Social: Ten Pin Bowling

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Social: Ten Pin Bowl­ing
Export Tell a friend Share
Wed­nes­day, Septem­ber 212016
8:00 PM

Eden Super­bowl
Triq San­tu Wistin, San Gil­jan (map)

Meet out­side the front door at 8pm prompt.
Join a Malta Social group for some ten pin bowl­ing.

Just for fun, doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able even­ing.

Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll play 2 games, the cost is €11 each in total. There is food and drink avail­able.

Imme­di­ately after­wards we’ll find a bar for some drinks

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Soċ­jali: Għax­ar Pin Bowl­ing
Esportazz­joni Għid lil ħabib Share
L-erbgħa 21 Settem­bru, 2016
08:00

eden Super­bowl
Triq San­tu Wistin, San Gil­jan (map­pa)

Iltaqa bar­ra l-bieb ta qud­diem fit-8pm fil-pront.
Jingħaq­du ma grupp ta’ Malta Soċ­jali għal xi bowl­ing għax­ar pin.

Biss għall-gost, ma jim­pur­tax jekk ġejt qabel jew le. Test ħili­et tiegħek, jiltaqgħu ma xi nies ġod­da, u għand­hom lejla pjaċe­voli.

Nota: żraben Bowl­ing huma for­nuti u inklużi fir-rata, iżda jekk jogħġbok aċċer­ta int liebes kalzetti (ovvji vera­ment), inkel­la se jbiegħu inti par. Aħna ser jilagħbu 2 logħob, l-ispiża hija € 11 kull b’kollox. M’hemm l-ikel u x-xorb dispon­ib­bli.

Immed­jata­ment wara aħna ser iss­ib bar għal xi xar­bi­et

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Maat­skap­like: kegel­spel
Uit­vo­er Ver­tel n vriend Deel
Woens­dag, Septem­ber 212016
08:00

Eden Super­bowl
Tra­jec­ten San­tu Wistin, San Gil­jan (kaart)

Ont­mo­et buite die voordeur op 08:00 vin­nige.
Sluit n Malta sosiale groep vir n paar tien kegel­baan.

Net vir die pret, maak nie saak of jy voor of nie gewees het. Toets jou vaar­dighede, ont­mo­et n paar nuwe mense, en het n gen­ot­volle aand.

Let wel: Boul skoene ver­skaf en ingesluit in die tar­ief, maar maak asseblief seker jy dra sokkies (voor die hand lig­gend regtig), anders sal hulle verkoop jy n paar. Ons sal 2 spe­letjies speel, die koste is € 11 elk in totaal. Daar is kos en drank beskikbaar.

Onmid­del­lik daarna sal ons n kroeg vir n paar drankies te vind

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Social: Ten Pin Bowl­ing
Export Tregoj një shoku Share
E mërkurë, 21 Septem­ber, 2016
08:00

Eden Super­bowl
Triq San­tu Wistin, San Gil­jan (harta)

Nji­huni jashtë derën e për­parme në 8 shpe­jtë.
Join një grup Malta sociale për disa dhjetë pin bowl­ing.

Vetëm për argë­tim, nuk ka rëndësi në qoftë se ju keni qenë më parë apo jo. Test aftës­itë tuaja, të përm­bushur disa njer­ëz të rinj, dhe të ketë një mbrëmje të kënd­sh­me.

Shën­im: këpucë Bowl­ing janë të fur­n­izuara dhe të përf­shirë në normën, por ju lutem të sig­uru­ar që ju jeni të veshur çorape (të duk­sh­me me të vër­tetë), përndry­she ata do të shesë një palë. Né do të luajnë 2 lojra, kosto­ja është 11 € secili në total. Nuk ka ushqim dhe pije në dispo­z­i­cion.

Men­jëherë pas kësaj né do të gjeni një bar për disa pije

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

ማህበራዊ: አሥር ፒን ቦውሊንግ
ወደ ውጪ ላክ ወዳጅ አጋራ ይንገሩ
ረቡዕ, መስከረም 212016
8:00 PM

በኤደን Super­bowl
Triq San­tu Wistin, ሳን Gil­jan (ካርታ)

8 ከሰዓት በኋላ ከዛም የፊት በር ውጭ ይገናኙ.
አንዳንድ አሥር ፒን ቦውሊንግ አንድ ማልታ ማህበራዊ ቡድን ይቀላቀሉ.

ለቀልድ, ከእናንተ በፊት ወይም ሊሆን ከሆነ ለውጥ አያመጣም. የእርስዎ ሙያ ለመሞከር አንዳንድ አዲስ ሰዎችን ማሟላት, እና አንድ አስደሳች ምሽት አላቸው.

