.

Biex tib­bukkja xi sue kun­t­att appunta­ment fuq 99603680.

Kant Bowl Ter­ap­i­ja / mas­saġġi tajba hija bbażata fuq l-għar­fi­en tal-qedem dwar l-effett ta ħse­jjes li ġie app­likat fit-ter­ap­i­ja fejqan Ind­jan sakemm aktar minn 5000 sena ilu. Skond l-ideat raġel Lvant inħo­loq minn ħoss, jiġi­fieri li jkun hekk … und. Invest­igazz­jon­iji­et u esper­i­menti fuq l-effett ta mużika tradizz­jon­ali fuq il-moħħ tal-bniedem u l-korp jif­fur­maw il-bażi għall-mas­saġġi tajba. Jekk bniedem huwa ““f’armonija”” ma-lilu / lil­ha nfisha u l-amb­jent tiegħu jew tagħha, allura hu jew hi jkun jista jir­ranġa l-ħaj­ja tiegħu / tagħha lib­era­ment u kreat­tiv.

L-oriġini tal-kant sku­tel­li fit-Tibet u Tra­mun­tana Ind­ja għall-parti l-aktar xorta jibqa mis­teru. fun­z­joni oriġin­ali tagħhom ma ġietx determ­inata kom­pleta­ment. Let­ter­at­ura jid­diskuti l-użu tagħhom bħala korp reżon­an­za jew sku­tel­la sac­ri­fi­cial f’applikazzjonijiet rit­wali, imma wkoll l-użu tagħhom bħala fuħħar.

mas­saġġi soda mal kant sku­tel­li hija ter­ap­i­ja tal-ħoss meta kant sku­tel­li huma mqiegħda fuq il-ġisem dressed jew fil-sensazz­joni u taptap bil-mazza fel­tru. Il armonizza­zz­joni paċi­fikazz­joni ħse­jjes kif ukoll il-vibrazz­jon­iji­et ġentili tal-kant sku­tel­li jin­duċu sensazz­joni ta beness­ri u l-laxkar fil-fond effet­tiv ħafna. Ma nies fil-mas­saġġi tajba ħoss tas-saħħa se tap­poġġ­ja l-iżvi­lupp ta’ armon­i­ja ta ġewwa tagħhom u tip­provdi­hom bl-ener­ġi­ja u s-saħħa għall-kompiti tagħhom ta’ kuljum. Kreat­tiv­ità u l-ener­ġi­ja produt­tiva se jirċievu spinta ġdida. Ma kwist­jon­iji­et fiżiċi, men­tali, emozz­jon­ali u psiko­loġiċi, mas­saġġi tajba se jgħin biex tit­was­sal l-għa­jnuna mill-uġigħ u prob­lemi li jikkawżaw l-istress ta’ kuljum, ink­wiet, u ans­jetà.
L-effet­ti l-aktar import­anti
• kisba Fast ta rilas­sament fil-fond, peress li l-ħse­jjes appell lill-fiduċ­ja oriġin­ali ta’ per­suna.
• mas­saġġi Ġentili u l-armonizza­zz­joni ta kull ċel­lu­la ġisem indi­vid­wali per­mezz tal-ħoss.
• Tib­dil tal tens­jon­iji­et u intop­pi fil-ġisem.
• Il-klijent esper­jen­zi ġisem tiegħu li jkunu ħfief pleas­antly u li jiv­vi­bra lib­era­ment.
• Tisħiħ tal-forzi awto-fejqan.
• influwen­za pożit­tiva fuq awto-kun­fid­en­za, il-kreat­tiv­ità u l-ener­ġi­ja produt­tiva.
• Il-kisba ta imġed­ded joie de vivre.
• Kiri go ta mudel­li qod­ma — ord­ni ġdida jist­għu jevolvu.

Come u esper­jen­za ta ter­ap­i­ja unika waqt li hi jkun qiegħed iżur Għaw­dex!

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Gozo Meet Up

Gozo, MT
424 mem­bers

This is a group for every­one liv­ing on Gozo or vis­it­ing here for a hol­i­day. Mem­bers can keep track of what events are hap­pen­ing on the island, join in, meet people, make new f…

Check out this Meetup Group →

SINGING BOWL TERAPIE MET KRISTINA Hartwig
Uit­vo­er Ver­tel n vriend Deel
Dinsdag, Septem­ber 27, 2016 10:00
om Sater­d­ag 8 Okto­ber, 2016, 04:00

Lotus tal-Qalb
28 Frenc Tal-Gharb Street, Gharb, Gozo (kaart)

Kristina gaan om hier te wees uit Duitsland offer Sing Bowl ter­apie / Sound Heal­ing van 27 Septem­ber — 8 Okto­ber. Dit is slegs per afspraak om so te bespreek kon­tak Sue op 99.603.680.

Kristina bied: n geleen­theid vir ont­span­ning doeleindes te 30 minute vir € 20,00.
Healing’-behandelings sal wees € 1,00 per minuut — afhan­gende van die behoefte, kan gen­es­ing-ses­sies wis­sel in n tyd wis­sel van 20 minute tot 60 minute.