አለበለዚያ እነርሱ አንድ ጥንድ እሸጣለሁ, ቦውሊንግ ጫማ ተመን ላይ የሚቀርቡ አካቷል, ነገር ግን ካልሲዎች (በእርግጥ ግልጽ) ለብሰሽ ለማረጋገጥ እባክዎ ልብ ይበሉ. እኛም 2 ጨዋታዎችን ይጫወታሉ, ነገር ዋጋ በጠቅላላው € 11 እያንዳንዱ ነው. ምግብ እና የሚገኝ መጠጥ አለ.

ወዲያውም በኋላ አንዳንድ የሚጠጣ አንድ አሞሌ ያገኛሉ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

الاجتماعية: عشرة دبوس البولينج
تصدير أخبر صديق شارك
الأربعاء، 21 سبتمبر، 2016
20:00

عدن الفناء
Triq سانتو Wistin، سان Gil­jan (خريطة)

تلبية خارج الباب الأمامي في موجه 08:00.
الانضمام إلى مجموعة مالطا الاجتماعية لبعض البولينج عشرة دبوس.

للمتعة فقط، لا يهم إذا كنت قد تعرضت قبل أم لا. اختبار المهارات الخاصة بك، وتلبية بعض الناس جديد، ويكون أمسية ممتعة.

ملاحظة: يتم توفير البولينج الأحذية والمدرجة في المعدل، ولكن من فضلك تأكد من أنك ارتداء الجوارب (واضحة حقا)، وإلا فإنها سوف يبيع لك زوج. سنلعب مباريات 2، وتكلفة 11 € كل في المجموع. هناك الطعام والشراب المتاحة.

وبعد ذلك مباشرة سوف نجد شريط لبعض المشروبات

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Սոցիալական: Ten Pin Bowl­ing
Արտահանման Տեղեկացնել ընկերոջը Share
Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016 թ.
8:00 PM

Eden Super­bowl
Triq San­tu Wistin, San Gil­jan (քարտեզ)

Հանդիպել դուրս առջեւի դռան ժամը 8pm արագ.
Միանալ Մալթա սոցիալական խմբի համար որոշ տասը տակառիկ բոուլինգ.

Պարզապես հաճույքի համար, ոչ մի նշանակություն չունի, եթե դուք արդեն առաջ կամ ոչ: Test Ձեր հմտությունները, հանդիպել է մի շարք նոր մարդկանց, եւ ունեն հաճելի երեկո:

Նշում. Bowl­ing կոշիկներ են մատակարարվում եւ ներառված են փոխարժեքով, բայց խնդրում եմ ապահովել, որ դուք կրելու գուլպաներ (ակնհայտ իրոք), այլապես նրանք կարող են վաճառել ձեզ մի զույգ. Մենք պետք է խաղալ 2 խաղերը, որի արժեքը կազմում է € 11 Յուրաքանչյուր ընդհանուր առմամբ: Կա սնունդ եւ խմիչք մատչելի.

Անմիջապես դրանից հետո մենք կգտնենք մի բար որոշ խմիչքների

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Social: Ten Pin Bowling

Wed­nes­day, Sep 21, 2016, 7:00 PM

Loc­a­tion details are avail­able to mem­bers only.

5 Sunny Social­isers Went

Join Malta Social mem­bers for some ten pin bowling.Just for fun. It doesn’t mat­ter if you have been before or not. Test your skills, meet some new people, and have an enjoy­able evening.Note: Bowl­ing shoes are sup­plied and included in the rate, but please ensure you’re wear­ing socks (obvi­ous really), oth­er­wise they will sell you a pair. We’ll pla…

Check out this Meetup →

Sosial: Ten Pin Bowl­ing
Export bir dost Share dey­in
Çərşən­bə, Sen­tyabr 212016
8:00 PM

Eden super­bowl
Triq San­tu Wistin, San Gil­jan (xəritə)

8pm sətir­inə ön qapı xaricində tanışın.
bir on pin bowl­ing üçün Malta Sosial qrupa qoşul.

Yal­nız əyləncə üçün, siz əvvəl və ya dey­il olub əgər fər­qi yox­dur. Siz­in bacarıq Test bəzi yeni insan­lar­la tanış və xoş axşam.

əks halda onlar bir cüt satacaq, Bowl­ing Shoes diza­ynını unut­mayın təch­iz və dax­il edi­lir, lak­in siz cor­ab (həqiqətən, açıq-aydın) qalıcı etdiy­in­iz əmin olun: Qeyd. Biz 2 oyun oynamaq lazım­dır, dəyəri cəmi € 11 hər edir. Qida və mövcud içki var.